Page 1

ОБУЧИТЕЛЕН СПРАВОЧНИК ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛЯ Това ръководство е разработено от ISQ, Португалия, в рамките на европейската програма "Учене през целия живот", "Леонардо да Винчи" – дейност "Трансфер на иновации",

по

андрагогически

проекта

PAC.TT

компетенции

за

"Педагогически

професионални

обучители и учители (2011-1-TR1-LEO05-27,963)

Юли 2012

и


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Структура

03

2.

Общи цели и умения

10

3.

Структурни елементи – Модули

12

4.

Методологии и обучителни стратегии

21

5.

Оценяване

22

6.

Профил на обучителя

41

7.

Приложения – Средства и съдържание на

43

обучението

1


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

1.

СТРУКТУРА НА РЪКОВОДСТВОТО

1.1

ПОО: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБУЧИТЕЛИТЕ

ПОО има централна роля и нарастващо значение по отношение на новите предизвикателства, възникнали в Португалия и във всички европейски страни: глобализацията, застаряването на населението, появата и все по-широката употреба на нови технологии и произтичащата от това необходимост да се усъвършенстват наличните умения и да се придобиват нови такива. Тези предизвикателства изискват увеличаване на инвестициите в човешкия капитал, както и необходимостта от адаптиране на съществуващите системи за ПОО. Фокусът върху ПОО отвежда до обединяването на структурата и конкурентоспособността на пазарите на труда и икономическите сектори в едно цяло. По този начин ПОО има решаваща роля в прехода към икономика и общество, основани на знанието. През 2007 г. Португалия създаде правна рамка – националните системи за квалификация (АГ), в която се посочва, че подобряването на качеството на системите за ПОО, техните практики и резултати, изисква действия, които насърчават развиването на техническите и педагогическите умения на обучителите. През 2011 г. е одобрено ново законодателство, което да отговаря на тези нужди чрез създаване на нови правила за квалификация и сертифициране на обучителите, независимо дали става въпрос за първоначално обучение, за непрекъснато (редовно) обучение или за признаване на квалификациите, валидиране и сертифициране на компетенциите с повече изисквания, постоянство и прозрачност, като по този начин се улеснява възприемането на обучителите от страна на тези, които предоставят ПОО и се опростяват различните процедури. Това получаване на сертификат/ диплома има за цел да засили качеството на професионалното образование и обучение чрез постигане на следните цели: 2


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

1. Да се подобри сертифицирането на педагогическите умения на обучителя с цел да се насърчат уменията, които осигуряват ефективни педагогически отношения в различен обучителен контекст. 2. Да се създаде "Първоначално педагогическо обучение за обучители" като предпоставка за достъп до обучителните дейности, които да осигурят квалифицирано предоставяне на обучение в тази област. 3. Да

се

насърчи

непрекъснатото

обучение

на

обучители,

като

се

подчертае

необходимостта от постоянно актуализиране, особено на онези обучителни програми, които включват дейности, насочени към групите в неравностойно положение, медиация, обучение на преподаватели, дистанционно обучение, обучение на работното място, управление и координация на обучението, обучение за консултанти, особено сред малките и средни предприятия (МСП).

3


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Съобразно необходимостта от издаване на диплома, за достъп до обучителната дейност е необходимо сертифицирането на педагогическите умения, което може да се осъществи в центровете за придобиване на сертификат за обучение чрез един от начините, показани на следната схема:

PSC

4


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

1.2

ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

При избора на вида обучение за първоначално и продължаващо обучение, трябва да се вземат предвид следните изисквания:

Следната схема илюстрира изискванията за ниво на квалификация и професионален опит, които обучителят трябва да има, за да изпълнява успешно тази дейност: 1.

Академична и / или професионална квалификация и / или да сте

професионалист в областта, в която ще се развива обучителната дейност; 2.

Подходящ

професионален

опит

в

сходна

сфера,

което

позволява

реалистична представа върху пазара на труда, а следователно и да сте запознат с основните предизвикателства на професията, както и: 5


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

3.

Педагогическо обучение, за да получите сертификат за педагогически

умения.

Academic qualification and/or experience

Professional experience

Activity 1

Activity 2

Pedagogical Training

Career

Activity 4

TRAINER ACTIVITY

Activity 3

Въпросът около професионалния профил на преподавателя като дейност, а не като професия или кариера, е противоречив. Дейността като понятие се отнася до набор от поведения / действия, които се извършват с цел техническото изпълнение на дадена задача, техника или упражняването на някаква професия.

Професията се отнася до началното образование / обучение на индивида, което е придобито по формален, неформален и / или информален начин. В този смисъл професията изисква изучаване и задълбочени познания в дадена област, докато дейността е свързана с функциите, изпълнявани на пазара на труда (например индивид, който има начално образование / обучение по психология се идентифицира като психолог по професия, но може да упражнява и други дейности, като например: (I) изследовател, (II) учител, (III) треньор, (IV) мениджър по човешки ресурси и др.; човек, 6


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

който завършва 12тата си година на професионално обучение като специализира в сферата на мехатрониката, може да упражнява дейности като: (i) механик, (II) обучител и др.

1.3 Професионални умения на обучителя: нов фокус в обучителната дейност

Понастоящем обучителят отвръща на многобройните предизвикателства и трябва да бъде подготвен да отговори на нуждите на един по-конкурентоспособен пазар на ПОО. За да се постигне тази цел е необходимо на първо място да се разбере какво представлява обучителят. Като цяло, може да се каже, че той е човек с опит и умения, притежаващ конкретни академични и професионални квалификации, чрез които помага на обучаващия се да придобие знания и / или да развие своите умения, нагласи и начин на поведение. Въпреки това в настоящата ситуация фирмите и пазара на труда очакват повече от обучителя: те търсят един вдъхновен, мотивиран и активен човек, способен да разчупи традиционните парадигми, да бъде проактивен, с предприемачески и творчески нюх. Обучителите трябва да бъдат професионалисти, "предприемачи на самите себе си", и да изградят своя собствен професионален път. Като създадели и мениджъри на различни професии, те трябва да са наблюдателни и да се адаптират към промените на пазара на труда, както и да развият набор от ценни умения. Обучителят не може просто да обучава и да предава знания, той трябва да бъде фасилитатор, като насърчава развитието на нови поведения и нагласи, професионалист с положително влияние върху неговите / нейните обучаващи се – с ориентация към клиента – във връзка с превъзходното качество, който наблюдава и изучава индивидуалните различия на обучаващите се, техните резултати и причините за тези резултати. Обучителят е професионалист, който осъществява „мултитаскинг” (няколко дейности / задължения едновременно) – едновременно задейства своите експертни познания от областта на психологията, социологията, педагогиката, мениджмънта, маркетинга, наред с други науки. 7


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Следователно, тези "мениджъри сами на себе си"

обединяват различни функции в

своята професия, подобно на малка фирма. Използването на тази метафора служи да заявим, че тези специалисти притежават в себе си "Маркетингов отдел", отдел "Човешки ресурси", "Счетоводен отдел", "Обучителен отдел"..., като наподобяват професионалния профил, все по-често проявяващ се на текущия пазар, свързан с несигурността и промяната. Така в днешно време изниква необходимостта обучителите силно да мобилизират своите умения, не само по отношение на педагогическата среда, но също и спрямо техните нагласи и поведение, които могат да подчертаят по неповторим начин, за да се справят с конкуренцията от обучители на пазара. Разграничаването от останалите включва необходимостта да бъдеш предприемач с автономност и инициативност, да имаш способността да се адаптираш към всякаква аудитория, да излизаш извън "обхвата на стаята" и да надхвърляш традиционното и конвенционалното. С една дума - изисква се иновативност, креативност, разнообразни техники и посредничество. В този контекст съществуват "лидери" на промените, които се свързват с внедряването на силни и бързи социални, икономически, технологични и социално-професионални промени, както и с многообразието от клиенти (обучаващи се), нови обучителни насоки на развитие (практики), които изискват реорганизация на обучително-учебните модели и процеси. Тези измерения създават необходимостта обучителят да мобилизира своите умения (познавателни, афективни и психомоторни) в следните основни теми:

8


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Има три съществени елемента, които са в основата на професионалния профил на обучителя: ОБЛАСТ НА ПОСРЕДНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

МАКРО УМЕНИЕ

ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подготовка и планиране на обучителния процес

РАЗБИРАНЕ НА ИДЕЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО

Разбиране на обучителните продукти

УМЕНИЕ, ПРЕДСТАВЕНО В МОДУЛА  Анализ на обучителния контекст  Планиране на обучителните дейности  Разработване на обучителните продукти  Разбиране / създаване / проучване на обучителните и мултимедийните средства 9


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Насърчаване на обучителния процес

РАЗВИТИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Управление на изграждането на мрежи

Управление на разнообразието

МОНИТОРИНГ (ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ) И ОЦЕНКА

Мониторинг и оценка на обучителните резултати

 Прилагане на диференцирани техники за педагогическо взаимодействие и групова динамика  Използване и управление на платформи за съвместна работа и обучение  Прилагане на методологии за управление на разнообразието в контекста на обучението  Проектиране на инструменти за оценка  Активизиране и описание на резултатите от обучението

Основните умения, които са необходими за упражняването на обучителната дейност са систематизирани по-долу:

10


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

2.

ЗАСТЪПЕНИ ОБЩИ ЦЕЛИ И УМЕНИЯ

Педагогическото обучение на обучители има за цел да насърчи придобиването, доразвиването и подобряването на уменията, които могат да се трансферират в тяхната обучителна практика. Тези умения са свързани с: 1.

Обучителна анимация

2.

Проектиране и разработване на обучителни програми и педагогически

средства 3.

Управление и координация на обучението

4.

Проучване и пилотно въвеждане на нови подходи и методики, които се

прилагат към различни целеви групи и контексти спрямо различни обучителни типологически теории Настоящата учебна програма има за цел да допринесе към тези умения; в края на обучението бъдещите обучители ще могат: i)

Да правят оценка на обучителя въз основа на общия контекст на

ПОО: 

Да определят контекста на ПОО и системите за ПОО

Да разграничават уменията, които е необходимо обучителят

да притежава в съответствие с различните системи 

Да

приемат

гледна

точка

към

своята

самооценка

в

съответствие с практиката си

ii)

Да подготвят, правят мониторинг и оценка на обучителните

средства:

11


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Планиране на обучителните средства (модули) въз основа на

процедурите и насоките на процедурите за обучителния план – инструмент за управление на всяка организация 

Правилно формулиране на педагогическите цели, които ще

насочват обучителната дейност 

Проектиране и прилагане на подходяща методология към

целите, целевите групи и обучителния контекст 

Да се разработи механизъм за оценка на обучението, който

да

е

от

полза

за

педагогическата

практика,

като

част

от

обучителните

и

интерактивната система за оценка на обучението 

Правилна

употреба

и

развитие

на

мултимедийните средства в обучението, като се използват различни помощни средства

в съответствие с приетата

педагогическа

стратегия 

Да се адаптира учебният процес към особеностите на всеки

отделен индивид 

Да се изгради ефективна и продуктивна педагогическа връзка

с всяка една обучителна група iii)

Да разсъждават върху системите за обучение: 

Да разработи конструктивен анализ, който може да допринесе

за подобряване на обучителните системи, технико-педагогическите и / или организационните нива. Обучителят

трябва

да

е

способен

да

установи

диференцирани

педагогически

взаимоотношения – динамични и ефективни с няколко отделни групи или лица – с цел да се улесни придобиването на знания и умения, както и за изграждането на подходящи за професионално изпълнение нагласи и поведение, като се вземат предвид настоящите и бъдещите изисквания на пазара на труда.

12


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

3.

СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ – МОДУЛИ

3.1

СТРУКТУРА НА МОДУЛИТЕ

Ръководството за първоначално педагогическо обучение на обучители е организирано в отделни структурирани елементи – модули, които могат да се разгледат при различни форми на обучителна (посредническа) дейност: 

Присъствена форма на обучение/ обучение в зала или класна

стая 

Смесено обучение

Обучителното ръководство е с минимална продължителност от 90 часа, като включва минимум 12 участника (групите трябва да имат минимум 8 участника). При 12 участника за всеки нов елемент трябва да се добавят 2 часа към Модул 2 (начална обучителна симулация) и към Модул 9 (крайна обучителна симулация). В зависимост от вида на обучителната дейност групите могат да имат: 

8 - 18 участника на присъствената форма обучение

8 - 25 участника в смесеното обучение (ако групата има повече от 12

участника, трябва да се направят две групи с едновременно провеждащи се обучителни сесии). Този курс на обучение трябва да бъде разработен в рамките на максимум 6 месеца.

СТРУКТУРА НА ОБУЧИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО 13


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Разработването на присъствена форма на обучение предвижда използването на различни педагогически методи и техники в съответствие с целите, целевите групи и обучителния контекст, включително, освен всичко останало, обучителни сесии с различни методики (такива като описателни; обучения, включващи демонстрации, задаване на въпроси; обучения с активен подход) и техники (като ролеви игри, казуси, мозъчна атака, педагогически симулации и др.)

14


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

15


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Обучението за обучители включва следните параметри: a)

Педагогически, който цели придобиването и развиването на необходимите

умения по отношение на различните форми на обучение, обучителен контекст и целеви групи, включително и използването на ИКТ (информационните и комуникационни технологии) и различните форми на общуване в различни образователни ситуации b)

Организационен,

който включва техники и методи на

планиране,

управление, организиране, мониторинг и оценка на обучението c)

Практика, която се състои в прилагането на технически и педагогически

умения, придобити по време на обучението, в контекста на реална или симулирана ситуация d)

Етика и деонтология, които включват зачитането на правилата и

професионалните ценности, както и равенството между половете и етническото и културно многообразие

16


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

ОРГАНИЗАЦИОН ПЕДАГОГИЧЕСКИ

ЕН

ПРАКТИКА

ДЕОНТОЛОГИЯ И ЕТИКА

M1 - Обучителна система и контекст M2 - Начална обучителна симулация

M3 - Комуникация и групова динамика

M4 - Педагогически методологии и стратегии

M5 - Операционализация и план за действие

M6 - Обучителни средства и мултимедия

M7 - Платформа за съвместно обучение

M8 - Оценка на учебния и обучителния процес

M9 - Крайна обучителна симулация

3.2

√ √

ОБУЧИТЕЛНО РЪКОВОДСТВО: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ НАСОКИ

A) Педагогически симулации: Насоки 17


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Прилагането на техниката "педагогическа симулация" ще изисква от обучителя да се съсредоточи в голяма степен върху мониторинга (наблюдението), особено ако се занимава с по-големи групи (напр. с 18 участника). Обучителят ще бъде отговорен за това да разпространи сред обучаващите се необходимия брой симулации, които те трябва да гледат, както и онези теми, които са по-интересни за тяхното професионално и/ или личностно развитие. Всеки обучаващ се трябва да присъства на най-малко 10 часа симулации. Педагогическите симулации могат да бъдат заменени от други техники в случай, че обучаващите се имат вече развити функции на обучители. Диаграмата по-долу показва няколко техники, които могат да бъдат използвани в разработването на модул 2 и 9.

B) Design an Intervention Project Проектиране на проект за Настоящият профил на обучителната дейност е много разнообразен и изисква широк набор

от

умения,

извън

техническите

и

педагогически

умения,

като

включва

предприемаческа нагласа, както и инициативност и творчески нюх. По този начин разработването на такъв проект an intervention project, в който обучителната дейност да бъде представена във всички модули, ще обогати и развие уменията на бъдещия обучител на няколко нива, например технически, организационни и комуникационни. Именно поради тази причина обучаващите се трябва да го възприемат като инвестиция в професионалното им бъдеще. 18


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

В този смисъл, въпреки че обучаващите се винаги са подпомагани от педагогическия екип, всеки един от тях трябва да предложи обучителен модул, от който да се изгради съответния план за обучение. Този план може да бъде основата за крайната педагогическа симулация. От практическа гледна точка, всеки обучаващ се ще планира по един обучителен модул, който да обхваща следните области:

C) Обучителни модули Въпреки че всеки модул отговаря на конкретна номерация, тази обучителна програма не "изисква" да се провежда в строга последователност. Все пак някои модули изискват умения, които вече са придобити и оценени на по-ранен етап. От тук следва, че е важно да се направят някои забележки по конкретна част от съдържанието, която може да възпрепятства ефективното участие на индивида, а оттук и резултатите от обучението след съответния модул. Най-важните модули са: 

Модул 5 - Операционализация и план за действие 19


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Модул 8 - Оценка на учебния и обучителния процес

Модул 9 - Крайна обучителна симулация

Тези три модула изискват предварително придобити умения: 

Модул 5 - Операционализация и план за действие, в който е представен

учебният / обучителният процес; необходимо е обучаващият се да овладее следните теми:

Модул 1 - Обучителна система и контекст

Модул 2 - Начална обучителна симулация

Модул 4 - Педагогически методологии и стратегии

Модул 8 - Оценка на учебния и обучителния процес, в който са

разработени инструментите за оценяване, необходимо е обучаващият се да овладее следните теми: 

Модул 1 - Обучителна система и контекст

Модул 2 - Начална обучителна симулация

Модул 4 - Педагогически методологии и стратегии

Модули 5 - Операционализация и план за действие

20


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Модул 9 - Крайна обучителна симулация - в който се изисква валидиране

на резултатите от всички модули до момента.

Възможно е всеки педагогически екип по логистични и / или педагогически причини, да определи различен план за обучение. Набляга се върху 3 възможности:

21


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

C) Смесено обучение За разработването на смесено обучение е необходимо да се вземат под внимание някои фактори, които помагат на обучаващите се и на обучителите да изяснят своята роля в онлайн обучението: 

Разработване на ръководство, което да се предостави в системата за

управление на обучението – платформа за съвместна работа и дистанционно обучение (Moodle) 

Предишен опит на всички обучаващи се от подобна платформа за

съвместна работа и дистанционно обучение

Все пак за разработването на смесено обучение е необходимо: 

Да се осъществят едновременно протичащи сесии за всеки модул и се

препоръчва обучителят / преподавателят да бъде посредник и стимулатор на онлайн дискусията и да насърчава взаимодействието между всички обучаващи се 

В деня на откриването на форумите за обучение да има онлайн помощ,

която да отговаря на всички въпроси на обучаващите се 22


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

В педагогическия екип да се включи онлайн обучител / преподавател, който

да отговоря на техническите и административните въпроси, както и да прехвърля всички възникнали педагогически проблеми към съответните обучители 

Провеждане на педагогически симулации при присъствените форми на

обучения 

Постигане на 95% от дейностите, които се изискват в онлайн модулите

Максимална продължителност от 6 месеца, което се отнася също и за

присъствената форма на обучение

23


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

4.

МЕТОДОЛОГИИ И ОБУЧИТЕЛНИ СТРАТЕГИИ

4.1

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Това ръководство има за цел да се улесни от преподавателя привеждането в действие на обучителните модули и техните раздели, като се съчетаят няколко практически упражнения за всеки от модулите (вж. приложението). По този повод са представени някои примерни упражнения, служещи като насоки за обучителя, чрез които могат да планират по-добре обучителните сесии. За по-добрата съгласуваност на модулите, всяко практическо упражнение следва стандартна структура и включва следните области: 

Модул и подраздел на модула, които са обединени в едно цяло

Тема, която да се разгледа

Цели, които да бъдат постигнати

Продължителност

Размер на групата (ако е приложимо)

Средства, които е необходимо да бъдат използвани

4.2

РАБОТЕН ПЛАН

Представянето на работните планове/ маршрути (вж. приложението) има за цел да очертае обучителните дейности, които ще бъдат разработени в различните сесии, да опише целите / уменията, които трябва да бъдат постигнати, да се определят условията за реализирането на обучението (продължителност, размер на групата, средства и място, на което ще се провежда), да се определи обучителната методология, която ще се приложи, както и необходимите стъпки за изпълнението на обучителните дейности. 24


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Подобно на практическите упражнения по-горе, работните планове са единствено примерни предложения; те не са задължителни.

5.

ОЦЕНЯВАНЕ

5.1

АДАПТИРАНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Мониторингът и оценяването се считат за структурни компоненти от процеса на обучение. Следователно те се определят като последователни и систематични процеси на обучителната дейност, тъй като насърчават у участниците способността за критичност и устойчивост, което позволява постепенното валидиране на придобитите умения и/ или развиването им по време и в края на обучението. Като съществена част от процеса на обучение, оценяването има за приоритетна цел валидирането на знанията, уменията, способностите, придобитите компетенции и/ или развитите такива чрез обучението. Извън този аспект, резултатите, получени във всеки модул / раздел на модула представляват валидирани елементи на съответните обучителни дейности. Методологията за мониторинг и оценяване на обучението се осъществява чрез някои техники, насочени към идентифициране на формата, вида и наличните инструменти за оценяването, които позволяват получаването на обратна връзка от всички участници, придават качество на цялата система, насърчават един процес на непрекъснато подобрение и оценяват ученето. Оценяването, като системен, непрекъснат и цялостен процес, трябва да се извършва на три стъпки:

25


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Първоначално оценяване (в началото на обучението): за проверка на

началното ниво – диагностично оценяване (входящо ниво / профил) 

Текущо оценяване (по време на обучението): формиращо (формативно) и

сумативно / обобщаващо оценяване (на процеса / развитието на обучението) 

Крайно оценяване (в края на обучението): сумативно оценяване (изходящо

ниво)

Общите цели на оценяването са: 

Да се идентифицира входящото ниво на обучаваните (диагностично

оценяване) 

Да се подобри преподаването и ученето (формиращо оценяване)

Да се измерят постигнатите резултати от обучението (сумативно /

обобщаващо оценяване)

Първото оценяване позволява да се определи нивото на знанията и уменията, които обучаващите се имат преди обучението. Второто оценяване може да се определи като систематичен и продължителен процес, чиято цел е да определи дали педагогическите цели са били постигнати след обучението; то позволява да се усъвършенства процесът на преподаване и обучение в различни аспекти. Обобщаващото оценяване приема стандартната функция, която има оценката и е дори още по-важна, когато се отнася до вземане на решения на различните нива в обучението – решения, които влияят на самия обучаващ се и на организацията.

Диагностично оценяване 26


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Диагностичното оценяване е ключова стъпка от дейността на обучителя, тъй като това е първоначалното оценяване на резултатите от началната педагогическа симулация и позволява да се определи нивото на знания и умения, които обучаващите се имат и по този начин да се определи подходяща обучителна стратегия тях, като целта е да се постигнат най-задоволителните резултати. Това оценяване се осъществява чрез следните шаблони: 

Формуляр (въпросник) за оценяване на плана на обучителната сесия на

началната педагогическа симулация 

Формуляр за оценяване на педагогическите ресурси, които са използвани

по време на началната педагогическо симулация 

Образователен формуляр / въпросник, която да оцени напредъка в

педагогическите симулации, свързани със сферата, към която е насочено обучението Формиращо оценяване Формиращото (текущото) оценяване има за цел да въведе, по време на обучителния процес, цялостната оценка и изпълнение на извършените дейности. По този начин, като се вземат предвид конкретните цели, очертани в началото на модула, формиращото оценяване позволява да се определи как обучаващият се се справя в процеса на обучение. Тази обратна връзка е от съществено значение за промяната на стратегиите, които в много от случаите са от решаващо значение за успеха на обучаващия се. Обучителят, при всеки един модул, трябва да ръководи процеса на формиране на оценката през целия обучителен процес. В този смисъл, докато обучителят обяснява материала и го показва нагледно (демонстрира), той трябва постоянно да проверява за това дали обучаващите се разбират и напредват в своето обучение, да задава въпроси и да наблюдава техните реакции, като отбелязва, когато обучаващият се се справя добре и съответно – не толкова добре, да дава предложения как да се подобри изпълнението на обучаващия се, да насърчава самооценяването и да предоставя средствата, необходими на обучаващия се сам да оценява своята работа и да поправя грешките си. 27


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Самооценяването е важен процес на саморегулация в процеса на изграждането на придобити или предстоящи да бъдат овладени умения и в даването на обяснение / своеобразно „договаряне” за критериите на оценка, необходими, за да се разбере качеството и нивото на изпълнение.

Сумативно (обобщаващо) оценяване Сумативното оценяване има за цел да систематизира непрекъснатия процес на оценяване в един универсална скала, която да позволява сертифицирането на обучението. Всеки обучител носи отговорност за това да осигури идеални условия, които да позволят на сумативната оценка от всеки модул да бъде резултат от баланса между всички определени елементи за оценяване. Оценяването на обучението може да се осъществи като се приложат различни инструменти за оценяване и се позволи измерването на резултатите на обучаващите се и се вземе под внимание следното: 

Конкретните цели, които трябва да бъдат постигнати от присъстващите на

обучението 

Укрепването на педагогическите умения, които трябва да бъдат придобити

от присъстващите на обучението Степента, в която са постигнати тези педагогически цели, може да се проследи чрез: I.

Оценката на обучителите, наблюдението на самите участници/ обучаващи

се в отделните модули, нивото на темите в модулите, както и междуличностните отношения сред всички останали неща. Тези наблюдения трябва да се записват в специален списък за наблюденията на участниците от всеки модул. II.

Прилагането на инструменти за оценка на междинното изпълнение (между

отделните модули). Въз основа на резултатите от тези оценки, всеки обучител трябва да попълни след всеки модул списък със систематизираните резултати

28


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

на участниците от междинната оценка, в който всеки участник е оценен спрямо предварително определени критерии за оценка.

Подобряването на нивото на педагогическите умения се проверява чрез сравнителен анализ на началната и крайната педагогическа симулация и оценката на проекта the Intervention Project. В този контекст се оценяват следните параметри: Планът на сесията, в сферата на дейност на обучаващия се, като се вземат

I.

предвид неговата структура и помощни средства – формуляр за оценяване на плана за сесията, използван в педагогическата симулация (крайната) Обучителните средства, като се вземат предвид техническата прецизност и

II.

изобретателността на средствата за комуникация / документите, предназначени за симулационната сесия – формуляр за оценяване на обучителните средства, използвани в педагогическата (крайната) симулация III.

Изпълнението като обучител в педагогическо-обучителната област от

процеса на развитие на обучението, чрез спазване на предварително установени критерии за анализ. Също така от този формуляр за оценяване е възможно да се отстранят онези критерии, които не са подходящи за обучителната дейност, а да се добавят нови / с най-голямо значение преди началото на обучението (формуляр за педагогически симулации по отношение на процеса на развитие на обучението) IV.

Качеството на обучителния модул (формуляр за оценяване на проекта за

обучителната дейност Pedagogical Project Intervention), като се вземат предвид различните елементи: заглавие на модула, структура на модула, продължителност, целева група, общи и конкретни цели, съдържание на обучителния

материал,

методики

и

стратегии,

обучителни

средства

и

оценяване.

29


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Крайното оценяване на всеки обучаваш се определя нивото на постигнатия успех след обучението, като сравнява резултатите, получени при текущата оценка и оперативните цели, очертани първоначално.

Отговорникът и / или педагогическият координатор е някой, който след като получи индивидуални оценки от обучителите, ще обедини и превърне получената сума от оценките в скала (от 1 до 5).

Скали за оценяване на обучението (1 отрицателно и 4 положителни нива) КАЧЕСТВЕНО

Слабо

Задоволително

Добро

Много добро

Отлично

1

2

3

4

5

E

D

C

B

A

0-9

10-13

14-16

17-18

19-20

0-49%

50-69%

70-84%

85-94%

95-100%

КОЛИЧЕСТВЕНО Цифрено обозначение (от 1 до 5) Буквено обозначение (от ниво A до E) Процент (стойности от 0 до 20) Процент (0 до 100%)

* Обозначение, което трябва да бъде представено в сертификатите

Теглото, което притежава всеки един от представените елементи, е различно, за да се изчисли окончателната оценка на обучителя. Именно затова окончателната оценка се основава на следните проценти: (i) Диагностично оценяване (ДО): - Начална педагогическа симулация - 10%

30


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

(ii) Сумативно оценяване (СО): - Педагогически цели (ПЦ) - 30% - Педагогически умения (ПУ) - 30% - Intervention Project (IP) (ИП) - 30%

КРАЙНО ОЦЕНЯВАНЕ = [(0.10*ДО) + (0.3*СО/ПЦ) + (0.30*СО/ПУ) + (0.3*СО/IP)]

По този начин успешното завършване на обучението в края на курса ще се определи от следните критерии: a) Успешно е, ако крайната оценка е равна или надвишава ниво 2, което отговаря на

качествената

скала

"Задоволително"

и

след

като

обучаващият

има

регистрирано присъствие – най-малко 95% от общата продължителност на обучителния курс. b) Не е успешно, ако крайната оценка е равна на ниво 1, което съответства на качествената скала "Недостатъчно" или обучаваният няма минимално присъствие от 95% от общата продължителност на курса (а не е позволено да се пропусне цял раздел на модула).

Таблицата по-долу общото описание на качествената скала за оценяване: Общо описание на критериите за оценяване

Фокус върху уменията

СЛАБО

Не са придобити ключовите умения

Фокус върху целите Не са постигнати 50% от оперативните цели

Нуждаете се от допълнително обучение или промяна по отношение на 31


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential поведение и нагласи Постигнати са поне 50% от

Придобити ключови умения

ЗАДОВОЛИТЕЛНО

оперативните цели

Проявените умения в дейността на обучителя са на задоволително ниво на изпълнение Овладяни са всички умения

ДОБРО

Постигнати са всички оперативните цели

Показва добро ниво на комуникативни умения и работа в екип, аналитични умения и автономност при решаването на проблеми Овладяни са всички умения

Постигнати са всички оперативните цели

Показва много добро ниво на комуникативни умения и работа в екип,

МНОГО ДОБРО

висока ангажираност в работата, анализ на възможностите, автономност и креативност при решаването на проблеми Надвишени са необходимите умения

Надвишени са необходимите цели

Демонстрира отлични комуникативни умения и умения за работа в екип, висока ангажираност в работата, аналитични умения, автономност и

ОТЛИЧНО

креативност при решаването на проблеми, постоянство в използването на различни канали за комуникация, ресурси и изграждане на мрежи от знания, както и предприемачески дух

Формиращ (формативен) процес на оценяване Това оценяване, което се осъществява по време на обучителния курс, оказва постоянен контрол (мониторинг) над изпълнението на обучаващия се, като осигурява информация за наблюдение и контрол над учебния процес. Това оценяване има за цел да се оцени качеството на: структурата на програмата, използваната методика, изпълнението на обучителите, моделът за организиране на обучителната дейност, техническите човешки и материални ресурси. Тази информация ще помогне на отговорника / координатора при подготвянето на окончателния доклад за оценка на обучението, който ще бъде включен в техническо-педагогическите база данни (досие), като позволява по-ясно разбиране на най-силните страни от обучението и сферите, в които има нужда от подобрение при бъдещ курс за обучение. Инструментите, които ще бъдат използвани, са въпросници, чиято цел е да се разпитат обучителите и обучаващите се за качеството на обучението: 32


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Формуляр (въпросник) за качеството на обучителния курс (който да се

попълни от обучаващия се) – целите са предимно от образователен характер, този въпросник

позволява

да

се

съберат

мнения

относно

обучението

(удовлетвореността от обучението / модулите и изпълнението на обучителите), като целта е да се подобри неговото качество. Въпросникът трябва да бъде попълнен в последния ден от обучението. 

Формуляр (въпросник) за качеството на обучителния курс (който да се

попълни от обучителя) – целта му е обучителят да изрази своето мнение за обучението по отношение на три параметри: 

Подготовка:

работа с

образователния

екип

и

планиране

на

обучителната дейност 

Разработване на обучението: работа с обучаващите се и избор на

подходящи методики и техники, които са предварително избрани 

Поддръжка: от начина, по който се координира обучението и от

логистичния подход (учебни зали, оборудване) Въпросникът трябва да бъде завършен след края на обучението.

5.2

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ БЛАНКА ЗА НАБЛЮДЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО МОДУЛА

Обучител: Дата: ПАРАМЕТРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Участници

33


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential (със скала от 1 до 5)

ТЕМИ (Използват се знанията, придобити при конкретни дейности или упражнения) КРЕАТИВНОСТ И АВТОНОМНОСТ (Проявява способност за анализ на теми и ситуации, автономност при проучването на различни източници на информация и креативност по отношение на различните теми) ОБОБЩЕНИ ПОЗНАНИЯ (Прилагат придобитите знания към нови ситуации) УЧАСТИЕ (Проявява интерес и когато се намесва е по някакъв рационален повод, като помага да се насърчи обучителната дейност) ОТГОВОРНОСТ (Проявява чувство на отговорност по отношение на времето за срещи и предложените дейности през цялото обучение) МЕЖДУ-ЛИЧНОСТНИ ВЗАИМООТНО-ШЕНИЯ (Общува с колеги, обучители и други, като проявява толерантност и екипен дух) ОБЩА СУМА ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ

БЛАНКА СЪС СИСТЕМАТИЗИРАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ МЕЖДИННОТО ОЦЕНЯВАНЕ Обучител: Дата: ОБЛАСТ

СИСТЕМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (MF1/MF2)

ПАРАМЕТРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (със скала от 1 до 5)

Участници

Определете видовете, методите и начините, по които ще организирате обучението, така че да съответстват на качеството и ефективността на системата за обучение. 34


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Разпознайте факторите, които ще увеличат ефективността на формативните процеси.

ОБУЧИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (MF6/MF7)

ПРОЕКТИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ (MF5/MF8)

КОМУНИКАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

(MF3/MF4)

Определете стойността на КТИ, като вземете предвид определените цели. Подгответе мултимедийни презентации в зависимост от поставените цели. Проучете педагогическия потенциал на платформите за съвместна работа и обучение. Подгответе модулите, обучителните сесии въз основа на целевите групи и обучителния контекст. Определете педагогическите цели в съответствие с уменията, които трябва да бъдат придобити. Свържете целите, методите, стратегиите и оценяването на учебния процес Характеризира различните стратегии и методи на обучение, свързани с комуникационните и лидерски стилове. Бъдете посредник в създаването на добри отношения между различните групи, като се вземат предвид груповата динамика и техниките за управление на конфликтни ситуации.

ОБЩА СУМА ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ

БЛАНКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПЛАНА НА СЕСИЯТА, КОЙТО Е ИЗПОЛЗВАН ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИМУЛАЦИЯ (НАЧАЛНО И КРАЙНО) Обучител: Дата:

35


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

ОБЛАСТ

СТРУКТУРА

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

%

Определете темата, която ще се обсъжда, съдържанието, очакваната продължителност, целевата група и обучителния контекст.

20

Определете целите на сесията или модула, както и педагогическата стратегия за свързването на основните фази/ етапи на развитие.

30

Опишете критериите и методите за оценка на обучаващите се и на самата сесия, като определите подходящи инструменти, които да се приложат.

10

Изберете или проектирайте обучителните средства, като вземате предвид съответната педагогическа стратегия.

10

Използвайте платформите за съвместно обучение или виртуалните общности като интерактивни помощни средства за обучението.

10

Подгответе средствата за оценяване на обучаващите се и на обучението в съответствие с педагогическите цели.

10

Систематизирайте плана на сесията или модула и помощните средства в съответствие с ясна и логична структура.

10

ОБЩА СУМА ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ (%)

УЧАСТНИЦИ

100

БЛАНКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА, КОИТО СА ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИМУЛАЦИЯ (НАЧАЛНО И КРАЙНО) Обучител: Дата: ОБЛАСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

%

УЧАСТНИЦИ 36


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

КАЧЕСТВО НА СРЕДСТВАТА

ТЕХНИЧЕСКА ПРЕЦИЗНОСТ Подгответе средствата с внимание и прецизност, в съответствие с учебното съдържание и така че да са подходящи спрямо педагогическата стратегия и целевите групи. СТРУКТУРИРАНЕ Съставете средствата в съответствие с техните характерни особености в технически и педагогически аспект. ТВОРЧЕСТВО Проектирайте или изберете средствата чрез иновативност, като вземете предвид съществуващи вече модели. ОБЩА СУМА ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ (%) (%)

40

40

20

100

37


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

БЛАНКА ЗА НАПРЕДЪКА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИМУЛАЦИИ В ХОДА НА ОБУЧЕНИЕТО

Тази бланка дава възможност да се сравни напредъкът между началната педагогическа

симулация (MF2) и крайната педагогическа симулация (MF9). 

Това сравнение предоставя възможността да се направят графики на напредъка в

обучението спрямо различни критерии за анализ на резултатите. 

В тази бланка трябва да се вземат предвид, при разпределението на резултатите (точките)

от двете педагогически симулации, съгласието на група, което е резултат от самооценяването на участниците, груповото оценяване и оценяването от обучителя при всеки модул. 

Запис на резултатите, който отразява напредъка на обучаващия се, като са взети предвид: 

Ако обучаващият се има равна или по-висока оценка при крайното оценяване на

педагогическата симулация, този резултат ще се отчете (вземе предвид) при крайното оценяване. 

Ако обучаващият се намали своите резултати при крайното оценяване на

педагогическата симулация, изчисляването трябва да се извършва, както следва:

Начална педагогическа симулация

2

3

3

4

4

4

5

5

5

5

Крайна педагогическа симулация Краен резултат

1

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

2

2

3

3

2

3

4

4

38


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

БЛАНКА ЗА НАПРЕДЪКА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИМУЛАЦИИ В ХОДА НА ОБУЧЕНИЕТО (A) Обучаващ се: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИМУЛАЦИЯ

КРАЙНА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИМУЛАЦИЯ

ТЕМА ЦЕЛЕВА ГРУПА ОЧАКВАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 1-СЛАБО

МИН. 3- ДОБРО

2-ЗАДОВОЛИТЕЛНО

МИН.

4- МНОГО ДОБРО

5- ОТЛИЧНО

Има познания по темата на приложимо (много добро) ниво, като проявява увереност, когато е запитан по нея

Владее темата на отлично ниво, като я развива по личен и творчески начин

1 – ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ

Няма познания по темата

Има познания по темата на задоволително ниво

Има добри познания по темата

2 - СЪОБЩАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ

Не са съобщени целите

Съобщава целите във връзка с очаквано поведение

Съобщава целитекато използва глагол (обозначава действие)

Съобщава целите по отношение на наблюдаваните дейности, условията и критериите за постигане на успех

Съобщава целите по отношение на наблюдаваните дейности, условията и критериите за постигане на успех, които се насърчават чрез мотивиращи индивида ситуации

3 – ПРОВЕРКА НА ИЗИСКВАНИЯТА Не са покрити изискванията

Прегледан е, като са използвани ключови моменти за анализа

Прегледан е в съкратен вариант

Прегледан е, като се има предвид и индивидуална проверка (справка)

Прегледан е, като е направена и индивидуална проверка въз основа на диагностични инструменти

4 - ПРИЛОЖИМОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ Приложени/ използвани са правилно спрямо целите и целевата група

Приложени са правилно спрямо поставените цели, целевата група и учебната ситуация

Does not raise the motivation of participants

Raises motivation for the topic

Повишава мотивацията, постига спонтанна приобщеност на участниците

Участниците не са активни

Непостоянство при

Не са подходящи/ приложими да отговорят на поставените педагогически цели и на целевата група

Приложени са по уместен и гъвкав начин, адаптиран към педагогическите цели, целеви групи и учебната ситуация

Приложени са по уместен и гъвкав начин, адаптиран към ритъма и стила на учене, като насърчават индивидуалната педагогика

Повишава мотивацията по систематичен и разнообразен начин

Promotes motivation in a systematic and diversified individual basis

5 - МОТИВАЦИЯ

6 - ДЕЙНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ Дейностите се насърчават

Насърчават се дейности,

Насърчават се дейности,

39


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

1-СЛАБО

насърчаването на дейностите

по систематичен начин

които засилват учебния процес и педагогическите взаимоотношения

които са творчески, приобщаващи и засилващи учебния процес и педагогическите взаимоотношения

2-ЗАДОВОЛИТЕЛНО

3- ДОБРО

4- МНОГО ДОБРО

5- ОТЛИЧНО

7 - УЛЕСНЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА СТРУКТУРИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Does not make summaries Не прави обобщение на материала

Прави обобщение в края на сесията

Въобще не използва или използва неподходящи обучителни средства по правилен начин

Избрани са правилно спрямо темата и целевата група, но единствено като средство за илюстриране

Подчертава ключовите моменти, проблеми и допълнителна информация и ги обобщава в края на сесията

Прави обобщения на конкретни части, като насърчава разбирането и запомнянето, както и прави крайно обобщение.

Обяснява структурата на съдържанието, което позволява обобщаване на знанията, като прави частични и крайни обобщения

Използвани са по системен начин и са пригодени за всеки ключов момент от сесията

По творчески начин са представени обучителните средства, като се насърчава индивидуалната педагогика

8 - ОБУЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА

Поведение, което не подпомага разбирането

Използвани са по своята структура, като са подчертани ключовите моменти от сесията

9 - ВЕРБАЛНО И НЕВЕРБАЛНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ГРУПАТА Подходящо изразяване, с Интелигентно изразяване, Контрол над силата и фокус върху вербалното и с глас, който реагира по яснотата на гласа; невербалното поведение подходящ начин; без движенията и кога да се при взаимодействието с неадекватна жестикулация намесва обучаващите се

Позитивно взаимодействие с групата, фокус върху комуникацията, а поведението е съобразено с условията на стаята

10 - ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ГРУПОВИТЕ ДИСКУСИИ

Не насърчава/ намалява груповите дискусии

Насърчава/ намалява груповите дискусии

Води груповите дискусии, като насърчава педагогическото взаимодействие

Води груповите дискусии, насърчавайки педагогическото взаимодействие, като задава въпроси (насърчаващи дискусиите)

Води груповите дискусии, насърчавайки педагогическото взаимодействие, като задава въпроси, за да провокира обсъждане и творческото мислене на участниците

11 – САМОЧУВСТВИЕ Показва несигурност в себе

Показва сигурност и

Показва сигурност и

Показва самочувствие при

Показва самочувствие и

40


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential си и признаци на нестабилност (в емоционално отношение)

Не са проверени в края на сесията

спокойствие

емоционален контрол

осъществяването на педагогическото взаимодействие

12 - ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО/ ОБУЧЕНИЕТО Проверени са непосредствено, Проверени са в края на Проверени са поотделно за поотделно за всеки сесията всеки в края на сесията участник за целите от всяка сесия

предприемаческа нагласа при осъществяването на педагогическото взаимодействие

Проверени са на всеки поотделно, като е използвано систематично средство за самооценка

13 - СЪОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО

Не са съобщени

Съобщени са от групата на края на сесията

Съобщени са от всеки индивид поотделно на края на сесията

1-СЛАБО

2-ЗАДОВОЛИТЕЛНО

3- ДОБРО

Съобщени са от всеки индивид поотделно на края на сесията, като е предоставен правилния отговор

Съобщени са поотделно, като са включени стратегии за поправка или за допълнително обучение/ учебен материал

4- МНОГО ДОБРО

5- ОТЛИЧНО

Управлява и разпределя времето по подходящ начин, като взема предвид определената педагогическа стратегия

Има контрол над времето по гъвкав и балансиран начин, като взема предвид очертаната стратегия и груповата динамика

14 – УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО Не проявява загриженост по отношение на управление/ разпределение на времето

Проявява загриженост по отношение на управление на времето

Управлява времето, за да подсигури, че сесиите ще са разпределени равномерно

15 - ПЕДАГОГИЧЕСКА КРЕАТИВНОСТ

Does not show creativity Не показва творчески нюх/ креативност

Показва някаква креативност по отношение на средствата, които са разработени

Показва творчески нюх по отношение на плана на сесиите и използваните средства

Проявява креативност по отношение на плана на сесиите, използваните средства и различните обучителни дейности

Проявява творческа и предприемаческа нагласа по отношение на плана на сесиите, използваните средства и различните обучителни дейности

16 - ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ Тези платформи са Планирани са за Планирано е да се Не се планира Планирани са за планирани да се използват използване като източник използват тези платформи, използването на такива използване като източник за обмен на данни/ на данни и насърчават онлайн работни сесии и платформи на данни информация и онлайн онлайн проучването комуникация комуникация

41


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

БЛАНКА ЗА НАПРЕДЪКА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИМУЛАЦИИ В ХОДА НА ОБУЧЕНИЕТО (B) Дата: Обучител: УЧАСТНИЦИ КРИТЕРИИ ЗА АНАЛИЗ (скала 1-5) 1- Тематична област 2- Съобщаване на педагогическите цели 3- Проверка на изискванията 4- Приложимост на педагогическите методи и техники 5- Мотивация 6- Дейности на участниците 7- Улесняване процеса на структуриране на съдържанието 8- Обучителни средства 9- Вербално и невербално поведение при взаимодействието с групата 10- Посредничество в груповите дискусии 11- Самочувствие 12- Проверка на резултатите от ученето/ обучението 13- Съобщаване на резултатите от ученето/ обучението 14- Управление на времето 15- Педагогическа креативност 16- Планиране на дейности с използването на платформи за съвместна работа и обучение ОБЩА СУМА ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ

42


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

БЛАНКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА PEDAGOGICAL PROJECT INTERVENTION Обучител: Дата: КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

КАЧЕСТВО НА ПРОЕКТИТЕ

%

СТРУКТУРА НА ПРОЕКТА Подгответе добре структурирана презентация, чрез която да покажете способност за критичен синтез и анализ

15

ПРЕЦИЗНОСТ ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СТРАТЕГИИ Разработете плана на сесията, така че да се постигнат педагогическите цели

30

КРЕАТИВНОСТ Разработете проект с иновативна тематика

25

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА (ОПИТНОСТ) Подкрепете проекта с конкретни доказателства, така че да отговори на нуждите на целевата група и обучителния контекст

20

ИЗТОЧНИК НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ Включва използването на сътруднически и обучителни платформи, така че да е възможно провеждането на сесии от разстояние

10

ОБЩА СУМА ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ (%)

УЧАСТНИЦИ

100

43


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИМУЛАЦИЯ Обучител: Дата: УЧАСТНИЦИ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

A

Резултат, получен при оценяването на плана на сесията при началната педагогическа симулация

B

Резултат, получен при оценяването на обучителните средства при началната педагогическа симулация

C

Резултат от изпълнението на обучителя в хода на обучението

ДИАГНОСТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ = (1 A + 1 B + 2 C) / 4

КРАЙНА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИМУЛАЦИЯ Обучител: Дата: УЧАСТНИЦИ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

A

Резултат, получен при оценяването на плана на сесията при крайната педагогическа симулация

B

Резултат, получен при оценяването на обучителните средства при крайната педагогическа симулация

C

Резултат от изпълнението на обучителя в хода на обучението КРАЕН РЕЗУЛТАТ (СО) = (1 A + 1 B + C 2) / 4

44


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

КРАЙНО ОЦЕНЯВАНЕ (КО) Обучител: Дата: УЧАСТНИЦИ

СФЕРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

ДИАГНОСТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ (ДО)

Резултатите от началната педагогическа симулация

СУМАТИВНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ ПРИ ВСЕКИ МОДУЛ (СО/ЦМ)

Резултат от всеки модул (средна стойност)

SUMMATIVE EVALUATION OF PEDAGOGICAL SKILLS (SE/PS) СУМАТИВНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ (СО/ ПУ)

Резултатите от крайната педагогическа симулация

СУМАТИВНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА PEDAGOGICAL INTERVENTION PROJECT (СО/)

Резултатите, получени при измерването на Pedagogical Intervention Project

КРАЙНО ОЦЕНЯКРАЙНО ОЦЕНЯВАНЕ = [(0.10*ДО) + (0.3* СО/ЦМ) + (0.30* СО/ ПУ) + (0.3* ДО /IP)]

45


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

6.

ПРОФИЛ НА ОБУЧИТЕЛЯ

Обучителят като ръководител на обучителната дейност си взаимодейства с различни образователни и обучителни контексти. Обучителят е: Специалистът, който работи в различни контексти, обучителни условия,

нива

и

ситуации,

като

използва

различни

обучителни

стратегии, методи и техники, различни инструменти за оценка; като изгражда

индивидуални,

взаимоотношения

с

динамични

няколко

групи

и или

ефективни лица,

за

педагогическа да

се

улесни

придобиването на знания и умения, както и да развие подходящи нагласи и

поведение

на

професионално

изпълнение,

взимайки

предвид

настоящите и бъдещите изисквания на пазара на труда.

Обучителят на педагогическото обучение на обучители трябва да: 1.

Има по-високо ниво на квалификация

2.

Сертификат за педагогически умения

Що се отнася до техническите умения, обучителите трябва също да: 1.

Имат най-малко 150 часа опит като обучители (независимо от

съдържанието/ вида на обучението) 2.

Като идеален фактор - да са запознати с националната система за

квалификация

46


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

По отношение на личните и социални умения, обучителят трябва да притежава: 

Умението

да

управлява

междуличностните

взаимоотношения

(сътрудничество, работа в екип, мотивация, координиране/ управление на работата) 

Индивидуалните характеристики (автономност, асертивност, гъвкавост,

умение за решаване на проблеми, инициативност, иновативност, креативност, предприемачески нюх, умение за общуване) 

Познания в областта на обучителните платформи и изграждането на

онлайн мрежи 

Други умения и познания, като се вземат предвид характеристиките на

целевата група

Тази психосоциална подготовка и емоционална стабилност са от съществено значение за ефективното провеждане на всяко едно обучение на културен, социален и икономически аспект.

47


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

7.

ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБУЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА И СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – МОДУЛ 1

A. СТРУКТУРА НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ МОДУЛ 1. ОБУЧИТЕЛ: СИСТЕМА, КОНТЕКСТ и ПРОФИЛ УМЕНИЯ, КОИТО ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ

В края на този обучителен модул обучаващите се трябва да могат да: 

да различават системите за квалификация, като вземат под внимание техните цели, целева група,

използваните технологичните ресурси и типологията на необходимото обучение; 

да установяват националното законодателство, което е приложимо към дейността на

професионалното обучение; 

да знаят да описват уменията и способностите, необходими за обучителната дейност;

да знаят да описват умения на обучителя, които са необходими за внедрената система за обучение;

да определят основните идеи, теории и модели на учебния процес;

да определят ключовите фактори и благоприятните за учебния процес условия;

да изградят критична, творческа и предприемаческа нагласа. СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ НА МОДУЛА 1.1 ОБУЧИТЕЛ: КОНТЕКСТ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Сесия 1

Сесия 2

Европейските и национални политики в областта на образованието/ обучението

Национална система за квалификация

Националният каталог за квалификация с наличните обучения, които се предлагат

Идеи и основи на професионалното обучение

Професионално обучение: рамково законодателство

Дейността на обучителя: рамково законодателство

Профил на обучителя (умения, компетенции и възможности): професионалният 48


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

обучител, които изпълнява множество дейности

Сесия 3

Етичен кодекс: права и задължения

Видове обучения: начално / продължително (непрекъснато, редовно) 

Професионална типология на обученията: 

Образование и обучение за млади хора

Образование и обучение за възрастни хора

Обучение за хора в неравностойно положение (например: увреждане)

Обучител в работна среда (във фирма или друга организация)

Методология на обучителната дейност: 

Презентации

Е-учене/ обучение

С-учене/ обучение (смесено обучение)

Процеси за признаването, валидирането, сертифицирането на придобитите

компетенции (ОПЛ / ПВСП) СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ НА МОДУЛА 1.2 УЧЕНЕ, ТВОРЧЕСКА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА НАГЛАСА Сесия 1

Сесия 2

Принципите на теорията за ученето

Педагогика, андрагогика, психология на процесите на учене и преподаване

Стъпки и психологически фактори при ученето

Понятия, характеристики и начини на учене (индивидуални / групови)

Когнитивни фактори на ученето (паметта и вниманието)

Подривните практики при ученето като методология, която улеснява процеса на

учене 

Предприемачеството в учебния/ обучителен процес (обща представа, умения и

основните препятствия) 

Индивидуална/ диференцирана педагогика и адаптивно образование: понятия,

49


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

видове и форми на диференциацията 

Учене чрез невролингвистично програмиране (НЛП)

Принципи на творческия подход, приложени към преподаването (творчески

подход и насърчаване на уменията) ОЦЕНЯВАНЕ 

Бланка за наблюденията на участниците от всеки модул

Бланки за систематизираните резултати на участниците от междинната оценка

Модул 1 - Упражнения

B. ПРОФИЛ НА ОБУЧИТЕЛЯ Като допълнение към общите изисквания, установени по-рано за обучителя в "Начално педагогическо обучение за обучители", е важно да се вземат под внимание следните технически особености на този модул:  познания и академичен / професионален опит в областта на професионалното обучение: рамки, типологии, модели и типове на организиране;  познаване и академичен / професионален опит на процесите за преподаване и учене, на теориите; креативност и предприемачество.

50


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

C. РАБОТЕН ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ, НЕОБХОДИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ Напредъкът в областта на професионалното обучение през последните години е повдигнал нивото и цялостното качество на различните курсове и обучителни инициативи, както и е разширил обхвата на обучителната дейност. Промените в законодателството, регламентиращи началното и продължително обучение, въвеждането в Португалия на националния каталог на квалификациите и нарастващите различия между различните обучения, въведени в следствие от новите условия за обучение (б-обучение, еобучение), поставят обучителя във все по-сложна обучителна система. В този смисъл е наложително да се обърне специално внимание на рамките на дейността на бъдещите обучители; контекстът, в който те обучават; новите предизвикателства, пред които са изправени (например - програми за обучение, които са с по-творческа и предприемаческа насоченост), на развитието на модулни програми за обучение, както и на придобиването на компетенции за професионално обучение. Целта на първата част на този модул е да предостави на обучаващите се общи познания за приложимото законодателство, така че те могат да разберат и да знаят валидността на професионалното обучение, и да бъдат наясно с наличните предизвикателства и възможности пред тях като обучители, докато изготвят програмата за обучение. Втората част има за цел да предостави на обучаващите се обща представа за това какво представлява творчеството, предприемачеството и индивидуалното (диференцирано) учене, като им даде също така и педагогическа гледна точка за взаимната свързаност между тези понятия, отнасящи се до учебния процес. Освен това тази част е предназначена и да им даде перспектива по отношение на процеса на преподаване - как се задвижва и начините, които го поддържат и насърчават.

I ЧАСТ– ОБУЧИТЕЛЯТ: КОНТЕКСТЪТ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ЦЕЛИ / УМЕНИЯ, КОИТО ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ  Определете характеристиките на системите за обучение въз основа на целите, целевата група, използваните технологии и методиката на обучението.  Определете онези законови рамки на национално и общностно ниво, които регулират професионалното обучение.  Опишете уменията и способностите, необходими за дейността на обучителя.  Опишете необходимите за обучителя умения в съществуващата система за обучение. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 51


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Подразделът на първи модул – М1.1 се състои от 3 сесии, като всяка е по 2 часа. РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да се включи цялата група от обучаваши се и тя да се раздели на по-малки групи от по 3-6 човека. МАТЕРИАЛИ Хартия; листа / материали за писане, компютър, оборудване за показване на информацията. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Обучителна зала, оборудвана с проектор и екран за мултимедийни презентации. МЕТОДОЛОГИЯ Обучителят трябва да организира сесиите като използва бележки по теоретичната част на темите, разработени на всеки етап с помощта на работата в група, на участниците от фокус групите, на различните сесии и ролеви игри. СТЪПКИ НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне на съдържанието на професионалното обучение и неговата правна рамка Обучителят трябва да се съсредоточи върху следните теми (чрез PowerPoint презентация, подготвена за тази цел):     

европейските и национални политики за ПОО; националната системата и каталог за квалификация; наличните обучителни програми; професионално обучение: основни принципи и понятия; законодателна рамка на професионалното обучение.

2ра СТЪПКА (2 ЧАСА) Изпълнение на първото занимание - "Профил на обучителя", изготвен за подраздел М 1.1. (номер 1 от упражненията по Модул 1). Това упражнение има за цел да създаде ролеви ситуации. Изиграни са различни ситуации и поведение, за да се покаже как обучителят трябва да реагира в тези ситуации, като предвижда онова поведение, което възпрепятства изпълнението, а също и за да разбере вида на взаимодействие, което един обучител трябва да има като професионалист, извършващ едновременно няколко задачи. След като упражнението приключи, част от съдържанието може да се преразгледа в допълнение на следните теми: 52


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential  профил на обучителя (умения, компетенции и възможности) - обучителят като мултитаскинг професионалист;  етичен кодекс: права и задължения. 3та СТЪПКА (2 ЧАСА) Разглеждане на профила на обучителя и на професионалното обучение: дейност на фокус групата. Обучителят трябва да насърчи дискусията с обучаващите се за профила на обучителя/ преподавателя, като обсъждат и разискват, така че да направят връзка между отделните теоретични понятия/ методики на курсовете за професионално обучение. Обучителят трябва да насърчи тази дейност на фокус групата чрез PowerPoint презентация, която да включва въпросите/ темите, които да бъдат основата за обсъждане и размисъл на групата.

II ЧАСТ – УЧЕНЕ, ТВОРЧЕСКА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА НАГЛАСА ЦЕЛИ / УМЕНИЯ, КОИТО ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ  Определете кои са основните понятия, теории, модели в процеса на обучение.  Определете кои са основните фактори и условия, които насърчават процеса на обучение.  Развитие на критична, творческа и предприемаческа нагласа. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Подразделът на първи модул – М1.2 се състои от 3 сесии, като всяка е по 2 часа. РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да се включи цялата група от обучаващи се и тя да се раздели на по-малки групи от по 3-6 човека.

МАТЕРИАЛИ Хартия; листа / материали за писане, компютър, оборудване за показване на информацията. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Обучителна зала, оборудвана с проектор и екран за мултимедийни презентации.

53


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential МЕТОДОЛОГИЯ Обучителят трябва да организира сесиите, като използва бележки по теоретичната част на темите, разработени на всеки етап с помощта на работата в група, на участниците от фокус групите, на различните сесии и ролеви игри. СТЪПКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне съдържанието на процеса на обучение. Сесии, които включват игри „мозъчна атака” и се отнасят до влиянието на когнитивните фактори в процеса на учене. Обучителят трябва да се съсредоточи върху следните теми от съдържанието (например чрез PowerPoint презентации, подготвени за тази цел):     

принципите на теорията за учебния процес; педагогика, андрагогика, психология на процесите на учене и преподаване; процеси, стъпки и психологически фактори на ученето; понятия, характеристики и напредъкът в учебния процес (индивидуално/ групово); когнитивни фактори на ученето (паметта и внимание).

Обучителят може също да насърчава обучаващите се да правят второ упражнение, подготвено за раздела на първи модул - M 1.2. – „Кой стил на учене предпочитате?" (втори номер от упражненията – в Модул 1), за да разберат обучаващите се кой стил на учене предпочитат. След като приключат упражнението, обучителят трябва да насърчи групата да обсъдят теориите/ факторите/ процесите на учене. Информацията и мнението, получена от обучаващите се, по темата, трябва да бъдат записани и сравнени с теоретичните определения на понятията. 2ра СТЪПКА (45 мин.) Представяне на тема, свързана с творческия и предприемачески живот, като се използва дейността на фокус групата. Обучителят трябва да се съсредоточи върху следните точки от представянето на темата (например чрез PowerPoint презентация, подготвена за тази цел):  предприемаческа нагласа към обучението (понятия, умения и основни препятствия);  индивидуална (диференцирана) педагогика, педагогически диференциация и подривни практики при учене;  учене чрез невролингвистично програмиране (НЛП);  принципи на педагогическата креативност (творчески подход и насърчаване на уменията). 54


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Обучаващите се трябва да се насърчават да изказват мнението си по този въпрос и да го обсъждат. 3та СТЪПКА (1 ЧАС & 45 мин.) Изпълнение на третото занимание - "Проверете вашата творческа и предприемаческа нагласа", подготвено за раздела на първи модул – M1.2 (номер 3 от упражненията в Модул 1). Обучителят трябва да обсъди с обучаващите се предимствата на педагогическата креативност, предприемачество и иновативност в курсовете за обучение – психологическото въздействие върху обучаващите се, какъв е процентът на съхранената информация и мотивацията на обучителите и обучаващите се. На този етап от настоящето групово обсъждане, заниманието/ упражнението по този въпрос трябва да се направи. Мнението на обучаващите се трябва да се записва през цялото упражнение, така че да е възможно в края на упражнението да се разбере в каква степен е постигнал напредък.

D. УПРАЖНЕНИЯ – МОДУЛ 1 УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР#1 – ПРОФИЛ НА ОБУЧИТЕЛЯ ТЕМА: Профил на обучителя ЦЕЛИ: Да се определят и анализират различните типове поведение на обучаващите се; да се установят техните нагласи, така че обучителят да може да може да предприеме нещо спрямо тези поведения; да се насърчи педагогическата креативност. 55


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 40 минути РАЗМЕР НА ГРУПАТА: цялата обучителна група МАТЕРИАЛИ: Хартия ПРОЦЕДУРИ ПО ОБУЧИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ: Целта е да се симулира обучителна сесия, в която обучаващ се доброволно да поеме ролята на обучител, а останалата част обучаващи се да играят различни видове роли/ поведения на обучаващи се (виж примерите, представени в края). Обучаващият се, който действа като "обучител", не знае предварително какви роли (видове поведение) другите обучаващи се ще играят. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ (РОЛЕВА ИГРА) 1. Обучителят пита за желаещ за доброволец сред обучаващите се, който временно да излезе от стаята. 2. Обучителят разпределя различни "роли" сред другите обучаващи се, които са останали в стаята, като всеки един от тях трябва да играе или действа в съответствие с разпределената му "роля". 3. Обучителят иска от доброволеца да бъде "обучител за максимум 20 минути, като симулира кратка обучителна сесия, включваща следните цели:  да се представи (лично) пред групата;  да разпита и събере информация за очакванията на групата към обучителния курс;  да представи основните цели на курса. КРАЙ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В края на ролевата игра групата анализира различните поведения, които са били наблюдавани, а след това следва кратко обсъждане на следните въпроси: a) b) c) d)

видовете поведения, които са били наблюдавани; най-подходящи начини за "контрол" над това поведение; позиция на доброволеца-обучител към групата; творчески способности, показани от участниците в групата;

ВИДОВЕ ПОВЕДЕНИЕ, КОИТО ОБУЧИТЕЛЯТ РАЗПРЕДЕЛЯ КАТО РОЛИ НА ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ "Окуражаващият"

56


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Насърчава участието и приноса на другите, винаги дава положителна обратна връзка, съчувствие и разбиране, приема гледните точки на другите, техните разбирания, идеи и предложения. "Благородният" / "Хуманният" Служи като посредник в дискусиите между останалите обучаващи се, помага за разрешаването на конфликти, облекчава напрежението в конфликтни ситуации с чувство за хумор ... "Предаващият се" Лесно се "отказва" от собственото мнение или позиция в спорни ситуации. Може да предложи компромисно решение, като се „предаде” на общото мнение и признае, че е допуснал грешка, като използва самоконтрол, за да поддържа хармонията в групата или се съгласи на "компромисни решения" с останалата част от групата. "Диспечерът" Опитва се да запази отворени комуникационните канали. Насърчава или улеснява участието на другите обучаващи се. "Възпрепятстващият" Склонен е да бъде отрицателен и упорито съпротивяващ се, не е съгласен и постоянно се противопоставя, без каквато и да е причина, има за цел да поддържа даден въпрос или да връща групата към него, при положение, че групата вече го е приела или отхвърлила.

"Агресорът" Изразява неодобрение спрямо ценностите, действията или чувствата на другите обучаващи се и към обучителя. Напада другите и е агресивен към тях. Използва агресивни коментари или шеги. Показва поведение на завист спрямо другите. " Забавният/ Клоунът" Показва поведение, което е подобно на това по време "почивка" и показва липса на активност, небрежност, използва цинизъм и шеги. 57


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР#2 - "КАКЪВ Е ВАШИЯТ ПРЕДПОЧИТАН СТИЛ НА УЧЕНЕ?” ТЕМА: Стил и конгнитивни фактори в учебния процес; психология на учебния процес ЦЕЛ: Да се разбере какъв стил всеки от обучаващите се предпочита или е по-склонен да предпочита ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: От 15 до 20 минути РАЗМЕР НА ГРУПАТА: Индивидуални постижения МАТЕРИАЛИ: Химикалки "КАКЪВ Е ВАШИЯТ ПРЕДПОЧИТАН СТИЛ НА УЧЕНЕ?” ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСНИКА: Този въпросник има за цел да открие кой е вашият предпочитан стил на учене. Тъй като вероятно не сте наясно с това, този въпросник ще ви помогне да откриете вашите предпочитания, така че в бъдеще ще можете да изберете такъв стил на учене, който в най-голяма степен ще отговаря на вашия собствен стил. В този въпросник няма правилни или грешни отговори. Ако за дадено твърдение, вие смятате, че "по-скоро се съгласявате с него", отколкото "не сте съгласни с него", поставете X в колоната T. Ако "по-скоро не сте съгласни" с това твърдение, отколкото "да се съгласявате с него”, отбележете Х в колона F.

T 1

Понякога съм груб към хората, които смятат, че е трудно да се приеме логиката.

2

Мисля че е достатъчно човек да има конкретни цели и планове.

3

Склонен съм да решавам проблемите стъпка по стъпка, като избягват да разчитам на късмета.

4

Вярвам, че формалните процедури и правила ограничават личния стил на всеки един човек.

5

През повечето време мисля, че целта оправдава средствата за постигането й.

6

Често съм на мнението, че смелите действия са толкова безопасни, колкото и обмислените и анализираните такива предварително.

7

На срещи предпочитам да проявявам пасивно поведение, отколкото да бъда лидер и да говоря.

8

Често се съмнявам в намеренията на хората.

9

Това, което е най-важно е дали нещо работи на практика или не.

10

Постоянно търся нови преживявания.

11 12

F

Когато чуя за нова идея или откритие, аз веднага започвам да проучвам начина, чрез който да мога да я/ го приложа на практика. Харесвам самодисциплината, например да спазвам диета, да се упражнявам редовно, да следвам някакви рутинни действия. 58


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

13 14 15 16 17 18 19 20

Горд съм, когато върша работата си внимателно. Аз предпочитам отношения с хора, които са аналитични и следват логиката, отколкото спонтанните и "ирационални" хора. Аз съм внимателен с тълкуване на информацията и да се избегнат прибързани заключения веднага. Харесва ми правя заключението, едва след като внимателно съм разгледал всички алтернативи. Привлечен съм по-скоро към нови и необичайни идеи, отколкото към по-практични. Не обичам да бъда свободен (незает) и предпочитам да адаптирам нещата към някакъв фиксиран стандарт. Съгласен съм и се придържам към процедурите и правилата за толкова дълго, доколкото аз ги виждам като ефективен начин да си върша работата добре. Харесва ми да изследвам предположения, принципи и теории, които се основават на реални събития и факти.

21

Когато има някакво обсъждане, аз предпочитам директно да премина към въпроса.

22

На работа съм склонен да имам формални и далечни отношения с колегите си.

23

Обикновено се справям успешно с ново или различно предизвикателство.

24

Харесват ми хора, които са спонтанни и забавни.

25

Педантичен съм до най-малките детайли преди да стигна до някакво заключение.

26

Трудно ми е да намирам решения за необмислени идеи.

27

Вярвам, че откритото изразяване на мнение е губене на време.

28

Внимавам да не скачам в най-очевидните заключения.

29

"Взимането на предпазни мерки и очакването е най-добрият вариант във всяка една ситуация".

30

Сприхавите / арогантни хора, които не приемат на сериозно "нещата", обикновено ме дразнят.

31

Харесва ми първо да слушам гледните точки на другите хора, преди да дам моето лично мнение.

32

Обикновено съм „открит” относно своите чувства.

33 34

При някакъв дебат или спор, предпочитам да наблюдавам начина, по който други участници "играят играта". Предпочитам да се справят с проблемите по спонтанен и гъвкав начин, вместо да планирам нещата предварително.

35

Нямам нищо против да се нараняват чувствата на хората, стига работата да се върши.

36

Притеснявам се, когато ми се налага да бързам поради наближаването на крайния срок.

37

Склонен съм да преценявам идеите на хората, въз основа на техните практически постижения.

38

Спокойните и мислещите хора проявяват чувство на неловкост / неудобство.

39

Аз често се дразня от хора, които искат нещата в набързо и необмислено.

40

Обикновено съм душата на купона.

41

По принцип слушам повече, отколкото да говоря.

42

Склонен съм да бъда перфекционист.

43

Лесно се отегчавам от методична и задълбочена работа.

44

По време на среща обикновено аз споделям практични и реалистични идеи.

45

Често правилата се създават, за да бъдат нарушавани.

46

Предпочитам да се измъкна от даването на окончателно решение, преди да съм взел предвид 59


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

47

всички гледни точки. Харесва ми, че заседанията/ работните срещи се провеждат по един методичен начин и следват съответния дневен ред.

48

Като цяло аз говоря повече, отколкото слушам.

49

Често търся и се опитвам да намирам практични и по-добри начини да направя нещата.

50

Мисля, че докладите трябва да бъдат с кратко и ясно съдържание.

51

Мисля, че рационалното и логическо мислене трябва да бъде широко прието.

52

Склонен съм да говоря и да се интересувам повече от конкретни въпроси, отколкото да водя разговори за дребни неща от ежедневието.

53

Правя всичко възможно, за да си свърша работата.

54

При спор/ дебат ставам нетърпелив, когато се правят отклонения от основната тема.

55

Ако имам да напиша доклад, пъро правя няколко чернови преди да завърша окончателната версия.

56

Обичам да проверявам/ изпробвам нещата, за да видя дали ще се развият на практика.

57

Предпочитам да получавам отговори като подхождам логично към тяхното намиране.

58

Харесва ми да бъда "човекът, който говори много".

59

Харесва ми да обмислям няколко алтернативи, преди да взема своето решение.

60

При спор/ дебат често откривам, че съм реалистичен, държа на моята цел и се опитвам да избягвам размишленията.

61

При дискусия с други хора аз съм по-обективният и по-малко "емоционалният".

62

Склонен съм да отхвърлям прибързаните и необмислени идеи, тъй като те не са практични.

63

Харесва ми да имам възможността да отнасям настоящите действия към бъдещето.

64

Когато нещата се объркат се радвам, че мога да се "изключа" и да приема случилото се като "житейски опит".

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪПРОСНИКА За всеки отговор Т, оградете съответния номер на въпроса. Всеки ограден отговор е 1 точка. На края изчислете общата сума. Отговорите с F не получават никакви точки. НОМЕР НА ВЪПРОСА

СТИЛ НА УЧЕНЕ

02 04 06 10 17 23 24 32 34 38 40 43 45 48 58 64

АКТИВЕН

07 13 15 16 25 28 29 31 33 36 39 41 46 52 55 60

РЕФЛЕКСИВЕН

01 03 08 12 14 18 20 22 26 30 42 47 51 57 61 63

ТЕОРЕТИЧЕН

05 09 11 19 21 27 35 37 44 49 50 53 54 56 56 59 62

ПРАГМАТИЧЕН

ТАБЛИЦА Отбележете с „Х” крайният резултат, получен за всеки от стиловете на учене) 60


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

16

12

8

4

АКТИВЕН

РЕФЛЕКСИВЕН

ТЕОРЕТИЧЕН

ПРАГМАТИЧЕН

УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР#3 – "ПРОВЕРЕТЕ ВАШАТА КРАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ" ТЕМА: Педагогическа креативност, предприемачество ЦЕЛИ: Да се мисли върху стратегии и да се разработят такива, които да насърчат креативността и предприемачеството ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 45 минути РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 3-6 души МАТЕРИАЛИ: Цветни листове хартия, картички, цветни химикалки, лепило, памук, пластмасови бутилки (обучителя може да добави и други материали, ако сметне това за необходимо) ПРОЦЕДУРИ ПО ОБУЧИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ: Групата трябва да мисли за стратегия как да предложи курс за обучение по техен избор. За да направи това, групата трябва да помисли върху следното:  

да избере програма за обучение, която да предложи и популяризира; да разпространи брошури / флаери; 61


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential  

да помисли за стратегия за продажба и реклама на продукта; да представи продукта (Изчислено време: по 2-4 минути за всяка отделна група).

НА КРАЯ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ Обучаващите трябва да обсъдят с цялата група от обучаващи се следните неща:   

кой е най-привлекателният продукт (обучителен курс); кой е продуктът, зад който се крие предприемаческа стратегия в най-голяма степен; предложения за подобрения по различните продукти.

62


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – МОДУЛ 2

A. СТРУКТУРА НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ МОДУЛ 2. НАЧАЛНА ОБУЧИТЕЛНА СИМУЛАЦИЯ УМЕНИЯ, КОИТО ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ След като преминат през този модул, обучаващите се трябва да могат:  да подготвят, разработват и оценяват обучителни сесии;  да откриват кои са най-важните аспекти в педагогическия процес на преподаване и учене;  да предлагат алтернативни решения, както и различни педагогически стратегии;  да развият умения за анализ и самоанализ на различните поведения, наблюдавани в процеса на преподаване и обучение. СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ НА МОДУЛА 2.1 ПОДГОТОВКА И СИМУЛАЦИЯ Сесия 1  Характеристики на педагогическата симулация (симулационната техника)

Сесия 2

Процес на развитие на симулационните техники

Процес на развитие на симулационните техники

СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ НА МОДУЛА 2.2 АНАЛИЗ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЕНИЕ  Анализ и самоанализ на наблюдаваните педагогически поведения

Сесия 1

Сесия 2

Анализ и самоанализ на наблюдаваните педагогически поведения

Диагностика на показаните умения и уменията, които ще се придобият/ подобрят 

Сесия 3

Диагностика на показаните умения и уменията, които ще се придобият/ подобрят

Разработване на проект за подобряване на мониторинга на напредъка в обучителния процес ОЦЕНЯВАНЕ 

Формуляр за оценяване на плана на сесията, използван при педагогическата симулация

Формуляр за оценяване на дидактическите ресурси, използвани при педагогическата симулация

Формуляр за оценяване на напредъка при педагогическите симулации, който се отнася до

развитието на обучението - Форма А и Б.

B. ПРОФИЛ НА ОБУЧИТЕЛЯ В допълнение към общите изисквания, поставени по-рано от обучителя на "Първоначално педагогическо обучение за обучители", е необходимо да се вземат под внимание следните технически особености на този модул:

63


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential  Доказателства за най-малко 150 часа обучителен "Първоначално педагогическо обучение за обучители"

опит

в

курсовете

за

C. РАБОТЕН ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ, НЕОБХОДИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ Педагогическата симулация е техника, която се използва в курсовете за обучение на обучители, в курсовете за развиване на уменията за продажба на професионалистите, в груповата динамика, при подготовката на хора, които ще заемат публични длъжности, при обучение на актьори, както и в курсове за обучение в областта на "ноу хау" (в някои отрасли и в областта на спорта). Тази техника се разглежда като благоприятстваща "децентрализацията", а именно – самооценяването и подобряване на индивидуалното изпълнение по един по-обективен и активен начин. Прилагането на тази техника като двигател в развитието на курсове за "Първоначално педагогическо обучение за обучители", е начин обучаващите се, да бъдат способни да открият кои са техните основни умения, изразени чрез поведение, а това е от решаващо значение при подготовката, разработването и анализа на обучителната сесия; тази техника също така ще даде възможност на обучаващите се да разработят инструменти за анализ и установяване кои са онези педагогически поведения, които те ще трябва да придобият и подобрят. ЦЕЛИ / УМЕНИЯ, КОИТО ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ  Подготовка, разработване и оценка на обучителните сесии  Установяване кои са най-важните аспекти от процеса на преподаване и учене  Предложения за алтернативни решения, предложения за различни стратегии на преподаване  Развиване на умения за анализ и самоанализ на поведенията, наблюдавани по време на обучителната сесия ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Този план е с продължителност 10 часа (модулът има два раздела с продължителност от 4 и 6 часа). Продължителността на всяка симулация може да се променя според групите за обучение и все пак на всеки обучаващ се падат средно от 15 до 20 минути. РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да се ангажира вниманието на участниците, първоначално на индивидуална основа, а в края чрез насърчаване на дискусия между всички тях. МАТЕРИАЛИ 64


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Хартия, канцеларски материали, компютър, екран, на който да се показват резултатите/ данните, видео, камера, телевизор. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Обучителна зала, оборудвана с мултимедия за прожектиране на презентации. МЕТОДОЛОГИЯ Обучителят трябва да организира обучителни сесии, които да дадат предимство на първоначално разработените обучителни сесии от всеки обучаващ се и на тяхното представяне. На края трябва да се насърчи обсъждането сред групата на обучаващите се. Задайте индивидуални задачи/ проекти, чрез които обучаващите се да могат да подобрят и развият своите умения. СТЪПКИ НА РАЗВИТИЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (1 ЧАС) Представяне на темата за педагогическите симулации чрез теория и практика Обучителят ще направи представяне (или презентация) на техническите характеристики на педагогическата симулация за кратък период от време (не повече от 45 минути), като останалото време е предвидено за окончателна подготовка върху симулациите (включително изясняване на нейните предпоставки, така че обучаващите се да разберат как да се действат, когато самите те изнасят презентации). Забележка: Обучаващите се трябва да се подготвят у дома преди началото на модула; обучителната сесия е с продължителност 15/20 минути и със свободен избор тема, тъй като избраната тема не е от значение, вниманието ще бъде съсредоточено върху организационната структура и метод за предоставяне на презентацията. Въпреки това обучителят трябва да посъветва обучаващият се да избират теми, свързани с техния академичен и/ или професионален опит. 2ра СТЪПКА (4 ЧАСА) Процес на развитие на педагогическите симулации В началото е представена основата на педагогическите симулации – видео запис на индивидуалното изпълнение на всеки един от участниците, Реда на представяне може да бъде на случаен принцип, по азбучен ред или да се определи от групата. Обучителят трябва да реши коя от всички стратегии е най-подходящата. 3та СТЪПКА (5 ЧАСА) Анализ на проведените педагогически симулации и насоки за индивидуалните проекти, свързани с подобряване на уменията. На този етап е необходимо да се прегледат видеозаписите от симулациите, така че да се насърчи групова дискусия, при която обучителят, заедно с обучаващия се и мненията на останалите 65


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential участници в групата, ще анализират/ или правят самостоятелен анализ на наблюдаваните поведения. По този начин ще се открият кои са придобитите и съответно проявени компетентности, както и онези умения, които все още трябва да бъдат усъвършенствани. Обучителят използва на този етап като помощно средство формулярите за оценяване (вижте раздела с инструментите за оценка), а чрез това обсъждане той трябва да постави за всеки обучаващ се "Индивидуален проект за подобряване на уменията" (упражненията от модул 2) . Това ще послужи за мониторинг на напредъка в обучението на всеки един от обучаващите се и за сравнение с "последната/ крайната педагогически симулация", която всеки обучаващ се ще направи на един по-късен етап.

D. УПРАЖНЕНИЯ - МОДУЛ 1 ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА Име: Дата: Обучител:

ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ

ЦЕЛИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТИГНАТ (ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ)*

1- Областни теми 2- Съобщаване/ Предаване на педагогическите цели 3- Проверка на изискванията 4- Адекватност на педагогическите методи и техники 5- Мотивация 6- Дейности на участниците 7- Да се улесни процесът на структуриране на съдържанието 8- Обучителни средства 9- Поведение по време на взаимодействието с групата 10- Посредничество при груповата дискусия 11- Самоувереност 12- Проверка на резултатите от обучението 13- Комуникация на резултатите от обучението 14- Управление на времето 66


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential 15- Педагогическа креативност 16- Планиране на дейностите като се използват платформи за съвместна работа и обучение Коментари

*Ако е необходимо

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – МОДУЛ 3

A. СТРУКТУРА НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ МОДУЛ 3. КОМУНИКАЦИЯ И ГРУПОВА ДИНАМИКА УМЕНИЯ, КОИТО ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ След този модул обучаващите се трябва да могат да: 67


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential  разбират динамиката между обучителя, обучаващите се и предмета на обучение, с цел да се улесни обучителният процес;  разбират психо-социалните явления, такива като лидерството, в групите за обучение;  управляват различните работни групи, където има голяма вероятност от дискриминация или съпротиви към учебния процес;  разбират динамиката на индивидуалния характер на обучението в рамките на работната група;  признават значението, което има медиаторът/ посредникът на работните групи. СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 3.1 КОМУНИКАЦИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ Сесия 1  Педагогическа комуникация 

Методи и техники за комуникация

Стилове на комуникация (асертивна, агресивна, манипулативна, пасивна)

Възпрепятстващи / насърчаващи фактори в междуличностните отношения и в

процеса на комуникация

Сесия 2

Сесия 3

Ефективност и ефикасност на комуникацията: Стратегии за действие

Как са организирани пространствено обучителните сесии (принципи на ергономията)

Съвместна работа

Теории, фактори, методи и техники за повишаване на мотивацията

Лидерски стилове и ефектът върху педагогическите практики в обучението

Ролята на фасилитатора

Обучителен договор: компромисно решение между свободата и отговорността.

Принципи на невролигвистичното програмиране (НЛП)

Сесия 1

 

СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 3.2 МНОГОООБРАЗИЕ В ОБУЧИТЕЛНИЯ КОНТЕКСТ Техники и стратегии, чрез които да се определи групата от обучаващи се Методи на управление на многообразието (пол, възраст, когнитивни, социално-

икономически, етнически, културни, хора с увреждания, религия, интереси) 

Процеси на посредничество

Техники за групова динамика и управление на конфликти

Техники и стратегии, чрез които да се установят факторите, пораждащи неравенство,

Сесия 2

дискриминация и съпротива срещу учебния процес (конфликти, отсъствия, липса на 68


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

мотивация, категоризация, предразсъдъци, стереотипи, ефекта на ореола) 

Индивидуалност в учебния процес

Диагностика на проявените умения и умения, които е необходимо да се придобият/

подобрят ОЦЕНЯВАНЕ 

Бланка за наблюденията на участниците (за всеки модул)

Междинна оценка на участниците в обучението

Упражнения за модул 3

B. ПРОФИЛ НА ОБУЧИТЕЛЯ В допълнение към общите изисквания, поставени по-рано към обучителя на "Първоначално педагогическо обучение за обучители", е необходимо да се вземат под внимание и следните технически особености на този модул:  Познания и академичен / професионален опит във фасилитирането, обучението на възрастни, в посредничеството и управлението на конфликти.

C. РАБОТЕН ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ, НЕОБХОДИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ Комуникацията и груповата динамика в курсовете за обучение не винаги са лесни за овладяване от страна на обучителите. Необходимо е тези два процеса да се обмислят и подготвят предварително, като се вземе предвид не само конкретният контекст на всеки обучителен курс, но също така и като се обърне специално внимание на настоящата работна група. В този смисъл, подходът към комуникацията и нейните аспекти, присъщи на обучителните сесии (като например посредничество, стратегии за действие, мотивация, управление на конфликти, управление на многообразието) са важни аспекти от обучението на бъдещите обучители. Целта е да се обучават хората да бъдат иновативни и креативни, с чувството, че се развиват в много и различни аспекти, както и че развиват комуникационните си умения, което също не трябва 69


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential да бъде пренебрегвано. Комуникацията, независимо дали е вербална или невербална, е от съществено значение за ефективността и ефикасността в процеса на обучение. Първата част от този раздел е предназначена предимно за разглеждане на процеса на комуникация във връзка с взаимоотношенията, като тук са представени стиловете на комуникация, лидерството, както и съвместната работа. Целта на втората част е да се използват по-рано придобитите познания, така че да се придобият умения за ефективна комуникация в процеса на посредничество и управление на конфликтите. Все повече обучителите са изправени пред задачата да се справят с многообразието, с конфликтите между обучаващите се и със самия обучител. Придобиването и научаването на техники и стратегии, които да са от помощ на групите за обучение и определянето на факторите, способни да създават ситуации на неравенство, представляват за обучителя начин да предвижда проблемите, тяхното решаване и едновременно с това да запази ролята си на обучител.

ЧАСТ I – КОМУНИКАЦИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕЛИ/ УМЕНИЯ, КОИТО ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ  разбиране на динамиката между обучителя, обучаващия се и предмета на обучение, с цел да се улесни обучителният процес;  разбиране на психо-социалните явления, такива като лидерството, в групите за обучение. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Раздел на модула 3.1 включва 3 обучителни сесии, всяка с продължителност от 2 часа. РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да се ангажира вниманието на цялата група и да участва, затова тя се разделя на помалки групи от по 3 до 6 души. МАТЕРИАЛИ Хартия, канцеларски материали, компютър, мултимедия. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Обучителна зала, оборудвана с мултимедия за прожектиране на презентации. МЕТОДОЛОГИЯ

70


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Обучителят трябва да организира тези сесии като представи теория и като включи практически дейности, а това може да бъде направено чрез представяне на понятията и съдържанието и чрез упражнения / дейности, които са предварително подготвени като практическо допълнение. Предвижда се също да се формират и фокус групи.

СТЪПКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

1ва СТЪПКА (2 ЧАСА) Осъществяване на първата дейност - "Съобщение, което се предава по верига", подготвено за раздел 3.1. (виж упражненията към модул 3). Представяне на темата за комуникацията и взаимоотношенията като основна тема към това упражнение. Обучителят може да започне да представя този раздел на модула, като предложи на обучаващите се практическата игра "Съобщение, което се предава по верига". Тази игра може да се използва като отправна точка за първоначално представяне на теоретичната част, тъй като в нея се разглежда идеята за комуникацията. След обсъждане между участниците за причините, довели до неуспех в общуването между тях по време на играта, обучителят трябва да започне представянето на теоретичните понятия и съдържание, като обхване следните теми:  педагогическа комуникация – методи и техники;  стилове на комуникация (асертивен, агресивен, манипулативен, пасивен);  възпрепятстващи / насърчаващи фактори в междуличностните взаимоотношения и в процеса на комуникация;  ефективност и ефикасност на комуникацията: стратегии за действие. 2ра СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне на съдържанието, свързано с темите за лидерство, мотивация, съвместна работа. Прилагане на втората дейност - "Лидерски стилове", подготвена за раздел 3.1. (виж упражненията към модул 3) Обучителят трябва да започне тази част, като представи теоретичната и практическата част, обхващаща следните теми:  организиране на обучението в пространствено отношение (принципи на ергономията);  съвместна работа;  теории, фактори, методи и техники за мотивация;  лидерски стилове и влиянието им върху педагогическите практики. 71


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential След тази презентация обучителят може да приложи втората дейност като накара обучаващите се да разберат значението, което имат лидерските стилове в педагогическата практика, както и при някои други ситуации (например на пазара на труда). 3та СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне на темата за груповата динамика. Размисъл и коментари по тази тема, като се използва техниката на формиране на фокус група. На този етап обучителят трябва да въведе следните теми:   

ролята на фасилитатора; обучителен договор: компромисно решение между свободата и отговорността; принципи на НЛП (невролингвистично програмиране).

Накрая обучителят трябва да запази около 45 минути, за да може фокус групата да разгледа основните въпроси и теми в този раздел – комуникация при преподаване, лидерски стилове, мотивация и групова динамика. Обучителят може да използва PowerPoint презентация с няколко отделни точки и теми, които да бъдат използвани като основа за коментари и размисъл от страна на групата (показатели за размисъл).

ЧАСТ II – РАЗНООБРАЗИЕТО В ОБУЧИТЕЛНИЯ КОНТЕКСТ ЦЕЛИ / УМЕНИЯ, КОИТО ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ  Управление на различни работни групи, като се вземе предвид високата вероятност от дискриминация или съпротива срещу учебния процес  Разбиране на динамиката на отделните личности в учебния процес  Признаване значението на обучителя като посредник на работните групи ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Този раздел на модула 3.2 включва 2 сесии, като всяка е с продължителност от 2 часа. РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 72


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Целта е да се ангажира вниманието на цялата група и да участва, затова тя се разделя на помалки групи от по 3 до 6 души. МАТЕРИАЛИ: Хартия, канцеларски материали, компютър, мултимедия. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Обучителна зала, оборудвана с мултимедия за прожектиране на презентации. МЕТОДОЛОГИЯ Обучителят трябва да организира тези сесии като представи теория и като включи практически дейности, а това може да го направи чрез представяне на понятията и съдържанието, използвайки упражнения/ дейности, предварително подготвени като практическо допълнение. Предвижда се също да се проведе и брейн сторминг (мозъчна атака). СТЪПКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне на такива теми като „Многообразие” и „Ролята на обучителя като посредник”. Тук се осъществява третата дейност - "Управление на конфликти", подготвена за раздел на модула 3.2. (вижте упражнения към модул 3). Обучителят ще направи презентация, която да обхваща следните теми:  техники и стратегии, които групата трябва да овладее;  методи на управление на многообразието (спрямо пол, възраст; когнитивни умения, социално-икономически статус, етнос, културни различия, хора с и без увреждания, религия, интереси);  процеси на посредничество;  техники на груповата динамика и управление на конфликти. И накрая обучителят трябва да представи на групата третата дейност, чрез което ще създаде конфликтна ситуация между обучаващите се и по този начин ще изпробва тяхната способност за управление и преодоляване на такива конфликти. Обучителят трябва да бъде посредник по време на това групово обсъждане. 2ра СТЪПКА (1 ЧАС) Представяне на онези фактори, които крият възможността да създадат атмосфера на неравенство, дискриминация и съпротива в процеса на обучение. Обучителят трябва да започне тази стъпка, като подходи чрез теория и практика към следните теми: 73


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential • техники и стратегии, чрез които да се открият факторите, които увеличат вероятността от възникване на ситуации на неравенство, дискриминация и съпротива в учебния процес (конфликти, отсъствие на участниците, липса на мотивация, категоризация, предразсъдъци, стереотипи, ефекта на ореола); • факторът „индивидуалност” в учебния процес. 3та СТЪПКА (1 ЧАС) Размисъл и коментари (като се използва техниката "мозъчна въздействието, което оказват различията в обучителния процес.

атака")

върху

При изпълнението на тази дейност "мозъчна атака" върху различията между обучаващите се, обучителят може да използва PowerPoint презентация, към която да добави думи или изрази, които обучаващите се са свързали с идеята за "разнообразието между хората". Участниците могат да се разделят на по-малки групи спрямо различните им идеи, а в резултат на това обучителяр може да се опита да изведе едно общо определение на понятието "разнообразие". За да приключи тази дейност, обучителят трябва да се опита да свърже тези групи от думи, свързани с "разнообразието", към реални ситуации, които имат влияние върху обучителния процес.

D. УПРАЖНЕНИЯ – МОДУЛ 3

УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР#1 – ПРЕДАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ПО ВЕРИЖЕН НАЧИН ТЕМА: Комуникация / общуване в процеса на преподаване, ефективност и ефикасност на комуникацията ЦЕЛИ: Разбиране на причините и последствията от лошата комуникация. Приемане на факта, че различните хора, изложени на едно и също съобщение, го тълкуват по различен начин, правят различни изводи и филтрират получената информация. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 минути РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 2 групи МАТЕРИАЛИ: Химикал и хартия 74


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential ПРИМЕРЕН ВАРИАНТ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ "Миналият петък около 22:15 в киното (изберете конкретното име на местното кино) се случи неочакваното. Когато една двойка приготвяше да влезе в залата, която вече беше тъмна поради започването на филма, те се блъснаха в един господин на средна възраст, който търсеше своето място. Билетите на младата двойка, които бяха в ръцете им, паднаха на земята, както и чашата с пуканки и портокаловият сок в ръцете на господина. Веднага след това друга двойка, която се придвижваше в тъмнината и не забелязала случващото се, се спънала и паднала на пода. Господинът на средна възраст, лежащ на земята, започнал да крещи за помощ, докато останалата част от публиката желаела да се запази тишина. Междувременно момчето, което проверявало билетите, включило осветлението на помещението и помолило за евакуация на залата." ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ (РОЛЕВА ИГРА) 1. Разпределете двете групи, така че да седнат в две отделни редици, едната от дясната страна на обучителя, а другата – от лявата му страна. Обучителят ще прочете, шепнейки, представения по-горе текст на първия обучаващ се в редицата от групата, вдясно от него, а след това ще направи същото и при групата от лявата му страна. 2. Целта е всеки обучаващ се да предаде тази история на човека, седнал до него, по възможно най-точния начин, така че съобщението да стигне до края на редицата. 3. Всеки обучаващ се, чувайки историята, я записва на лист хартия, за да я прошепне на следващия в редицата. 4. Последният участник от всяка група ще прочете историята на глас, както я е чул. 5. Накрая обучителят ще събере двете групи заедно и ще им предложи да обсъдят резултатите и причините за изопачаването на съобщението, което се наблюдава при тази "верига на предаване на историята". Забележка: Това съобщение не трябва да се повторя (нито пък отделни части от него). То трябва да се предава от всеки участник към следващия само по само един път. КРАЙ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В края на ролевата игра групата анализира различните поведения, а след това следва кратко обсъждане, като се взимат предвид следните точки: ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

a) b) c) d)

поведения, които са били наблюдавани; най-подходящи начини да се "контролира" това поведение; позицията на доброволеца-обучител към групата; творческите идеи, проявени от участниците в групата. 75


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР#2 – ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ

ТЕМА: Лидерски стилове ЦЕЛИ: Разбиране на различните лидерски стилове. Да се разбере тяхното въздействие върху педагогическите практики. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 50 минути РАЗМЕР НА ГРУПАТА: От 3 до 6 човека в група ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Тази игра има за цел да изследва обучаващите се, когато са изправени пред определен стил на лидерство. Различните роли трябва да се определени в съответствие с различните видове лидерски стилове, показани в таблицата по-долу. Обучаващите се, които вече са разделени на отделни групи, трябва да изберат лидер сред тяхната група. Лидерите от всяка група ще изтеглят произволно листче с роля – конкретен лидерски стил, който те ще трябва да изиграят, без да се разкриват пред останалите, че играят именно тази роля.

Групата ще има за задача да построи замък от сламки, като следва инструкциите на лидера от своята група (за максимум 15/20 минути). СПИСЪК НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЛИДЕРСКИ ПРОФИЛИ Авторитарен  Дава предписания  Дава направления  Надзирава работата  Казва точно кога/ какво/ как да се направят нещата

Либерален  Взима споделени с групата решения  Не направлява действията на другите  Никога не поема инициативата  Не насърчава единството в групата

Демократичен  Делегира отговорности  Разпределя равни роли на членовете в процеса на вземане на решения  Цени идеите и начинанията на другите

КРАЙ НА ДЕЙНОСТТА На края на тази игра групите трябва да обсъдят помежду си: 76


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential 1. кой стил лидерство е изиграл техният лидер ръководител на групата; 2. начинът, по който се взимат решенията има влияние върху крайния продукт и изпълнение (замъкът. И накрая се събират всички обучаващи се групи и се провежда дискусия, като обучителят сравнява крайния резултат при всички групи, проверява кой е бил стилът лидерство, довел до поположителни резултати и изтъква предимствата и недостатъците на всеки стил на ръководство. УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР#3 – УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ ТЕМА: Управление на конфликти; ролята на обучителя като посредник в групата ЦЕЛИ: Да се разпознае ролята на обучителя като медиатор. Да се разбере динамиката в процеса на управление на конфликтни ситуации ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 40 минути РАЗМЕР НА ГРУПАТА: От 3 до 6 човека в група МАТЕРИАЛИ: Химикал и хартия АНАЛИЗ НА КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ Първи случай "В текстилна компания, където служителите работят на смени, шефът решил да премахне 15минутната почивка за кафе и да намали заплатите, като по този начин ще има възможността да наеме четири нови служители. Той оправда тези решения, от една страна, с увеличаването на производителността, а от друга страна, с липсата на мотивация, демонстрирана от служителите, когато трябва да преминават обучение за използването на някои нови машини. Служителите са недоволни, защото чувстват, че правата им са нарушени." Втори случай "Вчера на Мануела й се наложило да напусне работа 30 минути по-рано, защото получила телефонно обаждане от училището на детето си и й съобщили, че си е счупил костта на китката, докато си е играл на детската площадка, и в резултат на това е откаран в болница. В бързината Мануела информирала шефа си, но забравила да информира своите преки колеги за тази ситуация. Днес, когато тя пристигнала на работа осъзнала, че е имало забавяне в предаването на някакъв отчет на един от клиентите и че съответно е държана отговорна за това. " ДЕЙНОСТИ 1. Формирайте работни групи и изберете някой, който да бъде в ролята на медиатор / посредник в рамките на всяка група

77


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential 2. Групите ще обсъждат два противоположни случая (всеки по 20 минути) и ще се опитат да получат решение за всеки един от случаите (виж таблицата по-долу). 3. Накрая медиаторите от всяка група ще споделят с останалите решенията, които взети и отново ще обсъдят решенията, до които са стигнали.

78


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Решение

Алтернативно решение

Случай 2

Случай 1

Причина за проблема

79


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – МОДУЛ 4

A. СТРУКТУРА НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ МОДУЛ 4. МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРИДОБИТИ На края на модула обучаващите се ще могат да:  избират и прилагат най-подходящите техники и методи в процеса на преподаване за постигане на дългосрочни цели спрямо целевите групи и контекста на обучение;  да описват предимствата и значението на креативността в процеса на преподаване;  да откриват онези стратегии, които са приобщаващи за "отличаващите се" участници;  да откриват предимствата и недостатъците на прилагането на различни педагогически техники в различни контексти. СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 4.1 МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО Сесия 1  Конкретни техники и методи при преподаването/ обучението на възрастни (както пасивни, така и активни методи) 

Методи и техники при самообучението (обучение от разстояние)

Сесия 2

Методи в преподаването: обяснителен, въпросителен, нагледен и активен

Сесия 3

 Техники в преподаването: симулация, ролеви игри, описание, демонстриране, решаване на отделни казуси, мозъчна атака, проекти за развитие, учене на работното място, практически упражнения, менторство и групова динамика 

Критерии за избор на методи и / или техники в преподаването

СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 4.2 ПРИОБЩАВАЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ  Отношенията между обучител-обучаващ и обучаващ-обучаващ

Сесия 1

 Креативна педагогика: развитие на творчески процес, творчеството като ефективен инструмент, техника и източник на творчески идеи, насърчаване на творческото отношение

 Роля в "различни сценарии, свързани с преподаването/ обучението"  Разработване на стратегии за адаптиране на отделните участници, за приобщаването им в групата и за развитие на сплотени групи  Стимулиране на вътрешни / външни дейности, които позволяват да се постигне чувство на удовлетвореност в различни контексти  Предимства и недостатъци на прилагането на различни педагогически техники в специален контекст ОЦЕНКА

Сесия 2

Бланка, в която участниците могат да описват своите наблюдения (от всеки модул)

Бланка за междинната оценка на участниците 80


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential 

Упражнения за модул 4

B. ПРОФИЛ НА ОБУЧИТЕЛЯ В допълнение към общите изисквания, поставени по-рано за обучителят в "Първоначалното педагогическо обучение за обучители", е необходимо да се вземат предвид следните технически особености на този модул:  познания и академичен / професионален опит в прилагането на педагогически методи и техники;  познания и академичен / професионален опит в областта на прилагането на методите и техниките в специалната педагогика.

C. РАБОТЕН ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ, НЕОБХОДИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Обучителните дейности се структурират с помощта на определени методи и техники, които често се използват при преподаването. За да направите правилен избор по отношение на тези методи и техники, които ще използвате в даден курс на обучение, е важно да разберете наличното време, с което разполагате за разработването на курса; да знаете, че е важно да получавате обратна връзка от обучаващите се по време на курса, както и да наблюдавате типа взаимодействия между обучаващите се. Представянето на такъв модул, посветен на тази тема и въвеждането на нови стратегии за разработването на обучение, е много важно при "Първоначалното педагогическо обучение на обучители". Повечето педагогически методи и техники, когато се използват правилно и адекватно спрямо групите за обучение, могат да станат добра отправна точка за някои от тези бъдещи обучители. За да се превърне това в един по-обхватен методологичен подход и като се вземе предвид специалният образователен контекст (хора със специални образователни нужди), е необходимо да се приеме подход, който покрива иновативни и творчески теми.

81


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Прилагането на творчески идеи при проектирането / разработването на методи и техники за преподаване, както и значението на връзката между обучителната група и обучителят, ни довежда до нещо ново в "Първоначалното педагогическо обучение на обучители" – въвеждане на такива дейности като "драматизация на различни сценарии" (ролеви игри, игри, симулации).

ЧАСТ I - ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЦЕЛИ/ УМЕНИЯ, КОИТО ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ Изберете и приложете най-подходящите техники и педагогически методи за постигане на целите, спрямо целевата група и контекста на обучението. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Раздел 4.1 се състои от 3 обучителни сесии, всяка с продължителност 2 часа. РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да се включи цялата група за обучение и тя да бъде в последствие разделена на по-малки групи от по 3-6 души. МАТЕРИАЛИ Листа, материали за писане, компютър, мултимедия. МЯСТО Зала за обучение, оборудвана с мултимедия и екран за прожектиране на мултимедийни презентации. МЕТОДОЛОГИЯ Обучителят трябва да организира тези сесии по теоретичен и практичен начин, като представи концепциите и съдържанието на обучението с помощта на предварително разработени упражнения / дейности, като практическо допълнение. Предвиждат се също така ситуционни игри Мозъчна атака. СТЪПКИ НА РАЗВИТИЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (2 ЧАСА) „Мозъчна атака” (брейн сторминг) на тема педагогически Представяне на понятията, свързани с този въпрос.

техники

и

методи.

82


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential В началото на тази стъпка обучителят трябва да насърчи участието в тази фаза от обучението с помощта на „мозъчна атака” (брейн сторминг) относно различните педагогически методи и техники, канейки участниците да споделят думи или изрази, свързани с предмета на обучение. Обучителят ще добавя тези думи и фрази в PowerPoint презентация и това упражнение ще представлява основата на предстоящото представяне, което ще обхваща следните теми:  Методи и техники на преподаване / учене специфични за възрастните (пасивни и активни);  Методологии и техники за самостоятелно обучение (дистанционно обучение). 2ра СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне на тематичните педагогически методи. Провеждане на първата дейност "Тестване - педагогически методи", разработена към раздел 4.1. (вж. упражненията към модул 4). Обучителят трябва да започне с представяне на съдържанието, което да включва темата за педагогическите методи, да обяснява характеристиките и видовете на съществуващите методи, най-подходящите моменти за прилагане на всеки метод, и други свързани с тях теми. Малко преди края обучителят трябва да отдели около 45 минути за попълването на теста, разработен по тази тема. 3та СТЪПКА (2 ЧАСА) Подход към педагогическите техники и критерии за подбор. Провеждане на втората дейност - "Разработване на педагогически методи и техники", разработени към раздел 4.1. (вж. упражненията към модул 4). На този етап обучителят трябва да подходи теоретично и практически към темата, опитвайки се винаги, когато е възможно, да открои упражненията, приложени по време на курса на обучение, в които тези техники са били използвани. Трябва да се обърне внимание на следните теми:  педагогически техники: симулации, ролеви игри, изложение, демонстрация, казуси, мозъчна атака, разработване на проекти, учене на работното място, практически упражнения, менторство и групова динамика;  критерии за избор на методи / педагогически техники;  критерии за избор на педагогическите методи и / или техники. В края на тази стъпка, е необходимо обучителят да осъществи второ упражнение в малки групи от 3 до 6 лица, при което обучаващите се да разработят "мини сесия на обучение" със специален акцент върху избора на педагогически методи и техники.

ЧАСТ II – ПРИОБЩАВАЩО И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПЕДАГОГИКА 83


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential ЦЕЛИ/ УМЕНИЯ, КОИТО ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ  Управление на различни работни групи с голяма вероятност за наличие на дискриминация опозиция / съпротива към учебния процес;  Разбиране на "индивидуални обучителна динамика" в рамките на работната група;  Разпознаване на ролята и значението на медиатора в работните групи; ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Раздел 4.2 се състои от 2 обучителни сесии, всяка с продължителност от 2 часа. РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да се включи цялата група за обучение и тя да бъде в последствие разделена на по-малки групи от по 3-6 души. МАТЕРИАЛИ Листа, материали за писане, компютър, мултимедия. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Зала за обучение, оборудвана с мултимедия и екран за прожектиране на мултимедийни презентации. МЕТОДОЛОГИЯ Обучителят трябва да организира тези сесии по теоретичен и практичен начин, като представи концепциите и съдържанието на обучението с помощта на предварително разработени упражнения / дейности, като практическо допълнение. Предвиждат се също ситуционни игри Мозъчна атака, както и споделяне на опит между обучаващите се. СТЪПКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (2 ЧАСА) Прилагане на третата дейност - "Педагогическа креативност", разработена към раздел 4.2. (вж. упражненията към модул 4). Обучителят трябва да започне този етап с представянето пред групата от обучаващи се упражненията, свързани с педагогическата креативност, като начин за запознаването с въпросите / съдържанието, което ще бъдат разгледани по-късно, като например: 

отношения между обучител - обучаващ се и обучаващ се- обучаващ се;

84


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential  педагогическа креативност: развитие на творчески процес, креативността като ефективен инструмент, техники и източници на креативност, насърчаване на креативно отношение. 2ра СТЪПКА (1 ЧАС) Представяне на темите: приобщаване, насърчаване на дейности в и извън учебната зала и индивидуален контекст. В началото на тази етап обучителят трябва да избере теоретико-практически подход, обединяващ възгледите и житейския опит на обучаващите се, като се съсредоточи върху следното съдържание:  ролева игра "педагогически сценарии";  разработване на стратегии за адаптиране за включване в и развитие на сплотени групи;  стимулиране на дейности в и извън залата за обучение, позволяващи приложението на обучителното съдържание в различен контекст;  предимства и недостатъци на прилагането на различни педагогически техники в специфичен контекст. 3та СТЪПКА (1 ЧАС) Коментари относно използването на техниката на мозъчната атака (brainstorming) във връзка с темата „Приобщаващо и индивидуално обучение и педагогика”. При осъществяването на "мозъчна атака" (брейн сторминг), като ресурс при обучение на тема многообразието, обучителят може да използва PowerPoint презентация. Обучаващите се могат да обсъдят и изберат думи или изрази, които считат за свързани с темата, а провеждащият обучението да добави тези думи в PowerPoint презентация. По време на упражнението обучаващите се трябва да разделят думите в малки групи, като в това време обучителят може да се възползва от възможността да формулира и поднесе отново едно просто определение с цел изясняване на обсъжданата тема.

D. УПРАЖНЕНИЯ - МОДУЛ 4 УПРАЖНЕНИЕ 1 - ТЕСТ - ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕТОДИ ТЕМА: Педагогически методи и техники ЦЕЛИ: Разбиране на причините и последствията от лошата комуникация. Разбиране, че всеки индивид получател на съобщение, прави определено тълкуване, изводи и филтрира получената информация. 85


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 45 минути. РАЗМЕР НА ГРУПАТА: Индивидуално упражнение. МАТЕРИАЛИ: Химикалка. ИНСТРУКЦИИ: За всяко от твърденията изберете най-подходящия метод.

a) Една от ролите на обучителя е да предаде информация и да покаже как се прави на практика. Описателен метод Метод със задаване на въпроси Метод, включващ демонстрации Активен метод

b) Идеален метод за получаване на обратна връзка и навеждане към размисъл. Описателен метод Метод със задаване на въпроси Метод, включващ демонстрации Активен метод

c) Слушателят е пасивен участник в обучението. Описателен метод Метод със задаване на въпроси Метод, включващ демонстрации Активен метод d) Обучителят обикновено насърчава инициативата. Описателен метод Метод със задаване на въпроси Метод, включващ демонстрации Активен метод e) Обучителят представя обучителното съдържание, без да се търси мнението на обучаващите се. Описателен метод Метод със задаване въпроси

на 86


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Метод, демонстрации

включващ

Активен метод f) Идеален метод за преглед на съдържанието. Описателен метод Метод със задаване на въпроси Метод, включващ демонстрации Активен метод g) Подготвянето на PowerPoint презентация е моята главна цел, кой метод да избера? Описателен метод Метод със задаване на въпроси Метод, включващ демонстрации Активен метод h) Обучителят провежда ситуационни ролеви игри, за да се симулира дадено поведение. Описателен метод Метод със задаване на въпроси Метод, включващ демонстрации Активен метод i) Група от обучаващи се е многобройна, а информацията- с голям обем. Кой е най-подходящият метод? Описателен метод Метод със задаване на въпроси Метод, включващ демонстрации Активен метод j) С този метод получавам веднага обратна връзка по отношение на оценката на обучаващите се. Описателен метод Метод със задаване на въпроси Метод, включващ демонстрации Активен метод

УПРАЖНЕНИЕ 2 - РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ 87


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential ТЕМА: Педагогически методи и техники ЦЕЛИ: Подгответе обучителна сесия, по време на която са представени поне две педагогически методи и техники ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 45 минути РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 3 до 6 души МАТЕРИАЛИ: Лист и химикалка ДЕЙНОСТИ И ПРОЦЕДУРИ A. изберете свободна тема; B. подгответе "мини сесия на обучение" по тази тема, показваща педагогически методи / техники; C. представете устно пред останалите участници (5-10 минути). ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ Всяка група трябва да обоснове причините за приемане на съответните методи / техники и да обсъди своя избор с останалите групи:   

избраните педагогически методи / техники; предложения за подобрения по отношение на създалите се ситуации; най-положителните аспекти на всяка група.

УПРАЖНЕНИЕ 3 - ПЕДАГОГИЧЕСКА КРЕАТИВНОСТ ТЕМА: Педагогическа креативност ЦЕЛИ: Насърчаване на креативността у обучаващите, което да покаже значението на креативността като ефективен инструмент в хода на творческите процеси ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 45 минути РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 3 до 6 души МАТЕРИАЛИ: Хартия, цветни химикалки, тиксо ДЕЙНОСТИ И ПРОЦЕДУРИ  разделени на групи, участниците в обучението трябва индивидуално, без да гледат към листа на своите колеги да нарисуват нещо на лист А4; 88


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential  в края на упражнението всички листове трябва да бъдат събирани и поставени на табло / дъска;  всички участници пишат на листа какъв е смисълът на нарисуваното от тях;  след това обучаващите се смесват и разменят помежду си листата, а написаните причини се прочитат на глас;  Всеки от участниците може да направи промени в рисунките на своите колеги, с изключение на своята собствена (след като изслуша причините за промените в рисунката), обяснявайки причините за промяна.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ Отново в малки групи обучаващите се трябва да оценят себе си и другите, като се вземат предвид следните точки:  голяма трудност, изпитана в рамките на групата;  коментари за най-изненадващите промени в рисунките;  предложения, отправени към другите, за начини / техники с оглед намирането на начини за преодоляване на установените трудности.

89


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – МОДУЛ 5

A. СТРУКТУРА НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ МОДУЛ 5. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРИДОБИТИ В края на модула обучаващите се трябва да могат да:  определяне на причините, целите, уменията, общите и специфични цели на обучението;  превръщане на педагогически цели в оперативни действия;  категоризиране на целите на обучението по области на знанието;  планиране на етапите на процеса на преподаване и учене;  следване на подходящи общи насоки за разработване и планиране за обучението;  попълват формуляр за планиране на курса на обучение (план за действие на обучението / на всеки модул / на всяка сесия). СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 5.1 УМЕНИЯ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ Сесия 1  Цели на учебния и обучителен процес

Сесия 2

Сесия 1

Методологии и техники за определяне на цели

Педагогически цели: функция, нива, компоненти и обхват

Съставяне на оперативни цели

Определяне на компетентността

От умения към формулиране на целите

СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 5.2 ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ПРЕПОДАВАНЕ/ НАУЧАВАНЕ  Методи и техники на организация и планиране на обучението (зала за обучение / разстояние) 

Техники и стратегии за характеризиране на групата за обучение

 Техники за анализ на търсенето на професионални умения и за характеризиране на професионалната среда на целевата група  Сесия 2

Видове съдържание (теоретично, практическо и теоретично / практическо)

 Как да се състави модул за обучение: Критерии за подбор и класификация на съдържанието в съответствие с модулна структура (учебни единици, кредити)  Принципи и методи за разработване на учебни програми (приложими за разработването на обучителни програми)  Техники и критерии за изчисляване на управление на времето необходимо за обучението (обем на съдържанието, ниво на трудност, значението на съдържанието / модулите, профил на обучаващите се, типология на обучение)

90


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential  Проектиране и разработване на план на сесията: предположения, стъпки, цели, съдържание

Сесия 3

Шаблони с плана на сесията

 Компоненти на плана на сесията (цели, методи, техники, ресурси, оценяване и оценка, продължителност) ОЦЕНЯВАНЕ 

Форма за участник в наблюдението на модула (за всеки модул)

Форма за междинната оценка на участниците

Упражнения към Модул 5

B. ПРОФИЛ НА ОБУЧИТЕЛЯ В допълнение към общите изисквания за обучителя, установени по-рано в курса "Начално педагогическо обучение на обучители", е необходимо да се вземат под внимание следните технически особености за този модул:  Познания и опит в планирането на курсове на обучение, управление на обучението и мониторинг, координация и организация на курсовете за обучение, включително и курса "Начално педагогическо обучение на обучители”.

C. РАБОТЕН ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ, НЕОБХОДИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ Разработването на нова програма за обучение, от създаването на плана за обучение до неговото приложение, е сложна задача, която изисква обширен анализ на данните (за целева аудитория, за предмета на обучението), а също и анализ на бъдещото развитие на дейностите. Планирането на обучителните действия в днешно време изисква много творчество, иновативност и предприемаческа нагласа. Все пак изключително значение е да се запазят основните принципи на традиционното планиране: кои умения и теми да се развиват, коя методология да се следва, кои методи и техники да се прилагат, какво / как / кога да се оценява. Успоредно с това в процеса на планиране трябва да се предвидят потенциалните конфликтни ситуации, алтернативни решения за тяхното преодоляване, наред с други аспекти. Този модул разглежда техническата база на "Началното педагогическо обучение на обучители", следователно, в първата част на модула се разглежда подходът за ‘”Умения и оперативни цели”, а във втората част фокусът ще бъде поставен върху разработването на обучението и учебния процес. 91


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

ЧАСТ I – УМЕНИЯ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ЦЕЛИ/ УМЕНИЯ, КОИТО ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ  определят причините, целите, уменията, общите и специфични обучението;  превръщат педагогически цели в оперативни действия;  категоризират целите на обучението по области на знанието.

цели

на

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Раздел 5. се състои от 2 обучителни сесии, всяка с продължителност 2 часа. РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да се включи цялата група за обучение, като са предвидени и индивидуални дейности. МАТЕРИАЛИ Листа, материали за писане, компютър, мултимедия. МЯСТО Зала за обучение, оборудвана с мултимедия и екран за прожектиране на мултимедийни презентации. МЕТОДОЛОГИЯ Обучителят трябва да организира тези сесии по теоретичен и практичен начин, като представи концепциите и съдържанието на обучението с помощта на предварително разработени упражнения / дейности, като практическо допълнение. Предвиждат се също ситуционни игри Мозъчна атака СТЪПКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (2 ЧАСА) „Мозъчна атака” (брейн сторминг) на тема педагогически цели. Представяне на понятията, свързани с този въпрос. В началото на тази стъпка обучителят трябва да насърчи участието в тази фаза от обучението с помощта на „мозъчна атака” (брейн сторминг) относно възможните педагогически цели, канейки участниците да споделят думи или изрази, свързани с тези цели. Обучителят ще добавя тези

92


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential думи и фрази в PowerPoint презентация и това упражнение ще представлява основата на предстоящото представяне, което ще обхваща следните теми:   

Цели на учебния и обучителен процес; Методологии и техники за определяне на цели; Педагогически цели: функция, нива, компоненти и обхват.

2ра СТЪПКА (2 ЧАСА) Осъществяване на първата обучителна дейност "Създаване на операционални цели " разработена към Раздел 5.1. (вж. упражненията към Модул 5) Обучителят трябва да започне този етап с първото упражнение, за да определи нивото на знания на обучаващите се. След това упражнение обучителят да продължи с представянето на примери от практиката:   

Съставяне на оперативни цели Определяне на компетентността От умения към формулиране на целите ЧАСТ II – ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ПРЕПОДАВАНЕ/ ОБУЧЕНИЕ

ЦЕЛИ/ УМЕНИЯ, КОИТО ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ  планиране на етапи на процеса на преподаване и учене;  следване на подходящи общи насоки за разработване и планиране за обучението;  попълване на формуляр за планиране на курса на обучение (план за действие на обучението / на всеки модул / на всяка сесия). ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Раздел 5.2 се състои от 3 обучителни сесии, всяка с продължителност 2 часа. РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да се включи цялата група за обучение и тя да бъде в последствие разделена на по-малки групи от по 3-6 души. МАТЕРИАЛИ Листа, материали за писане, компютър, мултимедия. МЯСТО Зала за обучение, оборудвана с мултимедия и екран за прожектиране на мултимедийни презентации. 93


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential МЕТОДОЛОГИЯ Обучителят трябва да организира тези сесии по теоретичен и практичен начин, като представи концепциите и съдържанието на обучението с помощта на предварително разработени упражнения / дейности, като практическо допълнение. Предвиждат се също дискусии между участниците в обучението относно представените идеи и концепции. СТЪПКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне на темата „Планиране на обучението”. Обучителят трябва да започне тази стъпка, представяйки на групата от обучаващи се следните теми:  Методи и техники на организация и планиране на обучението (зала за обучение / разстояние);  Техники и стратегии за характеризиране на групата за обучение;  Техники за анализ на търсенето на професионални умения и за характеризиране на професионалната среда на целевата група;  Видове съдържание (теоретично, практическо и теоретично / практическо). Обучителят може да включи в това представяне примери от практиката, а също и гледната точка и опита на обучаващите се. 2ра СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне на темата „Съставяне на обучителните модули”. Осъществяване на втората обучителна дейност- „Анализ на обучителния модул”, разработена към Раздел 5.2. (вж. упражненията към Модул 5). Обучителят трябва да започне тази стъпка по теоритико-практичен начин (включвайки гледната точка и опита на обучаващите по повод обучението), фокусирайки се върху следните моменти:  Как да се състави модул за обучение: Критерии за подбор и класификация на съдържанието в съответствие с модулна структура (учебни единици, кредити);  Принципи и методи за разработване на учебни програми (приложими за разработването на обучителни програми);  Техники и критерии за изчисляване на управление на времето необходимо за обучението (обем на съдържанието, ниво на трудност, значението на съдържанието / модулите, профил на обучаващите се, типология на обучение). За да се проверят уменията на обучаващите се при съставянето на модули за обучение (отделно от проекта за обучителна дейност / Intervention Project) обучителят трябва да проведе упражнение на тема „Анализ на обучителните модули”. 94


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential 3та СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне на темата „ Разработване на план за обучителна сесия”. Осъществяване на третата обучителна дейност „Проектиране и разработване на план на сесията”, разработена към раздел 5.2. (вж. упражненията към модул 5). Обучителят трябва да започне тази стъпка, представяйки на групата от обучаващи се следните теми:  Проектиране и разработване на план на сесията: предположения, стъпки, цели, съдържание;  Шаблони с плана на сесията;  Компоненти на плана на сесията (цели, методи, техники, ресурси, оценяване и оценка, продължителност). След края на това представяне, обучителят трябва да инициира провеждането групово упражнение с цел разработване на план за сесия и да се обсъдят или да се намерят отговори на въпросите по темата на обучаващите се.

D. УПРАЖНЕНИЯ - МОДУЛ 5 УПРАЖНЕНИЕ. 1 - СЪСТАВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ТЕМА: Оперативни цели. ЦЕЛИ: Да се провери нивото на знания на обучаващите се по повод понятието „оперативни цели”. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 минути. РАЗМЕР НА ГРУПАТА: Индивидуална дейност. МАТЕРИАЛИ: Химикалка. ИНСТРУКЦИИ: да се има предвид, че за да е една цел оперативна, тя трябва ясно да посочва очакваното поведение, условията за изпълнение и критериите за успех.

Избройте 5 примера за оперативни цели по избраната от вас тема (целите не трябва да са свързани по между си!) 1. 2. 3. 95


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

4. 5.

УПРАЖНЕНИЕ 2 - АНАЛИЗ НА ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ ТЕМА: Обучителни модули и програми. ЦЕЛИ: Идентифициране на елементите на обучителния модул. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 минути. РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 3 до 6 души. МАТЕРИАЛИ: Лист и химикалка. ИНСТРУКЦИИ: да се има предвид, че за да е една цел оперативна, тя трябва ясно да посочва очакваното поведение, условията за изпълнение и критериите за успех ПРОЦЕДУРИ И ДЕЙНОСТИ Прочетете следния текст: "Здравейте! Аз съм Сара и бях избрана да подготвя програма за дистанционно обучение. Днес ще работя по първия раздел на тема представяне на предмета на обучение. Мисля, че обучаващите се трябва да придобият определени умения по повод дистанционното обучение, да научат за неговото развитие, кои са факторите, които насърчават неговото развитие (например, компютри и интернет) и неговото бъдещото развитие на електронното обучение (както и да получат информация за съответната правната рамка). Освен това мисля, че е важно да имам предвид предварително зададената продължителност на този обучителен модул (10 часа). Вярвам, че това е достатъчно време, за развитие на тези теми, както и на много други, може би в различните части. По време на разработването на този модул курс ще имам предвид и специфичните аспекти на обучението и мотивацията на участниците в контекста на този курс. Осъзнах, че това ще бъде обучителен курс след края на работния ден (от 18 ч. до 22 ч.). като всички обучаващи се ще бъдат служители на пълен работен ден. Трябва да започвам курса с подход, насърчаващ на непрекъснатото активно участие на обучаващите се. Може да ги разделя на малки групи, които да обсъждат "примери от живота" или дори мога да разработя част от този

96


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential курс във формата на дистанционно обучение, като по този начин обучаващите се ще изпитат сами преживяването „дистанционното обучение”. Очевидно с цел систематизиране на понятията и някои ключови идеи, ще представя кратка PowerPoint презентация, която в последствие ще предоставя на обучаващите се, също така ще им препоръчам допълнителна литература. Трябва да подготвя и шаблон за оценяване. Ще трябва да помисля за най-добрия начин за оценяване на този модул, който начин да представлява въведение в цялостния курс. Може би, за оценяването на напредъка на обучаващите се, ще успея да разработя "тест за проверка на знанията", който да бъде достъпен на онлайн платформа? или да ги помоля да проведат някакъв вид организирано изследване, за да ги запозная с Интернет? Също така ще оценя напредъка на участниците в обучението чрез създаване на форма за оценка на тяхното представяне по време на целия модул, за да разбера как се справят с използването на технологиите. Компанията, която ме нае за разработването на този модул, има свои собствени форми за оценка на обучението (включително и моята дейност), тъй че не трябва да мисля за това." След анализа на миналия случай, проведен от групата, напишете насоки за разработването на обучителния модул на Сара, като за целта попълнете следните полета: ТЕМА НА МОДУЛА:

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОБЩО ОПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА МОДУЛА:

ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ:

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СРЕДСТВА:

УМЕНИЯ:

ОЦЕНКА:

УПРАЖНЕНИЕ 2 - АНАЛИЗ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ МОДУЛ ТЕМА: Разработване и подготовка на плана на обучителната сесия. ЦЕЛИ: Идентифициране на стъпките и процедурите за подготовка на плана на обучителната сесия, дефиниране на отделните части на плана. 97


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 час. РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 2 групи. МАТЕРИАЛИ: Лист и химикалка. ПРОЦЕДУРИ И ДЕЙНОСТИ: Всяка група подготвя обучителна сесия с различни характеристики: а) Едната група подготвя пример на обучителна сесия, в която обучителят чрез предварително определени методи, е в състояние да поддържа обучаващите се фокусирани и мотивирани; a)

Другата група, трябва да подготви пример за сесия, в която всичко се обърка:  обучителят не взима под внимание характеристиките или профила на своите курсисти;  обучителят не се стреми да постигне на целите на сесията чрез използваните методи;  обучителят не взима под внимание индивидуалните и колективните потребности на обучаващите се.

Всяка група има 10 минути да представи разработения план обучителната сесия на останалите. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ След всяко представяне и наблюдение на работата на участниците, групата: 

обобщава главните идеи;

 предлага решения за стимулиране на участниците в на обучителните сесии, които да представляват интерес и да мотивират обучаващите се.

98


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – МОДУЛ 6

A. СТРУКТУРА НА ОБУЧИТЕЛНИЯ МОДУЛ МОДУЛ 6. ОБУЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА И МУЛТИМЕДИЯ УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРИДОБИТИ В края на модула обучаващите се трябва да могат да:  Подбор, разработване и адаптиране на педагогическите и дидактическите в зависимост от наличната мултимедия и според приетата педагогическа стратегия;  Разработване, адаптиране и използване на мултимедийни презентации;  Разбиране на динамиката и важността на PowerPoint като инструмент за представяне на идеи;  Създаване на PowerPoint презентации, като се вземат предвид съответните правила при подготовката. СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 6.1 ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ Сесия 1  Цели на прилагането на средствата за обучение 

Видове обучителни средства: традиционни, аудио-визуални и мултимедия

 Критерии за избор на средствата за обучение в съответствие с характеристиките на целевата аудитория, учебните цели, съдържанието на учебната програма и организацията на процеса на обучение (учебна зала / разстояние)

Сесия 2

Сесия 1

Сесия 2

Сесия 3

Правила за разработване на обучителни материали и документи за прожектиране СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 6.2 ПРЕЗЕНТАЦИИ С ПОМОЩТА НА МУЛТИМЕДИЯ Основен съществуващ софтуер за мултимедийни презентации

PowerPoint като основен инструмент за създаване на презентации

Възможности и функции на PowerPoint

Интерактивност на инструмента PowerPoint

Използване на PowerPoint презентации

Създаване на PowerPoint презентации

Правила при разработването на други мултимедийни презентации

Файлове, които да бъдат добавени в презентацията ОЦЕНЯВАНЕ

Бланка за наблюденията на участниците (за всеки модул)

Бланка за междинната оценка на участниците

99


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential 

Упражнения към модул 6

B. ПРОФИЛ НА ОБУЧИТЕЛЯ В допълнение към общите изисквания за обучителя, установени по-рано в курса "Начално педагогическо обучение на обучители", е необходимо да се вземат под внимание следните технически особености за този модул:  познания и професионален и / или академичен опит в разработването на средства за обучение и мултимедия;  познания и професионален и / или академичен опит с Microsoft Office PowerPoint.

C. РАБОТЕН ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ, НЕОБХОДИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ Изискванията, отправени от модерното общество, за използването на мултимедийни средства, карат професионалните обучители да развиват и адаптират своите знания, така че могат да реагират адекватно в най-различни ситуации, което в повечето случаи излиза извън техния академичен и професионален опит. Поради това е важно те да развиват нови умения и техники, които ще им позволят да обменят знания в обучителния контекст по един по-атрактивен и мотивиращ начин. Мултимедийните презентации днес са изключително важни с това, че предават съдържанието на обучаващите се, затова е необходимо обучителите да развиват нови компетенции в тази област. Освен това обучителите трябва да знаят наличните до момента техники и ресурси, и как да изберат най-подходящите и да ги приложат в своите обучителни сесии, като ги адаптират към специфичните условия и контекст на обучението и на целевата група. Този модул има за цел да предостави на преподавателите такива презентационни техники, които ще им дадат един по-широк поглед върху най-използваният инструмент – PowerPoint презентацията.

ЧАСТ 1 – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ/ ОБУЧИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРИДОБИТИ Избор, разработване и адаптиране на педагогическо-обучителните ресурси при използването на мултимедия, съобразени с избраната педагогическа стратегия. 100


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Този раздел 6.1 на модула включва 2 сесии, като всяка е с продължителност от 2 часа. РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да участва цялата група, като същевременно има и моменти на самостоятелна работа. МАТЕРИАЛИ Хартия, материали за писане, компютър, мултимедия. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Зала за обучение, оборудвана с мултимедия и екран за прожектиране на мултимедийни презентации. МЕТОДОЛОГИЯ Обучителят трябва да организира тези сесии по теоретичен и практичен начин, като представи концепциите и съдържанието на обучението с помощта на предварително разработени упражнения / дейности. Предвиждат се също дискусии между участниците в обучението относно представените идеи и концепции. СТЪПКИ НА РАЗВИТИЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (2 ЧАСА) Фокус група, която да обсъжда педагогическите ресурси. Презентация върху концепциите, свързани с тази тема. Обучителят трябва да започне този етап, като насърчава обсъждането в групата относно обучителните средства, да насърчава обучаващите се да се позоват на думи или фрази и дори примери, свързани с темата, които ще бъдат подредени и групирани от преподавателя. След това, като използвате предварително подготвена PowerPoint презентация, трябва да представите следните теми:  

Цели, свързани с прилагането на обучителните ресурси/ средства Видове педагогически средства: конвенционални, аудио-визуални и мултимедийни

2ра СТЪПКА (2 ЧАСА)

Провеждане на първата дейност - "Анализ на педагогическите средства", подготвена за раздел 6.1. (вижте упражненията към модул 6). 101


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Обучителят трябва да започне този етап от провеждането на първото упражнение, за да измери знанията на обучаващите се. След това упражнение обучителят може да изнесе презентация със следните практически примери:  Критерии за избор на педагогически средства, които да са в съответствие с характеристиките на целевата група, учебни цели, съдържанието на програмите и с начина, по който е организирано обучението (обучителната зала/ разстояние)  Правила при изготвянето на презентацията

ЧАСТ II – МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРИДОБИТИ  Да се подготвят и използват мултимедийни презентации  Да се разбира динамиката и важността на PowerPoint презентацията  Да се подготвят презентации на PowerPoint, като се вземат предвид съответните правила при подготвянето им ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Раздел 6.2 включва 3 обучителни сесии, всяка с продължителност от 2 часа. РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да участва цялата група, като същевременно има и моменти на самостоятелна работа. МАТЕРИАЛИ Хартия, материали за писане, компютър, мултимедия. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Зала за обучение, оборудвана с мултимедия и екран за прожектиране на мултимедийни презентации. МЕТОДОЛОГИЯ Обучителят трябва да организира тези сесии по теоретичен и практичен начин, като представи концепциите и съдържанието на обучението с помощта на предварително разработени упражнения / дейности. Предвиждат се също дискусии между участниците в обучението относно представените идеи и концепции.

102


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential СТЪПКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне на темите „Мултимедийни презентации” и „Въведение в PowerPoint”. Провеждане на втората дейност - "Подготвяне на мултимедийна презентация", част от раздел 6.2. (вижте упражненията към модул 6). Обучителят трябва да започне тази стъпка, като представи на групата, наред с другите неща, инструмента, който ще подпомага работата им в рамките на този раздел 6.2. Обучителят може да разгледа следните теми:   

основният съществуващ софтуер за мултимедийни презентации; PowerPoint като основното средство за разработване на презентации; команди и функции на PowerPoint.

Обучителят трябва да се вмести в 30 минути, така че обучаващите се да започнат второто упражнение, което ще се проведе в рамките на този раздел. 2ра СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне на съдържанието на този раздел чрез PowerPoint презентация. Продължава да се провежда втората дейност - "Изготвяне на мултимедийна презентация", включена в раздел 6.2. (вижте упражненията към модул 6). Тази стъпка е продължението на предишната стъпка и е основата на втората дейност/ упражнение. Обучителят трябва да са насочени обучаващите се към следните теми:   

PowerPoint като интерактивен метод; как се работи с PowerPoint; как се изготвят PowerPoint презентации.

Обучителят разполага с 30 минути, така че обучаващите се да започнат с второто упражнение, което ще се проведе в рамките на този раздел. 3та СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне на темата „Правила при подготвянето на мултимедийни презентации”. Приключване на втората дейност - "Подготвяне на мултимедийна презентация” към раздел 6.2. (вижте упражненията към модул 6). Обучителят трябва да предсти пред групата следните теми:  

правила при изготвянето на други мултимедийни презентации; файлове, които могат да се добавят към презентацията.

103


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Обучаващите се разполагат с 30 минути, за да приключат със своите презентации и 45 минути за представяне на отделни техни презентации и за провеждане на дискусия.

D. УПРАЖНЕНИЯ – МОДУЛ 6 УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР#1 – АНАЛИЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ/ ОБУЧИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ТЕМА: Видове и критерии за подбор на дидактически ресурси ЦЕЛИ: Идентифициране на вида на дидактическите средства и адаптиране към специфични ситуации ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 45 минути РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 3 до 6 души МАТЕРИАЛИ: Химикалка и листа ОТДЕЛНИ СЛУЧАИ ЗА АНАЛИЗ Първи случай "Обучителят – на име Сара – при подготовката на обучителна сесия върху „Групова мотивация”, решила да използва флипчарт като обучително средство. На обучаващите се сесията се сторила доста монотонна." Втори случай "Днес аз посетих една конференция по електронно обучение, където сме ни представиха видео по този въпрос." Трети случай "В обучителния курс, който посещавам, прожекторът е най-широко използваното обучително средство, дори и по отношение на дейности, свързани с груповата динамика. Липсва ми мотивация." Четвърти случай "Трябва да разработя план за сесията, свързана с представянето на обучителен модул върху „Педагогически/ обучителни средства” за група от слепи обучаващи се хора (Национална асоциация на слепите хора), но не знам какви (обучителни) средства трябва да използвам." ОКОНЧАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 104


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Като се вземат предвид тези случаи, представени на обучаващите се, те трябва да решат какво средство/ ресурс е било използвано и дали неговата употреба е подходяща в случая или не. Те трябва да предложат адекватни решения, като посочат причините за тези избори.

УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР#2 – ПОДГОТВЯНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕМА: PowerPoint ЦЕЛИ: Подготвяне на PowerPoint презентация, като се вземе предвид сферата, в която се обучава обучаващият се ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 часа РАЗМЕР НА ГРУПАТА: Упражнение за самостоятелна работа МАТЕРИАЛИ: Компютър, интернет, PowerPoint

ДЕЙНОСТИ 1. Определете тема, която ще се разгледа чрез PowerPoint и да е с минимум 4 и максимум 6 слайда. 2. Проверете в интернет за информация, свързана с тази тема или за книги, или за други средства, до които обучаващите се могат да имат достъп. 3. Обобщете и организирайте подбраната от вас информация, за да я включите в презентацията на PowerPoint. 4. Представете пред другите обучаващи се подготвената от вас PowerPoint, като се опитате да се вместите в 5 минути. НАСОКИ 1. Мултимедийната презентация трябва да има начална страница, източници и препоръки, технически данни (цели, целеви групи и сфера на приложение). 2. Трябва да включва илюстрации, диаграми, обобщени схеми, да има номерация. 3. В презентацията трябва да има и някакви визуални ефекти. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

105


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential На края на тази дейност както обучителят, така и групата от обучаващи се трябва да оценят следните елементи:    

структура на презентацията; до колко е била интерактивна; до колко са спазени правилата за нейното успешно реализиране; как са използвани командите и функциите на PowerPoint.

106


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – МОДУЛ 7

A. СТРУКТУРА НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ МОДУЛ 7. ПЛАТФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИДОБИЯТ На края на модула обучаващите се ще могат да:  разберат значението и напредъка по отношение на дистанционното обучение;  знаят характеристиките и предимствата на електронното обучение;  разбират как действат платформите за дистанционно обучение;  определят какви са процедурите за обучение чрез интернет;  признават значението на ролята на е-обучителя /e-медиатора в процеса на дистанционно обучение;  откриват и прилагат механизми / софтуер за онлайн комуникация;  разработват обучителни курсове, които използват платформи за съвместна работа и обучение, които да са в подкрепа на обучителните материали. СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 7.1 ПЛАТФОРМИ: ЦЕЛ И ФУНКЦИИ Сесия 1  Търсене и сърфиране в интернет мрежата  Уеб еволюцията (от 1.0 до настоящето положение)  Уеб средства: техники за организиране и подбор на информация, която е адаптирана към целевите групи; взаимодействието "търсене на информация – развитие на съдържанието";  Въвеждането на уеб-а  Основни принципи на обучителните курсове, които се осъществяват чрез платформи за електронно обучение Сесия 2  Обучение/ учене чрез сътрудничество 

Основни принципи на е-обучението

Видове платформи и техните характеристики (например Moodle)

 Техники, които адаптират съдържанието към онлайн наличната информация (PDF, архивиране, PowerPoint презентации в PPT формат) 

Сесия 1

Интернет правила

СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 7.2 ВИРТУАЛНИ ОБЩЕСТВА И ОБУЧЕНИЕ  Виртуалното обучение и виртуалните общества (блогове, форуми, интернет платформи) 

Принципите на уеб 2.0 (например социалните мрежи)

 Включването на обучителни средства при тези платформи за съвместна работа и обучение (например стандартите SCORM) Сесия 2

 Разработване на стратегии, методи и техники за организирането на работата и общуването онлайн 

Синхронни (чат и видео-конферентна връзка) и асинхронни (електронна поща, 107


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

блогове и дискусионни форуми) средства за комуникация Сесия 3

Ролята (и функции) на е-обучителя и e-модератора

Основни принципи за модериране ОЦЕНЯВАНЕ

Бланка, в която участника да описва своите наблюдения (за всеки модул)

Формуляр за междинната оценка

Упражненията към модул 7

B. ПРОФИЛ НА ОБУЧИТЕЛЯ В допълнение към общите изисквания към обучителя по отношение на "Първоначално педагогическо обучение на обучители" , е необходимо да се вземат под внимание следните технически особености на този модул:  академични познания и професионален опит в разработването (съдържание) на електронно обучение и / или курсове за менторство от разстояние;  отлични познания и богат академичен/ професионален опит по отношение на платформата Moodle (или други).

C. РАБОТЕН ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ, НЕОБХОДИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В контекста на развитие на новите технологии, интернет е средство, чрез което се разширяват възможните начини за преподаване и обучение. Така обучителното съдържание се разпространява по много по-бърз, атрактивен и интерактивен начин. Все пак това е довело също и до необходимостта от приемане на нови модели на преподаване и обучение, както и на софтуер, чрез който да се осъществява това преподаване / обучение. В този смисъл, ще ви бъде представен един модул за обучение на системи за управление, известен още като „Системата за управление на обучението” (Learning Management System) или като „Система за управление на обучителното съдържание” (Learning Content Management System). За да разполагат обучителите с необходимите умения за разработване на курсове за професионално обучение, независимо дали обучение в зала или дистанционно обучение, важно е да имат основни идеи и познания за платформите за съвместна работа (например платформа от отворен тип като Moodle). 108


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Първата част от този работен план ще даде на обучаващите се теоретични и практически познания относно развитието на дистанционното образование, на ЕАД (поколението на електронното обучение), както и на уеб-а (което улеснява дистанционното образование ), а също и на платформите за съвместна работа и обучение, които очертават правилата за предоставяне на обучение по интернет. Във втората част ще се подчертае значението, което има е-обучителя в обучителния процес, като насочва обучаващите се и цялостно онлайн общуването, а също и като насочва процеса на обмен на материали с помощта на интернет или чрез конкретна платформа за съвместна работа и обучение.

ЧАСТ I – ПЛАТФРОМИ: ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ЦЕЛИ/ УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИДОБИЯТ   

Разбиране процеса на еволюция на дистанционното обучение Определяне на характеристиките и предимствата на електронното обучение Разбиране начина на действие на тези платформи за дистанционно обучение

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Раздел 7.1 включва 2 обучителни сесии, всяка с продължителност от 2 часа. РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да участва цялата група и да се раздели на няколко по-малки групи от по 3-6 човека. МАТЕРИАЛИ Хартия, материали за писане, компютър, мултимедия. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Обучителна зала, оборудвана с компютри, достъп до интернет и мултимедия. МЕТОДОЛОГИЯ Обучителят трябва да организира тези сесии като представи теоретия и като включи практически дейности по темите от всеки етап, като на моменти има и групова дейност – търсенето в интернет за информация и след това практическия контакт на обучаващите се до тези въпроси. Обучителят трябва също да насърчава груповата дискусия по тези въпроси (като създаде фокус група). СТЪПКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (1 ЧАС и 30 минути) 109


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Тематична презентация, свързана с развитието на интернет, на дистанционното обучение и основните принципи, които насърчават електронното обучение. Обучителят трябва да се съсредоточи върху следните въпроси:  практическо значение на тези теми;  основни принципи на електронното обучение;  дистанционно обучение и развитието на интернет мрежата;  платформи за съвместна работа и обучение: основни принципи на обучение. Видове и характеристики на тези платформи 2ра СТЪПКА (2 ЧАСА) Провеждане на първата дейност – „Инструменти и потенциал на уеб 2.0” към раздел 7.1. (вижте упражненията към модул 7) Упражнението се състои в търсене на информация по даден въпрос на избор и споделянето му с останалата част от групата. Обучителят трябва да приеме позицията на посредник в груповата дейност като се намесва, когато това е необходимо. В теоретичен и практичен аспект, обучителят може да се съсредоточи върху следните въпроси:  съвместна работа и обучение (онлайн);  правила на този "интернет протокол";  уеб 2.0 (организиране и адаптиране на избрана информация и взаимодействието между търсенето на информация и структуриране на съдържанието). 3та СТЪПКА (30 минути) Коментари и обсъждане във връзка с проведеното проучване – формиране на фокус група. Обучителят трябва да отдели известно време преди края на тази обучителна сесия, за да обсъди с обучаващите се по един структуриран начин, проучванията, които са провели: да изслуша техните възгледи за интернет мрежата, за платформите за съвместна работа и обучение, както и за изследователския онлайн процес. Обучителят трябва да насърчи да се формира фокус група, която да направи PowerPoint презентация, да записва идеите на обучаващите се и да обобщи основните идеи на края на сесията.

ЧАСТ II – ОБЩЕСТВА ЗА ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ 110


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential ЦЕЛИ/ УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИДОБИЯТ  Да се разпознае значението, което има е-обучителя / е-медиатора в процеса на дистанционно обучение  Да се откриват и прилагат механизми / софтуер за онлайн комуникация  Да се разработват обучителни курсове, които използват платформи за съвместна работа и обучение. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Раздел 7.2 включва 3 обучителни сесии, всяка с продължителност от 2 часа. РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да участва цялата група и да се раздели на няколко по-малки групи от по 3-6 човека (да се запазят същите групи, формирани при раздел на модула 7.1) МАТЕРИАЛИ Хартия, материали за писане, компютър, мултимедия. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Обучителна зала, оборудвана с компютри, достъп до интернет и мултимедия. МЕТОДОЛОГИЯ Както и при предишната дейност, обучителят трябва да организира обучителните сесии по един теоретичен и практичен начин, като се редуват моменти на групова работа и фокус-група. Също така трябва да се реализира възможността за работа онлайн, като се насърчават синхронни сесии за комуникация. СТЪПКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (2 ЧАСА) Презентация с теоретично съдържание, свързана с виртуалните общества за обучение: правила при онлайн комуникацията и при включването на такова обучително съдържание.

Обучителят трябва да се съсредоточи върху следните въпроси: 

практическо значение на тези теми;

111


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential  обществата за виртуално обучение - полезни възможности за развитието на обучителни дейности;  разбиране на стандартите SCORM;  видове и модели за онлайн комуникация. 2ра СТЪПКА (2 ЧАСА) Провеждане на втората дейност – „Синхронна комуникация” към раздел 7.2. (вижте упражненията към модул 7)

Тази втора дейност се състои от осъществяването на сесия за синхронна комуникация (онлайн), като за тази цел е необходимо да се определят и изяснят правилата. Обучителят трябва да използва този момент, за да обърне внимание на:   

онлайн средствата за комуникация (практически примери); ролята (и функциите) на е-обучителя и е-медиатора; основните принципи на електронното модериране.

Докато представя това съдържание, обучителят може да прави кратки прекъсвания за групови дискусии върху: 1. Избора на избрания инструмент за онлайн комуникация 2. Обучаващият се, на който е зададено да насочва груповото обсъждане, в рамките на всяка група. На края на сесията обучителят трябва да поиска от отделни групи да се съберат и да попълнят един формуляр със следната информация:  имената на членовете на групата;  дата и час за провеждането на тази онлайн сесия (трябва да е един и същ за всички групи);  синхронните средства за комуникация, които са били използвани;  обучаващият се, на който му е дадена ролята да бъде посредник / медиатор за всяка отделна група. Обучителят трябва да се постарае, доколкото е възможно повече, да следи в продължение на 5 минути (най-малко) обсъждането на всяка група. 3та СТЪПКА (2 ЧАСА) Коментари и във връзка с проведеното синхронно онлайн обсъждане.

112


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Обучителят трябва да насърчава груповата дискусия, да анализира заедно с обучаващите се въпросите в този раздел. Обучителят може да използва PowerPoint, което да му е в помощ при формирането на фокус група. Въпросите, които трябва да се анализират са следните:    

силни и слаби страни в обсъждането, проведено от отделните групи; обсъждане на инструментите, използвани за синхронна комуникация; предимства и недостатъци на онлайн комуникацията; трудности, които са изпитали медиаторите.

D. УПРАЖНЕНИЯ – МОДУЛ 7 УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР# 1 – ИНСТРУМЕНТИ И ПОТЕНЦИАЛ НА УЕБ 2.0 ТЕМА: Средства и потенциал на уеб 2.0 ЦЕЛИ: Намерете информация по избрания въпрос от всеки обучаващ се, за да я споделите покъсно на останалата част от групата и да я използвате при онлайн синхронната дискусия. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 часа (обменът на информация между обучаващите се, които използват асинхронни средства за комуникация, може да продължи до края на този раздел). РАЗМЕР НА ГРУПАТА: От 3 до 6 човека МАТЕРИАЛИ: Хартия, материали за писане, компютър, достъп до интернет. Това упражнение е 1-вото от няколко упражнения, подготвени за настоящия модул. Крайната цел на това упражнение е да се проведе дискусия между групите от обучаващите се по предварително подготвените теми.

За това първо упражнение, вие трябва да следвате следните стъпки: СТЪПКА 1. Изберете тема, която да обсъдите с групата.

СТЪПКА 2. Потърсете в интернет за информация, свързана с тази тема (самостоятелна работа).

113


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

СТЪПКА 3. Подгответе материал на PowerPoint презентация (2/3 слайда)/ или в PDF формат (1/2 страници), които да качите онлайн, в съответствие с правилата на „интернет протокола”.

Общи насоки за провеждането на тази дейност 1.

През целия този раздел трябва да се въведат всички асинхронни средства (например форуми с

платформа за съвместна работа, групова електронна поща, ...), така че обучаващите се в една и съща група да бъдат наясно с тях, а също и останалата част от обучаващите се (за споделяне на информация и подобряване на материалите, които могат да бъдат качени онлайн);

2.

Трябва да се изберат отделни точки върху темите, които да се обсъдят.

УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР# 2 – СИНХРОННА КОМУНИКАЦИЯ ТЕМА: Синхронна комуникация ЦЕЛИ: Да се проведе синхронно обсъждане по темите, подготвени в предишната част. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 час РАЗМЕР НА ГРУПАТА: От 3 до 6 човека МАТЕРИАЛИ: Компютър, интернет, платформа за съвместна работа и обучение.

Това е 2-ра част на предишното упражнение (под-модул 7.1) Целта е да има стажанти, живеещи в синхронна онлайн дебат. СТЪПКА 1. Да се убедят онези участници от работните групи в предишното упражнение

114


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

СТЪПКА 2. Да се избере инструмент за синхронна комуникация, която да насърчи провеждането на дискусия: платформа за съвместна работа обучение, социална мрежа, уеб инструмент за комуникация (видео и аудио конферентна връзка)

СТЪПКА 3. План за провеждането на синхронна дискусия

СТЪПКА 4. Споделете тези файлове, разработени в първото упражнение, във форум или чрез друго средство

СТЪПКА 5. Провеждане на синхронната дискусия

СТЪПКА 6. Окончателното приключване на форум срещата – с обобщение на основните идеи, получени благодарение на синхронната дискусия.

Насоки за реализирането на тази дейност

1.

Използвайте асинхронния инструмент, избран в първото упражнение (най-подходящият е

дискусионният форум), за обмен на идеи между членовете на една и съща група и между отделните групи.

2.

Избраният синхронен инструмент за комуникация трябва да бъде изпробван от членовете на

групата, за да се осигури ефективна комуникация.

115


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 – МОДУЛ 8

A. СТРУКТУРА НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ МОДУЛ 8. ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС УМЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИДОБИЯТ На края на този модул обучаващите се трябва да могат да:  разбират различните нива на оценяване на резултатите от обучението;  разработват и прилагат инструменти за оценка, които са адаптирани към предварително определени цели и които дават възможност за мониторинг и контрол над резултатите от обучението, ефикасността и ефективността на обучението;  откриват причините за субективността в процеса на оценяване;  прилагат системен метод за анализ на резултатите от обучението;  предлагат регулаторни мерки за подобряване на процеса на обучение. СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 8.1 КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА Сесия 1  Идея и цели на оценката  Видове оценяване на обучението (първоначално: проверка на знанията, непрекъснато: информативно и обобщено, окончателно: обобщаващо)  Показатели и критерии за оценка на обучението  Технически характеристики на оценката (надеждност, валидност и обективност)  Субективизъм в процеса на оценяване Сесия 2  Техники при оценяването (наблюдение, задаване на въпроси, измерване), които да са в съответствие с целите, методите и обучителните стратегии  Инструменти/ средства за оценяване (мрежи за наблюдение, рейтингови скали, тестове с отворени въпроси, тестове със затворени въпроси, тестове с няколко възможни отговора, тестове с отговори „вярно / невярно” и др.) Сесия 3

Скали за оценяване (чрез числа, букви и описателни)

Критерии за избор на техники и инструменти при оценяването

 Правила, които да се прилагат в разработването на инструменти за оценяване (време за отговаряне на въпроса и средното време за отговор на даден въпрос)

Сесия 1

СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 8.2 ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕТО Принципи и методи при оценяването на обучението

Оценка на ефективността и ефикасността на технико-педагогическия процес

 Оценка на качеството на обучение (структурата на програмата, целите, съдържанието, методологията, дейностите и ресурсите, обучителят)

Сесия 2

Въздействието в резултат на обучението и интеграция на пазара на труда

Роли и участници в процеса на оценяване (обучител, преподавател)

116


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential 

Обучител и преподавател: общи умения

 Техники и инструменти за събиране на информация (тестове, интервюта, въпросници, анализ на документи, пряко наблюдение, фокус групи, решаване на казуси, симулации, разработване на проекти, анализ на критични ситуации, подготвяне на портфолио, анализ на разходите и ползите, изграждане на работен план) ОЦЕНЯВАНЕ 

Бланка за наблюденията на участниците (за всеки модул)

Бланка за междинната оценка на участниците

Упражнения към модул 8

B. ПРОФИЛ НА ОБУЧИТЕЛЯ В допълнение към общите изисквания към обучителя при "Първоначалното педагогическо обучение на обучители", е необходимо да се вземат под внимание следните технически особености на този модул:  академични знания и / или професионален опит в областта на образованието / обучението;  професионални знания и опит в мониторинга / управлението на обучителния процес.

C. РАБОТЕН ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ, НЕОБХОДИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ През последните години оценяването на обучението стана все по-важно във връзка с планирането на обучението, защото то е основен фактор за успеха на обучението. Разработването на инструменти за оценяване, дава възможност да се получи обратна връзка на две нива: реализираната работа по изграждането на обучителните курсове и резултатите от обучението / напредъка на обучаващите се. Оценяването на резултатите от обучението има за цел да провери дали са покрити изискванията и компетентностите, които трябва да се придобият след даден курс на обучение. То също така насърчава продължителните образователни възможности, като изисква от обучаващите се да повишават своята информираност и отговорност по отношение на собственото си развитие и обучение.

117


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Този модул има за цел да повиши информираността сред обучаващите се, и да развие у тях умения и предостави методики и техники за разработване на валидни, ефективни и подходящи инструменти за оценка. Оценка на обучението трябва да обхваща целия процес на обучение, а да не се свежда само до последния етап от цикъла. Така че тя трябва да започне в началото на обучителния курс и да приключи след като обучаващите се навлязат в работен контекст / на пазара на труда, чрез проверка на това как резултатите от ученето се отразяват върху работата им.

ЧАСТ I – КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА ЦЕЛИ/ УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИДОБИЯТ  Разбиране на различните нива на оценяване на резултатите от обучението  Разработване и прилагане на инструменти за оценка, които са адаптирани към предварително определени цели и които дават възможност за мониторинг и контрол над резултатите от обучението, ефикасността и ефективността на обучението  Установяване кои са причините за субективността в процеса на оценяване ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Раздел 8.1 включва 3 обучителни сесии, всяка с продължителност от 2 часа. РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да участва цялата група и да се раздели на няколко по-малки групи от по 3-6 човека МАТЕРИАЛИ Хартия, материали за писане, компютър, мултимедия. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Обучителна зала, оборудвана с компютри, мултимедия и прожектор. МЕТОДОЛОГИЯ Обучителят трябва да организират тези сесии с помощта на презентации, които обхващат ключовите понятия и съдържание, практически упражнения, като допълнение към този раздел, с цел да се утвърдят познанията. Предвиждат се също и сесии на фокус групи и работа в екип.

118


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential СТЪПКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (2 ЧАСА) Фокус група за оценяване на обучението. Представяне на понятията, свързани с темата. Провеждане на първата дейност - "Анализ на опита при оценяване" към раздел 8.1 (вижте упражненията към модул 8). Обучителят би трябвало да започне този етап, като насърчи провеждането на сесия, на която да се обсъди темата с оценяването и по-конкретно – темата за оценяване на обучението, и като дава на обучаващите се задачата да се позовават на думи или изрази, свързани с тази тема. Обучителят ще добавя думи и фрази към PowerPoint презентация и това упражнение ще бъде основата за следните теми:  Идея и цели на оценката  Видове оценяване на обучението (първоначално: проверка на знанията, непрекъснато: информативно и обобщено, окончателно: обобщаващо)  Показатели и критерии за оценка на обучението  Технически характеристики на оценката (надеждност, валидност и обективност)  Субективизъм в процеса на оценяване След това трябва да се проведе първата дейност с обучаващите се, разделени на групи, и да се оценяват по този начин знанията им по темата. Това упражнение трябва да приключи в рамките на 30 минути. 2ра СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне на понятията и техниките, свързани с инструментите за оценяване. Обучителят трябва да насочи обучаващите се към следното съдържание:  Техники при оценяването (наблюдение, задаване на въпроси, измерване), които да са в съответствие с целите, методите и обучителните стратегии  Инструменти/ средства за оценяване (мрежи за наблюдение, рейтингови скали, тестове с отворени въпроси, тестове със затворени въпроси, тестове с няколко възможни отговора, тестове с отговори „вярно / невярно” и др.) Обучителят може да вмъкне и практически примери за инструментите за оценяване, например въпросници, тестове с множествен избор, обсъждане с обучаващите се относно разработването на тези инструменти. 3та СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне на темите за скалите за оценяване, критериите за избор на инструменти за оценка и правила при оценяване. Обучителят може да представи част от съдържанието, като например: 119


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential  Скали за оценяване (чрез числа, букви и описателни)  Критерии за избор на техники и инструменти при оценяването  Правила, които да се прилагат в разработването на инструменти за оценяване (време за отговаряне на въпроса и средното време за отговор на даден въпрос) След това обучителят трябва да включи в презентацията мненията и опита на обучаващите се, и да осмисли приноса на предишният им опит към разработването на инструментите за оценка. ЧАСТ II – ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕТО ЦЕЛИ/ УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИДОБИЯТ  

Прилагане на системен метод за анализ на резултатите от обучението Предложения за регулаторни мерки за подобряване на процеса на обучение

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Раздел 8.2 включва 2 обучителни сесии, всяка с продължителност от 2 часа. РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да се включи цялата обучителна група, като се остави възможност и за самостоятелна работа. МАТЕРИАЛИ Хартия, материали за писане, компютър, мултимедия. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Обучителна зала, оборудвана с компютри, мултимедия и прожектор. МЕТОДОЛОГИЯ Обучителят трябва да организира сесиите по един теоретичен и практичен начин. Трябва да има и моменти за обсъждане в групата, за да изкажат и обучаващите се своето мнение по развитите теми. СТЪПКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (2 ЧАСА) Представяне на темата, свързана с оценката на обучението. Обучителят трябва да започне тази стъпка, като обхване следните въпроси:

120


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential  Принципи и методи за оценка на обучението  Оценка на ефективността и ефикасността на технико-педагогическия процес  Оценка на качеството на обучение (структурата на програмата, целите, съдържанието, методологията, дейности и ресурси, обучител) Въздействие в резултат на обучението и интеграция на пазара на труда. 2ра СТЪПКА (1 ЧАС и 30 минути) Представяне на темата, свързана с оценяването в контекста на работата. Провеждане на втората дейност - "Подготовка за интервю" към раздел 8.2. (вижте упражненията към модул 8). Обучителят трябва да започне тази стъпка, като обхване следните теми:  роли и участници в процеса на оценяване (обучител, преподавател);  Обучител и преподавател: общи умения;  Техники и инструменти за събиране на информация (тестове, интервюта, въпросници, анализ на документи, пряко наблюдение, фокус групи, решаване на казуси, симулации, разработване на проекти, анализ на критични ситуации, подготвяне на портфолио, анализ на разходите и ползите, изграждане на работен план) Второто упражнение трябва да се проведе, като се разделят участниците на малки групи и направят списък с насоки за това как се провежда интервю. 3та СТЪПКА (30 минути) Провеждане на третата дейност - "Тест за оценка на уменията", подготвен към раздел 8.2. (вижте упражненията към модул 8). Обучителят трябва да провери / оцени знанията на обучаващите се, като им даде тест за оценка.

D. УПРАЖНЕНИЯ – МОДУЛ 8 УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР# 1 – АНАЛИЗ НА ОПИТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ

121


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential ТЕМА: Оценка на обучението и на учебния процес ЦЕЛИ: Открийте грешките и средствата за цялостното оценяване на обучението ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 час РАЗМЕР НА ГРУПАТА: От 3 до 6 човека МАТЕРИАЛИ: Хартия и химикалка АНАЛИЗ НА СЛУЧАЙ "Обучителката Сара е отговорна за провеждането на обучителна сесия в областта на ИКТ за възрастна група хора. Сесията ще е с продължителност 8 часа или един цял ден, след което обучаващите се ще продължат курса с други обучители, които ще представят други теми. Когато тя пристига в стаята, забелязва, че има само 10 човека. Така че преди да започне, тя решава да напише на дъската целите на сесията:    

разбиране на значението на ИКТ в съвременното общество; запознаване с предимствата и недостатъците на ИКТ; познаване на основните правила за използване на интернет; проучване на някои интернет сайтове.

След първоначалното й представяне, представянето на съдържанието и на някои любопитни факти, свързани с ИКТ, Сара въвежда групова работа (по двойки) с продължителност от 30 минути, където целта е да се проучи стихотворение в интернет, което трябва да се добави към документ в Word, да се включи картичка към него и след това да се разпечата. Докато групите извършва тази дейност, Сара си припомня, че не е подготвила инструментите за оценка. Тогава тя започва да мисли какво е необходимо да се оцени, например, някакво поведение:  как да търси в интернет;  интерес в областта на научните изследвания;  умения в областта на ИКТ;  крайният ефект и креативността, приложена при оформянето на пощенската картичка;  участието от страна на обучаващите се. Тя също решава да създаде мрежа, чрез която да разграничи отделните групи. Тъй като тя не е мислила за крайната оценка на обучението, то тя бързо решава да зададе няколко теми и устни въпроси, на които да отговорят обучаващите се. ОКОНЧАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

122


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Разделени на отделни малки групи, вие трябва да анализирате и оцените изпълнението на обучителя спрямо следните аспекти:  основни грешки, които сте забелязали по отношение на нейните нагласи;  избраният инструмент за оценка на работата на групите (по двойки);  изборът на инструмент за крайната оценка (Не сте ли съгласен? Защо?)  инструменти за окончателно оценяване на учебния процес, които обучителят може е изготвил.

УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР# 2 – ПОТГОТОВКА ЗА ИНТЕРВЮ ТЕМА: Инструменти за оценяване; провеждане на интервю ЦЕЛИ: Да се направи сценарии за интервю ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 45 минути РАЗМЕР НА ГРУПАТА: От 3 до 6 човека МАТЕРИАЛИ: Химикалка и хартия ПРОЦЕДУРА Разделени на малки групи, обучаващите се трябва да изберат един от двете предложени по-долу лица, за да проведе интервю за оценяване как наученото е пренесено на работното място: 1. Оценяващият работната позиция 2. Прекият ръководител на бившия обучаващ се (който сега е обратно на работното си място) След това трябва да се разработи сценарий, като се вземат предвид:    

въпросите, които ще се разгледат на интервюто; избраното лице, което ще бъде разпитано; видът интервю, което ще се проведе; продължителност на интервюто.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ Всяка група ще представи на останалата част от групата подготвения сценарий за интервю. Различните варианти, трябва да се обсъдят и да се представят решения, които са приложими.

123


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР# 3 – ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА УМЕНИЯТА ТЕМА: Оценяване на обучението и учебния процес ЦЕЛИ:. Оценяване на знанията на обучаващите се, свързани с оценяване на обучителната сесия и техните резултати от оценката ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 минути РАЗМЕР НА ГРУПАТА: Самостоятелна работа МАТЕРИАЛИ: Химикал Отбележете с Х в полето за всеки отговор по-долу: - върху полето „T”, ако смятате, че това е вярно твърдение; - или върху полето „F”, ако смятате, че това е грешно твърдение.

1. Определянето на това какви са потребностите от обучение е съществена част от оценката, която е в помощ на определянето на педагогическите цели. T F

2. Оценката на обучителния процес може да се нарече още и "навременна оценка". T F

3. Реакцията или удовлетворението при оценяването трябва да се съсредоточи върху цялостния начин на действие на обучението (техническо, нива на изпълнение на обучителите, пространство) T F

4. За оценка на реакцията ние използваме въпросници, които да бъдат попълнени от обучаващите се. T F

5. Оценка на обучението се състои от три основни моменти: диагностична оценка, текуща оценка и окончателна оценка. T F

6. Оценка на индивидуалното изпълнение трябва да бъде направена 12 месеца след края на обучението. T F

7. Най-широко използваните инструменти за оценка на индивидуалното изпълнение са интервютата и 124


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential анкетите. T

F

8.Оценяването на изпълнението на организационно ниво съдържа оценяване на резултатите, получени на ниво организация. T F

9. Крайната оценка има за цел да се оцени влиянието на обучението върху индивидуалното представяне и върху организацията. T F

10. Оценката за въздействието се прилага след края на обучението. T F

Благодарим ви!

125


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 – МОДУЛ 9

A. СТРУКТУРА НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ МОДУЛ 9. КРАЙНА ОБУЧИТЕЛНА СИМУЛАЦИЯ УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИДОБИЯТ На края на модула обучаващите се трябва да могат да:  подготвят, разработват и правят оценка на обучителни сесии;  определят кои са най-важните аспекти, разгледани в процеса на обучение и учене;  предлагат алтернативни решения, правят предложения за разнообразни педагогически стратегии;  анализ на обучението и самоанализ за придобити умения във връзка с наблюдаваните поведения в процеса на развитие на обучителните сесии;  сравнение на нивото на педагогически умения, придобити по време на учебния процес, с нивото на началните умения;  изготвяне на обобщение и оценка на процесите за обучение;  намиране на възможности за самообучение и изграждане на такива (определяне на отделни пътища за обучение). СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 9.1 ПОДГОТОВКА И СИМУЛАЦИЯ Сесия 1

Подготовка на процеса на развитие на симулациите

Сесия 2

Подготовка на процеса на развитие на симулациите СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 9.2 АНАЛИЗ И ТЕХНИЧЕСКО ПЕДАГОГИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА Сесия 1

Сесия 2

Сесия 3

Анализ и самоанализ на наблюдаваното педагогическо поведение

Обобщение и оценка на придобитите педагогически умения и поведение

Анализ и самоанализ на наблюдаваното педагогическо поведение

Обобщение и оценка на придобитите педагогически умения и поведение

Възможности за самостоятелно обучение и учене през целия живот (Обучение на: обучител на обучители; обучител от разстояние, консултантобучител, мениджър / координатор на обучения,) ОЦЕНЯВАНЕ

Бланка за оценяване на плана на обучителната сесия при педагогическата симулация

Бланка за оценяване на обучителните/ педагогическите средства, използвани при

педагогическата симулация 

Бланка за оценяване на педагогическата симулация, свързана с разработването на обучението –

бланка А и Б

126


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

B. ПРОФИЛ НА ОБУЧИТЕЛЯ В допълнение към общите изисквания към обучителя на "Първоначалното педагогическо обучение на обучители", е необходимо да се вземат под внимание следните технически особености на този модул:  150 часа доказан опит в обучението на „Първоначално педагогическо обучение на обучители”.

C. РАБОТЕН ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ, НЕОБХОДИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ Педагогическата симулация е техника, която се използва в курсовете за обучение на обучители, в курсовете за развиване на уменията за продажба на професионалистите, в груповата динамика, при подготовката на хора, които ще заемат публични длъжности, при обучение на актьори, както и в курсове за обучение в областта на "ноу хау" (в някои отрасли и в областта на спорта). Тази техника се разглежда като благоприятстваща "децентрализацията", а именно – самооценяването и подобряване на индивидуалното изпълнение по един по-обективен и активен начин. Прилагането на тази техника като двигател в развитието на курсове за "Първоначално педагогическо обучение за обучители", е начин обучаващите се, да бъдат способни да открият кои са техните основни умения, изразени чрез поведение, а това е от решаващо значение при подготовката, разработването и анализа на обучителната сесия; тази техника също така ще даде възможност на обучаващите се да разработят инструменти за анализ и установяване кои са онези педагогически поведения, които те ще трябва да придобият и подобрят. ЦЕЛИ/ УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИДОБИЯТ  Подготовка, разработване и оценка на обучителните сесии  Установяване кои са най-важните аспекти от процеса на преподаване и учене  Предложения за алтернативни решения, предложения за различни стратегии на преподаване  Развиване на умения за анализ и самоанализ на поведенията, наблюдавани по време на обучителната сесия  Сравнение на нивото на педагогически умения, придобити по време на учебния процес, с началните умение  Изготвяне на обобщение и оценка на обучителния процес  Намиране на възможности и изграждане на такива за самообучение (определяне на отделни пътища за обучение). ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 127


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Това включва 10 часа (модулът обхваща 2 раздела, всеки с продължителност от 4 и 6 часа). Продължителността на всяка симулация може да се променя спрямо групата за обучение, обаче тя трябва да бъде средно от 15 до 20 минути за всеки обучаващ се.

РАЗМЕР НА ГРУПАТА Целта е да се ангажира вниманието на участниците, първоначално на индивидуална основа, а в края чрез насърчаване на дискусия между всички тях. МАТЕРИАЛИ Хартия, канцеларски материали, компютър, екран, на който да се показват резултатите/ данните, видео, камера, телевизор. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Обучителна зала, оборудвана с мултимедия за прожектиране на презентации. МЕТОДОЛОГИЯ Обучителят трябва да организират тези сесии, като даде предимство на представянето на педагогическите симулации. Тогава той трябва да насърчи дискусията сред групата на обучаващите се, и да определи индивидуалните пътища за самообучение на всеки обучаващ се. СТЪПКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 1ва СТЪПКА (4 ЧАСА) Процеса на развитие на педагогически симулации. Основа за симулациите ще бъде видеозапис на индивидуалното представяне на всеки участник. Реда на представяне може да бъде на случаен принцип, по азбучен ред или както групата реши. (Зависи от обучителя да реши какъв е най-подходящата ред на представяне). 2ра СТЪПКА (4 ЧАСА) Самоанализ и общ анализ на реализираните педагогически симулации На този етап е необходимо да се преразгледат записите от първоначалните симулации (само малки моменти), заедно с окончателните педагогически симулации, за да се насърчи групова дискусия, при която се използват анализ и самоанализ на наблюдаваните поведения, както и гледните точки на останалата част от групата. Правят се таблици на проявените умения и придобитите компетенции. 128


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential Обучителят използва като помощно средство анкетните карти с резултатите от обучението (упражненията към модул 2), където вече са включени записи от първоначалните симулации, както и проектите за подобряване на уменията, създадени в обучителен модул 2. 3та СТЪПКА (4 ЧАСА) Откриване на възможности за самостоятелно обучение и учене през целия живот. Обучителят, след като направи анализ на проведената дискусия, трябва да работи индивидуално с обучаващите се, за да разработят възможности за самообучение (вижте упражненията към модул 9) и учене през целия живот, като например предложения за подобряване на уменията на обучителите (ако е приложимо) или дори предложения за участие в по-специфични курсове за обучение (продължаващо обучение) в области като: обучение на обучители, обучители от разстояние, консултант-обучител, мениджър / координатор на обучения, и т.н.

D. УПРАЖНЕНИЯ – МОДУЛ 9 БЛАНКА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА САМООБУЧЕНИЕ Име: Дата: Обучител:

ЛИПСВАЩИ УМЕНИЯ

СТРАТЕГИИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО/ ПОСТОЯННО ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ Заглавие

Цели

Продължителност

129


PEDAGOGICAL TRAINING OF TRAINER – Training Referential

Бележки:

130

Pac tt methodology and tools bg  
Pac tt methodology and tools bg  
Advertisement