Page 1

តើត

ើងត្រូវទើពង ឹ អ្វ? ើ ដោយជ័យ ឫទ្ធិ

សាសនា

ការប

ព្រោះមហាក្សព្ត ឬ មា្ចស់ផែនដី

អ្ោក្ព្រប់ព្រង ឬ រាជការ ឬ រដឋអ្ំណាច

រណបក្ស នឹង ចលនានបោ

អ្ោក្មា្នបុណយ

ោះបនោត

សាសនា ផ្មរបយើងព្បកាន់ខា្ជប់ថាព្រោះរុទ្ជា ធ សាសនារបស់រដឋបបើរិនិតយបមើលឲ្យ ដឹតដល់បៅ ព្បជារលរដឋក្ីឬ ដ អ្ោក្រាជការក្ដីយល់ចាស់អ្ំរីព្រោះរុទ្ធ សាសនាបទ្?អ្ោក្បក្ស្រសាយផែោក្សាសនាបនោះ មា្នការយល់បែសងៗ គ្នោ

អ្ោក្្លោះព្ជុលនិយម ខា្លំងបរក្ ប្វងៗបរក្ សាដំៗបរក្ ប

ជំរញ ុ ឲ្យ បរបជឿយក្បៅអ្នុវតតន៍ ដូចពាក្យថា(ចាញ់ ប

ើយ

នជាព្រោះ ឈ្ោោះ

នជាមា្រ)

ពាក្យបនោះបតើព្តូវបទ្? បបើព្រោះចាញ់រឺចាស់ជាសុរត

ើយមិន

នព្ាស់ដឹងអ្ីបទ្ រីបព្ពាោះ ព្រោះអ្ងគមា្នអ្ោក្ផ្ចចញ់ផ្ចចលបព្ចើន

ណាស់ សូមបីផតព្ាស់ដឹងជាព្រោះរុទ្ធ ប

ើយក្៏បៅមា្នអ្ោក្មក្ផ្ចចញ់ផដរ

ដូចបរឿងអ្ងគុលីមា្រ បបើព្រោះរុទ្ធអ្ងគចាញ់ អ្ងគុលីមា្រសមា្លប់

នប

ើយ។


រឺបោយសារ បក្ើត ដូចបនោះ

រមីរបស់ព្រោះអ្ងគជួយមិនឲ្យ អ្ងគុលីមា្រប្វើអ្ីព្រោះអ្ងគ នបសចក្តីថា ព្រោះរុទ្ធបោក្ឈ្ោោះ

មិនផមនចាញ់បទ្។ និោយអ្ំរីក្មមបរឿបវរាវ ិញ អ្ោក្ផដលព្ជុលនិយម បព្ចើនផណនាំ បបើនរណាបរប្វើទ្ុក្ប ខ ុក្មោិញ បយើងព្តូវរិតថាបនោះជា ក្មម បរៀរបស់បយើងបទ្ ទ្ទ្ួលបៅ បព្ពាោះជាតិក្នលងបៅបយើងប្វើបៅបលើ បរ បទ្ើបជាតិបនោះ បរប្វើមក្បលើបយើងវ ិញ បនោះ បោស ដល់អ្ោក្ ផដលព្បព្រិតត្ុស ប

នបសចក្ដីថា ជួយសព្មា្ល

ើយឲ្យអ្ោក្ផដលព្តូវ បរបបៀតបបៀន

្នតីមិនព្តូវតបតបទ្។ ឧោ

រណ៍បបើបរវាយសមា្លប់បយើងជាតិបនោះក្ុំតបតនឹងបរវ ិញឲ្យបសាោះ

បនាោះមក្អ្ំរីជាតិក្នលងបៅបយើងកាប់សមា្លប់បរ

បបើបររ ំបោភបយើង

ក្ុំតនឹងបរ វ ិញ បបណា ដ យបៅបព្ពាោះជាតិក្នលងបៅបយើងរ ំបោភបរ ។បនោះ រឺជាទ្សសនៈរបស់អ្ស់បោក្អ្ោក្មា្នអ្ំណាច ក្ោុងអ្ំណាចសាសនាក្ដី

ក្ោុងអ្ំណាចរដឋក្ីត បងខំឲ្យអ្ោក្ទ្ន់ប្ោយទ្ទ្ួលយក្ ឲ្យ្នតីក្ុំតបតចំបពាោះ ទ្ុក្ខបោសផដលបរបំពានមក្បលើ បោោះបី្ន ង ់ក្ីត ស្រសាលក្តី បលើែូវកាយ ល ក្ដី

ែលូវចិតតក្ីដ

ែលូវសមា្ារៈក្ដី។

ព្រប់សាសនាោំងអ្ស់ផតងផតផណនាំមនុសសឲ្យមា្នសចចៈ្ម៌

្ម៌

សុចរ ិត មិនបបៀតបបៀនអ្ោក្ដទទ្ ោំងែលូវកាយ វាចាចិតតដូចព្រោះឱវាត របស់ព្រោះរុទ្ធព្រោះបរមព្រូ ទនបយើង ឲ្យ កាន់សិលព្

ំ សិលព្

ំបី សិ

លដប់ ឬ បួសជាព្រោះសងឃផដលជាបុព្តព្រោះរុទ្ធ ផដល មា្នសិកាខបទ្ ២២៧។


បបើជាអ្ោក្កាន់ព្រោះរុទ្ធសាសនាប ណាស់ប សិលព្

ើយព្បតិបតតិ

នបនាោះរឺលព្អប បទរ

ើយគ្នមនអ្ំបរើោមក្បថាក្ោបដូចសរវទងងបនោះបទ្។សូមបីផត ំបបើរក្ោខា្ជប់្ួនោំ ជ ងអ្ស់គ្នោបនាោះ បយើង

នសុ្ោំងអ្ស់គ្នោ

គ្នមនការព្បទ្ូសរា ដ យោក្់បណា ដ សា គ្នោ បៅវ ិញបៅមក្បទ្។ ប

ើយជា

រិបសស អ្ោក្ផដលមា្នសិលជាប់ក្ុង្ល ោ ួន មិនខា្លចអ្វីោំងអ្ស់ មិន

ន្ុសបៅបលើ បុរល គ ណាបទ្ ។ បមា្លោះប

រឺបរ

ើយបៅ ក្ផនលងណារឺ

មា្នបសចក្ដីកាលហានជានិចច។ ាមការសបងេតបមើលបៅ បបើនរណា មួយ ប្វើអ្ំបរើមិនរបបីបៅបលើ បុរគលណាមួយ បរលជួបបុរគលបនាោះប្វើមា្ៗ ខា្លចមុ្ខា្លចបព្កាយ បមើលមុ្បរមិនចំ។ រ ីឯបុរគលផដលបរប្វើមក្បលើ បនាោះ មា្នចិតតបព្កា្្ឹង មិនចង់បមើ លមុ្ ឬ និោយរក្ ឬ ោក្់ បណា ដ សា ប

ើយ បបើនិោយរក្ ក្៏និោយចុងមា្ត់ចុងក្ផដរ។ សារុប

បសចក្ដីបៅអ្ោក្ផដលព្បព្រិតត អ្ំបរើោមក្ោំងបនាោះរឺគ្នមនជំបនឿបៅបលើព្រោះរុទ្ធសាសនាបទ្។ បបើបរប្វើបុណយវ ិញរឺប្វើបំភាន់ផភោក្ឬប្វើយក្មុ្ឬប្វើយក្ចំបណញ បុបណាណោះ បព្ពាោះបរមិនផដលប ្វល់នឹងបុណយឬ

បប

ើញបុណយឬ

ើយ។ព្រោះរុទ្ធបោក្

បភាលមៗបទ្ដូបចោោះបរមិន នទ្ូនាមនថា បៅបលើជំបនឿ

អ្វីក្៏បោយព្តូវបព្បើ បញ្ញាមក្រិតក្ុំបចោះផតសោធបនាោះមិន

នបុណយបទ្

សូមក្ុំបជឿផ្ចេប់មុ្បរក្។ បតើសាសនាអាចរ ំបោោះយក្ទ្ឹក្ដីបយើងផដល

ត់មក្វ ិញ

សាសនាអាចរ ំបោោះឲ្យបយើងែុតរី្ុំក្ ្ ញ្ជោះបរ

នបទ្? ប

នផដរឬអ្ី?

យ ើ


រដ្ឋអ្ំណាច

រាជការ

សព្វដនេះដៅក្នុងប្រដទ្សខ្មែរដយើងអ្នក្កាន់ការ់រដ្ឋអ្ំណាចទំងតូចទំង ធំតំងព្ីប្ព្េះមហាក្សប្តរហូតដ្ល់ដមភួមិមិនខ្ដ្លការពារឬរំដរ ើប្រជា ព្លរដ្ឋដ្ូចប្ទ្ិសីបា ដ នខ្ចងមក្ដ

េះដទ្ គឺដគគិតខ្តជាន់ក្នឹងភជួរដលើមនង

ប្រជាព្លរដ្ឋ ដហើយគិតខ្តប្រដោជន៍ផ្ទាល់មួនរ ល ុដណាណេះ រួចដហើយដគ

យក្ ប្រជាព្លរដ្ឋដធវើជាខ្មល ដដ្ើមបីសុំទនររដទ្ស ។ដគរន់ឲ្យខ្តមាន ដប្រេះក្ំណាចអ្វីដក្ើតដ

ើងអាលនឹងបានទ្ទ្ួលជំនួយព្ីររដទ្ស។ អ្នក្

ខ្ដ្លរងដប្រេះបានទ្ទ្ួលជំនួយតិចតួចណាស់គឺមួយភាគ ធំចូល ដហាដ

អ្នក្រាជការ។ឧទហរណ៍ការក្សាងផ្លូវ ព្ីសឹង ា ខ្ប្តង ដៅរតនៈ

គីរ ីជំនួយព្ីររដទ្សគឺប្បាំមួយដ្ុល្លលអាដមរ ិក្ក្នុងមួយខ្មប្តកាដរ ខ្ត លុេះ ប្បាក្់ដ

េះចូលដ្ល់មូលនិធិដៅសល់ខ្តព្ីរដ្ុល្លលក្នលេះ ក្នុងមួយខ្មប្ត កា

ដរ។សួរថាដតើផ្ូវថ្ន ល ល់អាចសង់បានសាាតដហើយជារ់បានយូរដទ្? ដហើយ អ្នក្ដដ្ញថ្ថ្លសំណង់ ដគសង់ដៅតមទ្ឹក្ប្បាក្់ខ្ដ្រ។

ដរឿងមនុសសសាលរ់ដៅដលើសាានដកាេះដព្ប្ជ ដរឿងចំបាំងដៅប្ព្ំប្រទ្ល់ខ្មែរថ្ថ្ ជំនួយដ្ល់ទហានដៅសមរភូមិមុម ដព្លខ្ដ្លព្ួក្ររដទ្ស ភានក្់ងារ កាខ្សត ភានក្់ងារទ្ូរទ្សសន៍ដៅសមាាសររស់រររ សមាារៈដៅ ដព្ញ ៗ ឃ្លំងសប្មារ់យក្ ដៅផ្គត់ផ្គង់សមរភូមិមុម ។ ខ្តគួរឲ្យអ្និច្ចា រដប្កាយ ព្ីការសមាាសរួចរាល់សមាារៈ មួយចំនួនធំ ប្តូវបានដ្ឹក្ដៅទ្ី ផ្ារដៅវ ិញ គឺមួួញលក្់ ែ ដ្ុំទ្ិញយក្ដៅលក្់ឲ្យ មួែួញលក្់រាយសមាា រៈខ្ដ្លដ្ឹក្ដៅ ខ្ចក្ច្ចយឲ្យយុទ្ធជនដ

េះតិចណាស់។ ការឃុរឃិត

រវាងអ្នក្រាជការ នឹងមួែួញ នឹងប្ក្ុមហុនមានដប្ចើននិោយមិនអ្ស់។


ក្ខ្នលងជាដប្ចើនដគដដ្ញប្រជាព្លរដ្ឋដចញព្ីផ្ាេះសខ្មបងក្ំដទ្ចផ្ាេះ សខ្មបង ដហើយនឹងប្ទ្ព្យណាខ្ដ្លរនយក្ដចញមិនទន់ ដគដធវើបារ វាយដ្ំ ប្រជាព្លរដ្ឋខ្ដ្លតវាប្រឆំង ជួនដកាេះដៅដៅតុល្លការរួច រញ្ូា ល គុក្ខ្តមដង គំរាមក្ំខ្ហងឆក្់រលន់ ខ្ក្លងឯក្សារដដ្ើមបីយក្ដ្ីធីល រនដៅជួល ឬលក្់ឲ្យ យទ្ុនឬប្ក្ុមហុនក្នុង រយៈដព្លខ្វងយក្ប្បាក្់ ោក្់ដហាដ

មលួនឯងដោយឲ្យសំណងតិចតួចខ្តរុ ែ ន យក្ដៅផ្ាយ តមកាខ្សតឬទ្ូរទ្សសន៍ដហើយ ដប្ៅព្ីដ

ក្់រនវាដដ្ើមបី

េះ គឺ ដគដដ្ញ

ដចញដោយរែន សំណង។ ចំខ្ណក្តុល្លការវ ិញ ចារ់ដរសចខ្តដគថាដគចង់ឲ្យអ្នក្ណាមួនេះដរសច ខ្ត ចិតតដគចង់ ដគឲ្យដមែដៅជាសរ លាដៅជាអាប្ក្ក្់ ក្៏បាន គឺអាណាធិរដត យយ រក្ដលមោក្់រែន ។ អ្នក្មានអ្ំណាច មានប្បាក្់កាសមានប្ទ្ព្យ សមបតតិ ដគមួនេះខ្តរហូត គឺដគមិនខ្ដ្លរក្យុតិធម៌ ឲ្យជនរងដប្រេះ ខ្ដ្ល រែន ក្មាលំងអ្ំណាច ឬ ប្ទ្ព្យសមបតតិដ

ើយ។ ចំខ្ណក្ឯដមធាវ ី

វ ិញ ចំដពាេះជន ប្ក្ីប្ក្ដគថ្លទំងដដ្ើមដច្ចទ្ ទំងចុងដច្ចទ្ ខាងណាឲ្យ ប្បាក្់ដប្ចើនជាង ជួយខាងដ

េះឲ្យមួនេះ។

ដមើលដៅរូលិស ទហាន ដរអ្ឹមមួយចំនួនវ ិញរំដរ ើដសចក្ដីប្តូវការ ររស់ អ្នក្មានអ្ំណាច អ្នក្មានប្ទ្ព្យសមបតតិ។ដគអាចជួលរូលិស ឲ្យោម រថ្យនដ ដៅតមដភាជនិយោឋន ឬ តមដរាងការ តមដរាងចប្ក្


ឲ្យរង្រ្ងាារ ក្មែក្រ ខ្ដ្លដធវើបាតុក្មែ ឬ ក្ូដ្ក្មែទមទរក្យុតិធម៍ ព្ី ដៅខ្ក្ខ្ដ្លរំពាន ចារ់។ ដគបាញ់ដបាេះគំរាមក្ំខ្ហងនឹងដ្ុតផ្ាេះ សខ្មបងព្លរដ្ឋដដ្ើមបី ឆក្់រលន់ដ្ីធីល ឲ្យដៅខ្ក្ ប្ក្ុមហុន រដណា ដ យប្ក្ុម ហុនការ់ថ្ប្ព្ដមួើ តមអ្ំដព្ើ ចិតត ដមួើ ប្រណិតប្តូវបាន ការ់យក្ដៅ លក្់ឯររដទ្សដហើយការ់រហួត ដ្ល់ ដមួើ ដ្ួលសងាត់ប្រជាជនសាលរ់ ក្៏ មាន ។រំផ្ទលញសមបតតិធមែជាតិមានថ្ប្ព្ដមួើ ខ្រតបូង ខ្រមាស ថ្ែភំន

រូម

ដ្ីមាច់ រហូតដ្ល់បាក្់ប្ច្ចំង រហូតដ្ល់ធាលក្់ផ្ាេះសខ្មបងប្រជាព្លរដ្ឋ ដៅក្នុងទ្ឹក្ រូមដ្ីព្នលិចផ្ាេះប្រជាព្លរដ្ឋ។ល។ អ្នុញ្ញាតិឲ្យប្ក្ុមហុនឯក្ជន

ំព្លក្រដចញដៅរក្ការដធវើដៅររដទ្ស

ដោយ មិនតមោន រិទ្ខ្ភនក្ឲ្យដគដធវើបារប្រជាព្លក្រដោយ រងាខំង ព្ីររីខ្មរែនដសរ ីភាព្អាហារមិនប្គរ់ប្រន់ប្ព្មទំងរែន អា មួយដៅព្ី៣០ ដៅ៤០

ម័យ ផ្ាេះ

ក្់។

ដមើលដៅអ្ស់ដល្លក្តំណាងរាស្រសតមង ត វ ិញដតើដគខ្ចងបានចារ់ អ្វីមលេះ? ចារ់ខ្ដ្លដគខ្ចងដ

េះគឺសប្មារ់រំដរ ើផ្ល់ប្រដោជន៍ជនព្ុក្

រលួយ អ្នក្មានអ្ំណាច អ្នក្មានប្ទ្ព្យសមបតតិ គឺព្ួក្អ្ស់ដល្លក្ដៅដលើចារ់ យក្ចារ់ ប្ទរ់គូថ្ដគ ចារ់ដគដ

េះសប្មារ់ឲ្យប្រជាព្លរដ្ឋប្ក្ីប្ក្ អ្នក្

ទ្ន់ដមាយដររព្។ មយងដទ្ៀតអ្នក្តំណាងរាស្រសតជាអ្នក្អ្នុមតតិចារ់ ចុេះដរើតំណាងរាស្រសតមលេះដមើលចារ់ មិនដ្ឹងនិោយព្ីអ្ីផ្ វ ងដតើអាច សដប្មចច្ បារ់ោងដមចដៅខ្ដ្រ ?


ចារ់និមួយៗសដប្មចដៅតមដគរងខំ មិនខ្មនរំដរ ើឆនាៈប្រជាជនដទ្ ដមើលចារ់ ក្ំច្ចត់អ្ំដព្ើព្ុក្រលួយ ... ដតើច្ចរ់ព្ួក្ព្ុក្រលួយ ព្ួក្លក្់ប្ទ្ព្យសមបតតិ ព្ួក្លួចជាតិ ព្ួក្ក្បត់ជាតិ បានរុ ែ ន

ក្់ដហើយ?

ទ្ីសីកា ដ រតំណាងរាស្រសតខ្ដ្លមានតំណាងរាស្រសតខ្ត១២៣ រុគគលឹក្ ដធវើការដ្ល់ដៅជាងមួយពាន់

ក្់ដ

េះ មាន

ក្់។ គមាលតប្បាក្់ខ្មគឺមុស រន

ដ្ូចដមឃនឹងដ្ី។ អ្ស់ដល្លក្ អ្នក្ធំមានប្បាក្់ខ្មដប្ចើន មានរររ សាំង មាសុត ររររថ្យនត មានរររទ្ីលំដៅ មានរររអ្នក្រំដរ ើក្នុងផ្ាេះ ដប្ៅផ្ាេះ រររទ្ឹក្ដភលើងអ្គគិសនី ។ ដហើយ មានអ្ស់ដល្លក្មលេះលួចលក្់ដភលើង ឲ្យ ព្លរដ្ឋខ្ដ្លដៅជុំវ ិញមលួន ក្នុង១ខ្ម ៥ដៅ៦ពាន់គី ដ្ំដ

ួវាត់ ។ ប្ក្ហុនប្តូវ ើងថ្ថ្លដភលើងដដ្ើមបីរេះរូវ ការចំណាយដនេះ ដ្ូដចនេះដហើយអ្នក្រងដប្រេះគឺ

ប្រជាជន។ ចំនួនមង្រ្នីរា ត ជការដៅប្រដទ្សខ្មែរដ្៏តួចដនេះប្រខ្ហលរននឹងចំនួនមង្រ្នីត រដ្ឋការប្រដទ្សបារាំងព្ីរដ្ង។ រ ីឯសក្តិយស ខ្ដ្លដទ្វតដល្លក្ិយ ប្រទនគឺ ផ្ទាយរេះដព្ញខ្ផ្នដ្ីខ្មែរ ដហើយរេះោងទររំផ្ុតផ្ទាយមលេះរេះ ប្ទ្ុងមាន់ ផ្ទាយមលេះរេះក្នុងដរាងខ្លបង។ នដព្លមលេះផ្ទាយរីយួរការូរឲ្យ ផ្ទាយមួយ។


ចំខ្ណក្ឯប្ក្សួងសុខាភិបាលវ ិញគឺមិនខ្មន ដ្ូចពាក្យថា ប្គូដព្ទ្យ ជា មាដយ ររស់អ្នក្ជមងឺដទ្ដរើរែនប្បាក្់ឲ្យដទ្ដគមិនយក្ខ្ភនក្ដមើលអ្នក្ជមងឺ ដគទ្ុក្ដច្ចល ដហើយដរើជមងឺធងន់ប្តូវសាលរ់ដៅជដណើដ រមនាីរដព្ទ្យក្៏មាន ។ ដតើអ្ក្ ន រដ្ឋអ្ំណាចអ្ស់ដ

េះប្រជាព្លរដ្ឋអាចជាទ្ីព្ឹងបានដទ្?។

ត្ពះមហាក្សត្រ រារ់សតវតសមក្ដហើយខ្មែររស់ដប្កាមររររាជានិយមខ្តដៅដប្កាយ សម័យ មហានគរ ដគដរៀរចំខ្ក្ខ្ប្រធមែនុញ្ាតមរដរៀរសក្ដិភូមិនិយម ខ្ដ្លដសដច ដៅជា មាាស់ខ្ផ្នដ្ីជាអ្ទ្ិដទ្ព្ររស់ប្រជាព្លរដ្ឋ អាចដធវើអ្ីវ តមអ្ំដព្ើចិតត ទំងអ្ស់ ប្ក្ុមប្គួសារដសតច ញាតិការទំងប្បាំព្ីរស ត ន តប្មូវឲ្យ ប្រជាព្លរដ្ឋចិញ្ាឹម ទំងអ្ស់ ។ មុសព្ីដសដចកាលព្ីសម័យ មហានគរ ។ ដសដចមហានគរគឺជាមនុសស ខ្ដ្លមានមហិទ្ធឫទ្ធ ព្ូខ្ក្ ខាង សឹក្សង្រ្ងាគម កាពារប្រជាព្លរដ្ឋ ព្ប្ងីក្ទ្ឹក្ដ្ី ដរៀរចំរច

សមានត

ជាតិក្សាងប្រដទ្ស ជាតិ ប្គរ់ខ្ផ្នក្មានប្បាងគប្បាសាទ្ រារ់ពាន់ជា សាក្សីរសារ់។ យក្ខ្ត ប្បាសាទ្អ្ងគវតតមួយមក្រសាវប្ជាវដៅ អាច ដឃើញថាអ្រ ិយធម៍សម័យដ

េះ រុងដរឿងោងណាដ

េះមក្ទ្ល់ឥ

ដនេះសក្លដល្លក្រក្មិនទន់ដឃើញរូរមនតថ្នសំណងទំងដ

េះផ្ង

ូវ

។ សមលឹងដមើលសម័យ ដប្កាយមហានគរ ដតើោងណាដៅ? នគររួញ តូចដហើយ ព្ព្ួក្ដសដចដ្ដណើដ ម អ្ំណាចរន អ្នក្ច្ចញ់រត់ព្ឹងររដទ្សឲ្យ ជួយដ្ួចជាទ្សសវតដ៧០ ដសដចសីហនុ រត់ដៅព្ឹងយួនឲ្យមក្សមាលរ់ខ្មែរ ជិត១ល្លន

ក្់ ដហើយដប្កាយសង្រ្ងាគម ដដ្ើមបី សងសឹក្ រត់ឲ្យដគ


សមាលរ់ថ្នមៗជាង២ល្លន

ក្់ដទ្ៀត។ ដសដចដប្កាយសម័យ មហានគរ

មិនខ្ដ្លសាគល់សុមទ្ុក្ខររស់ ប្រជាព្លរដ្ឋដទ្ ដហើយអ្នក្ណាជា ដដ្ើម ចម ថ្នការសមាលរ់រងាគល ដៅរសុក្ដយើងព្ីឆនំ៧០រហូតមក្ដ្ល់ឥ

ូវ ។

ដនេះដហើយគឺររររាជានិយមសក្ដិភូមិ ខ្ដ្លដមើលងាយប្រព្លរដ្ឋខ្មែរ ទំងអ្ស់ ដសែើនឹងលាងធូលីដប្កាមបាតដជើងដគ។ ខ្ផ្នក្ខាងដព្ទ្យដគមិន ខ្ដ្លឲ្យវ ិជជរណិឌ តដៅក្នុងរសុក្ព្យបាលដគដទ្ដប្ពាេះដគយល់ថាព្ួក្ដនេះ

រែនដចេះអ្ី ដមាលេះដហើយអ្ស់ដល្លក្លែមដ្ឺងមលួនដហើយ ថាអ្នក្ជមងឺខ្ដ្លដគ ដៅព្យបាលដៅសិងហរូរ ីដៅប្រដទ្សថ្ថ្ ដៅប្រដទ្សយួន គឺដគយល់ថា ដព្ទ្យដៅរសុក្ខ្មែរ រែនសមតតិភាព្ ដហើយដគមិនទ្ុក្ចិតតដព្ទ្យ ដ

េះជា

ោច់ខាត។ ដ្ូចការដរៀររារ់សដងខរខាងដលើដនេះដតើដយើងអាចទ្ីព្ឹង ប្ព្េះមហាក្សតយ បានដទ្?

ការត

ះតនោរ

ដរើការដបាេះដឆនតមានគតិយុតិធម៍ប្តឹមប្តូវ ដ

េះ ការដបាេះដឆនតអាច

ច្ចត់ ទ្ុក្ថា មាន ប្រជាធិរដតយយ គឺអ្នក្ដបាេះដឆនតមានសិទ្ធដប្ជើសដរ ើស អ្នក្ ខ្ដ្លមលួនដព្ញ ចិតបា ត នដោយដសរ ី។ រុខ្នតអ្នក្ខ្ដ្លទ្ទ្ួលមុសប្តូវ អាចដធវើឲ្យនរណាមួនេះ ក្៏ បានខ្ដ្រ

ដហើយមយង ដទ្ៀតដរើការដបាេះ

ដឆនតប្រក្រដោយការគំរាមក្ំខ្ហង រ ល ច ទ្ិញទ្ឹក្ចិតត រក្សព្ួក្ រងខិត រងខំ ដហើយដមភូមិ ដមឃុំដ្ឹងទំងអ្ស់ អ្នក្ណាឲ្យដបាេះអ្នក្ណាដ

េះ


អ្នក្ដៅដបាេះដឆនតមានការភ័យខាលច ដៅដព្ល ខ្ដ្លមលួនចង់ដបាេះឲ្យ ខ្ដ្លដប្ៅព្ីរក្សព្ួក្ដមភូមិដមឃុំ។

ដ្ូចដនេះដតើអាចសងឃឹមដៅដលើការដបាេះដឆនតបានដទ្?។

គណៈបក្ស សដមដចប្ព្េះសងឃរាជ ជួន-ណាត មានសងឃដ្ីការថា ៖ “ដរើខ្មែរខ្រក្បាក្់ ខ្មែរសាលរ់

ដរើខ្មែររួមសាមគគីខ្មែររស់”

ព្ិនិតយដមើលចុេះដៅក្នុងរសុក្ខ្មែរដយើងដតើមានគណៈរក្សរុ ែ ន? ដហើយ អ្នក្ខ្ដ្ល រំប្ទ្គណៈរក្សមុសរនមិនចុេះសប្មុងរនដទ្ គឺដគដៅតម ប្ក្ុមតមព្ួក្ររស់ដគ។ដព្លដឃ្ស

ដបាេះដឆនតមដងៗ

គឺដគដធវើ

ោងអ្ណាធិរដតយយរំផ្ុតគណៈរក្សមួយៗដជរដដ្ៀលប្រមាថ្ កាត ពានរនដៅ វ ិញដៅមក្រែនការ សមរមយរវាងរននឹងរនជាខ្មែរ ខ្រក្បាក្់ សាមគគីជាចំខ្ណក្ៗដៅ តមចំនួន គណៈរក្ស។ ដ្ូដចនេះមិនអាចទ្ីព្ឹងគ ណៈរក្សបានដទ្ ដទេះរីគណៈរក្សណា មួនេះក្៏ដោយ ដៅខ្តបាក្់ខ្រក្ រនដ្ខ្ដ្ល។ ចល

ឬគណៈរក្សមលេះដដ្ើរខ្តខ្រសក្ ដមព្ួក្អ្ស់ដ

ថ្ដ្ដជើងដគយក្ ការដឃ្ស

នដោបាយដធវើជាមុមរររចិញ្ាឹមជីវ ិតដចេះ

ខ្តនិោយដហើយមិនដធវើទល់ខ្តដសាេះ។ ដ្ូដចនេះខ្មែរដយើងមិនសងឃឹមដលើគណរក្សបានដទ្ !

អ្ោក្មានបុណយ

េះនឹង


ឮសូរដសៀងថាមានអ្នក្មានរុណយយូរោណាស់ដហើយ មលេះនិោយថា ប្ព្េះ ដ្៏មានរុណយដ្ែេះអ្ងគភឹមឥសានមៈមៈ មលេះថាដ្ែេះនរៈដដ្ដបា មលេះ ដទ្ៀត ថា រាងសរ តូចដសដើងដសាយរាជនគររី មលេះថាប្ព្ហែក្ិល ព្ញាខ្ប្ក្ក្ ។ សំដ្ីទំងអ្ស់ដនេះដចញព្ីណាមក្?

ព្ិនិតយពាក្យសំដ្ីគឺសំដៅដៅរក្

ប្ក្ុមប្គួសារប្ព្េះញាតិររស់ដសដចសីហនុ ពាក្យ ដនេះដចញព្ីមាត់ព្ព្ួក្ខ្អ្រអ្រខ្ណរណរដ

តមការសននិោឋនររស់មុំ្ ម

ឺមព្ួក្ថ្ចវាំងដដ្ើរផ្សព្វ

ផ្ាយដ្ល់អ្នក្លងិតលងង់ឲ្យដជឿផ្ទារ់មុម មិនយល់មុសឬប្តួវ ឲ្យដដ្ើរ និោយ ដោយឥតដអ្ៀនខាែស់។ រុ ែ នឆនំដហើយខ្ដ្លឮពាក្យដ

េះ ខ្តមិនខ្ដ្ល

ដឃើញទល់ខ្តដសាេះ ។ ដរើោយរុមពាងវ ិញថាប្ព្េះបាទ្ធមែិក្គឺសិហនុដនេះឯងដហើយដរើដ្ូចដគ ថាខ្មនដមដចក្៏ទ្ឹក្ដ្ីរញ ួ ដៅតូចខ្តមួយដហើយមានសង្រ្ងាគមមានការការ់ សមាលរ់ រនរហូត មក្ទ្ល់ឥ

ូវដនេះ។

សូមដល្លក្អ្នក្អានគឹតដមើលចុេះដរើមានអ្នក្មានរុណយខ្មនលែមដ្ល់ ដព្ល ដវល្លដចញដហើយដដ្ើមបីដសចក្ដីសុមដសចក្ដីចំដរ ើនដ្ល់មហានគរផ្ងនឹង ប្រជាព្លរដ្ឋខ្មែរដយើង។


ជារញ្ារ់ ៖ សូមជួយវ ិនិឆ័យ ឆ ចុេះដតើដយើងប្តូវទ្ីព្ឹងអ្នក្ណាខ្ដ្លអាច ជួយ កាពារប្រដទ្សជាតិ ប្រជាជនខ្មែររ ំដោេះជាតិទ្ឹក្ដ្ី រក្ានូវសមបតដិធមែជាតិឲ្យបានដៅជាមហាសគរទ្ី២ជា សាាព្រជារាងរហូត ?

តើយើងត្រូវទីពឹងអ្វី  
តើយើងត្រូវទីពឹងអ្វី  

what can we depend on

Advertisement