Page 1


สวัสดี ขอบอกกอนเขาเรื่องกันกอน

เลยหนังสือ่ เลมนีไ้ มไดพดู ถึงการดูดวง หรือดูลายนิ้วมือเเตอยางไร a day เลมใชชื่อ LINE SUM POINมาจาก

ความนิ ย ามของคำว า “จุดรวมเสน” ซึ้งพูดถึงเรื่องราวของเสนโดยใชรูป เเบบของภาพถายเปนสื่อกลางเพื่อ ใหคนหันมาสนใจ จุดเล็กๆทีไ่ มใชเเค เรือ่ งเล็กๆ ทุกวันนีม้ นุษยเรามีเสนอยู รอบตัวเรามากมาย ไมวาจะเดินไปที่ ไหนหรือทำอะไรก็ลวนเเลวเเตตอง มีเสนมาเปนสวนประกอบของชีวิต ลองคิดดีๆเเลวโลกของเราก็ใชเสน มากำหนดอะไรๆมากมาย เชน โลก เราใชเสนเพื่อกับหนดเวลาของโลก กำหนดที่ตั่ง เเละอื่นๆอีกมากมายก็ ไอจุดเล็กๆนีเ้ เละทีจ่ ริงเเลวนอกจากนี้ ก็ยังเปนจุดเริ้มตนของผลงานศิลปะ มากมาย เสนไมไดเปนเเคเพียงเเค เสนอยางทีใ่ ครหลายๆคนเขาใจจะบอก ถึงวาเสนมีความสำคัญมากกวาเเค คุณรูจักกันในปจุบันมีเรื่องราวของ เสนทีค่ ณ ุ อาจไมรห ู รืออาจรูเ เตลมื มัน ไปเเลว เพื่อใหหันกลับมาสนใจสิ้งที่ เปนพื้นฐานของการเริ้มตนเเละรูจัก นำออกมาใช อ ย า งถู ก ที ่ ถ ู ก เวลา โดยจะเนนในมุมมองของภาพถาย


Good News Feature The Words Fashion The Guest @Home Cartoon Open 1 Open 2 Calendar Open 3 Open 4


6 - 13 14 - 15 16 - 23 24 - 27 28 - 33 34 - 37 38 - 41 42 - 45 46 - 47 48 - 49 50 - 52

4-5


กวยเตีย๋ วหลอดทีย่ าวสุดในโลก กินเจปนี้ที่ โคราช เทศกาลกินเจโคราชยิ่งใหญ

จัดหอกวยเตี๋ยวหลอดเจยาว ที่สุดในโลก 88 เมตร น้ำหนักมาก ที่สุดในโลกกวา 600กก. เฉพาะ เสนกวยเตี๋ยวน้ำหนัก 108 ก.ก. ใช ค นม ว น 158 คน ส ว นผสม อาหารมงคล 9 อย า งเมื ่ อ เวลา 18.00 น. วันที่ 5 ต.ค. 2556 ที ่ ล านพระอาทิ ต ย หน า ศู น ย การค า เดอะมอลล นครราชสี ม า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิ น ั ย บั ว ประดิ ษ ฐ ผวจ. นครราชสี ม า ได ม อบหมายให นายประภาส รักษาทรัพย ปลัด จ.นครราชสีมาเปนประธานเปดงาน เทศกาลถือศีลกินเจ โดยมีสโลแกนวา “รวม อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มเจ กับ 88เมนูมหามงคล” ซึ่งเปนงานเทศ กาลถือศีลกินเจของ จ.นครราชสีมา ที่จัดอยางยิ่งใหญที่สุดในภาคอีสาน และไม แ พ จ ั ง หวั ด อื ่ น และกรุ ง เทพ การจัดงานเพื่อรวมสืบสานวัฒนธรรม อันดีงามและสงเสริมการทองเที่ยว


ของ จ.นครราชสีมา โดยเฉพาะภาค รั ฐ จั ง หวั ด ฯ ร ว มกั บ ภาคเอกชน เดอะมอลล นครราชสีมา รวมกับ พี ่ น อ งคนไ ทย เ ช ื ้ อ ส า ยจ ี นคน ตระกู ล แซ 5ตระกู ล และประชาชน ชาวจ.นครราชสีมาและจังหวัดใกลเคี ยงร ว มงานกิ จ กรรมภายในงาน มีไฮไลทการสรางสีสันดวยการทำสถิ ตกิ จ กรรมภายในงานมี ไ ฮไลท ก าร สรางสีสันดวยการทำสถิติกวยเตี๋ยว หลอดเจที่ยาวที่สุดในโลกดวยความ ยาว 88 เมตรโดยใชในสวนเฉพาะเสน ก ว ยเตี ๋ ย วน้ ำ หนั ก 108กิ โ ลกรั ม วัตถุดิบที่มายัดไสลวนแตเปนอาหาร ที่เปนมงคลสวนผสมมงคล 9 อยาง และมี ค วามเป น สิ ร ิ ม งคลทั ้ ง สิ ้ น อาทิ เตาหูเหลืองแผน 208 แผน, ถั่วงอก 108 กก., เม็ดแปะกวย 18 กก. , เห็ดหอม 18 กก. , ถั่วลันเตา 18 กก. , แครอท 18 กก. , ขาวโพด 18 กก. ,และโปรตีนเกษตร 28 กก.โดยใชคนหอมวนจำนวน 158 คนสำหรั บ อาหารเจนอกจากจะได ชำระจิ ต ใจให ส ะอาดทั ้ ง กายวาจา และใจดวยการกินอาหารที่เปนมงคล แลวยังแจกจายใหพี่นองประชาชนทั่ว ไปไดรับประทานฟรีอยาง

แลวยังแจกจายใหพี่นองประชาชน ทั ่ ว ไปได ร ั บ ประทานฟรี อ ย า ง เอร็ดอรอยพรอมกับจัดซุมอาหารเ จ 88 ซุม 8เมนูมงคลใหทุกคน ไดรับประทานฟรีทุกเมนู สำหรับเลข8 ถือเปนเลขนำโชคและ สิริมคลของคนจีนสวนอาหารเจที่ทุ กคนพอนึกถึงอาหารเจจะตองรับ ประทานอาทิ ผ ั ด หมี ่ ซ ั ว เส น ยาว เทากับอายุยืนยาว,จับฉายเจครอบ ครัวเปนสุขกิจการคาขายกาวหนา, กวยเตี๋ยวหลอดเจผักเยอะและไมมั นเปนตนรวมทั้งหลากหลายเมนูทั่ว ทิศกุศลจิตทั่วไทยซึ่งลวนแตเปนอา หารตนตำหรับเมนูฮองเต โดยไทรัฐ โดย: ทีมขาวภูมิภาค 6 ตุลาคม 2556, 04:18 น.


ซ ึ ่ ง มี ข ึ ้ น เมื ่ อ ป ค.ศ. 1791ก อ น

การประกาศใชระบบนี้อยาง เป น ทางการฃรั ฐ บาลฝรั ่ ง เศสไ ด ส  ง นั ก วิ ช าการเพื ่ อ ไปค น หา คำตอบนี ้ แ ล ว ให พ วกเขาเสนอ อัตราเมตรที่แมนยำขึ้นมา แทนระบบเก า ที ่ ไ ม ม ี ม าตรฐาน หลังจากไดรับมอบหมายงาน สำคั ญ นั ก วิ ช าการเหล า นั ้ น ได ดำเนิ น การและร ว มกั น ลงมติ วา 1 เมตรจะมี ค วามยาวเท า กั บ 1 ใน 10ล า น

คำตอบ ของคำถามนี ้ มี อ ยู  ว  า ..คำว า เมตร(Metre) เป น คำจากภาษากรี ก Metton แปลว า การวั ด

ของความยาวหนึ ่ ง ในสี ่ ข องเสน รอบโลกโดยลากเส น จากขั ้ ว โล กเหนือไปถึงเสนศูนย สูตรผานกรุงปารีส และเพื่อใหการคูณและหาร ง า ยขึ ้ น พวกเขาได ต ั ด สิ น ใจใช ระบบจำนวน 10 เป น ฐาน และ ในช ว งระยะเวลากว า สองร อ ย ป “เมตร” ได ก ลายเป น ระบบ วั ด มาตรฐานที ่ ไ ด ร ั บ ความเชื ่ อ ถือและแพรหลายไปทั่วโลก


เคย ตั ้ ง ข อ สั ง เกตไหม ว า ทำไม

1เมตร จ ึ งเ ท ากั บ 1เมตร


The wards


The wards


f

a

s

h i

o

n


XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


ศิลปนที่บันทึกความรูสึกไวดวยภาพถาย

“ผมเชือ่ วาทุกสิง่ ทุกอยางทีอ่ ยูร อบตัวมันผาน การออกแบบมาแลวมันจึงมีความงามแฝง อยูอยูที่วาใครจะมองเห็นเทานั้น...ผมสอน นักเรียนเสมอวาใหถายรูปจากความคิด... อยายึดติดกับความจริง”จากแนวคิดเพียง สัน้ ๆก็ทำใหเราตองหันกลับมาสนใจชายหนุม ที่นั่งตรงหนาอยางจริงจัง “เราอยากบอกอะไรกับใครเราก็ควรไดพูด... เราถู ก กรอบขี ด เราเอาไว ต ลอดทุ ก อย า ง ตอนนี้เรามีกลองที่มีกรอบคือ Viewfinder เราก็ควรมีสิทธิที่จะนำไปเปนกรอบใหกับสิ่ง อื่นบาง”วิธีคิดเหลานี้ละที่เขาใชสอนวิชา ถายภาพ เปนอาจารยที่ไมเหมือนอาจารย แตเปนคนทีก่ ระตุน ใหคนรุน ใหมๆใหกลาคิด กลาทำรูจักความคิดของตัวเองแตในขณะ เดียวกันก็ตองเรียนรูพื้นฐานที่ถูกตอง


เสนทางชีวิตที่ผานมา : มีวันนี้ไดเพราะกลองถายรูปกลองถายรูปเปน เครื่องนำทางหมดทุกอยางทำงานไปเรื่อยดวย กลองถายภาพ หาแรงบันดาลใจทุกอยางจาก กลองถายภาพ นิยามของเสนที่มี อิทธิพลตอชีวติ ประจำวัน : เสนเปนหลักพื้นฐานของศิลปะอยูแลวหลัก พื้นบานก็มีเสน สี แสง น้ำหนักนึกถึงเสนจะ นึกถึงเสนที่ยาวจริงๆ จุดหนึ่งจุดก็คือเสนแต มันสั้น ประเด็นคือเมื่อไรก็ตามถาเราใชคำวา เสน เริ่มทำงานก็จะมีเรื่องราวของ perspec tive ตางๆเขามาเปนองคประกอบรวม เสน ถาเขาใจแกงของความเปนเสนจริงๆทั้งไมมี รูปทรงไมมีฟอรม ถาพูดถึงเสนจะพูดถึงเสน ตรงทุกครั้งจะใหความรูสึกที่กลายเปนของ จำกัด ผมวาเสนจริงมันก็ไมมีรูปทรงที่ชัดเจน เริ่มตนเมื่อไรก็ไดหยุดเมื่อไรก็ได จะกลายเปน เสนที่สั้นที่สุดก็แคจุดจุดหนึ่ง เพียงแตเราคิด วามันตองถูกดึงถูกลาก เสนกับภาพถายสำคัญ ยังไง : เสนกับการถายภาพสำคัญมากๆตอใหไมมี เสนในภาพก็จะมีเสนสมมุติอยูแลวในระบบ ของการถายภาพอยางนอย ก็จะเสนตัดขอบ ฟา ฟากับดิน ฟากับน้ำ ตอใหไมมีเสนจริง ตอใหมีอะไรมาบังมันก็คือเสนสมมุติที่เกิด ขึ้นอยูแลวในจินตนการของเราเอง เวลาเรา ถายภาพการใชเสนทีด่ กี ารเลือกใชจงั หวะทีด่ ี ของเสนมันจะทำใหภาพลงตัว แลวก็มีมิติ มากขึ้นกวาเดิมเยอะมาก สิ่งสำคัญจริงๆคือ เมื่อเราตีความเสนที่อยูตรงหนาใชยังไงให


“There is always another side that you have never seen.” ประโยคนี้ปรากฏหราอยูหนาปก Portfolio ของเขาภาพชุดแรกที่ไดเห็นคือภาพทะเล ทรายที่ถายมาแบบ High Key สวาง นุม ไมรูสึกเลยวารอนแตนั่นละที่มาของคำถาม วา“ทำไมไมมีดำ”เทาที่ไดคุยกับเขามารูสึก วาเราไดคำตอบแลวโดยไมตอ งหลุดจากปาก เขาแมแตคำเดียว“เราถูกสอนใหเชื่อความ จริง...ถาผมอยากใหคนเห็นทะเลทรายแลว รูสึกเย็นและผมถายเปนภาพขาว-ดำที่ไมมี สีดำ มันผิดตรงไหน”


ใหขอคิดสำหรับ คนชอบถายภาพ กับการใชเสน ในหารถายภาพ

เมื่อเราตีความเสนที่อยูตรงหนาใชยังไงให มันเกิดประโยชนสูงสุดมันตองใหยืนอยูที่ จุดวาทำยังไงใหขนาดของเสนพิ้นที่ลงตัว ประเด็นก็แคแบบเพิ่งพิงกับสิ่งที่เห็นอยู ตรงหนาแลวก็ทำเลย เราำไมอกเสนกอน บางทีการขยับซาย ขวา เสนมันเปลี่ยนหมด

:

สิ่งสำคัญเวลาเราเริ่มดูรูป เราตอง unlock วิธีคิดของเรากอน เราตองเปดใจยอมรับ สิ่งที่อีกคนนึงถาย แชรใหเราเห็นคือเปดใจ ยอมรับความงามแบบอื่นดูบาง ถาเราสนใจ เรื ่ อ งเส น เราต อ งไปดู เ รื ่ อ งเส น เส น จริ ง เสนสมมุติ เสนที่เกิดจากเงา มันเปนความ สนุก ใบไมก็คือเสน ตนไมก็คือเสน ทุกอยาง พื้นฐานคือเสน ถาเราเขาใจวารูปทรงก็เกิด จากเสน ภาพถายของเราก็จะดีขึ้น งานก็จะ ดูสนุกขึ้นอีกครับ


XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Calendar


Calendar


XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Home


Home


Cartoon


Cartoon


Open2


Open2


Open2


Add

LINE SUM POINT  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you