Page 1

Frar 2010 Harga 50


QBADNA R-RITMU FIL-KAZIN IL-GDID U JINTEMM L-EWWEL ROUND TALLEAGUE TAT-TIENI DIVIZJONI. Diga’ ghaddew kwazi hames xhur minn meta l-operat tal-klabb gie trasferit ghall-post il-gdid, u jidher li rnexxielna naghmlu din il-bida minghajr hafna skossi, fejn kollox baqa’ miexi b’ritmu tajjeb u minghajr interruzzjonijiet. Bdejna din l-avventura gdida billi organizzajna re-union ta’ players u membri talkumitat ta’ snin l-imghoddija, fejn xi whud anke hasbu ghal mument li ghadhom xi tletin u anke erbghin sena izghar, u ppruvaw jilaghbu l-futbol. Komplejna b’attivitajiet ohra kemm socjali kif ukoll sportivi, fosthom l-ewwel turnament tal-futbol – Mellieha Challenge Cup, li bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali, hemm il-hsieb li jinzamm kull sena fil-pre-season. It-tahrig tal-players ta’ l-ewwel tim, tal-Youths, u issa anke tat-tfajliet beda u kompla jsir regolarment. L-istess f’dik li jirrigwarda lin-nursery tal-futbol, bit-tahrig jibda f’Ottubru, wara dak ta’ l-U/15 u U/17, li kien beda xahrejn qabel. Fil-grawnd bdew isiru ukoll loghbiet kompetittivi,bl-uzu wkoll tad-dressing rooms il-godda, biex s’issa diga’ ntlaghbu aktar minn hamsin loghba kompetittiva f’dan l-istagun, fuq il-pitch tal-haxix sintetiku. Tkompla wkoll it-tahrig tal-baseball, dejjem il-Hadd wara nofsinhar, barra li organizzaw ukoll l-‘Baseball Presentation Night’ ta’ l-Assocjazzjoni, fil-bar tal-kazin il-gdid. B’hekk jidher li qbadna ritmu tajjeb fl-operat ta’ dan il-post. Is-sala, fejn tpogga skrin kbir, diga, ntuzat f’seminar organizzat minn nursery tal-futbol. Saru gewwa fiha wkoll coffee mornings, kull l-ahhar Erbgha tax-xahar, kompetizzjonjiet tal-bixkla, u laqghat ghat-tfal u genituri, flimkien ma’ attivitajiet ohra. Fis-sala tal-biljard, qed isir loghob tas-snooker, fosthom anke kompetizzjonijiet organizzati mill-klabb taghna u mill-Kunsill Lokali. Fl-ufficini tal-amministrazzjoni dejjem ghaddejjin laqghat kemm tal-kumitat, kif ukoll ta’ sotto-kumitati ohra. Tlestew ukoll il-vetrini fejn tpoggew it-trofej u t-tazzi, li jixhdu l-istorja ta’ dan lkazin. Il-bar il-gdid, mghammar b’sistema ta’ televizjoni tajba, huwa centru ta’ lattivitajiet ta’ kuljum, fejn spiss tkun tinxtamm ir-riha ta’ xi fenek jinqela, jew xi platt spagetti, li issa saru sinonimi ma’ dan il-bar.

Pg 1

MELLIEHA SPORTS CLUB Triq Vinċenzo Ċiappara Mellieħa Tel. 21 523 583 www.melliehasportsclub.org Email : info@melliehasportsclub.org

Board Editorjali Sunny Abela Charles Fenech Anton Vella Proof reading– Alfred Bartolo Verżjoni Elettronika Aldo Vella

F` Din il-Harga Pg. 1-2

Messagg mill- President

Pg.3-4-5 L-istagun tal-futbol II Div Pg.6

100 Anniversary Cup

Pg.7

Quick Keno II/III KO

Pg.8

Rizultati U/19

Pg.9

Football Nursery

Pg.10

Rizultati U/17 – U/15

Pg.11

Bixkla – Billiard

Pg.12

Tifkiriet

Pg.13

Baseball - Netball

L-iSports Frar 2010, Harga 50


Milied melliehi Il-Mellieha Sports Club jixtieq jifrah lis-Sindku Robert Cutajar u l-Kunsill Lokali Mellieha, ghas-success li rega’ kellhom fl-attivitajiet organizzati matul il-jiem tal-festi tal-Milied filPjazza tal-Parrocca. Is-somma ta’ €5000 li ngabret, u li nghatat ghall-karita’ fil-programm L-Istrina, kienet wahda sabiha. Din inghatat mill-Ghaqdiet Mellehin li ppartecipaw billi tellghu stands ta’ l-ikel u xorb li ghandu x’jaqsam mal-Milied. Il-Kumitat ta’ l-iSports Club ha sehem bi stand ta’ ‘Hot-Dogs’ Germanizi, u ‘chicken kebabs’. Il-bejgh kien wiehed tajjeb, u meta nqatghu l-ispejjez kien fadal €500, li marru ghall-fond tal-karita’. Nirringrazzjaw lil kull min ghen biex l-istand taghna seta’ jahdem sew u jkun ta’ ghajnuna ghal dawk li huma fil-bzonn

bottles & bottles www.bottlesandbottles.com

Whole Sale and Retail Outlet Joe Vella mob. 9947 4524 email. joe@bottlesandbottles.com

B’hekk jidher li qbadna ritmu tajjeb fl-operat ta’ dan il-post. Is-sala, fejn tpogga skrin kbir, diga, ntuzat f’seminar organizzat minn nursery tal-futbol. Saru gewwa fiha wkoll coffee mornings, kull l-ahhar Erbgha tax-xahar, kompetizzjonjiet tal-bixkla, u laqghat ghat-tfal u genituri, flimkien ma’ attivitajiet ohra. Fis-sala tal-biljard, qed isir loghob tas-snooker, fosthom anke kompetizzjonijiet organizzati mill-klabb taghna u mill-Kunsill Lokali. Fl-ufficini talamministrazzjoni dejjem ghaddejjin laqghat kemm tal-kumitat, kif ukoll ta’ sotto-kumitati ohra. Tlestew ukoll il-vetrini fejn tpoggew it-trofej u t-tazzi, li jixhdu l-istorja ta’ dan l-kazin. Il-bar il-gdid, mghammar b’sistema ta’ televizjoni tajba, huwa centru ta’ l-attivitajiet ta’ kuljum, fejn spiss tkun tinxtamm ir-riha ta’ xi fenek jinqela, jew xi platt spagetti, li issa saru sinonimi ma’ dan il-bar. Ghadna kemm bdejna sena gdida u nawguraw li dan ir-ritmu li qbadna, mhux biss inzommuh imma jkompli jikber u jzid. Fil-futbol, it-tim tal-kbar, diga’ spicca l-ewwel rawnd, meta qisna ghadna kemm bdejna l-istagun. Wara li ksibna l-kwalifikazzjoni fir-rawnd preliminarju tanknock-out, irnexxielna nikkwalifikaw ukoll ghas-semi-finali, wara li fil-kwartifinali rbahna 3-0 liz-Zebbug. Issa jmissna kontra z-Zejtun C., nhar l-10 ta’ Frar, u ninsabu ottimisti li nghaddu ghal-finali. Bil-loghob tajjeb li qed nuru, u bi ftit aktar sapport minn kulhadd, hemm cans tajjeb li nirrepetu s-success ta’ sitt snin ilu bir-rebh ta’ din it-Trophy. Dan l-istagun saret ukoll kompetizzjoni gdida li tfakkar il-100 sena ta’ futbol kompetittiv ta’ l-M.F.A. Bdejna b’loghba facli kontra Mdina Knights,[8-0], u rebha ohra kontra Zurrieq[2-1], li gabitilna polza impenjattiva kontra Hamrun Spartans tal-Premier Division. Rebhulna 4-1, izda t-tim taghna kellu wirja tajba, specjalment fl-ewwel siegha loghob, meta l-iskor kien ghadu 2-1. Fil-kampjonat kellna wirjiet kontrastanti, u ghalkemm it-tim hafna drabi laghab tajjebir-rizultati ma gewx kif xtaqna, u tlifna wisq punti prezzjuzi, biex issa ninsabu f’nofs il-klassifika, ’il boghod sewwa mill-ewwel posizzjonjiet, u xi ftit skomdi mhux wisq ‘l fuq minn dawk ta’ l-ahhar. Wara s-semi-finali tan-knock-out, nibdew it-tieni rawnd, fejn ghandi fiducja li ghandna mmorru ahjar mill-ewwel rawnd, nirbhu aktar punti, u nkomplu naghtu esperjenza lill-players zghazagh biex nahsbu wkoll ghall-futur ta’ dan ittim. Kuragg u naslu!

MEMBERSHIP 2010 IL-HLAS TAL-MEMBERSHIP GHAS-SENA 2010 JISTA JSIR GHAND IS-SEGRETARJU, JEW GHAND MEMBRI TAL-KUMITAT. INFAKKRU LI L-MIZATA HIJA: MEMBRU - €12. KOPPJA - €18. IL-HLAS JISTA JSIR UKOLL BIL-POSTA, BILLI JINTBAGHAD CEKK Lis-Segretarju,

Mellieha Sports Club Triq Vincenzo Ciappara, Mellieha

7,Triq L-Etna Mellieha, mlh 2208 Pg 2

L-iSports Frar 2010, Harga 50


Centenary Stadium

15 ta’ Novembru 2009

MELLIEHA.......1 GZIRA UTD....2 [h.t.1-1] Sko: Reuben Vella[9min],R. Attard[28min.], M.Mifsud[87min]. Formazzjoni : J. Abela, J. Gauci, A. Portelli [89min. A. Barr], L. Cauchi, M. Vella, K. Gauci (capt.), R. Micallef [83min. P. Vella], Reub. Vella, Ph. Camilleri , W. Borg, I. Tarek. Statistika:It-22 loghba kontra Gzira. Rbahna 8, draw 8, u tlifna 6. Skorjajna 35, kontra 22. Kienet l-20 loghba mal-Mellieha ta’ Philip Camilleri. Iddebutta f’din il-loghba, Andrew Barr [18-il sena ]

Centenary Stadium

Ghadu kif spicca l-ewwel rawnd tat-tieni divizjoni, u t-tim Melliehi jinsab jokkupa l-hames post fil-klassifika b’14-il punt. Forsi wiehed kien jistenna xi haga ahjar dan l-istagun ghaliex l-iskwadra kienet tidher wahda kompetittiva, izda s’issa l-fortuna ma dahkitilniex wisq, kemm bhala rizultati, kif ukoll f’dawk li huma injuries lillplayers. Kien hemm loghob li tlifna u kellna ta’ l-inqas nakkwistaw draw, u ohrajn li ksibna draw, meta facilment stajna rbahna. Uhud millplayers li weggghu, kienu fost dawk regolari, u ghamlu tul ta’ zmien barra mil-loghob. Nittamaw li fit-tieni rawnd navvanzaw aktar il fuq filklassifika, u nitbeghdu kemm jista jkun malajr miz-zona tarrelegazzjoni.

28 ta’ Novembru 2009

MELLIEHA.......2 BIRZEBBUGA....2 [h.t.1-1] Sko: R. Celeste[6min.],Wayne Borg St.John[25min.],C. Camenzuli[81min.],Wayne Borg St.John[83min.pen.]. Formazzjoni : J. Abela, J. Tonna, Al. Portelli [71min. J.Gauci] , L. Cauchi, Matt. Vella, Will. Borg, K. Gauci (capt.) , R. Micallef , Reub. Vella, Phil. Camilleri [87min. J.Vella], W. Borg St.John.

Il-Kowc Kevin Gambin jkellem il -players

Statistika: Ma’ Birzebbuga kienet id-29 loghba bejnietna. Rbahna 10, draw 9, u tlifna 10. Goals favur 37, kontra 30. Julian Tonna [20 sena], ghamel id-debutt tieghu mal-Mellieha, wara li gie akkwistat b’self minghand Hibs, sa l-ahhar ta’ l-istagun. Kienet il-160 loghba ta’ William Borg, u l-20 wahda ta’ James Abela.

Pg 3

L-iSports Frar 2010, Harga 50


Centenary Stadium 10 ta’ Dicembru 2009

MELLIEHA.........3

ZEBBUG R.......1

[h.t.1-1] Sko: William Borg[20min.], S. Calleja[37min.],Wayne Borg St.John[53min.], Reuben Vella[58min].

S’issa lghabna 18-il loghba, 11 fil-league, 4 fin-Knock-out, u 3 fit-tazza tac-Centenarju tal-League. Rbahna 9, draw 5 u tlifna 4. Centenary Stadium

19 ta’ Dicembru 2009

MELLIEHA.........2

SENGLEA.......3

[h.t.1-3] Sko:B.Dalli[16min.], B.Dalli[36min.] Rio Micallef [44min.], B.Dalli[45min.], William Borg[73min.pen.].

Formazzjoni:S. Gauci, J. Gauci [46min.J. Tonna], A. Portelli, L. Cauchi, M. Vella, K. Formazzjoni: S. Gauci, J. Tonna, A. Portelli, L. Cauchi, M. Vella, Gauci {capt.}, R. Micallef , Reub. Vella , W. Borg, Ph. Camilleri [89minJ. Vella] , W. Borg K. Gauci {capt.}[88min.H. Vella], R. Micallef, Reub. Vella, W. Borg, Ph. Camilleri, I. Tarek [69min.J. Vella]. St.John [71min I. Tarek]. Statistika: Kontra Senglea lghabna 13-il darba. Rbahna 3, Statistika: Kienet il-25 loghba kontra draw 6, u tlifna 4. Goals:- 18 favur, u 21 kontra. Zebbug. Rbahna 5, draw 8, u tlifna 12. Goals favur 22, kontra 33.

Centenary Stadium

9 ta’ Jannar 2010

MELLIEHA.........1

ST.VENERA....1

[h.t.1-0] Sko: Alex Portelli[35min], N. Veselj[65min.] Formazzjoni: S. Gauci, L. Cauchi, J. Gauci, A. Portelli, M. Vella , K. Gauci {capt.}, R. Micallef [80min. H. Vella] , W. Borg, P. Vella[74min. A. Barr], Ph. Camilleri , I Tarek . Statistika: Kontra St. Venera Lightnings lghabna 30 darba. Rbahna 7, draw 10, u tlifna 13. Goals favur 26, kontra 27. Il-goal ta’ Alex Portelli kien l-ewwel wiehed mal-Mellieha.

Centenary Stadium

MELLIEHA.........0

Il-kowc debuttant Kevin Gambin s`issa uza 26 player. L-oghla numru ta’ players li ntuzaw sa l-ewwel rawnd, u jghaddi dak tas-sena l-ohra li kien ta’ 24

Kellna 8 debuttanti: 3 akkwisti ta’ dan l-istagun Rio Micallef, Alex Portelli, Julian Tonna, 5 zghazagh tal-Minors

16 ta’ Jannar 2010

GHARGHUR....0

Formazzjoni: S. Gauci, L. Cauchi, H. Vella, A. Portelli [35min.J. Gauci], M. Vella , K. Gauci {capt.}, R. Micallef [20min.J. Abela] , W. Borg, Reub.. Vella [70min. P.Vella], Ph. Camilleri , I Tarek Alistair Attard Statistika: Gharghur laghbna maghhom 16-il darba. Rbahna 7, draw 5 u tlifna 4, Goals favur 25, kontra 14. Caption describing picture or Barr graphic. Andrew Kienet l-ewwel ‘clean sheet’ fil-league, izda sfortunatament Isaac Sammut kienet ukoll l-ewwel loghba li fiha ma skurjajniex dan lMatthew Vella istagun. Wara 16-il loghba. Ibrahim Tarek laghab is-70 loghba mal-Mellieha, u Paul Vella it-30 wahda.

Pg 4

Albert Aquilina,

L-iSports Frar 2010, Harga 50


Centenary Stadium 23 ta’ Jannar 2010

Matthew Vella huwa l-aktar player li laghab s`issa. Ezattament 1593 minuta, minn massimu ta’ 1620. Segwit mil-Captain Kevin Gauci.

MELLIEHA.........4

Sko: Joseph Vella[8min.], Darren Bellizzi[45min.], Kevin Gauci [54min.], Rio Micallef [84min.], Rio Micallef[90min.] Formazzjoni: J. Abela, J. Gauci, Matt. Vella, L. Cauchi, H. Vella, K. Gauci {capt.}, R. Micallef , Jos. Vella[89min. Matt. Borg] , W. Borg [68min. A. Barr], Ph. Camilleri, I. Tarek [76min.A. Portelli].

4 players laghbu fil-loghbiet kollha s`issa. William Borg, Kevin Gauci, Rio Micallef u Matthew Vella. Centenary Stadium 31 ta’ Jannar 2010

MELLIEHA.........0

ZURRIEQ........1

[h.t.1-1]

LIJA A...........0

Formazzjoni: S. Gauci, J. Gauci, L. Cauchi, H. Vella, A. Portelli, M. Vella , K. Gauci {capt.}, R. Micallef [86min. Reub. Vella], W. Borg, Ph. Camilleri , J. Vella [80min. W. Borg St.John]

Statistika: Kontra Zurrieq lghabna 18-il loghba. Rbahna 6, draw 5, u tlifna 7. Goals favur 30, kontra 32. Hubert Vella ghaqqad il-160 loghba malMellieha. Il-captain Kevin Gauci kien ilu ma jiskorja 3 snin, mil-loghba kontra Gozo [2-1], fil-21 ta’ Jannar 2007, filwaqt li Joseph Vella skorja it-tieni goal tieghu mal-Mellieha, wara 7 snin,[mill-11 ta’ Jannar 2003, kontra Vittoriosa 1-4]

Statistika: Lija Athletic lghabna maghhom 18-il darba. Rbahna 4, draw 5 u tlifna 9, Goals favur 18, kontra 28. Kien ilna 12-il sena ma nispiccaw draw ma Lija, 2-2 fl-istagun 97/98 fil-First Division. Reuben Vella ghaqqad il-150 presenza bil-flokk Melliehi. 1 st. ROUND TOTAL

PL / SC

TOTAL

PL / SC

TOTAL

1 KEVIN GAUCI

19 - 1

327 - 19

14

SIMON GAUCI

9 -0

47 - 0

2 WILLIAM BORG

19 - 8

168 - 40

15

HUBERT VELLA

8 -0

161 - 12

3 RIO MICALLEF

19 - 7

18 - 7

16

MARVIN ABELA

4 -0

32 - 0

4 MATTHEW VELLA

19 - 0

18 - 0

17

KEVIN CASSAR

4 -0

24 - 0

5 JEFFREY GAUCI

18 - 2

118 - 11

18

JULIAN TONNA

4 -0

4 -0

6 ALEX PORTELLI

18 - 1

17 - 1

19

MATTHEW BORG [ii]

4 -0

6 -0

7 PHILIP CAMILLERI

18 - 3

29 - 4

20

CHRIS GAUCI

3 -0

134 - 3

8 LUKE CAUCHI

17 - 1

89 - 1

21

PAUL VELLA

3 -0

30 - 1

9 REUBEN VELLA

17 - 3

150 - 15

22

ANDREW BARR

3 -0

3 -0

10 IBRAHIM TAREK

14 - 7

71 - 45

23

ALISTAIR ATTARD

1 -0

1 -0

11 WAYNE BORG ST.JOHN

13 - 11

210 - 116

24

ALBERT AQUILINA

1 -0

1 -0

12 JOSEPH VELLA

12 - 1

23 - 0

25

ROBERT MUSCAT

1 -0

3 -0

13 JAMES ABELA

11 - 0

14 - 2

26

ISAAC SAMMUT

1 -0

1 -0

Pg 5

L-iSports Frar 2010, Harga 50


Centenary Stadium 3rd.Round 7 ta’ Novembru 2009

MELLIEHA.........2 ZURRIEQ........1 [h.t.1-1] Sko: Rio Micallef[8min.], O. Oluseyi [26min.],Wayne Borg St.John[64min.]. Formazzjoni: J. Abela, J. Gauci, A. Portelli, L. Cauchi, H. Vella [27min. M.Vella], K. Gauci {capt.}, R. Micallef , Reub. Vella , W. Borg, Ph. Camilleri [75min. J.Vella], W. Borg St.John [89min. M. Borg]. Statistika: Kontra Zurrieq lghabna 17-il loghba. Rbahna 5, draw 5, u tlifna 7. Goals favur 26, kontra 31. Din ir-rebha kienet it-300 wahda Mellehija fli-loghob ufficjali ta’ fl-M.F.A. Kienet it-80 loghba ta’ Luke Cauchi, filwaqt li Hubert Vella irritorna ghalloghob wara assenza twila, u iddebutta dan l-istagun.

Hamrun Stadium 4th.Round 9 ta’ Dicembru 2009

MELLIEHA.........1 HAMRUN S........4 [h.t.1-2] Sko: G.Spiteri[9min.],M.Micallef[19min.],Wayne Borg St.John[43min], M.Pereira [64min.pen.],M.Pereira [80min.]

Ritorn ghal Hubert Vella

Formazzjoni:J. Abela, J. Gauci [89min A. Attard], J. Tonna [73min.R. Micallef], A. Portelli, L. Cauchi, M. Vella ,K. Gauci {capt.},Reub. Vella , W. Borg, Ph. Camilleri ,W. Borg St.John [84min. J. Vella]. Statistika: Kontra Hamrun laghbna tliet darbiet biss fl-istorja. Rbahna 1, u tlifna 2. Goals :- 3 favur u 11 kontra. Kien l-ghaxar goal personali ta’ Wayne Borg St.John dan l-istagun, fi 11-il loghba. Kevin Gauci laghab it-320 loghba mal-Mellieha, filwaqt li ddebutta Alistair Attard [18-il sena].

Kevin Gauci 320 loghba

Pg 6

L-iSports Frar 2010, Harga 50


2ND./3RD. DIV. KNOCK-OUT COMPETITION 02 / 09 / 2009

vs. XGHAJRA

4-0

Ibrahim Tarek 3, Rio Micallef.

11 / 09 / 2009

vs. KALKARA

4-1

Ibrahim Tarek, Wayne Borg St.John, William Borg, Jeffrey Gauci.

16 / 09 / 2009

vs. MARSA

3-1

Rio Micallef, Ibrahim Tarek, William Borg.

P.

W.

D.

L.

F.

A.

Pts.

MELLIEHA

3

3

0

0

11

2

9

KALKARA

3

2

0

1

7

5

6

MARSA

3

0

1

2

3

7

1

XGHAJRA T.

3

0

1

2

1

9

1

Centenary Stadium

Quarter- final

26 ta’

Dicembru 2009

MELLIEHA....3 ZEBBUG R.......0 [h.t.1-0] Sko: Rio Micallef [23min.], William Borg[62min.], Philip Camilleri[81min.]. Formazzjoni:S. Gauci, J. Gauci, H. Vella, A. Portelli, M. Vella , K. Gauci {capt.}, R. Micallef [85min.A. Aquilina], W. Borg, R. Vella [76min J. Vella] , Ph. Camilleri , I Tarek [87min.M. Borg]. Statistika: Kienet il-26 loghba kontra Zebbug. Rbahna 6, draw 8, u tlifna 12. Goals favur 25, kontra 33. William Borg jiskorja l-40 goal tieghu mal-Mellieha. Iddebutta Albert Aquilina [17-il sena]. William Borg - 40 Goal Centenary Stadium 10 ta` Frar 2010

MELLIEHA....0

Semi- final

Zejtun C.......1 [h.t.0-1]

Formazzjoni:S. Gauci, J. Gauci [65min.I Tarek], H. Vella, A. Portelli, M. Vella , K. Gauci {capt.}, R. Micallef, W. Borg, R. Vella, Ph. Camilleri, J.Vella [80min.W. Borg St.John]. Tel: 2150404

Mob: 79485817

Statistika: Kienet id-9 loghba kontra Zejtun C. Rbahna 5, Draw 1, Tlifna 3. Goals Favur 8 , Kontra 7. Philip Camilleri laghab it-30 loghba tieghu mal-Mellieha.

Pg 7

L-iSports Frar 2010, Harga 50


Official Sponsors of the Youth Team

Under 19

Sec. B.

MELLIEHA - ATTARD

3-2

Connor Muchmore, Glenn Vella, Albert Aquilina.

MELLIEHA - ST. PATRICK'S

1-4

Mark Vella.

MELLIEHA - ST. ANDREW'S

1-4

Glenn Vella

MELLIEHA - BALZAN Y.

3-3

Albert Aquilina, Connor Muchmore, own-goal.

MELLIEHA - LIJA A.

4-1

Connor Muchmore 2, Joseph Borg, Robert Muscat.

MELLIEHA - QORMI

2-2

Philip Taylor, Mauro Calleja.

MELLIEHA - HAMRUN

2-7

Connor Muchmore, Robyn Buhagiar.

MELLIEHA - TARXIEN

2-1

Albert Aquilina, Kyle Simiana.

MELLIEHA - MARSA

5-1

Albert Aquilina 3, Connor Muchmore, Mark Vella.

Knock-out

Ladies Football Team It-tim tal-futbol tat-tfajliet laghab l-ewwel loghba ta’ hbiberija tieghu kontra dak ta’ Pieta Hotspurs fil-5-a-side pitch, nhar is-Sibt 9 ta, Jannar. L-iskor kien wiehed inkoragganti ghaliex il-loghba spiccat draw ta’ 5-5. Fil-loghab ippartecipaw 9 tfajliet Mellehin, u kellhom prestazzjoni tajba. It-tim Melliehi kien kuntent mhux biss bir-rizultat, izda l-aktar ghax hadu pjacir jilaghbu, f’din l-ewwel okkazjoni li kellhom, li juru l-progress taghhom fil-futbol. Taht id-direzzjoni talkowc David Fenech, assistit minn Kurt Buttigieg, it-tfajliet qeghdin jittrenjaw darba f’gimgha fil-5-a-side pitch. Ghalissa l-grupp hu limitat, u nixtiequ li aktar tfajliet u nisa jinghaqdu maghhom u jibdew jilaghbu lfutbol. Jekk jikber il-grupp, ikun possibbli li jibdew jilaghbu 11-a-side. Min hu interessat jista jcempel lil Nicole Pace [Mob: 79900993]

Pg 8

L-iSports Frar 2010, Harga 50


Mellieha S. C. Football Nursery 20th Anniversary (1990 – 2010) Avveniment Importanti F’Marzu li gej, ezattament fil-11 ta’ Marzu, 2010, in-Nursery taghna se taghlaq 20 sena mit-twaqqif taghha. Huwa avveniment importanti fl-istorja tal-Mellieha Sports Club, ghaldaqstant, il-Kumitat tan-Nursery haseb biex ifakkar dan l-avveniment b’mod xieraq b’diversi attivitajiet li se jkunu mifruxa fuq ghaxart ijiem, proprju mill-Gimgha 5 ta’ Marzu sal-14 ta’ Marzu 2010. Huwa l-hsieb taghna li f’dawn l-attivitajiet, it-tfal tan-Nursery ikunu c-centru taghhom. Il-programm kollu huwa dan: Il-Ġimgħa 5 ta’ Marzu 7.00p.m. – Ftuħ ta’ Esebizzjoni dwar l-istorja tan-Nursery, u Laqgħa Soċjali għal exmembri u ex-kowcis tan-Nursery, flimkiem mal-membri u l-kowċis preżenti. Is-Sibt 5 ta’ Marzu

8.30a.m. -- ‘Football Festival` bil-parteċipazzjoni ta’ diversi Nurseries. 9.30a.m. -- Żjara ta’ kortesija lin-Nursery mis-Sindku u kunsilliera tal-Kunsill Mellieħa.

Lokali

6.30p.m. -- Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr u b’tifkra ta’ Jonathan Abela. Il-Ħadd 7 ta’ Marzu

8.30a.m. -- Jonathan’s Abela Memorial Under 12 Tournament. Jieħdu sehem 6 Nurseries.

It-Tnejn 8 ta’ Marzu

6.30p.m. -- Seminar għall-Amministraturi tan-Nursery u kowcis bit-tema – In-Nursery tal-Football ............ Għalxiex?

It-Tlieta 9 ta’ Marzu

5.00p.m. -- Soccer Skills Festival għall-gruppi ta’ l-Under 6, Under Under 7, Under 8, Under 9.

L-Erbgħa 10 ta’ Marzu 9.00a.m. -- Attivita Soċjali għall-ġenituri fil-Kumpless Sportiv. 8.00p.m. -- Logħba bejn timijiet magħmula minn dawk kollha li kienu jiffurmaw parti min-Nursery fl-1990. Il-Hamis 11 ta’ Marzu 4.00p.m. -- Żjara fid-dar ta’ l-anzjani Dar il-Madonna tal-Mellieħa. 5.00p.m. -- ‘Soccer Skills Festival’ għall-gruppi ta’ l-Under 10, l-Under 11, u l-Under 12. Il-Ġimgħa 12 ta’ Marzu 8.00p.m. -- Logħba bejn il-kowċis tal-passat u dawk preżenti. Is-Sibt 13 ta’ Marzu

9.00a.m. -- ‘Soccers Skills Festival ‘ għall-gruppi ta’ l-Under 13, l-Under 15 u l-Under 17. 5.00p.m. -- Football Festival għall-gruppi kollha flimkien man-nursery ta’ B’Kara. 8.00p.m. -- Attivita’ Soċjali għat-tfal u l-ġenituri tan-Nursery u l- Ħbieb tagħhom.

Il-Ħadd 14 ta’ Marzu

10.00a.m. -- Tħawwil ta’ siġar.

Naghmel appell sincier lill-genituri kollha biex jiehdu sehem f’dawn l-attivitajiet. Il-prezenza taghkom ilgenituri taghmel kuragg mhux biss l-itfal, izda wkoll lil dawk kollha li jahdmu biex it-tfal isiru plejers tajbin u cittadini li jaghmlu unur lill-Mellieha. Ejjew aghtu l-appogg taghkom lil uliedkom fil-festivals u hudu sehem maghhom fil-loghob divertenti ta’ lahhar. Akkumpanjaw lil uliedkom ghall-quddiesa ta’ ringrazzjament u ejjew araw l-esebizzjoni li turi diversi okkazzjonijiet tan-nursery tul dawn l-ahhar ghoxrin sena. Ejjew flimkien naghtu tifsira lil dawn l-ahhar ghoxrin sena li ghaddew. John Buttigieg - Chairman.

Pg 9

L-iSports Frar 2010, Harga 50


UNDER 17

Sec. B.

MELLIEHA - SLIEMA W.

1-5

Derek Bonanno.

MELLIEHA - TARXIEN

3-0

Derek Bonanno, Benjamin Bartolo, Blaine Muchmore.

MELLIEHA - ST. PATRICK'S

0-5

MELLIEHA - PEMBROKE

0-3

MELLIEHA - ST. ANDREW'S

0-6

MELLIEHA - MOSTA

1-4

Kyle Simiana

MELLIEHA - MGARR

4-3

Kyle Simiana 2, Noel Cutajar, Blaine Muchmore.

MELLIEHA - MARSAXLOKK

2-1

Blaine Muchmore, Kyle Simiana.

MELLIEHA - KIRKOP

1-2

Robyn Buhagiar.

UNDER 15

Sec.C3

MELLIEHA - DINGLI

4-0

MELLIEHA - GUDJA

1-0

MELLIEHA - SIGGIEWI

10 - 0

Ryan Cutajar 4, Jonathan Cutajar, Damien Vella 2, Mark Farrugia.

MELLIEHA - ST.GEORGE'S

2-0

Mark Farrugia, Damian Vella.

MELLIEHA - MTARFA

17 - 0

Pg 10

Damien Vella 3, Ryan Cutajar.

R. Cutajar 5, D. Vella 4, J. Farrugia 3, M. Farrugia 2, Matt. Abela, J. Agius, Ian Magro.

L-iSports Frar 2010, Harga 50


Nhar il-Gimgha, 22 ta’ Jannar, kellna serata ohra tal-Bixkla, abbinata ma’ fenkata, fis-sala tal-kazin il-gdid tal-Mellieha Sports Club. Il-kompetizzjoni ntrebhet mit-tim ta’ l-iSports Club - Fredu [Virdis]/Sunny fejn fil-final ghelbu lil Mario[Kukka]/Joe(Zozi) mic-Centru Laburista, bl-iskor konvincenti ta’ 6 - 1. Ghar-rebbieha kienet tassew is-serata taghhom dak in-nhar, ghaliex wara li telghu ‘bye’ flewwel rawnd, rebhu l-kwarti tal-finali, u s-semi-finali, 6 – 2 u 6 – 1 rispettivament. Hadu sehem tlettax-il tim, u kif wiehed jista jara mir-rizultati, kien hemm diversi konfronti akkaniti, li gew decizi fil-hdax-il loghba. Interessanti ferm kien hemm il-konfront bejn Eddie [Blu]/Grezzju [il-Platt] u Joe [Friggieri]/Joe [Zozi], b’dawn ta’ l-ahhar jirbhu wara li kienu 2 -5 minn taht. Kien dizappunt iehor ghal Eddie u Grezzju, li ghal darb’ohra nqalghu mill-ewwel rawnd. Ma tantx marru ahjar minnhom il-koppja Natalino / Charlie[Smitt] u Karmenu / Effie, li nqalghu fit-tieni rawnd. Sfortunatament rega’ kellna xi timijiet regolari nieqsa, minhabba li jew kienu xoghol jew kellhom impenji ohra. Niltaqghu tliet xhur ohra fil-kazin, wara li jsiru kompetizzjonijiet fic-Centru Laburista fi Frar u fl-Imperial Band Club f’Marzu. Ir-rizultati kienu dawn: Rawnd Preliminari : Joe / Joe - Eddie / Grezzju 6 – 5,

Joe / Jesmond - Chris/ Fredu 6 – 5,

Natalino / Charlie – Ninu / Joe 6 – 3, Angelo / Reno - Joe / Luke 3 - 6 , Mario/Joe – Mike/ Leli 6 – 5. Karmenu / Effie, Fredu / Sunny , Peter/Ray, (Bye – ghaddew ghall-kwarti-finali) Kwarti-finali: Fredu / Sunny - Joe / Luke 6 - 2 ,

Natalino / Charlie - Mario / Joe 3 – 6

Peter / Ray – Karmenu / Effie 6 – 3, Joe / Joe - Joe / Jesmond 6 - 3 Semi-finali: Fredu / Sunny – Peter / Ray 6 - 1 ,Mario/ Joe - Joe / Joe 6 - 4 FINAL:

Fredu / Sunny - Mario / Joe

6–1

LOGHOB TAL-BILJARD Dilettanti tal-biljard tal-Mellieha Sports Club qeghdin jippartecipaw fil-kompetizzjoni individwali tas-snooker organizzata mill-Kunsill Lokali Mellieha. Il-loghob qieghed isir fuq bazi ta’ ‘home’ u ‘away’, fi tliet kazini Mellehin; l-Imperial B.C., Centru Laburista, u Mellieha Sports Club. F’isem il-klabb hadu sehem Joe Muscat, Natalino Debono, Joe Cutajar, Joe Fenech, Charlie Fenech, Edward Deguara u Sunny Abela. Intemmu r-rawnds preliminari u, S. Abela, u E. Deguara ghaddew ghall-kwarti tal-finali, filwaqt li l-ohrajn gew eliminati. Hadna sehem ukoll b’tim fil-kompetizzjoni ta’ l-American Pool, izda gejna eliminati fir-rawnd preliminarju. Il-players tat-tim tal-klabb kienu; C. Fenech, N. Debono, E. Deguara, J. Cutajar u M. Cassar. Sadanittant bdiet il-kompetizzjoni ‘open’, organizzata fil-klabb taghna, u taht jidhru kif telghu l-gruppi u xi rizultati. Minn kull grupp jghaddu zewg players ghall-kwarti tal-finali, u wara l-kompetizzjoni titkompla fuq bazi ta’ knock-out.

M.S.C. SNOOKER OPEN COMPETITION

Pg 11

GROUP 1.

GROUP 2.

GROUP 3.

GROUP 4.

EDWARD DEGUAR

CHARLIE FENECH

DUNCAN GAUCI

ROBERT FALZON

JOE CUTAJAR

JOE DEBONO

FRANCIS FENECH

SUNNY ABELA

NATALINO DEBONO

JOE MUSCAT

BOB WESTERDALE

CHARLIE CAMILLERI

WILFRED CROSS

VICTOR MUSCAT

KEVIN VELLA

JOE FENECH

L-iSports Frar 2010, Harga 50


TIFKIRIET

Sunny Abela

MILIED 1963 , MELLIEHA – BALZAN 2 – 2 Mur ghidilhom lill-players ta’ llum, li ghandhom loghba futbol tal-league nhar il-Milied fl-10:30 ta’ filghodu! Kemm teqridilhom il-mara, l-gharusa, jew ommhom minhabba l-ikla tal-familja f’nofs in-nhar, kif isir tradizzjonalment daz-zminijiet. Barra minn hekk, ikun ifisser ukoll li l-player ma’ jkunx jista johrog lejliet il-Milied, ghax il-kowc ma jhallihx. Izda dari l-M.F.A. ma kienitx tahsibha wisq biex tfaqqaghlek xi loghba nhar il-Milied. Dak iz-zmien kien isir turnament fil-perjodu festiv, imsejjah ‘Christmas Tournee’, bejn tim barrani u timijiet tal-First Division fil-Gzira Stadium, izda ma kienx jintlaghab necessarjament nhar il-Milied. Fix-Schreiber Ground kienet tintlaghab loghba ta’ beneficenza, imsejha Christmas Cup, bejn il-leaders taz-zewg sezzjonijiet tat-Tielet Divizjoni. Ghalkemm it-temp f’dawk iljiem tax-xitwa mhux dejjem kien jippermetti wisq loghob sabih, il-folla dejjem kienet tkun wahda mdaqqsa. Il-Mellieha hadu sehem fiha darba u rbahniha fl-istagun 1972/73, kontra Naxxar 1-0, b’goal minn penalty, skurjat minn Alfred Vella (Iz-Zibda). Illum ser infakkru il-loghba tal-league li ntlaghbet nhar il-Milied 1963, 46 sena ilu. Kienet il-hames loghba ta’ l-ewwel rawnd tat-Tielet Divizjoni [It-Tieni Divizjoni ta’ llum], fl-istagun 1963/64, u ghall-Mellieha kienet fixture iebsa, ghaliex kien imisshom kontra Balzan, wiehed mit-timijiet favoriti ghall-promozzjoni. Mill-ewwel erba’ loghbiet Mellieha kienu rebhu wahda biss, kontra St.Andrew’s (Hal-Luqa), 1-0, b’goal skurjat minn John Muscat, li barra li kien footballer tajjeb, kien ukoll player famuz tal-waterpolo mas-Sirens. Nhar il-Milied 1963, inzertat gurnata sabiha u pjuttost shuna, bit-temperatura tkun ferm oghla mill-medja, avolja l-Global warming kien ghadu ma bediex. Konna diga’ hadna l-fama bhala tim fizikament b’sahhtu, b’xi players teknikament tajbin, u bhas-soltu f’loghbiet kontra avversarji ta’ kalibru, il-grinta Mellehija dejjem tohrog, u kontra Balzan dehret sew. Balzan kif kien mistenni hargu fuq l-attakk, izda d-difiza Mellehija zammet soda, u l-kontrattakki taghna kienu insidjuzi, b’Edwin Vella fl-aqwa tieghu bhala right wing. Fil-fatt kienu l-Mellieha li marru fil-vantagg permezz ta’ John Grima, izda sal-mistrieh Balzan gabu d-draw. Fit-tieni taqsima l-loghba baqghet ghaddejja bl-istess andament, u Joe Grech rega’ pogga lill-Mellieha minn fuq. Hawn spikkat id-difiza b’sahhitha Mellehija mmexxija mill-‘captain’ John Calleja, bi Frans Xuereb u Kristinu Grima, sodi daqs kolonni ta’ l-irham. Ftit minuti mit-tmiem, id-difensur ta’ Balzan, Mansueto, player goff u b’sahhtu, mess il-ballun b’idu fil-kaxxa l-kbira, u l-Mellieha ipprotestaw bil-qawwa ghal penalty car. Ninu Frendo kompla jipprotesta vivacitament, izda r-referee baqa’ sod fid-decizjoni tieghu, u Frendo kellu x-xorti li ma tkecciex. Dak iz-zmien ir-referee kien iwissik biss verbalment, ghaliex il-karti sofor u homor ma kienux jezistu. Meta jkecci lil xi hadd kien biss jipponta subghajh lejn d-dressing room, u jghidlu “Barra!”. Minuta mit-tmiem Mellieha kienu sfortunati, u qalghu l-gowl tad-draw, b’awto-gowl ta’ Frans Xuereb. Il-loghba spiccat 2-2, biex bhal ma jigri spiss fil-futbol, flok ma hargu rebbihin, l-players taghna hargu ddizappuntati, minhabba decizjoni tarreferee, u nissoponu li fl-ahhar ma hallewhx b’xejn. Ma nahsibx li tawh l-awguri tal-Milied minn qalbhom! Hawn taht tidher il-formazzjoni tal-Mellieha, inkluz il-laqam jew kif kien maghruf il-player. Ta’ min jinnota li dak iz-zmien ma kienx hemm sostituzzjonijiet. Ninu Cutajar (Spejku), Frans Xuereb (Hardy), Guzi Borg (Tabakku), Joe Muscat (Fatty), John Calleja (Turlumbu), Kristinu Grima (Qenduli), Edwin Vella (Gaganija), Joe Grech (Pepsi), John Grima (Karambolu), Ninu Frendu (Banjaw), Guzi Cutajar (Friggieri). Ir-rapport tal-loghba ttiehed minn fuq il-gazzetta ‘The Bullettin’, tas-26 ta’ Dicembru 1963.

Pg 12

L-iSports Frar 2010, Harga 50


The softball league has come to an end with the Mellieha Curves ending their first co-ed season in third place. Considering this was their first season, the team played some excellent games. They will now start preparing for the Female National Softball League scheduled to start at the end of February. This will be the first time an all female team from Mellieha will be participating in the softball league. The Northenders and the Rookies have completed their preseason training and are looking forward to their first league game of the 2010 season. They will be defending their championship titles in the first and second divisions respectively. In the meantime the youth sector continues to grow with more than 30 players registering with the nursery. The Baseball & Softball Association also held its awards night at the Mellieha Sports Club and we are proud that a number of Mellieha players have won awards for the quality of play during the 2009 season. These are : Under 15 Cadet league Brandon Muscat – Most Valuable Player Under 19 Senior League Stephen Grima – Most Valuable Player 2nd division National Baseball League – Silvan Busuttil – Most Valuable Player 1st Division – Rookie of the Year – Stephen Borg Best Defensive Player – Clint Grima Best Hitter – Keith Bartolo

Good luck to all the teams for the 2010 season ! Mario Debono

L-ewwel round tan-netball din issena kwazi wasal fi tmiemu. Jonqos loghba wahda li se tintlaghab fl-10

Second Division

ta Frar kontra l-Atwood Wildcats.

8/11/2009

Mellieha vs NRG B

39-27

F’Marzu jergghu jittellghu l-poloz u

15/11/2009

Mellieha vs All Ages

21-27

jinghata bidu ghat-tieni rawnd li

8/12/2009

Mellieha vs Strikers Too

27-35

jibqa’ sejjer sa Gunju. Nisperaw li

3/1/2010

Pawla Wolves vs Mellieha

30-20

10/1/2010

Banjos vs Mellieha

39-27

Players

jkollna rizultati ahjar ghax ghalkemm bdejna b’rebha, sofrejna telfa wara lohra f’loghob li ghal hafna drabi konna qeghdin minn fuq.

Bugeja Tania (Player /Coach) Buttigieg Josianne

Buttigieg Maria

Buttigieg Simona

Cilia Judith (Captain)

Corby Antoinette

Debono Karen

Spiteri Mariella

Vella Dean Joyce

Vella Josianne

Zammit Anna

Pg 13

Judith Cilia

L-iSports Frar 2010, Harga 50

L-iSports  
L-iSports  

A publication by the Mellieha Sports Club highlighting club events.

Advertisement