Page 1

េតេយង្រតវទីពឹងអី?

សន

ករេបះេឆនត

្រពះម

អនក្រគប់្រគងឬ

គណបក

អនកមនបុ ណយ

ក ្រតឬ

មចស់ែផនដី ជករឬ

រដអំ

នឹងចលននេយបយ

សន

ែខមរេយង្របកន់ខជប់ថ្រពះពុទធជ

សនរបស់រដ

េបពិនិតយេមលឲយដឹតដល់

េទេត្របជពលរដកីឬអនក ជករកីយល់ចបស់អំពី្រពះពុទធ យែផនក

េឆងៗេពក

បនជ្រពះ

សនេនះមនករយល់េផ ងៗគន អនកខះ្រជលនិយមខំងេពក ំៗេពក

េហយជំរញ ុ ឲយេគេជ យកេទអនុវតន៍ដូចពកយថ(ចញ់

ឈនះបនជមរ)

សុគតេហយមិនបន្រ

សូមបីែត្រ

សនេទ? អនកបក

ពកយេនះេត្រតវេទ? េប្រពះចញ់គឺចបស់ជ

ស់ដឹងអីេទពីេ្រពះ្រពះអងគមនអនកផចញ់ផចលេ្រចន

ស់ដឹងជ្រពះពុទធេហយក៏េនមនអនកមកផចញ់ែដរ

ដូចេរ ងអងគុលីមរ របរមីរបស់្រពះអងគ

េប្រពះពុទធអងគចញ់ អងគុលីមរសមប់បនេហយ។គឺេ យ ជួយមិនឲយអងគុលីមរេធអី្រពះអងគេកត ដូចេនះបនេសចកីថ្រពះពុទធេ មិនែមនចញ់េទ។និយយអំពីកមមេព េវ វ ិញ

នំ

េទ

េបនរ

ស់

កឈនះ

អនកែដល្រជលនិយម េ្រចនែណ

េគេធទុកខបុកមនិញេយង្រតវគិតថេនះជកមមេព របស់េយងេទទទួល

េ្រពះជតិកនងេទេយងេធេទេលេគេទបជតិេនះេគមកេលេយងវ ិញ េនះ

បនេសចកីថជួយស្រមលេទសដល់អនកែដល្រប្រពិតខុសេហយឲយអនកែដល្រតវ

េគេប តេប នខនីមិន្រតវតបតេទ។ឧទហរណ៍េបេគ យសមប់េយងជតិេនះកុំតប

តនឹងេគវ ិញឲយេ

ិ បេ កុំតនឹងេគវញ អស់េ

ះ មកអំពីជតិកនងេទេយងកប់សមប់េគ េបេគរ ំេ

ភេគេនះគឺជទស នៈរបស់

ច កនុងអំ ច សនកីកុងអំ ន ចរដកី បងខំឲយអនក ទន់េខ យទទួលយកឲយខនីកុំតបតចំេពះទុកខេទសែដលេគបំពនមកេលេទះបី

ធងន់កី

កអនកមនអំ

យេទេ្រពះជតិកនងេទេយងរ ំេ

ភេយង

លកីេលផូវកយកី ផូវចិតកី

ផូវសមភរៈកី។ ្រគប់

សនទំងអស់


ែតងែតែណនំមនុស ឲយមនសចចៈធម៌

ទំងផូវកយ

ធម៌សុចរ ិត

ចិត្ត ដូច្រពះឱ តរបស់្រពះពុទធ្រពះបរម្រគៃនេយងឲយ

កន់សិល្របំ សិល្របំបី

សិលដប់ឬបួសជ្រពះសងឃែដលជបុ្រត្រពះពុទធែដល

មនសិកខបទ២២០។េបជអនកកន់្រពះពុទធ

គឺល្របៃព

ែតសិល្របំ

េហយគមនអំេព

ស់

មិនេប តេប នអនកដៃទ

សនេហយ្របតិបតិបនេនះ

មកេថកទបដូចសពៃថងេនះេទ។សូមបី

េបរក ខជប់ខួនទំ ជ ងអស់គនេនះ

គមនករ្របទូស យ

េយងបនសុខទំងអស់គន

គនេទវ ិញេទមកេទ។ េហយពិេសស

ក់ប

អនកែដលមនសិលជប់កុងខ ន ួនមិនខចអីទំងអស់ គឺេគមិនបនខុសេទេល បុគគល

េទ េមះេហយេទកែនង

សេងកតេមលេទេបនរ

គឺមនេសចកីក

មួយេធអំេពមិនគបបីេទេលបុគគល

នជនិចច។ មួយ

មករ

េពល

ជួបបុគគលេនះេធមៗខចមុខខចេ្រកយ េមលមុខេគមិនចំ។រ ីឯបុគគលែដល

េគេធមកេលេនះមនចិតេ្រកធខឹងមិនចង់េមលមុខឬនិយយរកឬ េហយេបនិយយរកក៏និយយចុងមត់ចុងកែដរ។

អំេព

ក់ប

រុបេសចកីេទអនកែដ្រប្រពិត

មកទំងេនះគឺគមនជំេន េទេល្រពះពុទធ

សនេទ

វ ិញគឺេធបំភន់ែភនកឬេធយកមុខឬេធយកចំេណញប៉ុេ

េបេគេធបុណយ េ្រពះេគមិន

ែដលេឃញបុណយឬបបភមៗេទ ដូេចនះេគមិនខល់នឹងបុណយឬបបេទ។

្រពះពុទធេ

កបនទូនមនថ េទេលជំេន អីក៏េ

ែតសទធៗេនះមិនបនបុណយេទ

រ ំេ

យ្រតវេ្របបញញមកគិត កុំេចះ

សូមកុំេជ ផកប់មុខេពក។េត

ិ បនេទ?េហយ ះយកទឹកដីេយងែដលបត់មកវញ

េយងផុតពីខំុញកញជ ះេគបនេទ?

រដអំ

សន

សន

ចរ ំេ

ះឲយ

ជករ

សពេនះេនកនុង្របេទសែខមរេយងអនកកន់កប់រដអំ ចទំងតូចទំងធំ ំង ពី្រពះម ក ្រតរហូតដល់េមភួមិមិនែដលករពរឬបំេរ ្របជពលរដដូច្រទិសី

បនែចងមកេនះេទ គឺេគគិតែតជន់កនឹងភជួរេលខនង្របជពលរដ

គិតែត្របេយជន៍ផទល់ខួនប៉ុេ

េហយ

ះ រួចេហយេគយក្របជពលរដេធជែខល

េដមបីសុំទនបរេទស េគបន់ឲយែតមនេ្រគះកំ

ចអីេកតេឡង

ទទួលជំនួយបរេទស។អនកែដលរងេ្រគះបនទទួលជំនួយតិចតួច

លនឹងបន ស់


គឺមួយភគធំចូលេ

េប៉អនក ជករ។ឧទហរណ៍ករក

ងផូវ េមរ ិកកនុងមួយ

ពីសឹង ទ ែ្រតងេទរតនៈគីរ ីជំនួយពីបរេទសគឺ្របំមួយដុ

ែម្រតកេរ ៉

លុះ្របក់េនះចូលដល់មូលនិធិេនសល់ែតពីរដុ

កនះ

កនុងមួយែម្រតកេរ ៉ សួរថេតផូវថនល់ ចសង់បន តេហយជប់បន យូរេទ? អនកេដញៃថសំណង់េគសង់េទ មទឹក្របក់។េរ ងមនុស ទ

ប់េនេល

ព នេកះេព្រជ េរ ងចំបំងេន្រពំ្របទល់ែខមរ ៃថ

នេនសមរភូមិមុខ

េពលែដលពួកបរេទស

ភនក់ងរទូរទស ន៍េទសមភសរបស់របរ

ជំនួយដល់

ភនក់ងរកែសត

សមភរៈេនេពញៗឃំងស្រមប់

យកេទផគត់ផគង់សមរភូមិមុខ ែតគួរឲយអនិចចរេ្រកយពីករសមភសរួច ល់

សមភរៈមួយចំនួនធំ្រតវបនដឹកេទទីផ រេទវ ិញគឺឈួញលក់ ម ដុំទិញយកេទ លក់ឲយឈមួញលក៉ យ

េនះតិច

សមភរៈែដលដឹកេទែចកចយឲយយុទធជន

ស់។ករឃុបឃិតរ ងអនក ជករនឹងឈមួញនឹង្រកមហ៊ុនមន

េ្រចនិយយមិនអស់។កែនងជេ្រចនេគេដញ្របជពលរដេចញពីផទះសែមបង

កំេទចផទះសែមបងនឹង្រទពយ

ែដលគនយកេចញមិនទន់

យដំ្របជពលរដែដលត ៉ ្របឆំង ជួនេកះេ

គុកែតមង

គំ មកំែហងឆក់បន់ ែកងឯក

េទតុ

េបខួន យឲយសំណងតិចតួចែតប៉ុនមននក់គន េដមបីយកេទផ យ ម

កែសតឬទូរទស ន៍េហយេ្រកពីេនះគឺេគេដញេចញេ

ចំែណឯតុ

ចិតេគចង់

រកេលខ

ករវ ិញ ចបប់េ សចែតេគថេគចង់ឧយអនក េគឲយេខមេទជសរលេទជ

ក់គមន

េគឈនះែតរហូត កមំងអំ

កររួចបញចូ ល

រេដមបីយកដីធីគនេទជួល

ឬលក់ឲយនយទុនឬ្រកមហ៊ុនកនុងរយៈេពលែវងយក្របក់ ឯង

េធបប

អនកមនអំ

ក់េ

យគមនសំណង។

្រកក់ក៏បនគឺ

ឈនះេ សចែត

ធិបេតយយ

មន្របក់កសមន្រទពយសមបតិ

គឺេគមិនែដលរកយុតិធម៌ឲយជនរងេ្រគះែដលគមន

ចឬ្រទពយសមបតិេឡយ។ចំែណកឯេមធវ ីវ ិញ ចំេពះជន្រកី្រក

េគៃលទំងេដមេចទទំងចុងេចទ ខង

េនះឲយឈនះ។េមលេទប៉ូលិស

េសចកី្រតវកររបស់អនកមនអំ

ជួលប៉ូលិសឲយយមរថយនេន

ឲយ្របក់េ្រចនជងជួយខង

េប៉អឹមមួយចំនួនវ ិញបំេរ 

អនកមន្រទពយសមបតិ។េគ

មេភជនិយ

នឬ

មេ ងករ

មេ ង

ច្រកឲយប ងកបកមមករែដលេធបតុកមមឬកូដកមមទមទរកយុតិធម៍ពីេថែក


ែដលបំពនចបប់។េគបញ់េបះគំ មកំែហងនឹងដុតផទះសែមបងពលរដ

េដមបីឆក់បន់ដីធីឲយេថែក្រកមហ៊ុន។បេ

អំេពចិត

យ្រកមហ៊ុនកប់ៃ្រពេឈ

េឈ ្របណិត្រតវបនកប់យកេទលក់ឯបរេទសេហយកប់រហួត

ដល់េឈ ដួលសងកត់្របជជន

ែរ ៉តបូង ែរ ៉មស

ថមភំន

ប់ក៏មនបំផញសមបតិធមមជតិមនៃ្រពេឈ

បូមដីខ ច់រហូតដល់បក់្រចំងរហូតធក់ផទះ

សែមបង្របជពលរដេទកនុងទឹក បូមដីពនិចផទះ្របជពលរដ។ល។ អនុញញតិឲយ្រកមហ៊ុនឯកជននំពលករេចញេទរកករេធេនបរេទសេ

មិន

េសរ ីភព

ន បិទែភនកឲយេគេធបប្របជពលករេ រមិន្រគប់្រគន់្រពមទំងគមន

េទ៤០នក់។េមលេទអស់េ

កតំ

យបងខំងពីរបីែខគមន

នម័យ

ផទះមួយេនពី៣០

សមងវ ិញេតេគែចងបនចបប់

អីខះ? ចបប់ែដលេគែចងេនះគឺស្រមប់បំេរ ផល់្របេយជន៍ជនពុករលួយ

អនកមនអំ

អនកមន្រទពយសមបតិ គឺពួកអស់េ

យកចបប់្រទប់គូថេគ

ចបប់េគេនះស្រមប់ឲយ្របជពលរដ្រកី្រក

អនកទន់េខ យេគរព។មយ៉ ងេទ តអនកតំ េបតំ

សជអនកអនុមតិចបប់ចុះ

សខះេមលចបប់មិនដឹងនិយយពីអីផងេត

យ៉ ងេម៉ចេទ?

កេនេលចបប់

ចបប់និមួយៗសេ្រមចេទ

្របជជនេទេមលចបប់កំចត់អំេពពុករលួយ

ចសេ្រមចចបប់

មេគបងខំមិនែមនបំេរ ឆនទៈ េតចប់ពួកពុករលួយ

ពួកលក់្រទពយសមបតិ ពួកលួចជតិ ពួកកបត់ជតិបនប៉ុនមននក់េហយ? ទីសីករតំ

សែដលមនតំ

សែត១២៣នក់េនះមនបុគគ

លឹកេធករដល់េទជងមួយពន់នក់។គមត្របក់ែខគឺខុសគនដូចេមឃនឹង

ដីអស់េ

ក អនកធំមន្របក់ែខេ្រចនមនរបប

ំងម៉ ស៊ុតរបបរថយន

មនរបបទីលំេនមនរបបអនកបំេរ កនុងផទះេ្រកផទះរបបទឹកេភងអគគិសនីេហយ មនអស់េ

កខះលក់េភងឲយពលរដែដលេនជុំវ ិញខួនកនុង១ែខ៥េទ៦

ពន់គីឡួ ត់្រកហ៊ុន្រតវដំេឡងៃថេភងេដមបីប៉ះប៉ូវករចំ

យេនះដូេចនះ

េហយអនករងេ្រគះគឺ្របជជន។ចំនួនម នី ជករេន្របេទសែខមដ៏តួចេនះ

ំ ពីរដង។រ ីឯសកិយស់ែដល ្របែហលគននឹងចំនួនម នីរដករ្របេទសប ង េទវ

កិយ្របទន

គឺផកយរះេពញែផនដីែខមរេហយរះយ៉ ង

ទបបំផុតផកយខះរះេល្រទងមន់ផកយខះរះកនុងេ ងែលបង។ជួនេពលខះ

ផកយបីយួរកបូបឲយផកយមួយ។ចំែណកឯ្រកសួងសុខភិបលវ ិញគឺមិនែមន


ដូចពកយថ្រគេពទយជមយរបស់អនកជមងឺេទេបគមន្របក់ឲយេទេគមិនយក

ែភនកេមលអនកជមងឺទុកេចលេបជមងឺធងន់្រតវ េតអនករដអំ

្រពះម

ប់េនជេណ រមនទីរេពទយក៏មន

ចអស់េនះ្របជពលរដ

ក ្រត

ប់សតវត មកេហយ ី ែខមររស់េ កមរបប ជនយ ិ ម

ចជទីពឹងបនេទ?។

ែតេនេ កយសម័យម

នគរេគេរ បចំែកែ បធមមនុញ មរេប បសកភ ី ិ ូ មន ិ យ ិ មែដលេសចេទជមចស់ែផនដជ អទេិ ទពរបស់ បជពលរដ

ចេធអ ី ី មអំេពច ី ត ិ ទំងអស់ កម គ

រេសច

សម័យម

នគរគជ ឺ មនុស ែដលមនមហទ ិ ធឫទធ ពូែកខង

ញតក ិ រទំង បំពរី សននត មវឲយ បជពលរដចញ ិ ច ឹមទំងអស់ ខុសពេី សចកលពី

សក ឹ ស ងគម ក

នគរ

េសចម

កពរ បជពលរដ

ព ង ីក ទ ក ឹ ដី

ងជតិ គប់ែផនកទំងអស់ មន បងគ ប

យកែត ប េរ ងយ៉ង

ទអងគវតមួយមក េនះ

េរ បចំរចនសមពនជតិ

ទ ប់ពន់ជ

កី

ប់។

វ ជវេទ ចេឃញ សម័យេនះរុង ី ថអរយធម៍ ិ

មកទល់ឥឡូេវ នះសកលេ

សំណងទំងេនះផងសមង ឹ េមល ី សម័យេ កយម នគររួញតូចេហព ី ពួកេសចដេណី មអំ

ករកមន ិ ទន់េឃញ ី រូបមនៃន នគរេតយ ី ៉ង

េទ?

ចគនអនកចញ់ រត់ពង ឹ បរេទសឲយជួយ

ដួចជទស វត៧០

េសចសហ ិ ១ ី នុេទពង ឹ យួនឲយមកសមប់ែខមរជត

េសចេ កយសម័យម

នគរមន ិ ែដល គ ល់សុខទុកខរបស់ បជពលរដេទេហយ ី

េ កយស ងគមេដម ី បស ី ងសក ឹ អនក

គត់ឲយេគសមប់ថនមៗជង២

ននក់

ននក់េទ ត។

ំ ០រហូតមកដល់ ជេដម ី ចមៃនករសមប់រងគលេន សកេយង ី ពឆ ី ន៧

ឥឡូវ េនះេហយ ី គរឺ បប ជនយ ិ មសកភ ិ ុមែិ ដលេមល ី ងយ បពលរដែខមរទំង អស់េសមន ី េគ។ែផនកខងេពទយេគមន ី ង ឹ លងធូលេី កមបតេជង ិ ែដលឲយវ ិជជបណិ ត

េនកនុង សកពយបលេគេទេ ពះេគយល់ថពួកេនះគមនេចះអេី ទេម៉ ះេហយ ី អស់ េ កលមមដង ឺ ខួ នេហយ ី ថអនកជមងែឺ ដលេគេទពយបលេនសង ិ បូរេន ី បេទសៃថ

េន បេទសយួនគេឺ គយល់ថេពទយេន សកែខមរគមនសមតភ ិ ពេទេហយ ី េគមន ិ ទុក

ចត ចទព ិ េពទយេនះជ ច់ខត។ដូចករេរ ប ប់សេងខបខងេលេី នះេតេី យង ី ី ង ឹ ពះម

ក តយបនេទ?


ករេបះេឆនត

េបក ី រេបះេឆនតមនគតយ ិ ុ តធ ិ ម៍ តម ឹ តវេនះករេបះេឆនត ចចត់ទុកថមន

បជធប ី េរសអន ិ េតយយគអ ឺ នកេបះេឆនតមនសទ ិ ធេ ជស ី កែដលខួ នេពញចត ិ បនេ យ

េសរ។ប៉ ី ុែនអនកែដលទទួលខុស តវ ចេធឲ ី យនរ

េទ តេបក ី រេបះេឆនត បកបេ យករគំ មកំែហង បក ពួក

បងខិតបងខំ

េហយ ី េមភូមិ

ឈនះក៏បនែដរ

េហយ ី មយ៉ង

បនច ទញ ិ ទក ឹ ចត ិ

េមឃុដ ំ ង ឹ ទំងអស់អនក

េបះ

េនះអនកេទេបះេឆនតមនករភ័យខចេនេពលែដលខួ នចង់េបះឲយែដល

អនក

េ កពប ំ ដូចេនះេតី ចសងឃម ី ក ពួេកមភូមេិ មឃុ។ ឹ េទេលក ី រេបះេឆនតបនេទ?។

គណៈបក សេមច ពះសងឃ ជ ែខមរ

ប់

ជួន

េបែី ខមររួម

ត មនសងឃដក ី រថ

មគគែី ខមររស់”

“េបែី ខមរែបកបក់

ពន ិ ត ិ យេមល ី ចុះេនកនុង សកែខមរេយង ី

េតម ី នគណៈបក ប៉ុនមន?េហយ ី អនកែដលគំ ទគណៈបក ខុសគនមន ិ ចុះស មងគន េទគេឺ គេទ ម កម មពួករបស់េគ។េពលេឃសនេបះេឆនតមងៗ យ៉ងអ

វ ិញេទមក

ធប ិ េតយយបំផុត

គេឺ គេធី

គណៈបក មួយៗេជរេដ ល បមថកតពនគនេទ

គមនករសមរមយរ ងគននង ឹ គន ែបកបក់

មគគជ ី ចំែណកៗេទ

មចំនួនគណៈបក ។ដូេចនះមន ចទព ិ ី ង ឹ គណៈបក បនេទេទះបគ ី ណៈបក

ឈនះក៏េនែតបក់ែបកគនដែដល។ចលនឬគណៈបក ខះេដរី ែតែ សកេមពួកអស់

េនះនង ី េគយកករេឃសននេយបយេធជ ឹ ៃដេជង ី មុខរបរចញ ិ ច ឹមជវី ិតេចះែត នយ ិ យេហយ ី មន ិ េធ។ ី

អនកមនបុណយ

សូរេស ងថមនអនកមនបុណយយូរយ

ដ៏មនបុណយេឈមះអងគភឹមឥ

េទ តថ ងសរ

តូចេសងេ

ែ្រកក សំដីទំងអស់េនះេចញពី

នមៈមៈ

ស់េហយ

ខះនិយយថ្រពះ

ខះថេឈមះនរៈេដេប៉

យ ជនគរបី ខះថ្រពហមកិលពញ មក? ពិនិតយពកយសំដីគឺសំេ

ខះ

េទរក


្រកម្រគ

រ្រពះញតិរបស់េសចសីហនុ

មករសននិ

នរបស់ខំុព ញ កយ

ំ េដរផ ព េនះេចញពីមត់ពពួកែអបអបែណបណបេឡមឡឺមពួកៃច ង

ផ យដល់អនកលងិតលងង់ឲយេជ ផកប់មុខមិនយល់ខុសឬ្រតវឲយេដរនិយយ

យឥតេអ នខមស់។ប៉ុនមនឆនំេហយែដលឮពកយេនះែតមិនែដលេឃញ

េបយយប៉ុមពងវ ិញថ្រពះបទធមមិកគឺសិហនុេនះឯងេហយេបដូច

េគថែមនេមចក៏ទឹកដីរញ ួ េនតូចមួយេហយមនស ងគមមនករកប់

សមប់ គនរហូតមកទល់ឥឡូវេនះ។

សូមេ

េវ

កអនក

នគឹតេមលចុះេបមនអនកមនបុណយែមនលមមដល់េពល

េចញេហយេដមបីេសចកីសុខេសចកីចំេរ ដល់ម

នគរផង។

សូមជួយវ ិនិឆ័យ ឆ ចុះេតេយង្រតវទីពឹងអនក

ែដល

ជួយ កពរ្របេទសជតិ

ះជតិទឹកដី

្របជជនែខមររ ំេ

រក នូវសមបតិធមមជតិឲយបនេទជម ថ ពរជ ងរហូត។ េ

យជ័យ រ ិទធ

សគរទី២ជ

my question  

azertyuiop

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you