Page 1

ACUMEN /'ækjʊmən, ə'kju:mən/ (noun) (quickness and accuracy of judgment or insight) przenikliwość f: she showed considerable acumen in discovering their plans - wykazała się dużą przenikliwością, odkrywając ich plany; ► business acumen - przedsiębiorczość, rzutkość BRILLIANT /'brɪlɪənt/ (adjective) 1. (clever, successful) błyskotliwy, znakomity: a brilliant conversationalist - błyskotliwy rozmówca; a brilliant idea - świetny pomysł; 2. (bright) jaskrawy, olśniewający: the bird's brilliant feathers - jaskrawe upierzenie ptaka; 3. (fantastic) GB kapitalny, fantastyczny: we had a brilliant time - było kapitalnie/ekstra; DRIVETIME /'draɪvtaɪm/ (noun) 1. (commuting time) godziny szczytu f pl 2. (Radio) audycja muzyczna nadawana w godzinach szczytu EAGERLY /'i:gəlɪ/ (adverb) 1. (enthusiastically) z zapałem, gorliwie, żarliwie, z przejęciem: they listened eagerly to his story - z przejęciem słuchali jego opowieści; to work eagerly - pracować z zapałem; 2. (impatiently) niecierpliwie, z niecierpliwością: she eagerly anticipated the moment - z niecierpliwością czekała na tę chwilę; EARTHENWARE /'ɜ:θnweə(r)/ 1. (noun) (pottery made from clay) wyroby ceramiczne m pl, ceramika f, fajans f 2. (adjective) ceramiczny: earthenware mugs - ceramiczne/fajansowe kubki; HYPNOTIC /hɪp'nɒtɪk/ 1. (noun) (a drug that induces sleep, a soporific) środek nasenny m 2. (adjective) (mesmerizing, spellbinding) hipnotyczny: a hypnotic transe - trans hipnotyczny; MILD /maɪld/ (adjective) 1. (gentle and moderate in degree, effect, flavour) łagodny, lekki: he listened to her with mild impatience - słuchał jej z lekkim zniecierpliwieniem ; a mild sedative - łągodny środek uspokajający; 2. (not cold) łagodny, umiarkowany: a mild winter - łagodna zima; it was a mild day - był całkiem ciepły dzień; ► a mild spell - okres ładnej pogody 3. (Med - not severe or acute) łagodny: a mild heart attack - niegroźny atak serca; a mild fever - lekka gorączka; 4. (malleable) miękki: mild steel - stal miękka; OUTLINE1 /'aʊtlaɪn/ (noun) 1. (shape, contour) zarys m, kontur m 2. (Art - sketch) szkic m: to draw sth in outline - naszkicować coś; 3. (preliminary draft, synopsis) zarys m, streszczenie n, skrót m: to give a brief outline of a plan przedstawić plan w skrócie/w ogólnym zarysie; OUTLINE2 /'aʊtlaɪn/ (verb transitive) 1. (give general summary of) przedstawi|ć, -ać w skrócie, zarysować: he outlined his motives przedstawił w skrócie swoje motywy; 2. (draw an outline of) na|szkicować kontur (czegoś), obrysow|ać, -ywać [hand]: to be outlined against the sky - rysować się na tle nieba;


REGALIA /rɪ'geɪlɪə/ (pl noun) 1. (royal emblems) regalia plt 2. (finery) uroczysty strój m: to appear in full regalia - wystąpić w paradnym stroju; TABLE1 /'teɪbl/ (noun) 1. (piece of furniture) stół m: garden/kitchen table - stolik ogrodowy/stół kuchenny;; to lay/set the table nakryć do stołu; the UN is trying to get the warring parties round the table - ONZ próbuje doprowadzić do spotkania stron konfliktu przy stole negocjacyjnym; ► the proposal is now on the table - propozycja jest aktualnie rozważana 2. (list) tabela f: a table of prices/charges - tabela cen/opłat; 3. (Math) tablica f: multiplication table - tabliczka mnożenia; 4. (tablet) tablica f: the Twelve Tables - dwanaście tablic (prawa rzymskiego); TABLE2 /'teɪbl/ (verb transitive) 1. (present) GB zgł|osić, -aszać: to table sth for discussion - poddać coś pod dyskusję; 2. (postpone) US od|łożyć, -kładać: the meeting was tabled for a week - zebranie zostało odłożone/odroczone o tydzień;

Słownik ENG-POL  
Słownik ENG-POL  

Mój słownik angielsko-polski przygotowany w programie TLex.

Advertisement