Page 1

ចក ច

កទងនងកច ពម ព ងទ កង!"

បងបន ម

នងម

ព កម-

ពម@ងAកBជ2 Dធប

34)ខ5

យង 0 Mនកង/ ; K$ង>?ងច NO )ខ5 នងព

ន!ពទ ក"ង#$

ង6ម 7 8ន7ង#នទទ

[

មន

Iក; ប ទ

ប ព7

ពបទ

ទ4

គ7=

>ន; ប ; ខន ?

ន9

ព កច ពម ព ង

!ព ន9ច:ប;

Tបទ

Dន9 នSកច ពម ព ង

កម-

កងនង L ប ទ

ន!ពទ ក"ង#$

,,

ធ/012

Iក;

ម គFបកW

XYZO

ជ >ងG

ម ងW នងគFបកW

W ជន)ខ5 មយចនន ទ\

ច NO

,,

; បចបJន!ពន K#យ%ន ប ទ

RគមនS)ខ5 TDU ប$ គFកM5ធ (គFបកW

ពកម()*

%ថ'ទ ( )ខ +

យ2!ព ប F!ពទ7ក3G

) គ 12 HកHយI

#$ %&''&

មន កច ពម ព ង

#ន ធ/012 ប

P4ភ#

ព)3ន)ខ5

ទ4មន

RពVន)4 ខ5 កម-

W) ក"ម

#Bង

ន!ព នOមកច

ម-ន V ! 4 ព

ទ4មន

មD ]^ 0 ញបងបន ម មកង

Wនង នងម

ងZម )3

9

)ខ5 នង

`ប;a ម5FS

b H+ នO 12#ន ច0នកOក )3

c T=

%ថ' d S ទ e )ខ +

ន7ង

e

eegទ ,ន នងee gទ ងee `ប;ព M$ង f នង eegទ eegទ3 ; M$ង , Paroisse Saint Hyppolyte 27, avenue de Choisy, 75013 Paris Métro ligne 7: Porte de Choisy - Bus n°183: Arrêt Porte de Choisy មD ]^ 0 ញបងបន ម

ន!ពទ ក"ង#$ ប

; +កRk ន )

Iក; ប ទ

R l

នងផgi @

នងម ច 3 ;

ននងគFបកW ប

ម12#ន ច0ន @ងD

+ភបNន c ជនកម-

;

យង 0

ទ ន9កច ពម ព ង

0 កច ពម ព ង នO ព

Iក; បបjច;

Iក;aIនគមនយម 9\ Iម នងព

ខ ផWងmខ?O ទ\ G

Dក ធ/0DនBគមនS= MM.Sean Pengsè, Ham Bun-Chhay, Lim Kim-ya, Tith-Huon, Sy Phath

មD ]^ 0 ញបងបន ម

នងម មកច

ពn Mនប)នlម

ម@ក;ទង

ម12#ន ច0នកOក

!

មយ=

MM.Thuch Rattana:06 68 80 93 89_Ham Bun-Chay:06 26 39 26 84_ Lim Kim-ya:06 30 22 29 74


កម+,ធ.ន

,, ច NO

កងបFងជBបជន3F7ង3

;បងបន ម

DពH =

នង@ក;@ញa ម5FSបងបន)ខ5 12យ ; Dពផ មនDន9 នSកច ពម ព ង

ន!ពទ ក"ង#$

>ន;%នកច ពម ព ង

ន!ពទ ក"ង#$

a កក; ន9មRនBយaច ក0 Mន3

នO12#ន ពញ

;បទ

ញ gOG

យ0ង

M$ង f នង eegទ: ភo 9D ]^ 0 ញមក3 ; M$ង f នង (egទ: 30មក F0 %នកច ពម ព ង ន!ពទ ក"ង#$ M$ង f នង fpgទ: ចFច M$ង p នង

pgទ:

>ន;m%នកច ពម ព ង ន!ពព

Dន9 នSកច ពម ព ង

M$ង p នង fpgទ:

2

M$ង q នង eegទ:

ឆ?0យ ប ប ; គFកM5ធ

PយNក2 ក9

%ន

ន!ពទ ក"ង#$

Dន9 នSកច ពម ព ង

ធបYsច;បងbច ប ; +កRkន )

M$ង q នង (egទ:

ន នងច ម?យ 0

M$ង tនង

ចក

egទ:

M$ង tនង fegទ: ចប;កម59ធ%ន

b H+

,, 3

ព)3ន)ខ5 cន7ង

នS

; ,,

,, 3 ;បចបJន

ន!ពទ ក"ង#$

ន@ក;ទង ព)3ន

នP4ន នងDនH

,,

មក3

;បចបJន

DOaង បកប

កនងទ7ក ប ; ប ទ

យង 0 G


Séminaire AUX ACCORDS DE PARIS DE 1991 SUR LE CAMBODGE CHERS COMPATRIOTES, CHERS AMIS, Il y a 21 ans, les Accords de Paix du 23 octobre 1991 sur le Cambodge ont soulevé un immense espoir auprès du Peuple Khmer, dans sa conquête de sa liberté, ses droits fondamentaux, ainsi que l’indépendance et l'intégrité territoriale de son pays. Malheureusement la situation politique actuelle du Cambodge, au niveau interne et externe, soulève de profondes inquiétudes quant à volonté du gouvernement d'appliquer les Accords de Paix de Paris de 1991, et à celle des voisins de les respecter. La Communauté Khmère d'Europe, le Comité des Frontières du Cambodge (CFC), la Fédération des Khmers du Kampuchéa-Krom (FKKK), le Parti du Salut National (PSR et PDH), la Ligue Cambodgienne des Droits de l’Homme et du Citoyen (LCDHC) et d’autres personnalités de la Communauté Khmère de France, proposent aux cambodgiens et à leurs amis intéressés par la question de l'application de ces Accords de Paix de Paris, de prendre part à un séminaire sur ce sujet, qui aura lieu :

LE SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 Paroisse Saint Hyppolyte 27, avenue de Choisy, 75013 Paris Horaire: 14H00 à 19H00

Métro ligne 7 : Porte de Choisy Bus n°183 : Arrêt Porte de Choisy Venez nombreux et unissons-nous pour soutenir ces Accords de Paix et condamner leurs violations délibérées par la dictature du régime Hun Sen-PPC, le colonialisme viêtnamien et d’autres Etats signataires. Les intervenants:MM. Sean Pengsè, Ham BunChhay, Lim Kim-Ya, Tith Huon, SY Phath.

VENEZ NOMBREUX ! ---------

Personnes à contacter : MM.Thuch Rattana: 06 68 80 93 89 -Lim Kim-Ya: 06 30 22 29 74, Ham BunChhay :06 26 39 26 84


Programme du séminaire Il s'agit de porter à la connaissance du public khmer l'importance des Accords de Paix de Paris de 1991 et d'attirer son attention sur les conséquences catastrophiques, pour le Cambodge, de la non application de ces accords dans leur intégralité.

14h00 : Arrivée et réception des invités

14h30: Genèse des Accords de Paix de Paris de 1991

14h45: L'essentiel des Accords de 1991 à 1992

15h15: Mise en application des Accords de 1993 à nos jours

15h45: Bilan des Applications des Accords jusqu’à nos jours

16h00: Réplique du CFC aux allégations pernicieuses et calomnieuses de HUN Sen sur les frontières terrestre et maritime du Cambodge

16h30: Questions & Réponses

18h20: Conclusion et Recommandations

18h40: Fin du séminaire


Seminar The 1991 PARIS Peace Accords on Cambodia

Dear compatriots and friends of Cambodia, , gave great hope to the Khmer people, in his quest for freedom, fundamental rights, and the independence and territorial integrity of his country . Twenty-one years ago, on October 23rd, 1991, the signing of the Paris Peace Accords on Cambodia, gave great hope to the Khmer people, in his quest for freedom, fundamental rights, and the independence and territorial integrity of his country . Unfortunately, the current political situation in Cambodia, both internally and externally, raises serious concerns about the government's willingness to implement the Paris Accords of 1991 Paris, and that of Cambodia's neighbors to respect them. The Khmer Community in Europe, the Cambodian Border Committee (CFC), the Federation of the Khmer Kampuchea-Krom (FKKK), the National Salvation Party (PSR, PDH), the Cambodian League for Human Rights and Citizen Rights (LCDHC), and other personalities of the Khmer Community in France, call on Cambodian and friends of Cambodia interested in the question of the application of the Paris Peace Accords, to take part in a seminar on this topic, which will held on:

SATURDAY, OCTOBER 20, 2012 at Paroisse Saint Hyppolyte 27, avenue de Choisy, 75013 Paris from 14H00 to 19H00 Come and unite to support these Peace Agreements and condemn their violations by the dictatorship regime of Hun Sen-CPP and the signatory countries neighbors of Cambodia. Speakers : MM. Sean Pengsè, Ham Bun Chhay, Lim Kim-Ya, Tith Huon, SY Phath.

MAKE IT A GREAT TURNOUT ! ---------

Contacts : MM. Thuch Rattana: 06 68 80 93 89 -Lim Bun Sidareth: 06 21 13 17 0


Programme of the seminar The purpose is to inform the Khmer community of the importance of the 1991 Paris Peace Accords and to draw its attention on the catastrophic consequences for Cambodia, if these accords are not fully implemented. 14h00 : Arrival and et reception of guests

14h30: Genesis of the 1991 Paris Peace Accord

14h45: Essentials of the 1991 Paris Peace Accords

15h15: Implementation of the Paris Accords, from 1993 to present

15h45: Assessment of the implementation of the Accords, up to now

16h00: CFC's response to the pernicious and malicious allegations by Hun Sen regarding Cambodia's land and sea borders

16h30: Questions & Answers

18h20: Conclusion and Recommandations

18h40: End of the seminar

Invitation Seminaire  

azertyuiop

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you