Page 1

¿”¶˙M·… ´·”`

¶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… 

´¨. †¨— ˇ˛ ¨ 55—ˇ ¸— ¨ 57 „˙‡. 4374

·„‡‚‡·´‚ „•· ‡‚»¶… ¿ ´ `ˆ””† »·”»¿‚…˙… •¶…` ß ‚ ´ · ` ` · I ` »  ´ ˆ · ` ¯ 31 - . ˜. 188 - »¨—¢ - ‚— 2010 * †¨ — ¨: `¨ 18 - `  (5 .) - ´.„. 105 53 - ´˛./Fax: 32.11.889 - ´— ˛ 1 

…„‚…˙`¶ - ¿`„”¶`¶

A…AKOIN˙`¶

·¨ ` ˛¨ ¯— — » ¨·— ¨¨˛˛ˇ—  ¨— ¸—¨ ˛¨, ¨ ¨

¨˛ ˛—— ¨ ¸˛˚ ¨ — ¸— ¨ — ¨ — ˛¨,

¨ ¨ ¨ ˚¨ ¨ ˛ ¨ — ¨ ¨— ¨ ¨

—— ¸

—˚ , ¸ , — ¨— ¨— ¨ ¨ —¨ — . ˆ¨ — ¨ ˛ ˛ — ˛˛ —¸—¨— ¨ ˇ—

˛ ¨ ¨—¸—¨  , ¨— ˝ ¨— ¨

 ¸˛ ¨ . ¨ ¨ ¨—¸—¨ ¸ ˚ — ˝ 

 ¸—¨

¸—˛  — ¨ ¨— — —ˇ¨

˛ ˚—¨ ¸ 

¨ ˛¨ — ¨—  . †— ¨— ˛˛ ¸˛˚ ¸— ¨— ¨ — ˛ : 1. …¨ ¸˛˚ ¨˚¨ ¨— —¨ —¸—¨— ¨ ¨ 

— . 2. …¨ ¸—

 ¨— ˛¨ ˝ . 3. …¨ ˛ ¸˛˚ ˛ ˛ —¨ ¨

. 4. …¨ ˛ ¸— ˚¨ 

 ¨   ¨  ¸— ¨˚ ¨ ˛¨ . „¨ ¨ ¨ — ˇ˛ , ¨ ¨ , ¨ ˇ˛  ¨ ¨¨¨ — ¨ — ¨—  ¨˚¨ ¨— — ˇ˛ ˛  ˇ ¨¨. ¿ ¸ ´.`. ·„¶` »‚¯¶”

`— ˝¨ ˛ ¨ ¨¸ ˛  ¨—  , ` ˚ ¨ ˚¨ — ¨— ˚ — ˛ — ˇ ¨ ¿ —— — ` ˚, ˛ ¿¨ ¨ ˛ 6 ˚ , ˛ ¨ ˛ ˚— ˛ ` ˛ ¨ ¯ — . ¶ ¨ ¨ ˛ ¨¨ ¨ — ˝— 15 

 ¨— — ¨¨— —— — ¨ ˝¸  ¨˛, ¨  ¨ — ¨—, — ¨ ¨ˇ ¨— ¨¨, ¨ ¨¨, , ¨¨—¨, ¨ — . ¶ ¨ ¨ ˇ¨ —˛ — ¨ ˚¨ ¨ ˛ „¨

– ˛. `¨ ¨  ¨  — ˛¨ ˛ ¨ ¨ ˛ „¨ – ˛, ˚ — — ¨— ¨— ¨¨ ˛ ¨ ¨. ´˛ ˇ˛ ˛ ¸—¨¸¨˛ ¨ ˇ¨ ¨¨ ¨ — —¨ — ¨: †—˚˛ `—¸¨˛, „¨ „—¨¨˛, †—˚ ¨— …—  ´ ¸¨ ¨˛. •¨ ¨ ,—  ˚—¨ —¨ ˛ ¨¸—¨. ´ ‡——˛— ` —

¨ ˚—¨ ˛ ¿— ¿—¨ ˛¨ — ¨

¨ˇ¨—

¨ˇ¨—˛¨ »‚ ¿`¿•·‚ ¿ˆ ˜ ”ˆ` »` `˚ †¨— » ¨ 

—¸— ¨ ˛  — ˛ ˛

—¨, ¨¨ ¨— ˛ ¨¨—˛ ¨  ˇ˛ ˚— —˛  —˛  , ˛ ˛ — ¨ ˚—¨ —¨ ¨ — ¨ ¨ˇ¨— ˛ ¨  — ¨. ¶ ¨ˇ —¨ ¨ ˛ ¸ ¨ ˛—ˇ — ¨   —  — ¨¨ ¨— ¨ — , — £ ¨— ˛. ¨—ˇ˛ — — — ¨— —   — ¨¨ ¨— —  ¨— ˚—¨ ¸—¨

 . …¨ ¸ — — ˛ ¸ ¨ ˛ ¨

 ¨ ¸¨ ¨   ¨. ¿ — — — ¨¨¨ ¸¨ —: ´ ˇ ˛˛ ¨¨ˇ— ¨ — ¨ ¨  ‡˛  —¨ ˛ — ¨ ¨ — ¨ ˇ¨ ¨¨¨ ¨ — ¨ ¨ 

— — ˇ —¨ ¨¸ —¨ ¨ ¨— ˛ ¨ˇ¨— ˛ ¨ . ´ ˇ ˛˛ ¨  ‡˛ —¨— ¸ 

ˇ —˛  ¨ —

˛ ¨ ˛ ¨ ˇ ˛ —¸— ( ¨ ¨—  ¨ ˇ ˛). ¶  — ¨  ‡˛  ¨—   — , —  ¨ ¨ ˇ  ˛ — ¨ ˇ ¨ — ¨ ¨ — ¨¸—   ¨¨ ¨— ¸—¨ ˛˛˛ ˛ ¨ˇ¨— ˛ ¨. ` ˛ ¨¸¨ ˇ  ˛ — ¨ ˇ¨ ¨¨¨ — ¨ˇ¨— ˚ —  ˛ —  —.  ¨˛ ¨¸  ¨ ¨  — ¨ ¨ ˇ — ˛ 

—˛ ¨— ˚—¨  ˛  ˚  ˛ —¸—  ˚ — ¨ ˛ — ¨, ¨   ¨ ˛ ¨˛ ˛

—¨ ¨¨ ¨— ¸ — ¨. ` ¨˛ ¨ — ˛˛ ¿ ¸ `˚ ˇ˛ , ¶¨ — , ˇ  ¨ ¸˛  ¨ — —¨  ß ¨ — ¨— —¨˝ ¨—

— — ˛˛, ¨— ¨— ¨ˇ¨— ˛ ¨. `¨ `˚ †¨— » ¨ ¨ ¨—  

  ¨— ˇ  ¨ —  — ˇ¨ ¨— ¨   — ¨ ¨ — ¨—  —  — — ¨. ¶ ¿ ¸ »¿†‚´„¶ ”ˆ»¿‚ ´¨ » ˛ ` — 

„¨ˇ¨—˛¨ — • ¨ ˚ ¨˛˛—¨ ` ˚ †¨— ,  — 

— ˛  — ¨ ¨— ˚¨ ˛ ¨ˇ¨—˛¨ — ¨—   ˛ˇ˛¨. · ¨ ˛ —¨—˛ ¸ —¨  ˚— , ¨ ¨˛

ˇ —˛ ¨ ¨— ¨ˇ —¨, ¸ — — — ¨— 

   ¨¨˚˛ —   ¨, ¨ ¨˛. „¨  — ¨— ¨ — ¨— ¨ —˛ . ` ˚ » ¨ —¨ ˇ

¶ ˝˛ ¨— ˚ »¨ ˛ »¨˚¨—˛ ´ »¨ — 2005 

 — ¨ ˛ · ˛ · ¨ — ¨ ˚— –¨ — — , ˚— ˛ ˇ˛¨ ¨ — ¨ ˛  — ˚ »¨ ˛ »¨ ˚¨ — ˛. 

 ˇ¨¨ ¨ ¨˚˚—, ¨ ˇ˛ ¨— ˇ˛  ˛ ˛ ˝ ˛, ¨ ˛ˇ— ˛ ¸ ˚— ¨— ¨ ˛ ¨˛˚˛ˇ˛ — ¸—. ¿ — ¨ ¸ ¨¨

˚—¨ ˛ ˝ ˛ ¨—  ˚ ¨— ¨ˇ¨ ¸—¨¨˝¨ ¨ ˇ¨ ¨¨ ¨— — — »¨ ˛ »¨ ˚¨ — ˛.

A¨ ˛ - ·¸ª ˛ ..». ¸—˚¨  — ˛ ¿¨¨ ˛ 13 ˚ 2010, ”¨—¢ ˛ –¨¸—¨ ˛ — ˇ¨ ` ˚ — ¨,  ”¨—¢ `˚˛¨ ”  ˛ –¨¨¨. ` ¨˛ ˛ ¸˛ ˛, — ¨— ˛ ——˛ — ˛ ˛ ¨¸¨ ¨. ´ ‡.`. ..».

» ¨: „¨ ¨— 2010 & ¨ ¨˛ ˛ – ¨ ¨ - „ —¨˛ 25 ‚ — 2010. ¨ ˛˛ ¨ ¿—

 ¨ 9.30 .. & —— ¨ —¨ ˛ ¨ ¨ ˛ — `¨ ¨ 7 ˚  ¨ 6 .. ˛ ¨— ˇ ¨ ` ˚ . & »¨—¨

˚¨  ¨—¨ ,  —¨ , ¨¨ , ¨ — ¨ ¸ ˛ - „ —¨˛ 8 ˚ 2010 ¨ 5 . `   ˚ „˛

 —˛ •¨

— ˛ ,  ˚ ˚˚¨— ¸—

¨ ˚ ˚— † ˚— ¨— ` ˚ †˚¨— ¸—

 ˚ »¨¨ . •¨ ˚— ¨ ¨ — ˚¨¨. & »¨—¨ ˛ ¨ ¨ ¸¨  ˇ 

´¨ ˛ 11 ˚ 2010 ¨ 7 .. ¨ ˛˛ ¨ ¨— ˇ ¨  ˚ . $ ·¸˛ — ˛ ˇ ˛ ˛ ˚¨ ˛ —

 ˚ »¨—¨ ˇ 

¨—   — — — — ,  ˛ ˇ˛ ˛ ¨ ¨ ¨ ˛˛. ´ ‡.`. ˇ 

 

¸— ¨ ` ˚

E¨— ¨ ˚— –¨—— ˇ ˛ ß ¿·–·”¶`

` ˚ ·—˛ 

‡˛ ”¨ ˛ 74053 `¿¶”‚

…„‚…˙`¶ ¶ ¸— ¨ ` ˚ ·¨ — ¨ ˚. –¨— — ˇ ß ¿·–·”¶` ¨— ` ˚ ·—˛ ‡˛ ”¨˛ , ˚¨ ˛ — ¸¨ ˇ¨ ߨ ˛ ˛

 — ˛ ¨— ¨— ¨  ¿ —¨  ¨ ¨  „¨— ¨˛. ¶ ˛ — ¸¨ ˇ¨ ¨˚¨—˛ˇ— ˛ „ —¨˛ 08-08-2010 ¨— ¨ 10:00 ‡.‡ ` —  ‡˛ ˜— —¨. `¨ ¨— —¨ ˛ ˛ — ¸¨ ¨˛ , ¨˚¨—˛ˇ˛ ¨˛˛  …¨ ˛ ˇ, . ¿¨¨¸¨˛, — ¸ˇ˛ ˚—¨ ˛ ¨ ¨¨˛ ˛ …¨ — ¨ ; ¨ ¨ — ˛ ¨ ˛ — — ¨ ˛ . †—¨ ¨ ‡——˛—¨ ` —¨ ` — – ¨˛

»¨ „¨ ¨˛

¿ ¸ ¸— ¨ ` ˚ ¿ ¸ ` ˚ ·¨ — ¨ ˚— –¨— — ·—˛ ß ¿·–·”¶` ‡˛ ”¨˛ (`·‡¶”)

¿ˆ`‚`¶ ´ˆ »ˆ`‚„ˆ ·†ˆ ´ˆ »…”¶ »†‚´¶ ·— ¨— ¸, ¸ ¨ —˚ ¨ — —¨ —˛¨, ¨˛ — ¨ — ¨—. ´ ˚— ¨— ¸ ¨ — ¨—   ¨ —¨˚ ¨˛ — —˛ , — , ¨¨ ¨— ˇ ¨— ¨ ,  ¨ ˇ — ¨— ¸—¨¨ . ·— ¨ — ¨— — ˛ —˛¨ »…”¶ »†‚´¶, — ¨  ˛ ¨ ¨ ¨ — ¨ ˚—¨— — . `˚ —¨ »¨˛, ¨ —˛  — , ¨¸ ¨  ˛ˇ—, — ¨— ¸ — ¨—. ¿— — ¨ ˇ ˛ˇ — ; ¿— — ¨ ¨˛¨ ¨ ¨ —; ¿— — ¨ ¨¨¨ — — —˚  —

— ¨— — —¨  — ¨ , — »·”»¿·`, ˛ ¨ — ¨ ¨ ,  ¨ ¨ , —  ¨   — ¨— ¨ ¨¸—¨ ˛— ˚¨¨— ˛, »¨˛ »¨ ˚¨ — ˛; „¨—  ¨˚¨

 „¨¨—— „¨

 : ß´ ¨¸ ˚ — ˇ¨ ¨— ˝ — »¨˛ , ˛ ¨ — ˚ — ˛ ¨¸—¨ ˇ¨ ˝¨ ˇ¨ ¸— ˝¨ ˛ ¨˛ ¨˚˚— ¨ ¨ ¨— ˛ ¨˛  ¨ . †—¨— ˚ — ˝¨ , ˛, — ¸ ¨—  ˛ —˛ —˛¨ ¨— ˛ —˛ —

— ¨ , ¨—¨ — ˚ ¨ ˛ ˛

 ¨— ˛, ˛ — ¨  ¸ ¨ ¨ ¨ —˛ —˛, ¨— ˇ˛ ¨,  —, ¨— , ¨ˇ —¨. ¿  — ˛ »¨ ˛ »¨ ˚¨ — ˛ ˚—¨ ¨ ¨ — —  ¨ ; † ˛  1936 —

» ¨ , ¨ — ¨ ¨ †‚˙†¶ »†‚´¶  ¨ ¸—  † ¨ 1941 ˛—— ¨ — 5 . „¨—  — ˛ ¨¨ »¨ — ¨, ˚  ˜¨˛, ¨ ¨ ˚¨ —  ¨ ˛ ˛  ¨ ¨—¸—¨. „ ¨¨ — 

¨ — ( ¨ ¨ ), ˚— ¸— ˛ —˛ , ˚—¨— — — ˛ ¨ ¸¨— 

 ¨˝˛ ˛ ˛ . " `ˆ…·¯·‚ ˛ — ¸¨ 3


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 2

`’ ˆ´ ˆ` ¿ ˆ ·˜ˆ† … · —˛¸ — »¨ ˛ † ˚— »¨˚¨—˛

»¨ ˛ »¨˚¨— ˛ ˛ —¨ — ˛ ¨ ¨— ¨ —˛ ¨— ˛. ,— ¨ ¨ ¨ —¨ , , — ¨ ˚¨ ¨ ¨ —¨ , —¨¨ ¨ —¨ . ‡ ˛ ¨ ¨ ¨— ˛ , ¨ ¨˚˚ ¨ —¨ , ¨ — ˛ , ¨ ˚˚ , ¨˚— ˛ ˛ ˝˛, ¸¨ ˛ — , ˛ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ¨¨. ˛ˇ˛ ¨— ˚—¨, ¨— — , ¨ —¸¨, ˛  ˚ ¨— — ¸ ¨. • ¨ ¨— ¨˚¨˝—  ¨  ¨ ¨ , ˚¨ ˛ ¨ ¨ — —¨˝— ¨  — ¨ . †—¨ ¨ ¨¨ˇ— ¨— ˛ ˝˛ —¨ ˝ ¨—  , —  . ·— ¨ —— ˛ ˛ ˝˛ — »¨ , ¨ ¨— ˛˚  ¨ ¨¨ ˛ ¨  ˛ ¨ ¨ ¨ — . ¯— ¨ —¨ ˛ »¨ ˛ ˛ ¨ ˛ ˛ — ¸ ¨— ¸ ˛ ¨ ¨—  —¨. » ˛ ¨ , — ¨ , — ¨ ¨¸ , ¨ —¨, ¨ ˚ —¨ ˇ¨ —— ¨¨ . ¨ ¨— , — ¨—, ¨ ˛ ¨ , , — — ¨ ¨— ˛ ——¨ — , ¨ˇ ¸ — ,

 ˛ ¨ — ¨— ¨˛— ˚—¨ ˛ ˝˛, ¨ ¨ ˛ ¨ ˛

 ¨ ¨, ˛ ¨ ¨  —˝ ˛ —¨ , ˛ ¨¸¨ , ˛ ————¨ , ˛  ˛ ,

¨˛— ¨¨ ¨—  — — . ¿ ¸ ˛ ¨ — — , ¨ ¨— ¨¨¨ ˚ , ˛ˇ ¨ —— ˛ —¨ —˛ ˛. ¶ ¨˚¨—¨ »¨ ˛, ˛ ¨¸—¨ ,  ¨  »¨ —¨ ,   . ‡ ˇ¨ ¨, ¨  —¨¨  ˚ ˇ , — ˛ ¨  `˛—  ˛ ¨ , ˚—¨ ¨ ¨ — ˛ ˚ ˛ , ˛ —¨ ¨  ¸— ¨ ˛ ¨ — ,  ˛ ˇ —¨, ¨ ˛ ¨¨ ¨— —¨ ¨

—˛. `¨ ˚ »¨ —¨ ˇ  ˇ ¨ ¨ ˚¨ ¨—  »¨ ˛, — ¨— —˚  ¨ ¨ —, ˚—¨ ˛ ¨ —¨, ¨ — ˛ ˛  ¨  ˛ ¨¨¸ ˛  ¨ . ` ˛ — ˚—¨  ¨— ˛ ˚—¨ ¨— ¨ . …¨ —¨— ¨ »¨ —¨  ¨  ˇ¨ ¨—. „¨ ¨—¸— »˚¨ »¨ —¨, — »¨˛.

…— ¯— ¨ ˛

»¨ ˛ »¨˚¨—˛ •¨ — — —¨ ˛˛ ˛ ¨ ¨ — ˛ „ ˛˛, — ¸— ˚—¨ — »¨ »¨ ˛ »¨ ˚¨ — ˛. · ’¨—  — ˛ ¨ ¨— ˛ ¨, — ¨˛¸ — ¨ , ˛ ˛ ¨ ¨. ¶ „ ˛˛ — ¨— —¨ ˛ — — »¨ ˇ , ¨ ˝—˚¨ ¸—¨ ˛ ¨˚˛ ¸ ˚ ¨˛¸ . · ¨ — ˚ ¨˛¸ , ¨— ¨ ¨—¨  — ˛ ¨— ˚ . ¶¨ ¨—  — ¸ ˇ¨ ’ ¨¨˝˛˛—,

—¨ ¨˛¸—˛ ¨ ¸—¨ ˚—¨ ¸ ˇ¨ ¸¨ —. ` ¨— ¸ — ˛¸ ¨— ¨ ¨¸¨,

 ¨ ˛ ¨˚ ¸˛ M¨ —¨˛ ¨¨¸¨.  ˛ — — »¨  —¨ ¸—¨ˇ˛˛, »¨ ˛ ˛ ¨  ¨—  ¨˛—. ¨ ¨ ˛¨ — »¨ ˚ — ˝—, —  ¨ — ˛ ˛˚¨— — ¨— ˚— ˝—. » ¨— ˛ ˝ ˛ ˛ ¨ ˚˚¨ —, ¨— —¨ ¨—¨ ¸ ¨ ˛  ¨ ˚—¨ ¨ ¨ —. ·— ˚—¨ ¨˛ —  ˇ¨ —¨ ¨¸¨, ¨— ˇ¨ ’ ¨ —   —¨ ¸ ¨¸¨. …— ¯— ¨ ˛ , ˇ 

30-5-2010

„¨ ¨—¸— — ¨ »¨ ˛ »¨˚¨—˛... T’ ¨˛¸ —¨ ˛ ¨¨ ˛ ¸ ˚ ¨˛¸ ¨ ¨ ’ ˇ¨ »¨ ˛ ¨— ˇ . · ¨ ˛ ¨ , ¨ ¸ ¨ — »¨ —¨ ¨˚ ¸—˛ ¨— ¨˛ ¨ ˛. »¨ ˛, —¨  — ¨— ˛ ¨ —¨— ¨ — ¸¨ ¨ ˚— ˛ ¨ ¨  —. `— »¨  —¨ ¨— ¨ — ˛ ¨˛ —  ˚— ¨— ˛ ˚˛ ¨  ¨—;  ¨  — —¨ — ¨ — ¨— ˛ — ˇ¨¨  ˛ ¨ ¸—¨ — ¸— ¨— ¨¨— —. ·˚˛   —¨  ¨¸ — ¨— ¨ ˚— ¨— ¨ ¨  ¨ˇ  —. ` ¨¸   ¨ , ¨¨ ˚ ¨ »—¨˛

 ¸¨— — ¨¨— — ˛ —¨ ¨ ˛ ¨˛. „¨— ¸— — ¨— — — , ˚¨— ¨ ¨— ¨—¸—¨ 

 ’ — ¨ ’ —¨ »¨ ˛ ˛ ¨ ¸—¨ . ¨ ¨ ¨— —  ¨ — — —  —¨ ˛ ˛˛  ¸

—¨— ¨ ˛—. — ¨—¨¸ ¨  ¨˝  ¨ ¨— — , ˚ —˝ —¨ ˛ ˚¨˛ ¨ ¨—  ¨˚¸— . ‡ ˇ¨  ¨  ... †— ˚˛ `˛¨ ˛ (`——¨ ˚— ˚˛ )

߶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… ·¸— ¸ ¨— ¨ `˚ » ¨ —¨ ˇ˛¨ ¨ˇ ¸— ˛ † ¨ — ¨: `¨ 18 ´.„. 105 53 •¶… ˆ ˇ `¨—˛ ·— ˛ : N—  . ¯¨—¨ ˛ : ¿ ¸ ` ˚ ˚¨ —¸ 8 ´.„. 116 31 - ˆ ˛

´˛/Fax. 210-7565043 6973312448 email: kritikaki12@yahoo.gr ˆ ˇ. ·˛ — ¸¨ : B¨——˛ ‚¨ . ` — ¨ T˛. 210-2792233 - 6942826920 e-mail: vasilikisx@yahoo.gr ´¨ — ¨ : ¯¨— ¸˛ ¿ . „¨˚¨¨ ˛ `¨˚ ¨ 21 - „¨ ¨ ´.„. 134 51 ´˛ .: 6932317163 - 210-2312180 `ˆ…‡»·`: · — ˛. 6  - · — ˛. 12  A—ˇ. ” ˚. ´¨ ˝˛ : ALFA BANK: 128002101169789

˚ ¨ ¨ ª

 ¨— — ¨ ¨ ¨ »¨ ˛ »¨˚¨—˛ ¶¨  »¨˛ 18 ˛ ˇ— ˛ ˛ ¨

 ˚  ¨ —¨ ¨ ’ ˛ ˝ ˛ ¨ ¨. •— ˛ ¨— ¨— ¨˛  — —  — ˛¨ ¨ ¨— ¸  ¨ —  . ¯¨¨ ˛ —˚¨ ˝ ˛, ˇ ˚— — ¨—  ˚—¨— ˛ ¨¨˚˚ — ˛ ˝ ˛ —  . ¶— ¨

 — ¨ ¨ ¨ ˛ ˝ ˛ ¨ ¨— —˝ ¨— —˝ ˛ ˛ ¨ ˛ ¨. ·— ¨— , ¨ ¨ ’  ˛ ˝ ˛ ¨ — — ’ ¨ ˇ˛¨ ¨ ¨ ¨˛ ¨. ¿ ¨ —¨ ˛ —¨ ¨ ˛ ¨ ¨—¸—¨  ¨— ¨¨ — 

¨ — ¨ ’ ¨ ˛¨¨ . ˜¨  ˛ — ’ ˛ ˝ ˛ ˛ ¨¨  ˚—¨ ¨¨ ¨˛ˇ—¨, ¨ — —¨ ¨— ¨ ¨¨. „¨¨¨ ¸ 

 ¨— ¨˚ — ¨— ˇ ˛ — ¨ ¨˛¸— — ˛ — ¨  ˇ¨ — —. »—¨ ¨ — ˚—¨ ¨ ¸—¨ ¨— ¸ ¨ — ¨ ¨— ¨ ¨— ˚¨¨ ¨¨˝  ¨. »¨ ¸¨ ˛ ¨  ¨ ¨— ˛ ˛ ˛  — — — ˇ¨ ˝˛  ˛ ¨¨˛˛ . ‡  ¨ ¨ ˛ ¨ — — —   ¸˛

¨— ˛ ¨ ˛—¨, —— ¨˛ ¨¸—. „¨—    ˚¨, ˛˚ ¨  ˚—¨— ¨ ¨ ˚ ˛¨  . ·”·†·`: `¨ ¨  ¨— ¨ ¨ ˛ ¸  ¨ ˇ¨  ’ ˇ— ˛ ¨ ˇ¨ ˇ¨ . •¨ ’¨— ˛ ˛ ¨—   ¨ ˛ ¨ ¸—¨ ¨ ˚—¨— ¨— ¨  ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨. „¨  ¨— ¸— ¨ ¨... ´¨ ¨—¸—¨  ß`¨  ˛ ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨  — ¨ ˛  ¨— ˛ ˚˛  ¨  ˚˚

 : ˜¨˚— ¯ —¨¨ ˛

` ¨ ¨ ¨ ¨... `¨ ¨ ¨ ˇ˛,  ¨  ¨— — ¨ ¨ — ˚  ¨ — ¸¨ ˛ ¸ , ˇ¨ —  ¨— ¸ 

 ¨ ¨— —

 ¨ —  

  ¨¨ ¨ ˚ ! »¨ ˛¨  — ¸¨ , ¨ ¨ — ¨— ˚— ¨ ¨—   ¨ — ˛¨  ¨ ¨ ¨— ¸¨ — —  ˚ ¨ —  ¨ ¨. ¯ —¨ ˚¨  ¨ ˛¨, —¨  —   ¨— ¨ ¨ ¨˚  — ˚˛¨ ¨— ¨¨ ˚¨  ˛ ¨ , —¨  ¸—  ˛ ¨¨ ¨—  ˛   ¨ ¸˛¨. †—¨¨ ¸  — — — , ˚—¨¨ ¸  — — ¨  ¸   ¨ ¨—, ’ ¨ ˛— ¨ ¨ ’ ¨ˇ  ¨ — ¨— ˛ —¨  ¨ ’ ˛ ¨ ˛ ¨ — ˝— ’   ¸˛! »‚ »†‚´¶ - ¯´`‚‡ˆ

· ¨—˛— ¶ —˚—¨ »¨ ˛ »¨ ˚¨ — ˛ ¨ — — ˇ ¨    ˛ ˇ ¨— ¨ ¨ ¨ˇ˛ ˚¨ ¨— ¨ ˇ ¨, ˚—¨ ¨— ¨ . ¶¨ ˚¨ ˛ —˛ ˚—¨ ˛ —˚—¨ ¨— ˛ ˛˛ ˛ ¨ — ¨ ¨. ‚¸—¨— ¨ ¨ —  12 (— ) ˛ — — ¨ ˛ ˛ ¨— ˛ · — ¨ » ¨ ˚—¨ ˛ ¨ ¨ ¨ ˛ ˛. ·¨ —  — ˛ ˇ ¨  — , — ¨ ˛ ¨¨˚˛ ¨ ¨ ¨— —  ˚ —¸—¨— ¨ ˚—˛—, ¨¨ ˇ˛¨ ˛ ˝ ˛ ¨—  ˚ 

`˛ ˛˛ »¨ ˛ »¨˚¨—˛ ´˛ ¨ˇ —¨, ˛ ¨ —¨, ¨ ¨—  ¨ — — ˇ¨¨ ¨¨ ¨— ’  ¨ ˇ¨ — —. ·˚ »¨˛ — ¨ ¨¨  ¨¨ ¨— — »¨ . ‡ —¨— ˇ ,  ˛, ˚—¨ — ¸ ˛ˇ ¨  ¨—,  — — ¨ ˛ —˚ ˛, ¨ ˛ ˛ ¨ —˛  , —¨ ¨ — ¨ ˛   ¨ ¨ ¨ ¨¨˛.  ·— ¸¨ ˛ ˛ , „¨ —¨, ¨ ¨ ¨  ¨ . ¶  ¨  ¨ ˛ ’¸ ¨˚— .  , — ¨ ˚—— — ¨, — ¸ ˇ˛ , ¸—¨¸¨ ¨— ˚ ˛ ˚— ¨— ˚— . †¨ —, ¨ ——¨, ¨˛˚—¨, ¨  — ¨—˝—; ¶ ¨¨ ˛˛: »¨˛ , ¨ ˚ —˝ —¨ —˛˛. ·—¨— ¨ ¨ ¨  — ¨ — ¨— ¨ ˚¨— ¨ — ˚—¨ ¨. … —˝  — ¸  ¨¨  ¨ ¨ ˚—¨. »—  ˛ ¨  ¨— —¨ ˛ — ¨— ¨˛ ¸—¨ˇ˛ ˚ —˝ — »¨ —¨ , — ¨ ¨ ¨ ¨— ˛¨ ¨ ¨——¨ —¨ ¨¸—¨. ¶ —¸—¨ ˛ ¨  — —  ˇ¨ —¨— ¨— • ¨ ¨¨¨— ˛ ˛ . ‡ ˇ¨ ¨  .

„¨— ¨ »—¨¨ ˛

¨ ¨   ˛ »¨ —¨˛ ¨¨. ·˛ ˛ ˛ ¨  ¸— ˛ ¨ ˚ —¨ ˛ . »¨˛ »¨˚¨— ˛ , ˚¨ ¨— ˛ , ¨ ˛ ¨ —¨ ˇ˛ ˛——¨ 74 . ¶ ¨ — ¨ ˛¨ — ¨— —¸— ¨ ¨ˇ »¨ —¨ ˚—¨ ˛ ¨¨¸ ˛

 ˛ —¨ ˚¨ ˛ˇ˛. »˚¨  ¨ ¨ — ¨ ¸˛— ¨  ˛ ¨ ˛ ˇ¨˛  ¨  — ˛¨ — —¸ — , —¨ ¨— ¨ — ˛ —˛ .

»¨˛ »¨˚¨— ˛ ˛ ¨ ¨—  ¨˛  ¨ ¨—ˇ˛ — ¨ — ¨ —¨—  ¸—  ˚ . ¶ ¨ ¨

¨¸—  ˛  ¸— ¨ ¨ˇ ¨¨¸ —¨˛ ——˛ ¸˛˛, ¸ ¨ —. ` ˛ ¨ˇ˛ — ˛ ¨ ˛ ¨ — ˛ ¨  ¸—˚ ¨ ¨ˇ , — —¸—¨— ¨  „˛ — , ¨—ˇ˛ ¨ —  ¨— ¨ ˛ ¨ —˛  ¨˚¨   ˛ —¨ ¨— ˛ ¨ —¨ .

 ¶ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨¨ »¨˛ ¨ ˛ ¨ ¨  ¨ ¨˚¨˛ —¨  . „¨— — ˛ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ . ˛ 6 ¨—¸—¨ ˚—¨ ¨ —¨ ˛ ¨ ¨— —¨ ˛¨ . ´¨ ¨ ˛ ¨ ¨ — ¨¨¸ —  ¨— ¨ — ¨  ˇ , ¨ ¨ ¨ ¨ ˛  ˛ ¨— ˛ ¨ ¨—˛  ˛ ——¨.

»¨ ˛ »¨˚¨— ˛  ˛ ¨ — ˛— ¨— ` ˚ »¨ —¨,  ¸ ¨˛ˇ˛ ˛ ¨—¸— ˛ 

 ˛  ¸˛˛  —˛   —  ¨ ¨— ˛— ˚ ¨— — . ¶ ¨ —  ¨   ¨—  ˇ —¨  ¨¨  ¨   ¨ — ¨  —.  — ¸¨— —˚ ˛ ¨—¨ ˛ ¨ ¨— ˛ ˚¨—¨  ˘¨¨ ˛. ¶ —¨  ˛ ¨¨¸ —¨˛

—˛   ¸—¨— ¨ ` ˚ . ·—  ¨ ˛ ¨ ¨ , ¸— ˚¨ ˛ ¨ ˛ ¨ ˛ ¨ ˛˛  ˛

—˛, ¨ ˚ ¨ ¨ ¨  ˛ . ¶ ¨¨˛˛ ˇ— ˇ — »¨ ¨¨ ¨—  ˛ˇ— — ,  — — ¨—— ¨¨ ¨ ˚ —¨. —¨— ¨  ¨  ¨˝—. ¶ ˛ ˛ ˇ¨

—— ¨ ¨ —˛, ¨ˇ ˚¨ ¨— ˛  ¨˛ ¨ ¨ ¨—¨ 

—  ¨ ˛ „˛ ˛ . ¨ ߡ — —¨ … ¨ †‚……¶` ¯”„‚‡„¶` ·¸ ˛ ˛ ˛— ¸¨

´˛ ¨ ¨¨— ·˚ — »¨˛ . ¸— 

¨ »¨˛ . »¨˛  »¨ —¨. ¨— ¨— ¨˛ , — ˛ —¨ ˚¨  ˛ ˛——¨, »¨˛ ˛ ¨ ¨ ¨ ¨—¸—, ¸— ¨ ¨˚¨˛ ¨—¸—.  ¨ˇ˛  ˚¨ ¨— ˛ — ˛—¨— ¨ ˛ »¨ —¨˛ ¨¨¸ ˛ ˛ —˛ ¨—  —¸— ¨ ˛ ¨ — — ¨ ¨— ¨— ˛ . ·— ˛— ¨ — ¨ ¨ ¨ ˚¨ –¨˚˚˛ ¯¨ ˝˛¸¨˛ ¨— ¨ ¿ ˝˛ ´ — ,  ˚¨ ¨  ˝˛ ¨ ¨——  ¨—    ¸ ¨—˝ ¨ ¨  ¨ —¨. (´¨ ˝ ¨—¨, ¨˝ ˛, ˛  ¨ .¨.). „¨ˇ ¨ — ¨— ˝˛ ¨˝— ¨— ¨ ˚ ˚¨ ¸—¨ ˚—¨ — ¨— ¨ ¨— ¨ ¨—¨ ˚ —¨. ‡ — ¨— —¸—˛ ˛ ˛ —˛

—˛,  ¨ ˛ ¨— ˚¨ ¨— ˛, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˛ ¨ ˛ ¨ ˛ ¨ˇ¨˛,  ¨—˝ ¨ ˛ ˝—¨ ¨ ¨ ¨ — ˚—¨˛

 ˝—¨ ¨ ¸¨ ¨, ˚—¨ ¸—  —, ˚—¨ ˛ —˛ ¨— ˛˛ ¨— ¨¨¨¨ ¨   ˛ ˚˛ . • ¨ ¨— ¨  ¨ — ˛ ¨—¸—¨ ¨— ˝˛ ¨ ¨ 

¨ˇ— ¨ ¨—˝ . ¶ ¨, ˚, ˇ— ˛ —¨, ˇ— ߨ¨— , ˇ—  ˛ ¨, ˇ— ¨ . ‡ — ¨— ˛ ¨ ¨—˚˚¨. ‡ ¨—˝— ¨ ˛—¨. ‡ ¨ ˛ ¨   . ¶ ¨ ˇ— ¨¨ ¨, ˇ— ¨˚¨˛. ¸ ¨— ¨ ¨ ¸ ˇ¨ ˚——  ¨ »¨ —¨ ¨ ˝˛ . „¨— »¨˛ ˛ ¨ ¨ ˛ »¨ —¨ ¨ ˝˛ . ·— ˛—¨— ¨ ¨ ¨— ˛ ¨¨¸ —¨˛ »¨ —¨˛ —˛ ¨— ˛ »¨ —¨˛ ¨¨. ¶ ¨ ¨¨— ˛ ¨. ‡ — ¨ —¨ ¨˛, ¨  — ˛ˇ˛ ˝˛ ¨— ¨ ¨—ˇ˛ ˚ . „¨— — ¸

˚¨ ¸—˛ —˛, —˝ — — ¨ ¨ — ˛  ˛ ¨ ¨¨ ˛ —¨ ˛ ¨.  ¨ ˇ ¨ , —¨ , ˛ ¨ —¨˛ ¨¨¸ ˛, ˛ ¨ ¨  ¨— — ¨ — , ¨— —

¨ — ˛ˇ ¸ ˚¨ ¸—˛ —˛, ¨¨  ˚¨ ¨. „¨— ¨   ¸ — — ˛ ˛

¨ , ˛ ˛ ¨ —¨ —   ¨. »¨˛ ¨ ˛ ¨ —¨˛ ¨¨,  ˇ¨  ¨ ˚ ¨— ß»¨ —¨˛ —˛ —˛ ˛ ¨—˛ —˛.  — — ¨ — —¨ ¨ ¸— video ß¿¨¨ ˚¨  — »¨  ˚  1987, ¨— ¨ ¸— ¨— ¨ video ¨ ¨ carmine burana „¨ . ¿¨¨   ¨  —  ˚— ¨ ¨ ¨˛ ˛ ¨ ˚ ¨ . –¨—¨ ¨ˇ¨  ¨ , ¨— ¨ —¨ ———¨ ˚—¨ ¸— ¨ ,  ˚ ˇ˛. ´˛ — ˛ ¨ ˚   ¨ ¨ ¨ —¨ ˇ¨ ¨ — ¨ ˛ —  , — — ¸— ¨— ˛ , ˛ ¨— —˛ ¨ —˛ ¨— ¸—¨˛ ¨  , ¨— ¨ ˛ ¨˛ ˛ ˛ ˛ ¨ —¨˛ —¨ ˛ —˛ ¨ ¨   ¨ —¨ ¸  , — —¨ ¨¨—¨, ¨ ¨ —ˇ¨˛ ˛, ˛ ¨ ˛ ¨  ¨— ¨˚ ¸— ˚ ¨ ¨ ˚¨¨  —˚ ¨ ¸ ˛ ¨ ¨—¨, ¨— ¨˛ ¨ ¨ 

 — ˛ ¸—¨! ´ ˚  ¸— —¨— ¨ — ¨— —¨— ¨  ¨ ¨ˇ . · ˚˛ ˛  ˚—¨. … —˝ ¨  ¨ — ¨ ¨¸ —¨ —¨ ¨ ˛.  ¨ »¨˛, ¨— ’ ¨—  ˚—¨ ¨ ¨ ˚—¨ — »¨ .

„¨— ¨ ´ —

• ¸ 

· ¨—˛— · ¨— ˇ ¨ ¸˛¨ ”¨ ˛ . †—¨˛ ´¨¨¨˛, ¨—¸˛¨ .  ˛ ·¨˚. ´¸¨ ¨˛, ¸˛— — ¨—  — ¨ ¨¨¨ˇ˛¨, —¨ ¨— ˛, ˚˚ — ¨— — , ¨

 ˇ ¨, ¨  ¨— ¨ 

 ¨˚¨ ˛  ¨ ˝ ˚ ¨— ¨ ¨ †‚……¶ ¯´¶‡„¶. ¶ ˝˚ - ´¨ ¨—¸—¨


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 3

¶ ˝ ª ¨— ˚ ». »¨˚¨˛ †·……¶`·‚` ^ ¶ ¿·”†‚ ‰·…‚„„¶ …— ¨ ¨ ˛ ¸ ¨—¸—, ¨˚ —. ^ ¶ „”· …‚„¶ ¿·´ †‚……„¶ †—¨˛ ¨ ˛ ˛ ¨—¸—, — —. ^ †‚˙† ` ˆ† ˆ`´„¶` „ ¨ ¨ ˛  ¨—¸—, ¨˚ —. ^ ¯¶`´ ` ¿”‚·„¶` ¨ ˛ ¸—¸ ¨, ¨˚ — ¨— — —.

–¿´‚`·‚` ^ ¶` „ ˆ´`ˆ´„¶` †—¨˛ ¨ — ˚—  ¨— ˚¨ †‚……¶.

†»‚ ^ ¶ …`´`‚ ¶”. ¯‚´„¶ ¨ ˛ „˙…`´…´‚… »…˙” ˆ‡„¶

 ˇ . ^ ¶ ·”·…¶ ˜‚”‚¿¿‚ ˆ ¿¿˜… ˆ„¶ ( ˛ ˛ ˇ ¨ ), ¨ ˛ – …‚„ ´` ˆ„”¶. ^ H …‡ …‚„¶ •. •· ‡˙ ¿ ˆ” ˆ ( ˛  ˚¨ ¨ ) ¨ ˛  ¯ˆ` `´ » „``·´.

•…´‚ ^ ¿ˇ¨ ¨— ¨˛ — ¨ »…˙”¶` †. »†‚´¶` ˛——¨ 74 . ^ ¿ˇ¨ ¨— ¨˛ — ˛ ¯ˆ` ˆ” ˆ† ˆ`´„¶ "¨¨—¨, ˛——¨ 67 . ^ ¿ˇ¨ ¨— ¨˛ — †‚˙†¶` ‚. „…´¶”„¶`, ˛——¨ 77 . ^ ¿ˇ¨ ¶¨— ¨— ¨˛ — ˛ ·ˆ˜ `ˆ…¶ ´` ˆ‡”„¶ ` ¨ ˛, ˛——¨ 73 .

¿   ` ˚ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

„˙…`´…´‚… ` „ ˆ´`ˆ´„¶`................................................. 100 ¶ †·˙†‚ ‡`„”„¶ - »¿ ˆ…¶ .......................................... 50 ¶ `¿`‚ ¿¿‡„¶ .................................................................................. 20 ¶ ·‚¶…¶ …‚„¶˜ „¶ - ¿´´„ ˆ, ˛ ˛ ˛ ˇ— ˛ †˚— –˚¨¸˛ (¨˚ ¨¨) .............................. 50

†‚……¶` „ …` ”„¶` .......................................................................... 20

–`‚”¶` –·†‡¶` †˚— (¨˚ ¨¨), ˛

˛ ˛ ¨ ¨ ...................................................................................... 50 ¶ ¯‚`´‚… ¿¿‡„¶ - ´ ˆ””‚… ˆ ...................................... 100 ¶ ¯ˆ` ˆ” „ ˆ» ˆ”¶ ....................................................................... 20

‡¶» ` ´ ˆ””‚… ` ................................................................................. 50 ¶ ‡·`¿ ‚… `¶»…´¶„¶ .................................................................. 50 ¶ ‚‡…¶ ˘ˆ””„¶ .................................................................................... 50

ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø

` ` ˚ ˇ ^ ^ ^ ^

„…‡ˆ”„¶` †‚˙†¶` †—¨˛ ..................................................... 20 `¶»…´¶„¶ „´·‚… „/ ..................................... 50

— ˚—¨ ¿·´ ˆ ‡ ˆ„„¶, ˛ ˛ ˛ .................... 150 ´` ˆ‡”„¶` †‚……¶` ‡˛ ˛ ˛ ....................................... 20

ø ø ø ø

` ` ˚ ¶ ¨ — ^ ¶ „‡‚…¶ "·„¶ - …†…˙`´„¶, ˛ ˛ ˛ ¨ ¨ ˛ ” ˛ ¨— ¨¸ ˛ †—˚˛ "¨˛ ............................................................................................................................... 50 ø ^¶ ¯ˆ` ˆ” "·„¶ - ¿…†‚˙´„¶, ˛ ˛ ˛ ¨ ¨ ˛ ” ˛ ¨— ¨¸ ˛ †—˚˛ "¨˛ ............................................................................................................................... 50 ø ^ ¶ „´·‚… "·„¶ - ¿`¯”‚‡¶, ˛ ˛ ˛ ¨ ¨ ˛ ” ˛ ¨— ¨¸ ˛ †—˚˛ "¨˛ ............................................................................................................................. 50 ø ^ –`‚”¶` †·˙. –·†‡¶`, ˛ ˛ ˛ ¨ ¨ †—˚˛ .................................................................................................................. 50 ø ^ …´˙…¶` ·ˆ††. ´` ˆ‡”„¶` ............................................. 50 ø ^ `¶˜¶` `˙„. ´` ˆ‡”„¶` ......................................................... 50 ø

` ` ˚ †¨— ^ ´¨ ¨——¨ –¨˚˚˛ ¿—¨˛ ¨ — ˛ ˛ –¨˚˚˛ ¨— ˛ „¨ —¨ ¿—¨˛ .................................... 1000 ^ †‚……¶` ‚˙`¶˜ ¯¯‚‡„¶`, ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ¨ ........................................................................................................................ 100 ^ ¶ ·”·…¶ „”¶ - ‡ ˆ„„¶,  ˛— ˛  ¨¸ ˛ , ˚—¨ † ¨ ˛— — ¨ ..................................................................................................................... 100 ^ ¶ »‚ –·†‡¶ - „ …´ ˆ, ¨ ˛ ¿¨ , ˛ ˛ ˛ ˛ „¨ˇ˛ ¿¨˛ ...................................................................................... 50 ^ ¶ »‚ –·†‡¶ - „ …´ ˆ, ¨ ˛ ¿¨ , ˛ ˛ ˛ ˛ –¨¨¨ ¨— — „ ¨ ¨˛ ................................... 50 ^ ‚˙……¶` „˙…. ´ ˆ””‚… `, ˛ ˛ ˛ ˛ ˝˚ ¨— ˚  ................................................................................. 50 ^ ¶ ·‚¶…¶ ·”·ˆ•·‚ ˆ - ´ ˆ””‚… ˆ, ˛ ˛ ˛ ˝˚ , ˚ ¨— ¨¸ ....................................................................... 20

ø ø

ø ø ø ø ø

`˛ · — ¨ » ¨ ^ ` ˛ ˛¸—¨ »…˙”¶ »†‚´¶, ˛ — ˚—¨, ˚˚— ¨— — — ......................................................................................... 850 ø ^ ` ˛ ˛¸—¨ †‚˙†¶ „…‡¶”„¶ ˛ — ˚—¨ ¨— — — ................................................................................................................................ 250 ø ^ ` ˛ ˛¸—¨ ˛ ¯ˆ` ˆ”` "¯. ˆ† ˆ`´„¶, ˛ — ˚—¨ ¨— — — .......................................................................................................... 250 ø T ·˛—¨ — ` — ¨— — ˇ ¨  ¨¨¨ ¸˛ ¨ˇ ¨—  ¸˛  ¨ ¨ ˛—˝ ˚ ˛ · —¨ ¨ ,  ¨ ˛ ˛ — ¸ — ¨— ˛ ¨ˇ—¨ ¨˚˛ ¿ ¨ — „  ˛ ¨— ¨— • ¨—˝— — — ˚— ˛ ˚—¨ , — ¸  — ˛ ¨˚¨˛   ˛ ¨——¨ ¨¨¨˛ .

˙¸— ß»— ˛ ¨˛ •¨ ˚¨˛˛ —¨ ˛ ¨ — —¨ · ˛ ”¨¨ ˛, ˚

¨ ˛, ˇ ˛ ¨— ¸— ˇ —¨ ¸— ß»ˆ`‚„¶ ¿˘¶, ˚—¨ ˛  — ˛ ˛ —˛ ¨¨ ¨˛ ¨—  ¸ — ˛ ˇ ¨

ß»¨

¯¨˝—¸¨ — — 28 ‚ — 2010 ¶¨ — . · ¨ ¨ ¨ ˛ ¨— ˇ ¸—˛ ¸ —¨  ˛ ˇ  ¨ ¨ ¨ ¸¸ ˛ ¨ — ¨ ¨— ˇ — ˛¨ . ¶ ˇ— ¨: ·˛ ¨˛- »—¸

— ˛

`ˆ…·¯·‚ ¨  . 1 †— ¸—  —¨—˝ ¨¸—¨¨ ¨ . ¸ —˛: ¿¨—¸— , — ,  ¨  ¸˛ —, ¨—¨ ¨ ¨— — ˛ ¨ ¨ ¨ ¨— ¸¨¨ — ˛ ¨— ¨¨¨ ¨ ¨ —¨ ¨ ˚¨—   ¨— ¨ ¨ ’ ¨—¨ . ` — !... `¨ ¸ ¨  —¨, ¨—¸— ˛ ‡ ¸˛ —, ¨—˝ ¨. ¿˛ ˇ¨

 ¨— — ¸— ¨  — ¨—  — ... ·— ¨ ¸¨— ¸¨¨ ¨ ˛ —˚  —¨ : ´ ¨ ¨ ¨¸  „˙`´, —  ¨—˝ ¨ — ¨— — — ˛ ¨ ¨— —— . ´ ¨¸  »—¨˛, ˚ ¨ »‚¯”¶ »†‚´¶, —  ¨—˝ ¨— ¨— ˝ — ¨ —˛ ¨. ˜— ˛¨, ¨ ¨’ ¨ — —¸ ¨ — , — — ¸¨ — »¨ ˛ ¨ ˚—˚¨¨— ¨ ˛ ¨,   . „¨— ¨—¨ —˚ ˛,   , ¨ —¨˛ ¨ ¨  ¨ ˚ — ˝ . ˜¨  ¨— ˛ . ‡ ˛ ¨ — —

 

˛ ˛ , ¨˛ ˛ » ¨ —¨ ¨— ˛ –††·”¶ ¯´ ¶‡„¶, ¨— ¨ ¨  ¨¸  »—¨˛. »¨˛ — ¨ ¸ ¨  —  —¨ ( ¨˝— »ˆ –·†‡¶ ¨ ˛ ˚— ¨ †¨˛˛, ˚ ¨ ¨ ¨ ¸—  — ˛ ˚˚ ¨˛ ˚— — ˚ ¨ ˚ ¨ ˛ · — ¨),   ¸  ˛ . „ ˛ ¨ ˚ ¨ ¨— ¸ —¨ ¨ ¨ — : ߆ — — » ¨  ( ˛ ˛ˇ —¨ » ¨ —¨ ˚¨ ˚˛ ˛ · — ¨ –††·”¶ ˘ˆ””„¶). `¨ CD ß»·”»¿‚…‚ ‡»‚ … 1, … 2 —  ˛ ¨—˛ ˛ ¨— ˝¨

¨  . ´ ¨, ¨˝— ¨¸  »—¨˛ »¨ ˚¨ — ˛, — ¨˝ ¨ CD ¨ ——¨ ¸—  , —  ¨ ˇ¨ ˛ —. ´ ¨—ˇ¨ ¨ ˛ — ˛ —  — ¨—, — ˛ ¨ ˛ ˛ ¨ , ¨ ¨˛¨ ¨— ˝ — ˇ¨ ¨—¨ ¨˚, ¨— ¨— ˝—. — ¨ ¨  ¨—¢ ¨ ¨— —¨ ˛ ˛ ¨ . • ˛ˇ — ¨ ¨ ¨¨˛¨ ¨˚, ¨ ¨ , ¨ -¨˚˚ ß »¨ ˚¨ — ˛. — ¨ ¨ ¨— ¨ ¨—¢ ¨, ¨  —¨, ¨ ˛——¨, ¨   —¢ ¨, ¨ —¨¨. „¨ ’ ¨¨ ˚—¨ ˛ ˛ ·¨¸¨ —¨, —

 ¨—¨ ’ ¨ —˛ — ¨— 

˚¨  ¨ ˛¨, — ¨— ¨— ˇ¨ — ¨— ˛ ˛—˛ —˛. „— ’ ¨¨ ¨ ¨ ¸ ˛¨ ¨— ¨ —˛¨, ¨  — — ¨ ¨˛ — ˝ ¨¨. ·— ˛ ¨—ˇ¨ ¨ »¨˛ — ¨—,   ¨¨ ¨— ˛ `˛ ¨¸— —, ˛ ˚, ˛¨—, ¸ ¨—, — — ˛ ¨— ¨ —¨ ¨,   —— —¸ ¨— ¨ ˛ ¨— ˚— ¨. »¨˝— ¨¸  »—¨˛,  ˛¨ — —¨¨ — » ¨ , ¨  — ¨— ˚ — , ˚—¨ — ˛ ¨ ¸— ¨ — — ¨ . ´— ˝  —, — — ¨ ˛  ¸ ˛ ¸¨— —˛ ¨¸¨ » ¨ (..».). · —  ¨ , ¸—  ¨˛ —   ˛ ¨—  ¨ — —  ¨— , ˚—¨— ¨¨ ¨ — ¨ — —

¨— ˛ ¨¨¨˛ ¨— ˛ ¸, ¸—¨ — ¨¨— — ¨˛  ˛ ˛

¨ ¨ˇ ¨ ¨ —¨. ·— ¨— ¨ˇ  ¨ ¸—¨ ¨— ¨˚¨˛, —— ¨— —¨ —

 —¨ — ¨— ˚— ¨—  ˛ ¨ˇ —˚ ˛ ¨˚¨˛  . ·— ¨ — ˝ — ¨ —¨ ¨ , ¨  ¨— ¨  — ¨ ˚ —¨ ¨ , ¨— ˝ — ˚—¨ — ˛—— :  ,  ¨— ˛——  , ¨ ¨ ˛ —˛ ¨— ˛ ¨ ¨¸˛ ¨ . „¨— ¨  —

(— — ¨ ¨˛ˇ —¨!) ˛ ¨ ¨ˇ — ˚ ˛ˇ˛¨, ˚¨¨ ¨—  ˇ¨¨ ¨— ¸ ¨¨  — — ¨— ¨ ¨— ¨¨ ˛ ¨ »¨˛ »¨ ˚¨ — ˛!... `’ ¨ — , »¨˛, ˚—¨ ¨ ¨ — —— ¨ . …¨ ’¨— ¨¨ ¨¨ ¨— ¨ ˇ ¨¨—  ¸ ¨ ˛ ¨ ¨  ¨. †—¨— —

¨— ¨— ˝ — !...

$ $

$

´ —¨ ’ ¨¨ ¨  ¨— ¨ ˚—¨ »¨˛,  :

 »¨˛, ¸ ˇ¨  ¨  ˚—¨— : ߶ —¨  — ˛ ¨ ˛ ˚˛ ¸ ¨— — — — ˛ — ˛ ˝˛ ¨ˇ¨ ¨ ’ —. ††·” ‡ˆ„„¶

M¨ ¨ 

— ¨— ...  †—˚˛ ˜¨˝ ¨ ˛ ¨ ¨¨ ¨ ¨ ¨— ˛  ˚,  ¨ ¨ — ’ ¨ ¨ ¨ ¨... ¶ — , ¨¸¨˚¨ˇ˛¨¨, ¨ — ˛ ¨¨, ——, — — , ¸˛—˚— . †—¨ ˛ ¨—

¨ ˇ˛, ¨¨, ¨¨, ——¨—¨, ˇ˛— ¸— ¨— —¨ ¨  ¸ ¨ ¨ˇ¨— ¨— 

—  ˛ ¨ˇ ˛¨ ¨ —  ¨ ¨ ¨  ¨ — ,

—¸˛ ˛ ¨ ˛ˇ —¨ — ¨— ¨ ¨...  ˇ  ˛ ¨ ¨— ˛ ˚ ¨— ¨ — ¨— ˛—. · ˛ ¨— —  500 ·ˆ˙  ¨ ¨ —¨ ˝ ˛  ˛˛ ¨ ˛ ¨ —¨ ˛ —¸˛ ¨—  ¨ — ¨— ¨  ¨—  ¨— ˚—¨ ˇ— ¨, —  ¨ ˇ — ˛ ˇ—˛ —— ¨ ¨— ¨’

 ¨˛ ˚—¨ ˛ ˇ—˛ ˛— ¨... ¨ —¨— ˚—¨ ˚ — ¨ , ¨ ——

—¨ ¨— ¨ ˇ—¨˝¨—... »—¨ » ¨ —¨˛ ¨˛ ˇ˛ˇ˛¨ ¨— ˇ¨ ¨ˇ˛ ¨

¨—¨ ¨˚¨— ˛ ˛¨... ß¿¨ — ¨ ¨,

¨¨

¨ —¨ , ˛ ß

¨ ¨ —¨ . — ¨ —, ¨¨ ¨¨— — 

—  ˚,

— ¨— ˛— ˚—¨ ¨ ,  ¨ ˛ —¨ ˛¨ ¨ ˛...  

  — ,   ¨— — ˚  — ¨—

 ¨ ˇ¨ — — ˚—¨ ¨ ¨ ,¨ ¨ ¨ ¨ ˚—¨ ¨

——  . ·  , ¨ ¨ — 

¨ ¨—, ˚—¨ ¨  —  — —.  ˛ 

 ˚ , ¨— ¨¨

¨— ¨˚¨ ¨— ,

 

— ¨ ¨ — ¨ —... ¨ — ¨ — —¨

—¨ ˛ —— ¨, ¨ ¨—˝¨ — ¸—— , ˛ˇ ˛ ¨ , 

 ¨˝¨ ’ ¨ — — ¨— 

˛ ¸ — ¨  ˚— ,

˛˚¨—¨ ’ ¨ ˚ ¨— 

 — ¨ ¨˝—  — —... ·— —¨ ¨— ¨ ˛, ˚—¨ ¨ ˛   —, ˚—¨— ¨ ˇ¨ 

— ¨ ¨ ¨ — —˚¨ - —˚¨ ¨ 

— ¨, ˇ¨ ˛¨ ¨— ¨— ¸˛ ¨ ¨ˇ ... „¨— ˚—¨ ¨ ˛  ˛ —— ¨ ¨, — —, —¨ ¨, —, ¨ — 

 —

  — — ¨ —¨ ¨

 , ¨ ˛ ¨— ¨ —˚˛ ˛ ¸—˛ ¨¨˛˛˛: †—¨—¢ ¨ ¨ 

¨ ¨˝—  — —; „¨— — ¨ ¨ ¨ , —

 ¨ ¨ ... ·, , ¨ —¨ ˇ¨ 

  ¨— ’ ¨, ˚—¨—¢ ¨ ¨ ˚  ¨ — —... `  ’ ¨ ˚¨ ¨ ˚ ¨, — — — —¨ ¨ —— , ˇ¨ —  

  ¨ ˚ ˚¨—¢ ¸¨... •¨ 

— ¨ ¨ ¨ —¨ , — ¨ ¨ˇ — ¨— ˚¨—¢ ¸¨—... · ¨ !!! ˛ — ¨ — ˚ — ¨¨— ¨— ˇ¨ ˚¨ ˚ ... †—¨— ¨˛ — ¨ ¸ 

˛˚¨— ¨ ˛ ¨, ˛ — ¨ ˇ¨ 

 ¨ —¨ ¨ ˛ ¨¨¸— ˛. ´ ˚ — ¨—  — . „¨— ˛ ¨ ˇ¨ ˛¨ ¨ ¨

 ¨ ˚  — ... »¨¨ — ¨ ˚  ˛,  ¨¨— ¨ ¨— ˇ¨ ¨¨¨ . „¨— ˇ¨ ¨ ¨ ¸—¨— —

— ¨— ¨ ¨— — — ¨— ¨ ,  ¨ˇ —   ¨ ¨ ¨¨ ¨  —  — —¨ — ¨—

 ¨ — ˝ — — ˇ . …¨  ¨ ¨ ¨— —, ¨ 

¨ ¨—  ¨ ¨ˇ —  —¨¸ — • ˛ˇ...

 ·¨ ¨— ´  — —¨ ˛ ˛  ¨ — ,  ¨ ¨ ¨— ¸—¨ ˇ— ¸—¨ ¨ — . » ¨ˇ ¨ ˇ¨  ˇ— —¨ ¨ ¸ ˛, ¨—˝ ˛ ¨ —¨ —˚¨ ˛ ¨ ¨, ¨—¨ ¨¨ ¨ ¨— ˛ ¨ — . ¨ —˛¨ ¨—¨, ¨ —¨ ¨ ¨ —˚—¨ ˛  ˚˛¨ ¸—¨¸— ˛ ˛ ß»¨  ¨ ¨˚˚—¨ ˚—¨ ¨ ¸ — ¨¨ ¨  —¨ —  ˛˚ . ¨ ¨   — — — —  , ¸—¨— ¨ ˛˛, ˛ ¨˛ ˛ ¨¨ ¨  ¨ —  ¨ — ¨—˛ ˛ — —¸ (˛˚ ). ‰—˛¨ — ¨ ¨ ¸— o —   , ¨¨¨ ¨ ˛˛ — ¨˚ ¨ —¨ —˚ ß — . —¨ ¸—¨— ¨ — ¨ ¨ —¨ ¨ ¨ ¨—˛ ¨ ¨˚˚˛  »¨ , — ˚¨ ¨— Melabes, ¸˛¨¸˛ ˚¨ ¨—  — — ¨ —  ˛ ˚˚—˛ ˚¨ ¨— — ¨ ¸— ¨— ¸—¨   — — ¨ ¨— ¸˛˚ . ´¨ ¨ ¨ ¨ ¨ —¨— —  — — 

 facebook -   ߲ —   — ——¨ ¨— ——˛ ¸— ˛ . · ˚ , ˇ¨ ¨ ¨— ¨¨ ¨ ¨ —¸— —ˇ . ¿ ¨—, ‚¨˛,  ¨ ´ — ¨— ˛ ˛ Petah Tikva (¿ ¨ ´—¨)  ¨ ¨—¢ ¨ ˛ ¨—— ߲ ˛ ˛ —¸¨ . ·—¨— —¨ ˚ ˛ ˛ 200 ——¨¸ ¨ —  ¸˛ — ˚˛ˇ˛ 1878 ¨ —¨ ¨¸¨ ¨ ·¨— ¨ ˛ ·˛ ˇ ¨ ¨ ¨¨  ¨  ¨˚ — —— ¨˚ ¨¨ ˛ ¨ ˛  ¿¨¨— —˛ ¨— ˚˛ ˛ — ˛  — ¨ ¨—— - ¨¨— — »¨ . `˛ ¨  — —¨ —˛ ˛ —¸¨  ¨ »¨ ¨— ¨— ¨  — ˚ ˛ ¨ —¸— ¨ — ˛ ˛ ¨—˛ ¨—¨   ¸˛ — ˚˛ˇ˛ ˛ ˛. ¿ ˛ ¨ —  ¨ ¨¨¨ ˛ ¨ ¨, ¨¨˝˛ ˛¨ — ˇ¨  ¨ ˛ ¨—— ˛ ˛ »¨  ¨ ¨—¨, ˚—˛ ¨ ¨ ¸ ¨ˇ ˛ ˚¨˛ ¨— ˛ ¨¨˚˛ —¨—  ¸—¨ —˛ ¨ — ¨—¢ ˚ ¨— — ˇ ¨, ¨ ˛ ¨ — ¨¨¨˚ ˛ ˚¨ ¸—¨ — ¸—¨ —. ¨  ¨— ˇ˛˛, ¨— ¨—  . · —, ˛ ˛ˇ—¨ ˛  ˚—¨ ¨¨ ¨— ¨ — ˚  —¸—˛ ˛ ¨—˛ — —¨, ¨ ¨ ¨ ˚¨˛

ß˚— . »¨  ¨ ¨—¨ ˛ ¨—— ¨ ¨ ˛  — . ¨— ¨ ¨ — ¨ˇ ¨ ˚¨— ¨ ·˛—¨  ¨— ˛ ˛ ¨  ¨ ˇ¨ ¸—¨— ¨¨ —˛ ˛ ¨ ˛ — ˛ ¨  ¨ — ¨ . ´¨ ¨ —  ¨ ¨—¨  ¨— —  ¨ . ¶ ¸—¨ ¨ —¨— ¸˛¨¸˛  — ˛ ˛ . „¨ ¨ ¨ ˛  ˚¨ ¨ ¨— ˛ ¸—¨ 

— ¨ — ¨ ˛ ¸¨ —¨  —˝ ¨—

 ˛ „˛ ˛ —  ¨ ˚—˝  ¨—  ¨—, ¨ˇ ˛ ˚— ˛ ¸—¨ ¸

—— ¨— ˛ ¨ ¨— ˇ— ¨— ߲, — 

˚¨˛ ˚ —˛ ¨—¨. ß`  ¨ —¨ ˛ ¸¨ —¨, ˛ ¨ ˛ — ˛ ˛ †¨¨¸¨ , ¨¨ ¨ ¨— —¸— ¨ — ˛ ˚¨ ˛ ˛ »¨ (Melabes)  ˛ ¨—— ¨ ˝¨¨ ¨ ¨¨ ¨— ˛— —— ¨— —˛ ¨ —¨ ˚—¨ — ˚ — — ˛ —  — . ¶ ˇ˛ —  ˇ¨ ¨ —¨ ˛ ˛  ¨ — —¨— ¨˛ . »˛ ¨ —¨— ¨¨—˛  ¨ˇ ß˚ ˚—¨ ¸—¨¨— ¨— ¨— — . ¨ ¨— — —¨ ¨— ˛ ˛ „˛ ˛  ¨  ˚ , ¨ 828 961 ˛  —¨ ¨ ¨¨—. — ¨ ¨ —  ˚—˝  — 10 - 15.000, ˛ˇ¨ ¨ ˛ ¸¨ —¨ ˛ I¨—¨ ¨— ˚— ¨ ˛ „ ¸ ¨,   ˛ ¨ —  — — — —˛ ˛ ˛.  — ¨ — ˛¨ —¨—¨ ˚ ¨ —¨ ¨ ˛ ˛ ¨¨ ¨˛  ——˛¨. » ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˛ ¨¸—¨ ˛ —˚ ˛ —¨ ¨— ¨ ¨¨, ¸—ˇ˛¨ — ¨  ¨˛˚ ˛ —˛ ¸¨ —¨ . ¨˝˛ ¨ — 

—¨ ¨ ¨ —¸¨ ˚—¨ ¨ ˚¨ ¨ ¨ˇ , ¨˛¨  ˛ „˛ ˛  ˛ ˚—˝¨ ¨  ˛˚  —¸ . ¶ ¨ ¨ ˛˛ ¨  ˛ˇ˛ ¨ — ¸—¨ ˛ ¨, ¨  ˚—¨  — — — ¨ ¨¨—˝ ¨— ˛ — ˛ ¨— ˇ¨— ˛ ˚¨ ¨ ¨˛ ¨— — ¨ ¸ —¨ —˝ ¨— ˛ ¨ ¨ ˛˛. ¿—ˇ¨  ¨ ¨˛ ˇ— ¨—  ˛ »¨¨ ¨ˇ ˛ — ˛ ¨ ˛  ˇ— ¨ — ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨ ˛ ˛ ¨— ¨—¨ ˚¨  ¨—  ¨  —¨  ˛ ¨ ¯¨¸¨¨ (¶¨— ). ‡ , ˛ — ¸ ¨ ˛ ¨¨ — ¨— ˛ ¨ ß —˛ ¨ ¸— — — ˛˚  –˝¨ — ¨— ¨ —¨— ¨— ¨— ¨    ¨ —¨ — ¨ , — ¨— ¨ ¨ ¨—˝ ¨—  — — ¨— . · — ¨¨  ¨ — ¨ ¨ ˇ ¨ ¨ —¨

  ˛ —¸ ˛ ¨— ˛ ˛˛ ˛ ¨ ¨ ˛˛ ˛— , ¨ ¨˛ , — ˇ˛ ˚¨ ¨ ¨˛ ˛ ¨¸—¨ —¨ ˛ ¨ — ¨˛ 

 —  —— ˛¨ —¨ — — ¨— ¨ ¨—  — ¨ˇ , ˚ ¨ ˛—, ¨— — ¨˚—¨ ¨ —  ˇ˛¨ ¨ ˛ –˝¨ —˛ ¨¨ ˛˛. ·—¨— ˚— ¨ ¨ ˇ—, — ¨ ¨ ˛ ¸—¨—¨ ˛ —¨—¨ ¨ ¸—¨ — ˛¨ 

˚¨  ˛—  ¨ ¨——¨ ˚¨— ˛—¨ ¨— —  , ¨ ¨˚¨ ¨ ¨¨—¨ — ˚¨ ¨ ¨— ¨— ¨—¨ ¨ˇ — –˝¨ — — ¨—˛

¨ ——˛¨ ¨ ¨¨¨ ¨¨ ˛—. · ¨˝ ¨ ˛ ˛ — ˛ ¨ , ¨ ¸¸ ˛ — ¨ ˇ— ¨— ˛ ¨ —¨  — —¨¸ ¨ˇ  ˚—¨ ¨ — ¨¨ — ˛ ¨—˛ ˛ ¯¨ —  ˛ ¨——  ¨— ¨ ¨˛ ¨˚ ¨ ˛ ·˛—˛  —¨  ¨— —¨¸ . ¨ ¨—  ¨— ¨— ˚¨ ¨—

 ˛ £¨ ——  —  ¨   ˚—¨ ¨¨ — ˛ ¨—˛ ¨ ¨ ˛˛  ˇ— ¨— — ¨ ¨ ˛ ˛  ¨ –˝¨—. „¨— ¨ ˛ ˚¨ ¨ ¨˛ — —¨¸ , ¸

 — ¨ ¨ — — ¨— ˛ —ˇ¨ ˛ ¨ ¨˛ ¨ —¨ ¨ — —˛  ¨ — »¨  ¨ˇ —¨—  ˚—¨ ¨¨ ˛˛ ˛— . ´ — ß¿ — ˛ `¨¨˛¨  ˛ ˚—¨ †¨˛˛ ¨ — ˛ — ˛ ¨ — ¨ˇ ¨ ¨ 9 ¨—¨ `¨¨˛ — ¨¨ ˛— ˛¨ — ‚¨—¨ ¨  ¨ ˛¨ ˛ „˛ ˛ ¨— —˚ ¨˚ ¨ ˛ `——¨. »˛ — ¸˛— —¨ —¨ ˚¨ ¨ ¨˛  ¨ — ¨ ; ¸  ¨ ˛ ˛ ˇ˛ ˛ ¨¨ —¨ ¸  — ˛ ˛ — ˛ ˛ ¨ —¨ ˚¨ ¨ ¨˛ ˇ˛  ˚—¨ ˚ — —  —ˇ¨ ˛  —¨— ¨— —  ¨ ¨— ˛ ˛ —˛ ˇ—¨ — ¨ . ˛ —— ˛ — ¸

  ¨ ˚—˝  ¨ˇ  ¨ ¨ — ˛— ˛ ¨ —¨ —¨ ¸ —˝ — ˛ ¨¨   ¨ ˇ  — 

 ¨ — ˛ ¨ — ——  ¨ ¨ ˛ 

¨ ¨¨ —  — , — ¨¨  ¨ ¨ —¨  ¸  ¸¨ ˛— ˛ ¨ ˛ —  ˛ — ˛ , ¨¨˚˚˛ ¨,

— —¨,  ¨˛ ¨—˚ ¨ .  ¨¨, ¨ ¨¨¨ ¨  —¨ ˇ ˛ ¸ ˛ —¨ ˛  ˚—¨  ¨ — ¨ . ·—¨— —¨ ˇ˛  ¨ ¨— ¨—˝ ¨— ¨ — ˇ — ¸—— ¨¨˚¨ —¨ ¨ ¨˚— ¨¨¸ ¨—   ¨ —¨˝— ¨¸¨ — , —   — ˛ ¨ ˛— ¨ ¨ ¨˚¨— ¨— ¨ ¨— ˚˛ˇ—  —¨ ˚—¨ ¨— ˛ .

† ˚— ¯. –˚¨¸˛


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 4

´—ªˇ˛ ˇ ˛— æ— » Æ 

» ¨—¨˛ ¨ ¨ ˛ ¨— ¨ ` ¨ ˚¨ ˛ ˇ˛ ¨

¯ ` ˚ »¨—¨ ˇ 

ß— ´ — »¨  , „ -, `¨ ¨ 10 —— 2010 ¯ —  ˛, ¯ —¨ ¿ ¨. `¨ ¨ —   ˚—¨ ˛ ˛ ¨  ¨. ‚¸—¨— ¨ ¨ —  …¨ ˛ . ¿¨ ¨¸¨˛, ¿ ¸  …. — . ¿¨ ¨˛, ….  . » ¨˚—¨ ¨˛, ‡˛. ` . „¨ ¨ ˛ ¨— . »¨ — , ˛ ‡——˛˛ ˛ ` ˛ ¯

 ¨˛ . `˛¨˛, †—¨˛ »¨ ˚—¨˛. ¯¨— —  — ¨ – ˛ »¨. ˇ ¨ ¨— ˛ ˛  ˚¨ „¨ ˚—¨˛.

». ¿¨ ¨˛, ». ˜¨¨¨˛ ¨— …. ¯—¨˛

 · ¨—  .. »¨  · ¨— ¸ ˛ ¨ —¨, ˛ ¨ 1962, —¨ ˛ ¸ ˛ ¨— — ¸—¨ —˛ ¨ ˛ ˛ —˛. ´  ¸ ˛¨ ˛ ¨— ¨— — ,  ¨ ˛ —  ¨ ¸ ˛ — , — —  — — ¨  ˛ — ¨— — ˛˚ ’ ¨ ¨˚¨ ¨— ¨ ¸¨ ¨  ¸— ¸ ¨¨—¨ ¨ — ¨  — ¨ ¨ — . ´ — — —¸ ˛ ¨  ¨ ˛ , ˛ ˛ ˛ —˛ ¸ ˛  — ˚— . ´ ¨ ¨¨ —  ¨— ˛ ¨  ¨  ¨— ¨ ¨ ¨ —. ˛ ˛ ˛ —¨ ¨¸¨ —¨, —  ¨  ¨ˇ˛ — ¨— ¨ ˛ , —  ¨ ˛ ¨—¨, ˛ ˚—˛ ¨ˇ—¨, —¨ — ¨ ¨—¨ ¨— —¸¨ ˇ˛ — 

— »¨ ,  ¨— — ˛ ¨.

— ¨— — ¨ ¸—¨— ˛  ˛ ¨— ¨ ˛ ¨ ¨  ¸ ˛¨, — ¨ —¨ —¸— —¨, ˚—¨ ˛ ¨¨ ¨— ˛ ¨˚¨˛  ¨ˇ˛ — , ¸—¨ — ¨  ¨ . ´  ˛¨ —˚ ¨ ˛ ¨ ¨ ¨¨ ˛¨ —  ¨— . ˛ ˛ ¨ˇ—¨ — ¨ ¨ ¨ ¨ ¸—¨ ¨— —¨ ˚—˛ ——¨  ˚—  ¨, ¨˛ — ˛˛ ¨— ¨˛ ¢ ˛—˛ ¨— ¨ ¨ — ¨ ˛ ˛ ¨¸¨ ¨—¸¨  ¨—¨ ¨  ¸—¨  —¸  ¨—   . ˚— —¨  ¨— ¨ — — —  ¨ˇ˛ ¨  

  ¨— ¨ ¨ ˛ —¨ ¨— ˛ ¨—˛. ´¨ ¨—¨ —¨ ˛ ¨¸¨ ¨ — —˝— — ¨ ˛ ¨ ¨ ¨—   — ¨ ˛ˇ˛  ¨ ¨ . ´ ˚˛¸ — ¨¨˚˛ ¨  ¨˛ ¨ ¨— ˛ — —¨ — ˛ ¨ ˛ˇ˛—.

 ˚ ¨ ¨ ¨— ¨ ¨— ˛ ¨¨˚—˛ ˛  ¨ ¨ , ¨— ,  — ¨— ¨ ¨¨,  ¨ ¨ ¨ —¨, ¨ 1962 — ˛ ¨, —¨¨ ˚—¨ ¨ ¨— ¨ ˛ ˛ ¨¸¨ ¨— ¨ —  ¨ˇ˛ —  

¨ , ¨ ¨ — — ¨  ¨—  ¨—˝— ¨— ¨¨¨. •¨ ¨¨  — ,  ¸ ¨— ¨—  ¨˚— ˛¨ ¨ ¨ —¨, — ¨ ˛ ¨—— — ˛  ¨   ¨— ˛ — ¨— —¨— — ˛, ¨¨ ˚—¨ — —¨  . ´  — ¨ ¨: ¿ ¸ : …— ˘¨˛ ‚¨˛. — ¸ : »¨ ˛ ¿¨˛ ¿¨¨˚— ˛, †¨

¨ ¨ : †—¨˛ …—¨˛ ·

¨ ˛, ´¨ —¨ : †—˚˛ ¿¨˛ ‚¨ , „ ˛ ¨ : ¸¨ –˚¨¸˛ †˚— . ¿ ¸ —: …— ˘¨˛ , …— ´ — ,  ˛ ‡ ¨˛ , †˚— ¿ ˚—¨¨˛ , ¸¨ ¿¨¨¨¨¨  , »¨ ˛ »¨˚¨— ˛ , ¶—¨ ¯¨— ¨˛ , –¨—˛ „¨ ˚¨˛ , …— ¿¨¨¸ —¨˛ , »¨ ˛ »¨˚¨— ˛ , ‡˛ ¿¨¨¸ —¨˛ (— ˛  ¨ ¨¨ ˛ ˚˛¸ — ), »—¨˛ ¯— ¨˛ ¨— »¨ ˛ ˜¨¨ ¨˛ — ˛ ¨. ·—˛ — ¨ ¨¨ ˛  ˛ ‡˛ — ¿¨˛ ¨’  ¸ ¨  ¸ . ¿¨— : ‡ ¨˛ ˛ , ‡ ¨˛ †—¨˛ (¨— ˇ —¨ ), "¨˛ »—¨˛ , „¨ ˚¨˛ –¨—˛ , „¨¸¨˛ †—¨˛ , „¨¨˛ ˛ , „¨¨˛ †—¨˛ …., „¨¨˛ »—¨˛ (”¨˛ ), „¨˚¨˛ ˜¨˚— , „¨˛ • ¸ ˛ , „ ¨ ¨˛ †—¨˛ , „—¨¨˛ ` ¨ ˛ , ”¨ ¿¨¨ ¨ , »¨ ¨¨˛ ¿¨ , »¨¨˚ ¸¨˛ †—˚˛ (… ¨  ), »¨˚¨— ˛ †—¨˛ , »¨˚¨— ˛ †—˚˛ , »¨—¨˛ ` ¨ , »¨˚—¨ ¨˛ †—¨˛ ¿., »¨˚—¨ ¨˛ †—˚˛ (¨— ˇ —¨ ), »¨˚—¨ ¨˛ ¶—¨ , ‰ ¸¨˛ ‡˛ ˛ ˛ (»¨ ¨˛ ), ¿¨¨¸ —¨˛ †—˚˛ , ¿¨¨¸ —¨˛ ‡˛ , ´ — †—¨˛ ., ´ — †—¨˛ ¶., ´—— ¨˛ ` ¨ , ´ ¸¨¨˛ †—¨˛ ,  ¨˛ »¨ ˛ .  — ¨ — ¨— ¨¨  — ¨ —  —  —¸ ¨ ˚—’ ¨ ˛ ˛ ¨¸¨ ¨— ¨—˝  ¨ ˚¨˛ ˛—¨. …¨ ¨¨¨ . ¿¨¨˛ ¨ ¨ — — ˛ ¨ ¨  ¸ . .». »¨ ˛ ˜¨¨ ¨˛. ` ¨ ˚¨¨ †—¨˛ ´ ¸¨¨˛ ¨, †—¨˛  ¨˛ ¨— †—˚˛ „  ¨ ¨ ¨. „¨˛ ¸—¨¸¨˛.

´ ‡— —. ` — ˇ 

`¨ ¨— —¨ ¸˛˛ ˚—¨ ˛ ——˛ ˛ ˛

 ˛ —˛  — ¨ , ¨˚ ¨—˛ˇ˛ — —˛ ¸˛˛ ˛ ¨ — ¨ `¨˚ ¨ ˛ ˇ˛¨, ˛ ´ — ˛ 15 ‚— 2010 ¨ ¨ ˛ –˛ ·˛. ¶ ¸˛˛   » ¨ —¨  ¨   ,  ¨˚¸— ¨— ˛ —˛ ß˚˛ ¨ ˇ˛¨— ¨— ˛. ” ¨ ¨—¨ ˚ ˛ ¨ †— ˚˛ ”¨˚¸¨˛, „˛ ˚¨˛ ¨— †—¨˛ ‡¨˛ , ¨ ¶— ¨ …—˛ ¨˛ ,  ¨˚¸— — ¨  ˛ ´ ¸¨¨˛ . ` —  ¯ — `˚ ˛ ¨ ˛ „ ˛—˛ ˜—˛—˛ ·— ¨ ¨— † ¨¨, ¨ ¸¨ ¨ ¨¸—¨ ˛—  . ‡˛ ”¨ ˛ — ¨— ˛ ˇ˛ ˛ ¸˛˛

¨ — — ˇ ¨ `˚ » ¨ —¨ ˛ ˇ˛¨ ¨ˇ

¨—  —  — ˛ ˛ˇ˛¨ ˚—¨ ˛ —— ¨ ˛

¸˛˛ ¨˛ . —¸˛ ¨ ”¨ ˛

 ˛ ´ ¸¨¨ ˛

 ¸—¨ ` ˚ ˇ˛ ß ¿·–·”¶` ¿¨˛— 4,106 77 •¶… ´˛ /Fax: 210-3815476 - 6974109838 Web site: www.ensipreveli.gr „ —

 — ˛˛: 1. ‡˛ ”¨ ˛ , 2. ‡˛ ˜ — —¨, 3. ´ —¨ »»·

•·»: ß` ˛ ·„– „ ˆ˚ — ¨ `˛— ¶ — ˛ ‡˛ ”¨ ˛ & ˜ — —¨ ( ‡˛ ˚— –¨—— ), ¨ — ˚˚¨—¨ … — ˛ ¨ … ˇ 

. »—¨ — ˛ —¸—¨— ¨ — ¨  , — ¨¨ ˛ ˇ— ˛ — ¸ , — — ˚¨ ¨—ˇ — ¨ ˛ ¨ ¸¨˛ ¨— ˛ ˛¸¨˛ . ´ — ¸˛ — ¨ ˛ ˛— ¸ „¶´‚„¶ ·¿‚ˇ·˙¶`¶  ˛ 29 & 30 »¨—¡ 2010, ˇ ¨: ߶ ¸ —¨ 

„ ˆ˚— ¨ , ¨ — ¨ ¨ — ˛¨ — 

˛ ˛ ¨— ˛ — —˛ ¸ ˛ ¨  „ , ¨ˇ ¨— ˛ ¨¨˚¨˛ 

—¨— , — ¸  ˛ ˝˛ 

 ¨ ˇ ¨ . ` ˚— ¨ ¨ˇ ˛ ¨ `˛ —  —¨˝ ¨ ¨ ˛ ˛ ˇ—¨ ¨— ¨— ˛˛ …  — ˇ 

, ¨ — ˛ — ˛ ¨ ˛ ¨  ˛  ˛ ¨ˇ

 ¨ ˛ ˚— ¨ ˜— ˛ , ¨ ¸ ˛  ˚˛ ¨ ¸—¨ — ¨ˇ

 `˛— . ·— ¨— ˚˚

— ˛ 

 —¨˛ 

— ¸¨ — ¨ — ¨ ¨ ¨, ¨— — ¨  ¨¨—— ¨— ˚—¨ ˛ ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ˛ ¨ˇ ˛ —¸— 

 . ·  ˛ — ˛ `˛— —¨— — ¨— —

 , ¨¨ ¨ 

¨ ¨ ¸— ¨ — ¨ ˚¨— ¨ ¨ —¨, ¨¨ ¨ ¨ ¨ ˇ ¨ ˛

  ¨ ˛ ¨ ¨ ¸—¨ ¨— ¨ ˛ ˇ˛¨. † — ˝   ¸  ˚ —— ¨— ·„–, ˚ — ˝ — ¨ ˇ— ¨— — ¨— — — ˛ ‡— — ˛˛ ˚—¨ ˛ — ˛ ˛ ——˛—¨˛ — ˚— ¨ ¨— ˛

 — ˛ ¨ ˇ —

¸ ¨— ¨— — — —  ˚— ¨ ˇ¨ ¨ — ¨¨— 

 — „ 

ˆ˚— ¨ `˛—  ¨ — ˚— ¨ ¨—¨ ¨— ¨ ¨ —  — ¨ ¸— ˛ ——˛ — ˛ … — ˇ 

. ·—

ˇ¨ ˇ ¨ ¨ ˚¨— — ¨ ˛¨ ·„– ¨ˇ˛— ˛ ¨ ˛, ˛ ¨ — — ˚— ¨ †˛ ˛ ¨— ¿¨—¨ ,  ¨ ¨— — ˛ˇ  ¨¨—¨ ˝¨—. ·—¸˛ ¨ —¨¨

¨ ˛ ¸ — ¨ ˛ ¨ ˛  — ˛˛ ¨¨¨  — — , ¨¨¨ ¨ ¨ 

 ¸ 

¨ ¨˛ ¸—¨ - ˛¨ ¨ˇ

 ˚—¨ ˛ ˛ ˇ— ˛ — ¸ ,  — — ¨— ¨ — — . ´ , —

¨ ¸—  ˇ— ˛ ¸—¨¸—¨— ¨, ¨¨¨  ‡˛ ”¨ ˛ ¨— ˜ — —¨  — —

 —— ¨— 

¨ , ¨ ¨ ˛ ¸ ¨ ˛¨ ¨ ˛  ¸ ¸—¨

˛ ¨˛ ·„–, 

˚—ˇ— ˛ ¨— ˛˛ ¨— ¨ 

˚ — ¨ ¸— . · ¨—    . †—¨ ‡— —˛— ` —

 ¿ ¸

»¨ „¨ ¨ ˛

¶ ¸ ˛ ˛ „ ¨ 22 - 24 »¨—¡ 2010 ˛ —¨ —˛ ˛ ¸ ˛ ¨˚ ¨ —˛ˇ˛ ¨ ` ˚ ¨ , ˛— ˜¨—¨, ˛ „¨. ¶ ¸—¨ ˛ ¨ ˚—  ˛ ‰ ¸ — ˛ — ˛ ß„… …‚, ¨— ¨ ¨ ¿ — ˛—,  ¨— ¨— ˛ ˛—¨ ˛ ¿¨¨˚—¨ –¨, ¨¸—˛ ˛ ·¨¸¨. ´ ¨ ˚ ¨ ¨˚ ¨ —˛ˇ˛ —˛ ˛ ˛ ˛ „¨   ¨ ¨ —¨ ˛ ¨—  —  ˚— `—¸¨. ´ ˛—  ¨¸,  ˛˛ ` ˚ „˛  „ ¨ ˚¨

¨ — ˛ —¨ »¨ —¨˛ ¨¸—¨ ¨¨,  ˇ¨ — ¨— ˚ ˛ ¨ ¨¨¸ —¨˛ „¨—¢ ˛ —˛. ¿— ˛ ¨ —˛ ¨ ˛ „ ¨ ˛ ˛—˛ — ——¨ —¨ ¨ »¨˛ »—¸ — ˛, —

¨ — — ˛ ¨ —¨  ˚ ¨ ¨— ¨—˛

  ¸ ˛ ¨ — ˛. ¿¨’ ¨ ¨ ¨ ¨ˇ˛ ¨—

¨ — ˛ ˛ ¨ —¨ ¨— ¨ ˛ ¸ „˛ „¨ ¨ ¨ —, — — —, ¨¨ ˛  »¨˛: ß„— »—¸ — ˛,  ¨ ¨  — , ¸  ¨ˇ— , ¨  ¨ˇ¨  ˛ˇ ˚ — ¨ , — ¨. ¶ ˚—˛—¨˛  —˛ ˛ ¨ —¨  ¨ ¨¨¨ ¨ ˚¨¨, „ ¨ ˚ ¨˛ ¨ ¨— ¶—¨ …—˛ ¨˛ ”¨ ¨— — —¨ — ¨ ˚¨ — ¨ —¨¸ ¨ , ¨ ¨ — ˇ— ¨ˇ — —¸— ˛˚¨  ¨  —¨ — ¨ — ¨  ¨˚˛ ¨— ¨ ¨—¨ — —¨ —  ¨ ¨¸ ¨— ˚—¨ ¨ ¨ ¨— ˛— ¨ — —¨ ¨ ¨ ¸¨ ˛ ¨¸—¨ . ·— ˛ ˛ ¨ ¨ ¨ ˛ ¨ ¨— ˛ ¶ –˚¨¸˛ ( ˛ –¨—˛ –˚¨¸˛ ¨— ˛ ´¨ ¨ ¯¨— ¨-

˛), ˛ —¨ ¸¨˝— ˛ „¨ ¨— ¨ —, ˛ ¨ ¨ — `¨¨ —¨ ¨— —¨ ˚¨˛ ¨¨¨ ˚—¨ ¨ —— — ¨ —— ˛ ¨ —˛ — ¸ ¨— ¨ ¨ — ˛ „˛ ˛. ˛ —¨ ˛˛ ˛ ¨ ¸—¨ ˛ˇ ¨ — — 

¨ , — 

 — — ¸  ` ˚ ¨ , . »— ˛ • ¨—¡¸˛, —

 ¨ ¨˚  — ¨ ˚   ¸ — . ´˛  ˛ ˛ ¨ („—¨˛) — ˛¨ ¨¨ ˛ —˚˛—¨ `—˛ , ¨ˇ ¨— —¨ ¨  — — — ¨¨— , ˛ ß¿¨¨— ¨ — ¨,  ¨— — ¨ ˛¨ ¨ ¨ »¨ —¨ , ` — »¨˚¨— ˛ ¯¨¨¨ , — ¸—¨ — — ¨ ˛ „¨. ¶ — ˛ ¨ ˚— —˛ »  ¨— ¨ » ¨. ` ˛ ¸ ˛ ¸—¨¸ ˛ — ¨ ¨ — „ ¨ ˚ ¨˛ ¨— ¶—¨ …—˛ ¨˛

 ˛ ¨, ¨ ¨— ¨˚ ¸— ¨— ˛ 

 ˛ —¨ ¨ , ¨¨ ˛ ¸—¨¸ ˛ ¨ ¨ — ˛ ¨— ¨ ˛. •¨ ˛ ¨ ¨¨—˛ ¨ ˛ ¨— ˛ ˚—¨ ˛ 

 ˛  „ ¨ „ ¨ ¨˛

 ˛ ˝˚  ¨  „¨¨¸¨, …— ¯— ¨˛ †˚— ¨— ˛ ˝˚  ¨ ( ¸ ` ˚  — ¨ ˇ ) ¨— †—¨˛ ¨— ·˛ „¨¨˛  ˛ˇ¨ ¨ ˛ „˛ ˛. ´ ˇ  ¨ ¨— ˛   ¨  

 —¨  ˛ ¨ —¨ ¨ ˛ — — ¨ ˛ ¸ ˛ ¨ˇ ¨— ‚¨ ¯. ¿¨˛   ¨˚˚ ¨ — , ˛ — ¨ , ˛ ¨˚¨˛  »¨ —¨ ¨— ˛ ¨ ˚˛ ¸˛˚˛˛, ¨—  ¨  —¨ ¨ ˛ ¸—¨ ˛ ¨— ¨¨˛ ¸—¨¸ ˛.

´ ‡— —. ` —

· ¨—˛— ´ ‡——˛— ` — ` ˚ ¨ ¨ — —  ˚

—¨ ¨— — ¨ ¨ ¨ ˇ˛¨ ¨—  ¨ ˛ —˛ ¸˛ ˛ ˚ — ¨— ˛ ¨¨— ˛ ˇ— ß‚¢ †‚……¶ ´ˆ „”¶‡…. ´ ‡.`.

˚— ¿¨ˇ — ”¨Æ 

¨˛  ¨ — ¨ˇ 

 — ¿¨ˇ— ¨ ¨˚ ¨ ¨ ¨ —¨  ˛ ˛ – — ˇ  — ¨ ¨— ˝˛ ¨ ¨    »˚¨ „ ¨ —  (324-337

.¯.). ¶ ¨ —  ¸—¨  ˛ ·˛—¨ »—  ¯—  , ¨  — ¸—¸¨ˇ˛ ˛ ˇ ¸ ˛ ¿— ˛.

˚— ¨ ˛ ¨—¸—˛ ˛——¨   ˛ ¨ ˛ ¨— ˛ —¨.   — „— ¨—   ,  ˛ ¨ ¨¨¸ , ¨ ¨ ¨˚¨˛— ˛ ¨——¨. „¨— ¨ — ¨ ¸— ¨ ˛ —¨¸¨ — ˛ ˛ ¨ ¨ ˚ ¨ ¨ ¨—¨, ¨—ˇ¨ ¨ — ˚¨˝ ¨ ¨ ¨ ¨ —¨—¨   ¿  ˛ ‚¨ . ´¨ ˛ ¨ ¨  —¨ ¨ ˛ ˛˛ ¨— ¸ ¨ ¨ ˚—¨ ¨  ¨¨ ¨ —¨˝   ¨ ¨˚¨˛ ¨ . †—’ ¨ ¨— ¨ ¨— ¨ — ˚: ߇—¨ — ¨— — ; ‡ ¨ —¨ —¨

¨—˛. »˛ — ¨  —; · — — ¨ ¨¸ —. ´— ¸ ¨  ¨ —  ¨ ¨ ˛ˇ¨ ¨¸  ¨¸ ;. †—¨ ˛ ¨ ˛ ¨ ¨ —¨ ·— »—  ˜—— (˛ ˜—˛ ) — ˛ ¿ . ˚ ¨ ·— „˝— —— (˛ — ) — ˛ ·— ”¨ ¨ . ¶ ¨ ˛ ¨— ˛ —¨   ˛ ˛ ˛ ¨  ˚¨˛,  •  —— ¨— ¨ ˛ ˇ¨ ¨ ˚—¨ , ˚—¨ ¨ — ¨ ¸—— ¸¨— ¨  ¨ˇ  ¨— ¨ ˇ¨— ¨ˇ —¸ ¨ˇ—¨. †—’ ¨  ˚  ¨ —¸—¨— ¨ — ¨  ¨ ˛ ¨ ¨ ˛   ˚— ˛ ¨ ¨¨— . ,  — , — , ¨ ˇ , ¨˚˚ ˛ —¨ , ˇ¨  ¨  , ˇ ˚—¨ — — .

 — ¿¨ˇ— — ˛ˇ˛ —˛˛. ´ ˛ ¨ ˛ — —¨ ¨¨ ¨ ¨ ¨— ˛ —¨ ˛ »¨ ¨ ˛, ˛ —¨ »˛  ¯¨—¸ .

†˚— ¨ …. ¯¨—¨ ˛ ˚ ¨ ˛


߶ ˜˛ »¨ —¨

 ¨  ´ —¨Ø ˛ ( ˝ª) —¨ — ¨ ¨ ¨ ˝—¸ ; ¶ —˛   — ˚¨ ¨ ¨ ˛ . „¨— ˚—¨ — ¸  ¨, ¨¨  ˇ— …— ˛ ¨— ˇ— ¯¨¨¨ ; ¿  ˛ — ˇ — , ¨¨ ¨   ¨—  ’ ¨¨ — ˚ ¨ —˚¨ , ˚—¨ — ˇ¨ ¨ ¨— ˛ ¨ ˛  ¨. ` —˚ ¨¨˛ˇ˛ ˛ ¨¨  ¨ ˝¨—, ˛ ¨ ¨¨

 ¨— ¨ ˛ —¨, ¨¨ —˚¨ , ˛ —¨ ˛—¨ — — ¨ ¨ —¨, ¨ ¨— ˝¨—, ¨—¸ ¨¨— ¨—¸—  ¨ˇ ¨ ˛ ¨

 ¨ ¨ ¸—¨ — ¨—.  ¨ ’ ¨ —  ¨ ˚¨ — ˚— , —¨— ¨ ¨ ¨ —¸— ¨. †—¨ ¨ —˝  — ˛— — ¨ ¸—¨— — ¸—¨  ¨ . ·˚ ¸ —¨˝ ¨— — , ˚—¨ — ¨ —¨— ¨¸—  — , ¨¨  ¨— ˇ—  ` , ˚—¨ — ¨— ¨  ¨ — ¨ — —¸— ¨ —¨— ´ — . …— ˛  — ¯¨¨¨  ¨ —  ¨ —˝ , — — ˛¨ ¨¨ — ¨ ¨  — ¨—¨ ¨

¨ . ¨ ˛ —¸— ˛ ¨ , ¨  ¨¨˚ , ¨˛ , — — —˝¨. ˇ—  ˚ ¨— ¿˝ — ˛ ,

¨ ¨ ´ —  ˛ , ¨ ¨ ˛ ¨¨ 

¨ — ¨˛ . „— ¨ ¨¨ — ˛ ¨ ; …¨ — ¨ ˛  — ¨— „—¨˛ ¨— ¸ ¸ —¨ ˛ ¨ — — ˇ¨  ˛ ˛ — —¨. ¿  ¨ ¨  ˛ ¨ — ¨—¸— —¨ —— ˛ ¿¨¿¨ ¨ ˚—¨ ¸ —¨. †—¨ ¨ — ˚  ¨ˇ ˛ ¨— —¨ ˛ ¨ ¨ ˛ „¨ ¨¨. ´ — — ¨ ¨—¸—¨ ¨ ¨˚— ¨— ¨ ¨ — ¨ ¨¨ ˇ—¨ —¨ ˚—¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨— —¨. ´ ¨—¸— —  ¨ˇ˛ ¨ ˛ „¨ ¨¨, — ¨ ˚ ˛ ¨— ¨— ¨ — ¨ ¨ˇ ˛ ,  ˛ ˛ —¨ ˛ ¨ ¨ ˛.  ˛ ¨ —  — — — ˛

—¨  — ¨ ˛ ¨˚ ¸¨ ˛ ¨  ˚—¨ ’ ¨  ¨— ˛ ˛ ¨ , ’ ¨¨ˇ¨ . ¨    — — ¨— ¨ˇ¨¨ ¨ ˛ ¨ — , ¨ ¨¨   ¨— —: ߨ— ¨¨ ¨—¸—  ¨— ¸ — ˛ ˛  ¨— ¨¸—¨ ˛   ˛ „¨ ¨¨ . ´˛ ˛ ¨—¸— ˛ — ¨ ¨¨¨ ¨— ¨ ˛ ¨ ¨—˝—. ˜¨— ¨—  ¸ ˛ ¨ — — ß

¨˛ ¨ ˛ ¨— ˛ ¨ — ¨ ¨ ¨˛ˇ˛ — . · — ¨   ˛¨ ˝—, — — ¨— ˛ ˛ — ˚—¨. „¨— ˚—¨ — — ¨—¸— —¨  ¨—¨; ‡ ¨˛ ¨;  ¨—¸— , — ¨  ; ‰ — —  ˛¨ ; ¿ —, —¨, ¨ —¨!  — — ¨¸ —¨   , ¨— — ˛¨ ˚¨— , ˚ — ¨— ¨—¸—¨. ¶ ˚˛ ˛ ¨ ¨¨—˚˛ ˛,  ¨ ¨¨ — — ¸¨ — ¨— ¸—— ¸ — . · — ¨ ¨—¸—¨ ¨ ¨ ¨  ¨ —¨ ¨ —¨ ¨ —¨ ˛ ¨ ¨˝ ¨¨ ¨ ¨— ¨  ¨ ¨ ¨ ¨, ¨ ¨ ˛ ¨ ˛ˇ—  ¨˚˛ . „¨— ˚—¨ — ¸ ˚¨ ¨˚˛ ; ˜¨˚˛ ;  ˛ ¨— — ¨—¸— — — — —  — ¨ ¨ ¨ —¨ ¨   ¨ , ˚—¨ — ˛ „˛ ˛ ˛ ¨ — ¨  . ‰— — ¨ ¨  ¨—¨ ¨ˇ ¨, ¨—

˚—¨ ¨ ¨   ¨— ¨

˛ ¨ˇ ¨  — — ¨   —¨ , ¨— ˛ —¸¨ ¨ —  ¨¨—, ¨ —¨ —˝¨, ˛ ¨¨ ¨ ˛ ˇ¨ ¨  ¨ ˚—¨ ¨ ˚¨  ˛ —¨ ¨ . ´

˛ —  ¨ˇ ¨ ¨ ¨ ¨ —˚¨ ¨ ˚—¸¨—¨

¨ , ¨— ¨ — ¨ ˚¨˝¨ ¨ ¸ ¨ ¨—¨, ¨ —¨ ¨— —  ¨. „¨ —¨ ¨ ¨ — ˚¨˝ ¨¨ 

¨ — —. ´  — — ¨˝¨  ¨ —¨ ¸—¨ ¨ ¨ ˝˛—¨ ¨ —˛ —, ¨ ¨ ¨ˇ ¨ ¨  ¨   ˛ ˇ¨ . `¨ ¨— ¨ —¨— ¨ ¨—¸— ¨—  

¨ ¨—¨ ¨ ¨ —¸ ¨— ¨ —¨˝. ´  ¨˝¨   ¨

¨  —¨ ˛ — ¨¨ — ¨ , ¨— ¸ — ¨ ˚—¨ ¨ ¨ ˛  — —  ˚— ¨. · — — — ¨— —¨ ˚¨   —¨ ¨  — ¨˚¨—¨ ¨— ¨ ¨˚ ¸ ¨ , ߲ ¨ ¨ ˚¨ ¨— — ¨— ˚ !. ·— ¨ ¸ ¨  —  ¨¸  ˛˚¨—¨ — —, ˛ ¨¨ ¨ ˚. ´ ¨—¸¨— ˛ ¨ ¨˚ ¨—, ¨— ¨ ¨—¸ ¨ ˛ ¨ ¸—¨ —— ¨. ¨ ¨—¸— ˚— ¨ ˛ ˛ , (¨— ¨  ¨ —, ¨ ˛ ¨ ¨ —¨ ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ —, — ¨ ¨ ¨¨ ¨˝ ¨ ˇ¨—¨ ˚—¨ ¨ —  —¨— ˚ ¨ ¨ ˚˛ ¨ ¨ ¨— ¸ ¨˝ • ),  ¨  ˛ ˛ ¨   ¨ ˛ ¨ ¨—¸—, ˚—¨ — ¸ ˛ ¨— ¨¸¨ ¨ ¨—˚˛— ˛ ˚˛, ¨¨ ¨— ¨ ¸ —¨   — ¨ ˛¨ ¨ ¨ ¨ ¨.  — ¨˚—— ¨— —¨ ¸—¨— —o ¸¨ . ¶ ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨, — ¨ —  —˛ ¨ˇ .  ¨ —¨ ¸  ¨ ¨—. †—¨ —; •¨  —¨ — —¨ ¨— ˇ¨ ¨ ¨¨— . „¨ ¨   — ˚—¨ —¨, ˛˚ ˛ ¿¨-¿¨ ¨  — —¨ ¨ —¨ ¨ ¨˝ — ¨ —¨, — ˛ ¨ ¨  ¸ ¸ ¨— ¨ ¸—˝, ¨ —¨ ˛˚ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ˚¨.

¨   ¨˝ ¨ ¨— ¨ — ¨ ˝¨ ¨¨ ¨ ¨ ¸ ¨ ˚. ´  ¨ ˛ ¨ ¨ ¨ ¸—— ¨—   ¨—  . „¨ —¨ —˚ ˛ ¨ ¨ ¨ ˚— ¨—  ¨ ˛ ¨ ¨— ˚ .   ˛ ¨ ˇ   ¨¸ ˛˚ — — ¨ ¨ ——  ˛ ¨ ¸—— ¨ ¨ ¨. ´  —  —¨ ¨ —¨ ¨— ¨ —  ˚—¨ ¨ ¨˛— ¨ ¨ ¨ —, —¸ —¨ ¨˚—˛ ˛˛. ¨   — ¨  —¨ ¨  ¨ —¨  ,   ¨ ˛ ˚ ¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ —, ¸— ¨ ˛  ¨ ¨¨ —  ¨ — ¨— ˇ¨ ¨— ¨¨ ¨— ¨¨¸—¨ ˛ ˚¨—¨ ¨ ’ ¨ ¨— ˝—   —  ˇ¨ — ¨ ¨ ¨ ¨—¨ . ¶ ¨ ¨ ˇ¨ ¨  ¨ ˛ — ¨ ¨˚— ¨ˇ ˚ — ˛, — ¨  — — ˚. „— ¨  — ¨ —,  ¨ˇ  ˚  ; —¸— ¨¸—˛˚˛ˇ˛ ¨— . „¨— ¸ ˛ˇ˛ ˛ ¨ ¨˚˚—— ˛ ¨ —¨; ´— ¨—¸— ; ‡ —¨   ˛ ¨ ¸—— —  ; ¨ ¨

 ˛ ¨ ˛ ¨ˇ , — ¨ ¨ —; » ¨ —¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨— ¨  ¨ˇ   —˝¨ — ¨ ˛ „˛ ˛ ¨— ˛¨ — — —¨ ¨¨¨. „¨— — ˛ ¨  ¨—  ˛  ˚  ;

 ·˚ ¨—¸— ¸ —¨ ˚˛ˇ— ¨ ˛,  ˛ ¨ ˇ—  …— ˛ ¨—  — ¨— ˛ ¨  ¨—¸—, ¿¨¨—, ¸ ... ´ ¨—¸¨— ˛ˇ˛, ¨˚¨—¨ ¨ ˚ ¨ ¨ ¨ ¨ , ¨ ˛ ¨¨ — ¨¨ ˚ ¨ ˚ ˛  ¨ — —, — —¨ — ¨—˛ — ˛ ¨ ¨ˇ¨ ˇ—  — — . ´— ¨ˇ¨ , — ¨ ; ˛ ˛ ¨ ¨ ¨ ¨ ˛ ˛ ¨

¨— ¨ — — —¸ ˛ ˛˛. · ˛ ¨ — ——˝— ¨ ¨— ¨ ˛ ¨— ¨ —¨— ˛ . ¶ —˛ ¨ ¨ ˛ ¨ ˛ˇ¨˚ , ¨¨˛ ¨— ˛ ,  ¨ ¨ ¨—¨ ˛ , ¨— — ¨ ˚ ˛ ¨˛˛. ¿— ¨— ¨¨ ¨ ˛ —˛;  —, ˚ —¨¨ ˚¨˛, ¨¨ — ˛— —¨— ¨ ; • ¨ —  — ; ‡ ¨— ˚ ˚—¨ — — , ¨¨ ˛˚¨— ˛ ˚—¨˚—¨  — ¨ ˛ ˇ¨  — , — ˇ— . „¨— ˚—¨ ¨; „¨— ˚—¨ ¨. ¨ ¨ — ¨— ˛ ¨— ¨ — — — ¨— — ˇ ¨ ¨— ¨ ¨ ¨’  ¨ ¨¨ ˛ ˛——¨ ˛ . · ,  ˚˛. ¶ —˛ ¸ ¨  . ¶ ˚—¨˚—¨ ¨ˇ ¨  ˛— ’ ¨ ¨ ˛ ¨¨—. ´ ¨—¸— ¨ˇ— ¸—¨ ˛ ¨— ˛ ˛. ¿ ˚—¨˚—¨, — ˇ ¨¨— ¨ ¨ ¨—¸—¨   —¨. ¿— ¨— ; ¶ ˚—¨˚—¨ ¨¨ ¨.  — — ¨  , ¨ — —  — ¨ — —˚  , ´— ˇ— ¨  , ¨  ’ ¨—,  ¨ ¨¨¨ ¨ ¸ —¨ . »— ¨  ߸ ¨ — • , ˚¨ ß¿¨ ¨˚— ¨ ˛ˇ¨.  ˛ ¨˛ ˚—¨˚—¨. †—¨ — ¨ ¨   ˚¨

¨ — ¨˛;  ¶ ¨ ¨ , ¨—¸— . ´  — ¨˚ ¸—  ˚, ß ¨ ¨ ¨ ¸— ˚— , ˚ ¨— ¸— ¨ , ¨ ¨ ¨— ¨ ¨—¸—¨ , ¨ ¨— ¸— ¨ ¨ ¸ , ¨— —¸˛ ˛¨  — ´ — — ˛¸ , ˚¨˝¨  ¨ˇ¨ ¨ ¨¨ — ˚—¨ v¨ —˝—. ¨ — ˚ ¨˛ ˛ , ¨—

 ¨¨ˇ¨ — ˚¨— ¨¸ . ‡ ˚—¨ ¨¨..... — ´ —  ¨ ¨— ˚¨— ; — ¨—¸— .  — ¨ — ¨ — , ˛ —¨, ¨ ¨¨— ˛—¨  ¨¨ — ´ — ¨ — —¨  — —, ¨— — ˛ ˛ ¨ ˛ ˚¨. ·— —  ˚¨ ¨— ¨—¨ ˚ ˚¨—¨, ¨ ¨ˇ¨— ¨ . · — — ¨  — ˚ ¨ ¨ ˚—¨ ¨˚¨— ´ , ¨—¨  ˚¨— , ˚—¨ — ¨ ˇ¨—¨ —¨. „¨— — ¨¸

 ¨ ¨˛ ¨¨ ˛¨. ´˛ ¸—˛ ¨¨ ˛ ˚¨ ·¸ —¨ ¨— ˛ ¨ ¨ ¨ `¨ —¨, ¨¨  —¨ ¸ ˛ ˇ ¨ ¨—. †—¨ ¨ ¨¨ ˛ ¨ ˛ „¨ —¨  — ¨¨ ˛ ˚—¨ ¨ ˚¨ — ¨— ¨ ¨ —,  ¨ ˛ ¨¨....... †—¨ — ˚—¨˚—¨, ¸ ˛ ¨ ¨ ¨ˇ ¨ ; „¨ ; ¨ . ´ — — ¨ , • 

¨ —. ¿  ¸ ¨,  ¸ — ¨˛ ˛ ¨ ¨,  ¨,  ¨— ¨¨ ¨ . ¨ ˛ ˛ —˛ ¨ ¸ — ¨ . ¸   ¨ ¨¨ ¸ — ˝˛. „¨— ¨  ¸   ¨ ¨— . , — ˚˛ ¨ ¨ ˚¨˝¨ ¨ ¸ ¨ ¨ , ¨ ¸ ¨¨—¨ ¨ ¨ ¨ ¨˚ ¨, ¸ ˚¨ ¨ˇ  .   ˛ ˚˛ — ¨ ˛ ˇ—˝. „¨— ¨ ¨—¨ ¨˚ —¸ ¨ ˚¨ , ˚—’ ¨ ¨ ¸ —¨

¨ ˛¨ — ¨ ¸—¨ ¨.

K¨— ¨ ´ —

• ¸ 

`— 5

· ˚— · ˚— 

¨¨

¨¨ ˚

˚ ‡¶»ˆ »·”»¿˙… ߸—¨ ¨ — ¨ ˚¨ 1901 · — —¨ ˛ ˛: †— ˚˛ ˜¨˝ ¨˛

(` —¨ ¨  ˛˚ 

 ) „¨ˇ ¨ — — —¨ ˛˛, ¸  — —¨ ¨˛ ˇ¨ ¨ ˇ˛— ˛ ¨ ˇ¨ ¨ — ¨˛. ¿ ¨—¨ — ¨ ¸—— — ¨ ˇ¨¨ ¨  — — ¨—  ¨,

 ¨— ¨— ¨— —

 —.  ¨—¨ ¸ ¨ ¨  ¨, ¨¨ ¨—   ¨— ˚  —¨ 

  ¨ —¨— ¨— ˚

¨˚¨—¨ ¸ —,  — ¨¨ ¨

¨ —¨ ¨— — ˚ ¨ ˇ¨  ¨— —˛, ¨ ¨ — — ¨— — —

 ¨  — — , —  ˛ — — ¨ ¨— ¨ ¨¸ ˛  — ¨.

‡¶»` »·”»¿˙… A/A

E 

512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614

´˝¨¨˛ ´ — ´ ¸¨¨˛ ´˝ ˝¨˛ ´¨¨˛ ´¨˚¨¨˛ ´¨˚¨¨˛ ´¨˚¨¨˛ ´¨˚¨¨˛ ´¨˚¨¨˛ ´¨¨¨˛ ´¨¨¨˛ ´¨¨¨˛ ´¨¨¨˛ ´¨¨¨˛ ´˝¨¨¨˛ ´˝¨¨¨˛ ´˝¨¨¨˛ ´  ¸˛ ´˝¨¨¨˛ ´˝¨¨¨˛ ´ ¨— ˜¨ ¨˛ ˜ ¨— ˜ ¨— ˜ ¨— ˜ ¨— ˜ ¨— ˜ ¨— ˜ ¨— ˜ ¨— ˜¨ ¨— ˜ ¨— ˜ ¨˛ ˜ ¨— ˜ ¨— ˜ ¨— ˜ ¨— ˜¨˚˚¨— ˜¨˚˚¨— ˜¨˚˚¨— ˜¨—¨ ˜¨—¨ ˜ ¨— ˜ ¨— ˜¨ ˝¨— ˜¨ ˝¨— ˜¨ ˝¨— ˜¨ ˝¨— ˜ ¨— ˜¨—¨¨— ˜¨ ˝¨— ˜ —¨— ˜ —¨— ˜ —¨— ˜¨— ˜¨— ˜¨— ˜ ¨— ˜ ¨— ˜ ¨— ˜ ¨— ˜ ¨— ¯¨— ¨— ¯¨— ¨— ¯— ¨— ¯— ¨— ¯— ¨— ¯— ¨— ¯— ¨— ¯¨—¨¸¨— ¯¨—¨¸¨— ¯¨ ˝˛¸¨— ¯— ¨— ¯¨ ˝˛¸¨— ¯¨— ¨— ¯— ¨— ¯— ¨— ¯¨¨—¸¨— ¯¨—¨¸¨— ¯— ¨— ¯— ¨— ¯— ¨— ¯— ¨— ¯¨— ¨— ¯¨— ¨— ¯¨¨¨ ¨— ¯¨¨¨ ¨— ¯˛ ¨— ¯˛ ¨— ¯˛ ¨— ¯¨¨—¸¨— ˘¨— ˘¨˛ ˘¨¨— ˘¨¨— ˘¨¨— ˘¨¨— ˘¨¨— ˘¨¨— ˘¨¨— ˘¨¨— ˘¨¨—

¨ ¨ ˛ 

»—¨˛ ‚¨˛ …— ¨ „ ¨ — ‡˛ ˛ — ¨˚ ˛ ·¨˚˚ ·

¨ ˛ »—¨˛ ‚¨˛ ·

¨ ˛ ‚¨˛ ` —¨ †˚— …— ¨ ˚˚˛ ¸¨ „ ¨ — ·

¨ ˛  „ ¨ — ·

¨ ˛ ¨˚ ˛ ¿¨¨˚— ˛ ¨˚ ˛ …— ¨ ‚ ¨ ˛ »—¨˛ ·

¨ ˛ »—¨˛ ¸¨

…— ¨ ‚¨˛ ˚¨˛ ‚¨˛ ¶—¨ "¨¨—¨ ·

¨ ¶—¨ ‚¨˛ „ ¨ — ·

¨ ˛ „ ¨ — „ ¨ — …— ¨ — ¶—¨ ¯¨¨¨ †˚— »—¨˛ »—¨˛ »—¨˛ „ ¨ — · ¨ ˛ »—¨˛ ‚¨˛ „ ¨ — — —¸˛ ¨˚ ˛ ·

¨ ˛ ‚¨˛ »—¨˛ ‚¨˛ »—¨˛ ·

¨ ˛ ¶—¨ ¯˛ …— ¨ ‚¨˛ †˚— ·

¨ ˛ †˚— » »—¨˛ ` ¨ …— ¨ ¨˚ ˛ ‚¨˛ ”. »—¨˛ »—¨˛ †˚— ·

. …— ¨ ·

. »—¨˛ ». ·

¨ ˛ „¨¸ ·

¨ ˛ ¯¨¨¨ ‚¨˛ ¯. »—¨˛ †. †˚— ». — „¨˚˛ …— ¨ ˜¨ — »—¨˛ ‚¨˛ ». ` —¨ ·

¨ ˛ ». „ ¨ — †˛˚ — †˚— †. †˚— …. »—¨˛

….

”.

‚.

.

¿. ¶. †. . ¶. ·

. ¿. ¿. „. ¿. ¿. ». ».

·

. ". ". ‚. ‚. „.

·.

. ¯.

”.

„¨ —— ¨   ˚. †¨˛˛  `¨ —¨         ˚. †¨˛˛ »¨      ¶¨— »¨      ˇ  »¨    `¨ —¨   „¨ –˛   »¨     ` ˛ »¨     ` ˛  ˚. †¨˛˛ `¨ —¨  »¨   „¨ –˛     

¶—— ¨

·¨ ˚˚¨

65 55 52 48 35 56 25 30 26 24 43 22 45 23 70 68 30 24 32 45 45 52 54 48 72 53 34 36 55 25 42 48 27 24 55 58 65 62 60 23 50 65 32 57 45 45 49 45 50 35 28 45 45 23 44 60 26 23 78 40 38 32 25 40 50 34 45 45 55 44 63 45 53 42 47 42 80 30 50 46 28 26 34 38 24 22 49 23 77 40 40 23 47 55 78 40 30 25 65 55 28 39 35

  ¨ ˚˚          ¨¨ ˚˚  ¸—˛˚ ˚˚     ¸˛ ¨ . ˚˚     — ˛ ˚˚   ˚˚              ˛ ¨ —¨ ¨˛ ¨ ˛ ˚˚      ¸ ˚˚       — ˛ ˚˚   ££


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 6

 — ¨ ¨— ——  ˇ  ´ `¨ ˜ ¨˛ - ˆ ¨˛˚ ·”-` .¨. ´˛ ¨  ˛ ·ˇ— „¨ ,

 ¨ ˛ ¨ —¨˛ ´ — ˝˚ , ¨¨ ˛ ¯ ¨˛,  ¨ˇ¨¨ ` ¨ — — ` ¨.  — ¨ 1 9 ¨— ¨ ¨ — ¨ ¸—¨¨— ¨—, ˛ ¨¨˚˛ ¨ ¨ — —˛˛ ˛ ¨  ˛ — ¨ ¨ —¨ ¨. †—¨  ¨ ˚— ¨ ¨˛ —  ¨ , ¨ ‚ ¨—¨ ¸  (1912 ¨— 1914), ¨¨ ¨— ¨ ‚¨¸—¨, — ¨ ¨. — ·˛— „˛—

¨ ¨—¨ ¨ˇ˛¨ — 1918, ¨ ˚ — ˛ ·˛—˛ –¨——˛ ¯ ¨˛,  ¨ ¨ ¨— ` ¨ — — ¨¨ ˛¨, ¸˛¨¸˛ ¨ ˚—— ¨ˇ¨¨  — ` ¨. ¿ˇ ˚ ˛ ·¨¸¨ ·ˇ— –—˝ ¨¨ ¨ ˛ ˚˚—¨, ` —  1918, SER FRED. LOCH HALLIDAY, —¨ ¨ ¨— — — ¨ — , ˛ »˛  — —˛  —¨ ” ¸— ¨— ¨ˇ ˛ ¸ ˛ ¨ ˛ ¨ ˛. ¶ ¨ˇ—¨ ¨ ˚ —— ˛ ¯ ¨˛ ¨ ¨— ¨ ˛, ˚—’ ¨ —˛˚˛ˇ˛  –—˝ , ˛ — ¸˛ —¸— ` ¨ , ˛ ¨˛ ¸˛¨¸˛ ˛  —¨ ¿ . –—˝ ¨ ¸ ˛ ˛ —˛˚˛˛ HALL‚DAY ¨— — ˛— ˛ —¸ — … 2461 ˛ 5-81920 ˛  —¨ ¿ . ´ ` ¨ — ˚˛ ˇ¨ ¨—¨,  1984. ´  — ˛ˇ˛ ¨ ˛  „˛˛, — ¨ ˚—— ˛ ˚˛ ¸ ` ¨ , ˛  —¨ ¨— ˛ ¯ ¨˛ . · —  ˛ ·˛—˛  —¨. ¨— — ˚ — ˚˛ ¸ ˛ ¨ ¨ˇ  ¨ —, ¸ ¨˚ ¨ —˛ˇ˛ — — ¨˛  ¢ ˇ— . ¶ ˚˛ ˚— —¨ ¨— —¨ ¨. ¶ ¨ ˛ ¨ ¨— ¨ ¨¸ ˛ ¨ , ¨ ¨  , — ¨ —¨ ¨ ¸ ` ¨ ¨,  ¨ ˚— ¨ — ¨ , ¨ ¨ ¨ ¨ ¨  . ‡ , ¸—¨— ˇ˛  , ˛ ¨ —ˇ . †—¨ ¨ ¨ˇ˛ ¨— ¨— — — , ˚—’ ¨ ˛ — ¨ ˛ ¨ˇ¨ ˛. »¨ ¨ ¸ ¨ ¨ ˛ ¸. » ¨ ¨ ¸¨ —¨, 1994, ¨ ¨— ¨— ¨— ˛  „˛˛,

¨ ¨, —¨ ¨— ¨ ˛ ¨, ¨ ˚— ¨— ¨ ¨ ¨˚˛—, ¸ ¨— ¨, ˛— ¨˚— ¨— ¨ ¸˛ — ˚˛— ¨ — ˛ ¨, ¸ ¨¨, ¿ ¸¨ ¨  —¨ ´ ˛ ¨ ¨. ¶ ¨ ˛ ¨—  ˛ ¨ ¨ —ˇ ˛ ¨—  —¨ ˛ ¨¸—¨˛ ¨—  —˛˛ ¨  ¨— — —¨ — —¨ ¨ — —. ‡  ¨— ¨— — ˚˛, ˛ ¨¨˝

— ¨ ˛ ——˛ — ¨ ¨— ˛ ˛ ¨˚˛ ˛ ˛—¨˛ ˛˚— ¨ . · —  ˛ ¸ ¨ ˛ ¨ ¨ ˛  —¨ ,  ˛ˇ˛ ¨ ˛ 19951996. ´¨ ¨ ˇ˛ ¨— — —¨ ¨ — — ¸ ¨ ¨ ˛¨ ¸. »˚¨ ¨ˇ ¨— ˛ ¨˛  — `  — ¿¨˛— ¨— , ˚—¨ — ¸— ˛ —¨˚˚˛ ¨ —  ¸—¨˚˚˛    ˛ ·˛—˛  —¨ . — ¨ — — ¨ˇ˛ ¸ — ¨— —¨ ¨— ¨ — — 

— — . ¶ ¸˛ — ˚—¨ ¨¨˛ ˛—, ·—¸— ˜ ¨— ` — ¨, ˚—¨ ˚—¨  ˚—   ¨— ¨ ¸—— ¨— ˚˛ ˛ ·˛—˛  —¨  —˝ ¨—

— ˛ ¨. —¨  ˆ ˚— ‡˛ —¨ ´¨ ,  ˚— ¨—˛

¨, ¨  ˆ ˚— ¨— ¨  †—˛ †¨

¨ —¨, ¸˛ — ˚˛ — ¨ ¨  ˛ ¨ ¨— —˛ ¨ ˛ ¨ ˚—¨ ˚  — — ˛  —¨. ¸—¨— — ˛ ˛˚—¨ ˛ ·˛—˛  —¨ ,  ¨—˝ ¨— ¨ ¨¨ˇ — ¨¨ˇ ˛ ´.ˆ., ¨ —— ¨ ˛—¨¨ ˇ ¨ ¨ ˛ ˛˚—¨ ¨ˇ—¨  ˛. ´ ¨—¨ — ˛ ¨ —¨— — ˚  —  — — ˛ ˚— —¨ ,  —¨— ˚—¨ ˚—¨ ¨— ˚—¨ ¨ ¨ ¨. ` ¨ ˚—¨ ¨— ¨ ¨ —¨ ¨ — ¨— ˛ ¨ ˛ ¨¨ —.  — ˛

— ˇ—  ¨ ¨¨˛ ¨— ¨ ¨  , ¨ ¨ ˇ ˚˛ ¨ — , — ¨— —¨˚ 

. ‡—¨ˇ ¨, ¨—¨ ˛ ¨ ¨— ¨ ¨¨, ¨¨ ¨— ˛ —˛ ˚˛ ¨ — ˛ ¨ ¨ ˛ ˛ ˛ ·¨¸¨ ¸ — ˛  —¨, —¨— ¨ ¨ˇ ˚—˛  ˚¨  ` ¨ , ¨˚  ¨  ¨ — ˛ ˝˛, ˛ — ˛ ¨— ˛ — —¨  — ˛. ¶ ·˛—˛  —¨ ¸ ˛  ˛ ¨— ¨— ˛ ¨ ˛ ¨ ¨ ¨˛ ¨ ¸ . ` ¨ . ¿¨— ¨ ¨  — -

 . ” ¨— ˚—’ ¨  ˇ ¨— — ˚˛ ¨  — ¨ — —. ¶ ¨ ¨ ¨˛ ¸ ¨ ¨ ˛ ¨ ˛ ¸ —¨— ¨¨ — ˛. — ¸˛   —  . ¶ ¨¨—¨  — ˛ ¸ ¨ — ¨ —¨ ¨ — . ¶ ߨ ˇ˛  ¨

˛ ˚ — ¨ . —  ¨ ¸ — 

¨— ˛ ¨ ¨ , ¨¨ ˛ ¨  ¨ ¨ — ˇ—¨ ¨ . ¸—¨  ˆ ˚— ߨ¨—— ¨  — ˛, ˛ ˛˛ ¨ ¨ ’ ¨ ¨— 

ˇ¨ ¨ ¨¸ ¸ — ˛˚ 

. ‡ ,  ˛  ¨—, ß`¸— „¨—¨ ˛ ¨— ˛ ·”-`. „¨— ˚— —¨ ¨ — ¨ — — — ˛ ß¿ ¸¨  ——. · ˛, ¨ ˛  —¨, — ¨ — —. ´¨ —¨—¨ ¨ˇ˛ — ˛ ¨— ˛  —¨ ¨— — ˛ . ¶ 

— ¨ — ¨—   ˇ ¨. ·— ¨— ¨ ¨—  , ¨ — „ ˛ — ¨— — — — — .

¨ˇ¨ — ¨ ˚¨— ¨ ¨ ¨ ¨ , ˚—¨ — ˛ ˛  —¨ — ¨— ’ ¨ ˛ ˛ ¨ ¨ ¨˛. » ˇ¨ ˛ ˚ ˛ ˚¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ’ ¨ . „¨— ˛¨ ¨—¨ ¨— —  (¨ ˛ ¨ ˛ ¯ ¨ 1967,  ¸ — ¨ˇ— 1990-1993, ˛ ¨ ¨ —¨ 1996). »¨ ¨ˇ— ¨ — ¨— ¨ ˚¨ ¨ˇ¨¨ ¨— ¨ ¨, ¨— ¸ ¨—.  ¨ ¨— ˛ 

 ¨¸—  ¨ ˛ˇ˛, — ¨ ¨ ˛˚ ˛. „˛˛, — —˛ ¨— —˛ ˛˚—¨

  ¨  ˛ ¨ ˛ ˛—¨ ˛ ¨¨—˛ ˛ ·˛—˛  —¨, ˚—¨ ¨ ¨ ¨ ˛  ¸—¨ ˛ , ¨  ˇ¨ : 1. …¨ ˛ ¸—¨ ¨— . 2. …¨ ¨ ¨ˇ ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨˛¨ ¨ ¨ ¨  — ` ¨. 3. …¨ ¨¨ ¨ˇ— ` ¨ ¨  ¨ ˛ .  —¨ ¿ . 4. …¨ ˇ ˛ˇ— —¨˛   ` ¨ ¨ ¨ — ¨ — ¨ ˛ ¨, ¨ ¨ ¨ — ˛ ·ˇ— –—˝ 1918. ˆ¨  — , ¨ ¨ ˛ ¨ ˛

, ¨ — — ˇ ¨  —  —¨ ¨ — ˛¨ ¨ ˛  —¨ . ˜¨

—¨

— — ˛ ¨— — —¨¨— — . ¨¨¨ — ˇ .

†‚ ´ ˆ` »‚„ ˆ` »` ˜‚” ˆ` ´ — ¨— — ˇ—...  ˛ ˚˚ ¨ ‡¨˛

´ ¨ — ¨ — ¨ ¨ ¨ ¶ »¨ — ˛, ¨ ¨ ¨— ¨—  —¨—, ¨ ˝ ¨˚ — ¨ ¨ ¨ ¨ ˚˚˛ . ´ — — 

   ¨ ˚ ¨ ˛ ˛ ¨— ¨— — ¨ ˚ — 

— ¨ —¨ ¨ ¨. ß¿ — —¨ —˚˛

¨

˛ ¨— ˇ¨ ˚¨ ¨ — . ¨

 ˚—¨ ¨ ˛ ¸— — ˛ ˚ ˛  ˛ ¨ — —¨ ˚¨˛, ¨¨

˛ ¨ ¨ ˛ ¨—   ¨ ¨— ˛. ¨ ¨  — — ˛ ˛ »¨ — ˛, ¨ ¨ ¸— ˛ ¨¨ ˛ ˛ ¨. ß„¨¨ ˛—˛, — ˛ ¨¨ ˛ »¨ — ˛ ¨— ˛ —¨ —¨ —¨ ˛ ¨˛. ¨ ˛ ¨˛ ¨ ˛ »¨ — ˛ ˛, ˛˚  ¨ ˛ —¨ ˛ ¨ ¨— — ¨ ¸—! ¶ ¨ — ¨— ¨ ¨˚ ¨— — ¨ ’ ’ ¨¨. ¶¨ ¨ ¨˚ ¨  ¨ —! ¶ »¨ — ˛ ¨— ˛ ˛ ¨ ˛ ˛ ¨   ¨˚ ¨—

˛ ˚¨ ˛ ¨˚ ¨ . ¶¨    ¸

¨˚ ¨˝¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨— ¨¸—. `˛ ¨  ¨˚ ¨¨ ¨¨, ¨ —¨,

¨  —¨, ˚¨, ¸ ˚—¨ ¨ ¨—¨ ˛ »¨ — ˛. „— ¨ ¨¨ ¨ ¨ ˛ ¨ ¨ ’   ¨˚ . ·— ¨ ˚— —

 — ¨ ’ ˛ —¨ —˚˛ ˛ ¨˛. „¨— — ¨  ˚—¨— , ˛  ˛ ¨ — ¨ ¨— ¨ˇ

— ¨ ¨˚ ¨ ¨ˇ¨  ¨ — — — ¨ ¨ ¨— . » ¨ ˛ ˛ »¨ — ˛ ¨  ¸  ¨— . ‰¨ — ˛ ˛¨ ¨ ¨ ¨— ¨—  — —. »—¨ ¨ ˛ ˛ ˛

 ¨ ˛ ¨ ¨˚ —    ˛¨ ¨— ˛ — ¸—¨ ¨ . ´ ¨˚ — ˛ ˝˛˛ ¨ ¨—. „¨— ˛ ¨ ¨˛˛ ˛ ˛¨:

ß·˚ ¸ ¸— ¨ ˛¨¨   —¨ ˛¸ ¨—  ˛¸,  . »   ¨— ¨˚ — ˚. ´ 

— , ˛ »¨ — ˛ ˛˚  — ¨

¨ — ¨˚ ˛ ¨— ¨— ¨ ¨ ˛ ¸ ¨˚¨ ¨ ¨ ¨— ˛˚¨—¨. ´ — — ˇ . ߶— ˇ—¨! ¿ — ¨— ¨ ¨ ¨˚¨ ; — ˛ ¨. „¨— ˛ ¨ ˛ ¨ ¨˛: ß¿ ¨ ! ·˚ ¨ ¨˚¨. „— ¨ ˚¨—  ˛˚¨˛¨, ˚ — ¨— ;  ¨¨—˛— — ˇ¨ ˛ ˇ ¨ ˚ . ¶ »¨ — ˛ ˇ  

, ˛ —¨  ¨ — ¨ — ¨ ¨ ˛ ¨. ß„¨— ¨ ¨  ¨˚¨

 — ¨—; •¨ ¨ ¨ ˛  . ‰¨ —¨  — — ˛ ’ ¨ ¨˚—  ¨— ˛ —˚˛ ¨— ˛ ˚  ¸¨ . ß ˛ ˛  ¨ — ˛ , — ˚ -¨˚ , ߲ ¨˛˛ ˛ ¨ ¸ ¨— — — . ´ ¨— — — ¨—

¸—   —¸˛ — ¨— ˚ — —¨. ¿ ¨ ˛ ¨ ¸—¨  ˛¨ ¨ ¨ˇ¨  ¨ —  ’ ¨˚¨ ˛ ¨  ¨ —¨. ß·˚ ¸ ¨— — ! ˚ ˛ ¨  —¨˛. ¶ »¨ — ˛ ¨¨¨ —  ¨— ˛  ˛ ˛¨ ¨ ¨— — ¨— ¨—˝ ˛ — — ¨  ˚ -¨˚ .  ˝˛˛ ˚˚ ˛ ¨ ˛  ¨,  ¨ — ¨—¸— — ¸— — ¨  — — ˛. ´ ˛ ¨ ¨ˇ¨— —¨

 ¨ ¨  — . ´

˛— ¨ ¨—  — : ß ¶ ˇ¨ ¨  ˝˛˛ ˚ ˛ ˚—¨ ¨ —¨

¨˚¨¨  — ¨ ˇ. „¨— ¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨— ¨   — —  ¨ˇ ¨... „— ¨ ˚—¨ 

¨, ˚—¨— : ´ „” …‚„·‚ ¿…´ ´ „„. „¨— — ˛: ¿‚` „…·‚ ´ „” ¿…´ • ´ –·‚ »¿`´ ´ˆ. „‚ ¿‚` „…·‚ ´ „„ • ’–·‚ ¿…´ ´ »¿·” ´ˆ.

»· ´ »´‚ ´˙… …·˙… †¨ — ˛ ·ˇ— ¨ »¨¨ ¨˛

„¨ —˛˛ ` ¨ —˛,  ˚—˛, ¨ —˛, ˛ˇ—˛. ˆ¨— ˛ ¨ˇ˛ — ˛ ¨ ¨ , ¨ ˛ ˝˛ ¨ . » — ¨ ¨—— ˛ ˚— —¨

¨ , —— ¨ —¨ ,  ˚¨—¨ ¨ . • ¨ ¨

 — ¨ ¨ ¨ˇ ¨ ¨ ¸—¨ ¨ ¸ , ¨ ¨ˇ ¨— ¸—¨ ¨  — . „¨— — ¨ —  —¨ ¨——¨ ˚—¨ ¨ ˚¨ ¨ ¨ ˛ ¨ ˛ ˛ —˛ ¨— ˇ   . — —  — ¨ ¨   ¨— — ¨— ˚ ¨ — ¨ ¸  . ¯— ¨ ¸—  ˛ ¨¨ —˛ ¨¸¨ —¨. „¨— ¨ — ¨ —¨ —˚ ˛ ¨— ¨ˇ  ¨—¨, ˛ˇ ¨¨ — ¨ ˚—¨ — ¸ ˚ —˛ˇ˛ — ¨ ¨ — ˇ ¨. †—¨ — ˚ ˇ ¨ ¸ — ˇ¨ ˛ ˇ¨ ¨ ˇ , ¨ —¨ — ¨ — ¨ ¨  —  ¨ ¨ — ˛ —˛ — —¨ ¨— ¨ ’ ¨ ˛ ˛ —¸—¨ ˛ ˝˛! †—¨  ¨  ¨ ¸ —¨   —¨ ——¨, —¨— ¸ ¨ ¨ ¨ ˛  ˛  ˛ ¨—   — ¨ ¨—ˇ¨ ¨— ¨ ¨ —˛ ¨ˇ . · ¸˛ — — — — —˛ ¨ˇ  ¨ ¨¸  ¨˚ ¨ ¨ ¨ ¨—¸—¨ , ˚¨—  ¨ ¨ˇ˛ —¨, ¨ˇ  ¨ ¨— ˛  ˚—˛ —˛  ¨ ¨ ¨ — — — ߸¨ —. „¨— — — ¨ ˚—¨ —¸— — ¨—ˇ˛ ¨,  !!! • — ¸ ¨— — ¨ —  ¨ ¨  ¨ —¸˛ . ¨ — ¨— — ¨ˇ —  ¨  —¨ ¨—ˇ˛ ¨ ¨ ¨— ˛— —  ¨ ˚—¨ ¨ ¨ —¸—˛ ¸¨ ˛ , — ¨— ˛ —. ¿  ¨—— ¨ ¨ ¨ ¨ , ¨ ¨ ¨ ¨˚ , ¨ ¨  —˚ ¨¨¨ ¨ — ¸— ¨ ¨— ¨ ¨—ˇ¨ ¨ ¨˛ ¨ ¨— ˇ  ¨ ˝˛ ˛  ˚ ˛. —  ¨  ,  ¨ — ¨—  ˚— ,  —  ¨ ¨ ; ¿ —— ˛ ¨¨—ˇ˛—¨ ; ¿   ¨—— ˚ ; ¿  —¨ —— ¨— ˚—  ¨— ¨ ¨ ¨ ¨ — ; ¿  — ¨— ˛˚ — — ¨ —¨— — —¸— —; ‡ ¨ ¨¨ ˛— . „¨ ˇ¨ ˛ ¨ ¨ — ¨  — —¨ — ¨— ¨   —

 ¨ ¨ — ¨ ¨— ¨ ¨ ˚ ¨ ¸— — — ¨ —¨ —˚ ˛ ˛ˇ  ¨ ˛ˇ˛ . ˛ ˚—  ˛ ¨ ˛ . ¿ ¸    ¨ ˛ ¨ ˇ¨ ˛— ¨— ˛ ¸——¨

¨  ¨...

K¨ „¨ ¨— » —¨ ª!! †¨ — ˛ –¨— —˛ ‚ ¨. ` —¨

„¨— ¸ — ¨ ¨ —˛ ˛— ˚˚  — ¨ ¨—¸—¨ ˛ ¨, —¨— ¨— ˇ¨ —¨—  ¨   . ‡   —  — ˚ — , ¸¨¨ —, — —¨ ¨ ˛ ¨  ¨— ¨

˛ ¸—¨ˇ  ¨˚ ¨ —¨ ˚—¨ —¨. ¶ ˚—¨ , ˛ ˛, ˛ ¸˛ ¨— ˛ ˚¨˛ , ˛ ˛ , ˛  ˚—¨ , ¨ ¸—¨ , — — ¨—— ¨— ˛ —˛ ¨ — —˛ , ˇ  ¨— ¨——¸—, —¨— ˛ ˚ —, ¸¨¨ ¨— ˛ — —¨ , —¨ ¨— ¨¨ ¨— ¨ ߇—¨— ¨¨ ¨—¸— , ¨ ˛ UNESCO. ‡ ˇ¨ — ¨—  ¨ ¨ˇ  ¨ ¨  — —— — — ˇ˛  ˛¨— ˇ ˛ — ˚—¨ ¨— — ¨    — ˚ — ¨ ¨—¸—¨ , ¨¨  — — ¨— — ˇ¨ ¨ — ˛ ——¨ ¨ ¨—¸—¨ ˛ . •¨ —  ˛  ¨ ¸¨¨ . ¸¨¨ —— ¨ ¸—¨¨—— ¨ — ¨ ¨ ¨ ¨¨¨ ¸—¨— ¨ ¨ — ¨ ¨ ¨ˇ ¨.   ¸ —¨—  . ¨ — ˇ— ¨ ¨— —¨ —¸¨, ¨ ¨ ¨ — ¨ ˚—¨  ˛ ¨ ¸—˛˚  — — 25 ¸—¨ — — ˛ ¨ ¨ — ——, ¨ ¨ˇ˛— ¨ —— ˚—¨ ¨  ¨— ¨ ¨ ¨ ....˚ ¨— — — ¨¨ ¨ ¨  25 ¨ ˇ— ¨ — ¨— —.  —¨  ¨ ¨¨¨ ˚˚  —  ¸¨¨  ¨— ˛ — ˛ ¨  ¨ˇ —˝ ¨— , ¨ ¨¨¨—   — ¸ ˚— ¨— ˚ . `—˚ ¨ ¨ — — ¸¨¨  — ˚ ¨ˇ ¨¨ ¨— ¨ ˛ ˛ — ˛, ¨ ¨ ¸— — — — — ˇ¨ —˛ . `—˝, — , ˚ ¨  — ¸ ¨— —¨ — : ß3 ˛ ¨ˇ , ¨¨ — — ¨ ; ¨ˇ —˝  ¸¨¨ . ‡ ¨ —˚  — 2 ˛ ( —¨—) —¨— ¨ —, ¨¨ ¨ — ¨ˇ¨ ¨ —  —¨ ¨˛ 25 ¨  ˚—¨ —¨ ¨ ¨—  25 ¨ˇ˛ ¨ — ¨— 25 ˚ — ( ˛ ¨ ˛ — ˚¨— ), ¨ ˚¨ — ¨— ¨ ˇ ¨ ¸  ¨¸—¨ ˇ¨ ˝˛ ˛—. ‡  — ¨ — —, ˚—¨ — — ¨ˇ — — ¨ ,  — ¨  —¨ ˛ ¸ —¨ ¨ , ¨¨ — ¸¨¨ — ˛ ¨ˇ —¨ ¨— ¸˛ —¨— — —  ¸  ¨ ¸¸—˚ ¨ —  ˛ — ¨ ¨ˇ —¸ ¨—¸˛ ¨— ¸ ¨  ¨—  ˛ ˛ ¨—¸—. ˛   —¨˝ ¨— ¨ ˇ— ¸ ˛. `  ¸ —¨— ¨ ˇ— ¨¨ ¨˚˚ ¨ ¨, ¸ ˛ ——¨ ¨ ,  ¨ ß˝˛ —¨ ¨  ¨—˝— ˚ ¨ , ¨ ˚— ¨— ¨ ˛ ¸ —¨  ¨— ¨ˇ ¸¨¨ ˛ ¨˛ . ‡ ¸ ¨—  — ¨—¨ ¨  ˚ ˛ ¸ —¨ ¸¨¨ — ¨ ¨  ¨— ˛ ¨— ˛ —¨˛ ¨—¸˛  —¨˝ ¨— ¨— — — ¨  —¸¨ — ˛ ¨—— ߨ ˛. ‰¨—¨ —  ˚—— —¸˛ ˚—¨ — ¨ ¸—¸¨— ¸¨¨ , — ¨ —— ¨— ˛ ¨˛, — ¨ —¨—, — ¨˛— ¨ ¨˝— ¨— ˚—¨ ¨ ¨—  ˚ — ¨ ¸— ¸—¨— ¨ ¨ ¨—— — — ˛ —¨    ˚ — ˛ ¸—  ¨˚˚ ¨. ‡ ¨¨ ¸—¨— ¨ ¨ — ¨ ˚—¨ , ˚—¨ ¨¨¸—˚ ¨,  ¨—— ¨ ¨ ˛ ¨ ¨, ˚—¨ — ¨ ¨ˇ —˛ ¨ ˛ ¨— ¨— ˚—¨ ¨ —¨— ˛ ˝˛ , ˛ ¨ ˛ —  ¨ 30 . · — — — —˛  ¨ —  ¨— ¨ ¨ ¨— , ¨ —¨— ¨ ¨  ¨— ¨ ¨ ¨ ˛  — ¸ —  ¨ ¨ —  — ¸˛ ¨˚˚ ¨ ¨— ¨ ˝˛ ˛  ¨˝— ,   ¨ ¨˛  ˛ — —˛

¨ . „¨ˇ ¨ˇ ˚—¨ ¨ ¨— ¨— ¨  ¨ —¨ ¨— ¨ ˇ— ¨ ˚ ¨— ¨˚˚ ¨ —¨ —˝— ¨ —¨˝—. "  —¨ ——¨  ˛ — —˛ —¨—  . ¨¨ ˚—  ¸— ¨  ˛ ¸ —¨ ¨— — ¸ —  ¨ — ¨ ˇ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ — ¨— ¨ ¨—  ˚ ¨ , — ¨  — —¸— !!! ¶ ˛, ¨ ¨¨¨ , —¨— ¨ ¨ ˛˛   ¸¨¨ — ˛ ¨˛ —˛ — —˛. ·¨— .

2010 Μάιος Ιούνιος 188  

¿ØàÛÖÉÖÜÒ—¨˚—¨Û˛Ô ¿ØàÛÖÉÖÜÒ— ¨˚—¨Û˛Ô Ѩˇ¨Ø—ÖÛ˛Û¨ÛÖÜÞàØ—ÖÜÓ¨Ú Ñ¨ˇ¨Ø—Ö Û˛Û¨ÛÖÜÞàØ—ÖÜ Ó¨Ú ·„‡‚‡·´°‚„°•·‡‚»¶…¾°¿¾´¾`ˆ””¾†¾»·”°»¿‚°…˙…°•¶…°` ß¾‚...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you