__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

01

MELLOW-MAG.COM •

BODY GLOVE ISSUE

GO FOR IT !! BODY GLOVE MOTOR RACING ACTIVE WEAR COLLECTION

B ODY G LOV E ISSUE


03

C O N T E N TS

MELLOW-MAG.COM •

VOL.3 ISSUE 16

10 Special guest

JANIE TIENPHOSUWAN

12 Mellow’s pick 14 Styles mixed

18 Real street movement 20 Fashion cover set “BEBE” THANCHANOK RITTHINAKHA ::LET’S GET OFFLINE::

30 Human resources THIS IS “BEBE”

20

32 Match point 38 Keep healthy

40 Human resources 41 Food for soul 12

30

32

18

OT H E R S T OC K L I S T S • C arn i v al c o m p an y Si am s quar e • C o n v e rs e c arn i v al Si am s quar e s o i 1 • V illain s SF 2 F L. C e nt r al wo r ld

Body Glove Thailand Bodygloveth www.bgt4u.com

B ODY G LOV E ISSUE


04

E DI TO R ' S N OT E

• MELLOW-MAG.COM

#mellowteam

การค้นหาสิ่งที่ “รัก” ว่ายากแล้ว สิ่ ง ที่ ย ากกว่ า คื อ การ “รัก ”..ษา สิ่งนั้นเอาไว้ จงเลี้ยงดูความรู้สึกที่ดีนั้นไว้ให้ได้ นานที่สุด ก่อนที่จะจบเพียงแค่พูด คำ�ว่า “เสียดาย”

editor in chief ภัทริศ ภิญโญพิพัฒน์

Special thanks

VOL.3 ISSUE 16 “ GO FOR IT ” BODY GLOVE ISSUE Mellow@mellow-mag.com

Mellowmagthailand

Mellowmagthailand

MELLOW

B O S H S N A P CO.,LTD.

WWW.MELLOW-MAG.COM

•EXECU T I V E CO N S U LT ANT Sunti Pinyopiphat / สันติ ภิญโญพิพัฒน์

Bs

• E D IT OR IN C H IE F Patarit Pinyopiphat / ภัทริศ ภิญโญพิพัฒน์

•MANAGING EDITOR Sunicha Suparat / สุนิชา ศุภรัตน์ •CONTRI B U I T O RS

MANAGING ASSISTANT : Apiwat Netboot / อภิวัฒน์ เนตร์บุตร์ WRITER & TRANSLATOR : Pichet Pichyangkul / พิเชฐ พิชญางกูร

Thima Maipang / ธิมา ไหมแพง

GRAPHIC DESIGNER : Chanin Suasungnern / ชนินทร์ เสือสูงเนิน

Kunlaya Ploysaingam / กัลยา พลอยไทรงาม

FASHION PRODUCTION : Jakkaphong Kirdtongkum / จักรพงศ์ เกิดทองคำ�

Sutsiri Nimruang / สุทธิศิริ นิ่มเรือง Praweena Fangrew / ประวีณา ฟังเร็ว

PHOTOGRAPHER : Sithipong Tiyawarakul / สิทธิพงษ์ ติยะวรากุล

Publisher : Bosh snap Co.,ltd 46/23 Chaengwattana-Pakkret 32 Chaengwattana road Pakkret Nonthaburi 11120 TEL. (+66) 87 3833192 FAX. (+66) 2574 2568 PRINTING & COLOUR SEPARATION : Grand prix international public Co.,ltd ผู้พิมพ์ : บริษัท บอช สแนป จำ�กัด 46/23 แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด32 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 08 7383 3192 โทรสาร 0 2574 2856 แยกสีและพิมพ์: บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด social : Visit us at mellow-mag.com Add us on facebook.com/mellowmagthailand Follow us on instagram.com/mellowmagthailand ติดต่อโฆษณา : Mellow@mellow-mag.com 08 7383 3192

MELLOW Cannot accept any responsibility for unsolicted contributors. No part of this magazine may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form without permission. B ODY G LOV E ISSUE


05

E D I T IONRT' S R ON O T E

MELLOW-MAG.COM •

GO FOR IT !! VOL.3 ISSUE 16 BODY GLOVE ISSUE

ปีนี้ พ.ศ.นี้ เทรนด์ที่มาแรงที่สุด คงหนีไม่พ้น Healthy หากเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่รก ั ในการดูแลสุขภาพ ก็คงพลาด ไม่ได้กับ MELLOW เล่มนี้ ... สิ่งหนึ่งที่สำ�คัญไม่แพ้กัน ในการออกกำ�ลังกาย นั่น ก็คือ เสื้อผ้าที่เพื่อนๆเลือกสวมใส่ เราจะพาไปรู้จักกับ คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด “Activate Collection” จาก แบรนด์ที่เรารู้จักกันดี และคุ้นหูแน่นอนอย่าง BODY GLOVE ที่เปิดตัวสุดแสนอลังการด้วย พรีเซนเตอร์สุดพิเศษอย่าง คุณเจนี่ เทียนโพสุวรรณ ที่ เธอเองก็รักในการออกกำ�ลังกายอยู่แล้ว สำ�หรับคอลเลคชั่นนี้ มีหลากหลายโทนสีและสไตล์ให้ได้ เลือกกัน ใส่ Activate ใส่ Lifestyle ที่เป็นมากกว่าชุด ออกกำ�ลังกาย ชุดที่เหมาะสมกับคน Active อย่างคุณ หลังจากที่อ่าน MELLOW เล่มนี้จนถึงหน้าสุดท้าย ขอ ให้รีบสตาร์ทรถแล้วมุ่งตรงไปที่ Shop BODY GLOVE กันได้เลย เพราะนอกจาก Activate Collection ก็ยังมี ทั้งเสื้อยืด PIMA Tee ที่ไม่ว่าชายหรือหญิงก็ใส่ได้ หรือ All things shorts กางเกงขาสั้นที่ตอบโจทย์เมืองร้อน และสุดท้ายกัับ Active Collection ที่มาในคอนเซปต์ Motor Racing ที่เราได้รับเกียรติจากคุณเบเบ้ มาเป็น นางแบบขึ้นปกให้ได้ชมกัน

B ODY G LOV E ISSUE


06

ST Y L E S M I X E D

# activate_girl

• MELLOW-MAG.COM

B ODY G LOV E ISSUE


ST Y L E S M I X E D

B ODY G LOV E ISSUE

07

MELLOW-MAG.COM •


08

ST Y L E S M I X E D

# activate_girl

• MELLOW-MAG.COM

B ODY G LOV E ISSUE


ST Y L E S M I X E D

B ODY G LOV E ISSUE

09

MELLOW-MAG.COM •


10

S CS A P EN C NIN AG L GR U E PE O S TR T

• MELLOW-MAG.COM

Special guest :: JAN I E T I E NP HOS UW A N

สุขภาพและการออกก�ำลังกาย คือ สิ่งที่สังคมในปั จจุ บันให้ความสนใจ เป็ นอย่างมาก ซึ่ ง BODY GLOVE คือ แบรนด์ท่ีให้ความส�ำคัญกับ lifestyle และ culture มาเป็ นอันดับหนึ่ง จึงได้ เข้ามารองรับและน�ำเสนอ collection ล่าสุดกับ “Active wear” โดยได้ดารา สาวอย่าง “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” เข้ า มาเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของโปรเจคนี้ ด้ ว ยการเข้ า ร่ ว มถ่ า ยแบบที่ ดู แ ล้ ว พอ เหมาะพอดี ตอกย�้ำถึงความส�ำเร็จถึง ความงดงามที่ออกมาจากสุขภาพที่ดี วั น นี้ เ รามี โ อกาสได้ พู ดคุ ย กั บ เธออี ก ครัง้ เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็ นมา เป็ นไปของโปรเจคนี้กับเธอกัน

STRONG “JANIE” ACTIVATE YOUR LIFE

Text : Panis Phosriwungchai Photo : Cr. BODY GLOVE Thailand

B ODY G LOV E ISSUE


S P E CI A L G U E ST

............................................................................................................................................................................................. ่ การออกก�ำลังกายท�ำให้ร่างกายแข็งแรง การทานอาหารที่ดีท�ำให้จิตใจเบิกบาน การสวมเสื้อผ้าที่เหมาะกับตัวเองท�ำให้เรามันใจ หลักการง่ายๆ ที่เราได้ยินจนเบื่อ แต่ถ้าลองได้ลงมือท�ำจริงๆ เราอาจไม่เบื่อมันอีกก็ได้ “ช่วงนี้เจนี่บ้าออกกำ�ลังกาย” เธอบอกเราด้วยรอยยิ้ม เมื่อถูกถามถึงไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่ “ตอนนี้ชอบเต้นซุมบ้า มาก” เธอย�้ำเพื่อยืนยันว่า ที่บอกว่าบ้าน่ะ บ้าจริงๆ นอกจากการออกกำ�ลังกายที่ผสานการเต้นแบบ ลาตินอเมริกาแล้ว เธอยังสนใจมวยเอามากๆ เรียกได้ว่า มีเวลาว่างเมื่อไหร่เป็นต้องเข้ายิมมวย “ที่เราชอบออกกำ�ลังกาย เพราะเรามีสถานที่ออกกำ�ลัง กายอยู่แล้วด้วย คือมันช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ได้สนุก และเฟิร์มกล้ามเนื้อ เราต้องดูแลตัวเอง กล้ามเนื้อต้อง เฟิร์มตลอด เจนี่ติดการออกกำ�ลังกาย ถ้าไม่มีถ่ายละคร ตื่นตอนเช้ามาต้องออกกำ�ลังกายก่อนเลย” ไม่ต้องหาข้อพิสูจน์ให้ยากกับเรื่องนี้ เพราะเจนี่แสดงให้ เห็นชัดเจนผ่านรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์มตลอด ไม่ว่าจะออก สื่อ หรือลงรูปในอินสตาแกรม แล้วไม่ใช่แค่การออกกำ�ลัง กายเท่านั้น แต่เรื่องกิน เจนี่ก็ใส่ใจไม่แพ้กน ั “เราไม่กินมัน ทานพวกคลีนฟู้ด ดื่มน�้ำผักผลไม้ ชอบ ทานสลัด ทานปลา จริงๆ เป็นคนชอบกินอะไรซ�้ำๆ จน เบื่อกันไปข้างแล้วค่อยเปลี่ยน” เธอหัวเราะแล้วเล่าต่อว่า นอกจากเรื่องการกินที่สำ�คัญแล้ว การพักผ่อนก็ส่งผล ต่อร่างกายไม่แพ้กน ั “เจนี่มองว่าเรื่องการพักผ่อนจำ�เป็นมากนะ มันช่วยด้าน จิตใจด้วย เวลาเจอเรื่องเครียดๆ มา ไปเที่ยวช่วยได้เยอะ เราชอบเที่ยวทะเล ช็อปปิ้ง นี่แหละการพักผ่อนของเจนี่” ออกกำ�ลังกายบ่อย ทานอาหารดี และพักผ่อนสม�่ำเสมอ ทำ�ให้เจนี่รก ั ษาสุขภาพได้อย่างเนี้ยบกริบ รักษาหุ่นไว้ อย่างเฉียบ จนเป็นไอดอลของสาวๆ หลายคน จนเมื่อเธอ ร่วมโปรเจคกับ Body Glove Thailand ถ่ายแบบในชุด สไตล์ Active Wear เหมาะแก่การใส่ออกกำ�ลังกาย และ ชิลในวันสบาย มีท้งั สีสันสดใส และเรียบง่ายแบบเทา-ดำ�

เธอเล่าถึงเหตุผลที่เข้าร่วมโปรเจคครั้งนี้ให้ฟังว่า “เสื้อผ้าของ Body Glove เป็นเสื้อผ้าแนว Active Wear ทำ�ออกมาเป็นคอลเลคชั่นใหม่ ซึ่งเราชอบอยู่แล้ว เจนี่เองก็ชอบออกกำ�ลังกาย ดูแลตัวเองอยู่แล้ว เลยคิด ว่าน่าจะเป็นงานที่เข้ากันได้ “อีกอย่าง คุณแม่ก็ซื้อเสื้อ Body Glove ให้ใส่ตั้งแต่ อายุ 12 แล้ว ตอนนั้นเจนี่จะเลือกเอง ชอบสีสน ั ลวดลาย สวย ชอบเนื้อผ้า พอโตมาได้มีโอกาสร่วมงานด้วยก็ยินดี และดีใจมาก ไม่คิดเลยว่าตอนเด็กๆ ชอบ โตขึ้นมาจะได้ ทำ�งานด้วยกัน” เธอกล่าวอย่างยิ้มแย้ม วัยเด็กสวมใส่เพราะชอบสีสน ั พอโตขึ้น Body Glove ก็มีเสื้อผ้าที่เหมาะกับการสวมใส่ในหลายโอกาส โดยเฉพาะ กับคนที่ชอบ Mix&Match เสื้อผ้าอย่างเจนี่แล้ว การมี เสื้อผ้าแนวนี้ให้ใส่ จึงเป็นเรื่องสนุกในการแต่งตัวยิ่งขึ้น “เราชอบแต่งตัวง่ายๆ สบายๆ เสื้อยืด กางเกงยีน คือ แต่งตัวเรียบๆ ไม่เยอะ ใส่คอกลมขาสั้น เน้นแบบชิล แต่ที่ เราชอบมากๆ เลยคือเสื้อผ้าที่เนื้อดี ใส่แล้วนุ่มนิ่ม สบาย ตัว แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะ” รอยยิ้มและท่าทีสบายๆ ของ เจนี่เป็นคำ�ตอบที่ชด ั เจนอีกหนึ่งอย่าง บทสนทนาเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง ไลฟ์สไตล์ และความ ชอบด้านเสื้อผ้ากับเธอ สะท้อนให้เห็นว่าการเป็นตัวเองที่ แข็งแรง เฉียบขาด แต่เรียบง่าย สบายๆ ในแบบ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ นั้นน่าสนใจเสมอ

...เธอยังคงมีชีวิตต่อไปอย่างมั่นคง เรื่องที่เลวร้ายต่อ จิตใจ ก็ปล่อยผ่าน ถ้าเกิดเรื่องใหม่ก็สู้อีก คล้ายๆ กับการ ออกก�ำลังกายและเลือกกินอาหารนั่นแหละ หรือแม้แต่การ เลือกใส่เสื้อผ้า ท�ำทุกอย่างด้วยรสนิยมและความชอบของ ตัวเอง ใส่ใจกับมัน แล้วมองดูผลลัพธ์ของสิ่งที่เราท�ำด้วย ความรัก...

@janienineeleven

B ODY G LOV E ISSUE

11

MELLOW-MAG.COM •


12

T H A IMKE ILDL O S WA 'RSE PAI LCRKI G H T

• MELLOW-MAG.COM

This brand is made of modern design, high quality material, and everything are sewn carefully together

KEEP IT SIMPLE เรี ย บง่ า ยแต่ ไ ม่ ธ รรมดา ดู จ ะเป็ น อะไรที่ เ หมาะสมมากที่ สุ ด กั บ ยุ ค ปั จจุ บั น นี้ ท่ี เ ปลี่ ย นแปลงกั นไปอย่ า ง รวดเร็ ว เหลื อ เกิ น ความเรี ย บง่ า ยนี่ แ หละจะอยู ่ กั บ เราไปได้ ต ลอด แต่ บ นความง่ า ยนี้ ยั ง คงต้ อ งอยู ่ บ นพื้ น ฐานของคุ ณ ภาพและฟั งก์ ช่ั น การใช้ ง านที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ บบ สามารถใช้ ง านได้ ทุ ก โอกาสและพกพาไปได้ ใ นทุ ก สถานที่ และ accessoires ที่ เ ราจะแนะน� ำ ต่ อไปนี้ จะ สามารถตอบโจทย์ lifestyle ของคนที่ ช อบความเรี ย บง่ า ยแต่ ก็ ไ ม่ อ ยากที่ จ ะซ�้ ำใครได้ เ ป็ น อย่ า งดี

#accessories

Photo : Patarit Pinyopiphat

01

BODY GLOVE FOLD

WALLET

กระเป๋าชิ้นหนึ่งที่สำ�คัญที่ทุกคนต้องมี คงหนีไม่พ้นกระเป๋า สตางค์ และคงจะเป็ น เรื่ อ งยาก หากเพื่ อ นๆต้ อ งเลื อ กกระเป๋ า สตางค์สก ั ใบทีท ่ งั้ ถูกใจ และถูกชะตา ทีสำ� ่ คัญต้องมีคณ ุ ภาพดีดว้ ย BODY GLOVE ขอจัดการปัญหานี้เอง ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย แต่สวยงาม นำ�เทรนด์ Sport Fashion พร้อมทั้งมีหลากหลาย สไตล์ให้เราได้เลือก ไม่ว่าจะชอบสีไหน หรือลวดลายแบบไหนก็มี หมด และสำ�คัญไปกว่านั้น วัสดุที่ใช้ผลิตคุณภาพเยี่ยม มีความ แข็งแรงทนทาน งานตัดเย็บที่แสนจะประณีต และถูกออกแบบมาให้ ใช้งานได้ง่าย จะช่วยให้คุณเก็บบัตร หรือหยิบเงินได้สะดวกมาก ขึ้น ผู้ที่เป็นแฟน BODY GLOVE ไม่ควรพลาด !!!

#bgaccessories

B ODY G LOV E ISSUE

LOW 1 : 3 Fold wallet, 560 B. LOW 2 : 2 Fold wallet, 560 B. all from BODY GLOVE.


T H A IMKE ILDL O S WA 'RSE PAI LCRKI G H T

Notebook backpack, BODY GLOVE. 1,290 B.

13

MELLOW-MAG.COM •

A bag doesn’t only carry stuff, it also tells other the style of its carrier

02

BODY GLOVE NOTEBOOK

BACKPACK #bgaccessories

กระเป๋าสะพายสักใบคงไม่ได้ทำ�หน้าที่เพียงแค่ เก็บของเท่านั้นแต่ยังคงสามารถบ่งบอกสไตล์ของ ผู้ใช้ได้ด้วย นอกเหนือจากคุณภาพที่ดี วัสดุเกรดพรีเมี่ยม ที่มีความทนทานต่อการใช้งาน รูปทรงใช้งานง่าย และสามารถบรรจุของได้มาก อีกส่วนหนึ่งที่มีความ สำ�คัญคือฟังก์ชั่นการใช้งานมีช่องเก็บ laptop

ทั้ ง ใบถู ก ออกแบบมาในโทนสี เ ทา ดำ� ทำ�ให้ ผู ้ ใ ช้ สามารถใช้งานได้ง่ายในทุกโอกาส BODY GLOVE ยังเพิ่มลูกเล่นลวดลายบางส่วนของกระเป๋าให้ดูน่า สนใจ เรียกได้ว่าตัวกระเป๋าสามารถตอบโจทย์การใช้ งานได้เป็นอย่างดี และยังให้ look ที่ดูมั่นใจ ไม่ว่าคุณ จะเป็นหนุ่มใหญ่ หรือ สาวเท่ห์ ก็ใช้งานได้ ไม่ต่างกัน

B ODY G LOV E ISSUE


14

R E A L SSTTYRLEEEST MMIO XV ED EMENT

#allthingsshorts

• MELLOW-MAG.COM

1

2

TOP: Men’s slim fit raglan round neck tee, 960 B. SHORTS: Men’s chino khaki, 1,490 B. all from BODY GLOVE.

ALL THINGS

'SHORTS' #allthingsshorts

LIFE IS TOO SHORT TO WEAR BORING SHORTS

3

TOP: Men’s slim fit round neck tee long sleeve, 960 B. SHORTS: Men’s chino black, 1,590 B. all from BODY GLOVE.

TOP: Men’s slim fit round neck tee, 960 B. SHORTS: Men’s chino blue, 1,590 B. all from BODY GLOVE.

ด้วยสภาพอากาศของบ้านเราที่เรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปี จึงมีหนึ่งไอเท็มที่เหมาะกับ คนไทยอย่างมากถึงมากที่สุดก็คือ “กางเกงขาสั้น” เราสามารถใส่ได้ตลอดทั้งปี และยัง สนุกกับการ MIX & MATCH และยังมีรายละเอียดต่างๆทั้งเนื้อผ้า ลายปริ้น ที่น่าสนใจ เกี่ยวกีับ item ชิ้นนี้ ไม่แน่! ต่อไปเราอาจจะใส่กางเกงขาสั้นไปทำ�งานก็ได้ !! With the weather like ours where it is hot all year round, one of the best item for Thai is “shorts”. We can wear them all year long and still have fun mix & match them with other clothings. The fabric, printed and others that make this item so interesting. Who knows, maybe one day we can wear shorts to work!

Photo : Patarit Pinyopiphat B ODY G LOV E ISSUE


15

R E A L SSTTYRLEEEST MMIO XV ED EMENT

MELLOW-MAG.COM •

OTHER CHOICES

ar

,590 B., BOD YG n, 1 oo LO V m E o

.

Men ’s

su

rf B

Me n’s ch in

G

hor ks al w

ts maroon, 1 ,5 9

DY

. OVE GL

G

hor ks al w

ts blue, 1,59 0B

., B

O

.

B

E OV GL

B. ,

O

0

Y D

Me n’s

su

rf

Men ’s s

ur fB

G B

lk wa

shor ts black, 1 ,59 0 B

4 OVE. GL

3 . i t 's t i me to b e fr e e เนื้อผ้าสัมผัสคล้ายยีนส์ ใส่แล้วสบายและยังมีลาย กราฟฟิคที่น่าสนใจ บวกกับ สี สั น ที่ ชั ด เจนดู ผ ่ อ นคลาย ทำ�ให้สนุกไปกับการแต่งตัว

B ODY G LOV E ISSUE

Y OD

2 . YO U R PE Rfe ct c o m b in at ion เพิ่มลวดลายขึ้นมาอีกนิด มองผ่านๆอาจจะดูเหมือนยาก ในการ MIX กับเสื้อ แต่ความ จริงหาเสื้อที่มีสีลิ้งค์กันสักจุด นั้นแหละความลงตัวที่สาุด

4 . STA R T T H E D AY W I T H G Re AT SH ORTS วันสบายๆของเราจะต้องเริ่ม ต้ น ด้ ว ยกางเกงขาสั้ น ที่ มี ค วาม หนากำ�ลังดี ใส่แล้วรู้สึกผ่อนคลาย บวกกับ ลวดลายที่ ไ ม่ น ่ า เบื่ อ สี ที่ เข้ ม ขึ้ น มาไม่ ใ ห้ ดู จื ด ชื ด รั บ รอง! วันนี้จะเป็นวันที่ดี

B

1. b as ic is the b est เลือกสีพื้นๆ ยังคงจำ�เป็น เสมอในตู้เสื้อผ้าของเรา นึก อะไรไม่ออกก็หยิบออกมา ใส่ กับเสื้อยืด หรือจะเป็นเสื้อเชิ้ต ก็ยังได้ ง่ายนิดเดียว

.,

TOP: Men’s slim fit round neck tee, 960 B. SHORTS: Men’s chino navy, 1,590 B. all from BODY GLOVE.


16

ST Y L E S M I X E D

• MELLOW-MAG.COM

5

6

ur f Men ’s s

GLOVE .

ODY ., B 0B 59 1, B ODY G LOV E ISSUE

alk w

r ts sho

blue, 1, 590 B

., B E. OV GL

6 . s im pl e b ut not easy แม้จะดูเป็นกางเกงขาสั้น ที่ เ รี ย บง่ า ยตั ว หนึ่ ง แต่ สิ่ ง ที่ เราต้องคิดต่อคือการ MIX&MATCH ให้ดูสมบูรณ์ที่สุด จึงขอแนะนำ� เสื้อยืดเนื้อผ้าดีๆ สักตัวที่ลิงค์กันด้วยสี

G B

DY O

5 . w a t c h e v e ry deta i l ด้วยลวดลายที่มีการไล่ โทนสีที่น่าสนใจ บวกการพิมพ์ ลายทั้งตัวพิมพ์ลงเนื้อผ้าเพื่อ ให้ได้ลายที่ชัดที่สุด ดูจะเป็น จุดเด่นสำ�หรับ look นี้ ไม่ผิด หวังแน่นอน

TOP: Men’s slim fit round neck tee, 960 B. SHORTS: Men’s chino red, 1,490 B. all from BODY GLOVE.

M e n ’s ch in o,

TOP: Men’s slim fit round neck tee, 960 B. SHORTS: Men’s chino navy, 1,590 B. all from BODY GLOVE.


17

ST Y L E S M I X E D

MELLOW-MAG.COM •

#allthingsshorts

1

2

TOP: Ladies round neck tee long sleeve, 890 B. SHORTS: Ladies shorts pants, 1,390 B. all from BODY GLOVE.

TOP: Ladies round neck tee long sleeve, 890 B. SHORTS: Ladies shorts pants, 1,390 B. all from BODY GLOVE.

La d ie

2 . G ir l j ust wa nt To h av e f u n เปลี่ยนวันที่น่าเบื่อของ วัยรุ่นด้วยการหากางเกงขา สั้น กระฉับกระเฉงมีลวดลาย บวกกั บ เสื้ อ ยื ด สี เ จ็ บ ๆสั ก ตั ว แล้วพาตัวไปอยู่กับสิ่งที่รักและ สนุกกับมันซะ !!

s

sh

or

ts nts pa

, 1,390 B., BOD Y E. B ODY G LOV E ISSUE

GL O V

1. sw eet b ut not too sweet สีชมพู ยังคงเป็นสีที่เหมาะ กับสาวๆเสมอ ยิ่งเป็นขาสั้นที่ มีลวดลายแล้ว ยิ่งเหมาะขึ้นไป อีก แต่หากกลัวจะหวานเกินไป ก็อาจจะหาเสื้อยืดสีเข้มมาใส่ เบรค เอาไว้ cool !!


18

R E A L ST R E E T M OV E M E N T

• MELLOW-MAG.COM

'TEE' SPIRIT #bgpimatee

PERFECT CHOICE FOR EVERYONE จะฤดูไหนๆ หน้าร้อน หน้าฝน หน้าหนาว item เด็ดที่ทุกคนต้องมี คงหนีไม่พ้น เสื้อยืด item ส�ำคัญที่จะท�ำให้การแต่งตัวเป็นเรื่องสนุก อีกทั้งยังสามารถ inspire ผ่านเสื้อยืดให้กันและกันได้อีกด้วย Photo : Patarit P. Style : Jakkaphong K. Model : Rapeewish Sangiamwong, Atikarn Thongtago

#pimatee_man

#pimatee_girl

TOP: Ladies’s round neck tee, 890 B. SHORTS: Ladies shorts pants, 1,390 B. all from BODY GLOVE.

TOP: Men’s round neck tee, 960 B. SHORTS: Men’s chino blue, 1,590 B. all from BODY GLOVE.

T-SHIRT

WORLD OF “TEE”

TO COMPLETE EVERY OUTFITS

วัยรุ่นอย่างพวกเราเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีใครไม่ชอบเสื้อยืด นอกจากจะเป็นเสื้อที่สามารถ mix&match ได้อย่างสนุกแล้ว ยังบ่งบอกถึงตัวตนของคนใส่ได้เป็นอย่างดี ถือเป็น item ที่สร้างสีสันให้กับโลกของแฟชั่นได้มากที่สุดเลยทีเดียว It’s impossible for teenagers like us to hate T-shirts. The facts that they can be mix & match easily and tell so much about the wearer make them one of the most interesting piece in fashion world.

B ODY G LOV E ISSUE


19

R E A L ST R E E T M OV E M E N T

MELLOW-MAG.COM •

BODY GLOVE

MAN

[BODY GLOVE] PRINT STRIPES

[BODY GLOVE] SPORT No.53

[BODY GLOVE] CASUAL WITH TEE

960 B.

960 B.

960 B.

เสื้อยืดสีฟ้า คาดด้วยลายทางสีชมพู ดูสดใส ร่าเริงในลุคสบายๆ เรียบง่ายแต่มีลูกเล่น สีสันที่ไม่น่าเบื่อ

เสื้อยืดสีแดง ที่มาในลุค Sport ด้วยการ คาดเส้นขาวที่ปลายแขน พร้อมสกรีนเบอร์ 53 เท่ห์แบบนักบาสเกตบอล

เสื้อยืดที่มาในสีเรียบง่ายๆสบายๆแบบสีเทา จะใส่กับกางเกงอะไรก็น่าจะเข้ากันไปหมด ด้วยลาย Body Glove เท่ๆ

[BODY GLOVE] PLASTISOL FLOCKING

[BODY GLOVE] DISCHARGE FLOCKING

960 B.

960 B.

เสื้ อ ยื ด แขนสั น้ เพิ่ มลู ก เล่ น การพิ ม พ์ ตั ว อักษรด้วยก�ำมะหยี่ มีการเล่นสีท่ีจะท�ำให้ เสื้อดูเด่นและไม่น่าเบื่อ

เสื้ อ ยื ด แขนยาวเนื้ อ ผ้ า นุ่ ม มี ลู ก เล่ น การ พิมพ์แบบกัดสีของดีไซน์ จะท�ำให้ดูลุคเท่ๆ และสวมใส่ได้ตลอด

WOMAN

[BODY GLOVE] PLASTISOL FLOCKING with SMILEY

[BODY GLOVE] PUFF HIGH DENSITY

[BODY GLOVE] PLASTISOL FLOCKING

890 B.

890 B.

890 B.

เสื้อยืดแขนสัน้ พิมพ์ลายการ์ตูน มีการใช้ ก�ำมะหยี่ในการพิมพ์เพิ่มลูกเล่น แฝงความ น่ารักในตัว

เสื้อยืดพิมพ์ตัวอักษรนูนให้ลักษณะเหมือน 3มิติ แบบเรียบๆ สวมใส่ได้หลายโอกาส ลุคสบายๆ เรียบง่าย

เสื้อยืดแขนสีด�ำสัน้ เพิ่มลูกเล่นการพิมพ์ตัว อักษรด้วยก�ำมะหยี่ มีการเล่นสีในหลายเฉด จะใส่ไปไหนก็ดูไม่น่าเบื่อ

[BODY GLOVE] FLOCKING GRADIENT

[BODY GLOVE] PLASTISOL

890 B.

890 B.

เสื้ อ ยื ด ที่ มี ก ารพิ ม พ์ รู ป แบบของสี ท่ี มี ก ารไล่ ความเข้มของสีให้สวยงาม จะได้ลุคสนุกสนาน เหมาะกับสาวๆหวาน น่ารัก ขี้เล่น

เสื้อยืดแขนยาว ตัวสีขาว แขนด�ำ พิมพ์ลาย อย่างละเอียด เหมาะกับช่ วงฤดูฝนอากาศ เย็น ที่ก�ำลังจะมาถึงนี้


20

• MELLOW-MAG.COM

Top, Sleeveless t-shirt in light blue by Hybrid outfitters.

R E A L ST R E E T M OV E M E N T

B ODY G LOV E ISSUE


[MEN] Shirt, Men’s twin striped polo [California active], 1,090 B. Shorts Men’s striped Y/D [California active], 1,390 B. all from BODY GLOVE. Shoes, Adidas Superstar triple, CARNIVAL COMPANY. [WOMEN] Shirts, Ladies striped Y/D polo [California active], 1,090 B. Jacket, Ladies jacket [California active], 1,990 B. Skirt, Ladies skirt [California active], 890 B. all from BODY GLOVE. Shoes, Jeffrey Campbell Home bumper blackwhite canvas, VILLAINS SF.

#active_man&girl

SPEED MY SOUL

Full speed ahead , together we can go faster Photo : Patarit Pinyopiphat Style : Sutsiri nimruang Model : Thanchanok Rithnaka, Luke Grimley


Jacket, Ladies bomber jacket [California active], 1,790 B. Shirt, Ladies TR-N s/s printed tee [California active], 690 B. Skirt, Ladies skirt [California active], 890 B. all from BODY GLOVE. Shoes, Nike air Huarache run black/ pink blast, CARNIVAL COMPANY.


Jacket, Men’s printed hoodies [California active], 1,990 B. Shirt, Men’s R-N L/S printed [California active], 960 B. Shorts, Men’s cargo [California active], 1,390 B. all from BODY GLOVE.


Shirt, Ladies R-N L/S printed tee [California active], 890 B. Pants, Ladies printed legging [California active], 1,290 B. all from BODY GLOVE. Shoes,Rorreal (Pink leopard), Villains SF.

If you have everything under control,you’re not moving fast enough

[WOMEN] Jacket, Ladies bomber jacket [California active], 1,790 B. Shirt, Ladies TR-N s/s printed tee [California active], 690 B. Pants, Ladies printed legging[California active], 1,290 B. all from BODY GLOVE. [MEN] Jacket, Men’s bomber jacket [California active], 1,890 B. Shirt, Men’s R-N L/S printed [California active], 960 B. Shorts, Men’s cargo [California active], 1,390 B. all from BODY GLOVE.


Jacket, Ladies striped hoddie [California active], 1,890 B. Shirt, Ladies R-N L/S printed tee [California active], 890 B. Pants, Ladies printed legging [California active], 1,290 B. all from BODY GLOVE. Shoes,Rorreal (Pink leopard), Villains SF.


Shirt, Ladies printed polo [California active], 1,090 B. Pants, Ladies printed legging [California active], 1,290 B. all from BODY GLOVE. Shoes,Rorreal (Pink leopard), Villains SF.


Jacket, Men’s bomber jacket [California active], 1,890 B. Shirt, Men’s R-N S/S printed [California active], 790 B. Shorts, Men’s striped Y/O [California active], 1,390 B. all from BODY GLOVE.


Jacket, Men’s bomber jacket [California active], 1,890 B. Shirt, Men’s R-N S/S printed [California active], 790 B. Shorts, Men’s striped Y/O [California active], 1,390 B. all from BODY GLOVE.

If you have everything under control,you’re not moving fast enough

[MEN] Jacket, Men’s printed hoodies [California active], 1,990 B. Shirt, Men’s R-N S/S printed [California active], 760 B. Shorts, Men’s cargo [California active], 1,390 B


[MEN] Jacket, Men’s printed hoodies [California active], 1,990 B. Shirt, Men’s R-N S/S printed [California active], 760 B. Shorts, Men’s cargo [California active], 1,390 B. all from BODY GLOVE. [WOMEN] Jacket, Ladies striped hoddie [California active], 1,890 B. Shirt, Ladies R-N L/S printed tee[ California active], 890 B. Skirt, Ladies skirt [California active], 890 B. all from BODY GLOVE.

Credits MUA & Hair : Rattanapon Bumrungkul, Phakapod Noypong Fashion Producer : Sunicha Suparat Photographer’s Assistant : , Apiwat netboot Sithipong Tiyawarakul, Preweena Fangrew Cinematographer : Kittanai Tang (see more @ youtube.com/mellowmagthailand) Location :

www.easykart.net

www.bodyglove.co.th www.bgt4u.com FB : Body Glove Thailand / IG : bodygloveth B ODY G LOV E ISSUE


30

Hu ma n resou rces

• MELLOW-MAG.COM

ROUTINE FIT WITH “BEBE” DO WHAT YOU LOVE , LOVE WHAT YOU DO Text : Thima Maipang Photo : Patarit Pinyopiphat

ดารา นักแสดง นักร้อง Net Idol หรือแม้แต่ อาจารย์ คงเป็ นค�ำเรียกที่ท�ำให้เห็นภาพของความ สามารถและพลังอันล้นเหลือของเบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา และ เธอยังถูกจับจ้องใน แง่มุมของสุขภาพ และเป็ นที่ติดตามจากรู ปร่างที่ สวยเพรียว ผ่าน Instagram และเพจ Bebe Fit Routine นี่คือสถานที่ทางโลกโซเชี่ ยลที่เธอใช้ในการ ส่งข้อความให้กบั คนรักหรือต้องการที่จะรักสุขภาพ ได้มีสังคมในการพู ดคุยและเป็ นก�ำลังใจให้แก่กัน และกันเพื่อสุขภาพของพวกเขา… ติดตามอินสตาแกรมเบเบ้ จะเห็นว่ามีคนชมเรื่อง หุ่นสวยเยอะมาก ได้หุ่นนี้มาตัง้ แต่เมื่อไหร่ ? • จริงๆ

เบเป็นคนชอบออกกำ�ลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ เด็ก เหมือนเราถูกปลูกฝัง ตอนเรียนประถมก็จะเป็น เด็กที่มีกิจกรรมตลอด เสาร์-อาทิตย์แม่ก็จะส่งไป เรียนบัลเล่ต์ เต้นแจ๊ส เต้นระบำ�สเปน ทำ�ให้เราเป็นคน ค่อนข้างแอคทีฟ พอเริ่มโตมาเราก็มองหากิจกรรม ออกกำ�ลังกายที่เราเริ่มชอบ ไปลองเล่นโยคะ ต่อย มวย คือจะมีกิจกรรมการออกกำ�ลังกายเป็นกิจวัตร เกือบทุกวันปกติมานานแล้ว แต่ว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่า เราออกกำ�ลังกายตลอดแต่หุ่นมันไม่เปลี่ยนเลย ก็ เลยเริ่มที่จะปรึกษาคนที่เล่นเวท เลยทำ�ให้รู้ว่าการ อยากได้รูปร่างที่ดีมันต้องมีการใช้เวทเทรนนิ่งช่วย ด้วย หุ่นก็เริ่มเปลี่ยนมาได้ 5-6 เดือนแล้วค่ะ

ท�ำไมเลือกที่จะเสนอวิธีการออกก�ำลังกาย การ เทรนต่าง ๆ ลงในอินสตาแกรม ? • อย่างแรกเลยคือเหมือนเราเป็นคนในโซเชี่ยล

คือ เราทำ�อะไรก็จะชอบอัพลงโซเชี่ยลตลอด ตอนนี้พอ ชอบออกกำ�ลังกาย ทุกชั่วโมง ทุกนาที ทุกวันก็จะ เป็นการออกกำ�ลังกายซะเยอะ มันก็ไม่มีอะไรจะอัพก็ นอกจากรูปที่เราออกกำ�ลังกายอยู่ พอเราเริ่มลงรูป ก็จะมีคนเข้ามาถามว่าสิ่งที่เราทำ�มันทำ�ยังไง ขอคำ� แนะนำ� ก็เลยรู้สึกว่าเออเราลงเป็นคลิปดีกว่า เพราะ ตอนที่เราฝึกเราก็เคยดูคลิปจากฝรั่ง ก็เลยทำ�เป็น คลิปท่าง่าย ๆ ให้คนพอที่จะทำ�ตามได้ พอมีคนมา ถามเยอะขึ้นมีคนสนใจมากเราก็เลยสร้างเป็นเพจ ชื่อ เพจ “Bebe Fit Routine” ให้คนเข้ามามีส่วนร่วม พูดคุยกันเรื่องการออกกำ�ลังกายและสุขภาพ ก็โอเค เลยค่ะเหมือนคนมีส่วนร่วมกันเยอะ

เพราะอะไรถึงเจาะจงเลือกไปที่เวท เทรนนิ่ง? • คื อ เบเป็ น คนที่ อ อกกำ�ลัง กายเกื อ บทุ ก วัน แล้ ว เรา

ก็มองตัวเอง ก็รู้สึกว่าคือมันผอมลงนะ แต่มน ั ก็แค่ ผอมลง ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรพัฒนามากไปกว่านั้นเลย เราอยากแข็งแรงแล้วก็มีหุ่นที่ผู้หญิงเขามีกน ั มีรูป ร่างที่ดี มีสะโพก มีก้นที่กลม มีเอวที่มน ั คอด มีไหล่ ที่ดูสวยงาม ที่มน ั ดูเป็นผู้หญิง ๆ การเล่นเวทก็เลยดู จะเสริมตรงจุดนี้ได้ดีที่สุด

-โปรแกรมในแต่ละสัปดาห์ต้องท�ำอะไรบ้าง? • ใน 1 อาทิตย์ก็จะพยายามยกเวทให้ได้อาทิตย์ละ 4

วันค่ะ วันละ 2 ชั่วโมงแต่ถ้าบวกคาดิโอเพิ่มไปด้วยก็ อาจจะเป็น 3-4 ชั่วโมง แล้วก็มีอีก 2 วันจะเป็นการ คาดิโออย่างเดียว ก็แล้วแต่อาจจะเป็นการเต้นหรือ ต่อยมวย

การสร้างกล้ามเนื้อกับการควบคุมอาหาร? • จริง ๆ มันเป็นของคู่กันค่ะ คือผลมันเหมือนเป็น

50-50 เลย ถ้าเรายังมีนิสย ั กินของทอด ของ หวาน การออกกำ�ลังกายของเรามันก็จะไม่เห็นผล หรือนานมากกว่าที่จะเห็น เหมือนคนที่ออกกำ�ลัง กายทั่วไปเขาก็จะรู้ว่าควรจะคุมโภชนาการแบบไหน แต่เบเองไม่ได้ทำ�ให้มันยากเกินกว่าจะใช้ชีวิตประจำ� วันได้นะ ก็แค่เลือกไม่ทานของหวาน ไม่ทานของทอด แต่อย่างอื่นเราก็ยังทานได้ปกติ

เน้นออกก�ำลังกายส่วนไหนเป็ นพิเศษ? • ก็จะพยายามสร้างพวกหน้าท้อง สะโพก ก้น แล้วก็

ขาค่ะ อยากให้มน ั มีเชฟที่สวย ส่วนพวกไหล่กบ ั แขนนี่ จะได้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ๆ จากการต่อยมวยอยู่แล้ว ก็ เลยจะเน้นส่วนหน้าท้องลงไปมากกว่า

ใช้เวลาแค่ไหนกว่าที่รู ปร่างจะเริ่มเปลี่ยน?

• เอาจริง ๆ อย่างก้นนี่คือนานมากค่ะ สรีระเรา

แต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ผู้หญิงที่ไม่มีก้นก็คือไม่มี เลย พอจะเล่นให้มน ั เยอะขึ้นมาก็ต้องเล่นหนักและใช้ เวลานานมาก อย่างตัวเบเองนี่เล่นมานานหลายท่า มาก จนประมาณ 5 เดือนถึงจะรู้สึกว่ามันมีความ เปลี่ยนแปลง แต่ความรู้สึกมันต่างไปเลยนะ ตอนที่ มันค่อย ๆ มาก็ไม่รู้สึกหรอก แต่มาเปรียบเทียบกับ รูปเมื่อก่อนคือมันต่างกันเยอะเลย

เวลาที่ออกก�ำลังกายแล้วมันไม่ได้ผลอย่างที่ ต้องการ รู ปร่างไม่เปลี่ยนมีท้อบ้างรึเปล่า? • ไม่นะคะ

เบเป็นคนที่เหมือนเราเอากิจกรรมพวกนี้ ใส่ไปในชีวิตประจำ�วันอยู่แล้ว คือออกกำ�ลังกายเป็น ปกติ เรามีความสุขในการที่เราได้ออกกำ�ลังกาย เรา มีความสุขที่ใช้เวลาอยู่ในยิม พูดคุยกับคนในนั้น คือ เราแฮปปี้ของเราจากการทำ�สิ่งเหล่านี้มากกว่า

เทรนด์ของแฟชั่ นในแต่ละยุ คสมัย มีความแตก ต่างกันไป จากผู ้หญิง Skinny หรือหุ่นที่อวบขึ้น มาในบางสมัย คิดว่าในเวลานี้เป็ นยุ คที่ผู ้หญิงต้อง ดูแข็งแรงมัย้ ? • เบว่าใช่นะ ในต่างประเทศความนิยมผู้หญิงเทรนด์

เฮลท์ตี้มน ั มาแรงมาก การที่ผู้หญิงผอมหรือขาว มันไม่ได้แปลว่าสวยอย่างเดียวแล้ว อะไรที่ดูเป็น ธรรมชาติเป็นตัวเอง ไม่เสริมแต่งก็ได้รบ ั ความนิยม ขึ้น กระแสในไทยเองก็ตามมาแบบนั้นเหมือนกัน

หุ่นที่ดีเปลี่ยนแปลงชี วิตเรายังไง ? • มันเป็นเรื่องของวินัยมากกว่า เราจะมีความอดทน

มีการตั้งเป้าหมาย ทุกอย่างที่ได้มาของร่างกายเป็น ตัวเราเองทั้งนั้นที่ลงมือทำ�มันลงไป มันทำ�ให้เรารู้จก ั B ODY G LOV E ISSUE

ดูแลตัวเองรักตัวเองมากขึ้น พอเราได้หุ่นแบบนี้มา มันก็ยิ่งเป็นหน้าที่เราที่ต้องรักษาเอาไว้

เป้าหมายในการออกก�ำลังกายของเบเบ้ ?

•เรายังเอนจอยน์กับการออกกำ�ลังกายทุก ๆ วันนะ

เป้าหมายก็คืออยากที่จะทำ�แบบนี้ให้ได้ตลอด ส่วน ในเรื่องของรูปร่างก็ขอแค่คงความเฟิร์มเอาไว้ มีเส้น ลวดลายของกล้ามเนื้อที่สวยงามขึ้นอีกหน่อย อาจ จะมีหลุดเรื่องอาหารบ้าง แต่โดยรวมคืออยากที่จะ คงการออกกำ�ลังกายในชีวิตประจำ�วันให้สุขภาพดี

เบเบ้อยากแนะน�ำคนเริ่มต้นยังไงบ้าง ? •เริ่มแรกต้องเริ่มด้วยความสนุกก่อนค่ะ

คืออย่า ไปฝืน แล้วอย่าไปคิดว่า 3 วันต้องลด 3 กิโลอะไร อย่างนี้ แค่รู้สึกว่าวันนี้เรากินเข้าไปเยอะเราควรจะ ต้องวิ่งซักหน่อย หรือว่ารู้สึกว่าทำ�งานเหนื่อยมาก เลย ออกกำ�ลังกายซักหน่อยร่างกายจะได้แข็งแรง ขึ้น ดูแลตัวเองอยากจะให้หุ่นดีขึ้นลองยกเวทซัก หน่อย อย่าไปตั้งเป้าอะไรมาก ขั้นแรกที่สำ�คัญคือ การเพิ่มกิจกรรมพวกนี้เข้าไปในชีวิตประจำ�วันของ เราให้ได้ก่อน ให้มน ั เป็นเรื่องสนุก ให้เป็นสิ่งที่ต้องทำ� อย่างเช่นทุกวันเราต้องกินข้าว ทุกวันเราต้องจิบ กาแฟ ก็กลายเป็นทุกวันเราต้องออกกำ�ลังกายซัก นิดซักหน่อย แล้วค่อยเพิ่มเป้าหมาย ไปเรื่อย ๆ

การออกก�ำลังกายให้อะไรกับเบเบ้บ้าง? •ส่วนตัวเลยคือเบแต่งงานแล้ว ก็ได้ใช้กิจกรรม

ตรงนี้กบ ั แฟนทำ�ให้แฟนที่เป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่อง สุขภาพ หันมาออกกำ�ลังกายมีสุขภาพที่ดีไปด้วย กันได้ มันก็เป็นความสุขนะ ส่วนเรื่องรูปร่างมันเป็น ความภูมิใจกับสิ่งที่เราทำ� ความรักสนใจตัวเองมาก ขึ้น มีวินย ั ขึ้น ระวังที่จะกินอะไรแย่ ๆ น้อยลง

ฝากอะไรถึงคนที่ติดตามหน่อย? •จริง ๆ ต้องขอบคุณคนที่ติดตามมากค่ะ แล้วก็

ด้วยความที่เหตุผลที่เขาติดตามส่วนใหญ่มน ั เป็น เหตุผลที่ดี ๆ อย่างเช่นว่าตอนที่เราเป็นอาจารย์ ก็ จะเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษา ก็จะมีคนถาม เข้ามาว่า อ่านหนังสือยังไง มีวิธีการเรียนยังไงให้ ได้เกรดดี ๆ หรือว่าช่วงนี้ที่เป็นเรื่องการออกกำ�ลัง กายก็จะทำ�ให้เราดีใจที่ว่าคนที่ติดตามเรา เขามีเรื่อง ที่เป็นเหตุผลที่ดีให้ได้ติดตามเรา ไม่ใช่ติดตามแค่ เพราะเราแต่งตัวสวย แต่งหน้าสวย มันเป็นเหตุผล ที่ลึกกว่านั้น แล้วเราก็รู้สึกภูมิใจ เพราะว่าเราไม่ได้ หวังให้คนมาชื่นชม เราทำ�เพราะเราชอบ แต่พอมี คนมาให้ความสนใจ มันกลายเป็นว่ามันสร้างกำ�ลัง ใจให้เราต้องทำ�ดีต่อไปเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนอื่น ๆ ด้วย ขอบคุณมากค่ะ

น�้ำหนักที่ลด หุ่นที่เฟิ ร์ม เป็ นเพียงปลายทางของ ผลจากการออกก�ำลังกาย แต่การเริ่มต้นและวินัย ในการดูแลสุขภาพคือสิ่งส�ำคัญที่สุด ที่จะเปลี่ยน ชี วิตธรรมดาให้กลายมาเป็ นชี วิตที่มีสุขภาพ “ดี”


31

FOOD FOR SOUL

MELLOW-MAG.COM •

thisisbebe Bebe Fit Routine

ำคัญคือการเพิม่ กิจกรรม “ส�พวกนี ้เข้าไปในชีวิตประจ�ำ วันของเราให้ได้ก่อน ให้มัน เป็นเรื่องสนุก ให้เป็นสิ่งที่ ต้องท�ำ อย่างเช่นทุกวันเรา ต้องกินข้าว ทุกวันเราต้อง จิบกาแฟ ก็กลายเป็นทุกวัน เราต้องออกก�ำลังกาย

... “เบเบ้ ” ธันย์ชนก ฤทธินาคา ...

B ODY G LOV E ISSUE


32

M ATC H P O I N T

• MELLOW-MAG.COM

WAKE UP. . . WORK OUT

1

THE GYM IS WAITING FOR YOU

ลุ ก ขึ้ น มา! ตื่ น ขึ้ น มา! เราจะไปออก ก� ำ ลั ง กายด้ ว ยกั น เตรี ย มให้ พ ร้ อ มทั้ ง เสื้ อ ผ้ า รองเท้ า และอุ ปกรณ์ ต่ า งๆ อะไรดี ๆ ก� ำ ลั ง จะ เริ่ ม ต้ น ขึ้ น แล้ ว Photo : Patarit P. Style : Jakkaphong K. , Praweena F.

3

#sportcasual_girl

2

8

DEAR FAT, PREPARE TO DIE

GO DO SOMETHING THAT MAKES YOU SWEAT

1.) Ladies hooded zip ups, 1,290 B. 2.) Ladies’s round neck tee, 690 B. 3.) 5 panel cap, 560 B. 4.) Ladies mini polo, 690 B. 5.) Ladies mini polo, 690 B. 6.) Ladies hooded printed, 1,290 B. 7.) Ladies hooded printed, 1,290 B. 8.) Notebook backpack, 1,290 B. all from BODY GLOVE. 9.) Converser chuck taylor all star, CARNIVAL COMPANY. B ODY G LOV E ISSUE


M ATC H P O I N T

33

MELLOW-MAG.COM •

7 6

4

5

9

BABY GIRL IN “PINK”

GOOD HEALTH AND GOOD LIFE

#bgsportcasual_girl

ผู้หญิงอย่างเราๆไม่ว่าจะทำ�กิจกรรม อะไร ก็ขอให้ดูสดใส ดึงดูดสายตาจาก ใครๆไว้ก่อน สีชมพูเป็นหลักยังคงเรียก ความสดใสได้เป็นอย่างดี พร้อมแล้วที่จะไปออกกำ�ลังกาย แต่ ก็ไม่ควรพลาดที่จะหยิบเสื้อยืดใส่สบายๆ สกรีนลาย BODY GLOVE คลุมด้วยเสือ ้ แจ็คเกตพร้อมฮู้ดที่มีให้เลือกหลากหลาย สี กัน แดดกัน ฝนให้ เ ราได้ แ น่ น อน หยิ บ ของใส่กระเป๋าเป้สีชมพู โยนอุปกรณ์ทุก อย่างเข้าไป ใส่รองเท้า แล้วออกตัวไปเลย ถึ ง ที่ ห มายเมื่ อ ไหร่ ก็ จั ด แจงเปลี่ ย นชุ ด ออกกำ�ลังกายไป ฟังเพลงไป ชิลจะตาย แถมสุขภาพดีด้วย :)

B ODY G LOV E ISSUE


34

M ATC H P O I N T

• MELLOW-MAG.COM

3 2

1

8

7 12 DON’T STOP. PUSH HARDER. KEEP GOING.

B ODY G LOV E ISSUE


35

M ATC H P O I N T

MELLOW-MAG.COM •

4

5

WE ARE “SPORTY” BOY MAKE HAPPY WITH EXERCISING

#bgsportcasual_man

6

ฝั่งผู้ชายก็ยอมกันซะที่ไหน นี่จะไปออกกำ�ลัง กายกั น จริ ง ๆใช่ ไ หม จะเหนื่ อ ยแค่ ไ หน ก็ ต ้ อ ง keep look ไว้ก่อน จัดเต็มทั้งเสื้อยืด และเสื้อ แจ็คเกตแขนยาว ที่มาในโทนสีส้ม ดูไม่น่าเบื่อ สวมหมวกซักใบเพื่อเพิ่มความคูล เก็บอุปกรณ์ ลงกระเป๋าเป้สะพายข้าง ที่สามารถจุของได้เยอะ พอสมควร สวมรองเท้าซะ สาวๆมองกันไม่ละ สายตาแน่ๆ sport look แบบนี้ สุดท้ายจะพุ่ง ไปที่ไหน ก็เอาอยู่แน่นอน

#sportcasual_man

9

10

WORKING OUT DOESN'T HAVE TO BE CHORE , HAVE FUN WITH IT !

11

1.) Men’s stripe jacket core, 1,190 B. 2.) Men’s BG polo shirt, 690 B. 3.) Men’s hooded BG printed, 1,290 B. 4.) Men’s round neck tee, 790 B. 5.) Men’s round neck tee, 790 B. 6.) Men’s round neck tee, 790 B. 7.) Men’s rib jog pants, 1,190 B. 8.) Mug coffee+Mug cover, 690 B. 9.) Mesh cap 560 B. 10.) Sling bag 1,290 B. 11.) Men’s chino shorts pants, 1,490B. all from BODY GLOVE. 12.) Adidas tubular, CARNIVAL COMPANY.

B ODY G LOV E ISSUE


36

• MELLOW-MAG.COM

T H E S E T H I N G S M AT T E R

B ODY G LOV E ISSUE


T H E S E T H I N G S M AT T E R

B ODY G LOV E ISSUE

37

MELLOW-MAG.COM •


38

T H E S E T H I N G S M AT T E R

• MELLOW-MAG.COM

GET HEALTHIER.. LOOK BETTER เดี๋ยวนี้ใครๆก็หันมาดูแลสุขภาพกันทั้งนั้น การออกกำ�ลังกายนะหรอ ง่ายนิดเดียว ถึงแม้ว่าเราจะเรียนหนัก ทำ�งานเลิกดึก จนบ่นว่าแทบไม่มีเวลา แต่ไม่ต้องห่วงนะ วันนี้ เรามีท่าออกกำ�ลังง่ายๆมาแนะนำ�ที่เพื่อนๆสามารถทำ�ตามได้ที่บ้าน และเป็นท่าออกกำ�ลังกายที่ต้องถูกใจสาวๆแน่นอน เพราะเราจะชวนสาว MELLOW มาลดต้นขากัน ... Illustration : Chanin Suasungnern

2

ในทุกๆท่า ควรทำ� ทั้งหมด ประมาณ 15-20 ครั้ง 2-3 เซต

BODY WEIGHT SQUAT

1

เริ่มที่ท่ายืนตรง เหยียดแขนมาด้านหน้า และค่อยๆกางขา ออกเท่าช่วงของหัวไหล่ จากนั้นค่อยๆย่อตัวลง ลักษณะเหมือน เรากำ�ลังจะนัง่ ลงบนเก้าอีต ้ ามรูป พร้อมทัง้ แอ่นอกเล็กน้อยให้หลัง เป็นแนวตรง จบที่การค่อยๆยืนขึ้นช้าๆ และเริ่มใหม่

CURTSY LUNGES เรื่มที่ท่ายืนตรง หันหน้าตรง ไปข้างหน้า ค่อยๆแยกขาออกเท่า ช่ ว งของสะโพก ดึ ง ขาข้ า งหนึ่ ง ไขว้ไปทางด้านหลังพร้อมกับการ ย่อตัวลงช้าๆ พยายามดึงขาไป ให้ไกลที่สุดนะ โดยที่หน้าและหลัง ยังตรงอยู่ จากนั้นให้เราดึงขา กลับมาที่เดิมในท่าเริ่มต้น ทำ�สลับ ขาซ้ายขวาไปมาเรื่อยๆ ตามขั้น ตอนนี้นะจ๊ะ

3 PLANK LEG LIFT เริ่มจากการทำ�ท่านอนคว�่ำ ลำ� ตัวตรง วางมือที่พื้นและก็ค่อยๆ ยกลำ�ตัวขึ้น จากนั้นให้เรายกขา ข้างหนึ่งขึ้นเป็นแนวตรง ขั้นตอน นี้ค่อนข้างสำ�คัญ เราจะรู้สึกตึง และเกร็งบริเวณโคนขาและต้นขา ให้ค่อยๆวางลง ทำ�แบบนี้สลับกัน ไปมาขาซ้าย ขาขวานะคะ

B ODY G LOV E ISSUE


39

T HHEUSME ATNH IRNE G SO S UMR ACTETSE R

MELLOW-MAG.COM •

เลือกเสื้อที่สวมใส่ สบาย ไม่รัดแน่นจน เกินไป เนื้อผ้านุ่ม ช่วยระบายอากาศ ได้ดีสาวๆจะได้ออก กำ�ลังกายได้อย่าง คล่องตัว

4 SIDE LEG LIFTS เริ่มจากการให้เพื่อนๆนอนตะแคงทางด้านใดด้านหนึ่งก่อน ยกหัวขึ้น โดย ให้มือและแขนมาค�้ำไว้ แขนอีกข้างจับเอว จากนั้นค่อยๆยกขาที่อยู่ด้านบนขึ้น ตรง แล้วก็ค่อยๆวางขาลงสู่ท่าเริ่มต้น ทำ�แบบนี้ไปจนครบเซต แล้วค่อยสลับ นอนตะแคงอีกด้าน

BRING IT ON !!!! “ 360 Days training” “ If it doesn’t challenge you it doesn’t change you ”

5 LUNGE KNEE HOPS เริ่มต้นที่ท่ายืนตรง แยกเท้าออกเท่าช่วงของสะโพก แล้วให้ก้าวขาด้านหนึ่ง ไปด้านหน้า ค่อยๆย่อตัวลง พร้อมเปิดส้นเท้าอีกด้านหนึ่ง จังหวะต่อเนื่องกันให้ เราค่อยๆ ก้าวเท้าทีเ่ ปิดส้นขึน ้ มาด้านหน้าพร้อมกระโดดขึน ้ เบาๆ จากนัน ้ ก็คอ ่ ยๆ วางเท้ากลับด้านหลังที่ตำ�แหน่งเดิม ทำ�จนครบเซตแล้วค่อยสลับอีกด้านหนึ่ง

B ODY G LOV E ISSUE


40

K E E P H E A LT H Y

• MELLOW-MAG.COM

“Harvest Juice”

A BOTTLE FULL OF

HARVEST JUICE “A bottle full of nutrients” 100% cold-pressed juice No sugar added No preservatives

HARVEST_JUICE HARVEST_JUICE

NUTRIENTS หากพูดถึงเรื่องของน�้ำผักและผลไม้ เชื่อว่าหลายๆคนคงชื่นชอบ เพราะนอกจากจะดื่มแล้วสดชื่น ยังได้คุณประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะจากผักและผลไม้สด “HARVEST JUICE” เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราไม่ควรพลาด ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีสกัดเย็น เน้น วัตถุดิบที่มีคุณภาพ อุดมด้วยวิตามิน ร่างกายจึงได้ล้างสารพิษ และปรับสมดุล ผิวพรรณจะเปล่งปลั่งสดใสดูอ่อนกว่าวัยแน่นอน Photo : Patarit Pinyopiphat

IN THE JUNGLE

INGREDIENTS : ผักโขม, ปวย เล้ง, ใบบัวบก, ใบมิ้นต์, แอบ เปิ้ลเขียว, ฝรั่ง, เสาวรส

BENEFITS :

กระตุ ้ น การสร้ า งเนื้ อ เยื่ อ ใหม่ ของร่างกาย บำ�รุงสมองและ ระบบประสาท ช่วยฟิ้นฟูการ ทำ�งานของตับ ช่วยลดอาการ วิงเวียนศีรษะ

P.A.M INGREDIENTS : อัลมอนด์ดิบ, อิ น ทผาลั ม , ซิ น นามอน, น�้ ำ ผึ้ ง ธรรมชาติ, วนิลลา

INGREDIENTS : สับปะรด, แอบ เปิ้ลแดง, แอบเปิ้ลเขียว, ใบมิ้นต์

BENEFITS :

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ย่ อ ยอาหาร แก้ อ าการท้ อ งผู ก ช่ ว ยขั บ เหงื่ อ และปรั บ อุ ณ หภู มิ ของร่างกายเข้าสู่สภาวะสมดุล

THINK PINK

INGREDIENTS : สตอเบอรี่, สับปะรด, ฝรั่ง BENEFITS :

ช่วยดีทอ็ กซ์สารพิษออกจากร่างกาย ป้องกัน การเกิดโรคหัวใจ โรคเหน็บชา ช่วยบำ�รุงโลหิต และป้องกันการเกิดโลหิตจาง

MILKY ALMOND

BENEFITS :

อุดมไปด้วยโปรตีน ช่วยเสริมสร้าง เซลล์ ลดระดับคลอเลสเตอรอลและ น�้ำตาลในเลือด

Illustration : Kunlaya Ploysaingam

Kcal.

Mins.

Kcal.

Mins.

Kcal.

Mins.

Kcal.

Kcal. Kcal. B ODY G LOV E ISSUE

Mins.

Mins.


41

K E E P H E A LT H Y

MELLOW-MAG.COM •

SERVE YOUR

“FRESH ” Salad Factory :

1

Rocket salad & smoked duck breasts

Text & Photo : Sithipong Tiyawarakul

1. CHEERY TOMATOS

มะเขือเทศราชิ นี

มะเขือเทศสีแดงสดขนาดพอดีคำ� ขึ้น ชื่อในฐานะผลไม้ที่ช่วยขจัดความอ้วน และสนับสนุนความงามบนผิวพรรณ

สุขภาพดีจะมีค่าแค่ไหน หากขณะกิน ไม่ได้มีความสุข รสชาติท่ีโรงงานสลัด “Salad Factory” ต้องการจะเสิร์ฟไม่ใช่ เพียงผัก หรือวัตถุดบิ คุณภาพดีเยี่ยม แต่ตอ้ งปรุงให้ เลิศรส ทานง่าย เฉกเช่ นเมนู สลัดร็อกเก็ต อกเป็ ดรมควัน ที่อยู ่ตรงหน้า เรื่องคุณค่าทางโภชนาไว้ใจได้ ครบ 5 หมู่ด้วยจานเดียว แต่ส่ิงที่เราหลงรัก คือ เนื้อเป็ ดนุ่ม ๆ ซึ่ งเข้ากันได้ดีกับเนื้อส้มนา เวล และอร่อยยิ่งขึ้นเมื่อน�้ำสลัด Balsamic สูตรพิเศษถูกละเลงจนหน�ำใจ

2. WALNUTS

วอลนัท 2

ถั่วเปลือกแข็งโป๊กที่แฝงสรรพคุณอ่อน โยน มีเมลาโทนิน ฮอร์โมนซึ่งเยียวยา อาการนอนไม่หลับ และถั่วชนิดนี้ยงั ป้องกันอาการความจำ�เสื่อม

3 3. ROCKET LEAVES

ร็อกเก็ต

ชื่อแรงดั่งกระสวยอวกาศ แต่คือผัก สลัดที่เป็นอีกพระเอกของจานนี้ ใบ เขียว ๆ ทรงหยักแน่นด้วยวิตามินเอ และซีปริมาณสูง รัปประทานง่าย

4. SMOKED DUCK BREASTS

อกเป็ ด

โรงงานสลัดที่มีของดีมากกว่าผัก เป็ด เนื้อเน้น ๆ ถูกปรุงรสรมควันกำ�ลังดี ไม่แย่งซีนผักผลไม้ มากด้วยโปรตีน พร้อม ๆ กับสารอาหารอื่นอีกมาก

4

5 5. NAVEL ORANGES

ส้มนาเวล

เพิ่งรู้ก็วน ั นี้ว่าส้มกินพร้อมร่วมกันได้ อย่างอร่อยลงตัว และที่แน่นอนกว่า คือวิตาวินซีสูงมาก

SPECIAL THANKS Saladfactoryofthailand

B ODY G LOV E ISSUE


Tel. 02-999-9999


bo d y gl o v e t h

y gl o b od

v et

h

b od y gl o v et h


44

• MELLOW-MAG.COM

M E L LO W X M PAY

B ODY G LOV E ISSUE

Profile for MELLOW MAGAZINE

Mellow magazine issue16  

Mellow magazine issue16  

Advertisement