Page 1

K S L

KOMMUNIKATION

SPROG

LÆRING

KSL-klasserne på Mellervangskolen - et specialklassetilbud til elever i Aalborg Kommune


INDHOLD

Mellervangskolen ....................................................................................... 4 Formål med tilbuddet er ............................................................................ 5 Undervisningen er tilrettelagt .................................................................... 6 Fagrækken.................................................................................................. 7 Talepædagogisk bistand ............................................................................. 8 Motorik ...................................................................................................... 8 Inklusion ..................................................................................................... 9 IT som kompenserende og udviklende værktøj. ....................................... 10 Fælles arrangementer på skolen .............................................................. 11 Skole-hjemsamarbejdet ........................................................................... 12 Fravær ...................................................................................................... 13 Lektier ...................................................................................................... 13 En god skoledag ....................................................................................... 14 DUS – for de yngste .................................................................................. 15 Samarbejde med pædagogisk, psykologisk rådgivning (ppr) .................... 17 Bilag: Inklusion af elever fra specialklasserne til fag og klasser i den øvrige skole ......................................................................................................... 18 Bilag: Energibox – pals .............................................................................. 20 Bilag: Alternative skoledage 2012-2013 ................................................... 22 Kontakt..................................................................................................... 24

KSL-klasserne 2012 -2013

2

Mellervangskolen


Specialklasserækken på Mellervangskolen Specialklasserækken er et tilbud til børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, der visiteres hertil af PPR i Aalborg Kommune. Tilbuddet omfatter elever, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning. Undervisningen foregår på små hold. Der er højst 8 elever i hver klasse, der yderligere kan deles i mindre hold. Der tages individuelle elevhensyn ved undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. Der lægges vægt på, at eleverne oplever sig som en del af et fællesskab i klassen og på skolen. IT inddrages som kom-

KSL-klasserne 2012 -2013

penserende værktøj for den enkelte elev i hele skoleforløbet De 44 pladser er fordelt på 3 afdelinger, indskoling, mellemgruppe og udskoling. Hver afdeling er placeret i nærheden af tilsvarende afdelinger for skolen øvrige elever. Klasserne benævnes Indskolingsafdelingen: 1i og 3i. Mellemgruppeafdelingen: 5i og 7I. Udskolingsafdelingen: 8i og 10i.

3

Mellervangskolen


MELLERVANGSKOLEN Skolen er en kommunal folkeskole med ca. 400 elever. Det er en tosporet skole fra 0.- 9. årgang for skoledistriktets børn og med en specialklasserække for Aalborg Kommune med plads til 44 elever fra 0. – 10. årgang. Skolen lægger stor vægt på at tilbyde vore elever en faglig kompetent undervisning i alle fag. Vi lægger stor vægt på, at alle elever trives i skoleforløbet. Derfor er vore ansatte lærere og pædagoger fagligt og pædagogisk veluddannede. Der samarbejdes professionelt på alle niveauer i skolen.

KSL-klasserne 2012 -2013

Vi er en PALS-skole og har dermed klare regler og forventninger til, hvordan undervisningsmiljøet skal være på skolen. PALS står for ”positiv adfærd i læring og samvær”. Vi er i gang med at implementere innovation i læreprocesserne, og vi ønsker, at skolen med årene får en musisk profil. Skolen har et fritidstilbud DUS til alle elever fra 0.- 3. årgang. Eleverne i specialklasserækken er omfattet af dette tilbud.

4

Mellervangskolen


FORMÅL MED TILBUDDET ER  at give børnene et stimulerende læringsmiljø, hvor de kan udvikle deres kommunikative, sociale og faglige kompetencer under hensyntagen til det enkelte barns udviklingspotentialer og udviklingstrin.

KSL-klasserne 2012 -2013

 i undervisningen og i samvær med kammerater og voksne at give det enkelte barn strategier og værktøjer til at håndtere sine læringsforudsætninger, så det udvikler sig til et livsdueligt menneske.

5

Mellervangskolen


UNDERVISNINGEN ER TILRETTELAGT  med en tydelig dagsstruktur, forudsigelighed og visuelle instruktioner ud fra gruppens og det enkelte barns behov  der er øget opmærksomhed i planlægningen af den individuelle undervisning på barnets sproglige forudsætninger og den enkeltes arbejdsstrategier

KSL-klasserne 2012 -2013

 der arbejdes fleksibelt i form af individuel undervisning, klasseundervisning, holdundervisning og undervisning på tværs af klasserne i den enkelte afdeling  i perioder indgår klasserne helt eller delvis i emneperioder med tilsvarende klassetrin i den øvrige skole

6

Mellervangskolen


FAGRÆKKEN i specialklasserne følger den obligatoriske fagrække jfr. Folkeskoleloven. Der er tildelt flere timer ugentligt til dansk og matematik end i den øvrige skole. I disse fag er der i hver afdeling tre lærere til to klasser, så der er mulighed for en særlig individuel undervisning og lille holdstørrelse pr. lærer. Timetalsmæssigt medfører dette, at enkelte fag læses på fagdage eller inddrages i tværfaglige emner. Dette fremgår af årsplanlægningen for klassen. Der arbejdes i klasserne ud fra de overordnede mål i Folkeskoleloven men i en differentieret form, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og sociale forudsætninger.

KSL-klasserne 2012 -2013

I al undervisning og samvær medtænkes den faglige og sociale udvikling for den enkelte elev. Der er i den individuelle undervisningsplan sat mål og handleplaner herfor. I lærernes årsplanlægning er der ligeledes mål og handleplaner for såvel den faglige og

sociale udvikling for klassen eller holdet. Forældrene er bekendte med lærernes årsplanlægning og elevens individuelle undervisningsplan.

7

Mellervangskolen


TALEPÆDAGOGISK BISTAND Eleverne tilbydes mulighed for talepædagogisk bistand og undervisning i kortere eller længerevarende forløb ud fra den en-

kelte elevs behov. Undervisningen tilbydes efter aftale med forældrene.

MOTORIK I indskolingsgruppen er der mulighed for perioder med motorisk træning varetaget af en medarbejder med erfaring indenfor mo-

KSL-klasserne 2012 -2013

torikundervisning. I mellemgruppen deltager alle elever i perioder med svømning i Sofiendal Svømmehal.

8

Mellervangskolen


INKLUSION Eleverne kan være inkluderet i et eller flere fag i en alders- eller niveaumæssig klasse i den øvrige skole. Inklusionen aftales med PPR og skolen i et samarbejde med forældrene. Der henvises til bilaget om forløb for inklusion. Skolen har to inklusionsmedarbejdere, der inddrages i det fore-

KSL-klasserne 2012 -2013

byggende og vejledende arbejde på skolen for inklusion af elever eller elevgrupper med behov for en særlig pædagogisk tilrettelæggelse af undervisningen og af undervisningsmiljøet. Disse inklusionsmedarbejdere er ligeledes til rådighed for specialklasserækken.

9

Mellervangskolen


IT SOM KOMPENSERENDE OG UDVIKLENDE VÆRKTØJ. Alle elever i specialklasserne har mulighed for at benytte computer i undervisningen i hele skoledagen. Der er en computer til rådighed til hver elev. Til den enkelte elev er der installeret de nødvendige programmer.

KSL-klasserne 2012 -2013

Der er en vekselvirkning i undervisningen mellem brug af IT og boglige materialer. Der henvises til bilag vedr. IT handleplan. I den individuelle elevplan og i lærernes årsplanlægning redegøres nøjere for inddragelsen for den enkelte og klassen.

10

Mellervangskolen


FÆLLES ARRANGEMENTER PÅ SKOLEN Eleverne deltager i alle fælles arrangementer på skolen. Her kan bl.a. nævnes idrætsdag, motionsløb, koncerter, skolefest mv.

Der henvises til bilaget med ”Alternative skoledage”

Eleverne i udskolingsafdelingen deltager i tre valgfagsuger i løbet af skoleåret sammen med 8. og 9. årgang i den øvrige skole.

KSL-klasserne 2012 -2013

11

Mellervangskolen


SKOLE-HJEMSAMARBEJDET I specialklasseafdelingen lægger vi en særlig vægt på et tæt og vedkommende samarbejde med forældrene. Forud for skolestarten på Mellervangskolen bliver forældrene og eleven inviteret til en besøgsdag på skolen. Der afholdes et forældremøde i hver klasse i forbindelse med skolestarten i august. I løbet af efter-

KSL-klasserne 2012 -2013

året inviteres forældrene afdelingsvis til et lille forældrekursus i brug af de kompenserende IT programmer, som eleverne arbejder med. Til hver skole-hjem samtale 2 gange om året er der afsat 30 minutter. Ved samtalen tages der udgangspunkt i elevens individuelle undervisningsplan samt de emner, som eleven, forældrene

12

Mellervangskolen


og lærerne har brug for at drøfte.Skolen står til enhver tid til rådighed for en yderligere samtale og møde, når der er behov herfor. Dette betyder i praksis, at både skolen og forældrene kan have behov for en supplerende samtale.

udsender informationer og nyhedsbreve til klassens eller afdelingens forældre. Modsat skal forældrene også skrive beskeder til lærerne på ForældreIntra. Det er derfor vigtigt, at mailen læses jævnligt. Jeres børn kan hjælpe jer med at huske på det.

I dagligdagen foregår kommunikationen mellem hjem og skole via Forældreintra. Her skriver lærerne individuelle beskeder eller

Forældrene må gerne kontakte lærerne på telefon. Vi henstiller til, at det sker i dagtimerne.

FRAVÆR I tilfælde sygdom eller andet fravær skal der gives besked til Mellervangskolens kontor på telefonnummer 99824300 mellem kl. 7.30 – 8.00. Hvis vi ikke har modtaget en besked fra hjemmet, kontakter lærerne hjemmet om årsagen til, at eleven ikke er

mødt. Lærerne kan give en elev fri en enkelt dag på forespørgsel fra hjemmet. Ved ønske om flere dages frihed fra undervisningen skal skolens leder have anmodningen fra hjemmet med en begrundelse for ønsket.

LEKTIER Eventuelle lektier kan ses på Elevintra. Eleverne skal under vej-

KSL-klasserne 2012 -2013

ledning fra deres lærere notere lektier i Elevintra.

13

Mellervangskolen


EN GOD SKOLEDAG Det er vigtigt for jeres barns velbefindende og følelsen af at være parat til skoledagen, at skoletasken er i orden med de udleverede undervisningsmaterialer og bøger. At blyanter, viskelæder, lineal og andet tilbehør altid er i orden og medbringes dagligt.

madpakke med. I skolens kantine kan man få et gratis morgenmåltid (mælk, rosiner og havregryn), og der er mulighed for at købe mad og drikkevarer. Det er derimod ikke tilladt at forlade skolen i løbet af skoledagen for at købe mad i nærområdets butikker.

Det er vigtigt, at eleverne har fået en god morgenmad og har en

KSL-klasserne 2012 -2013

14

Mellervangskolen


DUS – FOR DE YNGSTE Skolefritidsordningen er placeret i forbidelse med den øvrige fritidsordning og ved indskolingsgruppens klasselokaler. Pædagogerne er med i en del undervisningstimer i løbet af skoledagen sammen med lærerne. Det er pædagogerne, der varetager undervisningen i indskolingsgruppen i idræt, musik og billedkunst.

KSL-klasserne 2012 -2013

Efter undervisningstimernes ophør tilrettelægges aktiviteterne for børnene ud fra et udviklingsorienteret grundlag for det enkelte barn i et samvær med de øvrige børn i afdelingen. Fritidstilbuddet deltager i fritidsordningens øvrige fælles arrangementer i løbet af året.

15

Mellervangskolen


Det gælder f.eks. overnatning i forbindelse med Halloween, ture i skøjtehal, Hesteskoen, karneval i Aalborg Øst o.lign. Årets store begivenhed er CirkusMellervang i juni måned.

KSL-klasserne 2012 -2013

Informationer om arrangementer og individuelle beskeder gives på Forældreintra. Pædagogerne deltager i skole/hjemsamtalen sammen med lærerne.

16

Mellervangskolen


SAMARBEJDE MED PÆDAGOGISK, PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Skolen og PPR har et godt og konstuktivt samarbejde i form af udviklingsmøder, i dialogmøder med personalet for udvikling af den pædagogiske praksis og i det daglige samarbejde mellem lærer og PPR- medarbejder vedr. den enkelte elevs udvikling og trivsel. Forældre er til enhver tid velkommen til at kontakte PPR vedr. spørgsmål om barnets faglige og sociale udvikling i skoleforløbet.

KSL-klasserne 2012 -2013

I november/december afholdes revisation af tilbuddet for den enkelte elev. I maj måned afholdes et statusmøde omhandlende den enkelte elev. Det enkelte barn er som udgangspunkt visiteret til undervisningstilbuddet i maksimalt tre år. I tilfælde af at det vurderes, at barnet har et fortsat behov for undervisningstilbuddet, skal der være en ny visitationsrunde i det centrale visitationsudvalg i PPR.

17

Mellervangskolen


BILAG: INKLUSION AF ELEVER FRA SPECIALKLASSERNE TIL FAG OG KLASSER I DEN ØVRIGE SKOLE Elever fra specialklasserne kan inkluderes i et eller flere fag, hvor de har mulighed for at følge det faglige niveau. Selv om et barn er visiteret til et specialklassetilbud er det ikke ensbetydende med, at det er alle skolefag, som barnet har vanskeligheder med. Nogle fag kan måske følges i den øvrige skole f.eks. med IT som kompenserende hjælpemiddel. Det kan ligeledes være tale om inklusion i kreative fag eller idræt. Formål for inklusionen i den øvrige skole  at tilgodese det enkelte barns faglige og sociale udfordringer i specialklasserækken i løbet af skoleårene i specialklassen.  at forberede det enkelte barn på en fuld inklusion i den øvrige skole på sigt. Succeskriteriet for undervisningen i specialklasserækken er, at eleverne kan udskrives til hel eller

KSL-klasserne 2012 -2013

delvis skolegang i den øvrige skole. For at opnå en vellykket inklusion er der følgende procedure: På skolen Klassens lærere i samråd med PPR forelægger ønske om inklusion af en elev eller en elevgruppe i fag og på en årgang til skolens leder. Skoleleder overvejer hvilke klasse, der kan være relevante for inklusionen. Skolens leder retter henvendelse til den modtagne faglærer. Afgivne og modtagne faglærere udveksler oplysninger. Med forældrene og eleven Skoleleder, klasselærer eller en repræsentant fra PPR indkalder forældrene for at drøfte muligheden for inklusion i enkelte fag i den øvrige skole. Forældrene informeres om, hvordan overgangsforløbet kan være. Inklusionen

18

Mellervangskolen


aftales med forældrene. Klasselærer og forældre fortæller eleven om forløbet. Når inklusionen er drøftet og aftalt med forældre og elev Eleven, modtagne og afgivende faglærere mødes for præsentation. Én af skolens inklusionsmedarbejdere deltager og er sparringsparter for den nye faglærer i den kommende planlægning og gennemførelsesperiode i klassen. Eleven introduceres for klassen sammen med egen faglærer eller inklusionsmedarbejder. I en periode arbejder eleven med støtte fra egen faglærer i den nye klasses materialer og metoder. I den første tid i den nye klasse følger én af skolens inklusionsmedarbejdere eleven.

med lektielæsning i de timer, hvor eleven fortsat er i specialklassen. Inklusionsmedarbejderen skønner, hvornår eleven kan klare sig på egen hånd i timerne. Ordningen evalueres efter ca. 3 mdr. Ved evalueringen deltager skoleleder, repræsentant fra PPR, inklusionsmedarbejderen, faglærer, forældre og elev. Tiltag til fremme af inklusion af specialklasseeleverne på Mellervangskolen Med det formål at inkludere bedst muligt og fremme processen med enkeltinklusion drøftes det hvert forår, om der er klasser og fag, hvor der ved skemalægningen skal parallellægges timer mellem specialklasserækken og årgange i den øvrige skole.

Den afgivne faglærer følger op på det nye faglige stof, som er blevet præsenteret for eleven i den nye klasse. Læreren er behjælpelig

KSL-klasserne 2012 -2013

19

Mellervangskolen


BILAG: ENERGIBOX – PALS

KSL-klasserne 2012 -2013

20

Mellervangskolen


BILAG: KORT OVER SKOLEN – HVOR BOR KSL-KLASSERNE

KSL-klasserne 2012 -2013

21

Mellervangskolen


BILAG: ALTERNATIVE SKOLEDAGE 2012-2013 August

December

14

3

16

1-9 årgang og 3i-10i Første skoledag Mødetid 0800 – 1245 Fællessamling i hallen 0815 1 årgang Mødetid 0900 – 1245 1i Mødetid 0800 - 1130 0 årgang Mødetid 1000 - 1245

September 17 21

0-6 årgang og 1i – 7i Tværfaglig uge 7-10 årgang og 8i-10i Valgfagsuge Mødetid for begge: 0800-1245

Oktober 12

26

0-10 årgang Skolernes motionsløb Mødetid 0800 - 1130 0-10 årgang PALS’ 2 års fødselsdag 1000 – 1130 Normalt skema før og efter.

November 5 9

0-6 årgang og 1i – 7i Tværfaglig uge 7-10 årgang og 8i-10i Valgfagsuge Mødetid for begge: 0800-1245

KSL-klasserne 2012 -2013

20 21

0-4 årgang Juleklippedag Mødetidspunkt: 0800-1245 5-10 årgang: Juleturnering Mødetidspunkt 0800-1245 0-10 årgang: Mødetidspunkt 0800-1130 0-5 årgang: Kirkegang i løbet af formiddagen 1100-1130: Fælles afslutning i hallen for alle

Februar 4 15 11 14

14 15

6 og 7 årgang: Forbereder muscical til skolefest 0-5 årgang Emneuge Mødetid 0800-1245 8-10 årgang og 8i-10i Valgfagsuge Mødetid for begge: 0800-1245 Skolefest 1700-2100 0-10 årgang Oprydning afrunding skolefest Mødetid 0800-1130

Juni 27

28

22

0-8 årgaang og 1i-7i Idrætsdag Mødetid 0800-1245 0-8 årang og 1i-10i Sidste skoledag Mødetid 0800-1130 1100: Fælles afslutning i hallen.

Mellervangskolen


KSL-klasserne 2012 -2013

23

Mellervangskolen


KONTAKT Mellervangskolens kontor Frøstrupvej 4, 9220 Aalborg Øst

Tlf: 99 82 43 00 Mail: mellervanskolen@aalborg.dk DUS: 99 82 43 00, lokalnr 3

Åbningstid 0730 – 1330 Hjemmeside: www.mellervanskolen.dk Skoleleder og leder af KSL-klasser: Viceskoleleder: Afdelingsleder: DUSfællesleder:

Edith Bech Riemer Kaj Søndergaard Nielsen Kristine Klitgaard Mikkelsen Lars Steen Nielsen

PPR Tranumparken 8 9220 Aalborg Øst

Tlf: 99 31 62 00

Psykolog: Konsulent: Talepædagog:

Ditte Rørbæk Nissen Pia Munkholm Lindbøg Trine Weitze

UU-Aalborg, Ny Kastetvej 1-3, 9000 Aalborg

Tlf. 99314524

UU-vejleder

Jacob Bjørn Madsen

Skolesundhedstjeneste

Tlf:25 20 09 60

Skolesundhedsplejerske:

Jette Højbak Hansen

KSL-klasserne 2012 -2013

24

Mellervangskolen

KS-klasser  

Folder om KSL-klasser, Mellervangskolen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you