Page 1

แขงเฮือบมีเหลา เบียร ลดอุบัติเหตุ และ เหตุราย ตําบลน้ําปว อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ป 2551 โดย สถานีอนามัยน้ําปว

บทคัดยอ เปนการศึกษารูปแบบการจัดงานแขงเรือปลอดเหลาเบียร ลดอุบัติเหตุและเหตุราย ตําบลน้ํา ปว อําเภอเวียงสา ป 2551 เปนการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectionalnal Descriptive Study ) โดย ศึกษารูปแบบการจัดการแขงเรือปลอดเหลา เบียร ลดอุบัติเหตุและเหตุราย นัดเปดสนามอําเภอเวียงสา ณ. สะพานบานน้ําปว – บานปาสัก ตําบลน้ําปว อําเภอเวียงสา จังหวัด นาน เก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ใชสถิติแจกแจงความถี่ จํานวน รอยละ และวิเคราะห ขอมูลคุณภาพใชหลักการตีความ ผลการศึกษาพบวา ในป พ.ศ.2551 ในชวงวันที่ 4-5 ตุลาคม 2551 ทางองคการบริหารสวน ตําบลน้ําปวไดเปนเจาภาพในการแขงเรือ นัดเปดสนามเปนปที่ 4 ไดของบสนับสนุนจากสํานักงาน กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือขายองคกรงดเหลา(สคล.) และไดปรับ กระบวนการจัดงานแขงเรือปลอดเหลา เบียร โดยไดรับความรวมมือจาก 2 สวน คือจากการบังคับ ใชกฎหมายและจากการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นซึ่งไดลงมติวาการแขงเรือครั้งนี้ ตอง ปลอดเหลา-เบียร ในการรณรงคใหการแขงเรือเปนประเพณีที่ดีงามปลอดเหลา-เบียร สรางคานิยม ใหมใหเยาวชนและคนในพื้นที่ โดยไดจัดตั้งชุดเฉพาะกิจในการออกตรวจในบริเวณงาน การ รณรงคโดยกลุมเยาวชนในพื้นที่ และเครือขายเยาวชนจากตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ซึ่งเปนเครือขายไดเขามารวมรณรงค ประชาชนในพื้นที่ก็คอยสอดสองดูแล และแจงใหทางชุด เฉพาะกิจ ตํารวจและสรรพสามิตในการใชกฏหมายในการจับกุมหรือตักเตือน จากการจัดงานแขง เรือนัดเปดสนามอําเภอเวียงสาในครั้งนี้พบวาไมมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล และไมเกิด เหตุการณทะเลาะวิวาทขึ้นในพื้นที่จัดงาน ผลการสังเกตสภาพแวดลอมพบวา พื้นที่จัดงานแขงเรือ ไมมีรานคาหรือถังแชเย็นที่วางจําหนาย กองเชียรแตละหมูบาน ไมมีการนําเครื่องดื่มเขาไปขายและ ไมมีการดื่มในกองเชียร รานคาในหมูบานจํานวน 3 ราน ประกาศงดขายเหลา เบียรทั้ง 2 วัน ตลอดทั้ง 2 ฝงลําน้ํานานมีการติดปายประชาสัมพันธ บนสะพานมีจุดตรวจของเจาหนาที่และ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตัวแทนเครือขาย สํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และเยาวชนตั้งซุมรณรงค แจก สติกเกอร และเดินรณรงค เจาหนาที่สถานีอนามัยน้ําปวและสถานี อนามัยวังมวงรวมกับโรงพยาบาลเวียงสา ใหบริการการเจ็บปวยแกประชาชนผูมารวมงานพบวา ไม มี ผู ป ว ยได รั บ อุ บั ติ เ หตุ จ ราจร สํ า หรั บ อุ ป สรรคในความร ว มมื อ นั้ น บางครั้ ง เจอผู ช ายใช วิ ธี ห อ กระดาษหรือใสมาในขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เมื่อเจาหนาที่พบก็ตักเตือน ซึ่งผลตอบรับจาก ประชาชนในพื้นที่ก็ไดรับการชื่นชมและใหกําลังใจ ทําใหเปนกรณีตัวอยางงานประเพณีอื่นๆใน พื้นที่ ซึ่งจะทําใหการจัดงานประเพณี มีความสุข เปนตนแบบใหเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เที่ยวงานอยางมีความสุข เพราะทําใหอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทลดนอยลง

2010 12 22 ac5201 1  

วิจัย pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you