Page 1

cr '- *,Anthonyof PadUa Dalnl

.:iffi"*ffi.sdeFe

Celebrating One Hundred Years of Faith!

February27, 2011 Eight Sunday in Ordinary Time 8vo. Domingo del Tiempo Ordinario NO SE PREOCUPEN

PoR el oin DE MANNruN

Espafiol:

6:30am l0:15am 1 1 :4 5 a m1 :l 5 p m 2;45pm, ,7;00pp Rev. Sergio Solis, Pastor Rev.KestutisTrimakas,Lithuanian Ministry Rev.Kevin Feeney Mr. Gilberto Mercado,Deacon Office/Oficina:1510S. 49th Court, CicerooIllinois 60804 Fax 652-0228 Phone/Tel6fono(708) 652'0231 E -mail StAn th onyCi cero@ya h oo.com

Office hours/Florariode Oficina: M-F (Lunesa Viernes)9:00am-8:00pm. 9:00am- 6:00pm Sun.(Domingo)9:00am---4:30pm Sat.(S6bado) WEEKDAYS: Bilingual:

8:00 a.m. Monday - Saturday

CONFESSIONS: Every Tuesday 6:30pm- 7:30pm. English: One Thursday each month at Lithuanian: 6:00 p.m. (Seebulletin for date)

ENTRE SEMANA Misa Bilingiie : 8:00am. lunesa sSbado Misa Espaflol: 6:30pm. mi6rcolesy viernes CONFESIONES& EXPOSICION DEL SANTISIMO Martes de 6:30pm-7:30pm.


Antros puslopis

8 eilinissekmodienis

5lq vtiSiqskairiniai prasideda562 p. Psalmdsatkartotin6:

Tik Dieai, manosiela, rasi ramybg

20] l vosorio2Td.

Pirmosis skoitinys - Ar goli gi mofino opleistipodios gimdylqiis0nq?Tegulnetgi ii sovovoikq uimirifq, bet oi tovgsneuZmir5iu. (lz. 49,14-15lr Anlrqsis skoitinys - Neteiskiteko nors prie5loikq, iki oteis Vieipots,kuris nu5vies.kos tomsojeposl6pto.(l Kor 4,'l-S) Evongeliio - Jdzusbyloiosovo mokynioms:,,JOspirmiousio ieikokite Dievo korolyst6sir io teisyb6s,o viso kito iums bus prid6to.", (Mr 6, 24-34)

suZadinti musq Sirdyse Jo prasidds Gavdnia ui pusPoskelbto Sventoio T6vo tro5kim4. Pagydyto neregio Zinio antros savaitds, kovoI d.,o sekmadienis mums sako,jog 5v.Velykos Simet i$puola la5iq metq Kristus yra pasaulio Sviesa. Gov6nioi - balandiio baiv6lai Lozoriaus prikelimo i5 nu24d. mirusiq sekmadieniVieipats popiePereit4 antradieni mus pastato didZiausio slepinio akistatoje. ,AB esu joiiniaGavdniai, iiusBenediktas XVIpaskelbe kuri4pavadino 5v. prisikelimas ir gyvenimas" - sako Jezus ir klausia Pauliaus laiSko Kolosiediams iodiiais:,,SuKristumi esate kiekvien4 i5 musg: ,,Ar tai tiki?" palaidoti (plg. krikite, suluoesate i1prisik6lq" Kol2,12), Galiausiai DidZiosiosSavaiteskelio virirln6 yra VeSantrauka: Gavdnia mus veda i Velykq i5kilmg. Apm4stome ir ruoBiamesdZiugiai Svgstididiji musq iSganymoir naujo g5'venimo su Kristumi slepini. Si nauj4ji gyvenim4 kiekvienas esamegavg krik5to akimirk4. Nieks savojegomis negali sau pelnyti amZinybes. Tik Dievo Gailestingumas,kuris naikinapasaulio nuodemg,gali jq mums suteikti. Tad ir krikBtas nera i5 praeities paveld6tas ritualas, betyra grvas susitikimas su Kristumi, kuris nulemia kiekvieno pakrik5tytojo likim4, apdovanoja naujuoju gyvenimu ir ji palaiko savqja malone. Esama glaudausrySiotarp Krik5to ir Gavenios.Taip pat ir GaveniquZbaigianti Velyknakdio liturgija susieta su Krikitu. Siame sakramente iBgyvename ta didi slepini, kuriame Zmogusmir5ta nuodemei ir keliasi naujam gyvenimui su Kristumi. Mes privalome nuolatos palaikyti ir gaivinti Sita didZiqjq malong. Gavenia ir yra tarsi kasmet atnaujinamas katechumenatas, kuris ir pirmaisiais krik5dionybes amZiais, ir Eiandien yra krik5dioniBko g5rvenimomokykla, yra kelias vedantis Zmogq i radikah; g5rvenimopakeitim4. Situo keliu mus veda Dievo Zodis. Gav6niossekmadieniq liturgija katechumenus palaipsniui rengia ikrik5dioninimo sakramentui, o mus visus ji moko i5tikimiau sekti Kristq. Pirmasis Gaveniossekmadienis kalba apie Zmogauslikim4 Siamepasaulyje.Mes butume visi5kai bejegiai,jei Dievas mums nebutrtriStiesgspagalbos rankos. Kristus, kaip ir mes buvo gundomas.J-opergale prie5 gundytoj4 yra ir musq busimo laimejimo laidas. Taip pat ir antrojo sekmadienio liturgijoje minimas Kristaus atsimainymas byloja apie busim4 Jo prisikelim4 ir apie visq musr; laukianti sukilninim4 Kristaus pavyzdi,iu Trediojo Gavenios sekmadienio liturgija nqsakoja apie Jezq paraianti samarietg duoti jam gerti. Sita Evangelijos scenabyloja, jog Dievas nori

lykq Tridienis ir ypad Velyknakdio budejimas. KatechumenU krikitas ir mirsg visq krik5to pai,adq atnaujinimas, pasinardinimas Kristaus mirties ir prisikelimo slepinyje, mus skatina iBsivaduoti iB visko kas nebutina, kas mus slegia prie Zemes,kas trukdo buti dosnemsDievui ir artimui. Tradicinemis pasninko, iSmaldosir maldos praktikomis Gavenia mus moko radikalesnesmeiles. Pasninkaudami, kukliau padengdami stal4, mes mokomes iveikti savoegoizm4.Duodami i5mald4 kovojame su godumo yda. StabmeldiBkasmaterialiniq gerybir; garbinimas atitolina mus nuo kitq Zmoniq ir nuo Dievo, o taip pat pastato mus i Kristaus palygime minimo neiBmintingo Zmogausviet4, kuris visko pertekgs, pats sau kalbejo: ,,Mano siela,tu turi daug gerybir+,sukrautq ilgiems metams. Ilsekis, valryk, gerk ir linksmai pokyli auk". Zinome, kaip Vieipats tai ivertino: ,,Kvaily,dar Si4nakt bus pareikalauta tavo gyvybes" (Lk I2,lg-20). Brangi ir nepamainoma yra ir malda, nes musq Sirdyje bylojantis Dievo balsas skatina mums i,engli tikejimo keliu, kuriuo pradejome eiti Krik5to dien4. Gaveniosmetas yra puiki proga i5 naujo pripaZinti savo silpnum4, nuo5irdZiai ivertinti savo gyvenim4 ir priemus Susitaikinimo Sakramento malone drasiai i:engti link Kristaus. (jm)

Su kuniguKgstudiu Trimakugalimasusisiektipaskambinus 708-562-8948 arba u2ejusj zakristijqpo Sv. Mi5iq,

Po5v.MiSiU visiyrakvieiiami i lietuvigkavutq pasivaiSinti ir pabendrauti.


February27,2011

FEAST OF FAITH

Eighth Sunday in Ordinary Time Can a mother forget her infant, be without tendernessfor the child of her womb? Even should she forget, I will never forget you.

DON'T BE ANXIOUS Peoplehave, it seems,anafitral penchantfor misplaced emphasison important things. They can easily get

caughtup with whatthey're havingfor dinneror what theywill wear. Servarrt Oftenit is a tragedy thathelpspeopleto refocus on what is really important. Christ WhatI shallwearis an irrelevantquestionwhenI am facing surgeryor chemotherapy. What'sfor dinneris immaterialto thoseliving throughgrief or unemployment. In today'sGospel,Jesustellsus notto worry.He doesn'tsay,ooDon't eat.Don't cook.Don't buy clothes," He says,ooDon't won1r."Jesusasksus not to relinquish our responsibilities but to let go of our anxiety.Anxiety betraysa lack of trustandJesusremindsus that "Your heavenlyFatherknows"all thatyou need(Matthew6:32). O Copyright,J. S. PaluchCo.

Posturesof the Mass In the Mass, we pray not only with our lips, but with our bodies as well. We standwhen the ministers enter. In Western culture, standingis a sign of attention, a mark ofrespect: all stand when the judge enters the courtroom, for example. Standingis also an ancientposture of prayer, mentioned frequently in the Old Testament. When the readingsbegin, we sit down: a listening posture.Mary sat at Jesus' feet to listen to his teaching;the crowds sat on the hillside or the seashoreto hear his words. Kneeling is anotherposture that is full of meaning. It expressesadoration and worship, but it can also expresshumility and contrition. We bow: a sign of honor and reverence,acknowledgingthe presenceof God, especiallywhen we receive the Eucharist.And there are other ritual gesturesas well-striking the breast,genuflecting, and of coursemaking the sign of the cross.The liturgy invites us to pray with our whole person-with heart and mind, voice and body. -{orima

Ash

Page Three

VIII Sunday in Ordinary time

Laughlin, @ Copyright, l. S. Paluch Co.

\Mednesda

Schedrrle \,4a.rcla gtla 8:00 AM English Mass 9:30 AM Lithuanian Mass 12230PM Bilingual Service 3:00 PM SpanishService 4:30 PM SpanishService 5:30 PM SpanishMass 6:30 PM SpanishService 7:15 PM SpanishService 8:00 PM SpanishMass

zot

ATTENTION PARISHIONERS will be preThe 2010ContributionStatements paredby REQUESTonly for registeredparishioner. Pleasecall the Parish Office with your ffi$ifou name,addressand envelopenumber.The {-.-t- _,-'_,, \zstatement canbe eitherpickedup duringthe office hoursor it will be mailedto your homeaddress.

.Tlt*.v."yi . ..... ......... .......... ....... 3OOHUNDRED CLUB 3OOHLINDREDCLUB RAFFLE. The prize will be $100.00. If you or any parishioner, friend or relative would like to be part of this CLUB you can register after each $unday Mass, or during offise hours, The Next draWingwill be held Today February 27th. THE300HUNDREDCLUBis openfor thewholeyear 20lt. to Tenopportunities to win $100.00andtwoopportunities win $500. during whole year 2011. For more information please call the Office 708-652-0231. Thank

YOU!


Pagina Cuatro

VIII Domingo del Tiempo Ordinario

Febrero27.2011

Octavo Domingo del Tiempo Ordinario iPuede acasouna madre olvidarse de su creatura hastadejar de enternecersepor el hijo de sus entraflas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nuncame olvidar6 de ti. *rsaias49:15

NO ESTESANSIOSO Al parecertenemosuna inclinaci6n natural a poner excesivo6ntasisen cosasimportantes.Es facil que nos embrollemoscon el menir de la cenao lo que vestiremos. A menudo, cuando ocurre una tragedia, es que volvemosa enfocarnosen lo que es realmente

importante.Qu6ropa me pondr6espreguntairrelevanteante rni cirugiao quimioterapia. Qu6cenaremosno esimportanteparalos que estdndesempleados o de duelo.

[hdr!{r

!tir:.f

aq4:$sd#-

LEBRACIONES ADALUPANAS

servidor Cristo FESTIVAL SAN ANTONIO

En el Evangeliode hoy, Jesrisnos dice que no nos inquietemos.El no dice: "No coman.No cocinen.No se comprentopa", Mds bien dice: "No se preocupen".Jesfs no nos pide que renunciemosa nuestrasresponsabilidades sino que abandonemos nuestraansiedad.La ansiedadrevela una falta de conftanzay Jesrisnos recuerdaque "su padre celestial ya sabe"todo lo que necesitamos(Mateo 6:32). @ Copyright, J. S. Paluch Co.

El Grupo de Renovaci6n

VIACRUCIS SEGUIMOSTRABAJANDOPARA NUESTRA COMUNIDAD EN ESTECENTENARIO.

Carism6ticade la parroquia

SanAntonio de Padua Te Invita A un "Retiro Generalde Cuaresma" El Domingol0 deAbril del 2011 De 8:00am.A 5:00Pm. "LaOraci6n de Jesrisen el Huerto de Getsemanitt Mateo26,36 Paramayor informaci6n comunicarse con ManuelOrosco(708)257 0494 RicardoZaabedra(708)582 1034 Volmtariapaa I O a la oficina parroquial Alimenracion

l-;"""*-l

I I

I

c

J,

s

P aluch

c o . _

I n c ,

PARROOUIANOS REGISTRADOS Lesrecordamos queya pueden. Qfferin{ solicitarsu cartade sus."",riu"ii"*" zlll,llame a la oficinaparamasin- \y+-ry formaci6n. X",_-__, -,


Febrero27.2011

VIII Domingo del Tiempo Ordinario

Pagina Cinco

(ora-rl(o M IERCOLES DE CENIZA

9 de Vlaszo z0jf"T 8:00 AM 9:30 AM 1 2 : 3 0PM 3 : 0 0 PM 4 : 3 0 PM 5:30 PM 6:30 PM 7 : 1 5 PM 8 : 0 0 PM

Misa Bilingiie (ceniza)

Misa en Lituano (ceniza) Servicioen Bilingiie (ceniza) Servicioen Espaflol(ceniza) Servicioen Espafiol(ceniza) Misa y Cenizasen Espaflol Servicioen Espaflol(cenizas) Servicioen Espaflol(Cenizas)

Febrero 27 Participaci6n en la Misa de los miembros del programa SPRED estarin participando en la misa de 2245pm.

Marzo I Les invitamosa participaren la planeaciondel Centenariode nuestraParroquia. Reuni6n7:00pmen el salon#2 de la escuela.Asista necesitamossus suserencias!

Marzo 3

Reuni6n de Catequistaspara planear y organizarlas Misas y cenizas Espafiol (cenizas) clasessemanales.Recuerdeque nos reunimoscada Jueves.6:00pm. que Es necesario participe en alguna misa o Marzo 4 celebraci1n de la palabra para recibir la cenizas Primer ensayoparanuestroViacrucis Viviente toda la comunidadpuedeparticiparen el viacrucis.Sal6n Parroquiala las 7:00 pm. ' . .S#ffi#F

M

Marzo 2l Imp ortanteReuni6n, para organizar la CUARE SMA e iniciar con la preparaci6nde nuestroFestivalSan Antonio de Padua.En el Sal6nparroquial,7:00pm. NO FALTE!

CLUB DE LOS 3OO Continuamoscon la celebraci6nde nuestro 100AniversarioParroquial.RecuerdenEL CLUB DE LOS 300, en dondecadapersona,familia o parejadar6una donaci6nde $100.00 y tendr6 derechoa participar en las rifas mensuales de $100.00d6lares cadauna y dosrifas de $500.00 d6lares,una se llevarha caboel DOMINGO DE RESURRECCION y la otra en NAVIDAD DEL 2011. Al momentode dar Ud. Su donaci6nde $100.00se le asignaraun numero,que le servir6paratodo el affo. La SegundaRIFA se llevaraa cabo hoy Domingo 27 de Febrero, Animesea participar, a la vez que tiene la oportunidad de ganartambi6n apoya a su parroquia, y asfjuntos celebraremoslos 100 Aflos de fe, oraci6n y tradici6n de nuestraparroquia SanAntonio de Padua!

*

-/;rtends

f {#E}tr}$S6s' Crf,esrtr$f Pleaseremember in your prayers all the sick of our parish and for those who care for the Sick and homebound. Carlos Avila, Tomas Medina, Maria de Jesus Martinez, Antonio Martinez, Maria Martinez. Elvira Alvarez Alfredo Solis. Names will appear on the sick list for two v/eeks. To add a name to the sick list, please call the parish office. Los nombtes en la ]ista de enfetmos saldtin por dos setnallas, Pan pedit por un enfenno, favor de comunicarse a Ia ofrcina.

"Consultas con Abogados de inmigracion Gratis" Los comitds de Pastoral Migratoria de las lglesias Maria Reina del Cielo y San Antonio de Padua hacen un atenta invitaci6n a la comunidad en general a participar de un taller de inmigraci6n , tendremosabogados disponiblespara hacer consuI tas indiv idu al es Cuando: Martes lero De Marzo Lugar: SanAntoniode Padua(salonParroquial) 1510S. 49th Ct. CiceroIL,608084 Hora: 6:30pm Comenzaremos a tiempo. .

Si quiere conocer como proteger a su familia de las deportaciones, Venga v narticipe.


Page Six

VIII Sunday in Ordinary time

&S*$s;,; I'r*t,e'@1fxe,rs ,SfnfAZy- FnnnUAny 27

6:30am GuadalupeHerrera*, JoseChaidez+. 8:00am Parishioners of St.Anthony. 9:00am Olimpia Baukus*, Antanas& Teodora Zailskas*,Birute Olsauskiene+. 10:15amFeligresesde SanAntonio. 11:45am SergioMonroy*, Odilon Monroy*, Everardo Martinez*, FranciscoRom6n*, Bertin Rodrfguez+Fidel Solano+. 1:15pm ConcepcionLechuga*, Enriquedel Real*, JuanaGonzalezt, Monica Solorzanof, Ramon Sol6rzano+,JesseSolorzano*, Nicolas Perczr. 2 : 45pm Victor Ballesteros+,FranciscoRamos*, Aurora Robles+.Isidro Pdrez*. Antonio Martinez-r. 7:00pm feligresesde SanAntonio. Mo,nrnzr- Fnnnulny 28 8:00am Rosarino& AngelaJosephFallico+. Tunso,qv-l/Itpcwl 8:00am Nuncio& MariaRosaGrano*. WrnNrsnav -Mtpctt 2 8:00am John& SophiaBanik 6:30pmFeligresesde SanAntonio. Tuunsolv- ll/Itncrr3 8:00amParishioners of St.Anthony.

Fruntv- N{tncla 4 8:00am Parishionersof St. Anthony. 6:30pm Feligreses de San Antonio.

Fqr

Februarv27.2011

The

Yt{eek

S.arannzv-Nfl{l.nclr5 8:00lnr Parishionersof St.Anthony. 11:00am Bautizos. 6:30am Feligresesde SanAntonio. 8:00am Tony Rizzo+,Family Vaicunas*,Family Rizzo-r, Family Statkus+. 9:00amAntanina& AlbinasMickus+. 10:154mFeligresesde SanAntonio. 11:45amSergioMonroy*, Hilaria Murillof, Everardo Martinez-t, Juan Vega*, Enrique Vega*, JuanPabloVega,Filimon Sosa*. 1:l5pmPedro Ramon*, Enriquedel Real+,Juana Gonzalez-t,N icolasPerez-t,Refugio Carrillo+. 2z45pmVictorRallesteros*,FranciscoRamos*, Aurora Robles+.Isidro Pdrez+-Antonio Martinez*, Fil iberto Diaz*, Rosario G6mez+,Carlos Diaz+. 7:00pm Feligreses de SanAntonio.

" E la m o r , ' p a rqau e sea aut6ntico, debecostarnos" (A)-Anniv./Aniversariol $h)-InThanksgiving; (AlG)-Acci6ndeGracias; (S)-Sick/Enfermol (B)-BirthdayiCumpleaffos;(S.I.)-Special Intention

Chumch$ervie@/ Serviciosrde la lglesia BAPTISMS: Baptismal registrations are every day during office hours. Arrangementsshould be made4weeks in advance.Baptismal preparationis requiredfor both parentsand godparents. WEDDING ARRANGEMENTS: The coupleneeds At least4 months notice is necessaryfor interviewsand marriagepreparationclasses.

BAUTISMOS: Inscripcionessontodoslos dias,duranteel horariode oficina. Sellevanacabolos Silbadosa las 11:00am.. BODAS: La parejanecesitaun minimo de 4 mesesde aviso antesde la boda para hacer las entrevistasy las sesionesprematrimoniales.

CATECISMO: Registraciones se llevan acabo en Julio y Agosto" las CCD: clasescomienzanen Septiembre.(niflos Mayoresde 8 aflos) Registrationsare in July/August.Classesbegin in September.. SPRED (educaci6nreligiosa especial) cupo Limitado. SPRED (Special Religious Education) classes are also Registracionesen Agosto. Clasesinician en Septiembre. CONFIRMACION: El estudiantedebetener 14-17afros. available. RICA: Educaci6nreligiosapara adultos,que no han reciyears CONFIRMATION: The Studentshavetobe 14-17 old bido los Sacramentos:Bautismo, Comuni6n, Confirmaci6n. El estudiantetiene que sermayor de 18 aflos.


February 27r20ll

VIII Sunday in Ordinary time

fuf

Page Seven

lrrlstrErlrDrt

ParrlDCrlrlalrES iQu6 es el Santo Rosario? Oracidn cristiana se aplica preferentemente

a meditar "los misterios de Cristo""

i-a meditacicinhaceinterveniral pensamiento,la imaginaci6n,la emoci6ny el deseo.Hstamovilizacitin es necesariaparaprofundizar en las conviccicnesde fb, suscitarla conversi6ndel coraz6ny fbrtalecerla voluntad de seguira Cristo". La meditaci6nde estosmisteriosconducea la contempiaci6n,pues,como dice el Catecismode la Iglesia Cattilica: "Esta fcrnnade retlexi6n orante es de gran valor, pero la oraci6n cristiana debe ir m6s lejos: hacia el conocimiento del amor del SefforJesfts,a la ruri6ncon El". La palabraRosariosignitica "Coronade fr"osas". NuestraSefioraha reveladoa variaspersonascptecac{avez que dicen el Ave Maria le est6ndandoa Ella una hermosarosay que cadaRosariocompletole haceuna coronade rosas.La rosa es la reina de las flores.y asi el Rosarioes la rosa de todaslas c{evociones, y por ello la rnitsimpr:rtamte de todas. El Rosario esta compuestode dos elementos:oraci6n mental y oraci6n verbal. En el SantoRosariola oraci6nrnentalno es otra cosaque la meditaci6nsobrelos principalesmisterioso hechosde la vida, muertey gloria de Jesucristoy de su SantisirnaMadre. Estosquincemisteriosse han clividi<loen tres grupos:Gozosos,Dolorososy Gloriosos. La oraci6nverbal consisteen recitarquincedecenas(Rosariocompleto)o cinco decenasdel Ave Maria, cadadecenaencabezada por un PadreNuestro,mientrasmeditamossobrelos misteriosdel Rosario. La SantaIglesiarecibi6 el Rosarioen su fbnna actualen el afio 1214de una fbrmzrtnilagrosa:cuancloNuestraSefloretse aparecieraa SantoDoming<-r y se lo entregaracomo un armapoderosa para la conversi6nde los herejesy otros pecadoresde esostiempos. Lil pueblo latinoamericanoes profutrdamenteMariano"reconocecon una gran sabiduriapopular cat6lica,qqe plegamosa JesirsSalvador a fi:avdsde Maria Santisitnasu Madre y desdelos tnismos tiempos del <lesoubrimientoy clela conquisti de .t mdrica. se genero una gran devoci6npor la Virgen ; cn Ella, nuestrospueblossiemprehan mirado el rosho matemal de quien nos hajo la salvaci6ny ccxrla primeramanifestaci6nexplicita de la Reina del Cielo en tierra americanao rostro y figru'ade muier mestiza,in Mdxico, se acrecent6aun lnayor el amor y la devoci6na ella en todos los paiseshispanoparlantes,reconoci6ndolacomo nuestrapropia Madre, llena de amor, de misericordiay de piedadpara coll sus hijos. Es digno de recordarque la lbrnilia que reza uniclapermaneceunicla, Que la recitaci6n piadosay conscientedel SantoRclsarionos traiga la paz al alma y nos una rnas estrechamentea Maria para vivir autdnticamente

nuestro

qli,stianismo.

,.'(,srrn,leilcs y his*irsloilNunridas d, hrusnuweb.wu$.,ncuc,k,.!d,n

ED THEPLUMBER ED THECARPENTER Lifewatch,the PersonalEmergency Response System,can BestWork . BestRate getyouhelpwkh iusta pressof the lightweight warerproof button!Referred by doctors,hospitals andsocialworkers. Satisfaction GuaranteedAs Personal CaringService Since1980.

herpr pmpre who live alom Ll FEWmffrf?LJ$A Liturvatch kteptheirindqendem' Nationwidosenice. \ **r*s##il Y0u're tercr Alone nt]]nilil0o-gg0-rsfll

WithlifeuatCltl www.Lifewatch.usA.com WithHeartsand,Vofues Songs and,Pragars ol a UaithfulPeupl,e

We Do All Our Own Work Lic# 055-026066 Parishioner Discount

708-652-1444

More than80traditional Catholic songs andprayers familiar to ourmomsanddads. Largeprintforoldereyes. ($3),Four-CD Book Music set($49.95), Spoken Prayers CD($17,00)

800-556-61s0 WorldlibraryPublications

Pfease faxresume lo 847'233-2775 or e-mail resume to HRrecruiting@ ispaluch,com. Nophone callsaccepted. EOE

the nusicandliturgr divisionofJ.S.PaluchCo.,Inc. www.wlpmusic.com www.ispaluch.com

For Ads:J.S.

1-800-566-6170


fesusA to 7.

AUTO GLASSREPAIR

Cermak Dental Center

New and UsedGlass for All Tlpes of Vehicles Michael 0'NeillMcGrath. OSFS SeHablaEspanol "Parishioner" FreeEstimates- Mobile Service A colorfullatholic ABCbook (r-773)766-2029 forkidsandhmiliesl Includes a lfil Facebook.QuickAutoclass glossary of q rLestions to hr:lpadults passon theirCathr rliclaith.

DentistasFamiliares 5533 W. Cermak Rd., Cicero 6929 W. Cermak Rd., Berwyn

lw

863-6366 749-4444 Aceptamos el plan All kids Dra. Ana Valenciano Dr. Mario A. Serrano

Peirerdise

ElegontBonquefs 0J7l9 9 9 x 1 2 Hardcover 50-500 Peoole- All Occosions eac h .Special Offer - 2 f o r $ 2 5 , 0 0 ! $16.99 800-566. 6150 www.wlpmusic.com

SkiptheWeb

irnrEH:".tT,Ysi t

|

or llore $aoo value - coll For Detoils

|

i

e220s. Horlem708-599-6800 Bridgeview porodisebonquets. net

AttendedQuigley and now doingLaw?

Surfthebulletinfor youneed. everything

Hu$h Marehmont-Robdnson, D.D,S, S,C, RAL SURGEON r b - ' B i l i n g u aO l .Wisdom .Extractions el?

Teeth ' D e n t a l I m p l a n t s . C o s m e t i cB o r o x V vr 33O2 S. Grove Ave . Berwvn . 708-788-8200

Visit Quigleylaw@Quigley.net

Esperanza DeVida TiendaNaturista ParaProblems deSalud Traiga EsteCup6n Y Reciba JOSSPII oS 0 l i S 20%deDescuento g I tt n:Iifir{)^"lii:if,]o'tt 708-408-9867 W26thSt,.Cicero. 6136 lL

Sonia Lopez

Financial Seruices Associate ThePrudential lnsurance Company ol America OflicePhone 630-493-0585 fanity Oznul d Operate[Shtce7896 CellPhone 708-466-4757 6n6'w.76fi5t, prudential.com/us/s. http://iuww. lopez Sonia.Lopez@Prudenlial.com tulrryUffi,

@ Prudential

Experiencia y Honestidad hacen 1adiferencia.

Cell: 708-473-4221 juandelrealty @netscape.net

7W7415

. Tiene problemaspagandosu casa? Llameme,yo le puedoayudara evitar el embargo.averiguesusopciones.

For a wide selectionof Catholicgreetingcards, artwork, and inspirationalrecordings,visit

lil[f

. Compre su casaantesque subande precio nuevamente,estaes una oportunidadhistorica para compradores,yo le puedo ayudar.

www.wlpmusic.com.

800-566-6150

WorldlibraryPublications themusic andliturgtdivision ofJ.S.Paluch Co.,lnc, OVER20 CASKETSON DISPLAY

Tjnhnt'tdr

PRIVATEPARKING

*al%one

LARGEPARLORS 6820W.CERMAKRD.

s,m

$tT !t t*

iiIT

JUAN DEL REAL GRI,Broker/Owner

749.2255

Serra forPriestly Prcry. and Invile. Encourqge. Religious Vocations Affirrrr.

$ililtls ffi$ocoltillcilonl

4811w.cermak,*u.,ff"I'j-poAhorrar't'ifr"ff:HHrInternet ,708\222-040 512065St Anthony

www"jspaluch.com

For Ads:J.S. PaluchCo.. lnc. 1-800-566-6170

St. Anthony of Padua Weekly Bulletin  

Weekly church news and events.