Page 1

; + .  5 # ; +    

“$GFK×\\COCP0G;CROCMćUVGOKĩVKT!Œ 4KUCNGK0WT#TCĩVÆTOCNCTÆ5GORQ\[WOW

)GPÁ5CKFNGTćUVCPDWNŏFC$WNWĩVW

06 8CMHÆOÆ\C 7NWUNCTCTCUÆćNIK

07

'NK$Qĩ)KVOGFK)KFKNGEGM ;GTG2TQH&TćDTCJKO #DW4CDKŏPKPCTFÆPFCP

18

12

*CPÆONCT2CPGNK ő$KT4QN/QFGN1NCTCM $GFK×\\COCPŒ

;C[ÆPNCT


7NWUNCTCTCUÆ)GPÁ#MCFGOKU[GPNGT-QPHGTCPUÆ ćUVCPDWNŏFC6QRNCPFÆ &×P[CPÆPŏ[KCĩMÆP×NMGUKPFGP5CKF0WTUKXG4KUCNGK0WTGUGTNGTK×\GTKPGOCUVGTXGFQMVQTC[CROCMVCQNCPŏFGPHC\NC CMCFGOKU[GPćUVCPDWNćNKOXG-×NV×T8CMHÆŏPÆP ćć-8 ÑPE×N×þ×PFG×Á×PE×FGHCDKTCTC[CIGNFK$KTDKTNGTK[NGIÑT×ĩCNÆĩXGTKĩKP FGDWNWPCPKNKOCFCONCTÆRNCMGVNGÑF×NNGPFKTKNFK

4KUCNGK0WTXGO×GNNKſ$GFK×\\COCP5CKF0WTUK×\GTKPGKNOKCMC FGOKMM×NV×TGNXGUCPCVUCNHCCNK[GVNGTF×\GPNG[GPćć-8VCTCHÆPFCP DW [ÆN ×Á×PE×U× F×\GPNGPGP )GPÁ #MCFGOKU[GPNGT -QPHGTCPUÆ /GTVGT)TGGPRCTM1VGNŏFGIGTÁGMNGĩVKTKNFK6QRNCPVÆ[CHCTMNÆ×NMG FGPŏÆCĩMÆPIGPÁCMCFGOKU[GPKP[CPÆUÆTC5CKF0WTUKXG4KUCNGK 0WT MQPWUWPFC ÁQM UC[ÆFC OCMCNGUK XG MKVCDÆ DWNWPCP RTQHG UÑTMCVÆNFÆ#[TÆECUGOKPGTG$GFK×\\COCP*C\TGVNGTKŏPKP[CMÆPVCNG DGNGTKPFGP/GJOGV(ÆTÆPEÆ/WUVCHC5WPIWT#DF×NMCFKT$CFÆNNÆXG 5CKF©\FGOKTFGIGNFK &×P[CEQþTCH[CUÆPÆPHCTMNÆ×NMGNGTKPFGPIGNGPIGPÁCMCFGOKU[GP NGTDKT[CPFCPVCPÆĩÆTMGPDKT[CPFCPFC4KUCNGK0WTMQPWUWPFCW\ OCPKNKOCFCONCTÆ[NCVG\NGTKJCMMÆPFCIÑT×ĩCNÆĩXGTKĩKPFGDWNWPFW 4KUCNGK0WTKNGKNIKNK[CRÆNCPMQPWĩOCNCTFCPUQPTCMGPFKPKEQĩMWP JKUUGVVKþKPK DGNKTVGP $GFK×\\COCPŏÆP [CMÆP VCNGDGNGTKPFGP /GJOGV (ÆTÆPEÆő$WJGTJCPIKDKT¸NKOKP[C\FÆþÆDKTMKVCRFGþKN$WKPUCPNÆþÆ MWTVCTOCMKÁKPJC\ÆTNCPOÆĩDKTTGJDGTFKTšQMI×\GNMQPWĩOCNCT[C RÆNFÆ&QNC[ÆUÆ[NC[WTVFÆĩÆPFCPDWMCFCT4KUCNGK0WTŏWCPNC[CDKNGP KPUCPIÑTGDKNOGM[ÆNUQPTCDK\KOKÁKPD×[×MDKTDC[TCO$K\G

UGPGGXXGN4KUCNGK0WTŏWMKĩK[NGMQPWĩW[QTFWM$K\GŎ$WĩGMKNFG PCUÆNQNCECM!ŏFK[GUQTW[QTNCTFÆ$K\FGŎ[ÆNUQPTCUÆKÁKPÁCNÆĩ OC[CRÆ[QTW\ŏFK[QTFWM$WÁCNÆĩOCNCTÁQMÑPGONKŒFGFK &×P[CPÆPŏ[KCĩMÆP×NMGUKPFGPŏVCPHC\NCIGPÁCMCFGOKU[GPXG EKXCTÆPFCRTQHGUÑT×PUGOKPGTGMCVÆNFÆþÆPÆDGNKTVGPćUVCPDWNćNKOXG -×NV×T8CMHÆ ćć-8 ćETC-WTWNW$CĩMCPÆ2TQH&T(CTKU-C[Cő2TQHG UÑTNGTIGPÁCMCFGOKU[GPNGTGFGTUXGTOGMKÁKPDWTCFCNCT$WI×PI× \GNDKTI×P[CĩÆ[QTW\ŒFK[GMQPWĩVW 4KUCNGK 0WTŏWP [×\[ÆNÆP GP ÑPGONK GUGTK QNFWþWPW FKNG IGVKTGP #$&ŏNK *ÆTKUVK[CP FKP IÑTGXNKUK +CP /CTMJCO ő4KUCNGK 0WT OQFGTP KOCPNÆKPUCPÆPMCTĩÆNCĩVÆþÆDKTÁQMRTQDNGOG[CPÆVXGTK[QT$WMKVCRVC #NNCJŏÆPXCTNÆþÆXGÑNF×MVGPUQPTCFKTKNOGKNGKNIKNKPCUÆNÁÑ\×ONGTUW PWNOWĩQPWIÑTOGMKUVK[QTWOŒKHCFGNGTKPKMWNNCPFÆ ő4KUCNGK 0WT DWI×PG MCFCT MCTĩÆNCĩVÆþÆO GP O×MGOOGN MKVCR VÆŒFK[GP*KPFKUVCPNÆ5WJCKN8KNC[KNő4KUCNGK0WTŏFCFKMMCVKOKÁGMGP ćUNCOK[GVŏKOQFGTPDKNKONGTNGCÁÆMNC[CPKNMGUGTFK-WTŏCPÆ-GTKOŏKPKNM VGTE×OGUK[FK4KUCNGK0WTDK\GRQ\KVKHDKNKONGTNGFKPCTCUÆPFCDKTÁC VÆĩOCPÆPDWNWPOCFÆþÆPÆIÑUVGTFKőĩGMNKPFGMQPWĩVW

7NWUNCTCTCUÆ)GPÁ#MCFGOKU[GPNGT-QPHGTCPUÆPÆP&ÑTF×PE×U×P×P*C\KTCP#[ÆPFC)GTÁGMNGĩVKTKNOGUK2NCPNCPOCMVCFÆT

2


3


4


7NWUNCTCTCUÆ)GPÁ#MCFGOKU[GPNGT-QPHGTCPUÆ ©F×N6ÑTGPK $GFK×\\COCP 5CKF 0WTUK XG 4KUCNGK 0WT ×\GTKPG [QþWP KNOK XG CMCFGOKM ÁCNÆĩOCNCTÆ KNG VCPÆPCP 2TQH &T #OOCT &LKFCN XG2TQH&T+CP/CTMJCOŏCDKTGT RNCMGV XG ÁCNÆĩOCNCTÆPÆ FCJC XGTKONK [×T×VGDKNOGNGTK KÁKP DKTGT FK\×UV×DKNIKUC[CTJGFK[GGFKNFK %G\C[KT ¯PKXGTUKVGUKŏPFG ÑþTGVKO IÑTGXNKUK QNCP 2TQH &T #OOCT &LKFCN DKT ÁQM MQPHGTCPUVC MQPWĩOC [CROÆĩ XG CMCFGOKM FGTIKNGTFG 0WTUK ×\GTKPG OCMCNGNGTK [C[ÆPNCPOÆĩ QNOCMNC DKTNKMVG UC[ÆUÆ ÁÆMCP 2TQH&T+CP/CTMJCOŏC 2TQH&T#OOCT&LKFCNŏC*GFK[GXG #TCRÁC 'P0WT FGTIKUKPKP FG *GFK[GXG2NCMGV1TJCP©\DG[XGćDTCJKO 2NCMGV2TQH&T5GTXGV#TOCþCPXG 2TQH&T(KMTK2CNC6CTCHÆPFCP8GTKNFK GFKVÑTN×þ×P× [×T×VOGMVGFKT /KTOCJOWVQþWNNCTÆ6CTCHÆPFCP8GTKNFK #$& 8KTIKPKC 6JGQNQIKE 5GOKPCT[ TGMVÑT× QNCP 2TQH &T +CP /CTMJCO FC 4KUCNGK 0WT XG 5CKF 0WTUK ×\GTKPG [C\OÆĩ QNFWþW XG F×P[CÁCRÆPFCÁQMRTGUVKLNKDKT[C[ÆPGXKQNCP#UJICVG[C[ÆPNCTÆPFCPÁÆMCP×ÁCFGVMKVCDÆKNGVCPÆPOCMVCFÆT $WPNCTő$GFK×\\COCPŏÆP)Ñ\×[NG-×TGUGNNGĩOGXG#JNCMŒ )NQDCNK\CVKQP'VJKEUCPF+UNCO6JG%CUGQH $GFKW\\COCP 5CKF 0WTUK ő$GFK×\\COCP 5CKF 0WTUKŏ[G /WJCVCR 1NOCMŒ 'PICIKPI YKVJ $GFKW\\COCP 5CKF 0WTUK # /QFGN QH +PVGTHCKVJ &KCNQIWG ő4KUCNGK 0WTŏC )KTKĩŒ #P +PVTQFWEVKQP VQ 5CKF 0WTUK .KHG 6JQWIJVCPF9TKVKPIU

)GPÁ#MCFGOKU[GPNGT-QPHGTCPUÆMQPWĩOCNCTÆPÆPVCOCOÆPÆYYYXKOGQEQOKKMXCFTGUKPFGPK\NG[GDKNKTUKPK\

5


8CMHÆOÆ\C7NWUNCTCTCUÆćNIK +&5$)GPÁNGTK 4KUCNGK0WTXG5CKF0WTUK×\GTKPGKNOKCMCFGOKM UQU[CNM×NV×TGN XG UCPCVUCN CNCPNCTFC HCCNK[GVNGT F×\GPNG[GP ćUVCPDWN ćNKO XG -×NV×T 8CMHÆ OKUCſTNGTKPKCMĩCO[GOGþKPFGCþÆTNCFÆXGXCMÆH OGPUWRNCTÆ[NCOKUCſTNGTVCPÆĩVÆ 2TQITCOÆP FGXCOÆPFC ćUNCOK ÁCNÆĩOCNCT XG 4KUCNGK 0WT JCMMÆPFC UQJDGV GFKNGTGM UKPGXK\[QP IÑUVGTKOK [CRÆNFÆ 5KPGXK\[QPWP CTFÆPFCP KUG DKT UWPWONC ćUVCPDWNćNKOXG-×NV×T8CMHÆŏPÆP6×TMK[GXGF×P[CFCMK KOCP XG -WTŏCP JK\OGVNGTK JCMMÆPFC DKNIK XGTKNGTGM $GFK×\\COCPŏÆP XG 4KUCNGK 0WTŏWP F×P[C[C VCPÆVÆNFÆþÆPÆ XG F×P[CPÆP DKTÁQM ×PKXGTUKVGUKPFG $GFK×\\COCP XG 4KUCNGK 0WT DCĩNÆþÆ CNVÆPFC KNOK XG CMCFGOKM ÁCNÆĩOCNCTÆP [CRÆNFÆþÆ KHCFG GFKNFK 5KPGXK\[QPW D×[×M DKT KNIK KNG K\NG[GP +&5$ IGPÁNGTK 4KUCNG0WT 0WT JK\OGVK XG XCMHÆP ÁCNÆĩOCNCTÆ JCMMÆPFCUQTWNCTUQTCTCMDKNIKGFKPFK

St. John Üniversitesi’den 2TQH &T *CDKDGJ 4CJKO #$&5V,QJP¯PKXGTUKVGUKćNCJK[CV(CM×NVGUKŏPFGP2TQH&T*CDKDGJ4CJKOXCMHÆOÆ\Æ\K[CTGVGFGTGMXCMÆH ÁCNÆĩOCNCTÆ JCMMÆPFC DKNIK CNFÆ #[TÆEC MGPFKUK FG ő;×MUGM ©þTGVKOFG *K\OGV ©þTGPKOK $GFK×\\COCP 5CKF0WTUK©TPGþKŒMQPWDCĩNÆMNÆDKTMQPWĩOC[CRVÆ

2TQH &T *CDKDGJ 4CJKO XCMHÆOÆ\Æ \K[CTGVKPFG DKT UGOKPGT XGTFK

&KþGT <K[CTGVÁKNGTKOK\FGP $C\Æ -CTGNGT

6


'NK $Qĩ )KVOGFK )KFKNGP ;GTGŗ 2TQH &T (CTKU -C[C

IGÁGEGþKOŒFGFKő#ECDCćUVCPDWNŏCIGNGOG\OKUKP!ŒFG[KPEGOCCNGUGHÁQMKUVK[QTWO HCMCV \COCPÆO C\ CPECM [C\ UQPW IKDK IGNKR DKTC\ MCNOC[Æ F×ĩ×P×[QTWO FGOKĩVK ćĩVG QPWP GDGFK [QNEWþW DÑ[NG DCĩNCFÆ XG VGMTCT -CPCFCŏ[C CKNGUKPG FÑPGEGþK I×P× UCDCJC MCTĩÆ UCCV FÑTVVG D×V×P W[CPFÆTOC VGNGHQPNCTÆPCEGXCRXGTGOGOKĩVKXGQVGNIÑTGXNKNGTKRQNKUOCTKHGVK[NGQFCUÆPÆCÁVÆMNCTÆPFC ć$4#*ć/ / #$74#$ćBPKP CTFÆPFCP QÁQMVCPGDGFKCNGOGIÑÁO×ĩV×1VQRUK KPUCP JC[CVÆPFC DKT JCVÆTCUÆPÆP QNFWþW TCRQTWŎMCNRMTK\KPKŏKĩCTGVGFK[QTFW UGXFKþK DKTKUKPFGP ĩW XG[C DW ĩGMKNFG C[TÆNÆPEC ŎőMGĩMG VCPÆOCOÆĩ QNUC[FÆOŒ #NNCJ TCJOGV G[NGUKP EGPPGVK[NG UGPK FGFKþKQNWTćĩVGDWCEK\KÁKPFGćDTCJKO O×M¸HCVNCPFÆTUÆP ;# #-* ć$4#*ć/ #DW4CDKBÑ[NGDKTKPUCPFÆ*GTJCHVCQN- DTQVJGT [GTKPG JGR #MJ FGOG[K VGTOCUC FC I×PFG DKT VGNGHQPNC MQPW- EKJGFGTFK 5GPGNKDQĩIKVOGFKP)KFKĩWTFWMFGUGOO×DCNCþCQNOC\ NGP[GTGCUTÆPFCXCUÆPÆKOCPXG-WTBCP JK\OGVKPK DCĩVC #OGTKMC QNOCM ×\G*GTFGHCUÆPFCFC¯UVCF$GFK×\\COCŏNC TG #XWUVTCN[C 'PFQPG\[C (KNKRKPNGT XG KNIKNK[GPKDKTÁCNÆĩOCFCP[GPKDKTRTQLG- -CPCFC IKDK DKTÁQM [GTG VCĩÆFÆP $K\NGT FGPUÑ\GFGTFKćUVCPDWNŏCIGNOGMQPWP DWPWP ĩCJKVNGTK[K\ 'NKPFG F×P[CPÆP GP KÁKPDKTVWVMWKFK*GTJCNFGKUVG[KRFG[C- KVKDCTNÆ [C[ÆP GXNGTKPFG [C[ÆPNCPOÆĩ DKTRCOCFÆþÆKĩNGTKPDCĩÆPFC6×TMÁGÑþTGP- ÁQM MKVCDÆPNC JW\WTC IKVVKP $K\NGT DWPC OGM IGNKT *CVVC DW UQP GDGFK [QNEWNW- FC ĩCJKFK\ 8GHCVÆPNC F×P[C ÁCNMCNCPþC ÁÆMOCFCP KMK I×P ÑPEG *C\KTCP FÆ $KT ÁQM O×ĩVGTGM FQUV DK\K CTCFÆ XG šCTĩCODC I×P× CTCOÆĩVÆO $KT CTMC- ćDTCJKOŏG QNCP OKPPGVFCTNÆMNCTÆPÆ ő$K\K FCĩÆOÆ\ [KPG QPWP FGUVGþK KNG #NDGT- 5CKF 0WTUK XG 0WT %GOCCVK KNG VCPÆĩVÆTVC ¯PKXGTUKVGUKŏPG IKFGEGMVK 1 FC őCJŒ FÆQPWPCUÆNWPWVCECþÆ\!ŏŏFK[GFGTV[CPFGFK őDGP FG %WOC I×P× #NOCP[Cŏ[C FÆ1PWPFQUVNCTÆPÆFCVGUGNNKGFGPDW[DKTMQPHGTCPUCIKFGEGþKOQTCFCPFC FW/×UVGTKJQNC\K\MCTFGĩKOK\XGTCJCV I×PN×þ×PG #OOCPŏC UÆNCK TCJKO KÁKP

W[WćOCPÆPCIC[TGVKPGXG×OOGVK[CPNÆĩNCTFCP MQTWOCM KÁKP ÁCDCNCTÆPC ĩCJKFK\ 4CDDKO ĩGHMCVK[NG OWCOGNG GVUKP VCMUKTCVÆPÆCHHGVUKP 5GPG XG[C KFK /×ĩVGTGM FQUVWOW\ *CMCP ;CXW\ DCPC ő6JG /WUNKO9QTNFFGTIKUKPKPGFKVÑT×ćDTCJKO #DW4CDKB XCT 1PC TKUCNGNGTK VCPÆVOCOÆ\NC\ÆO'þGTQDKTVCPÆTUCJGOFGTIKFGÑ\GNUC[Æ[CRCTJGOFGÁQMI×ÁN× DKT CMCFGOKU[GP 4KUCNGNGTK DCVÆFC DKNJCUUC #$&BFG VCPÆVÆT FGOKĩVKŒ #TCFCP DKT O×FFGV IGÁVK VGNGHQPFC JCNC MWNCMNCTÆOFC ECPNÆ IKDK DKT UGU őDGP ćDTCJKO #DW4CDKŒFGFKő5K\KPNGVCPÆĩOCMKUVK[QTWO *CTVHQTF 5GOKPCT[ŏFGP UK\K CTÆ[QTWOŒFK[GGMNGFKćNMVCPÆĩOCOÆ\VGNGHQPFC QNOWĩVW XG VCMTKDGP DKT UGPG UQPTC ćUVCPDWNŏC IGNKPEG[G MCFCT GP C\ C[FC DKT MCÁ FGHC VGNGHQPFC IÑT×ĩO×ĩV×M ;KPGDKTI×P×PKXGTUKVGFGQFCOFCKMGP C[PÆUGUDWUGHGTUCPMKFCJC[CMÆPFCP IGNK[QTFW XG ćUVCPDWNŏFC QNFWþWPW UÑ[NGFK*GOGPIKVOGMKUVGFKþKOKUÑ[NGFKO XGCMĩCOCFQþTWCPNCĩVÆM[CVUÆPCOC\ÆPÆ 5×NG[OCPK[G %COKUKŏPFG GFC GFKR Q CMĩCO HCTMNÆ KMK FQUV OGENKUKPFG UQJDGVNGTG KĩVKTCM GVVKM $Ñ[NGEG GDGFG MCFCTW\CPCECMMCTFGĩNKM[QNEWNWþWRGMKĩOKĩQNCTCMDCĩNCOÆĩQNFW /GTJWO ćDTCJKO #DW4CDKB 4KUCNGK 0WTŏW DÑ[NGEG VCPÆOÆĩ QNFW XG JGT IGÁGPI×P[GPKRTQLGNGTXG[GPKÁCNÆĩOCNCT I×PFGOKOK\KQNWĩVWTFW

7


VW /CCNGUGH ÑOT× [GVOGFK#PECM DW MKVCR O×ĩVGTGM FQUVNCTÆPFCP 2TQH &T &CXKF)QCXG2TQH&T$KNCN-WĩRÆPCTŏÆP QTVCMGFKVÑTN×þ×PFGOGTJWOWPJCVÆTCUÆ PCKVJCHGFKNOGM×\GTGJC\ÆTNCPOCMVC

/GTJWO ćDTCJKO #DW4CDKŏPKP 'XK

&×P[CEC ×PN× The Muslim World FGT IKUKPKP Ñ\GN UC[ÆUÆPFCP UQPTC MC FCT OCMCNGPKP [GT CNFÆþÆ Islam at the Crossroads: On The Life and Thought of Bediuzzaman Said Nursi,CMC DKPFG Islam in Modern Turkey: An Intellectual Biography of Bediuzzaman Said Nursi $W GUGT FCJC UQP TC FQMW\ FKNG VGTE×OG GFKNFK Spiritual Dimensions of Bediüzzaman Said Nursi’s Risale-i Nur XG UQP QNCTCM FC Theodicy and Justice in Modern Islamic Thought: The Case of Bediuzzaman Said NursiIKDKGUGTNGTKPGFKVÑT N×þ×P× [CRVÆ XG DCVÆPÆP SUNY PRESS IKDKGPÑPFGIGNGP[C[ÆPGXNGTKPFGPÁÆM OCUÆPC XGUKNG QNFW *CVVC OGTJWO MCFCTOCMCNGPKP[GTCNCECþÆXG4KUCNGK 0WTŏWP FCJC K[K CPNCĩÆNOCUÆPC JK\OGVK JGFGHCNCPThe Companion to Bediuzzaman Said Nursi CFNÆDKTMKVC DÆPJC\ÆTNÆþÆKÁKPFG[FK$WMKVCDÆF×P[C PÆP GP GUMK [C[ÆPGXNGTKPFGP QNCP Brill [C[ÆPGXKPFGPÁÆMOCUÆKÁKPCPNCĩOC[CR OÆĩVÆXG[C\CTNCTCFW[WTWFCDWNWPOWĩ

$×[×MFGRTGOUGPGUKKFKXGćDTCJKO#DW 4CDKB(CVKJŏVGDKTGXFGMCNÆ[QTFW/CNG\ [C/KNNK¯PKXGTUKVGUKVCTCHÆPFCPF×\GPNG PGP WNWUNCTCTCUÆ DKT 4KUCNGK 0WT UGO RQ\[WOW KÁKP #þWUVQU I×P× DKTNKMVG /CNG\[CB[C IKVVKM ;GPK GXNK QNOCUÆPC TCþOGPGĩKPKDWTCFCDÆTCMOÆĩXGDK\KO NGDKTNKMVGQUGORQ\[WOCIGNOKĩVK*CV VC JKÁ WPWVOCO KMK I×PN×M WNWUNCTCTC UÆUGORQ\[WOWPMCRCPÆĩRCPGNKPFGDKT CMCFGOKU[GP ŎRisalelerin insanlÆk iÁin Áok faydalÆ olduþuna inandÆm ancak Dunu hayata nasÆl uygulamalÆyÆz’ FK[GUQTOWĩ VW1TCFCQNCPNCTDKNKTDKTCPDKTUGUUK\NKM QNFW /GTJWO JGOGP DKT EGXCR XGT FK őDershane aÁmanÆz lazÆmŒ 5QP TCFGTUJCPGPKP4KUCNGK0WTJK\OGVKPFG PG CPNCOC IGNFKþKPK XG 4KUCNGNGTKP VQR NWOUCN JC[CVC FGTUJCPGNGTNG PCUÆN GVMK NKQNFWþWPWW\WPECK\CJGVOKĩVK1CPQ ×PKXGTUKVGPKP ÑþTGVKO ×[GNGTKPFGP ADdurrauf Hoca MGPFK NQLOCPÆPÆ Gĩ[C NCTÆ[NC DKTNKMVG KNM FGTUJCPGPKP CÁÆNOC UÆ KÁKP XGTOKĩVK XG DÑ[NGEG /CNG\[CŏFC KNMFGTUJCPGJGOFGGPD×[×MXGMÑMN× ×PKXGTUKVGPKP MCOR×U×P×P KÁKPFG CÁÆN OÆĩVÆ *KÁ RNCPFC QNOCOCUÆPC TCþOGP GTVGUK I×P DKT 'PFQPG\[C UG[CJCVK [C RCNÆO FGFK XG MCNCDCNÆM DKT ITWR JCNKP FG %CMCTVCŏ[C IKFKNFK 6CPÆFÆM MKOUGNGT QNOCFÆþÆ KÁKP DKTC\ \QT DKT UG[CJCV QN

8

OWĩVW #PECM FCJC UQPTCMK UGPGNGT ,CYC 5WNCYCUK XG 5WOCVTC CFCNCTÆP FC HCTMNÆ ×PKXGTUKVG VCTCHÆPFCP UGO RQ\[WONCT F×\GPNGPFK XG DWPNCTÆP ÁQ þWPFCOGTJWOJC\ÆTDWNWPOWĩVW;KPG #XWUVTCN[Cŏ[C KMK FGHC DKTNKMVG UG[CJCVK OK\QNFW/GNDQWTPG¯PKXGTUKVGUKŏPFGXG 5[FPG[BFG4KUCNGNGT×\GTKPGMQPHGTCPU NCT[CRÆNOÆĩVÆ ;KPGćDTCJKO#DW4CDKŏPKPVGĩXKMXGFGU VGþK[NGKNMFGHCWNWUNCTCTCUÆCMCFGOKMKU VKĩCTGNGT [CRÆNOÆĩVÆ $W CTCFC $WTUC /CPKUC-C[UGTK-QP[C#PMCTC6TCD \QP XG 8CP IKDK ĩGJKTNGT IG\KNOKĩ HCTM NÆCNCPNCTFCMQPHGTCPUXGVQRNCPVÆNCT[C RÆNOÆĩVÆ/GTJWOIKFKNGPJGT[GTFGŎMÆTM [ÆNNÆMFQUVŏIKDKUÆECMO×PCUGDGVNGTMWTCT XG MCTK\OCVKM FCXTCPÆĩNCTÆ[NC KNIK QFCþÆ QNWTFW ćDTCJKO #DW4CDKB MGPFKUKPK ő$GP 1U OCPNÆ[ÆOŒFK[GKHCFGGFGTFK'XKFGÑ[ NG[FK IGTÁGMVGP VCO CPNCOÆ[NC DKT őJC PGFCPGXKŒKFK$W[C\Æ[ÆQMW[CPDKTÁQM FQUV DWPWP ĩCJKFKFKT MK GXK DKT QVGN IKDK KFK $KTÁQM CTMCFCĩÆOÆ\Æ I×PNGTEG JCV VC C[NCTEC GXKPFG OKUCſT GVOKĩVKT $K\ NGTKP \K[CTGVK KNG GXKPFG JGT FKP XG OKN NGVVGPFCXGVNKPKPMCVÆNFÆþÆJK\OGVGOGFCT [GOGMNGTXGVQRNCPVÆNCTQNWTFW1ÁQMUÆ ECMDKTFQUVVWDKTMCTFGĩVKXGIGTÁGMDKT *CNKNKFK#NNCJTCJOGVG[NGUKPĩGHMCVK[NG OWCOGNGGVUKP šQM O×VGXC\Æ XGHCNÆ HGFCM¸T IC[TGVNK O×VGĩGDDKUXGUÆECMDKTKPUCPFÆ*GTMG UKOFGPFQUVWXCTFÆ-GPFKUK(KNKUVKPNKQN OCUÆPC TCþOGP FK[GDKNKTKO MK GP [CMKP


FQUVNCTÆ CTCUÆPFC ;CJWFK MGUKOFGP KPUCPNCT FC XCTFÆ 2TQH&T0QTVQP /G\XKPUM[ XG 2TQH&T+NCP2CRRGIKDK;CJWFKMÑMGPNK CMCFGOKU[GPNGT DWPNCTÆP DCĩÆPFC IGNKTFK $KTÁQM FKN DKNKTFK ćPIKNK\EG #TCRÁC /CNC[EC (TCPUÆ\EC ćDTCPKEGXGQTVCFGTGEGFG6×TMÁGMQPWĩWTFW1ćPIKNK\EG[KÁQMJ¸MKOFKćPUCP QPW FKPNGTMGP CFGVC DKT O×\KM RCTÁCUÆ FKPNGTIKDK\GXMCNÆTFÆ-QPWĩOCUÆVCVNÆ TCJCVCMÆEÆUGNKUXGFQ[WTWEWKFK

WPWVOC\FÆ$KTFGHCUÆPFCOGĩJWT/CTMUKUV#PVQPKQ)TCOUEKŏFGPDCJUGVOKĩXG őſMTGPHCTMNÆF×ĩ×PUGOFGQPWPDKT[ÑP×P×VCMFKTGFK[QTWOŒFGOKĩVK)TCOUEK /WUUQNWPKB[G OG[FCP QMWOWĩ XG QPC PKURGV GFGTGM KFCO GFKNGEGþK IGEGPKP UCDCJÆPC MCFCT šKPEG ÑþTGVGP MKVCRNCT QMWOWĩVWTŏŏFGOKĩVK1MWOCMQMWOCM QMWOCMFGTFK7\WPWÁCM[QNEWNWMNCTÆPFC[GPKCNOÆĩQNFWþWDKTKMKMKVCDKDKVKTKTFK ¯UVCFŏÆP KNOG QNCP J¸MKOK[GVKPK JGT HÆTUCVVCFKNGIGVKTKTXGDKNJCUUC/GUPGXKK 0WTK[GŏPKP OWVNCMC ĩGTJNK QNCTCM ćPIKNK\EG[G VGTE×OG GFKNOGUKPK KUVGTFK $W MQPWFC DKT KMK VGĩGDD×U× FG QNFW CPECM CMKO MCNFÆ *GTJCNFG [CRCOCFÆþÆ KÁKP RKĩOCPNÆM FW[CECþÆ KĩNGTKP DCUÆPFC /GUPGXKK 0WTK[GŏPKP ćPIKNK\EG[G VGTE×OG GFKNGOGFGP IKVOGUK IGNKT -ÆUCECUÆ ÁQMC\KONKXGIC[TGVNKKFK)GPÁNGTKPÁQM QMWOC[CXG[C\OC[CKJVK[CEÆQNFWþWPW FKNGIGVKTKTXGJC[ÆƀCPÆTFÆ

-CÁ FGHC ćPIKNK\ CMCFGOKU[GPNGTFGP FW[OWĩWOFWT $KT FGHCUÆPFC *CTVHQTF 5GOKPCT[BPKP TGMVÑT× 2TQHGUÑT *GKFK *CFUGNNOGTJWOWPDKTMQPWĩOCUÆPFCP UQPTCőUGPKPKNOKPKDKNKTFKOFGćPIKNK\EG[KDWMCFCTI×\GNMQPWĩVWþWPWDKNOK[QTFWO VGDTKMNGTŒ FK[G QPC KNVKHCV GVOKĩVK <GMKXGJCHÆ\CUÆI×ÁN×DKTCMCFGOKU[GPFK *GT MQPWFC FGTKP DKNIKUK XCTFÆ $KNJCUUC ćUNCO F×P[CUÆ[NC KNIKNK UK[CUK XG UQU[CNVCTKJDKNIKUKÁQMFGTKPFK&K[GDKNKTKO MK VCPÆFÆþÆO CMCFGOKU[GPNGT KÁKPFG GPHC\NCMKVCRQMW[CPÆ[FÆ'XKPKPCNVMCVÆ MCFCTMKVCDÆPDWNWPFWþWVCOCPNCOÆ[NC DKT M×V×RJCPG KFK $KT ÁQM [GTG DKTNKMVG UG[CJCV GVVKM XG JGT IKVVKþKOK\ [GTFGOWVNCMCDKTMKVCRÁÆCTCTFGOG- ćDTCJKO#DW4CDKB(KNKUVKPŏFG*\ćUCBPKP FGPMKVCRUCVÆPCNÆTFÆ$WPWćUNCOCDCVBVC CU FQþWO [GTK QNCTCM FC DKNKPGP FC [CROÆĩVÆ šQM QMWT XG QMWFWþWPW 0C\CTGVJBFC F×P[C[C IGNFK XG MCT-

FGĩNK MCNCDCNÆM DKT CKNGPKP ÁQEWþW[FW ćĩICNCNVÆPFCMKJGT (KNKUVKPNKIGPÁIKDK Q FC OCNWO OCMWU VCNKJK [GPOGM KÁKPIC[TGVUCTHGVOKĩ ;ÑTGPKP [CDCPEÆ FKNFG GþKVKO XGTGP QMWNNCTÆPÆ ×UV×P FGTGEG KNG DKVKTOKĩ XG PKJC[GV ×PKXGTUKVG UQPTCUÆ GþKVKO KÁKP #$&ŏPKP IÑ\FG ×PKXGTUKVGNGTKPFGP 6GORNG ¯PKXGTUKVGUKŏPFG [×MUGM NKUCPU XG FQMVQTCUÆPÆ [CROÆĩVÆT #KNGUK[NG CTCEÆPFCĩGJKVGFKNGP(KNKUVKPNK2TQHGUÑTćUOCKN (CTWMKŏPKP VCNGDGUKFKT #MCDKPFG *CTVHQTF 5GOKPCT[ŏFG ÑþTGVKO ×[GUK QNCTCM IÑTGXGDCĩNCOÆĩVÆT7\WPECDKTO×FFGV *CTVHQTF 5GOKPCT[ŏFG IÑTGX [CROÆĩ XG Ñ\GNNKMNG 6JG /WUNKO 9QTNF FGTIKUKPKP GFKVÑTN×þ×P× [CROÆĩVÆT $W CTCFC *CTVHQTF 5GOKPCT[ŏPKP DKT *ÆTKUVK[CP OKU[QPGT MWTWNWĩWPFCP /×UN×OCP*ÆTKUVK[CP FK[CNQIW OGTMG\KPG FÑP×ĩOGUKPFG D×[×M MCVMÆUÆ QNOWĩVWT *CNGP *CTVHQTF 5GOKPCT[ŏPKP MCFTQUWPFC ćUNCO W\OCPÆFÑTVRTQHGUÑTDWNWPOCMVCFÆT$WPFCP UGPGMCFCTÑPEGFGF×P[CPÆPÑPGONK ×PKXGTUKVGNGTKPFGP -CPCFC #NDGTVC ¯PKXGTUKVGUKŏPFG ćUNCO #TCĩVÆTOCNCTÆ M×TU×U× DCĩMCPNÆþÆ XC\KHGUKPK ×UVNGPFK ;CUGOKP XG;WUWH KUKONKKMKÁQEWþW XCTFÆ #TMCUÆPFC ŏW CĩMÆPMKVCR XG [×\NGTEG OCMCNG DÆTCMVÆ #NNCJ ICPK ICPKTCJOGVG[NGUKP Ruhuna Fatiha.

øVWDQEXO

9


;CDCPEÆ /KUCſTNGTG ;ÑPGNKM 1MWOC 2TQITCONCTÆ ćUNCO×NMGNGTKPFGPHCTMNÆMGUKONGTFGPIGNGPCMCFGOKU[GPXGſMKTKPUCPNCTÆITWRNCTJCNKPFGXCMHÆOÆ\FC4KUCNGK 0WTŏWFCJCK[KCPNCOCMXG$GFK×\\COCPŏÆVCPÆOCMKÁKPGþKVKOIÑTOGMVGFKTNGT$WITWRNCTFCPFÑTF×PE×U× 6GOOW\CTCUÆPFCXCMHÆOÆ\FC[FÆ $KTJCHVCDQ[WPECXCMHÆOÆ\OKUCſTJCPGUKPFGOKUCſTGFKNGPCTCĩVÆTOCEÆNCT[QþWPDKTRTQITCONCJGO4KUCNGK 0WTFGTUNGTKJGOFGW[IWNCOCNÆQNCTCMÁGĩKVNKFGTUNGTGMCVÆNCTCMDKNIKNGTKPKRGMKĩVKTFKNGT2TQITCOFCCPCFGTUNG TKXGTGP4KUCNGK0WT-×NNK[CVÆŏPÆ#TCRÁC[CVGTE×OGGFGPćJUCP-CUÆO5CNKJKŏPKP[CPÆUÆTC/GJOGV(ÆTÆPEÆ#þC DG[2TQH&T#NRCTUNCP#ÁÆMIGPÁ2TQH&T(CTKU-C[CXG#NK-CVÆÑ\#þCDG[NGTFGÑ\GNQVWTWONCTFCDKTGTMQ PWĩOC[CRVÆNCT

ĩ

R

[

R

10


11


*CPÆONCT *CPÆONCTC $GFK×\\COCPŏÆ #PNCVVÆ “$KT 4QN /QFGN 1NCTCM $GFK×\\COCP 5CKF 0WTUKŒ ćUVCPDWNćNKOXG-×NV×T8CMHÆXG(CVKJ$GNGFK[GUKŏPKPQTVCMNCĩCF×\GPNGFKMNGTKő$KT4QN/QFGN1NCTCM$GFK×\\COCPŒ MQPWNWRCPGN(CVKJ#NK'OKTK-×NV×T/GTMG\KŏPFG[CRÆNFÆ2CPGNHCTMNÆMGUKONGTFGP[C\CTIC\GVGEKXGRTQITCOEÆNC TÆPDKTCTC[CIGNOGUK[NGDKTKNMQNOCÑ\GNNKþKPFGŗ/QTCN(/RTQITCOEÆUÆ<CJKFG¯NM×$CMKNGTŏKPUWPFWþWRTQITC OÆPOQFGTCVÑTN×þ×P×FG6KOCĩ;C[ÆPNCTÆIGPGN[C[ÆP[ÑPGVOGPK'OKPG'TQþNW[CRVÆ

(CVKJ#NK'OKTK-×NV×T/GTMG\Kŏ

ćUVCPDWN ćNKO XG -×NV×T 8CMHÆ O×VGXGNNK JG[GVK DCĩ MCPÆ XG $GFK×\\COCP 5CKF 0WTUKŏPKP VCNGDGUK /GJOGV (ÆTÆPEÆ RCPGN ÑPEGUK [CRVÆþÆ MQPWĩOCFC ő4KUCNGK 0WTNCTÆP [C\ÆNFÆþÆ FÑPGOFG JCPÆONCTÆP HGFCM¸TNÆMNCTÆ XG JK\OGVNGTKPK JCVÆTNCVVÆMVCP UQPTC MCVÆNÆOEÆNCTCDKTGTRNCMGVXGő$GFK×\\COCP5GTIKUKŒ MCVCNQINCTÆPFCPVCMFKOGVVK

GþKVKOG DCMÆĩÆ UÆTCFCP DQĩ OGUPGVUK\ F×P[GXK [CĩCONCKNIKNKFGþKNVCOCMUKPGUÆTCFÆĩÆD×V×P\C OCPNCTÆMCRUC[CPEKJCPĩ×OWNDKTOGUCHGFGFKTŒ )C\GVGEK [C\CT 0GXXCN 5GXKPFK FG ő$GFK×\\COCPŏÆP (CTMÆPFCNÆMNCTÆŒ DCĩNÆMNÆ MQPWĩ OCUÆPFCĩWPNCTÆCMVCTFÆ

2CPGNFG KNM QNCTCM [C\CT /QTCN (/ TCF[Q RTQI “1 MGPFK ÆĩÆþÆPÆ JGT \COCP ŎMCTCPNÆþC XG EGJC TCOEÆUÆ/GT[GO #[DKMG 5KPCPő$GFK×\\COCP0C NGVG MCTĩÆŏ MWNNCPOÆĩVÆTŗŒ UÆN$KT'þKVKO/QFGNKšK\OKĩVKT!ŒDCĩNÆþÆCNVÆPFCDKT MQPWĩOC[CRVÆ ő$GFK×\\COCPŏCMCTĩÆ[CTIÆNCTDWI×PMÆUOGPCĩÆN OÆĩVÆT#OCDKTÁQMÁGXTGFGJCNCFGXCOGVOGMVGFKT 5KPCP$GFK×\\COCPŏÆPJGOćUNCO¸NKOKJGOO× $W [×\FGP 5CKFK 0WTUKŏPKP ÁCDCNCTÆPÆP FQþTW CP VGHGMMKTJGOFGDKTGþKVKOEKQNFWþWPCFKMMCVÁGMVK NCĩÆNOCUÆ I×P×O×\FG ćUNCO EQþTCH[CUÆPFCMK FG 5KPCPĩÑ[NGMQPWĩVWő$GFK×\\COCPŏÆPGþKVKOCP þKĩKOKPXG[GPKQNWĩWONCTÆPCPNCĩÆNOCUÆCÁÆUÆPFCP NC[ÆĩÆPÆPÁCþNCTÆFQþTWQMW[CPFQþTWVGĩJKUNGTMQ FC ÑPGO VCĩÆOCMVCFÆT 5CKFK 0WTUKŏPKP MGPFK FÑ [CPXGDWPCIÑTGTGÁGVGNGT[C\CPDKTIÑP×NCFCOÆ PGOKPFGMKÁCDCNCTÆI×P×O×\GFGÆĩÆMVWVOCMVCFÆTŒ XG DKT FKP ¸NKOK IÑ\×[NG FG FGþGTNGPFKTOG[G VCDKK VWVWNUCFCQIGTÁGMVGPÁCþNCTÆCĩCPDKTF×ĩ×PEGWH ő1JGTĩG[FGPÑPEGDKTŎÆĩÆMUCXCĩÁÆUÆFÆTŏ+ĩÆMUC MWPCUCJKRVKTŒ XCĩÁÆUÆÁCþFCĩM×NV×T×PDKNKOMWTIWſNONGTKPKPUG XKNGPDKTMCXTCOÆFÆT7\C[[QNWſNONGTKPFGŎÆĩÆMUC ő¯UVCF $GFK×\\COCP 5CKF 0WTUK GþKVKO OGMCPK\ XCĩÁÆNCTÆŏGNNGTKPFGMKŎÆĩÆPMÆNÆÁNCTÆŏKNGMÑV×N×þ×PXG OCUÆPÆ ÑPEG MGPFK JC[CVÆPFC VCVDKM GVOKĩ [CPÆP MCTCPNÆþÆPI×ÁNGTKPGMCTĩÆUCXCĩÆTNCTŒ FCMKVCNGDGNGTKPG[CĩCFÆþÆJC[CVÆDK\\CVIÑUVGTGTGM CPNCVOÆĩ UÑ[NGFKþKPK [CROÆĩ [CROCFÆþÆPÆ UÑ[NG ő+ĩÆMUCXCĩÁÆNCTÆGXTGPUGNK[KNKþKFQþTWNWþWCFCNG OGOKĩ GþKVKOFG Ñ\GNNKMNG őKURCV GVOG XG FK[CNQIŒ VKVGOUKNGFGTNGT1PNCTF×P[C[CK[KNKMIGVKTOGMKÁKP JWUWUNCTÆPÆ ÑPEGNGOKĩ KPUCPNCTÆP GþKVKO UGXK[GUK ő6CPTÆŏPÆP 5GÁKNOKĩ ćPUCPNCTÆŒFÆT *GTMGU ÆĩÆM UC PGIÑTGÁGĩKVNKGþKVKOOGVQFNCTÆFGPGOKĩVKTŒ XCĩÁÆUÆQNCOC\+ĩÆMUCXCĩÁÆNCTÆJGOFQþWĩVCP[G VGPGMUCJKDKQNOCNÆJGOFGDKTFK\KUÆPCXXGVGUVVGP őćNKO UGXIK KOCP JCMKMCV UGDCV HCMT CE\ \CTW IGÁOGNKFKT-GPFKPKCPECMO×ECFGNGKÁKPFG TGV GþKVKOKP VGOGNKPK QNWĩVWTWT $GFK×\\COCPŏÆP MCPÆVNCTŒ 12


OKP DK\NGTG FG JCMMÆPÆ JGNCN GVOGUKPK ECPÆ IÑ P×NFGP CT\W GFGTK\ŗ ĨC[GV [×T×F×þ×P×\ [QNFC \QTNWMNCT XG GPIGNNGT [QMUC Q [QN UK\K JKÁDKT [GTG IÑV×TGOG\ ćĩVG $GFK×\\COCP *C\TGVNGTKPKP ÁÆMVÆ þÆ[QNFCMK\QTNWMXGI×ÁN×MNGTKPPGFGPNKOGĩCMMCV NKQNFWþWPWDWI×PDWTCFCVQRNCPCTCMDKTMG\FCJC IÑTO×ĩQNFWMŗŒ “0CUÆN DKT DGFGN ÑFGPFK MK PCUÆN DKT UCDÆT IÑUVG TKNFK MK XG PCUÆN DKT KPCPÁNC DW [×T×[×ĩG ÁÆMÆNFÆ MK JCNGP DW [×T×[×ĩ FGXCO GVOGMVGFKT $W [QN JCM [QNWFWT XG DW [×T×[×ĩ JCMMC MCXWĩCPC MC FCT FGXCO GFGEGMVKTŒ

ő5CKF 0WTUK MGPFK FÑPGOKPFG D×[×M DKT \GM¸ [G VGPGM XG GPGTLK KNG F×P[C[C IGNOKĩ XG FCJC UQP TCDKTKPUCPÆP[CĩCOÆKÁKPFGIGÁGDKNGEGþKJGTV×TN× ;WOWTECM68IGPGN[C[ÆP[ÑPGVOGPK/GT[GO#M \QTUÆPCXFCPIGÁOKĩKOCPÆKNGPWTNCPOÆĩDKTŎÆĩÆM DCN ő$WI×P×P šQEWþWPWP ćJVK[CEÆ XG #PPGNGTKP UCXCĩÁÆUÆŏFÆT 1PWP O×ECFGNGUK I×P×O×\FG V×O &QPCPÆOÆ ćNG ćNIKNK 4KUCNGK 0WTŏFCP )ÑT×ĩNGTŒ MQ ŎC[FÆPNCPOCUCXCĩÁÆNCTÆŏPCJCNCÆĩÆMVWVOCMVCFÆTŒ PWNWMQPWĩOCUÆPÆDKTUNC[VGĩNKþKPFGUWPFW#MDCN FKPNG[KEKNGTGĩWPNCTÆCMVCTFÆ 6X RTQITCOEÆUÆ [C\CT 5GXFC 6×TM×UGX FG “$GFK×\\COCPŏÆP ;CRVÆþÆ ćĩKP 'XTGPUGN $Q[WVWŒ ő4KUCNGK 0WTNCTÆ IGNGEGþG DKTDKTK CTFÆPC IGNGEGM DCĩNÆMNÆ MQPWĩOCUÆPFC Ñ\GVNG ĩWPNCTÆ UÑ[NGFK PGUKNNGTGIÑPFGTKNOKĩMÆ[OGVNKOGMVWRNCTIKDKIÑT× [QTWO &CKOC IGNGEGþG [ÑPGNKM FGþGTNGPFKTOGNGT ő$GFK×\\COCP 5CKF 0WTUK *C\TGVNGTKPK DCPC UQT KÁGTOGUK UGDGDK[NG PGTGFG[UG JGT MQPW DKT ĩGMNK FWMNCTÆPFC CMNÆOC IGNGP KNM E×ONGUK Ŏ*CMKMCVK KP FGCKNGÁQEWMXGIGPÁNKMMCXTCONCTÆPCÆĩÆMVWVCTPK EKVOG[KPŏ 8G ÑOT× DQ[WPEC JCMKMCVK KPEKVOGFGP VGNKMMC\CPÆ[QT4KUCNGK0WTNCTÆPQMWPFWþWCKNGNGT [CĩCOC[Æ DCĩCTOÆĩ DW \CVÆP MGPFKUKPKP PG MCFCT FGJGO4KUCNGK0WTCJNCMÆJGOQMWOCCNÆĩMCPNÆþÆ D×[×M DKT JCMKMCV QNFWþWPW CPNCOCM KÁKP DW I×P VCDKKDKTĩGMKNFG[GTNGĩK[QT7\OCPNCTÆPÁQEWMIGNK DWUCNQPFCQNOCOÆ\DKNG[GVGTNK[ÆNC[CMÆPDKT ĩKOK MQPWUWPFC UQP [ÆNNCTFC QTVC[C MQ[FWþW VGU \COCPFÆTKPUCPNÆþÆPDW[QNFCFKPGKNOGXKEFCPCKP DKVNGT XG DWNWĩNCT ¯UVCFŏÆP XCNKFGUKPK MGPFK GþKVKOK UCPNÆþCJK\OGVG[×T×[×ĩ×P×PJCMKMCVKPKIGTÁGMNGĩ ×\GTKPFGÑPGOKPFGPDCJUGFGTMGPXGTFKþKKRWÁNCTÆ VKTOKĩQNCP$GFK×\\COCP*C\TGVNGTKPKPXGTFKþKO× PÆFQþTWNCTPKVGNKMVGFKTŒ ECFGNGV×OKPUCPNÆþCÑTPGMQNOCNÆFÆTŗ$KTĩG[NGTK IÑTGDKNOGMJKUUGFGDKNOGMKNMGGFKPGDKNOGMŗ$G #TCĩVÆTOCEÆ [C\CT )×NC[ #VCUQ[ FC FK×\\COCP JC\TGVNGTK [CĩCFÆþÆ U×TGEG JGT DWNWP “$GFK×\\COCPŏÆP 'XTGPUGN /GUCLNCTÆŒ DCĩNÆMNÆ FWþW QTVCOC [GTG MKĩKNGTG MKĩKNKþK DKNIGNKþK KPCPÁ MQPWĩOCUÆPFC ĩÑ[NG MQPWĩVW NCTÆKVKMCVÆKJNCUÆUCDTÆXGUC[ÆNCOC[CECMDKTÁQM Ñ\GNNKþKKNGI×ÁXGTOKĩDKTMKĩKNKMQNOWĩVWT$WI×E× ő$GFK×\\COCP 5CKF 0WTUKŏPKPŐ TQN OQFGN QNOCUÆ XGTKTMGPFGMGPFKUKPKPCNFÆþÆI×ÁUCFGEGXGUCFG PÆ CPNCVOCM DKT QM[CPWUW M×Á×M DKT ſPECPÆP KÁKPG EGQKOCPÆPI×E×QNOWĩVWTŗŒ FQNFWOCM IKDK \QT DKT KĩVKT 5CPÆTÆO TKUCNGVVGP IG őćPUCPNÆþC D×[×M JCMMÆ IGÁOKĩ DW \CVÆ OWJVGTG NGPDKTGUGTKPO×GNNKſPKPPCUÆNTQNOQFGNQNFWþWPW DWMCFCTMÆUC\COCPFKNKOKKÁKPFGCPNCVOCMFCMQ NC[ FGþKN $GFK×\\COCPŏÆP JC[CVÆPC IÑ\ CVVÆþÆþÆ OÆ\FCFCJCQPWPÁQEWM[CĩVC[MGPDÑ[NGDKTOKU [QPW [×MNGPFKþKPK IÑTOGMVG[K\ŗ 1PWP KMK D×[×M IC[GUK XCTFÆ $KTKPEKUK Ŏ-WTŏCPŏÆP UÑPOG\ XG UÑP F×T×NOG\DKTI×PGĩQNFWþWPWD×V×PF×P[C[CIÑU VGTOGM$WPWPKÁKPMCNGOGCNFÆþÆ4KUCNGK0WT-×N NK[CVÆ-WTŏCPÆ-GTKOŏKPKOCPCFCKTQNCPC[GVNGTKPKP CUTÆOÆ\KPUCPÆPCPNC[ÆĩÆPCW[IWPQTKLKPCNDKTVGHUK TKQNWRKPUCPÆPŎ0GTGFGPIGNFKO!0GTG[GIKFK[QTWO XGDWF×P[CFCXC\KHGOXDUQTWNCTÆ[NCDGTCDGTKP UCPÆP \KJPKPK OGĩIWN GFGP DKP UQTWPWP EGXCDÆPÆ XGTOGMVGFKTŒ *CPÆONCT2CPGNKMQPWĩOCNCTÆPÆPVCOCOÆPÆYYYXKOGQEQOKKMXCFTGUKPFGPK\NG[GDKNKTUKPK\

13


4ć5#.'ć074#4#Ĩ6+4/#.#4+5'/21<;7/7

ő$'&ćÜ<<#/#0 0' ;#2/#- ćS6'/ćĨ6ć4!Œ 4KUCNGK 0WT F×P[C ÑNÁGþKPFG FKMMCVNG CTCĩVÆTOCNCTC MQPW QNFW *GT IGÁGP I×P FCJC FGTKP ÁCNÆĩOCNCT [CRÆNÆ[QT ¯NMGOK\FG[WTVFÆĩÆPFCKUGŏÆCĩMÆPMQPHGTCPURCPGNXGVQRNCPVÆNCT F×\GPNGPFK ;KPG [WTVFÆĩÆPFC ÁGĩKVNK ×PKXGTUKVGNGTFG CÁÆNCPM×TU×NGTDWPWPGPI×\GNIÑUVGTIGUKQNCTCMÑP×O×\FG FWTOCMVCFÆT

$W DQĩNWþW FQNFWTOCM ×\GTG ćstanDul ćlim Xe -ültür 8akfÆ VCTCHÆPFCP DW UGPG DKTKPEKUK IGTÁGMNGĩVKTKNGP Risale-i Nur AraĩtÆrmalarÆ SempozyumuŏPWPCPCDCĩNÆþÆ“Bediüzzaman Said Nursi Ne Yapmak ćstemiĩtir!ŒKFK

¯NMGÁCRÆPFC[CRÆNCPDÑ[NGDKTQTICPK\CU[QPKNGJGO4KUCNGK 0WTŏCX¸MÆHCTCĩVÆTOCEÆNCTVCTCHÆPFCPőKÁGTKFGPŒDKTIÑ\NGOG;WTV FÆĩÆPFC DWPEC ÁCNÆĩOC XG KNIK[G TCþOGP 6×TMK[GŏFG UGNGNGTGNGCNÆPOÆĩQNFWJGOFGCMCFGOKU[GPNGTCTCUÆPFCDKT 4KUCNGK0WTŏWPOCJK[GVXGOWJVGXCUÆPCX¸MÆHRGMÁQMCMCFG- VCPÆĩOCXGMC[PCĩOC\GOKPKUCþNCPFÆ OKU[GPKP[GVGTKMCFCTÁCNÆĩOC[CRVÆþÆPÆUÑ[NG[GOG[K\

&QÁ&TćUJCM©\IGN

2TQH&T*KOOGV7Á

2TQH&T5GTXGV#TOCþCP

&QÁ&T#JOGV-C[CEÆM

&T(WTMCP#[FÆPGT

&QÁ&T*CNKO7NCĩ

ćDTCJKO&GOKTMCP

5CNKJ5C[ÆNICP

*×UG[KP-WTV

&WUOCOCV-CTKOQX

14

2TQH&T/WTCV5CTÆEÆM

/GJOGV#DKFKP-CTVCN


-QPHGTCPUVC UWPWNCP VGDNKþ DCĩNÆMNCTÆ Ŗ&QÁ&T#JOGV-C[CEÆMő$GFK×\\COCPŏÆPćNKONGTK#PNCOCXG;QTWO NCOCUÆ$CþNCOÆPFC/CPVÆMćNOKŒ Ŗ&QÁ&T*CNKO7NCĩő)×XGPKNKTXG)GÁGTNK$KT*K\OGV;ÑPVGOK1NC TCM/×URGV*CTGMGVXG2TQCMVKH0WT6CNGDGUK/QFGNKŒ Ŗ&T(WTMCP#[FÆPGTő/QNNC5CFTCXG/QNNC5CKFŏKP*CMKMCV;QNEWNWþWŒ Ŗ&WUOCOCV-CTKOQXő4KUCNGK0WTŏC)ÑTG-WTŏCPŏFC#FCNGV-CXTCOÆŒ Ŗ2TQH&T;WPWUšGPIGNő0WTCPK[GVXG-WCPVWO#NGOKŒ ŖćDTCJKO&GOKTMCPő4KUCNGć0WTŏFC)ÑTUGNNKMXG5KPGOCŒ Ŗ4CUKO5Q[NWő4KUCNGK0WTŏFC'UVGVKMXG$GFK×\\COCPŏÆP5CPCV (GNUGHGUKŒ Ŗ2TQH&T5GTXGV#TOCþCPő&GTU1MWOC‘FCDÆŒ Ŗ&QÁ&TćUJCM©\IGNő&GþGTNGT$CþNCOÆPFC4KUCNGK0WTŏFCćOCPÆP 5QU[CNXG(GTFÉ*C[CVVCMK$GNKTNG[KEK4QNׯ\GTKPGŒ Ŗ2TQH&T*KOOGV7Áő$GFK×\\COCPŏÆP'UGTNGTKPFG<COCPŒ Ŗ*×UG[KP-WTVő5CKF0WTUKŏPKP;C\ÆNCTÆPFC*\ćUC6CUCXXWTWŒ Ŗ-GPCP&GOKTVCĩő4KUCNGK0WTŏFC6GTKO-CKFGXG7UWNŒ Ŗ0GX\CV7[CTQþNWő$G[KP)ÑÁ×XGćVVKJCFÆćUNCOŏNCćNIKNK$GFK×\\COCPŏÆP/GFTGUGV×\\GJTC;CMNCĩÆOÆŒ Ŗ5CNKJ5C[ÆNICPő5ECRGIQCV6GQTKUKXG$GFKW\\COCPŏÆPő;GPK&×ĩOCPŒ#NIÆUÆŒ Ŗ2TQH&T/WTCV5CTÆEÆMőćOCO)C\CNKXG$GFK×\\COCP5CKF0WTUKŏ[G)ÑTG;G\KFG.CPGV-QPWUWŒ Ŗ*CO\C-QÁCMő$GFK×\\COCP5CKF0WTUKŏPKP)ÑT×ĩNGTK+ĩÆþÆPFCćUTCHC-CTĩÆ/×ECFGNGXGćMVKUCFÆP ćMCOGUKŒ Ŗ/GJOGV#DKFKP-CTVCNőćUTCHC-CTĩÆ/×ECFGNGXGćMVKUCFÆPćMCOGUKŒ

4KUCNGK 0WT #TCĩVÆTOCNCTÆ 5GORQ\[WOWPWP ćMKPEKUKPKP 6GOOW\ #[ÆPFC )GTÁGMNGĩVKTKNOGUK 2NCPNCPOCMVCFÆT

4KUCNGK0WT#TCĩVÆTOCNCTÆ5GORQ\[WOWVGDNKþUWPWONCTÆPÆPVCOCOÆPÆYYYXKOGQEQOKKMXCFTGUKPFGPK\NG[GDKNKTUKPK\

15


)GNGPGMUGN ćHVCTNCTÆOÆ\ 8CMÆH /GTMG\ $KPCOÆ\FC )GTÁGMNGĩVKTKNFK

-CTFGĩ 8CMÆƀCT 

ćĩ &×P[ CUÆ ćHVCTÆ 

*WMWMÁWNCT ćHVCTÆ

56- XG /GF[C ćHVCTÆ 

2GTĩGODG 5QJD GV )TWDW

ćHVCTÆ 

ćHVCTNCTFCP 5QPTC 5KPGXK\[QP XG 5QJDGV 16


2TQH &T / -GOCN ©\UQ[ 6QMCV)C\KUOCP2CĩC¯PKXGTUKVGUK 'UMK4GMVÑT×

2TQH &T #FPCP ;×MUGN

2TQH &T 0GX\CV ;CNÁÆPVCĩ

2TQH &T *COKV 1MWT /GFGPK[GV¯PKXGTUKVGUK4GMVÑT×

2TQH &T ćUOCKN ;×MUGM ;ÆNFÆ\6GMPKM¯PKXGTUKVGUK4GMVÑT×

6%$G\OK¸NGO8CMÆH¯PKXGTUKVGUK4GMVÑT×

#MCFGOKU[GPNGT ćHVCTÆ 2TQH &T 5GTXGV #TOCþCP *CTTCP¯PKXGTUKVGUK 'UMK4GMVÑT×

4COC\CP C[Æ DQ[WPEC XCMHÆOÆ\ÆP ĨGJ\CFGDCĩÆ OGTMG\ DKPCUÆPFC XCMHC IÑP×N XGTOKĩ DCĩVC Kĩ F×P[CUÆQNOCM×\GTG56-XGOGF[CJWMWMÁWNCT CMCOGFKU[GPNGT FQMVQTNCT MCTFGĩ XCMÆHNCTC [ÑPGNKMKHVCTRTQITCONCTÆF×\GPNGPFK

[GOGMVGPUQPTCőćUVCPDWNćNKOXG-×NV×T8CMHÆŒPÆP KNOK CMCFGOKM UQU[CN XG M×NV×TGN HCCNK[GVNGTKPK VCPÆVCPUKPGXK\[QPIÑUVGTKUKK\NGPFK2TQITCONCTC MCVÆNCPXCMHÆOÆ\DCĩMCPÆ/GJOGV(ÆTÆPEÆ#þCDG[ KNG4KUCNGK0WTFGTUNGTK[CRÆNFÆ

2TQITCONCTFC XCMHÆOÆ\ÆP ő#TĩKX XG &QM×OCPVCU[QP/GTMG\KŏPFGUGTIKNGPGPXGPCFKT QNCTCM DWNWPCP QTKLKPCN GN [C\OC TKUCNG ÑTPGMNGTK UGTIKNGPFK XG FÑM×OCPVCU[QP OGTMG\K \K[CTGV GFKNFK&GXCOÆPFC-WTŏCPVKNCXGVKIGTÁGMNGĩVKTKNFK

šGĩKVNK ITWRNCTC C[TÆ C[TÆ \COCPNCTFC XGTKNGP KHVCTFCXCMÆHJCMMÆPFCIÑT×ĩNGTKCNÆPCPMCVÆNÆOEÆNCT IGNGEGþG [ÑPGNKM RTQLG XG ÁCNÆĩOCNCTÆPFCP DCJUGVVK #[PÆ \COCPFC 4KUCNGK 0WT OGTMG\NK HCCNK[GVNGTMQPWĩWNFW

&K[CPGV ćĩNGTK $CĩMCPÆOÆ\ 2TQH &T /GJOGV )ÑTOG\ ćHVCT ©PEGUK #TĩKX XG &ÑM×OCPVCU[QP /GTMG\KOK\K )G\FK

ćĩ &×P[CUÆ ćHVCTÆ  

ćHVCT ©PEGUK 5QJDGVNGTK

)GPÁNGT ćHVCTÆ

17


'P0WT&GTIKUKPKP5C[ÆUÆšÆMVÆ #MCFGOKMXGDKNKOUGNOCMCNGNGTK[C[ÆPNC[CPJCMGONKő'P0WTŒ FGTIKUKPKPFÑTF×PE×UC[ÆUÆÁÆMVÆ;ÆNFCKMKFGHC[C[ÆPNCPCPFGT IKFGF×P[CÁCRÆPFCDKTÁQMVCPÆPOÆĩCMCFGOKU[GPVCTCHÆPFCP 4KUCNGK0WTGUGTNGTKXG0WTUK×\GTKPGMCNGOGCNÆPOÆĩOCMCNG NGT[GTCNOCMVCFÆT $Cĩ GFKVÑTN×þ×P× %G\C[KTŏFGP 2TQH &T #OOCT ,KFCNŏKP [CRVÆ þÆFGTIKFG[C[ÆPNCPOCM×\GTGIÑPFGTKNGPOCMCNGNGTCĩCþÆFCMK CMCFGOKMJG[GVVCTCHÆPFCPKPEGNGPOGMVGFKT 2TQH&T*CUCP'N'OTCPK2TQH&T5×NG[OCP#ĩTCVK2TQH&T #DFWNJCNKO¯XG[U2TQH&T#DFWNC\K\$GTICWVJ2TQH&T#D FWNC\K\-JCVKD2TQH&T#DF×NMGTKO#MCYK2TQH&T#DFWNOG EKF0GEECT2TQH&TćOCF×FFKP-JCNKN2TQH&T/WJUKP#DFWN JCOKF2TQH&T/WJCOOGF#DFWPPGDK&T$QWMJCTK-KPFQ &T5GOKT$WFKPCT&T/WJCOOGF-GPCP/CKIC

YYYPWTOCLCNNCEQO 0WTOCLCNNC FGTIKUKPKP ĩKOFKMK XG IGÁOKĩ UC[ÆNCTÆPÆ YGD UKVGUKPFGP DKNIKUC[CTÆPÆ\C KPFKTGDKNKTUKPK\

 5C[ÆFC 0GNGT 8CT! 'FKVÑTFGP

2TQH&T#OCT&LKFGNő5C[Æ[C)KTGTMGPŒ /CMCNGNGT

4GEGR6C[[KR'TFQþCP ő5CKF0WTUK-GĩHGFKNOG[K$GMNG[GP$KT*C\KPGŒ

2TQH&T/GJOGF*CNKNšKÁGM ő0WTUKŏPKP)×P×O×\×P/GUGNGNGTKPG;CMNCĩÆOÆPÆP6GOGN©\GNNKMNGTKŒ

&T+UJCS4CJOCPK ő-WTŏCPŏFC*\/WUCŏPÆP#NNCJKNG-QPWĩOCNCTƯ\GTKPG$KTšCNÆĩOCŒ

2TQH&T'UVGHVCP5K[WHCPQX ő5CKF0WTUKŏPKP'UGTNGTK+ĩÆþÆPFCšCþFCĩ/GUGNGNGTKP¯UVGUKPFGP )GNOGMKÁKPćPUCPK2TGPUKRNGTŒ &QU[C

&T/WJCOOCFŎ#DFCN0CDK ő$GFK×\\COCP5CKF0WTUKŏPKP'UGTNGTKPFG-CTCMVGT'þKVKOKŒ

&TŎ#DFCN-CTKOŎ#M[CYK ő$GFK×\\COCP5CKF0WTUKŏ[G)ÑTG&CXTCPÆĩ'þKVKOKPKP )GTÁGMÁK*GFGƀGTKŒ

&T/WJCOOCF3CPFKN ő5CKF0WTUKŏPKP'þKVKO/GVQFWŒ

&T'FKD+DTCJKOCN&CDDCIJ ő5CKF0WTUKŏPKP'þKVKO/QFGNKPKP)GPGN*CVNCTÆŒ

&T-JCNKFCN5COCFK ő0WTUKŏPKP'þKVKO/GVQFWPWP)GÁGTNKNKþKXG;GTKPFGNKþKŒ /×NCMCVNCT ;C[ÆPNCT CPF -QPHGTCPUNCT

YYYPWTOCLCNNCEQO &GTIK#TMC-CRCM)ÑT×P×O× 5C[Æ

/×NCMCV#DFWNNCJ;GþKPKNG5QJDGV

;GPK;C[ÆPNCT

-QPHGTCPUXG&GTUNGT 18


19


;GPK &ÑPGO (CCNK[GVNGT ć4#0

#$&

,QJP%CTQNN¯PKXGTUKVGUK0WTUK-QPHGTCPUÆ %NGXGNCPF#$&'MKO

ćUNCO/G\JGRNGTK¯PKXGTUKVGUK0WTUK-QPHGTCPUÆ 6CJTCPć4#0#TCNÆM

JVVRUKVGULEWGFWPWTUKEJCKTPWTUKEQPHGTGPEG

JVVROC\CJGDCEKTHCTUKKPFGZRJR!QRVKQPEQOAEQPVGPVXKGYCTVKENG KFECVKFNCVGUVPGYU+VGOKF

'0&10'<;#

*ć0&ć56#0

$GFK×\\COCP5GORQ\[WOW 6GTPCVG'PFQPG\[C'MKO

$GFK×\\COCP5GORQ\[WOW ;GPK&GNJK*KPFKUVCP

$×NVGP šCNÆĩOCNCTÆ 8CMHÆOÆ\VCTCHÆPFCP×ÁC[NÆMRGTK[QVNCÁÆMCTÆNCPD×NVGPNGTKOK\YYYKKMXQTICFTGUKPFGRFHHQTOCVÆPFC JK\OGVKPK\G UWPWNOWĩVWT ćUVG[GP IÑP×N FQUVNCTÆOÆ\ YGD UKVGOK\FGP ×ETGVUK\ QNCTCM DKNIKUC[CTNCTÆPC MC[FGFGDKNGEGMNGTKIKDKUKVGOK\KPKNGVKĩKODÑN×O×PGCFTGUNGTKPK[C\CTCMDCUMÆNÆQNCTCM×ETGVUK\D×NVGP VCNGDKPFGDWNWPCDKNOGMVGFKTNGT 5C[Æ 

5C[Æ 

5C[Æ 

5C[Æ 5GORQ\[WO $×NVGPK 6×TMÁG #TCRÁC ćPIKNK\EG

5C[Æ 

5C[Æ 

5C[Æ 

5C[Æ 

5C[Æ 

ć56#0$7. ć.ć/ 8' -¯.6¯4 8#-(+ $¯.6'0ć ;+.5#;+'-ć/¯%4'65ć<&ć4 -CNGPFGTJCPG/J&GFGGHGPFK%F%×EGšGĩOGUK5M0Q8GHC(CVKJćUVCPDWN 6GN(CZYYYKKMXQTIKKMX"KKMXQTI

20

5C[Æ 

11_