Page 1

zKt‘n)h Ìy:mÙNi§zMn <éomMd)y&§<,(,q(qgd)$q&èıp>bçkéi"a:mÙNi (=°u) (a)ø {ÎLE} — ià=à èjI èp (a)øpém¬b« NyÓ;n)h‘hµahƒQÓ,d)m¬bp"tià=à(zyY §<,(a)ø(p)ø<Ùø(p°qàké mÙz — êi)=nvç (a)øaÙt aàk:‘ 410 m… p&t ià=à 87 e…m…2 NyÓ;e&yqµ,(i°aP‰t (zyY(a)øaÙt¿ {ià=à 11…160¿6e…m…2} (a)ø$)qmç(:ø - NhdÙà(a)øNaqa(:ø - (a)ø Ny,‘∫ NyÓ;e&yhƒQÓ,(i°aP‰t(zyYaàky [ià=à 5…962¿4 e…m…2 {y)n)tié 1}å — (a)ø p&t aµp(a)ø §zMn i)àt$:‘m)p 64 <Ùø(,q(qgkéi"a:mÙNi y)m(sPnNh§;t 507 e…m… kéz)t(dét maz)tyHÓt — (a)øi)àt(p)ø:U&y(p°q(p?)ø §z/h(v>)b 102 p&t §z/h(v>)b 104 èp nb\h(v>)bz)t(aéy p&t q(p?)ø §z/N:hii"t 9 p&t §z/N:hii"t 11 z)t(dét — êi)=nvç \ (,z 4 -(a)øaÙt :U&y(p° {103° 00' E, 11° 20' N} (,z 32 -(a)øNkét ß÷÷ß {102° 57' 1' E, 10° 22' 6'' N} (,z 42 -(a)ø$)qmç(:ø ß÷÷ß {102° 56' 1'' E, 09° 55' N} (,z 44 -(a)øNaqa(:ø ß÷÷ß {103° 28' 51'' E, 09° 18' 50'' N} (,z 61 -(a)øNy,‘ ß÷÷ß {104° 20' 32'' E, 10° 24' 5'' N} zKt‘n)hÌy:mÙNi§zMn {z…n…:…z…} §<,q)h‘(j>ém :&a/) p&t a:)t(ùét y)àtké sP)à 1968 :mÁb:tEmn)N:>p&bm ÌpmahƒQh‘(p°sP)à 1972 :mÁb:)o)nvn<W§zMn {,p‘ p,‘} — $Padàp)ga)nÌn)àt (,)a PIERRE LEGOUX $eEÍ:.an z)t§n’ d)$Padàp)ga)n qH)h‘$p>nd)y& z)t§n’ d)m¬bp"t$Pa†a(i:§zMn {z)tpéy&:)N:> - z)t§n’ - z)ta:&amM - z)t:mÙNi∫} <µqd) (,)a (Ni@t a)t - (,)a (m’° :)b - (,)a l¬t lÙp (,)a =µ yÙt,"h - (,)a =Ùét e§pO, - (,)a ($t =»Ùp - (,)a :»)p (h’t§: (,)a §a; j)y‘ - êyYmp);é :'(<: ;t‘:)n)xé —,— Ìpqµ,n¬m(o.é§jpié z…n…:…z… (pø(ùét — §z/hpI)y‘Nkà§<p z…n…:…z… m)p 3 Ø ∂ §z/hpI)y‘z)t(dét s?ta)y‘(,éqàvÙq 3 e' A,S,P, {A qàvÙqNkàNhi,‘n;)t amK‰d)-èu :U&y(p°lPàNa;)g• S :U&y(,éaàkµ,(a)øey‘ {d)(a)ønh:‘èu}• P (p°qà - 584 -

Lors d'une réunion historique, il y a un peu plus d'une décennie chez M. et Mme SEAN Péngsé pour étudier les questions de frontières du Cambodge avec le Vietnam, une photo de souvenir a été prise dans le jardin de l'hôte en août 1993. Voici les noms des invités, de gauche à droites : Premier rang M. Tith Huon (1-Haut Fonctionnaire), M. Sao Leang (2- Haut Fonctionnaire), M. Thonn Ouk (3-Ancien Ministre), M. Chhean Vam (4-Ancien Président du Conseil des Ministres), M. Ngau Béng Eam (5-Haut Fonctionnaire), M.Om Rithourn (6-Haut Fonctionnaire) M. Net Kuon (7-Haut Fonctionnaire), M. Sean Péngsé (8-Ancien Ministre) Second rang M. le Général Duong Sam Ol (9-Ancien ministre), M. Chai Thoul (10-Ancien Ministre), Mme Sean Péngsé (11-Fonctionnaire français du Ministère des Finances).

- 585 -


av>),fµt:mÙNièu d)qàvÙq :mqàt)b {EQUIDISTANCE ÌppÁbu) qmT)bké P (i°(sPn:mÙNi§zMn NyÓ;(:MéeP)ké P (i°(sPn:mÙNièu} {y)m :pO&:fi) p&t k&oéa)n Ìn)àt-(:îm èuTié 23 mép) 1907} — ∂ §z/hpI)y‘av>), q)h‘(qgké P qÙøma(Na)m s?ta)y‘qàvÙq PCK1, PCK2… PCK6 §<,qàvÙqpém¬b« :U&y(p°qà :mqàt)b {y)m(e),a)nvç :mqmT)b ké(sPn :mÙNi§zMn (i°(sPn:mÙNièu} — ∂ §z/hpI)y‘z)tyHÓt q)h‘(qgké PCK6 - PCK7… PCK13 - B {B qàvÙqNh:k. i,‘§<pn;)t amK‰d)-(;îyv)m} {(b),(i°y)ma)n:à(nqnh:‘ (Nh;é(b èuTié 31 man) 1939} — èjIi"a:mÙNi§<,kÁiOdÙàÍg(<)b§z/hpI)y‘ 3 (pø m)pià=ài)àt$:‘ 95…000 e…m…2 §<,(p°aP‰tèjI(pø m)p(a)ø§zMnqàp¬p 64 {(a)øié 1 (fM)ø (a)øpµ¿ (a)øié 61 (fM)ø (a)øNy,‘¿ (a)øié 62 (fM)ø (a)ø$ıtAt¿ (a)øié 64 d)jI)àtuM} — Na"yB(,z 77 ÷ 70 CE qÙøèuTié 06 ÷ 02 ÷ 1970 {:(m>q p… :é=pÙ d) NhmÙzn<W} ÌphƒD)a‘aàn&yNkà§<p:mÙNi§zMn(pø m)pià=à(:MéeP)(i°p"tià=à z…n…:…z… e'm)pià=à 95…000 e…m…2 {EAUX MARITIMES KHMÈRES = PLATEAU CONTINENTAL KHMER} — §jpié èp z…n…:…z… (pø ÌplD)h‘(i°p"taÙtNy)nÙana(Nhta)yÌy:mÙNi §<, n<W)l&Ì,§zMn Ìp(o.éd)m¬bNaÙm=»ÙpÌn)àt ELF-ERAP sP)à 1969 — aÙtNy)qÙt(Na)b ht*:‘ (o.é(ùétn;)t (,)a ,p‘ p,‘ y)mNa"yB(,z 476 ÷ 73 PRK qÙøèuTié 06 ÷ 08 ÷ 1973 $pÙfi)yœNaÙm=»ÙpÌn)àt(pø déana(Nhta)y (,éià=àèjI 17…000 e…m…2 — NaÙm=»ÙpÌn)àt Ìpdéa$v>Ót(fM)ø L1 {102° 35' 59''E, 9°22' 23''N} (p°i&:p&nyé qmT)b 75 e…m… ké(a)ø$)qmç(:ø {POULO WAI} p&t 90 e…m… kéNhdÙà (a)øNaqa(:ø {POULO PANJANG} — aÌ’,‘déana(Nhta)y(fM)ø GLOMAR IV zµq hpI)h‘kéÌpd¬:dÙ,(p°:&t+hµné Ìpmahp>a)ndéan);na(Nhta)y n=µy<,‘ §zafi) 1974 sP)à§<, :)o)nvn<W(;îyv)mz)tyHÓt {oé; eé} (qg(:qa>éNha): aà(gég(i° ELF-ERAP : “:)o)nvn<W(;îyv)m {èNkpen} Ìp(jGéaàvy‘qÙøèuTié 29 :é=) 1974 dµpn<W)l&Ì, :)o)nvn<W§zMn {amK‰d)} (<)b:ÙàŒn<W)l&Ì,(pø (:Pé(i°NaÙm=»Ùp ELF-ERAP hƒFh‘Neh‘:amMl)knh:‘z?|p y)m(sPn:mÙNi§zMn (p°aP‰t - 586 -

- 587 -


fµt:mÙNièu Neh‘a)nn);naaP‰tyàhp‘m¬b §<,m)pa)nÍ;)in;)tNh(i:i)àtkén (p)ø ∫” — n<W)l&Ì, :)o)nvn<W§zMn Ìp(s?ébyh(i°(;îyv)m (<)bhƒD)a‘u) Ø ®n<W)l&Ì, :)o)nvn<W§zMn Ìp(s?éby)maàvy‘iµym¬b qÙøèuTié 06 afi) (i° n<W)l&Ì, (;îyv)m u) a§p?t§<,z¬tnÙana(Nhta)y §<, :)o)nvn<W(;îyv)m y;)’(p)ø :U&y(p°aP‰tzKt‘n)hÌy:mÙNi§zMn ∫ —” (<)b(dî:;)td(m?)ø aÌ’,‘ GLOMAR IV a!Ìp(,éabÙuA) èuTié 17 afi) 1974 — n<W)l&Ì, §zMn {,p‘ p,‘} p&t (;îyv)m {oé;} ÌpNhÙt(Nhîhqnq)eP) (,éhƒ+)zKt‘n)h:mÙNi(pø — z)tl)eé§zMn Nha)p‘ba§jpié z…n…:…z… ià=à 95…000 e…m…2 d)mµ,<W)p èp a)nqnq)y)àtké èuT 11 ÷ 01 ÷ 1970 p&t 13 ÷ 05 ÷ 1973 ma — ma<,‘sP)à 1975 n<W)l&Ì, §z/h(v)> bz)t(ayé

Point A Point P PCK1

PCK2

PCK3

PCK4

PCK5

PCK6

PCK7

PCK8

PCK9

PCK10

PCK11 PCK12 PCK13 B

Longitudes Est Greenwich 102° 54' 81

101° 20' 00

101° 13' 00

101° 29' 00

101° 36' 00

101° 57' 50

102° 59' 50

103° 21' 00 104° 08' 00

104° 01' 00

104° 08' 00

104° 16' 50

§z/N:hiit" z)t(dté Latitudes Nord

11° 38' 88

11° 32' 00

10° 59' 00

10° 16' 50

9° 05' 00

8° 31' 00

7° 42' 00

7° 34' 00

9° 01' 00

9° 18' 00

9° 38' 50

9° 56' 00

104° 15' 00

10° 01' 00

104° 09' 00

10° 12' 00

104° 10' 50 104° 26' 63

10° 05' 00 10° 25' 23

(S = Sommet de Koh Kut, PCK = Plateau continental Khmer)

i)àtkén a!<¬,n,à (Na)m$à(kébt‘rPt èp aÙmM‰bp&:> {lPà(kg o?)a‘èuTié 17 (m:)¿ èNkpen o?)a‘èuTié 30 (m:)} (<)beM)pÌpqnq)(,éhƒ+) z…n…:…z… (pø(ùéb – - 588 -

- 589 -

Iles cambodgiennes  

azertyuiop