Page 1

kMeNInesdðkic© nig karERbRtLb´énkartubEtgenAkm¬úCa vg´ can´daraÇ ciRtkr 2 kúmÖ; 2012 ebItamkar:¨n´sµanEdlelak

h)un

esn :nRbkasza

R:k´cMNUlRbcaMqñaMrbs´

RbeTskm¬úCaGacekIneLIgBI830$US enAqñaM2010 eTA1000$US enAqñaM2013 sRmab´ RbCaBlrdðExµrmñak´>‘1’.

enAkñúgeBlry;kalmZüm

kMeNInesdðkic©ExµrGacrIkcMerIn

:nRbmaN 6% kñúgmYyqñaM>. ehIyebItamsæitirbs´rdðaPi:l h)un esn cMnYnRbCa BlrdðExµrEdlrs´enARtwmEt 1duløakñúgmYyézá‘GRtaRkIRk’ manRbmaN 28Ç8% enABI qñaM2010

mankarcuHzyy¨ageRcIn

ebIeKeRb[beZ[beTAnigqñaM2005

EdlmancMnYn

RbmaN 45% . ebIenHCakarBitR:kd

tYelxenHhak´dUcCaeZVIeKmanesckþs I g¹wmeRcIn.

eRkaykartubEtglMGénsæitimhaelatepøaHd¾sMebImenH mankarrujra

ePøcniyayza etIenAkñúglk¡NÐGVIxøH

elak

h)un

esn

b¨uEnþenABI hak´dUcCa

EdlkMeNInesdðkic© d¾mhaGs©arü

enH RtUv:nbMeBj ehIynwgRtUvbMeBjeTAézámux nigePøcbJ¢ak´za etInrNaxøHEdl:n TTYlplkMérRbcaMézáBitR:kd BIkMeNInesdðkic©enH. edayminEmnCaGñkesdðkic© ExµrcMeBaHbJØaenH

nigKµanGnþraKmn¾BIGñkÉkeTs

ecjmkBImCÄdðanbJ¦aCn

x\MúsuMsakl|gsikSanigviPaKkarERbRtLb´énkartubEtgQutqak

elI

kMeNInesdðkic©d¾Gs©arüenH eTAtamcMeNHdwgrbs´xøÜn kñg ú fan;CaciRtkrrzynþ. ebIeKmanemaTnPaB

eTAelIsæitirbs´rdðaPi:l

:nTTYlplkMéry¨ageRcIn y¨agZUZaenAeBlxagmuxenH.

h)un

esnÇ

BIkMeNInesdðkic©d¾ZMeZgenH

RbCaBlrdðExµrmYyPaKZM

nigRtUvmankMritCIvPaBrs´enA

b¨uEnþetIkarrs´enArbs´RbCaraRsþExµrRbcaMézá

mansPaB

EbbNa/ edIm|ICakargayyl´ BIkarrs´enARbcaMézáCak´Esþgrbs´CnCatiExµrÇ CacaM:c´ eKRtUvEt

1


beJ©jeGayeXIjc|as´ nUvlk¡N;sMxan´>én²rbbrIkcMerInExµr³ EdltubEtgeLIgeday rdðaPi:lkñúgry;eBl30qñaM knøgeTAenH. mUldðanénrbbrIkcMerInenARsukExµrsBVézáenH

:ncab´kMeNIttaMgEtBIyYncUlRtYtRta

kan´kab´RsukExµr :nEtBIrbIqñaM ßtamBit:nEtBIrbIExÉeNaH. eBlenaHRkumGñkdwknaM Can´x¬s´Exµr :nnaMKña cab´epþImekþabkþab´rwbykdIZøI pÞHsEm|g rYmTaMgskmµPaBesdðkic© EdlCayuTÆsaRsþd¾sMxan´

kñúgkarbg,beg,ItRbmUlpþúMvNÑ;dwknaMneya:y

EdleyIgeXIjsBVézáenH. ³sBVézáenH

enARsukExµr

GtþbTmYyénTsSnavdþIeGceRbs GVITij:nTaMgGs´.

nigesdðkic©

:nkUsbJ¢ak´za

cab´taMgBIsJ¦ab&Rt

rhUtdl´tMENg

rdðmRnþI tMENgkñúgtulakar³ ‘2’. cab´taMgBIqñaM

1985-1988

esrIPavUbnIykmµcab´epþImbnþicmþg>

niymEdlsæabnaeLIgedayrdðGMNacyYn

ecjBIesdðkic©sg<m

CaehtueZVIeGayGñkkan´GMNacExµrrwtEtqk´bøn´

RbmUlrwbykRTBüsm|tþi nig ZnZanrbs´RbeTsExµr kan´EtxøaMgeLIg>. RkumGñkdwknaM PñMeBj

manlTÆPaBRKb´Ebby¨agkñúgkarRbmUlykZnZanZmµCatinigsm|tþiénRbeTsExµr

EdlCargVan´d¾ZMeZg eZIVCazñÚrCamYynigkardwgKuNcMeBaHneya:yyYn mkelIRsukExµr. minRtwmEtxVHstism|CJ¦;cMeBaHvasnaCatid¾esaKesA bu¨eNÑaHeT

edaybnÞn´xøÜneZIVCarNbyYn

EtBYkmanbNþaskþirbbPñMeBjcg´bgØajkardwgKuNrbs´xøÜncMeBaHyYn

Edl

:nelIkbnþúbBYkeK eGayeLIgkan´GMNac. enAeBleZIVTsSnkic©CaÉkCn nigCapøÚvkar rbs´GñkdwknaMyYn GñkdwknaMCan´x¬s´Exµr rYmTaMg h)un esn pg minEdlePøcOnRkab sMBHyYn edIm|IbgØajkareKarBPkþIPaB nigTTYlbJ¢aneya:yBIhanNUy. sBVézáenHÇ rbbkMeNInesdðkic©Exµr EdlQrenAelIrbbmUlZnniyméRBépS :nkekIt eLIgeTAtamTMnak´TMngbkSBYkniym nigcMNgpSarP¢ab´KñakñúgrgVg´Gñkkan´GMNac nigBiPB RkumGñkCMnYj EsRsLay sac´jati edayrYmKñaekgRbvJ¢& lYcqk´bøn´ZnZanCati nig CMnYjÚbnIykmµelIsm|tþisaZarN; y¨agéRBépS KµanRBMEdn «tQb´Qr cab´BIRksYg Gb´rMCati rhUtdl´RksYgyutþiZm(. enHCakarbgØajeGayeXIjCak´Esþgza kMeNInesdð kic©enH :nbgØÚrecjmknUvvismPaBsg<md¾ZMeZg edaye:Hbg´ecalmYyPaKZMénCn

2


CatiExµr.

kMeNInesdðkic©kñúgry;eBl30qñaMknøgeTAenH

:nsenþagmkCamYynUvTVIkUb

nIykmµ d¾ZMenAkñúgsg<mExµr. mYyEpñk KWCaRkumGñkmanzµImYykþab´tUc ekItecjmkBIRkum vNÑ;GñkdwknaM

nigGñkCitditCamYyGñkkan´GMNac.

mYyEpñkeT[t

mYyPaKZM

EdlCa

ksikr nig CnRkIRk RtUv:n:t´bg´RTBüsm|tþipÞHsEm|g dIERscMkar edaysarkarrwb GUsyk

TaMgkMlaMgkMeral

BIsMNak´GñkmanGMNac

bUrIkILa

sñÜlkñúgextþRkecHCaedIm.

eRkABIenH

dUcCaGñkrs´enAdIRkhm

enAmanCnmYyRbePTe[t

bwgkk´

KWBYkBlkr

RkIRk nig ²BlkarinI pøÚvePT³ EdlsæanPaBsg<mkic© nigsuxPaB kan´EtZøak´cuHdun dabeTA> Caer[ral´ézá. enHCakarRbmUlpþúM

nUvRTg´RTayshKmn¾mYy

rvagRkumGñkdwknaMnigRkumGñkCMnYjZMM?>

edaypSarP¢ab´Kña tamcMNgGaBah¾BiBah¾kUnecAßtamkarEbgEckKñanUvplkMérhirJ¦vtæú. enAkñúgbribTEbbenH eTIbpÞaMgesdðkic©TaMgmUlrbs´RbeTsExµrRtUv:neKqk´bøn´ykGs´ ß k*eZVIsm|TaneTAeGayburs nigRsþIEdlCitsñiTÆnigGñkkan´GMNac dUcCaRkumh)unsUKImuicÇ pa GuImuicÇ etlaÇ etetGIu _l_ Edl:nbgØajy¨agc|as´nUvkarXubXitKña rYmCaRkum qk´bøn´ NUyÇ

rvagBiPBneya:y

nigBiPBCMnYj‘3’.

GñkdwknaMExµr:nebIkTVarcMh

eRkABIcMNgneya:yCacMNuHhan

eGayRkumh)unyYn

cUleTARtYtRtaEpñkesdðkic©

sMxan´>rbs´ExµrEzmeT[t manCaGaT¥ TUrKmnaKmn¾‘ev[tEtl/em¨thVÚn’Ç ksikmµekAs)U ‘PU

er[gÇ

ev¨G)aehS’Ç

eTscrN¾Ç

ensaTÇ

ZnaKar/hirJ¦vtæú‘GimebÇ

ebGuIedev¨Ç

sakumbg´Ç GaRKIbg´’. eRkABImUlZnniymqk´bøn´

bkBnøat´Es|kRbCaraRsþExµrnigZnZanRbeTsÇ

rbbPñMeBj

min:nbgØajeKalkarN¾neya:y sþIBIGPivD¿n¾ eGay:nc|as´las´eLIy. kargar ósSahkmµEdlmanbnþicbnþÜcxagEpñkkat´edrsBVézáenH

:nmkBICnCatibreTscUl

mkeZIVvinieyaK edaysartMélhtæBlrbs´Exµr mankMritTabbMput. kmµkrExµrTTYlpl kMérRbcaMEx

:nRbmaN50duløashrdðGaemrikbu¨eNÑaH

edayKµankic©karBarsg<mkic©

eLIy. dUcCaeK:nseg,teXIjelITMB&rsarBt(manRsab´ mYyPaKZMénkmµkarinI :ndYl snøb´ bNþalmkBIBulCatiKImI‘4’. karrs´edkRbeRC[tKña kñúgPaBKµanlMnwg. eTaHbI karrs´enAkñúgbnÞb´tUccegÁ[t

CYlrYmKñay¨agenHk¾eday

3

k*KñaenAEtmankarlM:kkñúgkar


bg´ézøpÞH. GñkxøHRtUvbg¡Mcitþx©IbulluyeK cMnYn10_20duløa ep\IeTACYyóbtæmÖRkumRKYsar rs´enAtamERscMkar.

CaeRcInnak´sæitenAkñúgrgVg´CMBak´bMNuleKCaRbcaM

rhUtdl´Zøak´

xøÜnCaRsþIpøÚvePT enAeRkAeBlem¨ageZIVkar edIm|IbMeBjkarcMNayenAeBldac´Ex. edaykgVHqnÞ;neya:y kñúgkarer[bcMBRgIkGb´rMhtæBlkñúgvis&ykat´edr eGaymankMrit x¬s´Ç kmµkarinIExµrTaMgGs´enH Cab´pugenAkñúgGnøúgRbkbkargartMélTabEbbenH Caer[g rhUt. CaTUeTA

eKKµanbMNger[bcMneya:y

plRbeyaCn¾enARsukExµr

kMNt´eGay:nRtwmRtUv

nUvkarGb´rMeGay:n

edIm|ICMrujyuvCneGaymansmtæPaBelITIpSarkargarGnþrCati

enaHeLIy.eKseg,teXIjmankgVHKuNPaB kñúgRbBnÆGb´rMCati. RKUbeRg[n saRsþacarü TTYleb[vtSRbcaMExy¨agtictYcbMput

CaehtuCMrujeGayBYkTaMgenHRbRBwtþGMeBIBukrlYy

eZIVeGaysisSTijsiTÆicUler[n TijsiTiÆRblg_l_. sBVézá karGnuvtþn¾CaTUeTAEbbenH :nraldalesÞIrRKb´TIkEnøgenARsukExµr :nhuclTÆplCabnÞan´ KWyuvCnExµrmYycMnYn ZMmin:nTTYlkarsikSaGb´rM

Zøak´xøÜneTAkñúgGnÞak´BgVk´bgVwkbgVilrbs´RkumCnxilxUc

eGaykøayxøÜneTACaCnBala GavaEs TTYleRK}gej[n edkdYltampøÚv ßtamrg<sal nana.

RbeTskm¬úCamanRbCaCnRbmaN14lannak´

rYmTaMgniKmn¾CnyYnRbmaN

35 %pg. RbCaCnExµrcMMnYn40% manGayueRkam15qñaM EdlmanmYycMnYnZM minGac cUler{n:nedaysarPaBRkIRk nig cMnYn45% CaGnk¡rCn‘5’. enAtamCnbT GnaKtk¾minsUvRbesIrCagkarrs´enArbs´kmµkrRkIRktamTIRkug nigCIvPaB rbs´yuvCnb¨unµanEdr.

edaysarkarQøk´vegVgkñúgkarekgRbvJ¢&elIdIZøI

ksikr:t´bg´ERscMkarrbs´xøÜn‘6’. er[bcMGPivD¿n¾CnbTeGay:nRtwmRtUv

elIsBIenHeTAeT[t

eZIVeGayRbCa

rdðaPi:lBuM:ncat´viZankar

EdlmanRbCaBlrdðExµrmYyPaKZMrs´enAeday

sarePaKplksikmµ. miinRtwmEtrs´enAeyaleTAtamkarERbRbYlénZatuGakasb¨ueNÑaHeT EtRbCaksikrExµr enA:nTTYlsm¬aZmYyCan´eT[tBIkarRbNaMgRbECgGmnusSZm(

er[b

cMtak´EtgeLIgedayhanNUy. pldMNaMyYnhUrcUlmkRsukExµry¨agKRKwKKeRKg cab´ BIRkugPñMeBj

rhUtdl´extþZM>CaeRcIneT[t.

4

tMélbEnøEpøeQIrbs´yYn

lk´y¨agezak


TabbMputCagpldMNaMExµr

KWlk´xatedIm

EtRtUvrdðaPi:lyYnhanNUyecjkarxat

bg´enH eTAeGayksikryYn KWyYneZIVy¨agNa KMeTcePaKplrbs´RbCaksikrExµreGay rlaysabsUnü

Etmþg.

eKalbMNgyYn

KWrwtkesdðkic©rbs´GñkERsExµr

eGayzb´

degØImRtdrxül´ rhUtdl´minGacrs´enAedaysarplkMérrbs´xøÜn:n. enAeBlqab´ ß yYr

ksikrExµrnwglk´dIERscMkar

BaseBjRsukExµr

eTAoZnaKarkJ©k´rbs´yn Y

eTaHbICa:ntMélezak

Taby¨agNak¾eday.

EdlkMBugEtyaryIsuxPaBrbs´RbCaBlrdðExµr sBVézáenH

eBareBjeTAedayCatiKImIBul

KWbEnø

sMrab´EtdwknaMmklk´RsukExµr.

eRKaHzñak´mYyeT[t

EpøeQIrbs´yYnlk´enARsukExµr

pSaMP\as´emeraKCmáWepSg>

nwgrIkdalelcecjkñúgry;eBlBIrbIqñaMeRkaymk. Biess

Edl:nvatTItaMgenA

enAkñúgragkayExµr

dMNaMTaMgGs´enH

daMenAkEnøg

sakSIxøH RbEhlCa:neXIjkUnekµgyYn

mñak´ :nykEpøeQI bMrugdwkeTAlk´RsukExµr er[bdak´cUlkñúgmat´ EtRtUvmþayeXIjTan´ k¾dwkeTAmnÞIreBTüCabnÞan´. enAmaneRKaHzñak´elIsBIenHmYyeT[t KWkarlk´RsUvGg,rExµr sæitenAeRkamkarkMNt´sMerc rbs´yYn EdlTijRsUvBIExµrmantMélezak ehIyykeTAlk´elITIpSaGnþrCati:ncMeNj d*eRcInelIslub. RsukExµr.

karTijRsUvGg,renH

yYn:ner[bcMrcnasm¬&nÆya¨glÁitlÁn´BaseBj

CMnYjRsUvGg,rpþac´muxrbs´yYnenH :nrIkZMeLIg>

RBMEdnCamYyniges[m.

ebIKµandIERscMkarRbkbmuxrbr

enAeBlEdlExµrmanvivaT

ksikrExµrnwgZøak´xøÜnrs´enAelI

cieJ©Imzñl´ køayeTACaTaskr nwgZøak´cUlkñúgkNþab´édrbs´mhaesdðIzµIenARsukExµr. edayeXIjsæanPaBminsUvmansg¹wm RbkbedayeRKaHzñak´enATIbMputÇ eKminGacniyay :nza elak

RbCaBlrdðExµr:nTTYlplkMérBIkMeNInesdðkic©mhaelatepøaH h)un

enH :neT.

pÞúyeTAvij

Rbkaseday

karrIkcMerInenH :neZVIovismPaBrIkZMeLIg>

edaye:Hbg´ Tat´ecalRbCaCnExµrmYycMnYnZM tamEbbEpnqk´bøn´ ekgRbv&J© RsbeTA tamkarrIkcMerIn

er[bcMeLIgrbs´vNÑ;dwknaMrbbPñMeBj.

TegVIEbbenH

minEdlZøab´man

Tal´EtesaH kalBImunmk. GRtaPaBRkIRkZøak´cuH y¨agCak´EsþgenARsukExµrenH KWCa qakel¡anbnøMEPñk tubEtgeLIgedayEl|gsiætirbs´rdðaPi:l h)un esn Etb¨ueNÑaH. ehtu karN¾Cak´Esþg CIvPaBBitR:kdRbcaMézárbs´RbCaraRsþExµr CaviZankarEktMrUvnUvPaBlMG Edl

5


manRtwmEtelIsæitibu¨eNÑaH.

RbCaraRsþExµrminRtwmEtRtUVveKTat´ecal

EzmTaMgenATTYlkarKMramkMEhgBIeRKaHzñak´suxPaBsaZarN;EzmeT[t.

tamkarrIkcMerInb¨ueNÑHeT RbCaraRsþExµrCaGñk

sMerc Qb´briePaKplitplyYn KWmYyEpñk edIm|IeC[svagmhnþraysuxPaBd¾Zán´Zár eTAézámux nigmYyEpñkeT[t

CYyeRsacRsg´vasnarbbs´RbCaksikrExµr

EdlkMBugEtTTYlyuTÆviZI

sMlab´Rbl&yBUCsasn¾Exµr tammeZüa:yd¾EsnRtCak´ rbs´eK§ ______________ (1) Xinhua : Cambodge per capita GDP likely to reach 1,000 USD in 2013, January 24, 2012. (2) Main basse sur le Cambodge, L’Express, July 26, 2007. (3) Global Witness, Cambodia’s Family Tree : Illegal logging and the stripping assets by Cambodia’s elite, June 2007. (4) Mong Palitino, Cambodia : Mass fainting in garment favtory, Global Voices Online, 2 February 2012. (5) Jacqueline Kerguenno et Dominique Joly, Le Cambodge demain : Le défi de l’éducation, enjeu majeur du développement, Collogue à La Maison de la Chine, 15 février 2012. (6) Sébastien de Dianous : Les damnés de la terre du Cambodge, Mondes Diplomatiques, septembre 2004.

6

Cambodge la croissance et l’envers du décor en khmer  

azertyuiop

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you