Page 1

¿”¶˙M·… ´·”`

¶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… 

´¨. †¨— ˇ˛ ¨ 55—ˇ ¸— ¨ 57 „˙‡. 4374

·„‡‚‡·´‚ „•· ‡‚»¶… ¿ ´ `ˆ””† »·”»¿‚…˙… •¶…` ß ‚ ´ · ` ` · I ` »  ´ ˆ · ` ¯ 31 - . ˜. 191 - … ˛ - ‡ ˛ 2010 * †¨ — ¨: `¨ 18 - `  (5 .) - ´.„. 105 53 - ´˛./Fax: 32.11.889 - ´— ˛ 1 

·ˆ´ˆ¯‚`»·… ´ 2011 ‡˛ ˚— –¨— — ` ‡˛ ˚— –¨—— , ¸˛ ¨ . †—¨

˛ ¿—¨ ˛ ¨¨ ˛ ˚— ¨ ¸— ˛  — ¨ —¸˛¨ , ˛ ˇ˛— ¨  — ˇ¨ ˛ — — 31-12-2012. —¸˛ ¨ — ˚— –¨—— — ¨— — ˛ : ` — – ¨ ˛ , ‡˛ˇ ˛ ¿¨ ¨¸— ¨ ˛, · ˇ — `˛¨ ˛ , »¨ ˛ ´˝¨ —¸¨ ˛ . ¿ ¸ ‡˛ — ` — ˚˛ . ¸ ¨ ¸ —¸¨ ˛ ¨ ˛ — ˛— ¨, ¨ — ¸ ¨ ˛ — ˛— ¨ . …— –¨¸¨ ˛ ¨— ˚¨¨ ¨ . »—¨ ˛ ¿

¨˚— ¨ ˛ — ˛ ¨ ˛ — ˛— ¨, ¨ˇ ˛ ¨¨ ¨˛ ß”¨—¢ ˛ ` — ˛ —¨˛ 

. ` ¨

¿¨ ¨ ˛ ¸ ¨ ¸ ˇ˛ ˛ ˇ ˛, ˚—¨ —¸ ˚— ˚ .

·— ˛ ¨¨—ˇ˛¨ ¨ ‡˛ ˚— –¨— — —  ¨ —  —, ¨ ˛ —¸— — , — ˛ ¨— ¸—  ‡˛ — `

 — . ¨ —¨: · ¨ —  — ˚—¨: ´˛ ˇ ˛, ˛ — ¨ ¨ ¨˚¨˛ ¨— ¨ — —˛ ˇ ¨ - ˛ ¨  — — ——˛ ‡˛ —˛ ˛ ¨ ˜— —¨. · ˚ , ˇ ˚—˛ ˛˛ ¨— ¨— ¨ ¸˛ — ¨¨ —¨  : ·. „˝—¸¨˛. · ˇ ˛ ˚—¨ ˛ — ¨ ¨ ¨˚¨˛ ¨— ¨ — —˛ ˇ ¨ - ˛ ¨  — — ——˛ ‡˛ —˛ · ˛ ¨ ”¨ ˛: † ˚— ¨ ´˝¨ ¨¨˛ - »¨¨¨˛. ˆ˚— ¨, ¿—¨ ¨— ´— ˛ H —— ¨: ·. ¨ ¸ ¨˛. ·˚¨— ¨ ˇ ¨  ¨— ¨ ¨— ¨¨¸—˛ — , ¨— ¨— ˇ¨ ¨— —¨ : »—. »¨ ¨˛. ¿ — — — ˇ ¨ ¨— ˛ ˇ ˛ ˚¨— ¨  ¿ — — — ` ˚  ‡˛ ¨— ¨¸˛ :

¿`„”¶`¶ - ˆ¿·…•ˆ»‚`¶

·˛— ¯ `˚ ¨ ˜ ¨¨— ˇ˛ o  ` ˚ ¨ ¨ ¨˚¨—˛ˇ— `¨¨ 26 ˜ ¨ — 

2011 „  ß„`´, ´ — ¨— ¸ —¨ˇ  ˆ˛, (¸— ¨ ¨ ˛ † ¨— ˛ ¨¸˛— ¨), ˛ . 210-9737465. ˙ ¨  ˛ 21.00 ´  ˛ ¨’ ¨ — ¨— 25 ø ¨— — ¨¨—: ¿— — — ¨ ¨ ˛ ¨¨ 4 ¨¨ ¿— ¨— ¨ ¨—  `¨ ¨¨ ˛ ˜¨ ¨¨ 4 ¨¨ » —˝ ¨ ——˛ ¨¨  ¨— ˛ ˜ ¨ ¨¨ 4 ¨¨ „ ¨—

¨ - ¨ — ¨ …  ˇ ¨. •¨ ¨ ¸—¨ ¸¨—  ˚ ˛¨ †— ˚˛ `¨¨ —˛. `¨  ¨  ¨— ¨ —  ¨ ¨ ¨— ¨ ¸—¨ ¸¨ » ¨—¨¨. ´ „¨¨ ˛¨ ¸—¨ˇ— ¿„‚… $ „¨˛ — ¨ ˝— ¸ ˚— ¨—

´ ‡—— ˛— `  —

…. „¨— ¨˛. ˇ ˛ —  ¨— … ˛ ¨: ¯¨ . ¿¨¨¸¨˛. · ˚ , ˇ ˚—˛ ˛˛ ¨— ¨— ¨ ‡˛ — „—˛ , ¨ —˚˛ — ¨ ¨— : ` — ¸ † ˛˚ ¨˛. ¨ —¨ ‡˛ ˛ ¨— ‡˛ — ¨ ´¨ ˚—¨: »—¨˛ ¿¨ ¨˚—¨˛. — —˛ ·— ˛ ‡˛ : ¿¸: †—¨ ˛ ¿— ¨˛ ´¨ —¨ » ˛: † ˛˚ ¨˛ ` — ¸ ‡˛˛ — , „¨¨˝—¸¨˛ ·¨ ˛ ·¨ ˛, »¨ ¨˛ »—¨˛ ·., ´˝¨ ¨¨˛ - »¨¨¨˛ † ˚— ¨ 

., ´ ¸¨¨˛  — ·¨˚., ´¨¨ ¨˛ „ ¨ —  † . ¨ ˛ ¨ —¨ » ˛: ¨ ¸ ¨˛ ·¨ ˛ † ., „¨— ¨˛ …—¨ ¿¨, „¨¨ ¨˚¨˛ ·¨ ˛ † ., ´— — ¸¨ ˛ ·¨ ˛ `., ´ — „ ¨ —  …—. ·— ˛ — ˛ ¨ ˝˛: ¿¸: †—¨ ˛ ¿— ¨˛. ´¨ —¨ » ˛: ¨ ¸ ¨˛ ·¨ ˛, „¨— ¨˛ …—¨, „¨¨ ¨˚¨˛ ·¨ ˛, ¿¨ ¨˚—¨˛ »—¨˛, ”˚—¨˛ ˚˚—˛, ¿¨¨˛ `¨ . ¨ ˛ ¨ —¨ » ˛: „¨¨˝—¸¨˛ ·¨ ˛, »¨ ¨˛ »—¨˛, ¿¨¨¸¨˛ ¯¨ — ¸˛, `˛ —¨ …—¨, »¨ ¨ ¨˛ ‚ ¨ ˛. ¿¸— ‡˛ — `

 — : ¿¸: ¸ —¸¨˛ ¨ —¸: –¨ ¸¨˛ …—¨ †¨

¨ ¨: ¿¨ ¨˚—¨˛ »—¨˛

 ¨¨ ‡˛—Ø · ˚Ø — » ¨ ˘˛—¨ 617. ·˚ ¨ 606  ¨ - ” ¨ 11 & †—¨ ‡˛ — ` —  ` ¸ ¨ †—¨

˛ ¿—¨ ˛ ¨¨ —: ‡˛ ˇ ˛ ¿¨¨¸ —¨ ˛ ‚¨ : 278 ˛  ‡ ¨ ˛ † ˚— · ¨˚˚.: 192 ˛ & †—¨ ´ — ` — ¨¨ —: ¿¨¨¸ —¨ ˛ · ¨ ˚˚ ·.: 169 ˛  ´ ¸¨¨ ˛ · ¨ ˚˚ ·.: 43 ˛  `˛¨ ˛¨ ˛ ˚  ‡˛.: 42 ˛  ¯¨—¨ ˛ …— ¨ ·.: 42 ˛ & †—¨ ‡˛ — ` —  ` ¸ ¨ „ /

´¨¨¨ ˛ ¨¨ —: ´ ¸¨¨ ˛  — · ¨˚˚.: 236 ˛  ` —¸¨ ˛ †—¨

˛ „ .: 213 ˛ & †—¨ ´ — ` — ¨¨ —: ¨ ˛ »—¨ ˛ ·. 99 ˛  –¨—¨ ˛ †—¨

˛ „ . 95 ˛  »—¨¨ ˛ …—  »—. 42 ˛  ¯¨—¨ ˛ –¨  †˚. 31 ˛ & †—¨ ‡˛. ` —  ` ¸ ¨ ` ¨

¿¨ ¨ ˛ ¨ : † ˚— »¨˚—¨¨ ˛ ¯¨¨. 11 ˛ .

` ˚ »¨—¨ ¶¨—

 —¨—  `¨ ˛   — `¨¨ 26 ˜ ¨˛ 2011 ˇ¨ ¨˚ ¨ —˛   —¨—  ¨ „ ß— ·— , ·ˇ— ˛ — ¨˛ 131, –¨— — ¶¨ — . ¿ ˛  . ´— ˛ ¨’ ¨ : 20 · . •¨ ¨ ¸—¨ ¸¨ » ¨ —¨ — ˚¨ ¨— . ´ ‡— — ˛— `  —

M¨ ¨ 

— ¨— ...  †—˚˛ ˜¨˝ ¨ ˛ ˜ —¨, ¨ —¨, ¨ ¨˚˛, — ¨, ¨ ˚—¨, ¸—¨ˇ ¨, — ¨.  ¨ ’ ˛  ˛ ˛ ¨— ¨,

¨  — ¨ ¨  ˚—¨ ¨¸¨, ˚—¨— ¨ — 

¨ ˛ ¨— ¨ ˛ ... ¸  — ¨ ¨˚ ¨¨ ˇ— ˛  ˛, ¨ ¨  ¨—— ¸ ˛ ¸—¨ˇ˛, ¨ ˚  ¨— — ˚ ˛ — ˇ˛. ´ ˛ ˛  ˛ ¨˚ ¨¸¨, ¨ —  ¨ · ¨¸¨, —  — ¸¨ —, — ’ ¨ — — ¨ ¨ ¨. „— ¨ — — — — ¨—¨ . „— ¨ ˛  ˝ — — ¨ ¨ˇ — ¸ ¨ ¨— ¨. „— ¨ ˛ ¨¨ — ¨ ˛  ¨ — ¸˛ˇ — — ¨— ¨¨  ¸˛ˇ, ˚—¨— ˛ ¨˚ ¨— ˛¨ ¨—ˇ  ¸— — ¨ ¨. †—¨— — ˚˚ — ¨— — †¨ — ¨— — —  ˚¨ · ¨—¢  ¸¨ —, — ¨— — ˛  ¨  ¨, — ¨ ¨ ¨ —

 ’ ¨. ‡—   ¨¨— —, ¸—  ¨—  —, ¨—  ¨— — ¨ ¨ ¨—— ¸—. –˛ ¨ — ˛ · ¨¸¨ ¨¨ ˛ ¨— — ˛ ¨— ˛ ˛— —  ˚—¨ —¨ ¨ ˝ . ¶ — — ˛ ¨¨˛ — ¨— ¸¸ ˛. ¨ —  ˇ¨—  — ¨— ¸ ˇ¨   ¨ ¨  ¨— ¨ ¨,

ˇ¨ — ¨ ˚— ˝  ˇ¨ ¨—¸¨ ¨—  ˇ¨ ——   ˛ ¨¨¨˛. ‡ — ¨—   ˛ —¨ · ˛, ¨ ¨ ¨— ˛ ¨ ˛ — ˛. ¶ ¨ ˛ ¨—¨ ¨— ˛ —¸˛, ˛ †˛ ˛ ¨˚˚ — ¨. ¨  ˛ †˛, ˛ ¨ —— ¨ ˛ ¨¨   ¿ ¨˛˛, ¨ ¨ ¨¨— ˚—¨ ¨— ¨ — ¨— ˚—¨ ¨ ¨  ¿ ¨˛˛. `  ˛ — ˛ ¨,   ¨ ¨, ¨ ¨

 — — — , ¨¨, —, ¨ — —¨  ˚˛ ¨  —˛—¨ . „¨—   ¨— —  , ¨— ˛  ˛, ˛ ¸— ˛   ˛, — ¨ ¨—ˇ ˇ¨ ¨˛ˇ—

¨¨ — — ¨ ¨ . ´— ˇ’ ¨ ˚—   —  — — —  —; ·, ... `˛ —¨ ˚¨ ˛ ¨, ¨  ¨ —¨ , ¨  ¨ ¨ ¨, ¨˚ ¨¨ ¨ ¨ ¨— ˛ˇ— ¨. ·, — ... `˛ · ¨¸¨ ¸ ˇ¨ ¨  —¨ ¨˚ ¨¨. ¶ ¨— —¨, ˛ ¨ˇ —¨

¨— —¨ —¨ ¨ ¨— ˇ¨ — ¨— ¨¨ ˛ ¨ ¨— ˇ¨ ¨¨ ˛— ˝ ¨ ˛ ¨— ¨ ¨¨ ¨   . „— ¨ ¨— ˝ — ¨ —  ¨—ˇ ...

´ ——  4 ˚— »¨ — ¸—¨ ` ˚ ·¨—¨ » ¨ ˚. –¨— — ˇ ˛ ß ¿·–·”¶` ·¨ — ¨— ¨ … ‡——˛— ` — ˚—— ¨˚¨ — ˛ ¨ — — ˛¨ ¨ ¨— — ˛ ¿¨  ˚¨ — 

¨ ¨— ˚— ¨ ˛ ˚— —¨ — ¨— ¨  — — »¨ ˛ „¨ ˛ ¨˛, †—˚˛ „ ¨˛, …— 

 »¨˚—¨ ¨˛, „ ¨ ´˝¨¨¨ ˛, 

†— ˚˛ ˜¨ ˝¨ ˛ ¨— »¨ ˛ ¯— ¨˛, — ¸¨ ¨¨ ¨ ˚— ¨— —¨ —¨ ¨ ¨ ¨ ˛ˇ— ˚—¨ — » ¨ —¸ — ˚¨— ,  — ¨— ߡ

— ˝ ¨ — ¨

¨ ˛—. …¨  — — — ˚¨— ¨ — ˛ ¨ — ¨— ˛ ·— ¨ ¨  ˛ —  ¨ ¨ ˛ ¨¨¸˛ ˛ — —  ˚— 4 »¨ . „¨— ˚—¨ ¨ ˚— 

 — ˚— —. — — 

O

— ˚¨ — ¨ ˚¨ ¨  ¨ —  ˚—¨ ¨ — —¨ 4 »¨  — » ¨ ¨˝— ¸—¨ ˛— —  — ¨ ¨ ¨. ‡ —   ˛ˇ— — ˛ ¨ ¨ —¨ ¨ˇ—¨ ˚— — ˛˛ ¨  ˛—,   — , ¨¨¸—˛ ¨  ˛ — . „¨—  ¨—¨ — ¨ ¨¸—¨— ¨ ¨ ¨ ¨ ¸ — ¨ ¨ ˛ — ¨ ¨ ¨ ¨  ¸ ˛ ¨ ¨ ˇ— ¨¨¨— ˛  ˚—¨ ¨—— ˛˛ ¨— ¨¨¸—˛. »  ¨  — ¨ — ¨ ¨ ¨ 

 ˛ ˛ˇ—¨ • ¨— ˚— ¨ˇ¨— ˝ ¨— ¨ ¨ ˚—  ¨˚ ¨ — ˛ ¨. » ˛ — — ˛˛ ˛ ¨¨¸˛ ˇ — — —  ˚— »¨ ^ `YNEXEIA ˛ . 4

ˆ¨ ¨ — ˚ ¨˚¨ —˛ ˇ˛¨ — 22-112010 ˚—¨ ˛ ¨ ¨ ¸—˛ ‡— —˛— ` — ˛ 

¸— ¨ , — ˚  ˚ ˛ ˇ˛¨  ¨ ˛ : »¨ ˛ ‡—¸¨ ˛ , ¿ ¸ ¨ `—¨ »¨ „¨ ¨ ˛ , /¸ ¨ ˛ - †—¨

˛ †— ˚ „¨¨ ¨ , † . †¨¨ ¨ ¨ ” ˚—¨ †—¨

˛ »¨ ˚—¨

¨ ˛ , ´¨— ¨ ¨ ˚ —¨ ¨ »¨ ˛ »¨— ¨ ˛ , ·—¸. †¨¨ ¨ ¨ —¨ »¨— ¨ »—¨¨ ˛, „ ˛ ¨ ¨ „¨ ¯¨¨ ¨ ¨ ˛ , · ¨ `˛ —  ˛ ¿¨¨¸ —¨ ˛ , » ¨ » ¨ …— ¿¨¨¸¨ ˛ , » ¨ –¨ 

 »¨ ˛ – ˝—˚—¨

¨ ˛ , » ¨ —¨ ¸ †— ˚ · ¨ ˛ , » ¨ „  — „« ¨ †—¨¨¨ ˛ , » ¨ ˚— ¨ †¨˛ ˛ ¸¨

 · ˛ „ ¸ ¨ ˛ , » ¨  ·—˛ ˛ ”¨˚ ¸¨ ˛, » ¨ „ ¨ – ˛ ‡ — ¨ · ˇ — - `¨ —¨ ¨ ˛, ¨ ‡ —

 –¨— ˛ †˚— ¸¨ ˛ , » ¨ »  –¨— ˛ ¯¨—¨ ˛ , » ¨ „¨˛ ` —¨ …— „¨¨¨

, » ¨ »— ¨ ` ¨

» —¨ ¨ ˛ , » ¨ ¨ †— ˚ ¿¨ ¨ ˛ , » ¨ „ ¨ †— ˚ ´¨˚¨¨ ˛ , » ¨ ”¨— ˛ †—¨ ‡— —˛— ` —

 ¿ ¸ : »…˙”¶` ‡‚‡„¶`

To ‡—— ˛— `  — ` ˚ ¨  ¨˝— ¨ ˇ ¨ ˚ ¨ ˛˛ —¨ ¨ ˚¨ ¿ ¸ ˛ ¿¨˚ ˛— · † ˚— »¨ —¸¨ ˛.


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 2

`’ ˆ´ˆ` ¿ˆ „¨˛ ·˜ˆ†… ˚Æ˛

»¨ ¨ ¨ ˚ —Æ, ¨ ¨¸— (1934 - 2010)

¿— ¨ —¨ ˚— ˛ ˚—˛ , ˚—¨ ˛ — ˚¨—; ß `’ ¨—  ˚˛ . ¶ˇ ¨— ¨ — ˚

 ˛ —¨ : »˛¨,  ¨ ¸ ˝˛ ¨— ’ ¨— ˚—’ ¨, ˚—¨— ˚— ¨ ˛ ˝˛; » ¨— ¨ ¨ —˛ ¨  ˚ ˛ ˇ¨

 ˚—¨ ˛ ¨¨˚˚—¨ • ¨˚˚:

 ¨ ¨— ¨— — ¨

— ¨ ¨ ¨  ¨, ¨ ˇ ¨ ¨—  — ¨— ¨ —¨ ¨  ¨. O ˝ ˚ ¨¨— ¨ †. ˚ ¨ ˛

 „¨ ¨ ¨ ˚˛˚ ¨

¨— ¨ ˛ ˛ ˛

¨— ˛ —¨ ¨ ¨  — — — ¸— — ˛. `¨ ¨ ˚— ¨˚˚ ˛ — ˛ ¨¨— —

¨— ˛ ˚¨

 ˛ ˛ ˛ ¨ — ˚ ¨ ˛ ¨— —.

 „— ˚— ¨˛ ˛ ¨¨˚˚ — ¨ — ¨—  ˇ¨ ¨ , ¨ — ¨˚— ¨. †—¨ ˛ ¸ ¨ ¨ ¸ — ¨ ˚— ¨ ¨ ¸  ¨ ¨ ˚¨ ˛ — ¨ ˚—¨ ¨ ¨— ¨. ´ — ˛ ˛ ¨  — — ˛˚   —¨— ˛˚ ¨— — ¨˛  . ‡ ˛¨  ¨    —  ¸ —    ¸ —. ‡ ¨¨˝ ¨, ¸ ˛ˇ ¨  — ˇ¨  ¨ ,  ¿ ¨˛ ¨— • . ¿¨˛ ¨— ‡˛ —˚ , ¨ ¨ ¸—— ˛ ˝˛, ¨ —˝— ¨— ¨ˇ—˝— ¨—  ˛ . ˚ —  „—... · — , ¨¨ ˚ —¨, ¨ ¨ ¨ ˚—¨ ¨ ¨— ¨— ¨ ¨— , ¨¨ „— ¨— ¿¨˛ ¨ ¨ ¨— ¨ ¨— ߨ——¨. ‡ —¨— ¨— ¨— ˚˚— — 9 ˛ ˇ¨¨  —¸ ¸—¨ ¨ ¨ ¨¨, ¨˚˚— ¨, ˛. ˚˚— ˛, ¨—ˇ˛˛ ˛, ¨—— ¨ ¨˚˚. · — ˛¨ —  ¨˚¨˛ ¨— ¨— ¸— — ¨ˇ—. ß·—¸¨ ¨¨ , ¨ — , — . ` — . ·˚ ¨ˇ˛ ¨˝¨ ¨¨ . ß — —¨—, — ¨˛ˇ—¨. ¨ ˛  — —˛ , ¨— ˚, ¨— ¨˚— ¨ˇ¨ ˚¨˛— ¨— ¨ —¨˝. ¿— ¨ ¨ ˚—¨ ¨—— ¨—¸—. ¿— ˛˚ ’ ¨˚—¨ ¨˝—  ¨˚— ¨— ˛ ˛ . »¨¨ ˛ ˛ ˛ ¨—¨ ˛ ˛ , ¨—ˇ˛˛ ¨— ¨˛˛ ¨ ¨ — , ¨ ¸ ¨— ¨— , ˛ˇ , ¨ˇ—¨ ¨— ˛ ¨ —¨ ˛ ˛ ¸—ˇ. ¶ ˛  ¸ ¨— ˛ ˚¨ —:

ß·— ¨— ¸... ¨— ß   ¨ ’¨— ¸, ¨ —¨ 

˛ ¨ — —, ¨¸— ’¨— ¸¨— ¨— — — —. ¿¨ ¨ ¨— ˛ — ¨— ˛ ˚¨ —¨  ¨ ¨— —. ¨ ¨ ˚˚—¨ ’ ¨˚¨¨ . ¶ˇ , ¸ ˛ ˛ . ‡ —¨˝ —¸—¨—¨  ¨ . ´¨ ’¸ ¨, ˛ ¨— ¨, ¨˛ , ˚—’ ¨ ˚ — . · ˚ , ¨ ˛ ¨—¨ ¨ —¨— ¨—ˇ˛˛ ¨ˇ ¨. »¨¨ , ¨ˇ ¨ ˇ¨   —¸¨ —  ¨— — ¨  . · ¨— ¨—  ¨— ¿¨¨˚¨ˇ •  ˛ ¨ ¨ ¨—— ¨¨¨˛ ˛ ¨— ¨ .

»…  ’ ¨˚¨ ¨ ¨ ¨— ’ — ˛—  ˚—¨— —¨  ˛ ¨ ˛ ¸ ’¸  . ¿¨ ˛ »…` ˛ ˛ ¨— ¨ ¨  

¨— ˛ ˛ ˛ˇ— ,— — ¨ —   . »… ˇ ¨— ’ ˛—  ’¸— — ¨ ¨ ¨—   ¨ ˇ —. ¨ ˇ¨ ¸ ¨ — ˛  »… ¨ ˚     ¨ —¨ ˇ¨  ¨˛¸ ... » ˛ ¨˚¨ ˛: ˛ ˇ˛

¨ 

$ $ $ »…, ˛ — ˚ —¨ ˛!! »¨¨, —¨ — ˛ ˛ —  ˛ ¨. ¶  ˛, ¨¨ — ˛ ˛. ¶  ˛ ˛ ¨¸—¨! ˚¨   ¨˚¨ ¨— ¨ ¨ ¨. `˚  ¨ .  ¨ ¨¨. ¶ ˚¨ ˛ ¨— ˛ , ¨¨

. »¨ ¸— — ¨— ˛ ˝˛ . ´ ¶•`, `·–`», ˛ ‰‚¿·¿·‚. `’ ¨— ¨¨. ¶ ¨˚ ¨— ¨ —˛. ¶ —¨ ¨ ! ¶ ¨— ˇ¨ —¨— ˛ — ˚ —¨ ¨¨  . •¨ ˇ ¨ ˚—¨ ¨¨!! ¶ ˛ ˇ¨ ¨ —. „¨ ¿¨¨¸— ¨ ˛ ¨¨.

» ˛ ¨˚¨ ˛: ¶ · ˛ $ $ $ »¨¨ — — — ˇ¨  ¨—  ˚ , — ˚¨ ¨

¨˝— . · ¨ ¨— ˛ ˛— — ¨ ¨— ˚—¨ ¨  ¨¨  —¨ ¨¨¨ ˛ ¨—¨ . »—¨ ¨¨, — ¨— ¨ , ¸ ’ ¨ ¨. »—¨ ¨¨,  ¨¨˚ ˛ ¨ ¨ ¨ ˚ ¨ ˚—¨. »—¨

 ¨ ¨ ˚ ¨ ˛ ¨˚—¨ , ¨ ¨ ¨˝—  ˛ ¨˚˛ ˇ¨ : „¨˛ ¨ ¨¨, ’ ¨˚¨. »¨¨ ˚ —¨ — ¨˚¨˛ ˛, ˚ ˚˛˚¨ ¨¨ ˚—¨

¨ ˇ¨ —¨— ˝¨˛ ˚—¨ ¨¨ ˛ ¨¸—¨ . ¶ˇ¨ ¨ ’  ¨ ¨— ¨¨ ˛ˇ . „¨— ˚ ¨ˇ ¨  — ˛ ˛ ¨—  ’ ¨˚¨ . „— ˚ ¨¨, ¨¨ ¨˛ —˚. ˚¨˛ ˛ ¨¨ ’ ¨˚¨.

» ˛ ¨˚¨ ˛: ¶ †˚— ¨

 ˇ¨¨ ¨˛— —¨  —¨ ¨— ¸ — ¨ ˇ ¨ —. ¶ ¨˚¨˛ ¨˛— —¨ ¨¨˛˛ ¨— ¸ — ¨ —. ¶ ¨˚¨˛ ¸ ¨¨—,  ¨— ¨ ¨. ¨ — ˛ ¨ ¸—¨ , ˝ ˚—¨ ¨¨ ¸— ¨ . •¨ ¨˚¨¨ ¨— ˇ¨ ˇ ¨ ˚—¨ ¨¨ ˚ —¨ ¨— ˛ ˚—¨˚—¨ ¨ ¨. `’ 

¨ — ˚—¨ ˛ˇ ¨— — ¨  ¨ ¸— ¸¨ . ´¨ ˚˚—¨ 

$ $ $ ’ ˛ ˝˛ ¨ ¨ ¨ —  ˛— ¨— —¨ ˚ —¨ ¨¨˛˛ ¨ ¨ — — —. — —˚ ¨ ¸ ¨ — ˝ —¨ ˝˛. ·— ˇ ˛ ˛ ¨ ¨  —. · — ¨ - „¨ — ¨ »¨ ¸˛˛ ˛

¨— ب ˛ „¨˛ ˚Æ˛ ˚¨˛ ˛ ¨ „¨—˛,

 —˚¨ ˚—¨ ˇ¨  ¨— ¨— ¨ , ¨˝—  ¸— . »¨ ˚ ˛ ¨, ¨˚˚˚¨, ¨¨¨ ¨, ¨ —¨ ¨ ˛ „—¨

 „ ¨¨—,  ˛ — ¨ ¨— ¨¨. —¨ ¨ ¨¨ —  ¨ ¨—— ¨ . „¨— ˛ ¨ —¨ ¨˚ ¨—. »— ¨ ˚ ¨, ˚— ¨ ¨— ¨ˇ ˛ ¨ ˛ ¨ ¨ˇ— ˛ —˛¨ ˛ — ˛¨ , ˛ —¨ , ˛ ¨ —¨ . »¨ ˚ — . » ¨ — ¨ ¨ ¨ ¸— . ¿¨  ¨— ¸˛ —˚˛ —¨  ˛ — ˚—¨. ´— , ˚ ¨ — ¸ ¨ — ˛ —¨ ¨ ˛ ¨˛. ´˛ ˇ˛¨, ˛ ·˛ ¨— ˛ †˚—¨. »—  ¨¨¸—˚ ¨ —¨— — ¨ ¨ — ¨˛ˇ— — ¨ ¨— — — ˚—— ¨— ¨ˇ —¨ . ˚¨˛ , — ¯—,  ¸˛ —˚˛— — ¨ ¨ ¸— ¨ —— ¨. ”—˚ —¨— ¨; „¨— ˚—¨ ¨ ¨—¨ ˛ ˛ ¨—˛  . ¶ ¨˛ —— ¨— ¸ ¨ ¨¨. ¿ ¨ ¨, „¨—˛, ¨ ˛ˇ — ¨ ¨ ’ ¨, ¨ ¨ — ¨ ¨ ˛—. »’ ¨  ¨ ¨—  ¨¨! ´— —˛˛, — —¨, —  —¨, — ¨˛ ¨¸ ! ´¨ ¨—¨ ¸ ¨—¨, ¨ ¨— ˛  — ˛ ¨ ˛. …¨—! — ˚¨— ˚¨˝— ˛ ˚¨ „˛˛. »¨ ¨ ¸ — —¨— — ¨  ¨˝ ¨’ ˛ ˛ ¨ ¨ˇ˛:

¿ ˇ¨ , ¯¨ , ˇ¨ , —¨ ’ ¨— — ¨ ¨ —¨ —¨ — ˛ ˚˛ ¨ ¨. — ˚ —¨ ¨ ¨ —¨, — ˛ ˛ ˛ ¨——¨.

††·” ‡ˆ„„¶

·¨—˛— ·

¨ — ˇ ¨   ¨ ¨ ¨¨ˇ˛ ¨ ¨ ˇ ¨ ¨ ¨— ˇ¨¨ ˛ ¨˚¨˛˛ ¨ ˝ ˚ , ˛ ¨ ¨— ˚—¨˚—¨ ‚„´·‚…¶` - ·‚„·´¶` ˆ†ˆ`´„¶. ` ˝ ˚, ¨ ¨—¸—¨ ¨— ¨ ˚˚—¨

 ˇ ¨ »¨¨ ( Æ˛) (1931 - 2011) ˚¨˛ ˛ ˇ—¨, ¨—¨˚¨˛˛ ¨ —¨˛ ˚¨— ¨, ˚¨— ¨ ¨—˚˛ ¨ ¨— ¨  ¨ .

‡ — ¨— ¯¨ ¨˛˛ — — — ¨ — ˚¨ ¨— ¨¨ — ˝— ¨ ’ ¨ — —. ¿¨˚ ¨— ¸ ¨— ¯¨ ¨˛—¨,  — ¨—ˇ˛— ¨— ¨—ˇ˛ ¨¨ ¸— ¨—˛ , ˚—¨— ¨ — , ¸ ˇ¨ ’ ¨— ˛ †—˚˛ .  ¨ ¨˚¨ˇ ˇ— ”˛. ` ’¸ ¸ — ¨ ˛—¨ ˇ¨¨ — ¨ ˛ ¨— ¨. ‡ ¨—¨ˇ˛ . ´— ˛ ˛ˇ —¨ ˛ ˝˛; „¨¨ ¸ ¨ . `¨ ¨ — ˛ ˛ ¨ ˛¨ ¨ ˚—¨ ¨ ¨ — , ¨ ¨— ˚—¨ ¨ ¨— ¨ ¨ ˚— ¨˝—  ¨˚— ¨— ¨˚˚ . · ¨ ¨ —˚— ˛ ¨¸— —¨ ˚—¨— ¨ ˚ ¨ˇ— ˛ ¨—¨ ,  ¸ ¨¨ ¨¨, ¨ˇ— ¨˛, ¨¸ — — ¨˚¨˛— ¨ —— . ´ ¨—ˇ¨ ¨ ˛ — ˛ — ¨— — ¨ ˛ — ˛¨ , ˛ ¨˛ ˛ — ˛¨, ¨¨ ¨ ¨ ¸— ¨— ¨ ¨ ¨¸— ˛ ¨¨ ¨ ˇ¨¨ — ¨¨—¨ ¨ . »¨ ¨ ˛ ¨˛¨ ¨¨ ˛¨ , ¨ ¨— ¨ ¨ ˛ — ˛¨, ˛ —¨ ¨ ˚—¨ ¨— ¨ ˚¨, ˛ ¨ˇ—˛ ¨ —¨, ˛ —˛ •, ˛ ¨˛. »¨ ¨   ¨ˇ—¨, ’ ¨¨ —¨— ˛ — —¨ ˛ ˝˛ , ˛

— —¨ — ¨ ¨¨ ¨ˇ —˛ ¨ˇ ˚—¨ ¨ ˝— ¨˚ ¨— ¨ ¨ˇ—¨. »’ ¨ — ¨ ¨ ¨— ˛ ˛ ˚¨ ¨ ¨—¸—¨ ¨— ¨˚ ¨— ¨ —¨ —¨ —˛ — ˚—¨. ¶ „¨¸—¨˛, ˛ ¯¨ ¨— ˛ „¨—¨, ¨ ˇ¨ ¸   ¨¨ , —¨ — ¸—  ¨ — ˚— . †—¨ ¨ ¨ ¨¨¨ — ¨ ¨ — ¨, ˇ¨ ¨ —— ¨ ¨¨¨. ´˛ ¨˛ ¨ , ˚  ¨ ˚, ˛ ˛ . „¨— ¨ ¨ — ˛¨ —  ˛ ˚—¨ ˚—¨ ¨ —  ¸ ¨˚¨ ˛ ˝˛ ¨ . · — —˚¨ ˇ¨ ’  ¨¨¸—˚ ¨ ¨— ¸—˚ ¨ ¨— ¨ — ¨ ¨  ˇ¨ ’ ¨¨  ˛ ¨˚¨˛, ˚ —˛˛ — ¨——¨. „¨ ¸ ˇ—¨ ¨˚¨˛ ˛! „¨˛ ¨—¨ — ˛ ˛ ˛ ¨——¨!

††·” ‡ˆ„„¶

·¨—˛— ¶ — ˚—¨ ˛ — ¨ »¨ — ¨ ¨ ˛, 

¨ —— ˇ ¨   —  ¨— ˚˚— 

 ¨ ¨¨ˇ˛ ¨ ¨— — ¨ ˇ ¨.

„¨ ¨¸— ˇ ¨ „ ˛ ¯—˚—¨— ¨ ¨ ¨ ˛ , ¨—¸ ˚—¨ ¨ , ¨˚¨˛ ˛ ¨ ˇ—¨ „— ˛. ¶ —¸˛˛ ˇ¨¨ ˚ — ˇ—˛ ¨ ˚˚— , ¨¨ ¨—  ˚—˝¨. ·˝˛ ˝˛ ¸ ˛, ¨¨ ¸˛, ¨ ¨¨¨ ¨— ¨ — . „¨—— ¨ˇ—  ¨¨ ¨ . ¿¨’ ¨ ¨¨  ¨ˇ˛ ˇ—¨, ¨ ¨— ¨ ¨— — ¨ —¨. »¨ ! · ¨—˛˛ ˚¨˛ ˛¨ ¨¨ ¨ — . ·¸— ¨ ,— , — ¨ ˝˛˛— ¨ ¨— —¨. ´˛ ¨˛, ˛ ¨˚¨˛ ˚—¨ ¨ , ˛ ¨ˇ—¨. ·˚ ¨— ¨ ¨¸ —¨ — ¨ ¸ ¨¨¸ , ¨˛ ¨ ˚˛ ¨— ¨. »¨ ¨¨ , ¨ ˛ˇ ¨— ¨ ˛—˝ ¨¨. `’ ¨— . •—¨, ˚—¨ ¨ ˛ —¨ „—¨, —¨ ¶—¡¸¨ ˛ ˝˛ . „¨ ¨¨ ¨— ˇ¨ ¨ ¨ ¨¨ ˚—¨ ¨. •¨ — ¨— ˚ ˚ ¨— ˛ — ˚—¨ ˚—¨ ¨. ` ¨ ¨— ¨ —¨— ¨  ¨  ¨. ¨—— : …— 

·— ˛ ¨¨ ˚˛ , ˇ— ¨ ¯— ˚¨ ¨— ¸— ¨— ¨ ¨   ˚˛

.

†—¨ –¨¸ª ´—Æ˛ ¶ ¨ — ¨¨ ¨ ¨ ˛¨ ¨— ¨ — ¨ ˚¨ ¨ — ˛ ¨ ¨— —¨ ˚¨˛ ˚¨ ˛. ·˛ ¨ ’˚˚ ¨— ¨ ˛ ¨ ¨— ¨ ¨ ˇ¨ — ¸ ¨ ¨ ¨ ¨. ¨ ¨ ˛ ¨— –¨¸˛ ´—¨˛

¨ ˛ ¨ˇ˛˚˛ ˛, ¨ — ¨ ¨—. ¿ ˛ ¨ ¨ — — ˛ ˚ — ¨ — ¨ —  — ¨ ¨— ¨— ¨. »  — —¨ — — » ¨  ¨ ¨ ¨¸   ¨— ¨— ¨—   ¨ ¨. · — ˛ — » ¨ , ¨ ¸ — ¨— ¨ ˚—¨ — ˛ ¨  ¨  ¨ˇ ˇ ¨. ¿¨  —˛¸—  ˚˛ — 

ˇ¨ ¨ˇ˛ ¨— ˚ ¨ ˚¨ ¸— . ¿¨¨¨  „ — ¨ ¨ ¨  — — ˛ ¨ ˛ ——¨ ¨ ˛ ¨¸—˛—. ` ˚ ¨— ˛ ¨ ˛ ¨ ¨  ¨ ¨  ’¸ • ¨— ˚¨ ¨. (;) „¨— ¨  ¨¨— ¨ ¨ ˚˚ ¨ ¨— ˛ ¸˛ — ˛ ¨ ˛ ¸—˛  ¨. —   ˛ ˛ ¨ ¨ ¨˚¨ ¨— — — ¨ ˇ¨ ˚¨ — ¨ — —  ¨—. „¨— † ¨  ˛ ¨ ˛¨ ˛ ¨— ˛ ¨ — ¸¨ ’¸— ˚¨ — ˛. „¨— ¨¸ ¨  ¨— ¨˚¨ ¨— — — ¨ ˚¨ ˛ ¨ — —  ¨—¨. ¿— — ¨— ¸ ˛ †—˚˛ ´—¨˛ — † ¨—  ¨ — »¨—¨  ¨—; ´¨ ˇ¨ ¨ ¨ —, ¨ ¨  ¨ — ¨ ¨ ¨ — ¨ —¨ ¨ ¨¨ˇ

˛ˇ— . ——¨ ˛ ˛ ˛ ¨ ¨— ¨  ¨ ¨ ¨¸ ¨— ¸—  ¨. „¨— ˛ ˛  • ¨ ˛ ¨ ¨ ¨—

 ˚¨—   ¨— ˚— ¨˛. „ ¨ — ´ ¸¨¨˛, ‚¨ ˛

 ´—¨¸ª &  ¨ ¨— ¨ ˚¨ ¨  ´— ¨¸˛, —  ¨ —  —¨  ¨¨ ˛ — ˛   — —¨ ˇ —¨ ˛ˇ ¨ ¨˚ ¨ —˛— ˛ ¨— ˇ ¨  ` ˚ » ¨ —¨ ¶¨ — . ˚¨˛ — —¨— ¨¨ ˚¨ ˛  • ˛ˇ˛ ’ ¨ ¨ ˇ  ¨ —. „¨ — ¨ —¨— , — — ¨˚¨˛ — ¨— ¨— ¨ ¨ ˇ ¨’¨ —¨ —. ¿¨¨¨ ¨— ¯—  — ¨ — 

 —¨ ˛ ¨— —¨ ˛ ¨˝— ¨ — . ¶ —˛  ˛ ˝˛˛ ¨— — ¸—— ˛ ¨—¨ ¨—¨ ¨— ˛ ¨¨ ¨ —. ´ ¸— ’¨ˇ— ¨— ˛  — ¨ ’¨ ˛ ˛ — ˚˛ ˛ ˝˛  ˛ — ¨. –¨¸—  — — ¨˚¨ —¨ — ˛ ˝˛ ¸ ¨— ¨ ¸ ˇ¨ ˚—   ¨—  . ·— ¨ ¨ ¨  ˛ ˛ „˛ ˛ ¨— ˝— ¨ — ¨— ¨ ¨ ¨˚¨ —¨ ˛ ¨ ¨ — ˝—. … ¨— — — — ˛ ˝˛ ˛ ¨ ˛ ¨¸—  ¨ —¨ ˚ˇ—¨ ˇ

—¨ ˚¨ ˛. …¨ ˚¨  ˛ » ¨   ¨ ¨ ˛ ˛ ¸¨ ¨ ˛ ¨˛  —˚ ˛ ¨ ¨ — —. , — — ¨ˇ¨ ¨ — » ¨ ¨ ¸— ¨— ˛ ¨¨  ¨ — —¨ ¨ —. ¯¨— ¨—  — ¨ ¨ ¨ ˚— ¨— ¨ ¨ ¸ ¨ ¨ ¨¨ ¨ 

˛— . ”— ˚’¨— ¨ ¨ ˚¨ ¨— ¨ ˛ ¨ ˛ ¨ ¸—¨ ¨ — ˛ —˛ ’ ˛ ˚¨ ˛. „— ˛ ˛ · ¨— ˛ ¨ ˛ ¨ — » ¨ ¨ ’  ¨ ¨ ¨— ¨. »˚¨ „¨ 10/09/2010 & „¨— —¨ ¨—¨¸¨ ˛ — ¨ ¨— ˛ ¿ ¸ . »¨— ¨ ¿¨ ¨¸¨ ˛ - »¨ ¨ ¨ ˛ ¨— ˛ — ¨ — ˛¸˛ — ¨¸—   `„‚¢ — 10-9-2010:  `¨— ˛ ˇ¨ —¨ ¨ —¨¸¨ ˛ —¨ ¨ ˛ ˛ ¨ ¨ ’ — ¨¸¨. …¨ — —  ¨— »¨— ¨ ‚‚¨¨¸¨˛ ˚—¨ — ’— ¨¸ ˛ ¨¸—¨ ¨  — ¨—¸¨—.  `¨— ˛

¨ —¨ ˛ ˇ¨  ˚—¨  ¨ ˛ —ˇ¨. »˚¨ „¨ 10/09/2010


߶ ˜˛ »¨ —¨

B¨¸ª …—. ´—Æ˛ ¿¶· ¿´ˆ¯‚ ^ ¶ `‚``ˆ ´ˆ””‚…ˆ †—¨˛ ˛, ˛  — †¨— ˛ ˜—˚—¨ ¿¨—˛ — ˛ ˇ˛¨ .

†·……¶`·‚` ^ ¶ –`‚”‚„¶ ¿¿‡†‚……¶ ¨ ˛  ¨—¸—, ——. ^ ¶ »‚ ¯¯‚‡„¶ †˚— ¨ ˛  ¨—¸—, ¨˚—. ^ †‚˙†` ¿·„¶` »¨˛, — ˛ „, ¨ ˛  ¨—¸—, ¨˚—. ^ ¶ »‚ ˜†„„¶ …— ¨, ¨ ˛  ¨—¸—, ¨˚—. ^ O †‚……¶` –·†‡¶` ( „¨¨˛) — „¨¨¸¨ , ¨ ˛  ¨—¸—, ¨˚—. ^ ¶ ·”·…¶ »·”·‡„¶ »ˆ”˙… (˚˚˛ †—˚˛ ¨˚˚¨ ˛) ¨ ˛  ¨—¸—, ¨˚—. ^ ¶ ‡¶»¶´ »·”‡„¶ - ††·”¿ˆ”ˆ (˚˚˛ †—˚˛ ¨˚˚¨˛) ¨ ˛  ¨—¸—, ¨˚—.

–¿´‚`·‚` ^ H ·”·…¶ »·”‡„¶ -

»ˆ”˙… (˚˚˛ †—˚˛ ¨˚˚¨˛) ¨ —  ¨—¸— ¨—  ¨ •…`‚.

†»‚ ^ ¶”‚` ‡ˆ„„¶` ‡˛ ¨˛  ˛ •…`‚ ¿·´ ˛ ˇ˛¨.

•…´‚ ^ ¿ˇ¨ ¨— ¨ ˛ ˛ ˇ˛¨ ˛ ‚„´·‚…¶ - ·‚„·´¶ ˆ†ˆ`´„¶ ¨ ¨—¨, ˛— —¨ 76 . ^ ¿ˇ¨ ¨— ¨ ˛ — ˛ –`‚”‚„¶ ¿¿‡†‚……¶ ( ¨¨ ¿¨¨˛), ˛— —¨ 85 . ^ ¿ˇ¨ ˛ ˇ˛¨ ¨— ¨ ˛ — ˛ ·ˆ††·”‚ –·†‡¶ ”˛, ˛— —¨ 62 . ^ ¿ˇ¨ ¨— ¨ ˛ — …´˙…¶` ˜`´„¶` ·¨˚˚, ˛— —¨ 85 . ^ ¿ˇ¨ ¨— ¨ ˛ — ˛ „”·…‚„¶ ·„¶ ”˛, ˛— —¨ 89 . ^ ¿ˇ¨ ¨— ¨ ˛ — ˛ »‚ ·„¶ ”˛, ˛— —¨ 80 .

¿  `˚ ^ „””·†` ·„¶` „¨ ............................................ 50 ^ …‚„` …‡„¶` „¨ ............................................... 50 ^ ¶ ·”·…¶ ¨— `´ˆ` »„‡¶»¶´¶`, ˛ ˛ ˛ ˛ ¨˚¨˛ ˛ ˛¨ ¨— ˇ¨ „¨—˛ ˚¨ ˛ ............................................................................................................................... 100 ^ ¶ •¶… ¨— †‚……¶` `¯‚…`, ˛ ˛ ˛ ˛ ¨˚¨˛ ˛ ˛¨ ¨— ˇ¨ „¨—˛ ˚¨ ˛ ..... 100 ^ ¶ †·˙†‚ ¨— …‚„` ¯‚´„¶`, ˛ ˛ ˛ ˛ ¨˚¨˛ ˛ ˛¨ ¨— ˇ¨ „¨—˛ ˚¨ ˛ ..... 100 ^ ¶ ¿¿¶ ¨— †‚˙†` ‰…•¶`, ˛ ˛ ˛ ˛ ¨˚¨˛ ˛ ˇ¨ „¨—˛ ˚¨ ˛ ..................................... 50 ^ ¶”‚` ‡ˆ„„¶` ‡˛ ............................................................. 15 ^ ¶ …… „”¶ …— ¨, ˛ ˛ ˛ ˝˚ ˛ …— ........................................................................................................... 50 ^ …‚„` …‡„¶` ..................................................................................... 50 ^ »ˆ˙… †¶†‚ˆ `¨ ¨˛ (–˚¨¸˛ ) ................ 100 ^ O K˙`´` ´`ˆ‡”„¶` (¨—¨) ....................................... 25

ø ø

ø ø ø ø ø ø ø ø ø

` `. »¨ —¨ ˇ ^ ‰·…‚„„¶` ˜…ˆ‚`, ˛ ˛ ˛ ˛ ˇ—¨ „— ˛ ¨ ˛ ................................................................................................. 100 ø

` .. »¨ ^ ´¨ ¨—¸—¨ ˛ »¨—¨ ·ˇ. ¨ ˛, ˛ ˛ ˛ ˛ .......... 250 ø ^ ´¨ ˚˚—¨ ˛ –¨—. ¿¨¨¸˚—¨˛, ˛ ˛ ˛ ˛ ........ 270 ø ^ »…˙”¶` †·˙†. ¯‚`´˜„¶`, —¨ ˛˛ ˛ ˛ ¨¸¨ .. »¨  ¨—— ˇ ¨.

`˛ · — ¨ »¨ ^ `˛ ˛¸—¨ –‡¶ ´`‚„¶ ¨ ¨——¨ .................... 200 ø ^ `˛ ˛¸—¨ ˛ –`‚”‚„¶` ¿¿‡†‚……¶ ˛ — ˚—¨ ˛ ......................................................................................................................... 300 ø ^ `˛ ˛¸—¨ …´˙…¶ ˜`´„¶ ¨ ¨——¨ ......... 100 ø ^ `˛ ˛¸—¨ ˛ „”·…‚„¶` ·„¶ ¨ ¨——¨ ˛ ............ 200 ø ^ `˛ ˛¸—¨ ˛ »‚` ·”·ˆ•·‚ˆ - ·„¶ ˛ — ˚—¨ ˛ ............................................................................................................ 300 ø ^ †‚……¶` ¨— ˛ ·”·…¶ „´…„¶, — ˛ ˛ ˚ ................................................................................................ 300 ø ´ · ˛—¨— ` — ¨—— ˇ ¨  ¨¨¨ ¸˛ ¨ˇ ¨—  ¸˛ , ¨ ¨ ˛—˝ ˚ ˛ ·—¨ ¨ ¨˛ ˛ —¸ — ¨— ˛ ¨¨¨˛ ¨— ¨¨¸—˛ —— ˚. 4 »¨ ¨— ¨—  • ¨—˝— — — ˚— ˛ ˚—¨ , — ¸   — ˛ ¨˚¨˛  ˛ ¨——¨ ¨¨¨˛ . ‡‚•˙`·‚`: ` ˛˚ 

 ¨— ˛ ˛ ˛   ` ˚ , ˚¨ ˛ »·”‚‡…‚˙´¶` ”·‰¶` · ˇ— , ¨ —  : †˚— . ˛¨  ˚˚ ˛). ·— ˛ · ¨—˛ — …‚„”ˆ „”¶ (»˚¨ ˛) ˛ ˛ ˛ ˛ — ¨ ˇ¨ ¨  — ¨— 6-10-2010 ¨— — 6-12010 ¨ ˚¨ ˛. ˛¨ — ˛ ˚˚ ˛.

߶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… ·¸— ¸ ¨— ¨ `

˚ » ¨ —¨ ˇ˛¨ ¨ˇ ¸— ˛ † ¨ — ¨: `¨ 18 ´.„. 105 53 •¶…

ˆ ˇ `¨—˛ ·— ˛: N— . ¯¨—¨ ˛ : ¿¸ `˚

˚ ¨ —¸ 8 ´.„. 116 31 - ˆ ˛ ´˛ /Fax. 210-7565043 6973312448 email: kritikaki12@yahoo.gr ˆ ˇ. ·˛ — ¸¨: B¨——˛ ‚¨ . ` — ¨ T˛ . 210-2792233 - 6945559760 e-mail: vasilikisx@yahoo.gr ´¨ — ¨: ¯¨— ¸˛ ¿ . „¨˚¨¨ ˛ `¨˚ ¨ 21 - „¨ ¨ ´.„. 134 51 ´˛ .: 6932317163 - 210-2312180 `ˆ…‡»·`: · — ˛. 6  - · — ˛. 12  A—ˇ. ” ˚. ´¨ ˝˛ : ALFA BANK: 128002101169789

¿˛—¨˝ 40  ˚ ¨ ˛ ˝˛, — ˛ ¨ ˛ ¨—¨   ¨¨— ¨—¨, ¨ — »¨ —¨ ¨˚—˛ ˛ ·ˇ— ˛ —¨˛ , –¨¸˛ …— ¨ ´—¨ ˛ ˛ ´—¨¸˛ ,  ¨ ¨ ˚¨—. ˛˛ ¨ † ¨ ¨¨ ˛ , —¨˛ ¨ ¨ ˚˛¨—¨  ¸ ¨ ¨, ˇ¨ ˛ —¨ ¨— ˛ ¨— ¨—¨ . ´ ¨—ˇ¨ ¨ ¨— ¨— ˛ ¸—˚ ¨ ¨ˇ

 — —¸—¨— ¨ „˛— ¨— ˛ ¨ —˛  ¨ ¨¨ ¨˚¨  ˛ —¨ ¨— ˛ ¨ —¨ . ´—¨¸˛ ˚˛ˇ˛  1924 — »¨ , , ˚, ˛ ¨ ¨ ¨ ˛ ¨— ¨ ¨— ˛— ¨ —¨ ˛ »˚¨˛. ·¸ ¨— ¨— ˚¨ ¨¸ , ´—˚—˚˛ , ˛ ¨—¨ ˇ— ¨—— ˛ ¸¨˛, ¨——¨ ˛ —¨  ¨ — † ¨— — — ¨  — ¨— ˛ ˇ— ¨ ß»¨—¨ ¨ — ¨ ˛ ¨¨ ». `¨¨ 15-4-1944. ´¨ ¨—¸— ¨  —¨ ´—¨¸˛ ¨ ¨ ˛ ¨ ¨— ¨, ˚—¨—  — ˚—¨   ( ¨¨, ˛ ˛¨ ¨— ˛ ¨¸ ˛), — — ¨˛ˇ˛ ¨  ˇ¨¨ ¨¸ , ¨ ˇ˛ , ˛ , ˛ ·ˇ— ˛ —¨˛ ¨— ¨˚—˛  ¨ ˚ —¨ ¨— ¨¨ ˛. †—¨ ˛ ¨—— ˛ ¸¨˛ ¨¨ — † ¨— ˛ ¨ ˛ 15-5-1943 ’ ¨

—  — — ¨ 3¯3 ¨— ˚ — ¨  — …¸¨— ˛ –¨ — ¨— ˛ ˛ — —¸  ¨ — »¨ . · — ¨˝¨ ˛ ¨ ¨ , — — —˛¸— —˛— ¨— ˛ ——¨ ¨— ˛ ˛ ¸—ˇ ¨¨, ˚— ¨— ’ ¨ ˛¸˛ ¨ — ¨— ¨— ¨¨ ¨ 

—¨ ¨ ˛ ¨˛ ¨, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨—ˇ— ¨— ¨ ˛ ˇ—  ¨— ˛ —¨ ¨ ¨ ˇ— … — ˇ  ˛—¨.  — ¸¨— — ¸ ¨—¨  ¨¨˛ ´—¨¸˛ , ¨¨ ˛ ˛˛ , ¸¨ ˛ ˛ˇ—¨ ˛ ˚¨ ˛ ˛ ·ˇ— ˛ —¨˛ ¨— ˛  ¨ »¨— »˚—¨ ˛ ¨—  ˛ —. »¨ ˛ ¨ˇ ˛ ¸——˛  ˚— — —  ¨ ¨ — 29-9-1949 ¨— ¨—¸˛ˇ˛ — 5-3-1984  ¨ˇ 

 ¨ ˛ . „¨¨ ˛ ¸—¨ —¨ ˛ ¨˛— ˛ ˇ˛—¨ ˛˛ ¨˚— ˇ— ˛ ˛—¨ ¨— ¸—¨ ¨ ˛ ˛ ¨ , ˛ „˛˛, ¨ ‡— ¨—¨ ·, ˇ˛¨ ¨— ¿—¨—¨. —˝— ¨ ¨¨ ˇ  ˚˚¨ ˛ ¨—¸˛˛ ¨ ˛ ˛—¨ , ˚—¨— — — — ¨ ¨ ¨— — ˇ¨ ˝˛¨ . ß• ¨ ¨ ¨ — ˛ ˚—¨ ˛ ˚¨˛ ¨ ¨ ˛ —¨˛ ˛ —¨, ˚—¨

˛ —¨   —¸—— ˝˛ ¨— ¨—˛ ¸—˚¨ —˛ ˛ ˛ ¨ ˛ ¨¸—¸ —¨ ¨,  ¨ ¨ ¨ ¨ˇ˛ — ˛,  ˛ ˚¨ — ˛ ¨, ¨ ¨ ¨ ˛˛ ¨— ˇ —¨. »¨ ˛ ¨—¸˛˛ ¸— ’ ¨ ¨˚— ¨¨ˇ¨¨— , » `˛—¨ ,  ¨¨ ¨——— ¨ˇ ˛ ¨— ˛ — —¨ — »¨ , ¸ ¨ ¨ ¨—. ¨ — —¨—, ¨— ˛ — –¨¸˛ ˛ ˝˛. ˛ ¨—  ¨¸˛˛.   ´—¨¸˛ , ¨ ¨, — — 

—¨ —¨ —˛— ˛ ¨, ˛¨ ¨¨ — ˚ ,

¨—¨¸˚ , — ¨¸ . ˆ˛ —˛˛ ¨— ¨— ¨¨¸— ¨ˇ ¨,  

 ˚ , ˛— — ˛ˇ , 15¨, ˚— ¨ ˛˛   ¨ ¨— —¨— , ¨— ¨— ¸¨, — ¨ ˛  »¨ —¨ — . ‡ ¨ ¨— ¨— — ˛— ¸—¨ —— ˚—¨ ˛ 

 ˛ ˛ ·ˇ— ˛ —¨˛, ¨¨ ¨— ˚—¨ ˛ —˛— ˛ ¸˛ —˚—¨ ¨— ˛ —— ˛ ¨ . ¶¨

 `˚ „˛ `— ˚ ß»—¨ ˛ „¨ ¨¨ ¨— ¨ ¨  ˚¨ ¨— —  ¨—. · —˚— ¨ ˛ ´—¨¸˛ . ˜ ˛ ˇ—¨ ¨— ˛ ¨——¨ ¨¨ ˛ ¸ ˛ —¸ ˛ ¨ ˛ ¨— —— ˚¨˛ ˛ —¨ ˝˛ . ¿ —¨ ¨’ ¨ ˛. ¶ ¨¸—¨  ¨ ˚¨—¨ ¨— ˚¨˛, ˛¨ ˝˛ ¨— ¨ˇ—˛, 

 ¨ ¨ ¨˚ ¨—¨ — , ˚˚— , — ¨— ˚ . †—’ ¨  — ¨ ¨— ¨˚¨¨ —, — ˚—¨. ‡— ¨—¨ — ¨ ˛ ˛ ˇ˛˛ ˛ —¨  ¨—   ˝ . ¶ ¨¨ ˛˛ ˇ— ˇ  ¨ — ˛ ˛ ˛ ˇ¨ —— ˚—¨ ¨¨ —˛. —¨— ¨  »¨ —¨ ¨  ¨˝—. †‚……¶` `. ¯¯‚‡„¶`

`— 3

¶ —¨ ´ Æ » ¨ —¨Ø »¨ ˛ ¨ ¨˛ ˛ 28˛ 

´ 2007 `˚ „˛ † ¨¸¨ — ˛ —¨  ˛ ¸˛˛ ß„ˆ¶´·` ˚—¨ ˛ ˛ ¨ ˛ ˛— ˛ ¨¨¸˛. `˛ ¸˛˛ ¨˛ ¿¨¨ ¨˛ ¸— ˛ — ¨

 ´— »¨ `˚ „˛ † ¨¸¨ . ´—¨ —¨ ¨˚¨ ¿¸ `˚ „˛ † ¨¸¨ ߶ „¶´¶ . †—˚ `˛ ¨ ˛ ¨— ‡—— ˛— ` — ¨¨ ¨¸ ˛ ¨ ˛ ¨˛ . »¨˛ ¿¨¨ , ¸ ”¨˚¨ —  — ß„ˆ¶´·`, ¨ ¨¨ ¨˝— ˛ 28˛ — ˛ † ¨¸¨, ¨¨ ˛ — ¨ ´¨ »¨ —¨ ˚— ˇ . — ´— »¨ ¨˝ ¨˛ ¨ ˛ 28˛ —, ¨ˇ ˛ ˛ ¨ —˛ ¨˚—¨˛ ¨ ¨ ´  1824. ·— ¸¨˝¨ ¨— — ¸ ¨ —— — — ¸ `˚— 

— ¨ ˛ ¨¨˛, ¨ ¨ ˛ — ¨  ¨ — ˛ ˚  ˛ 1940 ¨— ˚— ´— »¨ —¨ ˛ , ˛ ˛— ¨ ¨ ¨˚¨ ¨¨ ˛ ˚— . ` —˝¨ ¿¨¨ ¨˛ —˛ ˚—¨ ˛ ˝˛ ´¨ »¨, ˚—¨ ¨ — ¨¨ — ¨— ¸˛˚˛¨ ¨ ¨ ˛ˇ—  — , ¨ˇ ¨— ˚—¨ ˛ ¨ˇ—¨ ¨— ¨ ¨—¨ ¨ —¨  ¨ ˚—— ¨— ¨ ˚—— ˛ˇ — —   ¨— . ` ˛ ——¨ , ¿¨¨ ¨˛ ¨ ¨˛ ¸ ¨—  ˛ — ˚—¨ ˛ ¸—¨ ˛ ¿¨˚ ˛— · †—˚˛ »¨—¸¨ ˛, ¸ ˛ ¿¨˚ ˛— · ¨— `— ¿¨¨¨, ¸ ˛ „˛— ˛ ·—¨ , ¨ —— · ˛— ¨ ˛ ¨ ˛ „˛—  ˚— ˛ — ˛, ¨ ¨˚—˚¨ ˛ˇ—  „˛— ˚— ¨— ¨ —  ˚— ¨ †¨ — ¨ ˛ ¿¨˚ ˛— · ¨— ˛ „˛— ˛ ·—¨ . ¶ ¨˛ ˚— ¨¸ ˛ ¨— ¨ ¸ ˛ —   ¨——  ¨¨.

( ¸˛ — ¨ ˛ ˛— ¸¨ ß„¶´‚„ …·

$ $ $ `¯”‚ ´ˆ `ˆ””†ˆ »` †‚ ´ ¿¿…˙ •: ¶ ¨¨¨ —¨ ¸ ˚¨˛ ¨¨ ¨— ˛ ¨—¨  »¨ —¨ , ˚—¨ ˛ — ˛ ˚— —¨ ¨ ˚— . » ˛ ¨——¨ ¨˛ ˇ ¨ ˚—˛  — ˛ ¸ ˛ »¨ —¨ 2004 ¨˛˚ˇ˛ ‚ …¨ ˚— ´¨ »¨ »¨˛—¨  ˛ ¸ ¿˛˚˛ , 2 –¨ ¨— ¨ˇ — 27 ¨— 28 — ˚—¨— ˚¨˛ ¨  ˚— ¨— —  »¨ —¨ ¨ ¨ ¨— ˚—. †—˝ ¨— ¨—  »¨ ˛ ¿¨¨ , — ¸—  — ¨ —ˇ— ˛—¨ ß˚— ´¨ »¨ ˛ `¨˛, ˛ ¨ ¨ ˛ — ¨ ˛ —¨ (» ¨), ‚ …¨ `˛ , — —¨— ¨— 

˚¨ ˇ¸ …¨  ¨— …—— ˛ — ˛ . `˚ »¨ —¨ ˛ ˇ˛¨ — ¨ — ˛ — ¨ ˚— ´¨ »¨  ˚—  , ˛ »˛ ˚— ¿¨ ¨ˇ ¨— — — ¿¨—¨ — ¨ ¨¨ ˛ — ¨ — — ¿¨—¨ ˛ ¿¨¨˚—¨ . –•”»‚`, ¨ — — ¨ ˛¨ ¿¨—¨ ˛ — ˛ — ¨— ˛ ‚¨ `¸ 1976 ¨— — ˚¨— ˚—¨ ˛ ˚—— ˛˛ ¨— — ¨˛ ˛ —˛˛ `˚

¨ — ˚ —˛— —¸—¨—¨. •¨ ˇ¨ ¨   „˛—  ” ¨¸— — ˛ , ¨¨ ¨  ˚— ´¨ »¨ — 28 — ¨ˇ ¨— — , ¨ ¨— –¨, — ¨— ‚ …¨ , ˛ ˛ ˛ ¨— ˛ ¨˚—˛¨ ¨ ¨ˇ—  ¸¨ —, ¨¨ ¨— — ˛  »¨ —¨ —¨— ¨ ˇ — ˛ »¨˛ ¿¨¨  ¨ ˚— ¨— ¨ ˛— ˚— ¨ ˛ ˛ ·¨¸¨.

´ ‡— —. ` —

ˇ —¨

»¨—¨  ¨-·˛ — ·ˇ — `— ˛ ¨—¨ `— 21 ‚— 2010 ¨˛ˇ˛  ¨ -·

˛— Eˇ— ` —,  — — ¨— ¨— » ¨ —¨ ˛ ¨¨˚˚˛ ˛ `. ´ ¸¨ ¨˛, ¨  ¸ ˛ ¿¨˚ ˛—¨ ·˛ » ˛, ¿ ˇ ˚ ˛ ¨ — ¨ . „ — ¨, ¨ — ˝˛˛¨ ˛ ˛ —˛ ˛ ¨ — ¨  ˛ ·

¨¸¨ ˚—¨ »¨ ¸— , „ —¨ , ˛ ˛ ´ ¸¨ ¨ ˛ ¸—¸¨¨ — ¨ ˛ ·

˛—˛ ˚ ¨ ¨ ¨ —¨¨ ¿¨ —˛ ` ¨˛ —¨ ˚—¨ ¨ ¨ 20 —¨, — ˛ ˛ ¸—¸¨¨ — ¨ ¨ ¨ —¨¨ — ¨ — — ˛ »¨˛ ˛ „ ˛˛. ˙ — ¨— ˚ ˛ ˛ —˛ ˛ ¨ — ¨  ˛ ·

¨¸¨ — ¨—  ˇ ˛ ¨— — ¨— ¨ — — ˚    ¸  — ¨¨˚ — — `—¨, ¨ ¨ ¨ FYRM, ¨ ¨ — ¨  ¨ˇ — ˛ ¸ `—¨˛ ¿¨ —— ¨. †˛ — ¨— — ˛ ˛ ˛ —˛ ˛

 ¨ — ¨ ˚—¨ ˛ — ˛ ¨ ¨  ¿¨ ˇ ¨.

„— ¨ —¨— ˚—¨ ˚—˛ ¨ ¨ ¨ ¨  ¨  ¨ ˇ— . ´¨ ߨ ˇ —¨ ˛¨ ˚¨˛ ˚—˛ ¨— —  — — ˚¨—  ˚¨ ¨— ¨— ˝¸ . ‡— ¨—˚˛ ¨ ¨, ¨ ¨—¨ — ¨ˇ— ˚—¨ — — ˇ— , —¨ ¸ ˛ ¨— —˛ ˚¨—¨ ¨ — ˚—¨ — — ¨ ¨ ¨——  — ˛ —¨ . ¶ ˚—˛ — ˇ ¨ ¨¨ ˛¨ ¨ —¨—¨ —¨˚ ¨¨ ¨—  . ß  ˇ  ’¨ ˇ¨ ¨— —

— ¸¨  ˇ— ¨  ¨ ¨ — . ¶ —¨ ߨ ˇ —¨ ˛ ¨¸  ¨ ˛  ˛ ˛¨— ¨ ¨— ¨¨ ¨— ¨ˇ —˛ ¸˛˛ ¨ ˛ ˛˛ ˚ —  ˚¨—. ·— — ¨— ˛ — ˛ —˛ ¨˛ ˛ ˛˛ ˚¨—  ˛ —¨ — ˛ ¿¨ ˚¨ ¨— ˚ — ¨ ˛ ˚——¨ ˝˛ ¨ ¨ ´— »¨ , — ˇ—, — ¨—, — —, ˚¨ ¨— ß˚— ¨˝ ˛ ¨ ˛ „—¨ ˛ 12/12 ˛ ¨¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ¨, ¸˛¨¸˛ ¨ ߨ ˇ —¨.


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 4

¶ »¨¨˛ ˛ — ˛ (¶.¿..) ‚ ¨— — ¸— ¨ˇ — ¸˛ — ˇ— ˛˚   ,  — ˛ ¨ — ¨ ¨— ˇ — ˚—¨ ˚ ¨— ˛ — —˛ ˚˚—˛,  — ¨— ¨ ¨¨¸˛ — — ¨ —— ¨ ¨— ˛—  —  — ¸ ¨ . ¶ ¨¨ ˛ · ˛  — ¨— ˝— ¨   19 ¨—¨ ¨— — ¨— —  ¸¨ —  20 ¨—¨, —  — ¶.¿. . (¶ ¿ — — —˛) ¨¨ ¨— ¨˚¸¨— ¨ — —¨ ¨— ˛ ¸ ˛ ¨˛ ˛ –— ˛¨—˛ ·¨¨ ¨˛ — ¨¨˚˛ ¨ ¨ˇ ˚¨ — ¸ ¨ —. »˚¨  ¨— ˝ — ¨ ¨— —  ¨¨ — ˚¨— ¨— ¨ —¢  ¨—— ¸—¨˛ —˝¨, ¨˚¨¸— ˝ ¨ ¨ˇ ,   ¨— — ¨—— 

¨ —¨˝— ˛ —˛, ¨ — ˝ ¨ ¨—¨ ¨ ¨¨ ˚¨ ¸˛. · —, ¨ ˛ —¨ —¨ ˛ ¨—¨ ¨— — ¸  ˇ˛ ˛ ˛ ¨— ¨ ˛ ¨ ˛ ˛ — ¸¨ — ˇ¨ ¨ ˛ , — —¨˝ ¨— ˚—¨ ¨ —  ¸—¨ — ˚—¨ —¨ ¨ ˛ ¨— ¨ ˛ ˝˛, — —¨¸ — — , ¨¸˛  ˛ —˛. ˆ ˚— ˝ ¨— — ˛ — ¸ 1890-1917 — 

450.000 · ˛ ¨¨ — ¶.¿. . — —¨— ˚—¨ ¸—  — — - ˇ— ˚  ¨ ¨¨ — ¨ — ¨— ¨— ¨— ¨ˇ— ¨—  ¨ ¨˚¨—  ˚¨  ¨¨ 

˛ˇ¨ ˛ ¨  ¨ ¨ ˛ 19 — 20 ¨—¨.  — ˚ 

 ¨¨ ¨ ˛ · ˛ ¨ ˛ …¨ ˆ˛ ˛ — —  ˛ —˛. — —¨ ˛ ˛ ¨— ¸ ˛ ˇ˛ ¨  ¨ ¨ — ˚ ¨ — ¨— ¸ ¸—¨— ¨ ¨— 

¨ ( ˛ ¨ ˚— ¨ ˛ — ˛ ¨) ¨—¨˝ ¨  — ¨—. — ˇ ¨, — —¨ ˛ — ˛ ˇ˛ ¨  ¨  — ˚, ¨ ¨ ¨ ˛ ˛ · — (Ellis Island) ¨ — ¨— ˛ …¨ ˆ˛ — ˚ ˚¨  ¨¨ — ¨ˇ . ·— , ¨ ¨ ˛ ˛ ˛ˇ ¨¨ ˛ ¨˝ ¨ ¨ — , — — ¨ ¨ ¨—¸— —¨  ˚˚¨¨ ¨— ¨ ¨ — — —¨ —  ˚ ¨—  —¨ . ˆ ˚— ˝ ¨— — ¨ 1880  1930 ¨ ¨ 27.000.000 ¨¨ ˛ˇ¨ ˛ —˛ ¨  —  — 20.000.000 —˛ ˇ¨ ˛ ˛ · — (Ellis Island). ` — » ¨ , ¸¸ — ¸  ˇ˛ ˛ ˛, — ¨— ˚  — ¨ — — ¨ˇ— ¨ ˇ ¨  ¨ ¨—, ¨¨ ¨ — ¶.¿. . — ¨ 20 ¨—¨ ¨¨˝˛ ¨ —¨ ¨ ˛ ˛ ¨— ˛ — ¸¨ — ˇ¨ ¨ ˛ , — —¨˝ ¨— ˚—¨ ¨ —  ¸—¨ — ˚—¨ —¨ ¨ ˛ ˝˛. ¨ ¨ ¨˚˚¨

¨ ¨— ¨  ¨¨  ¨¨ ¨ ˛ ˛ · —, ¨ ¨ — ˛ ¨, ˛¨ ¨ ¨ — ¨ ˚¨ ¨—ˇ —¨ ¨, ˚—¨ ˛ ¨— —¨ 100 ¨ ¨, ¨ ¨— ¸—¨—ˇ¨ ¨— — ¨—ˇ ¨ — ¨ — ¨— ˚¨ . ´¨ —— ¨ 

¸   ¨¨ ¨ ¨ ˛ ¨ˇ—¨ ¨ ˛  ¨ — ¨— ¨ ¨ — ˚, ¨ — ˇ ¨ —¨ ¨  ¨ ¨˚¨— ¨ —  ¨—¸— — — ,

 ¸—¨ — ¨ ¨ — ˛ ¨¨ ˛, —   — — ¨— ˝ ¨—  ¨¨—˛ ¨ ˛ ¨ˇ¨ ¨ ¨— — ˛ — —— ¸˛ ¨  ¨ ¨˚˚˛  ˇ

 ˛ ˛ „˛ ˛ ¨— — — ¨.  ˇ— ¨ ¨ ˚—˛ —¨ ¨—˛, — ¨¨ ¨ ¨ ¨, ˛ ˛ —— ¨ ¨— — ¨— ¨¨˛˛. ¶ ¸—˛ (·), ¨¨˚¨ ¨— ˛ ¨— — ˚˚¨ . †—¨ — —¨ ¸  ¸ ¨ ¨ ¨¨ —— , ˛  — ˛  ¨— ( ˚˚— ˛ — —) ¨ ¨  —¨  ¨ ¨—¸— —¨  ˚˚¨¨. ”˚ ˚ , ˇ¨ ¸˛ — —   ¨ ¨ ˚ ¨ ¨ ¨ ¨— ˇ¨  ˛ˇ—    ¨˝— ˛ —¨ ¨ˇ ¨— ¨¨ ˛ ¨— —— ¨. / …»´·¿˙…ˆ» 1. ˚¨˛ ´ —

2. † ˚— ‚¨ . `˛¨ ˛¨ ˛ 3. ` »¨¨¨ ˛ 4. ‡˛ ˇ ˛ ¿¨¨¸ —¨ ˛ 5. …— ¨ – ˚¨¨ ˛ 6. …— ¨ ¯¨—¨ ˛ 7. »¨ ˛ `˛. „¨ ˚¨ ˛ 8. »—¨˛ ‚¨ . » ¨ ˛ 9. †—¨

˛ †. ´ ¸¨¨ ˛ 10. †— ˚˛ »¨˚¨— ˛ 11. »—¨ ˛ ¯— ¨ ˛ 12. …— ¨ ´ —

13. »—¨˛ ¯— ¨ ˛ 14. »—¨˛ ·. ¿—¨ ˛ 15. „ ¨ …—. „¨˚¨¨ ˛ 16. »—¨˛ …—. »¨¨¨ ˛ 17. ‡˛˛ ˛ · ˇ. †—¨

¨¨ ˛ 18. † ˚— `˛. „¨ ˚¨ ˛ 19. »¨ ˛ ‚¨ . „¨˚¨¨ ˛ 20. „ ¨ ‚. „ ˝¨ ¨ ˛ 21. »¨ ˛ †˚. `˛¨ ˛¨ ˛ 22. † ˚— ´ —

23. »—¨ ˛ †. ´ —

24. »¨ ˛ . ´ —

25. † ˚— ¸. ´  ¨ ˛ 26. • ¨ ˛ †. ¯— ¨ ˛ 27. »—¨˛ ˜¨ ˛ 28. †—¨

˛ ¿¨¨¸ ˚—¨

˛ 29. …— ¨ †—¨

¨¨ ˛ 30. ˇ¨ ¨ — ˜¨˚¨ ˛ 31.  — `¨ ¨ ˛ 32. † ˚— ‚¨ . –˚¨¸˛ 33. ¯¨— ¸˛ »—. ¯¨—¨ ˛ 34. ¨ ¸ ´ —

35. † ˚— ´˝˝¨ ˛ 36. ¯¨¨ ¨ »—. –˚¨¸˛ 37. »—¨˛ . ´ —

38. …— ¨ ‚¨ . „¨ ¸˛¨ ˛ 39. »—¨˛ †. ´ —

40. …— ¨ †. ¿ ˚—¨

¨ ˛ 41. † ˚— –¨—¨ ˛ 42. ¯¨¨ ¨ ‚¨ . »¨¨ ˛ 43. †—¨

˛ ´˝¨ ¨¨ ˛ 44. ‡˛˛ ˛ ´ ¸¨¨ ˛ 45. »—¨˛ „ . `˛¨ ˛¨ ˛ 46. …— ¨ ´ —

47. ‚¨

˛ ´  ¨ ˛ 48. †—¨

˛ ·. ´ —

49. †— ˚˛ „ ˝¨ ¨ ˛ 50. †—¨

˛ †. ˜¨ ˝¨ ˛ `ˆ…·¯‚·´‚

¶”‚„‚

˜‚‰¶

´ ——  4 ˚—

»¨ — » ¨ 

”‚»…‚ …¯˙¶`¶`

22 19 32

12-11-1905 24-09-1907 10-05-1907

…¨ ˛ ¿—¨—¨ †¨ ˛

25 28 25 20 27 24 22 22 25 21 28 23 22 25 27 21 25 23 32 22 22 24 30 35 27 30 23 22 21 22 22 25 22 28 25 43 23 25 23 20 35 20 21 22 27

14-11-1909 14-11-1909 14-11-1909 14-11-1909 14-11-1909 14-11-1909 14-11-1909 17-11-1909 14-04-1910 14-04-1910 14-04-1910 20-04-1910 20-04-1910 20-04-1910 20-04-1910 20-04-1910 20-04-1910 20-04-1910 20-04-1910 20-04-1910 20-04-1910 28-04-1910 28-04-1910 31-05-1910 17-05-1910 12-10-1910 12-10-1910 12-10-1910 12-10-1910 12-10-1910 12-10-1910 12-10-1910 29-10-1910 29-10-1910 29-10-1910 01-11-1910 01-11-1910 01-11-1910 01-11-1910 01-11-1910 01-11-1910 01-11-1910 01-11-1910 01-11-1910 01-11-1910

…¨ ˛ …¨ ˛ …¨ ˛ …¨ ˛ …¨ ˛ …¨ ˛ …¨ ˛ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿—¨—¨ ¿—¨—¨ ¿—¨—¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ ¿¨ ¨ †

¨ †

¨ †

¨ †

¨ †

¨ †

¨ †

¨ †

¨ †

¨ †

† —  ˚ ˛ ¯ . –  ˚ ¨ ¸ ˛

& `ˆ…·¯·‚ ¨ ˛ . 1 ¨ — ¨— ˚ ¨ — — †—˚˛ »¨¨˚¨˛, — ¨— ¨˛¨ —  ˛ ·— ¨, ¨ ˛

 ¨ ¨ ˛ ˚˛ ¨¨˛ ¨—¸— ¨— ˚˚— 

†—˚˛ ¨— ˛ –¨— —˛ ¯— ¨˛ ¨ ¸—  ˛ ·— ¨ » ¨ ˛ —— ¨ 

¨ ¨— ˛ ˚—¨˚—¨ , 

— ¨— ¨— ¨  ˚

, ¨ ¨ ¨— ¨ ˛ ¨—¨—˛ ˇ

— ¨ „ ˛ 

´˝¨¨¨˛ ¨— †—˚˛ 

˜¨ ˝¨˛ ¨ ¸—¨ˇ ¨— — — ¨ ˛ — —  ˚¨ , · ˛—¨ — `

 — ˛ ˛ ¨¨˛ ¨ ¨¸ˇ— — ¸ ¨— ¨ ¨— — ¨ ¨ — ˚¨— ¨¨¸—¨ ˛ 

 . ¶  ˛ ˚—  ˛ ¨ ¸—¨ ˇ— ¨

— ˛¨— — ˛ ˚— ¨ˇ ¨— ¨

— —¸ ˛ ¨ ˚—¨ ¨ ¨ ¨   ˛ ¨— ¸— . ` ˛ ¨ ¨ — ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˚—    ¨ ¨¨  ˛ ˛ ¨— ¨ — —¨ ˚— . „¨—  ˚  — — ˛ ¨  — — ,  ¨ —  ˛. ¿¨˚ ¨ —¨ ¨ 400 . .  — ˛ ——— ¨,

¨ ¨  ¨ . ´ ˛¨— ˇ

— ˝— ¨¨¸—¨  ¨ˇ˛˛ — — ¨—  ¸— — — ˚——,  — — —¨— ˛¨,  —¨ ¨ ¨ ˛ 

— —  — ¨ ˛ —¨ ¯—  ( ¨ˇ˛ ˛ ˚—¨) ¨— — -

 ¨. ¶ —˛ ¨— ˇ ¨ —  ˚˛ ¨ ¸ —¨ ¨— ¨ ¨ˇ ¨— ¨— —¨ ¨ ¨— —¨, ˚— ¨ ¨ — —¨ ˛ ˛ ¨ ¸ ¨. ¶ — ¸  ˚— ¨— ¨ —¨ ¨ ¨¨,  — ¨ ˝— ˚—¨ ¨ — —¸—¨— , — . —¨  —  ˇ˛ ˛ ˇ¨  ˘˛ — ˛ ¨— — ¨— ¸—¨ ˛  ¨ ¨ —¨ ¨ —— ¨ ¨— —— ¨ ( ˛˛), ¨ ¸ ¨ ¨— ¸—¨  ˛ , ˚—¨ ¨ ¨— — ¨— ¨ — ¨— ¨ ¨ ˝ ¨— ˛ ˛ 

— ˛. „ ˚— , ˇ  — ˚ ¨ 

— ¨— ¨—   ˚—  ¨, ˚ — ˛ ¿¨ ˚¨ ¨— — ¨  ˛ — ¨. „¨— ¸ — ¨— ˛ ¨   — ¨  ¨ — ˚— — ¨  ¨  — — ˛ ˛— ¨ 4 »¨  „ ¨˛. †—¨ ¨ — ˛ ˚ —¨ ˚— ¨ ¸— — ¨— ¨ ¨ ¨ — —¨ . · ¨— — —. » ¸¸ — ˛ ˇ— ¨˚ ¨ —¨ ¨ ˛ ¸ — ,  ¨— ¨ ˛ ˛ ¨ˇ ˛˛, —   ˚¨ ¨ — ˚— ¨— ¨˚ ¨ — ˛ ¨. — ˚¨—   ˛¨, ˚—¨  ¸—¨ ¨— ˛ — ˛ 

–¨˚˚ ˛ ˘— ¨˛, 

¨˚ ¨ —¨ ¨ ¨ ¨

 ¨ — ˛ ˛ ˚— —¨

¨ — —¨ — ¨ ¨— —¸  ¨  ¸  ¨— —.  — ˚¨— ¸  ˛ˇ˛¨. ´ ˛¨— ¸ — . ¶ ¨— ˇ ¨ — ¨— ˛ — ˛. ¯—¨˝ ¨— ˛ ¨ ¨ ˚—¨ ¨ ¨ ˛

 — — ˚¨— ¨— ¨ — 

  ¨ ¨— —. †—’ ¨ ¨— · ˛—¨ — `

 — ¨  ¨ˇ » ¨ —¨, — — — ¨ — ¨  ˚—¨ — » ¨ ¨— ˇ — ¨ ˛ˇ˛ — —¸˛  ˛ , ¨ — — ˛ ¸ ˛  ˛ ·— ¨,   ¨ ¨— — ¨— ˛ ˛— ¨ ˇ¨ ˚ —˛ˇ— , ¨ ¨

 ¨ • ¨— —¨ ¨ ˛— . ( —ˇ ´¨˝— ”˚¨—¨  ˚—¨ ˛ — ˛ ˚ : ´ ¿· ¿·‚ ‚˙` 5757-001476248). „ — ¨ ˇ 

 ¨ ¨— ˛

  ¨  ¨˛¨ ¨ — ¨ ¨ ¨— ¨ —¸¨ ˚—¨ ¨ ˚— — ¨  ˚— ¨ˇ ¨—  — ˛ ¨  — ˛ ˛ˇ—¨ . · ¨—  — ˛ ˛ ˛ ¨  ˚ , –¨˚˚ ˛ ˘— ¨˛, ¨ˇ ¨—   — 

¸ ¨  ˚

 

  ¨— ¨— ˛ ˚—¨ ¨ ˚— ¨  ¸ ¨ ¨  ¨.  ¨— ¨  ¨— — — ¨  ˚¨—  ˛ ·

— ¨ »¨ 


߶ ˜˛ »¨ —¨

»‚”‚ †‚ ´¶… ·¿·´·‚ ´ ˆ ” „ˆ´˙»´ ` `´ „‡‚ ¶ ¿¨˚˛ —¨ ¸ ˛¨ »¨¸

— ¨ ¸— ˚¨ — 28 … — 2010 ¸˛ ˛ ˚—¨ ˛ —  ¨ ¨ ¨¸— ¨— ˛ ˛ ˛ „˛ ˛ ˛ ·¨ ¸¨. „ — —˛˛ ˚—¨ 

 ¨ ¨ ˛ ¨ —¨

¨ »¨˛ — »¨˚—¨¨ ˛ , — — ¨— ¨—  ‡.`. ˛ ¿¨˚˛— . ´ — 

˛ —— ¨ — ¨— ¨¨¨ : ´—  ˛ ¨ ˛  66, ¨ ¨  ˛  „˛ ¨— ¨¨ ˛˛. ¶ ¨¨¨˛ 1866 —  — ˛ »˛ ¨¸— ¨  ¨  ¨ ¨. ´˛ ¨¨—¨˛ ¸˛¨¸˛ ˛

¨¨ˇ˛ ˛ ¨˝— ¨ ˚¨— ¨—¸¨ — ¨ ¨¨ ˚— —. ´—  ¨ ˇ—¨˛ ¨ ˚—¨ ˛ ˇ—¨, —˚¨ ˇ¨¨ ¨ ˛ ¨— ˛. ´— ˛˚ — ¨¨ — —¨ ¨ ¸—¨ —— ˛˚ , ¨—¨˝¨ — — ˚—¨  ¨ ¨ —˚ — ˚—˝ . `˛ ¨ ˇ¨ ¸  ¨¸— ¨ —¨ ¨˛ — ˛. •¨ ¨¨¸—  ¨ — ¨  . •¨ ¨ ˛ ¨ —˛— ˛ ˚¨ —¸¨ ·¨— ¸—¨ ˛ ˛ —˛ ¨— ˇ¨ ¸ —˛ ¨—  — ˛ ¨ˇ—¨ „˛  ¨¸—. †—¨ ¨— ˛ ¨ —¨ ¨—¨¸¨ ¸˛ —ˇ˛  ‚¨¨— 1867 ˛ ˛ —¸¨ ß„— ˛ ´˚˛ ¨— ¨—— —˚¨

¨— ¨ ˛ —¨ ˇ ¨ :

ß ·— ¨ —¨ ˛¨ ’ ˛ ˛ — ˛, ˛ „˛ ˛ ˛ · ˇ— ¨ ¸ ¨— ¸ ˛. ´ ¨¸— ˛¨ ¨— — ˛¨ ˛ˇ ˚— ˛ ˛ . ‡  ¨—¨ ¨ ¨¨ ˇ  ¨ . ·—¨ ¨ ¨  ¨— , –— ¨ ˚ . ´ ¨— ˚ ˛ ¨— ˚¨ —˛˛ . ´ ˚˚¨ ¨ ¨— 

ˇ—˛ ¨ ß‚ •”‚‚ ¨— ¨ ¨—˚˛ ¨. –— ˚ ˚¨ ¨— ¸˛ — ¨— — ˚—¨ ˛  66 ¨— ˚—¨  ¨ ¨. ` —¨ ¨ ¨ ˛ ˛—¨ 2 ‡ — 1866, ¨ ¨, ¨¨ — — —:

 ·¨— ¨˚˛  ¨ ¨ ˛ ˇ˛ ¨.  ˛ ˛  ˜—¸— ¨ ¨—  —   ¨ — ˛    ¨ . ·˚ ¨ ¨—ˇ  —¨ — ˛; ¨ —˛ ! (´ —  — —  ¨ ¨ ˛ †¨— ¨ …¨  †, —¸˛ ˛ˇ  ˚ ˛ ¨˝— ). „¨— ¨ ¨ ˇ ¨—  ¨ — — ; …—˛ ! …¨—, ˛ „˛. — ¨¨¸ ¨ ¨— ˛ ¨, ¨¨ ˇ¨ — ¨— o— —˛    ! „¨—  ˛!  ˛ — ¨ ¨¨  — ¨ —¸¨ — ¨ ˚—¨ ¨

˛ —¨˛ , ˇ¨ ˇ—¨ , ˇ¨ ¸ — ¨ —  ˇ˛. ·— ¨— —ˇ¨ ¨ ¨ —˛ ! ¨ ¨

—¨ ¨ ˛ ˛ ¨ ¨ ¨ ˛ ¸ ˛ ¨— — —   ¨˚ ¨ ¨¨˚— ¨—. ´— ¸ ˇ— ¨—   ¸— ¨— . ´ ¸— ¨— ¸ ˇ— ˝¨—. ´¨ ¨¨ ˚˚  ¨ ¨  ¨— ¨ ¨— ¨ ¨¨— ¨—. ”¨ ˛ „˛˛! · ¨˝— ¨ ¸— ¨— ¨—  ¨˝— ¨ ¨— ˛ ˚—˛. „¨— ˛ ˚—˛ ¸ —  ˚ ¨˛ ¨ ¨ ˛ „˛˛. ,— — ¨— ¨˛ˇ— ¨— ¨˚ ¨ —˛ — ˚—¨ ˛ ‚¨— ¨, — ¨— ¨— ˚—¨ ˛ ·¨¸¨. ‡

— ¨ ¨ ¸ ˇ— ˛ – — ¨ ˛ ‚¨— ¨ ¨— ¨ ˛ ¨ ¸ ˇ— ˛ „˛˛ ˛ ·¨¸¨. ·¨¸¨ ˛˛, ‚¨— ¨ ˛˛, ˛ ˇ˛ ¨ ˛ ˛ ˛ —¨, ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ¨˛. · — ˛ †¨— ¨ ¨ —  ¨— — ¸ ˛ ¨. ` ¨˛ —˛ –— ˚ ¸—¨¨˝ :

߆¨ ¨ — ˚¨

  ¨ ¨ —¨ ¸—¨¨˚˛  ¨— ¨ ˛¨! ` —¨ ¸—¨¨˚˛  ¨— ¨ ˛ ¨˚ — ¨. »—¨ ¸ ˛  ˛ ˛ ¨ ˇ ¨—  ¨ ¨ ˛ ·¨¸¨. ¿— ¨— ¨ —¨ —¨ — ˛

 ¨ ¨˚ ˛ ¨ ¸  ¨ ¨ ¨  ¨ ˛ „¸ — ¨, ¨

 ˛ ¨  ¨— ¨ ¨ ˛ — ˛ ¨— ˛ ˇ— ¨. ˛ ˛ — ˛ — ¨— ˛—¨ —¨— . ˜ — ˛ —˚¨˛ ß ¨ 

 „˛  –— ¨ ˚ . »  — ¨ ¨ ˇ˛  ˚ — — ˛ ¨. ¶ — ˛ — ˛ ˚¨˛ — ¨¨˛. — ¨¨˛ — ¨— ˛¨ ˛ „˛—˛ ¨˛ ¨ ¨ ¨ ˛. • — ¨ — ¨ ¨ —  ˇ¨ ˛ „˛˛; ‚¸ ¨ ˚˚ ¨. †—¨ — ˚ ¨ ¨ ¨˛ ˛ „˛˛; †—¨— •  ¨ ¨  ¨—  ˛ —  ˛ ¨— — ´  — ˛ ¨ ˛ ¨ ¨ ˛ . †—¨— — —¢ ¨, ¨¨ ¸ — 

— .  ·— —, ¨¨ ¨ — ¨ ¸ .  ·— — ¨ —¨, ¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨˛ .  ·— ¸—¨— ¨¨, ¨¨ ¨ ¨ .  ·— ˛— , ¨¨ ¨ˇ  . — ´  —  ˛ ¨. ¶ „˛˛ ¨ ¨ ¨˛ ˚—¨— — ¨— ·¨ ¨— — ´ — ¨. †—¨— ¸ ¨ ˛ ¨ ¨— — — ˛ , ¨ ˛ ¨— — ¨— ¨¸ ¨˛ ˛ ¨¨ ˛ ¨ — ¨  ˛ ¨  ·¨ ¨—  »— ¨. · †¨— ¨ ¸ ˇ¨ ¨ ¨ ¨ ; ¶ „˛˛  ¨ ¨— ¨¨  ¨ . ´— ¨˛˚¨˚ ˛ · ¨ ¨ ¨ ˛ ¨˛; •¨ ¨ . » — 3 ‚¨ ¨—  ˛ ¨  ¨.  ¨ — — ,   ¨, –¨ , ` — ¨— ¨ ¸ ¸ ˛ ¨ ¨¸—. † — ˝ ˛ ˛ ¨¸— ¨¨ —  ¨ . ‚¸  — —  —, ¨—— ¨— ¸ ¨˚ . `˛ » ˛ ¨¸— ¸ ¨ ——¨¸ (10.000) ´  — —— ˇ ¨— ¨¨ 197 ¨ ¸ ¨— 343 ˚ ¨— ¨—¸ . — ´ —  6  ¨ ¨— 2 —¸ ¨. — ·˛ 240  —¨. ¶ ¨˛ ¸—¨— ¸  ¨. ´ ¨ ˛— — ¨— ¨ 12.000 ˚¨

¨ ( —  ). † — ˝¨— ¨ — ,  ¨ — ´  —. — ·˛ ¨ ˇ ¨ ¨ ¨—. 150  —¨ — ¨— ¨˛ ¨, ¨¨ ¨˚ — ˝ ¨— — ¨ ˛ , ¨ ¨ —¨ ¨—  ¸—¨¸ ,  ¸ ——¨¸ (2.000) — — ¨— ˛ ¨˛. `  ¨¨¨¨— ¨— ˛ ¨— ¨ ¨ — ¨ ˛. `¨ ¨—ˇ ¨ ˛˚—¨ ˚ — ˝  ¨ ˛— — ´  —. »  ¨   ¨— ¨ ˛ ¸  . ¶

¨ ¨ ˇ˛˛ ¨— ¨ ’ ¨˛ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨—¸—¨ ¨— — ˛   ¨— ¨ — ¨ 44 , ¶˚  †¨—˛. — — ˚ ¨— ¨ ¨— ¨ ¨—¸—¨ ˇ¨  ¨ 2 ¨ —¨,  — ¨ ¨ — ˇ— . ¶ ¨ ¨—  ¨— — . ¶˚  ¨— — ¨  

—¨ ¨

¨¸¨ ¨— ˛ —  

¨ — ¨—  ˝— . »—¨ ˛ ˛˛ ˛ˇ¨  ˛˛ ,

¨ — ˛ ¨˚ — ¨ ˇ— ¨ , ˛ ¸

˛—˛ » ˛ ¨˚ — ˛ ¨ ¨ , ˇ¨— — ¨ ˛¨— — . (·¸  ¨  —¨ ˛ ¨ ˛  ˚ ˚—¨ —  ¨ —¨ 

¨ —). „¨— — ¨ — ˛ —

 ¨ ¨ ¨— —— ; ˘—ˇ— ˝ : ˆ ˛. ‡—¨ ¨˚ ¨ ¨ . ‡—¨ ¨˚ ¨ ; `— ¨! „¨— ¨ ¨—— ¨  ¨ ¨ —˚˛ . ¨˚ ¨— ¨ —  ˚—¨ ˛ „˛˛. ·— ˛ ¨ ˚¨ ¸ ¨ —  ˛ ¨ ¨ —  — ¨ . ¿ — ¨ — ¨— ˛  — ¨; ¶ — ¨¨˛ ¨ . ߶  — ¨ ˛ — ˛. ˛ ˛¨ ˛ — ˛ ˚—¨ –— ˚ . ·— ˛ ·¨¸¨, ˛ „˛˛, —— . –— ˚ ¸—¨ ¨ ˛ —˛ ˚ ˛. ¿—— ˛ ¸—¨  ˛ ¨; „¨¨ ¨ ˛ , ¨ — ˚—˝ . — — ¨ ¨— — ¨ ¨— ¨ ¸—¨ ˛¨ ˚¨˛ ¸˛ —˛¨ ¨ ».».·. ˛ ˛ ¨— — ¨ ˛ ¨˛ ˛˛ ˛ ·¨—¢ ˛ —˛ ˚ ˛, ˛ ˛ ¨ ˇ˛ ¨— ¨ ¨  ¨¨¨˛ „˛. — ·¨—¢ ˛— ¨—¨ ˚—¨ ˚ ˇ—  

 ¸ ˛ˇ¨ ¨ ¨¨ ¨˛— ˛ ¨ ˛ — ˛ ˇ ¨— ˛ ¨—¨ ¨— ¨¸—¨ ¨ ˚—¨ „˛— ˝˛˛ ¨ —¨ , —˛ ¨—— ¨— –— ˚ .  ¨ ¨ ˛ —˛ ˛ —˛ ˚ ˛ ¨¨˚ ¨˛ ¨, ¨¨ ˛ ¨ˇ —¨ , ¨ ¨ ˇ˛. –˛ˇ¨ — „˛— ¨  ¨ — ¨ ˛ ¨ —¨ ˛ „˛˛ , ˛ ¨¨˛—¨ ¨— — ¨ ˛ ˇ˛˛ ˛ ˛ »˛¨ ·¨¸¨. ¶ ¨—˛¨ ˚¨ ¨— —  —˝—— ¨˚¸— ˚—¨  ¨ ¨:

 ¨¸—  ¨— ¨  ˛ ¨ ¨ ˇ˛ ˛ ¨¨ ˚¨ —˛ ¸ ¨, — ˛ ’ ¨˛ —. » ˛ ˇ— ¨ — ˛ ¨ˇ — ¨— 

¨— ¨˚— ¨ˇ¨¨ ˛ — — . »˛ — ˚—¨ ˛ —¨ ˚— ¨—  ¨— 

¨— — ¨¨¸—˚ ¨ ˇ¨ — ¨— ˚—¨ ¨˚ . „˛˛  ¨¸— ! „¨— — ˛ ——¨  —¨

¨—¨¸¨:

— ˛— — —  —¨ ’ ¨— ˝— ˚—¨— ¨˛ ¨   — ˝—. · ¨— •¨— ˛ 28 … — 2010. »¨˛ — »¨˚—¨¨ ˛

¶ ¨¨¨ ¨— ¨¨¨ — ·— ¨— ˚ ¨ ¸ —¨ ˛ ˛ „ ˛——¨ ¸¨¨ ¨,  ˛ ˛ „ ˛˛ ˚—¨ ˛ ¨ ˇ ˛ ¨ —— — ¨ˇ˛  ˛ (¨ ¸¨¨ —¨), ¨— ¨ ¨ˇ — ¨ — ¨ ¨. ‡  ¨ —  — ¨  ˛ ˚¨¨ ¨¨!

 — ¨ ¨  — ¨ˇ — ˛ —ˇ ˚—¨ — — ¨—

˛—¨ , ¨ ˚ ˛ ¨ ¨ˇ¨˛ ˇ¸. ´ ˚ ¨ — ¨¨ ˚+¨ — ¨ ¨ —; „¨— ¨ ¸¨¨ —¨ ˇ ¨ ¨— —¨ ˛ — ¨ ˚¨, +¨ = ¨. » ¨ — ˇ—¨ ˛.  ¨˝— ; „¨ ¨! ˆˇ  — ¨ ¨’ ¨ ˛ — ¨ ˇ¨ ¨ˇ˛ ¨ ¨ — —  ˇ˛ .

  ¸ — ¨ —¨  ˛ ˛  ˛˛ ¨—ˇ¨¨ — —¨— ¨ˇ „ —¨˛ — ˛˚¨—¨ ˛ ˛— ¨ ( — ˚¨ ¨ ˛ ¿¨¨˚— ¨) ¨ — ˚¨  ¨ — ¨ ˛ ¯¨ ˛ ˛ ¨ ˚¨ ˛ ¿¨ ¨˛ ˛ ´ ¸¨ ¨˛ ¨ ¨— ˝ — ¨¨ . ߶ ¨¨ ¨ ¨— ¨¨ ¨— , ˚ ¨ˇ¨ ˛ ¨— ¸¨˛ ˛, ¨ˇ— ˛ ˛

˝ ¨ ˛, ˛ — ¨ ˛ ¨ ¨  ߨ ¨ —˛ ¨— ¸ ¨ ¨ ˛ ¸ . — ¨ˇ — ˝ ¨— ¨ ¨— ¨ ¨¨ ˛ ¨—˛¨ ¸ ¨¨

¨ ¨. ¶ ¨˛  ¨¨ ¨ ¨¨ ¨¨ ¨— ¨¨  ˛ ¨ ¨— ¨— ˛  ˛¨. ·— ¨¨˛¨ ¨ ˛ —   ¨—  —˝¨ ¸  , —¸˛ ¸ ¨ ¨ ¸ ˛ ¨¨ — —¨ ¨ ¨¨ — ˛ ¨˚¨ —¨ ˛ —¨ ˚¨¨ — ¨ ˚¨¨—, ¨— ¨ ¨ ¨¨ — ¨ ¨ ¨¨. ‡  ¨—  — ¸— ¨— ¨ — ¨ ¨ ¨— (¸  ¨ ¨¨˛) ¨—  ¨ ˛ ˛˛ ¨— ˚ ¨ ¨ ¨ ¨: ß» — ¨ — ˛ ¿¨ ¨˛ ¨ ¨  ¨˛ ˝˛ ¨— —  — ¨ ˛ ˛˚˛˛, ˛¨. —, ¨—, ¨—... ¶ ¿¨ ¨˛ ¸ — ¸—¨ ˛ ¨—¸—¨, ¨— ¨  — ¨ ¨¨  — ˚—¨ —¨ ˛ ¿¨¨˚— ¨ ˛¨ ¨— ˚ ——¨, ¸ ˛ — —¨ —, ˚— ¨ — — ˛ ¨ ¨ ˛˚¨— — ˛ ˛— ¨, ¨

¨ ¸ ˛˚¨— ¨— ˛ ¸ —¨ ¨¸¨ ¨, — —  — ˛ ¨— — ¨ ¨ ¨ — ¨— — ˚¨ ˛, ¨ ˚¨ ¨  ¨¨. ·— ¨— — ˚ ˛  ¨ — ˛¸ ¨  ¸  ¨ ¨¸ ¨. –  ˛¨ (˚ ˛), — — ¨¨ 

˛—  — ¨  —. „¨— ¨ • ¸  - ´ —

`— 5

”˚— —...  ˛ ˚˚ ¨ ‡ ¨ ˛

¿—Æ— — ˙ ¸— —  — ¨. ´¨ ˛    ¨— ¨ ˚— ˛ —¨ ’ ¨ . „¨— ’ ¨˚¨ ˛ ˛ ˚¨—  ¨ ˚— —¨ ¨ — ˛  , — ¨ ¨— ¨ ˚—¨— . „— ¨ ˇ¨ —¨  ˛ —¨ . ¿¨¨ ˛ ¿ —¨! ` — ˚ ¨— ˝ ¨  ¨¨ —¨¸ ——, ¸ ˇ’ ¨˚˛ ¨ ˛ˇ—¨  ¨— — ,  ¨— — . ´¨  ¨ — ¨ ¨ ¨. ‡ —, ¨ — ˛ ¨, — —¨, ¨ 

¨ ¨ —¨ 

 ——¨¸,  ¨ ¸ ——. — — — ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨— ˝ ¨  — —¨ —  ¨— — . — ˛—¨ — ¨——¨! — ˛˚¨—  ¨—¨ ¸—¨¸¨˛. „— — , ¨ˇ ¨¨—, ¨ˇ ˚—¨, — — . ‡¨¸ ˛ —, — —˚—¨˛ ˇ¨ ˛. ¯— — —, — ˝ ¨—¨, ¨¸— — , —  ¨ ˛ — ˚¨  ¸—¨, — ˚¨ ¨ ¨—¨ ¨ ¨ — ¨, — ˚¨!.. ¨ — ˚¨ ¨ ˇ  — —!.. ¿¨— ˛ ¨ˇ—˛ ˛. • , ¸ ¨— ’¨ ! –˛ˇ˛ ¨ —¨

 ¨ —¨ ’ ¨ ¨ —   ¨ —¨—  — ˛ ˚˛ ¨— ¨ ¨˚ ¸˛

: ¨ ¨ ¨—¸—¨ ˛ ˚˛ —¨ ¨ ˚¨ ¨ —¨, — —¨, ¨˚ —¨ ˛ —¨ ¨— ˛ ¨  ,

 ˇ¨ ˚—

¨  -  ˚¨ — ˛˛ ˛ ˚˛ ¨ ˇ’ ¨˚¨ —¨˝ ˇ¨ ! $ $ $ ´ —— ˛ ¨ ˛ ¨ ¨— ˝— ¨ ——. ` ¨ ¸ ¨  ¨— — ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨˚¨— ¨—¨. ´¨ ¨ ¨ ¨˝ — ¨—¸ — ¨ ¨  ¨ ˚—¨, ¨˛ —¨ ¨ ¨ —¨ . „¨— ˚˛ - ˚˛ ¨ - ¨ ¨ ¨ ˝ ¨¨ ¨  ¨’ ˛ ˚˛ — ¨ ¨, ¨ ¨  ¸—¨. ` ¨ ¨ ¨ —¨ — ¨ ˛ ˚¨  — ˝— — ¨—, ¨—, ¨—!.. ¿ — ¨— ¨  ¨ — ¨¨; `¨ ¨˚¨ ’ ¨ ˛ —, ’ ¨ , ’ ¨ — ¨¸—. `’ ¨ ˛ ˛, ’ ¨ ˛¨: ` † ¨ ˛, ˜¨ ˛, »¨ ˛, — ˛, »¨ ˛, ‚ — , ‚ — , ˚ , ` ˛, ˛, … ˛, ‡ ˛. †¨˛! ¿¨¨  ¨ — , ¨— — . ¿—  ¨ ¨ ¨  — ¨ ¨ ¨ —  ¨ ¨. ·— ˇ!..

ˆ¿‡»·` „¶´¶` .·.

 —... ˛¨ ; ´ ¨ —¨ — ¸  … ¨  — ¨¨ ˛ ¨¨ ¨—˛ B.O.A.„, …...„. ¨— ¨ ˇ ¨ 

 , — ¨— ˚ ¨  , — ¨— — ˚ ˛ ˛ ˛¨ —˛ ˛˛  ¸  … ¨ ¨ — ¨ … ˛ „˛ ˛ . ¶ „˛ ˛ ¨˚

˛ ˇ˛ ¨    ˛¨—¨ ¨— ¸—¨

—¨ . ´ — —— ߨ ¸—¨¨ ¨ ¨ ˚˚¨— ¸—¨ —¨ ˛ ¨ ¸ — — . »

˛ „˛ ˛. ¶ „˛ ˛ ¨ ˚—¨ — ¨— ߲ ¨

˛— , ˛ ߸ ¨ ˛ ·¨ ¸ ¨— ¨ ¨ —¨ ¨. „¨—

  ¨ ¨  ¨— —˛  — ˚

¨— ߲   —¸ ¨¨ ¨— — ˛ ¨. ¿¨ ¨ ¨ ߨ¨ ¨ ¨¨,   ˛ — ,   — , ¨ ˚˚ ˆ ˚ ¨— —— , ¨ ¨ ¨ — ¨ ˛ ¨ ˛— ˛¸ . „¨— ˛ ˇ — —¨ ¨˛ ¨˛ ¨ ˛ ¨ „  ˛˛  ¨—  — ˛ , ˚—¨ ˛ — ¸ ˛  ¨  — ˛˛   ˇ˛ ˚ ˛ — ¨ ߈ ¸ „˛ ˛ .·. ¨  ¨ ˛ ·˚ ¨— ¨ .·., —  ¨ ß —

 ¨ ¸— ˛ ¨— —¸— 

 — , ˇ¨ —  —  ¨— ˇ¨ ¨ ¸—¸ 

–..„. — 

2015. „¨— ˛ ˇ »¨ — .

ˆ ˚ ¨ ˆ ˚ ¨— — ¨¨˚ , ¨ ¨ — ¨ ¨¨¨ ¨— ¨ ¸—¨¨— — 1-6-2010

 ¨ ߈ ¸ „˛ ˛ .·. ˇ¨ — ˚ ¨— ˇ¨ —

  ˚ . ‡  — (6) ˛ ¨ , — ¨ ¸ — ˚— — ¨— ¨ ˛ ¨¨ ¨ ¨— ——¨ ¨ ¨¨ — ˝ ¨— ¨ ¨ ˛ . ·—¸˛ — ¨ ˛ ¨¨  ¸  ˛— ¨ — ¨— ¨ —¨, ¨ˇ ¨— —— ˝ ˛ ¨ ¨ ˛ . ·—¸˛ B..A.K. ¸ ߨ¨ — ¨ — ˝— ˛ ¨¨ ˛˛ ¨— ¨ ¨— ˇ ¨  ¨— ¨ ˛¨ , ¨— ·—¸˛ … ¨—¨ ` — , ¨¨ ¨— — — 

— ¨ ˛

¨— ¨—

¨ ¸—¸— ¨ ˚—¨ 

  . †—¨  ˚ ¨ ¨¨¨  ˛ ¸— ¨˛

¨ ˛ˇ— ` ¨, ¨ ¨ ¸— ˛ ¿— —¨ „˛ ˛ ˛ ¨ ¸— ˆ ˚— ¨— ¨ ¨ — ˝˛ ˛˛ —

¨ ¨— ˛ ¨ ˛ ¨— ˛ ¨ ¨˛ … ¨—¨ ` — , ˇ¨ — — ¨ ˇ ¨ ˇ ˛ ˚—¨ ˛  — ˛˛ ¨  ˛¨ — ˚—˛ ¨ . ˆ.†.: ´ ˇ ¨ ˇ¨ ˝˛˛ˇ— ˛ ¸— ¨˛ ˛ 9-12-2010.

 ˛ »¨˚—¨¨ ˛ … ¨ —¨ ` 


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 6

»¨ — ¨¸ ¸ ¨¨ T `¨  ˜¨ ˛ `˛ˇ—  —¨ ¨— , ¨ ¨— ¨ —¨, —   — ¿¨ ¨, ¯ —˚ , …  , ¨— , .¨., ¨  ¨— ˛—  ¨—¨¸ ˛ ¨

¨ —¨ ¸— —¨. „¨— ¨ — ¨— ¨ —, ˚—¨—  ˚ — ¨ — ¨ —  — — —  —˛   , ¨

¨ ¨— ˚—¨— ¸ — — ˛ ¨—ˇ˛— ¨ ¨— —˛— ¨  ¨ ¨. ¿

   ¨ —¨ —  ¸¨˝¨—, ¸—¨ ¨ — ¨— ¨ ˚ ˚¨ ¨— ¸— ¸ ¨ — —— , — ¨— ¨¨˚¨— ˛ ˝˛ ¨. ·— —, ˛ ¨ ˛ ˛˛ ˛  ˚— ¨, —˛ ˛ , e-mail, ,  ¨— 

 ——˛   , ¨˚¨˛ ¨ ¨, — ¨— ˚˚ — ¨— ¨—¨ ˛¨, ˚¨ ¨ˇ , ˛ ˝¨˛ ——— ¨ ¨— — — ¨, ˚ ˚  — ˇ —  ¨— ¨ ˛—  ¸—¨¨ —. ` ¸ — ¨— ¨ ¨ —¸—¨—  ¨¨ —, ˚—¨ — — ¸ — ¨— —¸—, ¨— ¨ —  — , ¨

¨ ¨ ¨ ¨— —˛ ¨ —, —¨ ¨— ˚ ˚ ¨ ¨— ¨¨ ˚ — ¨—  — ¨—— ¸— — . ¿— ¨ —, — — —  ¨— ˚—¨  , — ¨— ¨— ——,  ¸˛ — ˚ ¨— . ¿— ¨ — ˛ —, — —    ¨—, — ¨— ¸˛ — ˚˛ ¨¨ ¨  ¨— ¨—  —¸—¨— ¨ ˚—¨ — — —¸ —. » ¨  ¸ — — -

— , — — ¨— —˛ ¨— . `˛  ˛ — ˛  —¨ —¨ ˛ —¨ ¨—¨¸¨, ˛  — ¨ — ¨— ˚ ¨— ¨ ˛ ˛ — ¸—¨ ¨ — ¸—˛ ¨—¨¸¨ ¨ ¨¨ — ¨— ¨ ¨ ¨— —  . ·¨ ¸˛ ¨¸˛  ˛, ¨— ¸ ¨—  ¨˛. `˛ ¸ ˛ — ˛ ¨— ˚—¨ ¸ ˛ ¨, ¸ — —¨  ¨  — ¨ ˛ — ¸—¨ ¨ — ¨—¨¸¨. – ¨—¨ ¨— — ¸ — —, ˚ ¨¨ ˛ ˛ . ·— ¨¨ ¨¨ , —   ¸ — ¨— — — ˚— ¨— ˚—’ ¨ ˚— ¨— ¨¨ ¨ ¨—¨¸ ¸ ¨¨. — —˛ ¨ — ¨  ¨ —¨ — ˛ ¸  , ¨ ¨ˇ¨ ¨— ¨ ¨¨ — ¨  ¨— ¨—— ¸—, ¸ — — ˛ ¨—ˇ˛— ¨ ¨— ¸— — —˛— ¨  —   — ¨ ¨¨¸ — ¨—, ˇ   —, —¨˝ ¨— ¨—¨ ˛, ˚—¨ ¨ ˛ ¨¨ ¨ ¨¨—  ˇ—¨ ¨ ¨. †—’ ¨ — ¨—¨¸   ¨—, ¨¨ ˛ ¨˛ ,  — ¨ — ¨—  ¨— ¨¸˛ — , ¨ — „ ˛ — ˚— , — ¨ ˇ¨ — ¨— ¨  ¨— —  . ´ ‡ ¯——¨ ¸ · ¨, ¨ ˇ ¨ ¨ — — —   ,

¨ ¨  —. ¿

¨ ¨ ·˛ ¨ † ¨ ˛ 2011

†‚ ´ ˆ` »‚„ ˆ` »` ˜‚” ˆ` ´ — ¨— — ˇ—...  ˛ ¯˛ . ´ ¸¨ ¨ ˛ »¨ˇ˛—¨ · ‡˛ — 

’· ¨ —  —¸¨ · ! ‰¨ ˛  ¨ — ¨ ¨ ¨¨ ˛ ˛ ¨— ˛ ˝ ¨—¨ ¸ ¨ — . ¶ ˛ ¨ — ¨— ¸ ¨˚˛ ¨ ¨— 

!... ´ — ˛ˇ˛¨  ˛ ˛ —˚—¨ ˚—¨ ¨ ¨ ¨ ¨˝

 — —. ` ¨— — — ˛ ¨ ˚¨ ¨  ¨ ¨ ¨—¨. ¯— ¨ —  ¨¨, ¨ ¨ ˇ˛¨ ˚—¨ ¨ ¨˝

¨ ¨—¨. ¨—¨, ¨¨—¨ ¨¨ ˛ ¨ ¨ ¨ ¨  ¸—¨, ¸ ¨˚˛¨ ¨ ˇ ˛ ˛ ¨ . — ¨ ¨—  ¨—¨ ¨ ¨ ¨¨. — ¸ ¨ ¨ ¨— ¨ ——¨˝—  ˚  . ˜˛ˇ˛¨ ! —¨ ¨ ¨˝  ¸—  , ¨ ¨ — — ¸ ¨ ˚¨. ·— ˛   —¨ ˛  ¨, — ¸¨ ¨

 ˛—¨˝ — ¨ . ˜ ¨ ˛ — —. ¶ˇ¨ ¨ , ¨˚¨ —¨¨ ¨— ¨ ¨’ ¨  ¸ ˛ ¨¨ ˚—¨ ¨ ˛ . ´  ˛¨   ¨— ¨ — : †‚˙†¶, ††·”¶, » …ˆ¶” ¨— …‚„” . » ˛ ˛ ˛ — ¨: ߯ ˛, ˛ ¨¨— ¨— ¨ ˇ¨ ¨ ¨ ¨ ˛ ˝˛ . ·— ˛ ˛ —˚ ˛ ¨ ˛ —¨ ¸ ¨ ˛ ˛, ¨—¨ ¨ ¨ —¨ ¨— ¨ ¨ ¨¨ — ˛ ¨ ¨ ˛ —. ´— ¨ ¨ ¨  ¨ ¨ ¨ —¨ — ¨ ¨ — ¨ ¨ ¨  — ´— »¨ ˇ¨ — ¨— ¨ ¨ ¨  » ¨ —¨ ,   —¨ !

»· ´ » ´‚ ´˙… …·˙…

·— ¨—  

†¨— ˛ ·ˇ — ¨ »¨ ¨ ¨ ˛

— — — ˚—  ¸ —¨˝  ’ ¨ , ˛ ¨ ˛ ¨ ’—¨¨ ¨ ˚¨ ˝¨ . ¶ ß´—¨  ¨— ¨— ¸ ˇ¨ ¨˚˛— ¨— ’  ¨  ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨˚˛—. ·— ¨ ˇ  ¯— , ¨ ˚˛ˇ— ¨— ¨ —; ¨ , ˚—¨ ˇ¨ ˛ˇ—  ¸— ¨ ¨ —.  ¨ ¸ ˇ¨ — , ¨˚— ¸  ¸¨, ¨ ˛ ¸ ¨¨ , ¨ ¸ ¨— ˛ ¨. ´¨  ¨- ¨  ¨— ¨ ¨  — ¸—¨, ˛ ˛ ¨ ˇ—  — ¨ ¨— ¸—¨. »˛¸  ¨¨ ¨, ˛¸ ¨ —¸¨—¨, ¨ ¨ ¯— ¨ ¨— ’ ¨ ¨  ¨—¨. ˛ –¨— ˛¸, — ¨ —  ¨— ¨ ˇ ;  ߇ -… -´ ¨— ß´—¨ , ˇ¨  ; „¨ ¨ — ¨¸ ¸ ˇ¨ ˚  ¨ ¨ , ˚—¨ — ¨ ˝— — —  ˇ¨  ˚ . `   ¨ ˛, — ˇ¨ ¨ ¨ ¨ ˛—; ¨ ¨ ’¸¨, ’ ¨ — —¨— ß— ˛. ¯— ˚—¨ —  ¸ ˇ  — ¨ ¸,

 ¨ ˛ ߘ—-¿—- , ¨ ˇ¨ — . »—¨ — ˛¨ —˛ ¨ ’¨ ¨ ¨, ¨— — ¨ ¨ ,  ¨ ¨’ ¨ ¨. „¨— — ¨ ˚¨— —  ߨ— ˛ ˚¨ ˛, ˚—¨ — ˇ¨ —  ¨— ˛ ˝˛ ˛ ¨ ˛. ¿ ¨ ¨ ˛ ¨ ‡ — 2010

`¨ ˜¨ ˛

¶ ¿¨ – ˛

`¨ˇ˛ ¨—¨ — ¨ ˛ ¿¨ ˛, ˛ —¨ ¨—˝— »¨ —¨ ˇ— ¸ ß — ˛— —˛¨— ˚—¨ ¨ˇ˛ — ¨¨˚  »¨ —¨ ¨¨ ¨— — ¨ . ·—¸— ¨ — ˝  ¨ ¨—— ¨— ¨˛ ¸—¨ , ¨  ¨ ¨— ¨— ¨ ¨ ¨ ß —¨ . ‡— ˛ ˚¨ ˚—¨ ˛ ¿¨ –˛ ˚¨˛ ˛ ——¸¨ ¨ : ¶ ¿¨ – ˛ — ¨— ˛ ¨ —¨ —

¨ , ¨— ¨ — ˛ˇ ¨—  ¨ ˛ . ¶ — ˛ ˛ — ¨— ¨—¨ ¨—   — — —¨

˚¨˛ ˚¨  — —˝ — —¨— ¨ ˝¨ . ‡—¨ — —¨ ˚¨˛ — —¨ ˝¨ ˚—¨ ¨ ¨¨— — ¨ˇ—  ¨— ¨ — ¨ ˛ ˛. ¿¨ ¨ ˛ ˛ ¨ —

—¨ —˚¨ ˛ —¨— ˚¨

˛ ˛ ˚—¨ —˛ , 1877 ¸˛¨¸˛. ´¨ ¨—¨ —¨ ˛ — ˛ ˛ ¨—˚ ¨—  ¨ . ‡—¨ — ¨  ¨— — ¨—¨ — —  ˛˚¨—¨ ¨— ¨ ˛ ˚¨¸¨  — ¨ —¨— ¨¨. ˛¨ —¨ ¨——¨ ˚—¨ ¨ — — ˚¨— ¨— ¨ —¨. ·— ¨ ˚—¨ ¨ ¨—¨ ¨— ¨ —¨˚ ¨¨ ¸—¨ ¨— ¨—¨. ¶ ¨¨¸˛ ¨ — —  ˛ ¿¨ –˛ ¨— ¨ ˘˛—˛, ¨— 

— ¨— ¨— ˇ ¨¸¨. ¨—¨ ˛ ¨ ——¨ —˝¨  ˛ ¨— ¨¨ ˛ », ¨ ˚ ¨ ¨ —¨— ¨—ˇ¨, ˚—¨— ˚ ˛ ¨ —¨  ¸  — ¨ ¨ —˚—.  ¨ ¨— ¨ — ˚ - ˚ —  ¨—  ˚—¨ ¨˚ ¨— , —¸— ¨ ¨ ¨——¨ ¸—˝¨—  . »¨ ¨ ˚—¨ — ˚—¨ ¸ ¨¨ ¨¨¸ ¨— ˛ ¨¨˛˛ ˛¨ ˛ ¿¨ –˛ ˛ ˚¨—¨ — —, ¨ ˇ¨, ¸— ˝¨  ¨— ¨˚¸¨  ¨—¨¸ ˚—¨ — ¨˚¨˛  . „¨ˇ ˛ ¿¨ –˛ — ¨— ˛¨, ¨ ˚¨ ¨ ¨˚¸—¨ ¨— — ¨—¨¸  —.  ¨ ¨— ¨¨¸—¨ „—¸¨ ˚—¨  —. ´¨˚¸¨ ¨— ¨—¨¸ ˚—¨ ˛ ¿¨ –˛, — ¨ ¨ —¨— — ¨¨ ¨:

`˛ ¿¨ – ˛ ˇ’ ¨ ¨ ¨¨ ’ ¨ 

¨ ¸ ¨— ˛ ¨˚¨ ˛ 

¨ ˛ ¨ . ´— ¿¨ – ˛  ˚¨— — ¨’ `¨ ¨ — — ¨ ’— 

˛ ¨¸—¨

¨ ¨ ¨ —— ¨ ˚—¨ —. ´— ¿¨ – ˛ 

 — —— ¨˚ — — — ¨ — ¸  ¨˚¨ ˛ ˇ— —.

¿  ˛ 

˛˛! • ,  ˛ 

 ’ ¨ ¨, ˛ ˚˛ ¨  ¸—¨, ˛ ˇ¨ ¨¨ ¨ ¸¨ ¨ ¨ ˚—¨ —¨, ‚¸— ¨ ¨— ˛ ¸—˛  — ¨. ·— ¸¨ 

 — ¨ ˛ ˛ — ¨; ¿ — ’ ¨  — ¨ ˛  ˛ , ¨ —¨ — ¨— ˚˛ ¨¨. •¨ 

¸— —, ¨¨ ¸ ˇ — ¨ ¸— ¨ — , — —¨ —. • — ¨ ˛ — ¨ — ˛˛. „¨—  — 

˛ ¨ ¨ ¸˛.   . „¨ ˇ¨ ¨ ˝— ¨— ¨ ˛ ¨¨, ¨— :  ˛ ¨ ¨ ¸˛ — ¨—  ˛,  ¨— ¨ ˇ¨ ¨— ˛ ¨˛ —¨ ! ‰¨ —¨ ´ — ˛ ¨— : ·¨ ¨ ¸— —  — ¨¨. ·— ¨— ˚—¨ ¨. ` ˛ ˇ  ˛ ¨ ¨ ¸˛ ˛ ˛ ˝˛ , — ˇ— — 

. ´ ˛¨ ¨ ¨ ¨ ¨— ¨— ¨ ˛ . »¨ • — — ¨ —. „ ¨  ˛¨ ˛ ¨— —¨  — ¨ ¨ . ¿— ¨’ ¨ ¨ ¨ ¨ ¸¨ — ¨— ˛ ¨˛ ˛. »˛ — ¨ ˛— —. –¨  — ˚¨˛ — ˛ — ¸¨ ¨— ˇ’ ¨ ¨ — ˛ — ¨˛ — ¨. ·

¨— ¨   —˚ ¨— :  ˛ ¨¨ ¸ ,  ¨— ¨ ˇ¨ ¨— — ! „— ¨ ¨ ¨ ˛¨ ˛ ˝˛ —¨ , : ¿ ˛ ˇ¨ ¨— ˛ —¨  —¨ ˝— • !

. ‡. .

 ¨ ¨, ¨ ¨ » —˛ ¨— ˆ˚—¨ ¿¨˚ — ˚¨ — ˆ˚— ¨ — ˝— ˛ ˚— ¨ ¨ ˛

¨¨ ¨˛ ˛ ˛ ¨—˛ , —˛ ¨— — —˛ — ¨ ¨— — 

˛ ¨ — ¨ ˛ ¨ˇ —¨ ˛ ˛ ¨ ¨˛— ¨ .  ˛¨— — — ˚—¨ ¨ — ¨ ˚—— ¸ ¨—  ¨ ¨ ¨ — ¨— ˛ ¨ —

¨ ¸— — ¨¨ . ¿ — ¨ — ¨— ¨— ˛ ˛ ¨ . „¨— ¨

¨ ¨ ¨ ¸  ˚¨— ¨ ¨ ¨ — ¨,  — ˚ ¨ ¨— — —¨  ’ ¨ ¨ ˇ ¨ — ¨—

 — ¨— ¨ ˛—¨ ¨—ˇ˛ ¨¨. ´¨  ¨—¨ —¨ ˛ ˇ—˝¨ — ¨ ˇ — ¨ ¨— ˝

¨— ˛

¨—˛ —¨—˛ , ¨ ˚¨  — ˛¨— — — ˛— — ¨ ,— — ¨  ¨ ¨ ¨ — ˛ ¨ ¨ ¨— ¨ ˇ¨ . » ˛ ¨ ¨ ˛ ˛ 

 ˚— ¨ ¨— —˛ , — ¨— ˛ –— ˚— ¨, ˛ ˜¨¨ —˛ ¨— ˛ ‚¨—˛ , ¨ ˚—¨ —¨ ¨¨ —˚¨ -—˚¨ ˛ ¨ ˛, ¸—

¨ ˛ ˇ ˛  ˛—¨ ¨¨ ¨ ¨¨ ¨

 — ¨   — ¨ ¨ ¨ ¨ ¨¨ — — ¨ˇ— ˇ˛¨

  ˛ ˚— ¨ . ´¨ ¨ ˚¨¨  ˛¨ — ¨ ¨ ¨ — ˛ ˛ ¨¨—˛ ‚¨—˛ , ˛ — ¨ ˚—¨  — ¨— ¨— ¨. » ˇ ¸ — ¨— ˝

¨— ¨ˇ˛— ¨ —— ¨ ¨ — ¨ ¨ ˛ˇ — ¨

¨ ¨¨¨ . ¶ ¨ ˇ¨— ¨, ˛ — ˇ¨— ¨ ¨— ˛ ¨¨ ˇ¨— ¨ — ¨— — ¨ ¨ — ˇ ¸  ¨— — — ¨ ˇ — ˛— — ˚—¨ ¨ ˇ¨  ¨—¨ ˛ ¨¨ ¸ ¨¨ ¨ ¨ ¨ ——  ¨¨ —˛ ¨˚˚˛ . ˜¨— ¨— ¨¨ 

, — ¨— ¨˚¨—¨ ¨ ¸¸—˚

 ¨— ˛ —˛ ¨— ¨ ¨¨ ¨— ¨ ¨ ¨¨, ¨ ¨ ¨—ˇ˛ ¨¨ ¨  ˇ—¨ ¨— ¨  ¨ ˛—¨ , ˛¨ ˝

¨ ˛  ˚— ¨ ¨ . „— —¸˛ ˛ —˛ ¨ ˚— ¨,

 — ¨ ¨— ¨¨¨ , ¸ ¨— ¨ ¨ ˛ ¨—˛ , ,— ¨ ˛ ¨ ¨ — ¨ ˛ ˛ ¨ ¨¨˛ ˚— ¨ ¨ ˝¨—  ¨ ¨ . ·— ¨— — ˚ ˛  — ¨ ¨ —¨ —˚˛ ¨¨ ¨ ¨ ˚

¨ ¨ ¨˚¨˛

¨˚ ¸—, ˇ ˛ˇ˛ ¨ ¨ — ¨ — — ¨ ¸ — ¨ — ¨ ¨ ˛ —¨ ¨ ¨ — ¨ — ¨  

¨˚¨— ˚ . ¨ — ¨ ¸ — — ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ,

— ˝ — ¨— ˝— 

 ¨ ¸ —¨  ¨

 ¨¨—  — —¨ ¨¨ — ¨ ¨ — 

—ˇ ˛ . — ¸ ˇ¨  ¨ — — ¨.  ¨ ¨ — ¨— ˇ— ,  ˇ¨ — ¨ ¸—

—...

— ˚—¨˚—Ƹ ¨— ¨ ˚˚—¨ †¨— ˛ –¨— — ˛ ‚¨. ` —¨ ¿ ˛ — ¨— ˛  — ¨ —¨ ˚ ¨— ¨ ¨ ˛ ¨—  ˛ ˛ ˛¨ , ¨  — 

  ¨—¸— ˛ ¨ — ˛ ˛ —˚˛ ¨— ¨ ˚— ¨—  ˛ ˝˛ ˛ ; ‡—˛  — ¨ — ˚—¨ —¨ ˚ ¨— ¨ ¨ ˚— ¨— ˚—¨˚—¨ ,

¨ ¨— 

 

¨—¸— ¨—¸— ˛ , ¸  ¨—¸— !! „¨— ¨ ˚—¨ ¨— ˛ ¨ ˛!! ´ ¸ — ¨ ˚—¨˚—¨ ¨— ˚˚

— — ¨— ¨˚— ¨— ¨ — ˛ !!! — ˚

— ¸ — ¨ ¨ ˛ ˛ ¨¨ ¨— ¨ 

¸ — ¨ ¨ ¨—¸—¨ ¨¨ ¨ — ˚—¨˚—¨ ¸ . ¿ — —¨

¨ ¨¨

 ˛ — ¨  ˛ ˚—¨˚—¨ , ¨ — ¨ —˛ —— ¨ ¨—¨ — ¨— „ˆ`´·`!!! ¶ ˚—¨˚—¨ — ¨ ¨ ¨ — ¨ 

˚˚ — ˛ . „ — ˛ ¨˚¨ ˛, ˛ ¨ ¸¨ ¨— ˛ ˚ ˛¨ ˛ ¨˛ — ¨ ˇ ¨ ¨ — — — ˚—¨˚—¨ ¨ .  ¨ ¨— — ¨— 

˚˚ —. 

— ˚— ˛ ¨ ¨— ¨ —: „¨ ¨—¸— ¨—¸— !!! —  — — ˚—¨ ¨ —¨ ˛ ¨

˛ ˚—¨˚—¨ —˛ ¨— —  

¨ ¨— — ˚ ¨

—  ˛ ¨ — ¨˚

— — ¨ ˇ —. — — — ˚—¨ ¨——¨ ¸ ¨— ¨—  ¨— — ˇ— ˛ ˚—¨˚—¨ —¨ — ˚—¨ ¨ . ¶ ˚—¨˚—¨  ¨ˇ¨— — ¨ — ¨˚˛¨ ¸ — — — , 

¨˚¨—¨ ˝— ¨— ¨ ˝— ¨ ˚ ¨¨ ˛ ¨ ¨ — ¨—

¨ ¨— —, ¨

— ˝— ¨˚ ¸—¨ ¨— ¨¨ ˇ—¨, 

¨ — ¨— ¨˛ —  ˛ ˝— ¨ ¨

— ˚—¨ ¨ ˛ ¨ ¨—. ´ —  —  —

 ß˚¨ ¨  ¨ ¨ ¨ ˚¨ ¨—  — ¨ ¨— — ·— ¨— — ¨— — — ˚—¨ ¨ ¨ — ¨˚˛ , ¸ 

— ˝—, — — ¸—¨——¨ ¨— — ¨ ¨ — ¨—  ¨ ¨˚—  , — ˇ— ¨—¸— ¨ ¨ —  ¨˚˛ . ‡ 

¨ —  , 

ˇ— ¨— 

¨ ¨ —. ‰ — ˛ ˚—¨˚—¨ ¨ 

¸— ˝— ˚˚ — ˛ . ´ ¨ — ¨ — , —¨ — ¨ ¨—¨

¨— — — ˚—¨ 

 —¨ —  ¨— ¨ˇ¨— — ˛

 ˛ ˚—¨ 

 ¨¨ ¨ ˚˚ ¨— ˛ ¿¨ ¨˚— ¨.

`¨ ¨

¨  ¨˚˚ 

  ¸  •  ˚— ¨— ¨— ¨¨ ¸  ¨—... ¿ ˛ —  ˛ ¸ ¨˛; ¿ ˛ ¨˚¨ ˛  ¨  ¨ ¸—

¨ ¨—¸—¨ ¨— ¨ ¨ ˚˚ —¨ ; ‡

 ¨ ˝

¨—; ¿ ˛ 

˛ ¨˛ ˇ—¨ ¨— ¨ ¨ ˚¨¨ — ¨ ¸ — ¨ ˛ ˛ ˚—¨˚—¨ , ˛  ¨ ˛ ¨ ˛ ¸ —¨ ¨ —¨ ¨ ˛ ¨— ¨ ¨ — ¨ ¨ ˇ— ¸ ˇ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨ ¨

¨ 

; ¿ ˚— ˝— ˛ ¨¸—¨ ¨—  ¨ ¨  — 

 ¨

¨ 

˚ ¨— ¨ ¨ ¨ ˇ ¨— ¨

 : ˛ ¸—˛ ˛ ˚—¨˚—¨ ...  ¨ ˇ ˇ ¨ 

¨—  — ˚—¨˚—¨ ¸   ¨  ˚˚

— —

 ¨— ˛ ¸—˛ ˛ ˚—¨˚—¨  ¨ 

  ¨— ˛ ˝˛  ˛ ¨— ¨ — ¨— — ˚ ˛ — ˇ¨  — ¨— 

¨¨ ¸— . ¶ ˚—¨˚—¨ ,  — ¸ — ˛ ¨˚¨ ˛ ¨—  — ¨˛ — ˛ ˚ ¨ ˛ ¨¸—¨ , ˇ¨ ¨ — — ˚ ¨ — ¨ ¸—¨ ¨ ˚˚ —¨...

 ¨ —— ¨—˝ — ¨ ¨¨  

˛ ¨—¨ ˛ ˚ —˝

˛ ¨ ¨ ˛  . ¨— ˛¨ ¨ — ¨ˇ—˝

˛ ˛ — ¨ ’ ¨

—¨ ’ ¨ 

˛ ˇ¨ ¸— ˛ . ¿ ¨ˇ˛ ,  ¨; ¿ —˛ ,  ˛˚;  ˚

 — ¨ ˛ ¨ ¨¨ ¸ ˛ —¸. »—¨  ¨ ¨˛ ¨

¨ ¨  ˚— ¨

 ˛ ¨ ˚˛ ¨—

¨˚ ¸—  ... (–¨— ˛ ` ¨) ß ¨— — ¨ —˝

2010 Νοέμβριος Δεκέμβριος 191  
2010 Νοέμβριος Δεκέμβριος 191  

`ÜÒÒÖ˚ÖÚ»ÌÒ¨Ó×—¨ÔàԶبÑÒÌ—ÖÜ °×Ö ÛÖ†—àØ˚˛˜Ø¨ÔÛ˝ÌÙÑ¨Ñ˛ ¾ÓÖÙ×ÖÔ¸—¨`ÜÒÒÖ˚àԷרØÞ—¨Ú °˚.–¨Ù—ÒÌ—ÖÜÀÌˇÜÓÔ˛Úß¾¿À·–·”¶`ý ˘˛Ý—Ù¨Ô617. ·˚ÑÜب606ü °ÑÜØ...

Advertisement