Page 1

World’s Largest Punjabi Weekly

Division of 6178235 Canada Inc.

AJIT WEEKLY TORONTO Corporate Office: 7015-Tranmere Dr. Unit # 1 & 2 Mississauga, On. L5S 1T7 Canada The Ajit Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and don’t endorse any product or services advertised in the Ajit Weekly. Please consult your lawyer before buying/hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Ajit Weekly is in the business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by an independent source.

VOL. 25

No. 1300

13 to 19 Sept., 2018

PH: (905) 671- 4761, 416-899-2548

E-mail: Info@ajitweekly.com

’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∆ √À«’˙«‡∆ ’ ‘∂ È∂ ‘π‰ Í≥‹≈Ï∆ Óπ‚ ø !∂

‡ØΩ∫‡Ø ó ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ Ù«‘ ‡ØΩ∫‡Ø «Úæ⁄ F √ÂøÏ ÂØ∫ Ùπ» ‘ج∂ ‡Ø∫Ω ‡Ø «¯ÒÓ ¯À√∆‡∆ÚÒ («‡¯) «Úæ⁄ ÓπøϬ∆ Á∂ Â≈‹Ó‘Ò ‘Ø‡Ò ”Â∂ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ ”Â∂ ¡≈Ë≈« «ÎÒÓ ‘Ø‡Ò ÓπøϬ∆ Á≈ ÚÒ‚ ÍÃ∆Ó∆¡ ‘Ø«¬¡≈ «‹√ Á∆ ÒØ’ª È∂ ÷Û∑∂ ‘Ø ’∂ ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆¢ «¯ÒÓ Á∂ ‚≈«¬À’‡ ¡Â∂ ’Ò≈’≈ª È∂ «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª Á≈ Ó≥ȉ≈ ˛ «’ «¬‘ «¯ÒÓ È≈ «√¯ ˜ıÓ∆¡ª √◊Ø∫ ¡Í≈Ë∆¡ª ”Â∂ Ú∆ ⁄≈ȉ≈ Í≈™Á∆ ˛, «¬√ Ò¬∆ «¬√ Á∆ «¬øÈ∆ ÙÒ≈ÿ≈ ‘ج∆¢ «¬√ «¯ÒÓ «Úæ⁄ Á∂Ú Í‡∂Ò, ¡≈Ó∆ ˛Ó ¡Â∂ ‹∂√È «¬√≈’√ Óπ÷ æ ̱«Ó’≈Úª «Úæ⁄ ‘È¢ «¬‘ «ÎÒÓ ÓπøϬ∆ Á∂ ¡≈Ò∆Ù≈È Â≈‹Ó‘Ò ‘Ø‡Ò ”Â∂ ‘ÓÒ∂ Á≈ Ú‰È ’Á∆ ˛ «‹√ «Úæ⁄ Í≈«’√Â≈È ÂØ∫ ¡≈¬∂ ¡º  Ú≈Á∆¡ª È∂ ‘Ø ‡ Ò ”Â∂ ’Ϙ≈ ’ «Ò¡≈ ¡Â∂ «ÂøÈ «ÁȪ Â’ √π«æ ÷¡≈ ¯Ø√ª È≈Ò ⁄æÒ∂ √øÿÙ ÁΩ≈È C@ ÂØ∫ ÚæË ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂ «‹È∑ª «Úæ⁄ ‘Ø‡Ò Á∂ ’¬∆ Ó«‘Ó≈È ¡Â∂ ’Ó⁄≈∆ Ù≈«ÓÒ √È¢ ÓÈ

Ú≈«Ò¡ª «Úæ⁄ ÈΩ∫ ¡«ÂÚ≈Á∆ Ú∆ √È¢ «¯ÒÓ Á≈ «˜¡≈Á≈Â «‘æ√≈ ‘Ø ‡ Ò «Úæ ⁄ ¯√∂ ÒØ ’ ª ¡Â∂ Ïø Á » ’ Ë≈∆¡ª Á∂ «Áà ٠‡∆’Ø ‰ ”Â∂ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛¢ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ Á∂ ‚≈«¬À’‡ ¡ÀÈÊÈ∆ Ó≈√ È∂ «¬æ’ ͺÂ’≈ √øÓ∂ÒÈ «Úæ⁄ «’‘≈ «’ ‘ÓÒ∂ Á∂ √Ó∂∫ Úæ÷-Úæ÷ «Íº·Ì±Ó∆, ‹≈Â∆, ËÓ ¡Â∂ √Ó≈«‹’-¡≈«Ê’ √Ó»‘ª Á∂ ÒØ’ ‘Ø‡Ò «Úæ⁄ ÓΩ‹»Á √È ‹Ø «˜øÁ≈ «‘‰ Ò¬∆ ¡⁄≈È’ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ Óπ√∆Ï Á≈ √≈‘Ó‰≈ «¬’æ·∂

«ÓÒ ’∂ ’Á∂ ‘È¢ ˙Ë ’Ò≈’≈ª È∂ Áæ«√¡≈ «’ «¯ÒÓ «Úæ⁄ ‘Ø‡Ò ”Â∂ ‘ÓÒ∂ ¡Â∂ ’Ϙ∂ Á∆ ‡∆.Ú∆. ¯π‡∂‹ Á∆ Ú∆ ÚÂØ∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ ˛, ¡Â∂ ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª È∂ «¯ÒÓ «Â¡≈ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í«‘Ò∆ Ú≈ Á∂÷∆ ª ¿∞È∑ª Á∆¡ª ¡º÷ª «Úæ⁄ ‘øfi» ¡≈ ◊¬∂¢ ‘Ø‡Ò «Úæ⁄ ¡Ó∆’∆ Ó«‘Ó≈È Á∆ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ˛Ó È∂ Áæ«√¡≈ «’ «¯ÒÓ Á∆ ’‘≈‰∆ ÓÈ∞æ÷Â≈ Á∂ ÁÁ ˘ Á√≈™Á∆ ˛¢ ‘Ø‡Ò ÓπøϬ∆ «Úæ⁄ B@AC «Úæ⁄ ω∆

‡Ø  Ω ∫ ‡Ø ó ’À È ∂ ‚ ≈ ”⁄ Í≥ ‹ ≈Ï∆ ÈΩ ‹ Ú≈Ȫ Á∂ ⁄⁄∂ ‘Ø ‘∂ ‘È¢ «ÚÁ∂Ù∆ ËÂ∆ ”Â∂ Í≥‹≈Ï∆ ÈΩ‹Ú≈Ȫ È∂ √Á≈∆ ˘ Í»∆ Â∑ª È≈Ò ’≈«¬Ó ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛¢ ¡√ƒ ◊æÒ ’ ‘∂ ‘ª ‡ØΩ∫‡Ø «Úæ⁄ Ï∆Â∆ F √ÂøÏ ÂØ∫ Ùπ» ‘ج∂ ‡ØΩ∫‡Ø ’ΩÓªÂ∆ «¯ÒÓ Ó∂Ò∂ («‡¯) Á∆¢ ‘π‰ Âπ√ƒ √Ø⁄ ‘∂ ‘ØÚØ◊∂ «’ Í≥‹≈Ï∆¡ª Á≈ Ȫ «¬√ Ó∂Ò∂ ”⁄ «’™ «Ò¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛! Á¡√Ò, «¬√ «¯ÒÓ Ó∂Ò∂ ÁΩ≈È ⁄π«◊Á∂ ”⁄ √πæ«÷¡≈ Á∆ «˜øÓ∂Ú≈∆ ”⁄ Í≥‹≈Ï∆ ÈΩ‹Ú≈Ȫ Á∆ √Á≈∆ Ș ¡≈ ‘∆ ˛¢ √π  æ « ÷¡≈ ◊≈‚ Á∆ «‚¿± ‡ ∆ ’È Ú≈Ò∂ Úæ‚∆ «◊‰Â∆ ”⁄ ÈΩ‹Ú≈È Í≥‹≈Ï∆ «Ú«Á¡≈Ê∆ ‘È ‹Ø ¡≈͉∆ ÍÛ∑≈¬∆ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ’øÓ Ú∆ ’ ‘∂ ‘È¢ ÏΩÒ∆Úπ‚ «¯ÒÓ Á≈ ¡‡À’√ ¡Ω¯ BF/ «¬√ «¯ÒÓ Ó∂Ò∂ «Úæ⁄ ‘ØÒ∆Úπ‚, AA Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ’Á∆ ˛ «‹√ ˘ ÏΩÒ∆Úπæ‚ ¡Â∂ ÁπÈ∆¡≈ Á∂ ‘Ø ’¬∆ Óπ ø Ï ¬∆ Íπ Ò ∆√ Á∂ «Áà ٠‡∆’Ø ‰ ÂØ ∫ «¯ÒÓ’≈ Íπæ‹ ‘∂ ‘È¢ «¬‘ Ó∂Ò≈ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛¢ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ ¡«ÂÚ≈Á∆¡ª È∂ ÓπøϬ∆ «Úæ⁄ ÈÚøÏ B@@H ”⁄ ÒÛ∆Ú≈ ‘ÓÒ∂ ’∆Â∂ √È ¡Â∂ Â≈‹Ó‘Ò ‘Ø‡Ò ”Â∂ ´«Ë¡≈‰≈ - √à ∆ ¡’≈Ò ‘Ø«¬¡≈ ‘ÓÒ≈ Ú∆ «¬√ Á≈ ‘∆ «‘æ√≈ Âı √≈«‘Ï Á∂ ‹Ê∂Á≈ «◊¡≈È∆ √∆¢ «¬È∑ª ‘Ó«Ò¡ª «Úæ⁄ AF@ ÂØ∫ ◊π  Ï⁄È «√ø ÿ «ıÒ≈¯ √Ø Ù Ò ÚæË ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂ √È ¡Â∂ √À∫’Û∂ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ⁄æÒ ‘∆ Ú∆‚∆˙ ÒØ’ ˜ıÓ∆ ‘ج∂ √È¢ «Úæ⁄ ◊øÌ∆ ÁØÙª Á∆ Ï√≈ ¿∞Ȫ∑ Á≈ «Íº¤≈ ¤æ‚‰ Á≈ Ȫ È‘ƒ ÒÀ ‘∆ «‹√ ÂØ∫ ¿∞‘ ’≈¯∆ ı¯≈ Áæ√∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ ‹≈‰’≈ √»Âª È∂ Áæ«√¡≈ «’ «◊. ◊πÏ⁄È «√øÿ, «‹È∑ª È∂ Ó∆‚∆¡≈ ÂØ∫ Ú∆ ‹≈∆ ’ «ÁæÂ≈ ˛ «’ ¿∞√ ˘ «¬√ «¯Ò‘≈Ò Á»∆ ω≈¬∆ ‘ج∆ ˛, Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ ‘Ø √ı √˜≈ «’™ È≈ ’ª◊√∆ «ÚË≈«¬’ ‘«Ó≥ Á  «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂¢ √πÍ∆Ó ’Ø‡ È∂ ¡≈͉∂ «√øÿ «◊æÒ ÚÒØ∫ Ò◊≈¬∂ ◊øÌ∆ Í«‘Ò∂ ¯À√Ò∂ «Úæ⁄ ‘≈¬∆’Ø‡ Á∆ «ÂøÈ √≈Ò Á∆ √˜≈ ı≈«‹ ’ «ÁæÂ∆ √∆, Í ‘π‰ ¡Á≈Ò È∂ «¬√ «ıÒ≈¯ Í∆Û∑ «Ë Á∆ ͇∆ÙÈ √π‰Ú≈¬∆ Ò¬∆ √«Ú’≈ ’ Ò¬∆ ˛¢ ’∆ ˛ Í»≈ Ó≈ÓÒ≈? ÈÚ‹Ø «√æË» ”Â∂ «¬Ò˜≈Ó ‘È «’ ¿∞√ È∂ BG Á√øÏ AIHH ”⁄ Í≈«’ø◊ ˘ ÒÀ ’∂ ‘ج∆ Ï«‘√ ÂØ∫ Ï≈¡Á FE √≈Ò≈ ◊πÈ≈Ó «√øÿ È≈Ò ’πæ‡Ó≈ ’∆Â∆ √∆, ¡Â∂ ¿∞√∂ ’πæ‡Ó≈ «Úæ⁄ Úæ‹∆ √æ‡ ’≈È ◊πÈ≈Ó «√øÿ Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆¢ ‡Ã≈«¬Ò ’Ø‡ È∂ ÈÚ‹Ø «√æË» ˘ Ï∆ ’ «ÁæÂ≈ √∆, Í ‘≈¬∆ ’Ø‡ È∂ ÈÚ‹Ø «√æË» ˘ ÁØÙ∆ Ó≥ÈÁ∂ ‘ج∂ «ÂøÈ √≈Ò Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ √∆¢ (Ï≈’∆ √¯≈ A@ ”Â∂)

ÈÚ‹Ø «√æË» Á≈ Ø‚∂‹ ’∂√ ÓπÛ ÷π«æ Ò∑¡≈! ÈÚƒ «ÁæÒ∆ - Ø‚∂‹ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄∫Ø √πÍ∆Ó ’Ø‡ ÚÒØ∫ Ó¬∆ Ó‘∆È∂ ÁΩ≈È Ï∆ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á Í≥‹≈Ï Á∂ ’Àϫȇ Ó≥Â∆ ÈÚ‹Ø «√øÿ «√æË» ÓπÛ «ÿÁ∂ Ș ¡≈ ‘∂ ‘È¢ √Ï¿∞µ⁄ ¡Á≈Ò È∂ «√æË» ˘ Ï∆ ’∆Â∂ ‹≈‰ «ıÒ≈¯ Í∆Û∑  «Ë ÚÒØ ∫ Í≈¬∆ ͇∆ÙÈ ÓπÛ √Ú∆’≈ ’ Ò¬∆ ˛¢ Ú∆‘ √≈Ò Í«‘Òª Ú≈Í∂ Ó≈ÓÒ∂,

«‹√ «Úæ⁄ ◊πÈ≈Ó «√øÿ Ȫ Á∂ «¬æ’ «Ú¡’Â∆ Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆ √∆, Á≈ «È͇≈≈ ’«Á¡ª √πÍ∆Ó ’Ø‡ È∂ «√æË» «ıÒ≈¯ √ϻª Á∆ ÿ≈‡ ’≈È Ó≈Ó»Ò∆ A,@@@ πͬ∂ Á≈ ‹πÓ≈È≈ ‘∆ ’∆Â≈ √∆¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ «√æË» Á≈ √≈Ê∆ Á»‹≈ ÓπÒ˜Ó Ú∆ Ï∆ ‘Ø «◊¡≈ √∆¢‘π‰ ¡Á≈Ò È∂ ͇∆ÙÈ ¿∞µÂ∂ ’≈Ú≈¬∆ ’«Á¡ª «√æË» ˘ ÈØ«‡√

AF √ÂøÏ Â’ ⁄æÒ∂◊≈¢ √πæ«÷¡≈ Ò¬∆ Â≈«¬È≈ ÓØ◊≈ Á∂ ÈΩ‹Ú≈È ’Ó‹∆ «√øÿ È∂ Áæ«√¡≈ «’ E@ Á∂ ’∆Ï Í≥‹≈Ï∆ ÈΩ‹Ú≈È «‚¿±‡∆

Á∂ ‘∂ ‘È ¡Â∂ √≈∂ Òæ ◊ Ì◊ «Ú«Á¡≈Ê∆ ‘∆ ‘È¢ ’Ó‹∆ «√øÿ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿∞‘ ABÚƒ Í≈√ ’È Ó◊Ø∫ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈«¬¡≈ ¡Â∂

E Ó‘∆«È¡ª ÂØ∫ ‡ØΩ∫‡Ø ”⁄ ÍÛ∑ «‘≈ ˛¢ ¿∞√ È∂ ¡º◊∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿∞√ È∂ «¬æ’ √ÓÀ√‡ Í»≈ ’ «Ò¡≈ ˛, ¡Â∂ ’≈Ò‹ Á∆ ¯∆√ ÌÈ Ò¬∆ ¿∞‘ √ı «Ó‘È ’Á≈ ˛¢ ¿∞√ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿∞‘ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¿∞‰ Ò¬∆ Ï‘π ¿∞Â√π’ √∆, ¡Â∂ «¬æÊ∂ √ı «Ó‘È √Á’≈ ¿∞‘ «¬æ’ «ÁÈ ˜» ’≈ÓÔ≈Ï ‘ØÚ∂◊≈¢ ’Ó‹∆ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ Ó≈«Í¡ª Á∂ ÓØ«„¡ª ÂØ∫ ¯∆√ Á≈ Ì≈ Ò≈‘π‰ Ò¬∆ ¿∞‘ ıπÁ ’Ó≈¬∆ ’Á≈ ˛¢ Ï∆Â∂ Í≥‹ Ó‘∆«È¡ª ÁΩ≈È ¿∞√ È∂ «Ó‘È È≈Ò ˙ȇÀ  ∆˙ ”⁄ √À«’˙«‡∆ ◊≈‚ ¡Â∂ ’≈ ⁄Ò≈¿∞‰ Á∂ Ò≈¬∆√À∫√ ωÚ≈¬∂ «‹È∑ª Á∆ ÓÁÁ È≈Ò ¿∞√ ˘ ÈΩ’∆ Á∆ Ì≈Ò ’È ”⁄ √Ω÷ ‘ج∆¢ ’Ó‹∆ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ «¯ÒÓ Ó∂Ò∂ «Úæ⁄ Íπæ‹∂ «¯ÒÓ’≈ª ˘ È∂«Û˙∫ Â’ ’∂ ¿∞√ ˘ ıπÙ∆ Ó«‘√»√ ‘πøÁ∆ ˛¢

¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï Á∂ ‹Ê∂Á≈ ⁄πÍ æ -⁄πÍ∆Â∂ Á∂‰◊∂ ¡√Â∆¯≈! ÁØÙª Á≈ ‹Ú≈Ï Á∂‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ‹ª ª ¡≈Í ‘∆ ⁄πæÍ-⁄πÍ∆Â∂ ¡‘πÁ∂ ÂØ∫ Í≈√∂ ‘Ø ‹≈‰◊∂, È‘ƒ ª ÙÃØÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ¿∞È∑ª Á∆ ʪ «’√∂ ‘Ø ˘ «ÈÔ∞’ ’ Á∂Ú∂◊≈ «’™«’ ¡º‹’æÒ∑ «‹Ê∂ Ï∂¡ÁÏ∆ ’ª‚ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ˘ ÒÀ ’∂ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Ïπ∆ Â∑ª ¯«√¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ ¿∞Ê∂ ‹Ê∂Á≈ ”Â∂ Òæ◊∂ ◊øÌ∆ ÁØÙª ’≈È ÙÃØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ ¡Â∂ ÙÃØÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∆ Ú∆ Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù ”⁄ «’«’∆ ‘Ø ‘∆ ˛¢ √»Âª È∂ «¬‘ Ú∆ «¬Ù≈≈ ’∆Â≈

˛ «’ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ÈÚ∂∫ ‹Ê∂Á≈ Á∆ Ì≈Ò ”⁄ ÁØ ¡≈◊»¡ª ”Â∂ ¡º÷ æ÷ «‘≈ ˛ «‹È∑ª ”⁄ √øÂ≈ «√øÿ ¿∞ÓÁ À Íπ∆ ¡Â∂ Á»√≈ «’Í≈Ò «√øÿ Ï‚±ø◊ ‘È, Í √»Âª È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ÁØÚ∂∫ Ȫ‘-ͺ÷∆ «√ Ó≈ ⁄πæ’∂ ‘È¢ ‘π‰ Ù≈«¬Á ◊Ó-«ı¡≈Ò∆¡ª ˘ È≈Ò ÒÀ‰ Ò¬∆ ’ج∆ ¡«‹‘≈ ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛ «‹√ È≈Ò √æÍ Ú∆ Ó ‹≈Ú∂ ª Ò≈·∆ Ú∆ È≈ ‡πæ‡∂ «’™«’ ¡≈’Ò∆¡ª ¡Â∂ Í≥‹≈Ï ˘ ÒÀ ’∂ «√æ÷ ’Ω Ó Á≈ ◊π æ √ ≈ ‘≈Ò∂ Ú∆ √æ  Ú∂ ∫ ¡≈√Ó≈È ”Â∂ ˛¢


2

TORONTO SECTION-A, ISSUE 1300

AJIT WEEKL Y WEEKLY

AJIT WEEKLY

13 to 19 Sept., 2018

«√ø◊≈Íπ ÍπÒ∆√ ˘ ¯˜∆ ’≈Ò ’È ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ ”⁄ Í≥‹≈Ï∆ Á∆ «¬Ó≈ÈÁ≈∆ ”Â∂ Ì≈Â∆ ˘ «ÂøÈ √≈Ò Á∆ √˜≈ Ò¬∆ ◊Ø∂ È∂ ÏøÈ∂∑ «√¯Âª Á∂ ÍπÒ

Division of 6178235 canada inc.

Founder Editor Managing Director Hon. Excutive Editor Editor International Editor Senior Representative Marketing & Adv.

: : : : : : :

Late (Dr.) Prof. Darshan Singh Late Vinny Bains Kanwaljit Kaur Bains Kanwar Bains Syed Asif Shahkar Sardool Singh Thiara Chamkaur Machhike

Toronto Rep.

Jasbir Singh Boparai Piara Singh Kudowal Brithish Columbia Rep. Balley Singh Shoker Sukhmander Singh Brar California Rep. Jai Singh New York Rep. Harbhjan Singh

«√ø◊≈Íπ ñ √Ê≈È’ ÍπÒ∆√ ˘ Ï≈-Ï≈ Âø◊-Í∂Ù≈È ’È ”Â∂ ¯˜∆ ¯ØÈ ’≈Ò ’È Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ «¬æ’ «Ú¡’Â∆ ˘ FIN ANCIAL AD VISOR FINANCIAL ADVISOR «ÂøÈ √≈Ò Á∆ ‹∂Ò∑ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ Sarabjit Saggu ◊¬∆ ˛¢ FA √≈Ò≈ ◊πÏ⁄È «√øÿ Ȫ Á≈ Ì≈Â∆ «Ú¡’Â∆ ÍπÒ∆√ ˘ AD VISOR Y BO ARD ADVISOR VISORY BOARD ¯ØÈ ’ ’∂ Í∂Ù≈È ’Á≈ √∆ «‹√ CHIEF ADV.: PROF. HARJINDERPAL S. WALIA (INDIA) ’≈È ¡Á≈Ò È∂ ¿∞√ ˘ «ÂøÈ √≈Ò BALKAR SINGH (GOUSSAIN VILLE, FRANCE) ‹∂Ò∑ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆¢ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ «¬√ Â∑ª Á∂ «¬æ’ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ PRESS PHO TOGRAPHER PHOT «√ø◊≈Íπ Á∂ È≈◊«’ ˘ Ú∆ ‹∂Ò∑ Á∆ SUNDIP BRAR √˜≈ ‘ج∆ √∆¢ AD V E RTISING DV ¡Á≈Ò ”⁄ √π‰Ú≈¬∆ ÁΩ≈È Editorial : (905) 671-4761, (905) 671-4762 Áæ«√¡≈ «◊¡≈ «’ √¯≈¬∆ ’Ó⁄≈∆ (905) 671-4767, (416) 899-2548 FA √≈Ò≈ ◊π⁄È «√øÿ Ù≈Ï Í∆‰ Toll Free Phone :1-888-371-AJIT (2548) Ó◊Ø∫ ¡ÀÓ‹ø√∆ ÈßÏ III ”Â∂ ¯ØÈ Toll Free Fax : 1-888-981-2818 ’Á≈ √∆¢ ‹»È Ó‘∆È∂ ”⁄ ¡«‹‘∆ Website : www.ajitweekly. com ÿ‡È≈ ÁØ Ú≈ ‘ج∆¢ Áæ«√¡≈ «◊¡≈ e-mail : Info@ajitweekly.com «’ ◊πÏ⁄È «√øÿ È∂ Í«‘Ò∂ «ÁÈ ÁØ Ú≈ ¡Â∂ Á»‹∂ «ÁÈ AE Ú≈ ¯ØÈ MAILING ADDRESS

2-7015 TRANMERE DRIVE MISSISSAUGA ONT. L5S 1T7 CANADA PUBLICA TION PUBLICATION

MAIL

A GREEMENT

ACCOUNT NUMBER : 4750993, AGGREMENT NO : 40112768

The Ajit Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and don’t endorse any product or services advertised in the Ajit Weekly. Please consult your lawyer before buying/hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Ajit Weekly is in the business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by an independent source.All psychic’s, soothsayers’ and astrologer’s ads are only for entertainment purposes. All rights reserved.

ÍÊ - ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ ”⁄ Úæ‚∆ «◊‰Â∆ «Úæ⁄ Ì≈Â∆ Ì≈¬∆⁄≈≈ «‘øÁ≈ ˛¢ «¬æÊ∂ «‘øÁ∂ Ì≈Â∆ ’¬∆ ¡«‹‘∂ ’øÓ ’Á∂ ‘È ‹Ø ÙÒ≈ÿ≈ÔØ◊ ‘πøÁ∂ ‘È ¡Â∂ «¬√ Ò¬∆ ¿∞È∑ª Á∆ «√¯Â Ú∆ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ˛¢ Áæ÷‰∆ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ Á∂ Ù«‘ ÍÊ ”⁄ «¬æ’ ¡«‹‘≈ ‘∆ Ó≈ÓÒ≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ «‹æÊ∂ Í≥‹≈Ï∆ ‡À’√∆ ‚≈¬∆Ú Á∆ «¬Ó≈ÈÁ≈∆ ’≈È «√¯Âª Á∂ ÍπÒ ÏøÈ∂∑ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ «¬√ ‡À’√∆ ‚≈¬∆Ú Á≈ Ȫ ÏÒÚø  «√ø ÿ «„æ Ò Ø ∫ ˛¢ ÏÒÚø «√øÿ È∂ «¬Ó≈ÈÁ≈∆ «Á÷≈™Á∂ ‘ج∂ BE,@@@ ‚≈Ò Á∆ ‘∆∂ Á∆ ¡≥◊»·∆ ¿∞√ Á∂ Ó≈Ò’ Â’ Í‘πø⁄≈¬∆¢ ÏÒÚø «√øÿ «¬æÊ∂ √Ú≈È ‡À’√∆ ⁄Ò≈™Á≈ ˛¢ ¿∞√ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ÍÊ «Úæ⁄ ÊΩÓ√ ’≈Ò‡È Èª Á∂ «¬æ’ ◊Ø∂ «Ú¡’Â∆ È∂ Ù≈Ó E Ú‹∂ Á∂ ’∆Ï ¿∞√ Á∆ ‡À’√∆ «’≈¬∂ Ò¬∆ Ïπ’ æ ’∆Â∆, ¡Â∂ ÊØÛ∑∆ Á» ‹≈‰ Ó◊Ø∫ ¿∞‘ ‡À’√∆ ”⁄Ø∫ ¿∞Â «◊¡≈, Í ¿∞‘ «Ú¡≈‘ Ú≈Ò∆ ¡≥◊»·∆ ¿∞√ Á∆ ‡À’√∆ ”⁄ ‘∆ Ì∞æÒ «◊¡≈ √∆¢ ¿∞√ ˘ Ô≈Á È‘ƒ ¡≈ «‘≈ √∆ «’ ¿∞√ Á∆ ¡≥◊»·∆ «’æÊ∂ ◊π¡≈⁄∆ ˛¢ ¿∞√ È∂ ¡≥◊»·∆ Á∆ ÷Ø‹ Ò¬∆ ‘ ʪ Á∂«÷¡≈¢ «¬√ Á«Ó¡≈È ¿∞√ È∂ ‡À’√∆ ’øÍÈ∆ È≈Ò √øÍ’

’∆Â≈¢ «√øÿ È∂ A@ ‹»È ˘ «¬æ’ ‹ÈÂ’ ¯ØÈ ÂØ∫ ÍπÒ∆√ ˘ ¯ØÈ ’∆Â≈¢ ¿∞√ È∂ ¯ØÈ ’ ’∂ «’‘≈, T’∆ Âπ√ƒ Ï∂Ú’»¯ ‘Ø¢U «¬æ’ ¯ØÈ ’≈Ò ˜∆¬∂ ¿∞√ È∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈, TÓÀ∫ «¬Ó∆◊ÃÙ ∂ È ÌÚÈ ”⁄ «¬æ’ ‚≈«¬È≈Ó≈¬∆‡ (Ï≈»Á) æ÷ «ÁæÂ≈ ˛¢U «‚͇∆ √’≈∆ Ú’∆Ò ‚¯È∂ «ÒÓ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿∞‘ ‹≈‰Á≈ √∆ «’ «¬‘ √øÁ∂Ù ¯˜∆ ˛¢ «¬È∑ª ¯ØÈ ’≈Ò˜ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍπÒ∆√ È∂ «√øÿ Á∆ ¯ØÈ ’≈Ò Ú≈Ò∆ ÒØ’∂ÙÈ Á≈ ÍÂ≈ Ò≈«¬¡≈, ¡Â∂ ¿∞ √ ˘ «◊à ¯ Â≈ ’∆Â≈¢ ÍπÒ∆√ ÓπÂ≈«Ï’, «√øÿ «¬æ’ «ÁÈ ”⁄ AE ¯ØÈ ’≈Ò ÍπÒ∆√ ˘ ’Á≈ √∆¢ «¬√ Â∑ ª ◊π  Ï⁄È «√ø ÿ ¡«‹‘∆¡ª ¯ØÈ ’≈Ò ’ ’∂ ¡’√ ÍπÒ∆√ ˘ Í∂Ù≈È ’Á≈ √∆¢ ¡Á≈Ò ”⁄ √π‰Ú≈¬∆ ÁΩ≈È ‹æ‹ È∂ «’‘≈ «’ «√øÿ ˘ ÈÙ∂ ”⁄ «‘‰ Á∆ √Óº«√¡≈ √∆ «‹√ Á∂ ÈÂ∆‹∂ Ú‹Ø∫ ¿∞‘ ÈÙ∂ ”⁄ ¡«‹‘≈ ’Á≈ √∆¢ «¬‘ «¬æ’ ◊øÌ∆ √Óº « √¡≈ ˛ «’™«’ ¿∞ √ È∂ Ó‘æ  ÚÍ»  È ‹ÈÂ’ √∂ Ú ≈ ˘ ÈÚƒ «ÁæÒ∆ - ’∂Ò ”⁄ ¡≈¬∂ √Á∆ ÍÃ Ì ≈«Ú ’∆Â≈ ˛¢ ¡Á≈Ò È∂ Á∂ √Ì ÂØ∫ «Ì¡≈È’ ‘Û∑ ”⁄ ‘π‰ Â’ ¡≈͉≈ ¯À√Ò≈ √π‰≈™Á∂ ‘ج∂ «√øÿ ˘ ’∆Ï D@@ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ÒØ’ª Á∆ «ÂøÈ √≈Ò Á∆ ‹∂Ò∑ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆¢ ‹≈È ‹≈ ⁄π’∆ ˛ ‹Á«’ E@ Òæ÷ ÂØ∫

’≈«¬Ó ’∆Â≈¢ √Ú≈È ‡À’√∆ ’øÍÈ∆ È∂ Á»‹∂ «ÁÈ √Ú∂ ‘πøÁ∂ √≈ ¡≈͉∂ √≈∂ ‘∆ ‚≈¬∆Úª ˘ √ªfi≈ √øÁ∂Ù Ì∂«‹¡≈ «‹√ ”⁄ ¡≥◊»·∆ Á∂ ◊πøÓ ‘؉ Ï≈∂ Áæ«√¡≈ «◊¡≈¢ ˙Ë ÏÒÚø È∂ «¬√ √øÁÙ ∂ «Úæ⁄

«ÁæÂ∆ ‹≈‰’≈∆ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ Á∂«÷¡≈ «’ «¬‘ ª ¿∞‘ ‘∆ √Ú≈∆ ˛ «‹√ È∂ ¿∞√ Á∆ ‡À’√∆ Ïπæ’ ’∆Â∆ √∆¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹ÁØ∫ ÏÒÚø È∂ ¡≈͉∆ ‡À’√∆ ⁄Àµ’ ’∆Â∆ ª ◊πøÓ ‘ج∆ ¡≥◊»·∆ ÒæÌ ◊¬∆¢ ¿∞√ È∂ Âπø ¡≈͉∂ Á¯Â

ISS ¡«Ë’≈∆ ͤ≈‰ ´’≈ ’∂ ’ «‘≈ √∆ ‘Û∑ Í∆Ûª Á∆ ÓÁÁ

«¬ø‚ÈØ Ù∂ ∆¡≈¬∆ «˜Ò∑∂ ”⁄ ÍπÙª ¡Â∂ ¡Ωª Á∂ «¬æ’·æ ∂ ÷≈‰ ”Â∂ Òæ◊∆ Í≈ÏøÁ∆ ϪÁ≈ ¡≈√∂‘ - «¬ø‚ØÈ∂Ù∆¡≈ Á∂ «¬√Ò≈«Ó’ ¡≈√∂‘ √»Ï∂ Á∂ «¬æ’ «˜Ò∑∂ ”⁄ ÍπÙª ¡Â∂ ¡Ωª Á∂ Ï≈‘ ‹≈ ’∂ «’√∂ À√‡Ø∫À ‡ ”⁄ «¬æ’· æ ∂ ÷≈‰≈ ÷≈‰ ”Â∂ Í≈ÏøÁ∆ Ò◊≈ «Áæ  ∆ ◊¬∆ ˛¢ ‘≈Òª«’ ÍÂ∆-ÍÂÈ∆ ¡Â∂ ’∆Ï∆ «ÙÂ∂Á≈ª ˘ «¬√ ÂØ∫ ¤Ø‡ «ÓÒ∆ ‘ج∆ ˛¢ ¡≈√∂‘ ¡Ωª ”Â∂ ÈÀ«Â’ Í≈ÏøÁ∆¡ª ˘ Ò≈◊» ’È Ò¬∆ Í«‘Òª Ú∆ «ÈßÁ≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’Á≈ «‘≈ ˛¢ ¡≈√∂‘ ÁπÈ∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ ÚæË Óπ√«ÒÓ ¡≈Ï≈Á∆ Ú≈Ò∂ Á∂Ù Á≈ «¬æ’ÒΩÂ≈ ¡«‹‘≈ «¬Ò≈’≈ ˛ «‹Ê∂ Ù∆¡≈ ’≈˘È Ò≈◊» ˛¢√πÓ≈Â≈ Á∆Í Á∂

”⁄ «¬√ Á∆ ‹≈‰’≈∆ «ÁæÂ∆, ¡Â∂ «¬√ ’∆ÓÂ∆ ¡≥◊»·∆ ˘ ¿∞√ Á∂ Ó≈Ò’ ÊΩÓ√ ’≈Ò‡È Â’ Í‘πø⁄≈«¬¡≈¢ ¡À‚∆Ò∂‚ Ù«‘ Á∂ Ú√È∆’ ÊΩÓ√ È∂ ÏÒÚø «√øÿ «„æÒØ∫ Á∆ «¬Ó≈ÈÁ≈∆ Á∆ «√¯Â ’∆Â∆¢ ÏÒÚø È∂ «’‘≈, TÓÀ∫ ıπÙ ‘ª «’ «¬‘ Ó∂∆ ’≈ √∆¢ ÓÀ∫ Ï√ ¡≈͉≈ ’øÓ ’∆Â≈ ˛ ‹Ø «’ Ó∂∆ «˜øÓ∂Ú≈∆ √∆¢ «¬√ ¡≥◊»·∆ ”Â∂ Ó∂≈ ’ج∆ ‘æ’ È‘ƒ √∆¢ ¿∞√ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿∞‘ Í≈‡ ‡≈¬∆Ó √Ú≈È ‡À’√∆ √«Ú√ ”⁄ ’øÓ ’Á≈ ˛¢ ¿∞ ‘ «¬‘ Á∂ ÷ ’∂ Ï‘π  ıπ Ù ∆ Ó«‘√»√ ’ «‘≈ ˛ «’ «’√∂ ◊≈‘’ Á∆ ’∆ÓÂ∆ ⁄∆˜ ¿∞√ ˘ Ú≈«Í√ «ÓÒ ◊¬∆¢ ÊΩÓ√ È∂ ÓÀ˘ ’πfi æ È’Á∆ «¬È≈Ó Ú‹Ø∫ «ÁæÂ∆ ‹Ø ÓÀ∫ ÒÀ‰ ÂØ∫ «¬È’≈ ’ «ÁæÂ≈, Í ¿∞√ È∂ Ëæ’∂ È≈Ò Ó∂∆ ‹∂Ï∑ ”⁄ ’πæfi ‚≈Ò Í≈ «ÁæÂ∂¢ ÊΩÓ√ È∂ «’‘≈ «’ ÏÒÚø «√øÿ «¬æ’ √æ⁄≈ «¬Ó≈ÈÁ≈ «Ú¡’Â∆ ˛¢

«Ï»Ú∂È «˜Ò∑∂ ”⁄ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ Ò≈◊» √«‘’Ó∆ Ú∆ «¬æ ’ -Á» ‹ ∂ È≈Ò «¬√Ò≈«Ó’ ’≈˘È ÓπÂ≈«Ï’, ¡Ωª ¡≈͉≈ ÷≈‰≈ √ªfi≈ È‘ƒ ’ √’‰◊∂¢ «˜Ò∑≈ ÍÃÓπæ÷ ÚÒØ∫ E ¡◊√ ˘ ‹≈∆ «ÈÁ∂Ù ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ˛ «’ ≈ I Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á À√‡Ø∫À ‡√ ¡Â∂ ’À¯˜ ∂ ”⁄ ¡«‹‘∆¡ª ¡Ωª ˘ ÷≈‰≈ È‘ƒ √Ú ’∆Â≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛ ‹Ø «¬æ’æÒ∂ Í«Ú≈ ÂØ∫ ψÀ ¿∞Ê∂ ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢ ¡«Ë’≈∆¡ª ÓπÂ≈«Ï’, «¬‘ À√‡ØÀ∫‡ ¡Â∂ ’≈¯∆ ÙΩÍ√ ”⁄ ÍπÙª À√‡ØÀ∫‡ Ó≈«Ò’ª ”Â∂ «ÈÌ ’Á≈ È≈Ò «¬æ ’ ‡∂ Ï Ò ”Â∂ È‘ƒ ÷≈ ˛ «’ ¿∞‘ «ÈÁ∂Ùª ˘ Ò≈◊» ’Á∂ ‘È √’Á∆¡ª¢ ‘≈Òª«’ ÍÂ∆ ‹ª ’∆Ï∆ ‹ª È‘ƒ¢ ‘≈Òª«’ «¬√ ’≈˘È Á∆ ÍπÙ «ÙÂ∂Á≈ È≈Ò ¡Ωª ˘ ÷≈‰≈ Í≈Ò‰≈ È≈ ’È Ú≈Ò∂ ˘ √˜≈ È‘ƒ ÷≈‰ Á∆ «¬‹≈˜Â ‘ØÚ◊ ∂ ∆¢ ¶⁄ ÁΩ≈È «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢

«˜¡≈Á≈ ÒØ’ ‘Û∑ ’≈È ¡≈͉≈ √Ì ’πæfi ◊π¡≈ ÏÀ·∂ ‘È¢ «¬√ ¡≈¯Â ”⁄ ’¬∆ ÒØ’ ¡≈«Ê’ ÓÁÁ ’ ’∂ ’∂Ò Ú≈«Ò¡ª Á∆ «˜øÁ◊∆ ͺ‡Û∆ ”Â∂ «Ò¡≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«Ù√ ”⁄ ‹πæ‡∂ ‘È¢ «¬√ ’Û∆ ”⁄ «¬æ’ ISS ¡«Ë’≈∆ ’øÈÈ ◊ØÍ∆È≈ÊÈ Á≈ Ȫ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ˛ ‹Ø ¡≈͉∆ ͤ≈‰ ´’≈ ’∂ «Í¤Ò∂ ¡º· «ÁȪ ÂØ∫ ’∂Ò ≈‘ ’À∫ͪ ”⁄ Í∆Ûª Á∆ ÓÁÁ ’ «‘≈ √∆¢ ¿∞‘ ≈‘ √Óº◊∆¡ª ˘ «Íº· ”Â∂ ÒæÁ ’∂ ıπÁ ‡æ’ª ”Â∂ ⁄Û∑≈™Á≈ ¡Â∂ ¿∞Â≈Á≈ «‘≈¢ √Ì ÂØ∫ ı≈√ ◊æÒ «¬‘ ˛ «’ «¬√ ÁΩ≈È ¿∞√ ˘ ’ج∆ ͤ≈‰ Ú∆ È‘ƒ √æ « ’¡≈ «’ ¿∞ ‘ ISS ¡«Ë’≈∆ ˛¢ ‹ÁØ∫ ¿∞√ Á∆ ͤ≈‰ ˜≈«‘ ‘ج∆ ª √≈∂ ˛≈È «‘ ◊¬∂ ¡Â∂ Á∂Ù ÍÃÂ∆ ¿∞√ Á∆ «ÈÙ·≈ ˘ Á∂÷ ’∂ ¿∞√ Á∂ ‹˜Ï∂ ˘ √Ò≈Ó ’ ‘∂ ‘È¢ Áæ«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛ «’ ’øÈÈ ◊ØÍ∆È≈ÊÈ B@AB ÏÀ∫⁄ Á∂ ISS

¡«Ë’≈∆ ˛ ¡Â∂ «¬√ √Ó∂∫ Á≈Á≈ ¡Â∂ È≈◊ ‘Ú∂Ò∆ ”⁄ ’ØÒÀ’‡ Á∂ ¡‘πÁ∂ ”Â∂ Â≈«¬È≈ ˛¢ Ó»Ò »Í È≈Ò ¿∞‘ ’∂Ò Á∂ ’؇æÔÓ Á≈ «‘‰ Ú≈Ò≈ ˛¢ ‹ÁØ∫ ¿∞√ ˘ ’∂Ò ‘Û∑ Á∆ ıÏ «ÓÒ∆ ª ’øÈÈ È∂ ¤∞æ‡∆ Ò¬∆ ¡Â∂ Âπø ¡≈͉∂ ◊ë‘ ≈‹ ¡≈ «◊¡≈¢ «¬æÊ∂ ¿∞√ È∂ Í«‘Òª Á≈Á≈ ¡À∫‚ È≈◊ ‘Ú∂Ò∆ ÍÃÙ≈√È ÚÒØ∫ «¬æ’ ’ØÛ πͬ∂ Á≈ ⁄Àµ’ ’∂Ò CM ¡≈¯Â ≈‘ ’ØÙ

”⁄ «ÁæÂ≈ ¡Â∂ «¯ ≈‘ ’≈‹ ”⁄ ‹π æ ‡ «◊¡≈¢ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ◊ØÍ∆È≈ÊÈ Á∆ ͤ≈‰ Ú≈«¬Ò ‘πøÁ∂ ‘∆ ‘ ’ج∆ ‘π‰ ¿∞√ Á∆ Â≈∆¯ ’ «‘≈ ˛¢


3

AJIT WEEKLY

TORONTO SECTION-A, ISSUE 1300

Â∞‘≈‚∆ √ج∆

«È¿» ÔΩ’ ‡≈¬∆Ó˜ ”⁄ ¤Í∂ ◊πÓÈ≈Ó Ò∂÷ ˘ ÒÀ ’∂ ¡Ó∆’≈ Á∆ «√¡≈√ ”⁄ Óº«⁄¡≈ ‘Û’øÍ

ÓÙ»Ó ÍÀµÍ ¯≈¬∆ ’¬∆ ÒØ’ «Âæ÷≈ ÷≈‰≈ Í√øÁ ’Á∂ ‘È¢ «¬√ Ò¬∆ Âπ√ƒ ÿ ”⁄ ‡≈¬∆ ’ √’Á∂ ‘Ø ÓÙ»Ó ÍÀµÍ ¯≈¬∆¢ «¬√ À«√Í∆ È≈Ò ÌØ‹È Á≈ √π¡≈Á ª ÚË∂◊≈ ‘∆ È≈Ò ‘∆ «Âæ÷≈ ÷≈‰≈ Âπ‘≈˘ ⁄ø◊≈ Òæ◊∂◊≈¢ ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª «¬√ Á∆ À«√Í∆ Á∆ «ÚË∆ Ï≈∂¢ √Óº◊∆ √πæ’∆ ’≈Ò∆ «Ó⁄ - B ⁄æÓ⁄ √Ω∫¯ - B ⁄æÓ⁄ È≈∆¡Ò Á≈ Â∂Ò - F@ «ÓÒ∆Ò∆‡ ≈¬∆ - A ⁄æÓ⁄ «Í¡≈˜ - BB@ ◊Ã≈Ó ¡Á’ Â∂ Ò√‰ Á≈ Í∂√‡ - A ⁄æÓ⁄ ÓÙ»Ó - D@@ ◊Ã≈Ó «ÙÓÒ≈ «Ó⁄ - AFE ◊Ã≈Ó ‘∆ «Ó⁄ - B ⁄æÓ⁄ ’∆ ͺÂ∂ ñ ‚∂„ ⁄æÓ⁄ ‘ÒÁ∆ - A/D ⁄æÓ⁄ ËÈ∆¡≈ Í≈¿±‚ - A ⁄æÓ⁄ ˜∆≈ Í≈¿±‚ - A ⁄æÓ⁄

ÈÓ’ - A ⁄æÓ⁄ ËÈ∆¡≈ - ◊≈«ÈÙ Ò¬∆ ω≈¿∞‰ Á∆ «ÚË∆ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò≈ «¬æ’ ÏÒÀ∫‚ ”⁄ B ⁄æÓ⁄ ’≈Ò∆ «Ó⁄ ¡Â∂ B ⁄æÓ⁄ √Ω∫¯ Í≈ ’∂ ⁄ø◊∆ Â∑ª Í∆√ Ò˙¢ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬æ ’ ̪‚∂ «Úæ ⁄ F@ «ÓÒ∆Ò∆‡ È≈∆¡Ò Á≈ Â∂Ò ◊Ó ’Ø ¡Â∂ «¬√ «Úæ⁄ ≈¬∆ Í≈˙¢ ‘π‰ BB@ ◊Ã≈Ó «Í¡≈˜ Í≈ ’∂ ⁄ø◊∆ Â∑ª Ì∞øÈ Ò˙¢ «¯ ¿∞√ «Úæ⁄ A ⁄æÓ⁄ ¡Á’-Ò√‰ Á≈ Í∂√‡ Í≈ ’∂ A-B «Ó≥‡ Ò¬∆ Í’≈˙¢ ‘π‰ «¬√ «Úæ⁄ D@@ ◊Ã≈Ó ÓÙ»Ó Í≈ ’∂ ⁄ø◊∆ Â∑ª «ÓÒ≈˙ ¡Â∂ G-A@ «Ó≥‡ Â’ ’πæ’ ’Ø¢ ‘π‰ «¬√ «Úæ⁄ AFE ◊Ã≈Ó «ÙÓÒ≈ Í≈ ’∂ «ÓÒ≈˙ ¡Â∂ C-E «Ó≥‡ Â’ Í’≈ Ò˙¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ «Úæ⁄ B ⁄æÓ⁄ «Úæ ⁄ ‘ÒÁ∆ Í≈ ’∂ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª ÈÓ’ Í≈ ’∂ ⁄ø◊∆ Â∑ª «ÓÒ≈˙ ¡Â∂ ‘∆ «Ó⁄ ¡Â∂ ’∆ ͺÂ∂ «ÓÒ≈ ’∂ «ÓÒ≈˙¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ ”⁄ C-E «Ó≥‡ Ò¬∆ ’πæ’ ’Ø¢À«√Í∆ ω «¬√ ˘ ⁄ø◊∆ Â∑ª Ì∞øÈ Ò˙¢ ‘π‰ ¿∞√ ËÈ∆¡≈ Í≈¿±‚, ˜∆≈ Í≈¿±‚ ¡Â∂ ’∂ «Â¡≈ ˛¢ √Ú ’Ø!

√Ú∆‡ ¡Â∂ √Í≈«¬√∆ «⁄’È Ï≈¬∆‡√ ÈΩÈ ÚÀµ‹ ÷≈‰ Á∂ ÙΩ’∆È «¬√ ˘ ’¬∆ Â∆«’¡ª È≈Ò Ï‰≈ ’∂ ÷ªÁ∂ ‘È¢ «¬√ ‘¯Â∂ ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂ Ò¬∆ «⁄’È Á∆ «¬æ’ À«√Í∆ ÒÀ ’∂ ¡≈¬∂ ‘ª¢ «¬√ Á≈ È≈Ó ˛ «⁄’È Ï≈¬∆‡√¢ «¬‘ «‚٠ω≈¿∞‰ ”⁄ ’≈¯∆ ¡≈√≈È ˛¢ ¡≈˙

‹≈‰Á∂ ‘ª «¬√ Á∆ «ÚË∆ Ï≈∂¢ √Óº◊∆ - AG@ ◊Ã≈Ó Ï≈Á≈Ó Á≈ ¡≈‡≈ - A/B ⁄Ó⁄ ÈÓ’ -A/D ⁄Ó⁄ ’≈Ò∆ «Ó⁄ - C ¡≥‚∂ - DE@ ◊Ã≈Ó «⁄’È ‡À∫‚˜ - BD@ «ÓÒ∆ Ò∆‡ Ù«‘Á - E@ «ÓÒ∆ Ò∆‡ ‘Ω‡ √Ω√

- A/B ⁄Ó⁄ Ò√‰ Í≈¿±‚ - ¯ÃÀµÙ ’∆Ó ◊≈«ÈÙ Ò¬∆ - ËÈ∆¡≈ ◊≈«ÈÙ Ò¬∆ ω≈¿∞‰ Á∆ «ÚË∆ «¬æ’ Ï≈¿±Ò ”⁄ Ï≈Á≈Ó Á≈ ¡≈‡≈, ÈÓ’ ¡Â∂ ’≈Ò∆ «Ó⁄ Í≈ ’∂ ⁄ø◊∆ Â∑ ª «Ó’√ ’ Ò˙¢ ‘π ‰ «⁄’È ‡À∫‚˜ ˘ ¡≥‚∂ ¡Â∂ Ï≈Á≈Ó Á∂ ¡≈‡∂ Á∂ «ÓÙ‰ ”⁄ ‚∞Ï≈˙¢ Ï≈¡Á ”⁄ «¬È∑ª ˘ C@-F@ «Ó≥‡ Â’ «¬√∂ Â∑ª «‘‰ «Á˙¢ «¬æ’ ÍÀÈ Ò˙ ¡Â∂ ¿∞√ ”⁄ Ù«‘Á, ‘Ω‡ √Ω√ ¡Â∂ Ò√‰ Í≈¿±‚ Í≈ ’∂ «Ó’√ ’ Ò˙ ¡Â∂ ¿∞ÏÒ‰ «Á˙¢ ¿∞µÏÒ‰ ”Â∂ «¬√ «ÓÙ‰ ”Â∂ «Â¡≈ ’∆Â∂ «⁄’È ‡À∫‚˜ ˘ «‚æÍ ’Ø¢ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ÚÈ ”⁄ DA@ «‚æ◊∆ ¡Àµ¯/ BA@ «‚æ◊∆ √∆ ”Â∂ ÍÃ∆‘∆‡ ’ Ò˙¢ BE «Ó≥‡ Â’ «¬√ ˘ Ï∂’ ’ Ò˙ ¡Â∂ «Ë¡≈È æ÷Ø «’ «⁄’È ⁄ø◊∆ Â∑ª ͺ’ ‹≈Ú∂¢ «⁄’È Ï≈¬∆‡√ «Â¡≈ ‘È; ’∆Ó ¡Â∂ ËÈ∆¬∂ È≈Ò ◊≈«ÈÙ ’Ø ¡Â∂ ¤’Ø!

ÏΩÈÚ∆‡≈ Ï¯∆ «Óº·≈ ÷≈‰ Á∂ ÙΩ’∆È ’¬∆ ÒØ’ ‘πøÁ∂ ‘È¢ Âπ√ƒ ’¬∆ Â∑ª Á∆ Ï¯∆ ÷≈Ë∆ ‘ØÚ∂◊∆, Í ’∆ Âπ√ƒ ÏΩÈÚ∆‡≈ Ï¯∆ ‡Ã≈¬∆ ’∆Â∆ ˛? ‹∂’ È‘ƒ ª «¬æ ’ Ú≈ ˜»  ÷≈˙¢ ÏΩÈÚ∆‡≈ Ï¯∆ Ïæ«⁄¡ª ˘ Ï‘π ‘∆ Í√øÁ ¡≈™Á∆ ˛¢ ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª «¬√ ˘ ω≈¿∞‰ Á∆ «ÚË∆ Ï≈∂¢ √Óº◊∆ - BE@ «Ó.Ò∆. ÁπæË (ÁØ Ì≈◊ª ”⁄ Úø«‚¡ª ‘Ø«¬¡≈) - AE@ ◊Ã≈Ó ÏΩÈÚ∆‡≈ - BE@ «Ó.Ò∆. «ÿ˙ - BE@ ◊Ã≈Ó ÓÀÁ≈ - FE@ ◊Ã≈Ó ⁄∆È∆ - «Í√Â≈ √π¡≈Á ¡È∞√≈ ω≈¿∞‰ Á∆ «ÚË∆ «¬æ’ ’Û∑≈¬∆ ”⁄ E@ «Ó.Ò∆. ÁπæË Í≈ ’∂ ◊Ó ’Ø¢ ‘π‰ «¬√ ”⁄ AE@ ◊Ã≈Ó ÏΩÈÚ∆‡≈ Í≈˙ ¡Â∂ ⁄ø◊∆ Â∑ª «ÓÒ≈˙ ª «’ «¬‘ «ÍÿÒ √’∂¢ ‘π‰ «¬√ ˘ «¬æ’ Ï≈¿±Ò ”⁄ ’æ„ Ò˙¢ ‘π‰ ’Û∑≈¬∆ ”⁄ BE@ «Ó.Ò∆. «ÿ˙ ¡Â∂ BE@ ◊Ã≈Ó ÓÀÁ≈ Í≈ ’∂ ˙ÁØ∫ Â’ Ì∞øÈØ ‹ÁØ∫ Â’ «¬√ Á∆ ıπÙÏ» È≈ ¡≈Ú∂¢ Ï≈¡Á ”⁄ «¬√

13 to 19 Sept., 2018

˘ «¬æ’ Ï≈¿±Ò ”⁄ ’æ„ Ò˙¢ «¬æ’ Úæ÷∆ ’Û∑≈¬∆ ”⁄ FE@ ◊Ã≈Ó ⁄∆È∆ ¡Â∂ B@@ «Ó.Ò∆. ÁπæË Í≈ ’∂ ◊Ó ’Ø ¢ «¬√ ˘ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª ¿∞µÏÒ‰ «Á˙¢ Ï≈¡Á ”⁄ «¬√ ”⁄ ÏΩÈÚ∆‡≈ ¡Â∂ ÓÀÁ∂ Á≈ «ÓÙ‰ Í≈ ’∂ ⁄ø◊∆ Â∑ª «Ó’√ ’Ø¢ «¬√ ˘ ¿∞√ Ú∂Ò∂ Â’ Í’≈˙ ‹ÁØ∫ Â’ «¬‘ «’È≈«¡ª ÂØ∫ Â∂Ò È≈ ¤æ‚ Á∂Ú∂¢ ‘π‰ «¬√ «ÓÙ‰ ˘ Â∂Ò Òæ◊∆ Ê≈Ò∆ ”⁄ Í≈˙ ¡Â∂ «Í√Â∂ È≈Ò ◊≈«ÈÙ ’Ø¢ ‘π‰ ·ß‚≈ ‘؉ Ò¬∆ æ÷ «Á˙¢ ·ß‚≈ ‘؉ ”Â∂ «¬√ ˘ Ï¯∆ Á∂ ‡πæ’«Û¡ª Á∂ ¡≈’≈ ”⁄ ’æ‡ Ò˙¢ ÏΩÈÚ∆‡≈ Ï¯∆ «Â¡≈ ˛¢ «¬√ ˘ √Ú ’Ø!

Ú≈«Ùø ◊ ‡È - ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‚ΩÈÒ‚ ‡øÍ Á∂ ’øÓ’≈‹∆ Â∆«’¡ª ”Â∂ «È¿± ÔΩ’ ‡≈¬∆Ó˜ ”⁄ ¤Í∂ «¬æ’ ◊πÓÈ≈Ó Ò∂÷ ˘ ÒÀ ’∂ ¡Ó∆’≈ Á∆ «√¡≈√ ”⁄ ‘Û’øÍ Óº«⁄¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛¢ Ò∂÷ ”⁄ Ò∂÷’ Á≈ Ȫ ‹ÈÂ’ È‘ƒ ’∆Â≈ «◊¡≈, Í Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆ «’ «¬‘ «’√∂ ¿∞µ⁄ ¡«Ë’≈∆ È∂ «Ò«÷¡≈ ˛¢ «¬√ Á≈¡Ú∂ ”Â∂ Ú∑≈¬∆‡ ‘≈¿±√ Á∂ ‡øÍ Á∂ ’∆Ï∆ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ ¡≈͉≈ ͺ÷ √ͺه ’∆Â≈ ˛ ¡Â∂ ¿∞Ȫ∑ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ Ò∂÷ ¿∞È∑ª È∂ È‘ƒ «Ò«÷¡≈¢ «¬√ ÁΩ≈È ‡øÍ ÍÃÙ≈√È Á∂ ¡º· ¿∞µ⁄ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Ú∆ √ͺه ’∆Â≈ «’ Ò∂÷ ¿∞È∑ª È∂ È‘ƒ «Ò«÷¡≈¢ «¬È∑ª «Úæ⁄ ¿∞µÍ-≈Ù‡ÍÂ∆ Ó≈¬∆’ ÍÀ∫√, «ÚÁ∂Ù Ó≥Â∆ (√À’∂‡∆ ¡Ω¯ √‡∂‡) Ó≈¬∆’ ÍΩ∫Í∆˙ ¡Â∂ æ«÷¡≈ Ó≥Â∆ («‚¯À∫√ √À’∂‡∆) «‹Ó ÓÀ«‡√ Ú∆ Ù≈«ÓÒ ‘È¢ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ Ò∂÷ ”⁄ ‡øÍ Á∂ ’øÓ’≈‹ Á∂ Â∆«’¡ª Á∆

«ÈßÁ≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆, ¡Â∂ ÏÁÒ∂ «Úæ⁄ ‡øÍ È∂ «¬√ Ò∂÷ ˘ Á∂ÙËÃØ‘ Á∆ ÙÃ∂‰∆ ”⁄ æ÷∂ ‹≈‰ Ò≈«¬’ Áæ«√¡≈ √∆¢ ‡øÍ Á∆ ÍÂÈ∆ Ó∂Ò≈È∆¡≈ ‡øÍ Ú∆ ÍÂ∆ Á∂ Ï⁄≈¡ ”⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ◊¬∆ ˛¢ ¿∞√ È∂ ‡Ú∆‡ ’Á∂ ‘ج∂ ¡≈«÷¡≈, “¡ΩÍ-¡Àµ‚ (¡ΩÍ∆È∆¡È ¡À‚∆‡Ø∆¡È) «Ò÷‰ Ú≈Ò∂ Ò∂÷’, Âπ√ƒ «¬√ Á∂Ù ˘ È‘ƒ Ï⁄≈ ‘∂ ÏÒ«’ ¡≈͉∆ ÿº‡∆¡≈ ‘’ª È≈Ò Á∂Ù È≈Ò ËØ÷≈ ’ ‘∂ ‘Ø¢U «¬‘ Ò∂÷ «Í¤Ò∂

‘¯Â∂ ˘ «È¿± ÔΩ’ ‡≈¬∆Ó˜ ”⁄ ÍÃ’≈«Ù ‘Ø«¬¡≈ √∆¢ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ ‡øÍ ÍÃÙ≈√È Í«‘Òª ÂØ∫ ‘∆ Ú≈‡◊∂‡ √’À∫‚Ò Á≈ ıπÒ≈√≈ ’È Ú≈Ò∂ ͺÂ’≈ ÏΩÏ Úπ‚Ú‚ Á∆ ÈÚƒ «’Â≈Ï ˘ ÒÀ ¡√«‘‹ √«ÊÂ∆ ”⁄ ˛¢ Úπ‚Ú‚ Á∆ «’Â≈Ï ˘ Ú∆ ‡øÍ ÍÃÙ≈√È È∂ ¡≈͉∆ Ó˜∆ È≈Ò «Â¡≈ ’∆Â∆ ’‘≈‰∆ ’≈ «Áæ  ≈ ˛¢ Úπ‚Ú‚ Á∆ «’Â≈Ï ”⁄ ‚ΩÈÒ‚ ‡øÍ ˘ ÒÀ ’∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ˛ «’

¿∞√ È∂ √∆∆¡≈ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ˘ Ó≈È Á≈ ¡≈Á∂Ù «ÁæÂ≈ √∆¢ ‡øÍ ÍÃÙ≈√È ÚÒØ∫ «¬√ «’Â≈Ï Á≈ Ú∆ ÷≥‚È ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ˛ ¡Â∂ ‘π ‰ √∆È∆¡ ¡«Ë’≈∆¡ª ÚÒØ∫ Ò∂÷ È≈ «Ò÷∂ ‹≈‰ Á∆ √¯≈¬∆ «ÁæÂ∆ ‹≈ ‘∆ ˛¢ ÈÀÙÈÒ «¬ø‡ÀÒ∆‹À∫√ Á∂ ‚≈«¬À’‡ ‚ÀÈ ’؇√ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ Ó∂∂ ‹ª Ó∂∂ √«‘ÔØ◊∆ ÚÒØ∫ Ò∂÷ ˘ «Ò÷∂ ‹≈‰ Á∆¡ª ◊æÒª «√¯ ¡¯Ú≈‘ ‘È¢ ÍÀ∫‡∂◊È Á∆ ÏπÒ≈∆ ‚∂È≈ È∂ ¡≈«÷¡≈ «¬‘ Ò∂÷ ÓÀ«‡√ È∂ È‘ƒ «Ò«÷¡≈ ¡Â∂ Ó≈¬∆’ ÍØ∫Í∆˙ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ª Ì≈ ¡Â∂ ‘π‰ ¡¯ˆ≈«È√Â≈È ÁΩ∂ ”Â∂ ˛ √Ø ¿∞√ ’ØÒ ¡«‹‘∂ ’øÓª Ò¬∆ ‡≈¬∆Ó ‘∆ È‘ƒ¢

◊ØÁ Ò¬∆ Ïæ⁄∆ «ÓÃÂ’ «ÓÒ‰ ”Â∂ Ó≈«Í¡ª Á≈ OCI ’≈‚ æÁ «‘¿±√‡È - Ì≈ È∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ ‚ÀÒ√ «Úæ⁄ Ï∆Â∂ √≈Ò «ÓÃÂ’ «ÓÒ∆ «ÂøÈ √≈Ò≈ ÒÛ’∆ ÙÀ«È ÓÀ«Ê¿±˜ ˘ ◊ØÁ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ Ì≈Â∆-¡Ó∆’∆ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈, ¿∞Ȫ∑ Á∂ «ÙÂ∂Á≈ª ¡Â∂ ÁØ√ª Á≈ ˙Ú√∆˜ «√‡∆˜È«ÙÍ ¡Ω¯ «¬ø‚∆¡≈ (˙.√∆.¡≈¬∆.) ’≈‚ æÁ ’ «ÁæÂ≈ ˛¢ «‘¿±√‡È «Úæ⁄ Ì≈ Á∂ ’Ω∫√Ò ‹ÈÒ ¡È∞ÍÓ ∂¡ È∂ «’‘≈ «’ Ì≈ ÚÀ√Ò∆ ÓÀ«Ê¿±˜, ¿∞√ Á∆ ÍÂÈ∆ «√È∆ ¡Â∂ ‹Ø Û ∂ Á∂ ’π æ fi «ÙÂ∂ Á ≈ª ¡Â∂ ÁØ √ ª Á∂ ˙.√∆.¡≈¬∆. ’≈‚ æÁ ’ «‘≈ ˛ «’™«’ Ì≈ «Úæ⁄ ÒØ’ª Á≈ Ó≥ȉ≈ ˛ «’ Á∂Ù Á∆ «¬È∑ª Á∆ Ô≈Â≈ ‹È«‘æ ‡∆ ¡À Ï Ã ≈ ‘Ó ˘ √Ì ÂØ ∫ Í«‘Òª «Úæ⁄ È‘ƒ ˛¢ ÓÀ«Ê¿±˜ Í«Ú≈ Á∂ ˙.√∆.¡≈¬∆. ’≈‚ æÁ ’È Á≈ ÁØ√ ÓÈØ‹ ¡ÀµÈ. ¡ÀÏ≈à ‘Ó ¡Â∂ «È√√∆ ÈØ«‡√ «Ó«Ò¡≈ «‹√ ˘ ¿∞Ȫ∑ È∂ «ÁæÒ∆

‘≈¬∆ ’Ø‡ «Úæ⁄ ⁄π‰ΩÂ∆ «ÁæÂ∆ ˛¢ ÚÀ√Ò∆ Á∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ Ú∆ «¬√ √»⁄∆ «Úæ⁄ ‘È¢ ∂¡ È∂ Áæ«√¡≈ «’ Ì≈ «¬√ ¤Ø‡∆ «‹‘∆ Ïæ⁄∆ ˘ È‘ƒ Ì∞«æ Ò¡≈¢ Á»Âÿ, Ì≈ √’≈ Á∆ ’≈Ò∆ √»⁄∆ «Úæ⁄ ¤∂Â∆ ÂØ∫ ¤∂Â∆ «¬È∑ª Á∂ Ȫ Í≈¿∞‰ Á∆ «√¯≈Ù ’∂◊≈¢ «ÂøÈ √≈Ò≈ ÙÀ«È ÓÀ«Ê¿±˜ Á∆ Ò≈Ù BB ¡’ÂÏ» B@AG ˘ ¿∞√ Á∂ ÿ È∂«Û˙∫ «¬æ’ ÍπÒ ÂØ∫ «ÓÒ∆ √∆¢ «¬√ ÂØ∫ ÁØ ‘¯Â∂ Í«‘Òª ¿∞√ Á∂ Ì≈Â∆-¡Ó∆’∆ Ó≈«Í¡ª È∂ ˆπÓÙπÁ◊∆ Á∆ «ÍØ‡ Á‹ ’Ú≈¬∆ √∆¢ ¿∞√ ˘ ◊ØÁ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ «ÍÂ≈ ÚÀ√Ò∆ È∂ Ùπ»¡≈ «Úæ⁄ ÍπÒ∆√ ˘ Áæ«√¡≈ √∆ «’ ¿∞È∑ª È∂ ÁπæË È≈ Í∆‰ ”Â∂ √˜≈ Á∂‰ Ò¬∆ ÙÀ«È ˘ √Ú∂∂ C.@@

Ú‹∂ ÿ Á∂ Ï≈‘ ¤æ‚ «ÁæÂ≈ √∆, Í Ï≈¡Á «Úæ⁄ ¿∞Ȫ∑ È∂ ¡≈͉≈ «Ï¡≈È ÏÁÒ «Ò¡≈¢ ÚÀ√Ò∆ È∂ «¬‘ Ú∆ √Ú∆’≈ ’∆Â≈ √∆ «’ Í«Ú≈ ¿∞√ ≈ ÷≈‰≈ ÷≈‰ Ò¬∆ Ï≈‘ «◊¡≈ √∆, ¡Â∂ ÙÀ«È ˘ ÿ ”⁄ «¬æ’æÒ≈ ¤æ‚ ◊¬∂ √È¢ «¬æÊ∂ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ ÙÀ«È ˘ «Ï‘≈ ÂØ∫ B@AF ”⁄ ◊ØÁ «Ò¡≈ «◊¡≈ √∆¢

AD √≈Ò≈ ÒÛ’∂ ”Â∂ HC √≈Ò≈ ¡Ω Á∆ ‘æ«Â¡≈ Á≈ ÁØÙ Ú≈«Ùø ◊ ‡È - ¡Ó∆’≈ Á∂ Ï≈Ò‡∆ÓØ Ù«‘ «Úæ⁄ «¬æ’ AD √≈Ò≈ ÒÛ’∂ ”Â∂ «¬æ’ HC √≈Ò≈ Ϙπ◊ ¡Ω Á≈ ∂Í ¡Â∂ ‘æ«Â¡≈ ’È Á∂ ÁØÙ Ò≈¬∂ ◊¬∂ ‘È¢ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «ÁæÂ∆¢ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Áæ«√¡≈ «’ ‡≈ÔØÈ ‘≈«ÚÈ Èª Á≈ «¬‘ ÒÛ’≈, «‹√ ”Â∂ «¬‘ ÁØÙ

Òæ◊∂ ‘È, ‘≈Ò∂ «Í¤Ò∂ Ó‘∆È∂ AD √≈Ò Á≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆¢ ¿∞‘ HC √≈Ò≈ ‚ΩÊ∆ Ó∂¬∆ È∆Ò ”Â∂ ¿∞√ Á∂ ÿ ”⁄ Á≈ıÒ ‘Ø ’∂ ‘ÓÒ≈ ’È ¡Â∂ ¿∞√ ˘ ÓÈ Ò¬∆ ¤æ‚‰ Á≈ ÁØÙ∆ ˛¢ ¡Ω Á∆ C@ ¡◊√ ˘ ‘√ÍÂ≈Ò «Úæ⁄ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆ √∆¢ ÍπÒ∆√ ÏπÒ≈∂ ‡∆. ‹∂. √«Óº Ê È∂ «’‘≈, T¡√ƒ ¡≈͉∂

√Ã∆ ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á≈ «Ú¡≈‘ ÍπÏ «È¿± ÔΩ’ «Ú÷∂ ÙË≈ Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ «È¿ »ÔΩ’ - Í«‘Ò∆ Í≈ÂÙ≈‘∆ √Ã∆ ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á≈ ECAÚª «Ú¡≈‘ ÍπÏ ¡Ó∆’≈ Á∆ ËÂ∆ «È¿± ÔΩ  ’ Á∂ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ «√æ ÷ ’Ò⁄Ò √Ø√≈«¬‡∆ «⁄Ó≥‚ «‘æÒ «Ú÷∂ AD ¡Â∂ AE √Âø Ï  «ÁÈ Ùπæ’Ú≈ ¡Â∂ ÙÈ∆Ú≈ ˘ Ï‘π ‘∆ ÙË≈ ¡Â∂ ¿∞ÂÙ≈‘ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ «¬√ √Ïø Ë ∆ ‹≈‰’≈∆ «Áø«Á¡ª ◊πÁπ¡≈≈ «√æ÷ ’Ò⁄Ò √Ø√≈«¬‡∆ «È¿± ÔΩ’ Á∂ ˛µ‚ ◊ÃøÊ∆ Ì≈¬∆ Ì∞«Í≥Á «√øÿ È∂ Áæ«√¡≈ «’ «Ú¡≈‘ ÍπÏ Á≈ ÍÃ◊ Ø ≈Ó Ù≈Ó E Ú‹∂ ÂØ∫ ≈ I Ú‹∂ Â’ ⁄æÒ∂◊≈¢ ¿∞È∑ª Áæ«√¡≈ «’ AE √ÂøÏ «ÁÈ ÙÈ∆Ú≈

˘ «Ú¡≈‘ ÍπÏ Ù≈Ó ˘ ‘ØÚ∂◊≈¢ «¬æÊ∂ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ Í«‘Ò∆ Í≈ÂÙ≈‘∆ √Ã∆ ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ √πÒÂ≈ÈÍπ ÒØË∆ ÂØ∫ χ≈Ò≈ «Ú÷∂ Ó‘≈ÍπÙª ¡Â∂ ◊πÓπæ÷ «Í¡≈«¡ª Á∆ Ï≈≈ ÒÀ ’∂ Ì≈¬∆ Ó»Ò ⁄øÁ Á∆ √ÍπæÂ∆ Ó≈Â≈ √πÒæ÷‰∆ ‹∆ ˘ «Ú¡≈‘ ’∂ «Ò¡≈¬∂ √È¢

«’Ω‚˜ Á∆ ‹ª⁄ ’∆Â∂ «ÏȪ ‘∆ Âπ‘≈˘ Áæ√ √’Á∂ ‘ª «’ «¬√ √≈Ò Ï≈Ò‡∆ÓØ «Úæ⁄ «¬‘ √Ì ÂØ∫ ÿº‡ ¿∞Ó Á≈ «Ú¡’Â∆ ˛ «‹√ ”Â∂ ¡√ƒ ÁØÙ ÂÀ¡ ’∆Â∂ ‘È¢U Â’∆ÏÈ F Òæ÷ ÒØ’ª Á∆ ¡≈Ï≈Á∆ Ú≈Ò∂ Ïø Á ◊≈‘ Ù«‘ Ï≈Ò‡∆ÓØ «Úæ⁄ Á∂Ù «Úæ⁄ ‘æ«Â¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ ÚæË Ó≈ÓÒ∂ Á‹ ‘πÁ ø ∂ ‘È¢


4

TORONTO SECTION-A, ISSUE 1300

√ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ı≈Â∂ ÏÒΩ’ ‘؉ Ó◊Ø∫ SFJ Á∆ ’ÀÍ‡È ¡Â∂ ≈‹È≈Ê ˘ «⁄Â≈ÚÈ∆

⁄ø‚∆◊Û∑ - «√÷√ ¯Ω ‹√«‡√ Á∂ ’≈˘È∆ √Ò≈‘’≈ ◊πÍÂÚø «√øÿ Í≥˘ È∂ ¡≈͉≈ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ı≈Â≈ ÏøÁ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’∂∫Á∆ ◊ë‘ Ó≥Â∆ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï Á∂ Óπæ÷ Ó≥Â∆ ˘ «⁄Â≈ÚÈ∆ «ÁæÂ∆ ˛¢ Ó≈¬∆’ÃØÏÒΩ«◊ø◊ ÚÀ µ Ï√≈¬∆‡ ‡«Ú‡ ¡Â∂ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ «Áæ◊‹ ¯∂√Ïπ’ æ È∂ Ï∆Â∂ «Áȃ Í≥˘ Á≈ ¡À’≈¿±∫‡√ ÏÒΩ’ ’ «ÁæÂ∂ √È¢ ¡≈͉∂ «Úπ æ Ë ‘Ø ¬ ∆ «¬√ ’≈Ú≈¬∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í≥˘ È∂ ’∂∫Á∆ ◊ë‘ Ó≥Â∆ ≈‹È≈Ê «√øÿ ¡Â∂

Í≥‹≈Ï Á∂ Óπ÷ æ Ó≥Â∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ ˘ «’‘≈ ˛ «’ «¬‘ ÁØÚ∂∫ Ò∆‚ª ˘ SFJ È≈Ò ’≈˘È∆ ÒÛ≈¬∆ ÒÛÈ∆ ÍÚ∂◊∆¢ «¬øÈ≈ ‘∆ È‘ƒ ¿∞√ È∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ «’ ≈‹È≈Ê ¡Â∂ ’ÀÍ‡È «’√∂ Ú∆ Á∂Ù «Úæ⁄ ‹≈‰◊∂ ¿∞µÊ∂ «ÚØË Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È◊∂¢ «˜’ÔØ ◊ ˛ «’ SFJ ÚÒØ ∫ Ú≈‡√¡À Í ≈‘ƒ ¯À Ò ≈¬∂ ‹≈ ‘∂ √πÈ∂«‘¡ª ’ ’∂ Í≥‹≈Ï √’≈ È∂ ¡«‹‘∆ √Óº◊∆ Ú≈Ò∂ Ú≈‡√¡ÀÍ ◊πæͪ «ÚπæË ’∂√ Á‹ ’È Á≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ ˛¢ «¬√ ”Â∂ Í≥˘ È∂ ıπÁ ˘ ¡«‹‘∂ Ú≈‡√¡À Í ◊π æ Í ª Á≈ ¡À‚«ÓÈ√‡Ã∂‡ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ «’‘≈ ˛ ª ‹Ø ¿∞‘ Ú∆ ’∂√ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’ √’∂¢

B@AI Á∆¡ª ⁄؉ª ÂØ∫ Í«‘Òª Ì≈ È∂ ¯∂√Ïπ’æ , ◊»◊Ò ¡Â∂ ‡«Ú‡ Á∆¡ª ’º√∆¡ª ÓÙ’ª

AJIT WEEKLY

√Ã∆ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ”Â∂ ‡À∫’ ⁄Û∑Ú≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «¬øÁ≈ ˘ «¬øÁ≈ ‹∆ ’«‘ ’∂ ÂÒÚ∂ ⁄‡ÁÀ ’ÀÍ‡È ñ √∞÷Ï∆ Ï≈ÁÒ ‹¶Ë - ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ √»Ï∂ ”⁄ ’æ‡ÛÍ≥Ê∆¡ª ˘ √ÓºÊÈ Á∂ ’∂ ¡º◊ È≈Ò ÷∂‚‰ Á≈ ’øÓ È≈ ’È¢ ’ª◊√ ÚÒØ ∫ B@ √≈Ò Í«‘Òª ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª ¡«‹‘∆¡ª ’Ø«ÙÙª ’≈È ‘∆ Í≥‹≈Ï AE √≈Ò Â’ ¡º◊ Á∆ Ìæ·∆ ”⁄ √ÛÁ≈ «‘≈ √∆¢ «¬È∑ª ÙÏÁª Á≈ ÍÃ◊‡≈Ú≈ √≈Ï’≈ ¿∞µÍ Óπæ÷ Ó≥Â∆ ¡Â∂ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ÍÃË≈È √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ È∂ «¬æ’ ◊æÒÏ≈ ÁΩ≈È ’∆Â≈¢ «¬√ ÁΩ≈È ‹ÁØ∫ √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ ˘ √Ú≈Ò ’∆Â≈ «’ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ È∂ Âπ‘≈‚∂ «ÍÂ≈ ”Â∂ Ïπ˜«ÁÒ ‘؉ Á≈ ÁØÙ Ò≈™Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ AIHD Á∂ ‘ÓÒ∂ √Ó∂∫ ¿∞‘ Ìæ‹ ◊¬∂ √È ¡Â∂ Âπ‘≈˘ Ú∆ ’ÀÒ∂¯ØÈ∆¡≈ Ì∂‹ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ √∆¢ «¬√ Á≈ ‹Ú≈Ï «Áø«Á¡ª ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ ˘ ÙÓ ¡≈¿∞‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ˛, ¿∞‘ ¿∞√ «¬øÁ≈ ˘ «¬øÁ≈ ‹∆ ’«‘ ’∂ ÏπÒ≈™ÁÀ «‹√ È∂ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ”Â∂ ‡À∫’ ⁄Û∑Ú≈¬∂¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ’À Í ‡È ¡Ó«ø Á  «√ø ÿ ⁄Ó⁄≈«◊∆ ’ «˛¢ ‘∆ ◊æÒ AIHD

Á∆, «‹√ «ÁÈ √Ã∆ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ”Â∂ ¯Ω‹ È∂ ‘ÓÒ≈ ’∆Â≈, ¿∞√ «ÁÈ ÍÃ’≈Ù «√øÿ Ï≈ÁÒ ¡≥«ÓÃÂ√ ”⁄ È‘ƒ √È¢ ÓÀ∫ ¿∞√ √Ó∂∫ Í≥‹≈Ï Ô±È∆Ú«√‡∆ ”⁄ ¡Ê Ù≈√Â «ÚÌ≈◊ ”⁄ ¡ÀµÓ. ¬∂. ’ «‘≈ √∆¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¿∞‘ «ÚÁ∂Ù AIHF ”⁄ ◊¬∂ √È, ¡Â∂ ‹ÁØ∫ AIHD Á≈ ’ÂÒ∂¡≈Ó ‘Ø«¬¡≈ ¿∞√ √Ó∂∫ Ú∆ ¿∞‘ Ì≈ ”⁄ √È ¡Â∂ «ÁæÒ∆ Á∂ √Â∂ ”⁄ ‘∆ √È¢ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ «√∂ Á≈ fi»·≈ ˛¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú∆ √≈‚∂ ”Â∂ C, E@@ ’ØÛ πͬ∂ Á∂ ÿÍÒ∂ Á∂ ÁØÙ Ò≈¬∂ √È, Í √≈«Ï ’πæfi È‘ƒ ‘Ø«¬¡≈¢ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ B@ √≈Ò Íπ≈‰∆ ¡º◊ È≈ Ò≈¿∞‰, ¿∞√ √Ó∂∫ Ú∆ ¡«‹‘≈ ‘∆ ‘Ø«¬¡≈ √∆¢ ¿∞√ √Ó∂∫ ’ª◊√ È∂ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ˘

’Ó˜Ø ’È Ò¬∆ ◊πæÍ ÷Û∑≈ ’ ’∂ ¿∞√ ˘ Â≈’ Á∂‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ √∆¢ ¿∞‘ Â≈’ «¬øÈ∆ ÚæË ◊¬∆ «’ Í≥‹≈Ï Á∆ ¡ÓÈ ÙªÂ∆ Ìø◊ ‘Ø ◊¬∆¢ ¿∞√ √Ó∂∫ ’ª◊√ ÚÒØ∫ Ò≈¬∆ ¡º◊ AE √≈Ò È‘ƒ √∆ Ïπfi∆¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Ï◊≈Û∆ ”⁄ ‹Ø «Ë¡≈È «√øÿ Ó≥‚ ËÈ∂ ”Â∂ ÏÀ·≈ ˛, ¿∞√ Á∂ «¬«Â‘≈√ ”Â∂ Ú∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ ˘ Ș Ó≈È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ˛¢ ¿∞√ Á≈ Ì≈ «¯ؘÍπ «˜Ò∑∂ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úæ‚≈ ¡«ÂÚ≈Á∆ √∆ «‹√ È∂ ÍÂ≈ È‘ƒ «’øÈ∂ ‘∆ ÒØ’ª Á∆ ‹≈È Ò¬∆¢ ÏÒ‹∆ «√øÿ Á≈Á»Ú≈Ò Ú∆ «√∂ Á≈ ËØ÷∂Ï≈˜ ˛¢ ¡º‹ ’ÀÍ‡È ¡Â∂ Ó≥Â∆ «¬È∑ª ÒØ’ª È≈Ò «ÓÒ∂ ‘ج∂ ‘È¢ «¬‘ ÒØ’ª È≈Ò ËØ÷≈ ’ ‘∂ ‘È¢ ‹Á Â’ √≈‚∆ √’≈ √∆, «¬È∑ª ÒØ’ª Á∆ «‘øÓ ȑƒ √∆ «’ «¬‘ ÒØ’ √≈‚∂ ÿ ¡≈ ‹≈‰, Í ’ª◊√ Á∂ ÷‚± √≈«‘Ï Á∂ «ÚË≈«¬’ ÓÈ‹∆ «√øÿ «√æ’∆ È≈ «√¯ «¬È∑ª Á∂ ÿ ‹ªÁ∂ ‘È √◊Ø∫ Ó≥⁄ ”Â∂ Ú∆ Ò≈¬∂ ◊¬∂ ı≈«Ò√Â≈È Á∂ È≈¡«¡ª Á≈ √ÓºÊÈ ’Á∂ ‘È¢

√Ó«¶◊Â≈ ”Â∂ Ì≈ Á∂ ¯À√Ò∂ ˘ ÒÀ ’∂ «√ø◊≈Íπ ”⁄ «¤Û∆ Ï«‘√ ÈÚƒ «ÁæÒ∆ - √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ Â∂ ÚËÁ∆¡ª ¯∂’ «È¿±˜ ˘ Ø’‰ Ò¬∆ ⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂ ¯∂√Ïπ’ æ , ‡«Ú‡ ¡Â∂ ◊»◊Ò È≈Ò «¬’≈ ’∆Â≈ ˛¢ «¬‘ «¬’≈ ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª «Úæ⁄ ¯∂’ «È¿±˜ Á∂ ÚËÁ∂ Í√≈ ˘ Ø’‰ Ò¬∆ ’∆Â≈ «◊¡≈ ˛¢ «¬√ «‘ «¬‘ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ’øÍÈ∆¡ª ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª ÁΩ≈È ÍØ√‡ ’∆Â∆ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ √≈∆ «√¡≈√∆ √Óº◊∆ ”Â∂ Ș æ ÷ ‰◊∆¡ª ¡Â∂ ¯∂ ’ «È¿± ˜ ˘ ¿∞ÂÙ≈«‘ ’È Ú≈Ò∂ ÍØ√‡ª ˘

«‹Ú∂∫ «’ ÓÀ∫ Âπ‘≈˘ ¡≈͉∂ «Í¤Ò∂ Ò∂÷ª «Úæ⁄ Ú∆ Áæ√ ¸æ«’¡≈ ‘ª «’ ‹Ø«ÂÙ Ù≈√Â ¡Â∂ Ú≈√±-«Ú«◊¡≈È «¬’ Á±‹∂ Á∂ ͱ’ ‘πÁ ß ∂ ‘ÈÕ ‹∂’ ‹ÈÓ ’π‚ ß Ò∆ «Úæ⁄ ’ج∆ ◊z«‘ ⁄ß◊∆ ÍØ‹∆ÙÈ «Úæ⁄ «Ú≈‹Ó≈È ‘ØÚ∂ ¡Â∂ «Î Ú∆ «Ú¡’Â∆ ˘ ¿π√ È≈Ò √ÏßË ’Á∂ ‘ج∂ ÎÒ Èª Íz≈Í ‘؉ ª «¬‘ Èπ’√ ‘Ø √’Á≈ ˛ «’ «Ú¡’Â∆ Á∂ È≈Ò Ú≈√± È≈Ò «ÏÒª◊ ’Á∆ Íz≈ÏÒÓ ‘ØÚ∂Õ Íß± ‹∂’ Ú≈√±Ù≈ÙÂ È≈Ò «ÏÒª◊ ’Á∆ ’ج∆ Íz≈ÏÒÓ ’’∂ Âπ‘≈˘ ’ج∆ Âß◊∆ ¡≈ ‘∆ ‘ØÚ∂ ª «¬√ Á≈ ¡Ê «¬‘ È‘∆∫ ˛ «’ ¡≈͉∂ ÿ-Ï≈ ˘ ÏÁÒ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛Õ ¤Ø‡∆¡ª-¤Ø‡∆¡ª √Ë≈È «˜ßÁ◊∆ «Úæ⁄ «¬√Â∂Ó≈Ò ‘؉ Ú≈Ò∆¡ª ÿ∂Ò± ⁄∆‹ª ˘ √‘∆ Â∆’∂ È≈Ò ¿πÍÔØ◊ ’’∂ ¡≈͉∆ «¬√ Íz≈ÏÒÓª ˘ Á± ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ‹Ø«ÂÙ ¡Â∂ Ú≈√± È≈Ò «ÏÒª◊ ’Á∂ ¿πÍ≈¡ ¡Â∂ ‡Ø‡’∂ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Í≈·’ª Ú≈√Â∂ Ò◊≈Â≈ «Ò÷Á≈ «‘ßÁ≈ ‘ªÕ ¡’√ ÒØ’ «¬‘ «Ù’≈«¬Â ’Á∂ ‘È «’ ¿π‘Ȫ ˘ ≈ ˘ È∆∫Á È‘∆∫ ¡≈¿π∫Á∆Õ ‹≈ «Î ¡æË∆ ≈ È∆∫Á ‡π‡ æ ‹ªÁ∆ ˛ ¡Â∂ «Î ÓπÛ ’∂ È∆∫Á È‘∆∫ ¡≈¿π∫Á∆Õ ¿π‘Ȫ ˘ È∆∫Á Á∆ ◊ØÒ∆ ÷≈ ’∂ ◊π‹≈≈ ’È≈ ÍÀ∫Á≈ ˛Õ ‹ª «Î ¿π‘Ȫ Á≈ ¡æË≈ «√ ‘Ó∂Ù≈ Áπ÷ æ Á≈ «‘ßÁ≈ ˛Õ «‹ßÈ∆ Ó˜∆ ÁÚ≈¬∆ ÷≈ ÒÚØ «Î Ú∆ ¡≈≈Ó È‘∆∫ ¡≈¿π∫Á≈Õ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Í≈·’ª ˘ Áæ√‰≈ ⁄≈‘πÁ ß ≈ ‘ª «’ «¬√ ⁄∆‹ Á≈ ’≈È ¿π‘Ȫ Á≈ ≈ ˘ √؉ Ú∂Ò∂ Á≈ Â∆’≈ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ ¡Ê≈ ≈ ˘ √Ø∫Á∂ Ú’Â ’Á∂ Ú∆ ÍÀ ͱÏ «ÁÙ≈ (⁄Û∑Á∂ √±‹ ÚæÒ ˘ ‹ª «¬Ù≈È ’ØÈ) ÚæÒ ˘ ‹ª Áæ÷‰ «ÁÙ≈ ÚæÒ ˘ È‘∆∫ ‘؉∂ ⁄≈‘∆Á∂Õ «¬√ «ÁÙ≈ ÚæÒ ˘ ÍÀª ˘ ’’∂ √؉ È≈Ò ¡«ÈßÁ≈ ¡Â∂ ¡æË≈ «√ Áæ÷‰ Á∆¡ª √Óæ«√¡≈Úª ‹ÈÓ ÒÀ∫Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ ’’∂ √Ø∫Á∂ Ú’Â «¬√ ⁄∆‹ Á≈ «Ë¡≈È æ÷‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛ «’ ¡«‹‘∆¡ª ¤Ø‡∆¡ª¤Ø‡∆¡ª ⁄∆‹ª Á≈ «Ë¡≈È æ«÷¡≈ ‹≈Ú∂Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’Á∂ Ú∆ «’√∂ ÁÚ≈‹∂ Á∂ ¿πÍ ’ج∆ ÿÛ∆-’Ò≈’ ‹≈ Â∆’≈ Áæ√‰ Ú≈Ò≈ ’À¶‚ È‘∆∫ Ò◊≈¿π‰≈ ⁄≈‘∆Á≈Õ ÁÚ≈‹∂ Á∂ ¿πÍ ÿÛ∆ ‹≈ ’À¶‚ Á≈ Òæ«◊¡≈ ‘؉≈, ÿ «Úæ⁄ ÈÀ◊«∂ ‡Ú ¡ÀÈ‹∆ ÍÀÁ≈ ’Á≈ ˛Õ «‹√ È≈Ò ÿ Á∂ ÓÀ∫Ïª «Úæ⁄ ¡≈Í√ «Úæ⁄ ÓÈ-Óπ‡≈Ú ¡Â∂ ÒÛ≈¬∆ fi◊Û∂ Á∆ Ì≈ÚÈ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘πÁ ß ∆ ˛Õ Ó∂∂ ’«‘‰ Á≈ Ì≈Ú «¬‘ ˛ «’ «¬√ È≈Ò ÿ Á∂ ÓÀ∫Ïª «Úæ⁄ ¡≈Í√ «Úæ⁄ ‘∆ ÁπÙÓ‰∆ ÍÀ‰ Òæ◊ ÍÀ∫Á∆ ˛Õ «ÍÂ≈ -Íπ æ  Á∆ ¡Â∂ Óª-Ë∆ ‹ª Ì≈-Ì≈ ¡≈Í√ «Úæ⁄ ÷πÁ ß ’ æ÷‰ Òæ◊ ÍÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «¬√ ’’∂ «¬√ Ú≈√± ÁØÙ Á≈ Ú∆ «Ë¡≈È æ÷‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛Õ ‘π‰ ◊æÒ ’Á∂ ‘≈ ‹ÈÓ ’π‚ ß Ò∆ Á∂ √Ì È≈ÒØ «¬ÍØ«‡‚ Í≈‡ Ò◊È Á∆Õ «‹Ú∂∫ «’ ÓÀ∫ Âπ‘≈˘ √Ì ˘ Ò◊Ò Ï≈∂ ¡≈͉∂ «Í¤Ò∂ Ò∂÷ª «Úæ⁄ ‹≈‰’≈∆ Á∂ ¸æ’≈ ‘ªÕ ÓÈπ÷ æ Á∆ ’π‚ ß Ò∆ «Úæ⁄ Ò◊È Á∆ Ó‘æÂ≈ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ‘πÁ ß ∆ ˛Õ ’π‚ ß Ò∆ «Úæ⁄ Í«‘Ò∂ ÿ ˘ ‘∆ Ò◊È «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ Ò◊È ‹ª Í«‘Òª ÿ ÓÈπæ÷ Á∆ ͱ∆ √÷Ù∆¡Â Á≈ ¡≈¬∆È≈ ‘πÁ ß ≈ ˛Õ ÓÈπ÷ æ Á∆ ’π‚ ß Ò∆ «Úæ⁄ Ò◊È Ú∂÷ ’∂

¡≈͉∂ ‡≈¬∆ÓÒ≈¬∆È ÂØ ∫ ‘‡≈ Á∂‰◊∆¡ª¢ «Í¤Ò∂ Ó‘∆È∂ «¬È∑ª ’øÍÈ∆¡ª Á∆ ⁄؉ ’«ÓÙÈ È≈Ò ÏÀ·’ ‘ج∆ √∆¢ ÏÀ·’ «Úæ⁄ ⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂ ’øÍÈ∆¡ª ˘ «ÈÁ∂Ù «ÁæÂ∂ √È «’ ⁄؉ ÍÃ⁄≈ ıÂÓ ‘؉ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ÚØ«‡ø◊ Â’ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ÍÒÀ‡¯ΩÓ ”Â∂ ’ج∆ Ú∆ Í≈‡∆ «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á≈ «√¡≈√∆ ÍÃ⁄≈ È≈ ’ √’∂¢ ⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂ «’‘≈ «’ ÚØ«‡ø◊ ÂØ∫ Í«‘Òª «√¡≈√∆ ÍÃ⁄≈ ”Â∂ Ø’ Òæ◊‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú∆ Í≈‡∆¡ª √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ÍÒÀ‡¯ΩÓª ˘ ÍÀ√∂ Á∂ ’∂ ÍÃ⁄≈ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ √’Áª ‘È¢ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ’øÍÈ∆¡ª È∂ ⁄؉ ’«ÓÙÈ Á∂ ¡Í∆Ò ÍÃÚ≈È ’ Ò¬∆ Â∂ Ò≈◊» ’È Á≈ «ÚÙÚ≈√ Ú∆ «ÁÚ≈«¬¡≈¢

«√ø◊≈Íπ - Ì≈ ”⁄ √Ó«¶◊∆ ÒØ’ª Á∂ ¡≈Í√∆ √«‘ÓÂ∆ È≈Ò √Àµ’√ √ÏøË Ï‰≈¿∞‰ ˘ ¡Í≈Ë Á∂ Á≈«¬∂ ÂØ∫ Ï≈‘ æ÷‰ Á∂ √πÍ∆Ó ’Ø‡ Á∂ ¯À√Ò∂ ˘ ÒÀ ’∂ «√ø◊≈Íπ ”⁄ Ï«‘√ «¤Û ◊¬∆ ˛¢ ’≈˘È Â∂ ◊ë‘ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ Ó≥Â∆ ’∂. Ù‰Óπ◊È È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ √Ó≈«‹’ ÓπæÒª È≈Ò √ÏøË ÓπæÁ∂ ”Â∂ «’√ «ÁÙ≈ ”⁄ ‹≈‰≈ ⁄≈‘πøÁ≈ ˛¢ Ì≈ Á∂ √πÍ∆Ó ’Ø‡ Á∂ ¯À√Ò∂ Ï≈∂ ”⁄ Íπæ¤∂ ‹≈‰ ”Â∂ Ù‰Óπ◊Ó È∂ «’‘≈ «’ «√ø◊≈Íπ ”⁄ ‹∂’ Âπ√ƒ «¬√ ÓπÁ æ ∂ ˘ Á∂÷Á∂ ‘Ø Âª «¬√ ˘ ÒÀ ’∂ √Ó≈‹ Ï‘π  Úø « ‚¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ˛¢ «˜¡≈Á≈Â ÒØ’ Ë≈≈ CGG- ¬∂ ”⁄ «’√∂ Ú∆ ÏÁÒ≈¡ Á≈ «ÚØË ’Á∂ ‘È¢ ¿∞‘ «¬√ ˘ ‘‡≈¿∞‰ Á∂ «ÚØË ”⁄ ‘È¢ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ √∆È∆¡ Ó≥Â∆ È∂ «’‘≈ «’ ÚæËÁ∂ ÿº‡ «◊‰Â∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ «¬√ ˘ æÁ ’È≈ ⁄≈‘πøÁ∂

‹Ø«ÂÙ Á≈ √æ⁄-CDE «¬√ ⁄∆‹ Á≈ ¡ßÁ≈‹≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛ «’ ¿π√ ÓÈπæ÷ Á∆ ÙÂ, √÷Ù∆¡Â, ⁄∂‘≈, ⁄«æÂ, √πÌ≈¡ ¡Â∂ √∆’ ⁄È≈ «’‘Ø «‹‘∂ ‘ØÚ◊ ∂ ∆Õ ¿π√ ÓÈπ÷ æ Ï≈∂ ¡Â∂ ¿π√Á∆¡ª ¡≈Áª ¡Â∂ ¿π√Á∆¡ª ⁄ß◊¡≈¬∆¡ª, Ïπ≈¬∆¡ª Á∆ ◊‰È≈ Ò◊È ÂØ∫ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ˛Õ «Ú¡’Â∆¡ª Á∂ ‹ÈÓ ’π‚ ß Ò∆ Á∂ Á±‹∂ ÿ ˘ ËÈ Ì≈Ú «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ¡Ê≈ ÓÈπ÷ æ Á∆ ’π‚ ß Ò∆ Á∂ Á±√∂ ÿ ÂØ∫ ¿π√Á∆ ËÈ Á∆ √«ÊÂ∆ ¡≈«Á Á≈ ¡ßÁ≈‹≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ¡Ê≈ ¿π√Á∂ ͱ∂ ‹∆ÚÈ ’≈Ò Á∂ ÁΩ≈È ¿π√Á∆ ¡≈«Ê’ √«ÊÂ∆ «’‘Ø «‹‘∆ ‘ØÚ◊ ∂ ∆Õ ¡≈͉∆ ͱ∆ «˜ßÁ◊∆ «Úæ⁄ ¿π‘ ËÈ È≈Ò √Ïß«Ë √≈∂ √πæ÷ ÌØ◊ √’∂◊≈ ‹ª È‘∆∫Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿π√Á∆ ’π‚ ß Ò∆ Á∂ Á±√∂ ÿ ÂØ∫ ¿π√Á∂ √√π≈Ò ÿ Á∆ ◊‰È≈ Ú∆ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ˛Õ ¡Ê≈ ¿π√˘ √√π≈Ò «’‘Ø «‹‘≈ «ÓÒ∂◊≈Õ √√π≈Ò ¡Ó∆ ‘ØÚ∂◊≈ ‹ª ◊∆ÏÕ √√π≈Ò Á∂Ù «Úæ⁄ ‘∆ ‘ØÚ◊ ∂ ≈ ‹≈ «’√∂ Ï≈‘Ò∂ ÓπÒ’ «Úæ⁄ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√ Â∑ª Á∆ ‹≈‰’≈∆ ’π‚ ß Ò∆ Á∂ Á±√∂ ÿª ÂØ∫ Íz≈Í ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ˛ «‹√ Â∑ª ÿª, ≈Ù∆¡ª ¡Â∂ ¿π‘Òª Á∂ √Ú≈Ó∆ ◊z«‘¡ª Á≈ Ó‘æÂÚ ˛Õ ¿π√∆ Â∑ª ’π‚ ß Ò∆ Á∂ ÿª Á∂ ’≈’ ◊z«‘¡ª Á∆ Ú∆ Ï‘π ӑæÂÚ ˛Õ ‹∂’ «’√∂ «Ú¡’Â∆ Á≈ Ò◊È ÿ ‹≈ Á±√≈ ÿ ⁄ß◊∆ ‘≈Ò «Úæ⁄ ˛ ª «¬√ Á≈ ÓÂÒÏ «¬‘ È‘∆∫ ˛ «’ ¿π√ «Ú¡’Â∆ ˘ Ò◊È ¡Â∂ Á±√∂ ÿ Á∂ ÓπÂ≈«Ï’ ‘Ó∂Ù≈ ⁄ß◊∂ ÎÒ «ÓÒ‰◊∂Õ ‹∂’ Ò◊È ‹ª Á±√∂ ÿ Á∂ ’≈’ ◊z«‘¡ª Á∆ ‘≈Ò ’π‚ ß Ò∆ «Úæ⁄ ·∆’ È‘∆∫ ˛ ‹ª Ò◊È ‹≈ Á±√∂ ÿ Á∂ ’≈’ ◊z«‘ ‹ÈÓ ’πß‚Ò∆ «Úæ⁄ ·∆’ ‹◊∑ª ”Â∂ «Ú≈‹Ó≈È È‘∆∫ ˛ ª ¿π√ «Ú¡’Â∆ ˘ ¿π‘Ȫ ÿª Á∂ ÓπÂ≈«Ï’ ·∆’ ¡Â∂ ⁄ß◊∂ ÎÒ È‘∆∫ «ÓÒ‰◊∂Õ «‹Ú∂∫ «’ Í«‘Ò∂ ÿ Á≈ ’≈’ ◊z«‘ √±‹ ¡Â∂ Á±√∂ ÿ ª ’≈’ ◊z«‘ Ïz‘√Í«Â ‘πÁ ß ≈ ˛Õ Ïz‘√Í«Â ˘ ¡√∆∫ ◊π± ◊z«‘ Ú∆ ¡≈÷Á∂ ‘ªÕ ‹∂’ «’√∂ ÓÈπ÷ æ Á≈ Á±√≈ ÿ ⁄ß◊∆ ‘≈Ò «Úæ⁄ ˛Õ ¡Â∂ Á±√∂ ÿ ª √Ú≈Ó∆ ◊z«‘ Ú∆ ⁄ß◊∆ ‘≈Ò «Úæ⁄ ˛ ¡Â∂ Á±√∂ ÿ ª √Ú≈Ó∆ ◊z«‘ Ú∆ ⁄ß◊∆ ‘≈Ò «Úæ⁄ ˛Õ Í ‹∂’ Á±√∂ ÿ Á≈ ’≈’ ◊z«‘ ◊π± ·∆’ ‘≈Ò «Úæ⁄ È‘∆∫ ˛ ª ¿π√ «Ú¡’Â∆ ˘ ¡≈͉∆ «˜ßÁ◊∆ «Úæ⁄ ËÈ È≈Ò √Ïß«Ë ÓπÙ’Òª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÚ∂◊≈Õ ¡Ê≈ ‹ª ª ¿π√˘ ¡≈ÓÁÈ ÿæ‡ ‘ØÚ◊ ∂ ∆ ‹ª ¿π√Á≈ ÷⁄≈ ‘∆ «¬È∑ª «˜¡≈Á≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’ ¿π√Á∆ ¡≈ÓÁÈ È≈Ò ¿π√Á≈ ◊π‹≈≈ ÏÛ∆ ÓπÙ’Ò È≈Ò ‘ØÚ◊ ∂ ≈Õ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ ¡È‹≈È ‹Ø«ÂÙ∆ ’∆ ’Á∂ ‘ÈÕ ’πß‚Ò∆ Á∂ Á±√∂ Ì≈Ú ˘ ¡Â∂ ¿π√Á∂ √Ú≈Ó∆ Á∆ ⁄ß◊∆ ‘≈Ò Ú∂÷ ’∂ «¬‘ ’«‘‰ Òæ◊ ÍÀÀ∫Á∂ ‘È «’ Âπ‘≈‚∆ ¡≈«Ê’ ‘≈Ò ‘Ó∂Ù≈ ·∆’ ‘∂◊∆Õ ¿π‘ «Ú¡’Â∆ Á∂ Á±√∂ ÿ Á∂ ’≈’ ◊z«‘ Á∆ ‘≈Ò ˘ ⁄À’ È‘∆∫ ’Á∂ ¡Â∂ ’π‚ ß Ò∆ «Á÷≈¿π‰ ¡≈¬∂ «Ú¡’Â∆ ‹ÒÁÏ≈‹∆ «Úæ⁄ ◊Ò ‹≈‰’≈∆ Á∂ «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ ‹∂’ Á±√∂ ÿ Á∂ √Ú≈Ó∆ ‹ª «Î ’≈’

Í≥’‹ ◊Ø◊È≈ ‹Ø«ÂÙ ÂÈ, ‹Ø«Â٠̱ÙÈ (¡≈¬∆. ¬∂. ¡À¯. ¡À√., «¯¿±⁄ Íπ¡≈«¬ß‡ , «ÁæÒ∆)

¯ØÈ : F@D-IFA-FFCE (ÚÀÈ’±Ú)

13 to 19 Sept., 2018

◊z«‘ «Úæ⁄ «’Â∂ ’ج∆ ◊Ò ‘≈Ò «Úæ⁄ ÏÀ·≈ ‘πßÁ≈ ˛ ª ¿π√˘ ·∆’ ’È Ú≈√Â∂ ¿π«⁄ Â∆’∂ È≈Ò ¿πÍ≈¡ È‘∆∫ ’Ú≈¿π∫ÁÕ∂ ‘πÁ ß ≈ ’∆ ˛ «’ «‹Ú∂∫ «’√∂ «ÏÓ≈∆ Á≈ ·∆’ Â∑ª ¡Â∂ ·∆’ √Ó∂∫ ”Â∂ «¬Ò≈‹ È≈ ‘Ø √’∂ ª ¿π‘ «ÏÓ≈∆ ‘ØÒ∆-‘ØÒ∆ ÚæË ‹≈Á∆ ‘∂ ¡Â∂ ¡ß «Úæ⁄ ¿π√ Á≈ «¬Ò≈‹ È‘∆∫ ‘Ø ÍªÁ≈Õ ¿π√∆ Â∑ª ‹∂’ ’π‚ ß Ò∆ «Úæ⁄ ’ج∆ ◊z«‘ Ó≈Û∆ ‘≈Ò «Úæ⁄ ˛ ª ¿πÍ≈¡ ’È È≈Ò ‘ØÒ∆ ‘ØÒ∆ ¿π‘ ·∆’ ‘≈Ò «Úæ⁄ ¡≈ ’∂ ⁄ß◊≈ ÎÒ Á∂‰ Òæ◊ ÍÀ∫Á≈ ˛Õ Íß± «’√∂ ¡‰‹≈È ‹≈ Ò≈ÍÚ≈‘ ‹Ø«ÂÙ∆ Á∆¡≈ ◊æÒª «Úæ⁄ ¡≈ ’∂ ‹∂’ ¡√∆∫ ¡≈͉∆ ’πß‚Ò∆ «Úæ⁄ «Ï◊Û ‘ج∂ ◊z«‘ Á≈ ·∆’ Â∑≈ ¿πÍ≈¡ È≈ ’ Í≈¬∆¬∂ ‹ª «Î ◊Ò ¿πÍ≈¡ ’ Á¬∆¬∂ ª ¿π‘ ◊z«‘ ¡ß «Úæ⁄ ¿π√ ‘≈Ò «Úß⁄ Í‘πß⁄ ‹ªÁ≈ ˛ «’ ÓÈπæ÷ Á∆ ’πß‚Ò∆ ÓπÂ≈«Ï’ ¿π√Á≈ ¿πÍ≈¡ È‘∆∫ ‘Ø ÍªÁ≈ ¡Â∂ ¿π‘ ◊z«‘ Ï‘π Ó≈Û≈ ÎÒ Á∂‰≈ Ùπ± ’ «ÁßÁ≈ ˛Õ ÓÂÒÏ ‹∂’ ◊π± ◊z«‘ Á∆ √«ÊÂ∆ ·∆’ È‘∆∫ ˛ ª ¿π‘ ¿π‘Ȫ ÿª Á∂ Ó≈Û∂ ÎÒ Âª Á∂Ú◊ ∂ ≈ ‘∆ «‹È∑ª ÿª Á≈ ¿π‘ √Ú≈Ó∆ ˛, Í ËÈ ÿ ¡Ê≈ Á±√∂ ÿ ˘ Ú∆ ÷≈Ï ’ Á∂Ú◊ ∂ ≈ «’¿π∫«’ Á±√∂ ÿ Á≈ «¬‘ ’≈’ ‘πÁ ß ≈ ˛ «¬√ Ò¬∆ √Ó∂∫ «√ ‘∆ ◊π± È≈Ò √Ïß«Ë ¿πÍ≈¡ ’È∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘È Âª «’ √≈‚∆ «˜ßÁ◊∆ «Úæ⁄ ËÈ √ÏßË∆ ÓπÙ’Òª Á≈ √≈˘ ’Á∂ √≈‘Ó‰≈ È ’È≈ ÍÚ∂ ¡Â∂ √≈‚∆ ¡≈«Ê’ ‘≈Ò ‘Ó∂Ù≈ ·∆’ ‘∂Õ ‹ÈÓ ’πß‚Ò∆ «Úæ⁄ Â∆√∂ ÿ ÂØ∫ ¤Ø‡∂ ÌÀ‰ª ¡Â∂ Ì≈Úª ¡Â∂ ¿π‘Ȫ È≈Ò «Ú¡’Â∆ Á∂ √Ïß˪ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ «ÓÒÁ∆ ‘È «’ «Ú¡’Â∆ Á∂ ¤Ø‡∂ ÌÀ‰ ¡Â∂ Ì≈ ‘؉◊∂ ¡Â∂ ¿π‘Ȫ È≈Ò «Ú¡’Â∆ Á∂ √ÏßË «’‘Ø «‹‘∂ ‘؉◊∂, «¬√ Â∑ª Á∆ √«ÊÂ∆ Á≈ ÍÂ≈ Â∆√∂ ÿ ÂØ∫ ⁄æÒÁ≈ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Â∆√∂ ÿ ÂØ∫ ¤Ø‡∆-¤Ø‡∆ Ô≈Â≈ Á≈ ÍÂ≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ’πfi «Ú¡’Â∆ Íæ’∂ ÂΩ ”Â∂ «ÚÁ∂Ù≈ «Úæ⁄ √À‡Ò ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ¿π‘ ¿πµÊ∂ ’¬∆ ’¬∆ √≈Ò «‘ßÁ∂ ‘È ¡Â∂ «Î ’¬∆ √≈Òª Ï≈¡Á Ú≈«Í√ ¡≈͉∂ ÿ ÍÂÁ∂ ‘ÈÕ «¬√ ⁄∆‹ ˘ ¶Ï∆ Ô≈Â≈ Á≈ ÔØ◊ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ Íß± ’πfi ÒØ’ ’πfi ‘ÎÂ∂ ‹ª ’πfi Ó‘∆È∂ «ÚÁ∂Ù∆ ËÂ∆ ”Â∂ «‘ ’∂ ¡≈͉∂ ÿ Ú≈«Í√ ÓπÛ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬√ ⁄∆˜ ˘ ‘∆ ¤Ø‡∆ Ô≈Â≈ Á≈ È≈Ó «ÁæÂ≈ «◊¡≈ ˛Õ ‹ÁØ∫ ’ج∆ «Ú¡’Â∆ ’πfi √Ó∂∫ ‘∆ Á±√∂ √Ê≈È Á∂ «‘ ’∂ ¡≈͉∂ ÿ Ú≈«Í√ ⁄Ò≈ ‹ªÁ≈ ˛ ª ‹Ø«ÂÙ «Ú«◊¡≈È «Úæ⁄ ¿π√Á∆ ’π‚ ß Ò∆ «Úæ⁄ Â∆√∂ ÿ Á≈ ¡À’«‡Ú ‘؉≈ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ¡Ê≈ ‹ÈÓ ’π‚ ß Ò∆ Á∂ Â∆√∂ ÿ Á≈ «√æË≈ √ÏßË ¿π√Á∂ ‹∆ÚÈ ’≈Ò Á∂ ÁΩ≈È ¿π√Á∂ Áπ¡≈≈ ’∆Â∆¡ª ‹≈‰ Ú≈Ò∆¡ª ¤Ø‡∆¡ª-¤Ø‡∆¡ª «ÚÁ∂Ù Ô≈Â≈ È≈Ò ‘πÁ ß ≈ ˛Õ ‹ÈÓ ’π‚ ß Ò∆ «Úæ⁄ Â∆√∂ ÿ Á≈ ’≈’ ◊z«‘ Óß◊Ò ◊z«‘ ‘πÁ ß ≈ ˛Õ ¡Ê≈ «‹√ «Ú¡’Â∆ Á∆ ‹ÈÓ ’π‚ ß Ò∆ «Úæ⁄ Óß◊Ò ◊z«‘ Á≈ ÍzÌ≈Ú ‹ªÁ≈ ‘πÁ ß ≈ ˛Õ «¬’ ª ¿π√Á∂ ¤Ø‡∂ ÌÀ‰ ‹ª Ì≈ ˜± ‘؉◊∂, Á±√≈ ¡≈͉∂ ͱ∂ ‹∆ÚÈ ’≈Ò «Úæ⁄ ¿π‘ ¤Ø‡∆-¤Ø‡∆ «ÚÁ∂Ù Ô≈Â≈ ’Á≈ ‘∂◊≈

Ó∂÷

Í«Ú≈ «Úæ ⁄ Ó≈Â≈ ‹∆ Á∂ È≈Ò «’√∂ ◊Ò ÂØ∫ ‡’≈˙ ‘؉ Á≈ ÔØ◊ ˛ Âπ√ƒ «¬√ ‡’≈˙ ˘ ‡≈Ò √’Á∂ ‘Ø, ÒØÛ ˛ Ó≈Â≈ ‹∆ Á∆ ◊ºÒ √π‰È Á∆Õ ÍÂÈ∆ Ú≈Ò∂ Í≈√∂ ÂØ∫ ’ج∆ ÷πÙ∆ «ÓÒ √’Á∆ ˛Õ Ϻ«⁄¡ª Á∂ Á≈÷Ò∂ ˘ ÒÀ ’∂ Íà ∂ Ù ≈È «‘ √’Á∂ ‘Ø Í «¬‘ ÍÃ∂Ù≈È∆ Ú∆ Á» ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆Õ ÿ «Úæ⁄ Ë≈«Ó’ ÍÃØ◊≈Ó ‘؉ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ

«ÏÃ÷

Íß± Íæ’∂ ÂΩ ”Â∂ «ÚÁ∂Ù «Úæ⁄ √À‡Ò È‘∆∫ ‘Ø Í≈Ú∂◊≈Õ ‹ÈÓ ’π‚ ß Ò∆ «Úæ⁄ ⁄ØÊ∂ ÿ Á≈ Ú∆ Ï‘π ӑæÂÚ ˛Õ ⁄ØÊ∂ ÿ ÂØ∫ ÓÈπ÷ æ ˘ ͱ∆ «˜ßÁ◊∆ Á∂ ÁΩ≈È ¿π√˘ «ÓÒ‰ Ú≈Ò √π÷ æ ª Á≈ ÍÂ≈ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ¡≈͉∂ ͱ∂ ‹∆ÚÈ ’≈Ò Á∂ ÁΩ≈È ¿π√˘ √π÷ æ «ÓÒ‰◊∂ ‹ª È‘∆∫, ¡≈͉∆ ͱ∆ «˜ßÁ◊∆ √π÷ æ ª «Úæ⁄ Ï∆Â∂◊∆ ‹ª Áπ÷ æ ª «Úæ⁄Õ «¬√ ⁄∆‹ Á≈ ÍÂ≈ ⁄ØÊ∂ ÿ ÂØ∫ ÍÂ≈ ⁄æÒÁ≈ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ⁄ØÊ∂ ÿ ÂØ∫ ¿π√Á∆ Ó≈Â≈ Ï≈∂ ¡Â∂ Ó≈Â≈ Á∂ È≈Ò ¿π√Á∂ √Ïß˪ Ï≈∂ ÍÂ≈ ⁄æÒÁ≈ ˛Õ ¡Ê≈ «Ú¡’Â∆ Á∆ Ó≈Â≈ Á∆ «√‘ «’‘Ø «‹‘∆ ‘∂◊∆, ’∆ ¿π√˘ ¡≈͉∆ «˜ßÁ◊∆ «Úæ⁄ Ó≈Â≈ Á≈ √π÷ æ Íz≈Í ‘Ø √’∂◊≈Õ «¬√ ⁄∆‹ Á≈ ÍÂ≈ ⁄æÒÁ≈ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ⁄ØÊ∂ ÿ ÂØ∫ «Ú¡’Â∆ Á∆ ˜Ó∆È ‹≈«¬Á≈Á ¡Â∂ ‹æÁ∆ Íz≈Í‡∆ Á≈ ÍÂ≈ ⁄æÒÁ≈ ˛ ¡Ê≈ «Ú¡’Â∆ ˘ ¡≈͉∂ «˜ßÁ◊∆ «Úæ⁄ ‹æÁ∆ Íz≈Í‡∆ ˘± ÒÀ ’∂ ’Á∂ «’√∆ Ú∆ Â∑ª Á∆ ÓπÙ’Òª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ª È‘∆∫ ’È≈ ÍÚ∂◊≈Õ «¬√ Â∑ª Á∆ ⁄∆‹ Á≈ ÍÂ≈ Ú∆ ⁄ØÊ∂ ÿ ÂØ∫ ⁄æÒÁ≈ ˛ ⁄ßÁÓ≈ ⁄ØÊ∂ ÿ Á≈ ’≈’ ◊z«‘ ‘πÁ ß ≈ ˛Õ ‹Ø«ÂÙ Á∆ Ì≈Ù≈ «Úæ⁄ ⁄ßÁÓ≈ Á∆ Ï‘π «˜¡≈Á≈ Ó‘æÂÂ≈ ‘πÁ ß ∆ ˛Õ «‹√ «Ú¡’Â∆ Á≈ ⁄ßÁÓ≈ ÷≈Ï ‘Ø ‹≈Ú∂ ª Ó≈Û∆ ‹◊∑≈ ”Â∂ «Ú≈‹Ó≈È ‘Ø ‹≈Ú∂ ª ¿π√ «Ú¡’Â∆ ˘ «˜ßÁ◊∆ «Úæ⁄ ‘Ó∂Ù≈ Áπ÷ æ ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ∫Á≈ ˛Õ ¿π√˘ ‘Ó∂Ù≈ √π÷ æ ª Á∆ ’Ó∆ «‘ßÁ∆ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿π√Á∆ Óª Á∆ «√‘ ‘Ó∂Ù≈ ÷≈Ï «‘ßÁ∆ ˛ ¡Â∂ ¿π√ ˘ ¡≈͉∆ Óª Á≈ √π÷ æ Ï‘π ÿæ‡ Íz≈Í ‘πÁ ß ≈ ˛ ¡Â∂ ¿π‘ ‘Ó∂Ù≈ ¡≈͉∂ ‹æÁ∆ Íz≈Í‡∆ ¡Ê≈ Ï≈Í-Á≈«Á¡≈ Á∆ ‹≈«¬Á≈Á Á∂ «’√∂ È≈ «’√∂ fiÓ∂Ò∂ «Úæ⁄ Ϋ√¡≈ «‘ßÁ≈ ˛Õ ⁄ØÊ∂ ÿ ˘ ‹ª ⁄ßÁÓ≈ ˘ ·∆’ ’È Ú≈√Â∂ «’√∂ ¡È‹≈È ‹Ø«ÂÙ∆ Á∆ ◊æÒª «Úæ⁄ ¡≈’∂ ’ج∆ ͱ‹≈ Í≈· ’Ú≈¿π‰ Á∂ Ȫ Â∂ ¿π√˘ ’ج∆ ÍÀ√≈ È‘∆∫ Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈Õ «¬√ ÏÛ≈ √Ø÷≈ ¡Â∂ √Ò Â∆’≈ ˛Õ ‘ √ØÓÚ≈ ˘ «’√∂ Ë≈«Ó’ ʪ ”Â∂ ‹≈ ’∂ √∂Ú≈ ’Ø, ÓæÊ≈ ‡∂’Ø ¡Â∂ √Ú∂ Á∂ √Ó∂∫ Ó∆‡ Ù≈Ï Á≈ Í‘∂˜ ’ØÕ«¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬√ Â∑ª Á∆ √Óæ«√¡≈ È≈Ò ◊z√ «Ú¡’Â∆ ˘ ’Á∂ Ú∆ «’√∂ ¡‰‹≈È «Ú¡’Â∆ ’ØÒØ «⁄æ‡∂ ß◊ Á∆ Ú√± «‹Ú∂∫ ÁπË æ , Á‘∆, ⁄∆È∆ ‹ª ¡≈‡≈ Óß◊ ’∂ ‹≈ Î∆ «Úæ⁄ ‹≈ ¿πË≈ «Úæ⁄ È‘∆∫ ÒÀ‰∆ ⁄≈‘∆Á∆Õ ‹∂’ ¿π‘ ◊ÒÂ∆ È≈Ò ¡‰‹≈È ÍπÈ∂ «Úæ⁄ «⁄æ‡∂ ß◊ Á∆ Ú√± ¿πË≈ ÒÀ ÒÚ∂ ª ¿π√Á∆ Ó≈Â≈ ˘ ÍÓ≈ÈÀ‡Ò∆ ‹≈ Íæ’∂ ÂΩ ”Â∂ ‚≈’‡ª ’ØÒ ‹ª ‘√ÍÂ≈Òª «Úæ⁄ ⁄æ’ ’愉∂ ÍÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ¡Ê≈ ¶Ï∂ √Ó∂∫ Âæ’ ¿π√Á∆ Ó≈Â≈ Á∆ «√‘ ÷≈Ï «‘ßÁ∆ ‘À «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÁπæË Á∆ Ì∆ ‘ج∆ ’ج∆ ’π‹ æ ∆ ‹ª ÿÛ≈ ‘Ó∂Ù≈ ¡≈͉∂ ◊≈‚È «Úæ⁄ æ÷∆ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ˛ ¡Ê≈ ‹ÁØ∫ ’ج∆ Ú∆ Í∆Û∆ ¿π√˘ Ú∂÷∂, ¿π√ «Úæ⁄ ¸ßfi Ó≈ ’∂ ¿π√˘ ÊØÛ≈ «‹‘≈ Í∆Ú∂ ¡«‹‘≈ ’È ÂØ∆ Ï≈¡Á ‹∂’ Ó≈Â≈ Á∆ «√‘ Ï≈-Ï≈ ÷≈Ï ‘πßÁ∆ ‘ØÚ∂ ‹ª Ï≈-Ï≈ ‚≈’‡ª Á∂ ⁄æ’ ’愉∂ ÍÀ‰ ª «¬‘ √Óæ«√¡≈ ÂØ∫ ‘Ó∂Ù≈ Ú≈√Â∂ ¤π‡ æ ’≈≈ «ÓÒÁ≈ ˛Õ

Ï∆. ’≈Ó, ◊π± È≈È’ Á∂Ú Ô±È∆Ú«√‡∆, ¡ß«ÓzÂ√

www.pankajastrologer.com email : pankajgogna53@rediffmail.com

≈«¬ ”⁄ ‹∆ÚÈ ÙÀÒ∆¡ª Â∂ √À’√ fi∞’≈¡ ˘ ¡Í≈Ë Á∂ Á≈«¬∂ ”⁄ «Ò¡≈¿∞‰ Â∂ «¬√ ”⁄ Ù≈ÓÒ ÒØ’ª È≈Ò ¡Í≈Ë∆ Úª◊ ÚÂ∆≈ ’È ”⁄ √≈ÚË≈È∆ Ú‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ˛¢ È≈Ò ‘∆ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’ Íø± Ó∂∂ Ò¬∆ ¡≈͉∂ «Èæ‹∆ «Ú⁄≈ √Ó≈‹ ”Â∂ ÊØ͉≈ ◊Ò ˛¢

(BA ¡ÍÃÀÒ ÂØ∫ BA Ó¬∆)

«‹È∑ª Á∂ «Ú¡≈‘ Á∆ ◊ºÒ Ï‘π Á∂ ÂØ∫ «√∂ È‘ƒ ⁄Û∑ ‘∆ √∆, ¿πÈ∑ª Ú≈√Â∂ «¬‘ ‘¯Â≈ ÏÛ∆ ⁄ø◊∆ ıÏ ÒÀ ’∂ ¡≈ «‘≈ ˛Õ «‹È∑ª È∂ ÈΩ’∆ Á∂ Ò¬∆ ¡ÍÒ≈¬∆ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛, ¿π È ∑ ª ˘ Ú∆ ÷π Ù ∆ Ú≈Ò∆ ıÏ «ÓÒ∂ ◊ ∆Õ ÓÈØ  ≥ ‹ È Á∂ ÓΩ ’ ∂ Ú∆ «ÓÒ‰◊∂Õ Ó≈‰-√ÈÓ≈È ”⁄ Ú≈Ë≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬‘ ‘¯Â≈ Âπ‘≈‚∂ Ò¬∆ ÷πÙ∆¡ª Ú≈Ò≈ ‘∂◊≈Õ

«ÓÊπÈ

(BB Ó¬∆ ÂØ∫ BA ‹»È)

Á» « ‹¡ª Á∆ Íà ∂ Ù ≈È∆ ÒÀ ‰ ∆ ¤º ‚ Ø Â∂ ¡≈͉∂ ’øÓ ÚºÒ «Ë¡≈È «Á˙Õ Âπ √ ƒ Á» « ‹¡ª Ï≈∂ √Ø ⁄ √Ø ⁄ ’∂ ¡≈͉∂ ’ø Ó ª ˘ «Íº ¤ ∂ Í≈ «Áø Á ∂ ‘Ø Õ Á» ‹ ∂ Âπ ‘ ≈‚∆ √Ò≈‘ ÒÀ ’∂ «’Â∂ Á∂ «’Â∂ Í‘π ø ⁄ ‹ªÁ∂ ‘È ¡Â∂ Âπ √ ƒ ¿π Ê ∂ Á∂ ¿π Ê ∂ ‘∆ «‘ ‹ªÁ∂ ‘ØÕ Íπ≈‰∆¡ª ’∆Â∆¡ª ‘Ø ¬ ∆¡ª ◊ÒÂ∆¡ª ˘ Ô≈Á ’ ’∂ ÓÈ Ï∂ ⁄ À È «‘ √’Á≈ ˛Õ

’’

‘È¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ √’≈ «Ú⁄≈Ò∂ ˛¢ «¬æ’ ¡÷Ï≈ È∂ Ó≥Â∆ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò «’‘≈ «’ «¬‘ «ÚÙ≈ √Ó≈«‹’ ÓπæÒª È≈Ò √ÏøË ˛¢ ’∆ Âπ√ƒ ÿº‡ «◊‰Â∆¡ª ”Â∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈ ÊØÍ √’Á∂ ‘Ø ‹ÁØ∫ ÓπæÁ≈ √Ó≈«‹’ ÓπæÒª Á∆ «ÚÚ√Ê≈ È≈Ò È∂Û∂˙∫ ‹π«Û¡≈ ‘ØÚ∂¢ Ù‰Óπ◊Ó È∂ «’‘≈ «’ ’∆ ¿∞È∑ª Á∆

(BA Ó≈⁄ ÂØ∫ B@ ¡ÍÃÀÒ)

(BB ‹»È ÂØ∫ BB ‹πÒ≈¬∆)

’ø Ó «Úæ ⁄ Úº ‚ ≈ ÏÁÒ≈˙ ‘Ø ‰ ‹≈ «‘≈ ˛Õ «¬‘ ÏÁÒ≈˙ Âπ ‘ ≈‚∂ Ò¬∆ ⁄ø ◊ ≈ √Óª ÒÀ ’∂ ¡≈ «‘≈ ˛ Â∂ Âπ ‘ ≈‚∆ √Ø ⁄ Óπ  ≈Ï’ ‘∆ ‘Ø ‰ ‹≈ «‘≈ ˛Õ Ùπ  » «Úæ ⁄ ÊØ Û ∑ ∆ Íà ∂ Ù ≈È∆ ¡≈ √’Á∆ ˛, Í ‹ÒÁ∆ ‘∆ «¬‘ Íà ∂ Ù ≈È∆ Á»  ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆Õ Úº ‚ ∂ Ì≈ È≈Ò ⁄º Ò «‘≈ ’Ø ¬ ∆ Íπ≈‰≈ «ÚÚ≈Á ıÂÓ ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ≈Õ

√z. ¡ÚÂ≈ «√ßÿ ÏÀ∫√ Á≈ Á∂‘ªÂ, ¡ß«ÂÓ ¡Á≈√ AF 鱧 «¬‘ ıÏ Ï‘π Áπæ÷ È≈Ò ÍÛ∑∆ ‹≈Ú∂◊∆ «’ √≈‚∂ ͱ‹È∆’ «ÍÂ≈ ‹∆ √z. ¡ÚÂ≈ «√ßÿ ÏÀ∫√ Á≈ Á∂‘ªÂ F √ÂßÏ 鱧 ‘Ø «◊¡≈ ˛Õ ¿π‘ IC Ú«∑¡ª Á∂ √ÈÕ ¿πÈ∑ª Á≈ ‹ÈÓ AG ÎÚ∆ AIBE 鱧 ‘Ø«¬¡≈Õ ¿πÈ∑ª Á≈ «Í¤Ò≈ «Íø‚ √∆È≈ «˜Ò∑≈ ‘π«Ù¡≈Íπ ˛Õ ¿π‘ ¡≈͉∂ «Í¤∂ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆, ÁØ Ï∂‡∂, «¬æ’ Ë∆ ¡Â∂ ÁØ‘Â∂-ÁØ‘Â∆¡ª, ÍØÂ∂-ÍØÂ∆¡ª ¤æ‚ ◊¬∂ ‘ÈÕ ¿π‘ ÎÚ∆ AIHG «Úæ⁄ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ¡≈¬∂ √ÈÕ ¿π‘ √≈∆ ¿πÓ Íæ’∂ ¡’≈Ò∆ ‘∂ ¡Â∂ Íø‹≈Ï∆ √±Ï∂ Á∂ ¡ßÁØÒÈ √Ó∂∫ B √≈Ò Â’ ’ÀÁ Ú∆ ’æ‡∆Õ ¿π‘ AIHG Âæ’ «È«ÚØË «Íø‚ √∆È≈ Á∂ √Íø⁄ Ú∆ ‘∂Õ ’ÀÈ∂‚≈ Íπ拉 Â’ ¿π‘ ÓΩ‡◊∂‹ ÏÀ∫’ ‘π«Ù¡≈Íπ Á∂ ÍzË≈È ‘∂Õ ¿πÈ∑ª È∂ √Ó≈‹ √∂Ú≈ «Úæ⁄ ˙ȇΩ∆˙ √’≈ ÂØ∫ ¡ÀÚ≈‚ Ú∆ ‘≈√Ò ’∆Â≈Õ ’ÀÈ∂‚≈ √’≈ È∂ ¿πÈ∑ª 鱧 B@AC «Úæ⁄ Úæ’≈∆ ¡ÀÚ≈‚ ’Ú∆È ¡ÀÒ«‹ÏÀÊ B ‚≈«¬Óß‚ ‹πÏÒ∆ ÓÀ‚Ò È≈Ò √ÈÓ≈«È ’∆Â≈Õ √z. ÏÀ∫√ Ó≈Ò‡È, «’Í«¶◊ ¡Â∂ ‘ßÏÚπæ‚ √∆È∆¡ ’ÒæϪ «Úæ⁄ Ú∆ √◊Ó ‘∂ ¡Â∂ ¿π‘ ÈÀÙÈÒ «ÒÏÒ Í≈‡∆ ¡≈Î ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ Ú∆ √◊Ó∆¡ª «Á÷≈¿π∫Á∂ ‘∂Õ ¿πÈ∑ª Á≈ ¡ß«ÂÓ √ß√’≈ AF √ÂßÏ, «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈ 鱧 C@ ÏÀÓ«ÚÈ ’Ø‡, ÏÀ∫͇È, ˙ȇΩ∆˙ «Ú÷∂ Ï≈¡Á ÁπÍ«‘ A Ú‹∂ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ¿πÈ∑ª Á∆ Á∂‘ 鱧 鱧 AA Ú‹∂ ÂØ∫ A Ú‹∂ Âæ’ ¡ß«ÂÓ ÁÙȪ Ò¬∆ æ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡ß«ÂÓ √ß√’≈ ¿πÍß «‚’√∆ ◊π±ÿ «Ú÷∂ Ï≈¡Á ÁπÍ«‘ B ÂØ∫ D Ú‹∂ Âæ’ ¡ß«ÂÓ ¡Á≈√ ¡Â∂ ’∆ÂÈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ÏÀ∫√ Í«Ú≈ È≈Ò Áπæ÷ √ªfi≈ ’È Ò¬∆ I@E-DEH-BBBB ”Â∂ ¯ØÈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ

«√øÿ

(BC ‹πÒ≈¬∆ ÂØ∫ BC ¡◊√Â)

«˜¡≈Á≈ ◊π º √ ∂ È≈Ò Âπ √ ƒ ¡≈͉∆ «√‘ Â∂ ’ø Ó Á≈ ‘∆ Èπ ’ √≈È ’ ‘∂ ‘Ø Õ ‘ ⁄∆˜ «Úæ ⁄ ¡«Â Ó≈Û∆ ‘π ø Á ∆ ˛Õ «¬‘ ˜»  ∆ È‘ƒ «’ ‘ ◊º Ò «Úæ ⁄ Âπ ‘ ≈‚≈ ‘∆ Ș∆¡≈ ·∆’ ‘Ø Ú ∂ , ’¬∆ Ú≈ Á» ‹ ∂ Úº Ò Ø ∫ «Áº  ∆ √Ò≈‘ Ú∆ ⁄ø ◊ ∆ ‘π ø Á ∆ ˛Õ ¡º◊∂ ‘∆ «¬√ ◊πº√∂ È∂ ’¬∆ ¡≈Í«‰¡ª ˘ Âπ ‘ ≈‚∂ ÂØ ∫ Á»  ’ «Áº  ≈ ˛Õ

’ø«È¡≈

(BD ¡◊√ ÂØ∫ BC √ÂøÏ)

«’√∂ È≈Ò ‹∂ ’ج∆ ÈÚª ’øÓ √ªfi∂ Á ≈∆ «Úæ ⁄ Ùπ  » ’È ‹≈ ‘∂ ‘Ø Âª ¡‹∂ ’øÓ Ùπ» È≈ ’Ø «’™«’ «¬‘ √ªfi∂ Á ≈∆ ¡º ◊ ∂ ‹≈ ’∂ Âπ‘≈‚∂ Ò¬∆ Óπ√∆Ï ω √’Á∆ ˛Õ Á¯Â «Úæ ⁄ Ú∆ Â∂ Ï≈‘ Ú∆ «’√∂ Ú∆ ’≈◊˜ ”Â∂ «ÏȪ ÍÛ∑ ∂ Á√÷ È≈ ’ È‘ƒ ª Ê≈‰∂ Â∂ ’⁄«‘∆¡ª Á∂ ⁄º ’  Ò≈¿π ‰ ∂ ÍÀ √’Á∂ ‘ÈÕ

ÂπÒ≈

(BD √ÂøÏ ÂØ∫ BC ¡’±Ï)

Ì≈Úª «Úæ⁄ Á∂ ÂØ∫ ⁄ºÒ «‘≈ ˜Ó∆È Á≈ «ÚÚ≈Á ÷ÂÓ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ Úº‚∂ Ϙπ◊ª Á∆ ÓÁÁ È≈Ò «¬√ «ÚÚ≈Á ˘ √πÒfi≈ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ ‘¯Â∂ «’√∂ ÈÚ∂∫ ˜Ó∆È Á≈ √ΩÁ≈ ‘؉ Á≈ Ú∆ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ «Úæ⁄ «¬‘ ˜Ó∆È Âπ‘≈˘ ÏÛ≈ ¯≈«¬Á≈ Á∂ √’Á∆ ˛Õ Ù∂¡ «Úæ⁄ «˜¡≈Á≈ ÍÀ√≈ Ò≈¿π‰≈ Èπ’√≈È ’ √’Á≈ ˛Õ

«ÏÃÙ⁄’

(BD ¡’±Ï ÂØ∫ BBÈÚøÏ)

Á¯Â «Úæ ⁄ Âπ ‘ ≈˘ «¬√ ‘¯Â∂ «¬’ Ó‘ºÂÚÍ»È «˜øÓ∂Ú≈∆ «ÓÒ‰ ‹≈ ‘∆ ˛Õ «¬√ ˘ Í»  ≈ ’È «Úæ⁄ Âπ‘≈‚∂ ’πfi ÷≈√ √«‘ÔØ ◊ ∆¡ª Úº Ò Ø ∫ ÓÁÁ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ Âπ‘≈‚∂ ÁπÙÓ‰ Ú∆ Âπ‘≈‚∂ ÚºÒ ÁØ√Â∆ Á≈ ‘ºÊ ÚË≈¿π‰◊∂Õ Ïº«⁄¡ª È≈Ò ‡’≈˙ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ Ó≈«Í¡ª ÚºÒØ∫ ’Ø ¬ ∆ ⁄ø ◊ ∆ ıÏ «ÓÒ √’Á∆ ˛Õ

ËÈ

(BC ÈÚøÏ ÂØ∫ BC Á√øÏ)

Âπ‘≈‚∂ Ú≈√Â∂ «¬‘ ‘¯Â≈ «Ó«Ò¡≈ ‹π«Ò¡≈ ‘∂◊≈, Âπ√∆ ¡≈͉∆¡ª ◊ºÒª Á∂ È≈Ò Á»«‹¡ª ˘ ÍÃÌ≈«Ú ’Ø◊∂ ¡Â∂ «ÚØË∆ Âπ‘≈‚∂ ¡º◊∂ «‡º’ È‘ƒ √’‰◊∂Õ √∆ «Úæ⁄ «’√∂ ʪ ”Â∂ ÁÁ «‘ √’Á∆ ˛Õ ¤Ø‡∂ Ì≈ È≈Ò «’√∂ ◊ºÒ ”Â∂ ‡’≈˙ ‘Ø √’Á≈ ˛, Í «¬‘ ‹ÒÁ∆ ‘∆ ıÂÓ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ ‘Ó∂Ù≈ ’øÓ «Úæ⁄ ‘∆ È≈ Ó◊È ‘Ø Õ

Ó’

(BD Á√øÏ ÂØ∫ B@ ‹ÈÚ∆)

«¬√ ‘¯Â∂ Âπ ‘ ≈‚≈ ’≈¯∆ √Óª Í«Ú≈ È≈Ò ◊π‹∂◊≈Õ Âπ√ƒ ¿πÈ∑ª Á∆¡ª «Ù’≈«¬Âª ˘ Á» ’Ø◊∂Õ Í«Ú≈ È≈Ò «’√∂ Í‘≈Û∆ ‹◊∑ ≈ ”Â∂ ‹≈‰ Á≈ Ú∆ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó Ï‰ √’Á≈ ˛Õ «’√∂ ˜Ó∆È Á∂ √ΩÁ∂ ˘ ÒÀ ’∂ ÓÈ «Úæ⁄ Ï∂⁄ÀÈ∆ ‘∂◊∆Õ ÿ «Úæ⁄ «’√∂ Ë≈«Ó’ ’øÓ Á∂ ‘؉ Á≈ Ú∆ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ «ÍÂ≈ ‹∆ ÚºÒØ∫ Ú∆ √‘≈«¬Â≈ «ÓÒ∂◊∆Õ

’∞øÌ

(BA ‹ÈÚ∆ ÂØ∫ AI ¯Ú∆)

Íπ≈‰∆¡ª ¡≈Áª ˘ ÏÁÒ‰ Á∆ ÒØÛ ˛Õ «’√∂ Ú∆ ’øÓ ˘ ‹∂’ Ò◊≈Â≈ ’Ø◊∂ ª ¿π√ Á∂ √‘∆ ÈÂ∆‹∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π‰◊∂Õ «¬√ Ò¬∆ ¿π√ ‘∆ ’øÓ ˘ ‘ºÊ Í≈˙ «‹√ ˘ Âπ√ƒ ’ √’Á∂ ‘ØÚ∂Õ ¡Ë»∂ ÓÈ È≈Ò ’∆Â≈ ’øÓ ¯≈«¬Á≈ ’È Á∆ ʪ Èπ’√≈È ’∂◊≈Õ ÿ «Úæ⁄ √π÷ º ÙªÂ∆ ω∆ ‘∂◊∆ Â∂ ÓÈØ≥‹È Á≈ ÔØ◊ Ï«‰¡≈ ‘∂◊≈Õ

Ó∆È

(B@ ¯Ú∆ ÂØ∫ B@ Ó≈⁄)

«ÚÍ≈ «Úæ⁄ ÿ≈‡∂ Á∆ ÍÃ∂Ù≈È∆ Á∂ Á» ‘؉ Á≈ √Óª ‘π‰ ¡≈ «◊¡≈ ˛Õ Íπ≈‰∆¡ª ◊ÒÂ∆¡ª ˘ ÌπºÒ ’∂ ÈÚƒ Ùπ»¡≈ Á∂ È≈Ò ‘∆ ÚÍ≈ ÚË∆¡≈ ⁄Ò √’Á≈ ˛Õ √Ó∂∫ Â∂ ÓΩ’∂ Á≈ ¯≈«¬Á≈ ¿π·≈˙Õ ËÈ ˘ ÒÀ ’∂ ⁄ºÒ ‘∆ Âø◊∆ Á» ‘ØÚ∂◊∆ Â∂ «’√∂ ÁØ√ ÂØ∫ Ú∆ ÓÁÁ «ÓÒ∂◊∆Õ ÿ «Úæ⁄ «Ï‹Ò∆ Á∂ ¿πÍ’‰ ÷≈Ï ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ

√z∆ Ó≈È √ß Ï≈Ï≈ «Ú√≈÷≈ «√ßÿ Á∆ √≈Ò≈È≈ Ï√∆ ‘ √≈Ò Á∆ Â∑ª √ß Ï≈Ï≈ «Ú√≈÷≈ «√ßÿ ‹∆ Á∆ √≈Ò≈È≈ Ï√∆ «Íø‚ «’ÙÈÍπ≈ ’Ò≈ (ÓØ◊≈) Á∆ √ß◊ ÚæÒØ∫ ÓÈ≈¬∆ ‹≈ ‘∆ ˛Õ ◊πÁπ¡≈≈ «√æ÷ √ß◊ ÏÀ∫͇È,‹Ø «’ CB ∆◊È Ø‚ ”Â∂ √«Ê ˛Õ √z∆ ¡÷ø‚ Í≈· √≈«‘Ï Á≈ Íz’≈Ù AD √ÂßÏ «ÁÈ Ùπæ’Ú≈ A@ Ú‹∂ ‘؉◊∂ ¡Â∂ ¡÷ø‚ Í≈· Á≈ ÌØ◊ ¡ÀÂÚ≈ AF √ÂßÏ AB Ú‹∂ ÍÀ‰◊∂Õ √Ó±‘ È◊ «ÈÚ≈√∆¡ª ¡Â∂ «¬Ò≈’∂ Á∆ √ß◊ ˘ Í‘πß⁄‰ Ú≈√Â∂ √æÁ≈ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ÈßÏÁ≈ Ï⁄È «√ßÿ DAF-CHH-GGCC, ¡Ó‹∆ Ó≈È DAF-CAI-GBFF ”Â∂ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ØÕ

‡øÍ Á∂ √≈Ï’≈ √Ò≈‘’≈ ˘ AD «ÁȪ Á∆ ’ÀÁ ¡Â∂ $ 9,500 Á≈ ‹πÓ≈È≈ Ú≈«Ùø◊‡È - ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‚ΩÈÒ‚ ‡øÍ Á∂ √≈Ï’≈ √Ò≈‘’≈ ˘ ¡Àµ¯.Ï∆.¡≈¬∆. ’ØÒ fi»· ÏØÒ‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ’ÀÁ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ◊¬∆¢ ¿∞√ Á∂ »√ È≈Ò √øÍ’ ’≈È ‘∆ Ó≈√’Ø È≈Ò √øÌ≈«Ú ◊ø„ÂπæÍ Á∆ ‹ª⁄ Ùπ» ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆¢«¬æ’ ¡Ó∆’∆ «˜Ò∑≈ ‹æ‹ ˘ «ÚÁ∂ Ù ∆ È∆Â∆ √‘≈«¬’ ‹Ω  ‹ Í≈Í≈‚ØÍΩÒ√ ˘ AD «ÁÈ Á∆ √˜≈ √π‰≈™«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª È∂ «¬æ’ ¡«‹‘∆ ‹ª⁄ ˘ ÒÀ ’∂ fi»· ÏØ«Ò¡≈

‹Ø Á∂Ù Á∆ √πæ«÷¡≈ Ò¬∆ ¡«‘Ó ˛¢ ÁØÙ∆ È∂ Ú≈«Ùø ◊ ‡È Á∆ ¡Á≈Ò ”⁄ «’‘≈, T‹ÈÚ∆ B@AG ”⁄ ÓÀ∫ «¬æ’ ˆÒÂ∆ ’∆Â∆ √∆ «‹√ Ò¬∆ ÓÀ∫ Ù«Ó≥Á≈ ‘ª¢U √øÿ∆ ¡Á≈Ò È∂ ¿∞√ Á∂ ͤÂ≈Ú∂ ”Â∂ «Ú⁄≈ ’Á∂ ‘ج∂ ÁØÙ∆ ˘ ‘Ò’∆ √˜≈ «ÁæÂ∆ «‹√ «Úæ⁄ AD «ÁÈ ‹∂Ò∑, IE@@ ¡Ó∆’∆ ‚≈Ò ‹πÓ≈È≈, «¬æ’ √≈Ò ÍÀÒ Ø ¡Â∂ ’«Ó¿±«È‡∆ √∂Ú≈ Ù≈«ÓÒ ˛¢


5

TORONTO SECTION-A, ISSUE 1300

Í≥ È∂ ËØÈ∆ Á∂ «’≈‚ ˘ ¤æ«‚¡≈ «Íº¤∂ ¶‚È - «¬ø◊ÒÀ∫‚ «ıÒ≈¯ Ì≈ È∂ ¡≈ı∆ ‡Àµ√‡ ÓÀ⁄ ‘≈ ’∂ A-D È≈Ò √∆∆˜ ◊π¡≈ Ò¬∆ ˛¢ ¡≈ı∆ ‡Àµ√‡ ÓÀ⁄ ”⁄ «¬ø◊ÒÀ∫‚ È∂ Ì≈ ˘ AAH ÁΩÛª È≈Ò ‘≈ «ÁæÂ≈¢ «ÙÌ Í≥ È∂ Ó≥◊ÒÚ≈ ˘ Ó∂ ˜ Ï≈È ‡∆Ó ˘ ¶‚È Á∂ ˙ÚÒ ÓÀÁ≈È ”Â∂ Ù≈ÈÁ≈ √À ∫ ’Û∂ Ò◊≈«¬¡≈¢ ¿∞‘ «¬ø◊ÒÀ∫‚ ”⁄ √À∫’Û≈ Ò◊≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ Í«‘Ò≈ «Ú’‡’∆Í ÏæÒ∂Ï≈˜ ω «◊¡≈ ˛¢ ¡≈͉≈ Â∆‹≈ ‡Àµ√‡ ÓÀ⁄ ÷∂‚ ‘∂ Í≥ È∂ ÒÀµ◊ √«ÍÈ Á∆ ◊∂∫Á ”Â∂ ¤æ’≈ Ò◊≈ ’∂ AAG ◊∂∫Áª ”Â∂ ¡≈͉≈ √À∫’Û≈ Í»≈ ’∆Â≈¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ⁄ΩÊ∆ Í≈∆ ”⁄ «’√∂ Ì≈Â∆ «Ú’‡’∆Í ÏæÒÏ ∂ ≈˜ ÚÒØ∫ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ⁄؇∆ Á≈ √’Ø Ú∆ ˛¢ Í≥ È∂ ¡≈͉∆ «¬√ Í≈∆ ”⁄ √≈Ï’≈ ’ÍÂ≈È Ó«‘øÁ «√øÿ ËØÈ∆ ˘ «Íº¤∂ ¤æ‚ «ÁæÂ≈¢ Í≥ È∂ Á»‹∆ Í≈∆ ”⁄ D ¤æ«’¡ª ¡Â∂

AE ⁄Ω«’¡ª Á∆ ÓÁÁ È≈Ò AAD ÁΩÛª ω≈¬∆¡ª¢ Ì≈Â∆ «Ú’‡’∆Í ÚÒØ∫ «¬ø◊ÒÀ∫‚ ”⁄ ⁄؇∆ Á∂ √’Ø Á∆ ◊æÒ ’∆¬∂ ª «¬‘ ËØÈ∆ Á∂ Ȫ √∆ «‹√ È∂ B@@G ”⁄ «¬ø◊ÒÀ∫‚ ÁΩ∂ ”Â∂ IB ÁΩÛª ω≈¬∆¡ª √È ¡Â∂ Ì≈ ÚÒØ∫ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª «’√∂ «Ú’‡’∆Í È∂ ⁄ΩÊ∆ Í≈∆ ”⁄ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‡ΩÍ √’Ø ¡‹∂± GF ÁΩÛª √∆ ‹Ø ËØÈ∆ È∂ B@@G ”⁄ «¬ø◊ÒÀ∫‚ ÁΩ∂ ”Â∂ ÒΩ‚˜ ”⁄ ω≈«¬¡≈ √∆¢ ËØÈ∆ Á∆ Í≈∆ Á∂ ÁÓ ”Â∂ Ì≈ ¿∞‘ ÓÀ⁄ ‚≈¡ ’Ú≈¿∞‰ ”⁄ ’≈ÓÔ≈Ï «‘≈ √∆¢

AJIT WEEKLY

13 to 19 Sept., 2018

«¬ø◊ÒÀ∫‚ È∂ ’π’æ ˘ «ÁæÂ∆ «‹æ È≈Ò «ÚÁ≈«¬◊∆ ¶‚È - √Ò≈Ó∆ ÏæÒÏ ∂ ≈˜ ÒØ’Ù ∂ ≈‘π Ò (ADI ÁΩ Û ª) ¡Â∂ «Ú’‡’∆Í ÏæÒ∂Ï≈˜ «ÙÌ Í≥ (AAD ÁΩÛª) Á∂ Ù≈ÈÁ≈ √À∫’«Û¡ª È∂ Ì≈ Á∆ ¿∞Ó∆Á ‹◊≈¬∆, Í ¡ı∆ «Úæ⁄ «¬ø◊ÒÀ∫‚ È∂ Í≥‹Úª ¡Â∂ ¡≥«ÂÓ ‡Àµ√‡ ÓÀ⁄ AAH ÁΩÛª È≈Ò «‹æ ’∂ Í≥‹ ÓÀ⁄ª Á∆ ÒÛ∆ D-A È≈Ò ¡≈͉∂ È≈Ó ’È Á∂ È≈Ò ‘∆ ¡À « Ò√‡≈«¬ ’π æ ’ ˘ «Èæ ÿ ∆ «ÚÁ≈«¬◊∆ «ÁæÂ∆¢ Ì≈ È∂ «¬ø ◊ ÒÀ ∫ ‚ «ıÒ≈¯ ÒÛ∆ Á∂ Í≥‹Ú∂∫ ¡Â∂ ¡≥«ÂÓ ‡Àµ√‡ Á∂ ¡≈ı∆ «ÁÈ ⁄≈‘ Â’ Í≥ ‹ «Ú’‡ª Á∂ È∞’√≈È ”Â∂ BIH ÁΩÛª ω≈ Ò¬∆¡ª √È¢ Ì≈ DFD ÁΩÛª Á∂ ‡∆⁄∂ Á≈ «Íº¤≈ ’«Á¡ª ¡≈͉∆ Á»‹∆ Í≈∆ «Úæ⁄ CDE ÁΩÛª ω≈ ’∂ ¡≈¿±‡ ‘Ø«¬¡≈¢ ˙ÚÒ ÓÀÁ≈È «Úæ⁄ Ì≈Â∆ ‡∆Ó È∂ √Ú∂∂ «ÂøÈ «Ú’‡ª «Íº¤∂ EH ÁΩÛª Á∂ √’Ø ÂØ∫ ¡º◊∂ ÷∂‚‰≈ Ùπ» ’∆Â≈ ¡Â∂ Í≈∆ ˘ ¡º◊∂ ÚË≈«¬¡≈¢ ⁄≈‘ Á∂ ¡≈≈Ó Â’ Ó«‘Ó≈È ‡∆Ó Á≈ √’Ø Í≥‹ «Ú’‡ª «Íº¤∂ BIH ÁΩÛª √∆, Í Â∆‹∂ √ÀÙÈ «Úæ⁄ ¿∞√ È∂ AI.C ˙Úª «Úæ⁄ Ï≈’∆

Ï⁄∆¡ª Í≥ ‹ «Ú’‡ª Ú∆ ◊π ¡ ≈ Ò¬∆¡ª¢ ≈‘πÒ È∂ BBD ◊∂∫Áª ”Â∂ ADI ÁΩÛª ω≈¬∆¡ª¢ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∆ Í≈∆ «Úæ⁄ B@ ⁄Ω’∂ ¡Â∂ «¬æ’ ¤æ’≈ Ó≈«¡≈¢ Í≥ (ADF ◊∂∫Áª ”Â∂ AAD ÁΩÛª) È∂ ⁄≈‘ Á∂ ¡≈≈Ó ÂØ∫ Í«‘Òª ¡≈͉∂ ’∆¡ Á≈ Í«‘Ò≈ √À∫’Û≈ Í»≈ ’∆Â≈¢ ¿∞√ Á∆ Í≈∆ «Úæ⁄ AE ⁄Ω’∂ ¡Â∂ ⁄≈ ¤æ’∂ Ù≈«ÓÒ √È¢ «¬È∑ª ÁØ‘ª È∂ Í≥‹ «Ú’‡ª ”Â∂ ABA ÁΩ Û ª ÂØ ∫ Í≈∆ ˘ ¡º ◊ ∂ ÚË≈™«Á¡ª ¤∂Úƒ «Ú’‡ Ò¬∆ B@D ÁΩÛª Á∆ √ªfi∂Á≈∆ ’∆Â∆¢ ≈‘πÒ È∂ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ¿∞ µ Í ’ÍÂ≈È

¡«‹ø«’¡≈ ‘≈‰∂ (CG) È≈Ò Ú∆ AAH ÁΩÛª Á∆ √ªfi∂Á≈∆ «ÈÌ≈¬∆¢ «¬ø◊ÒÀ∫‚ ÚÒØ∫ ‹∂Ó˜ ¡À∫‚√È È∂ DE ÁΩÛª Á∂ ’∂ «ÂøÈ «Ú’‡ª Ò¬∆¡ª¢ ¿∞√ È∂ Óπ‘Ó ø Á ÙÓ∆ ˘ ¡≈¿±‡ ’ ’∂ ¡≈͉∆ EFDÚƒ «Ú’‡ Ò¬∆¢ «¬√ Â∑ª ¿∞‘ ◊ÒÀ È ÓÀ ’ ◊à ≈ ¡ ˘ ͤ≈Û«Á¡ª «ÚÙÚ «’à ’ ‡ «Úæ ⁄ √Ì ÂØ ∫ Úæ Ë «Ú’‡ª ÒÀ‰ Ú≈Ò≈ Â∂˜ ◊∂∫ÁÏ≈˜ Ï«‰¡≈¢ √∂Ó ’π∂È ¡Â∂ ¡≈«ÁÒ ≈«ÙÁ È∂ ÁØ-ÁØ «Ú’‡ª Ò¬∆¡ª¢ √Ò≈Ó∆ ÏæÒ∂Ï≈˜ ≈‘πÒ È∂ ’Ã∆˜ ”Â∂ «‡’‰ Á≈ ⁄ø◊≈ ‘Ω√Ò≈ «Ú÷≈«¬¡≈ ¡Â∂ √Ú∂∂ DF ÁΩÛª ÂØ∫ ¡≈͉∆ Í≈∆

˘ ¡º◊∂ ÚË≈™«Á¡ª ¶⁄ Â’ ‡Àµ√‡ «’Ã’‡ «Úæ⁄ ¡≈͉≈ Í≥‹Úª √À∫’Û≈ Í»≈ ’ «Ò¡≈¢ Í«‘Ò≈ √ÀÙÈ Í»∆ Â∑ª ≈‘πÒ Á∂ È≈Ó «‘≈¢ Á»‹∂ √ÀÙÈ «Úæ⁄ Ì≈Â∆ Í≈∆ ¡≥ Á∂ È∂Û∂Â∂Û∂ ÿ∞øÓÁ∆ ‘∆¢ ⁄≈‘ Á∂ ¡≈≈Ó Ó◊Ø∫ ‘≈Òª«’ «ÂøÈ ÁΩÛª Á∂ ¡≥Á ÁØ‘ª Á∂ ¡≈¿±‡ ‘؉ È≈Ò Ì≈ Á∆¡ª ¿∞Ó∆Áª Ú∆ ıÂÓ ‘Ø ◊¬∆¡ª¢ √ø«È¡≈√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ΩÓ∫À ‡∆ ’ √’ÁÀ ’π’ ¶‚È - Ì≈ «ÚπæË ˙ÚÒ «Úæ⁄ ‹≈∆ √∆∆˜ Á∂ Í≥‹Ú∂∫ ¡Â∂ ¡≈ı∆ ‡Àµ√‡ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ΩÓªÂ∆ «’Ã’‡ ÂØ∫ √ø«È¡≈√ ÒÀ‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ ⁄π æ ’ ≈ «¬ø ◊ ÒÀ ∫ ‚ Á≈ ¡À«Ò√‡≈«¬¡ ’π’ ¡◊Ò∂ √≈Ò ÂØ∫ ’ΩÓ∫À ‡∆ ÏΩ’√ «Úæ⁄ Ș ¡≈ √’Á≈ ˛¢ ’π ’ «¬ø ◊ «ÒÙ ‡∆Ó Á∂ ’ÀÏ ∂ ∆¡≈¬∆ ÁΩ∂ Ò¬∆ ‡≈’√ÍØ‡ Á∆ ’ΩÓÀ∫‡∆ ‡∆Ó «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø √’Á≈ ˛¢ «¬√ ˘ ÒÀ ’∂ ’π’ ¡Â∂ ‡≈’√ÍØ‡ «Ú⁄≈Ò∂ ◊æ Ò Ï≈ Ú∆ ‘Ø ¬ ∆ ˛¢ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ «¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∆ ‡∆Ó B@AI Á∂ Ùπ» «Úæ⁄ ÚÀµ√‡«¬ø‚∆˜ Á≈ ÁΩ≈ ’∂◊∆¢

˜÷Ó∆ ⁄ø‚∆ÓÒ ‘Ø«¬¡≈ ¬∂Ù∆¡≈ ’æÍ ÂØ∫ Ï≈‘

ÈÚƒ «ÁæÒ∆ - ÙÃ∆¶’≈ «’Ã’‡ ‡∆Ó Á∂ ‡À µ √‡ ’ÍÂ≈È «ÁÈ∂ Ù ⁄ø‚∆ÓÒ ˘ √æ‡ Á∂ ’≈È ¬∂Ù∆¡≈ ’æÍ Á∆ ‡∆Ó ”⁄Ø∫ ¡≈͉≈ Ȫ Ú≈«Í√ ÒÀ «Ò¡≈¢ ¿∞√ Á∆ ‹◊∑≈ «Ú’‡’∆Í Ïæ Ò ∂ Ï ≈˜ «ÈØ Ù È «‚’Ú∂Ò≈ ˘ ‡∆Ó ”⁄ Ù≈«ÓÒ ’∆Â≈ «◊¡≈ ˛¢ Ùà ∆ ¶’≈ «’à ’ ‡ ÏØ  ‚ È∂ «¬æ’ «Ï¡≈È ”⁄ «’‘≈ «’ BH √≈Ò

Á∂ ⁄ø‚∆ÓÒ Á∆ ™◊Ò∆ ÿ∂¨ ‡∆B@ √∆∆˜ ”⁄ ˜ıÓ∆ ‘Ø ◊¬∆ √∆ «‹√ ˘ ·∆’ ‘؉ Ò¬∆ ¡‹∂ ‘Ø √Óª ⁄≈‘∆Á≈ ˛¢ ÏØ‚ È∂ «’‘≈ «’ √øÔ∞’ ¡Ï ¡Ó∆≈ (Ô±.¬∂.¬∆) ”⁄ √π» ‘Ø ‘∂ F Á∂Ùª Á∂ ¬∂Ù∆¡≈ ’æÍ ‡»È≈ÓÀ∫‡ ”⁄ ⁄ø‚∆ÓÒ Á∆ ‹◊∑≈ «‚’Ú∂Ò≈ ˘ ‡∆Ó ”⁄ Ù≈«ÓÒ ’∆Â≈ «◊¡≈¢

¡¯∆Á∆, ◊∂Ò ¡Â∂ ≈«ÙÁ ‘؉◊∂ Í≈«’ «ıÒ≈¯ ‡Àµ√‡ √∆∆˜ Ò¬∆ ’Ø⁄ Ú∆ Ù≈√Â∆ Á∂ Á≈«Ú¡ª ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ ‡∆Ó Á≈ ¡ÀÒ≈È Á∆ ◊≈Ú√’ È∂ ’æ„∆ ‘Ú≈ ¡¯ˆ≈È Ò∆◊ ”⁄ Ù≈ÓÒ

ÈÚƒ «ÁæÒ∆ - Ù≈«‘Á ¡¯∆Á∆, «’Ã√ ◊∂Ò, ≈«ÙÁ ı≈È, ¡ªÁÃ∂ √Ò ¡Â∂ ÏÃÀ∫‚Ó ÓÀ’ÒÓ Ú◊∂ «Áæ◊‹ «÷‚≈∆ Í≥‹ ¡’±Ï ÂØ∫ Ùπ» ‘؉ ‹≈ ‘∆ ¡¯ˆ≈È Ò∆◊ Á∂ Ùπ»¡≈Â∆ √∆˜È «Úæ⁄ ‹ÒÚ≈ «Á÷≈¿∞‰◊∂¢ «¬È∑ª √≈∂ «÷‚≈∆¡ª ˘ ‡∆-B@ Ò∆◊ Á∆ ¯Ã∫À ⁄≈¬∆˜∆¡ª È∂ ¡≈͉≈ ¡≈¬∆’ΩÈ

«÷‚≈∆ ⁄π«‰¡≈ ˛¢ ¡¯ˆ≈È Ò∆◊ Á∂ Í«‘Ò∂ √∆˜È «Úæ⁄ Í≥‹ ‡∆Óª Í’«Â¡≈, ’≈Ï»Ò, ÏÒı, Ȫ◊‘≈ ¡Â∂ ’øË≈ Ù≈«ÓÒ ‘È¢ √≈∆¡ª ¯ÃÀ∫⁄≈¬∆˜∆¡ª Á∆ AG ÂØ∫ B@ ÓÀ∫Ï∆ ‡∆Óª ‘È¢ √≈∆¡ª ‡∆Óª È∂ √Ê≈È’ «÷‚≈∆¡ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Í≥‹-Í≥‹ «ÚÁ∂Ù∆ ¡Â∂ «¬æ’ ¡À√Ø√∆¬∂‡ «÷‚≈∆ ˘ æ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ «‹√ ˘ ‚Ã≈¯‡ «√√‡Ó È≈Ò ⁄π«‰¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ AG «ÁÈ≈ Â’ ⁄æÒ‰ Ú≈Ò∂ «¬√ ‡»È≈ÓÀ∫‡ «Úæ⁄ ¡≥Â≈Ù‡∆ ͺË Á∂ Úæ‚∂ «÷‚≈∆¡ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «’Ã√ ‹Ω‚È, «ÂÙ≈≈ Í∂≈, «Ò¿±’ Ø∫⁄∆,

Ú≈¬∂È∂ Í≈È∂Ò, ’Ω«ÒÈ ÓπÈØ, Ú∆ ÏØÍ≈≈, «ÓÙ∂Ò ÓÀ’ÒÀÈ◊ ∂ È, ÓπÙ«¯Âπ ‘∆Ó, Óπ‘Ó ø Á ‘¯∆˜, ÏÀÈ ’«‡ø◊ ¡Â∂ Ú‘≈Ï «¡≈˜ Ú◊∂ «⁄‘∂ Ù≈«ÓÒ ‘È¢ Á»‹∆ Í≈√∂, ¡À√Ø√∆¬∂‡ ‡∆Óª «Úæ⁄ √øÁ∆Í Ò≈Ó∆¤≈È∂, ’ÀÒÓ ÓÀ’«Ò˙‚ ¡Â∂ ∂¡≈È ‡∂È ‚ج٠∂ ≈‡∂ ÓÙ‘» «⁄‘∂ ‘È¢ Í≈«’√Â≈È Á∂ √≈Ï’≈ ’ÍÂ≈È ¡¯∆Á∆ Í’Â∆¡≈ ‡∆Ó Á∂ ¡≈¬∆’ΩÈ «÷‚≈∆ ‘È¢ ¡¯ˆ≈«È√Â≈È Á∆ ÈÚƒ √È√È∆ ¡Â∂ √‡≈ √«ÍÈ ≈«ÙÁ ˘ ’≈Ï»Ò ‡∆Ó Á≈ «⁄‘≈ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÏÒı ‡∆Ó Á∂ ¡≈¬∆’ΩÈ ’À∂Ï∆¡≈¬∆ ±¯≈È ◊∂Ò, Ȫ◊‘≈ Á∂ ¡ªÁÃ∂ √Ò ¡Â∂ ’øË≈ Á∂ ¡≈¬∆’ΩÈ «÷‚≈∆ ÓÀ’ÒÓ ‘ÈÕ

ÈÚƒ «Áæ Ò ∆ - √Âø Ï  ”⁄ Í≈«’√Â≈È «÷Ò≈¯ Ô±.¬∂.¬∆. ”⁄ ‘؉ Ú≈Ò∆ ÁØ ‡Àµ√‡ ÓÀ⁄ª Á∆ √∆∆˜ Ò¬∆ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ È∂ ¡≈͉∆ ‡∆Ó Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ «ÁæÂ≈ ˛¢ «‹æÊ∂ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈¬∆ ‡∆Ó Á∂ ’πæfi Íπ≈‰∂ «÷‚≈∆¡ª ˘ Ú≈«Í√ «Ò¡ªÁ≈ «◊¡≈ ˛ ¿∞Ê∂ ÈÚ∂∫ «⁄‘«¡ª ˘ Ú∆ ÓΩ’≈ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ ˛¢ ÏØ‚ È∂ ’ÍÂ≈È∆ Ò¬∆ «‡Ó Í∂È ”Â∂ ÌØ√≈ ’≈«¬Ó æ«÷¡≈ ˛¢ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ ‡Àµ√‡ ‡∆Ó ”⁄ ’≈¯∆ √Ó∂∫ ÂØ∫ √æ‡

È≈Ò ‹»fi ‘∂ Â∂˜ ◊∂∫ÁÏ≈˜ «Ó⁄ÀÒ √‡≈’ Á∆ Ú≈Í√∆ ‘ج∆ ˛¢ È≈Ò ‘∆ B@ Ó‘∆È∂ ‡∆Ó ”ÂØ∫ Ï≈‘ ‘∂ Í∆‡ «√‚Ò ‡∆Ó ”⁄ Ú≈«Í√ ¡≈¬∂ ‘È¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¡ÀØÈ «¯ø⁄ ¡Â∂ ‡ÃÀ«Ú√ ˛µ‚ Ú◊∂ «÷‚≈∆¡ª ˘ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈ ˛¢ Ì≈ -¬∂ «ıÒ≈¯ Ó≈È√ ÒÀÏ√ π Ù∂È ¡Â∂ ÏÃ∫À ‚È ‚≈◊∂‡ ‡∆Ó ”⁄ ÈÚ∂∫ «⁄‘∂ Ú∆ ‘È¢ ‘≈Òª«’ ◊ÒÀÈ ÓÀ’√ÚÀÒ ¡Â∂ Í∆‡ ˛∫‚˜’Ω∫Ï ˘ «¬√ ‡∆Ó ”⁄ ÓΩ’≈ È‘∆ «ÁæÂ≈ «◊¡≈¢

ÈÚƒ «ÁæÒ∆ - Ì≈Â∆ ‡∆Ó Á≈ «¬ø◊ÒÀ∫‚ ÁΩ≈ ¡‹∂ Ó√ª Í»≈ ‘∆ ‘Ø«¬¡À, Í ¿∞√ Á∂ Óπæ÷ ’Ø⁄ Ú∆ Ù≈√Â∆ Á≈ «Ï¡≈È ’≈¯∆ ⁄⁄≈ «Úæ⁄ ˛¢ Ù≈√Â∆ È∂ Ì≈ Á∆ «¬√ √∆∆˜ ”⁄ ‘≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ √∆ «’ ’Ø‘Ò∆ Á∆ ’ÍÂ≈È∆ Ú≈Ò∆ «¬‘ ‡∆Ó ⁄≈‘∂ ‘∆ «¬ø◊ÒÀ∫‚ ”⁄ √∆∆˜ ‘≈ ◊¬∆ Í «¬‘ «Í¤Ò∂ AE-B@ √≈Òª ”⁄ «ÚÁ∂Ù∆ ÍÃÁÙÈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Ì≈ Á∆ √Ì ÂØ∫ ÚË∆¡≈ ‡∆Ó ˛¢ Ù≈√Â∆ Á∂ «¬√ Á≈¡Ú∂ Á∆ ‘Ú≈ ¿∞È∑ª Á∂ È≈Ò «’Ã’‡ ÷∂‚ ⁄πæ’∂ Ì≈ Á∂ √≈Ï’≈ ’ÍÂ≈È √πÈ∆Ò ◊Ú≈√’ È∂ ’æ„ «ÁæÂ∆ ˛¢ ◊Ú≈√’ È∂ Ì≈ Á∆¡ª ¿∞È∑ª ‡∆Óª ˘ Ô≈Á «ÁÚ≈«¬¡≈ «‹È∑ª È∂ «ÚÁ∂Ù ”⁄ ˜ØÁ≈ ÍÃÁÙÈ ’∆Â≈ ˛¢ ◊≈Ú√’ È∂ «’‘≈, TÓÀ∫ «¬‘ ’«‘ √’Á≈ ‘ª «’ ¶Ï∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ’ج∆ Ú∆ Ì≈Â∆ ‡∆Ó ÙÃ∆¶’≈ ”⁄ È‘ƒ «‹æÂ∆, Í ÚÀµ√‡ «¬ø‚∆˜, «¬ø◊ÒÀ∫‚ ”⁄ «‹æÂ∂ √È¢ ¡√∆ ¡≈√‡Ã∂Ò∆¡≈ ¡Â∂ √≈¿±Ê ¡¯∆’≈ ”⁄ ‡Àµ√‡ ÓÀ⁄ «‹æÂ∂ √È¢U «Í¤Ò∆ Ú≈ Ì≈ È∂ B@@G ”⁄

≈‘π Ò Áà ≈ «ÚÛ Á∆ ’ÍÂ≈È∆ ”⁄ «¬ø◊ÒÀ∫‚ ”⁄ ‡Àµ√‡ √∆∆˜ «‹æÂ∆ √∆¢ TÓÀ∫ «¬‘ ’«‘ √’Á≈ ‘ª «’ AIH@ Á∂ Á‘≈’∂ ”⁄ ‡∆Ó È∂ «¬ø◊ÒÀ∫‚ ¡Â∂ ÚÀµ√‡ «¬ø‚∆˜ ”⁄ «‹æ Á‹ ’∆Â∆ √∆¢ ≈‘πÒ ÁÃ≈«ÚÛ È∂ ÚÀµ√‡ «¬ø‚∆˜ ”⁄ B@@E ¡Â∂ B@@G ”⁄ «¬ø◊ÒÀ∫‚ ”⁄ √∆∆˜ «‹æÂ∆ √∆¢ ‹ÁØ∫ Ì≈ È∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ √≈¿±Ê ¡À¯∆’≈ ˘ ¡≈͉∆ ËÂ∆ ”Â∂ ‘≈«¬¡≈ √∆¢ ª

¿∞‘ ‡∆Ó Á∂ ’ÍÂ≈È √È¢ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ ÁÃ≈«ÚÛ ˘ ¿∞√ Á∆ ’ÍÂ≈È∆ ¡Â∂ ‡∆Ó Á∆ «‹æ Á≈ «√‘≈ Ï‘π ÿº‡ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ «ÚÁ∂Ùª ”⁄ «‹æ Á‹ ’È Ú≈Ò∆¡ª ’≈¯∆ ‡∆Óª ‘∆¡ª ‘È¢


6

TORONTO SECTION-A, ISSUE 1300

AJIT WEEKLY

13 to 19 Sept., 2018

’À∫√ È≈Ò ‹πÛ∂ Ú«‘Ó-ÌÓ

ÏÃΩ’Ò∆ ˛ Âπ‘≈‚∂ Ù∆ Ò¬∆ ÚÁ≈È ÏÃΩ’Ò∆ ˘ ’»Ò∆ ‘∆ √Ϙ∆ ‘؉ ’≈È √Ò≈Á ‹ª √Ϙ∆ Á∂ »Í ”⁄ Ú∆ ω≈ ’∂ ÷≈Ë≈ ‹≈ √’Á≈ ˛¢ «¬√ ”⁄ ÍΩÙ’ Âæ ÌÍ» Ó≈Â≈ ”⁄ ÓΩ‹Á » ‘πÁ ø ∂ ‘È¢ ¡≈«¬È, ÍØ ‡ À Ù ∆¡Ó, ’À Ò Ù∆¡Ó, ’≈ÏØ‘≈¬∆‚Ã∂‡√, Ú≈«¬‡≈«ÓÈ ¬∂ ¡Â∂ √∆ Ú◊∂ ◊π‰ ÌÍ» Ó≈Â≈ ”⁄ ‘πÁ ø ∂ ‘È¢ «¬√ Ò¬∆ «¬√ ˘ ¡≈͉∂ ÷≈‰∂ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛¢ «¬√ Á∆ ؘ≈È≈ ÚÂØ∫ ’È È≈Ò Ù∆ ˘ ’¬∆ ¯≈«¬Á∂ ‘πøÁ∂ ‘È¢ ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª «¬√ Á∂ ¯≈«¬«Á¡ª Ï≈∂ ... Ï∆Ó≈∆¡ª ˘ Á» æ÷∂ - «¬√ ˘ ÷≈‰ È≈Ò Ï∆Ó≈∆¡ª È≈Ò ÒÛÈ Á∆ Ù’Â∆ «ÓÒÁ∆ ˛ «¬√ Ò¬∆ ÏÃΩ’Ò∆ Á∆ ؘ≈È≈ ÚÂØ∫ ’È È≈Ò Ù∆ ’¬∆ Â∑ª Á∆¡ª Ï∆Ó≈∆¡ª ÂØ∫ Á» «‘øÁ≈ ˛¢ Ù»◊ Á∂ Ø◊∆ Ò¬∆ ¯≈«¬Á∂Ó≥Á - ÏÃΩ’Ò∆ ”⁄ ’¬∆ ¡«‹‘∂ Âæ ÌÍ» Ó≈Â≈ ”⁄ ÓΩ‹»Á ‘πøÁ∂ ‘È ‹Ø ’¬∆ Ï∆Ó≈∆¡ª ˘ Á» ’È ”⁄ ÓÁÁ ’Á∂ ‘È¢ ¡º÷ª Á∆ √Óº«√¡≈ Á» ’∂ - ÓØÂ∆¡ª «ÏøÁ ¡Â∂ ¡º÷ª ”⁄ ΩÙÈ∆ ÿº‡ ‘؉≈ ¡≈«Á √Óº«√¡≈Úª ”⁄ «¬‘ Ï∂‘æÁ

¯≈«¬Á∂Ó≥Á ‘πøÁ∆ ˛¢ ı»È Á∆ ’Ó∆ - ÏÃ’ Ω Ò∆ ÷≈‰ È≈Ò ¡È∆Ó∆¡≈ Á∆ √Óº«√¡≈ ÂØ ∫ ¤∞ ‡ ’≈≈ «ÓÒÁ≈ ˛¢ «¬‘ ı» È Á∆ ’Ó∆ ¡Â∂ ¡ÀÒ˜≈«¬Ó ˘ Ú∆ ·∆’ ’ √’Á∆ ˛¢ Ô≈ÁÁ≈Ù ÚË≈¬∂ Ïæ«⁄¡ª Á∆ Ô≈ÁÁ≈Ù ˘ ÚË≈¿∞‰ Ò¬∆ Ú∆ «¬æ’ ’æÍ ÏÃ’ Ω Ò∆ ’πfi æ «ÁȪ Â’ ؘ ÷π¡≈˙¢ ’À∫√ Á≈ ıÂ≈ ÿº‡ ’∂ - «¬‘ ¤≈Â∆ Á∂ ’À∫√, ¯∂¯Û∂ Á∂ ’À∫√ ¡Â∂ ’ØÒÈ ’À∫√ Á∂ ıÂ∂ ˘ Ú∆ ÿº‡ ’Á∆ ˛¢ Ó؇≈Í≈ ÿº‡ ’∂ - ‹Ø ÒØ’ Ó؇≈Í∂ Á∆ √Óº«√¡≈ ÂØ∫ Í∂Ù≈È ‘È ¿∞Ȫ∑ Ò¬∆ «¬‘ Ï∂‘Á æ ¯≈«¬Á∂Ó≥Á ‘πøÁ∆ ˛¢ ÏÒæ‚ ÍÃÀÙ ˘ ’ø‡ØÒ ’∂ - ÏÒæ‚ ÍÃÀÙ ¡Â∂ ’ØÒÀ√‡ØÒ ˘ ’ø‡ØÒ ’È Ò¬∆ ¯≈¬∆Ï, Í؇ÀÙ∆¡Ó Á∆ ˜» ‘πøÁ∆ ˛ ¡Â∂ «¬‘ √≈∂ Âæ «¬√ ”⁄ ÓΩ‹»Á ‘πøÁ∂ ‘È¢ «ÁÒ Ò¬∆ ¯≈«¬Á∂ÓÁ ≥ - ÏÃ’ Ω Ò∆ Á∆ ÚÂØ∫ È≈Ò «ÁÒ Á∆¡ª Ï∆Ó≈∆¡ª ÂØ∫ ¤∞‡’≈≈ «ÓÒÁ≈ ˛¢ «¬√ È≈Ò ‘≈‡ ¡‡À’ Á≈ ıÂ≈ Ú∆ ÿº‡ ‘Ø ‹ªÁ≈ ˛¢

‚≈. ¡Àµ⁄ ¡Àµ√ ‚≈«¶◊ ====================== √Ú≈Ò: ’∆ ’À∫√ ¤±Â Á∆ «ÏÓ≈∆ ˛? ‹Ú≈Ï: È‘ƒ¢ ’À∫√ Á∂ ’πæfi Ó∆˜ Á∂÷Ì≈Ò Íº÷Ø∫ «¬√∂ ’ ’∂ Úªfi∂ «‘ ‹ªÁ∂ ‘È «’™«’ ¿∞È∑ª Á∆ Á∂÷Ì≈Ò ’È Ú≈Ò∂ √’∂-√ÏøË∆ Ó∆˜ Á∂ «˜¡≈Á≈ È∂Û∂ È‘ƒ ¡≈™Á∂ «’™«’ ¿∞È∑ª ˘ ‚ ‘πøÁ≈ ˛ «’ «’Â∂ ¿∞È∑ª ˘ Ú∆ «¬‘ Ø◊ È≈ ‘Ø ‹≈Ú∂¢ ’À∫√ Ú≈Ò∂ Ó∆˜ È≈Ò «‘‰, ¿∞√ Á∆ √∂Ú≈ ’È ‹ª ¿∞√ ˘ ¤±‘‰ È≈Ò ’À∫√ È‘ƒ ¯ÀÒÁ≈¢ «¬√ Á∂ ¿∞Ò‡, ’À∫√ Ú≈Ò∂ Ó∆˜ ˘ «¬Ò≈‹ ÁΩ≈È Á»«‹¡ª ÂØ∫ Ò≈◊ ‘؉ Á≈ ıÂ≈ ˜» ‘πÁ ø ≈ ˛ «‹√ ’ ’∂ ¿∞√ Á∆ √∂Ú≈ ’«Á¡ª √≈¯√¯≈¬∆ Á≈ «Ë¡≈È æ÷‰≈ Ï∂‘Á æ ˜»∆ ˛¢ √Ú≈Ò: ’∆ ’À∫√ Ó≈Û∂ ’Óª Á∆ √˜≈ ˛? ‹Ú≈Ï: ’À∫√ Á∂ Ó∆˜ ˘ «¬‘ ’«‘ Áπ’≈È≈ «’ «¬‘ ¿∞√ Á∂ Ó≈Û∂ ’Óª Á∆ √˜≈ ˛ «ÏÒ’πÒ Ï∂Ïπ«È¡≈Á∆, ¡‰ÓÈ∞æ÷∆ ¡Â∂ ˆÀ«˜øÓ∂Ú≈≈È≈ «Ú‘≈ ˛¢ ’À∫√ «’√∂ ˘ Ú∆ ‘Ø √’Á≈ ˛, Í ÂøÏ≈’»ÈØÙ∆, ÚË∂∂ Ù≈Ï ¡Â∂ ¡√πæ«÷¡Â Ù∆’ √ÏøË «¬√ Á∆ √øÌ≈ÚÈ≈ ÚË≈ «ÁøÁ∂ ‘È¢ √Ú≈Ò: ’πæfi ÒØ’ Ù≈Ï ‹ª ÂøÏ≈’» Á≈ «¬øÈ≈ «˜¡≈Á≈ √∂ÚÈ ’Á∂ ‘È, ¿∞Ȫ∑ ˘ ’À∫√ Á∆ ’ج∆ «Ù’≈«¬Â È‘ƒ ‘πÁ ø ∆;

’¬∆ È«Ù¡ª ÂØ∫ ’Ø‘ª Á» «‘‰ Ú≈Ò∂ Ú∆ «¬√ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È¢ ¡«‹‘≈ «’™? ‹Ú≈Ï: ÂÂ’≈Ò∆ ÷Ø‹ª ÓπÂ≈«Ï’, ’À∫√ ¡È∞Úø«Ù’ «ÏÓ≈∆ ˛¢ ‹∆Ȫ ”Â∂ Ó≈Û≈ ¡√ ‹ÓªÁ» Ú∆ ‘Ø √’Á≈ ˛ ¡Â∂ Ú≈Â≈Ú‰ ≈‘ƒ Ú∆¢ ‹∆È «‹øÈ∂ «˜¡≈Á≈ È∞’√Á≈ ‘؉◊∂, ’À∫√ Á≈ ıÂ≈ ÚËÁ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ «√æ‡∂ Ú‹Ø∫ ’À ∫ √ Á∆ ÍÀ Á ≈«¬Ù Ï‘π ’ ≈’∆ Íë’«¡≈ ˛¢ √ͺه ˛ «’ ’πæfi ÒØ’ ’≈¯∆ Á∂ ÈÙ∂ ’È Á∂ Ï≈Ú‹»Á ’À∫√ ÂØ∫ Ï⁄∂ «‘øÁ∂ ‘È¢ √Ú≈Ò: ’À∫√ Á∂ Ó∆˜ ˘ ’À∫√ Ï≈∂ ÷πæÒ∑ ’∂ Áæ«√¡≈ ‹≈Ú∂ ‹ª È‘ƒ? ‹Ú≈Ï: «¬√ ÍÃÙÈ Á∂ Ï‘π √≈∂ √Ó≈«‹’, Í«Ú≈’, Ó≈È«√’, «ÚæÂ∆, «È‹∆, Ë≈«Ó’ ¡Â∂ «Ú‘≈’ Í«‘¨ ‘È¢ Ì≈ «Úæ⁄ ‚≈’‡ª ÚÒØ∫ «¬È√≈È∆ ’Áª-’∆Óª ¡Â∂ Ì≈ÚÈ≈Úª Á∂ ÓºÁ∂Ș «¬‘ ¯À√Ò≈ Ó∆˜ Á∂ Í«Ú≈ ¿∞µÂ∂ ¤æ‚ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ ⁄ø◊≈ ª «¬‘Ø ‘ØÚ∂◊≈ «’ Ó∆˜ ˘ ¡«√æË∂ »Í «Úæ⁄ ÍÂ≈ Òæ◊‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ «√æË∂ »Í «Úæ⁄ Í«Ú≈ ’ØÒ∫Ø ‹ª ¡≈͉∂ ‚≈’‡ ÂØ∫ ÍÂ≈ Òæ◊∂¢ ’À∫√ Á≈ «¬Ò≈‹ ¶Ï≈ ‘πÁ ø ≈ ˛, Ó∆˜ ˘ ’≈¯∆ Ú≈ ‘√ÍÂ≈Ò ‹≈‰≈ ÍÀ∫Á≈ ˛¢ ¡«‹‘∂ ‘≈Ò≈ «Úæ⁄ Ó∆˜ ÂØ∫ «¬‘ Ò’Ø ’∂ æ÷‰≈ Â’∆ÏÈ ’Ï»Â ÚÒØ∫ «ÏæÒ∆ ˘ Á∂÷ ’∂ ¡º÷ª Ó∆‡‰

Ú≈Ò∆ ◊æÒ ˛¢ √Ú≈Ò: ¡≈Ó Ë≈È≈ ˛ «’ «¬æ’ Ú≈ ’À∫√ ‘Ø «◊¡≈ ª ’Á∂ ıÂÓ È‘ƒ ‘Ø √’Á≈¢ ’∆ «¬‘ √æ⁄ ˛? ‹Ú≈Ï: È‘ƒ¢ Â∆‹∂ ÍÛ≈¡ Â’ Á∂ Â’∆ÏÈ √≈∂ ’À∫√ ¡Â∂ ’πæfi ⁄ΩÊ∂ ÍÛ≈¡ Á∂ ’À∫√ ‹Û∑Ø∫ ıÂÓ ’∆Â∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È¢ ‘ª, «‹ø È ≈ ¡◊Ò∂  ≈ ÍÛ≈¡ ‘ØÚ∂◊≈, ’À∫√ Ú≈«Í√ ¡≈¿∞‰ Á∂ ¡≈√≈ ˙È∂ ‘∆ «˜¡≈Á≈ ‘؉◊∂¢ «¬√ Ò¬∆ «¬Ò≈‹ ıÂÓ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú∆ ’À∫√ Ó≈«‘ ˘ «Á÷≈™Á∂

’≈Ò∆ «Ó⁄ Á∂ Ù∆ ˘ ¯≈«¬Á∂

’≈Ò∆ «Ó⁄ Á∆ ÚÂØ∫ ÷≈‰∂ Á≈ √π¡≈Á ÚË≈¿∞‰ Ò¬∆ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ˛, Í ÷≈‰∂ Á∂ √π¡≈Á ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’≈Ò∆ «Ó⁄ ’¬∆ «√‘ √øÏøË∆ √Óº«√¡≈Úª ˘ Á» ’È «Úæ⁄ Ú∆ ÓÁÁ ’Á∆ ˛¢ «√‘ ¡Â∂ ◊π‰ª È≈Ò ÌÍ» ’≈Ò∆ «Ó⁄ Á∆ ؘ≈È≈ ÚÂØ∫ ’È È≈Ò Ù∆ Á∆¡ª ’¬∆ Ï∆Ó≈∆¡ª Á» ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢ ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª ’≈Ò∆ «Ó⁄ ÷≈‰

È≈Ò «’‘Û∆¡ª √Óº«√¡≈Úª ˘ Á» ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛¢ √Á∆-˜π’≈Ó: ÁØ ◊Ã≈Ó ’≈Ò∆ «Ó⁄ Á∂ Í≈¿±‚ ˘ ◊πÛ «Úæ⁄ «ÓÒ≈ ’∂ ÷≈‰ È≈Ò √Á∆ ‹π’≈Ó ÂØ∫ ≈‘ «ÓÒÁ∆ ˛¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’≈Ò∆ «Ó⁄ Á∂ Í≈¿±‚ ˘ √πøÿ‰ È≈Ò Ú≈-Ú≈ «È椪 Ó≈È ¡Â∂ «√ÁÁ Á∆ √Óº«√¡≈ ·∆’ ‘Ø ‹ªÁ∆ ˛¢ ¡º÷ª Á∂ Ø◊: ؘ≈È≈ ’≈Ò∆ «Ó⁄

˘ «ÿ˙ ¡Â∂ Ùæ’ «Úæ⁄ «ÓÒ≈ ’∂ ÷≈‰ È≈Ò ¡º÷ª Á∆ ΩÙÈ∆ Â∂˜ ‘πÁ ø ∆ ˛ È≈Ò ‘∆ «¬√ È≈Ò ‹πÛ∂ Ø◊ Ú∆ Á» ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È¢ È’√∆ ¯π‡ æ ‰≈: È’√∆ Á∂ ¯π‡ æ ‰ ”Â∂ «¬√ ˘ Ø’‰ Ò¬∆ ’≈Ò∆ «Ó⁄ ˘ Í∆√ ’∂ Á‘ƒ ¡Â∂ ◊πÛ ”⁄ «ÓÒ≈ ’∂ ÷≈˙¢ «¬√ È≈Ò ı»È Ú«‘‰≈ ÏøÁ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈¢ Ô≈ÁÁ≈Ù Â∂˜: ؘ≈È≈ √Ú∂∂ ’≈Ò∆ «Ó⁄ «Úæ⁄ Óº÷‰ ¡Â∂ «ÓÙ∆ «ÓÒ≈ ’∂ ÷≈‰ È≈Ò Ô≈ÁÁ≈Ù Â∂˜ ‘πøÁ∆ ˛¢ Í∂‡ Á∆¡ª Ï∆Ó≈∆¡ª: Í∂‡ È≈Ò ‹πÛ∆¡ª √Óº«√¡≈Úª ˘ Á» ’È Ò¬∆ «¬æ’ ◊Ã≈Ó ’≈Ò∆ «Ó⁄ «Úæ⁄ Í≈¿±‚ ˘ «ÈßÏ» ¡Â∂ ¡Á’ Á∂ √ «Úæ⁄ «ÓÒ≈ ’∂ Í∆˙¢ √Á∆ «Úæ⁄ ¯≈«¬Á∂Ó≥Á: √Á∆

«Úæ⁄ Ù∆ ˘ ◊Ó, ÷≥ÿ ¡Â∂ ¤≈Â∆ ˘ ·∆’ ’È Ò¬∆ ’≈Ò∆ «Ó⁄ ˘ ⁄≈‘ ‹ª ÁπæË «Úæ⁄ «ÓÒ≈ ’∂ Í∆ √’Á∂ ‘Ø¢ Ù∆ ˘ ¡ÀÈ‹∆: √Á∆ «Úæ⁄ ’≈Ò∆ «Ó⁄ Á∆ ◊Ó Í≈‰∆ È≈Ò ÚÂØ∫ ’È È≈Ò Ù∆ ˘ ¡ÀÈ‹∆ «ÓÒÁ∆ ˛¢ «¬√ Á∆ Â≈√∆ ◊Ó ‘؉ ’≈È «¬‘ Ù∆ Á∆ ÍëÂØË’ Ó≈Â≈ ˘ ÚË≈™Á∆ ˛¢ ¡À«√«‚‡∆: ¡À«√«‚‡∆, ıª√∆, ÷º‡∂ ‚’≈, ◊Ò∂ «Úæ⁄ «¬È¯À’ÙÈ ˘ Á» ’È Ò¬∆ «¬æ’ ’æÍ Í≈‰∆ «Úæ⁄ ’≈Ò∆ «Ó⁄, «ÈßÏ» Á≈ √, ’≈Ò≈ ÈÓ’ «ÓÒ≈ ’∂ ◊Ó Í≈‰∆ È≈Ò Í∆ Ò˙¢ ÏÒæ‚ ÍÃÀÙ: «ÁÈ «Úæ⁄ ÁØ Ú≈ ’≈Ò∆ «Ó⁄ ˘ BA √Ω◊∆ Á∂ Á≈«‰¡ª È≈Ò Ì∞øÈ ’∂ ÷≈‰ È≈Ò ÏÒæ‚ ÍÃÀÙ ÒØ¡ ‘؉ Á∆ √Óº«√¡≈ Á» ‘Ø ‹ªÁ∆ ˛¢ ‹∂’ Â∞√∆∫ ¿∞µÍ «Ï¡≈È ’∆Â∂

‘Ò’∂ ÁÁ ”⁄ Ú∆ ÒÀ∫Á∂ ‘Ø Í∂È«’Ò ª ‘ØÚ∂◊≈ È∞’√≈È «√ ‹ª ‹ØÛª ”⁄ ÁÁ ¿∞«·¡≈ È‘ƒ «’ Âπ√ƒ Í∂È«’Ò ÷≈ ÒÀ∫Á∂ ‘Ø¢ ‹∂ ’  ‘ª ª √ø Ì Ò ‹≈˙¢ ÁÁ «ÈÚ≈’ ÁÚ≈¬∆¡ª Á∆ «˜¡≈Á≈ ÚÂØ∫ È≈Ò ‘≈‡ ¡‡À’ ¡Â∂ √‡ÃØ’ È≈Ò ÓΩ Á≈ ıÂ≈ E@ ¯∆√Á∆ Â’ ÚæË √’Á≈ ˛¢ «Ïë‡Ù ÓÀ‚∆’Ò ‹ÈÒ ”⁄ ÍÃ’≈«Ù «¬æ’ ¡«Ë¡ÀÈ ”⁄ «¬‘ ⁄∂Â≈ÚÈ∆ «ÁæÂ∆ ◊¬∆ ˛¢ ‚∂ÈÓ≈’ √«Ê ¡≈‘π √ Ô± È ∆Ú«√‡∆ ‘√ÍÂ≈Ò Á∂ ÙØË ’Â≈ È∂ FC Òæ÷ ÒØ’ª ”Â∂ ÍÀ≈«√‡≈ÓØÒ, ¡≈¬∆ÏπÏ»¯È ∂ ¡Â∂ ‚≈¬∆’ÒØ¯È ∂ ’ À √«‘ ‘Øª ÁÁ «ÈÚ≈’ ÁÚ≈¬∆¡ª Á∂ Ó≈Û∂ ÍÃÌ≈Ú ‹ª⁄∂ ¢ ¿∞È∑ª È∂ Í≈«¬¡≈ «’ √‡∆Ω«¬‚ √«‘ «¬‘ ÁÚ≈¬∆¡ª Ù∆ ”⁄Ø∫ Í≈‰∆ ¡Â∂ √Ø‚∆¡Ó ’愉 Á∆ ¯Â≈ ‘ΩÒ∆ ’ «ÁøÁ∆¡ª ‘È¢ «¬√ È≈Ò ı»È Á≈ ÍÃÚ≈‘ Â∂˜ ‘Ø ‹ªÁ≈ ˛, È≈Ò ‘∆ ¡≥◊ª ˘ ı»È Í‘π⁄ ø ≈¿∞‰ ”⁄ «˜¡≈Á≈ ÁÏ≈¡ ÍÀ‰ ’≈È ËÓÈ∆¡≈ Á∂ ¯æ‡‰ ¡Â∂ «Ú¡’Â∆ Á∂ ‘≈‡ ¡‡À’ ¡Â∂ √‡ÃØ’ Á≈ «Ù’≈ ‘؉ Á≈ ıÂ≈ ÚËÁ≈ «‘ø Á ≈ ˛¢¡«Ë¡À È ”⁄ «¬‘ Ú∆

Á∂«÷¡≈ «◊¡≈ ˛ «’ ÁÁ «ÈÚ≈’ ÁÚ≈¬∆¡ª ÏÒæ‚ ÍÃÀÙ ÿ‡≈¿∞‰ ”⁄ ÚÂ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ ÁÚ≈¬∆¡ª ˘ Ï∂¡√ ’Á∆ ˛¢ Óπ÷ √ØË’Â≈ Ó≈«‡È «Ù«Ó ÓπÂ≈«Ï’, ÁÁ «ÈÚ≈’ ÁÚ≈¬∆¡ª «ÁÒ Á∆ ËÛ’‰ ˘ ¡«ÈÔø« ’Á∆ ˛¢ «¬√ È≈Ò «Ú¡’Â∆ ˘ Ï∂⁄È À ∆, ÿÏ≈‘‡, ¤≈Â∆ ”⁄ ÁÁ Á∆ «Ù’≈«¬Â ‘Ø √’Á∆ ˛¢ «¬‘ Ú∆ ‘È È∞’√≈È

- ÍÀ≈«√‡≈ÓØÒ, ¡≈¬∆ÏπÏ»¯∂È ¡Â∂ ‚≈¬∆’ÒØ ¯ ∂ È À ’ È≈Ò ÒÀ √ ÁÚ≈¬∆¡ª «’‚È∆ Á∆ «’«¡≈ ˘ ÍÃÌ≈«Ú ’Á∆ ˛¢ - Ù∆ ”⁄ Í≈‰∆ √Ø‚∆¡Ó Á≈ ͺË Úˉ È≈Ò ı»È Á≈ ÍÃÌ≈Ú Â∂˜ ‘πøÁ≈ ˛ ¡Â∂ È√ ¯‡‰ Á∆ √øÌ≈ÚÈ≈ Ú∆ «‘øÁ∆ ˛¢ - ÏÒæ ‚ Íà À Ù  ÿº ‡ ‰ ”⁄ ÚÂ∆¡ª ‹≈‰ Ú≈Ò∆¡ª Úæ÷-Úæ÷

ÁÚ≈¬∆¡ª ˘ Ú∆ Ï∂¡√ ’Á∆¡ª ‘È ÁÁ «ÈÚ≈’ ÁÚ≈¬∆¡ª¢ ÁÁ ÂØ∫ ≈‘ «ÁÚ≈™Á∆¡ª ‘È «¬‘ Í≥‹ ⁄∆˜ª ‘ÒÁ∆: ¯Ã∆-À«‚’Ò˜ ˘ ıÂÓ ’È Ú≈Ò∆ ‘ÒÁ∆ Á∆ ÚÂØ∫ ÁÁ ˘ Á» ’È Á≈ ’øÓ ’Á∆ ˛¢ ÒΩ∫◊: ÁøÁª ”⁄ ÁÁ ‘؉ ”Â∂ ÒΩ∫◊ Á∆ ÚÂØ∫ ’≈¯∆ ¯≈«¬Á∂Ó≥Á ‘πøÁ∆ ˛¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø ÏΩ‚∆ Í∂È ˘ Á» ’È Ò¬∆ Ú∆ «¬‘ «Ï‘Â∆È ’πÁÂ∆ Â∆’≈ ˛¢ ¡Á’: ¡Á’ ”⁄ ÁÁ Á≈ «√◊ÈÒ «ÁÓ≈ˆ Â’ Í‘π⁄ ø ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ¡ÀȘ≈¬∆Ó Á∆ «’«¡≈ ˘ Ï≈«Ë ’È Ú≈Ò∂ ÔØ«◊’ ÓΩ‹»Á ‘πøÁ∂ ‘È ¢ Ï≈Á≈Ó: ˙ÓÀ◊≈-C ¯À‡∆ ¡À«√‚ Ó≈√Í∂Ù∆¡ª ”⁄ ÁÁ, √Ø‹, «÷⁄≈¡ Á≈ √ÏÏ Ï‰È Ú≈Ò∂ √≈«¬‰ª ˘ ıÂÓ ’Á≈ ˛¢ Ï¯ ‹ª ◊Ó Í≈‰∆ Á∆ «√’≈¬∆: ‹ØÛª ‹ª Ó≈√Í∂Ù∆¡ª Á≈ ÁÁ ‘؉ ”Â∂ Ï¯ ‹ª ◊Ó Í≈‰∆ Á∆ «√’≈¬∆ ’Ø¢ «¬‘ È√ª ”⁄ ı»È Á≈ ÍÃÚ≈‘ √π⁄≈» ω≈ ’∂ ÁÁ ˘ ÿº‡ ’Á∆ ˛¢

«’√∂ Ú∆ Ó√Ò∂ ÂØ∫ Í∂Ù≈È ‘Ø ‹ª «’√∂ ◊∞Í Ø◊ ÂØ∫ Í∆Û ‘Ø Âª «¬º’ Ú≈ √±‹ÚßÙ∆ ÁÚ≈ı≈È∂ È≈Ò ˜± √ßÍ’ ’Ø¢ √±‹ÚßÙ∆ ÁÚ≈ı≈È≈ ¿∞µÂ∆ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ «Íº¤Ò∂ BE √≈Òª ÂØ∫ Ò◊≈Â≈ √∂Ú≈ «ÈÌ≈¿∞∫Á≈ ¡≈ «‘≈ ‘À¢ ÓÀ‚∆’Ò √≈«¬ß√ ÚÒØ∫ √≈∆ Á∞È∆¡≈ ”⁄ «¬‘ ◊ºÒ ͱ∆ Â∑ª √Ê≈Í ’∆Â∆ ‹≈ ⁄∞’ º ∆ ‘À «’ «Í¤Ò∂ A@@ √≈Òª «Úº⁄ ÓÀ‚∆’Ò √≈«¬ß√ È∂ Ï‘∞ Âº’∆ ’ Ò¬∆ ‘À Í «Ë¡≈È Á∂‰ Á∆ ◊ºÒ «¬‘ ‘À «’ «¯ Ú∆ ÓÁª «Úº ⁄ «¬À ’ ‡≈«¬Ò «‚√¯ß ’ ÙÈ Ì≈Ú ÓÁ≈È≈ ’Ó˜Ø∆, Ù∆ÿ ÍÂÈ, Ù±◊, ◊·∆¡≈ Â∂ ∆Û∑ Á∆ ‘º‚∆ Á∆¡ª Ï∆Ó≈∆¡ª ˘ ¡≥◊˜ ∂z ∆ ÁÚ≈¬∆¡ª È≈Ò «√¯ ’∞fi ‘ºÁ Â’ ’߇ØÒ ‘∆ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢ «¬È∑ª Ï∆Ó≈∆¡ª ˘ ‘Ó∂Ù≈ Ò¬∆ ÷ÂÓ ’ ’∂ Ó∆˜ ˘ «√‘ÂÓßÁ

È‘∆∫ ω≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈¢ ÓÁª 鱧 «¬ßÁ∆ ÚË’ È∞√ı≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ØÚ∂ ª ¿∞‘ √≈‚∂ ’ØÒ∫Ø AE@ ‚ΩÒ Ú≈Ò∆ √ÍÀÙÒ ÓÙ∆È Ï≈∂ Í∞¤ º ‰≈ «ÏÒ’∞Ò ∞ È≈ Ì∞ºÒ‰¢ ÓÁ≈È≈ Â≈’ Á≈ ¯ΩÒ≈Á∆ È∞√ı≈ ı∆Á‰ ”Â∂ ÓÙ∆È «ÏÒ’∞Ò Ó∞¯Â ‘≈«√Ò ’Ø¢ ’∞fi √Ó∂∫ Á∂ «¬Ò≈‹ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘∆ Ø ◊ ∆ ÂßÁ∞√ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È ¡Â∂ «¯ √≈∆ ¿∞ Ó  ¿∞ ‘ «ÏȪ ÁÚ≈¬∆¡ª Á∂ ¡≈͉≈ ◊z«‘√Ê ‹∆ÚÈ ‹∆ √’Á∂ ‘È¢ √ÍÓ ’≈¿±∫‡ ÿº‡ ‘ØÚ∂ ª Ú∆ √≈‚∂ ’ØÒ ÙÂ∆¡≈ «¬Ò≈‹ ÓΩ‹±Á ‘À¢ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ¡º‹ ‘∆ ı≈ÈÁ≈È∆ ‘’∆Ó ’∂.Ï∆. «√ßÿ È≈Ò DAF-IIB-EDHI ”Â∂ √ßÍ’ ’Ø ‹ª «¬√ ¡ıÏ≈ «Úº ⁄ Òº ◊ ≈ √±‹Ú≥Ù∆ ÁÚ≈ı≈È∂ Á≈ «¬Ù«Â‘≈ Á∂÷Ø¢

«‘‰≈ ˜»∆ ‘πøÁ≈ ˛¢ √Ú≈Ò: ’πæfi ¡÷ΩÂ∆ ÚÀÁ-‘’∆Ó ‹ª √≈Ë-√ø Á≈¡Ú≈ ’Á∂ ‘È «’ ¿∞‘ «’√∂ Ú∆ ÍÛ≈¡ Á∂ «’√∂ Ú∆ ’À∫√ ˘ «ÏȪ ÁÚ≈¬∆ ıÂÓ ’ √’Á∂ ‘È¢ «¬‘ «’Ú∂∫? ‹Ú≈Ï: ‹∂ ¡«‹‘≈ √øÌÚ ‘Ø ‹≈Ú∂ ª ‘ √≈Ò ÁπÈ∆¡ª Ì «Úæ⁄ ‘؉ Ú≈Ò∂ ’À∫√ √øÓ∂ÒȪ «Úæ⁄ «¬‘ ¡≥’Û∂ Í∂Ù ’∆Â∂ ‹≈‰¢ «¬√ È≈Ò ÷Ø‹∆ Á∂ È≈Ò È≈Ò Ì≈ ˘ √ø √ ≈ Ì «Úæ ⁄ È≈Ó‰≈, Íë√æË∆ ¡Â∂ Âæ’∆ «ÓÒ∂◊∆ ¡Â∂ ÁπÈ∆¡ª Á∆ «√‘ Á≈ ÌÒ≈ Ú∆ ‘ØÚ∂◊≈¢ ¡«‹‘≈ ’ج∆ ¡≥’Û≈ ’Á∆ √≈‘Ó‰∂ È‘ƒ ¡≈«¬¡≈¢ «¬√ Á≈ ÓÂÒÏ «¯ √ͺه ‘∆ ˛¢ √Ú≈Ò: ’«‘øÁ∂ È∂, ’À∫√ Á≈ «¬Ò≈‹ ’Ú≈¿∞‰ È≈Ò Ó∆˜ Á∆ ‘≈Ò ‘Ø «Ú◊Û ‹ªÁ∆ ˛? ‹Ú≈Ï: ‹ÁØ∫ ¡√ƒ √≈¬∆’Ò ⁄Ò≈¿∞‰≈ «√æ÷Á∂ ‘ª, √≈˘ ÍÂ≈ ‘πøÁ≈ ˛ «’ ÁØ⁄≈ Ú≈ «‚æ◊‰≈ ÂÀ¡ ˛, «¯ Ú∆ ¡√ƒ «‚æ◊Á∂ ‘ª ¡Â∂ √¯ÒÂ≈Í»Ú’ «√æ÷Á∂ Ú∆ ˜» ‘ª¢ ’À∫√ Á∂ «¬Ò≈‹ «Úæ⁄ Ù∆ Á∆¡ª Ó≈Û∆¡ª ¡Â∂ ¡‰-¿∞ÍÔØ◊∆ ’ثْ≈Úª ˘ Ó≈«¡≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ «¬√ √ΩÁ∂Ï≈˜∆ «Úæ⁄ ’πfi ⁄ø◊∆¡ª ¡Â∂ ¿∞ÍÔØ◊∆ ’ثْ≈Úª Ú∆ ÍÃÌ≈«Ú ‘πøÁ∆¡ª ‘È, Í «¬‘ ¡√Ê≈¬∆ È∞’√≈È Ï‘π ‹ÒÁ∆ Í»≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ˛¢ √Ú≈Ò: ’∆ ’∆ÓØÊÀ Í ∂ ∆ Ï‘π ‚≈Ú‰≈ «¬Ò≈‹ ˛? ‹Ú≈Ï: ’∆ÓØÊÀ∂Í∆ «ÏȪ Ú‹∑≈ ¡≈Ó ÒØ’ª Ò¬∆ ‘¿±¡≈ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛¢ ’∆ÓØÊÀ∂Í∆ ‘Ø ÁÚ≈¬∆¡ª Úª◊ Ù∆Ù∆¡ª «Úæ⁄ ÏøÁ ÁÚ≈¬∆¡ª ‘πÁ ø ∆¡ª ‘È «‹È∑ª ˘ ◊¨’ؘ ‹ª ÈÓ’∆È

Í≈‰∆ Á∂ ÿØÒ «Úæ⁄ «ÓÒ≈ ’∂ È√ª ≈‘ƒ ⁄Û∑≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ ‹∂ Ó∆˜ ˘ Áæ«√¡≈ È≈ ‹≈Ú∂ ª ÍÂ≈ Ú∆ È‘ƒ Òæ◊∂◊≈ «’ ¿∞√ ˘ ’∆ÓØÊÀ∂Í∆ Ò◊ ‘∆ ˛¢ ’πæfi Á‘≈’∂ Í«‘Òª Â’ ’∆ÓØÊÀ∂Í∆ Á∂ ÁπÍÃÌ≈Úª Ò¬∆ √≈‚∂ ’ØÒ „πæ’Úƒ ‹≈‰’≈∆ ‹ª „ø◊Â∆’∂ È‘ƒ √È¢ ‘π‰ ’≈¯∆ ÈÚ∆¡ª ÁÚ≈¬∆¡ª ¡Â∂ ¿∞Í≈Ò∂ Óπ‘æ¬∆¡≈ ‘È ¡Â∂ ¿∞ È ∑ ª Á∆ ÚÂØ ∫ È≈Ò «˜¡≈Á≈Â Ó∆˜ «ÏȪ ’πæfi ı≈√ ’Ù‡ ‘ø„≈¬∂ ’∆ÓØÊÀ∂Í∆ Í»∆ ’ ÒÀ∫Á∂ ‘È¢ √Ú≈Ò: ı»È Á≈ ’À∫ √ ’Á∂ ‹Û∑ Ø ∫ Óπ’≈«¬¡≈ È‘ƒ ‹≈ √’Á≈? ‹Ú≈Ï: ı»È Á≈ ’À∫√ Ï∂Ù’ æ ıÂÈ≈’ ‘π ø Á ≈ ˛¢ ¡º ‹ Á∆¡ª Â’È∆’ª, ÁÚ≈¬∆¡ª ¡Â∂ √≈ËȪ È≈Ò ’¬∆ ÍÃ’≈ Á∂ ı»È Á∂ ’À∫√ª ˘ ‹Û∑Ø∫ Óπ’≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛¢ «¬Ò≈‹ ‹«‡Ò ¡Â∂ ¶Ï≈ ˜» ⁄ÒÁ≈ ˛, Í «ÈÔ«Ó ‹ª⁄, «¬Ò≈‹ ¡Â∂ √≈ÚË≈È∆¡ª È≈Ò ÿº ‡ Ø ÿ º ‡ E@ ¯∆√Á Ó∆˜ ¶Ï≈ ¡Â∂ ÂøÁπ√ ‹∆ÚÈ ‹∆¡ √’Á∂ ‘È¢ √Ú≈Ò: ’∆ÓØÊÀ∂Í∆ È≈Ò √≈∂ Ú≈Ò fiÛ ‹ªÁ∂ ‘È? ‹Ú≈Ï: ‘ ’∆ÓØÊÀ∂Í∆ È≈Ò Ú≈Ò È‘ƒ fiÛÁ∂ Í «√¯ ’πæfi ÁÚ≈¬∆¡ª È≈Ò ‘∆ fiÛÁ∂ ‘È¢ Ó∆˜ ˘ «¬√ Ï≈∂ ¡◊≈¿±∫ ⁄∂ÂÈ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ˛, ¡Â∂ «¬‘ ÏÁÒ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ ‹∂ ¿∞‘ ⁄≈‘∂ ª ¡≈͉∂ ¡√Ò∆ Ú≈Òª Á≈ «Úæ◊ ωÚ≈ √’Á≈ ˛¢ Ú≈Ò ’∆ÓØÊÀ∂Í∆ Ùπ» ‘؉ ÂØ∫ «¬æ’ Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á «◊Á∂ ‘È ¡Â∂ ıÂÓ ‘؉ ÂØ∫ F Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á Ú≈«Í√ ¡≈ ‹ªÁ∂ ‘È¢


7

TORONTO SECTION-A, ISSUE 1300

AJIT WEEKLY

13 to 19 Sept., 2018

¡À∫‡∆Ï≈«¬˙«‡’ ’≈È «¬æ’ ¡Ó∆’∆ ¡Ó∆’≈ Á∂ Í≥‹ √»«Ï¡ª ”⁄ ∂Í Í∆ÛÂ≈ Á∂ Ïæ⁄∂ Ë≈≈ CGG ”Â∂ Ì≈Â∆ √πÍ∆Ó ’Ø‡ ¡Ω Á∆ ‹∆Ì ”Â∂ «È’Ò ¡≈¬∂ Ú≈Ò Á∂ «ÍÂ≈ ‘؉ Á≈ ’≈˘È∆ ‘æ’ ‘À ÏÒ≈Â’≈∆ ˘ Á∂ ¯À√Ò∂ Á≈ «ÚÙÚ Ì ”⁄ √Ú≈◊Â

Ú≈«Ùø◊‡È - ’∆ Âπ√ƒ ’Áƒ √π«‰¡≈ ˛ «’ «’√∂ Á∂ ‹∆Ì ”Â∂ Ú∆ Ú≈Ò «È’Ò √’Á∂ ‘È? ‹∆ ‘ª, ¡«‹‘≈ ‘∆ «¬æ’ Ó≈ÓÒ≈ Ú≈«Ùø◊‡È ÂØ∫ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ˛¢ Âπ‘≈˘ ‹≈‰ ’∂ ˛≈È∆ ‘ØÚ∂◊∆, Í Ú≈«Ùø◊‡È Á∆ «‘‰ Ú≈Ò∆ «¬æ’ EE √≈Ò≈ ¡Ω ˘ ÏÒÀ ’ ‘∂ ¡ ∆ ‡ø ◊ Á∂ È≈Ó È≈Ò ‹≈«‰¡≈ ‹≈‰≈ ˙ÁØ∫ ˙ÁØ∫ Ùπ» ‘Ø«¬¡≈ ‹ÁØ ∫ ‚≈’‡ È∂ ¿∞ √ ˘ ¡À∫‡∆Ï≈«¬˙«‡’ ÁÚ≈¬∆ «ÁæÂ∆¢ √À∫‡ ´¬∆√ Á∂ ‚≈’‡ª Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ ¡Ω ˘ «¬‘ Í∂Ù≈È∆ ˙ÁØ∫ ‘ج∆ ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª È∂ ¡Ω Á∂ ÍÀª ”⁄ ˜÷Ó ‘؉ ’≈È Ó≈«¬ÈØ √ ≈«¬’«ÒÈ Í«√’≈«¬Ï ’∆Â∆¢ «¬√ ÁÚ≈¬∆ Á∂ √≈«¬‚ «¬¯À’‡ Ï≈∂ «È¿± «¬ø◊ÒÀ∫‚ ‹ÈÒ ÓÀ ‚ ∆√È ”⁄ ¤«Í¡≈ ˛¢ ¡’√ «¬‘ ÍÃÙ ∂ ≈È∆ Ó»‘ ø Á∆ ⁄ø◊∆ Â∑ª

√¯≈¬∆ È≈ ’È ’≈È ‘Ø ‹ªÁ∆ ˛¢ ¡À’√∆‚À∫‡ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡Ω ˘ √À ∫ ‡ ´¬∆√ Á∂ Ú≈«Ùø ◊ ‡È Ô±È∆Ú«√‡∆ ‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ Á≈÷Ò ’Ú≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆¢ ‡Ã∆‡ÓÀ∫‡ Á∂ «¬æ’ Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á ¡Ω Á∆ ‹∆Ì ’≈Ò∆ ‘؉ Òæ◊ ◊¬∆ ¡Â∂ ¿∞√ ”Â∂ Ú≈Ò «È’Ò ¡≈¬∂¢ ‘≈Òª«’ «¬‘ «¬æ’ ¡√Ê≈¬∆ √Óº«√¡≈ ˛¢ «¬√ È≈Ò ’πfi È∞’√≈È È‘ƒ ‘πøÁ≈¢ «¬√ Á∂ ‘؉ Á∂ ‘Ø Ú∆ ’¬∆ ’≈È ‘È «‹Ú∂∫ Ó»ø‘ Á∆ √¯≈¬∆ È≈ ‘؉≈, ’πfi ¡À∫‡∆Ï≈«¬˙«‡’ ’≈È, ◊π‡÷≈ ÷≈‰≈, ¡≈«Á¢ ‚≈’‡ª È∂ ¡Ω ˘ ÁÚ≈¬∆ Á∂‰∆ ÏøÁ ’ «ÁæÂ∆, ¡Â∂ ¿∞√ ˘ Ó»ø‘ Á∆ √¯≈¬∆ æ÷‰ Á∆ √Ò≈‘ «ÁæÂ∆ «‹√ Á∂ «¬æ’ Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á ¿∞√ Á∆ ‹∆Ì Í«‘Òª Úª◊ ‘Ø ◊¬∆¢

Ú≈«Ùø◊‡È - ∂Í ˘ ÁπÈ∆¡ª «Úæ⁄ √Ì ÂØ∫ «ÿÈΩ‰≈ ¡Í≈Ë Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ ’¬∆ Á∂ Ù ª «Úæ ⁄ ¡«‹‘∆¡ª Ú≈Á≈ª ˘ ¡≥‹≈Ó Á∂‰ Ú≈«Ò¡ª ˘ ¯ª√∆ ¡Â∂ «’Â∂ ¿∞Ó ’ÀÁ Â’ Á∆ √˜≈ «ÁæÂ∆ ‹ªÁ∆ ˛¢ Í ’∆ Âπ√ƒ ’Á∂ √π«‰¡≈ ˛ «’ «‹√ È∂ ∂Í ’∆Â≈ ‘ØÚ,∂ ¿∞‘ ¿∞√ ÏÒ≈Â’≈ ’≈È ‹ÈÓ∂ Ïæ⁄∂ Á≈ «ÍÂ≈ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ØÚ∂? √π‰È «Úæ⁄ «¬‘ ◊æÒ ÊØÛ∆∑ ¡‹∆Ï Òæ◊ ‘∆ ‘ØÚ∂◊∆, Í ¡Ó∆’≈ Á∂ Í≥‹ √»«Ï¡ª «Úæ⁄ ¡«‹‘≈ ‘∆ ’≈˘È ˛ «‹æÊ∂ ∂Í Í∆ÛÂ≈ Á∂ Ïæ⁄∂ Á∂ «ÍÂ≈ ‘؉ Á≈ ‘æ’ ∂«Í√‡ (ÏÒ≈Â’≈∆) ˘ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ Ù≈«¬Á «¬‘ ÍÛ∑ ’∂ Âπ√ƒ Ú∆ ˛≈È∆ ˜≈«‘ ’Ø◊∂ «’ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ‘ √≈Ò Òæ◊Ì◊ CB ‘˜≈ ¡Ωª ∂Í Á∆ Ú‹∑≈ ’ ’∂ ◊ÌÚÂ∆ ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢ «¬æ’ ıÏ ÓπÂ≈«Ï’, ¡«‹‘∆¡ª ‘∆ ’πæfi ¡Ωª È∂ ¡≈͉∆ ‘æ‚Ï∆Â∆ √π‰≈¬∆¢ È≈Ò ‘∆ «¬‘ Ú∆ Áæ«√¡≈ «’ «’Ú∂∫ √÷ ’≈˘È ‘؉ ’≈È Ú∆ Í∆Û ¡Ωª ˘ «˜øÁ◊∆ Ì «¬È√≈¯ È‘ƒ «ÓÒÁ≈¢ «ÓÙ∆◊È Á∆ «‘‰ Ú≈Ò∆ «¬æ’ ¡Ω È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿∞√ È≈Ò Ó«‘˜ AB √≈Ò Á∆ ¿∞Ó «Úæ⁄ ∂Í ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘ ◊ÌÚÂ∆ ‘Ø ◊¬∆ √∆¢ «¬√ ÿ‡È≈ ˘ A@ √≈Ò Ï∆ ⁄πæ’∂ ‘È Í

¿∞√ ˘ «¬‘ ‚ «‘øÁ≈ ˛ «’ «’Â∂ ∂«Í√‡ Ïæ⁄∂ ˘ «ÓÒ‰ È≈ Í‘π⁄ ø ‹≈Ú∂¢ «ÓÙ∆◊È Á∂ ’≈˘È Óπ  ≈«Ï’, ÏÒ≈Â’≈∆ ˘ √ÍÃ√ ‘؉ Á≈ ¡«Ë’≈ ‘πøÁ≈ ˛ ¡Â∂ ¿∞‘ ‹ÁØ∫ ⁄≈‘∂ ˙ÁØ∫ Ïæ⁄∂ ˘ «ÓÒ √’Á≈ ˛¢ ‘≈Òª«’ ¡«Ë’≈ Ú≈«Í√ «Ò¡≈ ‹≈ √’Á≈

˛, Í «¬√ Ò¬∆ Í∆ÛÂ≈ ˘ ¡Á≈Ò ‹≈‰≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ ¡Â∂ Úæ ‚ ∆ ’∆Ó ⁄π’≈¿∞‰∆ ÍÚ∂◊∆¢ ¡Ó∆’È ‹ÈÒ ¡Ω ¯ ¡ΩÏ√‡∂«‡’√ ¡À∫‚ ◊≈«¬ÈØ’ØÒØ‹∆ Á∂ ¡≥’Û∂ Áæ√Á∂ ‘È «’ AB ÂØ∫ DE √≈Ò Á∆ ¿∞Ó Á«Ó¡≈È Í≥‹ ¯∆√Á∆

ÁπÈ∆¡ª Á∂ √Ì ÂØ∫ Ϙπ◊ ‹ØÛ∂ È∂ Áæ«√¡≈ Á≈˜ ¿∞Ó Á≈ ≈˜

¡Ωª ÏÒ≈Â’≈ Á∆ Ú‹∑≈ ’ ’∂ ◊ÌÚÂ∆ ‘πøÁ∆¡ª ‘È¢ √≈Ò B@AE «Úæ ⁄ ˙Ï≈Ó≈ Íà ٠≈√È È∂ ∂ Í √Ú≈¬∆Ú ⁄≈¬∆Ò‚ ’√‡‚∆ ¡À’‡ ω≈«¬¡≈ √∆¢ «¬√ «‘ ¡Ó∆’∆ √»«Ï¡ª ˘ «˜¡≈Á≈ Ï‹‡ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ ª «’ ∂«Í√‡ ˘ Ïæ⁄∂ Á≈ «ÍÂ≈ ‘؉ Á≈ ‘æ’ Á∂‰ ÂØ∫ «¬È’≈ ’È Ú≈Ò∆ Í∆ÛÂ≈ ˘ ¡≈«Ê’ ÓÁÁ «ÁæÂ∆ ‹≈ √’∂¢ DE ¡Ó∆’∆ √» « Ï¡ª ¡Â∂ «‚√«‡Ã’‡ ¡Ω¯ ’ضÏ∆¡≈ «Úæ⁄ «¬‘ ’≈˘È ¡ÓÒ «Úæ⁄ «Ò¡ªÁ≈ «◊¡≈, Í Úæ÷-Úæ÷ √»«Ï¡ª È∂ «¬√ ˘ ¡≈͉∂-¡≈͉∂ Â∆’∂ È≈Ò Ò≈◊» ’∆Â≈¢ «‚√«‡Ã’‡ ¡Ω¯ ’ضÏ∆¡≈ ¡Â∂ B@ ¡Ó∆’∆ √»«Ï¡ª ”⁄ «’√∂ ∂«Í√‡ Á≈ Ïæ⁄∂ Á≈ «ÍÂ≈ ‘؉ Á≈ ‘æ’ ıÂÓ ’È Ò¬∆ ¿∞√ ˘ ¡Í≈Ë «Úæ⁄ ÁØÙ∆ ’≈ «ÁæÂ≈ ‹≈‰≈ ˜»∆ ˛¢ ¡≈ÒØ⁄’ª Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ «¬√ √» «Úæ⁄ ¿∞È∑ª Í∆Ûª Á∆ √«ÊÂ∆ ı≈Ï ‘Ø ‹ªÁ∆ ˛ «‹È∑ª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ¡Á≈Òª Â’ Í‘πø⁄Á∂ ‘∆ È‘ƒ¢ ‘≈Ò≈ Á≈ ¡≥Á≈˜≈ «¬√ ◊æÒ ÂØ∫ Ú∆ Ò≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛ «’ Â’∆ÏÈ √æ  ¡Ó∆’∆ √»«Ï¡ª «Úæ⁄ ¡«‹‘≈ ’ج∆ ’≈˘È ˛ ‘∆ È‘ƒ ‹Ø ∂«Í√‡ ˘ Ïæ⁄∂ ”Â∂ ‘æ’ ‹Â≈¿∞‰ ÂØ∫ Ø’Á≈ ‘ØÚ∂¢

Í≈«’ ”⁄ ‘≈«¯˜ √¬∆Á Á∂ ÷πÒ æ ¡ ∂∑ ≈Ó ÿ∞Ó ø ‰ ’≈È Ì≈ ڪ◊ «⁄ø ˛ ¡Ó∆’≈ Ú≈«Ùø◊‡È - ¡Ó∆’≈ Á∂ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â≈Ò∂ Á∂ «¬æ’ √∆È∆¡ ¡«Ë’≈∆ È∂ «’‘≈ «’ ¡Ó∆’≈ Ú∆ Ì≈ ڪ◊ «¬√ ◊æÒ ”Â∂ «⁄ø ˛ «’ Í≈«’√Â≈È ÓπøϬ∆ ‘ÓÒ∂ Á∂ Ó≈√‡Ó≈¬ƒ‚ ‘≈«¯˜ √¬∆Á ˘ ÷πæÒ∑∂¡≈Ó ÿ∞øÓ‰ Á∂ «‘≈ ˛ ‹Á«’ ¡«ÂÚ≈Á∆ ◊Â∆«ÚË∆¡ª ”⁄ ¿∞√ Á∆ ̱«Ó’≈ ˘ Á∂÷Á∂ ‘ج∂ ¡Ó∆’≈ È∂ ¿∞√ ”Â∂ «¬È≈Ó æ«÷¡≈ ˛¢ ¡Ó∆’∆ ¡«Ë’≈∆ Á≈ «¬‘ «Ï¡≈È ¿∞√ Ú∂Ò∂ ¡≈«¬¡≈ ‹ÁØ∫ «¬æ’ «ÁÈ Í«‘Òª ¡Ó∆’∆ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â∆ Ó≈¬∆’ ÍØ∫Í∆˙ È∂ ÈÚ∂∫ ⁄π‰∂ ◊¬∂ ÍÃË≈È Ó≥Â∆ «¬Ó≈È ı≈È È≈Ò ÓπÒ≈’≈Â

’ ’∂ ÷∂Â∆ ÙªÂ∆ ¡Â∂ √«ÊÂ≈ Á∂ Ò¬∆ ıÂ≈ ω∂ ¡«ÂÚ≈Á∆ «ıÒ≈¯ Ò◊≈Â≈ ¡Â∂ «È‰≈«¬’ ’ÁÓ ⁄πæ’‰ Ò¬∆ «’‘≈ ˛¢ ÍØ∫Í∆˙ È≈Ò Ô≈Â≈ ’ ‘∂ ¡«Ë’≈∆ È∂ ÈÚƒ «ÁæÒ∆ ”⁄ «’‘≈ «’ ¡Ó∆’≈ È∂ ¡«ÂÚ≈Á Á∂ «ÚØË Á∂ ÓπÁ æ ∂ ”Â∂ ◊æÒÏ≈ Ҭ∆ «Í¤Ò∂ √≈Ò Ì≈ È≈Ò Ï∂‘æÁ È∂«Û˙∫ ’øÓ ’∆Â≈ ˛¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¡«ÂÚ≈Á Á≈ «ÚØË Ô’∆ÈÈ Ì≈ È≈Ò √ªfi∂ «‘æÂ≈ Á≈ «¬æ’ ÓπæÁ≈ ˛¢

ÓπøϬ∆ ‘ÓÒ∂ Á∂ A@ √≈Ò Í»∂ ‘؉ Ú≈Ò∂ ‘È¢ ¡√ƒ Ú∆ Ì≈ ڪ◊ «¬√ ◊æ Ò ”Â∂ «⁄ø   ‘ª «’ Í≈«’√Â≈È Óπ ø Ï ¬∆ ‘ÓÒ∂ Á∂ Ó≈√‡Ó≈¬ƒ‚ ‘≈«¯˜ √¬∆Á ˘ ÷πÒ æ ¡ ∂∑ ≈Ó ÿ∞Ó ø ‰ Á∂ «‘≈ ˛ ‹Á«’ ¡«ÂÚ≈Á∆ ◊Â∆«ÚË∆¡ª ”⁄ ¿∞√ Á∆ ̱«Ó’≈ ˘ Á∂÷Á∂ ‘ج∂ ¿∞√ ”Â∂ «¬È≈Ó æ«÷¡≈ «◊¡≈ ˛¢ Í≈«’√Â≈È ”⁄ ¡«ÂÚ≈Á∆¡ª Á∆ ÓΩ‹Á » ◊∆ Á∂ Ï≈∂ Íπ¤ æ ∂ ‹≈‰ ”Â∂ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’ ¡Ó∆’≈ √‘æÁ Í≈ ÂØ∫ ÿ∞√ÍÀ· Â∂ «‘ø√≈ ”Â∂ Ì≈ ڪ◊ ‘∆ «⁄ø ˛¢ ¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ ÓÀ˘ «ÚÙÚ≈√ ˛ «’ ¡«ÂÚ≈Á «ÚØË∆ √«‘ÔØ◊ ”Â∂ ◊æÒÏ≈ ‘ØÚ◊ ∂ ∆¢ ¡«Ë’≈∆ È∂ «’‘≈ «’ Ì≈ Í≈«’√Â≈È √Ïø˪ Á∆ ◊æÒ ’∆¬∂ ª ¡√ƒ «¬æ’-Á»‹∂ È≈Ò ◊æÒ ’È Á∂ ÁØÚª Á∂Ùª Á∆¡ª ’Ø«ÙÙª Á≈ √Ú≈◊ ’Á∂ ‘ª¢

‡Ø’∆˙ - ‹≈Í≈È «Úæ⁄ A@@ √≈Ò ÂØ∫ ÚË∂∂ Á∆ ¿∞Ó «‹¿±‰ Ú≈Ò∂ Ϙπ◊ Úæ‚∆ «◊‰Â∆ «Úæ⁄ ‘È¢ Ï∆Â∆ ¡ÍÃÒ À ˘ ‹≈Í≈È Á∂ Ó≈√≈˜Ø ÈØÈ≈’≈ ˘ ÁπÈ∆¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ Ϙπ◊ «‹¿±∫Á≈ ÍπÙ ¡ÀÒ≈«È¡≈ «◊¡≈ √∆¢ ‘π‰ ÁπÈ∆¡ª Á∂ √Ì ÂØ∫ Ϙπ◊ «‹¿±∫Á∂ ‹ØÛ∂ Á≈ «ıÂ≈Ï Ú∆ «¬æ Ê Ø ∫ Á∂ Ó≈√≈˙ Ó≈Â√πÓÂ Ø Ø ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ ÍÂÈ∆ «ÓÔ≈’Ø Á∂ È≈Ó ‘Ø «◊¡≈ ˛¢ ÁØ‘ª Á∆ ‹π¡≈«¬ø‡ ¿∞Ó B@H √≈Ò ˛¢ «◊È∆˜ ÚÒ‚ «’≈‚ È∂ ÁØ‘ª ˘ ‹π¡≈«¬ø‡ ¿∞Ó Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò √Ì ÂØ∫ Ϙπ◊ ‹ØÛ≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ˛¢ A@H √≈Ò≈ Ó≈√≈˙ ¡Â∂ A@@ √≈Ò≈ «ÓÔ≈’Ø Á≈ «Ú¡≈‘ ¡’±Ï AICG «Úæ⁄ ‘Ø«¬¡≈ √∆¢ «ÓÔ≈’Ø H@ √≈Ò Á∂ «¬√ «ÙÂ∂ Á∂ √¯Ò ‘؉ Á∂ «Íº¤∂ ¡≈͉∆ √«‘‰Ù∆ÒÂ≈ ˘

Ïæ√ ‘≈Á√≈ ”⁄ «ÓÃÂ’ «÷‚≈∆ Á∆ Óª È∂ Í≥‹≈Ï∆ ‚≈¬∆Ú Á∂ Ȫ «Ò÷∆ Ì≈Úπ’ «⁄æ·∆

√√’À⁄πÚ≈È ñ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ √»Ï∂ √√’À⁄Ú π ≈È Ï∆Â∆ F ¡ÍÃÒ À B@AH ˘ ‘≈’∆ «÷‚≈∆¡ª Á∆ Ïæ√ ¡Â∂ ‡æ’ «Ú⁄≈Ò∂ «Ì¡≈È’ ‡æ’ ‘Ø ◊¬∆ √∆¢ «¬√ ‘≈Á√∂ ”⁄ AF «÷‚≈∆¡ª Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ AC ‘Ø ˜ıÓ∆ ‘ج∂ √È¢ ‘≈Á√∂ Á∂ «˜øÓ∂Ú≈ Í≥‹≈Ï∆ ‡æ’ ‚≈¬∆Ú ‹√’∆ «√øÿ «√æË» ”Â∂ ’¬∆ ÁØ Ù Ò≈¬∂ ◊¬∂ √È¢ «¬√ «Ì¡≈È’ √Û’ ‘≈Á√∂ «Úæ⁄ Ó≈∂ ◊¬∂ «÷‚≈∆¡ª ”⁄Ø∫ «¬æ’ √∆ √‡∆¯È ÚÀ’ Ȫ Á≈ «÷‚≈∆¢ √‡∆¯È Á∆ Óª

‡∆√∆¡≈ ÚÀ’ È∂ ‡æ’ ‚≈¬∆Ú ‹√’∆ Á∂ Ȫ «¬æ’ Ì≈Úπ’ «⁄æ·∆ «Ò÷∆ ˛¢ «⁄æ·∆ ”⁄ Óª ‡∆√∆¡≈ ÚÀ’ È∂ «Ò«÷¡≈, TÓÀ ∫ ‡æ ’ ‚≈¬∆Ú ‹√’∆ ˘ ¡≈͉∂ ÚÒØ∫ Óπ¡≈¯ ’Á∆ ‘ª¢ «¬√ «Ì¡≈È’ ‘≈Á√∂ «Úæ⁄ √‡∆¯È Á∆ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÓÀ∫ ıπÁ ˘ Íπæ¤Á∆ ‘ª «’ √‡∆¯È ’∆ √Ø⁄∂◊≈, ÓÀ∫ ’∆ ’ ‘∆ ‘ª? ‹∂’ √‡∆¯È ‘πøÁ≈ ª ¿∞‘ Ú∆ ‚≈¬∆Ú ˘ Óπ¡≈¯ ’ «ÁøÁ≈¢ Óª È∂ ¡º◊∂ «’‘≈ «’ √‡∆¯È

«¬æ’ «Á¡≈¨ ¡Â∂ ¡«Ë¡≈ÂÓ’ ÈΩ‹Ú≈È √∆, ¿∞√ Á≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ ”⁄ ¡‡πæ‡ «ÚÙÚ≈√ √∆¢ ¿∞‘ «Á¡≈¨ ¡Â∂ ÷πæÒ∑∂ «ÁÒ Ú≈Ò≈ √∆ ¡Â∂ ‘ «’√∂ ˘ Óπ¡≈¯ ’ «ÁøÁ≈ √∆¢U «˜’ÔØ◊ ˛ «’ «¬√ ‘≈Á√∂ Á∂ «˜øÓ∂Ú≈ Í≥‹≈Ï∆ ‡æ’ ‚≈¬∆Ú ‹√’∆ «√øÿ «√æË» ”Â∂ F ‹πÒ≈¬∆ ˘ ÁØÙ Ò≈¬∂ ◊¬∂ √È¢ ‹√’∆ ”Â∂ ıÂÈ≈’ Â∆’∂ È≈Ò Ú≈‘È ⁄Ò≈¿∞‰ ’≈È AF ÒØ’ª Á∆ ‹≈È ÒÀ‰ ¡Â∂ AC ÒØ’ª Á∆ ‹≈È ıÂ∂

«Úæ⁄ Í≈¿∞‰ Á∂ ÁØÙ Ò≈¬∂ ◊¬∂¢ «¬√ «Ì¡≈È’ ‘≈Á√∂ È∂ ÁØ Á‹È ÂØ∫ ÚæË Ó≈Úª ÂØ∫ ¿∞È∑ª Á∂ Íπæ ÷Ø‘ Ò¬∂¢ Ïæ√ ‘≈Á√∂ ”⁄ Ó≈∂ ◊¬∂ √≈∂ «÷‚≈∆ ‘ÓÏØÒ‡ ÏΩ∫’Ω˜ Á∂ √È «‹È∑ª √Ì Á∆ ¿∞ Ó  AF ÂØ ∫ AH √≈Ò Á∂ Á«Ó¡≈È √∆¢

Ò≈‘Ω ”⁄ ¤∂Û¤≈Û Á≈ «ÚØË ’È ÷≈Ò√≈ ¬∂‚ Á∂ Óπ÷ æ ∆ Á≈ «Ïë‡Ù ”Â∂ ‡Ãª√‹À∫‚ ˘ È∂ Ò≈ ”Â∆ ¡º◊

Í≈Ò∆ÓÀ∫‡ ”⁄ Úæ‚≈ √ÈÓ≈È

Ò≈‘Ω- Í≈«’√Â≈È Á∂ Ò≈‘Ω ”⁄ ⁄≈ «Ú¡’Â∆¡ª È∂ «¬æ’ ‡Ãª√‹À∫‚ ˘ «¬√ Ò¬∆ ¡º◊ Ò≈ «ÁæÂ∆ «’™«’ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ È≈Ò ‘Ø ‘∂ Ù∆’ ÙØÙ‰ Á≈ «ÚØË ’∆Â≈ √∆¢ «¬√ ÁΩ≈È ‡Ãª√‹À∫‚ H@ ¯∆√Á∆ fi∞Ò√ ◊¬∆ ¡Â∂ Ò≈‘Ω Á∂ ‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ «¬Ò≈‹ ÁΩ≈È ¿∞√ Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆¢ ÍπÒ∆√ È∂ ÿ‡È≈ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ «Áø « Á¡ª «’‘≈ «’ ⁄≈ Ùæ ’ ∆ «Ú¡’Â∆ ‡Ãª√‹À∫‚ ˘ «¬æ’ ’≈ ”⁄ ¡◊Ú≈ ’ ’∂ √≈‘∆Ú≈Ò Á∂ «¬æ’ ’ÀÏ √‡∂ÙÈ È∂Û∂ ÒÀ ◊¬∂ ¡Â∂ ¿∞√ ˘ ¡º◊ Ò◊≈ «ÁæÂ∆ «’™«’ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂

È≈Ò ‘؉ Ú≈Ò∆ ¤∂Û¤≈Û Á≈ «ÚØË ’∆Â≈ √∆¢ ¡‹∂ ÍπÒ∆√ ÚÒØ∫ Ùæ’∆¡ª Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ È‘ƒ «ÁæÂ∆ ◊¬∆¢ Í≈«’√Â≈È Á∂ ¿∞µÂ ”⁄ ‡Ãª√‹À‚ª Á∆ ‘≈Ò ϑπ ‘∆ Â√ÔØ◊ ˛¢ ıÀÏı±Ú≈ √»Ï∂ Á∂ ÓÈ∞æ÷∆ ¡«Ë’≈ √ø◊·È È∂ «¬√ ÿ‡È≈ ”Â∂ √ı ÈØ«‡√ «Ò¡≈ ˛ ¡Â∂ ÍπÒ∆√ ˘ «¬√ «ıÒ≈¯ √ı ’≈Ú≈¬∆ ’È Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆¢ Í≈«’√Â≈È Á∆ √ø√Á ”⁄ Ï∆Â∂ √≈Ò Ó¬∆ ”⁄ «¬æ’ ’≈˘È Í≈√ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆ «‹√ ÓπÂ≈«Ï’ ‡Ãª√‹À∫‚ª ˘ Ïπ«È¡≈Á∆ ¡«Ë’≈ª Á∆ ◊Àø‡∆ «ÁæÂ∆ ◊¬∆ √∆¢

¶‚È - ı≈Ò√≈ ¬∂‚ Á∂ Ï≈È∆ «ÚøÁ «√øÿ ˘ ¿∞È∑ª Á∆¡ª √∂Ú≈Úª ÏÁÒ∂ «Ïë‡Ù Í≈Ò∆ÓÀ∫‡ ”⁄ Í≥‹≈Ï √Ø√≈«¬‡∆ ¡Ω¯ «Ïë‡Ù ÚÒØ∫ ¡À’√∆ÒÀ∫√ ¡À ∫ ‚ ¡⁄∆ÚÓÀ ∫ ‡ ¡À Ú ≈‚ È≈Ò √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «ÚøÁ «√øÿ È∂ ¡≈͉≈ «¬‘ ¡ÀÚ≈‚ ÓÈ∞÷ æ ∆ ¡«Ë’≈ª Á∂ ’≈’πøÈ ‹√Úø «√øÿ ÷≈ÒÛ≈ ˘ ¿∞È∑ª Á∆ Ï√∆ Á∂ ÓΩ’∂ ”Â∂ √Ó«Í ’∆Â≈¢ «ÚøÁ «√øÿ È∂ ı≈Ò√≈ ¬∂‚ ÚÒØ∫ ’∆Â∂ ‹ªÁ∂ √Ó≈‹ ÌÒ≈¬∆ Á∂ ’øÓª Á≈ «√‘≈ Í«‡¡≈Ò≈ ÂØ∫ ı≈Ò√≈ ¬∂‚ Á∂ ‚≈«¬’À ‡  ¡ÓÍà ∆  «√ Ïø«È∑¡≈¢ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ ı≈Ò√≈ ¬∂‚ Ì≈ ¡Â∂ «ÚÁ∂Ùª ”⁄ ’¬∆ Óπ«‘øÓª ”⁄ «‘æ√≈ ÒÀ ⁄πæ’∆ ˛¢ «¬≈’ ”⁄ ı≈Ò√≈ ¬∂‚ Á∆¡ª √◊Ó∆¡ª ÂØ∫ «¬‘ √ø√Ê≈ «ÚÙÚ ÍºË ”Â∂ √πı∆¡ª ”⁄ ¡≈¬∆ √∆¢ «¬√ √ø√Ê≈ È∂ «¬≈’ ”⁄ ¡≈¬∆.¡À√. ÂØ∫ «‘≈¡ ‘ج∆¡ª ¡Ωª Á∂ ÓπÛ Ú√∂Ï∂ Á∂ Ú∆ ÔÂÈ ’∆Â∂¢ √≈Ò B@AD ÂØ∫ «¬‘ √ø √ Ê≈ Ô‘» Á ∆¡ª ¡Â∂ √∆∆¡È

ÙÈ≈Ê∆¡ª Ò¬∆ ’øÓ ’ ‘∆ ˛¢ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ ’ÀÒ≈ ”⁄ ‘Û∑ Í∆Ûª Ò¬∆ Ú∆ «¬‘ √ø√Ê≈ æÏ Ï‰ ’∂ Ï‘πÛ∆ √∆¢ ’ÀÒ≈ ”⁄ ÒØ’ª Ò¬∆ ı≈Ò√≈ ¬∂‚ ÚÒØ∫ ÌØ‹È Á∂ È≈ÒÈ≈Ò ÁÚ≈¬∆¡ª ¡Â∂ ‘Ø ˜»∆ Ú√ª Óπ ‘ æ ¬ ∆¡≈ ’Ú≈¬∆¡ª ◊¬∆¡ª √È¢

Ó≥ÈÁ∆ ˛¢ ÍÂ∆ ¡Â∂ Í«Ú≈ Ú≈«Ò¡ª È≈Ò Â√Ú∆ª «÷⁄Ú≈™Á∂ ‘ج∂ «ÓÔ≈’Ø È∂ «’‘≈, TÓÀ∫ Ï‘π ıπÙ ‘ª¢ «¬‘ √Ì Ó∂∆ √«‘‰Ù∆ÒÂ≈ Á∂ ’≈È ˛¢U «¬æÊ∂ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ Ó≈√≈˙ «¬æ’ ¯Ω‹∆ √∆ ¡Â∂ Á»‹∂ «ÚÙÚ Ô∞Ë æ ÁΩ≈È Ô∞Ë æ Ò¬∆ ¿∞√ ˘ «ÚÁ∂Ù Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈ √∆¢ ¿∞√ √Ó∂∫ «¬√ ‹ØÛ∂ ˘ ’≈¯∆ ÓπÙ«’Òª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈¢ ‘≈Ò ‘∆ «Úæ⁄ ¿∞È∑ª Á∂ BEÚ∂∫ ÍÛÍØÂ∂ È∂ ‹ÈÓ «Ò¡≈¢ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ ‘π‰ Â’ Á≈ √Ì ÂØ∫ Ϙπ◊ ‹ØÛ≈ ‘؉ Á≈ «’≈‚ ÈΩÚ∂ Á∂ ’≈Ò ¡Â∂ ◊π‚∂È ‚≈ÒÚ∂È Á∂ È≈Ó √∆¢ √≈Ò B@@D «Úæ⁄ ◊π‚∂È Á∂ «Á‘ªÂ Á∂ √Ó∂∫ ÁØ‘ª Á∆ ‹π¡≈«¬ø‡ ¿∞Ó, Ì≈Ú ÁØ‘ª Á∆¡ª ¿∞Óª Á≈ ’πÒ æ ‹ØÛ, BA@ √≈Ò «¬æ’ Ó‘∆È≈ ¡Â∂ CD «ÁÈ √∆¢

Ú≈«Ùø◊‡È - Ì≈ ”⁄ √Ó«¶◊∆ √ÏøË ˘ ¡Í≈Ë Ú◊ ”⁄ æ÷‰ Ú≈Ò∂ ’≈˘È ˘ ı≈«‹ ’È Ú≈Ò∂ √πÍ∆Ó ’Ø‡ Á∂ ¯À√Ò∂ Á≈ Í»∆ ÁπÈ∆¡ª ”⁄ «ÁÒ ÷ØÒ∑ ’∂ √Ú≈◊ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ˛¢ Úæ ÷ -Úæ ÷ Á∂ Ù ª ÂØ ∫ ¡≈ ‘∆ ÍÃÂ∆«’«¡≈ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ˛ «’ «¬√ È≈Ò È≈ «√¯ √Ì ÂØ∫ Úæ‚∂ ÒØ ’ Âø   √◊Ø ∫ «ÚÙÚ Ì ”⁄ √Ó«¶◊∆¡ª Á∂ ¡«Ë’≈ª ˘ ÚË≈Ú≈ «ÓÒ∂ ◊ ≈¢ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ È∂ ¡≈¬∆.Í∆.√∆. Á∆ Ë≈≈ CGG Á∂ «‘ √Ó«¶◊∆ √Àµ’√ ˘ ¡Í≈Ë Áæ√‰ Ú≈Ò∂ ’≈˘È ˘ ¡Í≈Ë Ú◊ ÂØ∫ Ï≈‘ ’Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ˆÀ’πÁÂ∆ ˛ «‹√ Á≈ Ï⁄≈¡ È‘ƒ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈¢ ¡Á≈Ò È∂ ¡≈͉∂ ¯À√Ò∂ ”⁄ «’‘≈ «’ ÒÀ ˜ Ï∆¡È, ◊∂ ¡ , Ï≈«¬√À’Ùπ¡Ò, ‡ª√‹À∫‚ Â∂ ’Ú∆Í Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∂ ÒØ’ª ˘ Ú∆ Á∂Ù Á∂ ‘Ø È≈◊«’ª Úª◊ √ø«ÚË≈È’ ¡«Ë’≈ Íà ≈ Í ˛¢ Ú≈«Ùø ◊ ‡È ÍØ √ ‡ Á≈

’«‘‰≈ ˛ «’ Ì≈ Á∆ ⁄؇∆ Á∆ ¡Á≈Ò Á≈ ¯À√Ò≈ ÁπÈ∆¡ª Á∂ √Ì ÂØ ∫ Úæ ‚ ∂ ÒØ ’ Âø   ”⁄ √Ó«¶◊∆ ¡«Ë’≈ª Á∆ «‹æ ˛¢ ¡Ó∆’∆ ¡ıÏ≈ È∂ «Ò«÷¡≈ «’ «¬‘ ¯À√Ò≈ Ì≈ ”⁄ Â∂˜∆ È≈Ò ÏÁÒÁ∂ √Ó≈‹ ˘ «Á÷≈™Á≈ ˛ «’™«’ Í≥‹ √≈Ò Í«‘Òª ‘∆ ⁄؇∆ Á∆ ¡Á≈Ò È∂ «¬√ ’≈˘È ˘ Ï‘≈Ò æ«÷¡≈ √∆¢ ¿∞Ê∂ ‘∆ «È¿± ÔΩ’ ‡≈¬∆Ó˜ È∂ «¬√ ¯À√Ò∂ ˘ Ì≈ ”⁄ √Ó«¶◊∆ ¡«Ë’≈ª Ò¬∆ Ó∆Ò ÍºÊ Áæ«√¡≈ ˛¢ ¿∞√ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ «¬√ ¯À√Ò∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Ø Á∂Ùª ˘ Ú∆ ÍÃ∂ ‰≈ «ÓÒ∂◊∆ «’ ¿∞‘ √Ó«¶◊∆ Â∂ ‡ª√‹À∫‚ Ì≈¬∆⁄≈«¡ª ˘ ÒÀ ’∂ ‘≈Ò∂ Â’ ÓΩ‹»Á ¿∞µÍ«ÈÚ∂Ù ’≈˘È ˘ ıÂÓ ’È¢

‡ª√‹À∫‚ ÍπÙ È∂ ËØ÷∂ È≈Ò Ï‰≈¬∂ √ÏøË, ‘ج∆ «ÂøÈ √≈Ò Á∆ √˜≈ ¶‚È - «Ïà ‡ ∂ È «Úæ ⁄ «¬æ ’ ‡ª√‹À∫‚ ÍπÙ ˘ ¡‹∆Ï ¡Í≈Ë ’≈È «ÂøÈ √≈Ò ’ÀÁ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ◊¬∆ ˛¢ «¬æ’ ¡≥◊∂˜∆ ¡ıÏ≈ Á∆ «ÍØ‡ ÓπÂ≈«Ï’, CE √≈Ò≈ ’≈ÒØ√ ‚∂ Ò ≈’» ˜ «Úπ æ Ë ÁØ ¡Ω  ª È∂ «Ù’≈«¬Â Á‹ ’Ú≈¬∆ √∆¢ ¡Ωª Á≈ ÁØÙ √∆ «’ ’≈ÒØ√ È∂ Ù∆ «Úæ⁄ È’Ò∆ Í∆È√ (◊πÍ ¡≥◊) Ò◊≈ ’∂ ¿∞È∑ª È≈Ò √ÏøË Ï‰≈¬∂¢ «¬√ ˆÀ ’πÁÂ∆ Â∆’∂ È≈Ò √ÏøË Ï‰≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª È≈ ª ¿∞Ȫ∑ ˘ ’ج∆ √»⁄È≈ «ÁæÂ∆ ◊¬∆, ¡Â∂ È≈ ‘∆ ¿∞È∑ª Á∆ √«‘ÓÂ∆ Ò¬∆ ◊¬∆¢ ¡Á≈Ò È∂ ‹ª⁄ «Úæ⁄ ’≈ÒØ√ ˘ ÁØÙ∆ ’≈

«ÁæÂ≈ ¡Â∂ √˜≈ √π‰≈¬∆¢ ’≈˘È∆ ’≈Ȫ ’≈È «Í؇ «Úæ⁄ Í∆Û ¡Ωª Á∆ ͤ≈‰ ˜≈«‘ È‘ƒ ’∆Â∆ ◊¬∆, Í ÁØ‘ª È≈Ò ’≈ÒØ√ Á∂ Úæ÷Úæ÷ √Ó∂∫ ”Â∂ √ÏøË √È¢ Ó¬∆ B@AC ÂØ ∫ Ó¬∆ B@AG Á∂ «Ú⁄’≈ ’≈ÒØ√ È∂ «¬È∑ª ÁØÚª ¡Ω  ª È≈Ò √Ïø Ë Ï‰≈¬∂ ¢ ¡Á≈Ò «Úæ⁄ «¬‘ √≈«Ï ‘Ø «◊¡≈ «’ ‡ª√‹À∫‚ ’≈ÒØ√ Á∂ Ù∆ ”Â∂ ’πÁÂ∆ ÂΩ ”Â∂ Í∆È√ ˛ ‘∆ È‘ƒ¢ ¡Ωª ˘ Ú∆ ’≈ÒØ√ Á∆ «¬√ √æ⁄≈¬∆ Ï≈∂ Á∂ Ï≈¡Á ÍÂ≈ ⁄æ«Ò¡≈ √∆¢


8

AJIT WEEKLY

TORONTO SECTION-A, ISSUE 1300 Úπ ‰ ËÚÈ Á∂ «ÍÂ≈ «ÈÁ∂Ù’ ‚∂«Ú‚ ËÚÈ È∂ ”I@ Á∂ Á‘≈«’¡ª ”⁄ ÈßÏ-A √∆∆˜ Ú≈Ò∆¡ª ’¬∆ «¯ÒÓª ω≈¬∆¡ª √È¢ «¬È∑ª ”⁄Ø∫ ‘∆Ø ÈßÏ-A, ’πÒ∆ ÈßÏ-A, ¡Â∂ Ï∆Ú∆ Èß Ï -A Ú◊∆¡ª «¯ÒÓª È∂ ÏΩ’√ ¡≈«¯√ ”Â∂ ⁄ø ◊ ∆ ËÓ≈Ò Ó⁄≈¬∆ √∆¢ « ¬ È ∑ ª «¯ÒÓª ”⁄ «˜¡≈Á≈Â ÏΩ Ò ∆Úπ ‚

∆Ó∂’ «¯ÒÓª ’∂◊≈ Úπ‰ Á≈ ’ΩÓ∂‚∆ ‘∆Ø ◊Ø«ÚøÁ≈ ‘∆ Ș ¡≈«¬¡≈ √∆¢ ÚÀ√∂ Ú∆ ¿∞ ‘ ‚∂ « Ú‚ Á≈ ‘ÓÈ «Í¡≈≈ ¡Á≈’≈ √∆¢ ‘π‰ ‹≈‰’≈∆ «ÓÒ∆ ˛ «’ ‚∂«Ú‚ «¬√ √∆∆˜ Á∆¡ª «¯ÒÓª Á≈ ∆Ó∂’ ¡≈͉∂ Ï∂‡∂ Úπ ‰ ËÚÈ ˘ ÒÀ ’∂ ω≈¿∞‰≈ ⁄≈‘πøÁ≈ ˛¢ ’πæfi «¯ÒÓª Á∆ √«’Ã͇ ”Â∂ ¿∞√ È∂ ’øÓ Ú∆ Ùπ» ’ «ÁæÂ≈ ˛¢

‚∂«Ú‚ ËÚÈ È∂ ’πæfi Ó‘∆È∂ Í«‘Òª Úπ‰ ˘ ÒÀ ’∂ ‹πÛÚ≈ Á∆ ∆Ó∂’ ‹πÛÚ≈-B «¯ÒÓ Ï‰≈¬∆ √∆ ‹Ø ÍÁ∂ ”Â∂ √πÍ«‘æ‡ √≈«Ï ‘ج∆¢ «¬√ «¯ÒÓ Á∆ ’≈ÓÔ≈Ï∆ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘π‰ «ÈÁ∂Ù’ ‚∂«Ú‚ Á≈ ¡≈ÂÓ-«ÚÙÚ≈√ ‘Ø Ú∆ ÚæË «◊¡≈ ˛¢ «¬√∂ ’≈È ¿∞‘ ‘π‰ ¡≈͉∂ ’øÓ ”⁄ ‘Ø Â∂˜∆ ÒÀ ’∂ ¡≈¿∞‰≈ ⁄≈‘πøÁ≈ ˛¢ ¿∞Ó∆Á ˛ «’ «Í¿∞-Íπæ Á∆ «¬‘ ‹ØÛ∆ ÍÁ∂ ”Â∂ ı»Ï ËÓ≈Ò Ó⁄≈¬∂◊∆¢ ó

¡Á≈’≈≈ «Í¡Ã’ ø ≈ ⁄ØÍÛ≈ «¬√ Ú’Â ÏΩ Ò ∆Úπ ‚ «¬ø‚√‡∆ ”⁄ ⁄⁄≈ Á≈ «ÚÙ≈ ω∆ ‘Ø ¬ ∆ ˛¢ Í«‘Òª ª «Íá≥’≈ «¬√ ’≈È ⁄⁄≈ ”⁄ √∆ «’ ¿∞√ È∂ √ÒÓ≈È ı≈È Á∆ «¯ÒÓ Ì≈ ˘ «ÏÒ’πÒ ÓΩ ’ ∂ ”Â∂ ¡≈ ’∂ ’È ÂØ ∫ «¬È’≈ ’ «Áæ  ≈ √∆¢ «Íá≥’≈ Á∂ «¬√ «¬È’≈ Á∆ Ú‹∑ ≈ ¿∞ √ Á≈ «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞‰≈ Áæ√∆ ‹≈ ‘∆ √∆¢ Ï≈¡Á ”⁄ «¬‘ ◊æÒ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ «’ ¿∞√ È∂ «¯ÒÓ Ì≈ ¡≈͉∂ «Ú¡≈‘ ’≈È È‘ƒ ÏÒ«’ «¬æ’ ‘ΩÒ∆Úπ‚ «¯ÒÓ √≈¬∆È ’ ÒÀ‰ ’ ’∂ ¤æ‚∆ √∆¢ «¬√ «¯ÒÓ ÂØ∫ Ï≈¡Á ⁄⁄≈ ⁄æÒ∆ «’ «Íá≥’≈ È∂ ÏΩ Ò ∆Úπ ‚ Á∂ ÓÙ‘» «ÈÓ≈Â≈ ¡Â∂ «ÈÁ∂Ù’ √ø‹À Ò∆Ò∑≈ Ìø√≈Ò∆ Á∆ «¯ÒÓ ˘ Ú∆ ‹Ú≈Ï Á∂ «ÁæÂ≈ ˛¢ «¬√ «¯ÒÓ Á≈ Ȫ ◊ø ◊ » Ï ≈¬∆

Óª Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á ’∆È≈ È∂ «¯ÒÓ Ú∆∂ Á∆ ÚÀ«‚≥◊ È≈Ò ÍÁ∂ ”Â∂ ÁÓÁ≈ Ú≈Í√∆ ’∆Â∆ ˛Õ ’∆È≈ Á∆ «¬√ ’≈ÓÔ≈Ï∆ Á≈ ≈‹ ¿π√ Á∆ «¯‡ÈÀµ√ ˛Õ «¬√ √Ó∂∫ ¿π√ ’ØÒ ’¬∆ Úº‚∆¡ª ÏΩÒ∆Úπº‚ «ÎÒÓª ‘È ... Óª Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á ’∆È≈ È∂ «¯ÒÓ Ú∆∂ Á∆ ÚÀ«‚ø◊ È≈Ò ÍÁ∂ ”Â∂ ÁÓÁ≈ Ú≈Í√∆ ’∆Â∆ ˛¢ ’∆È≈ Á∆ «¬√ ’≈ÓÔ≈Ï∆ Á≈ ≈˜ ¿∞√ Á∆ «¯‡ÈÀµ√ ˛¢ «¬√ √Ó∂∫ ¿∞√ ’ØÒ ’¬∆ Úæ‚∆¡ª ÏΩÒ∆Úπ‚ «¯ÒÓª ‘È ... ÏΩÒ∆Úπ‚ ¡Á≈’≈≈ ’∆È≈ ’Í» ı≈È ˘ ¡’√ «‹Ó Á∂ Ï≈‘ Á∂«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ ’∆È≈ Á≈ «¬æ’ Ú∆‚∆˙ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ’≈¯∆ ⁄«⁄ ‘Ø «‘≈ ˛¢ «¬√ Ú∆‚∆˙ ”⁄ ¿∞‘ «‹Ó «Úæ⁄ ’≈¯∆ √ı Ú’¡≈¿±‡ ’Á∆ Ș ¡≈ ‘∆ ˛¢ «¬√ Ú∆‚∆˙ ˘ ’∆È≈ Á∆ ‡Ã∂È ÈÓÂ≈ ÍπØ«‘ È∂ ¡≈͉∂ «¬È√‡≈◊Ã≈Ó ¡À’≈¿±∫‡ ”Â∂ Ù∂¡ ’∆Â≈ ˛¢ «¬√ Ú∆‚∆˙ ”⁄ ’∆È≈ Ï∂‘Á æ ¡Ω÷≈ Ú’¡≈¿±‡ ’Á∆ Ș ¡≈ ‘∆ ˛¢ ¡√Ò ”⁄ ’∆È≈ ¡≈͉∆ «¯‡ÈÀµ√ ˘ ÒÀ ’∂ ’≈¯∆ √π⁄∂ «‘øÁ∆ ˛¢ ’∆È≈ Á∂ ¯ÀȘ ¿∞√ Á∆ «¬√ Ú∆‚∆˙ ˘ ’≈¯∆ Í√øÁ ’ ‘∂ ‘È¢ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ «¬æ’ ¯ÀÙÈ ÙØ¡ ÁΩ≈È ’∆È≈ È∂

13 to 19 Sept., 2018

«ÚÙ≈Ò È≈Ò «¯ÒÓ ’∂◊∆ «Íá’ ≥ ≈

’Ø·∂Ú≈Ò∆ Áæ«√¡≈ «◊¡≈ √∆¢ ‘π‰ «Íá≥’≈ ˘ ÒÀ ’∂ «¬æ’ ‘Ø ‹≈‰’≈∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ˛ «’ ¿∞√ È∂ «¬æ’ ‘Ø ÈÚƒ ÏΩÒ∆Úπ‚

«¯ÒÓ √≈¬∆È ’ Ò¬∆ ˛¢ √»Âª ÓπÂ≈«Ï’, √≈ ı»È Ó≈¯ «¯ÒÓ ”⁄ «Íá≥’≈ ⁄ØÍÛ≈ È∂ «ÈÁ∂Ù’ «ÚÙ≈Ò Ì≈ÁÚ≈‹ È≈Ò ’øÓ ’∆Â≈ √∆ ¡Â∂ ‘π‰ ¿∞‘ «¬æ’ Ú≈ «¯ ¡≈͉∆ ¡◊Ò∆ «¯ÒÓ ”⁄ «ÚÙ≈Ò Á∂ «ÈÁ∂ÙÈ ”⁄ ’øÓ ’È ‹≈ ‘∆ ˛¢ «¬‘ «¯ÒÓ «¬æ’ ’ΩÓ∂‚∆ È≈ÚÒ ”Â∂ ¡≈Ë≈« ˛, ¡Â∂ «¬√ Á≈ Ȫ æ÷‰≈ ¡‹∂ Ï≈’∆ ˛¢ «¬√ Á∆ Ù»«‡ø◊ ¡◊Ò∂ √≈Ò ÂØ∫ Ùπ» ‘ØÚ∂◊∆¢ √»Âª ÂØ∫ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ ”⁄ «¬‘ Ú∆ ◊æÒ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ˛ «’ «Íá≥’≈ ⁄ØÍÛ≈ ˘ «¯ÒÓ Ì≈ ”⁄ ¡≈͉≈ «’Á≈ Í√øÁ È‘ƒ √∆ ¡≈«¬¡≈¢ «¬√ Ò¬∆ ¿∞√ È∂ «¬√ «¯ÒÓ ˘ «¬È’≈ ’ «ÁæÂ≈ √∆¢ «¯Ò‘≈Ò, «Íá≥’≈ ⁄ØÍÛ≈ ‘π‰ ÓπÛ ’πfi æ «ÁȪ Ò¬∆ Ú≈«Í√ ¡Ó∆’≈ ⁄Ò∆ ◊¬∆ ˛¢

‹ÒÁ ‘∆ Ï‰È ‹≈ ‘∆ «¯ÒÓ «Úæ⁄ Ù≈«‘Á ’ͱ ÓÙ‘» Óπ’ º Ï ∂ ≈˜ ˙ÒøÍ∆¡È «‚ø◊’Ø «√øÿ Á∆ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¬∂◊≈ ... ¡≈͉∂ ‘π√È Á∂ ⁄ø◊∂ ‹ÒÚ∂ «Á÷≈¬∂ ‘È¢ ÙØ¡ ÁΩ≈È ’∆È≈ Á∆ ı»Ï√»Â∆ ¡Â∂ «¯‡ÈÀµ√ È∂ √Ì ˘ ˛≈È ’ «ÁæÂ≈¢ ÚÀ√∂ Ú∆ ’∆È≈ È∂ Óª Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á √ı Ú’-¡≈¿±‡ ¡Â∂ ¡≈͉∆ «Ó‘È È≈Ò ıπÁ ˘ «¯‡ ’ ’∂ ÓπÛ ÍÁ∂ ”Â∂ «¯ÒÓ Ú∆∂ Á∆ ÚÀ«‚ø◊ È≈Ò ˜ÏÁ√ Ú≈Í√∆ ’∆Â∆ ˛¢ «¬‘ ¿∞√ Á∆ «¯‡ÈÀµ√ Á∆ Ú‹∑≈ ‘∆ ˛ «’ ¿∞√ Á∂ ¯ÀȘ Á∆ «◊‰Â∆ ‘π‰ Í«‘Òª È≈ÒØ∫ Ú∆ «˜¡≈Á≈ ‘Ø ◊¬∆

⁄≈‰«’¡≈ Á∆ ̱«Ó’≈ ”⁄

¡‹À Á∂Ú◊È

˛¢ Áæ√‰ÔØ◊ ˛ «’ ‹ÒÁ∆ ‘∆ ’∆È≈ ’Í» ¡≈͉∆ ¡◊Ò∆ «¯ÒÓ ◊πæ‚ «È¿±˜ ”⁄ Ș ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ ˛¢ «¬√ «¯ÒÓ ”⁄ ¿∞‘ Í»∂ I √≈Ò Ï≈¡Á ¡’ÙÀ ’πÓ≈ È≈Ò ‹ØÛ∆ ω≈¬∂◊∆¢ «¬√ «¯ÒÓ ”⁄ Í≥‹≈Ï∆ √πÍ√‡≈ «ÁÒ‹∆ ÁØ√ªfi ¡Â∂ ¡Á≈’≈≈ «’¡≈≈ ¡‚Ú≈È∆ Ú∆ ¡«‘Ó «’Á≈ ”⁄ Ș ¡≈¿∞‰◊∂¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’∆È≈ È∂ Âı Ú∆ √≈¬∆È ’ Ò¬∆ ˛¢

Óπ’ æ Ï ∂ ≈˜

ÏΩÒ∆Úπ‚ √‡≈ √ø‹∂ Áæ Á≈ ’«‘‰ ˛ «’ √Û’-B «¬æ’ «¬ÓØÙÈÒ «¯ÒÓ ‘ØÚ∂◊∆¢ ÓÙ‘» «¯ÒÓ√≈˜ Ó‘∂Ù Ìæ‡ È∂ √≈Ò AIIA ”⁄ √ø‹À ÁæÂ, Í»‹≈ Ìæ‡ ¡Â∂ √Á≈«ÙÚ ¡Ó≈Íπ’ ˘ ÒÀ ’∂ √πÍ«‘æ‡ «¯ÒÓ √Û’ ω≈¬∆ √∆¢ Í»‹≈ Ìæ‡ ‘π‰ «¬√ «¯ÒÓ Á≈ √∆’π¡Ò ω≈¿∞‰ ‹≈ ‘∆ ˛¢ «¬√ √∆’π¡Ò ”⁄ Í»‹≈ Ìæ‡, ¡≈Ò∆¡≈ Ìæ‡, √ø‹∂ ÁæÂ, ¡≈«Á «√Â≈∂ Ș ¡≈¿∞‰◊∂¢ ¡Á≈’≈ √π٪ «√øÿ ≈ͻ Ú∆ «¬√ «¯ÒÓ Á≈ «‘æ√≈ ‘Ø √’Á≈ ˛¢ √ø‹À Áæ È∂ «¬√ «¯ÒÓ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ «ÁøÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ «¯ÒÓ √Û’-B «¬æ ’ «¬ÓØÙÈÒ «¯ÒÓ ‘ØÚ∂◊∆¢ Í«‘Ò∆ «¯ÒÓ √Û’ «Í¡≈ ”⁄ ͬ∂ «¬æ’ Óπ‚ ø ∂ Á∆ ’‘≈‰∆ √∆ «‹√ ”⁄ ¿∞√ ˘ ¡≈͉∂ «Í¡≈ Ò¬∆ √Ó≈‹ È≈Ò ÒÛÁ∂ ‘ج∂ «Á÷≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆ ‹Á«’ √Û’-B Ï≈∂ √ø‹∂ Áæ È∂ Áæ«√¡≈ «’ «¬√ Á∆ ’‘≈‰∆ Í«‘Ò∆ «¯ÒÓ Á∆ ’‘≈‰∆ ÂØ∫ ’¬∆ √≈Ò Ó◊Ø∫ Ùπ» ‘ØÚ∂◊∆¢ «’‘≈ ‹≈ «‘≈ ˛ «’ √Û’-B Á≈ Óπ æ ÷ ¡≈Ò∆¡≈ Á≈ «’Á≈ ... «’Á≈ ‘π‰ «¬æ’ ’πÛ∆ Ô≈‰∆ ¡≈Ò∆¡≈ Ìæ ‡ √Û’-B ”⁄ ¡≈Ò∆¡≈ Ìæ‡ Óπæ÷ «ÈÌ≈¬∂◊∆¢ ¿∞‘ «¬æ’ ÈÙ≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¬∂ ◊ ∆¢ «¯ÒÓ ÷Ø Ô≈‰∆ √ø‹∂ Áæ ˘ «‹¿±∫Á∂ Á∆ ’‘≈‰∆ ’≈¯∆ ‘æÁ Â’ ¿∞√ «‘‰ ”⁄ ¿∞√ Á∆ ÓÁÁ Á∂ ¡≈Ò∂-Áπ¡≈Ò∂ ÿ∞øÓÁ∆ Ș ¡≈Ú∂◊∆ ’∂◊∆¢ «¬‘ «¯ÒÓ ¡◊Ò∂ √≈Ò ÈÚøÏ Ó‘∆È∂ «Ò∆˜ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ «√È∂Ó≈ ÍÃ∂Ó∆ «¬æ’ Ú≈ «¯ √ø‹∂ Áæ ¡Â∂ Ìæ‡ ˘ ÍÁ∂ ”Â∂ «¬’æ«·¡ª Á∂÷‰ Ò¬∆ ¿∞ÂÙ≈«‘ ‘È¢ ÚÀ√∂ «¬√ «¯ÒÓ Á∂ Ï‰È Á∆ ’≈¯∆ √Ó∂∫ ÂØ∫ ⁄⁄≈ ⁄æÒ ‘∆ ˛, Í ‘π‰ Ò◊Ì◊ «¬√ Ò¬∆ √Ì ’πæfi ÂÀ¡ ’ «Ò¡≈ «◊¡≈ ˛¢ ‹ÒÁ∆ ‘∆ «¯ÒÓ Á∆ Ù»«‡ø◊ Ùπ» ’ «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢

Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¬∂◊≈ Ù≈«‘Á ¡º ‹ ’Ò∑ ÏΩ Ò ∆Úπ ‚ ”⁄ Ò◊≈Â≈ Ï≈«¬˙«Í’√ ω ‘∆¡ª ‘È¢ ı≈√ ÂΩ ”Â∂ «÷‚≈∆¡ª Ï≈∂ Ï‰È Ú≈Ò∆¡ª Ï≈«¬˙«Í’√ Á∆ «◊‰Â∆ ’πæfi «˜¡≈Á≈ ‘∆ ˛¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ Ù≈«‘Á ’Í» Ú∆ ‘π‰ «¬æ’ ÷∂‚ ¡≈Ë≈« «¯ÒÓ ’È ‹≈ «‘≈ ˛¢ ‹≈‰’≈∆ «ÓÒ∆ ˛ «’ √πÍ√‡≈ Ù≈«‘Á ’Í» ¬∂Ù∆¡È ◊∂Ó˜ ◊ØÒ‚ ÓÀ‚«Ò√‡ Óπæ’∂Ï≈˜ ⁄À∫Í∆¡È «‚ø ◊ ’Ø «√ø ÿ Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞‰ ‹≈ «‘≈ ˛¢ «¬√ «¯ÒÓ Á≈ «ÈÁ∂ÙÈ ≈‹≈ «’ÃÙÈ≈ ÓÀÈÈ ’ «‘≈ ˛ «‹√ È∂ ¬∂ ¡ «Ò¯‡ ¡Â∂ ÙÀ µ ¯ Ú◊∆¡ª «¯ÒÓª ω≈¬∆¡ª¢ «¬‘ «¯ÒÓ «¬√ √≈Ò Á∂ ¡ı∆ Â’ ¯ÒØ ”Â∂ ¡≈ ‹≈Ú∂◊∆¢ Ó‰∆Íπ  Á∂ «¬√ «÷‚≈∆ È≈◊◊≈Ó «‚ø◊’Ø «√øÿ ÷∂‚ Á∆ ÁπÈ∆¡≈ ”⁄ «‚ø◊’Ø «√øÿ Á∂ Ȫ ÂØ∫ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ ¿∞√ È∂ ED «’æÒØ Ì≈ Á∆ ’À‡∂◊∆ ”⁄ ◊ØÒ‚ ÓÀ‚Ò ‘≈«√Ò ’∆Â≈ √∆¢ √≈Ò B@AC ”⁄ ¿∞√ ˘ ÍÁÓÙÃ∆ È≈Ò Ú∆ √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ «◊¡≈ ˛¢ «‚ø◊’Ø ¿∞È∑ª √≈∂ Óπ æ ’ ∂ Ï ≈˜ª Ò¬∆ ÍÃ∂È≈Á≈«¬’ ˛ ‹Ø ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ ÷∂Â ”⁄ ¡≈¬∂¢

√Û’-B ‘ØÚ◊ ∂ ∆ «¬ÓØÙÈÒ «¯ÒÓ: √ø‹∂ ÁæÂ

¡‹À ¡≈͉∆ ¡◊Ò∆ «¯ÒÓ ”⁄ ⁄≈‰«’¡≈ Á∂ «’Á≈ ”⁄ Ș ¡≈¬∂◊≈¢ «¬√ ”⁄ ¿∞‘ ÁØ‘∆ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¬∂◊≈ ... «¯ÒÓ «ÈÁ∂Ù’ È∆‹ ͪ‚∂ È∂ π √ ÂÓ, √ÍÀ Ù Ò BF ¡Â∂ Ï∂ Ï ∆ Ú◊∆¡ª ⁄ø◊∆¡ª «¯ÒÓª ‚≈«¬À’‡ ’∆Â∆¡ª ‘È¢ «˜¡≈Á≈Â ¡’ÙÀ ’πÓ≈ È≈Ò «¯ÒÓª ω≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ‚≈«¬À ’ ‡ È∆‹ Í«‘Ò∆ Ú≈ ¡Á≈’≈ ¡‹À Á∂Ú◊È È≈Ò «¯ÒÓ Ï‰≈¿∞‰ ‹≈ «‘≈ ˛¢ ¡√Ò ”⁄ ¿∞√ Á∆ ¡◊Ò∆ «¯ÒÓ ⁄≈‰«’¡≈ ”⁄ ¡‹À Óπ÷ æ «’Á≈ «ÈÌ≈ «‘≈ ˛¢ «¬‘ «¯ÒÓ ⁄≈‰«’¡≈ Á∂ ‹∆ÚÈ ¡Â∂ ¿∞√ Á∆¡ª «√æ«÷¡≈Úª ”Â∂ ¡≈Ë≈« ‘ØÚ∂◊∆¢ «¯ÒÓ ”⁄ ⁄≈‰«’¡≈ Á≈ «’Á≈ ¡‹À Á∂Ú◊È «ÈÌ≈¬∂◊≈¢ «¯ÒÓ Á∆ Ù»«‡ø◊ Á√øÏ ÂØ∫ Ùπ» ‘ØÚ◊ ∂ ∆ ¡Â∂ ¡◊Ò∂ √≈Ò «¬√ ˘ «Ò∆˜ ’È Á∆ ÔØ‹È≈ ω≈¬∆ ‹≈ ‘∆ ˛¢ «¯ÒÓ È≈Ò ‹πÛ∂ √»Âª ¡È∞√≈ ¡‹À «¬√ ”⁄ ‚ÏÒ ØÒ Ú∆ «ÈÌ≈¬∂◊≈¢ ’‘≈‰∆ ¡È∞ √ ≈ ¡‹Ø ’ ∂ ÁΩ  Á≈ «¬æ ’ «Ú¡’Â∆ ‘ØÚ∂◊≈ ‹Ø ⁄≈‰«’¡≈ Á∆ Â∑ª √Ø⁄Á≈ ˛ ¡Â∂ ’øÓ ’Á≈ ˛¢ ¿∞‘ ⁄≈‰«’¡≈ Á∆ «˜øÁ◊∆ ÍÃÂ∆ √Ø⁄ ¡Â∂ ≈‹È∆Â∆ √ت ˘ ¡‹Ø’∂ ÁΩ ”⁄ Ò≈◊» ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’Á≈ ˛¢ «¬√ «Ú¡’Â∆ Á≈ «’Á≈ ¡‹À «ÈÌ≈¬∂ ◊ ≈¢ ¡‹À Á≈ Á» ‹ ≈ Ø Ò ⁄≈‰«’¡≈ Á≈ ‘ØÚ∂◊≈¢ «¬‘ «¯ÒÓ ’πfi æ ‘æÁ Â’ Ò◊∂ ‘Ø ÓπÈ ø ≈Ì≈¬∆ Ú◊∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆ «‹√ Â∑ ª Óπ ø È ≈Ì≈¬∆ ˘ Ó‘≈ÂÓ≈ ◊ªË∆ Ș ¡≈™Á∂ ‘È ¿∞√∂ Â∑ª ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈ ‘∂ ¡‹À ˘ ⁄≈‰«’¡≈ Ï«‰¡≈ ¡‹À Ș ¡≈Ú∂◊≈¢

¡≈«Ó ı≈È ’≈¯∆ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ó‘≈Ì≈ ”Â∂ ¡≈Ë≈« «¯ÒÓ Ï‰≈¿∞‰∆ ⁄≈‘πøÁ≈ √∆¢ ‘π‰ ¿∞√ È∂ «¬√ Á∆ «Â¡≈∆ Ùπ» ’ «ÁæÂ∆ ˛¢ ¡º‹ ’æÒ∑ ¡≈«Ó Ó‘≈Ì≈ ÍÛ∑ «‘≈ ˛ ¡Â∂ ¿∞‘ «¬√ Á∂ «ÂøÈ Ì≈◊ ω≈¿∞‰∂ ⁄≈‘πøÁ≈ ˛ ... ¡≈«Ó ı≈È Á∂ ‚∆Ó ÍÃΩ‹À’‡ Ó‘≈Ì≈ Á∆ ⁄⁄≈ «Í¤Ò∂ ’πæfi √Ó∂∫ ÂØ∫ ’≈¯∆ «˜¡≈Á≈ ‘؉∆ Ùπ» ‘Ø ◊¬∆ ˛¢ Í«‘Òª «¬‘ ÍÃΩ‹À’‡ ÏøÁ ‘؉ Ú≈Ò≈ √∆, Í ‘π‰ √»Âª ÓπÂ≈«Ï’ ¡≈«Ó ıπÁ Ó‘≈Ì≈ ÍÛ∑ «‘≈ ˛¢ Á»‹∂ Í≈√∂, ¡≈«Ó Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ «¬æ’ ‘∆ «¯ÒÓ ”⁄ Í»  ∂ Ó‘≈Ì≈ Á∆ ’‘≈‰∆ ˘ «Ú÷≈¿∞‰≈ Ï‘π ÓπÙ«’Ò ’øÓ ˛¢ «¬√ ’≈È ¿∞‘ «¬√ ”Â∂ «ÂøÈ Ì≈◊ ω≈¿∞‰∂ ⁄≈‘πÁ ø ≈ ˛¢ √»Âª ¡È∞√≈ ¡≈«Ó ı≈È È∂ «¬√ ˘ ÒÀ ’∂ Í»∆ «Â¡≈∆ Ú∆ ’ Ò¬∆ ˛¢ ¡√Ò «Úæ⁄ «Í¤Ò∂ «Áȃ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∆ «¬√ «¯ÒÓ ˘ ÒÀ ’∂ ’¬∆ ¡«‘Ó ¯À√Ò∂ ’∆Â∂ ‘È¢ ¡≈«Ó È∂ «¬√ «¯ÒÓ Ò¬∆ ¡Á≈’≈ ÍÃÌ≈ È≈Ò ◊æÒÏ≈ ’∆Â∆ ˛¢ «¯ÒÓ Ï≈‘»ÏÒ∆ ”⁄ ÍÃ Ì ≈ È∂ «‹√ Â∑ ª Á∆ ¡Á≈’≈∆ ’∆Â∆ √∆ ¿∞√ ÂØ∫ ¡≈«Ó Ï∂‘æÁ ÍÃÌ≈«Ú ‘Ø«¬¡≈ ˛¢ ¿∞‘

Ó‘≈Ì≈ Á∆ «Â¡≈∆ ’ «˛ ¡≈«Ó ÷≈È ¡≈«Ó ı≈È ’≈¯∆ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ó‘≈Ì≈ ”Â∂ ¡≈Ë≈« «¯ÒÓ Ï‰≈¿∞‰∆ ⁄≈‘πøÁ≈ √∆¢ ‘π‰ ¿∞√ È∂ «¬√ Á∆ «Â¡≈∆ Ùπ» ’ «ÁæÂ∆ ˛¢ ¡º‹ ’æÒ∑ ¡≈«Ó Ó‘≈Ì≈ ÍÛ∑ «‘≈ ˛ ¡Â∂ ¿∞ ‘ «¬√ Á∂ «Âø È Ì≈◊ ω≈¿∞‰∂ ⁄≈‘πøÁ≈ ˛ ...

ÍÃÌ≈ ˘ ‘ ‘≈Ò ”⁄ Ó‘ªÌ≈ È≈Ò ‹ØÛÈ≈ ⁄≈‘πøÁ≈ ˛¢ ÍÃÌ≈√ «¬√ «¯ÒÓ ”⁄ ’∆ ØÒ «ÈÌ≈¬∂◊≈ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ ¡‹∂ √≈‘Ó‰∂ È‘ƒ ¡≈¬∆ ˛, Í √»Âª ÓπÂ≈«Ï’ ¿∞‘ ¡‹πÈ Á∂ «’Á≈ Ò¬∆ ¯≈¬∆ÈÒ ‘Ø √’Á≈ ˛¢ ¿∞Ê∂ ‘∆ ¡≈«Ó ı≈È Á∂ ÓπÂ≈«Ï’ «¬√ «¯ÒÓ Ò¬∆ «¬æ’ Ï∂‘Á æ ’≈«ÏÒ «ÈÁ∂Ù’ Á∆ Ú∆ ˜» ˛ ¡Â∂ «¬√ Ò¬∆ «¬‘

«˜øÓ∂Ú≈∆ ¿∞‘ ¡Àµ√. ¡Àµ√ ≈‹≈ÓΩÒ∆ ˘ Á∂‰≈ ⁄≈‘πøÁ≈ ˛¢ ≈‹≈ÓΩÒ∆ Úæ‚∂

Ï‹‡ Á∆ «¯ÒÓ ˘ ⁄ø◊∆ Â∑ª «ÈÁ∂«Ù ’È Á∆ ’≈ÏÒ∆¡Â æ÷Á≈ ˛¢ «¯ÒÓ Ï≈‘»ÏÒ∆ ¿∞√ Á∂ ’øÓ Á∆ ⁄ø◊∆ ¿∞Á≈‘‰ ˛¢ Á»‹∂ Í≈√∂, ≈‹≈ÓΩÒ∆ Ú∆ ’≈¯∆ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ó‘≈Ì≈ ”Â∂ «¯ÒÓ Ï‰≈¿∞‰ Á∆ √Ø⁄ «‘≈ ˛¢ ¡≈«Ó Á≈ Ó≥ȉ≈ ˛ «’ «’™ È≈ ¿∞‘ ¡Â∂ ≈‹≈ÓΩÒ∆ «ÓÒ ’∂ «¬‘ «¯ÒÓ Ï‰≈¿∞‰¢ ¡≈«Ó ıπÁ «¬√ ”⁄ ¡«‘Ó «’Á≈ «ÈÌ≈¬∂◊≈¢ ¿∞‘ ’È ‹ª «’ÃÙÈ Á∆ ̱«Ó’≈ ”⁄ Ș ¡≈ √’Á≈ ˛¢ ÚÀ√∂ «¬‘ √øÌ≈ÚÈ≈ «˜¡≈Á≈ ˛ «’ ¿∞‘ «¬√ «¯ÒÓ ”⁄ «’ÃÙÈ Á≈ ØÒ «ÈÌ≈¬∂◊≈ «’™«’ «¬√ È≈Ò ¿∞‘ «¯ÒÓ Á∂ «ÂøÈØ∫ «‘æ«√¡ª ”⁄ «Ú÷≈¬∆ Á∂Ú∂◊≈¢ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ ¡≈«Ó È∂ «’‘≈ √∆ «’ ¡«ÌÈ∂Â∆ Á∆«Í’≈ «¬√ ÍÃΩ‹À’‡ ”⁄ ÁØÍÂ∆ Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞‰ Ò¬∆ «ÏÒ’πÒ √‘∆ ‘ØÚ∂◊∆¢

«‚ø ◊ ’Ø È∂ ’¬∆ ‹Ú≈È Óπæ’∂Ï≈˜ª ˘ Ú∆ ⁄π‰ΩÂ∆ «ÁæÂ∆ ˛¢ Ù≈«‘Á È∂ «¬√ Ï≈«¬˙«Í’ Ï≈∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈ √ªfi∂ ’Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ È∂ «¯ÒÓ ˘ ‘ª «¬√ Ò¬∆ ’∆Â∆ ˛ «’™«’ «¬‘ ¿∞√ «÷‚≈∆ Á∆ ’‘≈‰∆ ˛ «‹√ Ï≈∂ ”⁄ ÒØ’ «˜¡≈Á≈ È‘ƒ ‹≈‰Á∂ √È¢ Ù≈«‘Á È∂ ¡º◊∂ ◊æÒ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ‹∂ Áø◊Ò «¯ÒÓ È≈ ω∆ ‘πÁ ø ∆ ª Ó‘ªÚ∆ «√øÿ ¯Ø◊≈‡ ¡Â∂ ¯Ø◊≈‡ ÌÀ‰≈ Ï≈∂ √≈˘ ¡º‹ Ï‘πÂ≈ ÍÂ≈ È≈ ‘πøÁ≈¢ «‚ø◊’Ø Âª ’À∫√ √Ú≈«¬Ú Ú∆ «‘≈ ˛¢ ¿∞√ È∂ ‘π‰ Â’ AC Ú ≈  ’∆ÓØÊÀ Í ∂ ∆

’Ú≈¬∆ ˛¢ ¿∞ ‘ ‘Ó∂ Ù ≈ ’«‘øÁ≈ √∆ «’ ¿∞√ Ò¬∆ ’À∫√ ”Â∂ «‹æ ÍÃ≈Í ’È∆ √Ì ÂØ∫ Úæ‚∆ ⁄π‰ΩÂ∆ √∆¢ ¿∞√ È∂ AI √≈Ò Á∆ ¿∞Ó ”⁄ √≈Ò AIIH Á∂ ¬∂Ù∆¡È ◊∂Ó˜ ”⁄ ◊ØÒ‚ ÓÀ‚Ò ‘≈«√Ò ’∆Â≈ √∆¢ ’À∫√ ÂØ∫ Í∆«Û «‘‰ ÁΩ≈È «’Ã’‡ ◊ΩÂÓ ◊øÌ∆ È∂ ¿∞ √ Á≈ Í»  ≈ «¬Ò≈‹ ’Ú≈«¬¡≈¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á AC ‚≈’‡ª È∂ Ú∆ ¿∞ √ ÓÁÁ ’∆Â∆ √∆¢ ÚÀ√∂ ¡◊Ò∂ Ó‘∆È∂ Ù≈«‘Á ’Í»  Á∆ «¯ÒÓ ÏæÂ∆ ◊πÒ æ Ó∆‡ ⁄≈¨ «Ò∆˜ ‘؉ Ú≈Ò∆ ˛¢ «¬√ ”⁄ ¿∞ √ È≈Ò ÙÃ Ë ≈ ’Í» Ú∆ Ș ¡≈¬∂◊∆¢


9

AJIT WEEKLY

TORONTO SECTION-A, ISSUE 1300

13 to 19 Sept., 2018

’Â≈Íπ √≈«‘Ï Á∂ Òªÿ∂ Ò¬∆ ω≈¿∞‰≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈ D «’ÒØÓ∆‡ ÒßÏ≈ ÍπÒ

◊πÁ≈√Íπ- ““Ì≈Â∆ √‘ºÁ ÂØ∫ ◊∞  Áπ ¡ ≈≈ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ’Â≈Íπ D «’ÒØÓ∆‡ Í≈«’√Â≈È ÚºÒ ‘ÀÕ «¬√ «Ú⁄≈Ò∂ ≈Ú∆ Á«¡≈ ¡Â∂ Ú∂¬∆∫ ÈÁ∆ ÍÀ∫Á∆ ‘À ¡Â∂ ¡«‹‘∂ «Úº⁄ ‹∂’ ◊∞Áπ¡≈∂ º’ Òªÿ≈ ω≈¿∞‰≈ ‘À ª «¬È∑ª ¿∞Í D «’ÒØÓ∆‡ ÒßÏ≈ ÍπÒ ¿∞√≈È Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ”” Í≈«’√Â≈È «Úº⁄ √«Ê ÁÏ≈ √≈«‘Ï Á∆ √ªÌ-√≥Ì≈Ò ’È Ú≈Ò∂ ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ È∂ Áº«√¡≈, ““‹∂’ Â∞√∆∫ ’º⁄∂ √Â∂ ≈‘∆∫ ‹ªÁ∂ ‘Ø Âª ¡ºË∂ «’ÒØÓ∆‡ º’ Ú∂¬∆∫ ÈÁ∆ ÍÀ∫Á∆ ‘À

¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ÁØ «’ÒØÓ∆‡ Ï≈¡Á ≈Ú∆ Á«¡≈ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ”” ““Ú∂∫¬∆ ÈÁ∆ ≈Ú∆ Á«¡≈ ”⁄Ø∫ ‘∆ «È’ÒÁ∆ ‘À ¡Â∂ Î∂ ’∞fi «’ÒØÓ∆‡ Ï≈¡Á ‹≈ ’∂ ≈Ú∆ ”⁄ ‘∆ «ÓÒ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «¬√ Â∑ª C «’ÒØÓ∆‡ Á≈ √Â≈ Í≈‰∆ «Úº⁄ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ”” √Ê≈È’ ÒØ’ Ú∂¬∆∫ ÈÁ∆ ˘ Í≈ ’È Ò¬∆ Ï∂Û∆¡ª Á∆ ÚÂØ∫ ’Á∂ ‘È ¡Â∂ ≈Ú∆ ”Â∂ Ú∆ ’ج∆ ÍπÒ È‘∆∫ Ï«‰¡≈Õ Í≈«’√Â≈È Á∂ √»⁄È≈ Ó≥Â∆ ¯Ú≈Á ⁄ΩË∆ È∂ Áº«√¡≈ √∆ «’ Í≈«’√Â≈È √’≈ ¤∂  ∆ ‘∆ Ì≈ ÂØ ∫ ’Â≈Íπ  ◊∞Áπ¡≈≈ √≈«‘Ï ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ «√º÷

ÈÚª ÏÒº‚ ‡À√‡ «ÁÒ Á∆ «ÏÓ≈∆ Òº◊‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘∆ Áº√ Á∂Ú◊ ∂ ≈

Òß‚È- «¬º’ ÈÚª ÏÒº‚ ‡À√‡ «ÁÒ Á∂ Ø◊ ˘ √Óª «‘≥Á∂ ‘∆ Í«‘⁄≈‰ ÒÚ∂◊≈Õ «¬‘ ‡À√‡ IH Î∆√Á∆ º’ √‡∆’ ‹≈‰’≈∆ Ú∆ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ «Ïz‡∂È Á∂ «Ú◊¡≈«È¡ª È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‘À «’ «√Î AD ‘˜≈ ÷⁄ ’∂ Â∞ √ ∆∫ ¡≈͉∂ «ÁÒ ˘ √∞º«÷¡Â º÷ √’Á∂ ‘ØÕ ÈÚª ÏÒº‚ ‡À√‡ Íz؇∆È Á∆ ‹ª⁄ ’Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ Íz؇∆È «ÁÒ Á∂ ⁄≈∂ Í≈√∂ ÷»È ˘ «ÈÔ≥« ’È «Úº⁄ ÓÁÁ ’Á≈ ‘ÀÕ ÈÚ∂∫ ÏÒº‚ ‡À√‡ «Úº⁄ «¬√∂ Íz؇∆È Á∆ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ‘∞‰ «‹È∑ª

ÒØ’ª ˘ √≈‘ ÒÀ‰ «Úº⁄ Â’Ò∆Í ‘∞Á ≥ ∆ ‘À ‹ª ÍÀª ”⁄ Ê’≈È ‘∞≥Á∆ ‘À ¿∞È∑ª Á≈ ¡«Ë¡ÀÈ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ÓΩ‹Á » ≈ √Ó∂∫ «Úº⁄ «ÁÒ Á∆ «ÏÓ≈∆ Á≈ √’À È ’’∂ ÍÂ≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ÈÚ∂∫ ‡À√‡ «Úº⁄ ‹ª⁄ Ò¬∆ AE «Ó≥‡ Á≈ √Óª Òº◊Á≈ ‘À Â∂ «Â≥È «ÁÈ ”⁄ «ÍØ‡ «ÓÒ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «Ïz‡∂È «Úº⁄ ‘ «Â≥È «Ó≥‡ «Úº⁄ «¬º’ «Ú¡’Â∆ ˘ «ÁÒ Á≈ ÁÀ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ «¬√ ‡À√‡ Ò¬∆ ’≈Î∆ √Ó∂∫ ÂØ∫ ¡«Ë¡ÀÈ ‘Ø «‘≈ √∆ Í ‘∞‰ «¬√Á≈ √‘∆ «¬Ò≈‹ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ

ÙË≈Ò»¡ª Ò¬∆ Òªÿ≈ ÷ØÒ‰ ∑ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ‹∂’ Í≈«’√Â≈È ¡Â∂ Ì≈ Ҫÿ∂ Ò¬∆ ≈˜∆ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È Âª ÙË≈Ò»¡ª Á∂ ¡≈¿∞‰ ‹≈‰ Ò¬∆ D «’ÒØ Ó ∆‡ Òß Ï ≈ Íπ Ò Ï‰≈¿∞ ‰ ≈ ÍÚ∂◊≈Õ ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ ÓπÂ≈Ï’, ““‹ÁØ∫ √≈Ï’≈ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ú∂Ò∂ Òªÿ≈ ÷ØÒ‰ ∑ Á∆ ◊ºÒ ⁄ºÒ ‘∆ √∆ ª Òªÿ≈ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ ¿∞µÊ∂ ͺÊ √π‡ º ∂ ◊¬∂ √ÈÕ ÍºÊ ª ¡º‹ Ú∆ ¿∞µÊ∂ ͬ∂ ‘È Í Òªÿ≈ ω≈¿∞‰ ”Â∂ ’ج∆ «Ú’≈√ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈Õ”” ÈÚ‹Ø «√≥ÿ «√ºË» ÚºÒØ∫ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ «¬Ó≈È ı≈È Á∂ √‘∞≥

⁄πº’ √Ó≈◊Ó ”⁄ «Ù’ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬º’ Ú≈ ÓπÛ Òªÿ∂ Á≈ ÓπºÁ≈ ⁄⁄≈ ”⁄ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ “D «’ÒØÓ∆‡ Á»∫Ø ÁÙÈ” ‘≈Òª«’ √‘ºÁ ”Â∂ ‚∂≈ Ï≈Ï≈ È≈È’ ÂØ∫ ÙË≈Ò» ◊∞Áπ¡≈∂ Á∂ ÁÙÈ Âª ’ √’Á∂ ‘È Í D «’ÒØÓ∆‡ Á» ÂØ∫ ‘∆, «‹ºÊ∂ Ï∆¡À√¡ÀÎ È∂ ““ÁÙÈ ¡√ÊÒ”” ω≈«¬¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À Õ Ï∆¡À√¡ÀÎ È∂ Á»Ï∆Ȫ Ò◊≈¬∆¡ª ‘ج∆¡ª ‘È, «‹√ È≈Ò ÙË≈Ò» ◊∞Áπ¡≈≈ √≈«‘Ï Á∂ ÁÙÈ ¡Â∂ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ÈÕ Í √‘ºÁ ÂØ∫ Á∂÷ ◊∞Áπ¡≈≈ «’Ú∂∫ Ò◊Á≈ Áº√‰≈

È‘ƒ ‘Ø √’∆¢ «È¿± ÔΩ’ Á∆ «¬æ’ ÒÀÏ ”⁄ «ÓÃÂ’ª Á∂ ‚∆. ¡ÀµÈ. ¬∂. ‡Àµ√‡ Ò¬∆ √≈∂ «Ú«◊¡≈È’ ÔÂÈ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ ‘æ‚∆¡ª Á∂ ¡ÚÙ∂Ù, ‹Ø ÓÒÏ∂ Á∂ „∂ ”⁄Ø∫ «ÓÒ∂ √È, ˘ Í≈¿±‚ ”⁄ ÂÏÁ∆Ò ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á Úæ÷-Úæ÷ √≈«¬‰’ Íë’«¡≈Úª Ò¬∆ «‡¿±Ï ”⁄ Í≈¿∞‰, Á»‹∂ ’ÀÓ∆’Ò Á∂ ˜∆¬∂ √À∫ÍÒ «Â¡≈ ’ «¯ ¿∞√ ÓÙ∆È ”⁄ Í≈¬∂ ‹≈ ‘∂ ‘È «‹√ È≈Ò ‚∆. ¡ÀµÈ. ¬∂. Á≈ ÍÂ≈ Òæ◊ √’∂¢ «¯ Ú∆ AG ¶Ï∂ √≈Òª Ï≈¡Á Ú∆ ÒÀ Ï Á∂ «Ú«◊¡≈È∆ ¡Â∂ ’øÓ ’È Ú≈Ò∂ Á»‹∂ ÒØ’ «ÓÃÂ’ª Á∆ ͤ≈‰ ÂÀ¡ ’È

‘≈¬∆ ’Ø‡ È∂ DGP ¡ØÛ≈ ˘ «ÍØ‡ Í∂Ù ’È Ò¬∆ «ÁæÂ∂ D ‘¯Â∂ ⁄≥‚∆◊Û∑- ˆÀ-’≈˘È∆ «‘≈√ ”⁄ º÷‰ Á∂ «¬º’ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ √π‰Ú≈¬∆ ’«Á¡ª Í≥‹≈Ï Â∂ ‘«¡≈‰≈ ‘≈¬∆ ’Ø‡ È∂ Í≥‹≈Ï Á∂ ‚∆‹∆Í∆ √πÙ ∂ ¡ØÛ≈ ˘ ¡≈͉∆ «ÍØ‡ ⁄≈ ‘¯«Â¡ª Á∂ ¡≥Á Í∂Ù ’È Ò¬∆ ¡≈«÷¡≈ ‘ÀÕ «¬ºÊ∂ ÚȉÔØ◊ ‘À «’ «¬‘ ¿∞‘ Ó≈ÓÒ≈ ‘À , «‹√ «Úº ⁄ ÓØ ◊ ≈ Á∂ √≈Ï’≈ «ÚÚ≈Á◊z√ ¡Àµ√¡Àµ√Í∆ ≈‹ ‹∆ «√≥ÿ ‘∞Á ≥ Ò Á∆ ÙÓ»Ò∆¡Â ‘ÀÕ ‚∆‹∆Í∆ È∂ ¡Á≈Ò ˘ Áº « √¡≈ √∆ «’ «¯ؘÍπ ∂∫‹ Á∂ ¡≈¬∆‹∆Í∆ ÚºÒØ∫ «Â¡≈ ’∆Â∆ ‹ª⁄-«ÍØ‡ ÓπÂ≈Ï’ ÓØ◊≈ «ÈÚ≈√∆ Ï∂¡≥ Á∂ ÿ «Úº⁄ ˆÀ-’≈˘È∆ Â∆’∂ È≈Ò ’ج∆ Ú∆ Á≈ıÒ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈ √∆ «’¿∞∫«’ Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆¡ª È≈Ò ÂÁ «Í≥‚ Ú≈√∆ Ú∆ ÓΩ‹»Á √ÈÕ Í‡∆ÙÈ Á∂ Ú’∆Ò ÍzÁ∆Í «Ú’ È∂ ‚∆‹∆Í∆ Á∂ «¬√ √‡À∫‚ ”Â∂ «’≥± Íz◊‡≈¿∞∫«Á¡ª «’‘≈ «’ Íπ«Ò√ ÚºÒØ∫ ’∆Â∂ ˆÀ’≈˘È∆ ’≥ Ó ˘ ‘∞ ‰ Á∞ √  ·«‘≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ “Íπ«Ò√ «ÏÈ≈ ÂÒ≈Ù∆-Ú≈≥‡ Á∂ «’√∂ Á∂ ÿ ¡≥Á «’Ú∂∫ Á≈ıÒ ‘Ø √’Á∆ ‘À Â∂ «¬º’

‚∆‹∆Í∆ ¡«‹‘∆ «ÍØ‡ Á∂ ÈÂ∆‹∂ √‘∆ «’Ú∂∫ ’≈ Á∂ √’Á≈ ‘À?º «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹√«‡√ ÁÔ≈ ⁄Ø Ë ∆ Á∂ ¡Á≈ÒÂ∆ ÏÀ∫⁄ È∂ ‚∆‹∆Í∆ ˘ ⁄≈ ‘¯«Â¡ª ¡≥Á ¡≈͉∆ «ÍØ‡ Í∂Ù ’È Á∂ ‘∞’Ó ‹≈∆ ’∆Â∂Õ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ ¯Ú∆ B@AH ”⁄ Ï∂¡Â ≥ «√≥ÿ ˘ ˆÀ-’≈È∞≥È∆ «‘≈√ «Úº⁄ º÷‰ Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ ¯Ú∆ Ó‘∆È∂ ¡Á≈Ò ”⁄ Íπº‹≈ √∆, ‹ÁØ∫ «‘≈√Â∆ «Ú¡’Â∆ Á∆ ÍÂÈ∆ È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ √∆ «’ Íπ«Ò√ ¿∞È∑ª Á∂ ÍÂ∆ ˘ ⁄πº’ ’∂

Ò¬∆ ¡≈͉∂ ÚÒØ∫ ‘ √øÌÚ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∂ ‘È¢ ÒÀÏ Á∂ «¬æ’ √∆È∆¡ «Ú«◊¡≈È∆ È∂ Áæ « √¡≈ «’ ‘æ ‚ ∆¡ª Á∂ Ï⁄∂ ‘Ø ¬ ∂ ¡ÚÙ∂Ùª ÂØ∫ ‚∆. ¡ÀµÈ. ¬∂. ÂÀ¡ ’È≈ √≈‚∂ Ò¬∆ Ï‘π ÓπÙ«’Ò ˛¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ‹ÁØ∫ ˜Ó∆È ”Â∂ «√¯ ¡ÚÙ∂Ù ‘∆ È‘ƒ √È ¿∞Ê∂ ¡º◊, ’∆‡≈‰±, √»‹ Á∆ ΩÙÈ∆, ‚∆˜Ò ¡Â∂ ‘Ø ⁄∆˜ª √È Âª ÓÈ∞æ÷∆ Ù∆ Á∂ ¡ÚÙ∂Ùª Á∂ ı≈Ï ‘Ø ‹≈‰ Á≈ Ùæ’ ‘Ø Ú∆ «˜¡≈Á≈ ‘πÁ ø ¢À «˜’ÔØ ◊ ˛ «’ «¬√ «Ì¡≈È’ ¡«ÂÚ≈Á∆ ‘ÓÒ∂ ”⁄ BB, @@@ Ù∆ª Á∂ ‡πæ’Û∂ «ÓÒ∂ √È «‹È∑ª Á∆ ‘π‰ Â’ A@ ÂØ∫ AE Ú≈ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹≈ ⁄πæ’∆

˛, Í ¡≈Ëπ « È’ Â’È∆’ Á∂ «¬√Â∂Ó≈Ò ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú∆ «√¯ A, FDB Á∆ ͤ≈‰ ‘∆ Ô’∆’È ‘Ø √’∆ ˛¢ ‘≈Òª«’ «¬√ ’Ø«ÙÙ ˘ «ÏȪ ÈÂ∆‹∂ Ú≈Ò≈ È‘ƒ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈, Í «Í¤Ò∂ √≈Ò ‡∆Ó È∂ √’Ω‡ «ÓÙÒ ‹ØÈ√È Èª Á∂ BF √≈Ò≈ Á∂ «Ú¡’Â∆ Á∆ ͤ≈‰ ’∆Â∆ √∆¢ √’Ω‡ Í∂Ù∂ ÂØ∫ ¯≈¬∆ÈÀ∫√ Ó≈«‘ √∆¢ ¿∞√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú∆ «¬æ’ ‘Ø Ùı√ Á∆ ͤ≈‰ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆¢

Òß‚È ”⁄ «¬’ ⁄ÀÈÒ ÚµÒ∫Ø ’∆Â∂ ◊¬∂ √«‡ß◊ ¡Í∂ÙÈ È∂ ‘Û’ßÍ Ó⁄≈ «ÁµÂ≈ Ó’≈È Ó≈Ò’ «’≈¬∂ Á∂ ÏÁÒ∂ ¡ΩÂ≈∫ ÂØ∫ ’ ‘∂ √À’√ Á∆ Óß◊ Òß‚È ó Òß‚È ”⁄ «¬’ ⁄ÀÈÒ ÚµÒØ∫ ’∆Â∂ ◊¬∂ √«‡ß◊ ¡Í∂ÙÈ È∂ ‘Û’ßÍ Ó⁄≈ «ÁµÂ≈ ‘À¢ «¬√ √«‡ß◊ ¡Í∂ÙÈ ”⁄ «Á÷ «‘≈ ‘À «’ «¬Ê∂ ’¬∆ Ó’≈È Ó≈Ò’ ¡ΩÂ≈∫ 鱧 Ó∞Π”⁄ ¡≈͉≈ ÿ «’≈¬∂ ”Â∂ Á∂‰ Ò¬∆ ≈˜∆ ‘Ø ◊¬∂ ‘È Í «¬√ Á∂ ÏÁÒ∂ Ó’≈È Ó≈Ò’ ¡ΩÂ≈∫ ÂØ∫ √À’√ Á∆ Óß◊ ’ ‘∂ ‘È¢ «¬√ ¡Í∂ÙÈ ”⁄ ⁄ÀÈÒ Á∆ ¡ß‚ ’Ú ¬∂‹ß‡ «Ïz‡∂È Á∂ «Ïz√‡Ò Ù«‘ ”⁄ B ÒØ’≈∫ Á∂ ÿ Í‘∞ß⁄∆¢ ¬∂‹ß‡ È∂ «¬È∑≈∫ ÒØ’≈∫ È≈Ò ◊µÒÏ≈ ’Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ 鱧 «’≈¬∂ ”Â∂ Ó’≈È ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ ¡Ω Á∆ ◊µÒ √∞‰ ’∂ Ó’≈È Ó≈Ò’ ¿∞√ 鱧 ’Ó≈ Á∂‰ Ò¬∆ ≈˜∆ ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È¢ Ó’≈È Ó≈Ò’ ’«‘ßÁ∂ ‘È «’ ’Ó∂ Ò¬∆ ¿∞È∑≈∫ 鱧 È≈ Â≈∫ «’√∂ Â∑≈∫ Á∂ «ÏµÒ Á≈ Ì∞◊Â≈È ’È≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈ ¡Â∂ È≈ ‘∆ ’ج∆ «’≈«¬¡≈ Á∂‰≈ ‘ØÚ∂◊≈ Í ’Ó∂ Á∂ ÏÁÒ∂ ”⁄ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¿∞√ È≈Ò √∆’ √ßÏßË Ï‰≈¿∞‰∂ ‘؉◊∂¢ ⁄ÀÈÒ È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‘À «’ √«‡ß◊ ¡Í∂ÙÈ ”⁄ Ș ¡≈ ‘∂ Ó’≈È

Ó≈Ò’ Á≈ È≈∫ Ó≈¬∆’ ‘À¢ Ó≈¬∆’ Ó«‘Ò≈ ¡ß‚ ’Ú «ÍØ‡ 鱧 ’«‘ßÁ≈ ‘À «’ ¿∞√ ’ØÒ B ÏÀµ‚±Ó Ú≈Ò≈ ÎÒÀ‡ ‘À¢ «¬√ ÏÀµ‚±Ó Á≈ ¿∞‘ ¿∞ÁØ∫ µ’ Î≈«¬Á≈ ÒÀ √’Á∆ ‘À ‹ÁØ∫ µ’ ¿∞‘ ¿∞√ Á∂ È≈Ò «Ò∂ÙÈ«ÙÍ ”⁄ «‘ßÁ∆ ‘À¢ Ó≈¬∆’ «ÍØ‡ 鱧 ¡µ◊∂ ’«‘ßÁ≈ ‘À «’ ¿∞√ 鱧 ÁØ√Â∆ Á≈ Î≈«¬Á≈ «’≈¬∂ Á ≈ Á∂ ÂΩ  ”Â∂ «ÓÒ∂◊≈¢ «¬√ ”Â∂ «ÍØ‡ ¿∞√ ÂØ∫ Í∞µ¤Á∆ ‘À «’ ÁØ√Â∆ Á≈ Î≈«¬Á≈ ¿∞‘ ¿∞√ 鱧 «’Ú∂∫ Á∂ √’Á∆ ‘À? «¬√ ”Â∂ Ó≈¬∆’ ¿∞√ 鱧 ’«‘ßÁ≈ ‘À «’ Î≈«¬Á≈ Á∂‰ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À «’ ¿∞‘ ‘ÎÂ∂ ”⁄ «¬’ «ÁÈ

◊∞Áπ¡≈≈ √≈«‘Ï Á∂ ÁÙÈ ’Á∂ ‘È «¬√ Ò¬∆ ¿∞√ «Ú⁄≈Ò∂ ∞º÷ª Á∆ √≥ÿ‰Â≈ Ú∆ ÿº‡ ‘ÀÕ ◊∞Áπ¡≈∂ Á≈ «¬«Â‘≈√ ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ ÓπÂ≈Ï’, ““’Â≈Íπ «Ú÷∂ «√º÷ ËÓ Á∂ Ï≈È∆ «√º÷ª Á∂ Í«‘Ò∂ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ È∂ ¡≈͉∂ ‹∆ÚÈ ’≈Ò Á≈ √Ì ÂØ∫ ÚºË √Óª AG-AH √≈Ò ◊∞‹≈«¡≈ ¡Â∂ «¬ºÊ∂ ¿∞È∑ª È∂ ¡’≈Ò ⁄Ò≈‰≈ ’∆Â≈ √∆Õ”” ““«¬√ Á≈ È≈Ó Ú∆ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ È∂ ‘∆ º«÷¡≈ √∆Õ ’Â≈ Á≈ ÓÂÒÏ “’Â≈”Õ «¬ºÊ∂ ‘∆ «√º÷ª Á∂ Á»‹∂ ◊∞» ¡≥◊Á Á∂Ú ‹∆ È∂ G √≈Ò «ÏÂ≈¬∂ ‘ÈÕ

ˆÀ-’≈˘È∆ «‘≈√ ”⁄ º÷‰ Á≈ Ó≈ÓÒ≈

I/AA Í∆Ûª Á∆ ͤ≈‰ ’È Ò¬∆ ÒÀÏ AG √≈Ò Ï≈¡Á Ú∆ ’ ‘∆ ˛ DNA ‡Àµ√‡

«È¿± ÔΩ’ - I √ÂøÏ B@@A Á≈ «ÁÈ ÓÈ∞ æ ÷ ∆ «¬«Â‘≈√ ”⁄ ’Á∂ Ì∞Ò≈«¬¡≈ È‘ƒ ‹≈ √’Á≈¢ «È¿± ÔΩ’ Ù«‘ ‘∆ È‘ƒ Í»∆ ÁπÈ∆¡ª «¬√ ¡«ÂÚ≈Á∆ ‘ÓÒ∂ È≈Ò ’øÏ ◊¬∆ √∆¢ «È¿± ÔΩ’ Á∂ ‡«ÚÈ ‡≈Ú, ÚÒ‚ ‡Ã∂‚ √À∫‡ ¡Â∂ ÍÀ∫‡∂◊È ”Â∂ ‘ج∂ ¡«ÂÚ≈Á∆ ‘ÓÒ∂ ”⁄ Â’∆ÏÈ C,@@@ ÒØ’ª Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆ √∆¢ «¬√ ¡«ÂÚ≈Á∆ ÿ‡È≈ ÂØ∫ AG √≈Ò Ï≈¡Á ‘∆ «È¿± ÔΩ’ Á∆ «¬æ’ ÒÀÏ ‘π‰ Â’ «‹È∑ª «ÓÃÂ’ª Á∆ ͤ≈‰ È‘ƒ ‘ج∆, ¿∞Ȫ∑ Á∆ ͤ≈‰ ’È Ò¬∆ ’øÓ ’ ‘∆ ˛¢ Ó≈∂ ◊¬∂ ÒØ’ª ”⁄Ø∫ A, @@@ ÒØ’ª Á∆ ¡‹∂ Â’ ͤ≈‰

ÓπÙ’Ò ‘ÀÕ Í≈«’√Â≈È Á∂ «˜Ò∑≈ È≈ØÚ≈Ò «Úº⁄ Ùº’◊Û∑ ÚºÒ ‹ªÁ∆ √Û’ ”Â∂ √Ê≈«Í ◊∞Áπ¡≈≈ √≈«‘Ï Á∆ «¬Ó≈ Ï∂‘ºÁ ı»Ï√» Ș ¡≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ Â∞√∆∫ Ó∂È Ø‚ ÂØ∫ ’º⁄∂ √Â∂ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘Ø Âª ◊∞Áπ¡≈∂ Á≈ ◊∞≥ÏÁ Ș ¡≈¿∞‰≈ Ù∞» ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ‘Û∑ È≈Ò È∞’√≈È∆ ◊¬∆ ◊∞Áπ¡≈∂ Á∆ «¬Ó≈ AIB@ ÂØ∫ AIBI ÁΩ≈È Ï‰≈¬∆ ◊¬∆ √∆ ¡Â∂ «¬‘ Ì≈Â∆ √‘ºÁ ÂØ∫ √≥ÿ‰∂ ∞º÷ª «Ú⁄Ø∫ Á∂÷∆ ‹≈ √’Á∆ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’ ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¡√∆∫ ‹≈‰Á∂ ‘ª «’ ÙË≈Ò» «’ºÊØ∫

¿∞√ Á∂ È≈Ò √Ω‰ Ò¬∆ ≈˜∆ ‘Ø ‹≈Ú∂¢ «¬√ Â∑≈∫ F@ √≈Ò Á∂ «¬’ ‘Ø Ó’≈È Ó≈Ò’ ‡≈Ó ¡ß‚ ’Ú «ÍØ‡ 鱧 ’«‘ßÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¿∞√ 鱧 Ú≈¬∆-Î≈¬∆, ◊À√ ¡Â∂ ÎÒÀ‡ √Ì ’∞fi Ó∞Π”⁄ Á∂Ú∂◊≈ Í «¬√ Á∂ ÏÁÒ∂ ”⁄ ¿∞√ 鱧 ¿∞√ È≈Ò √∆’ √ßÏßË Ï‰≈¿∞‰∂ ‘؉◊∂¢ ‘≈Ò≈∫«’ «¬√ Á∂ Ò¬∆ Â∞√∆∫ ‘ÎÂ∂ ‹≈∫ B ‘ÎÂ∂ Á≈ √Ó≈∫ ÒÀ √’Á∂ ‘Ø Í ¡≈«÷ ”⁄ √À’√ Á∆ ˜± ÍÚ∂◊∆¢ ‘À≈È∆ ¿∞Á∫Ø ‘ج∆ ‹ÁØ∫ Ó≈¬∆’ 鱧 ÍÂ≈ Òµ◊≈ «’ «’≈¬∂Á≈ 鱧 √À’√ Á∂ ÏÁÒ∂ Îz∆ ’Ó≈ ¡≈Î ’È Á∆ ◊µÒ ’ÀÓ∂ ”⁄ «’≈‚ ‘Ø ◊¬∆ ‘À Â≈∫ ¿∞‘ ÷∞Á 鱧 Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬∆ Ï‘≈È∂

ω≈¿∞‰ Òµ◊≈¢Ó≈¬∆’ ’«‘‰ Òµ◊≈ «’ ¿∞‘ Ó’≈È Ó≈Ò’≈∫ ”Â∂ «¬’ «’Â≈Ï «Ò÷ «‘≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ √Ó∂∫ ¿∞‘ «¬‘ «√⁄ ’ «‘≈ ‘À «’ «’Ú∂∫ Ó’≈È Ó≈Ò’ ¡ΩÂ≈∫ Á≈ ÙØÙ‰ ’Á∂ ‘È¢ ¿∞Ê∂ ‹ÁØ∫ ‡≈Ó È±ß «¬√ Ï≈∂ ”⁄ ÍÂ≈ Òµ◊≈ Â≈∫ ¿∞ √ È∂ ’ج∆ Ú∆ ÍzÂ∆«’«¡≈ Á∂‰ ÂØ∫ √≈Î «¬È’≈ ’ «ÁµÂ≈¢ ¿∞Ê∂ Òß‚È ”⁄ ’¬∆ Â∑≈∫ Á∂ ‡z«∂ ‚ß◊ √≈¬∆‡ ”Â∂ ¡«‹‘∂ «¬Ù«Â‘≈ Ú∆ ‘È «‹È∑≈∫ ”⁄ ¡ΩÂ≈∫ 鱧 Ó∞Π”⁄ B ±Ó Ú≈Ò≈ ÎÒÀ‡ «’≈¬∂ ”Â∂ Á∂‰ Á∆ ◊µÒ ’‘∆ ◊¬∆ ‘À¢ «¬È∑≈∫ «¬Ù«Â‘≈≈∫ ”⁄ ÷∞Ò¡ ∂∑ ≈Ó «¬√ Á∂ ÏÁÒ∂ ¡ΩÂ≈∫ ”⁄ √ßÏßË Ï‰≈¿∞‰ Á∆ Óß◊ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ

ÒÀ ◊¬∆ ‘À Õ Ú≈≥ ‡ ¡≈¯∆√ È∂ ¡Á≈Ò ˘ Áº«√¡≈ «’ ¡Àµ√¡Àµ⁄˙ È∂ √Ï≥Ë «Ú¡’Â∆ ˘ «‘≈√ ”⁄ ÒÀ‰ Á∆ ◊ºÒ ’Ï»Ò∆ ‘À Í ÓØ◊≈ Á∂ ÂÂ’≈Ò∆È ¡Àµ√¡Àµ√Í∆ ≈‹ ‹∆ «√≥ÿ ÚºÒØ∫ Á≈ıÒ ’∆Â∂ ‘Ò¯∆¡≈ «Ï¡≈È «Úº⁄ Ú≈≥‡ ¡≈¯∆√ Á∆ «ÍØ‡ Á∂ ’∞fi ¿∞Ò‡ «¬‘ ÁÒ∆Ò «ÁºÂ∆ ◊¬∆ «’ «‘≈√Â∆ «Ú¡’Â∆ «ıÒ≈¯ ’∞fi «Ù’≈«¬Âª √ÈÕ «¬√ ÂØ∫ Ï¡Á ‘≈¬∆ ’Ø‡ È∂ ‚∆‹∆Í∆ ÂØ∫ Íπ º « ¤¡≈ √∆ «’ ¡À µ √¡À µ √Í∆ Á∂

‘Ò¯∆¡≈ «Ï¡≈È Â∂ Ú≈≥‡ ¡≈¯∆√ Á∆ «ÍØ‡ «Ú⁄ ÓÂÌ∂Á «’¿∞∫ ‘ÈÕ ‚∆‹∆Í∆ È∂ ¡Á≈Ò ˘ Áº«√¡≈ √∆ «’ «‘≈√ «Ú≥⁄ Ò¬∂ ◊¬∂ «Ú¡’Â∆ ˘ ÁØ Íπ«Ò√ ÓπÒ≈˜Ó √π÷Á∂Ú «√≥ÿ Â∂ √π  ‹∆ «√≥ ÿ Ï≈ÿ≈Íπ  ≈‰≈ Á∂ ¡Àµ√¡Àµ⁄˙ ‹≥◊‹∆ «√≥ÿ Á∂ ’«‘‰ ”Â∂ Íπ«Ò√ Ê≈‰∂ ”⁄ ÒÀ ’∂ ¡≈¬∂ √ÈÕ ¿∞È∑ª ÁØ ¡«Ë’≈∆¡ª ÚºÒØ∫ «‚¿±‡∆ ”Â∂ ’∆Â∆ ’ØÂ≈‘∆ Á∆ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ‚∆‹∆Í∆ È∂ «¬‘ Ú∆ Áº«√¡≈ √∆ «’ ¡Àµ√¡Àµ⁄˙ «Ú∞ºË «ÚÌ≈◊∆ ‹ª⁄ Ú∆ ⁄ºÒ ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ≈‹ ‹∆ «√≥ÿ ˘ Ú∆ «¬‘ «Ú¡≈«÷¡≈ ’È Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª È∂ ‘Ò¯∆¡≈ «Ï¡≈È «’Ú∂∫ Á≈ıÒ ’∆Â≈ √∆Õ ‚∆‹∆Í∆ ¡È∞√≈ ‹ª⁄ ÂØ∫ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ √∆ «’ Ï∂¡≥ «√≥ÿ ’«Ê ÂΩ ”Â∂ Ù∂≈ ÷πºÏª «◊Ø‘ È≈Ò √Ï≥Ë ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ Íπ«Ò√ Ê≈‰∂ «Ò‹ªÁ∂ √Ó∂∫ Ú∆ ¡≈͉∂ ¯∂√Ïπº’ ¡’≈¿±∫‡ ”Â∂ ’∞fi ÍØ√‡ª ¡ÍÒØ‚ ’ «‘≈ √∆Õ

¿∞Ȫ∑ ˘ «√º÷ª Á∂ Á»‹∂ ◊∞» Ú‹Ø∫ Ê≈«Í¡≈ «◊¡≈Õ”” «¬√ ʪ ”Â∂ ◊∞» ‹∆ «‘≥Á∂ √È ¡Â∂ ÿ∞≥Ó‰ Â∂ «Ë¡≈È Ò≈¿∞‰ Ò¬∆ ≈Ú∆ Á∂ Á»‹∂ Í≈√∂ ‹ªÁ∂ √È, «‹ºÊ∂ ¡º‹ ◊∞Áπ¡≈≈ ‚∂≈ Ï≈Ï≈ È≈È’ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ◊∞Áπ¡≈∂ ÂØ∫ ’∞fi ’ÁÓ Í«‘Òª «¬ºÊ∂ «¬º’ ÷»‘ ‘À «‹√ ˘ “√z∆ ÷»‘ √≈«‘Ï” ’«‘≥Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Á≈ √Ï≥Ë Ú∆ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ È≈Ò ‘ÀÕ ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ ÓπÂ≈Ï’ «¬√ ÷»‘ Á≈ Í≈‰∆ ’Á∂ È‘∆∫ √π’Á≈ ¡º‹ Ú∆ Ú◊ «‘≈ ‘ÀÕ ◊∞Áπ¡≈∂ ¡≥Á Á≈ıÒ ‘∞«≥ Á¡ª ‘∆ √º‹∂ Í≈√∂ «Ú‘Û≈ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ÍÀ Ë؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á Â∞√∆∫ Á◊≈‘ √≈«‘Ï Á≈ıÒ

‘∞ ≥ Á ∂ ‘Ø Õ «¬‘ ¿∞ ‘ √Ê≈È «‹º Ê ∂ Óπ√ÒÓ≈È Ú∆ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ ˘ √‹Á≈ ’Á∂ ‘ÈÕ Óπ√ÒÓ≈È ◊∞» È≈È’ ˘ √≥ Ó≥ÈÁ∂ ‘È ¡Â∂ ¡º‹ Ú∆ Í≈«’√Â≈È Á∂ ’¬∆ «‘º«√¡ª ı≈√ ’’∂ «√≥Ë ÂØ∫ Óπ√ÒÓ≈È ÙË≈Ò» «¬ºÊ∂ ÈÂÓ√Â’ ‘؉ ¡Â∂ Òß◊ Á∆ √∂Ú≈ ’È ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ Á◊≈‘ √≈«‘Ï ÂØ∫ Ï≈¡Á ÷ºÏ∂ Í≈√∂ «¬º’ ◊∞Áπ¡≈≈ “√Ó≈Ë∆” ‘À, «‹ºÊ∂ «‘≥Á» ¡Â∂ «√º÷ ÓºÊ≈ ‡∂’Á∂ ‘ÈÕ ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À, ““◊∞Áπ¡≈≈ «Â¡≈ ‘À ª ¡√∆∫ Ú∆ ‘ªÕ Í ‘∞‰ Ì≈Â∆ √’≈ ”Â∂ ◊º Ò «‡’∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘ÀÕ””

ÈÚ≈˜ Ù∆¯ Á∆ H Óºfiª Á∆ «ÈÒ≈Ó∆ ’∂◊∆ «¬Ó≈È √’≈

«¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á - Í≈«’√Â≈È Á∆ ÈÚƒ ω∆ «¬Ó≈È ı≈È √’≈ È∂ √≈Ï’≈ ÍÃË≈È Ó≥Â∆ ÈÚ≈˜ Ù∆¯ ÚÒØ∫ æ÷∆¡ª ◊¬∆¡ª ¡º· Óºfiª Á∆ «ÈÒ≈Ó∆ ’È Á∆ ÔØ‹È≈ ω≈¬∆ ˛¢ ıÏª ÓπÂ≈«Ï’, ÍÃË≈È Ó≥Â∆ ÷≈È Á∂ «¬æ’ ȘÁ∆’∆ √«‘ÔØ◊∆ È∂ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «ÁæÂ∆ ˛¢ Á¡√Ò ı≈Ï ¡≈«Ê’Â≈ È≈Ò ‹»fi ‘∆ √’≈ È∂ ¯˜»Òı⁄∆ ÂØ∫ Ï⁄‰ Á∆ Óπ«‘øÓ ⁄Ò≈¬∆ ‘ج∆ ˛¢ «¬√ ¡Ë∆È H@ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Òæ◊Ô∆ ’≈ª Á∆ «ÈÒ≈Ó∆ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ ÍÃË≈È Ó≥Â∆ Á∂ ≈‹È∆Â’ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ «ÚÙ∂Ù √‘≈«¬’ Ȭ∆Ó ¿∞µÒ ‘æ’ È∂ «’‘≈ «’ √’≈ ÍÃË≈È Ó≥Â∆ Á∂ ÿ

”⁄ ÓΩ‹Á » ¡≈Ò∆Ù≈È ’≈ª Á∆ «ÈÒ≈Ó∆ ’∂◊∆¢ ¿∞‘ ’Àϫȇ «‚Ú∆ÔÈ ”⁄ «ÏȪ ÚÂØ ∫ Ú≈Ò∂ ⁄≈ Ú≈Ë» ˛Ò∆’Ω͇ª ˘ Ú∆ Ú∂⁄ Á∂Ú∂◊∆¢ Í≈«’√Â≈È Â«‘∆’-¬∂-«¬øÈ√≈¯ Á∂ √∆È∆¡ È∂Â≈ È∂ ‡Ú∆‡ ’ ’∂ «’‘≈ «’ √≈Ï’≈ ÍÃË≈È Ó≥Â∆ ÈÚ≈˜ Ù∆¯ ÚÒØ∫ Í∆. ¡ÀµÓ. Á∆ «‘≈«¬Ù ”⁄ æ÷∆¡ª ◊¬∆¡ª ¡º· Óºfiª Á∆ Ú∆ «ÈÒ≈Ó∆ ’∂ ◊ ∆ ¡Â∂ ¿∞ È ∑ ª È∂ √ø Ì ≈Ú∆ ı∆ÁÁ≈ª ˘ «¬√ È∆Ò≈Ó∆ Ò¬∆ «Â¡≈ «‘‰ ˘ «’‘≈ ˛¢


10

TORONTO SECTION-A, ISSUE 1300

AJIT WEEKL Y WEEKLY

13 to 19 Sept., 2018

¡’≈Ò∆ ¡’≈Ò Âı ÂØ∫ Ó≥◊ √’Á∂ È∂ Ó∞¡≈¯∆

‹Ê∂Á≈ ¡Â∂ SGPC ÍÃË≈È ‹≈‰◊∂∂ ÏÁÒ

ÂÈÂ≈È - ‹√«‡√ ‰‹∆ «√øÿ ’«ÓÙÈ Á∆ ∆ÍØ‡ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í≥Ê’ ≈‹È∆Â∆ «Úæ⁄ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ‘≈Ò≈ È≈Ò È«‹æ·‰ Ò¬∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ÚÒØ∫ ‰È∆Â∆ «Â¡≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ ˛¢ «¬√ ‰È∆Â∆ «‘ ¡’≈Ò∆ ÁÒ È∂ ‘π’Ó Á≈ Ôæ’≈ ÷∂‚‰ Ò¬∆ «Â¡≈∆ «÷º⁄ Ò¬∆ ˛ ¡Â∂ ‹ÒÁ ‘∆ ¡«‹‘∂ ¡ÀÒ≈È √π‰È ˘ «ÓÒ √’Á∂ ‘È ‹Ø Í≥Ê’ ≈‹È∆Â∆ ”Â∂ Ï≈˜ ¡º÷ ÷‰ Ú≈«Ò¡ª ˘ Ú∆ ‘æ’≈ Ïæ’≈ ’ √’Á∂ ‘È¢ ‹√«‡√ ‰‹∆ «√øÿ ’«ÓÙÈ Á∆ «ÍØ‡ ÂØ∫ «‹√ Â∑ª È≈Ò ¡’≈Ò∆ ÁÒ

«Úæ⁄ Í≈‡∆ Ò∆‚«ÙÍ «ÚπË æ Ï≈ˆ∆ √πª ¿∞µ· ‘∆¡ª ‘È, ¿∞Ȫ∑ È∂ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ÍÃË≈È √π÷Ï∆ «√øÿ Ï≈ÁÒ Á∆ ȃÁ ª ¿∞‚≈¬∆ ‘∆ ˛, ¡’≈Ò∆ ÁÒ √πÍ∆ÓØ ÍÃ’≈Ù «√øÿ Ï≈ÁÒ Á∂ ‘æʪ Á∂ ÂØÂ∂ Ú∆ ¿∞µ‚ ◊¬∂ ‘È¢ Í«‘Òª ‹Ê∂Á≈ √∂Ú≈ «√øÿ √∂÷Úª, «¯ √π÷Á∂Ú «√øÿ „ƒ‚√≈, ¡ÚÂ≈ «√øÿ Óº’Û ¡Â∂ ‘π‰ ‰‹∆ «√øÿ ÏÑÓÍπ≈ Á∂ Ï≈ˆ∆ √π æ÷Á∂ «Ï¡≈Ȫ È∂ Í≈‡∆ «Úæ⁄ ıÒÏÒ∆ Ó⁄≈ «ÁÂ∆ ˛¢ Í≈‡∆ «Úæ⁄ ‘ ‘∆Ò∂ ¡Í‰∆ √≈÷ ω≈¬∆ æ÷‰ Ò¬∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ÍÃË≈È √π÷Ï∆ «√øÿ Ï≈ÁÒ È∂

WHO ÓπÂ≈«Ï’ ’πÚÂÀ ∆ È∂ √Ì ÂØ∫ ¡≈Ò√∆ ÈÚƒ «Áæ Ò ∆ - «ÚÙÚ «√‘ √ø◊·È È∂ ÁπÈ∆¡ª Ì Á∂ ¡≈Ò√∆ ÒØ ’ ª Á∆ √» ⁄ ∆ «Â¡≈ ’∆Â∆ ˛¢ ‚Ï«Ò¿±.¡Àµ⁄.˙. Á∆ √»⁄∆ ÓπÂ≈«Ï’ ’πÚÀ ˘ √Ì ÂØ∫ ¡≈Ò√∆ Á∂Ù ª Á∆ «Ò√‡ ”⁄ ‡ΩÍ ”Â∂ æ« ÷¡≈ «◊¡≈ ˛ ª ¿∞ Ê ∂ Ô± ◊ À ∫ ‚≈ √Ì ÂØ ∫ ¿±‹≈Ú≈È Á∂Ù ˛¢ ‚Ï«Ò¿±.¡Àµ⁄.˙. ÚÒØ∫ ‹≈∆ ’∆Â∂ ◊¬∆ «¬æ ’ «ÍØ  ‡ Áπ È ∆¡ª ”⁄ ‘ ⁄≈ª ”⁄Ø ∫ «¬æ ’ «Ú¡’Â∆ Ø ˜ ≈È≈ ’√ ȑƒ ’Á≈¢ «¬‘ √Ú∂ AFH Á∂Ùª ”Â∂ ’∆Â≈ «◊¡≈ «‹√ ”⁄ » Ô ± ◊ À ∫ ‚≈ ˘ √Ì ÂØ ∫ ¡ÀÈ‹À«‡’ Á∂Ù Ó≥«È¡≈ «◊¡≈ ˛¢ ¿∞‘ ¡≈Ò√∆ Á∂Ùª Á∆ «Ò√‡ ”⁄ √Ì ÂØ∫ ‘∂·ª ˛¢ «¬√ √»⁄∆ ”⁄ ¡Ó∆’≈ ADCÚ∂ ∫ Èß Ï  ”Â∂ ˛ ‹Á«’ Ô± . ’∂ . ABCÚ∂∫ ÈßÏ ”Â∂ ˛¢ ¿∞Ê∂ «√ø◊≈Íπ ABFÚ∂∫ ÈßÏ ”Â∂ ˛ ‹Á«’

¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈ IGÚ∂ ∫ ÈÏø  ”Â∂ ˛¢ ÚÒ‚ ˛µÒÊ ¡Ω◊∂È≈«¬˜∂ÙÈ Á∂ √Ú∂ ”⁄ √Ì ÂØ∫ ¡÷∆ ÈßÏ ’πÚÀ Á≈ ˛¢ «¬√ «Ò√‡ ÓπÂ≈«Ï’ ’πÚÀÂ, ¡Ó∆’È √ÓØ¡≈, √≈¿±Á∆ ¡Ï ¡Â∂ «¬≈’ Á∂ ¡º Ë ∂ ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ ÒØ’ ؘ≈È≈ ¡À ’ √√≈¬∆˜ È‘ƒ ’Á∂ ¢ ¬√ «Ò√‡ ”⁄ Ì≈ Á∆ ◊æÒ ’∆¬∂ ª Ì≈ ˘ AAGÚ∂ ∫ À ∫ ’ ”Â∂ æ « ÷¡≈ «◊¡≈ ˛¢ ÔØ ◊ ˘ «ÚÙÚ ”⁄ Í«‘⁄≈‰ «ÁÚ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ì≈ Á∂ ÒØ ’ ¡≈Ò√∆ ÒØ ’ ª Á∆ «Ò√‡ ”⁄ AAGÚ∂ ∫ Èß Ï  ”Â∂ ‘È¢ «¬√ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈«Ï’ ¡Ó∆ Á∂Ù Á∂ ÒØ’ª Óπ’≈ÏÒ∂ ˆ∆Ï Á∂Ù Á∂ ÒØ’ ÿº‡ ¡≈Ò√∆ ‘πøÁ∂ ‘È¢ «ÍØ‡ ¿∞ È ∑ ª ÒØ ’ ª Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ‹≈∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ˛ ‹Ø ÒØ ’ Ø ˜ ≈È≈ ÿº ‡ ÂØ∫ ÿº‡ GE «Ó≥‡ ’√ ’Á∂ ‘È¢

«’⁄È ’Àϫȇ Á∆¡ª Ó∆«‡ø◊ª Á≈ «√Ò«√Ò≈ Ùπ» ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛¢ √Ã. Ï≈ÁÒ «¬√ ψ≈Ú ÂØ∫ «⁄ø ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ Í≈‡∆ Á∂ Úæ’≈ ˘ Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬∆ ÔÂÈÙ∆Ò ‘È, Í ‘≈Ò≈ ¡«‹‘∂ ‘È «’ Ùπ» ‘Ø«¬¡≈ È∞’√≈È ’ø‡ØÒ ”⁄ ¡≈¿∞‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ‘Ø ÚËÁ≈ ‘∆ ‹≈ «‘≈ ˛¢ ‘π‰ √≈∂ ‘≈Ò≈ È≈Ò È«‹æ · ‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ‰È∆Â∆ ÓπÂ≈«Ï’ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á≈ ’≈‹’≈∆ ÍÃË≈È Ï‰≈ ’∂ √≈∆ Ò∆‚«ÙÍ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï ”Â∂ Í∂Ù ‘Ø ’∂ ¡≈͉∆¡ª Ì∞Ò æ ª Á∆ Óπ¡≈¯∆ Ó≥◊ ÒÚ∂ ª «’ «√æ÷ √ø◊ª ˘ «ÚÙÚ≈√ «ÁÚ≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂ «’ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ¡º‹ Ú∆ ËÓ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ ’ج∆ √ÓfiΩÂ≈ È‘ƒ ’Á≈¢ ¡’≈Ò

Âı √≈«‘Ï Á∂ ‹Ê∂Á≈ Á∆ √∂Ú≈ «◊¡≈È∆ ◊πÏ⁄È «√øÿ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ «’√∂ ¡«‹‘∂ «Ú¡’Â∆ ˘ √Ω∫Í «ÁÂ∆ ‹≈Ú∂ ‹Ø ◊Ó «ı¡≈Ò∆¡ª Á∂ Ú∆ Í√øÁ Á≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ÈÓ «ı¡≈Ò∆ «Ëª ⁄≈‘ ’∂ Ú∆ «¬√ Á≈ «ÚØË È≈ ’ √’‰¢ ¡«‹‘∂ ‹Ê∂Á≈ ’ØÒ Ï≈ÁÒª Á∆ ‹ØÛ∆ Í∂Ù ‘Ø ’∂ ¡≈͉≈ ͺ÷ æ÷ ’∂ Ï∆ ’Ú≈ ÒÚ∂¢ «¬√ È≈Ò ‘∆ ÙÃÓ Ø ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÍÃË≈È Á∆ √∂Ú≈ Ì≈¬∆ ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ÒΩ∫◊Ú Ø ≈Ò ÂØ∫ ÒÀ ’∂ «’√∂ Ëæ’Û ¡’≈Ò∆ ¡≈◊» ˘ √Ω∫Í∆ ‹≈ √’Á∆ ˛¢ Ì≈¬∆ ÒΩ∫◊Ú Ø ≈Ò ˘ Âı √Ã∆ ‘«Ó≥Á ‹∆ ¡Â∂ ͇È≈ √≈«‘Ï Á∂ ÍÃË≈È Á∆ «˜øÓÚ ∂ ≈∆ Á∂‰ Á∆¡ª «Â¡≈∆¡ª Ú∆ Í»∆¡ª ’∆Â∆¡ª ‹≈ ⁄πæ’∆¡ª ‘È¢

Í«‘Ò∂ √¯∂ Á∆ Ï≈’∆

ÈÚ‹Ø «√æË» Á≈ Ø‚∂‹ ’∂√ ÓπÛ ÷π«æ Ò∑¡≈! √’≈∆ Ú’∆Ò Á≈ Á≈¡Ú≈ √∆ «’ «√æË» ¡Â∂ ¿∞√ Á≈ ÁØ√ π«Í≥Á «√øÿ √øË» Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ Ù∂ªÚ≈Ò≈ ◊∂‡ È∂Û∂ «‹Í√∆ «Úæ⁄ ‹≈ ‘∂ √È, ¡Â∂ Á»‹∂ Í≈√∂ ◊πÈ≈Ó «√øÿ ¡≈͉∂ ÁØ ‘Ø √≈Ê∆¡ª È≈Ò ¡≈͉∆ Ó≈»Â∆ ’≈ «Úæ⁄ √Ú≈ √∆¢ ◊æ‚∆ ˘ ‘‡≈¿∞‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ˘ ÒÀ ’∂ ÈÚ‹Ø «√øÿ «√æË» ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ √≈Ê∆ Á∆ ◊πÈ≈Ó «√øÿ È≈Ò Ï«‘√ ‘Ø ¬ ∆¢ Ï«‘√ ÁΩ  ≈È ◊Ó≈-◊Ó∆ ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ ÁØ‘∫∂ «Ëª «Ú⁄’≈ ‘æÊØÍ≈¬∆ Ùπ» ‘Ø ◊¬∆¢ «¬√ ÁΩ≈È ◊πÈ≈Ó «√øÿ «‚æ◊ «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ’ج∆ ◊πæfi∆ √æ‡ Òæ ◊ ∆ «‹√ ’≈È Ï≈¡Á «Úæ ⁄ ‘√ÍÂ≈Ò «Úæ⁄ ¿∞√ Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆¢ ÍπÒ∆√ ¡È∞√≈ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÈÚ‹Ø «√øÿ «√æË» ¡Â∂ ¿∞√ Á≈ √≈Ê∆

ÓΩ’∂ ÂØ∫ ¯≈ ‘Ø ◊¬∂¢ Íπ«Ò√ È∂ «ÓÃÂ’ Á∂ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ïª Á∆ «Ù’≈«¬Â ¿∞µÂ∂ «√æË» ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ÁØ√ «ıÒ≈¯ ’∂√ Á‹ ’∆Â≈¢ ‘≈¬∆ ’Ø‡ Á≈ ¯À√Ò≈ Ó≈ÓÒ≈ B@@F «Úæ⁄ ‘≈¬∆’Ø‡ «Úæ⁄ Í‘πø«⁄¡≈ «‹æÊ∂ ÈÚ‹Ø «√øÿ «√æË» ¡Â∂ π«Í≥Á «√øÿ √øË» ˘ ÁØÙ∆ ’≈ «Áø«Á¡ª ÁØÚª ˘ «ÂøÈ «ÂøÈ √≈Ò Á∆ √˜≈ √π‰≈ «ÁæÂ∆ ◊¬∆¢ «¬√ ÂØ «¬Ò≈Ú≈ ¡Á≈Ò È∂ ÁØÚª ˘ «¬æ’ Òæ÷ πͬ∂ Á≈ ‹πÓ≈È≈ Ú∆ Ò◊≈«¬¡≈ √∆¢ ‘≈¬∆’Ø‡ Á∂ ¯À√Ò∂ ˘ ÈÚ‹Ø «√øÿ «√æË» ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ÁØ√ È∂ √πÍ∆Ó ’Ø‡ «Úæ⁄ ⁄π‰ΩÂ∆ «ÁæÂ∆ «‹√ «Úæ⁄ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ ◊πÈ≈Ó «√øÿ Á∆ ÓΩ Á∂ ’≈Ȫ Ï≈∂ ‚≈’‡ª Á∆ ≈¬∂ ¡√ÍÙ‡ ˛¢


World’s Largest Punjabi Weekly

AJIT WEEKLY Corporate Office: 7015-Tranmere Dr. Unit # 1 & 2 Mississauga, On. L5S 1T7 Canada The Ajit Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and don’t endorse any product or services advertised in the Ajit Weekly. Please consult your lawyer before buying/hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Ajit Weekly is in the business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by an independent source.

VOL. 25

No. 1300

13 to 19 Sept., 2018

PH: (905) 671-4761, 416-899-2548

E-mail: Info@ajitweekly.com

Ï∂¡ÁÏ∆ ’ª‚ ’≈È Í≥‹≈Ï Á∂ «√¡≈√∆ È’Ù∂ ”Â∂ ËπÁø Ò≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á≈ ¡’√ ⁄ø‚∆◊Û∑ - Í≥‹≈Ï Á∆ ≈‹È∆Â∆ ¿∞µÍ ◊π» ◊ÃÊ ø √≈«‘Ï Á∆ Ï∂¡ÁÏ∆ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª, Ï«‘ÏÒ ’Òª ¡Â∂ ’؇’Í»≈ ◊ØÒ∆ ’ª‚ Á≈ Í¤≈Úª √ͺه Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛¢ «¬√ Á≈ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ √∂’ ÙÃØÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ˘ fiæÒ‰≈ ÍÀ «‘≈ ˛¢ √æÂ≈‘∆‰ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡’≈Ò∆¡ª ˘ ‹≈ÍÁ≈ √∆ «’ Ï◊≈Û∆ Á≈ Ï∂¡ÁÏ∆ Ó≈ÓÒ≈ ¡Â∂ ◊ØÒ∆ ’ª‚ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª È≈Ò ‘π‰ ÓΩ’∂ Á∆ ‘’»Ó (’ª◊√) È∂ ‘∆ «√æfi‰≈ ˛¢ ¡’≈Ò∆ ıπÁ ˘ √πıπ» √Ófi∆ ÏÀ·∂ √È, Í √æÂ≈ ÂÏÁ∆Ò∆ Ó◊Ø∫ Ó≈ÓÒ≈ ·ß„≈ ‘؉ Á∆ ʪ «˜¡≈Á≈ Ìæ÷Á≈ ÓπÁ æ ≈ ω «◊¡≈ ¡Â∂ «√¡≈√∆ Í≈‡∆¡ª È∂ ¡≈ÍØ ¡≈͉∆¡ª ؇∆¡ª √∂’‰∆¡ª Ùπ» ’ «ÁæÂ∆¡ª ‘È¢ Á»‹≈ «ÚË≈È √Ì≈ «Úæ⁄ Í∂Ù ‘ج∆ ‹√«‡√ ‰‹∆ «√øÿ ’«ÓÙÈ Á∆ ‹ª⁄ «ÍØ‡ ”Â∂ Ï«‘√ ÂØ∫ Ì拉≈ Ú∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ˘ Íπæ·≈ ÍÀ «◊¡≈¢ Ï◊≈Û∆, Í≥‹≈Ï Á∂ «√¡≈√∆ È’Ù∂ ”Â∂ «¬æ’ ¡«‹‘∂ «Í≥‚ Ú‹Ø∫ ¿∞Ì ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰ Òæ◊≈ ˛ ‹Ø ÙÃÓ Ø ‰∆ ◊πÁπ¡≈≈ ÍÃÏË ø ’ ’Ó∂‡∆ ¡Â∂ ‘ØȪ «√æ÷ √ø√Ê≈Úª Á≈ ’ø‡ØÒ ’Á∆ ¡≈ ‘∆ Í≥Ê’ Í≈‡∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Ò¬∆ «¬æ’ ‚≈¿∞‰≈ √πÍÈ≈ ωÁ≈ ‹≈ «‘≈ ˛¢ Í≥Ê’ «Ëª ÚÒØ∫ Ï◊≈Û∆ «Úæ ⁄ «Í¤Ò∂ ’¬∆ Ó‘∆«È¡ª ÂØ∫ Ò≈«¬¡≈ ÓØ⁄≈ Ì≈Ú∂∫ «’√∂ Í≈‡∆ ˘ ¯≈«¬Á≈ Á∂Ú∂ ‹ª È≈, Í ¡’≈Ò∆¡ª Á∆ «√¡≈√∆ Ï∂Û∆

«Úæ⁄ Úæ‡∂ Í≈¿∞‰ Á≈ ’øÓ ˜» ’ «‘≈ ˛¢ Á∂ « ÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª Ë≈«Ó’ Ì≈ÚÈ≈Úª È≈Ò ‹π « Û¡≈ Óπ æ Á ≈ ¡’≈Ò∆¡ª Á∆ ‚≈Úª‚ØÒ «’ÙÂ∆ Ó»‘∂ ±¯≈È Ï«‰¡≈ ÷Û∑≈ ˛¢ ÙÃÓ Ø ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ÍÃË≈È √π÷Ï∆ «√øÿ Ï≈ÁÒ Á∆ Í∆Û≈ √Ófi∆ ‹≈ √’Á∆ ˛¢ «¬‘∆ ’≈È ˛ «’ ¤Ø ‡ ∂ Ï≈ÁÒ «¬ø È ∑ ƒ «Áȃ Í≈«’√Â≈È Á∆ ıπ ¯ ∆¡≈ ¬∂ ‹ ø √ ∆ ¡≈¬∆.¡À µ √.¡≈¬∆. Á≈ ≈◊ ’π æ fi «˜¡≈Á≈ ‘∆ ¡Ò≈Í ‘∂ ‘È¢ «√¡≈√∆ «ÚÙÒ∂Ù’ª Á≈ Ó≥ȉ≈ ˛ «’ Ï◊≈Û∆ ÓØ⁄≈ ¡’≈Ò∆¡ª Á∆ «√¡√ ”Â∂ Ì≈» ÍÀ «‘≈ ˛¢ √≈Ò B@AI «Úæ⁄ ‘؉ Ú≈Ò∆¡ª ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª ”Â∂ Ú∆ «¬√ Á≈ √ͺه ¡√ ÍÀ∫Á≈ «Á÷≈¬∆ Á∂ «‘≈ ˛¢ Í≥‹≈Ï Á∆ «√¡≈√ ”Â∂ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ Â≈˜≈ ‘≈Ò≈ È≈Ò «√æfi‰ Ò¬∆ ¡’≈Ò∆¡ª ’ØÒ ’ج∆ ·Ø√ ‰È∆Â∆ Ș È‘ƒ ¡≈™Á∆¢ ’Ø ’Ó∂‡∆ Á∆¡ª Ó∆«‡ø◊ª ’ ’∂ ’ª◊√

˘ Ìø‚‰ ”Â∂ ˜Ø ª Ò≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛, Í «Í¤Ò∆¡ª ˆÒÂ∆¡ª ˘ √πË≈È Á∆ ÒØÛ È‘ƒ √Ófi∆ ‹≈ ‘∆¢ √π÷Ï∆ «√øÿ Ï≈ÁÒ ÚÒØ∫ Ï⁄≈¡ Ò¬∆ Ùπ» ’∆Â∆ ÍØÒ ÷ØÒ∑ Óπ«‘øÓ «√¡≈√∆ Ó≈‘ΩÒ ¡≈͉∂ ͺ÷ Á≈ ω≈¿∞‰ Á∆ ʪ ‡’≈¡ Ú≈Ò∆ ‰È∆Â∆ Ú‹Ø∫ «˜¡≈Á≈ «Á÷≈¬∆ Á∂ ‘∆ ˛¢ Í≥‹≈Ï Á∂ Ó≈ÒÚ≈ «÷ºÂ∂ Á∂ «¬È∑ª «˜«Ò∑¡ª ”Â∂ Ï≈ÁÒª Á≈ ÍÃÌ≈Ú «‘≈ ˛¢ «Í≥‚ Ï◊≈Û∆, «‹√ √ø√Á∆ ‘Ò’∂ «Úæ⁄ ÍÀ∫Á≈ ˛, ¿∞√ ‘Ò’∂ ÂØ∫ ÙÃÓ Ø ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ÍÃË≈È √π÷Ï∆ «√øÿ Ï≈ÁÒ «ÂøÈ Ú≈ √ø√Á ÓÀ∫Ï Ú‹Ø∫ È∞Ó≈«¬øÁ◊∆ ’ ⁄π’ æ ∂ ‘È¢ «¬‘ ‘Ò’≈ ≈÷Ú∂∫’È ¡Ë∆È ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï≈ÁÒª È∂ ¡≈͉∆ «√¡≈√ Á≈ Ëπ≈ Ï«·ß‚≈ ω≈ «Ò¡≈ √∆¢ «¬√ ‘Ò’∂ Á∆ È∞Ó≈«¬øÁ◊∆ «Í¤Ò∂ I √≈Òª ÂØ∫ √Ã∆ÓÂ∆ ‘«√Ó ’Ω Ï≈ÁÒ ’ ‘∂ ‘È¢ «√¡≈√∆ ÂΩ ”Â∂ «¬‘ Ó≥«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛ «’ Ï◊≈Û∆ ”Â∂ ¡≈√-Í≈√

‘ج∆¡ª ÿ‡È≈Úª ¡Â∂ Ï◊≈Û∆ «Úæ⁄ Òæ◊∂ ÓØ⁄∂ Á≈ ¡√ ¯∆Á’؇, Ï«·ß‚≈ ¡Â∂ «¯ؘÍπ «Úæ⁄ ¡’≈Ò∆ «√¡≈√ ”Â∂ ÍÀ «‘≈ ˛ ¡Â∂ ¡’≈Ò∆¡ª Ò¬∆ «¬‘ ÷∂Â ¡≈™Á∆¡ª ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª ÁΩ≈È È∞’√≈ÈÁ∂‘ √≈«Ï ‘Ø √’Á≈ ˛¢ ÙÃÓ Ø ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ¡≈◊» ÷πÒ æ ∑ ’∂ Ì≈Ú∂∫ «¬√ ¡√ ˘ ’Ï»Ò È‘ƒ ’ ‘∂, Í ÁæÏÚƒ √π «Úæ⁄ Ó≥ÈÁ∂ ‘È «’ Ï∂¡ÁÏ∆ È≈Ò ‹πÛ∆¡ª ÿ‡È≈Úª ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ¡’√ ˘ «√¡≈√∆ ÂΩ ”Â∂ ‚±ÿ ø ∆ √æ‡ Ó≈ ‘∆¡ª ‘È¢ Í≥‹≈Ï Á≈ Ó≈ÒÚ≈ «÷ºÂ≈ «√¡≈√∆ ÂΩ ”Â∂ Ϩ ÏÀÒ‡ Ú‹Ø∫ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ √∆, Ì≈Ú «¬√ ÷∂Â «Úæ⁄ ¡’≈Ò∆¡ª Á≈ ÍÃÌ≈Ú «˜¡≈Á≈ √∆¢ ¡’≈Ò∆¡ª ÚÒØ ∫ Úæ‚∆¡ª ÀÒ∆¡ª Ú∆ «¬√∂ «÷ºÂ∂ «Úæ⁄ ’∆Â∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘∆¡ª ‘È¢ «√æ÷ª Á∆ È∞Ó≈«¬øÁ◊∆ ’Á∆ ¡≈ ‘∆ «¬√ Í≈‡∆ ÚÒØ∫ ÏÁÒ∆¡ª (Ï≈’∆ √¯≈ AB ”Â∂)

√À∫‚∆/√≈«‘Ò Ï‡≈Ò≈ - ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ «Ú¡≈‘ Á∆ Ï≈≈ AE √ÂøÏ Á∆ ≈ ˘ χ≈Ò≈ «Ú÷∂ Í‘π⁄ ø ◊ ∂ ∆¢ «¬Ê∂ Í»∆ ÙË≈ Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò ◊π» ‹∆ Á≈ «Ú¡≈‘ ÍπÏ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ «‹√ «Úæ⁄ Á∂Ù «ÚÁ∂Ù ÂØ∫ Úæ‚∆ «◊‰Â∆ ”⁄ √ø◊ª Í‘π⁄ ø ’∂ ◊π» ÿ Á∆¡ª ıπÙ∆¡ª ÍÃ≈Í ’‰◊∆¡ª¢ «√æ÷ ËÓ Á∂ Ï≈È∆ √Ã∆ ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á≈ ‹ÈÓ AE ¡ÍÃÒ À , ADFI ˘ «ÍÂ≈ Ó«‘Â≈ ’≈¨ ‹∆ Á∂ ÿ Ó≈Â≈ «ÂÃÍÂ≈ ‹∆ Á∆ ’π÷ æ ∫Ø ≈«¬ ÌØ«¬ Á∆ ÂÒÚø ‚ ∆ ÈÈ’≈‰≈ √≈«‘Ï (Í≈«’√Â≈È) ”⁄ ¿∞√ √Ó∂∫ ‘Ø«¬¡≈ ‹ÁØ∫ Ì≈ Á∂ ≈‹È∆«Â’, √Ó≈«‹’ ¡Â∂ Ë≈«Ó’ ‘≈Ò≈ «È≈Ù≈‹È’ √È ¡Â∂ √≈≈ Á∂Ù ˜≈Â-Í≈Â, ¿±⁄-È∆⁄ ¡Â∂ ¬∆÷≈ Á∆ ¡º◊ ”⁄ √Û «‘≈ √∆¢ Ï⁄ÍÈ ”⁄ ‘∆ ◊π» ‹∆ È∂ Ú«‘Óª-ÌÓª ”⁄ ¯√∂ ÒØ’ª ˘ √æ⁄ Á≈ √Â≈ «Á÷≈¿∞‰≈ Ùπ» ’ «ÁæÂ≈¢ ÊØÛ∂∑ √Ó∂∫ Ï¡≈Á ◊π» ‹∆ ˘ Úæ‚∆ ÌÀ‰ Ï∂Ï∂ È≈È’∆ ‹∆ ’ØÒ √πÒÂ≈ÈÍπ ÒØË∆ «Ú÷∂ «‘‰ Ò¬∆ Ì∂‹ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ «‹Ê∂ ◊π» ‹∆ Á∂ ‹∆‹≈ ‹À ≈Ó ‹∆ È∂ ◊π» ‹∆ ˘ ÈÚ≈Ï ÁΩÒ ıª Á∂ ÓØÁ∆ı≈È∂ ”⁄ ÓØÁ∆ Á∆ ÈΩ’∆ «ÁÚ≈

«ÁæÂ∆¢ Ï≈Ï≈ ‹∆ Á∆ Ó≥◊‰∆ AH √≈Ò Á∆ ¿∞Ó ”⁄ ◊π» ‹∆ Á∆ Ó≥◊‰∆ χ≈Ò∂ Á∂ «‘‰ Ú≈Ò∂ «¬æ’ ÷ºÂ∆ Ó»Ò Á∂ ⁄øÁ ͇Ú≈∆ ¡Â∂ Ó≈Â≈ ⁄øÁØ ≈‰∆ Á∆ √Íπ æ ∆ √πÒ÷ æ ‰∆ È≈Ò ‘Ø ◊¬∆¢ Ì≈ÁØ∫ √πÁ∆ √æÂÚƒ √øÓ AEDD ˘ ◊π» ‹∆ √Ó∂ Ï≈«Â¡ª, «‹øȪ∑ ”⁄ Ì≈¬∆ Ï≈Ò≈ ‹∆, Ì≈¬∆ ÓÁ≈È≈ ‹∆, Ì≈¬∆ ‘≈’Ó ≈«¬ ‹∆ ¡Â∂ ÈÚ≈Ï ÁΩÒ ıª Â∂ √拉ª, «ÙÂ∂Á≈ª ¡Â∂ Í«Ú≈ Á∂ ‘Ø ÓÀ∫Ïª È≈Ò Í»∂ √æ‹Ëæ‹ ’∂ √πÒÂ≈ÈÍπ ÒØË∆ ÂØ∫ Ï≈ ’Í»ÊÒ≈, √πÌ≈ÈÍπ, Ï≈Ï≈ Ï’≈Ò≈ ÂØ∫ ‘πÁ ø ∂ «¬«Â‘≈√’ Ù«‘ χ≈Ò∂ Í‘π⁄ ø ¢∂ ◊π» ‹∆ Á∆ Ï≈≈ Á∂ χ≈Ò≈ Í‘π⁄ ø ‰ ”Â∂ Ù«‘ Á∂ ͺÂÚøÂ∂ √拉ª ¡Â∂ «ÙÂ∂Á≈ª ÚÒØ∫, «‹øȪ∑ ”⁄ ÍÃÓ÷ æπ ÂΩ ”Â∂ ¡«‹æÂ≈ øË≈Ú≈ ‹∆ Ú∆ Ù≈«ÓÒ √È, ˜ØÁ≈ √Ú≈◊ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ Ï≈ Á≈ ¿∞Â≈≈ «‹√ ‹◊∑≈ ”Â∂ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ¿∞‘ ◊πÁπ¡≈≈ √Ã∆ ’øË √≈«‘Ï ‹∆ Á∂ ¡√Ê≈È Á∂ Ȫ È≈Ò ÓÙ‘» ˛ ¡Â∂ «‹√ ‹◊∑≈ ”Â∂ ◊π» ‹∆ ÚÒØ∫ Ò≈Úª-¯∂«¡ª Á∆ √Ó ¡Á≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ ¿∞‘ ¡√Ê≈È ◊πÁπ¡≈≈ ‚∂‘≈ √≈«‘Ï ‹∆ Á∂ Ȫ È≈Ò Íë√æË ˛¢ «‹√

¡√Ê≈È ”Â∂ Ï≈≈ Á≈ ¿∞Â≈≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ¿∞‘ ¡√Ê≈È ‘Ú∂Ò∆ Ì≈¬∆ ‹Ó∆ ≈¬∂ Ïø√∆ Á∆ √∆¢ «¬Ê∂ ‘∆ «¬æ’ ’æ⁄∆ ’øË Ú∆ √∆ «‹√ ‘∂· ◊π» ‹∆ È∂ ’πfi æ «⁄ «ÈÚ≈√ ’∆Â≈ √∆¢ «¬√∂ ÁΩ≈È «¬æ’ Ϙπ◊ ¡Ω È∂ ◊π» ‹∆ ˘ «’‘≈ «’ «¬‘ ’æ⁄∆ ’øË ˛ ‹Ø „«‘‰ Ú≈Ò∆ ˛ «¬ÊØ ¿∞· ‹≈˙ ª √Ã∆ ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ È∂ «’‘≈, TÓ≈Â≈ ÌØÒ∆¬∂, «¬‘ ’øË ‹π◊ª-‹π◊ªÂª Â’ ’≈«¬Ó ‘∂◊∆ ¡Â∂ √≈‚∂ «Ú¡≈‘ Á∆ Ô≈Á◊≈ ‘ØÚ◊ ∂ ∆¢U «¬‘ ’æ⁄∆ ’øË ◊πÁπ¡≈≈ √Ã∆ ’øË √≈«‘Ï «Ú÷∂ Ù∆Ù∂ Á∂ ¯Ã∂Ó ”⁄ √π«æ ÷¡Â ¡º‹ Ú∆ ÓΩ‹Á » ˛ ¡Â∂ Òæ÷ª

√ø◊ª ¡º‹ Ú∆ «¬√ Í«ÚæÂ ’øË Á∂ ÁÙÈ ’ ’∂ ¡≈͉≈ ‹∆ÚÈ √¯Ò≈ ’ ‘∆¡ª ‘È¢ Ï¡≈Á ”⁄ Ó‘≈≈‹≈ ÈΩ«È‘≈Ò «√øÿ È∂ «¬√ ¡√Ê≈È ”Â∂ ͺ’≈ ◊π» ¡√Ê≈È Ï‰Ú≈«¬¡≈ √∆¢ «Ú¡≈‘ Í»Ï È≈Ò √øÏË ø  ‹ØÛ Ó∂Ò≈ √Ã∆ ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á∂ «Ú¡≈‘ Í»Ï È≈Ò √øÏË ‹ØÛ Ó∂Ò≈ ‘ √≈Ò ◊πÁπ¡≈≈ √Ã∆ ’øË √≈«‘Ï «Ú÷∂ ÏÛ∆ ‘∆ Ë» Ó -Ë≈Ó ¡Â∂ ÙË≈Í»  Ú’ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ «¬√ «ÁÈ ÁπÈ∆¡≈ Ì ”⁄Ø∫ Òæ÷ª Á∆ «◊‰Â∆ ”⁄ √ø◊ª «¬√ ¡√Ê≈È ”Â∂ ¡≈ ’∂ ‘≈˜∆ ÌÁ∆¡ª (Ï≈’∆ √¯≈ AB ”Â∂)


12

TORONTO SECTION-B, ISSUE 1300

Í≥‹≈ω ˘ fi»· ÏØÒ‰ ”Â∂ Í≥‹ √≈Ò Á∆ ‹∂Ò∑

¶‚È - ¶‚È ”⁄ «¬æ’ Í≥‹≈ω fi»· ÏØÒ‰ ’ ’∂ ¯√ ◊¬∆, ¡Â∂ ¡Á≈Ò È∂ ¿∞√ ˘ Í≥‹ √≈Ò Ò¬∆ ‹∂ Ò ∑ Á∆ √˜≈ √π ‰ ≈¬∆ ˛¢ «¬√ Í≥‹≈ω Á≈ Ȫ ˛ ‘«ÚøÁ ’Ω ·∂·∆¢ ‹≈¡Ò∆ Ú’∆Ò, √Ø«Ò«√‡, ◊ë‘ «ÚÌ≈◊ Á≈ ¡«Ë’≈∆ ‘؉ ¡Â∂

«¬Ó∆◊à ∂ Ù È ¡˜∆¡ª ÓȘ»  ’Ú≈¿∞‰ Á∂ È’Ò∆ Á≈¡Ú∂ ’È Ú≈Ò∆ ‘«ÚøÁ ’Ω ˘ Í≥‹ √≈Ò ‹∂Ò∑ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ◊¬∆ ˛¢ DF √≈Ò≈ ‘«ÚøÁ ÚÀµ√‡ «Ó‚ÒÀ∫‚˜ Á∂ ‡≈¿±È √ØÒ∆‘Ò Á∆ «‘‰ Ú≈Ò∆ ˛¢ ¿∞√ ”Â∂ √≈¿±ÊÚ≈’ ’≈¿±È ’Ø‡ ÚÒØ∫ ¤∂ Ú≈ ËØ÷≈ËÛ∆ ¡Â∂ fi»·∆ È∞Ó≈«¬øÁ◊∆ ’È Á∂ ÁØÙ Ò≈¬∂ ◊¬∂¢ ‘«ÚøÁ È∂ ÒØ’ª È≈Ò ËØ÷≈ËÛ∆ Á∂ ’øÓ A ‹»È B@AC ¡Â∂ H √Âø Ï  B@AD

Á«Ó¡≈È Íº¤Ó∆ ¶‚È Á∂ ‘È√ÒØ ”⁄ ’∆Â∂ √È¢ ‘«ÚøÁ È∂ «¬Ó∆◊ÃÙ ∂ È È≈Ò √ÏøË ’øÓª ˘ ’≈¿∞‰ Ò¬∆ ÒØ’ª ÂØ∫ FH,@@@ ‚≈Ò Ò¬∂ √È¢ ¿∞‘ «¬È∑ª ’øÓª ˘ ’È Ò¬∆ ÒØ’ª È≈Ò Ú≈¡Á∂ ’Á∆ ‘∆, Í «¬æ’ Ú∆ ’øÓ ¿∞√ È∂ Í»≈ È‘ƒ ’∆Â≈¢ ¡Á≈Ò ”⁄ √π‰Ú≈¬∆ ÁΩ≈È ‹æ‹ «È’ØÒ√ ÒØ«È √«ÓÊ È∂ DF √≈Ò≈ ‘«ÚøÁ ˘ Í≥‹ √≈Ò ‹∂Ò∑ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆¢ ‹æ‹ È∂ «’‘≈ «’ ‘«ÚøÁ ÒØ’ª ˘ ˆπÓ≈‘ ’Á∆ ‘∆¢ ¿∞√ È∂ Úæ‚∆ ¡≈ÓÁÈ∆ ’Ó≈¿∞‰ Ò¬∆ «¬æ’ √¯Ò Ú’∆Ò ‘؉ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈¢ ¿∞‘ «¬‘ √≈∆ ÙØ‘ ÊØÛ∑∂ √Ó∂∫ ”⁄ ’Ó≈¿∞‰≈ ⁄≈‘πøÁ∆ √∆¢ «¬√ ’∂√ Á∆ Í»  ∆ ‹ª⁄ √’Ω ‡ ÒÀ ∫ ‚ Ô≈‚, «¬Ó∆◊à ∂ Ù È ¡«Ë’≈∆¡ª ¡Â∂ «¬Ó∆◊Ã∂ÙÈ √«Ú√ ’«ÓÙÈ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª ÚÒØ∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆¢

AJIT WEEKLY

¡Ó∆’∆ ÏÀ∫’ ”⁄ ‘ج∆ ◊ØÒ∆Ï≈∆ ”⁄ Ì≈Â∆ √Ó∂ C Á∆ ÓΩÂ

«È¿± ÔΩ  ’ - ¡Ó∆’≈ Á∂ «√È«√ÈÀ‡∆ Ù«‘ Á∂ «¬æ’ ÏÀ∫’ ”⁄ «¬æ’ «Ú¡’Â∆ È∂ ◊ØÒ∆Ï≈∆ ’ «Áæ  ∆ «‹√ «Úæ ⁄ «¬æ ’ Ì≈Â∆ ÈΩ‹Ú≈È √Ó∂ C «Ú¡’Â∆¡ª Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆¢ ‘≈Òª«’ ÿ‡È≈ Á∂ Ó◊Ø∫ Íπ Ò ∆√ È∂ ‘ÓÒ≈Ú ˘ Ó≈ Óπ’≈«¬¡≈¢ «¬æ’ ÍπÒ∆√ ¡«Ë’≈∆ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ◊ØÒ∆Ï≈∆ ”⁄ «ÍÃÊÚ∆ ≈‹ ’ø‚Í ∂ ∆ Ȫ Á∂ ÈΩ‹Ú≈È Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆¢ ¿∞‘

¡ªË≈ ÍÃÁÙ ∂ Á∂ ◊π‡ ø » «˜Ò∑∂ Á≈ «‘‰ Ú≈Ò≈ √∆¢ ¿∞È∑ª Áæ«√¡≈ «’ «¬‘ ◊ØÒ∆Ï≈∆ «√È«√ÈÀ‡∆ Á∂ ¯≈¿±∫‡∂È √’π¬∂¡ √«Ê «¯¯Ê Ê‚ ÏÀ∫’ «Úæ⁄ ˙Ó≈ ¡≈È«’ √ªÂ≈ Í∂∂˜ È∂ ◊ØÒ∆Ï≈∆ ’∆Â∆¢ BI √≈Òª Á≈ Í∂∂˜ ˙‘≈«¬˙ Á≈ «‘‰ Ú≈Ò≈ √∆¢ «È¿± ÔΩ’ «Úæ⁄ Ì≈ Á∂ Ó‘≈Ú‰‹Á»Â √ø‹∆Ú ⁄æ’ÚÂ∆ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿∞‘ ’Ω∫√Ò∂‡, ÍπÒ∆√ ¡Â∂ ’ø‚Í ∂ ∆ Á∂ Í«Ú≈ È≈Ò Ò◊≈Â≈ √øÍ’ «Úæ⁄ ˛¢ ¿∞√ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ’ø‚∂Í∆ ÏÀ∫’ «Úæ⁄ √Ò≈‘’≈ Ú‹Ø∫ ’øÓ ’Á≈ √∆¢ ¿∞√ Á∆ Ò≈Ù Ì≈ Ì∂‹‰ Á≈ ÍÃÏøË ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ˛¢ ÍπÒ∆√ ¡«Ë’≈∆ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ÁØ ‘Ø «ÓÃÂ’ª Á∆ ͤ≈‰ ´«¬˜ ¡Àµ¯. ’≈Ò‚∂ØÈ ¡Â∂ «⁄‚ «È¿±’Ó Ú‹Ø∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ ˛¢ ÿ‡È≈ Á∆ √»⁄È≈ «ÓÒ«Á¡ª ‘∆ ÂæÂ’≈Ò ’≈Ú≈¬∆ ’«Á¡ª ÓΩ’∂ ”Â∂ Íπæ‹∆ ÍπÒ∆√ È∂ ‘ÓÒ≈Ú ˘ Ó≈ Óπ’≈«¬¡≈¢

’≈Ò √À∫‡ ‹≈¡Ò√≈˜∆ «Úæ⁄ AE ‚≈’‡ ˛ÒÓ‡ Í≈ ’∂ ’Á∂ È∂ Ó∆˜ª Á≈ «¬Ò≈‹ Ì≈Â∆¡ª «÷Ò≈¯ ÁØÙ ¡≈«¬Á

«Ù’≈◊Ø - Òæ÷ª ‚≈Òª Á∂ «¬æ’ ÿ∞‡≈Ò∂ √ÏøË∆ AE Ì≈Â∆¡ª ¡Â∂ Ì≈ «Ú⁄Ò∂ Í≥‹ ’≈Ò √À∫‡ª «ıÒ≈¯ ÁØÙ ¡≈«¬Á ’∆Â∂ ◊¬∂ ‘È¢ «¬È∑ª ”Â∂ Â’∆ÏÈ ÁØ ‘˜≈ ¡Ó∆’∆ È≈◊«’ª È≈Ò EE Òæ÷ ‚≈Ò Á∆¡ª ·æ◊∆¡ª Ó≈È Á≈ ÁØÙ ˛¢ ¡Ó∆’∆ ¡‡È∆ «Ï¿±∫◊ ‹∂ Í’ È∂ Áæ«√¡≈ «’ «¬√ ÿ∞‡≈Ò∂ «Úæ⁄ ’≈Ò √À∫‡ ¡ΩÍ∂‡ Ù≈«ÓÒ √È ‹Ø ¡≈͉∂ √øÌ≈Ú∆ «Ù’≈ª ˘ «¬È‡ÈÒ ÀÚ∂«È¿± √«Ú√ Á∂ ¡¯√ ω ’∂ ‹ª Í∂¡‚∂¡ ÒØÈ Á∂‰

Ú≈Ò∂ ’≈«øÁ∂ ω ’∂ ’≈Ò ’«¡≈ ’Á∂ √È¢ Ï≈¡Á «Úæ⁄ ¿∞‘ √’≈ ˘ ‡À ’ √ ¡Á≈ È≈ ’È ÏÁÒ∂ «◊ïÂ≈∆ ‹ª ‹πÓ≈È∂ ’È Á∆ ËÓ’∆ «ÁøÁ∂ √È¢ ¡«‘ÓÁ≈Ï≈Á ¡≈Ë≈ √æ √«‘ √≈«˜Ù’≈ ¡Â∂ Í≥‹ ’≈Ò √À∫‡ª ˘ «¬√ ÿ∞‡≈Ò∂ «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Á≈ ÁØÙ∆ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆¢ Í’ È∂ «’‘≈ «¬√ ’≈Ú≈¬∆ ¡Â∂ ‘ج∆¡ª «◊ïÂ≈∆¡ª ÂØ∫ ÍÂ≈ Òæ◊Á≈ ˛ «’ ¡√ƒ ¡«‹‘∂ ¯ØÈ ’≈Ò ÿ∞‡≈«Ò¡ª «Íº¤∂ ¤∞Í∂ ÒØ’ª Á∆ ÙÈ≈ı ’ ’∂ ¿∞È∑ª «ıÒ≈¯ Óπ’æÁÓ∂ ⁄Ò≈¿∞‰ Ò¬∆ «’øÈ∂ ÍÃÂ∆ÏæË ‘ª¢ Ì≈Â∆ ’≈Ò √À∫‡ª Ú≈Ò∂ Ϙπ◊ ¡Â∂ ’≈˘È∆ ÍÚ≈√∆¡ª «‹‘∂ «ÈÂ≈‰∂

¡Ó∆’∆¡ª ˘ ·æ◊‰ Ò¬∆ ’≈Ò ’«¡≈ ’Á∂ √È¢ ‹∂ ’ج∆ «Ù’≈ ÍÀ√∂ Á∂‰ Ò¬∆ ≈˜∆ ‘Ø ‹ªÁ≈ √∆ ª ’≈Ò √À ∫ ‡ Ú≈Ò∂ fi‡Í‡ ¡≈͉∂ ¡Ó∆’∆ √«‘-√≈«˜Ù∆¡ª Á∂ ÈÀµ‡Ú’ ≈‘ƒ ÍÃ∆Í∂‚ ‚À«Ï‡ ’≈‚ ‹ª Ú≈«¬ ‡Ãª√¯ª ≈‘ƒ ÍÀ√≈ ‘≈«√Ò ’ ÒÀ∫Á∂ √È¢ «¬È∑ª Í≥‹ ’≈Ò √À∫‡ª «Úæ⁄ ¡À’√∆ÒÀ∫‡ √Ø«Ò¿±ÙȘ ÍÃ≈¬∆Ú∂‡ «ÒÓ«‡‚ Ï∆.Í∆.˙., ¬∂.‚∆.¡ÀµÈ. «¬È¯Ø ‡ À ’ Íà ≈ . «ÒÓ., «¬È¯Ø ¬ ∂ √ Ï∆.Í∆.˙. √Ø«Ò¿±ÙȘ ÍÃ≈. «ÒÓ., ¡‚Ø «¬È¯Ø√Ø √ «¬ø’ ¡Â∂ «˜¿±«’ Ï∆Í∆˙ √«Ú√˜ ÍÃ≈. «ÒÓ Ù≈«ÓÒ ‘È¢ ’∂√ «Úæ⁄ È≈Ó˜Á «Ú¡’Â∆¡ª «Úæ⁄ ÙÀÒ∂Ù ’πÓ≈ ÙÓ≈, «ÁÒ∆Í ’π Ó ≈ ’Ø ‚ «ÚÈ∆, ≈«ÁÙ≈‹ ȇ≈‹È, Ùπ Ì Ó ÙÓ≈, È∆Ú ‹È’Ì≈¬∆ Í≥⁄≈Ò, ¡Â‘ ÍÃÚ∂˜ ÓÈ√»∆, Óπ‘Ó ø Á √Ó∆ ÓÀÓÈ, Óπ‘Ó ø Á ’≈«˜Ó ÓØ«ÓÈ, ÍÒ’ ’πÓ≈ ͇∂Ò, Óπ‘øÓÁ √ؘ≈Ï Ù≈«ÓÒ ‘È¢ «¬È∑ª ”⁄Ø∫ √æ ÓπÒ˜Óª ˘ ¡Ó∆’∆ ÓÀ«‹√‡Ã∂‡ √≈‘Ó‰∂ Í∂Ù ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆¢

˛Á≈Ï≈Áñ √Ê≈È’ ˙√Ó≈È∆¡≈ ‘√ÍÂ≈Ò «Úæ⁄ ‚≈’‡ ˛ÒÓ‡ Í≈ ’∂ Ó∆˜ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’È Ò¬∆ Íπæ‹∂¢ «¬È∑ª ‚≈’‡ª È∂ ¡≈͉∂ «ÚØË Á∆ «¬‘ ¡ÈØ÷≈ Â∆’≈ «¬√ Ò¬∆ ¡ÍÈ≈«¬¡≈ ª «’ ¿∞ ‘ ¡≈͉∆ «Ù’≈«¬Â √‘∆ ’øȪ Â’ Í‘π⁄ ø ≈ √’‰ Ó≈ÓÒ≈ «¬‘ ˛ «’ ‘√ÍÂ≈Ò Á∆ «¬Ó≈ Á∆ ‘≈Ò Ï∂‘æÁ ÷√Â≈ ‘Ø ◊¬∆ ˛¢ ‚≈’‡ª Á≈ «¬Ò˜≈Ó ˛ «’ «¬Ó≈ Á∆ ¤æ Á∂ ’πfi æ «‘æ√∂ ‡π‡ æ ’∂ ‘∂·ª «‚æ◊Á∂ «‘øÁ∂ ‘È «‹√ ’ ’∂ ’øÓ ÁΩ≈È ÓΩ Á≈ ‚ Ï«‰¡≈ «‘øÁ≈ ˛¢ Â∂¶◊≈È≈ Á∆ ’∂.√∆. ≈Ú √’≈ È∂ B@AE «Úæ⁄ «¬√ «¬Ó≈ ˘ ‚∂◊‰ Á∂ ‘π’Ó «ÁæÂ∂ √È, Í

Ï≈¡Á «Úæ⁄ «¬√ Á∆ ÓπøÓ Á≈ ’øÓ Ùπ» ’Ú≈ ’∂ ÒØ’ª ˘ ¿∞µÊ∂ ‘∆ «¬Ò≈‹ ’≈¿∞‰ Â∂ ’øÓ ’È Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈¢ ‘π‰ Â∂¶◊≈È≈ Á∆ «ÚË≈È √Ì≈ Ìø◊ ’È Á∂ √∆.¡ÀÓ. Á∂ ÍÃ√Â≈Ú ˘ ÓȘ»∆ «ÓÒ ◊¬∆ ˛ ª ⁄؉ª ÁΩ≈È Á≈¡«Ú¡ª ¡Â∂ Ú≈¡«Á¡ª Á≈ √Óª ¡≈ «◊¡≈ ˛¢ «¬√∂ Ò¬∆ ‘π ‰ ‚≈’‡ª È∂ ÍÃÁÙÈ Ò¬∆ «ÏÒ’πÒ √‘∆ √Óª ⁄π«‰¡≈¢ Ú∂÷‰ Ú≈Ò∆ ◊æÒ ˛ «’ √’≈ ‚≈’‡ª Á∆ Ó≥◊ √ÏøË∆ ’∆ ’ÁÓ ⁄πæ’∂◊∆¢

13 to 19 Sept., 2018

Í≥‹≈Ï∆ ÈΩ‹Ú≈È ˘ Ì≈ ˘ ‹≈ÈØ∫ Ó≈È Á∆ ’Ø«ÙÙ Ò¬∆ AB √≈Ò Á∆ ’ÀÁ ’ÀÒ∂¯ØÈ∆¡≈ - «ÚÁ∂Ù «Úæ⁄ «‘øÁ≈ «¬æ’ Í≥‹≈Ï∆ ¡≈͉∂ ‘∆ Ì≈ ”Â∂ ‹≈ÈÒ∂Ú≈ ‘ÓÒ∂ Á≈ ÁØÙ∆ Ó≥ÈÁ∂ ‘ج∂ AB √≈Ò Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ◊¬∆¢ ÍÃ≈Í ‹≈‰’≈∆ ¡È∞√≈ «Ï’ÓÏ∆ «√øÿ (CD) ÍπæÂ ‘⁄È‹∆ «√øÿ ¡≥«ÓÃÂ√ «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏøË «Í≥‚ Ó≈ȪÚ≈Ò≈ ÷πÁ ¡≈͉∂ ȘÁ∆’∆ «ÙÂ∂Á≈ ’øÚÒ‹∆ «√øÿ (DF) ’ØÒ ’ÀÒ∂¯ØÈ∆¡≈ Á∂ ‡ÒΩ’ Ù«‘ Á∂ AA@@ ÏÒ≈’ ÍÀ ‚ √ Ø ‚ ”Â∂ ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ «Úæ⁄ «‘ «‘≈ √∆¢ BA ‹» È , B@AF ˘ √Ú∂  ∂ «Ï’ÓÏ∆ È∂ ⁄≈’» È≈Ò ’øÚÒ‹∆ ”Â∂ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ‘ÓÒ≈ ’ «ÁæÂ≈ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ’øÓ ”Â∂ ‹≈‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘Ø «‘≈ √∆¢ «¬√ ‘ÓÒ∂ «Úæ⁄ «√øÿ ◊øÌ∆ ˜ıÓ∆ ‘Ø «◊¡≈ Í D-E ÿ≥‡∂ Á∆ ‹ÁØ‹«‘Á ÂØ∫ Ï≈¡Á ÓπÒ˜Ó ÂØ∫ ⁄≈’» ÷Ø‘ ’∂ √πæ‡ «ÁæÂ≈ ¡Â∂ ¡≈͉∆ ‹≈È Ï⁄≈ ’∂ ¿∞ÊØ∫ Ì拉 «Úæ⁄ √¯Ò ‘Ø «◊¡≈¢ ‡ÒΩ’ ÍπÒ∆√ È∂ ÓΩ’∂ ”Â∂ Í‘πø⁄ ’∂ «Ï’ÓÏ∆ ˘ «◊ïÂ≈ ’ ’∂ Ë≈≈ FFD/AHG (¬∂) BDE (¬∂)

Â∂˜Ë≈ ‘«Ê¡≈ È≈Ò ‘ÓÒ≈ ’È Â∂ «¬≈Á≈ ’ÂÒ Á≈ Óπ’æÁÓ≈ Á‹ ’ ’∂ ‹∂ Ò ∑ Ì∂ ‹ «Áæ  ≈¢ «˜Ò∑≈ ¡‡È∆ «Ï«◊‡ ¯Ò≈◊ È∂ √‡≈È∆√Ò≈¿∞√ ’≈™‡∆ √πÍ∆∆¡ ’Ø  ‡ ÂØ ∫ ÁØ Ù ∆ «Úπ æ Ë «ÍØ  ‡ Í∂ Ù ’ ’∂ BE √≈Ò Á∆ √˜≈ Á∆ Ó≥ ◊ ’∆Â∆¢ «Ï’ÓÏ∆ È∂ ¡≈͉≈ ‹π  Ó ’Ï» Ò ’ ’∂ «ÏȪ ‡≈«¬Ò AB √≈Ò Á∆ √˜≈ ÓȘ»  ’ Ò¬∆¢ Ó≈ÈÔØ ◊ ‹æ ‹ ÈÀ È √∆ È∂ «Ï’ÓÏ∆ «√ø ÿ ˘ ¡Á≈ÒÂ∆

¯À √ Ò≈ √π ‰ ≈ ’∂ AB √≈Ò Á∆ √˜≈ «‘ ‹∂Ò∑ Ì∂‹ «ÁæÂ≈¢ ’øÚÒ‹∆ «√øÿ È∂ ıπÒ≈√≈ ’«Á¡ª Áæ«√¡≈ «’ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ Ì≈ Ò¬∆ Ï‘π ’π æ fi ’∆Â≈ Í ¿∞ ‘ ∆ Ó∂  ≈ ’≈ÂÒ Ï‰È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∂◊≈ ’Á∂ √Ø«⁄¡≈ Ú∆ È‘ƒ √∆¢

¯»Ò’≈ È∂ Í≥‹≈Ï Á∂ Ó≥Â∆¡ª ˘ Ï«‘√ Ò¬∆ Úø◊≈«¡≈ ⁄ø‚∆◊Û∑ - ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∂ √∆È∆¡ ¡≈◊» ¡Â∂ Á≈÷≈ «ÚË≈È √Ì≈ ‘Ò’∂ ÂØ∫ «ÚË≈«¬’ ¡Àµ⁄.¡Àµ√. ¯»Ò’≈ È∂ Í≥‹≈Ï Á∂ Í≥‹ Ó≥Â∆¡ª ÈÚ‹Ø «√øÿ «√æË», ÓÈÍÃ∆ «√øÿ Ï≈ÁÒ, «ÂÃÍ ≈«‹øÁ «√øÿ Ï≈‹Ú≈, √π÷«‹øÁ «√øÿ øË≈Ú≈ ¡Â∂ ⁄È‹∆ «√øÿ ⁄øÈ∆ ”Â∂ ˆπÓ≈‘ ’È Á∂ ÁØÙ Ò≈¬∂ ‘È¢ ͺÂ’≈ª È≈Ò ◊æÒÏ≈ ’«Á¡ª ¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ Ï∂ ¡ ÁÏ∆ ¡Â∂ Íπ Ò ∆√ ◊ØÒ∆’ª‚ª Á∂ ÓπæÁ∂ ”Â∂ «¬È∑ª Ó≥  ∆¡ª ÚÒØ ∫ ˆÒ «Ï¡≈È∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ˛ ¡Â∂ ¿∞‘ Ó≥Â∆¡ª ˘ «’√∂ Ú∆ Ó≥⁄ ”Â∂ Ï«‘√ ’È Á∆ ⁄π‰ΩÂ∆ «Áø Á ∂ ‘È¢ ¿∞ È ∑ ª ¡≈͉∂ ¡√Â∆¯∂ Á∂ ¡À Ò ≈È ˘ Áπ‘≈™«Á¡ª «’‘≈ «’ AF √ÂøÏ ˘ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ¡≥«ÓÃÂ√ ‹≈ ’∂ ¡√Â∆¯≈ Á∂‰◊∂ ¡Â∂ AG √ÂøÏ ˘ ¡√Â∆¯≈ «ÚË≈È √Ì≈ Á∂ √Í∆’ ≈‰≈ ’∂.Í∆. «√øÿ ˘ √Ω∫Í «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ¯»Ò’≈ È∂ «¬‘ Ú∆ √ͺه ’∆Â≈ «’ ¡√Â∆¯≈ Á∂‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ¿∞È∑ª Á≈ «Èæ‹∆ ˛, «¬√ «Úæ⁄

¡Ó«øÁ «√øÿ «Ï¡≈È Á∂ ‘∂ ‘È «’ Ï«‘ÏÒ ’Òª ¡Â∂ ’Ø ‡ ’Í»  ≈ ◊Ø Ò ∆ ’ª‚ª Á∆ ‹ª⁄ ‘≈Ò Á∆ ÿÛ∆ √∆.Ï∆.¡≈¬∆. ˘ ÂÏÁ∆Ò È‘ƒ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ ¯»Ò’≈ È∂ «’‘≈ «’ ’؇’Í»≈ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ ‘∆ √≈Ï’≈ Óπæ÷ Ó≥Â∆ ÍÃ’≈Ù «√øÿ Ï≈ÁÒ ¡Â∂ √≈Ï’≈ ‚∆.‹∆.Í∆. √πÓ∂Ë «√øÿ √À‰∆ «ıÒ≈¯ ’≈Ú≈¬∆ Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆ ◊¬∆ ˛¢ ¡À⁄.¡À√. ¯»Ò’≈ È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ’ÀÍ‡È √’≈ Ï∂ ¡ ÁÏ∆ ¡Â∂ ◊ØÒ∆ ’ª‚ª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ «√¡≈√∆ ؇∆¡ª √∂’ ‘∆ ˛¢ ¯»Ò’≈ È∂ «’‘≈ «’ Ó≥Â∆¡ª ÚÒØ∫ ⁄πæÍ Ë≈ ’ ÒÀ‰ ÂØ∫ √≈«Ï ‘πøÁ≈ Í≈‡∆ Á∆ ’ج∆ ̱«Ó’≈ È‘ƒ¢ Ï∂¡ÁÏ∆ ˛ «’ «¬‘ «√¯ ◊‹‰≈ ‘∆ ‹≈‰Á∂ ¡Â∂ ◊ØÒ∆’ª‚ª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ Ó≥Â∆¡ª ‘È ¡Â∂ ’≈Ú≈¬∆ Á≈ ÁÓ È‘ƒ ˛¢ ¿∞µÂ∂ ÁØÙ Ò≈™«Á¡ª ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬æ’ Í≈√∂ ª Ó≥Â∆ «Ï¡≈È Á≈ˆ ‘∂ ‘È «’ ’≈˘È∆ ÂΩ  ”Â∂ √∆.Ï∆.¡≈¬∆. ÂØ∫ ’∂√ Ú≈Í√ ÒÀ‰ «Úæ⁄ Á∂∆ Òæ◊◊ ∂ ∆ ‹ÁØ∫ «’ Óπ÷ æ Ó≥Â∆ ’À͇È

AA √¯∂ Á∆ Ï≈’∆

Ï∂¡ÁÏ∆ ’ª‚ ’≈È Í≥‹≈Ï Á∂ «√¡≈√∆ È’Ù∂ ”Â∂ ËπÁø Ò≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á≈ ¡’√ ‘ج∆¡ª ‰È∆Â∆¡ª ¡Â∂ √ØÙÒ «¬ø‹∆È∆¡«ø◊ Á∂ «√¡≈√∆ ‹≈Ò È∂ «¬√ ÷∂Â «Úæ⁄ Úæ‚∆ √æ‡ Ó≈∆ √∆¢ Á∂Ù Á∂ «√¡≈√∆ È’Ù∂ ”Â∂ ¿∞Ì∆ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ ˘ Ú∆ Í«‘Òª √ø√Á∆ ⁄؉ª «Úæ⁄ ⁄≈ √∆‡ª «√¯ Ó≈ÒÚ≈ ÷∂Â «Úæ⁄Ø∫ ‘∆ «ÓÒ∆¡ª ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «ÚË≈È √Ì≈ ⁄Ø ‰ ª «Úæ ⁄ Ú∆ B@ «Úæ ⁄ Ø ∫ AH ¡ÀµÓ.¡ÀµÒ.¬∂. Ó≈ÒÚ∂ «Úæ⁄Ø∫ ‘∆ «‹æ ’∂ ¡≈¬∂¢ «¬È∑ª fi‡«’¡ª ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ √ø Ì «Ò¡≈ È‘ƒ¢ ‚∂„ ’π √≈Ò Í«‘Òª √æÂ≈ ÂØ∫ ÒªÌ∂ ‘؉ ¡Â∂ È≈ÓØÙ∆ Ì∆ ‘≈ ͺÒ∂ Í≈¿∞‰ «Úæ⁄ «¬È∑ª ÿ‡È≈Úª ˘ ÍÃ Ó π æ ÷ Ó≥ « È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ Á∂ « ÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª √≈Ò B@@G ¡Â∂ B@AB Á∆¡ª ⁄؉ª ÁΩ≈È Ú∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ˘ Ó≈ÒÚ∂ «Úæ⁄Ø∫ ÿº‡ √∆‡ª «ÓÒ∆¡ª √È¢ «¬√ Â∑ª È≈Ò ¡’≈Ò∆¡ª Á≈

¡≈͉≈ ͺ’≈ Ú؇ ÏÀ∫’ «÷√«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ ¡Â∂ Ì«Úæ÷ «Úæ⁄ «√¡≈√∆ ÂΩ  ”Â∂ ⁄π ‰ Ω  ∆¡ª ‘Ø  Ú∆ Úæ Ë √’Á∆¡ª ‘È¢ ÙÃØÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ Á∆ √ªfi∆ √’≈ ÚæÒØ∫ «ÁæÂ∂ «Ú’≈√ Á∆ ‘È∂∆ Á∂ È≈¡∂ Ï∂¡ÁÏ∆ ¡Â∂ ◊ØÒ∆ ’ª‚ Á∆ Ë»Û «Úæ ⁄ ‘Ú≈ ‘Ø ◊¬∂ ¢ ¡’≈Ò∆¡ª Á∂ ͺÒ∂ AE √∆‡ª ͬ∆¡ª ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ ˘ Ó«‘˜ «ÂøȪ È≈Ò ‘∆ ◊π˜≈≈ ’È≈ «Í¡≈¢ Í≥ ‹ ≈Ï ”Â∂ √Ì ÂØ ∫ ¶Ï≈ √Óª ≈‹ ’È Ú≈Ò≈ ¡’≈Ò∆ ÁÒ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª «Úæ⁄ Óπæ÷ «ÚØË∆ «Ë Á≈ Á‹≈ Ú∆ ‘≈«√Ò È≈ ’ √«’¡≈¢ «ÚË≈È √Ì≈ «Úæ⁄ √ÁÈ Á∂ ¡≈◊» Á∆ ’π√∆ ”Â∂ ÏÀ·Á∂ ¡≈ ‘∂ √»Ï∂ Á∂ √Ì ÂØ∫ ¶Ó∂∆ ¿∞Ó Á∂ «√¡≈√ÂÁ≈È ÍÃ’≈Ù «√øÿ Ï≈ÁÒ √ÁÈ Á∆¡ª ÏÀ·’ª «Úæ⁄ «‘æ√≈ ÒÀ‰ ÂØ∫ ◊π∂˜ ’È Òæ◊∂ ‘È¢

AE √ÂøÏ Á∆ ≈ ˘ Í‘πø⁄∂◊∆ Ï≈Ï≈ È≈È’ Á∆ Ï≈≈ ‘È ¡Â∂ ◊π» ÿ Á∆¡ª ıπÙ∆¡ª ÍÃ≈Í ’Á∆¡ª ‘È¢ ◊πÁπ¡≈≈ √Ã∆ ’øË √≈«‘Ï ‹∆ Á≈ ÍÃÏË ø ÙÃÓ Ø ‰∆ ’Ó∂‡∆ ’ØÒ ˛¢ «¬Ê∂ Òæ÷ª Á∆ «◊‰Â∆ ”⁄ Í‘πø⁄‰ Ú≈Ò∆ √ø◊ Á∂ ·«‘‰ ”Â∂ ¶◊ Á≈ ı≈√ ÍÃÏË ø ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ ÙÃÓ Ø ‰∆ ’Ó∂‡∆ ÚÒØ∫ ◊π» ‹∆ ˘ √Ó«Í ÁØ «Ú«Á¡’ ¡Á≈∂ ◊π» È≈È’ ’≈Ò‹ ¡Â∂ ◊π» Á∂Ú ¡’À‚Ó∆ Ú∆ ÷ØÒ∑∆ ‘ج∆ ˛¢ √Ã∆ ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á∂ «Ú¡≈‘ ÍπÏ È≈Ò √øÏË ø  ¡√Ê≈È √Ã∆ ’øË √≈«‘Ï ¡Â∂ √Ã∆ ‚∂‘≈ √≈«‘Ï ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’¬∆ ‘Ø Ó‘æÂÚÍ»È ÁÙÈ ÔØ◊ «¬«Â‘≈√’ ¡√Ê≈È Ú∆ χ≈Ò≈ ”⁄ ÓΩ‹Á » ‘È¢ ◊πÁπ¡≈≈ √Ã∆ √«Â’Â≈∆¡≈ «¬‘ ◊πÁπ¡≈≈ Ù∂ª Ú≈Ò≈ ◊∂‡ Á∂ Ï≈‘ ÙϘ∆ Ó≥‚∆ Á∂ È∂Û∂ ˛¢ «¬√ Í«ÚæÂ ¡√Ê≈È ”Â∂ Ó∆∆-Í∆∆ Á∂ Ó≈Ò’ ¤∂ Ú ƒ Í≈ÂÙ≈‘∆ √à ∆ ◊π  » ‘«◊Ø«ÏøÁ √≈«‘Ï ‹∆ √øÓ AFHA ”⁄ ¡≈͉∂ Úæ‚∂ √Íπ æ  Ï≈Ï≈ ◊π«ÁæÂ≈ ‹∆ ˘ «Ú¡≈‘π‰ ¡≈¬∂ √È ¡Â∂ «¬Ê∂ ‘∆ Ï≈Ï≈ ◊π«ÁæÂ≈ ‹∆ Á≈ «Ú¡≈‘ Ì≈¬∆ ≈Ó≈ ÓºÒ ÷ºÂ∆ ‹∆ Á∆ √Íπ æ ∆ ¡ÈßÂ∆ ‹∆ È≈Ò ‘Ø«¬¡≈ √∆ «‹√ ÂØ∫ Ë∆ ÓºÒ

¡Â∂ √æÂÚƒ Í≈ÂÙ≈‘∆ √Ã∆ ◊π» ‘« ≈«¬ ‹∆ Á≈ ‹ÈÓ ‘Ø«¬¡≈ √∆¢ Ï≈Ï≈ ÏøÁ≈ «√øÿ Ï‘≈Á Á∆ ¡≈ÓÁ √øÓ AGFE ”⁄ √Ïø√Á≈È∆ √Ã∆ ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹∆ Ó‘≈≈‹ È∂ ÓπˆÒ ‘≈’Óª ˘ √Øˉ Ò¬∆ Ï≈Ï≈ ÏøÁ≈ «√øÿ ˘ Í≥‹ Â∆ ¡Â∂ «ÈÙ≈È √≈«‘Ï Á∂ ’∂ Ì∂«‹¡≈ √∆ «‹√ ”Â∂ Ï≈Ï≈ ‹∆ È∂ ◊π» ‹∆ Á∂ ¡≈Ù∆Ú≈Á È≈Ò ‘∆ √øÓ AGGA ”⁄ ’Ò≈ÈΩ ¡Â∂ χ≈Ò∂ Á∂ ‘≈’Óª ˘ √Ø«Ë¡≈ √∆¢ Ï≈Ï≈ ‹∆ È∂ «¬√ Ù«‘ ”⁄ ’πæfi «⁄ ¡≈≈Ó ’∆Â≈ ‹Ø ¡º‹ ’æÒ∑ Óπ‘æÒ≈ ÷≥‚≈ ÷ØÒ≈ Á∂ Ȫ È≈Ò Íë√æË ˛ ¡Â∂ «¬‘ Ú∆ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ √à ∆ √«Â’Â≈∆¡ª Á∂ ȘÁ∆’ ‘∆ √«Ê ˛¢ ◊πÁπ¡≈≈ √Ã∆ ’øË √≈«‘Ï ‹∆ ˘ ‹≈‰ Ú≈Ò≈ Ó≈◊ χ≈Ò≈ ∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ ÂØ∫ ◊πÁπ¡≈≈ √Ã∆ ’øË √≈«‘Ï A.E «’ÒØÓ∆‡ ¡Â∂ Ïæ√ √‡À∫‚ ÂØ∫ «√¯ «¬æ’ «’ÒØÓ∆‡ Á∆ Á»∆ ”Â∂ √«Ê ˛ ¡Â∂ «¬‘ ¡√Ê≈È Ù«‘ Á∂ ‘ Í≈√∂ ÂØ ∫ √Û’∆ ¡≈Ú≈‹≈¬∆ È≈Ò ‹π«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛¢


13

TORONTO SECTION-B, ISSUE 1300

AJIT WEEKLY

13 to 19 Sept., 2018

Ó‹∆·∆¡≈ «ÚπËæ «ÍØ‡ Á∂‰ Ú≈Ò∂ STF Óπ÷æ ∆ ‘ÍÃ∆ «√æË» Á∆ ¤∞‡æ ∆ √≈¿±Á∆ Á∆ ‹∂Ò∑ ”⁄ ¯«√¡≈ Í≥‹≈Ï∆ √‘∆-√Ò≈Ó Í«Â¡≈ ÿ

⁄ø‚∆◊Û∑ - Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ ‘π‰ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ Á∆ √’≈ È∂ «¬æ’ ÈÚª «ÚÚ≈Á √‘∂Û «Ò¡≈ ˛¢ Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ ÈÙ≈ Âæ√’∆ ¡Â∂ «¬√ √ÏøË∆ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ ‹ª⁄ Ò¬∆ ω∆ «ÚÙ∂Ù ‡≈√’ ¯Ø√ Á∂ Óπæ÷∆ ‘ÍÃ∆ «√øÿ «√æË» ˘ ‘‡≈ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ ˛¢ «√æ Ë » Á∆ ʪ ‚∆.‹∆.Í∆. À ∫ ’ Á∂ ¡«Ë’≈∆ Óπ‘øÓÁ Óπ√¯≈ STF Á∆ ’Ó≈È √ªÌ‰◊∂¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ’Àϫȇ Ó≥Â∆ ˜∆¡≈ √πÒÂ≈È≈ Á∂ ÍÂ∆ Óπ‘Ó ø Á Óπ√¯≈ ˘ DGP ÓÈ∞÷ æ ∆ ¡«Ë’≈ Á≈ Ú≈Ë» ’≈‹ Ì≈ Ú∆ «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ Í≥‹≈Ï Íπ«Ò√ Á∂ ADGP ‘ÍÃ∆ «√æË» √ı Íπ«Ò√ ¡¯√ Ú‹Ø∫ ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ ‘È ¡Â∂ √æÂ≈ «Úæ⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ÀÍ‡È È∂ «√æË» ˘ CRPF ÂØ∫ «ÚÙ∂Ù ÂΩ ”Â∂ Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ ÈÙ∂ ’ø‡ØÒ ’È Á∆ «˜øÓ∂Ú≈∆ √Ω∫Í∆ √∆¢ ‘ÍÃ∆ «√æË» È∂ ‘∆ ’πæfi √Óª Í«‘Òª Úæ‚∂ ¡’≈Ò∆ Ò∆‚ ¡Â∂ √≈Ï’≈ Ó≈Ò Ó≥  ∆ «Ï’Ó Ó‹∆·∆¡≈ Ï≈∂ ¡≈͉∆ «ÍØ‡ «Úæ⁄ ıπÒ≈√≈ ’∆Â≈ √∆¢ «ÍØ‡ «Úæ⁄ «Ï’Ó Ó‹∆·∆¡≈ «ÚπæË ¡º◊∂ ‹ª⁄ ’È Á∆ «√¯≈Ù Ú∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆¢ ‘≈¬∆ ’Ø‡ È∂

«√æË» Á∆ «¬‘ «ÍØ‡ Í≥‹≈Ï √’≈ ˘ ¡À’ÙÈ ÒÀ‰ Ò¬∆ Ì∂‹∆ ‘ج∆ ˛¢ ADGP ‘ÍÃ∆ «√æË» ˘ ‘π‰ Óπ÷ æ Ó≥Â∆ È∂ ¡≈͉≈ «ÚÙ∂Ù «ÍÃø√∆ÍÒ √’æÂ Ò≈ «ÁæÂ≈ ˛¢ ¿∞‘ √∆.¡ÀµÓ.˙. «Úæ⁄ ’∆ ’øÓ’≈‹ Á∂÷‰◊∂ «¬√ √ÏøË∆ ‘π ’ Ó Úæ ÷ ∂ ÂΩ  ”Â∂ ‹≈∆ ’∆Â∂ ‹≈‰◊∂¢ «√æË» ÚÒØ∫ ‘≈¬∆’Ø‡ «Úæ⁄ «ÍØ‡ Á∂‰ ÂØ∫ ’ÀÍ‡È ¿∞Ȫ∑ ”Â∂ Ï‘πÂ∂

ıπÙ È‘ƒ √È¢ «¬øÈ≈ ‘∆ È‘ƒ Í≥‹≈Ï ÍπÒ∆√ Á∂ DGP ͺË Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª Á≈ «¬æ’ ‡ØÒ≈ Ú∆ «√æË» È≈Ò ÷≈ æ÷Á≈ √∆¢ ‘ÍÃ∆ «√æË» AIIB ÏÀ⁄ Á∂ IPS ¡«Ë’≈∆ ‘È¢ ‹Á √≈Ò B@AG «Úæ⁄ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ Á»‹∆ Ú≈ Í≥‹≈Ï Á∂ Óπæ÷ Ó≥Â∆ ω∂ ª «√æË» √À∫‡Ò ‚À«Í¿±‡∂ÙÈ ”Â∂ CRPF «Úæ⁄ Â≈«¬È≈ √È¢ ’À͇È

È∂ ≈ÂØ-≈ ’∂∫Á∆ ◊ë‘ Ó≥Â∆ ≈‹È≈Ê «√øÿ ˘ «⁄æ·∆ «Ò÷ ’∂ «√æË» ˘ Ó»Ò ’≈‚ «Úæ⁄ Ú≈«Í√ Ì∂‹‰ Á∆ ◊π˜≈«Ù ’∆Â∆ √∆¢ ’ÀÍ‡È Á∆ «È◊∑≈ ”⁄ «√æË» √∆ ÏÀµ√‡ ‘≈Òª«’, «√æË» Á≈ ‚À«Í¿±‡Ù ∂ È Á≈ ¡√≈ Ï≈’∆ «‘øÁ≈ √∆, Í ’ÀÍ‡È ˙È≈ «¬ø˜≈ ’È Á∂ Ó»‚ «Úæ⁄ «¬√ Ò¬∆ È‘ƒ √È «’™«’ ⁄؉ ÍÃ⁄≈ ÁΩ≈È ¿∞È∑ª È∂ ⁄≈ ‘¯«Â¡ª Á∂ ¡≥Á-¡≥Á ÈÙ∂ Á∆ √ÍÒ≈¬∆ Ò≈¬∆È ÂØÛÈ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈ √∆¢ ’ÀÍ‡È ˘ Òæ◊Á≈ √∆ «’ ‘ÍÃ∆ «√æË» ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞È∑ª Á∂ √»Ï∂ Á≈ ’ج∆ ‘Ø ¡¯√ «¬‘ «‚¿±‡∆ ÚË∆¡≈ Â∆’∂ È≈Ò È‘ƒ «ÈÌ≈ √’∂◊≈¢ ’ÀÍ‡È È∂ ıπÁ Á∆ «√æË» Ï≈∂ «¬æ’ Ú≈ «ÚË≈È √Ì≈ «Úæ⁄ «’‘≈ √∆ «’ STF «Úæ⁄ ÓÀ∫ «¬‘Ø «‹‘≈ ¡¯√ Ò≈«¬¡≈ ˛ «‹‘Û≈ Ó∂∆ «√¯≈«Ù Ú∆ È‘ƒ Ó≥ÈÁ≈¢ ‘π‰ Úæ‚≈ √Ú≈Ò «¬‘ ˛ «’ ¡«‹‘∂ ¡¯√ ÂØ∫ ’ÀÍ‡È Á≈ ÓØ‘ «¬øÈ∆ ¤∂Â∆ Ìø◊ «’™ ‘Ø«¬¡≈? «¬æ’ ‘Ø ◊æÒ ‹Á ’ÀÍ‡È È∂ ‘ÍÃ∆ «√æË» ˘ STF ⁄∆¯ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ √À∫‡Ò ‚À«Í¿±‡∂ÙÈ ÂØ∫ ¡ºË «Ú⁄≈Ò∂ Ú≈«Í√ ÏπÒ≈«¬¡≈ √∆, ˙ÁØ∫

Ú∆ DGP Óπ‘øÓÁ Óπ√¯≈ Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ ¡≈͉∆¡ª √∂Ú≈Úª Á∂ ‘∂ √È¢ ‹∂ ’ÀÍ‡È ˘ Óπ√¯≈ «¬øÈ∂ ’≈ÏÒ Òæ◊Á∂ ‘È Âª ˙ÁØ∫ ‘∆ «√æË» Á∆ ʪ Óπ√¯≈ ˘ ‘∆ STF Á≈ Óπæ÷∆ «’™ È‘ƒ Ò◊≈ «ÁæÂ≈ «◊¡≈? ’ÀÍ‡È ’∂∫Á √’≈ ’ØÒ «√æË» Á≈ ‚À«Í¿±‡Ù ∂ È ¡ºË «Úæ⁄’≈ ıÂÓ ’È Ò¬∆ «’™ ◊¬∂ √È? ‹∂’ Óπ√¯≈ «¬øÈ∂ ’≈ÏÒ Âª Í«‘Òª ‘∆ SFT Óπ÷ æ ∆ «’™ È≈ Ò≈¬∂? ‘ÍÃ∆ «√æË» ˘ ÈÚƒ ÍØ√«‡ø◊ CMO «Úæ⁄ «ÁæÂ∆ ◊¬∆ ˛ Ô≈È∆ «’ Íπ Ò ∆√ Ó«‘’Ó∂ È≈Ò ¿∞ È ∑ ª (‘ÍÃ∆ «√æË») Á≈ «√æË∂ ÂΩ ”Â∂ ’ج∆ Ú≈√Â≈ È‘ƒ ‘ØÚ∂◊≈¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª «’√∂ Ú∆ Óπæ÷ Ó≥Â∆ È∂ Í≥‹≈Ï Á∂ CM Á¯Â «Úæ ⁄ «’√∂ √∆È∆¡ Íπ Ò ∆√ ¡«Ë’≈∆ ˘ «¬√ ¡‘π Á ∂ ¿∞ µ Í «ÈÔ∞ ’  ȑƒ ’∆Â≈¢ √æ  ≈ Á∂ ◊«Ò¡≈«¡ª «Úæ⁄ «¬‘ ⁄⁄≈ ˛ «’ ÍπÒ∆√ Á∆ «¬æ’ ÒΩÏ∆ È∂ ‘ÍÃ∆ «√æË» ˘ ÷πæ‚∂ Ò≈«¬È ’È Ò¬∆ CMO «Úæ⁄ Úæ‚∂ À∫’ Á∂‰ Á∆ ⁄≈Ò ⁄æÒ∆ ˛ «‹æÊ∂ «¬‘∆ È‘ƒ ÍÂ≈ «’ ¿∞‘ ’È◊∂ ’∆¢

◊πÁ≈√Íπ - Ù«‘ Á∂ √ø È◊ Á∂ «‘‰ Ú≈Ò≈ ÓÈ«‹øÁ «√øÿ ¿∞¯ ’ÓÒ Èª Á≈ ÈΩ‹Ú≈È √≈¿±Á∆ Á∆ ‹∂Ò∑ «Úæ⁄ ¯√∂ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á √‘∆ √Ò≈Ó ¡≈͉∂ ÿ Í ¡≈«¬¡≈ ˛¢ ’ÓÒ Á∂ √‘∆ √Ò≈Ó Ú≈«Í√ Í‰ ”Â∂ ¿∞√ Á∂ ÿ «Úæ⁄ «Ú¡≈‘ Ú≈Ò≈ Ó≈‘ΩÒ ˛¢ ’ÓÒ ÓÈ«‹øÁ «√øÿ ◊πÁ≈√Íπ Á∂ ‘∆ ¬∂‹ø‡ ˜∆¬∂ √¿±Á∆ ¡Ï Á∆ ’øÍÈ∆ «Úæ⁄ ÈΩ’∆ ’È «◊¡≈ √∆¢ ¿∞µÊ∂ ¿∞√ ˘ ’øÓ Âª «ÓÒ «◊¡≈ √∆ Í ’øÍÈ∆ È∂ ’ج∆ ÍÀ√≈ È‘ƒ «ÁæÂ≈, ¡Â∂ ‹ÁØ∫ ¿∞√ È∂ ¡≈͉≈ «Ó‘ÈÂ≈È≈ Ó≥«◊¡≈ ª ’øÍÈ∆ È∂ ¿∞√ ˘ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ √≈Ê∆¡ª ˘ «’√∂ ’∂√ «Úæ⁄ ¯√≈ ’∂ ‹∂Ò∑ «Úæ⁄ ‚’Ú≈ «ÁæÂ≈¢ ’ÓÒ È∂ ‹∂Ò∑ «Úæ⁄∫Ø ‘∆ ¡≈͉∂ Í«Ú≈ ¡Â∂ Ì≈ √’≈ ˘ Ú∆‚∆˙ Ì∂‹ ’∂ ¡≈͉∂ ‘≈Ò≈ Ï≈∂ ‹≈‰± ’≈«¬¡≈ √∆¢ ¿∞√ È∂ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â∆ √πÙÓ≈ √Ú≈‹ ¡Â∂ ÒØ’ √Ì≈ ÓÀ∫Ï Ì◊Úø Ó≈È ˘ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ √∆ «’

¿∞√ ˘ ¤∂Â∆ ÂØ∫ ¤∂Â∆ √¿±Á∆ Á∆ √¯ ‹∂Ò∑ ⁄Ø∫ ¡≈˜≈Á ’Ú≈ ’∂ ÚÂÈ Ú≈«Í√ «Ò¡ªÁ≈ ‹≈Ú∂¢ ‘π‰ ÓÈ«‹øÁ Á∂ ÿ Í‰ ”Â∂ ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈ ¡Â∂ ÍÂÈ∆ √Ó∂ √≈≈ Í«Ú≈ ıπÙ ˛¢ ÁØ Ïæ«⁄¡ª Á∂ «ÍÂ≈ ’ÓÒ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿∞‘ ÁØ Òæ÷ πͬ∂ Á∂ ’∂ «¬æ’ √≈Ò Í«‘Òª √≈¿±Á∆ ¡Ï «◊¡≈ √∆, Í ¿∞√ ˘ ¿∞µÊ∂ ’ج∆ ’Ó≈¬∆ ª ’∆ ‘؉∆ √∆ ¿∞Ò‡≈ ‹∂Ò∑ Á∆ ؇∆ ÷≈‰∆ ͬ∆¢ ¿∞√ È∂ Ú∆‚∆˙ «Úæ⁄

Áæ«√¡≈ √∆ «’ ¿∞√∂ ‘∆ ‹∂Ò∑ «Úæ⁄ ’πæfi ‘Ø Í≥‹≈Ï∆ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’πfi æ ¿∞µÂ ÍÃÁ∂Ù Á∂ ÈΩ‹Ú≈È Ú∆ ¯√∂ ‘ج∂ ‘È¢ ÓÈ«‹øÁ Á∂ Í«Ú≈ È∂ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â∆ √πÙÓ≈ √Ú≈‹ Â∂ √ø◊» ÂØ∫ √ø√Á ÓÀ∫Ï Ì◊Úø Ó≈È Á≈ Ùπ’≈È≈ Ú∆ ’∆Â≈¢

’؇’Í»≈ ◊ØÒ∆’ª‚ Á∆ Ú∆‚∆˙ ‹≈∆ ’ ‹∂’ ’Â≈Íπ ’Ω∆‚Ø ÷πÒ æ Á∑ ≈ ˛ ª ’¬∆ √Óº«√¡≈Úª Á≈ ’È≈ ÍÀ √’Á≈ ˛ √≈‘Ó‰≈ «√æË» È∂ Í≥‹≈Ï √’≈ ”⁄ ’∆Â∂ Ï‘πÂ∂ È≈≈˜ AIGA Á∆ ‹ø◊ ”⁄ „«‘ «◊¡≈ √∆ ’Â≈Íπ ‚∂≈ Ï≈Ï≈ È≈È’ ˘ ‹ØÛÈ Ú≈Ò≈ ÍπÒ ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ - ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ «Úæ ⁄ Í≥‹≈Ï Á∂ ’Àϫȇ Ó≥Â∆ ÈÚ‹Ø «√øÿ «√æË» ÚÒØ∫ ’؇’Í»≈ ◊ØÒ∆’ª‚ Á∆ √∆.√∆.‡∆.Ú∆. ¯π‡‹ ∂ ‹≈∆ ’È È≈Ò Óπæ÷ Ó≥Â∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ √Ó∂ ’¬∆ ’Àϫȇ Ó≥Â∆ «√æË» È≈Ò È≈≈˜ Áæ√∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ ÍÂ≈ Òæ◊≈ ˛ «’ Óπæ÷ Ó≥Â∆ Á∆ È≈≈˜◊∆ «¬√ ’≈È Ú∆ ˛ «’ «√æË» È∂ Óπæ÷ Ó≥Â∆ ˘ ÌØ√∂ «Úæ⁄ Ò¬∂ «ÏȪ ÍÃÀµ√ ’≈ȯÀ∫√ ’ ’∂ ’Ø ‡ ’Í»  ≈ ◊Ø Ò ∆’ª‚ Á∆ √∆.√∆.‡∆.Ú∆. ¯π‡∂‹ Ó∆‚∆¡≈ È≈Ò Ù∂¡ ’∆Â∆¢ «√æË» Á∆ ÍÃÀµ√ ’≈ȯÀ∫√ ¡Â∂ √∆.√∆.‡∆.Ú∆. ¯π‡∂‹ «Á÷≈¬∂ ‹≈‰ È≈Ò È≈ «√¯ ’Àϫȇ Ó≥Â∆ «ÂÃ Í Â ≈«‹ø Á  «√ø ÿ Ï≈‹Ú≈ È≈≈˜ Áæ√∂ ‹ªÁ∂ ‘È √◊Ø∫ Óπæ÷ Ó≥Â∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ Ú∆ È≈≈˜ ‘È «’ «’√ ¡«Ë’≈ ¡Â∂ «’√ Á∆ «¬‹≈˜Â È≈Ò «¬‘ ÍÃÀ√ ’≈ȯÀ∫√ ‘Ø ¬ ∆¢ √»Âª ÓπÂ≈«Ï’, «√æË» È∂ ¡«‹‘≈ ’È ÂØ∫ Í«‘Òª Óπæ÷ Ó≥Â∆ È≈Ò ’ج∆ ◊æÒÏ≈ ȑƒ ’∆Â∆ ¡Â∂ È≈ ‘∆ ¿∞È∑ª ˘ «¬‘ Áæ«√¡≈ «◊¡≈ «’

¿∞‘ ’ج∆ ’؇’Í»≈ Ó≈ÓÒ∂ ˘ ÒÀ ’∂ Ú∆‚∆˙ ‹≈∆ ’È Ú≈Ò∂ ‘È¢ √»Â Áæ√Á∂ ‘È «’ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ Á∂ ÿ «Úæ⁄ ◊πÍ Ó∆«‡ø◊ ‘ج∆ ˛¢ «¬√ «Úæ⁄ ‚∆.‹∆.Í∆. √π∂Ù ¡Ø Û ≈, ‚∆.‹∆.Í∆. «¬ø ‡ À Ò ∆‹À ∫ √ «ÁÈ’ ◊π Í Â≈ ¡Â∂ «Íà ø √ ∆ÍÒ

√À’∂‡∆ √π∂Ù ’πÓ≈ «¬√ «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ √È¢ ‘≈Òª«’ «¬È∑ª Ó∆«‡ø◊ª ˘ ◊πÍ æ«÷¡≈ «◊¡≈ √∆, Í √»Âª Á∆ Ó≥ È Ø Âª «¬√ Ó∆«‡ø ◊ «Úæ ⁄ ¡Àµ√.¡≈¬∆.‡∆. ◊«·Â ’È Á∂ È≈ÒÈ≈Ò ’؇’Í»≈ Á∆¡ª Â√Ú∆ª ‹≈∆ ’È Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ Ú∆ ⁄⁄≈ ‘ج∆ ˛¢

¡≥«ÓÃÂ√ - Í≈«’√Â≈È ÚÒØ∫ √Ã∆ ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á∂ EE@Ú∂∫ Íà ’ ≈Ù «Á‘≈Û∂ ÓΩ ’ ∂ ’Â≈Íπ  ’Ω∆‚Ø ÷ØÒ∑‰ Á∂ «ÁæÂ∂ «Ï¡≈È ÂØ∫ Ï≈¡Á «√¡≈√ ◊Ó≈ ◊¬∆ ˛, Í «¬‘ ’Ω∆‚Ø ω≈¿∞‰≈ √Ω÷≈ È‘ƒ ˛ ¢ BSF √Ó∂  ‘Ø  √π  æ « ÷¡≈ ¬∂‹ø√∆¡ª «¬√ ˘ «√¡≈√∆ √‡ø‡ Áæ√ ‘∆¡ª ‘È¢ Í≈«’√Â≈È ”⁄ ÍÀ ∫ Á∂ ◊πÁπ¡≈≈ √«Ê ◊πÁ¡≈≈ √≈«‘Ï ÂØ∫ Í«‘Òª √’ø«‚¡ª Á≈ ‹ø◊Ò, «¯ ≈Ú∆ Á«¡≈, È≈Ò≈ (Á∂◊Ϭ∆), ¡Â∂ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ≈‘ ͺË≈ ˛¢ «¬√ ÁΩ≈È ¡≈Ú≈‹≈¬∆ ˘ ’≈Ï» ”⁄ ’È≈ √Ω÷≈ È‘ƒ ‘ØÚ∂◊≈¢ √πæ«÷¡≈ Á∆ ◊Àø‡∆ ’Ω‰ ÒÚ∂◊≈? «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Í≈«’√Â≈È ”Â∂ ÌØ√≈ Ú∆ È‘ƒ ’ ∆  ≈ ‹ ≈ √ ’ Á ≈ ¢ BSF Á∂ «‡≈«¬‚ DIG ‹◊∆ «√øÿ √ª È∂ «’‘≈ «’ √πæ«÷¡≈ ‘Ø √øÚ∂ÁÈÙ∆Ò ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ Í»  ≈ «¬Ò≈’≈ Á«¡≈ Ú≈Ò≈ ˛ ¡Â∂ «’æÊ∂ ¯∂«√ø◊ Òæ◊∂◊∆, «’æÊ∂ ÍØ√‡ ω∂◊∆? Ì≈Â∆ √‘æÁ ”⁄ ‚∂≈ Ï≈Ï≈

AF √≈Ò≈ ’πÛ∆ ˘ A@@ ÓÁª È≈Ò √ÏøË ¡≈«Ê’ Âø◊∆ ’≈È Í≈«’√Â≈È ’ √’ÁÀ ÍÈ∆ ÏÀÈ! ω≈¿∞‰ Ò¬∆ ’∆Â≈ «◊¡≈ Ó‹Ï»

¶‚È - «¬ø◊ÒÀ∫‚ «Úæ⁄ «¬æ’ ÒÛ’∆ ˘ Â’∆ÏÈ AF √≈Ò Á∆ ¿∞Ó Â’ A@@ ÓÁª È≈Ò √øÏøË Ï‰≈¿∞‰ Ò¬∆ Ó‹Ï» ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ¡Á≈Ò «Úæ⁄ Ï≈Ò √Àµ’√ ÙØÙ‰ Á∂ Óπ’Á æ Ó∂ ÁΩ≈È «¬‘ ıπ Ò ≈√≈ ‘Ø « ¬¡≈¢ ÒÛ’∆ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ AC √≈Ò Á∆ √∆ ˙ÁØ∫ ÂØ∫ ‘∆ ¿∞√ Á≈ «‹‰√∆ ÙØÙ‰ ’∆Â≈ ‹≈‰ Òæ◊≈¢ ’≈˘È∆ ’≈Ȫ ’≈È ÒÛ’∆ Á∂ È≈Ó Á≈ ıπÒ≈√≈ È‘ƒ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ÒÛ’∆ È∂ «Ï¡≈È «Úæ ⁄ Áæ«√¡≈ «’ √≈Ò AIIH ÂØ∫ √≈Ò B@@A Á∂ «Ú⁄’≈ ¿∞√ Á≈ «‹‰√∆ ÙØÙ‰ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ÙÀµ¯∆Ò‚ Á∆ ¡Á≈Ò «Úæ⁄ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ √π‰Ú≈¬∆ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ ¡º· ¬∂Ù∆¡≈¬∆ ÒØ’ª ˘

ÁØ Ù ∆ Ó≥ « È¡≈ «◊¡≈¢ ¿∞È∑ª ”Â∂ √≈Ò AIIH ÂØ∫ √≈Ò B@@C «Ú⁄’≈ Í≥‹ ÒÛ’∆¡ª Á≈ «‹‰√∆ ÙØÙ‰ ’È Á∂ ÁØÙ ‘È¢ «¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ÙÀµ¯∆Ò‚ Á∆ ’Ã≈¿±È ’Ø‡ «Úæ⁄ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ √π‰Ú≈¬∆ ÁΩ≈È «¬æ’ Ú∆‚∆˙ «¬ø‡«Ú¿± «Úæ⁄ ÒÛ’∆ È∂ ¡≈͉∂ È≈Ò ‘ج∆¡ª ÿ‡È≈Úª Á≈ «˜’ ’∆Â≈¢ ¡ΩÍ∂ÙÈ √‡ØÚÚπ‚ æ «‘ ÁØÙ∆¡ª ˘ «◊ïÂ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆¢ ÒÛ’∆ È∂ «’‘≈ «’ «¬æ’ ÁØÙ∆ È≈Ò √øÏøË Ï‰≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ AD √≈Ò Á∆ ¿∞Ó «Úæ⁄ ◊ÌÚÂ∆ ‘Ø ◊¬∆ √∆, ¡Â∂ ¿∞√ È∂ Ïæ⁄∂ ˘ Ú∆ ‹ÈÓ «ÁæÂ≈¢ Ï∆Â∂ ‘¯Â∂ Á∆ √π‰Ú≈¬∆ «Úæ⁄ «¬‘ ◊æÒ Ú∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ √∆ «’ ’¬∆ ÒØ’ª ÚÒØ∫ ÏÒ≈Â’≈ ’∆Â∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬æ’ ‘Ø ÒÛ’∆ Ú∆ ◊ÌÚÂ∆ ‘Ø ◊¬∆ √∆ «‹√ Á∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ È∂ ¿∞√ Á≈ ◊ÌÍ≈ ’Ú≈ «ÁæÂ≈¢ ıÏ «Ò÷∂ ‹≈‰ Â’ ÙÀµ¯∆Ò‚ Á∆ ¡Á≈Ò «Úæ⁄ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ √ÏøË∆ √π‰Ú≈¬∆ ‹≈∆ √∆¢

«∫¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á - Í≈«’√Â≈È Á∆ ¡≈«Ê’ ‘≈Ò ϑπ ı√Â≈ ‘Ø ⁄π’ æ ∆ ˛¢ Á∂Ù ˘ √ø’‡ ÂØ∫ ’愉 Ò¬∆ «¬Ó≈È ı≈È √’≈ ˘ ’¬∆ Â∑ª Á∂ √πfi≈¡ «ÓÒ ‘∂ ‘È «‹È∑ª «‘ ÍÈ∆ Ú◊∆ ÷≈‰ Á∆ ¡≈¬∆‡Ó ”Â∂ Ú∆ ÏÀÈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛¢ Í≈«’√Â≈È Á∂ ’¬∆ ¡≈«Ê’ √Ò≈‘’≈ª È∂ «¬√ Â∑ª Á∂ ÍÃ√Â≈Ú «ÁæÂ∂ ‘È¢ Á≈ÓÁ∆ √≈Ó≈È ”Â∂ Òæ◊∂◊≈ ÏÀÈ Í≈«’√Â≈È ”⁄ «ÚÁ∂Ù ÂØ∫ Ì≈∆ Ó≈Â≈ ”⁄ ÍÈ∆, ’≈ª ¡Â∂ √Ó≈‡¯ØȪ Á∆ Á≈ÓÁ ‘πøÁ∆ ˛¢ «¬È∑ª Ú√ª ˘ ı∆Á‰ Ò¬∆ √’≈ ˘ Ï‘π Úæ‚∆ «◊‰Â∆ ”⁄ ‚≈Òª ”⁄ Ì∞◊Â≈È ’È≈ ÍÀ∫Á≈ ˛¢ ¿∞Ë, Á≈ÓÁ ‘؉ Ú≈Ò∆¡ª Ú√ª Á∆

«◊‰Â∆ Ï‘π ÿº‡ ‘Ø ◊¬∆ ˛¢ √’≈ ÚÒØ∫ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ ◊«·Â «¬’ÈΩ«Ó’√ ’≈¿±∫«√Ò È∂ √πfi≈¡ «ÁøÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ Á≈ÓÁ ‘Ø ‘∆¡ª Ú√ª ”Â∂ ÏÀÈ Ò◊≈ Á∂ ‰ «‹√ È≈Ò ¡≈¬∆.¡ÀµÓ.¡Àµ¯. ÂØ∫ AEÚƒ Ú≈ Ì∆÷ È≈ Ó≥◊‰∆ ÍÚ∂¢ √’≈ ˘ √πfi≈¡ «ÁæÂ∂ ◊¬∂ «’ «¬√ √≈Ò «Úæ⁄ Ò¬∆ ÍÈ∆, ◊æ‚∆¡ª, √Ó≈‡¯ØȪ ¡Â∂ ¯Òª Á∆ Á≈ÓÁ ”Â∂ Í»∆ Â∑ª Ø’ Ò◊≈ «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ «¬√ ’ÁÓ È≈Ò ‘∆ √’≈ ˘ «√¯ «¬æ’ √≈Ò ”⁄ D-E «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò Á∆ Ï⁄ ‘ØÚ∂◊∆¢ ÓπÒ’ Á≈ ⁄≈¨ ı≈Â≈ ÿ≈‡≈ C@ ‹»È Â’ ÍÀ‡ØÒ ‚∆˜Ò Á∆¡ª ÚËÁ∆¡ª ’∆Óª ’≈È DC ¯∆√Á∆ Úæ Ë ’∂ AH «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò Á∂ Í≈ ⁄Ò≈ «◊¡≈ ˛¢ Í≈«’√Â≈È ¡≈͉∆ ÒØÛ Á≈ H@ ¯∆√Á∆ ’æ⁄≈ Â∂Ò Á≈ÓÁ ’Á≈ ˛¢ Í≈«’√Â≈È Á≈ √‡∂‡ ÏÀ∫’ Á√øÏ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ‘π‰ Â’ ⁄≈ Ú≈ πͬ∂ Á∆ ’∆Ó ”⁄ ’Ó∆ Á‹ ’ ⁄πæ’≈ ˛¢ ¿∞Ë, «Ú¡≈‹ Áª ”⁄ «ÂøÈ Ú≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø ⁄πæ’≈ ˛¢

Ì≈Â∆ ¡ÏÍÂ∆ È∂ Ï∂‡∆ Ò¬∆ ωÚ≈«¬¡≈ ÍÀÒ√ ∂ , ⁄π«‰¡≈ AB ÓÀ∫Ï∆ «È‹∆ √‡≈¯ ¶‚È - «ÏÇ∂È «Úæ⁄ «¬øÈ∑ƒ «Áȃ «¬æ’ Ì≈Â∆ «Ú«Á¡≈ʉ Ó∆‚∆¡≈ «Úæ⁄ ¤≈¬∆ ‘ج∆ ˛¢ «¬√ Á≈ ’≈È «Ú«Á¡≈ʉ Á≈ ’Ø ¬ ∆ Ù≈ÈÁ≈ ¡’≈Á«Ó’ «’≈‚ ‹ª ’ج∆ Úæ‚≈ ¡ÀÚ≈‚ È‘ƒ √◊Ø∫ ¿∞√ ˘ «ÓÒ∆¡ª Ù≈‘∆ √‘»Òª ‘È¢ «¬æ’ ¡≥◊∂˜∆ ¡ıÏ≈ Á∆ ıÏ ÓπÂ≈«Ï’, «¬æ’ Ì≈Â∆ ¡ÏÍÂ∆ Á∆ Ï∂‡∆ «¬øȃ∑ «Áȃ √’Ω ‡ ÒÀ ∫ ‚ Á∂ √∂ ∫ ‡ ¡À ∫ ‚«¿± ˜ Ô±È∆Ú«√‡∆ «Úæ⁄ ÍÛ∑ ‘∆ ˛¢ Ï∂‡∆ Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ Ò¬∆ ¿∞√ Á∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ È∂ Ù≈ÈÁ≈ ÍÀÒ∂√ Á∂ È≈Ò AB ÓÀ∫Ï∆ √‡≈¯ Á∆ «ÚÚ√Ê≈ ’∆Â∆ ˛¢ √‡≈¯ «Úæ⁄ Á»√«¡ª ÂØ∫ ¤∞æ‡, ı≈√ ÂΩ ”Â∂, χÒ, ÙÀµ¯, Ó∂‚, ‘≈¿±√’∆Í, Ó≈Ò∆ ¡Â∂ ÙΩ¯ Ù≈«ÓÒ ‘È¢ Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ‡ª ÓπÂ≈«Ï’, Ï∂‡∆ Á∆ ⁄≈ √≈Ò Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ Ò¬∆ ÍÀÒ∂√

ωÚ≈¿∞‰ Á∂ È≈Ò ‘∆ ı≈√ ÂΩ ”Â∂ ¡≈͉∂ ’øÓ «Úæ⁄ Ó≈«‘ √‡≈¯ Á∆ «ÈÔ∞’Â∆ Á≈ ı≈√ «Ë¡≈È æ«÷¡≈ «◊¡≈ ˛¢ Í«Ú≈ Á≈ √Ó≈‹ «Úæ⁄ Ï‘π «˜¡≈Á≈ È≈Ó ¡Â∂ πÂÏ≈ ˛, «¬√ Ò¬∆ «√¯ ‹Ï∂’≈ ¡Â∂ ‘πÈÓ≥Á √‡≈¯ Á∆ «ÈÔ∞’Â∆ ˘ ‘∆ Â‹∆‘ «ÁæÂ∆ ◊¬∆ ˛¢ χÒ Á≈ ’øÓ ı≈√ ÂΩ ”Â∂ ÓÀ«È¿± Á∂÷‰≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈

«Ú«Á¡≈Ê∆ Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ Ò¬∆ «¬øÈ≈ ı⁄∆Ò≈ «‘‰-√«‘‰ ‘π‰ Â’ Á≈ Í«‘Ò≈ ¿∞Á≈‘‰ ˛¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ «Èæ‹∆ √‡≈¯ Ò¬∆ ’øÓ Á∆ ‹Ø √»⁄∆ ˛ ¿∞√ «Úæ⁄ ÒØÛ ÓπÂ≈«Ï’ ÁÚ≈˜≈ ÷ØÒ∑‰≈, Á»‹∂ √‡≈¯ Á∂ È≈Ò π‡∆È ¡È∞√≈ √»⁄∆ ω≈¿∞‰≈, ¡ÒÓ≈∆ Á≈ ÍÃÏøË √øÌ≈Ò‰≈ ¡Â∂ «È‹∆ ÙΩ«Í≥◊ Á≈ «ı¡≈Ò æ ÷ ‰≈ Ú∆ Ù≈«ÓÒ ‘È¢ Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ‡ª «Úæ⁄ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ˛ «’ ÒØ Û √Ó∂ ∫ ‘Ó∂ Ù ≈ ÁÚ≈˜≈ ÷ØÒ∑‰ Ò¬∆ «Â¡≈ √‡≈¯ Á∆ ÂÈı≈‘ Òæ◊Ì◊ C@, @@@ ÍΩ∫‚ √≈Ò≈È≈ «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ Í«Ú≈ Á≈ «¬√ Ù≈‘∆ ı⁄ ˘ ÒÀ ’∂ Ó≥ȉ≈ ˛ «’ ¡Â∂ Ï≈’∆ ‡∆Ó «’Ú∂∫ ÌØ‹È Ï‰≈ ‘∆ Ï‘π «˜¡≈Á≈ È≈Ó∆ Í«Ú≈ È≈Ò ˛ «¬√ Á∆ «È◊≈È∆ ’È∆ ‘ØÚ∂◊∆¢ √ÏøË ‘؉ ’≈È ¿∞‘ Ï∂‡∆ Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ ¯π‡ÓÀÈ Á≈ ’øÓ ÷≈‰≈ √Ú ’È≈ ¡Â∂ «Úæ⁄ «’√∂ Â∑ª Á∆ ’ج∆ Ò≈ÍÚ≈‘∆ Ó∂˜ Á∆ √¯≈¬∆ ’È≈ ‘ØÚ∂◊≈¢ È‘ƒ Ú‰≈ ⁄≈‘πøÁ∂¢ Í«Ú≈ È∂ ÈΩ’ª Ò¬∆ «ÁæÂ∂ ◊¬∂ «¬Ù«Â‘≈ «Úæ⁄ ıπÙ«Ó‹≈˜, ¿±‹≈ ÌÍ» ¡Â∂ ¡≈ÂÓ«ÚÙÚ≈√ È≈Ò Ì∂ ‘ج∂ √‡≈¯ Á∆ ÒØÛ «Ò«÷¡≈ √∆¢ Ó≥«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛ «’ «’√∂ Ì≈Â∆

È≈È’ √«Ê ◊πÁπ¡≈≈ Ù‘∆Á Ï≈Ï≈ «√æË √ÀÈ øË≈Ú≈ Â’ √Û’ «Â¡≈ ˛¢ «¬æ Ê ∂ Ï∆.¡À µ √.¡À µ ¯. È∂ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï Á∂ ÁÙȪ Ò¬∆ Á»  Ï∆È Ò◊≈ ’∂ æ ÷ ∆ ˛¢ «¬æ Ê Ø ∫ ÙË≈¨ Á»Ï∆È È≈Ò D.EE «’Ó∆ Á» ◊πÁπ¡≈≈ √Ã∆ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï

Á∂ ÁÙÈ ’Á∂ ‘È¢ ‹∂’ «¬‘ ’Ω∆‚Ø ÷πæÒ∑Á≈ ˛ ª A@B Ó∆‡ √Û’ Ì≈Â∆ √‘æÁ ”⁄ ωÈ∆ ˛¢ «¬‘ ‚∂  ≈ Ï≈Ï≈ È≈È’ √«Ê ◊πÁπ¡≈≈ ÂØ∫ ˜∆Ø Ò≈¬∆È Â’ ˛¢ Ì≈Â∆ √‘æÁ ÂØ∫ Í≈«’ ”⁄ ÍÀ∫Á∂ ≈Ú∆ Á«¡≈ Â’ Á∆ Á»∆

B.EH «’ÒØÓ∆‡ ˛ ¡Â∂ «¬√ Á∆ ⁄ΩÛ≈¬∆ FBI Ó∆‡ ˛¢ HBC Ó∆‡ Á»∆ ˛ ≈Ú∆ Á«¡≈ ÂØ∫ Á∂◊Ϭ∆ Â’¢ HB Ó∆‡ ˛ Á∂ ◊ Ϭ∆ Á∆ ⁄ΩÛ≈¬∆¢ «¬√ ”Â∂ Ú∆ ¡√Ê≈¬∆ ÍπæÒ Ï‰È≈ ‘ØÚ∂◊≈ ‹ª ’ج∆ ‘Ø «ÚÚ√Ê≈ ’È∆ ÍÚ∂◊∆¢ Í≈«’√Â≈È Á∂ È≈ØÚ≈Ò √«Ê √Ã∆ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï ¡Â∂ Ì≈ Á∂ ◊πÁ≈√Íπ √«Ê ‚∂≈ Ï≈Ï≈ È≈È’ ˘ ‹ØÛÈ Ò¬∆ Ì≈ Á∆ Úø‚ ÂØ∫ Í«‘Òª ≈Ú∆ ”Â∂ Ï«‰¡≈ ÍπÒ ¡«‘Ó ˜∆¡≈ √∆¢ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ÙË≈¨ «¬√ ÍπÒ ≈‘ƒ ≈Ú∆ Í≈ ’Á∂ ‘π ø Á ∂ √È¢ AIGA Á∂ Ì≈Â-Í≈«’ Ô∞æË ÁΩ≈È Í≈«’√≈È∆ ¯Ω‹ È∂ ÁØÚª Á∂Ùª Ò¬∆ Ó‘æÂÚ æ÷‰ Ú≈Ò∂ «¬√ ÍπÒ ˘ ÈÙ‡ ’ «ÁæÂ≈ √∆¢ E Á√ø Ï  AIGA ˘ ¯Ω ‹ ˘ DBN (‚∂≈ Ï≈Ï≈ È≈È’) «ÏË ”Â∂ ’Ϙ≈ ’È Á≈ ‘π’Ó «Ó«Ò¡≈ ª ‹Ø∫ «¬√ ˘ ÁπÙÓ‰ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’È Ò¬∆ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’∆Â≈ ‹≈ √’∂ ¢ «¬√ «ÓÙÈ ˘ ¡ΩÍ∂ÙÈ ¡’≈Ò Á≈

È≈Ó «ÁæÂ≈ «◊¡≈ √∆¢ A@-‚Ø◊≈, AG ≈‹Íπ  ¡Â∂ A/I ◊Ø  ÷≈ ≈¬∆¯Ò˜, GA ¡≈Ó‚ À‹∆ÓÀ∫‡, ◊Ø÷≈ ≈¬∆¯Ò˜ ˘ D/H ’øÍÈ∆ ¡Â∂ DB ¯∆Ò‚ À‹∆ÓÀ∫‡ È∂ «¬√ ¡Ω Í ∂ Ù È ˘ ¡≥ ‹ ≈Ó «Áæ  ≈ ¡Â∂ ¡◊Ò∂ «ÂøÈ «ÁÈ «Úæ⁄ ÍπÒ ”Â∂ ’Ϙ≈ ’ «Ò¡≈ √∆ «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ”⁄ Í≈«’ È∂ «¬√ ÍπÒ ˘ ‘∆ ıÂÓ ’ «Áæ  ≈ √∆¢ ÈÚ‹Ø «√øÿ «√æË» È∂ ¡≈͉∂ Í≈«’√Â≈È ÁΩ∂ ÁΩ≈È ‚∂≈ Ï≈Ï≈ È≈È’ ÂØ∫ ’Ω∆‚Ø Ò¬∆ ¡Á≈√ Ú∆ ’∆Â∆ √∆¢ ’Â≈Íπ  √≈«‘Ï ’Ω∆‚Ø ˘ ÷ØÒ∑‰ Á∆ Ó≥◊ ˘ ÒÀ ’∂ Úæ÷-Úæ÷ «√æ÷ √ø◊·Èª ÚÒØ∫ «¬Ê∂ ı≈√ «ÁȪ ”Â∂ Úæ‚∆ «◊‰Â∆ ”⁄ ÒØ’ ¡≈™Á∂ ‘È ¡Â∂ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï ÁÙÈ √Ê≈È ”Â∂ Í‘πø⁄ ’∂ ¡Á≈√ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ˛¢ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ¡≈◊» ’π Ò Á∆Í «√ø ÿ Ú‚≈Ò≈ È∂ B@@A ”⁄ ’Â≈Íπ ≈Ú∆ ÁÙÈ ¡«ÌÒ≈÷∆ √ø√Ê≈ Á∆ Ùπ»¡≈ Ú∆ ’∆Â∆ √∆¢


14

TORONTO SECTION-B, ISSUE 1300

WHO ÓπÂ≈«Ï’ ’πÚÂÀ ∆ È∂ √Ì ÂØ∫ ¡≈Ò√∆

ÈÚƒ «ÁæÒ∆ - «ÚÙÚ «√‘ √ø◊·È È∂ ÁπÈ∆¡ª Ì Á∂ ¡≈Ò√∆ ÒØ’ª Á∆ √»⁄∆ «Â¡≈ ’∆Â∆ ˛¢ ‚Ï«Ò¿±.¡Àµ⁄.˙. Á∆ √»⁄∆ ÓπÂ≈«Ï’ ’πÚÀ ˘ √Ì ÂØ∫ ¡≈Ò√∆ Á∂Ùª Á∆ «Ò√‡ ”⁄ ‡ΩÍ ”Â∂ æ«÷¡≈ «◊¡≈ ˛ ª ¿∞Ê∂ Ô±◊À∫‚≈ √Ì ÂØ∫ ¿±‹≈Ú≈È Á∂Ù ˛¢ ‚Ï«Ò¿±.¡Àµ⁄.˙. ÚÒØ∫ ‹≈∆ ’∆Â∂ ◊¬∆ «¬æ’ «ÍØ‡ ÁπÈ∆¡ª ”⁄

ÂØ∫ Ï≈¡Á ÏØÒ‡È Á≈ «¬‘ Í«‘Ò≈ Ì≈ÙÈ ‘ØÚ∂◊≈¢ «¬æ’ ¡≥◊Ã∂˜∆ ¡ıÏ≈ ÓπÂ≈«Ï’, ÏØÒ‡È ¡≈͉∂ Ì≈ÙÈ ”⁄ ’«‘‰◊∂ «’ ¡Ó∆’≈ «¬√ È≈◊«’ ¡Á≈Ò ÚÒØ∫ ¡Ë»∂ ÍÃÙ Ω ∆«’¿±ÙÈ Íº÷ ÂØ ∫ ¡≈͉∂ È≈◊«’ª ¡Â∂ √«‘ÔØ◊∆¡ª Á∆ æ«÷¡≈ Ò¬∆ ˜» ÍÀ‰ ”Â∂ «’√∂ Ú∆ √≈ËÈ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ’∂◊≈¢ «ÍØ‡ ÓπÂ≈«Ï’, «¯Ò√Â∆È ”⁄ «¬˜≈«¬Ò∆ ‘ÓÒ∂ ˘ ÒÀ ’∂ ¡≈¬∆. √∆. √∆. Á∆ ‹ª⁄ «ıÒ≈¯ √ı πı ¡ÍÈ≈™Á∂ ‘ج∂ √‡∂‡ «‚Í≈‡ÓÀ∫‡ Í∆. ¡À µ Ò. ˙. (¯Ò√Â∆È «ÒÏ∂ Ù È

¡Ω◊∂È≈¬∆‹∂ÙÈ) ˘ Ú≈«Ùø◊‡È ÂØ∫ Ï≈‘ ’È Á≈ Ú∆ ¡ÀÒ≈È ’∂◊∆¢ ‘≈Òª«’ Ú≈«Ùø◊‡È ”⁄ √«Ê Í∆. ¡ÀµÒ. ˙. Á¯Â È∂ ‘≈Ò∂ Â’ «¬√ ”Â∂ «‡æ͉∆ ’È ÂØ∫ «¬È’≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛¢ ÏØÒ‡È È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ¡Ó∆’≈ ‘Ó∂Ù≈ ¿∞È∑ª Á∂ ÁØ√ª ¡Â∂ «¬˜≈«¬Ò∆ √«‘ÔØ◊∆¡ª È≈Ò ÷Û∑≈ ‘∂ ◊ ≈¢ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈«Ï’, ¡¯ˆ≈«È√Â≈È ”⁄ ‹≈∆ ¡Ó∆’∆ Ô∞æË ¡Í≈˪ ˘ ¡≈¬∆. √∆. √∆. Á∂ ‹æ ‹ ª ¡Â∂ Íà Ω √ ∆«’¿± ‡ ˜ Ò¬∆ ¡Ó∆’≈ ”⁄ ¡À∫‡∆ ”Â∂ Í≈ÏøÁ∆ Ò≈ √’Á≈ ˛¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¡Ó∆’≈ ¡≈¬∆. √∆. √∆. ”Â∂ «Ú⁄≈ ’ √’Á≈ ˛¢ ¡≈͉∂ ‚Ã≈¯‡ ”⁄ ¡≈¬∆. √∆. √∆. ˘ ¡Ó∆’≈ Ò¬∆ Ó«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ Áæ√Á∂ ‘ج∂ ÏØÒ‡È È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ¡√ƒ ¡≈¬∆. √∆. √∆. È≈Ò È≈ ª √«‘ÔØ◊ ’ª◊∂ ¡Â∂ È≈ ‘∆ ¡√ƒ ¿∞Ȫ∑ Á∆ ’ج∆ ÓÁÁ ’ª◊∂ ¡Â∂ ¡√ƒ ¡≈¬∆. √∆. √∆. ˘ ¿∞Ȫ∑ Á∂ ‘≈Ò ”Â∂ ‘∆ ¤æ‚ Á∂Úª◊∂¢

13 to 19 Sept., 2018

«ÏÇÈ∂ ”⁄ Ì≈Â∆ «Ú¡’Â∆ Á∆ ‡ÃÀ«¯’ «ÈÔÓ ÂØÛÈ Ó◊Ø∫ ÓΩ‚Ò ‘æ«Â¡≈ Á∂ ÁØÙ∆¡ª ˘ ¿∞Ó ’ÀÁ È∂ ÍπÒ∆√∆¡ª ˘ «ÁæÂ≈ «¬‘ ¡Ω¯

ABFÚ∂ ∫ Èß Ï  ”Â∂ ˛ ‹Á«’ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ IGÚ∂∫ ÈÏø ”Â∂ ˛¢ ÚÒ‚ ˛µÒÊ ¡Ω◊∂È≈«¬˜∂ÙÈ Á∂ √Ú∂ ”⁄ √Ì ÂØ∫ ¡÷∆ ÈßÏ ’πÚÀ Á≈ ˛¢ «¬√ «Ò√‡ ÓπÂ≈«Ï’ ’πÚÀÂ, ¡Ó∆’È √ÓØ¡≈, √≈¿±Á∆ ¡Ï ¡Â∂ «¬≈’ Á∂ ¡ºË∂ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ÒØ’ ؘ≈È≈ ¡À’√√≈¬∆˜ È‘ƒ ’Á∂¢ «¬√ «Ò√‡ ”⁄ Ì≈ Á∆ ◊æÒ ’∆¬∂ ª Ì≈ ˘ AAGÚ∂∫ À∫’ ”Â∂ æ«÷¡≈ «◊¡≈ ˛¢ ÔØ◊ ˘ «ÚÙÚ ”⁄ Í«‘⁄≈‰ «ÁÚ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ì≈ Á∂ ÒØ’ ¡≈Ò√∆ ÒØ’ª Á∆ «Ò√‡ ”⁄ AAGÚ∂∫ ÈßÏ ”Â∂ ‘È¢ «¬√ «ÍØ‡ ÓπÂ≈«Ï’ ¡Ó∆ Á∂Ù Á∂ ÒØ’ª Óπ’≈ÏÒ∂ ˆ∆Ï Á∂Ù Á∂ ÒØ’ ÿº‡ ¡≈Ò√∆ ‘πøÁ∂ ‘ ⁄≈ª ”⁄Ø∫ «¬æ’ «Ú¡’Â∆ ؘ≈È≈ ‘È¢ «ÍØ‡ ¿∞È∑ª ÒØ’ª Á∂ ¡≈Ë≈ ¶‚È - «ÏÇ∂È Á∂ Ò≈«¬√À√‡ ”Â∂ ‹≈∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ˛ ‹Ø ÒØ’ ؘ≈È≈ ’√ ȑƒ ’Á≈¢ Ù«‘ ”⁄ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ «¬æ’ Ïπ˜π◊ ÿº ‡ ÂØ ∫ ÿº ‡ GE «Ó≥ ‡ ’√ ’Á∂ «¬‘ √Ú∂ AFH Á∂Ùª ”Â∂ ’∆Â≈ ◊«‘‰∂ Ú∂⁄‰ Ú≈Ò∆ Á∆ Ï∂«‘Ó∆ È≈Ò «◊¡≈ «‹√ ”⁄ »Ô±◊À∫‚≈ ˘ √Ì ÂØ∫ ‘È¢ ‘æ«Â¡≈ ’È Ò¬∆ ÁØÙ∆ ’≈ «ÁæÂ∂ ¡ÀÈ‹À«‡’ Á∂Ù Ó≥«È¡≈ «◊¡≈ ˛¢ ◊¬∂ «ÂøÈ ÒØ’ª ˘ ¿∞Ó ’ÀÁ Á∆ √˜≈ ¿∞‘ ¡≈Ò√∆ Á∂Ùª Á∆ «Ò√‡ ”⁄ √Ì √π‰≈¬∆ ◊¬∆¢ ÊΩÓ√ «‹Ú√ (BD) ÂØ∫ ‘∂·ª ˛¢ «¬√ √»⁄∆ ”⁄ ¡Ó∆’≈ ¡Â∂ ⁄≈Ò√ ÓÀ’Ò∂ (B@) ˘ «¬√ √≈Ò ADCÚ∂∫ ÈßÏ ”Â∂ ˛ ‹Á«’ Ô±.’∂. Á∆ Ùπ»¡≈ ”⁄ ´æ‡-÷Ø‘ Á∆ «¬æ’ ABCÚ∂∫ ÈßÏ ”Â∂ ˛¢ ¿∞Ê∂ «√ø◊≈Íπ ÿ‡È≈ ÁΩ≈È Ó‰∆’ Ò≈Ò ‹Ø◊∆¡≈ Á∆ ‘æ«Â¡≈ ’È Á≈ ÁØÙ∆ Í≈¬∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞Ó ’ÀÁ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ◊¬∆¢ Ï«Ó≥ÿÓ ’Ã≈¿±È ¡Á≈Ò È∂

¡Ó∆’≈ «¬ø‡ÈÀÙÈÒ ’Ø‡ «ıÒ≈¯ √ı Í≈ÏøÁ∆¡ª Ò≈¿∞‰ Á∆ «Â¡≈∆ ”⁄ Ú≈«Ùø◊‡È - √øÔ∞’ ≈Ù‡ ÓÈ∞ æ ÷ ∆ ¡«Ë’≈ √ø◊·È (Ô±. ¡ÀµÈ. ¡Àµ⁄. ¡≈. √∆.) ¡Â∂ ◊ÒØÏÒ ÚÍ≈ √ø◊·È (‚ÏÒÔ±. ‡∆. ˙.) ˘ ËÓ’≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘π‰ ¡Ó∆’≈ ¡≥Â≈Ù‡∆ ¡Í≈Ë ’Ø‡ (¡≈¬∆. √∆. √∆.) ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’È Á∆ ÔØ‹È≈ ω≈ «‘≈ ˛¢ ‘∂◊ ”⁄ √«Ê ¡≥  ≈Ù‡∆ ¡Í≈Ë «È¡ª «ıÒ≈¯ ¡Ó∆’≈ ‘ÓÒ≈Ú πı ¡Í‰≈¿∞‰ ‹≈ «‘≈ ˛¢ ¡Ó∆’≈ È∂ ËÓ’∆ «ÁæÂ∆ ˛ «’ ‹∂’ ¡¯ˆ≈«È√Â≈È ”⁄ ‹≈∆ ’«Ê Ô∞æË ¡Í≈Ë ˘ ÒÀ ’∂ ¡Ó∆’≈ «ıÒ≈¯ ’ج∆ ‹ª⁄ ‘πøÁ∆ ˛ ª ¿∞‘ ‹æ‹ª «ıÒ≈¯ Í≈ÏøÁ∆¡ª Ò≈ Á∂‰◊∂¢ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‚ΩÈÒ‚ ‡øÍ Á∂ ≈Ù‡∆ √πæ«÷¡≈ √Ò≈‘’≈ ‹Ω‘È ÏØÒ‡È ‹ÁØ∫ Ú≈«Ùø◊‡È ”⁄ «¬æ’ ’ø√Ú«‡Ú ◊πÍ æ ˘ √øÏ«Ø Ë ’È◊∂ ª Ó≥«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛ «’ ¿∞‘ ¡≈¬∆. √∆. √∆. ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ÏØÒ‰◊∂¢ ‡øÍ ¡À‚«Ó«È√‡ÃÙ ∂ È ‹π¡≈«¬È ’È

AJIT WEEKLY

«‹Ú√ ˘ ÿº‡Ø-ÿº‡ CC √≈Ò Á∆ √˜≈ ‹Á«’ ÓÀ’Ò∂ ˘ ÿº‡Ø-ÿº‡ C@ √≈Ò Á∆ ‹∂ Ò ∑ Á∆ √˜≈ √π ‰ ≈¬∆¢ ‘æ«Â¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ ÿº‡ ÁØÙª Ú≈Ò≈ Â∆‹≈ ÁØÙ∆ «Ú¡’Â∆ B@ √≈Ò≈ ’ÀÒÈ ∆Ú ˘ AF √≈Ò Á∆ ‹∂Ò∑ Á∆ √˜≈ «ÁæÂ∆ ◊¬∆¢

UAE Ô±È∆Ú«√‡∆ È∂ √Ì ÂØ∫ Úæ‚∆ ÓΩ˜≈«¬’ Í∂∫«‡ø◊ Á≈ «ÚÙÚ «’≈‚ ω≈«¬¡≈

¡Ï» Ë ≈Ï∆ - √ø Ô ∞ ’  ¡Ï ¡Ó∆≈ Á∂ Ô∆¡ ¡Ω ¯ ‹≈¬∂ Á ¯À √ ‡∆ÚÒ ÁΩ  ≈È Ô± . ¬∂ . ¬∆. Ô±È∆Ú«√‡∆ È∂ ’≈◊˜ª Á∂ Ïø‚Òª Á∆ ÓÁÁ È≈Ò √Ì ÂØ∫ Úæ‚∆ Óؘ≈«¬’ Í∂∫«‡ø◊ ω≈¿∞‰ Á≈ «ÚÙÚ «’≈‚ ω≈«¬¡≈¢ Ô±È∆Ú«√‡∆ Á∂ ECB «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ÚÒØ∫ «Â¡≈ Í∂∫«‡ø◊ ”⁄ Ô∆¡ ¡Ω ¯ ‹≈¬∂ Á Á≈ ÒØ ◊ Ø Ï‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛¢ «¬√ ˘ Ô±.¬∂.¬∆. Á∂ ÒØ’ª ÚÒØ∫ √Ú◊∆ Ù∂ı ‹≈¬∂Á «ÏÈ È≈‘≈¡È ÍÃÂ∆ «Í¡≈ ˜≈«‘ ’È Ò¬∆ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛¢ «¬æ’ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ «¬‘ Í∂∫«‡ø◊ A@ Ó∆‡ ¿∞µ⁄∆ ¡Â∂ C.ABE Ó∆‡

⁄ΩÛ∆ ˛¢ «¬√ ˘ ω≈¿∞‰ ”⁄ ’≈ˆ˜ Á∂ B Òæ÷ GF ‘˜≈ H@@ ØÒ Òæ◊∂ ‘È ¡Â∂ G Ó‘∆È∂ Á≈ √Óª Ò◊≈ ˛¢ Ô±.¬∂.¬∆. Ô±È∆Ú«√‡∆ Á∂ Ú≈¬∆√ ⁄ª√Ò ÍÃدÀ√ Óπ‘øÓÁ ¡ÒϬ∆ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ È≈Ò «Ú«Á¡≈Ê∆ Ô±.¬∂.¬∆. ˘ ω≈¿∞‰ ”⁄ √Ú◊∆ Ù∂ı ‹≈¬∂Á «ÏÈ √πÒÂ≈È ¡ºÒ È≈‘≈¡È Á∆ Ì∞«Ó’≈ ”Â∂ ÍÃ’≈Ù Í≈¿∞‰≈ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘È¢ «Ú«Á¡≈Ê∆ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ √‘≈«¬’ ¡«Ë’≈∆ ‚≈’‡ ¡Â∆’ ¡ÒÓÈ√»∆ È∂ «’‘≈ «’ CA.BE Ú◊ Ó∆‡ Á∆ Í∂∫«‡ø◊ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ ’πæÒ C, DB@ ÿ≥‡∂ ’øÓ ’È≈ «Í¡≈¢

Ó≈√’Ø - ‡ÃÀ«¯’ ÍπÒ∆√ ’Ó∆¡ª ˘ ¿∞√ «ıÒ≈¯ ’≈Ú≈¬∆ È≈ ’È Ò¬∆ √Àµ’√ Á≈ ¡Ω¯ Á∂‰ Ú≈Ò∆ ¡Â∂ ¿∞√ (ÍπÒ∆√ ’Ó∆) Á∂ È≈ Ó≥ȉ ”Â∂ ’πæ‡Ó≈ ’È Ú≈Ò∆ »√∆ ÓΩ‚Ò ˘ ¡Á≈Ò È∂ ÁØ Ù ∆ Í≈«¬¡≈ ˛¢ ¡Á≈Ò È∂ ’∆≈ Ó≈«¬ ˘ AH Ó‘∆È∂ ‹∂ Ò ∑ Á∆ √˜≈ √π ‰ ≈¬∆ ˛¢ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ÓÙ‘» BD √≈Ò Á∆ ’∆≈ È∂ ‡Ã À « ¯’ «ÈÔÓ ÂØ Û È ”Â∂ ÍπÒ∆√’Ó∆ ÚÒØ∫ Ø’∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’∆Â≈ √∆, ¡Â∂ ¿∞ÊØ∫ Ì拉 Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ √∆¢ Á¡√Ò, » √ Á∆ «¬√ «¬È√‡≈◊Ã≈Ó ÓΩ‚Ò ’∆≈ Ó≈«¬ È∂ Ó≈√’Ø ”⁄ Ø‚-∂‹ Á∆ «¬æ’ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì拉 Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ √∆¢ «¬√ ÁΩ≈È «¬æ’ ÍπÒ∆√ ’Ó∆ È∂ ¿∞√ ˘ Ø«’¡≈¢ ÍπÒ∆√ ’Ó∆ Á∂ Ø’‰ ”Â∂ ÓΩ‚Ò È∂ ¡≈͉∆ ˆÒÂ∆ ´’≈™Á∂ ‘ج∂ ¿∞√ È≈Ò √Àµ’√ ’È Á∆ ◊æÒ ’‘∆¢ ÓΩ‚Ò È∂ ÁØ‘ª ÍπÒ∆√ ’Ó∆¡ª ˘ ¡≈«÷¡≈ «’ ¿∞‘ ⁄≈‘π‰ ª ¿∞√ È≈Ò Ù∆’ √ÏøË Ï‰≈ √’Á∂ ‘È¢ ‹ÁØ∫ Ó≈‚Ò ÂØ∫ ÍπÒ∆√ ’Ó∆ È∂ ◊æ‚∆ Á∆ ¡≈.√∆. Ó≥◊∆ ª Í«‘Òª

¿∞√ È∂ «Á÷≈ «ÁæÂ∆, Í ‹ÁØ∫ ◊æÒ ’≈Ú≈¬∆ Á∆ ¡≈¬∆ ª ¿∞ √ È∂ ¡≈.√∆. ÍπÒ∆√ ’Ó∆ ÂØ∫ ÷Ø‘ Ò¬∆ ¡Â∂ ¿∞√ ˘ Ëæ’≈ Á∂ ’∂ ¿∞√ ˘ Òæ Ó≈∆ ¡Â∂ ¿∞Ê∫Ø Ì拉 Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆¢ ¡Á≈Ò È∂ ¿∞√ ˘ ÍπÒ∆√ ’Ó∆ Á∆ ’π‡ æ Ó≈ ’È Á≈ ÁØÙ∆ Í≈«¬¡≈ ˛¢ ¡Á≈Ò ”⁄ ÓΩ‚Ò È∂ ¡≈͉∂ ¿∞µÍ Òæ◊∂ ÁØÙª ˘ √Ú∆’≈ ’ «Ò¡≈¢ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ ÿÏ≈ ◊¬∆ √∆, ¡Â∂ ÿÏ≈‘‡ ”⁄

‘∆ «¬‘ √Ì ‘Ø«¬¡≈¢ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ «’æÂ∂ Ò¬∆ Óπ¡≈¯∆ Ó≥◊Á∆ ‘ª¢U ¿∞√ È∂ ¡Á≈Ò ˘ «ÚÙÚ≈√ «ÁÚ≈«¬¡≈ «’ Ì«Úæ÷ ”⁄ ¡«‹‘∆ ÿ‡È≈ È‘ƒ ‘ØÚ◊ ∂ ∆¢ ’∆≈ ”Â∂ Í«‘Òª Ú∆ ‡ÃÀ«¯’ «ÈÔÓª ˘ ÂØÛÈ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ Á‹ ˛¢

«ÚÁ∂Ù∆ Í≥‹≈ω √ªÌ∆ ÏÀ·∆ ¡À Í≥‹≈Ï∆ √≈«‘Â, Ïæ«⁄¡ª Ò¬∆ ’ ‘∆ ˛ ¿∞Í≈Ò≈ Ú≈«Ùø◊‡È - Í≥‹≈Ï∆ Óª ÏØÒ∆ ˘ √ªÌ ’∂ æ÷‰≈ √≈‚∂ Ò¬∆ Ï‘π ˜»∆ ˛ ª «’ ÈÚƒ Í∆Û∑∆ ˘ ¡√ƒ ’πæfi «√÷≈ √’∆¬∂¢ «’Â≈Ϫ ÓÈ∞æ÷ Á∆¡ª ⁄ø◊∆¡ª ÁØ√ ‘πøÁ∆¡ª ‘È¢ √≈‚≈ Í≥‹≈Ï∆ √≈«‘ «‹√ ”⁄ È≈ÚÒ, ’‘≈‰∆¡ª ¡Â∂ Ò∂÷ ‘È ‹Ø Úæ÷-Úæ÷ √≈«‘Â’≈ª ¡Â∂ Ò∂÷’ª ÚÒØ∫ «Ò÷∂ ◊¬∂ ‘È¢ Ïæ«⁄¡ª ˘ Í≥‹≈Ï∆ Óª ÏØÒ∆ È≈Ò ‹ØÛ ’∂ æ÷‰≈ Ú∆ √≈‚∂ Ò¬∆ Ï‘π ˜»∆ ˛¢ ¡Ó∆’≈ ”⁄ «‘øÁ∂ Ì≈Â∆ ¡Â∂ √≈¿±Ê ¬∂Ù∆¡È Ó»Ò Á∂ Ó≈«Í¡ª ˘ «¬‘ ‚ √Â≈™Á≈ «‘øÁ≈ ˛ «’ «’Â∂ ¿∞È∑ª Á≈ Ïæ⁄≈ Í≥‹≈Ï∆ Óª ÏØÒ∆ «√æ÷‰ ÂØ∫ Úªfi≈ ‘∆ È≈ «‘ ‹≈Ú∂ ¢ ’π æ fi ¡«‹‘∆ ‘∆ «⁄ø  ≈ √∆ ¡Ó∆’≈ «Úæ ⁄ «‘ø Á ∆ Í≥ ‹ ≈ω ◊πÓ∆ ’Ω ˘¢ ◊πÓ∆ ’Ω ˘ «⁄øÂ≈ √∆ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÍπæÂ ˘ Í≥‹≈Ï∆ Ì≈Ù≈ È≈Ò «’Ú∂∫ ‹ØÛ √’Á∆ ˛ «‹√ ˘ ¿∞‘ √’»Ò ”⁄ ÚÂÁ≈ ‘∆ È‘ƒ¢ «¬‘ ¿∞√ Ò¬∆ «¬æ’ ⁄π‰ΩÂ∆ Úª◊ √∆ «’ «’Ú∂∫ ¿∞‘ Ïæ«⁄¡ª Ò¬∆ Í≥‹≈Ï∆

«Úæ⁄ √≈«‘ ˘ ÒæÌ∂◊∆¢ Í≥‹≈Ï∆ ÓªÏØÒ∆ ÍÃÂ∆ ¿∞√ Á∂ «Í¡≈ ¡Â∂ ‹˘È È∂ ’πfi æ Úæ÷≈ ’È Á∆ √Ø⁄∆¢ ◊πÓ∆ ’Ω È∂ Í≥‹≈Ï∆ ÒØ’ ’Ê≈Úª, ’‘≈‰∆¡ª ˘ «¬æ’æ·≈ ’È≈ Ùπ» ’∆Â≈¢ ◊πÓ∆ ’Ω È∂ ÒØ’ ’Ê≈Úª ˘ «¬’æ·≈ ’∆Â≈, Úæ‚∂ ͺË ”Â∂ Í≥‹≈Ï∆ √≈«‘ Á∆ ÷Ø‹ ’∆Â∆¢ Ï≈’≈«¬Á≈ Ïæ«⁄¡ª Ò¬∆ ¡≥◊∂˜∆ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï∆ ’‘≈‰∆¡ª ˘ ◊πÓπ÷ æ ∆ «Úæ⁄ ÍÃ’≈«Ù ’Ú≈«¬¡≈¢ ◊πÓ∆ È∂ «¬√ Ò¬∆ ÚÀµÏ√≈¬∆‡ ¡Â∂ ¯∂√Ïπæ’ Í∂‹ Ú∆ ω≈«¬¡≈ ˛¢ «¬√ ”Â∂ ¿∞√ È∂ Í≥‹≈Ï∆

Ì≈Ù≈ ”⁄ Ù≈ÈÁ≈ ÒØ’ ’Ê≈Úª ¡Â∂ ’‘≈‰∆¡ª ˘ ÍØ√‡ ’∆Â≈ ˛¢ «¬√ ’øÓ ˘ ’«Á¡ª ¿∞√ ˘ E √≈Ò ‘Ø ◊¬∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞√ È∂ ÁØ-Ì≈Ù∆ «’Â≈Ϫ ˘ ÍÃ’≈«Ù ’Ú≈«¬¡≈ ˛¢ ¿∞‘ ¤Ø‡∂ «‹‘∂ √Ó∂ ∫ «Úæ ⁄ B, G@@ «’Â≈Ϫ Á∆¡ª ’≈Í∆¡ª Íà ’ ≈«Ù ’Ú≈ ⁄πæ’∆ ˛ «‹È∑ª ˘ ¡Ó∆’≈ ”⁄ Á»‹∆ ‹Ó≈ Á∂ Ïæ ⁄ ∂ ÍÛ∑ ‘∂ ‘È¢ Í≥ ‹ ≈Ï∆ È≈Ò ÓØ ‘ «Í¡≈ ¡Â∂ Ì≈Ù≈ ˘ «‹¿± ∫ Á≈ æ ÷ ‰ Ò¬∆ ◊πÓ∆ ’Ω Á≈ «¬‘ ’ÁÓ ÙÒ≈ÿ≈ÔØ ◊ ˛¢

‡À‡» ωÚ≈˙ Â∂ ¿∞Ó Ì ÷≈˙ Óπ¯Â «Íº˜≈

Ó≈√’Ø - Âπ√ƒ ؘ≈È≈ ’¬∆ Â∑ª Á∂ ¡Ω¯ª Ï≈∂ ÍÛ∑Á,∂ Á∂÷Á∂ ‹ª √π‰Á∂ ‘Ø¢ ¡√ƒ Âπ‘≈˘ «¬æ’ ¡«‹‘∂ ‘∆ ¡‹∆Ï ¡Ω¯ Ï≈∂ Áæ√ ‘∂ ‘ª ‹Ø Ï∆Â∂ ‘¯Â∂ »√ Á∂ ÒØ’ª ˘ «ÁæÂ≈ «◊¡≈¢ ‹ÁØ∫ ‚ΩÓ∆Èؘ «Íº˜≈ È∂ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ‚ΩÓ∆Èؘ ¯Ω ¡ÀÚ Óπ«‘øÓ Ùπ» ’∆Â∆¢ «¬√ Óπ«‘øÓ Â«‘ ‚ΩÓ∆Èؘ ÚÒØ∫ Í»∆ «˜øÁ◊∆ Ò¬∆ Óπ¯Â «Íº˜≈ Á∆ Í∂Ù’Ù ’∆Â∆ ◊¬∆¢ √≈∆ ¿∞Ó Óπ¯Â «Íº˜≈ ÒÀ‰ Ò¬∆ ÒØ’ª ˘ ¡≈͉∂ Ù∆ ”Â∂ «Íº˜≈ ’øÍÈ∆ ‚ΩÓ∆Èؘ Á≈ ‡À‡» ωÚ≈¿∞‰≈ √∆¢ «¬√ ‡À‡» Á≈

«Áæ√Á∂ ‘؉≈ ˜»∆ √∆¢ ‚ΩÓ∆Èؘ «Íº˜≈ »√ Á∂ ¯∂√Ïπ’ æ Í∂‹ ”Â∂ Í≈¬∆ ◊¬∆ ÍØ√‡ ÓπÂ≈«Ï’ ‹∂ ’ج∆ ‡À‡» ωÚ≈¬∂◊≈ ª ¿∞√ ˘ «¬æ’ √‡∆«¯’∂‡ «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ «¬√ «‘ ‘ √≈Ò ÚæË ÂØ∫ ÚæË A@@ «Íº˜∂ «ÁæÂ∂ ‹≈‰◊∂ ¡Â∂ «¬æ’ Á‘≈’∂ Ò¬∆ A@ ‘˜≈ «Íº˜∂¢ Í Ï‘π √≈∂ «Íº˜∂ Óπ¯Â ÒÀ‰ Ò¬∆ ÒØ’ª ˘ ¡Ω√ »√∆ ‹∆ÚÈ Á∆ √øÌ≈ÚÈ≈ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò «‹¿∞‰≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈¢ «Íº˜≈ ’øÍÈ∆ ÚÒØ∫ ¡≈¯ Á∂‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á »√ «Úæ⁄ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈

”Â∂ ‘˜≈ª ÒØ’ª È∂ «¬√ Óπ¯Â ¡Ω¯ ˘ ÒÀ‰ «Úæ⁄ «ÁÒ⁄√Í∆ «Á÷≈¬∆¢ Ï‘π √≈∆¡ª √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ÍØ√‡ª √ÚÀ-‹≈◊»’ ‘Ø ’∂ Í≈¬∆¡ª ◊¬∆¡ª √È Âª ‹Ø ¿∞‘ Óπ¯Â «Íº˜≈ ÍÃ≈Í ’ √’‰¢ Óπ¯Â ¡Ω¯ ˘ «Ë¡≈È «Úæ⁄ æ÷«Á¡ª «¬È√‡≈◊Ã≈Ó, ¯∂√Ïπ’ æ ¡Â∂ »√∆ Ì≈Ù≈ Á∂ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ÍÒÀµ‡¯ΩÓ Ú∆-’Ø∫‡≈’‡∂ ”Â∂ ‘˜≈ª ÍØ√‡ª ¡≈¬∆¡ª¢ «¬√ Ó◊Ø∫ ¡Ω¯ ÍÃ≈Í ’È Ò¬∆ Á≈ıÒ∂ √ÏøË∆ ‚ΩÓ∆Èؘ ˘ ’πfi æ √ı «ÈÔÓ Ï‰≈¿∞‰∂ ͬ∂¢ «Íº˜≈ ’øÍÈ∆ È∂ «¬√ √ÏøË∆

¡≈√‡∂Ò∆¡≈ ”⁄ «‘øÁ∂ Ï∂√‘≈«¡ª Ò¬∆ ω∂ √‘≈≈ Ì≈Â∆

«Ú’‡Ø∆¡≈ - ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ Á∂ Ù«‘ «Ú’‡Ø∆¡≈ ”⁄ «‘øÁ∂ ’πæfi Ì≈Â∆ «ÓÒ ’∂ Ï∂ÿ∂ ¡Â∂ Ì∞æ÷ Á∆ Ó≈ fiæÒ ‘∂ ÒØ’ª Ò¬∆ ¡≈√≈ ω∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ ¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈ Á∂ ’∂◊¬∆ÏÈ ”⁄ «‘‰ Ú≈Ò∂ «ÚÙ≈Ò ÚØ‘≈ ¡Â∂ Ó∆± ¡ØÛ≈ È∂ ÈÚ∆ «√øÿ È≈Ò «ÓÒ ’∂ «¬‘ ’øÓ Ùπ» ’∆Â≈ ˛¢ «¬æ ’ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈«Ï’, «Ú’‡Ø∆¡≈ ”⁄ BB, @@@ ÒØ’ Ï∂ÿ∂ ‘È, ¡Â∂ «¬È∑ª ”⁄ «ÚÁ∂Ù∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆ ÚË∂∂ ˛¢ ÒØ’ª ˘ «√ „æ’‰

Ò¬∆ ¤æ ⁄≈‘∆Á∆ ˛, ¿∞È∑ª ˘ ÷≈‰≈, Í≈‰∆ ¡Â∂ ‘Ø ˜»∆ ⁄∆˜ª Ú∆ ⁄≈‘∆Á∆¡ª ‘È, Í «¬‘ √Ì ’πæfi «ÓÒ‰≈ Ï‘π ÓπÙ«’Ò ˛¢ Á√øÏ B@AF ÂØ∫ «ÚÙ≈Ò ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ ‡∆Ó ‘ Ï∂ÿ∂ «Ú¡’Â∆ ˘ ÷≈‰≈ Á∂ ‘∆ ˛¢ ¿∞ È ∑ ª Á∆ ¯» ‚ ÙΩ Í ’∂◊¬∆ÏÈ «¯Ù ¡À∫‚ «⁄Í√ ”Â∂ ‘¯Â∂ Á∂ ¡≈ı∆ «ÁÈ ÚË∂∂ Ì∆Û Òæ◊Á∆ ˛¢ Áπ’≈È Á∂ Ï≈‘ «Ò÷ ’∂ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛, Ï∂ÿª Ò¬∆ ÌØ‹È ¿∞ÍÒæÏË ˛¢«ÚÙ≈Ò È∂ Áæ«√¡≈

«’ ¿∞√ ¡≥Á «¬‘ ÍÃ∂È≈ ˙ÁØ∫ ¡≈¬∆ ‹Á ¿∞√ È∂ «¬æ’ «Ú¡’Â∆ ˘ Ï‘π Ïπ∆ ‘≈Ò ”⁄ Á∂«÷¡≈¢ ¿∞√ È∂ ¿∞√ ˘ Íπ櫤¡≈ «’ ’∆ ¿∞‘ ◊Ó≈-◊Ó ÌØ‹È ÷≈‰≈ Í√øÁ ’∂◊≈ ª ¿∞√ «Ú¡’Â∆ È∂ ¿∞Ó∆Á Ì∆¡ª ¡º÷ª È≈Ò Á∂÷«Á¡ª ‘ª «’‘≈¢ «ÚÙ≈Ò È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿∞√ «Ú¡’Â∆ ˘ ÷≈‰≈ ÷π¡≈ ’∂ ¿∞‘ Ï‘π ıπÙ ‘Ø«¬¡≈ «’™«’ ¿∞√ Ì∞÷ æ ∂ «Ú¡’Â∆ È∂ ’≈¯∆ √Ó∂∫ Ï≈¡Á ¡«‹‘≈ √π¡≈ÁÒ≈ ÷≈‰≈ ÷≈Ë≈ √∆¢ «¬‘ ÍÒ «ÚÙ≈Ò Ò¬∆ Ï‘π ı≈√ √∆¢ «¬√ ÿ‡È≈ Á∂ ’≈¯∆ √Ó∂∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ «Ú¡’Â∆ ÓπÛ «ÚÙ≈Ò ˘ «Ó«Ò¡≈ ¡Â∂ ¿∞√ È∂ ¿∞√ ˘ ıπÙ∆ È≈Ò E@ ‚≈Ò «ÁæÂ∂ ¡Â∂ ¿∞√ Á≈ «ÁÒØ∫ ËøÈÚ≈Á ’∆Â≈¢ «ÚÙ≈Ò È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ¿∞√ Á∂ «¬√ Ó≈‰ «¬æ˜Â Ò¬∆ ‘Ó∂Ù≈ ËøÈÚ≈Á∆ ‘∂◊≈¢ «¬√ Ó◊Ø∫ «ÚÙ≈Ò È∂ Ì∞÷ æ ∂ ÒØ’ª ˘ ÷≈‰≈ ÷π¡≈¿∞‰ Á≈ Ï∆Û≈ ⁄π æ ’ «Ò¡≈¢ √≈Ï’≈ ¡ÀµÓ.Í∆. ≈√ √ÍÀ∫√ È∂ «ÚÙ≈Ò ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ ‡∆Ó ˘ √∂Ú≈ Ú≈Ò∂ «¬√ ’øÓ Ò¬∆ ÚË≈¬∆¡ª «ÁæÂ∆¡ª √È¢ ‡∆Ó ˘ Ï‘π √≈∂ ÒØ’ª ÚÒØ∫ ËøÈÚ≈Á∆ È؇ «ÓÒÁ∂ «‘øÁ∂ ‘È ‹Ø «ÚÙ≈Ò Ò¬∆ ‘Ω∫√Ò∂ Á≈ ’øÓ ’Á∂ ‘È¢

√¯≈¬∆ «ÁæÂ∆ «’ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ Í≈¬∆¡ª ◊¬∆¡ª Â√Ú∆ª Ú≈Ò∆¡ª ÍØ√‡ª «‘ «√¯ Í«‘Ò∂ CE@ ÒØ’ª ˘ ‘∆ Óπ¯Â «Íº˜∂ «ÓÒ‰◊∂¢ ’øÍÈ∆ È∂ «’‘≈ «’ ‡À‡» «’√∂ Ú∆ ø◊ Á≈ ‘ØÚ∂, Í «¬√ Á≈ ¡≈’≈ B √À∫‡∆Ó∆‡ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛¢ «¬√ Ó◊Ø∫ ’øÍÈ∆ È∂ «¬æ’ Â√Ú∆ ‹≈∆ ’«Á¡ª √≈¯ ’∆Â≈ «’ Ù∆ Á∂ «Áæ√‰ Ú≈Ò∂ «‘æ«√¡ª ”Â∂ ‘∆ ‡À‡» ωÚ≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛¢ ¡Ω¯ ‘≈«√Ò ’È Ò¬∆ ÒØ’ª È∂ ¡≈͉∂ ‡À‡» Á∆¡ª Â√Ú∆ª √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ √ªfi∆¡ª ’È∆¡ª Ùπ» ’ «ÁæÂ∆¡ª¢ «¬È∑ª «Úæ⁄ ÍÀ, ‘æÊ ¡Â∂ ¡≥◊»·∂ ”Â∂ ωÚ≈¬∂ ◊¬∂ ‡À‡» Ù≈«ÓÒ √È¢ ¡Ω ¯  ÒÀ ‰ Ò¬∆ Ò◊≈Â≈ ¡≈ ‘∆¡ª ¡À∫‡∆˜ ˘ Á∂÷Á∂ ‘ج∂ CE@ Ì≈◊∆Á≈ª Á∂ Óπ’Ó ø Ò ‘πÁ ø ∂ ‘∆ ‚ΩÓ∆Èؘ È∂ √‡ΩÍ ÍØ√‡ Í≈ ’∂ «¬√ ¡Ω ¯  Á∂ ıÂÓ ‘Ø ‰ Á∆ ‹≈‰’≈∆ «ÁæÂ∆¢

Ì≈ Á∆ Í«‘Ò∆ ‡ª√‹À∫‚ ¡¯√ ’∂◊∆ «Ú¡≈‘ ’∂ ∫ ÁÍ≈Û≈ - Á∂Ù Á∆ √Ì ÂØ∫ Úæ ‚ ∆ ¡Á≈Ò È∂ F √ÂøÏ ˘ Ë≈≈ CGG √ÏøË∆ «¬«Â‘≈√’ ¯À√Ò≈ «ÁæÂ≈ √∆¢ √πÍ∆Ó ’Ø‡ È∂ Ë≈≈ CGG ˘ æÁ ’ ’∂ √Ó«¶◊∆ √Ïø˪ ˘ ‹πÓ Á∆ ’À‡◊ ∂ ∆ ÂØ∫ Ï≈‘ ’æ„Á∂ ‘ج∂ ¡ÀµÒ. ‹∆. Ï∆. ‡∆. «’¿±. (ÒÀ˜Ï∆¡È, ◊∂¡, Ï≈¬∂√À’Ùπ¡Ò, ‡ª√‹À∫‚ ¡Â∂ ’π¬∆) Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∂ ÒØ’ª Ò¬∆ √ÈÓ≈«È ‹∆ÚÈ Á≈ √Â≈ ÷ØÒ∑ «ÁæÂ≈ √∆¢ √πÍ∆Ó ’Ø‡ Á∂ «¬√ ¯À√Ò∂ Á≈ ‘π‰ ¡√ «Áæ√‰≈ Ùπ  » ‘Ø «◊¡≈ ˛¢ ˙‚∆√≈ Á∆ Í«‘Ò∆ ¡Â∂ «¬’ÒΩÂ∆ ‡ª√‹À∫‚ ¡¯√ ¡ÀÙÚ«¡≈ «±͉ à ≈ ÍÃË≈È «¬æ’ ‡ª√‹À∫‚ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’È ‹≈ ‘∆ ˛¢ «¬øÈ≈ ‘∆ È‘ƒ, ¿∞√ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ ‹∂ ’  ’≈˘È «¬‹≈˜Â Á∂Ú∂ ª ¿∞‘ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬æ’ ÒÛ’∆ ˘ Ú∆ ◊ØÁ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∂◊∆¢ ¿∞‘ Ï∆Â∂ ÁØ √≈Ò ÂØ∫ ¡≈͉∂ Í≈‡È È≈Ò «ÒÚ-«¬È «Úæ⁄ «‘ ‘∆ √∆¢ ¿∞√ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ ‘π‰ ¿∞‘ ıπÁ ˘ ¡≈˜≈Á Ó«‘√»√ ’ ‘∆ ˛¢


15

TORONTO SECTION-B, ISSUE 1300

AJIT WEEKLY

ÍÃ’≈Ù ÍπÏ ÓΩ’∂ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï ”⁄ ¡≈«¬¡≈ ÙË≈¨¡ª Á≈ √ÀÒ≈Ï

¡≥«ÓÃÂ√ - √Ã∆ ◊π» ◊ÃøÊ √≈«‘Ï Á≈ ÍÃ’≈Ù ÍπÏ «¬Ê∂ ÙÃÓ Ø ‰∆ ’Ó∂‡∆ ÚÒØ∫ √ø◊ª Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò ÙË≈ ¡Â∂ ¿∞ÂÙ≈‘ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ «¬√ ÓΩ’∂ √≈≈ «ÁÈ ‘∆ Úæ‚∆ «◊‰Â∆ «Úæ⁄ √ø◊ª Á∆ ¡≈ÓÁ √Ã∆ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï «Úæ⁄ ‹≈∆ ‘∆¢ ÍÃ’≈Ù ÍπÏ Á∂ √ÏøË «Úæ⁄ √Ú∂∂ ◊πÁπ¡≈≈ √Ã∆ ≈Ó√ ÂØ∫ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï Â’ È◊ ’∆ÂÈ √‹≈«¬¡≈

«◊¡≈¢ ◊πÁπ¡≈≈ ≈Ó√ ¿∞‘ ʪ ˛ «‹Ê∂ √Ã∆ ◊π» ◊ÃÊ ø √≈«‘Ï Á∆ √øÍ≈ÁÈ≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆ ¡Â∂ Óπ Û AF@D ¬∆√Ú∆ «Úæ⁄ Í≥‹Ú∂∫ ◊π» √Ã∆ ◊π» ¡‹È Á∂Ú ‹∆ È∂ «¬√ Á≈ ÍÃ’≈Ù √Ã∆ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï «Úæ⁄ ’∆Â≈¢ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ◊πÁπ¡≈≈ ≈Ó√ ÂØ∫ Í≈ÚÈ Ï∆Û ˘ Ï≈Ï≈ Ïπ„ æ ≈ ‹∆ √ø◊ª Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò √Ã∆ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï ÒÀ ’∂ ¡≈¬∂ √È¢ «¬√∂ ÍÃøÍ≈ ÓπÂ≈«Ï’ ‘π‰ Ú∆ √Ã∆ ◊π»

◊ÃøÊ √≈«‘Ï Á∂ ÍÃ’≈Ù ÍπÏ ÓΩ’∂ √Ú∂ Ú∂Ò∂ ◊πÁπ¡≈≈ ≈Ó√ ÂØ∫ È◊ ’∆ÂÈ √‹≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ˛ ¡Â∂ Í≈ÚÈ √»Í Í≈Ò’∆ «Úæ⁄ √πÙ«Ø Ì ’ ’∂ √Ã∆ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï «Ò¡ªÁ≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ È◊ ’∆ÂÈ √Ó∂∫ ¡Á≈√ Ó◊Ø∫ √Ã∆ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï Á∂ Óπæ÷ ◊ÃøÊ∆ «◊¡≈È∆ ‹◊Â≈ «√øÿ È∂ Í≈ÚÈ √»Í ˘ ¡≈͉∂ «√ Â∂ æ÷ ’∂ Í≈Ò’∆

‘«Ó≥Á √≈«‘Ï Ò¬∆ √ØÈ∂ Á≈ ⁄Ω Ì∂∫‡

¡≥«ÓÃÂ√ ñ √Ã. ÂÒØ⁄È «√øÿ ı≈Ò√≈ È∂ √æ⁄÷≥‚ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï «Úæ⁄ √ØÈ∂ Á≈ ⁄Ω Ì∂∫‡ ’∆Â≈ ˛¢ ’∆Ï BE@ ◊Ã≈Ó √ØÈ∂ ÂØ∫ Ï«‰¡≈ «¬‘ ⁄Ω ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï Á∂ Óπæ÷ ◊ÃøÊ∆

«◊¡≈È∆ ‹◊Â≈ «√øÿ È∂ ÍÃ≈Í ’∆Â≈¢ «¬√ √ÏøË∆ ÙÃØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á∂ Óπæ÷ √’æÂ ‚≈. »Í «√øÿ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ◊π  » È◊∆ Á∂ ÙË≈¨ «√æ ÷ √à .

ÂÒØ⁄È «√øÿ ÚÒØ∫ Ì∂∫‡ ’∆Â≈ ⁄Ω ’∆ÓÂ∆ ˛¢ «¬√ ”Â∂ √πÁ ø  Ó∆È≈’≈∆ ’∆Â∆ ‘ج∆ ˛¢ «¬√ ÓΩ’∂ √Ã. ÂÒØ⁄È «√øÿ ˘ ˛µ‚ ◊ÃÊ ø ∆ «◊¡≈È∆ ‹◊Â≈ «√øÿ È∂ «√ØÍ≈˙ «ÁæÂ≈¢

Â’ «Ò¡ªÁ≈ ¡Â∂ ÓπÛ È◊ ’∆ÂÈ Á∂ » Í «Úæ ⁄ √ø ◊ ª «¬√ ˘ √à ∆ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï ÒÀ ’∂ Íπæ‹∆¡ª¢ «¬√ ÓΩ’∂ √Ã∆ ¡’≈Ò Âı Á∂ ‹Ê∂Á≈ «◊¡≈È∆ ◊πÏ⁄È «√øÿ Ú∆ Íπæ‹∂ ‘ج∂ √È¢ È◊ ’∆ÂÈ ⁄Ω∫’ ’ØÛ∆, Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ⁄Ω∫’ ¡≈«Á ÂØ∫ ‘πøÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï Íπæ‹ ’∂ √Ó≈Í ‘Ø « ¬¡≈¢ √Â∂ «Úæ ⁄ ◊Â’≈ Í≈‡∆¡ª È∂ ◊Â’∂ Á∂ ‹Ω‘ «Á÷≈¬∂¢ √’» Ò ∆ Ïæ « ⁄¡ª Á∆¡ª ÏÀ ∫ ‚ ¡Â∂ ◊Â’≈ ‡∆Óª Ù≈ÓÒ ‘ج∆¡ª¢ √ø◊ª ‹≈Í ’Á∆¡ª ‘ج∆¡ª È◊ ’∆ÂÈ «Úæ⁄ Ù≈ÓÒ ‘ج∆¡ª¢ È◊ ’∆ÂÈ Á∂ √Â∂ «Úæ⁄ Ú∆ «ÚÙ∂Ù √‹≈Ú‡ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆ ¡Â∂ ʪ -ʪ ”Â∂ ¶◊ Ú∆ Ò≈¬∂ ◊¬∂ √È¢ «¬√ ÓΩ’∂ ÙÃØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÍÃË≈È ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò È∂ Á∂Ù «ÚÁ∂Ù «Úæ⁄ Ú√Á∆ √Óπæ⁄∆ «√æ÷ ’ΩÓ ¡Â∂ È≈È’ È≈ÓÒ∂Ú≈ √ø◊ ˘ √Ã∆ ◊π» ◊ÃÊ ø √≈«‘Ï Á∂ ÍÃ’≈Ù ÍπÏ Á∆ ÚË≈¬∆ «ÁæÂ∆¢ ¿∞È∑ª È∂ «√æ÷ √ø◊ ˘ ÙÏÁ ◊π» Á∂ ÒÛ Òæ◊‰ Ò¬∆ ÍÃ∂«¡≈¢ √Ã∆ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï Á∂ Óπ÷ æ ◊ÃÊ ø ∆ «◊¡≈È∆ ‹◊Â≈ «√øÿ È∂ Ú∆ ÍÃ’≈Ù ÍπÏ Á∆ ÚË≈¬∆ «Áø«Á¡ª √ø◊ª ˘ «¬«Â‘≈√ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ «ÁæÂ∆¢ È◊ ’∆ÂÈ «Úæ⁄ ÙÃØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ ÓÀ∫Ï, ¡«Ë’≈∆, ’Ó⁄≈∆, «√æ÷ √ø◊ Â∂ ‘Ø ÍÂÚøÂ∂ Úæ‚∆ «◊‰Â∆ «Úæ⁄ ‘≈˜ √È¢ «¬√ ÁΩ≈È √Ã∆ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï

«Ú÷∂ √πøÁ ¯πÒª Á∆ √‹≈Ú‡ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆, ¡Â∂ √Ã∆ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √à ∆ ¡’≈Ò Âı ¡Â∂ ◊πÁπ¡≈≈ Ï≈Ï≈ ¡‡æÒ ≈¬∂ «Ú÷∂ √π ø Á  ‹ÒΩ √‹≈¬∂ ◊¬∂ ¢ ≈ ˘ Á∆ÍÓ≈Ò≈ ¡Â∂ ¡≈«ÂÙÏ≈˜∆ Ú∆ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ ÎπæÒª Á∆ √‹≈Ú‡ Ò¬∆ Òæ◊Ì◊ √Ω ’π«¬ø‡Ò ÎπæÒ ÚÂ∂ ◊¬∂ ‘È ‹Ø Ì≈ √Ó∂ Úæ÷ -Úæ÷ ÓπÒ’ª ÂØ∫ Ó≥◊Ú≈¬∂ ‘ج∂ √È¢

13 to 19 Sept., 2018

Ï≈Ï∂ È≈È’ Á≈ EE@Úª ÍÃ’≈Ù ÍπÏ ÓÈ≈¿∞‰ «Úæ⁄ ’ج∆ ’√ È‘ƒ ¤æ‚ª◊∂ - ’ÀÍ‡È ‹¶Ë - √Ã∆ ◊π» È≈È’ Á∂Ú Á∂ EE@Ú∂∫ ÍÃ’≈Ù ÍπÏ ˘ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬∆ Óπ÷ æ Ó≥Â∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂· ‘ج∆ √ø √Ó≈‹ Á∆ Í«‘Ò∆ Ó∆«‡ø◊ «Úæ⁄ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬È∑ ª «¬«Â‘≈√’ √Ó≈◊Óª ˘ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬∆ Í≥‹≈Ï √’≈ ’ج∆ ’√ Ï≈’∆ È‘ƒ ¤æ‚∂◊∆¢ ◊πÁπ¡≈≈ Ï∂ √≈«‘Ï «Ú÷∂ ÓºÊ≈ ‡∂’‰ Ó◊Ø∫ √πÒÂ≈ÈÍπ ÒØË∆ Á∆ Á≈‰≈ Ó≥‚∆ «Úæ⁄ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ’∂∫Á √’≈ ˘ ¡Í∆Ò ’È◊∂ «’ «‹È∑ª √«Â¡ª ÂØ∫ ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ ¶ÿ∂ √È, ¿∞È∑ª ˘ √Ã∆ ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Ó≈◊ Á≈ È≈Ó «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂¢ «¬‘ √Û’ª ¡≥«ÓÃÂ√, ÷‚± √≈«‘Ï, ´«Ë¡≈‰≈ Ú≈Ò∆¡ª ‘È¢ ¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ ◊π» È≈È’ Á∂Ú Á∆ ⁄È ¤Ø‘ Íà ≈ Í ͫÚæ   ’≈Ò∆ Ú∂ ¬ ƒ Á∆ √¯≈¬∆ Ú∆ ’Ú≈¬∆ ‹≈Ú∂¢ Óπ÷ æ Ó≥Â∆ È∂ «’‘≈ «’ ◊π» È≈È’ Á∂Ú Á≈ EE@Úª ÍÃ’≈Ù ÍπÏ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬∆ √≈∆¡ª «Ëª Á≈ √«‘ÔØ◊ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¡◊Ò∂ √≈Ò EE@Ú∂∫ ÍÃ’≈Ù ÍπÏ ÓΩ’∂ Á∂Ù «ÚÁ∂Ù ÂØ∫ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ √ø◊ Ҭ∆ Í»∂ Á∂Ù «Úæ⁄∫Ø √ÍÀÙÒ ∂Ò ◊æ‚∆¡ª ⁄Ò≈¬∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª¢ ¿∞È∑ª √≈Ò Ì ⁄æÒ‰ Ú≈Ò∂ «¬È∑ª √Ó≈◊Óª Ò¬∆ Ïπ«È¡≈Á∆ „ª⁄∂ Ú≈√Â∂ ’∂ ∫ Á √’≈ ÂØ ∫ BADE.CA ’ØÛ Á∂ ¯ø‚ Ó≥◊∂ ‘È¢ Óπ÷ æ Ó≥Â∆ È∂ «’‘≈ «’ ¡≥«ÓÃÂ√ «Úæ⁄ ÈÀ Ù ÈÒ «¬ø √ ‡∆«⁄¿± Ù È ¡≈¯

«¬ø‡¯∂Ê √‡æ‚∆, ◊πÁ≈√Íπ ”⁄ E@@ «Ï√«¡ª Á≈ √πÍ √ÍÀÙ«Ò√‡ ‘√ÍÂ≈Ò ¡Â∂ √πÒÂ≈ÈÍπ ÒØË∆ «Úæ⁄ «Í≥‚ Ï∂Ï∂ È≈È’∆ Á≈ ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ¿∞È∑ª Áæ«√¡≈ «’ «ÂøÈ Ó≥Â∆¡ª Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂· ’Ó∂‡∆ ω≈¬∆ ◊¬∆ ˛ ‹Ø «¬È∑ª √Ó≈◊Óª ˘ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬∆ Ï«Ò¿± «ÍÃø‡ «Â¡≈ ’∂◊∆¢ ¿∞È∑ª Áæ«√¡≈ «’ √≈Ï’≈ ÍÃË≈È Ó≥Â∆ ‚≈. ÓÈÓØ‘È «√øÿ Á∆ √ÍÃ√Â∆ ‘∂· «¬æ’ ’Ó∂‡∆ ◊«·Â ’∆Â∆ ◊¬∆ ˛ ‹Ø √Ó≈◊Óª Á∆ «È◊≈È∆ ’∂◊∆¢ Óπæ÷ Ó≥Â∆ È∂ Ó∆«‡ø◊ «Úæ⁄ ‘≈˜ √ø √Ó≈‹ ’ØÒØ∫ «¬È∑ª √Ó≈◊Óª ˘ ’≈ÓÔ≈Ï Ï‰≈¿∞‰ Ò¬∆ ’∆ÓÂ∆ √πfi≈¡ Ó≥◊∂¢ «¬√ ÓΩ’∂ «ÈÓÒ≈ Í≥⁄≈«¬Â∆ ¡÷≈Û≈ ’È÷Ò ‘«Áπ¡≈ Á∂ √Ã∆Ó‘ø «◊¡≈È Á∂Ú «√øÿ, √ø √Ó≈‹ «Úæ⁄∫Ø Ï≈Ï≈ √Ï‹ØÂ

«√øÿ Ï∂Á∆, Ú≈Â≈Ú‰ ÍÃ∂Ó∆ √ø ÏÒÏ∆ «√øÿ √∆⁄∂Ú≈Ò, √ø Á«¬¡≈ «√øÿ, √ø ¡Ó∆’ «√øÿ ÷π÷À‰, Ó‘≈ÂÓ≈ ÓπÈ∆ ÷ÀÛ≈ Ï∂‡, √ø √π÷‹∆ «√øÿ, √ø ‹◊‹∆ «√øÿ ‘÷ØÚ≈Ò √Ó∂ ‘Ø Ë≈«Ó’ Ùı√∆¡Âª ‘≈˜ √È¢ ’Àϫȇ Ó≥Â∆ ÈÚ‹Ø «√øÿ «√æ Ë » , √π ÷ «‹ø Á  «√ø ÿ ø Ë ≈Ú≈, «Ú‹∂«¬øÁ «√ø◊Ò≈, √πÒÂ≈ÈÍπ ÒØË∆ Á∂ «ÚË≈«¬’ ÈÚÂ∂‹ «√øÿ ⁄∆Ó≈ √Ó∂ ‘Ø ¡≈◊» Ú∆ ‘≈˜ √È¢ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ ÚæÒØ∫ √øª-Ó‘≈ÍπÙª ˘ «√ØÍ≈˙ Á∂ ’∂ √ÈÓ≈È Ú∆ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «¬√ ÓΩ’∂ √ø ÏÒÏ∆ «√øÿ √∆⁄∂Ú≈Ò È∂ Óπæ÷ Ó≥Â∆ ˘ Í«ÚæÂ ’≈Ò∆ Ú∂¬ƒ Á∂ «‘øÁ∂ ¡Ë»∂ ’≈‹ª √ÏøË∆ «¬æ’ ͺÂ Ú∆ √Ω∫«Í¡≈ «‹√ Ï≈∂ Óπæ÷ Ó≥Â∆ È∂ ¿∞⁄∂⁄∆ Ó∆«‡ø◊ ÏπÒ≈¿∞‰ Á≈ ÌØ√≈ «ÁæÂ≈¢

Ïæ«⁄¡ª Á∂ Ì«Úæ÷ Ò¬∆ ¡Ó∆ Ì≈Â∆ ¶‚È ”⁄ ÷∆Á ‘∂ È∂ ‹≈«¬Á≈Áª ¶‚È - ¡Ó∆ Ì≈Â∆ ¡≈͉∂ Ïæ«⁄¡ª ˘ «¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ √’»Òª ”⁄ ‘∆ ÍÛ∑≈¿∞‰≈ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘È, ¡Â∂ «¬√ Ò¬∆ ¿∞‘ ¿∞È∑ª Á∂ «Ú«Á¡’ Ì«Úæ÷ ˘ «Ë¡≈È ”⁄ æ ÷ «Á¡ª ¶‚È ”⁄ ‹≈«¬Á≈Áª ı∆Á ‘∂ ‘È¢ «¬√∂ ’≈È ¶‚È ”⁄ ÿª Á∆ Ó≥◊ ’≈¯∆ Úæ Ë ◊¬∆ ˛¢ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ √øÍÂ∆¡ª Ï≈∂ «¬æ’ «ÚÙÒ∂Ù‰«ÍØ‡ ”⁄ ’∆Â∆ ◊¬∆ «‹√ «Úæ⁄ Áæ « √¡≈ «◊¡≈ «’ √Ì ÂØ ∫ Úæ Ë √ø Í Â∆¡ª ı∆Á‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Ì≈Â∆ ⁄ΩÊ∂ ÈßÏ ”Â∂ ‘È¢ Í«‘Ò∂ «ÂøÈ √Ê≈È ’ÃÓÚ≈ ⁄∆È, »√ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ È≈◊«’ª ’ØÒ ‘È¢ «¬’æ Ò ∂ ¶‚È Ù«‘ ”⁄ ¡Ó∆ Ì≈Â∆¡ª È∂ B ¡Ï Í≈¿±∫‚ Á∆¡ª √øÍÂ∆¡ª ı∆Á∆¡ª ‘È¢ «¬‘ √≈∆

‹≈‰’≈∆ È≈¬∆‡ ¯À∫’ È∂ ¡≈͉∆ ÚÀ µ ÒÊ «ÍØ  ‡ ”⁄ «Áæ  ∆¢ «¬‘ «ÍØ‡ «¬√∂ ‘¯Â∂ ‹≈∆ ‘ج∆ ˛¢ «¬√ √≈∆ ÷Ø‹ Á∂ Óπæ÷∆ È≈¬∆‡ ¯À∫’ Á∂ ’≈‹’≈∆ ÏÀÒ∂ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¡Ó∆ Ì≈Â∆ Ó≈Í∂ «√¯ ¡≈͉∂ Ïæ«⁄¡ª Á∂ ¡’≈Á«Ó’ Ì«Úæ ÷ ˘ «Ë¡≈È æ⁄ æ÷«Á¡ª ‘π‰ ¶‚È ”⁄ ‹≈«¬Á≈Áª ı∆Á‰ ˘ Í«‘Ò Á∂ ‘∂ ‘È¢ «¬ø ◊ ÒÀ ∫ ‚ ”⁄ ¿∞ µ ⁄-«Ó¡≈∆ Íà ≈ ¬∆Ú∂ ‡ √’» Ò ª Á∆ Ï‘π « ◊‰Â∆ ˛¢ «ÍØ‡ ¡È∞√≈, «√ø◊≈Íπ ¡Â∂ ‘Ω ∫ ◊ ’Ω ∫ ◊ Á∂ «˜¡≈Á≈Â «ÈÚ≈√∆ ÈÚ∂∫ Ó’≈È ı∆Á‰ ˘ Í«‘Ò «ÁøÁ∂ ‘È ‹Á«’ Ì≈Â∆ ◊≈‘’ ÈÚ∂∫ ¡Â∂ Íπ≈‰∂ ÁØÚ∫∂ Â∑ª Á∂ Ó’≈È ı∆Á ÒÀ∫Á∂ ‘È¢


16

TORONTO SECTION-B, ISSUE 1300

AJIT WEEKLY

13 to 19 Sept., 2018

Í≈«’ ÚÒØ∫ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï Ò¬∆ ¡≈˜∆ Òªÿ≈ ÷ØÒ‰ ∑ Á≈ ¯À√Ò≈ ÙzÓ Ø ‰∆ ’Ó∂‡∆ ÚÒØ∫ Òªÿ≈ «Â¡≈ ’È Á∆ Í∂Ù’Ù ⁄ø‚∆◊Û∑ - Í≈«’√Â≈È √’≈ È∂ ◊π» È≈È’ Á∂Ú Á∂ √≈„∂ Í≥‹ √Ω √≈Ò≈ ◊π  Íπ  Ï ÓΩ ’ ∂ Ì≈Â∆ «√æ ÷ ÙË≈¨¡ª Ò¬∆ «ÏȪ Ú∆˜∂ ÂØ ∫ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï Ò¬∆ Òªÿ≈ ÷ØÒ∑‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’∆Â≈ ˛¢ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ Í≈«’√Â≈È Á∂ √»⁄È≈ Ó≥Â∆ ¯Ú≈Á ⁄ΩË∆ È∂ Ó∆‚∆¡≈ È≈Ò ◊æÒÏ≈ ÁΩ≈È «ÁæÂ∆¢ Í≥‹≈Ï Á∂ √«Ì¡≈⁄≈’ Ó≈ÓÒ∂ ¡Â∂ √Ê≈È’ √’≈ª Ó≥Â∆ ÈÚ‹Ø «√øÿ «√æË» ¡Â∂ «√æ÷ ‹Ê∂ÏøÁ∆¡ª È∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ «¬√ ¯À√Ò∂ Á≈ √Ú≈◊ ’∆Â≈ ˛¢ Í≈«’√Â≈È Á∂ √»⁄È≈ Ó≥Â∆ ¯Ú≈Á ⁄ΩË∆ È∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ ˛ «’ «ÏȪ Ú∆˜∂ Á∂ ¡≈˜∆ Òªÿ∂ Ï≈∂ ÔØ‹È≈ÏøÁ∆ ¿∞È∑ª Á∂ «Ú⁄≈ ¡Ë∆È ˛¢ Ì≈Â∆ ÙË≈¨¡ª Ò¬∆ √à ∆ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï Á∂ ÁÙȪ Ò¬∆ Òªÿ≈ ÷ØÒ∑‰ Á≈ √Ú≈◊ ’«Á¡ª ÈÚ‹Ø «√æË» È∂ «’‘≈ «’ Í≈«’√Â≈È ÁØ ’ÁÓ ⁄æ«Ò¡≈ ˛ ª Ì≈ √’≈ ˘ Ú∆ «¬æ’ ’ÁÓ ¡º◊∂ ÚË≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛¢ «√æË» È∂ «’‘≈ «’ «¬√ È≈Ò ÙË≈¨¡ª Á∆ «⁄Ø’‰∆ Ó≥◊ Í»∆ ‘ØÚ∂◊∆¢ «¬æ’ ÍÃÀµ√ ’≈ȯÀ∫√ ÁΩ≈È «√æË» È∂ «’‘≈ «’

«ÏȪ Ú∆˜≈ ◊πÁπ¡≈≈ √≈«‘Ï Á∂ ÁÙȪ Á∆ ¡≈«◊¡≈ Á∂‰≈ Ï‘π Úæ ‚ ∆ ◊æ Ò ˛¢ ¿∞ È ∑ ª ’Â≈Íπ  Òªÿ≈ ÷ØÒ∑‰ Ò¬∆ Óπæ÷ Ó≥Â∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ ÚÒØ∫ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â∆ ˘ «⁄æ·∆ «Ò÷‰ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ ÚÒØ ∫ ÓÂ≈ Í≈√ ’È Ò¬∆ ËøÈÚ≈Á ’∆Â≈¢ ¿∞È∑ª ¡≈͉∂ ÁØ√ ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÍÃË≈È Ó≥Â∆ «¬Ó≈È ı≈È Á≈ «ÁÒ Á∆¡ª ◊«‘≈¬∆¡ª ÂØ∫ ËøÈÚ≈Á ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞‘ ÁØ ’ÁÓ È‘ƒ ÏÒ«’ Ó∆Òª ¡º◊∂ Âπ∂ ‘È¢ «¬æ’ √Ú≈Ò Á∂ ‹Ú≈Ï «Úæ⁄ «√æË» È∂ «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª Á∆ «¬Ó≈È ı≈È ‹ª Í≈«’√Â≈È Á∂ «’√∂ ¡«Ë’≈∆ È≈Ò «√æ Ë ∆ ◊æ Ò È‘ƒ ‘Ø ¬ ∆, Í √’≈∆ √»Âª ÓπÂ≈«Ï’ Í≈«’√Â≈È √’≈ È∂ ¯À√Ò≈ ÒÀ «Ò¡≈ ˛¢ Ì≈ √’≈ ÂØ∫ ‘ª-ͺ÷∆ ‹Ú≈Ï «ÓÒ‰ ¿∞µÂ∂ «√æ÷ª ˘ ◊π» È≈È’ Á∂Ú Á∂ √≈„∂ Í≥‹ √Ω √≈Ò≈ √Ó≈◊Ó «Úæ⁄ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï Á∂ ÁÙÈ ’È

Á≈ ÓΩ ’ ≈ «ÓÒ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ÁÓÁÓ∆ ‡’√≈Ò Á∂ Óπ÷∆ ‘È≈Ó «√øÿ ËπøÓ≈ È∂ Í≈«’√Â≈È∆ √’≈ Á∆ Í∂Ù’Ù Á≈ √Ú≈◊ ’«Á¡ª Ì≈ √’≈ ÂØ∫ Ó≥◊ ’∆Â∆ «’ ¿∞‘ «¬√ «ÁÙ≈ «Úæ⁄ √◊Ó∆ È≈Ò ’ÁÓ ⁄π æ ’ ∂ ¢ «¬√ ¯À√Ò∂ È≈Ò «√æ÷ Ì≈¬∆⁄≈≈ ¿∞ÂÙ≈‘ «Úæ⁄ ˛¢ ¿∞Ë ÙÃØÓ‰∆ ◊πÁπ¡≈≈ ÍÃÏøË’ ’Ó∂‡∆ È∂ «’‘≈ «’ ‹∂’ ÁØÚª

Ï∂¡ÁÏ∆ ’ª‚ Á∂ ’√»Ú≈ª ˘ √˜≈ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬∆ ¡≥ÁÒ Ø È ¤∂Û◊ ∂ ≈ ÷«‘≈ Í«‡¡≈Ò≈ - ¡≈Í Á∂ Ï≈ˆ∆ ËÛ∂ Á∂ ¡≈◊» √π÷Í≈Ò «√øÿ ÷«‘≈ È∂ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ «’ Ï∂¡ÁÏ∆ ’ª‚ Ò¬∆ ’√»  Ú≈ Ï≈ÁÒ «Ë ¡Â∂ ÍπÒ∆√ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ √˜≈ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬∆ Í≥‹≈Ï ”⁄ Úæ‚≈ ¡≥ÁØÒÈ ⁄Ò≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ «’™«’ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ, Ï≈ÁÒ Í«Ú≈ ˘ Ï⁄≈¡ ‘∂ ‘È¢ ÷«‘≈ «¬æÊ∂ ÀÒ∆ ˘ √øÏØËÈ ’ ‘∂ √È¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ AD √ÂøÏ ˘ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ ˘ ¤æ‚ ’∂ Ï≈’∆ «√¡≈√∆ Í≈‡∆¡ª ¡Â∂ Í≥‹≈Ï Á∂ Úæ÷-Úæ÷

√ø√Ê≈Úª Á∂ È∞Ó≈«¬ø«Á¡ª Á∆ Ó∆«‡ø◊ ÏπÒ≈¬∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ ¿∞√ Ó∆«‡ø◊ «Úæ⁄ ’√»Ú≈ª ˘ √˜≈ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬∆ ˜Ø  Á≈ Ó≥ ◊ æ ÷ «Á¡ª ’À Í ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ ˘ D@ «ÁȪ Á≈ ¡Ò‡∆Ó∂‡Ó «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ‹∂’ «¯ Ú∆ ’≈Ú≈¬∆ È≈ ‘ج∆ ª Í≥‹≈Ï Á∂ ÒØ’ª ˘ √æÁ≈ Á∂ ’∂ Úæ‚≈ ¡≥ÁØÒÈ ¤∂«Û¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ¡≈Í Á∂ Ï≈ˆ∆ ËÛ∂ Á∆ ÀÒ∆ «Úæ⁄ ¡≈√ È≈ÒØ∫ ÿº‡ «¬æ’æ· ‘Ø«¬¡≈¢

¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¿∞‘ Í≥‹≈Ï «‘ÂÀÙ∆ ÒØ’ª È≈Ò ≈ÏÂ≈ ’≈«¬Ó ’ ‘∂ ‘È, ¡Â∂ ¡≈◊≈Ó∆ B@BB «Úæ ⁄ Í≥ ‹ ≈Ï «Úæ ⁄ ÒØ ’ ª Á∆ √’≈ ω≈¬∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ √ø√Á ÓÀ∫Ï ‚≈. ËÓÚ∆ ◊ªË∆ È∂ «’‘≈ «’ √π÷Í≈Ò ÷«‘≈ Á∆ Ï«·ß ‚ ≈ ’ÈÚÀÈÙÈ «Úæ⁄ Í≈√ ’∆Â∂ F ӫ¡ª «Úæ⁄Ø∫ ÁØ Ó«Â¡ª ”Â∂ ’ج∆ √ÓfiΩÂ≈ È‘ƒ ‘Ø √’Á≈ «‹√ ’’∂ ¿∞ ‘ ÷«‘≈ Á∂ È≈Ò ‘È¢ ¡≈Í Á∆ ’∂∫Á∆ Ò∆‚«ÙÍ ¡º◊∂ ¤∂ ÓÂ∂ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬∆ ¡Û∂ ÷«‘≈ È∂ ‚≈. ◊ªË∆ Á∂ Ì≈ÙÈ Á∆ Â≈¬∆Á ’∆Â∆¢ ‚≈. ◊ªË∆ È∂ «’‘≈ «’ ’Â≈Íπ Á≈ Òªÿ≈ √≈∆¡ª ’ΩÓª Ò¬∆ ÷Ø«Ò∑¡≈ ‹≈Ú∂ «’™«’ ◊π» √Ì Á∂ √ªfi∂ ‘È¢ ¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ Í≥‹≈Ï Á∆ √æÂ≈ ”Â∂ ’≈Ϙ ‘∆¡ª «Ëª È∂ ‹Ó‘»∆¡Â ıÂÓ ’ ’∂ ¡≈Ó ÒØ’ª Á∂ ‘æ’ ’πæfi ’π Í«Ú≈ª Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’ «ÁæÂ∂ ‘È¢

Óπ Ò ’ª Á∆¡ª √’≈ª ÓȘ»  ∆ Á∂‰◊∆¡ª ª Òªÿ∂ Á≈ Í»≈ ÍÃÏøË ’Ó∂‡∆ ’È Ò¬∆ «Â¡≈ ˛¢ ⁄∂Â∂ ‘∂ «’ «¬Ó≈È ı≈È ÚÒØ∫ Í≈«’√Â≈È Á∂ Ú˜∆∂ ¡≈˜Ó Ú‹Ø∫ ¡‘πÁ≈ √øÌ≈Ò‰ ÓΩ’∂ ÈÚ‹Ø «√æË» È∞ ø ‘Ò¯Á≈∆ √Ó≈◊Ó Ò¬∆ √æ Á ≈ ͺÂ «Ó«Ò¡≈ √∆¢ «√æË» È∂ Ì≈ ¡≈ ’∂ «Ï¡≈È «ÁæÂ≈ √∆ «’ ¿∞È∑ª ˘

Í≈«’√Â≈È Á∂ ÊÒ √ÀÈ≈ Óπ÷∆ ‹ÈÒ ’≈Ó ‹≈Ú∂Á Ï≈‹Ú≈ È∂ √ø’∂ «ÁæÂ≈ ˛ «’ Í≈«’√Â≈È∆ √’≈ «√æ÷ª Ò¬∆ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï Á≈ Òªÿ≈ ÷ØÒ∑‰ ¿∞µÂ∂ «Ú⁄≈ ’ ‘∆ ˛¢ «√æË» Á∆ Ï≈‹Ú≈ È≈Ò Í¬∆ ◊ÒÚæ’Û∆ ¡Â∂ ¡≥Â≈Ù‡∆ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úæ⁄ ¡«‹‘∆ «Ï¡≈ÈÏ≈˜∆ Á∆ ¡≈ÒØ⁄È≈ Ú∆ ‘ج∆, Í ¿∞√ ˘ Úæ‚∆ «◊‰Â∆ «Úæ⁄ √ÓÊÈ Ú∆ «Ó«Ò¡≈¢ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï Ò¬∆ Òªÿ≈ ÷ØÒ∑‰ Á∆ Ó≥◊ Ò¬∆ ÙÃØÓ‰∆ ◊πÁπ¡≈≈ ÍÃÏøË’ ’Ó∂‡∆ È∂ AF ÈÚøÏ B@A@ ˘ ÓÂ≈ Í≈√ ’∆Â≈ √∆¢ Í≥ ‹ ≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ È∂ BG ¡◊√ B@AH ˘ Í≈¬∂ ÓÂ∂ ÂØ ∫ Í«‘Òª Ú∆ E ¡’±Ï B@A@ ˘ ÓÂ≈ Í≈√ ’ ’∂ Ì≈ √’≈ ˘ Òªÿ≈ ÷ØÒ∑‰ Á≈ Óπ æ Á ≈ Í≈«’√Â≈È √’≈ È≈Ò ¿∞·≈¿∞‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ √∆¢ ◊π» È≈È’ √≈«‘Ï È∂ ¿∞Á≈√∆¡ª ÂØ∫ ¡≈ ’∂ ¡≈͉∂ ‹∆ÚÈ Á≈ ¡≥«ÂÓ Òæ◊ÿÌ◊ ‚∂„ Á‘≈’≈ ’Â≈Íπ

’Â≈Íπ Òªÿ≈ ÷ØÒ‰ ∑ Ò¬∆ «√æË» È∂ «Ò÷∆ √πÙÓ≈ √Ú≈‹ ˘ ¶Ï∆ «⁄æ·∆

⁄ø‚∆◊Û∑ - Í≥‹≈Ï Á∂ ’Àϫȇ Ó≥Â∆ ÈÚ‹Ø «√øÿ «√æË» È∂ ’∂∫Á∆ «ÚÁ∂ Ù Ó≥  ∆ √π Ù Ó≈ √Ú≈‹ ˘ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï Á∂ Òªÿ∂ ˘ ÷ØÒ∑‰ Ï≈∂ «⁄æ · ∆ «Ò÷∆ ˛¢ «√æ Ë » È∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ √»⁄È≈ ¡Â∂ ÍÃ√≈‰ Ó≥Â∆ ¯Ú≈Á ⁄ΩË∆ Á∂ ’Â≈Íπ ’Ω∆‚Ø ÷ØÒ∑‰ Ï≈∂ «¬ø‡«Ú¿± ÂØ∫ Ï≈¡Á √πÙÓ≈ ˘ ÁØ √«¯¡ª Á≈ ͺÂ «Ò«÷¡≈ ˛¢ «√æË» È∂ √Ú≈‹ ˘ Ì≈ ÚÒØ∫ Í«‘Ò’ÁÓ∆ ’È Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ˛¢ ¡≈͉∆ «⁄æ·∆ «Úæ⁄ ÈÚ‹Ø «√øÿ «√æË» È∂ «’‘≈ ˛ «’ Í≈«’√Â≈È Á√Â’ Á∂ «‘≈ ˛ ¡Â∂ ‘π‰ Ì≈ √’≈ ÁÚ≈˜∂ ÷ØÒ∑ ’∂ «√æ÷ª Á≈ G@ √≈Ò Íπ≈‰≈ √π¯È≈ Í»≈ ’∂¢ Í≥‹≈Ï Á∂ ’Àϫȇ Ó≥Â∆ ÈÚ‹ØÂ

«√øÿ «√æË» È∂ ’∂∫Á∆ ◊ë‘ Ó≥Â∆ ˘ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ˛ «’ ¡◊Ò∂ √≈Ò ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á∂ EE@Ú∂∫ ÍÃ’≈Ù ÍπÏ ÓΩ’∂ «√æ÷ √ø◊ ˘ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï Á∂ ÁÙȪ Ò¬∆ Í≈«’√Â≈È √’≈ ÚÒØ∫ ‘∆ fiø‚∆ «ÁæÂ∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì≈ √’≈ ÚÒØ∫ Í«‘Ò’ÁÓ∆ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∆ ÒØÛ ˛¢ ‹∂’ ÁØÚª Á∂Ùª Á«Ó¡≈È ’Â≈Íπ Òªÿ≈ ÷πæÒ∑Á≈ ˛ ª ÙË≈¨ «ÏÈ≈ Ú∆˜≈ ÂØ∫ ÁÙÈ ’ √’‰◊∂¢ ÈÚ‹Ø «√æË» È∂ «‹æÊ∂ Í≈’«√Â≈È ¯∂∆ ÁΩ≈È «ÚÚ≈Á ÷º«‡¡≈ √∆ ¿∞µÊ∂ ‘∆ ‘π‰ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï Òªÿ∂ ˘ ÷πæÒ∑Ú≈¿∞‰ ’≈È ⁄⁄∂ «Úæ⁄ ‘È¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Í≥‹≈Ï Á∂ Óπæ÷ Ó≥Â∆ Ú∆ ’∂∫Á √’≈ ˘ «¬√ Òªÿ∂ ˘ ÷ØÒ∑‰ Ï≈∂ ¡Í∆Ò ’ ⁄πæ’∂ ‘È¢

ÏÀ∫⁄ È∂ «¬«Â‘≈√’ ¯À√Ò∂ ”⁄ √Ó«¶◊∆ √Ïø˪ ˘ «ÁæÂ∆ ’≈˘È∆ Ó≈ÈÂ≈ ¡Â∂ B@AC Á∂ ¡≈͉∂ ‘∆ ¯À√Ò∂ ˘ ¿∞Ò‡≈«¬¡≈ ÈÚƒ «ÁæÒ∆ - √πÍ∆Ó ’Ø‡ Á∂ Í≥‹ ÓÀ∫Ï∆ √ø«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ È∂ «¬æ’ «¬«Â‘≈√’ ¯À√Ò∂ «Úæ⁄ ÏÂ≈ÈÚ∆ ‘’»Ó Á∂ ÁΩ ÂØ∫ ⁄æÒ∂ ¡≈ ‘∂ ’≈˘È ˘ æÁ ’«Á¡ª √«‘ÓÂ∆ È≈Ò Ï‰≈¬∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ √Ó«¶◊∆ √Ïø˪ ˘ ’≈˘È∆ Ó≈ÈÂ≈ Á∂ «ÁæÂ∆ ˛¢ ÏÀ∫⁄ È∂ √≈¯ ’ «Áæ  ≈ «’ √Ó≈È «¶◊ Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆¡ª ”⁄ «‹‰√∆ √ÏøË ˆπÈ≈‘ È‘ƒ¢ √Ó«¶◊∆ ’≈’πøȪ È∂ «¬√ ¯À√Ò∂ Á≈ ÌÚª √Ú≈◊ ’∆Â≈ ˛¢ Ì≈ √Ó«¶◊∆ √Ïø˪ ˘ ’≈˘È∆ Ó≈ÈÂ≈ Á∂‰ Ú≈Ò≈ BFÚª ÓπÒ’ ω «◊¡≈ ˛¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ √ø«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’ ‹≈ÈÚª ¡Â∂ Ïæ«⁄¡ª È≈Ò ˆÀ-’πÁÂ∆ «‹‰√∆ √Ïø˪ È≈Ò «√æfi‰ Ú≈Ò∆¡ª Ë≈≈ CGG «Ú⁄Ò∆¡ª «ÚÚ√Ê≈Úª Í«‘Òª Úª◊ ‘∆ ¡ÓÒ «Úæ⁄ «‘‰◊∆¡ª¢ ⁄∆¯ ‹√«‡√ Á∆Í’ «ÓÙ≈ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∂ √ø«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ È∂ DIC √«¯¡ª Á∂ ¡≈͉∂ ¯À√Ò∂ «Úæ⁄ «’‘≈ «’ Ì≈Â∆ Í∆ÈÒ ’Ø‚ Á∆ Ë≈≈ CGG Á≈ ’πæfi «‘æ√≈, ‹Ø √«‘ÓÂ∆ È≈Ò Ï‰≈¬∂ ˆÀ’πÁÂ∆ «‹‰√∆ √Ïø˪ ˘ ¡Í≈Ë Á∆ ÙÃ∂‰∆ «Úæ⁄ æ÷Á≈ ˛, ˆÀÚ≈‹Ï, ˆÀ -«È¡ªÔØ◊ ¡Â∂ ÷πæÒ∑∂¡≈Ó ¡≈Í‘πÁ∆ Ú≈Ò≈ ˛¢ Í≥‹ ÓÀ∫Ï∆ √ø«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ ‹√«‡√ «¬øÁ» ÓÒ‘ØÂ≈ È∂ «’‘≈, T√Ó«¶◊∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ Ò¬∆ ¿∞È∑ª Á∂ ‘æ’ Ô’∆È∆ ω≈¿∞‰ «Úæ⁄ ‘ج∆ Á∂∆

Ò¬∆ «¬«Â‘≈√ ˘ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∂ ÓÀ∫Ïª ÂØ∫ «÷Ó≈ Ó≥◊‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ˛¢ «¬√ Á∂∆ ’ ’∂ ¿∞È∑ª ˘ ‚ ¡Â∂ ÷Ω¯ Ì∆ «˜øÁ◊∆ «‹¿±‰ Ò¬∆ Ó‹Ï» ‘؉≈ «Í¡≈¢U «√÷Ò∆ ¡Á≈Ò È∂ «¬æ’Ӻ ‘Ø ’∂ «ÁæÂ∂ ¡≈͉∂ ⁄≈ Úæ÷Ø Úæ÷ ¯À√«Ò¡ª «Úæ⁄ B@AC Á∂ ¡≈͉∂ ‘∆ «¬æ’ ¯À√Ò∂, «‹√ «Úæ⁄ √«‘ÓÂ∆ È≈Ò Ï‰≈¬∂ ˆÀ’πÁÂ∆ √Ïø˪ ˘ ÓπÛ ¡Í≈«Ë’ ÙÃ∂‰∆ «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ ’ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ √∆, ˘ ı≈«‹ ’ «ÁæÂ≈¢ ÏÀ ∫ ⁄ «Úæ ⁄ Ù≈ÓÒ ‹√«‡√ ¡≈.¡À µ ¯.È≈∆ÓÈ, ¬∂ . ¡À µ Ó. ı≈È«ÚÒ’ ¡Â∂ ‚∆.Ú≈¬∆. ⁄ø Á ⁄» Û ∑ ¡ È∂ Ë≈≈ CGG «Úæ ⁄

Ï≈Ï∆ Á∂ ‘æ’ Â∂ √«Â’≈ È≈Ò «‹¿±‰ Á∂ ‘æ’ Á∆ ¿∞¶ÿ‰≈ ’Á∂ «‘æ√∂ ”Â∂ Ò∆’ ¯∂ «ÁæÂ∆¢ √ÏøË ͇∆ÙȪ Á≈ Ô’Óπ Ù Â «ÈÏ∂ Û ≈ ’«Á¡ª √ø«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ È∂ Ó≥«È¡≈ «’ Ë≈≈ CGG √Ó«¶◊∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ (ÒÀ√Ï∆¡È, ◊∂¡, Ï≈«¬√À’√π¡Ò, ‡ª√‹À∫‚ Â∂ ’π¬∆) ˘ Í∂Ù≈È ’È ¡Â∂ ¿∞È∑ª È≈Ò Íº÷Í≈ ’È Ò¬∆ ‘«Ê¡≈ Ú‹Ø∫ ÚÂ∆ ‹ªÁ∆ √∆¢ √πÍ∆Ó ’Ø‡ Á≈ «¬‘ «¬«Â‘≈√’ ¯À√Ò≈ ÈÂ’ ÈÚÂ∂ ‹ ‹Ω ‘ , ͺ  ’≈ √π È ∆Ò Ó«‘Â≈, ÙÀµ¯ «± ‚≈ÒÓ∆¡≈, ‘Ø‡Ò ’≈ØÏ≈∆ ¡ÓÈ È≈Ê ¡Â∂ ’∂ÙÚ √»∆ ¡Â∂ ’≈ØÏ≈∆ ¡≈«¬Ù≈ ’Í» Â∂ ¡≈¬∆.¡≈¬∆.‡∆˜ Á∂ B@ √≈Ï’≈ Â∂

ÓΩ‹»Á≈ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ÚÒØ∫ Á≈«¬ ͇∆ÙȪ ”Â∂ √π‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛¢ ⁄∆¯ ‹√«‡√ Á∆Í’ «ÓÙ≈, «‹È∑ª ¡≈͉∂ Â∂ ‹√«‡√ ı≈È«ÚÒ’ Ò¬∆ ¯À√Ò≈ «Ò«÷¡≈, È∂ «’‘≈ «’ √ÚÀ¡«Ì«Ú¡’Â∆ Á∂ ¡«Ë’≈ ÂØ ∫ «¬È’≈ ÓΩ ˘ √æÁ≈ Á∂‰ Á∂ ÂπÒ ˛¢ ‹√«‡√ ⁄øÁ⁄»Û∑ È∂ ¡≈͉∂ ¯À√Ò∂ Á≈ Óπæ÷ «‘æ√≈ ÍÛ∑«Á¡ª «’‘≈ «’ Ë≈≈ CGG Á∂ ⁄Ò«Á¡ª √Ó«¶◊∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈™«Á¡ª ¿∞È∑ª Á≈ ÙØÙ‰ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ Á∂Ù Á∂ ‘ØȪ È≈◊«’ª Úª◊ ¿∞ È ∑ ª ’Ø Ò Ú∆ √ø«ÚË≈È’ ‘æ’ ‘È¢ √ø«ÚË≈È «Úæ⁄ «ÚØË ˘ √Ø√≈«¬‡∆ Á∂ √∂¯‡∆ Ú≈ÒÚ Ú‹Ø ∫ ¿∞  Ù≈«‘ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∆

ÍÛ⁄ØÒ ’«Á¡ª ¿∞Ȫ∑ «’‘≈, T¡√ƒ «¬«Â‘≈√ È‘ƒ ÏÁÒ √’Á∂, Í ⁄ø◊∂ Ì«Úæ÷ Ò¬∆ ≈‘ ͺË≈ ˜» ’ √’Á∂ ‘ª¢U ’≈«ÏÒ∂ˆΩ ˛ «’ √Ó«¶◊∆ √Ïø˪ ˘ ’≈˘È∆ Ó≈ÈÂ≈ Á∂‰ Ò¬∆ Í«‘Ò∆ Ú≈ √≈Ò B@@A «Úæ⁄ È≈˜ ¯≈¿±∫‚∂ÙÈ Èª Á∆ NGO È∂ «ÁæÒ∆ ‘≈¬∆ ’Ø‡ «Úæ⁄ Í‘πø⁄ ’∆Â∆ √∆¢ B@@I «Úæ⁄ «ÁæÒ∆ ‘≈¬∆ ’Ø‡ È∂ √«‘ÓÂ∆ È≈Ò √Ó«¶◊∆ √Ïø˪ ˘ ¡Í≈Ë Á∆ ÙÉ ∂ ∆ ”⁄Ø∫ Ï≈‘ ’愉 Á≈ ¯À√Ò≈ √π‰≈«¬¡≈ √∆ «‹√ ˘ «√÷Ò∆ ¡Á≈Ò È∂ √≈Ò B@AC «Úæ⁄ ¿∞Ò‡≈ «ÁæÂ≈¢ «¬√ ÁΩ≈È Á∂Ù Ì «Úæ⁄ √Ó«¶◊∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∂ ÓÀ∫Ï ¯À√Ò∂ Á∆ ¿∞‚∆’ «Úæ⁄ ¡≈͉∂ ‡ÀÒ∆«ÚÔȪ Á∂ Ó»‘∂ ÏÀ·∂ ‘∂¢ «¬«Â‘≈√’ ¯À√Ò≈ ¡≈™«Á¡ª ‘∆ ¿∞È∑ª Á∆¡ª ¡º÷ª ”⁄Ø∫ ‘øfi» Ú«‘ Âπ∂ ¡Â∂ ÒØ’ª È∂ «¬æ’ Á»‹∂ ˘ ‹æ Î ∆¡ª Í≈ ’∂ ‹ÙÈ ÓÈ≈¬∂ ¢ ’¬∆¡ª È∂ ’∂’ ’æ‡∂ Â∂ «¬øÁËÈ∞Ù∆ ø◊ Á∆¡ª ¤æÂ∆¡ª Ò«‘≈¬∆¡ª¢ √Ó«¶◊∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ Ò¬∆ ‚ÀÒ‡≈ ¡ÀÍ Èª Á≈ ÈÀµ‡Ú«’ø◊ ÍÒÀ‡¯ΩÓ ÿÛÈ Ú≈Ò∂ «¬Ù≈È √∂·∆ È∂ «’‘≈, TÌ≈ Á∂ «È¡ª ÍÃÏøË «Úæ⁄ √≈‚≈ ÌØ√≈ Ï‘≈Ò æ÷‰ Ò¬∆ √πÍ∆Ó ’Ø‡ ˘ ÚË≈¬∆¡ª¢ ¡÷∆ ˘ ¡√ƒ √Ó≈‹ Á≈ ¡«Èæ÷ÛÚª ¡≥◊ ω ◊¬∂ ‘ª¢ ¡√ƒ ‘π‰ ¡«‹‘≈ ÓπÒ’ ω ◊¬∂ ‘ª «‹æÊ∂ «Í¡≈ ˘ «¶◊ Á∂ ¡Ë≈ ”Â∂ Í«Ì≈Ù ȑƒ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈¢

√≈«‘Ï ÷∂Â∆ ’ ’∂ ÒØ’≈¬∆ ˘ ‘æʃ √πæ⁄∆ «’ ’È Á≈ √øÁ∂Ù «ÁæÂ≈ √∆¢ ÁπÈ∆¡≈ Ì Á∂ «√æ÷ «¬√ √Ê≈È ”Â∂ ÈÂÓ√Â’ ‘؉ Á∂ ıÚ≈«‘ÙÓ≥Á ‘È¢ ÙÃØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ È∂ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ «’ ‹∂’ Ì≈ ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È Á∆¡ª √’≈ª ◊π  Áπ ¡ ≈≈ √à ∆ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï Ò¬∆ Òªÿ≈ ÷ØÒ∑‰ Ò¬∆ ˜≈Ó≥Á ‘πøÁ∆¡ª ‘È Âª ÙÃØÓ‰∆ ’Ó∂ ‡ ∆ «¬‘ Òªÿ≈ ω≈¿∞ ‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ˛¢ ÙÃØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÍÃË≈È ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò È∂ Ì≈ ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È Á∆¡ª √’≈ª ˘ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ «’ √ø◊ Á∆ ¶Ï∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ «¬√ Ó≥◊ ˘ √ø‹∆Á◊∆ È≈Ò ÒÀ∫«Á¡ª «¬√ Òªÿ∂ ˘ «ÏȪ Ú∆˜≈ ÓȘ»∆ «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂¢ ¿∞È∑ª ¡≈«÷¡≈ «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ ≈‹È∆Â∆ È‘ƒ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ √◊Ø∫ «¬√ ’≈‹ Ò¬∆ «√¡≈√ ÂØ ∫ ¿∞ µ Í ¿∞ µ · ’∂ √ªfi∂ ÔÂÈ ‘؉∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ÙÃØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ ÚÒØ∫ «¬√ √ÏøË

«Úæ⁄ ¶Ï∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ó≥◊ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ˛ ¡Â∂ ’¬∆ Ú≈ ‹ÈÒ «¬‹Ò≈√ «Úæ⁄ «¬√ √ÏøË∆ ÓÂ≈ Í≈√ ’ ’∂ Ú∆ Ì≈ √’≈ ˘ Ì∂‹∂ ◊¬∂ ‘È¢ «¬√∂ Â∑ª Í≈«’√Â≈È √«Ê ◊πË≈Óª Á∆ Ô≈Â≈ ”Â∂ ‹ªÁ∂ ‹Ê∂ Á∂ ¡≈◊»¡ª ÚÒØ∫ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ Í≈«’√Â≈È √’≈ ’ØÒ Ú∆ ’¬∆ Ú≈ æ«÷¡≈ «◊¡≈ ˛, Í «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ ‘π‰ Â’ «√¯ «È≈Ù≈ ‘∆ «ÓÒ∆ ˛¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ‘π‰ ‹ÁØ∫ ◊π» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á≈ EE@

√≈Ò≈ ÍÃ’≈Ù ÍπÏ √ø◊ ÚÒØ∫ ÙË≈ Â∂ ¿∞ÂÙ≈‘ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛ ª «¬√ ÓΩ’∂ ÁØ‘ª Á∂Ùª Á∆¡ª √’≈ª ˘ √ø◊ Á∆¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª Á∆ ’Á ’«Á¡ª «¬√ Ó≥◊ ÍÃÂ∆ ‘ª-ͺ ÷ ∆ Úæ ¬ ∆¡≈ ¡Í‰≈¿∞ ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛¢ ‹∂’ «¬‘ Òªÿ≈ ÷πæÒ∑Á≈ ˛ ª «¬√ È≈Ò «√æ÷ ÙË≈¨ «‹Ê∂ ◊πÁπ¡≈∂ Á∂ ÁÙÈ ’ √’‰◊∂, ¿∞Ê∂ ÁØÚª Á∂Ùª «Úæ⁄ ¡≈Í√∆ Ì≈¬∆⁄≈’ √ªfi Ú∆ Әϻ ‘ØÚ∂◊∆¢

AB √≈Òª Ï≈¡Á Ó≈È Á∂ÙËÑ Ø Á∂ ’∂√ ”⁄Ø∫ Ï∆, Ï≈ÁÒ ¡Â∂ ’ÀÍ‡È ÂØ∫ ÒÀ‰◊∂ ÏÁÒ≈ ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ - ÙÃ Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ (¡≥«ÓÃÂ√) Á∂ ÍÃË≈È «√ÓÈ‹∆ «√øÿ Ó≈È ˘ AB √≈Òª Ï≈¡Á Á∂ÙËÃØ‘ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄Ø∫ Ï∆ ’ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ ˛¢ ¡Á≈Ò ÚÒØ∫ Ï∆ ’∆Â∂ ‹≈‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «√ÓÈ‹∆ «√øÿ Ó≈È È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ‘π‰ ¡≈͉∂ È≈Ò ‘ج∆ «˜¡≈ÁÂ∆ Á≈ ÏÁÒ≈ Ó≈‰‘≈È∆ ’∂√ Á≈«¬ ’ ’∂ ÒÀ‰◊∂¢Ó≈È Á∂ Ú’∆Ò ◊πÍÃ∆ «√øÿ √À‰∆ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ÂÂ’≈Ò∆ √’≈ È∂ Áæ « √¡≈ «’ ’À Í ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ Á∆ «Í¤Ò∆ √’≈ È∂ Ó≈È «ÚπæË ı≈«Ò√Â≈È Á≈ ÓπæÁ≈ ⁄πæ’‰ ”Â∂ Ë≈≈ ABD-¬∂, AEC¬∂, AECÏ∆ Â∂ E@E «‘ Ó≈ÓÒ≈ Á‹ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆¢ ‘π‰ ¯Â«‘◊Û∑ √≈«‘Ï Á∆ ¡Á≈Ò È∂ ¿∞È∑ª ˘ Ï∆ ’ «ÁæÂ≈ ˛¢ «√ÓÈ‹∆ «√øÿ Ó≈È È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª «ÚπæË ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ Á∆ «Í¤Ò∆ √’≈ √Ó∂∫ ÂÂ’≈Ò∆ Íπ Ò ∆√ ’ÍÂ≈È (ÍÛÂ≈Ò∆¡≈) «ÍÃÂÍ≈Ò «√øÿ «Ú’ Á∆ «Ù’≈«¬Â ¿∞µÍ Á‹ ’∆Â≈ ’∂√ ¡√Ò «Úæ⁄

«√¡≈√ ÂØ∫ ÍÃ∂« √∆¢ √≈Ï’≈ √ø√Á ÓÀ∫Ï È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍÃ’≈Ù «√øÿ Ï≈ÁÒ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ ¡’≈Ò∆-Ì≈‹Í≈ √’≈ È∂ «‘øÁ» Ú؇ «÷º⁄‰ Ò¬∆ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ ¡Á≈Ò ⁄Ò≈È Ú∆ Í∂Ù ’∆Â≈ √∆, Í ¡Á≈Ò È∂ ¿∞È∑ª ˘ «¬√ ’∂√ «Úæ⁄Ø∫ Ï∆ ’ «ÁæÂ≈ ˛¢ Ó≈È È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ √≈Ï’≈ Óπ÷ æ Ó≥Â∆ Íà ’ ≈Ù «√ø ÿ Ï≈ÁÒ Â∂ ’À Í ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ◊ë‘ «ÚÌ≈◊ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª «Úπ æ Ë

Ó≈‰‘≈È∆ Á≈ Óπ’æÁÓ≈ Ú∆ Á≈«¬ ’È◊∂¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬È∑ª AB √≈Òª «Úæ⁄ Ï‘π Ó≈È«√’ ÂÙæÁÁ fiæÒ‰≈ «Í¡≈ ˛ ¡Â∂ ¿∞‘ «¬√ Ò¬∆ «˜øÓ∂Ú≈ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ √Ï’ «√÷≈ ’∂ «‘‰◊∂ ª ‹Ø Ì«Úæ÷ «Úæ⁄ ’ج∆ ¡«‹‘≈ È≈ ’∂¢

’Á∂ ÷≈‰∂ ˘ Ú∆ Â√Á≈ √∆ «’È Á≈ Í«Ú≈, KBC È∂ ω≈«¬¡≈ Òæ÷ÍÂ∆

¡≥«ÓÃÂ√ - ◊π» È◊∆ ”⁄ «¬æ’ ˆ∆Ï Í«Ú≈ È≈Ò √ÏøË æ¬∆¡≈ √«Ê ّ∆Á ÁÙÈ «√øÿ ¯∂»Ó≈È ’≈Ò‹ Á∆ ¡«√√‡À ∫ ‡ ÍÃ Ø ¯ À √  («¯˜∆’Ò ¡À‹»’∂ÙÈ) «’È È∂ KBC ÂØ∫ A.F@ Òæ÷ πͬ∂ «‹æ Ҭ∂¢ ‹≈‰’≈∆ ÓπÂ≈«Ï’, «’È Á∂ «ÍÂ≈ ≈Ó ¡‹Ω ¿∞µÂ ÍÃÁÙ ∂ Á∂ ÍÃÂ≈Í◊Û∑ «˜Ò∑∂ Á∂ «Í≥‚ ◊Ø’πÒ≈ ÂØ∫ BF √≈Ò Í«‘Òª Ïæ«⁄¡ª Á∂ ⁄ø◊∂ Ì«Úæ÷ Ò¬∆ ¡≥«ÓÃÂ√ ¡≈ ◊¬∂ √È¢ ∂‘Û∆ ”Â∂ ¯πæÒ ¡Â∂ ÍΩÁ∂ Ú∂⁄‰ Ú≈Ò∂ A@Úƒ ¯∂Ò∑ ≈Ó ¡‹Ω È∂ ˆ∆Ï∆ Á≈ ¡√

Ïæ«⁄¡ª Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ ”Â∂ È‘ƒ ÍÀ‰ «ÁæÂ≈¢ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Í»∂ Í«Ú≈ √Ó∂ «’≈¬∂ ”Â∂ «‘øÁ≈ ˛¢ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂, Íë√æË ‡∆.Ú∆. ÙØ¡ ’Ω‰ ω∂◊≈ ’ØÛÍÂ∆ Á∂ A@Ú∂∫ ÍÛ≈¡ Á∆ Ùπ»¡≈ ”⁄ √Á∆ Á∂ Ó‘≈È≈«¬’ ¡«ÓÂ≈Ï Ïæ⁄È È∂ ˆ∆Ï Í«Ú≈ Á∆ ÒÛ’∆ «’È Á∆ ’‘≈‰∆ Áæ√∆ ª ÁÙ’ª È∂ Â≈Û∆¡ª Ú‹≈ ’∂ «’È Á∆ ‘Ω√Ò≈ ¡¯˜≈¬∆ ’∆Â∆¢ «’È È∂ «Ïæ◊ Ï∆ √≈‘Ó‰∂ ‘Ω‡ √∆‡ ”Â∂ ÏÀ· ’∂ √Ú≈Òª Á≈ ‹Ú≈Ï «ÁøÁ∂ ‘ج∂ «¬æ’ Òæ÷ F@ ‘˜≈ πͬ∂ «‹æ Ҭ∂¢ BD √≈Ò≈ «’È ¡≈͉∆ Â∂ ¤Ø‡∂ ÌÀ‰Ì≈ Á∆ «√æ«÷¡≈ Á≈ «√‘≈ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ ≈Ó ¡‹Ω ¡Â∂ Óª ’π√Ó Á∂Ú∆ ˘ «ÁøÁ∆ ˛ «‹È∑ª È∂ ıπÁ Ì∞æ÷∂ «‘ ’∂ ¿∞È∑ª ˘ ¿∞µ⁄ «√æ«÷¡≈ «ÁÚ≈¬∆¢ «’È ˘ «¬√ ◊æÒ Á∆ ıπÙ∆ ˛ «’ ¿∞√ Á∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ È∂ ÍÛ∑≈¬∆

Á∆ ¡«‘Ó∆¡Â √Ófi∆¢ «’È È∂ ABÚƒ Â’ Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ √’≈∆ √’»Ò ”⁄ ’∆Â∆, ¡Â∂ «¯ ı≈Ò√≈ ’≈Ò‹ ¡Ω¯ Ú»ÓÀµÈ ÂØ∫ «√æ«÷¡≈ ‘≈«√Ò ’∆Â∆¢ ‘π‰ PhD ’ ‘∆ ˛¢ ¿∞‘ IPS ¡¯√ ωÈ≈ ⁄≈‘πÁ ø ∆ ˛¢ «’È Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ Ì≈Ú∂∫ ¿∞‘ KBC ”⁄ «˜¡≈Á≈ ’Ó È‘ƒ ’Ó≈ √’∆ Í ÙØ¡ ”⁄ Ì≈◊ ÒÀ‰≈ ‘∆ Úæ ‚ ∆ ¿∞ Í Òæ Ï Ë∆ √∆¢ ¿∞ ‘ Í«‘Ò∆ Ú≈ ‹‘≈˜ ”⁄ ÏÀ·∆ ¡Â∂ ¿∞√ È∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ ‘∆ ÓπÏ ø ¬∆ Á∂÷∆¢ √Ì ÂØ∫ Ó‘æÂÚÍ»È √∆ ¡«ÓÂ≈Ï Ïæ⁄È ˘ «ÓÒ‰≈¢

ÂÙæÁÁ Á≈ «Ù’≈ ÒÛ’∆ ˙Ó≈È ÂØ∫ ÍÂ∆ DGP ¡ØÛ≈ Á∆ ‚∂≈ «Ï¡≈√ Á∂ Óπ÷∆ È≈Ò ◊πÍ Ó∆«‡ø◊

¡≥«ÓÃÂ√ - «ÚÁ∂Ù Ì∂‹‰ Ú≈Ò∂ ¬∂‹ø‡ª ÚÒØ∫ ˆ∆Ï Í«Ú≈ Á∆¡ª ’πÛ∆¡ª ‹ª ¡Ωª ˘ √ϘÏ≈◊ «Á÷≈ ’∂ √øÔ∞’ ¡Ï ¡Ó∆≈ ¡Â∂ ‘Ø ÓπÒ’ª «Úæ⁄ Ì∂‹‰ Á≈ πfi≈È ÚËÁ≈ ‹≈ «‘≈ ˛¢ ¡«‹‘∂ Ï‘πÂ∂ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úæ⁄ ¡Ωª Á≈ ÙØÙ‰ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ «¬√∂ Â∑ª Á∂ ‘∆ «¬æ’ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ ‹¶Ë «˜Ò∑∂ Á∂ «Í≥‚ Ó«‘Ó»Ú≈Ò≈ Ô±√¯Íπ Á∆ «‘‰ Ú≈Ò∆ ÍÃÚ∆È ≈‰∆ (BF) ˘ √Ïæ Á≈ ÌÒ≈ ⁄À∆‡∂ÏÒ ‡æ√‡ ÚÒØ∫ Ó√’‡ (˙Ó≈È) ÂØ∫ Ï⁄≈ ’∂ Ú≈«Í√ «Ò¡ªÁ≈ «◊¡≈ ˛¢ ÍÃÚ∆È ˘ ¡≥«ÓÃÂ√ ‘Ú≈¬∆ ¡º‚∂ ”Â∂ ¿∞√ Á∂ Ó≈«Í¡ª ‘Ú≈Ò∂ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ Ú∂«Ú¡ª ÓπÂ≈«Ï’, ÍÃÚ∆È ≈‰∆ ÍπæÂ∆ ‹Ø«◊øÁ «√øÿ ˘ Òæ◊Ì◊ I

Ó‘∆È∂ Í«‘Òª «¬æ’ ¬∂‹‡ ø ÚÒØ∫ ’øÓ’≈‹ Á∂ Ú∆˜∂ Ï≈∂ ’«‘ ’∂ √øÔ∞’ ¡Ï ¡Ó∆≈ Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈ √∆, Í ‹ÁØ∫ «¬‘ ’πÛ∆ ¿∞µÊ∂ Íπæ‹∆ ª ¡◊ª‘ «¬√ ˘ ˆÀ-’≈˘È∆ „ø◊ È≈Ò ˙Ó≈È Á∂ «¬æ’ «˜ÓƒÁ≈ ’ØÒ Ú∂⁄ «ÁæÂ≈ «◊¡≈¢ «¬√ ÁΩ≈È ¿∞√ ”Â∂ ÂÙæÁÁ Ú∆ ’∆Â≈ «◊¡≈ ¡Â∂ «ÁÈ-≈ ÏøË¡ » ª Ó˜Á»

Ú‹Ø∫ ’øÓ «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ «‘≈¢ ÒÛ’∆ È∂ ’πæ‡Ó≈ ’≈È Ïª‘ ¡Â∂ Òæ ”Â∂ Òæ◊∆ ‘ج∆ √æ‡ Ú∆ «Á÷≈¬∆¢ ¿∞√ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¬∂‹ø‡ È∂ ¡◊ª‘ ¿∞√ ˘ ’πæfi ’Ó «Úæ⁄ ‘∆ ˙Ó≈È Á∂ «¬æ’ «˜ÓƒÁ≈ ’ØÒ Ú∂⁄ «ÁæÂ≈ √∆¢ ¿∞‘ «ÂøÈ Ó≥«˜Ò≈ ÿ «Úæ⁄ «‘øÁ∂ √È ¡Â∂ B@-BE ÍÙ» Ú∆ æ÷∂ ‘ج∂ √È¢ ¿∞√ ’ØÒ∫Ø ÿ Á∆ √¯≈¬∆ ¡Â∂ ‹≈ÈÚª Á∆ √øÌ≈Ò Á≈ ’øÓ «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ √∆¢ ¬∂‹‡ ø È∂ Í«Ú≈ ˘ «√¯ «¬‘ ’«‘ ’∂ ÒÛ’∆ ˘ «ÚÁ∂Ù Ì∂«‹¡≈ √∆ «’ ¿∞µÊ∂ ¿∞√ ˘ «√¯ ÿ Á≈ ’øÓ ’È≈ ÍÚ∂◊≈, Í ¿∞√ ÂØ∫ ÒØÛ∫Ø ÚæË ’øÓ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂¢ ÒÛ’∆ Á∂ «ÍÂ≈ ‹Ø«◊øÁ «√øÿ È∂ ¬∂‹‡ ø «ıÒ≈¯ ’≈Ú≈¬∆ Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆ Â∂ ‡æ√‡ Á∂ È∞Ó≈«¬ø«Á¡ª Á≈ ËøÈÚ≈Á ’∆Â≈¢

⁄ø‚∆◊Û∑ - Í≥‹≈Ï ÍπÒ∆√ Á∂ Óπ÷∆ √π∂Ù ¡ØÛ≈ Á∆ ⁄ø‚∆◊Û∑ «Úæ⁄ ‚∂≈ «Ï¡≈√ Á∂ Óπ÷∆ Ï≈Ï≈ ◊π«øÁ «√øÿ «„æÒ∫Ø È≈Ò ‘ج∆ ◊πÍ Ó∆«‡ø◊ È∂ «√¡≈√∆ ¡Â∂ ÍÃÙ≈√’∆ ‘Ò«’¡ª «Úæ⁄ ÈÚƒ ⁄⁄≈ ¤∂Û «ÁæÂ∆ ˛¢ ÌØ√Ô ∂ ◊ Ø √»Âª Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ Í≥‹≈Ï ÍπÒ∆√ Á∂ Óπ÷∆ √Ú∂∂ √≈„∂ ’π «◊¡≈ª Ú‹∂ ‚∂≈ Óπ÷∆ Á∆ √À’‡ H «Ú⁄Ò∆ «Èæ‹∆ «‘≈«¬Ù ”Â∂ ¡⁄≈È’ ‘∆ Í‘π⁄ ø ∂ ¡Â∂ ‚∂≈ Óπ÷∆ È≈Ò Â’∆ÏÈ ¡ºË≈ ÿ≥‡≈ ◊π¯Â◊» ’∆Â∆¢ Ï≈Ï≈ ◊π«øÁ «√øÿ Ú∆ ¿∞√∂ √Ú∂ ‘∆ ⁄ø‚∆◊Û∑ Í‘π⁄ ø ∂ √È¢ Í≥‹≈Ï Á∂ ÏÁÒ∂ ‘ج∂ «√¡≈√∆ Ó≈‘ΩÒ ¡Â∂ ¡ØÛ≈ Á∆ √∂Ú≈Óπ’Â∆ ȘÁ∆’ ‘؉

’≈È ÍπÒ∆√ Óπ÷∆ Á∆ ‚∂≈ Óπ÷∆ È≈Ò Ó∆«‡ø◊ ˘ ¡«‘Ó Ó≥«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛¢ Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ ⁄؉ª ÁΩ≈È «¬√ ‚∂∂ √Ó∂ ‘Ø ’¬∆ ‚∂∂ ¡’√ ⁄⁄≈ «Úæ⁄ «‘øÁ∂ ‘È¢ Í≥‹≈Ï Á∂ ‘∆ È‘ƒ ’ΩÓ∆ ͺË Á∂ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ ÚÒØ∫ ‚∂≈ «Ï¡≈√ «Úæ⁄ ‘≈˜∆ Ò◊≈ ’∂ ¡’√ ÓÁÁ Á∆ ¿∞Ó∆Á ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ˛¢

Í≥‹≈Ï Á∂ ’¬∆ Úæ‚∂ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ Á∂ ‚∂≈ Óπ÷∆ È≈Ò √ÏøË √π÷≈Ú∂∫ Ó≥È∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ «¬√∂ Â∑ª ¡ØÛ≈ Ú∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ¡Â∂ ’ª◊√ ÁØ‘ª Í≈‡∆¡ª È≈Ò √ÏøË ÍÃÓ÷ æπ ¡≈◊»¡ª Á∂ ’∆Ï∆

Ó≥È∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ Í≥‹≈Ï Á≈ «¬‘ ‚∂≈ Úæ‚∂ ¡≈Ë≈ Ú≈Ò≈ ˛, ¡Â∂ «¬√ Á∂ ÙË≈¨¡ª Á∆ «◊‰Â∆ Ï‘π  «˜¡≈Á≈ ˛¢ √’≈ª ÚÒØ∫ ¡’√ ‚∂∂ Á∆¡ª Ó≥◊ª Ó≥È∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢ √»Ï∂ Á∂ Ù«‘ª ¡Â∂ ’√«Ï¡ª «Úæ⁄ ‚∂∂ Á∆¡ª Ù≈÷≈Úª ÷πæÒ∑∆¡ª ‘ج∆¡ª ‘È, ¡Â∂ Í≥‹≈Ï ÂØ∫ Ï≈‘ Ú∆ ‚∂∂ Á≈ ⁄Ø÷≈ ¡≈Ë≈ ˛¢ ‚∂∂ «Úæ⁄ Í≥‹≈Ï √’≈ «Úæ⁄Ø∫ √∂Ú≈Óπ’ ‘ج∂ ’¬∆ ¡≈¬∆.¬∂ . ¡À µ √. ¡Â∂ ¡≈¬∆.Í∆.¡Àµ√. ¡¯√ª ÚÒØ∫ ÍÃÏË ø ’∆ ’øÓª «Úæ⁄ √∂Ú≈ «ÈÌ≈¬∆ ‹≈ ‘∆ ˛¢ ¡¯√Ù≈‘∆ ÚÒØ∫ «¬√ ˘ √∂Ú≈Óπ’Â∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á Á∂ ÏøÁØÏ√ È≈Ò Ú∆ ‹ØÛ ’∂ Á∂«÷¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛¢ √Ã∆ √π∂Ù

¡ØÛ≈ È≈Ò «¬√ Ï≈Ï √øÍ’ ’È Á≈ ÔÂÈ ’∆Â≈ «◊¡≈, Í ¿∞È∑ª Á≈ ¯Ø È È‘ƒ «Ó«Ò¡≈¢ Í≥ ‹ ≈Ï «¬ø‡ÀÒ∆‹À∫√ «Úø◊ Á∂ «¬æ’ √∆È∆¡ ¡«Ë’≈∆ È∂ «’‘≈ «’ √π∂Ù ¡ØÛ≈ Á∆ ‚∂  ≈ Óπ ÷ ∆ È≈Ò «ÓÒ‰∆ √πæ«÷¡≈ ͺ÷ ÂØ∫ ‘∆ √∆¢ «¬√ ÍπÒ∆√ ¡«Ë’≈∆ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ Í≥‹≈Ï ÍπÒ∆√ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª ÚÒØ∫ √π«æ ÷¡≈ ÏøÁÏ Ø √ ˘ ÒÀ ’∂ Ï≈Ï≈ ◊π«øÁ «√øÿ «„æÒØ∫ È≈Ò ¡’√ ‘∆ Ó∆«‡ø◊ª ’∆Â∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢ Óπæ÷ Ó≥Â∆ Á¯Â ¡Â∂ ≈‹ √’≈ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «‡æ͉∆ ’È ÂØ∫ Ȫ‘ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ √’≈ ˘ «¬√ Ó∆«‡ø◊ Ï≈∂ ’ج∆ ‹≈‰’≈∆ È‘ƒ¢


17

TORONTO SECTION-B, ISSUE 1300

AJIT WEEKLY

¡º‹ Ú∆ Í≥‹≈Ï∆ «Ú≈√ ˘ √øÌ≈Ò∂ æ«÷¡≈ ˛ NRI Í≥‹≈Ï∆ È∂, ÿ Á∆ ¤æ ”Â∂ æ«÷¡≈ ÏπÒ‡ ∂

¯◊Ú≈Û≈ - «’√∂ È∂ √æ⁄ ‘∆ «’‘≈ ˛ «’ Í≥‹≈Ï∆ ‹Ø ◊æÒ ’«‘øÁ∂ ‘È, ¿∞‘ ’ ’∂ Ú∆ «Á÷≈™Á∂ ‘È¢ ¡«‹‘≈ ‘∆ ’πæfi ’ ’∂ «Á»÷≈«¬¡≈ ˛ Úæ÷≈ ÙΩ∫’ æ÷‰ Ú≈Ò∂ ¯◊Ú≈Û≈ Á∂ ¡À µ È.¡≈.¡≈¬∆. ’π Ò Á∆Í «√ø ÿ ‹Ø‘Ò È∂ «‹√ È∂ ÙΩ∫’ ı≈«Â ¡≈͉∂ ÿ Á∆ ¤æ  ”Â∂ «¬æ ’ Ïπ Ò ∂ ‡ Ó؇√≈¬∆’Ò ÷Û∑≈ ’ ’∂ æ«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛¢

ÈÀÙÈÒ ˛Ò‚ ’∂√ ”⁄ √ØÈ∆¡≈ ¡Â∂ ≈‘πÒ Á∆¡ª ͇∆ÙȪ ı≈«‹

ÈÚƒ «ÁæÒ∆ - «ÁæÒ∆ ‘≈¬∆’Ø‡ È∂ ’ª◊√∆ ¡≈◊»¡ª √ØÈ∆¡≈ ◊ªË∆ ¡Â∂ ≈‘πÒ ◊ªË∆ Á∆¡ª ¿∞‘ ͇∆ÙȪ ı≈«‹ ’ «ÁæÂ∆¡ª ‘È «‹È∑ª «Úæ⁄ ¿∞È∑ª √≈Ò B@AA-AB Ò¬∆ ¡≈͉∆ ¡≈ÓÁÈ Á∂ ÓπÛ Óπ¶’‰ √ÏøË∆ ¡≈ÓÁÈ ’ «ÚÌ≈◊ Á∂ ÈØ«‡√ª ˘ ⁄π‰ΩÂ∆ «ÁæÂ∆ √∆¢ ¡≈͉∂ ‘π’Óª «Úæ⁄ ‹√«‡√ ¡Àµ√. «ÚøÁ Ìæ‡ ¡Â∂ ‹√«‡√ ¬∂.’∂. ⁄≈ÚÒ≈ È∂ «’‘≈, T«æ‡ Í‡∆ÙȪ ˘ ı≈«‹ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ˛¢U ÏÀ∫⁄ È∂ Í≈‡∆ Á∂ «¬æ ’ ‘Ø  ¡≈◊» ¡≈√’ ¯Ȫ‚∂˜ Á∆ ¡«‹‘∆ ͇∆ÙÈ Ú∆ æÁ ’ «ÁæÂ∆ ˛¢ ---

Áæ √ ‰ÔØ ◊ ˛ «’ «¬‘ Ïπ Ò ∂ ‡ Ó؇√≈¬∆’Ò È’Ò∆ È‘ƒ √◊Ø∫ ¡√Ò∆ ˛¢ ‹¶Ë-¯◊Ú≈Û≈ ‘≈¬∆Ú∂¡ Á∂ È≈Ò Òæ◊Á∂ «Í≥‚ ⁄’ ‘’∆Ó Á∂ «‘‰ Ú≈Ò∂ ’πÒÁ∆Í È∂ ¡≈͉∂ ÿ ”⁄ Í≥‹≈Ï∆ «Ú≈√ ˘ √øÌ≈ÒÁ∂ ‘ج∂ ¡«‹‘∆¡ª Úæ÷∆¡ª ⁄∆˜ª ˘ «¬æ’· æ ≈ ’ ’∂ æ«÷¡≈ ˛ «‹È∑ª ˘ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ Í∆Û∑∆ «ÏÒ’πÒ Ì∞æÒ ⁄πæ’∆ ˛¢ ’πÒÁ∆Í È∂ C@ √≈Ò Í«‘Ò≈ ÷∂ª ”⁄

«¬√Â∂Ó≈Ò ’∆Â∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ Ú√ª ˘ √øÌ≈Ò ’∂ æ«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛¢ «¬√ ”⁄ ÏÒÁª Á∂ ◊Ò∂ ”⁄ Í≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «‹øÁ∆, Í≥‹≈Ò∆, ÷∂ª ”⁄ ‹Ø‰ Ú≈Ò≈ ‘Ò, ⁄÷≈ ¡≈«Á Ù≈«ÓÒ ‘È¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞√ È∂ ◊øÈ∂ Á≈ √ ’愉 Ú≈Ò∆ ÓÙ∆È Ú∆ æ÷∆ ‘ج∆ ˛¢ ’πÒÁ∆Í È∂ ¡≈͉∂ ÿ ¯≈⁄»È ◊æ‚∆¡ª ¡Â∂ ‡À’‡ Ú∆ æ«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛¢«˜’ÔØ◊ ˛ «’ ’πÒÁ∆Í

√≈Ò ”⁄ «¬æ’ ‹ª ÁØ Ú≈ Ì≈ ¡≈™ÁÀ, ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÿ ”⁄ ÷Û∑∆¡ª «¬È∑ª ◊æ‚∆¡ª Á∆ ÚÂØ∫ ’Á≈ ˛¢ ’πÒÁ∆Í «√øÿ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ √≈˘ ¡≈͉∂ Ϙπ◊ª Á∆¡ª ’∆ÓÂ∆ ⁄∆˜ª ˘ Ô≈Á æ÷‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛ ¡Â∂ ¡≈͉∂ Ïæ « ⁄¡ª ˘ Ú∆ Ô≈Á «ÁÚ≈¿∞ ‰ ∆ ⁄≈‘∆Á∆ ˛ ª«’ Ïæ⁄∂ Ú∆ «¬È∑ª √≈∆¡ª ’∆ÓÂ∆ ⁄∆˜ª ˘ ’Á∂ Ú∆ Ì∞Ò æ È≈ √’‰¢

’∂‹∆Ú≈Ò ÚÒØ∫ D@ √∂Ú≈Úª Á∆ ÿ-ÿ Â’ Í‘πø⁄ Á∆ ÔØ‹È≈ Ùπ» ÈÚƒ «ÁæÒ∆ - «ÁæÒ∆ √’≈ ÚÒØ∫ ≈‹Ë≈È∆ Ú≈√∆¡ª Á∂ √’≈∆ Á¯Âª Á∂ ⁄æ ’  ÿ‡≈¿∞ ‰ ¡Â∂ ÁÒ≈Òª ÂØ∫ ¤∞懒≈≈ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬∆ D@ √∂Ú≈Úª Á∆ ÿ Â’ Í‘πø⁄ (‘ØÓ ‚«ÒÚ∆) ÔØ‹È≈ «ÁæÒ∆ √’æÂ∂ «Úæ⁄ «¬√ ‘¯Â∂ ÂØ∫ Ùπ» ’ «ÁæÂ∆ ◊¬∆¢ «¬√ ÔØ‹È≈ Á∂ Í«‘Ò∂ ÍÛ≈¡ «‘ ÒØ ’ «È‹∆ ÍÃ Ó ≈‰ ͺ  , ‚≈¬∆«Úø◊ Ò≈«¬√À∫√, Í≈‰∆ Á≈ ’ØÈÀ’ÙÈ, «Ú¡≈‘ Á∂ √‡∆«¯’∂‡ √Ó∂ ‘Ø √∂Ú≈Úª Ò¬∆ √’≈ ÚÒØ∫ ÂÀ¡ È∞Ó≈«¬øÁ∂ ÿª «Úæ⁄ ‘∆ √∂Ú≈Úª Á∂‰◊∂¢ ’¬∆ Â∑ª Á∂ «‚æ’-‚ØÒ∂ ÷≈ ⁄πæ’∆ «¬√ ÔØ‹È≈ ˘ Ùπ» ’Á∂ ‘ج∂ «ÁæÒ∆ Á∂ Óπæ÷ Ó≥Â∆ ¡«ÚøÁ ’∂‹∆Ú≈Ò È∂ «’‘≈ «’ «¬«Â‘≈√’ «ÁÈ ˛ ¡Â∂ √’≈∆ Âø   «Úæ ⁄ ’à ª Â∆’≈∆ ÂÏÁ∆Ò∆ ¡≈¬∆ ˛ ‹Ø «√¯ «ÁæÒ∆ ¡Â∂ Ì≈ Ҭ∆ ‘∆ È‘ƒ √◊Ø∫ ÁπÈ∆¡≈ Ò¬∆ Ú∆ ˛ «‹√ È≈Ò ÒØ’ª ˘ ÁÒ≈Òª ÂØ∫ ¤∞‡’≈≈ «ÓÒ∂◊≈ ¡Â∂ √Óª Ú∆ Ï⁄∂◊≈¢ ¿∞Ȫ∑ ˘ «¬‘ √πfi≈¡ Â’È∆’∆ √Ò≈‘’≈ ◊ØÍ≈Ò ÓØ‘È È∂ «ÁæÂ≈ √∆

13 to 19 Sept., 2018

I/AA ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ AG √≈Òª Ï≈¡Á «¯ ÷πÒ≈∑ ’≈‡ÒÀ∫‚‡∂ Á≈ √ÏÚ∂¡ √‡∂ÙÈ

«È¿± ÔΩ’ - AA √ÂøÏ B@@A ˘ ¡Ó∆’≈ ¡Â∂ ÁπÈ∆¡ª ”Â∂ √Ì ÂØ∫ Úæ‚≈ ¡«ÂÚ≈Á∆ ‘ÓÒ≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆¢ «¬√ ‘ÓÒ∂ ˘ AG √≈Ò Í»∂ ‘Ø ⁄π’ æ ∂ ‘È ¡Â∂ ‘π‰ ‹≈ ’∂ «È¿± ÔΩ’ «√‡∆ Á∂ «¬æ’ √ÏÚ∂¡ ∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ ˘ ÁπÏ≈≈ ÷Ø«Ò∑¡≈ «◊¡≈ ˛¢ «¬‘ ¿∞‘ √‡∂ÙÈ ˛ ‹Ø ‘ÓÒ∂ ÁΩ≈È Í»∆ Â∑ª ˜Ó∆È ”⁄ Ëæ√ «◊¡≈ √∆¢ «¬√∂ √‡∂ÙÈ ”Â∂ ÚÒ‚ ‡Ã ∂ ‚ √À ∫ ‡ Á∆¡ª ÁØ ‘ ∂ ∫

«¬Ó≈ª «‚æ◊∆¡ª √È¢ AG √≈Òª Ï≈¡Á «¬æÊ∂ «¬æ’ Ú≈ «¯ ‡∂È Á∆ ¡≈Ú≈˜ √π‰∆ ‹≈ √’Á∆ ˛ ¡Â∂ ÒØ’ª Á∆ ⁄«‘Ò-Í«‘Ò ˘ Ó«‘√»√ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛¢ √ÏÚ∂¡ Á∂ ÁπÏ≈≈ ÷πæÒ∑‰ ”Â∂ «¬æ’ Ú∆‚∆˙ Ú∆ ‹≈∆ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «¬√ Ú∆‚∆˙ ”⁄ ÒØ’ª Á∂ «⁄‘∂ ”Â∂ Óπ√’π≈‘‡, Â≈Û∆¡ª Ú‹≈™Á∂ ¡Â∂ «¬ÚÀ∫‡ ˘ ¯ØÈ ”Â∂ «’≈‚ ’«Á¡ª ‘Ø«¬¡≈ Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛¢ Í»∆ Â∑ª È≈Ò ÂÏ≈‘ ‘Ø «◊¡≈ √∆ √‡∂ÙÈ AA √ÂøÏ B@@A ˘ ‹ÁØ∫ «È¿± ÔΩ’ √«Ê ‡«ÚÈ ‡≈Ú ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆ ª «¬‘ √‡∂ÙÈ

Í»∆ Â∑ª È≈Ò ÂÏ≈‘ ‘Ø «◊¡≈ √∆¢ «¬√ √‡∂ÙÈ Á≈ Ȫ ’≈‡ÒÀ∫‚‡ ∂ √‡ΩÍ æ«÷¡≈ «◊¡≈ ˛¢ «¬√ ˘ «¬‘ Ȫ «¬√ Ò¬∆ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ «’™«’ «¬√∂ ◊Ò∆ ”⁄ ‡«ÚÈ ‡≈Ú √«Ê √È¢ AHA «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á∆ Ò≈◊ È≈Ò «ÂøÈ √≈Ò ”⁄ ‘Ø«¬¡≈ «Â¡≈ «¬√ √‡∂ÙÈ Á∂ «ÈÓ≈‰ ”⁄ ’≈¯∆ √Óª Òæ◊ «◊¡≈ «’™«’ ÓÒÏ≈ √≈¯ È‘ƒ ‘Ø √«’¡≈ √∆ ¡Â∂ «ÈÓ≈‰ ’≈‹ ˜Ó∆È Á∂ ¡≥Á ⁄æÒ «‘≈ √∆ «‹√ Á∂ È∂Û∂ ’¬∆ «¬Ó≈ª ‘È¢ ‡«ÚÈ ‡≈Ú˜ ‹ÁØ∫ «¬√ √‡∂ÙÈ ”Â∂ «‚æ◊∂ ª ¿∞È∑ª È∂ √‡∂ÙÈ Á∆ ¤æ ˘ Í»∆ Â∑ª È≈Ò ÂÏ≈‘ ’ «ÁæÂ≈¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ A, B@@ ¯πæ‡ Á∆ ‡ÃÀ’ Ú∆

ÁØ‘∂∫ Í≈«√˙∫ ÂÏ≈‘ ‘Ø ◊¬∂¢ «¬‘ Í»≈ ÍÃΩ‹À’‡ AHA «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ √∆ ¡Â∂ «¬√ ”Â∂ ’¬∆ ÒØ’ª Á∆¡ª Șª «‡æ’∆¡ª ‘ج∆¡ª √È¢ Áæ√‰ÔØ◊ ˛ «’ ¡«ÂÚ≈Á∆ ‘ÓÒ∂ √Ó∂ ∫ ¡Ò ’≈«¬Á≈ Á∂ ¡«ÂÚ≈Á∆¡ª È∂ ÁØ Ô≈Â∆ ‹‘≈˜ª ˘ ‘≈¬∆‹À’ ’ ’∂ ‡≈Úª ”⁄ Ó≈ «ÁæÂ≈ √∆¢ «¬√ √‡∂ÙÈ Á≈ «ÈÓ≈‰ ’≈‹ √≈Ò B@AE ”⁄ Ùπ» ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆¢

“¡≈Í” ¿∞Ó∆ÁÚ≈ Á∆ ÿ ”⁄ Á≈ıÒ ‘Ø ’∂ ‘æ«Â¡≈

«’ ≈ÙÈ ÿ-ÿ Íπ‹Á≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂¢ ¿∞Ȫ∑ Áæ«√¡≈ «’ ¡◊Ò∂ Ó‘∆È∂ C@ ‘Ø √∂Ú≈Úª «¬√ ÔØ‹È≈ Á≈ «‘æ√≈ ω ‹≈‰◊∆¡ª ¡Â∂ ¡◊Ò∂ ÁØ-«ÂøÈ Ó‘∆«È¡ª ÁΩ≈È ‘Ø √∂Ú≈Úª ‹ØÛ «ÁæÂ∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª¢ ¿∞È∑ª ¿∞Ó∆Á ’∆Â∆ «’ ‘π‰ ≈ÙÈ Á∆ ÿ-ÿ ‚«ÒÚ∆ Ú∆ ’∆Â∆ ‹≈ √’∂ ◊ ∆¢ «√‘ Ó≥Â∆ √«ÂøÁ ‹ÀÈ È∂ Áæ«√¡≈ «’ «ÁæÒ∆ √’≈ ÂØ∫ ’øÓ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ A@GF ”Â∂ ¯ØÈ ’È≈ ‘ØÚ∂◊≈ Â∂ «¬æ’ √‘≈«∫¬’ Á∆ «˜øÓ∂Ú≈∆ ÂÀ¡ ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆ ‹Ø √Ïø Ë Â √∂ Ú ≈Úª Á∂ Á√Â≈Ú∂˜ª ˘ ÓΩ’∂ ¿∞Í ‘∆ √‘∆ ‘؉ Á∆ √»   «Úæ ⁄ Â√Á∆’ ’ ’∂

’≈Í∆¡ª È≈Ò ÒÀ ‹≈Ú∂◊≈¢ E@ πͬ∂ Á∂ ’∂ «¬‘ √∂Ú «ÓÒ √’∂◊∆ ¡Â∂ √æ «ÁÈ ‘∆ Óπ‘æ¬∆¡≈ ‘∂◊∆¢ «¬√ ÓΩ’∂ ¿∞µÍ Óπ÷ æ Ó≥Â∆ ÓÈ∆Ù «√√ØÁ∆¡≈ √Ó∂ ‘Ø Ó≥Â∆ ¡Â∂ ¡«Ë’≈∆ ‘≈˜ √È¢ √’≈ Á≈ Á≈¡Ú≈ ˛ «’ «¬√ È≈Ò «ÌÃÙ‡≈⁄≈ Ú∆ ÿ‡∂◊≈¢ ÔØ‹È≈ Ò¬∆ «¬æ’ ’øÍÈ∆ ˘ «ÂøÈ √≈Ò Á≈ ·∂’≈ «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ √’≈ ÚÒØ∫ AB ’ØÛ πͬ∂ ı⁄∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢

⁄≈¿∞’∂ - «˜Ò∑≈ Í«ÙÁ ⁄؉ª «Úæ⁄ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∂ «◊æÒ ’Òª ÂØ∫ ¿∞Ó∆ÁÚ≈ ‘«ÚøÁ «√øÿ «‘øÁ≈ (DB) Á≈ ÿ «Úæ⁄ Á≈ıÒ ‘Ø ’∂ ¡‰Í¤≈Â∂ «Ú¡’Â∆¡ª È∂ ’ÂÒ ’ «ÁæÂ≈¢ «Í≥‚ ‹∂·±’∂ Á∂ ‘«ÚøÁ «√øÿ «‘øÁ≈ Á∂ ’ÂÒ Á∆ √»⁄È≈ «ÓÒÁ∂ ‘∆ «¬Ò≈’∂ Á∂ Úæ‚∆ «◊‰Â∆ ÒØ’ ¿∞√ Á∂ ÿ «Úæ⁄ «¬æ’æ·∂ ‘Ø ◊¬∂¢ ÓΩ’∂ ”Â∂ Í‘πø⁄∂ «˜Ò∑≈ ÍπÒ∆√ Óπ÷∆ È≈È’ «√øÿ È∂ Áæ«√¡≈ «’ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ïª ¡È∞√≈ Ï∆Â∆ ≈ «ÂøÈ «Ú¡’Â∆ ‘«ÚøÁ ˘ «ÓÒ‰ ¿∞√ Á∂ ÿ ¡≈¬∂¢ «‘øÁ≈ È∂ ¿∞’ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ Íπ≈‰∂ ÁØ√ Áæ√ ’∂ Í«Ú≈ È≈Ò «ÓÒÚ≈«¬¡≈ ¡Â∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ≈ ˘ ÿ ‘∆ «‘‰◊∂, «¬√ Ú≈√Â∂ ¿∞√ Á∆ ÍÂÈ∆ ¿∞ÍÒ∆ Ó≥«˜Ò ”Â∂ ω∂ ’Ó∂ «Úæ⁄ √Ω∫ ◊¬∆¢ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ √Ú∂∂ ¿∞µ· ’∂ ‘∂·ª ¡≈¬∆ ª «‘øÁ≈ «ÓÃÂ’ «Í¡≈ √∆ ‹ÁØ∫«’ ¿∞√ ’ØÒ ¡≈¬∂ «Ú¡’Â∆ ÿ «Úæ⁄Ø∫ ¯≈ √È¢ ÿ‡È≈ Á∆ ‹≈‰’≈∆ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ïª È∂ ◊π¡ª„∆¡ª ˘ «ÁæÂ∆ «‹È∑ª È∂ Âπø ÍπÒ∆√ ˘ √»«⁄ ’∆Â≈¢ «˜Ò∑≈ ÍπÒ∆√ Óπ÷∆ È≈È’ «√øÿ È∂ Áæ«√¡≈ «’ Ê≈‰≈ ≈ÓπÍ≈ √Á «Úæ⁄ «ÂøÈ ¡‰Í¤≈Â∂ «Ú¡’Â∆¡ª «ıÒ≈¯ ’ÂÒ Á≈ ’∂√ Á‹ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ˛¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «‘øÁ≈ Á∂ «√ «Úæ⁄ √æ‡ Á∂ «ÈÙ≈È ‘È, Í ¡√Ò ◊æÒ ÍØ√‡Ó≈‡Ó Á∆ «ÍØ‡

¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∆ √ͺه ‘ØÚ◊ ∂ ∆¢ ÍπÒ∆√ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ‚±øÿ≈¬∆ È≈Ò ‹ª⁄ ’ ‘∆ ˛ ¡Â∂ ‹ÒÁ∆ ‘∆ ÓπÒ˜Óª Á∆ ÙÈ≈ı ’ ’∂ ’≈Ú≈¬∆ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ «Í≥‚ Ú≈√∆¡ª È∂ Áæ«√¡≈ «’ «ÓÃÂ’ ‘«ÚøÁ «‘øÁ≈ «ÓÒ‰√≈ ¡Â∂ √Ó≈‹ √∂Ú≈ Á∂ ’øÓª «Úæ⁄ ÚæË- ⁄Û∑ ’∂ «‘æ√≈ ÒÀ∫Á≈ √∆ ¡Â∂ ’Á∂ «’√∂ È≈Ò ÒÛ≈¬∆ fi◊Û≈ ’Á≈ È‘ƒ √∆ Á∂«÷¡≈ «◊¡≈¢

¿∞‘ ¡≈͉∂ √Ó∂∫ Á≈ È≈ÓÚ «÷‚≈∆ Ú∆ «‘≈ ˛¢ «¬√ ÓΩ’∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∂ ¡≈◊» ¡Â∂ «ÚØË∆ «Ë Á∂ È∂Â≈ ‘Í≈Ò «√øÿ ⁄∆Ó≈, «ÚË≈«¬’ ÏÒ«‹øÁ ’Ω, ‘Ò’≈ «ÚË≈«¬’ ‹◊Á∂Ú «√øÿ ’Ó≈¨, «ÚË≈«¬’ Ó∆ ‘∂¡, «ÚË≈«¬’ «ÍÓÒ «√øÿ, ÒØ’ «¬È√≈¯ Í≈‡∆ Á∂ «˜Ò∑≈ ÍÃË≈È ‹«ÂøÁ «√øÿ ÌæÒ≈ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ò’∂ Á∂ Úæ‚∆ «◊‰Â∆ ÚΩ¶‡∆¡ª ¡Â∂ ‘Ø ÒØ’ ÓΩ‹»Á √È¢ ¿∞È∑ª ÿ‡È≈ ˘ Ó≥ÁÌ≈◊∆ Áæ√«Á¡ª ÍÃÙ≈√È ¡Â∂ √’≈ ÂØ Ó≥◊ ’∆Â∆ «’ ÓπÒ˜Óª ˘ ¤∂Â∆ «◊ïÂ≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂¢ «¬√ √ÏøË «Úæ⁄ ÍπÒ∆√ Á∆ ’≈◊π˜≈∆ ˘ ÒÀ ’∂ Ù≈Ó √Ó∂∫ «Í≥‚ ‹∂·’ ± ∂ «Úæ⁄ «¬Ò≈’≈ Ú≈√∆¡ª Á∆ «¬æ’ Ó∆«‡ø◊ Ú∆ ‘ج∆ «‹√ «Úæ⁄ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ «’ ’≈ÂÒª Á≈ √π≈ˆ È≈ Òæ◊‰ Â’ «‘øÁ≈ Á≈ √ø√’≈ È‘ƒ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∆ √Óπæ⁄∆ Ò∆‚«ÙÍ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂· Ê≈‰≈ √Á ≈ÓÍπ≈ ¡º◊∂ ¡‰«ÓºÊ∂ √Ó∂∫ Ò¬∆ ËÈ≈ «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢


18

TORONTO SECTION-B, ISSUE 1300

AJIT WEEKLY

13 to 19 Sept., 2018


The Ajit Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and don’t endorse any product or services advertised in the Ajit Weekly. Please consult your lawyer before buying/hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Ajit Weekly is in the business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by an independent source.

VOL. 25

No. 1300

13 to 19 Sept., 2018

PH: (905) 671-4761, 416-899-2548

E-mail: Info@ajitweekly.com

’ÒÓ ¯≈¿±∫‚∂ÙÈ ’ÀÈ‚∂ ≈ Á∆ «ÓÒ‰∆ √Ú. ¡ÚÂ≈ «√øÿ ÏÀ∫√ ˘ √Ó«Í ‹√Ï∆ «√øÿ ÏØÍ≈≈¬∂ «Ó√∆√≈◊≈ - ’ÒÓ ¯≈¿±∫‚∂ÙÈ ’ÀÈ∂‚≈ Á∆ √ÂøÏ B@AH Á∆ Ó≈«√’ «¬’æÂÂ≈ Ï∆Â∂ ÙÈ∆Ú≈ ˘ ¡‹∆ ÌÚÈ «Ú÷∂ ¡≈ÔØ«‹Â ’∆Â∆ ◊¬∆ «‹√ «Úæ⁄ ’ÒÓ Á∂ ÓÀ∫Ïª È∂ Ì≈∆ «◊‰Â∆ «Úæ⁄ «Ù’ ’∆Â∆¢ ÍÃØ◊≈Ó Á∂ √ø⁄≈ÒÈ Á∆ «˜øÓÚ ∂ ≈∆ È∆‡≈ ÏÒ«ÚøÁ È∂ √øÌ≈Ò«Á¡ª √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ¡Á≈≈ ¡‹∆ Ú∆’Ò∆ ¡Â∂ ’ÒÓ ¯≈¿±∫‚Ù ∂ È Á∆ √Óπæ⁄∆ ‡∆Ó ÚÒØ∫ √Ì ¡ÁÏ∆ √≈«‘Â’≈ª ¡Â∂ √ث¡ª Á≈ ËøÈÚ≈Á ’∆Â≈¢ ¿∞ÍøÂ, ÍÃË≈È◊∆ Ó≥‚Ò «Úæ⁄ ¡Á≈≈ ¡‹∆ Ú∆’Ò∆ Á∆ Óπ÷ æ ÍÃÏË ø ’ √à ∆ ÓÂ∆ ’ø Ú Ò‹∆ ’Ω  ÏÀ ∫ √, √à . «’Í≈Ò «√øÿ Í≥ȱ, ¡Â∂ √Á≈È∆ ÏÒÏ∆ ’Ω √Ø‘∆ ˘ √πÙ«Ø Ì ‘؉ Ò¬∆ Ï∂ È Â∆ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ Ó∆«‡ø ◊ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ¡º ◊ ∂ ÂØ  «Á¡ª, ‚≈. ‘«ÚøÁ ’Ω ⁄∆Ó≈, ÍÓ‹∆ ’Ω «Á˙Ò, Ó«‘øÁ ÍÃÂ≈Í, «ÈÚÀÒ «√øÿ ¡ØÛ≈, ‰‹∆ ’Ω ¡ØÛ≈, Òæ÷ ’È≈ÒÚ∆, ¡Ó‹∆ ’Ω Í≥¤∆, √π«øÁ ÙÓ≈, ’È ¡‹≈«¬Ï «√øÿ √øÿ≈, ÏÒ«ÚøÁ ’Ω ⁄æ·≈, √πÓÈ ÓØÁ«◊Ò, «√Ó‹∆ ’Ω √∂·∆, «Í¡≈≈ «√øÿ ±, √Á»Ò «√øÿ «Ê¡≈Û≈, «ÚøÁ ’Ω «Ê¡≈Û≈, ‘Á∆Í ’Ω øË≈Ú≈, ¡Ó‹∆ «√øÿ ◊∂Ú≈Ò, ⁄È‹∆ «√øÿ Ó≈ÁÍπ∆, ◊πÏ⁄È «√øÿ «⁄øÂ’, ÏÒÁ∂Ú «√øÿ «√Ë», ‘‹∆«¬øÁÍ≈Ò «√øÿ «Ú’, «ÚøÁ ’Ω ’ÀÏØ, «Ï’Ó‹∆ «√øÿ «◊æÒ, ‘Ì‹È ’Ω «◊æÒ, ⁄Ó’Ω «√øÿ, ⁄øÁ Ù∂÷ Ó‹∆·≈, ¡‹∆ «√øÿ, ◊πÏ⁄È «√ø ÿ Í≥ È ± , ¡Ó∆’ «√ø ÿ √À ‰ ∆, √Ï‹∆ √øÿ≈, È≈‘ «√øÿ, ¡≥’Ò Áπæ◊Ò, Ó’√»Á ⁄ΩË∆, Â∂«‹øÁ «√øÿ

⁄∆Ó≈, √π÷Á∂Ú «√øÿ, ⁄È‹∆ √Ø‘Ò, Ó«‘øÁ «√øÿ Ú≈Ò∆¡≈, «ÍÃ.ø Ó∂‹ «√øÿ ‹æ√∆, √Ò«ÚøÁ «√øÿ Ó≥‚∂, È≈‘ «√øÿ, Ó≈. ◊πÈ∂’ «√øÿ, «ÙÁÍ≈Ò ≈‹≈√ª√∆, ¡≈√’ ‘∆Ò, Â∂«‹øÁ ⁄∆Ó≈, √Ã∆ÓÂ∆ ⁄∆Ó≈, «ÍÃ.ø «◊¡≈È «√øÿ ÿ¬∆, ‹∆ «√øÿ, ÓÈ‹∆ «√øÿ fiÓ‡, ¡ÚÂ≈ «√øÿ ¡Ù∆, Ò≈Ò «√øÿ Ï≈Û, ¡Ó∆’ «√øÿ Ú∆, ¡≈. Í∆. ¡À µ √ Ú≈Ò∆¡≈, ‚≈. Í«Ó≥ Á  Ú≈Ò∆¡≈, √π ÷ Á∂ Ú «√ø ÿ Ìæ · Ò, ‹Ø«◊øÁ «√øÿ, √πÁÙÈ ’Ω Í»È∆, «ÍÃ.ø Í≈÷ «√øÿ, ÁÒ‹∆ «√øÿ ◊∂Á,» Á∆Í ’Ω ͺ‚≈, ‹√«ÚøÁ «√øÿ, ◊πÓ∆ «√øÿ, √Ï‹∆ ’Ω √øÿ≈, ¡Ó «√øÿ Âπæ√Û, Á«Í≥Á «√øÿ, ¡Â∂ ‘Ø Ï‘π √≈∂ ÍÂÚø«Â¡ª È∂ ‘≈˜∆ Ì∆ ¡Â∂ Ë≈«Ó’, √Ó≈«‹’ ¡Â∂ √≈«‘Â’ ’«ÚÂ≈Úª ≈‘∆ ¡≈͉∆ ‘≈‹∆ ´¡≈¬∆¢ ¡Á≈≈ ¡‹∆ Ú∆’Ò∆, ’ÒÓ ¯≈¿± ∫ ‚∂ Ù È ’À È ∂ ‚ ≈ ¡Â∂ DARSHAN TV CANADA ¡Â∂ ‘≈˜ ÍÂÚø«Â¡ª È∂ Ϙπ◊ È∂Â≈ √Ú. ¡ÚÂ≈ «√øÿ ÏÀ∫√ Á∂ ¡’≈Ò ⁄Ò≈‰∂ ”Â∂ Í∆Ú≈ È≈Ò Áπæ÷ Á≈ «¬˜‘≈ ’∆Â≈ ¡Â∂ ÙË≈ Á∂ ÎπÒ æ Ì∂∫‡ ’∆Â∂ ¢ ¡≥ «Úæ⁄ ’ÒÓ Î≈¿∞‚∂ÙÈ Á∆ √ÍÃ√ √Ã∆ÓÂ∆ ’øÚÒ‹∆ ’Ω ÏÀ∫√ È∂ Ó∆«‡ø◊ ˘ √¯Ò ω≈¿∞‰ Ò¬∆ √Ì Á≈ «ÁÒ Á∆¡ª ◊«‘≈¬∆¡ª ÂØ ∫ ËøÈÚ≈Á ’∆Â≈¢ √Ì ÍÂÚø«Â¡ª È∂ Ï∆Ï∆ ’øÚÒ‹∆ ’Ω ÏÀ∫√ ÚÒØ∫ ÍØ√∂ ÚË∆¡≈ Â∂ √π ¡ ≈ÁÒ∂ ÷≈‰∂ Ò¬∆ ËøÈÚ≈Á ’∆Â≈ ¡Â∂ H √ÂøÏ ˘ «¯ ¡≈¿∞‰ Á∆ ¡≈√ È≈Ò √Ì «¬æ’ Á»‹∂ È≈Ò ¯Â«‘ Á∆ √ªfi Í≈¿∞«Á¡ª ıπÙ∆ ıπÙ∆ ¡≈ÍØ ¡≈͉∂ ÿª ˘ Âπ ͬ∂¢


20

TORONTO SECTION-C, ISSUE 1300

AJIT WEEKLY

«È¡≈√∂ Ó≈«Í¡ª Ò¬∆ ‘π√ÈÍÃ∆ È∂ Ú«‘ø◊∆ ⁄π’ æ ∆ Ï«·ß‚≈ ñ «¬æÊØ∫ Á∂ «Í≥‚ ÿ≥‚≈ÏøÈ≈ Á∂ «¬æ’ Óπ√«ÒÓ Í«Ú≈ Á∂ ˆπÏ ’ø‚∂ ω ’∂ ⁄πæÌ∆, Í ◊πª Á∂ Í≥‹≈Ï ˘ «¬‘ ¡≈͉∆ ⁄∆√ ‹≈Í∆¢ ‹ÁØ∫ È≈«¬Ï ı≈È Á∂ Í«Ú≈ ˘ «’ËØ∫ Ú∆ ’ج∆ ÓØ„≈ È≈ «Ó«Ò¡≈ ª ¿∞√ Ò¬∆ Ì≈¬∆»Í≈ Á≈ ◊π» ÿ ¡≈√≈ ω «◊¡≈¢ Ó≈«Í¡ª Á∆ ÈΩ‹Ú≈È Ë∆ ‘π√ÈÍÃ∆ «¬æ’ «’Ù≈ ∂‘Û∆ ”⁄ ¡≈͉∂ «ÏË Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ ˘ «Ï·≈ ’∂ ؘ≈È≈ ◊π» ÿ «Ò‹≈ ‘∆ ˛ «‹æÊ∂ ◊π» ÿ Á≈ ¶◊ ¿∞Ȫ∑ Ò¬∆ ËÚ≈√ ωÁ≈ ˛¢ È≈«¬Ï ı≈È Á∂ ¡ºË ’æ⁄∂ ÿ «Úæ⁄ È≈ «Ï‹Ò∆ Á≈ ÏÒæÏ ˛ ¡Â∂ È≈ ‘∆ Í≈‰∆ Ú≈Ò≈ ÈÒ’≈¢ ‹ÁØ∫ Óƒ‘ Ú∑Á≈ ˛ ª ¤æ  ‹Ú≈Ï Á∂ ‹ªÁ∆ ˛¢ Ú∂«Ú¡ª ¡È∞√≈ Í«‘Òª ª È≈«¬Ï ı≈È «Á‘≈Û∆ ’ ’∂ ◊π˜≈≈ ⁄Ò≈ «‘≈ √∆, Í ‘π‰ ¿∞‘ Ù∆’ ͺ÷Ø∫ Ú∆ ‘≈ «◊¡≈ ˛¢ ¿∞√ Á∆ ÍÂÈ∆

Ó∂ÒØ «¬æ’ √Û’ ‘≈Á√∂ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ◊¬∆ √∆, ¡Â∂ ¿∞‘ ÂπÈØ∫ «‘ ◊¬∆ ˛¢ «Í≥‚ Ú≈«Ò¡ª È∂ Ó∂ÒØ Á≈ «¬Ò≈‹ ’≈«¬¡≈¢ Ó∂ÒØ Á≈ «¬æ’ ÒÛ’≈ Ï⁄ÍÈ «Úæ⁄ ‘∆ Âπ «◊¡≈ √∆¢ ‘π‰ «¬’æÒ∆ Ë∆ ˛ «‹√ ˘ ˆ∆Ï∆ È∂ √’»Ò ¤∞‚Ú≈ «ÁæÂ≈¢ ‹ÁØ∫ √Ì Ïø«È˙∫ ‘≈ ◊¬∂ ª «¬√ Ë∆ È∂ ◊π» ÿ Á≈ ¡≈√≈ Âæ«’¡≈¢ «Í≥‚ ÿ≥‚≈ÏøÈ≈ ÂØ∫ «Í≥‚

Ì≈¬∆» Í ∂ Á≈ ◊π  » ÿ Â’∆ÏÈ ¤∂ «’æÒÓ Ø ∆‡ Á» ÍÀ∫Á≈ ˛¢ «¬‘ Ïæ⁄∆ «ÁÈ «Úæ ⁄ ÁØ Ú≈ ∂ ‘ Û∆ ”Â∂ ¡≈͉∂ Ó≈«Í¡ª ˘ ◊π» ÿ «Ò‹ªÁ∆ ˛ ª ‹Ø Í∂‡ Á∆ ¡º◊ Ïπfi≈¬∆ ‹≈ √’∂¢ È≈«¬Ï ı≈È Á≈ ıπÁ Á≈ ‘È∆¡ª Á≈ ¡ΩÍÃ∂ÙÈ ‘؉≈ ˛ Í ÍÀ√∂ Á≈ ÍÃÏøË È‘ƒ ‘Ø √«’¡≈¢ ¿∞√ Á∆ ÍÂÈ∆ Ó∂ÒØ È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¡≈«ı ¿∞È∑ª È∂ ◊π» ÿ Á≈ √‘≈≈ Âæ«’¡≈¢ ¿∞√ Á≈ ’«‘‰≈ √∆ «’ ÍØ‘ Á∆¡ª ≈ª ¿∞‘ «’Ú∂∫ ±Û∆ Ú≈Ò∂ ’Ø·∂ «Úæ⁄ ͺÒ∆¡ª ÒÍ∂‡ ’∂ √Ω∫Á∂ ‘∂ ‘È, ’ج∆ ¿∞È∑ª ˘ Íπæ¤ ’∂ Á∂÷∂¢ ¿∞√ Á≈ ’«‘‰≈ √∆ «’ Ì∞æ÷‰ Ì≈‰∂ √Ω‰ Ò¬∆ Í∂‡ ¡≈Á∆ ‘Ø «◊¡≈ ˛¢ ‹ÁØ∫ ¿∞Ȫ∑ Á∆ Ïæ⁄∆ Ó≈«Í¡ª Á∆ √ω Íπ æ ω ’∂ ∂‘Û∆ «÷º⁄Á∆ ˛ ª ⁄∆√ Ó≈«Í¡ª ˘ Ëπ ¡≥ÁØ∫ Ë»ø‘Á∆ ˛¢ ÒØ’ª

¯Ω‹ ”⁄ ÌÂ∆ ‘؉ ÂØ∫ Ïæ⁄‰ Ò¬∆ Áæ÷‰∆ ’Ø∆¡≈ ”⁄ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂ ¡ÍÈ≈«¬¡≈ ı≈√ Â∆’≈

√ØÒ - Áæ÷‰∆ ’Ø∆¡≈ ”⁄ Ò≈˜Ó∆ ¯Ω‹∆ √∂Ú≈ ÂØ∫ Ïæ⁄‰ Ò¬∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂ «¬æ’ ÈÚª Â∆’≈ ¡ÍÈ≈«¬¡≈ ˛¢ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂ ‹≈‰-Ïπfi ’∂ ¡≈͉≈ Ì≈ ÚË≈ «Ò¡≈ ª ‹Ø∫ ¿∞Ȫ∑ ˘ ¯Ω‹ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘∆ È≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’∂¢ «ÓÒ‡∆ ÓÀÈÍΩÚ ¡À‚«ÓÈ√‡ÃÙ ∂ È (¡ÀµÓ. Í∆. ¬∂.) È∂ Áæ«√¡≈ «’ √≈¿±Ê ’Ø∆¡È ’≈Ò‹ Á∂ AB «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂ Ù∆’ ‹ª⁄ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ÍÇ Ø ∆È Í≈¿±‚ ÷≈Ë≈ ¡Â∂ «˜¡≈Á≈ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ‹»√ Á≈ √∂ÚÈ ’∆Â≈¢ «¬‘ √≈∂ «Ú«Á¡≈Ê∆ Ù≈√Â∆ √ø◊∆ Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ ’ ‘∂ ‘È¢ ¡ÀµÓ. Í∆. ¬∂. È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ¡ΩÈÒ≈¬∆È ⁄À‡»Ó ”Â∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂ Ì≈ ÚË≈¿∞‰ Á∂ ÔÂÈ Áæ√¢∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂ «˜¡≈Á≈ Ó≈Â≈ ”⁄ ¡ÀÒÚ Ø ∂ ≈ Á≈ ‹»√ Í∆ «Ò¡≈¢ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ ‹»√ ‘Ø ÷≈Ë ÍÁ≈ʪ Á∆ ÂπÒÈ≈ ”⁄ ÚæË √Ó∂∫ Ò¬∆ «‡æ’Á≈ ˛¢ Áæ÷‰∆ ’Ø∆¡≈ ”⁄ Ù∆’ »Í ÂØ∫ √ÓæÊ √≈∂ «Ú¡’Â∆¡ª Ò¬∆ BH √≈Ò Á∆ ¿∞Ó Â’ ÿº‡ ÂØ∫

ÿº‡ BA Ó‘∆È∂ Ò¬∆ ¯Ω‹ ”⁄ À«‹√‡ÃÙ ∂ È ’≈¿∞‰≈ ˜»∆ ˛¢ «‹È∑ª ÒØ’ª Á≈ Ì≈ ÚæË ‘πÁ ø ≈ ˛ ‹ª «‹È∑ª Á≈ Ì≈ ÿº‡ ‘πÁ ø ≈ ˛ ‹ª «‹‘Û∂ «’√∂ «ÏÓ≈∆ ÂØ∫ Í∆Û ‘؉ ‹ª ¡Í≈‘˜ ‘؉, ¿∞Ȫ∑ ˘ ¯Ω‹ Á∆ √∂Ú≈ ÂØ∫ ¤Ø‡ «ÓÒ ‹ªÁ∆ ˛¢ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ ¿∞Ȫ∑ ˘ ¡Á≈Òª ‹ª Ò≈«¬ÏÃ∂ ∆¡ª Ò¬∆ «¬È≈ ’ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ AB ‘π « Ù¡≈ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á∆

Ò≈˜Ó∆ ¯Ω‹∆ √∂Ú≈ Ò¬∆ Ì≈ ÚæË Í≈«¬¡≈ «◊¡≈, ¡Â∂ ¿∞Ȫ∑ ˘ √’≈∆ √∂Ú≈Úª ”⁄ ’øÓ ’È Á≈ ¡≈Á∂Ù «ÁæÂ≈ «◊¡≈¢ ¿∞Ȫ∑ ”⁄Ø∫ ÁØ È∂ ¡≈͉∆ ‹ÈÂ’ √∂Ú≈ Í»∆ ’ Ò¬∆ ˛ ‹Á«’ ⁄≈ ‘Ø «¯Ò‘≈Ò ’øÓ ’ ‘∂ ‘È ¡Â∂ ¤∂ √’≈∆ Á¯Âª ”⁄ ’øÓ √Ω∫Í∂ ‹≈‰ Á≈ «¬ø˜≈ ’ ‘∂ ‘È¢ ¯Ω‹ È∂ ¡≈«÷¡≈ ˛ «’ ¿∞√ È∂ «¬√ ⁄≈ÒÏ≈˜∆ Á≈ ÍÂ≈ Ò≈¿∞ ‰ Ò¬∆ «‚‹∆‡Ò ¯Ø  À ∫ «˜’ ‡À ’ ÈΩ Ò Ø ‹ ∆ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ’∆Â≈¢ ¿∞√ È∂ «¬ø’Ù≈¯ ’∆Â≈ «’ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ÚÒØ∫ «¬√Â∂Ó≈Ò ’∆Â∂ ◊¬∂ ⁄À‡»Ó È≈Ò √øÁÙ ∂ ª ˘ Á∂÷ «Ò¡≈ «◊¡≈ √∆¢ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Ó≈ÓÒ∂ ˘ ’Ø‡ ˘ √Ω∫Í «ÁæÂ≈ ˛, ¡Â∂ ‘π‰ ‹æ‹ «¬‘ ¯À √ Ò≈ ’È◊∂ «’ √Ó» ‘ ˘ ÁØ Ù ∆ ·«‘≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ‹ª È‘ƒ¢ ¯Ω‹ È∂ «⁄Â≈ÚÈ∆ «ÁæÂ∆ «’ ‹∂’ «Ú«Á¡≈Ê∆ ÁØÙ∆ Í≈¬∂ ◊¬∂ ª ¿∞Ȫ∑ Á≈ «¯ ÂØ∫ Ù∆’ ÍÃ∆÷‰ ’≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ ¿∞Ȫ∑ ˘ ¯Ω‹ ”⁄ √∂Ú≈ Á∂‰∆ ‘ØÚ◊ ∂ ∆¢

È∂ Ú∆ ’≈¯∆ ÓÁÁ ’∆Â∆¢ Ïæ⁄∆ Áæ√Á∆ ˛ «’ √æÂÚƒ ”⁄Ø∫ ‘應≈ ’ج∆ ⁄≈¡ È‘ƒ √∆, Í ‹ÁØ∫ Ú’Â Ïπ≈ ¡≈™Á≈ ˛ ª √Ì ’πæfi ’È≈ ÍÀ∫Á≈ ˛¢ «Èæ’∆ ¿∞Ó∂ «¬√ Ë∆ ˘ Ó≈«Í¡ª Á∆ ÁØ ‚ø◊ Á∆ ؇∆ Ò¬∆ Á Á ̇’‰≈ ÍÀ «‘≈ ˛¢ «Í≥‚ Ú≈Ò∂ Áæ√Á∂ ‘È «’ ’¬∆ Ú≈ ÿª ”⁄Ø∫ Ú∆ ¿∞‘ ؇∆ Ó≥◊ ÒÀ∫Á∂ ‘È¢ È≈«¬Ï ı≈È ¡≈÷Á≈ ˛ «’ ¿∞È∑ª ˘ ‘ «Â¿∞‘≈ Ù∆’ª Úª◊ ‡æ’«¡≈¢ ¿∞√ Á∂ Á»√∂ ÌÀ‰ Ì≈ √Ì √πæ÷∆-√ªÁ∆ ‘È, Í ¿∞√ Á∂ Ó≈Û∂ «ÁÈ ’Á∂ Óπæ’∂ ‘∆ È‘ƒ¢ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ È≈«¬Ï ı≈È Á∂ Í«Ú≈ Á≈ Áπ÷ æ «’√∂ ÂØ∫ fiæ«Ò¡≈ È‘ƒ ‹≈ «‘≈ ˛¢ ¿∞È∑ª Á∆ «¬æ’Ø √‘≈≈ Ë∆ ˛ ‹ª ¿∞‘ ∂‘Û∆ ‹Ø ¿∞È∑ª ˘ ◊π» ÿ Â’ Íπ‹ æ Á≈ ’Á∆ ˛¢ ÍÂ≈ Òæ◊≈ ˛ «’ ¿∞È∑ª ˘ «ÚÁ∂Ùª ÂØ∫ ÌØ√∂ «ÓÒ∂ ‘È «‹√ È≈Ò «ÁÈ ÏÁÒ‰ Á∆ ¿∞Ó∆Á Ú∆ ‹≈◊∆ ˛¢

«’ C@ Ó≈⁄ 鱧 Í∆Û Á∂ Ò¬∆ ¡Ò ’∞√√ ∂ ”⁄ «ÚÁ≈¬∆ Á≈Ú Á≈ ¡≈ÔØ‹È µ«÷¡≈ «◊¡≈ √∆¢ ¿∞Ê∂ Ù≈Ï Á∂ ÈÙ∂ ”⁄ Ì≈Â∆ Ó˜Á±  È∂ ¿∞ √ ȱ ß ⁄≈’± Ó≈ «ÁµÂ≈¢ Í∆Û Á∆ ͤ≈‰ È‘∆∫ ‘Ø √’∆ ‘À ¢ ⁄ÙÓÁ∆Á Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ Á≈Ú ÁΩ  ≈È ÓØ Ï ≈¬∆Ò ”Â∂ ¿∞µ⁄∆ ¡≈Ú≈˜ ”⁄ ◊µÒ ’È È±ß ÒÀ ’∂ ÁØÙ∆ Â∂ Í∆Û Á∂ «Ú⁄≈Ò∂ fi◊Û≈ ‘Ø «◊¡≈¢ ¿∞È∑≈∫ È∂

ÈÚƒ «ÁæÒ∆ - «ÚÙÚ ”⁄ ‘ √≈Ò H@ Òæ÷ ÒØ’ √π√≈«¬‚ ’Á∂ ‘È¢ «¬√ Á≈ ıπÒ≈√≈ ‚Ï«Ò¿±.¡À⁄.˙. ¡Â∂ ÓÀ∫‡Ò ˛µÒÊ ’«ÓÙÈ ¡Ω¯ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÚÒØ∫ ‹≈∆ «ÍØ‡ «Úæ⁄ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «ÍØ‡ ÓπÂ≈«Ï’ B@AF «Úæ⁄ ÁπÈ∆¡ª «Úæ⁄ AE-BI √≈Ò Á∆ ¿∞Ó Á∂ «‹øÈ∂ ÒØ’ª Á∆ ÓΩ ‘ج∆, ¿∞Ȫ∑ «Úæ⁄ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ÒØ’ª È∂ ıπÁ’πÙ∆ ’∆Â∆ √∆¢ ÈÀÙÈÒ ˛ÒÊ Íï Ø ≈¬∆Ò B@AH «ÍØ‡

«’‘≈ «’ ÁØÙ∆ È∂ ⁄≈’± ⁄∞µ«’¡≈ Â∂ Í∆Û Á∂ «„µ‚ ”⁄ Ó≈ «ÁµÂ≈¢ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ⁄≈’± ’µ«„¡≈ Â∂ ̵‹ «◊¡≈¢ «¬Ó≈ ”⁄ Òµ◊∂ √∆√∆‡∆Ú∆ Á∆ Î∞‡∂‹ ”⁄ «Á÷ «‘≈ ‘À «’ Ó∞ Ò ˜Ó Í÷≈È∂ ”⁄ Á≈÷Ò ‘؉ ÁΩ≈È ¡≈͉∂ ’µÍ«Û¡≈∫ ”⁄ ⁄≈’± 鱧 Ò∞’≈ «‘≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ¿∞Ê∫Ø «ÏÈ≈∫ ⁄≈’± Á∂ ‹≈∫Á≈ ‘Ø«¬¡≈ «Á÷ «‘≈ ‘À¢

ÚÈ∆ «Ï懻 Á∆ ı≈«Ò√Â≈È∆ «¬Ó≈È Á∆ √≈Ï’≈ ÍÂÈ∆ È∂ √ÓºÊ’ Í≥˘ ˘ ÒÒ’≈ Í≈«’ √’≈ ˘ Í≈¬∆ fi≈Û

´«Ë¡≈‰≈-÷≈«Ò√Â≈È √ÓºÊ’ ◊πÍÂÚø «√øÿ Í≥˘ Á≈ ‡«Ú‡ ¡À’≈¿±∫‡ ÏøÁ ’ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ ˛¢ «¬√ ˘ ¡Ó∆’≈ ”⁄ ÓÈ‹∆ «√øÿ ‹∆.’∂. ”Â∂ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ È≈Ò ‹ØÛ ’∂

Á∂«÷¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛ «‹√ ”Â∂ ’ª◊√ Á∂ ¡ÀµÓ.Í∆. ÚÈ∆ «√øÿ «Ï懻 È∂ «’‘≈ «’ ¿∞ È ∑ ª ÚÒØ ∫ ’¬∆ Ú≈ ¡≈¬∆.Ï∆. Á∂ ⁄∆¯ ˘ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆ «’ Í≥˘ Á∆¡ª √ØÙÒ √≈¬∆‡ª ˘ ÏÒΩ’ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂¢ ¿∞Ê∂ ‘∆ ¿∞√ È∂ Í≥˘ ˘ Ú∆ ÒÒ’≈«Á¡ª «’‘≈ «’ ‹∂ ¿∞√ ”⁄ «‘øÓ ˛ ª Í≥‹≈Ï ¡≈ ‹≈Ú∂¢ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ ◊πÍÂÚø «√øÿ Í≥˘ ı≈«Ò√Â≈È Á∆ Ó≥◊ ”Â∂ B@B@ ≈¬∂ÙπÓ≈∆ ’Ú≈ ‘∆ ÓÙ‘» √ø√Ê≈ «√÷√ ¯Ω ‹√«‡√ Á∂ ’Â≈ ËÂ≈ ‘È, ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á≈ ‡«Ú‡ ¡À’≈¿±∫‡ «Íº¤Ò∂ ‘¯Â∂ ÏÒΩ’ ’ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ √∆¢ ¡Àµ√.¡Àµ¯.‹∂. Á≈ Ú∆ «¬‘Ø ’«‘‰≈ √∆ «’ Í≥˘ Á≈ ‡«Ú‡ ¡À’≈¿±∫‡ ÏÒΩ’ ’≈¿∞‰ «Íº¤∂ Ì≈ √’≈ Á≈ ‘æÊ ˛¢

Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ Áπ’≈ÈÁ≈ Á∆ ‘æ«Â¡≈ Ò¬∆ È≈Ï≈Ò◊ ˘ ‹∂Ò∑

¶‚È - «ÏÇ∂È ”⁄ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ «¬æ’ Áπ’≈ÈÁ≈ Á∆ ‘æ«Â¡≈ Ò¬∆ AF √≈Ò Á∂ ÈΩ‹Ú≈È ˘ ⁄≈ √≈Ò ‹∂Ò∑ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ◊¬∆¢ Í∆Û È∂ È≈Ï≈Ò◊ ‘؉ ’≈È ÒÛ’∂ ˘ «√◊‡ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ «¬√Â∂Ó≈Ò ‘؉ Ú≈Ò≈ ’≈ˆ˜ Ú∂⁄‰ ÂØ∫ «¬È’≈ ’ «ÁæÂ≈ √∆¢ ÒÛ’∂ È∂ «ÏȪ ¿∞’√≈¿∞‰ Á∂ Í∆Û «Ú‹∂ ’πÓ≈ ͇∂Ò ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’ «ÁæÂ≈ «‹√ È≈Ò ¿∞√ Á∂ «√ ”Â∂ √æ‡ Ò◊∆¢ ÿ‡È≈ ‹ÈÚ∆ ”⁄ ¶‚È Á∂ «ÓÒ-«‘Ò «¬Ò≈’∂ Á∂ «¬æ’ «Ó≥È∆ Ó≈«’‡ ”⁄ ‘ج∆¢ ÁØÙ∆ F ‹ÈÚ∆ ˘ ¡≈͉∂ B ÁØ √ ª È≈Ò «√◊‡ ı∆Á‰ ͇∂Ò Á∆ Áπ’≈È ”⁄ ¡≈«¬¡, Í DI √≈Ò≈ ͇∂ Ò È∂ ¿∞ √ Á∂ È≈Ï≈Ò◊ ‘؉ ’≈È ÂøÏ≈’» √ÏøË ⁄∆˜ Ú∂⁄‰ ÂØ∫ «¬È’≈ ’ «ÁæÂ≈¢

‹π‚∆Ù∆¡Ò √‡»¡‡ √«ÓÊ È∂ ÈΩ‹Ú≈È ˘ D √≈Ò Ò¬∆ «‘≈√ ”⁄ Ì∂‹ «ÁæÂ≈¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿∞√ ˘ ‘Ø «ÂøÈ √≈Ò «È◊≈È∆ «Úæ⁄ æ«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ¶‚È Á∆ ˙Ò‚ Ï∂ Ò ∆ ¡Á≈Ò ”⁄ √π‰≈¬∆ ÁΩ≈È «◊¡≈ «’ ‘ÓÒ∂ Á∆ Ù≈Ó ÁØÙ∆ È∂ Ù≈Ï Í∆Â∆ √∆¢ ¿∞√ √Ó∂∫ ¿∞‘ ‘ÓÒ≈Ú ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞√ È∂ ◊≈Ò∑ª ’愉∆¡ª Ùπ» ’ «ÁæÂ∆¡ª¢ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ È∂ ͇∂Ò ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’ «ÁæÂ≈¢ ÿ‡È≈ Á∆ ¯π‡‹ ∂ √∆. √∆. ‡∆. Ú∆. ”⁄ «’≈‚ ‘Ø ◊¬∆¢ ͇∂ Ò ˘ ‘√ÍÂ≈Ò «Ò‹≈«¬¡≈ «◊¡≈, Í «√ ”⁄ Ò◊∆ ⁄؇ ’≈È ¿∞√ È∂ ¡◊Ò∂ «ÁÈ ÁÓ ÂØÛ «ÁæÂ≈¢

¶‚È - Í≈«’√Â≈È Á∂ ÍÃË≈È Ó≥Â∆ «¬Ó≈È ı≈È Á∆ √≈Ï’≈ ÍÂÈ∆ ‹Ó≈«¬Ó≈ ◊ØÒ‚ √«ÓÊ È∂ Í≈«’√Â≈È √’≈ ÚÒØ∫ ÈÚ∂∫ ⁄π‰∂ ◊¬∂ √Ò≈‘’≈ ÍÃ∆ÙÁ È≈Ò ÓÙ‘» ¡ÊÙ≈√Â∆ ¡≈«Â¯ Ó∆¡ª Á∆ È≈Ó˜Á◊∆ Ú≈«Í√ ÒÀ‰ Á∆ √ı «ÈßÁ≈ ’∆Â∆ ˛¢ «ÏÇ∂È ”⁄ «‘ ‘∆ DD √≈Ò≈ ‹Ó≈«¬Ó≈ È∂ ‡«Ú‡ ”Â∂ ¡≈͉∆ È≈≈˜◊∆ ˜≈«‘ ’∆Â∆¢ Í≈«’√Â≈È √’≈ È∂ Ó∆¡ª Á∂ ¡«‘ÓÁ∆¡≈ Ì≈¬∆⁄≈∂ È≈Ò √ÏøË ‘؉ ’≈È ’æ‡ÛÚ≈Á Á∂ ÁÏ≈¡ ”⁄ ¡≈ ’∂ ¿∞È∑ª ˘ ¬∆.¬∂.√∆. Á∆ ÓÀ∫Ï«ÙÍ ¤æ ‚ ‰ Ò¬∆ «’‘≈ √∆¢ ’æ‡ÛÂÚ≈Á∆¡ª Á∂ ÁÏ≈¡ ”⁄ ¡≈ ’∂ «¬Ó≈È ı≈È Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ √’≈ È∂ ÓÙ‘» ¡Ê Ù≈√Â∆ Ó∆¡ª Á≈ ÈÚ◊«·Â ¡≈«Ê’ ÍÃ∆ÙÁ ÂØ∫ È≈Ó˜Á◊∆ Ú≈«Í√ ÒÀ «Ò¡≈ √∆¢ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ Í≈«’√Â≈È Á∂ √ø«ÚË≈È ”⁄ ¡«‘ÓÁ∆¡≈ ˘ ˆÀÓπ√«ÒÓ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ «◊¡≈ ˛ ¡Â∂ ’¬∆ «¬√Ò≈Ó∆ «Ú⁄≈Ë≈Úª ”⁄ ¿∞È∑ª Á∆ Ó≈ÈÂ≈ ˘ «¬Ù«ÈßÁ≈ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ Í≈«’√Â≈È Á≈ Ï‘π«◊‰Â∆ √πÈ ø ∆ Ì≈¬∆⁄≈≈ ¡’√ ’æ‡ÛÚ≈Á∆¡ª ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈™Á≈ «‘≈ ˛ ¡Â∂ ¿∞Ȫ∑ Á∂ Ë≈«Ó’ √Ê≈Ȫ

Ó«‘Ò≈Úª Á∂ ¡º◊∂ Úæˉ ”⁄ «‹√Ó≈È∆ ÙØÙ‰ √Ì ÂØ∫ Úæ‚≈ ¡«Ûæ’≈-‡»‚Ø ‡ØΩ∫‡Ø - ÍÃË≈È Ó≥Â∆ ‹√«‡È ‡»‚Ø È∂ «’‘≈ «’ ’øÓ’≈‹∆ Ó«‘Ò≈Úª Á∂ ¡º ◊ ∂ Úæ Ë ‰ ¡Â∂ ’ø Ó Ú≈Ò∆¡ª Ê≈Úª ‹ª «√¡≈√ ”⁄ «√÷ ”Â∂ Íπ æ ‹ ‰ Á∂ ≈‘ ”⁄ «‹√Ó≈È∆ ÙØ Ù ‰ √Ì ÂØ ∫ Úæ ‚ ≈ ¡«Ûæ ’ ≈ ˛¢ ÍÃ Ë ≈È Ó≥Â∆ È∂ «¬‘ ÍÃ◊‡≈Ú≈ Ó«‘Ò≈Úª Á∂ √øÓ∂ÒÈ ÁΩ≈È ’∆Â≈ ¡Â∂ «’‘≈ «’ Ó∆-‡» ÍÒ∂¡ Ú◊∆¡ª √◊Ó∆¡ª ’ø Ó Ú≈Ò∂ √Ê≈È Á≈ Ó≈‘Ω Ò ÏÁÒ‰ ”⁄ ¡«‘Ó Ì± « Ó’≈ «ÈÌ≈¡ ‘∆¡ª ‘È¢ «¬‘ Íπ æ ¤ ∂ ‹≈‰ ”Â∂ «’ ’ΩÍØ∂‡ ÷∂Â ”⁄ ¿∞µ⁄ ¡‘π«Á¡ª ”Â∂ Ó«‘Ò≈Úª Á∆ «◊‰Â∆ ÚË≈¿∞ ‰ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ≈ √’≈ «’‘Û∂ ’ÁÓ ⁄π æ ’ ‘∆ ˛, ‡»‚Ø È∂ ¡≈͉∆ «Ó√≈Ò Í∂Ù ’∆Â∆ ¡Â∂ «’‘≈ «’ ’À Ï «È‡ Á∆ ◊·È ’È √Ó∂∫ Ó«‘Ò≈Úª ˘ Ï≈Ï Á∆

Á∆ ÂØÛ-ÌøÈ Ú∆ ‘πøÁ∆ ‘∆ ˛¢ Ó∆¡ª ˘ ‘≈Ò ‘∆ «Úæ⁄ AH ÓÀ∫Ï∆ ¬∆.¬∂.√∆. Á∂ ÓÀ∫Ï Á∂ ÂΩ ”Â∂ È≈Ó˜Á ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆¢ ⁄؇∆ Á∂ BE ÍëÂÌ≈Ù≈Ò∆ ÈΩ ‹ Ú≈È ¡ÊÙ≈√Â∆¡ª Á∆ ¡≥Â≈Ù‡∆ ÓπÁ≈ ¯ø‚ Á∆ √»⁄∆ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ¿∞‘ «¬æ’æÒ∂ Í≈«’√Â≈È∆ ‘È¢ ‹Ó≈«¬Ó≈ È∂ Ó∆¡ª Á∆ È≈Ó˜Á◊∆ Ú≈«Í√ Ò¬∂ ‹≈‰ ”Â∂ ‡Ú∆‡ ’∆Â≈, T«¬√ Á≈ Ï⁄≈¡ È‘ƒ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ¡Â∂ «¬‘ ’≈¯∆ Ó≥ÁÌ≈◊≈ ˛¢U

ÓπÂ≈«Ï’, «¬√ ÁΩ≈È Ì≈ «Úæ⁄ A.CE Òæ÷ ÒØ’ª È∂ ıπÁ’πÙ∆ ’∆Â∆¢ H@ ¯∆√Á∆ Ô≈È∆ F@.D Òæ÷ ÿº‡ ¡Â∂ ÓºËÓ ¿∞Ó Á∂ ÒØ’ª È∂ ÷πÁ’πÙ∆ ’∆Â∆¢ CH Á∂Ùª È∂ ıπÁ’πÙ∆ Ú◊∂ ¡Í≈Ë ˘ Ø’‰ Á∆ ‰È∆Â∆ Ú∆ ω≈¬∆ ˛¢ ˜«‘ ÷≈‰ È≈Ò ‘πÁ ø ∆¡ª È∂ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ÓΩª ÓÈ Ú≈«Ò¡ª «Úæ ⁄ √Ì ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈, B@ ¯∆√Á∆, ÒØ’ ˜«‘ ÷≈ ’∂ √π√≈«¬‚ ’Á∂ ‘È¢ ¡«‹‘≈ ’È Ú≈«Ò¡ª «Úæ⁄ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Í∂∫‚± «¬Ò≈«’¡ª «Úæ⁄ «‘‰ Ú≈Ò∂ ÿº‡ ¡Â∂ ÓºËÓ ¿∞Ó Á∂ ÒØ’ ¡Â∂ «’√≈È ‘πÁ ø ∂ ‘È¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÒØ’ ıπÁ ˘ ¯≈‘∂ ‹ª ¡º◊ Ú∆ Ò◊≈ ÒÀ∫Á∂ ‘È¢ «ÍØ‡ ÓπÂ≈«Ï’, «¬æ’ «Ú¡’Â∆ ıπÁ’πÙ∆ ’È ÂØ∫ Í«‘Òª B@ Ú≈ «¬√ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ ⁄πæ’≈ ‘πøÁ≈ ˛¢ »√ «Úæ⁄ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ıπÁ’πÙ∆ ’Á∂ ‘È ÒØ’ »√ «Úæ⁄ ÍπÙª ÚÒØ∫ ÷πÁ’πÙ∆ DH.C ¯∆√Á∆, ¡Ωª Á∆ AD.E ¯∆√Á∆, Ô±’∂È «Úæ⁄ ÍπÙ CD.E ¯∆√Á∆, ¡Ωª

◊æ‚∆ ”⁄ ‘∆ ÏÀ·∂ Ì≈¬∆ Ì∞«Í≥Á «√øÿ Á∆ ◊ØÒ∆ Òæ◊‰ ’≈È ÓΩ ‘Ø ◊¬∆¢ «¬√ ”⁄ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ «’ «¬√ «Íº¤∂ ÁÓÁÓ∆ ‡’√≈Ò Óπæ÷∆ Á∆ «Ú˙∫ √∆ ¡Â∂ √’≈ È∂ «¬‘ ÁÒ∆Ò Ú∆ «ÁæÂ∆ «’ ÁÓÁÓ∆ ‡’√≈Ò «¯ Ú∆ È‘ƒ ‘‡∆ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ÏπÒ≈∂ ÚÒØ∫ „æ‚∆¡ª Ú≈Ò∂ ˘ ËÓ’∆ «ÁæÂ∆ ◊¬∆ «’ ‹∂’ ÓπÒ˜Ó ˘ ˜Ó≈È «ÓÒÁ∆ ˛ ª ‡Ã≈«¬Ò ÍÃÌ≈«Ú ‘ØÚ◊ ∂ ≈, «Ò‘≈˜≈ ˜Ó≈È ȑƒ «ÁæÂ∆ ‹≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆¢ ‘≈¬∆’Ø‡ È∂ «’‘≈ ˛ «’ ◊πÈ≈Ó «√øÿ ”Â∂ ÁØÙ ˛ «’ ¿∞√ È∂ „æ‚∆¡ª Ú≈Ò∂ Á∆ ◊æ‚∆ ÂØ∫ ¡◊Ò∆ ◊æ‚∆ Á∂ ÷ºÏ∂ Ù∆Ù∂ ”Â∂ ’π‘≈Û∆ È≈Ò ‘ÓÒ≈ ’∆Â≈ Â∂ ¿∞‘ «¬√ ‘ÓÒ∂ Á≈ √ªfi∂ ÂΩ ”Â∂ ÓπÒ˜Ó ˛¢

D.G ¯∆√Á∆, Áæ÷‰∆ ’Ø∆¡≈ «Úæ⁄ ÍπÙ BI.I, ¡Ωª AA.F ¯∆√Á∆, ÍØÒÀ∫‚ «Úæ⁄ ÍπÙ BC.I ¯∆√Á∆, ¡Ωª C.D ¯∆√Á∆ ¡Â∂ ÏÀÒ‹∆¡Ó «Úæ⁄ ÍπÙ BB.B ¡Â∂ ¡Ωª I.D ¯∆√Á∆ ÒØ’ ıπÁ’πÙ∆ ’Á∂ ‘È¢ Ì≈ «Úæ⁄ «¬‘ ¡≥’Û≈ AH.E ¡Â∂ AD.E ˛, ¡Â∂ «¬‘ ¡≥’Û∂ ÍÃÂ∆ «¬æ’ Òæ÷ «Úæ⁄ ‘È¢ √∆. ¡≈. Í∆. ¡Àµ¯. È∂ Ùπ» ’∆Â≈ Í«‘Ò≈ ÓÀ∫‡Ò ˛µÒÊ ÍË Ω ’ À ‡ ‹Ú≈Ȫ «Úæ⁄ ÚæË ‘∆ ıπÁ’πÙ∆ Á∆ «ÍØ‡ ÂØ∫ Ï≈¡Á √∆.¡≈.Í∆.¡Àµ¯. È∂ Í«‘Ò≈ ÓÀ∫‡Ò ˛µÒÊ ÍË Ω ’ À ‡ Ùπ» ’∆Â≈ ˛¢ √∆.¡≈.Í∆.¡À¯. Á∂ ‚≈«¬À’‡ ‹ÈÒ ¡≈.¡≈. ̇È≈◊ È∂ «¬æ’ «¬ø‡«Ú¿± «Úæ⁄ «’‘≈ «’ ‹Ú≈Ȫ ÚÒØ∫ ıπÁ’πÙ∆ ’È≈ «¬æ’ Ï‘π ‘∆ Úæ‚∆ «⁄øÂ≈ Á≈ «ÚÙ≈ ˛¢ «¬√ ˘ Á∂÷Á∂ ‘ج∂ «¬‘ Í≈«¬Ò‡ ÍË Ω ’ À ‡ Ùπ» ’∆Â≈ «◊¡≈ ˛¢ «¬√ Ò¬∆ ¬∂ Ó ˜ ¡Â∂ ‡≈‡≈ «¬ø√‡∆«⁄¿±‡ ¡Ω¯ √ØÙÒ √≈«¬ø«√˜ È≈Ò ’≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ˛¢ ÓÀ∫‡Ò ˛µÒÊ ÍË Ω ’ À ‡ ≈‘ƒ ‹Ú≈Ȫ Á∆ Ó≈È«√’ √«ÊÂ∆ Á∆ ‹ª⁄ Ò¬∆ ¿∞Ȫ∑ Á≈ ı≈√ Â∑ª Á≈ ‡Àµ√‡ ¡Â∂ «¬ø‡«Ú¿± Ò¬∂ ‹≈‰◊∂¢ «Í¤Ò∂ √≈Ò AEF ‹Ú≈Ȫ Á∆ ÓΩ ‘≈‡ ¡‡À’ È≈Ò ‘ج∆ √∆ ‹ÁØ∫ «’ CH È∂ ÂÈ≈¡ «Úæ⁄ ¡≈ ’∂ ıπÁ’πÙ∆ ’ Ò¬∆ √∆¢ ¿∞Ê∂ ‘∆ DCE Á∆ «’√∂ ‘Ø ’≈Ȫ ’≈È ÓΩ ‘ج∆ √∆¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª B@AF «Úæ⁄ IB ‹Ú≈Ȫ Á∆ ÓΩ ‘≈‡ ¡‡À’ È≈Ò ‘ج∆ √∆¢ ¿∞Ê∂ ‘∆ BF È∂ ÂÈ≈¡ «Úæ⁄ ¡≈ ’∂ ıπÁ’πÙ∆ ’ Ò¬∆ ¡Â∂ CEC È∂ «’√∂ ‘Ø ’≈Ȫ ’≈È ıπÁ’πÙ∆ ’ Ò¬∆¢

¡Â∂ ‘≈Ò∂ Ú∆ Ó«‘Ò≈Úª Ò¬∆ ≈‘ ¡À È ≈ √π ÷ ≈Ò≈ È‘ƒ¢ ⁄∂  ∂ ‘∂ «’ ‹√«‡È ‡» ‚ Ø ”Â∂ Ó«‘Ò≈ È≈Ò Áπ  «Ú‘≈ Á∂ ÁØ Ù Òæ ◊ ⁄π æ ’ ∂ ‘È¢ √≈Ò B@@@ ”⁄ «¬æ ’ Ó«‘Ò≈ ͺ  ’≈ È∂ ‡» ‚ Ø ”Â∂ ˆÀ  Ú≈‹Ï

Â∆’∂ È≈Ò ‹æ Î ∆ Í≈¿∞ ‰ Á≈ ÁØ Ù Ò≈«¬¡≈ √∆¢ ‹√«‡È ‡» ‚ Ø È∂ «¬√ Óπ æ Á ∂ ”Â∂ √¯≈¬∆ Í∂ Ù ’«Á¡ª Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ Ó«‘Ò≈ Íà  ∆ ¿∞ È ∑ ª Á≈ ÚÂ∆≈ ˆÀ-Ú≈‹Ï È‘ƒ √∆, Í È≈Ò ‘∆ ÍÃÚ≈È ’∆Â≈ «’ √øÌ≈«Ú ÂΩ ”Â∂ Ó«‘Ò≈ Ó∂∂ Úæ¬∆¬∂ ˘ ˆÒ √Ófi ÏÀ · ∆¢ ¡≈ÒØ ⁄ ’ª ÚÒØ ∫ ‡» ‚ Ø Á∆ ÁÒ∆Ò æÁ ’«Á¡ª «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ¡≈˜≈Á ‹ª⁄ ’Ú≈¿∞‰ Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ ÍÃ Ë ≈È Ó≥  ∆ È∂ ¡≈͉≈ √ø Ï Ø Ë È ‹≈∆ æ ÷ «Á¡ª «’‘≈ «’ «Í¤Ò∂ D@ Ú«∑¡ª ÁΩ≈È ’øÓ’≈‹∆ Ó«‘Ò≈Úª È∂ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ ‹∆.‚∆.Í∆. ”⁄ «¬æ ’ -«Â‘≈¬∆ ÔØ◊Á≈È Í≈«¬¡≈ ˛ ¡Â∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ ”⁄ «¬‘ ¡≥’Û≈ ‘Ø Úæˉ ÂØ∫ «¬È’≈ È‘ƒ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈¢

¡Ó∆’≈ ”⁄ Ì≈Â∆ «Ú«Á¡≈ʉ ˘ «Ó«Ò¡≈ Ôø◊ √’ΩÒ ¡ÀÚ≈‚ Ú≈«Ùø◊‡È - Ì≈ ”⁄ ‹øÓ∆ ≈‹ Ò’ÙÓ∆ ÈßÁ’πÓ≈ ˘ ¡Ó∆’≈ ”⁄ Ôø◊ √’ΩÒ ¡ÀÚ≈‚ Ò¬∆ ⁄π«‰¡≈ «◊¡≈ ˛¢ ¿∞ √ È∂ ¡«‹‘∆ Â’È∆’ Á≈ «Ú’≈√ ’∆Â≈ ˛ ‹Ø √Ó≈‡¯ØÈ Á∆ ÓÁÁ È≈Ò «√‘ √ÏøË∆ √øÌ≈«Ú ‹≈ÈÒ∂ Ú ≈ √Óº « √¡≈Úª Á≈ ÍÂ≈ Ò◊≈¿∞‰ ”⁄ √ÓæÊ ˛, ¡Â∂ «¬‘ Â’È∆’ «’¯≈«¬Â∆ Ú∆ ˛¢ ≈‹ Ò’ÙÓ∆ Á∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ Â≈«ÓÒÈ≈‚± Á∂ ÓÁπÀ Ù«‘ Á∂ «‘‰ Ú≈Ò∂ ‘È¢ Ô±È∆Ú«√‡∆ ¡Ω¯ Ú≈«Ùø◊‡È ”⁄ ÍÛ∑ ‘∆ ≈‹ Ò’ÙÓ∆ ÚÒØ∫ «Ú’«√ ’È∆’ È≈Ò «¬æ’ ¡≈Ó √Ó≈‡¯ØÈ ˘ √ØÈ≈ «√√‡Ó ”⁄ ÂÏÁ∆Ò ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛¢ «¬‘ Ù∆’

√◊Ó∆¡ª ¡Â∂ √≈‘ª Á∆ ‘’ È≈Ò «√‘ √ÏøË∆ √Óº«√¡≈Úª Á≈ ÍÂ≈ Ò◊≈¿∞‰ ”⁄ √ÓæÊ ˛¢ «¬√ Ò¬∆ «‚Ú≈«¬√ Á≈ Âπ‘≈‚∂ Ù∆ È≈Ò ‹π«Û¡≈ «‘‰≈ ˜»∆ È‘ƒ¢ ≈‹ Ò’ÙÓ∆ ˘ «¬√ ˘ «Ú’«√ ’È Á∆ ÍÃ∂È≈ ⁄Ó⁄«Û’ (ÏÀ‡) ÂØ∫ «ÓÒ∆ ‹Ø ≈ ”⁄ Ï◊À ØÙÈ∆ Á∂ √ØÈ≈ √ø’∂ª Á∆ ÓÁÁ È≈Ò ¡≈͉≈ ≈‘ ÒæÌÁ∂ ‘È¢ ≈‹ Ò’ÙÓ∆ È∂ ⁄∂Ȭ∆ ⁄Ø ∫ ’ø « Í¿± ‡  √≈«¬ø √ ¡À ∫ ‚ «¬ø‹∆È∆¡«ø◊ ”⁄ ◊ÃπÀ‹»¬∂ÙÈ ’∆Â∆ ˛¢ ¿∞‘ Ì≈ ”⁄ Ó≈«¬’Ø√≈¯‡ ∆√⁄ Ò¬∆ Ú∆ ’øÓ ’ ⁄πæ’∆ ˛¢ ¡º◊∂ Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ Ò¬∆ ¿∞‘ B@AC ”⁄ ¡Ó∆’≈ ⁄Ò∆ ◊¬∆ √∆¢

’À∫√ Ï≈«¬˙Ó≈’˜ Ò¬∆ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ ¡Ó∆’∆ «Ú«◊¡≈È’ ˘ FE Òæ÷ ‚≈Ò Á≈ Íπ√’≈ Ú≈«Ùø◊‡È - Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ «¬æ’ ¡Ó∆’∆ «Ú«◊¡≈È∆ ˘ ’À ∫ √ Ï≈«¬˙Ó≈’˜ Á∆ ͤ≈‰ ’È Ò¬∆ «¬È≈Ó Ú‹Ø∫ FE Òæ÷ ¡Ó∆’∆ ‚≈Ò «Áæ  ≈ «◊¡≈ ˛¢ ’À ∫ √ Ï≈«¬˙Ó≈’˜ Á∆ ͤ≈‰ È≈Ò ’À∫√ Á∂ «¬Ò≈‹ ¡Â∂ «¬√ ıÂÈ≈’ «ÏÓ≈∆ Ò¬∆ ÈÚƒ ÊÀ∂Í∆ Á∂ «Ú’≈√ ”⁄ ÓÁÁ «ÓÒ∂◊∆¢ Ô±.¡Àµ√. ÈÀÙÈÒ ’À∫√ «¬ø√‡∆«⁄¿±‡ È∂ ¡»Ò «⁄øÈ¡ À È ˘ ÈÀÙÈÒ ’À∫√ «¬ø√‡∆«⁄¿±‡ ÂØ∫ ¡≈¿± ‡ √‡À ∫ «‚ø ◊ «¬ø Ú À √ ‡∆◊∂ ‡  ¡ÀÚ≈‚ «Ó«Ò¡≈ ˛¢ Ô±È∆Ú«√‡∆

¡Ω¯ «ÓÙ∆◊È ÓÀ‚∆’Ò √’»Ò ”⁄ ÍÀÊØÒ≈‹∆ Á∂ ÍÃدÀ√ «⁄øÈÀ¡È È∂ «’‘≈, T«¬√ ◊ê‡ È≈Ò √≈˘ ÈÚ∂∫ Ï≈«¬˙Ó≈’˜ Á∆ ͤ≈‰ ¡Â∂ ’À∫√ Á∂ Ú≈Ë∂ ”⁄ ¿∞È∑ª Á∆ ‹À«Ú’ ̱ « Ó’≈ ”⁄ √Ófi‰ ”⁄ ÓÁÁ «ÓÒ∂◊∆¢U ’À∫√ Á∂ Ó≈«‘ «⁄øÈÀ¡È È∂ B@A@ ”⁄ «ÓÙ∆◊È ¡ΩÈ’ΩÒØ‹∆ √∆’ÚÀ ∫ «√ø ◊ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó Ùπ  » ’∆Â≈¢ Ï≈«¬˙Ó≈’L ‹ª Ï≈«¬˙ÒΩ‹∆’Ò Ó≈’ «¬æ’ Â∑ª Á≈ «¬Ù≈≈ ˛ ‹Ø ‹À « Ú’ √«ÊÂ∆ ‹ª ‘≈Ò≈ Á∆ ‹≈‰’≈∆ «ÁøÁ≈ ˛¢

¡≈«¯ ¡ÒÚ∆ È∂ Í≈«’ Á∂ ÈÚ∂∫ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á∂ »Í ”⁄ ⁄π’ æ ∆ √‘πø

«¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á - Í∆.¡ÀµÓ. «¬Ó≈È ı≈È Á∂ ’∆Ï∆ √«‘ÔØ◊∆ ¡Â∂ «‘∆’-¬∂ - «¬È√≈¯ Í≈‡∆ Á∂ √ø√Ê≈Í’ ÓÀ∫Ïª «Úæ⁄ Ù≈ÓÒ ¡≈«¯ ¡ÒÚ∆ È∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÈÚ∂ ∫ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á∂ »Í «Úæ⁄ √‘πø ⁄π’ æ Ò¬∆ ˛¢ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÍÃË≈È ‹æ‹ √≈«’Ï «È√≈ È∂ ¡À Ú ≈È-¬∂ - √Á

(≈Ù‡ÍÂ∆ ÌÚÈ) «Úæ⁄ ¡≈ÔØ«‹Â √≈Á∂ √Ó≈Ø‘ «Úæ⁄ Í∂Ù∂ È≈Ò ÁøÁª Á∂ ‚≈’‡ FI √≈Ò≈ ¡ÒÚ∆ ˘ Í≈«’√Â≈È Á∂ ACÚ∂∫ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á∂ »Í «Úæ⁄ √‘πø ⁄π’≈¬∆¢ ˆΩÂÒÏ ˛ «’ ¡ÒÚ∆ Á∂ «ÍÂ≈ ‚≈’‡ ‘Ï∆Ï ¿∞ «‘Ó≈È «¬Ò≈‘∆ ¡ÒÚ∆ Ì≈ Á∂ Í«‘Ò∂ ÍÃË≈È Ó≥Â∆ ‹Ú≈‘ Ò≈Ò È«‘» Á∂ ÁøÁª Á∂ ‚≈’‡ √È¢ √≈Ï’≈ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ó«‘Ó»Á ‘π√È À È∂ ¡≈͉≈ E √≈Ò Á≈ ’≈‹’≈Ò Í»≈ ‘؉ Ó◊Ø∫ ≈Ù‡ÍÂ∆ ÌÚÈ ı≈Ò∆ ’ «ÁæÂ≈ √∆¢

Ï≈Ï≈ Â∂ ¿∞√ Á≈ Ï∂‡≈ ∂Í Á∂ ÁØÙ ”⁄ «ÿ∂

„æ‚∆¡ª Ú≈Ò∂ ”Â∂ ‘ÓÒ∂ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Í≥‹≈Ï √’≈ È∂ «ÁæÂ∆ ÁÒ∆Ò ⁄ø‚∆◊Û∑ - Ì≈¬∆ ‰‹∆ «√øÿ „æ‚∆¡ª Ú≈Ò∂ Á∂ ’≈¯Ò∂ ”Â∂ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ È≈Ó˜Á ÓπÒ˜Ó ◊πÈ≈Ó «√øÿ Á∆ ˜Ó≈È ¡˜∆ Á≈ «ÚØË ’Á∂ ‘ج∂ Í≥‹≈Ï √’≈ È∂ ‘≈¬∆’Ø‡ ”⁄ «’‘≈ ˛ «’ Í»∆ ÔØ‹È≈ «‘ „æ‚∆¡ª Ú≈Ò∂ ”Â∂ ◊ØÒ∆ ⁄Ò≈¬∆ ◊¬∆ √∆ ¡Â∂ ¤Ï∆Ò «√¯ „æ‚∆¡ª Ú≈Ò∂ Á∂ ’≈¯Ò∂ ˘ Ø’‰ Ò¬∆ ‘∆ Ò≈¬∆ ◊¬∆ √∆¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¤Ï∆Ò ÚÂ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ È∂ ’≈¯Ò∂ Á∂ «¬æ’ ‚≈¬∆Ú ÂØ∫ Íπ櫤¡≈ «’ Ï≈Ï≈ „æ‚∆¡ª Ú≈Ò∂ «’‘Û∆ ◊æ‚∆ ”⁄ ‘È¢ ◊æÒ Á∆ ÌªÍ ÍÀ‰ ”Â∂ „æ‚∆¡ª Ú≈Ò∂ Á∂ ‚≈¬∆Ú È∂ ◊æ‚∆ Ì‹≈ Ò¬∆, Í «Íº«¤˙∫ ◊ØÒ∆Ï≈∆ ‘ج∆ ¡Â∂ «¬√ ÁΩ≈È

È∞ Ó ≈«¬ø Á ∆ «Áæ  ∂ ‹≈‰ Á≈ ı≈√ «ı¡≈Ò æ « ÷¡≈ «◊¡≈ √∆¢ ‡»‚Ø È∂ ¡º◊∂ «’‘≈ «’ ‘π‰ √Ì ÂØ∫ Úæ‚∆ ⁄π‰ΩÂ∆ Ó«‘Ò≈Úª Á∆ «◊‰Â∆ ˘ Ï’≈ æ ÷ ‰ Á∆ ˛ «’™«’ «√¡≈√ ϑπ  Óπ Ù «’Ò ÷∂   ˛

‘ ÿ≥‡∂ IB ÒØ’ ’Á∂ È∂ √π√≈«¬‚, √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ «’√≈È

¿∞µ⁄∆ ¡≈Ú≈˜ ”⁄ ◊æÒ ’È ”Â∂ Ì≈Â∆ È∂ ’∆Â≈ √≈Ê∆ Á≈ ’ÂÒ Á∞Ϭ∆ó Á∞Ϭ∆ ”⁄ «¬’ Ì≈Â∆ «Ú¡’Â∆ È∂ ÎØÈ ”Â∂ ¿∞µ⁄∆ ¡≈Ú≈˜ ”⁄ ◊µÒ ’È ”Â∂ ¡≈͉∂ È≈Ò «‘ ‘∂ ÈΩ‹Ú≈È ’«Ê ±Í È≈Ò ’ÂÒ ’ «ÁµÂ≈¢ ÷Ò∆˜ ‡≈¬∆Ó√ È∂ ÷Ï «ÁµÂ∆ ‘À «’ ’Ø‡ ¡≈Î Î√‡ «¬È‡À∫√ ”⁄ CG √≈Ò≈ Ó˜Á± ”Â∂ ’ÂÒ Â∂ «ÏÈ≈∫ Ò≈«¬√ß√ Á∂ Ù≈Ï Í∆‰ Á≈ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬’ ⁄ÙÓÁ∆Á È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈

13 to 19 Sept., 2018

ÈÚƒ «ÁæÒ∆ - ¡≈√≈ ≈Ó, ≈Ó ‘∆Ó Ú◊∂ Ï≈«Ï¡ª ”Â∂ √Àµ’√ ÙØÙ‰ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ‹∂Ò∑ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬æ’ ‘Ø Ï≈Ï∂ ”Â∂ ∂Í Á≈ ÁØÙ Òæ◊≈ ˛¢ «¬√ Ú≈ «¬æ’ Ó«‘Ò≈ È∂ Áæ÷‰∆ «ÁæÒ∆ ”⁄ ¡≈ÙÓ ⁄Ò≈ ‘∂ √ÚÔø̱ Ï≈Ï∂ ”Â∂ ∂Í ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ È≈Ï≈Ò◊ Ïæ⁄∆ È≈Ò √Àµ’√ ÙØÙ‰ ’È Á≈ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ ˛¢ ÍπÒ∆√ È∂ Ï≈Ï∂ «ıÒ≈¯ ÏÒ≈Â’≈ ¡Â∂ Í≈’√Ø ¡Àµ’‡ «‘ Ó≈ÓÒ≈ Á‹ ’ «Ò¡≈ ˛¢ ÁØÙ∆ ¡≈Ù» Ì≈¬∆ ◊π»‹∆ È∂ ıπÁ ˘ √ÚÔø̱ ¬∆ÙÚ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈

˛¢ ÍπÒ∆√ ÓπÂ≈«Ï’, Ï≈Ï≈ ¡≈Ù» Á≈ √À’‡-G Ø«‘‰∆ ”⁄ ¡≈ÙÓ ˛¢ Á»‹≈ ¡≈ÙÓ ¡Àµ’√ ÏÒΩ’ ‘Ω˜ ı≈√ ”⁄ ˛¢ Í∆Û ¡Ω È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿∞‘ B@AC ”⁄ ¡≈͉∆ Ï∂‡∆ Á∂ ÍÀ Á≈ «¬Ò≈‹ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ Ø«‘‰∆ ¡≈ÙÓ ◊¬∆ √∆¢ B@AC ÂØ∫ ÒÀ ’∂ B@AG Â’ Ï≈Ï≈, ¿∞√ Á≈ Ï∂‡≈ ¡Â∂ ÁØ√ª È∂ ¿∞√ È≈Ò ∂Í ’∆Â≈¢ ‹ÁØ∫ Ï≈Ï∂ È∂ ¿∞√ Á∆ Ï∂‡∆ È≈Ò ∂Í ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ ª Í∆ÛÂ≈ È∂ «¬√ «ÚØË ’∆Â≈¢ ¡Ω È∂ Áæ«√¡≈ «’ B@AG ”⁄ Ï≈Ï∂ È∂ ¿∞√ Á∆ Ï∂‡∆ ˘ ‘Ω˜ ı≈√ √«Ê ¡≈ÙÓ ”⁄ ÏπÒ≈ ’∂ ¡ÙÒ∆Ò ‘’ ’∆Â∆¢ «ÚØ Ë ’∆Â≈ ª ¿∞ √ ˘ ¡≈ÙÓ ”⁄Ø∫ Ï≈‘ ’æ„ «ÁæÂ≈ «◊¡≈¢ Í∆ÛÂ≈ È∂ Áæ«√¡≈ «’ F √ÂøÏ ˘ ¿∞‘ ‘Ω˜ı≈√ Ê≈‰∂ ”⁄ «Ù’≈«¬Â Á‹ ’Ú≈¿∞ ‰ ◊¬∆, Í Íπ Ò ∆√ È∂ ¡Àµ¯.¡≈¬∆.¡≈. Á‹ ’È ÂØ∫ ÓÈ∑≈ ’ «ÁæÂ≈¢ ‹ÁØ∫ ¿∞√ È∂ Ó«‘Ò≈ ’«ÓÙÈ ”⁄ ‹≈‰ Á∆ ◊æÒ ’∆Â∆ ª «’Â∂ ‹≈ ’∂ H √Âø Ï  ˘ ¡Àµ¯.¡≈¬∆.¡≈. Á‹ ’∆Â∆ ◊¬∆¢

√‘πø ⁄πæ’ √Ó≈◊Ó «Úæ⁄ Í∆.¡ÀµÓ. «¬Ó≈È ı≈È, ¯Ω‹ ÍÃÓπæ÷ ‹ÈÒ ’Ó ‹≈Ú∂Á Ï≈‹Ú≈ ¡Â∂ «ÚÁ∂Ù∆ «‚ÍÒØÓ‡ À ª √Ó∂ «ÓÒ‡∆ ¡Â∂ ˆÀ«ÓÒ‡∆ Íà ٠≈√È Á∂ √∆È∆¡ ¡«Ë’≈∆ Ù≈«ÓÒ ‘ج¢∂ ⁄∆È Á∂ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â∆ Úª◊ Ô∆ ¡Â∂ √≈¿±Á∆ Á∂ √»⁄È≈ Ó≥Â∆ ¡Ú≈Á «ÏÈ √≈Ò∂‘ Ú∆ √Ó≈Ø‘ «Úæ ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ¬ ∂ ¢ ¡ÒÚ∆ ˘ D √Âø Ï  ˘ ‘Ø ¬ ∆¡ª ⁄Ø ‰ ª «Úæ ⁄ Í≈«’√Â≈È Á≈ ≈Ù‡ÍÂ∆ ⁄π‰ «Ò¡≈ «◊¡≈ √∆¢ ¡ÒÚ∆ È∂ Í≈«’√Â≈È Í∆ÍÒ˜ Í≈‡∆ Á∂ ¿∞Ó∆ÁÚ≈ ¡À‹≈˜ ¡«‘√≈È ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È Óπ√«ÒÓ Ò∆◊-¡ÀµÈ. Á∂ ¿∞ Ó ∆ÁÚ≈ ÓΩ Ò ≈È≈ ¯˜Ò ¿∞  «‘Ó≈È ˘ «ÂÒ؉∆ Óπ’≈ÏÒ∂ «Úæ⁄ ‘≈«¬¡≈ √∆¢

√«Ú‡˜ÒÀ∫‚ «Úæ⁄ Òæ◊◊ ∂ ≈ √Ã∆Á∂Ú∆ Á≈ Ïπ æ ÏÈ - √«Ú‡˜ÒÀ∫‚ ÍÃÙ≈√È ¿∞µÿ∆ Ì≈Â∆ ¡Á≈’≈≈ √Ã∆Á∂Ú∆ Á≈ Ïπæ √Ê≈«Í ’È Á∆ ÔØ‹È≈ ω≈ «‘≈ ˛ «‹√ Á∆ √πÍ «‘æ‡ «¯ÒÓ ⁄ªÁÈ∆ «Úæ⁄ «¬√ Á∂Ù Á∆ ı»Ï√»Â∆ ˘ Ï≈ı»Ï∆ «Á÷≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª B@AF «Úæ⁄ «¬Ê∂ Ì≈Â∆ «¯ÒÓ√≈˜ ÔÙ ⁄ØÍÛ≈ Á≈ Ïπæ √Ê≈«Í ’∆Â≈ ‹≈ ⁄π«æ ’¡≈ ˛¢ ÔÙ ⁄ØÍÛ≈ Á∆¡ª Ï‘π √≈∆¡ª «¯ÒÓª «¬Ê∂ ω∆¡ª √È «‹√ ’≈È «¬æÊ∂ ‡»«˜Ó ˘ ‘πÒ≈≈ «Ó«Ò¡≈¢

≈‹∆Ú ’ÂÒ ’∂√ ”⁄ ÁØÙ∆¡ª Á∆ «‘≈¬∆ Ò¬∆ Â≈«ÓÒ È≈‚± ˘ ÒÀ‰∆ ÍÚ∂◊∆ ’∂∫Á Á∆ ÓȘ»∆ ÈÚƒ «ÁæÒ∆ - ’∂∫Á∆ ◊ë‘ «ÚÌ≈◊ Á∂ «¬æ ’ ¡«Ë’≈∆ È∂ «’‘≈ «’ Â≈«ÓÒÈ≈‚± √’≈ ÚÒØ ∫ ’∆Â∆ «√¯≈«Ù Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ √» Ï ∂ Á∂ ≈‹Í≈Ò ˘ Ó‘»Ó ≈‹∆Ú ◊ªË∆ ’ÂÒ ’∂√ ”⁄ ¿∞Ó ’ÀÁ Ì∞◊ ‘∂ √æ ÁØÙ∆¡ª ˘ «‘≈¡ ’È Á≈ ¡ı«Â¡≈ È‘ƒ ˛¢ ¡«Ë’≈∆ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ √ÏøË∆ ’ج∆ ¯À√Ò≈ ÒÀ‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ≈‹Í≈Ò ÏÈÚ≈∆ Ò≈Ò Íπ«Ø ‘ ˘ ’∂∫Á √’≈ È≈Ò ÓÙÚ≈ ’È≈ ÍÚ∂◊≈¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ’ÂÒ ’∂ √ Á∆ ‹ª⁄ √∆.Ï∆.¡≈¬∆. Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ ‡∆Ó È∂ ’∆Â∆ √∆ «‹√ ’≈È ≈‹Í≈Ò Ò¬∆ ˜»∆ ˛ «’ ¿∞ ‘ √æ  ÁØ Ù ∆¡ª Á∆ √˜≈ ÿ‡≈¿∞‰ ‹ª Óπ¡≈¯ ’È √ÏøË∆ ’ج∆ Ú∆ ¯À√Ò≈ ÒÀ‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ’∂∫Á Á∆ ÓȘ»∆ ÒÀ‰¢ ‹≈‰’≈∆ ÓπÂ≈«Ï’, √∆.¡≈.Í∆.√∆. Á∆ Á¯≈ DCE «‘ Ú∆ ≈‹ √’≈ Ò¬∆ «¬√ ÓπÂæÒ’ ’ج∆ ’ÁÓ ⁄πæ’‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ’∂∫Á Á∆ ÓȘ»∆ ˜»∆ ˛¢ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ Â≈«ÓÒÈ≈‚± Á∆ ¡≥È≈ ‚∆.¡ÀµÓ.’∂.

√’≈ È∂ ≈‹Í≈Ò ˘ √æª ÁØÙ∆¡ª Á∆ «‘≈¬∆ Á∆ «√¯≈«Ù ’∆Â∆ √∆ «‹√ Á∆ √»Ï∂ Á∆¡ª Ï‘πÂ∆¡ª √’≈ª È∂ ‘Ó≈«¬Â ’∆Â∆ ˛¢ Á»‹∂ Í≈√∂ ≈‹∆Ú ’ÂÒ ’∂√ «Úæ⁄ Ú‚∂∆ √≈«˜Ù Á∂ ͺ ÷ Á∆ ‹ª⁄ ’È Ú≈Ò∆ √∆.Ï∆.¡≈¬∆. Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂·Ò∆ ÓÒ‡∆ «‚«√ÍÒÈ∆ ÓΩȇ ∂ «ø◊ ¬∂‹√ ø ∆ (¡ÀµÓ.‚∆.¡ÀµÓ.¬∂.) È∂ ’πæfi Ó‘∆È∂ Í«‘Òª √πÍ∆Ó ’Ø‡ ˘ Áæ«√¡≈ √∆ «’ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ‹ª⁄ ‘≈Ò∂ ‹≈∆ ˛¢


21

AJIT WEEKLY

TORONTO SECTION-C, ISSUE 1300

13 to 19 Sept., 2018

PINGALWARA SOCIETY OF ONTARIO «Í≥ ◊ ÒÚ≈Û≈ √Ø √ ≈«¬‡∆ ¡≈¯ ˙ȇ≈∆˙ ‹∞Ò≈¬∆ B@AH ¡Â∂ ¡◊√ B@AH Ó‘∆È∂ Á∂ Á≈È Á∂ Ú∂Ú∂ ‘∂· «Ò÷∂ ‘È ‹∆ Õ Ont. July 2018 Pingalwara Donation List Oakville G. $834.00 Baba Budha Ji G. Hamilton $914.50 S.G.S.S.G. Old Weston Rd. $284.50 Ramgarhia Sikh Society G.Rivalda RD. $521.00 S.S.B. G. Regan Rd. $1,484.00 O.K.D.G. Dixie Rd. $2,330.00 G.N.M.G. Peter Robertson Blvd. $2,498.00 S.G.S.S.G. Malton $2,010.00 Airport Limo & Taxi Drivers $2,928.00 Indian Punjabi Bazar $491.00 Sabji Mandi $373.00 A & P Dollar Store $87.00 Asian Food Centre $247.00 Dixie Sweets & Res. $171.00 Arvinder S. Sunner $200.00 Jagdev S. Garcha $400.00 Jaswinder Pardal $50.00 Dara S. Grewal $250.00 Devinderpal Singh $30.00 Sukhbir Lidder $100.00 Jasprit Tatla $100.00 Gurjit Singh $50.00 The Benevity Community impect $182.15 Arvinder S. Sunner $200.00 Ajit S. Sidhu $51.00 Manbinder Grewal $101.00 Sukhdev S, Gill $200.00 Talvinder Hansi $75.00 Karam S. Gill $200.00 Joginder Singh $500.00 Bagicha Teja $200.00 Canada Help's Org. $337.25 Kirpal S. Toor $50.00 Birpal Kang $50.00 Nirmal Singh Gill $379.47 Sarbjit K. Chahal $25.00 Harmeet Kaur $50.00 Mohinder K. Singh $100.00 Tejinder Singh $20.00 Manjinder Singh $20.00 Azeez Kaur $100.00 Inderjit S. Lail $20.00 Karandip Singh $300.00 $500.00 Haarpal Singh $20.00 Sohan S. $20.00 Sawarn Singh $50.00 Jagwinder Singh $100.00 Gurdev Singh $20.00 Ajit Singh $10.00 Dalbir $25.00 Satnam K. Johal $100.00 Jasbir Singh $20.00 Rajinderjit Gill $20.00 Parvinder Singh $100.00 Amarjit Purba $50.00 Dharm Singh $20.00 Darshan Singh $20.00 Gupatname $11.00 Beantpal Kaur $60.00

Amrik Singh Amrinder Saini Pargat Singh Manku Karnail Kaur Harpreet S. Gill Rajinder Singh Navdeep Bath Parvinder Bath Abnash Kang Harjit Singh Jagjot K. Dhillon Gurbachan K. Dhillon Santokh Sohal Balbir Singh Harjiner S. Sandhu Jaswinder Singh Joginder Singh Harinder Singh Narinder Lakhanpal Kulwinder Mann Jagjeet Kaila Lakhwinder Singh Surinder Singh Gupatname Harinder Singh Swaranjit Kaur Charanjit Kaur Harjot Kaur Rupinder K. Gill Harinder Singh Santokh Singh Navdeep Kaur Onkar S. Dhugga Raminder K. Grewal Malkit Grewal Gurdial Singh Jitpreet S. Reehal Gagan Khurana Gupatname Devinder Aasi Manbinder Grewal Amarjit Singh Sangha Gundeep K. Grewal Jaswinder Singh Kalsi Sukhbir Singh Tardip Gill Baldish Chohan Balhar S. Khatkar Gupatdan Total

$10.00 $200.00 $11.00 $20.00 $20.00 $20.00 $500.00 $500.00 $51.00 $20.00 $200.00 $200.00 $300.00 $20.00 $20.00 $200.00 $50.00 $100.00 $51.00 $20.00 $1,500.00 $50.00 $20.00 $20.00 $200.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $51.00 $10.00 $20.00 $20.00 $100.00 $20.00 $50.00 $50.00 $50.00 $10.00 $120.00 $101.00 $42.00 $250.00 $250.00 $250.00 $600.00 $100.00 $2,500.00 $43.39 $29,680.26

Pay Pal July 2018 Pingalwara Donation List Janet Schultz $150.00 Ravinder Dhami $30.00 Rajni Chopra $20.00 Sushil Randhawa $60.00 Harteek Dehal $100.00 Maninder Singh $200.00 Sapandeep S. Randhawa $50.00 Neeraj Gautam $20.00 Manjeet Kaur $50.00 Tejinder Devgan $1,240.00 Krishan Lal $25.00 Gurmail Ghuman $200.00

Prabhdeep Bedi Harsimran Batth Neeraj Gautam Pinderpal Brar Jagd Jaswinder Singh Harjot Grewal Ravneet Gill Jaspinder Singh Gurjinder Gill Gurjinder Gill Prabhsimranjot Kaur Neeraj Gautam Ajaydeep Singh Amjad Rasheed Harpreet Singh Virk Narinder Kaur Jatinderjeet Kaur Pearl Marwaha Total Fee Rest

$50.00 $100.00 $20.00 $15.00 $100.00 $330.00 $100.00 $100.00 $100.00 $40.00 $40.00 $20.00 $20.00 $100.00 $40.00 $25.00 $100.00 $10.00 $30.00 $3,485.00 $65.31 $3,419.69

Winnipeg July 2018 Pingalwara Donation Box Daljit S. Sidhu $500.00 Jaswant Singh $50.00 Amarjeet S. Waraich $20.00 Gurpreet Singh $20.00 Arvindpal S. Matharu $20.00 Dashmash Darbar G. $35.00 G. Nanak Darbar $347.00 G. Khalsa Diwan Society $390.00 G Sikh Society Of Manitoba $707.00 G. Kalgidhar Darbar $1,742.00 Style India $210.00 Punjab Sweets $45.00 G. Singh Sabha $75.00 Kee watin Pharmacy $82.00 Gill's Meat Shop $106.00 Shahidi Purab 5th Guru $586.00 G. South Sikh Centre $172.33 Total $5,107.33 Ontario Sangat Total $29,680.26 Winnipeg Sangat Total $5,107.33 Pay Pal Sangat Total $3,485.00 Grand Total $38,272.59 Ont. August 2018 Pingalwara Donation List S.A.O.B.G Brantford $542.21 Oakville G. $527.00 Baba Budha Ji G. Halmilton $672.00 G.N.S.C.G. Glidden Rd. $1,927.00 S.S.B.G.Regan Rd. $1,883.00 S.S.C.G. Rexdale $1,746.00 O.K.D.G. Dixie Rd. $2,710.00 S.G.S.S.G. Malton $1,478.00 Gupat Name $1,000.00 Mandip K. Kainth $100.00 Harvinderjit Bola $100.00 Lakhwinder Fumah $200.00 Gurmail Singh $1,000.00 Harjinder S. Grewal $500.00

Jaswinder S. Dhanjoo $51.00 Mandip Hundal $300.00 Harpreet S. Sohal $300.00 Joshonpreer K. Arora $200.00 Simran Virk $100.00 Satwant Kaur $20.00 Gupat Name $20.00 Dawit Kaur $20.00 Simran Virk $20.00 Canada Helps org. $515.76 Harvinder Jauha $200.00 Parkash Saini $100.00 Harshpreet S. Gill $201.00 Talvinder Hansi $75.00 Harpreet Geekee $501.00 Sandeep Kaushal $51.00 Provincial Employees $44.70 The Benevity Community $102.15 Gurmail Singh $20.00 Sukhwinder S. Grewal $100.00 Sukhbir S. Lidder $164.25 Gurkirat Singh $150.30 Kuldip Saprai $500.00 Jagdish Mann $101.00 Navdeep Bagga $100.00 Jaswinder Pardal $25.00 Arvinder Sunner $200.00 Jagdev Garcha $200.00 Gupat Dan $1,437.00 Ravinderjit S. Sodhi $50.00 Total $20,254.37

Amrinder Singh $20.00 Harpal Singh $50.00 Gurmit S. Dhaliwal $1,300.00 Jalundher Singh $100.00 Arjan Singh Dhanju $20.00 Kulwinder K Jagpal $20.00 Arjun Dev Sharma $200.00 Kanwaljit S. Kainth $100.00 Pritam Singh $100.00 Mangal S. Minhas $20.00 Daljit Singh Kooner $20.00 Surinder K. Brar $50.00 Surjit S. Thind $100.00 Balwant S. Gill $100.00 Harinder Singh $20.00 Dharamjit Sidhu $100.00 Swaran S. Chandi $50.00 Chahal Estate Ltd $200.00 Surinder S. Virk $100.00 Pareep Kaur $100.00 Kuwaran S. Virk $100.00 Manjit K. Gill $50.00 Ajit Singh Chandi $10.00 Harminder S. Biring $50.00 Param Kandola $10.00 Jasbir S. Sandhu $10.00 Jarnail S. Chandi $20.00 Iqbal S. Grewal $20.00 Kanwar H Singh Chandi $20.00 Satnam S. Grewal $600.00 Darshan S. Thind $50.00 Mandeep Kaur $20.00 BC Aug. 2018 Pingalwara Donation Amrik Singh $20.00 List Gurbachan Kaur $50.00 Karamjit Josan $100.00 Kuldip S. Dosanjh $100.00 Balbir S. Mangat $200.00 Ranjit S. Sangha $30.00 Avtar S. Kaila $20.00 Kuldeep S. Deol $50.00 Ajitpal S. Johal $50.00 Gupatdan $483.00 Gurtej S. Billing $20.00 Gupatdan $750.00 Rajinderpal Parti $20.00 Garcha Bros. Meat Shop $390.00 Daljit Singh $100.00 Fraserview Meat Shop Ltd. $190.00 Raghbir S. Khalsa $10.00 Fruticana $270.00 Surjit S. Saini $50.00 Fraserview Meat Shop Ltd. $1,105.00 Balwinder S. Shetta $5.00 Rama Sweets and Res. $56.00 Harvinder S. Kundi $50.00 Gurpal S. Shokar $1,000.00 Ram Simran $100.00 Gupatdan $135.00 Harvinder S. Sohi $200.00 Ajkali Singh Sabha G. $5,224.00 Jaswinder S. Hundal $1,300.00 Kalgidhar Darbar G. $1,793.00 Harjit K Bassi $100.00 Super Hair Cut $294.00 Parkash Kaur $10.00 Superpunjabi Sweets & Res. $159.00 Satnam S. Grewal $300.00 Sabji Mandi $115.00 Devinder K Mangat $200.00 Total $20,683.21 Prem S. Vinning $100.00 Edmonton Aug. 2018 Pingalwara Manjit S. Samra $200.00 Donation List Mankit S. Dhaliwal $633.21 S.G.S.S.G. Edmonton $6,075.00 Navjot K Kahlon $100.00 Milwood Sangat G. Edmonton Arman S. Kang $100.00 $8,048.96 Narinder K Gill $70.00 Surjeet S. Bhandal $300.00 Harjit S. Moti $20.00 Bikramjit S. Grewal $500.00 Harmit Singh $100.00 Surinder S. Braich $1,300.00 Jasbir S. Cheema $111.00 Total $16,223.96 Jagroop S. Rangi $150.00 $20,254.37 Sukhwinder K. Toor $200.00 Ontario Sanat Total $20,683.21 Ranbir K. Beesla $20.00 BC Sangat Total Surinder Momi $100.00 Edmonton Sangat Total $16,223.96 Grand Total $57,161.54

˜»∆ È؇: ÓÀ∫ √Ó»‘ √«Â’≈ÔØ◊ ◊∞Áπ¡≈≈ ÍzÏ≥Ë’ ’Ó∂‡∆¡ª ¡Â∂ Ó≈ÈÔØ◊ Áπ’≈È Ó≈Ò’ª Á≈ «‘ «ÁÒ ÂØ∫ Ë≥ÈÚ≈Á ’Á∆ ‘ª ‹Ø ¡≈͉∂ Á√ª È‘∞≥¡ª Á∆ «’ «Úº⁄Ø∫ «ÂÒ ÎπºÒ «Í≥◊ÒÚ≈Û∂ ˘ Á≈È ’Á∂ ‘ÈÕ √Ó»‘ √∂Ú≈Á≈ª Á≈ Ú∆ Ë≥ÈÚ≈Á ’Á∆ ‘ª ‹Ø ¡≈͉∂ ’∆ÓÂ∆ √Ó∂∫ «Ú⁄Ø∫ √Óª ’º„ ’∂ Á≈È «¬’º·≈ ’Á∂ ‘ÈÕ Ú≈«‘◊∞» √Ì ˘ ⁄Û∑Á∆ ’Ò≈ ÏıÙ∂ Â∂ Â≥Á∞√Â∆ Ï÷Ù∂Õ «Í¤Ò∂ ’∞fi Ó‘∆«È¡ª ÂØ∫ ’≈Î∆ πfi∂Ú∂∫ ‘؉ ’’∂ ¡À‚Ú‡≈¬∆˜ÓÀ∫‡ È‘∆∫ Á∂ √’∆Õ «¬√ ’’∂ ÁØ Ó‘∆«È¡ª Á∂ Á≈È Á∆ «Ò√‡ «¬’º·∆ Ò◊≈ ‘∆ ‘ªÕ ¡≈Í √Ì Á∂ √«‘ÔØ◊ Á≈ Ï‘∞Â-Ï‘∞ Ë≥ÈÚ≈Á ’Á∆ ‘ªÕ ÓÀ˘ ¡’√ Í㮧 ¤¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ «Í≥◊ÒÚ≈Û∂ ˘ ¡√∆∫ «’√ Â∑ª Á∂ Á≈È Á∂ √’Á∂ ‘ªÕ ÓÀ∫ √Ó∂∫-√Ó∂∫ ”Â∂ Í∂Íª «Úº⁄ «Ò÷Á∆ «‘≥Á∆ ‘ªÕ «¬√ Ú≈ «Î «Ò÷ ‘∆ ‘ª «’ ¡≈Í √≈˘ ⁄Àµ’ Ó∂Ò ’ √’Á∂ ‘ØÕ ⁄Àµ’ ‘Ó∂Ùª «Í≥◊ÒÚ≈Û≈ √π√≈«¬‡∆ ¡≈Î ˙ȇ≈∆˙ Á∂ È≈Ó ’º‡‰≈ ‘ÀÕ Á»√≈ Â∞√∆∫ ¡≈͉≈ ⁄Àµ’ ◊∞Áπ¡≈≈ √≈«‘Ï «Úº⁄ º÷∆¡ª Á≈È Í≈Â «Í≥◊ÒÚ≈Û≈ Á∆¡ª ◊ØÒ’ª «Úº⁄ Í≈ √’Á∂ ‘ØÕ ‹∂’ Â∞√∆∫ ◊ØÒ’ª «Úº⁄ ’ÀÙ ’Ó Í≈ ’∂ √∆Ò ÒÀ‰∆ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª ’ÀÙ ’Ó ˘ «Ò¯≈¯∂ «Úº⁄ Í≈ ’∂ ¿∞µÍ ¡‚Àµ√ ’’∂ ◊ØÒ’ «Úº⁄ Í≈ √’Á∂ ‘ØÕ ¡√∆∫ ¡≈Í ‹∆ ˘ √∆Á Ó∂Ò ’ Á∂Úª◊∂Õ Â∞√∆∫ ¿∞µÍ «Ò÷∂ ¡À‚Àµ√ Â∂ ÷πÁ Ú∆ ÍÀ√∂ Á∂‰ ¡≈ √’Á∂ ‘ØÕ Â∞√∆∫ √≈‚∆ ÚÀµÏ√≈¬∆‡ www.pingalwara.ca Â∂ ‹≈ ’∂ Ú∆ Á≈È Á∂ √’Á∂ ‘ØÕ Ó∂∆ ‘ºÊ ‹ØÛ ’∂ Ï∂ÈÂ∆ ‘À «’ Â∞√∆∫ ‹ÁØ∫ Ú∆ ¡≈͉∂ Ϻ«⁄¡ª Á∂ ‹ÈÓ, «ÁÈ «Ú¡≈‘ Ù≈Á∆¡ª ’Á∂ ‘Ø, ¡≈͉∂ Ϙ∞◊ª Á∆ «Óº·∆ Ô≈Á ÓÈ≈¿∞∫Á∂ ‘Ø Â∂ ‘ «ÁÈ-«Â¿∞‘≈ ÓÈ≈¿∞∫Á∂ √Ó∂∫ «Í≥◊ÒÚ≈Û∂ ˘ ˜» Á≈È «Á¡≈ ’Ø ‹∆ «’¿∞∫«’ «Í≥◊ÒÚ≈Û≈ ¡≥«ÓzÂ√ Á∂ ¡≈͉∂ ’ج∆ ¡≈ÓÁÈ Á∂ √≈ËÈ È‘∆∫ ‘ÈÕ «¬‘ √≥√Ê≈ «√Î ”Â∂ «√Î ¡≈Í ‹∆ «‹‘∂ Á≈È∆ √º‹‰ª Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò ⁄ºÒÁ∆ ‘ÀÕ ‘Ø ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ √≈˘ ÎØÈ ’ √’Á∂ ‘ØÕ ¡ÏÈ≈Ù ’ß◊ (¿∞πȇ≈∆˙) ¡ÏÈ≈Ù ’Ω I@E-DE@-IFFD ‰‹∆ «√øÿ ‹Ø‘Ò DAF-FGD-CCDA ’Ó‹∆ «√øÿ «◊ºÒ I@E-DHH-EE@@

www.pingalwara.net, www.pingalwara.ca WEBSITE- WWW W.. P I N G A L W A R A O N L I N E . O R G . P I N G A LW A R A S O C I E T Y O F O N T T.. 1 2 4 B L A C K M E R E

E.MAIL-PINGAL@JLA.VSNL.NET T.. I N . ON ONT TO T.. 9 0 5 - 4 5 0 - 9 6 6 4 CIR.BRAMPT

(Ï∆. √∆.) ◊πÍÃ∆ «√øÿ «ÊøÁ F@D-BAH-I@@@ ‹◊‹∆ÚÈ «√øÿ «◊ºÒ F@D-HE@-CABG


22 THE AJIT WEEKLY NEWSPAPER

Issue: 1300, 13 to 19 Sept., 2018

Classified and Matrimonials ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ A@ «¬ß⁄, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, Ï∆.¬∂., √Ø‘‰∂-√πÈ÷ æ ∂ Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ ‘∂, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Í«Ú≈’ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-CDE-IAAC ‹ª A-F@D-EABHCHA ***AC@I*** Professionally qualified match for Canadian citizen Sharma girl, 29 yrs. old, 5'-4" tall, pretty, bachelor's degree from a Canadian University ; professionally employed. The boy should be Canadian citizen/immigrant, professionally qualified, teetotaler; preferably from GTA. Please email recent pictures and bio-data and contact number to : srsm7325@gmail.com ***1309*** ‹æ‡ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆ ,¿πÓ BB √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ F «¬ß⁄, ‹∆.¡ÀµÈ.¡ÀµÓ (È«√ß◊) Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘Ø ¬ ∆, √Ø ‘ ‰∆-√π È æ ÷ ∆, ÷± Ï √±  Â, Í«Ú≈’, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á∆ ÌÀ‰ ¡Â∂ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: bsurjit5@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: FDG-FCG-CDGG ***AC@F*** Match for sikh Tank kashtria divorcee. Issue less girl, M.B.AA, 35 yrs. old, 5’2”, 7.5 bands in general, applied in express entry, on visitor visa till february, parents & elder sister settled in Canada. Contact at ismohal@hotmail.com or call: 1-604-729-1446 or 1-778-792-8009 ***1303*** Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, 23 yrs. old, 5’-5” tall, GNM (Nursing) degree holder very beautiful, family oriented, living in India from a good family background. The boy should be Canadian immigrant/Citizen well educated, well settled with family values. Sister and Nanaka family well settled in Canada. Please email recent pictures and bio-data. bsurjit5@gmail.com or call: 647-637-3477 ***1306*** Seeking a suitable Amritdhari female match for a Canadian citizen, 38 yrs. old, 5'-8" tall, B.Sc., legally divorced, caste no bar. Please send your biodata and a recent picture to gurjitsingh75@hotmail.com or call 1-306596-3694 ***1303*** Ravidasia Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, Canadian Citizen, 36 yrs. old, 5’3” tall, well educated, working as RN, beautiful and family oriented. The boy should be professionally educated employed, well settled. Canadian immigrant/Citizen, 3338 yrs. of age, non-smoker, non-drinker, clean shaven, preferably from GTA. Please respond with latest pictures and bio-data to: rai122@hotmail.com or call: 1-306-502-0184 ***1305*** ‹æ‡ «√æ÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò ÒÛ’≈, ¿πÓ BD √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄, «¬ÒÀ’‡z«Ø È’√ ¡Â∂ ’Ó¿±È∆’∂ÙȘ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛ ¡Â∂ ´«Ë¡≈‰∂ «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏßË ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-GGH-BDF-DAAA ***AC@C*** «√æ÷ ≈‹Í±Â (◊ØÒ‚√«ÓÊ) √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆ ÒÛ’∆, ¿πÓ CG √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ B «¬ß⁄, √ØÙÒØ‹∆ «Úæ⁄ ¡ÀÓ.¬∂. ¡Â∂ «ÂßÈ √≈Ò Á≈ ¡≈«¯√ ÓÀÈ‹ ∂ ÓÀ∫‡ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∆ ‘ج∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á∂ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ ¡Â∂ Ì≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ‘ÈÕ ‹≈ÂÍ≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: happygaura@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: FDG-G@E-I@AI ‹ª @AA-IA-IHAEH-ICAIF ***AC@C*** ´«Ë¡≈‰∂ «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏßËÂ, ≈Ó◊Û∑∆¡≈ Í«Ú≈ Á∆ ÒÛ’∆, ¿πÓ CA √≈Ò, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, √≈¿±, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È∆ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («ÏȪ Ïæ⁄∂ ÂØ∫ ) Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ‹≈ Íø‹≈Ï ÂØ∫ ÔØ◊ Ú Á∆ ÒØÛ

˛Õ ÒÛ’∆ ˘ «Í¡≈ ¡Â∂ √«Â’≈ ’È Ú≈Ò≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ‹≈ÂÍ≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫Õ∂ ÎØÈ ’Ø: A-D@C-HGD-GCE@ ’ÀÒ◊∆ ‹ª DAF-HHH-G@GD ‡Ø‡ ß Ø ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ C «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ◊À‹ z ¬ ± ‡ ∂ , √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, Í«Ú≈’ √∆ ”⁄ «‘ ‘∆ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, Íæ◊Û∆Ë≈∆ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¿π‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ÒÛ’∆ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ ’˜È Ì≈, ¿πÓ CE √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ F «¬ß⁄, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, √Ø‘‰∂-√πÈ÷ æ ,∂ Íæ◊Û∆Ë≈∆ Á≈ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÒÛ’∂ Á∂ ⁄≈⁄≈ ‹∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-GGH-G@I-CG@A ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ ÒÛ’≈, ‹ÈÓ AIH@, ’æÁ F ¯π‡ æ , ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È ‹ßÓÍÒ, Ó≈¬∆’Ø√≈¯‡, ÈÀ‡Ú’ ¡À√√ Ø ∆¬∂‡ (√∆.√∆.¡ÀÈ.√∆) ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È ‹ßÓÍÒ, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, ÿæ‡Ø ÿæ‡ E ¯π‡ æ G «¬ß⁄ ’æÁ Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÚÀÈ’±Ú ˘ Í«‘ÒÕ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-EGB-HEFF ***AC@C*** ‡ª’ ’ÙÂ∆ ÒÛ’∆ ¿πÓ CD √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ D «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∆, ÚÀµÒ √À‡Ò‚, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («¬æ’ Ïæ⁄≈) Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡/«√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: DAF-EDF-F@CD ***AC@C*** ‹º‡ «√ı ÒÛ’≈, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E ¯∞‡ º H «¬≥⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ «‘ ‘∂, Ï∆.¬∂., √«’Ò‚ ‡º’ Ó’À«È’ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡/ «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆ √πȺ÷∆, ÍÛ∆∑ «Òı∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ‘ÀÕ √‡»‚∫À ‡Ú∆‹∂ Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «‘ ‘∆ ÒÛ’∆ Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø:sharnbhangu8@gmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø: A-EHG-GCA-@DDB *** 1303 *** Canadian based reputed Jat Sikh parents seek a suitable match for their daughter, 28 yrs. old, 5'-7'’ tall, Canadian citizen, Beautiful, fair, convent educated, management graduate from Canada, having perfect blend of modern and traditional values, working as bank manager in Canada. Theboy should be handsome, professionally qualified, belonging to a respectable Jat Sikh family. Please send your bio-data & recent picture to:gkah2016@gmail.com or call: 1- 778-939-9393 (Whatsapp.) *** 1303 *** Professionally Qualified match for MBBS Jatt Sikh girl, 25 yrs. old, 5'-5" tall, beautiful, family oriented. The boy should beUS/Canadian/Australian Citizen. Please send your bio-data, Horoscope & recent picture to:shamsher39@gmail.com or call: 1510-453-1463 *** 1303 *** Looking for professionally qualified – well educated match for smart Jatt Sikh Canadian citizen boy, 89 born, 5’-6" tall, non-drinker, non-smoker, family oriented, Masters in Electrical and Computer Engineering, employed with reputed Company in Toronto. Educated family well settled in GTA since 2011. The girl should be Canadian citizen or immigrant with good family background and values. Please send your bio-data & recent picture to:bainsps@gmail.com or call: 289-948-0753 or 647-973-8665 *** 1303 *** Jat Sikh family seek a suitable match for their Canadian born daughter, 28 yrs. old, 5’-5” tall, slim, beautiful, B.Sc biology (UBC) BSN (RN) degree, working full time in hospital. The boy should be Canadian well educated, professionally qualified and employed must be from Jat Sikh family. Please send your bio-data and recent pictures to: rsinghsurrey@gmail.com ***1303*** Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, 30 yrs. old, 5’-7” tall, born and raised in Canada, University graduate, well settled in government job, beautiful, slim, vegetarian and family oriented. The boy should be professionally qualified and employed, handsome with family values.

Please call: 1-613-248-88411111111 or 1-613-878-0169 ***1303*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their daughter, 28 yrs. old, 5’-7” tall, American citizen very beautiful, slim, persuing a carrier in Pharmacy. The boy should be in Medical profession or software engineering, divorced after short marrige. Student/visitor/work permit can also considered. Please send your biodata a recent picture to: punjabank@yahoo.com or call 1-209499-1721(whatsapp) ***1303*** ‹æ‡ «√æ÷ «Á˙Ò ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’≈, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ F «¬ß⁄, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡/«√‡∆˜È, Í«Ú≈’, ÍÛ∑∆«Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ú’ Í«Ó‡ ‹ª «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ Ú‡√¡æÍ ÈßÏ ”Â∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø: DAF-IBD-@A@E ‹ª DAF-HAH-FGHB (Ú‡√¡æÍ) ***1303*** ÓØ◊∂ «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏßË ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ ÒÛ’∆, ¿πÓ CC √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ G «¬ß⁄, ‹∆.¡ÀµÈ.¡ÀµÓ. È«√ß◊ ¡Â∂ ÍØ√‡ «˜Ò∑≈ Ï∆.¡Àµ√.√∆ È«√ß◊ ’∆Â∆ ‘ج∆, «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∆, A@ √≈Ò Á∂ «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∆ ‘ج∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ Ó≈ÒÚ∂ ˘ Í«‘ÒÕ ÎØÈ ’Ø: A-GGH-BDF-@@IH ‹ª AF@D-BAG-CEBI ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ F ¯π‡ æ B «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, Íæ◊Û∆Ë≈∆ ◊π«√æ÷, √Ø‘‰≈√πÈ÷ æ ≈, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¿π‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ ⁄≈⁄≈ ‹∆ Á∂ ÒÛ’∂ ¿πÓ BE √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, √Ø‘‰∂-√πÈ÷ æ ∂ Á≈ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÎØÈ ’Ø: FDG-CCI-HBAC ***AC@C*** «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’≈, ¿πÓ BB √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ H «¬ß⁄, Ó’ÀÈ∆’Ò «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’ ‘∂, √Ø‘‰∂-√πÈ÷ æ ,∂ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ Ó≈Â≈«ÍÂ≈ «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ √’≈∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ ‘È ¡Â∂ ¿π‘Ȫ Á≈ A@ √≈Ò Á≈ «Ú˜‡ Ú∆˜≈ Òæ«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ˙ȇ≈∆˙ ˘ Í«‘ÒÕ ÎØÈ ’Ø: BHI-GGB-FEAA ‹ª @AA-IA-IDFCI-EGECC ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ H «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ «‘ ‘∂, Ï∆.¬∂., √«’Ò‚ ‡æ’ Ó’À«È’ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ √‡±‚∫À ‡/Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «‘ ‘∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: sharnbhangu8@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-EHG-GCA-@DDB ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ ¡ß«ÓzÂË≈∆ ÒÛ’≈, ¿πÓ BD√≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ A@ «¬ß⁄, √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج,∂ ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-F@@-E@EB ‹ª BHI-IH@-HDCH ***AC@C*** ’ßÏ‹ Ø «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ CG √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ E «¬ß⁄, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, Ï∆.¬∂. Ï∆.¡À‚., «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ¿πµÂ∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «‘ ‘∆, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ I √≈Ò Á≈ «¬’ Ï∂‡≈ Ú’ Í«Ó‡ Ò¬∆ ¡ÍÒ≈¬∆ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛, ¡Ó∆’≈ Á≈ A@ √≈Ò Á≈ ÓÒ‡∆ÍÒ Ú∆˜≈ Ò◊≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛, «Ï¿±‡∆ Í≈Ò Á≈ ’Ø√ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛, Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «¡Ò÷∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â,Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ √∆ (Ï∆.√∆.) «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ‹≈ÂÍ≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫Õ Ïæ⁄∂ Ú≈Ò∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-E@@-IEIG ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BD √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ F «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ‹æ‡ «√æ÷, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’≈ ⁄ß◊∆ Ù«‘∆ ¡Â∂ Í∂∫‚± ÍzÍ Ø ‡∆ Á≈ Ó≈Ò’ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∆¡ª ÌÀ‰ª Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: FDG-B@A-ADII ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ «„æÒ∫Ø ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄, Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «‘ ‘∂, ÚÀÙÈØ, ⁄ß◊∆ ÈΩ’∆ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’√πÁ≈ Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∂ ȘÁ∆’∆

Ò∂‚∆ ˛ÒÍ Á∆ ÒØÛ ÏÀ∫Í‡È «Úæ⁄ «¬æ’ Íø‹≈Ï∆ Í«Ú≈ 鱧 Ò∂‚∆ ˛ÒÍ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÿ «Úæ⁄ √Î≈¬∆, ؇∆, Òª‚«ß◊ Á≈ ’ßÓ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬æ’ «√¡≈‰∆ ¡Ω Á∆ Ó√≈‹ Ú∆ ’È∆ ‘ØÚ◊ ∂ ∆Õ «‘≈«¬Ù Â∂ ؇∆ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÔØ◊ ÂÈ÷≈‘ «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ

√ßÍ’ ’Ø: DAF-HAF-HE@@

«ÙÂ∂Á≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-GHG-DH@@ ‹ª A-F@D-GH@-@BGF ***AC@C*** Hindu Brahmin parents invite matrimonial alliance for their daughter 31 yrs. old, 5’7” tall, MBA (HR), presently in Canada on visitor visa, beautiful and family oriented. Looking for a professionally qualified and employed, Canadian immigrant/citizen boy with family values. Boy on work permit may also be considered. Father is bank manager (Retd.) settled in chandigarh and sister well settled in canada. Please email recent pictures and bio-data to: luckygarima@gmail.com or call: 905-9193197 (whatsapp) ***1303*** Jat Sikh family seek a suitable match for their only son, 31 yrs. old, 5’-10” tall, American citizen, professionally qualified and employed, living in california. The girl should be professionally qualified. Jat sikh, beautiful, slim atlease 5’-4” or above tall, American citizen or green card holder, family oriented, preferebly from california. Please send your bio-data and recent picture to: kksdp@gmail.com or call : 1-805-405-8721 ***1303*** Well qualified match for us citizen, Jat Gursikh, Vegeratian, turbaned, Ph.d. boy, 1983/5’-8” tall. Doing cancer research in renowned us institute. Caste not a major consideration. Please respond with latest pictures and bio-data to: rvbaat@gmail.com ***1303*** Ramgarhia sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, 32 yrs. old, 5’ tall, B.Sc. Nursing, working in India, beautiful and family oriented. The boy should be Canadian/American, immigrant/ citizen, well educated, well settled, nonsmoker from a good family background. Divorced may also be considered. Please email your latest pictures and bio-data to: piarausa@hotmail.com or please call : 647-829-5872 ***1303*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ F «¬ß⁄, ¡≈√‡zÒ ∂ ∆¡≈ «‘ ‘∂, ¡≈√‡∂Ò z ∆¡≈ ÂØ∫ ¡≈‡ØÓ«Ø ‡Ú Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: FDG-GGC-DIFD ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ H «¬ß⁄, Ï∆.Ï∆.¬∂. Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: FDGFEG-EGHF ‹ª FDG-G@E-H@I@ ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ CE √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ C «¬ß⁄, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, Í«Ú≈’ «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∆ ‘ج∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á∂ Ì≈ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ‹∆.‡∆.¬∂ ˘ Í«‘ÒÕ ÎØÈ ’ :Ø DAF-EDC-I@FB ***AC@C*** Ú∆Á≈√∆¡≈ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CB √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ H «¬ß ⁄ , ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡,¡À Ò .¡À Ò .Ï∆. («¬ß‚∆¡≈) Ò¬∆ Ï≈Ï Á∆ ÔØ◊Â≈ Ú≈Ò∆, √Ø‘‰∆√πÈ÷ æ ∆, BF ÂØ∫ CB √≈Ò Âæ’ Á∆ ¿πÓ Ú≈Ò∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ‹≈ÂÍ≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫Õ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: kuldeep_singh05@hotmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: DAF-GBB-ADIB ‹ª FDG-EGE-IA@H (Ú‡√¡æÍ) ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ F ¯πæ‡, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¡≈¬∆.‡∆.¡≈¬∆ Á≈ ’ß«Í¿±‡ √≈·Ú∂¡ ¡Â∂ ‘≈‚Ú∂¡ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÚÀµÒ √À‡Ò‚ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’, ¶Ó∂ ’æÁ Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-B@D-HIH-FBBF ‹ª A-DCA-IIF-FBFF ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÁØ ÒÛ’∂, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ H «¬ß⁄ ¡Â∂ ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ A@ «¬ß⁄, √Ø‘‰∂-√πÈ÷ æ ,∂ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È∆ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ ‹≈«¬Á≈Á Á∂ Ó≈Ò’, Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘Ø«¬¡ª Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆¡ª Á∆ ÒØÛ ˛Õ √’∆¡ª ÌÀ‰ª ˘ Í«‘Ò «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : harvinderdhaliwal62@yahoo.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-GGH-HFA-BEEE ‹ª A-F@D-CGE-ICF@ ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ ◊∂Ú≈Ò ÒÛ’≈, ¿πÓ BB √≈Ò, ’æÁ F ¯π‡ æ , Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج,∂ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Á≈Á’≈ ¡Â∂ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’ :Ø A-F@D-FAD-DCAF ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ √ß˱ ÒÛ’≈, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄,’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ÍØ√‡◊Àz‹±¬∂‡, ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, √Ø‘‰∂√πÈæ÷∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È/¡Ó∂∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, È«√ß◊/ÓÀ‚∆’Ò ÍzÎ Ø Ù À È

È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈/Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ Ú‡√¡æÍ ÈßÏ ”Â∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø: FDG-CBH-@HFC (Ú‡√¡æÍ) ‹ª DCG-GGB-HBCA (Ú‡√¡æÍ) ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¿πÓ BB √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ B «¬ß⁄, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, Í«Ú≈’, A@+B, «¬’ √≈Ò Á≈ ’ß«Í¿±‡ √≈«¬ß√ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÚÀÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¡ÈÓÀ«‚ ‹ª ÂÒ≈’ÙπÁ≈, ¿πÓ BD-CE √≈Ò Âæ’ Á∂ ÒÛ’∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø: @AA-IA-IGHA@-EGB@B ‹ª @AA-IA-FBCIH@GFAB ***AC@C*** Ϋ‘◊Û∑ √≈«‘Ï È≈Ò √ÏßË ‹æ‡ «√æ÷ ’Ò∂ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BB √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ A@ «¬ß⁄, Ï∆.√∆.¬∂. ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, Íæ◊Û∆Ë≈∆, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È/¡Ó∂∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-H@E-BFG-FCIF ‹ª @AA-IAIDAGB-H@CCB ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ H «¬ß⁄, ‚ÏÒ ¡ÀÓ.¬∂. Ï∆.¡Àµ‚., ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, Í«Ú≈’ ´«Ë¡≈‰∂ «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ Ï≈Ï Á∆ ÔØ ◊ Â≈ Ú≈Ò∂ , ÚÀ µ Ò √À ‡ Ò‚, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ Ó≈ÒÚ∂ ˘ Í«‘Ò «ÁæÂ∆ ‹≈¬∂◊∆Õ Ú’ Í«Ó‡/ √‡±‚∫À ‡/«Ú˜‡ Ú∆˜∂ ¿πµÂ∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «‘ ‘∂ ÒÛ’∂ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : sukhdevg5911@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: FDG-D@B-FBI@ ‹ª @AA-IA-IDFCC-B@DGE (Ú‡√¡æÍ) ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ‹ÈÓ AIHC, ’æÁ E ¯π‡ æ A@ «¬ß⁄, ◊Àz‹±¬∂‡, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßËÂ, Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘Ø ¬ ∂ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛ ¡Â∂ ÒÛ’∂ ˘ √À‡Ò ‘؉ «Úæ⁄ ͱ∆ ÓÁÁ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ÎØÈ ’Ø: A-GGHHHE-H@DA ‹ª A-GGH-CB@-EBFF ***AC@C*** ‡ª’ ’ÙÂ∆ ÒÛ’∆, ¿πÓ BB √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ G «¬ß⁄, F.E ÏÀ∫‚ ¡≈¬∆ÒÀ‡√, Ï∆.¡À√.√∆. È«√ß◊, ß◊ ◊Ø≈, Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È/¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÔØ◊ Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-G@G-CAH-EAHD (Ô±.¡À√.¬∂) ‹ª @AA-IAIHGBH-C@CEF ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ H «¬ß⁄, Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ «‘ ‘∂, «‚ÍÒØÓ≈ «¬È Ó’ÀÈ∆’Ò (¡≈‡Ø), ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ ’ØÒ ⁄ß◊∆ ˜Ó∆È ‹≈«¬Á≈Á ˛Õ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-GGB-BFEF ***AC@C*** ’ßÏ‹ Ø «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄, ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, ¡Ó∆’È/’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È/«¬ß‚∆¡≈, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚∫À ‡/«Ú˜‡/Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ «‘ ‘∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: sumanturna88@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-F@D-GFC-CFI@ ‹ª @AA-IA-IHGHICGHEE ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ F ¯πæ‡, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, Ï∆.√∆.¬∂., ⁄ß◊∆ ÈΩ’∆ ’ ‘∂ Ò¬∆ ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚∫À ‡/Ú’ Í«Ó‡/«Ú˜‡ Ú∆˜∂ ¿πµÂ∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈/¡Ó∆’≈ «‘ ‘∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: gill2512@yahoo.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-DCACDC-@@@G ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ ‹Ø‘Ò, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ F ¯π‡ æ A «¬ß⁄ , ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¿π‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∂ «ÙÂ∂Á≈ Ï≈Û ÒÛ’≈ ¿πÓ BE √≈Ò, ’æÁ F ¯π‡ æ ˘ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÎØÈ ’Ø: A-B@D-I@A-CBG@ ‹ª A-B@D-HHAFGE@ ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ «√æ˱ ÒÛ’≈, ¿πÓ DH √≈Ò, ’æÁ F ¯π‡ æ , È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÂÒ≈’ÙπÁ≈, ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ «Ú˜‡ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ Ïæ⁄∂ Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ Ú≈Ò∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ‹≈ÂÍ≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆Õ ÎØÈ ’Ø: A-GGH-HBC-AGBD ‹ª A-F@D-C@@-BCDE ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ A «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¡ÀÓ.Ï∆.¬∂ Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, divorced after a short marriage, ‹ΩÏ ’ ‘∆, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, Í«Ú≈’ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÚÀµÒ √À‡Ò‚, Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ ‹ª ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («ÏȪ Ïæ⁄)∂ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ØÍÛ, Óπ‘≈Ò∆ ¡Â∂ Ϋ‘◊Û∑ ˘ Í«‘ÒÕ ÎØÈ ’Ø: A-CFE-GGH-CDEB ***AC@C*** Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their son, born in Canada, 29 yrs. old, 5’-10” tall, athletic built, turbaned has govt. job in City Hall and has a Red Seal Ticket. Looking for a suitable match from a respectable and educated family. Please call: 1-778-593-0711 or 1-604-596-

7024 ***1303*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ DE √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ A «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È, Í«Ú≈’, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («ÏȪ Ïæ⁄∂ ÂØ∫) Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È/¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÚÀµÒ √À‡Ò‚, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ «Ú˜‡ ‹ª Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ¡≈¬∂ ÒÛ’∂ √ßÍ’ È≈ ’ÈÕ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-DII-GHBD ***AC@C*** Well educated, well established Lubana parents seek a suitable match for their Canadian PR daughter, 1986 born, 5’-8” tall, B.A. (Hons), B.Ed., doing IT course from Canada, slim, looks younger and family oriented. The boy should be equally qualified, handsome, well settled, Canadian Citizen or PR with good family background preferably from GTA. Serious enquiries only. Please send your bio-data and recent picture to: singhjas2013@gmail.com or call:905910-1512 ***1302*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ DA √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄, ÓÒ∂Ù∆¡È ‹ßÓÍÒ, «‚ÍÒØÓ≈ «¬È ’ß«Í¿±‡ √≈«¬ß√, ÂÒ≈’ÙπÁ≈, Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È/¡Ó∆’È «¬ßÓ∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ‹≈Â-Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: santokhpjca@yahoo.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-F@D-DAH-GGEC ‹ª A-CFE-BBH-BAG@ ***AC@C*** ‹æ‡ «√æ÷ Ï≈Û ÒÛ’≈, ¿πÓ CA √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ G «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È, ‹ΩÏ ’ ‘∂, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («ÂßÈ √≈Ò Á∆ Ï∂‡∆), ÚÀÙ˘ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ‹ª «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆-«Ò÷∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛, ¿π‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ √’∂ Ì≈, ¿πÓ CB √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ G «¬ß⁄, ÒÀÏ ‡À’È∆Ù∆¡È Á≈ ’Ø√ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ˘ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÎØÈ ’Ø: A-DCGCCC-@EEE ‹ª @AA-IA-IHADA-AGEDA ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ, ÚÀÙ˘ ÒÛ’≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ F ¯πæ‡, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¡≈͉∂ Î∆Ò‚ «Úæ⁄ ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂, ’Ò∆È Ù∂ÚÈ, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È Í∆.¡≈. ‹ª «√‡∆˜È ÚÀÙ˘ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ï∆.√∆. ˘ Í«‘ÒÕ ÎØÈ ’Ø: 1-604-593-7978 ***1302*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BD √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄, √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßËÂ, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-DAF-EFF-CHIG ‹ª DAF-HBB-BBCA ***AC@B*** ≈ÓÁ≈√∆¡≈ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ CE √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ C «¬ß ⁄ , ’À È ∂ ‚ ∆¡È «√‡∆˜È, «¬ß ‚ ∆¡≈ ÂØ ∫ ¡ÀµÓ.¡Àµ√.√∆. (¡≈¬∆.‡∆.) ’∆Â∆ ‘ج∆, ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ ÍÀ≈Ò∆◊Ò ¡Â∂ ∆¡Ò ¡√‡∂‡ Í≈√, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («ÏȪ Ïæ⁄∂ ÂØ∫ ) ¡Â∂ ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∆, √Ø‘‰∆√πÈ÷ æ ∆ Ò¬∆ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’Á∂ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ú’ Í«Ó‡/«Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ÒÛ’∂ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÓÀ«‹ «Ï¿±Ø Ú≈Ò∂ √ßÍ’ È≈ ’ÈÕ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: hari.dudhral@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: DCG-BB@-DHAA ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ D@ √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ F «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ (ÁØ Ïæ⁄)∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ ‘∆ ÚÀµÒ √À‡Ò‚, D@-DE √≈Ò Âæ’ Á∆ ¿πÓ Ú≈Ò∂ ‹∆ÚÈ √≈Ê∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ (Ïæ⁄∂ Ú≈Ò∂) Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ’≈Ò È≈ ’È/‡Ø‡ ß Ø ÂØ∫ ‘∆ √ßÍ’ ’ÈÕ ÎØÈ ’Ø: FDG-IFD-FDHG ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ A@ «¬ß⁄, ¡ÀµÓ.Ï∆.¬∂. Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰≈√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, Íæ◊Û∆Ë≈∆, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج,∂ «¬ß‚∆¡≈ ÏÀ∫’ «Úæ⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È ‹ª ¬∂«Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: rajmullanpur@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: I@E-HDF-HBGC ‹ª FDG-G@AEAFF ***AC@B*** Ïz≈‘Ó‰ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ A@ «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ‘Ø‡Ò ÓÀÈ‹ ∂ ÓÀ∫‡ Á∆ «‚◊∆ ‘ØÒ‚, ⁄ß◊∆ ÈΩ’∆ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆«Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¿π‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈, ¿πÓ CA √≈Ò, ’æÁ F ¯πæ‡, «‚ÍÒØÓ≈ «¬È ’ß«Í¿±‡ ˘ ’ÀÈ∂‚∆¡È/ ¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: pankajbawa7@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-C@F-E@B-AIIA ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ ¡ß«ÓzÂË≈∆ ÒÛ’∆, ¿πÓ CB √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ E «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆, ¡ÀÓ.√∆.¬∂. (Ó≈√‡ «¬È ’ß«Í¿±‡ ¡ÀÍÒ∆’∂ÙÈ) Í«Ú≈’ Ò¬∆ ¡Ó∆’È ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚, ¡ß«ÓzÂË≈∆, ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ ’˜È Ì≈ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-B@I-IFI-EHIC ‹ª @AA-IAIDGHD-@HGAC ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ Ï≈Û ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ F ¯π‡ æ , Ï∆.’≈Ó. ¡ÀµÓ.Ï∆.¬∂. Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰≈√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È/¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª

House for Sale

Singh Propety Inc.

7256 Airport Road, North or Derry, Right Besides Gurdwara 1 Bed Room $ 1150 2 Bed Room $1250 3 Bed Room $1350 Rent includes One Parking,All utilities & cable

Chandigarh (India) «Úæ⁄ Á√ ÓÒ∂ Á≈ «ÂßÈ Óß«˜Òª Ú≈Ò≈ Ó’≈È «Ú’≈¿± ˛Õ «‹‘Û≈ government Hospital Sector 32 Á∂ ȘÁ∆’ ˛Õ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ÎØÈ ’ √’Á∂ ‘ØÕ ÎØÈ ÈßÏ: DAF-G@G-F@EB (Canada) ‹ª A-E@H-E@E-FIEG(America)

Office/Retail Space Available in Stockton, CA 1200, 800, 800, and 600 sq. ft. office Space Great for Real Estate, Lawyer, Insurance, and CPA office, small business etc.Utilities included in the rent

Call Albert At :-416-452-4452 ***1301*

***AC@B***

APARTMENT FOR RENT

***AC@@***

Call: 209-612-9794


Issue: 1300, 13 to 19 Sept., 2018

23 THE AJIT WEEKLY NEWSPAPER

Classified and Matrimonials È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ‹¶Ë «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈/«Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÎØÈ ’Ø: I@E-IAE-HBIG ‹ª FDGEBF-ABIG ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄, √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («ÏȪ Ïæ⁄∂ ÂØ∫ ) ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÎØÈ ’Ø: A-C@F-EHA-EIFI ‹ª FDG-H@G-A@F@ ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄, Ï∆.√∆.¬∂. ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÚÀÙ˘, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∂ ⁄≈⁄≈ ‹∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛ ¡Â∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ Ú∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø: I@E-DEF-GDFF ‹ª CFE-CCH-DDDG ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ CE √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ E «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È, ◊À‹ z ¬ ± ‡ ∂ , ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∆, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ (ÁØ Ïæ⁄)∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ Í«Ú≈’ ‹∆ÚÈ √≈Ê∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-E@F-FHDB ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ DE √≈Ò, ÚÀµÒ √À‡Ò‚, ’æÁ E ¯πæ‡ A@ «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ÚÀÙ˘, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ‹ª ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ Í«Ú≈’, ⁄ß◊∂ √πÌ≈¡ Ú≈Ò∆ ‹∆ÚÈ √≈ʉ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («ÏȪ Ïæ⁄∂ ÂØ∫) ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ «Ú˜‡/Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ «‘ ‘∆ ÒÛ’∆ Ú≈Ò∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø: A-B@DH@@-CBIC ‹ª A-EA@-CFB-HDII ***AC@B*** ‡ª’ ’ÙÂ∆ ÒÛ’∆, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ B «¬ß⁄, ’ß«Í¿±‡ √≈«¬ß√ «Úæ⁄ Ï∆.‡Àµ’ ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, Í«Ú≈’, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∆ ‘ج∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á∆ Ó≈√∆ ‹∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: nannu312@yahoo.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: FDG-HEF-ADFB ‹ª DCG-BAE-DEHG ***AC@B*** ÓØ◊∂ «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏßË ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ ÒÛ’∆, ¿πÓ CC √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ G «¬ß⁄, ‹∆.¡ÀµÈ.¡ÀµÓ È«√ß◊ ¡Â∂ ÍØ√‡ «‚√«‡ß’ Ï∆.¡À√√∆. È«√ß◊ ’∆Â∆ ‘ج∆, «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∆, A@ √≈Ò Á∂ «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∆ ‘ج∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ Ó≈ÒÚ∂ ˘ Í«‘ÒÕ ÎØÈ ’Ø: A-GGH-BDF-@@IH ‹ª A-F@D-BAG-CEBI ***AC@B*** Lubana Sikh family invite matrimonial alliance for their son, 28 yrs. old, 6’ tall, Canadian PR, Bachelor’s degree in hotel management from India, working as Manager in Hilton Hotel, well settled, owns a house and a few rental properties as well. The girl should be beautiful, well educated, Canadian PR/Citizen and family oriented. Girl on student visa/work permit may also be considered. Please call: 905-872-1702 or 416-799-5416 ***1301*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their beautiful daughter, (innocently divorced), 30 yrs. old, 5'-7” tall, currently employed as a Doctor. The boy should be professionally qualified and willing to relocate in Vancouver, BC. Call: 1- 604614-4115 *** 1301 *** Seeking a suitable match for fair, GurSikh khatri boy, 26 yrs. old, 5’-11” tall, belonging to a well settled family, working in finance sector in Canada. The girl should be beautiful, tall, family oriented, well-educated, between 22-26 yrs. of age. Please send your bio data and recent picture to: manjot9188@gmail.com or call: 647-633-4400 *** 1301 *** ‹æ‡ «√æ÷ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ F ¯π‡ æ , Ï∆.¡Àµ√.√∆. ’ß«Í¿±‡ √≈«¬ß√ (¡≈¬∆.‡∆.) ’∆Â∆ ‘ج∆, Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ¡Ó∆’≈ («√¡≈‡Ò) ¡≈¬∂ ‘ج,∂ ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂, ’Ò∆È-Ù∂ÚÈ, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È/¡Ó∆’È, «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-GB@-ABIE ‹ª A-F@D-ECGEBCI ***AC@A*** Jat Sikh sidhu family seek a suitable

ÚÀµÒ «¬√‡ÀÏ«ÒÙ‚ ‡æ«’ß◊ ’ßÍÈ∆ ˘ AZ, ‡∆Ó ¡Â∂ «√ß◊Ò ‚≈¬∆Úª Á∆ ÒØÛ ˛Õ ‡∆Ó ‚≈¬∆Úª ˘ G@ √À‡ ÍzÂ∆ Ó∆Ò ¡Â∂ «√ß◊Ò ‚≈¬∆Úª ˘ FB √À‡ ÍzÂ∆ Ó∆Ò «ÁæÂ∂ ‹≈‰◊∂Õ Toronto to Laredo (Texas) Ò¬∆ ‚À‚∆’∂«‡‚ È ‘ÈÕ ‡∆Ó ‚≈¬∆Úª ˘ $ 2000 signing bonus ¡Â∂ «√ß◊Ò ‚≈¬∆Ú ˘ $ 1000 signing bonus «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ Brand New Trucks «ÁæÂ∂ ‹≈‰◊∂Õ

ÎØÈ ’Ø: FDG-CIA-DEBD ‹ª DAI-GFI-GAHG Office Space available for Rent or Lease

Á∆ «‚◊∆ («È¿±˜∆ÒÀ∫‚) ’∆Â∆ ‘ج∆ Ò¬∆ ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : arshsingh0105@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-CF@-B@A-H@GA ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ F ¯π‡ æ , Ï∆.¡À√. √∆. È«√ß◊, «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ ¡≈.¡ÀµÈ Á∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ¡Ó∆’È/’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ¡Â∂ Ì≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: prabh_mahil@yahoo.com ‹ª A-B@I-C@E-IIDD ***AC@A*** Suitable match for jattsikh Canadian citizen boy, 31 yrs. old, 5'-9" tall, BBA from Canada, Manager in MNC Toronto, Affluent, educated family, own house in Toronto. Elder brother Canadian citizen, manager in MNC in Toronto. Parents retired and PR of Canada. Having Commercial and agricultural property in India. Please you’re your bio-data & recent p i c t u r e to: hardayalkooner@yahoo.com or call: 647-782-2519(whats App.) *** 1301 *** Looking for a suitable Canadian/US Citizen Punjabi girl , (divorcee girl will also be considered ) caste no bar , for a never married, clean shaven , teetotaler , self employed Punjabi jattsikh boy , who is a MBA , 35 yrs. old , 5’-9 “ tall. Family well settled in San-francisco , Bay area . Call/ Whatsapp:1- 925-493-0453 *** 1301 *** Jat Sikh parents seek a suitable professional match for their daughter, 32 yrs. old, 5’-9" tall, slim built, fair complexion, Electrical Engineer, born and raised in Canada with family and cultural values, working in her professional field. Please send your bio-data & recent picture to:pxbrar@gmail.com or call: 289388-6851 *** 1301 *** Nai family seek a suitable match for their son, jan 1990 born, 5’-8" tall, Master’s in commerce, non-drinker, vegetarian, nonsmoker, from good family back-ground, living in India, have multiple visa USA/ Canada, running a good business in India and often visit U.S once/twice a year. Sister is well settled in USA. The girl should be American/Canadian citizen, educated, vegetarian. Call: 1-929-3952643 *** 1301 *** Sharma family living in India seek a suitable match for their daughter, 1992 born, 5'-3" tall, slim, fair, homely, M.A economics (post graduate in PU chandigarh). The boy should be Canadian immigrant or citizen, well settled , Brahmin/ Khatri families only. Serious inquiries only. Call: 011-91-98559-62868 or 011-91-78884-93902 *** 1301 *** Jat Sikh family seeking for a Doctor match for their Doctor daughter, 29 yrs. old, 5’4” tall, The boy should be from America and from a good family background. Please call: 1-510-371-4279 ***1301*** Jat Sikh Gill family seeking a suitable match for their daughter, 35 yrs. old, 5’-6” tall, college graduate with diploma in Business Administration and Accounting. The boy should be 35-38 yrs. of age well qualified and raised in Canada. Please call: 905-874-0721 ***1301*** Tonk Kashtrya parents seek a suitable match for their Canadian Citizen daughter, 30 yrs. old, 5’-3” tall, B.Com, CGA, CPA, working with federal government. The boy should be clean-shaven, well educated, professionally settled with family values. Boy on work permit may also be considered. Please email recent pictures and bio-data to: jagsingh13@gmail.com or call: 416-722-9771 ***1301*** Well settled Jat Sikh family seek a suitable match for their Canadian born son, 35 yrs. old, 6' tall, University graduate and

True North Cleaning Services your cleaning company for Houses and Offices in Mississauga & Brampton Area. For more information :

Call : 289-952-7618 ‘ÒÚ≈¬∆ Á∆ ÒØÛ Ô±Ï≈ «√‡∆ ’ÀÒ∂¯ØÈ∆¡≈ «Úæ⁄ «¬’ «¬ß‚∆¡È À√‡ØÀ∫‡ ˘ ‘ÒÚ≈¬∆ Á∆ Âπß ÒØÛ ˛

ÎØÈ ’Ø: A-EC@-C@@-DEGD

***AC@C***

Four offices available for Lease or Rent in Great Punjab Plaza near Malton Gurughar, All utilities included, reasonable Rent, good for all businesses.

For more info. Call:647-231-1600

match for their son, 28 yrs. old, 6’ tall, BCA, MCA., presently in Canada on visitor visa. Looking for a Canadian immigrant/ Citizen, family oriented girl. Girl on work permit/student visa may also be considered. Paternal and maternal family well settled in Canada, parents are also in Canada. these days. Please call: 905-497-3860 or 647-281-6552 ***1301*** √À‰∆ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ D@+, ’æÁ E ¯π‡ æ E «¬ß⁄, ÚÀÙÈØ, ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, ÈØÈ ‡«ßÓ, ÂÒ≈’ÙπÁ≈, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆≈, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, Í«Ú≈’, ⁄ß◊∂ √πÌ≈¡ Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-EEI-BFI-CFIH ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ ¡≈‘Ò±Ú≈Ò∆¡≈ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ AA «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È, ◊À‹ z ¬ ± ‡ ∂ , ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, √Ø‘‰∂-√πÈ÷ æ ,∂ ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zªz ‡/«√‡∆˜È, √Ø‘‰∆√πÈ÷ æ ∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈/Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ Ú‡√¡æÍ ÈßÏ ”Â∂ Ì∂‹ÕØ ÎØÈ ’Ø: A-GGH-HHA-IBIB (Ú‡√¡æÍ) ***AC@A*** √À‰∆ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ D@ √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ E «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ A@ √≈Ò Á∂ «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ¿πµÂ∂ «‘ ‘∆, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («ÏȪ Ïæ⁄∂ ÂØ∫) +B ÍÛ∑∆ ‘ج∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √∆ ‹ª ÚÀÈ’πÚ ˘ Í«‘ÒÕ ÎØÈ ’Ø: A-GGH-BDB-GAAC ***AC@A*** ≈‹Í±Â «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ A@ «¬ß⁄, Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «‘ ‘∂ Ó⁄߇ È∂Ú∆ «Úæ⁄ ‹ΩÏ ’’∂ ¡‹ ’Ò∑ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ¡Â∂ Ì≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø:minda.parhar@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-GGH-CDD-@HHB (Ú‡√¡æÍ) ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ CD √≈Ò, ’æÁ D ¯π‡ æ AA «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È, «‚ÍÒØÓ≈ «¬È ’ÀÓ∆’Ò «¬ß‹∆È∆¡«ß◊, Ï∆.¡À√.√∆. ’«Ó√‡∆, ¡ÈÓÀ«‚ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ÚÀÙÈØ, Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: DAF-CEG-ABID ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ ¿πµÍÒ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄, Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ «‘ ‘∂, Íæ◊Û∆Ë≈∆, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷∂, C √≈Ò Á≈ Ó’À È ∆’Ò «‚ÍÒØ Ó ≈, B √≈Ò Á≈ ‘≈¬∆Ïz À ‚ ¡À◊∆’Ò⁄ Á≈ ’Ø√ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: kamjhulley@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-F@D-HB@-DAIG ‹ª A-F@D-EEF-D@DB ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CF √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È ‹ßÓÍÒ, ◊z‹ À ¬ ± ‡ ∂ , ‡ÀÒ∆’«Ó¿±È∆’∂ÙÈ «‚Í≈‡ÓÀ∫‡ «Úæ⁄ ÓÀÈ‹ ∂  Òæ◊≈ ‘Ø«¬¡≈, ¡ÈÓÀ«‚ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-BE@-EBE-ACAE ***AC@A*** ¡◊Ú≈Ò Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ F «¬ß⁄, Óß◊Ò∆’, ◊À‹ z ¬ ± ‡ ∂ , √Ø‘‰≈√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßËÂ, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÷æÂ∆ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆ Ú≈Ò∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ÒÛ’∂ Á≈ Ì≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ Ú‡√¡æÍ ÈßÏ ”Â∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø: FDG-BGA-ABGG (Ú‡√¡æÍ) ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ ¡ß«ÓzÂË≈∆ «◊æÒ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄, √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’, ¡ß«ÓzÂË≈∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: FDG-EGA-DAHC ‹ª DAF-HBE-FHCF ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ CB √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ B «¬ß⁄, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, Í«Ú≈’, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∆ ‘ج∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á∂ Ì≈ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: FDG-DF@-IAGA ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ Ï≈Û ÒÛ’≈, ¿πÓ BD √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ A@ «¬ß⁄, ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ «‘ ‘∂, Í«Ú≈’, ‘Ø‡Ò ÓÀÈ‹ ∂ ÓÀ∫‡ ¡Â∂ «Ï˜È√ ÓÀÈ‹ ∂ ÓÀ∫‡

CLEANING SERVICES

‚≈«¬Úª Á∆ ÒØÛ

***AC@C***

‹æ‡ «√æ÷ «√æ˱ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ F ¯π‡ æ , ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÏÀ⁄Ò π ˜ «¬È ’ß«Í¿±‡ ¡ÀÍÒ∆’∂ÙÈ, ÍØ√‡ ◊À‹ z ¬ ± Ù ∂ È «¬È ÚÀµÏ «‚ÚÀÒÍÓÀ∫‡, ¡≈¬∆.‡∆. Î∆Ò‚ «Úæ⁄ ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Ï≈Ï Á∆ ÔØ◊Â≈ Ú≈Ò∆ √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ’æÁ ÿæ‡Ø ÿæ‡ E ¯π‡ æ D «¬ß⁄ ‘ØÚÕ∂ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛ Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: gss132018@yahoo.com ÎØÈ ’Ø: ADCG-BCD-AGGH (Ú‡√¡æÍ) ***AC@B*** ÷æÂ∆ ◊π«√æ÷ «¬ß‹∆È∆¡ ÒÛ’≈ ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄, H1B Ú∆˜∂ ¿πµÂ∂ «È¿± ÔΩ’ ¡≈¬∆.‡∆. ’ßÍÈ∆ «Úæ⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ¡Ó∂∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ◊π«√æ÷ ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, ÿæ‡Ø ÿæ‡ E ¯π‡ æ D «¬ß⁄ ’æÁ Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ ’≈‡∂‡ «Úæ⁄ ¡≈͉≈ ÿ ¡Â∂ ¡≈͉∆ ’≈ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ ⁄ß‚∆◊Û∑ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ‹≈Â-Í≈ Á≈ ’Ø ¬ ∆ Ïß Ë È È‘∆∫Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : amrit_3327@yahoo.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: AB@A-GAC-GDEA ***AC@B*** ‡ª’ ’ÙÂ∆ ÒÛ’∆, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ E «¬ß⁄, «ÚËÚ≈, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¡ÀµÓ.‡Àµ’. Ò¬∆ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ‡Ø‡ ß Ø ˘ Í«‘Ò «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ √‡±‚À∫‡/ «Ú˜‡/Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ «‘ ‘∂ ÒÛ’∂ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈

¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: rakhra673@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: FDG-ECG-CCII ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ √ß˱ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BD √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ H «¬ß⁄, Ï∆.‡Àµ’ (Ó’ÀÈ∆’Ò) ¡Ó∆’È ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂, «ÏÒ«‚ß◊ Á∆ ¡À√√ Ø ∆¬∂‡ «‚◊∆ ’ ‘∂, B@ «’Ò∂ ˜Ó∆È Á∂ Ó≈Ò’ Ò¬∆ ÓÀ‚∆’Ò Ò≈¬∆È/«¬ß‹∆È∆¡«ß◊ Î∆Ò‚ Ú≈Ò∆, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ó≈ÒÚ∂ ˘ Í«‘ÒÕ √‡±‚∫À ‡/«Ú˜‡/Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ ¡Ó∆’≈ «‘ ‘∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛ Õ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-FFA-DIF-C@IH (Ú‡√¡æÍ) ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ H «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ «‘ «‘≈, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂, √Ø‘‰∂-√πÈ÷ æ ∂ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚≈/¡Ó∆’≈ ÂØ∫ «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: ckjk67@yahoo.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-F@DCD@-ADAA ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CC √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄, Ï∆.¬∂., ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ «Ú˜‡ ¡≈¬∂ ‘ج,∂ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, Í«Ú≈’ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: DAF-FHH-DIBI ‹ª A-F@D-CGG-ECI@ ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¿πÓ CB √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ C «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∆, Í«Ú≈’, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («ÏȪ Ïæ⁄∂ ÂØ∫) Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ : FDG-DEI-IE@@ ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ ÒÛ’≈, ¿πÓ BD √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄, «È¿±˜∆ÒÀ∫‚ ÂØ∫ ÏÀ¸Ò˜ «‚◊∆ «¬È «Ï˜È√ ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, Íæ◊Û∆Ë≈∆, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ¡Ó∆’≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ¡Ó∆’È «√‡∆˜È/◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : kulvindergill2001@yahoo.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-EEI-C@I-IDAI ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄, ÁØ √≈Ò Á∂ Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡/«√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛ ¡Â∂ ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø: AGGH-CDD-AEDF ‹ª A-GGH-CDD-AEDG ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ CC √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ D «¬ß⁄, Ï∆.¬∂., Í«Ú≈’, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «‘ ‘∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : amritpalsran42@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: AGGH-BD@-HBHA ‹ª A-GGH-EI@-DE@D ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ Ù∂«◊æÒ ÒÛ’≈, ¿πÓ CC √≈Ò, ’æÁ F ¯π‡ æ , ◊À‹ z ¬ ± ‡ ∂ , √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∆¡ª ÁØ ÌÀ‰ª ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-CFC-AAEG ‹ª A-F@D-IEAHHCI ***AC@B*** ¡ØÛ≈ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CE √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È, Ô±È∆¡È Á∆ ÚË∆¡≈ Íæ’∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂, ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ Ò¬∆ ÍÛ∑∆«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ «Ú˜‡ ¡≈¬∆ ÒÛ’∂ Ï≈∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-HE@-CEF@ ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ Ï≈Û ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ F ¯π‡ æ , Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ¡Ó∆’≈ ¡≈¬∂ ‘ج,∂ √Ø‘‰∂-√πÈ÷ æ ,∂ ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È/¡Ó∆’È, «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: @AA-IA-IGGIA-@IFBB ‹ª AIGB-HCH-GFG@ ***AC@B*** ≈Ó◊Û∑∆¡≈ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¿πÓ CH √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È∆ Í«Ú≈ Á∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á∂ Ì≈ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: DAF-HGH-HDIG ***AC@B*** ≈‹Í±Â «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’≈, ¿πÓ CD √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È, ◊À‹ z ¬ ± ‡ ∂ , √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, ¡≈͉≈ ‡æ’ Á≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂,

*** 1300 ***

«√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ Ú≈Ò∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: jasbirbrar12@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: AIAG-D@B-@BIE ***AC@B*** Suitable match for North Indian Khatri kayasth (cast no bar) boy 38, 5’8", Canadian citizen, Post Graduate Diploma Management from Canada, well employed, owns house and rental properties, Girl should be family oriented. No bars. Please send your bio-data & recent picture to: madhulika50@yahoo.ca or call:905956-2401 *** 1302 *** ‹æ‡ «√æ÷ ⁄∆Ó≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E Îπ‡ æ F «¬ß⁄, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ¿πÂ∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «‘ ‘∂, ÚÀÙȱ, È«Ù¡ª ÂØ ∫ «‘ Ҭ∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È/¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ú’ Í«Ó‡ ¿πÂ∂ «‘ ‘∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈/¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÏÒæ‚ «Ò∂ÙÈ Á≈ ’∂√ Ú∆ Òæ◊≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø: AGGH-EEB-@A@A ***AC@B*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ‹ÈÓ AIGH, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, Ï∆.¬∂. ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂, ÂÒ≈’ÙπÁ≈, ÚÀµÒ √À‡Ò‚ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ‹ª ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈/«Ú˜‡/Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ «‘ ‘∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: FDG-FBB-CF@G ***AC@D*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CA √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄, Ï∆.¬∂., ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¡≈͉≈ «Ï˜È√ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ‹ª ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛ ¿π‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Ú⁄ «Ú˜‡ ¡≈¬∂ Ì≈, ¿πÓ CC √≈Ò E ¯π‡ æ G «¬ß⁄, ˘ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÒÛ«’¡ª ’ØÒ ¡≈͉≈ ÿ ˛Õ ÒÛ«’¡ª Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Ú⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ‘ÀÕ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø : ranjeetshergill23@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-F@D-C@G-BGIC *** AC@C*** Khatri Sikh family seeking a suitable match for their daughter, raised in Canada, 27 yrs. old, 5’-3” tall, slim, beautiful, MBA, working full time in a well reputed firm. The boy should be Canadian, professionally qualified and employed with family values. Must be from a sikh family. Please email recent pictures and biodata to:loveleen.lall@yahoo.com or call: 416-275-9323 or 647-763-1347 ***1302*** Jat Sikh parents invite a matrimonial alliance for their son, 36 yrs. old, 6’-2” tall, born and raised in Canada, handsome, Vegetarian, working as senior manager in a reputed company, MBA looking for a suitable match. Please call: 416-529-7167 ***1302***

employed with multi - national company in HR Department. Please send your bio-data & recent picture to: dgig97@gmail.com or Call: 647-987-1653 *** 1301 *** Jat Sikh parents seek a suitable match for their son, Canadian Citizen, 33 yrs old, 6’-3” tall, professionally educated and employed, athletic built. Seeking a well educated, beautiful family oriented match from Canada/America. Please call: 1-604-825-8212 ***1301*** «‘ßÁ± È≈¬∆ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ I «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ‘√ÍÂ≈Ò «Úæ⁄ ‡À’È∆Ù∆¡È (¡æ÷ª Á∂ Ó≈«‘ Á∂ È≈Ò) Á∆ ‹ΩÏ ’ ‘∆ √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ÚÀµÒ √À‡Ò‚, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ’æÁ ÿæ‡ ÂØ∫ ÿæ‡ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄ ÂØ∫ F ¯π‡ æ Âæ’ ‹≈ «˜¡≈Á≈ Á∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: I@E-DHG-BBEF ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄, ‚∆˜Ò Ó’ÀÈ∆’Ò Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, √Ø‘‰≈√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÓÒ‡∆ÍÒ «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج,∂ ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zªz ‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’≈ «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ AD ¬∂’Û ˜Ó∆È Á≈ Ó≈Ò’ ˛ ¡Â∂ ´«Ë¡≈‰∂ «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏßË ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («ÏȪ Ïæ⁄)∂ ÒÛ’∆ Ú≈Ò∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ÒÛ’∂ Á∂ ⁄≈⁄≈ ‹∆ Á≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ (Ï∆.√∆) «Úæ⁄ ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ˛ ¡Â∂ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-GBG-FD@G ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¿πÓ CE √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ F «¬ß⁄, ¡ÀÓ.¬∂.¡ÀÓ «¯Ò Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, Í«Ú≈’, ÓÒ‡∆ÍÒ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∆ ‘ج∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á∆ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: gurjit_kaur2001@hotmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: DAF-HGC-F@GD ‹ª @AA-IA-AHA-BIF-@@AD ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CC √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄, Ï∆.¬∂. Ï∆.¡Àµ‚. Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ ‡∆⁄ Òæ◊∂ ‘ج,∂ Íæ◊Û∆Ë≈∆, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, ÓÒ‡∆ÍÒ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : lid_her@hotmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: DAF-HGC-F@GD ‹ª @AA-IA-AHABI-F@@AD ***AC@A*** «‘ßÁ± ÷æÂ∆ ¡ØÛ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ G «¬ß⁄, ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ¿πµÂ∂ «‘ ‘∂, ¡≈√‡zÒ ∂ ∆¡≈ ÂØ∫ ‘Ø‡Ò ÓÀÈ‹ ∂ ÓÀ∫‡ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ Ò¬∆ ¡Ó∆’È ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ‚≈’‡ ˛ ¡Â∂ ÒÛ’∂ ˘ √À‡Ò ’È «Úæ⁄ ͱ∆ ÓÁÁ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ‹≈Â-Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: monu_bhogal@yahoo.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-DAE-HAB-@AGD ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ Íæ◊Û∆Ë≈∆ ÒÛ’≈, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ F ¯π‡ æ , ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, Ï∆.¡À√.√∆. ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-C@@-BI@H ‹ª A-GGH-CDD-EFIH ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CA √≈Ò, ’æÁ F ¯π‡ æ A «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ◊Ω«Ó߇ ‹ΩÏ ’ ‘∂, ÚÀµÒ √À‡Ò‚, √Ø‘‰∂-√πÈ÷ æ ,∂ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, Í«Ú≈’ Ò¬∆ ’ÀÈ‚≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ Ï∆.√∆. ¡Â∂ Áπ¡≈Ï∂ ˘ Í«‘ÒÕ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-ECG-B@DG ‹ª A-GGH-BDA-CBEG ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ Ìß◊± ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ◊À‹¬ ± Ù ∂ È ’∆Â∆ ‘ج∆, ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡/«√‡∆˜È, Í«Ú≈’, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ú’ Í«Ó‡/«Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ Ó≈ÒÚ∂ ¡Â∂ Ï∆.√∆. ¬∂∆¬∂ ˘ Í«‘ÒÕ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: swarnbhangu11@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-F@D-HHI-@GAB ***AC@A*** Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, Candian PR 30 yrs. old, 5’6” tall, BDS (Dentist), beautiful, family

Name Change I,Gursewak Singh S/O Gurtej Singh Holder of Indian Passport H6774063 issued at Amritsar on date 11.08.2009 permanent resident of village Chak Budho ke.Tehsil Jalalabad (W) District Ferozepur Punjab India and presently residing at 7039 152 street surrey BC Canada V3S 3L6 do hereby change my name from Gursewak singh to Gursewak singh saini with immediate effect. All concerned please note. *** 1300 *** I, Tirath Singh, Village Hariewala,P.O. Mahla Kalan, Teh. Bagha Purana, Distt. Moga 142037, Panjab, India, currently residing at 1119 Fairfield Ave., Winnipeg, MB, R3T 2R7, Canada have Changed my name from Tirath Singh to Tirath Singh Brar. All Concerned Please Note. *** 1300 ***


24 THE AJIT WEEKLY NEWSPAPER

Issue: 1300, 13 to 19 Sept., 2018

Classified and Matrimonials

oriented. The boy should be professionally qualified, employed, non-drinker, nonsmoker from a well settled family. Please call: 647-678-0090 ***1301*** ‹æ‡ «√æ÷ ◊∂Ú≈Ò ÒÛ’≈, ‹ÈÓ ¡◊√ AIHI, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄, √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, Ó⁄À∫‡ È∂Ú∆ «Úæ⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∂, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆√πÈ÷ æ ∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈/ Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ÒÛ’∆ Á∆ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ Ú‡√¡æÍ ÈßÏ ”Â∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ØÕ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-DDF-@@DG ‹ª @AA-IAIHADE-IBHHC (Ú‡√¡æÍ) ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄, ¡≈¬∆.‡∆.¡≈¬∆ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÒÛ’∂ Á∆ ’˜È ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-IEA-GGIC ‹ª A-F@D-G@DCHHG ***AC@A*** ≈ÓÁ≈√∆¡≈ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ G «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ‘Ø‡Ò ÓÀÈ‹ ∂ ÓÀ∫‡ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: narinderkaurlamey@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: I@E-DHH-@BEG ‹ª FDG-EEDAAIE ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ Ï≈Û ÒÛ’≈, ¿πÓ CE √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ F «¬ß⁄, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∂ Ó≈√∆ ‹∆ ¡Â∂ Â≈«¬¡≈ ‹∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («ÏȪ Ïæ⁄)∂ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÎØÈ ’Ø: DAFEFH-@AFA ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BD √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ H «¬ß⁄, ◊z‹ À ¬ ± ‡ ∂ , ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ «‘ ‘∂, ⁄ß◊∆ ˜Ó∆È ‹≈«¬Á≈Á Á∂ Ó≈Ò’ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡/«√‡∆˜È, ÍÛ∑∆«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∆ √’∆ ÌÀ‰ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-GGHBDF-EB@G ‹ª A-F@D-GDD-DIAF ***AC@A*** Íz‹≈ÍÂ∆ (ÿπ«Ó¡≈) Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ B «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ‹∆.¡ÀµÈ.¡ÀµÓ È«√ß◊ ’∆Â∆ ‘ج∆, ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ È«√ß◊ «Úæ⁄ ÁØ ÍØ√‡ ◊z‹ À ¬ ± ‡ ∂ ’Ø√ ’∆Â∂ ‘ج,∂ Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, √Ø‘‰∂-√πÈ÷ æ ,∂ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á∆ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: smilehardeep@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: FDG-IFD-EDHG ‹ª @AA-IA-IHEED-FCIGA ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ ÷«‘≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ H «¬ß⁄, ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ «‘ ‘∂, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ ¡Ó∆’È/’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚ π ∫À ‡/Ú’ Í«Ó‡/«Ú˜‡ Ú∆˜∂ ¿πµÂ∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : harnek2010@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-CF@-BAI-EDHA ***AC@A*** ¤≈ÏÛ≈ ¡ØÛ≈ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’≈, ¿πÓ CD √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ A@ «¬ß⁄, √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ ⁄ß◊∆ ‹≈«¬Á≈Á Á∂ Ó≈Ò’ ÓÒ‡∆ÍÒ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘ج,∂ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∆ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∂ «ÙÂ∂Á≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-GBI-BFBI ***AC@@*** «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’∆, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ D «¬ß⁄, ¡≈.¡ÀµÈ ’∆Â∆ ‘ج∆ ¡Â∂ ¡≈.¡ÀµÈ Á∆ ‹ΩÏ ’ ‘∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡/«√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, Ï≈Ï‹ Á∆ ÔØ◊Â≈ Ú≈Ò∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÚÀÈ’πÚ ¬∂∆¬∂ ˘ Í«‘ÒÕ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-CBH-EGDI ***AC@@*** «√æ÷ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ CD √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ A@ «¬ß⁄, Ï∆.¬∂., «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂, Í«Ú≈’ AF «’Ò∂ ˜Ó∆È Á≈ Ó≈Ò’ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆Ø ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛ ¡Â∂ ÒÛ’∂ ˘ √À‡Ò ’È «Úæ⁄ ͱ∆ ÓÁÁ ’È◊∂Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò’ ’Ø: kamigill9@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-GGH-IIA-ECDB ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ ÒÛ’≈, ¿πÓ CB √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄,’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È, ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ ¡ß«ÓzÂË≈∆, ÂÒ≈’ÙπÁ≈, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆«Ò÷∆, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈/Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «’zÍ≈ ’’∂ «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ Ú≈Ò∂ √ßÍ’ È≈ ’ÈÕ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : mailgsgill@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-GGHFBH-@@AB ***1300***** Jat Sikh Ahluwalia family seek a suitable match for their daughter, Canadian PR ,30.05.1989 born, 5'-4" tall, B. Com., Working in Fortune 500 company in Vancouver. Father - Ex Class "A" Govt. Contractor. Mother - Housewife, Twin Brothers - Both B. Tech, one in Canada, other in India. Please send your bio-data &recent picture to: Harvirahluwalia@gmail.com call or WhatsApp:1-416 556 6946, 1-778-7143837 *** 1300 *** well settled family in GTA seeking a professionally qualified match for their Canadian Citizen, Ramgarhia boy, 27 yrs.

old, 5’10” tall, clean shaven, born in Chandigarh, in Canada since 2002, Engineering graduate from a reputed Canadian University and professionally employed. Please Call/Text/Whatsapp at 905-965-2674 ***1300*** Ramgarhia Sikh parents looking for a suitable match for their daughter, Canadian PR, born in Dec. 1989, 5’7” tall, MCA, convent educated, belongs to a affluent business family. The boy should be, handsome, professionally educated, employed/established businessman, with family values from Canada/America. Please respond with latest pictures and bio-data to: manjit@jausonsgroup.net or call: 647-713-7252 or 1-718-200-9852 or 011-91-887272-3636 ***1300*** Well reputed Sikh family invite matrimonial alliace for their son, 35 yrs. old, 5’10” tall, Bachelor of Management from America University, Working as business analystin a large finance organization in Washington DC area, belongs to a well settled Saini Sikh family of professional. Looking for a tall , slim, beautiful and family oriented girl from America/Canada. Serious inquiries only. Please respond with latest pictures and bio-data to: japnam5x@gmail.com ***1300*** Jat Sikh parents seeking a suitable match for their only son, 30 yrs. old, 5’9” tall, software engineer, born and raised in Canada, handsome. The girl should be professionally qualified, employed beautiful and family oriented. Please respond with latest pictures and bio-data to: gkt2017ca@gmail.com or call: 1-514-993-3521 ***1300*** Ramgarhia Sikh Canadian Citizen handsome boy, 29 yrs. old, 5’8” tall, B.SC in Computer science from UBC Vancouver BC Canada, working as software engineer, $100,000 per annum, Required beautiful, professionally educated girl, 2227 yrs. 5’4”-5’6” sikh ramgarhia girl. Send your picture & bio-data to: kernelvasir@gmail.com or call text: 1-604-321-4444 ***1300*** Well established, well educated, Jat Sikh family seek match for their gursikh son, 29 yrs. old, 5’10” tall, Canadian born, handsome, athletic with down to earth values, Dentist Doctor and master’s physiotherapy. All education from private schools and top ranking Canadian University, well versed in both cultures seeking prifessional respondent from Canada and younger sister respond with recent pictures and bio-data to: jst.guru@gmail.com or call: 1-604-617-3227 ***1301*** Well established, well educated, Jat Sikh family seek match for their Canadian born daughter, 27 yrs. old, 5’4” tall, Beautiful, athletic with down to earth values, Dentist Doctor, all education from private schools and top ranking Canadian University, Gold Medalist and well versed in Punjabi culture and English as well. Seeking professional respondent, clean-shaven only from Canada. Brother also Dentist(Doctor) in canada. Please respond with recent pictures and bio-data to: jst.guru@gmail.com or call: 1-604-617-3227 ***1301*** Tonk kshatriya parents seek a suitable match for their Canadian born daughter, 34 yrs. old, 5’5” tall, educated in Accounting. The boy should be Hindu Punjabi, attractive, athletic, Vegatarian, educated. Please send your bio-data and recent picture to: match4matri2018@gmail.com ***1301*** Jatt Sikh Sidhu family seek a suitable match residing in Canada for their Canadian PR Son, 5’-11" tall, 1989 born, residing in Ontario since 2009,did Mechanical Automotive manufacturing in Canada and working full time in his own field since 2012 . Parents are currently in Canada. Please send details on whatsapp +91-84270-01073 or call: 905782-1989 *** 1300 *** Canada based, well-educated Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter,‘86 born, 5’-2’’ tall, slim, goodlooking, Canadian citizen, Sr. Manager in reputed Canadian company (Vancouver), MBA, Well versed in both cultures. Please send your bio-data and recent picture to: mat.alliance86@gmail.com or call:1604-753-7534 *** 1300 *** Jat Sikh (Landlord) family seek a suitable match for their son, 26 yrs. old, 6’ tall, well versed in both cultures, family oriented, pursuing M.S in Computer Science, engineering final year in California (USFCA), on student Visa, awarded with scholarship, working part time. The family is very well settled in California USA and India with agriculture background, educated and simple living. The girl should be tall , slim, beautiful, family oriented, (educated or studying), US citizen/Green card holder. Please send your bio-data & recent picture to: gurpal1972@gmail.com or call:1-530-3838044(Whats app)

*** 1300 *** Tonk Kshatriya Sikh parents seeking a suitable match for their daughter, 30 yrs.old, 5’-2"tall, Canadian immigrant, Btech, working with a reputed company. The boy should be equally qualified, American/Canadian immigrant or citizen, non-smoker. Malwa, Tri-city, Ludhiana Preferred. The boy on work permit can also be considered. Malwa, Tri-city, Ludhiana Preferred. Caste no bar. Please send your bio-data and recent picture to:prabhsidhu426@gmail.com or call:1604-834-0026 *** 1300 *** Ramgarhia Sikh family seek a suitable match for their son, 32 yrs. old, 5'-10" tall, working on H1B visa with a very reputed IT company in Bay area, California. The girl should be American citizen or green card holder, family oriented, equally educated. Please send your bio-data & recent picture to: psingh03850@gmail.com or call: 1512-806-4053 if interested. *** 1300 *** Surrey based Deol family seek a suitable match for their daughter, 34 yrs. old, 5’3" tall, Canadian citizen, brought up in USA, Lawyer practicing in Surrey. The boy should be well educated, clean shaven, non smoker. Inquiries only from Canada BC. Please send your biodata & recent picture to: annu604@hotmail.com or call:1-604-833-4655 *** 1300 *** Jatt sikh virk family seek a suitable match for their daughter, 24 yrs. old, 5'-6" tall , well educated, BDS Dentist,currently working in government hospital in India. The boy should be educated, American immigrant/citizen, family oriented. Please send your bio-data & recent picture to: gurjeetsingh913@gmail.com or call: 1510-681-5924 ***1300 *** Punjabi brahmin family seek a suitable match for their son, Living in California (USA.), 31 yrs. old, 5’-10" tall, nondrinker,non-smoker,Graduate in Management, Kind-hearted, Working into Networking with County. The girl should be educated, family oriented, US citizen or green card holder. Caste no bar.Please send your bo-data & recent pictures to: kk0786@yahoo.com or call: 1-510921-0570 *** 1300 *** Lubana Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, 25 yrs. old, 5’5” tall, Canadian Citizen, RN Degree holder from University of Toronto, Professionally employed in her own field, beautiful, family oriented. The boy should be Canadian Immigrant of Citizen equally qualified, well settled, Nondrinker, Non-smoker, having good family background, preferably from G.T.A. Please send your bio-data & recent picture to: nsm.pu@yahoo.com or call: 647-336-8002 ***1300*** Punjabi Sodhi family seek a suitable match for their son, Canadian immigrant, 29 yrs. old, 5’8” tall, residing in BC, B.Com. degree, settled in a job. The girl should be canadian immigrant, educated and family oriented. Student/ Visiter May also be considered. Cast no bar. Please call: 1-604-616-8671 or : 1-778-389-0437 ***1300*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CA √≈Ò, ’æÁ F ¯πæ‡, ÍØ√‡ ◊zÀ‹±¬∂‡, √ØØ‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÓØ‘≈Ò∆ («¬ß‚∆¡≈) «Úæ⁄ ⁄ß◊∆ ‹≈«¬Á≈Á Á∂ Ó≈Ò’ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: BHI-IEB-IDHG ‹ª FDG-HIC-HIID ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ Ïπæ‡ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ AA «¬ß⁄, ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ¡ÀÓ.Ï∆.Ï∆. ¡À√ Á≈ ¡≈÷∆ √≈Ò ’ ‘∂, B@ «’Ò∂ ˜Ó∆È Á≈ Ó≈ÒÓ, «¬Ó∆◊z∂ÙÈ ¡ÍÒ≈¬∆ ’∆Â∆ ‘ج∆ ˛ Ò¬∆ ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, ÍzØÎÀÙÈÒ∆ ’π¡≈Ò∆Î≈¬∆‚, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À¡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: kamalpreetkaur1027@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-FDF-EGG-HCI@ ***AC@@*** ¡Èπ√±«⁄ ‹≈Â∆ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’≈, ¿πÓ CD √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ E «¬ß⁄, √Ω¯‡Ú∂¡ «¬ß‹∆È∆¡«ß◊, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, √∆ Ï∆.√∆. «Úæ⁄ ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ √πßÁ, ÙπÙ∆Ò, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ‘À Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : dharampaul78@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-GGH-G@H-HEDE ***AC@@*** √À‰∆ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ CA √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ C «¬ß ⁄ , ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ , Ó≈√‡˜ «¬È Ï≈«¬˙‡À’ÈØÒΩ‹∆, ¡≈͉∂ Î∆Ò‚ «Úæ⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∆, Í«Ú≈’ Ò¬∆ Ï≈Ï Á∆ ÔØ◊Â≈ Ú≈Ò≈, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: capt.hsingh@icloud.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: 1-236-881-6717 ***1300*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ‹ÈÓ AIHB, ’æÁ E ¯πæ‡ E «¬ß⁄, ◊z À ‹ ± ¬ ∂ ‡ , ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, ¡ÈÓÀ « ‚, ’ÀÒ∂ÎØÈ∆¡≈ «Úæ⁄ ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ «Úæ⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ÚÀµÒ √À‡Ò‚, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, Í«Ú≈’, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ √‡±‚À∫‡/«Ú˜‡/Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ «‘ ‘∂ ÒÛ’∂ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø : gkaur01982@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-B@I-EIG-DEF@ ***AC@@*** «‘ßÁ± Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’≈, ¿πÓ BD √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ G «¬ß⁄, «¬ÒÀ’‡z∆Ù∆¡Ò Á≈ «‚ÍÒØÓ≈

’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂, ÚÀÙȱ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zzª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: @AA-IA-FBCIG-DH@BB ‹ª A-GGH-HD@-IIIC ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ I «¬ß ⁄ , ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, Ï∆.√∆.¬∂ , ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂, ÚÀÙÈØ, ’Ò∆È Ù∂ÚÈ, Ò¬∆ ÍÛ∑∆«Ò÷∆, Í«Ú≈’, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ Áπ¡≈Ï∂ ˘ Í«‘Ò≈ «Ú˜‡/√‡±‚À∫‡/Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ ¡Ó∆’≈ «‘ ‘∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-B@I-FHI-DIIB ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ C «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È Í∆.¡≈. ’ß«Í¿±‡ √≈«¬ß√ «Úæ⁄ ¡ÀµÓ.‡À’ Á∆ «‚◊∆ ¡Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, ¡≈¬∆.‡∆.Î∆Ò‚ «Úæ⁄ ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∆, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÍØÎÀÙÈÒ∆ ¡À‹±’∂‡‚ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∆ ˜Ó∆È Á∂ Ó≈Ò’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜ ¡Â∂ Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ¡≈¬∂ ÒÛ’∂ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÏÈ≈Ò≈ ¡Â∂ Ï«·ß‚≈ ÂØ∫ ‘∆ √ßÍ’ ’ÈÕ ÎØÈ ’Ø: A-FFA-CCC-C@BD ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ A@ «¬ß⁄, ¡À√.¡À√.√∆ ’ß«Í¿±‡ √≈«¬ß√, «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ BE ¬∂’Û ˜Ó∆È Á∂ Ó≈Ò’ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ‡Øª‡Ø ˘ Í«‘Ò ÎØÈ ’Ø: @AA-IA-IHADE-GHA@B ‹ª @AA-IA-IDFDH-HGBAB ***AC@@*** ≈Ó◊Û∑∆¡≈ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’≈, ¿πÓ D@ √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ A@ «¬ß⁄, ¡Ó∆’È ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚, ◊Àz‹±¬∂‡, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Úæ⁄ √À ‡ Ò‚, È«Ù¡ª ÂØ ∫ «‘Â, ÚÀ µ Ò √À ‡ Ò‚, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («ÏȪ Ïæ⁄∂) Ò¬∆ ¡Ó∆’È «√‡∆˜È/ ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ÒÛ’∆ Ú≈Ò∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: pjgsuk@aol.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-B@I-DII-@EHF ***AC@A*** ‹æ‡ «√æ÷ Ï≈Û ÒÛ’≈, ‹ÈÓ AIHB, ’æÁ E ¯πæ‡ A@ «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È ‹ßÓÍÒ, Íæ◊Û∆Ë≈∆, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂, √Ø‘‰∂-√πÈæ÷∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √Ïß Ë Â, ÚÀ µ Ò √À ‡ Ò‚ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ú’ Í«Ó‡/«Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’À È ∂ ‚ ≈ ¡≈¬∆ ‘Ø ¬ ∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÎØÈ ’Ø: I@E-FED-GBGH ***AC@@*** Íø‹≈Ï∆ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’≈, ¿πÓ CF √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ F «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ’Ò∆È-Ù∂ÚÈ, ◊Àz‹±¬∂‡, ÀÈØÚ∂ÙÈ Á≈ ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈Ø Ï ≈ ’ ‘∂ , ÂÒ≈’Ùπ Á ≈ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡/«√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ‹≈ÂÍ≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫Õ ÎØÈ ’Ø:FDG-BHC-IBEF ***AC@@*** «√æ÷ ≈‹Í±Â ÒÛ’≈, ¿πÓ CI √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ I «¬ß⁄, ’Ò∆È Ù∂ÚÈ, ÚÀµÒ √À‡Ò‚, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ (E √≈Ò Á∆ Ï∂‡∆ ¡Òæ◊ «‘ ‘∆ ˛) Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚À∫‡/«Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ ‘∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ‹≈Â-Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫Õ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-DAG-CHHB ***AC@@*** Punjabi Brahmin family seek a suitable match for their daughter, 32 yrs. old, 5’4” tall, fair, Canadian Citizen, well educated in Canada, divorcee. The boy should be Canadian Immigrant/Citizen, well educated, family oriented. Caste no bar. call: 437-991-5881 ***1300*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their daughter, 33 yrs.old, 5’2” tall, born in Canada, Medical Engineering and diploma in computer, professionally employed. The boy should be born or raised in Canada, Jat Sikh, Cleanshaven, educated and professionally employed. Please call: 1-604-522-4470 ***1300*** ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ CI √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ D «¬ß⁄, ÍØ√‡◊zÀ‹±¬∂‡, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∆, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («ÏȪ Ïæ⁄∂) Ò¬∆ Ï∆.√∆. ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, ÚÀÙ˘, CE-DB √≈Ò Âæ’ Á∂ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-CGE-E@DA ***AC@@*** ¡≈ËÓ∆ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’≈, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ F ¯πæ‡, «¬ß◊ÒÀ∫‚ (Ô±’∂) «Úæ⁄ Íæ’∂ ÂΩ ”Â∂ √À‡Ò‚, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂, √Ø‘‰∂-√πÈæ÷∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∂ ȘÁ∆’∆ «ÙÂ∂Á≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ‘ÈÕ «Ú¡≈‘ Ú∆ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ˜≈ÂÍ≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: kamaljitrattu@hotmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: DAF-HIG-GBFB ‹ª FDG-IIA-BACF ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ¿πÓ CG √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ H «¬ß⁄, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Úæ⁄ √À‡Ò‚, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆‹È, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈/Ú’ Í«Ó‡/«Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈, ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÓØ◊∂ «˜Ò∑∂ ˘ Í«‘ÒÕ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-HBEC@CA ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ AA «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ◊zÀ‹±¬∂‡, Î≈Ó∂√∆ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛, ¿π‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ «ÙÂ∂Á≈ Ì≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ AA «¬ß⁄, Ó’ÀÈ∆’Ò «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Á≈

’ÀÈ∂‚∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÓÀ«‹ «Ï¿±Ø Ú≈Ò∂ ’≈Ò È≈ ’ÈÕ ÎØÈ ’Ø: FDG-ICH-AD@E ‹ª BHI-DBI-A@D@ ***AC@@*** Ó‹‘Ï∆ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ C «¬ß⁄, ¡Ó∂∆’È «√‡∆˜È, ÏÀ ⁄ Ò «‚◊∆ «¬È «¥Ó∆ÈÒ ‹√«‡√ ¡Â∂ ÍÀ≈Ò∆◊Ò, ¡≈͉∂ Î∆Ò‚ «Úæ⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∆, Í«Ú≈’ Ò¬∆ ¡Ó∂∆’È (Ï∂ ¬∂∆¡≈) ÂØ∫ ⁄ß◊∂ ÍzØÎÀÙÈÒ∆ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, ÚÀµÒ √À‡Ò‚, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÷≈ÈÁ≈È∆ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚ ‹ª «√‡∆˜È ‘∆ √ßÍ’ ’ÈÕ ÎØÈ ’Ø: A-FFI-BCF-IFAD ***AC@@*** ´Ï≈‰≈ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CE √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ G «¬ß ⁄ , ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, Ó≈√‡˜ «¬È ’ß « Í¿± ‡ , ¡≈͉∂ Î∆Ò‚ «Úæ ⁄ ‹Ω Ï ’ ‘∂ , Í«Ú≈’ Ò¬∆ ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, √Ø‘‰∆√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : kharbhajan53@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: ACDG-I@A-@AII ***AC@@*** È≈¬∆ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ AA «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ √’≈∆ ÈΩ’∆ ’ ‘∂ ◊zÀ‹±¬∂‡, A@ √≈Ò Á≈ ’ÀÈ∂‚≈ Á≈ Ú∆˜≈ ˛, Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È/ ¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø:jeetmankaur123@gmail.com ÎØÈ ’Ø: A-FFI-CGG-BDBE ***AC@@*** √À‰∆ ◊π«√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ H «¬ß⁄, ¡Ó∆’È ◊z∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚, ÏÀ⁄Ò˜ «¬È «¬ß‹∆È∆¡«ß◊, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ¡Ó∆’≈ ‹ª ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, ◊π«√æ÷ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : singhhome84@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: AFFI-BDE-HCG@ ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ ¡ß«ÓzÂË≈∆ ÒÛ’≈, ¿πÓ CG √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ A@ «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂, √Ø‘‰∂-√πÈæ÷∂, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È∆ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È/¡Ó∂∆’È, «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈/Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈/¡Ó∆’≈ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: kambrar16@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-GGH-GGI-E@@B ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ CD √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ AA «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, Ï∆√∆¬∂ Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ ‘∆ √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ Ú‡√¡æÍ ÈßÏ ”Â∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø: AGGH-IEA-F@@F (Ú‡√¡æÍ) ***AC@@*** ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹æ‡ «√æ÷ «√æ˱ ÒÛ’∆, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ E «¬ß⁄, ÍØ√‡◊zÀ‹±¬∂‡, ‹ΩÏ ’ ‘∆ Ò¬∆ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛, ¿π‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ÒÛ’∆ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ ’˜È Ì≈ ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ AA «¬ß⁄,˘ ’ÀÈ∂‚∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ ‘∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÎØÈ ’Ø : A-GGH-EIH-BE@G ‹ª @AA-IAIGH@G-@@CEF ***AC@@*** Well educated, Jat Sikh parents seek a suitable match for their daughter, 33 yrs. old, 5’7” tall, beautiful, slim, pretty, family oriented, working as family Doctor in California. The boy should be Candian/American, Immigrant/Citizen, Doctor/professionally qualified from Jat Sikh family and with family values. Please Call: 437-999-1705 (Any Time) or 905-455-6697 (After 7 Pm) ***AC@@*** Well established, Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, born and raised in USA, 38 yrs. old, 5’6” tall, Doctor, persuing residency (2nd year) in USA, family oriented. The boy should be Candian/American, Immigrant/Citizen, Doctor/professionally qualified and well settled from a Jat Sikh family and from USA. Please call: 437999-1705 (Any time) or 905-455-6697 (After 7 Pm) ***1300*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ F ¯πæ‡ A «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ Í«Ú≈’, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÿæ‡Øÿæ‡ E ¯πæ‡ E «¬ß⁄ Âæ’ Á∂ ’æÁ Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ «Ú˜‡/√‡±‚À∫‡/Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ «‘ ‘∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: hardeepsekhon100@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: A-GGH-IBF-GBFF ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ Ó≈È ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ F ¯πæ‡ A «¬ß⁄, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ¿πµÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ ‘∂, Ï∆.Ï∆.¬∂., ¡≈¬∆.‡∆.¡≈¬∆. (Ͷ«Óß◊) Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ‘ØÒ‚ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑ ∆ -«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ¿πµÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: baljit.mann9@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: FDG-BDH-ADCG ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ D «¬ß⁄, ÚÀÙÈØ, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, Ï∆.¡À√.√∆. «¬È ’ß«Í¿±‡ √≈«¬ß√, «Ï˜È√ ¡À‚Ó«È√‡∂zÙÈ (Í∂¡ ØÒ) ’ ‘∆, ÏÀ«’ß◊ «‡∂Ò ¡À∫‚ √«Ú«√˜, Ò¬∆ ÚÀÙÈØ, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-F@D-F@G-DHDC ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ F ¯πæ‡ A «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ «Ú˜‡ ¡≈¬∂ ‘ج∂, Ï∆.¬∂. Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’≈ «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ ⁄ß◊∆ ˜Ó∆È ‹≈«¬Á≈Á Á≈ Ó≈Ò’ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: FDGBIC-IH@H ‹ª FDG-IH@-BFBI ***AC@@*** Jat Sikh family seek a suitable match

for their only son, 30 yrs. old, 6’3” tall, Canadian Immigrant, Post Graduate, working as a job superwiser, having good rural & urban property in India, Handsome, non-drinker, non-smoker. The girl should be beautiful, well educated, family oriented, on student/ visitor/work permit can also be considered. Vancouver area preferred. call: 1-778-917-6244 ***1300*** ‹æ‡ «√æ÷ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ F ¯πæ‡ C «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ÍØ√‡ ◊zÀ‹±¬∂‡ √≈¬∆‡ √πÍÚ≈¬∆˜ Á∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂, «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ ⁄ß◊∆ Ù«‘∆ ¡Â∂ Í∂∫‚± Íz≈Í‡∆ Á≈ Ó≈Ò’, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Ҭ∆ √Ø‘‰∆√πÈæ÷∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ √‡±‚À∫‡/«Ú˜‡/Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÚÀÈ’±Ú ¬∂∆¬∂ ˘ Í«‘Ò «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ÎØÈ ’Ø: A-GGH-IAG-FBDD ***AC@@*** ‡ª’ ’ÙÂ∆ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ B «¬ß⁄, Ï∆.’≈Ó. ’∆Â∆ ‘ج∆ ¡ÀÈ∆Ó∂ÙÈ Á≈ ¡‚Úª√ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ ‘∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡/ «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ ¡Â∂ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ ¡Ó∂∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: I@EDED-GCCC ‹ª DAF-EFH-AI@I ***AC@@*** Ramgarhia Sikh parents invite matrimonial for their daughter, born in 1986, 5’-4” tall, Canadian PR, MBA (Internation Bussiness), Worked in TCS. beautiful and family oriented. The boy should be professionally qualified,employed and with family values. Please respond with latest pictures and bio-data to: sianamrit@gmail.com or call: 647-6244197 ***1300*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian born son, 40 yrs. old, 5’-10” tall, well educated, ruuning his own succesful business, belongs to a well settled family. The girl should be between 28-35 yrs. of age, well educated and family oriented. Girl on work permit/visitor visa may also be considered. Ontario prefered. Please respond with latest pictures and biodata to: amandeep.thind@hotmail.com or call: 416-473-8810 ***AC@@*** ≈Ó◊Û∑∆¡≈ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ H «¬ß⁄, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂ È‘∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∂ Ì≈ Á≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ˛ ¡Â∂ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø: FDG-FBD-IBCC ‹ª FDG-HG@-CDGF ***AC@@*** ≈‹Í±Â «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ DC √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ AA «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ◊Àz‹±¬∂‡, √Ø‘‰∆√πÈ÷ æ ∆, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Úæ⁄ √À‡Ò‚, ÚÀ ‹ ∆‡∂  ∆¡È Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ ‹ª «√‡∆˜È √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ú’ Í«Ó‡/«Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÎØÈ ’Ø: F@D-GAE-BE@@ ***AC@@*** Well settled Ahluwalia family looking for a suitable mach for their Canadian born beautiful daughter, 31 yrs., 5'-7" tall, University graduate, working for federal Govrenment, well versed in both cultures, family oriented. The boy should be Canadian/American immigrant/citizen, well educated and well settled. Serious enquiries only. Call or whatsapp. 1-604-290-5024 ***1300*** ‹æ‡ «√æ÷ ̱æÒ ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ AA «¬ß⁄, ’ß«Í¿±‡ (¡≈¬∆.‡∆) Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈/√‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÒÛ’∂ Á∂ √’∂ Ì≈ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: FDG-ICH-AC@@ ‹ª FDG-IAI-HC@@ ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ AA «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ◊z‹ À ¬ ± ‡ ∂ , √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¿‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Úæ‚∂ Ì≈ ¿πÓ C@ √≈Ò ’æÁ E ¯πæ‡ AA «¬ß⁄, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Á≈ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÎØÈ ’Ø: FDG-EBH-DHFB ‹ª I@EFGC-AFAF (Ù≈Ó D Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á) ***AC@@*** ¡ØÛ≈ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈ √ÏßË ÒÛ’∆, ¿πÓ DB √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ C «¬ß⁄, ◊z‹ À ¬ ± ‡ ∂ , ‚À√ «‚‹≈¬∆«Èß◊ Á≈ «‚ÍÒØ Ó ≈ ’∆Â≈ ‘Ø « ¬¡≈, √Ø ‘ ‰∆-√π È æ ÷ ∆, Í«Ú≈’ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ («¬’ Ï∂‡∆), «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∆ ‘ج∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È/¡ÀÓ∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ ’ØÒ A@ √≈Ò Á≈ ¡ÀÓ∆’≈ Á≈ «Ú˜∆‡‡ Ú∆˜≈ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: DCG-IIA-AEH@ (Ù≈Ó F Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ÀÂÚ≈ «’√∂ Ú∆ ‡≈«¬Ó) ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’≈, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ AA «¬ß⁄, «¬ÒÀ’‡Øz«È’√ ¡À∫‚ ’«Ó¿±È∆’∂ÙÈ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È∆ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È/¡Ó∂∆’È, «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∂ Â≈«¬¡≈ ‹∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: FDG-CI@-@@CD ‹ª @AAIA-IHADB-EHAAI ‹ª FDG-CEE-@@FG ***AC@@*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ I «¬ß⁄, ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, Ï∆.√∆.¬∂, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂, ÚÀÙÈØ, ’Ò∆È Ù∂ÚÈ Ò¬∆ ÍÛ∑∆-«Ò÷∆ Í«Ú≈’, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀµÒ √À‡Ò‚ ˛Õ Áπ¡≈Ï∂ ˘ Í«‘Ò, «Ú˜‡/√‡±‚∫À ‡/Ú’ Í«Ó‡ ¿πµÂ∂ ¡Ó∆’≈ «‘ ‘∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: A-B@I-FHI-DIIB ***AC@@***


25

AJIT WEEKLY

TORONTO SECTION-C, ISSUE 1300

13 to 19 Sept., 2018

ÓπÙæ¯ È∂ Í≈«’ √πÍ∆Ó ’Ø‡ ÂØ∫ Ó≥◊∆ «¬√ ¡ÈØ÷∂ ’À¯∂ ”⁄ ’Ω¯∆ È≈Ò √Ú ’Ω∫‚Óª Á≈ «’¿±ÏÈ ÒØ’ ˆπÏ≈«¡ª Á∆ Â∑ª ’ ‘∂ È∂ «¬√Â∂Ó≈Ò AD ’ØÛ πͬ∂ Á∆ ˜Ó≈ÈÂ∆ ≈Ù∆

«¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á - Í≈«’√≈ÂÈ Á∂ √≈Ï’≈ ≈Ù‡ÍÂ∆ ÍÚ∂˜ ÓπÙæ¯ È∂ √πÍ∆Ó ’Ø‡ ”⁄ «¬æ’ ͇∆ÙÈ Á≈«¬ ’ ’∂ B@ Òæ÷ ‚≈Ò Á∆ ˜Ó≈ÈÂ∆ ≈Ù∆ Ú≈«Í√ ’È Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆ ˛¢ √≈Ò B@@F ”⁄ ÏÒØ«⁄√Â≈È Á∂

≈Ù‡Ú≈Á∆ È∂Â≈ ÈÚ≈Ï ¡’Ï ı≈È Ïπ ◊ Â∆ Á∆ ‘æ « ¡≈ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ˜Ó≈ÈÂ∆ ≈Ù∆ Á∂ »Í ”⁄ ¿∞Ȫ∑ È∂ «¬‘ ’Ó ’Ø‡ ”⁄ ‹Ó∑ª ’Ú≈¬∆ √∆¢ √≈Ï’≈ ¯Ω‹ Óπ÷ æ ∆ «‘ ⁄π’ æ ∂ ÓπÙæ¯ ”Â∂ ‹ÈÚ∆ B@AE ”⁄ Ïπ◊Â∆ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ÁØÙ ÂÀ¡ ’∆Â∂ ◊¬∂ √È, Í «¬æ’ √≈Ò Ï≈¡Á ¡«ÂÚ≈Á Ø’» ¡Á≈Ò È∂ ¿∞È∑ª ˘ «‘≈¡ ’ «ÁæÂ≈ √∆¢ ͇∆ÙÈ ”⁄ ÁÒ∆Ò «ÁæÂ∆ ◊¬∆ ˛ «’ Ïπ◊Â∆ ‘æ«Â¡≈ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ÓπÙæ¯ Ï∆ ‘Ø ⁄πæ’∂ ‘È¢ «¬√ Ò¬∆ ¿∞È∑ª Á∆ ˜Ó≈ÈÂ∆ ≈Ù∆ Ú≈«Í√ ’ «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂ ¢ Óπ Ù æ ¯ Á∆ ͇∆ÙÈ ”Â∂ √π ‰ Ú≈¬∆ Ò¬∆ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ È∂ ‹√«‡√ ÓπÙ∆ ¡≈ÒÓ Á∆ ÍÃË≈È◊∆ ”⁄ «ÂøÈ ÓÀ∫Ï∆ ÏÀ∫⁄ ◊«·Â ’∆Â≈ ˛¢ ÏÀ∫⁄ AB √ÂøÏ ˘ Í«‘Ò∆ √π‰Ú≈¬∆ ’∂◊∆¢ ÏÒØ«⁄√Â≈È Á∂ √≈Ï’≈ Óπæ÷ Ó≥Â∆ ‘∂ Ïπ◊Â∆ Á∆ ¯Ω‹ ’≈Ú≈¬∆ ÁΩ≈È «¬æ’ ◊π¯≈ ”⁄ ËÓ≈’∂ È≈Ò ÓΩ ‘Ø ◊¬∆ √∆¢ «¬‘ ’≈Ú≈¬∆ ÓπÙæ¯ Á∂ ¡≈Á∂Ù ”Â∂ ‘ج∆ √∆¢ ¿∞√ √Ó∂∫ ÓπÙæ¯ ‘∆ Á∂Ù Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ Â∂ ¯Ω‹ ÍÃË≈È √È¢

‹ΩÈ√È È∂ ¡≈͉∆ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∆ ÍÂÈ∆ ˘ ÂÒ≈’ Á∂ ‰ Á≈ ’∆Â≈ ¡À Ò ≈È ¶‚È - «ÏÇ∂È Á∂ √≈Ï’≈ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â∆ ÏØ«√ ‹ΩÈ√È ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∆ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∆ ÍÂÈ∆ ÓÀ∆È≈ Ú∑∆Ò È∂ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ˛ «’ ¿∞È∑ª È∂ «¬æ’Á»‹∂ ˘ ÂÒ≈’ Á∂‰ Á∆ ÔØ‹È≈ ω≈ Ò¬∆ ˛¢ Á¡√Ò ¡«‹‘∂ Á≈¡Ú∂ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘È «’ ‹ΩÈ√È È∂ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ ˘ ËØ ÷ ≈ «Áæ  ≈¢ «˜’ÔØ◊ «’ ÁØÚª Á∂ «Ú¡≈‘ ˘ Â’∆ÏÈ BE √≈Ò ‘Ø ⁄πæ’∂ ‘È, ¡Â∂ ÓÀ∆È≈ Í∂Ù∂ ÂØ∫ «¬æ’ Ú’∆Ò ˛¢ «¬√ ‹ØÛ∂ È∂ «¬æ’ √øÔ’ ∞  «Ï¡≈È ”⁄ «¬√ ÂÒ≈’ Á∂ ¯À√Ò∂ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ˛¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª «¬æ ’ ¡≥◊Ã∂˜∆ ¡ıÏ≈ «Úæ⁄ ‹ΩÈ√È Á∂ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ ÍÃÂ∆ Ú¯≈Á≈ È≈ «‘‰ ˘ ÒÀ ’∂ ÁØ‘ª Á∂ Úæ÷ ‘؉ Á∆ ıÏ ¤Í∆ √∆¢ «Ï¡≈È ”⁄ ¡≈«÷¡≈ «◊¡≈ ˛ «’ ’¬∆ Ó‘∆«È¡ª √Ø⁄‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á, ¡Â∂ BE √≈Ò Â’ «Ú¡≈‘πÂ≈ √ÏøË ”⁄ «‘‰ «Íº¤∫Ø ¡√ƒ ÂÒ≈’ ÒÀ‰ ”Â∂ ≈˜∆ ‘ج∂ ‘ª ¡Â∂ ¿∞‘ Íë’«¡≈ ⁄æÒ ‘∆ ˛¢ «˜’ÔØ◊

˛ «’ ‹ΩÈ√È Á∂ ¡¯∂¡˜ ‘∂ ‘È ¡Â∂ «¬æ’ √≈Ï’≈ ¡≈‡ ’È√Ò‡À∫‡ È≈Ò ¿∞√ Á∂ √Ïø˪ ÂØ∫ ª «¬æ’ Ïæ⁄≈ Ú∆ ˛¢ T™fi ÁØ√ Á∂ »Í ”⁄ ¡√ƒ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √≈Òª ”⁄ ¡≈͉∂ D Ïæ«⁄¡ª Á≈ √«‘ÔØ◊ ’Á∂ ‘ª◊∂¢ ¡√ƒ «¬√ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ’πæfi È‘ƒ ’ √’Á∂ , U ’«‘‰≈ √∆ Ú∑ ∆ Ò Á≈¢ √ÈÓ≈«È ÓÈ∞÷ æ ∆ ¡«Ë’≈ Ú’ Ú∑∆Ò √≈Ï’≈ Ï∆. Ï∆. √∆. ͺÂ’≈ ⁄≈Ò√ Ú∑∆Ò ¡Â∂ ¿∞Ȫ∑ Á∆ Á»‹∆ ÍÂÈ∆ Á∆Í «√øÿ Á∆ Ë∆ ˛¢ ‹ΩÈ√È ıπÁ ˘ Ì≈ Á≈ ‹Ú≈¬∆ Áæ√‰ Ò¬∆ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ Á∂ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á≈ ¡’√ «˜’ ’Á≈ √∆¢ «Ïë‡Ù ͺÂ’≈ ¡Â∂ Ò∂«÷’≈ ÍÀ‡È ØÃ Ò ∂ Ú∑≈«¬‡ È≈Ò √Ïø˪ Ï≈∂ ”⁄ fi»· ÏØÒ‰ ”Â∂ B@@D ”⁄ ¿∞√ ˘ ’ø√Ú«‡Ú Í≈‡∆ Á∂ ¿∞µ⁄ ¡‘πÁ∂ ÂØ∫ ‘‡≈ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ √∆¢

Ùæ’∆ ‹≈√»√ª ˘ »√ ÂØ∫ Ï≈‘ «È’ÒÁ∂ ‘∆ «ÏÇ∂È ’∂◊≈ «◊ïÂ≈

¶‚È - «ÏÃ‡È ∂ Á∂ ◊ë‘ Ó≥Â∆ È∂ «’‘≈ ˛ «’ √ÀÒ∆√Ï∆ ”⁄ ÈÚ ¬∂‹ø‡ √≈«¬‰ È≈Ò √≈Ï’≈ »√∆ ‹≈√»√∆ √◊∂¬∆ √«’ÃÍ≈Ò ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ Ë∆ Ô±Ò∆¡≈ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’È Ú≈Ò∂ ÁØ‘ª »√∆ ¬∂‹ø‡ª ˘ »√ ÂØ∫ Ï≈‘ «È’ÒÁ∂ ‘∆ «◊ïÂ≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ «ÏÇ∂È È∂ »√ ‹∆.¡≈.Ô±. «ÓÒ‡∆ ¬∂‹ø√∆ Á∂ ÁØ ¬∂‹ø‡ª ˘ √≈Ï’≈ »√∆ ‹≈√»√ √◊∂¬∆ √«’ÃÍ≈Ò ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ Ï∂‡∆ Ô±Ò∆¡≈ ”Â∂ ÈÚ ¬∂‹ø‡ √≈«¬‰

‘ÓÒ≈ Á Ùæ’∆ Ó≥«È¡≈ ˛¢ «ÏÃ‡È ∂ «¬√ ‘ÓÒ∂ Ò¬∆ »√ ˘ «˜øÓÚ ∂ ≈ ·«‘≈™Á≈ ˛, Í »√ Ùπ» ÂØ∫ ‘∆ «¬√ ÁØÙ ˘ È’≈Á≈ «‘≈ ˛¢ ◊ë‘ Ó≥Â∆ √≈«‹Á ‹≈«ÚÁ È∂ «’‘≈ «’ ‹∆.¡≈.Ô±. ˘ »√ √’≈ Á∂ ¿∞µ⁄ ͺË ÂØ∫ ¡≈Á∂Ù «ÓÒÁ∂ ‘È¢ ‹≈«ÚÁ È∂ √Ú∆’≈ ’∆Â≈ «’ «¬‘ ÁØÚ∂∫ «Ú¡’Â∆ «ÏÇ∂È Á∆ Í‘πø⁄ ÂØ∫ Ï≈‘ ‘È¢ ¿∞È∑ª ͺÂ’≈ª È≈Ò ◊æÒÏ≈ ÁΩ≈È «’‘≈ «’ ‹∂’ ¿∞‘ ÁØÚ∂∫ ’Á∂ Ú∆ »√ ÂØ∫ Ï≈‘ «È’ÒÁ∂ ‘È Âª «ÏÇ∂È ¡Â∂ ¿∞È∑ª √«‘ÔØ◊∆ ÁØÚª ¬∂‹ø‡ª ˘ «◊ïÂ≈ ’ ÒÀ‰◊∂ ¡Â∂ √˜≈ Ò¬∆ Í∂Ù ’È◊∂¢

’∆Â∂ ‹ªÁ∂ ‘È «Ì¡≈È’ ‹≈ÈÚ

ÈØÓ Í∂È‘ - Âπ√ƒ ¡º‹ Â’ ’¬∆ Â∑ª Á∂ ’À¯˜ ∂ Ï≈∂ √π«‰¡≈ ‹ª Í«Û∑¡≈ ‘ØÚ∂◊≈¢ ’∆ Âπ√ƒ ’Á∂ ¡«‹‘∂ ’À¯∂ «Úæ⁄ ◊¬∂ ‘Ø «‹æÊ∂ Âπ√ƒ ’Ω¯∆ Á∂ È≈Ò ‘∆ ÓÈÍ≥√Á √ÈÀ’√ Á≈ Ú∆ ¡Ω‚ ’∆Â≈ ‘ØÚ∂, Í Âπ‘≈‚∆ ◊ØÁ∆ «Úæ⁄ «¬æ’ «Ì¡≈È’ ¡‹◊ ¤≈Ò Ó≈ Á∂Ú∂¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Âπ‘≈‚∆ Ó∂˜ ”Â∂ ’∂∫’Û∂ ¡Â∂ ‘Ø ‹∆Ú ∂∫◊Á∂ Ș ¡≈¿∞‰¢ ’øÏ‚ Ø ∆¡≈ Á∆ ≈‹Ë≈È∆ ÈØÓ Í∂È‘ «Úæ⁄ ¡«‹‘≈ ‘∆ «¬æ’ ¡ÈØ÷≈ À√‡Ø∫À ‡ ÷πæÒ∑≈ ˛ «‹æÊ∂ ÏÀ·∂ ÒØ’ª ˘ Òæ◊∂◊≈ «’

¿∞‘ «’√∂ ˜»¡ «Úæ⁄ ¡≈ ÏÀ·∂ ‘È¢ ¡≈Ò∂-Áπ¡≈Ò∂ √π‰≈¬∆ «ÁøÁ∆¡ª «⁄Û∆¡ª Á∆¡ª ¡≈Ú≈˜ª, Úæ÷-Úæ÷ Â∑ ª Á∆¡ª Óº ¤ ∆¡ª È≈Ò Ì∂ ¡À’π¬∂∆¡Ó, Ó∂˜ ”Â∂ Èæ⁄Á∂-‡æÍÁ∂ ’∂∫’Û∂ ¡Â∂ ÓØ«„¡ª ”Â∂ ∂∫◊Á∂ √æÍ¢ ¡«‹‘≈ Ș≈≈ «¬√ ’À¯∂ «Úæ⁄ Á∂÷‰ ˘ «ÓÒÁ≈ ˛¢ ’À¯∂ Á∆ Ó≈Ò’‰ ⁄∆ À‡∆ È∂ Áæ«√¡≈ «’ Ùπ» «Úæ⁄ ◊≈‘’ ı≈√ ’ ’∂ ¡Ωª ¡‹◊ ˘ Ó∂˜ ”Â∂ Á∂÷ ’∂ ‚ ‹ªÁ∆¡ª √È, Í ‘ΩÒ∆-‘ΩÒ∆ ¿∞È∑ª Á≈ ‚ Á» ‘Ø «◊¡≈¢ ‘π‰ «¬æÊ∂

Â∆’≈ ˛¢U Ì≈Ú∂∫ «¬æÊ∂ √æͪ Á∂ ‘؉ ’≈È «Ï˜È√ Á∆ ◊Â∆ ‘ΩÒ∆ ˛, Í ’À¯∂ Á∆ Ó≈Ò’‰ Á≈ ’«‘‰≈˛ «’ «¬√ ’À¯∂ ˘ ÒØ’ª Á≈ ⁄ø◊≈ ‹Ú≈Ï «ÓÒ «‘≈ ˛¢ ’À¯∂ «Úæ⁄ æ÷∂ ◊¬∂ ‘ Â∑ª Á∂ ‹∆Ú Ê≈«¬ÒÀ∫‚ ÂØ∫ ¡≈Ô≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‘È¢

«È≈Ù È‘ƒ ’È≈ ⁄≈‘πøÁ∂¢ ¡√ƒ ¡≈͉∂ ’Ò≈«¬ø‡ ˘ «È≈Ù ‘Ø ’∂ ‹≈‰ È‘ƒ Á∂ √’Á∂¢ ‹Á «Ú’ÒÍ ÿº‡ ‘πøÁ∂ ‘È Âª ¿∞√ ”⁄ √≈˘ ’ج∆ ÈÚª «Ú’ÒÍ Ï‰≈¿∞‰≈ ÍÀ∫Á≈ ˛¢ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ◊≈‘’ª Ò¬∆ ’Ω ∫ ‚Ó Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ‘∂¡ÏÀ∫‚ Á∆ Â∑ª ’Á∆ ˛¢ ’ΩÈ√‡√ ¡Â∂ Ïæ«⁄¡ª Á∆¡ª ÏÊ-‚∂ Í≈‡∆¡ª ”⁄ ’Ω∫‚Óª Á≈ Úæ‚∂ ¡≈’≈ Á∂ ˆπÏ≈«¡ª Á∆ ʪ ”Â∂ «¬√Â∂Ó≈Ò ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ˛¢ ’Ω∫‚Ó Ú≈Ò∂ «¬È∑ª ˆπÏ≈«¡ª ”Â∂ «⁄æ‡∂ ∆ÏÈ Ò≈ ’∂ «¬È∑ª ˘ √ÓπÁ ø  ’ø„∂ ¿∞‚≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ˛ ¡Â∂ ’Á∂-’Á∂ ª Ó¤∂∂ Óº¤Ò∆¡ª ¯ÛÈ Ò¬∆ Ú∆ ’Ω∫‚Ó˜ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ’Á∂ ‘È¢

Ò≈Û∆ Á∆ ÍπÙ≈’ «‹øÈ∆ ¤Ø‡∆ ˙È≈ «˜¡≈Á≈ Òæ◊∂ ‹πÓ≈È≈ ØÓ - «¬æ’ «¬‡≈Ò∆¡È Í≈Á∆ È∂ «√¯≈«Ù ’∆Â∆ ˛ «’ ¤Ø‡∂ ’æÍÛ∂ Í«‘È ’∂ «Ú¡≈‘ ’≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ Ò≈Û∆ ˘ ‚∆√À∫√∆ ‡À’√ (√æ«Ì¡Â≈ ‡À’√) Á∂ ÂΩ ”Â∂ «˜¡≈Á≈ ËÈ Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛¢ «¬‘ ıÏ ¤Ø‡∂ ’æÍÛ∂ Í«‘È ’∂ «Ú¡≈‘ ’≈¿∞‰ Á∆ «¬æ¤∞’ Ú≈Ò∆ Ò≈Û∆ ˘ «È≈Ù ’ √’Á∆ ˛¢ ÚÀ«È√ È∂Û∂ ˙∆◊Ø Á∂ ¯≈Á «’Ã√‡∆¡≈ÈØ ÏØÏØ È∂ «’‘≈ «’ ⁄⁄ «Úæ⁄ «¬√ Â∑ª Á≈ ÍÃÏøË ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛ «’ «‹‘Û∆ Ò≈Û∆ ¤Ø‡∂ ’æÍÛ∂ Í«‘È∂ ¿∞√ ’ØÒØ∫ ˙È≈ ‘∆ «˜¡≈Á≈ ËÈ ‚∆√À∫√∆ ‡À’√ Á∂ ÂΩ ”Â∂ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂¢ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ¡√ƒ ¿∞È∑ª Ò≈Û∆¡ª ”Â∂ ‡À’√ Ò◊≈¿∞‰ Á∆ «ÚÚ√Ê≈ ’ √’Á∂ ‘ª «‹‘Û∆¡ª ıπÁ ˘ ¡ÙÒ∆Ò »Í «Úæ⁄

Í∂Ù ’Á∆¡ª ‘È¢ ¿∞√ È∂ ¡º◊∂ «’‘≈ «’ «¬√ Â∑ª «‹√ Ò≈Û∆ È∂ «‹øÈ∆ ¤Ø‡∆ ÍπÙ≈’ Í«‘È∆ ‘ØÚ∂◊∆, ¿∞√ ˘ ˙È∂ ‘∆ «˜¡≈Á≈ ‡À’√ Á≈ Ì∞◊Â≈È ’È≈ ÍÚ∂◊≈¢ Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ‡ª ÓπÂ≈«Ï’, ¯≈Á ÏØÏØ Á∆ «‡æ͉∆ ”Â∂ «¬‡Ò∆ «Úæ⁄ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ÒØ’ª Á∆ «Ó’√‚ Íà  ∆«’«¡≈ ¡≈ ‘∆ ˛¢ «¬æ ’ «Ú¡’Â∆ È∂ «Ò«÷¡≈ ˛ «’ «¬‘ √πfi≈¡ «¬√ Â∑ª ˛ «‹√ Â∑ª ¡√ƒ √≈Ò AID@ «Úæ⁄ Ú≈«Í√ ‹≈ ‘∂ ‘ª¢ «¬æ’ ‘Ø «Ú¡’Â∆ È∂ «Ò«÷¡≈ ˛ «’ ‹∂ ’ج∆ Ò≈Û∆ ¡ÙÒ∆Ò ‹ª ¤Ø‡∂ ’æÍÛ∂ Í«‘È ’∂ «Ú¡≈‘ ’È≈ ⁄≈‘πøÁ∆ ˛ ª ¿∞√ ˘ «Ú¡≈‘ ’≈¿∞‰ Ò¬∆ ⁄⁄ «Úæ⁄ ‹≈‰ Á∆ ’∆ ÒØÛ ˛¢

¶‚È ”⁄ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ ÒØ’ ’ÀÒ≈ ‘Û∑ Í∆Ûª Ò¬∆ «¬æ’· æ ≈ ’È◊∂ ¯ø‚ ¶‚È - «ÏÇ∂È «Úæ⁄ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ Ò∂÷’ ¡Â∂ Í∂Ù∂Úª Á≈ «¬æ’ √Ó»‘ ’ÀÒ≈ «Úæ⁄ ¡≈¬∂ «ÚÈ≈Ù’≈∆ ‘Û∑ Á∂ Í∆Ûª Ò¬∆ ¯ø‚ «¬æ’æ·≈ ’È Ò¬∆ «¬æ’ ÍÃØ◊≈Ó ¡≈ÔØ«‹Â ’È Ò¬∆ ¡º ◊ ∂ ¡≈«¬¡≈ ˛¢ «Â»ÚÈßÂÍπÓ ÂØ∫ ’ª◊√ √ø√Á ÓÀ∫Ï ÙÙ∆ Ê» ÓºË ¶‚È ”⁄ ÓÙ‘» À√‡ØÀ∫‡ ≈√ «Úæ⁄ ¡≈ÔØ«‹Â «¬æ’ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó «Úæ ⁄ √ø Ï Ø Ë È ’È◊∂ ¢ ¶‚È «Úæ⁄ ‡Ã«∂ Èß◊ ’È√Ò‡À∫‡ ¡Â∂ ¡≈͉∂ Ï∂ ‡ ∂ ¡«ÚÈ≈Ù È≈Ò ¡≈ÔØ‹’ª ”⁄Ø∫ «¬æ’ √«ÓÂ≈ Ê» È∂ «’‘≈, TÓÀ∫ Ï‘π ‘∆ ıπÙ«’√Ó ‘ª «’ ÍÒ’æ’Û ”⁄ Ó∂≈ B@@ √≈Ò Íπ≈‰≈ ÿ ¡Â∂ Ó∂∂ Í«Ú≈ ”⁄Ø∫ ’ج∆ Ú∆ ÍÃÌ≈«Ú ȑƒ ‘Ø«¬¡≈¢ ÓÀ∫ ‹≈‰Á∆ ‘ª «’ √≈‚∆ Â∑ª ‘Ø ’¬∆ ÒØ’ «¬øÈ∂ ıπÙ«’√Ó ȑƒ

‘È¢U¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ √ø‹◊ Ø È≈Ò ‹ÁØ∫ ¡√ƒ «¬√ ◊æÒ ”Â∂ ≈˜∆ ‘ج∂ «’ ¯ø‚ «¬’æ·≈ ’È Á≈ ÍÃØ◊≈Ó ’ª◊∂ ª ÓÀ˘ ¡«‘√≈√ ‘Ø«¬¡≈ «’ Ó∂≈ Ì≈ ÙÙ∆ ÁØ «ÁÈ Ò¬∆ Ù«‘ «Úæ⁄ ˛, ¡Â∂ ¡√ƒ ¿∞√ ˘ Ú∆ ÍÃ◊ Ø ≈Ó «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ ’È Á≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈¢ ¿∞‘ √≈‚∂ ÍÃØ◊≈Ó «Úæ⁄ √«‘ÔØ◊ ’ ’∂ Ï‘π ıπÙ ˛¢UÍπ√’≈ ‹∂± Ì≈Â∆ ÙÀµ¯ ¡Â∂ «ÏÃ‡È ∂ «Úæ⁄ À√‡Ø∫À ‡ ≈√ ⁄∂È Á∂

BD √≈Ò≈ Óπ‚ ø ∂ È∂ Ùπ» ’∆Â∆ √Ì ÂØ∫ Úæ‚∆ √ÓπÁ ø ∆ √¯≈¬∆ ÔØ‹È≈ Ú≈«Ùø◊‡È - ÚÂÓ≈È «Úæ⁄ Í»∆ ÁπÈ∆¡ª ÍÃÁ»Ù‰ ¡Â∂ Ú≈Â≈Ú‰ «Úæ ⁄ ÂÏÁ∆Ò∆ Á∆ √Óº « √¡≈ È≈Ò Ï∂ ‘ ≈Ò ˛¢ «¬√ √Óº«√¡≈ ÂØ∫ È«‹æ·‰ Ò¬∆ √≈∂ Á∂Ù ¡≈͉∂-¡≈͉∂ ͺË ”Â∂ ÈÚ∂∫ ÍÃÔØ◊ ’ ‘∂ ‘È¢ «¬√∂ «√Ò«√Ò∂ «Úæ⁄ «¬æ’ Úæ‚∆ ıÏ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ˛¢ ¡√Ò «Úæ⁄ √ÓπÁ ø  √≈¯ ’ ’∂ ¿∞√ ˘ ÍÃÁÙ » ‰ Óπ’ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ ÁπÈ∆¡ª Á∆ √Ì ÂØ∫ Úæ‚∆ ¡Â∂ ¡«ÌÒ≈÷∆ Óπ«‘øÓ ÒΩ∫⁄ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ ˙ÙÈ ’Ò∆È¡ºÍ È≈Ó Á∆ «¬√ Óπ«‘øÓ Á∂ «Íº¤∂ Á≈ Ó≈√‡ Ó≈¬ƒ‚ È∆ÁÒÀ∫‚ Á≈ BD √≈Ò≈ ÏØ¡È √Ò∂‡ ˛¢ «¬√ Óπ«‘øÓ Á∂ «‘ √ÓπÁ ø  «Úæ⁄ Ô±. ’πÒÀ’ÙÈ «√√‡Ó Í≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡≈’≈ Á≈ B@@@ Ú◊ ¯πæ‡ Á≈ «‹√ Á∆ ÓÁÁ È≈Ò Í≈‰∆ «Úæ⁄ «ÓÒ∂ ’⁄∂ ˘ Úæ÷ ıÂÓ ’∆Â≈ ‹≈ √’∂◊≈¢ «¬√ Óπ«‘øÓ Á∂ «‘ ’ÀÒ∂¯ØÈ∆¡≈ ÂØ∫ ‘Ú≈¬∆ Â’ Òæ◊Ì◊ F@@,@@@ «’ÒØÓ∆‡ √ÓπÁ ø  ÷∂Â ˘ √≈¯ ’È Á≈ ‡∆⁄≈ ˛¢ «¬æÊ∂ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ ÏØ¡È, ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ ‡∆Ó «¬√ «ÁÙ≈

¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ ⁄≈‘-’Ω¯∆ Á≈ Ó˜≈ ÒÀ∫Á∂ ‘ج∂ ¡‹◊ È≈Ò √ÀÒ¯∆ Ú∆ ÒÀ∫Á∂ ‘È¢ ¡√Ò «Úæ ⁄ ÈØ Ó Í∂ È ‘ «Úæ ⁄ «ÏæÒ∆¡ª Á∆ Ê∆Ó ”Â∂ Ï«‰¡≈ «¬æ’ ’À¯∂ ˛ ‹Ø ÒØ’ª «Úæ⁄ ’≈¯∆ ÓÙ‘» ˛¢ «¬√ ˘ «Ë¡≈È «Úæ⁄ æ÷«Á¡ª √æͪ Á∂ Ê∆Ó Ú≈Ò≈ «¬‘ ’À¯∂ «Â¡≈ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ’À¯∂ Á∆ Ó≈Ò’‰ ⁄∆ À‡∆ È∂ «’‘≈, T’¬∆ ÒØ’ √æÍ-«¤Í’Ò∆ ˘ ÁπÙÓ‰ √ÓfiÁ∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª Á∂ ÓÈ «Úæ⁄Ø∫ «¬√ √ÏøË∆ ‚ ’愉 Á≈ «¬‘ ¡≈√≈È

‘Ú≈È≈ - «’¿±Ï≈ ”⁄ «¬È∑ƒ «Áȃ ’Ω∫‚Ó Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò «√¯ √π«æ ÷¡Â √Àµ’√ Ò¬∆ ‘∆ È‘ƒ ÏÒ«’ ’¬∆ ’øÓª Ò¬∆ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ˛ «‹Ú∂∫ «’ Ïæ«⁄¡ª Á∆¡ª ÏÊ-‚∂ Í≈‡∆¡ª «Úæ⁄ ˆπÏ≈«¡ª Á∆ Â∑ª ‹ª ¡Ωª «¬È∑ª ˘ ‘∂¡ÏÀ∫‚ Á∆ Â∑ª Ú∆ Ú ‘∆¡ª ‘È¢ Á¡√Ò «¬√ Á≈ ’≈È «’¿±Ï≈ Á∆ ≈‹È∆Â’ ¡Â∂ ¡≈«Ê’ È∆Â∆¡ª ‘È¢ Á‘≈«’¡ª ÂØ∫ ¡Ó∆’∆ ÏÀÈ È≈Ò È«‹æ·‰ ¡Â∂ √ØÚ∆¡Â ÓΩ‚Ò Á∆ ¡≈«Ê’ «ÚÚ√Ê≈ ’≈È «¬æÊ∂ Áπ’≈Ȫ ”⁄ ¡’√ ‘∆ ¡≈Ó ÚÂØ∫ Á∆¡ª ⁄∆˜ª Á∆ ÿ≈‡ ω∆ «‘øÁ∆ ˛¢ ⁄∆˜ª Á∆ ÒØÛƒÁ∆ √ÍÒ≈¬∆ È≈ ‘؉ ’≈È ÒØ ’ ¿∞ Í Òæ Ï Ë ⁄∆˜ª È≈Ò ‘∆ «˜¡≈Á≈Â ˜»ª Í»∆¡ª ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’Á∂ ‘È¢ ‘Ú≈È≈ ”⁄ ‘∂¡‚ÃÀ√ Á≈ ’øÓ ’È Ú≈Ò∆ «¬æ’ ¡Ω È∂ Áæ«√¡≈ «’ ◊≈‘’ √≈‚∂ ’ØÒ Ï‘π ¿∞Ó∆Á È≈Ò ¡≈™Á∂ ‘È, ¡Â∂ ¡√ƒ ¿∞È∑ª ˘

«ÁÓ≈ˆ «Úæ⁄ «¬‘ «ı¡≈Ò ˙ÁØ∫ ¡≈«¬¡≈ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ √ÓπÁ ø ∆ √Â∂ ◊Ã∆√ Í‘π ø « ⁄¡≈ √∆¢ ¿∞ √ È∂ ¡≈͉≈ ¡È∞ÌÚ Ù∂¡ ’«Á¡ª Áæ«√¡≈, TÍ»≈ √Â≈ Í≈‰∆ «Úæ⁄ Óº¤∆¡ª ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ÍÒ≈√«‡’ Á≈ ’⁄≈ Á∂÷ ’∂ ÓÀ˘ Ï‘π Áπæ÷ ‘Ø«¬¡≈¢ ˙ÁØ∫ ‘∆ ÓÀ∫ «¬≈Á≈ ω≈ «Ò¡≈ √∆ «’ ÓÀ∫ «¬√ √Óº«√¡≈ Á∂ «È͇≈∂ Ò¬∆ ˜» ’πæfi ’ª◊≈¢U ÏØ¡È Á∂ «¬√ ¿∞Á∂Ù «Úæ⁄ √≈Ê Á∂‰ Ò¬∆ ’¬∆ ÒØ’ ‘ΩÒ∆-‘ΩÒ∆ ¿∞√ È≈Ò ‹πÛÁ∂ ◊¬∂¢ ÚÂÓ≈È √Ó∂∫ «Úæ⁄ ’∆Ï H@ ÒØ’ ¡≈͉∆ «¬æ¤≈ È≈Ò ¿∞√ Á∆ √ø√Ê≈ «Úæ⁄ ’øÓ ’ ‘∂ ‘È¢ ÏØ¡È ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ ‡∆Ó «Úæ⁄ Ï∆Â∂ H √≈Òª ÂØ∫ ’øÓ ’ ‘∆ ⁄≈‘π ø Á ∆ ˛ «’ «¬√ ¿∞ Á ∂ Ù «Úæ ⁄ ˛¢ «¬√ Óπ«‘øÓ È≈Ò ‘ √≈Ò √ÓπøÁ «˜¡≈Á≈ ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ ÒØ ’ ª ˘ «Úæ⁄Ø∫ Â’∆ÏÈ E@ ‡È ’⁄≈ √≈¯ ‹Ø«Û¡≈ ‹≈Ú∂¢ ’∆Â≈ ‹≈ √’∂◊≈¢ «√¯ «¬øÈ≈ ‘∆ È‘ƒ √◊Ø∫ √ÓπøÁ «Úæ⁄Ø∫ ’æ„∂ ◊¬∂ ÍÒ≈√«‡’ Á∂ ’⁄∂ ˘ ∆√≈¬∆’Ò ’È Á∆ Ú∆ ÔØ‹È≈ ˛¢ AF √≈Ò Á∆ ¿∞Ó «Úæ⁄ ÏØ¡È Á∂

√ø√Ê≈Í’ Á≈√ ÙÃ∆ËÈ ˘ ıÏ «ÓÒ∆ ‹≈Ú∂◊≈¢ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ ’ÀÒ≈ «’ ’Ø⁄∆È Á∂ È∂Û∂ √«Ê ≈√ ◊π’ » Ò π «Úæ⁄ ¡≈¬∂ «ÚÈ≈Ù’≈∆ ‘Û∑ «Úæ⁄ Ú∆ ‘Û∑ ’≈È ÍÃÌ≈«Ú ‘Ø«¬¡≈ ˛¢ D@@ ÂØ∫ ÚË∂∂ ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂ √È¢ ¡◊Ò∂ ‘¯Â∂ ¡≈ÔØ«‹Â ‘؉ Ú≈Ò∂ ≈ Á∂ ÌØ‹È ÂØ∫ «¬æ’æ·∂ ’∆Â∂ ¯ø‚ ˘ ’ÀÒ≈ Á∂ Óπæ÷ Ó≥Â∆ ≈‘ ¯ø‚ ¡Â∂ ¡ÀµÈ.‹∆.˙. “◊»ø‹ ”Á«Ó¡≈È √ªfi≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ ≈√ ◊π»’πÒ Á∂ ¡≈Ò∂-Áπ¡≈Ò∂ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∆ ÓÁÁ ’È «Úæ ⁄ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’∆Â≈

»√ «Úæ⁄ ÍÀÈÙÈ ¿∞Ó ÚË≈¿∞‰ Á∂ ÓÂ∂ ”Â∂ Íπ«ÂÈ «ÚπËæ ÍÃÁÙÈ

Ó≈√’Ø - »√ Á∆ √’≈ ÚÒØ∫ ÍÀÈÙÈ Á∆ ¿∞Ó ÚË≈¿∞‰ Á∂ ÓÂ∂ Á∂ «ÚØË «Úæ⁄ ‹∂Ò∑ «Úæ⁄ ÏøÁ «ÚØË∆ «Ë ¡ÒÀ’√∆ È∂ÚÒÈ∆ Á∂ ‘Ó≈«¬Â∆¡ª È∂ Í»  ∂ Á∂ Ù «Úæ ⁄ ÍÃÁÙÈ ’∆Â∂¢ √’≈ ÍπÙª ¡Â∂ ¡Ωª Á∆ ÍÀÈÙÈ ¿∞Ó ÚË≈ ’∂ F@ ÂØ∫ FE ¡Â∂ EE ÂØ∫ F@ ’È≈ ⁄≈‘πÁ ø ∆ ˛¢ √’≈ Á∆ «¬√ ÔØ‹È≈ ’≈È ≈Ù‡ÍÂ∆ ÚÒ≈Á∆«Ó Íπ«ÂÈ Á∆ Íë√æËÂ≈ «Úæ⁄ ’≈¯∆ «◊≈Ú‡ ¡≈¬∆ ‘, À ¡Â∂ «¬‘ «◊≈Ú‡ AE ¯∆√Á∆ Áæ√∆ ‹≈ ‘∆ ˛¢ ‘≈Ò Á∂ √≈Òª «Úæ⁄ «¬‘ »√∆ √’≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ ÿº‡ Íë√æË √πË≈Ú≈Á∆ ’ÁÓ Ó≥«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛¢ √’≈ Á∂ «¬√ ’ÁÓ «ÚπË æ ≈‹Ë≈È∆

Ó≈√’Ø «Úæ⁄ ‘؉ Ú≈Ò∆ ÀÒ∆ «Úæ⁄ Í«‘Òª ¡ÀÒ’√∆ ˘ Ú∆ Ù≈«ÓÒ ‘؉≈ √∆, Í «Í¤Ò∂ Ó‘∆È∂ «¬æ’ ÍÃÁÙÈ ÁΩ≈È «ÈÔÓ ÂØÛ‰ ’≈È ¿∞√ ˘ C@ «ÁÈ Ò¬∆ «¯ ‹∂Ò∑ Ì∂‹ «ÁæÂ≈ «◊¡≈¢ «¯Ò‘≈Ò ¡ÒÀ ’ √∆ Á∂ ‘Ó≈«¬Â∆¡ª È∂ Ó≈√’Ø ¡Â∂ √∂∫‡ Í∆‡√Ï◊ √‰∂ Á∂Ù Á∂ H@ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Ù«‘ª «Úæ ⁄ «ÚØ Ë ÍÃÁÙÈ ’∆Â≈¢ ¡ÒÀ’√∆ Á∆ ‡∆Ó È∂ «’‘≈ «’ Íπ«ÂÈ √’≈∆ ı˜≈È∂ ˘ Ï∆Â∂ AH √≈Òª ÂØ∫ ´æ‡ «‘≈ ˛¢ √’≈ √≈˘ ÌØ√≈ «ÁÚ≈™Á∆ ‘∆ «’ ¿∞‘ «’√∂ Ú∆ ‘≈Ò «Úæ⁄ ÍÀÈÙÈ Á∆ ¿∞Ó È‘ƒ ÚË≈¬∂◊∆, Í ‘π‰ √’≈ ¡≈͉≈ ÌØ√≈ ÂØÛ‰ ‹≈ ‘∆ ˛¢


26

TORONTO SECTION-C, ISSUE 1300

AJIT WEEKLY

13 to 19 Sept., 2018

September 13 th to September 20 th 2018 13th 20th

Toronto Epaper 13 Sept , 19 Sept 2018  
Toronto Epaper 13 Sept , 19 Sept 2018  
Advertisement