{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

B

A

U

A

N

B

İ

Ü

H L

R R

A A L

E

U

S

M İ

T

M O B İ L Y A T A S A R I M I

K M

’ A

U K

T

E

E

K


B A U H A U S

S E R G İ

K O M İ S Y O N U

Prof.Meltem Eti Proto / Kuratör Ö ğ r.G ö r.Yu s u f B o n c u kç u / P r o j e Yü r ü t ü c ü s ü A r ş .G ö r.Ç a ğ r ı U l u d ü z / P r o j e Yü r ü t ü c ü s ü Ö ğ r.G ö r. D r. S e d e n O da b a ş ı o ğ l u / Yü r ü t ü c ü , Ma ke t ç a l ı ş ma l a r ı D r. Ö ğ r. Ü y e s i M e h m e t A l i M ü s t e c a p l ı o ğ l u / G r a f i k Ta s a r ı m D r.Ö ğ r.Ü y e s i M u s t a f a B i l g e S a t k ı n / F o to ğ r a f A r ş . G ö r. C e r e n K o ç S a ğ l a m / F i l m Ta s a r ı m ı A r ş . G ö r.T i m u ç i n E r k a n , A l p e r A k d e r e , Ya s e m i n İ s p i r l i Gönülkırmaz, Gayem Doğan / Sergileme

3


B A U H A U S

4


B A U H A U S

Te ş e k k ü r Kadıköy Belediyesi ile Fakültemiz arasında uzun yıllar önce kurulan ve her geçen gün büyüyerek güçlenen iş birliği, yerel yönetimler ile eğitim kurumları arasında gerçekleştirilebilecek paylaşımcı ve üretken projelere en güzel örneklerden biridir. 1957 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu olarak kurulan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (MÜGSF), 1986 yılından beri Kadıköy ilçesindeki Acıbadem yerleşkesinde ülkemizin sanat ve tasarım eğitimine güçlü katkılar sağlamaya devam ediyor. MÜGSF olarak, Kadıköy’de ve Kadıköy’lü olmanın ayrıcalığını kıvançla taşıyor ve aynı zamanda Kadıköy’ün kültür haritasına kattığımız sanat, tasarım ve eğitime ait değerlerin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadıköy Belediyesi ve fakültemizin işbirliğinin örneklerinden biri olan “Kadıköy Gençlik Sanat Merkezi Galerisi 2019 Yılı Etkinlik Programı”, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Prof. Dr. Simten Gündeş ile önceki dekanımız Sayın Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın’ın görüşleri ve Fakültemiz Resim Bölümü Başkanı Sayın Doç. Devabil Kara’nın değerli çabalarıyla şekillendi. Tıpkı geçtiğimiz yılda olduğu gibi tüm yıla yayılacak sergilerle KGSM, Kadıköy Belediyesi ve fakültemizin katkılarının yanı sıra birçok sanatçı, tasarımcı ve eğitim kurumunun eserlerine ev sahipliği yapacak. Halkımız özgün, sıradışı, yaratıcı bakış açılarıyla üretilmiş eserleri izleme şansı bulacak. Bu değerli işbirliğinin yürütülmesine katkıları olan Gençlik Sanat Merkezi Yöneticisi Sayın Yücel Canyaran’a, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden Sayın Nazan Çam’a, yaratıcı ve yapıcı yaklaşımı ile Sayın Prof. Dr. Simten Gündeş’e, tüm özverili çalışmaları ve güleryüzü ile önceki Dekanımız 5


B A U H A U S

Sayın Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın’a, hızlı ve yaratıcı yaklaşımlarıyla galerinin programını hazırlayarak sergilerin bir bölümünün küratörlüğünü üstlenen Sayın Doç. Devabil Kara’ya, özgün ve yaratıcı katkıları ile sergilerin katalog, afiş, davetiye tasarımlarını yapan Sayın Doç. Mehmet Ali Müstecaplıoğlu’na içten teşekkürlerimi sunarım. Son olarak, yerel yönetimler ile eğitim kurumları işbirliğini önemseyen, sanat ve tasarımı destekleyerek bu verimli işbirliğinin gerçekleşmesini sağlayan önceki Belediye Başkanı Sayın Aykurt Nuhoğlu’na ve kendisiyle aynı vizyonu, aynı olumlu yaklaşımı paylaşan yeni Belediye Başkanı Sayın Şerdil Dara Odabaşı’na en içten teşekkürlerimi sunarım. Prof. Emre İkizler Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi D ekan V.

6


B A U H A U S

BAUHAUS’U ANLAMAK / BİRLİKTE ÜRETMEK Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nun kuruluşuna öncülük eden Bauhaus ekolü, İç Mimarlık Bölümü programlarının temel prensiplerini oluşturmuştur. Bauhaus ekolünden yansıyan atölye kültürünün, yaparak öğrenmenin bugün halen eğitimin önemli bir parçası olduğunu savunmaktayız. Bauhaus ekolünün çağımızın tasarım dünyasında oran-orantı, insan-ergonomi, malzeme, üretim yöntemleri ve teori birikimiyle esin kaynağı olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, “birlikte üretmenin eğitici katkısı”na inanarak uygulamakta olduğumuz “Üretim Teknikleri” dersinde yürütülmekte olan bu proje, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü programında Bauhaus ekolünün güçlü bir yansımasını oluşturmaktadır. Bauhaus ekolünün ideallerinden esinlenerek herkesin üretebileceği ve montajını gerçekleştirebileceği mobilyaların bölümümüz atölyesinde yapılması amaçlanmıştır. Uygulamalı eğitimde ekolleri anlamanın ve günümüzde tasarımın geldiği yeri sorgulamanın, öğrenciler ve eğitimciler için önemli katkı sağlayacağı öngörülmüştür. Bu proje kapsamında, öğrencilerin atölyede çalışmalarını, piyasada karşılaşacakları ortamlarla iletişim kurmalarını ve bu işbirlikleri ile üretim-tasarım arasındaki dengeyi anlamaları amaçlanmaktadır. Proje kapsamında üretimi yapılmış olan mobilyalar dönemin tasarım ekollerinden seçilmiş; bu seçimde, tasarımların oran-orantı, teknik detaylar ve üretim yöntemleri konularında özgün örnekler olması önemli kriterler olmuştur. De Stijl ve Bauhaus ekollerinin örnekleri olan mobilyalar, Prof. Meltem Eti Proto kuratörlüğünde bölümümüz “Üretim Teknikleri” dersi kapsamında Öğr.Gör.Yusuf Boncukçu ve Arş. Gör. 7


B A U H A U S

8


B A U H A U S

Çağrı Uludüz yönetiminde 3. sınıf öğrencilerimiz tarafından üretilmiştir. Öğr.Gör.Dr.Seden Odabaşıoğlu hocamız Tasarım Tarihi dersi kapsamında yürütmüş olduğu Bauhaus mobilyası maketleri ile, Sanatta Yeterlik öğrencisi Alper Akdere MÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Anasanat Dalı programında tamamlamış olduğu Bauhaus Mobilyası konulu tez çalışması ile teorik anlamda sergimize katkıda bulunmaktadır. Bauhaus ekolünün yenilikçi, serbest düşünceye yön veren, içten, hilesiz, geleceği tasarlayan, ölçülerde optimizasyonu hisseden, açık, şeffaf ve de hayat kalitesine katkı yapan ilkelerinin bugün hala tasarım eğitiminde iletişim ve etkileşime katkı sağlayacağı düşünülerek yapılan mobilyaların bu sergide deneyimlenmesi amaçlanmıştır. Sayın Dekanım Prof. Emre İkizler Hocama, Sayın Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi’ne, sergi organizasyonunda Sayın Doç.Dr.Devabil Kara hocama teşekkür ediyorum. Projenin gelişmesinde büyük katkıları bulunan Öğr.Gör.Yusuf Boncukçu hocama, Arş.Gör.Çağrı Uludüz’e sonsuz teşekkürler. Proje kapsamındaki mobilyaların üretiminde çalışan tüm öğrencilerimize, tez çalışması ile teorik anlamda destek sağlayan Sanatta Yeterlik öğrencim Alper Akdere’ye, serginin oluşumunda destek sağlayan Sanatta Yeterlik öğrencileri Timuçin Erkan, Yasemin İspirli Gönülkırmaz, Gayem Doğan, film tasarımında Arş.Gör.Ceren Koç’a destekleri için teşekkür ediyorum. Serginin oluşturulmasında ve yayına aktarılmasında her zaman yanımızda olan Sayın Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ali Müstecaplıoğlu hocama, fotoğraf çekimi ile destek olan Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Bilge Satkın hocama emekleri için teşekkür ediyorum.

Prof. Meltem Eti Proto MÜGSF İçmimarlık Bölüm Başkanı İstanbul, Mayıs 2019 Sergi Küratörü

9


B A U H A U S

10


B A U H A U S

2 016 -2 017 Eğ it i m Ö ğ ret i m Yı l l a r ı 3 . S ı n ı f Ö ğ re n cil e ri AT İ L L A S A F F E T T Ü R K O Ğ LU , AY B E N İZ T İ L B E Y I L D I R I M , AY L İ N ÖZ D E M İ R , AY Ş E N U R YILDIRIM, BETÜL AK YA ZI, BETÜL KÜÇÜK ARSL AN, BETÜL PEKER, BURHAN Ç A KIRO ĞLU, C A N BERK AY TURHA N, DİLEK TESLİME Ç A LIK , ELİF AYBÜKE T U R G U T, E L İ F D A V U LC U , E M R E İ L K D O Ğ A N , E N G İ N Y I L M A Z , H A LU K Ç A K I R , H A S A N Ç A K M A K , H A Z A L AT I LG A N , K A A N C A N Ş A H İ N O Ğ LU , K A Ş İ F A N I L D E D EC A N , K O N U R H A N S U S A M , K Ü B R A Ç E T İ N K A YA , M E H M E T E M R E E R M İ Ş , M E LT E M H A K A R A R , M E R V E Ş İ M Ş E K , M İ H R İ B A N C A N P O L AT, M U R AT A K G ÖZ , N U R D A N B E K TA Ş , ÖZG E K AYA L A R , ÖZGENUR S A RIÇ AY IR , R A BİA Ç A BUK , SEHER MIDIK , SEM A NUR DEMİR , S E M İ H K O L AT, S E Z E R S A B U N C U , S İ M G E Ş A H İ N , S Ü E D A E C E ÖZ Y İ Ğ İ T, T U Ğ Ç E G EÇÖ R , Z A F E R A K D E N İZ , Z A H İ D E K A R ATO Y 2 017-2 018 Eğ it i m Ö ğ ret i m Yı l l a r ı 3 . S ı n ı f Ö ğ re n cil e ri A LE Y N A SEMİZ, AYŞEGÜL ERÇİN , BİL A L ÖZDEMİR , BUSE ÖZC A N , BÜŞR A İLK AY G ÖZÜ B Ü Y Ü K , C A N B E R K Y E T K İ N , C E R E N AYA N , FAT İ H Ş A H İ N , G İZ E M S A Ğ L A M , GÖKHAN ELBİR, HAMDİ SEZER KUMRAL, HAMZA ŞİMŞEK, İLKCAN DEMİRK APU, İ S M A İ L K O Y U N C U , K A A N İ N A L , K A A N P A N TA , K Ü B R A B İ Ç E R , K O N U R H A N SUS AM, MEHMET SE YDA ARSL ANYÜREK , MELİKE YANIK , MELİS IS ABEL OKÇU, MER A L FINDIKÇI, MERV E SE V İM , MİHR A E ZGİ KESKİN , NİDA TUNÇ , NİG A R BABAYE VA(FAR ABİ), NURSENA EKİNEK , NURSENA SE VİM, ÖZK AN EKER, ÖZLEM KUZE Y, S EDA N U R S A R I , S EL İ N K A Ş I KÇI , S EL İ N K I L I N Ç , S E V İ M BO R A , S OY K A N GURUHAN, ZEYNEP ARK AN 2018 -2019 Eğitim Öğretim Yılları 3. Sınıf Öğrencileri A D N A N A K İ F ATA L AY, A L P E R E N Ç E L İ K , A H M E T S Ö N M E Z , A R Z U İ K E , AY Ş E A D I G ÜZ E L , B AY R A M A L A C A , B E R AT Y I L D IZ T E P E , B U Ğ R A S A B A N C I , B U R CU CE YL AN(ER ASMUS), BÜŞR A ŞİMŞEK , CE YDA C ANSU BULMAN, ÇINAR ERK , DAML A D İ L A N Cİ VA N , D İ L A N O VA , D İ L A R A K ERTM EN(ER A S M US), ECE D ÜZGÜ NS OY, ECE S ELV İ, EG E ERŞİ N , EL İ F C A N A N D O Ğ A N , EM İ R H A N Y I L M A Z , ES İ N A K , ES R A C A N , E V R E N Ş E N G ÖZ , G İZ E M İ P E K B O B U R , G İZ E M K ES K İ N , G İZ E M U Ç A R , H AT İ C E Ç İZ M E , İ S M A İ L K O Y U N CU , K A R D E L E N A K S O Y, K Ü B R A A Ğ G Ü N , M A L İ K K O C AT Ü R K , MELİS

YA LÇIN,

M U S TA FA

NİZ AM,

RABİA

COŞKUN,

SELİM

BALİ,

ZEYNEP

AKSOY(ER ASMUS) 2018 -2019 Eğitim Öğretim Yılı 2. Sınıf Öğrencileri A L A R A K A R A , A L P E R E N B U LU T, A S L I S E Z E R , AY L İ N E R K A N , AY S E L B U Ş M A N , BEGÜM

AYDEMİR,

EBRAR

YILDIZ,

ELİF

ACARTÜRK,

EMİNE

BEYZA

AKBAŞ,

E R G U V A N Y E Ş İ L A D A , E S R A ATA M A N , FAT İ H F U R K A N T U N Ç , F E Y Z A K U R TA R A N , F E Y Z A Z E Y B E K , G A M Z E Ç A B U K , G ÖZ D E G Ö K TA N , H A V V A D E M İ R A L AY, H E L İ N BAŞAR AN, HİL AL BEYZ A COŞKUN, İREM K A Z ANCI, KÜBR A KUL, MAHSUN GÖNÜL, M E H M E T C A N Y I L D I R I M , M E L İ K E K A V A LC I , M E LT E M A R TA N , M E R Y E M B Ö L E N , M ER V E CE Y DA ER DA L , M ER V E K A DAY I F, M ER V E Y Ü CEL , M EL İS S A K EÇEL İ, N İ L AY D Ü N D A R , N İ LÜ F E R İ P E K C E N G İ Z , P I N A R K A R A C A , P I N A R T E K , S E D A N U R ÖZ TA Ş , S EL İ N K ES K İ N , S E V G İ AY D I N , S İ D A R Ö D EM İŞ , S UZ A N K AYA , YA R EN AY TO P, Y İĞİ T UZUNEFE, ZEREN ÖKDEMİR, ZEYNEP ELİF ŞENTÜRK 11


B A U H A U S

Red and Blue Chair Gerrit Rietveld 1918

12


B A U H A U S

13


B A U H A U S

Military Table Gerrit Rietveld 1923

14


B A U H A U S

15


B A U H A U S

Red and Blue Side Table Gerrit Rietveld 1923

16


B A U H A U S

17


B A U H A U S

Crate Chair Gerrit Rietveld 1934

18


B A U H A U S

19


B A U H A U S

Lath Chair / Lattenstuhl Marcel Bruer 1924

20


B A U H A U S

21


B A U H A U S

24 Euro Chair Hartz IV Furniture 2010

22


B A U H A U S

23


B A U H A U S

Kreuzberg 36 Chair Hartz IV Furniture 2010

24


B A U H A U S

25


B A U H A U S

Screen Eileen Gray 1922

26


B A U H A U S

27


B A U H A U S

Alber’s Bookcase / Bookshelf Josef Albers 1923

28


B A U H A U S

29


B A U H A U S

Nesting Tables Josef Albers 1927

30


B A U H A U S

31


B A U H A U S

32


B A U H A U S

33


B A U H A U S

Bauhaus Süreç, Alper Akdere Yü k s e k L i s a n s Te z i i ç i n h a z ı r l a n m ı ş t ı r.

34


B A U H A U S

35


B A U H A U S

36


B A U H A U S

37


B A U H A U S

38


B A U H A U S

39


B A U H A U S

BAUHAUS’U ANLAMAK BİRLİKTE ÜRETMEK 10 -22 Haziran 2019 K a d ı k ö y B e l e d i y e s i G e n ç l i k S a n a t M e r k e z i , İ S TA N B U L A ç ı l ı ş : 1 0 H a z i r a n 2 0 1 9 , S a a t : 17. 3 0

Sergi Küratörü: Meltem Eti, 10 -2 2 Haziran 2019 / Kad ıköy B e l e d i y e s i Gençlik Sanat M e r k e z i , İ S TA N B U L / Açılış : 10 Haziran 2019, S a a t : 17. 3 0

40

Profile for Meltem Eti Proto

Understanding Bauhaus / Producing Together  

We argue that the workshop culture, reflected by the Bauhaus school, is still an important part of education. We see that the Bauhaus school...

Understanding Bauhaus / Producing Together  

We argue that the workshop culture, reflected by the Bauhaus school, is still an important part of education. We see that the Bauhaus school...

Advertisement