Page 1

¿”¶˙M·… ´·”`

¶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… 

´¨. †¨— ˇ˛ ¨ 55—ˇ ¸— ¨ 57 „˙‡. 4374

·„‡‚‡·´‚ „•· ‡‚»¶… ¿ ´ `ˆ””† »·”»¿‚…˙… •¶…` ß ‚ ´ · ` ` · I ` »  ´ ˆ · ` ¯ 31 - . ˜. 179 - … ˛ - ‡ ˛ 2008 * †¨ — ¨: `¨ 18 - `  (5 .) - ´.„. 105 53 - ´˛./Fax: 32.11.889 - ´— ˛ 1 

„ ª –¨ — —¨ ` ˚  ˚—  ¸—¨ 2007 - 2008 ` ˝˛ — ˚ —¨˛ ¨ ¨—¨ ˚— ˛ ¨ˇ— ˛ ˛ ˛ –¨— —¨ ¨ †¨— ¨ ` ˚ ¨ , ˛ „ —¨˛ 11 ‚¨

¨— , ¨ˇ ¨— ¨ ˚— ˛ ¸—— ¨ 2007-2008. ¿ ˛˚˛ ˇ˛ ‡— —˛— ¨— —

— ¨ ˚— ¨ 

‡— —˛— ` — , — —¨ ˛ ˇ—¨ ¨— ˛— ˛  ¨ ¨ ˛ † —˛ `  ˛. ‡— —˛— ¨ ˚— : ¿¨˚¨ —˛ ˇ˛ ˛ ¨ ¨ ˛¸˛ ‚. ”—¨  ˚— 4 »¨ ˛ ˛— ¨ ¨ – ¨. · — ˛ †¨— ¶/ˆ, ˛ ¨˛, DVD, ˚— . »˛¨

˚¨ ˇ˛¨ ¨ ¨— ¨ ` ˚ . ¿¨˚¨ —˛ ˇ˛¨ — ¨ˇ— ¸˛ — ` ˚ ¨ , ¨ˇ — ˛ ¸ ¸  — (– ¿¨ ), — —  ¸ ¨ ˛¨  ¨

—˚¨ „˛ ¸

¨ ¨— ¸ — (– ˚¨— ¨ - ‚¨— ¨), ˚¨ ˛ — — ¨. ”— ˚˛ ˛ ¨ ¨ ˇ˛˛ ¨¨¸ —¨  . ·˚— ¨ ¸—¨   ˚— ˚—¨ ˛ ¨ ˚¨˛ †¨— ` ˚ . —

— ¨ ˚— — ¨—  ¨ — ¸ , ¨ ¸—¨—¨ ˛ ¨—¨  — ’ ¨ ˛ ˛ ¸—— ¨ ¨— ¨ — ¨— —  ¨— ¸   ,  ¨— ˇ˛ . —ˇ˛—¨ : " `

 · ¸ ............................................................... 25.211,86 ø " `

 · ¸ .................................................................. 8.631,35 ø " ˆ — ........................................................................... 16.580,51 ø H ¿ ¸ ¨— ˛ ¨ ˛ ˚—¨ ˛ ˛ˇ—˛ ¨— —˛ ˛ —˛  ` ˚ .  ˇ˛ ˛ ˛ ˛ –¨— —¨ ,  ¨ ¨—  ,

 ¨— — —¨ , »„ˆ ¨— »‚¯”¶ »¿†‚´„¶,  — ¨— ¨— ˇ¨ . ·— ˛ ¨— : ´

…´˙…¶ ¨— ·‚¶…¶ »˙‚¢´¶ - »„„¶, ˚—¨ ˛

 ¨ 

 ˛ ¨ 

 ˛ –¨— —¨ ¨— ˚—¨ ¨

—¨ ˚ ¨ ¨ ¨¨ . 

—   ¨ 

— ˝ ¸ 

¸ ¨ ˛ ¨˛ ¨— ¨— ¨ . ´

„˙`´ ˆ†ˆ`´„¶, 

¶”‚ …‚„¶˜„¶ ¨— 

†‚……¶ ‡ˆ„„¶,  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˚—¨ ¨ — 

 ¨ ¨— ¨ ˛ ˛ ¸˛ ˛. · ¨  , —¨

¨— — , ¯ —¨ ¿ ¨ ¨— „¨˛ ¯

—¨ . ´ ‡— —. ` —

´˛—˛ ¨ ¨ ¨ ¸ ˛ ˛ ¸˛ ˛ — ˛ 

»¨ —¨ ¨— 

˚¨ ˛ — ˚ —¨ — , ¨ ˛   — ` ˚ ¨, ¨ ¨— —¨ ˛  ¨ˇ—¨ ˚—¨ ˛  ˛ ˛ »¨ —¨˛ —˛ ¨¨¸ ˛, — ˛ ¨ ¨ ¸˛ ˛ ¨— - ˚¨ ¨—   — ¨. `¨—ˇ¨  ˛ —ˇ — ¨ ¨ ¸˛  ˚˛ »¨ —¨ ¨ — — ˛  —  ¨— ¸— , ¨¨— ˛ ˛

—˛ ¨¨ ¨¸ ˛ ˛ ¨¨ ¨ ¸˛ ˛ ¨˝— ¨ ¨—¨ — : ¨) ` ˛ 

—˛ ¨  ˛

—  ¨ˇ Blue Sky —¸—˛ ˛ ˛ 21 ˜ ¨ — , ˛ ¨ `¨ ¨ ¨— ¨ ¨ 22.10 — 23.30 ¨¸. ) ` ¨ ¨ ˛ ˛ ˛—  ¸—¨¸— ¨˛

˛ ¨˛ (internet) ˛ — ¸—¨ ¨ ¨— ¨ ·¨¸ ¨— ˛ ˛ —˛ ¸—ˇ˛: http://www.blueskytv.gr (…¨ ˛ˇ— ˛ ˛ ¸—¨ ¨ ¨ ˚—¨  ¸—¨   — ). ¶ ˛ — ¨— ¸—¨—¨ 77 

. ´ ¨ ˛   — ¿ — — — ` ˚ »¨ ¨¨ — ˛ — ˇ ¨— ¨ ¨ — — ¸ ¨ (¨  ¸˛ ˇ— ¸—¨ ) ¨ ¨ ˛ ¨ — ˚¨

˛ ¸˛ ˛ (140 

) —  ¨ ¸ ˇ— ˛ ¸¨ ˛ ¨ ¨ —˚¨˛ ¨ ¨ˇ ¸—¨  »¨ —¨ . ´˛ ¨ — — — ¨: 28310-56541 - 6932214503  ¸ 

´ ¸¨¨˛ ˛

˘˛—¨ ‡—¨¨—¨ `˚ »¨—¨ ˛ ˇ˛ ¨ ¸—¨¨ ¨—  ¨ ˚—¨ ˛ ‚ ¨˛— ˛ —¸ ˛ ˛ ” — ¸¨ ˛ †¨˝¨ ¨ —  ¿¨¨—— — , — ¨ ¨¨ ˛ ¸ — ¨ ¨ ¨¸ ¨¨ ¿¨¨—— — .

ANAKO‚…˙`¶ - ¿`„”¶`¶

O E˛— —¨—  ¨ T˛ ¿¨¨˛ 20 ˜ ¨— 2009, ˇ¨ ¨˚ ¨ —˛ˇ— ¨ˇ—  —¨ —   ` ˚ ¨, „ ßFORTEZZA, ¿  ¨˛ 29 & „˛ ˛ 1, ´¨ , ˛. 210-3463003. ´   ˛ ¨ ’ ¨ — ¨— 25 · ¨—

—¨ ¨—: ¨˛, ——— ¨ ¨¨ ¨ ¨ ¨  — ¨—¨,  — ¨—¨,  ¨¸¨—¨, ¸¨—¨, ¨—¨, —, ¨, ¨— ¨¸¨—¨. –¨ ¨ —¨—. `¨¨ ¨ ¨¨ — ˛ ˛. ¯ ——˛ —˝ ¨ ¨¨ ¨ ¨  . …¨, ¨— , ¨¨ —¨ ¨ — — ˛  ˛ ¨ •¨ ¨ ¸—¨¸¨— ˚ ˛ ¨ `˛˛ ´ ¸¨¨˛. `¨ ¨  ¨— ¨ —  . ´ ‡— —. ` —

N ‡.`. ` ˚ »¨—¨ Ø ˛ ˇª ¨ `— ˚  ˚— ¨ — 18/1/2009   ‡.`.  ˚ ˛ ˇ˛  ¨ ˛ ¨¨¨  ˇ˛: ¿ ¸ : ¯¨—¨ ˛ …— ¨  .  /¸ : `˛¨ ˛¨ ˛ †—¨

˛ †˚. †¨¨ ¨ - ˆ ˇ. ˛— ¸¨ : ` — ¨ –¨——˛ ‚. – ˛ˇ †¨¨ ¨ - … — `  : „

 ¨ ˛ „¨¸—¨ ˛ †˚— ´¨— ¨ : „¨˚¨¨ ˛ ¯¨— ¸˛ ¿ 

 – ˛ˇ ´¨— ¨: »¨—˝˛ ` — ¿¨ ¨˚. ‡˛. ` — - ·¸˛ — : ¿¨ ˛ „ /

 ·. — ¸ — ¨: »¨˚¨— ˛ - — ¸ »¨— ¨ ·. » : ¿ ˚—¨

¨ ˛ »—¨ ˛ †˚.

·˚—˛ ·— ˛ –¨¨ ˛ †—¨

˛ ·. ‡ ¨ ˛ †—¨

˛ · ¨˚˚. „ —¨¨ ˛ ¿ ¸ …—.

 —Æ— ¯  ¨— –¨ — —¨ ` ˚ »¨—¨ Ø ¶¨ ´ `¨¨ 21 ˜¨˛ — 8.30 . . ¨ ¨   —¨ — ¯  ¨ ¨— ˛ ˛

˛ –¨— — ¨, „ ß·´ˆ`, ˛

— ˛ †¨˝— . •¨ ¨ ¸—¨¸¨— ˚ ˛ ¨ `˛˛ ´ ¸¨¨˛. ¶ ˛˛ ˇ¨ — ¨— 22 · ¨— —¨ ¨—: & —¨ ¨˛ & ˚ — ¨  —¨— & — ˛  ¨ ¨ & ˜ ¨ »˝˛ˇ — ¨—¨ — & „¨— ¨ —¨ `¨ ¨  ¨— ¨ —  . ´ ‡— —˛ — ` —

¿¨¨ — ˛ … ¨ — ¨ — » ¨  2008 A˚¨˛— ˚ —¨ —, „¨¨ ˛ ¨— ˛ ¨——¨  ¨— … · , ˇ¨ ˛ˇ¨ ¨ ˛ˇ  ¯ —¨ ¿¨,  —  „¨— ˚— ¯ , ˚—¨ ¨— ¨˚¨˛. „¨¨ ˛ ¸—¨ —¨ ˛ —¨ ¨ , 2008 ˛ …¨ —¨ ˛ ¸—— ˛ ˛ ˇ  — — ˛ ¸ ¨— ¨—  ¨ —   ¸—¨ˇ—, ˚ — ˛¨¸ ˛ ˛ ¨  — „¨, ¨ˇ˛ ¨ ¨— ˚—¨ ˛ — ˛ ˛¨ ˛ — ˛ ¨ ¨— ˛ — ˛ ˇ˛ ¸—¨— ˛. · — ¨¨ 2008 — ¨¨ — ˛ …¨ —¨ ˛ -

¸—— ˛ ˛ ˇ  ˛ — ˛ ¨ ˛¨ — ˛: 1. ¨ ˇ˛ ˛¨ ¨ —¨  ¸ »¨ - ˚. †¨˛ ˛ ˛  1000 ¨ … ¨— — „¨¨˛ — ˛ ¸¨¨ ˛ 70.000 · . 2. ¨¨ ¨ˇ˛  — ¨ ¨ `¨¨ ˛ ¨¨ ˛ —  ˚ ˛— ¨ . 3. ´ˇ˛ ˇ˛ ¨ —¸ — ¨ — ¨—¨ — — ¸ ¨ ˛—¨ ¨ —¨  ¸ „ ¨ – ˛ - »¨ - ˚. †¨˛ ˛,  ˛ ¨ —¨ ¸˛˚ ¨ ¨—¨ ¨ ˛¨¨. 4. ·˚— ¨— ˛ ¨— ¨" `ˆ…·¯·‚ ˛ — ¸¨ 3

— »¨ 17 ¨—Ø ¨ E— —¨ ˛˛: †— ˚˛ ˜ ¨ ˝ ¨ ˛ (`ˆ…·¯·‚ ¨  ˛˚ 

 ) ¿¨ ¨ ˛¨¨, ¨ ˛ ¸˛ — ˛ 

—  — ¨ ¨ ¨— ¨ —¨ ˛¨ — ˛ˇ —¨ ¨, — — ¨ . ¨— — — —

— ¨ ¨—¨ ˚—¨ ˛ ¨¨˚˚˛ ¨, ¨ ˛ ¨ —˚¨ ¨ ¨ ˛— ¨ ¨. — — —˛ — ¨ ¨ˇ , — ¨— ¨ˇ¨¨ — (¨ ˛ ¨ ˛ ¨ˇ¨— ¨ — ¸ —¨— —¸— ), ˇ¨ ¨ˇ˛  ¨ ˛˚˛  — ˛—˝. ¨ ¨— ¨ ¨—¨ ¨˚¨¨ ¸ — ¨— ¨, —  ˛ —¨ ˇ¨ ¨ ¨¨ ¨ˇ .  ˛ ¨ , ˇ¨ . ¶¸˛ — ˛˚  ¨ ¨  — ˛¨ ˛ ˛˛ — ¨— ¨¨ ,  ˛ ¸—¨ˇ ˛ 

— —¨ 100 ¨ —¨ — ¨’ ¨ ¨, ¨¨ ˇ¨ ¨ ¨ ˛ ¨— — ¨—¨. ` ,— ¨¨ ¨ ¨, ˇ¨ ¨— ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨ —¨ —¨  ¨ —˝ ¨—, ¸ —¨ ¨— — ˛—, ¨ ˛ ˛ ˚ ¨— ¨ †—¨ ˛ †. „¨ ¸˛¨ ˛, ˛ ¨— ¨, ˛ —¨ ˛ˇ ˛ — »¨ ¨ ˛ » ¨ , ,  —, — ¨— ¨ ¨ ¨ »¨—¨ ˛... ` — ¨ ¨ ˛ ¨— ¨— ˛ ˚˚ —¸˛ ¨—  ˛ ˛¨ ˛ ` ˛, ¨¨ — ¨— ¨ ¸ ¨ ¨ ¨ ¸ ¨  ¨ ¨ ¨ — … ˇ ˛... ¨ —¨ ¨ ¨ ¨—  ¨—  ˛ ¨ »¨ ¨˛, †¨˛ , ` ¨ ˛, – ˚¨˛, » —¨ ¨, „¨¨˛ (ˇ¨   – ), ˛ ¨——¨ ¸ ¨ ¨ˇ˛ ¨ ¨ —¨, ˇ¨ ¨¨ˇ —¨ — ˛ ¨ —¨, ˚—¨  —  ˛. `˛ ¨—¨ — ¸˛ ` ˚ ¨, ¨˚¨ ¨ ˛ – —¨ ¨ ¨¨ —  ¨— ¨¨˛˛ ¸—¨¨ ¨ ˛ —¨ ß» ¸... ·¨ˇ¨ ¸˛¨¸˛, — ˚ —  — ¨— ¨ ˛ ˛ ˛ · ¨—¨. ’ ,— —¸¨ ˛ — ¨—¸¨ — ¨ ¨, — »¨ ˛¨ ¨ — ˝¨—  ‚¨˛, ¨ ¸¨ ¸˛¨¸˛ ¨ ¨¨ — — ¨ — ˛ — ˚—¨ ¨— ˛ ˛˛ ˛ ˚ — ˝¨— , — ¨— ˇ  ˛ ˜˝¨ ¨— ¨ ˇ— ˛ —¸—¨ ¨ —¨ ¨ ¨ — ¨— ˛¨. –¨ —¨ —¸— ˝¨—  ¨ — ¨ ¨— ¯, ˛ ¨ ˇ , `˛— ¨— ’ ¨—— ¨ —¨, » ¨, † ¨ ¨— „¨˚ . ˛ˇ  —  ¨—¨ — ˛ ¸ — ¨ ¸ ¨ —  — ¨ ¨ ˛¨˚— , ˛ — ˛  —˛ ˛ — ¨— — — ˛¨ ˚¨˛ ¨ ˛ ¨—   ˛¨ . — ¨ ¨ ˛¨˚— ¨ — ¨ ¨ —  ˛ — ˛ ¨— ¨ ¨  ¨ ˛ ¨—  — —¢ ¸— ˛, —˚ ¨ ¸ —¨¨ ¨—, ˛ ¨˚— ˛ — ˛ ¸ ¨ ¨—  — ¨ —,   ˛ˇ . ` ¨ ¨ — —¨ ˛¨ ¨ ‡˛, ˛ ¨˚— ˛ — ˛ »¨ — ¨— 30.225,39 ¨¨, ˛ ˚—¨ †¨˛ ˛ 12.038,57 ¨¨, — ¨ ¸˛¨¸˛  42.263,96

¨¨. · ¨ ¨ ˛ ˇ ˛ »¨, »— ˚¨ —, ¯, – ˚¨˛, – ¨—  ¨ —¨ ( ¨—˚˛ ¨ ¨— (`ˆ…·¯·‚ ˛ —¸¨ 3)

M¨ ¨ 

— ¨— ...  †—˚˛ ˜¨˝ ¨ ˛ ´¨ ¨—¸—¨ ˚˛ ¨  ¸  — ¨— ¨ ¸—¨

¨ ¨ ¨—¸—¨, ¨ ¨—¸—¨ ¨ˇ  ˛ ˚ —¨ .. „— ¨ ¨ —  — — ¨ ¨ ¨¨ ¨— ’ ¨¨ ¨ —¨ ¨¨... ¿¨—¸—¨ — ¨˚¨¨ — ˛¨, ¨ ˇ  ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ˛ ¨ — ¨ ¨—  ¨—¨,  

 ¸ ˛ ¨ ˛ ¨ — ¨,  ¨ ¨ —¨ ˛ ˛ —¨, ¨¨ ¨— ˛ — — ¨ ¸ — ¨— — ’ ¨ ¨ ¨ ¨ ¸—¨ — — ˛ ... ´¨ ¨—¸—¨ ˚˛¨ 

¸  — ˛ ¨ ˛˛  ¨ —  ¸¨ ˛ —— ¨ ˚—  ,  — ¸— ˚—

 , ˛˛ ˛ — ¸˛˛ ¨¨ ¨¨ ¨ ¨ ˇ ¨ ¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ˛ ¨  ¨  ˚ ¨ ß ˛¨˛ ˚ —¨...

† —¨ ˛ ·ˇ—˛ — ¨˛ ,  ¨- ¨-  ¨, ¿ — , ˛ ¨— ˛ ... † —¨ — — ˛— —˛ ¨ , — — — —˛ ¨ , ˚ —¨ ¨˚ ¨ ¨— ˛ ¨¨ ¨˛ ... ¿ ˇ¨ ¨ ¸ ˇ¨¨ ; •¨ ¨ˇ˛ ¨ —¨ ˛ —¨ —¨  ˛ ¸ ¨ ¸ —¨, — ¨ ¨ ¨ˇ˛ — — ¨ ¨ —¨: ß ¨ ˛ ¨— ˛ ˛ˇ¨ ˛ ·¨¸¨ ¨ ˛ —˛ ˚—¨ ¨ —  ˛ … ¨ ‡˛ ¨ — ¨ ¨— —¸  ¨ — ˚ — —  ¿ — ¨—¨ ˚—¨ —  ˚— 

 —— , ¸—¨— ¨ ˛ : ß— — — — ˛ ¨ — , — — ¨ —˛ — ˛— ˝¨ ¨ — ¨ — ¨ ˛ ¨˛ — —¨ —, —   — (`YNEXEIA ˛ . 4)


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 2

— ¨ ˛ ˛˛ …— . ˚¨˛ O A ˛ ´ —

˛ ˛ ˛ ¨ —— …— ¨ ˚¨˛ , ¨— — ˛ ¨¨¨ ¨ — ¨ ¸¨: ` ¨   ¨ ˛ ¨˚ ¸ ¨—  ˚— ¿¨¨¸—

—  ¨— ˚ .

´  — —¨ ¨ ´ „˙`´ »‚¯. ´…„„¶ 3˛  —¨ ` — ˚— ˛, — ˛ ¨ ˛ ¨ ¨— ˚˛ ’ ˛ ¨ ¨˛ ¨ ¨  ˛ ¨. „— — —¨

— ˛ ¨ — ˚¨ ¨ ¨ ¸ 

˚—¨ ¨  ˛ˇ˛  ¨— ˛ ˝˛  . ´

 ¨

¨ ¨ , — — — ¸ ¨ ¨¸—¨  ¨— ¨ ˝˛ — — 

. ´’ ¨ˇ

  ˇ¨, ¨ — ¨ ¨—¨ ’ ¨— — ˇ— ¨ ¶¨ — ¨

¨— ¨ . `’  ¸  ¨˝¨, ˚—¨—  

¨,

— 

¸ — ¨ ’ ¨¨  ¨˛˚ ¨ . ¿˛ ˚¨ – —˝ — — — ¨ ¨ ¨ ¸ , ¸˛. ¸ ¨¨¨ ¨— ¨ ¨ ˝, ˛ — ¨— 

 †—¨ —¨ ¨—  ˚¨¨ , ¨ ¸ — ¨— — — — ¨  ˛ ˛ — ¨— ¨ ¸  ˛. „— — ¨ ¨ — ˚—¨ — , ˇ ¨ ¸  , — ¨— ˚¨ ˛ ˛ ˝˛—¨ — — ¨¸ ¨ ... „— — ˛ ˇ˛ ¨ — ¨  — ¨ ¨ , ¨— ˚—¨ — — —¸— — , ¨ ¨ — ¨ ’ ¨—. `’ ¨ 

˛ ¨ ¨— ˛ ˇ˛ ¨ ˚¨— , ’ ¨ˇ

 ’ ¨¨ ¨— — „´ ˛˚¨— . „— — ¨ — ¨ —¨ ¨ — ¨ ˛ ¨ ¨, ’ ¨—  ¨ ¨ ¨— ˚¨ ¨— ¨ ¨. „¨— ˚˛ ˛ ˚ ¨ ˛, ¨ — ˚˛ ¨ ˛ ˝˛—¨ — ¨— ˛ —¢ ˛ ˛ ¨. ‡ ¸ ’ — ¨ ˛ ˝˛—¨ , ¨ ¨— ¸

¨—  ¨ ¨ ¨  — ˚— ... „¨— ˛ ¨ ˛ ¨ ¨˛ ˛ – ¨ ¨ ¨ , — ¨ ˚—¨ ˛ — ˛ ¨ ¨ ˇ¨ ¨—. `˛ – ¨ ¨ ˛ ˚¨ , ¨¨  ¨ — ¨—

  — ¨— ˚—¨ — ¨  —

¨ —. ¿¨ ¨— ’ ¨¸ —¨ , †— ˚˛ — ˛ »¨— ¨, — ¨ —  —¨ ˛ ¨ ¨’ ˛ 

— ¨. „— ¨—

— ¨˝¨ — ˚—¨ —¨— ,

¨¸ ¨ ¨ ¨—, ¨ ’ ,— — ! »¨ — ˚—¨ — —¨ ˛ — ¨ — ’ ¨˚— ¨, ˚— —˛ ¸ ˚— ¨—, ˚—¨’  ¨˚— ¨... „— ¨— ˛ ¨ ¨ , ¸ ¨ ¨ —, ¨ ¸—¨˝ ˛ , — ¨ — ¨ —. — —¨

—  ¨ ,  ˛ ˇ˛ ¨, ¨ ¨ˇ˛  ¨ ˚— ¨— ¸— ¨. †—’ ¨ ¨   ¨ , ¸ —   ,

¨ ’ ¨— — ¨¨ , ¨¨¨ • ! ·— —  ¨ ¨ ˛ ¨˚— ¨ — ˛, — ¨¨ ¨— ˛ , 

¨— ¸ ˛... ¨ — — — —¸ ,  — ˚— — ¨— ¨ ˇ˛ ¨ ¨˛, ˚— —˛ ¨ ˚— —. `

¨¸ — ¨ ’ — ¨ˇ˛˚˛¨ ¸ , ˚— —˛ ˇ¨ ¨ , ¨ ˇ  ¨¨ ¸ . „— ¨¸ ’ ’ ¨ , ¨’ ¨’ ˛ ¨¨ , ˇ¨ ˚  ¨ ¨ ˇ¨ ¨ — ˛ ¸ —¨ . ¿˛ ˚ — ¨— ˚ , ¨ ˚—¨ ¨ ¨˝ —, ¨ ¨ —¨˝ ¨ , — — ˚—¨ ¨ ¸ —. `¨ ˇ˛ ¨ ¨ ¨ , ˛ ˇ — ¨ — ¨ ¨— ˚¨— ˚—¨ ˛ ˚ ¨’ ˇ— ¨. ´

¨  ¸, ˛ 

 ˚— ˛ —

¨ ¨ — ¨ˇ˛ 

 ¨— ¨ — ˚˛ —. —  

¨ , ¨ ¨ ¨ ¸ ˚— — ¨— ˛ ¸—˛  —¨ , 

— ˛ ¸ ˛. —  

¨ ˛ —¨ ¨ ˛ ¨ ˛ ¨— ¨ ˛ ¨˚ — ¨ ˚—

¨ ˚¨ ˛. ” 

 — ¨ ˇ ˛˚˛ ¨ ˚—¨ —, ¨ —  

˛ — ¨ — ¨ ¨ —; „¨— — ˚—¨ — ¸— ¨ ˛ ˛ ¨¸—¨ — ¨ — ˛ 

 —¨ ’ ˚ ¨ — ˛ ¨˚ — ¨. ·— — ˚—¨  ˚ — , —¨  ˛ ’ 

,

¨ ˛ ¨

¨— ¸ ˛ . †—¨— — ¨ ¨—¨ ¨ ˛ — ¨ ¨ ˇ˛ —, ˇ¨  ¸ — ¨ ¨ ¨— ˇ¨ —˛ —. (¶  —¨  

 )

· ¨— ª— ·¨—  ˇ ¨  ˚˚— , —¨ ¨— —   — ¨ ¨ ˇ ˚—¨

ˇ¨¨ ˛ ¨˚¨ ˛ ˛ ¨ ˛ ¨ ¨— ˚—¨˚—¨ »‚` …‚„. „ˆ‚„„¶. ´¨ ¨—¸—¨ ¨— ¨ ˚˚ —¨ ˛

߶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… ·¸— ¸¨— ¨ `˚ »¨ —¨ ˇ˛ ¨ ¨ˇ ¸— ˛ †¨— ¨: `¨ 18 ´.„. 105 53 •¶…

ˆˇ ` ¨—˛ ·—˛ : –¨ Z¨ ˛ - †—¨ ˛: ¿¸ ` ˚

˚. –¨¨¨ 44 ´.„. 175 63 - ´˛. 210-9719095 ˆˇ. ·˛ — ¸¨ : »¨ . ¯¨—¨ ˛ · ˇ. »¨¨¨ ˛ ´¨ — ¨ : „ ¨ ·. ¿¨ ˛ ¿—ˇ— ¨ 3  ˚— ‡˛ ˛— ´˛ .: 6978478228 - 210-9966824 `ˆ…‡»·`: · — ˛. 6  - · — ˛. 12 

¿   ` ˚

¨— ˛ · ˛ — ¸¨ ·¿‚´ˆ¯‚·`

–¿´‚`·‚`

& ¶ »‚…… ·„¶ ( ˛ …— ¨ ˛ ¿¨ ¨˚—˛)  ´˛¨ ˜— — ˛ ¿¨ — ˛— ¿¨ . & ¶ ¿…†‚˙´ »¿‚…ˆ”¶ (˚˚ ˛ ˛ ¸¨ ˛ –¨ —¨ ˛), —¨ ` ˛ …˛—¨˚˚ . •¨ ˚ ¨˛˛—¨ ¨— ¨ ¸  . & »·”·´¶` …. »‚¯·”„„¶` ¨ ˛ ¨ —¨ — ¨ ¿¨ — ˛— `¨ ˚˚—¨ ˛ — ˛˛ ¶/ˆ. & ¶ …‡»¯¶ „»ˆ… (˚˚ ˛ ˛ ¸¨ ˛ –¨ —¨ ˛) ˛ — ˜ — ˇ¨ —¨. & †·˙†‚` ¿·´†‚……„¶` ¯¨—¨ ˛  — ¨ ´˛¨ — — ·— ˛ ¿¨ — ˛— ˇ  . •¨ ˚ ¨˛˛—¨ ¨— ¨˛ ¨¸—¸—¨.

& »…”¶` »†‚´¶` •— , ¨— ˛ ˛ »‚”‚. & ¨¨-»…”¶` ¿¿‡†‚……¶` ¨— ˛ ˛ »‚.

†·……¶`·‚` & ¶ …… ˜`´„¶ …— . ¨ ˛  ˛ ¨—¸— — —. & ‚˙……¶` „‡·…‚`”¶` (˚— ˛ ¸¨ ˛ –¨ —¨ ˛) ¨ ˛   ¨—¸— ¨˚—. & `´·”‚` …ˆ˜…´„¶` ·. ¨ ˛  ¸ ¨—¸— ¨˚—.

†»‚ & `´·”‚` »¿„‚´¶` (˚˚  ˜  ¨) ¨ ˛ ˛ •…`‚ »¶´˙„ †¨¨¨ ´—˝˛ —¨. & »…”¶` »†‚´¶` •— ¨ ˛ ˛ ¿·”†‚ …‚„¶˜„¶

˛ ˚—¨ †¨˛ ˛. & …´˙…¶` ´ˆ””‚…` ( ¿¨¨˛—¨) ¨ ˛  ¶¨ — ˛ »¨—¨ †—¨¨ ˛ ¨ ¶¨ —. •¨ ˚ ¨˛˛—¨ ¨— ¨ ¨˚ .

•…´‚ & ¶ »‚ …. „ˆ‚„„¶ ˇ¨ ¨— ¨˛  — ˛— —¨ 82  . & †‚˙†` ··„¶` (˚— ˛ †¨ ¨—¨ »— ¨ ¨ ˛) ˇ¨ ¨— ¨˛ ˛ ˇ˛ ¨ ˛— —¨ 42  . & …‚„` ´…„„¶` ˇ¨ ¨— ¨˛  —

 ˛— —¨ 77  .

¿ ¨ˇ— ˇ˛ ˛ † ˛˛ ¯ — ·— »¨ —¨ ˇ¨ ¨ ˛ —¨ ¨˛ ˇ—¨, ˚—¨— ¨ ˇ˛¨ ¨ ˝ ’ ¨ˇ ¨ ¨¨ ˇ—¨. ˙ ¨ ¸ ¨ —  —¨ — ¨’ ˚¨ ,  ˚

˛ ˇ˛ ¯— ˚—¨ ¨   ’ ¨ . ¶ 25˛ ‡ — ˛ ¨ˇ— ˛ ¨  ¨—  ˛ ¨ ˚

˛ ˛ • »— ˇ¨. • ¨ ¨ ¨

¨ • ˜ , ¶—, ¨ ¨— ¨— ¸— — 

¨ ¸—. ¶ ˚—˛ ¨˛ ˛ ¨  ¨˚¨˛ ˛ ¨—  ¸—¨¸¸ ˛,  ¨ —¨ ¨—˛ ¨ ˛ ˛ — ¨ ¸

¨ ˇ˛ —¨ ˛ ¨ ˛ ¨¨ — — ˛ ¨ — ¨ ¨ — ˛ ˛  — —¨ ’ ¨˛ . ´ , — ¨ ˛ ˛ — ¨ ˛ ¨ ¨ ¸— ¨  , ˛ ¨¨ ¨ ˛, — ¨ ¸˛¨¸˛ ˛ 25˛ ‡ — 

¨ ˛ ¨ ˚

˛ ˛ ¯— ,  ¶—,  ¸— ¨ ¨ ¸—¨ ˛ —¸¨— ¨ ¨ — 

¨ ˇ ¨— — ˛ —  — —¨ — . · —,  ¨ ¶— ¨ ˛  ¨ ¨— ¨ 354 .¯. ¨— ¨ ˚—¨ ˝ ˛ †

˛ ˛ ¯— — 25 ‡ ˛. ¿ — ¨— ¨ —¨ ¨—¸—¨ ¨ ¨ ˇ ˛ ¨˛ ˇ—¨, ˚—¨ ¨ ˛ ˚¨  — ¨¨ ¨¨ ˇ—¨. ¿ ˚

˛ ˇ˛ ¯— ˚¨  ¸ ˛ ¨, ¨ — ¨— ˚ ¨ ¨— — ¨. » `˛— ¨ 22-12-2008 ´`‚–‡¶`

 ·  ‚˛ ´ ˇ  ’ ¨ ¨—¨ ˇ ¨  , ¸ 

¨˛ ¨ ¨ˇ— , ¨ —¨ ¨ ˇ¨ 

¸ . •¨  ¸ ˛ , — ¨ »¨—¨ ¨ —¨ — ¨ ¨ ˇ¨  ¸  ’ ¨ ¨ ——¨ ¨ —¨. ¨ ¶ ¸˛ ¨¨— ¨ — ¨ ¨ ¨ ˛

·—¨—¨ , ˚—¨ ¨ ˛ ¨— ˇ , ˚ ˛ »¨—¨  ‚ ˛ ¨— ‚˛ ˛¨ ¸ ˛ ——¨ , ˚—¨ ¨ ¨ — ¯—. ¿ ¨   ¨—  ¶ ¸˛ ¨—  — ‚˛ ¨ ˇ˛ ˛ ¨˚¨—¨ ˛ ¿¨ ¨˚— ¨ —¨ ¨ — ¨ —¨ ¨¨, ¨ —¨ — ¨ ˝˛—. —¨˛  ¨¨ ¨ , ˇ¨ ¨ ¨ ¸—¨ ¨— ˝˛˛ ¨ ˛ »¨—¨ ¨ ¸ — —¨. ¶ »¨—¨ — — ¨ ¨— ¸ ˛ ¨¸˛ ˛ ¨ ˚—¨˝— ˛  ¨—˛ ˛ ˛ ¨—  ¸

 ¨ ¸ —. ¨— ¨—  ¶ ¸˛ — ¨— ˛ »¨—¨  ¸  ¨ —¨ ¨.  , — ˚ — ¨, ¨ ¯— ¨ ¨˛ ˛ ˛

, — ¸¨ —  — — ¸¨¨— ˛ ¸—¨ ¨ . ·  ‚ ˛ ˚ — — ¨— ˝˛ ˛ ¨ 

¨— ¨— ˚ —¨ ¨ ¸ — —  —¨ ¨, ˚—¨— ˇ ¨ ˚˝—¨ ¨ ¨ —¨ ¨¨ ¸ — ¨— ¨, ¨ ¨— ¨ —¨ ¨˝ . ¨— ¨—  ¶ ¸˛  ‚ ˛ —¨ ¨ ¨— — ‚ ˛  ¸ ˛ »¨—¨ , ‚˛ ¨ ˛ ¨ ¨ ¸¨¨—  — ¨—  —¨ ¨— ¸— . ” ˚—¨ ˛ ˚¨ ¨¨ ¸ ˛ , — ¨— ¨ ¨¨¨ , ˚—’ ¨ ¨— ˇ¨ ¨ ¸—¨¨ — ¨ ’ ˇ¨ . » `˛— ¨ , 22-12-2008

´`‚–‡¶`

^ ‚˙`¶˜ †·˙†. ¿·´†‚……„¶` .......................................................... 50 ^ ¶ …`´`‚ ˜ˆ`„¶, ˛ ˛˛ ˝ ˚ ˛ ¶”‚ ¨— ˛ „‡‚…¶` ˜˙´„¶ ................................................................... 40 ^ »‚¯”¶` ¿·´„„¶` ................................................................................. 20 ^ ‡‚†·…¶` ¶”‚„¶` .......................................................................................... 20 ^ „˙…/…` „»ˆ…`, ˛ ˛˛ ¨ ¸ ¿…†‚˙´¶ ¨— „˙…/…ˆ .................................................................................. 50 ^ ¶ …‡»¯¶ –`‚”„¶ ................................................................................ 50 ^ †‚……¶` ´ˆ„»„¶` ............................................................................ 20 ^ ¶ …‚´` ¿·‚„”„¶ .............................................................................................. 20 ^ `´ˆ` »„‡¶»¶´¶` ................................................................... 50 ^ ¶ –`‚”‚„¶ –·†‡¶ ........................................................................................... 30 ^ ¶”‚` …‚„¶˜„¶` ..................................................................................... 50 ^ „˙`´` ¨— †·˙†‚ ´`ˆ‡”„¶, ˛ ˛˛ ¨¨  »…”¶ .......................................................................................... 50 ^ ¶ …… ¯‚´„¶ .................................................................................................... 20 ^ „˙`´` ‚. …‚„„¶` ........................................................................................... 20 ^ ¶ …`´`‚ ‡ˆ„„¶ ..................................................................................... 50 ^ †‚˙†` ‚. ¯‚`´˜„¶` ..................................................................... 50 ^ »…”¶` „. »†‚´¶` ......................................................................... 20 ^ ”·‰¶` ·»». ´`ˆ‡”„¶` .............................................................. 30 ^ ¶ ¿·”†‚ „”¶ ............................................................................................... 30 ^ †‚˙†` „´·†„¶` ¿ ................................................. 40 ^ †‚……¶` ·. `¶»…´¶„¶`, ˛ ˛˛ ˚  »…”¶ ¨— •¶·`‚` ................................................................ 50 ^ ^ ¶ ††·” ‡ˆ„„¶ ....................................................................................... 20 ^ …‚„` ¯. ´ˆ””‚…` ................................................................................... 30 ^ ¿”ˆ‡˙` „ˆ‚„„¶`, ˛ ˛˛ ˚  ... 100 ^ ¶ ·‚¶…¶ »„„¶ - »˙‚¢´¶, ˛ ˛˛ ¨¨ ˛ `¿ˆˆ »„„¶ ............................................................................ 150 ^ †‚……¶` ¿·‚„”„¶` »— . .............................................................. 50 ^ ¿…†‚˙´¶` ¿·„¶` ‚¨ ., ˛ ˛˛ ˚  ¨— ¨¸  ...................................................................... 50 ^ ¶ ·”·…¶ »¿†‚´„¶ - ´‚…´˜ˆ””„¶, ˛ ˛˛ ˚ ˛ .......................................................................................................... 50 ^ „˙`´` …. ˆ†ˆ`´„¶` .......................................................................... 30 ^ ¶ –`‚”‚„¶ ‚. `¯‚… ........................................................................................... 20 ^ †‚……¶` †. `¶»…´¶„¶` .................................................................... 20 ^ …´˙…¶` ¿¿‡»‚¯·”„¶` .............................................................. 20 ^ »…”¶` »‚¯. „ˆ´`ˆ´„¶` ............................................................ 30 ^ »‚¯”¶` ·»». „ˆ´`ˆ´„¶` ........................................................... 30 ^ ¶ »‚ ‚˙`. ´ˆ””‚…ˆ, ˛ ˛˛ ˝ ˚ ˛ ‚˙`¶˜ ¨— ˚ ˛ »‚¯”¶ ¨— ‡‚»…´¶` .................. 50 ^ ¶ ¯ˆ`¶ †·˙†. `¿ˆ‚‡„¶ ......................................................................... 20 ^ …´˙…¶` …‚„. „”¶`, ˛ ˛˛ ——  †‚˙†ˆ ··„¶ .......................................................................................... 100 ^ †‚……¶` `¯‚…` .............................................................................................. 20 ^ †‚……¶` ·ˆ††. ‡ˆ„„¶` ..................................................................... 20 ^ …‚„` ·»». `¶»…´¶„¶`, ˛ ˛˛ ˚  »…”¶ ¨— •¶·`‚` ...................................................................................... 80 ^ ¶„”¶` ·»». `¶»…´¶„¶` ........................................................ 50 ^ `¿ˆ` †„”‚´¶` ............................................................................................. 20 ^ †‚˙†¶` ˜…´·`„„¶` ........................................................................ 20 ^ ¶ ·”·ˆ•·‚ ¯”‚–·ˆ - ·„¶, ˛ ˛˛ ˚˚ ˛ ........................................................................................................................ 60 ^ ¶ ‡‚»…´˙ ·„¶, ˛ ˛˛ ˝ ˚ ˛ »…”¶ .. 50 ^ ‡¶»¶´¶` ·„¶`, —

˛ ` ˚ ....................................... 30 ^ `´ˆ` ˜˙´„¶`, —

˛ ` ˚ ........................................ 50 ^ …‚„` ¯‚´„¶`  . .............................................................................. 20

ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø

` ` ˚ ¶ ¨ — ^ …‚„` ¯‚`´˜„¶` †˚. ........................................... 50 ^ ¶ –`‚”‚„¶ –ˆ”†„¶, ˛ ˛˛ ˝ ˚ ˛ ¿…´·”¶ ............................................................................................... 50 ^ ¶ –`‚”‚„¶ –ˆ”†„¶, ˛ ˛˛ ˛ ¨¸˛ ˛ »‚` „ˆ‚„„¶ ........................................................................................... 20 ^ †‚……¶` ˜…´·`„„¶`, ˛ ˛˛ ˛ ¨¸˛ »‚` „ˆ‚„„¶ .............................................................................. 50 ^ †¿¶´` ˜…´·`„„¶`, ˛ ˛˛ ˛ ¨¸˛ »‚` „ˆ‚„„¶ .................................................................. 50

ø ø ø ø ø

` ` ˚ †¨— ^ ·ˆ††·”` ¨— ‚„´·‚…¶ ¿·‚„”„¶, ˛ ˛˛ ˚ ¨— ˇ—  ............................................................. 50 ø

` .. » ¨ ^ ¶ — ˚ —¨ …´˙…¶ †. »¿†‚´„¶ 

˛ ˛˛ †·˙†‚ˆ ¨— ˛ ·”·ˆ•·‚` »¿†‚´„¶ ....................................................................................................... 150 ^ †¿¶´` ¿”. ˜…´·`„„¶` ˛ ˛˛ ˛ ¨¸˛ »‚` …. „ˆ‚„„¶ ............................................... 150 ^ ‚˙……¶` ¿”. ˜…´·`„„¶`, ˛ ˛˛ ˛ ¨¸˛ »‚` …. „ˆ‚„„¶ ............................................... 100 ^ ¿”ˆ‡˙` …. „ˆ‚„„¶`, ˛ ˛˛ ˛ ˛¨ »‚` ........................................................................................ 100 ^ ‡¶»`•·…¶` ‚. ¿¿‡»‚¯·”„¶`, ˛ ˛˛ ˇ¨  ˚˚  ........................................................................ 50 .. »¨  ¨— — ˇ¨.

ø ø ø ø ø

`˛ · — ¨ » ¨ ^ `˛ ˛¸—¨ ˛ »‚` …. „ˆ‚„„¶, ˛ — ˚ —¨ ¨— —— ..................................................................................................................... 450 ^ `˛ ˛¸—¨ …‚„”ˆ ·»». ´…„„¶, ˛ — ˚ —¨ ¨— —— ......................................................................................................... 350 ^ ¶ †·˙†‚ „”¶, — ˛ 

˝ ˚ ˛ „˙…/…ˆ .................................................................................. 50 ^ …´˙…¶` †. »¿†‚´„¶`, — ˛˛ ˛ ˛¨ ·”·ˆ•·‚` .............................................................................. 100 ^ †·˙†‚` ‚„. ¿·„¶`, — ˛˛ ˚  .............................................................................................................. 100 ^ „˙…/…` ¨— †·˙†‚ ´`ˆ‡”„¶, — ˛˛ ¨¨  ·»»…ˆ¶” ................................................ 100 ^ †·˙†‚` ». ¿·†‚……„¶`, — ˛˛ ¨ »‚¯”¶ ........................................................................................... 50 ^ ¶ ¿†˙… »‚¯·”„„¶ - ¿·†‚……„¶, — ˛˛ …‚„. ´…„„¶ ...................................................................................... 50 ^ ¶ ·””¶ ·»». ´ˆ””‚…ˆ, — ˛˛ …‚„. ´…„„¶ .............................................................................................................. 50

ø ø ø ø ø ø ø ø ø

T · ˛ —¨ — ` — ¨— — ˇ¨   ¨¨¨ ¸˛ ¨ˇ ¨—   ¨  ¸˛ ˛—˝ ˚ ˛ · —¨ ¨ —¸˛ ¨ ¨—  ¨—  • ¨—˝— — — ˚ —  ˛ ˚—¨ , — ¸   —˛ ¨˚¨˛   ˛ ¨ —¨ ¨ ¨¨ ˛ .


߶ ˜˛ »¨ —¨

— »¨ 17 ¨—Ø ¨ (`ˆ…·¯·‚ ¨ ˛ —¸¨ 1) ¨ ¨—˚˛¨) ¨—¨ ¨— ˛—, ˇ¨ ¨ 679 , ¸˛¨¸˛ 1358 ¨¨, ¨ — — ¸ ¨   — 3,2% ˛ — ˛. …¨ ˇ˛  — ¨ ¸¨ ˛; ¿ ¨ ¸¨ ˛; · ¨— ¨— ˛ˇ —¨ . ·— ¨— ¸ ¨ ¨ ˛ ˛ ¨ —¨ — ˛ ¨ ˚ ¨—  ¨ ¨ 80 — —¨ ¨— 

’ ¨ ¨ —¨¨ ¨— ¨— ¨ ¨ ˚ ¨— (»˚¨¸ ¨, ˚ ¨ .); ` ,— ¨¨ ˛ ˇ ˛ ˛ˇ  ˇ¨ ¨˛ 

¨¨ ˛—  ˇ — ˛ — —¨. ´¨ ¨ ¨ — — ¨ ¨— ˝¨ — ¨ ¨¨, · — ¨ ˛ ˜¨˚ — ¨ (˜¨ ˝ .), ¸  ¨ ¨¨ ¨˚¨¨ — ¨— ¨ — ¨¨ ¸ ¸—¨— ¨ ( ¨ —¨ — — ¨— ¨ ¨ — ), ¨ — ¨ ¨ ·  — ¨— ¨ˇ¨¨ ·¨—¢ ¨— — 7 » ¨ —  ¨—ˇ  ˚ —— ¨ ¨ — — ¨— — . ` ˚ — ¨ ˛ ˛ ˇ  — — — ˛ ¨ » ¨ —, — —¨¸ 38% — — ¨— `˛— 10 ¨ 62 — —¨. †—¨ ¨ ˛ ¸˛— ˚˛ˇ— ˚ — ˛, ¨ ¨ ´ ˚ ¨— »¨ ¨˛ — ¨— ¨—  —¨˝ ´ — ¨. ´¨ — ¨  ¨¨ — ¨— ¨ˇ¨¨ ¯— —¨ — ¨, ˛¨— — — ¨ — ¨ — ¨— ˇ— ˇ¨ ¨¨˝¨ ¯— —¨ —  ¨ —  ¨—¨  ¨  — ˛ ¨ » ¨ —  — —¨ — ˛ ¨ , ¨ ˚—¨ — ˛ ˛ ˛ ˛¨ ¨— ¨¸—¨ ˛. …¨ ˛—ˇ— — ’ ¨¨ —¨ ¨  ¨ ´ , ´ ˚—¨ ˛ ., — ˛ ˛ ¨ ¨ˇ¨¨ ¯— —¨ —. · —  ˇ¨ ˛ˇ¨ — ˛ ¨ ¨ ¨ ˚—¨  » ¨ , — ¨— — — — ¨— ¨¨˚˚¨ —   —   ¨ ¨— ¸—¨ ¨ — ˛ ¨ ˛: ßarz-i-haraci, ¨¨˝¨— ߸¨˛ ¨¨ ˛ˇ˛ ¨  ¨— — ¨ — , ˚—¨ ¨ ˛ — ¨—¨, —¨ ¨ ¨¨¨ ˛ — ¨¨ — ˚˛. — » ¨ —, ¸˛¨¸˛, — ¨  — ¨—¨, ¨ —ˇ ˛  ¯— —¨  — ¨ ˛ ˛˛ —˛¨.  ˇ — — ¨  ¯ ¨— » ¨ ˛— – ˚¨˛.

—— , — ¯ , ˚—

 —  — — » ¨ –¨ — ˝¨— ¨¨— ˛ ` ¨

‚¨˛ ¯¨ , ˚— –¨— ˛ ¨ ˛ — 

 (¨ —¨) ( — —¨)

‚¸— ˛ 1) »  (» ) 2) †—˚˛ ´——˝¨ 3) »¨ ˛ »¨ ¨ 4) „¨˚¨ 5) `—¨ ´——˝ ¨ 6) …— ˛ „ ¨ 7) » ¨ — » ¨ ˛— ˛-†—¨ ˛ –˚˛ 

”— ¸ ¨ —¨ ( — —¨)

1 10,5 3,5 1 5 8

1 2 1

16 6 3 6

 ˛ ¸˛ ˛  ˚—  ¶¨ — — 23-11-2208

ß— ¨ — » ¨ 

¨— †—˚˛ ´ — »—¨ —˛ ¨¨¨ ¨ ` ˚ » ¨—¨ ¶¨ —

H —¨ ˛ ¨ ˛ ˚˛  — ¸ ¨— — — — ˛ — ˛ ˝˛ ¨ˇ¨ ¨ ’ — ˛ ˛ ¨ — ¨¸¨ ¨¨ ˛—˝— ¨ ˇ —¨ — — ˛¨, ¨ ˇ ¨  ¨ ¨  —  ¨ ˛ »¨—¨ ˛ — ˛ ¨¨¸ ˛ ¨— ˛¨¸˛  ˛ ¨ —¨ ˛ ˛— ˛ — ˛ ¨¨¸ ˛ ¨ ˛ ¨— ˛ —¸ — ˛¨. †—˚˛ ´ — , ß˝¨ —    ¨ ¨—¢ ¸ — ¨ — —¨ —, ¨ ¨ ¨ ¨— — ¨ ˛¨¨ — »¨ ¨

 ¨ ¨ ¸˛— ˚ –¨˚˚˛ ¯¨˝˛¸¨ ˛ ¨— ˛ —¨ ˇ , ¨ — ¨— —  ˛ ˝˛  ¶¨ — ¸—¨ ¨— — — ¨ ˛ ¨— — ˛ —˚ —¨ , ¨¨ —¨ —¨ ¨— ¨— ¨— — ˛ ¨ —¨ ¨ˇ ¨  — ¨, —¨ 

— ¨. †—˚˛ ˛¨ ¨ ¨ — ¨ ˇ  — ¨

¨— ¨¨. ¶ ¨ ˛, ˛ ˚ —¨ ˛ ˛, ˛ ¨ ¨ ¨˛˛ ¨——¨ — ˛ ˝˛, ˛ ¨¸˛ — — ˛ ¨ ¨— ˛ ¨˚˛ —¨ , ¨ ¨ ˝˛ ¨ ˚ — ¨¨. ˆ˛ ¨ ˛˛ ˛ ˛ ˝˛. ‚¸˚ ¨—   —¨ ¸¨ ˛ ˛ ¨ ˛, —  — ¨¨——, ¨ ˛

7

¨— —¨. †—˚˛ ´ —  ˛ ¨¸— ˛ ¨ ¨— ¸—¨ ˛  ˛ ¨— ˛˛ — »¨ ¨— — ¨¨¸ — ˛  ¨ — —. ´¨˚ ¸˛ — ¨ ¨— — — ˛ ˝˛  ¨¸—  ˚˛ ¨ —  ¨ — ¨¨ — ˛ ˛  ¨ ˚¨ . ¶ ˛— ˛ ¨¨¸ —¨ ˛ — ˛ ¸ ˛¨ ˛ ˝˛ ¨¨ ˛˛ ˛ ˝˛ . ˛ ¸ ¨  ¨— ¨ ¨˝˚   —¨ ¨. ¶¨ ˚ ˛ — ¨ ˛ ¨— ˛ ¨¨ ¨— ˚ — ˛¨ ˚—’ ¨ — —¨. ·   ˛ ¨¸— ˛ ˛  — ¨¨˚¨— CD, ¨  · —— —  ` ˚ »¨ ¨— ¨—¡ — ˛ ˚¨˛ — — »¨, ˇ , ¶¨ — ¨— ¨ . `¨ ¨— —¨ ¨ ¨ ¨ ` ˚ »¨—¨ ¶¨ — ˇ¨ ˇ¨ ¨ ¨— ˛  — —  ¸ — `·‚`´… ¨—    ¨— ¸—˚¨  ˛ ˛— ˛ ¨¸—¨, ˚—¨ ˛ ˛ ˚ —¨  ¨ —¨ ¨ ¨— — ¨. ´ — — — ¨ ˛  ˛ ¨ ˚ —  †—˚˛ ´ — ¨— ¨ ¨¨  — ¨¸—  —  — ,  ¨ˇ˛ ¨—  ˛ ¨ ˛˛  ˛ — ˛ ˛ —¨ ¨ ¨˛ ¨ —˛ ¨¨ ¨¨ˇ˛ ˛ ¨— ¨¨¸—˚¨ ˚—¨  .`ˆ…”

29

31

11

»¨ ¨˛ — ˚— †—¨

˛ –˚˛ , ¨ 

¨  — » ¨ , ¨ ˛ — ¸— —˛—¨ , —¸— ˛ — 

¨ — ,  ¨  —¨ — 

1) 2) 3) 4)

»

¨ — …¨ — , – ˚¨˛ ¿¨¨ -†—¨

˛ , † 

ˇ¨ ¨ — ,  ˛ „¨¨ †—¨

˛ ‚¨

— — (†—¨

— ), †—¨

˛ – ˚¨¨ ˛ ‡˛˛ ˛ »¨¨ — , »¨

˛ ˚ ˛ „ ¨ —¿— 

»

¨ — ¨ —¨ ”— ¸- —¨ „˛ — ¨ ¨ ( — —¨) ¨ ( — —¨)1) `¨ 

¨, ˚—

—¨  ¨ ¨ 

»

¨˛ — 2) `¨ 

¨ 

 — »— ˚¨ — ¨ ˛ — — » ¨ 3) `¨ 

¨  — –

 , ¨ ˛ — ¨ —

4

40

4

0,5

16

20

12,52,5

`ˆ…”

4

32,5

60

6,5

0,5

¯¨¨ — 2600 ¨ ¨ $ ` 

— — ¨  –

 .

»— ˝ »— ... & ˛ - ¨ ˛ –˛ ˚-¨—  ’¨,

¨ ˛ -¨ — ˛ ˇ ’ ¨ˇ —¨ —¨ ¨. & ` ¨—, ¨ ˇ ˇ¨ ’¨ ¨ ¨— ˛ ¨ — ¸—¨, , ˚—¨ ’  ¨ • , ¨ ’ ’ ¨ ¨ — ¸—¨. & ´¨ ’ ¨ ’— ˚—¨ ˚¨, —  ˝—— —, ˛ ¨ ¨ —¨ ’¨ ˛¨, ¨¨ ¨— ˛ ˛. & `¨ ¨  — —  ¨ ¨ ¨ —, ¨  ’ —¨ — —¨ ¨¨—  ˛. & • , ¨  ˛ –˛ ¨— ¨  — ¸—¨ —,  , — ˝ ¨ , — ˚¨ ˇ¨ ˚ —. ` — 2008

`´ˆ` ˜˙´„¶`

 —— ¨  ˛ ´ ¸¨¨ ˛

˛ ¨¨¨ ¸˛ ˛ „ — ¨— ——, ˛ ¿—— — ˛ ¨¨ ¸ ˛ ˛ „˛ ˛ —¨˝—  ¨ ¨¨ , ¨ ¨—ˇ¨  —,  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨˚¨— ¨ ¨ —¨ ¨ ˇ˛ , ¸˛¨¸˛ ¨ ˛ˇ˛, ¨ ˇ—¨, ˛ ¨˚¨— ¨,  .¨ ., ¨ —¨ ˇ ¨¨ ¨—   ¨  ¨. „ — ¨ ˛ ˇ ˛ — ’ ¨  — ˛ ¨¨¸ ˛ ¨, — ˛ ¨¨¸ —¨ ˛ — ˛ ˛ „˛˛, ˛ —¨ ˚  ¨ ˝¨— ¨  ˚¨ ¨— ,   ¨¨ ¨—  ¨˚ ¸— ˛. — — ¨——, — ¨˚ ¸— ˛ ¸˛¨¸˛, ¨ ¨ ¸— ¨ —¨ ¨  —  ˛ ˛ , — ¸ ˛ — ˛ ˛ , ¸— ¨˚—¨ ¨— ¸ ¨˛ ’ ¨  ¸—¨¨ , ¸˛¨¸˛ ˛ ¨ — ¨¸¨, ¨ ¨ ¨ ¨ — — ¨, ¨ ¨—¢ ¸ — ¨ — ¨ ¨— ¨ ˚—˝— ˛ ˛ ¨ ¨—˚¨¨ ¨— ˇ˛¨¨. ‡  — ¨˚ ¸— ¨¸ ˛ „˛— ˛ ¨ — ¨¸¨ ( ¨’ ¨  ¨—˝ — ˚¨ ), — ¨— ¨˚ — ¨— ¨¨ — — —

 . ‰  ¨ — — ¨— ¨ ¨˛¸ —¨ ˛—  ¨, ¨ ¨—  ¨ —  — , ¨ ¨ ¨ ¨˚ —˝ ¨— ¨ ¨  ¨— ¨—— ¨˛¸˛¨ , ¨ ˛ —, ¨ ¨ ¨ ¨— — ¨ ¨ ’ ¨ —¨ ¨. · ¨ — ¨˛¸ —, ¨˚¨˛— —— ¨— —, ˛¨ ˚ —¨ ¨, †—˚˛ ´ — . `— »¨ ¨— ˚ ˛ˇ˛ ¨¨ ¨— ¨ ˇ˛ , ¨˚ ¸  ¨— ˚  ¨ ˇ — ¨, ¨¸— ¨, ¨—¨ ` ¸¨ , » ¨ ˛, ¯¨˝˛¸¨˚˚˛ ¨— ¨ , ¨˚˛  ¨ ˛ ¨¨. ¶ ¨¨ ˛— — ˛ ¨ ¨ ¨˛˛ —¨ ˛ ˛ , — ˚ —¨  — ¨  , ˛ ˛ ¨ ˚˚¨ ¨¨ — ˛ ˛¨ ¨— ¨ ¨—˛¨ ¨¨ ˛¨ , — — ¨ ¨— — , ¨˚ ¨ ¨ ¨ —˝ ¨ ¨˚ ¸¨ — ¨˚¨˛ 

¨ — ¨¸. ß» ¨ —¨ ¨— ¨— ˇ¨ — ¨ ¨˚¸˛ ¨¨¨ — ¨— ¨˛ 

— ¨ ’ ¨˛. ¶ ¨ —  ¨  ˛ ¨¨ ¨ ¨ —¨ — ¨— ˛ˇ ¨ —— ˛ ¨ ˛ — ˛ — ˛ —— —— ¨ ˛ ¨ ¨ »¨—¨ ˛ ¨¨¸ ˛ ˚ ¨ ˛ ¨ — ¨¸¨: ß´’ ¨˛¸—¨ ˛ ¨¨ ˛

¨— ¨ —¨ ˛ ¸ ˛

˛ ˇ¨ ¨— ¨˚¸ ¨—  — ¨ ˛ — . ˛ ˛ — ˛ ¨¨¸ ˛ — ¨ †—˚˛ ´ —  ˛ ¨˚¨ ˛ , ˛

¨ ˛ ¨ ¨’ ¨ ¨— ˛

˛  ¨˝—  ¨ ¨—˚¨ ¨˚ ¸— ¨— ˚¨ ¨— ˚ —¨  . ` ˚  ˛ ¨  —¸—,  ¨ ˚ ˛ ¨— — ¨ ¨ ¨ ¨ ˚˚¨— ¨ —¨ —  , — ¨ ˇ˛ . ´¨ ˛ ¨¸—˛ ¨ , ˛ ¨— ˛ ¸˛ ˛ ˛ —¨ — ¨ . ˜—— ¨— —,   ¨¨¨ ˚—¨ ¨˛ —¨ ¨ ¿—— — ` ˚ »¨ ,  —¨ ¨—  ˚ — ˚—¨ ,— ¨ ¨ ¨˛ ¨ . »¨  ¨¨  ¨ — : £ ¨ ¨ ¨¸ ¨ , ¨ ¨ ¸—¨ ¨ ¨— ¨ ¨ ¨¨¸ ¨— — ˛ —¨ ¨ ¨ ¨—¨ ¨— ¨ ¨ ˛ ˛ ˚ —¨. ·¨—— ¨ ¸ —¨ †—˚˛ ´ — ¨— ˛ ¨—— ¨ ˛ ¸ ˛ ¨  ¨—˚ ¨ —  ˚ ,  ¨— ˛— ¨˚ ¸— ˛,  ¸¨— »¨—¨ ¨— , ˛ ¨˚ — ˛ ˚—¨ ¨ ¨˚¨— ¨ ¨¨¨ ¨— ¨ ¨˛ˇ— ¨ —¸¨ — ¨ ˛ ˛. `¨ ¨—  , ˚ ¨˛˛—¨  ˚¨ .

´ ¸¨¨ ˛  ˛ —¸˛ ¨ ‡˛ ”¨ ˛ ¿ ¸ ¿ ——— ` ˚ »¨ 

`— 3

·¸˛ ˛ ` ˚ »¨ —¨ ˇ 

»¨ˇ˛—˛ ¸—¨ ˛ ¨— ¨˚¨ ¿ ¨ ¨ (ߡ — —¨ … ¨ 17 ‡— 2008) ‡ ¨ ¨ ¨ ¸¨ — 

—¨ ˚ ¨ —¨ … ˇ 

¨ —¨ ˝ ¨

¸— ¨ — ¨ˇ˛—˛ ¸—¨ ˛ ,  ¨  ¨ ¨ˇ˛˚˛˛ ˛ „ — — ˚— ¨ ¿¨ —˛— „˛ ˛ –¨— ˛ – —¢ ¸¨ ˛. ` —— ¨  

˛

—¨ —¨ ¨—˚¨¨ —˛  — ˛ ˛—˛ ˛—— ¨, ¨¨ ˛¨ ¨ ¨¸— ˛ ¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

¨ — — ¸ ˛ ˛—˛ ˛—— ¨, ¨ — —  —¨, — ˛ —— ¨ ¨ ¸—¨ˇ — — ¨ ¨ ˚ ¸ . . – —¢ ¸¨ ˛ ˛¨ — —˛˛ ˛ ¸˛ ˛ ¸—˚¨  ` ˚ »¨—¨ ¨— ¨ —¨ ¨ ¨ ¨¨

— ˛ ¨  — ¨ — ¨ ˚ ¨ —¨ … ˇ  ¨ ¨ ¨¨ ¨ — ¨— ˇ—¨, ¨ ¨ ¨ ¨  ˚ ˚ ¨¨—˛  ¨—

 ¨ — — ˚ — ¨¨ ¨— ¨ˇ˛˚˛. » ¨ ¨ ˛ — —˚— ˛ ¨ ¨ ˛ ˛ ¨ . – —¢ ¸¨ ˛ — ˛ —¨ — ˛ ¨ ¨˚ ˛ ¨¨ ˛ ˛ —¸—¨ ˛ ——¨ ˛ ¸˛— ˚—¨ ¨¨˛ ¸ ¨— — 

—  ¨ ¸—¸¨— ˛ ¸ ¨˛¨ ¸ ˛ ¨——¨ ¨ ˇ   ¨— ¨ˇ ˛ ¨ —ˇ  ¨ ˛ ˛ ¨ ˛ — ˛ ¨—¸ ˛. ߆—¨ ¨ ——˚ ˛ ¨¨ ˛ ¸ ¨— ˛ ¨—¸ — ¨. ¨ ¨—¸—¨ ¨ ¨ ¨   — , ˚¨ — ¨— — — ¸ ˚—¨   . ‡ — ¨— ˛¨ ¨ ¨ ,    — ¸  — ¨— 26,6%, ¸˛¨¸˛ ¨   — ¨ˇ˛ 

˚¨ ¨ — ¨ ˚ ¨—¨  . ´ ˇ ¨ ˛ ¨ˇ˛ —˛

¸—¨ ˛ — ˝ ¨—  ¨—˛ ¸—¨ ¨˛, ¸˛¨¸˛ ¨ ¨ ¨ — , ¨ ¨ —  — , ¸— , ¨ — . ´ ˛ ¨ — 

 ˛ ¨ — ¨— ¨ ¨— —¨  ˛ ¨ . ·¨¨ —¨ ¸— ˛ ——˚—˛ ¨ ¨ 16 ˚ ¨—¨  ¨ ¸ — ˚ ¨ 10% 

¨—¸— ¨— ¨¨ ¨ ¨ ˛ ¨ ¨ ˛ ¨ — ˚— ˚¨ ¨ —˛ . ´  ¨ ¨ ˛ ¨ ˛ ¨ ¨ ¨  ¨ 19 —¨ ¨ — ˛ ¨¨  — . ˆ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨˚ , — —— , ¨ ˛  — — ¸, ˚ — , —˚ —¨ ˇ˛ ,  —  —˚  — , ¨—¸—¨ ¨ — ¨   ¨— ¨ ¸—¨˝ ˚  ˚ — , ¨¨ . ¨ 16 ˚ ¨—¨, ¨

˛ ¨, ¨ 10 ¨ —¨˝ ¨¸— ¨ — ¨— ¨ — ¨ˇ¸. ˆ¨  ¨ —

 ¨— — ¨— ¸  ˛ ¨ ˚˛.   — ¨ ¨ ¨ ¨  — ˛ — — ¨, ˛ — ¨ ¨— ˛ ¨— ¨ˇ . ` ˛ ¸—¨ —¨ ˛ ¨  ¸—¨— ¨ ¨ —

 — — ¸—— — ¨ˇ˛˚˛  ˚ ¨— ˛ ¨ ˛ ¨— — ¨ ˚¨ ¨ —˛  — , ¨ — — ¨— ¨˚ ¨ —¨ ¨˛˛ —, — — ¨ ¨ ß.…. . –—¢¸¨˛ . ¿¨¨ ˛¨, ˛ ˛— ¸¨ ` ˚ »¨—¨  ˛ —˛˛ ˛¨ ¨— —¢ ¨  ‡ˆ„ –¨˚˚˛ »¨˚ ¨ ¨ ˛, — ˛  ¨ —  ˚—¨ ˛ —¨ ˚ ¨˚¨ ¿¨ ¨ . …— ¯— ¨ ˛, ¸ ` ˚ »¨—¨ , ˛—  ˛ —˚˛ ¸ ˇ¨ ¸ — ¨— ¨—¨, ¨ ˛ ¨—¸—¨ ¸¨— ˛ ¨ ¨ ˛  . ß ` ˚ ¨ ,  ¨ ¨ —

¸˛ — ¨ ¨ ¨— 

¸— ˚¨ —, ¨— —  — ˚—¨ ˛ — ¸ ˇ ¨ ¨ ¨¨ ¨ ˛ ¨ ¨¨ ¨— ˛  ˛ —˛. • ¨ — ¨˛  ˚  ¨˚ ¨ 

 ¿¨  ¨ ,  —  ¨ ¨ — ˛ ˛ ˚—¨ ˛ — ¨  ˚,  , ¨¨ ¨—  ¨ ˇ¨ ˛ ˇ — . ´ ˚ —  ˚ ¨

¨¨ — ¨ ¨ ˚—¨ —  — ¨ — ¨ ¨ ¨ — ¨ — ¨˚—  ¨—  —  ¨ ¨¨  ¨. ´ ¨ ˇ ¨ ¨ ¨ ˛

¨ˇ˛ —˛ ¸—¨ ˛ —— ˛ ¨. ‡ ˇ ¨ ¨ ¨ ¨— ¨— ¨— ¨ ¨ ¨ , —¨ —¨ — ¨— ¨ ˛ ¨ ¸ ¸ ¨, ˚—¨ — ¨ ¸  ¸ — ˛ ¨—¸ — ¨, ¸  — ¨  — ¨¨ ˛. ·”¿‚‡ ‚`´·‚‡ˆ

¿¨Æ — ˛ … ¨¨

— » ¨  2008 " `ˆ…·¯·‚ ¨ ˛ — ¸¨ 1 ˇ¨—  ¨  ¸ ˛ ˛ ——˛ ˛ ¨¨ ¨ ˛ …¨ —¨, ¨ ¨ ˛ ¨ ˛ —¨ ˛¨ ¨— ˝ . 5. ´ ˛ ¨ …— 2008 ¨˛ ¨ — ¨˝—  …¨ ˛ . †—˚˛ ¿¨¨¸¨ ˛ ¨— ¨¸¨ »˛ ¨ — ˛ ‡.´.ˆ. ˛ …¨ —¨  ¨ —  ¨— ¨ ¨  — ˛¨¨ — , — ¨ ¨  —. `

˚¨ —¨ ¨—  ¿¸ ´—  ` — ¨¨ — ˛ ¨ ¨ ˚— ¨ ˛: ¨. …¨ ¨ ˇ— ˛ ¨— ˛ —¨ ˛¨¸˛ ˛ ¨—  ˛ ˚ ˚—¨ ¨  ¸ — — ¸  ¸ „ ¨ – ˛ - »¨ ¨— ˚ — ¨ ˛ ¸—¨ ¨ ˛ `¨ —¨ ¨— —˚ — ¨ ˛ ¸—¨ ¨ ˛ (—  ¨ — ¿˚—¨ ¨ ˛). . …¨ ¨— †˚ ˛ …¨ —¨ — ¯—¸ , ¨ — ˛¸˛ ¨— ˇ˛ ˛ ¨ ˛˚  , — ¨ ¸—— —¨ ¨¨ ˛ — ¨ ˚— — ˚—¨ ¨ ¨¨˛ — ˛ ¨— ˇ˛ ˛, ˚ — ¨ — ¸ ˚—¨  ¸—  ¸˛˚ ¨— ˝ . ˚. …¨ ˛ˇ— ˛ ¨ ¨ ˛ ¸—¨ —˚ ¨— ¸ ¨ „¨¨˛ — ˛ ¸¨, — ¨ ˛ ¨˛¨ . †—¨ ¨ ¨ ¨¨¨ ˛ 

 ˛ . …¨ ˛ — ˇ¨ ¨˚¨—˛ˇ  ¸¨¨ ˛ …¨ —¨ ¨  ¸—¨ ˛¨ ¨— ¨  ˛ˇ — ¨¨¨—˛ ¸—¨¸— ¨ —. 6. »¨ ¨

— ¨—˛¨ ¿—— —  ` ˚ »¨ ˛ …¨ —¨ ˛¨¸— 10.000 · ˛ ¨¨ ˛ ˚  ¨ — ˚ ¨¨ ¨ — ` ˚ , — ¨ — — ¸ . ´¨ ˛¨¨ ˇ¨ ¸ˇ  ˚¨¨— ˛ ` ¨ ˛ ¨ ˇ˛  ‡˛ ”¨˛. 7. ´ ¨ ¨ ˚¨˛ ¨ˇ—¨ ¨— — —— ¨¨ — . ¿——¨ ˛ ¶¨ —, —  ˇ˛ ˛ ·˚¨—¨ `  ¸˛   ˛ ¿——¨ ˚—¨ ˛ ¸—¨¨ ˛ ¸ »¨ ˚. †¨˛ ˛ ¨— ߨ — ¸ ˚—¨ ¨ ˚— — ¨ ˚¨—¨  —  ¨ ˛

˛¨¸˛ ˛ ß¿¨ ¨ ¨— ˛ — ˛ ˚¨ — ¨¨¨ ¸. „— ¨ ˇ ¨ — — ¨˚ ¨ ˚—¨ ¨ ¨   ¨ — ¨ — ¨— ˛ ¨— — . ¶

˚¨ —¨ ¨ ¸— — ˚¨ ¸ ¨˛ ¨— ¨—— ¸— ¸— ˛ ˛ ¨—˛¨ ¨. „¨˛ ¯ —¨

 ˛ »¨˚—¨¨ ˛ : … ¨—¨ ` 


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 4

 · ˚¨ ¨— ‡ ¨ — ´.‡. » ¨ ¨ ˛ ‡˛ —˛ ¨ ˛ ‡˛ ”¨ ˛ ˚¨˛— ˚ —¨ —, ˛ ˛ ¸——¨ ˛ ˇ˛—¨ ¨ ¨  — — ˛ ‡˛— ˛ ¨ ˛ ‡˛ ”¨˛ — ˛¸˛ ˛ˇ—. „¨— ˛ —¸ ¨ ˛ —  — ¨, ¨ˇ ¨ ¨ ˛ ¨ , ¸  ¨  ¨ . ` —¸ ´—  ` — ¨ —— ˛ ¨  ¨ ¸ ¨ ¨ ˛¨¨ 

—˝ ¨— ˛ ¨ˇ˛— ˛¨ ¨— ˛ — ˛

ˇ˛ ˝˛ ¨—  — . ` ‡˛— ` — ¨¨ ¨— ¨ ¨¨ ¨ ˛˛ ¨¨ ˇ˛ˇ˛ ¨ ¨— ¸ˇ˛ ¨  — ¨¨ ˝˛˛¨¨ ¨¨

 ¨ — ¨ —¨  ¨,  ¨¨˛¨ — ˛ ¨ ˛ — ¨— —˛ —¨ ˚ - ¨ˇ ˚—¨ 

— ¨. ´— ¸¨ — ¨ ¨— ¨ ˚¨ ¨¨ˇ ˛

 —¨  ˛ ˛ ¨, ¨˝— —  ¨   »¨—¨  ˚—¨ ˚—¨, — ˛ ¨— — ˚ —¨ ˛  —¨ ¨— ˛ 

 ˛ — ˇ¨ —  ¨ —¨ ¨ ¨ ¨¸— — ¨— ˛ —— ˚—¨  ¨. 1. ‡ —¨ — ˛ ˚˛ ˛ ˛ ˇ ˛ `¨˛ „¨, ¸— ˛ ˛ ˛ ˚˛ ˛ (20.000 ). `¨¸— ¨¨ ˛: ˛ˇ˛ . 2. ——˛ ˛ ˚˛ ˛ ˛ ˇ ˛ `¨˛ „¨ - ¨¨ ˛ ¸—  ¨¸ ˛  ˛ ¨¨  ˛ — ˛  ¨ - ` ¸ ˛  ˛¸˛ ¨¨ ¨  ¸—  (285.000 ). `¨¸— ¨¨ ˛: · — ¸˛ — ˇ— ˛ ˛ ˛ ¸˛¨˛ ˛ ˚—¨ ˛ ¨¨ ˛ ˚ . ` —: ´ ˚ — ˚ ˛¨¸—¨— ¨ ¨ ß ˛ ¨ ¿˚¨ ¨¨ ¨ ˛ ˚—  ¯  (.¿...¯) ˆ ˚— ˚— ˛ ¨ ˛ ¨— ´£— ˛ 4˛ ¿˚¨¨— ˛ ¿—¸ . „¨ — ¸ ¨ ˛ —¨ —¨, —¨ ¨— —¨  ¨   ‡˛ ˛ ·¨¸¨ ¨— ˛ ˚ — ˛ ¸˛¨˛ ˛ ¨ ¨¸— ˆ ˚ ˛ 30/12/08. 3. ‡—¨ —˛ - ¨ ¨ ˛ ¸ ¨ ˚— †˚— - ˚— ¿¨ (1.600.000 ). `¨¸— ¨¨ ˛: · —¨—. 4. ‡— ˇ˛ ˛ ˇ¨ ¨˝˛— ¨ ˛ ‡·¶  ˛˚ ˛  ¨˚—¨ 1995, ¨ ¨ ˚—¨ ¨ ´.. »¨ „ ¨ – ˛ ¨ ¨¸ˇ  ¸— ¨—  — ¨ 5 ¨ —¨ . ¶ ¸—¨¸— ¨ —¨ ¨¨˛ ¨˝˛—  —˝¨—. 5. ¨¨ ˛ —¨ ¨ ‚.…. ˚—¨ ¿¨¨ ˛ ¨— ˛ „— —  ¨¨ ˛¨ (230.000 ). `¨¸— ¨¨ ˛: ˛ˇ˛ .

6. ` ˛˛ ˛ ` — † ¨ — - ‡˛—  - …˛—¨˚˚— , ¨¨ ˛ ¨ ˛, ¨ — ¨¨ ¨ ˛ ¨ , ˛˛ — (140.000 ). `¨¸— ¨¨ ˛: · —¨—. 7. „¨ˇ¨— ¨— ˛˛ ˛ ¨˚—˚¨— ˚—¨ ¿¨¨ ˛ (50.000 ). `¨¸— ¨¨ ˛: · —¨—. 8. ¶ — ¨— ¨ ¨¨ —  ˛ — —  ¨¨ ˛¨ (12.000 ). `¨¸— ¨¨ ˛: ˛ˇ˛ . 9. „¨¨ ˛ ˝¸— , ¸ ˛ —  ¨ , ˛ — ¨ ¨¨ ¸ (35.000 ). `¨¸— ¨¨ ˛: · — ¸˛¨˛ˇ—. 10.. ` ¨˛ ˛ ¨¨ ˛ ¨ˇ —˚—  ¨ˇ¨—  »¨ . `¨¸— ˛:  ˛ ˛. 11. · ¨˛ ¸˛— - — ˛— —  ¸—   ˝ — ˛¨, ¸ ˛ ¸˛ — ˛— (` — , ` ˚ , ‚. · —¨, ´.`., ‚¨— )  ¸—  ß` ˝ ˛ ˚—¨ ˛—¨ ˛ —, ¶ — ˛ —˛˛ ˛ — ˚—¨ ¨ ¨—¨ (50.000 ). `¨¸— ¨¨ ˛: · —¨—. 12. ` ˛˛ — ˇ¨ ¸ ¨  — ` ˛˛ — ¨˚— ¸ — — — ` ˛˛ — ¸ — ¨— ¨ — ¸—  „¨¨ ˛ ¨ — ¸—  ´ —  — ¨˚— ¸ „¨¨ ˛

—¨ ¸  ˚¨˛ — ˛. 13. ˚¨ ˛ ˛— ˛ ˛—¸¨ ˇ¨: ߶ »¨ ˛ „¨  ¨ — »¨ ¯˛¨¸˛ ˛ ·¨  ´

¨ »¨ ¨— ¨ ¸˛ ˜— —¨ ¨—¸— ¨ ˚ ˚¨ ˛ ˇ ˛ ¨¨¸ —¨ »¨—¨ 

— — . 14. ‡—¨ ˛ ¸ ¸ ˛ ¨—¨ ˚—  — ·˚¨ — ˛˛ ˛ ˛— ¿—— —  ` ˚ »¨ . 15. ` ˚ ˛ ˛ ˇ — ˛ ¨¸¨ ¨ ¨—¨ - —˛˛ ˛ - ¨ ˛ ¸¨¨ —— ˛   . 16. ¿ˇ˛ ˛ ˇ¨ ˛¨¸˛ ˛ ¸—¨  — .  —¸˛¨ ‡˛ ”¨˛ ´ ¸¨¨ ˛  ˛

†‚ ´ˆ` »‚„ˆ` »` ˜‚”ˆ` ´ — ¨— — ˇ—... ˛ ˚˚¨ ‡ ¨ ˛

 ˛ -»¨¨ ¨—

— 40  O A˛-»¨¨, ¨ ¨— ˛¨ — ¨ ˛, ¸  ˛¨ ¨ ¨ ¸¨ . »—¨ ¨, —  ¨˝¨ ¨ ¨ ¨ ¸ , —¸ —¨ ¨¨ ¨ ¨¨ ¨  ˛ —¨˝¨ ¨ ¨ ˚¨˛ ¨ ¨—¨. ´ ¨—¸— ˛ — ¨’ ¸ ¨— —¸ ¨ ˛˚  ¨ ¨¨¨ ¨  ¨ ¨  ˚ ¨ ß` ¨—, ¨ —! „¨— ¨ ¨ — ¨˛ ¨ ˇ ¨ ¨ —¨ ˛—¨. ´ ˛ ˛ ¨¨ ¨¨ ¨ ˛  ¨. ˛-»¨¨ —  ¨ ˚ — , ˚˛ ¨’ ˛  ¨ , ˛ —¨  ˛—¸˛ ¨ ¨— ¨: ß` ¨— ¨ —! ¨ ¨ — ¨— ¨— ¨

˛ ˛—¨ ˛-»¨¨ —  ˇ¨ ¨ ˇ˛ ¨  ¨ — . » ¨— ¨— ¨  ˇ˛ ¨   — — — ˛¨ ¸ — , ˛  ¨ ¨ ˛-»¨¨. ”  — — ¨ ˛ — ¨ —¨

˚ ˛. •¨ ˚—  ¨ ˛ ¨ . „¨— ’ ¨ ¨˚ — ’ ¨ —¨, ˛˚ 

——   

¨ . O A˛- »¨¨ 

—— ¨¸  ˚—¨ ¨ ¸—— ¨ ¨ — ¨— ¨— ¨ ¸—˛˚˛ˇ— — ¨ ¨ ¨ — ˇ˛ ¨ . ¨¸   ˛ ¨ ¨˚ ¨— ˝˛—¨˛ ˝˛˛ ¨ ¨—¸— ¨ —  — ¨ ˛ ˛—¨ ¨— —¨ ˛¨ ¨ ¨˚— ¨ ˚—¨ ¨ —¨ ˛ ¨. ˛-»¨¨  : ß»˛ ¨— ¨, ˚—¨— — ˇ¨ ¨¨¨ ¨— ˇ¨ ¨ ¨  . ߇ —¨˝—, ¨¨ ˛   ˛ ¨¸. ß•¨ ¨ ¨ —

¨ . „¨— ¨ — ˇ¨ ¨ ¨¨ ¨— ˇ’ ¨˛ 

˛ ˛—¨ ¨¸—¨ ˛. „— ˚  ¨  ¨— ¨ ¨—¨ ˚—¨ ¨ ¨ ˛ — ˛ ¨ ˛  ˛. ¨¸ ˛-»¨¨ ˚—  ¨   —¸ ¨ ˛¨¨ ˛ ¨ ˛ ˛—¨, ¨ ¨ — ¨ ¨ — ˛ ¨ — ¨¨ ¨  ¨ ˛˚  ¨. – ¨  — — — ¨ ˛ — ¨˛ ¨’ ¨ , ˚— ¨  ¨— ¸ ¨ ¨ ˚ — . ¨ —¨ — ¨ ¨ — ¨  , ¨ — ¨ ¨ ¨ ¨ — ¨—  ˇ˛ ¨¸  —: ß´ ¨—— — ¨— —  ¨¸ ,  ¨˝¨— ˛-»¨¨ ¨— ¨ ¨¨ . · — ˛ ¨

 ˛¨¨ ¨— ¨—. ˛-»¨¨ — — —¨ — ¨ —— ¨ ’ —  ¨¸  ¨— —  ¨— —¨ ˛—¨ ˚¨ ”¨˛. ¨ ˛˚  ¨ˇ  ˛¨ ¨— ˚—

—— ˛-»¨¨ ¨— ¨ —¨ ˛  — ¨— ¨ ¨  ¨¸— . ß»—  , — ˛»¨¨, ߡ¨ — ˛ ¨ ˛ ¨ ¨˛ — ¨ ¨ ¸ ˛ ¨; ¿˛˚¨— ¨ ¨¨¸ ¨ ¨ ¨ —ˇ¨—¨ ¨¸—

˛  ¨ ¨ — ¸  ¸ ¨— ¨ ¨—¨ — ¨—  ¨ ¨. ß„¨— ¨—¨, — , — ¨—¸—. ¶ ”¨˛ —˝ ¨  ¸—¨

 ˛ , ¨  ¨ ¨ ¨ ¨ —ˇ¨—¨ ¨  ¨ ˚¨—  ¨ ¨. ß¿ ¨¨  ¨— ¨— ¨ , ˚˛ . ß·— ¨— ˛ ˛ ¨ ¨  ¨ —¨ ¨ —ˇ¨— ¨¸—. …—˝ ¨— ¸ ¨— ¨¨ ¸. „ ˛ — ¨ —¨ ¨—¨ ¨— ¨  ¨ˇ¨¨ ¨— ¨ —   ˚¨— ¨ ¨ ¨ —ˇ¨—¨. ß  ˛-»¨¨ — ¨— ¨ ¨ ¨, — —¨ ¨ — . ߇ — ,  — ¸— —˝—, — —¨  — ¸, — ¨ ’ ¨ —˛ˇ— ˚—¨ ¨   ¨ ˚˚—. ¶ ˚ ¨—¨ ”¨˛ —¨  —  — — ¸  ¨— ¨ ˛ ˚ ˛ ¨˝¨—¨ ¨¨¨ ¨ ¨  ¸—  ˛ »¨¨ ¨— ¨ ˛˚  . ß`˛ ¨ ˛-»¨¨. »’

¨  — ¨— ¨¨ ¨, ¨ ˛˚  ¨— ¨ —ˇ¨—¨ ˚ ˛¨ ˚¨¨ ¨¸—  ¨ ¨ ¨ ˛ ˛ —¨ , — ¨ ¨ —˛ˇ— ˚—¨ ¨  ¨—. ¨ ˛ ¨ ˛ — ˚—¨—  ˚¨¨ ¨’ ˛ ˛ ¨— 

¨¨ ¨.... ˛-»¨¨ ˛ ˛ˇ—¨ ˛ ˚ ¨—¨ ”¨˛, ¸  — — ¸ ¨ ˛˚  ’ ¨ ¨ — —¨, ¨

¨ — ¨ ¸ ¨ —¨. ˆ ¨ ¨ ˛ ¨ —¨ ¨— ¨ ¸ , ˝˛ ¨ ¨  ¨ —  ¨ ¨ ¨˚ ¨ ¨ — — ¨ ¨ — —. ˛˛ — ˛ ¨ ˇ  ¨¸  ˛ ¨ ¨ ˛ ¨— ¨ ˛

˛—¨ ¨—, ¨ ˚ ¨—¸ ¨— —— ¨—¸— ˛¨ , ¨¸  —¸— — ¨— ¨ ˇ˛ ¨ . „— ˝˛ ¨ ¨ — ¨¨ — — ¨ ¨.

Z¨¨¨— ¨ CATERING †…˙`¶ ·„‡¶”˙`·˙…

Lateau »¿†‚´„¶` ». »‚¯”¶` ˚¨ : • ¸¨¨  4 ´˛. 210-7485158

ß»¨Æ, ˚—¨ — ˛ ˛ ¨ ˛; † ¨— ˛ –¨—— ˛ ‚ ¨ . `— ¨

¿   ¨— ¨; ·— ˝ ! ` ¨  ¨ˇ Spiegel — ß¿ 

  ¨ ¨ ¨ ¨—¸—¨ ˛ ˛ ¨˛/ 

˛ — ˚— ˛, ¨ ¨ —— ¨ ¨ — ¨ —¨ —¨ —˛ ¨˛ ¨—¸—  ˛

˛¨˛. ´  ¸—¨ „ ˚—¨ ˛ ˛  ˛ ˛ ˆ˚— ¨ ˛ † ¨ — ¨ —¨ ˛ — —— : " 3-5  : —˛ ¨ " 6-9  : — ¨ ¨ " 10 -13  : —¨ —˛ ¨. `— ˚¨ ¸  ¨ ¨ —˛˛ ˛ ¸ ¨ ˛ ¨   ¨— ˛ —¨ ˛ ˚ ˛ ¨ ¸—¨¨ ˇ ¨¨. ‡ , ¨ ˛ ¨˛, ¨ ¨ —˛˛ ¨—  —— ¸ ¨ ¨ ˚— , —¸—¨— ¨ ˚—¨ ¨ ¨—¸—¨. ´¨ ¨—¸—¨ ¸ ¸—¨ˇ ˛ — ¨— — ¨ ˚ ˛ ˛ — ˛, ¨¨ ˛ˇ ¨ ˛—  ¨—  ߨ ¨˛ ˛ ¨— —ˇ— ¨—. ˜¨—  ¨ — ¨ , ¨¨ ¨— , — ¨—  — — ¨ ˛ ¨˛ ˛˛ ˚—˛ ¨— ˛ ˛¨˛ . ¿—  ˚ ¨; ˚ ¨ — ¨ — ¨— ß—  ˛—  ¨ ¨—¸—¨ ¸ ¨—. „¨¨˛

 — ¨ —— — —  ¨—¸— ¨ ¨ ¨ ˛ ˛¨˛ ˛ ¶/ˆ ¨¨ ¨— ¨ ˚— ¨ ˚¨ ¨¨  — — . ` — ¨— ˛ —˛¨  ˛— ¨— — ˛ ˛¨ ¨ . ¶ —¸ ˛—˛ ˝˛˛˛ ˛ˇ¨ ¨ ¨—¸—¨ ¨ ¨¨¨¨— ¨¨  , ¨ ¨¨ ¨— — ˚ — ¨— —¨ ¨ ¨ˇ¨— ¨ — 

¨ ¨ ¨ ¨— ¸—¨ˇ — —˛¨ ˛ — ¨— ¨¨ ¨ ¨˝˚˛ ¨. ´ ˛ ¨ — —  ¨ ¨—˚˛ ¨ ¨—¸—¨ ¨ — ¨— ˛ — ˚—¨, ˛ ¨ ¨˚˛ ˚—¨ ¨ˇ˛˛ ¨— ˛ —˚˛ ¨¨˛  ¨ ¨˚ ¨—˛— ¨¨ ˇ —. ˛ ¨— ˛ ¸—¨ ¸¨˛. ´ —— ·ˆ´ˆ¯˙` ¸ — ¨— ˛ ¨— ¨ , ¨ ˛. »—¨ ¨  —  ¸ ˇ¨ ¨ —¨¨¨ˇ— ¨ ˛ ˛¨˛. ·—¨ ˝— ˛ ¨ ¨ ¨— ¨ ¨;

— ˛˛ ˛ ¨— ¨ . Cinema, ˇ ¨; ˆ¨ —  ¨¨— — ˚—¨ ˛ ˛ ¨ ¨˛ ¨—¸— ¨— ˛ ¨˚ ˚— ¨  ¨ ¨ ˛ ¨— ¨ ˚¨ ¨ ¨ ¨ — ¨ ˚—¨— ¨—  — — ¸——  ¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨.

M¨ ¨ 

— ¨— ...  †—˚˛ ˜¨˝ ¨ ˛ `ˆ…·¯·‚ ¨ ˛ . 1 ˛— ˝¨ ˛ … ¨ ‡˛ ¨ — ¨. „— ¨  ¨—¨ ¨ˇ ¨— ˛ ¨¨˛ ¨— : ß— ¨ — ˛¸ , —  ˚ ¨ ˛ ¨ ¨ ¨¨— —¨ ˇ ˛ ˚—¨ ¨   — — — — ˛ ¨ — ˛¨ —  ˛ »¨ ˛— , ( —¸˛ ¨ ¨ ˛ —   ¸ ˛ ¨ ˚—’ ¨ ˇ  — , ¨ ¨ˇ  ˜¨ ¨—  — — —˛ — ˛ —  ˛ ) ˛¨  — ¨ ¨ ¸—˛ ¸ —¨ ,  ¨ ˛ ¸ —¨ ¨—  — ˛ — — ¨ , ¸—¨ ˛ ¨ ¨—  ˛ ¨ .... ¿—¨ ˛ ¨ ˛  —¨; —  ˛¨.  ¨ , — ˛ ¨— ¨— ˛ ¨ ˚ ˛ ¨——˛ ¨— — — ˛ — , ˛ ¨ ¨ ˛ ¨  — , ¨ — ˛ ˚¨˝ , ¨ˇ ˚—¨ ¨ ¸—¨— ¨ ¨ ¨— ¨  ˛ ¨, —  ¨ ˛ ¨ — — — ß ˚¨˝  — ¨— —  ¨ ¨˚ —... „— ¨    — — — ˛ — ’ ¨ˇ ¨— ¨ ˚¨ , ¨¨ ¨ —. ·˚  ˇ¨ ¨  ; ·˚  ˇ¨ ¸  ¨ ¨—¡ ˝ ˛˛ ; — ¨  ¨— — ˚ ˇ¨ —  ¨¨ ; ¿¨ — — ˛ »¨ ˛ —  ˛ ¨—  ˚ — ¨ ˚— — — — ¸—  ˇ˛ ¨

˛ —¸ ˚— ¨  ¨— — — ˛  ˚ ¨— ˛ ˚¸ ˛. …¨ ¨¨ˇ  ˛ ˚ —¨ , ˛ ß ˛¨˛ ˚ —¨ . ¿ ¨˚ ¨ —¨, —¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ . ‰ —˛¨ ˛ —, — ¨ ˛¸  ¨¨ — —¨ ¨ — ¨— — ˛¨ ¨— ¨ ¨— ¨ ¨¨ . ¿  ¨ ¨— ¨  —¨ ¨ ¨ ¨, ¨ ¨ — ˛ˇ˛¨ .   ¨ ¨ ˇ¨—. ¨   ¨ ¨ ¨—¸—¨ ¨ ˛ ¨ ¸— ¨

¨ˇ˛  — ˛ ˚ —¨ ¨˚ ¨ ¨— ˛ ¨¨ ¨˛

 — ˛ ˚ —¨ ¨¨ ¨— ˛ ˇ ¨ . ¨ˇ ¨  —˝ ¸—  ¸  , ¨— — ‡¨ ; – ¸ ¨ — ¨ ¨ˇ — , ¸ ¨’ ¨ ¨ — , ¸— — ¨— ˚—¨ ¨ —¨˝ —; „¨— ˛ ¨— ˛ ¸¨ . · — ¨¨ ˛  ¨ ,  ˚—¨ ¨ ¨—¸—¨ ¨

¨˛¨ ¨ ˛ ˚˛.  — ¸ — ¸¨ , — ¸¨ ¨ ¨—¸—¨ ¨— ˚˛¨  ¸  ¨ ¨  ! ´— ˇ¨ ˚— — ¨ ¨ 10-20 —¨; ˆ¨ — ¨ — ¨——¸ ; — — ¨ —¨ — ˚—¨  ¨ —  ¨ ¨ ¨— — ¨ ¨ —¨ ˚—¨ ¨ ˛  ... »¨¨ — ¨ ˚  ˛ , ¨¨ ¨ ¨— — ¨ —  — ¨ ¨ —¨ ¨ , ¸ ˇ¨¨— ¨— ˛  ¨

 —  ˛ ¨¨¨  ...

2008 Νοέμβριος Δεκέμβριος 179  

¾`ÜÒÒÖ˚ÖÚÛàÔ»ÌÒ¨Ó×—¨Ôà ÔÛ˛Ú°ˇ˛Ô¨Ú ¸—¨Ó¨ØÛÜØÌÛ¨—ÌÔÛÖÔ¨˚—¨Û˛Ô‚Ùب˛Ò—Ô˛ Ì×—- ¸ØÖÓ˛ ÙÛ˛ ”àØ—¸¨ Û˛Ú †¨˝¨Ú ÌÔ¨ÔÛ—ÖÔ ÛàÔ ¿¨Ò¨—ÙÛ—Ô—àÔ, ×ÖÜ Ì—ÞÌ Ù¨Ô...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you