Page 1

ករវភគែផ្អ កេលើសិទម ិ ិ្ឋ នុស អំពស ី មបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច នង ិ

សមបទនេគលេ េន្រពះ ជ

ដៃទេទៀត

ច្រកកមពុជ

______________

របយករណ៍របស់អក ន យករណ៍ពេិ សស ស្តីពី

ថ នករណ៍សិទម ធិ នុស េនកមពុជ េ

ក សុ រយ ិ ស៊ូែប៊ឌី

សម័យ្របជុេំ លើកទី ២១ ៃន្រកុម្របក ធិ នុស អងគករសហ្របជជតិ ឹ សិទម ៃថងទី ២៥ ែខកញញ ឆន២ ំ ០១២

អងគករសហ្របជជតិ


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1

សននិបត

ែចកជូន៖ ទូេទ ៃថងទី១០ តុ ជភ

២០១២

អង់េគ្លស

្រកុម្របក ធិ នុស ឹ សិទម សម័យ្របជុេំ លើកទៃី មភមយ ួ រេបៀប រៈចំណុចទី ១០ ករជួយឧបតថមែភ ផនកបេចចកេទស នង ិ ករក

ងសមតថភព

របយករណ៍របស់អក ន យករណ៍ពេិ សសស្តីពី

េនកមពុជ េ

ក សុ រយ ិ ស៊ូែប៊ឌី

ថ នករណ៍សិទម ធិ នុស

ឧបសមពន ័ ធ

ករវភគែផ្អ កេលើសិទម ្ឋិ នុស អំពស ិ ី មបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច នង ិ សមបទនេគលេ ដៃទេទៀត

េន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ

េសចក្តស ី េងខប របយករណ៍េនះ ្រតូវបនបញជូ ន្រសប

មេសចក្តស ំ ០១១ ី េ្រមចចត ិ ្តេលខ១៨/២៥ ចុះៃថងទ២ ី ៦ ែខកញញ ឆន២

របស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិ គឺជករ យតំៃលអំពីផលប៉ះពល់សិទ្ឋិមនុស េ េសដ្ឋកិចច (ELCs) និងសមបទនដៃទេទៀត និងគេ្រមងអភវិ ឌ ន៍ធំៗេនកមពុជ (ជទូេទ គឺនយ ិ យសំ េ

ដ”ី េនកនុងរបយករណ៍េនះទំងមូល លុ ះ្រ

មនករបញជក់េ

េទេលើសមបទនទក់ទងនឹងវស័ ិ យកសិ-ឧស ហកមម (មនជ ដំឡូងម)ី ប៉េុ

េគលេ

យសមបទនដី

េលើ “សមបទន

យែឡក)។ របយករណ៍េនះ មន ិ ិ ្រតម ឹ ែតជករវភគ

ទិ៍ ចំករេកស៊ូ ចំករអំេព ចំករៃម៉

ក់ នង ិ ចំករ

្ណ ះេទ ប៉ែុ ន្តែថមទំងជករវភគេទេល ិ ើ សមបទនែរ ៉ េ្របងកត និងឧសម័ន ៃ្រពេឈើ និងសមបទនស្រមប់

េទសចរណ៍ ករអភវិ ឌ ន៍អចលន្រទពយ នង ួ ចំនន ួ មនដូចជ ទំនប់ រ ី ិ គេ្រមងអភវិ ឌ ន៍្រទង់្រទយធំមយ

អគគីសនីជេដើម។

1


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 អំឡុងេបសកកមមរបស់ខុ ំក ញ លពៃី ថងទ៧ ំ ០១២ េ ី ែខឧសភ ឆន២

កនយករដ្ឋម្រន្តី បន្របកសពក ្ត ើម ី ច ិ ចផួ ចេផ្ត

របស់រ ្ឋ ភប ិ ល ទក់ទងនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច រួមមនទំងករ្រគប់្រគងេលើករផ្អកករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថមី

និងករ្រតួតពិនត ិ េលើករអនុវត្តទក់ទងនឹងកិចចសនយ និងកតព្វកិចច ិ យេឡើងវញ ដីែដលមន្រ

ប់។ ជបន្តបនទប់ េ

ពលរដ្ឋរស់េនជិតតំបន់សមបទន។

កនយករដ្ឋម្រន្តី បន្របកសអំពក ្ត ័ ្ណ កមមសិទដ ្ឋិ ី ស្រមប់្របជ ើមេធ្វប ី ច ិ ចផួ ចេផ្ត ើ ណ

របយករណ៍េនះ ក៏ពិចរ

េដើមបប ្ត ិ មនមួយេចញពីកិចចផួ ចេផ្ត ើមទំងេនះ។ ី េងកើតឲយមនទិដ្ឋភពវជជ របយករណ៍េនះ េធ្វក ល់ពត ័ ម ៌ នែដលខញុំបនទទួល ិ ើ រវភគ

រហូតមកទល់ចុងែខកកក

ឆន២ ំ ០១២

មចបប់របស់សមបទនក ិ ៃនសមបទន

ផងែដរពីករវវឌ ិ ន៍ថមីៗទំងអស់េនះ និងស្វះែស្វង

ំ ង ង ំ ពេី ដើមដប ូ ៃន

ណត្តរិ បស់ខុ ំញ កនុងឆន២ ំ ០០៩

ប់ទង ំ ្រកបខ័ណ្ឌចបប់ជតិ្រគប់្រគងេលើសិទធិដីធ្លី (ចបប់ និងេគលនេយបយ

េផ ងៗពក់ពន ័ ធនឹងតំបន់ករពរធមមជតិ) ករវវឌ ធិ នុស របស់កមពុជេលើវស័ ិ ន៍ជអន្តរជតិ ទក់ទងនឹងកតព្វកិចចសិទម ិ យ

ធិ នុស ។ ករណី ដធ ី ៃទេផ ងេទៀតេទេលើករទទួលបនសិទម ី ្លី នង ិ ផលប៉ះពល់ៃនសមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច នង ិ សមបទនដដ មួយចំនន ួ ែដលបនេ្រជើសស្រមំងេនកនុងរបយករណ៍េនះ ឆ្លុះបញចង ំ ពីករបង្ហញទំងេនះ។ របយករណ៍េនះ ែផ្អក េលើទិនយ ន័ និងព័តម ៌ នផ្លូវកររបស់រ ្ឋ ភប ិ ល ញត្តិជបុគគល និងសកខីកមម ែដលបន

ក់ មរយៈបុគគល សហគមន៍

នង ិ អងគករមន ិ ែមនរ ្ឋ ភប ិ លជតិ នង ិ អន្តរជត។ ិ របយករណ៍េនះ ក៏បនមកពក ី រសិក ្រ េ

វ្រជវែដល បនេធ្វេើ ឡង ើ

យករយល័ យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទម ធិ នុស (OHCHR)េនកមពុជ ែដលបននិងកំពុង ិ

បន្ត

យOHCHR េនកមពុជ ចំេពះ មឃ្លេំ មល ិ ើ និងេធ្វើករតស៊ូមតិេលើបញ្ហេនះ។ ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់ករយល័

ករជួយឧបតថមគ ភ ្រំ ទដ៏មនតំៃលកនុងបញ្ហេនះ។ ទនទម ឹ នង ឹ ្រគប់សកមមភពករងរទំងអស់របស់ខុ ំញ មនករសហករពី ក៏ជករគួរកត់សំគល់ផងែដរថ

រ ្ឋ ភប ិ លក្តី

ឯក

េលញទំង្រសុង មន ៌ នេទៀតេ ិ មន្រគប់្រគន់េទ េហើយព័តម ចប់ ្រកហម

ះ្រ

បំណង្របថនផ្តល់

្រស្ត

ងែដរ។

ប់ទង ំ េគលនេយបយៃនរបបែខមរ

ំ ្របេទស នង ី ែន្លងេនទូទង ិ ករជេន្ល ស្របជជនេចញ្រគប់ទក

ស្រងគមសុី វលរយៈេពលដ៏ យូរេនកមពុជ ិ

បននំឲយមនករផទុះេឡើងនូវទំនស់ដីធ្លី

ែដលបនបន ល់ទុកេ

ែដលរ ្ឋ ភប ិ លបននិងកំពុងែត

យ។ មយ៉ងវញេទៀត គួរកត់សំគល់ែដរថ កមពុជ គជ ិ ឺ ្របេទសមួយែដលកំពុងអភវិ ឌ ន៍

ចមន

ទភ ្ល េដើមបេី ធ្វក ី ្លី នង ិ ពេលើករេ្រប្រើ បស់ដធ ិ ធនធនធមមជតរិ បស់ខួ ន ើ រអភវិ ឌ ន៍ នង ិ េធ្វឲ ើ យសមបូរ

រុងេរឿងែថមេទៀត។ ប៉ែុ ន្តេទះជយ៉ង

ក៏េ

យ ខញុំយល់េឃើញថសមបទនដី គួរែត្រតូវបនផ្តល់ និង្រគប់្រគងកនុង

្រកបខ័ណ្ឌចបប់ នង ឹ ិ េគលនេយបយមួយរងមំ

អនកទំង

ធ ក៏េនមនភពចេន្លះ្របេ

ង ំ ពេី ពលចប់េផ្តម គួរកត់សំគល់ថ កលៈេទសៈ្របវត្តិ ើ

ករបំផ្លិចបំផ្លញ

្រគប់្រគងេ

រផ្លូវករែដល្រតូវករចំបច់ស្រមប់េធ្វក ិ ើ រវភគឲយបនេពញ

ប់ទង ំ ករពិចរ

្រតឹម្រតូវចំេពះ និងករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ

យែដលនង ឹ រងផលប៉ះពល់ នង ិ គត ិ គូពក ី រេ្រប្រើ បស់ធនធនធមមជតិ ្របកបេ

យចរិ ភព។

ភគេ្រចើនៃនបញ្ហ្របឈមែដលខញុំសំគល់េឃើញែដលមនេនកនុងរបយករណ៍េនះ (ដូចែដលបនវភគកន ិ ុ ងែផនក

ន ក េនះគឺចបប់ េគលនេយបយ ទី V ដល់ែផនកទី VIII) េកើតេចញពីករខកខនកនុងករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌគតយ ិ ុត្តកុ ង្រសុ

នង ន កទី III)។ ករផ្តល់ នង ើ េឡង ិ បទ ្ឋ នគតយ ិ ុត្ត ែដលរ ្ឋ ភប ិ លខ្លួនឯងផទល់បនបេងកត ើ (ដូចបនពនយល់កុ ងែផន ិ ករ

្រគប់្រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀតេនះ កមពុជរងេ្រគះេ

ខជួនចំេពះចបប់ែដលមន្រ ែតងបនល្អេនេលើ្រក

មយ៉ងវញេទៀត ិ

យករខ្វះតម្លភព និងករេគរពខជប់

ប់។ ភគេ្រចើនេលើសលុ បៃន្រកបខ័ណ្ឌចបប់ពក់ពន ័ ធនឹងបញ្ហទំងេនះ ្រតូវបនេរៀបចំ

ក់

ស ប៉ែុ ន្តបញ្ហគេឺ ន្រតង់ករអនុវត្តចបប់ជក់ែស្តង។ បញ្ហរក ី យ

លមួយេទៀត

ែដលខញុំបនជួប្របទះេនះ

ព័តម ៌ ន ែដលជចំែណកេធ្វើឲយមនុស ចំនន ួ ភគតិចែតប៉េុ

គឺលទធភពមន ិ េសមើគនកនុងទទួលបន

្ណ ះ ែដលទទួលអតថ្របេយជន៍ពីសមបទនេនះ ក៏ដូចជករ

2


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 រក ី

យៃនជេម្លះទក់ទងនង ឹ ដីធែ្លី ដល

កនុងករផ្តល់ និងករ

ចនំឲយមនអសថិរភព។ រ ្ឋ ភប ិ ល គួរមនភពមុង ឺ ម៉ត់ នង ិ មនតម្លភព

មឃ្លេំ មល ើ សមបទនដី (សូ មេមល ើ ែផនកទី II និងទី VI) ជពិេសសេនេពលេធ្វើករចរចរគន ឈន

េទករចុះកិចច្រពមេ្រព ងសមបទនជមួយ្រកមហ៊ុនជតិ និង្រកុមហ៊ុនបរេទស េជៀស ងទំនស់ផល្របេយជន៍ េហើយ ្រតូវ

ក់ឲយ្រកុមហ៊ុនសមបទនទំងអស់

ទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រតួតពន ិ ត ិ យសកមមភព

នង ិ េ

ះ្រ

យទំនស់ដីធរ្លី បស់

ខ្លួន។ ករគមនតម្លភពកនុងបញ្ហទំងេនះ បនបេងកើតឲយមនករមនទិលសង យ ័ ពីអំេពើពុករលួ យ េន ម ថ ប័នរដ្ឋ ្រគប់ ជន់ថនក់ េហើយបនេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋកមពុជជេ្រចើន មនករ ក់អន់្រសពន់ចិត្ត។ េទះជដំេណើរទស នៈកច ិ ចមកកន់

្របេទសកមពុជចប់

វស័ ិ យជេ្រចើនៃន

ង ំ ពឆ ី ន ំ ២០០៩ រហូតមក ខញុំបនទទួលកច ិ ចសហករកនុងក្រមត ិ មួយល្អ ពស ី ំ

ណត្តិរបស់ខុ ំក ញ ្តី

ជមួយ្រកុមហ៊ុននន

ខញុំេនមនករពិបកកនុងករទទួលបនព័តម ៌ នចំបច់ផូ វករ ្ល

ែដលកន់កប់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច

និងសមបទនដៃទេទៀត។

សំ ខន់ៗ េនះ បនេធ្វឲ ំ កនុងករសរេសររបយករណ៍ទូលំទូ ើ យមនករពប ិ កជខ្លង ទនទឹមេពលែដលទីផ កមពុជកំពុងេងើបេឡើង

ក់រ ្ឋ ភប ិ ល កនុង

និងករទំនក់ទំនង

កង្វះករទទួលបនព័តម ៌ ន

យមួយអំពប ី ញ្ហទំងេនះ។

និភយ ័ ក៏កំពុងេកើតមនដល់កិត្តិសពទេលើឆកអន្តរជតិស្រមប់

ករវន ិ ិេយគ ែដលមន ិ យដីធ្លី និងវស័ ិ យេផ ងេទៀតជទូេទ។ បរយកសបចច ិ មនភព្របកដ្របជកនុងវស័ ិ ុ បបននៃនករ

អភវិ ឌ ន៍ បនបង្ហញឲយេឃញ ៌ ន ករ ើ ពត ី ម្លភពភព េនមនក្រមត ិ ទប នង ិ លទធភពមន ិ េសមើគន កនុងទទួលបនព័តម

ពិេ្រគះេយបល់ និងកររួមបញជូ លអនកពក់ពន ័ ធមន ិ បន្រគប់្រគន់ េហើយេបើ

មករយល់េឃើញខញុំ គឺមន ិ មនចិរភពេនះ

េទ េហើយ ទំនងជនឹងបងកឧបសគគែថមេទៀតដល់កំេណើនេសដ្ឋកិចចជតិ។ ជករពិត

ស់ ករណីសមបទនដីខ្លះ ទំនង

ជមនផលប៉ះពល់វជជ ច ល ូ ្ឋ ន ករ ិ មនស្រមប់្របជជនកមពុជ កនុងលកខខណ្ឌៃនករបេងកត ើ ករងរ ករបេងកន ើ េសដ្ឋកច ិ ម

បេងកើតចំណូលដល់េស ហរិ ញញ វតថុ េ

យ ករខូចខតេទេលើមនុស េ

ធរណៈ នង កររួមចំែណកទូេទដល់ករអភវិ ឌ ន៍ជតិ។ េទះជយ៉ង ិ យ

ក៏

រសមបទន ភគេ្រចើនមនក្រមត ិ ខពស់ េហើយសិទធិមនុស គួរែតជេបះដូងៃន

អភ្រិ កមឈនេទករផ្តល់ នង ី មបទន េដម ើ បឲ ិ មន។ មនករចង្រកង ិ ករ្រគប់្រគងដស ី យសមបទនទំងេនះ ផ្តល់ផលវជជ ឯក

រយ៉ងម៉តច ់ ត់អំពក ី ររ ំេ

ករេឆ្លើយតបេ

យករេ

កង្វល់ដធ ៏ ំមយ ួ េ

ះ្រ

ភសិទម ធិ នុស ដ៏ធងនធ ់ ងរ នង ិ ដ៏រក ី ល

លពក់ពន ័ ្ឋនង ឹ សមបទនដី ែដល្រតូវករឲយមន

យែកត្រមូវេឡើងវញ។ ករេចទ្របកន់សកមមជនដីធ្លី និងអនកករពរសិទម ធិ នុស ិ

រេសរភពកន ី ិ េសរភពកន ី ុ ងករបេញច ញមតិ នង ុ ងករ្របជុំ មន

សងគមមួយែដលមនដំេណើរករលិទ្រធិ បជធប ិ េតយយបនល្អ។

រៈសំ ខន់ខ្លង ំ

គឺជ

ស់ស្រមប់

មយ៉ងវញេទៀត េនទូទង ំ ករវភគរបស់ ខុ ំទ ញ ង ំ មូល ខញុំបនខិតខំែស្វងយល់ឲយបនេពញេលញអំពីសមបទនដីជ ិ ិ

េ្រចើនែដលរ ្ឋ ភប ិ លបនផ្តល់។ ជទូេទ មន ិ មនភពចបស់

ស់េទ អំពីវ ិ

លភពៃនផល្របេយជន៍ពិត្របកដ

ំ េនះ េហយ ែដល្របជជនកមពុជទទួលបនពស ី ង ើ ខញុំមនកង្វល់ថ េទះបជ ី មនករសនយរបស់រ ្ឋ ភប ិ ល ី មបទនដទ កនុងករ្របយុទធ្របឆំងនឹងអំេពព ៏ នសមបទនក ើ ុករលួ យក្តីកម ិ ជេ្រចើន្របតប ិ ត្តិករេ

ពីសមបទនដី ្របសិនជមនែមន គួរែតបង្ហញឲយេឃើញអំពប ី រមណរបស់ ិ

េហយ ើ ្របសិនជ គមនភស្តុ

ងអំពអ ី តថ្របេយជន៍េទេនះ

េគលនេយបយ

យភព

ក់កំបង ំ ។ អតថ្របេយជន៍

និងេធ្វើឲយេគបនេមល ើ េឃញ ើ ចបស់ផង

នង ល់សមបទនដី ិ ិ ករអនុវត្តជុំវញករផ្ត

េនះ គួរែតេធ្វើករែកស្រមួលេឡើងវញ។ ផលប៉ះពល់ៃនសមបទនដី គួរែតបនេធ្វើករវភគអំ ពីផលវបករយៈេពលខ្ល ិ ិ ិ ី

និងរយៈេពលែវងរបស់

េហយ ើ ជករពិត

ស់គឺ អតថ្របេយជន៍គរួ ែតមនពិត្របកដ នង ិ មនេ្រចើនជងភពបត់បង់

ស្រមប់មនុស ភគេ្រចន ើ ប ី ចចត់ទុកថមន ើ េដម

ធនធនធមមជតិេនកមពុជ

្រតូវបនេធ្វើេ

ចនឹងមនផលប៉ះពល់វជជ េនរបស់្របជជនកមពុជ្រគប់រប ូ ្របសិនជ ិ មនេទេលើជីវតរស់ ិ

យសមធម៌ នង ិ ្របកបេ

េហយ ើ សថិតកនុង

ម រតី

រៈ្របេយជន៍េទបន។ ខញុំយល់េឃញ ី ្លី នង ើ ថ ករអភវិ ឌ ន៍ដធ ិ

យនិរន្តរភព និងសថិតកនុង្រកបខណ្ឌៃនកតព្វកច ិ ចសិទធិមនុស

ថ បន ែដលខញុំបង្ហញរបយករណ៍េនះ។

របស់រ ្ឋ ភប ិ ល

3


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1

មតក ិ កថខ័ណ្ឌ

ទំព័រ

លភព.............................................................

១-៥

មឃ្លេំ មល ើ សមបទនដីេនកនុងអំឡុងេពលពីរទសវត រចុ៍ ងេ្រកយ....

៦-១៣

១០

១៤-៦៥

១៣

I.

េសចក្តេី ផ្តើម និង វ ិ

II.

ករ

III. ្រកបខ័ណ្ឌជតិ – ចបប់ និងនីតិវធិ ីេផ ងៗ ........................................... ក. ករ្រគប់្រគងដធ ី ្លី៖ ករេធ្វើចំ

IV.

ត់ថនក់ដីធ្លី និងករេធ្វើអនុបេយគដី

ធរណៈ

របស់រដ្ឋ...............................................................................................

១៥-១៩

១៣

ខ. ចបប់ នង ិ បទបបញញ ត្តែិ ដល្រគប់្រគងេលើសមបទនដ.ី ....................................

២០-២៥

១៥

ួ ងគរដ្ឋ...................... គ. បចចុបបននភពៃននីតិវធ ិ ីផ្តល់សមបទនដី – តួនទីរបស់តអ

២៦-៣៤

១៧

ឃ. អន្តរកមមជមួយចបប់ និងបទបបញញ ត្តិដៃទេទៀតែដល្រគប់្រគប់េលើសមបទនដី...

៣៥-៤៨

២២

ង. កមមសិទដ ធិ ធ ី ្លី នង ិ សិទេធិ ភគៈ.....................................................................

៤៩-៥១

២៩

ច. សិទេធិ លើដីធរ្លី បស់ជនជតេិ ដើមភគតច ិ .......................................................

៥២-៥៤

៣១

ឆ. ករពិនិតយេមល ើ ្រតួសៗេលើយន្តករេ

ប់......

៥៥-៥៩

៣២

ជ. ករែ្រប្របួលថមៗ ី ៃនចបប់ នង ិ េគលនេយបយ.........................................

៦០-៦៣

៣៤

ឈ. េសចក្ត្រី ពងចបប់ នង ំ រអនុមត ័ ........................ ិ បទបបញញ ត្តែិ ដលកំពុងរង់ចក

៦៤-៦៥

៣៥

្រកបខ័ណ្ឌចបប់អន្តរជត.ិ ..................................................................

៦៦-៨០

៣៦

៦៦-៧២

៣៦

ះ្រ

យទំនស់ដីធ្លីែដលមន្រ

ក. ករវវឌ ្ឋិ នុស អន្តរជតទ ិ ន៍េនកនុង្របព័ន្ឋចបប់សិទម ិ ក់ទងនង ឹ កតព្វកច ធិ នុស របស់កមពុជ............................................................ ិ ចសិទម ខ. ករវវឌ ធិ នុស របស់ ិ ន៍ជអន្តរជតទ ិ ក់ទងនង ឹ ករទទួលខុស្រតូវខងសិទម សហ្រគសពណិជជកមម........................................................................... គ. បទ ្ឋ នអន្តរជតិ ស្រមប់ករបងករ និងករេ

ះ្រ

៧៣-៧៦

៣៩

យផលប៉ះពល់

4


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 សិទម ធិ នុស ..........................................................................................

V.

៧៧-៨០

៤១

ទិដភ ្ឋ ពទូេទៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច (ELC) និងសមបទនដៃទេទៀត

េនកមពុជ......................................................................................

៨១-៩៥

៤៣

៨១-៨៦

៤៣

៨៧-៩២

៤៦

៩៣-៩៥

៥០

លកខខណ្ឌត្រមូវៃនចបប់ នង ិ .ី .................................................... ិ នត ី វិ ធ

៩៦-១២៦

៥១

ក. ទំហំៃផទដីសមបទន នង ិ កមមសិទ.ធិ ...............................................................

៩៧-១០០

៥២

១០១-១០៥

៥៤

១០៦-១១៣

៥៦

១១៤-១១៧

៥៨

ជនជតិេដើមភគតិច..............................................................................

១១៨-១២៦

៥៩

VII. ផល្របេយជន៍ នង ិ មនៃនសមបទនដីនន................ ិ ផលប៉ះពល់អវជជ

១២៧-១៧៦

៦២

ក. ផលប៉ះពល់ទូេទេលើសិទធិមនុស .............................................................

១២៩

៦៣

ខ. បញ្ហអសថិរភព និងករ្រគប់្រគងទន់េខ យ................................................

១៣០-១៣៧

៦៤

គ. ករបេណ្តញេចញេ

១៣៨-១៤៥

៦៦

ក. ចំនន ួ ផ្លូវករៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀត ែដលបនផ្តល់ (ទិដ្ឋភពទូេទ)................................................................. ខ. លទធភពទទួលបនព័តម ៌ ន នង ិ ឯក

រ...................................................

គ. ចំនន ួ សមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច នង ិ សមបទនដេី ផ ងៗេទៀតែដលបនផ្តល់ េនកនុងតំបន់ករពរ និងេនេលើដីរបស់ជនជតេិ ដើមភគតិច.........................

VI.

ចបប់ នង ិ ករអនុវត្តជក់ែស្តង៖ សមបទនដី នង ិ ករអនុវត្ត

ខ. ករពិនិតយេមល ិ ករ ើ េឡើងវញ

ន្រតួតពិនត ិ យ និង ករលុ បេចល

សមបទនដី.......................................................................................... គ. ករអនុវត្តន្រ៍ សប

ម្រកបខ័ណ្ឌៃនករអភរិ ក ចំេពះតំបន់ករពរ

និងៃ្រពេឈ.ើ ......................................................................................... ឃ. ករពិេ្រគះេយបល់ជ

ធរណៈ និងករ យតំៃលេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន

និងសងគម............................................................................................. ង. ករអនុវត្ត

ម្រកបខ័ណ្ឌករពរ

មផ្លូវចបប់ស្រមប់ដីធ្លីរបស់

យបំពន នង ្ត ល ិ ករផ្លស់បូ រទ ី ំ េនថម.ី ............................

5


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ឃ. ករបំផ្លញបរ ិ ថ ន នង ិ ផលប៉ះពល់េលើេលើជីវភពរស់េន...........................

១៤៦-១៥៣

៧១

ង. បញ្ហជុំវញលទធ ភពទទួលបនទឹក ិ

១៥៤-១៥៧

៧៣

និងបុគគលិកសន្តិសុខឯកជន........................................................................

១៥៨-១៦១

៧៤

ឆ. ផលប៉ះពល់េលើជនជតេិ ដម ើ ភគតច ិ ........................................................

១៦២-១៦៤

៧៥

ខងករេគរពបូជ..................................................................................

១៦៥-១៦៧

៧៦

ឈ. ផលប៉ះពល់េលើ្រស្តី នង ិ េកមង្រសី...............................................................

១៦៨-១៧៣

៧៧

ញ. ផលប៉ះពល់េលើកុមរ.............................................................................

១៧៤-១៧៦

៨០

.

១៧៧-១៩៥

៨១

១៧៧-១៨០

៨១

បុគគលែដលប្តឹងត ៉ ទមទរដីរបស់ខួ ន ្ល និងសកមមជនខងដីធ្លី.........................

១៨១-១៨៤

៨២

គ. បរយកសស្រមប់ សងគមសុី វល ិ នង ិ ិ សកមមភពរបស់សហគមន៍....................

១៨៥-១៨៧

៨៤

ឃ. យន្តករេ

១៨៨-១៩០

៨៥

១៩១-១៩៥

៨៦

សន៍........................................................

១៩៦-២៤២

៨៩

ក. ករទទួលបនព័តម ៌ ន នង ិ តម្លភព.........................................................

២០១-២០៥

៩១

ខ. ករផ្តល់សមបទនដី - ករពិេ្រគះេយបល់ និងករ្រតួតពិនិតយ.......................

២០៦-២១១

៩២

គ. ករផ្តល់សមបទនដី - ករករពរបរ ិ ថ ន និងសងគម....................................

២១២-២១៦

៩៣

ឃ. សកមមភពៃនសមបទនដ.ី .......................................................................

២១៧-២២៤

៩៣

ច. កង្វល់ទក់ទងនឹងសន្តិសុខៈ ករ

ជ. ផលប៉ះពល់េលើតំបន់ែដលមន

VIII លទធភពទទួលបនដំេ

ះ្រ

្អ តេ្របើ្របស់....................................... ក់ព្រងយកងកម្លង ំ ្រប

រៈសំ ខន់ខងែផនកវបបធម៌ និង

យ្របកបេ

យ្របសិទភ ធ ព...................

ក. ភពមន នង ិ លទធភពេ្រប្រើ បស់ៃនយន្តករេ្រក្របព័នធតុ ែដលមន្រ

ប់ វុធរបស់រដ្ឋ

ករ

ប់.....................................................................................

ខ. ករេ្របើ្របស់្របព័នធតុ

ះ្រ

ករ និងករេចទ្របកន់បទ្រពហមទណ្ឌចំេពះ

យវ ិ ទក្រមត ិ ្របតប ិ ត្តក ិ រ.................................................

ង. ភពមន និងលទ្ឋភពេទេ្របើ្របស់ យន្តករេ

ះ្រ

វ ិ ទក្រមត ិ អន្តរជតិ.................................................................................

IX.

េសចក្តស ី ននិ ្ឋ ន នង ិ អនុ

6


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ង. ករឃ្លេំ មល ើ ករ្រ

វ្រជវ នង ិ ិ ករវភគ...................................................

២២៥-២៣១

៩៥

យទំនស់...........................................................................

២៣២-២៣៥

៩៥

យន្តករបណ្តឹងអន្តរជតិេផ ងៗ...............................................................

២៣៦-២៣៩

៩៦

ជ. ករតស៊ូមតេិ លើសិទដ ធិ ធ ី ្លី នង ិ ករអប់រ ំ.........................................................

២៤០-២៤២

៩៧

ច. ករេ

ះ្រ

ឆ. ករពិនិតយេឡើងវញេ ិ

ថ ប័នសិទធិមនុស នន និង

ឧបសមពន ័ ៖ ្ឋ I.

សមបទនដីែដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបន់ករពរធមមជតែិ ដលបនបេងកើតេឡង ើ េ

្រពះ ជ្រកឹតយ

(ចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ំ ៩៩៣)................................................................. ិ ិក ឆន១

II. សមបទនដីែដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបន់ ែដលមនសហគមន៍ជនជតិេដម ើ ភគតិចរស់េន

នង ិ /ឬ េ្រប្រើ បស់ជ្របៃពណី..............................................................................................

៩៨

១៤១

III. ្រកុមហ៊ុន យូេនៀន េដវលបបេមន ្រគុប (Union Development Group Co., Ltd) ឺ ឧទយនជតប ុ ុម ិ ទ

គរ េខត្ត េកះកុង...............................................................................

IV. ្រកុមហ៊ុន ជីងហ ុងរ ី េខមបូ

១៧០

ខូអិលលធីឌី (Jing Zhong Ri) សមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនេលើដី

ជនជតិេដើមភគតិចទំពន ួ កនុង្រសុកលំ ផត់ េខត្តរតនៈគិរ....................................................... ី V. ែផនទីៃនដីសមបទនែដលមនទី

ង ំ ជប់ៗគន ឬ ែកបរៗគន....................................................

១៧៨ ១៨២

7


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 I.

េសចក្តេី ផ្តម ើ នង ិ វិ ១.

លភព

របយករណ៍េនះ ្រតូវបនបញជូ ន្រសប

របស់្រកុម្របក ធិ នុស អងគករសហ្របជជតិ ឹ សិទម

េសដ្ឋកិចច

និងសមបទនដីដៃទេទៀត

(ELCs)

មេសចក្តីសំេរចចត ិ ្តេលខ១៨/២៥ ចុះៃថងទី២៦ ែខកញញ ឆន ំ ២០១១ គជ ្ឋិ នុស េ ឺ ករ យតំៃលអំពផ ី លប៉ះពល់សិទម

“សមបទនដី” េនកនុងរបយករណ៍េនះទំងមូល លុ ះ្រ

មនករបញជក់េ

ករវភគេទេល ិ ិ យកសិ-ឧស ហកមម (មនជ ើ សមបទនទក់ទងនង ឹ វស័

ចំករដំឡូងម)ី ប៉េុ ស្រមប់េគលេ

(ជទូេទគឺ

និងគេ្រមងអភវិ ឌ ន៍ធំៗេនកមពុជ

យសមបទនដី

និយយសំ េ

េលើ

យែឡក)។ របយករណ៍េនះ មន ិ ្រតឹមែតជ

ទិ៍ ចំករេកស៊ូ ចំករអំេព ចំករៃម៉

ក់ នង ិ

្ណ ះេទ ប៉ែុ ន្តែថមទំងជករវភគេទេល ិ ើ សមបទនែរ ៉ េ្របងកត និងឧសម័ន ៃ្រពេឈើ និងសមបទន

េទសចរណ៍ ករអភវិ ឌ ន៍ អចលន្រទពយ និងគេ្រមងអភវិ ឌ ន៍្រទង់្រទយធំមយ ួ ចំនន ួ មនដូចជ ទំនប់

រអគគ ើ ។ ី ស ី នី ជេដម ២.

ំ ០០៩ មក ខញុប ំ នទទួលព័តម ៌ នជ ង ំ ពេី ពលខញុំចូលកន់មខ ុ តំែណងជអនក យករណ៍ពេិ សសកនុងឆន២

ចប់

ហូរែហរអំពីបញ្ហសិទធិមនុស ទក់ទងនឹងសមបទនដី

ផ្លស់បូ រទ ្ត ល ី ំ េនគមនែផនករចបស់

ប់ទង ំ ករបេណ្តញេចញេ

ស់ ករបំផ្លញបរ ិ ថ ន នង ិ ករេធ្វើ

នង ជនជតេិ ដើមភគតច ិ ិ ករគំ មកំែហងដល់ករចញ ិ ច ឹ មជីវតរបស់ ិ

យបំពន ករ

ង ំ ទីលំេនថមី និងករ

ជវី កមមធនធនធមមជតិ ែដលគមននរិ ន្តរភព

្របៃពណី

នង ិ វបបធម៌

កនុងចំេ

មបញ្ហជេ្រចើន

េទៀត។ ចំនន ួ ករណីបណ្តឹងមនករេកើនេឡើងែដលខញុំបនដឹងផងែដរ ែដលកនុងេនះ មនបុគល គ និងសហគមន៍ជេ្រចើន

កំពុងែតេធ្វក ្ល សកមមជនដធ ធិ នុស ដៃទេទៀត ្រតូវបនេគយយរី ំខន ី រ្លី បស់ខួ ន ី ្លី នង ើ រទមទរសិទេធិ លើដធ ិ អនកករពរ សិទម គ្រមមកំែហង ឬ

េសដ្ឋកិចច

ឳកសជួបេ

ក់េទស្រពហមទណ្ឌេ

និងសមបទនដីដៃទេទៀត។

រែតពួកេគេធ្វក ើ រ ត ៉ ចំេពះករផ្តល់ នង ិ ករ្រគប់្រគងសមបទនដី

ខញុំបន

យផទល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋទង ំ

មឃ្លេំ មល ើ បញ្ហទំងេនះេពញ

ណត្តិករងររបស់ខុ ំញ

និងបនមន

យែដលរងករប៉ះពល់ ឬ អនកបនដឹងឮអំពី សមបទនដទ ំ េនះ េន ី ង

អំឡុងេពលបំេពញេបសកកមមចំនន ួ ្របំពរី េលើករបស់ខុ ំម ញ កកន់្របេទសកមពុជ។ ខញុំបនេលើកេឡង ើ អំពប ី ញ្ហទំងេនះេន

្រគប់របយករណ៍របស់ខុ ំញ រ ្ឋ ភប ិ លកមពុជ

ក់ជូន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស របស់អងគករសហ្របជជតិ េនកនុងលិខិតរបស់ខុ ំេញ ផញើជូន ជ

និងកនុងកច ញ មួយតំ ិ ចសនទនរបស់ខុ ំជ

របស់ខុ ំម ញ កកន់្របេទសកមពុជ។

៣.

រភពធងនធ ់ ងរ និងភព្រសួច្រ

ងននរបស់រ ្ឋ ភប ិ ល

េនអំឡុងេពលបំេពញេបសកកមម

វៃនបញ្ហ្របឈមេនះ និងករងរដ៏េ្រចើនែដលបុព្វធិកររបស់ ខុ ប ំញ ន ី

េធ្វើេលើបញ្ហសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ខញុំបនេផ្តតេនកនុងដំេណើរទស នកិចចរបស់ខុ ំម ញ កកន់្របេទសកមពុជ កនុង ែខឧសភ ឆន ំ

២០១២

េលើសមបទនដី

នង ធិ នុស ជឧបសមពន ័ ធៃនរបយករណ៍េគល ិ បង្ហញរបយករណ៍េនះជូន្រកុម្របក ឹ សិទម

របស់ខុ ំស ញ ្រមប់ឆន២ ំ ០១១-២០១២ ែដលបនេផ្តតេលើកំែណទ្រមង់្របព័នធេបះេឆនត។ េគលបំណងគឺ េដើមបព ី ិនិតយ េមល ើ

ថ នករណ៍វវត្ត ៍ មីៗអំពីបញ្ហ្របឈមខងសិទធិមនុស ែដលេកើតេចញពីសមបទនដី ិ នថ

េនចំេពះមុខសនទុះៃនករ

េកន ួ សមបទនដី ែដលបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុនជតិ នង ើ េឡង ើ យ៉ងឆប់រហ័សៃនចំនន ិ ្រកុមហ៊ុនបរេទស នង ិ ផលប៉ះពល់

អវជជ ់ ងររបស់សមបទនដីទង ំ េនះដល់ជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ ដូេចនះ របយករណ៍េនះ ដក ិ មនធងនធ ្រសង់ផងែដរ

ពីរបយករណ៍ចំនន ួ ពីរស្តីពីសមបទនដី

េលខធក ិ រអងគករសហ្របជជតិ ២០០៤

នង ំ ០០៧។ ិ ឆន២

សមបទនដីស្រមប់េគលេ

(SRSG)

េទះជយ៉ង

ែដលបុព្វធិកររបស់ ខុ ំព ញ ីររូប ី

ទទួលបនទុកសិទម ធិ នុស េនកមពុជ ក៏េ

គត ឺ ំ

ងពិេសសៃនេ

កអគគ

បនេធ្វន ើ េពលកន្លងមកេនកនុងឆន ំ

ររបយករណ៍កន្លងមក

បនេផ្តតជចមបងេលើ

កសិកមម ដូេចនះរបយករណ៍េនះរបស់ខុ ំញ ្រគបដណ្តប់េលើបញ្ហសិទធិមនុស ទូេទទក់ទង

នង ី ្រមប់េគលេ ឹ សមបទនដស

កសិកមម ក៏ដូចជ្របេភទដៃទេទៀតៃនសមបទន េហយ ើ កនុងេនះមនបញ្ហខ្លះគជ ឺ បញ្ហ

8


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ថមី។ ខញុំសូមេ

របយករណ៍នីមយ ួ ៗ ៃនរបយករណ៍ទំងពីរកន្លងមកេនះ ថជ “របយករណ៍តំ

២០០៤” នង “របយករណ៍តំ ិ

ងពិេសសឆន ំ

ងពេិ សស ឆន២ ំ ០០៧” េនកនុងរបយករណ៍េនះទំងមូល។ របយករណ៍េនះ

មនបញជូ ល ករវភគអំ ពីផលប៉ះពល់ទូេទេលើសិទធិមនុស េ យ រែតករផ្តល់ និងករ្រគប់្រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ិ ំ ន និង េនតំបន់ជនបទ។ េទះជយ៉ង និងសមបទនដដ ក៏េ យ ពេី ្រពះែតកង្វល់ ី ៃទេទៀត ទំងេនតំបន់ទី្របជុជ

អំពក ី របំផ្លញធនធនធមមជតេិ នកមពុជ េនែតមនជបន្ត ខញុំបនសេ្រមចេផ្តតករយកចត ិ ្តទុក

ក់ជពេិ សស េលើ

័ ធទី I ស្តីពីបញជ ី សមបទនដី ែដល សមបទនដីេនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ េនកនុងរបយករណ៍េនះ (សូ មេមល ើ ឧបសមពន បនផ្តល់េនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ)។

៤.

កនុងដំេណើរេបសកមមេនកនុងែខឧសភ ឆន២ ំ ០១២ ខញុំបនេធ្វទ ើ ស នកច ិ ចេទកន់េខត្តរតនគរី ី សទឹងែ្រតង នង ិ េខត្ត

ួ ៗ ខញុំបនជួបជមួយសហគមន៍មយ ួ ចំនន ួ ែដលរងផលប៉ះពល់ ្រកេចះ ក៏ដូចជេន ជធនភ ី េនំ ពញ។ េនកនុងេខត្តនីមយ ពីសមបទនដី

ក៏ដូចជជួបជមួយ

ជញធរេខត្ត។

ខញុំបនពយយមទក់ទងជមួយ្រកុមហ៊ុនេផ ងៗ

ែដល្រតូវបនរ ្ឋ

ភប ័ ឲ ធ យ េហយ ើ ប្រី ប្រស័យទក់ទងជមួយ្រកុមហ៊ុនទំង ិ លផ្តល់សមបទនពក់ពន ើ ខញុំនង ឹ ខត ិ ខំ្របង ឹ ែ្របងតេទេទៀត េដម

េនះ ែដលពួកេគគឺជតួអងគសំខន់កុ ងករ្របត ន ិបត្តិករសមបទនដី និងជតួអងគសំខន់ែដលទទួលផល្របេយជន៍ពីសមប ងសងគមសុី វលជេ្រច ិ ើន ជួបជមួយ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន ្រកសួ ងេរៀបចំ

ទនដីទង ំ េនះ។ ខញុំកប ៏ នជួបផងែដរជមួយតំ ែដនដី នគរូបនយ ី កមម នង ិ សំ ណង់ តំ ករេ

ងទូត នង ួ នង ិ អនកផ្តល់ជំនយ ិ ្រកុមអងគករសហ្របជជត្រិ បចំកមពុជ។ ខញុំមន

្ត យ ែដលខញុំមន ិ បនជួបជមួយ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ នង ិ េន

ទ ជពេិ សស ពេី ្រពះែត្រកសួ ងេនះ

គឺជអងគភពមួយរបស់រ ្ឋ ភប ័ ធខ្លង ំ ជងេគកនុងវស័ ៌ នបែនថមមួយចំនន ួ ្រតូវ ិ យសមបទនដីេនះ។ ព័តម ិ ល ែដលពក់ពន បនផ្តល់ឲយេ

៥.

យ្រកសួ ង បរ ិ ថ ន នង ិ ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយ ី កមម នង ិ សំ ណង់។

ំ ០១២ េ អំឡុងេបសកកមមថមីៗបំផុតរបស់ខុ ំញ កលពៃី ថងទ៧ ី ែខឧសភ ឆន២

កិចចផួ ចេផ្ត ្ត ើមរបស់រ ្ឋ ភប ិ លទក់ទងនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច

កនយករដ្ឋម្រន្តី បន្របកសពី

រួមមនទំងករ្រគប់្រគងេលើករផ្អកករផ្តល់សមបទនដី

េសដ្ឋកិចចថមី និងករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញេល ិ ិ កតព្វកច ិ ច ើ ករអនុវត្តទក់ទងនឹងកិចចសនយ នង សមបទនដីែដលមន្រ

ប់។

ជបន្តបនទប់

ស្រមប់្របជពលរដ្ឋរស់េនកនុងតំបន់ដីសមបទន។

កនយករដ្ឋម្រន្តី

មចបប់របស់សមបទនក ិ ៃន

បន្របកសអំពក ្ត ័ ្ណ កមមសិទដ ្ឋិ ី ើមេធ្វប ី ច ិ ចផួ ចេផ្ត ើ ណ

របយករណ៍េនះក៏េធ្វើករពិចរ

ផងែដរពីករវវឌ ិ ន៍ថមីៗ

ទំង

អស់េនះ និងស្វះែស្វងេដើមបប ្ត ិ មនមួយេចញពីកិចចផួ ចេផ្ត ើមទំងនះ។ របយករណ៍េនះ េធ្វើករ ី េងកើតឲយមនទដ ិ ្ឋភពវជជ វភគេល ័ ម ៌ នែដលខញុប ំ នទទួល ិ ើ ល់ពត

ឆន២ ំ ០១២

ង ំ ពេី ដើមដំបង ូ ៃន

ណត្តរិ បស់ខុ ំញ កនុងឆន២ ំ ០០៩ រហូតមកទល់ចុងែខកកក

ប់ទង ំ ្រកបខ័ណ្ឌចបប់ជតិ្រគប់្រគងេលើសិទធិដីធ្លី (ចបប់ និងេគលនេយបយេផ ងៗពក់ពន ័ ធនឹងតំបន់

ករពរធមមជត)ិ ករវវឌ ច ិ ទធិមនុស របស់កមពុជេលើវស័ ិ ន៍ជអន្តរជតិទក់ទងនឹងកតព្វកិចស ិ យដីធ្លី និងផលប៉ះពល់ៃន សមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច

នង ធិ នុស ។ ី ៃទេផ ងេទៀតេទេលើករទទួលបនសិទម ិ សមបទនដដ

ករណីមួយចំនន ួ ែដលបន

េ្រជើសស្រមំង េនកនុងរបយករណ៍េនះឆ្លុះបញចង ំ ពីករបង្ហញជូនទំងេនះ។ របយករណ៍េនះែផ្អកេលើទិនយ ន័ និង ព័តម ៌ នផ្លូវកររបស់រ ្ឋ ភប ិ ល ញត្តិជបុគគល និងសកខីកមមែដលបន

ក់ មរយៈបុគគល សហគមន៍ និងអងគករមន ិ ែមន

រ ្ឋ ភប អន្តរជតផ ិ លជតិ នង ិ ិ ងែដរ។ របយករណ៍េនះ ក៏បនមកពក ី រសិក ្រ

វ្រជវែដលបនេធ្វេើ ឡង ើ េ

ករយល័ យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស (OHCHR) េនកមពុជ ែដលបននិងកំពុងបន្ត ិ

យ OHCHR េនកមពុជ ចំេពះ មឃ្លេំ មល និងេធ្វើករតស៊ូមតិេលើបញ្ហេនះ។ ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់ករយល័ ិ ើ

ករជួយឧបតថមគ ភ ្រំ ទដ៏ មនតំៃលេនះ។ ទនទម ំញ នករសហករពរី ្ឋ ភប ឹ នង ឹ ្រគប់សកមមភពករងរទំងអស់របស់ខុ ម ិ លក្តី

ក៏ជករគួរកត់សំគល់ផងែដរថ ឯក

មន្រគប់្រគន់េទ េហើយព័តម ៌ នេទៀតេ

ង្រសុង មន រផ្លូវករែដល្រតូវករចំបច់ស្រមប់ករវភគឲយបនេពញេលញទំ ិ ិ ធក៏េនមនភពចេន្លះ្របេ

ងែដរ។

9


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 II.

ករ មឃ្លេំ មល ើ សមបទនដី េនកនុងអំឡុងេពលពរី ទសវត រចុ៍ ងេ្រកយ ៦. ជក់

សមបទនដី គជ ួ េទៀត ែដលផ្តល់ឲយតួអងគេនះនូវសិទធិ ឺ កច ិ ចសនយមួយេធ្វេើ ឡង ើ រ ងរ ្ឋ ភប ិ ល នង ិ តួអងគមយ

ក់កុ ងករ្រគប់ ន ្រគងៃផទដីមយ ួ កែន្លង ែដលមនកំណត់រយៈេពល សថិតកនុងកមមវតថុៃនកិចច្រពមេ្រព ង ែដលកំណត់ពី

សកមមភពែដល្រតូវេធ្វេើ នេលើៃផទដេី នះ។ ឧទហរណ៍ សមបទនក ិ មួយរូប ្រគប់្រគង ករ

ដ ំ ុះ នង ិ ្របមូលផលេលើៃផទដេី នះ។ េទះបជ ី សមបទនដី ជេរឿយៗ ្រតូវបនផ្តល់ស្រមប់រយៈេពល ច្រតូវបនផ្តល់សិទធិពិេសសកនុងករេ្របើ្របស់ៃផទដីេនះក្តី ក៏សមបទនក ិ មន ិ ្រតូវបនផ្តល់ឲយ

មួយែវង េហើយសមបទនិក

នូវសិទធិកមមសិទទ ្ឋិ ង ំ ្រសុងែដរ

េហើយដីេនះេទៀតេ

សមបទនដី ចប់េផ្តើមេកត ើ មនេឡង ើ

ទទួលពកយបណ្តឹងអំពីកររ ំេ

កសិ-ឧស ហកមម

របយករណ៍េនះ

ផងែដរ ។

ផលប៉ះពល់េទេលើសិទធិមនុស

គឺជកមមវតថុៃនករសិក ្រ

វ្រជវ

យករយល័ យឧត្តមសនងករ ិ

មនេគលបំណងយកករវភគេចញព ុ ្វ ធិកររបស់ ខុ ំញ ិ ីរបយករណ៍មុនៗរបស់បព ី

ងពិេសស ដំបង ូ េគបំផុត គឺេ

តំ

កង្វល់អំពីផលប៉ះពល់ៃន

ខុ ំម ញ យ ួ នង ុ ្វ ធក ិ ជកមមវតថុៃនរបយករណ៍េផ ងៗេទៀតរបស់បព ិ ររបស់ ី 1 ងពិេសសរបស់អគគេលខធិករអងគករ សហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំកមពុជ និងដូច

ចំនន ួ ែដលជតំ

៧.

ក៏េនែតជដីរបស់រដ្ឋដែដល។

េនតំបន់ដីសមបទន។

អងគករសហ្របជជតទ ធិ នុស ិ ទួលបនទុកសិទម បនកត់សំគល់

ង ំ ពទ ំ ៩៩០ េនេពលែដលអងគករសិទម ធិ នុស ននបនចប់េផ្តើម ី សវត រ ៍ ឆន១

ភសិទធិមនុស

សមបទនដីស្រមប់េគលេ

មកពច ិ រ

ចនង ធិ េិ សសកនុងករ ឹ ្រតូវបនផ្តល់សិទព

ក ៃមឃឹល ឃឺប៊ី បនេទទស នដស ី មបទនមួយកែន្លងកនុងែខ មក

ឆន១ ំ ៩៩៦ កនុងេខត្តរតនគីរ ី នង ិ បនសំ ែដងកង្វល់អំពីផលប៉ះពល់ៃនសមបទនដីកសិកមមេទេលើ សិទធិមនុស និងករ

ចញ សហគមន៍មល ូ ្ឋ ន។ េនកនុងរបយករណ៍បន្តបនទប់របស់េ ិ ិ ច ឹ មជវី តរបស់ េឈមះែដលេគេ

ករេ្របើឆម្រំ ប

នេពលេនះ) េ

កបនផ្តល់អនុ

ប់ វុធ ករឲយចុះហតថេលខេលើកិចចសនយែដលមន ិ មនករពនយល់្របប់ ករបញ់ សម្លប់េគ្រកបី ែដល

កសពជ្របៃពណី

៨.

ក់ជូនគណៈកមមករសិទម ធិ នុស (ជ

សន៍ថ “បណ្តឹងរបស់អនកភូមអ ិ ំពក ី រមន ិ បនពេិ ្រគះេយបល់

េដរើ ចូលកនុងតំបន់ដស ី មបទន នង ិ ករភ័យខ្លចមនេ្រគះថនក់ ដល់ បន្លយេពលេវ

លេ

ម ស្រមប់សត្វពហណៈ នង ិ ដីកសិកមម គួរែត្រតូវបនេ

នង ិ ្របកបេ

បុព្វធិកររបស់ េ ី

ជតេិ ដម ើ ភគតច ិ េ

ែដលសំ េណើមួយកនុងចំេ

យុជវី តរបស់ អនកភូមិ នង ិ ិ ពៃនទក ី ែន្លងកប់ ិ សុ វតថភ

យភព្រតម ្តិ ម៌ េហយ ឹ ្រតូវ នង ិ យុតធ ើ នង ិ អនុេ

ក ៃមឃឹល ឃឺប៊ី គឺេ

ក ថូម៉ស់

មចបប់។”

យ េ

យមន ិ ្រតូវអូស

2

ម ំ ៉ បឺក បនបន្តពន ិ ិតយេមល ើ េលើផលប៉ះពល់សិទធិជន

រសមបទនដក ី សិកមម នង ិ សមបទនៃ្រពេឈើ េហយ ើ េ

មសំ េណើដៃទេទៀត គស ឺ ូ មឲយទទួល

ះ្រ

កបនេសនើយ៉ងទទូចដល់រ ្ឋ ភប ិ ល

គ ល់ជផ្លូវករនូវសិទរធិ បស់ពក ួ េគ កនុងករេ្រប្រើ បស់ដី

ៃ្រពេឈើ និងធនធនធមមជតដ ិ ៃទេទៀត និងអត្តសញញណវបបធម៌ និងរេបៀបរបបរស់េនេផ ងពីេគ និងែដលមនែតមួយ របស់ពក ួ េគ ក៏ដូចជតួនទីរបស់ជនជតិេដម ើ ភគតិចកនុងករ្រគប់្រគង និងករអភរិ ក ៃ្រពេឈើ និងជីវច្រមុះ។ េ

បនផ្តល់អនុ

សន៍ថ “ភូមិ ដីធ្លី នង ិ ៃ្រពេឈែើ ដលជនជតេិ ដើមភគតច ិ ែដលបននង ិ កំពុងេ្រប្រើ បស់ ្រតូវមនករ

កំណត់ឲយបនចបស់

ស់ េហើយ្រតូវរក

ទុក េ

េពលបចចុបបនន ទំងេទៃថងអនគត ឬ ករេ្របើ្របស់ សហគមន៍មល ូ ្ឋ ន គួរែត្រតូវបនទទួល

1 ២

យមន ិ គួរផ្តល់សមបទនលកខណៈពណិជជកមម

មួយ ទំងេន

មួយែដលមនចរតលកខ ណៈ្រសេដៀងគនេនះ។ គេ្រមងៃ្រពេឈើ ិ

គ ល់ នង ិ គំ្រទ។ គេ្រមង

ស្រមប់ទដ ិ ្ឋភពទូ េទៃនសមបទនដី សូ មេមល ើ របយករណ៍តំ ឯក

ធរណៈ នង ិ គេ្រមងឯកជននន

ចនង ឹ េធ្វើ

ងពេិ សស ឆន២ ំ ០០៤ ទំពរ័ ១០-១៤ ។

រអងគករសហ្របជជតិ េលខ E/CN.4/1996/93 ចុះៃថងទី ២៦ ែខកុ មភ: ឆន១ ំ ៩៩៦ កថខ័ណ្ឌទី ៨៤ ។

10


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េទបន បនទប់ពីមនករពិេ្រគះេយបល់្រតឹម្រតូវជមួយ្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ និងបនទប់ពីបនសិក 3

តំៃលអំពផ ួ េហយ ី លប៉ះពល់សងគម បរ ិ ថ ន នង ិ វបបធម៌រច ើ ។ អភវិ ឌ ន៍សមបទនដីកសិកមមេនមនក្រមត ិ បំផុត

កលេនះ ្រកបខ័ណ្ឌចបប់ស្រមប់ករផ្តល់ នង ិ ករ

និងមនតិចតួចេនេឡយ ើ

កនុងទ្រមង់ជបទបញជស្រមប់្របេភទ

4 ័ ្ឌ សមបទនដីទង ំ េនះ។ ករណីេនះមនករផ្លស់បូ រ្ត កនុងឆន ំ ២០០១ េនេពលែដលចបប់ភម ូ ប ិ លថមី កំណត់អំពីលកខខណ ជមូល ្ឋ ន ស្រមប់ករផ្តល់នូវអ្វែី ដលបចចុបបននេនះេ

ថសមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច (ឬ ELCs) ជករេធ្វស ើ មបទនស្រមប់

េគលេ

5 ន ភម ូ ប កសិ-ឧស ហកមម។ បទបបញញ ត្តិអំពស ី មបទនដីកុ ងចបប់ ិ ល ឆន ំ ២០០១ ែដលេ្រកយមក ្រតូវបនែចង

លំ អិតេ

6 យអនុ្រកឹតយមួយែដលនិយយែតអំពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ។

៩.

គិត្រតឹមទសវត រ ៍ ឆន២ ំ ០០០ បុព្វធិកររបស់ េ ី

ក ថូម៉ស់

សុី ជេ្រមអំពីផលប៉ះពល់ៃន្របព័នធសមបទនដីេសដ្ឋកិចច េ

ម ំ ៉ បឺក គឺេ

ក ភថ ី ឺរ លយែ្របកតិ៍ បនសិក

យែផ្អកេលើទស នៈទនខងសិទធិមនុស ែដលជ្របធនបទ

ៃនរបយករណ៍ ឆន២ ំ ០០៤។ របយករណ៍េនះ បនបរយយលំ អត ិ ិ អំពី ករអនុវត្តបចចុបបនន នង ិ ជ្របវត្តិ ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច

ប់ទង ំ ករបេងកើតេឡើង

្រស្តៃន

ង ំ ពដ ូ ៃន្របព័នស ធ មបទន និងបនេផ្តតករយកចិត្តទុក ី ំបង

ូ ្ឋ ន។ េគលបំណងៃនរបយករណ៍េនះ គឺជយ ួ េលើសិទធិមនុស និងករចិញចឹមជីវតរបស់ សហគមន៍មល ិ

ក់

ធរណជន

ទូេទឲយបនយល់ដង ួ ឲយមនករែកែ្របដល់ េគលនេយបយ នង ឹ អំពប ើ បជ ើ បជ ី ញ្ហេផ ងៗ នង ិ េដម ី យ ិ ករអនុវត្ត េដម ី ួយ ដល់្របជពលរដ្ឋ្រក្រី កកមពុជ នង ិ មនុស ជំនន់េ្រកយ។ េ

េពលបនេឃញ ើ

ថ នភពែបបេនះ

ំ ក ភថ ី ឺរ លយែ្របកតិ៍ បនសំ ែដងករភញក់េផ្អើលជខ្លង

និងបនេធ្វើករ យតៃម្លថ

“េគលនេយបយេនះខុស...

ករផ្តល់សិទធិឲយេទ

្រកុមហ៊ុននូវសិទេធិ លើដធ ធិ មមសិទធិ នង ី ្លី ែដលមនលកខណៈ្រសេដៀងគនបំផុតេទនង ឹ សិទក ិ មន ិ គត ិ គូទល់ែតេ

ះ ឬ គត ិ គូ

.ិ .. តច ិ ើ ្រកុមហ៊ុនទំងេនះរួមចំែណកតច ិ តួចបំផុតដល់ចំណូលថវកជត ិ តួចដល់សុខមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋ េហយ េគលនេយបយទំងេនះ មន ិ ្រតឹមែតមន ិ ជួយកត់បនថយភព្រកី្រកប៉េុ បន្តប្លនយ ់ កធនធនធមមជតរិ បស់ខួ នេទៀតផង។” ្ល

7

្ណ ះេទ ប៉ែុ ន្តែថមទំងបនបេ

កបនអំពវនវសូ មឲយ

ត្រត

្ត យឲយមនករ

ងទំង្រសុង នូវព័តម ៌ នទំង

យ ែដលទក់ទងនឹងសមបទនដីទង ំ អស់េនកមពុជ ប់ទង ំ សមបទនដីេសដ្ឋកិចចផងែដរ។

១០.

េ្រកយមកេទៀត េ

រែតផលប៉ះពល់ៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងកររ ំេ

បនបន្តបះ៉ ពល់ដល់សហគមន៍ជេ្រចើនេទៀត េទើបបុព្វធក េ ិ ររបស់ ី

ក េ

ក ភថ ី រឺ លយែ្របកតិ៍ គេឺ

យេផ្តតជសំ ខន់េលើកររ ំេ

គ យ បនបន្តេធ្វក ើ រពន ិ ត ិ យបញ្ហេនះតេទេទៀត េ

ភសិទធិមនុស ជយថេហតុ

ក យ៉ស

ភសិទម ធិ នុស ែដល្រកុមហ៊ុនទទួល

បនសមបទនដី ជអនក្រប្រពត ឹ ្តេទេលើសហគមន៍ជនបទ ជពិេសស ជនជតិេដើមភគតច ិ ។ លទធផលៃនករងរេនះ គឺ

របយករណ៍តំ តំ

ងពិេសស

ងពេិ សសឆន២ ំ ០០៤ មក

ករផ្តល់ ឯក

សូមេមើ លរបយករណ៍របស់តំ

៦ ៧

ែដលបនេធ្វប ៍ ំ ខន់ៗចប់ ិ នស ើ ចចុបបននភពេលើករវវត្ត

ង ំ ពីរបយករណ៍

ំ ្រកបខ័ណ្ឌចបប់ នង ស្រមប់ ប់ទង ិ ិ បទបញជេ្រកមចបប់ែដលបនពន ិ ត ិ យេឡង ើ វញ

នង ិ ករ្រគប់្រគងសមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច

ឆន២ ំ ០០៧

នង ិ ករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌេនះ។

កនុងេសចក្តេី ផ្តើមៃនរបយករណ៍េនះ

រអងគករសហ្របជជតិ េលខ E/CN.4/1998/95 ចុះៃថងទី ២០ ែខកុមភ: ឆន១ ំ ៩៩៨ កថខ័ណ្ឌទី ១៥៣ ។ ងពិេសស ឆន២ ំ ០០៤ កថខ័ណ្ឌទី ១២-១៤ ។

ចបប់ភូមប ំ ០០១ ជំពូកទី ៥ ។ ិ ល ឆន២ អនុ្រកឹតយ េលខ ១៤៦ អន្រក.បក ចុ ះៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន២ ំ ០០៥ ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ។ បុព្វកថ ៃនរបយករណ៍របស់តំ

ងពិេសស ឆន២ ំ ០០៤ ។

11


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េ

កតំ

ងពិេសស យ៉ស

លំ នប ំ ញ្ហទំង

គ យ បនកត់សំគល់ថ ផលប៉ះពល់ៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច បនបន្តឆុ ះបញ ្ល ច ង ំ ពី

យ ែដលបនចង្រកងកនុងរបយករណ៍តំ ងពេិ សស ឆន២ ំ ០០៤ េហយ ើ ែដលរហូតដល់េពលេនះ ំ ំ ដល់ករចញ សមបទនដី បនេធ្វើឲយមនករខូចខតយ៉ងដណ សហគមន៍មល ូ ្ឋ ន។ សហគមន៍នន ទញ ិ ិ ច ឹ មជវី តរបស់

យកអតថ្របយជន៍បនតិចតូចបំផុតពីសមបទនដី េពលែដលសិទរធិ បស់ពក ួ េគ ្រតូវបនរ ំេ ែដរអំពីអនុ

េហើយមន ិ មនករេ

ភបំពនេនះ។ េ

សន៍ៃនរបយករណ៍របស់តំ

កតំ

ងពិេសស ឆន២ ំ ០០៤

ះ្រ

យ្របកបេ

ងពេិ សស យ៉ស

េន

គ យ ក៏បនគូសបញជក់ផង

ប់ទង ំ អនុ

្របព័នធសមបទនដីេសដ្ឋកិចចទង ំ មូល គួរែត្រតូវបនេធ្វើករពិនត ិ យពិចរ

យ្របសិទធភពេឡើយ

សន៍មយ ួ ែដលេលើកេឡើងថ

េឡើងវញ ូ ជេ្រមស ិ េហើយ គំរជ ើ េផ ងស្រមប់

ករអភវិ ឌ ន៍ខងកសិកមម គួរែតបនយកមកអនុវត្ត ស្រមប់ជអតថ្របេយជន៍របស់្របជពលរដ្ឋកមពុជេនតំបន់ជនបទ។ ១១.

េទះបីជមនករអំពវនវដូេចនះក្តី និងករអំពវនវជេ្រចើនដៃទេទៀតក្តី ឲយេធ្វើករពិនិតយេមល ិ នង ើ េឡើងវញ ិ េធ្វើ

កំែណទ្រមង់កេ៏

ក៏រ ្ឋ ភប ្ត ់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ិ លបនបន្តផល

និងសមបទនដីដៃទេទៀតកនុងអ្រ

មួយដ៏គរួ ឲយ

ំ ន្លងមកេនះ សមបទនដែី ដលបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុនឯកជន មនករេកន ភញក់េផ្អល ុ ម នឆនក ើ ។ កនុងរយៈេពលប៉ន ើ េឡង ើ ទំង

ចំេពះ ្រកុមហ៊ុនជតិ និង្រកុមហ៊ុនបរេទស ស្រមប់េគលេ

អភវិ ឌ ន៍្រទង់្រទយធំៗេលើវស័ ិ យកសិកមម កររុករកែរ ៉

8 េហ ្ឋ រចនសមពន ័ ធ េទសចរណ៍ធមមជតិ នង ំ េនះ ភគេ្រចន ី ង ើ បនេធ្វើ ិ តំបន់េសដ្ឋកច ិ ចពេិ សស។ ករផ្តល់សមបទនដទ េនេលើដី ែដលសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតច ិ បននិងកំពុងែតរស់េន េទះបជ ី ែផនករអភវិ ឌ ន៍យុទធ

មួយចំនន ួ ទក់ទងនង ឹ សមបទនដី

ប់ទង ំ តំបន់ករពរ និងតំបន់ៃ្រពេឈផ ើ ងែដរ។

្រស្តជតប ិ ចចុបបននកមម ២០០៩-២០០១៣ រួមបញចូ លេសចក្តេី យងេលើបញ្ហ្របឈម ប់ទង ំ ត្រមូវករកនុងករេ្រប្រើ បស់ធនធនឲយមន្របសិទធភពែថមេទៀតក៏េ

មនកង្វល់ជពេិ សសថ ខញុំមន ិ ទទួលបនរបយករណ៍ យតៃម្ល្រគប់្រជុងេ្រជយ

ដេី ទេលើ្របជជន នង ិ ធនធនធមមជតក ិ មពុជ ែដល្រតូវបនេធ្វេើ ឡង ើ េ ែដលបនមកពស ំ េនះ មន ិ ្រតូវបន ី មបទនដីទង

ត្រត

ងឲយដឹងជ

េដើមបប ី ំេពញចេន្លះ្របេ

ងៃនករខ្វះទិនននយ ័ លំ អិត

អងគករមន ួ ិ ែមនរ ្ឋ ភប ិ លកនុង្រសុកមួយចំនន

េមល ើ សមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច

មួយអំពីផលប៉ះពល់ៃនសមបទន

យរ ្ឋ ភប ណូល ិ ិ លេឡយ ើ ។ មយ៉ងវញេទៀតចំ ធរណៈ

មវធ ួ ែដល ិ ម ី យ

និង

ករវភគផ្ល ិ ិ ល ូ វករទំង្រសុងរបស់រ ្ឋ ភប

បនបេងកើនករេផ្តតករងរ លរបស់ខួ នជបែនថ ្ល មេទៀតេលើករ

េធ្វើករ្របមូលទន ័ ខណៈេពលែដលពួកេគបន ិ ននយ

មឃ្លំ

ដហុក ែដលបន និងកំពុង

៍ ងមកេនះ។ មឃ្លេំ មល ើ ជេម្លះដីធ្លី កនុងអំឡុងេពលពីរទសវត រកន្ល

អងគករទំងេនះ បន យករណ៍ថ មនៃផទដទ ី ំហំជងពរី

នហក ិ

នបចចុបបននេនះ ែដល្រតូវបនជួលកនុងរូបភពជ

ករផ្តល់សមបទនឲយេទ្រកុមហ៊ុនឯកជនេ្រចន ើ ជង ២០០ ្រកុមហ៊ុន និងមនៃផទដីទំហំេ្រកមពីរ

េទើប

ួ អន្តរជត។ េ្រកមករជួយឧបតថមភគ្រំ ទធនធនពអ ី នកផ្តល់ជំនយ ិ

នង ិ សមបទនដីដៃទេទៀត

ជពិេសស អងគករសិទធិមនុស កមពុជចំនន ួ ពីរែដលនំមខ ុ េគគឺ អងគករលីកដូ និងអងគករ

ចអនុញញតឲយ

9 ចែស្វងរកព័តម ៌ នែបបេនះបនែតម្តង។

មនករវភគ្រគប់ ្រជុងេ្រជយបន ដូេចនះេហយ េសទើរែតមន ិ ើ ិ ១២.

យ ក៏ខុ ំញ

នហិក

បន្តិច ែដល

អងគករលីកដូ និងកែសត Cambodia Daily (ករវភគរួ មគន), “ករកត់ៃផទដីជចំែនកៗេនកមពុជ៖ ករផ្តល់សមបទនដីេនេពលែតមួយ (ចបប់ ិ េលខ ៧៣០) ចុះៃថងទី១០-១១ ែខមន ំ ០១២”, ី ឆន២

ចរកេមល ើ បនេនេគហទំពរ័ ៖ http://licadho-cambodia.org/land2012

កនុងអំឡុងេពលសរេសររបយកណ៍េនះ មន ិ មនឯក

រេយងសំ ខន់

េនេ្រកម្រកបខណ្ឌកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរញញ វតថុ

ធរណ:។

ហិរញញ វតថុ និង្រកុម្របឹក អភវិ ឌ ន៍កមពុជេទ។ ចំណូលខ្លះ េ

មួយ ្រតូវបនរកេឃើញេនេលើេគហទំពរ័ របស់ ្រកសួ ង េសដ្ឋកិចច និង

ចមនបង្ហញេនកនុង

ង្របតិបត្តិករហិរញញ វតថុ និងេសដ្ឋកិចចរបស់រ ្ឋ ភប ិ ល (TOFE)

ករេចញផ យព័តម ៌ នេនះ

គឺជែផនកមួយៃនែផនករករងរ

ែដលេរៀបចំ

យ្រកុមករងរបេចចកេទសអន្តរ្រកសួ ងស្តីពី ករេកៀងគរ នង ិ ករ្រគប់្រគងចំណូលពីេ្របង ឧសម័ន នង ិ ធនធនែរ ៉ និងមនេរៀបចំជរបយករណ៍

េទៀងទត់មយ ួ េ

យ្រកសួ ងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ។ សូ មេមល ើ េគហទំពរ័ ៖ http://www.mef.gov.kh/tofe.html

12


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 10 ្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុនរុករកែរ ៉ េដើមបរី ក ុ រកែរមស ៉ ែរែដក ៉ ែរ ៉ ព ន់ នង ៉ ៃលដៃទេទៀត ។ ិ ែរមនតំ ១៣.

កង្វះករ យតំៃលជ

ធរណៈេ

យរ ្ឋ ភប ិ លអំពីផលប៉ះពល់ៃន្របព័នធសមបទនេទេលើសិទធិមនុស និង

ករចញ សហគមន៍មល ូ ្ឋ ន បរ ិ ថ ន នង ិ ិ ករខូតខតេផ ងៗេទៀតេទេលើមនុស ិ ច ឹ មជីវតរបស់

នង ិ េសដ្ឋកច ិ ចៃន្របព័នធ

សមបទន គួបផ ជ ំ មួយករខ្វះតម្លភពជទូេទជុំវញសកមម ភពសមបទន គឺជ្របភពនំឲយមនករមន ិ ិ េពញចិត្ត និង

ករត ៉ ។ ផលវបកេនះ េកើតេចញពីកង្វះករេជឿទុកចិតព ្ត ីសំ ិ

ករផ្តល់សមបទនដី

េទេលើ

ជញធរមូល ្ឋ ន នង ំ ្រប ិ កងកម្លង

អនុវត្តនៃ៍ នសមបទនដី និងេទេលើ្រកុមហ៊ុន

ក់សហគមន៍េទេលើ

ជញធរែដលទទួលខុស្រតូវកនុង

ប់ វុធ ែដលទទួលបនទុកកនុងករស្រមួលដល់ករ

ជីវកមមែដល្របតិបត្តិករសមបទនដី ែដលជេរឿយៗ ្រតូវបនេគេមល ើ

េឃើញថ េធ្វើសកមមភពេដើមបគ ី ត ិ ែតពីេកងយកផលចំេណញ នង ិ េ

យផត់េចញនូវសហគមន៍ែដលរងករប៉ះពល់។

III. ្រកបខ័ណ្ឌជតិ – ចបប់ នង ិ េី ផ ងៗ ិ នត ី វិ ធ ១៤.

មនករបេងកើតេគលនេយបយ និងចបប់ជេ្រចើន ចប់

ែដលជករក

ងបែនថមេលើ្រកបខ័ណ្ឌចបប់ជតិរងមំ ែដលមន្រ ឹ

ង ំ ពីរបយករណ៍តំ

ប់ស្រមប់ករ្រគប់្រគងដីធ្លី។ ខងេ្រកមេនះ គឺជ

េសចក្តស ី ងខបអំពប ី ញញ ត្តច ិ បប់សំខន់ៗទក់ទងនង ឹ ករផ្តល់សមបទនដី ក៏ដូចជ

ក. ករ្រគប់្រគងដធ ី ៖ ី្ល ករេធ្វច ើ ំ ១៥. ករ

ត់ថនក់ដធ ី ី្ល នង ិ ករេធ្វអ ើ នុបេយគដី

រៈសំ ខន់

ស់ េ

ទងេទនឹងរេបៀបេ្របើ្របស់ដី និងអំពីករអភវិ ឌ ន៍ែបប ក់នម ួ ៗេនះ។ េបើ ី យ

មចបប់ភម ូ ប ិ ល ម្រ

ខ្លះ ែដល

ថ នករណ៍វវត្ត ៍ ៗ មី ។ ិ នថ

ធរណៈរបស់រដ្ឋ

េ្រកមចបប់ភម ូ ប ំ ០០១ ដីរដ្ឋែចកេចញជពរី ្របេភទ គឺ ដី ិ លឆន២

ក់ឲយេឃញ ើ ពីភពខុសគនេនះ មន

ងពិេសស ឆន២ ំ ០០៧ មក

ធរណៈរបស់រដ្ឋ នង ិ ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។

រថ ករេធ្វច ើ ំ

ត់ថនក់ដីរដ្ឋេនះមនជប់ទក់

័ យល់្រពមឲយេធ្វើបនេនេលើតំបន់ជក់ ចអនុមត

១៥ នង ំ ០០៦ ស្តីពក ិ អនុ្រកត ឹ យឆន២ ី រ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ ដី

ធរណៈ

របស់រដ្ឋ គឺជដីែដលេ្របើ្របស់ស្រមប់ផល្របេយជន៍ទូេទ និង ប់បញជូ លទំងធនធនធមមជតិផងែដរ ដូចជ ៃ្រពេឈើ ទេន្ល បឹងធមមជតិ ែដនប្រមុងធមមជតិករពរេ ធរណៈរបស់រដ្ឋ មន ិ

យចបប់ េបតិកភណ្ឌបុ ណវទយ វបបធម៌ និង្របវត្តិ ិ

ចលក់ដូរ ឬេផទរសិទប ធិ នេឡយ ើ នង ិ មន ិ

្រស្ត។ ដី

ចសថិតេ្រកមកមមវតថុៃនករផ្តល់សមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច

11 ឬ សមបទនដីសងគមកិចចេឡយ (ែដលមនពិភក េ្រចន ិ សូ វចបស់ ើ ើ ែថមេទៀតេនែផនកខងេ្រកម)។ ចបប់េនះែចងមន អំពីថ េតើសមបទន្របេភទេផ ងពីេនះ

ចផ្តល់បនឬេទ េនេលើដី

រុករកែរ ៉ និងគេ្រមង រអគគ ី ីសនី ទំនងជសថិតេនេលើដី ក៏េ

យ ចបប់េនះែចងចបស់ថ កច ិ ចសនយជួលដី

សូ មេមល ើ របយករណ៍របស់សមគម ផ្តល់ៃផទដីចំនួន ៧៥១.៨៨២ហិក នហក ិ

។ េយង

ធរណៈរបស់រដ្ឋ មន ិ

ធ មន ្ត មខ ុ ងរ ិ ្រតូវមនករប៉ះពល់ ឬ េធ្វើឲយផ្លស់បូ រដល់

េទឲយ្រកុមហ៊ុនចំនួន ២២៥។ ែតេនកនុងឆន២ ំ ០០១

ហិក

ចបប់ភូមប ំ ០០១ ម្រ ិ ល ឆន២

ជរ ្ឋ ភប ិ ល

ជរ ្ឋ ភប ិ ល បន

េទឲយ្រកុមហ៊ុនឯកជនស្រមប់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង្រកុមហ៊ុនរុករកែរបនទទួ ៉ លសមបទនដីទំហំ ១,៩

មែផនទីរបស់អងគករលីកដូ

មនៃផទដច ី ំនួន ៣.៩៣៦.៤៨១ហក ិ

េសដ្ឋកិចច ែដល្រគបដណ្តប់េលើៃផទដី ២២ភគរយៃនៃផទដីសរុប។ សមបទនដីស្រមប់ដំ

១១

ចមនរយៈេពលេលើសពី ១៥ (ដប់

ដហុកស្តីពី សិទ្ឋិដីធ្លី និងសិទធិលំេន ្ឋ ន ឆន២ ំ ០១១ ែដលកត់សំគល់ ថ េនឆន២ ំ ០១១

បនផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច្របមណជ ២.២៧៦.៣៤៩ហិក

គេ្រមង

ធរណៈរបស់រដ្ឋ ដូចជ ភនំ និងទេន្ល ជេដើម។ េទះជយ៉ង

្របំ) ឆនេំ ឡើយ េហើយ ល់សកមមភពេនេលើដីេនះេទៀតេ ១០

ធរណៈរបស់រដ្ឋ េហើយែដល ជធមម

្រតូវបនផ្តល់ជសមបទនែរ ៉ និងសមបទនដី

ំកសិ-ឧស ហកមមសរុបទំងអស់ មន ២.០៣៦.១៧០

១៥ ។

13


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េដើមរបស់ េឡយ ើ ឬ ទុកដីេនះេចលកនុង ក៏េ ១៦.

យ ដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋ ដី

13

ចជកមមវតថុៃនករលក់ ករដូរ ឬ ករេផទរសិទប ធិ ន។

ធរណៈរបស់រដ្ឋ េនេពលបត់បង់្របេយជន៍

ចេ្របើ្របស់កុ ងេគលេ ន

េផ ងេទៀត

ប់ទង ំ េគលេ

ជកមមវតថុៃនករជួលរយៈេពលែវងផងែដរ។ ដី

ករេធ្វអ ើ នុបេយគផ្លូវករ្រសប 14 រដ្ឋ”។

12 ធរណៈេឡយ ើ ។ េទះជយ៉ង

ថ នភពមួយ ែដលមន ិ បេ្រម្រើ បេយជន៍

ធរណៈ

ច្រតូវចត់បញចូ លជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ែដល

សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីសងគមកច ិ ច េហើយក៏

ធរណៈរបស់រដ្ឋ

ចក្លយេទជដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋបន ែត

មរយៈ

្ត ក ម “ចបប់សី ព ី រេធ្វអ ើ នុបេយគ្រទពយសមបត្តរិ បស់រដ្ឋ េទជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់

េទះបជ ូ ប ី ចបប់ភម ិ ល

ក់ត្រមូវឲយមនករអនុមត ័ ចបប់មយ ួ

េដម ើ ប្រី គប់្រគងេលើករេធ្វអ ើ នុបបេយគដី

ធរណៈរបស់រដ្ឋក្តី ក៏បចចុបបននេនះ ករេធ្វើអនុបេយគ កំពុង្រតូវបនអនុវត្ត

មនីតិវធ ន ជ ិ ែី ដលបនកំណត់កុ ង្រពះ

15 ្រកត ំ ០០៦។ ឹ យ នង ិ អនុ្រកត ឹ យែដលលិខត ិ បទ ្ឋ នទំងពរី េនះបនេចញេនកនុងឆន២ ១៧.

េនកនុងឆន២ ំ ០០៥ អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ ្រតូវបនអនុមត ័ ែដល កំណត់្រកបខ័ណ្ឌស្រមប់ករេធ្វអ ើ ត្ត

ួ ស្រមប់ ត់ថនក់ដរី ដ្ឋ នង ួ ចំនន ិ បញចូ លបទបបញញ ត្តម ិ យ

សញញណកមម នង ិ ករេធ្វែើ ផនទដ ី រី ដ្ឋ ករចុះបញជ ី នង ិ ករេធ្វច ើ ំ ករបេងកើត ចំ

16 នង ័ ដីរដ្ឋ។ ិ ករែថរក ្របព័ន្ឋទិនននយ

អនុ្រកឹតយ

ក៏បនកំណត់អំពីនីតិវធ ិ ីៃនករេធ្វើចំ

ធរណៈរបស់រដ្ឋ ឬ ដីឯកជនរបស់រដ្ឋនូវដីរដ្ឋែដលបនចុះបញជ ី រច ួ េហើយ។ ដំេណើរករេនះត្រមូវថ ត់ថនក់ដីរដ្ឋ

្រតូវែតបនពិនិតយពិចរ

ថ ប័នរដ្ឋទង ំ

យែដលពក់ពន ័ ធ

ធរណៈ េដម ើ ប្រី បមូលមតេិ យបល់ព្រី បជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ នង ិ ិ សងគមសុី វល។ រដ្ឋេឡើងវញ ិ ្រតូវេធ្វើេឡើង ១៨.

មន ួ ឆនេំ ្រកយមក េនកនុងែខសី ិ ដល់មយ

អនុបេយគ្រទពយសមបត្តិ របស់រដ្ឋ

១៣ ១៤ ១៥

១៧ ១៨

១៩

ល់ករេធ្វច ើ ំ

យ្រពះម

ធរណ: ម្រ

ចបប់ភូមប ំ ០០១ ម្រ ិ ល ឆន២ ដូចគនខងេលើ ម្រ

ក ្រត

18

ស់គឺ “កំណត់េគលករណ៍ និងបញញ ត្តិអន្តរកលៃនករេធ្វើ 19 ធរណៈ”។ ្រពះ ជ្រកត ឹ យេនះែចងថដី

អនុ្រកត ំ ០០៦ ស្តីពវី ធនន ង ិ ក ិ ិ ីៃនករេធ្វអ ឹ យេលខ ១២៩ អន្រក.បក ចុ ះៃថងទី ២៧ ែខវចឆ ិ ឆន២ ិ នត ី ិវធ ើ នុបេយគ្រទពយសមបត្តិ របស់ នត ី ប ិ ុគគល

ត់ថនក់ដី

ធរណៈ

ែតបំេពញលកខខណ ័ ្ឌ ត្រមូវមួយចំនន ួ ជពិេសស គឺដីេនះែលងបេ្រម្រើ បេយជន៍

១៨ នង ិ ម្រ

១៦។

ធរណ:របស់ រដ្ឋ នង ិ

១៧។

១៦។

អនុ្រកឹតយ ្រតូវបនអនុមត ័ េ

យទីសី ក ្ត រគណ:រដ្ឋម្រន្តី និងចុះហតថេលខេ

អនុវត្តដំេណើរករផ្លូវចបប់មយ ួ ែដលមនែចងេនកនុងចបប់្រ

១៦

និង្រតូវេធ្វក ើ របិទផ យជ

ឆន២ ំ ០០៦ ្រពះ ជ្រកឹតយមួយ្រតូវបនេចញេ

ធរណៈរបស់រដ្ឋ នង ុ គល ិ របស់នត ី ប ិ គ

ចេធ្វើអនុបេយគបន លុ ះ្រ

ល់សំេណើសុំ េធ្វើ

17 ក់មយ ួ ។

មរយៈអនុ្រកឹតយជក់

ែដល្រពះ ជ្រកឹតយេនះ បញជក់អំពីេគលបំណងចបស់

១២

ត់ថនក់ដីរដ្ឋជដី

ប់។

អនុ្រកត ឹ យេនះបនេយង ។

អនុ្រកឹតយេលខ ១១៨ អន្រក.បក ចុ ះៃថងទី ០៧ ែខតុ

យនយករដ្ឋម្រន្តី។ ជទូេទ អនុ្រកឹតយ ពនយល់អធិបបយ ឬ ស្រមប់

អនុ្រកឹតយ

្រតូវែត្រសបេទ

មរដ្ឋធមមនុញញ

និងអនុេ

មចបប់

ែដល

ឆន២ ំ ០០៥ ស្តីពីករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ។

ដូចគនខងេលើ ជំពូកទី ៥។ ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០៨០៦/៣៣៩ ចុះៃថងទី០៨ ែខសី សមបត្តិ

ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងរបស់នីតិបុគគល

ដូចគនខងេលើ ម្រ

ធរណៈ។

ឆន២ ំ ០០៦ ស្តីពីេគលករណ៍ និងបញញ ត្តិអន្តរកលៃនករេធ្វើអនុបេយគ្រទពយ

១។

14


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ធរណៈេទៀត បនបត់បង់មខ ុ ងរេដើមរបស់

ឬ ដីេនះ មន ិ ្រតូវបន

20 េទៀត។ បនទប់ពីបនេចញ្រពះ ជ្រកឹតយេនះរួចមក មនអនុ្រកឹតយ នយករដ្ឋម្រន្តែី ដលែចងថ ករេធ្វអ ើ នុបេយគ

មួយេលើដី

21 េនះប៉ែុ ន្តមន ិ ីេឡើយ។ ិ មនែចងលំ អិតអំពីនីតិវធ

ច់េ

ធរណៈជនេ្របើ្របស់េ

យផទល់តេទ

យែឡកមួយ ្រតូវបនចុះហតថេលខេ

ធរណៈរបស់រដ្ឋ ្រតូវែតអនុវត្ត្រសប

ម្រពះ ជ្រកត ឹ យ

មន ិ ចបស់េទថមកដល់្រតង់ចំណុចេនះ េតើ្រពះ ជ្រកឹតយ និងអនុ្រកឹតយ

ឆន ំ ២០០៦េនះ មនឧត្តមនុភពេលើបទបបញញ ត្តស ្ត ក ិ ីព ី រេធ្វច ើ ំ

អនុ្រកត ឹ យឆន ំ ២០០៥ ស្តីពក ី រ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ ឬយ៉ង

ត់ថនក់ដរី ដ្ឋ ែដលមនែចងកនុងអនុ្រកត ឹ យពេី ពលមុន គឺ

ប៉ែុ ន្តគរួ កត់សំគល់ថ ចបប់េ្រកយេនះ ែចងមន ិ សូ វ លំ អត ិ េទ

និងមន ិ មនបទបបញញ ត្តិែដលនយ ិ យពីករបិទផ យ ឬ ករ្របមូលមតិេយបល់េឡើយ។

១៩.

េនកនុងប៉ន ុ ម នឆនថ ំ មីៗេនះ

មនឧទហរណ៍ជេ្រចើនៃនដី

ធរណៈរបស់រដ្ឋ

របស់រដ្ឋ េហយ ើ បនទប់មក ្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុនឯកជនននស្រមប់េគលេ

្រតូវបនបែង្វរឲយេទជដីឯកជន

អភឌ ិ ិ ន៍ ែដលបញ្ហេនះមនវភគ

បែនថមេទៀតេនែផនកទី VI ខងេ្រកម។

ខ. ចបប់ នង ិ បទបបញញ ត្តែិ ដល្រគប់្រគងេលើសមបទនដី ២០.

ចបប់ភម ូ ប ំ ០០១ អនុញញតនូវករផ្តល់សមបទនដស ី ្រមប់េគលេ ិ លឆន២

ចបប់ភម ូ ប ិ ល ក៏ែចងអំពី “សមបទន្របេភទេផ ងេទៀត” ែដល

សមបទន្របេភទទំងេនះ មន ិ សថិតកនុងវ ិ ២១.

សមបទនដី មន ិ

េលើលិខត ិ គតយ ិ ុត្តជក់

ចអនុញញតឲយផ្តល់ស្រមប់ករេ្របើ្របស់ដី ឬ ករេធ្វើ

25 លភពៃនចបប់ភម ូ ប ិ លេឡើយ។

ចេកត ើ េចញពី

ក់ ែដលេចញេ

សងគមកិចច។

24 23 ករអភវិ ឌ ន៍វស័ ទ ិ យឧស ហកមម និង សមបទនកំពង់ែផ ប៉ែុ ន្ត

22 េនះ ប់ទង ំ វស័ ិ យែរ ៉ ករេន

ជីវកមម។

េសដ្ឋកិចច ឬេគលេ

ថ នភពកន់កប់ដជ សមបទនដ្រី តូវសំ ី ក់ែស្តងបនេទ ផទុយេទវញ ិ

ជញធរមនសមតថកច ិ ច មុនករកន់កប់ដីេនះ េហយ ើ សមបទនដី្រតូវែត

ួ ចុះបញជ ី េន្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំ ណង់ ែដល្រកសួ ងេនះជអនកផ្តល់ “វញ ិ ញ បនប្រតសមគល់សិទ្ឋិជល

២០

ដូចគនខងេលើ ម្រ

២១

អនុ្រកឹតយេលខ ១២៩ អន្រក.បក ចុ ះៃថងទី២៧ ែខវចឆ ំ ០០៦ ស្តីពីវធនន ិ ិក ឆន២ ិ ិ ីៃនករេធ្វើអនុបេយគ្រទពយសមបត្តិ ិងនីតិវធ

២២ ២៣ ២៤

៣។

របស់នីតិបុគគល

ធរណ: ម្រ

៤០ និង ម្រ

៤១ ។

្រគបដណ្ដប់េ

យចបប់សី ព ្ត ី ករ្រគប់្រគង និងករេធ្វើ

្រគបដណ្ដប់េ

យចបប់សី ព ្ត ី ជលផល ឆន២ ំ ០០៦។

ជីវកមមធនធនែរ ៉ ឆន២ ំ ០០១ ។

ចបប់សី ព ្ត ស ំ ០០៧ ្រគប់្រគង កច ័ ធេនកនុងវស័ ិ យដូចតេទ៖ (ក)-ករផលិត ករ ី មបទន ឆន២ ិ ចសនយសមបទន ទក់ទងនង ឹ គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន ព ន ្រព

នយន្តេ

ះ កំពង់ែផ

បញជូ ន នង ័ ធ នង ឹ ជញជូ ន មនជ ិ ករែចកចយ ថមពលអគគីសនី (ខ)-េហ ្ឋ រចនសមពន ិ ្របព័នធ ដក

ទិ៍ ផ្លូវថនល់

សមពន ័ ធមូល ្ឋ នសមភរ:បេ្រមឲ ើ យគំេ ងែផនកេទសចរណ៍ មនជ

រមនទីរ (ច)-េហ ្ឋ រចនសមពន ័ ធ បេ្រមឲ ិ យ ើ យវស័

ផ្លូវែដក ែ្រពកជីក (គ)-ករផគតផ ់ គងទ ់ ឹក

ឧសម័ន និងេ្របង មនជ (ឈ)-េហ ្ឋ រចនសមពន ័ ធ

្អ ត និងអនម័យ (ឃ)-េហ ្ឋ រចនសមពន ័ ធបំេរឲយទូ រគមនគមន៍ និងបេចចកវទយព័ តម ៌ ន (ង)-េហ ្ឋ រចន ិ ើ ទិ៍ រមមណីយ ្ឋ នេទសចរណ៍

ទិ៍ បំពង់បង្ហូរេ្របង និងឧសម័ន (ឆ)-្របព័នធលូ ្របព័នធបង្ហូរទឹក និង្របព័នធបូម ធរណ:ពក់ពន ័ ធនង ិ យសុ ខភប ិ យអប់រ ំ នង ិ យ កី ឹ វស័ ិ ល វស័ ិ វស័

ពិេសស និងលំ េន ្ឋ នសងគម (ដ)-េហ ្ឋ រចនសមពន ័ ធបំេរឲយ្របព័ នធធ ើ ២៥

ធរណ:របស់រដ្ឋ និង

ែឡក

មួយ អនុ ញញតិឲយមនករផ្តល់នូវសមបទន ។

ចបប់ភូមប ំ ០០១ ម្រ ិ ល ឆន២

្ត រ (ជ)-្រប្រពឹត្តិកមម និង្រគប់្រគងសំ ណល់

(ញ)-េហ ្ឋ រចនសមពន ័ ធ បេ្រមឲ ើ យតំបន់េសដ្ឋកច ិ ច

្រស្ត និងករងរកសិកមម (ឋ)-វស័ ិ យេផ ងៗេទៀត ែដលចបប់េ

៥០ ។

15


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 26 រយៈេពលែវង” ឬ “វញ ្ឋិ មបទនដីេសដ្ឋកច ិ ញ បនប្រតសមគល់សិទស ិ ច" ។ ដូចបនបរយយខងេល ិ ើ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច នង ី ងគមកច ិ សមបទនដស ិ ច ២២.

ចផ្តល់បនែតេនេលើដីឯកជនរបស់រដ្ឋែតប៉េុ

សមបទនដីសងគមកិចច

ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ផ្តល់ដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋឲយដល់្រគួ

ស្រមប់សង់លំេន ្ឋ ន ឬ េធ្វក ើ សិកមមជលកខណៈ្រគួ ពលីពិករ។

27 ្ណ ះ។

សមបទនេនះ ្រតូវបនបញញ ត្តិេ

រ នង ិ ផ្តល់ដីលំេន ្ឋ នដល់េយធន ិ រំ

រ្រកី្រកែដលខ្វះខតដី

យ នង ិ ្រគួ

រយុទធជន

28 យអនុ្រកឹតយ ស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច។ អនុ្រកឹតយ ស្តីពស ី មបទនដី

េសដ្ឋកិចច ្រតូវបនផ្តល់ឲយសមបទនិក េធ្វើករឈូ សឆយដី េដើមបេី ្របើ្របស់ស្រមប់េធ្វើ

ជីវកមម កសិកមម និងកសិ-

័ កនុងែខធនូ ឆន២ ំ ០០៥ បញញ ត្តិអំពីនីតិវធ ឧស ហកមម។ អនុ្រកឹតយស្តីពស ិ ផ ី ្តល់សមបទន ី មបទនដីេសដ្ឋកិចច ្រតូវបនអនុមត

នង ន ួ កនុងករបេងកត ិ រកចេ្រម ើ ្រកបខ័ណ្ឌចបប់ នង ិ ផ្តល់មកនូវករវវឌ ី ើ ដ៏សំខន់មយ ិ បទបញជស្រមប់ករផ្តល់ នង ិ ករ្រគប់

្រគងសមបទន្របេភទេនះ

ប់ទង ំ លកខខណ្ឌត្រមូវឲយេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជ

ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម (លកខណៈវន ឆ័ ធំៗពីរ កនុងចំេ ិ ិចយ 29 III (គ) ចំណុច ១.៣។ ២៣.

សមបទនដស ី ្រមប់េគលេ

េសដ្ឋកច ិ ច

ធរណៈ និងេធ្វើករ យតៃម្លផលប៉ះ

មលកខខណ ័ វន ឆ័ ធំៗចំនន ួ ្របំ មនសរសរេន កនុងែផនកទី ិ ច ិ យ

ប់ទង ំ ចំករេឈើ

ំ (មនដូចជ េកស៊ូ ដូងេ្របង ៃម៉

ក់ េ្របង

រ្រទង់្រទយធំ ដូចជ ដំឡូងមី ្រសូវ េពត នង ិ សែណ្តក

ខយល់ នង ្ហ ិ ដូង) នង ិ កសិ-ឧស ហកមម” (ផលិតកមមមូ ប

30 េសៀង ជេដម ូ ប ធិ ្ត ច់មខ ុ ឲយវន ើ )។ េ្រកមចបប់ភម ិ េិ យគន ិ ល សមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច ផ្តល់សិទផ ិ កនុងករ្រគប់្រគង នង ិ

្របមូលផលេលើដីេនះ ប៉ែុ ន្ត បេងកើតបន្រតឹមែតសិទធិេ្របើ្របស់ដីេនះ កនុងអំឡុងេពលមួយែដលបនកំណត់ចបស់ ស់ 31 កនុងកច ី ្រមប់េគលេ េសដ្ឋកច ិ ិ ច គស ឺ ្រមប់ជថនូរនង ឹ ករបនមកវញ ិ ចសនយសមបទនប៉េុ ្ណ ះ។ ករផ្តល់សមបទនដស នូវករវន ិ េិ យគជក់ ២៤.

ក់ ពនធ

ករ នង ន ។ ី ិ ៃថ្លឈួលដ

ចបប់បនកំណត់ថ សមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច

ចមនទំហំេ្រចន ើ បំផុត្រតម ឹ ែត ១០.០០០ (មួយមុន ឺ ហក ិ

ុ គលេ្រចើន ែត្រគប់្រគងេ េហើយករផ្តល់សមបទនដីេ្រចន ើ កែន្លងឲយេទបុគគលែតមនក់ ឬ ឲយនីតិបគ

បុគគលដែដលៗ

្រតូវបន

មឃត់។

)

យរូបវន្តបគ ុ គល ឬ នីតិ

(េនះទំនងជកនុងេគលបំណងេជៀស ងករេ្របើ្របស់ផ្តច់មខ ុ ែតមនក់ឯងនូវ

32 ួ ) ឆន ំ យ៉ងេ្រចន ធនធនធមមជតិ)។ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច មនរយៈេពលកំណត់ ៩៩ ឆន ំ (េកសិប្របំបន ើ ។ កន្លងមក រ ្ឋ ភប ្ឋិ ំ ិ លថនក់េខត្ត-្រកុង មនសិទអ េយង ២៦

២៧ ២៨ ២៩ ៣០

៣១ ៣២

ចផ្តល់សមបទនដទ ី ំហំ ១.០០០ (មួយពន់ហក ិ

មអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ឆន២ ំ ០០៥)។ េទះជយ៉ង

ចបប់ភូមប ំ ០០១ ម្រ ិ ល ឆន២

ំ ០០៨ សិទ្ឋិអំ យ កនុងឆន២

៥៣ និង អនុ្រកឹតយ េលខ ១១៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៩ ែខសី

នូវសិទធិេលើករជួលរយៈេពលែវង ឬ សិទធិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ ចបប់ភូមប ំ ០០១ ម្រ ិ ល ឆន២

ក៏េ

៦។

) ឬ តច ិ ជងេនះ (េនះេបើ

ឆន២ ំ ០០៧ ស្តីពីករ

ចេនះ

ក់បញចំ ករេផទរ

៥៨។

អនុ្រកត ំ ០០៣ ស្តីពស ី ងគមកច ឹ យ េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៩ ែខមន ី ឆន២ ី មបទនដស ិ ច ម្រ អនុ្រកឹតយ េលខ ១៤៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន២ ំ ០០៥ ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ

២ នង ិ ម្រ ៤ (៣) និង ម្រ

៣។ ៤ (៥)។

សមបទនដីេសដ្ឋកិចចមយ ួ ចំនួន បន ប់បញចូ លទំងសមភរៈឧបករណ៍ស្រមប់ករចិញចឹមសត្វ សូ មេមល ិ ិេយគ ើ ឧទហរណ៍៖ ្រកុមហ៊ុនវន

្រកូ

្ត រ

(Agro Star Investment) េនេខត្តកំពង់ចម (http://www.elc.maff.gov.kh/en/profile/10-kcm/23-kcm-agrostar.html) ចបប់ភូមប ំ ០០១ ម្រ ិ ល ឆន២ ដូចគនខងេលើ ម្រ

៥២។

៥៩ និង ម្រ

៦១។

16


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ្រតូវបនដកហូតវញ ិ េ

យរ ្ឋ ភប ិ លថនក់ក

្ត ល។ បចចុបបនន មនែត ថ នប័នជតិែតប៉េុ ្ណ ះ ែដលមនអំ ចផ្តល់ 33 សមបទនដីេសដ្ឋកិចច េទះជសមបទនមនទំហំបុ៉ ្ណ ក៏េ យ។ រ ្ឋ ភប ិ ល ចលុ បេចលសមបទនដីបន ្របសិន 34 មលកខខណ្ឌែដលមនែចងកនុងកច សមបទនក៏សិ ថតេ្រកម ិ ិ ចសនយសមបទន។ មយ៉ងវញេទៀត

ជសមបទនិកមន ិ េគរព

35 កមមវតថុៃនបញញ ត្តរិ បស់្រកមរដ្ឋបបេវណីែដរទក់ទងនឹងករជួលជអចិៃ្រន្តយ៍ នង ិ ករជួលរយៈេពលែវង។ ២៥.

អនុ្រកត ំ ០០៧ កំណត់អំពេី គលករណ៍ នង ឹ យមួយ ែដលបនេចញកនុងឆន២ ិ លកខខណ្ឌត្រមូវកនុងករផ្តល់សិទ្ឋិ

ដល់អនកវន ិ ិេយគកនុងករ

ក់បញចស ំ ្រមប់ធន និងករេផទរនូវសិទ្ឋិេលើករជួលរយៈេពលែវង ឬ សិទ្ឋិេលើសមបទនដី

36 ធិ យសមបទនក េសដ្ឋកច ឹ យេនះ ផ្តល់សិទឲ ិ ិ ច ។ អនុ្រកត 37 បញចំ ប៉ែុ ន្តសមបទនក ិ មន ិ បនអភវិ ឌ ន៍្រសប

ចេផទរសិទ្ឋិ ឬ

ចេផទរសមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច ឬ េ្រប្រើ បស់ ស្រមប់ករ

ក់បញចំ សមបទនដេី សដ្ឋកច ្របសិនជដេី នះមន ិ េច នះបនេឡយ ើ ិ ្រតូវ

38 មលកខខណ្ឌៃនកច ើ ។ បទបញញ ត្តេិ នះ ទំនងជមនេគលេ ិ ចសនយសមបទនេដម

ករ្របមូលទិញដីទុកលក់យកចំេណញ

បងករឈមួញដី ពី

មរយៈ្របព័នធសមបទនដី។ អនុ្រកឹតយេនះែចងថ មនែតអចលនវតថុែដលបន

ចុះបញជ ី កុ ងេសៀវេភេគលបញជ ន ី េ្លី ទ េទប ី ដធ ើ បនអនុមត ័ យល់្រពមេ

ក់

ចជកមមវតថុៃនករេធ្វស ើ មបទនបន េហយ ើ លុ ះ្រ

យ ្រកសួ ងេសដ្ឋកច ិ ច នង ិ ហរិ ញញ វតថុ នង ិ រដ្ឋម្រន្តី ឬ ្របធន

ែតសមបទនេនះ ្រតូវ

ថ ប័ន ឬ អភប ិ លេខត្ត-្រកុងពក់

39 សមបទនក ព័នធែដល្រគប់្រគងដេី នះ។ អនុ្រកត ិ ឹ យេនះ បនបញជក់េឡង ើ វញផងែដរថ ិ មន ិ

ចក្លយជកមមសិទក ធិ រេលើ

40 ដេី នះបនេឡយ ើ ។

គ. បចចុបបននភពៃននត ្ត ់សមបទនដី – តួនទរី បស់តអ ួ ងគរដ្ឋ ិ ផ ី វិ ធ ី ល ១.១

្រកសួងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ នង ិ េន

២៦.

្រកសូ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន

សមបទនដីេសដ្ឋកិចច។

េបើេយង

ច្រតូវបនផ្តួចេផ្តម ើ េឡង ើ

មរយៈសំ េណើមនករអំពវនវ

គេ្រមង ។ េទះជយ៉ង

៣៤ ៣៥ ៣៦

៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០

ទ (្រកសួ ងកសិកមម) គឺជ

មអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច

គេ្រមង េដើមបអ ិ ិេយគ ី ំពវនវឲយអនកវន

៣៣

ក៏េ

ែដល

ថ ប័នែតមួយគត់ ែដលមនអំ

នីតិវធ ិ ីស្រមប់ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច

ជញធររ ្ឋ ភប ិ លមនសមតថកច ិ ច

ជអនកេលើក

ទិភព ស្រមប់ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច គឺវធ ិ ី

្រស្តអំពវនវ

ក់សំេណើ ឬ សំ េណើមន ិ មនករអំពវនវ

យ ក៏វធ ិ ី

្រស្ត

ចផ្តល់

ែដលអនកវន ិ ិេយគជអនកេលើក

អនុ្រកឹតយ េលខ ១៣១ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៥ ែខកញញ ឆន២ ំ ០០៨ ស្តីពីករែកស្រមួលអនុ ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ ចបប់ភូមប ំ ០០១ ម្រ ិ ល ឆន២ ្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ

៥៥។

៣០៧។

អនុ្រកត ឹ យេលខ១១៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទ២ ី ៩ ែខសី

ទនដីេសដ្ឋកច ិ ច។

ដូចគនខងេលើ ម្រ

១។

ដូចគនខងេលើ ម្រ

៣។

ដូចគនខងេលើ ម្រ

៥។

ដូចគនខងេលើ ម្រ

៤។

ឆន២ ំ ០០៧ ស្តីពីករ

ក់បញចំ ករេផទរនូវសិទេធិ លើករជួលរយៈេពលែវង ឬ សិទេធិ លើសមប

17


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ឲយ

ក់សំេណើកនុងលកខណៈ្របកួត្របែជង

េហើយសំ េណើមន ិ មនករអំពវនវ

ពេិ សស ែដលអនកវន ន ណៈពេិ សស ិ េិ យគសនយផ្តល់អតថ្របេយជន៍កុ ងលកខ

ច្រតូវបនពិចរ

ែតកនុងករណី

មរយៈករនំមកនូវបេចចកវទយថម ិ ី កររួម

41 ចំែណកជពិេសសេទសមបទនដីសងគមកច ិ ច ឬ ផ្តល់លទធភពកនុងកររកទីផ រែកៃចន ឬទី ផ រនំេចញ។ សមបទនដី េសដ្ឋកិចច

ច្រតូវបនផ្តល់ឲយែតចំេពះដីែដលបនបំេពញ្រគប់លកខណវន ឆ័ ខងេ្រកមេនះ៖ ិ ិចយ

បញជ ី និងបនេធ្វើចំ

ត់ថនក់ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ, ដីែដលមនែផនករេ្របើ្របស់ដី អនុមត ័ េ

្រគងដីរដ្ឋថនក់េខត្ត-្រកុង េហយ ើ ករេ្របើ្របស់មនលកខណៈ្រសបេទ េហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន ដំេ

ះ្រ

នង ិ សងគមចំេពះករេ្រប្រើ បស់

យចំេពះបញ្ហ

មនករបងខំឲយេធ្វើករ

ង ំ ទីលំេនថមី ្រសប

ង ំ ទីលំេនថមីេ

២៧.

្រកសូ ងកសិកមមែដលមន

ម្រកបខ័ណ្ឌគតិយុត្ត និងនីតិវធ ិ ីជធរមន េ

ជញធរែដនដី និង្របជពលរដ្ឋមល ូ ្ឋ ន។

ប់ទង ំ េលើករអនុវត្ត

ណត្តគ ិ ្រំ ទដល់

យគណៈកមមធិករ្រគប់

នង ី ្រមប់គេ្រមងសមបទន, ិ ករអភវិ ឌ ន៍ដស

យមន ិ សម័្រគចិត្តពីអនកកន់កប់ដី្រសបចបប់ និង

អនុ្រកឹតយស្តីពស ី មបទនដីេសដ្ឋកិចច

ដីែដល្រតូវបនចុះ

មែផនករេនះ, និងដីែដលបនេធ្វើករ យតៃម្ល

សិទម ្ឋិ នមន្រចកេចញចូលេទកន់ដឯ ី កជន, នង ិ ដែី ដលមនករពេិ ្រគះេយបល់ជ

សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ជមួយ

42

ដែី ដលមន

ជញធរធនថ មន ិ

្រតូវ្រតូវធនចំេពះករេគរព

ធរណៈអំពគ ី េ្រមង ឬ សំ េណើ

ក៏បនបេងកើតេឡើងផងែដរនូវេលខធក ិ រ ្ឋ នបេចចកេទស

ែដល

ង ំ េន

ជញធរកនុងករ្រតួតពន ិ ិ ត ិ យេឡង ើ វញេល ើ សមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ែច ដលមន្រ

មលកខខណ្ឌៃនកច ិ ចសនយសមបទន, ្របក់ចំណូល នង ិ ៃថ្លេ្រប្រើ បស់ដី

ប់

មកច ច នយសមបទន, ិ ស

ធរណៈ េដើមប្រី បមូលមតិេយបល់អំពីសកមមភពសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនឃុំ/សងកត់ ែដលដី

ករពិេ្រគះេយបល់ជ

43 នង សមបទនេនះសថិតេន, េសនើឲយមនករេធ្វន ័ កមមដីេនះ ិ េសនើឲយសមបទនក ិ សម័្រគចត ិ ្តកត់ៃផទដីែដលមនទំហំ ើ យ ិ ត េលើសពី ១០.០០០ (មួយមុន ឺ ) ហក ិ

។ េលខធក ើ េសៀវេភកត់្រ ិ រ ្ឋ នបេចចកេទស ក៏្រតូវត្រមូវឲយបេងកត

សមបទនដី

44 េសដ្ឋកិចច។ ១.២

្រកសួងបរ ិ ថ ន

២៨.

្រកសួ ងបរ ិ ថ ន (MoE) ទទួលខុស្រតូវកនុងករបេងកើតេគលនេយបយបរ ិ ថ ន និងអនុវត្តែផនករសកមមភព

ស្តីពីបរ ិ ថ ន េ

យសហករជមួយ្រកសួ ងពក់ពន ័ ធដៃទេទៀត។ ្រកសួ ងេនះ េដើរតួនទីសំខន់ផងែដរកនុងករអេងកត

ពន ិ លអំពផ ី លប៉ះពល់ែដល ិ ត ិ យ នង ិ ផ្តល់េយបល់ជូនរ ្ឋ ភប

៤១ ៤២ ៤៣

ចមនរបស់គេ្រមងវន ិ េិ យគ។ ្រកសួ ងេនះ ក៏ទទួល

អនុ្រកត ំ ០០៥ ស្តីពស ឹ យ េលខ ១៤៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទ២ ី ៧ ែខធនូ ឆន២ ី មបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច ម្រ ដូចគនខងេលើ ម្រ

៤។

េនះគឺជករទទួលខុ ស្រតូវរបស់ ្រកសូ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំ ណង់ និង ប់បញចូ លទំងករែកត្រមូវកបលដី ករវន ័ សិទធិេលើដីធ្លី ិ ិចឆយ

របស់ អនកកន់កប់កបលដី កនុងតំបន់្រតួតពិនិតយេឡើងវញ ិ និងករចុះបញជ ី កបលដី ៤៤

១៨។

២៧ ែខធនូ ឆន២ ំ ០០៥ ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច ម្រ

ព័តម ៌ ន្រតូវបនេសនើសុំជ

៤២។

យលកខអក រពី្រកសួ ងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ នង ិ េន

អំពក ន ិ ន៍រកចេ្រម ី រវវឌ ី ើ ៃនេលខធិករ ្ឋ នបេចចកេទស សមបទនដីេសដ្ឋកិចច

េសៀវេភកត់្រ េន

ទ អំពី

ថ នភពៃនេសៀវេភកត់្រ

( ប់ទង ំ ព័តម ៌ នអំពីករពិនត ិ ិ យេមល ើ េឡើងវញ

ខ្លះ ែដលមនទំហំេលើសពី ១០.០០០ ហិក

មន ិ មនមនករេឆ្លើយតប

មនីតិវធ ិ ីជធរមន។ អនុ្រកឹតយេលខ ១៤៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

និងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច

សមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច នង ិ

នូវសមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ចែដលមន្រ

ខ្លះមនទំហំតិចជង ១.០០០ ហិក

ប់

) ប៉ុែន្ត

មួយ្រតូវបនទទួលេនះេទ។ ដូេចនះ េនខណៈេពលសរេសររបយករណ៍េនះ ព័តម ៌ នជផ្លូវករអំពីករវវឌ ិ ន៍ៃន

សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងករងររបស់ េលខធិករ ្ឋ នបេចចកេទស គឺែផ្អកេលើេគហទំពរ័ របស់ ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និង

ែដលបចចុបបននមនទន ័ ្រតឹម ិ ននយ

កសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន

ឆន២ ំ ០១០

(េលើកែលងែតសថិតិ្រកុមហ៊ុនវន ិ េិ យគដីសមបទនែដលបនចុះកច ិ ចសនយជមួយ្រកសួ ង

ទ គិត្រតឹមៃថងទី ៨ ែខ មថ ិ ុ ន ឆន ំ ២០១២)។

18


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ខុស្រតូវផងែដរ កនុងករ

មឃ្លេំ មល ័ ធ េដើមបឲ ើ និងករេធ្វើអធិករកច ិ ចេលើ្របភពបំពុល និងអនុវត្តបទបបញញ ត្តិពក់ពន ី យមន

ករផ្តនទេទសចំេពះកររ ំេ ២៩.

45 ភចបប់សី ព ្ត ីករបំពុលបរ ិ ថ នរបស់កមពុជ។

្រកសួ ងបរ ិ ថ ន េដើរតួនទស ន មត ័ យល់្រពមេលើគេ្រមងអភវិ ឌ ន៍ធំៗទំងអស់ ី ំ ខន់កុ ងករអនុ

ប់ទង ំ ្របេភទ

េផ ងៗៃនសមបទនដីផងែដរ។ ជពិេសស ចបប់សី ព ្ត ីកិចចករពរបរ ិ ថ ន នង ិ ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ែដលែចងថ 46 ធរណៈ ្រតូវេធ្វក ើ រ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន។ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន មន

ល់គេ្រមងអភវិ ឌ ន៍របស់ឯកជន ឬ

ភរកិចចពិនិតយ និង យតៃម្លេលើរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន និងធនឲយមនករ្របតិបត្តិ

តៃម្លទង ំ េនះ។ េនះ ប់ទង ំ ករ

ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន កនុងដំ

ក់កល

មករ យ

ន ករឃ្លេំ មល ច ស់គេ្រមង្របតប ិ ើ េពញេលញ នង ិ ករចត់វធនករឲយម ិ ត្តិ

47 ងសង់ ្របតប ិ ត្តិ និងបញច ប់គេ្រមង។ អនុ្រកឹតយស្តីពីកិចចដំេណើរករ យ

តៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន មន យបញជ ី គេ្រមង្រគប់្របេភទ ែដលត្រមូវឲយេធ្វើករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន រួម មន ែផនកផលិតផលពីេឈើ ែផនកផលិត្រក

ស វស័ ិ យកសិកមម ែផនកផលិតផលពីែរ ៉ រអគគ ិ យ ី ស ី នី េ ងច្រកអគគីសនី វស័

48 េទសចរណ៍ នង ័ ធេផ ងៗ។ ចបប់ជក់ ិ គេ្រមងេហតថរចនសមពន

ក់មយ ួ ចំនន ួ េទៀត ក៍មនែចងផងែដរថ ្រតូវេធ្វើករ

យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន មុននឹងអនុមត ័ យល់្រពមេលើគេ្រមងសមបទន ៣០.

49 មួយ។

50 ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន ក៏មនតួនទី្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិរបស់កមពុជផងែដរ។ េ

រគេ្រមងអភវិ ឌ ន៍

ជេ្រចន ័ យល់្រពមេនេលើតំបន់ែដលសថិតេនកនុង ឬ េនជប់នង ើ ្រតូវបនអនុមត ឹ តំបន់ករពរធមមជតេិ នះ ដូេចនះ តួនទី

េនះសំ ខន់

ស់។ ដូចែដលមនពភ ិ ក េនែផនកខងេ្រកមៃនរបយករណ៍េនះ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

កនុងដំេណើរករៃនករកំណត់តប ំ ន់្រគប់្រគង សថិតេនកនុងតំបន់ករពរ ឲយេទជតំបន់េ្របើ្របស់េ

មនតួនទស ន ី ូល

យចីរភព ែដល

េបើកតំបន់ទង ំ េនះស្រមប់ករវន ិ ិេយគ និងករអភវិ ឌ ន៍ មរយៈសមបទន និងករ្រពមេ្រព ងេផ ងេទៀត។ េនេពល

កំពុងសរេសររបយករណ៍េនះ ភពមន ិ ចបស់ ផ្តល់សមបទនទំងេនះ និងអំពីថ េតើ េនះ។

អនុ្រកត ឹ យមួយែដលេចញេ

ថ ប័ន

ស់េនមនេនេឡយ អំពដ ើ ី ំេណើរករែដលកំពុងអនុវត្ត ស្រមប់ករ

ជអនកពិនិតយ យតៃម្លចុងេ្រកយ នង ័ យល់្រពមេលើគេ្រមង ិ អនុមត

យរ ្ឋ ភប ំ ០០៧ ែចងថ កនុងករណីៃនករជួល ែដលផ្តល់េ ិ ល កនុងឆន២

យ ជ

រ ្ឋ ភប ំ ន់មនវញ ធិ ន់ ិ ញ បនប្រតសមគល់មចស់អចលនវតថុ ឬ ប័ណ្ណសមគល់សិទក ិ ល េហយ ើ ដីជកមមវតថុៃនករជួលេនពុទ

កប់អចលនវតថុេនេឡើយេនះ កិចចសនយជួល ្រតូវចុះហតថេលខេ ម្រន្តី ឬ ្របធន

45 46 47 48 49 50

យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួ ងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញ វតថុ និង រដ្ឋ

ថ ប័ន ឬ អភប ័ ធ ែដល្រគប់្រគងដីេនះ ែដល ិ លេខត្ត-្រកុងពក់ពន

ច ប់បញចូ លទំង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួ ង

អនុ្រកត ំ ៩៩៧ ស្តីពីករេរៀបចំ នង ឹ យ េលខ ៥៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ២៥ ែខកញញ ឆន១ ិ ្រប្រពត ឹ ្តិេទរបស់ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន ម្រ ចបប់សី ព ្ត ី ករករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ឆន១ ំ ៩៩៦ ម្រ អនុ្រកឹតយេលខ ៧២ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១១ ែខសី

៣។

៦។

ឆន១ ំ ៩៩៩ ស្តីពីកិចចដំេណើរករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន។

ដូចគនខងេលើ ឧបសមពន ័ ធ។ សូ មេមល ើ ដូចជ អនុ្រកឹតយស្តីពី សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ ចបប់សី ព ្ត ី ៃ្រពេឈើ ម្រ

៤។

ចបប់សី ព ្ត ី តំបន់ករពរធមមជតិ ឆន២ ំ ០០៨ ម្រ

៤ (៣)។ ចបប់សី ព ្ត ី ករ្រគប់្រគង និងករេធ្វើ

ជីកមមធនធនែរ ៉ ម្រ

២១ (២)។

៤។ ្រពះ ជ្រកឹតយ ចុះៃថងទី០១ ែខវចឆ ំ ៩៩៣ ស្តីពីករបេងកើតតំបន់ករពរធមមជតិ។ ិ ិក ឆន១

19


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 បរ ិ ថ នផងែដរ កល លំ អិតអំពីថេតើ

្រតូវអនុវត្ត

51 ពក់ពន ័ ធនង េទះជយ៉ង ិ តំបន់ករពរធមមជត។ ិ

ជញធរមួយ

ក៏េ

យ អនុ្រកត ឹ យេនះ មន ិ បនែចង

ែដលមនភរកិចចពិត្របកដ កនុងករអនុមត ័ យល់្រពមេលើកិចចសនយជួលេនះ ឬ ថេតើ

មនត ្វី ្លះ។ ិ អ ី វិ ធ ី ខ

គណៈកមមធិករជតិ ស្រមប់េ

ចបប់សី ព ្ត ត ំ ន់ករពរធមមជតិ ី ប ះ្រ

្រកសួ ងបរ ិ ថ ន ជ្របធន េដម ើ បេី

ះ្រ

ផ្តល់

ណត្តឲ ិ យ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

ជអនកេរៀបចំបេងកើត

យបតុភពេលើករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ(NCRPAM) ែដលមន រដ្ឋម្រន្តី ំ យទំនស់ែដលេកត ិ ិេយគេនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិទង ើ េចញពីគេ្រមងវន

52 េនះ ។

១.៣

្រកសួងេសដ្ឋកច ិ ច នង ិ ហរិ ញញ វតថុ

៣១.

្រកសួ ងេសដ្ឋកច ិ ច នង ិ ហរិ ញញ វតថុ (MEF) ្រតូវបនផ្តល់

ប់ទង ំ ករបេងកត ិ េិ យគ េដើមបគ ើ េគលនេយបយ នង ិ ករ្រគប់្រគងវន ី ្រំ ទ

្រគប់្រគងេសដ្ឋកច ច រហរិ ញញ វតថុ ិ ច នង ិ កនុងកច ិ ក ដល់ករអភវិ ឌ ន៍េសដ្ឋកិចច

ណត្តឲ ិ យជួយដល់រ ្ឋ ភប ិ លកនុងករែណនំ នង ិ ករ

និងេលើកកំពស់កំរតជ ិ ីវភពរស់េនរបស់្របជជនកមពុជ

ែផ្អកេលើេគលករណ៍េសដ្ឋកិចច

ទផ ិ ត្តិ នង ិ ករ ី រេសរ ី នង ិ សមភពសងគម។ ្រកសួ ងេសដ្ឋកច ិ ច នង ិ ហរិ ញញ វតថុ ចូលរួមផងែដរកនុងករេរៀបចំ ករ្របតប ឃ្លេំ មល ើ ករអនុវត្តេគលនេយបយេសដ្ឋកច ិ ច

សមបត្តិ

នង ិ ហរិ ញញ វតថុ

មឃ្លេំ មល ិ ើ ចំណូលពថ ី វកជត ិ

53 ធរណៈ។ ្រកសួ ងេសដ្ឋកច ិ ច នង ិ ហរិ ញញ វតថុ ្រតូវបនផ្តល់អំ

ជមួយ្រកសួ ងពក់ពន ័ ធេផ ងេទៀត ឬ្របធន

មនវញ ្ឋិ ន់កប់ ្រសប ិ ញ បនប្រតសមគល់សិទក

ថ ប័ន ឬ អភប ិ លេខត្ត/្រកុងនន ែដលជអជញធរ្រគប់្រគងដីែដលពុំទន់ មលកខខណ្ឌកំណត់ជក់

54 ក់។

្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ នង ិ ថមពល

៣២.

្រកសួ ងឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល (MIME) មនភរកិចចមយ ួ ចំនន ួ កនុងចំេ ជញប័ណ្ណធនធនែរ។ ៉

អនុេ

នង ិ ្រគប់្រគង្រទពយ

ចឲយចុះហតថេលខេលើកច ិ ចសនយសមបទនដី

១.៤

ករេចញ

មចបប់សី ព ្ត ក ី រ្រគប់្រគង

នង ិ ករេធ្វើ

មភរកច ិ ចដៃទេផ ងេទៀត កនុង

ជវី កមមធនធនែរ ៉ ឆន ំ ២០០១

៉ ងអស់ េដើមបធ ្រកសួ ងឧស ហកមម ែរ ៉ នង ិ ថមពល មនភរកច ិ ច្រគប់្រគង នង ិ ពន ិ ត ិ យេលើ្របតប ិ ត្តក ិ ររុករកែរទំ ី នករ អនុវត្ត្រសប

51

55 មចបប់េនះ។

ជញប័ណ្ណធនធនែរ ៉ រួមមន ៦ ្របេភទគ៖ ឺ

អនុ្រកឹតយ េលខ ១១៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ២៩ ែខសី សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ

ឆន២ ំ ០០៧ ស្តីពីករ

56 ជញប័ណ្ណសិបបកមម ធនធនែរ ៉

ក់បញចំ ករេផទរនូ វសិទធិេលើករជួលរយៈេពលែវង ឬ សិទធិេលើ

៥ ែចងថ “មនែតអចលនវតថុែដលបនចុះបញជ ី េនកនុងេសៀវេភេគលបញជ ី ដីធ្លីេទ េទប ើ

សមបទន ឬករជួលរយៈេពលែវងបន។ កនុងករណីៃនករជួលែដលផ្តល់េ

ក់ជកមមវតថុៃនករេធ្វើ

យ ជរ ្ឋ ភប ិ ញ ិ ល េហើយដីជកមមវតថុៃនករជួល េនពុំទន់មនវញ

បនប្រតសំ គល់ មចស់អចលនវតថុេទ ឬ បណ្ណ័សំ គល់ សិទធិកន់កប់អចលនវតថុេនេឡយ ើ េនះ កិចចសនយជួល ្រតូវចុ ះហតថេលខ េ

52 53 54 55

្រកសួ ងេសដ្ឋកច ិ ច និងហរិ ញញ វតថុ នង ិ រដ្ឋម្រន្តី ឬ ្របធន ចបប់សី ព ្ត ីតំបន់ករពរធមមជតិ ឆន២ ំ ០០៨ ម្រ

ជញប័ណ្ណ

ថ ប័ន ឬ អភប ័ ធ ែដលជ ិ លេខត្ត្រកុងពក់ពន

ជញធរ្រគប់្រគងដីេនះ”។

យរដ្ឋម្រន្តី

២០។

អនុ្រកឹតយេលខ ០៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២០ ែខមក ឆន២ ំ ០០០ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទរបស់ ្រកសួ ងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ។ អនុ្រកឹតយេលខ ១១៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៩ ែខសី ទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ

៥។

ចបប់សី ព ្ត ីករ្រគប់្រគង និងករេធ្វើ

ឆន២ ំ ០០៧ ស្តីពីករ

ជីកមមធនធនែរ ៉ ឆន ំ ២០០១ ម្រ

ក់បញចំ ករេផទរនូវសិទធិេលើករជួលរយៈេពលែវង ឬ សិទធិេលើសមប

១៥។

20


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 អណូ ្ត ងែរេប ៉ ក ើ នង ិ ករ ្ឋ ន យថម រុករក

ជញប័ណ្ណឧស ហកមម

57 ជីវកមមែរតប ៉ ូងថមមនតៃម្ល

ជញប័ណ្ណ

58 ជីវកមមធនធនែរ។ ៉ េដើមបប ី ន

ជញប័ណ្ណែកៃចនធនធនែរ ៉

ជញប័ណ្ណឧស ហកមម

ជញប័ណ្ណែស្វង

ជីវកមមធនធនែរ ៉

្រកុមហ៊ុន

្រតូវែតបង្ហញថ ខ្លួនមនលទធភព្រគប់្រគន់ែផនកបេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ េដើមប្រី បតិបត្តិករគេ្រមងេនះ។ អនក

ពកយសុំ ក៏្រតូវអនុវត្ត

ក់

មករកំណត់មយ ួ ចំនន ួ ផងែដរ ដូចជ៖ ករសិក អំពស ធិ ទធភព នង ី មទ ិ ល ិ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់

បរ ិ ថ ន ករបេងកើតគេ្រមងករពរសុ ខភព នង ិ សុ វតថិភពដល់កមមករ ករបេងកើតគេ្រមងអប់រ ំ បណុ ្ត ះប

្ត ល និងផ្តល់

ករងរដល់្របជពលរដ្ឋែខមរ និងករេរៀបចំគេ្រមងស្រមប់ ករបិទបញច ប់្របតិបត្តិករ (ឬ បិទសកមមភពគេ្រមង) ែស្វង រុករកែរ ៉ េហើយនង ិ ករ

59 ្ត របរ ិ ថ នែដលប៉ះពល់េនជុំវញ ៉ ិ ិ តំបន់អណូ ្ត ងែរេនះេឡ ើងវញ។

១.៥

្រកុម្របក ឹ អភវិ ឌ ន៍កមពុជ

៣៣.

្រកុម្របក ឹ អភវិ ឌ ន៍កមពុជ (CDC)

្រតូវបនបេងកត ើ េឡង ើ េ

យចបប់សី ព ្ត វី ន ំ ៩៩៤ ែដលផ្តល់ ិ េិ យគ ឆន១

ចឲយ្រកុម្របក ិ េិ យគវស័ ិ យ ឹ អភវិ ឌ ន៍កមពុជ ជអងគករមនសមតថកច ិ ចខពស់បំផុត កនុងករពន ិ ត ិ យសេ្រមចេលើករវន 60 ឯកជន នង ិ យ ធរណៈេនកមពុជ។ ្រកុម្របក ិ វស័ ឹ េនះ មនសមសភពនយករដ្ឋម្រន្តី ជ្របធន នង ិ មនេទស

អំ

រដ្ឋម្រន្តទ ំ ី ង

យមកព្រី កសួ ង

61 ថ ប័នពក់ពន ័ ន ធ ន។ គណៈកមមធក គណៈកមមធក ិ េិ យគកមពុជ នង ិ រវន ិ ិ រតំបន់

េសដ្ឋកិចចពិេសសកមពុជ គឺជេសនធិកររបស់្រកុម្របឹក អភវិ ឌ ន៍កមពុជ ស្រមប់ករវន ិ ិេយគវស័ ិ យឯកជន ពិនិតយេលើ

គេ្រមងវន ិ ិេយគេនកនុង និងេនេ្រកតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសេរៀងៗខ្លួន។ គណៈកមមធិករទំងពីរេនះ មនភរកិចចពិនិតយ

សំ េណើវន ិ េិ យគ

ែដលបំេពញបន

ប់ទង ំ សំ េណើសមបទនដី នង ិ េិ យគទំង ិ ផ្តល់ឲយមននូវករេលើកទក ឹ ចត ិ ្តដល់គេ្រមងវន

មលកខខណ្ឌត្រមូវ ែដលបនកំណត់កុ ងចបប់ ន សី ព ្ត ីវន ំ ៩៩៤។ អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រប្រពឹត្ត ិ ិេយគ ឆន១

េទៃន្រកុម្របឹក អភវិ ឌ ន៍កមពុជ ែចងថ េមរច ័ យល់្រពមេ ិ ្រតូវែតបនអនុមត

56 57

ពកយសុំ េន (ម្រ

ល់ករវន ិ ិេយគែដលមនទំហំទុនវន ិ ិេយគេ្រចន ើ ជង ៥០

១៤ ៃនចបប់សី ព ្ត ី ករ្រគប់្រគង និងករេធ្វើ

មរយៈ មនទីរឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល េនកនុងតំបន់ ែដល

ជីកមមធនធនែរ ៉ )។

ជញប័ណ្ណអណូ ្ត ងែរេប ៉ ើក និងករ ្ឋ ន យថម ផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុ ននូវសិទធិែស្វងរុករកធនធនែរ ៉ សំ ណង់ មនជ

សមុ្រទ ក៏្រតូវបនផ្តល់ឲយផងែដរ

១១(២) ៃនចបប់សី ព ្ត ីករ្រគប់្រគង និងករេធ្វើ

មរយៈ

៉ ូងថមមនតៃម្ល មនជ នូវសិទែធិ ស្វងរុករកែរតប

ជញប័ណ្ណអណូ ្ត ងែរេប ៉ ើក និងករ ្ឋ ន យថម។

ចំេពះ្រកុមហ៊ុនែដលែស្វងរុករកធនធនែរមនតៃម្ល ៉ មនជ

ជញប័ណ្ណ

េហយ ើ

ជញប័ណ្ណេនះសថិត

ទិ៍ខ ច់ ្រកួស ថមសំណង់

េតរត ី

ជីកមមែរតប ៉ ូងថមមនតៃម្ល ផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុន យេផ ងេទៀត។

ជញប័ណ្ណទំងពីរ

ជីវកមម ្រពមទំងត្រមូវឲយមនករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ នផងែដរ។

ទិ៍ ែរមស ៉ ឬ ែរបុ៉ កសុី ត ជលកខណៈឧស ហកមម ្រតូវែតទទួលបននូ វ

ជញប័ណ្ណែស្វងរុករក (ែដលផ្តល់សិទធិឲយ្រកុមហ៊ុនេធ្វើករែស្វងរុករកធនធនែរ)៉ នង ិ

ជញប័ណ្ណឧស ហកមម

(ែដលផ្តល់សិទធិឲយ្រកុមហ៊ុនចប់េផ្តើមែស្វងរុករកធនធនែរមនតៃម្ល ៉ ជលកខណៈឧស ហកមម)។ េដើមប ី ក់ពកយសុំ

ធនធនែរ ៉ ជបឋម ្រកុមហ៊ុន្រតូវ

្ល រ

ជីកមមធនធនែរ)។ ៉ ករអនុ ញញតិឲយបូមខ ច់ពីសឹ ង ទ និ ង

ទិ៍ េព្រជ តបូងទទម ៉ ូងថមមនតៃម្លទង ំ ឹ តបូងកេណ្ត ង នង ិ ែរតប

្របេភទេនះ ្រគបដណ្តប់ទង ំ េលើករែស្វងរុករក និងករេធ្វើ ចំនួនពរី សំ ខន់ គឺ

ន ដុ

យ្រកុម្របក ឹ អភវិ ឌ ន៍កមពុជ នង ិ សុំ េយបល់សេ្រមចពគ ី ណៈរដ្ឋម្រន្តី

ជញប័ណ្ណសិបបកមមធនធនែរ ៉ ្រតូវបនដំេណើរករេទ

សុី មង ៉ ់ ដីឥដ្ឋ ថមកំេបរ និងថមម៉ប (ម្រ

58

ក់ពកយសុំ េទ្រកុម្របឹក អភវិ ឌ ន៍កមពុជ (CDC) ែដលជ

ជញប័ណ្ណ

ជវី កមមធនធនែរ ៉

ជញប័ណ្ណឧស ហកមម

ជីវកមម

័ យល់ ថ ប័នទទួលបនទុកកនុងករពិនិតយ និងអនុមត

្រពមេលើគេ្រមងអភវិ ឌ ន៍សំខន់ៗ។ បនទប់ពីមនករអនុ មត ័ យល់្រពមពី្រកុម្របឹក អភវិ ឌ ន៍កមពុជ (CDC) ្រកសួ ងឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល

59 60 61

(MIME) នង ឹ េចញ

ជញប័ណ្ណឲយ្រកុមហ៊ុនេនះ។

ចបប់សី ព ្ត ី ករ្រគប់្រគង និងករេធ្វើ ចបប់សី ព ្ត ី វន ំ ៩៩៤ ម្រ ិ ិេយគ ឆន១

ជីកមមធនធនែរ ៉ ឆន២ ំ ០០១ ម្រ ៣ នង ្ត ី វេិ ិ ចបប់សី ព

១១(៦) និង ម្រ

២១។

ធនកមមចបប់សី ព ្ត ី វន ំ ០០៣។ ិ េិ យគ ឆន២

អនុ្រកឹតយ េលខ ១៤៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៩ ែខធនូ ឆន២ ំ ០០៥ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទរបស់ ្រកុម្របឹក អភវិ ឌ ន៍កមពុជ ម្រ

១។

21


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ែដលអនុវត្តដូចគនេនះែដរ ចំេពះគេ្រមងរុករក និងករេធ្វើ

ជីវកមមធនធនែរ ៉ និងធនធនធមមជតិ គេ្រមងែដល

62 បងកេ្រគះថនក់ដល់បរ ិ ថ ន និងគេ្រមងសមបទនៃនវស័ ័ ធ។ ដូេចនះ ្រកុម្របឹក អភវិ ឌ ន៍កមពុជ េដើរ ិ យេហ ថ រចនសមពន តួនទស ន ័ យល់្រពមេលើគេ្រមងវន ិ េិ យគសមបទនដី។ ី ំ ខន់កុ ងករេល ើ កកមពស់ នង ិ ករអនុមត

១.៦

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយ ី កមម នង ិ សំណង់

៣៤.

ចបប់ភម ូ ប ំ ០០១ បនកំណត់ថ ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំ ណង់ (MLMUPC) ជ ិ លឆន២

អងគភពែដលមនភរកិចចេចញប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី ែដល ប់បញចូ លទំង ដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋែដល

និង្រគប់្រគងរដ្ឋបលសុ រេយដ ីេលើដ្រី គប់្របេភទ ិ

ប់ទង ំ ដីរបស់រដ្ឋ

ច្រតូវបនផ្តល់សមបទន។ ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយ ី កមម និង

សំ ណង់ មនភរកច ័ កមមដី េនេពលមនករេសនើសុំពេី លខធក ិ ចេធ្វន ើ យ ិ ត ិ រ ្ឋ នបេចចកេទសសមបទនេសដ្ឋកច ិ ច ។ េនះ ប់

ឆ័ សិទធិេលើដីធ្លីរបស់អនកកន់កប់កបលដី កនុងតំបន់មនករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញ ទំង ករែកត្រមូវកបលដី ករវន ិ ិចយ ិ ករ ស់ែវង នង ិ ករចុះបញជ ី កបលដី

មនត ិ ជ ី វិ ធ ី ធរមន។ សមបទនដី ឬ ករជួលរយៈេពលែវង ្រតូវេធ្វេើ លខចរក ឹ េនេលើ

ប័ណ្ណសមគល់សិទក ្ឋិ ន់កប់អចលនវតថុ ឬ េលើវញ ិ ញ បនប្រតសមគល់មចស់អចលនវតថុ េន្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយ

កមម និង សំ ណង់ និង្រកសួ ងេនះ ្រតូវេចញវញ ួ រយៈេពលែវង ឬ វញ ិ ញ បនប្រតសមគល់សិទ្ឋិជល ិ ញ បនប្រតសមគល់សិទ្ឋិ 63 ួ ១៨ ទី សមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ចបនចំនន ិ ច ។ រហូតមកទល់េពលេនះ ្រកសួ ងេនះ បនចុះបញជ ី សមបទនដីេសដ្ឋកច េហយ ើ ែដលមនៃផទដីសរុប ១០១.០០០ ហក ិ

ង ំ

64 ។

ឃ. អន្តរកមមជមួយចបប់ នង ិ បទបបញញ ត្តដ ិ ៃទេទៀត ែដល្រគប់្រគប់េលើសមបទនដី ១.១

ចបប់សីព ្ត ត ំ ន់ករពរធមមជតិ ី ប

៣៥.

កនុងឆន១ ំ ៩៩៣ ្រពះ ជ្រកត ួ ២៣ ើ តំបន់ករពរធមមជតិ បនកំណត់តំបន់ករពរធមមជតច ឹ យស្តីពក ី របេងកត ិ ំនន

កែន្លង។ អនុ្រកត ួ ចំនន ួ េទៀត េទកនុងបញជ ី តំបន់ករពរធមមជតរិ បស់ ឹ យេចញេពលេ្រកយមកេទៀត បនបែនថមតំបន់មយ

ំ ំបន់ករពរធមមជតិទង ំ ២៣ ខងេដើម។ បចចុបបននេនះ មន កមពុជ និងបនែកស្រមួលទំហត ិ ទន់មនជ

ធរណៈេទ

នូវបញជ ី តំបន់ករពរធមមជតិ នង ំ េនះ។ ្រពះ ជ្រកត ំ ៩៩៣ ែបងែចកតំបន់ករពរធមមជតិ ិ ្រពំ្របទល់ៃនតំបន់ទង ឹ យ ឆន១

ជបួន្របេភទេផ ងគនគឺ តំបន់ឧទយនធមមជតិ តំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព តំបន់ករពរេទសភព នង ិ តំបន់ទទួលរងនូវ ករេ្របើ្របស់េ្រចើនមុខ។

62 63

ដូចគនខងេលើ ម្រ

១១។

អនុ្រកឹតយ េលខ ១៤៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន២ ំ ០០៥ ស្តីពី សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ េសដ្ឋកិចច ដីេនះ្រតូវែតបនចុះបញជ ី និងេធ្វើចំ

នីតិវធ ិ ីៃនករក

ត់ថនក់ថជដីឯកជនរបស់ រដ្ឋ ្រសប

មអនុ ្រកឹតយស្តីពី ករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ និង អនុ្រកឹតយស្តីពី

ងប្លងស ់ ុ រេយដ ីនិងេសៀវេភេគលបញជ ី ដីធ្លី ឬ អនុ្រកឹតយស្តីពីករចុះបញជ ី ដីធ្លីមនលកខណៈ ិ

ស្តីពី ករចុះបញជ ី ដីធ្លីមនលកខណៈ

ច់េ

យដុំ បនផ្តល់តួនទឲ ី នង ី យអគគនយក ្ឋ នសុ រេយដ ិ ិ ភូមិ

និងសំ ណង់ នូ វករែណនំ ស្រមបស្រមួល និងពិនិតយ

64

៤ (១) ែចងថ មុនេពលផ្តល់ដីសមបទន

ចុះៃថងទី២៩ ែខ សី

ឆន២ ំ ០០៧ ស្តីពី ករ

ច់េ

យដុំ។ ម្រ

២ ៃនអនុ្រកឹតយ

្រស្ត ៃន្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយ ី កមម

នករអនុវត្តអនុ ្រកឹតយេនះ ។ សូ មេមល ើ ផងែដរ អនុ្រកឹតយេលខ ១១៤ អន្រក.បក

ក់បញចំ ករេផទរនូ វសិទធិេលើករជួលរយៈេពលែវង ឬ សិទធិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ

៦។

លិខត ំ ០១២ របស់្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយ ិ េលខ ៥៥៦ ដនស/អកគដ ចុះៃថងទី ២៣ ែខឧសភ ឆន២ ី កមម នង ិ សំ ណង់ េផញើជូន្រកសួ ងករ បរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ េឆ្លើយតបនឹងលិខិតេសនើសុំរបស់ អនក យករណ៍ពិេសស ទក់ទងនឹងដីសមបទនេនកនុង្របេទសកមពុជ។

22


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ៣៦.

ចបប់សី ព ្ត ីតំបន់ករពរធមមជតិ ចូលជធរមនកនុងែខមក

ឆន២ ំ ០០៨ ែដលចបប់េនះ កំណត់្រកបខ័ណ្ឌៃនករ

65 ្រគប់្រគង ករអភរិ ក និងករអភវិ ឌ តំបន់ករពរធមមជតិ។ តំបន់ករពរធមមជតិបន ួ ្របេភទខងេដើម ្រតូវបនព្រងីក 69 67 68 តំបន់ឧទយនជតិ តំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព តំបន់ករពរេទសភព តំបន់េ្របើ

បែនថម ែដលបចចុបបននេនះរួមមន៖

66

70 ្របស់េ្រចើនយ៉ង តំបន់ ៉ ម

73 71 72 តំបន់េបតិកភណ្ឌជតិ តំបន់ឧទយនជតិ រ តំបន់សូ លៃនឋបន ន ីយជវី មណ្ឌល

74 សមុ្រទ ែដលបនកំណត់េ

65 66 67

75 យចបប់ពីមន ុ ស្តីពក ី រ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និងករករពរបរ ិ ថ ន។

ចបប់សី ព ្ត ី តំបន់ករពរធមមជតិ ឆន២ ំ ០០៨ ម្រ ដូចគនខងេលើ ម្រ

១។

៧។

តំបន់ឧទយនជតិ ជតំបន់អភរិ ក ស្រមប់ធមមជតិ និងស្រមប់ទស នីយភពេទសភព និង្រតូវបនករពរសំ ប់េគលេ និង ករកំ

ន្ត

ប់បញចូ លទំង៖ ឧទយនជតិបុទុម

កុង ទំហំ ៣៥.០០០ ហិក

) ឧទយនជតិបូកេគ (េខត្តកំពត ទំហំ ១៤០.០០០ ហិក

68

(េខត្តរតនៈគរិ ី ទំហំ ៣៣២.៥០០ ហក ិ

)។

ត់ នង ំ ទំហំ ២៥៣.៧៥០ ហក ិ កំពង់ឆនង ិ

) ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពគូ េលន-្រពហមេទព (េខត្តេសៀម ប និងេខត្ត្រពះវ ិ

ៃ្រពបឹងែពរ (េខត្តកំពង់ធំ ទំហំ ២៤២.៥០០ ហិក

) ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពសនួល (េខត្ត្រកេចះ ទំហំ ៧៥.០០០ ហិក

) ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំ

)។

តំបន់ករពរេទសភព ជតំបន់ែដល្រតូវែថទំេទសភពធមមជតិ សំ ប់រមមណីយ ្ឋ នកំ ប ទំហំ ១០.៨០០ ហក ិ

រ ទំហំ ៤០២.៥០០ ហិក

) ែដនជ្រមកសត្វ

) ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពលំ ផត់ (េខត្តរតនៈគិរ ី និងេខត្តមណ្ឌលគិរ ី ទំហំ ២៥០.០០០ ហិក

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនេំ ្រពច (េខត្តមណ្ឌលគរិ ី និងេខត្ត្រកេចះ ទំហំ ២២២.៥០០ ហក ិ

៤៧.៥០០ ហក ិ

្រស្ត

ប (េខត្តេកះកុង ទំហំ

) ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពរនមដូនសំ (េខត្តបត់ដំបង

) ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនស ំ ំ កុស (េខត្តេកះកុង ទំហំ ៣៣៣.៧៥០ ហក ិ

ទំហំ ១៧៨.៧៥០ ហិក

) ពម្រកេ

)

) ឧទយនជតវិ រៈជ័ ី យ

តំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព ជែដនធមមជតិែដលធននូ វលកខខណ្ឌធមមជតិចប ំ ច់ស្រមប់ករករពរ្របេភទសត្វៃ្រព រុកខជតិ និង បរ ិ ថ នភូមិ ២៣.៧៥០ ហិក

70

) ឧទយនជតិែកប (េខត្តែកប ទំហំ ៥.០០០ ហិក

) ឧទយនជតភ ំ ូ ែលន (េខត្តេសៀម ប ទំហំ ៣៧.៥០០ ហក ិ ិ នគ

មនដូចជ៖ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនឳ ំ ៉ ល់ (េខត្តេកះកុង េពធិ

69

្រស្ត ករអប់រ ំ

) ឧទយនជតិគិររមយ (េខត្តកំពង់សឺ ព និង េកះ ី

គរ (េខត្តេកះកុង ទំហំ ១៧១.២៥០ ហិក

ឧទយនជតិ ម (េខត្ត្រពះសីហនុ ទំហំ ១៧១.២៥០ ហក ិ

វទយ ិ

) បនទយឆមរ (េខត្តបនទយមនជ័យ ទំហំ ៨១.២០០ ហក ិ

)

មេលៀរ (េខត្តមណ្ឌលគរិ ី ទំហំ

ន្ត និងេទសចរណ៍ ែដលរួមមន៖ តំបន់អងគរ (េខត្តេសៀម

) ្រពះវ ិ

រ (េខត្ត្រពះវ ិ

រ ទំហំ ៥.០០០ ហិក

តំបន់េ្របើ្របស់េ្រចើនយ៉ង គឺជតំបន់ែដលចំបច់ស្រមប់ភពសថិតេសថរៃន ្របភពទឹក ៃ្រពេឈើ សត្វៃ្រព និង ្រតី និងស្រមប់ករកំ

)។

ន្ត ្រពមទំង

ស្រមប់ករអភរិ ក ធមមជតិ កនុងេគលេ ធនករអភវិ ឌ ន៍េសដ្ឋកិចច ែដលមនដូចជ៖ ដងែពង (េខត្តេកះកុង ទំហំ ២៧.៧០០ ហិក ) សំ ឡូត (េខត្ត បត់ដំបង ទំហំ ៦០.០០០ ហិក ) ទេន្ល ប (េខត្តកំពង់ឆនង ំ កំពង់ធំ េសៀម ប បត់ដំបង និង េពធិ ត់ ទំហំ ៣១៦.២៥០

71

ហក ិ

េយង

)។

មអនុ សញញ ៉ ម

ទុកថជតំបន់មន

(អនុសញញស្តីពី

រៈសំ ខន់ែផនកេអកូឡូសុី

គ្រមមកំែហង។ ឧទហរណ៍៖ ទេន្ល

72

៉ម

”) េនកនុងអនុសញញស្តីពី

តំបន់ឋបនីយជវី មណ្ឌល សំ េ

រៈសំ ខន់ជលកខណៈអន្តរជតិៃនតំបន់ដីេសើម) តំបន់ ៉ ម ឬ

ជីវៈច្រមុះ

រៈសំ ខន់ជលកខណៈអន្តរជតិៃនតំបន់ដីេសើម ( ៉ ម ងឲយ្របព័នធេអកូ ឡូសុី ែដលមន

្ល បទឹក

ែដលរងករ

រៈសំ ខន់ជលកខណៈអន្តរជតៃិ នតំបន់ដីេសើម (“បញជ ី

ំ ៩៧១)។ ្របេទសេអៀរង់៉ ឆន១

រៈសំ ខន់ នង ំ េហយ ិ ិ ពុំរងនូ វករខូចខតខ្លង ើ ព័ទធជុំវញេ

តំបន់េ្រប្រើ បស់េ

យចរី ភព ែដលអនុ ញញតឲ ិ យមនសកមមភពមនុ ស កនុងក្រមត ិ មួយជកំណត់។ តំបន់េនះ ្រតូវបនបេងកើតេឡង ើ េដើមប ី ១)-អភរិ ក

នូវបរ ិ ថ ន ជីវ

្រស្ត និង ទីជ្រមក ២)-គំ្រទដល់និរន្តរភពៃនករអភវិ ឌ ន៍ខងែផនកេអកូ ឡូសុី បរ ិ ថ ន េសដ្ឋកិចច សងគម និង វបបធម៌ ៣)-គំ្រទ

ជីវច្រមុះ េទសភព ស

្ឋ នដី និង្របព័នធេអកូ ឡូសុី

ប់បញចូ លទំងធនធនេសេនទិច ្របេភទរុកខជតិ ្រតី និងសត្វ ្រពមទំង

ចំេពះសកមមភពនន

ប់ទង ំ ករអនុ វត្តគេ្រមងៃនករែណនំបង្ហញ ករបណុ ្ត ះប

បែ្រមប្រមួលបរ ិ ថ ន េនកនុងទំនក់ទំនងជមួយនង ឹ ករអភរិ ក នង ិ ករអភវិ ឌ ន៍្របកបេ ឧទហរណ៍ តំបន់ឋបនីយជីវមណ្ឌល ទេន្ល

73

ដល់តំបន់ដីេសើម ែដលេគចត់

ជពិេសសតំបន់ែដលបេ្រមជ ើ ទីជ្រមកស្រមប់ពពួកសត្វ

ប នង ិ បង ឹ ឆមរ ្រតូវបន ប់បញចូ លេនកនុងបញជ ី

ដល់ តំបន់តំ

សំ េ

មនតៃម្លេលចេធ្ល ឬែប្លកពីេគ េ

វ្រជវ និងករអេងកត េដើមប ី ម

) និងតំបន់្រទនប់មយ ួ (ទំហំ ៥១០.៧៦៨ ហិក

)។

ដល់ តំបន់កុ ងែដនដ ន ីេគក នង ិ /ឬ ែដនទឹកែដលមនលកខណៈពិេសសពធ ី មមជតិ ឬពក់ក យ

នអំពី

យចិរភព េនថនក់មូល ្ឋ ន ថនក់ជតិ និងអន្តរជតិ ។

ប ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនឆន១ ំ ៩៩៧ ែដល្រគបដណ្តប់េលើៃផទដីសរុបចំនួន ១.៤៨១.២៥៧ ហិក

ន នួនបី (ទំហំ ៧០.៨៣៧ ហិក និង មនតំបន់សូ លចំ តំបន់េបតក ិ ភណ្ឌធមមជតិ សំ េ

្ត ល ករ្រ

្ត រេឡើងវញ ិ

រតំបន់េនះមនេ

យក្រម មនគុ ណភពជតំ

្ត លែកៃចនធមមជតិ និង

ងឲយ្របព័នធធមមជតិនន ឬ មនគុណភពខងែផនក

23


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ៣៧.

ចបប់សី ព ្ត ីតំបន់ករពរធមមជតិ ឆន២ ំ ០០៨ បនកំណត់ផងែដរអំពី្របព័ន្ឋថៃមី នតំបន់្រគប់្រគងកនុងតំបន់ករពរ

76 ធមមជតិនីមយ ួ ៗ េដើមបប ី េងកើន្របសិទធភព្រគប់្រគង ករអភរិ ក និងករអភវិ ឌ តំបន់ករពរធមមជតិ។ ចបប់េនះ ែចងថ តំបន់ករពរធមមជតន ួ ៗ ែបងែចកជបួន(៤)តំបន់្រគប់្រគង គឺ តំបន់សូ ល ន តំបន់អភរិ ក ិ ម ី យ

ចីរភព និងតំបន់សហគមន៍។ មន ិ អនុញញតឲយមនករកប់ឆកឈូ សឆយ ឬ ករ អភរិ ក េឡើយ េហើយករអភវិ ឌ េនកនុងតំបន់េ្របើ្របស់េ

ចអនុញញតបនែតេ

ងសង់េនកនុងតំបន់សូ ល ន ឬ តំបន់

យចីរភព ឬ តំបន់សហគមន៍

77 មករេសនើសុំរបស់្រកសួ ងបរ ិ ថ ន។

មនករអនុមត ័ យល់្រពមពីរ ្ឋ ភប ិ ល

តំបន់េ្រប្រើ បស់េ

ករអភវិ ឌ

មួយេនកនុងតំបន់ទង ំ

េនះ ឬ េនកនុងតំបន់ជត ិ ខងតំបន់ករពរធមមជតិ ្រតូវែតមនករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន នង ិ សងគមជមុន 78 សិន។ េនកនុងរយៈកលប៉ន ុ ម នឆនថ ំ មីៗេនះ រ ្ឋ ភប ិ ល បនេចញអនុ្រកឹតយជេ្រចើន េ យមនករយល់្រពមពី្រកសួ ង

បរ ិ ថ ន េធ្វើករកំណត់ៃផទដីេនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិឲយេទជតំបន់េ្របើ្របស់េ គេ្រមងអភវិ ឌ ន៍េនកនុងតំបន់ទង ំ េនះ ែដលជទូេទគឺស្រមប់េគលេ

កសិ-ឧស ហកមម (មនពភ ិ ក បន្តេនែផនក

ទី IV (គ))។ ៣៨.

ចបប់េនះកំណត់នូវលកខខណ្ឌស្រមប់ ករបេងកើត ឬ ករេរៀបចំែកែ្រប តំបន់ករពរធមមជតិ

ករសុំ េរៀបចំែកែ្របតំបន់ករពរធមមជតិ ែបងែចកនីមយ ួ ៗ

ចេធ្វើេទបន

មួយ ្រតូវកំណត់េ

្រស័យេ

ភ័ណភព ឬ យ

រែត

ែផនកចិត្តវទយ ឬ ិ

មួយ និងែចងថ

79 យអនុ្រកត ឹ យ ប៉ែុ ន្តករែកែ្រប្រពំ្របទល់តំបន់្រគប់្រគង

យមនព័តម ៌ នវទយ ិ

ករែ្រប្របួល ឬ មនករគ្រមមកំែហង នង ិ ្រតូវែតអនុេ

យចីរភព និងអនុមត ័ យល់្រពមេលើ

្រស្តចបស់

ស់អំពី្របព័នធេអកូឡូសុី ែដលមន

មេគលនេយបយ នង ិ យុទធ

្រស្តរបស់រ ្ឋ ភប ិ ល។

80

រៈសំ ខន់ខងែផនកវបបធម៌។ តំបន់េនះ ្រតូវបនបេងកត ើ េឡង ើ ប ី ១)-ករពរ នង ើ េដម ិ ធននូ វនរិ ន្តរភពៃនមជឈ ្ឋ នធមមជតិ

រៈសំ ខន់ពីធមមជតិរបស់

ភពែប្លក(មនែតមួយ) និងភពតំ

ងឲយ្របព័នធេអកូ ឡូសុី ្រពមទំង

រៈសំ ខន់ែដលបនមកពីករ្របមូលផ្តុំនូវក ្ត ទំងេនះ ២)-ផ្តល់ក

ធមមជតិ ្រពមទំងករចូ លរួមជ េ្របើ្របស់ នង ិ ករកន់កប់

ធរណៈេនកនុងក្រមត ិ ែដល

នុវត្តភពស្រមប់ករ្រ

រៈសំ ខន់របស់ កនុងជំនួយ

វ្រជវ ករអប់រ ំ ករពនយល់អំពី

ចធនភព្រសបគនជមួយនឹងចំនុចទី១ ខងេលើ ៣)-បំបត់ និងទប់

ែដលមន ិ សថិតេនកនុងបនទត់ែតមួយ ឬ េធ្វឲ ើ យអន្ត យដល់ េគលេ

ក ត់ករ

ៃនករបេងកត ើ តំបន់ករពរធមមជតិ ៤)-ផ្តល់ឲយ

្របជពលរដ្ឋែដលរស់េន កនុងតំបន់េបតិកភ័ណ្ឌធមមជតិនូវអតថ្របេយជន៍ (្របសិនជមន) េនកនុងក្រមត ិ មួយែដលធនភព្រសបគន ជមួយនឹង

74

េគលេ

ៃនករ្រគប់្រគងដៃទេទៀត។

យឡំជមួយនឹងទក ឹ ពីៃ្រពភនំ រួមទំង េកះ្រគបដណ្តប់

និងករពរធនធនសមុ្រទ និងមុខងររបស់ៃ្រពេឈើ ២)-ែថរក

និងករពរគុណភពៃនបរ ិ ថ នសមុ្រទស្រមប់រយៈេពល

យៃ្រពេឈើ រុកខជតិ សត្វៃ្រព និងមចឆជតិ្រគប់្របេភទ មនលកខណៈ្របវត្តិ

េឡើងេដើមប ី ១)-ែថរក

ែវង ៣)-ែថរក

75

ដល់ តំបន់េឆនរសមុ្រទែដលទទួលឥទធព ិ លជំេនរសមុ្រទ

តំបន់ឧទយនជតិសមុ្រទ សំ េ

្រជវវទយ ិ

និងករពរតំបន់្របវត្តិ

្រស្ត និងតៃម្លវបបធម៌ ។ តំបន់ឧទយនជតិសមុ្រទ ្រតូវបនបេងកើត

្រស្ត និងតៃម្លវបបធម៌ ្រពមទំង បុព្វសិទធិធមមជតិរបស់ សមុ្រទ ៤)-ផ្តល់ក

នុវត្តភពស្រមប់ករ្រ

តំបន់ករពរធមមជតិ ្រតូវបនកំណត់និយមន័យពីមុនេ

យបញញ ត្តិៃនចបប់សី ព ្ត ីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ឆន១ ំ ៩៩៦

្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើតតំបន់ករពរធមមជតិ និង្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើត និងករ្រគប់្រគងតំបន់ឋបនីយជីវមណ្ឌលបង ឹ ទេន្ល

76 77 78 79 80

១០ ែខេម

្រស្ត ករអប់រ ំ ករបេងកត ើ ថមី នង ិ េអកូ េទសចរណ៍សមុ្រទ។

ឆន២ ំ ០០១។

ប ចុះៃថងទី

ចបប់សី ព ្ត ី តំបន់កពរធមមជតិ ឆន២ ំ ០០៨ ជំពូកទី៤។ ដូចគនខងេលើ ម្រ

៣៦។

ដូចគនខងេលើ ម្រ

៤៤។

ដូចគនខងេលើ ម្រ

៨។

ដូចគនខងេលើ ម្រ

១៣។

24


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

ទទួលបនទុកេរៀបចំេធ្វើែផនទីតំបន់ករពរធមមជតិ

នគរូបនីយកមម និងសំ ណង់ ជញធរែដនដី សហគមន៍មល ូ ្ឋ ន និង ជំពូកទី ៦

៣៩.

យមនករចូលរួមពី្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី

81 ថ នប័នពក់ពន ័ ធ។

ៃនចបប់េនះ ែចងអំពក ូ ្ឋ ន នង ី រចូលរួម នង ិ សិទេធិ ្រប្រើ បស់របស់សហគមន៍មល ិ សហគមន៍ជន

ជតិេដើមភគតច ិ និងបញជក់ថ រដ្ឋទទួល

ប់ ជំេនឿ

គ ល់ និងធនសិទធិេ្របើ្របស់ជលកខណៈ្របៃពណី ទំេនៀមទំ

សនរបស់សហគមន៍មល ូ ្ឋ ន និងជនជតិេដើមភគតិច ែដលរស់េនកនុង និងជប់តំបន់ករពរធមមជតិ។ ចបប់េនះ

កំណត់ភរកច ច យ្រកសួ ងបរ ិ ថ នមនសិទ្រធិ បគល់ដែី ផនក ិ ឲ

មួយឲយេទសហគមន៍ែដលរស់េនកនុង នង ិ ជប់តំបន់ករពរ

82 ំ ០១១ ្រកសួ ងបរ ិ ថ នបេងកត ធមមជតិ េដើមបេី រៀបចំជសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ។ គិតមកទល់ចុងឆន២ ើ សហគមន៍ តំបន់ករពរធមមជតិបនចំនន ួ ១០២ សហគមន៍ ែដលកនុងេនះ មនទំងសហគមន៍របស់ជនជតិេដើមភគតិចចំនន ួ 83 ២៣ ផងែដរ។ ១.២

ចបប់សីព ្ត ៃី ្រពេឈើ

៤០.

ចបប់សី ព ្ត ីៃ្រពេឈើ អនុញញតឲយផ្តល់សមបទនៃ្រព។ េទះជយ៉ង

មក មនករ

ក់េចញនូវវធនករផ ្អ កករកប់េឈជ ិ ើ បេ

្ត ះ

ក៏េ

យ ចប់

ង ំ ពីែខមក

84 សនន េនកនុងតំបន់ៃ្រពសមបទន។ េ

ឆន២ ំ ០០២ កនយករដ្ឋ

85 អនុវត្ត។ អនុ្រកត ម្រន្តី បនែថ្លងេនកនុងែខមថ ំ ០១២ ថ វធនករេនះេនែតបន្ត ិ ឹ យ ស្តីពក ី រ្រគប់្រគងៃ្រពសមប ិ ុន ឆន២ ទន ែចងថ

នង ិ មន ិ

ម្រ

ៃ្រពសមបទនែដល្រតូវបនដកហូត ឬ ្របគល់មកវញកន្ល ងមក ្រតូវរក ទុកជតំបន់ៃ្រពករពរធមមជតិ ិ

ចបែង្វរេទជសមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច ឬ ផ្តល់េទឲយ្រកុមហ៊ុន

េផ ងេទៀតបនេឡយ ្ត ី ៃ្រពេឈើ ើ ។ ចបប់សី ព

មឃត់ករកប់េដើមេឈផ ្ត ់ជរ័ មនតៃម្ល ឬ ្របេភទេឈែើ ដល ្របជជនមូល ្ឋ នេចះយកជ័រ ើ ល

២៩

្របៃពណី។ ជំពូកទី៩ ៃនចបប់េនះ ទទួល

គ ល់ និង ធនសិទធិេ្របើ្របស់ជ្របៃពណីរបស់សហគមន៍មល ូ ្ឋ ន កនុងករ

្របមូល នង ិ ករេ្រប្រើ បស់អនុផលៃ្រពេឈ។ ើ សិទេធិ ្រប្រើ បស់ជ្របៃពណីេនះ រួមមន ករ្រចូតយកេ ពហនៈឲយសុី េ

ម កនុងៃ្រព និងសិទធិេ

ម ឬ ែលងសត្វ

ះដូរ ឬ លក់អនុផលៃ្រពេឈ។ ើ ជំពូកទី៩ ៃនចបប់េនះ ក៏អនុញញតឲយរក ទុកែផនក

មួយៃនែដនៃ្រពប្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយ៍ ស្រមប់ជៃ្រពសហគមន៍ផ្តល់ឲយ សហគមន៍មល ូ ្ឋ នរស់េនកនុង ឬ ែកបរែដន

ៃ្រពេនះនូវសិទ្រធិ គប់្រគង នង ិ េ្រប្រើ បស់ធនធនៃ្រព្របកបេ

យចរី ភព។ គត ំ ០១១ តំបន់ៃ្រពសហគមន៍ ិ ្រតម ឹ ែខធនូ ឆន២

សរុបចំនន ួ ២៨១ កែន្លង ែដល្រគបដណ្តប់េលើៃផទដីៃ្រពសរុប ២៤៤.២៦៥ ហិក

81 82 83

ដូចគនខងេលើ ម្រ

១៤។

ដូចគនខងេលើ ម្រ

២៥។

ព័តម ៌ នទទួលបន អំឡុងេពលកិចច្របជុំ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១២ ជមួយនឹងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួ ងបរ ិ ថ ន។ េយង េនកនុងចំេ

84

85

សថិតកនុងេខត្តចំនន ួ ១៨ ្រតូវបន

សន៍របស់ េ

ករដ្ឋម្រន្តី

មសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតច ិ ំនួន ១០២ មន ១៩៧ ភូមិ ែដលមនករចូ លរួមព្រី បជពលរដ្ឋចំនួន ២៤.៨៨៧ ្រគួ

េហើយេនកនុងចំេ េនែខមក

ម្រប

ម ១០២ សហគមន៍េនះ មនសហគមន៍ចំនួន ២៣ ឬ ៤.៤៤៩ ្រគួ

ឆន២ ំ ០០២ េ

រ។

រ ជជនជតិេដើមភគតិច។

កនយករដ្ឋម្រន្តី បន្របកសអំពីករផ្អកករកប់េឈើ ែដល្រសបជមួយនឹងេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ ជរ ្ឋ ភប ិ ល

ស្តីពី េគលនេយបយជតិេលើវស័ ិ យៃ្រពេឈើ ពីៃថងទី២៦ ែខកកក http://www.forestry.gov.kh/Law/ForestPolicy.html. សនទរកថរបស់េ

គ ល់

ឆន២ ំ ០០២។ សូ មេមល ើ េគហទំពរ័ ៖

កនយករដ្ឋម្រន្តី នៃថងទ១ ំ ០១២ កនុងពធ ី ៤ ែខមថ ិ ុ ន ឆន២ ិ ផ ី ព្វផ យរបយករណ៍ពក់ក

ករអនុវត្តែផនករអភវិ ឌ ន៍យុទធ

្រស្តជតិបចចុបបននកមម ឆន២ ំ ០០៩-២០១៣។

្ត ល

ណត្តិ ឆន២ ំ ០១១ ស្តីពី

25


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េ

86 ទ។

យ្របកសរបស់្រកសួ ងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ នង ិ េន

១.៣

ចបប់សីព ្ត ប ី រិ ថ ន

៤១.

ចបប់សី ព ្ត ី កច ច រពរបរ ិ ថ ន នង ំ ៩៩៦ ត្រមូវឲយេធ្វក ិ ក ិ ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ឆន១ ើ រ យតៃម្លេហតុបះ៉

ពល់បរ ិ ថ ន េលើ ល់គេ្រមង និងសកមមភពរបស់ឯកជន ឬ

87 ័ ធ ្រតូវពិេ្រគះេយបល់ ធរណៈ។ ្រកសួ ងពក់ពន

ជមួយ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន មុននង ឹ េចញេសចក្តស ី េ្រមចនន ឬ េធ្វើសកមមភពេផ ងៗទក់ទិនដល់ករអភរិ ក ករអភវិ ឌ ន៍ 88 ករ្រគប់្រគងករេ្រប្រើ បស់ធនធនធមមជត។ ិ

សិក ្រ

វ្រជវ

្រកសួ ងបរ ិ ថ នេ

យសហករជមួយ្រកសួ ងពក់ពន ័ ធ

្រតូវេធ្វក ើ រ

័ ធ េដើមបធ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ នេលើធនធនធមមជតិ និងផ្តល់េយបល់ជូន្រកសួ ងពក់ពន ី នឲយ

ធនធនធមមជត្រិ តូវបនអភរិ ក អភវិ ឌ ន៍ នង ិ ្រគប់្រគងេ្រប្រើ បស់េ

យសមេហតុផល្របកបេ

យនរិ ន្តរភព នង ិ ភព

89 សថិតេសថរ។ ំ ៩៩៩ កំណត់បែនថមេទៀតអំពីនីតិវធ អនុ្រកឹតយស្តីពីកច ិ ីស្រមប់ ិ ចដំេណើរករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន ឆន១

៤២.

ករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន េលើ ល់គេ្រមង ឬ សកមមភពរបស់ឯកជន ឬ

ធរណៈ្រគប់្របេភទ ឬ ទំហំ

90 អនុ្រកឹតយ ្របគល់ភរកិចចេនះឲយ គេ្រមង និង្រតូវមនករចូលរួមពិេ្រគះេយបល់ពីសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់។ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន ពន ិ ត ិ យ នង ិ យតៃម្លេលើរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន នង ិ ធនករអនុវត្តេនះ ករ

91 ន នង ិ ករឃ្លេំ មល ើ ។ ម្រ

្រកសួ ងែដលមនសិទិធ

៤ ៃនអនុ្រកឹតយេនះ ែចងថ គេ្រមង

បនទប់ព្រី កសួ ងបរ ិ ថ នបនពន ិ ត ិ យ

ច្រតូវបនអនុមត ័ េ

មរយៈ

ថ ប័ន និង

នង ិ ផ្តល់េយបល់េលើរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់

បរ ិ ថ នរួចមក។ េនអំឡុងេពលសរេសររបយករណ៍េនះ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន កំពុងដំេណើរករ្រពងេសចក្តី្រពងចបប់ មួយស្តីពីករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន ែដលខ្លឹម

េឡយ ប៉ែុ ន្តេបើ ើ

រៃនេសចក្ត្រី ពងចបប់េនះ េនមន ិ ទន់មនជ

មេសចក្តី យករណ៍ថ េសចក្ត្រី ពងចបប់េនះ ្រតូវបនេរៀបចំ

ពិេ្រគះេយបល់េនៃថងអនគត ។ ១.៤

ចបប់សីព ្ត វី ន ិ េិ យគ

៤៣.

ចបប់សី ព ្ត វី ន ិ េិ យគ

ៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ

មនវ ិ

ក់ែតងេឡង ើ ស្រមប់ ក់ឲយមនករ

លភពចំេពះ ល់គេ្រមងវន ិ េិ យគមនលកខណៈ

សមបត្តិ្រគប់្រគន់។ គេ្រមងវន ិ ិេយគមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ គឺជគេ្រមងវន ិ ិេយគទំង

86 87 88 89 90

កិចច្រពមេ្រព ងៃ្រពសហគមន៍ ្រពះ ជ

១០។

ដូចគនខងេលើ ម្រ

៩។

អនុ្រកឹតយេលខ ៧២ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១១ ែខសី

តៃម្លេហតុបះ៉ ពល់្រតូវែត “បំផុសឲយមនករចូ លរួមពី

91

េយបល់មកេធ្វើករពិចរ ដូចគនខងេលើ ម្រ

ែដលទទួល

ច្រកកមពុជ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ ែខមក ឆន២ ំ ០១២ សថិតិសហគមន៍ៃ្រពេឈក ំ ០១១។ ើ មពុជ ឆន២

ចបប់សី ព ្ត ក ំ ៩៩៦ ម្រ ី ច ិ ចករពរបរ ិ ថ ន នង ិ ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ឆន១ ដូចគនខងេលើ ម្រ

ធរណៈេន

៦ នង ិ ម្រ

៧។

ឆន១ ំ ៩៩៩ ស្តីពីកិចចដំេណើរករ យតៃម្លេហតុ បះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន ម្រ

១ ែចងថ ករ យ

ធរណជន កនុងកិចចដំេណើរករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន ្រពមទំងទទួលយកមតិ

កនុងកិចចដំេណើរករអនុមត ័ គេ្រមង”។

៣។

26


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 បនវញ ិ ញ បនប្រតចុះបញជ ី ជ

92 ថ ពរ ព្រី កុម្របក ិ េិ យគបរេទស ឹ អភវិ ឌ ន៍កមពុជ(CDC)។ ចបប់េនះ បនកំណត់របបវន

និងបនផ្តល់្រកបខ័ណ្ឌស្រមប់ករេលើកទឹកចត ំ ករេលើកែលងពនធគយ និងពនធ ិ ្ត ( ប់ទង

ករ)

ស្រមប់ករវន ិ ិេយគ

័ ធ ករករពរបរ ិ ថ ន នង យផទល់ ែដលរួមមនករអភវិ ឌ ន៍វស័ ិ យកសិ-ឧស ហកមម េហ ថ រចនសមពន ិ

វស័ ិ យឯកជនេ

93 េទសចរណ៍។ ជំពូកទី៦ ែចងថ ករេ្របើ្របស់ដី្រតូវបនអនុញញតឲយចំេពះអនកវន ិ ិេយគទំងអស់ ប៉ែុ ន្តកមមសិទធិដីធ្លី ស្រមប់បេ្រមឲ ិ េិ យគ ្រតូវបន្របគល់ជូនចំេពះអនកវន ិ ិេយគ ែដលមនសញជតិជែខមរ ើ យេគលបំណងៃនសកមមភពវន ែតប៉េុ

្ណ ះ អនុេ

ូ ប មរដ្ឋធមមនុញញ និងចបប់ភម ិ ិេយគទំងអស់ ្រតូវបនអនុញញតិឲយចុះកិចចសនយជួល ិ ល។ អនកវន

រយៈេពលគមនកំណត់ រយៈេពលខ្លី រយៈេពលែវង សថិតេ្រកមបញញ ត្តច ិ បប់ជធរមន ែដល្រគប់្រគងេលើកច ិ ចសនយជួល

េបើេទះបីជ ចបប់បនែចងថ មចស់សមបទន មន ិ មួយក្តី។ ជំពូកទី៨ ៃនចបប់េនះែចងថ វ ិ ទ

ករស្រមុះស្រមួល

ចទុកេចល ឬ េផទរដស ី មបទនែដលអសកមមេទតតយ ី ជន

មួយែដលទក់ទងនឹងកិចក ច រវន ូ គឺ្រតូវេ ិ ិេយគ ដំបង

មរយៈករពេិ ្រគះេយបល់គនរ ងភគជ ី េម្លះទំង

ះ្រ

ចេ

មរយៈករស្រមុះស្រមួល កនុងអំឡុងេពលពរី ែខេទ វ ិ ទេនះ

យ៉ង

យ ករេនះមន ី េ្លី ទ េ្រពះថ ទំនស់្របេភទេនះ ្រតូវេ ិ អនុវត្តចំេពះទំនស់ដធ

ក៏េ

ក់ជូន្រកុម្របឹក

ជញក

្ត ល ឬ េ

ះ្រ

ចេលើកមក

មផ្លូវតុ

ចបប់េផ ងៗទក់ទងនង រណកមម ឹ ឧស ហកមមនស ិ

៤៤.

ចបប់សី ព ្ត ីករ្រគប់្រគង និងករេធ្វើ

ះ្រ

េទះជ

មបទបបញញ ត្តិ

ជីវកមមធនធនែរ ៉ ឆន២ ំ ០០១ ្រគប់្រគងេលើ ល់សកមមភពទក់ទងនឹង

្របតិបត្តិករធនធនែរ ៉ ករែស្វងរុករក និងករេធ្វើ

ជីវកមមធនធនែរ ៉ (េទះបជ ិ យេ្របង ី ចបប់េនះ មន ិ ្រគប់ដណ្តប់េលើវស័

កត នង ៉ ី យកែរេនេល ិ ឧសម័នក្ត)ី ។ ករែស្វងរុករក នង ិ ជក ើ ដែី ដលកំណត់ជតំបន់វបបធម៌ ទី

េបតិកភ័ណ្ឌជតិ ្រតូវ

ក់ជូន ្រកុម

ករ។

ូ ប ចបប់ជធរមន ែដលមនែចងកនុងចបប់ភម ិ ល នង ិ /ឬ កនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី។ ១.៥

យេ

យ នង ិ ្រកុម្របក ឹ អភវិ ឌ ន៍កមពុជ។ ្របសិន

ជ វ ិ ទមន ិ

្របឹក អភវិ ឌ ន៍កមពុជ ផ្តល់េយបល់ ឬ

ះ្រ

ង ំ ្របវត្តិ

្រស្ត តំបន់

មឃត់ េហើយ ល់សកមមភពែស្វងរុករក និងជីកយកែរេនេល ៉ ើ ដែី ដលកំណត់ថជ “តំបន់ករ

ពរ តំបន់ែដនប្រមុង ឬ តំបន់

មឃត់” ្រតូវែតមនករអនុញញតជ

យលកខណ៍អក រពី

ថ ប័នមនសមតថកិចច ែដល

94 មនតួនទី្រគប់្រគងេលើតំបន់េនះ។ ចបប់េនះ កំណត់លកខខណ្ឌត្រមូវផងែដរ ឲយេធ្វើករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន 95 និងផ្តល់សំណងសមរមយ និងយុត្តិធម៌ដល់មចស់ដី ែដលដីរបស់ខួ នរងផលប៉ ្ល ះពល់។ ចបប់សី ព ្ត ីៃ្រពេឈើ ឆន ំ ២០០២

៉ អនុញញតក ិ ត្តក ិ រ ែស្វងរុករក ិ រែស្វងរុករក នង ិ ជីកយកែរេនកន ុ ងែដនៃ្រពប្រមុងទុកអចៃិ ្រន្តយ៍ ប៉ែុ ន្តេទះជដូេចនះក្តី ្របតប

92 93 94 95

ចបប់សី ព ្ត ីវន ំ ៩៩៤ ( ្រតូវបនវេិ ិ ិេយគ ឆន១ ដូចគនខងេលើ ម្រ

ស្រមប់អនកកន់

យចបប់សី ព ្ត ីវេិ

៧ និង ម្រ

ជីកមមធនធនែរ ៉ ឆន២ ំ ០០១ ម្រ

៧ និង ម្រ

២៥ ។ ចបប់សី ព ្ត ីករ្រគប់្រគង និងករេធ្វើ

១។

៨។ ជីកមមធនធនែរ ៉ ក៏កំណត់ផងែដរ នូវត្រមូវករចំបច់មយ ួ ចំនួន

ជញប័ណ្ណនីមយ ួ ៗ (សមបទនិក) ឬ អនកចុះកិចចសនយបន្ត កនុងករទទួលខុស្រតូវេលើករដំេណើរករ្របតិបត្តិករែស្វងរុករក និងេធ្វើ

ជវី កមមធនធនែរ ៉ ឲយបន្រតម ឹ ្រតូវ រួមទំងករករពរបរ ិ ថ ន េ

ធមមជតិ ករសិក

ធនកមម ចបប់សី ព ្ត ីវន ំ ០០៣) ម្រ ិ ិេយគ ឆន២

១២-១៤។

ចបប់សី ព ្ត ីករ្រគប់្រគង និងករេធ្វើ ដូចគនខងេលើ ម្រ

ធនកមម េ

យ្រសបជមួយនង ្ត ក ឹ ចបប់សី ព ី ច ិ ចករពរបរ ិ ថ ន នង ិ ករ្រគប់្រគងធនធន

និងករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន ែផនករលុ បអណូ ្ត ងែរ ៉ និងករធនែផនកហិរញញ វតថុ ធន

ករពរសុ ខភព និងសុ វតថិភពពលករែដលនឹងមនលំ អិត េនកនុងកមមវធ ិ ីែផនករអណូ ្ត ងែរ ៉ កមមវធ ិ ីសុខភព និងសុ វតថិភពកនុងអណូ ្ត ងែរ ៉ ប់បញចូ ល បន់អណួ ្ត ងែរ ៉ ែដលនឹង ទំងករករពរេ្រគះថនក់ ែបបបទ យកណ៍ស្តីពីេ្រគះថនក់េនះ ករពរសុ វតថិភពដល់ ធរណជន េនកនុង និងជុំវញតំ ិ លំ អត ិ កនុងែផនករអណូ ្ត ង ែរ ៉ េធ្វើករអប់រ ំបណុ ្ត ះប

្ត ល និងផ្តល់ករងរដល់ ្របជពលរដ្ឋែខមរ ែដលនង ិ ផ ឹ លំ អត ិ េនកនុងកមមវធ ី ្តល់ករងរអប់រ ំបណុ ្ត ះ

្ត ល េ្របើ្របស់ ឲយអស់ លទធភពនូវទំនិញ និងេស កមមកុ ង្រពះ ន ជ

ច្រកកមពុជ េន

មទីកែន្លង និងេពលេវ

សម្រសប (ម្រ

២១)។

27


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 និងជីកយកែរ ៉

មួយែដលបនេសនើេឡើង ជបែនថមេលើ ចបប់ដៃទេទៀតែដលពក់ពន ័ ធ ្រតូវែត “មនករសិក

ជមុន” ពី្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន

យតៃម្ល

96 ទ។ ព្រងងេគលនេយបយស្តីពី ករែស្វងរុករក និង ជីកយកែរ ៉ ្រតូវ

បនេគ យករណ៍ថ បននង ិ កំពុងែតដំេណើរករេរៀបចំ

ក់ែតង។

៤៥.

បចចុបបននេនះ េ្របងកត និងឧសម័ន ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យ បទបបញញ តិ្តេ្របងកត ឆន១ ំ ៩៩១ និងវេិ ធនកមម 97 ៃនបទបបញញ ត្តេិ នះឆន១ ំ ៩៩៨ នង ំ ៩៩៩។ សថិតេ្រកមបទបបញញ ត្តខ ិ ងេដើម ្រកសួ ងឧស ហកមម ែរ ៉ នង ិ ថមពល គឺ ិ ឆន១ ជ

ជញធររដ្ឋបលទទួលខុស្រតូវ្រគប់្រគងេលើធនធនេ្របងកត។ ប៉ែុ ន្តកុ ងឆ ន ន១ ំ ៩៩៨ ជញធរេនះ បនប្តូរេឈមះមក 98 ែដលបចចុបបននេនះ ទទួលបនទុក យតៃម្លេលើលិខត ជ ជញធរេ្របងកតជតក ិ េដញៃថ្ល នង ិ ផ្តល់ ិ មពុជ (CNPA) 99 េយបល់ជូនរ ្ឋ ភប ួ ចំនន ួ ។ បចចុបបនន ិ លអំពី កិចច្រពមេ្រព ងេ្របងកត ែដលនឹង្រតូវផ្តល់េទឲយ្រកុមហ៊ុនជក់ ក់មយ េនះ

មន ិ មនចបប់ជក់

ក់

ជញធរេ្របងកតជតិកមពុជ

សរេសររបយករណ៍េនះ

មួយ្រគប់្រគងេលើវស័ ិ យេ្របងកត

និងឧសម័នេទ

ប៉ែុ ន្តមនេសចក្តី យករណ៍ថ

និង្រកុម្របឹក អនកចបប់ បននិងកំពុងេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់មយ ួ េនះ ប៉ែុ ន្តេនេពលកំពុង

េសចក្ត្រី ពងចបប់េនះមន ិ មនជ

ករពិនិតយ ឬ ករពិេ្រគះេយបល់ជ

ធរណៈេទ

េហយ ើ រហូតមកទល់េពលេនះ

មន ិ មន

ធរណៈេនេឡើយ។ មយ៉ងវញេទៀត មនេសចក្តី យករណ៍ថ មនករពិេ្រគះ ិ

េយបល់ថនក់អន្តរ្រកសួ ង េលើព្រងងេគលនេយបយស្តីពីេ្របងកត។

៤៦.

បទបបញញ ត្តេិ ្របងកត កំណត់លកខខណ្ឌស្រមប់ករអេញជ ើ ញចូលរួមេដញៃថ្ល នង ឆ័ ស្រមប់ករ ិ ច ិ លកខណៈវន ិ យ

យតៃម្លេលើលិខត ិ េដញៃថ្ល នង ិ ករចរចជមួយអនកេដញៃថ្ល នង ិ ករសេ្រមចយល់្រពមេលើលិខត ិ េដញៃថ្លេ្រកយេទៀត។

េថរេវ

អតិបរមៃនរយៈេពលែស្វងរុករកមនក្រមត ិ ៤ ឆន ំ ៃនកិចចសនយ បនទប់ពីេនះ

ចពនយបនពីរេលើក ែដលមួយ

100 ្របសិនជករែស្វងរុករកេឃញ េលើកៗមនក្រមត ច នយ។ ើ ថ ធនធនេ្របងកតមនក្រមត ិ ពណិជជកមម ិ ពរី ឆនៃំ នកច ិ ស ្រកុមហ៊ុន ្រតូវ

ក់ពកយសុំ លិខត ិ អនុញញតផលិតកមម េ

។ គមនករបេងកើត្របតប ិ ត្តក ិ របែនថម េ

មបទបបញញ ត្តិេនះ េថរេវ

ែដលមនជធរមន បនទប់ពីេនះ ពណិជជកមមៃនករ ្ឋ នេនែត

មួយ

យភជប់ជមួយនូវកមមវធ ច ិ ក ិ ី រងរលំ អត ិ នង ិ ថវកៃនក ិ ចអភវិ ឌ ន៍

ចេផ្តើមេធ្វប ើ នេទ លុ ះ្រ

ែតបនេចញលិខត ិ អនុញញតផលិតកមម។ អនុ

ៃនរយៈេពលផលិតកមមមយ ួ ្រតូវផុតកំណត់រយៈេពល ៣០ ឆន ំ េ្រកយកលបរេចឆ ិ ទ ចពនយបែនថមរយៈេពលផលិតកមមបន ៥ ឆនេំ ទៀត ្របសិនេបើ ផលិតកមមក្រមត ិ

101 ចអនុវត្តបនេនេពលផុតកំណត់េនះ។ បទបបញញ ត្តិេនះ បនកំណត់លកខខណ្ឌត្រមូវ

102 ំ ដៃទ ស្រមប់្របតិបត្តិករេ្របងកត ប់ទង ំ ករករពរ សុ វតថិភព សន្តិសុខ និងបរ ិ ថ ន។ ដូចគេ្រមងអភវិ ឌ ន៍ធៗ

96 97 98 99

ចបប់សី ព ្ត ី ៃ្រពេឈើ ឆន២ ំ ០០២ ម្រ ស្រមប់

៣៥។

ថ នភពបចចុបបននៃនចបប់េ្របងកត នង ិ វេិ

ធនកមមបទបបញញ ត្តិេ្របងកត ឆន១ ំ ៩៩១ សូ មេមល ើ េគហទំពរ័ បស់

កមពុជ៖ http://www.cnpa.gov.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=142 ្របធន

ជញធរេ្របងកតជតិកមពុជបចចុបបននគឺ ឯកឧត្តម សុ ខ

ន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីសី ក ្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី។

្រពះ ជយ្រកត ើ ឹ យ េលខ ជស/រតក/០១៩៨/០២០ ២២ ស្តីពី ករបេងកត

100

101 102

ជញធរេ្របងកតជតិ

ជញធរេ្របងកតជតក ំ ៩៩៨។ ិ មពុជ ែខមក ឆន១

បទបបញញ ត្តិេ្របងកត ឆន១ ំ ៩៩១ ជំពូកទី ៤។ ដូចគនខងេលើ ជំពូកទី ៥។ ដូចគនខងេលើ ជំពូកទី ៦។

28


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 103 េទៀតែដរ ល់្របតប ិ ត្តក ិ រេ្របងកតនង ិ ឧសម័ន្រតូវេធ្វក ើ រ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ នទំង្រសុង។ ១.៦

ចបប់េផ ងៗទក់ទងនង ឹ រអគគ ី ស ី នី

៤៧.

បចចុបបននេនះ មន ិ ទន់មនចបប់ជក់

ក់

មួយេទស្តីពី

ែចងអំពី ករអភវិ ឌ ន៍ និង្របតិបត្តិករគេ្រមងែបបេនះ ធនធនទឹក នង ិ បរ ិ ថ នក្តី។ េ

រអគគ ួ ចំនន ួ ី ស ី នេី នកមពុជ េបេើ ទះជមនចបប់មយ

ប់ទង ំ ចបប់ពក់ពន ័ ធនឹងវន ិ ិេយគអគគីសនី ដីធ្លី ៃ្រពេឈើ

រកមពុជេនមន ិ ទន់មនសមតថភពបេចចកេទស ឬ ហិរញញ វតថុ េដើមបេី រៀបចំគេ្រមង

ងសង់ នង ំ អស់ នេពលបចចុបបនន ិ ្របតប ិ ត្តក ិ រគេ្រមង រអគគ ី ស ី ន្រី ទង់្រទយធំ ដូេចនះ ល់គេ្រមង្រទង់្រទយធំទង ថ េ្រកមកិចច្រពមេ្រព ងមួយ ែដលេ ថ “ ងសង់ ្របតិបត្តិករ េផទរ” (BOT) ែដលកំពុងដេំ ណើរករេរៀបចំបេងកើត គឺសិ ត

ែដលមនរយៈេពល ២៥ ឆន ំ និងែវងជងេនះ េហើយ ល់គេ្រមង រអគគ ី ស ី នី្រទង់្រទយធំែដលមន្រ ែដល បចចុបបននកព ំ ុង្របតិបត្តិករ ឬ សថិតកនុងករអភវិ ឌ ន៍ ទទួលបនថវករព ិ ីចន ិ និង្របតិបត្តក ិ រេ ៤៨.

េដម ួ ជំ ើ បប ើ គេ្រមង រអគគ ី េងកត ី ស ី នម ី យ

្រកសួ ងឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល មយ៉ងវញេទៀត ិ

104 យចិន។

នដំបង ូ គ្រឺ តូវចុះអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន (MOU) ជមួយ

េដើមបេី រៀបចំ និងសិក អំពីសមទ ើ បនទប់មកមនជំ ិ ធិលទធភព េហយ

បនទប់េទៀតេដម នេទបេងកើតគេ្រមង ើ បឈ ី

ប់ទង ំ អស់

េហើយែដល ្រតូវមន

នជបន្ត

ករអនុមត ័ យល់្រពមព្រី កុម្របឹក អភវិ ឌ ន៍កមពុជ។

មចបប់សី ព ្ត ក ំ ០០៧ ី រ្រគប់្រគងធនធនទក ឹ ឆន២

ល់គេ្រមង រអគគ ំ អស់ ្រតូវមនករសុំ ី ស ី នទ ី ង

105 ំ អស់ ្រតូវសថិត ជញប័ណ្ណទឹក ឬ លិខិតអនុញញត។ ដូចគេ្រមងអភវិ ឌ ន៍ធំៗដៃទេទៀតែដរ ល់គេ្រមង រអគគ ី ីសនីទង កនុងកមមវតថុៃនករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ នជមុន មុនមនករអនុមត ័ យល់្រពម េហយ ើ ករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់ 106 បរ ិ ថ ន ្រតូវអនុវត្ត មនត ិ ែី ដលបនកំណត់េ យ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន។ ី វិ ធ

ង. កមមសិទដ ី ី្ល នង ិធ ធ ិ សិទេិធ ភគៈ ៤៩.

របបែខមរ្រកហម្រគប់្រគងអំ

ចេនកមពុជ ចេន្លះពឆ ំ ៩៧៥ នង ី ន១ ិ ១៩៧៩ បនរ ំ

យកមមសិទឯ ធិ កជនទំង

អស់ ែដលផលវបកេនះមនរហូ តមកទល់សព្វៃថងេនះ។ ្របជជនកមពុជេ្រចើន ិ

ននក់ េនខ្វះឯក

ំ ូកទ៤ ចុះបញជ ី ដធ ធិ ធ ្លី ទូេទ ជព ូ ប ី ្លី នង ី ជ ិ ប័ណ្ណកមមសិទដ ី ៃនចបប់ភម ិ ល ទទួល

គ ល់សិទេធិ ភគៈរបស់បគ ុ គលទំង

គ ល់េពញេលញអំពីសិទធិកមមសិទធិរបស់ខួ ន ្ល ែដលភជប់េ

ែដលបន

្រស័យផលៃនេភគៈេ

យប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី។ េ

104 105 106

គ ល់ពអ ី វត្តមនៃនករ

ំ ៉ ងតិច គិតមកដល់កលបរេចឆ យសន្តិវធ ិ ី និងមន ិ មនករជំទស់ ចប់ពី្របំឆនយ ិ ទ

ៃនករ្របកសឲយេ្របើចបប់ភម ូ ប ំ ០០១ ប៉ែុ ន្តមន ិ លឆន២ ិ ទន់មនករទទួល

103

យទទួល

រ និង ករទទួល

ចបប់សី ព ្ត ី កិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ឆន១ ំ ៩៩៦ ម្រ

បរ ិ ថ ន ឆន១ ំ ៩៩៩។

គ ល់ជផ្លូវករ ថជកមមសិទធិករៃនដីេនះ

៦ និង អនុ្រកឹតយស្តីពី កិចចដំេណើរករ យតៃម្លេហតុ បះ៉ ពល់

េសចក្តស ឆន ំ ២០១១ របស់គេ្រមង Open Development Cambodia សូ មេមល ី េងខបអំពី រអគគ ី ីសនី ែខតុ ើ េគហទំពរ័ ៖ http://www.opendevelopmentcambodia.net/briefings/hydropower/http://www.opendevelopmentcambodia.net/briefings/hydropower ចបប់សី ព ្ត ី ករ្រគប់្រគងធនធនទឹក ឆន២ ំ ០០៧ ម្រ

១២។

ចបប់សី ព ្ត ី កច ំ ៩៩៦ ម្រ ិ ចករពរបរ ិ ថ ន នង ិ ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ឆន១

បរ ិ ថ ន ឆន១ ំ ៩៩៩។

៦ នង ិ អនុ្រកត ឹ យស្តីពក ី ច ិ ចដំេណើរករ យតៃម្លេហតុ បះ៉ ពល់

29


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េនេឡើយ។ ្របសិនជ អនកកន់កប់ដីឯកជន មនភស្តុ ងបញជក់ថ ករកន់កប់ដីរបស់ខួ នបនបំ ្ល េពញ្រគប់លកខ107 ខណ្ឌ មចបប់ គត់មនសិទធិេសនើសុំបណ ័ ្ណ កមមសិទធិ ថ ពរ។ ៥០.

្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយ ី កមម នង ិ សំ ណង់ េ

យមនករជួយឧបតថមភគ្រំ ទពៃី ដគូអភវិ ឌ ន៍ នង ិ

ជញធរ

នន បនសេ្រមចសមទ ិ ធិផលធំេធង ទំងេលើករចុះបញជ ី ដីធ្លីមនលកខណៈជ្របព័នធ និងករចុះបញជ ី ដីធ្លីមនលកខណៈ ច់េ

យដុំ ្រពមទំងកមមវធ ័ ្ណ កមមសិទធិដីធ្លី និងបនខិតខំពយយម និងេ ិ ផ ី ្តល់បណ

ឡម ៉ ់ ( ឺ ង

(DED)) រ ្ឋ ភប ិ ល

អន្តរជតិក

108 មរយៈេគលនេយបយ និងបទបញជថមី។ អនកផ្តល់ជំនយ ួ បរេទស

លំ េនមន ិ េរៀបរយ រ ្ឋ ភប ិ ល

ះ្រ

មរយៈអងគករជី

្វ ង ំ ឡង់ (

យេហ ត (GIZ) ែដលពម ុ េគ ី ន

ង ំ ទី

ប់ទង ំ ធនគរពិភពេ

គ ល់ថជ ជធ ុ ី ី េី ហ ត(GTZ) នង ិ ឌអ ី ីឌ

មរយៈហ្វីនម៉ប (Finnmap) រ ្ឋ ភប ិ លក

) ក៏ដូចជ រ ្ឋ ភប ិ ល

ថ នករណ៍ៃនអនក

(

មរយៈទីភនក់ងរអភវិ ឌ ន៍

ណឺម៉ក(Danida) និងសហគមន៍អឺរប ុ ៉ បនចូលរួមវភគទនយ ៉ ងេ្រចើន ិ

ំ េនះ ទំងេនតំបន់ទ្រី បជុំជន ទំងេនតំបន់ជនបទ សនធក ិ ីទង ឹ សនធប់ដល់កមមវធ

មរយៈករជួយឧបតថមភែផនកបេចចក

េទស និងហិរញញ វតថុ េដើមបគ ី ្រំ ទដល់្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំ ណង់

និង

ជញធរេខត្តនន េនកនុង

័ ្ណ កមមសិទធិដី។ កមមវធ ួ េគលនេយបយមួយចំនន ួ នង ិ ីគន្លឹះមួយចំនន ិ ីែបងែចកដី ចុះបញជ ី ដី និង ផ្តល់បណ ិ កមមវធ

គេ្រមងេរៀបចំែដនដី នង ី ្លី (LMAP) កមមវធ ិ ច ិ រដ្ឋបលដធ ី ុះបញជ ី ដី

មលកខណៈជ្របព័នធ នង ិ លកខណៈ

ច់េ

ប់ទង ំ

យដុំ ពឆ ី នំ

២០០២-២០០៩ គេ្រមងែបងែចកដីេដើមបស ី ងគមកច ិ ច នង ិ ករអភវិ ឌ ន៍េសដ្ឋកច ិ ច (LASED) គំ្រទ នង ិ ែបងែចកដីធេ្លី ឡង ើ

វញដល់ ្រគួ ិ

រ្រកី្រកែដលខ្វះខតដីធ្លី

មរយៈគេ្រមងសមបទនដីសងគមកិចច

(LASSP) ែដលជកមមវធ ិ ប ី ្លី (LMAP)។ ី ន្តេវនពគ ី េ្រមងេរៀបចំែដនដី នង ិ រដ្ឋបលដធ ៥១.

េយង

មែផនករយុទធ

និង

កមមវធ ិ ីអនុវស័ ិ យរដ្ឋបលដីធ្លី

្រស្តអភវិ ឌ ន៍ជតប ិ ចចុបបននកមម (អជផយ) គត ិ មកដល់ឆន ំ ២០១០ ្រកសួ ង បនេចញ

ប័ណ្ណកមមសិទធិដស ួ ១.៦៦៤.២៩៧ ប័ណ្ណ ែដលកនុងេនះមនបីភគបួន (៣/៤) េនតំបន់ជនបទ និង មួយ ី រុបចំនន ភគបួន (១/៤) េនតំបន់ទី្របជុំជន។ កនុងចំេ មប័ណ្ណកមមសិទធិដីែដលបនផ្តល់សរុបទំងេនះ មនប័ណ្ណចំនួន ១.០៧០.៦៦៥ បនេចញឲយ បញជ ី ដម ី នលកខណៈ

ច់េ

មរយៈ ករចុះបញជ ី ដី

មលកខណៈជ្របព័នធ នង ិ ៥៩៣.៦៤៥ ប័ណ្ណ

មរយៈករចុះ

109 យដុំ។ គត ំ ០១១ កមមវធ ័ ្ណ កមមសិទដ ធិ ី បនផ្តល់បណ ័ ្ណ កមមសិទដ ធិ ី ិ ក ិ ផ ិ ្រតម ឹ ែខវចឆ ិ ឆន២ ី ្តល់បណ

ួ ៃនប័ណ្ណកមមសិទធិដីែដលបនេចញផ្តល់ ចំនន ួ ១.៧៤០.៨៣៩ ប័ណ្ណ េហើយកមមវធ ិ ីេនះេនបន្តេធ្វើ ែដលបចចុបបននេនះចំនន 110 ឲយ ចនង ទនទម ន ំ ក៏មនកង្វល់អំព្រី គួ រ នង ឹ េកន ើ េឡង ើ ែថមេទៀត។ ឹ នង ឹ មនកររកចេ្រម ី ើ ខ្លង ិ សហគមន៍ជេ្រចន ើ ែដល្រតូវបនេគផត់េចញពីកមមវធ ំ េនះ ដូចមនពិភក េនែផនកខងេ្រកម។ ជងេនះេទេទៀត កមមវធ ័ ្ណ កមម ិ ីទង ិ ីេធ្វើបណ សិទដ ធិ ធ ្លី ម មី យ ួ ឆប់រហ័ស ែដល្រតូវបនផ្តួចេផ្តម ី ថ ើ េ

យេ

កនយករដ្ឋម្រន្តី េនកនុងែខមថ ំ ០១២ េហយ ិ ុន ឆន២ ើ ្រតូវបន

្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំ ណង់ អនុវត្តយ៉ងេលឿន េ

107 108 109 110

ចបប់ភូមប ំ ០០១ ម្រ ិ ល ឆន២ “បនកន់កប់េ

៣០ ។ ម្រ

យខុ សចបប់

៣៨ ៃនចបប់េនះ បនកំណត់លកខខណ្ឌស្រមប់សិទធិទង ំ េនះ ែដលេ

យពិត្របកដ គមនហឹង ដឹងឮជ

ជឧទហរណ៍ ករកត់សំគល់អំពី ករអនុមត ័ ម ជធនី ទី្រកុង និង

ជរ ្ឋ ភប ិ លកមពុជ ែផនករអភវិ ឌ ន៍យុទធ

យមនករជួយេ្រជមែ្រជងពីម្រន្តីសុរេយដ ី េន ិ

ធរណៈ គមន

ចរស្តីពី ករេ

មទី្របជុំជន (

ះ្រ

ក់ខន និងេ

យសំ ណង់បេ

យសុ ចចរត” ិ ។ ្ត ះ

ថ សិទ្ឋិេភគៈ ្រតូវែត

សននេលើដីរបស់រដ្ឋ ែដល្រតូវបនទ្រនទនកន់កប់

ចរេលខ ០៣) េនែខឧសភ ឆន២ ំ ០១0 ។

្រស្តជតិ បចចុបបននកមម ឆន២ ំ ០០៩-២០១៣ ជំពូក ២ ទំពរ័ ៣៤ កថខ័ណ្ឌទ១ ី ១១ ។

កមមវធ ំ ០១១ ។ ិ ីអនុ វស័ ិ យរដ្ឋបលដីធ្លី (LASSP) ដីជជីវត៖ ិ ្រពឹត្តប្រ័ តរបស់កមមវធ ិ ីអនុវស័ ិ យរដ្ឋបលដីធី្ល េលខ ២ ែខវចឆ ិ ិក ឆន២

30


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ថនក់េខត្ត និង្រកុមយុវជនសម័្រគចិត្ត ែដលបនេ្រជើសេរសជព ើ ិេសសស្រមប់េគលបំណងេនះ ែដលនឹងមនពិភក

លំ អត ិ បែនថមេទៀតផងែដរេនែផនកខងេ្រកម។

ច. សិទេិធ លើដធ ី រី្ល បស់ជនជតេិ ដម ើ ភគតច ិ ជំពូកទ៣ ូ ប ំ ០០១ ទទួល ី ៃនចបប់ភម ិ ល ឆន២

៥២.

គ ល់សិទជ ធិ នជតេិ ដម ធិ មូហភព។ ដី ើ ភគតច ី មមសិទស ិ េលើដក

របស់ជនជតិេដើមភគតិច រួមមន ដីែដលសហគមន៍បនេរៀបចំនិេវសន ្ឋ ន និង្របកបរបរកសិកមម និងដីទង ំ អស់ ែដលមនទំងដែី ដលកំពុង

ដ ំ ុះជក់ែស្តង និងដីប្រមុងចំបច់កុ ងករដូ ន រេវនដំ

កនុងេពលរង់ចក ំ រកំណត់ខងផ្លូវចបប់នូវលកខនក ្តិ ៈរបស់សហគមន៍

សហគមន៍ និងអចលនវតថុរបស់ខួ ន ្ល

្រកសួ ងម

។ ំ ចបប់ភម ូ ប ិ ល ម្រ

២៣ ែចង

សហគមន៍ជនជតេិ ដម ើ ភគតច ិ បន្ត្រគប់្រគង

ម្របៃពណី។ េនេពលែដលសហគមន៍ជនជតិេដម ើ ភគតិច បនចុះបញជ ី ជមួយ

ៃផទ ជនីតិបគ ុ គលរួចេហើយ សហគមន៍ទង ំ េនះ

ក់ពកយសុំ ចុះបញជ ី បណ ័ ្ណ កមមសិទធិដីសមូហភពបន។

111 និង បនបេងកើត កនុងឆន២ ំ ០០៩ រ ្ឋ ភប ើ ភគតិច ិ លបនបញជក់បែនថមេទៀតេនកនុងេគលនេយបយស្តីពីជនជតិេដម 112 នីតិវធ ួ េគ េដើមបប ិ ីស្រមប់អនុវត្តសិទធិរបស់ពក ី មូហភព។ ី នចុះបញជ ី ដីនិងទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដស ៥៣.

ករអនុមត ័ អនុ្រកត ិ ៃី នករចុះបញជ ី ដស ី ហគមន៍ជនជតេិ ដម ើ ភគតច ឹ យស្តីពន ី ត ី វិ ធ ិ កនុងែខេម

ឲយមនគំនត ិ ផ្តួចេផ្តើមេ្រចន ើ ែថមេទៀត េ

យ្រកសួ ងម

ឆន២ ំ ០០៩ ញ ំ ុ ង

ៃផទ ្រកសួ ងអភវិ ឌ ន៍ជនបទ ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយ ី កមម

ួ េទ្វភគី អងគករសហ្របជជតិ នង ួ និងសំ ណង់ អនកផ្តល់ជំនយ ិ អងគករមន ិ ែមនរ ្ឋ ភប ិ ល (NGOs) នន េដើមបជ ី យ ដល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ស្វះែស្វងរកចុះបញជ ី ជនីតិបគ ុ គល និងករ

ក់ពកយសុំ បណ ័ ្ណ កមមសិទធិដស ី មូហភព។

អនុ្រកត ិ ី នង ី វិ ធ ិ យន្តករស្រមប់ករចុះបញជ ី ដីសហគមន៍ជនជតេិ ដើមភគតច ិ ជកមមសិទធិ ឹ យេនះ កំណត់េគលករណ៍ នត

សមូហភព នង ិ បញចូ លជំ

ផ យជ

ុ គល នង េទះបជ ើ ភគតច ិ បនខត ិ ខំ្របង ឹ ែ្របងស្វះែស្វងចុះបញជ ី ជនត ី ប ិ គ ិ ជចុងេ្រកយ ី សហគមន៍ជនជតិេដម

៥៤. ្រតូវ

ធរណៈ។

ក់ពកយសុំ បណ ័ ្ណ កមមសិទធិដីសមូហភពក្តី ក៏សមបទនដីេសដ្ឋកិចច េនែត្រតូវបនបន្តផ្តល់េនេលើដែី ដលសហគមន៍ ំ ០១១ ្រកសួ ងម ងសិទធិេលើដីេនះផងែដរ។ េទះជដូេចនះក្តី កនុងែខឧសភ ឆន២

ទំងេនះបនអះ េរៀបចំែដនដី

បេ

នលំ អិតមួយចំនន ួ ស្រមប់ ករ ស់ែវងកំណត់្រពំ្របទល់ដី ករេធ្វើអេងកតដី និងករផ ព្វ

្ត ះ

េគលេ

នគរូបនយ ី កមម

នង ិ សំ ណង់

ចរអន្តរ្រកសួ ងមួយដ៏គរួ ឲយ

្វ គមន៍

សននចំេពះសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ែដលបនចុះបញជ ី ជមួយ្រកសួ ងម

ៃផទ។

ករពរដីរបស់ជនជតិេដើមភគតច ិ

បនេចញ

ៃផទ និង ្រកសួ ង

ស្តីពក ី រករពរជ

ចរេនះ មន

ំ របញច ប់ដំេណើរករមួយដ៏ែវងឆងយៃនករផ្តល់កមមសិទធិ ែដលកំពុងរង់ចក

113 ដីសមូហភព។

111

េគលនេយបយជតិ ស្តីពីករអភវិ ឌ ន៍ជនជតិេដើមភគតិច េរៀបចំេ រដ្ឋម្រន្តី ចុះៃថងទី២៤ ែខេម

112 113

ឆន២ ំ ០០៩។

យ្រកសួ ងអភវិ ឌ ន៍ជនបទ អនុមត ័ យល់ ្រពមេ

ចរែណនំ របស់ ្រកសួ ងអភវិ ឌ ន៍ជនបទស្តីពី នីតិវធ ិ ី និងវធ ិ ី

ជតិសី ព ្ត ី ករអភវិ ឌ ន៍ នង ិ ករកំណត់អត្តសញញណកមមសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតច ិ ចុះៃថងទី២២ ែខកកក អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៤ ែខេម

្រកសួ ងម

្ត ះ

ចរអន្តរ្រកសួ ង ចុះៃថងទ៣ ំ ០១១ ស្តីពីវធនករ ិ ី ១ ែខឧសភ ឆន២

សនននូវដីែដលសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតច ិ េសនើសុំចុះបញជ ី ដី

របស់ សហគមន៍ ្រតូវបនបញច ប់

មនីតិវធ ិ ី។

្រស្ត អនុវត្តេគលនេយបយ

ឆន២ ំ ០០៩។

ឆន២ ំ ០០៩ ស្តីពី នីតិវធ ិ ីៃនករចុះបញជ ី ដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគ។

ៃផទ និង្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយ ី កមម នង ិ សំ ណង់

ករពរជបេ

យ ទីសី ក ្ត រគណៈ

កនុងេពលរង់ចក ំ រចុះបញជ ី ដេី នះជកមមសិទធិសមូហភព

31


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ឆ. ករពន ិ ត ិ យេមល ើ ្រតួសៗេលើយន្តករេ ៥៥.

យន្តករផ្លូវករស្រមប់េ

ះ្រ

ះ្រ

សងកត់ គណៈកមមធក ិ ររដ្ឋបល

យទំនស់ដធ ី ែី្ល ដលមន្រ

ប់

យទំនស់ពក់ពន ័ ធនឹងសិទធិដីធ្លី មនចំនន ួ ៥ (្របំ) េនកមពុជ គឺ ្រកុម្របក ឹ ឃុំ-

ជញធរជតេិ

ះ្រ

យទំនស់ដធ ី ្លី គណៈកមមករសុ រេយដ ី នង ិ ិ តុ

ករ។ ្រកុម

្របឹក ឃុំ-សងកត់ មនតួនទី្រតឹមែតជអនក “ផ ះផ ករែខ្វងមតិេយបល់គន” រ ង្របជពលរដ្ឋកុ ងឃុ ន ំ-សងកត់ ប៉ែុ ន្តមន ិ 114 េទះជមន មួយក្តី កនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង ករណីភគេ្រចន មនសិទស ធិ េ្រមចេឡយ ិ មនលកខខណ្ឌត្រមូវ ើ ្រតូវ ើ ។ បន

ក់ជូន្រកុម្របឹក ឃុំ-សងកត់ េធ្វើករេ

ះ្រ

គណៈកមមកររដ្ឋបល ្រតូវបនបេងកត ើ េឡង ើ េន្រគប់តំបន់ែដលមនដំេណើរករៃនករចុះបញជ ី ដី

៥៦.

្របព័នធ នង ិ ជយន្តករេ

ជួយសហករពភ ី គទ ី ំនស់ េដើមបេី ចេ

ះ្រ

យទំនស់

មួយបន

ចត់ករបន្ត។ ៥៧. យេ

ះ្រ

ចកនុងករេចញេសចក្តីសេ្រមច

មួយេឡើយ េហើយ

គណៈកមមករេនះ្រតូវបញជូ នករណីេរឿងេនះេទគណៈកមមករសុ រេយដ ី ិ

គណៈកមមករសុ រេយដ ី មនេបសកកមមេ ិ

ះ្រ

េដម ើ បី

ក់ឲយេសុើ បអេងកត និងេ

116 ែដលបនបេងកើតជផ្លូវករកនុងែខឧសភ ឆន២ ំ ០០២ េ យគណៈកមមករសុ រេយដ ី ិ

117 យអនុ្រកត ឹ យមួយ។

យវ ិ ទទក់ទងនឹងអចលន្រទពយ ែដលមន ី ិ ទន់បនចុះបញជ ី សុរេយដ ិ

្រពមទំងវ ិ ទែដលេកត ឆ័ ស្រមប់ករចុះបញជ ី ដី ិ ច ើ មនេនេ្រកតំបន់វន ិ យ និងែដលមន ិ

ច្រតឹមែតសុំ ករ

115 ្ណ ះ។ ្របសិនេបើ គណៈកមមកររដ្ឋបល មន ិ

្ល េុ យទំនស់របស់ខួ នែតប៉

ចបប់ភម ូ ប ំ ០០១ ែចងថ វ ិ ទរ ងេភគីចំេពះអចលនវតថុមួយនឹង្រតូវ ិ លឆន២

េនកនុងតំបន់វន ឆ័ ិ ច ិ យ

មលកខណៈជ

យទំនស់ថនក់ដំបង ូ កនុងករណីែដលទំនស់េនះេកត ើ េឡង ើ អំឡុងេពល ៃនដំេណើរករចុះ

ះ្រ

បញជ ី ដីធ្លី។ គណៈកមមកររដ្ឋបល មន ិ មនអំ

្រ

យ មុននឹងបញជូ នេទថនក់ខពស់ជងេនះ។

ចផ ះផ ស្រមុះស្រមួលបន

មលកខណៈជ្របព័នធ និង វ ិ ទែដលេកត ើ មន

118 យគណៈកមមកររដ្ឋបល។

គណៈកមមករ

សុ រេយដ ័ ធដូចតេទ៖ គណៈកមមករសុ រេយដ ីមនរចនសមពន ីថនក់ជតិ (គ.ស.ជ) គណៈកមមករសុ រេយដ ីថនក់េខត្ត/ ិ ិ ិ

្រកុង (គ.ស.ខ.ក) ែដលមនេនទូទង ំ ២៤ េខត្ត/្រកុង និងគណៈកមមករសុ រេយដ ីថនក់្រសុក/ខណ្ឌ (គ.ស.ស.ខ) ែដល ិ មនេន្រគប់ ១៩៤ ្រសុក /ខណ្ឌ។ គណៈកមមករសុ រេយដ ថ ី ន ក់្រសុក/ខណ្ឌ មនភរកច ិ ិ ច្រតម ឹ ែតជួយស្រមុះស្រមួល វ ិ ទប៉េុ

្ណ ះ េហើយកនុងករណីែដលមន ិ

ចឈនដល់ករ្រពមេ្រព ងគនេទ ្រតូវបញជូ នករណីវ ិ ទេនះេទេ

ះ្រ

េនគណៈកមមករសុ រេយដ ថ ីថនក់េខត្ត/្រកុង មនភរកច ី ន ក់េខត្ត/្រកុង។ កន្លងមក គណកមមករសុ រេយដ ិ ិ ច្រតឹមែតស្រមុះ ិ

ស្រមួលវ ិ ទប៉េុ

114 115 116 117 118 119

119 ្ណ ះ ប៉ែុ ន្តេនចុងឆន២ ំ ០០៩ គណៈកមមករេនះ ្រតូវបនេធ្វើ្របតិភក ូ មមអំ

អនុ្រកឹតយេលខ ២២ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៥ ែខមន ំ ០០២ ស្តីពី ករេធ្វើវមជឈករអំ ិ ី ឆន២ ម្រ

៦១។

ចឲយេចញេសចក្តីសេ្រមច

ច តួនទី និងភរកិចចេទឲយ្រកុម្របឹក

ឃុំ-សងកត់

តួនទី និងភរកច ំ ០០២ ស្តីពី ិ ចរបស់គណៈកមមកររដ្ឋបល ្រតូវបនកំណត់េនកនុងអនុ ្រកឹតយេលខ ៤៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទ៣ ី ១ ែខឧសភ ឆន២ នត ិ ីៃនករក ី វិ ធ

ងប្លងស ់ ុ រេយដ ្លី ី នង ិ ិ េសៀវេភេគលបញជ ី ដីធ។

ចបប់ភូមប ំ ០០១ ម្រ ិ ល ឆន២

៤៧។

អនុ្រកឹតយេលខ ៤៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន២ ំ ០០២ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទៃនគណៈកមមករសុ រេយដ ី ម្រ ិ ម្រ

៣។

ដូចគនខងេលើ ម្រ

៣។

ដូចគនខងេលើ ម្រ

១៣។

២ និង

32


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 កនុងករណីមន ិ

120 ចស្រមុះស្រមួលបន។ ្របសិនជករណីេនះ េនែតមន ិ

បញជូ នេទគណៈកមមករសុ រេយដ ីថនក់ជតិ ិ

៥៨.

យេនថនក់េខត្ត/្រកុងបន ្រតូវ

121 ចេចញេសចក្តស ី េ្រមច។

ែដលគណៈកមមករេនះមនអំ

្របសិនេបើ

េឡើយ វ ិ ទេលើដីធ្លីែដលចុះបញជ ី ្រតូវេ

មន ិ មនអំ ះ្រ

ចេ

យេ

ះ្រ

យតុ

យវ ិ ទដធ រី ច ួ េហយ ី ែ្លី ដលជដប ី នចុះបញជ ី សុរេយដ ិ ើ េនះ

ករ។ វ ិ ទទក់ទងនឹងទំនស់កិចចសនយ ឬ មរតក ក៏្រតូវ

123 ក ្តី ករផងែដរ េទះបជ ី ។ ិ បនចុះបញជ ី សុរេយដ ិ ី ដេី នះបន ឬ មន

បញជូ នេទតុ

េនកនុងែខកុមភៈ ឆន២ ំ ០០៦

ជញធរជតេិ

ះ្រ

យទំនស់ដធ ី ្លី ្រតូវបនបេងកត ើ េឡង ើ េ

124 យ្រពះ ជ្រកត ឹ យ។

ថ ប័នេនះ (មន ូ ប ិ ្រតូវបនេគគត ិ ដល់េទ េនេពលែដលមនករេរៀបចំេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់ភម ិ ល) មន ិ មន

ចបស់

ណត្តិេ

ស់

ះ្រ

េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ

ថ ប័នែដលមន្រ

មនពកយបណឹ្ត ងចំនន ួ ប៉ន ុ ម នករណី ែដល

្រកុម្របឹក

122 123 124

ស្រមប់េ

ះ្រ

យទំនស់ដធ ី េ្លី ឡយ ើ ។

មនព័តម ៌ នតច ិ តួចអំពក ី រ្រប្រពត ឹ ្តេទរបស់ ជញធរេនះបនទទួល និងេ

ះ្រ

ជញធរេនះមន

ថ ប័នេនះ េហយ ឹ ថ ិ ដង ើ ក៏មន

យកន្លងមកែដរ។

្របកសេលខ ៣២ របស់ ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំ ណង់ ចុះៃថងទី២១ ែខមក

ឆន២ ំ ០១០ ស្តីពីករ េធ្វើ្របតិភូកមមអំ

ចេទឲយ

ជធនី-េខត្ត ្របធនគណៈកមមករសុ រេយដ ីថនក់ ជធនី-េខត្ត េដើមបេី ធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើវ ិ ទដីធី្ល េនកនុងយន្តកររបស់គណៈ ិ

កមមករសុ រេយដ ។ ី ិ

121

ប់

នៈមួយ

យទំនស់ដធ ី ្លីែដល ”ហួសសមតថកិចចរបស់គណៈកមមករសុ រេយដ ីថនក់ជតិ” និង “ទទួលពកយបណ្តឹងពី ិ

125 ្របជពលរដ្ឋទក់ទងនង ី ”្លី ។ ឹ ទំនស់ដធ

120

ករ

122 មសិប) ៃថង។

គណៈកមមករសុ រេយដ ី ិ

៥៩.

ះ្រ

្តឹ េទតុ មេសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមមករសុ រេយដ ថ ី ន ក់ជតិ ភគវី ិ ទមនសិទធិបង ិ

ភគីវ ិ ទ មន ិ យល់្រពម កនុងរយៈេពល ៣០ (

ចេ

ចរេលខ ០១ របស់្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម នង ិ សំ ណង់ ចុះៃថងទ២ ី ១ ែខមក

នត ីថនក់េខត្ត- ជធនី។ ិ ី ស្រមប់ករេធ្វេើ សចក្តស ិ ី វិ ធ ី េ្រមចេលើវ ិ ទដីធ្លី េនគណៈកមមករសុ រេយដ

ឆន២ ំ ០១១ ស្តីពីករអនុវត្តន៍

អនុ្រកឹតយេលខ ៤៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន២ ំ ០០២ ស្តីពី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទៃនគណៈកមមករសុ រេយដ ី ម្រ ិ ដូចគនខងេលើ ម្រ

២ និងម្រ

១៩។

៣។

្របកសរួមេលខ ៣ របស់ ្រកសួ ងយុត្តិធម៌ និង ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំ ណង់ ចុះៃថងទី២៦ ែខវចឆ ំ ០០៣ ស្តីពីករកំណត់ ិ ិក ឆន២ សមតថកិចចរបស់តុ

ករ និងគណៈកមមករសុ រេយដ ័ ធនឹងវ ិ ទដធ ី ពក់ពន ី ្លី ម្រ ិ

១ និង ម្រ

៤។

្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០២០៦/០៩៧ ចុះៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន២ ំ ០០៦ បនកំណត់ថ សមសភពរបស់ ដីធ្លី មនដូចជ តំ

ជតិេ

ះ្រ

ះ្រ

យទំនស់

ងរបស់ នយករដ្ឋម្រន្តី ១ រូប ជ្របធន, រដ្ឋម្រន្តី្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និង សំ ណង់ ជអនុ ្របធនទ១ ី , រួមជ

មួយនឹងសមជិកមកពី្រកសួ ងសំ ខន់ៗដៃទេទៀត, តំ

ែខមន ឆន២ ំ ០០៦ ី

ជញធរជតិេ

ងមកពីកងកម្លង ំ នគរបល និងេយធ ្រពមទំងសមជិកដៃទេទៀត។ បនទប់មក េន

ជរ ្ឋ ភប ិ លបនេចញអនុ្រកត ឹ យមួយែតង

ង ំ ម្រន្តីេទ

មមុខតំែណងែដលមនកំណត់េនកនុង្រពះ ជ្រកត ឹ យ។

យទំនស់ ដីធ្លី គឺជ្រកុម្របឹក មួយែដលមនសមសភពម្រន្តីជន់ខពស់ចំនួន ២៥ រូប ែដលភគេ្រចើនជម្រន្តីរ ្ឋ ភប ិ ល។

េនះ ក៏បញចូ លផងែដរនូវតំ

ងមកពីរដ្ឋសភជតិ និងេមធវ ី ជរ ្ឋ ភប ិ ល។ អងគករមន ិ ែមនរ ្ឋ ភប ិ ល ្រតូវបនអេញជ ើ ញឲយចត់

មួយរូប ប៉ុែន្ត្រតូវបនបដិេសធេនកនុងករចត់

ង ំ េនះ។

ជញធរេនះ ្រតូវបនដឹកនំេ

យឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តី សុ ខ

ង ំ តំ

ជញធរ

ជញធរ ង

ន ជ ្របធន និង

មនអនុ ្របធនដូចជ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម នង ិ សំ ណង់ (ឯកឧត្តម អុម ឹ ឈុ នលឹម) រដ្ឋម្រន្តី្រកសួ ងទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ

និង្រពឹទធសភ និង អធិករកិចច (េ

ែដលបេងកើត

125

ជញធរជតិេ

្របសិទធភពរបស់

ះ្រ

ជញធរជតិេ

កជំទវ ែម៉ន សំ អន) និងសមជិករបស់ គណៈបក ្របឆំងមួយរូប (ឯកឧត្តម េអង ៃឆ ៊ ង)។ ្រពះ ជ្រកឹតយ

យទំនស់ ដីធ្លី (NALDR)

ះ្រ

យទំនស់ដីធ្លី។

ករកំណត់អំពីវធន និងនីតិវធ ិ ិ ីេធ្វើករងររបស់

ជញធរជតិេ

ក៏បនបេងកើតផងែដរនូវអគគេលខធិករ ្ឋ នមួយស្រមប់ជភនក់ងរអនុ វត្តនដ ៍ ម ៏ ន

ះ្រ

យទំនស់ដីធ្លី ចុះៃថងទី១១ ែខធនូ ឆន២ ំ ០០៨។

33


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ជ. ករែ្រប្របួលថមៗ ី ៃនចបប់ នង ិ េគលនេយបយ ៦០.

កនយករដ្ឋម្រន្តី បនផ្តួចេផ្តើមបេងកើតេគលនេយបយមួយចំនន ួ ទក់ទងនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច េនកនុង

ឆមសទម ួ ៃនឆន ំ ២០១២។ កនុងែខមន ឆន២ ំ ០១២ គណៈរដ្ឋម្រន្តប ី យ ី ី នសេ្រមចថ ជេគលករណ៍ ្រកសួ ងេរៀបចំ ែដនដី នគរូបនយ ី កមម និងសំ ណង់ ្រតូវចុះបញជ ី ដី ជដីរដ្ឋ េនកនុងេសៀវេភេគលបញជ ី ដីធ្លី ្រសប

ចបប់ជធរមន មុនករចុះកិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ េបើេយង

មលិខិតរបស់គណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី

នគរូបនយ ិ េន ី កមម នង ិ សំ ណង់ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ នង ្រពមថ មុនករចុះកច ិ ចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច

ជមុនសិន។ ករងរេនះ្រតូវអនុវត្ត្រសប

មនីតិវធ ិ ីៃន្រកបខ័ណ្ឌ

ទ នង ិ ្រកសួ ងពណិជជកមម បនយល់

មួយ ្រតូវចុះបញជ ី ដីពក់ពន ័ ធ នង ិ ចុះេនកនុងេសៀវេភេគលបញជ ី ដីធ្លី

ម្រកបខ័ណ្ឌចបប់ែដលមន្រ

ប់ េហើយ្រតូវេ្របើេពលេវ

ពី ៤ េទ ៥ ែខ

126 េដើមបប ី ញច ប់ដំេណើរករេនះ។ ៦១.

េនៃថងទ៧ ំ ០១២ េ ី ែខឧសភ ឆន២

ផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច

និងបនជ្រមុញផងែដរឲយពិនិតយេមល វសមបទនដីែដលមន្រ ិ ើ េឡើងវញនូ

សមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ចែដលមន្រ

េគលនេយបយរូបមន្ត

កនយករដ្ឋម្រន្តី បនេចញបទបញជមួយផ្អកជបេ

ប់ បទបញជេនះ បនែណនំដល់

“ែសបកខ្ល”

េហើយ។ ករេធ្វែើ បបេនះ គឺកុ ងេគលេ ន

្ត ះ

សនននូវករ

127 ប់។

ជញធរពក់ពន ័ ទ ធ ង ំ អស់ឲយអនុវត្តបែនថមេទៀតនូវ

ែដលជករ ស់ែវងដីសមបទនេ

យកត់េចញៃផទដីែដលមនករកន់កប់រច ួ

កត់បនថយផលប៉ះពល់ៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេទេលើដីសហគមន៍ និង កត់

បនថយកររ ំខនដល់ករចញ សហគមន៍ជនបទ។ បទបញជេនះបនែចងផងែដរថ សមបទនដី ិ ិ ច ឹ មជិវតរបស់

ដកហូតយកមកវញព ិ ី្រកុមហ៊ុន

ចំេពះ

ែដលមន ិ អនុវត្ត

មនត ិ ី និងកិចចសនយសមបទនជធរមន េ ី ិវធ

ចនង ឹ ្រតូវ

យ្រគន់ែតេធ្វើករ

ំ ០១២ េ កប់េឈខ ិ ុន ឆន២ ើ ុសចបប់ ទ្រនទនដីបែនថម ឬ ទុកដីទំេនរេចលស្រមប់លក់បន្ត។ េនៃថងទី១៤ ែខមថ នយករដ្ឋម្រន្តី បនែថ្លងសនទរកថ េនកនុងពធ ិ ្រី បកស ឆន ំ ២០១១ ៃនករអនុវត្តែផនករយុទធ

ក់ឲយេ្រប្រើ បស់ជផ្លូវករនូវរបយករណ៍ពក់ក

្រស្តអភវិ ឌ ន៍ជតប ំ ០០៩-២០១៣ ែដលេ ិ ចចុបបននកមម ឆន២

អនុវត្តឲយមន្របសិទភ ធ ពខពស់នូវេគលនេយបយ “ែសបកខ្ល” ្របជពលរដ្ឋែដលកំពុងរស់េនកនុងតំបន់សមបទនដេី សដ្ឋកច ច ិ ។ ៦២. រដ្ឋម្រន្តី

េនៃថងទី៩ ែខកកក បនែណនំដល់

៣៥០.០០០ ្រគួ

ឆន២ ំ ០១២

កបនជ្រមុញករ

យលកខណ៍អក រថ េ

មប

សទឹងែ្រតង នង ិ ្រពះវ ិ

ន ហក ិ

។ ខញុំ្រតូវបន្របប់ឲយដង ឹ ថ ករអនុវត្តគំនត ិ ផ្តួចេផ្តើមថមេី នះ បននង ិ កំពុងដំេណើរ ក់ព្រងយ

្ត េខត្តមយ ួ ចំនន ួ ដូចជ បត់ដំបង បនទយមនជ័យ កំពង់ធំ កំពត ្រកេចះ មណ្ឌលគរិ ី រតនគរិ ី

ួ ង ំ ពៃី ថងទ២ ំ ០១២ មក។ ខញុំក្រ៏ តូវបន្របប់ផងែដរថ យុវជនសម័្រគចត ិ ្តមយ ី ៨ ែខមថ ិ ុន ឆន២

្រកុមេទៀត ែដលមនចំនន ួ ៤២០ នក់ នឹង្រតូវ

127

កនយក

ឲយពេន្ល នករចុះ ស់ែវងដីេដើមបផ ួ ី ្ដល់កមមសិទធិជូន្របជពលរដ្ឋចំនន

ករល្អ បនទប់ពីករបញជូ នយុវជនសម័្រគចិត្តចំនន ួ ១.៥០០ នក់ េហើយថ យុវជនចំនន ួ ១.១០០ នក់ បន

126

រ េនទូទង ំ ្របេទស ែដលកំពុងរស់េនកនុងតំបន់សមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច សមបទនៃ្រព នង ិ េលើដរី ដ្ឋ

េលើៃផទដីសរុបទំហំ ១,២ រួចេហយ េន ើ

ណត្តិ

មរយៈកមមវធ ័ ្ណ កមមសិទធិដីធថ ្លី មី ដល់្រគួ ិ ីផ្តល់បណ

ជរ ្ឋ ភប ិ ល បន្របប់ឲយខញុំដឹងជ

ជញធរពក់ពន ័ ន ធ ន

្ត ល

ក់ព្រងយេនពក់ក

្ត លែខកកក

ឆន២ ំ ០១២ េទេខត្តឧត្តរមនជ័យ

លិខិតេលខ ២៩៨ សជណ របស់ទីសី ក ្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី ចុ ះៃថងទី១៩ ែខមន ំ ០១២។ ី ឆន២ បទបញជេលខ ០១ បប របស់ ជរ ្ឋ ភប ំ ០១២ ស្តីពវី ធនករព្រង ិ ឹ ង នង ិ លកមពុជ ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន២ ិ បេងកើន្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង សមបទនដីេសដ្ឋកិចច។

34


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េកះកុង េពធិ ៦៣.

ត់ នង ិ ្រពះវ ិ

128 រ។

បនទប់ពីសនទរកថរបស់េ

កនយករដ្ឋម្រន្តីេនៃថងទី១៤ ែខមថ ំ ០១២ មក មនឯក ិ ុន ឆន២

ចំនន ួ ្រតូវបនេចញជបន្តបនទប់ទក់ទងនង ឹ ករអនុវត្តគេ្រមងថមីេនះ

រផ្លូវករមួយ

ប់ទង ំ េសចក្តស ី េ្រមចរបស់រ ្ឋ ភប ិ ល ចុះៃថងទី

២៥ ែខមថ ំ ០១២ បេងកើតគណៈកមមធិករមួយ េដើមប្រី តួតពិនិតយេមល ិ ុន ឆន២ ើ ករអនុវត្តបទបញជេនះ។ គណៈកមមធិករ េនះ ្រតូវ យករណ៍ជូននយករដ្ឋម្រន្តី េដើមបេី ធ្វើសំេណើរសុំ ករអនុមត ័ យល់្រពមេលើករេសនើសុំេខ្វ លដីេចញពីៃផទដី ៃ្រព

សមបទន សមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច នង ិ ដរី បស់រដ្ឋ េហយ ើ យកដែី ដលបនេខ្វ លេចញេនះេធ្វក ើ រែបងែចកឲយ្របជពលរដ្ឋ

129 េដើមបឲ ទនទឹមនឹងបទបញជអំពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែខឧសភ ឆន២ ំ ០១២ ី យពួកគត់ក្លយជមចស់ដីេនះ្រសបចបប់។ បង្ហញពីជំ

នមួយដ៏សំខន់េលើទិសេ

មួយ្រតឹម្រតូវកនុងវស័ ិ យកំែណទ្រមង់ដីធ្លី និង

មួយចំេពះករែបងែចកដីធ្លីជូន្របជពលរដ្ឋ្រក្រី កេន

ចសេ្រមចសមទ ិ ធិផលដ៏ធំេធង

មតំបន់ជនបទក្តី ក៏ករអនុវត្តេនះ េធ្វើឲយមនកង្វល់អំពីសុខដុម

នយ ធិ ធ ិ ី នង ី ្លី និងបណ្ណកមមសិទដ ី ្លី ែដលកំពុងេនជ ី កមមរបស់ ជមួយនង ឹ ចបប់ នត ី វិ ធ ិ េគលនេយបយខងរដ្ឋបលដធ

ធរមន។ បញ្ហេនះមនពិភក លំ អិតជបែនថមេទៀត េនែផនកខងេ្រកម។

ឈ. េសចក្ត្រី ពងចបប់ នង ំ រអនុមត ័ ិ បទបបញញ ត្តែិ ដលកំពុងរង់ចក ៦៤.

េនេដម ើ ឆន ំ ២០១០ ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយ ី កមម នង ិ សំ ណង់ បនេចញេសចក្ត្រី ពងេគលនេយបយ

មួយស្តីពីលំេន ្ឋ ន ែដលកនុងេនះមនករករពរ្របឆំងនឹងករបេណ្តញេចញេ របយករណ៍េនះ

េគលនេយបយេនះកំពុងរង់ចក ំ រពន ិ ិតយបញច ប់េ

យបំពន។ េនេពលកំពុងសរេសរ

យ្រកុម្របឹក េគលនេយបយដីធ្លី

និងករ

្រកសួ ងេនះ បនេចញផងែដរនូវព្រងងអនុ្រកត អនុមត ័ យល់្រពមពគ ី ណៈរដ្ឋម្រន្ត។ ី ឹ យមួយស្តីពន ី គររូបនយ ី កមម េនចុង ឆន២ ំ ០១១

នង ិ មនករផ្តល់េយបល់លំអត ិ េលើេសចក្ត្រី ពងអនុ្រកត ឹ យេនះេ

ៃនករពិេ្រគះេយបល់ជ

យៃដគូពភ ិ ក នន

េនកនុងដំេណើរករ

ធរណៈ ប៉ែុ ន្តេសចក្តី្រពងែដលបនេធ្វើបចចុបបននភព មន ិ ទន់បនផ ព្វផ យេនេឡើយេទ

េនេពលកំពុងសរេសររបយករណ៍េនះ។ ៦៥.

កនុងែខវចឆ ឆន២ ំ ០១១ ្រកសូ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ នង ិ ក ិ ិ េន

ទ បនេបក ួ េដើមបព ើ កច ិ ច្របជុំមយ ី ភ ិ ក េលើ

័ ធេផ ងៗបន យករណ៍ថ មន េសចក្តី្រពងចបប់សី ព ្ត ី ករ្រគប់្រគង និងករេ្របើ្របស់ដក ី សិកមម ប៉ែុ ន្តអនកពក់ពន

ដំេណើរករពិេ្រគះេយបល់មយ ួ បិទទ្វរ និងមនចំណុចែដលជបញ្ហធំៗមួយចំនន ួ ែដល

ចេធ្វើឲយអន្ត យដល់្រកប

ខ័ណ្ឌគតយ ្ត ធរមនែដល្រគប់្រគងេលើដធ ី ្លី ិ ុតជ

ប់ទង ំ ចបប់ភម ូ ប ំ ០០១ ផងែដរ។ របយករណ៍របស់ៃដគូ ិ ល ឆន២

និងករ្របកបករងរកសិកមម េ

ក់ក្រមត េសចក្តី្រពងចបប់ ិ ិ េលើដីអភវិ ឌ ន៍កសិកមមថមី។ មយ៉ងវញេទៀត

អភវិ ឌ ន៍បង្ហញថ េសចក្តី្រពងចបប់េនះកនុងសភពបចចុបបននរបស់

ចមនផលប៉ះពល់ធងនធ ់ ងរដល់អក ន កន់កប់ដី

េនះ បញចូ លបទបបញញ ត្តៃិ នេទស្រពហមទណ្ឌស្រមប់េចទ្របកន់បគ ុ គល

ទ ង មនក់ ែដល្រប្រពត ឹ ្តផុ យន ឹ ្របព័នធែដលបន

រករ

កំណត់ស្រមប់ ករ្រគប់្រគង និងករេ្របើ្របស់ដីកសិកមម។

ក៏ ចអនុញញតឲយមនករេផទរេទជ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច

និង សមបទនដីសងគមកិចច ឬ េផទរមកពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង សមបទនដីសងគមកិចច ែដល

ចបងកករលំ បកដល់

ួ ចំនន ួ ។ អនកកន់កប់ដម ី យ

128 129

លិខិតពីរដ្ឋេលខធិករ្រកសួ ងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តករអន្តរជតិ ឯកឧត្តម អ៊ុច បូរទធ ិ េផញើជូន េ

ឆន ំ ២០១២ ។

ក សុ រយ ស៊ូែប៊ឌី ចុះៃថងទី៩ ែខកកក ិ

េសចក្តីសេ្រមចរបស់ ជរ ្ឋ ភប ំ ០១២។ ិ ល េលខ ២៤ សសរ ចុ ះៃថងទី ២៥ ែខមថ ី ុ ន ឆន២

35


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 IV. ្រកបខ័ណ្ឌចបប់អន្តរជតិ ក. ករវវឌ ្ឋ បប់សិទម ច ិ ទម ិ ន៍េនកនុង្របព័នច ិ្ឋ នុស អន្តរជតទ ិ ក់ទងនង ឹ កតព្វកច ិ ស ិធ នុស របស់កមពុជ ៦៦.

រដ្ឋធមមនុញញរបស់្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ ឆន១ ំ ៩៩៣ ម្រ

130 ចបប់ នង ករអនុវត្តនេ៍ ិ េគលនេយបយជត។ ិ

៣១ ដំកល់កតព្វកិចចសិទធិមនុស អន្តរជតិ េនកនុង

យផទល់ៃនបទ ្ឋ នសិទម ធិ នុស អន្តរជតិ េនកនុងតុ

ករកមពុជ

131 ចប់ មរយៈេសចក្តស ឹ ធមមនុញញកនុងឆន ំ ២០០៧។ ី េ្រមចរបស់្រកុម្របក

្រតូវបនបញជក់ចបស់បែនថមេទៀត

ង ំ ពឆ ី នំ

២០០៧ មក មនករវវឌ ួ ចំនន ួ ទក់ទងនឹងសមបទនដីេនថនក់អន្តរជតិ េហើយែដលមនករពក់ពន ័ ធេទនឹង ិ ន៍មយ ករេប្តជញចត ្ល ិ ន៍ខងេគលនេយបយ ចបប់ នង ិ ្តជអន្តរជតរិ បស់កមពុជ នង ិ ករវវឌ ិ ករអនុវត្តេនថនក់ជតិ របស់ខួ ន។

ំ ០០៧ កមពុជបនេបះេឆនតគំ្រទេសចក្តី្របកសរបស់អងគករសហ្របជជតិសី ព ្ត ីសិទធិជន កនុងែខកញញ ឆន២ 132 ជតិេដើមភគតច (UNDRIP) ែដលផ្តល់ឲយមនបទ ្ឋ នគតិយុត្តអន្តរជតជ ិ ិ មូល ្ឋ ន្រគឹះមួយ ស្រមប់្រកបខ័ណ្ឌ

៦៧.

ចបប់របស់រ ្ឋ ភប ិ លស្តីពី ករទទួល ករេ្រប្រើ បស់

ពួកេគ។

គ ល់ នង ួ េគកនុងករកន់កប់ ើ ភគតច ិ ករចុះបញជ ី ជនជតេិ ដម ិ នង ិ សិទរធិ បស់ពក

នង ិ ករអភវិ ឌ ន៍ដីសមូហភពជ្របៃពណី

ករអនុមត ័ ទទួលយកេសចក្តី្របកសេនះ

នង ិ មនករទទួល

គ ល់្របព័នធកន់កប់ដីជ្របៃពណីរបស់

បង្ហញពីលទធផលែដលបនមកពីករតស៊ូមតអ ិ ស់កលជេ្រចើន

ទសវត រកន្ល ៍ ងមកេនះ េដម ធិ នជតេិ ដម ើ បទ ើ ភគតច ិ ច ឹម ី មទរសិទជ ិ នង ិ កំណត់យ៉ងចបស់អំពស ី ិ ទេធិ លើដីធ្លី វបបធម៌ ករចញ 133 ជីវត ិ និងករពិេ្រគះេយបល់។ ៦៨. ករ

130

េគលករណ៍ជមូល ្ឋ ន នង ំ ០០៧ ស្តីពស ធិ ក់ទងនង ិ េគលករណ៍ែណនំ ឆន២ ី ិ ទទ ឹ ករបេណ្តញេចញ នង ិ

ង ំ ទីលំេនថមីែផ្អកេលើករអភវិ ឌ ន៍ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ ម្រ

ែដលបនេរៀបចំចង្រកងេឡើងេ

៣១ ែចងថ “្រពះ ជ

យអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី

ច្រកកមពុជ ទទួល

គ ល់ និងេគរពសិទធិមនុ ស ដូចមនែចងេនកនុង

ធមមនុញញអងគករសហ្របជជតិ េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុ ស ្រពមទំងអនុ សញញទំង

131 132 133

សិទធិកុមរ”។

េសចក្តីសំេរចេលខ ០៩២/០០៣/២០០៧ ចុះៃថងទី១០ ែខកកក

សននិបត េលខ ៦១/២៩៥ ចុះៃថងទ១ ំ ០០៧។ ី ៣ ែខកញញ ឆន២

េសចក្តី្របកសទទួល

គ ល់ សិទធិស័ យ ្វ សំ េរចរបស់ជនជតិេដើមភគតិច (ម្រ

្របឆំងនឹងករបងខំឲយរស់េន សិទក ធិ ុ ងករែថររក ន

អនុវត្តនខ ៍ ងជំេនឿ របស់ ពួកេគ (ម្រ

សន

យបងខំ (ម្រ

យឡំជមួយសហគមន៍េផ ង ឬករបំផ្លញវបបធម៌របស់ពួកេគ (ម្រ ប់របស់ខួ ន ្ល (ម្រ

២៩ និងម្រ

យេសរ ី និងេ

(ម្រ

៨) និងេ ២៥)

យមនភពពក់ពន ័ ធគនជមួយ សន (ម្រ

១២) នង ិ ករ

្រពមទំងសិទធិេលើដីធ្លីជពិេសស

៣២ គូសបញជក់អំពីត្រមូវកររបស់ រដ្ឋ កនុងករពិេ្រគះេយបល់ ជមួយជនជតិេដើមភគតិច

យបន្របប់ឲយដឹងជមុន មុននឹងអនុមត ័ និងអនុវត្តវធនករចបប់ ឬ វធនកររដ្ឋ បល ឬ ិ ិ

ចប៉ះពល់ដល់ ករេ្រប្រើ បស់សិទធិរបស់េគ ជពិេសស “ស្រមប់គេ្រមងទំង

និង ធនធនេផ ងេទៀតរបស់ពួកេគ”។ ម្រ

១០), សិទ្ឋិទទួលបនករករពរ

១១) ្របៃពណីខងជំេនឿ នង ិ

និង្របៃពណីរបស់ពួកេគែដលមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងដីធ្លី

២៦)។ ម្រ

និងទទួលបនករយល់ ្រពមេ

គេ្រមងនន ែដល

៣) ដូចជ ករេធ្វើេសចក្តីសំេរចចិត្តអំពី ករអភវិ ឌ ន៍េសដ្ឋកិចច

យេសរ,ី សិទធិទទួលបនករករពរពីករបេណ្តញេចញេ

នង ិ ករពរ្របៃពណី នង ិ ទំេនៀមទំ

យទក់ទងនឹងសិទធិមនុ ស សិទធិ្រស្តី និង

ឆន២ ំ ០០៧។

េសចក្តស ី ំ េរចរបស់ ម

សងគមកិចច និងវបបធម៌របស់ខួ នេ ្ល

សិទធិមន

ែដលប៉ះពល់ដល់ដធ ី ្លី ឬ ែដនដី

២៩ គូ សបង្ហញអំពីសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច េនកនុងករអភរិ ក និងករពរបរ ិ ថ ន និង

សមតថភពផលិតកមមេលើដីធ្លី ែដនដី និងធនធនននរបស់ពួកេគ។ ជទីបញច ប់ េសចក្តី្របកសក៏បនគូ សបញជក់ផងែដរអំពីសិទធិរបស់ជនជតិ

េដើមភគតិច កនុងករទទួលបនដំេ

(ម្រ

ះ្រ

យ្រតឹម្រតូវ ្របសិនេបើពួកេគ្រតូវបនេគដកហូតមេធយបយកនុងករចិញចឹមជីវត ិ និងករអភវិ ឌ ន៍

២០, ២៨, ៣២, ៤០)។ សូ មេមល ើ ផងែដរ របយករណ៍របស់តំ

របស់ ជនជតិេដើមភគតិច A/HRC/9/9 ចុះៃថងទី១១ ែខសី

ឆន២ ំ ០០៨។

ងពិេសសស្តីពី

ល ្ឋ ន ថ នភពសិទម ធិ នុ ស និងេសរភពជមូ ី

36


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 លំ េន ្ឋ នសមរមយ កំណត់បទ ្ឋ នអបបបរមស្តីពី ករ

ង ំ ទេី នថមី ៃន្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់េ

134 ដី។ េគលករណ៍ែណនំេនះ េសនើឲយរដ្ឋនន រះរកជេ្រម ស ិ ើ ្រគប់ែបបយ៉ងែដល នង ិ ធនឲយមនករពេិ ្រគះេយបល់

យសមបទន

ំ ស ចមនជន ួ ឲយករបេណ្តញេចញ

នង ិ ករចូលរួមយ៉ងេពញេលញពស ី ហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់

េនទូទង ំ

ដំេណើរករទំងមូល ក៏ដូចជ ជួសជុល និងផ្តល់សំណងករខូចខតសមរមយដល់្របជពលដ្ឋែដល្រតូវបនេគឲយេទ

ង ំ

135 ទល ្លី ី ំ េនថមី ឬ ែដលបត់បង់ដីធ។ ៦៩.

េគលករណ៍អបបបរមស្តីពីសិទធិមនុស អនុវត្តចំេពះលទធកមមដី ឬ ករជួលដី្រទង់្រទយធំ ែដលបនេរៀបចំ

ចង្រកងេឡើងេ េគលេ

យ អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទធិមនម្អូប

រ ក៏និយយជពិេសសផងែដរកនុងបទរបទេនះ។ ិ

136

ចមបងៃនេគលករណ៍េនះគឺ េដម ើ បធ ី នថ ករចរចឈនេទដល់ករផ្តល់លទធកមមដី ឬ ករជួលដី ្រតូវអនុវត្ត

មលកខខណ្ឌត្រមូវខងនីតិវធ ួ ចំនន ួ ិ ីមយ

ប់ទង ំ ករចូលរួមពីសហគមន៍មល ូ ្ឋ នែដលពួកេគទទួលបនព័តម ៌ ន្រគប់

្រគន់។ េគលករណ៍ទំងេនះ ស្វះែស្វងេដើមបធ ី នផងែដរនូវករែចងែចកផលកៃ្រមសមរមយ និងលកខខណ្ឌែដលថ

េទះជកនុងករណី

ក៏េ

របស់រដ្ឋេឡើយ។

មន ធិ នុស ិ ្រតូវមនអនុភពលុ បេលើកតព្វកច ិ ចសិទម

ំ ក កនុងឆន២ ំ ០០៩ នសម័យ្របជុប ូ សរុបលទធផលៃនរបយករណ៍សកល

៧០. េ

ក៏ទំនក់ទន ំ ងពណិជជកមមែបបេនះ

យ្រកុម្របក ធិ នុស អងគករសហ្របជជតិ រ ្ឋ ភប ឹ សិទម ិ លកមពុជ បនទទួលយកអនុ

ែដលរដ្ឋសមជក ិ ទំង

137 យបនផ្តល់។ កនុងចំេ

មអនុ

សន៍ទង ំ េនះ មនអនុ

ទងនង ី ្លី ដូចជេសចក្ត្រី តូវករឲយ៖ អនុវត្តកំែណទ្រមង់្របព័នធតុ ឹ បញ្ហដធ

ខំ្របឹងែ្របងេលើកកមពស់ករទទួលបនេ

សេ្រមចចត ្ល ិ ្តរបស់ខួ នេលខ១២/២៥ បន្តពីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តទង ំ

135

្ត ះ

ះ្រ

យេ

138

ក ត់ករបេណ្តញេចញេ

ស្តីពេី ស ្របក ឹ េយបល់

និងករជួយឧបតថមភែផនកបេចចកេទសស្រមប់

កមពុជ

យកន្លងមក បនេសនើយ៉ងទទូចដល់រ ្ឋ ភប ើ កិចចខិត្របឹងែ្របងរបស់ខួ ្លន ិ លឲយ “បេងកន

យសមធម៌ និងឆប់រហ័សនូវបញ្ហកមមសិទធិដីធ្លីកុ ងលកខ ន ណៈេបើកចំហរ និង េ

េគលករណ៍មូល ្ឋ ន

និងេគលករណ៍ែណនំសី ព ្ត ី

ឧបសមពន ័ ធ ១ ៃនរបយករណ៍តំ

ករបេណ្តញេចញែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃនករអភវិ ឌ ន៍

យយុត្តិធម៌ ្រសប

និងករចកេចញេ

យបងខំចិត្ត,

ងពិេសសស្តីពីសិទម ធិ នលំ េន ្ឋ នសមរមយ ជែផនកមួយៃនសិទធិមនកំរតជ ិ វី ភពសមរមយ A/HRC/ 4/18។

ករយល័ យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំកមពុជ បនេបះពុមពផ យ “េសចក្តីអ ថ ធិបបយរបស់ អងគករសហ ិ ែដល

137

យបញ្ហដីធ្លី បេងកើនកច ិ ចខត ិ

សនន នង ិ េធ្វក ើ រែកែ្របេគលនេយបយ នង ិ ករអនុវត្តទក់ទង

្របជជតិ និងេគលករណ៍ែណនំសី ព ្ត ី ករបេណ្តញេចញ និងករ

136

ះ្រ

ក់មយ ួ ចំនន ួ ទក់

138 ង ំ ទល ្ត ីលំេន។ មយ៉ងវញេទៀត កនុងឆន២ ំ ០០៩ ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស កនុងេសចក្តី ិ ី ំ េនថមី និងករផ្លស់បូ រទ

នឹងករ

េដើមបេី

ករ េដើមបេី

សន៍ទង ំ ៩១ ចំណុច

សន៍ជក់

យយុត្តិធម៌ នូវកមមសិទធិេលើដីធ្លី និង បងករទប់

បំពន ្របសិនជមន ្អ កជបេ ិ ិ អនុវត្តវធនករផ

134

មកលកំណត់េលើកទីមយ ួ របស់ខួ ្លន

ចរកបនេនេលើេគហទំពរ័ ៖

ង ំ ទីលំេនថមី” េនែខធនូ ឆន២ ំ ០០៩ ជភ

ែខមរ និងភ

អង់េគ្លស េហើយ

http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocPublications/EvictionsGuidelines/EvictionGuidelines-

EN.pdf នង ិ http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocPublications/ EvictionsGuidelines/EvictionGuidelines-Kh.pdf. េគលករណ៍អបបបរមស្តីពីសិទធមនុ ស អនុវត្តចំេពះលទធកមមដី្រទង់្រទយធំ ឬ ករជួលដី, ឧបសមពន ័ ធ ៃនរបយករណ៍របស់អនក យករពិេសស ស្តីពីសិទធិមនម្ហូប

រ, A/HRC/13/33/Add.2 ចុះៃថងទី ២៨ ែខធនូ ឆន២ ំ ០០៩។

្រកុម្របឹក សិទធិមនុ ស , របយករណ៍របស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស នសម័យ្របជុំេលើកទី ១៣, A/HRC/13/56 ចុះៃថងទី ៨ ែខកុមភៈ ឆន ំ ២០១១ កថខ័ណ្ឌទី ៣៥៥ ដល់ កថខ័ណ្ឌទី ៣៦៩។

្រកុម្របក ធិ នុ ស , ឹ សិទម

របយករណ៍របស់្រកុមករងរទទួលបនទុកពន ិ ត ិ យរបយករណ៍សកល

ចុះៃថងទី៤ ែខមក ឆន២ ំ ០១២ អនុ

មកលកំណត់របស់កមពុជ

A/HRC/13/4

សន៍ទី ៣៨, ៦០, ៦១, ៦២, ៦៣, ៦៤, ៦៥, ៦៦, ៦៧ និង ៦៨។

37


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ្រ

មចបប់ភម ូ ប ំ ០០១ េ ិ ល ឆន២

យព្រងឹងករអនុវត្តចបប់េនះ

មរយៈករបេងកើតេគលករណ៍ែណនំថនក់ជតិ េដម ើ បី

យបំភន ្លឺ ត ័ ន ធ ន ក៏ដូចជ ករព្រងឹងសមតថភព នង ិ ែី ដលពក់ពន ី វិ ធ ិ ្របសិទធភពៃន

ជតិេ

ថ ប័នពក់ពន ័ ធ ដូចជ

ជញធរ

139 ថ េយបល់ទង ំ អស់េនះ យទំនស់ដធ ី ្លី នង ី ន ក់ជតិ ថនក់េខត្ត នង ិ គណៈកមមករសុ រេយដ ិ ិ ថនក់្រសុក។

ះ្រ

140 ្រតូវបនេលើកេឡើងផងែដរ េនកនុងេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ឆន២ ំ ០១១ របស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស ។ ៧១.

ឆន២ ំ ០១០

េនកនុងេសចក្តស ី េងកតចុងេ្រកយ

របស់ខួ ន ្ល

គណៈកមមធិករបំបត់ករេរសេអ ើ ើងពូជ

សន៍

(CERD) បនសំ ែដងកង្វល់អព ំ ី “របយករណ៍ថ មនករផ្តល់សមបទនយ៉ងឆប់រហ័សេលើដីធ្លី ែដលជនជតិេដើម ភគតច ិ បននង ិ កំពុងកន់កប់ជ្របៃពណី េ

យគមនេធ្វក ើ រពច ិ រ

ូ ប ័ ធ (ម្រ នីតិវធ ិ ី ែដលមនែចងេ្រកមចបប់ភម ិ ល នង ិ អនុ្រកឹតយពក់ពន

េពញេលញ ឬ ករេ្រប្រើ បស់អស់លទធភពៃន

២ និង ម្រ

៥)” េហើយបនេសនើថ រ ្ឋ ភប ិ ល

141 អនុមត ័ វធនករករពរ (ដូចជ ពនយករផ្តល់ដស ិ ី មបទន)។ គណៈកមមធក ិ រេនះ បនសំ ែដងកង្វល់ផងែដរអំពី ករ េនអំឡុងេពលមនករបេណ្តញេចញេ បំភត ័ នង ិ ិ បំភយ ិ សកមមភពហង ឹ េទេលើជនជតិេដើមភគតច ទំនស់ដធ ួ េគ ី ែ្លី ដលប៉ះពល់ដល់ពក

េលើ ងកយ

និងករបំភត ័ ិ បំភយ

នង ិ បនេសនើថ

យបំពន ឬ

រ ្ឋ ភប ច រពរេពញេលញ្របឆំងនង ិ លផ្តល់កច ិ ក ឹ ករ យ្រប

េនខណៈេពលែដលសហគមន៍ននែស្វងរកករេ្របើ្របស់សិទធិរបស់ខួ ន ្ល

េដើមប ី

142 ទមទរសិទេធិ លើដស ី ហគមន៍។ ៧២.

េនកនុងេសចក្តស ្ល ី េងកតចុងេ្រកយរបស់ខួ នស្ត ី ពី្របេទសកមពុជ េនកនុងែខមថ ិ ុនឆន ំ ២០១១ គណៈកមមធិករ

សិទក ធិ ុមរ (CRC) បនសំ ែដង “កង្វល់យ៉ងខ្លង ំ អំព្រី គួ ពលរដ្ឋ្រក្រី កេនទ្រី បជុំជន

ករដកហូតសិទធិេលើដីធ្លី េ

139 140 141

រ្របជពលរដ្ឋ នង ិ កុមរ ប់ពន់នក់ ជពេិ សស ្រគួ

កសិករ្របកបរបរកសិកមមខនតតូច

នង ិ សហគមន៍ជនជតេិ ដើមភគតច ិ

រែត ករដេណើ្ត មយកដធ ី ្លី និងករបេណ្តញេចញេ

យបងខំ ពីសំ

រ្របជ

េនែតបន្តរងនូវ

ក់បគ ុ គលមួយចំនន ួ

េសចក្តីសំេរចរបស់ ្រកុម្របឹក សិទធិមនុ ស េលខ ១២/២៥, A/HRC/12/L.18 ចុះៃថងទី ២៨ ែខកញញ ឆន២ ំ ០០៩ កថខ័ណ្ឌទី ៥ (ឃ) េសចក្តីសំេរចរបស់ ្រកុម្របឹក សិទធិមនុ ស េលខ A/HRC/១៨/L.២៥ ចុះៃថងទី២៦ ែខកញញ ឆន២ ំ ០១១ កថខ័ណ្ឌទី ៥ (ង) េសចក្តីសេងកតចុងេ្រកយ របស់គណៈកមមធិករបំបត់ករេរសេអ ើ ើងពូជ

េម

ឆន២ ំ ០១០ កថខ័ណ្ឌទី ១៦៖ “គណៈកមមធិករផ្តល់អនុ

សន៍៖ ្របេទសកមពុជ, CERD/C/KHM/CO/8-13 ចុះៃថងទី១ ែខ

សន៍ថ រដ្ឋភគី្រតូវធនថខ្លួននឹងេធ្វើឲយសេ្រមចបននូ វតុលយភពដ៏្រតឹម្រតូវ

្ល េហយ រ ងករអភវិ ឌ ន៍ និងសិទធិរបស់ ្របជពលរដ្ឋខួ ន ើ ថ ករអភវិ ឌ ន៍េសដ្ឋកិចច មន ិ ្រតូវេធ្វឲ ើ យអន្ត យដល់សិទរធិ បស់ ជន នង ិ ្រកុមងយរងេ្រគះ

ែដល្រតូវបនករពរេ

ករពនយរេពលចំេពះ

យអនុ សញញេនះ។ គណៈកមមធិករ ផ្តល់អនុ

សន៍ផងែដរថ រដ្ឋភគី ្រតូវបេងកើតវធនករករពរសម្រសប ដូចជ ិ

ករេចញផ្តល់សមបទនេនេលើដីែដលមនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចរស់ េន

ចបប់េដើមបន ី ឹងទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី េហើយករអនុ ញញតនូវសមបទន

ែដលពួកេគបនេសនើសុំចុះបញជ ី

ចេធ្វើបន រហូតទល់ ែតមនករពិនិតយ យតំៃល និង សេ្រមចអំពី

ធិ មូហភព នង បញ្ហៃនប័ណ្ណកមមសិទស ិ សិទរធិ បស់ជនជតិេដើមភគតច ិ កនុងករកន់កប់ ករអភវិ ឌ ្រគប់្រគង នង ិ េ្រប្រើ បស់ដីសហគម៍ បនទប់ពី

142

មនករពិេ្រគះេយបល់ និងមនករយល់្រពមជមុនពីពួកេគ “ ។

ដូចគនខងេលើ កថខ័ណ្ឌទី ១៧ “គណៈកមមធក ិ រ ជំរុញឲយរដ្ឋភគី ផ្តល់កច ិ ចករពរេពញេលញចំេពះ្រកុមងយរងេ្រគះ ្របឆំងនង ឹ ករ យ

្រប

រេលើរូបកយ

នង ិ ករគំ មកំែហង

រពួកេគស្វះែស្វងអនុ វត្តសិទធិរបស់ ខួ ន ្ល

សហគមន៍របស់ខួ ្លន។ គណៈកមមធិករ ក៏ជំរុញឲយរដ្ឋភគី នំយកជនេលមើសៃនកររ ំេ

កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង តុ

េដើមបេី ធ្វើឲយ្របព័នធយុត្តិធម៌

មនភពល្អ្របេសើរេឡើង

ករ កនុងករធនដល់ ករេទេ្របើ្របស់ ្របព័ន្ឋតុ

េដម ើ ភគតច ិ ្រសប

មអនុ

ករេ

នង ិ េ

ភបំពនសិទធិមនុស ននេទកត់េទស

រដ្ឋភគី

មចបប់។ េន

្រតូវែតធននូវ្របសិទធភពកន់ែតេ្រចើនេឡើងៃន្របព័នធ

យសមភពស្រមប់ទង ំ អស់ គន

ប់បញចូ លទំង្រកុមជនភគតិច និងជនជតិ

សន៍ទូេទរបស់គណកមមធិករេនះ េលខ ៣១ (ឆន២ ំ ០០៥) ស្តីពី ករទប់

រដ្ឋបល និងករ្រប្រពឹត្តេទ ៃន្របព័នធយុត្តិធម៌្រពហមទណ្ឌ” ។

រពួកេគមនទំនក់ទំនងជមួយដី

ក ត់ករេរសេអ ើ ើងពូជ

សន៍ េនកនុង

38


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ែដលមនអំ

ច”

143

េហយ ្អ កជបេ ើ ឲយមនវធនករផ ិ ើ គណៈកមមធក ិ រេនះបនេសនើថ កមពុជ “បេងកត

ករបេណ្តញេចញ រហូតទល់ែតមនករកំណត់ចបស់

ស់អំពី ភព្រតឹម្រតូវ

្ត ះ

សនននូវ

មចបប់ៃនករទមទរសិទធិេលើដីធ្លី ជ

144 មុនសិន” ។

ខ. ករវវឌ ិ ន៍ជអន្តរជតទ ិ ក់ទងនង ឹ ករទទួលខុស្រតូវខងសិទម ិធ នុស របស់សហ្រគសពណិជជកមម ៧៣.

ចប់

ង ំ ពីរបយករណ៍តំ

ងពិេសស (SRSG) ឆន២ ំ ០០៧ មក មនករវវឌ ិ ន៍ជេ្រចើនេនេលើឆកអន្តរ-

ជតិទក់ទងនង ន ងនឹងកររ ំេ ឹ ភរកិចចរបស់រដ្ឋកុ ងករករពរ្របឆំ

ភសិទធិមនុស េ

យភគទ ី ីបី

ប់ទង ំ វស័ ិ យឯកជន

145 ំ ០១១ ្រកុម្របឹក សិទធិ ផងែដរ និងករទទួលខុស្រតូវរបស់សហ្រគសពណិជជកមម។ េនៃថងទី១៦ ែខមថ ិ ុន ឆន២ មនុស របស់អងគករសហ្របជជតិ បនអនុមត ័ ជឯកចឆន ័ នូវេគលករណ៍ែណនំសី ព ្ត ធ ធិ នុស ៖ ករ ី ុរៈកច ិ ច នង ិ សិទម អនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌរបស់អងគករសហ្របជជតិសី ព ្ត ី “ករករពរ ករេគរព និងករេ ករណ៍េនះ មន ិ ែមនជឯក តៃម្លជបទ ្ឋ ន

ះ្រ

146 យ”។ េទះបីជេគល-

រភជប់កតព្វកិចចផូ វចបប់ ្ល ក្តី ក៏ករអនុមត ័ េនះបនបេងកើតេគលករណ៍ែណនំ ែដលមន

កល ស្រមប់ករករពរ នង ិ ករេ

ះ្រ

និភយ ័ ៃនផលប៉ះពល់អវជជ ធិ នុស ពក់ ិ មនេលើសិទម

147 ព័នធនឹងសកមមភពរបស់ធុរកច ិ ច។

143 144

េសចក្តីសេងកតចុងេ្រកយៃនគណៈកមមធិករសិទធិកុមរ៖ ្របេទសកមពុជ, CRC/C/KHM/CO/2 ចុះៃថងទី២០ ែខមថ ំ ០១១ កថខ័ណ្ឌទី ិ ុ ន ឆន២

៦១។

ដូចគនខងេលើ កថខ័ណ្ឌទី ៦២ “គណៈកមមធិករ ជ្រមុញឲយរដ្ឋភគី បេងកើតបទ ្ឋ នថនក់ជតិមយ ួ េដើមបផ ី ្អ កករបេណ្តញេចញជបេ

្ត ះ

សនន រង់ចរំ ហូតដល់ មនករសេ្រមចអំពីភព្រសបចបប់ៃនករទមទរសិទធិដីធ្លី ្រតូវបនេធ្វើេឡើង។ គណៈកមមធិករ ជ្រមុញឲយរដ្ឋភគី ធន

ផងែដរថ ្រកុម្រគួ

រ ្រពមទំងកូនៗរបស់ ពួកេគ មន ិ ្រតូវក្លយជជនគមនផទះសែមបង ែដលប

ឯកជន នង ិ ករអភវិ ឌ ន៍ េនះេឡើយ។ គណៈកមមធក ិ រ ផ្តល់អនុ យករណ៍ពេិ សសស្តីពី

145

A/HRC/7/42)”។

្ត លមកពីករបេណ្តញេចញ ស្រមប់សកមមភព

សន៍ថ រដ្ឋភគគ ី ួរអនុ វត្តឲយបនេពញេលញនូ វ អនុ

សន៍ននរបស់អនក

ថ នករណ៍សិទម ធិ នុស េនកមពុជ ទក់ទិននង ធិ ីធ្លី នង ឹ ករទទួលបនសិទដ ិ ជីវភពរស់ េនសមរមយ (A/HRC/4/36 នង ិ

មុនករអភវិ ឌ ន៍នូវេគលករណ៍េនះ េ

កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិ បនេធ្វើករជួបជុំជសកលេ

Global Compact) េនឆន ំ ២០០០ ជេវទិករសកលមួយែដលេកះ្របជុំអនកជំនួញទំង

យសម័្រគចត ួ (Voluntary ិ ្តមយ

យ ជមួយភនក់ងរអងគករសហ្របជជតិ វស័ ិ យ

ករងរ និងអងគករសងគមសុី វល ិ កនុងករគំ្រទេលើ សិទធិមនុស ករងរ បរ ិ ថ ន និង្របយុទធ្របឆំងអំេពើពុករលួ យ។ េនឆន ំ ២០០៥ គណៈ ំ ួសេ យ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស េនឆន២ កមមករសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ (ែដល្រតូវបនជន ំ ០០៦) បនែតង ង ំ តំ ងពិេសសៃន េ

កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតម ួ រូប ឲយទទួលបនទុកសិទម ធិ នុស ិ យ

ែដលេ

146

ជីវកមមពក់ពន ័ ធនឹងសិទធិមនុ ស និងអំពីតួនទីរបស់រដ្ឋផងែដរ ។

ជីវកមមឆ្លងែដន នង ិ សហ្រគសពណិជជកមម ដៃទេទៀត

យបំភ្លអ ឺ ំពី បទ ្ឋ នៃនករទទួលខុស្រតូវ និងគណេនយយភព របស់

សូ មេមល េសចក្តីសំេរចរបស់ ្រកុម្របឹក សិទម ធិ នុ ស A/HRC/17/L.1/Rev.1 ចុះៃថងទ១ ំ ០១១។ េគលករណ៍ែណនំសី ព ្ត ី ើ ី ៥ ែខមថ ិ ុន ឆន២ ធុរកច ិ ច

147

ក្រតូវបនផ្តល់ឲយនូ វអណត្តិករងរ កនុងករកំណត់ នង ិ ្រ

នង ិ

នង ធិ នុស ិ សិទម

A/HRC/17/ 31,

ចរក

មនភជប់េនកនុងឧបសមពន ័ ធៃនរបយករណ៍ឆន ំ

២០១១

របស់តំ

ងពិេសស

ក់ជូន្រកុម្របក ធិ នុ ស ឹ សិទម

នបនេនេគហទំពរ័ ៖ http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ docs/17session/A.HRC.17.31_en.pdf

ករយល័ យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទ ធិ នុស ្របចំកមពុជ បនេបះពុមពផ យ “េគលករណ៍ែណនំសី ព ្ត ី ធុរកច ិ ិ ទួលបនទុកសិទម ិ ច និ ង សិទម ធិ នុ ស ៖ ករអនុវត្ត្រកបខណ្ឌអងគករសហ្របជជតិសី ព ្ត ី ‘ករករពរ ករេគរព នង ិ ដំេ

ែខមរ និងភ

អង់េគ្លស េហើយែដល

ះ្រ

យ’” េនែខធនូ ឆន២ ំ ០១១ មនទំងជ

ចរកបនេនេគហទំពរ័ ៖ http://cambodia.ohchr.org/ WebDOCs/DocPublications/Business-and

និង http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocPublications/ Business-and-HR-Guidelines/Business%20and%20 Human%20Rights_Khmer.pdf. -HR-Guidelines/Business%20and%20Human%20Rights_English.pdf

39


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 148 េគលករណ៍ែណនំេនះ មនចំនន ួ ៣១ បទ ្ឋ ន

៧៤.

អងគករសហ្របជជតស ្ត ី “ករករពរ ករេគរព នង ិ ីព ិ ករេ ទទួល

គ ល់កតព្វកិចច្រ

គំ្រទដល់ករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌេគលនេយបយរបស់ ះ្រ

បទ ្ឋ នទំងេនះ មនមូល ្ឋ នេលើករ

ប់របស់រដ្ឋ កនុងករេគរព ករករពរ និងករបំេពញសិទធិមនុស និងេសរភពជមូ ល ្ឋ ន។ ី

្រស័យេហតុេនះ បទ ្ឋ នស្តីពធ ធិ នុស ពក់ពន ័ ្ឋេ ី ុរៈកច ិ ច នង ិ សិទម

ចិត្ត

149 យ”។

យផទល់េទនង ឹ ្របេទសកមពុជ

មរយៈករេប្តជញ

មចបប់អន្តរជតិ និងចបប់ជតិរបស់ខួ ន។ ្ល េគលករណ៍ែណនំេនះ អនុវត្តចំពះសហ្រគសពណិជជកមម ទំង

សហ្រគសឆ្លងែដន និងទំងសហ្រគសដៃទេផ ងេទៀត េ

យមន ិ យ ទី ិ គិតពទ ី ំហំ វស័

ង ំ កមមសិទធិ និងរចនសមពន ័ ធ

័ ធនង េឡយ ឹ សមបទនដេី នកមពុជ (រដ្ឋមចស់ផទះ) ើ ។ ដូេចនះ សហ្រគសទំងអស់ ែដលពក់ពន

សហ្រគសពណិជជកមម មកពីបរេទសផង (រដ្ឋ

ម)ី មនករទទួលខុស្រតូវកនុងករករពរ្របឆំងនឹងកររ ំេ

មនុស ។ ៧៥.

ប់ទង ំ ្របតប ិ ត្តក ិ ររបស់

ភសិទធិ-

្រតូវបនបេងកត ើ េឡង ើ កនុងឆន ំ ២០១១

្រកុមករងរថមរី បស់អងគករសហ្របជជតែិ ផនកធុរៈកច ធិ នុស ិ ច នង ិ សិទម

េដើមបទ ័ េគលករណ៍េនះបនឈនេទដល់កររួមបញជូ ល ី ទួលភរៈកិចចេលើកកំពស់េគលករណ៍ែណនំេនះ ករអនុមត គនែតមួយនូវបទ ្ឋ ន និងគំនិតផ្តួចេផ្តើមសកលស្តីពី ធុរៈកិចច និងសិទធិមនុស រួមមន បទ ្ឋ នរបស់

េសចក្តែី ណនំសី ព ្ត ក ី រទទួលខុស្រតូវរបស់

ជវី កមម

ៃនអងគករបទ ្ឋ នអន្តរជតិ

គ្លបលកំែផក (UN Global Compact) នង ិ របស់

148

ទំងេនះជផលិតផលៃនករ្រ

េគលករណ៍ែណនំសី ព ្ត ី

(ISO)

សហ្រគសពហុជតៃិ នអងគករសហ្របតប ិ ត្តក ិ រ នង ិ អភវិ ឌ ន៍េសដ្ឋកច ិ ច (OECD)

្រកបខ័ណ្ឌនរិ ន្តរភពរបស់យូអន ិ 150 មបទ ្ឋ នដៃទេទៀត។

ជវី កមមហរិ ញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) កនុងចំេ

វ្រជវ នង ិ ករពិេ្រគះេយបល់ទូលំទូ

ថ ប័ននន ដូចជ

យរយៈេពល ៦ ឆន ំ ែដលមនករចូ លរួមពរី ្ឋ ភប ិ ល សហ្រគស

ពណិជជកមម នង បុគគល នង ិ ិ ិេយគន ិ សមគមពណិជជកមម អងគករសងគមសុី វល ិ សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ និងវន ិ ។ េសចក្តស ី េងខបៃន ចរកបនពីកុ នងបញជ ី ៃនរបយករណ៍របស់តំ

ករពិេ្រគះេយបល់

មនុស

និង

ជីវកមមឆ្លងែដន

និង

ងពិេសសេ

សហ្រគសពណិជជកមមដៃទេទៀត

កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិ

្រ

្ត ចរយ

ចន

៉ ក់គី

(John

http://www.ohchr.org/EN/Issues/TransnationalCorporations/ Pages/Reports.aspx ។ របយករណ៍េនះ គូ សបញជក់អំពី ដំ ទំង

ក់កលទំងេនះ និងបង្ហញអំពីរេបៀប ឬមេធយបយ ែដលធុរកិចច

សិទធិមនុ ស និងកត់បនថយ

និភយ ័ ែដលប

ចយល់ ដឹង និងបង្ហញេទកន់អនកដៃទថ ខ្លួនេគរព

្ត លមកពី ឬករចូលរួមចំែណកេធ្វើឲយមនទុកខេទសដល់សិទធិមនុស ។ របយករណ៍េនះ ក៏មន

ែចងអំពីអ្វីែដលទំងរដ្ឋ និងសហ្រគសពណិជជកមម ្រតូវ្របតិបត្តិ េដើមបប ី េងកើនលទធភពៃនករទទួលបនដំេ ស្រមប់បុគគលទំង

មនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិ

សហ្រគសពណិជជកមម

រួមមន

ះ្រ

ជនរងេ្រគះែដលទទួលរងកររ ំេ

150

យ” ្រតូវបន

្វ គមន៍ជឯកចឆន ័ ច េនឆន២ ំ ០០៨ េ

១)-ភរកិចចរបស់ រដ្ឋកុ ងករករពរទប់ ន ទល់ នឹងកររ ំេ

ផលប៉ះពល់អវជជ ិ មនៃនសកមមភពរបស់ពួកេគ។

និង

ភបំពនពីធុរកិចច ទំង

យ្រតឹម្រតូវ េជៀស ងកររ ំេ

ភសិទធិមនុ ស េ

ម្របព័នធតុ

ករ និងេ្រក្របព័នធតុ ងពិេសសេ

យ្របសិទធភព

យ្រកុម្របឹក សិទធិ

យភគីទី៣

ះ្រ

ប់ទង ំ

ជីវកមម កនុងករេគរព

ភសិទធិននរបស់អនកដៃទ និងេ

៣)-េសចក្តី្រតូវករឲយមននូ វករទទួលបនដំេ

យ៖” ្រកបខ័ណ្ឌស្រមប់ធុរកច ធិ នុ ស , របយករណ៍តំ ិ ច នង ិ សិទម

បនទុកសិទធិមនុស និង

យ្របកបេ

័ ។ ២)-ករទទួលខុ ស្រតូវរបស់ មរយៈ េគលនេយបយ បទបបញញ ត្តច ិ ច ិ បប់ និងករវន ិ ឆយ

សិទធិមនុ ស ែដលមនន័យថ សហ្រគសពណិជជកមម្រតូវ្រប្រពឹត្តេ

ះ្រ

ះ្រ

ែដលបនទទួលរងទុកខេទស។

្រកបខ័ណ្ឌេគលនេយបយ “ករករពរ ករេគរព និងដំេ

ដំេ

ក់កល

យ ែដលរដ្ឋ្រតូវចត់វធនករ េដើមបេី លើកកមពស់ករេគរពសិទម ធិ នុ ស របស់ធុរកិចច ផ្តល់បទ ្ឋ នស្រមប់ៃដគូននេនកនុងករឃ្លេំ មល ិ ើ

និង យតៃម្លអំពីដំ

149

Ruggie)៖

ះ្រ

យកន់ែត្របេសើរេឡើងចំេពះ

ករ។ សូ មេមល ើ “ករករពរ ករេគរព និង

កអគគេលខធក ិ រអងគករសហ្របជជតិ ទទួល

ជីវកមមឆ្លងែដន និងសហ្រគសពណិជជកមមដៃទេទៀត (A/HRC/8/5) និងេសចក្តីសេងខបៃន កិចចចរចៃន ៃដគូពហុ ភគី

៥ភគី (Five Multi-Stakeholders Negotiations) (A/HRC/8/5/Add.1) ចុ ះៃថងទី២៣ ែខេម

ឆន២ ំ ០០៨។

របយករណ៍របស់ ្រកុមករងរអងគករសហ្របជជតទ ធិ នុ ស A/HRC/20/29 ចុះៃថងទ១ ិ ទួលបនទុកខងធុ រកច ិ ច នង ិ សិទម ី ០ ែខេម

ឆន២ ំ ០១២

សូ មេមល ើ េគហទំពរ័ ៖ http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.20.29_AEV.pdf.

40


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ៧៦.

េគលនេយបយឆន ំ ២០១១ របស់

សងគម នង ិ បរ ិ ថ ន ទទួល

គ ល់ “ករយល់ជរួមជអន្តរជតម ួ បនេលច្រតែដតេឡង ិ យឯកជន មន ិ យ ើ ែដលថ វស័

ករទទួលខុស្រតូវកនុងករេគរពសិទធិមនុស ” 151 យបំពនផងែដរ។

ករបេណ្តញេចញេ

ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) និងបទ ្ឋ ន្របតប ្ត ីនិរន្តរភព ិ ត្តិសី ព

ប់ទង ំ ករពយយមជួយបិទភជត ិ ចេន្លះ្របេ

េហយ ើ េនេពលថមីៗបំផុតេនះ សមគម្របជជតិ

ំ ង មេគលេរឿងដប ូ េ

បន្របកសថ ករសិក

ងខងករករពរ្របឆំងនឹង សុី

េគនយ៍ (

៊ ន)

យគណៈកមមករអន្តររ ្ឋ ភប ្ត ីសិទធិមនុស ខ្លួននឹងេផ្តតជ ី ីព ិ លថមស

ធិ នុស កនុងលកខណៈមួយែដល្រសបទំង្រសុងេទនង សំ ខន់េលើវស័ ិ យធុរៈកច ិ ច នង ិ សិទម ឹ ្រកបខ័ណ្ឌអងគករសហ្របជជតិ 152 ជពិេសសេគលករណ៍ែណនំេនះ។ បណុ ំ្ត ៃនបទ ្ឋ នទំងេនះ អនុវត្តេ

យផទល់ចំេពះបរបទកមព ិ ុ ជ ជពិេសស

ចំេពះសហ្រគសពណិជជកមមដេ៏ ្រចើនសន្ឋឹកសន្ឋប់ ( ប់ទង ំ សហ្រគសជតិ និងអន្តរជតិ និងសហ្រគសទំង

153 ែដលរដ្ឋ្រគប់្រគងមួយែផនក ឬទំងមូល) ែដលពក់ពន ័ ធនង ី ឹ សមបទនដ។

គ. បទ ្ឋ នអន្តរជតិ ស្រមប់ករបងករ នង ិ ករេ ៧៧.

ះ្រ

យផលប៉ះពល់សិទម ិធ នុស

មនបទ ្ឋ នេ្រចន ើ អេនក ែដលែចងអំពក ី តព្វកច ិ ចចបប់អន្តរជតរិ បស់រដ្ឋននកនុងករេ

ះ្រ

យេហតុបះ៉ ពល់

154 មនបទ ្ឋ នមួយចំនន ួ ផងែដរ ទក់ទងនឹងអំេពើពុករលួ យ និងសិទធិទទួលបនព័តម ៌ ន និង សងគម និងបរ ិ ថ ន។

151

សូ មេមល ើ

ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) “បចចុបបននភពៃនេគលនេយបយ និងបទ ្ឋ នអនុវត្តសី ព ្ត ី និរន្តរភពបរ ិ ថ ន និងសងគម និង

េគលនេយបយស្តីពីករទទួលបនព័តម ៌ ន

របស់

ឆន២ ំ ០១២ កថខ័ណ្ឌទី៩ ស្តីពីធុរកិចច និង

ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ” ែខេម

សិទធិមនុ ស ៖ “មនករេលចេឡើងនូ វករ្រពមេ្រព ងគនជឯកចឆន ័ ទជលកខណៈអន្តរជតិមយ ួ ថ វស័ ិ យឯកជន ្រតូវមនករទទួលខុ ស្រតូវកនុងករ

េគរពសិទម ធិ នុ ស ។

ជីវកមមជេ្រចន ើ មន ិ ថជអតថ ិ ិជន ឬមន ិ ែមនជអតថ ិ ិជន របស់

ជីវកមមហរិ ញញ វតថុអន្តរជតិ កន់ែតទទួល

េឡើងៗអំពីភពសំ ខន់ៃនករេធ្វើសមហរណកមមកន់ែតខ្លង ំ េឡើងនូ វសិទធិមនុស ែដលពក់ព័ន្ឋនឹងធុរកិចច

្រតូវរបស់ខួ ន។ ្ល េគលនេយបយនិរន្តរភពបចចុបបននកមម បនេសនើេឡើងថ គ ល់យ៉ងចបស់

េទកនុងសកមមភពៃនករអនុវត្ត្រតឹម

ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ បន្តពឹងែផ្អកេលើបទ ្ឋ នអនុ វត្ត ែដល្រគប

ដណ្តប់យ៉ងេពញេលញេលើបញ្ហសិទធិមនុស ែដលពក់ពន ័ ្ឋេទនឹងធុរកិចច។ េទះជយ៉ងេនះក្តី

ផងែដរ ឲយមនករទទួល

ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ ក៍បន

ស់អំពី ករទទួលខុ ស្រតូវរបស់ វស័ ធិ នុ ស នង ិ យឯកជន េនកនុងករេគរពសិទម ិ ទទួល

ចមនភពសម្រសបស្រមប់អតិថិជនរបស់ខួ ន ្ល េនកនុងករ្របតិបត្តិនីតិវធ ិ ីដ្រ៏ តឹម្រតូវជបែនថមេទៀត េនកនុងកលៈេទសៈៃនករមន

ខពស់មយ ួ ចំនួន។ មនភពខ្វះចេន្លះជក់ េ

152

យបំពន

កំណត់សំគល់េ សិទធិមនុ ស របស់

153

យេ

៉ ហ្វិនឌី ដយមន ី (Rafendi Djamin) តំ

៊ ន នេវទិក

និភយ ័

ថ ប័នពណិជជកមមទង ំ យ

CO/8-13 កថខ័ណ្ឌទី១៧ ។ បែនថមេលើកតព្វកិចចទង ំ

្រស្តេនះ នង ិ េលើភ

ជក់

ក់មយ ួ ”។

ងរបស់្របេទសឥណូ ្ឌ េនសុី េនគណៈកមមករអន្តររ ្ឋ ភប ិ ល ស្តីពី

សុី ប៉សុី ហិក ្វ ៃនសននិសីទថនក់តំបន់ៃនវទយ ិ

ឆន២ ំ ០១១ េនទី្រកុងេសអ៊ូល កូ េរខងតប ៉ ូង។

ជីវកមមរបស់ខួ ន ្ល េ

154

គ ល់ថ

ក់មយ ួ ចំនួន េនកនុងបទ ្ឋ នអនុវត្តនេពលបចចុបបនន ដូចជ ករជួញដូរមនុ ស ករបេណ្តញេចញ

មនករកត់សំគល់ ផងែដរថ គណៈកមមធិករបំបត់ករេរសេអ ើ ើងពូជ

ទឹកចិត្តដល់

ក់សំេណើ

និង សិទទ ធិ ទួលបនមរតកវបបធម៌របស់ សហគមន៍ ្រតូវបនបំេពញចូ លេទកនុងបទ ្ឋ នអនុវត្តែដលបនេសនើេឡង ើ េនះេហើយ។

ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ បនេធ្វើករជមួយម្រន្តី នង ិ ី ិ អនក្រគប់្រគងធនគរ េដើមបអ ី ភវិ ឌ ន៍វធ

១១-១៣ ែខតុ

គ ល់េ្រចើន

ថ នសិទធិមនុស ថនក់ជតិ ស្តីពីធុរកិចច និងសិទធិមនុ ស េនៃថងទី

សន៍ េនកនុងេសចក្តីសេងកតចុងេ្រកយរបស់ ខួ ្លនឆន ំ ២០១០ បនេលើក

យែដលពក់ពន ័ ធនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច “េធ្វើករពិចរ

េទេលើករទទួលខុ ស្រតូវែផនកសងគម ចំេពះ

រែត ទក់ទងជមួយនង CERD/C/KHM/ ឹ សិទធិ នង ិ សុ ខុមលភពរបស់ ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន”។ សូ មេមល ើ

យែដលមនែចងេនកនុង្រកបខណ្ឌសិទម ធិ នុ ស អន្តរជតិ

េសចក្តេី យងនន

អន្តរជតិ ឧទហរណ៍ អនុសញញស្តីពីជវី ច្រមុះ ែដល្របេទសកមពុជ បនយល់្រពមេនឆន ំ ១៩៩៥។ ម្រ ួ និងម្រ ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិមយ

ចរកបនេនកនុងចបប់បរ ិ ថ ន

៨ ្រគបដណ្តប់េលើ ករបេងកើត

១៤ ្រគបដណ្តប់េលើករ យតៃម្លពីផលប៉ះពល់ និងករកត់បនថយផលប៉ះពល់ អវជជ ិ មន ។

41


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 តម្លភពេ

155 យចំៗ។ មយ៉ងវញេទៀត េ្រកមកតព្វកច ំ អស់្រតូវអនុវត្តេគល ិ ិ ចអន្តរជតិ សហ្រគសពណិជជកមមទង

ករណ៍ៃន “ករយកចិត្តទុក ្រ

ក់្រតឹម្រតូវ” ែដល្រតូវកំណត់ បងករ កត់បនថយ និងបង្ហញពីភព្រតឹម្រតូវកនុងករេ

156 មន យផលប៉ះពល់អវជជ ្ល ិ មនរបស់ខួ នេទេល ិ ្រតឹមែតសហ្រគសពណិជជកមមេទ ែដល្រតូវមនករ ើ សិទធិមនុស ។

ទទួលខុស្រតូវេនះ ប៉ែុ ន្តរដ្ឋនន្រតូវបនត្រមូវឲយករពរ្របឆំងនង ឹ កររ ំេ

ភបំពន

មរយៈេគលនេយបយ នង ិ

បទបញញ ត្តិែដលមន្របសិទធភពទក់ទងនឹងសកមមភពរបស់ធុរកិចច។ ដូចបនកត់សំគល់ពីខងេដើម រដ្ឋទង ំ ភសិទធិមនុស ពីសំ

ភរកិចចករពរ្របឆំងនឹងកររ ំេ

របស់ខួ ន។ ្ល េលើសពេី នះេទៀត រដ្ឋនន ្រតូវបនត្រមូវេ

យ មន

ក់ភគីទីបីេនកនុង្របេទស ឬ តំបន់ែដលសថិតកនុងែដនសមតថកិចច

យកតព្វកច ិ ចអន្តរជតឲ ិ យេធ្វក ើ រ្រតួតពន ិ ត ិ យឲយបន្រគប់្រគន់ េន

157 េពលចុះកិចចសនយជមួយ ឬ េធ្វើចបប់ស្រមប់សហ្រគសពណិជជកមមេផ ងៗ។ ៧៨.

កិចចដំេណើរករស្រមប់ទង ំ រដ្ឋ និងសហ្រគសពណិជជកមម គួរបញចូ លនូវ ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់សិទធិមនុស

ជក់ែស្តង និងែដល

ចេកើតមន ករ

េឆ្លើយតប និងករសនទនគនអំពីរេបៀបេ

ក់បញចូ ល និងចត់វធនករេទេល ិ ើ បញ្ហែដលបនរកេឃើញ ករ

ះ្រ

ន ករ

158 យផលប៉ះពល់។ ករ យតៃម្លេនះអនុវត្តទង ំ អស់ ទំងចំេពះគេ្រមង

ែដលរដ្ឋជអនក្របតប ួ ្របតប ិ ត្តក ិ រ ទំងគេ្រមងែដលអនកផ្តល់ជំនយ ិ ត្តក ិ រ នង ិ ទំងចំេពះសហ្រគសពណិជជកមមេផ ងៗ េ

យមន ិ គត ិ ពទ ី ំហំ (េទះជ ជ

ជីវកមមឆង ្ល ែដន

រចនសមពន ័ ធ សិទធិកមមសិទធិ ឬ ្របេទសែដល

កនុងបរបទៃនសមបទនដ ី េគ ិ

ពេិ ្រគះេយបល់្របកបេ ៧៩.

ចសំ េ

ជីវកមមពហុជតិ ឬ សហ្រគសខនតតូច ឬ ខនតមធយម) វស័ ិ យ

ជីវកមម ឬ សហ្រគសេនះ

ង ំ េន ឬ េធ្វើ្របតិបត្តិករ (កមពុជ ឬបរេទស)។

យផទល់ដល់ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នង ័ ធនង ិ សងគម ករ យតៃម្លពក់ពន ឹ ករ

យអតថនយ ័ អំពីផលែដល

ចប៉ះពល់ដល់្រកុម នង ័ ដ ធ ៃទេផ ងេទៀត។ ិ អនកពក់ពន

មយ៉ងវញេទៀត ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ គួរែតជដំេណើរករមួយែដលមនករចូលរួម េហយ ិ ើ ករេធ្វើែផនករ

អភវិ ឌ ន៍េទៀតេ

ធន៍

គួរែតរួមបញចូ លបុគល គ ទំង

យែដលនឹងរងផលប៉ះពល់។

ទំងកតិកសញញអន្តរជតិសី ព ្ត ី

ធិ េយបល (ICCPR) នង ្ត ី សិទេធិ សដ្ឋកច សិទធព ិ លរដ្ឋ នង ិ សិទន ិ កតក ិ សញញអន្តរជតស ិ ិព ិ ច សងគមកច ិ ច នង ិ វបបធម៌

(ICESCR) ទទួល េ

គ ល់សិទធិបគ ុ គល និង្របជជន្រគប់រប ូ កនុងករ “បន្តករអភវិ ឌ ន៍េសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌របស់ខួ ន ្ល

159 បេងកើតនូវមូល ្ឋ នស្រមប់ករចូលរួម យេសរ”។ ្ត ី សិទអ ធិ ភវិ ឌ ន៍ ី េសចក្ត្រី បកសរបស់អងគករសហ្របជជតស ិ ីព

និងករពិេ្រគះេយបល់កុ ងដ ន ំេណើរករអភវិ ឌ ន៍ ែដល្រតូវបនបំេពញបែនថម េ

យែចងេយងកនុងេសចក្តី្របកសរបស់

អងគករសហ្របជជតស ្ត ស ធិ នជតេិ ដម ែដលេលើកកំពស់ករយល់្រពមេ ើ ភគតច ិ ីព ី ិ ទជ ិ

155

157 158 159

យមន

សនធិសញញ្របឆំងអំេពើពុករលួ យរបស់ អងគករសហ្របជជតិ ែដល ជរ ្ឋ ភប ំ ០០៧ ិ លកមពុជ បនផ្តល់ករយល់្រពមកលពីែខកញញ ឆន២ ជឧទហរណ៍ ករេរៀប ប់អំពីលកខខណ្ឌត្រមូវនូវកររ យករណ៍ជ

156

យេសរជមុ ន នង ី ិ េ

ែដលមនកំណត់េនកនុងម្រ

១៣។

ធរណៈ ែដលមនកំណត់េនកនុងម្រ

១០ នង ិ ករចូលរួមរបស់ សងគម

េគលករណ៍ែណនំសី ព ្ត ី ធុរកិចច និងសិទធិមនុ ស កថខ័ណ្ឌទី ១៧ ដល់ កថខ័ណ្ឌទី ២៤។ ដូចគនខងេលើ ម្រ

៥។

ដូចគនខងេលើ ម្រ

១៧។

េសចក្តស ំ ៩៨៦ ម្រ ី ំ េរចចត ិ ្តរបស់អងគករសហ្របជជតិ A/RES/41/128 ចុះៃថងទ៤ ី ែខធនូ ឆន១

រ ំែលក និងទទួលផលពីករអភវិ ឌ ន៍េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច វបបធម៌ និង នេយបយ“។

១ ែចងថ “ជន្រគប់រប ូ មនសិទច ធិ ូ លរួមែចក

42


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 160 ព័តម ៌ ន្រគប់្រគន់។ ភ

េនះ ្រតូវបនបញជូ លេទកនុងបទ ្ឋ នអន្តរជតដ ិ ៃទេទៀត ឧទហរណ៍ េគលនេយបយ

បចចុបបននកមម ឆន ំ ២០១១ របស់

ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) និងបទ ្ឋ ន្របតិបត្តិសី ព ្ត ីនិរន្តរភពសងគម និង

161 បរ ិ ថ ន។ ៨០.

េ្រកពក ធិ នុស អន្តរជតរិ បស់រដ្ឋ នង ី តព្វកច ិ ចសិទម ិ សហ្រគសពណិជជកមម មនេហតុផលជក់ែស្តង េហតុផល

ខង្របតិបត្តិករ

និងភស្តុភ

ស្រមប់កររួមបញចូ លលកខខណ្ឌត្រមូវទំងេនះេទកនុងសកមមភពពណិជជកមម

និងករ

្ល និង អភវិ ឌ ន៍ េហយ ើ រ ្ឋ ភប ិ លជេ្រចើនបនបញចូ លបទ ្ឋ នទំងេនះ េទកនុងេគលនេយបយ និងចបប់ជតិរបស់ខួ ន 162 មន្រកុមហ៊ុនជេ្រចើន ក៏បនបញចូ លបទ ្ឋ នទំងេនះេទកនុងបទ ្ឋ ន្របតិបត្តិកររបស់ខួ នផងែដរ។ ្ល

V.

ទដ ្ឋ ពទូេទៃនសមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ភ ិ ច នង ិ សមបទនដៃទេទៀតេនកមពុជ

ក. ចំនន ួ ផ្លូវករៃនសមបទនដេី សដ្ឋកច ្ឋ ពទូេទ) ី ៃទេទៀតែដលបនផ្តល់ (ទដ ិ ច នង ិ សមបទនដដ ិ ភ ៨១.

េយង

មសថិតផ ្ល ឆន ំ ១៩៩៨ ិ ូ វករែដលមនស្រមប់

កនុងេនះមនៃផទដី ៦,៥

នហិក

163 បេងកន ើ ផលបនគួរសម។

ជដីែដល

េលើៃផទដស ី រុប ១៨,១

ដ ំ ុះបន និងៃផទដីរហូតដល់ ២,៧

ួ សមបទនដេី សដ្ឋកច ចំនន ិ ច ប់ទង ំ

នហិក

របស់កមពុជ ែដល ជដីែដល

ែដលបន យបញជ ី េឈមះកនុងរបយករណ៍តំ

ទំងពីរកន្លងមក បនែផ្អកេលើពត ័ ម ៌ នផ្លូវករពី្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន

្របភពព័តម ៌ នផ្លូវករេផ ងេទៀត

នហក ិ

ជញធរមូល ្ឋ នផងែដរ។ របយករណ៍តំ

ចបងក

ងពេិ សស

ទ ្រកុម្របក ឹ អភវិ ឌ ន៍កមពុជ ងពេិ សសឆន ំ ២០០៤ បន

័ យល់្រពមេនកនុង ១៣ េខត្ត។ យបញជ ី េឈមះសមបទនដីេសដ្ឋកច ួ ៦៤ ែដលបនផ្តល់ ឬ ែដលបនអនុមត ិ ច ចំនន

ែផ្អកេលើពត ័ ម ៌ នពី្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន

ទ ែដលបនផ្តល់ជូនេនេដើមឆន២ ំ ០០៧ បង្ហញថ ចប់ពី ឆន ំ

ួ ៩៧ កនុង ១៦ េខត្ត/្រកុង។ កនុងេនះ ១៩៩២ ដល់ែខធនូ ឆន ំ ២០០៦ រ ្ឋ ភប ិ ច ចំនន ិ លបនផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកច

មនសមបទនចំនន ួ ៩ ែដលគណៈរដ្ឋម្រន្តប ី នឯកភពជេគលករណ៍ ែដល្រគប់ដណ្តប់េលើៃផទដី ៦៤.២០៨ ហក ិ របយករណ៍តំ

160 161 162

ងពិេសសឆន ំ ២០០៧ បន យបញជ ី េឈមះសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ចំនន ួ ៥៩ គិត្រតឹមៃថងទី ៣១ ែខធនូ

េសចក្តី្របកសអងគករសហ្របជជតិសី ព ្ត ីសិទធិជនជតិេដើមភគតិច (UNDRIP) ម្រ

សូ មេមល ្ត ីករយល់្រពមេ ើ Oxfam េគលករណ៍ែណនំសី ព

៣២ (២)។ ស្រមប់ករែណនំករអនុវត្តជក់ែស្តង

យេសរ ី និងបន្របប់ឲយដឹងជមុន ចុះៃថងទី២៧ ែខកកក

ឆន២ ំ ០១0។

ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) បទ ្ឋ នអនុ វត្ត ចំណុចទី ៧។ ស្រមប់េសចក្តីអ ថ ធិបបយស្តីពី អតថ្របេយជន៍ៃនេគលនេយបយសិទធិមនុ ស ស្រមប់ធុរកិចច សូ មេមល ើ មជឈមណ្ឌលធនធនធុ រកិចច និងសិទធិ មនុស

“េសចក្តីអ ថ ធិបបយស្តីពីេគលនេយបយសិទធិមនុស ”

Portal/Policies/Commentaries

េនេគហទំពរ័ ៖

េហយ ើ ចំេពះបញជ ី េឈមះ្រកុមហ៊ុន

ែដលបន

http://www.business-humanrights.org/ToolsGuidance ក់បញចូ លសិទម ធិ នុ ស េទកនុងេសចក្តែី ថ្លងករណ៍របស់ខួ ្លន

សូ មេមល “េសចក្តីែថ្លងករណ៍េគលនេយបយរបស់្រកុមហ៊ុនស្តីពីសិទធិមនុ ស ” េនេលើេគហទំពរ័ ៖ http://www.business-humanrights.org/ ើ

Documents/Policies. ស្រមប់បញជ ី េឈមះ្រកុមហ៊ុនែដលជសមជិកៃនកិចចផួ ្តចេផ្តើមជសកលស្តីពីសិទ្ឋិមនុ ស (Global Business Initiative on

Human Rights) សូ មេមល ើ េគហទំពរ័ ៖ http://www.global-business-initiative .org/ Members.html ។ កនុងចំេ

យ៉ងេ

163

្រកុមហ៊ុន Novo Nordisk, និង ្រកុមហ៊ុន Total ែដល្របតិបត្តិករេនកមពុជ។ សូ មេមល ិ ើ វទយ

មសមជិកទំងអស់េនះ

ស់ មន្រកុមហ៊ុ ន Chevron, ្រកុមហ៊ុ ន Sime Darby, ្រកុមហ៊ុ ន General Electric, ្រកុមហ៊ុន Unilever, ្រកុមហ៊ុន Coca Cola, ថ នជតិសិ ត ថ ិ ជេំ រឿន្របជពលរដ្ឋទូេទេនកមពុជ ឆន១ ំ ៩៩៨

ធនធនអភវិ ឌ ន៍កមពុជ ករសិក ្រ

ចំនួនសរុបបេ ្ត ះ សននៃន្របជពលរដ្ឋ ទំពរ័ ៣។ វទយ ិ

័ ចុះៃថងទី១៩ ែខតុ វ្រជវអំពី ករកន់កប់ដីធី្លេនកមពុជ៖ បចចុបបននភពៃនទិនននយ

បនបញជក់ថ មនដីកសិកមម ទំហំ ៣,៩

ន ហិក

ថន

ឆន២ ំ ០០១

43


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ឆន២ ំ ០០៦ (កិចចសនយសមបទនជេ្រចើន ្រតូវបនលុ បេចល ចប់ពីឆន១ ំ ៩៩២ ដល់ចុងឆន ំ ២០០៦) ែដល្រគបដណ្តប់

េលើៃផទដីទំហំ ៩៤៣.០៦៩ ហក ិ ៨២.

កនុង ១៥ េខត្ត។

ទិនននយ ័ ផ្លូវករែដលមនជ

្រកសួ ងកសិកមម

រុកខ្របម៉ញ់

និងេន

ធរណៈែតមួយគត់អំពី សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ្រតូវបនបេង្ហះេលើេគហទំពរ័ របស់ ទ

ប៉ែុ ន្តពត ័ ម ៌ នែដលផ្តល់ឲយរួមទំង

ព័តម ៌ នរបស់្រកុមហ៊ុន

មន ិ បនេធ្វើ

បចចុបបននភពេទៀងទត់េឡយ ័ អំពស ើ េហយ ើ ទន ិ ននយ ី មបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច មន ិ បនផ្តល់ឲយេពញេលញេទ។ កនុងែខមថ ិ ុន ឆន ំ

២០១២

មន

ទ ្រតូវបនបេង្ហះេលើេគហទំពរ័ របស់្រកសួ ងេនះ ែដល

្របម៉ញ់ និងេន ១១៧ េ

ងសថិតិមយ ួ ស្តីពី្រកុមហ៊ុនវន ិ ិេយគដីសមបទនែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ្រកសួ ងកសិកមម

យមនៃផទដទ ី ំហំ ១.១៨១.៥២២ ហក ិ

ែខមថ ិ ុន ឆន ំ ២០១២។

164

រុកខ

ងេនះមន យបញជ ី េឈមះ្រកុមហ៊ុនចំនន ួ

ែដល្រតូវបនផ្តល់សមបទន ចប់ពែី ខមក

ឆន១ ំ ៩៩៦ ដល់ៃថងទ៦ ី

ងេនះមន យបញជ ី េឈមះ ្រកុមហ៊ុនចំនន ួ ២៤ ែដលបនចុះកិចចសនយសមបទនដី

េសដ្ឋកិចច ជមួយ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន

ទ េនកនុងឆន២ ំ ០១១ មន្រកុមហ៊ុនចំនន ួ ១៥ កនុងឆន២ ំ ០១០

មន្រកុមហ៊ុនចំនន ួ ១៨ កនុងឆន ំ ២០០៩ មន្រកុមហ៊ុនចំនន ួ ១៥ កនុងឆន ំ ២០០៨ មន្រកុមហ៊ុនចំនន ួ ៥ កនុងឆន ំ ២០០៧ មន្រកុមហ៊ុនចំនន ួ ១៧ កនុងឆន ំ ២០០៦ មន្រកុមហ៊ុនចំនន ួ ៨ កនុងឆន ំ ២០០៥ មន្រកុមហ៊ុនចំនន ួ ២ កនុងឆន ំ ២០០៤

ួ ៧ ចប់ពីឆន ំ ១៩៩៦ ដល់ឆន ំ មន្រកុមហ៊ុនចំនន ួ ៦ ចប់ពីឆន ំ ២០០០ ដល់ឆន ំ ២០០១ និងមន្រកុមហ៊ុនចំនន

១៩៩៩។

ងសថិតិ យបញជ ី េឈមះ្រកុមហ៊ុនចំនន ួ ៤ ែដលបនចុះកិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ជមួយ្រកសួ ង

កសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ នង ិ េន

ទ កនុងឆន ំ ២០១២ ែដលកច ិ ចសនយមួយ កនុងចំេ

ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន២ ំ ០១២ ស្តីពីករផ្អកជបេ ែដលបនេបះពុមពផ យកនុង្រពះ ជកច ិ ច េ បនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុនឯកជន

166 ធមមជត។ េ ិ

េនៃថងទី៧

មេនះបនចុះេ្រកយបទបញជ

165 សននករផ្តល់ដស ី មបទនេសដ្ឋកិចច។ េយង

្ត ះ

មអនុ្រកឹតយ

យគណៈរដ្ឋម្រន្តី មនសមបទនដីេសដ្ឋកច ំ ន ួ ៥ េផ ងេទៀត ែដល្រតូវ ិ ចចន

ែខមថ ិ ុន

ឆន២ ំ ០១២

ែដលសមបទនដទ ំ េនះសថិតេនកនុងតំបន់ករពរ ី ង

រភពមន ័ ផ្លូវករែដលមន្រ ិ ្រប្រកតៃី នទន ិ ននយ

ប់ ដូេចនះចំនន ួ សមបទនដីទង ំ អស់ែដល

េជឿទុកចិត្តបន គឺមន ិ មនេនះេទ។ ៨៣. េន

164 165

េទះបជ ័ អំពស ី មបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច ែដលមនេនេលើេគហទំពរ័ របស់្រកសួ ងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និង ី ទន ិ ននយ

ទ ្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភពកនុងែខមថ ិ ុន ឆន ំ ២០១២ េហើយក្តី ក៏ ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន

ទ, “ព័តម ៌ ន” សមបទនដីេសដ្ឋកិចច មនែតជភ

ែខកកក

ឆន២ ំ ០១២៖ http://www.elc.maff.gov.kh/en/news/122-2012-06-25-12-13-35.html

េយង

ងសថិតិរបស់្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន

្រតូវបនផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ទំហំ ៥.៩៨០ ហិក

166

ងសថិតិសមបទនដីេសដ្ឋកិចច មន ិ បនបញចូ ល

ឆន ំ ២០១២។

ស្រមប់

អង់េគ្លស ចូ លេមល ើ ចុងេ្រកយ េនែថងទី១៥

ទ ្រកុមហ៊ុនចិនមួយេឈមះ ឆយ េំ កស៊ូ និងដំ

អនុ្រកឹតយ បនកំណត់ដីេនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ េទជតំបន់េ្របើ្របស់េ

េ្រហគត ខូ ស (China great Cause)

ក ំ សិ-ឧស ហកមម េនេខត្ត្រពះវ ិ

រ េនៃថងទី៦ ែខមថ ិ ុន

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុនឯកជន។ សមបទនដីែដល្រតូវ

បនផ្តល់ទង ំ េនះមនដូចតេទ៖ ្រកុមហ៊ុន A2A េថន (A2A Town) ទំហំ ៧,៦៦៨ ហិក

ស្រមប់េទសចរណ៍ធមមជតិ េនឧទយនជតិ

គិររមយ េនៃថងទី៧ ែខមថ ិ ុន ឆន ំ ២០១២, ្រកុមហ៊ុន BSC អុីមផត អិចផត ខូ អិលធីឌី (BSC Import Export Co., Ltd) ទំហំ ៤.៥៥៧ ហិក ី

ស្រមប់ដំ

ក ំ សិ-ឧស ហកមម េនែដនជ្រមកសត្វៃ្រពរនមដូនសំ េនៃថងទ១ ំ ០១២, ្រកុមហ៊ុន ឃុន េសៀ អុឹមផត អច ី ២ ែខមថ ិ ុន ឆន២ ិ ផត

(Khun Sea Import Export) ទំហំ ៨.២០០ ហិក

ស្រមប់ដំ

ឆន២ ំ ០១២, ្រកុមហ៊ុ ន េម្រតីភព កសិ-ឧស ហកមម ទំហំ ៨.៥២០ ហិក

េំ កស៊ូ េនែដនជ្រមកសត្វៃ្រពគូ ែលន្រពហមេទព េនៃថងទី៧ ែខមថ ិ ុន ស្រមប់ដំ

ំេកស៊ូ និងចិញចឹមសត្វ េនែដនជ្រមកសត្វៃ្រពគូែលន

្រពហមេទព េនៃថងទី១២ ែខមថ ំ ០១២, ្រកុមហ៊ុន រតន័ សុ ខន អុិនខមេភេើ រសិន ទំហំ ៩.០០០ ហិក ិ ុ ន ឆន២

ស្រមប់ដំ

េំ កស៊ូ េនកនុងែដន

ជ្រមកសត្វៃ្រពលំ ផត់ េនៃថងទ០ ំ ០១២, នង ូ ៉ ល់ ជ័ញ ស្តុក (Lim Royal Joint Stock) ទំហំ ៩.០៦៨ ី ៧ ែខមថ ិ ុន ឆន២ ិ ្រកុមហ៊ុន លឹម រយ ហិក ស្រមប់ដំ ក ំ សិ-ឧស ហកមម េនែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនេំ ្រពច េនៃថងទី៧ ែខមថ ំ ០១២។ ិ ុ ន ឆន២

44


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ចំនន ួ េ្រចើន្រកសែ្រកលៃនសមបទនដីកសិកមម ែដលេគដឹងថមន ែដលកនុងករណីខ្លះសមបទនដីទង ំ េនះ ្រតូវបនផ្តល់

ឲយរយៈេពលជេ្រចន ំ កេហយ ំ េនះ ើ ឆនម ើ ។ ភគេ្រចន ើ ៃនករអភវិ ឌ ន៍ទង

ប់ទង ំ សមបទនដីែដលបនផ្តល់ េនកនុងតំបន់

ករពរធមមជតិ គឺជគេ្រមង ឬ សមបទនដី ែដល្រតូវបនអនុ្រកឹតយ េចញកំណត់តំបន់ទង ំ េនះ ជតំបន់េ្របើ្របស់

យចីរភព ស្រមប់ករវន ិ ិេយគេលើវស័ ិ យកសិកមម។

ចថ សមបទនទំងេនះ ្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុន េ

ជញធរេផ ងេ្រកព្រី កសួ ងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ នង ិ េន

ទ េ

កង្វល់ខ្លង ំ េនះគឺ គេ្រមងទំងេនះមន ិ ្រតូវបនចង្រកងជឯក ៨៤.

យេហតុេនះេហយ ើ េទប ើ សមបទនទំងេនះ មន ិ ្រតូវ

ងសថិតស ិ េន ិ មបទនដីេសដ្ឋកច ិ ចរបស់្រកសួ ងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ នង

បនបញចូ លេទកនុង

ទ ប៉ែុ ន្ត្របករែដលជ

ររងមំ និង្រសបគនជផ្លូវករេទ។ ឹ

ចំេពះករផ្តល់សមបទនដស ី ងគមកច ិ ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយ ិ ចវញ ី កមម នង ិ សំ ណង់ យករណ៍ថ បន

និងអតីតយុទធជនផង។ ឧទហរណ៍ កនុងេពលប៉ន ុ ម នឆនថ ំ មីៗេនះ េ្រកពីករផ្តល់ ែបងែចកដីធ្លីដល់្របជពលរដ្ឋសុីវលផង ិ

ដីជអំេ

២៨៨ ្រគួ េ

យេនះ កមមវធ ួ ៥០ ្រគួ ិ ីសមបទនដីសងគមកច ិ ច បនែបងែចកដីធ្លីជូន្របជពលរដ្ឋចំនន រ កនុងេខត្តឧត្តរមនជ័យ, ១៧៤ ្រគួ

យសហករជមួយៃដគូអភវិ ឌ ន៍នន ្រគួ

រ កនុងេខត្ត

្វ យេរៀង នង ិ ២២៥ ្រគួ

រ កនុងេខត្ត កំពត,

រ កនុងេខត្ត កំពង់ចម។

រ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនេទៀតបនទទួលដីធ្លី ែដលកនុងេនះមន ២.២៨៥

រ កនុងេខត្ត្រកេចះ េខត្តកំពង់ចម និងេខត្តកំពង់ធំ (េ យមនករជួយឧបតថមភគ្រំ ទពីអងគករ ជី យេហ ត (GIZ)), ំ ង (េ យមនករជួយឧបតថមភគ្រំ ទពទ មន ៥១០ ្រគួ រ កនុងេខត្តបត់ដប ី ភ ី ន ក់ងរអភវិ ឌ ន៍អន្តរជតៃិ ន្របេទសជប៉ុន

្រគួ

(JICA)), នង ិ ៤០៥ ្រគួ

្រគួ (េ

រ កនុងេខត្តកំពង់សឺ ព (េ

រេទៀត កនុងេខត្តបត់ដំបង (េ

យមនករឧបតថមភពអ ី ងគករលំ េន

យមនករជួយឧបតថមភគ្រំ ទពអ ថូ រ) ន និង ៨៩៣ ្រគួ ិ ី ងគករជីវតៃថ្ល

្ឋ នមនុស ជត)ិ , ៥១០ រ កនុងេខត្តកំពង់ឆនង ំ

យមនករជួយឧបតថមភគ្រំ ទពអ ថូ រ)។ ន កនុងទ្រមង់ៃនករេធ្វន ័ កមមដរី ដ្ឋ កនុងតំបន់ៃ្រព មនៃផទដទ ី ំហំ ិ ី ងគករជវី តៃថ្ល ើ យ ិ ត

១១.៨២៨ ហិក

ហិក

្រតូវបនែបងែចកឲយ្របជពលរដ្ឋចំនន ួ ៣.៧៩០ ្រគួ

ែបងែចកឲយ្របជពលរដ្ឋចំនន ួ ៤.២៣៩ ្រគួ

្របជពលរដ្ឋចន ំ ន ួ ២.១៥៣ ្រគួ កនុងេខត្តឧត្តរមនជ័យ ឲយ្រគួ ្រគួ

រ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក រ

រ កនុងេខត្តបនទយមនជ័យ, ៃផទដី ទំហំ ៤.៩២៩ ហិក

រ កនុងេខត្តកំពង់ចម, ៃផទដទ ី ំហំ ២២២ ហក ិ

េហយ ើ នង ិ ទំហំដីេ្រចន ើ ហក ិ

ពលរដ្ឋចំនន ួ ៣.៤៧៦ ្រគួ

រ កនុងេខត្តបត់ដំបង។

េទៀត

ឲយ្របជ ពលរដ្ឋចំនន ួ ២៧០ ្រគួ

ែដលគមនតួេលខចបស់

ស់

ឲយ រ

្រតូវបនែបងែចកឲយ្របជ

មរបយករណ៍របស់្រកសួ ងេនះ ៃផទដីសរុបែដលបនែបងែចក

ម្រគប់រប ូ ភព មនទំហំ ១៩៤.៨២០ ហិក

167 ប់ទង ំ ផទះសែមបងចំនន ួ ៣.៩៦៥ ខនងេទៀត។

ផ្តល់សមបទនដដ ី ល់អតត ិ ្រគួ ី យុទធជន យុទធជនពក ិ រ នង ៨៥.

រ កនុងេខត្ត ្រកេចះ, ៃផទដីទំហំ ៦.២៥៧

ឲយដល់្របជពលរដ្ឋចំនន ួ ៣០.៥៨៨

្រកសួ ងេនះ បន យករណ៍ផងែដរអំពីដំេណើរករៃនករ

រយុទធជនពលី។

វស័ ំ ករទញយកេ្របងេឆ ឧសម័នធមមជតិ និងែរ)៉ និង ិ យឧស ហកមមនិស រណកមមរបស់កមពុជ ( ប់ទង

វស័ ំ ្របតិបត្តិករទញយកែរ ៉ និង ិ យថមពល ែដលបចចុបបននកំពុងដំេណើរករព្រងីក។ វស័ ិ យែរ ៉ ែដលបចចុបបនន មន ប់ទង ករផលិតសមភរៈ្រទង់្រទយតូច ជពេិ សស្របតប ិ ត្តក ិ រទំង

យែដលទក់ទងនង ឹ ឧស ហកមមសំណង់ ឧទហរណ៍

្រគួស ថមកំេប និងខ ច់ ក៏ដូចជកររុករកែរបុ៉ កសុី ត និងែរមស។ ៉ េបើ

សកមមភព (DPA) និងប

167

្ត ញផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមេ

មអងគករ អភវិ ឌ ន៍ និងភពជៃដគូកុ ង ន

យឧស ហកមមនិស រណកមម (EISEI) មន

លិខត ិ ពឯ ី កឧត្តម អុម ឹ ឈុ នលឹម រដ្ឋម្រន្ត្រី កសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម នង ិ សំ ណង់ ជូនចំេពះេ

ឧសភ ឆន២ ំ ០១២។

ក សុ រយ ស៊ូែប៊ឌី ចុះៃថងទ២ ិ ី ៣ ែខ

45


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ្រកុមហ៊ុនែរ ៉ ចំនន ួ ១៦៧ បនទទួល

ជញប័ណ្ណែស្វងរុករកធនធនែរ ៉ គត ំ ០១០។ ិ ្រតម ឹ ែខឧសភ ឆន២

េ្របងវញ បចចុបបននកមពុជ កំពុងសថិតកនុងដំ ិ

ក់កលែស្វងរុករក េហើយេគហទំពរ័ របស់

168

ចំែណកវស័ ិ យ

ជញធរេ្របងកតជតិកមពុជ

169

យបញជ ី េឈមះ្របតិបត្តិករេនកនុងែដនទឹក និងែដនេគក ែដលកំពុងសថិតកនុងករសិក ។ ៨៦.

ចំែណកឯវស័ នបចចុបបននេនះ មនទំនប់ រអគគ ួ បី កំពុងែត្របតប ិ យ រអគគ ិ ី ីនីវញ ី ីសនីចំនន ិ ត្តិករេនកមពុជ គឺ ូ ុំ ២ (កម្លង ំ ១ េមក ៉ ត់) កនុងេខត្តរតនគរី ី រអគគ ១ (កម្លង ំ ១២ េមក ៉ ត់) កនុងេខត្តកំពង់សឺ ,ព រអគគ ី ស ី នគ ី រី រមយ ី ី ស ី នអ ី ជ

នង ំ ១៩៣ េមក ៉ ត់) កនុងេខត្តកព ំ ត។ មនគេ្រមងទំនប់ រ ី ី េនះ (កម្លង ិ ទំនប់ រអគគ ី ស ី នក ី ំចយ ែដលេទប ើ េបក ើ ថមៗ ំ គីររមយ ៣ (កម្លង ំ ១៨ េមក ៉ ត់), ឫស ្រី ជុំេ្រកម អគគីសនី្រទង់្រទយធំចំនន ួ ៥ េទៀត កំពុងដេំ ណើរករបេងកើត ប់ទង ី

(កម្លង ំ ៣៣៨ េមក ៉ ត់), សទឹង

េហយ ទ ើ នង ិ ទំនប់ រអគគ ី ស ី នស ី ឹង

ៃត (កម្លង ំ ២៤៦ េមក ៉ ត់) ែដលទំនប់ រអគគ ំ េនះសថិតេនកនុងេខត្តេកះកុង ី ីសនីទង

ំ ១២០ េមក ៉ ត់) កនុងេខត្តេពធិ ៃត (កម្លង

ត់។ េលើសពេី នះេទៀត យ៉ងេ

ស់កម ៏ នគេ្រមងចំនន ួ ៩ េទៀតែដរ ែដលជកមមវតថុៃនករ្រពមេ្រព ងេធ្វក ើ រសិក អំពស ី មទ ិ ធិលទធភព។ មនេសចក្តី

170 យករណ៍ថ មនេ ងច្រកធយូងថមមយ ួ កែន្លងកំពុងែតដំេណើរករបេងកើត។

ខ. លទធភពទទួលបនព័តម ៌ ន នង ិ ឯក ៨៧.

ដូចបនពភ ិ ក ខងេដើម េទះបជ ី មនករខត ិ ខំ្របង ឹ ែ្របងកលពេី ពលថមីៗេនះ របស់្រកសួ ងកសិកមម រុកខ

្របម៉ញ់ និងេន

េនែតមន ិ

ទ េដើមបេី ធ្វើបចចុបបននភពេលើេគហទំពរ័ របស់ខួ នក្ត ្ល ី ក៏ទិនននយ ័ ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច

បនេពញេលញែដរ

ប់ទង ំ ព័តម ៌ នពិ

្ត រមួយចំនន ួ អំពី្រកុមហ៊ុន េឈមះ និងសញជតិរបស់នយក្រកុមហ៊ុន ប៉ែុ ន្ត មន ិ

171 ែមនមចស់ភគហ៊ុន និងសមពន ័ ធភពរបស់្រកុមហ៊ុន។ មយ៉ងវញេទៀត ព័តម ៌ នែដលបនផ្តល់េនះ មន ិ ិ បនបញចូ ល សមបទនដែី ដលមនទំហំ ១.០០០ ហក ិ

ឬ ទំហំេ្រកម១.០០០ហក ិ

េទ។ ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ

សមបទនដី ឬ ករជួលដីរដ្ឋរយៈេពលែវងមួយចំនន ួ ្រតូវបនផ្តល់ ឬ បនអនុមត ័ យល់្រពមេ

ទំនងជថ

យ្រកសួ ងដៃទេផ ងេទៀត

័ អំពី្របេភទសមបទនដីទង ំ េនះ មន ដូចជ្រកសួ ងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ និង្រកសួ ងបរ ិ ថ ន ប៉ែុ ន្តទិនននយ ិ ្រតូវបនផ ព្វ ផ យជ

ធរណៈទំង្រសុងេទ។ លទធភពទទួលបនព័តម ៌ នស្តីពស ី មបទនដី នង ិ ្រកុមហ៊ុនទំងេនះ

មរយៈករពិនិតយេមល ័ ធនីមយ ួ ៗ ើ ទំង្រសុងេលើអនុ្រកត ឹ យពក់ពន

គណៈរដ្ឋម្រន្តីែតប៉េុ

168

ែដលបនចុះផ យកនុង្រពះ ជកិចច

្ណ ះ េហើយពុំមន្របព័នទ ្ឋ ិនននយ ័ ៃនសមបទនដីទង ំ េនះែដល

DPA-EISEI៖ ផលប៉ះពល់ បរ ិ ថ ន និងសងគម ែដលេកើតេចញពីកររកលូ ី ត

ឆន២ ំ ០១២។ ចំនួនៃន្របតិបត្តិកររុករកែរ ៉ ែដល្រតូវបនចុះបញជ ី េ

ចឲយ

ចេធ្វប ើ នែត យទីសី ក ្ត រ

ធរណៈជនងយ្រសួលរក

ស់ៃនឧស ហកមមនិស រណកមមេនកមពុជ ឯក

យ្រកសួ ងឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល មន ិ

រេគលជំហរ

ចេទរកេមល ើ បនេទ េនេពល

សរេសររបយករណ៍េនះេទ។ េនេលើេគហទំពរ័ Open Development Initiative បន យបញជ ី េឈមះ និងពត៌មនរបស់ ្រកុមហ៊ុនសមបទន

169 170 171

រុករកែរ ៉ ចំនួន ៨៧។

ជញធរេ្របងកតជតិកមពុជ (អ.ប.ជ.ក.) ឬ CNPA “កររុករក និងករអភវិ ឌ ន៏” មនេនេគហទំពរ័ ៖ http://www.cnpa.gov.kh/index.php?

option=com_content&view=article&id=50&Itemid=125.

្រកសួ ង្រកសួ ងឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល (MIME), អគគនយក ្ឋ នថមពល, នយក ្ឋ ន រអគគ ិ យ ី ឺសនី បទបង្ហញអំពី “ករអភវិ ឌ វស័ ថមពលេនកមពុជ” ចុះៃថងទី១ ែខធនូ ឆន២ ំ ០១១

្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់ នង ិ េន

ចរកបនេនេគហទំពរ័ Open Development website (មនែតជភ

ច្រ

្ណ ះ)។

ថ នភពទូេទៃនសមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ចេនកមពុជ េគហទំពរ័ ៖ http://www.elc.maff.gov.kh/en/

news/12-elc-status.html ចូលេមល ើ ចុងេ្រកយេនៃថងទ១ ី ៥ ែខកកក េសដ្ឋកិចច ក៏

ែខមរប៉ុេ

ឆន២ ំ ០១២ ។ ព័តម ៌ នខ្លះៗអំពី ្រកុមហ៊ុនទទួលបនដីសមបទន

វ្រជវរកបនពីេគហទំពរ័ របស់ ្រកសួ ងពណិជជកមម ផងែដរ។

46


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 172 វ្រជវរកបនេនះេទ។ កនុងចំេ

ឬ ្រ

មអនុ្រកត ួ ឹ យទំងេនះ មនេសចក្តស ី េ្រមចស្តីពក ី រេធ្វអ ើ នុបេយគតំបន់មយ

ចំនន ួ េទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ឬ ករចត់ថនក់ដីេនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ េទជតំបន់េ្របើ្របស់េ

យចីរភព េដើមប ី

៌ នជុំវញសមបទនដ យ្រសបចបប់។ កង្វះតម្លភព នង ិ ី ិ ព័តម

ស្រមួល នង ិ េធ្វឲ ើ យករអភវិ ឌ េនតំបន់េនះ្រប្រពត ឹ ្តេទេ

ែដលបនផ្តល់ េនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួ ងបរ ិ ថ ន គឺជកង្វល់យ៉ងខ្លង ំ េហើយ មន ិ ចបស់

ស់េទថ េតើមនករបំេពញ្រគប់លកខខណ្ឌត្រមូវែផនកចបប់ និងនីតិវធ ិ ីស្រមប់ករេធ្វើអនុបេយគដី

របស់រដ្ឋ នង ិ ករផ្តល់សមបទនដេី ហយ ើ ឬយ៉ង ៨៨.

េទះបីជ ខ្វះនូវព័តម ៌ នែដល

មុនករចប់េផ្តម ំ េនះ។ ើ សកមមភពសមបទនដទ ី ង

ចរកបនជ

ធរណៈក្តី ក៏ ជរ ្ឋ ភប ិ ល បនសនយេនកនុងែផនករយុទធ

្រស្តអភវិ ឌ ន៍ជតិ បចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣ អំពី “ករចូលរួមរបស់

្រតម ឹ ្រតូវកនុង្រគប់បញ្ហទំងអស់

ធរណៈ

យសមធម៌ និងភព

ធរណៈជន្របកបេ

មែបប្របជធប ិ ី េដម ើ បធ ិ េតយយ នង ិ សន្តវិ ធ ី នថ ឆនទៈេសរ ី នង ិ ករសេ្រមចចត ិ ្ត ែដល

ែផ្អកេលើករទទួលបនព័តម ៌ ន្រគប់្រគន់ៃន្របជជនភគេ្រចន ្រតូវបនអនុមត ័ ទទួលយកមកអនុវត្ត និងទនទឹមគនេនះ ើ

173 ពត ករពរសិទធិ នង ិ ”។ ិ ិ សុ ខមលភពរបស់្រកុម្របជជនជនភគតច

ស់ថ សមសធតុសូ លមួ ន យៃនយុទធ

ចតុេកណ គឺេដើមបក តម្លភព ភព ិ ី ំេណើនករងរ សមធម៌ និង្របសិទធិភព ”ករ្របកន់ខជប់នូវវធនករចបប់ ជមុនបន និងគណេនយយភពៃន ៨៩.

្រស្ត ចដឹង

174 ធរណៈ” កនុង្រគប់បញ្ហទំងអស់របស់រ ្ឋ ភប ិ ល។

ថ ប័ន

រេគលបំណងសំ ខន់មយ ួ កនុងចំេ

មេគលបំណងសំ ខន់ៗដៃទេទៀតៃនរបយករណ៍េនះ គេឺ ដម ើ បី

េលើកកមពស់តម្លភព នង មបញចូ លទស នទន នង ៌ នរបស់្រកសួ ង-មនទរី ពក់ពន ័ ធ េទប ិ ិ ផ្តល់ករវភគែដលរួ ិ ព័តម ើ េនៃថងទី

២៨ ែខមន ំ ០១២ ខញុំបនេធ្វើសំេណើជ ី ឆន២

យលកខណ៍អក រសុំ ពត ័ ម ៌ នលម្អត ិ ស្តីពីករផ្តល់ និងករ្រគប់្រគងសមប175 ទ ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូប

ទនដីេសដ្ឋកច ិ ច នង ិ សមបទនដីដៃទេទៀតព្រី កសូ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ នង ិ េន

172

្រពះ ជកច ិ ច មននិង

ចរកបន ែត

មរយៈករជវប៉ុេ

សមគមចបប់ែខមរ បនបេងកើតទន ័ ិ ននយ

173

ទក់ទងរកជវបន។

ម្របព័ន្ឋកំពយូទ័រ េ

ជរ ្ឋ ភប ិ លកមពុជ ែផនករអភវិ ឌ ន៍យុទធ

្របសិទធភព េដើមបេី ទសេ្រមចបនបនេគលេ

174 175

្រស្តចតុេកណ ស្រមប់កររកលូ ត ី

្ណ ះ េ

យផ្តល់មកដល់អនកជវជឯក

យចង្រកងជបណុ ំ្ត នូវចបប់ចម្លងៃនឯក

រេបះពុមភផ យ ពទ ្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្ត។ ី ស ី ីក ី ចបប់ នង ិ អនុ្រកត ឹ យេផ ងៗផង ែដល

្រស្តជតិ បចចុបបននកមម ឆន២ ំ ០០៩-២០១៣៖ កររកលូ ត ី

ស់ ឳកសករងរ សមភព នង ិ

អភវិ ឌ ន៍សហវត ររបស់ ៍ កមពុជ ៃថងទី៣០ ែខមថ ំ ០១០ (ដំ ិ ុន ឆន២

ស់ ឳកសករងរ សមភព និង្របសិទធភព) ទំពរ័ ទី១១ កថខណ្ឌ័ទី ២៩ ។

ក់កលទី២ ៃនយុត្តិ

ដូចគនខងេលើ។ ជពិេសស ខញុំបនេសនើសុំនូវព័តម ៌ នែដលបនេធ្វើបចចុបបននភពទក់ទងនឹង

េសដ្ឋកិចច េនកមពុជ រហូតមកទល់ែខេម

ថ នភពព និង ្របវត្តិរបស់ ្រកុមហ៊ុនននែដលទទួលបនសមបទនដី

ឆន២ ំ ០១២ និងវស័ ័ ធ េ ិ យធុ រកិចចែដលពក់ពន

រពត៌មនទំងអស់េនះ មន ិ មនេដើមបរី កបន

េនេលើេគហទំពរ័ របស់្រកសួ ង។ ខញុំបនេសនើសុំទិនននយ ័ ផងែដរ អំពីទំហំ និងករេ្របើ្របស់ដីសមបទន, កិចចសនយ និងព័តម ៌ នលំ អិតមួយចំនួនអំពី

មចស់ ្រកុមហ៊ុន, ែផនទី នង ិ ចំណុចទី

ង ំ ភូមិ

្រស្ត, នង ៌ នែដលចំបច់េដម ើ បផ ិ ព័តម ី ្តល់ដីសមបទនេផ ងៗ ដូចជ ករេធ្វអ ើ ត្តសញញណកមមដី

ករចុះបញជ ី ដីធ្លី ករ យតំៃលេហតុបះ៉ ពល់ បរ ិ ថ ន និងសងគម និងកំណត់េហតុៃនករពិេ្រគះេយបល់ ជ

ទក់ទងនឹងដំេ

យចំេពះទំនស់ដីធ្លីពក់ពន ័ ្ឋនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។

្ត រ ៍

ខញុំបនេសនើសុំពត ័ ម ៌ នផងែដរ

អំពីករវវឌ ន ិ ន៍រកចេ្រម ី ើ ៃន

កច ិ ចខត ិ ខំ្របឹងែ្របងរបស់្រកសួ ង កនុងកច ិ ចករពរបរ ិ ថ ន នង ិ ករេលើកកមពស់ករអនុវត្តសកមមភពអភវិ ឌ ្របកបេ

យនរិ ន្តរភព េនេពលផ្តល់

េសៀវេភកត់្រ

ះ្រ

ធរណៈ ្រពមទំងេសចក្តីពិ

័ ម ៌ នអំពី សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង ករងរៃនេលខធិករ ្ឋ នបេចចកេទសសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ ជចុងេ្រកយ ខញុំបនេសនើសុំពត

សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ឬសមបទនេផ ងៗេទៀត។

47


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 176 នយ ី កមម នង ិ សំ ណង់

177 នង ខញុំមនករេ ិ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន។

កសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ នង ិ េន

្ត យ ែដលខញុំមន ិ បនទទួលករេឆ្លយ ើ តបព្រី កសូ ង

178 ័ ម ៌ នដ៏មន ទ។ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន បនផ្តល់ពត

រៈ្របេយជន៍ េនអំឡុងជំនប ួ ្របជុំ

របស់ខុ ំជ ញ មួយរដ្ឋម្រន្តី្រកសួ ងេនះេនកនុងែខឧសភ ឆន២ ំ ០១២ ប៉ែុ ន្តពត ័ ម ៌ នទំងេនះ មន ិ បនេពញេលញេទ េហើយក៏ មន ៌ នបែនថមែដរ េនេពលេ្រកយមកេទៀត។ េនៃថងទ១ ំ ០១២ ខញុំបនទទួលករេឆ្លើយ ិ បនទទួលព័តម ី ២ ែខមថ ិ ុន ឆន២

តបពី្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំ ណង់ ស្តីពីករចុះបញជ ី ដីធ្លី និងសមបទនដស ី ងគមកិចច។ ៩០.

បចចុបបននពត ័ ម ៌ នទក់ទងនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀត និងសហ្រគសពណិជជកមមពក់

ព័នធនន ែដល

ចរកបនជ

ធរណៈភគេ្រចន ើ េ

យេទះបជ ័ ទំងេនះមន ី ទន ិ ននយ ិ ទន់េពញេលញក្តី គ្រឺ បភព

ថលស៍(web portals) ែដល្រគប់្រគងេ ព័តម ៌ នេបើកចំហរ វបផត់ ិ

យអងគករមន ិ ែមនរ ្ឋ ភប ិ ល មនដូចជ គំេ្រមង

ទិនននយ ័ េបើកចំហរកមពុជ (គំេ ងអភវិ ឌ ន៍កមពុជេបើកចំហរ Open Development Cambodia) និងគេ្រមងសិទ្ឋិរបស់

មជឈមណ្ឌលសិទម ធិ នុស កមពុជ ជបែនថមពេី លើករសិក ្រ វ្រជវ នង ិ ករឃ្លេំ មល ើ ល្អិតល្អនេ់ យអងគករមន ិ ែមនរ ្ឋ 179 ករកំណត់ែផនទីៃនទី ង ំ សមបទនដីេនកមពុជ មរយៈ ភប ិ លែផនកអភវិ ឌ ន៍ ែផនកបរ ិ ថ ន និងែផនកសិទធិមនុស ។

176

យែឡក ខញុំបនេសនើសុំពត ័ ម ៌ នទក់ទងនង ឹ តួនទរី បស់ ្រកសួ ង កនុងដំេណើរករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច នង ិ សមបទនដីេផ ងៗេទៀត

ពេិ សសទក់ទងនឹងករចុះបញជ ី ដីសមបទន ្រសប

មម្រ

៥៣ ៃនចបប់ភូមប ំ ០០១។ ពេិ សសជងេនះេទៀត ខញុំចប់ ិ ល ឆន២

ព័តម ៌ នអំពី ករគូ សែផនទីជ្របព័នធ ករេធ្វើអត្តសញញណកមម និងករចុះបញជ ី ដី

រមមណ៍េលើ

ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េនកមពុជ ករ

បេងកើតនិងកររក ទិនននយ ័ ដីរដ្ឋ ករែបងែចក ករ្រគប់្រគង និងករវន ិ ិេយគដីធ្លី ្រសប

ំ ០០៥។ ជង មអនុ ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ ឆន២

េនះេទេទៀត ខញុំបនេសនើសុំពត ័ ម ៌ នទក់ទងនឹងសកមមភពករងររបស់គណៈកមមករសុ រយដ ន ី និងភពរកចេ្រម ិ ី ើ ៃនគណៈកមមករេនះែដលមន

មកដល់ េពលបចចុបបននកុ ងេបសកកមម ន េ

ះ្រ

យទំនស់ដីធ្លី ទក់ទងនង ឹ ដីមន ិ ទន់ចុះបញជ ី ែដល្របជពលរដ្ឋអះ

ងអំពស ី ិ ទ្ឋិេភគៈេលើដី េនះ

(មនន័យថ ទំនស់ដីធ្លីែដលេកើតេឡើងេនេ្រកតំបន់វន ័ ឫទំនស់ ែដលេកើតេឡើងេនកនុងតំបន់វន ័ ែដលមន ិ ិ ចឆ យ ិ ិចឆយ ិ

ចេ

ះ្រ

យ េ

័ ម ៌ នអំពី គណៈកមមកររដ្ឋបលបន) េហើយខញុំ ក៏បនេសនើសុំផងែដរនូ វព័តម ៌ នទក់ទងនឹងសមបទនដីសងគមកិចច។ ជចុងេ្រកយ ខញុំបនេសនើសុំពត កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រកសួ ង កនុងកិចចករពរបរ ិ ថ ន និង ករេលើកកំពស់ករអនុ វត្តសកមមភពអភវិ ឌ ្របកបេ

177

សមបទនដីេសដ្ឋកិចច នង ិ សមបទនដីេផ ងៗេទៀត។

ជពិេសស ខញុំបនេសនើសុំពត ័ អ ៌ ំពី ដីសមបទននន ែដល

យនិរន្តរភព កនុងបរបទៃន ិ

ច្រតូវបនផ្តល់ឲយេទ្រកុមហ៊ុន េនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ និងព័តម ៌ នអំពី

និង្របវត្តិរបស់ សហ្រគសពណិជជកមមនន ែដលទទួលបនដីសមបទនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ រហូតមកដល់ែខ េម

ថ នភព

ំ ០១២ ។ ខញុំបន ឆន២

េសនើសុំផងែដរនូវព័តម ៌ នទក់ទងនង ៌ នលំ អត ឹ េគលបំណងៃនដីសមបទន ទំហំដី នង ិ ករេ្រប្រើ បស់ដីសមបទនទំងេនះ, កិចចសនយ នង ិ ព័តម ិ

ពីមចស់កមមសិទធិ, ែផនទី និងចំនុចទី

ង ំ ភូមិ

៌ ន្រតូវករចំបច់ស្រមប់ករផ្តល់សមបទនដី (អត្តសញញណកមម និងករចុះបញជ ី ដីធ្លី ្រស្ត និងព័តម

ករ យតំៃលអំពីេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម និងរបយករណ៍ស្តីពីករពិេ្រគះេយបល់ ជ

័ ម ៌ នអំពីករវវត្ត ន តំបន់ករពរធមមជតិនន ខញុំបនេសនើសុំពត ិ នរ៍ កចេ្រម ី ើ

ថ នភពផ្លូវចបប់រៃន

ង ំ ែតពីករអនុ មត ័ ចបប់សី ព ្ត ី តំបន់ករពរធមមជតិ ឆន២ ំ ០០៨ មក

ថ នភពៃនតំបន់្រគប់្រគងកនុងទមបន់ករពរ ឬ ករ

កនុងេនះមន៖ ករបេងកើត នង ំ េនះ, ិ ករែកែ្រប តំបន់ករពរ នង ិ អនុ្រកត ឹ យកំណត់តំបន់ទង

ែកែ្រប្រពំ្របទល់តំបន់្រគប់្រគង ែផនករយុទធ

ធរណៈ)។ ចំេពះ

្រស្តថនក់ជតិ និងែផនករសកមមភព ស្រមប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ សិទធិកុ នងករ

ចូលរួម និងេ្របើ្របស់របស់ ្របជពលរដ្ឋកុ ងតំ ន បន់ និងជនជតិេដើមភគតិច ដូចមនែចងកនុងជំពូកទី ៦ ៃនចបប់, ករបេងកើតគណៈកមមករេ

្រ

យទំនស់ ពក់ពន ័ ្ឋនឹងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ (NCRPAM) ដូចមនែចងកនុងម្រ

ដំេណើរករៃនករេ

ះ្រ

២០ ៃនចបប់េនះ េហើយខញុំបន េសនើសុំពត ័ ម ៌ នអំពី

យទំនស់ ពក់ពន ័ ធនឹងគេ្រមងវន ិ េិ យគេនកនុងតំបន់ករពរ។ ជចុងេ្រកយ ខញុំបន

របស់ ្រកសួ ង កនុងកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករេលើកមពស់ករអនុវត្តសកមមភពអភវិ ឌ ្របកបេ

178 179

និង សមបទនដីេផ ងៗេទៀត។

ខញុំមន ិ ្រតូវបនផ្តល់ឲយមនជំនួបជមួយ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន

២០១២។

ជឧទហរណ៍ អងគករមួយចំនួន កនុងចំេនមអងគករជេ្រចើន ែដល

កសួ រអំពក ី ច ិ ចខត ិ ខំ្របង ឹ ែ្របង

យនិរន្តរភព កនុងបរបទៃន សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ិ

ទ េនកនុងេពលៃនករបំេពញេបសកមមរបស់ខុ ំញ កនុងែខឧសភ ឆន ំ

មឃ្លេំ មល ើ សមបទនដី ដូចជ៖ អងគករលីកដូ (LICADHO),

(ADHOC), អងគករេវទក ិ ៃនអងគករមន ិ ែមនរ ្ឋ ភប ិ លស្តីពក ី មពុជ (NGO Forum), ប

ឧស ហកមមនិស រណកមម/អងគករ អភវិ ឌ ន៍ និងៃដគូកុ ងសកមម ន ភព, អងគករអុក

ដហុក

្ត ញផលប៉ះពល់ បរ ិ ថ ន នង ិ សងគម េ

្វ ម (Oxfam), មជឈមណ្ឌលសិទធិមនុស កមពុជ (CCHR),

48


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ទិនននយ ័ ៃន្របព័នធកំណត់ទី

ង ំ ពិភពេ

(SRSG) ឆន២ ំ ០០៧ មក។ កនុងចំេ

ែផនទីទី

(GPS)

បនរកចេ្រម ន ំ ចប់ ី ើ យ៉ងខ្លង

ង ំ ពីរបយករណ៍តំ

ងពិេសស

មអងគករជេ្រចន ៉ ងេ្រចន ិ ើ េទៀត អងគករលីកដូ បនរូមវភគទនយ ើ ដល់កំណត់

ង ំ សមបទនដីេនទូទង ំ ្របេទស។ កនុងែខមថ ំ ០១២ េគហទំពរ័ ៃនគេ្រមងអភវិ ឌ ន៍កមពុជេបើកចំហរ ិ ុន ឆន២

ួ ៣២០ េនកនុងេខត្តចំនន ួ ២១ (ODC) បន យបញជ ី េឈមះសមបទនដីេសដ្ឋកិចចសរុបចំនន

ប់ទង ំ ជធនីភេនំ ពញផង

ែដរ ែដលបនផ្តល់េទឲយ្រកុមហ៊ុនបរេទស នង ួ ៨៧ (ជពេិ សសស្រមប់ករែស្វង ិ ្រកុមហ៊ុនកនុង្រសុក, សមបទនែរចំ៉ នន 180 ច ិេសសចំនន ួ ២៣ េនកនុងេខត្តចំនន ួ ៨ ។ គេ្រមងសិទ្ឋិ (Sithi) បន រុករក) កនុងេខត្តចំនន ួ ១៩ និង តំបន់េសដ្ឋកិចព េបះពុមភផ យែផនទីសី ព ្ត ីទំនស់ដីធ្លីេ

យេរៀបចំករណីទំនស់

មេខត្តនីមយ ួ ៗ េហើយែដលសរេសរចង្រកងជឯក

ំ ០១១ ធរណៈចប់ពីឆន២ ំ ០០៧ ដល់ ឆន២

នូវករណីចំនន ួ ២២៣ ែដល្រតូវបន យករណ៍ជ

ប់ទង ំ ទំនស់េលើ

កមមសិទធិ ករដេណ្តើមយកដធ ្លី ងែដរ ប៉ែុ ន្តមន ី ្លី នង ី ផ ិ ករបេណ្តញេចញពដ ី ធ ិ បនបំែបក េចញពគ ី ន នូវករណីទំនស់ែដល

181 ទក់ទងនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀតេឡើយ។ ំ ០១២ េលើករេចញប័ណ្ណកមមសិទ្ឋិដីធ្លី ស្រមប់ ករអនុវត្តបទបញជស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែខឧសភ ឆន២

៩១.

សហគមន៍ែដលគមនដី

គឺមនបញ្ហផងែដរ

ជពិេសសេលើបញ្ហៃនករទទួលបនព័តម ៌ ន។

យមន ិ មនករផ្តល់

័ ្ឋ សហគមន៍ ស់ពដ ូ អំពក ី ំបង ី រអនុវត្តេគលនេយបយថមេី នះដល់ ្រកសួ ងពក់ពន

ព័តម ៌ នលំ អត ិ ចបស់

ជញធរមូល-

ជញធរេខត្ត សមបទនក ួ ែដលពក់ពន ័ ្ឋកុ ងវ ន ស័ ិ យដីធ្លី ឬ អងគករមន ិ ៃន្រកុមហ៊ុនសមបទនដីនន មចស់ជំនយ ិ ែមន

្ឋ ន

រ ្ឋ ភប ិ ល និងប

្ត ញសហគមន៍ទង ំ

យ ្រ

េទ ស់ែវងដធ ំ ០១២។ ឯក ី េ្លី នចុងែខមថ ិ ុន ឆន២

ប់ែតមនករេ្រជស មយុវជនជេ្រចើន និងបនបញជូ នពួកេគ ើ េរស្រកុ ើ

រេគលនេយបយេផ ងៗជេ្រចន ើ នង ិ ករែណនំេផ ងៗ ្រតូវ 182 េទះបជ ក៏េ យ បនេចញ នង ្លី នចប់េផ្តើមេហយ ី យ៉ង ិ ផ ព្វផ យជបន្តបនទប់ េនបនទប់ករ ស់ែវងដីធប ើ ។ ឯក

រទំងអស់េនះ មន ិ បនបញជក់ចបស់ថ សមបទនដី

ប័ណ្ណកមមសិទ្ឋិ

ៃនករកត់ៃផទដី េដើមបេី ចញ

ម “េគលនេយបយែសបកខ្ល”។ េ្រកពីែផនករ ស់ែវងដធ ី ្លី េដើមបេី ចញប័ណ្ណកមមសិទ្ឋិដល់្របជពលរដ្ឋ

កនុងតំបន់សមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច

មនេសចក្តី យករណ៍ថមនសមបទនក ិ ជេ្រចន ើ មន ិ បនដឹងថ

ករអភវិ ឌ ន៍េនះ គឺជែផនកមួយៃនេគលេ យុវជនចុះេទកន់ទី ៩២.

ខ្លះែដលនឹង្រតូវជេគលេ

របស់គេ្រមងផ្តល់បណ ័ ្ណ កមមសិទ្ឋិថមីេនះេទ លុ ះ្រ

ដីែដលខ្លួនកំពុងេធ្វើ

ែតដល់េពលែដល្រកុម

ង ំ ដីសមបទនរបស់ពក ួ េគ។

ំ ០១២ េផញើជូន្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី ទីសី ក ្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី បនេចញលិខិតមួយចុះៃថងទី២៦ ែខមថ ិ ុន ឆន២

នគរូបនយ ី កមម នង ិ សំ ណង់ េ

យជូនដំណឹងដល់្រកសួ ងេនះអំពក ី រអនុវត្តបទបញជសមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច ែខឧសភ ឆន ំ

គណៈកមមករ្រប្រពឹត្តកមមៃនអងគករសមគមករពរសិទធិមនុស

(CHRAC), មជឈមណ្ឌលអប់រ ំចបប់ស្រមប់សហគមន៍ (CLEC), វទយ ិ

ថន

្រគប់្រគងបូព៌-បសចឹម (EWMI), ្រកុមករពរធនធនធមមជតិ (Natural Resources Protection Group), អងគករសមធម៌កមពុជ (Equitable Cambodia), អងគករគំ្រទជនជតិេដើមភគតិច (ICSO), សមគមធងេ ន ត (STT), អងគករ Welthungerhilfe, អងគករ Flora and Fauna

International, ប

180 181 182

្ត ញករពរសហគមន៍, នង ័ ធភពស្រមប់សត្វៃ្រព (Wildlife Alliance) រូមទំងៃដគូ រសមពន ័ ធភពេផ ងៗ ិ អងគករសមពន

របស់ ពួកេគេនទូ ទង ំ ្របេទស។

គេ្រមងOpen Data Cambodia Project (ODC),

្រកុមហ៊ុនេផ ងៗ៖ http://www.opendevelopmentcambodia.net/concessions/

េគហទំពរ័ សិទធិមនុ ស កមពុជ (Cambodia Human Rights Portal) របយករណ៍ស្តីពីករណីវ ិ ទដីធ្លី ឆន២ ំ ០០៧ -២០១១៖ http://sithi.org/

temp.php?url=land_case.php&. ែដលរកបនេនៃថងទី១៦ ែខកកក

ឆន២ ំ ០១២។

គំនត ិ ិ ផ្តួចេផ្តើមេនះ ែដលេគ យករណ៍ថ បនករឧបតថមភថវករព ី្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម នង ិ សំ ណង់ នង ិ ករឧបតថមភបែនថមេទៀត

ជថវករផ ទ ល់ខួ នព ្ល ីេ ិ

ែខមថ ំ ០១២។ ិ ុ ន ឆន២

កនយករដ្ឋម្រន្តី

ែផ្អក

មករ្របកសរបស់ េ

កនយករដ្ឋម្រន្តក ន ី ុ ងេពលែដលេ

កែថ្លងសនទរកថេនៃថងទី១៤

49


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ២០១២។

183

េនៃថងទ៤ ី ែខកកក

ឆន២ ំ ០១២ ្រកុម្របក ្លី នេចញេសចក្តែី ណនំបែនថមេទៀត ឹ េគលនេយបយដីធប

ដល់្របធនគណៈកមមធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ េន្រគប់េខត្តទង ំ អស់ អំពីករអនុវត្តបទបញជពក់ពន ័ ធនឹងដីជនជតិេដើមភគ

តច ិ តំបន់ៃ្រពេ្រ

ង ៃ្រពពក់ក

184 នន។ េនៃថងទី២០ ែខកកក ពីករេធ្វើអត្តសញញណកមមដីធ្លី 185 បញជេនះ។ ពត ិ

ង នង ិ តំបន់េបតក ិ ភ័ណ្ឌ វបបធម៌ ិ ៃ្រពឡង់ ក៏ដូចជមូល ្ឋ នករពរជតិ នង

្ត លេ្រ

ឆន២ ំ ០១២ ្រកុម្របឹក េគលនេយបយ ដីធ្លី បនេចញេសចក្តីែណនំបែនថមេទៀត ស្តី អត្តសញញណកមម្របជពលរដ្ឋ

និងករេចញប័ណ្ណកមមសិទធិបឋម

ស់ ករេចញេសចក្តែី ណនំ នង ិ ករជូនដំណឹងជហូរែហ បនទប់ពក ី រ

េនកនុងករអនុវត្តបទ ក់ព្រងយយុវជនសម័្រគ

ចិត្តេដើមប ី ស់ែវងដីធ្លី ែស្តងឲយេឃើញអំពីកង្វះៃនករេរៀបចំែផនករឲយបន្រគប់្រជុងេ្រជយ និងករេធ្វើសុខដុមនីយកមម ធិ ធ ជមួយ្រកបខ័ណ្ឌគតយ ី ែ្លី ដលមន្រ ិ ្របព័នធផ្តល់កមមសិទដ ិ ុត្ត នង

ប់។

គ. ចំនន ួ សមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច នង ិ សមបទនេផ ងេទៀត ែដល្រតូវបនផ្តល់ េនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ នង ិ េនេលើដជ ី នជតេិ ដម ើ ភគតច ិ

៩៣.

សមបទនជេ្រចើន ្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបន់ករពរធមមជតន ុ ម នឆនក ំ ន្លងមកេនះ។ ិ ន នប៉ន

បនផ្តល់សមបទនដឲ ី យេទ្រកុមហ៊ុនយ៉ងេ

ស់ចន ំ ន ួ ១០៩ ្រកុមហ៊ុន េនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ ចំនន ួ ១៦

ៃនតំបន់ករពរចំនន ួ ២៣ កែន្លង ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡង ើ េ សមបទនដីទង ំ េនះ

យ្រពះ ជ្រកត ំ ៩៩៣ េហយ ឹ យឆន១ ើ ែដលភគេ្រចន ើ ៃន

្រតូវបនអនុ្រកឹតយេចញផ្តល់ឲយស្រមប់េគលបំណងកសិឧស ហកមម

(សូ មេមល ័ ធទី I ើ ឧបសមពន

ជរ ្ឋ ភប ិ ល

និងេទសចរណ៍ធមមជតិ

ងស្តីពីសមបទនដី ែដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ)។ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន បន

ួ ចំនន ួ ្រតូវបនផ្តល់ឲយេនកនុងតំបន់ករពរែដលសថិតេ្រកមរដ្ឋបល នង បញជក់ថ សមបទនដីមយ ិ ករ្រគប់្រគងរបស់

183

លិខិតរបស់ ទីសី ក ្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលខ ៦៦៦ ចុះៃថងទី២៦ ែខមថ ំ ០១២ ជូនចំេពះរដ្ឋម្រន្តីៃន្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និង ិ ុ ន ឆន២ សំ ណង់សី ព ្ត ីករសំ េរចរបស់ ជរ ្ឋ ភប ិ ល

របស់ េ

េដើមបេី ធ្វើករចុ ះបញជ ី ដីធ្លីឲយបនឆប់រហ័ ស

េនតំបន់េគលេ

ៃនករអនុវត្តបទបញជេលខ

កនយករដ្ឋម្រន្តី។ បទបញជេនះ បនបញជក់ថ តំបន់ែដល្រតូវអនុ វត្ត រួមមន ដីែដលបនកត់េចញពី តំបន់ៃ្រពសមបទន សមបទនដី

េសដ្ឋកិចច ដីែដល្រគប់្រគងេ

យ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន េហើយនិងដីរដ្ឋែដលមនដីករដកហូតេ

ផ្តល់ឲយ អនកកន់កប់ដីែដលមនទំហំមន ិ េលើសពី ៥ ហក ិ ផ្តល់បណ ័ ្ណ កមមសិទធិបឋម និងដំ

េនតំបន់ទង ំ អស់េនះ េ

ក់កលទី២ គឹករេចញប័ណ្ណកមមសិទធិ

កមមសិទធបនែតេលើចំែណកដីែដលបនេធ្វើករ

ជញធរេខត្ត-្រកុង។ បណ្ណកមមសិទ្ឋិដី នឹង្រតូវេចញ

យេធ្វេើ ឡង ើ

មពរី ដំ

ក់កលគឺ ដំ

ថ ពរ។ ចំេពះដីែដលមនទំហំេលើសពី ៥ ហិក

ដ ំ ុះជក់ែស្តង ចំេណកឯដីែដលមន ិ បន

លទី ១ គ្រឺ តូវ គឺ

មរយៈ

កមមវធ ិ ីសមបទនដីសងគមកច ិ ចរបស់ ជរ ្ឋ ភប ិ ល នឹង្រតូវេចញប័ណ្ណសមគល់ សមបទនដីសងគមកិចចអំឡុងេពលអន្តរកលេនះ។

្រកុម្របឹក េគលនេយបយដីធ្លី បនេចញេសចក្តីែណនំេលខ ០១៥ ចុះៃថងទី៤ ែខកកក

ឆន២ ំ ០១២ ែណនំពីករអនុវត្តបទបញជេលខ ០១

បប ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន២ ំ ០១២ របស់ េ

កនយករដ្ឋម្រន្តី ស្តីពីករព្រងឹង និងករបេងកើន្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច

វបបធម៌្របវត្តិ

យេទសរដ្ឋម្រន្តីៃន្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំ ណង់។ េសចក្តីែណនំេនះ ផ្តល់

័ ្ឋនង ពក់ពន ឹ តំបន់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតច ិ នង ិ តំបន់ៃ្រពេ្រ ្រស្ត ែដលបនចុះហតថេលខេ

ឲយជនជតិេដើមភគតិច

េ្រជើសេរសរស់ េនជឯកជន ើ

ចំែណកដី ែដលពូ កេគបននិងកំពុងកន់កប់និង េបស ើ ិ នជដីេនះជដី

ពលរដ្ឋមកអះ

185

ចផ្តល់

ដ ំ ុះ នឹង្រតូវចុះបញជ ី ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េហើយបនទប់

ំ ចំេពះ្របជពលរដ្ឋែដលទទួលបនដី មកផ្តល់ជសមបទនដីេសដ្ឋកិចចខនតតូ ចេទឲយអនកែដលកន់កប់ស្រមប់រយៈេពល ៩៩ ឆន។

184

០១

ង ពក់ក

ង ៃ្រពឡង់ មូល ្ឋ នករពរ្របេទស តំបន់េបតក ិ ភ័ណ្ឌ

យមន ិ ចូ លជសមជិកសហគមន៍ជន

យទទួលបនដីជកមមសិទធិឯកជនេលើ

ដ ំ ុះជក់ែស្តង និងត្រមូវឲយគណៈកមមករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋេខត្ត េលើកសំ េណើសុំ េធ្វើអនុបេយគ

ធរណៈរបស់រដ្ឋ។ េសចក្តែី ណនំេនះ ក៏បន្របប់អំពី ដំេណើរករៃនករកំណត់អត្តសញញណកមម ្របសិនេបើមន្របជ

ង និងឫេសនើសុំសិទ្ឋិេលើចំែណកដីែដលសថិតកនុងតំបន់ៃ្រពេ្រ

េបតិកភ័ណ្ឌវបបធម៌្របវត្តិ

្ត លេ្រ

្រស្ត ករអះ

ង ពក់ក

្ត លេ្រ

ង ៃ្រពឡង់ មូល ្ឋ នករពរ្របេទស តំបន់

ងនិងទមទរទំងេនះមន ិ ្រតូវយកមកពិនិតយេឡើយ។

េសចក្តែី ណនំរបស់្រកុម្របក ឹ េគលនេយបយដីធ្លី េលខ ០១៨ ចុះៃថងទ២ ី ០ ែខកកក សញញណកមម្របជពលរដ្ឋ និងករេចញប័ណ្ណកមមសិទធិបឋម អនុវត្ត

ឆន២ ំ ០១២ ស្តីពីករេធ្វអ ើ ត្តសញញណកមមដីធ្លី អត្ត

មបទបញជេលខ ០១ ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន២ ំ ០១២ របស់ រ ្ឋ ភប ិ ល។

50


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ្រកសួ ង ប៉ែុ ន្តមនែតេនកនុងតំបន់្រទនប់ៃនតំបន់ករពរប៉េុ

្ណ ះ (ឬេនកនុងតំបន់េ្របើ្របស់េ

យចីរភព) េដើមបទ ី ប់

ករបំផ្លិចបំផ្លញៃ្រព នង ន នង ិ ធនធនធមមជតជ ិ បន្ត េនកនុងតំបន់សូ ល ិ តំបន់អភរិ ក ។ េយង

ឲយេ

យ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

បង្ហញថ កនុងចំេ

ហក ិ

ៃផទដីសរុបែដល្រតូវបនេធ្វើ

ជីវកមមេនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ

មៃផទដីតប ំ ន់ករពរធមមជតិសរុបទំហំ ៣.១៤៣.៧៦៣ ហិក

្រតូវបនេ្រប្រើ បស់ស្រមប់ដំ

េំ កស៊ូ, ៃផទដីទំហំ ១៧២.៧៣១ ហក ិ

កសិឧស ហកមមេផ ងៗ, ៃផទដីទំហំ ៣៨.៨៣១ ហិក

ទំហំ ៤.៥៩៣ ហិក

ក ត់

មព័តម ៌ នែដលផ្តល់

មទិនននយ ័

ឆន២ ំ ០១១

មនៃផទដីទំហំ ៣២២.១១៣

្រតូវបនេ្រប្រើ បស់ស្រមប់ដំ

្រតូវបនេ្របើ្របស់ ស្រមប់ករែស្វងរុករក និងជីកយកែរ,៉ ៃផទដី

្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ទំនប់ រអគគ ី ំហំ ៨៩.៣៥៩ ហិក ី ីសនី និងៃផទដទ

្រតូវបនេ្របើ្របស់

186 ស្រមប់េទសចរណ៍ធមមជតិ។ សរុបៃផទដីែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េនះមនទំហំ ៦២៧.៦២៧ ហិក

ឬ ជិត ២០ភគ

រយៃនៃផទដត ី ំបន់ករពរធមមជតស ិ រុប។ ៩៤.

ករេសនើសុំ

រ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន នង ិ ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

ពិបកនឹងបញជក់ពីចំនន ួ ជក់ែស្តងនបចចុបបននៃនសមបទនដី

តំបន់ករពរធមមជត។ ិ

េយង

ដហុក េនកនុងឆន២ ំ ០១១

ទ ពុប ំ នផ្តល់ពត ័ ម ៌ នលំ អិតផ្លូវករ

និងគេ្រមងអភវិ ឌ ន៍េផ ងៗេទៀតេនកនុង

មរបយករណ៍ែដល្រតូវបនបេញច ញកលពែី ខមន ិ

ឆន២ ំ ០១២

យអងគករ

ជរ ្ឋ ភប ួ ១២៣ ផ្តល់សមបទនដីឲយដល់្រកុមហ៊ុនឯកជន ិ លបនេចញអនុ្រកឹតយចំនន

ែដលមនៃផទដទ ី ំហំ ៧៥១.៨៨២ ហិក

េហើយភគេ្រចើនៃនដីេនះ ្រតូវបនេខ្វ លេចញពីតំបន់ករពរធមមជតិ រួមមន

187 ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព និង ឧទយនជតិនន។ សមបទននន ែដល្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុនឯកជន ្រគបដណ្តប់េលើ ៃផទដទ ី ំហំ ៥០០.០០០ ហក ិ ៩៥.

សមបទនដីជេ្រចន ើ

េនកនុងតំបន់ករពរធមមជត។ ិ ្រតូវបនផ្តល់េនេលើដីរបស់ជនជតេិ ដម ើ ភគតច ិ

ឆន២ ំ ០០៩ ស្តីពីករចុះបញជ ី ដីជនជតិេដម ើ ភគតិចក្តី។ របយករណ៍

ភូមប ិ ល ឆន ំ ២០០១ និងអនុ្រកឹតយចុះែខេម តំ

េទះបជ ី មនករករពរេ្រកមចបប់

ងពិេសស ឆន២ ំ ០០៧ បន យបញជ ី េឈមះសមបទនដីេសដ្ឋកិចចយ៉ងេ

ស់ចំនន ួ ២៥ ែដល្រតូវបនេគ

ដឹងថ បនប៉ះពល់េលើដីជនជតេិ ដើមភគតច ិ េនកនុងេខត្តកំពង់ធំ េខត្ត្រកេចះ េខត្តមណ្ឌលគរិ ី េខត្ត ឧត្តរមនជ័យ េខត្តរតនៈគីរ ី និងេខត្តសឹ ទងែ្រតង េនេខត្តកំពង់សឺ ព

(្រសុកឱ ៉ ល់)

និងសមបទនដីស្រមប់េគលបំណងដៃទេទៀត

េខត្តមណ្ឌលគិរ ី (ឃុប ំ ្រូ៊

ៃនករេធ្វរើ បយករណ៍េនះ មនសមបទនដយ ី ៉ ងេ

ភគតិច (សូ មេមល ័ ២ ធ ើ ឧបសមពន

្របៃពណីេ

VI.

)

េខត្តេពធិ

ត់

េនេលើដីជនជតិេដម ើ

នង ិ េខត្ត្រពះវ ិ

រ។

ភគតិច

អំឡុងេពល

ស់ចំនន ួ ៩៨ ែដល្រតូវបនផ្តល់េនេលើដរី បស់ជនជតេិ ដើម

ងស្តីពីសមបទនដី ែដល្រតូវបនផ្តល់កុ ងតំ ន បន់ែដលរស់េន និងេ្របើ្របស់ជ

យសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតច ិ )។

ចបប់ នង ិ ី ិ ករអនុវត្តជក់ែស្តង៖ សមបទនដី នង ិ ករអនុវត្ត មលកខខណ្ឌត្រមូវៃនចបប់ នង ិ នត ី វិ ធ ៩៦.

យេហតុថ

្រកបខ័ណ្ឌចបប់

នង ិ េគលនេយបយ្រគប់្រគងេលើករផ្តល់

នង ិ ករចត់ែចងសមបទនដី

េសដ្ឋកិចច មនលកខណៈល្អ្របេសើរេ្រចើន ដូចែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងែផនកទី III ប៉ែុ ន្តករ

ក់ឲយអនុវត្ត្រតឹម្រតូវ

្រកបខ័ណ្ឌចបប់ទង ំ េនះនេពលបចចុបបនន គឺជបញ្ហដ៏លំបកេទវញ។ ករេលើកកមពស់ករវន ិ ិេយគវស័ ិ យឯកជន ិ

186 187

ទន ័ ែដលបនផ្តល់ឲយកនុងជំនួប្របជុំរ ងឯកឧត្តម ម៉ុក ម៉េរត៉ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួ ងបរ ិ ថ ន នង ិ ននយ ិ េ

អងគករសហ្របជជតិ េនៃថងទី១០ ែខឧសភ ឆន២ ំ ០១២។ របយករណ៍ស្តីពី សិទធិដីធ្លី និងលំ េន ្ឋ ន របស់អងគករ

ក សុ រយ ស៊ូែប៊ឌី តំ ិ

ក់

ងពិេសសរបស់

ដហុក (ADHOC) ឆន២ ំ ០១១ ែខមន ំ ០១២។ ី ឆន២

51


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ដូចជ

យក

មបទ ្ឋ នមួយែដលេនពីេលើករេគរព

សមបទនដីដេ៏ ្រចន ើ សេមបម ើ

េ្រ

មលកខខណ្ឌត្រមូវរបស់ចបប់

េនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ

េហើយជលទ្ឋផល

េនេលើដីរបស់ជនជតេិ ដើមភគតច ិ

ងនន។ េលើសពីេនះេទៀតគឺ ករខ្វះតម្លភព ខ្វះករ្រតួតពិនិតយេមល និងករ ើ

ករេធ្វើរបយករណ៍ទក់ទិននង ឹ សមបទនដី ែដល្រតូវបនផ្តល់។ េ

គឺករផ្តល់

នង ិ េនកនុងតំបន់ៃ្រព

នេមល ើ ជ

ធរណៈ និង

រែតព័តម ៌ នមនតិចតួច និងទិនននយ ័ េពញ

េលញ ពប ិ កនង ឹ ទទួលបនទក់ទងនង ឹ សមបទនែរ ៉ គេ្រមង រអគគ ី ស ី នី នង ិ ្របេភទេផ ងៗេទៀតៃនសមបទនដី ដូេចនះ កនុងែផនកេនះៃនរបយករណ៍ គឺេផ្តតភគេ្រចើនែតេលើករេគរព

មលកខខណ្ឌគតិយុត្តៃនសមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច។

ក. ទំហៃំ ផទដស ី មបទន នង ិ កមមសិទិធ ៩៧.

មនភស្តុ

ងែដលចង្អុលបង្ហញថ

កំណត់ ១០.០០០ ហិក

សមបទនក ិ ជេ្រចន ើ

ស្រមប់បគ ុ គលមនក់ ែដលមនែចងកនុងម្រ

្រតូវបនអនុញញតឲយទទួលបនៃផទដីេលើសពីទំហំ ៥៩ ៃនចបប់ភម ូ ប ំ ០០១ េ ិ លឆន២

យទទួល

ំ េនះ បនសមបទនដីេផ ងៗគន ប៉ែុ ន្តសមបទនទំងេនះេនជប់ៗគន ឬ ែកបរៗគន និងករេ្របើ្របស់សមបទនដីទង 188 ស្រមប់េគលបំណងដូចគនៗ (សូ មេមល ័ ធទី V)។ េនកនុងករណីខ្លះ ្រកុមហ៊ុនដែដលបនចុះ ើ ែផនទីេនកនុងឧបសមពន

បញជ ី សមបទនដជ ្ល ី ប់ៗគនរបស់ខួ ន

សមជិក្រគួ

ច់េ

យែឡកពគ ំ េនះេ ី ង ី ន ប៉ែុ ន្តករចុះបញជ ី សមបទនដទ

យេ្រប្រើ បស់េឈមះៃន

រខ្លួន ឬ អនកែដលជប់សមពន ័ ភ ធ ពគន (ជ្រកុមហ៊ុនែដលនឹង្រតូវចត់ចូលជ នីតិបគ ុ គលែដល្រគប់្រគង

យរូបវន្តបគ ុ ល គ ដែដល)។ ខណៈែដលសមបទនដីភគេ្រចើន

ែដល្រតូវបនផ្តល់ចប់ ង ំ ពីករ្របកសឲយេ្របើចបប់

ភូមប ិ ១០.០០០ ហក ិ ិ ល ឆន ំ ២០០១ មក មនទំហំមន ិ េលើសពទ ី ំហំក្រមត

ប៉ែុ ន្តរបយករណ៍តំ

ងពេិ សស ឆន ំ

189 ២០០៧ បន្រសង់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចចំនន ួ ្របំបន ួ ែដលមនទំហំេលើសពីករកំណត់របស់ចបប់។ េបើេយង សថិតថ ិ មីបំផុតរបស់្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់ ១០.០០០ ហិក ៩៨.

្រតូវបនផ្តល់ឲយេទចប់

េទះបជ ី ពប ិ កកនុងករ

ថមីៗមួយចំនន ួ ែដល

188

ទ េឃញ ិ ចមនទំហំេលើសពី ើ ថ ពុំមនសមបទនដីេសដ្ឋកច

ង ំ ពីរបយករណ៍តំ

ងពិេសស ឆន២ ំ ០០៧ មក។

នេមល ើ េលើបញ្ហេនះក្តី ែតេទះជយ៉ង

ក៏េ

យ ក៏មនករណីរ ំេ

័ យល់្រពមេ ចេកត ើ មន។ ឧទហរណ៍ សមបទនដីពរី កែន្លង ែដល្រតូវបនអនុមត

កលពីែខកុមភៈ ឆន២ ំ ០១០ ស្រមប់ដំ

ភរយរបស់ េ ិ

នង ិ េន

ក គេឺ

ែផនទីែដលបនផលិតេ

ក្រសី គម ឹ

ភបំពន

យរ ្ឋ ភប ិ ល

អ ំ ំេព ្រតូវបនផ្តល់ឲយឧកញ៉ លី យ៉ុងផត់ សមជិក្រពឹទស ធ ភកមពុជ នង ិ

៊ ង េនេខត្តកំពង់សឺ ។ ព សមបទនដទ ំ េនះ ្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុនស៊ូេហគរើ ី ង

យអងគករលីកដូ (LICADHO) បង្ហញថ កនុងេខត្តកំពង់សឺ ព ្រកុមហ៊ុ ន ភនេំ ពញស៊ូ េហគើរ

ហ៊ុនកំពង់សឺ ស ព ូ ៊េហគើរ (៨.២៤៥ ហត) េ

(៨.៥០៦ ហត) នង ិ ្រកុម

យបនព្រងីកយកៃផទដីបែនថមផង, េហយ ើ ្រកុមហ៊ុន អងគរស៊ូ េហគរើ (៦.៥២៣ ហត) ្រកុមហ៊ុន ទេន្លសូ ៊េហគើរ

៉ ី សូ ៊េហគើរ (៦.៥៩៥ ហត) ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ មនសមពន (៦.៦១៨ ហត) និង ្រកុមហ៊ុន េខន និងេវល ័ ្ឋភពេទនឹង សមបទនិកដូចគន

កនុងេខត្តឧត្តរមនជ័យ។ េនកនុងេខត្ត្រពះវ ិ ្រកុមហ៊ុន េហងយូ (េខមបូ

) អុិនធឺេណសិនណល ខមេភនី លីមធ ី ីត

) អុិនធឺេណសិនណល ខមេភនី លីមធ ី ីត (៨.៩៥៩ ហត), ្រកុមហ៊ុ ន េហង រូយ (េខមបូ

ខមេភនី លីមធ ី ត ី (៩.១១៩ ហត), ្រកុមហ៊ុន េហ្វង (េខមបូ

រ ្រកុមហ៊ុន េហង ណុង (េខមបូ ន េហ្វង (េខមបូ

(៦.៤៨៨ ហត)

) អុិនធឺេណសិនណល

) អុន ិ ធឺេណសិនណល ខមេភនី លីមធ ី ត ី (៩.០១៥ ហត) នង ិ ្រកុមហ៊ុន រូយ

) អុិនធឺេណសិនណល ខមេភនី លីមធ ្វ េ្រហគន យ៉ញ-ស្តុក ខមេភនី ី ីត (៨.៨៤១ ហត)។ កនុងេខត្តមណ្ឌលគីរ ី ្រកុមហ៊ុន េផសុី ហិក

្វ េភល ្វ ឡូេធើស យ៉ញ-ស្តុក លីមធ ើ យ៉ញ-ស្តុក ខមេភនី លីមធ ី ីត (៩.៦១៤ ហត), ្រកុមហ៊ុន េផសុី ហិក ី ីត (៩.៦៥៦ ហត), ្រកុមហ៊ុន េផសុី ហិក

189

្វ ្របយដ៍ យ៉ញ-ស្តុក ខមេភនី លីមធ ខមេភនី លីមធ ី ីត (៩.៧៧៣ ហត)។ ី ីត (៩.០១៤ ហត), និង្រកុមហ៊ុនេផសុី ហិក របយករណ៍របស់ តំ

ងពិេសស ឆន២ ំ ០០៧ កថខ័ណ្ឌទី១១។

52


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ភនេំ ពញ (ទំហំ ៨.៥០៦ ហក ិ

) នង ិ ្រកុមហ៊ុន ស៊ូេហគរើ កំពង់សឺ ព (ទំហំ ៨.២៤៥ ហក ិ ឆន ំ ២០០៨ ស្រមប់ដំ

ចំនន ួ ៣ េទៀត ្រតូវបនផ្តល់េនកនុងែខមក

190 )។ េលើសពេី នះ សមបទនដី

អ ំ ំេពេនេខត្តឧត្តរមនជ័យ េទឲយ្រកុមហ៊ុន

ចំនន ួ ៣ ែដលមនសមពន ័ ធភពជមួយសមជក ិ ្រពទ ឹ ្ឋសភ ឧកញ៉ លី យ៉ុងផត់ គឺ ្រកុមហ៊ុន អងគរស៊ូេហគរើ (៦.៥២៣

ហិក

) ្រកុមហ៊ុន ទេន្លសូ ៊េហគើរ (៦.៦១៨ ហិក

៉ ី សូ ៊េហគើរ (៦.៥៩៥ ហិក ) និង្រកុមហ៊ុនេវល

)។ ្រកុមហ៊ុនទំង ៣ េនះ

្រតូវបនចុះបញជ ី េ្រកមេឈមះនយក្របតិបត្តន ិ ន មកពី្រកុមហ៊ុនសករសរបស់ៃថដែដលៗ ប៉ែុ ន្ត ជទូេទសហគមន៍ 191 មូល ្ឋ នេជឿជក់ថ គេ្រមងទំងេនះមនជប់ទក់ទិននឹងសមជិក្រពឹទ្ឋសភ ឧកញ៉ លី យ៉ុងផត់។ ៩៩.

េនេខត្ត្រពះវ ិ

រ មនសមបទនដេី សដ្ឋកច ឆន២ ំ ០១១ េនកនុង្រសុក ិ ក ិ ច ែដល្រតូវបនផ្តល់េនៃថងទ៨ ី ែខវចឆ ិ

ែឆប ្រសុកជ័យែសន និង្រសុកែតបងមនជ័យ ែដលជប់្រពំ្របទល់គនស្រមប់

ចំនន ួ ្របំ ែដលមនសមពន ័ ្ឋភពជមួយគន គឺ ្រកុមហ៊ុន េហងណុង (េខមបូ (៦.៤៨៨ ហក ិ

) ្រកុមហ៊ុនេហងយូ (េខមបូ

េហងរូយ (េខមបូ

) អុិនេធើេណសិនណល ខមេភនី លីមធ ី ិត

) អុន ិ េធេើ ណសិនណល ខមេភនី លីមធ ី ត ិ (៨.៩៥៩ ហក ិ

) អុិនេធើេណសិនណល ខមេភនី លីមធ ី ត ិ (៩.១១៩ ហក ិ

េណសិនណល ខមេភនី លីមធ ី ិត (៩.០១៥ ហិក

) ្រកុមហ៊ុន

) និង្រកុមហ៊ុនរូយេហ្វង (េខមបូ

) ្រកុមហ៊ុន

នេហ្វង (េខមបូ

) អុិនេធើ

) អុន ិ េធើេណសិនណល ខមេភនី

192 )។

លីមធ ី ិត (៨.៨៤១ ហិក ១០០.

ំ កសយ និងអំេព ឲយេទ្រកុមហ៊ុន

េនេខត្តមណ្ឌលគរិ ី សមបទនដេី សដ្ឋកច ំ ០១១ កនុងឃុំ រយ៉ ិ ចជប់្រពំ្របទល់គន្រតូវបនផ្តល់េនកនុងែខកញញ ឆន២

្វិ ្រសុកេកះែញ៉ ក ស្រមប់េធ្វច ំ រេកស៊ូ ឲយេទ្រកុមហ៊ុនែដលមនសមពន ័ ភ ្ឋ ពជមួយគនចំនន ួ បួន គឺ ្រកុមហ៊ុនប៉សុី ហក ើ ក េ្រហគន យ៉ញ-ស្តុក ខមេភនី លីមធ ី ីត (៩.៦៥៦ ហិក

(៩.៦១៤ ហក ិ

190

) ្រកុមហ៊ុន ប៉សុី ហ្វិក េភល ើ យ៉ញ-ស្តុក ខមេភនី លីមធ ី ត ី

) ្រកុមហ៊ុនប៉សុី ហក ្វិ ឡូេធស ើ យ៉ញ-ស្តុក ខមេភនី លីមធ ី ត ី (៩.០១៤ ហក ិ

លិខិតេលខ ០០២/២០០៩ ករ របស់្រកុមហ៊ុនស៊ូេហគើររកំពង់សឺ ព ចុះៃថងទី២២ ែខកញញ ឆន២ ំ ០០៩ ជូនចំេពះេ យល់ ្រពមផ្តល់ដីទំហំ ១០.០០០ ហិក

បនចុះហតថេលខេសនើសុំេ

យេ

េន្រសុកឳ ៉ ល់ េខត្តកំពង់សឹ ព ស្រមប់

ក្រសី គឹម

ចុះៃថងទី២២ ែខ កញញ ឆន២ ំ ០០៩ ជូនចំេពះេ អ ំ ំេព នង ិ ដំ

កំពង់សឹ ព ស្រមប់

៊ ង ជនយក្រកុមហ៊ុ ន។

អ ំ ំេព និងដំ

) នង ្វិ ិ ្រកុមហ៊ុនប៉សុី ហក

កនយករដ្ឋម្រន្តី េសនើសុំករ

ំេផ ងៗេទៀត និងេធ្វើេ ងច្រកែកៃចន េ

មលិខិតេលខ ០០២/២០០៩ ផស របស់្រកុមហ៊ុន ស៊ូេហគើរ ភនេំ ពញ

កនយករដ្ឋម្រន្តី េសនើសុំករយល់ ្រពមផ្តល់ដីទំហំ ១០.០០០ ហិក

ំេផ ងៗេទៀត នង ិ េធ្វើេ ងច្រកែកៃចន េ

យបនចុះហតថេលខេសនើសុំេ

យេ

េន្រសុកឳ ៉ ល់ េខត្ត

កឧកញ៉ លី យ៉ុងផត់ ជ

្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលខ ១៧៥ សជណ ចុះៃថងទី៥ ែខកុមភៈ ឆន២ ំ ០១០ េផញើជូនរដ្ឋម្រន្តី្រកសួ ង នយក្រកុមហ៊ុន។ េសចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីសី ក កសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន

ទ េដើមបយ ី ល់ ្រពមផ្តល់ដីសមបទនទំហំេលើសពី ៩.០៥២ ហក ិ

្រកសួ ងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និង េន

ភនេំ ពញ ទក់ទងនឹង

ទ េលខ ២២២៨ កសក/ណផផក ចុះៃថងទី១២ ែខេម

ថ នភពៃនដីសមបទន នង ិ ករអនុ ញញតឲ ិ យ្រកុមហ៊ុន ដំេណើរករកនុងករ

ឲយេទ្រកុមហ៊ុនស៊ូេហគើរកំពង់សឺ ។ ព លិខិតរបស់

ឆន២ ំ ០១០ េផញើជូននយក្រកុមហ៊ុ នស៊ូេហគើរ

ដ ំ ុ ះអំេពេលើៃផទដីទំហំ ៨.៣៤៣ ហក ិ

។ (គួរកត់

សំ គល់ ថ ្រកុមហ៊ុ នសមបទនទំងពីរេនះ មន ំ ០១២ របស់ ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ ិ បនចុះេឈមះេនកនុងបញជ ី សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែខមថ ិ ុន ឆន២

191 192

្របម៉ញ់ និងេន

អងគករ

ទេទ)។

ំ ួញ និង សិទិធមនុស ព នេទកន់សន្តិភពកមពុជ (BABC) ែផ្អមជូ រចត់, របយករណ៍សេងខបអំពី ផលិតកមមឧស ហកមមសរក , វស័ ិ យជន

េនកមពុជ ែខកញញ ឆន២ ំ ០១០។ េគហទំពរ័ ៖ http://babcambodia.org/developmentwatch/cleansugarcampaign/bittersweet.pdf.

្រកុមហ៊ុនទំង្របំ បនចុះហតថេលខ េនកនុងៃថងែតមួយ (ៃថងទី៨ ែខវចឆ ំ ០១១) េយង ិ ិក ឆន២ រុកខ្របម៉ញ់ នង ិ េន

ទ ែខមថ ំ ០១២។ េបើេយង ិ ុន ឆន២

ងសថិតដ ិ ីសមបទនរបស់ ្រកសួ ងកសិកមម

មេគហទំពរ័ របស់ ្រកសួ ងពណិជជកមម ្រកុមហ៊ុនទំងេនះ បនចុះបញជ ី េ

ស័ យ ្ឋ ន្រកុមហ៊ុ នដូចគន េនកនុង្របេទសកមពុជ និងេន្របេទសចិន េទះបីជមនេឈមះនយក្រកុមហ៊ុនខុ សគនក៏េ

ក់

យ។

53


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 193 )។

្របយដ៍ យ៉ញ-ស្តុក ខមេភនី លីមធ ី ត ី (៩.៧៧៣ ហក ិ

ខ. ករពន ិ ករ ិ ត ិ យេមល ើ េឡង ើ វញ ១០១.

ម ន្រតួតពន ិ ត ិ យ នង ិ ករលុ បេចលសមបទនដី

បតុភត ូ មួយេទៀតគឺ ករេ្របើ្របស់េ

សមបទនដ។ ី ជំពូកទ២ ី ៃនែផនករយុទធ

យខុសចបប់ ឬករមន ិ េធ្វើ

ជីវកមមេលើដីធ្លី បនទប់ពី្រកុមហ៊ុនទទួលបន

្រស្តអភវិ ឌ ន៍ជតប ី ្លី នង ិ ចចុបបននកមម ែថ្លងថ “ករ្របមូលផ្តុំដធ ិ ្របជជនែដល

ថ កនុងនិននករមួយ ែដលកំពុងមនករេកើនេឡើង េ គមនដី គឺសិ ត

យបេងកើតជផលប៉ះពល់អវជជ ិ មនមកេលើ សមធម៌ និង

្របសិទធិភព ៃនករេ្របើ្របស់ដធ ៏ ំៃនតំបន់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ពុំទន់្រតូវបនេ្របើ្របស់ឲយមន ី ្លី។ ជមួយគនេនះ ៃផទដីដធ

្របសិទិធភពេទ

មេគលេ

យត្រមូវឲយមនវធនករដ៏ តឹងរងរបស់ រ ្ឋ ភប ិ ឹ ិ លេដើមបេី

ះ្រ

យបញ្ហទំងេនះ។”

េទះជម្រន្តម ួ ចំនន ួ េនកនុងជួររ ្ឋ ភប ឹ អំពប ី យ ិ ល បនដង ី ញ្ហទំងអស់េនះ នង ិ បនខត ិ ខំ្របង ឹ ែ្របងេ

បននំេទដល់កររ ំ

យកច ច នយសមបទនដីេនកនុងករណីមួយចំនន ួ ក៏េ ិ ស

ន្រតួតពិនិតយេលើករេ្របើ្របស់ដីែដលបនផ្តល់ឲយ

មរយៈសមបទន េ

្រគប់្រគង នង ិ ករឃ្លេំ មល ើ ។ ១០២. របយករណ៍តំ និងេន

ះ្រ

យេ

194 យ

ក៏េនមនបញ្ហមន ិ ្រប្រកតៃី នករ

យរួមមនទំង ករខ្វះ្របសិទ្ឋិភពខងករ

ងពេិ សស ឆន២ ំ ០០៧ សរេសរថ េនកនុងែខធនូ ឆន២ ំ ០០៥ ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់

ទបនផ្តល់ពត ័ ម ៌ នថ មនសមបទនដីែដលមនសកមមភពចំនន ួ ១០ ្រតូវបនទទួលករពិនិតយេមល ើ េឡើង

េហើយថ េ្រកពីករលប់េចលនូវសមបទនដីមយ ួ ចំនន ួ េគមន វញ ិ ិ ដឹង្របកដេទថ េតើមនករចប់េផ្តើមពិនិតយេមល ើ េឡង េទេលើសមបទនដីែដលមន្រ ិ ើ វញជទូ

ភពីមច ុិ េនកនុងេខត្តេពធិ

ប់ទង ំ អស់ឬេទ។ សមបទនដីទំហំធំៗរួមមន សមបទនដីរបស់្រកុមហ៊ុន

ំ និងសមបទនដីរបស់្រកុមហ៊ុន ្រហគីនសុី (Green Sea) ែដល្រគប ត់ និងេខត្តកំពង់ឆនង

ដណ្តប់េលើៃផទដទ ី ំហំ ១០០.៨៥២ ហិក

កនុងេខត្តសឹ ង ទ ែ្រតង មន ៌ នថមៗ ី ែដលេនែត ិ ្រតូវបនកត់បនថយៃផទដេី ទ។ ព័តម

ជព័តម ៌ នមន ិ ទន់េធ្វប ើ ចចុបបននភព ែដលរកបនេនេលើេគហទំពរ័ របស់្រកសួ ងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ នង ិ េន យករណ៍ថ ចប់ពីែខឧសភ ដល់ែខមថ ំ ០០៩ ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និង េន ិ ុន ឆន២

ទ បន

ទ បនេរៀបចំេឡើង

និង យតំៃលេលើ្រគប់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែដលមន នូវ្រកុមករងរចំនន ួ ៥ ស្រមប់ឲយេធ្វើករពន ិ ិ ិតយេមល ើ េឡើងវញ ្រ

193

195 ប់ទង ំ អស់។ ជលទធផល មនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចចំនន ួ ៥ ្រតូវបនលុ បេចល។

េយង

ម្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ នង ិ េន

ទ ្រកុមហ៊ុនទំងអស់ ែដលបនចុះកច ំ ០១១ នង ិ ចសនយ េនៃថងទី៩ ែខកញញ ឆន២ ិ េយង

េគហទំពរ័ របស់្រកសួ ងពណិជជកមម ្រកុមហ៊ុនទំងេនះ បនចុះេឈមះ នង ិ បន

194 195

្ឋ នេផ ងគន កនុង្របេទសេវៀត

ែផនករអភវិ ឌ ន៍យុទធ េយង េម

ម។

ក់

ស័ យ ្ឋ ន្រកុមហ៊ុនដូចគន កនុង្របេទសកមពុជ នង ិ

ទ គិតមកទល់ ែខ

ឆន២ ំ ០១០ មន្រកុមហ៊ុ នសមបទនដីេសដ្ឋកិចចចំនួន ៩ ែដលបនទទួលដីសមបទនេលើៃផទដីទំហំធំជង១០.០០០ ហិក

ចរច េដើមបក ំ េនះឲយមកេន្រតឹម ១០.០០០ ហិក ី ត់បនថយទំហំៃផទដីទង

ែត្រតូវបន

វញ។ រ ងពីែខឧសភ ដល់ ែខមថ ំ ០០៩ ្រកសួ ងកសិកមម ិ ិ ុ ន ឆន២

ំ អស់ េន ទ បនបេងកើត្រកុមករងរ ៥ េដម ើ ប ី ពន ិ នង ិ ចទង ិ ត ិ យេមល ើ េឡង ើ វញ ិ យតំៃលេលើ្រកុមហ៊ុនសមបទនដេី សដ្ឋកច

១៦ េខត្ត ។ េនែខកកក

ឆន២ ំ ០០៩ ្រកុមករងរេនះបន

ក់របយករណ៍របស់ខួ នេទ្រកសួ ្ល ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន

ទ េហើយបនទប់

មក្រកសួ ងក៏បនេធ្វើករ យតៃម្ល និងេចញេសចក្តីែណនំេទដល់្រកុមហ៊ុនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចចំនួន ៣៨ ្រកុមហ៊ុន ែដលអភវិ ឌ ន៍េ យឺតយ៉វ ឬ មន ្ល ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន ិ ចប់េផ្តើមដំេណើរករសកមមភពេលើដីសមបទនរបស់ខួ ន។ រ ្ឋ ភប ួ ចំនួន ី យ ិ លលុ បេចលសមបទនដម

៤០.១៧១ ហិក

ស័ យ

្រស្តជតិ បចចុបបននកមម ទំពរ័ ទី ១០។

ម ព័តម ៌ នទូេទស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ចុះផ យេនេលើេគហទំពរ័ របស់ ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន

រុកខ្របម៉ញ់ នង ិ េន

ែដលជយថេហតុ

មនករលុ បេចលសមបទនេសដ្ឋកច ិ ចចំនួន

យភព

ទ ក៏បនេសនើសុំផងែដរឲយ ែដលមនែផទដេី សមើនង ឹ

54


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១០៣. ថមីៗេនះ េយង

មរបយករណ៍មួយរបស់្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

ទ ្រកសួ ងេនះបនបេងកើត

្រកុមករងរច្រមុះមួយ ែដលរួមមនេលខធក ិ រ ្ឋ នបេចចកេទសសមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច ស្រមប់េធ្វក ើ រពន ិ ត ិ យេមល ើ េឡើង វញ ំ ្របេទស េនកនុងែខមក ិ និង យតំៃលេលើសមបទនដីេនទូទង

កសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

ទ បន

196 ឆន២ ំ ០១១។ ជលទ្ឋផលៃនករងរេនះ ្រកសួ ង

ក់សំេណើមួយជូននយករដ្ឋម្រន្តី េដើមបស ី ុំ េគលករណ៍លុ បេចលកិចចសនយ

សមបទនដីេសដ្ឋកិចចរបស់្រកុមហ៊ុនចំនន ួ ១២ េ

រែត្រកុមហ៊ុនទំងេនះមន ិ មនសកមមភព និងមន ិ េគរព

្ល នង កតព្វកច ិ េ ិ ចៃនកច ិ ចសនយសមបទន និងែផនករេមរបស់ខួ ន

យអនុញញតឲ ិ យមនករកប់េឈខ ើ ុសចបប់ នង ិ ករ

197 បំពនកន់កប់ដីធ្លីកុ ងតំ ន បន់សមបទនដី។ ករពិនិតយេមល ក៏បនរកេឃើញផងែដរថ មន្រកុមហ៊ុន ិ ើ េឡើងវញេនះ

ចំនន ួ ៥១ បនេធ្វើសកមមភព្រសប

ួ ៧៥ មលកខខណ្ឌៃនកិចចសនយ និងែផនករេមរបស់ពក ួ េគ េហើយ្រកុមហ៊ុន ចំនន

198 េផ ងេទៀត ្រតូវបនទទួលករ្រពមន ឬ ែណនំឲយែកត្រមូវភពមន ិ ្រប្រកតន ី ន។ ១០៤.

េយង

ងសថិតិរបស់្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

ទ ចុះៃថងទី៨ ែខមថ ំ ០១២ សមបទ ិ ុន ឆន២

នក ំ ំផុតគឺ ្រកុមហ៊ុនភពម ុិ ែដលជកមមសិទរ្ឋិ បស់ឧកញ៉ េ ិ ៃនសមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ចធប ី ច

សមបទនទំហំ ៣១៥.០២៨ ហិក

េម៉ងឃន ិ បនបន្តកន់កប់ដី

ដែដល ខណៈែដល្រកុមហ៊ុន ្រហគីន សុី (Green Sea) ែដលជកមមសិទធិរបស់

សមជិក្រពឹទស ធ ភ ឧកញ៉ ម៉ង ុ ឫទធី េនកនុងេខត្តសឹ ង ទ ែ្រតង េនែតមនេឈមះកនុងបញជ ី កន់កប់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចទំហំ

១០០.៨៥២ ហិក

ឬ “្របមណជ” ៧០.០០០ ហិក

្រកុមហ៊ុនមនសមពន ័ ធភពជមួយគនចំនន ួ ២ គឺ ្រកុមហ៊ុន ហ្វស បយអូ-តច ឺ ិ Tech Agricultural (Cambodia)) នង ើ ្រទី ិ ្រកុមហ៊ុនេវល

196

លិខិតរបស់ ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន េ

្រហគខ ៉ (េខមបូ ី លេឆរើ ល

្ត េអនធេឺ ថនមន ិ (េខមបូ

ទ េលខ ២៤៨៣ ចុះៃថងទី៤ ែខេម

) (World Tristar Entertainment

ឆន២ ំ ០១១ ពីេ

ករដ្ឋម្រន្តី្រកសួ ងេនះេផញើជូន

េខត្តមណ្ឌលគិរ ី េន្រសុកអណូ ្ត ងមស និង្រសុក អូយ៉

វ េខត្ត

មណ្ឌលគិរ ី េន្រសុកសនទុក េខត្តកំពង់ធំ េន្រសុកសនួល និង្រសុកសំ បូរ េខត្ត្រកេចះ។ មន ១២ ្រកុមហ៊ុន ដូចជ៖ េវល ើ ្រទី បយអូ-តច ិ

្រហគីខលេឆរើ ល ៉ (េខមបូ

្ត េអនធេឺ ថនមន ិ (េខមបូ ) ទំហំ ១.០០០ ហក ិ

) នូវៃផទដីទំហំ ៩.៨០០ ហក ិ កនុង្រសុកឈូ ក េខត្តកំពត,

កនុង្រសុកឈូ ក េខត្តកំពត, ្រកុមហ៊ុន ហ្វឺស

េ្រ

គ ហ្វេរស្រទី រស ី ឺ ច (Agro Forestry

Research Co., Ltd) ទំហំ ៧០០០ ហិក

កនុងឃុំចុងភ្លស ្រសុកែកវសីម និងឃុំពូ្រជី ្រសុកេព្រជ

Investment Co.,Ltd) ទំហំដី ៧.០០០ ហិក

កនុង្រសុកអូយ៉

(Heng Development Co.,Ltd) ទំហំដី ៨.៦៥៥ ហិក

ទំហំដី ៩១៧ ហក ិ

កនុង្រសុកអណូ ្ត ងមស េខត្តរតនៈគិរ,ី ្រកុមហ៊ុ ន េហង

(PSY Co.,Ltd) ទំហំ ៩៥០ ហិក

គ ល េមនថូ ល (Gold Menthol II Co., Ltd) ទំហំដី ៨២៤ ហិក

េន្រសុក្រកេចះ េខត្ត្រកេចះ;

េនេខត្ត្រកេចះ; ្រកុមហ៊ុន ភេី អស យ

េន្រសុកសំ បូរ េខត្ត្រកេចះ; ្រកុមហ៊ុន សីល ឌីេវឡបមន ិ (Seal Development Co.,Ltd) ទំហំដី ៩៥០

េន្រសុកសំ បូរ េខត្ត្រកេចះ; ្រកុមហ៊ុន ធធ ី ី ៉ យ (TTY Cooperation Co.,Ltd) ទំហំដី ៩២៨ ហក ិ

េឆ្លើយតបនឹងសំ េណើរបស់ ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន

្រពម

៊ ប (Heng Heap

េខត្តរតនៈគិរ,ី ្រកុមហ៊ុ ន េហង មន (Heng Mean Investment Co.,Ltd)

្រកុមហ៊ុន េមគងគ េអស សុី ឌីេវឡបមន ិ (Mekong S.C Development Co.,Ltd) ទំហំដី ៨៣៤ ហិក ហក ិ

េខត្តមណ្ឌលគិរ,ី េហង អភវិ ឌ ន៍

េន្រសុកសនទុក ឃុំ្រកយ៉ េខត្តកំពង់ធំ; ្រកុមហ៊ុន ្រកេចះ សុី ធី េផវ ឺ (Kratie City Power Ltd) ទំហំដី ៨០០ ហក ិ

េន្រសុកសំ បូរ េខត្ត្រកេចះ; ្រកុមហ៊ុន េ

198

) (First Bio-

កនយករដ្ឋម្រន្តី ទក់ទងនឹងសំ េណើសុំ លុបេចល េគលករណ៍សមបទន និងកិចចសនយសមបទនរបស់្រកុមហ៊ុនចំនួន ១២ ែដលមនដី

សមបទន េនកនុង្រសុកឈូ ក េខត្តកំពត េន្រសុកែកវសីម និង្រសុកេព្រជ

197

199 េលើសពីេនះេទៀត ស់។

ប៉ែុ ន្តទំហំៃផទដីបចចុបបននពុំចបស់

មសំ េណើរបស់្រកសួ ងកសិកមម រកខ្របម៉ញ់ និងេន

េន្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ។

ទ ទីសី ក ្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី បន្របប់េទ្រកសួ ងវញថ រ ្ឋ ភប ិ ិ លបន យល់

ទ េដើមបល ី ុ បេចល េគលករណ៍សមបទន និងកិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច

របស់ ្រកុមហ៊ុន ចំនួន ១២ នឹង្រតូវេផទរដីេនះេទជ្រទពយសមបត្តរិ បស់ រដ្ឋវញ។ សូ មេមល ្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលខ ិ ើ លិខត ិ ជូនដំណឹងរបស់ទីសី ក ៤៣៧ សជណ កស ចុះៃថងទី៨ ែខេម

199

្របម៉ញ់ និងេន

ទ។

ឆន២ ំ ០១១ ពីឧបនយករដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីសី ក ្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី ជូនចំេពះ ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ

ងសថិត្រិ កុមហ៊ុ ន ែដលបនចុះកច ិ ចសនយសមបទដីេសដ្ឋកច ិ ច ជមួយ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ នង ិ េន

២០១២ ែដលមនបេង្ហះេនេលើេគហទំពរ័ របស់ ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន

ទ (មនែតជភ

ែខមរប៉ុេ

ទ េនៃថងទី៨ ែខមថ ិ ុន ឆន ំ ្ណ ះ)។

55


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 (Cambodia)) េនកនុង្រសុកឈូ ក េខត្តកំពត ក៏ដូចជ្រកុមហ៊ុនេហង ្របឌ័រ (Heng Brother) និង ្រកុមហ៊ុន េហង (Heng Heap) ែដលមនទី

ង ំ កនុងេខត្តរតនគរិ ី ែដល្រកមហ៊ុនទំងអស់េនះ ្រតូវបនេគគត ិ ថ កច ិ ចសនយសមបទនដី ្រតូវ

បនលុ បេចលេហើយេនះ ប៉ែុ ន្តផុ យេទវ ទ ញេឈ ម ះ្រកុមហ៊ុនទំងអស់េនះ េនែតេឃើញមនកត់្រ ិ

ដីេសដ្ឋកិចចរបស់្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន ១០៥.

៊ ប

េទះបជ ី រ ្ឋ ភប ិ ល

បន្របង ឹ ែ្របងេ

ទ ចុះៃថងទី៨ ែខមថ ិ ុន ឆន ំ ២០១២។

ះ្រ

យបញ្ហអសកមម

សមបទនដីនន សថិតិបង្ហញថករពិនិតយេមល ករ ិ ើ េឡើងវញ

េនកនុងសថិតិសមបទន

ករអភវិ ឌ ន៍មន ិ ្រតម ឹ ្រតូវេ

យ្រកុមហ៊ុន

ន្រតួតពិនិតយ និងករលុ បេចលកិចចសនយសមប-

ំ ០១២ ស្តីពី សមបទនដី ទនដី ែដលបនេធ្វើកន្លងមក ពុំមនភពសុី សង្វក់គនេទ។ បទបញជចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន២

េសដ្ឋកច ិ ច មនេគលេ

ចបស់

ស់េដម ើ បេី

ះ្រ

យបញ្ហ្របឈមទំងេនះ។ ចំេពះ្រកុមហ៊ុន ែដលទទួលបនសិទធិ

េ្របើ្របស់ដីេ្រកមលកខខណ ័ ្ឌ សមបទនដីេសដ្ឋកិចចរច ួ េហើយ ប៉ែុ ន្តខកខនកនុងករអនុវត្ត

មនីតិវធ ិ ីជធរមន និង

មកិចច

សនយសមបទន រ ្ឋ ភប ំ េនះ េ្រកមករ្រគប់្រគង ិ និងទុកដីទង ិ ល បនសនយដកហូតសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនះមកវញ របស់រដ្ឋេ

យផទល់។ េទះបជ ី ពុំមនករសិក ជ

សរេសររបយករណ៍េនះ

មនព័តម ៌ នថ

កំពុងែតដំេណើរករេនថនក់េខត្ត ក៏ដូចជមន

លុ បេចល

យ ក៏េនអំឡុងេពល

មនកិចចខត ណៈបេ ិ ិ ខំ្របឹងែ្របងពិនត ិ យេមល ើ េឡើងវញជលកខ

្ត ះ

រព័តម ៌ នមួយចំនន ួ បន យករណ៍ថ សមបទនដីមយ ួ ចំនន ួ ្រតូវបន

ម្រកបខ័ណ្ឌៃនករអភរិ ក ចំេពះតំបន់ករពរធមមជតិ នង ិ ៃ្រពេឈើ

េ្រកមចបប់សី ព ្ត ត ំ ០០៨ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន្រតូវបនផ្តល់អំ ី ំបន់ករពរធមមជតឆ ិ ន២

តំបន់ករពរធមមជតិ េ

យែផ្អក

មលកខណៈវន ឆ័ ជក់ ិ ិចយ

ក់ និងេគរព

ចឲយបេងកើត ឬ េរៀបចំែកែ្រប

មករពិនត ់ ត់នូវករេ្របើ្របស់ ិ យយ៉ងហមតច

ធនធនធមមជតិ នង ្លី ករចត់ថនក់ ឬ ករេធ្វអ ើ នុបេយគៃនតំបន់ករពរ ្រតូវែតេធ្វេើ ឡង ើ េ ិ ដីធ។

200 យអនុ្រកត ឹ យ។ អំឡុង

េពលៃនករសរេសររបយករណ៍េនះ មន ៌ នអំពីករបេងកើត ឬ ែកែ្រប្រពំ្របទល់ជផ្លូវករនូវតំបន់ករពរ ិ ព័តម

យ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន ្រតូវបនផ ព្វផ យជ

មួយ

ធរណៈេនះេទ ប៉ែុ ន្តចំនន ួ សមបទនដម ី នករេកន ើ េឡង ើ រួមមនទំង

ជញប័ណ្ណែស្វងរុករក និងជីកយកែរ ៉ និងគេ្រមងអភវិ ឌ ន៍ខនតធំៗ ែដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុង

សមបទនដីេសដ្ឋកិចច តំបន់ករពរនន។

១០៧. េទះបជ ី យ៉ង

ក៏េ

ស្រមប់តំបន់ករពរធមមជតភ ិ គេ្រចើន

ពិចរ

សនន

មរយៈករករអនុវត្តបទបញជេនះ។

គ. ករអនុវត្តន្រ៍ សប ១០៦.

ធរណៈ បនែស្តងេចញឲយេឃញ ើ ក៏េ

េគសេងកតេឃញ ើ ថ

មករជក់ែស្តង

ករកំណត់ជ្របព័នធនូវតំបន់្រគប់្រគង

ែតងែតមន ិ ្រតូវបនកំណត់ជផ្លូវករេទ

េនមុនេពលែដលៃផទដី

្រតូវបន

ស្រមប់សមបទន ឬ គេ្រមងអភវិ ឌ ន៍ ។ ប៉ែុ ន្ត បនបង្ហញឲយេឃើញថ កនុងករណីជេ្រចើន ករកំណត់តំបន់

្រគប់្រគងកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ ្រតូវបនសេ្រមច បនទប់ពម ី នករផ្តល់សមបទនដី ឬ គេ្រមងអភវិ ឌ ន៍។ េនកនុង ករណីមួយចំនន ួ ដេំ ណើរករៃនករកំណត់តប ំ ន់មយ ួ េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ យចរី ភព ្រតូវបនសេ្រមច បនទប់ពី ្រកុមហ៊ុនឯកជន

ក់សំេណើេទ្រកសួ ងពក់ពន ័ ធសុំសមបទនដី ឬ គេ្រមងអភវិ ឌ ន៍ែតប៉េុ

េទៀត េធ្វក ើ បេី រៀបចំឯក ើ រេសនើសុំេទ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន េដម

200

រចំបច់នន េដម ើ បេី ធ្វច ើ ំ

្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពី តំបន់ករពរធមមជតិ ចុះៃថងទី១ ែខវចឆ ំ ៩៩៣ ម្រ ិ ិក ឆន១ ែដល

ចេធ្វើេទបនេ

្រពះ ជ

យ “ែផនកេលើមូល ្ឋ នព័តម ៌ នវទយ ិ

ត់ថនក់ដេី នះេទជតំបន់េ្របើ

៣ អនុញញតឲយេធ្វើករែកែ្រប្រពំ្របទល់តំបន់ករពរធមមជតិ

្រស្ត ពក់ពន ័ ធនឹងករអភរិ ក េអកូ ឡូសុី និងករែថរក ៃផទដីតំបន់ទង ំ េនះ េន

ច្រកកមពុជ”។ ចបប់សី ព ្ត ីតំបន់ករពរធមមជតិ ឆន២ ំ ០០៨ ម្រ

តំបន់ករពរ បនទប់ពីមនករសិក

្ណ ះ េហើយែដលបនទប់មក

៨ នង ិ ម្រ

១៣ ក៏បនអនុញញតន ិ ូវករែកស្រមួល្រពំ្របទល់

យតៃម្លេពញេលញេលើសំេណើសុំ ែកែ្រប្រពំ្របទល់ទង ំ េនះ។

56


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ្របស់េ

យចីរភព និង េធ្វើអនុបេយគតំបន់េ្របើ្របស់េ

យចីរភពេនះេទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។ ជឧទហរណ៍ គឺ

សមបទនដីែដលផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុន ជីងហ ុងរ ី (Jing Zhong Ri) េនកនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពលំ ផត់ (សូ មេមល ័ ធ ើ ឧបសមពន

ទី IV ស្រមប់ករវភគបែនថ ម)។ ិ ១០៨.

អនុ្រកឹតយរបស់រ ្ឋ ភប ិ លភគេ្រចើន

ែដលេ្របើ្របស់ស្រមប់េធ្វើចំ

ត់ថនក់ដីៃនតំបន់

សមបទនេនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ ្រគន់ែតែចងថ “ៃផទដ្រី តូវបនកំណត់ជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

ែដលេសនើសុំស្រមប់

យចរី ភព” ប៉ែុ ន្ត ពុំ

បនែចងអំពី្របេភទៃនតំបន់្រគប់្រគងេនះ មុនករកំណត់េនះេទ (សូ មេមល ័ ធ I)។ ដូេចនះេហើយ ើ ឧបសមពន

ចបស់

ស់េទថ េតើតំបន់សូ ល ន ឬ ក៏តំបន់អភរិ ក

ែដល្រតូវបនេធ្វើចំ

ជសំ ណួរេនះ មន ុ មកេទ ិ ្រតូវបនេគ ស់ែវងកំណត់ពម ី ន ១០៩.

េទះបីជ

មនព័តម ៌ នតិចតួចែដល

ត់ថនក់ែបបេនះ ឬ ថេតត ើ ំបន់ែដលេចទ

ម្របព័នធ្រគប់្រគង ៃនតំបន់ករពរធមមជត។ ិ

ចរកបនជ

េគយល់េឃើញថ មនតំបន់សូ ល ន និងតំបន់អភរិ ក

ធរណៈអំពី

ចំនន ួ តិចតួចប៉េុ

ចេធ្វើេទបន

ប៉េុ ្រ

្ណ ះ។

លុ ះ្រ

ករអភវិ ឌ ន៍

តំបន់្រគប់្រគងៃនតំបន់ករពរធមមជតិ

្ណ ះ ែដល្រតូវបន ស់ែវង កំណត់្រពំ្របទល់

ជផ្លូវករ។ ដូចែដលកត់សំគល់ពខ ើ េនកនុងរបយករណ៍េនះ ចបប់ ី ងេដម

តំបន់សូ ល ន ឬ តំបន់អភរិ ក េហើយករអភវិ ឌ ន៍

ពុម ំ នភព

មឃត់ករឈូ សឆយ ឬ

មួយេនកនុងតំបន់េ្របើ្របស់េ

ែតមនករឯកភពយល់្រពមដ៏្រតឹម្រតូវពីរ ្ឋ ភប ិ ល

ងសង់ កនុង

យចីរភព ឬ តំបន់សហគមន៍ ែដល

មសំ េណើរបស់្រកសួ ងបរ ិ ថ នែត

មួយេនកនុងតំបន់ទង ំ េនះ ឬ េនតំបន់ជប់គននង ូ បំផុត្រតូវែត ឹ តំបន់ករពរធមមជតិ ដំបង

ក់ឲយមនករ យតៃម្លអំពផ ី លប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នង ិ សងគមជមុនសិន។ ខណៈែដល មនេសចក្ត្រី តូវករនូវករបក យបែនថមេទៀតពី្រកសួ ងបរ ិ ថ ន ទក់ទងនឹងករកំណត់តំបន់្រគប់្រគងជ្របព័នធ មនរបយករណ៍ថ សមបទនដី

ជេ្រចន ើ កំពុងែតដំេណើរករយ៉ងសកមមេនកនុងតំបន់ភគក

្ត លៗៃនតំបន់ករពរ ជទក ី ែន្លងែដលមនៃ្រពេឈ្រើ កស់

ៗ។ ឧទហរណ៍ អងគករលីកដូ បនេបះពុមភផ យទន ័ ែដលបង្ហញថ ២២ ភគរយ ៃនែដនជ្រមកសត្វៃ្រពបង ិ ននយ ឹ ែពរ ្រតូវបន្រគបដណ្តប់េ ១១០.

201 យចំករេកស៊ូ។

្រកសួ ងបរ ិ ថ ន ែដលបនផ្តល់កិចចសហករយ៉ងល្អ េនអំឡុងេពលៃនទស នកិចចរបស់ខុ ំក ញ លពី ែខឧសភ ឆន ំ

២០១២ បនពនយល់ខុ ំអ ញ ំពីេគលនេយបយរបស់រ ្ឋ ភប ិ ល កនុងករផ្តល់សមបទនដីេនតំបន់េ្របើ្របស់េ

យចីរភព

ៃនតំបន់ករពរធមមជតិ ស្រមប់េធ្វទ ី នី គេ្រមងេទសចរណ៍ធមមជតិ ែស្វងរុករកនង ិ ជីកយកែរ ៉ នង ិ ផលិត ើ ំនប់ រអគគ ី ស

កមមកសិ-ឧស ហកមម ថជករចំបច់កុ ងករបេងក ន ើតជែខ ្រក ៉ ត់ករពរ មួយេដើមបប ី ងករ និងទប់ កន់កប់េ

យបំពនជបន្តេទៀតេលើដីៃ្រពកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ

្រកសួ ងេនះ ក៏បន្តអះ សហគមន៍។ ១១១.

ជពិេសសតំបន់សូ ល ន

ក ត់ករចូលទ្រនន

និងតំបន់អភរិ ក

េហើយ

ងផងែដរថ ខ្លួនអនុវត្ត “េគលនេយបយែសបកខ្ល” កនុងេគលបំណងបេញជ ស ករប៉ះពល់ដី

រែតករអនុវត្តទង ំ អស់េនះ នំឲយមនកង្វល់ថ អនុ្រកឹតយកំពុង្រតូវបនេ្របើ្របស់ែបប ឱកសនិយម

ន បន់ករពរធមមជតិ ជមេធយបយមួយស្រមប់រ ្ឋ ភប ី ុ ងតំ ិ លេធ្វក ើ រកំណត់ៃផទដក

នង ិ ផ្តល់សមបទនដេី នះឲយេទ្រកុម

ហ៊ុននន។ បនទប់ពីករពិនិតយេមល ើ េលើអនុ្រកឹតយនន ែដល្រតូវបនេបះពុមភផ យ

ម្រពះ ជកិចច

ែស្តងឲយេឃើញ

ថ អនុ្រកឹតយទំងអស់េនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជទូេទេដើមបក ី ំណត់ៃផទដីេនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ េទជតំបន់េ្របើ

201

ែផនទីរបស់អងគករលីកដូ (LICADHO) បនចុះផ យកនុងកែសត េខមបូ ែខមន ំ ០១២)។ ី ឆន២

េដលី (េលខ ៧៣០ េនៃថងេ

រ ៍ នង ិ ៃថង

ទត ិ យ ទ១ ី ០ នង ិ ទ១ ី ១

57


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ្របស់េ

យចីរភព េ

យពុម ំ នផ្តល់ពត ័ ម ៌ នថ េតើមនករេធ្វើេឡើងជមុន និងយ៉ងេពញេលញនូវ ករ យតៃម្ល និង

ករពេិ ្រគះេយបល់េនះេទ។ ១១២. េលើសពីេនះេទៀត េ

រេឈមះរបស់្រកុមហ៊ុនជនិចចកល ្រតូវបនសរេសរេនកនុងអនុ្រកឹតយ (ជញឹកញប់ ុ ៗផង) យលក ណ៍អក រពីមន

មននិយយេយងដល់លិខត ិ េឆ្លើយឆ្លងជ

មនក់

អនកសេងកតករណ៍្របកបេ

យេហតុផល

ចសននិ ្ឋ នបនថ មនករេរៀបចំទុកមុនរួចជេ្រសចេហយ ើ ជមួយ្រកុមហ៊ុនែដលទំនងជ ទទួលបនសមបទន

ដី េដើមបន ួ ែដលកនុងរយៈេពលែត ី ឹងដំេណើរករេទមុខជមួយនឹងករអភវិ ឌ េនកនុងតំបន់េនះ។ មនករណីមួយចំនន ុ ម នែខ បនទប់ពីករេចញនូវអនុ្រកឹតយេលើកដំបង ូ មួយរួចមក មនករេចញនូវអនុ្រកឹតយបនទប់មយ ួ ប៉ន ុ ម នសប្តហ៍ ឬ ប៉ន

េទៀត េដម ើ បេី ធ្វអ ី កជនរបស់រដ្ឋ នូវៃផទដែី ដលបនកំណត់ជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ ើ នុបេយគេទជដឯ

យចរី ភពេនះ ដូេចនះ

េដើមបធ ី នបនអំពីភព្រសបចបប់ៃនដីេនះកនុងករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ឬ សមបទនដីេផ ងៗេទៀត។ ករណ៍េនះ

បនេចទេឡើងជសំ ណួរថ េតើករអនុវត្តែបបេនះ ្រសប ភប ិ ល កនុងករេធ្វអ ើ នុបេយគដី

ធរណៈរបស់រដ្ឋ េ

ម្រកបខ័ណ្ឌគតយ ិ ុត្តជធរមនយ៉ងេពញេលញ ស្រមប់រ ្ឋ

យពុំឆង ្ល កត់ករពន ិ ត ិ យរបស់រដ្ឋសភ។

កនុងករណីៃនតំបន់អភវិ ឌ ន៍ពណិជជកមម

១១៣. ឧទហរណ៍បែនថមេទៀត្រតូវបនផ្តល់

េទសចរណ៍ ែដលកំពុង្រតូវបនអភវិ ឌ ន៍េនេខត្តេកះកុង េ

និងគេ្រមងរមណីយ ្ឋ ន

យ្រកុមហ៊ុន យូេញ ន ឌីេវឡុបមន ្រគុប (Union ិ

Development Group) (សូ មេមល ័ ធ៣)។ មុនេពលរ ្ឋ ភប ើ បី ើ ឧបសមពន ិ លចុះកច ិ ចសនយជួលរយៈេពលែវង ៩៩ឆន ំ េដម

ផ្តល់ដីទំហំ ៣៦.០០០ ហក ិ េនៃថងទី៩ ែខេម

េនកនុងឧទយនជតប ុ ុម ិ ទ

ឆន២ ំ ០០៨ េដើមបេី ធ្វើវេិ

គរឲយេទ្រកុមហ៊ុន មន្រពះ ជ្រកត ឹ យមួយ ្រតូវបនេចញ

ធនកមម្រពះ ជ្រកឹតយ ចុះៃថងទី១ ែខវចឆ ំ ៩៩៣ ែដលបនទទួល ិ ិក ឆន១

គ ល់តំបន់េនះ ជឧទយនជតែិ ដល្រតូវករពរ។ ្រពះ ជ្រកត ី ំហំ ៣៦.០០០ ហក ឹ យថមេី នះ បនកត់ៃផទដទ ិ

ឧទយនជតប ុ ុម ិ ទ

គរែដលមនៃផទដី ទំហំសរុប ១៧១.២៥០ ហក ិ

ៃផទដីែដល្រតូវបនកត់េចញេនះ។ ករណ៍េនះ

ហ៊ុន េនែខឧសភ ឆន២ ំ ០០៨ េ ដី

ធរណៈរបស់រដ្ឋ

ែដលអនុមត ័ េ

ឃ. ករពេិ ្រគះេយបល់ជ ១១៤.

នង ិ បនេធ្វអ ើ នុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋនូវ

ចអនុញញតិឲយរ ្ឋ ភប ិ ល ចុះកិចចសនយជួលរយៈេពលែវង ជមួយ្រកុម

យពុំបនឆ្លងកត់ករពិនត ូ ប ិ យពីរដ្ឋសភ។ គួររ ំលឹកថ េ្រកមចបប់ភម ិ លឆន ំ ២០០១

ច្រតូវបនេធ្វអ ើ នុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋបន ែត

យរដ្ឋសភប៉េុ

េចញពី

មរយៈករេធ្វអ ើ នុបេយគ េ

យចបប់

202 ្ណ ះ។

ធរណៈ នង ិ ករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន នង ិ សងគម

ដូចបនពិពណ៌នយ៉ងលំ អិតេនកនុងែផនកទី III េ្រកម្រកបខ័ណ្ឌចបប់កមពុជ លកខខណ្ឌត្រមូវចំបច់ស្រមប់

ករផ្តល់សមបទនដីននគឺ ករពិេ្រគះេយបល់ជ

ធរណៈ និងករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម។ ករ

យតៃម្លទង ំ អស់ ្រតូវែតបន្រប្រពត ិ នង ើ េឡង ើ វញ ិ លទ្ឋផលៃនករ យតៃម្ល ្រតូវបនែចក ឹ េ្តិ ទ នង ិ ្រតូវបនពន ិ ត ិ យេមល

ផ យមុនេពលៃនករផ្តល់សមបទនដី។ ១១៥. តច ិ តួច

ដូចបនេលើកេឡើងេនកនុងរបយករណ៍តំ ស់ ៃនករពេិ ្រគះេយបល់ជ

ងពិេសស ឆន២ ំ ០០៧ េនកនុងករណីភគេ្រចើន មនភស្តុ

ធរណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយ (ែដលមននូវកច ិ ចខត ិ ខំ្របង ឹ ែ្របងេ

ំ អស់ នង េដើមប្រី ប្រស័យទក់ទងជមួយអនករងករប៉ះពល់ទង ិ េដើមបស ី េ្រមចយកដំេ

ះ្រ

យសុ ទធចត ិ ្ត

យនន ែដលមនករ

្រពមេ្រព ងេទវញេទមក) ្រតូវបនេធ្វើេឡើងមុនករផ្តល់សមបទនដី។ ផទុយេទវញ េសចក្តីសេ្រមចចិត្តនន ែដលប៉ះ ិ ិ

202

ចបប់ភូមប ំ ០០១ ម្រ ិ ល ឆន២

១៦ និង ម្រ

១៧។

58


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ពល់ដល់ដីធ្លីែដលសហគមន៍កំពុងរស់េន ជនិចចកល្រតូវបនេធ្វើេឡើង េ

យពុំមនករចូលរួមរបស់ពក ួ េគេទ។ ដូចគន

ផងែដរ េនកនុងករណីភគេ្រចន ៏ ត ើ ករ យតៃម្លដព ិ ្របកដអំពក ី រប៉ះពល់ខងបរ ិ ថ ន នង ិ សងគម ជទូេទ ពុំ្រតូវបនេធ្វើ

េនមុនេពលៃនករផ្តល់សមបទនដស ួ ប៉ែុ ន្តពុម ំ ន ី ្រមប់ករវន ិ ិេយគេឡើយ ឬ ក៏្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងករណីមួយចំនន ករផ ព្វផ យដល់ ឬ ែចករ ំែលកកររកេឃញ ើ អំពីករប៉ះពល់េនះ ជមួយសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់េនះេទ។ ១១៦.

សមបទនននែដល្រតូវបនផុល ្ត ់ចប់

ក់ដូចជឆ្លុះបញចង ំ អំពន ី ន ិ ន ករេនះ។ សថិតច ិ ុង

ង ំ ពឆ ំ ០០៧មក ី ន២

េ្រកយៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែដលបនបេង្ហះេលើេគហទំពរ័ របស់្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

ករ យតៃម្លអព ំ ីផលប៉ះពល់ ្រតូវបនេធ្វើេឡង ួ ៣ កនុងចំេ ើ ចំេពះសមបទនដីចំនន

ទ បង្ហញថ

មសមបទនដីចំនន ួ ១១៧ ែដល

្រតូវបនផ្តល់ បនទប់ពម ិ េិ យគរបស់្រកុមហ៊ុន (បនទប់ព្រី កុមហ៊ុនទំងេនះ បនចុះ ី នករឯកភពជផ្លូវករេលើគេ្រមងវន 203 ក ្ត េនះ បន ល់មកនូវភពមន កិចចសនយសមបទនរួច ល់េហយ ិ ើ ជមួយ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន ទ)។ ចបស់ ផ្តល់េ

ស់ ថេតើមនករ យតៃម្លអំពីផលប៉ះពល់្រតូវបនេធ្វើេឡើងឬេទ ចំេពះសមបទនដីេសដ្ឋកិចចនន ែដលបន

យ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់ នង ិ េន

ទ ចប់ពឆ ំ ០០៦ ដល់ឆន២ ំ ០១២ េហយ េបស ី ន២ ើ ើ ិ នជបនេធ្វេើ ឡង ើ

ថេតើលទធផលៃនករ យតំៃលទំងេនះ ្រតូវបនឯកភពយល់្រពមេ េផ្តើមសកមមភពរបស់ពក ួ េគឬយ៉ង ១១៧. េយងែផនករយុទធ និងផ្តល់អនុ

យ្រកសួ ងពក់ពន ័ ធ មុនេពលែដល្រកុមហ៊ុនចប់

្រស្តអភវិ ឌ ន៍ជតប ំ ០០៨ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន បនពន ិ ិ ចចុបបននភព េនកនុងឆន២ ិ ត ិ យេឡង ើ វញ

សន៍េលើរបយករណ៍ៃនករ យតំៃលផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នង ិ សងគម ស្រមប់គេ្រមង

ធរណៈ និង

ឯកជនចំនន ួ ៣៧ ែដលជចំនន ួ ដ៏តិចតួចស្តួចេស្តើង ៃនចំនន ួ សមបទនដស ី រុបែដល្រតូវបនផ្តល់។ មនរបយករណ៍

្ណ ះ េលើវស័ ័ ធ ែដល្រតូវ ិ យកសិកមម ឧស ហកមម ថមពល េទសចរណ៍ នង ិ េហ ្ឋ រចនសមពន

យតៃម្លចំនន ួ ១៥ ប៉េុ

បនអនុមត ័ េហើយពុំមនរបយករណ៍

មួយៃនរបយករណ៍ទំងេនះ

ចរកបនជ

ធរណៈេនះេទ។ ្រកសួ ង

បរ ិ ថ ន ក៏បនចុះកិចច្រពមេ្រព ងស្តីពីករករពរបរ ិ ថ ន ជមួយវន ួ ៦១ ផងែដរ ប៉ែុ ន្ត ពុំមនព័តម ៌ នអំពី ិ ិេយគិនចំនន

ករអនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងទំងេនះ ែដល

ង. ករអនុវត្ត ម្រកបខ័ណ្ឌករពរ

203

204 ចរកបនេទ។

មផ្លូវចបប់ ស្រមប់ដធ ី រី្ល បស់ជនជតេិ ដម ើ ភគតច ិ

ងសថិតិ្រកុមហ៊ុ នសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ៃន្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន

ទ គិត្រតឹមៃថងទី៨ ែខមថ ិ ុ ន ឆន ំ ២០១២ មនេនេគហទំពរ័ ៖

http://www.elc.maff.gov.kh/en/attachments/article/122/Company%20Name.pdf.

សថិតិេនះបង្ហញថ

្រកុមហ៊ុន

Asia

World

Agricultural Development (Cambodia) Co. Ltd) នង ិ ្រកុមហ៊ុន Green Island Agricultural Development (Cambodia) Co. Ltd សថិត

េន្រសុកសំ បូរ េខត្ត្រកេចះ បនចុះកិចចសនយសមបទន ជមួយ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន េលើៃផទដីទំហំ ១០.០០០ ហិក ប៉ះពល់ បរ ិ ថ នរួចេហើយ

និង ដីទំហំ ៩.៥៨៣ ហិក

មរយៈលិខិតចុះៃថងទី១៦ ែខមក

Co. Ltd នង ិ លិខត ិ ចុះៃថងទី៣១ ែខមក

្រកុមហ៊ុន

(េខមបូ

)

តុងមន ិ ្រគុប

េរៀងៗខ្លួន។ ្រកុមហ៊ុនទំងេនះ មនឯកភពយល់្រពមអំពីករ យតំៃលេហតុ

ឆន២ ំ ០០៧ ចំេពះ Asia World Agricultural Development (Cambodia)

ឆន២ ំ ០០៧ ចំេពះ្រកុមហ៊ុន Green Island Agricultural Development (Cambodia) Co. Ltd ។

អុិនជីនរង ី

((Cambodia)

Tong

Min

បនចុះកិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ជមួយ ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន

204

ហិក

និងបនេរៀបចំេធ្វើករសិក

ែផនករអភវិ ឌ ន៍យុទធ

ទ េនៃថងទី១៥ ែខមន ឆន២ ំ ០០៦ ី

Group

Engineering)

េន្រសុក្រកេចះ

េខត្ត្រកេចះ

ទ េនៃថងទី៨ ែខធនូ ឆន២ ំ ០០៨ េលើៃផទដីទំហំ ៧.៤៦៥

យតំៃលេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន (EIA) ប៉ុែន្តមន ិ ទន់មនករឯកភពេនេឡើយ។

្រស្តជតិ បចចុបបននកមម ទំពរ័ ៣៨ កថខ័ណ្ឌទី១២៥ ។

59


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១១៨.

ចបប់ភម ូ ប ័ អនុ្រកឹតយ ស្តីពី ិ ល ឆន ំ ២០០១ ែចងអំពី សិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិចេលើដីធ្លី េហើយករអនុមត

ករចុះបញជ ី ដីជនជតេិ ដើមភគតច ិ េនែខេម

ឆន២ ំ ០០៩ បនបេងកើតឲយមនេឡង ើ នូវករផ្តួចេផ្តើមេផ ងៗ េ

យ្រកសួ ង

ៃផទ ្រកសួ ងអភវិ ឌ ន៍ជនបទ ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំ ណង់ មចស់ជំនយ ួ េទ្វភគី អងគករសហ

្របជជតិ និងអងគករមន ួ ដល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ចុះបញជ ី ជនីតិបគ ុ គល និង ិ ែមនរ ្ឋ ភប ិ លនន េដើមបជ ី យ ធិ ស ក់ពកយសុំ បណ ័ ្ណ កមមសិទដ ី មូហភព។ គេ្រមង

កលបងមួយ ្រតូវបន

ក់ឲយដំេណើរករ េនឆន២ ំ ០០៩ េដើមបផ ី ្តល់

ប័ណ្ណកមមសិទធិដស ួ ៣ សហគមន៍ េនកនុងេខត្តរតនៈគិរ ី នង ី មូហភព ដល់សហគមន៍ជនជតិភគតិចចំនន ិ េខត្តមណ្ឌល ំ ង ំ ០១១ សហគមន៍ទង ំ េនះបន ទទួលកមមសិទដ ធិ ីសមូហភពដប ូ េគបំផុតេនកមពុជ ែដលជ គិរ។ ី េនកនុងែខធនូ ឆន២ 205 សមមទ ួ ។ ិ ធិផលដ៏សំខន់មយ ១១៩.

េនអំឡុងេពលសរេសររបយករណ៍េនះ េយង

មអងគករពលកមមអន្តរជតិ (ILO) មនជនជតេិ ដម ើ ភគ

តិចចំនន ួ ៦០ សហគមន៍ េនកនុងេខត្តចំនន ួ ៤ (មណ្ឌលគិរ ី រតនៈគិរ ី ្រកេចះ និងកំពង់សឺ )ព ្រតូវបនទទួល

គ ល់េ

្រកសួ ងអភវិ ឌ ន៍ជនបទ ថជជនជតិេដើមភគតិច ែដលែផ្អកេលើករេធ្វស ្វ អត្តសញញណរបស់ខួ ន, ្ល មនសហគមន៍ ើ ័យ

ជនជតេិ ដម ួ ៤៣ ្រតូវបនទទួល ើ ភគតច ិ ចំនន

េដើមភគតិចយ៉ង

ស់ចន ំ ន ួ ២៤ បន

គ ល់ថជនត ុ គល េ ី ប ិ គ

យ្រកសួ ងម

ៃផទ នង ិ មនសហគមន៍ជនជតិ

ក់ែតងបេងកើតបទបញជៃផទកុ ង ន ឬ កំពុងដំេណើរករ

ក់ពកយសុំ បណ ័ ្ណ កមមសិទធិ

206 ដស ី មូហភព េន្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយ ី កមម នង ិ សំ ណង់។ ១២០. េទះបីជតួេលខេនះតំ

ងឲយជំ

នវជជ ិ មន ស្រមប់ករករពរដីធ្លី វបបធម៌ ភ

និង្របៃពណី ៃន

សហគមន៍ទង ំ េនះ ក៏េនមនជនជតេិ ដម ំ ន ួ ១៥ ែដលកំពុងែត្រតូវករ ើ ភគតច ិ ជេ្រចន ើ សហគមន៍េទៀត េនកនុងេខត្តចន

កច ិ ចគ្រំ ទ

េដម ួ េគ ើ បក ី ែ្លី ដលបនកន់កប់ជ្របៃពណីរបស់ពក ី រករពរដធ

ភពខ្វះករ្រគប់្រគង្រតឹម្រតូវ

េនចំេពះមុខៃនករអភវិ ឌ ន៍្របកបេ

មចបប់។ ករផ្តល់សមបទនដីេនេលើដីរបស់ជនជតិេដើមភគតិច ប៉ះពល់ដល់ភពរួប

រួមគនរបស់សហគមន៍ េហើយេហតុេនះ ក៏មនករប៉ះពល់ដល់លទធភពរបស់ពក ួ េគកនុងករ

ក់ពកយសុំ បណ ័ ្ណ កមមសិទធិដី

ួ េគ នង ួ េគកនុងកររក សមូហភព ែដលជលទធផលេធ្វឲ ិ លទធភពរបស់ពក ើ យប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េនរបស់ពក

ទទួលទន និងអនុផលៃ្រពេឈើ និងកនុងករអនុវត្តសិទធិខងវបបធម៌របស់ពក ួ េគ។ ជឧទហរណ៍មួយគឺ ្រកុមហ៊ុនចំករ ួ េនកនុង្រសុកលំ ផត់ េខត្ត េកស៊ូ ជីង ហ ុងរ ី ែដលទទួលបនសមបទនដីេនេលើដរី បស់ជនជតិេដើមភគតិចទំពន រតនៈគរិ ី ែដលខញុំបនេទេធ្វទ ័ ធ IV)។ ើ ស នៈកច ិ ច (សូ មេមល ើ ឧបសមពន

១២១. េលើសពីេនះេទៀត េទះបីជមនចបប់ និងេគលនេយបយននមនលកខណៈរងមំ ជទូេទេនថនក់ជតិ ក៏ ឹ ួ និង ឆនទៈនេយបយមន ដំេណើរករទំងអស់េនះ ្រតូវពឹងែផ្អកទំង្រសុងេលើជំនយ ួ មកពីេ្រកៃន្របេទសអនកផ្តល់ជំនយ ិ ្របកដ្របជែដលបនអនុវត្ត

205

មមួយករណីៗ។

សហគមន៍ទង ំ បី មន៖ ១)-ភូមិ

ក៏ត្រមូវឲយមននូវអងគករសងគមសុី វល ិ

អឺន ឃុំតឺន ្រសុកកូ នមុំ េខត្តរតនៈគិរ ី មន ១២១ ្រគួ

ែដលបនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិសមូហភពេលើៃផទដីទំហំ ១.៤៥៤ ហិក

២)-ភូមិ

ំ េខត្ត មណ្ឌលគិរ ី មន ១១៤ ្រគួ ែសនមេនរមយ ្រសុកអូរ ង

ប័ណ្ណកមមសិទធិសមូហភព”

206

មមូល ្ឋ នកនុងប

្ត

រ (៤៩១នក់) ជជតិេដើមភគតិច្រគឹង និង ទំពួន

អឺនែ្រកន ឃុំអូជុំ ្រសុកអូជុំ េខត្តរតនៈគិរ ី មន ៩៤ ្រគួ

(៤៥៦នក់) ជជនជតិេដើមភគតិចទំពួន ែដលបនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិសមូហភពេលើៃផទដីទំហំ ៩២០ ហិក

េលើៃផទដីទំហំ ១.៤២៥ ហិក

េន

និង ៣)-ភូមអ ិ ណូ ្ត ង្រកឡឹង ឃុំ

រ (៤៦៦ នក់) ជជនជតិេដើមភគតិចពនង បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិសមូហភព

។ សូ មេមល យ OHCHR/ILO “សហគមន៍ ៣ ទទួលបន ើ ផងែដរ េសចក្តែី ថ្លងករណ៍រួមរបស់ ករយល័ ិ

េនេគហទំពរ័

http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocNewsIndex/

2011/122011/3_indigenous_

communities_to_receive_communal_land_titles_Eng.pdf អងគករ ILO “

សី

ថ នភពៃនករចុះបញជ ី ដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតច ិ េនកមពុជ” ឯក

ឆន២ ំ ០១២។

របចចុបបននភព បន

ក់ជូនៃដគូរអភវិ ឌ ន៍ ៃថងទី១ ែខ

60


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េខត្តនន ស្រមប់អនុវត្តផងែដរ។ េយង

មព័តម ៌ នអំពីគេ្រមងនន ែដលកំពុងែតមនដំេណើរករែដលផ្តល់េ

អងគករ ILO ែដលជអនកស្រមបស្រមួលករផ្តួចេផ្តើមទំងេនះថ ខណៈតំបន់ែដលមនចំនន ួ ្របជជនជនជតេិ ដើមភគ តិចេ្រចើន ដូចជេខត្តមណ្ឌលគិរ ី េខត្តរតនៈគរិ ី និងេខត្ត្រពះវ ិ

រ បនទទួលករយកចិតទ ្ត ុក

ក់បំផុត និង ទទួលបន

ជំនយ ួ ហិរញញ វតថុេទ្វភគី និងពហុភគី ពីអងគករ GIZ អងគករ Danida អងគករ CIDA ករយល័ យ OHCHR ក៏ដូចជ ិ អងគករសងគមសុី វលនន ែដលទទួលមូលនធ ុ ៉ ករផ្តួចេផ្តើមែបបេនះ មនភពយត ិ ិ ព ិ ស ី ហភពអរឺ ប ឺ យ៉វកនុងករព្រងីក 207 េទកន់េខត្តេផ ងៗ េទៀត េ យ រែតក ្ត សមតថភព និងធនធនមនក្រមត ិ ។

១២២. មនបញ្ហ្របឈមជេ្រចើន្រតូវបន យករណ៍

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតច ុ គល និងករ ិ ជនីតិបគ យូរ នង ិ ជដំេណើរករែដលេពរេពញេ

យដំេណើរករមួយែដល “

ជមួយនឹងលកខខណ្ឌត្រមូវខងនីតិវធ ិ ី

ក់ពកយសុំ បណ ័ ្ណ កមមសិទធិដីសមូហភព ែដល្រតូវករេពលេវ

យបនទុកករយធ ប ័ ធ មនេទ ិ ិ េតយយ។ ខណៈែដលេគលនេយបយពក់ពន 208 ករអនុវត្តជក់ែស្តងនេពល មញញ ទំងេលើ ទិដ្ឋភពរដ្ឋបល និង បេចចកេទស”

បចចុបបនន មននត ួ ១១ ជំ ិ ីចំនន ិ ិវធ

ន ស្រមប់ចុះបញជ ី ជនីតិបគ ុ គល និងករ

េនះរួមមន នីតិវធ ័ ធនឹង ិ ីេផ ងៗពក់ពន ជផ្លូវករថ ជជនជតេិ ដម ើ ភគតច ិ េ

ជញធរជតិ

ជញធរេខត្ត និង

ក់ពកយសុំ បណ ័ ្ណ កមមសិទធិដស ី មូហភព។

ជញេធមូល ្ឋ ន កនុងករទទួល

ករគូសែផនទី និងករបង្ហញលទធផលេនះជ

យករបេងកើតបទបញជៃផទកុ ង ន ករ ស់ែវងដីធ្លី

ធរណៈ។ មយ៉ងវញេទៀត ទិដ្ឋភពវជជ ិ ិ មនមួយៃនដំេណើរករទំងេនះ

នត ំ េនះកំពុង្រប្រពត ័ ធនន ិ ទ ី វិ ធ ី ង ឹ ្តេទជមួយនង ឹ ករចូលរួមៃនអនកពក់ពន

េលញពស ី ហគមន៍នន ែដលេនះជកច ិ ចករែដលសូ មចូលរួមេកតសរេសើរ។

១២៣. េ

គ ល់សហគមន៍

យែផ្អកេលើស័យ ្វ អត្តសញញណកមម នង ិ ករ យតំៃលផ្លូវករ ្រពមទំងករបេងកើត

លកខនក ្តិ ៈសហគមន៍ នង ុ គល។ កច ិ ករចុះបញជ ី ជនត ី ប ិ គ ិ ចករេនះ ្រតូវបន្តេ គថ ឺ

ស្រមប់ករចុះបញជ ី

នង ិ ជមួយនង ឹ ករចូលរួមយ៉ងេពញ

រែតនត ៏ ស ូ បន្លយៃនករចុះបញជ ី ដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ិ ីដអ ី ិវធ

ដូេចនះ

ចរអន្តរ្រកសួ ង

េចញកនុងែខឧសភ ឆន២ ំ ០១១ ែដលផ្តល់នូវវធនករករពរជបេ ្ត ះ សននដល់ជនជតិេដើមភគតិច ែដលបនចុះ ិ ួ ។ ជលទធផល គួរែតបនបញឈប់នូវករផ្តល់ បញជ ី ជមួយ្រកសួ ងម ៃផទ គជ ឺ ករេបះជំ នគួរជទី ្វ គមន៍មយ សមបទនដីននេលើដីែដលកន់កប់ជ្របៃពណីេ

យជនជតិេដើមភគតច ិ ។ ឧទហរណ៍ យ៉ងេ

ស់ មន

ជនជតិពនង មកពីភម ូ ច ួ ២ េនកនុង្រសុកែកវសីម៉ េខត្តមណ្ឌលគិរ ី ្រតូវបនផ្តល់នូវករករពរ េ យអភប ិ ំនន ិ លេខត្ត មណ្ឌលគរិ ី េនកនុងឆន២ ំ ០១១ នង ័ ្ណ កមមសិទដ ធិ ី ិ ២០១២ េនខណៈេពលែដលពួកេគកំពុងែតដេំ ណើករ ក់ពកយសុំ បណ

សមូហភព ។ េទះបីជលកខខណ្ឌត្រមូវស្រមប់ករទទួល

គ ល់ដល់ជនជតិេដើមភគតច ិ េ

ែតចំេពះសហគមន៍ែដលទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីករជួយឧបតថមភរបស់ៃដគូអភវិ ឌ ន៍កេ៏

យ្រកសួ ងម

ៃផទ មន

យ ែតេទះជដូេចនះក្តី ក៏

បចចុបបននេនះមនសហគមន៍ ចំនន ួ ៣៥ ែដលមនសិទន ធិ ង ឹ ទទួលបនករករពរេនះ។ មន ិ ែតប៉េុ

្ណ ះ មនករកំណត់

សំ ណង់ េហើយេបើសិនជមន ិ មនែផនទីលំអិតេទ េនះគឺជមូល ្ឋ នៃនករបដិេសធផងែដរ។

ក៏

ត្រមូវឲយសហគមន៍ ផ្តល់ែផនទីលំអិតៃនដីសមូហភពែដលេសនើសុំ

ក់ជូនេទ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និង

របស់អភប ួ ៗផងែដរ ។ មនែតសហគមន៍មយ ួ ចំនន ួ តូចប៉េុ ិ លេខត្តនម ី យ

្រស័យេលើឆនទៈ

្ណ ះ ែដល្រតូវបនផ្តល់ឲយនូវករករពរែបប

េនះ។

១២៤. េលើសពីេនះេទៀត មនបញ្ហចេន្លះ្របេ េនះអនុវត្តបនទូលំទូ

207 208

ងជអកុសលមួយកនុង

ចរេនះ ែដលជួយបែនថមមន ិ ឲយ

យ េនកនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង។ វធនករករពរជបេ ិ

គេ្រមងមួយចំនួនតូ ច មនេនកនុងេខត្តកំពង់សឺ ព េខត្តសឹ ង ទ ែ្រតង នង ិ េខត្ត្រកេចះ េ

្ត ះ

ចរ

សនន មន ិ ប់បញចូ លៃផទដែី ដល

យមនសំ េណើសុំ ព្រងីកគេ្រមងែបបេនះបែនថមេទៀត។

េគលនេយបយស្តីពី ករចុះបញជ ី និងសិទិធកុ ងករេ្រប ន ើ្របស់ ដី របស់ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េនកមពុជ ម្រ

៤។

61


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 រ ្ឋ ភប ិ ិេយគ ឬ ករអភវិ ឌ ន៍ មុនេពលែដល ិ លបន្រពមេ្រព ងជេគលករណ៍ ស្រមប់ករវន

ធរមនេនែខឧសភ ឯកជន និង

ឆន២ ំ ០១១

(េយង

ចរេនះ

ធរណៈ្រសបចបប់ ែដល្រតូវបនកន់កប់េ

ចបប់ជធរមន)។

េដើមបប ី េញជ សផលប៉ះពល់ពល់ និងករ្របឹងែ្របងេ

ចរេនះ មន្របសិទភ ធិ ពតច ិ តួចប៉េុ

្ណ ះ។

្រកងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតច ិ គឺករផ្តួចេផ្តើមទំងេនះជេ្រចើន កំពុង្របឈមនឹង ិ វញ ផ្តល់បណ ័ ្ណ កមមសិទធិដីធ្លី ១២៦.

យេជគជ័យកនុងករេកង

និភយ ័ ៃនករខូចខត េទះ

រករអនុវត្តមន ័ ្ឋនង ិ សុី សង្វក់គន ពក់ពន ឹ គេ្រមងករណ៍ថមៃី នករ

ំ ០១២។ មបទបញជស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន២

េសចក្តីែណនំជបន្តបនទប់មយ ួ ្រតូវបនេចញេន ៃថងទី៤ ែខកកក

បយដីធ្លី េ

មបទបបញញ ត្តិ

ក់មចស់ជំនយ ួ និងអងគករសងគមសុី វលនន េដើមបជ ួ ចង ិ ី យ

១២៥. ចំេពះករគំ្រទែដលកំពុងែត្រប្រពឹត្តេទពីសំ

បជ ី មន ិ ្រតូវបនេបះបង់េចលទំង្រសុងក្តី េ

មួយេលើកមមសិទដ ធិ ី

យ្រសបចបប់ និងមនករឯកភព ្រសប

រភពមន ិ ្រប្រកតីៃនករផ្តល់សមបទនដី

ចំេណញពេី លើ្រកបខ័ណ្ឌចបប់ ដូេចនះ េធ្វឲ ើ យ

ចរេនះ ចូលជ

ឆន២ ំ ០១២ េ

យ្រកុម្របឹក េគលនេយ

209 េសចក្តីែណនំជបន្តេទៀត ែដល យបំភថ ្លឺ ដំេណើរករែដលកំពុងែតអនុវត្តទង ំ អស់ ្រតូវជេធ្វើបន្ត ។

បនេចញេនៃថងទ២ ី ៦ ែខកកក

ឆន២ ំ ០១២ បងគប់ដល់

ជញធរេខត្តននថ ជែផនកមួយៃនគេ្រមងករណ៍ផ្តល់បណ ័ ្ណ

210 េលើសពីេនះេទៀត ជនជតិេដើម កមមសិទធិដីធ្លី សូ មកុំឲយ ស់ែវងដីសមូហភពរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ។ ភគតច ិ

ែដលពួកេគភគេ្រចន ្ល ើ ពុំបនយល់ដឹងអំពស ី ិ ទេធិ លើដីសហគមន៍របស់ខួ ន

មនេសចក្តី យករណ៍ថ

ពួកេគ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយទទួលយកដីឯកជន

គេ្រមងករណ៍ថមីេនះ។ ពត ិ ្របកដ បនដីឯកជន េយង

មម្រ

េចញពីសហគមន៍េនះ េយង

េហយ ើ ែដលេនកនុងករណីមួយចំនួន យ

ជញធរែដលពក់ពន ័ ធ

េនកនុង

ស់ បុគគលឯកជនទំងអស់ រួមទំងជនជតេិ ដម ធិ ទួល ើ ភគតច ិ ផង មនសិទទ

៥ ៃនចបប់ភម ូ ប ធិ ទួលបនភគខ្លះៃនដីសហគមន៍ េនេពលចក ិ ល (េហយ ើ មនសិទទ មម្រ

២៧) ប៉ែុ ន្តបញ្ហនេពលបចចុបបននេនះ គឺករខ្វះព័តម ៌ នេពញេលញ េដើមបេី ធ្វើ

ករសេ្រមចចត ័ ម ៌ ន្រគប់្រគន់។ ចំេពះសហគមន៍ែដលមន ័ ម ៌ នអំពស ិ ្ត ែផ្អកេលើពត ិ ទន់បនចង្រកង ករផ្តល់ពត ី ិ ទធិ របស់ពក ួ េគេលើកមមសិទដ ធិ ីសមូហភព នង ួ ពអ ួ នង ិ ករទទួលបនជំនយ ី ងគករមន ិ ែមនរ ្ឋ ភប ិ ល មចស់ជំនយ ិ

េខត្ត/មូល ្ឋ ន

េដើមប ី ក់ពកយសុំ បណ ័ ្ណ កមមសិទធិដីសមូហភពវញ ិ

ជញធរ

េនះគេ្រមងករណ៍ថមីៃនករផ្តល់បណ ័ ្ណ កមមសិទធិដីធ្លី

ចនឹងមនដំេណើរករេទេលឿនលុ បេលើដំេណើរករៃនកមមវធ ិ ីចុះបញជ ី ដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។ ករពុះែចកដី

ែដលេ្រប្រើ បស់ជ្របៃពណីេ

យជនជតេិ ដើមភគតច ិ េទជបំែណកៃនដីឯកជន

ចនង ឹ េធ្វឲ ើ យអន្ត យដល់ករបេងកើត

និងករែថរក ៃនដីសហគមន៍ (ែដលជករចំបច់ស្រមប់ករករពរតំបន់ដីសមូហភព ដូចជទីបញចុ ះសព និងៃ្រព រក ជេដើម) េហើយក៏ ចនឹងប

្ត លឲយមនករលក់ដីជនជតិេដើមភគតច ិ ជដីឡូតិ៍តូចៗផងែដរ។

VII. ផល្របេយជន៍ នង ិ មនៃនសមបទនដន ី ន ិ ផលប៉ះពល់អវជជ 209

្រកុម្របឹក េគលនេយបយដីធ្លី េសចក្តីែណនំេលខ ១៥ ចុះៃថងទី ៤ ែខកកក

ឆន ំ ២០១២ ស្តីពី ករអនុ វត្តបទបញជរបស់ ជរ ្ឋ ភប ិ ល េលខ

័ ្ឋនឹងតំបន់ ០១ បប ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១២ ស្តីពីករព្រងឹង និងករបេងកើន្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ពក់ពន

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតច ិ តំបន់ៃ្រពេ្រ

210

្រស្ត។

ង នង ិ ពក់ក

្ត លេ្រ

ង ៃ្រពឡង់ មូល ្ឋ នករពរ្របេទស នង ិ តំបន់េបតក ិ ភ័ណ្ឌវបបធម៌ ្របវត្តិ

្រកុម្របក ី ្លី េសចក្តែី ណនំ េលខ ២០ ចុះៃថងទី២៦ កកក ឹ េគលនេយបយដធ

ឆន២ ំ ០១២ ស្តីពី ករអនុវត្តបទបញជរបស់ ជរ ្ឋ ភប ិ ល េលខ

័ ្ឋនង ០១ បប ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១២ ស្តីពក ឹ នង ឹ តំបន់ ី រព្រងង ិ ករបេងកើន្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគងសមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច ពក់ពន

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។

62


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១២៧. កនុង

នង ិ េធ្វើ

នៈជទីផ រែដលកំពុងេងើបេឡើង ្របេទសកមពុជមនវតថុបំណងចបស់

ស់ កនុងករបេងកើនករនំេចញ

ជីវកមមេលើធនធនធមមជតរិ បស់ខួ ន ្ល េដើមបេី គលបំណងៃនករអភវិ ឌ ជត។ ជពេិ សស ចំេពះសមបទនដី ិ

េសដ្ឋកិចច ែផនករយុទធ

្រស្តអភវិ ឌ ន៍ជតិបចចុបបននភព

ក់ ទិភពេលើករបេងកើនផលិតភព និង ពិពិធកមមវស័ ិ យ

211 កសិកមម។ គេ្រមង រអគគ ី ស ី នរី បស់កមពុជ នង ឹ មន ិ ្រគន់ែតផលិតអគគស ី នប ី េុ៉

្ណ ះេទ ប៉ែុ ន្តនង ឹ ជួយរកចំណូលផងែដរ

េហើយថមពលែដលផលិតបនេនះនឹង្រតូវបនផគតផ ់ គងស ់ ្រមប់ករេ្របើ្របស់កុ ង្រសុ ន ក

និងក៏ដូចជ

ចស្រមប់ករនំ

េចញផងែដរ។ សមបទនដី បននំមកឲយកមពុជ ទំងអតថ្របេយជន៍ខងេសដ្ឋកច ើ ិ ច នង ិ ខងសងគម ដូចជ ករបេងកត

ករងរេធ្វើ (េហតុដូេចនះ មនករេកើនេឡើងទីផ រកនុង្រសុក ែដលកន់ែតមនសក្តនុពល) ចំណូលពនធ ផ្លូវថមៗ ី និងករេធ្វើ ឲយ្របេសើរេឡើងដល់េហ ្ឋ រចនសមពន ័ ធេផ ងៗ។

្រកុមហ៊ុនសមបទនដីមយ ួ ចំនន ួ

បនចូលរួមកនុងកមមវធ ិ ីអប់រ ំអំពីករ

អភរិ ក នង ័ ្ឋេផ ងេទៀតស្រមប់សហគមន៍នន េនកនុងតំបន់សមបទនដី រួម ិ ែថរក បរ ិ ថ ន។ អតថ្របេយជន៍ពក់ពន

មន មណ្ឌលសុ ខភព និង

េរៀន។

១២៨. េទះជដូេចនះក្តី ក៏ពុំមនរបយករណ៍ែដលែផ្អកេលើភស្តុ អតថ្របេយជន៍ៃនសមបទនដេី នះែដរ។

ចំនន ួ ៃនអនកមនករងរេធ្វថ ើ មី

កររ ំពឹងទុក។ េលើសពីេនះេទៀត ពុំមនភស្តុ

ងទូលំទូ

យ ្រតូវបនេបះផ យជផ្លូវករ អំពី នង ជទូេទ ចទបជង ិ េិ យគរូបវន្ត័ ិ ករវន

ងបង្ហញថ ចំណូលែដលបនមកពីសមបទនដី ្រតូវបនេ្របើ្របស់

យរ ្ឋ ភប ី មបទន ដូចជេលើ វស័ ិ យ ិ ល ស្រមប់ករអភវិ ឌ ែផនកសងគមកិចច និងេសដ្ឋកិចច េនកនុងតំបន់មនដស ពប ើ រ យ ិ កនឹងេធ្វក

សុ ខភប ន វិ ឌ េហ ្ឋ រចនសមពន ័ ធេនះេទ។ ដូចគនេនះផងែដរ ិ យអប់រ ំ ឬក៏កុ ងករអភ ិ ល នង ិ វស័

តំៃលថ េតស រ ្ឋ ភប ិ ើ មបទនដីនន បនរួមចំែណកកត់បនថយភព្រក្រី កែដរឬេទ។ ផទុយេទវញ ិ ល េនែតបន្តពឹង ំ យ ែផ្អកយ៉ងខ្លង ំ េលើជន ួ បរេទស។ ទិនននយ ័ និងករវភគេល ិ ើ ចំណូលែដលបនមកពីសមបទនដី និង អតថ្របេយជន៍

ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ

គជ ឺ អ្វែី ដល្រតូវករជបន្តេទៀតនូវករសិក

ផលប៉ះពល់អវជជ ិ មន ្រតូវបនចង្រកងជឯក

រយ៉ងចបស់

ស់។

នង ិ ករបង្ហញជ

ធរណៈ

ផទុយេទវញ ិ

ក. ផលប៉ះពល់ទូេទេលើសិទម ិធ នុស ១២៩. គួរឲយេ

្ត យ ផលប៉ះពល់ៃនសមបទនដី ជពិេសស សមបទនដីេសដ្ឋកិចចេលើសិទធិមនុស

េកើតមនដូចនន ិ ន ករែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងរបយករណ៍តំ យ

េដើមេឈែើ ដលមន ិ ែមនជពូជកនុង្រសុក សហគមន៍ទង ំ េនះ

រករឈូ សរុញដីេ ច់ឆងយែតឯង

នង ិ គមន

រៈសំ ខន់ចំេពះសងគម

ជញធរែដនដី ករេធ្វឲ ើ យអន្ត យដល់កច ិ ចខត ិ ខំ្របង ឹ ែ្របងចុះបញជ ី អ្រ

ភគតិចជនីតប ុ គល េដើមបឲ ី យពួកេគមនលទធភពករពរវបបធម៌ ភ ិ គ

នង ិ

ែដលរួមចំែណកេធ្វើឲយ

កង្វះករពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍មល ូ ្ឋ ន

យល់ថខ្លួនរស់េន

ជមួយនង ឹ ្រកុមហ៊ុន នង ិ

ងពិេសស ឆន ំ ២០០៤ និងឆន ំ ២០០៧ ។ ផលប៉ះ

យខ្លួនឯង កនុងដំេណើរេបសកកមមរបស់ខុ ំញ េនកមពុជ យេ្រគ ងច្រក ករកប់ឆករៃ្រពយកដី និងករ ដ ំ ំ ំ និង

ពល់មនេ្រចន ើ េ ើ កនុងេនះផលប៉ះពល់ភគេ្រចន ើ ែដលខញុំបនេឃញ

មនដូចជ ករបំផ្លញបរ ិ ថ ន េ

ក់ពកយសុំ បណ ័ ្ណ កមមសិទដ ធិ ស ី មូហភព កររ ំេ

េនែតបន្ត

នង ិ បងកឲយមនទំនស់

នុកូល ្ឋ ន ជនជតេិ ដើម

និងរេបៀបរបបេធ្វើកសិកមម ែបប បុ ណរបស់ខួ ្លន

ភយកដែី ្រសចំករ នង ិ តំបន់ដែី ដលមន

រៈ សំ ខន់ែផនកវបបធម៌

ំ យមនភពខុសគនៃន ចំណូលសរុប (ជន្រកី នង ិ ី នង ិ ករករពរកុឲ ិ ករេគរពបូជ ករបត់បង់របរចញ ិ ច ឹ មជីវតជ្របៃពណ ្រកេនជនបទ េ

យេ្រប បេធៀបេទនឹងសមបទនិកជអនកមន និងអនកែដលទទួលបនផល្របេយជន៍ែផនកហិរញញ វតថុពី

សមបទនដី) កង្វះលទធភពទទួលបនទឹក

211

ែផនករអភវិ ឌ ន៍យុទធ

្អ ត និងមូល ្ឋ នសមភរៈអនម័យ ករបេណ្តញេចញេ

យបំពន ករផ្លស់

្រស្តជតិ បចចុបបននកមម កថខ័ណ្ឌទី ៤ ទំពរ័ ១២១។

63


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ទីកែន្លង និងករផ្លស់បូ រទ ្ត ល ី ំ េន េ

យ្របជជន្រតូវចកេចញពីផទះ និងដីែ្រសចំកររបស់ពក ួ េគ ករបងកឲយមនករ

លំ បកកនុងករែស្វងរក ឬ រក សថិរភពករងរ/កររក្របក់ចំណូល នង ិ លទធភពទទួលបន េស កមមជមូល ្ឋ ន

លកខខណ្ឌករងរមនក្រមត ័ ិ តស្តង់ រទប ករេធ្វើេយធូនយ ី កមមដីសមបទន ែដលរួមចំែណក េធ្វើឲយមនករបំភត ិ បំភយ និងអំេពើហិង ែដលបងកេឡើងេ

យកម្លង ំ សន្តិសុខ្រប

ប់េ

នង ំ សន្តស ិ េពលខ្លះេទៀត កងកម្លង ិ ុ ខឯកជន នង ិ កង្វះដំេ

វុធ ជួនកល ទ

ះ្រ

នៃនកងេយធពលេខមរភូមន ិ ទ

មឧប្រស័យ ឬ បណ្តឹងេសើេរ្របកបេ ើ

្របសិទធភពស្រមប់សហគមន៍រងេ្រគះ ។ បញ្ហខ្លះ ្រតូវបនពិភក សុី ជេ្រមជងេនះ េនខងេ្រកម ។

ខ. បញ្ហអសថិរភព នង ិ ករ្រគប់្រគងទន់េខ យ ១៣០. េសចក្តីសននិ ្ឋ នដ៏េលើសលប់ែដល្រតូវបនេធ្វេើ ឡើងេ

្រជវ ករត ៉ េ

យសន្តវិ ធ ិ ី បតុកមមេ

យហង ិ

បណ្តឹង

យែផ្អកេលើ ញត្តិនន លិខិតេផ ងៗ ករសិក ្រ វ 212 នង មផ្លូវចបប់ សថិតទ ី ្លី ិ ករសេងកត ផទល់របស់ខុ ំញ ិ ំនស់ដធ

គថ សមបទនដី ផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់ែតជនមួយ្រកុមតូចប៉េុ ឺ បចចុបបននេនះ មនលកខណៈខ្វះតម្លភព េ

្ណ ះ ។ បរយកសវ ន ិ េិ យគេនកមពុជ នេពល ិ

យេហតុេនះ មន ្ល ិ មនបញជ ី ផូ វករេពញេលញស្ត ី ពស ី មបទនដី នង ិ ្របតិបត្តិករ

របស់សហ្រគសពណិជជកមម េហយ ើ ករ យតៃម្លេលើផលប៉ះពល់េទៀតេ ផ ព្វផ យជ

ធរណៈែដរ ឬ ្រតូវបនេធ្វេើ ឡង ើ ែដរែតេនេពលបនទប់ពស ី មបទនដី្រតូវបនផ្តល់ ឬ ក៏បនទប់ពេី ពល

ែដល្រកុមហ៊ុន បនចប់េផ្តើមដំេណើរករសកមមភពករងររួចេហើយប៉េុ

បញជក់ចបស់

ត ក៏មន ិ ្រតូវបនេគេធ្វេើ ឡង ើ នង ិ មន ិ មនករ

ស់ថ

នរ

្ណ ះ ។ មយ៉ងេទៀត ជេរឿយៗ មន ិ មនករ

ជអនកទទួលបនផល្របេយជន៍ែផនកហិរញញ វតថុពីដី

ែដលបនេ្របើ្របស់

ស្រមប់ករ

អភវិ ឌ ្រកុង សមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច នង ិ សមបទនដីដៃទេទៀត នង ិ គេ្រមងអភវិ ឌ ន៍្រទង់្រទយធំេនះេទ ។

ថ នភពេនះ ផ្តល់នូវមូល ្ឋ នដ៏ងយ្រសួលបំផុតមួយស្រមប់សហ្រគសពណិជជកមម េគចេវះពី “ករយក

១៣១. ចិត្តទុក

ក់្រតម ឹ ្រតូវ” េលើសិទធិមនុស

លទធផលដ៏ ្រកក់ៃនកង្វះតម្លភព

ឬ ករបងករ-ទប់

ក ត់ និងករេ

នង ិ កង្វះករេធ្វេើ សចក្តស ី េ្រមចចត ិ ្តេ

ះ្រ

យផលប៉ះពល់េលើសិទធិមនុស

យមនករចូលរួមពស ី ហគមន៍ែដលរស់េន

កនុង ឬ េនជិតតំបន់សមបទនដី ជេរឿយៗ គឺករេ្របើ្របស់មន ិ មនលកខណៈចីរភពនូវធនធនធមមជតិ និងករត ៉ និង

ករេធ្វើបតុកមមជបន្តឥត្រ ១៣២.

មករពត ិ

ល្រ

ន្ត ។

ផលប៉ះពល់ដធ ៏ ងនធ ់ ងរបំផុតៃន

ករផ្តល់សមបទនដម ី ន ិ ្រប្រកតី

នង ិ ករ្រគប់្រគងមន ិ បនល្អនូវ

សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេផ ងេទៀត េទេលើ្របេទសជតិ គឺ្របែហលជបញ្ហសថិរភពរបស់្របេទសេនះ ។ េទះបីជបតុកមមជេ្រចើន ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ សងគមដ៏រស់រេវកេនះក៏ េ ើ

យសន្តិវធ ិ ី និង

យ ក៏នន ី េ្លី ិ ន ករៃនករត ៉ នង ិ ទំនស់ដធ

ច្រតូវបនចត់ទុកថ ជកររួមចំែណកជវជជ ិ មនដល់ យហង ិ

បង្ហញឲយេឃញ ើ ព្រី បជជន ែដលមនករ

អស់សងឈម មន ឹ នង ិ ិ សបបយចត ិ ្តកន់ែតេ្រចន ើ េឡង ើ ៗ នង ិ សហគមន៍ែដលបនបត់បង់ជំេនឿេទេលើរ ្ឋ ភប ិ លរបស់

ពួកេគ កនុងករ្រគប់្រគង និងករពិនិតយ ជវី កមមែដលមន ិ មនកច ិ ចករពរ

ែដល

ចប៉ះពល់ដល់េករេឈ ្តិ៍ មះ

េសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជេទៀតផង ។

212

េយង

ន្រតឹម្រតូវេលើករចប់យកដធ ្ល ។ មយ៉ងេទៀត ករេធ្វើ ី ្លី និងធនធនរបស់ខួ ន

មផ្លូវចបប់ នង ិ ស ិ នត ី វិ ធ ី ម្រសបជេ្រសចេនះ ្រតូវ្របឈមមុខនង ឹ នៈផ្លូវចបប់

នង ិ ផលចំេណញ នង ិ ចុងេ្រកយបង្អស់

នភ ័ ចមបងៗ ិ យ

ង ំ ដល់កំេណើន

មរបយករណ៍របស់ េវទក ័ ឆន២ ំ ០១០ បនបង្ហញថ េនកនុង ិ ៃនអងគករមន ិ ែមនរ ្ឋ ភប ិ លសំ ប់កមពុជ (NGO Forum) ទន ិ ននយ

ករណីៃនវ ិ ទដធ ្លី ំនួន ២៨២ ករណី មន ១៤ ភគរយ ឬ ៣៩ ករណី គឺបញ្ហចមបងេកត ី ច ើ េចញមកពគ ី េ្រមងអភវិ ឌ ន៍ ជពិេសស បញ្ហៃន

ំ ០១០។ ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ NGO Forum របយករណ៍ករវភគស្ត ិ ិ តិៃនករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ឆន២

64


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១៣៣.

ចមនតៃម្លខងផលចំេណញ ចំេពះករអភវិ ឌ ន៍្របកបេ យែផនករេពញេលញ ស្រមប់ទង ំ អស់គន 213 នង រ ្ឋ ភប ់ មុនថ ខ្លួនកំពុងែតជួយដល់ធុរកច ិ ករបងករ-ទប់ ក ត់ជេម្លះ។ ិ ល មន ិ គួរសនមតជ ិ ចនន េ យករមន ិ ក់ឲយពួកេគទទួលខុស្រតូវេនះេទ។ ផទុយេទវញ ិ ធុរកិចចែដលមន ិ េគរពសិទធិមនុស ឬ ផ្តល់ឲយមននូវដំេ

្របកបេ

បត្តិករ េ

នភ ័ កន់ែតេ្រចន ធិ នុស ិ យ ើ េឡង ើ ដូចជ ករ្របឈមមុខនង ឹ បណ្តឹងវ ិ ទែផនកសិទម យ

រជេម្លះ ឬ ករផ ព្វផ យព័តម ៌ នអវជជ ិ មនជ

ភបំពន។ កលៈេទសៈែបបេនះ

ធរណៈ េ

ចំណូលវន ិ េិ យគកន់ែតទប នំឲយចំណូលពនធរបស់រ ្ឋ ភប ិ លថយចុះ។

១៣៤.

ង ំ ែតពីេពលចប់េផ្តើម

ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡង ើ េ

យសហគមន៍េនមូល ្ឋ ន

ជីវកមម

ជពិេសស

្របឆំងេទនង ឹ សកមមភពរបស់្រកុមហ៊ុន

ក់ដូចជេធ្វ្រើ បតប ិ ត្តក ិ រ េនកនុងសភពបទ ិ បំងេសទើរែតទំង្រសុង េហយ ើ មន ិ

នបនេលើ្របតិបត្តិកររបស់្រកុមហ៊ុនទំងេនះេទ េ

ទក់ទងបន។

រែតករជប់ពក់ពន ័ ្ឋជមួយនឹង

ណត្តិរបស់ខុ ំេញ នឆន ំ ២០០៩ មក ខញុំទទួលបនរបយករណ៍េ្រចើន ប់មន ិ អស់ ស្តីពី

សមបទនដ។ ្រកុមហ៊ុនជេ្រចន ី ើ ម

ករបង្អក់ដំេណើរករ្របតិ

ចប៉ះពល់ដល់ផលចំេណញ និងគ្រមមកំែហងដល់ចីរភពៃន

េហយ ើ អ្រ

ករត ៉

យ្របសិទធភព េនេពលែដលធុរកច ំ េនះ រួមចំែណកេធ្វើឲយមនផលប៉ះពល់ជអវជជ ិ មនេនះ ្រតូវ្របឈម ិ ចទង

មុខនង ឹ កររ ំេ

ះ្រ

សូ មបែី ត្រកុមហ៊ុនែដល

ចទក់ទងបន

រ្រកុមហ៊ុនទំងេនះ មន យែដល ិ មនករយល័ ិ

ក៏មន ិ បនេឆ្លើយតបេទនឹងលិខត ិ របស់ខុ ំញ

ព័តម ៌ នពខ ី ង្រកុមហ៊ុនេនះែដរ។ ករ្រប្រស័យទក់ទងជមួយនង ឹ ្រកុមហ៊ុន

ច ច

ែដលបនេសនើសុំ

ជវី កមមបរេទស ែដលមនទក ន ឹ ចត ិ ្តកុ ងករ

ទក់ទងេនះ បនបង្ហញឲយេឃញ ្ល ើ ថ សមបទនក ិ ជេ្រចន ើ មន ិ បនចត់ទុកតួនទរី បស់ខួ នេនកមព ុ ជ ថមនលកខណៈ

ចំបច់ែដល្រតូវពិេ្រគះេយបល់

ជញធរមូល ្ឋ ន នង ំ ្រប ិ កងកម្លង

ផ្លស់បូ រទ ្ត ល ី ំ េន

ចូលរួមពក់ពន ័ ធេ្រចើនជមួយនឹងសហគមន៍េទ

ប់ វុធ េធ្វជ ើ អនកក

ជលទធផលៃនសកមមភពទំងេនះ

្ត លជង េដម ើ បេី

ះ្រ

យពួកេគចូលចិត្តេ្របើ្របស់

យបញ្ហៃនករេចញសំ ណង នង ិ ករ

គក ឺ រមន ិ ទុកចត ិ ្តេលើនេិ យជិតរបស់្រកុមហ៊ុន

រមមណ៍េទមនស កន់ែតេ្រចើនេឡើងជប់ជ្របចំ ចំេពះ្រកុមហ៊ុន

ជីវកមមបរេទស ។

១៣៥. ជេរឿយៗ ក៏មនករពនយរេពលដំេណើរករៃន្របតប ិ ត្តក ិ ររបស់្រកុមហ៊ុន ែដលប ឧទហរណ៍៖ ចំេពះទំនស់ែដលកំពុងែតេកត ើ មនេឡង ើ រ ង

នង ិ ករមន

្ត លមកពទ ំ ស់ផងែដរ ។ ី ន

ជធនភ ី េនំ ពញ ្រកុមហ៊ុនស៊ូកគូអន ីុ (ជមួយនឹង

្រកុមហ៊ុនវន ិ ិេយគ Inner Mongolia Erdos Hungjun Investment Company, Ltd.) និង សហគមន៍បឹងកក់ ែដលគិតមក

្រតឹមៃថងសរេសររបយករណ៍េនះ

េ្រកែតពីករចក់ដីបំេពញបឹងេនះ

ករអភវិ ឌ មន ិ ទន់បនដំេណើរករេនេឡើយេទ

ចប់ ង ំ ពក ច នយ្រតូវបនេធ្វេើ ឡង ំ ន ុ ។ គមនអ្វែី ដលគួរឲយសង យ ័ ី ច ិ ស ើ េនកនុងឆន ំ ២០០៧ មក េពលគរឺ យៈេពល ៥ ឆនម

េទ ករបង្អក់ដំេណើរករេនះ គឺមនទំនក់ទំនងេទនឹងទំនស់ែដលមនបន្តឥតឈប់ឈរ ែដលរួមចំែណកេធ្វើឲយមន ពនយេពលដល់ករទទួលបនផលវញៃនករេធ្វ ិ ិ ិេយគេនះ និងភព ើវន

េផ ងេទៀតស្តីពក ី រពនយរេពល ឬ ករខតបង់ េ

ជញធរ ។ តៃម្លៃនករខតបង់ ែផនកហិរញញ វតថុ និង

រទំនស់េនកមពុជ ត្រមូវឲយមនករពិនិតយេមល មេទៀត ។ ិ ើ និងករវភគបែនថ

១៣៦. េលើសពេី នះេទៀត ែដលកំពុងែតេងើបេឡើង

ជធនី។ មនឧទហរណ៍

រកង្វះករេធ្វែើ ផនករ នង ិ ករពេិ ្រគះេយបល់ ែដលជេហតុ

្ត លឲយចំណូលពនធថយចុះ និងករខូចេករេឈ ្តិ៍ ម ះ្រកុមហ៊ុន និង

ែផនក្របតិបត្តិករ េ

213

ម៉ស់ចំេពះ

មន

ដូចជ

សូ មេមល ើ ឧទហរណ៍ ឯក

នភ ័ ទក់ទងនង ្តិ៍ ម ះកន់ែតខ្លង ំ ក្លែថមេទៀត ិ យ ឹ ករេធ្វឲ ើ យខូចេករេឈ

្របេទសកមពុជេនះ្រតូវ្របឈមមុខ

េពលគឺ

ែដលទផ ី រ

ករងកេចញរបស់អនកវន ិ ិេយគទុន

រ Rachel Davis និង David M. Franks“ តៃម្លខតបង់ពក់ពន ័ ្ឋនឹងទំនស់ ជមួយ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន កនុង

វស័ ិ យឧស ហកមមនិស រណកមម”។ េនកិចច្របជុំសិកខ យហគូ ្របេទសឈល ី ី ែខតុ

ឆន២ ំ ០១១។

អន្តរជតិេលើកទីមយ ួ ស្តីពីករទទួលខុ ស្រតូវខងសងគម កនុងវស័ ិ យែរ ៉ េនទី្រកុង

65


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េ

“ ឯក

រ្រកុមហ៊ុនបរេទស

នភ ័ សងគម” ិ យ

ែដល

ែស្វងរកបរយកស ិ

ចដឹងបន។

រផ ព្វផ យយ៉ងទូលំទូ

េចញេ

យបំពន

២០០៧ របស់តំ

យ។

ជីវកមមែដលមនសថិរភព

មពត ិ

ចពយករណ៍បនេ

អំេពហ ើ ង ិ ទក់ទងនង ឹ ទំនស់ដីធេ្លី នកមពុជ

លទធភពទទួលបនព័តម ៌ នស្តីពីឧបបត្តិេហតុបញ់ ្រប

មរយៈវេដអូ កុ ង្របព័ ន នអ ធ ិន ុ េធើណិត មនករេកើនេឡើង ចប់ ី ងពេិ សស េ

និង

យែផ្អកេលើ

្រតូវបនចង្រកងជ រ

និងករបេណ្តញ

ង ំ ពីេពលេចញផ យរបយករណ៍ឆន ំ

រករេ្រប្រើ បស់្របព័ន្ឋផ ព្វផ យសងគម នង ិ សមតថភពចង្រកងឯក

រ ស្តីពី

ុ េធើណិតបនទន់េពលេវ មនភពរក ឧបបត្តិេហតុនន និងករផ ព្វផ យអំពីឧបបត្តិេហតុទង ំ េនះេនេលើ្របព័នធអិន ី 214 ម្រប សន៍របស់្របធន្របតិបត្តិជន់ខពស់ៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចមយ ួ េនកមពុជ បនឲយដង ចេ្រមន ឹ ថ ើ េឡើង ។ “មន ិ ដូច

នភ ័ ិ យ

ជវី កមមជ្របៃពណីេទ ែដលដ ប

ចំបច់កក ៏ ន់ែតខពស់ែដរ ចំែណកឯ ្រគន់ែតចត់ទុកថ

ទីផ រមន

ហរិ ញញ វតថុមនក្រមត ិ ខពស់កេ៏

នភ ័ កន់ែតខពស់ អ្រ ិ យ

ចំណូលែដលជ េសចក្ត្រី តូវករ

និភយ ័ សងគមវញ ិ មនទំេនរេទរកផលប៉ះពល់ពីរយ៉ង ែដលកនុងេនះ្រកុមហ៊ុន

និភយ ័ ខពស់េពក

រហូតដល់មន ិ

ចេធ្វើវន ិ ិេយគបន

េទះបីអ្រ

ចំណូលែផនក

យ។ ករេធ្វវើ ន ិ េិ យគ នង ើ េឡង ិ ្របតប ិ ត្តក ិ រេនកនុងទផ ី រែដលកំពុងែតេងប ើ មន

នភ ័ ិ យ

215 ប៉ះពល់េករេឈ ្តិ៍ ម ះកន់ែតខពស់ ចំេពះ្រកុមហ៊ុន និងេឈមះរបស់្រកុមហ៊ុន” ។ ១៣៧. េលើសពីេនះេទៀត ករផ្តល់សមបទនដីេ ននែដលកំពុងែតអនុវត្តេ

យគមនករពយករណ៍ទុកជមុនបន េនទីកែន្លងែដលមនគេ្រមង

យ អងគករសងគមសុី វល ូ ្ឋ ន និងមចស់ជំនយ ួ បរេទសេនះ បន ិ ្រកុមសហគមន៍មល

ដល់កស ្តី ងឃម ន ឹ កនុងករអភវិ ឌ នង ិ ភពរកចេ្រម ី ើ ។ អងគករខ្លះ

យូរ

ង ំ

យករណ៍អំពី ករបង្អក់សកមមភពករងរ ែដលមន

ស់មកេហយ ិ នង ើ ទក់ទងនង ឹ ករ្របកបរបរចញ ិ ច ឹ មជីវត ិ សន្តស ិ ុ ខេសប ង ជឧទហរណ៍ ក៏ដូចជ ករចុះបញជ ី ដី

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតច ិ ជេដើម។ េ

យេហតុថ បរយកសសហ្របត ិ ិបត្តិករជមួយរ ្ឋ ភប ិ ល មនលកខណៈ

ួ ខ្លះកំពុងែតពច មន ិ រ ិ ល្អ្របេសើរដូេចនះ មចស់ជំនយ

គ. ករបេណ្តញេចញេ

អំពក ្ល ក ី របែង្វរមូលនធ ិ រិ បស់ខួ នេចញព ី មពុជ។

យបំពន នង ្ត ល ិ ករផ្លស់បូរទ ី ំេនថមី

១៣៨. កនុង្រគែដលមនករផ្តល់សមបទនដី សហគមន៍ែដលរស់េនេលើដេី នះ ជេរឿយៗ

បេណ្តញេចញេ

យបំពន ករ

ង ំ ទីលំេនថមេី

្រតូវ ឬ មន ិ មនករេធ្វើែផនករជមុនេ បំពនក៏េ

ជេរឿយៗ

ច្របឈមមុខនង ឹ ករ

យមន ្ត ីលំេនថមែី ដលមន ិ សម័្រគចិត្ត ឬ ករផ្លស់បូ រទ ិ មនករេរៀបចំ្រតឹម

្ត ីលំេន េទះបីជ េ ះ ។ ករបេណ្តញេចញ និងករផ្លស់បូ រទ

ចេធ្វឲ ើ យភព្រក្រី កេកន ើ េឡង ើ កន់ែតខពស់

ចំណូល និងជប់ជំពក់បំណុលេគ, កង្វះលទធភពទទួលបនទឹក

យបំពន ឬ មន ិ

នង ិ េធ្វឲ ើ យមនលទធភពតច ិ តួចកនុងកររក្របក់

្អ ត អនម័យ អគគិសនី េស សុ ខភព និងករអប់រ ំ,

បញ្ហសុ ខភពផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត, ឧបសគគកុ ងករទទួ ន លបនេពញេលញសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ (ដូចជ

214

សូ មេមល ើ នូ វឧទហរណ៍ៃនករេ្របើ្របស់កំ

ំង ែដលបនចង្រកងេឡង ើ ទក់ទងនង ឹ ករបេណ្តញេចញេ

ទនដីសងគមកច ិ ច ) នង ិ សហគមន៍បង ឹ កក់ (ករអភវិ ឌ ន៍អចលនៈ្រទពយ) េ

ករបេណ្តញេចញមកពី

យបនថតជឯក

រេ

យហង ិ ៃនសហគមន៍បុរក ី ី

យវទយ ិ ុ

សុី េសរ ី និងេ

(សមប

យអនកឃ្លេំ មល ើ

ថ ប័នេ្រករ ្ឋ ភប ិ ល និងបនបេង្ហះផ ព្វផ យេលើ្របព័នធអុីនធឺែណត YouTube (មនករពនយល់លំអិត បែនថមេទៀត

េនែផនក VII (គ))។ ចូរកត់សំគល់ផងែដរ ករណីទក់ទងនឹង ្រកុមហ៊ុ ន ធីធី ៉ យ (TTY) (សមបទនដីេសដ្ឋកិចច) ែដលេនៃថងទី ១៨ ែខមក

ឆន ំ

២០១២ មនកងកម្លង ំ សន្តិសុខរបស់ ្រកុមហ៊ុនបញ់ រះមកេលើ ្រកុមអនកភូមិ ែដលបន្របមូលផ្តុំគនត ៉ ្របឆំងនឹងករឈូ សឆយរបស់ ្រកុមហ៊ុន េលើដីែ្រសចំកររបស់ពួកេគ េន្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ។ សូ មេមល វេដអូ ឃប ី ើ ី្ល របស់អងគកលីកដូ (LICADHO) “ទ

215

ត ៉ ដីធ្លីេនភគឥ

នបញ់ រះមកេលើអនក

ំ ០១២ http://licadho-cambodia.org/video.php? perm=29. ន្តៃន្របេទសកមពុជ” េនៃថងទី១៨ ែខមក ឆន២

កែសតភនេំ ពញប៉ុសិ៍ ្ត Daniel Mitchell នយក្របតិបត្តៃិ ន្រកុមហ៊ុន Grandis Timber, Ltd. សមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច ស្រមប់ចំករេឈៃើ ម៉ កនុងេខត្តកំពង់សឺ ព “ករទទួលខុ ស្រតូវរបស់

ក់េន

ជីវកមមេនកមពុជ” ៃថងទី១១ ែខឧសភ ឆន២ ំ ០១២ េគហទំពរ័ ៖

http://www.phnompenhpost.com/ index.php/2012051156099/Business/corporate-social-responsibility-in-cambodia.html.

66


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ករេបះេឆនត លទធភពទទួលបនដំេ គនរបស់សហគមន៍ នង ិ ្រគួ

ះ្រ

យ) ករទទួលករមក់ងយពីសងគម និងករបង្អក់ដល់ភពចុះស្រមុង

រ ។ េគលនេយបយ នត ិ ី នង ី វិ ធ ិ កច ិ ចករពរ ែដលបងករ-ទប់

ក ត់ករបេណ្តញេចញ

យបំពនេនះ េនមនករខ្វះខត ឬ មន ិ ្រតូវបនអនុវត្ត ចំែណកឯគេ្រមងករណ៍ ផ្តល់សំណង គឺមនករ្រគប់្រគង

មន ្ត ីលំេនវញ ក្រមនឹងេ្រគងេឡើង ិ ិ បន្រតឹម្រតូវល្អ ឬ មន ិ ភព្រគប់្រគន់ េហើយករខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករផ្លស់បូ រទ េពញេលញេ

យមនធនធន្រគប់្រគន់ នង ិ ករ្រតួតពន ិ ត ិ យេមល ើ

ស់ ។

្ត ីកែន្លង និងករផ្លស់បូ រទ ្ត ីលំេន េហើយផ្តល់ ក់ក្រមត ិ េទេលើករផ្លស់បូ រទ 216 េទះជយ៉ង ក៏េ យ ករបេណ្តញេចញ នូវករែណនំ ្របសិនេបើករផ្លស់បូ រទ ្ត ីលំេនមន ចេចៀស ងបន។ ិ ១៣៩. ចបប់កុ ង្រសុ ន ក និងចបប់អន្តរជតិ

យបំពន នង ិ ករ

ង ំ ទល ី ំ េនថមរី បស់សហគមន៍េនមូល ្ឋ ន េ

រចនសមពន ័ ធ្រទង់្រទយធំ ជេរឿយៗ ្រតូវបនអនុវត្ត េ ដីធ្លី និងជ្រមក

រសមបទនដី ឬ គេ្រមងអភវិ ឌ ន៍ នង ិ េហ ្ឋ

យគមននីតិវធ ិ ី្រតឹម្រតូវ

មចបប់ និងកិចចករពរសិទធិទទួលបន

ន ក់េនរបស់្របជជនមូល ្ឋ ន។ កនុងករណីខ្លះ ករេ្របើ្របស់កម្លង ំ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដម ើ បប ី េណ្តញ

េចញ ឬ ផ្លស់បូ រទ ្ត ល ី ំ េនរបស់្របជជន េ ជេរឿយៗ មន ិ មនភពចបស់ ១៤០.

យមនករបញជព្រី កុមហ៊ុនកនុង្រសុក នង ិ ្រកុមហ៊ុនបរេទស។ មយ៉ងេទៀត

ស់ថ នរ

ជអនកផ្តល់ហិរញញ បបទនដល់ករបេណ្តញ្របជជនេចញេនះេទ ។

ករណីែដលទក់ទញករេផ្តតករយកចិត្តទុក

ក់ខ្លង ំ បំផុតពីសំ

េពលប៉ន ុ ម នឆនក ំ ន្លងេទថមៗ ី េនះ គក ឺ រអភវិ ឌ បង ឹ កក់េន ជធនភ ី េនំ ពញ ែដល

រយៈេពល ៩៩ ឆន ំ ជួលដីទហ ំ ំ ១៣៣ ហក ិ

ក់សហគមន៍ជតិ និងអន្តរជតិ កនុងរយៈ ជធនភ ី េនំ ពញ បនចុះកច ិ ចសនយ

ឲយេទ្រកុមហ៊ុនស៊ូកគូអន ីុ ែដលមនទំនក់ទំនងជមួយនង ឹ ្រកុមហ៊ុន 217 ្រកុមហ៊ុន វន ិ ិេយគ Inner Mongolia Erdos Hungjun Investment Company ស្រមប់ ងសង់លំេន ្ឋ ន។ ស៊ូកគូអន ឹ នំេ ីុ ្រតូវបនដក

យសមជក ិ ្រពទ ឹ ធសភកមពុជ េ

(Pheapimex Group) នង ូ ី ិ ្រកុមហ៊ុន អ៊ជ

េម៉ងឃន ុិ ្រគុប ឹ នំ្រកុមហ៊ុន ភពម ី ែដលជអនកដក ី ច 218 គេ្រមងេនះ ន អល ិ េអស ្រគុប (Wuzhishan LS Group) ផងែដរ។

ប៉ះពល់ដល់្របជជនចំនន ួ ជង ៤.០០០ ្រគួ េ

រ ែដលភគេ្រចើន ្រតូវបនបេណ្តញេ

យមន ិ មនករសម័្រគចិត្ត ឬ ទទួលបនេគលនេយបយេ

យបំពន ផ្លស់បូ រទ ្ត ីលំេន

ះដូរែដលមនក្រមត ិ ស្តង់ រទប េ

យមនករបងខិត

បងខំ។ េនែខ សី ឆន ំ ២០១១ អនុ្រកត ឹ យមួយ ្រតូវបន ក់េចញឲយអនុវត្ត េដើមបែី កស្រមួលៃផទ្រក ដីតំបន់អភវិ ឌ 219 េ យកត់ៃផទដីទំហំ ១២,៤៤ ហិក នង ្ត ់បណ ័ ្ណ កមមសិទធិដីធ្លីជូនដល់សហគមន៍ែដលរស់េនេលើដី បឹងកក់ ើ បផ ិ េដម ី ល េនះ េហើយេនះគឺជករវវឌ ិ ជវជជ ិ មនចំេពះទំនស់ែដលមនជយូរមកេហយ ើ េនះ។ េទះជយ៉ង

216

រដ្ឋធមមនុញញ (ម្រ

៤៤) ចបប់ភូមប ិ ល (ម្រ

៤ និងម្រ

អស មក ិ រណ៍ដី និងករ្រគប់្រគងលកខខណ្ឌរបស់ ។

៥) និងចបប់អស មក ំ ០១០ (ម្រ ិ រណ៍ ឆន២

ស មក ិ រណ៍ដី/អស មក ិ រណ៍

ក៏េ

យ ករណ៍

១-៧) កំណត់ពីករេធ្វើ

ចេធ្វើេទបនស្រមប់បំេរផល្របេយជន៍ ើ

ធរណៈ

សូ មេមល េហើយក៏ត្រមូវឲយមនករផ្តល់សំណងសមរមយ និងយុត្តិធម៌ជមុន។ ស្រមប់បទ ្ឋ នអន្តរជតវិ ញ ិ ើ េគលករណ៍ែណនំជមូល ្ឋ ន ស្រមប់ ករបេណ្តញេចញ នង ិ ករ

ង ំ ទល ី ំ េនថមីេ

យគេ្រមងអភវិ ឌ ន៍ ឧបសមពន ័ ធ ១ ៃនរបយករណ៍របស់តំ

ងពិេសសស្តីពី សិទធិមន

លំ េន ្ឋ នសមរមយ ែដលជែផនកមួយៃនសិទធិមនក្រមត ិ ជីវភពសមរមយ(A/HRC/4/18) និងគណៈកមមធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌

217

េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ៧ ស្តីពីសិទធិមនលំ េន ្ឋ នសមរមយ (ករបេណ្តញេចញេ

កិចចសនយជួលដីបឹងកក់កុ ងសង ន ក ត់្រសះចក ខណ្ឌដូនេពញ ជធនីភនេំ ពញ េដើមបអ ី ភវិ ឌ ន៍ជតំបន់ពណិជជកមម វបបធម៌ េទសចរណ៍ លំ េន ្ឋ ន និង មជឈមណ្ឌលកំ

218

ន្ត ែដលបនចុះហតថេលខេ

យេ

កឧកញ៉ េ

ជធនីភេនំ ពញ េនៃថងទី៦ ែខកុ មភៈ ឆន២ ំ ០០៧។

កិចច្រពមេ្រព ងវន ិ ិេយគរ ង្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ និងេន

េម៉ងឃីន សមជិក្រពឹទធសភកមពុជ េនៃថងទី៨ ែខមក ១៣៨.៩៦៣ ហិក

219

យបំពន) ឆន១ ំ ៩៩៧។

កនុងេខត្តេពធិ

េម៉ងឃីន សមជិក្រពឹទធសភកមពុជ និង េ

ទ និង្រកុមហ៊ុន ភពីមុច ិ ែដលបនចុះហតថេលខេ

ឆន២ ំ ០០០ ស្រមប់សមបទនដីទំហំ ១៧៦.០៦៥ ហិក

ក ែកប ជុតិម៉ អភប ិ ល យេ

ក ឧកញ៉ េ

ំ និង កនុងេខត្តកំពង់ឆនង

ត់។ េយងលិខិតេលខ ៧២១ ពី្រកសួ ងពណិជជកមម ចុះៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន២ ំ ០០៤ េ

កឧកញ៉

េម៉ងឃីន ្រតូវបនចុះបញជ ី ជនយកមួយរូប ៃន្រកុមហ៊ុ ន Wuzhishan LS Group ។

អនុ្រកឹតយ េលខ ១៨៣ ចុះៃថងទី១១ ែខសី

ឆន២ ំ ០១១ ។

67


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េនះ មន ិ មនលកខណៈទូលំទូ

យ ស្រមប់្របជជនទំងអស់េនកនុងតំបន់បឹងកក់េនះេទ េហើយ្រគួ

រខ្លះ ្រតូវបន

បេណ្តញេចញជបន្តបនទប់ នង ្ត ល ិ ពួកេគបន្តេធ្វក ើ រត ៉ ជំទស់នង ឹ ករបេណ្តញេចញ នង ិ ករផ្លស់បូ រទ ី ំ េន។ ឧទហរណ៍ ករបេណ្តញេចញេ

្រតូវបនេធ្វើេឡង ើ េនៃថងទី ១៧ ែខ កញញ ឆន ំ ២០១១ េនេលើដីែដលមន្រពំ្របទល់ 220 ជប់នឹងបឹងេនះ េហើយែដល្រតូវបនកត់េចញពីៃផទដីទំហំ ១២,៤៤ ហិក េនះ ។ ១៤១.

យហិង

មែដលខញុំបនដឹង នេពលថមីៗេនះ ករណីពរី (២) េទៀត ែដលកនុងេនះ ្របជជន ប់ពន់្រគួ

្រតូវបនេគផ្លស់បូ រទ ្ត ីលំេន េ

រ កំពុងែត

រសមបទនដីេនះ គឺគេ្រមងអភវិ ឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមពន ័ ធរបស់្រកុមហ៊ុន យូេនៀន

េដវលបេមន ្រគុប (Union Development Group) េនកនុងេខត្តេកះកុង និងគេ្រមង ងសង់ទំនប់ រអគគ ឺ ី ិសនីេស ន 221 ែដលបនេសនើេឡង ទ ែ្រតង ែដលមន្របែវង ១,៥ គឡ េ្រកមទី ២ (Lower Sesan 2) ើ េនកនុង្រសុកេស ន េខត្តសឹ ង ី ូ ែម៉្រត េនែផនកខងេដើមទឹកែដលហូរចក់ចូលកនុងទេន្លែ្រសពក និងទេន្លេស

ន។ សមបទនដីរបស់្រកុមហ៊ុន យូេនៀន

េដវលបបេមន្រគុ ប បនបេណ្តញ្របជជនចំនន ួ ជង ១.០០០ ្រគួ ឺ

រពីភម ូ ច ្ល េហើយ្រគួ ិ ស់របស់ខួ ន

តៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន គេ្រមង

នេ្រកមទី ២ ែដលបនេសនើេឡើង ប៉ះពល់ដល់

សល់ ្រតូវសថិតេនេ្រកមករគំ មកំែហងៃនករផ្លស់បូ រទ ្ត ល ័ ធ ៣)។ ី ំ េន (សូ មេមល ើ ឧបសមពន ងសង់ទំនប់ រអគគ ី ិសនីេស

្របជជនចំនន ួ ៤.៧៨៥ នក់ (្រតូវជ ១.០៥៩ ្រគួ រករក

មលទធផលៃនករ យ

រ) េនកនុងភូមច ួ ្របំពីរ ែដលសថិតេនកនុងឃុំចំនន ួ បួន េ ិ ំនន

ងស្តុកទក ឹ េហយ ើ តំបន់

នង ្ត ល ឹ ្រតូវផ្លស់បូ រទ ី ំ េន េ

រែដលេនេសស

ង ំ ទល ួ ្របំមយ ួ កែន្លង ្រតូវបនេសនើេឡង ី ំនន ី ំ េនថមច ើ ស្រមប់្របជជន ែដល 222 រែតករ ងសង់ ងស្តុកទក ំ ប់ រអគគ ទន ័ ឹ នង ិ ករ ងសង់ទន ី ស ិ នេី នះ។ ិ ន នយ

របស់រ ្ឋ ភប ួ ែត ិ ល បង្ហញថ មនផលប៉ះពល់ទបបន្តិច េពលគឺ ្របជជនែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ មនចំនន ៤.៦២០ នក់បេុ៉

220

្ណ ះ េហយ ើ ្របេមល ើ ទុកជមុនថ ទក ឹ នង ឹ ្រតូវរក ទុកកនុង

េនៃថងទី១៦ ែខកញញ ឆន២ ំ ០១១ េនភូមិ ២២ តំបន់បឹងកក់

បនេគផត់េចញពីៃផទដីទំហំ ១២,៤៤ ហិក

ងស្តុក ែដលមនទំហំជង ៣៤.៣០៧

ជធនីភេនំ ពញ មនផទះចំនួន ៥ ខនង (មនប្ឬជពលរដ្ឋចំនួន ៨ ្រគួ

ែដលផទះទំង ៥ ខនងេនះ ្រតូវបនឈូ សបំផ្លញេចលេ

សំ ណង មន ិ ្រតូវបនេគេលើកេឡើងេទ។ ករបេណ្តញេចញេនះ បនេធ្វើេឡើងេ

យេ្រគ ងច្រក (

រ) ែដល្រតូវ

អុិច)។ ករចរច

យម្រន្តីនគរបលជង ១០០ នក់ ែដលបន យមកេលើ

េ ្របជពលរដ្ឋ។ ករ យតប់មកេលើ្របជពលរដ្ឋ និងករបណ្តញេចញេនះ ្រតូវបនអងគករលីកដូ(LICADHO) ថតជែខ វេដអូ ី ចំណងេជើងថ សកមមជនបង ឺ កក់រងករ យ្រប

221

ក់

រធងនធ ់ ងរពីហូ ងនគរបល ្វ កនុងអំឡុងេពលបេណ្តញេចញ ៃថងទី១៦ ែខកញញ ឆន២ ំ ០១១ មនេន

េគហទំពរ័ ៖ http://licadho-cambodia.org/ video. php?perm=28. គេ្រមងទំនប់ រអគគ ី ីសនែី ដលបនយល់ ្រពមកនុងែខមក ២០១៦។

េម ប៉ន់

គេ្រមងទំនប់ រអគគ ី ស ី នីេនះនង ឹ

ក់ឲយដំេណើរករេនឆន២ ំ ០១៧។

គ ៉ ត់ ែដលមនកំពស់ ៧៥ ែម៉្រត និងមនបេ

េវៀត

ម នស្រមប់គេ្រមងេនះ គឺ ៨១៦ ម។

េយង

មករសិក ្រ

ឆន២ ំ ០១១ េ្រគងនង ើ កនុងឆន ំ ២០១២ េហើយេ្រគងនង ឹ ចប់េផ្តម ឹ បញច ប់េនកនុងឆន ំ ទំនប់ រអគគ ់ គងអ ់ គគីសនី ី ស ី នេី នះមនសមតថភពផគតផ

្ត យ ៦ គីឡូែម៉្រត និងមនទំហំ

នដុ

្ល រសហរដ្ឋ

វ្រជវរបស់

Mark

េមរក ិ និ ង

Grimsditch

៤០០

ង្រគបដណ្តប់េលើៃផទដីទំហំ ៣៤០ គីឡូែម៉្រតកេរ។ ៉ តំៃល

ចផគតផ ់ គ ងអ ់ គគីសនីកុ ង្របេទសកមព ន ុ ជ និងលក់េចញេទ្របេទស េលើរបយករណ៍

ទេន្លទង ំ បីសិ ត ថ េ្រកមករគ្រមមកំែហង៖

ករយល់ដឹងពី ករគ្រមមកំែហងថមី និងបញ្ហ្របឈម ប ្ត លមកពីករអភវិ ឌ ន៍ទំនប់ រអគគ ី ីសនី េទេលើជីវចំរះុ និងសិទិធរបស់សហគមន៍រស់

222

េន ម ងទេន្លទង ំ ៣៖ ប ្ត ញករពរទេន្ល ៣ និងប ្ត ញទេន្លអន្តរជតិ ែខេម

ដូចខងេលើ

ទំពរ័

២៨-២៩

របយករណ៍ៃនករសិក

យតំៃលេហតុ បះ៉ ពល់ បរ ិ ថ ន(EIA)

Consultants Cambodia (KCC) បនបញជក់ថ តំបន់ៃនករ សមបទនដីែដលមនករអនុញញតិរច ួ េហើយ េហើយេហតុ ដូេចនះ ៃថងអនគត។ េយង

កែន្លង ហក ិ

មកំណត់្រ

ង ំ លំ េនថមី គឺមនទី

ែដលេរៀបចំេ

យ្រកុមហ៊ុ ន

Key

ចជ្របធនបទៃនកររ ំខនដ៏ខ្លង ំ បំផុតមួយ ទំងេនេពលបចចុបបនន និងេន

យ KCC ៃផទដីសរុបទំហំជង ៤.០០០ ហិក

ង ំ សថិតេនកនុង្រពំ្របទល់ ៃនៃ្រពសមបទន និងដីអភរិ ក ។ ង ំ ទីលំេនថមីកេ៏

ែដលបនេធ្វើេឡង ើ េ

ង ំ ទីលំេនថមីជេ្រចន សថិតេនកនុងតំបន់សមបទនៃ្រព/ ើ ែដលបនេសនើេឡង ើ

ែដលជដីកសិកមម ែដលេសមើនង ឹ ២៤% ៃនៃផទដីកសិកមមសរុប េន្រសុកេស

ផ្តល់ជំនួសមកវញនូ វដី េនកែន្លង ិ

ឆន២ ំ ០១២។

យ ក៏មនករទទួល

ែដល្រតូវេសនើេឡើងស្រមប់ករអភវិ ឌ ន៍

ងស្តុកទឹក នឹងេធ្វើឲយលិចលង់េលើៃផទដីទំហំ ១.២០០

ន េហើយេទះបីជដែី ដលរងករលិចលង់េនះ នង ឺ ្រតូវ

គ ល់ថ ករណ៍េនះនឺង្រតូវត្រមូវនូ វករឈូ សឆយ នដីៃ្រព។

68


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 223 ។ ខញុំបនជួបទំនក់ទំនងផទល់ជមួយនឹងសហគមន៍ ែដល

ហិក

ចទទួលរងផលប៉ះពល់ េហើយសហគមន៍ទង ំ

េនះ បន យករណ៍ថ េគមន ួ គត់ឲយបនេពញេលញ អំពផ ិ បនពេិ ្រគះេយបល់ជមួយនង ឹ សហគមន៍ពក ី លប៉ះពល់

ៃនគេ្រមងេនះ និងអំពីែផនករ

ង ំ ទីលំេនថមីេនះេទ េទះបីជសហគមន៍ពក ួ គត់ ពិតជបនដឹងថ ករ

ងសង់ទំនប់

េនះនឹង្រតូវដំេណើរករេទមុខ េហើយសហគមន៍ពក ួ គត់នឹង្រតូវេគផ្លស់បូ រទ ្ត ីលំេនេទកន់កែន្លងមួយ ែដលមនចំងយ ១០ គឡ ូ ែិ ដលសហគមន៍ពក ួ គត់កំពុងែតរស់េននេពលបចចុបបននេនះក៏េ ី ូែម៉្រត ពភ ី ម

យ។

្ត ីលំេន និងករផ្លស់បូ រទ

ដ៏គរួ ឲយ្រពួយបរមភមយ ួ េទៀតេនះ គឺទក់ទងនឹង 224 ករបេណ្តញេចញ ជសហគមន៍ែដល្រតូវបនផ្តល់សមបទនដីសងគមកិចច េន ជធនីភេនំ ពញ។

១៤២. ករបេណ្តញេចញពីលំេន ្ឋ ន សហគមន៍បរុ ក ី ី

ពល ី ំ េន ្ឋ ន ែដល្រតូវបនេធ្វេើ ឡង ើ េនៃថងទី ៣ ែខ មក

ឆន ំ ២០១២ មនករេ្រប្រើ បស់កម្លង ំ នង ិ មនករ

ង ំ ទី

លំ េនថមីែដលមន ួ មនុស ិ មនែផនករល្អ្រតឹម្រតូវ េហើយជលទ្ឋផលប ្ត លឲយមន ថ នភពមួយ ែដល្រតូវករជំនយ 225 បនទប់ពីករបំផ្លញលំ េន ្ឋ នទំងេនះ ែដល មេសចក្តី យករណ៍ថ ្រតូវបនេធ្វេើ ឡង ធម៌ជបនទន់។ ើ េ យមន

ករេ្រប្រើ បស់កម្លង ំ ដ៏េ្រចន ើ ហួស្របមណេនះ ង ំ ទីលំេនថមី

ែដលមនចំងយឆងយគួរសមពី ជធនភ ី េនំ ពញ

េលញជមុនស្រមប់ករមកដល់របស់្រគួ កែន្លង

្រតូវបនបញជូ នេទកន់តំបន់

យមន ិ មនករេរៀបចំេ្រត មលកខណៈឲយបនេពញ

រ ែដល្រតូវបេណ្តញេចញេនះេទ។

មករ យករណ៍បនឲយដឹងថ េន

ង ំ ទល ន ម្រិ សះេពធ៏ នង ួ សំ បរូ មនករខ្វះខតទក (េ្រកពអ ី ុ ងភូ ី ំ េនថមក ិ ភូមទ ិ ល ឹ ស្រមប់បរេភគ ិ ី ណូ ្ត ងទំងពរី )

ខ្វះេស អនម័យ នង ិ មន ិ មនជំរក ប

សហគមន៍ែដល្រតូវបនបេណ្តញេចញ

្ត លឲយ្រគួ

ន ក់េន្រគប់្រគន់។ ករបេណ្តញេចញ នង ិ ករ

ំ ទល ង ី ំ េនថមីេនះ ជមូលេហតុ

រែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ កន់ែត្រកី្រកែថមេទៀត។

១៤៣. កច ួ បរេទស កនុងករគំ្រទដល់្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយ ិ ចខត ិ ខំ្របង ឹ ែ្របងដ៏សំខន់របស់មចស់ជំនយ ី កមម

នង ិ សំ ណង់ នង ិ ច់េ

ក ត់ករបេណ្តញេចញ។ េទះជយ៉ង

ក៏េ

ំ េនះ េ យ មនកររះគន់ ចំេពះ្របសិទធភពៃនកមមវធ ិ ទ ី ង ិ

រងករលិចលង់ ែដលដីទំហំ ៨៣ ហិក

ជដីលំេន ្ឋ ន ៩១០ ហិក

ជដីែ្រស ៣០៧ ហិក

ជដី ល និង ១៧.៨០៦ ហិក

ជដីែដលបនផ្តល់សមបទនេទឲយ្រកុមហ៊ុនឯកជន នង ិ ដីទំហំ ៤.៦៣៨ ហក ិ

គេ្រមងេនះនឹងប៉ះពល់ ដល់ ្របជពលរដ្ឋ ៤.៦២០ នក់ េហើយកែន្លង

របស់ ពួកេគ េបើេធៀបេទនឹងកររស់ េនរបស់ ពួកេគពីេពលមុន។

ជបង ឹ នង ិ ទេន្ល។

ង ំ ទីលំេនថមី នឹងមនករផគតផ ់ គងេ់ ភ្លង ើ អគគីសនី និងករ

េនេដើម ឆន២ ំ ០០៣ ករេរៀបចំមយ ួ ស្តីពីករែចកដីគន ្រតូវបនេសនើេឡង ើ ស្រមប់សហគមន៍បុរក ី ី ពណិជជកមម ទនទឹមនឹងេនះ្រកុមហ៊ុន

១.៧៧៦ ្រគូ

ជករតបសនងចំេពះករែដល្រកុមហ៊ុនទទួលបនកមមសិទធិេលើដីទំហំ ២.៦ ហិក

ងសង់ ត្រមូវឲយ្រកុមហ៊ុនផនអុីមច ិ

រ េនេលើៃផទដី ទំហំ ២ ហិក

អភវិ ឌ ន៍លកខណៈពណិជជកមម។ បនទប់ពី

កិចចសនយរបស់ខួ ន ្ល េ ៣៨៤ ្រគួ

ងសង់បន

្រតូវ

ងសង់ផទះ

ងសង់ផទះចំនួន ១០

គរចំនួន ៨ ខនង រួច ល់ េនែខេម

យមនករយល់្រពមពី ជរ ្ឋ ភប ិ លផង ប

្ត រជីវភព

ែដលបនអនុ ញញតឲ ិ យ្រកុមហ៊ុន ផនអុម ី ច ិ

េធ្វើករអភវិ ឌ ន៍េលើែផនកខ្លះៃនដីស្រមប់េគលេ

ែដលេនេសសសល់។ កិចចសនយ

225

ដូចខងេលើ ទំពរ័ ៣១ កនុងែខមថ ំ ០១១ រ ្ឋ ភប ិ ុន ឆន២ ិ ល បនបញជក់ចបស់ ថ ទំនប់ រអគគ ី ីសនីនឹងេធ្វើឲយៃផទដីទំហំ ៣៤.៣០៧ ហិក ជដីៃ្រពរបស់រដ្ឋ នង ិ ១០.៥៦៤ ហក ិ

224

មករចុះបញជ ី ដីធម ្លី នលកខណៈជ្របព័ន្ឋ នង ិ

យដុំ ជកមមវធ ិ ី ែដលមនេគលបំណងផ្តល់នូវសុ វតថិភពខងករកន់កប់ដី នង ិ ស្រមប់រយៈេពលែវង គឺករ

បងករទប់

223

័ ្ណ កមមសិទធិ ជញធរេផ ងេទៀត េនកនុងកមមវធ ិ ផ ី ្តល់បណ

ឲយ្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើចំែណកដី

គរ ស្រមប់ផ្តល់ឲយ្របជពលរដ្ឋចំនួន

ស្រមប់ករ

ឆន២ ំ ០១០ ្រកុមហ៊ុន ផនអុីមច ិ បនែកែ្រប

្ត លឲយមនករផត់េចល្រគួ

រ្របជពលរដ្ឋសហគមន៍ បុរក ី ី

ចំនួន

រ ពីគេ្រមងេដើម។ េហើយ្រកុម្របជពលរដ្ឋទង ំ េនះ កំពុងរស់ េនមន ិ ផ្លូវករេលើតំបន់េនះ និងសថិតេ្រកមករគំ មកំែហងៃនករ

បេណ្តញេចញ ខណៈេនះែដរ ពួកេគទំងេនះេសនើសុំករជួយអន្ត គមន៍ពីភនក់ងរននរបស់ រ ្ឋ ភប ិ លផងែដរ។ កនុងេពលមនឧបបត្តិេហតុ មនកងកំ

ំ ងច្រមុះជង ២០០ នក់ (នគរបល ទ

ពលរដ្ឋ និងបនដឹកជញជូ នពូកេគេទកន់កែន្លង

លីកដូ “បុរក ី ី

perm=28.។

ៈ រ ំេ

កំពុងែតបន្តរស់េនយ៉ងលំ បកេនេលើទី

១០០

ជញធរខណ្ឌ) បន យកំេទចលំ េន ្ឋ នរបស់ ្របជ

ង ំ ទីលំេនថមី។ ករបេណ្តញេចញេនះ ្រតូវបនេគថតជវេដអូ ។ សូ មេមល របស់អងគករ ី ី ើ វេដអូ

ភកិចចសនយេនកមពុជ” ៃថងទី៣ ែខមក

មន្របជពលរដ្ឋជង

ន និង

្រគួ

ឆន២ ំ ០១២ មនេនេគហទំពរ័ ៖ http://licadho-cambodia.org/video.php?

ែដលមន ិ ្រពមេធ្វើករករផ្លស់បូ ្តរេទកែន្លង

ង ំ េដើមរបស់ពួកេគ។

ង ំ ទីលំេនថម្រី តូវបនេគ យករណ៍ថ

69


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 រ្រគួ

រមួយចំនន ួ

មន ិ ្រតូវបន

ក់បញចូ លេទកនុងកមមវធ ិ ីេនះ។

ឧទហរណ៍៖

ចំេពះគេ្រមងេរៀបចំែដនដី

រដ្ឋបលដីធ្លី (LMAP) អងគករសងគមសុី វលែដលបនព ន ិ ិ ត ិ យ

ដល់្របជជនមួយែផនកែដលងយរងេ្រគះេ

តំបន់ជេ្រចើនែដលេគចង់បន 226 អងគករទំង ក់បញចូ លជ្របព័នធេទកនុងកមមវធ ិ េី នះេទ។

េនះ ទទួលបនេជគជ័យដ៏សំខន់េន

មតំបន់ខ្លះក៏េ

នកមមវធ ័ ្ណ កមមសិទេធិ នះ អះ ិ ផ ី ្តល់បណ

និង

ងថ ថ្វីេបក ិ ី ើ មមវធ

យ ក៏កមមវធ ិ ីេនះ មន ិ បនព្រងឹងសុ វតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី

យករបេណ្តញេចញេនះេទ ពីេ្រពះថ

រួមមនទំងដីរបស់ជនជតេិ ដម ើ ភគតច ិ ផង

មន ិ ្រតូវបន

េនះចង្អុលបង្ហញថ បញ្ហគន្លឹះទក់ទងនឹងករេរៀបចំកមមវធ ិ ី LMAP េនះ គឺ តំបន់ “ែដលទំនងជមនទំនស់” និងតំបន់

“ែដលមន

ថ នភពមន ិ ចបស់

មករអនុវត្តជក់ែស្តង ប

ស់”

មន ិ ្រតូវបនកំណត់ជេគលេ

្ត លឲយមន ិ

ស្រមប់្របព័នធផល ្ត ់បណ ័ ្ណ កមមសិទធិេនះេទ

ចេទេ្រប្រើ បស់បន នូវ្របព័នធផ្តល់កមមសិទេធិ នះៃន្រកុម្រគួ

ែដល

រ នង ិ សហគមន៍

ែដលរស់េនកនុងតំបន់ែដលបនេ្រគងទុកស្រមប់ករអភវិ ឌ ន៍ (ជពិេសស េនកនុង ជធនភ ី េនំ ពញ) តំបន់ដីសមបទន 227 ឬ ដីែដលអនកមនអំ ច ឬ ្រកុមហ៊ុនែដលមនខនងបែង្អកបនកំណត់ទុកជេគលេ ។ ១៤៤.

មនកង្វល់្រប

ក់្របែហលគនេនះ

ចំេពះករផ្តល់បណ ័ ្ណ កមមសិទធិ

យដុំ ែដលអនុញញតឲយអនកកន់កប់ដីមនសិទ្ឋិេភគៈ

័ ្ណ កមមសិទធិ េសចក្តី យករណ៍ថ ករផ្តល់បណ

ក់ពកយសុំ បណ ័ ្ណ កមមសិទធិ

មកមមវធ ិ ីចុះបញជ ី ដីធ្លីមនលកខណៈ

ពុករលួ យ េហយ ើ ជេរឿយៗ ពប ិ កនង ឹ េទេ្រប្រើ បស់បន េ

បង់េនះ គខ ឺ ពស់គរួ សម។ េហតុដូេចនះេហយ ើ េទប ើ មនកង្វល់ថ ្រគួ

្រតូវបនបដិេសធ “ម្តងេហើយម្តងេទៀត និងេ

មកមមវធ ្លី នលកខណៈ ិ ច ី ម ី ុះបញជ ី ដធ ថ ពរ

មករណីពិេសស។ មន

យដុំ្រតូវបនញំញីេ

ច់ េ

ច់

យអំេពើ

រែតកៃ្រមេស ផ្លូវករ នង ិ មន ិ ផ្លូវករ ែដលត្រមូវឲយ

រ នង ិ សហគមន៍ ែដលមនសិទ្រធិ សបចបប់េលើដីធ្លី

យបំពន មន ័ ្ណ កមមសិទធិ ិ ឲយទទួលបនលទធភពេ្របើ្របស់យន្តករផ្តល់បណ

័ ្ណ កមមសិទដ ធិ ធ ែដលជករេធ្វឲ ី ្លី ិ ផ ើ យអន្ត យដល់េគលបំណងៃនកមមវធ ី ្តល់បណ 228 េដើមបក ី ្លី ។ ី រកត់បនថយភព្រក្រី ក នង ិ េលើកកមពស់សុវតថភ ិ ពខងករកន់កប់ដធ ដធ ី េ្លី នះ

១៤៥. ច់េ ្រគួ តុ

នង ិ យន្តករេ

ះ្រ

យជេម្លះ”

គំ

តដ៏ធំ ែដលបនបន ល់ទុកពីកមមវធ ្ត ់បណ ័ ្ណ កមមសិទធិ មករចុះបញជ ី ដីធ្លីមនលកខណៈជ្របព័នធ និង ិ ីផល 229 គក យដុំេនះ ើ ករផ្តល់សមបទនដី េលើដែី ដលមន ី នទំនស់ េហយ ឺ របេងកន ិ ទន់ចុះបញជ ី ឬ ដម ើ ជមួយនឹង

រ ែដលភគេ្រចន ើ មន ិ

ចេទេ្រប្រើ បស់បននូវយន្តករេ

ករ) បនបេងកើតឲយមនបរយកសមួ យ ែដលអំេ ិ

បេណ្តញេចញេ

យបំពន ្រតូវបនផ្តល់េហតុផលសំ

បេណ្តញេចញេនះ ខ្វះឯក

ះ្រ

យជេម្លះ (

ម្របព័នធតុ

ករ នង ិ េ្រក្របព័ន្ឋ

យផលដល់ករបេណ្តញេចញជបន្ត។ ជញឹកញប់ ករ

មរយៈករអះ

រ ឬ ប័ណ្ណកមមសិទធិ នង ិ កំពុងែតកន់កប់ដីធេ្លី

ងរបស់រ ្ឋ ភប ិ លថ ្រគួ យខុសចបប់ ឬ “ករ

រែដល្រតូវបន

ង ំ ទល ី ំ េនេ

មន ិ េរៀបរយ” ឬ ក៏េទើបែតមករស់េនេលើដីនេពលថមីៗ (្រតូវបនចត់ទុកជ “អនកចំណូលថម”ី ឬ “ជនឱកសនិយម”)។ មពិត េទះបីជករេចញប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី មនភពរកចេ្រម ន ុ ម នឆនក ំ ន្លងេទថមីៗេនះក៏េ ី ើ កនុងរយៈេពលប៉ន រេករដ្តិ៍ ំែណលៃន្របវត្តិ

េនេឡើយ។

226 227 228

ចំ

្រស្តរបស់កមពុជ ក៏េនែតមន្របជពលរដ្ឋជេ្រចន ើ េនខ្វះឯក

ក្រសុកកនុង្របេទស

បនេធ្វើឲយមនភពសមុ្រគ

យេ

ធិ ីធ្លី រ នង ិ ប័ណ្ណកមមសិទដ

ម ញដល់ដំេណើរករៃនករេផទ ងផទត់បញជក់អំពីអនក

Mark Grimsditch & Nicholas Henderson, គមនកមមសិទ្ឋិ៖ សុ វតថិភពដីធី្ល និងវសមភពកន ិ ិ យដីធីេ្ល នកមពុជ ុ ងវស័

អងគករ

ព នេទកន់

សន្តិភព (BABC) និងមជឈមណ្ឌលសិទ្ឋិលំេន ្ឋ ន និងករបេណ្តញេចញ (COHRE), អងគករ Jesuit Refugee Service ឆន២ ំ ០០៩។

ដូចគនខងេលើ ទំពរ័ ៣។ "បញ្ហសិទ្ឋិដីធ្លី

និងផទះសែមបង”

្ត ញសហគមន៍ បន

ក់ជូន

របយករណ៍របស់ អងគករមន ិ ែមនរ ្ឋ ភប ិ លមួយចំនួនេនកមពុជ

ជរបយករណ៍ឧបសមពន ័ ធៃនរបយករណ៍្រសបស្តីពីបញ្ហសិទ្ឋិដីធ្លី

យមនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ

និងលំ េន ្ឋ ន

េទគណៈកមមធិករ

សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌ (CESCR) របស់់ អងគករសហ្របជជតិ កនុងករពិនិតយេលើរបយករណ៍របស់កមពុជ េនសម័យ្របជុំ

229

េលើកទី៤២ ពៃី ថងទី៤ ដល់ៃថងទី២២ ែខឧសភ ឆន២ ំ ០០៩។

ដូចគនខងេលើ ទំពរ័ ១។

70


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ែដលមនសិទទ ធិ ទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី និងដំេណើរករៃនករផ្តល់សំណងស្រមប់សហគមន៍ ែដលពិតជទទួលរង

ករប៉ះពល់ ឬ ែដល្រតូវបនផ្លស់បូ រទ ្ត ល ី ំ េន េ

រែតសកមមភពសមបទនដី។ យ៉ង

បេណ្តញេចញ ែដលភគេ្រចើនមនអំេពើហិង ផងេនះ មន ិ ្រតូវបនយកភពសមុ្រគ សំ

ងេទ ។

ក៏េ

យ ករបន្តនូវករ

ម ញទំងេនះ មកេធ្វើជេហតុផល

ឃ. ករបំផ្លញបរ ិ ថ ន នង ិ ផលប៉ះពល់េលើេលើជវី ភពរស់េន ១៤៦.

ករបំផ្លញបរ ិ ថ ន គជ ឺ បញ្ហ ល

លទូេទេនកមពុជ េហយ ី មបទនេនះ ើ មន ិ ែមនមនែតេនេលើតំបន់ដស

េទ។ ករកំណត់បេងកើតតំបន់ករពរធមមជត្រិ តូវបនផ្តួចេផ្តម ើ េឡង ើ េដើមប្រី បយុទធទប់ទល់នង ឹ បញ្ហេនះ ជពេិ សស េ រតំបន់ដីៃ្រព

្រតូវបនេគទទួល

បនថយករែ្រប្របួល ចំេពះមុខ នង ិ ែដល

គ ល់ថមនជីវៈច្រមុះរបស់

និងជែផនកដ៏សំខន់មយ ួ

េនកនុងយុទធ

្រស្តកត់

កសធតុ។ ប៉ែុ ន្ត េនកនុងករអភវិ ឌ កសិ-ឧស ហកមម ផលប៉ះពល់ែផនកបរ ិ ថ នចមបងបំផុតេន

ចេមល ើ ចំករ ើ េឃញ ើ គក ឺ រកប់បំផ្លញៃ្រពេឈេើ លើៃផទដីធំៗ ដូចជ ករកប់ឆករៃ្រពស្តុក េដើមបេី ធ្វជ

េកស៊ូ ចំករអំេព ចំករ

កសយ ចំករដំឡូងមី និងចំករ

្វ យចនទី។

១៤៧. មនផលប៉ះពល់ធងនធ ់ ងរេលើជវី ៈច្រមុះៃនតំបន់ដៃី ្រព។

្របេយជន៍យ៉ងេ្រចន ើ ទក់ទងនង ឹ ្របព័នធេអកូឡូសុី

ៃ្រពស្តុកទក់ទញទក ឹ េភ្ល ងតំបន់្រតូពច ិ

ែដល្របព័ន្ឋេនះនង ឹ ែ្រប្របួលទំង្រសុង

ផ្តល់នូវផល

រករកប់បំផ្លញ

ៃ្រពេឈើ ។ តំបន់ែដល្រតូវបនកប់ឆករៃ្រព មន ិ ផ្តល់នូវឱកសខងកររស់េន ដូចជៃ្រពស្តុកេនះេទ និងែស្តងឲយេឃើញ

ពីករបំផ្លិចបំផ្លញយ៉ងខ្លង ំ ដល់លកខខណ ័ ្ឌ ជ្រមកស្រមប់ពពួកសត្វៃ្រព។ ឧទហរណ៍ៈ តំបន់ៃ្រពឡង់ (ៃ្រពេ្រ

ង-ស្តុក

កំពុងទទួលរងេ្រគះថនក់។

យមន

ធំជងេគបំផុតកនុងតំបន់ទំនបក

្ត ល ែដលេនេសសសល់េនកមពុជ) ឥឡូវេនះ្រតូវបនចត់ចូលជតំបន់ៃ្រព ែដល

មនក្រមត ិ ខពស់េ 230 ួ ដល់េទ ២៧ ្របេភទ ។ ្របេភទេឈជ ួ ជង ២០ ្របេភទ និងមនសត្វៃ្រពក្រមចំនន ើ ិតផុតពូជចំនន ១៤៨.

តៃម្លខងជីវៈច្រមុះរបស់ៃ្រពឡង់

ករកប់េឈខ ើ ុសចបប់េនែតបន្ត មន ិ ្រតម ឹ ែតេ

្រតូវបនេគ យករណ៍ថ

រែតករផ្តល់សមបទនដប ី េុ៉

្ណ ះេទ ប៉ែុ ន្តែថមទំងេ

រករែ្រប្របួលលំ នៃំ នេទសន្តរ្របេវសន៍ េថ្វើេបើមនចបប់ និងករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រ ្ឋ ភប ិ ល ្រកុមលបតរបស់ 231 សហគមន៍ និងៃដគូអភវិ ឌ ន៍ កនុងករ ម នឃ្លេំ មល និងេធ្វើនិយតកមមេលើករកប់េឈខ ើ ុសចបប់េនះក៏េ យ។ ើ េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ ករក

ងផ្លូវថនល់ថៗ មី បនបំផ្លញដល់ៃផទដៃី ្រពេឈើ េហយ ើ ផ្លូវថនល់េនះ ក៏ស្រមួលដល់ករហូរចូល

នូវអនកកប់េឈខ ន ក ែដលកំពុងែតកប់េឈខ ើ ុសចបប់ និងជនអេន្ត្របេវសន៍កុ ង្រសុ ើ ុសចបប់ កប់ឆករៃ្រពយកដី និង

បរបញ់ សត្វៃ្រពផងែដរ។ េឈែើ ដលមនតៃម្លខពស់ៗ ភគេ្រចើនេឈែើ ដលជ្របេភទជិតផុតពូជ ដូចជ ្របេភទេឈើ ្រកញូង បនបត់បង់ផុតពូជពត ី ំបន់ខ្លះេទេហយ ើ ។ ១៤៩.

សូ មបែី តកមមវធ ិ ជ ី ក់

ក់ស្រមប់្របយុទធទប់ទល់នង ឹ ករកប់េឈើ

មរយៈករេលើកកមពស់គេ្រមងឥណទន

កបូន ដូចជ កមមវធ ិ ីកត់បនថយករបំភយេចញឧសម័នពីករកប់បំផ្លញៃ្រពេឈើ និងករថយចុះៃ្រពេឈេើ ្រកម ជំនួយ

របស់អងគករសហ្របជជតិ (កមមវធ ិ ី REDD) ក៏្រតូវ្របឈមមុខនង ើ េរស ឹ ករកប់េឈេើ នកនុងតំបន់ ែដលបនេ្រជស ើ ស្រមប់ករអភរិ ក េនះែដរ។ ែផនកមួយៃនបញ្ហេនះ ទក់ទងេទនង ំ េយធេន ឹ វត្តមនកងកម្លង

230 231

មតំបន់ៃ្រពសហគមន៍

ៃ្រពឡង់ “ករគំ មកំែហង” េគហទំពរ័ ៖ http://preylang.com/threats/. មនករេចទ្របកន់ផងែដរថ ៃដគូ អភវិ ឌ ន៍អន្តរជតិមយ ួ ែដលបនេធ្វើករអស់ រយៈេពលជយូ រេនកមពុជ ជប់ពក់ពន ័ ធនឹងសកមមភពកប់

េឈខ ើ ុ សចបប់ េនតំបន់ជួរភន្រំ ក ៉ ញក

្ត ល ែដលជតំបន់ៃ្រពករពរ។ សូ មេមល David Boyle and May Tittihara, “េមល ើ ើ មន ិ េឃើញពី

ំ ០១២ ។ បញ្ហៃ្រពេឈើ (Blind Eye to Forest’s Plight)” កែសតភនេំ ពញ ប៉ុសិ៍ ្ត េនៃថងទី២៦ ែខមន ី ឆន២

71


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េ

យេហតុេនះ ករបេងកើនមូល ្ឋ នេយធ នំឲយមនករកប់ឆករៃ្រពយកដស ី ្រមប់

ករណីខ្លះ បនេធ្វឲ ើ យមនករកប់េឈខ ើ ុសចបប់កន់ែតេ្រចន ើ េឡង ើ ែថមេទៀត ពស ី ំ

ែដលភគេ្រចើន្រប

ប់េ

ទំងេនះនង ់ ងរេលើបរ ិ ថ ន។ ឹ មនផលប៉ះពល់ធងនធ

នទុចចរត ិ ិ នង ិ ជនសុី វល

ក់កលចប់េផ្តើមេនេឡើយ ប៉ែុ ន្ត ចបស់

យ្រគប់្រគន់េពញេលញេទ។ េ

ស់ថ តំបន់

ដំេណើរករ យតៃម្ល

ដូចេនកនុងករណីសមបទនដីេផ ងេទៀតែដរ

ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន (EIA) ស្រមប់សំេណើរគេ្រមងទំនប់ រអគគ ី ីសនី និងករ

មន ិ បន្រប្រពឹតេ្តិ ទេ

ក់ទ

វុធ និង បំភត ័ ដល់្រកុមលបតសហគមន៍។ ិ បំភយ

ករអភវិ ឌ ទំនប់ រអគគ ំ សថិតេនកនុងដំ ី ិសនីធៗ

១៥០.

ងសង់រចនសមពន ័ ធថមីៗ ែដលកនុង

ងសង់ទន ំ ប់ រអគគ ី ីសនធ ី ំៗ ជក់ែស្តង

យែផ្អកេលើករ យតៃម្លដំបង ូ ៗ

ចបស់

ស់ថ គេ្រមង រ ី

៏ ំ្រតូវលិចទក អគគស ី សិកមម នង ី ំ េន ្ឋ ន េហយ ឹ ែដល នង ឹ ប៉ះពល់ដល់ដក ិ ដល ើ ភគេ្រចន ើ ិ នធ ី ំៗជេ្រចន ើ នង ឹ េធ្វឲ ើ យៃផទដីដធ

ៃនទី

ង ំ ែដលបនេសនើេឡើងស្រមប់គេ្រមងេនះ សថិតេនកនុងតំបន់ដីៃ្រពែដលងយរងេ្រគះ ែដលជតំបន់េពរេពញេទ

យជីវៈចំរះុ សមបូណ៌ែបប និង្របព័នធេអកូឡូសុី ដស ៏ ំ ខន់។ ផលប៉ះពល់េលើករផ្លស់ទីកែន្លងរបស់្រតី និងលទធភព

េទេ្រប្រើ បស់ផលនង សហគមន៍មល ូ ្ឋ ន។ ិ ិ អនុផលៃ្រពេឈើ គំ មកំែហងេធ្វឲ ើ យអន្ត យដល់របរចញ ិ ច ឹ មជវី តរបស់

ពិត រ ្ឋ ភប ិ លកមពុជ បនអំពវនវឲយមនករផ្អកជបេ េន្របេទស ១៥១.

វេ

សនននូវករអភវិ ឌ ទំនប់កត់ទេន្ល 232 រផលប៉ះពល់ជសក្តនុពលៃនទំនប់េនះេទេលើ្របព័នធទេន្លេមគងគ ។

្ត ះ

ទក ៏ ្ល ង ំ មួយេនតំបន់ទ្រី កុង ដូចជ ឹ ជំនន់ ក៏ជកង្វល់ដខ

បនល្អ ករអភវិ ឌ សំ ណង់ គរននែដលមន ិ បនគត ិ គូរេ

បនរួមចំែណកេធ្វើឲយ្របព័ន្ឋបង្ហូរទឹកកនុទី្រកុង គេ្រមង

មនភពរ

យ៉ប៊រូ ី (Xayaburi)

ជធនភ ើ ែដលមន ី េនំ ពញ ជេដម ិ មនែផនករទ្រី កុង

យ្របយ័តន្របែយង នង ិ ្របព័នធលូទក ឹ ស្អុយមន ិ ្រគប់្រគន់

ក់រអួលជខ្លង ំ ។

ឧទហរណ៍

បនទប់ពីមនករអនុមត ័ េលើ

ងសង់អចលន្រទពយរបស់្រកុមហ៊ុនស៊ូកគូអន ីុ េនឆន ំ ២០០៧ (ែដលេ្រកយមក

ក់ទុនរួមគនជមួយនឹង

ួ ែដល ្រកុមហ៊ុនអភវិ ឌ អចលន្រទពយ េអដូស ហុងជុន (Erdos Hongjun)) េដើមបអ ឹ កក់ឲយក្លយេទជតំបន់មយ ី ភវិ ឌ បង

មនអគរលំ េន ្ឋ ន េ

អគរពណិជជកមម

យមនកិចស ច ហករពី

និងមជឈមណ្ឌលេទសចរណ៍ែដលមនលកខណៈេជឿនេលឿនបំផុត

ជធនីភេនំ ពញ បនចប់េផ្តើមចក់ដីខ ច់បំេពញបឹងេនះ េនែខសី

ករចក់ដីបំេពញបង ឹ នង ិ ប ឹ េនះ េធ្វឲ ើ យប៉ះពល់ដល់្របព័ន្ឋបង្ហូរទក េនជុំវញតំ បន់អភវិ ឌ េនះ េ ិ ចកេចញ េ

យេគហ ្ឋ ន្រតូវលិចេទកនុងទឹកភក់ និងទឹកស្អុយ និងេធ្វើឲយ្រគួ

ឆន២ ំ ០០៨។

មភូមិ ែដលសថិត

រជេ្រចើន្រតូវបងខំចិត្ត

រេគហ ្ឋ នរបស់ពក ួ េគរស់េនែលងបនតេទេទៀត។ កមពស់ទឹកដក់ែដលមនក្រមត ិ ខពស់ បនទប់ពី

មនេភ្ល ងធំ ក៏ជកង្វល់ចំេពះសុ ខភព េឡើងេ

្ត លឲយមនទក ង ធ ់ ងរេន ឹ ជំនន់ធន

្រកុមហ៊ុន

ធរណៈ នង ិ

រទឹក ជំងឺ្រគុនចញ់ និងជំងឺ្រគុនឈម។

ចរួមចំែណកេធ្វឲ ើ យមនកររក ី ល

១៥២. ផល្របេយជន៍ពក់ពន ័ ធមយ ួ ៃនសមបទនដី គក ឺ រក

ងផ្លូវថនល់េ

លៃនជំងឺននែដលេកើត

យសមបទនិកបរេទស ែដលជួយស្រមួល

ដល់ករេធ្វដ ួ ។ េទះជយ៉ង ើ ំេណើរ ជពេិ សស េនតំបន់ ច់្រសយលមួយចំនន

ក៏េ

យ ករក

ងផ្លូវ ថនល់ ជ

េរឿយៗ ត្រមូវឲយមនករកប់ឆករៃ្រពយកដី និងករកប់រ ំលំ េដើមេឈ។ ័ ធ ើ ជបែនថមេទៀត ករេ្របើ្របស់េហ ្ឋ រចនសមពន

េនះ មន ិ មនលកខណៈសមធម៌េទ េ

រសហគមន៍ជេ្រចន ើ រស់េនកនុង ឬ ែកបរដីសមបទន បន យករណ៍ថ មន

ករបដេិ សធមន ្ល ល់េនកនុងដស ្ល ងេទៀត។ ី មបទន នង ិ ឲយេ្រប្រើ បស់ផូ វថន ិ បងខំឲយេ្រប្រើ បស់ផូ វេផ

232

ទស នវដ្តេី សដ្ឋកច ិ ច(The Economist) “ទេន្លេមគងគ៖ ករភូតកុហក អំពទ ី ំនប់ រអគគ ី ីសនី នង ិ សថិតិ” ៃថងទី២៦ ែខកកក

ឆន២ ំ ០១២ មនេន

េគហទំពរ័ ៖ http://www.economist.com/blogs/banyan/2012/07/mekong-river

72


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១៥៣. កង្វល់អំពីករបត់បង់គំរបៃ្រពេឈើ េ

នង ិ ជលទ្ឋផលនំឲយមនករបត់បង់លទធភពេទ

កង្វល់ ែដលមនជបន្តឥត

រករចូលទ្រនទនយកដី

្រស័យផល

នង ិ អនុផលៃ្រពេឈរើ បស់សហគមន៍

ច់។ របយករណ៍ឆន ំ ២០០៧ របស់តំ

ទ្រនទនចូលយកដីកុ ងតំ ន បន់ៃ្រពេឈព ើ ីសំ

មរយៈសមបទនដី េនកនុងៃ្រពករពរ ែដលេនះគឺជ

ងពិេសស SRSG បនេលើកេឡើងថ ករ

ក់សមបទន និងករបត់បង់លទធភពេទ

្រស័យផល និងអនុផលៃ្រពេឈើ

របស់សហគមន៍ មនពក់ពន ័ ្ឋនង ួ ជង ២២ េនកនុងេខត្តចំនន ួ ្របំប។ ឹ ្រកុមហ៊ុនសមបទនដីចំនន ី ចប់

ង ំ ពឆ ី ន ំ ២០០៧

មក សមបទនដីកន់ែតេ្រចើនែថមេទៀត ្រតូវបនផ្តល់ជូនេទ្រកុមហ៊ុនឯកជន េនកនុងតំបន់ែដលសហគមន៍ជនបទ បន េ្របើ្របស់ និង្របមូលជ្របៃពណីនូវផលនិង (៦.១៥៥ ហក ិ

នុផលៃ្រពេឈ។ ឧទហរណ៍ ្រកុមហ៊ុនអភវិ ឌ ន៍ចំករេកស៊ូ CRCK ើ

) ្រកុមហ៊ុន PNT (៧.៩០០ ហក ិ

) នង ិ េិ យគ ធី ង៉ (៦.០៦០ ហក ិ ិ ្រកុមហ៊ុនអភវិ ឌ ន៍ នង ិ វន

បនទទួលបនសមបទនដី េដើមបអ ី ភវិ ឌ ចំករេកស៊ូេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ និងេបើ

)

មករ យករណ៍ថ ្រកុមហ៊ុនទំង

េនះបនកប់ឆករៃ្រពេឈយ ើ កដេី នកនុងតំបន់ែដលជនជតិេដើមភគតិច បន្របមូលជ័រេឈស ើ ្រមប់េ្របើ្របស់

មទំេនៀម

ប់។ េហតុដូេចនះេហយ ើ បី ើ សហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ពស ី មបទនដី កំពុងែតខត ិ ខំយ៉ងលំ បកបំផុត េដម

ទំ

ចិញចឹមជីវត ិ និងរកេសប ងឲយបន្រគប់្រគន់ ។

ង. បញ្ហជុវំ ញលទធ ភពទទួលបនទក ិ ឹ

្អ តេ្រប្រើ បស់

១៥៤. កនុងរយៈេពលប៉ន ុ ម នឆនក ំ ន្លងេទថមីៗេនះ មនកង្វល់កន់ែតេកើនេ្រចន ើ េឡើងៗ ទក់ទងនឹងលទធភពទទួលបន

ទឹក

្អ ត្រគប់្រគន់ ស្រមប់េ្របើ្របស់ផទល់ខួ ន ្ល និង្រគួ

ធរណៈ េបកគក់សំេលៀកបំពក់ ដ

រ (ែដលមនន័យថ ទឹកស្រមប់ បរេភគ អនម័យ ិ

្ល នង ្ត ស ំ ្ល នង ិ អនម័យផទល់ខួ ន ិ ្រគួ

រ) កនុងចំេ

មសហគមន៍ែដលទទួល

ផលប៉ះពល់េ យ រសមបទនដី អនកករពរបរ ិ ថ ន តំ ងរ ្ឋ ភប ិ ល អនកករពរសិទធិមនុស និងៃដគូអភវិ ឌ ន៍ 233 ដៃទេទៀត។ កង្វល់េនះមនទំងេលើបញ្ហកង្វះទឹក និងភពកខ្វកៃ់ នទឹក និងមនកង្វល់េផ ងេទៀតថ បញ្ហទំងេនះ នង បន់សមបទនដី ែដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ េន ិ ឹ ក្លយជកមមវតថុៃនជេម្លះេនកនុង នង ិ េនជុំវញតំ

េលើដីរបស់ជនជតិេដើមភគតច ិ និងេនកនុងតំបន់ៃ្រពស្តុក េដើមបេី ្របើ្របស់ស្រមប់ដំ ែរ ៉ ទំនប់ រអគគ ី ស ិ នី និង ចំេពះគេ្រមងអភវិ ឌ ន៍្រទង់្រទយធំេផ ងៗេទៀត ។

១៥៥.

ក ំ សិ-ឧស ហកមម ករជីកយក

ចប៉ះពល់ផូ វគមនគមន៍ ្ល រួមមនផ្លូវទក ិ ែដនទឹក ឹ នង 234 របយករណ៍ យ្របជពលរដ្ឋស្រមប់ជីវភពរស់េន្របចំៃថងរបស់ពក ួ េគេឡើយ។

ចបប់ភម ូ ប ិ លឆន ំ ២០០១ ែចងថ សមបទនដី មន ិ

ប្រមុងែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ តំ

ងពិេសសឆន ំ ២០០៧ បនកត់សំគល់អំពីដីសមបទនមួយចំនន ួ ែដលបិទ្រចកផ្លូវ និង ផ្លូវថនល់េផ ងេទៀតៗែដល អនកភូមេិ ្រប្រើ បស់ស្រមប់េធ្វដ ើ េំ ណើរេចញចូលតំបន់ៃ្រព នង ិ េទកន់្របភពទក ឹ ។ កររ ំេ ភបំពនែបបេនះ បនបន្តេកើត មនជរហូតមក

េហយ ើ នូវករ្រពួយបរមភណ៍កន់ែតេ្រចន ើ េឡង ើ ៗកនុងចំេ ើ មនករេកន ើ េឡង

ប៉ះពល់ អំពីកង្វះទឹកនេពលបចចុបបនន និងេទអនគត និងករបំពុលទឹក ែដលប ១៥៦.

មសហគមន៍ែដលរងករ

្ត ល មកពីសកមមភពសមបទនដី។

កង្វល់អំពទ ី មបទនេសដ្ឋកច ី ក ឹ េនតំបន់មនដស ិ ច ែដលបនចង្រកងជឯក

រ រួមមន ចំករអំេពរបស់្រកុម

ហ៊ុនេកះកុងេផ្លនេថសិន ខមេភនី (Koh Kong Plantation Company) នង ិ ្រកុមហ៊ុនេកះកុងស៊ូេហគរើ ខមេភនី (Koh Kong

233

សិទធិទទួលបនទឹក និង

234

្អ ត ្រតូវបនកំណត់ថជ សិទធិរបស់មនុ ស ្រគប់រប ូ កនុងករទទួលបនទឹក្រគប់្រគន់ មនសុ វតថិភព

ចេទយកមកេ្របើ្របស់ បន

ចៃលលករកបន ស្រមប់េ្របើ្របស់ ផទល់ ខួ ន ្ល និង្រកុម្រគួ

េលខ ១៥ របស់គណៈកមមធក ំ ០០២។ ិ ក ិ រសិទធិ េសដ្ឋកច ិ ច សងគមកច ិ ច នង ិ វបបធម៌ េនែខវចឆ ិ ឆន២ ចបប់ភូមប ំ ០០១ ម្រ ិ ល ឆន២

ចទទួលយកបន

រ មនែចងេរៀប ប់ េនកនុងេសចក្តីពនយ់ទូេទ

៥៨។

73


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 Sugar Company) េន្រសុកែ្រសអំបិល និង្រសុកបុទុម

235 គរ េខត្តេកះកុង។ ឧទហរណ៍ ទក់ទងនឹង្រកុមហ៊ុនេកះ

កុងស៊ូេហគរើ ខមេភនី សហគមន៍ែដលរងករប៉ះពល់ បនអះ

ងថ កកសំ ណល់គម ំ រអំេព បនបំពុល្របភពទក ី ព ី ច ី ក ឹ

េនកនុងមូល ្ឋ ន និងសម្លប់្រតីែដលជ្របភពសំ ខន់ៃន្របូេតអុីន ស្រមប់សហគមន៍រស់េនេនជុំវញតំ បន់េនះ េហើយ ិ

្របជជនរស់េនកនុងមូល ្ឋ នេនះ

បនេឆ្លើយតបចំេពះបញ្ហេនះ

យករ

ក់ពកយបណ្តឹង

មផ្លូវចបប់។

កង្វល់

បែនថមេទៀតអំពប ្រគុប ឺ ី ញ្ហកង្វះទក ឹ បនែស្តងឲយេឃញ ើ ទក់ទងនង ឹ សកមមភពរបស់្រកុមហ៊ុន យូេនៀន េដវលបបេមន គរ ៃនេខត្តេកះកុង និងចំករអំេពរបស់្រកុមហ៊ុន ភនេំ ពញ

(Union Development Group) សថិតកនុងឧទយនជតិបទ ុ ុម

ស៊ូេហគើរ ខមេភនី និង្រកុមហ៊ុនកំពង់សឺ ស ព ូ ៊េហគើរ ខមេភនី។ ១៥៧. េលើសពេី នះេទៀត េនែខ មក

ឆន ំ ២០១០ េនេលើដស ី មបទនទំហំ ៩.៩៨៥ ហក ិ

របស់្រកុមហ៊ុន HLH

បនបែង្វរទឹក េដើមប ី

ច្រសពរបស់ខួ ន។ ្ល តំបន់េនះ គឺជទឹកដីកំេណើតរបស់ជនជតេិ ដើមភគតិច

ំ ៉ ល់ ្រសុកឱ ៉ ល់ េខត្តកំពង់សឺ ព ែដលផលិត និងែកៃចន េពតបងកត់ពូជថមីេនះ ្រកុមហ៊ុនេនះ េនកនុងែដនជំរកសត្វៃ្រពភនឱ ងសង់្របព័នធេ្រ

សួ យ ែដលេនេសសសល់េនកមពុជ។ ជនជតេិ ដម ើ ភគតច ិ សួ យ អះ ករចក់ដីទប់អរូ េនកនុងមូល ្ឋ ន

ែដលបនប

ងថ ្រកុមហ៊ុន HLH បនបន្តបែង្វរទក ឹ េ

បនទប់ពីមនករេធ្វើបតុកមមត ៉ របស់

្ត លឲយជន់លិចដីែ្រសចំករ។

សហគមន៍ ្រកុមហ៊ុន HLH បនេធ្វើករែកែ្របករអនុវត្តេនះរបស់ខួ នវ ្ល ញ ិ ប៉ែុ ន្តជនជតិេដើមភគតិចសួ យភគេ្រចើន បន ឈប់េ្រប្រើ បស់ទក ឹ េនះ េ

បំពុលទក ឹ េ

យមនករភ័យខ្លចថ ជតគ ិ ម ី ព ី ុលែដលហូរមកពច ី ំកររបស់្រកុមហ៊ុន HLH េនះេធ្វឲ ើ យ

រពួកេគបនេឃញ ើ ទក ឹ ែ្របេទជមនពណ៌េផ ងៗ។ ពួកេគក៏បន យករណ៍ថ បសុ សត្វខ្លះ បន

ឈឺ េហើយងប់ ែដលពួកេគេជឿថ មនជប់ទក់ទងេទនឹងករបំពុលទឹកេនះ។

ច. កង្វល់អព ំ ស ី ន្តស ិ ុ ខ៖ ករ ១៥៨.

ករ

ក់ព្រងយកងកម្លង ំ ្រប ប់ វុធរបស់រដ្ឋ នង គ ិ កសន្តស ិ បុគល ិ ុ ខឯកជន

ក់ព្រងយកងកម្លង ំ ្រប

ប់ វុធរបស់រដ ្ឋ េដើមបក ី រពរផល្របេយជន៍របស់្រកុមហ៊ុនសមបទនដី ្រតូវ

បនេគ យករណ៍ថ មនេ្រចន ើ ដេំ ណើរករ ជេរឿយៗ ្រកុមហ៊ុន បន ើ ករណី។ េនេពលចប់េផ្តម

ក់ព្រងយកងកម្លង ំ

េយធរបស់ជតិ ឬ កងកម្លង ំ សន្តិសុខឯកជន េដើមបក ំ ទំងេនះភគេ្រចន ើ បនេធ្វើករ ី រពរតំបន់េនះ ែដលកងកម្លង បំភត ័ ដល់សហគមន៍េនមូល ្ឋ ន េហើយពួកេគមួយចំនន ួ ៃនកងកម្លង ំ ទំងេនះ គឺជអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើ ិ បំភយ ហង ិ ែដលពួកេគបន្រប្រពត ឹ េ្តិ លើសហគមន៍ ករជ្រមត ិ ទរ្របក់ ឬ បទ ិ ផ្លូវេ ំ ្រប មនករណីកន់ែតេ្រចើនេឡើងៗ ែដលកងកម្លង

១៥៩.

្របឈមមុខ

ក់គនជមួយនឹងអនកភូមិ

ែ្រសចំករ ៃ្រព ឬ តំបន់ែដលមន ្របស់

ក់កែន្លង្រតួតពន ិ ត ិ យ។

ប់ វុធ បនេ្របើ្របស់

វុធជតិផុ ះទ េនេពលមនករ

ែដលត ៉ ្របឆំងនឹងសកមមភពរបស់្រកុមហ៊ុនសមបទនដី

ែដលរ ំេ

ភយកដី

ួ ពក់ពន ័ ធនង រៈសំ ខន់ែផនកវបបធម៌ ឬ ជំេនឿរបស់ពក ួ េគ។ ករណីមួយចំនន ឹ ករេ្របើ

វុធជតផ ិ ុ ះទ ្រតូវបនចង្រកងជឯក

រ កនុងេនះមនករណីខ្លះ ប

្ត លឲយ

្ល ប់បត់បង់ជីវត ិ ឬ េ្រគះថនក់ធងន់

ធងរ មនដូចជ ករណី្រកុមហ៊ុន ធីធី ៉ យ េនេខត្ត្រកេចះ, ្រកុមហ៊ុន ជីងហ ុងរ ី និង្រកុមហ៊ុនចំករេកស៊ូ េហង ្របឌ័រ

េនេខត្តរតនគរី ,ី ្រកុមហ៊ុន ភនេំ ពញស៊ូេហគរើ នង ព ូ ៊េហគរើ េនេខត្តកំពង់សឺ ,ព ្រកុមហ៊ុន ជតអ ិ ្រកុមហ៊ុន កំពង់សឺ ស ិ ភវិ ឌ ន៍ េន 236 េលើសពេី នះេទៀត កង េខត្តបនទយមនជ័យ នង ិ េខត្តឧត្តរមនជ័យ, នង ិ ្រកុមហ៊ុន មនសមបត្តិ េនេខត្តបត់ដំបង។

កម្លង ំ ្រប

235 236

ប់ វុធច្រមុះ រួមមនទំង កង ជ

APRODEV លួ ចដីធី្ល លួ ចអនគត របយករណ៍រ ំេ

វុធហតថផង ្រតូវបនេ្របើ្របស់ េនេខត្តមណ្ឌលគីរ ី េនែខឧសភ ឆន ំ

ភដីធីេ្ល នកមពុជ ែខធនូ ឆន២ ំ ០១១។

សូ មេមល ខប ្លី របស់អងគករលីកដូ(LICADHO) “ឧបបត្តិេហតុ ៃនករបញ់ ៥ ្រគប់ មកេលើអនកត ៉ កនុងទំនស់ដីធ្លី កលពី ី ើ ជឧទហរណ៍ វេដអូ

ពរី ែខមុន

បង្ហញពក ី រេកន ើ េឡង ើ គួរឲយបរមភៃនករេ្របើ្របស់កំ

ំងែដលបងកឲយមនរបួស

េគហទំពរ័ ៖ http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=269.

នង ិ

្ល ប់”

ៃថងទី២៦

ែខមក

ឆន២ ំ ០១២។

74


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ២០១២ ្របឆំងនឹងអនកភូមិ ែដល

ជញធរបនអះ

ងថ បនចប់យកដីែដលជរបស់្រកុមហ៊ុន ចំករេកស៊ូ គឺ្រកុមហ៊ុន

ប៉សុី ហក ្វិ េ្រហគន យ៉ញ-ស្តុក នង ្វិ េភល ិ ្រកុមហ៊ុន ប៉សុី ហក ើ យ៉ញ-ស្តុក។ កនុងករណីសមបទនដីេនេខត្តឧត្តរមនជ័យ

្រកុមហ៊ុន អងគរស៊ូេហគើរ ្រកុមហ៊ុន ទេន្ល ស៊ូេហគើរេខន និង្រកុមហ៊ុន េខន និងស៊ូេហគើរ ែវលី បន

ក់ព្រងយកម្លង ំ ៃនកង

វរេសនតូចេលខ ៤២ េដើមប ី ក់របំងបិទផ្លូវ និងបនជួយដល់ករដុតបំផ្លញ និងឈូ សឆយកេមទចភូម។ ិ ១៦០. មនករណីបញ់ ្រប

រសម្លប់ផងែដរ ជករណីែដលទទួលនូវករចប់

េពលថមីៗេនះ ដូចជ ករបញ់ ្រប

រ េនៃថងទី ២៦ ែខ េម

រមមណ៍យ៉ងខ្លង ំ ែដលេកត ើ េឡង ើ ន

ឆន ំ ២០១២ េទេលើេ

ក ឈុ ត វុទធី ជសកមមជនករពរ

បរ ិ ថ នែដលនយ ិ យឥតសំ ៃច និងែដលជអនកករពរសិទធិមនុស េនខណៈេពលែដលេ

កប់េឈខ ើ ុសចបប់េនកនុងៃ្រពៃនតំបន់ភ្រនំ ក ៉ ញភគក

១៤ ឆន ំ អំឡុងេពលៃនករបេណ្តញេចញេ

ក្របមូលភស្តុ

្ត ល េនេខត្តេកះកុង នង ិ ករបញ់ ្រប

ង ស្តីពីករ

រេទេលើ កុមរ ី

យុ

យបងខំ និងប្រងកបេលើ្រកុម ្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវបនេចទ្របកន់ថ ជ

“ចលនអបគមន៍” េនៃថងទី ១៦ ែខ ឧសភ ឆន ំ ២០១២ េនភូម្រិ បម៉ កនុង្រសុកឆ្លូង េខត្ត្រកេចះ។

១៦១.

េលើសពេី នះេទៀត ដូចែដលបនេលើកេឡង ំ ្រប ើ ្រកុមហ៊ុនសមបទនដី ក៏បនជួលកងកម្លង ើ ពខ ី ងេដម

និងបុគគលិកសន្តិសុខ េដើមបប ី េងកើតកែន្លង្រតួតពិនិតយ និង

ក់ក្រមត ្ល ល់។ ឧទហរណ៍ កលពីឆន ំ ិ េលើករេ្របើ្របស់ផូ វថន

េទ ឆមក ំ រពរបេ្រមក ្រគុប េនេខត្តេកះកុង បន ឺ ើ រឲយ្រកុមហ៊ុន យូេនៀន េដវលបបេមន េទកន់ភម ូ ច ួ ពរី សថិតេនកនុងតំបន់ដស ី មបទនទំហំ ៣៦.០០០ ហក ិ ិ ំនន

សហគមន៍ នង ិ តំ

ប់ វុធ

មឃត់ករេធ្វើដំេណើរចូល

េនឧទយនជតប ូ ុម ិ ទ

គរ េ

យសមជក ិ

ងអងគករសងគមសុី វល។ េលើសពេី នះេទៀត េទះបជ ិ ិ ី សកមមភពសុី វលក្ត ី ក៏ករអនុវត្តគេ្រមងផ្តល់

ប័ណ្ណកមមសិទធិដធ ី ្លីថមី បនទប់ពីករេចញបទបញជស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច េនៃថងទី ៧ ែខ ឧសភ ឆន ំ ២០១២ ្រតូវបន

្របតប ិ ត្តេិ គមន

យ្រកុមយុវជនេស្ល កពក់ឯកស

្ល កសញញសំ គល់កងកម្លង ំ ្រប

្ឋ នេយធ ែដលជធមម

េស្ល កពក់េ

យកងកម្លង ំ ្រប

ប់ វុធ(េ

ប់ វុធ) នង ិ យនយន្តេយធ ្រតូវបនផ្តល់ជូនស្រមប់ ដឹកជញជូ នអនកែដល្រតូវ

បនេ្រជើសេរសេទេធ្វ ើ ើករ ស់ែវងដីធ្លី។ េយង

មរបយករណ៍ែដលទទួលបនពីសហគមន៍ េន

មតំបន់ជនបទ ករ

្របតិបត្តិេនះបនបេងកើនឲយមននូវករយល់្រចឡំ និង នំឲយមនករយល់េឃើញថ យុវជនែដល បនេ្រជើសេរសយកមក ើ ួ ្រតូវ បនេគ យករណ៍។ មន ស់ែវងដីធ្លី គជ ំ េយធ។ ករបំភត ័ េនកនុងករណីមួយចំនន ឺ ែផនកមួយៃនកងកម្លង ិ បំភយ

កង្វល់ផងែដរថ ្រកុមយុវជនទទួលបនករបណុ ្ត ះប

េនះមនរយៈេពលែតពីរៃថងបេុ៉

្ណ ះ។

្ត លដ៏មនក្រមត ន ិ នង ិ តិចតួច គឺកុ ងករណ ី ខ្លះ ករបណុ ្ត ះប

្ត ល

ឆ. ផលប៉ះពល់េលើជនជតេិ ដម ើ ភគតច ិ ១៦២. សមបទនដី នង ់ ងរដូចគនេទេលើ សហគមន៍មន ិ គេ្រមងអភវិ ឌ ន៍្រទង់្រទយធំ មនផលប៉ះពល់ធងនធ ិ ែមនជ

ជនជតេិ ដើមភគតច ិ នង ិ សហគមន៍ជនជតេិ ដើមភគតច ិ ប៉ែុ ន្តេ កមមសិទ្ឋិសមូហភពរបស់ពក ួ េគេលើដីធ្លី ្រតូវបនករពរេ

េ្រគះ

ស់។ កររ ំេ

យែឡកសហគមន៍ជនជតេិ ដើមភគតច ិ ែដលសិទធិ

យចបប់កុ នង្រសុក និងចបប់អន្តរជតិេនះ ងយនឹងទទួលរង

ភយកដរី បស់ពក ួ េគ កំពុងែតេធ្វឲ ើ ភគតិច ើ យអន្ត យដល់លទធភពរបស់សហគមន៍ជនជតេិ ដម

កនុងករចុះបញជ ី ដីសមូហភពជដីជ្របៃពណីរបស់ពក ួ េគ នង ួ េគេដើមបទ ិ ករអនុវត្តសិទរធិ បស់ពក ី ទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដី

សមូហភព េ

យអនុេ

មចបប់ភម ូ ប ិ លឆន ំ ២០០១។

១៦៣. ខណៈែដល មនេសចក្តី យករណ៍ថ មនជនជតេិ ដម ួ ១៥ ក៏េ ើ ភគតច ិ រស់េនកនុងេខត្តចំនន

យ ក៏ពរី ភគ

បៃី ន្របជពលរដ្ឋជនជតេិ ដើមភគតច ិ ទំងអស់េនកនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេគ្របទះេឃញ ើ េនកនុងេខត្តភគឦ

ន គឺ

េខត្តរតនគីរ ី និង េខត្តមណ្ឌលគីរ ី ែដលជនជតិេដើមភគតិច គឺជចំនន ួ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចន ំ ពីរេនះ។ ើ េនកនុងេខត្តទង

75


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 មនករណីជេ្រចើនេហើយែដលសមបទនដីបនអភវិ ឌ េ

យផទល់េនេលើដីរបស់ជនជតិេដម ើ ភគតិច េហើយជេរឿយៗ 237 ដីជនជតេិ ដើមភគតច ួ េគ ចចុះ បញជ ី ដីបន។ ិ មនេនសល់តច ិ តួច ឬ មន ិ មនេនេសសសល់េ ះ ស្រមប់ពក ករអភវិ ឌ កសិ-ឧស ហកមម កំពុងែតគ្រមមកំែហងដល់្របព័នធកសិកមមជ្របៃពណីរបស់ជនជតិេដើមភគតិច េហើយ េហតុដូេចនះ គ្រមមកំែហងដល់សន្តិសុខេសប ងរបស់ពក ួ េគផងែដរ។ បេចចកេទសខងកសិកមមថមី ្រតូវបនយកមកអនុវត្ត េនេលើដីរបស់ជនជត់េដើមភគតច ិ េ

េនះចបស់។ ខណៈែដល ចំករថមីៗែតងែតផ្តល់ឲយមននូវករងរេធ្វើ ែដល កម្លង ំ ពលកមមេន

មតំបន់ ច់្រសយល េ

មពិតេទ និងជញឹកញប់ គឺមនបញ្ហខ្វះ

យសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជេ្រចន ើ ្រតូវបន យករណ៍ថ មន ិ ច្រប្រស័យទក់ទងជភ

ចបន ខ ំ ួ នជមួ ្ល យនង ឹ បេចចកេទសខងកសិកមមថេមី នះបនេទ េហយ ើ មន ិ

េ្របើ្របស់េ

ំ គ ល់តំបន់ទង

យគមនករពេិ ្រគះេយបល់ជមួយនង ឹ សហគមន៍ ែដលជអនក

យ្រកុមហ៊ុនបរេទសេនះបន េហើយភព

ែខមរ ឬជភ

នតឹងេនកនុងមូល ្ឋ ន បនេកើតមនេឡើងទក់ទងនឹងករចប់

យកដីេធ្វើជរបស់ខួ ន ្ល និងករ្រគប់្រគងចត់ែចងចំកររបស់្រកុមហ៊ុន។ លកខខណ្ឌករងរ មន ិ ្រតូវបនពន ិ ិតយ

េមល ិ អន្តរជតិ ។ ើ យ៉ង្រតម ឹ ្រតូវេទ នង ិ ្រតូវបន យករណ៍ថ មនក្រមត ិ ទបេ្រកមស្តង់ រជតិ នង ១៦៤.

ដូចែដលបនេលើកេឡើងពីខងេដើម ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេផ ងេទៀត ក៏បនេធ្វើឲយប៉ះ

ពល់ដល់ករងររបស់ៃដគូអភវិ ឌឃន៍

មន ន ះបញជ ី ដីធ្លី ិ ្រតឹមែតៃដគូែដលកំពុងែតេធ្វក ើ រងរជួយសហគមន៍កុ ងករចុ

ទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទដ ធិ ស ី មូហភពប៉េុ

និង

្ណ ះេនះេទ ប៉ែុ ន្តែថមទំងអងគករអភវិ ឌ ន៍ នង ិ អងគករមន ិ ែមនរ ្ឋ ភប ិ លជ

េ្រចន សហគមន៍េនទជ ិ ើ េទៀត ែដលបននង ិ កំពុងែតពយយមជួយេលើកកមពស់របរចញ ិ ច ឹ មជីវតរបស់ ី នបទ នង ិ សហគមន៍ 238 ជនជតិេដើមភគតិចផងែដរ។

រៈសំខន់ខងែផនកវបបធម៌ នង ិ ខងជេំ នឿ

ជ. ផលប៉ះពល់េលើតប ំ ន់ែដលមន ១៦៥.

របយករណ៍ឆន ំ ២០០៤ របស់តំ

្របេទសកមពុជ េ

រៈសំ ខន់របស់ដីេនតំបន់ជនបទ ៃន 239 េហើយ រដី គជ ិ ឺ មូល ្ឋ ន្រគះឹ ស្រមប់ករេរៀបចំសងគម នង ិ វបបធម៌ នង ិ របរចញ ិ ច ឹ មជវី ត

របយករណ៍ឆន ំ ២០០៧ របស់តំ

ងពិេសស បនេរៀប ប់អំពី

ងពិេសស បនេលើកេឡើងនូវកង្វល់អំពីកររ ំេ

ភយកដីេ្របើ្របស់ជ្របៃពណី ឬ

ដីជទីកែន្លងេគរពសកករៈបូជ ែដលបនប៉ះពល់ទង ំ សហគមន៍មន ិ ែមនជនជតិេដើមភគតិច និង សហគមន៍ជនជតិ េដម ើ ភគតច ិ ។ េ

237

ឧទហរណ៍

យែឡក របយករណ៍ឆន ំ ២០០៧ របស់តំ

កនុងករណីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចភនង

កនុងឃុំបូ្រ៊

េសដ្ឋកិចចឲយ្រកុមហ៊ុ ន Socfin-KCD (លុ ចសំ បរួ -កមពុជ) និង្រកុមហ៊ុន េបេើ យង អងគករ FIDH ែផនក ៣.៣.២. ។ េនេខត្តរតនគរី ផងែដរ ី

ងពេិ សស បនកត់សំគល់អំពផ ី លប៉ះពល់ ែដល

េខត្តមណ្ឌលគិរ ី ែដលរងផលប៉ះពល់ េ

េំ កស៊ូ

ក់

ក់ (្របេទសេវៀត

យករផ្តល់សមបទនដី

ម)។ សូ មេមល ើ របយករណ៍

មរបយករណ៍ែដលេផ្តតេលើសមបទនដីេនកនុង្រសុក

ែវង (្រកុមហ៊ុន

្រកុង បុក) និងកនុង្រសុក អណូ ្ត ងមស (្រកុមហ៊ុន េហង ្របឌ័រ ្រកុមហ៊ុ ន សុី អ ឌី C.R.D និង ្រកុមហ៊ុន សន អុិនេវសេមន េនែផនក ខងលិចៃនទេន្ល និង្រកុមហ៊ុន ហ៊ង

នអូយ៉

ដីែ្រសចំកររបស់្របជពលរដ្ឋ ៤៧ ្រគួ

្រគួ

វ និង្រកុមហ៊ុន ៧ មក

ប៉រស ី េនែផនកខងេកើតៃនទេន្ល) ។ សហគមន៍ភូមច ិ ន់

រ សថិតេនកនុងតំបន់សមបទន េហើយសហគមន៍ក

រ នង ិ សហគមន៍ញ៉ង បន យករណ៍ថ មន្របជពលរដ្ឋ ១៦ ្រគួ

តធំ

យករណ៍ថ មន្របជពលរដ្ឋ ៣០

រ ែដលរងផលប៉ះពល់។ សហគមន៍

ថ ដីភគេ្រចើនរបស់ សហគមន៍ខួ នសថ ្ល ិ តេនកនុងតំបន់ដីសមបទនមនទំហំ ១.៩០០ ហិក

សមបទនជទូ េទ គឺ្រគបដណ្តប់េលើដីែ្រសចំកររបស់ពួកេគ និងដីៃ្រព រួមទំង ដីស្រមប់

ដ ំ ំ

238 239

ឆន២ ំ ០១១ ែដល

ល លេលង បនបញជក់

។ អនកភូមិ បន យករណ៍ថ ករ ស់ែវងដី ំច្រមុះ មន

សូ មេមល ើ របយករណ៍ Andrea Bues, ករេកើនេឡើងសមពធៃនេសចក្តី្រតូវករស្រមប់ដីធ្លី– ភពសមុ្រគ

ភូមជ ិ នបទេនកនុង្របេទសកំពុងអភវិ ឌ ៈ ករណី្របេទសកមពុជ ែខតុ

យករណ៍ថ

ច រកបន

្រំ សូវ បែន្ល និងេដើម

្វ យចនទី។

ម ញចំេពះជីវភពរស់េន របស់អនក

មរយៈេគហទំពរ័ ៖

http://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/media/pdf/Studien/Cambodia_Increasing_Pressure_final_Nov11.pdf.

ដូចគនខងេលើ។ ករសិក បនបង្ហញថ អសន្តស ិ ុ ខេសប ង នង ិ ករបត់បង់្របៃពណី គឺជលទ្ឋផលែដលប របយករណ៍តំ

្ត លមកពស ី មបទនទំងេនះ។

ងពិេសស ឆន២ ំ ០០៤ ទំពរ័ ២៧។

76


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 សមបទនដីរបស់្រកុមហ៊ុនអ៊ជ ូ ី

ន (Wuzhishan) េនេខត្តមណ្ឌលគីរ ី េទេលើដី្របៃពណីរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើម

ភគតច ិ ពនង, ផលប៉ះពល់ៃនសមបទនដីស្រមប់េទសចរណ៍ធមមជតិ ែដល្រតូវបនផ្តល់ជូន ្រកុមហ៊ុន ញូវ កូសម៉ូ ឌេី វ ឡុបេមន (New Cosmos Development (Cambodia)) េទេលើដីជ្របៃពណី និងេលើតំបន់ែដលមន

រៈសំ ខន់ខង

ែផនកវបបធម៌ នង ើ ភគតិចសួ យ េន្រសុក ឱ ៉ ល់ េខត្តកំពង់សឺ ,ព និងករ ិ ករេគរពបូជរបស់សហគមន៍ជនជតិេដម

ក់

កំហត ុិ េនេខត្ត ិ េលើ្រពះសងឃ កនុងករេរៀបចំពធ ិ ី សន មែបប្របៃពណី េ យ រសកមមភពរបស់្រកុមហ៊ុន ភពម ី ច 240 ំ េនះ េនមនសកមមភពេនេឡើយ (េលើកែលងែតសមបទនដីរបស់្រកុមហ៊ុន ញូវ កូសម៉ូ េពធិ ត់។ សមបទនដីទង ឌីេវឡុបេមន េន្រសុកឱ ៉ ល់ែដលបនបញឈប់ដំេណើរករ)។

១៦៦.

េនែខ ឧសភ ឆន ំ ២០១១ សមបទនដី ្រតូវបនផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន យះី េចៀ ធួរហ ី ម ឹ ឌេី វឡុបេមន (េខមបូ

)

(Yeejia Tourism Development (Cambodia)) ស្រមប់កសិ-េទសចរណ៍ នង ិ តំបន់េទសចរណ៍ធមមជតិ េតទឹកពុះ េន

េលើដីរបស់ជនជតិេដើមភគតច ិ សួ យ េន្រសុកឱ ៉ ល់ េខត្តកំពង់សឺ ព ែដលជន់គនជមួយនឹងសមបទនដីរបស់្រកុមហ៊ុន 241 េតទក ញូវ កូសម៉ូ ឌេី វឡុបេមន។ ើ ភគតច ឹ ពុះ មន រៈសំ ខន់ែផនកវបបធម៌ នង ិ ជំេនឿរបស់ជនជតេិ ដម ិ សួ យ។ របយករណ៍ែខ តុ

អំពីករបំផ្លិចបំផ្លញៃ្រព

កន់កប់េ

ឆន ំ ២០១១ របស់សហព័នធអន្តរជតេិ ដើមបស ី ិ ទធិមនុស (FIDH) បនសរេសរចង្រកងជឯក រក និងទីកែន្លងបញចុ ះសពរបស់ជនជតិេដើមភគតិចពនង េនប៊្រូ

យរថយន្តបល ូ៊ ដូហ រ័

យជនជតែិ ខមរ ែដលបនចុះកច ្វី េខសុី ឌី (Socfin-KCD) (ជ្រកុមហ៊ុនប ិ ចសនយបន្តព្រី កុមហ៊ុន សូ ហន

្ត ក់

ទុនរួមគនរ ង ្រកុមហ៊ុនែដលចុះបញជ ី េន្របេទសលុ ចសំ បរួ (Luxembourg-registered Socfinasia) នង ិ ្រកុមហ៊ុនកនុង 242 ្រកុមហ៊ុន ជង ្រសុកេឈមះ ខូវ ជឺលី ស្រមប់ដីសមបទនចំករេកស៊ូ)។ ី ហ ុងរ ី េនេខត្តរតនគីរ ី ក៏បនឈូ សឆយ ែផនកខ្លះៃនៃ្រព

រក របស់សហគមន៍ជនជតេិ ដម ើ ភគតច ិ ទំពូន េន្រសុកលំ ផត់។ ្រកុមហ៊ុនេនះបនបញឈប់សកមមភព

របស់ខួ ន ្ល បនទប់ពម ួ បី ឬ បួនេលើក ពស ី នបតុកមមត ៉ ចំនន ី ំ

ក់សហគមន៍ជនជតេិ ដើមភគតច ិ ែដលទទួលរងករ

ប៉ះពល់ ។

១៦៧. េលើសពីេនះេទៀត ដីសមបទនទំហំ ៦.០០០ ហិក តំបន់ករពរេទសភពបនទយឆម ក៏្រគបដណ្តប់េលើទល ួ ្រប

ឲយប៉ះពល់ និងរ ំេ

ែដល្រតូវបនផ្តល់ជូនេទ្រកុមហ៊ុនជតិអភវិ ឌ ន៍ េនកនុង 243 េហយ ទបុ ណចំនន ួ ្របំមយ ួ ើ ដីសមបទនេនះ បនេធ្វើ

ភចូលដែី ្រសចំករែដលជរបស់្របជជនចំនន ួ ជង ៩០០ ្រគួ

រ េនកនុងភូមច ួ ្របំ កនុងឃុំ ិ ំនន

បនទយឆម ្រសុកថមពក ួ េខត្តបនទយមនជ័យ និងភូមច ួ បី េនកនុងឃុំអំពល ្រសុកបនទយអំពិល េខត្តឧត្តរមនជ័យ។ ិ ំនន ិ ទួលចំនន ួ ពរី កនុងចំេ

មទួល្រប

ទចំនន ួ ្របំមយ ួ េឈមះ

េហើយ ថ្វីេបើមនករត ៉ ពីសហគមន៍េនមូល ្ឋ នក៏េ

យ។ ទួល

នមង នង ិ អន្លង្រ់ ពច ិ ្រតូវបន្រកុមហ៊ុនឈូ សឆយអស់

ន ន េទបន់ នមង គឺជទីកែន្លងែដលសហគមន៍មល ូ

្រសន់សុំេសចក្តស ន ូ រិ បស់ពក ួ េគជេរៀង ល់ឆន ំ ជពិេសស េនេពល ី ុ ខ ភពរកចេ្រម ី ើ រុងេរឿង និងសុំ ទឹកេភ្ល ង ដល់ភម

ចូលឆន្រំ បៃពណីែខមរ ។

ឈ.ផលប៉ះពល់េលើ្រស្តី នង ិ េកមង្រសី

240 241 242 243

របយករណ៍តំ

ងពិេសស ឆន២ ំ ០០៤ ទំពរ័ ១៤។

អនុ្រកឹតយ េលខ ៧៧ ចុះៃថងទី៣ ែខឧសភ ឆន២ ំ ០១១។ FIDH ដីធីេ្ល នកមពុជ ្រតូវបនេគកប់ឆករសំ ប់សិទិធ

ជនជតិេដើមភគតិច េន្រសុកប៊ូ្រ

ដ ំ ំ

េខត្តមណ្ឌលគិរ ី ែខតុ

េំ កស៊ូ ៖ ផលវបកៃនករ ដ ំ ំ ិ ឆន២ ំ ០១១ ែផនក ៥.៤.៣។

ទួលបុ ណទំងេនះគឺ ១) ទួលេគកវត្ត ២) ទួលែ្រសរូង ៣) ទួល

ំេកស៊ូេ យ Socfin-KCD មកេលើសហគមន៍

ក់ ៤) ទួល្រគឹះមមំង ៥) ទួលព្រង ៦) ទួលដំរសុ ី ី កេនទល។

77


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១៦៨.

ករផ្តល់សមបទនដី បនេធ្វើឲយប៉ះពល់ជពិេសសេទេលើ្រស្តី និងេកមង្រសី ឧទហរណ៍ េនកនុងែផនកទក់ទង

នង ័ ធនង ឹ ករងរ ជីវភពរស់េន សន្តស ិ ុ ខ នង ិ រចនសមពន ិ តួនទរី បស់្រគួ ថយចុះដី និង ៃ្រពេឈស ើ ្រមប់កររស់េន េ

យប

រ។ សមបទនដី រួមចំែណកេធ្វឲ ើ យមនករ

្ត លឲយមនករផ្លស់បូ រចំ ្ត េពះឱកសស្រមប់របរចិញចឹមជីវត ិ និង

ករែ្រប្របួលដល់លំនៃំ នកម្លង ំ ពលកមម និងករេធ្វើអេន្ត្របេវសន៍។ កង្វះធនធន បនេធ្វើឲយសហគមន៍ ្របឈមមុខនឹង

បញ្ហទក់ទងនង ឹ សន្តស ិ ុ ខេសប ង េហយ ើ សហគមន៍ជេ្រចន ើ ្រតូវបងខំចត ិ ្តចកេចញពត ី ំបន់ែដលពួកេគរស់េន េដើមបេី ទ ែស្វងរកករងរេធ្វើ ឬ េសប ង

រ។ ឧទហរណ៍ េនេខត្ត្រកេចះ ជេខត្តែដលសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ភគេ្រចើន្រតូវ

បនផ្តល់េនះ មនេសចក្តី យករណ៍ថ បុរស បនចកេចញេទកន់េខត្តេផ ងៗ េដើមបែី ស្វងរកផលអនុផលៃ្រពេឈើ

ែដលែលងមនេនកនុងតំបន់របស់ខួ ន។ ្ល ្រស្តី ្រតូវបន យករណ៍ថ បនចកេចញេទតំបន់ជត ិ ៗេនះ ក៏ដូចជេធ្វើ 244 ជញឹកញប់ មនែត ដេំ ណើរេទេ្រក្របេទសកមពុជ េដើមបេី ធ្វើករងរេន មចំករ ឬ េធ្វើជអនកេធ្វើករ មផទះ។

សហគមន៍្របុសៗប៉េុ

្ណ ះ ែដលនឹងទទួលបនឱកសករងរជកមមករេន

មចំករ េ

រេហតុផលខងវបបធម៌

ែដលនំេទដល់ករេធ្វឲ ំ េឡង ំ រួចេទេហើយ ើ យមនករផត់្រស្តីេចញកន់ែតខ្លង ើ ែថមេទៀត ែដល្រស្តី ជទូេទ្របឈមខ្លង េទនឹងភព្រកី្រក និងកង្វះ ១៦៩.

រែដលមនជីវជតិ្រគប់្រគន់។

ចំេពះ្រស្តី និងេកមង្រសីទង ំ ជជនជតិេដើមភគតិច និងមន ើ ភគតិច េន ិ ែមនជនជតិេដម

មតំបន់ជនបទ

ច់្រសយល វត្តមនថមៃី ន “អនកមកពខ ី ងេ្រក” (ជនជតែិ ខមរែដលមន ិ ែមនជអនកេនតំបន់េនះ នង ិ ជនបរេទស ែដល

កំពុងបេ្រមក ើ រងរឲយ្រកុមហ៊ុនសមបទនដី) គក ឺ ង្វល់បែនថមេទៀតទក់ទងនង ឹ សុ វតថភ ិ ពែដល ូ ងកយ រួមទំង កររ ំេ ប្លន់ េចរកមម និងអំេពើហិង េលើរប

ចេកត ើ េឡង ើ ដូចជ អំេពើ

ភេសពសនធវៈផងែដរ។ ករណ៍េនះមន

ពេិ សសចំេពះ្រស្តី ែដលជ្របៃពណី ្រតូវេធ្វដ ើ បេី ទរកេសប ង ើ ំេណើរេទៃ្រពេដម

រៈសំ ខន់ ជ

រ នង ិ ផលអនុផលៃ្រពេឈ។ ើ មន

ដ េសចក្តី យករណ៍ថ ឥឡូវេនះ ្រស្តីមយ ួ ចំនន ួ េ្រជើសេរសេធ្វ ិ ុ ខ ក៏មនចំេពះ្រស្តី ើ ើ ំេណើរជ្រកុម។ កង្វល់ចំេពះសន្តស

ែដល្រតូវបនបេណ្តញេចញ និងផ្លស់បូ រទ ្ត ល ី ំ េនេទកែន្លងថមី ែដលជេរឿយៗ សថិតេនឆងយពីទី្រកុង ែដលនំមកនូវ

ភពអវត្តមនរបស់ ប្តី និង

ច់ញតិ ែដលពួកេគ្រតូវវល្រតឡប់ េទេធ្វើករេនកនុងទី្រកុងវញ ិ ិ

១៧០. ្រស្តី នង ័ ធនង ិ មនុស ចស់ ក៏ដូចជ កុមរ ជេរឿយៗ សថិតេនជូរមុខ េនេពលេធ្វប ើ តុកមម។ ្រស្តីែដលពក់ពន ឹ 245 ុ សហគមន៍ បនសនមតថ ់ ្រស្តី និងកុមរ មន ទំនស់ដីធ្លី េនតំបន់បឹងកក់ មនសកមមភពេក្ល វក្ល ស់។ កលពីមន ិ

សូ វចំជទិសេ

ៃនករ យ្រប

ររបស់អជញធរេទ េហើយេហតុដូេចនះ ពួកេគ ជអនកដឹកនំបតុកមម ប៉ែុ ន្តជក់ែស្តង មន

្ល ករណីអំេពហ កមមកន់ែតេ្រចន ើ មនករឃុំខួ នេ ើ ង ិ េលើ្រស្តី េនកនុងបរបទបតុ ិ ើ េឡង ើ ៗ េហយ

្រស្តីេភទ។ កនុងរយៈេពលប៉ន ុ ម នែខកន្លងេទថមៗ ី េនះ ្រស្តីបនអនុវត្តសកមមភព ករពរខ្លួនទប់ទល់នឹង ករេ្របើ្របស់កម្លង ំ ែដលេធ្វើេឡើងេ

ពែី ខ មន ឆន ំ ២០១២ តំ ី

244

Margherita Maffii ឧបតថមភេ ែដល

245

យកងកម្លង ំ ្រប

ង្រស្តី ៃនសហគមន៍បង ឹ កក់ បនេ

យបំពនចំេពះបតុករជ

ធរណៈកន់ែតខ្លង ំ ក្លេឡើង កនុងករ

ប់ វុធ។ េនកនុងឧបបត្តិេហតុមយ ួ កល

វបង្ហញសុ ដន់របស់ខួ នជ ្ល

ធរណៈ េដម ើ បី

យ Heinrich Böll Foundation ភពជអនកដឹកនំរបស់ ្រស្តី ៖ ករណីសិក មួយេនកមពុជ ែខកកក

ចរកបនេលើេគហទំពរ័ ៖

http://www.kh.boell.org/

ឆន២ ំ ០១១

downloads/Women_leadership_case_study_report_July_2011_1_

FINAL. pdf

អងគករេលើកែលងេទសអន្តរជតិ (Amnesty International) ករបេណ្តញេចញ និងករតស៊ូតទល់េនកមពុជ៖ ្រស្តី ៥ រូប និយយពីេរឿង ៉ វ ំ ០១១។ របស់ខួ ន ្ល ែខវចឆ ិ ិក ឆន២

78


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េចៀស ងករចប់ខួ នព ្ល ីសំ 246 មក។

ក់នគរបល ែដលេនះជករបង្ហញឲយេឃើញពីភពអស់សងឃម ឹ ែដលមន ិ ធ្លប់មនពីមុន

១៧១. សកមមជនជ្រស្តីែដលពក់ពន ័ ធនឹងជេម្លះដីធ្លី បន យករណ៍អំពី ករគ្រមមគំែហង និងករបំភត ័ េលើ ិ បំភយ

ខ្លួនពួកេគ និង្រកុម្រគួ

ររបស់ពក ួ េគ ែដលជករេធ្វើឲយខូចខតដល់ទន ំ ក់ទំនង្រគួ

យករណ៍អំពី

ចត ិ ្ត។ ្រស្តីជេ្រចន ើ

រមមណ៍អស់សងឃម ឹ នង ិ ករធ្លក់ទក ឹ ចត ិ ្ត

ររបស់ពក ួ េគ និងសុ ខភពផ្លូវ

រមមណ៍ចង់េធ្វអ ើ ត្តឃត នង ិ ជួប្របទះ

ថ នភពៃនករែលងលះគន និងកររស់េនែបកគន ទក់ទងេទនឹងទំនស់ដធ ួ េគ និងករពក់ពន ័ ្ធកនុងបណ្តឹង ី ្លីរបស់ពក

ត ៉ អំពីដីធ្លី។

១៧២. ្រស្តី បន្តករឈច ឺ ប់្របកបេ

យភពមន ្ត ល ិ សមម្រត េនកនុងដំេណើរករបេណ្តញេចញ នង ិ ករផ្លស់បូ រទ ី ំ េន

យ រពួកេគមនករទទួលខុស្រតូវទំងចំេពះកររក្របក់ចំណូល និងក៏ដូចជករែថទំ្រគួ រ នង ិ េគហ ្ឋ នផង 247 េនេពលមនបញ្ហេកត ំ ទីលំេនថមី ដូចជ ទឹក ែដរ។ ើ េឡើងទក់ទងនឹងករេ្របើ្របស់េស ជមូល ្ឋ នេនតំបន់ ង នង ិ អនម័យ ្រស្តី នង ិ កុមរ ជេរឿយៗ ទទួលរងផលប៉ះពល់្របកបេ

អនកែដលមនវត្តមនេ្រចើនេនេលើតំបន់

ង ំ ទល ី ំ េនថមី។

យភពវសមម្រត េ ិ

កនុងករណីសមបទនដីេនកនុងតំបន់ទី្រកុង

បេណ្តញេចញ ្រស្តីបនបត់បង់ករងរ និង្របភពរបរចញ ិ កនុងករណីខ្លះ ិ ច ឹ មជីវត

បត់បង់េ្រចន ួ ែក្រតូវបនផ្លស់បូ រេទទ ្ត ក ើ ជងបុរស ជពេិ សស ្របសិនេបព ើ ក ី ែន្លង ករងរដូចគនែដលមនេន

មតំបន់ ង ំ ទល ី ំ េនថមី ជេរឿយៗ មន ិ

ែដល ទក់ទងេទនង ឹ ភព

ៃផទេពះេ ល

នតង ឹ េនកនុង្រគួ

ែដលនំមកនូវករ

មរបយករណ៍បនឲយដឹងថ ្រស្តី

ថ េនឆងយពទ ង ំ ទីលំេនថមស ី ិត ី ្រី កុង។

យមនករបត់បង់្របក់ចណ ំ ូ ល និងករ

្រតូវបនេគ យករណ៍ថ បនេកត ើ មនជទូេទ េហើយ

រកន់ែតេ្រចន ើ េឡង ើ ៗ នង ិ អំេពហ ើ ង ិ េនកនុងករណីជេ្រចន ើ ។ ករមន

យមន ិ បនេ្រគងទុកជមុនៃន្រស្តី េន

លេ

រពួកេគ គឺជ

ចជួយឲយពួកេគរក ក្រមត ិ ជីវភពរស់េនេសមើគន

នឹងក្រមត ិ ជីវភពេនកនុងទី្រកុងែដលមនដង់សុីេត្របជជនខពស់េនះេទ។ េ

្ត ល លំ បកទក់ទងនង ី ំ េន េនះករទទួលទន្រ ឹ ករផ្លស់បូ រទ

មតំបន់ ង ំ ទីលំេនថមី ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ មនលកខណៈរក ី

រកង្វះលទធភពទទួលបនេស ខងករេធ្វែើ ផនករ្រគួ

រ (េស ពនយរកំេណើត)។

១៧៣. ្រស្តី ក៏្របឈមមុខនង ធិ ធ ី ្លី ែដលជករេធ្វឲ ឹ ករលំ បកទក់ទងនង ឹ ករចុះបញជ ី ្រទពយសមបត្តិ នង ិ ប័ណ្ណកមមសិទដ ើ យ

ចុះេខ យដល់សុវតថិភពខងករកន់កប់របស់ពក ួ េគ និងេធ្វើឲយពួកេគងយទទួលរងេ្រគះ ពីសមបទនដី ែដល្រតូវបន

ផ្តល់េនេលើដីែដលពួកេគកំពុងរស់េន។ កនុងចំេ

មប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីសរុប ែដល្រតូវបនេចញរហូតមកដល់ ្រតឹមែខ

មថ ធិ ី្របមណជ ៧០ ភគរយ ្រតូវបន យករណ៍ថ ជ្រទពយសមបត្តរិ ម ួ របស់ ិ ុន ឆន ំ ២០១០ មនប័ណ្ណកមមសិទដ

្វ មភ មន ២០ ភគរយ ជកមមសិទធិរបស់្រស្តី មន ៥ ភគរយ ជកមមសិទធិរបស់បរុ ស និង ៥ ភគរយេទៀត ជ ី រយ ិ 248 មរបយករណ៍បនឲយដឹងថ េ យករេធ្វើសហ្របតិបត្តិករជមួយនឹង ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី កមមសិទធិរបស់វត្ត។

គូ

នគរូបនយ ើ បេី ធ្វឲ ី កមម នង ិ សំ ណង់ មនកច ិ ចខត ិ ខំ្របង ឹ ែ្របងនន េដម ើ យ្របេសើរេឡង ើ ដល់ករចុះបញជ ី ្រទពយសមបត្តិ ែដល មន្រស្តីជមចស់កមមសិទធិ ែដលកិចចករេនះ

246

អងគករេលើកែលងេទសអន្តរជតិ កមពុជ៖ ២០១២

247 248

ែផនក

៣.៤

ចទទួលរងផលប៉ះពល់ ពក ិ ទបៃនករចុះបញជ ី ី ្រមត

ក់ពន្ឋនគរេ យ

ចរកបនេលើេគហទំពរ័ ៖

ពហ៍ពិពហ៍ជផ្លូវ

រែតករបេញច ញមតិ បចចុបបននភពៃនតំបន់បឹងកក់របស់ទី្រកុងភនេំ ពញ ឆន ំ

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/asa230102012en?

CMD=

VEROBJ&MLKOB=31770732121

សូ មេមល ើ របយករណ៍របស់ COHRE ករ ែផនករអភវិ ឌ ន៍យុទធ

ទ បសទងព ់ ីផលប៉ះពល់ៃនករបេណ្តញេចញេទេលើ្រស្តី េន ជធនីភនេំ ពញ ែខវចឆ ំ ០១១។ ិ ិក ឆន២

្រស្តជតិ បចចុបបននកមម ែផនកទី២ ទំពរ័ ៣៤ កថខ័ណ្ឌទី១១១។ សូ មេមល ើ ផងែដរ នូវគេ្រមង ្រគប់្រគងរដ្ឋបល នង ិ ដីធ្លី

េនកមពុជ ៖ សមភពេយ៉នឌ័រ កនុងករចុ ះបញជ ី ដីធី្លជ្របព័នធ របយករណ៍

ទ បសទងម ់ តិ ែខេម

ឆន២ ំ ០១០។

79


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 249 ករ។ េទះបីជប័ណ្ណកមមសិទ្ឋិ កន់ែតេ្រចើនេឡើងៗ ្រតូវបនចុះបញជ ី េ សហកមមសិទ្រធិ ទពយរួម

េគ) ្រតូវសថិតេនកនុង

ក់េឈមះរបស់្រស្តីកេ៏

យ ក៏្រស្តីែដលជ

យករណ៍ថ ពួកេគមនបញ្ហទក់ទងនង ឹ សិទេធិ លើ្រទពយសមបត្តេិ នះ េនេពលសថិតកនុង

ៃនករែបកបក់គន ករេបះបង់េចល អំេពើហិង កនុង្រគួ

េនកនុងទិដ្ឋភព

រ ករេរៀប

ថ នភព 250 ពហ៍ពព ិ ហ៍េ្រចើន ដង និងករែលងលះគន ។

មួយ ៃនទិដ្ឋភពែដលបនេលើកេឡើងខងេលើេនះ ្រស្តីែដលមនចំណូលទប (និងកូនៗរបស់ពក ួ ថ នភពមន ិ េទៀងទត់ទក់ទងនង ឹ សិទេធិ លើ្រទពយសមបត្ត។ ិ

ញ. ផលប៉ះពល់េលើកុមរ ១៧៤. ផលប៉ះពល់ដេ៏ ្រចន ើ េលើសលុ បេលើកុមរ

គទ ឺ ក់ទងេទនង ឹ ភពយ៉ប់យុន ឺ ៃនជីវភពរស់េន

ជមួយនឹងសុ វតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី ករបំផ្លញបរ ិ ថ ន និងកររ ំេ

ភយកដី ្រពមទំងករបេណ្តញេចញេ

មូល ្ឋ នដូចជ សុ ខភព នង ិ ទក ឹ

្អ ត នង ួ េគ។ កនុង ិ អនម័យ ្រគប់្រគន់ ក៏ដូចជឱកសទទួលបនករអប់រ ំរបស់ពក

ករណីមនករផ្លស់បូ រទ ្ត ីលំេន កុមរ េនេពលេនះ ្រតូវេបះបង់េចលករសិក ្រគួ

យទុកកូនឲយរស់េនជត ិ ទី

ផ្លូវករ្របចំៃថង ែដល្រតូវបនទរេ

យេ

ក្រគូ-អនក្រគូ គឺជក

េរៀនមួយ េទ

េកមង្រសីដូចែដលបនេរៀប ប់ខងេលើែដរ ត្រមូវករខងមុខរបរចិញចឹមជីវត ិ កនុង្រគួ

េរៀនមួយេទៀត េហយ ើ កៃ្រមមន ិ រ។

វ្រជវមួយ បនរកេឃើញថ កុមរ្រតូវ

ួ េគ ែដលកំពុងែតខំ េរៀន េដើមបម ី កជួយេធ្វក ើ រ នង ិ រក្របក់ចំណូល្រទ្រទង់្រគួ ររបស់ពក 251 ដូចគននឹងផលប៉ះពល់េលើ្រស្តី និង រែតផលប៉ះពល់ែដលប ្ត លមកពីសមបទនដី។

បនបនឲយឈប់េទ

រ េ

រ្រតូវរស់េនែបកគន

ក់បនទុកបែនថមេលើចំណូលដ៏តិចតួចរបស់្រគួ

១៧៥. មនបញ្ហទក់ទងនឹងពលកមមកុមរផងែដរ។ ឧទហរណ៍ ករសិក ្រ ្របឹងតស៊ូពុះពរ េ

ឬ ក៏្រកុម្រគួ

ង ំ ែដល្រតូវបនបេណ្តញេចញ េដម ំ ិ ក ។ កនុងករណីខ្លះ ើ បឲ ី យពួកេគបនេរៀនបញច ប់ឆនស

រ ្រតូវបង់កៃ្រមមន ្ត នរបស់ខួ នព ្ល ី ិ ផ្លូវករ េដើមបផ ី ្ល ស់បូ រកូ

សមពន ័ ធ្រគួ

ចប

្ត លឲយមនករប៉ះពល់ដល់រចន

រឳពុក-ម្តយ ្រតូវចកេចញេដម ើ បេី ទរកករងរេធ្វើ ែដល

រ។ ករមនៃផទេពះែដលមន ិ បនេ្រគងទុកជមុន ប

្ត លឲយ្រគួ

ចបេងកន ើ ឧបបត្តេិ ហតុៃនអំេពហ ើ ង ិ

រជេ្រចើន មនកូនេ្រចើន ែដលមន ិ

មនលទធភពចញ ្ត ីកែន្លង និងករផ្លស់បូ រទ ្ត ីលំេនថមី ិ ច ឹ ម ឬ ឲយចូលេរៀនបន។ ជរួម ផលប៉ះពល់ៃនករផ្លស់បូ រទ

ឲយមនករប៉ះទងគច ំ ិ ខ្លង

េទកនុង្រកបខ័ណ្ឌៃនករទទួលខុស្រតូវចំេពះសងគមរបស់

្រកុមហ៊ុន Socfin-KCD បនវន ិ េិ យគេទេលើគេ្រមងខងសងគម េ

គូ

ែដលផ្តល់ករអប់រ ំជភ

្វ មភ ី រយែដលេទ ិ ើបេរៀបករថមីៗ ជធមម

251

ែដលមន ិ បនចុះលិខិត

ច់្រសយល។ ឧទហរណ៍ៈ

យករេរៀបចំែកលំ អរជថមីនូវ

ែខមរ (ប៉ែុ ន្តមន ិ ែមនជភ

មន ិ បនចុះលិខិត

ចមនឥទធិពលវជជ ិ មនេលើសុខុមល

មតំបន់ជនបទ

បឋមសិក

េ្របើ្របស់េនកនុងមូល ្ឋ នេទ -ភ

ពហ៍ពិពហ៍ ឲយបន្រតឹម្រតូវេទ។ ចំេពះ

ពហ៍ពិពហ៍្រតឹម្រតូវវញ េនេពលមនករែលងលះ គឺែតងជួបនូ វនីតិវធ ិ ិ ីលំបកសមុ្រគ

250

ចនំ

យសម័្រគចិត្ត ជកយវករមួ យែដលចូល ិ

ជីវកមម េហើយែដល

ភពរបស់កុមរ ដូចជ ករបេងកត ើ មណ្ឌលសុ ខភព នង ិ ថនក់េរៀន េន

ចំនន ួ ពីរខនង េនប៊្រូ

ម ញ (ចំ

ជន

្វ មភ ែដលបនចុ ះលិខិត ី រយ ិ

យថវក) ខណៈែដលគូ ិ

្វ មភ ី រយ ិ

ពហ៍ ពិពហ៍ ្រតឹម្រតូវ ករែលងលះគឺ្រគន់ែតេទករយល័ យឃុំ-សងកត់ េដើមប្រី បកសពីករែលងលះជករេ្រសច។ ិ

Mehrak Mehrvar, ឆយ គីមស័រ និង មី សមបត្តិ ទស នៈទនរបស់ ្រស្តី ៖ករណីសិក ពីករចុះបញជ ី ដីធី្លជ្របព័នធេនកមពុជ ែខកកក ២០០៨ គំ្រទេ

ស់ចំេពះកុមរ។

ច ួ ចេផ្ត ្ត ១៧៦. ្រកុមហ៊ុនសមបទនដីខ្លះ បនចូលរួមកនុងកិចផ ើមពិេសស និងេ

249

បញ្ហ្របឈមទំងេនះ ប៉ះពល់ដល់លទធភពរបស់ពក ួ េគេដម ង ំ ទល ី ើ បទ ី ទួលបនេស ជ ី ំ េនថម។

បំពន នង ករ ិ

ែដល ពក់ពន ័ ធ

ឆន ំ

យអងគករ េយនឌ័រ និងអភវិ ឌ ន៍េនកមពុជ និងអងគករ Heinrich Böll Stiftung Cambodia។

ឧទហរណ៍ ករណីៃនករ

េចញ េនែខធនូ ឆន២ ំ ០១១។

ដ ំ ំ

អ ំ ំេព េនេខត្តេកះកុង សូ មេមល ើ APRODEV របយករណ៍រ ំេ

ភដីធីេ្ល នកមពុជ៖ លួ ចដីធី្ល លួ ចអនគត

80


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ជតិពនង)

និងេ យបនផ្តល់្របក់ែខជូនេ ក្រគូ-អនក្រគូ និងកររួមវភគទនចំ េពះេហ ្ឋ រចនសមពន ័ ធ និងសមភរៈ ិ 252 េរៀន។ ្រកុមហ៊ុន េ្រហគនឌស ធម ំ ង់សឺ ព បនបេងកើតគិ ន ្ឋ នស្រមប់ ី ី បឺ (Grandis Timber) េនេខត្តកព

ពលករ និងមជឈមណ្ឌលែថទំកុមរស្រមប់កូនរបស់ពលករ។

VIII. លទធភពទទួលបនដេំ

ះ្រ

យ្របកបេ យ្របសិទភ ធ ព

ក. ភពមន នង ធ ុ ិ លទធភពេ្រប្រើ បស់ ៃនយន្តករេ្រក្របព័នត

ករែដលមន្រ

១៧៧. ដូចែដលបនេរៀប ប់ខងេលើ មនយន្តករេ្រក្របព័នធតុ

យន្តករៃន្របព័នធសុរេយដ ីេន ិ

នីតិវធ ិ ី

ែដល្រតូវករនូវេពលេវ

ករមួយចំនន ួ ស្រមប់ េ

មក្រមត ិ េផ ងៗផងែដរ។ េទះជយ៉ង យូរ

ករចំ

ប់

ក៏េ

ះ្រ

យទំនស់ រួមទំង

យ ក៏បនទុកខងរដ្ឋបល និង ខង

យខងហិរញញ វតថុពក់ពន ័ ធនង ឹ ករ

ក់ពកយបណ្តឹង

(មន ិ មនករបង់

កៃ្រមផ្លូវករ ដូចជករណីែដល ក់េទតុ ករក៏ពត យេលើករេធ្វដ ន នង ិ ែមន ប៉ែុ ន្តចំ ើ ំេណើរ ករខតបង់្របក់ឈួល ិ ំ យ ករែស្វងរកជន ួ ែផនកចបប់ ពត ព ់ស្រមប់បគ ុ ល គ នន) នង ិ ជមនតៃម្លខស ិ កង្វះជំេនឿេលើ្របព័នធេនះ បនេធ្វឲ ើ យយន្តករ ទំងេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់េ សេ្រមចរបស់

យមន ិ មនលកខណៈសុី សង្វក់គន។ អនក

ក់ពកយបណ្តឹងត ៉

ថ ប័នទំងេនះ មន ិ មនភព្រសបគន មន ិ ្រប្រកតី នង ិ រងករេ្រជ តែ្រជកខងនេយបយ។

១៧៨. មនករខត ួ េរឿងក្តែី ដលកំពង់ែតរង់ចន ំ ូវករេ ិ ខំ្របង ឹ ែ្របងខ្លះ កនុងករកត់បនថយចំនន

ែដនដី នគរូបនយ ី កមម និងសំ ណង់ បន យករណ៍ថ ចប់ពីឆន ំ ២០០៣ រហូតដល់ែខ េម

កមមករសុ រេយដ ី បនេ ិ ះ្រ

ះ្រ

យទំនស់ដធ ្លី នៃផទដទ ំ ី ៣.៦០៨ ហក ី ម ី ំហដ ិ

ះ្រ

យ។ ្រកសួ ងេរៀបចំ ឆន ំ ២០១២ គណៈ

(ទក់ទងនង ឹ ១០.៨៨១ ្រគួ

រ) េហយ ើ

្លី េ៏ ្រចន េ យ្រកុមចល័ត ែដល្រកុមេនះ បន យករណីទំនស់ដីធដ ើ ែដលទទួលជយូរមកេហយ ើ 253 ្រកសួ ងេនះ ក៏បន យករណ៍ថ ខ្លួនបនេបើក យេរឿងក្តីចំនន ួ ៤.៦២៣ ករណី េនកនុងអំឡុងេពលេនះ។

បនពយយមេ េ

យករណ៍ថ េសចក្តី

វគគបណុ ្ត ះប

ះ្រ

្ត លអំពី ចបប់ភម ូ ប ិ ស ិ លឆន ំ ២០០១ និងនីតិវធ ី ្រមប់េ

ះ្រ

យទំនស់ដធ ី ្លី និងករស្រមុះស្រមួល ដល់

េទះជយ៉ង ម្រន្តស ិ ី នង ី ុ រេយដ ិ ិ ម្រន្តឃ ី ុំ/សងកត់ នង ិ ៃដគូមកពអ ី ងគករសងគមសុី វល។

ក៏េ

យ ក៏គេ្រមងផ្តល់បណ ័ ្ណ

កមមសិទធិដីធ្លីថមីេនេលើតំបន់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច សមបទនៃ្រពេឈើ និងដីរដ្ឋ កំពុងែតេជៀស ងករ ស់ែវងដីធ្លី ែដល

មនទំនស់

្រស័យេហតុេនះ មន ិ

ចេ

ះ្រ

យចំណុចសំ ខន់ៃនបញ្ហេនះេទ។ េទះបីជគមនកបលដី

មួយ

ច្រតូវបនចុះបញជ ី ្របសិនេបដ ើ េី នះមនករត ៉ ទក់ទងនង ឹ មចស់កមមសិទធ េនះករេជៀស ងទក ី ែន្លងមនបញ្ហទំង

េនះ មនន័យថ ទំនស់ដីធ្លីេនែតមនបន្ត េហើយភគីទន់េខ យជង ្រតូវចញ់ ជនិចច។ ១៧៩. ្របេទសកមពុជ មន ិ មន

ថ ប័នសិទធិមនុស ឯក ជយេនថនក់ជតិេទ េទះបីជមនគណៈកមមធិករអន្តរ្រកសួ ង

មួយ ែដលទទួលបនទុកស្រមបស្រមួលសកមមភពសិទម ធិ នុស ស្រមប់រ ្ឋ ភប ធិ នុស ិ លក្តី េពលគគ ឺ ណៈកមមធក ិ រសិទម

កមពុជ។

ណត្តិរបស់គណៈកមមធិករេនះ កនុងករពិនិតយ

ន និងេសុើ បអេងកតបណ្តឹងជលកខណៈបុគគល នង ិ

បណឹ្ត ងជ្រកុម ែដលទក់ទងនង ឹ កររ ំេ ភសិទធិមនុស រួមទំង កររ ំេ ភសិទធិមនុស ទក់ទងនឹងសមបទនដីផង េន 254 សមតថភពរបស់គណៈកមមធក កំពុងរង់ចក ំ រសេ្រមចេនេឡយ ិ រេនះ េនមនក្រមត ិ េហយ ើ េនេពលែដលគណៈ ើ ។

252 253 254

របយករណ៍របស់ FIDH ែផនក ៥.៤.៤។ លិខិតពីឯកឧត្តម អុឹម ឈុ នលឹម រដ្ឋម្រន្តី្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំ ណង់ េផញើជូន េ

ឆន២ ំ ០១២។

អនុ្រកត ឹ យ កំណត់ពី

ក សុ រយ ស៊ូែប៊ឌី េនៃថងទី២៣ ែខឧសភ ិ

ណត្តិរបស់គណកមមធិករេនះ សថិតេនកនុងកររង់ចេំ នេឡើយ េហយ ើ នេពលបចចុបបននេនះ ភគេ្រចើនៃនសកមមភពរបស់

គណៈកមមធិករេនះ គឺេលើករក

ងសមតថភពខងវស័ ិ យសិទធិមនុ ស ទូ េទេនថនក់េខត្ត។

81


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 កមមធិករេនះ ្រតួតពិនិតយេលើេរឿងក្តី ជញឹកញប់គឺ មន ី ្លីដល់កែន្លងេកើតេហតុេទ ។ ិ េធ្វក ើ រេសុើ បអេងកតេរឿងក្តីទំនស់ដធ ករវភគេរឿងក្ត ដ ិ ី ល់ទក ី ែន្លងេកត ើ េហតុ េលើករណីទំនស់ដីធ្លី េ

យេធ្វក ើ រសហករជមួយ

អងគករផ្តល់ជំនយ ួ ែផនកចបប់ ្រតូវបនកំណត់ជែផនកមួយៃនេគលេ ១៨០.

ជញធររ ្ឋ ភប ិ ល នង ិ

255 ៃនករអភវិ ឌ ជបន្ត ។

ជជេ្រមស ួ ពីបគ ុ គល ឧទហរណ៍ បុគគលជ ើ េផ ង អនកប្តឹងត ៉ ជេរឿយៗ ែស្វងរកជំនយ

ជញធរេខត្ត (ដូចជ េមឃុំ នង ួ ) នង ិ អភប ិ ល្រសុក) ឧកញ៉ (ឬ អនកជំនញ ិ អនកមនអំ

ជញធរមូល ្ឋ ន និង

ច នង ិ

្រតូវបនេគចត់ទុកថ ជអនកមនឥទធិពល។ ជញឹកញប់ សហគមន៍ែតងែតបនេធ្វើករសុំ អង្វរករជ ្រពះម

ក ្រត និងនយករដ្ឋម្រន្តី និង ភរយរបស់ េ ិ

ក ឲយជួយេ

ះ្រ

ជញធរជតិ ែដល

ធរណៈចំេពះ

យទំនស់របស់ពក ួ េគ កនុងេនះរួមមន ករ

ំ រដ្ឋសភ ្រពទ ្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី និង ក់ជូននូវញញ ត្តន ិ ន នង ិ ករេធ្វប ើ តុកមមេនខងមុខ្រពះបរម ជ ង ឹ ធសភ ទស ី ីក

លំ េន ្ឋ នឯកជនរបស់នយកដ្ឋម្រន្តី។ បនទប់ពីេ្របើអស់វធ ិ ី

្រស្តេផ ងៗ េ

យគមនទទួលនូវករេឆ្លើយតប ឬ មនករ

េឆ្លើយតបែដរមន ិ គួរជទីេពញចិត្ត ក៏មននូវនិននករៃនករចូលរួមកនុងពិធីែបប្របៃពណី និងករេធ្វើពិធីបន់្រសន់។ ្របជ ជនជេ្រចន ើ ែដលរងករប៉ះពល់ ក៏បន

ក់ជូនខញុំនូវ លិខត ិ ឬ ញញ ត្តជ ិ ឯកជន នង ិ ជ្រកុម ឬ មកជួបខញុំផទល់ េនអំឡុង

េពលែដលខញុំមកបំេពញទស នកិចចេនកនុង្របេទសេនះ េ

ខ. ករេ្រប្រើ បស់្របព័នត ធ ុ

នង ី ី្ល ិ សកមមជនខងដធ ១៨១.

្របព័ន្ឋតុ

ករ នង គ ែដលប្តង ្ល ិ ករេចទ្របកន់បទ្រពហមទណ្ឌចំេពះ បុគល ឹ ត ៉ ទមទរដរី បស់ខួន

ករ គឺជ្របធនបទៃនរបយករណ៍ឆន ំ ២០១០ របស់ខុ ំញ ែដលបន

ៃនអងគករសហ្របជជតិ

តុ

យសុំ ឲយខញុំជយ ួ េធ្វើអន្ត គមន៍។

េហើយខញុំបនបញជក់អំពីបញ្ហ្របឈមចមបងៗមួយចំនន ួ

ករ នង ិ កង្វះសមតថភពកនុងករេ

ះ្រ

េឃញ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ើ ថ េទះបជ ី

ង ំ នូវមុខតំែណងនន

មតុ

ទក់ទងនឹងឯក ជយភពរបស់

្លី ខញុំបនកត់សំគល់ យចំេពះបនទុកេរឿងក្តី ជពេិ សស ចំេពះទំនស់ដធ ី ។ ច្រកកមពុជ ផ្តល់ឲយមននូវករែបងែចកអំ

សំ ខន់ៗទំងបីរបស់រដ្ឋ ប៉ែុ ន្តជក់ែស្តង ករែបងែចកអំ ថ ប័នអងគនត ី ្រិ បតប ិ ត្តិ ្រគបសងកតេ់ លើ

ក់ជូន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស

ថ ប័នតុ

ចរ ង

ករ មន ិ ្រតម ឹ ែត

ករេនះេទ ែតក៏

ច់ពគ ី នរ ង

ថ ប័ន

ថ ប័នទំងេនះ មនភព្រសពិច្រសពិល េហើយ

មរយៈករផ្តល់ធនធនដល់តុ ករ ឬ ករែតង 256 មមេធយបយេផ ងៗេទៀតផងែដរ។ ក ្ត េនះេនែត ជបញ្ហ

្របឈមជចមបងស្រមប់្របេទសេនះកនុងករអនុវត្តនីតិរដ្ឋ និង ករេលើកកមពស់ និង ករករពរសិទធិរបស់្របជជន។ េ

រែតផល្របេយជន៍ែដលរ ្ឋ ភប ិ លទទួលបន ទក់ទងនង ឹ ករផ្តល់ នង ិ ករ្រគប់្រគងសមបទនដី េសដ្ឋកិចច

នង ិ សមបទនដេី ផ ងេទៀត

តុ

ករ្រតូវរងនូវ

្លី ង ំ ជពេិ សសពក ី រកត់េសចក្តេី លើករណីទំនស់ដីធ។

េទៀត េនេពលែដល្របឈមមុខទល់នឹង បុគគល ឬ ្រកុមហ៊ុនមនអំ រមមណ៍ែដល្រតូវបន្របព័ន្ឋេនះផត់ពក ួ េគេចញ េ

េហយ ើ ែដលករណ៍េនះប ១៨២. ្របព័នធតុ

ចែដលកន់កប់ដស ី ហគមន៍

េលើសពេី នះ

យករណ៍អំពី

រែតមនករសុី សំណូក និងករេ្រជ តែ្រជកែផនកនេយបយ

្ត លឲយសហគមន៍បត់បង់ជំេនឿទំង្រសុងេលើ្របព័នធេនះ។

ករ ្រតូវបនេ្របើ្របស់កន់ែតេ្រចើនេឡើង េដើមបេី ចទ្របកន់ពប ុ គល និង ី ទ្រពហមទណ្ឌេទេលើបគ

សហគមន៍ ែដលអនុវត្តសិទធិរបស់ខួ ន ្ល េដើមបប ្ល ញ។ អនកករពរសិទធិមនុស ្រតូវបនកំណត់ ិ ី ្តឹងត ៉ ទមទរដីរបស់ខួ នមកវ

255

ចូរកត់សំគល់ ថ េនកនុងជំនួប្របជុំមយ ួ នែខមថ ំ ០១២ េ ិ ុ ន ឆន២ ្រកុមករងរពិេសសេ្រកផ្លូវករមួយ

256

ខ័ណ្ឌ ៣២។

របយករណ៍តំ

ងពិេសសស្តីពី

ក្របធនគណៈកមមធិករសិទធិមនុស កមពុជ បនេសនើសុំបេងកើតឲយមន

េដើមបព ួ ចំនួនែដលេនមន ី ិនិតយករណីទំនស់ ដីធ្លីមយ ិ ទន់េ

ះ្រ

សូ មេមល ើ

ថ នភពសិទធិមនុ ស េនកមពុជ A/HRC/15/46 ែខកញញ ឆន២ ំ ០១០ កថខ័ណ្ឌទី ៤១។

A/HRC/15/46,

82


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ជេគលេ

ភេលើសិទធិេសរភពកន ី ុ ងករបេញច ញមតិ និងករជួប្របជុំគន។

្រសេដៀងគនេនះផងែដរ ែដល គឺជកររ ំេ

កនុងករណីមួយចំនន ួ ករេចទ្របកន់បទ្រពហមទណ្ឌ ្រតូវបនេធ្វេើ ឡង ើ ចំេពះសមជិកសហគមន៍ នង ិ បុគគលេផ ងេទៀត

ែដល្រតូវបនេគសង យ ័ ថ ជប់ពក់ពន ័ ធនង ឹ ករប្តឹងត ៉ ្របឆំងនឹងសមបទនដី។ អងគករ

ដហុក ែដលជអងគករមន ិ

ែមនរ ្ឋ ភប ួ ៤២៧ ករណី េនឆន ំ ២០១១ ជករណីពក់ពន ័ ធ ិ ល បន យករណ៍អំពីេរឿងក្តី្របឆំងនឹងសហគមន៍ចំនន

នង ួ ែត ៣១៩ ប៉េុ ឹ ជេម្លះដីធ្លី ែដលមនករេកន ើ េឡង ើ ខពស់ជងឆន ំ ២០១០ ែដលមនេរឿងក្តច ី ំនន បុគគលទំងេនះ មនអនកករពរសិទ្ឋិមនុស

្ណ ះ។ កនុងចំេ

ឬ សកមមជនករពរសិទធិមនុស តំ ង ្រស្ត អនក រព័តម ៌ ន េមធវ ី 257 េនកនុងរបយករណ៍្របចំឆនជ ំ ធរណៈរបស់ខួ ន ្ល ទក់ទង សមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ/សងកត់ និងអនុ្របធនភូម។ ិ នង យ OHCHR បនកត់សំគល់អំពក ឹ សកមមភពពែី ខ មថ ិ ុន ឆន ំ ២០១១ ដល់ែខ មថ ិ ុន ឆន ំ ២០១២ ករយល័ ិ ី រណី ទក់ទងនឹង្របជជនចំនន ួ ១៨២ នក់ ែដល្រតូវបនេចទសួ រេ

ខ្លះ គឺជបញ្ហទំនស់ដីធ្លីែដលេកើតមនជយូរ បទផ ព្វផ យព័តម ៌ នមន ិ ពត ិ

របស់នីតិបគ ុ គល

ធរណៈ (រដ្ឋ) េ

ង ំ ម្រន្តី

យតុ

័ ធនង ករ អំពីបណ្តឹងទមទរពក់ពន ឹ ដីធ្លី (ករណី

ស់មកេហើយ) េហើយែដលពួកេគភគេ្រចើន រងនូវករេចទ្របកន់ពី

ធរណៈេ

យមន

ថ នទមងនេ់ ទស កន់កប់អចលន្រទពយ (ដ)ី ែដលជ

យខុសចបប់ បំផ្លញ្រទពយសមបត្តិ និងទ្រនទនកន់កប់ដីៃ្រព។ កនុងករណីមួយចំនួន បទេចទ្របកន់េនះ េនបង្អងទ ់ ុកកនុងតុ ករ េហើយសំ ណុំេរឿងនឹង្រតូវ ក់ឲយដេំ ណើរករេឡើងវញ ិ េន្រគប់េពលេវ 258 បន ខណៈែដរអនកេផ ងេទៀត្រតូវបនជប់ឃុឃ ំ ង ំ ។ ១៨៣. ឧទហរណ៍៖ កនុងអំឡុងេពលៃនករបំេពញទស នកច ញ លពែី ខ ឧសភ ឆន ំ ២០១២ េទកន់ឃុំ ិ ចរបស់ខុ ំក ្វ យ្រជះ ្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ ខញុំបនទទួលព័តម ៌ នថ សមជិកសហគមន៍ចំនន ួ បួន (៤) នក់ ែដលរងករប៉ះពល់

ពស ី មបទនដរី បស់្រកុមហ៊ុនអភវិ ឌ ន៍ចំករេកស៊ូ ដូវេទៀងកមពុជ (Dau Thieng (Cambodia) Rubber Development Company) នង ិ ្រកុមហ៊ុនអភវិ ឌ ន៍ចំករេកស៊ូ ដូវេទៀង្រកេចះ (Dau Thieng (Kratie) Rubber Development Company)

្រតូវបនេកះេ េទ

ឲយចូលខ្លួនេទកន់តុ

ករេខត្ត្រកេចះ កលពីែខ កញញ ឆន ំ ២០១១។ ពួកេគ្រតូវបនេកះេ

កសួ រទក់ទងេទនឹងករណីៃនករបំផ្លិចបំផ្លញេ

យេចតនែដល្រប្រពឹត្តេឡើងកលពីៃថងទី ២៨ ែខ េម

េដើមប ី

ឆន ំ

២០១១ ជកលបរចឆ ិ ទែដលសមជិកសហគមន៍ បនបទ ិ ផ្លូវថនល់ េដើមបេី ធ្វក ើ រត ៉ ្របឆំងនង ឹ ករឈូ សឆយដី ែ្រស 259 ចំកររបស់ពក ួ េគ។ ១៨៤.

ទក់ទងនឹងទំនស់ដីធ្លី ុ ៃំ រ ៉ រ ង សហគមន៍បឹងកក់ និង្រកុមហ៊ុនស៊ូកគូអន ីុ

ដំបង ូ ជធនីភេនំ ពញ េន

កនុងអំឡុងេពលសវនកររយៈេពលបេី ម៉ងកន្លះ េនៃថងទី ២៤ ែខ ឧសភ ឆន ំ ២០១២ បនរកេឃញ ួ ១៣ ើ ថ ្រស្តីចំនន ំ ន នក់ មកពីសហគមន៍បឹងកក់ែដល្រតូវបនចប់ខួ នកលព ្ល ៃី ថងទី ២២ ែខ ឧសភ ឆន ំ ២០១២ េនេពល្របមូលផ្តុគ

យសន្តិវធ ុ ធភពទក់ទងនឹងករ ិ ី មនពិរទ

ខុសចបប់នូវអចលន្រទពយរបស់នត ុ គល ី ប ិ គ

257 258 259

អងគករ

ង ំ ម្រន្តី

ធរណៈេ យមន ថ នទមងនេ់ ទស និងករកន់កប់េ យ 260 ពួកេគ ្រតូវបនផ្តនទេទស ក់ពនធនគររយៈេពលពរី (២) ធរណៈ។

ដហុក(ADHOC)៖ របយករណ៍ស្តីពី សិទិដ ធ ីធី្ល និងលំ េន ្ឋ ន ឆន២ ំ ០១១ េសចក្តីសេងខប ែខមន ី ឆន ំ ២០១២។

របយករណ៍្របចំឆនរំ បស់ ករយល័ យ OHCHR ិ

ក់ជូន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស េនែខកញញ ឆន២ ំ ០១២ កមមវធ ិ ីសិទ្ឋិដីធ្លី និងលំ េន ្ឋ ន។

របយករណ៍ទំងេនះមនេនេលើេគហទំពរ័ http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/Reports/SG-RA-Reports.htm.

្រកុមហ៊ុន ដូវេទៀងកមពុជ (Dau Thieng (Cambodia) Rubber Development Co., Ltd) បនទទួលសមបទនដីទំហំ ៧.៩៧២ ហក ិ

្រកុមហ៊ុន ដូវេទៀង្រកេចះ (Dau Thieng (Kratie) Rubber Development Co., Ltd.) បនទទួលដីសមបទនទំហំ ៦.៥៩២ ហក ិ សមបទនដីេសដ្ឋកិចចទង ំ េនះ បនផ្តល់ស្រមប់េគលេ

260

វន ិ ិេយគេលើដំ

រយៈអនុ្រកឹតយរបស់ ជរ ្ឋ ភប ំ ០១០។ ិ ល ចុះៃថងទី ៣០ ែខធនូ ឆន២

េ្រកមម្រ

៥០៤ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ នង ិ ម្រ

កនុងវ ិ ទដីធ្លីេនះែដរ។

៣៤ នង ិ ម្រ

េំ កស៊ូ េហើយដីទង ំ េនះ្រតូវបនកំណត់ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

នង ិ ។

២៥៩ ៃនចបប់ភូមប ំ ០០១។ មនសកមមជនពរី នក់ ្រតូវបនចប់ខួ ន ្ល ិ ល ឆន២

83


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ឆនក ំ ន្លះ ែដលេ្រកយមក គឺេនៃថងទី ២៧ ែខ មថ ិ ុន ឆន ំ ២០១២ ្រតូវបន

ឧទធរណ៍កត់េសចក្តីេ

យបនថយ

មកេន្រតម ំ រួចេហយ ិ (េពលគជ ឹ មួយែខ នង ិ បៃី ថងវញ ឺ រយៈេពល ែដលពួកេគបនជប់ឃុំឃង ើ )។

គ. បរយកសស្រមប់ សងគមសុីវល ិ នង ិ ិ សកមមភពរបស់សហគមន៍ ១៨៥.

យេហតុថ ករអនុវត្តមន ធិ ីធ្លី ករេ្រជ តែ្រជក ិ បន្រតឹម្រតូវ នូវ្រកបខ័ណ្ឌចបប់ល្អៗែដល្រគប់្រគងេលើសិទដ និងលទធភពមន ិ េពញេលញកនុងករទទួលបនដំេ

ែផនកនេយបយ

នង ្ត ន់ែតខ្លង ំ េឡង ិ ត ិ ្រសងកចត ិ ក ើ ៗ ចំេពះដំេណើរករនត ី វិ ធ ី ុ

សហគមន៍ែដលទទួលរងករប៉ះពល់ េន ជធនី នង ិ ប

ះ្រ

សហគមន៍មន

រមមណ៍ខឹងសមបរ

ករ នង ិ រដ្ឋបល។ ករេធ្វប ើ តុកមម នង ិ ករត ៉ របស់

្ត េខត្តេផ ងៗ កំពុងែតមនករេកន នង ើ េឡង ើ ិ មនអំេពើ

ហិង កន់ែតេ្រចើនេឡើង។ សហគមន៍ែដលរងករប៉ះពល់ពីសមបទនដី បនបេញច ញេយបល់ឥតសំ ៃចកន់ែតេ្រចើន

ួ េគ បន េឡង ើ ៗទក់ទងនង ឹ ករប្តង ឹ ត ៉ របស់ពក នង ិ ថនក់ជតិ មនករេរៀបចំបតុកមមេន

ក់ញញត្តិ នង ិ បនែស្វងរកដំេ

ះ្រ

មផ្លូវតុ

ករ េនថនក់េខត្ត

មេខត្ត/្រកុង នង ិ ជធនភ ី េនំ ពញ មនករបទ ិ ផ្លូវជតិ នង ិ េពលខ្លះមនករ

រែត ដីសមបទនមនចំនន ួ េ្រចើនេឡើងៗ្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុន 261 េនកនុង្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ េនះនំមកនូវករត ៉ ជបន្តឥត ច់ ជពេិ សស េន មដងផ្លូវជតេិ លខ ៧៦ ។

ចូលរួមពក់ពន ័ ន ធ ឹងអំេពើហិង ។ ឧទហរណ៍ េ

មនករត ៉ មួយចំនន ួ ផងែដរ ពក់ពន ័ ធនង ឹ ចំករអំេពេនកនុងេខត្តេកះកុង។

១៨៦.

កលពីឆនម ំ ន ុ

ក់ដូចជមនកំេណើនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច

សកមមភពរបស់ធុរកិចច។ ឧទហរណ៍៖ ចលនប

ែដលមនេនេសសសល់ ែដល ជ្របភពេសប ង

(ដូចជ េខត្ត្រពះវ ិ

្ត ញៃ្រពឡង់ បននង ី រពរៃ្រពេឈើ ិ កំពុងែតេធ្វើយុទធនករ េដើមបក រស្រមប់អនក្រសុក ប់ពន់នក់រស់េនកនុងប

្ត េខត្តមយ ួ ចំនួន

រ កំពង់ធំ ្រកេចះ និងសទឹងែ្រតង)។ ករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ពក ួ េគ រួមមន ករលបតៃ្រព េ

សមជិកសហគមន៍ ករេធ្វើដំេណើរេ ទប់

េកណ្ឌគនមកេធ្វើបតុកមម្របឆំងនឹង

ូ ូ កត់តំបន់ៃ្រពដ៏ ច់្រសយលធំលឹ ង ្វ េល្វើយ េដើមបរី កេមល យេថមើរេជើង ឬ ម៉ត ើ និង

ក ត់សកមមភពកប់េឈខ ័ ធេនកនុងករេលើកកមពស់ករយល់ដង េន ឹ ើ ុសចបប់ជបន្តេទៀត។ ពួកេគ ក៏ចូលពក់ពន

ជធនីភេនំ ពញ និងេនេខត្តេសៀម ប រួមទំង ករេរៀបចំករេដើរដែង្ហរកបនេ ួ

យសន្តិភព ពិធីបង ួ សួ ង (ឧទហរណ៍៖

ំ ) ករេធ្វើបតុកមម និងករែចកខិតប េន្រពះអងគដងេកើ ទល់មខ ុ ្រពះបរម ជ ង ្ត ណ ័ ្ណ នន េដម ើ បេី លើក កមពស់ករយល់ដឹង សហគមន៍។ ឧទហរណ៍មួយេទៀត េនែខ អំពក ិ ី រគ្រមមកំែហងចំេពះធនធនធមមជតៃិ ្រពេឈើ នង ិ របរចញ ិ ច ឹ មជវី តរបស់ កុមភៈ ឆន ំ ២០១២ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចទំពន ួ េនកនុងែដនជំរកសត្វៃ្រពលំ ផត់ បនចប់អនកបេ្រមក ើ រ្រកុម ហ៊ុនេធ្វើជចំ

ប់ខមង ំ អស់រយៈេពលបួន្របំេម៉ង ជករត ៉ ្របឆំងនឹងករឈូ សឆយ ដីែ្រសចំកររបស់ពក ួ េគ (សូ ម

េមល ័ ទ ធ ី IV)។ ើ ឧបសមពន ១៨៧. កនុងករណីខ្លះ

ករេឆ្លយ ើ តបរបស់

ជញធរ

គជ ក បេទេលើបតុកមមេ ិ ឺ ករចត់វធនករប្រង

យសន្តវិ ធ ិ ី

សកមមរបស់សហគមន៍ និងប្រងកបេលើកិចចផួ ចេផ្ត ្ត បែនថមពីេនះ េ្រកពីករ ើមខងករអប់រ ំរបស់សងគមសុី វល។ ិ ដល់ករ្របមូលផ្តុំេ

យអហង ិ

ផ យេផ ងេទៀត ែដល ជកររ ំេ

ង ំ បង្អក់

ករេធ្វប នង ឹ ើ តុកមម ករេរៀបចំពធ ិ ី នង ិ ករេលើកកមពស់ករយល់ដង ិ សកមមភពផ ព្វ

ភេលើសិទេធិ សរភពកន ី ិ ករជួប្របជុំ េហយ ើ អ្វែី ដលជនន ិ ន ករដ៏ ុ ងករបេញច ញមតិ នង

គួររ ំខនចិត្តមយ ួ េទៀតេនះ គឺកររ ំខន នង ិ ករបិទសិកខ

261

ភព

របស់សងគមសុី វល និងកិចច្របជុំរបស់សហគមន៍ ែដល ិ

ព័តម ៌ នេ្រជើសស្រមំងមួយចំនួន ទក់ទងនង ឹ ករត ៉ កនុងបញ្ហទំនស់ដីធ្លី េន្រសុកសនួល ែដល http://www.opendevelopmentcambodia.net/tag/snuol-district/.

ចរកបនេលើេគហទំពរ័ ៖

84


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 262 យមនករគ្រមមេ្របើអំេពើហិង ផង។ ជញឹកញប់ កិចច្របជុំ និងសិកខ

េពលខ្លះ េ

ទំងេនះ

គឺជករអប់រ ំ

ែដល្រតូវករចំបច់ជខ្លង ំ ស្តីព្រី កបខ័ណ្ឌចបប់កុ ង្រសុ ន ករបស់កមពុជែដល្រគប់្រគងេលើសិទដ ធិ ីធ្លី នង ៌ នស្តីពរី េបៀប ិ ព័តម ក់ពកយទមទរ

មផ្លូវចបប់សុំបណ ័ ្ណ កមមសិទធិដីធ្លី។

ជេរឿយៗ

ជញធរថនក់ជតិ ថនក់មល ូ ្ឋ ន និងថនក់េខត្ត និងបំេពញគំ

ពួកេគចូលរួមពក់ពន ័ ធនឹងករសហករ

តៃនករក

ជមួយនឹង

ងសមតថភព ែដលរ ្ឋ ភប ិ លមន ិ បនផ្តល់

័ ្ឋេនកនុងករអនុវត្ត ជូន។ មយ៉ងវញេទៀត រ ្ឋ ភប ិ ិ ែមនរ ្ឋ ភប ិ ល មន ិ ឲយចូលពក់ពន ិ ល បនែណនំដល់អងគករមន

គេ្រមងផ្តល់បណ ័ ្ណ កមមសិទធិដីធថ ្លី មី េលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច សមបទនៃ្រពេឈើ និងដីរដ្ឋេនះេទ។ មនេសចក្តី យករណ៍ ុ គលែដលពក់ពន ័ ្ធ។ អវត្តមនរបស់អងគករសងគម យអំពី ករបំភត ័ និងករគ្រមមកំែហងដល់បគ ិ បំភយ

យ៉ងទូលំទូ

សុី វល ិ បនទុកឲយសហគមន៍ ្រគួ

រ នង ្ល ជពេិ សស ្របសិនេបព ួ េគ ឹ អំពស ិ បុគគលជេ្រចន ើ មន ិ បនយល់ដង ី ិ ទរធិ បស់ខួ ន ើ ក

ពក់ពន ័ ធកុ ងទំ ន នស់ដីធ្លីែដលកំពុងែតេកើតមនេឡើង ឬ បន

ក់ពកយបណ្តឹងពក់ពន ័ ្ឋ

ពីមន ុ មក។

ឃ. យន្តករេ

ះ្រ

មយន្តករតុ

ករ ឬ រដ្ឋបល

យវ ិ ទក្រមត ិ ្របតប ិ ត្តក ិ រ

ករេកន ទក់ទងនង ិ ី ្លី សបញជក់ឲយេឃញ ើ េឡង ើ នូវករបង្ហញពភ ី ពេទមនស េនជុំវញ្របេទស ឹ ទំនស់ដធ ើ ពី

១៨៨.

ភពខ្វះខតៃនករពេិ ្រគះេយបល់ នង ិ ករចរចរជមួយនង ឹ អនកែដលទទួលរងករប៉ះពល់។ ជករពត ិ ពិេ្រគះេយបល់ជមួយ និង ករ ភព

ក់បញចូ លអនកែដលនឹងរងផលប៉ះពល់

នតឹងនន មុនេពលែដល រក ី ល

របស់អងគករសហ្របជជតស ្ត ធ ិ ីព ី ុរកច ិ ច ្របតិបត្តិករ”

េនះជធមម

ល និង

្រតូវបន្រគប់្រគងេ

ចចូលរួមចំែណកបងករ-ទប់

នង ធិ នុស ិ សិទម

េដម ើ បស ី ្រមបស្រមួលដល់ករេ

ះ្រ

ង ំ ពីដំ

ក់កលដំបង ូ ៗ

យសហ្រគសពណិជជកមមែតឯង ឬ េ

ះ្រ

ះ្រ

យវ ិ ទ “ក្រមត ិ 263 និងេ យផទល់។ យន្តករែបប

យមនករសហករ ជមួយ

នង យន្តករេនះ គួរែតផ្តល់ឲយបុគគល នង ិ ិ អងគករសងគមសុី វល។ ិ សហគមន៍ ែដល

ចេ

ក ត់ទំនស់។ េគលករណ៍ែណនំ

េលើកកមពស់ករេ្រប្រើ បស់យន្តករេ

យវ ិ ទឲយបនទន់េពលេវ

ស់ថ ករ

ជញធរមូល ្ឋ ន

ចទទួលរងផលប៉ះពល់ជអវជជ ិ មន

័ ធែដលយន្តករ ពីសកមមភពធុរកិចច នូវលទ្ឋភពេទេ្របើ្របស់ បន និងគួរេធ្វើឲយមនករេជឿទុកចិត្ត ពី្រកុមអនកពក់ពន 264 ករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសស គួរែត្រតូវបនេធ្វើេឡើង េដម េនះមនេគលបំណងឲយពួកេគេ្របើ្របស់។ ើ បេី ះ្រ យ ឧបសគគខងភ

បរេទស និងេ

ែខមរេទ)។

១៨៩.

ទំនក់ទំនង

យពិចរ

ជមួយនង ឹ វិ

យ្របសិទធភព ស្រមប់្រ

មុនេពលែដល រក ី ល

លភពៃន្រកុមហ៊ុនសមបទនដី

ះ្រ

យបំភក ្លឺ រយល់ខុស នង ៌ នមន ិ ព័តម ិ ្រតម ឹ ្រតូវ នង ិ េ

យអងគករ

264

យ គុច

សូ មេមល ើ េគលករណ៍ែណនំេលខ ៣១ ស្រមប់បញជ ី ៃនលកខខណ្ឌអំពី្របសិទធភពៃនយន្តករេ បន

ះ្រ

ែរន៉ ៃនកែសតឌឹែខមបូ

ះ្រ

យវ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ

យវ ិ ទក្រមត ិ ្របតិបត្តិករនន គួរែត្រសបចបប់

ច្របេមល ធិ ៃទេទៀត ជ្របភពៃនករសិក ្រ ើ េមល ើ បន សមធម៌ តម្លភព ្រសបនឹងសិទដ

ករសនទន។

នតឹង

យករណ៍ថ

ដហុក(ADHOC) និងមជឈមណ្ឌលសិទធិមនុ ស កមពុជ (CCHR) សូ មេមល ើ

ឆន២ ំ ០១២។

េគលករណ៍េលខ ២១ េដើមបធ ី នឲយមន្របសិទធភព យន្តករេ

ចជ វធ ិ ី

យភព

លខ្លង ំ េឡើង។ ឧទហរណ៍ៈ ្រកុមហ៊ុន ្រហគនឌីស ធីមបឺ (Grandis Timber)

ឧទហរណ៍ថមីៗទក់ទងនឹងកិចច្របជុំែដលេរៀបចំេឡើងេ ែខ កកក

ះ្រ

យេ្របើ្របស់

យទំនស់ នង ូ ្ឋ ន ែដល ិ បណ្តឹងេនថនក់មល

អត្ដបទែដលមនចំណងេជើងថ “នគរបលប្រងកបករ្របជុំរបស់សកមមជនសិទធិដីធ្លី” េ

263

ែដល្រគប់្រគងេ

េលើទម្លប់ែដលជនជតិេដើមភគតិចមួយចំនន ួ មន ិ ្រប្រស័យទក់ទងគនេ

្រកុមហ៊ុនសមបទនដខ ី ្លះ បនកំណត់នត ិ េី ី វិ ធ

មួយ្របកបេ

262

(ជពេិ សស

វ្រជវជបន្ត និងេ

េដលី ៃថងទី២៨

ករ។ េយង ចេទេ្របើ្របស់

យែផ្អកេលើករចូ លរួម និង

េគលករណ៍ែណនំសី ព ្ត ីសិទធិមនុស និងធុរកិចច ទំពរ័ ២៨-៣១ ។

85


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 បនេធ្វើែផនទីៃផទដីែដលកន់កប់េ

ង ំ ែតពីេពលចប់េផ្តើមសកមមភពសមបទនដី ្រពមទំងបនេ្រជើស 265 េរសបុ គគលិកឲយេធ្វជ ី ្លី នង ើ ើ អនក្រគប់្រគងខងទំនក់ទំនងសហគមន៍ េដើមបេី ះ្រ យទំនស់ដធ ិ ទំនស់ែផនកករងរ។ េទះជយ៉ង

េនះ

ក៏េ

យសហគមន៍

យ ្របសិនេបើមនភពយឺតយ៉វកនុងករេរៀបចំវធនករស្រមប់ េ ិ

ចនឹងបត់បង់្របសិទធភពរបស់

ជពិេសសខណៈ

្វី េខសុី ឌី (Socfinយ ្រកុមហ៊ុន សូ ហន

េខត្តមណ្ឌលគីរ។ ្ត ើមែដលជេគលករណ៍ គឺ្រតូវទទួលបននូវករ ី កិចចផួ ចេផ្ត

បនេគរះគន់ េទវញថ យន្តករ្រប្រស័យទក់ទងគមន្របសិទធភព កនុងករេ ិ ិ ជយូរមកេហយ ើ េហយ ើ ខណៈែដលភព

១៩០. តំ

យទំនស់េនះ វធនករ ិ

ែដលករមន ិ ទុកចិត្តបនេកើតេឡើងជមុនរួចេទេហើយ។

ឧទហរណ៍ៈ គណៈកមមធក ិ រ្រតភ ី គី ្រតូវបនបេងកើតេឡង ើ េនចុងឆន ំ ២០០៩ េ

KCD) េនកនុងឃុំប្រូ៊

ះ្រ

នតង ឹ បនរក ី ល

ះ្រ

យទំនស់ែដលបនេកើតមនេឡើង 266 លខ្លង ំ រួចេហយ ើ េនះ។

េលើសពីេនះេទៀត ករខិតខំ្របង ូ ្ឋ ន ែដលមន ឹ ែ្របងេដើមបស ី នទនគនេនថនក់មល ិ មនករចូលរួមេ

ង្រកុមហ៊ុន

ង ំ មន ិ ឲយទទួលបនេជគជ័យែដលទំនងនឹងទទួលបនេនះ។

បន យករណ៍អំពី ករពង ឹ ពក់េទេលើ

ផង េដើមបស ី នទនចរចរេលើករេ

ជញធរមូល ្ឋ ន េ

ះដូរ និងករ

្រកុមហ៊ុនបរេទសមួយចំនួន

ង ំ ទីលំេនថម។ ំ ្រប ី វត្តមនរបស់កងកម្លង

ក់ ជញធរមូល ្ឋ ន និងកងកម្លង ំ ្រប

ក់សហគមន៍ ែដលេមល ើ េឃញ ើ ្រកុមហ៊ុនបរេទស ថជ្រកុមហ៊ុន្របកបេ

ឆនទៈកនុង្រប្រស័យទក់ទងគនេ

ះ្រ

េកះកុង ជេដម ើ ។

កនុងរយៈេពលប៉ន ុ ម នឆនថ ំ ៗ មី េនះ

ះ្រ

266 267

ចនំឲយមនករមន ិ ទុក

័ យករេកង្របវញច នង ិ មន ិ មន

យវ ិ ទក្រមត ិ អន្តរជតិ

ះ្រ

ែដលដក ឹ នំេធ្វេើ ឡង ើ េ

យអងគករមន ិ ែមនរ ្ឋ

យវ ិ ទរបស់រដ្ឋជលកខណៈអន្តរជតិ រួមទំង ថ ប័នសនធិសញញ 267 មន និងយន្តករនីតវិ ធ ិ ីពិេសសៃនអងគករសហ្របជជតិ។ ិ មនយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទថនក់តំបន់ យបណ្តឹងសិទម ធិ នុស ជលកខណៈបុគគល ឬ ជ្រកុម ែដលជែផនកមួយៃន

កមមករអន្តររ ្ឋ ភប ិ ល

265

ះ្រ

មនករណីប្តង ួ ឹ ត ៉ មួយចំនន

ភប ិ ល កនុងនមសហគមន៍ជមួយនឹងយន្តករេ ស្រមប់េ

ប់

យបញ្ហេឡើយ ឧទហរណ៍ៈ ្រកុមហ៊ុន យូេនៀន េដវលបបេមន ្រគុប េនកនុងេខត្ត ឺ

ង. ភពមន នង ិ លទ្ឋភពេទេ្រប្រើ បស់ យន្តករេ

សិទធិមនុស

ប់ វុធ

ប់ វុធ អំឡុងេពលចរចរ

វុធក៏្រតូវបនេគ យករណ៍ផងែដរ។ ករចត់ែចងមនលកខណៈទន់េខ យេលើកច ិ ចចរចរ

ចត ិ ្តពស ី ំ

យផទល់ពី

ំ ្រប យជញឹកញប់ មនវត្តមនរបស់កងកម្លង

ចជករបំភត ័ ចំេពះសហគមន៍ េហើយករជ្រមត ិ បំភយ ិ យក្របក់ពីសំ

១៩១.

្វ គមន៍េនះ ្រតូវ

៊ នស្តីពីសិទធិមនុស

៊ នេទ េ

រគណៈ

(ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights)

្រកុមហ៊ុន េ្រហគនឌីស ធីមបឺ (Grandis Timber) េសៀវេភែណនំៃនបទវន័ ិ យននស្រមប់ករបេងកើតចំករ, “ករចុះបញជ ី អនករស់េនអចិៃ្រន្តយ៍

និងករកំណត់ែផនទីដីធ្លីែដលបនកន់កប់” ៃថងទី២១ ែខធនូ ឆន២ ំ ០០៩។ របយករណ៍របស់ FIDH ចំណុច ៥.៦ ។ ចំេពះបញជ ី ៃន សន្ឋិសញញ

ថ នកពៃនករេធ្វើរបយករណ៍របស់ ្របេទសកមពុជ ជូន ថ នភពៃនករេធ្វើរបយករណ៍

ក់ជូន

HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx.។ ករ

ថ ប័នសនធិសញញសិទ្ឋិមនុស អន្តរជតិ សូ មេមល OHCHR ើ

ថ ប័នសន្ឋិសញញសិទ្ឋិមនុ ស ”

មនេនេគហទំពរ័ ៖

ក់បណឹ្ត ងជបុគគល ឬជ្រកុម េទ

http://www.ohchr.org/EN/

ថ ប័នសនធិសញញសិទម ្ឋិ នុ ស គជ ឺ ករសំ ងត់។

បណឹ្ត ងជបុគគល ឬ ជ្រកុម េទជូនេទយន្តករនិតិវធ ិ ីពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិ ្រតូវបន

ក់ឲយ

ធរណៈជន

របយកណ៍្រប្រស័ យទក់ទង្របចំឆន ំ េបើសិនជ អនកជំនញករឯក ជយ/អនក យករណ៍ពិេសស បនេធ្វើកិចចអន្ត គមន៍ជ

ឧទហរណ៍ មនលិខិតេឆ្លើយឆ្លងជ

នង ិ េលើបញ្ហជំេ

ះេនបឹងកក់ បុរក ី ី

យលកខអក រ េហើយែដលមនជ កនុងចំេនមជំេ

ថ ប័ន

ចរកបន េនកនុង

យលកខអក រ។

ធរណៈ ទក់ទងនឹងជនជតិេដើមភគតិចរស់េន កនុងតំបន់ៃ្រពឡង់

ះេផ ងៗេទៀត។ សូ មេមល ើ េគហទំពរ័ ៖

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx.

86


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 មន ិ មន

ណត្តិចបស់

ស់ េដើមបព ី ិនិត ្យេលើបណ្តឹងជលកខណៈបុគគល ទក់ទងនឹងកររ ំេ

វធនន ត ិ ិ រី បស់គណៈកមមករេនះេទៀតេ ី វិ ធ

268

ភសិទធិមនុស

ធន៍ មន ្ឋ ពេនះេទ។ ិ ្រតូវបនព្រងឹងេលើទដ ិ ភ

េហើយ

១៩២. អងគករមន ិ ែមនរ ្ឋ ភប ិ ល និងសហគមន៍េនកមពុជ មនចំេណះដឹងេនមនក្រមត ិ អំពីករេទេ្របើ្របស់ និង

ករ្រប្រស័យទក់ទងជមួយយន្តករទទួលបណ្តឹងែដលជនិតិវធ ិ ីពិនិតយ េនះគជ ឺ ែផនកមួយ

ែដលត្រមូវឲយមនករអភវិ ឌ បែនថមេទៀត។

នឃ្លេំ មល ិ ចជពិេសស។ ើ សកមមភពធុរកច

បណ្តឹងែដលេចទ្របកន់េទេលើករអនុវត្តេ

យខ្វះ

ករទទួលខុស្រតូវរបស់ធុរកិចច ច្រតូវេធ្វើេឡជ ធរណៈទក់ទងេទនឹង្រកុមហ៊ុន្របេភទ ក៏បន េនកនុង្របេទស ើ 269 ថ ប័នពហុភគីមយ ួ ចំនន ួ (ដូចជ ធនគរពិភពេ ក គណៈកមមករសហគមន៍អឺរប ុ៉ ជីវកមម ក៏បន។ 270 ហរិ ញញ វតថុអន្តរជតិ នង ិ េី ះ្រ យវ ិ ទជលកខណៈ ី វិ ធ ិ អងគករសហ្របតប ិ ត្តក ិ រេសដ្ឋកច ិ ច នង ិ ករអភវិ ឌ ន៍ ) មននត ថ ប័ន ស្រមប់ករណីែដលពក់ពន ័ ធនឹងគេ្រមង ែដលសថិតេនេ្រកមមូលនិធិរបស់

ក្រមត ិ ។ ខណៈែដលអវត្តមនយន្តករជផ្លូវករស្រមប់េ

ះ្រ

ថ ប័នទំងេនះ ប៉ែុ ន្តជេ្រមស ើ មន 271 សហគមន៍ពយយម ចូល យបណ្តឹងេនកនុងតំបន់

េទរកករជួយអន្ត គមន៍ពី េបសកកមមករទូត នង ិ អងគករអន្តរជតន ិ ន េន ជធនភ ី េនំ ពញ ដូចជ គណៈ្របតភ ិ ៃូ ន

សហភពអឺរប ុ ៉ និងករយល័ យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំកមពុជ ក៏ដូចជ ិ

ថន

១៩៣. យ៉ង

ឯកអគគរដ្ឋទូត/

ថ នឯកអគគ ជទូតបរេទស េដើមប ី ក់ញញតិ និងេរៀបចំឲយមនជកបនបតុ កមមជេដើម។ ួ ក៏េ

យ មនឧទហរណ៍គួរឲយកត់សំគល់ខ្លះ ទក់ទងនង ឹ ករតស៊ូមតជ ិ លកខណៈអន្តរជតិ េ

េ្របន ិ ែី ដលមនជផ្លូវករ។ បនទប់ពម ើ ត ី វិ ធ ី នបណ្តឹងត ៉ េនែខ សី

ឆន ំ ២០០៩ ែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡង ើ េ

មជឈមណ្ឌលសិទធិលំេន ្ឋ ន និងករបេណ្តញេចញ (COHRE) ជំនស ួ មុខឲយ្របជជន្របមណជ ៤.២៥០ ្រគួ

ែដល្របឈមមុខនង ឹ ករបេណ្តញេចញេ ៃនធនគរពភ ិ ពេ

268 269

http://www.asean.org/DOC-TOR-AHRB.pdf. ្រកុម ឬ បុគគល

ក់ជូន ព័តម ៌ នអំពីផលប៉ះពល់សិទធិមនុស ពីសកមមភពរបស់ធុរកិចច (វជជ ំ េលើពិភពេ ិ មន និង អវជជ ិ មន) េនទូទង េហើយករេឆ្លើយតបរបស់ ្រកុមហ៊ុន ក៏្រតូវបនេគ

ផងែដរ។ សូ មេមល ើ េគហទំពរ័ ៖ http://www.business-humanrights.org/Home។

ដឹកនំ “ករេធ្វើយុទធនករសករស ធរណៈ

មេគហទំពរ័ ៖

យន្តករស្រមប់

ក់េនេលើេគហទំពរ័ េនះ

ជឧទហរណ៍ ទក់ទងនឹងអងគករសងគមសុី វលែដល ិ

្អ តស្អំ” េនេខត្តេកះកុ ង េនះមនករេឆ្លើយតបពី ្រកុមហ៊ុន Mitr Phol និង Ve Wong ែដល

http://www.business-humanrights.org/Documents/CambodiaCleanSugar2012។

ំេ ក់ពកយបណឹ្ត ង សូ មេមល ើ BASES Wiki, ធុរកិចច និង សងគម រះរកដ ិ

ះ្រ

យ, សហគមន៍េ

ះ្រ

យជំេ

ចរកបនជ

ចំេពះបញជ ី ៃន ះ “យន្តករ

នន” មនេនេគហទំពរ័ ៖ http://baseswiki.org/en/Category: Mechanism.

េនកនុងឆន២ ំ ០០០ កនុងដំេណើរករពិនិតយេឡើងវញ ិ ៃន ្រកុម្របឹក អងគករ OECD រ ្ឋ ភប ិ លបនេប្តជញចិត្ត បេងកើត េដើមបេី លើកកំពស់េគលករណ៍ែណនំរបស់ OECD ស្តីពី ្រកុមហ៊ុនសហ្រគសពហុ ជតិ េដើមប ី េ

បណឹ្ត ងេផ ងៗ (្រតូវបន

ែណនំទង ំ េនះ។ មន ិ មន

គ ល់ ថ ជ "ជំ

រ ្ឋ ភប ិ ល

នពិេសស”) េហយ ើ

មនភពបត់ែបនកនុងេរៀបចំ

យចំេពះ ករេចទសួ រ និងពកយ

និងអំពីវធ ិ ីែដល

ថ ប័នេនះដំេណើរករ។

្ត លី ែប៊លសុិ ក ក

ជប៉ុន សហរដ្ឋ

ថ ប័នទំនក់ទំនងថនក់ជតិរបស់ខួ ន ្ល

ថ ប័នទំនក់ទំនងថនក់ជតិ្របចំកមពុជេនេឡើយេទ ប៉ុែន្តមន

េមរក ិ ច្រកភពអង់េគ្លស នង ិ ប

ះ្រ

ថ ប័នទំនក់ទំនងថនក់ជតិ

ចជេវទិកស្រមប់ពិភក េលើ្រគប់បញ្ហទំងអស់ ទក់ទងនង ឹ េគលករណ៍

របស់ ខួ នមកេធ្វ ្ល ំ ើសកមមភពធុ រកិចចេនកមពុជ (ឧទហរណ៍ ្របេទសប ង

271

៊ នស្តីពីសិទម ធិ នុ ស (AICHR) លកខខណ្ឌេយងស្រមប់កច ិ ចករងរ មនេនេគហទំពរ័ ៖

េទកន់េគហទំពរ័ ៃនមជឈមណ្ឌលធនធនធុ រកិចច និងសិទធិមនុស

270

យបំពនពេី គហ ្ឋ នរបស់ពក ួ េគ េនជុំវញប ង ិ ឹ កក់ គណៈកមមករអធក ិ រកច ិ ច

្ល េ ក បនរកេឃញ ឹ េគលនេយបយ្របតប ិ ត្តរិ បស់ខួ ន ើ ថ ធនគរេនះ បន្រប្រពត ឹ ្តេលមើសនង

គណៈកមមករអន្តររ ្ឋ ភប ិ ល

ថ ប័នទំនក់ទំនងថនក់ជតិស្រមប់្របេទសេផ ងៗ ែដលមន្រកុមហ៊ុន ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉ អូ្រ

្ត ្របេទសដៃទេទៀត)។ ស្រមប់ពត ័ ម ៌ នបែនថម សូ មេមល ើ េគហទំពរ័ ៖ BASES Wiki, OECD national

contact points general information, http://baseswiki.org/en/OECD_National_Contact_Points,_General_Information. គួរកត់សំគល់ ថ ធនគរអភវិ ឌ ន៍

សុី មន យន្តករទទួលខុ ស្រតូវរបស់ ខួ ្លន ប៉ុែន្តយន្តករេនះ អនុវត្តបនែតចំេពះ បណឹ្ត ងទំង

ែដលពក់ពន ័ ធនង ័ ង ី មបទនេនកមពុជ េហើយែដលបណឹ្ត ងេនះពក់ពនធន ឹ បញ្ហដស ឹ គេ្រមងជំនួយរបស់ធនគរអភវិ ឌ ន៍

េនះមន ិ ប់បញចូ លបណឹ្ត ងទំង

ែដលមន ិ ទក់ទងនឹងសកមមភព ឬកំហុសឆគងរបស់ ធនគរអភវិ ឌ ន៍

សុី បុេ៉

្ណ ះ។ យន្តករ

សុី េឡើយ។

87


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ខកខនមន ិ បនេរៀបចំ និង្រតួតពិនិតយេមល ើ ឲយបន្រតឹម្រតូវេលើគេ្រមងេរៀបចំែដនដី និងរដ្ឋបលដីធ្លី េនកនុង្របេទស

កមពុជ (LMAP)។ គណៈកមមករអធក ិ រកច ិ ចេនះ បនរកេឃញ ើ ថ ករខកខនទំងេនះ បនរួមចំែណកេធ្វឲ ើ យមនករ បេណ្តញេចញេ

របស់ខួ នេ ្ល

យបំពននូវ្របជជនរស់េនកនុងតំបន់បឹងកក់

យភពអយុត្តិធម៌

ែដលពួកេគ្រតូវបនបដិេសធសិទធិចុះបញជ ី កមមសិទធិដីធ្លី

មរយៈគេ្រមង LMAP មុនេពលែដលរ ្ឋ ភប ិ ល ជួលតំបន់េនះឲយេទ្រកុមហ៊ុន

អភវិ ឌ ន៍ឯកជន េហយ ំ ទល ើ េ យេនទប ី ំផុត នំេទដល់ករ ង ី ំ េនថមីេ យគមនករសម័្រគចត ិ ្ត នង ិ ករបេណ្តញេចញ 272 បនទប់ពីរកេឃញ មរបយករណ៍បនឲយដឹងថ ធនគរពិភពេ ក បនពយយម េ យបំពន។ ើ បញ្ហទំងេនះ ែកត្រមូវជួសជុលបញ្ហែដលជកំហុសឆគងេ្រកមគេ្រមង LMAP េនះេឡើងវញ ិ ប៉ែុ ន្តរ ្ឋ ភប ិ ល បនបញច ប់គេ្រមងរបស់

ខ្លួនេ្រកមកច ិ ច្រពមេ្រព មកំចេី នះ។ េ្រកយមក ធនគរពភ ិ ពេ

ំ អស់េនកមពុជ ដល់គេ្រមងថមទ ី ង 273 េនះ)។ ១៩៤.

ក បនបញឈប់ជបេ

(ករផ្អកេនះេនកំពុងអនុវត្តេនេឡយ ើ

េលើសពេី នះេទៀត ជែផនកមួយៃនយុទធនករសករស

្ត ះ

សនននូវករផ្តល់មល ូ នធ ិ ិ

រហូតមកដល់េពលសរេសររបយករណ៍

មនបណ្តឹងត ៉ មួយ

្អ តស្អំេនកមពុជ

ក់ជូនគណៈ

កមមករទទួលបនទុកពណិជជកមមរបស់សហគមន៍អឺរប ុ ៉ ទក់ទងនឹងបញ្ហជំពក់ជំពិនខងសិទ្ឋិមនុស ៃនកិចផ ច ួ ចេផ្ត ្ត ើម ស្តីពី

“អ្វីៗទំងអស់ េលើកែលងែតសព្វវុធ” (EBA) របស់គណៈកមមករេនះ េពលគឺជគេ្រមងពណិជជកមមអនុេ្រគះពនធរបស់

អរឺ ប ុ ៉ ែដលអនុញញតឲយ្រកុមហ៊ុនែដលមនមូល ្ឋ នេនកមពុជ នំេចញសករ នង ុ៉ ិ ផលិតផលេផ ងេទៀតេទសហភពអរឺ ប

យគមនបង់ពនធនច ំ ូល

នង ិ កនុងតៃម្លធនអបបបរមមួយ។

េនកនុងចំេ

មអនកទទួលផល្របេយជន៍

អនុេ្រគះពនធពណិជជកមមទង ំ េនះ មន្រកុមហ៊ុនែដលជប់ពក់ពន ័ ធកុ ងករចប់ ន យកដីធ្លី និងកររ ំេ

េផ ងេទៀត។

មរបយករណ៍បនឲយដង ឹ ថ

ុ ៉ ឲយចត់វធនករេ ពណិជជកមមរបស់សហគមន៍អរឺ ប ិ

ភបំពនសិទធិមនុស

បណ្តឹងេនះពក់ពន ័ ធនង ឹ ករអំពវនវដល់គណៈកមមករទទួលបនទុក

មកតព្វកច ្ល ិ ចរបស់ខួ នេ្រកមម្រ 274 េ ្របព័នធជទូេទស្រមប់បទបបញញ ត្តិអនុេ្រគះពនធ (Generalized System of Preference regulation) មនករេសុើ បអេងកតឲយបនល្អិតល្អនេ់ លើកររ ំេ

េនះ នង ំ ច់ បញឈប់ជបេ ិ ្របសិនេបច ើ ប

(EBA)។ ករអនុេ្រគះពនធ

្ត ះ

ពគ ី េ្រមង

យអនុេ

មេទ

១៧ ៃន

យេសនើសុំឲយ

ភបំពនសិទធិមនុស ែដលបនេចទ្របកន់ ពក់ពន ័ ធនឹង ឧស ហកមម សនននូវផល្របេយជន៍ខង “អ្វៗ ី ទំងអស់ េលើកែលងែត សព្វវុធ”

ច្រតូវដកេចញជបេ

្ត ះ

ួ រួមទំង “កររ ំេ សនន េដើមបេី ហតុផលមួយចំនន

ភធងនធ ់ ងរ

និងជ្របព័ន”ធ េលើសិទធិមនុស ែដលមនែចងេនកនុងអនុសញញសំ ខន់ៗស្តីពី សិទធិមនុស និង អនុសញញស្តីករងររបស់

ធិ លរដ្ឋ នង ធិ េយបយ នង អងគករសហ្របជជតិ ដូចជ កតក ិ សិទន ិ កតក ិ សញញអន្តរជតិ ិ សញញអន្តរជតស ិ ី ្តពី សិទព ស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម នង ិ វបបធម៌។ ករសេ្រមចចិតេ្ត នះ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ

មូល ្ឋ នៃនេសចក្តីសននិ ្ឋ នរបស់ “

272

ថ ប័នពក់ពន ័ ្ឋមនសមតថកិចចខងករពិនត ិ យ

យគណៈកមមករេនះ េ 275 ម ន”។

សូ មេមល COHRE ពកយបណឹ្ត ងចំេពះ គេ្រមងេរៀបចំែដនដី និងរដ្ឋបល, ្រកុមអធិករកិចចរបស់ធនគរពិភពេ ើ

យឈរេលើ

ក ឆន២ ំ ០១២ មនេន

េគហទំពរ័ ៖ http://babcambodia.org/developmentwatch/lmap/ and Natalie Bugalski and David Pred, “Land Titling in

273

Cambodia: Formalizing Inequality,” 2009. េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ Annette Dixon នយក្របចំ្របេទសៃនធនគរពិភពេ យករណ៍ថ មនេនែខធនូ ឆន២ ំ ០១០)

274

យករណ៍េ

ក ៃថងទី៩ ែខសី

ឆន២ ំ ០១១ (កមចច ី ុងេ្រកយ ្រតូវបនេគ

យកែសតរយទ ៉ ឺ (Reuters) មនេនេគហទំពរ័ ៖ http://www.reuters.com/article/

2011/08/09/cambodia-worldbank-idUSL3E7J920D20110809. ម្រ ែដល

១៧ (១) ៃន្របព័នធជទូេទស្រមប់ករអនុ េ្រគះពនធ ែថ្លងថ “េនេពលែដល គណៈកមមករ ឬរដ្ឋជសមជិក ចេធ្វើជេហតុផលសំ

ងស្រមប់ករដកជបេ

្ត ះ

សនន េហើយែដល គណៈកមមករ ឬ រដ្ឋជសមជិក

មួយ ទទួលព័តម ៌ ន

មួយ យល់េឃើញថ មន

េហតុ ផល្រគប់្រគន់ស្រមប់ករេសុើ បអេងកត េនះគណៈកមមករ ឬ រដ្ឋជសមជិកេនះ ្រតូវ យករណ៍្របប់េទ គណៈកមមករៃន្របពនធជ ័ ទូេទ

275

ស្រមប់ករអនុេ្រគះពន្ឋ និងេសនើសុំេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ ។ ករពិេ្រគះេយបល់នឹងេធ្វើេឡើង កនុងរយៈេពលមួយែខ ។ បទបញជៃន្រកុម្របឹក េលខ ៧៣២/២០០៨ ម្រ

១៥ ។

88


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១៩៥. េទះបជ ី

ក៏មនករេ្របើ្របស់

ថ ប័នសិទធិមនុស ថនក់ជតិេនបរេទស ែដល្រតូវបនទទួល

ថ ប័នទំងេនះខ្លះេនមនក្រមត ិ េនេឡយ ើ ក៏េ

គ ល់ជផ្លូវករ (NHRI)

យ េដើមប ី ក់ពកយបណ្តឹងពក់ពន ័ ធនង ឹ កររ ំេ

ភសិទម ធិ នុស

ែដលេកើតមនេឡើងេនកមពុជ។ ឧទហរណ៍៖ មជឈមណ្ឌលអប់រ ំចបប់ស្រមប់សហគមន៍ (CLEC) បន បណឹ្ត ងជូន គណៈកមមករសិទធិមនុស ថនក់ជតិរបស់្របេទសៃថ (NHRC) កលពីៃថងទី ៦ ែខ មក

នង ឹ ទំនស់អស់រយៈពលដ៏យូរ រ ង្របជជនេនភូម្រិ តពំងក

276

ក់ពកយ

ឆន ំ ២០១០ ពក់ពន ័ ធ

្ត ល ភូមឈ ិ ូ ក នង ិ ភូមជ ិ ីខ កនុងឃុំជីខេលើ ្រសុកែ្រស

អំបិល េខត្តេកះកុង ជមួយនឹង្រកុមហ៊ុនឧស ហកមមសករឃុនែខន (Khon Kaen Sugar Industry (្រកុមហ៊ុនរបស់ៃថ)) ែដលជមចស់ភគហ៊ុនដ៏ធំ ៃន្រកុមហ៊ុនេកះកុងស៊ូេហគើរអុិន

្រសទី (Koh Kong Sugar Industry (KKS)) និង្រកុមហ៊ុន 277 ពកយបណ្តឹងេនះ បនេចទ្របកន់ថ ្រកុម េកះកុងស៊ូេហគរើ រេផ្លនេថសិន (Koh Kong Sugar Plantation (KKP))។

ហ៊ុន KSL

មរយៈ

ខ្រកុមហ៊ុនេនកមពុជ KKP និង KKS បនទទួលដីសមបទនេនេខត្តេកះកុង េ

េលើចបប់របស់កមពុជ។ ភគីអនកប្តឹង បនែផ្អកអំណះអំ

ងរបស់ខួ នអំ ្ល ពយ ី ុ ្ត ធិករ ៃនគណៈកមមករសិទធិមនុស ថនក់

ជតរិ បស់្របេទសៃថេនះ េនេលើភពជមចស់របស់ KSL ៃន KKP នង ិ KKS ករ្រតួត្រ

េនកមពុជ និងភរកិចចរបស់ KSL កនុងករេគរពសិទធិមនុស េនទីកែន្លង

តំ

យរ ំេ

ក៏េ

របស់ KSL េលើ្របតប ិ ត្តក ិ រ

យែដលខ្លួនមន្របតិបត្តិករ។

ងឲយភពេជគជ័យៃនករេលើកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុស ឆ្លងែដន គណៈកមមករសិទធិមនុស ថនក់ជតិរបស់

្របេទសៃថ បនទទួលយកពកយបណ្តឹងមកពច េហយ ូ ៗ ី េនះ បនបេញច ញនូវលទធផលៃនកររកេឃញ ិ រ ើ ថមៗ ើ ដំបង 278 របស់ខួ ន។ ្ល េនះគជ ន ឺ េរឿងក្តី ដ៏គរួ ឲយកត់សំគល់កុ ង្របវត្ត ិ ្រស្ត ស្រមប់ ករតស៊ូមតជ ិ លកខណៈអន្តរជតេិ នកមពុជ

េហើយនិងករេ្របើ្របស់

េរឿងក្តស ី ី មបទនដ។

IX.

ថ ប័នសិទធិមនុស ថនក់ជតិ NHRI ែដល

េសចក្តស ី ននិ ្ឋ ន នង ិ អនុ ១៩៦.

ច្រតូវបនេធ្វើករ្រ

វ្រជវជបែនថមេទៀត ស្រមប់

សន៍

ជបឋម េគគួរកត់សំគល់ថ កលៈេទសៈ្របវត្តិ

្រស្ត រួមមនេគលនេយបយៃនរបបែខមរ្រកហម ្រពមទំង

វនសកមម នង ំ ្របេទស ែដលបនបន ល់ទុកពស ៉ ិ ិ ដ៏ ុ ៃំ រេន្របេទសកមព ិ ករផ្លស់ទល ី ំ េនទូទង ី ្រងគមសុី វល ុ ជ បននំឲយ េកន ្លី ៏ ល ើ េឡង ើ ទំនស់ដីធដ

ល ែដលរ ្ឋ ភប ិ លកំពុងែតពយយម្រគប់្រគង។ េលើសពេី នះេទៀត ក៏គរួ កត់សំគល់ផង

ែដរថ កនុងនមជ្របេទសកំពុងអភវិ ឌ ន៍ ្របេទសកមពុជ ្របថនយកករេ្របើ្របស់ដីធ្លី និងធនធនធមមជតិរបស់ខួ នេធ្វ ្ល ើ ជ

ទភ ើ បអ ិ ព េដម ី ភវិ ឌ ្របេទសឲយបនកន់ែតរុងេរឿង។ េទះបជ ី ដូេចនះក៏េ

យ ខញុំយល់េឃញ ើ ថ សមបទនដី គួរ្រតូវ

បនផ្តល់ នង ិ ្រគប់្រគងេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌចបប់ នង ិ េគលនេយបយដ៏សម្របកបមួយ រួមមនករគត ិ គូដល់ នង ិ ពេិ ្រគះ

េយបល់ជមួយអនកែដលនឹងរងករប៉ះពល់ និងគិតគូដល់ករេ្របើ្របស់ធនធនធមមជតិ្របកបេ

276 277

ស្រមប់ បញជ ី េឈមះៃន្របេទសែដលមន អន្តរជតិ សូ មេមល ើ េសៀវេភបញជ ី

ថ ប័នសិទធិមនុ ស ជតិ (NHRIs) ែដលមនករទទួល

គ ល់ េ

យចិរភពផង។

យ គណៈកមមករស្រមបស្រមួល

ថ ប័នសិទធិមនុ ស ជតិនន េនេគហទំពរ័ ៖ http://www.nhri.net/default.asp_PID=237_AFD=0.html.

្រកុមហ៊ុន KSL មនភគហ៊ុ ន ៧០ភគរយ ជមួយៃដគូពណិជជកមមរបស់ ខួ នែដលជជនជត ្ល ិកមពុជ ែដល្រគប់្រគងទំង្រសុងេលើដំេណើរករ ្របតិបត្តិកររបស់្រកុមហ៊ុនេនកមពុជ និងទទួលបន ១០០ភគរយៃនសករសែដលច្រមញ់ រច ួ េចញមកពីដីសមបទនកមពុជទំងពីរកែន្លង។ សូ ម នេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់មជឈមណ្ឌលអប់រ ំចបប់ស្រមប់សហគមន៍

278

្របេទសកមពុជ” ៃថងទ២ ី ៤ ែខកកក សូ មេមល ើ

ឆន២ ំ ០១២។

“របយករណ៍របស់អនុ គណៈកមមធិករសិទធិពលរដ្ឋ

“្រកុមហ៊ុនសករសអន្តរជតិ

និងនេយបយ

្រកុមហ៊ុនេកះកុងស៊ូ ហ័រគ េផ្លនេថសុិ ន េន្របេទសកមពុជ” េនៃថងទី២៥ ែខកកក

ជប់ពក់ពន ័ ្ឋនឹងករដេណើ្ត មយកដីធ្លី

ៃនគណៈកមមធិករជតិសិទធិមនុស ៃថឡង់ដ៍

េន

ស្តីពីករណី

ឆន២ ំ ០១២ (ទក់ទងនឹងសំ ណុំេរឿង េលខ ៥៨/២៥៥៣) េន

េគហទំពរ័ http://www.nhrc.or.th/2012/wb/en/news_detail.php?nid=662&parent_id=1&type=hot.

89


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១៩៧. ភគេ្រចើនៃនករ្របឈម ែដលខញុំបនរកេឃើញេនកនុងរបយករណ៍េនះ (បនវភគេនកន ិ ុ ងែផនកទី V ដល់ VIII) េកត ន ក មនជ ើ េចញមកពក ី រខកខនមន ិ អនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌគតយ ិ ុត្តកុ ង្រសុ

ទិ៍ ចបប់ េគលនេយបយ នង ិ បទបញជ

នន ែដលរ ្ឋ ភប ិ លខ្លួនឯងបនបេងកើត (បនពនយល់េនកនុងែផនកទី III)។ ករផ្តល់ និងករ្រគប់្រគងសមបទនដី

េសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេផ ងៗេទៀតេនកមពុជ ខ្វះខតយ៉ងខ្លង ំ នូវតម្លភព និងករេគរពចបប់ែដលមន្រ ភគេ្រចន ិ យេនះ មនករ ើ ៃន្រកបខ័ណ្ឌគតយ ិ ុតេ្ត លើវស័ គឺេនេលើករអនុវត្តជក់ែស្តង។

១៩៨.

ក់ែតងេឡង ើ បនយ៉ងល្អ្របេសើរេនេលើ្រក

ប់។

ស ប៉ែុ ន្តបញ្ហេចទ

់ ងរែដលខញុំបនជួប្របទះ គឺភពមន ៌ ន ែដលបន េលើសពីេនះេទៀត បញ្ហដ៏ធងនធ ិ ្រប្រកតីៃនករទទួលបនព័តម

រួមចំែណកេធ្វឲ ើ យសមបទនននផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់ែត្រកុមមនុស ភគតច ិ ប៉េុ

្ណ ះ

នង ិ កំេណើនៃនទំនស់

ែដល

ទក់ទងនឹងដីធ្លី ែដលមនសកកនុពលរួមចំែណកដល់អេសថរភពជតិ។ រ ្ឋ ភប ឹ ម៉ត់ និងមន ិ ល គួរែតមនភពមុង

តម្លភព កនុងករផ្តល់ និង្រគប់្រគងសមបទនដី (ែផនកទី II និង VI) ជពិេសស េនេពលចរចកិចចសនយសមបទន

ជមួយ្រកុមហ៊ុនបរេទស

នង ិ កនុង្រសុកនន

្រកុមហ៊ុនែដលទទួលបនសមបទនដី ពួកេគ និងេ

ះ្រ

យបេញជ សឲយបននូវទំនស់ខងផល្របេយជន៍

ឲយមនគណេនយយភព

្រពមទំង

ក់

យអនុវត្តករ្រតួតពន ិ ិតយេលើសកមមភពននរបស់

យចំេពះទំនស់ដីធ្លី។ ករខ្វះតម្លភពេនកនុងបញ្ហទំងេនះ បងកឲយមនករសង យ ័ អំពី អំេពើពុក

ំ ថនក់។ េទះបជ រលួ យ េន្រគប់ក្រមត ិ ទំងអស់ៃនរ ្ឋ ភប ិ ល នង ិ េធ្វឲ ើ យ្របជពលរដ្ឋកមពុជជេ្រចន ើ មនករថនង ី ខញុំ បន េធ្វទ ើ ស នៈកច ិ ចេនកមពុជ

ង ំ ពឆ ិ យ ី ន ំ ២០០៩ នង ិ ទទួលបនកច ិ ចសហ្របតប ិ ត្តក ិ រល្អ្របេសើរពរី ្ឋ ភប ិ ល េនកនុងវស័

ជេ្រចើន កនុងរង្វង់ ណត្តិរបស់ខុ ំក ញ ្តី ក៏ខុ ំេញ នមនករលំ បកកនុងករទទួលបនព័តម ៌ នផ្លូវករចំបច់នន ក៏ដូចជកនុង

ករចូលេទជួប្រកុមហ៊ុននន ែដលទទួលបនសមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច នង ិ សមបទនដេី ផ ងៗេទៀត។ កង្វះករទទួលបន

ព័តម ៌ នសំ ខន់ៗទំងេនះ េធ្វឲ ំ េដើមបស ើ យមនករលំ បកជខ្លង ី រេសររបយករណ៍ដ៏្រគប់្រជុង េ្រជយមួយស្តីពប ី ញ្ហ ទំងអស់េនះ។ ១៩៩.

និភយ ័ កនុងករក

ជទីផ រែដលកំពុងេងើបេឡើង ្របេទសកមពុជមន

ងេករេឈ ្តិ៍ ម ះេលើឆក អន្តរជតិ ចំេពះ

សុ វតថភ វិ ឌ បចចុបបនន ្រតូវបន ិ េិ យគេនកនុងវស័ ិ យដធ ី ្លី នង ិ យទូេទេផ ងេទៀត។ បរយកសៃនករអភ ិ ពៃនករេធ្វវើ ន ិ វស័ ិ កំណត់ចរតលកខ ណៈេ ិ

យតម្លភពែដលមនក្រមត ិ ទប

និងករទទួលបនព័តម ៌ នមន ិ សមម្រតគន

េយបល់មន ិ មនភពេពញេលញ េហយ ើ ិ ្រគប់្រគន់ និងករចូលរួមែដលមន

មករយល់េឃើញរបស់ខុ ំេញ នះ គឺជករពុំ

មនចរី ភព នង ំ សទះដល់កររកចំ កច ិ ទំនងជេធ្វឲ ើ យ ង ី េរនៃនេសដ្ឋ ើ ិ ចជតន ិ េពលអនគត។ ពត ិ សមបទនដីខ្លះ

េហើយសិទធិមនុស

ស់ថ មនករណី

ក់ដូចជមនផលប៉ះពល់វជជ ិ មនស្រមប់្របជជនកមពុជ ទក់ទិននឹងករបេងកើតករងរេធ្វើ បេងកើន

េសដ្ឋកិចចពលរដ្ឋមល ូ ្ឋ ន ផ្តល់ចំណូលស្រមប់ជយ ួ ែផនកហិរញញ វតថុដល់េស

ជតទ ំ មូល។ ិ ង

ករពិេ្រគះ

េទះជដូេចនះក៏េ

តៃម្លៃនករខូចខតចំេពះមនុស េ

គួរែតជក ្ត សនូលែដល្រតូវយកចិត្តទុក

ធរណៈ និងេលើកកំពស់ដល់ករអភវិ ឌ

យសមបទនដជ ី េ្រចន ើ មនក្រមត ិ ខពស់

ក់ខពស់េនចំេពះមុខៃនករផ្តល់

សមបទនដីនន េដើមបេី ធ្វើឲយសមបទនទំងេនះមនផលប៉ះពល់វជជ ិ មន។ មនកររ ំេ

ធំេធង ែដល្រតូវបនកត់្រ

ទុកយ៉ងចបស់

និង

ករ្រគប់្រគងៃន

ភសិទធិមនុស ដ៏ធងនធ ់ ងរ និង

ស់ ពក់ពន ័ ន ធ ង ឹ សមបទនដី ែដល្រតូវករេលើកយកមកេ

ះ្រ

យ និង

ែកត្រមូវវញ។ ករេចទ្របកន់សកមមជនដីធ្លី និងអនកករពរ សិទធិមនុស ពីបទ្រពហមទណ្ឌ គឺជបញ្ហកង្វល់ដធ ៏ ងនធ ់ ងរ ិ

ខណៈែដលេសរភពខងករបេញច ញមតិ និងខងករ្របមូលផ្តុំ ជក ្ត ត្រមូវចំបច់ស្រមប់សងគម ែដល្របកន់លទធិ ី

្របជធប ិ េតយយពត ិ ្របកដ។

ខុ ំញ ខញុំបនមនករលំ បកកនុងករយល់ចបស់ទង ំ ្រសុង នូវអតថ្របេយជន៍ ២០០. េលើសពេី នះេទៀត កនុងករវភគរបស់ ិ ៃនសមបទនដជ ី េ្រចើន ែដលរ ្ឋ ភប ិ លបនផ្តល់។ ជទូេទ

មន ិ ចបស់

ស់េទថ េតើទំហំៃនអតថ្របេយជន៍ែដល

90


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ្របជជនកមពុជទទួលបនពីសមបទនដីមនយ៉ង ្របយុទធ្របឆំងនង ឹ អំេពព ើ ុករលួ យក៏េ

ថ្វីេបើរ ្ឋ ភប ិ លកមពុជ មនឆនទៈកនុងករ

យ ក៏មនសមបទនក ្ល ិ ជេ្រចន ើ បននង ឹ កំពុងេធ្វ្រើ បតប ិ ត្តក ិ ររបស់ខួ នេ

កំបង ំ ។ ចំណូលពីសមបទនដីែដលមន្រ

ចបស់

។ ខញុម ំ នក្តីបរមភថ

ក់

ប់ែដលរកបន ្រតូវគន់គូរពីក្រមត េធ្វើឲយកន់ែត ិ ចំណូលទំងអស់ នង ិ

ស់េឡើង។ ្របសិនេបើផល្របេយជន៍ ដូចជចំណូលែបបេនះ មន ិ បនែស្តងេចញឲយេឃើញេទ េនះេគល

នេយបយ នង ល់សមបទនដី ្រតូវករែកត្រមូវ។ ផលប៉ះពល់ននៃនសមបទនដី គួរែត ិ ិ ករអនុវត្តននជុំវញករផ្ត ទំងស្រមប់កមមវបករយៈេពលខ្ល ្រតូវបនវភគ ិ ិ ី និង រយៈេពលែវង។ ្របកដ

និងផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់មនុស ភគេ្រចើន េដើមប ី ចចត់ទុកថមន វស័ ិ យដធ ី ្លី នង ិ ធនធនធមមជតរិ បស់្របេទសកមពុជ

ស់ថ ផលចំណូលគួរែតជក់ែស្តង

រៈ្របេយជន៍ ។ ខញុំយល់េឃើញថ ករអភវិ ឌ

្របជពលរដ្ឋកមពុជ ចនង ិ មនេលើជវី តរបស់ ិ ឹ មនផលប៉ះពល់វជជ

ទំងអស់ ្របសិនេបើ ្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងលកខណៈែដលមនេចរភព និងសមធម៌ និងេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌៃន កតព្វកិចច

ខងសិទធិមនុស របស់រ ្ឋ ភប ិ លកមពុជ។ េនកនុង

ម រតី

ថ បនេនះ ែដលខញុំសូម

ក់ជូននូវអនុ

សន៍ទង ំ អស់េនះ។

ក. ករទទួលបនព័តម ៌ ន នង ិ តម្លភព ២០១. រ ្ឋ ភប ៌ នអំពក ិ េិ យគននេលើដធ ី ្លី ្របត្តប ី ្លី នង ិ លកមពុជ គួរែតបង្ហញព័តម ី រវន ិ ត្តករដធ ិ ដំេណើរករេដញៃថ្ល

ករពន ឆ័ ៃនករសេ្រមចចត ិ ច ិ ត ិ យេលើសំេណើរសុំ សមបទនដី (នង ិ លកខណៈវន ិ យ ិ ្ត ចំេពះករយល់្រពម ឬបដិេសធសំ េណើ)

និងែផនករអនគត (រួមមនករចប់េផ្តើមដំេណើរករសកមមភពសមបទនដី) ដល់ ករបង្ហញជ

មរយៈ

ធរណៈេនថនក់េខត្ត និងបេង្ហះព័តម ៌ នទំងអស់េនះេនេលើេគហទំពរ័ ផ្លូវករននរបស់រ ្ឋ ភប ិ ល។

២០២. ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់ នង ិ េន

សមបទនៃ្រពែដលមន្រ ដីទង ំ េនះ

ធរណជន រួមមន

ទ គួរែតេធ្វប ិ ច និង ើ ចចុបបននភព នង ិ បំេពញបញជ ី សមបទនដីេសដ្ឋកច

ប់របស់ខួ ន ្ល នូវព័តម ៌ នដ៏េពញេលញ រួមមន ករវវត្ត ន ិ នរ៍ កចេ្រម ី ើ ៃន្របតិបត្តិករសមបទន

និងបង្ហញព័តម ៌ នេនះជ

ធរណៈឲយបនទន់េពលេវ

បញជ ី េនះ

គួររួមបញចូ លពត៌មនអំពី

៌ នទំនក់ទំនង ៃនករយល័ យមូល ្ឋ នរបស់្រកុមហ៊ុន (រួម ្រកុមហ៊ុន ថនក់ដក ឹ នំ មចស់ភគហ៊ុន ្រកុមហ៊ុនេម នង ិ ព័តម ិ

ទំងករយល័ យននេនកនុង្របេទស ិ

មុេី បើមន) ៃថ្លឈួលដ ន ី សមបទនែដលបនបង់ និងចំណូលនន ែដលបន

មកពីសមបទនដីទង ំ អស់េនះ។ ព័តម ៌ នេនះគួរែត មនជភ

អង់េគ្លស នង ិ ភ

ែខមរ។

២០៣. ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយ ៌ នស្តីពី ករកំណត់េលើែផនទី ករេធ្វើ ី កមម នង ិ សំ ណង់ គួរផ ព្វផ យព័តម ចំ

ត់ថនក់

និងករចុះបញជ ី ដី

ធរណៈ

និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

្រពមទំងបេងកើត

ព័តម ៌ នស្តីពីករៃលប្រមុង ករ្រគប់្រគង និងករេធ្វើអនុបេយគដីរដ្ឋ គួរែតផ ព្វផ យជ

និងរក ្របព័ន្ឋទន ័ ដីធ្លីរដ្ឋ។ ិ ននយ ធរណៈ ្រសប

មអនុ្រកត ឹ យ

ស្តីពក ី រ្រគប់្រគងដរី ដ្ឋឆន ំ ២០០៥។ ្រកសួ ងេសដ្ឋកច ិ ច នង ិ ហរិ ញញ វតថុ គួរែតេធ្វស ើ ហ្របតប ិ ត្តក ិ រេនកនុងដំេណើរករេនះ និង

៌ នទក់ទងនង ែចករ ំែលកព័តម ឹ ករេធ្វអ ើ នុបេយគ្រទពយសមបត្តរិ បស់រដ្ឋ។ ២០៤. ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន គួរែតបង្ហញឲយ

ធរណជនបនដឹងពីបញជ ី េឈមះបចចុបបនន និងែដលបនេធ្វើបចចុបបននភពៃន

្រគប់តំបន់ករពរទំងអស់ រួមមនឧទយនជតិ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព តំបន់ករពរេទសភព តំបន់េ្រប្រើ បស់េ្រចន ើ យ៉ង តំបន់ ៉ ម

ព័តម ៌ នពិ

រ តំបន់សូ លៃនឋបន ន យ ៍ ីវមណ្ឌល តំបន់េបតក ី ជ ិ ភ័ណ្ឌធមមជតិ នង ិ តំបន់ឧទយនជតស ិ មុ្រទ ែដលរួមមន ្ត រអំពីទំហំ ្រពំ្របទល់ តំបន់្រគប់្រគង និងករេ្របើ្របស់ៃនតំបន់ទង ំ េនះ ្រពមទំងអំពីដំេណើរករៃនករេធ្វើ

េសចក្តស ី េ្រមចចត ិ ្តចំេពះករែកែ្រប ឬករេធ្វអ ើ នុបេយគនូវតំបន់ករពរនន។

91


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ២០៥. ដំេណើរករៃនករេធ្វើអនុបេយគដីរដ្ឋ េទជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់រដ្ឋ និងករចត់ថនក់តំបន់្រគប់្រគងកនុង

តំបន់ករពរនន េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ េបើកចំហ េ

យចរី ភព គួរ្រតូវបនេធ្វេើ នកនុងបរយកសមួ យ ្របកបេ ិ

យតម្លភព នង ិ

យមនតួអងគពក់ពន ័ ធទង ំ អស់ រួមមន្រកសួ ងបរ ិ ថ ន និង្រកសួ ង េសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ។

ខ. ករផ្តល់សមបទនដី - ករពេិ ្រគះេយបល់ នង ិ ករ្រតួតពន ិ ត ិ យ ២០៦. ្របព័នធែដលកន់ែតមនករស្រមបស្រមួល នង ័ ធ កនុងករផ្តល់សមបទនដីនន គួរែត ិ ករចូលរួមពអ ី នកពក់ពន ្រតូវបនយកេទពិចរ េ យរ ្ឋ ភប ័ ្ឋ រួមមន ករពិចរ េលើដំេណើរករេធ្វើ ិ ល និងអនុវត្តេ យ ជញធរពក់ពន

ែផនករេនថនក់ជតិ នង ិ ី ិ េខត្ត។ វធ ម

្រស្តេនះគួរែតេបក ិ ដំេណើរករអភវិ ឌ ន៍្របកបេ ើ ឲយមនករចូលរួម នង

មែផនករអភវិ ឌ ន៍យុទធ

យករ

ចូលរួម េ

យអនុេ

២០៧.

ថ ប័នរ ្ឋ ភប ័ ទ ធ ង ំ អស់ គួរែត្របកន់ មលកខខណ្ឌែដលចបប់ ិ ល និងសហ្រគសពណិជជកមមែដលពក់ពន

ត្រមូវ ស្រមប់ករពេិ ្រគះេយបល់ជ

ពិេ្រគះេយបល់ែបបេនះ គួរែត្របកបេ

្រស្តជតិ បចចុបបននកមម ឆន២ ំ ០០៩ - ២០១៣។

ំ ០០៥ ស្តីពស ធរណៈ ឧទហរណ៍ អនុ្រកត ឹ យឆន២ ី មបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច។ ករ យអតថនយ ័ មនករចូលរួមពីអក ន ពក់ពន ័ ធ និងេបើកចំហដល់អក ន រងករប៉ះពល់

នន។ សហគមន៍ននែដលសថិតេនេលើដី ែដលនឹងរងករប៉ះពល់េ

យករផ្តល់សមបទនដី គួរែត្រតូវបនពិេ្រគះ

ក់កលដំបង ូ បំផុតៃន ែផនករេ្រប្រើ បស់ដី នង ិ គួរ្រតូវបនរួមបញចូ ល េនកនុងដំេណើរករេធ្វេើ សចក្តី

េយបល់េនដំ

សេ្រមចចិត្ត។ គួរមនករពិចរ

យ៉ងហមតច ់ ត់ដល់សកមមភពចិញចឹមជីវត្របចំ ៃថងរបស់សហគមន៍េនះ និងគិតគូអំពី ិ

ួ គត់។ ស្តង់ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទំងអស់ ែដល្រតូវេធ្វើេឡង ើ េដើមបប ី េញជ សឲយបនកររ ំខនដល់ពក េ

យេសរ ី ជមុន

នង ិ មនករជូនដំណឹង្រគប់្រគន់ គួរែត្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងមុង ឺ ម៉ត់

ជមួយជនជតេិ ដើមភគតច ិ ទំងអស់។

់ ត់េឡើងេលើ្របវត្តិ និង ២០៨. ករពិនិតយពិចយ ័ កន់ែតហមតច

្របតប ួ េគ ិ េិ យគរបស់ពក ិ ត្តក ិ រៃនសំ េណើវន វន ិ េិ យគន ិ នន

មុនេពលផ្តល់សមបទនដី

លកខណៈតម្លភពមួយ េ ករពន ិ ត ិ យជ េពលេវ

គួរែត្រតូវបនេធ្វេើ ឡង ើ េ មួយ។

េនេពលពេិ ្រគះេយបល់

របស់សហ្រគសពណិជជកមម និង សមតថភពេធ្វើ យ

ជញធរពក់ពន ័ ធនន

ករពន ិ េិ យគ ិ ត ិ យេលើសំេណើវន

គួរែត្រតូវបន្រប្រពត ឹ ្តេទកនុង

ធរណៈ។ កច ៌ ន ស្តីពដ ិ ចករេនះរួមមន ករផ ព្វផ យព័តម ី ំេណើរករេដញៃថ្លជ

អំពស ី កមមភពសមបទនននែដលបន្រពមេ្រព ង។

ធរណៈរបស់រដ្ឋេទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ គួរេធ្វើ

និងេ្រកមចបប់ភម ូ ប ័ ចបប់េ ិ ីែដលតំរវូ ឲយមនករអនុមត ិ លឆន ំ ២០០១ និងនីតិវធ េនះ ្រតូវបនអនុមត ័ អនុបេយគ យពច ិ រ

ធរណៈ នង ិ បនទត់

មនីតិវធ ិ ីែដលមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ

យរដ្ឋសភ។ រហូតដល់ចបប់ែបប

មួយែដលបនកំណត់ គួរែត្រតូវបនេធ្វេើ ឡង ើ កនុងលកខណៈេបក ើ ចំហ នង ិ តម្លភព

យ៉ងល្អិតល្អនអ ់ ំពី ផលប៉ះពល់ជសក្តនុពលននៃនករេធ្វើអនុបេយគតំបន់ជក់

័ ធនន ្រពមទំងមនករពិេ្រគះេយបល់្រតឹម្រតូវជមួយទីភនក់ងរបេចចកេទសែដលពក់ពន

ករប៉ះពល់។

េដម ើ ប្រី តួតពន ិ ត ិ យេមល ើ

យថ្លឹងែថ្លងរ ងករចង់រក ករសមងត់ៃនព៌តម ៌ នរេសុើ បរបស់្រកុមហ៊ុន និង តំរវូ ករ ស្រមប់

២០៩. ករេធ្វើអនុបេយគដី

មួយ េ

រៃនករយល់្រពម

និង

ក់

មួយ

្របជពលរដ្ឋែដលរង

92


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ២១០. ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

េដញៃថ្ល្របកបេ ឧទហរណ៍

ថ ប័នពក់ពន ័ ធេផ ងៗេទៀត គួរែតធនថ ដំេណើរករ

ទ ្រពមទំង

យករ្របកួត្របែជងមួយ ស្រមប់ករផ្តល់សមបទនដី ្រតូវបនអនុវត្តកន់ែត មុង ឺ ម៉ត់ នង ិ តម្លភព

មអនុ្រកឹតយស្តីពស ំ ០០៥។ ី មបទនដីេសដ្ឋកិចចឆន២

២១១. បទបញជទក់ទងនឹងករផ្អកសមបទនដីេសដ្ឋកិចច (ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន២ ំ ០១២) ែដលផ្អកករផ្តល់

សមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ចថមី គជ ឺ ចំ

ត់ករគួរជទី

្វ គមន៍ ប៉ែុ ន្តគរួ ្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងេពញេលញ នង ិ រក សុ ពលភព

រហូតដល់្របព័នធពិនិតយករផ្តល់សមបទនមួយ្រតូវបនបេងកត ើ ចប់សព្វ្រគប់។ សមបទន ននែដល្រតូវបនរកេឃើញថ ័ មនករេកង្របវញច

អសកមម

េមឃភព េយង

មចបប់ពក់ពន ័ ធនន។ ករពន រួមទំង ករងរ ិ ិ ត ិ យេមល ើ េលើសមបទននេពលបចចុបបននេឡង ើ វញ

មយ៉ងវញេទៀតរ ំេ ិ

ភេលើលកខខណ្ឌននៃនកិចច្រពមេ្រព ងសមបទន

របស់េលខធក ិ រ ្ឋ នបេចចកេទសស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច េវ

គួរែត្រតូវបនផ ព្វផ យជ

។ បនទប់ពីពិនិតយរួចេហយ ព័តម ៌ នលំ អិតៃនសមបទនទំង ើ

ធរណៈឲយបនទន់េពល មរយៈដំេណើរករ

យែដល្រតូវបនេមឃភព

េនះ ឬ ្រតូវបនេមឃភពនេពលកន្លងមក គួរែត្រតូវបនផ ព្វផ យជ សមបទនដីែដល្រតូវបនេមឃភពផងែដរ។

គួរ្រតូវបន

ធរណៈ រួមទំងព័តម ៌ នអំពក ី រ្រគប់្រគង

គ. ករផ្តល់សមបទនដី - ករករពរបរ ិ ថ ន នង ិ សងគម ២១២. រ ្ឋ ភប ិ ល គួរែត្រតូវបនេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង នូវ ល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទំងអស់ េដើមបអ ី នុវត្តចបប់ េគល

នេយបយ នង ិ បទបញជនន ែដលតំរវូ ឲយេធ្វើករ យតំៃលផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម មុនេពល ផ្តល់សមបទនដី

រួមមន ចបប់សី ព ្ត ក ំ ៩៩៦ េហយ ី រករពរបរ ិ ថ ន នង ិ ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ឆន១ ើ កររកេឃញ ើ បនមកពក ី រ យតៃម្លទង ំ េនះ្រតូវផ ព្វផ យជ

ធរណៈ។

២១៣. វធន និងនីតិវធ ិ ិ ីននទក់ទងនឹងករេធ្វើចំ

តំបន់េ្រប្រើ បស់េ

ត់ថនក់ និងករេធ្វើអនុេយគដីកុ ងតំ ន បន់ករពរនន ជពេិ សស

យចរី ភព គួរែត្រតូវបន្របកន់ខជប់ (រួមមន េ

យេធ្វក ិ ើ រសិក ែបបវទយ

្រស្ត ដូចមនែចងកនុង

ចបប់សី ព ្ត ីតំបន់ករពរឆន ំ ២០០៨)។ លទធផលននៃនករ យតំៃលេនះ និងនីតិវធ ិ ីែដលទក់ទងនឹងករចត់ថនក់ និង

ករេធ្វើអនុ្របេយគ គួរ្រតូវបនផ ព្វផ យជ

ធរណៈ។

២១៤. លកខខណ្ឌននែដល្រតូវបនកំណត់សំ ប់ករផ្តល់សមបទនដេី នកនុងតំបន់ករពរនន េយង

មចបប់សី ្តពី

តំបន់ករពរឆន ំ ២០០៨ គួរ្រតូវបន្របកន់ខជប់យ៉ងមុង ៉ ងហមតច ់ ត់នូវ ិ ឺ ម៉ត់។ េលើសពីេនះេទៀត ករពិនិតយេឡើងវញយ

សមបទនដី ែដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបន់ករពរនន្រតូវែតេធ្វើេឡើង េហយ ើ ករេធ្វើេមឃភពសមបទនដី គួរ្រតូវបន អនុវត្តឲយបនទន់េពលេវ

មនស្រមប់

។ គួរេធ្វឲ ើ យ

ធរណៈជនបន ដង ឹ ចបស់

ថ ប័ននន េ្រកព្រី កសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់ នង ិ េន

រយៈេពលែវងេផ ងៗេទៀត ស្រមប់ករអភវិ ឌ េលើដីរដ្ឋ។

២១៥. ដែី ដល្រតូវបនកន់កប់ នង ិ េ្រប្រើ បស់ជ្របៃពណីេ ស់ែវងឲយបនឆប់រហ័សបំផុត។ ពុំមនសមបទនដី

តិចេនះេទ រហូតដល់ដំេណើរករទទួល

ឆន ំ ២០១១ ស្តីពវី ធនករករពរជបេ ិ

ែដល្រតូវបនទទួល

គ ល់េ

ស់ផងែដរអំពម ូ ្ឋ នគតយ ្វី ្លះ ែដល ី ល ិ ុត្តអខ

ទ កនុងករផ្តល់សមបទន នង ិ ករេធ្វក ើ ច ិ ចសនយ

យ្របជជនជនជតេិ ដម ើ ភគតច ិ គួរ្រតូវបនកំណត់ និង

គួរ្រតូវបនផ្តល់េលើ ឬ ែកបរដីរបស់្របជជនជនជតេិ ដើមភគ

គ ល់ និងចុះបញជ ី កមមសិទធិដីសមូហភពបនចប់សព្វ្រគប់។ ្ត ះ

ចរអន្តរ្រកសួ ង

សនន គួរ្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងមុង ំ ឺ ម៉ត់ ស្រមប់សហគមន៍ទង

យ្រកសួ ងអភវិ ឌ ន៍ជនបទ នង ិ ្រកសួ ងម

ធិ ី ៃផទ េហយ ើ ដំេណើរករចុះបញជ ី ដីផ្តល់កមមសិទដ

សមូហភពេនះ គួរេធ្វើឲយបនរួស ន់ េដើំមបប ី េញជ សវ ិ ទនេពលខងមុខ។

93


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ២១៦. គួរែតពិចរ

េលើសំេណើវន ិ ិេយគរបស់សមបទនិក

ែដលមនេទេ

យលកខខណ្ឌតំរវូ

បញញ តច ភជប់ជមួយគេ្រមងវន ួ េគ (ដូចជ េ្រគងករណ៍មនករទទួល ិ េិ យគរបស់ពក ិ បប់រងមំ ឹ និង្រកម្របតិបត្តិដម ៏ ង ុឺ ម៉ត់) ែដលរួមបញចូ ល ស្តង់

មចបប់

គ ល់េ

និង

យភគទ ី ប ី ី

រអន្តរជតស ្ត ីចីរភព បរ ិ ថ ន និងសងគម។ ិ ីព

ឃ. សកមមភពៃនសមបទនដី ២១៧. ្រកុមហ៊ុន្រគប់ទហ ំ ំ រចនសមពន ័ ធ និង្របេភទ្របតប ិ ត្តិករទំងអស់ ទំងកនុង្រសុក និងបរេទស និង េបើេទះបីជ ្រគប់្រគងទំង្រសុង ឬ មួយែផនកេ ចត ិ ្តទុក

យរដ្ឋ គួរែតេ

ះ្រ

យករប៉ះពល់សិទម ធិ នុស របស់ពក ួ េគ េ

យអនុវត្តករយក

ណត់ បងករនង ធិ នុស នង ក់ដ្រ៏ តឹម្រតូវ រួមមនករអនុវត្តវធនករកំ ិ ិ មនេលើសិទម ិ កត់បនថយផល ប៉ះពល់អវជជ ិ

មនគណេនយយភពចំេពះសកមមភពពណិជជកមមរបស់ពក ួ េគ។ ២១៨. េនកនុងករណីៃន្រកុមហ៊ុនបរេទស រដ្ឋ

មុគ ី រួ ែតធនថ តំ

ងននៃនសហ្រគសពណិជជកមមឯកជនែដល

នង ួ ចំែណកេធ្វឲ ធិ នុស េឡយ េ សថិតេនេ្រកមសមតថកច ្ល ិ មនេលើសិទម ឹ ពុំរម ើ យមនករប៉ះពល់អវជជ ើ ិ ចរបស់ខួ ន

យេធ្វក ើ រ

ឃ្លេំ មល ើ និង្រតួតពិនិតយជេទៀងទត់។ ២១៩. ករបេណ្តញេចញ

នង ្ត ល ិ ករផ្លស់បូ រទ ី ំ េន

េហយ ើ គួរែត្រតូវអនុវត្តករផ្អកករបេណ្តញេចញេ

ករណីៃនកររ ំេ

គួរែត្រតូវបនេ្រប្រើ បស់ជដំេ

យបំពន

ះ្រ

យចុងេ្រកយប៉េុ

ែដលទក់ទងនង ឹ សកមមភពសមបទននន។

ភកន្លងមក កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងននគួរ្រតូវបនេធ្វើ េដើមបធ ី នដល់ករែកត្រមូវេហតុករណ៍

្ណ ះ

េនកនុង ្រកក់។

េនេពលែដលនីតិវធ ិ ី្រតឹម្រតូវ្រតូវបនេគរព េហើយករបេណ្តញេចញ ្រតូវបនចត់ទុកថ្រសបចបប់ និង បេ្រមផ ើ ល

្របេយជន៍

ធរណៈ ្រគួ

រែដលរងប៉ះពល់នន គួរ្រតូវបនពេិ ្រគះេយបល់អំពរី េបៀប នង ិ េពលេវ

ករផ្លស់បូ រលំ ្ត េនថមី ្រពមទំងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទំង

ែដល្រតូវេធ្វើ

យែដល្រតូវេធ្វើ េដម ្ត េនថមីេនះ នឹង ើ បធ ី នថ ករផ្លស់បូ រលំ

្រប្រពឹត្តេទេ្រកមលកខខណ្ឌននែដល្របកន់ខជប់ មស្តង់ រសិទធិមនុស អន្តរជតិ ទក់ទងនឹងលំ េន ្ឋ នសមរមយ និង សំ ណងែដល្រតម ្តិ ម៌។ កច វក ើ បប ើ េឡង ិ ឹ ្រតូវ នង ិ យុតធ ិ ចខត ិ ខំ្របង ឹ ែ្របងជបែនថមនន គួរ្រតូវបនេធ្វេើ ដម ី េងកត ើ វញនូ

នុវត្តភពៃនករចិញចឹមជីវត។ ិ

២២០. កងេយធពលេខមរភូមន ិ ទ ព្រងយ ឬ ជួលេ េ

ពុគ ំ រួ ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបក ី រពរផល្របេយជន៍ឯកជន

នង ិ ពុំគរួ ្រតូវបន

ក់

យ្រកុមហ៊ុនសមបទនដន ី នេនះេទ េទះបជ ី មនករឯកភព ឬ មន ិ ឯកភពពរី ្ឋ ភប ិ លក៏

យ។ កងនគរបល កង ជ

វុធហតថ នង ិ

ជញធរពក់ពន ័ ធេផ ងៗេទៀត គួរអត់ធមតម ់ ន ិ េ្របើ្របស់កំ

្របឆំងនឹងសហគមន៍ និងអនកត ៉ ននែដលរងករប៉ះពល់េ

យសមបទនដី។

ំងេលើសលប់

២២១. រ ្ឋ ភប ី នពុំេ្រប្រើ បស់ ឬ េលើកទក ិ លគួរធនថ ្រកុមហ៊ុនសមបទនដន ឹ ចត ិ ្តឲយភនក់ងរសន្តស ិ ុ ខឯកជន ចូល ្របឡូក ឬ េ្រប្រើ បស់កំ

ំង្របឆំងនង ឹ សហគមន៍ នង ិ អនកត ៉ ែដលរងករប៉ះពល់េ

យសមបទនេនះេឡយ ើ ។

ងអស់ េដើមបប ២២២. ្រកុមហ៊ុនសមបទនដីនន គួរចត់វធនករទំ ិ ី េញជ សករបំផ្លិចបំផ្លញបរ ិ ថ ន េនកនុង្របតិបត្តិ កររបស់ពក ួ េគ រួមមន ករបងករករបំពុលទក ឹ ករេធ្វឲ ើ យខូចគុណភពដី នង ិ ករឆករដេី

យមន ិ ចំបច់ ឬ ករកប់េឈើ

័ ធ ដូចជផ្លូវថមីៗេនេលើសមបទនរបស់ពក ួ េគ យខុសចបប់។ ពួកេគគួរធនថ េហ ្ឋ រចនសមពន

ចេ្រប្រើ បស់បន

យសហគមន៍េនជុំវញេនះទំ ងអស់ និងគួរេជៀស ងករបទ បន់សមបទនេនះ។ ិ ិ ផ្លូវច ចរណ៍េនកនុងបរេវណតំ ិ

94


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ២២៣.

ល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទំងអស់ គួរ្រតូវបនេធ្វើេ

ជញធរនន ែដលចបប់្របគល់សិទធិឲយផ្តល់សមបទន

េដើមបប ី ងករសកមមភពននេនេលើតំបន់ែដលមនតំៃលខងវបបធម៌ នង ិ ខង ករែកត្រមូវេហតុករណ៍

សន ក៏ដូចជេ

ះ្រ

យ (

មរយៈ

្រកក់) ផលប៉ះពល់អវជជ ិ មនែដលបនេកើតេឡង ើ រួចេហើយ។ ្រកសួ ងននរបស់រ ្ឋ ភប ិ ល

ែដលពក់ពន ័ ធ ដូចជ្រកសួ ងវបបធម៌ និងវច ិ ិ្រតសិលបៈ

ចេធ្វើអន្តរគមន៍េដើមបែី កត្រមូវផលប៉ះពល់ទង ំ េនះ។

២២៤. ្រកុមហ៊ុនសមបទនដីនន ជមួយករេ្រប្រើ បស់ចំណូលពស ី កមមភពសមបទន គួរបេងកើនកររួមចំែណកនន របស់ពក ួ េគេទដល់សហគមន៍មល ូ ្ឋ ននន រួមមន ករផ្តល់អតថ្របេយជន៍ខងសងគមកិចច ដូចជេស

សុ ខភព

ឱកសទទួលបនករអប់រ ំ នង ិ ិ វធនករករពរបរ ិ ថ ន។

ង. ករឃ្លេំ មល ើ ករ្រ

វ្រជវ នង ិ ិ ករវភគ

២២៥. ្រកសួ ងេសដ្ឋកច ័ ធេផ ងៗេទៀត គួរស្វះែស្វង្របមូលទន ័ នង ិ ិ ច នង ិ ហរិ ញញ វតថុ នង ិ ៃដគូពក់ពន ិ ននយ ិ េធ្វក ើ រវភគេល ើ

ចំណូលែដលបនមកពស ី មបទនដីនន នង ិ ែបងែចងអតថ្របេយជន៍ដល់្របជពលរដ្ឋ ែដលមនដូចជ ករងរែដល

បេងកើតេ

យ្រកុមហ៊ុនសមបទនដីនន និងកររួមចំែណកដល់ទីផ រមូល ្ឋ ន ែដលេកើតេចញមកពីកំេណើនចំណូល ជ

ែផនកមួយៃនករសិក េលើបរមណែផ្អ កេលើភស្តុ ិ

ង េទកនុង្របព័នធសមបទន។ ទន ័ េនះ ក៏គរួ ្រតូវបនផ ព្វផ យជ ិ ននយ

ធរណៈផងែដរ។

២២៦. ក

នុវត្តភពកនុងករចិញចឹមជវី ត ិ

និងរកចំណូលរបស់្រគួ

រនន

ែដលរងផលប៉ះពល់េ

និងគុណភព េ នន គួរែត្រតូវបនពិនិតយ នង ិ កំណត់ជែផនកមួយៃនករសិក េលើបរមណ ិ ្រ

យផលប៉ះពល់ខងហរិ ញញ វតថុអវជជ ិ មននន េនកនុងក្រមត ិ ្រគួ

២២៧. អនក្រ

រ នង ិ សហគមន៍។

យសមបទន

យេលើកសំ េណើេ

យ្រជវនន គួរពិនិតយបែនថមេលើករេរៀបចំែផនករ នង ិ ករពិេ្រគះេយបល់មន ិ ្រគប់្រគន់ ែដលកំពុង

រួមចំែណកេធ្វើឲយមនវ ិ ទទក់ទងនឹងសមបទនដីនន កនុងេគលេ បត់បង់ចំណូលេនក្រមត ិ ថនក់ជត។ ិ

យតំៃលជបរមណៃន (កនុងន័យហរិ ញញ វតថុ) ករ ិ

២២៨. ករឃ្លេំ មល ់ ត់េលើករេ្របើ្របស់ដីធ្លី គួរ្រតូវបនេធ្វើ េហើយករេមឃភពសមបទនដី គួរ្រតូវបន ើ កន់ែតហមតច អនុវត្តឲយបនទន់េពលេវ

េហើយ្របសិនេបើ

ែដល្រតូវបនេមឃភព គួរ្រតូវបនចុះបញជ ី េ

ទំពរ័ របស់្រកសួ ងពក់ពន ័ ធនន េ

ចេធ្វើេទរួច ្របគល់ដីេនះឲយអនកេ្របើ្របស់េផ ងៗេទៀត។ សមបទនដី

យ្រកុមហ៊ុន ឬ

ជញធរេខត្ត នង ិ ផ ព្វផ យជ

យភជប់ជមួយមូលេហតុៃនេមឃភព។

២២៩. កនុងករណីែដលសមបទនដី្រតូវបនផ្តល់េលើដីែដលកន់កប់ និងេ្របើ្របស់ជ្របៃពណីេ

តច ិ ដេី នះគួរ្រតូវ្របគល់ នង ិ

្ត រ

េនះ កនុងករចុះបញជ ី ជនត ុ ល គ នង ី ប ិ គ ិ

ថ នភពស្រមប់ឲយពួកេគេឡង ិ រួមទំងផ្តល់ក ើ វញ

ធរណៈ េនេលើេគហ

យជនជតិេដើមភគ

នុវត្តភពដល់សហគមន៍ទង ំ

ធិ មូហភពផងែដរ។ ក់ពកយសុំ ចុះបញជ ី ដីកមមសិទស

២៣០. បនទប់ពីសមបទននន្រតូវបនផ្តល់ និង

ក់ឲយដំេណើរកររួចេហើយ ករឃ្លេំ មល ើ គួរបន្តេធ្វើ និង យតំៃលេលើ

ករប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ករអនុវត្តចបប់ករងរ នង ើ បធ ិ ករ្រប្រពត ឹ ្តជទូេទរបស់សមបទនក ិ ជេទៀងទត់ េដម ី នថ ករ

អនុវត្តនម ៍ ន ិ េពញេលញ

ច្រតូវបនេ

ះ្រ

យឬ

២៣១. រ ្ឋ ភប ិ ិ ល គួរពិនិតយេឡើងវញេល ើ កររ ំេ ១០.០០០ ហិក

ក់ទណ្ឌកមម។

ភលកខខណ្ឌត្រមូវ ែដលក្រមត ិ តទំហំដីសមបទន មន ិ ឲយេលើសពទ ី ំហំ

័ ធភព ស្រមប់បគ ុ គលែតមួយ នង ី ប់ៗគនឲយេទ្រកុមហ៊ុនឬអនកមនសមពន ិ ករអនុវត្តនៃ៍ នករផ្តល់ដជ

95


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ជមួយគន ឬ សមជិក្រគួ

ររបស់សមបទនក ិ ។ រ ្ឋ ភប ិ ល គួរអះ

ងបញជក់ និងអនុវត្តករ

ក់កំហិត

មលកខ័ណ្ឌ

ត្រមូវែដលែចងកនុងចបប់ភម ូ ប ិ លឆន ំ ២០០១ ែដលថ សមបទនដីែដលមនទំហំេ្រចន ើ ជង ១០.០០០ ហក ិ

្រតូវបនផ្តល់ជូនបុគគលែតមនក់ ឬ ឲយនីតិបគ ុ គលេ្រចើនែដល្រគប់្រគងេ ្របសិនជ

ច. ករេ

យរូបវន្តបគ ុ គល ឬ នីតិបគ ុ គលដែដលៗេនះេទ។

យទំនស់ ្រស័យេ

ថ នករណ៍ែដល

ក់ដូចជមន ិ ្រ

ក្រ

នៃនទំនស់ដធ ្លី ៏ ុ ៃំ រ ៉ នង ី ដ ិ កំេណើនៃនទំនស់ថមីៗ

កច ធិ ព នង ូ ៃនយន្តករេ ិ ចខត ិ ខំ្របង ឹ ែ្របងនន គួរែត្រតូវបនេធ្វេើ ឡង ើ េដើមបបេងកើន្របសិទភ ិ ធមមនុរប

េនក្រមត ិ ្របតប ិ ត្តិករនន េ

យផ្តល់ឲយសហគមន៍ និងតំ

ឲយអងគករសងគមសុី វលចូ លពក់ពន ័ ធឬយ៉ង ិ

) ចូលរួម

ងរបស់ពក ួ េគ (សហគមន៍

ង្រកុមហ៊ុនននគួរមនវត្តមន

២៣៣. តំ ្ឋ ននន ះ្រ

យេ

េដម ើ បប ី នធូរបនថយសតិ

ក់ននគួរ្រតូវបនេធ្វើ

េដើមបេី

ះ្រ

យវ ិ ទថនក់មូល

នង ិ េិ យគឲយេលើកយកមក ិ េលើកទក ឹ ចត ិ ្តដល់សហគមន៍វន

យផទល់នូវផលប៉ះពល់ខងបរ ិ ថ ន នង ិ សងគម ែដលប

កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជក់

យបណ្តឹងត ៉

ចេធ្វើករសេ្រមចថ េតើគួរ

និងចូលរួមយ៉ងេពញេលញេនកនុងយន្តករេ

រមមណ៍្របឆំង្រកុមហ៊ុន

ះ្រ

ក់កលដំបង ូ បំផុត ៃនករផ្តល់សមបទនដី ្រពម

ង ំ ពេី នតំ

ទំងរួមបញចូ លពួកេគេនកនុងដេំ ណើរករេធ្វែើ ផនករផងែដរ។

ចអនុវត្តេទរួច សមបទនដីែដលេលមើសនឹងបទបបញញ ត្តិេនះ គួរែត្រតូវបនេមឃភពេចល។

ះ្រ

២៣២.

មន ិ

ះ្រ

ួ េគ។ ្ត លមកពីសកមមភពវន ិ េិ យគរបស់ពក

យបញ្ហរនំងខងភ

ជពិេសសចំេពះ្រកុមហ៊ុន

បរេទសនន និងេនេពលែដលពក់ពន ័ ធនឹងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតច េទ កងកម្លង ំ ្រប ិ ិ ។ ជវធនទូ

ូ ្ឋ នេនះេទ។ កងកម្លង ំ ្រប គួរមនវត្តមនេនអំឡុងេពលៃនករចរចេនថនក់មល

ប់ វុធ នង ិ

ប់ វុធ ពុំ

ជញធរ រ ្ឋ ភប ិ ល

នន ( ប់បញចូ លទំងម្រន្តីថនក់េខត្ត និងថនក់ឃុំ) ក៏ដូចជសហគមន៍នន គួរេជៀស ងករេ្របើ្របស់អំេពហ ើ ឹង ។ ២៣៤. កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទំងអស់ គួរ្រតូវបនេធ្វើ េដើមបព ី ្រងឹងសមតថភពរដ្ឋបលៃនយន្តករេ គណៈកមមករសុ រេយដ ី នង ិ ិ តុ

ករ េដម ើ បប ើ លទធភពដល់សហគមន៍នន កនុងករទទួលបនដំេ ី េងកន

ទងនឹងវ ិ ទដីធ។ ្លី សមតថភព និងឯក ជភពរបស់

ថ ប័នតុ

យន្តករមួយេដម ើ បេី ធ្វក ី ្លី ើ រេចទ្របកន់សកមមជនដធ

បុគគលទំង

បននូវករេគរព

ូ ្ឋ នរបស់ខួ ន។ ្ល និងទំនុកចត ិ ្តពីពលរដ្ឋមល

ករពរសិទធិមនុស និង

ះ្រ

ករ គួរ្រតូវបនព្រងឹង េដម ើ បឲ ី យ ្របព័នធតុ

ជញធរមូល ្ឋ ន េនះេទ។

ករ

យវ ិ ទរបស់

ះ្រ

យទក់

ថ ប័នេនះ

ចទទួល

មន ិ គួរ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ជ

យែដលបនេធ្វក ួ េគ ី រ្លី បស់ពក ើ រទមទរដធ

អនក

២៣៥. កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទំងអស់គរួ ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបឃ ី ្ល េំ មល ើ ករណីទំនស់ដីធ្លី េនកនុងយន្តករេ

ះ្រ

័ ធនង នេយបយ ឬ អំេពព ឹ ្រកុមហ៊ុនសមបទននន។ ម្រន្តរី ដ្ឋបល ឬ ម្រន្តត ី ុ ើ ុករលួ យ ែដលមនពក់ពន

ករែដល

វ ិ ទរបស់គណៈកមមករសុ រេយដ ី នង ិ ិ

េធ្វើករសេ្រមចចិត្ត

េសចក្ត។ ី

ឆ. ករពន ិ ិ ត ិ យេឡង ើ វញេ

ថ ប័នតុ

ករ ជក់ែស្តងដូចជ បញ្ហទំនស់ផល្របេយជន៍ អន្ត គមន៍ ខង

យែផ្អកេលើបព ុ ្វេហតុផទល់ខួ ន ្ល

គួរ្រតូវបន

មឃត់មន ិ ឲយបំេពញតួនទី

េនកនុងករវន ឆ័ ិ ិចយ

ថ ប័នសិទម ិធ នុស នន នង ិ យន្តករបណ្តឹងអន្តរជតេិ ផ ងៗ

២៣៦. ករេ្រប្រើ បស់នត ិ ី នង ី វិ ធ ិ យន្តករបណ្តឹងត ៉ អន្តរជតិ ក៏ដូចជ គួរ្រតូវបនពិនត ិ យគិតគូបែនថមេទៀត ែដល្រប្រពឹត្តេ

យតួអងគសងគមសុី វលនន ិ

ថ ប័នសិទម ធិ នុស ជតន ិ ន េនេ្រក្របេទស

េដើមបន ំ កបណ្តឹងត ៉ ៃនកររ ំេ ី យ

យសហ្រគសពណិជជកមមបរេទស ឬ េធ្វើ្របតិបត្តិករេ

ភសិទធិមនុស

យបរេទស ែដលជប់ពក់ពន ័ ធនឹងកររ ំេ

96


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 សិទម ធិ នុស េនកមពុជ (េទះជមចស់ភគហ៊ុនធំ ឬ តូចក៏េ ៊ ន ស្តីពស ធិ នុស ី ិ ទម

ច្រតូវបនពន ិ ត ិ យេមល ើ ជបែនថមេទៀត។

ជូនដល់

ចមន ៃនគណៈកមមករអន្តររ ្ឋ ភប ិ ល

ចព្រងឹងសមតថភពរបស់ខួ នកន ្ល ុ ងករឃ្លេំ មល ើ េសុើ បអេងកត និងេធ្វើរបយ

២៣៧. គណៈកមមធិករសិទធិមនុស កមពុជ ករណ៍ស្តីពីកររ ំេ

យ)។ តួនទែី ដល

ភសិទធិមនុស េនកនុងបរបទៃនសមបទនដ ីនន។ របយករណ៍ទំងេនះគួររួមបញចូ លអនុ ិ

ថ ប័នរដ្ឋពក់ពន ័ ធនន ្រពមទំងសហ្រគសពណិជជកមមនន នង ិ គួរែតេធ្វក ើ រផ ព្វផ យជ

សន៍

ធរណៈ។

២៣៨. េដើមបផ ី ្តល់លទធភព្រតួតពិនិតយបែនថមេទៀតេលើផលប៉ះពល់សិទធិមនុស ៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដី

េផ ងៗេទៀត រ ្ឋ ភប ្ល យន្តករនិតិវធ ិ ីពិេសសៃនអងគករសហ្របជជតិ ឬ ិ លគួរែតបែនថមេសចក្តីអេញជ ើ ញរបស់ខួ នេទកន់

យ៉ងេ

ស់ េចញេសចក្តអ ី េញជ ើ ញេទអនកមន

ល្អនជ ់ ូនរ ្ឋ ភប ិ ល។ អនកមន

ណត្តព ័ ន ធ ន ែដលមនលទធភពផ្តល់ករវភគបនល្អ ិ ិ ក់ពន ិត

ណត្តិពក់ពន ័ ធជពិេសសេនះ គឺរម ួ មន អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីជនជតិេដើមភគ

តិច ្រកុមករងរស្តីពីធុរកិចច នង ិ សិទធិមនុស និងអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទធិទទួលបនម្ហូប

រ សិទ្ឋិមនលំ េន

្ឋ នសមរមយ នង ្ឋិ ទួលបនករអប់រ ំ អនក យករណ៍ពេិ សសស្តីពភ ិ សិទទ ី ព្រក្រី កបំផុត នង ិ អនក យករណ៍ពេិ សសស្តីពី

សិទធិទទួលបនទឹកពិ ២៣៩. េ

យពិចរ

ធិ ងវបបធម៌។ រមនសុ វតថិភព និងអនម័យ និងអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទខ េលើកំេណើនៃនកររ ំេ

កនុងបរបទៃនទំ នស់ដធ ី ្លី ករគត ិ ិ គូពច ិ រ ករណ៍ពេិ សស នង ិ

ភបំពននន ទក់ទិននឹងេសរភពបេញច ញមតិ និងករ្របមូលផ្តុំ េន ី

បែនថមគួរ្រតូវបនផ្តល់ឲយេ

ថ ប័នសិទម ធិ នុស នន រួមមនអនក យ

ថ ប័នសនធស មេទៀត នង ិ ញញនន េដើមបរី ះរកបែនថ ិ ិ ចង្រកងជឯក

បទ្រពហមទណ្ឌេលើសកមមជនដធ ី ្លី

បុគគលទំង

យែដលទមទរសិទធិេលើដីធ្លីរបស់ពក ួ េគ

េផ ងេទៀត ែដលេធ្វក ិ យដធ ី ្លី កនុងេគលេ ើ រេនកនុងវស័

រនូវករណីៃនករផ្តនទេទសពី និងអនកករពរសិទធិមនុស

ផ្តល់ករគំ្រទ នង ួ េគ។ ិ ករករពរជបែនថមដល់ពក

ជ. ករតស៊ូមតេិ លើសិទដ ី ី្ល នង ិធ ធ ិ ករអប់រ ំ ២៤០.

្រស័យេ

យកំេណើនៃនកររ ំេ

ភសិទេធិ សរភពបេញច ញមតិ នង ិ ី ិ ករ្របមូលផ្តុំ រ ្ឋ ភប ិ លគួរចត់វធនករ

នន េដើមបអ ្ត ីករេធ្វប ី នុវត្តជបន្តនូវចបប់សី ព ើ តុកមមេ ៍ បប់េនះ។ ្រកសួ ងម វធនែណនំ ករអនុវត្តនច ិ

យសន្តិវធ ិ ី រួមមនករផ ព្វផ យ និងករបណុ ្ត ះប

ៃផទ គួរបន្តផ្តល់ករែណនំ និងេលើកកំពស់ករយល់ ដឹងកនុងចំេ

ជញធរថនក់េខត្ត នង ្ត ក ិ ជធនី រួមទំងម្រន្តអ ី នុវត្តចបប់ននអំពី រេបៀបអនុវត្តចបប់សី ព ី រេធ្វប ើ តុកមមេ

េនកនុងលកខណៈមួយែដលអនុេ

មកតព្វកិចចសិទធិមនុស អន្តរជតិរបស់កមពុជ។

២៤១. រ ្ឋ ភប ិ សហគមន៍ និងប ិ លទំងេនថនក់ជតិ និងថនក់េខត្ត គួរធនថអងគករសងគមសុី វល

ទំង ដំ

្ត លស្តីពី

យ មនេសរភពកន ធិ ធ ី ្លី េ ី ឹ ករអប់រ ំសិទដ ុ ងករចូលរួមកនុងសកមមភពនន ែដលទក់ទងនង

លគន ឧទហរណ៍ កមមវធ ិ ីទក់ទងនឹងករេរៀបចំស្រមប់ករេបះេឆនត និង

កមមសិទធិដីធ្លី និងសកមមភពៃនគណៈបក នេយបយនន។

យសន្តវិ ធ ិ ី

្ត ញសហគមន៍ យពុំគត ិ ី ិ ពក ី មមវធ

នករេបះេឆនត នីតិវធ ិ ីផ្តល់

២៤២. រ ្ឋ ភប ឹ ចបស់ ើ បឲ ិ លគួរចូលរួមកនុងករគំ្រទសហគមន៍នន េដម ី យពួកេគកន់ែតយល់ដង

ស់អំពី សិទន ធិ ន

របស់ពក ួ េគ េ្រកម្រកបខណ្ឌចបប់ជតិ ែដល្រគប់្រគងដីធ្លី នង ធិ នុស អន្តរជត។ ិ ្របព័នធសិទម ិ កច ិ ចករេនះ រួមបញចូ លទំង រេបៀប

ក់បណ្តឹងត ៉

មផ្លូវចបប់ និងករេធ្វើបណ្តឹងទមទរ។

97


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ឧបសមពន ័ ្ឋ I៖ សមបទនដែី ដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ ែដលបនបេងកត ើ េឡង ើ េ យ្រពះ ជ្រកត ឹ យ (ចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ំ ៩៩៣) - ៃថងទី៣០ ែខកកក ិ ក ិ ឆន១

ឆន២ ំ ០១២ -

១. ឧទយនជត/ិ ឧទយនធមមជតិ

េឈមះតំបន់ករពរធមមជតិ

េឈមះ្រកុមហ៊ុន ឬ គេ្រមង, ទំហំដី នង ិ េឈមះ

និងេគលបំណងៃនដីសមបទន ទំហំដី

(ហក ិ ១.គរី រមយ េអកូទរួ ស ី ី ឹម

១. ឧទយនជតិ

្រពះសុ ្រមត ិ -កុសមៈ

អុន ី េវសេមន (Kirirom Eco-Tourism Investment)

ថ នភពគតយ ិ ុតៃ្តិ នដី,

៦០៩

ករកំណត់

)

េគលបំណង

ៃផទដី តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

យចរី ភព

េទសចរណ៍ ធមមជតិ

កលបរេចឆ ិ ទៃន

ឯក

ដស ី មបទន

តំបន់ករពរធមមជតិ ឬ កច ិ ចសនយ

ករអនុញញតិ/ ផ្តល់

១ តុ

២០០៩

រែដលមនពក់ពន ័ ្ឋដស ី មបទនករ

កំណត់ ឬ ករេធ្វើអនុបបេយគដី សថិតកនុង សមបទនដី ឬ កច ិ ចសនយជួលដី

អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៧៣ ចុះៃថងទី ១ តុ

២០០៩ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់

េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

“គរី រមយ” ី

បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

98


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក ឆន១ ំ ៩៩៣

ទំហៃំ ផទដៈី ៣៥.០០០ ហក ិ ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្ត កំពង់សឺ ព

៉ ២. យន់ ឃងមេី នើរល (េខមបូ

) (Yun

+១០

Khean Minerals

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចរី ភព–

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

២១ មន ិ ២០១១

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

(Cambodia) Co.,

២០១១ េ

យេយងអនុ្រកត ឹ យ១៥៦

ៃផទដីែដលបនកំណត់េនះជ្រទពយសមបត្តិ

ឯកជនរបស់រដ្ឋ។

៣. ជន ខង ី (េខមបូ

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ង

អុិនេវសេមន (Jian

អុិនេធើ

អនុ្រកឹតយេលខ៥១ ចុះៃថងទី២១ មន ិ

ចុះៃថងទី ៧ធនូ ២០១០ ផង ចត់បញចូ ល

Ltd)

នង ិ េកះកុង

បរ ិ ថ ន

២៩០

សយូ

)

៨.៥៦៨

ល់

តំបន់េ្រប្រើ បស់

ដំ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

និង បេងកើត

King (Cambodia)

យចីរភព–

International

្រំ សល់

៤ មក ២០១២

២០១២ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់

េចៀរជ័រ្រសល់

េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

េ ងច្រកែកៃចន

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

- អនុ្រកឹតយេលខ៤៣ ចុះៃថងទ១ ី ៦ មន ិ

ផលិតផលជ័រ

Investment Co., Ltd)

- អនុ្រកត ឹ យេលខ ០៣ ចុះៃថងទី ៤ មក

២០១២ េ

្រសល់

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ផង ចត់បញចូ ល ៃផទដែី ដលបនកំណត់ េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។ ៤. ខីង េឆង (េខមបូ

អុន ិ េធើ

សយូ

)

ល់

អុន ិ េវសេមន (King

Cheng (Cambodia) International Investment Co., Ltd)

៧.៦៦៨

តំបន់េ្របើ្របស់

ដំ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

នង ិ បេងកើត

យចរី ភព–

្រំ សល់

េចៀរជ័រ្រសល់ េ ងច្រកែកៃចន ផលិតផលជ័រ

្រសល់

៤ មក ២០១២

- អនុ្រកឹតយេលខ ០៤ ចុះៃថងទី ៤ មក

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

- អនុ្រកឹតយេលខ៤៤ ចុះៃថងទី១៦ មន ិ ២០១២ េ

យេយងអនុ្រកត ឹ យខងេលើ

ផង ចត់បញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត់ េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។

99


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ៥. A2A េថន (េខមបូ

២.០០០

)

តំបន់េ្របើ្របស់

យចរី ភព–

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

(A2A TOWN

េទសចរណ៍

៤ មក ២០១២

ធមមជតិ

- អនុ្រកឹតយេលខ ០៥ ចុះៃថងទី ៤ មក

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

(Cambodia) Co.,

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

- អនុ្រកត ឹ យេលខ៤៥ ចុះៃថងទ១ ី ៦ មន ិ

Ltd)

២០១២ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ផង ចត់បញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត់ េនះជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់រដ្ឋ។ ៦. A2A េថន (េខមបូ

៧.៦៦៨

)* (A2A

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Town (Cambodia)

យចីរភព

Co., Ltd)

ទី្រកុងេទសចរ ណ៍ធមមជតិ

៧ មថ ិ ុន ២០១២

ដំ

២០១២ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

ទី ល យកូន េ

អនុ្រកឹតយេលខ ៨១ ចុះៃថងទី ៧ មថ ិ ុន

្រកុមហ៊ុន។

គល

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

្រំ សល់

្របមូលជ័រ ្រសល់ នង ិ

បេងកើតេ ងច្រក ចំ ញ់ ជរ័ ្រសល់

២. ឧទយនជត្រិ ពះមុនវី ង

១. េខមេលន

១៦.០០០

(Camland Co., Ltd)

(៥.៤៣៩ ហត សថិតកនុង ឧទយនជតិ

តំបន់ករពរ

ដំ

ដ ំ ូងេ្របង

២៦ តុ

២០០០

កច ិ ចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច ៃថងទ២ ី ៦ តុ

២០០០។ េយងេគហទំពរ័ ៖

http://www.elc.maff.gov.kh/en/profile /15-kpt/42-kp-camland.html

បូកេគ)

100


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 “ភនប ំ ក ូ េគ” បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

២. អុី េសង ខូ អិលធីឌី

២.៤៣២

(Y Seng Co., Ltd)

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចរី ភព

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១៣ សី

២០០៩

ទំហៃំ ផទដៈី ១៤០.០០០ ហក ិ

្រកុមហ៊ុន។ ៣. ម៉ង ុ ឫទធ្រី គូប

៤.០៥៧,៧៥

(Mong Reththy

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

Group Co., Ltd)

យចីរភព

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ង បរ ិ ថ ន

េទសចរណ៍ ធមមជតិ និង

២០ សី

២០០៩

កសិេទសចរ

៤. វទ ឺ ីស ្រហគីន

េផ្លនេថសិន (េខមបូ

៦.៧១៨ )

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

(Virtus Green

យចរី ភព

ដំ

ដ ំ ូងេ្របង

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៣៣ (ចំណុច “ក”) ចុះៃថងទី ២០ សី

២០០៩ ស្តីពីករ

កំណត់ៃផទដីេទជតំបន់េ្របើ្របស់េ

ណ៍

ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តកំពត នង ិ ្រពះសីហនុ

២០០៩ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រពះ ជ្រកត ិ ក ឹ យចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ឆន១ ំ ៩៩៣

អនុ្រកឹតយេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ សី

ចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ ២២ កុមភៈ ២០១១

េកស៊ូ ្រសូវ

- អនុ្រកឹតយេលខ ៣១ ចុះៃថងទី ២២ កុមភៈ

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់

កេហ្វ

េ្របើ្របស់េ

Plantation

្រកុមហ៊ុន។

(Cambodia) PTE.,

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

- អនុ្រកត ឹ យេលខ៨៨ ចុះៃថងទ២ ី ០ ឧសភ

Ltd)

២០១១ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ផង ចត់បញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត់ េនះជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់រដ្ឋ។ ៥. សុ ខ អូែតល (Sokha Hotel) (Kampot and Preah Sihanouk)

១៨.៩៨៧

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចីរភព

អភវិ ឌ តំបន់ េទសចរណ៍ ធមមជតិ

៣០ មន ិ ២០១១

- អនុ្រកឹតយេលខ ៥៩ ចុះៃថងទី ៣០ មន ិ

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

- អនុ្រកឹតយេលខ១៨៤ ចុះៃថងទី១២ សី ២០១១ ចត់បញចូ លៃផទដែី ដលបន

101


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 កំណត់ជតំបន់េ្របើ្របស់េ

យចីរភព

ៃនតំបន់ឧទយនជត្រិ ពះមុនវី ង “បូកេគ” េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។

៣. ឧទយនជតែិ កប

(មន ិ មនពត៌មន)

បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក ឆន១ ំ ៩៩៣

ទំហៃំ ផទដៈី ៥.០០០ ហត ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តែកប ទំហៃំ ផទដប ី ចចុបបននៈ ១.១៥២ ហត (ទំហំៃផទដឧ ី ទយនជតិ ្រតូវបន កត់បនថយ

មរយៈ

អនុ្រកឹតយរ ្ឋ ភប ិ លេលខ១៣៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទ២ ី ៥ ែខតុ ឆន២ ំ ០១០)

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ង បរ ិ ថ ន

102


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១. េអេវរ្រហគ ន ើ ី

ក់េសស ែអន

២.៣៧៧ សុី

៤. ឧទយនជតិ ម

រសត ឌីេវលុ បបែមន ី

បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

Success and Asia

្រពះ ជ្រកត ិ ក ឹ យចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ឆន១ ំ ៩៩៣

ទំហៃំ ផទដៈី ១៥០.000 ហក ិ

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

យចរី ភព–

អភវិ ឌ ន៍វស័ ិ យ េទសចរណ៍

២៣ មថ ិ ុន ២០០៨

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

ខូអល ី ធឌ ី ី (Evergreen

- អនុ្រកត ឹ យេលខ ៧១ ចុះៃថងទ២ ី ៣ មថ ិ ុន ២០០៨ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

យចីរភព និង េធ្វើអនុប

េយគ ៃផទដេី នះេទជ្រទពយសមបត្តឯកជន របស់រដ្ឋ ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

Resort Co., Ltd) ២. រូយ៉ល់្រហគប ូ

១.៤០៨

(Royal Group)

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចរី ភព

េទសចរណ៍ ធមមជតិ

១៣ សី

២០០៩

- អនុ្រកឹតយេលខ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ សី

២០០៩ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជ

តំបន់ េ្របើ្របស់េ

ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្ត ្រពះសីហនុ

យចីរភពស្រមប់

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៨៦ ចុះៃថងទ៣ ី ០ តុ

២០០៩ ស្តីពីករចត់បញចូ លៃផទដីែដល

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ង

បនកំណត់ េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជន

បរ ិ ថ ន

របស់រដ្ឋ។ ៣. វមន សី ិ

អល ិ ធឌ ី ី (Vimean Seila Ltd)

(Preah Sihanouk)

៩៨៧

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចរី ភព

េទសចរណ៍ ធមមជតិ

១៨ មន ិ ២០១០

អនុ្រកឹតយេលខ ៣៤ ចុះៃថងទី ១៨ មន ិ

២០១០ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

103


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១. ឌឹ ្រហគីន រច ិ ខូ

៥. ឧទយនជតប ុ ុម ិ ទ

គរ

៦០.២០០

តំបន់ករពរ

អល ិ ធឌ ី ី (The Green

ដំ

ដ ំ ូងេ្របង

េឈហ ើ ូបែផ្ល

Rich Co., Ltd)

និង

២៥ វចឆ ិ ិក ១៩៩៨

កសយ

ចុះកិចចសនយជមួយ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របម៉ញ់ នង ិ េន

ទ េនៃថងទី ២៥

វចឆ ិ ិក ១៩៩៨។ េយងេគហទំពរ័ ៖

http://www.elc.maff.gov.kh/en/profile

បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

/17-kkg/58-kk-greenrich.html

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក ឆន១ ំ ៩៩៣

ទំហៃំ ផទដៈី ១៧១.២៥០ ហក ិ ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្ត េកះកុង សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ង បរ ិ ថ ន

២. យូេនៀន េដវលបបេមន ្រគុប ឺ

(Union Development Group Co., Ltd)

ទំហៃំ ផទដប ី ចចុបបននៈ ១៣៥.២៥០ ហិក

(ទំហំៃផទដីឧទយនជតិ្រតូវបន កត់បនថយ

មរយៈ្រពះ ជ

្រកឹតយចុះៃថងទី ៩ ែខេម

ឆន២ ំ ០០៨ ែដល្រពះ ជ្រកឹតយ

៣៦.០០០

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

តំបន់អភវិ ឌ ន៍

ពណិជជកមម និង រមណីយ ្ឋ ន េទសចរណ៍

៩ ឧសភ ២០០៨

្រពះ ជ្រកឹតយៃថងទី ៩ េម េធ្វើវេិ

ធនកមម្រពះ ជ្រកឹតយៃថងទី១ វចឆ ិ ិក

១៩៩៣ េ ហិក

២០០៨

យកត់ៃផទដទ ី ំហំ ៣៦.០០០

េចញពីៃផទដី ១៧១.២៥០ ហិក

របស់ឧទយនជតិបទ ុ ម

គរ នង ិ ចត់

បញចូ លៃផទដទ ំ ំ ៣៦.០០០ហក ី ហ ិ

េនះ

ជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់រដ្ឋ។ - កិចចសនយជួលទី

ង ំ ចុះៃថងទី ៩ ឧសភ

២០០៨ រ ងរ ្ឋ ភប ិ លកមពុជ នង ិ ្រកុមហ៊ុន។

104


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េនះេធ្វើវេិ

ធនកមម ្រពះ ជ

១៩៩៣ េ

យ កត់ៃផទដីទំហំ

៣. JW េខមបូ

្រកត ិ ក ឹ យចុះៃថងទ១ ី ែខវចឆ ិ ឆន ំ

ហូលីេដ (JW

៣.៦០០០ ហិក

Holidays)

ឧទយនជត)ិ

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

េចញពី

េអកូ

៥.០០០

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Cambodia Eco ៤. េកះកុង េអស អុី

យចរី ភព

េទសចរ

២០ សី

ធមមជតិ

អនុ្រកឹតយេលខ ១៣៣ (ចំណុច “ខ”)

២០០៩

ចុះៃថងទី ២០ សី

២០០៩ ស្តីពក ី រ

កំណត់ៃផទដីេទជតំបន់េ្របើ្របស់េ

ចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ ៩.៩៧៧

ហត ិ ខូ អល ិ ធឌ ី ី (Koh

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Kong SEZ Co., Ltd)

យចរី ភព

កសិកមម នង ិ ដំ

ក ំ សិ-

២០ សី

អនុ្រកឹតយេលខ ១៣៣ (ចំណុច “គ”)

២០០៩

ចុះៃថងទី ២០ សី

ឧស ហកមម

២០០៩ ស្តីពក ី រ

កំណត់ៃផទដីេទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

ចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ ៥. អិល. ៉ យ.ភ.ី ្រគុប

៤.១០០

(L.Y.P Group Co.,

តំបន់េ្របើ្របស់

កសិកមម

ដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋ

ឧស ហកមម

Ltd)

យចីរភព–

និងដំ

ក ំ សិ-

១២ មន ិ ២០១០

- អនុ្រកឹតយេលខ ៣១ ចុះៃថងទី ១២ មន ិ

២០១០ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

- អនុ្រកឹតយេលខ៣៨ ចុះៃថងទី ១៣ េម

២០១០ ស្តីពក ី រចត់បញចូ លៃផទដែី ដល បនកំណត់ ៤.១០០ ហក ិ

េនះ ជ្រទពយ

សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ េដើមបផ ្ត ់ជូន ី ល ្រកុមហ៊ុនេ្រកមលកខខណ្ឌជួល ឬសមបទន។ ៦.

នសួ គ៌ ចំកត់

(Paradise Investment Co., Ltd)

៩.១៣៧

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចរី ភព

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១ េម

២០១១

អនុ្រកឹតយេលខ ៦០ ចុះៃថងទី ១េម

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

105


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ៧. សីណូមច ិ សុី ម

៤.២៨០

អន ិ េវសមន ិ ខូ អល ិ ធឌ ី ី

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

(Sinomexim

យចរី ភព–

កសិកមម-

េទសចរណ៍

២២ កកក

-អនុ្រកត ឹ យេលខ១៧១ ចុះៃថងទី ២២ កកក

២០១១

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

Investment Co., Ltd)

េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ២៣៩ ចុះៃថងទី ២៨ តុ ២០១១ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ផង ចត់បញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត់ េនះជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់រដ្ឋ។ ៨. យូេនៀន េដវលបបេមន ្រគុប ឺ

(Union Development Group Co., Ltd)

៩.១០០

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចរី ភព

ងស្តុកទឹក

នង ិ រអគគ ី ស ី នី

៣ សី

២០១១

អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៨ ចុះៃថងទី ៣ សី

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

(មន ៌ ន) ិ មនព័តម

៦. ឧទយនជតភ នំ ូេលន ិ គ បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

្រពះ ជ្រកត ិ ក ឹ យចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ឆន១ ំ ៩៩៣

106


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ទំហៃំ ផទដៈី ៣៧.៥00 ហិក ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្ត េសៀម ប សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

១. ្រទី ភព អុម ី ផត

៧. ឧទយនជតវិ រៈជ័ ី យ បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក ឆន១ ំ ៩៩៣

ទំហៃំ ផទដៈី ៣៣២.៥00ហក ិ ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តសឹ ង ទ ែ្រតង

នង ិ រតនគរី ី

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ

្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

៩.៧០៩

អិចផត (Try Pheap

ដំ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

និងេកស៊ូ

Import Export Co., Ltd) (្រសុក

តំបន់េ្រប្រើ បស់ យចីរភព–

ក ំ សិ-

៩ កុមភៈ ២០១១

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់

ឧស ហកមម

េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។ ២០១១ េ

Sovannaphoum

Investment Co., Ltd) (្រសុក

ែវង

េខត្តរតនគរិ )ី

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ផង ចត់បញចូ លៃផទដែី ដលបនកំណត់

េខត្តរតនគរិ )ី

អុន ិ េវសេមន (Srun

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកឹតយេលខ ៩២ ចុះៃថងទី ២០ ឧសភ

ែវង

២. ្រស៊ុន សុ វណ្ណភូមិ

- អនុ្រកត ឹ យេលខ ២៥ ចុះៃថងទី ៩ កុមភៈ

េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។ ៨.៩៩៨

តំបន់េ្របើ្របស់

េកស៊ូ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

ធមមជតិនិងតំប

យចរី ភព–

នង ិ េទសចរណ៍ ន់េសដ្ឋកិចចពិ

េសស

១៥ កុមភៈ ២០១១

- អនុ្រកឹតយេលខ ២៨ ចុះៃថងទី ១៥ កុមភៈ

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

- អនុ្រកត ឹ យេលខ ៩០ ចុះៃថងទី ២០ ឧសភ ២០១១ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ផង ចត់បញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត់ េនះជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់រដ្ឋ។

107


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ៣. នុភព សុ ភី

៩.០០០

អុន ិ េវសេមន

តំបន់េ្របើ្របស់

(Noupheap Sophy

េកស៊ូ

១៥ កុមភៈ ២០១១

យចរី ភព–

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

Investment Co., Ltd)

- អនុ្រកឹតយេលខ ២៩ ចុះៃថងទី ១៥ កុមភៈ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

- អនុ្រកត ឹ យេលខ ៨៩ ចុះៃថងទី ២០ ឧសភ ២០១១ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ផង ចត់បញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត់ េនះជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់រដ្ឋ។ ៤. ហ័ង

ញ់

៩.៧៨៥

អណូ ្ត ងមស ខូ អិលធីឌី

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

(Hong Anh Andong

េកស៊ូ

១៤ មន ិ ២០១១

យចីរភព

ថម

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

Meas Co., Ltd) ៥. អឹម ឌី េអស

អនុ្រកឹតយេលខ ៤១ ចុះៃថងទី ១៤ មន ិ

៩.១៤៦

េអស អុីហ ត ិ

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

(MDS Thmorda SEZ

យចីរភព–

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

Co., Ltd)

ដំ

ក ំ សិ-

៩ កុមភៈ ២០១១

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

- អនុ្រកឹតយេលខ ២៦ ចុះៃថងទី ៩ កុមភៈ

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់

ឧស ហកមម

េ្រប្រើ បស់េ

នង ិ េកស៊ូ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

- អនុ្រកឹតយេលខ ៩១ ចុះៃថងទី ២០ ឧសភ ២០១១ េ

យេយងអនុ្រកត ឹ យខងេលើ

ផង ចត់បញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត់ េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។ ៦. ហ្វូ េឆង ៃហ (េខមបូ

) ខូ អល ិ ធីឌី

៧.០៧៩

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

យចីរភព–

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១៩ ឧសភ ២០១១

- អនុ្រកត ឹ យេលខ ៨៣ ចុះៃថងទី ១៩ ឧសភ

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់

108


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 (Fu Sheng Hai

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

(Cambodia) Co., Ltd.)

តំបន់េទសចរ

េ្របើ្របស់េ

ណ៍ធមមជតិ

្រកុមហ៊ុន។

តំបន់េសដ្ឋកិចច

-អនុ្រកឹតយេលខ ២៤៥ ចុះៃថងទី ២៨ តុ

មជឈមណ្ឌល

ផង ចត់បញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត់

ពិេសស និង

កំ ៧. ជីង ចុង េតៀន ខូ

៩.៩៣៦

តំបន់េ្របើ្របស់

អល ិ ធឌ ី ី (Jing Zhong

Tian Co., Ltd)

យចរី ភព–

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

២០១១ េ

េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។

ន្ត

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

១៩ ឧសភ ២០១១

- អនុ្រកឹតយេលខ ៨៤ ចុះៃថងទី ១៩ ឧសភ ២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

តំបន់េទសចរ

្រកុមហ៊ុន។

ណ៍ធមមជតិ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

តំបន់េសដ្ឋកច ិ ច

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ២៤៤ ចុះៃថងទី ២៨ តុ

មជឈមណ្ឌល

ផង ចត់បញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត់

២០១១ េ

ពិេសស និង

កំ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

េនះជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់រដ្ឋ។

ន្ត។

២. ែដនជរំ កសត្វៃ្រព

េឈមះតំបន់ករពរធមមជតិ

េឈមះ្រកុមហ៊ុន ឬ គេ្រមង, ទំហំដី និង េឈមះ

ថ នភពគតិយុត្តិៃនដី,

និងេគលបំណងៃនដីសមបទន ទំហំដី

(ហក ិ

)

ករកំណត់ៃផទដី

េគលបំណង

កលបរេចឆ ិ ទៃនករ

ឯក

សមបទន

កនុងតំបន់ករពរធមមជតិ ឬ កច ច នយ ិ ស

អនុញញតិ/ផ្តល់ដី

រែដលមនពក់ពន ័ ្ឋដស ី មបទន,

ករកំណត់ ឬ ករេធ្វើអនុបបេយគដី សថិត សមបទនដី ឬ កិចចសនយជួលដី

109


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១. ញូវ កូសម៉ូ

១.៩០០

តំបន់ករពរ

ឌេី វឡុបេមន ខូ អល ិ ធឌ ី ី

ជតិ (េហ ថ

Development Co.,

េទសចរណ៍ និង

(New Cosmos

១. ភនឱ ំ ល់

Ltd)

គណៈរដ្ឋម្រន្តី កនុងអំឡុងឆន២ ំ ០០៣

និងកំណត់េហតុសី ព ្ត ីករចុះកំណត់្រពំ ្របទល់ដី (េតទក ឹ ពុះ) ែដលេសនើសុំេ

មនទំង ភូមិ

េឈរើ េខមបូ ត់

(សូ មេមល ើ ផងែដររបយករណ៍ឆន ំ

េក្តធមមជត)ិ ២. HLH េអ្រហគខ ី ល

ទំហៃំ ផទដៈី ២៥៣.៧៥០ហិក

៩.៩៨៥

(HLH

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Agriculture Cambodia

យចីរភព–

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

២០០៧ របស់តំ ៣០ មន ិ ២០០៩

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

Co., Ltd.)

ងពេិ សស ទំពរ័ ១៤)

អនុ្រកឹតយេលខ ៤៨ ចុះៃថងទី ៣០ មន ិ ២០០៩ ស្តីពីករចត់បញចូ លជ្រទពយ សមបត្តឯ ី ំហំ ិ កជនរបស់រដ្ឋ នូវៃផទដទ ៩.៩៨៥ ហិក

តំបន់េ្របើ្របស់េ

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

្រកុមហ៊ុន ចុះៃថងទី១២ ឧសភ ២០០៤

ស្រមប់ងូតទឹក

ឆន១ ំ ៩៩៣

លិខិតទំនក់ទន ំ ងរ ង្រកុមហ៊ុន និង

្រកុម្របក ្ត រ ឹ អភវិ ឌ ន៍កមពុជ នង ិ ទស ី ីក

លំ ែហកយ

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក

កំពង់ឆនង ំ នង ិ កំពង់សឺ ព

ឧសភ ២០០៤

រចនសមពន ័ ្ឋ

បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្ត េពធិ

េទសចរណ៍ធមម

ែដលបនកំណត់ជ យចីរភព ស្រមប់

ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ ៣. េ្រហគត េហ្វ ល (េខមបូ

)

អុន ិ ធឺ

សយូ

លីមធ ី ីត

(Great Field (Cambodia)

៩.០៥៩

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

ល់

យចីរភព–

ដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋ

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

៨ មក ២០១០

- អនុ្រកឹតយេលខ ០៩ ចុះៃថងទី៨ មក

២០១០ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី ចំនន ួ ២

កែន្លង សថិតកនុងែដនជំរកសត្វៃ្រពភនឱ ំ ល់ េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

យចីរភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន (េ្រហគត េហ្វ ល នង ិ េយឡូ េហ្វ ល)។

- អនុ្រកឹតយេលខ ១៩ ចុះៃថងទី ២៩ មក ២០១០ េធ្វើអនុបេយគៃផទដី ៩.០៥៩

110


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 International Ltd)

ហិក

និងចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ

ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់ផ្តល់ជូន ្រកុមហ៊ុន ៤. េ្រហគតេហ្វ ល (េខមបូ

)

អុន ិ ធឺ

សយូ

លីមធ ី ីត

៨.៥៩១

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

ល់

យចរី ភព–

ដំ

េ្រកមលកខខណ ័ ជួល ឬសមបទន។ ក ំ សិ-

៨ មក ២០១០

ឧស ហកមម

- អនុ្រកឹតយេលខ ០៩ ចុះៃថងទី ៨ មក

២០១០ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដី ២កែន្លង

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

យចរី ភព កនុង

ែដនជំរកសត្វៃ្រពភនឱ ំ ៉ ល់ ស្រមប់ផ្តល់

ជូន្រកុមហ៊ុន (េ្រហគតេហ្វ ល និង េយឡូ

(Yellow Field

េហ្វ ល)។

(Cambodia)

- អនុ្រកឹតយេលខ ២១ ចុះៃថងទី ២៩ មក

International Limited)

២០១០ េធ្វើអនុបេយគៃផទដី ៨.៥៩១ ហក ិ

នង ិ ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ

ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់ផ្តល់ជូន ្រកុមហ៊ុន េ្រកមលកខខណ ័ ជួល ឬសមបទន េដើមប ី វន ិ េិ យគអភវិ ឌ ន៍េលើវស័ ិ យកសិឧស ហកមម។ ៥. កំពង់សឺ ព ស៊ូេហគើរ (Kampong Speu Sugar Co., Ltd.)

៤.៧០០

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចរី ភព–

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

ដំ

អ ំ ំេព

២១ មន ិ ២០១១

- អនុ្រកឹតយេលខ ១៧ ចុះៃថងទី ២១ មន ិ ២០១១ (ចំណុចទ៤ ី ) ស្តីពក ី រកំណត់ ៃផទដី េទជតំបន់េ្របើ្របស់េ ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

យចីរភព

- អនុ្រកត ឹ យេលខ ៤៧ ចុះៃថងទី ២១ មន ិ ២០១១ ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ

ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីទំហំ ៤.៧០០ ហត

111


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ៦.ឫទ្ឋី គរី ី

គរ

១.៤០០

(Reththy Kiri Sakor

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

Co., Ltd)

យចរី ភព–

ដំ

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ ក ំ សិ-

៦ េម

២០១១

ឧស ហកមម

- អនុ្រកត ឹ យេលខ ៦៤ ចុះៃថងទី ៦ េម

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

េ្របើ្របស់េ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន 279 ្រកុមហ៊ុន។

- អនុ្រកត ឹ យេលខ ៩៥ ចុះៃថងទី ២៤ ឧសភ ២០១១ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់េនះ ស្រមប់ 280 ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ ៧.យះី េចៀ ធួរហ ី ម ឹ

ឌេី វឡុបេមន (េខមបូ

១.០០០ )

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

ខមេភនី281 (YEEJIA

យចរី ភព

Tourism Development

Aphivath Kasekam

២៧៩ ២៨០ ២៨១

េទសចរណ៍

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៧៧ ចុះៃថងទី ៣ ឧសភ

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់

និងតំបន់េទស

េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

េតទក ឹ ពុះ

Company) កសិកមម ខូអល ិ ធឌ ី ី (99

៣ ឧសភ ២០១១

ចរណ៍ធមមជតិ

(Cambodia) ៨. ៩៩ អភវិ ឌ ន៍

កសិ-

១.៤០០

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចរី ភព–

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

២៦ មក ២០១២

អនុ្រកឹតយេលខ ១៦ ចុះៃថងទី ២៦ មក

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

កនុងអនុ្រកត ំ ០១២ មនែចងថ អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៦ ចុះៃថងទី ២៦ ែខមក ឆន២ ឹ យេនះ្រតូវនិ ករណ៍។

កនុងអនុ្រកឹតយេលខ ២២ ចុះៃថងទី ៦ ែខកុមភៈ ឆន២ ំ ០១២ មនែចងថ អនុ ្រកឹតយេនះ្រតូវនិ ករណ៍។

សមបទនដីែដលបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុនេនះេមល ើ េទមនភព្រតួតេលើែផនកខ្លះៃនសមបទនដីទំហំ ១.៩០០ ហត ែដលផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុ ន New

Cosmos Development Co.Ltd កនុងែខឧសភ ឆន២ ំ ០០៤ ។

112


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 Co., Ltd)

្រកុមហ៊ុន។ អនុ្រកឹតយេនះក៏បនែចងថ

“និ ករណ៍អនុ្រកត ឹ យេលខ ៦៤ ចុះៃថងទ៦ ី 282 ឧមក ២០១១”។ - អនុ្រកឹតយេលខ ២២ ចុះៃថងទី ០៦ កុមភៈ ២០១២ េ

យេយងអនុ្រកត ឹ យខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់េនះ។

(មន ិ មនពត៌មន)

២. ពម្រកេ

បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក ឆន១ ំ ៩៩៣

ទំហៃំ ផទដៈី ២៣.៧៥០ ហិក ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តេកះកុង

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន ២៨២

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៦៤ ចុះៃថងទី ៦ េម

ឆន២ ំ ០១១ ស្តីពក ំ ៉ ល់ េទជតំបន់េ្របើ្របស់េ ី ំហំ ១.៤០០ហត កនុងតំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនឱ ី រកំណត់ៃផទដទ

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុ ន ឫទធី គរី ី

គរ។

113


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1

១. គីន

៣. ភនស ំ ំកុស

អភវិ ឌ ន៍ ខូ

អល ិ ធឌ ី ី (Kin Sa

ឆន១ ំ ៩៩៣

នីហរណ ័ (MDS Import

ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តេកះកុង េពធិ

ត់ នង ិ បត់ដំបង

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

ហរណ ័

៤.៤០២

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Export Co., Ltd) (េខត្តេពធិ

៣. អម ិ ឌេី អស

ហរណ ័ នីហរណ ័

(MDS Import Export

(េខត្តេពធិ

ត់)

៩ កកក

២០១០

អនុ្រកឹតយេលខ ៦៥ ចុះៃថងទី ៩ កកក

២០១០ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

ដំ

េំ កស៊ូ

យចីរភព

៥ សី

២០១០

២០១០ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ ្រកុមហ៊ុន។

១.៩៥០

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

យចីរភព–

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

- អនុ្រកឹតយេលខ ៩២ ចុះៃថងទី ៥ សី េ្រប្រើ បស់េ

ត់)

Co., Ltd)

េំ កស៊ូ

យចរី ភព

ត់)

២.អិម ឌីេអស

ដំ

្រកុមហ៊ុន។

បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

ទំហៃំ ផទដៈី ៣៣៣.៧៥០ ហក ិ

តំបន់េ្របើ្របស់

Apivath Co., Ltd) (េខត្តេពធិ

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក

១.៩៥០

ដំ

េំ កស៊ូ

៣០ ធនូ ២០១០

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

- អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៧៦ ចុះៃថងទី ៣០ ធនូ

២០១០ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

- អនុ្រកត ឹ យេលខ ១០ ចុះៃថងទី ១២ មក ២០១១ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់េនះ។

114


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១.

៤. រនមដូនសំ បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក ឆន១ ំ ៩៩៣

ង ហួរហុង

៨.០០០

តំបន់ករពរ

(Leang Hour Hong Import and Export,

ដំ

អ ំ ំេព

នង ិ ដំឡូងម៊ី

៧ មថ ិ ុន ២០០០

វន ិ ិេយគ ដំ

Agro Industry

-ចុះកច ិ ចសនយជមួយ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន

ទ េនៃថងទី ៧ មថ ិ ុន

២០០០។ េយងេគហទំពរ័ ៖

http://www.elc.maff.gov.kh/en/profile /9-btb/21-btb-leang.html

មរយៈ្រពះ ជ

្រកឹតយចុះៃថងទី ២៩ ែខកញញ

នង ិ បនទយមនជ័យ

ក ំ សិ-ឧស ហកមម េលើៃផទ

រនមដូនសំ កនុងេខត្តបត់ដំបង។

Processing)

ហ.ត (ទំហំៃផទដ្រី តូវបនកត់

ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តបត់ដំបង

១៩៩៩ ស្តីពក ី រ

ដី ៥.០០០ហត កនុងែដនជំរកសត្វៃ្រព

Development and

ទំហៃំ ផទដប ី ចចុបបននៈ ៤០.០២១

ឆន២ ំ ០០៣)

ចុះៃថងទី ១០ សី

យល់ ្រពម និងអនុញញតិចំេពះករ

ទំហៃំ ផទដៈី ១៧៨.៧៥០ ហ.ត

បនថយ

- ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន លិខិតេលខ ៣៣៤បស

២. សួ ន មនសមបត្តិ

៤.០៩៥

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

ខូអិលធីឌី (Soun Mean

យចីរភព

ដំ

ក ំ សិ-

៦ េម

២០១១

ឧស ហកមម

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៦៣ ចុះៃថងទី ៦ េម

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

Sambath Co.; Ltd)

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

- អនុ្រកឹតយេលខ ៩៤ ចុះៃថងទី ២៤ ឧសភ ២០១១ េ

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់

្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់េនះ។ ៣. BSC អុីមផត អិចផត ខូអល ិ ធឌ ី *ី (BSC

Import Export Co.,

៤.៥៥៧

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចរី ភព

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១២ មថ ិ ុន ២០១២

អនុ្រកឹតយេលខ ៩០ ចុះៃថងទី ១២ មថ ិ ុន

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

115


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 Ltd)

្រកុមហ៊ុន។

១.ទីមរង ី ៉ ប់េប៊រើ

៧.៧៥០

ខូអល ិ ធឌ ី ី (Toming

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Rubber Co., Ltd.)

យចរី ភព

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១៤ មថ ិ ុន ២០១១

អនុ្រកឹតយេលខ ១១២ ចុះៃថងទី ១៤ មថ ិ ុន ២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដី ២ កែន្លង កនុងតំបន់ករពរ េទជតំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន

(ទម ី រង ី ៉ ប់េប៊រើ ខូអល ិ ធឌ ី ី នង ិ ៉ ប់េប៊រើ (េខមបូ

៥. គូេលន្រពហមេទព បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក ឆន១ ំ ៩៩៣

២.

៉ ប់េប៊រើ

(េខមបូ

) ខូអល ិ ធី

៧.៧០០

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

(Data Rubber

យចីរភព

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១៤ មថ ិ ុន ២០១១

្រពះវ ិ

រ និងឧត្តមនជ័យ

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

អនុ្រកឹតយេលខ ១១២ ចុះៃថងទី ១៤ មថ ិ ុន ២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី ២ កែន្លង កនុងតំបន់ករពរ េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់

(Cambodia) Co., Ltd.)

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន

(ទីមរង ី ៉ ប់េប៊រើ ខូអិលធីឌី និង

ទំហៃំ ផទដៈី ៤០២.៥០០ ហ.ត ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តេសៀម ប

) ខូអិលធី )។

៉ ប់េប៊រើ (េខមបូ

៣. លី ឈួ ង សំ ណង់ & ហរណ ័ នហ ័ (Ly ី រណ

Chhoung

Construction Import Export)

៦.០០០

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចរី ភព

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម នង ិ េកស៊ូ

៣ មថ ិ ុន ២០១១

) ខូអល ិ ធី )។

-អនុ្រកឹតយេលខ ១០៦ ចុះៃថងទី ៣ មថ ិ ុន ២០១១ ស្តីពក ំ ំ ី ហ ី រកំណត់ៃផទដទ

៦.០០០ ហត េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៦៣ ចុះៃថងទី ២៣ េម ២០១២ ស្តីពក ី ំហំ ី រកំណត់ៃផទដទ

៦.០០០ ហត េទជតំបន់េ្របើ្របស់

116


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

អនុ្រកត ឹ យេនះែចងផងែដរថ “និ ករណ៍

លិខិតរបស់ទស ្ត រគណរដ្ឋម្រន្តីចុះៃថងទី ី ីក ៣១ ឧសភ ២០១១ និងនិ ករណ៍

អនុ្រកត ឹ យេលខ ១០៦ ចុះៃថងទី ៣ មថ ិ ុន ២០១១។ ៤. សិរ ី មុនី

៦.៨៧០

េ្រតនសព័រេថសិន & ខន្រ

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

្ត ក់សិន (Serey

យចរី ភព

Mony Transportation

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១៥ មថ ិ ុន ២០១១

និងេកស៊ូ

អនុ្រកឹតយេលខ ១១៤ ចុះៃថងទី ១៥ មថ ិ ុន ២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

& Construction Co., Ltd) ៥. ហួត េម៉ង រ ី

ខូអល ិ ធឌ ី ី (Hout Meng Rita Co., Ltd)

៣.០០០

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចរី ភព

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម នង ិ េកស៊ូ

១១ សី

២០១១

អនុ្រកឹតយេលខ ១៨២ ចុះៃថងទី ១១ សី

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

117


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ៦. េខមបូ

៩.២៣៧

េផ្លនថសិន អល ិ ធឌ ី ី

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

(Cambodia Dawn

យចរី ភព–

ដំ

ក ំ សិ-

៧ កញញ ២០១១

ឧស ហកមម

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

Plantation Co., Ltd)

-អនុ្រកឹតយេលខ ២០៦ ចុះៃថងទី ៧ កញញ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ២៨១ ចុះៃថងទី ១៣ ធនូ ២០១១ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដែី ដលបនកំណត់េនះ។ ៧. អុីកែស៊ល ខសេធើរ

៧.៤៧២

េផ្លនេថសិន ខូអល ិ ធីឌី

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

(Excel Caster

យចីរភព

Plantation Co., Ltd) ៨. េបស រយ ូ ៉ ៉ ល់ (េខ) ខូអិលធីឌី (Best Royal (K) Co., Ltd)

៦.៥០០

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម នង ិ េកស៊ូ

តំបន់េ្រប្រើ បស់

ដំ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

និងេកស៊ូ

យចីរភព–

៨ វចឆ ិ ិក ២០១១

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

អនុ្រកឹតយេលខ ២៥៨ ចុះៃថងទី ៨ វចឆ ិ ិក

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។ ២៣ វចឆ ិ ក ិ ២០១១

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ិ ក ឹ យេលខ២៦៣ ចុះៃថងទី ២៣ វចឆ ិ ២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកឹតយេលខ ០៧ ចុះៃថងទី ១៨ មក ២០១២ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់េនះ។

118


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ៩. ៃតនីញ េសៀម ប

៧.៦០០

អភវិ ឌ ន៍េកស៊ូ (Tay

តំបន់េ្របើ្របស់

ដំ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

និងេកស៊ូ

Ninh Siem Reap Aphivath

យចរី ភព–

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

២៣ វចឆ ិ ិក ២០១១

អនុ្រកឹតយេលខ ២៦៤ ចុះៃថងទី ២៣ វចឆ ិ ិក ២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

Caoutchouch Co.,

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ០៦ ចុះៃថងទី ១៨ មក

Ltd)

២០១២ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដែី ដលបនកំណត់េនះ។ ១០. េនតេឈរើ

េផ្លនេថសិន (េខ េអឆ) ខូ អល ិ ធឌ ី ី (Nature

Plantation (K.H) Co., Ltd)

៩.០២០

តំបន់េ្របើ្របស់

ដំ

ដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋ

នង ិ េកស៊ូ

យចីរភព–

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១ ធនូ ២០១១

អនុ្រកឹតយេលខ ២៧១ ចុះៃថងទី ១ ធនូ

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកឹតយេលខ ០៨ ចុះៃថងទី ១៨ មក ២០១២ េ

យេយងអនុ្រកត ឹ យខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់េនះ។

119


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១១. ប៊.ី វ.ប៊ ី ី (េខមបូ

)

៣.១៣៤

េអ្រហគខ ី លេឈរើ

តំបន់េ្របើ្របស់

Agro-

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

crop and

ឌីេវឡុបេមន (B.V.B (Cambodia)

យចរី ភព–

២០ មក ២០១២

industrial

-អនុ្រកឹតយេលខ ១៤ ចុះៃថងទី ២០ មក

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

rubber

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៤៨ ចុះៃថងទី ១៦ មន ិ

Agriculture

២០១២ េ

Development Co.,Ltd)

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដែី ដលបនកំណត់េនះ។

១២. សុ ខ សំ

ឌីេវឡុបេមន (Sok Samnang

Development)

១.៨៦៥

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចីរភព–

ដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋ

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម នង ិ េកស៊ូ

១៣ មន ិ ២០១២

-អនុ្រកឹតយេលខ ៣៩ ចុះៃថងទី ១៣ មន ិ

២០១២ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ ចុះៃថងទី ៧ មថ ិ ុន ២០១២ េ

យេយងអនុ្រកត ឹ យខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់េនះ។

120


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១៣. េខមបូ

ប្លូ េហវន ិ

៩.១២៩

លីមត ី ធត ី (Cambodian

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Blue Haven Limited)

យចរី ភព–

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១៣ មន ិ ២០១២

-អនុ្រកឹតយេលខ ៤០ ចុះៃថងទី ១៣ មន ិ

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៨២ ចុះៃថងទី ៧ មថ ិ ុន ២០១២ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដែី ដលបនកំណត់េនះ។

១៤. ហួត េម៉ងរ ី

១.១៩៥

ខូអិលធីឌី (Hout

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Mengrita Co.,Ltd)

យចីរភព–

ដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋ

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១៣ មន ិ ២០១២

-អនុ្រកឹតយេលខ ៤១ ចុះៃថងទី ១៣ មន ិ

២០១២ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់

េ្រប្រើ បស់េ

នង ិ េកស៊ូ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៤ ចុះៃថងទី ៧ មថ ិ ុន ២០១២ េ

យេយងអនុ្រកត ឹ យខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់េនះ។

១៥. លន់ េអ្រហគេី ថក

អុន ិ េវសេមន ខមេភនី (Lon Agritec

Investment Company)

៤.០៩៥

តំបន់េ្រប្រើ បស់

ដំ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

និងេកស៊ូ

យចរី ភព–

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

២៨ មន ិ ២០១២

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៥២ ចុះៃថងទី ២៨ មន ិ

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់

េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៨៦ ចុះៃថងទី ៧ មថ ិ ុន ២០១២ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់

121


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់េនះ។ ១៦. េស ហុង

៩.៧០០

េផ្លនេថសិន ខមេភនី

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

លីមធ ី ីត (Se Hong

យចរី ភព–

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១១ េម ២០១២

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

Plantation Co., Ltd)

-អនុ្រកឹតយេលខ ៥៥ ចុះៃថងទី ១១ េម

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៨៧ ចុះៃថងទី ៧ មថ ិ ុន ២០១២ េ

យេយងអនុ្រកត ឹ យខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដែី ដលបនកំណត់េនះ។

១៧. ឃុន េសៀ អុម ឹ ផត

៨.២០០

អិចផត* (Khun Sea

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

Import Export)

១៨. េម្រតភ ី ព កសិ-

ឧស ហកមម* (Metrey

Pheap Agro-Industry)

៨.៥២០

យចីរភព

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

យចីរភព

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

៧ មថ ិ ុន ២០១២

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម និងេកស៊ូ

នង ិ ចញ ិ ច ឹ មសត្វ

២០១២ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

នង ិ េកស៊ូ ដំ

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៧៨ ចុះៃថងទី ៧ មថ ិ ុន

្រកុមហ៊ុន។ ១២ មថ ិ ុន ២០១២

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៩២ ចុះៃថងទី ១២ មថ ិ ុន

២០១២ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់

េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

122


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១. សុី .អ.សុី .េខ ២

៦. បង ឹ ែពរ បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក

៧.២៨៩

អភវិ ឌ ន៍េកស៊ូ

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

(C.R.C.K.2 Aphivath

ដំ

េំ កស៊ូ

យចរី ភព–

២៤ វចឆ ិ ិក ២០០៩

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

Caout Chouc Co.,

-អនុ្រកឹតយេលខ ១៩៩ ចុះៃថងទី ២៤ វចឆ ិ ិក ២០០៩ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

Ltd.)

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ០4 ចុះៃថងទី ៨ មក

ឆន១ ំ ៩៩៣

២០១0 ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ

ទំហៃំ ផទដៈី ២៤២.៥០០ ហ.ត

េនះ ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុនេ្រកម

ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់

ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តកំពង់ធំ និង្រពះវ ិ

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

លកខខណ ័ ្ឌ សមបទន ឬជួល។ ២. េបៀន េហៀក

៤.៣៨៥

អុន ិ េវសេមន ខូអល ិ ធឌ ី ី

តំបន់េ្រប្រើ បស់

ដំ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

និងេកស៊ូ

(Bean Heak

Investment Co., Ltd)

យចរី ភព–

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១៦ ធនូ ២០០៩

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ២២៣ ចុះៃថងទី ១៦ ធនូ

២០០៩ ស្តីពី ករកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

យចីរភព

-អនុ្រកឹតយេលខ ២០ ចុះៃថងទី ២៩ មក ២០១0 ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ

ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់ េនះ ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុនេ្រកម លកខខណ ័ ្ឌ សមបទន ឬជួល។

៣. េកស៊ូ េមគងគ ខូអិលធីឌី (Caoutchouc Mekong Co., Ltd)

៨.០០០

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចីរភព

ដំ

េំ កស៊ូ

៦ ឧសភ ២០១០

-អនុ្រកឹតយេលខ ៤៦ ចុះៃថងទី ៦ ឧសភ

២០១០ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

123


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ៤.សុី .អ.សុី .េខ.២

១.៩៤៦

អភវិ ឌ ន៍េកស៊ូ (C R C

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

K 2 Rubber

ដំ

េំ កស៊ូ

២៥ មក ២០១១

យចរី ភព

២០១១ (ចំណុច ២) ស្តីពក ី រកំណត់

ៃផទដី េទជតំបន់េ្របើ្របស់េ ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

Developement Co., Ltd.) ៥. េបៀន េហៀក

អនុ្រកឹតយេលខ ១៧ ចុះៃថងទី ២៥ មក

៥.០៩៥

អុិនេវសេមន ខូអិលធីឌី

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

(Bean Heak

ដំ

េំ កស៊ូ

យចីរភព–

២១ មន ិ ២០១១

Investment Co., Ltd)

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៧ ចុះៃថងទី ២១ មន ិ

២០១១ (ចំណុច ១) ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

យចីរភព

យចីរភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

-អនុ្រកឹតយេលខ ៥០ ចុះៃថងទី ២១ មន ិ ២០១១ ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ

ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់ េនះ។

៦. ឫទធី ្រកនីត (េខមបូ

១.៦៤៦

) ខូអល ិ ធឌ ី ី

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

(Rethy Granite

ដំ

េំ កស៊ូ

យចរី ភព

២១ មន ិ ២០១១

-អនុ្រកឹតយេលខ ១៧ ចុះៃថងទី ២១ មន ិ

២០១១ (ចំណុច ៣) ស្តីពក ី រកំណត់

ៃផទដី េទជតំបន់េ្របើ្របស់េ ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

(Cambodia) Co.Ltd)

យចីរភព

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៥២ ចុះៃថងទី ២៥ មក ២០១១ ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ

ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់ ១,៦៤៦ ហត កនុងែដនជំរកសត្វៃ្រព បឹងែពរ

៧. សុ វណ្ណភូមិ វន ិ េិ យគ

៩.៩១៣

តំបន់េ្រប្រើ បស់

ដំ

េំ កស៊ូ

៣ ឧសភ ២០១១

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៧៦ ចុះៃថងទី ៣ ឧសភ

124


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 កសិ-ឧស ហកមម

(Sovannaphum

យចីរភព

និងចិញចឹមសត្វ

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់

េ្រប្រើ បស់េ

Viniyok Kase-

្រកុមហ៊ុន

Usahakam) ៨. ្រទី ភព អុម ី ផត

៩.៩១៦

អច ិ ផត (Try Pheap

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

Import & Export Co.,

យចរី ភព

Ltd.) ៩. េទពី

្រកូ វន ិ ិេយគ

១.០០០

(Tepi Agro

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Investment Co., Ltd)

១០. សមបត្តិ េផ្លធណ ី ឹម

២.៤៩៦

(Sambath Platinum

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

Co., Ltd) ១១.

ន ម៉ឌី ្រគុប (An

Mady Group Co., Ltd)

៩.៩៩៣

យចីរភព

យចីរភព

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចរី ភព

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១៩ ឧសភ ២០១១

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន ២ សី

នង ិ េកស៊ូ ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

េំ កស៊ូ

នង ិ ្របេភទេឈើ ដៃទេទៀត

២០១១

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ ្រកុមហ៊ុន។

១២ សី

២០១១

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់

្រកុមហ៊ុន ២០១១

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៨៦ ចុះៃថងទី ១២ សី េ្របើ្របស់េ

១៣ សី

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៧ ចុះៃថងទី ២ សី េ្រប្រើ បស់េ

និងេកស៊ូ ដំ

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៨២ ចុះៃថងទី ១៩ ឧសភ

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់

និងេកស៊ូ ដំ

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

អនុ្រកឹតយេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ សី

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់

េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

125


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១២. សល សុ ភ

២.៩៩៥

ពណិជជ ្រគុប (Sal

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Sophea Peanich

យចរី ភព

Group Co., Ltd) ១៣. េប៉ ខួច អភវិ ឌ ន៍

៣៥០

្រគុប ខូអល ិ ធឌ ី ី (Poa

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

Khouch Development

យចរី ភព

Group Co., Ltd) ១៤. ្រសី បញញ អភវិ ឌ ន៍

៥៨៨

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Development Co.,

យចរី ភព

Ltd) វន ិ ិេយគ

ខូអិលធីឌី (Ram Na

Investment Co., Ltd)

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

២៥ សី

អនុ្រកឹតយេលខ ១៩៥ ចុះៃថងទី ២៥ សី

២០១១

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

និងេកស៊ូ

និងចិញចឹមសត្វ

ដំ

ក ំ សិ-

្រកុមហ៊ុន ៧ កញញ ២០១១

៤១០

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចីរភព

ក ំ សិ-

្រកុមហ៊ុន ២៣ កញញ ២០១១

ឧស ហកមម

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម នង ិ េកស៊ូ

និងចិញចឹមសត្វ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

អនុ្រកឹតយេលខ ២១៧ ចុះៃថងទី ២៣ កញញ ២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់

នង ិ េកស៊ូ ដំ

អនុ្រកត ឹ យេលខ ២០៤ ចុះៃថងទី ៧ កញញ េ្របើ្របស់េ

និងេកស៊ូ ដំ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់

ឧស ហកមម និងចិញចឹមសត្វ

ខូអល ិ ធឌ ី ី (Srey Panha

១៥. ម

ដំ

េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន ៤ តុ

២០១១

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

អនុ្រកឹតយេលខ ២២៥ ចុះៃថងទី ៤ តុ

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់

េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

126


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១. ដូនេពញ

៧. លំផត់

្រហគីកូ

៨.៨២៥

(Daun Penh Agrico

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Co.,Ltd)

យចរី ភព–

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១៤ មន ិ ២០១១

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

្រកុមហ៊ុន។ ២០១១ េ

ឆន១ ំ ៩៩៣

្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដែី ដលបនកំណត់។

ទំហៃំ ផទដៈី ២៥០.០០០ ហ.ត

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៨៦ ចុះៃថងទី ២០ ឧសភ

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក

និងមណ្ឌលគីរ ី

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តរតនគរី ី

-អនុ្រកឹតយេលខ ៤៣ ចុះៃថងទី ១៤ មន ិ

២. មកុដ េព្រជ អភវិ ឌ ន៍

១.៩៥០

កសិ-ឧស ហកមម

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

(Mkod Pich

ដំ

េំ កស៊ូ

យចីរភព–

១៤ មន ិ ២០១១

ដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋ

Development Agro-

-អនុ្រកឹតយេលខ ៤២ ចុះៃថងទី ១៤ មន ិ

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

Industry)

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៧ ចុះៃថងទី ២០ ឧសភ ២០១១ េ

យេយងអនុ្រកត ឹ យខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់។ ៣. ហ៊ង

អណូ ្ត ងមស ខូអល ិ ធឌ ី ី

(Hoang Ang Andong Meas Co., Ltd)

៩.៤៧០

តំបន់េ្រប្រើ បស់

ដំ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

និងេកស៊ូ

យចរី ភព–

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

២០ េម ២០១១

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៦៨ ចុះៃថងទី ២០ េម

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៥៩ ចុះៃថងទី ១៨ កកក ២០១១ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់

127


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់។ ៤. ជីង ហ ុងរ ី ខូអល ិ ធឌ ី ី

៩.២២៤

(Jing Zhong Ri

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

Co.Ltd)

ដំ

េំ កស៊ូ

យចីរភព–

៣០ ឧសភ ២០១១

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៩៨ ចុះៃថងទី ៣០ ឧសភ

២០១១ (ចំណុច ១) ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

យចីរភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

-អនុ្រកឹតយេលខ ១៦២ ចុះៃថងទី ២២ កកក

២០១១ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខង

េលើ ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជន របស់រដ្ឋនូវៃផទដែី ដលបនកំណត់។ ៥. ហ៊ង

ញ លំ ផត់

៩.១៧៣

ខូអល ិ ធឌ ី ី (Hoang Anh

តំបន់េ្របើ្របស់

ដំ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

និងេកស៊ូ

Lumphat Co., Ltd)

យចរី ភព–

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

៨ វចឆ ិ ិក ២០១១

-អនុ្រកឹតយេលខ ២៥៩ ចុះៃថងទី ៨ វចឆ ិ ិក

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ០៩ ចុះៃថងទី ១៨ មក ២០១២ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ ៦. រតន័ សុ ខន

៩.០០០

អុិនខមេភេើ រសិន*

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

(Roath Sokhon

យចីរភព

Incorporation) ១. វ ី

ឌីេវឡុបេមន

៧២៨

តំបន់េ្របើ្របស់

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

៧ មថ ិ ុន ២០១២

និងេកស៊ូ

ដំ

ក ំ សិ-

រដ្ឋនូវៃផទដែី ដលបនកំណត់។

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៨០ ចុះៃថងទី ៧ មថ ិ ុន

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។ ១ េម

២០១១

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកឹតយេលខ ៦១ ចុះៃថងទី ១ េម

128


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1

៨. ភនេំ ្រពច

(Villa Development

យចីរភព–

Co., Ltd)

ដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋ

ឧស ហកមម

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

-អនុ្រកឹតយេលខ ៩៣ ចុះៃថងទី ២៤ ឧសភ

បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

២០១១ េ

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក

ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តមណ្ឌលគីរ ី

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

យេយងអនុ្រកត ឹ យខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់

ឆន១ ំ ៩៩៣

ទំហៃំ ផទដៈី ២២២.៥០០ ហ.ត

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

២. កសិកមមែខមរ អងគរ

៩.១៦០

ខូអល ិ ធឌ ី ី (Kasekam

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Khmer Angkor Co.,

យចរី ភព

Ltd.) ៣. អុន ិ េវសេមន េអន ឌីេវឡុបេមន (េខមបូ

៨.៧០៨

យ ថញ់

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

) (Investment

យចីរភព

ដំ

ក ំ សិ-

៧ កញញ ២០១១

ឧស ហកមម

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

-អនុ្រកឹតយេលខ ២០៥ ចុះៃថងទី ៧ កញញ

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់

និងេកស៊ូ ដំ

រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់។

េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។ ៣០ ឧសភ ២០១១

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៩៨ ចុះៃថងទី ៣០ ឧសភ

២០១១ (ចំណុច ២) ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

and Development DAI

ប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រម

THANH (Cambodia) J.S.C LTD) ៤. អុិនេវសេមន េអន ឌេី វឡុបេមន

ម (េខមបូ

យ )

(Investment and Development DAI NAMF (Cambodia)

៨.៦៨៥

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចរី ភព–

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

៣០ ឧសភ ២០១១

-អនុ្រកឹតយេលខ ៩៨ ចុះៃថងទី ៣០ ឧសភ

២០១១ (ចំណុច ៣) ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដី េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ ប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រម

-អនុ្រកត ឹ យេលខ១៦៥ ចុះៃថងទី ២២ កកក ២០១១ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

129


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 J.S.C LTD) ៥. ម៉សទ័រ េខ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ ន់

៦.៨៩២

ខូអិលធីឌី (Master K

តំបន់េ្រប្រើ បស់

ដំ

ដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋ

រ្របមញ់ សត្វ

Son Co., Ltd)

យចីរភព–

េំ កស៊ូ

២០ មក ២០១២

និងអភវិ ឌ ន៍ក ៃ្រពកកំ

ន្ត

្របកបេ

រដ្ឋនូវៃផទដែី ដលបនកំណត់។

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ១២ ចុះៃថងទី ២០ មក

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកឹតយេលខ ៤៦ ចុះៃថងទី ១៦ មន ិ

និរន្តរភព

២០១២ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់។

៦. ឌូ ែវលផ្លស

៣.១១០

ខូអិលធីឌី (DO WELL

តំបន់េ្រប្រើ បស់

ដំ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

និងេកស៊ូ

PLUS Co., Ltd)

យចីរភព–

ក ំ សិ-

៦ កុមភៈ ២០១២

ឧស ហកមម

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ២១ ចុះៃថងទី ៦ កុមភៈ

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៤៧ ចុះៃថងទី ១៦ មន ិ ២០១២ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់។ ៧. លឹម រយ ូ ៉ ល់ ជ័ញ

ស្តុក* (Lim Royal Joint Stock)

៩.០៦៨

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចីរភព

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

៧ មថ ិ ុន ២០១២

អនុ្រកឹតយេលខ ៧៩ ចុះៃថងទី ៧ មថ ិ ុន

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

130


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១. កូវផម ៉ កូអល ី ិ ធឌ ី ី

៩. ភនំ

មេលៀរ

៥.៣៤៥

តំបន់ករពរ

ដំ

េំ កស៊ូ

១៧ កុមភៈ ២០០៨

(Covyphama Co.,

ជមួយ្រកសួ ងកសិកមម ៃថងទ១ ី ៧ កុមភៈ

Ltd)

២០០៨

(សថិត្រិ កុមហ៊ុនវន ិ េិ យគដស ី មបទនែដល

បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

បនចុះកច ិ ចសនយជមួយ្រកសួ ងកសិកមម

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក

គិត្រតឹមៃថងទី ៨ មថ ិ ុន ២០១២)

ឆន១ ំ ៩៩៣

ទំហៃំ ផទដៈី ៤៧.៥០០ ហ.ត ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តមណ្ឌលគីរ ី

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

កច ិ ចសនយសមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច

២. ៉ ៉

សុី

២.៣៤៦

តំបន់ករពរ

ដំ

េំ កស៊ូ

៨ តុ

២០០៨

(Varanasi)

(សថិត្រិ កុមហ៊ុនវន ិ េិ យគដីសមបទនែដល បនចុះកិចចសនយជមួយ្រកសួ ងកសិកមម

ខូវជល ឹ ី អភវិ ឌ ន៍ (េខ សុី

គិត្រតឹមៃថងទី ៨ មថ ិ ុន ២០១២)

ឌី)

(Sethikula Co., Ltd.)

២០០៨

្រកសួ ងកសិកមម ៃថងទ៨ ី តុ

(ប្តូរេឈមះមកព្រី កុមហ៊ុន

៣. េសដ្ឋិកុ

-កិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកច ិ ច ជមួយ

៤.២៧៣

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

យចីរភព–

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

ដំ

េំ កស៊ូ

១៧ កុមភៈ ២០០៩

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៣៣ ចុះៃថងទី ១៧ មន ិ

២០១០ ែកស្រមួល អនុ្រកឹតយេលខ ៣៧

ចុះៃថងទី ១៧ កុមភៈ ២០០៩៖ “ែកស្រមួល ពព ិ ី កយ “ជួល” មកជ “សមបទន” វញ

និងែចងថ កំណត់ៃផទដីទំហំ ៤.២៧៣

ហត កនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំ េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

មេលៀរ

យចរី ភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

131


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ៤. សិទធិ េអ្រខគីខលឈ័ រ 283 េផ្លនេថសិន (Sithi

៥០០

តំបន់េ្របើ្របស់

ដំ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

និងេកស៊ូ

Agriculture Plantation Co., Ltd

យចរី ភព–

ក ំ សិ-

៩ កុមភៈ ២០១១

ឧស ហកមម

-អនុ្រកឹតយេលខ ២៤ ចុះៃថងទី ៩ កុមភៈ

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

និងខ្លឹមចន់

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៨៥ ចុះៃថងទី ២០ ឧសភ ២០១១ េ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដែី ដលបនកំណត់។ ប៉ែុ ន្ត អនុ្រកត ឹ យេនះ្រតូវបននិ ករណ៍េ

អនុ្រកឹតយេលខ២៨ ចុះៃថងទី២០ កុមភៈ ២០១២។

៥. េខ ភស ី អុិនេវសេមន (េខមបូ

) (K Peace

Investment Cambodia Co., Ltd) ំ ស (ជន ួ ្រកុមហ៊ុន សិទធិ

េអ្រខគីខលឈ័ រ េផ្លនេថសិន)

២៨៣

៥០០

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចីរភព–

ដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋ

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម នង ិ េកស៊ូ

២០ មក ២០១២

-អនុ្រកឹតយេលខ ១៣ ចុះៃថងទី ២០ មក

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់

េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកឹតយេលខ ២៨ ចុះៃថងទី ២០ កុមភៈ

២០១២ េ

យេយងអនុ្រកត ឹ យខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់។ អនុ្រកឹតយ

អនុ្រកឹតយេលខ ២៨ ចុះៃថងទី ២០ ែខកុមភៈ ឆន២ ំ ០១២ និ ករណ៍អនុ្រកឹតយែដលបនេចញផ្តល់សមបទនដីឲយ្រកុមហ៊ុនេនះ។ េហើយដីសមបទនេនះ្រតូវបនផ្តល់េទឲយ្រកុមហ៊ុ ន េខ ភស ី អុិនេវសេមន (េខមបូ

) វញ។ ិ

132


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េនះក៏ែចងផងែដរថ “និ ករណ៍អនុ្រកឹតយ ៦. េម

គ ហ្វស ឺ

ខភេឺ រសិន ែបរ

៩.៤៧៧ ដ

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

(MFCB) (Mega First

យចីរភព–

ដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋ

Corporation Berhard (MFCB))

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១៨ េម ២០១២

េលខ ៨៥ ចុះៃថងទ២ ី ០ ឧសភ ២០១១”

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៦១ ចុះៃថងទី ១៨ េម

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់

េ្រប្រើ បស់េ

េទសចរណ៍

្រកុមហ៊ុន។

ធមមជតិ នង ិ

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៥ ចុះៃថងទី ៧ មថ ិ ុន

តំបន់េសដ្ឋកិចច

២០១២ េ

ពិេសស

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់។

៧. អល ិ េខ អល ិ ខន្រ

៥.៥៥៩

្ត ក់សិន

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

ខូអិលធីឌី* (LKL

យចីរភព

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១២ មថ ិ ុន ២០១២

១០. សនួល បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក

្រកុមហ៊ុន។

ឆន១ ំ ៩៩៣

៥.០០០

Kiri Seyma Co., Ltd

២. ហួត សមបតិ (Hout

Sambath Co., Ltd)

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

Construction Co.,Ltd)

១. ឫទ្ឋី គីរស ី ី ម៉ (Rethy

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៩១ ចុះៃថងទី ១២ មថ ិ ុន

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

៦.៤៣២

យចីរភព

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចីរភព

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១៣ សី

២០០៩

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម នង ិ េកស៊ូ

អនុ្រកឹតយេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ សី

២០០៩ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

នង ិ េកស៊ូ

្រកុមហ៊ុន។ ១៣ សី

២០០៩

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

អនុ្រកឹតយេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ សី

២០០៩ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

133


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ទំហៃំ ផទដៈី ៧៥.០០០ ហ.ត ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្ត្រកេចះ នង ិ មណ្ឌលគរី ី

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

៣. អុ-ី អិនេវសែមន

៦.៤៥០

ខូអល ិ ធឌ ី ី (E-

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Investment Co., Ltd) ៤. សំ

ងអងគរ

១.២២៥

ឌេី វឡុបេមន អល ិ ធឌ ី ី

(Samnang Angkor

េំ កស៊ូ

យចរី ភព

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

ដំ

យចរី ភព

១៣ សី

អនុ្រកឹតយេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ សី

២០០៩

២០០៩ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

ដំ

្រកុមហ៊ុន។ ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១៣ សី

អនុ្រកត ឹ យេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ សី

២០០៩

២០០៩ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

Development LTD) ៥. េវៀត

ម កមពុជ

៥.០៥៩

េអកូណូមី េ្រធត េអន

អុិន

តំបន់េ្រប្រើ បស់

ដំ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

និងេកស៊ូ

្រសទី ខមេភនី

លីមធ ី ត ី (Viet Nam

យចីរភព–

ក ំ សិ-

១ តុ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

២០០៩

យចីរភពស្រមប់ផល ្ត ់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៧៣ ចុះៃថងទី ១ តុ

២០០៩ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់

ឧស ហកមម

េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

Kampuchia Economy,

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកឹតយេលខ ០៧ ចុះៃថងទី ៨ មក

Trade And Industry

២០១០ េ

Company

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់

Limited(VKETI)

រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់ស្រមប់ករ វន ិ ិេយគករអភវិ ឌ ន៍ដំ

Co.,Ltd)

ក ំ សិ-ឧស

ហកមម េ្រកមលកខខណ្ឌជួលឬសមបទន។ ៦. សុ វណ្ណ ជសីហ៍

(Reachsey Co.,Ltd)

៦.៥២៥

តំបន់េ្របើ្របស់

ដំ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

(េកស៊ូ)

យចរី ភព–

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១ តុ

២០០៩

-អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៣ ចុះៃថងទី ១ តុ

២០០៩ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

134


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 -អនុ្រកឹតយេលខ ០៥ ចុះៃថងទី ៨ មក

២០១១ ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ

ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់ ៧. ្រ ហ៊ូ

ញ េញ ម ន ដូវទ-ឺ

្វ តេ្រទ ត

៤.៤៦៨

តំបន់េ្រប្រើ បស់

ដំ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

និងេកស៊ូ

េ ម

កមពុជ (Trach Niem

យចរី ភព–

Han Dau Tu-Phat

ក ំ សិ-

១ តុ

២០០៩

េដើមបផ ី ្តល់សមបទនជូនជូន្រកុមហ៊ុន។ -អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៧៣ ចុះៃថងទី ១ តុ

២០០៩ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់

ឧស ហកមម

េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

និងខ្លឹមចន់

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ០៦ ចុះៃថងទី ៨ មក ២០១០ េធ្វើអនុបបេយគៃផទដីទហ ំ ំ

Trien Dai Nam

៤.៤៦៨ហតកនុងតំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព

(Cambodia) Co.,Ltd)

ជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់រដ្ឋេដើមបក ី រ

វន ិ ិេយគអភវិ ឌ ន៍ដីេ្រកមលកខខណ្ឌជួល

ឬសមបទន។ ៨. ចំករេកស៊ូ េមមត់ ខូ

៩.៨៥៥

អល ិ ធឌ ី ី (Memot

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

rubber plantation Co.,

យចរី ភព

ដំ

នង ិ ដំ

េំ កស៊ូ

១ តុ

២០០៩

ក ំ សិ

២០០៩ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់

កមមដៃទេទៀត

េ្រប្រើ បស់េ

Ltd)

្រកុមហ៊ុន។

៩. ធធ ី ី ៉ យ អភវិ ឌ ន៍

ដំ

អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៣ ចុះៃថងទី ១ តុ

ក ំ សិកមម ខូ

អល ិ ធឌ ី ី (TTY

Agricultural

៩.៧៨០

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

យចីរភព

ដំ

និងដំ

េំ កស៊ូ ក ំ សិ

កមមដៃទេទៀត

១ តុ

២០០៩

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៧៣ ចុះៃថងទី ១ តុ

២០០៩ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់

េ្រប្រើ បស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

Development Co.,

135


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 Ltd) ១០. សុ វណ្ណ ជសីហ៍

៥.០០០

តំបន់េ្រប្រើ បស់

(Sovann Vuthy Co.,

Ltd)

ដំ

េំ កស៊ូ

យចរី ភព–

៦ ធនូ ២០១០

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៥៤ ចុះៃថងទី ៦ ធនូ

២០១០ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

្រកុមហ៊ុន។

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៤៩ ចុះៃថងទី ២១ មន ិ

២០១១ េធ្វើអនុបេយគៃផទដី ៥០០ហត និង ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជន

របស់រដ្ឋនូវៃផទដែី ដលបនេធ្វអ ើ នុបេយគ។

៣. តំបន់ករពរេទសភព េឈមះ្រកុមហ៊ុន ឬ គេ្រមង, ទំហំដី និង

េឈមះតំបន់ករពរធមមជតិ េឈមះ

១. អងគរវត្ត

(មន ិ មនពត៌មន)

ថ នភពគតិយុត្តិៃនដី,

នង ិ េគលបំណងៃនដីសមបទន ទំហំដី

(ហិក

)

ករកំណត់ៃផទដី

េគលបំណង

កលបរេចឆ ិ ទៃន

ឯក

រែដលមនពក់ពន ័ ្ឋដស ី មបទន, ករ

ផ្តល់ដីសមប

តំបន់ករពរធមមជតិ ឬ កិចចសនយសមបទនដី

ករអនុញញត/ិ

កំណត់ ឬ ករេធ្វអ ើ នុបបេយគដី សថិតកនុង

ទន

ឬ កិចចសនយជួលដី

បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

្រពះ ជ្រកត ិ ក ឹ យចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ

ឆន១ ំ ៩៩៣

ទំហៃំ ផទដៈី ១០.៨០០ ហ.ត

136


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តេសៀម ប

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ អជញធរអប

១. ជតិ អភវិ ឌ ន៍

២. បនទយឆមរ បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

្រពះ ជ្រកត ិ ក ឹ យចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ

៦.០០០

ខូអល ិ ធឌ ី ី (Cheat

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

Akphiwat Co., Ltd)

យចរី ភព–

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

១ កុមភៈ ២០១១

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់េ្របើ ្របស់េ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

(េខត្តបនទយមនជ័យ

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ២២ ចុះៃថងទី ១ កុមភៈ

យចីរភពស្រមប់ផល ្ត ់ជូន្រកុមហ៊ុន

-អនុ្រកឹតយេលខ ៤៨ ចុះៃថងទី ២១ មន ិ

២០១១ ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជន

នង ិ េខត្ត ឧត្តរមនជ័យ)

របស់រដ្ឋនូវៃផទដែី ដលបនកំណត់ជតំបន់េ្របើ

ឆន១ ំ ៩៩៣

្របស់េ

យចីរភពៃនតំបន់ករពរេទសភព

ទំហៃំ ផទដៈី ៨១.២០០ ហ.ត

បនទយឆមរ។

ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្ត

គណៈរដ្ឋម្រន្តី។

បនទយមនជ័យ

និងឧត្តរមនជ័យ

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

្ត រ -លិខត ិ េផ ងេទៀតរ ង្រកុមហ៊ុន និងទីសី ក

២. ឈុ ន លីម ្រគុប

ខូអល ិ ធឌ ី ី (Chhun Lim Group Co.,Ltd)

៣.០០០

តំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

យចរី ភព

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

៨ វចឆ ិ ក ិ

២០១១

អនុ្រកត ិ ក ឹ យេលខ ២៥៧ ចុះៃថងទី ៨ វចឆ ិ

២០១១ ស្តីពក ំ ំ ៣.០០០ ី រកំណត់ៃផទដីទហ ហត េទជតំបន់េ្របើ្របស់េ

យ ចីរភព។

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ២៨២ ចុះៃថងទី ១៣ ធនូ

២០១១ េ

យេយងអនុ្រកត ឹ យខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់ រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់។

137


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ៣. តំបន់្រប

ទ្រពះវ ិ

(មន ៌ ន) ិ មនព័តម

បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

្រពះ ជ្រកត ិ ក ឹ យចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ

ឆន១ ំ ៩៩៣

ទំហៃំ ផទដៈី ៥.០០០ ហ.ត ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្ត្រពះវ ិ

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ

្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

៤. តំបន់េ្រប្រើ បស់េ្រចន ើ យ៉ង េឈមះតំបន់ករពរធមមជតិ

េឈមះ្រកុមហ៊ុន ឬ គេ្រមង, ទំហំដី និង េឈមះ

ថ នភពគតិយុតិៃ្ត នដី,

និងេគលបំណងៃនដីសមបទន ទំហំដី

(ហក ិ

)

ករកំណត់ៃផទដី

េគលបំណង

កលបរេចឆ ិ ទ

ឯក

តិ/ផ្តល់ដី

កនុងតំបន់ករពរធមមជតិ ឬកិចស ច នយ

ៃនករអនុញញ សមបទន

រែដលមនពក់ពន ័ ្ឋដីសមបទន,

ករកំណត់ ឬ ករេធ្វើអនុបបេយគដី សថិត សមបទនដី ឬ កច ច នយជួលដី ិ ស

138


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១. ដងែពង បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

១. ច័នទ រតន៍ ្រគុប (Chan

៦៣

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

Roath Group)

យចរី ភព

្រពះ ជ្រកត ិ ក ឹ យចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ

ឆន១ ំ ៩៩៣

ទំហៃំ ផទដៈី ២៧.៧០០ ហ.ត

២. លឹម លុ ង ខូអិលធីឌី

(Lim Lung Co., Ltd)

ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តេកះកុង

ចញ ិ ច ឹ ម្រតី បងកង

ដំ

ដឯ ី កជនរបស់រដ្ឋ

នង ិ េកស៊ូ

យចីរភព–

២០១១

និងក្តម

តំបន់េ្របើ្របស់ េ

២២ កុមភៈ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

អនុ្រកឹតយេលខ ៣២ ចុះៃថងទី ២២ កុមភៈ

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដេី ទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ ហ៊ុន។

១៣ ធនូ ២០១១

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុម

-អនុ្រកឹតយេលខ ២៧៨ ចុះៃថងទី ១៣ ធនូ

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដីេទជតំបន់េ្របើ ្របស់េ

យចរី ភពស្រមប់ផល ្ត ់ជូន្រកុមហ៊ុន

-អនុ្រកឹតយេលខ ៤២ ចុះៃថងទី ១៦ មន ិ

២០១២ េ

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ

យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ

ចត់បញចូ លជ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់

្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

២. សំ ឡូត

៣២១

កសិ ្ឋ ន

រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត់។

(មន ិ មនពត៌មន)

បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក

ឆន១ ំ ៩៩៣

ទំហៃំ ផទដៈី ៦០.០០០ ហ.ត ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តបត់ដំបង សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ

139


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

៣. ទន្ល

(មន ិ មនពត៌មន)

បេងកត ើ េឡង ើ េ យៈ

្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចឆ ិ ិក

ឆន១ ំ ៩៩៣

ទំហៃំ ផទដៈី ៣១៦.២៥០ ហ.ត ទី ង ំ ៈ សថិតកនុងេខត្តកំពង់ឆនង ំ

កំពង់ធំ េសៀម ប បត់ដំបង នង ិ េពធិ

ត់

សមតថកច ិ ្រច គប់្រគងៈ

្រកសួ ងបរ ិ ថ ន

(*) ្រកុមហ៊ុនែដលទទួលបនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចពរី ្ឋ ភប ិ ល

មរយៈករេចញអនុ្រកឹតយេ្រកយបទបញជរបស់រ ្ឋ ភប ិ លចុះៃថងទី ៧ ឧសភ ២០១២ ស្តីពក ី រផ្អកករផ្តល់ដីសមបទនថមី។

140


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ឧបសមពន ័ ្ឋ II៖ សមបទនដែី ដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបន់ ែដលមនសហគមន៍ជនជតេិ ដម ើ ភគតច ិ រស់េន នង ិ /ឬ េ្រប្រើ បស់ជ្របៃពណី

-ៃថងទី៣០ ែខកកក

ល.រ

ទី ង ំ

េឈមះ្រកុមហ៊ុន

ទំហំ (ហក ) ិ

ឆន២ ំ ០១២-

េគលបំណង

កលបរេចឆ ិ ទៃនករ អនុញញត/

យល់្រពម

្របេភទឯក

រៃនករអនុញញត/ករ

យល់្រពមផ្តល់សមបទនដី

សហគមន៍ជនជតិ េដម ើ ភគតច ិ ែដល រងករប៉ះពល់

ំ ង េខត្តបត់ដប ១

្រសុកសំ ឡូត

រតន័ សមបត្តិ

៥.២០០

េកស៊ូ

៣ េម

២០០៩

កច ិ ចសនយសមបទនដេី សដ្ឋកច ិ ច

ព័រ

ជមួយ្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរេគហទំពរ័ ៖

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/9-btb/22-btb-rath.html)

េខត្តកព ំ ង់សឺ ព ១

្រសុកឱ ៉ ល់

ញូវ កូសម៉ូ ឌីេវឡុបេមន

១.៩០០

េទសចរណ៍

ឧសភ ២០០៤

លិខិតទំនក់ទន ំ ងរ ង្រកុមហ៊ុន

ខូ អិលធីឌី

ធមមជតិ (េហ ថ

និង ្រកុម្របឹក អភវិ ឌ ន៍កមពុជ និង

Development Co., Ltd)

េទសចរណ៍ និង

ឆន២ ំ ០០៣ និងកំណត់េហតុសី ព ្ត ី

(New Cosmos

រចនសមពន ័ ្ឋ លំ ែហកយ

មនទំង ភូមិ

ស្រមប់ងូតទឹកេក្ត ធមមជតិ)

សួ យ

ទស ្ត រ គណៈរដ្ឋម្រន្តី កនុងអំឡុង ី ីក ករចុះកំណត់្រពំ្របទល់ដី (េតទក ឹ ពុះ) ែដលេសនើសុំេ

្រកុមហ៊ុន ចុះៃថងទី១២ ឧសភ

២០០៤

141


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 (សូ មេមល ើ ផងែដររបយករណ៍ឆន ំ

២០០៧ របស់តំ ្រសុកឱ ៉ ល់

HLH េអ្រហគីខលេឈរើ

៩.៩៨៥

េខមបូ

ដំ

ទំពរ័ ១៤) ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

៣០ មន ិ ២០០៩

(HLH Agriculture

ងពេិ សស

អនុ្រកឹតយេលខ ៤៨ ចុះៃថងទី ៣០

សួ យ

មន ិ ២០០៩ ស្តីពក ី រចត់បញចូ ល

ជ្រទពយ សមបត្តឯ ិ កជនរបស់រដ្ឋ នូវ

Cambodia Co., Ltd.)

ៃផទដីទំហំ ៩.៩៨៥ហិក

ែដល

បនកំណត់ជ តំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចរី ភព ស្រមប់ផ្តល់ជូន

្រកុមហ៊ុន។ ្រសុកឱ ៉ ល់

យីះេចៀ ធួរហ ី ម ឹ

១.០០០

ឌេី វឡុបេមន (េខមបូ ) 284 ខមេភនី (YEEJIA

កសិ-េទសចរណ៍

៣ ឧសភ ២០១១

នង ិ តំបន់េទសចរ

ៃផទដីេទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

េតទឹកពុះ

(Cambodia)

សួ យ

ឧសភ ២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់

ណ៍ធមមជតិ

Tourism Development

អនុ្រកឹតយេលខ ៧៧ ចុះៃថងទី ៣

ចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

េខត្តកព ំ ង់ធំ ១

្រសុក្រប

ទបល្ល័ងគ

កុល សន អុន ិ េវសេមន

៩.៨៦៣

ខូអិលធីឌី

(Kol Veasna Investment Co., Ltd)

(ប្តូរមកពី ្រកុមហ៊ុន

284

សមបទនដីែដលបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុ ន យីះេចៀ ធួរហ ី ម ឹ ឌីេវឡុបេមន (េខមបូ

២០០៤។

ំ កសយ

៩ ឧសភ ២០០៥

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

គួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

សថិត្រិ កុមហ៊ុនវន ិ េិ យគដស ី មបទន

ែដលបនចុះកច ិ ចសនយជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨

) មនភព្រតួតេលើែផនកខ្លះៃនសមបទនដីទំហំ ១.៩០០ ហត ែដលផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុ ន New Cosmos Development Co.Ltd កនុងែខឧសភ ឆន ំ

142


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ម៉ឌី ្រគុប)

មថ ិ ុន ២០១២ េនេគហទំពរ័ េនះ

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa ny%20Name.pdf ។ ឬេមល ើ

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/14-ktm/35-kpt-anmardy.html)

្រសុកស

្ត ន់

៦.១៥៥

សុី .អ.សុី .េខ

េកស៊ូ

៥ ឧសភ ២០១០

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

គួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

អភវិ ឌ ន៍េកស៊ូ

(C R C K Rubber

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

Development Co., Ltd)

profile/14-ktm/103-ktmcrck.html)

េខត្ត្រកេចះ ១

្រសុកសំ បរូ

គ្លបល េអ្រហគខ ី លេឈរើ

េឌវឡ ឺ ុបេមន (េខមបូ

៩.៨០០

)

ៃម៉

ក់ នង ើ ិ បេងកត

េ ងច្រកែកៃឆន

១៥ ឧសភ ២០០៦

ខូអិលធីឌី (Global

profile/16-krt/46-kratie-

(Cambodia) Co., Ltd)

្រសុកសំ បរូ

global.html)

េអសុី វល ឺ

េអ្រហគីខលេឈរើ

េឌវឡ ឺ ុបេមន (េខមបូ

ខូអិលធីឌី (Asia World

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

ពនង នង ិ មល ិ

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

Agricultural Development

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

១០.០០០

ៃម៉

ក់ និងបេងកើត

េ ងច្រកែកៃឆន )

Agricultural Development

១៥ ឧសភ ២០០៦

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

ពនង និង មល ិ

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/16-krt/47-kratieasiaworld.html)

143


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 (Cambodia) Co., Ltd)

្រសុកសំ បរូ

្រហគន ី អុស ី ែលន

េអ្រហគខ ី លេឈរើ

េឌវឡ ឺ ុបេមន (េខមបូ

៩.៥៨៣

ៃម៉

ក់ នង ើ ិ បេងកត

េ ងច្រកែកៃឆន

១៥ ឧសភ ២០០៦

)

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

ពនង នង ិ មល ិ

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

ខូអល ិ ធឌ ី ី

profile/16-krt/45-kratie-

(Green Island

greenisland.html)

Agricultural Development (Cambodia) Co., Ltd)

្រសុកសំ បរូ

េផ្លនេថសិន

េអ្រហគីខលេឈរើ

េឌវឡ ឺ ុបេមន (េខមបូ

៩.២១៤

េឈើ

្វ ង

និង្របេភទេឈើ

)

១១ សី

២០០៦

េផ ងេទៀត

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ

របយករណ៍តំ

លីមត ី ធីត

ពនង និង មល ិ

ងពេិ សស

ឆន២ ំ ០០៧ ទំពរ័ ២៥)

(Plantation Agricultural Development (Cambodia) Limited)

្រសុកសំ បរូ

េ្រហគត

៨.៩៨៥

សិត

េអ្រហគីខលេឈរើ

េឌវឡ ឺ ុបេមន (េខមបូ

េឈើ

្វ ង

និង្របេភទេឈើ

១១ សី

២០០៦

េផ ងេទៀត

)

profile/16-krt/48-kratie-

Agricultural Development

greatasset.html)

(Cambodia) Limited)

្រសុកសំ បរូ

េ្រហគត វនឌឺ

េអ្រហគីខលេឈរើ

េឌវឡ ឺ ុបេមន (េខមបូ

៩.២៣១ )

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

ពនង នង ិ មល ិ

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

លីមត ី ធត ី (Great Asset

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

េឈើ

្វ ង

និង្របេភទេឈើ

េផ ងេទៀត

១១ សី

២០០៦

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

ពនង និង មល ិ

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

144


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 profile/16-krt/49-kratie-

លីមត ី ធីត (Great Wonder

Agricultural Development

greatwonder.html)

(Cambodia) Limited)

្រសុកសំ បរូ ឃុំ អូេ្រគ ង

េសន្រតល ហ្វស ឺ ខមេភនី

៧.០០០

េកស៊ូ

២៥ កញញ ២០០៩

(Central First Company

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

Ltd)

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/16-krt/55-kratiecentral.html)

្រសុកសំ បរូ

ឆយ

ឃុំរលួ សមនជ័យ

អុិនេវសេមន (China

នង ិ ឃុំែ្រសជិ

មក ិ

៦.៦០០

េកស៊ូ និង

២៩ មក ២០១០

កសយ

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

Dynamic Investment)

ពនង និង មល ិ

សថិត្រិ កុមហ៊ុនវន ិ េិ យគដីសមបទន

ែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa ny%20Name.pdf)

៩ ១០

្រសុកសនួល ឃុំែ្រសចរ

សុី

្រសុកសនួល ឃុំសួ ល ន

េ្រ

ឃុំែ្រសចរ នង ិ ឃុំខ ម ឹ

យ វ ី (CIV) គ េវស ប៊ល ី ឌីង េ្រតឌីង

(Growth West Building Trading)

៧៦៩

េកស៊ូ

២៧ ឧសភ ២០០៨

៩.៩៩៦

េកស៊ូ ៃម៉ កសយ

ក់ និង

១៧ កកក ២០០៨

ចុះកច ិ ចសនយសមបទនជមួយ

េសទ ង (២៥០

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

េសទ ង

េខត្ត្រកេចះ

្រគួ

រ)

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

សថិតិ្រកុមហ៊ុនវន ិ ិេយគដីសមបទន

ែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ

145


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ្រកសួ ងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa ny%20Name.pdf))

១១

្រសុកសនួល

សុ វណ្ណ ជសីហ៍

៦.៥២៥

េកស៊ូ

១ តុ

២០០៩

(Sovann Reachsey Co.,

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៧៣ ចុះៃថងទី ១ តុ

Ltd)

ពនង

២០០៩ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

យចីរភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

-អនុ្រកឹតយេលខ ០៥ ចុះៃថងទី ៨ មក ២០១១ ចត់បញចូ លជ

្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់រដ្ឋនូវ

ៃផទដីែដលបនកំណត់េដើមបផ ្ត ់ ី ល

សមបទនជូនជូន្រកុមហ៊ុន។

េខត្តមណ្ឌលគរិ ី ១

្រសុកេកះែញក ឃុំរយ៉

យូន្រី ហគន ី រសសស៍ ី

ខូអិលធីឌី (Unigreen

Resource Co., Ltd)

៨.០០០

េកស៊ូ

៣ េម

២០០៩

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖ សថិតិ្រកុមហ៊ុនវន ិ ិេយគដីសមបទន

ែដលបនចុះកច ិ ចសនយជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa

146


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ny%20Name.pdf) ២

្រសុកេកះែញក ឃុំរយ៉

េផសុី ហក ្វិ េ្រហគន យ៉ញ-

៩.៦៥៦

េកស៊ូ

៩ កញញ ២០១១

ស្តុក ខមេភនី លីមធ ី ត ី

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

(Pacific Grand Joint-

សថិតិ្រកុមហ៊ុនវន ិ ិេយគដីសមបទន

Stock Company Ltd)

ែដលបនចុះកច ិ ចសនយជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម គត ិ ្រតម ឹ ៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa ny%20Name.pdf)

្រសុកេកះែញក ឃុំរយ៉

េផសុី ហ្វិក េភល ើ យ៉ញ-

៩.៦១៤

េកស៊ូ

៩ កញញ ២០១១

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

ស្តុក ខមេភនី លីមធ ី ត ី

សថិតិ្រកុមហ៊ុនវន ិ ិេយគដីសមបទន

(Pacific Pearl Joint-Stock Company Ltd)

ែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម គត ិ ្រតម ឹ ៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa

្រសុកេកះែញក ឃុំរយ៉

េផសុី ហ្វិក ឡេធស ើ យ៉ញ-

ស្តុក ខមេភនី លីមធ ី ីត

(Pacific Lotus Yory Stock Company Ltd)

៩.០១៤

េកស៊ូ និងដំ

ny%20Name.pdf) ំ

ឧស ហកមមដៃទ េទៀត

៩ កញញ ២០១១

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

សថិត្រិ កុមហ៊ុនវន ិ េិ យគដស ី មបទន

ែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ

147


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ្រកសួ ងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa ny%20Name.pdf)

្រសុកេកះែញក ឃុំរយ៉

េផសុី ហក ្វិ ្របយដ៏ យ៉ញ-

៩.៧៧៣

េកស៊ូ

៩ កញញ ២០១១

ចុះកច ិ ចសនយសមបទនដីជមួយ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

ស្តុក ខមេភនី លីមធ ី ីត

សថិតិ្រកុមហ៊ុនវន ិ ិេយគដីសមបទន

(Pacific Pride Joint-Stock Company Ltd)

ែដលបនចុះកច ិ ចសនយជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa ny%20Name.pdf)

្រសុកេកះែញក ឃុំរយ៉

មណ្ឌល េអ្រហគី រសក ី

៩.១០០

េកស៊ូ

២៥ កញញ ២០០៩

ខូអល ិ ធឌ ី ី (Mondul Agri-

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

Resource Co., Ltd)

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/18-mdk/68-mkiri-

្រសុកែកវសីម៉

ម ប៊ី ភ៊ី េអម

អិលធីឌី (Tai Nam BPM

Ltd)

៧.៦០០

ដំឡូងមី េកស៊ូ ្វ យចនទី និង

បេងកត ើ េ ងច្រក ែកៃចន

mondul.html ១៨ កញញ ២០០៦

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ របយករណ៍តំ

ងពេិ សស

ឆន២ ំ ០០៧ ទំពរ័ ២៧)

148


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ៨

្រសុកែកវសីម៉ ឃុំែ្រសខទុម

៥.០០០

ឫទ្ឋី គីរស ី ី ម៉ (Rithy

េកស៊ូ

១៣សី

Kiriseima)

២០០៩

អនុ្រកឹតយេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ សី

ពនង

២០០៩ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដី

កនុងតំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពសនួល េទជតំបន់ េ្របើ្របស់េ

យចីរភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

្រសុកែកវសីម៉ ឃុំចុងផ្លស

ម៉ហ ូ ុប ី ម៉សូ អន កមពុជ

៧.៨០០

េកស៊ូ

២៩ មក ២០១០

េជវ ី ចំកត់ (Mo Hy Pa

ចុះកច ិ ចសនយសមបទនដីជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

Masu Orn Kampuchea

ពនង នង ិ េសទ ង

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

Co., Ltd)

profile/18-mdk/105-mkirimohipa.html)

១០

្រសុកែកវសីម៉

៧.០០០

ែលន & ឌីេវឡុបភង ី

ឃុំចុងផ្លស

(េខមបូ

និង្រសុកេព្រជ

Developing (Cambodia))

េកស៊ូ នង ិ

) (Land and

កសយ

៨ ធនូ ២០០៨

្រសុកែកវសីម៉ ឃុំចុងផ្លស

និង្រសុកេព្រជ

១២

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

ពនង និងេសទ ង

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

ឃុំពូ្រជី ១១

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

profile/18-mdk/62-mkiriland.html) េសៀង ឡុង ្រហគន ី ែលន

អុិនេវសេមន (េខមបូ

៧.០០០

និង

)

ខូអិលធីឌី (Seang Long

ឃុំពូ្រជី

Green Land Investment

្រសុកែកវសីម៉

េអេ្រ

េកស៊ូ កសយ

៨ ធនូ ២០០៨

ឃុំចុងផ្លស

(Agro Forestry

នង ិ ្រសុកេព្រជ

Research)

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

ពនង នង ិ េសទ ង

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/18-mdk/64-mkiri-

(Cambodia))

គ ហ្វេរ្រសទី រេសុ ី ើច

ចុះកច ិ ចសនយសមបទនដីជមួយ

seanglong.html) ៧.០០០

េកស៊ូ នង ិ

កសយ

៨ ធនូ ២០០៩

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

149


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ឃុំពូ្រជី ១៣

្រសុកែកវសីម៉

profile/18-mdk/63-mkiriកសិកមមែខមរ អងគរ

៩.១៦០

ខូអិលធីឌី (Kasekam

េកស៊ូ នង ិ ដំ

agroforestry.html) ំ

៧ កញញ ២០១១

កសិ-ឧស ហកមម

Khmer Angkor Co., Ltd)

អនុ្រកត ឹ យេលខ ២០៥ ចុះៃថងទី ៧

កញញ ២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី

ដៃទេទៀត

កនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនេំ ្រពចេទជ

តំបន់េ្រប្រើ បស់េ ១៤

្រសុកែកវសីម៉

នង ិ ្រសុកេព្រជ

អុិនេវសេមន េអន

ឌេី វឡុបេមន

(េខមបូ

៨.៧០៨

យ ថញ់

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

៣០ ឧសភ ២០១១

) (Investment

និង្រសុកេព្រជ

ឌីេវឡុបេមន

(េខមបូ

េ ៨.៦៨៥ ម

) (Investment

and Development DAI NAM (Cambodia) J.S.C Ltd)

ឧសភ ២០១១ (ចំណុច ២) ស្តីពី

ពនង និងគួយ

ៃ្រពភនេំ ្រពច េទជតំបន់េ្របើ្របស់

J.S.C Ltd)

អុិនេវសេមន េអន

អនុ្រកឹតយេលខ ៩៨ ចុះៃថងទី ៣០

ករកំណត់ៃផទដក ន ី ុ ងែដនជ្រមកសត្វ

THANH (Cambodia)

្រសុកែកវសីម៉

យចរី ភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

and Development DAI

១៥

ពនង

ដំ

យចរី ភព ស្រមប់ផ្តល់ជូន

្រកុមហ៊ុន។ ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

៣០ ឧសភ ២០១១

-អនុ្រកឹតយេលខ ៩៨ ចុះៃថងទី ៣០

ឧសភ ២០១១ (ចំណុច ៣) ស្តីពី

ពនង និងគួយ

ករកំណត់ៃផទដក ន ី ុ ងែដនជ្រមកសត្វ

ៃ្រពភនេំ ្រពចេទជតំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

្រកុមហ៊ុន។

-អនុ្រកឹតយេលខ១៦៥ ចុះៃថងទី ២២ កកក

២០១១ េ

យេយង

អនុ្រកត ឹ យខងេលើ ចត់បញចូ លជ ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវ

150


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ១៦

្រសុកអូ ង ំ នង ិ ្រសុកែសនមេនរមយ

ឃុំពូ្រទូ និងឃុំពូ

១៧

វជ ូ៉ ី

ន (Wuzishan LS

១០.០០០

្រសល់

៣០ ធនូ ២០០៥

Group Co., Ltd)

ង ំ

្រសុកអូ ង ំ

ៃផទដីែដលបនកំណត់។

ពនង

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/18-mdk/61-mkiri៦. េម ែបរ

គ ហ្វឺស ខភេឺ រសិន

៩.៤៧៧

ដ (Mega First

ដំ

wuzishan.html) ក ំ សិឧស

ហកមម ទសចរណ៍

Corporation Berhard (MFCB))

១៨ េម ២០១២

ពនង

-អនុ្រកឹតយេលខ ៦១ ចុះៃថងទី ១៨ េម

២០១២ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី

ធមមជតិ

កនុងតំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំ

ពិេសស

ចីរភព ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

និងតំបន់េសដ្ឋកិចច

េលៀរេទជតំបន់េ្របើ្របស់េ

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៨៥ ចុះៃថងទី ៧

មថ ិ ុន ២០១២ េ

យេយង

អនុ្រកឹតយខងេលើ ចត់បញចូ លជ ្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់រដ្ឋនូវ

១៨

្រសុកអូ ង ំ និង្រសុកែសនមេនរមយ

១៩

្រសុកេព្រជ ឃុំ្រកង់េតស

ហួរ លីង (េខមបូ

)

៨.៤០០

្រសល់

៥ ឧសភ ២០១០

អុិនេធើេណសិនណល

ៃផទដីែដលបនកំណត់។

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

អុន ិ សីេរន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

(Huor Ling (Cambodia)

profile/18-mdk/106-mkiri-

International Insurance)

huoling.html)

ឌី ធី សុី ្រគុប

( D.T.C (Group))

ពនង

៤.០០០

េកស៊ូ

១៨ មន ិ ២០០៩

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

151


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 និងឃុំែ្រសអំពូម

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/18-mdk/65-mkiridtc.html)

២០

្រសុកេព្រជ

ឃុំប្រូ៊

៉ ៉

សុី

២.៣៤៦

េកស៊ូ

៣ េម

២០០៩

(Varanasi)

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ

សថិត្រិ កុមហ៊ុនវន ិ េិ យគដីសមបទន

(ប្តូរេឈមះមកពី ្រកុមហ៊ុន

ែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ

ខូវជឹលី អភវិ ឌ ន៍ (េខ សុី

្រកសួ ងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨

ឌី) ែដលបនចុះកិចចសនយ

មថ ិ ុន ២០១២ េន

សមបទនដី ៃថងទី ៨ តុ

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

២០០៨)

attachments/article/122/Compa ny%20Name.pdf)

២១

្រសុកេព្រជ

ឃុំប្រូ៊

េសដ្ឋិកុ

(Sethikula

៤២.៧៣

េកស៊ូ

១៧ កុមភៈ ២០០៩

Co., Ltd)

អនុ្រកឹតយេលខ ៣៣ ចុះៃថងទី ១៧

ពនង

មន ិ ២០១០ ែកស្រមួល អនុ្រកឹតយ េលខ ៣៧ ចុះៃថងទី ១៧ កុមភៈ

២០០៩៖ “ែកស្រមួល ពព ី កយ “ជួល” មកជ “សមបទន” វញ ិ

នង ី ំហំ ិ ែចងថ កំណត់ៃផទដទ

៤.២៧៣ ហត កនុងែដនជ្រមកសត្វ ៃ្រពភនំ

្របស់េ

មេលៀរ េទជតំបន់េ្របើ

យចីរភពស្រមប់ផល ្ត ់ជូន

្រកុមហ៊ុន។ ២២

្រសុកេព្រជ

កូវផម ៉ កូអិលធីឌី ី

៥.៣៤៥

េកស៊ូ

១៧ កុមភៈ ២០០៨

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

ពនង

152


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 (Covyphama Co., Ltd)

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/18-mdk/67-mkiri២៣

្រសុកេព្រជ

វី

ឌេី វឡុបេមន

៧២៨

(Villa Development Co.,

ដំ

covyphama.html) ក ំ សិ-

១ េម

២០១១

ឧស ហកមម

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៦១ ចុះៃថងទី ១ េម

Ltd)

ពនង

២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដី

កនុងតំបន់ែដនជ្រមកសត្វភេនំ ្រពចេទ ជតំបន់េ្របើ្របស់េ

យចីរភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

-អនុ្រកឹតយេលខ ៩៣ ចុះៃថងទី ២៤

ឧសភ ២០១១ ចត់បញចូ លជ

្រទពយសមបត្តឯ ិ កជនរបស់រដ្ឋនូវ ២៤

្រសុកេព្រជ

ឃុំប្រូ៊

េខ ភស ី អុិនេវសេមន (េខមបូ

)

(K Peace Investment Cambodia Co., Ltd)

ំ ស (ជន ួ ្រកុមហ៊ុន សិទធិ

េអ្រខគខ ី លឈ័ រ េផ្លនេថសិន)

៥០០

េកស៊ូ

២០ មក ២០១២

ៃផទដីែដលបនកំណត់។

-អនុ្រកឹតយេលខ ១៣ ចុះៃថងទី ២០

ពនង

មក ២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដី កនុងតំបន់ែដនជ្រមកសត្វភនំ

េលៀរេទជតំបន់េ្របើ្របស់េ

ចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ -អនុ្រកត ឹ យេលខ ២៨ ចុះៃថងទី ២០

កុមភៈ ២០១២ ចត់បញចូ លជ្រទពយ សមបត្តិ ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដី ែដលបនកំណត់។ អនុ្រកត ឹ យ

េនះក៏ែចងផងែដរថ “និ ករណ៍

153


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 អនុ្រកឹតយ េលខ ៨៥ ចុះៃថងទី២០ ឧសភ ២០១១”។

២៥

្រសុកេព្រជ ្រសុកអូ ង ំ នង ិ ្រសុកេកះែញ៉ ក

ក់

ក់ មណ្ឌលគរី ី

៤.១៦២

េកស៊ូ

៤ កកក

២០០៨

ពនង

ចុះកច ិ ចសនយសមបទនដីជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

អភវិ ឌ ន៍េកស៊ូ

សថិត្រិ កុមហ៊ុនវន ិ េិ យគដស ី មបទន

(Dak Lak Mondulkiri Rubber Development)

ែដលបនចុះកច ិ ចសនយជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa

២៦

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព ភនំ

មេលៀរ

៥.៥៥៩

អល ិ េខ អល ិ ខន្រ

ដំ

ny%20Name.pdf) ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

្ត ក់សិន ខូអិលធីឌី

១២ មថ ិ ុន ២០១២

Co.,Ltd)

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព ភនេំ ្រពច

េលៀរេទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

លឹម រយ ូ ៉ ល់ ជ័ញ ស្តុក

៩.០៦៨

(Lim Royal Joint Stock)

ដំ

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

៧ មថ ិ ុន ២០១២

ពនង

មថ ិ ុន ២០១២ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី កនុងតំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំ

(LKL Construction

២៧

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៩១ ចុះៃថងទី ១២

ចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

អនុ្រកឹតយេលខ ៧៩ ចុះៃថងទី ៧

ពនង

មថ ិ ុន ២០១២ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី កនុងតំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនេំ ្រពច េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

២៨

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព

ម៉សទ័រ េខ

ន់ ខូអល ិ ធឌ ី ី

ភនេំ ្រពច

(Master K Son Co., Ltd)

៦.៨៩២

ដំ

យចីរភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

េំ កស៊ូ

នង ិ អភវិ ឌ ន៍ករ្រប

២០ មក ២០១២

អនុ្រកត ឹ យេលខ ១២ ចុះៃថងទី ២០

ពនង

មក ២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដី

154


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 មញ់ សត្វៃ្រពកកំ ន្ត ្របកបេ

កនុងតំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនេំ ្រពច

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

និរន្តរភព

យចរី ភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

-អនុ្រកឹតយេលខ ៤៦ ចុះៃថងទី ១៦

មន ិ ២០១២ ចត់បញចូ លជ្រទពយ សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដី ែដលបនកំណត់

េខត្តឧត្តរមនជ័យ ១

្រសុកសំ េ ង

េរៀល ្រហគីន (Real Green

៨.០០០

Co., Ltd)

ដំឡូងមី និងដំ

៦ កញញ ២០០៦

កសិ-ឧស ហកមម

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

គួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ

ដៃទេទៀត នង ិ

របយករណ៍តំ

បេងកើតេ ងច្រក

ងពេិ សស

ឆន២ ំ ០០៧ ទំពរ័ ៣០)

ែកៃចន ២

្រសុកសំ េ ង

្រគី

្ត ល់ េអ្រហគូ ខមេភនី

៨.០០០

លីមធ ី ីត (Crystal Agro

ដំឡូងមី នង ិ ដំ

កសិ-ឧស ហកមម

Company Limited)

១៧ កកក ២០០៦

ដៃទេទៀត និង

េបស រយ ូ ៉ ៉ ល់ (េខ) ខូអិលធីឌី (Best Royal (K)

Co., Ltd)

៦.៥០០

េកស៊ូ

ងពិេសស

ឆន២ ំ ០០៧ ទំពរ័ ១០ នង ិ ៣០)

ែកៃចន គូេលន្រពហមេទព

គួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ របយករណ៍តំ

បេងកត ើ េ ងច្រក ៣

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

២៣ វចឆ ិ ិក ២០១១

-អនុ្រកឹតយេលខ ២៦៣ ចុះៃថងទី ២៣

គួយ

វចឆ ិ ិក ២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី

កនុងតំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពគូេលន ្រពហមេទពេទជតំបន់េ្របើ្របស់ េ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

155


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ្រកុមហ៊ុន។ -អនុ្រកត ឹ យេលខ ០៧ ចុះៃថងទី ១៨

មក ២០១២ េ

យេយង

អនុ្រកឹតយខងេលើ ចត់បញចូ លជ ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវ

េខត្ត្រពះវ ិ ១

ៃផទដីែដលបនកំណត់េនះ។

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព

បង ឹ ែពរ

សុ វណ្ណភូមិ វន ិ ិេយគ

៩.៩១៣

កសិ-ឧស ហកមម

ដំ

េំ កស៊ូ

៣ ឧសភ ២០១១

នង ិ ចញ ិ ច ឹ មសត្វ

(Sovannaphum Viniyok

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព

ៃផទដីកុ ងតំ ន បន់ែដនជ្រមកសត្វបឹងែពរ

បឹងែពរ

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

្រទី ភព អុម ី ផត អច ិ ផត

៩.៩១៦

(Try Pheap Import &

ដំ

យចីរភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

Export Co., Ltd.)

គួយ

ឧសភ ២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់

Kase-Usahakam)

អនុ្រកឹតយេលខ ៧៦ ចុះៃថងទី ៣

១៩ ឧសភ ២០១១

និងេកស៊ូ

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៨២ ចុះៃថងទី ១៩

គួយ

ឧសភ ២០១១ ស្តីពីករកំណត់

ៃផទដីកុ ងតំ ន បន់ែដនជ្រមកសត្វបឹងែពរ

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

យចរី ភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព បង ឹ ែពរ

ឫទធី ្រកនីត (េខមបូ

)

ខូអល ិ ធឌ ី ី (Rethy Granite (Cambodia) Co.Ltd)

១.៦៤៦

េកស៊ូ

២១ មន ិ ២០១១

-អនុ្រកឹតយេលខ ១៧ ចុះៃថងទី ២១

គួយ

មន ិ ២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដី

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

យចរី ភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ៥២ ចុះៃថងទី ២៥

មក ២០១១ ចត់បញចូ លជ្រទពយ

156


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដល បនកំណត់

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព បឹងែពរ

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព បឹងែពរ

ន ម៉ឌី ្រគុប

៩.៩៩៣

(An Mady Group Co.,

េឈដ ើ ៃទេទៀត

Ltd)

េប៉ ខួច អភវិ ឌ ន៍ ្រគុប

៣៥០

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព បឹងែពរ

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព បឹងែពរ

្រសុកែឆប

ក ំ សិ-

ឧស ហកមម

Development Group Co.,

និងចិញចឹមសត្វ

(Poa Khouch

វន ិ េិ យគ

៤១០

ដំ

ក ំ សិ-

ខូអិលធីឌី

ឧស ហកមម

Ltd)

នង ិ ចញ ិ ច ឹ មសត្វ

(Ram Na Investment Co.,

្រសី បញញ អភវិ ឌ ន៍

៥៨៨

ខមេភនី លីមធ ី ត ី

(Heng Nong (Cambodia) International Co., Ltd)

២០១១

សី

៧ កញញ ២០១១

ដំ

ក ំ សិ-

កសយ នង ិ អំេព

ចរី ភពស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ អនុ្រកឹតយេលខ ២០៤ ចុះៃថងទី ៧

គួយ

កញញ ២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

យចរី ភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន

៤ តុ

២០១១

អនុ្រកត ឹ យេលខ ២២៥ ចុះៃថងទី ៤ តុ

គួយ

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

យចរី ភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន

២៣ កញញ ២០១១

អនុ្រកឹតយេលខ ២១៧ ចុះៃថងទី ២៣

គួយ

កញញ ២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី

នង ិ េកស៊ូ 6,488

គួយ

២០១១ ស្តីពីករកំណត់

ៃផទដេី ទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

ឧស ហកមម

(Srey Panha

អុន ិ េធេើ ណសិនណល

អនុ្រកត ឹ យេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣

នង ិ េកស៊ូ

ខូអិលធីឌី

េហង ណុង (េខមបូ

១៣ សី

នង ិ េកស៊ូ

Development Co., Ltd)

ដំ

ខូអិលធីឌី

Ltd)

េកស៊ូ នង ិ ្របេភទ

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

យចរី ភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន

៨ វចឆ ិ ិក ២០១១

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

គួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

សថិត្រិ កុមហ៊ុនវន ិ េិ យគដីសមបទន

ែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨

157


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa ny%20Name.pdf)

្រសុកែឆប

េហង រូយ (េខមបូ

៩.១១៩

អុន ិ េធេើ ណសិនណល

កសយ នង ិ អំេព

ខមេភនី លីមធ ី ត ី

៨ វចឆ ិ ក ិ ២០១១

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

គួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖ សថិតិ្រកុមហ៊ុនវន ិ ិេយគដីសមបទន

(Heng Rui (Cambodia)

ែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ

International Co., Ltd)

្រកសួ ងកសិកមម គត ិ ្រតម ឹ ៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa ny%20Name.pdf)

១០

្រសុកែឆប

េហង យូ (េខមបូ

៨.៩៥៩

កសយ នង ិ អំេព

អុន ិ េធេើ ណសិនណល

ខមេភនី លីមធ ី ត ី

៨ វចឆ ិ ិក ២០១១

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

គួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

សថិត្រិ កុមហ៊ុនវន ិ េិ យគដីសមបទន

(Heng Yue (Cambodia)

ែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ

International Co., Ltd)

្រកសួ ងកសិកមម គត ិ ្រតម ឹ ៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa

ny%20Name.pdf) ១១

្រសុកែឆប

រូយ េហ្វង (េខមបូ

៨.៨៤១

កសយ

៨ វចឆ ិ ិក ២០១១

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

គួយ

158


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 និងអំេព

អុិនេធើេណសិនណល ខមេភនី លីមធ ី ត ី

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖ សថិត្រិ កុមហ៊ុនវន ិ េិ យគដស ី មបទន

(Rui Feng (Cambodia)

ែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ

International Co., Ltd)

្រកសួ ងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa

១២

្រសុកគូែលន

េម្រតភ ី ព កសិ-

៨.៥២០

ដំ

ny%20Name.pdf) ក ំ សិ-

ឧស ហកមម)

ឧស ហកមម

(Metrey Pheap Agro-

និងេកស៊ូ

Industry)

១២ មថ ិ ុន ២០១២

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៩២ ចុះៃថងទី ១២

គួយ

មថ ិ ុន ២០១២ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី កនុងតំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពគូែលន

នង ិ ចញ ិ ច ឹ មសត្វ

្រពហមេទពេទជតំបន់េ្រប្រើ បស់ េ

យចីរភពស្រមប់ផ្តល់ជូន

្រកុមហ៊ុន។ ១៣

គូែលន្រពហមេទព

លី ឈួ ង សំ ណង់ &

៦.០០០

េកស៊ូ

២៣ េម

ហរណ ័ នហ ័ ី រណ

២០១២

(Ly Chhoung

េខមបូ

៩.២៣៧

ដំ

ក ំ សិ-

៧ កញញ ២០១១

ឧស ហកមម

េផ្លនថសិន អល ិ ធឌ ី ី

សិរ ី មុនី េ្រតនសព័រេថសិន

យចីរភព

អនុ្រកឹតយេលខ ២០៦ ចុះៃថងទី ៧ េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

Plantation Co., Ltd)

គូែលន្រពហមេទព

២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដី

គួយ

កញញ ២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដី

(Cambodia Dawn

១៥

គួយ

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

Export)

គូែលន្រពហមេទព

េម

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

Construction Import

១៤

អនុ្រកត ឹ យេលខ ៦៣ ចុះៃថងទី ២៣

យចីរភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

៦.៨៧០

េកស៊ូ

១៥ មថ ិ ុន

អនុ្រកត ឹ យេលខ ១១៤ ចុះៃថងទី ១៥

គួយ

159


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 & ខន្រ

២០១១

្ត ក់សិន

មថ ិ ុន ២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី

(Serey Mony

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

Transportation &

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

Construction Co., Ltd)

១៦

្រសុករេវៀង

ធី ង៉ ឌីេវឡុបេមន &

យចរី ភព

៦.០៦០

េកស៊ូ

២៥ កញញ ២០០៩

អុិនេវសេមន ខូ អិលធីឌី

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

គួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

(Thy Nga Development

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

and Investment Co., Ltd)

profile/19-pvh/69-pviheathynga.html)

១៧

្រសុករេវៀង

ភី េអន ធី ខូ អិលធីឌី

៧.៩០០

េកស៊ូ

៥ ឧសភ ២០១០

(PNT Co., Ltd)

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

គួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/19-pvh/110-pvihea១៨

្រសុករេវៀង (ឃុំរមទម ឃុំរ ំេ

ះ ឃុំរេបៀប

គម ី ជ ទួន ្រគុប

៨.៨៤៦

(Kim Chea Toun Group)

ដំ

pnt.html) ក ំ សិ-ឧស

៦ កកក

២០១១

ហកមម (េកស៊ូ

និងឃុំរសមី)

និង

ដំ

អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៤៦ ចុះៃថងទី ៦ កកក

កសយ) និង

គួយ

២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី

េទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋស្រមប់េធ្វើវ ិ

ដ ំ ៃទេទៀត

នេិ យគ

ដ ំ ំ

ំ នង ិ កំណត់ឲយ

្រកសួ ងកសិកមម និង្រកសួ ង បរ ិ ថ ន

ក៏ដូចជអជញធរពក់ពន ័ ្ឋដៃទេទៀត មននត ិ ជ ិ វិ ធ ី បន្តស្រមប់

១៩

្រសុករេវៀង

ឆយ

េ្រហគត េខស

(China Great Cause)

៥.៩៨០

េកស៊ូ និងដំ

កសិ-ឧស ហកមម

៦ មថ ិ ុន ២០១២

ករវន ិ ិេយគេនះ។

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

គួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

160


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ដៃទេទៀត

សថិតិ្រកុមហ៊ុនវន ិ ិេយគដីសមបទន

ែដលបនចុះកច ិ ចសនយជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa

២០

្រសុកសងគមថមី

េអហ្វ ភី ម៉េឡសុី (េខមបូ

៨.២០០

) េផ្លនេថសិន

េកស៊ូ និងដំ

ny%20Name.pdf) ំ

កសិ-ឧស ហកមម

ខូអិលធីឌី

៣០ េម ២០១២

ដៃទេទៀត

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

គួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖ សថិតិ្រកុមហ៊ុនវន ិ ិេយគដីសមបទន

(FP Malaysia (Cambodia)

ែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ

Plantation Co., Ltd)

្រកសួ ងកសិកមម គត ិ ្រតម ឹ ៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa ny%20Name.pdf)

២១

្រសុកសងគមថមី

ែអមផល ហ្វកខឺស (េខមបូ

)

(Ample Focus (Cambodia))

៨.០០០

េកស៊ូ

២៤ កុមភៈ ២០១២

អនុ្រកឹតយេលខ ៣២ ចុះៃថងទី ២៤

គួយ

កុមភៈ ២០១២ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដី េទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់ វន ិ ិេយគ

ដ ំ ំ

ំ និងកំណត់ឲយ

្រកសួ ងកសិកមម និង្រកសួ ង បរ ិ ថ ន

័ ្ឋដៃទេទៀត ក៏ដូចជអជញធរពក់ពន មននិតិវធ ិ ីជបន្តស្រមប់

161


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ២២

្រសុកែតបងមនជ័យ នង ិ ្រសុកជ័យែសន

ន់ េហ្វង (េខមបូ អុន ិ េធើ

អិលធីឌី

)

៩.០១៥

៨ វចឆ ិ ក ិ ២០១១

នង ិ អំេព

ល ខូ

សយូ

កសយ

ករវន ិ ិេយគេនះ។

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

គួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

សថិតិ្រកុមហ៊ុនវន ិ ិេយគដីសមបទន

(Lan Feng (Cambodia)

ែដលបនចុះកច ិ ចសនយជមួយ

International Co., Ltd)

្រកសួ ងកសិកមម គត ិ ្រតម ឹ ៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa ny%20Name.pdf)

េខត្តរតនគរី ី ១

្រសុកអណូ ្ត ងមស

អរយុង ខន្រ

្ត ក់សិន

៦.៨៦៦

េកស៊ូ

៤ េម

២០០៦

(េអសុី អម ឹ ) ខូ អល ិ ធឌ ី ី

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

(ACM) Co., Ltd)

្រសុកអណូ ្ត ងមស

េហង អភវិ ឌ ន៍ (Heng

កចក់

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

(Oryong Construction

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

profile/21-rtk/74-rkiri៨.៦៥៤

Development)

ដំ

oryung.html) ក ំ សិ-ឧស

ហកមម និងដំ

២៥ ឧសភ ២០០៦

ដៃទេទៀត

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

ច ៉យ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/21-rtk/73-rkitiheng.html)

្រសុកអណូ ្ត ងមស

េហង អភវិ ឌ ន៍

(Heng Brother)

២.៣៦១

ចំករេកស៊ូ

៣១ កកក

នង ិ

២០០៩

កសយ

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

ច ៉យ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

162


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/21-rtk/76-rkirihengbrother.html) ៤

្រសុកអណូ ្ត ងមស

ឃុំ

វ នង ិ ឃុំម៉លីក

អុិនេវសេមន

៥.០៨០

ចំករេកស៊ូ

២៥ មន ិ ២០១១

(Veasna Investment)

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

កចក់ និងទំពន ួ

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/21-rtk/114-rkiri-vi.html)

្រសុកអណូ ្ត ងមស

ឈងលី អុិនេវសេមន ខូ

និងឃុំញង ំ

(Chaing Ly Investment

ឃុំ

វ នង ិ ឃុំម៉លីក

២៩ មន ិ ២០១១

ទំពន ួ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

profile/21-rtk/115-rkiri-

និងឃុំញង ំ

(Horng An Oyadav Co.,

ន អូយ៉

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

Co., Ltd)

ហ៊ង

វ និងឃុំម៉លីក

ចំករេកស៊ូ

អល ិ ធឌ ី ី

្រសុកអណូ ្ត ងមស

ឃុំ

១.៩០០

វ ខូ

៩.០០០

េកស៊ូ នង ិ ដំ

chaingly.html) ំ

២២ កញញ ២០១១

កសិ-ឧស ហកមម

អិលធីឌី

កចក់

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

ដៃទេទៀត

Ltd)

ចុះកច ិ ចសនយសមបទនដីជមួយ

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/21-rtk/117-rtkiri-horngan.html)

្រសុកអណូ ្ត ងមស

ឃុំញង ំ

ឌី អឹម ្រគុប

(DM Group)

៧៤៩

េកស៊ូ

២៦ មក ២០១២

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

ទំពន ួ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

សថិត្រិ កុមហ៊ុនវន ិ េិ យគដីសមបទន

ែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម គត ិ ្រតម ឹ ៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

163


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa ny%20Name.pdf) ៨

្រសុកបែកវ នង ិ ្រសុកអូយ៉

ជ ច័នទរទ្ឋ ិ អភវិ ឌ ន៍

៥.១២៤

េកស៊ូ

១២ វចឆ ិ ិក ២០០៧

(Chea Chan Rith Development)

ចុះកិចចសនយសមបទនដីបេ

្ត ះ

ច ៉យ

សននជមួយ្រកសួ ងកសិកមម (សូ ម

េមល ិ ិ ើ ផងែដរ៖ សថិត្រិ កុមហ៊ុនវន

េយគដីសមបទនែដលបនចុះ

កិចចសនយជមួយ្រកសួ ងកសិកមម គត ិ ្រតម ឹ ៃថងទី ៨ មថ ិ ុន ២០១២ េនេគហទំពរ័ ៖

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa ៩

្រសុកលំ ផត់ ឃុំេស

ជីង ហ ុងរ ី ខូអិលធីឌី

៩.២២៤

(Jing Zhong Ri Co., Ltd)

េកស៊ូ និងដំ

ny%20Name.pdf) ំ

កសិ-ឧស ហកមម

៣០ ឧសភ ២០១១

-អនុ្រកឹតយេលខ ៩៨ ចុះៃថងទី ៣០

ទំពន ួ

ឧសភ ២០១១ (ចំណុច ១) ស្តីពី

ដៃទេទៀត

ករកំណត់ៃផទដី េទជតំបន់េ្របើ ្របស់េ

្ត ់ យចីរភពស្រមប់ផល

ជូន្រកុមហ៊ុន។

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ១៦២ ចុះៃថងទី ២២ កកក

២០១១ ចត់បញចូ លជ្រទពយ

សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដល បនកំណត់។

១០

្រសុកលំ ផត់ ឃុំេស

េកស៊ូ េអែលវ ប៊អ ី ឹម យ៉យ

៨.៤០០

េកស៊ូ

៥ តុ

២០១១

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

ច ៉យ

164


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ស្តុក

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

(Kao Su Ea Lev Bm Yoy

សថិត្រិ កុមហ៊ុនវន ិ េិ យគដស ី មបទន

Stock)

ែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa ny%20Name.pdf)

១១

្រសុកអូយ៉

គ្លបល តច ិ េអសឌអ ី ន ិ

ប៊េី អចឌី ៉ ម៉ ែខមរ

អុិនេធើ

សយូ

មត ិ ្តភព ែម៉ន

២០.០០០

ដូងេ្របង

២១ ធនូ ១៩៩៩

ល&

ចុះកច ិ ចសនយសមបទនដីជមួយ

ច ៉យ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖ http://www.elc.maff.gov.kh/en/

រុន

profile/21-rtk/72-rkiriglobaltech.html

(ៃផទដី ៧.០០០ ហត ្រតូវ

បនកត់េចញេដម ើ បផ ី ្តល់

ឲយ ្រកុមហ៊ុន េហង ៊ ប) ១២

្រសុកអូយ៉

៣០/៤ យ៉ៃឡ ខមេភនី

៩.៣៨០

្រសុកអូយ៉

ក ំ សិ-ឧស

លីមធ ី ត ី

ហកមម បងកត់ពូជ

Limited)

ែកៃចន

(30/4 Gialai Company

១៣

ដំ

យ ដុង េយឿង ខមស ឺ ល

យ៉ញ ស្តុក ខូ អិលធីឌី

២៦ េម ២០០៥

សត្វ នង ិ េ ងច្រក

៤.៨៨៩

ដំ

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

ច ៉យ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/21-rtk/71-rkirigialani.html)

ក ំ សិ-ឧស

ហកមម បងកត់ពូជ

២៩ មក ២០១០

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

ច ៉យ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

165


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 (Dai Dong Yoeurng

សត្វ និងេ ងច្រក

Commercial Yornh Stock

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

ែកៃចន

Co., Ltd )

profile/21-rtk/99-rkiridaidong.html)

(ប្តូរមកព្រី កុមហ៊ុន ៣០/៤

យ៉ៃឡ ខមេភនី លីមធ ី ីត) ១៤

្រសុកអូយ៉

េហង

៊ ប អុន ិ េវសេមន

៧.០០០

(Heng Heap Investment)

េកស៊ូ

៣១ កកក

ចំករJatropha

២០០៩

(ដីសមបទន កត់េចញពី

& មត ិ ្តភព ែម៉ន

១៥

្រសុកអូជុំ ្រសុកបែកវ និង្រសុកអណូ ្ត ងមស

១៦

្រសុក

ែវង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖ profile/21-rtk/75-rkiri-

េអសឌអ ី ន ិ ប៊េី អចឌី ៉ ម៉ សយូ

ច ៉យ

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

្រកុមហ៊ុន គ្លបល តច ិ

ែខមរ អុិនេធើ

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

heangheab.html)

រុន)

សុី អ ឌី (CRD)

៧.៥៩១

េកស៊ូ

២៥ មន ិ ២០១១

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

្រគឹង

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ ្រទីភព អុីមផត អិចផត

(Try Pheap Import Export Co., Ltd)

៩.៧០៩

ដំ

profile/21-rtk/113-rkiri-crd.html) ក ំ សិ-

ឧស ហកមម នង ិ េកស៊ូ

៩ កុមភៈ ២០១១

-អនុ្រកឹតយេលខ ២៥ ចុះៃថងទី ៩

កុមភៈ ២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

ទំពន ួ និង ្រគឹង

យចរី ភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

-អនុ្រកឹតយេលខ ៩២ ចុះៃថងទី ២០

ឧសភ ២០១១ េ

យេយង

166


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 អនុ្រកឹតយខងេលើ ចត់បញចូ លៃផទដី ែដលបនកំណត់េនះជ្រទពយ ១៧

្រសុក

ែវង

្រស៊ុន សុ វណ្ណភូមិ

៨.៩៩៨

ដំ

េំ កស៊ូ

អុន ិ េវសេមន

េទសចរណ៍

Investment Co., Ltd)

េសដ្ឋកិចចពិេសស

(Srun Sovannaphoum

១៥ កុមភៈ ២០១១

សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។

-អនុ្រកឹតយេលខ ២៨ ចុះៃថងទី ១៥

កុមភៈ ២០១១ ស្តីពក ី រកំណត់ៃផទដី

ធមមជតិ នង ិ តំបន់

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

ទំពន ួ និង ្រគឹង

យចរី ភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

-អនុ្រកឹតយេលខ ៩០ ចុះៃថងទី ២០

ឧសភ ២០១១ េ

យេយង

អនុ្រកឹតយខងេលើចត់បញចូ លៃផទដី

ែដលបនកំណត់េនះជ្រទពយ ១៨

្រសុក

ែវង ឃុំ

ែវងេលើ

អឹម ឌី េអស ថម

េអស

៩.១៤៦

អុីហ ត ិ

ដំ

ក ំ សិ-

៩ កុមភៈ ២០១១

ឧស ហកមម

(MDS Thmorda SEZ Co.,

-អនុ្រកឹតយេលខ ២៦ ចុះៃថងទី ៩

កុមភៈ ២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី

េកស៊ូ

Ltd)

សមបត្តឯ ិ កជនរបស់រដ្ឋ។

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

ទំពន ួ និង ្រគឹង

យចរី ភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។

-អនុ្រកឹតយេលខ ៩១ ចុះៃថងទី ២០

ឧសភ ២០១១ េ

យេយង

អនុ្រកត ឹ យខងេលើចត់បញចូ លៃផទដី

ែដលបនកំណត់េនះជ្រទពយ ១៩

្រសុក

ែវង ឃុំ

ែវងេលើ

និង្រសុកអណូ ្ត ងមស

នុភព សុ ភី អុន ិ េវសេមន (Noupheap Sophy

Investment Co., Ltd)

៩.០០០

េកស៊ូ

១៥ កុមភៈ ២០១១

សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។

-អនុ្រកត ឹ យេលខ ២៩ ចុះៃថងទី ១៥

កុមភៈ ២០១១ ស្តីពីករកំណត់ៃផទដី

្រគង ឹ

167


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ឃុំញង ំ

េទជតំបន់េ្រប្រើ បស់េ

យចីរភព

ស្រមប់ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុ។

-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៩ ចុះៃថងទី ២០

ឧសភ ២០១១ េ

យេយង

អនុ្រកត ឹ យខងេលើចត់បញចូ លៃផទដី

ែដលបនកំណត់េនះជ្រទពយ ២០

្រសុក

ែវង

នង ិ ្រសុកអណូ ្ត ងមស

្រកុង ប៊ក ុ រតនគិរ ី

៦.៦៩៥

េកស៊ូ

៩ េម

២០១០

(Krong Pok Ratanakiri

ហ៊ង

ញ់ មំង យំង េខ

្រគឹង

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/21-rtk/102-rkiri-

Co., Ltd)

្រសុកវនៃស ឺ

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

អភវិ ឌ ន៍េកស៊ូ

Rubber Development

២១

សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។

krong.html) ៦.៨៩១

េកស៊ូ

២៥ កញញ ២០០៩

អភវិ ឌ ន៍ េកស៊ូ

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

(Hong An Mang Yang K

្រគឹង

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

Rubber Development)

profile/21-rtk/78-rkirihongan.html)

២២

្រសុកវនៃស ឺ

គិរ ី អភវិ ឌ ន៍

៨០៧

េកស៊ូ

៣១ កកក

(Kiri Development)

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

២០០៩

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

្រគឹង

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/21-rtk/77-rkiri-kiri.html

េខត្តសឹ ង ទ ែ្រតង ១

្រសុកេស

សុ ភក្តិ នីក វន ិ ិេយគ

១០.០០០

កសយ ៃម៉

ក់

៨ សី

២០០៥

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

ពនង

168


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ដំ

និង ្របេភទេឈើ

ក ំ សិ-ឧស ហកមម

(Sopheak Nika

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

េផ ងេទៀត

Investment Agro-

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/24-stg/91-st-

Industrial Plants Co., Ltd)

្រសុកេស

សល សុ ភពណិជជ

sopheaknika.html) ៩.៩១៧

(Sal Sophea Peanich

កសយ ៃម៉

ក់

នង ិ ្របេភទេឈើ

Co., Ltd)

៨ សី

២០០៥

េផ ងេទៀត

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/24-stg/89-st-

្រសុកេស

ែ្រហគនែលន េអ្រហគីខលឆឺ

ឌីេវឡុបេមន (េខមបូ

៩.៨៥៤

ដំ

salsophea.html) ក ំ សិ-

២៣ មក ២០០៦

ឧស ហកមម

) ខូ

អល ិ ធឌ ី ី

http://www.elc.maff.gov.kh/en/

Development (Cambodia)

grandland.html)

profile/24-stg/86-st-

Co., Ltd)

្រសុកេស

សុី វ េហគក អុិនេវសេមន

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

(Grand Land Agriculture

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

១.០០០០

(Siv Guek Investment)

កសយ ៃម៉

ក់

២៤ មក ២០០៦

និង ្របេភទេឈើ

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមួយ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

េផ ងេទៀត

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/24-stg/90-stsivguek.html)

្រសុកេស

ភូ ម៉ឌី អុន ិ េវសេមន ្រគុប

(Phou Mady Investment Group)

៩.៨៥៤

កសយ ៃម៉ និង ្របេភទេឈើ េផ ងេទៀត

ក់

២៤ មក ២០០៦

ចុះកច ី មួយ ិ ចសនយសមបទនដជ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖ សថិតិ្រកុមហ៊ុនវន ិ ិេយគដីសមបទន

ែដលបនចុះកច ិ ចសនយជមួយ

169


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ្រកសួ ងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨

មថ ិ ុន ២០១២ េន

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ attachments/article/122/Compa ny%20Name.pdf; and http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/24-stg/88-st-

្រសុកេសៀមប៉ង

េសកុង អភវិ ឌ ន៍

ខូអិលធីឌី

(Sekong Aphivath Co. Ltd)

៩.៨៥០

ដំ

phoumady.html) ំ កសិ-

ឧស ហកមម និងចិញចឹមសត្វ

១២ េម ២០០៦

ចុះកច ិ ចសនយសមបទនដីជមួយ

ពនង

្រកសួ ងកសិកមម (សូ មេមល ើ ផងែដរ៖

http://www.elc.maff.gov.kh/en/ profile/24-stg/92-stsekong.html)

170


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 ឧបសមពន ័ ធ III ្រកុមហ៊ុន យូេនៀន េដវលបបេមន ្រគុប (Union Development Group Co., Ltd) ឺ ឧទយនជតប ុ ុម ិ ទ I.

គរ េខត្ត េកះកុង

សមបទនដផ ្ត ់េនកនុងតំបន់ឧទយនជតប ុ ុម ី ល ិ ទ ឧទយនជតិបទ ុ ុម

្រពះ ជ្រកឹតយឆន ំ ១៩៩៣

គរ

គរ មនៃផទដីទំហំ ១៧១.២៥០ ហិក

285

សថិតកនុងេខត្តេកះកុង ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ

និង្រតូវបនចត់ថនក់ជឧទយនធមមជតិ (ែដនធមមជតិ និងទស នីយភពេទសភព ែដល

្រតូវករពរ ស្រមប់បេ្រមឲ ិ ើ យេគលបំណងវទយ

ន្ត)។ ឧទយនធមមជតេិ នះ េ្រកយមកេទៀត

្រស្ត ករអប់រ ំ នង ិ ករកំ

្រតូវបន កំណត់ជតំបន់ករពរធមមជតិ េ្រកមចបប់សី ព ្ត ត ំ ០០៨ (សូ មេមល ី ំបន់ករពរធមមជតិ ឆន២ ើ ែផនក ៣ និងែផនក

៤) ។ េទះជដូេចនះក៏េ

យ ចប់ពីេពលេនះមក

ួ ៩ យ៉ងតច ឲយដល់្រកុមហ៊ុនចំនន ិ ស្រមប់ករ

ជរ ្ឋ ភប ិ លបនផ្តល់សមបទនដី េនកនុងតំបន់ឧទយនជតេិ នះ

ដ ំ ំ

ក ំ សិ-ឧស ហកមម (មនដូចជ

និងស្រមប់េទសចរណ៍ធមមជតិ និងករអភវិ ឌ ន៍លកខណៈពណិជជកមម គឺេធ្វើេឡើង

ករផ្តល់សមបទនដីទង ំ េនះ

ធមមជតិ េទជតំបន់េ្របើ្របស់េ

ងស្តុកទឹក និងទំនប់ រអគគ ី ស ី នីជេដើម

អភរិ ក នង ិ ិ ែថរក តំបន់ករពរធមមជតិ (សូ មេមល ើ ករវភគកន ុ ង ែផនក IV ដល់ែផនក VI)។ ជរ ្ឋ ភប ិ លែដលតំ

ងេ

ម្រកបខ័ណ្ឌចបប់ អំពក ី រ

យរដ្ឋម្រន្ត្រី កសួ ងបរ ិ ថ ន បនចុះហតថេលខ

េលើកិចចសនយជួលស្រមប់រយៈេពល ៩៩ ឆន ំ ជមួយ្រកុមហ៊ុន យូេនៀន េដវលបបេមន ្រគុប ស្រមប់ករ ឺ អភវិ ឌ ន៍ពណិជជកមម េ

េដម ើ បទ ី ក់ទញេភញ វេទសចរណ៍

នង ិ រមណីយ ្ឋ នេទសចរណ៍

េលើៃផទដី ទំហំ ៣៦.០០០ ហក ិ

កនុង្រសុកគរិ ី

គរ នង ិ ្រសុកបុទុម

ងសង់តំបន់

នង ិ េិ យគបែនថមេទៀត ិ ករវន

គរ ។ កច ិ ចសនយជួលេនះ ្រតូវបនចុះហតថេលខ

យរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួ ងបរ ិ ថ ន និងមនករយល់្រពមពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួ ងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ និងេធ្វជ ើ 287

រដ្ឋម្រន្ត្រី កសួ ងពណិជជកមម

។ ៃផទដីេនះ

286 ។

មរយៈករេចញអនុ្រកត ឹ យស្តីពីករកំណត់តំបន់្រគប់្រគងកនុងតំបន់ករពរ

យចីរភព ែដលេធ្វើឲយេលចេឡើងនូវបញ្ហៃនករេគរព

េនៃថងទ៩ ំ ០០៨ ី ែខឧសភ ឆន២

កសយ ដូងេ្របង នង ិ េកស៊ូ)

តសនធង ឹ េលើតំបន់េឆនរកនុង្រសុកគរិ ី

គរ នង ិ បុទុម

ក េី

គរ នង ិ រួមមនទំង

ូ ិ ្ឋ នចំនន ួ ១២ ភូមិ កនុងឃុំ តំបន់ែដលសំ ខន់ ចំបច់ស្រមប់ករអភរិ ក និងករពរបរ ិ ថ ន ក៏ដូចជ្រគបដណ្តប់េលើភម

ចំនន ួ ៥។

២៨៥ ២៨៦

្រពះ ជ្រកត ំ ៩៩៣ ិ ិក ឆន១ ឹ យ ស្តីពីករបេងកើត និងកំណត់តំបន់ករពរធមមជតិ ៃថងទ១ ី ែខវចឆ រួមមន្រកុមហ៊ុន៖

១- សីណូមច ិ សុី ម អិនេវសមន ិ ខូ អិលធីឌី (Sinomexim Investment Co., Ltd) េខត្តេកះកុង(៤.២៨០ហិក

យូេនៀន េដវលបបេមន ្រគុប (Union Development Group Co., Ltd) (៩.១០០ ហិក ឺ Development Group Co., Ltd) (៣៦.០០០ហក ិ

), ៤-

អល ិ . ៉ យ.ភ.ី ្រគុប (L.Y.P Group Co., Ltd) (៤.១០០ហក ិ ៧- គីរ ី

២៨៧

កច ិ ចសនយស្តីពីករជួលទី

ង ំ កនុងភូមិ

) ៩- JW េខមបូ

្រស្ត្រសុកគិរ ី

Development Group Co.,LTD ឆន២ ំ ០០៨។

), ៣- យូេនៀន េដវលបបេមន ្រគុប (Union ឺ

នសួ គ៌ ចំកត់ (Paradise Investment Co., Ltd) (៩.១៣៧ហិក

) ៥-

) ៦- ឌឹ ្រហគន ី រច ិ ខូ អល ិ ធឌ ី ី (The Green Rich Co., Ltd) (៦០.២០០ហក ិ

គរ េកះកុង េអស អុី ហ ត ិ ២ (Kiri Sakor Koh Kong SEZ 2) (២.២៦០ហិក

Kong SEZ Co., Ltd) (៩.៩៧៧ ហិក

), ២-

) ៨- េកះកុង េអស អុី ហ ត ិ ខូ អិលធីឌី (Koh

េអកូ ហូ លីេដ (JW Cambodia Eco Holidays) (៥.០០០ហិក

គរ នង ិ ្រសុកបុទុម

)

)

គរ េខត្តេកះកុ ង រ ង ជរ ្ឋ ភប ិ លកមពុជ នង ិ ្រកុមហ៊ុន Union

171


A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 េនៃថងទ៩ ី ែខេម 288 ្រពះ ជ្រកឹតយ េធ្វើវេិ ១៧១.២៥០ ហក ិ

ឆន២ ំ ០០៨ មួយែខមុនករចុះកច ិ ចសនយជួល ្រពះម

ក ្រតបន

យ្រពះហស្តេលខេលើ

ធនកមម្រពះ ជ្រកឹតយឆន១ ំ ៩៩