Page 1

TREBALL COOPERATIU AMB GOOGLE DOCS: XARXES LOCALS FET PER: Mireia Martínez i Melinda Burton. DATA: 29/09/2013

EL HARDWARE: és el conjunt dels components físics d’un ordinador, es a dir, tot el que es pot veure i tocar. Hi ha dos tipus de hardware: 1.  Tot  el  que  es   troba  dins  la torre o CPU, i  que  per  tant no podem veure a  simple vista.

2. Tot  el  que  es   troba  al  voltant  de  la  torre  o  CPU,  i  que  per  tant,  si  que  veiem  a simple vista, i denominem perifèrics.

EL SOFTWARE: són les instruccions que l’ordinador necessita per poder funcionar, no existeixen físicament, no es poden veure ni tocar. Hi ha dos tipus de software: ­  Sistemes Operatius: la  seva funció és  que  l’ordinador gestioni  els seus recursos de forma eficient, ademes de permetre la comunicació amb l’usuari. Un exemple de sistema operatiu es el Sistema Windows.


­ Aplicacions:  Són  programes  informàtics que  tracten  de  resoldre  de necessitats concretes de l’usuari, com per exemple: escriure, dibuixar, escoltar música etc.


ELS ELEMENTS D’UN ORDINADOR(definicions):

1. Monitor o pantalla: És la unitat de visualització d’un ordinador. 2.  Targeta  mare  :  És  el  component  més  important  d'un  ordinador,  ja  que  en  ell s'integren  i  coordinen  tots  els  altres  elements  que  permeten  el  seu  adequat funcionament.  D'aquesta  manera, una  targeta  mare es comporta  com aquell dispositiu que opera com la plataforma o circuit principal d'un ordinador. 3.  Processador:  és   un  circuit  integrat  que  conté  tots  els  elements  del  CPU  (central processing unit) 4.  Ranures  IDE  :  És  un  circuit  físic  (port)  pel  qual  es  conecten  els  dispositius d’emmagatzematge de dades 5.  Memoria  RAM:  RAM  són  les  sigles  de  Random  Access  Memory;  és  un   tipus  de memoria, la més comú en ordinadors. 6.Targetes PCI: És un port USB. 7. Font de poder: és el sistema que otorga la electricitat que necessita l’ordiinador. 8.Unitat de  CD/ROM  : és  un  disc compacte que conté les dades d'accés, però sense


permisos d'escriptura,  un  equip   d'emmagatzematge   i  reproducció  de  música,  el CD­ROM estàndard va ser establert el 1985 per Sony i Philips. 9. Unitat de disc flexible: és un dispositiu d’emmagatzemament de dades format per una peça circular de material magnétic que permet la gravació i la lectura de dades. 10. Teclat: és un dispositiu utlitzat per la introducció d’ordres i dades en un ordinador. 11. Ratolí :  és un dispositiu que permet  a l’usuari controlar dades dins la pantalla.


SISTEMA OPERATIU És  el  conjunt  dels  diferents  programes  que  controlen  el  funcionament  d'un   ordinador,  és  el  programari responsable  de  gestionar  els  recursos  d’un  ordinador.  Els  elements  principalsd’un sistema  operatiu  són les aplicacions que aquest utilitza: word, media player, hotmail...

CLASSIFICACIÓ SEGONS ELS TIPUS DE SOFTWARE

Software de  sistema: És el  programari que ens permet  tenir  una  interacció amb el  nostre  ordinador, és a  dir,  és  el  sistema  operatiu.   És  el programari essencial per un  ordinador, sense  ell  no podria funcionar, com a exemple tenim a Windows, Linux, Mac OS X. Software  de  Programació:  És  un   conjunt  d'aplicacions  que  permeten  a  un programador  desenvolupar els  seus  propis  programes  informàtics  fent  ús  dels  seus  coneixements  lògics  i   llenguatges  de programació. Exemples: Editors de text Intèrprets Enllaçadors Depuradores Entorns de Desenvolupament Integrats (IDE) Software d'Aplicació:  Són  els  programes  que ens permeten realitzar  tasques  específiques  en  el  nostre sistema.  A  diferència  del  programari  de  sistema,   el  programari  d'aplicació  està  enfocada  en  un  àrea especifica  per   a  la  seva  utilització.  La  majoria   dels  programes   que  utilitzem  diàriament  pertanyen  a aquest  tipus  de  programari,  ja   que  ens  permeten  realitzar  diversos  tipus  de  tasques  en  el  nostre sistema.


Exemples: Processadors de text. (Bloc de Notes) Editors. (Photoshop per al Disseny Gràfic) Fulls de Càlcul. (MS Excel) Sistemes gestors de bases de dades. (MySQL) Programes de comunicacions. (MSN Messenger) Paquets integrats. (Ofimàtica: Word, Excel, PowerPoint ...) Programes de disseny assistit per ordinador. (AutoCAD)

XARXA; És un  grup interconnectat  d’ordinadors.  La finalitat  principal  per  a  la creació  d'una xarxa és  compartir els recursos  i  la  informació  en  la  distància,  assegurar  la  fiabilitat  i  la  disponibilitat  de  la  informació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d'aquestes accions. Avantatges de treballar en xarxa →  ∙ No és necessari que els membres de l’equip es trobin al mateix lloc fisicament.  ∙ Permet la comunicació a temps real i no temps real ∙ Facilita l’emmgatzematge  i  l’accés ràpid  a la  informació i  el coneixement generat. ∙ Permet l’accés a diferents fonts  de coneixement, opinions i punts de vista. Targeta de  xarxa  o  red  →  és una  targeta d’expansió  inserida dins  l’ordinador  amb  una  o  mes  obertures externes, per on es connecta el cable de xarxa.

TIPUS DE XARXA, SEGONS L’EXTENSIÓ:

Segons l'extensió de la xarxa, podem distingir les següents: PAN  (PersoNetwork):  la  seva  extensió  abraça  uns  pocs  metres   i  permet  connectar  dispositius  a  un ordinador via Bluetooth. LAN (Local Area Networknal Area ): xarxa d'àrea local.La seva extensió seria un edifici. CAN (Campus Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa universitat. MAN  (Metropolitan  Area  Network):  la  seva  extensió  abraça   diversos  edificis  de  la  mateixa  àrea metropolitana.


WAN (Wide  Area  Network):  la  seva  extensió  abraça  diversos   edificis  de  localitats,  provincies  i  fins  i  tot països diferents.

Clau WEP:Wired  Equivalent  Privacy  :és  la   disfusió   de  les  xarxes  però  sense  fils,  aquesta  xarxa  es transmet   les  dades   per  ones   de  ràdio.   WEP  cap  al  2003  va  estar  reemplaçat  per  Wi­Fi  Protected Access (WPA).

TIPUS DE XARXA SEGONS LA DISPOSICIÓ FÍSICA AMB CABLES

Bus

Avantatges → ­Són fàcils d’instal∙lar ­Van molt be en xarxes petites ­S’utilitza molt poc cable ­Molt fàcil d’ampliar i no requerix armari de cablejat


Inconvenients→ ­L’avaria d’un node, punt de connexió d’un equip informàtic pot afectar tota la xarxa ­La detecció i el diagnòstic d’avaries es difícil ­El trànsit intens en el segment central pot arribar a col∙lapsar la xarxa (col∙lisions) ­Quan afegim una estació i obrim la xarxa, n’anul∙lem el funcionament

Anell Avantatges→ ­Avaries fàcils de detectar ­Evita les col∙lisions donant torns a cada ordinador ­Poden utilitzar­se per volums d’informació grans ­No requereix armari de cablejat Inconvenients→ ­Expandir aquest tipus de xarxa resulta més complicat que en altres tipus d’estructures Són xarxes mes cares perquè cal connectar totes les estacions a un mateix cable en forma d’anell ­Si cau un node paralitza tota la xarxa Estrella Avantatges→ ­Avaries localitzades amb facilitat ­Si s’avaria un equip no afecta la resta de la xarxa ­Les ampliacions són més senzilles Inconvenients→ ­Si s’avaria el concentrador bloqueja la xarxa ­Requerix col∙locació d’armari de cablejat ­La instal∙lació es cara per la quantitat de cable a utilitzar i pel propi cost del concentrador.


Arbre Avantatges→ ­La detecció d’avaries és molt senzilla ­L’ampliació de nodes es molt fàcil de fer Inconvenients→ ­Hi ha una dependència de la línia principal ­Les avaries en una branca provoquen la caiguda de tots els nodes ­Existeixen problemes d’atenuació del senyal per les distancies i poden necessitar repetidors ­Requereix col∙locació d’armari de cablejat

Malla Avantatges → ­No requereix un node central. ­La caiguda d’un node no implica la caiguda de la xarxa ­L’ampliació de nodes és molt fàcil de fer Inconvenients → ­Molt cares d’instal∙lar ­Precisen gran quantitat de cablejat ­Cobren molta importància en l’ús del Wireless

SWITCH I HUB Un  switch  és  un  dispositiu  de   propòsit  especial   dissenyat  per  a  resoldre  problemes  de   rendiment  a  la xarxa.   El   hub  és  un  equip  de  xarxa  que  treballa  a  la  capa  1  del model  OSI.  És  un concentrador multiport que reagrupa  el  conjunt  de  fluxos  de xarxes  en els  seus ports i  sense  preocupar­se de  allotjadors  emissors  i receptors reenvia tot el flux a la xarxa. Diferencia:  Els  concentradors   i  els  commutadors  són  tipus  d'equip  de  xarxa  diferents  que   connecten dispositius entre si. Es diferencien en la manera en què transmeten el tràfic de xarxa que reben


HARDWARE DE  CONEXIÓ → instal∙lar  a  tots  els  ordinadors  unes targetes de  xarxa.  Aquestes targetes permeten  configurar  l’ordinador  on  s’instal∙la  i  l’afegeix  a  la  xarxa  d’àrea  local.   Per  poder  enllaçar   el nostre ordinador amb una xarxa existent o a Internet necessitem una connexió de xarxa.

XARXES SENSE  FIL→   Gràcies  a  les  Wireless  ara  podem   gaudir  de  la  connexió  a   diferents  xarxes sense  unir­los  amb   cables  sinó  que  es  fa  pel  mitjà  de   transmissió  que  és  l’aire.  Entre  les  tecnologies sense fil més utilitzades cal destacar:   ­Infrarojos:  permeten  la  comunicació  entre  dos  equips  a   través  d’uns  leds  infrarojos.  Això  està  pensat per enviar poques dades a unes velocitats de transferència molt baixes. ­Bluetooth:  amb  aquesta  tecnologia  es  pot  posar  dispositius  sense  fil per  a ús  personal.  Els  dispositius no s’han de veure perque aquest procés es dugui a terme.

PROTOCOLS DE XARXA WINDOWS Un  protocol  de  xarxa  és  el  conjunt  de  regles  que  especifiquen  l’intercanvi  de  dades o d’ordres durant la comunicació entre els hosts que formen part de la xarxa. ADREÇA  IP  →  Una  adreça  IP  és  una seqüència  de  quatre  nombres separats per  punts, indentifica  cada ordinador dins de la xarxa,A més és únic.

Informàtica  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you