Page 1

1

Frar 2012 Numru 58

Qbadna it-Triq it-Tajba ! ... x’jonqosna biex naslu?

Alfred Vella Borg

Bl-ahhar rebha importanti kontra Msida, jidher li qbadna ttriq it-tajba, li tista twassalna ghall-ghan ewlieni taghna; ilpromozzjoni. Ghalkemm mexjin lejn id-direzzjoni t-tajba, ghad hemm lok fejn wiehed irid jirranga, ghaliex nemmen li l-iebes ghadu gej. Hemm il-bzonn li nxammru l-kmiem, sabiex forsi jirnexxielna nirbhu l-isfida li mistennija tkun qawwija, tat-timijiet l-ohra kontendenti, bhal Gudja, Zebbug, Gharghur u San Gwann. Gzira issa jidhru li nqatghu ghalihom, u difficli li jintlahqu. Harsa lura lejn il-prestazzjoni u r-rizultati, naraw li minn 16-il loghba tal-kampjonat, irbahna 10, gejna draw 4 u tlifna 2. Ghalkemm konna l-aktar tim li skorja - 39, il-goals kontrina huma 19, u jidhru wisq hdejn dawk it-timijiet ta’ fuq fil-klassifika. Hemm bzonn li nsibu tarf ta’ din ilproblema, qabel ikun tard wisq, u ma nkomplux nikkoncedu daqshekk goals kontra taghna. Jekk jirnexxielna naghmlu dan, inkunu nistghu naghmlu attentat aktar serju lejn il-promozzjoni. Jidher li rridu nirringaw ukoll il-mod li bih naffrontaw lavversarji diretti taghna, ghax jekk nanalizzaw ftit irrizultati li kellna mat-timijiet li bhalna qed jaspiraw ghallpromozzjoni, naraw li tlifna ma l-ewwl tim Gzira U., gejna draw ma Gudja, Gharghur u Zebbug, u rbhana biss ma San Gwann mill-ewwel hames timiijiet. Ghalhekk hemm bzonn li nibdew naffrontaw dawn l-avversarjii b’mentalita differenti, mentalita rebbieha li trid taghtina dak iddaqsxejn vantagg fuq it-timijiet li semmejt, u anke fuq ittimiijiet l-ohra wkoll. Issa li kull tim jaf ezatt il-potenzjal u n-nuqqasijiet tieghu u ta’ l-avversarji, jidher li kien hemm kampanja ghallakkwisti ta’ players, biex kull tim seta’ jissahhah fiz-zmien ta’ trasferimenti ta’ Jannar. Ahna min-naha taghna, wkoll rajna li kien hemm bzonn insahhu l-iskwadra pjuttost limitata taghna, u kien ghalhekk li matul Jannar ksibna zewg pleyers ohra, b’self sal-ahhar ta’ l-istagun. Glen Magri minghand Naxxar, u Giovanni Galea minghand Sirens. Zewg players zghazagh, li zgur ser jaghtuna aktar ghazla, u spinta tajba sa tmiem l-istagun.

La semmejt iz-zghazagh irrid nghid kemm kien ta’ inkoraggiment l-introduzzjoni ta’ zghazagh Mellehin fit-tim, fosthom Ben Bartolo, u Mauro Calleja, li nghaqdu ma zghazagh ohra diga stabiliti bhal Matthew Vella, James Abela, Kyle Simiana u Mark Vella, biex jidher li l-futur ta’ dawn iz-zghazagh huwa wiehed li jista jkun promettenti. Bhal ma ghidt diga, issa resqin lejn iz-zmien tal-verita’, u rridu li minn kmieni nahsbu ghal strategija li trid taghtina rizultati pozittivi. Gejjin ghaxar loghbiet fi spazju ta’ tliet xhur, u li jridu jiddeterminaw id-destin ghal dan l-istagun. Fl-opinjoni tieghi u ta’ hafna bhali, l-promozzjoni hija tragward possibbli hafna, jekk jirnexxielna nahdmu iebes ilkoll flimkien, u noqoghdu attenti li ma jigrilniex bhal drabi ohra, meta ma rnexxielniex naslu sal-port minhabba ragunijiet li stajna evitajna. Is-settur tekniku taghna issa jaf ezatt il-materjal li ghandna, kif ukoll il-potenzjal li nistghu noffru, u ghalhekk huwa importanti li ghanda ssir strategija loghba b’loghba, kif nistghu nzommu jew inkabbru, l-vantagg zghir li ghandna fil-klassifika, biex ta’ l-anqas niksbu t-tieni post. Il-players ukoll hemm bzonn li jkomplu juru karattru u jaghmlu l-akbar parti, billi jkomplu bis-serjeta, u jaghtu lmassimu possibli biex finalment jasal is-success mixtieq. Jekk ikun hemm armonija shiha bejn kumitat, kowc, pleyers u partitarji, gej iz-zmien opportun, biex flimkien naghmlu lahhar sforz biex nippruvaw ingibu s-success li tant ilna nixtiequ.

www.melliehasportsclub.org


2

Mosta Ground

MELLIEHA........2

Is-Sibt 17 ta’ Settembru 2011

ATTARD.........1

[h.t. 1 - 1] Sko: Matthew Vella, Tiago Loquete. Formazzjoni: S. Gauci, M. Abela (60min.M.Borg), W. Buttigieg, Matt. Vella, D. Cauchi, W. Borg (capt.), Ph. Taylor, K. Fenech, K. Simiana (65min.W. Borg St.John), T. Loquete, J.Vella (46min. Mk. Vella). Statistika: Kontra Attard lghabna 24 darba. Rbahna 9, draw 7, u tlifna 8. Goals favur 36, kontra 34. Ghal Matthew Vella u Tiago Loquete, iz-zewg players li skorjaw f’din il-loghba, kien l-ewwel goal taghhom malMellieha. Fil-fatt Tiago skorja fid-debutt tieghu maghna.

Tiago Loquete Luxol Ground

MELLIEHA.......5

Il-Hadd 25 ta’ Settembru 2011

SENGLEA.......0

[h.t. 2 - 0] Sko: Tiago Loquete 3, Wayne Borg St.John, Phill Taylor. Formazzjoni: S. Gauci, M.Borg (65min.M. Abela), W. Buttigieg, Matt. Vella, L. Cauchi, W. Borg (capt.) , Ph. Taylor, K. Fenech, Mk. Vella (55min. R. Perkins), Tiago Loquete, W. Borg St.John (60min. K. Simiana). Statistika: Kontra Senglea lghabna 17-il darba. Rbahna 7, draw 6, u tlifna 4. Goals favur 29, kontra 23. Iddebutta f’din il-loghba il-player Ingliz ta’ 30 sena Robert Perkins. Ghal William Borg din kienet l-180 loghba tieghu mal-Mellieha, filwaqt li Phill Taylor skorja it-tielet gowl mal-Mellieha fl-20 loghba maghna.

William Borg


3 Centenary Stadium

Is-Sibt 1 ta’ Ottubru 2011

MELLIEHA.....1

MSIDA.......4

[h.t. 0 - 2] Sko: Wayne Borg St.John (pen.) Formazzjoni: S. Gauci, D. Cauchi (63min. M. Abela), W. Buttigieg, Matt. Vella, Ph. Taylor, L. Cauchi, W. Borg (capt.)(89min. Mk. Vella), K. Fenech, K. Simiana (34min. K. Gauci), W. Borg St.John, Tiago Loquete. Statistika: Kien ilna ma nilaghbu kontra Msida ghaxar staguni. L-ahhar li laghbna maghhom kien fl-2001/02, meta rebhulna darbtejn 1-3, u 0-3. Qatt ma rbahnilhom fis-seba’ loghbiet li laghbna kontrihom. Draw 2, u tlifna 5. Goals 3 favur, u 14 kontra. Kienet l-20 loghba taz-zaghzugh Kyle Simiana mal-Mellieha.

Kyle Simiana

. Centenary Stadium

Il-Gimgha 21 ta’ Ottubru 2011

MELLIEHA..........0 GZIRA UTD....4 [h.t.0 - 1] Formazzjoni: J. Abela, D. Cauchi, W. Buttigieg (55min K. Gauci), Matt. Vella, Ph. Taylor, L. Cauchi, K. Fenech, W. Borg (capt.), T. Loquete (72min. M. Vella), W. Borg St.John, Kyle Simana (62min. J. Vella). Statistika: Gzira lghabna kontrihom 26 darba. Rbahna 11, draw 8, tlifna 7. Goals favur 43, kontra 27.

Luxol Ground

MELLIEHA.......4

Il-Hadd 30 ta’ Ottubru 2011

LUQA ............1

[h.t.2- 1] Sko: Phill Taylor 2, Tiago Loquete, Wayne Borg St.John. Formazzjoni: S. Gauci (35min. J. Abela), D. Cauchi, W. Buttigieg, Matt. Vella, Ph. Taylor, L. Cauchi, K. Fenech, K. Gauci(capt.)(77min. R. Perkins), W. Borg, T. Loquete, W. Borg St.John (84min. K. Simiana). Statistika: Kontra Luqa lghabna 33 darba. Rbahna 14, draw 7, tlifna 12. Goals favur 44, kontra 37. Matthew Vella laghab is-60 loghba tieghu mal-Mellieha. Wayne Borg St.John jiskorja l-130 goal mal-Mellieha, f’228 loghba.

Wayne Borg St.John

Contact us : info@melliehasportsclub.org


4 Centenary Stadium

Il-Gimgha 4 ta’ Novembru 2011

MELLIEHA.......1

GUDJA UTD....1

[h.t. 1 - 0] Sko: Tiago Loquete Formazzjoni: : S. Gauci, D. Cauchi, W. Buttigieg, Matt. Vella, Ph. Taylor, L. Cauchi, K. Fenech, K. Gauci(capt.), W. Borg, T. Loquete, W. Borg St.John (74min.K. Simiana) Statistika: Kontra Gudja lghabna 25 darba. Rbahna 14, draw 6, u tlifna 5. Goals favur 34, kontra 14. Dan kien l-ewwel draw ta’ l-istagun, wara 7 loghbiet.

Centenary Stadium

Il-Hadd 27 ta’ Novembru 2011

MELLIEHA.....3

SIGGIEWI.......0

[h.t. 2 - 0] Sko: Tiago Loquete 3. Formazzjoni: J. Abela, D. Cauchi, W. Buttigieg (38min. L. Cauchi), Matt. Vella, Ph. Taylor, K. Fenech, K. Gauci (capt.), W. Borg, Mk. Vella (68min. R. Perkins), W. Borg St.John, T. Loquete (77min. M. Borg). Statistika: Kontra Siggiewi lghabna 33 darba. Rbahna 9, draw 7, u tlifna 17. Goals favur 27, kontra 40. Ghal Luke Cauchi din kienet il-130 loghba mal-Mellieha.

Luke Cauchi

Join us on facebook


5 Luxol Ground

Is-Sibt 3 ta’ Dicembru 2011

MELLIEHA.....4

ST. VENERA.....0

[h.t. 0 - 0] Sko: Wayne Borg St. John 3, Tiago Loquete. Formazzjoni: J.Abela, D. Cauchi, W. Buttigieg, Matt. Vella, Ph. Taylor, W. Borg, K. Fenech, (83min.R.Perkins), Mk. Vella(63min.K.Simiana), K. Gauci(capt.), T. Loquete (83min.L.Cauchi), W. Borg St.John. Statistika: Kienet it-32 loghba kontra Santa Venera. Rbahna 9, draw 10, u tlifna 13. Goals favur 32, kontra 27. Il-Hat-trick ta’ Wayne Borg St.John kien it-tielet wiehed dan l-istagun tal-forwards Mellehin, wara biss 9 loghbiet. Ittnejn l-ohra kienu ta’ Tiago Loquete. Ghal David Cauchi kienet is-70 loghba mal-Mellieha.

David Cauchi Mosta Ground

Il-Hadd 11 ta’ Dicembru 2011

MELLIEHA.....3

KIRKOP UTD....0

[h.t. 0 - 0] Sko: Tiago Loquete 2, Keith Fenech. Formazzjoni: S. Gauci, D. Cauchi, W. Buttigieg (86min. M. Borg.), Matt. Vella, Ph. Taylor, K. Fenech, K. Gauci (capt.), W. Borg, R. Perkins (67min. L. Cauchi), K. Simiana (74min. A. Aquilina), T. Loquete. Statistika: Kontra Kirkop United lghabna 20 darba. Rbahna 13, draw 4, u tlifna 3. Goals favur 24, kontra 11. Kienet it-tielet rebha konsekuttiva fil-league, u rraba’ loghba li ma qlajniex goal. Keith Fenech skorja goal mal-Mellieha wara kwazi 14-il sena. L-ahhar wiehed li skorja kien kontra Lija (2-2), f’Jannar 1998. B’kollox skorja 3 goals minn 83 loghba mal-Mellieha.

Keith Fenech


6 Centenary Stadium

It-Tnejn 9 ta’ Jannar 2012

MELLIEHA.........1

GHARGHUR......1

[h.t. 0 - 1] Sko: David Cauchi. Formazzjoni : S. Gauci, D. Cauchi, W. Buttigieg (75min.W. Borg St.John), Matt. Vella, Ph. Taylor, K. Gauci (capt.), W. Borg, L. Cauchi, K.Simiana (63min.J. Vella), A. Aquilina (46min. R. Perkins), G. Magri. Statistika:Kienet it-18-il loghba kontra Gharghur. Irbahna 7, draw 6 u tlifna 5. Goals favur 27, kontra 17. Iddebutta f’din il-loghba, Glen Magri, (23 sena), ex-Naxxar, Rabat u Msida. David Cauchi irritorna ghal goal mal-Mellieha wara tliet staguni, (vs. Mgarr 3-0, Feb. ’09). Kienet it-80 loghba ta’ Simon Gauci, u it-30 wahda ta’ Phill Taylor.

Simon Gauci

Centenary Stadium

It-Tnejn 16 ta’ Jannar 2012

MELLIEHA.......1

ZURRIEQ.........1

[h.t.0 - 0] Sko: Glen Magri Formazzjoni: S. Gauci, W. Buttigieg (64min.B. Bartolo), Matt. Vella, D. Cauchi, W. Borg (78min.J. Vella), K. Gauci (capt.), R. Perkins, K. Fenech, M. Calleja, W. Borg St.John (75min.G. Magri), T. Loquete. Statistika: Lghabna kontra Zurrieq 22 darba. Rbahna 7, draw 7, tlifna 8. Goals favur 35, kontra 37. Ghamel id-debutt tieghu mal-Mellieha, Mauro Calleja (18-il sena). L-akkwist il-gdid, Glen Magri jiskorja l-ewwel goal tieghu mal-Mellieha. Kienet is-60 loghba ta’ Wayne Buttigieg mal-Mellieha.

Glen Magri Mosta Ground

MELLIEHA.......3

Is-Sibt 28 ta’ Jannar 2012

ZEBBUG. R.....3

[h.t. 3 - 2] Sko: Wayne Borg St.John, Phill Taylor[pen.], Mauro Calleja. Formazzjoni: S.Gauci, D. Cauchi, R. Perkins, Matt. Vella, Ph. Taylor, K. Fenech, K. Gauci (capt.), W. Borg (min. L. Cauchi), M. Calleja (min. J. Vella), W. Borg St.John (min.K. Simiana), T. Loquete. Statistika: Kienet it-30 darba li ltqajna ma Zebbug. Rbahna 7, draw 9, tlifna 14. Goals favur 30, kontra 42. Mauro Calleja skorja l-ewwel goal tieghu mal-Mellieha. Matthew Vella laghab is-70 loghba tieghu mal-Mellieha.


7 Mosta Ground

Il-Hadd 5 ta’ Frar 2012

MELLIEHA......4

ATTARD........1

[h.t. 3 - 0] Sko: William Borg, Giovanni Galea, Phil Taylor (pen.), Wayne Borg St.John. Formazzjoni: S.Gauci, D. Cauchi (35min.K.Gauci ), R. Perkins, Matt. Vella, Ph. Taylor(capt.), L. Cauchi (73min. W. Buttigieg ), W. Borg, M. Calleja (56min G. Magri), W. Borg St.John, G. Galea, T. Loquete. Statistika: Kontra Attard lghabna 25 darba. Rbahna 10, draw 7, u tlifna 8. Goals favur 40, kontra 35. Giovanni Galea (20sena, ex-Sirens), l-ahhar akkwist tal-Mellieha, jiskorja fid-debutt tieghu.

Giovanni Galea Centenary Stadium

Is-Sibt 11 ta’ Frar 2012

MELLIEHA.......4

SENGLEA.......1

[h.t. 1 - 1] Sko: Tiago Loquete 2, Giovanni Galea 2. Formazzjoni: S. Gauci, R. Perkins, Matt. Vella, L. Cauchi, Ph. Taylor(capt.), K. Fenech, M. Calleja (63min. M. Vella), T. Loquete (86min. K. Simiana), W. Borg St.John, G. Galea (73min. J. Abela). *Tkecca Simon Gauci meta l-iskor kien 3 – 1. Statistika: Kontra Senglea lghabna 18-il darba. Rbahna 7, draw 7, u tlifna 4. Goals favur 33, kontra 24. Ghal Mark Vella din kienet it-30 loghba tieghu mal-Mellieha.

Mark Vella Centenary Stad

Il-Hadd 19 ta’ Frar 2012

MELLIEHA.....1 MSIDA.......0 [h.t. 1 - 0] Sko: Giovanni Galea. Formazzjoni: J. Abela, R. Perkins, Matt.Vella, Ph. Taylor , L. Cauchi, W. Borg, K. Fenech { capt }, M. Vella (46min.G. Magri), W. Borg St.John (67min.D. Cauchi.), T. Loquete, G. Galea (85min. K. Simiana). *Fit-80 min. James Abela salva penalty, li bih Msida kienu jiksbu ddraw. Statistika: Kienet l-ewwel rebha f’50 sena kontra Msida, li maghhom lghabna b’kollox 8 darbiet. Irbahna 1, draw 2, u tlifna 5. Goals 4 favur, u 14 kontra. Giovanni Galea skorja dejjem fit-tliet loghbiet li laghab s’issa malMellieha.

Phill Taylor


8

Friendlies MELLIEHA - VALLETTA MINORS

1-1

William Borg.

2-1

William Borg, Kyle Simiana.

''

MELLIEHA - SLIEMA W. MINORS MELLIEHA - MARSA

''

MELLIEHA - PIETA H.

1-1

Tiago Loquete

''

MELLIEHA - NAXXAR L.

2-4

Albert Aquilina, Tiago Loquete.

''

MELLIEHA - VICTORIA H.

4-1

Tiago Loquete 2, Mauro Calleja, Matthew Vella

Mellieha Ground ''

0-0


9 Naghtu harsa lejn l-istatistika ta’ dan l-istagun, wara lewwel rawnd tal-League, u t-tliet rounds tal-F.A. Trophy. S’issa nistghu nghidu li kellna stagun sodisfacenti, u ninsabu fit-tielet post tal-klassifika. Wiehed irid jiehu inkonsiderazzjoni li dan l-istagun itTieni divizjoni sar b’14-il tim, u l-loghob fil-league zdied b’erba’ loghbiet fi stagun. • Lghabna 16-il loghba ufficjali, 13 fil-league, u 3 flF.A. Trophy. Rbahna 7, draw 6, u tlifna 3. Goals favur 30, kontra 22. • Fl-F.A.Trophy (li ghall-ewwel darba ippartecipaw ittimijiet kollha Maltin u Ghawdxin), irnexxielna nghaddu zewg rounds, u wasalna sa l-ahhar sittax. Dan irnexxielna naghmluh minghajr ma skurjajna goal, ghaliex id-darbtejn li ghaddejna kien pemezz talpenalties. • Rekord assolut huwa n-numru ta’ goals skorjati flewwel round – 30. • Rekord iehor huwa n-numru ta’ punti miksuba – 26. • Tiago Loquete kiser rekord iehor billi skorja 12-il goal fl-ewwel round. • Fil-league spiccajna erba’ darbiet draw, filwaqt li gejna darbtejn draw minghajr goals fit-Trophy. • Fil-League fi 13-il loghba, darba biss ma skurjajniex, kontra Gzira. • Il-kowc JoJo Bajada ghamel uzu minn 22 player, li minnhom kien hemm debuttanti:- Tiago Loquete, Robert Perkins, Glen Magri, Mauro Calleja. L-ewwel tnejn huma barranin. Mauro hu l-uniku Melliehi. • L-izghar player kien Kyle Simiana li twieled f’Nov.’93 – 18-il sena, u l-aktar player anzjan hu Keith Fenech li twieled fl Frar ’76 – kwazi 36 sena. • Zewg players laghbu fis-16-il loghba:- Matthew Vella u William Borg. Matthew qatt ma gie sostitwit (1440 minuta), filwaqt li William gie sostitwit tliet darbiet. • 10 players skorjaw 30 gowl bejniethom:- Tiago Loquete – 12, Wayne Borg St.John – 7, Phill Taylor – 4, Matthew Vella – 1, William Borg – 1, David Cauchi – 1, Kyle Simiana – 1, Keith Fenech – 1, Glen Magri – 1 u Mauro Calleja – 1. • Kellna tliet penalties favur taghna, skorjati kollha. Wiehed minn Wayne Borg St.John u tnejn minn Phil Taylor. Kontrina kellna wiehed fit-Trophy; skurjat. • Karta hamra wahda biss – Phil Taylor fl-F.A.Trophy. • Karti sofor s’issa kellna 26 fil-league. Medja ta’ tnejn kull loghba. L-ahhar loghba ta’ l-ewwel rawnd kontra Zebbug, kienet it-878 wahda kompetitiva tal-Mellieha, fil-leagues talMFA. Minn dawn rbahna 325, draw 220, u tlifna 333.

www.melliehasportsclub.org


10

MELLIEHA - ST. VENERA MELLIEHA - GUDJA MELLIEHA - PEMBROKE MELLIEHA - ZURRIEQ

1-2 1-6 3-3 4-2

MELLIEHA - LIJA A. MELLIEHA - SENGLEA MELLIEHA - ZEBBUG

6-1 2-4 0-2

MELLIEHA - TARXIEN R.

0-3

MELLIEHA - SIGGIEWI.

2-1

Kyle Simiana. Isaac Sammut. Albert Aquilina 2, Robyn Buhagiar. Kyle Simiana 3, Albert Aquilina. Matt. Vella, Kyle Simiana 2, Rob. Buhagiar, Jos. Borg, Alb.Aquilina[pen.], Kyle Simiana 2.

Ben Bartolo, Robyn Buhagiar.

MEMBERSHIP IL-HLAS TAL-MEMBERSHIP GHAS-SENA 2012 GHANDU JSIR GHAND IS-SEGRETARJU, MATUL FRAR. NFAKKRU LILL-MEMBRI LI L-MIZATA HI TA’ €12 . KOPPJA - €18 . IL-HLAS JISTA JSIR UKOLL BIL-POSTA, BILLI JINTBAGHAT CEKK LIS-SEGRETARJU FUQ L-INDIRIZZ TAL-KAZIN: MELLIEHA SPORTS CLUB, TRIQ VINCENZO CIAPPARA, MELLIEHA.


11

2nd. Round Centenary Stadium

Is-Sibt 12 ta’ Novembru 2011

MELLIEHA.....0

MELITA........0

[Pens: 4–2] (W. Borg, W. Buttigieg, T. Loquete, D. Cauchi) Formazzjoni: J. Abela, D.Cauchi, W.Buttigieg, Matt.Vella, Ph.Taylor, R.Perkins, K. Fenech, W. Borg(capt.), M.Vella(81min., K. Simiana), T. Loquete, W. Borg St.John (68min.A. Aquilina). Statistika: Melita ltqajna maghhom 25 darba. Rbahna 9, draw 9, tlifna 7. Goals favur 32, kontra 29. Kien ilna ma nippartecipaw fl-FA Trophy mill-istagun 2007/08, meta konna fl-Ewwel Divizjoni. L-ahhar darba li fiha l-Mellieha spiccaw bil-penalties, kien fl-istagun 2002/03, meta tlifna ma Qormi fil-Kwarti finali tan-Knock-out tat-Tieni/Tielet Divizjoni. Wayne Borg St.John laghab il-230 loghba mal-Mellieha. Ghal Keith Fenech kienet it-80 wahda, filwaqt li James Abela ghaqqad l-40 loghba.

3rd. Round Centenary Stadium

Il-Gimgha 16 ta’ Dicembru 2011

MELLIEHA.......0

SIGGIEWI.......0

[Pens: 4–3] (W. Borg, W. Buttigieg, T. Loquete, Matt. Vella) Formazzjoni: J. Abela, Mar. Borg, W.Buttigieg, Matt.Vella, B. Bartolo, K. Fenech, W. Borg, K. Gauci (capt.), K. Simiana (82min. J. Vella), T. Loquete, A. Aquilina. Karti sofor: Keith Fenech, Statistika: It-tieni loghba kontra Siggiewi fi zmien tliet gimghat, u b’kollox lghabna maghhom 34 darba. Rbahna 9, draw 8, tlifna 17. Goals favur 27, kontra 40. L-ewwel darba fl-istorja, li wasalna sar-raba’ rawnd tal-F.A. Trophy. Qabel dejjem inqlajna fl-ewwel rawnd, u issa ninsabu ma l-ahhar sittax. Kevin Gauci tella’ t-total tieghu ta’ loghob mal-Mellieha ghal 370, filwaqt li ghal William Borg kienet l-l80 wahda.

4th. Round Centenary Stadium

Is-Sibt 21 ta’ Jannar 2012

MELLIEHA.......0

QORMI.........5

[h.t 0 – 3] Formazzjoni: J. Abela, B. Bartolo, D. Cauchi, W.Buttigieg, Matt.Vella, K. Fenech(capt.), W. Borg, K. Gauci, R. Perkins (min.M. Calleja) ,G. Magri (min. K. Simiana), T. Loquete (21min. Ph. Taylor). Statistika: Qormi lghabna kontrihom 20 darba. Rbahna 6, draw 5, u tlifna 9. Goals favur 22, kontra 31. L-ahhar telfa kbira ta’ aktar minn hames goals kienet kontra tim iehor tal-Premier Floriana (1 -7) fl-F.A. Trophy ukoll, f’Novembru ’07. Kienet it-30 loghba ta’ Kyle Simiana mal-Mellieha.


12

Ghadna kif qbizna n-nofs tal-istagun 2011-2012. Nistghu nghidu li l-andament tal-hidma taghna fin-Nursery huwa wiehed pozittiv. L-impenji ma naqsux, ghalkemm it-temp ta’ din ix-xitwa na tantx kien hanin maghna, u b’xorti hazina halla l-effetti tieghu ukoll. Illum xtaqt naghti harsa hafifa ghal dak kollu li wettaqna f’dawn l-ewwel hames xhur tal-istagun. Age Groups mill- Under 6 sal-Under 12’s. Dawn il-gruppi kellhom 2 sessjonijiet ta’ tahrig kull gimgha, ghalkemm kif diga ghidt qabel kellna nuqqas ta’ attendenza min-naha tat-tfal minhabba l-maltemp. L-Under 11’s u l-Under 12’s qeghdin jiehdu sehem f’zewg festivals organizzati mill-Y.F.A. b’diversi loghbiet 8-a-side fi grawnds differenti. Age Group Under 13’s. Din is-sena, ghall-ewwel darba, il-Y.F.A. qeghda torganizza kampjonat ghal dan l-Age Group ukoll. Taht it-tmexxija talkowc James Abela u l-assistent tieghu Jesmond Abela, kienu impenjati kull gimgha, b’loghba kompetittiva. Ghalkemm irrizultati miksuba mhumiex daqstant pozittivi, l-esperjenza li qeghdin jiehdu minn dan il-kampjonat, zgur li se jsibuha s-sena d-diehla, meta dawn l-istess tfal jilaghbu fil-kampjonat talUnder 15’s. Lill-kowcis u l-itfal kollha tal-grupp nghidilhom prosit tal-impenn taghhom. Age Group Under 15’s. It-tim ta’ taht il-15-il sena qieghed jiehu sehem f’Sezzjoni A tal-kampjonat tal-Y.F.A., wara lis-sena l-ohra ksibna lpromozzjoni ghal din il-kategorija. Kif jigri dejjem, minn dan il-grupp tlifna l-maggoranza tal-plejers, peress li telghu jilaghbu mal-Under 17’s., ghaldaqstant il-kowc Michael Buttigieg u l-assistent tieghu Glenn Buttigieg, kellhom bicca xoghol iebsa li jibnu tim kompetittiv biex jilghab kontra timijiet ferm ikkwotati minna. Ghalkemm it-tim ghadu qieghed ifittex l-ewwel rebha, il-prestazzjonijiet, b’mod partikolari f’dawn l-ahhar partiti, huma inkoragganti. Nirringrazzjaw lill-kowcis u l-plejers li jiffurmaw dan il-grupp, ghall-impenn taghhom. Nhegguhom biex ghal-loghbiet li fadal ma jaqtghux qalbhom u jaghtu lmassimu ta’dak kollu li jafu. Ikunu determinati u fuq kollox dedikati ghall-kumplament tal-istagun. Age Group Under 17’s. Dan il-grupp, taht it-tmexxija ta’ Brian Bartolo u l-assistent tieghu John Vella, nistghu nghidu li qieghed ikollhom stagun pozittiv. Kellhom rizultati tajbin u jinsabu mat-timijiet tan-naha ta’ fuq tal-klassifika ta’ Sezzjoni B. Bi ftit aktar attenzjoni setghu anke qeghdin jiggieldu ghall-promozzjoni. F’dan il-grupp insibu diversi plejers b’certu potenzjal, u jekk jibqghu jiehdu l-affarijiet bis-serjeta’ jistghu jkunu plejers li fil-futur qarib ikunu jiffurmaw parti mill-iskwadra tat-tim tal-kbar.

visit our website


13 Ikompli minn pagna 12 Attivitajiet ohra: ‘Investing for the Future’ - Matul dan l-istagun in-Nursery taghna qeghda tiehu sehem f’dan il-progett organizzat misSegretarjat ghaz-Zghazagh u Sports, flimkien mal-Kunsill Malti ghall-Isports, u l-Y.F.A. Marbuta ma’ dan il-progett kellna zewg tahdidiet, wahda ghall-genituri u ohra ghall-kowcis. It-tielet tahdita hija l-Biomechanical Screening Test li se jkun jikkoncerna t-tfal tal-Under 13’s. F’Novembru kellna wkoll seminar ghall-kowcis taghna, fejn hadu s-sehem is-Sur Robert Gatt, Direttu Tekniku tal-M.F.A., is-Sur Andy Weavill, kowc rinomat hafna, u s-Sur Jareth Grima, mill-Agenzija Sedqa. Penalty Shoot-out - Nhar il-Hadd 18 ta’ Marzu, 2012, se norganizzaw ghal darb’ohra din l-attivita’ tant mistennija mit-tfal. Din is-sena hsibna biex inbiddlu ftit il-format taghha, biex aktar tfal jiehdu sehem u tkun aktar divertenti. Nirringrazzja lill-Kunsill Lokali Mellieha, li ghal darb’ohra qieghed joffri l-kollaborazzjoni tieghu f’din l-attivita’ Jonathan Abela Memorial - It-Tnejn 19 ta’ Marzu 2012, ghad-disa’ sena konsekuttiva se jigi organizzat dan it-turnament, u se jkun ghall-Under 13’s. Se jiehdu sehem it-timijiet mistiedna tal-Mgarr, Fgura u l-Melita. Irrid hawnhekk nirringrazzja lill-genituri ta’ Jonathan u lis-sur Ray Galea ghas-support li jaghtuna biex inkunu nistghu norganizzaw dan it-tournament. Nheggeg lill-genituri sabiex jattendu u jaghtu l-inkoraggiment taghhom l-itfal li jkunu qeghdin jiehdu sehem. Ghal darb’ohra naghlaq dan il-messagg billi naghti r-ringrazzjament tieghi lil dawk kollha li qeghdin jaghtu s-sehem taghhom lin-Nursery taghna, u nappella biex aktar genituri jiehdu nteress f’dak kollu li tkun qeghda torganizza n-Nursery. L-inkoraggiment taghkom jistimulana fil-hidma taghna. John Buttigieg - Chairman.


14

Tiago Henrique Loquete huwa player Braziljan ta’ 27 sena, u fil-Brazil kien maghruf bhala ‘Tiziu’.

Hadd minna ma kien sema’ bih, izda llum sar maghruf ma dawk kollha li jsegwu l-futbol lokali, l-aktar b’ismu proprju Tiago, ghaliex f’Malta fuq il-line-up trid tnizzel isem il-player, u mhux il-laqam. Tiago gie Malta f’Gunju li ghadda, u wara trials ma Naxxar u Hamrun, kien sejjer lura il-Brazil. Ahna konna qeghdin infittxu player barrani, l-aktar striker, u meta l-kowc JoJo Bajada sar jaf bih, qallu sabiex jigi jipprova maghna. Fl-ewwel gurnata tat-training, mill-ewwel halla impressjoni tajba, u ghogob kemm lill-kowc kif ukoll lillplayers. Il-velocita tieghu u l-mod kif jghaddi bil-ballun mwahhal ma saqajh, gielna nahsbu li dak il-player li xtaqna sibnih. Mat-tieni gurnata ikkonvinciena aktar, u l-kumitat lahaq ftehim mieghu tlett ijiem biss qabel kien ser ihalli Malta. Ftiehmna fuq il-paga u li jalloggja f’wahda mill-kmamar tal-klabb, kif ukoll li nhallsuh tal-passagg li kien ser jitlef lejn il-Brazil. Il-fiducja li wrejnna fih, kienet konfermata bi prestazzjonijiet stupendi, li ghenet sabiex it-tim jakkwista rebha wara l-ohra biex hekk qeghdin f’pozizzjoni li niccalingjaw ghall-promozzjoni. Wara 16-il loghba, Tiago jinsab fil-quccata ta’ l-aqwa skorers tat-Tieni Divizjoni b’14-il gowl. Barra li skorja zewg hat-tricks, kien protagonista b’assists perfetti lejn shabu, sabiex ksirna r-rekord ta’ goals f’round wiehed (30). Tiago kiser rekord iehor, fejn qatt ma kellna player li sa l-ewwel rawnd skorja 12-il goal. Tiago twieled f’Araraquara, provincja ta’ Sao Paolo, Brazil, fit-8 ta’ Marzu 1984. Qabel ma gie Malta laghab ma diversi timiijiet fil-Brazil. Beda l-karriera mat-tim ta’ Araraquara, u wara inghaqad ma Mixto F.C. Qabel gie Malta kien fuq il-kotba ta’ A.A. Francana. Dawn kollha huma timijiet mill-area ta’ Sao Paolo. Huwa mizzewweg lil Sabrina, li giet f’Malta f’Dicembru li ghadda. Tiago huwa bniedem riservat hafna, u ta’ ftit kliem. Jithaddet biss bilPortugiz, u ghalkemm beda jitghallem xi kelma bl-Ingliz, mhux facli li tikkomunika mieghu. Fil-ground jinbidel totalment u ma jieqafx ilsienu, kemm mal-players shabu, meta ma jircevix xi pass preciz, kif ukoll mar-referee, minhabba d-dahliet xejn kumplimentuzi ta’ l-avversarji. Li hu zgur huwa, li ma tantx jaccetta telfa, u ahna lMellehin hekk irriduh. Grintuz u ghatxan ghas-success. J’Alla jibqa sejjer bl-istess ritmu sa tmiem l-istagun.


15

7 ta’ Ottubru– Bixkla / Fenkata fil-kazin. 13 Novembru – Seminar ghall-kowcis organizzat min-Nursery, fis-sala tal-kazin, bit-tema “Ninvestu fil-futur fin-Nursery”.

18 ta’ Novembru – Ikla Maltija fil-kazin. 30 ta’ Novembru - Tombola/Coffee morning fil-kazin. 9 ta’ Dicembru – Bixkla / Fenkata fil-kazin. 19 ta’ Dicembru – 25 ta’ Dicembru – Milied Melliehi fil-Pjazza tal-Parrocca. Ippartecipajna bi stand tal-‘hotdogs’. Gbarna €400 ghad-Dar tal-Providenza, Siggiewi.

28 ta’ Dicembru – Coffee morning / Tombola specjali tal-Milied.

Milied Melliehi

28 ta’ Dicembru – Get-Together

ghall-players u l-membri tal-Kumitat, fl-Square Bar fil-Pjazza tal-Parrocca.

8 ta’ Jannar– New Year’s Drinks fis-sala tal-kazin. Ipprezentat ic-cekk tal-isponsorship tat-tim tal-futbol mid-ditta Lighthouse & Ashley. 25 ta’ Jannar - Tombola/Coffee morning fil-kazin. 26 ta’ Jannar Prezentazzjoni mill-Isponsors tat-tim tal- futbol

– ‘Nutritionist Session’ organizzata min-Nursery, fis-sala tal-kazin.

10 ta’ Frar – Ikla Maltija fil-kazin.


16 Tieni divizjoni Rizultati: 13/12/2011 Mellieha vs MIA Netball 8/01/2012 Mellieha vs All Ages Too Loghob li jmiss: 10/02/2012 Mellieha vs Pawla Wolves 26/02/2012 Mellieha vs Ta Xbiex ASC 11/03/2012 Mellieha vs Banjos

47 - 33 28 - 41

Ftahna l-istagun tajjeb hafna b’rebha kontra l-MIA Netball, pero tlifna t-tieni loghba kontra l-All Ages Too. Il-league tan-netball din is-sena m’ghadux iktar jintlaghab gewwa l-kumpless sportiv tal-Universita, imma beda jintuza il-kumpless il-gdid ta Hal Kirkop li huwa attrezzat u modern hafna iktar. Nawguraw success fil-loghob li gej. Judith Cilia - Captain

Nhar il-Gimgha, 9 ta’ Dicembru kellna serata ohra tal-Bixkla fil-kazin tal-Mellieha Sports Club. Hadu sehem 14-il tim, u ntrebhet mill-koppja Ray (tal-Patri) u Pietru (l-Pirrex). Dan it-tim kien ghadu gej minn rebha ohra, fil-kompetizzjoni li saret xahar qabel fil-kazin ta’ lImperial BC. Fil-Finali ghelbu lit-tim Charlie (is-Swej) / Fredu(is-Sigarru). B’hekk din id-darba l-ebda tim mill- iSports Club wasal sal-final. Il-loghob kollu kien bhas-soltu akkanit, u ntlaghab f’atmosfera ta’ hbiberija li dejjem tispikka f’dan it-tip ta’ tournaments. Ittournament fl-iSports Club li jmiss, ser isir fi Frar. Qabel intlaghbu s-semi-finali, giet servuta l-fenkata mhejjija minn Johnnie, il-barman tal-kazin. Naghmel appell lill-hbieb taghna, biex meta terga tigi organizzata l-Bixkla, jinghaqdu maghna ghal fenkata, u zgur ma jiddispjacihomx. L-ikla tikkonsisti fi platt spagetti biz-zalza tal-fenek, fenek moqli jew stuffat u patata(chips), u dezerta. Inbid jew soft drink. Tiekol u tixrob inbid kemm trid, ghall-prezz ta’ €15 biss. Tista tigi ghall-ikel minghajr ma’ tilghab il-bixkla. L-ikel jigi servut ghat-20:30. Il-Bixkla tibda fis-19:00. Ir-rizultati tal-bixkla kienu dawn: L-ewwel rawnd : Ray / Peter – Joe / Joe 6 - 4, Joe / Indri – Joe / Luke 6 – 4. Martin / Leli – Ninu / Joe 6 – 2. Salvu / Joe - Eddie / Zaren 6 – 4. Reno / Anglu – Karmenu / Effie 6 – 2. Charlie / Joe – Mario / Elio 6 – 4. Kwarti-finali : Charlie / Fredu - Frans/Fredu 6 – 4. Ray/Peter - Martin/ Leli 6 – 5. Charlie / Joe - Reno / Anglu 6 – 3. Joe / Indri - Salvu / Joe 6 – 3. Semi-finali: Ray/Peter – Joe/Indri 6 – 2. Charlie / Fredu - Charlie / Joe 6 – 3. FINAL: Ray / Peter - Charlie / Fredu 6 – 2.


17 Ma Kontx Wahdi jikteb Alfred Vella (ex-Vici President) Fis-sajf li ghadda, il-Kunsill Lokali tal-Mellieha ghogbu jirrikonoxxi lil sehmi fl-iSport tal-Bahar. Irregalali trofew li apprezzajt hafna, f`serata li dahlet fil-kalendarju sportiv, fejn jigu ppremjati l-ahjar sportivi tas-sena. Illum il-Mellieha ghandha hafna opportunitajiet fejn jigu ezercitati numru ta `dixxiplini sportivi. Imxejna hafna meta jiena naf sewwa x`kellna meta konna tfal fi zmien l-gwerra u segwejt il-pass ta` l-istorja sportiva Mellehija. Ghalkemm il-Mellieha b`dik il-popolazjoni zghira ta` elfejn u hames mija, kien hemm ga zewg kazini tal-baned sa mill-1930. Il-koltura muzikali kienet hemm ghaliex barra l-bandisti kellek hafna li kienu jhobbu isaffru l-marci u jaraw ukoll xi opra fitTijatru Rjal. Ghal xi programm muzikali fil-pjazza kien ikun hemm attendenza u kien hawn diskors dwar bandisti li kienu jispikkaw tant kemm kienu juru interess. Bil-Gwerra kien hawn bandisti fil-Banda tal-Kings Own Malta Regiment li gabu certu livell fejn kienu. Il-kazini dejjem riedu l-istudenti biex ikollhom bandisti. Il-familji kienu jaraw valur fit-taghlim talmuzika. FIl-qasam sportiv ma kienx hemm dak l-interess. Id-dipartiment tal-Edukazjoni dejjem ra l-bzonn li t-tfal jaghmlu ezercizzju. Forsi ma kenitx fit-Time Table ta` kuljum minn dejjem izda minn hamsa u hamsin sena `l hawn dejjem kien hemm hin allokat ghall-Physical Exercises. Izda b`danakollu, l-infurzar mhux dejjem kien ikun hemm. Il-genituri kienu jqisuh hela ta` hin u lghalliem jarawh qieghed jghaddi z-zmien. Izda bl-edukazjoni tal-kbar l-isport beda jiehu l-importanza tieghu b`mod li meta gejt biex nispicca mill-karriera tieghi bdejt nara genituri isaqsu kif din is-sessjoni ta` loghob fil-btiehi kienet qeghda tinqabez. Trid issemmi kollox, ghaliex kien hemm ukoll kaz fejn ghalliema giet irrapurtata li kienet qeghda tohroghom ghall-esercizzi kuljum. U dan fi skola ta` belt. Din l-ghalliema harget bl-unuri ghax hi kienet qeghda ssegwi sewwa dak li kellu jsir.

Il-kwalita` ta` genituri jaghmlu belt jew rahal u l-iskola tkun vetrina minn kif jagixxu genituri u tfal. Fil-Furjana u f`Tas-Sliema fejn kien hemm facilitajiet il-mentalita` sportiva kienet differenti. L-iskejjel kienu jkunu minn ta` quddiem fil-Gurnata Sportiva jikkompetu ma xulxin. Izda fil-Mellieha il-pass kien ikun meqjus skond kemm tfal kienu jkomplu l-iskola wara l-primarja u kemm jingaggaw zghazagh fil-militar. Minn hemm kienu jigu l-plejers, ix-xewqa li jsiru l-cross countries, tigrijiet u rallies sportivi. Fl-ahhar tal-hamsinijiet konna ghadna fil-limbo sportiv b`numru zghir ta` plejers tal-futbol. L-inkoraggiment kien skars, b`tal-familja mhumiex kuntenti li uliedhom jilaghbu l-ballun. Meqjus hela ta` hin u energija barra li setghu ikorru. Izda dawn iz-zghazagh kienu jsibu sodisfazzjoni kbir fil-loghba ghalkemm ma kellniex fejn jilaghbu hlief wara l-Knisja. Izda bdejna mexjin u wasal il-ground. L-Isports Club bil-mezzi limitati li kien hemm kien isib jiffinanzja l-akbar spiza li kellu biex jikri l-grawnd, t-trasport u spejjez ohra.


18 Ikompli minn pagna 16 L-ambizzjonijiet taghna xejn ma kienu kbar. L-iskop kien iktar li noholqu ftuh ghaz-zaghzugh biex izomm ruhhu okkupat, jiltaqa` ma ohrajn, u jizviluppa dawk il-hiliet tieghu. Tfal u zghazagh mitluqa ghal rihhom xejn ma kienu jitilghu sewwa. Li jkunu f`organizzazzjoni mehdija dejjem kienet meqjusa bhala haga edukattiva. Fost il-hafna attivita` li kienet qeghda ssir konna tfajna harsitna lejn it-Trunciera biex fis-Sajf ikollna ukoll x`noffru. Ghamilna platform bil-konkos wara donazjoni ta` hamsin xkora siment minn ghand is-Sur John Abela, V. President u ghamilna Pill Box fi dressing room. Il-Fond tat-Trunciera dejjem gibed lizzaghzugh melliehi. Nhar ta` Hadd filghodu, filghaxijiet dejjem b`numru ta` zghazagh jaqbzu u jghumu. Bdejna l-Waterpolo u minn hemm bdejna naghmlu l-Aquatic Sports. Kien hemm hafna diffikultajiet Il-pitch ried jintrema u jizzarma kull darba u ma setax jintrama f`post kenni. Ghalkemm il-Mellieha qrib il-bahar izda fil-fatt mhux daqshekk. Meta konna fl-ASA League ma kienx seta` isir dak it-training b`mod sistematiku. Illum kulhadd bilkarozza forsi din id-difikulta tingheleb. Il-fondi ma kinux facli biex jigu ghalkemm kien ikollna hafna ghajnuna meta konna Alfred Vella ippremjat mill- Kunsill norganizzaw dawk is-serati sportiv mal-moll li ma kienx ikun mimli Lokali ghal- hidma lejn l-Isports bil-karozzi u ingenji tal-bahar bhal ma hu llum. Ghalkemm jien gejt moghti t-trofew, nixtieq nghid li warajja kien hemm hafna nies li wettqu hafna xoghol. Ikollok lidea, tesprimiha, izda jekk ma jkunx hemm dawk li jigu fil-linja tieghek u jinteressaw ruhhom f`dak li tkun qieghed tipproponi, il-fellus mank jilhaq johrog mill-fosdqa li ma joqtluhx. Ghalhekk nhossni grat lejn dawk kollha li hadmu mieghi biex nilhqu dawk l-iskopijiet li ilhaqna fhimna sew. Meta tidhol fiz-zmien u forsi ghad hemm interess, thossok qieghed taghzaq fl-ilma. Il-holm fl-anzjan ikun biss tista` tiktbu. Ma nafx ikunx hemm ghallinqas min jaqrah. Izda jekk jirrakkonta, ikun hemm min jisimghu u johlom. Min jaf!

Bord Editorjali Sunny Abela Aldo Vella Anton Vella Proof reading Alfred Bartolo

Iktbilna

Mellieha Sports Club

Jekk tixtieq tikteb f’din inNewsletter ghandek tibghat il-kummenti tieghek indirizzati :

Tirq Vincenzo Ciappara Mellieha Tel: 21523583

Mellieha Sports Club Tirq Vincenzo Ciappara Mellieha

www.melliehasportsclub.org

info@melliehasportsclub.org

L-Isports February 2012 - Issue 58  
L-Isports February 2012 - Issue 58  

A Mellieha Sports Club newsletter highlighting the various activities from the past months.

Advertisement