Page 1

SERG‹ ve SPONSORLUK DOSYASI

www.agrikon2010.org


‹Ç‹NDEK‹LER Kongre Baflkan›n›n Mesaj›

2

Komite

3

Konular

4

Kongre Taslak Program›

5

Kongre Hakk›nda

6

Kay›t

6

Konaklama

7

Sergi

8

Alt›n Sponsor

9

Gümüfl Sponsor

10

Bronz Sponsor

12

‹lan / Reklam

15


De¤erli Firmam›z, 11. Ulusal A¤r› Kongresi 20-23 May›s 2010 tarihlerinde Türk Algoloji- A¤r› Derne¤i taraf›ndan ‹stanbul’da, Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecektir. T›pta a¤r›n›n multidisipliner özelli¤ini gözönüne alarak kongremizde a¤r› ile do¤rudan ilgili bilim dallar›ndan; anesteziyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, omurga cerrahisi, beyin cerrahisi, nöroloji, psikiyatri, psikoloji, onkoloji ile ilgili konulara a¤›rl›k verilecektir. T›pta son y›llardaki geliflmelerin, a¤r› tedavi yöntemlerinin, analjeziklerin, giriflimsel yöntemlerin ve di¤er dallarla ilgili tedavi yöntemlerindeki yenilikleri sizlere sunmay› planl›yoruz. Bunun yan›s›ra analjezik kullan›m›ndaki sorunlar, yeni analjezikler ve bu analjeziklerin do¤ru biçimde uygulanabilmesi için gerekli rehberler de bilgilerinize sunulacakt›r. Kongremizde birinci basamak hekimlerine özel bir yer vermeyi planl›yoruz. Sizlerin katk›lar› ile düzenlenecek olan 11. Ulusal A¤r› Kongresi için önerilerinizi bekliyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

Serdar Erdine Türk Algoloji-A¤r› Derne¤i ve Kongre Baflkan›


Kongre Baflkan› Serdar Erdine Türk Algoloji-A¤r› Derne¤i Baflkan›

Yönetim Kurulu Türk Algoloji-A¤r› Derne¤i Fuat Güldo¤ufl N. Süleyman Özyalç›n Altan fiahin Gül Köknel Talu Meltem Uyar Alp Yentür

Kongre Bilimsel Sekreteri Gül Köknel Talu

Kongre Organizasyon Sekreteryas›

Seyahat Ticaret A.fi.

fiehit Muhtar Cad. Özerk ‹flhan› No: 17 Kat: 2/3 Taksim 34437, ‹stanbul Telefon : 0212 254 32 30 Faks : 0212 254 27 83 E-mail : agrikon2010@visitur.com.tr

3


KONULAR A¤rı tedavisinde multidisipliner yaklaflım A¤rı tedavisinde güncel analjezikler A¤rı tedavisinde kanıta dayalı tıp Aile hekimleri ve a¤rı tedavisine yaklafl›m Palyatif bakım Kronikleflen a¤rı: tanı, önlem ve tedavi Bafl a¤rıları Boyun a¤rıları Bel a¤rıları Kanser a¤rıları Nöropatik a¤rı

4


KONGRE TASLAK PROGRAMI 20 May›s 2010, Perflembe 13:00

Otele gelifller Kay›t ‹fllemleri

14:00-16:00

Kurs

21 May›s 2010, Cuma 09:00-10:00 10:00-10:30

Aç›l›fl Oturumu Kahve Molas›

10:30-12:00 12:00-14:00 14:00-15:30 15:30-16:00 16:00-17:30 17:30-18:30 19:00

Toplant› Uydu Sempozyumu ve Ö¤le Yeme¤i Toplant› Kahve Molas› Uydu Sempozyumu Poster Tart›flmalar› (Sözlü Sunu Oturumu) Aç›l›fl Töreni ve kokteyli

22 May›s 2010, Cumartesi 09:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00

Toplant› Kahve Molas› Toplant› Uydu Sempozyumu ve Ö¤le Yeme¤i

14:00-15:30 15:30-16:00 16:00-17:30

Toplant› Kahve Molas› Uydu Sempozyumu

17:30-18:30

Poster Tart›flmalar› (Sözlü Sunu Oturumu)

23 May›s 2010, Pazar 09:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:30

Toplant› Kahve Molas› Toplant›

12:30-13:00

Kapan›fl

13:00-14:00

Ö¤le yeme¤i Otelden ayr›l›fllar

5


Kongre Hakk›nda 20-23 May›s 2010 tarihleri aras›nda Point Hotel Barbaros'da gerçekleflecek olan kongreye yaklafl›k 600 kifli civar›nda bir kat›l›m›n gerçekleflmesi beklenmektedir. Toplant›lar›n tamam› Point Hotel Barbaros salonlar›nda düzenlenecektir. Tüm toplant›lar 2 ayr› salonda paralel olarak gerçekleflecek olup, kongre konusuyla ilgili gerek ilaç, gerekse t›bbi cihaz firmalar›ndan oluflan kurulufllar taraf›ndan workshoplar ve uydu sempozyumlar› düzenlenecektir. Ayr›ca, bu önemli kongreyle ba¤lant›l› olarak, yap›lacak olan bilimsel sergide, yaklafl›k 30'a yak›n firma yer alacakt›r. Kahve Molalar› da bu sergi alan›nda al›naca¤› için tüm kat›l›mc›lara ziyaret etme flans› tan›nm›fl olacakt›r. Sponsor kurulufllar, sergiye kat›lan kurulufllar ve tüm kat›l›mc›lar› en yüksek düzeyde tatmin edecek baflar›l› bir kongre olaca¤›na inand›¤›m›z 11. Ulusal A¤r› Kongresi, sizlerin de katk›lar› ile daha da baflar›l› bir çizgiye ulaflacakt›r.

Kay›t 01 Mart 2010 ve öncesi

01 Mart 2010 sonras›

225 Euro

Uzman ve Firma Temsilcisi Asistan

250 Euro 200 Euro

Yukar›da belirtilen kay›t ücretlerine %18 KDV dahildir.

Uzman, asistan, firma temsilcisi kongre kay›t ücretlerine; bilimsel aktivitelere kat›l›m, sergi alanlar›na girifl, kahve molalar›, lunch box ö¤le yemekleri, aç›l›fl kokteyli, kongre çantas› ve içeri¤i, program kitab›, tebli¤ özetleri kitab›, yaka kart› ve sertifika dahildir. ‹ndirimli kay›t ücretinden faydalanabilmek için, 01 Mart 2010 tarihine kadar kay›t ücretlerinin afla¤›da belirtilen banka hesab›na yat›r›lmas› ve kay›t formu ile banka dekontunun Kongre Organizasyon Sekreteryas›na gönderilmesi gerekmektedir. Kay›t ücretleri afla¤›da belirtilen banka hesap numaras›na yat›r›lmal›d›r. Hesap ‹smi : Visitur Seyahat Ticaret A.fi. Banka Ad› : Yap› Kredi fiube Ad› : Taksim fiube Kodu : 226 ‹ban No : TR160006701000000062633583 Swift Kodu : YAPITIRIS FEX

6


Konaklama

Paket Fiyat 01 Mart 2010 ve öncesi

OTEL

Point Hotel Barbaros

Paket Fiyat 01 Mart 2010 sonras›

Tek Kiflilik

Çift Kiflilik

Tek Kiflilik

Çift Kiflilik

510 Euro

590 Euro

540 Euro

620 Euro

Not: Kongre otelinde konaklama 3 gecelik paket (20 May›s 2010 girifl - 23 May›s 2010 ç›k›fl) olarak oda kahvalt› esas›nda gerçekleflecek olup, fiyatlara %8 KDV dahildir. 3 Geceden az konaklamalarda da 3 gecelik ücret geçerli olacakt›r.

Grup rezervasyon talepleri için lütfen Kongre Organizasyon Sekreteryas› ile irtibata geçiniz. Konaklama ücretleri afla¤›da belirtilen banka hesap numaras›na yat›r›lmal›d›r. Hesap ‹smi : Visitur Seyahat Ticaret A.fi. Banka Ad› fiube Ad›

: Yap› Kredi : Taksim

fiube Kodu : 226 ‹ban No : TR160006701000000062633583 Swift Kodu : YAPITIRIS FEX

7


Sergi Point Hotel Barbaros Balo Salonu fuayesi sergi alan› olarak kullan›lacakt›r. Kongre süresince ilaç sanayii ve t›bbi cihaz firmalar›n›n kat›laca¤› sergi alan›, kat›l›mc›lar›n gezmeleri için aç›k olacakt›r. Sergi alan›nda yer alacak firmalar kongreye ifltirak edecek kat›l›mc›lar ile birebir temaslarda bulunacak, kendilerini ve ürünlerini tan›tma flans›na sahip olacakt›r. Kat›l›mc›lar toplant› aralar›ndaki çay - kahve ikramlar›n› sergi alan›nda alacaklard›r. Stand Bedeli

6m2 3,500.- Euro + KDV 12m2 6,500.- Euro + KDV 18m2 9,000.- Euro + KDV

6m2'lik stand alan firmalar›n, 1 firma temsilcisi, 12 ve 18m2'lik stand alan firmalar›n 2 firma temsilcisi, kay›t ücreti ödemeden kongreye kat›labilecektir.

Sergi Plan›

8


Sponsorluk Sponsorluk çal›flmas›, kongrenin içeri¤ini zenginlefltiren en önemli faaliyetlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu y›l 11.'si düzenlenecek olan Türkiye çap›nda Ulusal bir kongre olan A¤r› Kongresi sponsorlu¤u üstlenen kurulufllar için do¤rudan tan›t›m f›rsat› bulacaklar› elveriflli bir ortam olacakt›r. Bu kongreye sponsor olacak kurulufllar; organizasyon komitesinin kendilerine tan›yaca¤› haklar sayesinde kongreye ifltirak edecek kat›l›mc›lar ile birebir temaslarda bulunacak, kendilerini ve ürünlerini tan›tma flans›na sahip olacaklard›r. Bu hususlar› göz önüne alan Organizasyon Komitesi, kongre ile ilgili olarak afla¤›da belirtilen aktivite ve hizmetleri sponsorluk çerçevesine alm›flt›r.

ALTIN SPONSOR Aç›l›fl Töreni Etkinli¤i ve Kokteyli

40,000.- Euro + KDV

20 May›s 2010, Perflembe akflam›nda, Point Hotel Barbaros Balo Salonu'nda aç›l›fl töreni ve sonras›nda prolonge tarz›nda kokteyl düzenlenecektir. Bu sponsorlu¤u üstlenecek olan firmaya tan›nan haklar afla¤›da belirtilmifltir: • Sponsor firman›n ismi Kongre Merkezi'nin giriflinde bulunacak olan “Sponsorlara Teflekkür” Panosunda yer alacakt›r. • Sponsor firman›n ismi ve/veya logolu bayrak, poster, peçete, kürdan, kokteyl kar›flt›r›c›s›, masa örtüleri vb. ürün tan›t›m malzemeleri kullan›labilecektir. • Sponsor firman›n ismi ve/veya logosu kongre Aç›l›fl Töreni Etkinli¤i ve Kokteyli davetiyesinde kongre logosu ile birlikte yer alacakt›r. Ayr›ca da¤›t›lacak Kongre Program Kitab› içinde “Alt›n Sponsor” oldu¤u belirtilecektir. • Da¤›t›lacak tüm bask›l› malzemelerde (Birinci Duyuru Hariç), firman›n isim ve logosu “Alt›n Sponsor” ibaresi ile yer alacakt›r. • Sponsor firman›n isim ve/veya logosu kongrenin özel web sitesinde “Alt›n Sponsor” ibaresi ile yer alacak, firman›n kendi web sitesine link verilecektir. • Aç›l›fl ve Kapan›fl Törenleri s›ras›nda yap›lacak konuflmalarda Kongre Baflkan› taraf›ndan firman›n katk›lar›na firma ismi belirtilerek teflekkür edilecektir. • Sponsor firman›n 2010 y›l› sonuna kadar yapaca¤› tan›t›m ve promosyon çal›flmalar›nda kongrenin ad›n› ve Alt›n Sponsor ibaresini kullanma izni verilecektir. • Sponsor firman›n belirleyece¤i 4 kifliye kongreye ücretsiz kat›lma hakk› verilecektir. • Sponsor firmaya sergi alan›nda 1 adet (6m2) ücretsiz stand verilecektir. • Sponsor firman›n tan›t›m malzemelerini kongre çantas›na koyma hakk› verilecektir.

9


GÜMÜfi SPONSOR SERG ve SPONSORLUK Kongre Malzemesi Sponsorlu¤u

20,000.- Euro + KDV

(çanta - yaka kart› kordonu) Kongre Merkezi'nde kurulacak kay›t alan›nda kat›l›mc›lara içinde kongre ile ilgili dokümanlar›n bulundu¤u kongre çantas› da¤›t›lacakt›r. Kongre çantas› ve yaka kart› kordonu üzerinde kongre ad› ve logosu yer alacakt›r. Bu sponsorlu¤u üstlenecek olan firmaya tan›nan haklar afla¤›da belirtilmifltir: • Üretilecek olan kongre çantas› üzerinde kongre ve dernek logosunun yan›s›ra sponsor firman›n kendi logosu da yer alacakt›r. • Sponsor firman›n ismi ve /veya logosu yaka kart› kordonunda bas›l› olarak yer alacakt›r. • Sponsor firman›n ismi Kongre Merkezi'nin giriflinde bulunacak olan “Sponsorlara Teflekkür” Panosunda yer alacakt›r. • Da¤›t›lacak tüm bask›l› malzemelerde (Birinci Duyuru Hariç), firman›n isim ve logosu “Gümüfl Sponsor” ibaresi ile yer alacakt›r. • Sponsor firman›n isim ve/veya logosu kongrenin özel web sitesinde “Gümüfl Sponsor” ibaresi ile yer alacak, firman›n kendi web sitesine link verilecektir. • Aç›l›fl ve Kapan›fl Törenleri s›ras›nda yap›lacak konuflmalarda Kongre Baflkan› taraf›ndan firman›n katk›lar›na firma ismi belirtilerek teflekkür edilecektir. • Sponsor firman›n belirleyece¤i 2 kifliye kongreye ücretsiz kat›lma hakk› verilecektir. • Sponsor firmaya sergi alan›nda 1 adet (6m2) ücretsiz stand verilecektir. • Sponsor firman›n 2010 y›l› sonuna kadar yapaca¤› tan›t›m ve promosyon çal›flmalar›nda kongrenin ad›n› ve Gümüfl Sponsor ibaresini kullanma izni verilecektir.

10


GÜMÜfi SPONSOR Bask›l› Malzeme Sponsorlu¤u

20,000.- Euro + KDV

(duyuru broflürleri - program kitab› - tebli¤ özetleri kitab›) Kongre Merkezi'nde kurulacak kay›t alan›nda kat›l›mc›lara da¤›t›lacak kongre çantas›n›n içinde kongre ile ilgili dökümanlar yer alacakt›r. Bu sponsorlu¤u üstlenecek olan firmaya tan›nan haklar afla¤›da belirtilmifltir: • Üretilecek olan (birinci duyuru hariç) duyurularda, program kitab›nda ve tebli¤ özetleri kitab›nda kongre ve dernek logosunun yan›s›ra sponsor firman›n kendi logosu da yer alacakt›r. • Sponsor firman›n ismi Kongre Merkezi'nin giriflinde bulunacak olan “Sponsorlara Teflekkür” Panosunda yer alacakt›r. • Da¤›t›lacak tüm bask›l› malzemelerde (Birinci Duyuru Hariç), firman›n isim ve logosu “Gümüfl Sponsor” ibaresi ile yer alacakt›r. • Sponsor firman›n isim ve/veya logosu kongrenin özel web sitesinde “Gümüfl Sponsor” ibaresi ile yer alacak, firman›n kendi web sitesine link verilecektir. • Aç›l›fl ve Kapan›fl Törenleri s›ras›nda yap›lacak konuflmalarda Kongre Baflkan› taraf›ndan firman›n katk›lar›na firma ismi belirtilerek teflekkür edilecektir. • Sponsor firman›n belirleyece¤i 2 kifliye kongreye ücretsiz kat›lma hakk› verilecektir. • Sponsor firmaya sergi alan›nda 1 adet (6m2) ücretsiz stand verilecektir. • Sponsor firman›n 2010 y›l› sonuna kadar yapaca¤› tan›t›m ve promosyon çal›flmalar›nda kongrenin ad›n› ve Gümüfl Sponsor ibaresini kullanma izni verilecektir.

11


BRONZ SPONSOR Kahve Molas› Sponsorlu¤u

12,000.- Euro + KDV

Toplant›lar›n gerçekleflece¤i 3 gün süresince sergi alan›nda misafirlere, toplam 5 kez çay - kahve kurupasta ikram› yap›lacakt›r. Bu sponsorluk bedeli bir günlük (2 sefer) kahve molas›n› kapsamaktad›r. Bu sponsorlu¤u üstlenecek olan kurulufllara tan›nan haklar afla¤›da belirtilmifltir: • Sponsor firman›n ismi Kongre Merkezi'nin giriflinde bulunacak olan “Sponsorlara Teflekkür” Panosunda yer alacakt›r. • Sponsor firman›n ismi ve/veya logolu bayrak, poster, peçete, kürdan, kokteyl kar›flt›r›c›s›, masa örtüleri vb. ürün tan›t›m malzemeleri kullan›labilecektir. • Da¤›t›lacak tüm bask›l› malzemelerde (Birinci Duyuru Hariç), firman›n isim ve logosu “Bronz Sponsor” ibaresi ile yer alacakt›r. • Sponsor firman›n isim ve/veya logosu kongrenin özel web sitesinde “Bronz Sponsor” ibaresi ile yer alacak, firman›n kendi web sitesine link verilecektir. • Aç›l›fl ve Kapan›fl Törenleri s›ras›nda yap›lacak konuflmalarda Kongre Baflkan› taraf›ndan firman›n katk›lar›na firma ismi belirtilerek teflekkür edilecektir. • Sponsor firman›n belirleyece¤i 2 kifliye kongreye ücretsiz kat›lma hakk› verilecektir. • Sponsor firman›n 2010 y›l› sonuna kadar yapaca¤› tan›t›m ve promosyon çal›flmalar›nda kongrenin ad›n› ve Bronz Sponsor ibaresini kullanma izni verilecektir.

12


BRONZ SPONSOR

SERG

ve SPONSORLUK

Ö¤le Yeme¤i Sponsorlu¤u

12,000.- Euro + KDV

Toplant›lar›n gerçekleflece¤i günlerde misafirlere lunchbox tarz›nda ö¤le yeme¤i verilecektir. Bu sponsorluk bedeli 1 günlük ö¤le yeme¤ini kapsamaktad›r. • Sponsor firman›n ismi ve/veya logosu firma taraf›ndan yapt›r›lacak olan “Lunch Box” kutular›nda yer alabilecektir. • Sponsor firman›n ismi ve/veya logolu bayrak, poster, peçete, kürdan, kokteyl kar›flt›r›c›s›, masa örtüleri vb. ürün tan›t›m malzemeleri kullan›labilecektir. • Sponsor firman›n ismi Kongre Merkezi'nin giriflinde bulunacak olan “Sponsorlara Teflekkür” Panosunda yer alacakt›r. • Da¤›t›lacak tüm bask›l› malzemelerde (Birinci Duyuru Hariç), firman›n isim ve logosu “Bronz Sponsor” ibaresi ile yer alacakt›r. • Sponsor firman›n isim ve/veya logosu kongrenin özel web sitesinde “Bronz Sponsor” ibaresi ile yer alacak, firman›n kendi web sitesine link verilecektir. • Aç›l›fl ve Kapan›fl Törenleri s›ras›nda yap›lacak konuflmalarda Kongre Baflkan› taraf›ndan firman›n katk›lar›na firma ismi belirtilerek teflekkür edilecektir. • Sponsor firman›n belirleyece¤i 2 kifliye kongreye ücretsiz kat›lma hakk› verilecektir. • Sponsor firman›n 2010 y›l› sonuna kadar yapaca¤› tan›t›m ve promosyon çal›flmalar›nda kongrenin ad›n› ve Bronz Sponsor ibaresini kullanma izni verilecektir.

13


BRONZ SPONSOR Internet Café Sponsorlu¤u

12,000.- Euro + KDV

Bu sponsorlu¤u üstlenecek olan firmaya tan›nan haklar afla¤›da belirtilmifltir:

• Internet Cafe'de kullan›lacak bilgisayarlarda ekran koruyucu olarak sponsor firman›n logosu yer alacakt›r. • Sponsor firman›n ismi Kongre Merkezi'nin giriflinde bulunacak olan “Sponsorlara Teflekkür” Panosunda yer alacakt›r. • Da¤›t›lacak tüm bask›l› malzemelerde (Birinci Duyuru Hariç), firman›n isim ve logosu “Bronz Sponsor” ibaresi ile yer alacakt›r. • Sponsor firman›n isim ve/veya logosu kongrenin özel web sitesinde “Bronz Sponsor” ibaresi ile yer alacak, firman›n kendi web sitesine link verilecektir. • Aç›l›fl ve Kapan›fl Törenleri s›ras›nda yap›lacak konuflmalarda Kongre Baflkan› taraf›ndan firman›n katk›lar›na firma ismi belirtilerek teflekkür edilecektir. • Sponsor firman›n belirleyece¤i 2 kifliye kongreye ücretsiz kat›lma hakk› verilecektir. • Sponsor firman›n 2010 y›l› sonuna kadar yapaca¤› tan›t›m ve promosyon çal›flmalar›nda kongrenin ad›n› ve Bronz Sponsor ibaresini kullanma izni verilecektir.

SATELLITE SEMPOZYUM

7,500.- Euro + KDV

20 - 23 May›s 2010 tarihlerinde yap›lacak toplant›lar s›ras›nda Organizasyon Komitesi'nin uygun gördü¤ü saatler aras›nda firmalar Satellite Sempozyum düzenleyebileceklerdir. Satellite Sempozyumlar›n gerek konular› gerekse tarihleri Organizasyon Komitesi taraf›ndan onaylanacakt›r. Satellite Sempozyumlar s›ras›nda firmalar toplant› salonunda flama, bayrak vb. tan›t›m malzemelerini kullanabilecektir. Salonlardaki mevcut teknik ekipmanlar Kongre Organizasyon Sekreteryas› taraf›ndan sa¤lanacak olup, simültane tercüme bu hizmete dahil de¤ildir.

14


‹LAN ve REKLAM

Kongrenin 2. duyuru broflürü ve final program kitab›nda firmalar›n ilan ve reklam vermeleri mümkün olabilecektir.

Web Page ‹lan

4,000.- Euro + KDV

Arka Kapak

3,000.- Euro + KDV

Arka Kapak ‹çi

3,000.- Euro + KDV

Ön Kapak ‹çi

3,000.- Euro + KDV

Karfl›l›kl› 2 sayfa

2,500.- Euro + KDV

Tek iç sayfa

1,500.- Euro + KDV

Çantalara firma broflürü konulmas›

1,500.- Euro + KDV


www.agrikon2010.org

Kongre Bilimsel Sekreteryası

Kongre Organizasyon Sekreteryas›

Gül Köknel Talu ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı 34390, ‹stanbul Telefon : 0212 531 31 47 Faks : 0212 631 05 41 E-mail : gktalu@yahoo.com

fiehit Muhtar Cad. Özerk ‹flhan› No:17 Kat:2/3 Taksim 34437, ‹stanbul Telefon : 0212 254 32 30 Faks : 0212 254 27 83 E-mail : agrikon2010@visitur.com.tr

Ulusal Agri Kongresi  

Mayis Istanbul

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you