Page 1

PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR


Dasar Pelaksanaan PBS Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67 – Penilaian Murid

Kuasa Pengarah Peperiksaan Dengan Persetujuan Menteri

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 68 – Peperiksaan

Seksyen 69 – Larangan Tentang Pengendalian Peperiksaan dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997, COMPANY LOGO


Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 Bahagian II, Perkara 3 iaitu:

a untuk memberi nasihat, memantau dan membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah;

b

c

untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan; dan

untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan

COMPANY LOGO


Latar Belakang 24 Sept 2010 18 Ogos 2010

27 Julai 2010 19 Julai 2010

20 Jun 2010 Pengumuman YAB Menteri Pelajaran mencadangkan pemansuhan UPSR dan PMR

Meja Bulat Pertama

Meja Bulat Kedua

Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri BIL.10/2010 mencadangkan satu perbincangan khas diadakan

Mesyuarat Cadangan Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan diadakan

COMPANY LOGO


Latar Belakang 14 Mei 2009

18 SEPT 2008 4 OGOS 2008 2005 – 2006 •International Colloquium September 2005 •Kuala Lumpur International Conference On Assessment (KLICA) “Memperkasa PBS Humanising Assessment”

Mesyuarat JKP meluluskan cadangan PBS dalam transformasi pentaksiran

Mesyuarat JPP meluluskan pelaksanaan SPPK dengan melaksanakan projek rintis ke atas 500 sekolah terlebih dahulu.

Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil. 3/2009 telah bersetuju SPPK dilaksanakan

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras strategik PIPP (2006 – 2010) ; • Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan) • Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan) 5

20 Jun 2010 Pengumuman YAB Menteri Pelajaran KPM mencadangkan kemungkinan pemansuhan UPSR dan PMR

COMPANY LOGO


KELULUSAN 17 Dis 2010

COMPANY LOGO


Mengapa perlu

berubah?

COMPANY LOGO


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

BACK

COMPANY LOGO


Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan

PEPERIKSAAN PUSAT

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

COMPANY LOGO


PBS

Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pentaksiran Berasaskan Sekolah

PS

Pentaksiran Sekolah

PP

Pentaksiran Pusat

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, PAJSK Sukan dan Kokurikulum PPsi

Pentaksiran Psikometrik

COMPANY LOGO


COMPANY LOGO


PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) • Tidak berjadual, UJIAN APTITUD • Dicadangkan • Aptitud Umum • Aptitud Khusus kepada semua murid Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan

 LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif  Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan  Pelaporan secara deskriptif dan individu

Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran • Tidak berjadual INVENTORI • Tidak diwajibkan PERSONALITI untuk semua murid Mendapatkan maklumat tentang ciriciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai COMPANY LOGO


Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

Sukan Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Aktiviti Jasmani

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

Aktiviti Kokurikulum Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Kesihatan

•Penjagaan Kesihatan •Diet •Kebersihan •Amalan BMI

Aktiviti Ekstra Kurikulum

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah

COMPANY LOGO


PENTAKSIRAN PUSAT

Pentaksiran yang dirancang, dibina oleh LP (instrumen dan garis panduan dari LP) dan dilaksanakan oleh sekolah (ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah )

COMPANY LOGO


PENTAKSIRAN PUSAT Format & tugasan (LP) Pelaporan berdasarkan proses dan produk 8

rubrik pemarkahan (LP)

2

PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT

Pemantauan & penyelarasan 7 bagi penjaminan kualiti & standard

Skor berdasarkan

1

6

Tugasan berbeza setiap tahun

Dilaksana di sekolah

4

Tempoh 1 jangka masa tertentu

5

Ditaksir oleh guru mata pelajaran

COMPANY LOGO


Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.

BACK

COMPANY LOGO


Prinsip Pentaksiran Sekolah (PS)

Pelaporan Verbal / Bertulis

Bentuk Sumatif

Bentuk Formatif

Dilaksanakan di sekolah oleh guru mata pelajaran

Sepanjang tahun

Semua mata pelajaran

17 COMPANY LOGO


Formatif Apabila Apabila makanan makanan sedang sedang dimasak, dimasak, tukang tukang masak masak melaksanakan melaksanakan pentaksiran pentaksiran formatif formatif

Sumatif Apabila Apabila makanan makanan telah telah dihidang, dihidang, tetamu tetamu atau atau hakim hakim melaksanakan melaksanakan pentaksiran pentaksiran sumatif sumatif

COMPANY LOGO


Proses Pembentukan

Proses Merumuskan

Assessment for learning

Assessment of learning What

Sepanjang P & P

Untuk memperbaiki pembelajaran murid

Pelbagai kaedah pentaksiran

What

When

When

Why

Why

Pentaksiran FORMATIF

Pentaksiran SUMATIF

How

Merujuk standard prestasi

Di hujung sesuatu unit pembelajaran

How

QA

QA Report

Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa

Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid

Pelbagai kaedah pentaksiran

Merujuk standard prestasi

Report

Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan COMPANY LOGO


Peranan Pentaksiran Sekolah

1

2 Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran

3 Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar

4 Mengubahsuai strategi pengajaran

COMPANY LOGO


PS 1

Holistik

2

Sepadu

3

Seimbang

4

Fleksibel

5

Merujuk Standard

6

Sebahagian Proses P&P COMPANY LOGO


PS

©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

COMPANY LOGO


PENTAKSIRAN Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui - APA yang murid TAHU - APA yang murid BOLEH BUAT - APA yang murid BOLEH AMALKAN


Ujian

Respons

Markah / Gred

Laporan sejauh mana murid itu telah peroleh dan capai

COMPANY LOGO


Pertumbuhan 3 orang murid dalam pembelajaran

6

BAND STANDARD PRESTASI

TUGASAN

MURID A

5 MURID B

4 3

MURID C

2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

UNIT PEMBELAJARAN COMPANY LOGO


PENTAKSIRAN Rujukan Norma Rujukan Kriteria Rujukan Standard


Rujukan Norma

Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan meletakkan murid dalam sistem pangkat / aras dan membanding antara murid merujuk kepada skor / markah yang diperoleh

Rujukan Kriteria

Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan melihat apa yang telah disempurnakan oleh murid merujuk kepada kriteria sesuatu domain (ada qualifier)

Rujukan Standard

Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan (growth)murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard


•

Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard

•

Taburan markah / gred tidak ditetapkan

•

Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan


PS 5 Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam 6

dokumen kurikulum

COMPANY LOGO


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

STANDARD PRESTASI

STANDARD KURIKULUM

• Matlamat • Objektif MP • Standard Kandungan • Standard Pembelajaran

Apa yang patut dipelajari

PENTAKSIRAN

• • • •

Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Instrumen

Apa yang dilaporkan tentang perkembangan dan pencapaian murid COMPANY LOGO


BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD

Dokumen Standard Prestasi


STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

COMPANY LOGO


STANDARD PRESTASI

6

Tahu

5

Tahu

4

Tahu

3

Tahu

2

Tahu Faham

1

Tahu

Faham

Faham

Faham

Faham

Boleh buat dengan Beradap Mithali

Boleh buat dengan Beradap Terpuji

Boleh buat dengan Beradab

Boleh buat

COMPANY LOGO


STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

COMPANY LOGO


COMPANY LOGO


COMPANY LOGO


Band, Standard, Deskriptor, Eviden dan Instrumen Band

Standard

Deskriptor

6 5 4 3 2 1

Pernyataan bersifat generik tentang aras perkembangan dalam pembelajaran (OM & OP)

Pernyataan tentang apa yang murid tahu dan boleh buat

Evidens Pernyataan tentang bagaimana murid menunjuk kan tahu dan boleh buat

Instrumen Alat untuk digunakan untuk mentaksir •Paper

& pencil

•Pemerhatian •Kerja

Kursus Book

•Scrapt •Folio •ULBS •Ujian

Amali •Senarai Semak •Soal Selidik •Demo •Simulasi •dll

COMPANY LOGO


PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Band 6 PERINGATAN Band 5 Band 4 Band 3

1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh digunapakai dari Tahun 1 hingga Tahun 6. (Rujuk Objektif Mata Pelajaran) 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun –tahun tertentu (Rujuk Kurikulum Standard Tahun berkenaan)

Band 2 Band 1

COMPANY LOGO


PERNYATAAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK Band 6

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif

Band 5

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi

Band 4

Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkahlangkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah

Band 3 T&F&B

Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan

Band 2

Tahu dan faham pengetahuan asas matematik

T&F&BBM

T&F&BBT

T&F&BB

T&F

Band 1 T

Tahu pengetahuan asas matematik COMPANY LOGO


PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA Band 6 T&F&BBM

Memahami, menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila.

Band 5

Memahami, menaakul dan memberikan respons/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat.

Band 4

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul.

Band 3

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis.

Band 2

Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis.

Band 1

Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis

T&F&BBT

T&F&BB

T&F&B T&F T

COMPANY LOGO


BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL

1

Mengetahui nilai-nilai universal, nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat

2

Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal, nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat

3

Mengetahui, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal, nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat

4

Mengetahui, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal, nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan tertib

5

Mengetahui, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal, nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan tertib dan terpuji

6

Mengetahui, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal, nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan sempurna dan boleh dicontohi COMPANY LOGO


Peranan Standard Prestasi dalam PS MULA

Pemulihan

Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai Tahap penguasaan


Memberi maklum balas

Mendapatkan maklumat

Membuat pemerhatian Menjadi pemudahcara

COMPANY LOGO


Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir

Kejayaan dalam mendapatkan ilmu, kemahiran dan amalan nilai murni serta sikap yang terpuji

COMPANY LOGO


Pelaporan Pencapaian Murid

COMPANY LOGO


Lembaga Peperiksaan


PANDUAN DAN PERATURAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

RENDAH DAN MENENGAH RENDAH


Tujuan diadakan Buku Panduan Guru berkeyakinan 4. Guru terpandu PPD dan JPN tahu fungsi 3. JPN dan PPD terpandu Semua petugas maklum 2. Prosedur terselaras Maklumat tersebar 1. Sumber Maklumat COMPANY LOGO


Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur

Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran

Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi

51

Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran COMPANY LOGO


KERJASAMA SEMUA PIHAK UNTUK PENJAMINAN KUALITI PBS PBSBERJAYA BERJAYADILAKSANAKAN DILAKSANAKAN

PENYELARASAN PEMANTAUAN PENGESANAN PEMENTORAN LATIHAN LATIHANUNTUK UNTUKGURU GURUDILAKSANAKAN DILAKSANAKAN

LP

BPG dan BPI

BPK

JNJK

MELAKSANAKAN PBS COMPANY LOGO


CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS A

Kesediaan dan Kemahiran guru Melaksanakan PBS

Penyelesaian Program latihan dan penataran yang menyeluruh

B

Guru akan terasa terbeban dengan tugas ‘tambahan’

Penyelesaian • Penerangan • Automasikan Pelaporan

C

Integriti Guru diragui

Penyelesaian • Pemantauan • Pementoran • Pengesanan • Penyelarasan

COMPANY LOGO


Surat Siaran LP 

PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENTAKSIRAN KEBANGSAAN BAGI PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) MULAI TAHUN 2012 KP.LP.003.07.14 (2) BERTARIKH 14 FEBRUARI 2011

PEMAKLUMAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH KP.LP.003.07.14.05 (1) BERTARIKH 29 JULAI 2011

PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) TINGKATAN 1

COMPANY LOGO


http://www.moe.gov.my/lp/

COMPANY LOGO


Konsep pbs  

konsep pentaksiran berasaskan sekolah

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you