Page 1

Sunday Morning February 2013

àÃÕÂนÃู้àมนูÍÒËÒÃàª้Ò ·Õ觋ÒÂáÊน§‹Ò 7 ·‹ÒºÃÔËÒþԪԵ ‘ออ¿¿È«Ôนâ´ÃÁ’

»ÅÙ¡µ้นäÁ้ ¡Ô¨¡ÃÃÁ´Õๆ ยาÁàª้า 1


Start It All when the

“Morning”call

กÒù͹ËลѺ¾Ñก¼‹Í¹ÂÒÇ㹪‹ÇงÇѹ หยุดสุดสัปดาห คงเปšนสÔ่งที่หนุ‹มสาวชาวกรุงส‹วน ใหÞ‹เลือกทíากัน เพื่อเปšนการชารจแบตให้กับตัวเอง แต‹การ ทíาแบบนี้นอกจากจะไม‹ได้เปšนการชารจแบตอย‹างที่คÔดไว้แล้ว ยัง ทíาให้ร‹างกายของเราอ‹อนแอลง ส‹ง¼ลให้ความจíาและการตอบสนองต‹อ เรื่องต‹างæ แย‹ลง หลายคนเบลอและเอื่อยเ©ื่อยในเช้าวันเรÔ่มต้นการทíางาน เพราะ©ะนั้นหากใครมีอาการเหนื่อยล้าจากการทíางาน และอยาก ชารจแบตให้กับตัวเองอย‹างเต็มที่ ลองปรับเปลี่ยนพÄตÔกรรมâดยการตื่นรับ เช้าวันใหม‹ให้เร็วขึ้น แล้วลองออกไปสูดอากาศยามเช้า หากÔจกรรมสนุกæ ที่เราชอบทíาในตอนเช้า เพื่อเตÔมพลังให้กับตัวเอง ทíาให้ร‹างกายของเรา สดชื่น แจ‹มใส และพร้อมเรÔ่มต้นสัปดาหใหม‹ด้วยรอยยÔ้ม และกíาลังใจ แต‹¶้าใครยังคÔดไม‹ออกว‹าจะทíาอะไรในเช้าวันหยุด เราก็ มีกÔจกรรมดีæ มาแนะนíากัน...

2


3


ÍÍกกíÒลÑ¡ÃлÃÕ §กÒÂÂÒมàª้ Ò é¡ÃÐà»Ã่า·ÑéงÇÑน

เช้าวันหยุดแบบนี้ กÔจกรรมที่หลายคนเลือก ทíากันคือการออกกíาลังกาย เพราะมีข้อดีหลาย อย‹าง ตามที่ อีวาน แคมปŠเบลล ¼ู้เชี่ยวชาÞด้าน ¿ตเนส แนะนíาให้เปลี่ยนพÄตÔกรรมมาออกกíาลัง กายในช‹วงเช้าแทน มาดูกันว‹าออกกíาลังกายตอนเช้าดียังไง เรÔ่มต้นที่การออกกíาลังกายในช‹วงเช้าช‹วยให้ สมองปลอดâปร‹ง และเรÔ่มต้นวันได้อย‹างสดชื่น ทíาให้สามาร¶รับมือกับป˜Þหาที่เกÔดขึ้นในระหว‹าง วันได้มากขึ้น ว‹ากันว‹าหลังจากออกกíาลังกายใน ช‹วงเช้าจะช‹วยเพÔ่มประสÔท¸ÔÀาพในการทíางานของ สมองได้มาก 4-10 ชั่วâมงเลยทีเดียว แ¶มยังทíาให้ เรามีระเบียบวÔนยั มากขึน้ เพราะต้องบังคับตัวเองให้

7

ตื่นมาออกกíาลังกายจนเปšนกÔจวัตรประจíาวัน ¶ือ เปšนการ½ƒกในเรื่องระเบียบวÔนัยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ก ารออกกí า ลั ง กายในช‹ ว งเช้ า ยั ง สามาร¶กíาหนดเวลาที่จะออกกíาลังกายได้ง‹ายกว‹า ช‹วงอื่น แ¶มยังทíาให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร‹า เพÔ่ม อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการเ¼า¼ลาÞ พลังงานในระหว‹างวันได้มากขึ้น อีกทั้งการออก กíาลังกายในช‹วงเช้าเปšนประจíา จะช‹วยควบคุม ความอยากรับประทานอาหารได้อย‹างคาดไม‹¶ึง นอกจากนี้ยังช‹วยให้รับประทานอาหารเปšนมื้อเปšน เวลามากขึ้นด้วย และการออกกíาลังกายตอนเช้ายังทíาให้เรานอน หลับสบายขึ้นในตอนกลางคืนอีกด้วย

·‹าบริËารพิชิต ‘ออ¿¿È«ินâดรÁ’ เงยศีรษะ

เอียงคอ ขึน้ ลง

ก้มศีรษะ หันหน้า

1 ยืดเหยียดลíาคอด้าน«้ายและขวา 2 หั น หน้ าไปทาง«้ า ยและขวา 3 ก้มและเงยลíาคอขึน้ ลงช้าæ ค้างไว้ สลับกันด้านละ 20 วÔนาที

4

สลับกันด้านละ 20 วÔนาที

ท‹าละ 20 วÔนาที


(ขอบคุณเนื้อหาจาก http://www.bansuanporpeang.com)

ต้านไว้

ก้มศีรษะ เงยหน้า

ใช้มอื กดลง

ดันศีรษะ ใช้มอื ต้าน

หันหน้า

ใช้มอื ต้าน

4 ใช้มอื ต้านศีรษะด้านหน้า 5 เงยหน้าขึน้ วางมือทัง้ สอง 6 วางมือทีห่ น้าใบหู ออกแรง 7 หันหน้าเล็กน้อย ดันศีรษะ พร้อมกับก้มศีรษะลง

ข้างไว้ดา้ นหลังศีรษะและ ใช้แรงกดลง

ดันศีรษะไปด้านตรงข้าม

ไปด้านตรงข้ามและใช้มือ ดันต้านไว้ 5


áÎม

แ«นวิชตÑบบด

䢋¤น

6

ÍÒËÒÃàª้¡ÔนÒบ่áÊนÍË Í Â อยๆ ª่ÇยÅ´คÇาÁอ้Çน


ใครว‹ามื้อเช้าเปšนมื้อไม‹สíาคัÞ มี¼ลวÔจัยออกมาว‹า นอกจากอาหารเช้าจะช‹วยเตÔมพลังงานให้ร‹างกาย และสมองแล้ว คนที่ทานอาหารเช้าเปšนประจíาจะอ้วนยากกว‹าคนที่ไม‹ทานอาหารเช้า เพราะจะช‹วยทíาให้ หÔวน้อยลงตลอดวัน นอกจากนี้ ยังช‹วยป‡องกันâรคหัวใจ และน้íาตาลในเลือดสูง และยังช‹วยลดอาการ อ‹อนเพลียอีกด้วย ว‹าแล้วเราลองมาทíาอาหารเช้าง‹ายæ ด้วยตัวเองกันเ¶อะ!

How to Cook

แ«นÇÔªµÑบบ´ใÊ่แÎÁ

1 ทาเนยที่ข นมป˜ ง และนíาไปปงœ

2 หัน่ ขนมป˜งให้เปšน

3 ทาตับบด เตÔม¼ัก

4 เสÔร¿พร้อมแÎมที่

2 ใส‹«ีอêวÔ พรÔกไทย

3 ทาเนยในกระทะ

4 คนไปเรื่อยæ จน

รูปสามเหลีย่ มเพือ่ ทíาเปšนแ«นวÔช

ใส‹แÎม หรืออืน่ æ ตามความชอบ

นíาเข้าไมâครเว¿ เรียบร้อยแล้ว

ä¢่คน

1 ตอกไข‹ 2 ¿องลง ในชาม

ตีให้เข้ากัน

นíาไข‹ใส‹ลงไป

ไข‹เกือบสุกก็ดบั ไ¿ แล้วตักใส‹จาน

7


ปลูกง่าต้ยๆนไม้ ในห้องแคบ

8


ปัจจุบันชีวิตของคนในเมืองมักจะอาศัยอยู่ใน ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ อย่างคอนโดหรือหอพัก และใช้ ชีวิตอย่างเร่งรีบในวันธรรมดาที่ต้องไปท�ำงาน หรือ ไปเรียน และเมื่อถึงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ก็อยากมี กิจกรรมที่ผ่อนคลายท�ำกันในตอนเช้า การปลูกต้นไม้เป็นอีกหนึง่ กิจกรรมแนะน�ำทีจ่ ะ ช่วยให้ห้องของคุณสดชื่น ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วย ผ่อนคลายความเครียดที่สะสมมาทั้งอาทิตย์ได้ แต่ ด้วยข้อจ�ำกัดของพื้นที่ภายในคอนโดหรือหอพักที่มี ค่อนข้างน้อย การเลือกประเภทของต้นไม้ทจี่ ะน�ำมา ปลูกภายในห้องจะต้องเป็นต้นไม้ทมี่ ขี นาดเล็ก และ มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี ส� ำ หรั บ พั น ธุ ์ ไ ม้ แ นะน� ำ ได้ แ ก่ สั บ ปะรดสี Aglaonema ต้นซุม้ กระต่าย ต้นออมทอง ต้นเฟิรน์ เงิน และต้นกระบองเพชร

วิธีการดูแลต้นกระบองเพชร แสง : ต้ อ งการแสงแดดน้ อ ยในร่ ม จนถึ ง แสงแดดจัดกลางแจ้ง น�้ำ : ต้องการปริมาณน�้ำน้อย ทนต่อความ แห้งแล้งให้น�้ำ 7-10 วัน/ครั้ง หรือแล้วแต่ความ เหมาะสม ดิน : ดินร่วนปนทราย ความชื้นปานกลาง ปุ๋ย : ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ใส่ปีละ 5-6 ครั้ง การขยายพันธุ์ : การใช้เมล็ด และการปักช�ำ การปักช�ำเป็นวิธีที่นิยมและได้ผลดี ศัตรูพืช : ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องศัตรูพืช เพราะ เป็นไม้ที่มีความทนทานต่อการท�ำลายของศัตรู พืชได้ดี


´ÙหนÑง ¿˜งà¾Åง อ่านหนÑงÊ×อ

Êร้างแรงบÑนดาล㨠การดูหนัง ¿˜งเพลงเปšนกÔจกรรมที่คนส‹วนใหÞ‹ ชื่ น ชอบ เพราะทุ ก วั น นี้ ¼ู้ ค นต‹ า งก็ ต้ อ งเ¼ชÔ Þ กั บ ความเครียดต‹างæ มากมาย กÔจกรรมเหล‹านี้จึง เปšนทางออกหนึ่งที่จะให้ความเพลÔนเพลÔนกับเราได้ การดูหนังมีประâยชนตรงที่ให้ความเพลÔดเพลÔน แต‹กต็ อ้ งเลือกดูให้ตรงกับความต้องการของเรา บาง เรือ่ งให้ความบันเทÔง ส‹วนบางเรือ่ งก็สอดแทรกแง‹คดÔ ทíาให้เราต้องคÔดตามไปเรื่อยæ ¶ือเปšนการ½ƒกสมอง 10

ในการคÔดวÔเคราะหได้อีกทางหนึ่ง แต‹âดยส‹วนใหÞ‹ หนังในแนวสร้างสรรคนี้หาดูได้ยาก เพราะคนส‹วน ใหÞ‹มักชอบอะไรที่ไม‹ต้องการคÔดมาก ดังนั้นการดู หนังจึงน‹าจะเปšนการดูเพือ่ ¼‹อนคลายตัวเองมากกว‹า ส‹วนการ¿˜งเพลงในแบบที่เราชื่นชอบนั้น ช‹วย ทíาให้เราอารมณดีขึ้นได้ และยังสามาร¶ช‹วยสร้าง จÔนตนาการ และพั²นาความคÔดสร้างสรรคได้อย‹าง ไร้ขอบเขต


สíาหรับการอ‹านหนังสือนับว‹าเปšนอีกกÔจกรรม ยามว‹างในเช้าวันหยุดทีช่ ว‹ ย¼‹อนคลายอารมณให้เรา ได้เปšนอย‹างดี âดยเ©พาะอย‹างยÔง่ เมือ่ ได้อา‹ นหนังสือ เล‹มâปรดหรือหนังสือทีเ่ ราสนใจอยูแ‹ ล้วก็ยงÔ่ ทíาให้รสู้ กึ สนุกเข้าไปอีก และเหมือนเปšนการให้รางวัลประจíา อาทÔตยแก‹ตนเองอีกด้วย เพราะการอ‹านหนังสือใน ตอนเช้านั้น เปšนช‹วงเวลาที่สมองกíาลังปลอดâปร‹ง และพร้อมทีจ่ ะรับสÔง่ ใหม‹ สÔง่ ดีเข้ามา«ึง่ อาจจะทíาให้ คุณอารมณดีไปได้ทั้งวันเลยทีเดียว

ประâยชน ข องการอ‹ า นหนั ง สื อ ในตอนเช้ า นอกจากจะได้ความรู้ ความเพลÔดเพลÔน ก‹อให้เกÔด จÔนตนาการแล้ว ยัง¶ือเปšนการ½ƒกสมา¸Ôไปในตัวอีก ด้วย เพราะในตอนเช้าเปšนช‹วงเวลาทีม่ คี วามสงบ จะ ทíาให้การอ‹านหนังสือเปšนไปได้อย‹างรวดเร็ว เข้าใจ และสามาร¶จดจíาในสÔ่งที่อ‹านได้ดีมากยÔ่งขึ้น ในÇÑนหยØ´·Õè¨Ð¶ÖงนÕé Åองµ×èนÁาÊÙ´อา¡าÈยาÁàª้า แÅзíา ¡Ô¨¡ÃÃÁµ่างๆ à¾×èอàµÔÁ¾ÅÑงให้แ¡่Ã่าง¡าย¡Ñนà¶อÐ 11


An early morning walk is a blessing for the whole day. Henry David Thoreau

Sunday Morning  

Mini magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you