Page 1

World’s Largest Punjabi Weekly

...ÚÀÁ Ø◊∆¡ª Á≈!

TO

Ù≈Á∆ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª Ù≈Á∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹∂ È‘∆∫ Í»∆ ‘ج∆ Óπ≈Á ª «’¿∞∫ ‘ØÈÀ «È≈Ù?

ADVERTISE PLEASE

’∂.¡ÀÈ. «√øÿ

CALL

¡ÀÍπ¡≈«¬‡ÓÀ∫‡ È≈Ò Ø◊∆¡ª ȱø «ÓÒÁ∂ ‘ÈÕ ‚≈’ ≈‘∆∫ ÁÚ≈¬∆ Ó≥◊Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ ÎØÈ ’Ø:

THE AJIT

416-899-2548

Corporate Office: 7015-Tranmere Dr. Mississauga, On. L5S 1T7 Canada

416-887-4971

The Ajit Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and don’t endorse any product or services advertised in the Ajit Weekly. Please consult your lawyer before buying/hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Ajit Weekly is in the business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by an independent source.

AJIT WEEKLY NEWSPAPER

VOL. 20

No. 998

CALIFORNIA EDITION

28 Nov., to 4 Dec., 2012

Íø‹≈Ï∆ ÍzÚ≈√∆ ÒÛ’∆¡ª Ó≈Á≈ Ì±‰ ‘æ«Â¡≈ «÷Ò≈¯ ⁄Ò≈ ‘∆¡ª È∂ Óπ«‘ßÓ Í«‡¡≈Ò≈- ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ «‘ ‘∆¡ª ÍzÚ≈√∆ Ì≈Â∆ ÒÛ’∆¡ª ‹Ø «’ Í∂Ù∂ ÂØ∫ ÚÀ«‚ß◊ ÍÒ≈È ‘È, «¬√ √Ó∂∫ Ó≈Á≈ Ì±‰ ‘æ«Â¡≈ «÷Ò≈¯ Óπ«‘ßÓ ⁄Ò≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕ «¬‘ ‘È ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ «‘ß Á ∆¡ª ⁄≈ ÈΩ ‹ Ú≈È ÒÛ’∆¡ª «‹È∑ ª Á∂ È≈Ó √π « Ó «◊æÒ, «’È ≈¬∂, È∆Ò∆ ◊∂Ú≈Ò ¡Â∂ √Ø È ÓÍz ∆ ÂÕ «¬‘ ÈΩ ‹ Ú≈È ÒÛ’∆¡ª «‹È∑ª Á∂ ◊πæÍ Á≈ È≈Ó ˛ Èæ⁄ ÏæÒ∆¬∂, ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ «‘ßÁ∂ Áæ÷‰ ¬∂ Ù ∆¡≈¬∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ «Ú⁄ Ó≈Á≈ Ì±‰ ‘æ«Â¡≈ Á∂ «÷Ò≈¯ √ßÁ∂Ù ÎÀÒ≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕ «¬‘ ÈÚ∂∫ «Ú¡≈‘∂ ‹ØÛ∂ ÂØ∫ «¬‘ Íz«Â«◊¡≈ ÒÀ ‘∆¡ª ‘È «’ ¿π ‘ ¡‰‹ß Ó ∆¡ª Ë∆¡ª Á∆ æ«÷¡≈ ’È◊∆¡ªÕ «¬‘ ÒÛ’∆¡ª ’À È ∂ ‚ ≈ «Ú⁄ ‹ßÓ∆¡ª ¡Â∂ ÍÒ∆¡ª ‘È Í «¬È∑ª Á≈ «Í¤Ø’Û Íø‹≈Ï Ú≈Ò≈ ˛Õ «¬È∑ª È∂ «¬‘ Ú∆ ÎÀ√Ò≈ ’∆Â≈ ˛ «’

¿π ‘ ˙∫‡≈∆˙ Á∂ ÏÀ ∫ Í‡È «Ú⁄ “ÒØ‘Û∆ ’πÛ∆¡ª Á∆” ÓÈ≈¿π‰◊∆¡ª ª ‹Ø «¬√ √±Ï∂ «Ú⁄ Ó≈Á≈ Ì±‰ ‘æ«Â¡≈ «÷Ò≈¯ ¡≈Ú≈˜ Ïπ¶Á ’∆Â∆ ‹≈ √’∂Õ √π«Ó «◊æÒ ‹Ø «’ Èæ⁄ ÏæÒ∆¬∂ Á∆ Î≈¿±∫‚ ÓÀ∫Ï ˛ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’

ÒØ‘Û∆ Á∂ ¡≈ÔØ‹È Á≈ ¿πÁ∂Ù «¬‘∆ ˛ «’ «¶◊ √Ó≈ÈÂ≈ ’≈«¬Ó ’∆Â∆ ‹≈ √’∂ Õ «¬√ ◊π æ Í Á∂ ÓÀ ∫ Ï Íz Ú ≈√∆ Ì≈Â∆ Íz∆Ú≈ª È≈Ò √ßÍ’ ’ ‘∂ ‘È ¡Â∂ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆¡ª Ô±È∆Ú«√‡∆¡ª Á∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª

鱧 È≈Ò ÒÀ ’∂ «¬√ Óπ«‘ßÓ È±ß ⁄Ò≈ ‘∂ ‘ÈÕ ÒØ‘Û∆ ÓΩ’∂ ÈÚ-‹ßÓ∆¡ª Ë∆¡ª Á∂ Ó≈«Í¡ª 鱧 √ÈÓ≈«È Ú∆ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ √π«Ó È∂ Áæ«√¡≈ «’ ÒØ‘Û∆ Á∂ ÓΩ ’ ∂ «◊æ Ë ∂ Á≈ ¡≈ÔØ ‹ È ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ Íø‹≈Ï∆ ◊∆ Ú∆ ◊≈¬∂

‹≈‰◊∂Õ ÏÀ∫Í‡È «Ú⁄ Ú∆ Íø‹≈Ï∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ ¡ßÁ Ó≈Á≈ Ì±‰ ‘æ«Â¡≈ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆¡ª ‘ÈÕ Í«‡¡≈Ò≈ Á∆ ‚≈’‡ ‘«ÙßÁ ’Ω ‹Ø «’ «¬√ Óπ«‘ßÓ È±ß ‘æÒ≈Ù∂∆ Á∂ ‘∂ ‘È Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ ÏÀ∫Í‡È «Ú⁄ Áæ÷‰ ¬∂Ù∆¡≈¬∆ ÒØ’ª Á∆ Ï‘π«◊‰Â∆ ˛Õ ¿πÊ∂ Ú∆ ÒÛ«’¡ª Á∂ ¡Èπ Í ≈ «Ú⁄ ÒÛ’∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆ ÿæ‡ ˛Õ «¬’ ¡ÈπÓ≈È ¡Èπ√≈ ¿πÊ∂ «¬’ ‘˜≈ ÒÛ«’¡ª «Í¤∂ HFH ÒÛ’∆¡ª ‘È ‹Á«’ Íø ‹ ≈Ï «Ú⁄ A@@@ ÒÛ«’¡ª «Íæ ¤ ∂ HGD ÒÛ’∆¡ª ‘ÈÕ ‚≈. ‘«ÙßÁ ’Ω ‹Ø «’ ÒØ‘Û∆ Á∂ «¬√ «ÚÙ∂Ù ÍzØ◊≈Ó «Ú⁄ ÒÀ‰◊∂ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ Úæ÷-Úæ÷ πfi≈Ȫ ÂØ∫ ÍÂ≈ Òæ◊≈ ˛ «’ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ Áæ÷‰ ¬∂Ù∆¡≈¬∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ ”⁄ Ó≈Á≈ Ì± ‰ ‘æ « ¡≈ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª Ï‘π ÚæË ‘∆¡ª ‘ÈÕ

PH: (905) 671-4761

E-mail: Info@ajitweekly.com

’ÀÈ‚∂ ≈ ”Â∂ F@@ ¡Ï ‚≈Òª Á≈ ’˜≈ ‡Øª‡Ø-’ÀÈ∂‚∆¡≈¬∆ √’≈ Á≈ Ú≈Ò Ú≈Ò ’˜∂ «Ú⁄ ‚∞º«Ï¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ «¬≥’Ù≈Î «¬ÊØ∫ Á∆ “’ÀÈ∂‚∆¡È ‡À’√Í∂¡˜ ÎÀ‚∂ÙÈ” (√∆‡∆¡ÀÎ) È∂ ¡≈͉∆ «ÍØ  ‡ «Úº ⁄ ’∆Â≈ ‘À Õ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ ’ÀÈ∂‚≈ Á≈ ÎÀ‚Ò ’˜≈ F@@ ¡Ï ‚≈Ò ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ ÎÀ‚∂ÙÈ È∂ ’∂∫Á √’≈ ˘ Ï∂ÈÂ∆ ’∆Â∆ ‘À «’ «¬√ √«ÊÂ∆ ˘ ‘Ø «Ú◊ÛÈ ÂØ∫ Ø’‰ Ò¬∆ ’ÁÓ ⁄πº’∂ ‹≈‰ ¡Â∂ ‘Ø ’˜≈ ÒÀ‰ ÂØ∫ Ï«⁄¡≈ ‹≈Ú∂Õ ◊∞ºÍ È∂ ÓπÒ’ Á∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ √‡∆ÎÈ ‘≈Í ˘ «¬√ ’˜∂ Á∂ Ú≈Ë∂ Ò¬∆ «˜≥Ó∂Ú≈ ·«‘≈¿∞∫«Á¡ª «’‘≈ «’ B@@H ÂØ∫ ‘≈Í È∂ ÚËÁ∂ ’˜∂ Á∆ ÍzÚ≈‘ È‘∆∫ ’∆Â∆ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ’≈‹’≈Ò ÁΩ≈È «Í¤Ò∂ ⁄≈ √≈Òª ÁΩ  ≈È ’À È ∂ ‚ ≈ «√ ADB.D ¡Ï ‚≈Ò Á≈ ‘Ø ’˜≈ ⁄Û∑ «◊¡≈Õ ◊∞ º Í Á∂ ¡≈◊» ◊À ◊ ∆ Ê≈Ó√ È∂ Áº « √¡≈ «’ «¬‘ ’˜≈ Óπ Ò ’ Á∂

Ï∂  ∞ ˜ ◊≈∆, Ï∆«Ó¡ª, Íz √ »  ≈ Ò≈Ì,Ï≈Ò ÌÒ≈¬∆ ̺Â∂ ¡≈«Á È≈ÒØ∫ «’Â∂ ÚºË ‘ÀÕ «¬‘ ’˜≈ “ÈÀÙÈÒ ‘≈’∆ Ò∆◊“ Á∂ AHG √≈Òª Á∂ Ϻ‹‡ Á∂ Ï≈Ï ‘ÀÕ «ÍØ‡ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ √’≈ ˘ ‘≈Ò∂ ¡≈͉∂ ÷⁄∂ ÿ‡≈¿∞‰ Á∂ Ú≈¡Á∂ Ú∆ Í»∂ ’È∂ ‘ÈÕ «¬√ «ÍØ‡ ÓπÂ≈Ï’ ’ÀÈ∂‚≈ Á≈ ’ΩÓ∆

’˜≈ HFC ‚≈Ò ÍzÂ∆ √À«’≥‚, ¡Â∂ «¬º ’ «ÁÈ Ó◊ GF.F «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò ⁄Û∑ «‘≈ ‘À Õ ÎÀ ‚ ∂ Ù È È∂ √’≈ ˘ «’‘≈ ‘À «’ ¡≈͉∂ Ϻ‹‡ ˘ “√≈Úª” ’∂Õ «¬‘ «⁄Â≈ÚÈ∆ Ú∆ «ÁºÂ∆ ‘À «’ ‹∂ ÍÀ√∂ ˘ Ï∂«’’∆ È≈Ò ÷⁄‰Ø∫ È≈ ‘‡∂ ª ¡≈◊≈Ó∆ √≈Òª «Ú⁄ ‘≈Ò≈ ÏÁÂ ‘؉ Ú≈Ò∂ ‘ÈÕ

‘«≥Á º÷ Ú∆ Óπ÷º Ó≥Â∆ ’≥«Í¿±‡ Á∆ ˆÒÂ∆ È≈Ò √À∫’Û∂ ÒØ’ª ˘ «ÓÒ∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∂ Ú∆˜∂ Ì≈Â∆ «ÚËÚ≈Úª ȱ ß √ÚÀ «ÈÌ ω≈¬∂◊∆ «Ïz«‡Ù √ß√Ê≈ Á∂ ¡‘∞Á∂ Á∆ ÁΩÛ ”⁄ Ù≈ÓÒ ‡Ø  ª‡Ø - ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ √» Ï ∂ ¿∞ ∂ ∫ ‡≈∆˙ Á∆ ‘∞ ’ Ó≈È «ÒÏÒ Í≈‡∆ Á∂ Ò∆‚ Á∆ ÁΩÛ «Úº⁄ ‘∞‰ «¬º ’ Í≥ ‹ ≈Ï∆ «√¡≈√ÂÁ≈È Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘Ø «◊¡≈ ‘À Õ √’≈∆ √∂ Ú ≈Úª Ï≈∂ Ó≥  ∆ ‘«≥Á º÷ È∂ ¡≈͉≈ ¡‘∞Á≈ «Â¡≈◊ ‘∂ Óπº÷ Ó≥  ∆ ‚≈Ò‡È Ó«◊≥ ‡ ∆ Á∆ ʪ ÒÀ‰ Ò¬∆ Í«‘Òª ÷Û∑∂ ¤∂ ¿∞Ó∆ÁÚ≈ª «Úº⁄ ¡≈͉≈ Ȫ Á‹ ’Ú≈«¬¡≈ ‘ÀÕ FA Ú«∑¡ª Á∂ √z∆ º÷ È∂ «¬√ ¡‘∞ Á ∂ Á∆ È≈Ó˜Á◊∆ Ò¬∆ ¡≈͉∂ Ó≥Â∆ Á∂ ¡‘∞Á∂”ÂØ∫ ¡√Â∆Î≈ Á∂ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ √»Ï≈¬∆ «ÒÏÒ Í≈‡∆ Á∆ Ò∆‚«ÙÍ ’ÈÚÀ È ÙÈ ¡◊Ò∂ √≈Ò ‹ÈÚ∆ «Úº ⁄ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆, «‹√ «Úº⁄ Í≈‡∆ Á∂ ‚ÀÒ∆◊∂‡ Ú؇ª Í≈ ’∂ ¡≈͉∂ ÈÚ∂∫ Ò∆‚ Á∆ ⁄؉ ’È◊∂Õ AIGD ”⁄ ’À È ∂ ‚ ≈ ¡≈¬∂ √z ∆ º ÷  B@@C «Úº⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ ⁄؉ «‹ºÂ ’∂ «ÚË≈È √Ì≈ ”⁄ Í‘∞ ≥ ⁄ ∂ Õ ¿∞ ‘ ‚≈Ò‡È Ó«◊≥‡∆ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ √’≈ «Úº ⁄ ¡≈Ú≈‹≈¬∆ Ó≥  ∆,

¤Ø‡∆¡ª √ȡª Ï≈∂ Ó≥Â∆ Â∂ «Î B@@I «Úº⁄ √’≈∆ √∂Ú≈Úª Á∂ Ó≥Â∆ Á∂ ¡‘∞Á∂ ”Â∂ ‘∂Õ ¿∞È∑ª ¡Ê Ù≈√Â Â∂ ≈‹È∆Â’ Ù≈√Â Á∆ ¡ÀÓ.¬∂. ’∆Â∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ ¿∞‘ √Ê≈È’ ’≈Ò‹ «Úº⁄ AC √≈Ò ÍÛ∑≈¿∞∫Á∂ Ú∆ ‘∂ ‘ÈÕ √z∆ º÷ Á∂ Ò∆‚ Á∆ ÁΩÛ ”⁄ ÷Û∑∂ ‘؉ Ï≈∂ ’≈Î∆ «⁄ ÂØ ∫ Í≥ ‹ ≈Ï∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ «Úº ⁄ «’¡≈√¡≈¬∆¡ª Ò≈¬∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª √ÈÕ ’∞fi ¡ıÏ≈ª Á∆¡ª «ÍØ‡ª «Úº⁄ √z∆ º÷ Ï≈∂ «’√∂ Á»‹∂ ¿∞Ó∆ÁÚ≈ Á∆ ‘Ó≈«¬Â «Úº⁄ ÏÀ· ‹≈‰ Á∆ ◊ºÒ Ú∆ ‘ج∆ √∆, Í ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¿∞‘ «’√∂ Á≈ ÓØ‘≈ Ï‰È Ò¬∆ È‘∆∫, √◊Ø∫ «‹ºÂ‰ Ò¬∆ ÷Û∑∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ Ò∆‚«ÙÍ Á∆ «¬√ ÁΩÛ «Úº⁄ √z∆ º÷ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ EI √≈Ò≈ Ï∆Ï∆ ’ÀÊÒ∆È «Ú∑È, EB Ú«∑¡ª Á∂ ‹≈‚ ’ÀÈ∂‚∆, EA √≈Ò Á∂ ¡À«’ ‘Ω√«’È, ED √≈Ò Á∂ ⁄≈Ò√ √»√≈, EE √≈Ò≈ ◊ÒÀÈ Óπ∂ Â∂ E@ √≈Ò≈ Ï∆Ï∆ √ªÁ≈ Í͇ÀÒØ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ √z∆ º÷ «¬√ ÁΩÛ «Úº⁄ √Ì ÂØ∫ Úº‚∆ ¿∞Ó Á∂ ¿∞Ó∆ÁÚ≈ ‘ÈÕ

‡Ø  ª‡Ø - ’¬∆ Ú«∑ ¡ ª ÂØ ∫ ¿∞‚∆’ ‘∂ ¡Â∂ AE@ Á∂ ’∆Ï ÒØ’ª Á∂ ¿∞√ Ú∂Ò∂ Ì≈◊ ‹≈◊ ͬ∂ ‹Á ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ ¡≈Ú≈√ Ó«‘’Ó∂ Á∂ ’≥«Í¿±‡ È∂ ◊ÒÂ∆ È≈Ò ¿∞È∑ª ˘ Ú∆˜∂ ‹≈∆ ’ «ÁºÂ∂Õ ’ÀÈ∂‚≈ √’≈ ˘ ¿∞È∑ª ˘ “ͺ’∂ «‘≈«¬Ù∆ ‘؉ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’È≈ ÍÀ «◊¡≈Õ «¬‘ ÒØ’ ¿∞È∑ª ‘˜≈ª ¡˜∆ Á∂‰ Ú≈«Ò¡ª ”⁄Ø∫ ‘È «‹È∑ª Á∆¡ª ¡˜∆¡ª ’ÀÈ∂‚≈ È∂ Ï◊À «Ú⁄≈«¡ª ÓØ Û È Ò¬∆ º ÷ ∆¡ª √ÈÕ ÓΩ ’ ∂ Á∆ Ș≈’ ˘ Ú∂÷«Á¡ª ¡≈Ú≈√ Ó≥Â∆ ‹∂√È ’ÀÈ∆ È∂ ¡≈͉∂ ¡‘∞Á∂ Á∆ Â≈’” Ú«Á¡ª «¬È∑ª ÒØ’ª ˘ ’ÀÈ∂‚≈ ”⁄ «‘‰ Á∆ «¬‹≈˜Â Á∂ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ «¬√

◊ÒÂ∆ Á≈ ̪‚≈ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ̺‹≈ ‹Á ÓΩº’Ø Á∂ «¬º’ Í«Ú≈ ˘ Óª‡∆¡Ò Á∂ ¬∂¡ÍØ‡ ”Â∂ Í‘∞≥⁄ ’∂ ÍÂ≈ Òº◊≈ «’ ¿∞È∑ª Á≈ Ú∆˜≈“ ¡ÔØ◊ ‘ÀÕ «¬‘ ıÏ ¿∞ Ê Ø ∫ Á∂ ÎÀ ∫ ⁄ ¡÷Ï≈ ““Ò≈ ÍzÀµ√”” È∂ ¤≈Í «ÁºÂ∆Õ Ó≥Â∆ È∂ Áº « √¡≈ «’ ¿∞ √ Á∂ «ÚÌ≈◊ Á≈ “¡≈¬∆‡∆” „ª⁄≈ ’¬∆ √Ø˪ «Ú⁄Ø∫ Òßÿ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Ó≥«È¡≈ «’ «¬‘ ¿∞√ Á∂ Ó«‘’Ó∂ Á∆ «¬’ ÍzÙ≈√’∆ ◊ÒÂ∆ ‘ÀÕ Ó≥Â∆ È∂ «’‘≈, ¡√∆∫ «ÁÈ ”⁄ ‘˜≈ª ÎÀ√Ò∂ ’Á∂ ‘ª Í ’¬∆ Ú≈ ¡«‹‘≈ Ú≈Í

‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Ó≥Â∆ ¡È∞√≈ «¬‘ √≈∂ ÒØ’ ÂÎÂ∆Ù ’≈ ⁄πº’∂ ‘È, «¬√ ’’∂ ¿∞‘ «¬Ê∂ «‘ √’Á∂ ‘È Õ «¬√ Ï≈∂ ¡‹∂ ÍÂ≈ È‘∆∫ «’ «’≥È∂ ÒØ’ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Í‘∞⁄ ≥ ⁄π’ º ∂ ‘ÈÕ Ó≥Â∆ ¡È∞√≈ ‹∂ «’√∂ ˘ ¡ÔØ◊ Ú∆˜∂ Ï≈¡Á ÓπÛÈ≈ Ú∆ ÍÀ «◊¡≈ ª ¿∞‘ Ú≈Í√ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬√ ◊ÒÂ∆ È∂ ’ج∆ Á‹È Á∂Ùª Á∂ ÒØ’ª ˘ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∂ Ú∆˜∂ Ò≈¬∂ ‘È «‹È∑ª Á∆¡ª Î≈¬∆Òª ÎÀ‚Ò √«’ºÒ‚ Ú’˜ ÍzØ◊≈Ó «Ú⁄ BG ÎÚ∆ B@@H ÂØ∫ Í«‘Òª Ò≈¬∆È «Ú⁄ Òº◊∆¡ª ‘ج∆¡ª √È Í ¿∞Ȫ∑ ”Â∂ Ș√≈È∆

È‘∆∫ ‘ج∆ √∆ Õ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ √’≈ È∂ ¡≈͉∂ «Í¤Ò∂ Ï‹‡ «Ú⁄ ¡≈Ú≈√ ¡˜∆¡ª Á∂ ÏÀ’Ò≈◊ ˘ √≈Î ’È Ò¬∆ ’∆Ï BH@,@@@ ¡˜∆¡ª ÷≈‹ ’È ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∆¡ª Î∆√ª ÓØÛÈ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ √∆Õ ¡≈Ú≈√ «⁄≥Â’ª È∂ √’≈ Á∂ «¬√ ÎÀ√Ò∂ ˘ √Ò≈«‘¡≈ ‘ÀÕ Ú’∆Ò «⁄‚ ’ÒÀ∫‚ ÓπÂ≈Ï’ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ «¬√ ÎÀ√Ò∂ È≈Ò √’≈ ˘ Ï≈¡Á «Úº⁄ «√ÁÁ∆ ÷Û∑∆ ‘Ø ‹≈Ú∂ Í ÓΩ’∂ ¡È∞√≈ «¬‘ ⁄≥◊≈ ÎÀ√Ò≈ ‘ÀÕ √z∆ ’ÀÈ∆ È∂ «’‘≈ «’ «‹È∑ª ÒØ’ª ˘ Ú∆˜∂ «ÓÒ∂ ¿∞Ȫ∑ Á≈ ’ج∆ ’√» È‘∆∫ ¡Â∂ ¿∞Ȫ∑ ˘ Ú≈Í√ ÓØÛ ’∂ Ï∂«¬È√≈Î∆ È‘∆∫ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆Õ

¶‚È - Ì≈ Á∆¡ª Áæ√ ‘˜≈ «ÚËÚ≈ ¡Ω  ª ȱ ß ¡≈ÂÓ «ÈÌ ω≈¿π‰ Ò¬∆ ¶‚È Á∆ «¬’ ⁄À∆‡∂ÏÒ √ß√Ê≈ ¿πÈ∑ª 鱧 «√Ò≈¬∆ ÓÙ∆Ȫ ¡Â∂ ‡z ∂ « Èß ◊ Óπ ‘ æ ¬ ∆¡≈ ’≈¬∂◊∆Õ «¬‘ ¡ÀÒ≈È √ß√Ê≈ Ò±ßÏ≈ Î≈¿±∫‚∂ÙÈ È∂ ¡ßÂ≈Ù‡∆ «ÚËÚ≈ «ÁÚ√ ”Â∂ ’∆Â≈ ˛Õ √ß√Ê≈ Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ Ò≈‚ ≈‹ Ò±ßÏ≈ È∂ «’‘≈ «’ «¬’ Òæ÷ FA ‘˜≈ ÍΩ∫‚ (’∆Ï «¬’ ’ØÛ DA Òæ÷ πͬ∂) Á∆ ’Ó «¬’æ·∆ ’ ⁄À∆‡∂ÏÒ ’ßÓ ”⁄ √«‘ÔØ◊ ’È Á≈ ’ Ò¬∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÌØ√≈ «ÁæÂ≈ ˛Õ ’¬∆ Á± ‹ ∂ Á≈È ’Â≈Úª È∂ «¬√ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ «ÁæÒ∆ ¡Â∂ Íø‹≈Ï √’≈ Ú∆ «¬√ Íz≈‹À’‡ ”⁄ √«‘ÔØ◊ ’È◊∆¡ªÕ «‹√ È≈Ò Íø‹ Òæ÷ ÍΩ∫‚ (’∆Ï ⁄≈ ’ØÛ DA Òæ÷ πͬ∂) Á∆ ’Ó «¬’æ·∆ ’È ”⁄ ÓæÁÁ «ÓÒ∂◊∆Õ «¬Ê∂ ‘ج∂ «¬’ ÍzØ◊≈Ó ”⁄ √ßÔπ’ ≈Ù‡ Ó«‘Ò≈ «ÚÌ≈◊ Á∆ ¿πÍ ’≈‹’≈∆ ‚≈«¬À’‡ Ò’ÙÓ∆ ͱ∆ È∂ «’‘≈ «’ Ò±ßÏ≈ Î≈¿±∫‚∂ÙÈ Á∂ È≈Ò «ÂßÈ √≈Ò Á≈ √ÓfiΩÂ≈ ’∆Â≈ √∆.¬∆.˙. Úª◊ ’ßÓ ’Á∆¡ª ‘È «◊¡≈ ˛ «‹√ Á∂ «‘ ¬∂ Ù ∆¡≈, ¡Â∂ √≈∂ Ó∂È ÎÀ√Ò∂ ÒÀ∫Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬‘ ¡¯∆’≈ ¡Â∂ ÒÀ«‡È ¡Ó∆’≈ Á∂ ¡Ω  ª ‹≈‰Á∆¡ª ‘È «’ ÿ∂ Ò ± Úæ÷-Úæ÷ Á∂Ùª Ò¬∆ Íz≈‹À’‡ «Â¡≈ ¡Ω Ú◊≈ ÙÏÁ ‘π‰ Íπ≈‰≈ ÎÀÙÈ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ ÁΩ≈È ÚË∂∂ ‘Ø «◊¡≈ ˛Õ ◊æÒÏ≈ ’«Á¡ª ¿πÈ∑ª «¬‘ Ú∆ «’‘≈ ¿π È ∑ ª ȱ ß ¡≈͉∆¡ª «’ Á∂«÷¡≈ «◊¡≈ ˛ «’ ÁπÈ∆¡ª Ì «˜ßÓ∂Ú≈∆¡ª Á≈ ¡«‘√≈√ ˛ Â∂ ¿πÈ∑ª ”⁄ ’∆Ï ÁØ ’ØÛ E@ Òæ÷ «ÚËÚ≈Úª ‘ÈÕ «¬È∑ª ”⁄Ø∫ «˜¡≈Á≈Â Á≈ ÙØÙ‰ 鱧 «ÈÌ≈¿π‰ Á≈ Ú∆ ÍÂ≈ ˛Õ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ

¡≈√‡∂Ò∆¡≈ ”⁄ Ì≈Â∆¡ª Á∂ ‹≈¡Ò∆ «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ «◊Ø‘ ’≈ϱ ÿ∂Ò± Ï‹‡ Á∆ ’Óª‚ I@ ÓÀ Ò ÏØ  È -¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈¬∆ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ ’∞¬∆ȘÒÀ∫‚ «Ú⁄ «¬’ ¡«‹‘∂ ◊Ø‘ ˘ Ï∂È’≈Ï ’∆Â≈ ‘À ‹Ø Ú∆˜∂ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬∆ √Ê≈È’ ¡Ωª Â∂ Ì≈Â∆ ÍπÙª Á∂ ‹≈¡Ò∆ «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞∫Á≈ √∆Õ “√ÈÙ≈¬∆È ’Ø √ ‡ ‚∂ Ò ∆” Á∆ «ÍØ  ‡ ¡È∞ √ ≈

¡«‹‘∂ ‹≈¡Ò∆ «Ú¡≈‘ª Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ Ú∆«˜¡ª Ò¬∆ E@ ‹ª «¬√ ÂØ∫ ÚË ¡˜∆¡ª «ÁºÂ∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘Ø √’Á∆¡ª ‘ÈÕ ’∞¬∆ȘÒÀ∫‚ Á∂ «¬’ ‹ØÛ∂ «ıÒ≈¯ ‹≈¡Ò∆ «Ú¡≈‘ª Á≈ Ë≥ Á ≈ ⁄Ò≈¿∞ ‰ Á∂ ÁØ Ù ª Á∆ ‹ª⁄ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈¬∆ ÎÀ‚Ò Íπ«Ò√ ¡Â∂

«‚Í≈‡ÓÀ∫‡ ¡≈Î «¬ßÓ∆◊∂ÙÈ ¡À∫‚ «√‡∆˜È«ÙÍ ‚∆¡≈¬∆¬∂ √ ∆) Úº Ò Ø ∫ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ Íπ«Ò√ È∂ «¬√ ◊Ø÷Ë≥Á∂ È≈Ò ‹∞Û∂ ’∞fi ÏÀ∫’ ÷≈Â∂ ¡Â∂ I ‹≈«¬Á≈Áª √∆Ò ’ «ÁºÂ∆¡ª ‘ÈÕ Íπ « Ò√ Á≈ Ó≥ȉ≈ ‘À «’ ‹≈¡Ò∆ «Ú¡≈‘ª Á≈ √Ó≈◊Ó ⁄≈¿∞‰ Ò¬∆ ’∞fi «ÚÙ∂Ù Ê≈Úª Á∆ ÚÂØ ∫ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ √∆Õ «¬ß Ó ∆◊∂ Ù È «ÚÌ≈◊ Á∂ Ïπ Ò ≈∂ È∂ Áº«√¡≈ «’ Ì≈Â∆ ÍπÙª ˘ Á∂Ù «Ú⁄ Á≈÷Ò≈ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬∆ «¬‘ ‹≈¡Ò∆ «Ú¡≈‘ ’Ú≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ È∂ ‹Ø Ú∆˜≈ «ÈÔÓ Ï‰≈¬∂ ‘ج∂ ‘È ¿∞È∑ª ¡È∞√≈ ÍÂÈ∆ ¡≈͉∂ ÍÂ∆ ˘ ¡≈͉∂ ’ØÒ Ïπ Ò ≈ √’Á∆ ‘À Õ «¬√ «‘ ‘∆ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈¬∆ ¡Ωª È≈Ò Ì≈Â∆ ÍπÙª Á∂ ‹≈¡Ò∆ «Ú¡≈‘ ⁄≈¬∂ ‹ªÁ∂ √ÈÕ

¯∆√Á∆ ˛ ¡Ωª ‘Ú≈Ò∂ ¶‚È - Ï∂Ùæ’ √≈∂ √ÓfiÁ∂ ‘È «’ «¬‘ √Ó≈‹ ÓÁ ÍzË≈È ˛ Í ÏÂ≈È∆¡≈ ”⁄ ‘ج∂ «¬’ ¡«Ë¡ÀÈ ”⁄ «¬‘ ◊æÒ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ˛ «’ ¡√Ò ”⁄ ¡Ω  ª ‘∆ ÿ Á≈ Ï‹‡ √ßÌ≈ÒÁ∆¡ª ‘È ¡Â∂ ÍÀ√∂ ÷⁄ ’È Á∂ ¯À√Ò∂ ’Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ ◊æ Ò Á≈ ÷π Ò ≈√≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ «’ ¡æË÷Û ¿πÓ Á∆¡ª I@ ¯∆√Á∆ ¡Ωª ‘∆ ÿ Á∂ «ÏæÒ ¡Á≈ ’È, «ÚæÂ∆ ÔØ‹È≈Úª ω≈¿π‰ ¡Â∂ ÿ∂Ò± Ú√±¡ª ÷∆Á‰ Ú◊∂ ¯À√Ò∂ ’Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬’ «ÍØ‡ Óπ  ≈«Ï’ ¡Ω  ª «’√∂ ’ß Í È∆ Á∂


2

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 998

Ì◊Ú Í∞  ≈È «Úæ ⁄ ÔÓ∞È≈ Á«¡≈, «‹‘Û≈ Ú«ßÁ≈ÚÈ Á∂ ¿∞√ ‹ß◊Ò Ò≈«◊˙∫ ÒßÿÁ≈ √∆ «‹æÊ∂ Ì◊Ú≈È «’zÙÈ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ √≈Ê∆ Ï⁄ÍÈ «Úæ⁄ ÷∂‚Á∂ ‘∞ßÁ∂ √È, Á∆ «¬æ’ ’‘≈‰∆ Á≈ «˜’ ‘À¢ ’«‘ßÁ∂ ‘È «’ «¬æ’ «ÁÈ Ì◊Ú≈È «’zÙÈ Á∂ Division of 6178235 canada inc. Founder Editor : Late (Dr.) Prof. Darshan Singh Úæ‚∂ Ì≈Â≈ È∂ «¬ÙÈ≈È ’È≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞√ È∂ ÔÓ∞È≈ 鱧 «’‘≈ «’ ¿∞‘ Hon. Excutive Editor : Kanwaljit Kaur Bains ¿∞√ ’ØÒ ¡≈Ú∂¢ Á«¡≈ ÔÓ∞È≈ È∂ Editor : Kanwar Bains Managing Director : Vinny Bains ‹Ú≈Ï «ÁæÂ≈, TÍ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ’ß„∂ International Editor : Syed Asif Shahkar ÂØÛ ’∂ Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ È‘∆∫ ¡≈ √’Á∆¢ Astt. Sub-Editor : Jatinder Singh Aulakh Â∞‘≈鱧 ‘∆ Ó∂∂ ’ØÒ ¡≈¿∞‰ Á∆ ÷∂⁄Ò Director B.C. Operation : Harblas Kahlon ’È∆ ÍÚ∂◊∆¢U ÏÒ≈Ó È∂ ÔÓ∞È≈ Á∆ ◊æÒ È‘∆∫ ÓßÈ∆¢ ¿∞√ È∂ ¡≈͉≈ ‘Ò ÔÓ∞È≈ Á∂ ’ß„∂ ”Â∂ ‹Ø «ÁæÂ≈ ¡Â∂ N AVJO T SINGH (NEW Y ORK,P A) VJOT ORK,PA) ÔÓ∞È≈ 鱧 Ú≈Òª ÂØ∫ ÎæÛ ’∂ ¡≈͉∂ ÚæÒ DR. SUMEET SINGH (PUNJAB) Ë±«¬¡≈¢ BAKHSHINDER (PUNJAB) «¬√∂ ’‘≈‰∆ 鱧 ¡√∆∫ ¡≈͉∂ ÓÈ È±ß AMRINDER SINGH (WASHINGTON) RAJINDER SIDHU (VIRGINIA) ’≈ϱ «Úæ⁄ æ÷‰ Á∂ Ì≈Ù≈¬∆ ¡Òß’≈ KULDIP SINGH B ADDON (NEW YORK) BADDON Á∂ ÂΩ ”Â∂ Ú∆ Ú √’Á∂ ‘ª¢ √≈‚∆ HARI S. DHILLON (OHIO) ’ÒÍÈ≈ Ï∂’≈ϱ ‘∞ßÁ∆ ‘À ¡Â∂ √≈‚∆ BHUPINDER SINGH (HOLLAND) √È’ ÚæÒ∫Ø «ÈË≈« ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À¢ SARA VJIT CHANDI (T OR ONT O) SARAVJIT (TOR ORONT ONTO) √Ó≈‹ √≈‚∂ ÂØ∫ Óß◊ ’Á≈ ‘À «’ ¡√∆∫ FINANCIAL ADVISOR ¡≈͉∆ ’ÒÍÈ≈ 鱧 ’≈ϱ «Úæ⁄ æ÷ ’∂ Sarabjit Saggu √ÓØ «Ú≈‹ ¡Â∂ «ÈÔÓª Á∆ Í≈ÒÈ≈ AD VISOR Y BO ARD ADVISOR VISORY BOARD ’∆¬∂¢ «¬‘ Ú∆ ª «¬æ’ Â∑ª Á∆ «‘ß√≈ CHAIN SINGH (FRANCE) ‘∆ ‘À: Ó≈È«√’ «‘ß√≈¢ ¡«‹‘∆ «‘ß√≈ BALKAR SINGH (FRANCE) «‹√ 鱧 ¡√∆∫ Á∂÷ È‘∆∫ √’Á∂¢ ‘ RAGHBIR SINGH (FRANCE) ÓÈ∞æ÷ ¡≈͉∂ ı∞Á Á∂ ω≈¬∂ «ÈÔÓª PRINCIP AL B ALBIR SINGH (NEW YORK) PRINCIPAL BALBIR ¡È∞√≈ ‹∆‰≈ ⁄≈‘∞Á ß ≈ ‘À, Í √Ó≈‹’ PRESS PHOTOGRAPHER ’Áª-’∆Óª, «ÚÚ√Ê≈Úª, SUNDIP BRAR (647-294-4948) Íz«’«¡≈Úª, ÍzÏßË ¿∞√ 鱧 √ß◊·È∆ ’≈«¬«Á¡ª ¡È∞√≈ ‹∆‰ Ò¬∆ Ӌϱ California Rep. Jugjit Singh California Rep. Jai Singh ’Á∂ ‘È¢ «¬√ Á≈ ÈÂ∆‹≈ ¡«ÁzÙ British Columbia Rep. Harbilas kahlon «‘ß√≈ «Úæ⁄ «È’ÒÁ≈ ‘À¢ «¬√ Ó≈È«√’ New York Rep. Kuldip Singh Baddon «‘ß√≈ ≈‘∆∫ ÓÈ∞æ÷∆ ‹≈ÈÚ 鱧 √Ó≈‹ Advertising «Úæ⁄ √«Ì¡ „ß◊ È≈Ò «‘‰ Ò¬∆ 1-888-371-2548, (905) 671-9612 (905) Ӌϱ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ Ù∞± Ù∞± «Úæ⁄

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec.,

AJIT WEEKL Y WEEKLY

STAFF REPORTERS

671-8435, (416) 899-2548 Fax : 905-671-4766 Editorial : (905) 671-4761 Website : www.ajitweekly. com e-mail : sales@ajitweekly.com e-mail : Info@ajitweekly.com

MAILING ADDRESS 2-7015 TRANMERE DRIVE MISSISSAUGA ONT. L5S 1T7 CANADA PUBLICA TION PUBLICATION

MAIL

A GREEMENT

ACCOUNT NUMBER : 4750993, AGGREMENT NO : 40112768

The Ajit Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and don’t endorse any product or services advertised in the Ajit Weekly. Please consult your lawyer before buying/ hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Ajit Weekly is in the business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/ confirmed by an independent source.All psychic’s, soothsayers’ and astrologer’s ads are only for entertainment purposes. All rights reserved.

ÓÈ∞÷ æ , √Ó≈‹ Â∂ «ÈÔÓ «¬√ Á≈ ÍzÂ∆ØË ‘∞Á ß ≈ ‘À, «¯ «ÈÔÓª ¡È∞√≈ ‹∆‰≈ «¬æ’ Â∑ª Á∆ ¡≈Á ω ‹ªÁ∆ ‘À¢ ’∞Á Á∂ ’ج∆ «ÈÔÓ È‘∆∫ ‘∞Á ß ¢∂ ¿∞√ «Úæ⁄ ’∞æfi Ú∆ √‘∆ ‹ª ˆÒ ȑ∆∫ ‘∞ßÁ≈¢ ‘ ‹∆«Ú Íz≈‰∆ 鱧 ¿∞‘ √Ì ’∞fi æ ’È Á∆ ÷∞Ò∑ ‘À ‹Ø ¿∞√ Á∂ «‹¿±∫Á∂ «‘‰ Ò¬∆ ˜±∆ ‘ØÚ∂¢ ¡«‹‘∂ ÓΩ’∂ ”Â∂ ÈÀ«Â’Â≈ ¡Â∂ «¬ıÒ≈’ «‹‘∂ Ò¯˜ª Á∆ ’ج∆ ‘Ø∫Á È‘∆∫ «‘ßÁ∆¢ Í √«Ì¡≈⁄≈ «ÈÔÓª Á≈ È≈Ó ‘À¢ √Ó≈‹ «ÈÔÓª Á≈ È≈Ó ‘À¢ √ß◊·È «ÈÔÓª Á≈ È≈Ó ‘À¢ √Ó≈‹’ «ÈÔÓ ÓÈ∞æ÷ª Á∂ ω≈¬∂ ‘ج∂ ‘È¢ √Ó≈‹ª «Úæ⁄ ’∞æfi Ú∆ ’∞ÁÂ∆ È‘∆∫: «¬‘ ÓÈ∞÷ æ ª ÚæÒ∫Ø ÓÈ∞÷ æ ª Ò¬∆ ω≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ ÓÈ∞æ÷∆ √Ó≈‹ Ï‘∞Â≈ ’ ’∂ «¬æ’ ÓÁ ÍzË≈È √Ó≈‹ ‘À ¡Â∂ «¬æÊ∂ ÓÁª Á∂ ω≈¬∂ ‘ج∂ «ÈÔÓ ÓÁª Á≈ Íæ÷ ‘∆ ͱÁ∂ ‘È¢ Í ¡≈«ı ¡√∆∫ «’‘Û∂ «ÈÔÓª Á∆ ◊æÒ ’ ‘∂ ‘ª? Ó∂∂ «ÈÔÓ ‹ª Â∞‘≈‚∂ «ÈÔÓ? ‹ÁØ∫ Ó∂∂ «ÈÔÓª Á∆ ◊æÒ ¡≈Ú∂ ª ÓÀ∫ √ß√«’zÂ∆, √«Ì¡≈⁄≈ È±ß Ï‘∞ «Í¡≈ ’Á≈ ‘ª¢ Í ‹ÁØ∫ ÓÀ鱧 «’√∂ ‘Ø Á∂ «ÈÔÓª ¡Ë∆È «‘‰≈ ÍÚ∂ ª ÓÀ鱧 √«Ì¡≈⁄≈ ¿∞º’≈ ‘∆ Í√ßÁ È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á≈¢ ‘ª ‹∂’ ÓÀ∫ ¡≈͉∆ Ó˜∆ È≈Ò «’√∂ ‘Ø Á∂ «ÈÔÓª Á∆ Í≈ÒÈ≈ ’È≈ ÓßÈÁ≈ ‘ª «’¿∞∫«’ ÓÀÈß± ¿∞Ȫ∑ «Úæ⁄

√À’√ √’À∫‚Òª È∂ ¿π‚≈¬∆ ⁄∆È √’≈ Á∆ È∆∫Á Ï∆«‹ß◊ : ⁄∆È «Ú⁄ «¬’ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬’ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ‘∂ √À’√ Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª È∂ √’≈ Á∆ È∆∫Á ¿π‚≈ «ÁæÂ∆ ˛Õ «¬’ ¡«Ë’≈∆ Á∂ «¬Â≈˜ÔØ◊ Ú∆‚∆˙ È∂ √’≈ Ò¬∆ ÙÓÈ≈’ √«ÊÂ∆ ÍÀÁ≈ ’ «ÁæÂ∆ ˛ ª «¬’ ‡∆Ú∆ ¡À∫’ È∂ ’«Ó¿»«È√‡ Í≈‡∆ Á∂ «¬’ È∂Â≈ ”Â∂ √ÏßË Ï‰≈¿π‰ Á≈ ÁÏ≈¡ Í≈¿π‰ Á≈ ÁØÙ Ò◊≈ «ÁæÂ≈ ˛Õ «Ìz Ù ‡≈⁄≈ «ÚØ Ë ∆ ÚÀÏ√≈¬∆‡ Á∂ «¬’ «ÍØ‡ fi» »Î∫∂ ◊ È∂ ◊ØÒÏÒ ‡≈¬∆Ó√ ˘ Áæ«√¡≈ «’ ÍπÙ‡∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á ⁄Ø∫◊’«Úß◊ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª Á∂ Íø‹ ‘Ø Ú∆‚∆˙ ’«ÒÍ ‹≈∆ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ fi» È∂ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ ‘∆ Ï∂¬∆Ï∆ «˜Ò∑≈

’Ó∂‡∆ Á∂ √’æÂ Ò∂¬∆ fi∂∫◊λ Á≈ AB √À’ß‚ Á≈ Ú∆‚∆˙ ÍØ√‡ ’∆Â≈ √∆, «‹√ «Ú⁄ ¿π‘ «¬’ AH √≈Ò Á∆ ÒÛ’∆ Á∂ È≈Ò «¬Â≈˜ÔØ◊ √«ÊÂ∆ «Ú⁄ «Á÷≈¬∆ «ÁæÂ∂Õ fi» Á≈ Á≈¡Ú≈ ˛ «’ Ò∂¬∆ Á∂ «¬√ ÒÛ’∆ È≈Ò «Í¤Ò∂ Íø‹ √≈Òª ÂØ∫ √ÏßË ‘ÈÕ ED √≈Ò≈ Ò∂¬∆ ˘ ‘‡≈ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ ˛ ¡Â∂ ¿πȪ∑ Á∂ «ıÒ≈¯ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ˛Õ fi» Á≈ ÁØÙ ˛ «’ Ò∂¬∆ √Ê≈È’ ’≈ØÏ≈∆¡ª ÂØ∫ «ÙÚ ¡Â∂ ÔΩÈ Ò≈Ò⁄ √Ú∆’≈Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø Ú∆ ’¬∆ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ⁄πæ’∂ ‘È, «‹È∑ª È∂ √’≈ Á∆¡ª «⁄ß Â ≈Úª ÚË≈ «ÁæÂ∆¡ª ‘ÈÕ

¡≈͉≈ ¯≈«¬Á≈ «Á÷Á≈ ‘À ª «¯ ◊æÒ ’∞æfi ‘Ø ‘À¢ «¯ «¬‘ «¬æ’ «¬’≈È≈Ó≈ ω ‹ªÁ≈ ‘À¢ ‘≈Ò ‘∆ «Úæ⁄ «¬È∑ª √≈∂ ’≈«¬Á∂ ’≈È±È ß ª, «ÈÔÓª ”Â∂ √Ú≈Ò ¿∞·≈¬∂ ◊¬∂ ‘È¢ ËÓ«ÈÍæ÷ ¡«Ë’≈∆¡ª ÚæÒØ∫ ω≈¬∂ «ÈÔÓª ”Â∂ √Ú≈Ò ¿∞· ‘∂ ‘È¢ Ë≈«Ó’ ¡«Ë’≈∆¡ª ÚæÒ∫Ø Ï‰≈¬∂ ◊¬∂ «ÈÔÓª ”Â∂ Ú∆ √Ú≈Ò ¿∞· ‘∂ ‘È¢ ‹∂’ «’√∂ «Ú¡’Â∆ «ÚÙ∂Ù ÚæÒØ∫ ω≈¬∂ ◊¬∂ «ÈÔÓ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∂ «ÈÔÓª È≈Ò ‡’≈¿∞∫Á∂ ‘؉ ª ¿∞È∑ª ”Â∂ Ú∆ √Ú≈Ò ¿∞·≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ Ì≈ «Úæ⁄, ÷≈Í Íß ⁄ ≈«¬Âª ¡≈͉∂ «ÈÔÓ Ï‰≈¿∞∫Á∆¡ª ‘È ‹Ø «’ ≈Ù‡ Á∂ «ÈÔÓª Á∂ «ÚØ Ë «Úæ ⁄ ‘È¢ «ÌzÙ‡≈⁄≈ «ÚØË∆ ¡ßÁÒ Ø È Ú≈Ò∂ ¿∞Ȫ∑ «ıÒ≈¯ «ÈÔÓ Ï‰≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ √È «‹‘Û∂ ÓΩ‹±Á≈ «ÈÔÓª Á∆ ¿∞Òßÿ‰≈ ’ ‘∂ ‘È¢ ¡≈«¬ÒÀ ∫ ‚ «Úæ ⁄ , ‚≈’‡ «¬æ ’ ◊ÌÚÂ∆ Ì≈Â∆ Ó«‘Ò≈ ‚À∫«‡√‡ Á∂ ◊ÌÍ≈ Á≈ ‘æ’ ’ÀÊØ«Ò’ «ÈÔÓª Á∆ ÁØ‘≈¬∆ Á∂ ’∂ ÷Ø‘ ÒÀ∫Á∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞√ 鱧 ¡≈͉∆ ‹≈È ÂØ∫ ‘æÊ Ë؉≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À¢ ‘ ‹◊∑≈, ‘ ’ج∆ «¬‘ ÓßÈ ’∂ ⁄æÒ «‘≈ ‘À «’ ¿∞√ Á∂ «ÈÔÓ Â∞ ‘ ≈‚∂ «ÈÔÓª È≈ÒØ ∫ «Ï‘Â ‘È¢ «¬È∑ ª «ÈÔÓª ȱ ß Á±«‹¡ª ”Â∂ ÊØ͉ Á∆ ‘ØÛ «Íæ¤∂ ¤∞Í∆

«‘ßÁ∆ ‘À ¿∞‘ «‘ß√≈ «‹√ 鱧 ¡√∆∫ Á∂÷ È‘∆∫ √’Á∂¢ «¬æ’ √∞ÍÈ∂ Á≈ ’ÂÒ ‹∂’ «’√∂ 鱧 Òæ◊Á≈ ‘À «’ «’√∂ √Ó≈‹’ √Óæ«√¡≈ ÚæÒ Ó∆‚¡≈ Á≈ «Ë¡≈È «÷æ⁄‰ Ó≈Â È≈Ò ‘∆ ¿∞√ √Óæ«√¡≈ Á≈ ‘æÒ «È’Ò ¡≈¬∂◊≈ ª Ì≈ «Úæ⁄ Ï∞ÒßÁÙ«‘ Á∂ ¡ÏÁ∞Ò ‘≈«’Ó Á∆ «ÁÈ «Á‘≈Û∂ ‘ج∆ ‘æ«Â¡≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑ª Á≈ ÌÓ ˜± ‡∞æ‡ «◊¡≈ ‘ØÚ∂◊≈¢ ¡ÏÁ∞Ò ‘≈«’Ó È∂ ¡≈͉∂ «Íß‚ Á∆ «¬æ’ ÒÛ’∆ Ó≈‘«ÚÙ È≈Ò Íz∂Ó ’∆Â≈ ¡Â∂ ÿ Ú≈«Ò¡ª Á∂ «ÚØË ’≈È «ÁæÒ∆ ¡≈ ’∂ ¿∞√ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’≈ «Ò¡≈¢ «¬√ ‹ØÛ∂ 鱧 ⁄ß◊∆ Â∑ª ÍÂ≈ √∆ «’ «Ú¡≈‘ 鱧 «ÂßÈ √≈Ò Ï∆ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡Â∂ «¬æ’ ¤Ø‡∆ «‹‘∆ Ï∂‡∆ Á∂ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ Ï‰È Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¡≈͉∆ fi±·∆ Ù≈È ⁄Ò∆ ‹≈‰ ÂØ∫ ÏΩıÒ≈¬∂ Ó≈‘«ÚÙ Á∂ Í«Ú≈ Ú≈Ò∂ Ș ÍÀ∫«Á¡ª ‘∆ ¿∞Ȫ∑ 鱧 ¤æ‚‰◊∂ È‘∆∫¢ «√¯ Íæ¤Ó∆ ¿∞ºÂ ÍzÁ∂Ù ¡Â∂ ‘«¡≈‰≈ «Úæ⁄ ‘∆ È‘∆∫, Á∂Ù Á∂ Ò◊Ì◊ √≈∂ ≈‹ª «Úæ⁄ Íz∂Ó «Ú¡≈‘ ’È Ú≈«Ò¡ª 鱧 Ó≈È Á∆ «¬æ’ Ó∞«‘ßÓ «‹‘∆ ⁄æÒ∆ ‘ج∆ ‘À¢ «Ò‘≈˜≈ «¬æ’ √ß◊·È Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò ¡ÏÁ∞Ò ‘≈«’Ó ¡Â∂ Ó≈‘«ÚÙ È∂ ‡∆Ú∆ Á∂ «¬æ ’ √ß Ú ∂ Á ÈÙ∆Ò

∆¡À«Ò‡∆ ÙØ √«Â¡≈Ó∂Ú ‹ÀÔÂ∂ ≈‘∆∫ ¡≈͉∂ ÿÚ≈«Ò¡ª ÂØ∫ ¿∞È∑ª 鱧 ‘ج∆ Â’Ò∆¯ Ò¬∆ Ó∞¡≈¯∆ Óß◊∆ ¡Â∂ √Ó≈‹ «Úæ⁄ ¡≈͉∂ Ò¬∆ ⁄ÀÈ Â∂ √∞’È ± Á∆ ÊØÛ∆∑ «‹‘∆ ‹◊∑≈ Á∆ Ï∂ÈÂ∆ ’∆Â∆¢ «ÁæÒ∆ ¡Â∂ Ô±. Í∆. Á∆¡ª √’≈ª «Úæ⁄ ‹∂’ ÊØÛ∆∑ «‹‘∆ Ú∆ ˆÀ ‘∞Á ß ∆ ª «¬√ ‹ØÛ∂ Á∆ ÁÁÈ≈’ ’‘≈‰∆ √∞‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ Á∆ √∞æ«÷¡≈ Á≈ ÍzÏßË ˜± ’Á∆¡ª¢ ÍΩ∫‡∆ ⁄æ„≈ Ú«◊¡ª Á∆ √∞æ«÷¡≈ ¿∞È∑ª Ò¬∆ «¬ßÈ∆ Ó‘æÂÚͱÈ ‘À «’ «¬æ ’ «ÁÈ «Úæ ⁄ ¿∞ √ Á∂ È≈Ó G ‘æ«Ê¡≈ª Á∂ Ò≈«¬√ß√ ‹≈∆ ’È «Úæ⁄ Ú∆ ¿∞È∑ª 鱧 ’ج∆ Â’È∆’∆ «Áæ’ ȑ∆∫ ‘∞ßÁ∆¢ ’«‘ßÁ∂ ‘È «’ ⁄≈ ≈‹ª Á∂ Í∞«Ò√ ’Ó⁄≈∆ ÍΩ∫‡∆ Á∂ ’≈«¯Ò∂ «Úæ⁄ ÿ∞ßÓÁ∂ √È¢ ’∆ «¬√ ◊≈Á Á≈ «¬æ’ ¤Ø‡≈ «‹‘≈ «‘æ√≈ «ÁÈ ≈ ÓΩ Á∂ Í¤≈Ú∂∫ ‘∂· ‹∆ ‘∂ «¬√ «Ú¡≈‘∂ ‹ØÛ∂ Á∆ ‹≈È Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬∆ È‘∆∫ √∆ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈? Ô±. Í∆. Í∞«Ò√ ÂØ∫ «¬‘ ¿∞ºÓ∆Á ’È∆ ‹∂’ Â∞‘≈鱧 ’∞æfi «˜¡≈Á≈ Òæ◊∂ ª Ú∆ ¿∞√ ÂØ∫ «¬ßÈ∆ ÂÚæ’Ø Âª ’∆Â∆ ‘∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À «’ ‘≈«’Ó Â∂ Ó≈‘«ÚÙ È∂ ‹ÁØ∫ «¬æ’ Ê≈‰∂ «Úæ⁄ ‹≈ ’∂ ¡≈͉∆ ÿ∂≈ÏßÁ∆ ’ ‘∂ ’∞æfi ÒØ’ª «ıÒ≈¯ «Ù’≈«¬Â Á‹ ’≈¬∆ ª Ê≈‰∂ Á∂

¡Ωª Á∂ ıÂÈ∂ Á∂ «ıÒ≈¯ Ô»¡È À ”⁄ ¿π·∆ ¡≈Ú≈˜

√ßÔ’Â ≈Ù‡ : ¡Ωª Á∂ ◊πÍ ¡ß◊ Á∂ ıÂÈ∂ Á∆ ÍzÊ≈ Á∂ «÷Ò≈¯ √ßÔ’ π  ≈Ù‡ Ó‘ª √Ì≈ È∂ ¡≈Ú≈˜ ¿π·≈¬∆ ˛Õ Ó‘ª √Ì≈ Á∆ Ó≈ÈÚ ¡«Ë’≈∆ ’Ó∂‡∆ È∂ «¬√ Á∂ «÷Ò≈¯ ¡≈͉≈ Í«‘Ò≈ «Èß Á ≈ Íz√Â≈Ú Í≈√ ’∆Â≈ ˛Õ «ÚÙÚ «√‘ √ß◊·È Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ ‘ ؘ ¤∂ ‘˜≈ ÒÛ’∆¡ª ˘ «¬√ ’πÍzÊ≈ Á≈ «Ù’≈ ‘؉≈ ÍÀ∫Á≈ ˛ Í ¡√Ò «Ú⁄ «¬‘ «◊‰Â∆ «¬√ ÂØ∫ «’Â∂ «˜¡≈Á≈

˛Õ «¬’ ¡ÈπÓ≈È Á∂ ÓπÂ≈Ï’ ÁπÈ∆¡ª Ì «Ú⁄ AD ’ØÛ ¡Ωª «¬√ ÙØÙ‰ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’ ¸æ ’ ∆¡ª ‘ÈÕ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ Ë≈«Ó’ ∆Â∆ Á∂ ÓπÂ≈Ï’ ıÂÈ∂ «Ú⁄ ÒÛ’∆¡ª Á∂ ‹‰È¡ß◊ Á∂ «’҇ث√ Ô≈È∆ Ï≈‘ «‘‰ Ú≈Ò≈ √≈≈ «‘æ√≈ ’æ‡ ’∂ ‘‡≈ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ¡ßË «Ú√Ú≈Ù ˛ «’ ¡«‹‘≈ ’È È≈Ò ÒÛ’∆ Á∆ ’≈Óπ’Â≈ ÿæ‡ ‘πÁ ß ∆ ˛ ¡Â∂ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª √∆’ √ÏßË Á∆ «¬æ¤≈ ÿæ‡

‘πÁ ß ∆ ˛Õ ’¬∆ Á∂Ùª «Ú⁄ ◊À ’≈˘È∆ ¡ÀÒ≈È ‘Ø ¸æ’∆ «¬√ ’πÍzÊ≈ Á∆ Ùπ»¡≈ ¡Î∆’∆ ¡Â∂ ÓæË Í»Ï Á∂Ùª «Ú⁄ ‘ج∆ √∆Õ E@ ¡Î∆’∆ Á∂Ùª √Ó∂ AA@ Á∂Ùª ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Á∂Ùª È∂ Ó‘ª√Ì≈ Á∂ «¬√ Íz√Â≈Ú Á≈ √ÓÊÈ ’∆Â≈ ˛Õ ’Ó∂‡∆ È∂ «¬√ ÍzÊ≈ ˘ ıÂÓ ’È Ò¬∆ ÒØ’ª «Ú⁄ ‹≈◊»’Â≈ ÚË≈¿π‰ Ò‘∆ «√æ«÷¡≈ ÍzØ◊≈Ó≈ Á∂ È≈Ò È≈Ò √˜≈ÔØ◊ Íz≈ÚË≈È Á∆ Óß◊ ’∆Â∆ ˛Õ

ÒØ’ ª ¿∞√ ‹ØÛ∂ Á∆ ‹≈È Ï⁄≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∆ √’Á∂ √È¢ Í «¬√ «Ù’≈«¬Â ÂØ∫ ¡æ◊Ò∂ ‘∆ «ÁÈ ‘≈«’Ó È±ß ÿ∂ ’∂ Ó≈ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ Í∞«Ò√ «ÂßÈ-⁄≈ «ÁÈ Âæ’ Ó∆‚∆¡≈ 鱧 «¬‘∆ √Ófi≈‰ «Úæ⁄ Òæ◊∆ ‘∆ «’ «¬‘ «Èæ‹∆ ß«‹Ù Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ‘À ¡Â∂ «¬‘ ’ج∆ “¡ΩÈ «’«Òß◊” È‘∆∫¢ Í∞«Ò√ Á∂ «¬√ Úæ¬∆¬∂ È≈Ò «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ ≈‹È∆«Â’ ÁıÒ Á≈ Ùæ’ Ú∆ ÍÀÁ≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ «¬√ ‹≈‰∆Í«‘⁄≈‰∆ ÁÒ∆Ò È≈Ò «’ ‹∂ “¯Ò≈‰∂ ’∂√ «Úæ⁄ ◊æÒ «¯√Ò∆ ª ‹≈‡ «ıÒ≈¯ ‘Ø ‹≈‰◊∂ ¡Â∂ ‹∂ «„Ó’≈‰∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ ’∞æfi ’∆Â≈ ª Ó∞√ÒÓ≈È ‘æ Ê Ø ∫ «È’Ò ‹≈‰◊∂ ... ¢” ’∆ «Ï≈Á∆ Á∆¡ª Ï∂«‘Ó Ïß«ÁÙª ÂØ∫ ¡Òæ ◊ «‘ ’∂ ⁄∞ æ Í ⁄≈Í ¡≈͉∆ «˜ß Á ◊∆ ‹∆‰ Á∂ «¬æ ¤ ∞ ’ ª Ò¬∆ Ì≈ÂÚÙ «Úæ⁄ ’ج∆ ‹◊∑≈ È‘∆∫ «‘ ◊¬∆? «¬‘ ·∆’ ‘À «’ Ì≈ Á∂Ù, «¬√ Á∆ ≈‹È∆Â∆ ¡Â∂ «¬√ Á∆¡ª √’≈ª «¬√ √ßÚ∂ÁÈ‘∆ÈÂ≈ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ÒßÏ∂ ¡√∂ Âæ’ ⁄æÒÁ∂ «‘‰◊∂, Í ‹∂’ «¬√ Ó≈È«√’Â≈ 鱧 ÏÁ«Ò¡≈ È≈ «◊¡≈ ª «‹È∑ª √∞Í«È¡ª Á∂ √‘≈∂ ’ج∆ √Ó≈‹ ¡æ◊∂ ÚæËÁ≈ ‘À, ¿∞‘ Ì≈Â∆ √Ó≈‹ Á≈ √≈Ê √Á≈ Ò¬∆ ¤æ‚ Á∂‰◊∂¢

Í≈«’ ”⁄ «¬’Ø Í«Ú≈ Á∆¡ª Íø‹ ÒÛ’∆¡ª Á∂ È≈Ò √Ó»«‘’ ÏÒ≈Â’≈ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á : Í≈«’√Â≈È Á∂ Íø‹≈Ï √»Ï∂ «Ú⁄ «¬’ ‘∆ Í«Ú≈ Á∆¡ª Íø‹ ÒÛ’∆¡ª È≈Ò «˜ßÓ∆Á≈ª ÚÒØ∫ √Ó»«‘’ ÏÒ≈Â’≈ Á≈ √È√È∆÷∂˜ Ó≈ÓÒ≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ˛Õ Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ‡ª Á∂ ÓπÂ≈Ï’ Í∆Ûª «Ú⁄Ø ∫ «¬’ ÒÛ’∆ ÚÒØ ∫ «˜ßÓ∆Á≈ª ÂØ∫ Ó˜Á»∆ Á≈ ÍÀ√≈ Óß◊‰ ”Â∂ ÁÏß◊≈ ¡Â∂ ¿πȪ∑ Á∂ ¡≈ÁÓ∆¡ª È∂ Í«Ú≈ Á∆¡ª Íø‹ ÒÛ’∆¡ª È≈Ò ÏÒ≈Â’≈ ’∆Â≈Õ «¬‘ ÓßÁÌ≈◊∆ ÿ‡È≈ Ù∂ıÍ π π ≈ «˜Ò∑∂ Á∆ ˛Õ «ÍØ‡ Á∂ ÓπÂ≈Ï’ Ó≈≈ ‹≈‡ ¡Â∂ ‹‘∆ ‹≈‡ È≈Ó Á∂ ÁØ «˜ßÓ∆Á≈ª Á∂ ¡≈ÁÓ∆¡ª È∂ Ó˜Á» Óπ‘ ß ÓÁ Ï»‡≈ ¡Â∂ ¿π√ Á∆ ÍÂÈ∆ ˘ ÏßÈ∑ «ÁæÂ≈, «Î «¬È∑ª ÒØ’ª È∂ Íø‹ ÒÛ’∆¡ª Á∂ È≈Ò ÏÒ≈Â’≈ ’∆Â≈Õ Í∆Û ÒÛ’∆¡ª Á∆ ¿πÓ AC ÂØ∫ AH √≈Ò Á∂ «Ú⁄’≈ ˛Õ


3

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 998

È«≥Á Ó∂≈ ‹Ó≈Â∆ √∆ √’»Ò «Úº⁄ ¡Â∂ Ó∂∆ ’∆Ï∆ ÁØ√ Ú∆Õ√º⁄ ‘∆ «’‘≈ ‘À «’√∂ È∂ «’ Íπ≈‰∆ Ù≈Ï ¡Â∂ Íπ≈‰∆ Ô≈∆ Á≈ ÈÙ≈ ’∞ºfi Úº÷≈ ‘∆ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Ó∂∂ ¡Â∂ È«ßÁ Á∆ ÁØ√Â∆ «Úº⁄ Ú∆ Ï‘∞ √ªfi ‘ÀÕ «˜≥Á◊∆ Á∆ ËπºÍ ¤ª ¡√∆∫ «¬’º«·¡ª È∂ Ó≈‰∆ ‘ÀÕ ⁄≥◊∂ Ó≈Û∂ «ÁȪ «Úº⁄ «¬’ Á»‹∂ Á∂ È≈Ò ÷Û∂ ‘ªÕ ¿∞‘ ‘À Ú∆ ÏÛ≈ ‘Ω√Ò∂ Ú≈Ò≈ ÓÈ∞º÷Õ√≈∂ ¿∞√ ˘ ‹º‡ Ï≈‰∆¡ª ’«‘≥Á∂ ‘ÈÕ ‹≥«Ó¡≈ Ì≈Ú∂∫ ¿∞‘ Ï≈‰∆¡ª Á∂ ÿ √∆ Í Ï≈‰∆¡ª Ú≈Ò∆ ’≥‹»√∆ ¿π√ ÂØ∫ √Ø ’Ø‘ Á» ‘∆ ‘À Õ ¿∞√È∂ «√Î ¡≈͉∆ ‘∆ È‘∆∫ √◊Ø∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í Á∆ ’Ï∆ÒÁ≈∆ Ú∆ ÏÛ∂ √Ò∆’∂ ¡Â∂ ·ß Ó ∂ È≈Ò È«‹æ·∆Õ Ì≈Ú∂∫ ‘º√Á≈ ‘º√Á≈ ’¬∆ Ú≈ ¡≈͉∂ «ÁÒ Á∂ ÁÁ ˘ ˜∞Ï≈È Á∂ ‹ªÁ≈ √∆ Õ ““Ô≈, ÏπÛ∂∑ ˘ Ϻ⁄∂ ÍÀÁ≈ ’È ÂØ∫ «ÏȪ ’ج∆ ‘Ø ’≥Ó È‘∆∫ √∆Õ√‘∞∂ Á≈ ‹≥Ó ‹≥Ó ’∂ ¤∞‡ «◊¡≈ ª «’Ú∂∫ Ó∂≈ √≈≈ ‹∆ÚÈ Ò∂÷∂ Òº◊ ‹∂Õ Ó∂∂ ¡≈͉∂ «’≥È∂ √πÍÈ∂ √È ‹Ø ÿº‡Ø ÿº‡ «¬√ ‹∆ÚÈ «Úº⁄ ª Í»∂ ‘؉∂ √≥ÌÚ È‘∆∫∫ ¡◊Ò∂ ‹ÈÓ «Úº⁄ Ú∂÷ª◊∂ ‹∂ ‘Ø √«’¡≈ ª Í»∂ ’ª◊∂”” ¡«‹‘≈ ’«‘’∂ ¿∞‘ ¿πº⁄≈ ·‘≈’≈ Ó≈Á≈ «‹Ú∂ ∫ ¿∞ ‘ ¡≈͉∂ ¡≥ÁÒ∂ ÁÁ ˘ Á» Ú◊≈‘ Ó≈È≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘ØÚ∂ Õ¿∞√ Á∆ Ù÷√∆¡Â Á∆ «¬’ ÷»Ï∆ ÂØ∫ √≈∂ Ô≈ ÁØ√ ¡Â∂ «ÙÂ∂ Á ≈ ’≈«ÏÒ √È «’ ¿∞ ‘ ¡≈͉∆ ¡Â∂ ¡≈͉∂ Ï≈Í Á∆ √≈∆ ’Ï∆ÒÁ≈∆ ˘ È«‹º·Á∂ ‘ج∂ Ú∆ ¡≈͉∂ ÚÍ≈ ˘ √«‘‹ È≈Ò ¡º◊∂ ÚË≈ «‘≈ √∆Õ √«‘‹ È≈Ò Ï∆ ‘∆ «˜ßÁ◊∆ «Úº⁄ ÊØÛ≈ ‹Ú≈Ì≈‡≈ ¿πÁØ∫ ¡≈¿∞‰≈ Ù∞± ‘Ø«¬¡≈ ‹ÁØ∫ ¿∞√Á∂ Óπ≥«‚¡ª È∂ Ï◊≈ÚÂ∆ ∞÷ ¡Í‰≈¿∞‰≈ Ù∞» ’ «ÁºÂ≈Õ È«≥Á Á∂ Óπ≥‚∂ Ú∆ ¡º‹ ’Ò Á∂ Í≥‹≈Ï∆ ÈΩ‹Ú≈Ȫ Úª◊ Â∂‹∆ È≈Ò ¡Ó∆ Ï‰È Á∂ √π Í È∂ ÒÀ ‰ Òº ◊ ∂ Õ «¬Ù≈È ¡Â∂ «¬Ó≈È ÁØÚ∂∫ ‘ ‘∆Ò∂ ’ÀÈ∂‚≈ Í‘πß⁄‰ Á∂ Â∆’∂ Һ̉ Òº◊∂Õ ¬∆Ó≈È Âª ÍÛ∑ È «Úº ⁄ ÊØ Û ≈ «¬Ó≈ÈÁ≈ Ú∆ √∆ ¡Â∂ ¿∞⁄ ÍÛ∑≈¬∆ Ò¬∆ Á≈÷Ò≈ ÒÀ ’∂ ’ÀÈ∂‚≈ Á≈÷Ò ‘؉≈ ⁄≈‘π ß Á ≈ √∆Õ Í «¬Ù≈È «Ú⁄ «¬È√≈Ȫ Ú≈Ò∆ «ÏÂ∆ «ÁÈ ÍzÂ∆ «ÁÈ ÿæ‡ ‘∆ √∆ Õ ¿∞‘ ¡≥◊∂˜∆ «√æ÷‰ Á∂ Ï‘≈È∂ ⁄≥‚∆◊Û∑ Í∆. ‹∆ «Úº⁄ «‘ «‘≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞√Á∆¡ª ‘’ª ¿∞√Á∂ È≈Ò ÍÛ∑ ‘∂ “’≈«’¡ª” Ú≈Ò∆¡ª ωÁ∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª √ÈÕ È«≥Á «⁄≥ √∆ ¡Â∂ ¿∞‘ ’¬∆ Ú≈ ¡«‹‘≈ «⁄≥Â≈ Ó∂∂ ’ØÒ ‹≈‘ ’ ⁄πº’≈ √∆Õ ÍÛ∑≈¬∆ Á∂ ¡Ë≈ Â∂ ¿∞‘ ’ÀÈ∂‚≈ ‹≈ È‘∆∫∫ √’Á≈ √∆ «’¿∞∫«’ ¿∞√Á∆ ÍÛ≈¬∆ «Úº⁄ Ø’ ͬ∆ ˘ ’¬∆ Ú∑∂ ‘Ø ⁄πº’∂ √ÈÕ «¬ºÊ∂ ¿∞‘ ’∞fi Ú∆ ’È ˘ «Â¡≈ È‘∆∫ ’ÀÈ∂‚≈ Í‘πß⁄‰ Á≈ ’ج∆ √Â≈ È‘∆∫ √∆ «‹¿∞∫ «‹¿∞∫ «¬Ù≈È Á∆¡ª È‹≈«¬‹ Ó≥◊ª ÚºË ‘∆¡ª √È È«≥Á Á∆ «⁄≥Â≈ ÚË ‘∆ √∆Õ ““ÓÀ˘ AE Òº ÷ ∞ Í ¬∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘ÈÕ «¬’

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec.,

¿∞Á≈√ ‘À Í≥‹≈Ï, Í≥‹≈Ï «√≥ÿ Á≈ ◊∞» √≈«‘Ï Á∆ fi»·∆ ◊Ú≈‘∆ ¡Â∂ Ó∂∆ Ú∆ ÚË∆¡≈ ¬∂‹≥‡ È≈Ò ◊æÒ ‘ج∆ ‘À”” «¬’ «ÁÈ «¬Ù≈È È∂ È«≥Á ˘ «’‘≈Õ ““AE Òº÷ ÓÀ∫ «’ÊØ∫ «Ò¡≈Úª, ±≥ «¬ºÊ∂ ‘∆ ’ج∆ ’≥Ó ’ ÒÀÕ Í≥Áª ”⁄ ª «¬Ê∂ Ú∆ Áπ’≈È ‘Ø‹±Õ «¬Ê∂ √≈‚∂ ’ØÒ ‘∂∫◊≈” È«≥Á È∂ ¿∞√˘ √Ófi≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆Õ ““Â∞√∆∫ ÓÀ˘ «¬æÊ∂ º÷’∂ ’∆ ’ÈÀ, È≈Ò∂ ÓÀ∫ ‹Ø ’∞fi ’ÈÀ, ¿∞‘ «¬≥‚∆¡ª ”⁄ È‘∆∫∫ ‘Ø √’Á≈Õ ÓÀ∫ È‘∆∫ ÊØ‚∂ Úª◊» √≈∆ ¿∞Ó ’Ø‘Ò» Á≈ ÏÀÒ Ï‰ ’∂ «‘‰≈ ⁄≈‘πßÁ≈Õ ÓÀ˘ Ó∂≈ «‘º√≈ «Á˙ ÓÀ∫ Ú∂⁄ Úæ‡ ’∂ ’ÀÈ∂‚≈ ‹≈ÚªÕ ¿∞Ê∂ ÓÀ∫ Á∂÷ª Ó∂≈ ’≥Ó, «¬Ù≈È È∂ ¡≈͉∂ ÎÀ√Ò≈ √π‰≈ «ÁæÂ≈Õ ““¿∞Ê∂ ’∂∫◊≈ ’∆ ÂÀ˘ ¡≈¿∞ ∫ Á≈ ’∆ ¡À ÂÀ ˘ Ò◊ÁÀ «‹Ú∂ ∫ ‚≈Ò Á÷ª ˘ Ò◊Á∂ ¡ÀÕ Ì≈¬∆’≈’≈, ÍÀ√≈ ’Ó≈¿∞‰ Ò¬∆ «Ó‘È ’È∆ ÍÀ∫Á∆ ¡ÀÕ È≈Ò «¬È∑ª ¬∂‹≥‡ª Á≈ ’∆ ÌØ√≈Õ ‘ ؘ ¡ıÏ≈ª «Ú⁄ ÍÛ∆Á≈Õ ÍÀ√∂ ÒÀ ’∂ λ⁄º’ ‘Ø ‹ªÁ∂ È∂Õ ¡≈ͪ Ï≈‰∆¬∂ ‘πßÁ∂ ¡ªÕ Í≥Áª Òº÷ ˘ Ú«∑¡ª «Ú⁄ Áπæ◊‰≈ ω≈ ÒÚ∂∫◊≈Õ Â±≥ Ó∂∆, Ó≥È «¬ºÊ∂ ‘∆ «‘Õ È«≥Á È∂ «Î √Ófi≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ Í ¡√ÎÒ «‘≈ ¿∞‘∆ ‘Ø«¬¡≈ ‹Ø ¡’√ ‘πßÁ≈ ˛Õ Áπ’≈È Ú∂⁄∆ ◊¬∆ ¬∂‹≥‡ ˘ ÍÀ√∂ Á∂ «ÁºÂ∂ ◊¬∂Õ Ïæ√ «¬’ ◊æÒ ⁄≥◊∆ ‘ج∆ ¬∂‹≥‡ ÍÀ√∂ ÒÀ ’∂∂ È‘∆∫ Ìæ«‹¡≈ ¡Â∂ È’Ò∆ «Ú¡≈‘ ’Ú≈ ’∂ «¬Ù≈È ’ÀÈ∂‚≈ Í‘πß⁄ «◊¡≈Õ ’ÀÈ∂‚≈ Í‘πß⁄ ’∂ ¿∞√È∂ Ó‹Á»∆ ’∆Â∆ ’≈ª Ë؉ Ú≈Ò∂ ◊À≈˜ «Ú⁄ ’≥Ó ’∆Â≈Õ ’¬∆ Í≈ÍÛ Ú∂Ò∂ ¡Â∂ ÍÀ «√ ‘Ø «◊¡≈Õ ÓÀ∫ ‹ÁØ∫ Í«‘Ò∆ Í≥‹≈Ï∆ «ÚÙÚ ’≈ÈÎ≥√ «Ú⁄ «‘æ√≈ ÒÀ‰ Ò¬∆ ’È∂‚≈ «◊¡≈ ª «¬Ù≈È ÓÀ˘ ¡≈͉∆ Ù≈ÈÁ≈ «ÈÙ≈È Á∆ ’≈ «Ú⁄ «ÓÒ‰ ¡≈«¬¡≈Õ «¬’ Ú≈ È‘∆∫ ÏÒ«’ ’¬∆ Ú≈ ¡Â∂ ¿∞‘ ÓÀ˘ È≈◊≈ Î≈Ò Á∆ √À ’≈¿∞‰ Ú∆ ÒÀ ’∂ «◊¡≈Õ ÓÀ∫ ¿∞√Á∂ ÿ Ú∆ «◊¡≈ ¿∞√Á∂ ÁØ√ª ˘ Ú∆ «Ó«Ò¡≈Õ ¿∞‘ Ï‘π ÷πÙ √∆ Í È«≥Á ¿∞’≈ ‘∆ ÷πÙ È‘∆∫ √∆Õ È«≥Á Á∆ È≈÷πÙ∆ Á≈ ’≈È ÍÀ√≈ √∆ ¿∞‘ ÍÀ√≈ ÿ Ì∂‹‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ‘Ø ÍÀ√∂ Á∆ Ó≥◊ ’Á≈ «‘≥Á≈ √∆Õ Á»‹≈ ¿∞√Á≈ ◊Ó ¿∞√ Á∆ «ÍÂ≈ Íπ÷∆ Áπ’≈È ˘ Ú∂⁄‰ Á≈ ÁÁ È«≥Á Á∂ «ÁÒ Á∆ «’√∂ È∞’∂ «Í¡≈ √∆Õ √Óª Ï∆ÂÁ≈ «◊¡≈ «‹≥Á◊∆ ¡≈͉∆ ⁄≈Ò∂ ⁄æÒ ‘∆ √∆Õ «¬’ «ÁÈ È«≥Á ¡Â∂ «¬Ù≈È Í≥‹≈Ï∆ Ô»È∆Ú«√‡∆ ’À∫Í√ «Ú⁄Ò∂ Ó∂∂ ÿ Íæπ‹∂ ¡æ‹ È«≥Á Ï‘π ÷πÙ √∆Õ ÷π√∆ Á≈ ’≈È «¬√≈È Á≈ «Ú¡≈‘ √∆Õ Óπ≥‚∂ Á∂ «Ú¡≈‘ Á∆ ÷πÙ∆ È∂ È«≥Á Á∂ √≈∂

◊Ó Ì∞Ò≈ «ÁºÂ∂ √ÈÕ È«≥Á Á∂ ÿ ¿∞√Á∆ ¡ΩÒ≈Á Á≈ Í«‘Ò≈ «Ú¡≈‘ √∆ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª «‹ßÈ∂ Ú∆ «Ú¡≈‘ ‘ج∂ √È ¿∞‘ ª È«≥Á È∂ ¡≈͉∂ Ï≈Í» Á∆ ’Ï∆ÒÁ≈∆ ÈÏ∂ÛÈ «‘ ¡≈͉≈ Î˜ √Ófi ’∂ ’∆Â∂ √ÈÕ «¬Ù≈È Á∂ «Ú¡≈‘ Á∆ ÷πÙ∆ «ÁÒØ∫ √∆Õ Ù≈Á∆ Á≈ ’≈‚ ¡Â∂ ‚ºÏ≈ ÎÛ≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ È«≥Á ’«‘‰ Òº◊≈: ““Óπ≥‚∂ È∂ ‹º‡ª Á∆ ’∞Û∆ Í√≥Á ’∆Â∆ ¡À, Â∞»≥ ¤æ∞‡∆ ÒÀ ‘ Îß’ÙÈ «Ú⁄ Â∂≈ ‘؉≈ Ò≈‹Ó∆ ¡À”” ““’Ó≈Ò ‘Ø ◊¬∆ Ô≈, «¬‘ Ú∆ ’ج∆ ’«‘‰ Á∆ ◊Ò ¡À, ÓÀ∫ ‘≈˜ ¡ªÕ ÷πÙ∆ Á≈ ÓΩ ’ ≈ «Áæ  ≈, Ú≈«‘◊∞  » È∂ ÁØ Í«Ú≈ ‹∞Û ‘∂ È∂”” ÓÀ∫ È«≥Á ˘ ÷πÙ Ú∂÷ ’∂ «ÁÒØ∫ Íz√≥È √∆Õ «Ú¡≈‘ Ú≈Ò∂ «ÁÈ È«≥Á È∂ ÓÀ˘ Óπ ≥ ‚ ∂ Á∂ ⁄≈⁄∂ Á∂ ÂΩ  Â∂ «ÓÒ‰∆ ’Ú≈¬∆Õ «Ú¡≈‘ «Úº⁄ ¡≈¬∂ Ó≈Ò È∂ È«≥Á ¡Â∂ Í«Ú≈ ˘ Ï≈◊Ø Ï≈◊ ’ «ÁºÂ≈Õ È«≥Á Á≈ ’∞ÛÓ ¡Â∂ ’∞Û∆ Á∂ ⁄≈⁄∂ Í»∂ ◊∞«√º÷ √ÈÕ Ï‘π ګˡ≈ Í«Ú≈ «Ó«Ò¡≈ √∆Õ È«≥ Á  Á≈ Í«Ú≈ Ú∆ ÷π Ù √∆Õ È«≥Á Á∂ ¡≈͉∂ Úº‚∂ Í«Ú≈ ¡Â∂ Ô≈ª ÁØ√ª ˘ «ÓÒ≈ ’∂ ‚∂„ ÁØ √Ω Ï≈Â∆ «Ú¡≈‘ Ò¬∆ „æ∞’∂ √ÈÕ Úº‚≈ ÓÀ « ‹ ÍÀ Ò ∂ √ Í»  ∆ Â∑ ª √«‹¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ Â∑ª Â∑ª Á∂ Í’Ú≈È √È, ◊≈«¬’ √È, ‚ª√ª √ÈÕ ‘ Â∑ª Á∆ Á≈» √∆Õ Á≈» «ÏÈ∑ª ÌÒ≈ ¡æ‹’Ò Í≥‹≈Ï Á∆ «’‘Û∆ Ù≈Á∆ ‘À, «‹√ ˘ Óπ’ßÓÒ √Ó«fi¡≈ ‹≈Ú∂Õ «¬√ «Ú¡≈‘ «Ú⁄ Ïæ√ «¬’Ø Î’ √∆ «’ «¬‘ √≈≈ ’∞fi ¡ÈßÁ ’≈‹ Á∆ √Ó ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ùπ  ± ‘Ø ‰ ≈ √∆Õ Úº ‚ ∂ ◊∞ÁÚ≈≈ √≈«‘Ï «Úº⁄ ¡ÈßÁ ’≈‹ Ù∞» ‘Ø«¬¡≈Õ ÁØÚ∂ Í«Ú≈ª Á∂ Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Úº⁄ ÓÀ∫Ï ◊∞» ÿ «Ú⁄ ‘≈˜ √ÈÕ «¬’ ÁØ Úº‚∂ «√¡≈√∆ È∂  ≈Úª Á∆ ‘≈˜∆ «Úº ⁄ Ò≈Úª Óπ’≥ÓÒ ‘ج∆¡ªÕ «Ú¡≈‘ Ú≈Ò∂ Óπ≥‚∂ ’∞ Û ∆ ˘ ÎØ ‡ Ø ◊ ≈Îª È∂ ÿ∂ « ¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ Ú≈È∂ ’∆Â∂ ◊¬∂ ¡Â∂ ‘Ø √Óª ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹ØÛ∆ ÓÀ«‹ ÍÀÒ∂√ «Ú⁄ Í‘πß⁄ ◊¬∆Õ ÷»Ï „ØÒ-„Óº’≈ ‘Ø«¬¡≈Õ Á≈» Á∂ ÁΩ ⁄æÒ‰ Òæ◊∂Õ √‡∂‹ ¿∞Í ◊∆Â-√≥◊∆ ⁄æÒ «‘≈ √∆Õ √‡∂‹ Á∂ √≈‘Ó‰∂ Ì≥◊Û≈ ⁄æÒ «‘≈ √∆Õ ““Óπ ≥ ‚ ≈ ¡≈͉∂ «Ú¡≈‘ «Ú⁄ Ⱥ ⁄ Á≈ «Î∂ ” ” ◊≈‰≈ Ò≈¿∞ ‰ √Ó∂ ∫ «¬Ù≈È Á∂ ÁØ√ª È∂ Ò≈Û≈ Ò≈Û∆ ˘ Ú∆ ÷»Ï È⁄≈«¬¡≈Õ ÏÛ∆ ÷πÙ∆ Ì∂ Ó≈‘Ω Ò «Úº ⁄ «¬√≈È Á≈ «Ú¡≈‘ Óπ’ßÓÒ ‘Ø«¬¡≈Õ

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á È«≥Á È≈Ò ÎØÈ Â∂ ◊æÒ ‘π≥Á∆ «‘≥Á∆ √∆ ‹ÁØ∫ «Ú¡≈‘∆ ‹ØÛ∆ ‘È∆Ó»È ÂØ∫ Ï≈¡Á Í‘≈ÛØ∫ Ú≈Í√ ¡≈¬∆ ª È«≥Á √Ó∂ ¿∞‘ ÁØ «ÁÈ Ò¬∆ Ó∂∂ ’ØÒ ¡≈ ’∂ ‘∂Õ Ó∂∂ ’ØÒ ‹ØÛ∆ Á∂ «‘‰ Á≈ «¬’ ’≈È ‘Ø Ú∆ √∆ «’ «¬È∑ ª Á∆ ÓÀ « ‹ Á∆ «‹√‡∂ÙÈ ’Ú≈¿∞‰∆ √Ω÷∆ √∆Õ Â«‘√∆ÒÁ≈ Ó∂  ≈ «ÓÂ √∆ «¬√ ’≈È ÓÀ«‹ «‹√‡ ’Ú≈¿∞‰∆ √∆Õ «¬¿∞ ∫ √≈∆¡ª ’≈◊‹∆ ’≈Ú≈¬∆¡ª ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬Ù≈È ’ÀÈ∂‚≈ ⁄Ò≈ «◊¡≈ ¡Â∂ «Â≥È ⁄≈ Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á ¿∞√ Á∆ ÍÂÈ∆ Ú∆ ’È∂‚≈ Í‘πß⁄ ◊¬∆, √Ì ’∞fi ·∆’ ·≈’ ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ Ó∂∂ «¬’ ÁØ√ È∂ ¡≈͉∆ «’Â≈Ï Á≈ «Ò∆˜ √Ó≈Ø‘ æ«÷¡≈ ¡Â∂ ÓÀ˘ √ºÁ≈ ͺÂ Í‘πß«⁄¡≈Õ ¿∞∫‹ Ú∆ ÓÀ˘ ’ÀÈ∂‚≈ ◊¬∂ ˘ «¬’ √≈Ò ÂØ∫ ÚæË ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ ÓÀ∫-√Ø«⁄¡≈ «’ È≈Ò∂ ª ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Ï∂ ‡ ∂ ˘ «ÓÒ ÒÚª◊≈ ¡Â∂ È≈Ò∂ «’Â≈Ï «Ò∆˜ √Ó≈Ø‘ «Ú⁄ ‘≈˜∆ Òº ◊ ‹≈Ú∂ ◊ ∆Õ √Ø ÓÀ ∫ ’À È ∂ ‚ ≈ Ò¬∆ Ú≈È≈ ‘؉ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’∆Â≈Õ «¬√ Ï≈∂ ÓÀ∫ È«≥Á ˘ Áæ«√¡≈ «’ ‹∂ ’ج∆ ‘Ò’∆ ÎπÒ’∆ ⁄∆‹ «¬Ù≈È ‹ª ¿∞√Á∆ ÍÂÈ∆ Ò¬∆ ÒÀ ’∂ ‹≈‰∆ ‘À ª Áæ√ Á∂Ú∂Õ ‘Ò’∆ ÎπÒ’∆ «¬√ Ò¬∆ «’¿∞∫«’ Í«‘Òª ‘∆ Ó∂∂ Ï∂‡∂ Á∂ √Ó≈È ’≈È Ì≈ ’≈Î∆ ‘Ø ⁄æπ’≈ √∆Õ È«≥Á È∂ √Ó≈È Á∆ Ï‹≈¬∂ ÓÀ˘ «¬’ «ÒÎ≈Î≈ ÎÛ≈«¬¡≈ ¡Â∂ «¬‘ ˜»∆ ’≈◊˜≈ «¬Ù≈È ˘ Á∂‰ Ò¬∆ «’‘≈Õ ÓÀ∫ ‡ª‡Ø Í‘πß«⁄¡≈ ¡Â∂ ¡≈͉∂ Ó≈Ó∂ Á∂ ÒÛ’∂ ÿ ·«‘«¡≈Õ «¬’ «ÁÈ ÓÀ∫ ¡‹∆ ڒ∆Ò∆ Á∂ ¡À‚∆‡ ‚≈ ÁÙÈ «√≥ÿ ÏÀ∫√ ˘ «ÓÒ‰ «◊¡≈ ª ¿∞Ȫ Áæ«√¡≈ «’ ’ج∆ «¬Ù≈È È≈Ó Á≈ ÒÛ’≈ Â∞‘≈˘ «ÓÒ‰ ¡≈«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞‘ ’«‘ «‘≈ √∆ «’ ¿∞√Á∂ ’ج∆ ˜»∆ Í∂Í Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ ‘ÈÕ ¿∞‘ «Î «’√∂ «ÁÈ ¡≈¬∂◊≈Õ Í∂Í Ì≈Ú∂∫ «¬Ê∂ º ÷ ‹≈ÚØ Õ ¿∞ ‘ Ó∂  ∂ ’Ø Ò Ø ∫ ÒÀ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÓÀ˘ ‘À≈È∆ ‘ج∆ «’ ¿∞‘ ‹ØÛ∆ Ó∂∂ ’ØÒ ÁØ «ÁÈ «‘ ’∂ ◊¬∆ ‘ÀÕ ÓÀ∫ ¿∞√Á∂ «ÍÂ≈ Á≈ ’∆Ï∆ ÁØ√ ‘ª, ¿∞‘ ÓÀ˘ ÿ ÏπÒ≈¿∞‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ¡‹∆ Á∂ ÁÎÂ «Ú⁄Ø ∫ ’≈◊‹ª Ú≈Ò≈ «ÒÎ≈Î≈ ÒÀ ‹≈‰ ◊æÒ ’ «‘≈ ‘ÀÕ ““Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ ¿∞√Á∂ ÿ Á≈ ÍÂ≈ ª ‘ÀÕ”” ÓÀ∫ ÏÀ∫√ ˘ Íπ櫤¡≈ «’¿∞∫«’ ¡≈¿∞∫Á∂ √Ó∂∫ È«≥Á È∂ ª ÓÀ˘ «√Î ¿∞√Á≈ ‡ÀÒ∆ÎØÈ ÈßÏ «ÁæÂ≈ √∆Õ ““‘ª, ¡≈‘ ’≈‚ ¿∞‘ Á∂ «◊¡≈Õ ¿∞√

Â∂ «√È≈Úª ‘À”” ‚≈ ÁÙÈ «√≥ÿ ÏÀ∫√ È∂ ÓÀ˘ ’≈‚ Á∂ «ÁæÂ≈Õ «¬’ «ÁÈ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Ó≈Ó∂ Á∂ Óπ≥‚∂ ˘ «’‘≈ «’ ÓÀ˘ ¿∞√Á∂ ÿ ÒÀ ’∂ ‹≈Ú∂Õ ÓÀ∫ «ÏÈ∑ª ÎØÈ ’∆Â∂ «¬Ù≈È Á∂ ÿ Í‘πß⁄ «◊¡≈Õ «¬Ù≈È ÿ È‘∆∫∫ √∆ Í ¿∞√Á∆ ÍÂÈ∆ ÿ √∆Õ ¿∞√È∂ ÁÚ≈‹≈ ÷Ø«Ò¡≈ ª ÓÀ∫ «’‘≈ «’ Í«‡¡≈Ò∂ ÂØ∫ ¡≈«¬¡≈ ‘ªÕ ¡≈‘ Ó∂≈ È≈Ó ‘ÀÕ ““¡≈¿∞ ‹∆, ÚÀ Ò ’Ó, ÓÀ ∫ ¿∞ È ª Á∆ Ú≈¬∆Î ‘ª Ï√ ¿∞‘ ¡≈¿∞‰ ‘∆ Ú≈Ò∂ ‘È”” ¿∞√ ÒÛ’∆ È∂ «’‘≈ ““«¬Ù≈È Á∆ ÍÂÈ∆”” ÓÀ ‘À≈È∆ È≈Ò Íæπ«¤¡≈ ““‘ª, ‹∆, ÓÀ∫ Ú∆ Í«‡¡≈Ò∂ ÂØ∫ ‘ª, Á∂Ú∆◊Û∑ ÂØ∫”” ¿∞√È∂ ‹Ú≈Ï «ÁæÂ≈ ““Â∞‘≈‚∆ Ù≈Á∆ ’ÁØ ‘ج∆ √∆”” ÓÀ∫ ÊØÛ≈ √≥ÌÒ «◊¡≈ √∆Õ ““√≈‚∂ «Ú¡≈‘ È∞»≥ ª «Â≥È Ú∑∂ ‘؉ Ú≈Ò∂ ‘È”” ¿∞‘” ’«‘‰ Òº◊∆Õ ““«Í¤Ò∂ Ú∑∂ ª «¬Ù≈È ’ºÒ≈ «◊¡≈ √∆”” ÓÀ «’‘≈ ““‘ª ‹∆, «Í¤Ò∂ √≈Ò ÓÀ˘ ¤∞º‡∆ È‘∆∫ «ÓÒ∆Õ «¬Ù≈È ˘ «¬º’Ò∂ ˘ ‹≈‰≈ «Í¡≈ √∆Õ”” ¿∞‘ ’«‘‰ Òº◊∆Õ Ó∂∂ ÍÀª ‘∂·Ø ˜Ó∆È «÷Ù’ ‘∆ √∆Õ ÓÀ˘ ’∞fi Ú∆ √Ófi È‘∆∫∫ ¡≈ «‘≈ √∆Õ ’∆ È«≥Á ˘ «¬‘ √Ì ’∞fi ÍÂ≈ √∆Õ ¡‹∂ ÓÀ∫ √≥ÌÒ‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ «Ú⁄ ‘∆ √ª «’ «¬Ù≈È Í‘πß⁄ «◊¡≈Õ ÓÀ˘ Ú∂÷ ’∂ ¿∞‘ ÊØÛ∑≈ ÿÏ≈«¬¡≈ Í ÍÀ∆ ‘ºÊ Ò≈ ’∂ Ó∂∂ Ò≈◊∂ ÏÀ· «◊¡≈Õ ‹ÁØ∫ ¿∞√Á∆ ÍÂÈ∆ ¡≥Á ◊¬∆ ª ’«‘‰ Òæ◊≈Õ ““¡≥’Ò, ÍÒ∆˜ ⁄πºÍ «‘‰≈, ÓΩ’≈ ÍÀ À ‰ Â∂ √≈∆¡ª ◊æ Ò ª Á≈ ‹Ú≈Ï Á∂Úª◊≈Õ Ï‘π ’∞fi ’È≈ ÍÀ∫Á≈ «¬æÊ∂ ÍÀ√≈ ’Ó≈¿∞‰ Ò¬∆”” «¬Ù≈È È∂ ÂÒ≈ ’∆Â≈Õ ÓÀ˘ ¿∞√Á∂ «Ú¡≈‘ Á≈ √∆È Ô≈Á ¡≈«¬¡≈Õ ¿∞√ Á∂ √‘π«¡ª Á∂ ◊∞«√æ÷ Í«Ú≈ Á∂ ÓÀ∫Ï √z∆ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï Á∆ Â≈«Ï¡≈ ÏÀ·∂ Ô≈Á ¡≈¬∂Õ ◊z≥Ê∆ «√≥ÿ Ò≈Úª ÍÛ∑Á∂ Ô≈Á ¡≈¬∂Õ ‹ØÛ∆ Á≈ ‘È∆Ó»È Â∂ ‹≈‰≈ Ô≈Á ¡≈«¬¡≈ ¡Â∂ «Î ÓπÛÁ∂ ‘ج∂ ÁØ «ÁÈ Ò¬∆ Ó∂∂ ’ØÒ «‘‰≈ Ô≈Á ¡≈«¬¡≈Õ Ï‘π ’∞fi Ô≈Á ¡≈«¬¡≈ ¡Â∂ È≈Ò∂ Ô≈Á ¡≈«¬¡≈ «’ «¬È∑ª È∂ ª ◊∞» ˘ Ú∆ È‘∆∫∫ Ï÷«√¡≈Õ ◊∞» Á∆ Ú∆ fi»· ∆ ◊Ú≈‘∆ Á‹ ’Ú≈ Ò¬∆ ÓÀ∫ ª «’√ Ï≈◊ Á∆ Ó»Ò∆ ‘ªÕ «¬‘ √Ø⁄Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ÓÀ «¬Ù≈È Á∂ ÿØ∫ Ï≈‘ ¡≈ «◊¡≈ Ù≈«¬Á È«≥Á ˘ «¬√ Ï≈∂ ÍÂ≈ È≈ ‘ØÚ∂Õ ºÏ ’∂ ¿∞√˘ «¬√ Ï≈∂ ÍÂ≈ È≈ ‘∆ ‘ØÚ∂ ª ⁄≥◊≈ ‘ÀÕ

ÍzØ. ‘«‹≥Á Í≈Ò «√≥ÿ Ú≈Ò∆¡≈ Á≈ ‹≈‰’≈ Ï≈Ï≈ Í≥‹≈Ï «√≥ÿ «¬º’ «ÁÈ ¡⁄≈È’ Ó∂∂ ÿ ¡≈«¬¡≈, ¿∞ √ Á≈ «⁄‘≈ Ï‘∞  ¿∞Á≈√ √∆Õ ¯Â«‘ ÏπÒ≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÓÀ∫ Ï≈Ï≈ Í≥‹≈Ï «√≥ÿ ˘ Íπº«¤¡≈, ““Ï≈Ï≈ ‹∆ ’∆ ◊ºÒ ¡À, Â∞√∆∫ ÏÛ∂ ¿∞Á≈√ Ș ¡≈ ‘∂ ‘Ø?”” ““ÓºÒ≈ ¿∞Á≈√ ª ÓÀ∫ «¬√ Ò¬∆ ‘ª «’ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ Í∆Û∑∆ Á≈ ’ج∆ ⁄≥◊≈ Ì«Úº÷ Ș È‘∆∫ ¡≈ «‘≈Õ”” Ï≈Ï≈ Í≥‹≈Ï «√≥ÿ È∂ ‘Ω’≈ ÌÁ∂ È∂ «’‘≈Õ ¿∞Ȫ∑ Á∆ ◊ºÒ √π‰ ’∂ ÓÀ˘ ’≈Î∆ ¡⁄≥Ì≈ Ú∆ ‘Ø«¬¡≈ «’¿∞∫«’ Ï≈Ï≈ Í≥‹≈Ï «√≥ÿ ‘Ó∂Ù≈ ‘∆ ⁄Û∑Á∆’Ò≈ “⁄ «‘‰ Ú≈Ò∂ «¬È√≈È ‘È, Í ¡º‹ ÏÛ∂ Áπ÷∆ Ș ¡≈ ‘∂ ‘ÈÕ ÓÀ∫ «’‘≈, ““Ï≈Ï≈ ‹∆, ¡«‹‘∆ Ú∆ ◊ºÒ È‘∆∫ ‘À, «¬‘ ª ¡≈͉∂ Ș∆¬∂ Á∆ ◊ºÒ ‘À, Ï‘∞ Óπ‚ ≥ ∂ Âº’∆¡ª Ú∆ ’ ‘∂ È∂Õ”” ““ÓºÒ≈ ±≥ ¡≈͉∆ ‹◊∑≈ ·∆’ ¬∂∫Õ Í ¡º‹ ¡≈͉∂ ÿ Á∆ ◊ºÒ Áº√ÈªÕ Ó∂∂ «Â≥È Óπ‚ ≥ ∂ È∂ Â∂ ⁄≈ ÍØÂÕ∂ ˜Ó∆È Âª Í«‘Òª ‘∆ Ï‘∞ ÿº‡ «‘ ◊¬∆ ¬∂, «¬√ Ò¬∆ √Ì ˘ ‘∞‰ ‘Ø Ë≥«Á¡ª ”⁄ ÍÀ‰≈ ÍÀ «‘ÀÕ Úº‚∂ Óπ≥‚∂ √≥Â∂ Á∂ ÁØ Óπ≥‚∂ È∂ Â∂ «¬º’ ’∞Û∆ ¡≈Õ ¿∞È∑ª ”⁄Ø∫ Úº‚≈ Óπ≥‚≈ ª «ÈºÂ «Á‘≈Û∆ ’À Í √» Ò ÷≈ ’∂ ¡º◊∂-¡º◊∂ «‚º◊Á≈ Ș ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫ ª ’¬∆ Ú≈ ¿∞√ ”Â∂ ÷π≥‚≈ Î∂ ⁄πº’≈ ‘ª, Í ¿∞‘ ‘Ø «’√∂ ≈‘ È‘∆∫ ÍÀ «‘À Õ Ï‘∞  «¬Ò≈‹ Ú∆ ’Ú≈«¬¡≈ Í ¿∞‘ Ï≥Á∂ Á≈ ÍπºÂ È‘∆∫ Ï«‰¡≈Õ ‘∞‰ ª √≈˘ ¿∞‘Á∆ Ú∆ «È◊≈È∆ ’È∆ ÍÀ∫Á∆ ¡À, Â∂ ÿ Á∆ Ú∆...ÍÂ≈ È∆ ’Á √Ω‘∆ Á≈ ’ج∆ ⁄∆˜ ⁄πº’ ’∂ ÒÀ ‹≈Ú∂ Â∂ Ú∂⁄ ’∂ ÈÙ≈-ͺÂ≈ ı∆Á «Ò¡≈Ú∂Õ”” ““Ï≈Ï≈ ‹∆ «¬‘ ª Ï‘∞ Ó≈Û∆ ¡≈Á ÍÀ ◊¬∆ ¡À ¿∞√ ˘”” ÓÀ∫ Ï≈Ï≈ ‹∆ Á∂ Áπº÷ ”⁄ «‘º√≈ Ú≥‚≈¿∞∫Á∂ È∂ ¿∞È∑ª ˘ «ÁÒ≈√≈ Á∂‰ Á≈ ÔÂÈ ’∆Â≈Õ”” ““ÁÙÈ «√≥‘ª Ï‘∞ Ïπ≈ ‘≈Ò ¡À Í»∂ ÿ Á≈, ؘ ¿∞ÒªÌ∂ ¡≈¿∞∫Á∂ È∂Õ «¬‘Ø «‹‘∂ A@-AE ‘Ø ÒÎ≥ ◊ ∂ È∂ , «‹È∑ ª È∂ «¬º ’ „≈‰∆ ω≈¬∆ ‘Ø ¬ ∆ ¡À Õ «¬‘Ø «‹‘∆¡ª „≈‰∆¡ª «Í≥‚ª ”⁄ Â∂ Ù«‘ª “⁄ ‘ ʪ Á∂ ÷ ∆¡ª ‹≈ √’Á∆¡ª È∂ Õ ”” ““ͺÂ’≈≈ ÒØ‘Û≈ ª «¬‘ ¡≈ «◊¡À, Ϭ∆ ‘∞‰ ª √’»Òª Á∂ Ϻ⁄∂ «¬√ Ó≈Û∆ «ÏÓ≈∆ Á∂ «Ù’≈ ‘Ø ◊¬∂ È∂Õ √’»Òª ”⁄ Ú∆ ‘∞‰ «¬‘ ’≈ØÏ≈ Ù∂¡≈Ó ⁄ºÒ «‘ÀÕ ‘∞‰ ±≥ ‘∆ Áº√ Ϭ∆ ‹∂ √’»Ò Á∂ Ϻ«⁄¡ª ˘ È«Ù¡ª Á∆ ¡≈Á Һ◊ ◊¬∆ ª ¡º◊∂ ‹≈ ’∂ ’∆ ω»≥Õ”” Ï≈Ï≈ Í≥‹≈Ï «√≥ÿ È∂ Ì«Úº÷ Á∆ ◊ºÒ ¡º◊∂ ÂØÁ∂ ‘ج∂ È∂

«’‘≈, ““Áπº÷ Á∆ ◊ºÒ ª «¬‘ ‘À «’ Í≥ ‹ ≈Ï ¡≥ Á  È«Ù¡ª Á≈ Ë≥ Á ≈ ’Ú≈¿∞‰ “⁄ Íπ«Ò√, √Ó◊Ò Â∂ «√¡≈√ÂÁ≈È √≈∂ ‘∆ Ò∂ ‘ج∂ È∂, «¬‘ ÒØ’ ¡≈͉∂ «Èº‹∆ √Ú≈ʪ Á∆ ÷≈Â ÈÚ∆∫ Í∆Û∑∆ ˘ ÏÏ≈Á ’È ”Â∂ Â∞Ò∂ ‘ج∂ È∂Õ ‹∂ ¿∞È∑ª ˘ Íπº¤∂ «’ ‹∂’ ÈΩ‹Ú≈È Í∆Û∑∆ «¬√ Íz’≈ È«Ù¡ª ”⁄ ◊’ ◊¬∆ ª «¬√ √»Ï∂ È∂ √Ú≈‘ Âº’∆ ’È∆ ¡ÀÕ”” Ï≈Ï≈ Í≥ ‹ ≈Ï «√≥ ÿ È∂ √Ú≈Ò ’∆Â≈Õ

Òº◊ ͬ∂Õ Ó∂∂ Ú∆ «¬º’ ÍØÂ∂ È∂ «‘≥Ó Ó≈∆ ¯Ø‡Ø √‡∂‡ Á∆ ÓÙ∆È ÏÀ∫’ ÂØ∫ ’˜≈ ÒÀ ’∂ Ò≈ Ò¬∆Õ”” Ï≈Ï≈ Í≥‹≈Ï «√≥ÿ È∂ ¡≈͉∂ Á»‹∂ ÍØÂ∂ Á∆ ’‘≈‰∆ Ù∞» ’ «ÁºÂ∆Õ ““ÓºÒ≈ Í«‘Òª ª ’∞fi √Óª ·∆’ «‘≈ Í ‘∞‰ ª ‘≈Ò≈ ϑ∞ ‘∆ Ó≈Û∂ È∂Õ «Ï‹Ò∆ ¡≈¿∞∫Á∆ È‘∆∫, √≈≈ «ÁÈ ÏÀ·≈ Ó∂≈ ÍØÂ≈ Óº÷∆¡ª Ó≈Á≈ «‘≥ÁÀ Â∂ Ï≈ÁÒª ˘ ’Ø√Á≈ «‘≥ÁÀÕ ‘∞‰ È≈ ª ÏÀ∫’ Á≈ ’˜≈ ÓπÛ «‘À Â∂ È≈ ‘∆ ÿ Ò¬∆

““ÁÙÈ «√≥‘ª, ¡√Ò «Úº⁄ «¬‘ ÒØ’ ª ◊∞¡ª„∆ ÓπÒ’ È≈ÒØ∫ Ú∆ √≈‚∂ √Ó≈‹ Á∂ Úº‚∂ ÁπÙÓ‰ È∂Õ ¿∞‘ ª √≈‘Ó‰∂ ◊ØÒ∆¡ª ⁄Ò≈¿∞∫Á≈ ‹ª «Î ‘Ø „≥◊ È≈Ò √≈‚∂ Á∂Ù ˘ ÏÏ≈Á ’È≈ ⁄≈‘∞≥ÁÀ, √≈‚∂ ÒØ’ ª «¬Ê∂ «‘ ’∂ ‘∆ Á∂Ù Á∆¡ª ‹Û∑ª Úº„ ‘∂ È∂Õ”” ““Ï≈Ï≈ ‹∆, ◊ºÒ ª ÊØ‚∆ ·∆’ ¡À”” ÓÀ∫ ¿∞È∑ª È≈Ò √«‘ÓÂ∆ Íz◊‡≈¬∆Õ ““Í Ï≈Ï≈ ‹∆ «¬‘Á≈ «¬Ò≈‹ ’∆ ¡À?”” ÓÀ∫ ¿∞Ȫ∑ ˘ Í㮧 ¤¡≈Õ ““«¬Ò≈‹ ª «√Î ÍzÓ≈ÂÓ≈ ‘∆ ¿∞È∑ª ˘ √πӺ ÏıÙ∂Õ ¡√Ò ”⁄ √≈‚≈ ’ج∆ «’Á≈ ‘∆ È‘∆∫ «‘ «◊¡ÀÕ ¡√∆∫ ª ı∞Á ‘∆ ¡≈͉∂ Á∂Ù ˘ ÏÏ≈Á ’È ”Â∂ Â∞Ò∂ ‘ج∂ ¡ªÕ ¡√Ò «Ú⁄ √’≈ª Ú∆ ‘∞‰ √»Ï∂ Á∆ Âº’∆ Ò¬∆ ’∞fi È‘∆∫ ’ ‘∆¡ªÕ «¬‘∆ ’≈È ¡À Ϭ∆ ÈΩ‹Ú≈È Í∆Û∑∆ ’∞≈‘∂ ÍÀ ‘∆ ¡ÀÕ”” Ï≈Ï≈ Í≥‹≈Ï «√≥ÿ È∂ ÓÀ˘ √Ófi≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ «’‘≈, ““«¬‘ ÈΩ‹Ú≈È È«Ù¡ª «Ú⁄ ¬∂√ Ò¬∆ ˆÒÂ≈È ‘Ø ‘∂ È∂, «’¿∞∫«’ «√¡≈√∆ Í≈‡∆¡ª Á∆¡ª «‹‘Û∆¡ª «Ú«Á¡≈Ê∆ ‹Ê∂ÏÁ ≥ ∆¡ª È∂ ¿∞Ȫ∑ Á∂ ¡‘∞ÁÁ ∂ ≈ ı∞Á «¬√ Ë≥Á∂ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ È∂Õ ¿∞‘ ¡≈Í È«Ù¡ª ˘ ‘ºÒ≈Ù∂∆ «Á≥Á∂ È∂Õ ‹ÁØ∫ ÀÒ∆¡ª ’È∆¡ª ‘∞≥Á∆¡ª È∂ Í«‘Òª ÈÙ∂ Óπ≥«‚¡ª º’ Í‘∞≥⁄≈¬∂ ‹ªÁ∂ È∂, «Î «¬’º· ’∆Â∂ ‹ªÁ∂ È∂Õ”” Ï≈Ï≈ ‹∆ Òº◊ ◊¬∂ ÍØÂÛ∂ ÎØÒ‰ «√¡≈√∆ Í≈‡∆¡ª Á∂Õ ÓÀ∫ Ú∆ ¿∞È∑ª È≈Ò √«‘Ó √∆Õ Ï≈Ï≈ Í≥‹≈Ï «√≥ÿ È∂ ÿ∞‡ º Í≈‰∆ Á≈ Í∆Â≈ Â∂ «Î ÓΩ‹Á » ≈ √’≈ “Â∂ ÂÚ∂ Ò≈¿∞‰ Òº◊ «Í¡≈Õ √’≈ ’ØÒ ÍÀ√∂ ‘À È‘∆∫, ı˜≈È∂ ÷≈Ò∆ È∂Õ «¬√ ’ ’∂ ¿∞‘ ∞˜◊≈ È‘∆∫ Á∂ Í≈ ‘∂Õ √’≈ Á∂ ÁÚ≈˜∂ Ï≥Á Á∂÷ ’∂ ÈΩ‹Ú≈È ¡≈͉∂ ¡≈͉∂ ’≥Ó ’È

’∞fi Úº‡ ’∂ «Ò¡≈¿∞∫Á∂ È∂Õ «¬º’ «ÁÈ Âª ¬∂È≈ «˜¡≈Á≈ Áπ÷∆ ‘Ø «◊¡≈ «’ ’«‘‰ Òº◊≈ «’ «¬‘Á∂ È≈ÒØ∫ ª Ó ‹≈‰≈ ⁄≥◊≈Õ”” ÍØÂ∂ Á∆ «¬‘ «Ú«Ê¡≈ √π‰≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ Ï≈Ï≈ ‹∆ Á∂ ª ‘≥fi» ‘∆ «È’Ò ¡≈¬∂Õ ¿∞Ȫ∑ Î∂ «‘≥Ó «¬º’·∆ ’∆Â∆ Â∂ Î∂ ÓÀ˘ √≥ÏØËÈ ’È Òº◊ ͬ∂, ““ÓÀ∫ «Î Ï‘∞ √Ófi≈«¬¡≈, Ϭ∆ «‘≥Ó È≈ ‘≈Õ ’Á∂ ª ⁄≥◊∂ «ÁÈ ¡≈¿∞‰◊∂, Í ¿∞‘ ¬∂Ȫ Áπ÷∆ √∆Õ Òº◊ «◊¡À √’≈ ˘ ◊≈Ò∑ª ’º„‰ Â∂ Ò∆‚ª Á∆ Òº◊ «◊¡À Óª ÌÀ‰ Á∆ ’ÈÕ ÓÀ∫ ¿∞√ ˘ √Ófi≈«¬¡≈ «’ «¬‘ √Ì ’∞fi ª ‘∞‰ Í»∂ «‘≥ÁØ√Â≈È «Ú⁄ ‘Ø «‘À, Í Ó∂∆ ÁÒ∆Ò È∂ ’≥Ó È‘∆∫ ’∆Â≈, ’«‘‰ Òº◊≈ «’ «Î «¬‘ Ò∆‚ ÎÛ∑ª «’¿∞∫ Ó≈Á∂ È∂Õ Ï¬∆ Í≥‹≈Ï ˘ ’ÀÒ¯ØÈ∆¡≈ ω Á∂Úª◊∂, «’¿∞∫ √ϘÏ≈ˆ «Á÷≈ ’∂ Ò∆‚ ÒØ’ª ˘ ◊∞≥Ó≈‘ ’Á∂ «‘≥Á∂ È∂Õ”” Ï≈Ï≈ Í≥‹≈Ï «√≥ÿ ‹ÁØ∫ ¡≈͉∂ ÍØÂ∂ Á∆ ◊ºÒ Áº√ ‘∂ √È Âª «¬≥fi ‹≈ÍÁ≈ √∆ «’ «‹Ú∂∫ ¿∞‘ Í≥‹≈Ï Á∂ ÈΩ‹Ú≈Ȫ Á∂ ÓȪ Á∆ ÌÛ≈√ ’º„ ‘∂ ‘Ø‰Õ «¬‘ ◊ºÒ √º⁄ Ú∆ ‘À, «’¿∞∫«’ √≈‚∂ Á∂Ù Á∂ Ò∆‚ ‘∞‰ «√Î √ºÂ≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ È∂, ¿∞È∑ª ’ØÒ Á∂Ù ‹ª √»Ï∂ ˘ ¡º◊∂ «Ò‹≈‰ Á∆ ’ج∆ ÔØ‹È≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ ¿∞‘ ª «√Î ÒØ’ª Ò∞Ì≈¿∞∫Á∆¡ª ÔØ‹È≈Úª ω≈¿∞∫Á∂ ‘È, √»Ï∂ Á∂ ͺÒ∂ ’∞fi ‘ØÚ∂ ‹ª È≈ ‘ØÚ∂Õ ¿∞È∑ª È∂ «¬√ È≈Ò ’ج∆ ÒÀ‰≈ Á∂‰≈ È‘∆∫Õ ¿∞‘ ª «√Î Ù∂÷∆¡ª Ó≈È ÂØ∫ «√Ú≈¬∂ ’∞fi È‘∆∫ ’Á∂Õ «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ ¡º‹ Í≥‹≈Ï Á∂ Ì«Úº÷ ¡º◊∂ ÍzÙÈ«⁄≥È∑ Òº◊∂ ‘ج∂ È∂Õ «¬√∂ ’≈È Ï≈Ï≈ Í≥‹≈Ï «√≥ÿ Ú∆ ¿∞Á≈√ ‘À ‹Ø ÈÚ∆∫ Í∆Û∑∆ Á∂ √πÍ«È¡ª ˘ ÒÀ ’∂ ª Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ «⁄≥«Â ‘ÀÕ ***

«Ïº◊ ÏΩ√ ”⁄ ¡≈¬∆ «¬’ ÈÚ∆∫ ÒÚ √‡Ø∆ Óπ≥Ϭ∆ó«Ïº◊ ÏΩ√-F «Ú⁄ ÈÚ∆∫ ÒÚ √‡Ø∆ Ù∞» ‘Ø ‘∆ ‘ÀÕ «¬‘ ÒÚ √‡Ø∆ ‘À √È≈ ÷≈È ¡Â∂ «ÚÙ≈Ò Á∆Õ ÙØ¡ «Ú⁄ È≈Ó˜Á◊∆ ÂØ∫ Ï⁄‰ Á∂ Ï≈¡Á √È≈ ÷≈È È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√Á∂ √≥Ï≥Ë «ÚÙ≈Ò È≈Ò ‘ÈÕ «ÚÙ≈Ò È∂ «¬≥È≈ √π‰Á∂ ‘∆ ¿∞√Á∆¡ª ◊ºÒ∑ª ”Â∂ «’º√ ’ «Ò¡≈Õ «¬Ê∂ Â∞‘≈˘ Áº√ Á¬∆¬∂ «’ «Ïº◊ ÏΩ√ Á∂ ÿ «Ú⁄ Ú≈¬∆Ò‚ ’≈‚ ≈‘∆∫ ¡≈¿∞ ‰ Ú≈Ò∂ ‡À Ò ∆«Ú˜È ¡Á≈’≈ «ÚÙ≈Ò ’ÚÒ ˘ Á∂÷ ’∂ √È≈ ÷≈È Ï‘∞ ÷πÙ √∆Õ «ÚÙ≈Ò È∂ ¡Ω  ª ˘ «¬≥ Í z À µ √ ’ «Ò¡≈ √∆Õ «ÚÙ≈Ò ˘ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ÿ Á∂ ¡≥Á ’∞fi ‘∆ «Ó≥‡ «Ú⁄ ÿ Á∆¡ª √≈∆¡ª «¬√Á∂ Â∞  ≥  Ï≈¡Á ‘∆ √È≈ È∂ ¿∞√Á∂ «ÙÂ∂ Ï≈∂ «’√∂ È≈Ò ◊ºÒ È≈

Í∂Ù ’È◊∂ Á»‹∆ «ÎÒÓ Á≈ «ÈÓ≈‰

ÓπÏ ≥ ¬∆- «ÈÁ∂Ù’ ¿∞ÓÙ ∂ Ù∞’Ò≈ ÓπÂ≈Ï’ «ÎÒÓ “˙ Ó≈¬∆ ◊≈‚“ ÂØ ∫ «ÎÒÓ «ÈÓ≈‰ Á∂ ÷∂Â ”⁄ ’ÁÓ º÷‰ Ú≈Ò∂ Í∂Ù ≈ÚÒ ¡º‹-’ºÒ «ÎÒÓ “Ò∞’≈«¤Í∆“ Á≈ «ÈÓ≈‰ ’ ‘∂ ‘ÈÕ «ÎÒÓ Á∆ ’‘≈‰∆ «Ò÷ ‘∂ Ù∞ ’ Ò≈ È∂ Áº«√¡≈,““ÓÀ∫ ⁄≈ «ÎÒÓª Á∆ ’‘≈‰∆ «Ò÷ «‘≈ ‘ª, «‹√ ”⁄ «¬’ Á∂ «ÈÓ≈Â≈ Í∂Ù ‘ÈÕ «¬‘ ‘≈√∂ Ú≈Ò∆ «ÎÒÓ ‘À ¡Â∂ Í∂Ù «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ Óπ÷ º «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞‰◊∂Õ““ «ÎÒÓ Á∆ Ù»«‡≥◊ ¡◊Ò∂ √≈Ò Âº’ Ù∞» ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ Ù∞’Ò≈ È∂ “˙ Ó≈¬∆ ◊≈‚“ ÂØ∫ «ÎÒÓ «ÈÁ∂ÙÈ Á∆ Ù∞¡ » ≈ ’∆Â∆ √∆Õ

Á∆«Í’≈ Á∆ “¡≥◊∂˜∆ Ï∆‡” ◊≈‰∂ Ò¬∆ Ó≥◊ ÚË∆ Óπ ≥ Ï ¬∆óÏ≈Ò∆Ú∞ º ‚ «ÎÒÓ “’≈’‡∂ Ò ” ”⁄ Ù≈ÈÁ≈ ¡Á≈’≈∆ È≈Ò ÒØ’ª Á≈ «ÁÒ «‹ºÂ‰ Ú≈Ò∆ ¡Á≈’≈≈ Á∆«Í’≈ Í≈Áπ’؉ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞√ ˘ Íπ√’≈ ÍzØ◊≈Óª ”⁄ “¡≥◊∂˜∆ Ï∆‡” ◊≈‰∂ ”Â∂ Í∂Ù’≈∆ Á∂‰ Á∂ ’¬∆ Íz√Â≈Ú «ÓÒ ‘∂ ‘ÈÕ «¬’ √»   ¡È∞ √ ≈ ’¬∆ ¡≈ÔØ ‹ ’ª Á∆ Á∆«Í’≈ È≈Ò ◊ºÒÏ≈ Ú∆ ⁄ºÒ ‘∆ ‘À, «’¿∞∫«’ ¿∞‘ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È «’ Á∆«Í’≈ «¬√ ◊≈‰∂ ”Â∂ ¡≈͉∆ Í∂Ù’≈∆ Á∂Ú∂Õ ‘≈Òª«’ Á∆«Í’≈ «¬√ √Ó∂∫ “Ô∂ ‹Ú≈È∆ ‘À Á∆Ú≈È∆”, “≈Ó Ò∆Ò≈” ¡Â∂ ”⁄∂Ȭ∆ ¡À’√ÍzÀµ√” «ÎÒÓª Á∆ Ù»«‡≥◊ ”⁄ ∞ºfi∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ ¡Á≈’≈≈ Á∂ ÏπÒ≈∂ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ ˘ “¡≥◊∂˜∆ Ï∆‡” ”Â∂ Í∂Ù’≈∆ Á∂‰ Á∂ Íz√Â≈Ú «ÓÒ ‘∂ ‘È, Í Á∆«Í’≈ «¬√ √Ó∂ ∫ ’≥ Ó ”⁄ ’≈Î∆ ∞ºfi∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ

Ê∆¬∂‡ ”⁄ ’Ò≈’≈ Á∆ Íz«ÂÌ≈ «Á√Á∆ ‘À

ÓΩ∆Ù√ √’≈ Ì≈ ÂØ∫ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Î≥‚ª ÍzÂ∆ ⁄Ω’√ ÈÚ∆∫ «Áº Ò ∆-ÓΩ  ∆Ù√ √’≈ È∂ ¡º‹ «’‘≈ ‘À «’ Ì≈ ÂØ∫ ’≈Ò∂ ËÈ Á∆ Á∂Ù ”⁄ ¡≈Ú≈‹≈¬∆ ÍzÂ∆ ¿∞‘ Ï∂‘ºÁ ◊≥Ì∆ ‘ÈÕ Á∂Ù Á∂ √«’˙‡∆ Ï≈˜≈ «ÈÔ≥ÂÈ «ÚºÂ∆ √«Ú√˜ ’«ÓÙÈ Á∆ √∆.¬∆.˙. ’Ò∂¡∂‡∂ ¡≈. ‘ÀµÈ È∂ «’‘≈ «’ Ì≈ «Ú⁄Ø∫ ◊¬∂ Î≥‚ª Ï≈∂ ¿∞È∑ª Á∆ √’≈ ÚË∂∂ ⁄Ω’√ «‘≥Á∆ ‘ÀÕ √z∆ÓÂ∆ ‘ÀµÈ È∂ «’‘≈ «’ Ì≈ ¿∞È∑ª Á∂ Á∂Ù Ò¬∆ Ï∂‘ºÁ ¡«‘Ó ‘À Â∂ «¬√ Ò¬∆ ‘Ø Á∂Ùª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ «¬ºÊØ∫ ◊¬∂ Î≥‚ª Ï≈∂ ÚË∂∂ ⁄Ω’√∆ º÷∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Ì≈ È≈Ò ¿∞È∑ª Á∆ √’≈ «ÚºÂ∆ Ï∂È∂Ó∆¡ª Ï≈∂ ‘ Â∑ª Á∆ ‹≈‰’≈∆ √ªfi∆ ’Á∆ ‘ÀÕ

’∂Õ «¬‘ Ï‘∞ ⁄≥◊≈ √∆ «’ Í«‘Ò∂ ‘ÎÂ∂ «Ú⁄ «Ïº◊ ÏΩ√ È∂ √È≈ ˘ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ÿ Á∂ ¡≥Á «ÚÙ≈Ò Á≈ Ó≈◊ ÁÙÈ ’∂ Í «ÚÙ≈Ò ˘ Á»√«¡ª È≈Ò «˜¡≈Á≈ √Óª «Á≥Á∂ Á∂÷ √È≈ ˘ ‹ÒÈ ‘∞≥Á∆ √∆Õ ÿ Á∂ ¡≥Á √ÒÓ≈È ÷≈È È∂ Ú∆ «ÚÙ≈Ò ’ÚÒ ˘ √È≈ ÷≈È È≈Ò ‘≈√≈-Ó˜≈’ ’Á∂ ‘ج∂ Á∂«÷¡≈ √∆Õ «Ïº◊ ÏΩ√ Á∂ ÿ «Ú⁄ «ÚÙ≈Ò ¡Â∂ √È≈ È∂ ÷»Ï Ó˜∂ ’∆Â∂Õ ≈‹∆Ú ‘Ó∂Ù≈ √È≈ È≈Ò ËØ÷≈ ’Á≈ √∆ «‹√ È≈Ò ¿∞‘ ¡Í√Àµ‡ √∆Õ √È≈ È∂ ¿∞√Á∆ ʪ «ÚÙ≈Ò Á∆ ⁄؉ ’∆Â∆Õ

¿∞‹ÀÈ- ÓÙ‘» ≥◊’Ó∆ ¡Â∂ «ÎÒÓ ¡Á≈’≈ ¡È∞ÍÓ ÷∂ È∂ «√È∂Ó≈ ¡Â∂ Ê∆¬∂‡ “≥◊Ó≥⁄“ ”⁄ ¡≥   Áº √ Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «’‘≈ ‘À «’ ¡«ÌÈ∂Â≈ ω≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘È, ÍÀÁ≈ È‘∆∫ ‘∞≥Á∂, Í Ê∆¬∂‡ ”⁄ ’Ò≈’≈

Á∆ Íz«ÂÌ≈ «Á√Á∆ ‘À, «‹ºÊ∂ ∆‡∂’ Á∆ √≥Ì≈ÚÈ≈ ‘∆ È‘∆∫ «‘≥Á∆ ‘ÀÕ ¡«÷Ò Ì≈Â∆ ’≈Ò∆Á≈√ √Ó≈Ø‘ ”⁄ Ó‘≈’Ú∆ ’≈Ò∆Á≈√ Á∂ √ÈÓ≈È È≈Ò √ÈÓ≈«È ‘؉ Ú≈Ò∂ ≥◊’Ó∆ Ùz∆ ÷∂ ¿∞‹ÀÈ ÍzÀµ√ ’ÒºÏ ”⁄

Ó∆‚∆¡≈ ’Ó⁄≈∆¡ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’ ‘∂ √ÈÕ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’ ¤Ø‡∂ Ù«‘ª ”⁄ ≥◊Ó≥⁄ Á≈ ⁄ºÒ‰≈ ÓπÙ«’Ò ‘À, Í Úº‚∂ Ù«‘ª ”⁄ ≥◊Ó≥⁄ Á∂ ¡≈ÔØ‹’ «ÓÒ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ⁄≥◊∂ ¡Â∂ Ïπ∂ ÁΩ Ï≈∂ Íπ¤ º ∂ ◊¬∂ √Ú≈Òª Á∂ ‹Ú≈Ï ”⁄ ¿∞ È ∑ ª È∂ «’‘≈,““ÓÀ ∫ «˜≥ Á ◊∆ «‹¿±∫Á≈ ‘ª, Á∂÷Á≈ È‘∆∫ ‘ªÕ ‹ÁØ∫ Ïπ≈ ÁΩ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À ª ’Á∂ ⁄≥◊≈ ÁΩ Ú∆ ¡≈¬∂◊≈Õ”” ÓΩ‹»Á≈ «ÎÒÓª Á∂ √≥Ï≥Ë ”⁄ Íπº¤∂ ◊¬∂ ÍzÙÈ Á∂ ¿∞µÂ ”⁄ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’ «ÎÒÓª ”⁄ ÂÏÁ∆Ò∆ Á∆ ‹◊∑≈ √Ó≈‹ ”⁄ ÂÏÁ∆Ò∆ «Ò¡≈¬∆ ‹≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ «ÎÒÓª ”⁄ ¿∞‘∆ «Á÷≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À, ‹Ø √Ó≈‹ ”⁄ «Á√Á≈ ‘À Õ Ùz ∆ ÷∂  È∂ ’≈Ò∆Á≈√ √ÈÓ≈È Á∂ »Í ”⁄ «ÓÒ∆ B Òº÷ ∞ͬ∂ Á∆ ≈Ù∆ ˘ √Ê≈È’ ≥◊Ó≥⁄ ˘ Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ‘ÀÕ


4

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 998

‹∂’ √≈‚∂ ’ØÒ ı∞Ù∆ ¡Â∂ ¿∞Á≈√∆ Á«Ó¡≈È ⁄؉ ‘ØÚ∂ ª ’Ω‰ ı∞Ù∆ È±ß È‘∆∫ ⁄∞‰∂◊≈? Á¡√Ò, Â∞√∆∫ ‘À≈È ‘ØÚØ◊∂¢ ÒØ’ Ï‘∞ «˜æÁ∆ ‘È¢ ’∞æfi 鱧 Òæ◊Á≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¿∞ÁØ∫ ‘∆ √æ⁄Ó∞æ⁄ ı∞Ù ‘Ø √’Á∂ ‘È ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ÊØÛ∑≈ ¿∞Á≈√ Ó«‘√±√ ’ ‘∂ ‘؉¢ Â∂ ’∞æfi ÒØ’ √Ø⁄Á∂ ‘È «’ ı∞Ù∆ Á∂ √≈∂ √zØ ¡ßÂ È±ß ¿∞√≈√∆ ‘∆ «Ò¡≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ √Ø ¿∞È∑ª Á∆ √Ø⁄ ‘∞ßÁ∆ ‘À «’ ‹∂’ ¿∞‘ Í«‘Òª ‘∆ È≈’≈≈ÂÓ’ ⁄؉ ’ ÒÀ‰ ª ÿ‡Øÿæ‡ «È≈Ù≈ ÂØ∫ Ïæ⁄ √’‰◊∂¢ ıÀ, ÓÀ∫ «¬√ √Ì Á≈ «˜’ ’∂ÚÒ «¬æ’ ¿∞Á≈‘‰ Á∂ ÂΩ ”Â∂ ‘∆ ’ «‘≈ ‘ª È≈ «’ «¬æ’ √∞fi≈¡ Á∂ ÂΩ ”Â∂¢ «¬√ Ú∂Ò∂ Â∞‘≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ «¬æ’ √ÍÙ‡ ⁄؉ ‘À¢ «¬√ 鱧 ı≈‘Óı≈‘ Í∂⁄∆Á≈ È≈ ω≈˙¢ «√¡≈√ÂÁ≈È¢ «Ú’z∂Â≈¢ «’√∂ ËÓ Á∂ Íz⁄≈’¢ «¬È∑ª «Úæ⁄Ø∫ ‹∂ «’√∂ È∂ Ú∆ √¯Ò ‘؉≈ ‘À ª ¿∞‘ √È’∆ È‘∆∫ ‘Ø √’Á∂¢ Á±√«¡ª 鱧 ÓÈ≈¿∞‰ Á∆ ¿∞È∑ª Á∆ ’≈ÏÒ∆¡Â ¿∞È∑ª Á∆ √∞«‘ÁÂ≈, «¬Ó≈ÈÁ≈∆ ¡Â∂ ‹È±ßÈ ”Â∂ «ÈÌ ’Á∆ ‘À¢ ‹∂’ ¿∞‘ «√¯ ¿∞‘∆ ’«‘ßÁ∂ «‘‰ ‹Ø ÒØ’ √∞‰È≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È Âª ¿∞‘ «’√∂ 鱧 Ú∆ ¡≈͉∂ ’≈˜ Á∂ ‘æ’ «Úæ⁄ Í«Ú«Â ȑ∆∫ ’ √’‰◊∂¢ ¿∞‘ ‹Ø Ú∆ ’«‘ßÁ∂ ‘È ¿∞È∑ª Á≈ ¿∞√ «Úæ⁄ ¡‡∞æ‡ «ÚÙÚ≈√ ‘؉≈ ˜±∆ ‘À¢ Á¡√Ò, «¬æÊ∂ ‘∆ ¿∞‘ ◊Ò ‘È¢ ¿∞È∑ª Á≈ «ÚÙÚ≈√ «¬ßÈ≈ ¡«‚æ◊ ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª 鱧 ¡≈͉∂ Ó‘≈È ¡≈ÁÙª «Úæ⁄ ’∞æfi Ú∆ ˆÒ Ș È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á≈¢ Í ¡≈͉∂ ‹∆ÚÈ «Ú⁄Ò∂ Ì≈ÚÈ≈ÂÓ’ «ÚÚ≈Á Á≈ ‘æÒ Ò̉ Ò¬∆ Â∞‘≈鱧 È≈ ª «’√∂ Á∆ √Ø⁄ 鱧 ÍzÌ≈«Ú ’È Á∆ ÒØÛ ‘À ¡Â∂ È≈ ‘∆ «’√∂ È≈Ò Ëæ’≈ ’È Á∆¢ Â∞‘≈鱧 ’∂ÚÒ ÔÊ≈ÊÚ≈Á Á∆ «√¡≈‰Í Á’≈ ‘À¢ ‘ Ú≈ ‹ÁØ∫ Â∞√∆∫ √Ø⁄Á∂ ‘Ø «’ Â∞√∆∫ ¡≈͉≈ ¡Â∆ «Íæ¤∂ ¤æ‚ ⁄∞æ’∂ ‘Ø, ¿∞‘ ∂∫◊Á≈ ‘Ø«¬¡≈ Â∞‘≈‚∂ ÚæÒ ¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À, Â∞‘≈‚≈ ÓØ„≈ ÊæÍÊÍ≈¿∞∫Á≈ ‘À ¡Â∂ ÏÛ∂ ‚≈¿∞‰∂ ¡ßÁ≈˜ «Úæ⁄ ’«‘ßÁ≈ ‘À, “ÓÀ鱧 «√¡≈‰Á∂ ‹∂?” Â∞√∆∫ ¡≈͉∂ ˆ∞˜∂ ‘ج∂ ’æÒ∑ È≈Ò «¬√ ¡≈√ «Úæ⁄ È«‹æ·Á∂ «‘ßÁ∂ ‘Ø «’ ¡«‹‘≈ ’È È≈Ò Â∞‘≈‚≈ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ’æÒ∑ √Ω÷≈ Â∂ ¡≈ÈßÁÓ¬∆ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈¢ Í «’√∂ È≈ «’√∂ ’≈È ◊æÒÏ≈ «Úæ⁄∂ ‘∆ ‡∞æ‡ ‹ªÁ∆ ‘À ‹ª ¡«‹‘∂ Ó√Ò∂ ¿∞Ì ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È «‹È∑ª Á∆ Â∞√∆∫ ÂÚæ’Ø Ú∆ È‘∆∫ ’∆Â∆ ‘∞ßÁ∆¢ ¡⁄≈È’, Â∞√∆∫ Ó∞Û ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ¿∞√∂ √«ÊÂ∆ «Úæ⁄ Í≈¿∞∫Á∂ ‘Ø «‹√ «Úæ⁄Ø∫ «È’Ò‰ Ò¬∆ Â∞√∆∫ Ï‘∞ ’≈‘Ò∂ √∆¢ ÏÁÒÁ∆¡ª ÿ‡È≈Úª ¤∂Â∆ ‘∆ Â∞‘≈鱧 ¡æ◊∂ Úˉ Á≈ ÓΩ’≈ Á∂‰◊∆¡ª¢ Â∞‘≈鱧 ¯Â≈ ÎÛÈ «Úæ⁄ ÊØÛ∑≈ ڒ ª ˜± Òæ◊∂◊≈, Í ‹ÁØ∫ «¬æ’ Ú≈ Â∞√∆∫ ¯Â≈ ÎæÛ Ò¬∆ ª Â∞‘≈鱧 ’ج∆ Ø’ È‘∆∫ √’∂◊≈¢ √≈‚∆¡ª ‹∂Ï∑ª «Úæ⁄ ͬ∂ ¯ØȪ «Úæ⁄ Òæ◊∂ ’ß«Í¿±‡ ¿∞È∑ª Ì≈∆ Ì’Ó ÓÙ∆Ȫ È≈ÒØ∫ «’Â∂ ÚæË Ù’Â∆Ù≈Ò∆ ‘È «‹‘Û∂ ¡æ‹ ÂØ∫ C@ √≈Ò Í«‘Òª ͱ∂ ͱ∂ ’Ó∂ ÓæÒ ÒÀ∫Á∆¡ª √È ¡Â∂ «‹È∑ª Á∆ Á∂÷Ì≈Ò Ò¬∆ Â’È∆ÙȪ Á∆¡ª ‡∆Óª Á’≈ ‘∞ßÁ∆¡ª √È¢ ¡æ‹ ª √≈‚∂ ‘æʪ Á∂ ÍØ«‡¡ª ”Â∂ Â’È≈ÒØ‹∆ ͬ∆ ‘À¢ ¡√∆∫ ¿∞√ È≈Ò ‘À≈È∆‹È’ ⁄∆˜ª ’ √’Á∂ ‘ª¢ «¯ Ú∆ Ï‘∞ ’∞æfi √≈‚∆ Í‘∞ß⁄ ÂØ∫ Ï≈‘ ‘À - «È≈Ù≈ ¡Â∂ Í∂Ù≈È∆ Á∆ ‘æÁ Âæ’ È≈Ó∞Ó«’È¢ Â∞√∆∫ ¡≈͉∂ ‹∆ÚÈ Á∂ «¬æ’ «‘æ√∂ «Úæ⁄ Ï‘∞ ’∞æfi ’ √’Á∂ ‘Ø¢ Â∂ «¬æ’ ‘Ø «‘æ√∂ «Úæ⁄, «¬ßfi ‹≈ÍÁ≈ ‘À «’ Â∞√∆∫ Ï‘∞Â≈ ’∞æfi È‘∆∫ ’ √’Á∂¢ Á¡√Ò, Â∞√∆∫ ¤∂Â∆ ‘∆ Á∂÷Ø◊∂ «’ Â∞‘≈‚∂ ¡ßÁ «¬æ’ ¤∞Í∆ ‘ج∆ ’≈ÏÒ∆¡Â ‘À¢ «¬√ ◊æÒØ∫ È≈ ‚Ø «’ Â∞‘≈‚∂ «’√∂ «¬Ó≈ÈÁ≈ «¬˜‘≈ 鱧 ’ج∆ ÌÀÛ≈ ‹Ú≈Ï «ÓÒ∂◊≈¢ √ÍÙ‡ Â∂ √Ò Ï‰Ø ¡Â∂ ¡≈͉∆ ¡ßÂÍz∂È≈ «Úæ⁄ «ÚÙÚ≈√ æ÷Ø¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª «’ Â∞√∆∫ «„æÒ∂ ÍÀ ‹≈˙ ¡Â∂ ÂÏÁ∆Ò∆ Á∆ ¡≈ ‘∆ Ò«‘ Â∞‘≈‚∂ √ß√≈ 鱧 ¡≈͉∂ È≈Ò Ú‘≈ ’∂ ÒÀ ‹≈Ú∂, Â∞‘≈鱧 «¬‘ √∞«ÈÙ«⁄ ’È≈ ÍÚ∂◊≈ «’ ¿∞‘ «’√∂ ¡«‹‘∆ ÙÀ¡ 鱧 ¡≈͉∂ È≈Ò È≈ ÒÀ ‹≈Ú∂ «‹‘Û∆ Â∞√∆∫ «ÏÒ’∞Ò «‘æÒ‰ È‘∆∫ Á∂‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂¢ ÒØÛØ∫ ÚæË √≈ÚË≈È∆ Ú‰ Á∆ ’ج∆ ÒØÛ È‘∆∫¢ ’∂ÚÒ ¿∞È∑ª √ÓfiΩ«Â¡ª ¡Â∂ ÍzÏß˪ ”Â∂ ¡ÛØ «‹È∑ª 鱧 Â∞√∆∫ æÂ∆ Ì Ú∆ È‘∆∫ ÏÁÒÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂¢ ¿∞È∑ª È±ß Í«ÚæÂ ¡ÀÒ≈È ’∂ Ï≈’∆ √Ì ⁄∆˜ª ÂØ∫ ¡≈͉∆ Í’Û «„æÒ∆ ’ Ò˙¢ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Úæ‚∂ √∞Ë≈ª Ò¬∆ «Â¡≈ ‘Ø¢

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec.,

«’ÙÂ-BCI

“Ó∂≈ ‹∆¡ ’ÁÀ ÓÀ∫ È’√Ò∆¡≈ ω ‹≈Úª... ” «√Ò∂÷ ÍÛ∑ ’∂ ÍÀ∫Á∆ √æ‡∂ «’Â∂ «¬‘ È≈ ’«‘ Á∂‰≈ ͬ∆ T«¬‘ Á∆¡ª Ú∆ ‘æ‚∆¡ª ‹ˇªÁ∆¡ª È∂... U «¬√ Ò¬∆ ÓÀ∫ Ú∆ ÍÀ∫Á∆ √æ‡∂ ‘∆ Áæ√ «Á¡ª «’ «¬‘ Ó∂≈ È‘∆∫, «’√∂ ‘Ø Á≈ ’ÊÈ ‘À¢ ÓÀ∫ ª «¬√ 鱧 «√Ò∂÷ Ú‹Ø∫ ‘∆ Ú«Â¡≈ ‘À¢ «¬√ √ÏßË «Úæ⁄ ‘∆ «¬‘ √ÍæÙ‡ ’È≈ Ú∆ Ò≈˜Ó∆ ‘À «’ «¬‘ Ò∂ ÷ «’√∂ “÷æ Ï ∆-√æ ‹ ∆” «√¡≈√ Ï≈∂ È‘∆∫ ‘À Â∂ «¬‘ Ú∆ È≈ √Ófi ÒÀ‰≈ «’ ÓÀ∫ «’√∂ Ó-Ó∞æ’∆ «√¡≈√Â È±ß “’ÒÓ∆ ‡∆’≈” Ò≈ ’∂ «‹¿∞∫Á∆ ’È Á≈ ‘∆Ò≈ ’È Òæ◊≈ ‘ª¢ √Ø «¬‘ Ò∂÷ «√¡≈√ Ï≈∂ È‘∆∫ ‘À, «¬√ «Úæ⁄ ’∞æfi «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ Á≈ «˜’ ¡≈ ‹≈Ú∂ ª «¬‘ ◊æÒ Ó∂∂ Úæ√ ÂØ∫ Ï≈‘ ‘À¢ ıÀ, ’∞æfi Ú∆ ‘À, Í«‘Òª Úª◊ ‘∆ ÍÛ∑Ø Ú∆ Â∂ ÏÁ≈Ù Ú∆ ’Ø¢ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª «¬√∂ ‘∆ ◊æÒ Á≈ ÷∞Ò≈√≈ ’ «ÁßÁ∂ ‘ª «’ «¬‘ ◊æÒ, «‘ßÁ∆ «¯ÒÓª Á∂ ÓÙ‘± ¡Á≈’≈ Í∂Ù ≈ÚÒ È∂ ’‘∆ ‘À¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ Â∞‘≈鱧 «¬‘ Áæ√ Á∂‰≈ Ú∆ ωÁ≈ ‘À «’ Í∂ Ù ≈ÚÒ «‹ß È ∂ ÚË∆¡≈ ’Ò≈’≈ ‘È, ¿∞√ ÂØ∫ Ú∆ «’Â∂ ÚË∆¡≈ «¬È√≈È ‘È¢ ¿∞È∑ª È≈Ò ’Á∂ Ú∆ ’ج∆ √’À∫‚Ò È‘∆∫ ‹∞«Û¡≈¢ ¿∞‘ «¯ÒÓ Á∂ √À‡ º ÂØ∫ ’ßÓ ’ ’∂ «√æË≈ ‘∆ ¡≈͉∂ ÿ ‹≈‰ Ú≈ˇ∂ “’Ï∆ÒÁ≈” ¡Á≈’≈ ‘È¢ ¿∞È∑ª È∂ ‹Ø «’‘≈ ‘À, ¿∞√ Á≈ Íß‹≈Ï∆ Â‹Ó≈ ’∞fi æ «¬√ Â∑ª ‘À, T’Á∂-’Á∂ Ó∂≈ «ÁÒ ’Á≈ ‘À «’ ÓÀ∫ È’√Ò∆¡≈ ω ‹≈Úª Â∂ Â∂ «¬æ ’ Ïß Á ± ’ ÒÀ ’∂ «¬È∑ ª «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ ȱ ß ◊Ø Ò ∆¡ª Ó≈ «Á¡ª¢ «¬‘ Â∆‹∂ Á‹∂ Á∂ ÿ‡∆¡≈ ÏßÁ∂ ‘È¢ «¬‘ È≈ «√¯ Ï∂ÙÓ ‘È, √◊Ø∫ «¬È∑ª «Úæ⁄ ÈÀ«Â’Â≈ Ú∆ È‘∆∫ ‘À ¢ U FB √≈Òª Á∂ «¬√ «¯ÒÓ ¡Á≈’≈ ÚæÒØ∫ «¬‘ ◊æÒ ‘≈Ò ‘∆ «Úæ⁄ Í∞‰∂ «Ú÷∂ «¬æ’ √Ó≈◊Ó «Úæ⁄ ’‘∆ Áæ√∆ ‹ªÁ∆ ‘À¢ Í∂Ù ≈ÚÒ È∂ «¬‘ ◊æÒ «√¡≈√∆ «È˜≈Ó «Úæ⁄ Úæ‚∂ ÍæË ”Â∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈ ÎÀÒ‰ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò ’‘∆ ‘À¢ ¿∞È∑ª È∂ «¬√∂ ‘∆ ÓΩ’∂ ”Â∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈, TÌÒ≈ «¬‘Ø «‹‘∂ ‘≈Ò «Úæ⁄ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Á≈ ’∆ ω∂◊≈? ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ È±ß Âª ¡≈͉≈ Ï⁄≈¡ ’È≈, ¡≈͉≈ ◊∞˜≈≈ ⁄Ò≈¿∞‰≈ Ú∆ ¡Ω÷≈ ‘À¢U ‘∞‰ Â∞√∆∫ √Ø⁄‰ Òæ◊ Í˙◊∂ «’ Í∂Ù

≈ÚÒ È±ß ’∆ ÁΩ≈ ÍÀ «◊¡≈ «’ ¿∞‘ Ó≈‘ Â∞‰ ¡≈ÁÙ Á≈ ’«‘‰ ‘À «’ «ÈÌ≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, ‹Ø æÏ È±ß È‘∆∫ ¿∞√ Ú∂ˇ∂ ¿∞È∑ª È∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈, TÓÀ∫ ¡⁄≈È’ ‘∆ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ 鱧 fi¬∆ Í∂Ù ≈ÚÒ Ú◊∂ √∆È∆¡ ¡Â∂ ÓßÈÁ≈¢ Á±‹∂ Í≈√∂ “√‡±‚À∫‡ ¡≈Î Á≈ «¬‘Ø ’‘≈‰∆ ‘˜≈ª ‘∆ ÁÙ’ª Á∂ ÒÀ ’∂ ÍÀ ◊¬∂¢ «¬‘ Ú∆ Áæ√ª◊∂, ¿∞√ ÂØ∫ ‹Ï≈’≈ ÏßÁ∂ 鱧 ¡≈͉≈ ·∑ßÓ≈ Ô∆¡” Á∂ «¬æ’ ◊∆ Á∂ «¬æ’ «ÁzÙ √≈‘Ó‰∂ «¬æ’ È≈‡’ «Úæ⁄ Ú∆ Í∂Ù Í«‘Òª «¬‘ Áæ√ª◊∂ «√¡≈√Á≈Ȫ Ï≈∂ È‘∆∫ ◊∞¡≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ √∆¢ ¿∞È∑ª «Úæ⁄ “≈Ë≈” È≈Ò ’∞fi æ È≈Ò “¡Ùˇ∆Ò” ’∆Â∆ ‘ج∆ ‘À¢ «‘ßÁ∆ Â∂ ◊∞‹≈Â∆ «¬‘ ◊æÒª ’È/ ’«‘‰ Ó◊Ø∫ Í∂Ù È∂ «’‘≈, T≈ÚÒ √≈«‘Ï ’∞ æ fi √Ófi∂ ‹ªÁ∂ ’∞æfi ÙÏÁ ‹ØÛ∂ ◊¬∂ ‘È¢ «Úæ⁄ «¬‘ È≈‡’ Á∂ ‚∂„ √Ω ÙØ¡ ‘ج∂ ≈ÚÒ «¬’æÒ∂ ‘∆ È‘∆∫ «‘ ◊¬∂¢ «˜¡≈Á≈ ‘∆ ¡æ◊∂ ÚË ◊¬∂ ‘È¢U «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª “˙‘ Ó≈¬∆ ◊≈‚” Á∂ √È¢ «¬‘ È≈‡’ Íß‹≈Ï∆ Â∂ ¡ß◊∂˜∆ «¯ÒÓ √È¡Â Á∆¡ª ’∞æfi ‘√Â∆¡ª ‘∞‰ ¡≈¬∆¬∂ «¬√ ◊æÒ ÚæÒ «’ Í∂Ù √Ïß Ë «Úæ ⁄ Ï‘∞  √≈∆¡ª «‘ß Á ± «Úæ⁄ Ú∆ ÷∂«‚¡≈ ‹≈ ⁄∞æ’≈ ‘À¢ ¿∞√ È∂ ¿∞√ ÚæÒØ∫ ’‘∆¡ª «¬È∑ª ◊æÒª Ú∂ ˇ ∂ ª «’√∂ È∂ ’Ø ¬ ∆ Á∆ ‘Ó≈«¬Â ‘∆ È‘∆∫ ’∆Â∆, √◊Ø∫ Ó∞˜≈‘≈ È‘∆∫ ’∆Â≈ √∆¢U Ìͱ ‘Ó≈«¬Â ’∆Â∆ ‘À¢ Í∂Ù ≈ÚÒ È∂ È≈‡’ Á∂ Í∂Ù ≈ÚÒ È±ß «Í¤Ò∂ B@ √≈Òª «¬È∑ª ÙØ¡˜ Á∂ √ÏßË «Úæ⁄ ÂØ∫ ⁄ß◊∆ Â∑ª ‹≈‰Á∂ Â∂ ¿∞Ȫ∑ È≈Ò «’‘≈, TÈ≈‡’ Á∂÷‰ ¡≈¬∂ Ï‘∞ √≈≈ «¯ÒÓ∆ ’ßÓ ’ ⁄∞æ’∂ ‘ج∂ ÁÙ’, «’√∂ È≈‡’ «Úæ⁄ Ò∂÷’-«ÈÁ∂Ù’ ¡È∆√ ϘÓ∆ «Á÷≈¬∆¡ª Â∂ ’∆Â∆¡ª Á≈ ’«‘‰ ‘À, T‹Ø ’∞fi æ Í∂Ù Ì≈¬∆ ‘ج∆¡ª ◊æÒª Ï≈∂ ¡≈͉∂ È∂ «’‘≈ ‘À, ¿∞√ È≈ˇØ∫ Ú∆ ÚæË ÓȪ «Ú⁄Ò≈ Ø √ Ï‘∞  √Ø⁄‰ Ú≈Ò∆ ◊æÒ «¬‘ ‘À «’ ‹∂ √Ω«÷¡ª ‘∆ ˜≈‘ ’ √’Á∂ ¿∞ È ∑ ª Ú◊≈ Ïß Á ≈, ‹Ø ¤∂  ∆ ‘È, Í √≈鱧 ¿∞‘ È≈‡’ ’∆«Â¡ª «’√∂ Ï÷∂Û∂ ”⁄ È‘∆∫ ’«Á¡ª «’Â∂ Ú∆ «’√∂ ÍÀ∫Á≈ Â∂ ‹Ø «È‘≈«¬Â ‘∆ «˜ßÓ ∂ Ú ∂ ≈ Ó∞ ˜ ≈‘∂ ‹ª «Ú÷≈Ú∂ Á≈ «¬È√≈È Ú∆ ‘À, «¬√ ‘æÁ «È≈Ù √≈‘Ó‰≈ È‘∆∫ ’È≈ «Í¡≈¢ ‘Ø ’∂ ¡Â∂ ÷∞æÒ∑ ’∂ «¬‘ √Ì ’∞æfi «¬√ Ò¬∆, √≈鱧 ÍÂ≈ √∆ «’ ’«‘ «◊¡≈ ‘À ª «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ ¡√∆∫ Íæ’∆ ˜Ó∆È ”Â∂ ÷Û∑∂ ‘Ø «’ßÈ≈ √ß‹∆Á≈ ‘ØÚ∂◊≈¢ Í∂Ù ’∂ ‘∆ «¯ÒÓ Ï‰≈¬∆ ‘À¢ Ì≈¬∆ È∂ √Ì ’∞æfi, Ó«‘˜ Íz⁄≈ √≈‚∂ È≈‡’ Á∂ «’√∂ ÙØ¡ ’≈¿∞‰ ı≈Â È‘∆∫ «’‘≈ «’¿∞∫ «Úæ⁄ «’√∂ È∂ ‹∞æÂ∆ È‘∆∫ «’ ¿∞ È ∑ ª ȱ ß ¡≈͉≈ Íz ⁄ ≈ √∞ æ ‡ ∆¢ ÈΩ ‹ ∞ ¡ ≈Ȫ ¡Â∂ ’≈¿∞‰ Á∆ ’ج∆ ÂÒÏ È‘∆∫ ‘À¢U «√¡≈«‰¡ª ÁØ‘ª È∂ ‘∆ √≈‚∂ «¯ÒÓ∆ ’≈ØÏ≈ Á∂ Ó≈‘ √Ófi∂ È≈‡’ «Úæ⁄ Á√≈¬∆¡ª ◊æÒª ‹ªÁ∂ ‹Ø«◊ßÁ ‡∞‡∂‹≈ Á≈ ’«‘‰ Á∆ ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆ √∆¢U ‘À «’ Í∂ Ù ≈ÚÒ, ¡≈͉≈ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈, T‹∂ ¡√∆∫ Íz⁄≈ ’≈¿∞‰ Á∂ ¿∞Á∂Ù È≈Ò, Â√Ú∆ «Úæ⁄ (ÿÛ∆ ⁄≈Ò ¡È∞√≈) Í∂Ù ≈ÚÒ, «¯ÒÓ “˙‘ Ó≈¬∆ ◊Ω‚” «Úæ⁄ ÍẕÁ∂Ú≈ Ó∞˜≈‘«¡ª Â∂ «Ú÷≈«Ú¡ª ¡≈͉∂ «¯ÒÓ∆ ‘√Â∆ ‘؉ Á≈ Â∂ √ØÈ≈’Ù∆, «¯ÒÓ “√‡±‚À∫‡ ¡≈Î Á≈ Ô∆¡” Á∂ “≈Ë≈” Ú≈Ò∂ ◊≈‰∂ Á∆ «¬æ’ fiÒ’ Â∂ ÂØ∫ ‘∆ ‚ ◊¬∂ ª ¡√∆∫ ’Á∂ ¯≈«¬Á≈ È‘∆∫ ¿∞·≈¿∞∫Á∂¢ Ùz∆ «¬√∂ ‘∆ «¯ÒÓ Á≈ «¬æ’ ‘Ø «ÁzÙ Ú∆ “«ÚÔ∞¡Ò Ó∆‚∆¡Ó”, ‡∞ ‡ ∂ ‹ ≈ È∂ «’‘≈, T¿∞ ‘ «¬æ ’ ⁄≈‘∂ ¿∞‘ «Ê¬∂‡ (ß◊ Óß⁄), ˆÀ«√¡≈√∆ Ùı√ ‘∂ ‘È Â∂ ¿∞È∑ª ≈ÚÒ È±ß «¬‘ ◊æÒª ’«‘‰∆¡ª «’¿∞∫ ‹Ê∂ÏÁ ß ∆¡ª È∂ Ó∞˜≈‘∂ ’∆Â∂ ¡Â∂ «¬‘ ‡ÀÒ∆«ÚÔÈ ‹ª «√È∂Ó≈ ‘ØÚ,∂ Á∂ ¡√Á∆ «˜ßÁˆ∆ ¿∞È∑ª Á∂ ’ßÓ Á∞¡≈ˇ∂ ‘∆ ͬ∆¡ª¢ Ì≈Â∆ ‹ÈÂ≈ Í≈‡∆ Á∆ «¯ÒÓ ‹Òß Ë , Ò∞ « Ë¡≈‰≈, Í√≈∂ Â’ È‘∆∫ Í‘∞ß⁄ √’Á∂¢U ¿∞Ó∂Ù ÿ∞ßÓÁ∆ «‘ßÁ∆ ‘À¢ ¿∞È∑ª È∂ «¬‘ ¡≈◊± √∞ÙÓ≈ √Ú≈‹ È∂ «Í¤Ò∂ «ÁÈ∆∫ ¡ß«ÓzÂ√, ÈÚª Ù«‘, ‘∞«Ù¡≈Í∞ Ù∞’Ò≈ Á∂ «ÈÁ∂ÙÈ ‘∂· ω∆ “˙‘ «Ï¡≈È «¬æ’ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Á∂ Ș∆¬∂ «’‘≈ √∆ «’ Ì≈Â∆ «¯ÒÓª «Úæ⁄ ¡Â∂ ’¬∆ ‘Ø Ê≈¬∆∫ «Á÷≈¬∆ ‹≈‰∆ Ó≈¬∆ ◊≈‚” «¬æ’ ’≈Ó∂‚∆ «¯ÒÓ ‘À Â∂ ÂØ∫ ‘∆ «ÁæÂ≈ ‘À¢U «‘ßÁ± «ÚÙÚ≈Ùª ¿∞ºÂ∂ ‘ÓÒ∂ ’∆Â∂ ‹≈ ÏßÁ ’≈ «ÁæÂ∆ ◊¬∆¢ «¬√ √ÏßË «Úæ⁄ «¬√ Á∆ ’‘≈‰∆ «¬æ’ È≈√Â’ Á∞¡≈ˇ∂ «¯ÒÓ∆ ’≈ØÏ≈ Á∂ «¬æ’ ‘Ø Ó≈‘ ‘∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª È∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ √∆ ÁØÙ «¬‘ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ «’ «¯ÒÓ ÿ∞ßÓÁ∆ ‘À¢ «¯ÒÓ √Ó∆«÷¡’ª ÚæÒØ∫ ¡Â∞Ò ÓØ‘È È∂ «¬√ ◊æÒ ”Â∂ ı∞Ù∆ «’ ¿∞‘ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈, Í≈Ò∆ÓÀ∫‡ «Úæ⁄ «Úæ⁄ «‘ßÁ± Á∂Ú∆-Á∂ګ¡ª Á∂ √ÏßË «¬√ «¯ÒÓ È±ß ÚË∆¡≈ ’≈ Á∂‰ Á∂ ˜≈‘ ’∆Â∆ ‘À «’ Í∂Ù ≈ÚÒ È∂ ¿∞·≈¿∞‰◊∂¢ ¿∞Ȫ∑ È∂ «¬√ √ÏßË «Ú⁄, «Úæ ⁄ ¡ÍÓ≈È‹È’ ÙÏÁ≈ÚÒ∆ Ï≈Ú‹±Á «¬‘ «¯ÒÓ Ù∞± «Úæ⁄ Ï‘∞Â∆ «¬‘ Ó∞Á æ ≈ ¿∞·≈«¬¡≈ ‘À¢ ¿∞Ȫ∑ È∂ Í∂Ù ‘≈Ò ‘∆ «Úæ⁄ «Ò∆˜ ‘ج∆¡ª ÁØ «‘ßÁ∆ ÚÂ∆ ◊¬∆ ‘À¢ ¿∞√ Ú∂ˇ∂ «¬√ √ÏßË ’Ó≈¿± «√æË È‘∆∫ ‘ج∆, Í Ï≈¡Á ≈ÚÒ Á∂ «¬È∑ª «Ú⁄≈ª Ï≈∂ ¬∂Áª «¯ÒÓª “˙‘ Ó≈¬∆ ◊≈‚” ¡Â∂ “√‡±‚∫À ‡ «Úæ⁄ Í∂Ù ≈ÚÒ È∂ «’‘≈ √∆, T√≈鱧 «Úæ⁄ «¬√ È∂ √∞‘‰∆ ’Ó≈¬∆ ’∆Â∆¢ «’‘≈, T¿∞È∑ª È∂ «¬æ’ «¯ÒÓ∆ ‘√Â∆ ¡≈Î Á≈ Ô∆¡” Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «ÁæÂ≈ «’√∂ «’√Ó Á≈ «÷Ò≈≈ ÍÀ ‹≈‰ Á≈ Í∂Ù ≈ÚÒ È±ß ÏßÁ±’ ⁄∞æ’‰ Ò¬∆ Ú‹Ø∫ ¡≈͉∂ ∞ÂÏ∂ Á∆ ÚÂØ∫, ¡≈Ó √∆¢ «¬æÊ∂ «¬‘ Áæ√‰≈ ωÁ≈ ‘À «’ ’ج∆ ‚ È‘∆∫ ‘À¢ √≈鱧 √Ó∆ ËÓ ¿∞’√≈¿∞‰ «Úæ⁄ «‹‘Û∆ Á±‹∆ «¯ÒÓ ¡≈ÁÓ∆ Á∂ «¯’ª ‹ª «⁄ßÂ≈Úª ȱ Í∂Ù ≈ÚÒ È∂ “˙‘ Ó≈¬∆ ◊≈‚” «Úæ⁄ Ï≈∂ ¡≈͉∆ ’ÊÈ∆ ¡Â∂ ’È∆ ”Â∂ È∂ ÔØ◊Á≈È Í≈«¬¡≈ ‘À, ¿∞√ Á≈ ˜∞Ï≈È Á∂‰ Ò¬∆ ’∆Â∆ ‘À, È‘∆∫ ª Ó∞æ÷ ̱«Ó’≈ ‘∆ È‘∆∫ «ÈÌ≈¬∆ ‘ج∆, ‘Ó∂Ù≈ ͱ≈ Ô’∆È √∆ Â∂ ‘À¢ √≈鱧 «¬‘ «√Ò∂÷ “√‡±‚À∫‡ ¡≈Î Á≈ Ô∆¡” ‘À¢ «¬È∑ª ¯«¡≈Áª ÚæÒ «’√∂ È∂ ’ßÈ È‘∆∫ ¿∞‘ «¬√ «¯ÒÓ Á∂ √«‘-«ÈÓ≈Â≈È Ú∆ «¬ÒÓ ‘À «’ «¬‘ ËÓ «¬æ’ ¡≈Ó ’È ‹Ω‘ Á∂ «ÈÁ∂ÙÈ ‘∂· ω∆ «¬√ ËÈ≈ √∆¢U Ú∆ ‘È¢ ¿∞È∑ª È∂ «¬√ «¯ÒÓ «Úæ⁄ ¡≈ÁÓ∆ Á∆ «˜ßÁˆ∆ 鱧 «’æÁª ’≈ϱ «¯ÒÓ Á≈ ◊∆ T˙‘ ≈Ë≈ Â∂≈ Á±‹∂ Í≈√∂ «¯ÒÓ∆ ’≈ØÏ≈ Á∂ «¬æ’ ‘Ø «¬æ’ «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆ Á≈ «’Á≈ ’Á≈ ‘À¢U fi∞Ó’≈, ˙‘ ≈Ë≈ Â∂≈ ·∞Ó’≈”, ‹Ø

Ú∞‰ ËÚÈ, «√Ë≈Ê ÓÒ‘ØÂ≈ ¡Â∂ ¡≈Ò∆¡≈ Ìæ‡ Ú◊∂ ÈÚ∂∫ ¡Á≈’≈ª ”Â∂ «¯ÒÓ≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À, “«‘ßÁ± ‹È‹≈«◊zÂ∆ √«ÓÂ∆” Á∆ ’ØÍ∆ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ «¬√ ‹Ê∂ÏßÁ∆ È∂ «¬√ ◊∆ «Ú∞æË Ø√ Íz◊‡ ’«Á¡ª ‹Ò√∂-Ó∞˜≈‘∂ ’∆Â∂¢ ◊Ø¡≈ «Úæ⁄ ͉‹∆ «Ú÷∂ Óß◊ ’∆Â∆ ◊¬∆ «’ √À∫√ ÏØ‚ 鱧 «¬√ «¯ÒÓ ”Â∂ Í≈ÏßÁ∆ Ò≈ Á∂‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À «’¿∞∫ «’ «¬√ ◊∆ «Úæ⁄ “≈Ë≈”, ‹Ø Ùz∆ «’zÙÈ ‹∆ Á∆ Ï≈Ò-√÷∆ ‘∆ ‘À, Á≈ ¡ÍÓ≈È ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ ‹Ê∂ÏßÁ∆ È∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ ‘À «’ “≈Ë≈” 鱧 “√À’√∆” ’«‘‰≈ “·∆’” È‘∆∫ ‘À Â∂ «¬√ È≈Ò «‘ßÁ±¡ª Á∆¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª 鱧 √æ‡ Òæ◊Á∆ ‘À¢ ˙Áª Ì≈ Á∂ «¬√Â∆ ’«ÓÙÈ Á∆ Ó∞÷∆ Ï∆Ï∆ ÓÓÂ≈ ÙÓ≈ Á≈ ’«‘‰ ‘À «’ “√À’√∆” Á≈ ¡Ê “√∞ßÁ” ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ÓÓÂ≈ ÙÓ≈ Ú∆ «¬æ’ «‘ßÁ± Í«Ú≈ È≈Ò ‘∆ √ÏßË ‘È¢ ‘≈Ò ‘∆ «Úæ⁄ «¬ßÁΩ Á∆ «¬æ’ ‹Ê∂ÏÁ ß ∆ È∂ ¿∞ºÊØ∫ Á∆ «¬æ’ ¡Á≈Ò «Úæ⁄ «¬æ’ ͇∆ÙÈ Á≈«¬ ’≈ ’∂ «¬√ «¯ÒÓ Á∂ «ÈÁ∂Ù’ ’È ‹Ω‘ Â∂ «¬√ ◊∆ Á∆ ◊≈«¬’≈ Ù∂¡≈ ÿØÙ≈Ò ÚæÒØ∫ «‘ßÁ± Á∂Ú∆-Á∂ګ¡ª Á≈ ¡ÍÓ≈È ’È Ú≈ˇ∂ ÙÏÁ «¬√Â∂Ó≈Ò ’È ”Â∂ ¿∞Ȫ∑ Á∂ «ıÒ≈¯ √ı ’≈Ú≈¬∆ ’È Á∆ Óß◊ ’∆Â∆ √∆¢ ¡‹À Á∂Ú◊È Á∆ «¯ÒÓ “√È ¡≈Î √Á≈” ¿∞ºÂ∂ Ú∆ «√æ÷ª Á≈ ÓıΩÒ ¿∞‚≈¿∞‰ Á≈ ÁØÙ Òæ«◊¡≈ √∆ Â∂ ¡‹À 鱧 ’∞fi æ ‚≈«¬Ò≈◊ Â∂ Ù≈«¬Á ’∞æfi «ÁzÙ Ú∆ ’應∂ ͬ∂ √È¢ ÒØ’ «√È∂Ó≈ Á∂÷‰ ‹ªÁ∂ ‘È, ‘æ√Á∂÷∂‚Á∂ Â∂ Ï≈ˆ∆¡ª Í≈¿∞∫Á∂ Ï≈‘ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ «’√∂ Á∂ «⁄æÂ-⁄∂Â∂ Ú∆ È‘∆∫ ‘∞ßÁ≈ «’ «’√∂ Á∂Ú∆-Á∂ÚÂ∂ Á≈ ¡ÍÓ≈È ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ¡⁄≈È’ «’√∂ ‹Ê∂ÏßÁ∆ Á∂ È∂Â≈ ÚæÒØ∫ «Ï¡≈È ¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ «√È∂Ó≈ ÿª «Úæ⁄ ⁄æÒÁ∂ ÙØ¡ ÏßÁ ’ «ÁæÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘È «’¿∞∫ «’ ‘ «√È∂Ó≈ ÿ Á∂ Ó≈Ò’ 鱧 ¡≈͉∂ «√È∂Ó≈ ÿ ¡æ◊∂ Òæ◊∂ Ù∆Ù∂ Ï‘∞ Í√ßÁ ‘∞Á ß ∂ ‘È «’¿∞∫ «’ ÂØÛÈ Ú≈ˇ∂ «√È∂Ó≈ ÿª Á∂ ‘∆ È‘∆∫, «ÁÒª Á∂ Ù∆Ù∂ ÂØÛÈ Òæ«◊¡ª Ú∆ ÍÒ È‘∆∫ Ò≈¿∞∫Á∂¢ Í∂Ù Ì≈¬∆ ¡≈ͪ Â∞‘≈‚∂ È≈ˇ ‘ª¢

√πÈ∂‘∂ √È∂‘∆¡ª Á∂ Ùz∆ Ó≈È ‹∆, ‘ ‘¯Â∂ “¡‹∆ Ú∆’Ò∆” «Ú⁄ “¡˜ ’∆ÂÀ” ÍÛ∑Á∂ ‘ªÕ Â∞√∆∫ ≈Ï‡ Ú≈‚≈ Á≈ Ú∆ ⁄≥◊≈ ÍØÒ ÷Ø«Ò∑¡≈ ‘À Â∂ ‘Ø «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ Á∆ Ú∆ Ú≈‘Ú≈ «÷⁄≈¬∆ ’Á∂ ‘ØÕ «¬‘ «√Ò«√Ò≈ ‹≈∆ º÷ØÕ Â∞‘≈‚∆ ’ÒÓ ¬∂Ú∂∫ ‘∆ «Âº÷∆ ‘∂Õ Ù∞Ì«⁄≥Â’, ‰‹∆ «√≥ÿ. Î∆‚Ó Î≈¬∆‡ (¡≈¬∆. ¡ÀµÈ. ¬∂.), Ïz∫À Í‡È (’ÀÈ‚ ∂ ≈)


5

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 998

’≈Ò∆ ¡Ω Á∆ ¡≈Ú≈˜ ¿∞√ ÷ªÿÛ∑ «‹‘∂ ÏπÛ∑∂ Á∆ ¡≈Ú≈˜ «‹‘∆ √∆...‹Ø ÷≥ÿ-÷≥ÿ ’∂ ¡«Â √π∆Ò≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘ØÚ∂! ¿∞‘Á∂ È≈Ò ¿∞‘Á∆ Ë∆ Â∂ ÁØ ÁØ‘Â∆¡ª Ú∆ «¬√ ‡∂È «Úº⁄ √¯ ’ ‘∆¡ª √ÈÕ √Ì ÂØ∫ «Èº’Û∆ ÁØ‘Â∆ ˘ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∆ ◊ØÁ «Úº⁄ «Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆, ‹∞ ¿∞√ ÂØ∫ ÷«‘Û≈ ¤∞‚≈¤∞‚≈ ’∂ ’Á∂ ¡≈͉∆ Óª ’ØÒ Â∂ ’Á∂ ¡≈͉∆ È≈È∆ Á∂ ÓØ«„¡ª Â∂ ̺‹Ìº‹ ’∂ ⁄Û∑È Ò◊Á∆ Â∂ ¬∂Ë-˙Ë Ú∆ Ì∞Û’Á∆ √∆Õ Óª-Ë∆ «È¡≈‰∆ ˘ «‡’ ’∂ ÏÀ·‰ Ò¬∆ Ú≈-Ú≈ ¡≈÷ ‘∆¡ª √È ¡Â∂ ‡∂È Á∂ Ï≈‘ ωÁ∂„«‘≥Á∂ ’∞ÁÂ∆ «ÁzÙª ÚºÒ ¿∞√ Á≈ «Ë¡≈È Áπ¡≈ ‘∆¡ª √È Í ¿∞‘ ÌØ≈ «Ë¡≈È È≈ ËÁ∆ Â∂ «‡’Á∆ È‘∆∫ √∆ ͬ∆ Â∂ Ú≈-Ú≈ ¬∂ Ë -˙Ë Ì‹Á∆...’Á∂-’Á∂ ¡≈Í Óπ‘≈∆ ‘Ø’∂ ‚≈‚ª «‹‘∆¡ª Ú∆ Ó≈È Ò◊ ÍÀ∫Á∆ √∆Õ ‹Á ¿∞‘ «Âº÷∆¡ª ‚≈‚ª Ó≈Á∆ ª Ó∂≈ «ÁÒ Ï‘∞ ’≈‘Ò≈ ÍÀ∫Á≈ Í ÓÀ∫ ’ ’∞fi È‘∆∫ √ª √’Á≈Õ √≈‚∂ Ú≈Ò∂ ‚ºÏ∂ «Úº⁄ Óπ√≈Î Ï‘∞Â∂ È‘∆∫ √È Â∂ «Ú‘Ò ‘∆ √∆, «‹≥È∂ ’∞ Óπ√≈Î ÏÀ·∂ √È, ¿∞‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í «Úº⁄ Ó√ √È, «’√∂ È∂ ¡≈͉∂ ’≥Ȫ ˘ ‘Àµ‚ ÎØÈ Ò≈ º«÷¡≈ √∆ Â∂ √≥◊∆ √π‰È «Úº⁄ Ó◊È √∆, ’ج∆ «’Â≈Ï ÍÛ∑ «‘≈ √∆...’ج∆ ¡≈͉≈ ÒÀ͇ΩÍ ÷ØÒ∑ ’∂ ¡≈͉≈ ’≥Ó ’ «‘≈ √∆ Â∂ ’ج∆ ¿∞È∆∫Á∂ Á≈ Òº«Á¡≈ ÿ»’ √Ω∫ «‘≈ √∆...’ج∆ «‡’«‡’∆ Ò◊≈ ’∂ Ï≈‘ Á≈ ’∞ÁÂ∆ Ș≈≈ Ó≈‰ «‘≈ √∆ Â∂ ‘Ø ‹∂ ’ج∆ √∆, ¿∞‘ ¿∞√ ÚºÒ Â≈ Ú∆ «Ë¡≈È È‘∆∫ √∆ Á∂ «‘≈, «‹Ú∂∫ ¿∞√ ‚ºÏ∂ «Úº⁄ ’∞fi Ú∆ È≈ Ú≈Í «‘≈ ‘ØÚ∂! È≈ Óª È∂ Â∂ È≈ Ë∆ È∂...¿∞√ «È¡≈‰∆ ˘ Â≈ Ú∆ È≈ «’‘≈ «’ ¿∞‘ «‡’ ‹≈Ú∂...‹Á «È¡≈‰∆ ’Û∑’∆Ò≈ Í≈¿∞∫Á∆ Â∂ ÙØ

¡≈√‡zÒ∂ ∆¡≈ Á∂ «Í≥‚ ÚÒ◊»Ò◊≈ ˘ ‹ª«Á¡ª! Ó⁄≈¿∞∫Á∆ ª √◊Ø∫ Óª Â∂ Ë∆ ÷πÙ ‘∞≥Á∆¡ª √ÈÕ ‡∂È Â∞∆∫ ˘ «Â≥È ÿ≥‡∂ ‘Ø ◊¬∂ √ÈÕ ¡√∆∫ «√‚È∆ ÂØ∫ «Í≥‚ ÚÒ◊» Ò ◊≈ «Ú÷∂ ¡≈͉∂ «Óº   ¡ÓÈÁ∆Í «√ºËπ ’ØÒ ‹≈ ‘∂ √ª, Ó∂∂ È≈Ò ¡≥’Ò ÓÈÓØ‘È ÷∂Ò≈ √È, ‹∞ Ú≈-Ú≈ ¡≈÷ ‘∂ √È «’ ¬∂√ «È¡≈‰∆ È∂ ÙØ Í≈¿∞‰Ø È‘∆∫ ‘‡‰≈ Â∂ È≈ «’√∂ È∂ ‘‡≈‰≈ ¬∂∫...±≥ Ó√ ‘Ø‹≈Õ √≈‚≈ ¬∂‘ ÍÀ∫‚≈ Òº◊Ì◊ ÍΩ‰∂ ÈΩ∫ ÿ≥‡∂ Á≈ √∆Õ ◊º‚∆ √∆ ¤»’ È‘∆ √∆ √π‰Á∆Õ ÷∂Ò≈ ¡≥’Ò È∂ ¡≥Ï Á∂ ¡⁄≈ È≈Ò ÿØ∫ Ï≥∫È∑ ’∂ «Ò¡ªÁ∂ «Â≥È-’؉∂ ÍΩ∫·∂ ’º„∂ Â∂ ⁄≈‘ Ú≈Ò∆ ’∂ÂÒ∆ Á≈ Ó»≥‘ ÷Ø«Ò∑¡≈Õ Á»-Á» Â∆’ ‹≥◊Ò ‘∆ ‹≥◊Ò! √ÎÀÁ∂ ‘∆ √ÎÀÁ.∂ ..‘«¡≈ÚÒ ‘∆ ‘«¡≈ÚÒ ! ‹Á ‡∂È ÿ‰∂ ‹≥◊Ò «Úº⁄Ø∫ Á∆ ÒßÿÁ∆ ª «’Â∂-«’Â∂ Ó∂ ͬ∂ ÍÙ» «Á «Á≥ÁÕ∂ «’Â∂-«’Â∂ ¡º◊ Òº◊ ’∂ ‘‡∆ ‘ج∆ «Á√Á∆...Ë»≥¡ª ¿∞· «‘≈ ‘∞≥Á≈Õ ’Á∂-’Á∂ ’≈Ò∂ Í≈‰∆ Ú≈Ò≈ ’ج∆ Á«¡≈ ¡≈ ‹ªÁ≈...¿∞ ‘ Á∂ «Úº ⁄ ‡∞º‡∆¡ª-̺‹∆¡ª Òº’Ûª ÂÀ ‘∆¡ª ‘∞≥Á∆¡ªÕ «’Â∂-«’Â∂ ¡Ë-√πº’∂ √»¬∂ «‹‘∂ ¡≈¬∂Õ ‹≥◊Ò-‹≥◊Ò Ì≈¿∞∫Á∆ Â∂ ÍÏÂ-ÍÏ ◊≈‘∞Á ≥ ∆ ‡∂È ÁΩÛ∆ ‹≈ ‘∆ √∆...ÓÀ∫ Á∂÷ ’∂ √Ø⁄‰ Ò◊Á≈ «’ «’ Òº’Ûª Á∂ ¬∂‘ „∂ª Á∂ „∂ Á«¡≈

⁄ßÁÓ≈ ˘ «È¿»’Ò∆¡ ÏßÏ È≈Ò ¿π‚≈¿π‰≈ ⁄≈‘πÁ ß ≈ √∆ ¡Ó∆’≈ Ú≈«Ùß◊‡È : ÁπÈ∆¡ª Á∂ √Ì ÂØ∫ Ù’Â∆Ù≈Ò∆ Á∂Ù ¡Ó∆’≈ È∂ ’Á∂ ⁄ßÁ ˘ Ú∆ «È¿»’Ò∆¡ ÏßÏ È≈Ò ¿π‚≈¿π‰ Á∆ ÔØ‹È≈ ω≈¬∆ √∆Õ «¬‘ ◊æ Ò ÌÒ∂ ‘∆ ÏÛ∆ ¡˜∆Ï «‹‘∆ Òæ◊∂ Í «¬‘ ˛ √æ⁄Õ ‘≈Òª«’ «¬√ ¡«Â¡ß ◊πÍ «ÓÙÈ ˘ √ÀÈ≈ ÚÒØ∫ «¬Â≈˜ ‹Â≈¬∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú≈Í√ ÒÀ «Ò¡≈ «◊¡≈ √∆Õ √ÀÈ≈ Á≈ Óßȉ≈ √∆ «’ ‹∂’ «¬‘ «ÓÙÈ ¯∂ Ò ∑ ‘Ø «◊¡≈ ª «ÍzÊÚ∆ Ú≈√∆¡ª Á∂ Ò¬∆ «¬√ Á∂ «√æ‡∂ Ï∂‘æÁ ı≈Ï ‘؉◊∂Õ «¬’ ¡ß◊∂˜∆ ¡ıÏ≈ È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ˛ «’ √Í∂√ «ÓÙÈ ˘ Ì∂‹‰ Á∆ ‘ØÛ «Ú⁄ √≈Ò AIE@ «Ú⁄ ¡Ó∆’≈ È∂

⁄ß Á ˘ «È¿» ’ Ò∆¡ Ïß Ï È≈Ò ¿π‚≈¿π‰ Á∆ ÔØ‹È≈ «Â¡≈ ’∆Â∆ √∆Õ ‘≈Òª«’ «¬√ ÔØ‹È≈ ˘ ’Á∂ Ò≈◊» È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈ √«’¡≈Õ ¡ıÏ≈ Á∂ ÓπÂ≈Ï’ «¬√ ÔØ‹È≈ ˘ ¡«Â¡ß ◊πÍ «ÓÙÈ Á∂ «‘ «Â¡≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ «¬√ «ÓÙÈ Á≈ È≈Ó √‡æ ‚ ∆ ¡≈¯ «Ò¿» È ≈ «√⁄ ÎÒ≈¬∆‡ √∆, «‹√ Á≈ ’Ø ‚ È∂ Ó Íz Ø ‹ À ’ ‡ ¬∂AAI √∆Õ ÔØ‹È≈ Á∂ ÓπÂ≈Ï’ ⁄ßÁ ”Â∂ ËÓ≈’≈ ’’∂ ¿πÊØ∫ Á∆ Ë»Û, «Óæ‡∆ √Ó∂ «¬æÊ∂ ÓΩ‹»Á ◊À√ª Á≈ Íz∆÷‰ ’∆Â≈ ‹≈‰≈ √∆Õ «¬‘ «˜ß Ó ∂ Ú ≈∆ «¬’ ÈΩ ‹ Ú≈È ÷◊Ø Ò «Ú«◊¡≈È∆ ˘ √Ω∫Í∆ ◊¬∆ √∆Õ

«Úº⁄ ’Ω‰ Ú◊≈ «◊¡≈ ‘À? ¬∂È∆¡ª Òº’Ûª ⁄º∞’‰ Â∂ ØÛ∑È Ò¬∆ ¬∂‘Ȫ ‹≥ ◊ Òª «Úº ⁄ ’Ω ‰ ¡≈¿∞ ∫ Á≈ ‘ØÚ∂◊≈...¡≥’Ò È∂ Áº«√¡≈ «’ Ó∆∫‘‘È∂∆ «Úº⁄ ¡≈͉∂ ¡≈Í «‚º◊∆¡ª‡∞‡ º ∆¡ª Òº’Ûª ∞Û∑ ‘∆¡ª È∂Õ Ï≥Á≈Í«≥∫Á≈ ª ¬∂Ê∂ Á»-Á» Â∆’ Á∂«÷¡ª È‘∆∫ √∆ «Á√ «‘≈Õ ‹≥◊Ò Á∂ «¬º’ ‡Ø‡∂ «Úº⁄ Úº‚∂ «√≥◊ª Ú≈Ò∆¡ª Óºfiª ⁄ ‘∆¡ª √È, È≈Ò ‘∆ Ì∂‚ª Á≈ Úº◊ ÿ≈‘ ˘ Ó»≥‘ Ó≈ «‘≈ √∆Õ ⁄Á∆¡ª-⁄Á∆¡ª Ì∂ ‚ ª «‚º ◊ ÍÀ ∫ Á∆¡ª...¡≈͉∂ ¡≈Í ¿∞ µ · ÷ÒØ∫Á∆¡ªÕ ÓÀ Á∂÷ ’∂ ‘À≈È ‘Ø«¬¡≈ «’ ¬∂Ê∂ ª ‚≥◊ Ú∆ ¡≈˜≈Á √È! È≈ ’ج∆ ⁄≈È ¡≈¿∞∫Á≈ √∆, È≈ ’ج∆ ÷ØÒ‰ ∑ Â∂ Ï≥ȉ ∑ ¡≈¿∞∫Á≈ √∆ Â∂ È≈ ’ج∆ «’√∂ Á∆ Ï◊≈È∆ Úº‡ ÂØ∫ ÓØÛÈ ¡≈¿∞∫Á≈ √∆Õ «’ºÊ∂ √∆ «¬‘Ȫ Á≈ ¡≈‹Û∆? ¡√∆∫ ‡∂È Á∂ ’≈Î∆ «Í¤Ò∂ «‘º√∂ «Úº⁄ ÏÀ·∂ ‘ج∂ √ª, ‹Á ‡∂È ÓØÛ ÓπÛÁ∆ ◊ØÒ≈¬∆ ÌÈ Òº◊Á∆ ª √≈˘ ¡≈͉∆ √∆‡ Â∂ ÏÀ«·¡ª ˘ Ó»‘«˙∫ √≈∆ ‡∂È «Á√Á∆Õ ‘∂’ Á‡∂ÙÈ Â∂ «√¯ √ºÂ √«’≥‡ Á≈ √Óª ‡∂È ∞’Á∆ √∆, ’ج∆ ¿∞Â∑∂-⁄Û∑∂ Ì≈Ú∂∫ È≈ Ú∆Õ È≈ Ì∆Û È≈ Ì≈‹ÛÕ È≈ ’≈‘Ò È≈ ’ØËÕ √Ì ’∞fi √Ω÷≈ Â∂ √«‘‹-√«‘‹Õ ’Á∂-’Á∂ ’ج∆ ’√Ï≈ ¡≈¿∞∫Á≈Õ «Èº’∂

«Èº’∂ Ï≥Á ÿª Ó»‘∂ ◊º‚∆¡ª (’≈ª‹∆Í∂) ıÒØÂ∂ «Á√Á∂Õ «¬‘Ȫÿzª Á≈ Ï≈«Ù≥Á≈ ’ج∆ Ï≥Á≈ ‹ª ÏπÛ∑∆, ‹ª «È¡≈‰≈ Á» Â∆’ Ú∆ Ș È≈ ¡≈¿∞∫Á≈Õ (‡∂È «Úº⁄ ‡∆.‡∆. ÁØ ’∞ Ú≈ ◊∂Û∂ ’º„‰ ¡≈«¬¡≈ √∆...¿∞√˘ √Ì Óπ√≈«Îª Â∂ Ô’∆È √∆ «’ «¬ºÊ∂ ’ج∆ Ì≈Û≈ ⁄Ø È‘∆∫..√Ì «‡’‡ª ÒÀ ’∂ ÏÀ·∂ √È, «¬º’ √Î≈¬∆ √∂Ú’ ÁØ ’∞ Ú≈ ¡≈«¬¡≈ √∆Õ √Í∆’ «Úº ⁄ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ¡≈¬∆ √∆ «’ «‹√ È∂ ÷≈‰≈ ÒÀ‰≈ ‘À, ÏÛ≈ √√Â≈ Â∂ ÙºË ∞ ÷≈‰≈ ¬∂√¬∂√ Ì≈¡ «Ú⁄ «ÓÒ «‘≈ ‘À, ¡≈‹Ø Â∂ ÒÀ‹Ø, «¬‘ ‘Ø’≈ √π‰ ’∂ √≈‚∂ È∂Û-Â∂Û √∆‡ª ÂØ∫ «Â≥È ’∞ ‹‰∂ ¿∞· ’∂ ◊¬∂ √È Â∂ ¡≈͉≈-¡≈͉≈ ÷≈‰≈ ÷z∆Á ’∂ Ú≈Í√ √∆‡ª Â∂ ¡≈ ◊¬∂ √È) Ó∂≈ √≈≈ «Ë¡≈È Ï≈‘ ÚºÒ ˘ ‘∆ Òº◊≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ÓÀ∫ ¡‰Óπº’ ‹≥◊Ò Á∂÷ Ï≈Ï∂ È≈È’ Á∆ Ï≈‰∆ ËÂ∆ ‘Ø Í∂ ‘Ø ‘Ø ..Â∂ Í≈‰∆¡ª Á≈ √≥√≈ Á∂÷ ÍÚ‰ ◊∞» «ÍÂ≈ ˘ ⁄∂Â∂ ’∆Â≈ √∆Õ «’Â∂ «’Â∂ ∞≥‚-Ó∞≥‚ ÿ≈‘ ¡≈ ‹ªÁ≈ √∆ Â∂ «’Â∂ «’Â∂ Í∆Ò∆ Ì≈‘ Ó≈Á≈ ÿ≈‘! «‹‘Û∂ Áº÷ ¡≈Í Óπ ‘ ≈∂ Â∂ «⁄ª ÂØ ∫ ‡∞ º ‡ ’∂ «‚º ◊ ∂ ‘∞≥Á∂...ÿ≈‘ È∂ ¿∞‘Ȫ ˘ ¡≈͉∂ ¡≈Í «Úº⁄ Ò∞’«Ø ¬¡≈ ‘∞Á ≥ ≈ √∆Õ ’Á∂ ’Á∂ ‡∂È ‚±≥ÿ∆-’≈Ò∆ √π≥◊ «Úº⁄ ÚÛ ‹ªÁ∆

√∆, ‹Á √π≥◊ «Úº⁄Ø∫ Ï≈‘ «È’ÒÁ∆ √∆ ª fi‡ «Úº⁄ √Óπ≥Á «Úº⁄ ‹≈ ÚÛÁ∆ √∆Õ ¡≈√∂-Í≈√∂ ⁄ªÁ∆ ≥◊≈ Í≈‰∆ «ÒÙ’Á≈...Á»-Á» Â∆’ «Èº’∂ ¡≈’≈ Á∆¡ª «·Ò∑Á∆¡ª «’√Â∆¡ª Â∂ «È◊∑≈ Ó≈∆ ª «ÁÒ ’∆Â≈ «’ «’ ’≈Ù ÓÀ∫ Ú∆ ¿∞‘Ȫ «Úº⁄ fi»‡≈ ÒÀ √’Á≈! Ï‘∞ √≈∂ «Èº’∂ Úº‚∂ ‡≈Í» ¡≈ ‘∂ √È, ‡≈Í»¡ª Â∂ «Èº’∂ «Èº’∂ ÿª «Úº⁄ Úº√∂ «¬‘Ȫ ÒØ’ª Á≈ ¡≈͉≈ ‘∆ √≥√≈ √∆Õ «¬‘Ȫ Á≈ «ÙÂ≈ «√Î ‹≥◊Ò Â∂ Í≈‰∆ È≈Ò ‘∆ √∆, ‘Ø «’√∂ ÂØ∫ «¬‘Ȫ ’∆ ÒÀ‰≈? ¡«‹‘∂ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ Á≈ ¡ÈßÁ ⁄πºÍ Ì≈ÒÁ≈ ‘À Í Ó؇∆ ’≈Ò∆ ¡Î∆’È ¡Ω ÏØÒ‰Ø È≈ ‘‡∆...ÁØ‘Â∆ ‹Á º’ ‘≈ ’∂ √Ω∫ ◊¬∆ ª È≈È∆ Á∆ Ú≈∆ ¡≈ ◊¬∆ √∆Õ «¬√Á∆ ¡≈Ú≈˜ Ó∂∂ ’≥Ȫ ˘ Úº„‰ Òº◊∆ Â∂ ÓÀ∫ ¡≈͉∆ √∆‡ ¿∞ÂØ∫ ¿∞· ÷ÒØ«¬¡≈Õ ¡≈«÷ ‘Ø ’ج∆ ⁄≈≈ È≈ Á∂÷..ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ÏÀ◊ «Úº⁄Ø∫ «¬º’ Â≈≈ ( ±≥Ï∆) ’º«„¡≈ Â∂ «Ú⁄≈Ò∂ ÷ÒØ ’∂ Ú‹≈¿∞‰ Òº«◊¡≈Õ «¬º’ Â≈∂ Á∆ ‡∞‰’≈ È∂ √Ì Á≈ «Ë¡≈È ¡≈͉∆ Â¯ «÷º⁄∑ «Ò¡≈ √∆Õ Ó؇∆ ’≈Ò∆ ¡Î∆’È ¡Ω Â∂ ¿∞‘Á∆ Ë∆ «¬º’Â≈∂ Úº Ò ◊‘∞ È≈Ò Á∂ ÷ Á∆¡ª Óπ√’z≈¿∞‰ Òº◊∆¡ªÕ Óπ√≈«Îª È∂ Â≈∂ Á∂ ‡∞‰’‰ Â∂ ÷πÙ∆ «Úº⁄ Â≈Ò∆¡≈ Ú‹≈ «ÁºÂ∆¡ª √ÈÕ Á√ «Ó≥‡ª Á∆ Í∂Ù’≈∆ Ó◊Ø∫ ÓÀ∫ ¡≈͉≈ «¬º’ Â≈≈ ÏÀ◊ «Úº⁄ Â≈Û «ÁºÂ≈ √∆Õ ‘∞‰ ’≈Ò∆ ¡Î∆’È Â∂ ¿∞ √ Á∆ Ë∆, ÁØ Ú ∂ ∫ ÁØ‘Â∆¡ª √Ó∂ √Ω‰ Òº◊∑∆¡ª √È Â∂ ÷∂Ò≈ ¡≥’Ò Âª ÍΩ∫·∂ ÷≈‰ Ó◊Ø∫ ’Á √≈ √Ω∫ ⁄º’≈ √∆Õ ‘∞‰ √ÌȪ √πº«Â¡ª ÚºÒ Á∂÷ ’∂ Ó∂≈ Ú∆ √Ω‰ Ò¬∆ «ÁÒ ’ ¡≈«¬¡≈ √∆ Â∂ ÓÀ∫ ⁄ΩÛ∂ √∆√∂ È≈Ò «√ Ò≈ ’∂ √Ω‰ Á≈ ÔÂÈ ’È Òº«◊¡≈Õ

≈‹∂Ù ÷øÈ≈ Á∂ Í»∂ Í«Ú≈ ˘ ¡Á≈Ò ”⁄ ‘≈˜ ‘؉ Á≈ ¡≈Á∂Ù ÓπßϬ∆ : ≈‹∂Ù ÷øÈ≈ Á∆ «ÒÚ Í≈‡È ‘∆ ¡È∆Â≈ ¡È∆Â≈ ¡‚Ú≈È∆ È∂ ÷øÈ≈ Í«Ú≈ ÂØ∫ Íø‹≈‘ ’ØÛ ¡‚Ú≈È∆ Á∆ «Ù’≈«¬Â ”Â∂ √π‰Ú≈¬∆ ’Á∂ ‘ج∂ ÓπÏ ß ¬∆ πͬ∂ Á≈ ‘‹≈È≈ Ú∆ Óß«◊¡≈ ˛Õ ¡È∆Â≈ È∂ ¡≈͉∆ Á∆ «¬’ ¡Á≈Ò È∂ «¯ÒÓ √‡≈ ¡’Ù∂ ’πÓ≈, «‚ßÍÒ ¡˜∆ «Ú⁄ «’‘≈ ˛ «’ ¿π‘ ¡Â∂ ≈‹∂Ù ÷øÈ≈ ¡≈ÂÓ∆ È≈Ò ÏßÈ∑∂ ‘ج∂ √ÈÕ ≈‹∂Ù ÷øÈ≈ ’Í≈‚∆¡≈, ‡«Úß’Ò ÷øÈ≈ ¡Â∂ «ß’∆ ≈‹∂Ù ÷øÈ≈ Á∆ «٫¡ª Á∆ «ÁÒ∆ «¬æ¤≈ √∆ «’ ¿πÈ∑ª Á∂ ÓÈ ÂØ∫ ÷øÈ≈ ˘ D Á√ßÏ ˘ ‘؉ Ú≈Ò∆ ¡◊Ò∆ «ÒÚ Í≈‡È Ï≈¡Á ¿πÈ∑ª Á∂ Ïß◊Ò∂ ¡≈Ù∆Ú≈Á «Ú⁄ √π‰Ú≈¬∆ ÁΩ≈È Í∂Ù ‘؉ Á≈ ¡≈Á∂Ù ‘∂ Í ≈‹∂Ù ÷øÈ≈ Á∆ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∆ «ÁæÂ≈ ˛Õ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ Ó‘»Ó ≈‹∂Ù ‘∆ ¡È∆Â≈ ¡’Ù∂ ’πÓ≈ ¡Â∂ ÷øÈ≈ Á∂ Í»∂ Í«Ú≈ È∂ ÷øÈ≈ Á∆ «ÒÚ «¬È Í≈‡È ¡È∆Â≈ ¡‚Ú≈È∆ Á∆ ¿πÈ∑ª ˘ Ï≈‘ ’æ„ «ÁæÂ≈, «¬‘∆ È‘∆∫ ‹ÁØ∫ ¡‚Ú≈È∆ È∂ ’≈’≈ ”Â∂ ÔΩÈ ÙØÙ‰ Á≈ ¿πȪ∑ È∂ «ÚØË ‹Â≈«¬¡≈ ª ¿πȪ∑ È∂ ¿πȪ∑ √È√È∆÷∂˜ ÁØÙ Ò◊≈¿π‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Ù’≈«¬Â ”Â∂ È≈Ò Ó≈’π‡ æ ’∆Â∆ ¡Â∂ ◊Ò «ÚÚ‘≈ ¿πȪ∑ Á∂ Í«Ú≈ ˘ ÿ∂«¡≈ ˛Õ ¡È∆Â≈ ’∆Â∆ √π‰Ú≈¬∆ Á∂’∆Â≈Õ ¡È∆Â≈ È∂ «’‘≈ ˛ «’ ‹ª ª ÷øÈ≈ È∂ «’‘≈ «’ «‚ßÍÒ ’Í≈‚∆¡≈ ¡Â∂ ¿πȪ∑ Á∆¡ª Ï∂‡∆¡ª È∂ ≈‹∂Ù ÷øÈ≈ ÂØ∫ Ï∂‘Ù Ø ∆ Á∆ ‘≈Ò ͫÚ≈ ¿πȪ∑ ˘ E@ ’ØÛ πͬ∂ Á∂‰ ‹ª «Î ¿πȪ∑ ˘ «Ú⁄ Ó‘æÂÚÍ»È Á√Â≈Ú∂˜ ”Â∂ ¡ß◊· » ≈ Ò◊Ú≈ «Ò¡≈ “¡≈Ù∆Ú≈Á” «Ú⁄ «‘‰ Á∂‰Õ ¡È∆Â≈ È∂ ˛≈È∆‹È’ √∆Õ ¡È∆Â≈ ¡‚Ú≈È∆ È∂ ≈‹∂Ù ÷øÈ≈ Á∂ ‹Ú≈¬∆ ¡Â∂ ıπÒ≈√≈ ’Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ ˛ «’ Ó‘»Ó ≈‹∂Ù ÷øÈ≈ Á∂ ’ØÒ «¯ÒÓ √‡≈ ¡’ÙÀ ’πÓ≈ ¡Â∂ ¿πȪ∑ Á∆ ÍÂÈ∆ ‡«Úß’Ò F@@ ’ØÛ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Á∆ √ßÍÂ∆ ˛, «‹√ ”Â∂ ¿π√ Á≈ Ú∆ ÷øÈ≈, ≈‹∂Ù ÷øÈ≈ Á∆ Á»‹∆ Ï∂‡∆ «ß’∆ ÷øÈ≈ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª ˙È≈ ‘∆ ¡«Ë’≈ ˛, «‹ßÈ≈ «’ ÷øÈ≈ Í«Ú≈ Á≈Õ ¡È∆Â≈ Á∂ ÍÂ∆ ¡Â∂ ÍÂÈ∆ «‚ßÍÒ ÷øÈ≈ Á∂ «ıÒ≈¯ ÿ∂¨ Á∆ «Ù’≈«¬Â ”Â∂ ¡Á≈Ò È∂ ÷øÈ≈ Í«Ú≈ ˘ ¡◊Ò∆ «‘ß√≈ ’≈˘È Á∂ «‘ Ó≈ÓÒ≈ Á‹ ’Ú≈«¬¡≈ ˛Õ √π‰Ú≈¬∆ «Ú⁄ ¡Á≈Ò «Ú⁄ ‘≈˜ ‘؉ Á≈ ¡≈Á∂Ù «ÁæÂ≈Õ

Íú÷ ˘ ÍÃÓ≈‰ Á∆ ÒØÛ È‘∆∫ Âπ∞√∆∫ ÓøÈØ Ì≈Ú∂∫ È≈ Í Ó≈√‡ ¡Ó √≈‚∂ Ò¬∆ ºÏ ω ’∂ Ï‘π«Û¡≈

«È¿±Ô≈’ Á∂ Ó≈√‡ ¡Ó Á∆ ‹Ø«ÂÙ «Úæ«Á¡≈ È∂ ‹¶Ë Á∂ ¡‹∆ «√ßÿ Á∆ ¡Ó∆’≈ ”⁄ «˜ßÁ◊∆ ÏÁÒ ’∂ æ÷ «ÁæÂ∆ «√¡≈‰∂ ’«‘ßÁ∂ È∂ «’ æÏ ¡√Ò «Ú⁄ ÓÈπæ÷ª «Ú⁄ Ú√Á≈ ˛, ‹ÁØ∫ «’√∂ È∂ ’ج∆ Ì∆Û Ï‰Á∆ ˛ ª æÏ «’√∂ È≈ «’√∂ ¡«‹‘∂ «Ú¡’Â∆ 鱧 ÓæÁÁ Ò¬∆ Ì∂‹Á≈ ˛, ‹Ø æÏ Á≈ ‘∆ ±Í ‘πßÁ≈ ˛Õ ¡«‹‘≈ ‘∆ ‹¶Ë Á∂ ‹ßÓÍÒ ¡‹∆ «√ßÿ È≈Ò ‘Ø«¬¡≈ ‹Ø AIIG «Ú⁄ «’√∂ È≈ «’√∂ Â∆’∂ ¡Ó∆’≈ Í‘πß«⁄¡≈ √∆Õ ¿π√ È∂ ¡Ó∆’≈ ”⁄ Íæ’∂ ‘؉ Ò¬∆ ÏÛ∆¡ª ’Ø«ÙÙª ’∆Â∆¡ª, È≈ÒØ-È≈Ò ◊À ’≈ȱßÈ∆ ÂΩ ”Â∂ «‘ßÁ∂ ‘ج∂ ‡æ’ Ú∆ ⁄Ò≈«¬¡≈ ¡Â∂ ‡∆ ¡ÀÒ √∆ Á∆ ◊æ‚∆ Ú∆ ⁄Ò≈¬∆Õ Í ¿π√ 鱧 ’ج∆ ’ßÓ ≈√ È≈ ¡≈«¬¡≈Õ B@@A ÂØ∫ ¿π√ Á≈ Ùπ± ‘Ø«¬¡≈ «¬ßÓ∆◊∂ÙÈ Á≈ ’∂√ «¬ßÈ≈ ¿πÒfi «◊¡≈ «’ ¿π√ Á≈ Â≈‰≈ Ï≈‰≈ √πÒfi‰ Á∆ ’ج∆ ¡≈√ «Ú÷≈¬∆ È‘∆∫ √∆ Á∂ ‘∆Õ ¡‹∆ «√ßÿ È∂ ’¬∆ ‹ØÂÙ∆¡ª 鱧 Ú∆ Íπ櫤¡≈ Í ’ج∆ Ú∆ «¬√ √Óæ«√¡≈ Á≈ ‘æÒ È≈ ’æ„ √«’¡≈Õ ¡‹∆ «√ßÿ 鱧 √Ì ÂØ∫ ÚæË «Î’ «¬ßÓ∆◊∂ÙÈ ’∂√ Á≈ √∆Õ ¿π√ Ï≈∂ Ú∆ Ú’∆Òª 鱧 ’ج∆ √Ófi È‘∆∫ √∆ Òæ◊ ‘∆ «’ ¡≈÷ «¬‘ ’∂√ «ÁÈØ∫ «ÁÈ ¬∂È≈ «’™ ¿πÒfi «‘≈ ˛? ¬∂È∂ ‹ØÂÙ∆¡ª 鱧 Íπ椉 Ó◊Ø∫ ‹Á ’ج∆ ‘æÒ È≈ «È’«Ò¡≈ ª ¡‹∆ «√ßÿ Á≈ ‹ØÂÙ∆¡ª Â∂ «¬’ Â∑ª È≈Ò «¬ÂÏ≈ ‘∆ ¿π· «◊¡≈Õ ’¬∆ Íø‹≈Ï∆ ¡ıÏ≈ª «Ú⁄ ¿π‘ ‹ØÂÙ∆¡ª Á∂ «¬Ù«Â‘≈ ª ÍÛ∑Á≈ Í Í«‘Òª ËØ÷∂ ÷≈‰ ’’∂ ¿π√ Á≈ ¯ØÈ ’È È±ß ÓßÈ È≈ ÓßÈÁ≈Õ ‹ÁØ∫ ÿ Á≈ Â≈‰≈ Ï≈‰≈ ¿πÒfiÁ≈ «◊¡≈ ª ¿π√ È∂ «¬’ «ÁÈ Íø‹≈Ï∆ ¡ıÏ≈ ”⁄Ø∫ Ó≈√‡ ¡Ó Á≈ ¯ØÈ ÒÀ ’∂ Â‹Ø Â’Ø∫ ’Á∂ È∂, «¬‘ √Ø⁄ ’∂ ¯ØÈ ’ «Ò¡≈ «’ ⁄ÒØ ¿πÈ∑ª È∂ «’‘Û∂ ÍÀ√∂ ÒÀ‰∂ ‘È, Î∆ ∆«‚ß◊ ˛ ª «Î Íπ椉 «Ú⁄ ’∆ ‘˜ ˛Õ Ó≈√‡ ¡Ó È∂ ¡‹∆ «√ßÿ ÂØ∫ ¿π√ Á∆ ‹ÈÓ Â∆’ Â∂ ‹ÈÓ √Ê≈È Íπæ¤ ’∂ ¿π√ Á∆ ‹ÈÓ ’πß‚Ò∆ ω≈ ’∂ ‹ÁØ∫ ¿π√ 鱧 Ï∆Â∆ «˜ßÁ◊∆ Á≈ √æ⁄ Áæ«√¡≈ «’ ¿π√ È∂ «’ßÈ∆ ÍÛ∑≈¬∆, «’æÊØ∫ Â∂ ’ÁØ∫ ’∆Â∆ ˛Õ ¿π√ 鱧 «¬‘ Ú∆ Áæ√ «ÁæÂ≈ «’ Â∂∆ «√‘ ·∆’ È‘∆∫ «‘ßÁ∆ ª ¡‹∆ «√ßÿ ˛≈È ‘Ø «◊¡≈ «’™«’ ¿π√ È±ß Ù±◊ Á∆ «ÏÓ≈∆ √∆Õ Ó≈√‡ ¡Ó È∂ ª «¬ÊØ∫ Âæ’ Áæ√ «ÁæÂ≈ «’ «Í¤Ò∂ AB-AC √≈Òª «Ú⁄ Â∂∂ ¡Ó∆’≈ «Ú⁄ ÍÀ È‘∆∫ Òæ◊∂ ¡Â∂ Â∂∂ ’ØÒ Íæ’∂ ’≈◊˜ Ú∆ È‘∆∫ ‘ÈÕ Ó≈√‡ ¡Ó Á∆¡ª ◊æÒª √π‰ ’∂ ‹ÁØ∫ ¡‹∆ «√ßÿ È∂ ¿πÈ∑ª Ï≈∂ √Ø«⁄¡≈ «‹È∑ª È≈Ò ¿π√ Á≈ Í«‘Òª Ú≈‘ ÍÀ ¸æ«’¡≈ √∆ ª ¿π√ 鱧 Òæ«◊¡≈ «’ fi±· Á∆¡ª Áπ’≈Ȫ ’¬∆ ÷ØÒ∑∆ ÏÀ·∂ ‘È Í ¡√Ò «Ú⁄ ¡«‹‘∂ «Ú¡’Â∆ Ï‘π ÿæ‡ ‘È ‹Ø ‹Ø«ÂÙ Ï≈∂ ⁄ß◊∆ Â∑ª ‹≈‰Á∂ ‘ÈÕ ¡‹∆ «√ßÿ 鱧 Ó≈√‡ ¡Ó ”Â∂ ͱ∆ Â√æÒ∆ ‘Ø ◊¬∆ «’™«’ ¿π√ È∂ Á±‹∂ ‹ØÂÙ∆¡ª Úª◊ È≈ ª ¿π√ È±ß Ú«‘Óª ÌÓª «Ú⁄ Í≈«¬¡≈ ¡Â∂ È≈ ‘∆ ¿π√ 鱧 «’√∂ ◊π¡ª„∆ ‹ª «ÙÂ∂Á≈ ÚæÒØ∫ ‡±‰≈ ‹ª ’≈Ò≈ ‹≈Á± ’È Á∆ ◊æÒ ¡≈÷ ’∂ Íz∂Ù≈È∆ «Ú⁄ Í≈«¬¡≈Õ ’¬∆ ‹ØÂÙ∆¡ª Â∂ ÍÀ√≈ ÷≈Ï ’È Á∂ È≈Ò È≈Ò ¡≈͉≈ √Óª Ú∆ ÷≈Ï ’È Ó◊Ø∫ ¡‹∆ «√ßÿ 鱧 Òæ◊ «‘≈ √∆ «’ ¿π‘ ¡√Ò √‘∆ ≈‘ Â∂ ‘π‰ Í‘πß«⁄¡≈ ˛Õ Ó≈√‡ ¡Ó È∂ ’πfi ¿πÍ≈¡ ¡≈Í ’∆Â∂ ¡Â∂ ’πfi √Ó≈È ÓÀ鱧 ◊πÁπ¡≈≈ √≈«‘Ï ⁄≈Û∑ ’∂ ÓæÊ≈ ‡∂’‰ Á∆ ◊æÒ ¡≈÷∆Õ «¬√ «Í¤Ø∫ ÓÀ鱧 ¿πÈ∑ª «¬‘ Ú∆ Áæ«√¡≈ «’ 屧 «¬’ «ÓÊ∆ ‘ج∆ Â∆’ Â∂ «¬ßÓ∆◊∂ÙÈ Á∂ Á¯Â ‹≈Ú∂∫◊≈ ª Â∂≈ ’ßÓ ‘ ‘≈Ò «Ú⁄ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ Ó≈√‡ ¡Ó Á∂ Áæ√∂ ¡Èπ√≈ ÓÀ∫ «‹√ «ÁÈ «¬ßÓ∆◊z∂ÙÈ Á¯Â «◊¡≈ ª ¿π√ «ÁÈ Ó≈ÈÔØ◊ ‹æ‹ È∂ ÓÀ鱧 ¡Ó∆’≈ «Ú⁄ Íæ’∂ ÂΩ ”Â∂ «‘‰ Á∆ «¬‹≈˜Â Á∂ «ÁæÂ∆Õ «¬√ «Í¤Ø∫ Ó≈√‡ ¡Ó 鱧 ‘∆ Íπæ¤ ’∂ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ ÔÀÒØ ‡À’√∆ Á≈ ‚≈¬∆«Úß◊ Ò≈«¬√À∫√ ÒÀ‰ Ò¬∆ «◊¡≈ ª ÓÀ鱧 ‡À’√∆ Á≈ Ò≈«¬√À∫√ «ÓÒ «◊¡≈Õ ¡≈͉∂ ¡≈Í ’ßÓ ‘؉ «Íæ¤Ø∫ ¡‹∆ «√ßÿ Ó«·¡≈¬∆ Á≈ ‚æÏ≈ ÒÀ ’∂ Ó≈√‡ ¡Ó Á≈ ËßÈÚ≈Á ’È «◊¡≈Õ ¡‹∆ «√ßÿ ª ‘π‰ Ó≈√‡ ¡Ó Á∆¡ª Ú«‚¡≈¬∆¡ª ’Á≈ È‘∆∫ Êæ’Á≈Õ ¿π√ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ ¡√Ò∆¡Â «¬‘ ˛ «’ Ó≈√‡ ¡Ó È∂ «¬ÒÓ ¡Â∂ ‹ØÂÙ «Úæ«Á¡≈ Á∆ ’≈Ó≈ ’ «Ú÷≈¬∆ ˛Õ ¿π‘ ‘Ø ÌÀ‰ª-Ì≈Úª 鱧 Ú∆ ‹Ø ¿π√ Úª◊ Íz∂Ù≈È ‘È, ˜± Áæ√Á≈ ˛ «’ Âπ√∆∫ ¡≈͉∆¡ª Íz∂Ù≈È∆¡ª ÂØ∫ ¤π‡’≈≈ Í≈¿π‰≈ ⁄≈‘πßÁ∂ ‘Ø Âª «¬’ Ú≈ ˜± Ó≈√‡ ¡Ó È≈Ò √ßÍ’ ’ØÕ

‘Ø ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆

Ó≈√‡ ¡Ó Á≈ ¯ØÈ : (718) 217-7955 Master Amar 198-26 Foot Hill Ave. Hollis (N.Y.) 11423

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec.,

√ÍÂ≈«‘’

≈Ù∆ ÎÒ √Ú≈Ó∆ ‹∆ Ó∂÷

(BB Ó≈⁄ ÂØ∫ BA ¡ÍÃÀÒ)

«¬√ ‘ÎÂ∂ ÁÎÂ «Ú⁄ Âπ ‘ ≈ȱ ß Ó‘æÂÚͱÈ «˜ßÓ∂Ú≈∆ «ÓÒ‰ ‹≈ «‘≈ ˛Õ Ïæ«⁄¡ª È≈Ò ‡’≈¡ ÂØ∫ Ï⁄‰ Á∆ ˜±   ˛Õ ‘Ó∂ Ù ≈ ’ß Ó «Ú⁄ ‘∆ Ó◊È È≈ ‘Ø ÏÒ«’ Í«Ú≈ Ò¬∆ Ú∆ ’π fi √Óª ’æ „ ‰ Á∆ ¡≈Á Í≈˙Õ Âπ ‘ ≈‚∂ Áπ Ù Ó‰ Âπ‘≈‚∂ ÚæÒ ÁØ√Â∆ Á≈ ‘æÊ ÚË≈¿π ‰ ◊∂ Õ Íπ  ≈‰∂ Ú≈‘È È± ß Ú∂⁄‰ Ï≈∂ È≈ √Ø⁄ØÕ «Í¡≈ √Ïß˪ «Ú⁄ ÷‡≈√ ¡≈ √’Á∆ ˛Õ «Ú¡Ê Á∆ ¿π Ò fi‰ «‘ √’Á∆ ˛Õ

«ÏÃ÷

(BB ¡ÍÃÀÒ ÂØ∫ BA Ó¬∆)

«¬√ ‘ÎÂ∂ ◊πæ√∂ È≈Ò Âπ√∆∫ ¡≈͉∆ «√‘ Â∂ ’ßÓ Á≈ Èπ’√≈È ’ √’Á∂ ‘ØÕ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ÏÁÒØ, «Î Ú∂÷Ø «’Ú∂ Âπ‘≈‚∆¡ª ¡Ω’Ûª Á± ‘πßÁ∆¡ª ‘ÈÕ Âπ√∆∫ ¡≈͉∆¡ª ◊æÒª È≈Ò Á±«‹¡ª 鱧 ÍzÌ≈«Ú ’Ø◊Õ∂ ÓÈØ‹ ß È Á∂ ÓΩ’∂ «ÓÒ‰◊∂Õ «ÚÁ∂Ù Ô≈Â≈ Á≈ ÔØ ◊ ω «‘≈ ˛Õ √Óª «Ú¡Ê ◊Ú≈¿π‰ Á∆ ¡≈Á ¤æ‚‰ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ì≈ È≈Ò «’√∂ ◊æÒ∫Ø ‡’≈¡ ‘Ø √’Á≈˛Õ ÍÂÈ∆ Á≈ √≈Ê «ÓÒ∂◊≈ Ó≈‰-√ÈÓ≈È ”⁄ Ú≈Ë≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈Õ

«ÓÊπÈ

(BB Ó¬∆ ÂØ∫ BA ‹»È)

«¬√ ‘ÎÂ∂ Íz Ó ≈ÂÓ≈ Á≈ «Ó‘ Ì«¡≈ ‘æ Ê Âπ ‘ ≈‚∂ ”Â∂ Ï«‰¡≈ ‘∂◊≈Õ ’ج∆ ˜Ó∆È∆ √ΩÁ≈ ‘؉ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ ÈÚ∂∫ ÒØ’ª Á≈ √≈Ê «ÓÒ∂ ◊ ≈Õ «Ï‘Â∆È ÓΩ ’ ∂ Âπ ‘ ≈‚≈ «¬ß  ˜≈ ’ ‘∂ ‘ÈÕ ¡«‘Ó ÎÀ√Ò∂ ÒÀ‰∂ ÍÀ‰◊∂Õ «ÚÁ∂Ù Ô≈Â≈ Á≈ ÔØ ◊ ω «‘≈ ˛Õ «Ï‹Ò∆ Á∂ ¿π Í ’È Í∂ Ù ≈È ’ √’Á∂ ‘ÈÕ «ÚæÂ∆ ‘≈Ò √πË∂◊∆ ÿ ”⁄ ’ß √ ‡’ÙÈ Á≈ ’ß Ó Ùπ  ± ’È Ò¬∆ «¬‘ ⁄ß◊≈ √Óª ˛Õ

’’

(BB ‹»È ÂØ∫ BA ‹πÒ≈¬∆)

«¬√ ‘ÎÂ∂ «’√∂ Ë≈«Ó’ ‹◊∑≈ ”Â∂ ‹≈‰ Á≈ ÔØ◊ ˛Õ Í«Ú≈ ”⁄ ÷πÙ∆¡ª Ú≈Ò≈ Ó≈‘ΩÒ Ï‰∂◊≈Õ Í«Ú≈ Á≈ √«‘ÔØ◊ «ÓÒ∂◊≈ «’√∂ È≈Ò ÈÚª ’ßÓ √ªfi∂Á≈∆ «Ú⁄ Ùπ± ’È ÂØ∫ Ï⁄ØÕ «’√∂ Ï≈‘∆ «Ú¡’Â∆ Á∆ ’ج∆ «˜ßÓ∂Ú≈∆ È≈ ¸æ’ØÕ «’√∂ «’√Ó Á∂ ÒÛ≈¬∆-fi◊Û∂ «Ú⁄ ÍÀ‰ ÂØ∫ Ï⁄Ø, «¬√ È≈Ò Èπ’√≈È ¸æ’‰≈ ÍÀ √’Á≈ ˛Õ «Í¡≈ √Ïß˪ «Ú⁄ ÈÚ∆∫ Ùπ¡ ± ≈ ‘ØÚ◊ ∂ ∆Õ

«√øÿ

DAF-HHG-DIGA

(BB ‹πÒ≈¬∆ ÂØ∫ BA ¡◊√Â)

«¬√ ‘ÎÂ∂ Âπ ‘ ≈‚≈ ’≈Î∆ √Óª Í«Ú≈ È≈Ò ◊π˜∂◊≈Õ «˜ßÁ◊∆ ”⁄ ¿πÂÙ≈‘ Á≈ √ß⁄≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈Õ ’ßÓ «Ú⁄ Úæ‚≈ ÏÁÒ≈¡ ‘؉ ‹≈ «‘≈ ˛Õ «¬‘ ÁÏÒ≈¡ Âπ‘≈‚∂ Ò¬∆ ⁄ß◊ª √Óª ÒÀ ’∂ ¡≈ «‘≈ ˛Õ Í«Ú≈’ «٫¡ª ”⁄ «¬’ ÈÚ∆∫ Ùπ±¡≈ ‘؉ ‹≈ ‘∆ ˛Õ ÍÂÈ∆ È≈Ò «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á≈ ‡’≈¡ ÂØ∫ Ï⁄ØÕ «Ú¡Ê Á∆ «⁄ßÂ≈ ’È ¤æ‚ØÕ Úæ‚∂ Ì≈ Á∂ È≈Ò ⁄Ò «‘≈ ’ج∆ Íπ≈‰≈ «ÚÚ≈Á ÷ÂÓ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ

’ø«È¡≈

(BA ¡◊√ ÂØ∫ BA √ÂøÏ)

«¬√ ‘ÎÂ∂ Âπ‘≈‚∂ ¡æ◊∂ Âπ‘≈‚∂ ÁπÙÓ‰ «‡’ È‘∆∫ √’‰◊∂Õ ‹ÒÁÏ≈˜∆ «Ú⁄ ’ج∆ Ú∆ ÎÀ√Ò≈ È≈ ’ØÕ ¡Á≈Ò «Ú⁄ ⁄Ò ‘∂ ’∂√ 鱧 ’ج∆ ⁄ß◊∆ ÷Ï «ÓÒ √’Á∆ ˛Õ Âπ‘≈‚∆¡ª ¡Ω’Ûª Á± ‘؉ ‹≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕ ’ج∆ ¡«‘Ó ÎÀ√Ò≈ ÒÀ ‰ Òæ ◊ ∂ Áπ « ÏË≈ ¤æ ‚ ‰∆ ÍÚ∂ ◊ ∆Õ Ïæ«⁄¡ª ÚæÒØ∫ ’ج∆ ÷πÙ∆ ‘≈√Ò ‘Ø √’Á∆ ˛Õ ’ج∆ Íπ≈‰≈ π«’¡≈ ’ßÓ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡≈«Ê’ Ó≈Ó«Ò¡ª ”⁄ √ßÔÓ Ú‰ Á∆ ÒØÛ ˛Õ

ÂπÒ≈

(BC √ÂøÏ ÂØ∫ BC ¡’±Ï)

«¬√ ‘ÎÂ∂ Íπ≈‰∆¡ª ◊ÒÂ∆¡ª 鱧 ÌπÒ æ ’∂ ÈÚ∆∫ Ùπ¡ ± ≈ ’ØÕ ‘π‰ Âπ‘≈鱧 √Óª Â∂ ÓΩ’≈ ÁØÚ∫∂ «ÓÒ‰ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ Á≈ Î≈«¬Á≈ ¿π·≈˙Õ ËÈ È±ß ÒÀ ’∂ ⁄æÒ ‘∆ Âß◊∆ Á± ‘ØÚ◊ ∂ ∆Õ ¡Ë±∂ ÓÈ È≈Ò ’∆Â≈ «◊¡≈ ’ج∆ Ú∆ ’ßÓ Î≈«¬Á≈ ’È Á∆ ʪ Èπ’√≈È ’∂◊≈Õ ÿ «Ú⁄ √πæ÷ ÙªÂ∆ ω∆ ‘∂◊∆Õ ÓÈØß‹È Á≈ ÔØ◊ Ï«‰¡≈ ‘∂◊≈Õ «√‘ ÚæÒ Í«‘Òª È≈ÒØ∫ «˜¡≈Á≈ «Ë¡≈È Á∂‰ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ïæ«⁄¡ª 鱧 ‡Ø’≈ ‡≈’∆ ’È∆ ÏßÁ ’È∆ ÍÚ∂◊∆Õ

«ÏÃÙ⁄’

(BD ¡’±Ï ÂØ∫ BB ÈÚøÏ)

«¬√ ‘ÎÂ∂ ¿πȪ∑ ’ßÓª 鱧 ‘æÊ Í≈˙, «‹‘Û∂ Âπ√∆∫ È‘∆∫ ’ √’Á∂Õ ÍÀ√∂ Á∆ Âß◊∆ ¡≈ √’Á∆ ˛Õ ÈÚ∆¡ª ÔØ ‹ È≈Úª ωÈ◊∆¡ª ¡Â∂ Íπ≈‰∆¡ª Á∂ √ÎÒ ‘؉ Á∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ ˛Õ ’≈ØÏ≈ 鱧 ÒÀ ’∂ ¡«‘Ó ÎÀ√Ò∂ ÒÀ‰∂ ÍÀ √’Á∂ ‘ÈÕ Âπ‘≈鱧 Á±«‹¡ª Á∆ Í∂Ù≈È∆ ÒÀ‰∆ ¤æ‚‰∆ ÍÚ∂◊∆Õ ¡≈͉∂ ’ßÓ ÚæÒ «Ë¡≈È Í«‘Òª È≈ÒØ∫ «˜¡≈Á≈ Á∂‰ Á∆ ˜± ˛Õ Íπ≈‰∆¡ª ’∆Â∆¡ª ‘ج∆¡ª ◊ÒÂ∆¡ª 鱧 Ô≈Á ’’∂ ÓÈ Ï∂⁄È À «‘ √’Á≈ ˛Õ

ËÈ

(BB ÈÚøÏ ÂØ∫ BA Á√øÏ)

«¬√ ‘ÎÂ∂ ◊πæ√∂ È≈Ò Âπ√∆∫ ¡≈͉∆ «√‘ Â∂ ’ßÓ Á≈ Èπ’√≈È ’ √’Á∂ ‘ØÕ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ÏÁÒØ, «Î Ú∂÷Ø «’Ú∂ Âπ‘≈‚∆¡ª ¡Ω’Ûª Á± ‘πßÁ∆¡ª ‘ÈÕ Âπ√∆∫ ¡≈͉∆¡ª ◊æÒª È≈Ò Á±«‹¡ª 鱧 ÍzÌ≈«Ú ’Ø◊Õ∂ ÓÈØ‹ ß È Á∂ ÓΩ’∂ «ÓÒ‰◊∂Õ «ÚÁ∂Ù Ô≈Â≈ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ √Óª «Ú¡Ê ◊Ú≈¿π‰ Á∆ ¡≈Á ¤æ‚‰ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ì≈ È≈Ò «’√∂ ◊æÒØ∫ ‡’≈¡ ‘Ø √’Á≈˛Õ ÍÂÈ∆ Á≈ √≈Ê «ÓÒ∂◊≈ Ó≈‰-√ÈÓ≈È ”⁄ Ú≈Ë≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ

Ó’

(BB Á√øÏ ÂØ∫ BA ‹ÈÚ∆)

«¬‘ ‘ÎÂ≈ Âπ ‘ ≈‚∂ Ò¬∆ ÷π Ù ∆¡ª Ú≈Ò≈ ‘∂◊≈Õ Âπ√∆∫ Á±«‹¡ª Ï≈∂ «˜¡≈Á≈ √Ø⁄‰ ÂØ∫ Ï⁄ØÕ ¡≈͉∂ ’ßÓª 鱧 «Íæ¤∂ Í≈¿π‰ Á∆ ¡≈Á ¤æ‚ØÕ Ù∂¡ Ï≈˜≈ ”⁄ «ÈÚ∂Ù √Ø⁄ √Ófi ’∂ ’ØÕ «ÍÂ≈ ‹∆ È≈Ò ÊØ Û ∑ ∆ ¡‰Ï‰ ‘Ø √’Á∆ ˛Õ Ïæ«⁄¡ª ÚæÒØ∫ ’ج∆ ÷πÙ∆ «ÓÒ √’Á∆ ˛Õ ’≈ØÏ≈ «Ú⁄ ÈÚª ÓØÛ ¡≈ «‘≈ ˛Õ ÈÚª Ú≈‘È ÒÀ‰ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ «’√∂ ˜Ó∆È∆ √ΩÁ∂ 鱧 ÒÀ ’∂ ÓÈ «Ú⁄ Ï∂⁄ÀÈ∆ ‘∂◊∆Õ «Í¡≈ √ÏßË Ó˜Ï±Â ‘؉◊∂Õ

’∞øÌ

(BB ‹ÈÚ∆ ÂØ∫ BA ÎÚ∆)

«¬√ ‘ÎÂ∂ ÁÎÂ ”⁄ «’√∂ «Ú¡’Â∆ ÚæÒ∫Ø Âπ‘≈鱧 ÍzÙ ∂ ≈È ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ Âπ‘≈鱧 ¡≈͉∂ ◊π√ æ ∂ ”Â∂ ’≈ϱ æ÷‰ Á∆ ÒØ Û˛Õ ’≈ØÏ≈ ”⁄ Ú≈Ë∂ Á≈ ÔØ◊ ˛Õ Ϋ√¡≈ ÍÀ√≈ «ÓÒ‰ Á∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ ˛Õ ÍÂÈ∆ Á∆ √«‘ Ú≈Ò∂ Í≈√∂ ÂØ∫ Ò≈ÍzÚ≈‘∆ È≈ ÚÂ∆ ‹≈Ú∂Õ Ì≈Úª «Ú⁄ Á∂ ÂØ∫ ⁄Ò «‘≈ «ÚÚ≈Á ÷ÂÓ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ Ù∂¡ Ï≈˜≈ «Ú⁄ ˜± ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ÍÀ√≈ Ò≈¿π‰≈ Èπ’√≈È ’ √’Á≈ ˛Õ Ïæ⁄∂ 鱧 «’√∂ ⁄ß◊∆ ‹◊∑≈ Á≈÷Ò≈ «ÓÒ √’Á≈ ˛Õ

Ó∆È

(BB ÎÚ∆ ÂØ∫ BA Ó≈⁄)

«¬√ ‘ÎÂ∂ ÁÎÂ «Ú⁄ Âπ‘≈È±ß Ó‘æÂÚͱÈ «˜ßÓ∂Ú≈∆ «ÓÒ‰ ‹≈ «‘≈ ˛Õ Ïæ«⁄¡ª È≈Ò ‡’≈¡ ÂØ∫ Ï⁄‰ Á∆ ˜± ˛Õ ‘Ó∂Ù≈ ’ßÓ «Ú⁄ ‘∆ Ó◊È È≈ ‘Ø ÏÒ«’ Í«Ú≈ Ò¬∆ Ú∆ ’πfi √Óª ’愉 Á∆ ¡≈Á Í≈˙Õ Âπ‘≈‚∂ ÁπÙÓ‰ Âπ‘≈‚∂ ÚæÒ ÁØ√Â∆ Á≈ ‘æÊ ÚË≈¿π‰◊∂Õ Íπ≈‰∂ Ú≈‘È È±ß Ú∂⁄‰ Ï≈∂ È≈ √Ø⁄ØÕ «Í¡≈ √Ïß˪ «Ú⁄ ÷‡≈√ ¡≈ √’Á∆ ˛Õ «Ú¡Ê Á∆ ¿πÒfi‰ «‘ √’Á∆ ˛Õ

⁄∆È Á∂ È≈◊«’ª ˘ ‹≈∆ Ú∆«˜¡ª ”Â∂ Ì≈ È∂ ¤≈«Í¡≈ “¡≈͉≈” È’Ù≈ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆- ¡≈͉∂ ÈÚ∂∫ ‹≈∆ ’∆Â∂ Ú∆«˜¡ª «Úº⁄ ⁄∆È ÚºÒØ∫ ¡∞‰≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù ¡Â∂ ‹≥Ó»-’ÙÓ∆ «Úº⁄ ÍÀ∫Á∂ ¡’√¬∆ «⁄≥È «¬Ò≈’∂ ˘ ¡≈͉∂ ÷∂Â «Úº⁄ «Á÷≈¿∞‰ “Â∂ Ì≈ È∂ √÷ «¬Â≈˜ Íz◊‡ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ⁄∆È Á∂ È≈◊«’ª ˘ ‹≈∆ Ú∆«˜¡ª “Â∂ «¬√ È∂ Ú∆ ¡≈͉≈ È’Ù≈ Á∂‰≈ Ù∞» ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ «ÚÁ∂ Ù Ó≥  ∆ √ÒÓ≈È ÷πÙ∆Á È∂ ’ºÒ∑ Ù≈Ó∆∫ «’‘≈ «’ Ì≈ «¬√ ÚÂ≈∂ ˘ √«‘‰ ’È Ò¬∆ «Â¡≈ È‘∆∫Õ «¬√ ’’∂ ¡√∆∫ ÎÀ√Ò≈ ’∆Â≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫ Ú∆ ’∞fi ¡«‹‘≈ Ú≈ÍÁ≈ ‘À, ÎΩ∆ ¡√«‘ÓÂ∆ Íz◊‡ ¡√«‘ÓÂ∆ Ú≈Ò∂ „≥◊ È≈Ò ‹Ø ’ √»Âª ¡È∞√≈ ’∞fi ‘ÎÂ∂ Í«‘Òª ⁄∆È ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ Â∂ ¡«‹‘≈ ‹∞¡≈Ï «ÁºÂ≈ √’Á∂ ‘À, ¿∞‘ ¡√∆∫ √Ú∆«’zÂ∆ÔØ◊ Á∂ «¬‘ ¬∆ Í≈√ÍØ‡ ÈØ«‡√ «Úº⁄ ¡≈¬∂ ‹≈Ú∂Õ ¿∞È∑ª È∂ ⁄∆È ˘ «’‘≈ «’ Â∞√∆∫ „≥◊ È≈Ò ’ √’Á∂ ‘ªÕ √’≈∆ √ÈÕ

Î∂√Ïπ’ º È∂ ω≈ «ÁºÂ≈ ’≈Ò ◊Ò ‹À Í π  - Î∂ √ Ïπ º ’ ”Â∂ «¬’ «Ú«Á¡≈ʉ Á∆ ‹≈¡Ò∆ ¡≈¬∆. ‚∆. ω≈ ’∂ ¿∞√ ˘ ’≈Ò ◊Ò Áº√ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ ‘ºÁ ª ¿∞ÁØ∫ ‘Ø ◊¬∆ ‹ÁØ∫ ¡≈¬∆. ‚∆. ”⁄ ¿∞√ Á∂ Ì≈ ¡Â∂ Óª ˘ ÁÒ≈Ò Ú‹Ø∫ Í∂Ù ’∆Â≈ «◊¡≈Õ Í∆ÛÂ≈ ÚÒØ∫ ÍzÂ≈Í È◊ Ê≈‰∂ ”⁄ ¡≈¬∆. ‡∆. ¡À’‡ «‘ Ó≈ÓÒ≈ Á‹ ’Ú≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ Íπ Ò √ Óπ  ≈Ï’ √Ú≈¬∆ Ó≈ËØÍπ «ÈÚ≈√∆ Í»‹≈ (ÏÁ«Ò¡≈ Ȫ) ÍzÂ≈Í È◊ ”⁄ «‘ ’∂ ¡ÀÓ. ¡À‚ ’ ‘∆ ‘ÀÕ Í»‹≈ Á∆ «¬’ √‘∂Ò∆ È∂ Áº«√¡≈ «’ Î∂√Ïπº’ ”Â∂ «’√∂ È∂ ¿∞√ Á∂ Ȫ Á∆ ÍØ√‡ ’∆Â∆ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ¿∞√ È∂ ÍØ√‡ ⁄Àµ’ ’È Ò¬∆ ¡≈¬∆. ‚∆. Á∂÷∆ ª ¿∞√ ”⁄ ¡ÙÒ∆Ò ◊ºÒª «Ò÷∆¡ª ‘ج∆¡≈ª √ÈÕ «¬√ ”Â∂ ¿∞√ È∂ ‹≈‰’≈∆ Í»‹≈ ˘ «ÁºÂ∆Õ Í»‹≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∆ ¡≈¬∆. ‚∆. Î∂√Ïπº’ ”Â∂ ω≈¬∆ ‘∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ Í∆ÛÂ≈ È∂ ¡≈͉∆ √‘∂Ò∆ Á∆ ¡≈¬∆. ‚∆. √⁄ ’∆Â∆ ª ÍÂ≈ ⁄º«Ò¡≈ «’ Í»‹≈ Ȫ Á∆ Î˜∆ ¡≈¬∆. ‚∆. ω≈¬∆ ◊¬∆ √∆Õ

Ì≈ È∂ ÎΩ∆ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ ⁄∆È Á∂ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â≈Ò∂ ’ØÒ ¿∞·≈ ’∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ÚÂ≈≈ √«‘‰ È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈¬∂◊≈Õ ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª È∂ ’∞fi È≈ ’∆Â≈ ª ⁄∆È ˘ Áº«√¡≈ «◊¡≈ «’ ‹∂’ «¬‘ ÚÂ≈≈ ‹≈∆ «‘≥Á≈ ‘À, ª Ì≈ ںÒØ∫ Ú∆ ⁄∆È Á∂ È≈◊«’ª ˘ «Áº  ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ Ú∆«˜¡ª “Â∂ ¡≈͉≈ È’Ù≈ «ÁºÂ≈ ‹≈¬∂◊≈Õ ⁄∆È Á∂ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â≈Ò∂ Á∂ «¬’ Â˜Ó≈È È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ Ó√Ò≈ ““Â’Í»È „≥◊ È≈Ò““ È«‹º·∂ ‹≈‰ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ Ú∆Ú≈ ˘ √’≈ È∂ √≥ √ Á ”⁄ Áº«√¡≈ √∆ «’ ‹≥Ó»-’ÙÓ∆ «Úº⁄ ⁄∆È È∂ Ì≈ Á∂ CH@@@ Ú◊ «’ÒØÓ∆‡ Á∂ ’∆Ï «÷ºÂ∂ “Â∂ ◊À’≈˘È∆ „≥◊ È≈Ò ’Ϙ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ

’∂‹∆Ú≈Ò Á∆ Í≈‡∆ Á≈ È≈Ó “¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆” ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆- √Ó≈‹ √∂Ú≈ ÂØ∫ ≈‹È∆Â∆ ÚºÒ ’ÁÓ ÚË≈ ⁄πº’∂ ¡≥È≈ ‘˜≈∂ Á∂ √≈Ï’≈ √«‘ÔØ ◊ ∆ ¡«Ú≥ Á ’∂‹∆Ú≈Ò Á∆ Í≈‡∆ Ï≈∂ ÙÈ∆Ú≈ ˘ ‹≈‰’≈∆¡ª ‹ÈÂ’ ’ «ÁºÂ∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ªÕ Í≈‡∆ Á∂ Ȫ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ Í≈‡∆ Á≈ È≈Ó “¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆“ º«÷¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Í≈‡∆ Á∆ Í»∆ Â√Ú∆ Ù≈Ó E Ú‹∂ º’ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰ Á∆ √≥Ì≈ÚÈ≈ ‘ÀÕ Íz٪ ̱ى È∂ «’‘≈ «’ Á∂Ù Ì «Ú⁄ ¿∞È∑ª Á∂ √«‘ÔØ◊∆ «ÓÒ‰◊∂ ¡Â∂ «¬√ Ï≈∂ ÂÓ≈Ó Óπº«Á¡ª Ï≈∂ ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ Í≈‡∆ «Ú⁄ ÍzË≈È ‹ª Óπ÷∆ Á≈ ¡‘∞Á≈ È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬√ «Ú⁄ ‹ÈÒ √’ºÂ Á≈ ¡‘∞Á≈ Ú∆ È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ B@BE ÒØ’ª ˘ ⁄π‰ ’∂ «¬’ ’≈‹’≈∆ ’Ó∂‡∆ ω≈¬∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ

≈Ù‡ÍÂ∆ Á∆¡ª “Â≈È≈Ù≈‘∆” Ù’Â∆¡ª «ıÒ≈¯ «Ó√ «Úº⁄ «‘≥√≈ Òß ‚ È-ÒØ ’ Â≥  «’ „≥ ◊ È≈Ò ⁄π ‰ ∂ ◊¬∂ «Ó√ Á∂ Í«‘Ò∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ Óπ‘≥ÓÁ Óπ√∆ ÚºÒØ∫ Ò◊Í◊ √≈∆¡ª Â≈’ª ÷πÁ ◊z«‘‰ ’È È≈Ò ¿∞√ Á∆ ¡≈͉∆ Í≈‡∆ Óπ√«ÒÓ ÏzÁ‘∞º‚ Á∂ ÓÀ∫Ïª Â∂ «ÚØË∆ «Ë «Úº⁄ ÂÒ÷∆ È∂ «‘≥√’ »Í Ë≈ «Ò¡≈ ‘ÀÕ Óπ√∆ Á∂ «¬√ ’ÁÓ Á∂ «ÚØË «Úº⁄ ¿∞·∆ «‘≥√≈ ˘ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á∂ ÁÎÂ √≥Ì≈Ò‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰ Â’ Á∆ √Ì ÂØ∫ ÷ÂÈ≈’ «‘≥√≈ Ó≥«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª ÚºÒØ∫ ¡Ê≈‘ Â≈’ª ‘≈√Ò ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ’¬∆ Ó‘∆«È¡ª ÂØ∫ ¡≥Á∂-¡≥Á √πÒ◊ «‘≈ «ÚØË ÷πºÒ∑∆ ÒÛ≈¬∆ Á∂ » Í «Úº ⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ Â≈È≈Ù≈‘∆ √Ê≈«Í ‘؉ Á∆ Ù≥’≈ ¡≈͉∂ Ì≈ÙÈ «Úº ⁄ √z ∆ Óπ  √∆ È∂ «◊¡≈ ‘À Õ ¿∞ È ∑ ª Á∂ «¬√ ÎÀ √ Ò∂ Á∂ ÍÀÁ≈ ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ¡≈͉∂ √ÓÊ’ª ˘ «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª «ÒÏÒª Á∂ ÓÈ «Úº ⁄ ÈÚ∆∫ ’≈«‘≈ «Ú÷∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ÌÚÈ ÂØ∫ Á≈ «¬‘ ’ÁÓ «ÏÒ’∞ºÒ ‹≈«¬˜ ‘À Â∂

¿∞È∑ª «Ó√ ”⁄ ÍÀÁ≈ ‘ج∆ ’zªÂ∆ Á∆ º«÷¡≈ Ò¬∆ ‘∆ «¬‘ ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’ «Ó√ Ú≈√∆¡ª È∂ ’∆Ï ÁØ √≈Ò Í«‘Òª ‘∆ ÒßÏ∂ √≥ÿÙ ÂØ∫ Ï≈¡Á Â≈È≈Ù≈‘ ‘Ø√È∆ ÓπÏ≈’ Á≈ ÂıÂ≈ ÍÒ«‡¡≈ ‘À ¡Â∂ ‘∞‰ «Ó√ «Úº⁄ ¿∞√ ÂØ∫ Úº‚≈ «ÚÁØ‘ ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ ‘∞‰ «Ó√∆ ÒØ’ √z∆ Óπ√∆ Á∂ ’ÁÓª Á≈ «ÚØË ’È Ú≈Ò∂ √≈Ï’≈ Â≈È≈Ù≈‘ ÓπÏ≈’ Á∂ √ÓÊ’ª È≈Ò ÷Û∑∂ ‘؉∂ Ù∞» ‘Ø ◊¬∂ ‘ÈÕ Óπ‘≥ÓÁ ¡ÒÏ∂Ù≈ÒÚ∂ Ȫ Á∂ CB √≈Ò≈ ’Ò’ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÏÁÒ∂ ‘ج∂ ‘≈Ò≈ «Úº⁄ Úº÷Ø-Úº÷ ÷Û∑∂ ÁØ ËÛ∂ «¬’º·∂ ‘؉∂ Ù∞» ‘Ø ◊¬∂ ‘È Â∂ «¬’ ÈÚ∂∫ «ÚÁØ‘ Ò¬∆ Ó≈‘ΩÒ «Â¡≈ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ


6

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 998

Ù≈Ó Á∂ «ÂøÈ Ú‹∂ √È, ÓÀ∫ Ò«‘∂ Ê≈‰∂ Á∂ «¬’ Íπ«Ò√ Á∂ ¡À√. ¡À⁄. ˙. ’ØÒ √≈‚∂ «Í≥‚ Á∂ ’∞fi ÒØ’ª Á∂ fi◊Û∂ Á≈ ≈˜∆È≈Ó≈ ’≈¿∞‰ Ò¬∆ «◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ¿∞‘ Ê≈‰∂Á≈ Í«‘Òª Ó∂∂ È≈ˇ Î∆Á’؇ «˜Ò∑∂ ”⁄ Ú∆ Â≈«¬È≈ «‘≈ √∆, «‹ºÊ∂ ÓÀ∫ √øÈ AIH@ «Ú⁄ √’≈∆ Ú’∆Ò Ú‹Ø∫ ÈΩ’∆ ’Á≈ «‘≈ √∆Õ Íπ«Ò√ Â∂ √’≈∆ Ú’∆Ò Á≈ «ÙÂ≈ ⁄ØÒ∆-Á≈ÓÈ Ú≈Ò≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬’ Á»‹∂ Á∂ √≈∂ ◊πºfi∂ Ì∂Áª ˘ ‹≈‰Á∂ ‘øπÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘ ◊ºÒ AIHC Á∆ ‘À ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ «Í≥‚ Á≈ √Í≥⁄ √∆Õ ≈˜∆È≈Ó≈ ’≈¿∞‰ ¿∞Íø ¡√∆∫ Íπ≈‰∂ √º‹‰ª Á∆¡ª ◊ºÒª ’’∂ ‘º√ ‘∂ √∆Õ √≈‚∂ ÏÀ·∂-ÏÀ·∂ ‘∆ «¬ºº’ Í≥‹≈‘ ’∞ √≈Ò Á≈ ¡≈ÁÓ∆ Ó∂∂ È≈ˇ Òº◊Á∂ «Í≥‚ √∂÷»Ú≈√ ÂØ∫ ¡≈«¬¡≈Õ Ê≈‰∂Á≈ ˘ √≈√∆ ’≈Ò ÏπÒ≈ ’∂ ’«‘øÁ≈, ““√Á≈ ‹∆, Ó∂∂ ◊π¡ª„∆¡ª Á∂ Óπø‚∂ È∂ Ó∂∆ ÒÛ’∆ Á∆ «¬º˜Â ˘ ‘ºÊ Í≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ ¡À, ¿∞√ Á∂ «÷Ò≈¯ √ºÂ «¬’Úø‹≈ Á≈ Í⁄≈ ’º‡ «Á˙... ÁØ «ÂøÈ «ÁÈ Ê≈‰∂ º÷ ’∂ «¤ºÂ Ó≈ «Á˙... ª ‹Ø ÓπÛ ¡«‹‘∆ ‘’ È≈ ’∂Õ”” Ê≈‰∂Á≈ È∂ ¿∞√ ¡≈ÁÓ∆ Á∆ √≈∆ ’‘≈‰∆ √π‰ Ò¬∆Õ È≈ˇ Á∂ ’Ó∂ «Ú⁄ ÓπÈÙ∆ ˘ ÏπÒ≈ ’∂ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ «’ Ï≈Í» Á∆ ◊ºÒ √π‰ ÒÀ, È≈ˇ∂ ͇ «Ò÷ ÒÀ, «‹√ ÏøÁ∂ Á∂ «÷Ò≈¯ «¬√ È∂ ͇ «Ò÷Ú≈¿∞‰∆ ¡À, ¿∞√ ˘ ÁØ ÓπÒ≈˜Ó Ì∂‹ ’∂ Ó»ø‘ ‘È∂∂ ‘ج∂ Ê≈‰∂ ÏπÒ≈ «Ò¡≈˙Õ ¿∞‘ ¡≈ÁÓ∆ ÓπÈÙ∆ ’ØÒ ⁄Ò≈ «◊¡≈Õ ÓÀ∫ Ê≈‰∂Á≈ ˘ Íπ º « ¤¡≈, ““Â∞ √ ∆∫ «¬√ Á∆ ͇ «Ò÷Ø◊∂?”” Ê≈‰∂Á≈ ’«‘øÁ≈, ““Â∞√∆∫ Í≥Áª «Ó≥‡ ¿∞‚∆’ ’Ø, ÓπÈÙ∆ ͇ «Ò÷ ’∂ √≈˘ «Ú÷≈¬∂◊≈Õ”” ÓÀ∫ «’‘≈, ““Î∂ ’∆ Î≈«¬Á≈, Í«‘Òª Á∂÷Ø, «¬√ Á≈ Ó√Ò≈ ’∆ ¡À, «¬√ ˘ Áπº÷ ’∆ ¡À? «¬√ Á≈ «¬Ò≈‹ ’∆ ¡À?”” Ê≈‰∂Á≈ ’«‘øÁ≈, ““«¬√ Á∆ ÒÛ’∆ ˘ ◊π¡ª„∆¡ª Á∂ Óπø‚∂ È∂ ¤∂Û÷≈È∆ ’ «ÁºÂ∆ ‘؉∆, «¬‘ ¤∂Û÷≈È∆ Ì≈Ú «ÂøÈ √Ω ⁄πø‹≈, ¡≈¬∆. Í∆. √∆. «‘ ª ’≈Ú≈¬∆ ⁄≈‘ø π Á ≈ È‘∆∫, «’¿∞ ∫ «’ «Í≥ ‚ «Ú⁄ ÏÁÈ≈Ó∆ ‘؉ ÂØ∫ ‚ÁÀ, ’ºÒ∑ ˘» ’∞Û∆ Á≈ «ÙÂ≈ Ú∆ ’ÈÀ... ¿∞√ ÓÙ‡ø‚∂ Á∂ ⁄≈ «¤ºÂ ÓÚ≈ ’∂ ÁØ «ÁÈ Ê≈‰∂ º÷‰≈ ⁄≈‘øπÁÀ, ª ‹Ø ¡º◊∂ ÂØ∫ ¿∞‘ ¡«‹‘∆ ‘’ È≈ ’∂... √ºÂ «¬’Úø‹≈ ’’∂ Óπø‚∂ ˘ «¬’ «ÁÈ Âª Ê≈‰∂ ÚÀ√∂ ‘∆ «Ï·≈ ÒÚª◊∂... Á»√∂ «ÁÈ ¿∞√ Á∆ «◊ïÂ≈∆ Í≈ «Á¡ª◊∂Õ”” ÓÀ∫ «’‘≈, ““Â∞√∆∫ √ºÂ «¬’Úø‹≈ ”⁄ «◊ïÂ≈ ’È ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞√ Á∆ ˜Ó≈È Ò˙◊∂, ‹∂ ¿∞‘ Óπº⁄Ò’≈ È≈ Í∂Ù ’ √«’¡≈, Î∂ ‘∆ ¡≥Á ’Ø◊Õ∂ ”” Ê≈‰∂Á≈ ’«‘øÁ≈, ““Ï≈¬∆ ‹∆, Â∞√∆∫ ‘π‰ √Í≥⁄ ω ’∂ Ò◊ÁÀ, Ú’∆Ò Á∆ ÙÀÒ∆ ÌπºÒ ’∂ √¯≈¬∆ Á∂ ͺ÷ Á∆ ◊ºÒ ’È Òº◊ ͬ∂ ‘Ø Í ¡√∆∫ ª ¡‹∂ Ú∆ Íπ«Ò√ Ó«‘’Ó∂ Á∆ ÈΩ’∆ ’Á∂ ‘ª... Â∞√∆∫ ‹≈‰Á∂ ‘Ø «’ Íπ«Ò√ Á≈ √≈≈ ‘∆ ’øÓ ¡ÀÚ∂∫ ⁄ÒÁÀ... ¡√∆∫ «˜ÓÈ∆ ”⁄ «Ò÷ Á∂Úª◊∂ «’ «¬√ ˘ Óπº⁄Ò’≈ Í∂Ù ’È Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ √∆, Í Í∂Ù È‘∆∫ ’ √«’¡≈Õ””

Ú’Â Á∆ Ï∂Û∆ (¡ÌπæÒ Ô≈Áª)

√ºÂ «¬’Úø‹≈ ““¡º¤≈ ¡º¤≈ √Ì ’≈◊˜∆ ’≈Ú≈¬∆ Í»∆ ’È∆ ¡À∫Õ”” ÓÀ∫ «’‘≈Õ ÊØÛ∑∆ Á∂ Ï≈¡Á ÓπÈÙ∆ È∂ Ϋ¡≈Á∆ Á÷≈√ «Ò÷ ’∂ ¿∞√ Á≈ ¡≥◊»·≈ ÒÚ≈ «Ò¡≈, «‹√ Á∂ ¡Ë≈ ”Â∂ ؘÈ≈Ó⁄∂ ”⁄ «ÍØ‡ «Ò÷ Ò¬∆Õ ÓÀ∫ ¿∞È∑ª ˘ «’‘≈, ““Â∞√∆∫ ¡≈͉∂ ’øÓ Á∂ Ó≈«‘ ‘Ø... Â∞√∆∫ ‚≈’‡ ‘Ø Â∂ «¬‘ ÏøÁ≈ Ó∆˜, Âπ√∆∫ Ú∂÷‰≈ √∆ «’ «¬√ Á∆ ¯«¡≈Á Á≈ «¬Ò≈‹ «’Ú∂∫ ’È≈ ¡À∫, ‹∂’ ‚≈’‡ Ó∆˜ Á∂ ’«‘‰ ”Â∂ ÁÚ≈¬∆ Á∂‰ Òº◊ ͬ∂ Â∂ Ê≈‰∂ Ú≈Ò∂ ¿∞È∑ª Á∂ ’«‘‰ ”Â∂ √ºÂ «¬’Úø‹≈ ’È Òº◊ ͬ∂, Î∂ ÓπÒ’ Á≈ ’øÓ «’Ú∂∫ ⁄º¨Õ”” Ê≈‰∂Á≈ ’«‘øÁ≈, ““Ï≈¬∆ ‹∆, ⁄ºÒ ª «‘À, ‘Ø «’Â∂ ’øÓ ÷ÛÀ?”” Ó∆˜ ‚≈’‡ ’ØÒ ‹≈ ’∂ «¬‘ ’«‘øÁ∂ √π‰∂ ‘È, Ó∂∂ ◊π¨’ؘ Á∆ ÏØÂÒ Ò∑≈ «Á˙ ‹ª Ïπ÷≈ Á≈ ‡∆’≈ Ò≈ «Á˙Õ Ó∆˜ Á≈ ’ø Ó ‘À , Ï∆Ó≈∆ Áº √ ‰∆ ‚≈’‡ Á≈ ’øÓ ‘À, ¿∞√ Á∆ ÈϘ ÿØ÷ ÍÛÂ≈Ò ’’∂ ÁÚ≈¬∆ Á∂‰∆Õ ◊πÒ»’ؘ ¡≈͉∂ ¡≈Í «Ú⁄ «’√∂ Ï∆Ó≈∆ Á∂ «¬Ò≈‹ Á∆ ÁÚ≈¬∆ È‘∆∫Õ ÒØ’ √ÓfiÁ∂ ‘È «’ ’Ó˜Ø  ∆ Á∆ ‘≈Ò≈ «Ú⁄ ◊π¨’ؘ Á∆ ÏØÂÒ ÒÚ≈ Ò˙, Ϻ√ ’Ó˜Ø∆ ıÂÓÕ Áπ÷ªÂ «¬‘ ‘À «’ √≈‚∂ ÓπÒ’ «Ú⁄ ¡ÈÍÛ∑Â≈ ‘؉ ’’∂ √≈∂ ‘∆ ÒØ’ Ó∆˜ ‘È Â∂ ¿∞ÂÈ∂ ‘∆ ‘’∆Ó ‘ÈÕ ‘ Ó∆˜ Á»√∂ ÏøÁ∂ Ò¬∆ ‘’∆Ó Ï«‰¡≈ «ÎÁÀ Õ ‘ Óπ Á ¬∆ ‹ª «Ù’≈«¬Â∆ Á»√∂ Ò¬∆ Ú’∆Ò Ï«‰¡≈ «ÎÁÀ... «‹√ È∂ «¬’ Ú≈∆ «ÙÚ Á∂ ’∂ «’√∂ ¡¯√ ÓπÒ≈˜Ó ÂØ∫ ’øÓ ’Ú≈ «Ò¡≈, ¿∞‘ ÓπÛ ’∂ ¿∞√ ¡¯√ Á∆ ÁÒ≈Ò∆ ’È Òº◊ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ÁÒ≈Ò∆ ’È≈ ◊øÌ∆ ˜πÓ ‘À Íø± √≈‚∂ ÓπÒ’ «Ú⁄ ’ج∆ «¬‘ Ó«‘√»√ ‘∆ È‘∆∫ ’Á≈ «’ «¬‘ ◊≥Ì∆ ˜πÓ ‘ÀÕ «Íº¤∂ «‹‘∂ Ú∆ «√ºË», Í≥‹≈Ï ÒØ’ √∂Ú≈ ’«ÓÙÈ Á∂ ÌÂ∆ Á∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈∆ Á∂ ÿπ‡≈Ò∂ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ’¬∆ ̺Á ÍπÙ ÎÛ∂ ◊¬∂ √È, «‹È∑ª ”Â∂ «¬‘ «¬Ò˜≈Ó √∆ «’ ¿∞Ȫ∑ È∂ «¬√ ÌÂ∆ ÿπ‡≈Ò∂ «Ú⁄ ÁÒ≈Ò∆ Á≈ ’øÓ ’∆Â≈Õ «¬’ ¡≈ÁÓ∆, ‹Ø ¡«‹‘∂ ’≈È≈Ó∂ ”⁄ ¡≥Á «‘≈ √∆, ˜Ó≈È ‘؉ ¿∞Íø «Ó«Ò¡≈, ÓÀ∫ ¿∞√ ˘ Í㮧 ¤¡≈, ““Ï≈¬∆ ±ø «¬‘ «’‘Û≈ ’øÓ ÎÛ «Ò¡≈ ÁÒ≈Ò∆ Ú≈Ò≈?”” ¿∞√ È∂ ‹Ú≈Ï «ÁºÂ≈, ““√º⁄ Íπº¤Ø ª ÓÀ∫ ËÓ È≈ˇ ’«‘øÁ≈ ‘ª, ÓÀ˘ «¬‘ ÍÂ≈ ¬∆ È‘∆∫ √∆ «’ «¬‘ ’ج∆ ˜πÓ ‘À, ’¬∆ Óπø‚∂ «‹‘Û∂ ¡≈͉∂ ‹≈‰ Í«‘⁄≈‰ Ú≈Ò∂ √∆, Ú∆ «√ºË» Á∂ ÏøÁ∂ Ì≈ÒÁ∂ «ÎÁ∂ √∆, ÓÀ∫ Ï∆∂ «◊ºÒ ‘π∆∫ ¡º◊∂ «ÓÒ≈ «ÁºÂ∂Õ ¿∞È∑ª È∂ ’øÓ

«’ÙÂ- 17

’Ú≈ «ÁºÂ≈, ÒÀ Á∂ ’∂Õ Ïº√ ¡ÀÁ»ø ÚºË ÓÀ˘ «’√∂ ◊ºÒ Á≈ «¬ÒÓ È‘∆∫Õ”” Ò˙, ’ Ò˙ «ÿ˙ ˘ ̪‚≈Õ «‹√ ÓπÒ’ «Ú⁄ ¡À‚∂ Úº‚∂ ˜πÓ ’È Ú≈Ò∂ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ¡√ √»÷ Ú≈Ò∂ Â∞Á∂ «ÎÁ∂ ÏøÁ∂ Ú∆ ’≈˘È Ò≈¡ È‘∆∫ ‹≈‰Á∂ ª «¬√ √∂÷»Ú≈√ «Í≥‚ Á∂ ¡ÈÍÛ∑ ÏøÁ∂ ˘ ÓÀ∫ ’∆ ÁØÙ Á∂Ú≈? «‹‘Û∂ «ÂøÈ √Ω ⁄π‹ ø ≈, ¡≈¬∆. Í∆. √∆. Ë≈≈ Á∂ Óπ’ºÁÓ∂ ˘ ¡≈Í ‘∆ √ºÂ «¬’Úø‹≈ Á≈ Í⁄≈ ’È Ò¬∆ ¡≈÷ÁÀÕ ˜πÓ ‘؉ ¿∞Íø Ú∆ ˜πÓ Ø’± ’≈Ú≈¬∆ Á∆ Ó≥◊ ’Á≈ ‘∂Õ ¡√Ò «Ú⁄ ¿∞√ ˘ «¬√ ÂØ∫ Ú∆ ◊øÌ∆ ˜πÓ ‘؉ Á≈ ıÂ≈ √≈‘Ó‰∂ «Ú÷≈¬∆ «ÁøÁ≈ √∆Õ √ºÂ «¬’Úø‹≈ ª ¡√Ò «Ú⁄ ’ج∆ ˜πÓ ‘∆ È‘∆∫ «¬‘ ª Ì≈Â∆ ÎΩ‹Á≈∆ ÍÉ≈Ò∆ Á∆ Ë≈≈ A@G, AE@, AEA, ADD, ADE, ADF, ADG, ADH, ADI, ¡Â∂ AE@-AEA ˜πÓ Ø’± ’≈Ú≈¬∆ ’È √ÏøË∆ Ë≈≈Úª ‘È, «‹È∑ª «Ú⁄ Íπ«Ò√ ˘ «‹ºÊ∂ «¬‘ Ùº’, Ô’∆È ‹ª ıÂ≈ Ó«‘√»√ ‘ØÚ∂ «’ «¬’ ‹ª «¬’ ÂØ∫ ÚºË ÏøÁ∂ ‘«Ê¡≈ ÒÀ ’∂ ‹ª ψÀ ‘«Ê¡≈ ¡ÓÈ ¡Â∂ ÙªÂ∆, ’≈˘È Á∆ «ÚÚ√Ê≈ Ìø◊ ’ √’Á∂ ‘È, ¿∞È∑ª ˘ Í«‘Òª ¡ÀÒ≈È ’È≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À «’ «¬√ ʪ ÷∂Â «Ú⁄ ‘«Ê¡≈ ÒÀ ’∂ È≈ ⁄ºÒ‰ ‹ª ⁄≈ ÂØ∫ ÚºË ÏøÁ∂ «¬’º·∂ È≈ ‘Ø‰Õ «˜Ò∑≈ ÓÀ«‹√‡∂‡ ‹ª √Ï-‚Ú∆˜È ÓÀ«‹√‡∂‡ ¡«‹‘∆ ÿØÙ‰≈ Á∂ ‘π’Ó ‹≈∆ ’Á≈ ‘À, ‘π’Ó Ò≈◊» ’È Ò¬∆ ˜πÓ Ø’± ’≈Ú≈¬∆ «‘Â, «‹È∑ª ”Â∂ ËÈ∂, Óπ˜≈‘∂ ‹ª ’ج∆ ‘Ø ˜πÓ ’È Á≈ ÷Â≈ ‘Ø Ú ∂ , ‹ª «’√∂ ¡⁄º Ò ‹≈«¬Á≈Á Á∂ ’Ϙ∂ «Íº¤∂ fi◊Û≈ ‘؉ Á≈ ıÂ≈ ‘ØÚ∂, ‹ª «’√∂ «Ú¡’Â∆ «ÚÙ∂Ù ˘ Á»√∂ ÏøÁ∂ ’ØÒØ∫ ‹≈È Ó≈Ò Á≈ ÷Â≈ ‘ØÚ∂ ª Íπ«Ò√ ÿØ÷ ÍÛÂ≈Ò ’’∂ ¿∞√ ˘ Ë≈≈ A@G/AE@ «‘ ¿∞√ Á∆ ˜Ó≈È ÒÀ‰ Ò¬∆ ’¶Á «ÍØ‡ ω≈ ’∂ «¬Ò≈’≈ ÓÀ«‹√‡z∂‡ ’≈‹’≈∆ Á∂ Í∂Ù ’ «ÁøÁ∆ ‘À, ‹Ø ¿∞√ ˘ ¡º◊∂ «¬‘ ÈØ«‡√ ‹≈∆ ’Á≈ ‘À «’ «’¿∞∫ È≈ Â∞‘≈˘ E@@@ πͬ∂ Á≈ ‹ª «¬√ ÂØ∫ ÚºË ’Ó Á≈ Óπ⁄ºÒ’≈ ‹ª ˜Ó≈È ‹ª ÁØÚ∫∂ , «¬’º·∂ Í∂Ù ’È Ò¬∆ ‘π’Ó ‹≈∆ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ «’ Â∞√∆∫ ¡«‹‘≈ ˜πÓ È≈ ’ØÕ ’ج∆ ‘Ø ÏøÁ≈ Â∞‘≈‚∆ È∂’ ⁄Ò‰∆ Á∆ ˜Ó≈È Á∂Ú∂ ‹ª «Î ’¬∆ Ú≈∆ «‹ºÊ∂ Íπ«Ò√ ˘ «¬‘ ÍÃÂ∆ ‘ØÚ∂ «’ ÷Â≈ «¬’ÁÓ ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ ¡≈ÁÓ∆ ˘ Â∞ø «ÏȪ Úø‡ ÂØ∫ «◊ïÂ≈ ’’∂ «¬Ò≈’≈ ÓÀ«‹√‡z∂‡

‚≈. ‘’∂√ «√øÿ «√ºË» (¡≈¬∆. ¬∂. ¡À√.)

IHAD@-ECBGB Á∆ ¡Á≈Ò «Ú⁄ Á¯≈ A@G/AEA √∆. ¡≈. Í∆. √∆. «‘ ˜Ó≈È ‹ª Óπ⁄Ò º ’≈ Í∂Ù ’È Ò¬∆ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ ‹≈Ú∂, «¬‘ ª ’≈‹’≈∆ ÓÀ«‹√‡z∂‡ Á∆ Ó˜∆ ‘À «’ ¿∞√ ˘ ¿∞‘ ˜Ó≈È ÒÀ ’∂ ‹ª ¿∞√ Á∂ «Èº‹∆ Óπ⁄ºÒ’∂ Ϫ‚ ”Â∂ ¤º‚ √’Á≈ ‘ÀÕ ‹∂ ¿∞‘ «¬‘ Ó«‘√»√ ’∂ «’ √º⁄Óπ⁄ º «¬√ ’ØÒ∫Ø «’√∂ «Ú¡’Â∆ √Ó≈‹ ‹ª ÍÏ«Ò’ ˘ ’ج∆ ıÂ≈ È‘∆∫ ª ¡ÀÚ∂∫ Ú∆ «‘≈ ’ √’Á≈ ‘ÀÕ Íø» ¡«‹‘∂ ’∂√ª ˘ ¡’√ ≈‹È∆Â’ «’Û∑ª ’º„‰ Ò¬∆ ‹ª «ÚØË∆ «Ë ˘ ÁÏ≈¿∞‰ Ò¬∆ √’≈ª Íπ«Ò√ ≈‘∆∫ ÚÂÁ∆¡ª ‘ÈÕ ’≈‹’≈∆ ÓÀ«‹√‡z‡ ∂ ª Á∂ ‹∂’ Ùº’∆ «Ú¡’Â∆ Óπ⁄ºÒ’≈/ ˜Ó≈È Í∂ Ù Ú∆ ’ Á∂ Ú ∂ Íø  ± ’≈‹’≈∆ ÓÀ«‹√‡∂Ç √’≈ Á∂ ÁÏ≈¡ ‘∂· ‹ª ≈‹È∆Â’ ÍÃÌ»¡ª Á∆ ‘Á≈«¬Â ˘ ÓºÁ∂ Ș º÷Á∂ ‘ج∂ ’¬∆ Ú≈∆ ˜Ó≈ÈÂ∆¡ª Á∆ ˜Ó≈È ¡Â∂ Óπ⁄ºÒ’∂ «Ú⁄ Á√≈¬∂ ºʪ ¡Â∂ ‹≈«¬Á≈Á Á∆ ¤≈‰-Ï∆‰ Â∂ ÿØ÷ ’È Ò¬∆ ‘Ò’∂ Á∂ Ó≈Ò ¡¯√ ˘ «ÍØ‡ ’È Ò¬∆ ‘Á≈«¬Â ’’∂ «ÍØ‡ ¡≈¿∞‰ º’ ˜∂Ò∑ Ì∂‹ «ÁøÁ≈ ‘ÀÕ ’¬∆ Ú≈∆ ª √ºÂ «¬’Úø‹≈ «ÂøÈ √Ω ¤Ï∆ Á∂ Óπ’ºÁÓ∂ ÂØ∫ Ú∆ ◊øÌ∆ ‘Ø «ÈÏÛÁ∆ ‘ÀÕ √ºÂ «¬’Úø‹≈ «‹√ Ì≈ÚÈ≈ È≈ˇ Ì≈Â∆ ˜π  Ó ÍØ≈ÏÂ≈ ÍÉ≈Ò∆ «Ú⁄ Á‹ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À Íø± ¡ÓÒ∆ »Í «Ú⁄ «ÏÒ’∞Ò «¬√ Á∂ ¿πÒ‡ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ «¬√ Â∑ª ‘∆ A@I, ¡Â∂ AA@ √∆. ¡≈. Í∆. √∆. Ú∆ ˜πÓ Ø’± ’≈Ú≈¬∆ Á∆¡ª Ë≈≈Úª ‘ÈÕ Ë≈≈ A@I «Ú⁄ Íπ«Ò√ «ÏȪ Úø‡ ÂØ∫ «’√∂ Ùº’∆ ¡≈ÁÓ∆ ˘ «◊ïÂ≈ ’’∂, ‘Ò’≈ ÓÀ«‹√‡∂Ç Á∂ Í∂Ù ’’∂, ¿∞√ Á∆ È∂’ ⁄Ò‰∆ Ì≈Ú «’√∂ ˜πÓ ÂØ∫ «ÏȪ ¡ÓÈ ⁄À È È≈ˇ «‘‰ Á∆ ˜Ó≈È ÒÀ √’Á∆ ‘À Â∂ ¿∞√ ‹ª ¿∞‘ Ï≥Á≈ «’√∂ ˜πÓ ’È Á∆ È∆¡Â È≈ˇ ¡≈͉∆ ‹≈‰-Í«‘⁄≈‰ ¤∞Í≈¿∞∫Á≈ ‘À ª Íπ«Ò√ ¿∞√ ˘ «◊ïÂ≈ ’ √’Á∆ ‘À Õ ¡«‹‘∆ Ë≈≈ ¡’√ Íπ « Ò√ ÏÁ’≈∆, «‹√ÓÎØÙ∆, ¡≈Ù’∆ ’È Ú≈Ò∂ Óπø‚∂ ’∞Û∆¡ª ˘ ¡Ú≈≈◊Á∆ Á≈ ÁØÙ Ò≈ ’∂ «’ ¿∞‘ ø◊-Ò∆¡ª ÓÈ≈¿∞‰ Á∆ Â≈’ «Ú⁄ ´’∂-«¤Í∂ «’√∂ √øπÈ∂-’Ø·∂ Á∆ ˙‡ ‹ª «’√∂ √πøÈ∂-Ó’≈È ”⁄ «’√∂ ¡«‹‘∆ ʪ ”Â∂ ¤π͉ Á≈ «¬Ò˜≈Ó Ò≈ ’∂ «¬‘ ’∂√ Í≈¿π∫Á∂ ‘È Â∂ ’≈‹’≈∆

ÓÀ«‹√‡z∂‡ Á∂ Í∂Ù ’Á∂ ‘ÈÕ ’¬∆ Ú≈∆ ª Ùº’∆ Ïø«Á¡ª ˘ ’¬∆ ’¬∆ «ÁÈ Ê≈‰∂ ”⁄ ‘∆ ‚º’∆ º÷Á∂ ‘È, ÁÏ≈¡ ÍÀ‰ ”Â∂ A@I √∆. ¡≈. Í∆. √∆. Á≈ ’¶Á≈ ω≈ ’∂ Í∂Ù ’ «ÁøÁ∂ ‘ÈÕ Á√ ÈßÏ∆¡≈ ω≈¿∞‰ Á∆ ’‘≈‰∆ ‘Ø Ú∆ «ÁÒ⁄√Í ‘ÀÕ «‹‘Û∂ ÏøÁ∂ ¡’√ «’√∂ È≈ «’√∂ ˜πÓ «Ú⁄ ¿∞Òfi∂ «‘øÁ∂ ‘È, «‹È∑ ª Á≈ √≈Ï’≈ «’≈‚ ¡Í≈Ë∆ ¡Â∂ ˜πÓ ’È Ú≈Ò≈ ‘ØÚ∂ ª Íπ«Ò√ ¿∞È∑ª Á∂ «÷Ò≈¯ √≈∂ √ϻ «¬’º·∂ ’’∂, Ë≈≈ AA@ √∆. ¡≈. Í∆. √∆. «‘ ¿∞È∑ª ˘ È∂’ ⁄Ò‰∆ Á∆ ˜Ó≈È Í∂Ù ’È Ò¬∆ ¡Â∂ ¡≈͉∂ «¬Ò≈’∂ ÂØ∫ Ï≈‘ ‹≈‰ ‹ª ¡≈¿∞‰ Ï≈∂ Ê≈‰∂ ‘≈˜∆ ÒÚ≈¿∞‰ Á∆ ‘Á≈«¬Â ’ √’Á∆ ‘À, ª «’ ¿∞√ Á∆ ◊Â∆«ÚË∆ ”Â∂ Ș º÷∆ ‹≈ √’∂Õ ’¬∆ Ú≈∆ Íπ«Ò√ «ÚØË∆ «Ëª ˘ ÁÏ≈¿∞‰ Ò¬∆ fi»·∂ Óπ’ºÁÓ∂ Á‹ ’È∂ ÏÁÈ≈Ó ’ «ÁøÁ∆ ‘À, Á√ ÈßÏ∆¡ª Á∆ Ê≈‰∂ Á∂ ¡Í≈Ë∆ ÒØ’ª Á∆ √»⁄∆ «Ú⁄ ÎØ‡Ø Òº◊ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «‹√ ˘ ÏËÂ≈Ú∂˜ Óπ˜Ó ’«‘øÁ∂ ‘ÈÕ ÓÀ∫ ¡ÀÒ. ¡ÀÒ. Ï∆. «Ú⁄ ÍÛ∑Á≈ √∆Õ ÓÒ∂’؇Ò∂ Á∂ ¡ÀÓ. ¡ÀÒ. ¬∂., ¡ÈÚ ÷≈È È∂ ÈÚ∆∫ ’≈ ÷∆Á∆, „∆∫‚√≈ √≈«‘Ï Í≥‹≈Ï Á∂ ‡ª√ÍØ‡, «Úº«Á¡≈ ¡Â∂ ÷∂‚ Ó≥Â∆ √ÈÕ ÷≈È √≈«‘Ï È∂ ¤Ø‡≈ ÈøÏ ÒÀ‰ Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆Õ ˜ÀÒÁ≈ √ø «√øÿ Ë»∆ Ú≈Ò∂ Ú∆ ¡ÀÓ. ¡ÀÒ. ¬∂. È∂ Ú∆ ¡ÈÚ ÷≈È Úª◊ ÈÚ∆∫ ’≈ ÷∆Á∆, «‹√ Á≈ ÈÚª ¤Ø‡≈ ÈßÏ, ‹Ø ‚∆. √∆. Á∆ Ó˜∆ È≈ˇ «ÓÒÁ≈ √∆, ÓÀ∫ ‚∆. ‡∆. ˙. ’ØÒ Í‘øπ⁄ ’∆Â∆, ¿∞√ È∂ ‚∆. √∆. ’ØÒØ∫ ÓȘ»∆ Ò¬∆ «’‘≈Õ ÓÀ∫ ‹ÁØ∫ ¤Ø‡∂ ÈßÏ Á∆ ◊ºÒ ’∆Â∆ ª ‚∆. √∆. È∂ ÓÀ˘ ˜ÀÒÁ≈ Ë»∆ Á∆ ¤∂Û ¡Â∂ Ó˜≈’ Úª◊ ‘∆ Á√ ÈßÏ ¡Ò≈‡ ’ «ÁºÂ≈Õ Íø± ÓÀ∫ Ï‘π ÷πÙ ‘Ø«¬¡≈Õ ‚∆. √∆. «¬√ ”Â∂ ÏÛ≈ ‘À≈È ‘Ø«¬¡≈Õ ¿∞√ Ú∂Ò∂ √. Ìπ«Í≥Á «√øÿ, Í∆. √∆. ¡À√. ¬∂. ‚∆. √∆. ‘øπÁ∂ √ÈÕ ÓÀ˘ ’«‘‰ Òº◊∂, ““‹∆. ¬∂. √≈«‘Ï, ‚∆. √∆. √≈«‘Ï È∂ ª Â∞‘≈˘ Ó˜≈’ ”⁄ Á√ ÈßÏ ¡Ò≈‡ ’∆Â≈ √∆, Â∞√∆∫ ‘Ø Ú∆ ÷πÙ ‘Ø ◊¬∂Õ «¬‘ ’∆ Ó≈‹≈ √∆... Â∞√∆∫ «¬‘ ÈøÏ È‘∆∫ ÒÀ‰≈ √∆Õ ’ج∆ ‘Ø ÒÀ ÒÀ∫Á∂Õ”” ÓÀ∫ «’‘≈, ““√, ¿∞¨ ’∂ ’ÚºÒ∆¡≈, ºÏ «√ºË∆¡ª Í≈Ú∂Õ”” ¿∞‘ ’«‘øÁ∂, ““¿∞‘ «’Ú∂∫?”” ÓÀ∫ «’‘≈, ““A, A@-AI-BH Ì≈Ú «‹√ Á≈ ’∞ºÒ ¡≥’ A ωÁ≈ ‘ØÚ∂ ÓÀ˘ ÏÛ≈ ≈√ ¡≈¿π∫Á≈ ‘À, Ó∂∆ «¬º¤≈ Ú∆ «¬‘Ø √∆, Ì≈Ú∂∫ ‚∆. √∆. √≈«‘Ï È∂ ÓÀ˘ Á√ ÈßÏ∆¡≈ ω≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ ‘À, ÍÃø± ‚∆. √∆. √≈«‘Ï Á∆ ’Ø·∆ Á≈ ÈøÏ A@ ‘∆ ‘À Â∂ «¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ÍÃË≈È Ó≥  ∆ Á∆ ’Ø · ∆ Á≈ Èß Ï  Ú∆ A@ ‚≈¿±«Èß◊ √‡∆‡ ¶‚È ‘ÀÕ”” Í«‡¡≈Ò∂ «˜Ò∑∂ «Ú⁄ ¡’≈Ò∆ Í≈‡∆ Á≈ «¬’ ÏÛ≈ Íπ≈‰≈ ≈‹È∆Â’ Ò∆‚ √∆, ¿∞√ Á∂ È≈Ó È≈ˇ “√ºÂ «¬’Úø‹≈” Á∆ ¡ºÒ ͬ∆ ‘ج∆ √∆Õ ÓÀ∫ «’√∂ ˘ Í㮧 ¤¡≈ «’ «¬√ Á≈ ’∆ ’≈È ‘À? Áº√‰ Ú≈Ò∂ È∂ Áº«√¡≈ «’ «¬‘ Ò∆‚ ‘ «Í≥‚ «Ú⁄ A@G/AEA Á∂ ’∂√ ⁄Ò≈ «ÁøÁÀ, «¬’ Ì≈¬∆ «¬√ Á∂ È≈ˇ Â∂ «¬’ «¬√ Á∂ ¿∞Ò‡

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec., «¬‘ Ê≈‰∂ «‘√∆Òª Á∂ ’øÓª ”⁄ ÏÛ≈ Á÷Ò «ÁøÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ ’’∂ «¬√ ˘ A@G/AEA ’«‘øÁ∂ ‘ÈÕ «¬√ Á∂ √ÍØ‡ Ú∆ ͺ’∂ ‘È Â∂ «ÚØË∆ Ú∆ ͺ’∂Õ Íπ«Ò√ Ú≈Ò∂ Í«‘Òª «¬’ «Ë Á∆ Á÷≈√ ÒÀ ’∂ ¿∞√ Á∆ ˜Ó≈Ȫ ’Ú≈ «ÁøÁ∂ ‘È, Î∂ Á»√≈ Á÷≈√ «ÁøÁÀ ª ÓπÛ ’∂ ¿∞√ Á∆¡ª ’≈√ ˜Ó≈Ȫ ’Ú≈ F Ó‘∆È∂ ¡À√. ‚∆. ¡ÀÓ. Á∆ ¡Á≈Ò «Ú⁄ Í∂Ù∆¡ª Ìπ◊ÂÁ∂ «‘øÁ∂ ‘ÈÕ «¬’ Ú≈∆ ÓÀ˘ ’∞fi ‹≈‰-Í«‘⁄≈‰ Ú≈Ò∂ ’«‘øÁ∂ √È «’ ¡À√. ‚∆. ¡ÀÓ. ˘ √≈‚∆¡ª A@G/AEA Á∂ ’∂√ Á∂ Ï∆ ’È Ò¬∆ «√¯≈Ù ’ «Á˙Õ ÓÀ∫ «’‘≈ «’ «¬‘ ª ’ج∆ ’∂√ ‘∆ È‘∆∫, Ϻ√ Â∞√∆∫ «¬‘ «Ò÷ ’∂ «Á˙ «’ ¡√∆∫ ’ج∆ ˜πÓ ‹ª ¡ÓÈ ÙªÂ∆ Ìø◊ È‘∆∫ ’Á∂, Â∞√∆∫ Ï∆... F Ó‘∆È∂ ”⁄ «¬‘ ’∂√ ÚÀ√∂ Ú∆ ÷ÂÓ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È, Ì≈Ú∂∫ ¡À√. ‚∆. ¡ÀÓ. ·Ø√ ’≈È Úȉ ’’∂ ‘Ø ¤∂ Ó‘∆È∂ Ò¬∆ «¬‘ ’≈Ú≈¬∆ ¡º◊∂ Ú∆ ÚË≈ √’Á≈ ‘À Í ¿∞√ Á∆ ¡Í∆Ò Ú∆ ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ ¡«‹‘≈ ÿº‡ ‘∆ ‘≥πÁ≈ ‘ÀÕ Íπ«Ò√ Ú≈Ò∂, «‘√∆Òª Á∂ Ï≈Ï» Â∂ Ú’∆Ò «¬√ ÷∂‚ ”⁄ ÚË∆¡≈ ÍÀ√∂ ÷º‡Á∂ ‘È Â∂ ‹º ‡ ‘Ω Ò ∆-’⁄«‘∆¡ª Á∂ √«Ì¡≈⁄≈ Â∂ ¡Â∂ ÙÀÒ∆ Á∂ «¬√ Â∑ª ¡≈Á∆ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ÓÀ∫ «¬’ «ÁÈ Ó«‘øÁ≈ ’≈Ò‹ «Ú⁄ «¬’ ÍÃØÎÀ√ ˘ «ÓÒ‰ «◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆ ª ¿∞√ Á∂ ’Ó∂ «Ú⁄ √∂Ú≈Á≈ Áº√‰ ¡≈«¬¡≈ «’ Ó∆È≈’Ù∆ ¡ØÛ≈ ÒÛ’∆ Â∞ ‘ ≈˘ «ÓÒ‰ ¡≈¬∆ ‘À Õ ÍÃ Ø Î À √  √∂Ú≈Á≈ ˘ ’«‘øÁ≈, ““‹≈‘ Í«‘Òª ¿∞√ ˘ «¬‘ Íπº¤ ÷À √πº÷ ª ‘ÀÕ ¿∞√ ˘ ’∆ Ú’Â ÍÀ «◊¡≈Õ”” ÓÀ∫ «’‘≈ ÍÃÎ Ø √ À  √≈«‘Ï Â∞√∆∫ ÒÛ’∆¡ª ˘ «¬√ Â∑ª √øÏØËÈ ’Á∂ ‘ØÕ ¿∞√ Á∆ ◊ºÒ √π‰∆ È‘∆∫ Í«‘Òª ‘∆ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈ ¿∞‹≈◊ ’ «ÁºÂ∂Õ ÍÃØÎÀ√ ’«‘øÁ≈, ““ÓÀ˘ «¬√ ’≈Ò‹ «Ú⁄ Ú∆‘ √≈Ò ‘Ø ◊¬∂...¡«‹‘∆ ’∞Û∆ ’Á∂ È‘∆∫ Ú∂÷∆, √‘π∆ «¬‘ ’≈Ò‹ Á∂ Óπ«ø ‚¡ª Á∆ ÒÛ≈¬∆ Á≈ ’≈È Ï‰Á∆ ¡À... ’Á∂ ¿∞√ Á∂ È≈ˇ ’Á∂ ¬∂√ Á∂ È≈ˇ Â∂ ’Á∂ «’√∂ ‘Ø È≈ˇ Âπ∆ «ÎÁ∆ ¡À...Õ Óπø‚∂ Ó»÷ «¬’ Á»‹∂ È≈ˇ ‚≈◊ª Â∂ ÂÒÚ≈ Â≈‰ ÒÀ∫Á∂ ‘È... «¬√ ˘ ’≈Ò‹ ”⁄ √≈∂ √ºÂ «¬’Úø‹≈ ¡≈÷Á∂ ‘È Â∂ ’¬∆ Óπø«‚¡ª Â∂ «¬√ Á∆ Ú‹∑≈ ’≈È √ºÂ «¬’Úø‹≈ Á∂ ’∂√ ⁄ÒÁ∂ ‘ÈÕ”” ÓÀ∫ «’‘≈ «¬√ Á≈ ÓÂÒÏ Ò«‘∂◊≈◊∂ Á∆ Íπ«Ò√ È≈ˇ∫Ø Í«‡¡≈Ò∂ Á∆ Íπ«Ò√ «√¡≈‰∆ ‘À... «’¿∞∫«’ Ù«‘ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ‘À... ¿∞‘ ˜πÓ Ø’± ’≈Ú≈¬∆ ’Á∂ È∂ ª ‹Ø Óπ‚ ø ∂ ◊øÌ∆ ÒÛ≈¬∆ ”⁄ ¿∞Òfi ÍÀ‰Õ Ù«‘ Â∂ «Í≥‚ Á≈ «¬‘Ø ¯’ ‘À, «’ «Í≥‚ ”⁄ Íπ«Ò√ Ó∆˜ Á∂ ÓπÂ≈Ï’ ¡Â∂ Ù«‘ «Ú⁄ «ÏÓ≈∆ Á∂ ÓπÂ≈Ï’ «¬Ò≈‹ ‘øπÁ≈ ‘À «¬‘ «ÚÂ’≈ Â∂ Í≈Û ¤∂Â∆ ıÂÓ ‘øπÁ≈ È‘∆∫ «Á√Á≈ ˜ ˜Ø» ¡Â∂ Ú’∆Ò «Íº ¤ ∂ ‘ Ôπ º ◊ «Ú⁄ fi◊Û∂ ¡Â∂ ÒÛ≈¬∆¡ª ‘øπÁ∆¡ª ‘È... Ì≈Ú∂∫ Â∆’≈ Ú≈Á≈ ¡Â∂ ÒÛ≈¬∆ Á∂ »Í Úº÷∂Úº÷∂ ‘Ø‰Õ JJJ

‘≈’∆ Á≈ ‹≈Á»◊ Ó∂‹ «Ë¡≈È ⁄≥Á «Ë¡≈È ⁄≥Á Ú◊∂ «÷‚≈∆¡ª È∂ ‘≈’∆ Á∂ ÓÀÁ≈È ”⁄ ¡≈͉≈ ‹∆ÚÈ ’∞  Ï≈È ’ ¤º « ‚¡≈Õ ¿∞ È ∑ ª Á≈ ‹˜Ï≈-‹˘È ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ È√Ò Ò¬∆ Íz∂È≈√zØ ω∂Õ Ì≈ ”⁄ ‘≈’∆ ˘ ‹∂ ’ΩÓ∆ ÷∂‚ Á≈ ∞ÂÏ≈ «Ó«Ò¡≈ ª «¬‘ «¬√ ”Â∂ ’ج∆ ¡«‘√≈È È‘∆∫, √◊Ø∫ «¬√ Á∆¡ª Ó‘ºÂÚÍ»È Íz≈ÍÂ∆¡ª ‘∆ «¬√ √Ì ’≈√∂ Á≈ ¡≈Ë≈ ‘ÈÕ C Á√≥Ï AIGI Á∆ «¬’ √Ú∂Õ ÂÛ’∂ Á∂ D Ú‹∂ «¬’ GD Ú«∑¡ª Á≈ Ϙ∞◊ “¡≈Ò «¬≥‚∆¡≈ «¬≥√‡∆«⁄¿±‡ ¡≈Î ÓÀ ‚ ∆’Ò √≈«¬≥ « √˜ «Áº Ò ∆“ «Ú÷∂ ¡≈͉∆ «˜≥Á◊∆ Á∂ ¡≈÷∆ √≈‘ ÒÀ «‘≈ √∆, «’√∂ ˘ ’∆ ÍÂ≈, «’√∂ ˘ ’∆ ÷Ï, Á∂٠ª √πºÂ≈ «Í¡≈ √∆... Â∂ «Î ’∞fi √Ó∂∫ Ï≈¡Á «¬√ Ϙ∞◊ Á∂ «ÓzÂ’ √∆ ˘ ¡≈͉∂ ‹ºÁ∆ «Í≥‚ Â∂ ÿ ÒÀ ‹≈‰ Ò¬∆ «¬’ Ù÷√ «ÁºÒ∆ Á∆¡ª √Û’ª ”Â∂ ‡À’√∆ Á∆ Ì≈Ò ’Á≈ Ú∂«÷¡≈ «◊¡≈, «‹√ Á∆¡ª ¡º÷ª ”⁄ ¡≈͉∂ “Ï≈¿± ‹∆“ Ò¬∆ ‘≥fi» √È Í ¿∞‘ Ï∂Ú√∆ Á∂ ¡≈ÒÓ ”⁄ «ÿ«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ¡≈«÷ ’Ω‰ √È «¬‘ «Í˙ Â∂ ÍπºÂ, Á≥Áª ʺÒ∂ ‹∆Ì ¡≈ ‹≈Ú∂◊∆ «¬‘ ‹≈‰ ’∂Õ «¬’ √∆ Ì≈Â∆ ÷∂ ‚ ‹◊ Á≈ «ÍÂ≈Ó≈ ‘≈’∆ Á≈ ‹≈Á»◊ Ó∂‹ «Ë¡≈È ⁄≥Á Â∂ Á»√≈ √∆ ¿∞√ Á≈ ‘≈’∆ ˙ÒßÍ∆¡È Ï∂‡≈ ¡ÙØ’ ’∞Ó≈ «‹√ È∂ AIGE Á≈ «ÚÙÚ ’ºÍ ‘≈’∆ Ì≈ Á∆ fiØÒ∆ ”⁄ ÍÚ≈¿∞‰ Ò¬∆ ‹∂± ◊ØÒ Á≈«◊¡≈ √∆Õ «¬‘ ’À√≈ √ÈÓ≈È ‘À ‹Ø «¬√ Í«Ú≈ ˘ «Ó«Ò¡≈Õ Â∞√∆∫ Ì≈Â∆ ‘≈’∆ Á∆ ‚∞Ï º ‰ Á∆ ◊ºÒ ’Á∂ ‘Ø, Í ¡√∆∫ Íπº¤Á∂ ‘ª «‹È∑ª È∂ ¡≈͉≈ ÷»È Í√∆È≈ Ú‘≈ ’∂ ’Á∂ Ì≈Â∆ ‘≈’∆ Á≈ Ï∂ Û ≈ Í≈ Ò◊≈«¬¡≈ √∆, ¡√∆∫ ¿∞È∑ª Á≈ ’Á∂ ‘≈Ò Íπº«¤¡≈Õ «‹◊ ’À∫√ ÂØ∫ Í∆Û «Ë¡≈È ⁄≥ Á È∂ ¡≈Ò «¬≥ ‚ ∆¡≈ «¬≥√‡∆«⁄¿±‡ ¡≈Î ÓÀ‚∆’Ò √≈«¬≥«√˜ Á∆ «¬’ √≈Ë≈È Ú≈‚ ”⁄ Á≈÷Ò ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ ‹≈È’∆ «Ë¡≈È ⁄≥Á ˘ «’‘≈ √∆, ““‹ÁØ∫ ÓÀ∫ Ó ‹≈Úª◊≈ Â≈ Í»≈ «ÚÙÚ √Ø◊ ÓÈ≈¬∂◊≈ Í Ì≈Â∆ È‘∆∫, ÓÀ∫ «¬È∑ª ˘ ‹≈‰Á≈ ‘ªÕ““ Á∂Ù Á∆ «¬√ Ó‘≈È ÷∂‚ ‘√Â∆ ˘ «¬’ √≈Ë≈È Ú≈‚ ‘∆ «’¿∞∫ È√∆Ï ‘ج∆, «¬√ “√ØÈ∂ Á∆ «⁄Û∆“ ’‘∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ Ì≈ Á∂Ù ”⁄ ¡≈͉∂ «ÒÚ ’À∫√ Á∂ «¬Ò≈‹ Ò¬∆, «‹√ È∂ ¡≈͉∂ ÷∂‚ ‘∞È Á∂ ÏÒÏ»Â∂ Ì≈Â∆ ÷∂‚ ‹◊ ˘ ’Á∂ √ØÈ∂ È≈Ò Ó≈ÒØÓ≈Ò ’ «ÁºÂ≈, ¡À√∆ Ù÷√∆¡Â Ò¬∆ «¬√ ÂØ∫ Úº‚∆ Âz≈√Á∆ ’∆ ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ ‹È≈Ï «¬‘ «Ë¡≈È ⁄≥Á Á∆ È‘∆∫ ‘≈’∆ Á∆ Ú∆ «Ú‚≥ÏÈ≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Á∆ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ Ï√∆ Ú∂Ò∂ Ú∆ «¬√ Ó‘≈È «÷‚≈∆ ˘ «’√∂ È∂ «¬√ Á∂Ù ”⁄ Ô≈Á ÿº‡ ‘∆ ’ÈÀÕ C Á√≥Ï B@AB Ú≈Ò∂ «ÁÈ Ú∆ √≈˘ Á∂Ù Á∂ «’√∂ Í≈«√˙∫ ’ج∆ ¡À√∆ ÷Ï ÿº‡ ‘∆

«ÓÒ‰∆ «’ «’√∂ È∂ Ó∂‹ «Ë¡≈È ß⁄≥Á ˘ ÙË≈ Á∂ Îπ º Ò Ì∂ ‡ ’∆Â∂ ‘Ø ‰ , Ù˪‹Ò∆ «ÁºÂ∆ ‘ØÚ∂Õ ‘≈’∆ Á∆ ÓπÛ √π‹∆Â∆ Á≈ Íz‰ «Ò¡≈ ‘ØÚ∂Õ ¡√∆∫ ‹ÁØ∫ «Ë¡≈È ⁄≥Á Á∂ Ï∂‡∂ ¡ÙØ’ ’∞Ó≈ È≈Ò ÎØÈ ”Â∂ ◊ºÒÏ≈ ’∆Â∆ «¬√ √≥ÁÌ ÂØ∫ ª ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ “Ï≈¿± ‹∆“ Ï≈∂ ÍzÙ≥√≈ Ì«¡≈ Ò∂÷ «Ò÷‰ Á∆ ÒØÛ È‘∆∫, ¿∞È∑ª Á∆¡ª Íz≈ÍÂ∆¡ª Á≈ «„≥‚Ø≈ «Íº‡‰ Á∆ ˜» ȑ∆∫, «¬Ê∂ ‹∂ ¿∞È∑ª ˘ ¡Ú≈Ó ”⁄ «‹¿±∫Á≈ º÷‰≈ ‘À ª ‘≈’∆ Á∂ «Ú’≈√ Ò¬∆, «¬√ Á∆ ÒØ’«ÍzÔÂ≈ Ò¬∆ Áπ‘≈¬∆ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂ «’¿∞∫«’ ¿∞È∑ª Á∂ “Ï≈¿± ‹∆“ ¿∞È∑ª Ï≈∂ ’∆Â∆ ÍzÙ≥√≈ ”⁄ È‘∆∫ √◊Ø∫ ‘≈’∆ ”⁄, ‘ √Á∆ Á∆ ‘≈’∆ ”⁄ ‹∆¿±‰◊∂Õ √Ø ¡º‹ Ú∂Ò≈ ‘À «¬‘ «Ú⁄≈È Á≈ «’ «Ë¡≈È ⁄≥Á Ú◊∂ «÷‚≈∆¡ª È∂ ‘≈’∆ Á∂ ÓÀÁ≈È ”⁄ ¡≈͉≈ ‹∆ÚÈ ’∞  Ï≈È ’ ¤º « ‚¡≈Õ ¿∞ È ∑ ª Á≈ ‹˜Ï≈-‹˘È ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ È√Ò Ò¬∆ Íz∂È≈√zØ ω∂Õ Ì≈ ”⁄ ‘≈’∆ ˘ ‹∂ ’ΩÓ∆ ÷∂‚ Á≈ ∞ÂÏ≈ «Ó«Ò¡≈ ª «¬‘ «¬√ ”Â∂ ’ج∆ ¡«‘√≈È È‘∆∫, √◊Ø ∫ «¬√ Á∆¡ª Ó‘º  ÚÍ»  È Íz ≈ ÍÂ∆¡ª ‘∆ «¬√ √Ì ’≈√∂ Á≈ ¡≈Ë≈ ‘ÈÕ «‹√ ÷∂‚ È∂ ◊∞Ò≈Ó Â∂ ¡≈˜≈Á Ì≈ Á∆ Í«‘Ò∆ Ú≈ «ÚÙÚ ÷∂‚ ‹◊ ”⁄ ͤ≈‰ ω≈¬∆, ¡º‹ ¿∞√ Á∆ ¡≈͉∆ ͤ≈‰ ‘∆ «’¿∞∫ Á≈¡ ”Â∂ Òº◊∆ ‘ج∆ ‘À? Ó∆‚∆¡≈, √’≈, ’≈ÍØ∂‡ ‹◊ Â∂ Ï≈’∆ ÒØ’ª ˘ Í≥‹≈Ï Á∂ √≈Ï’≈ ‚∆. ‹∆.Í∆. Ùz∆ ¡ÙÚÈ∆ ’∞Ó≈ Á∂ ’ΩÓ∆ ÷∂‚ ‘≈’∆ ÍzÂ∆ ‹˜Ï∂ Â∂ ÙË≈ ÂØ ∫ ’∞ fi «√º ÷ ‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À, «‹È∑ª È∂ ¡≈͉∆ Ï∂‡∆ Á≈ Ȫ ÏÛ∂ ⁄≈¡ È≈Ò “‘≈’∆“ º«÷¡≈ √∆ ª «’ ¿∞‘ Ì≈Â∆ Ϻ⁄∆ Ì≈ Á∆ ’ΩÓ∆ ÷∂‚ Ò¬∆ “≈‹Á»Â“ ω∂Õ «’z’‡ Á∆ ⁄’≈⁄Ω∫Ë ”⁄ ◊∞¡≈⁄∂ Ì≈Â∆¡ª ˘ ‘ØÙÓ≥Á ‘؉ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ¿∞‘ Ì∞ºÒ ◊¬∂ ‘È «’ «Ë¡≈È ⁄≥Á ¡Â∂ ‘≈’∆ Á∆ ÷∂‚ ’’∂ ‘∆ ’Á∂ Ô»Í∆È ¡÷Ï≈ª È∂ «Ò«÷¡≈ √∆ «’ ‘≈’∆ Á∂ ÓÀÁ≈È ”Â∂ Ì≈Â∆¡ª Á∆ ‹∞fi≈» Ì≈ÚÈ≈ Á∂÷ ’∂ ÍÂ≈ Òº◊ÁÀ «’ ¡≈͉∂ «ÚØË∆¡ª ˘ Ó≈ Á∂‰ Á∆ Ì≈Â∆¡ª Á∆ «’‘Ø «‹‘∆ ÒÛÈ Ù’Â∆ Â∂ √ÓºÊ≈ ‘ÀÕ «’√∂ ’Ú∆ È∂ Ì≈Ú∞’ ‘Ø ’∂ «’‘≈ √∆, ““’∞¤ Ï≈ ‘À ¡À√∆ «’ ‘√Â∆ «Ó‡Â∆ È‘∆∫ ‘Ó≈∆“ Í ‘≈’∆ Á∂ ÷∂Â ”⁄ √≈‚∆ ‘√Â∆ «‹‘Û∆ «Ó‡Á∆ ‹≈ ‘∆ ‘À, ¿∞√ Ï≈∂ √≥‹∆Á◊∆ È≈Ò Ò «ÓÒ ’∂ ’∞fi ’∆¬∂Õ √≈‚≈ Á∂Ù “‘≈’∆ Á≈ ÁπÙÓ‰“ ‘∆ «’¿∞∫ ωÁ≈ «◊¡≈ Â∂ ωÁ≈ ‹≈ «‘ÀÕ «Ë¡≈È ⁄≥Á Á∆ «¬√ Ï√∆ ”Â∂ Íz‰ ’∆¬∂ «’ «Ë¡≈È ⁄≥Á Á∂ «ÁȪ Á≈ √πÈ«‘∆ ’≈Ò Ú≈Í√ «Ò¡≈¿∞‰ Ò¬∆ √≈∂ ‘≥ Ì Ò≈ Ó≈ª◊∂ Õ ¿∞ √ Ó‘≈È «÷‚≈∆ ˘ «’√∂ ÷≈√ «ÁÈ Âª Ô≈Á ’∆¬∂Õ «Ë¡≈È ⁄≥Á Á∆ ‹∞fi≈» Ì≈ÚÈ≈ Â∂ ‹˘È ˘ «Ë¡≈È ”⁄ º÷∆¬∂Õ

⁄∆È Á∂ ÓÀ«‹ «Ï¿±Ø Á∂ ‘∂ ‘È ¡‹∆ÏØ-◊∆Ï «¬Ù«Â‘≈

Í≈«’√Â≈È ÂØ∫ ¡≈¬∂ «‘ßÁ¡ ± ª Á∂ Ïæ⁄∂ Î√∂ «‘ßÁ∆ Ì≈Ù≈ Á∂ Í«‘Ò∆ ÍÂÈ∆ Á∂ Ì拉 ”Â∂ Á±‹≈ ’≈¿π‰ Á∆ ’∆Â∆ Í∂Ù’Ù ‹À Í π - ËÂ∆ ”Â∂ «÷æ ⁄ ∆ «¬’ Ò’∆ «’ßÈ≈ ’πæfi ÏÁÒ «ÁßÁ∆ ˛ «¬‘ Ù≈«¬Á ¿π È ∑ ª Ïæ « ⁄¡ª ÂØ ∫ Íπ椉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛ «‹‘Û∂ Í≈«’√Â≈È ÂØ∫ «‘˜ ’’∂ Ì≈ ͑πß⁄∂ ‘È ¡Â∂ Ì≈Ù≈ Á∂ ¡‹∆ÏØ-◊∆Ï ‹≈Ò «Ú⁄ ÷π Á ȱ ß ‘ √Ú∂  ∂ Î√∂ Ș ¡≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ Í≈«’√Â≈È ÂØ∫ «‘˜ ’’∂ Ì≈ ͑πß⁄∂ «‘ßÁ±¡ª Á∂ Ò¬∆ ̱◊ØÒ ‘∆ È‘∆∫ ÏÁ«Ò¡≈, «√æ«÷¡≈ Ú∆ ÏÁÒ ◊¬∆ ˛Õ Í«‘Òª ¿π‘ ¿πÁ± Á∂ È≈Ò ’≈◊˜ ”Â∂ √æ‹∂ ÂØ∫ ÷æÏ∂ «Ò÷Á∂ √∆ ‘π‰ ¿π ÷æÏ∂ ÂØ∫ √æ‹∂ «Ò÷‰≈ ÍÀ∫Á≈ ˛Õ «¬È∑ª Ï挫⁄¡ª Á∂ ÓÈ È±ß «¬‘ ◊æÒª «’æÊ∂ √Ófi ¡≈¿π∫Á∆¡ª ‘È «’ Á∂Ù ÏÁÒ‰ È≈Ò √’±Òª Á∆ Íz≈ÊÈ≈ Ú∆

ÏÁÒ ‹ªÁ∆ ˛Õ Ïæ«⁄¡ª 鱧 ’∆ ÍÂ≈ ‹ØËÍπ Ù«‘ ÂØ∫ Á± «¬’ «‘ßÁπ√Â≈È ’∆ ˛ ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È ’À∫Í «Ú⁄ Í≈«’√Â≈È∆ «‘ßÁ±¡ª Á∂ ’∆Õ ¿π‘ ª Ïæ√ ◊π‰-◊π‰≈¿π∫Á∂ ‘È, Ïæ⁄∂ ؘ≈È≈ «¬’æ·∂ ‘πßÁ∂ ‘ÈÕ ¿π‘ “ ÂπÓ ‘∆ ‘Ø Ó≈Â≈, «ÍÂ≈ ÂπÓ ‘∆ ‘ØÕ” ‹∆ÚÈ Á∆ √Ò∂‡ ”Â∂ «¬Ï≈ «Ò÷‰

Á≈ ÔÂÈ ’Á∂ «‘ßÁ∂ ‘ÈÕ √‘æÁ ÂØ∫ Í≈ «√ßË∆ ¡Â∂ ¿πÁ± ¿πÈ∑ª Ò¬∆ Â≈Ò∆Ó Á∆ Ì≈Ù≈ Á∆ √∆Õ ‘π‰ «‘ßÁ∆ Ì≈Ù≈ ¿πÈ∑ª Á≈ Ó≈«Ë¡Ó ω ◊¬∆ ˛Õ «√ß Ë Á∂ ˛Á≈Ï≈Á ÂØ ∫ ¡≈«¬¡≈ √≈‹È Â∆‹∆ ’Ò≈√ Á≈ «Ú«Á¡≈Ê∆ ˛Õ ¿π‘ Áæ√Á≈ ˛ «’ ¿πÊ∂ √’±Òª «Ú⁄ “ «¬√∆ ÁπÈ∆¡ª «Ú⁄ ¡‹∆Ï È˜≈≈” ◊≈¿π∫Á∂ √∆Õ ‘π‰ ’ ÂØ∫ ’ÓÒ ¡Â∂ ÷ ÂØ∫ ÷◊ØÙ ◊≈-◊≈ ’∂ «√æ÷Á∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª Ïæ«⁄¡ª 鱧 √’≈∆ √’± Ò È√∆Ï È‘∆∫ ˛Õ Íz ≈ ¬∆Ú∂ ‡ √’±Òª «Ú⁄ ÍÛ∑≈¬∆ Á≈ √πÍÈ≈ Á∂÷‰≈ ª Ï∂ ¬ ∆Ó≈È∆ ‘∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆Õ Í≈«’√Â≈È ÂØ∫ ¡≈¬∆ «¬’ Ïæ⁄∆ «‹√

«¬ºÊ∂ ¡Ωª È√Ï≥Á∆ ”⁄ ÍπÙª ÂØ∫ Ú∆ ¡º◊∂

Á≈ Ȫ Ó≈È√∆ ˛Õ ¿π‘ √ÂÚ∆∫ ’Ò≈√ Á∆ «Ú«Á¡≈ʉ ˛Õ Ò∂«’È Ó≈È√∆ Á∆ ’‘≈‰∆ Ú∆’ج∆ Úæ÷∆ È‘∆∫ ˛Õ «‘ßÁ∆, ¿±Á± Á≈ ⁄æ’ ¿π√ 鱧 ’≈Î∆ Íz∂Ù≈È ’Á≈ ˛Õ ¿π√ È∂ Áæ«√¡≈ «’ «√ßË «Ú⁄ ¿πÒ‡∆ ÍÛ∑≈¬∆ ‘ßπÁ∆ ˛Õ «¬æÊ∂ «√æË∆ ‘πßÁ∆ ˛Õ Ùπ± «Ú⁄ Ïæ⁄∂ Ï‘π Íz∂Ù≈È ‘ج∂Õ ‘π‰ ¿π‘ «√æË∆ ÍÛ∑≈¬∆ ’È Òæ◊∂ ‘ÈÕ Í«‘Òª Ú≈-Ú≈ Áæ√‰ ”Â∂ Ïæ⁄∂ È؇ Ïπæ’ ”Â∂ √æ‹∂ ÂØ∫ ÷æÏ∂ «Ò÷‰ Òæ◊ ‹ªÁ∂ √∆ ª ¿πÈ∑ª Ï‘π «Ó‘È ’È∆ ÍÀ∫Á∆ ˛Õ «¬È∑ª Ïæ«⁄¡ª Á≈ √’±Ò «¬’ Âßϱ «Ú⁄ ⁄Ò≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ’πæfi Ïæ⁄∂ «¬æÊ∂ ¡ß◊∂˜∆ ’«ÚÂ≈Úª ÍÛ∑Á∂ ‘ج∂ Ú∂÷∂ ‹≈ √’Á∂ ‘ÈÕ

Ï∆«‹ß◊- ‘∞‰ ¡≈͉∆ ÒÛ’∆¡ª Á∂ «Ú¡≈‘ Á∆ «⁄≥Â≈ ÂØ∫ Ó≈«Í¡ª ˘ Óπ’Â∆ «ÓÒ ‹≈Ú∂◊∆Õ ⁄∆È Á∂ ÓÀ«˜ «Ï¿±Ø È∂ ¡≈͉∂ «¬Ù«Â‘≈ª «Ú⁄ «¬’ ¡ÈØ÷∆ «’√Ó Á∆ Óπ«‘≥Ó ⁄Ò≈¬∆ ‘ÀÕ ¿∞µÊØ∫ Á∂ ÓÀ«˜ «Ï¿±Ø È∂ «’‘≈ ‘À «’ ‹∂’ ’ج∆ ⁄∆È∆ ÍπÙ, Ú∆¡ÂÈ≈Ó Á∆ «’√∂ Ó«‘Ò≈ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞∫Á≈ ‘À ¡Â∂ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ̺‹ ‹ªÁ∆ ‘À ª ÏÁÒ∂ «Ú⁄ ¿∞‘ Ú∆¡ÂÈ≈Ó Á∆ ’∞¡≈∆ ÒÛ’∆ È≈Ò ÓπΠ«Ú⁄ «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞‰◊∂Õ «¬’ «ÍØ‡ «Ú⁄ ÓÀ⁄Ó∂«’≥◊ ¬∂‹≥√∆¡ª È∂ ¡≈͉∂ «¬’ «¬Ù«Â‘≈ «Ú⁄ «’‘≈ ‘À «’ ⁄∆È∆ ÍπÙ Ú∆¡ÂÈ≈Ó Á∆ ÒÛ’∆ È≈Ò C Ó‘∆«È¡ª «Ú⁄ «Ú¡≈‘ ’ √’Á∂ ‘È, «¬√ Ò¬∆ ¿∞È∑ª ˘ «√Î CB ‘˜≈ ‚≈Ò Á∂‰∂ ÍÀ‰◊∂Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ «¬Ù«Â‘≈ «Ú⁄ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ÒÛ’∆ ’∞¡≈∆ ‘ØÚ∂◊∆ ¡Â∂ ‹∂ ¿∞‘ ̺‹ ‹ªÁ∆ ‘À ª √≈Ò Á∂ ¡≥ Á -¡≥ Á  ¿∞ È ∑ ª Á≈ Á» ‹ ≈ «Ú¡≈‘ ’Ú≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ⁄∆È «Ú⁄ ¡Ωª ˘ ÷∆Á‰ Á∆ ıÏ Á∂ ÷πºÒ∑‰ Á∂ ‚ ÂØ∫ ÒØ’ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ Á∂ ◊∞¡≈⁄‰

Á∆ «ÍØ‡ Á‹ È‘∆∫ ’Ú≈¿∞∫Á∂ Õ ⁄∆È «Ú⁄ √À’√ ¡È∞ Í ≈ Á∂ ¡√≥  ∞ « Ò ‘Ø ‰ ’≈È ⁄∆È∆ Íπ  Ù Ú∆¡ÂÈ≈Ó Á∆¡ª ¡Ωª È≈Ò «Ú¡≈‘ ’Ú≈ ‘∂ ‘ÈÕ

√≥È∆ «Ò˙È ÂØ∫ ‚ÁÀ √≥È∆ «Á˙Ò

«’Â∂ Í∂Ù≈È∆ È≈ ω ‹≈Ú∂ ÿº‡ ¿∞Ó ”⁄ √À’√ √ÏßË Ï‰≈¿π‰≈ ¶‚È - ¡≈Ëπ«È’ ÁΩ ”⁄ ª ÿº‡ ¿∞Ó ”⁄ ‘∆ ÒÛ’∂-ÒÛ’∆¡ª √Ì ’∞ºfi “‹≈È“ ¡Â∂ “¡È∞ÌÚ“ ‘≈√Ò ’ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È, ‹∂’ ¿∞È∑ª ˘ ¿∞µ«⁄ «√º«÷¡≈ È‘∆∫ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂ ª «¬√ È≈Ò «¬È∑ª Á∂ «Ú◊ÛÈ Á≈ Ùº’ «˜¡≈Á≈ ÚË ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ÿº‡ ¿∞Ó ”⁄ ÔΩÈ √≥Ï≥˪ ˘ ÒÀ ’∂ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ √Ú∂÷‰ª ”⁄ ’¬∆ ¡«‘Ó ÂºÊ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘ÈÕ «˜¡≈Á≈Â ÒØ’ª ˘ «¬‘ ◊ºÒ ÍÂ≈ È‘∆∫ ‘À «’ Ì≈ ÁπÈ∆¡ª Á∂ ¿∞È∑ª Á∂Ùª ”⁄Ø∫ «¬’ ‘À, «‹ºÊ∂ ÿº‡ ¿∞Ó ”⁄ ◊ÌÚÂ∆ ‘؉ Ú≈Ò∆¡ª ÒÛ’∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ‘ÀÕ «¬√ È≈Ò «’√∂ ˘ ‘À≈È∆ È‘∆∫ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆, «’¿∞∫«’ ¿∞È∑ª ”⁄Ø∫ «˜¡≈Á≈ «Ú¡≈‘∞Â≈ ‘∞≥Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬’ √Ú∂÷‰ ÓπÂ≈Ï’ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ ˘ ‹ÁØ∫ Ú∆ ÍÂ≈ Òº◊ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª Á∂ Ϻ⁄∂ √À’√ ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘È, ª ¿∞‘ ¿∞È∑ª ˘ ·’≈ Ò≈¿∞∫Á∂ ‘È ‹ª ‹≈‰-Ïπºfi ’∂ ¡º÷ª Ï≥Á ’ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «√Î «¬’-«Â‘≈¬∆ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ ‘∆ «¬√ Ï≈∂ ”⁄ ¡≈͉∂ Ϻ«⁄¡ª È≈Ò ◊ºÒ ’Á∂

‘È ¡Â∂ ¿∞È∑ª ˘ «√º«÷¡Â ’Á∂ ‘ÈÕ «˜¡≈Á≈Â ÒØ’ ¡≈͉∂ Ϻ«⁄¡ª √≈‘Ó‰∂ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ ‹ª ÍÂ∆ Á∂ ÍzÂ∆ «Í¡≈ ˜≈‘ ’È ”⁄ ÙÓ≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ ¡Â∂ Ϻ«⁄¡ª «Ú⁄’≈ √À’√ Á∂ «ÚÙ∂Ù ”Â∂ √∆«Ó ◊ºÒÏ≈ ‘∆ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ Ù≈«¬Á «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ ÿº‡ ¿∞Ó Ú≈«Ò¡ª Á∆ Úº‚∆ «◊‰Â∆ ÁØ‘∆ «˜≥Á◊∆ «‹¿±∫Á∂ ‘È ¡Â∂ ‹ÁØ∫ Ó≈Â≈«ÍÂ≈ ˘ ¿∞È∑ª Á∂ √À’√ ‹∆ÚÈ Ï≈∂ ÍÂ≈ Òº◊Á≈ ‘À ª ¿∞‘ ‘À≈È «‘ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ √Ó≈«‹’ √≥Í’ È≈ ‘؉ ¡Â∂ √À’√ Á∂ «ÚÙ∂ ”Â∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ ÂØ∫ ’ج∆ ‹≈‰’≈∆ È≈ «ÓÒ‰ ’≈È Ïº⁄∂ «¬≥‡ÈÀµ‡ Á≈ √‘≈≈ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ ˘ «¬√ Á∆ ‹≈‰’≈∆ È‘∆∫ ‘∞≥Á∆ «’ Ϻ⁄∂ «¬≥‡ÈÀµ‡ ”Â∂ ’∆ Á∂÷Á∂ ‘ÈÕ ÈÂ∆‹≈ «¬‘ ‘∞≥Á≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡ÙÒ∆Ò √≈¬∆‡ Á∂÷‰ Òº◊Á∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª √≈¬∆‡ ”Â∂ ¡≈’«Ù ’È Á∂ «¬≈Á∂ È≈Ò √À’√ ˘ Ï≈˜≈» ⁄∆˜ Á∂ »Í ”⁄ Í∂Ù ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ √≈˘ ‘Ó∂Ù≈ Ϻ«⁄¡ª ”⁄ √À’√ √≥Ï≥Ë∆ ÿ‡È≈Úª Á∆¡ª ÷Ïª √π‰È ˘

Óπ≥Ϭ∆-Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «Ú⁄ ̺‡ ’À∫Í Á∆ «ÎÒÓ “«‹√Ó B” ≈‘∆∫ ¡≈͉∂ ’À∆¡ Á∆ Ù∞»¡≈ ’È Ú≈Ò∆ √≥È∆ «Ò˙È Á∆ ¡º‹’Ò Ï‘∞ Óß◊ ‘ÀÕ ‘ «¬’ «ÈÁ∂Ù’ ¡Â∂ «ÈÓ≈Â≈ ¿∞√˘ ¡≈͉∆ «ÎÒÓ «Ú⁄ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ √≈«¡ª ˘ «¬‘ Òº◊Á≈ ‘À «’ Ù≈«¬Á √≥È∆ ˘ Á∂÷‰ Á∂ Ï‘≈È∂ ÒØ’ ¿∞√Á∆ «ÎÒÓ ˘ Á∂÷‰ «√È∂Ó≈ ‘≈Ò «Ú⁄ ÁΩÛ∂ ¡≈¿∞‰◊∂ Í «‹ÊØ∫ Â’ ◊ºÒ ‘À Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∂ √ÎÒ ¡«ÌÈ∂Â≈Úª Á∆, ª «¬‘ ¡«ÌÈ∂Â≈ ¡‹∂ Ú∆ √≥È∆ È≈Ò ’≥Ó ’ÈØ∫ ‚Á∂ ‘ÈÕ Ù≈«¬Á ¿∞È∑ª ˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ «’Â∂ √≥È∆ Á∂ ¡º◊∂ ÒØ’ ¿∞√˘ È≈ ¡‰Á∂÷≈ ’ Á∂‰Õ ’∞fi ¡«‹‘∂ ‘∆ ‚ Á≈ «Ù’≈ ‘À √≥È∆ «Á˙ÒÕ ÷Ï ‘À «’ ¡«ÈÒ ÙÓ≈ ¡≈͉∆ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «ÎÒÓ “«√≥ÿ √≈«‘Ï «Á ◊∂‡” Ò¬∆ √≥È∆ «Ò˙È ÂØ∫ «¬’ ¡≈¬∆‡Ó √ª◊ ’Ú≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È Í «ÎÒÓ «Ú⁄ Óπº÷ «’Á≈ «ÈÌ≈ «‘≈ √≥È∆ «Á˙Ò ¿∞√ È≈Ò ’≥Ó ’È ˘ «Â¡≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ ‘∞‰ «¬√Á≈ ’≈È ’∆ ‘À «¬‘ ª √≥È∆ «Á˙Ò ÷πÁ ‹≈‰Á≈ ‘À ‹ª «Î «ÈÓ≈Â≈ ¡«ÈÒ ÙÓ≈Õ ¡«ÈÒ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ √≥È∆ «Ò˙È ¿∞√Á∆ Ï‘∞ ⁄≥◊∆ ÁØ√ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ «ÎÒÓ «Ú⁄ ¡≈¬∆‡Ó √ª◊ ˜» ’∂◊∆Õ È≈Ò ‘∆ ¿∞‘ «¬‘ Ú∆ ’«‘ ‘∂ ‘È «’ √≥È∆ «Á˙Ò ˘ √≥È∆ È≈Ò «ÎÒÓ ’È «Ú⁄ ’ج∆ «¬Â≈˜ È‘∆∫ ‘ÀÕ √≥È∆ ¡«‹‘≈ ’Ò≈’≈ È‘∆∫ ‘À ‹Ø «’√∂ ’Ò≈’≈ ˘ ÒÀ ’∂ ’ج∆ ◊Ò √Ø⁄ º÷∂Õ ÷Ï ª «¬‘ Ú∆ ¡≈ ‘∆ ‘À «’ «Á˙Ò ¡Â∂ √≥ È ∆ «Ò˙È Ï≈∂ ’¬∆ ⁄π ‡ ’Ò∂ ω∂ ‘È ¡Â∂ ¡À µ √. ¡À µ Ó. √≥È∆ «Ò˙È Ú∆ ‘∞‰ «¬√ «ÎÒÓ «Ú⁄ ÿº‡ ÍÀ√∂ «ÓÒ‰ ’≈È ¡Òº◊ ‘Ø ‘∆ ¡À µ √. ω∂ ‘ÈÕ ‘∞ ‰ √≥ È ∆ «Á˙Ò √Ø ⁄ Á≈ ‘À «’ «’Â∂ ¿∞ √ È≈Ò ’≥ Ó ’ «ÓÒÁ∆¡ª ‘ÈÕ Ì≈ ”⁄ «Ú¡≈‘ Á∂ È≈Ò ‘ÀÕ ÍÂ≈ ‘ØÚ∂ «’ √≥È∆ «Ò˙È Á∂ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «Ú⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á √≥ È ∆ «Ò¡≈ ª ’∞ fi ‘Ø  ‘∆ È≈ ω ‹≈Ú∂ Õ Í«ÚºÂÂ≈ ˘ ‹ØÛ ’∂ Á∂«÷¡≈ ‹ªÁ≈Õ

¡Ó∆’∆ ◊À√ «Ú√Î؇ ÂØ∫ Í«‘Òª ’Ó⁄≈∆ È∂ ’∆Â≈ √∆ Í≈¬∆Í ”⁄ ¤∂’ Â≈È≈Ù≈‘ Á∆ Ï∂‡∆ Á∂ ÔØ◊≈ Á∆¡ª √«Íz≥◊Î∆Ò‚- ¿∞µÂ∆ «È¿± «¬≥◊ÒÀ∫‚ Á∂ Úº‚∂ Ù«‘ª «Ú⁄Ø∫ «¬’ ’∞ÁÂ∆ ◊À√ Ò∆’ ‘؉ Á∆ ÷Ï √π‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ Á≈ ÍÂ≈ Ò◊≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∂ «¬’ ’Ó⁄≈∆ È∂ Í≈¬∆Í «Ú⁄ ¤∂’ ’ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ «¬’ «⁄≥◊≈∆ «¬√ ◊À√ Á∂ √≥Í’ «Ú⁄ ¡≈¿∞‰ ”Â∂ «Ì¡≈È’ «Ú√Î؇ ‘Ø «◊¡≈Õ «¬√ «Ú√Î؇ «Ú⁄ AH «Ú¡’Â∆ Ó≈∂ ◊¬∂ ¡Â∂ DB «¬Ó≈ª ˘ È∞’≈√È Í‘∞≥«⁄¡≈Õ «¬’ Î≈«¬ «Ïz◊∂‚ ¡«Ë’≈∆ È∂ Áº«√¡≈ «’ Ù∞º’Ú≈ ≈ ˘ √«Íz≥◊Î∆Ò‚ Á∂ «¬’ «˜Ò∂ «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ «Ú√Î؇ «¬’ ÓÈ∞º÷∆ ◊ÒÂ∆ ’≈‰ ‘Ø«¬¡≈Õ ‘≈Òª«’ «¬√ ¡«Ë’≈∆ È∂ ¿∞√ ’Ó⁄≈∆ Á≈ Ȫ È‘∆∫ Áº « √¡≈ «‹√ È∂ ◊À √ Í≈¬∆Í «Ú⁄ ¤∂ ’ ’∆Â≈ √∆Õ¡«Ë’≈∆ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞’ ’Ó⁄≈∆ Ò∆’ ‘؉ Á∆ ‹◊∑≈ ˘ «¬’ Ë≈ Á∂ ¿∞Í’‰ Á∆ ÓÁÁ È≈Ò ÒºÌ‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ «‘≈ √∆, ÂÁ ‘∆ «¬√ ¿∞Í’‰ È≈Ò ˜Ó∆È Á∂ ‘∂·ª Á≈ Í≈¬∆Í È∞’√≈«È¡≈ «◊¡≈Õ «¬√ ¤∂’ «Ú⁄Ø∫ Ì≈∆ Ó≈Â≈ «Ú⁄ ◊À√ «È’Ò∆ ¡Â∂ «¬’ «⁄≥◊≈∆ Á∂ √≥Í’ «Ú⁄ ¡≈¿∞‰ È≈Ò «Ú√Î؇ ‘Ø «◊¡≈Õ

Â√Ú∆ª È∂ ÷Û∑≈ ’∆Â≈ ÏÚ≈Ò Â≈Ù’≥Á:- ¿∞˜Ï∂«’√Â≈È Á∂ Â≈È≈Ù≈‘ «¬√Ò≈Ó ’∂∆ÓØÚ Á∆ Ï∂‡∆ ◊∞ÒÈ≈≈ ’∂∆ÓØÚ ˘ ¡≈͉∂ ◊∞º√∂÷Ø «ÍÂ≈ Úª◊ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ «‘≈ ‘À Í ‘∞ ‰ ◊∞ Ò È≈≈ È∂ ¡≈͉≈ ¡’√ √πË≈È Á∆¡ª ’Ø«ÙÙª Ù∞» ’ «ÁºÂ∆¡ª ‘ÈÕ ¿∞√ È∂ «¬≥‡ÈÀµ‡ ”Â∂ ’∞fi ¡«‹‘∆¡ª Â√Ú∆ª Í≈¬∆¡ª, «‹È∑ ª «Ú⁄ ¿∞‘ ÔØ◊≈ ’ ‘∆ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’ «¬È∑ª Â√Ú∆ª ’≈È Á∂Ù «Ú⁄ ÏÚ≈Ò Ó⁄ «◊¡≈ ‘ÀÕ ÒØ’ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ◊∞ÒÈ≈≈ È∂ Ï‘∞ ‘∆ ¤Ø‡∂ ’ºÍÛ∂ Í«‘È∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª Â√Ú∆ª ˘ ÒÀ ’∂ «¬√Ò≈Ó ’∂∆ÓØÚ Á∆ ËÓ «Èͺ÷ √’≈ ’º‡ÛÍ≥Ê∆¡ª Á∂ «ÈÙ≈È∂ ”Â∂ ¡≈ ◊¬∆ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’ «¬È∑ª Â√Ú∆ª Á∆ Ï‘∞ √≈∂ ÏÒ≈◊√ È∂ ÙÒ≈ÿ≈ Ú∆ ’∆Â∆ ‘À «’¿∞∫«’ D@ √≈Òª Á∆ ¿∞Ó «Ú⁄ Ú∆ ◊∞ÒÈ≈≈ ’∂∆ÓØÚ Á∆ «Îº◊ ’Ó≈Ò Á∆ Òº◊ ‘∆ ‘ÀÕ

¬∂‚˜ È≈Ò ÒÛ≈¬∆ ”⁄ π’≈Ú‡ Ï«‰¡≈ ÓØÏ≈«¬Ò Óπ≥Ϭ∆-√π‰È «Ú⁄ «¬‘ Ï‘∞ ‘∆ ¡‹∆Ï Òº◊Á≈ ‘À «’ ÓØÏ≈«¬Ò ¬∂‚˜ Ú◊∆ ◊≥Ì∆ «ÏÓ≈∆ Á∆ ÒÛ≈¬∆ «Ú⁄ «¬’ Ï‘∞ ں‚∆ ∞’≈Ú‡ ω ’∂ ¿∞Ì«¡≈ ‘ÀÕ «¬’ ¡«Ë¡ÀÈ «Ú⁄ ÍÂ≈ Òº«◊¡≈ «’ ÓØÏ≈«¬Ò Á∂ Í√≈ È≈Ò Á∂‘ ÚÍ≈ Á≈ Ë≥Á≈ ÚæË «◊¡≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ Ú∂√Ú≈Úª ¡≈Í ‘∆ ◊≈‘’ È≈Ò «√ºË∂ ÂΩ ”Â∂ √≥Í’ ’ ÒÀ∫Á∆¡ª ‘È ¡Â∂ Á∂‘ ÚÍ≈ ÚÒØ∫ ‹≈∆ ’∆Â∂ «ÈÔÓª Á≈ Í≈Ò‰ È‘∆∫ ’Á∆¡ªÕ Ò≈¬∆√≥√ Íz≈Í Ú∂√Ú≈ ÿª «Ú⁄ √À’√ ’Ó∆¡ª ˘ √À’√ Ø◊ª ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ Í»∆ ‹≈‰’≈∆ ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ Ï⁄‰ Á∂ ¿∞Í≈¡ Áº√∂ ‹ªÁ∂ ‘È Í ‘∞‰ ÓØÏ≈«¬Ò ”Â∂ ◊z≈‘’ª È≈Ò «√ºË≈ √≥Í’ ’’∂ Ú∂√Ú≈Úª Ú∂√Ú≈ ÿª ˘ «ÏȪ √»«⁄ ’∆Â∂ ◊≈‘’ª È≈Ò √Ï≥Ë Ï‰≈ ÒÀ∫Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ Â∑ª ¿∞È∑ª ˘ ÚË ¡≈«Ê’ Ò≈Ì ‘∞≥Á≈ ‘À, «’¿∞∫«’ «¬√ Â∑ª Íz≈Í √≈≈ ÍÀ√≈ ¿∞È∑ª Á≈ ¡≈͉≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ¡«Ë¡ÀÈ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ «’ «¬’ Ó؇∆ ’Ó «ÓÒ‰ ”Â∂ √À’√’Ó∆ «ÏȪ ’≥‚ØÓ Á∂ Ú∆ √À’√ √Ï≥Ë Ï‰≈¿∞‰ Ò¬∆ ≈‹∆ ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ ¡«Ë¡ÀÈ «Ú⁄ Ú∂√Ú≈Úª È∂ Ó≥«È¡≈ «’ ¿∞‘ ◊≈‘’ª ˘ ÷πÙ ’È Ò¬∆ ◊≈‘’ª Á∆¡ª √≈∆¡ª ◊ºÒª ˘ Ó≥ÈÁ∆¡ª ‘ÈÕ


7

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 998 «’ÙÂ : 35 kFz 8

ͱÈ Á≈ Ï≈ˆ «¬√ È≈ÚÒ Á∆ ’‘≈‰∆ ’Ò«Í ‘À¢ √≈∂ È≈Ó Ú∆ ’Ò«Í ‘È¢ ‹∂ «’√∂ Á∂ ‹∆ÚÈ ‹ª È≈Ó È≈Ò ’‘≈‰∆ Ó∂Ò ÷≈ ‹≈Ú∂ ª Ò∂÷’ Â∂ Íz’≈Ù’ «‹ßÓ∂Ú≈ È‘∆∫!

ÏÒÁ∂Ú «√øÿ ‘ª◊’ª◊ 852-94445134 (ÒÛ∆ ‹ØÛÈ Ò¬∆ «Í¤Ò≈ ¡≥’ ÍÛ∑Ø)≤ 'ikAuN eyh hrfmI ikE af Kuwly dfHVy vfly aMbrDfrI Blymfxs isMG ieAuN nf kho pfp lwgUgf!' 'Coitaf eyh aMbr AubrDfrI koeI nI! eyh qF idKfvy vfsqy af, qYnMU pqf rfq nMU awqvfdI isMG lokF dy Gr rotI Kfx aONdy af' 'hF eysy jurm nMU mYnMU PV ky ilafey af' 'hF shI gwl af lok aMbrDfrIaF nMU awqvfdI amJdy af qy iswKI bfxF dyKky rotI dy idMdy af qy iswKI bfxy vfly awqvfdI rotI Kf ky cly jFdy hn Auh aOrqF vwl dyKdy vI nhIN' 'hF EHnf nMU rotI nfl mqlb hY AHnF kuVIaF vwl dyKky kI lYxF' Boly ny ikhf. 'pr ijhVy sfly myry ieh iswKI dy Bys ivwc aMdr bYTy af QoVI dyr bfad mUq pIxgy iPr puls dI gwzI iehnF nMU dUr Cwz aONxgy. styngMnF eyHnF kol hoxgIaf. iswKI vflf bfxf qf hY eI, iPr eyh jvfn kuVIaF vfly Gr vflf bfr KVkFAuxgy' 'eyHnF nMU rfq nUM kuVIaf dy Gr qy muMizaF dy Gr df ikvyN pqf lgdf?' 'qMU vI kmlf, idny insLFn dyeI kIqI huMdI af' 'Py r ' 'Pyr kI Gr vfly iswKI bfxF dyKky bfr Kohl ky rotI idMdy af KUb dysL Bgq smJky syvf krdy af qy sLrfb qF eyHnF dI pIqI huMdI af rotI Kf ky iPr kuVIaF nfl jLbdsqI Kyh KFdy af' 'hYN iswKI bfxy 'c' aYnF pfp hux qF iPr eyHnF nMU koeI Gry nI vVn idMdf hoxf' 'hF eyh bhuq socI smJI koJI cfl af, ikAuNik aslI nklI awqvfdI dI pCFx nI jy nklIaF Bly K y aslIaF nM U drvfjf nI KoHldy qF Auh Gr bfr PUk idMdy af qy jy aslIaF dy BlyKy nklI isMGF nMU bfr KHoldy qF nklI isMG pRsLfd pfxI Ck ky jdo qwk idl krdf DIaF BYxF nfl blfqkfr krdy af' kwqrI dfhVI vfly ny ikhf. 'Pyr qF lok ksUqy Psgy qy EDro aslI qy nklI aw q vfdI. aw q vfdI PVn vfsqy hor koeI skIm socx afh iswKI bfxf pfky qy krny dwilaF afly kMm pr awqvfdIaF kol koeI spYsLl kft qF hY nI jyHVf lokf nMU idKf dyx' Boly

ny ikhf. 'rfjnIqI 'c' eyvy huMdf Coitaf mMqrIaF nMU afvdI kursI cfeIdI af pvy ZwTy KUh ivwc iswKI, dwly qF eydUM sO guxF cMgy huMdy af' dUjy kYdI ny ikhf. 'jy eyh pulsIey afvdy bMdy isMGF 'c' vfVdy af qF isMG afvdy bMdy puls 'c' vfV dyx' Boly ny rfie idwqI. 'qyrf iKafl af ik puls 'c' isMG nI? hYgy af pr bOq QoVy jdo iksy awqvfdI isMG nMU mukfbly 'c' mfrnf hovy qF iksy nMU Kbr nI huMdI bws svyr nMU KvfrF 'c' afAu d f PlfxF aw q vfdI mukfbly 'c' mfiraf igaf Ausdy cfr sfQI Bwjx 'c' sPl' 'eyHdf mqlb isMGF dI GuwspYT df koeI PYdf nI' Boly ny puwiCaf. 'PYdf ikAuN nI keI vfr pqf vI lwg jFdf, afh kwl dI gwl af iksy awqvfdI nMU mukfblf bxf ky mfrnF sI ivwco isMG nMU pqf lwg igaf, pqMdr ny pqf nI ikvy isMGf nMU dwisaf. jdo eyHnF ny rfq nMU awqvfdI nMU dRKq nfl bMn ky AusnMU golI mfrn dI gwl kr hI rhy sn ik aslI mukfblf bx igaf' 'Eh ikvy? Boly ny puwiCaf. 'qYnMU smJ nI JfVIaF 'c' isMG pihlf hI luky sI, puls nMU Gyrf pfieaf sI jdoN Auh awqvfdI nMU bMn ky hty eI sI isMGf ny ey sMqflIaF PYr KoHl qf' bws sfry puls afly Bfl Bfl sfry mfr idwqy qy afvdf isMG KoHl ky iqwqr hoey' kqrI dfhVI vfly ny josL nfl ikhf. 'dyK bfeI awqvfdI jo krdy af pMjfb dI Kfqr krdy af jIHdy 'c' puls vI sLFml af Pyr eyh pulsIey awqvfdIaf dy vYrI ikAuN bxy af? ikAuN awqvfdIaF dy KUn dy ipafsy af' Boly ny kqrI dfhVI vfly qo puwiCaf isrP kqrI dfhVI vflf qy Bolf gwlf kr rhy sn bfkI sux rhy sn. 'eyh vI Coitaf bOq socI smJI cfl af' 'ikvy bfeI?' 'gwl eyh af ik eyh koeI grIb Gr dyKdy af ijs 'c' nOjvfn kwlf kwl mMuzf hovy qy buwZy mf bfp hox' 'puls mMuzy nMU mfr idMdI hoE ikAuik awj kwl sfiraF dy iewko iewk muMzf eI af' 'puls muMzy nMU nI mfrdI muMzy dy ipE jF mF nMU mfrdI af awqvfdIaF dy Bys 'c' 'Py r ' 'Pyr aKbfr 'c' Kbr dy idMdy af ik awqvfdI kwly kwly grIb pRvfr dy mMuzy dy bfp nMU awqvfdI mfr gey ies krky mMuzy nMU puls ivwc nokrI idwqI jfAUgI'

'clo bfpU mfrqf muMzy nMU nokrI qf imlI eyh vI cMgf kMm af' 'cMgf nI jdoN mMuzf puls 'c' BrqI ho jFdf iPr Eh afpxy afp hI awqvfdIaf dy KUn df ipafsf bx jFdf jdo ik awqvfdIaF ny mfiraf nI huMdf hox lwggy nf iswK Kqm!' kqrI dfhVI vfly ny ikhf. 'smJ igaf qFhI puls vfly qy aFm lok awqvfdIaF dy vYrI bxy af jdoN ik awqvfdIaf ny by-gunfh nMU mfiraf eI nI huMdf!' Boly ny ikhf qy socI pY igaf. kqrI dfhVI vfl qfrU bMdf lgdf sI. pr Bolf socdf sI ik swqF pwqxF qfrU pu l s dy hw Q ikvy cV igaf. Bo l f hvflfq ivwc bYTf kMbI jf irhf sI pr eyhnMU koeI pRvfh nhIN sI. Bolf iPr pfty prdy ivc dI Auh lMmIaF lMmIaF dfhVIaf vfly pulIs dy 'kYtF' vwl dyKx lwg igaF Auh sLrfb pI rhy sn qy murgf Kf rhy sn qy hws hws sky gwlF kr rhy sn ijvy ivafh ivwc bYTy hox. 'Xfr bfeI Tfxydfr iDafn isMhO eyQy eI af' 'kYtF' bfry sunx qo bfad Boly ny puwiCaf. 'AuhdI ipCly hPqy bdlI hoeI af eyh kMjr nvF afieaf qy sFnMU cwk ilafieaf Tfxydfr iDafn isMG cMgf bMdf sI EHnMU Bgq vI kYHdy huMdy sI. eyh qF Pyry dyxF buwcV af buwcV' ivwco iewk ny ikhf. hux Bolf hor iPkrF ivwc pY igaf iPkrF ivwc qF pihlF hI sI, pr hux ijafdf iPkr ho igaf ik iesnMU jFxdf Tfxydfr eyQy nhIN hY. hux kI bxM?U Bolf TFxydfr dI bdlI sux ky kMb igaf, qy Jux JuxI afeI. bfhr dyiKaf TFxydfr ibwkr isMG sLrfb dy nsy nfl JUMmdf TFxy ivwc af igaf. ieh hI Boly nMU PVky lYky afieaf sI. Tfxydfr ibwkr isMG sLrfb dy nsLy ivwc hfQI vFgMU JMUmdf Tfxy dy vwzy drvfjy QFxI TFxy dy ivhVy ivwc ieE afieaf ijvy nvF pR f hu x f afvdy shu r y Gr afAuNdf hY qy afAuNdf hI kursI qy bYT igaf bYT nI igaf izwg ipaf. ibwkr isMG ny ispfhI nMU iesLfrf kIqf ispfhI awg lwgI vfilaF vFg Bwj ky hvflfq vwl afieaf. 'nvF bMdf kyVHf Eey' hvflfq df bfr Kohl ky ispfhI ny aiqaMq ruKI afvfjL ivwc ikhf. sfry ibtr ibtr iewk dUjy vwl vyK rhy sn. nfl dy kYdIaF Boly nMU kUhxI mfr ky bfhr jfx df iesLfrf kIqf. Boly df idl PVy kbUqr vFgMU PVwk PVwk vwj irhf sI. Bolf hOlI hOlI hvflfq 'co' bfhr inkl igaf. 'CyqI qur BYx dyxF nf hovy qF ikvy

hOLlI qurdf ijvy jMn 'c' rotI Kfx cwilaf hovy' afK ky ispfhI ny Boly nMU ipwCo Dwkf mfiraf qF Bolf qRbk igaf. Bolf Tfxydfr awgy isr Jukf kf KVf ho igaf ijvyN dosLI jwj awgy! Tfxydfr ny lYNdy ny do lPyVy mMUh qy jV idwqy. Boly dy kMn tI tI krn lwg pey. 'srdfr jI ksUr dwso?' Boly ny hwQ joV ky ikhf. 'qyrI BYx qy cV jF rfsLx lYky ksUr sfQoN puCdf' muxsI ny aMdro inkl ny sLfhI Purmfn kIqf. muxsI dI dfhVI rw K I dy K ky lgdf nhIN sI ik ieh igafnI ho ky ieho ijhy slok pVUgf. muxsI ny vwzf sfrf zkfr ilaf mMUh ivwco Gr dI sLrfb dI bo afeI Boly nMU bhuq kicafx afeI pr kI kr skdf sI. 'hF veI dws ikMny ku awqvfdIaF dy ibsqry qyrI BYx ny inwGy kIqy' TFxydfr ny jLor df GsuMn iZwz ivwc mfrky hwsdy hoey ny ikhf. 'jI mYN qF iksy vI awqvfdI nMU jfxdf nI' Boly ny duhfeI pfeI. 'qyrI BYNx jfxdI hoAU' muxsI ny lMmI lMmI krV brVI dfhVI ivwc hwQ Pyrdy hoey ieAuN ikhf ijvf bfxI dy arQ dwsdf hovy. 'srdfr jI mYnMU BlF vwZ idE pr awgy qo myrI mF BYNx df nf nf ilE' Boly dI afvfjL ivwc guwsf qy dm sI. 'ikAuN nf leIey veI awqvfdIaF dy rKvfilaF nMU qF eyvy gflF imldIaf' Tfxydfr ny ikhf. 'lfqo BUq bfqoN sy nhIN mFnqy srdfr jI iesqy zFg Pyro qy kro eyHdI sPfeI' muxsI ny rfie idwqI ijvy koeI ieMjnIar df klrk ieMjnIar nMU rfie idMdf hY. 'sux lo srdfr jI mYN nf qf awqvfdI aF qf myrf koeI awqvfdIaF nfl ilMk af jy jo qusIN krnf kro pr eyh iKafl rwKky ik mYN sfbkf POjI af qy svyr nMU aYQy POjI gwzIaF GUkxgIaF myrf bfpU projpur awpV igaf hoAUgf mYN pMdrf sfl dysL dI rfKI kIqI af qy awj mYnMU qusIN Gr nhIN rYHx idMdy' Boly ny guwsy nfl ikhf. sfbkf POjI df suxky Tfxydfr nMU Prk nhIN ipaf. muxsI aMdro ilwqr (zMzy nfl ptf kwisaf huMdf hY ijs nfl bMdy nMU kutdy hn) cwkI af irhf sI ipwCoN dI ho ky Boly dy mfrn lwg ipaf Bolf bOdl ky DrqI qy mUDy mMUh izwg ipaf. Boly df mMUh jmIn vwl ho igaf qy ZUhI AuWqy. AuDroN muxsI ny jLor dI icwqVF qy dovF hwQF nfl ptf mfiraf. 'bOVI Eey mr igaf jI myry kol koeI nI aONdf jI' Bolf AuWcI AuWcI duhfeI pf irhf sI pr AuWQy sunx vflf koeI nhIN sI. jdo ptf icwqVF qy vjdf qF Bolf AuWcI buVkdf. 'af Eey bYT eyhdy mOrF qy sflf itwzI aFgMU buVkdf' iek ispfhI afky Boly dy moiZaF qy cV igaf. 'mfrqf Eey' do mx df Bfr jdoN Boly dy moiZaF qy ipaf Bolf krfh AuWiTaf . AuqoN muxsI ny ptf mfiraf . hux Bolf Bfr sdkf buVk nhIN sikaf.

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec.,

Í≥‹≈Ï∆ «Ú‘Û∂ «¬√Â∆ ◊≈«¬’ª Á≈ ¡≈◊ÓÈ ÂÚ∂ ¡Â∂ Ò≈¿±‚√Í∆’ Á∆ ‹∞◊ÒÏ≥Á∆ È∂ ¡≈Ú≈˜ Á∆ ÁπÈ∆¡≈ «Ú⁄ «¬È’Ò≈Ï «Ò¡≈ «Áº  ≈Õ Á∆Ú≈Ȫ Â∂ ÷≈«Û¡ª Á∂ ‘≈˜ √ث¡ª º’ √∆Ó «‘‰ Ú≈Ò∂ ’Ú∆Ù, ◊Ó≥Â∆ Â∂ ◊≈«¬’ «ÚÙ≈Ò ˆÀ-‘≈˜ √ØÂ≈-√Ó»‘ º’ Í‘∞⁄ ≥ ‰ Òº◊Õ∂ «‹‘Û∂ √ØÂ∂ «’√∂ ’≈È ¿∞‘Ȫ Á∆ ‘≈˜∆ ÌÈØ∫ ¡√ÓºÊ ‘∞≥Á∂ √È, ¿∞‘Ȫ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ¿∞‘Ȫ Á∂ «Ú‘Û∂ Íπº‹ ’∂ ¡≈Í ‘≈˜∆ ÌÈ Òº◊∆Õ √◊Ø∫ ‹Ø ÒØ’ ’ج∆ Ï‘∞Â∂ ¿∞Â√≈‘∆ √ØÂ∂ È‘∆∫ Ú∆ √È ‘∞Á ≥ ,∂ ◊≈«¬’ª Á∆ ¿∞‘Ȫ Á∂ Áπ ¡ ≈ «ÏȪ-√º « Á¡ª ¡≈¬∆ ¡≈Ú≈˜ Á≈ ‹≈Á» ¿∞‘Ȫ ˘ Ú∆ ’∆Ò‰ Òº«◊¡≈Õ Ï⁄͉ «Ú⁄ ÓÀ∫ ÿª Á∂ ’≥Ó-Ë≥«Á¡ª «Ú⁄ ∞ºfi∂ ‘ج∂ ÓÁ¡Ωª ˘ ’≥È Á»Ø∫ ¡≈¿∞∫Á∆ ¡≈Ú≈˜ ÚºÒ ÷«Á¡ª ¡Â∂ √Ófi∂-¡Ë√Ófi∂ ÏØÒª Ï≈∂ ¡’√ ‘∆ ’ج∆ «ÁÒ⁄√Í «‡ºÍ‰∆ ’«Á¡ª Á∂«÷¡≈-√π«‰¡≈ ‘ÀÕ Ó≥◊‰∂-«Ú¡≈‘ «‹‘∆ «’√∂ ÷πÙ∆ Á∂ ÓΩ’∂ ÿ Á∆ ¤ºÂ ¿∞µÂ∂ «¬’ Á»‹∂ Á∂ √‘≈∂ ÷Û∑ ∂ ’∆Â∂ ÁØ Ó≥ « ‹¡ª È≈Ò Ï≥ È ∑ ∂ Ò≈¿±‚√Í∆’ Á∂ Ëπ± √Óπº⁄∂ «Í≥‚ ˘ ÷≈Û≈ ω≈ «Á≥Á∂Õ ¡√Ò «Ú⁄ ¿∞‘Ȫ √«Ó¡ª «Ú⁄ ¡«‹‘∂ ºÏ-√ϺÏ∆∫ ω∂ ÓΩ’∂ ‘∆ ÓÈÍ⁄≈Ú∂ Á≈ √≈ËÈ ‘∞Á ≥ ∂ √È, «‹√ ’’∂ ÒØ’ ¿∞‘Ȫ ˘ ÚºË ÂØ∫ ÚºË Ó≈‰È≈ ⁄≈‘∞≥Á∂Õ ‹∂ «’√∂ √Ó∂∫ ÓÈ Á∆ ÓΩ‹ ¿∞¤≈Ò≈ Ó≈Á∆, ÓÁ ¡≈͉∂ ÁØ√ª-Ï∂Ò∆¡ª È≈Ò «ÓÒ ’∂ «’√∂ Á≈»-ÁºÍ∂ Â∂ ’∞º’Û-’ºÍ∂ Á≈ ‘≥ÌÒ≈ Ó≈ √’Á∂ √È ¡Â∂ ¡Ωª ’ºÂ‰Â∞≥ω Â∂ ’º„‰-Ïπ‰È Á∂ Ï‘≈È∂ ‹∞Û ÏÀ· ’∂ ÍπÙ-ÍË≈È √Ó≈‹ «Ú⁄ ¡≈͉∂ ¡≥ Á ∆∫ «¬’º · ≈ ‘Ø « ¬¡≈ ◊∞Ì º ◊∞Ì≈‡ ’º„ ’∂ ‘ΩÒ∆¡ª ‘Ø √’Á∆¡ª √ÈÕ ÓÈÍ⁄≈Ú∂ Á≈ ‘Ø ’ج∆ ¡«‹‘≈ Ú√∆Ò≈ È‘∆∫ √∆ ‹Ø Ó˜∆ È≈Ò Ú«Â¡≈ ‹≈ √’∂Õ «¬√∂ ’’∂ «‹¿∞∫ ‘∆ Í«‘Ò≈ ÏØÒ ’≥È∆∫ ÍÀ∫Á≈, ÒØ’ «¬’ Á»‹∂ ˘ Íπ¤Á∂, «’¿∞∫ Ϭ∆, ¡≈‘ ∂‚∆¡≈ ’∆‘Á∂ Òº«◊¡≈ ¡À? «Ú¡≈‘ Ú≈Ò∂ ÿ ª ÷πºÒ∑‰∂ ‘∆ ‘ج∂, Í»∂ «Í≥‚ Á∂ ◊ºÌ» ÏØÂÒª Á∂ ‚≈‡ ÷ØÒ∑‰ Ò◊Á∂Õ ⁄Û∑Á∆ ¿∞Ó∂ «Ò÷∆ Ó∂∆ ’‘≈‰∆ ÂØ∆ Á∆ Ú∂Ò Á∂ Ù∞» «Ú⁄ ËÓ≈ ‹ÁØ∫ √Ú≈Ò ’Á≈ ‘À,““ÎØ‹∆¡≈, ≥Ó-∞≥Ó

«Ò¡≈«¬¡≈ ¡À∫ «’ √πº’≈ ‘∆ ¤∞º‡∆ ¡≈ «◊¡≈U, ª ’ØÒ ÷ÒØÂ≈ Íz∆± ◊ºÒ È≈Ò ◊ºÒ ‹ØÛÁ≈ ‘À,““Ϭ∆ ‘À ª «ÁÈ Í∆‰ Ú≈Ò≈, «Í≥ ‚ «Ú⁄ ∂ ‚ ∆¡≈ Òº«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡À!U ¡«‹‘≈ √∆ ÓÈØ≥‹È Ú≈√Â∂ Â√Á≈ Ó≈‘ΩÒ ‹ÁØ∫ Íz’≈Ù ’Ω Â∂ √π«≥Á ’Ω, ÁØÚª ÌÀ‰ª Á∆ ¡ÒØ’≈ ¡≈Ú≈˜ ÿ ÿ ‹≈Á» Ë»ÛÈ Òº◊∆Õ «¬‘ ¡«‹‘∆ ¡≈Ú≈˜ È‘∆∫ √∆ ‹Ø ’≥Ó-Ë≥Á∂ «Ú⁄ ∞«º fi¡ª È≈ÒØ-È≈Ò √π‰∆ ‹≈ √’∂Õ «¬‘ ¡«‹‘∆ ¡≈Ú≈˜ √∆ «‹√ Á∂ ’≥È∆∫ ÍÀ∫«Á¡ª ’≥Ó-Ë≥Á≈ √π«∂ √Ë ‘∆ ‘ºÊ∫Ø ¤∞‡ º ‹ªÁ≈ √∆ ¡Â∂ ¡≈ÁÓ∆ ‘Ø √Ì ’∞¤ Ì∞ºÒ ’∂ ¿∞‘˘ ‘∆ √π‰È Ò◊Á≈ √∆Õ «Èß Á  ÿ∞ « ◊¡≈‰Ú∆ È∂ ¡≈ÏÁ∂ ¿∞√Â≈Á ÔÓÒ≈ ‹º‡ Á∆ «¬’ ◊ºÒ √π‰≈¿∞∫«Á¡ª ¿∞‘Á∂ ‹Ø ÏØÒ Íz’≈Ù ’Ω Ï≈∂ Áº√∂ ‘È, ¿∞‘ ¡√Ò «Ú⁄ ÁØÚª ÌÀ‰ª ¿∞µÂ∂ Ï≈Ï „∞’Á∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ Á√Á≈ ‘À «’ «¬’ Ú≈ ◊≈ ‘∂ ÔÓÒ≈ ‹º‡ È∂ Íz’≈Ù ’Ω ˘ √‡∂‹ ÚºÒ ¡≈¿∞∫Á∆ Á∂«÷¡≈ ª ¿∞‘ ÓΩ’∂ ¿∞µÂ∂ ‘∆ ◊≈ ¿∞µ«·¡≈, Íz’≈Ù ’Ω∂ È≈Ó Â∂≈, ‹º◊ «Ú⁄ ‘Ø «◊¡≈/ «‹Ê∂ √π‰∆ Ú≈‹, ≈‘∆ ¿∞Ê∂ ‘∆ ÷ÒØ «◊¡≈! ·∆’ ‘∆ ¿∞‘Ȫ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ≈‘ ‹ªÁ∂ ≈‘∆¡ª ˘ ’∆Ò ’∂ ʪ¬∂∫ ÷«Ò∑¡≈ ÒÀ‰ Ú≈Ò∆ √∆Õ «‹Ê∂ ’Ú∆Ùª ’ØÒ ÙÏÁª Á∂ È≈Ò «√¯ √ÚÀ√≈Ë∆ ’∞ÁÂ∆ ÓÁ≈Ú∆∫ ¡≈Ú≈˜ ‘∞Á ≥ ∆ √∆ ¡Â∂ ◊Ó≥Â∆¡ª ’ØÒ «¬‘ÂØ∫ ÚË∆’ √≈˜ ‘∞≥Á∂ √È, Íz’≈Ù ’Ω Â∂ √π«≥Á ’Ω ’Ø«¬Ò Á∆ ’»‘» Ú◊∆ √≥◊∆Â’ «¬√Â∆ ¡≈Ú≈˜ ª «Ò¡≈¬∆¡ª ‘∆, ¿∞ ‘ ˘ Íπ  ≈ÂÈ Ì≈Â∆ ◊∞»-«ÙÙ Í≥Í≈ ¡È∞√≈ ’Û∆ «√÷Ò≈¬∆ È≈Ò ∂ÙÓ∆ ÓπÒ≈«¬Ó ω≈ ’∂ Ú∆ «Ò¡≈¬∆¡ªÕ ÷≈«Û¡ª Á∂ ÓºÒ∂ ‘ج∂ «‘º√∂ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ◊≈«¬’∆ Á≈ Ï≈’∆ √≈≈ «ÍÛ «‹Ú∂∫ ¿∞‘Ȫ Á∆ ¿∞‚∆’ «Ú⁄ ‘∆ «Ú‘Ò≈ «Í¡≈ √∆Õ ¡º‹ ‹ÁØ∫ «Í¤Òfi≈ È≈Ò Á∂÷Á≈ ‘ª, «ÏȪ-Ùº’ «¬‘ Íz’≈Ù ’Ω Â∂ √π«≥Á ’Ω ‘∆ √È «‹È∑ª È∂ Ó∂∆ «√÷ªÁ» ÏπË º ˘ ÒØ’-√≈«‘ Á≈ Ó‘ºÂÚ Ù≈«¬Á ‘Ø  √Ì ◊≈«¬’ª ÂØ ∫ ÚË∆’ √Ófi≈«¬¡≈-«√÷≈«¬¡≈Õ ¿∞‘Ȫ Á∆ ˜Ï≈È ¿∞µÂ∂ ⁄Û∑ ’∂ ÙÏÁ «‹Ú∂∫ ¡≈͉∂ Í»∂ Ì≈Ú-¡Ê Á∆ ͇≈∆ ÷ØÒ∑

«Á≥Á,∂ ¿∞‘Ȫ Á∆ ◊«‘≈¬∆ Â∂ ¿∞⁄≈¬∆ ÁØÚ∂∫ Í◊‡ ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ¡Â∂ ¿∞‘Ȫ Á≈ ‘º √ Í»  ∂ ‹Ò-‹ÒΩ ¡ È≈Ò ¿∞‹≈◊ ‘Ø ‹ªÁ≈Õ Ó∂∂ ÓÈ «Ú⁄ ÙÏÁ Á∆ ’≈Ó≈ Á∂ Ï∆ Ï∆‹‰ «Ú⁄ ¡Â∂ ¿∞√ ÍzÂ∆ ÙË≈ Á∆ Ì≈ÚÈ≈ ÌÈ «Ú⁄ ¿∞‘Ȫ Á≈ Úº‚≈ ‘ºÊ «‘≈! ◊≈«¬’∆ Á∂ «ÍÛ «Ú⁄ Â≈˜◊∆ «Ò¡≈¿∞ ‰ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Í≥ ‹ ≈Ï∆ √«Ì¡≈⁄≈ ˘ «¬‘Ȫ ÁØÚª ÌÀ‰ª Á∆ «¬’ Úº‚∆ «¬«Â‘≈√’ Á∂‰ ’∞Û∆¡ª Á∂ ◊≈¿∞ ‰ ˘ ¡≈Á‹Ø ◊ √Ê≈È Áπ¡≈¿∞‰≈ √∆Õ ’∞Û∆¡ª ª ’∞Û∆¡ª, ¿∞√ ÁΩ «Ú⁄ ¡≈≥Ì ’È Ú≈Ò∂ ¡Â∂ ¡º◊∂ ⁄ºÒ ’∂ Úº‚∂ ◊≈«¬’ª Ú‹Ø∫ Ȫ ’Ó≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ¡È∂’ ÍπÙ ◊≈«¬’ª ˘ Ó≈«Í¡ª Á∂ √ı «¬Â≈˜ Â∂ «ÚØË Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈ √∆Õ Ó≈Í∂ ¡≈÷Á∂, «¬‘ ’∆ Ó≈√∆¡ª Ú≈Ò≈ ’≥Ó Î«Û¡≈ ‘À, Ï≥Á ’ ¡≈ÏÁ≈ «¬‘ ÿ≈‡ ≈◊! «¬ÊØ ∫ º ’ «’ ‘∞ ‰ ¡Ϫ-÷Ϫ «Ú⁄ ÷∂‚Á∆ «¯ÒÓ∆ ÁπÈ∆¡≈ «’√∂ √Ó∂∫ ¡Ò»¬∂∫ Óπ≥«‚¡ª ÂØ∫ ˜È≈È∆¡ª ̱«Ó’≈Úª ’Ú≈¿∞∫Á∆ √∆ ¡Â∂ ˜È≈È∂ ◊∆ª Ú≈√Â∂ ’Ø«·¡ª «Ú⁄Ø∫ ◊≈«¬’ª ÒÌÁ∆ «ÎÁ∆ √∆Õ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ ¿∞‘ Ú∆ ¡≈͉∂ «‡’≈‰∂ ¿∞µÂ∂ ◊≈¿∞‰≈ ª ·∆’ √ÓfiÁ∆¡ª √È Í «¯ÒÓª «Ú⁄ ◊≈¿∞‰ ÂØ∫ Ⱥ’Ó»≥‘ Ú‡Á∆¡ª √ÈÕ «¬‘ ÁØÚª ÌÀ‰ª Á≈ √πÌ≈◊ «‘≈ «’ ◊≈«¬’∆ Á∂ «ÍÛ «Ú⁄ ¿∞‘Ȫ Á∂ ÍzÚ∂Ù √Ó∂∫ ‘≈Ò≈ ÏÁÒ‰∂ Ù∞» ‘Ø ◊¬∂ √ÈÕ √≈¿± ÿª Á∆¡ª ’∞Û∆¡ª Í«‘Òª-Í«‘Ò √Ó≈‹ Á∂ Â∂ Ó≈«Í¡ª Á∂ «ÚØË ˘ «’√∂ ‘∆Ò∂Ú√∆Ò∂ Í≈ ’È Òº◊ ͬ∆¡ª √ÈÕ «¬¿∞∫ «¬‘Ȫ ÁØÚª ÌÀ‰ª Á∂ ¡≈Ú≈˜ Á∆ ÁπÈ∆¡≈ «Ú⁄ ÍzÚ∂Ù ˘ Ì≈Ú∂∫ Ù∞» «Ú⁄ Ó≈«Í¡ª Á∆ √«‘ÓÂ∆ √Ω«÷¡ª ‘∆ Í≈Í È≈ ‘ج∆, ª Ú∆ ¿∞‘ ¡Òßÿ ’≥Ë «√ºË È≈ ‘ج∂Õ Ù∞» «Ú⁄ ÙÏÁ◊≈«¬‰ Á∂ Ï‘≈È∂ ‘∆ √‘∆, ÒØ’ª √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰ Á∆ ÷πºÒ∑ ª «ÓÒ ‘∆ ◊¬∆Õ ¡º◊∂ Î∂ «¬√ Í◊‚≥‚∆ ˘ Ù≈‘≈‘ «Ú⁄ ÍÒ‡‰≈ «¬‘Ȫ Á∆ ¡≈͉∆ «‘≥Ó √∆Õ «¬‘ Ú∆ √πÌ≈◊ Á∆ ◊ºÒ ‘∆ √ÓfiØ «’ ¿∞√∂ ÁΩ «Ú⁄ ∂‚∆˙ ¡≈͉∂ ÍÀ Í√≈È Òº«◊¡≈ √∆ Â∂ √Ó’≈Ò∆ ‘≈Ò≈ «Ú⁄

¿∞‘˘ Í≥Í≈◊ Ï≈˜≈∆ ◊≈«¬’≈Úª Ú≈≈ È‘∆∫ √È ÷ªÁ∆¡ªÕ ¿∞‘˘ √≈¿± «Í¤Ø’∂ Ú≈Ò∆¡ª ’∞Û∆¡ª Á∆ Ì≈Ò √∆Õ «¬‘Ø È˜∆¡≈ ÂÚ∂ ÌÈ Ú≈Ò∆¡ª ’≥ÍÈ∆¡ª Á≈ √∆Õ ¿∞‘ Ú∆ ◊≈«¬’≈Úª Ï≈∂ ω∆ ‘ج∆ «ÓºÊ ˘ ÂØÛ«Á¡ª ◊≈«¬’∆ ˘ Ï≈˜≈ «Ú⁄Ø∫ ’º„ ’∂ ¿∞‘Á≈ ÿ-ÍzÚÙ ∂ ’Ú≈¿∞‰ Á∆¡ª ⁄≈‘Ú≈È √ÈÕ ÁØÚª ÌÀ‰ª Á∆ ¡≈Ú≈˜ «Ú⁄ ¡«‹‘≈ √ √∆ «’ «¬‘Ȫ ˘ ∂‚∆˙ ‹ª «ڡª º’ Í‘∞≥⁄‰ Ò¬∆ «’√∂ ¿∞⁄∂⁄∂ √≥ÿÙ Á∆ ÒØÛ È≈ ͬ∆, √◊Ø∫ ¿∞ ‘ Ȫ È∂ ª «‹Ú∂ ∫ ¡≈͉∂ Ï» ‘ ∂ ¡«‹‘∆¡ª ¡≈Ú≈˜ª Ú≈√Â∂ Í«‘Òª ‘∆ ⁄π͇ º ÷ØÒ∑ º÷∂ √ÈÕ «¬’ √ÏºÏ Â∂ √πÌ≈◊ ‘Ø Ú∆ √∆ ‹Ø ÁØÚª ÌÀ‰ª Á≈ √ªfi≈ √∆Õ ¿∞‘ √∆ ÁØÚª Á∂ ÍÂ∆¡ª ÂØ ∫ «Ó«Ò¡≈ ÌÍ»  ¿∞Â√≈‘Õ ¿∞‘ ª ˜Ó≈È≈ ‘∆ ¡«‹‘≈ √∆, ¡º‹ Á∂ Ï‘∞ ¡º◊∂ Òßÿ ¡≈¬∂ ‹∞◊ º «Ú⁄ Ú∆ ¡È∂ ’ ’∞ Û ∆¡ª Á∆¡ª «Úº«Á¡≈, «√º«÷¡≈ Â∂ ’Ò≈, ¡≈«Á Á∆¡ª Í∂«’¡ª «Ú⁄ ÍÚ≈È ⁄Û∑Á∆¡ª ‘∆¡ª ∆fiª √‘∞∆∫ ‹≈ ’∂ ’∞ÓÒ≈Óπfi≈ ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ Íz’≈Ù ’Ω Á≈ ÍÂ∆ ‘Ï≥ √ «√≥ ÿ √»  ∆ ÙÏÁ√«Ì¡≈⁄≈ ÂØ∫ «ÏÒ’∞Ò Úº÷∂ «’ºÂ∂ È≈Ò ‹∞«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ¿∞‘ ∂ÒÚ∂ Ú’Ù≈Í «Ú⁄ ’≥Ó ’Á≈ √∆Õ Íz’≈Ù Á∆ ¿∞Ó Ú∆ ¡‹∂ ¬∂È∆∫ «È¡≈‰∆ √∆, Ó√ª Í≥Áª √≈Ò, «’ ‹∂ ÍÂ∆ Ú‹‰≈ ⁄≈‘∞≥Á≈, Ù≈«¬Á «¬‘Á∂ Ò¬∆ ¿∞‘˘ ¿∞Òßÿ‰≈ ¡Ω÷≈ ‘Ø ‹ªÁ≈Õ Í ‹ÁØ∫ ¿∞‘È∂ «¬‘Á∂ ◊≈¿∞‰ Á∂ ÙΩ’ Ï≈∂ ‹≈«‰¡≈, ¿∞‘È∂ ’∂ÚÒ √«‘ÓÂ∆ ‘∆ È≈ Í◊‡≈¬∆ √◊Ø∫ ¿∞Â√≈‘ Ú∆ «ÁºÂ≈Õ √π«≥Á ’Ω Á≈ ÍÂ∆, ‹Ø«◊≥Á «√≥ÿ √Ø„∆ ª Í≥‹≈Ï∆ Á≈ ÍدÀ√ ‘؉ Á∂ È≈Ò È≈Ò ◊∆Â-√≥◊∆ Á≈ ⁄≥◊≈ «◊¡≈Â≈ ¡Â∂ ’ÁÁ≈È √∆Õ ¿∞‘ ª √π«≥Á ’Ω Ú≈√Â∂ ◊∆ Ú∆ ÒÌÁ≈¤ª‡Á≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞√ È≈Ò «ÓÒ ’∂ ¿∞‘Ȫ Á∆¡ª ËπȪ Ú∆ «Â¡≈ ’Á≈ √∆Õ Íz’≈Ù ’Ω Â∂ √π«≥Á ’Ω ¡«‹‘∂ Ȫ ‘È, Í≥‹≈Ï∆ √«Ì¡≈⁄≈ Á∂ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ «‹È∑ª Á≈ Í»È∂Í≈¿± √Ê≈È √Á∆Ú∆ Â∂ ¡«Óº‡ ‘À ¡Â∂ «‹È∑ª Á∆ ’Ò≈ ¡Ì∞ºÒ Â∂ ¡Ó ‘À!

‹≥Ó» ’ÙÓ∆ ”⁄ ÿ∞√ÍÀ· Ø’‰ Ò¬∆ Òº◊◊∂ ∆ ’≥«‚¡≈Ò∆ Â≈ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆-‹≥Ó»-’ÙÓ∆ «Úº⁄ ’≥‡ØÒ ∂÷≈ ”Â∂ √Ê≈¬∆ ÂΩ ”Â∂ ’≥«‚¡≈Ò∆ Â≈ Ò≈¿∞‰ ÚºÒ «¬º’ ‘Ø ’ÁÓ ⁄π’«Á¡ª √’≈ ÚºÒØ∫ ¡◊Ò∂ Ó‘∆È∂ ÎΩ‹ Á∂ «¬≥‹∆È∆¡ª ¡Â∂ «√ÚÒ √≥√Ê≈Úª Á∂ Ó≈‘ª Á∆ «¬º’ ‡∆Ó ¿∞µÊ∂ Ì∂‹∆ ‹≈Ú∂◊∆ ‹Ø Â≈ Ò◊≈¿∞ ‰ Á∆ ÔØ ‹ È≈ ¿∞ Ò ∆’∂ ◊ ∆Õ √’≈ Úº Ò Ø ∫ ¡«‹‘∆ ’≥ « ‚¡≈Ò∆ Â≈ Ò◊≈¿∞ ‰ Á≈ ÎÀ √ Ò≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ‹Ø Ì≈∆ Ï¯Ï≈∆ «Úº⁄ Ú∆ ¡√’≈∆ ‘ØÚ∂Õ «¬√ Ï≈∂ ÎÀ√Ò≈ ‘≈Ò ‘∆ «Úº ⁄ «¬º Ê ∂ ’∂ ∫ Á∆ ◊z « ‘ √’ºÂ ¡≈.’∂. «√≥ÿ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂· ‘ج∆ Ó∆«‡≥◊ «Úº⁄ «Ò¡≈ «◊¡≈Õ «¬√ Ó∆«‡≥ ◊ «Úº ⁄ ‹≥ Ó » - ’ÙÓ∆ ÍπÒ∆√ Á∂ ‚≈«¬À’‡ ‹ÈÒ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √» Ï ∂ ¡Â∂ ’∂ ∫ Á Á∂ ‘Ø  √∆È∆¡ ¡«Ë’≈∆ Ù≈ÓÒ √ÈÕ ’≥‡ØÒ ∂÷≈ ”Â∂ √Ê≈¬∆ ’≥«‚¡≈Ò∆ Â≈ Ò≈¿∞‰ Á≈ √πfi≈¡ √»Ï≈ ÍπÒ∆√ Óπ÷∆ È∂ «ÁºÂ≈ √∆Õ «¬√ Á≈ Ó≥ÂÚ Í≈«’√Â≈È ¡Â∂ Ó’Ï»˜≈ ’ÙÓ∆ ÂØ∫ ¡«ÂÚ≈Á∆¡ª Á∆ ÿ∞√ÍÀ· Óπ’≥ÓÒ ÂΩ  ”Â∂ Ø ’ ‰≈ ‘À Õ Ó≈‘ª Úº Ò Ø ∫ ¡«‹‘∆ Â≈ Ò◊≈¿∞ ‰ Á∆¡ª

√≥ Ì ≈ÚÈ≈Úª Á≈ ÍÂ≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ ‹Ø «’ Ì≈∆ Ï¯Ï≈∆ «Úº⁄ Ú∆ Í»∆ ¡√Á≈«¬’ ‘ØÚ∂Õ «¬√ ‡∆Ó «Úº ⁄ ÎΩ ‹ , ’∂ ∫ Á∆ ÒØ ’ «ÈÓ≈‰ «ÚÌ≈◊ ¡Â∂ ÈÀ Ù ÈÒ «ÏÒ«‚≥ ◊ ’≥√‡º’ÙÈ ’≈ÍØ∂ÙÈ Á∂ Ó≈‘ª ˘ Ù≈ÓÒ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Í≈«’√Â≈È È≈Ò Òº◊Á∆ ’≥‡ØÒ ∂÷≈ Á∆ ÒßÏ≈¬∆ GD@ «’ÒØÓ∆‡ ‘À ¡Â∂ «¬√ «Úº⁄Ø∫ EE@ «’ÒØ Ó ∆‡ «Úº ⁄ ’≥ « ‚¡≈Ò∆ Â≈ Ò◊≈¿∞‰ Á≈ ’≥Ó B@@D «Úº⁄ Óπ’≥ÓÒ ’ «Ò¡≈ «◊¡≈ √∆Õ «¬√ «Úº⁄Ø∫ H@ «’ÒØÓ∆‡ Â≈ Ï¯Ï≈∆

‹ª Ï¯ Á∂ ÂØÁ∂ «‚º◊‰ ’≈È Íπº‡∆ ◊¬∆ √∆ «‹√ ’≈È «¬√ ÷∂Â «Úº⁄Ø∫ ¡«ÂÚ≈Á∆ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ‹≥ Ó » ’ÙÓ∆ «Úº⁄ ÿ∞√ÍÀ· ’ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‡∆Ó ÚºÒØ∫ √Ê≈¬∆ Â≈ Ò≈¿∞‰ Á∆¡ª √≥ Ì ≈ÚÈ≈Úª Ï≈∂ «Ú√Ê≈ «Úº ⁄ «Ú⁄≈ ’’∂ ¡≈͉∆ «ÍØ‡ ’∂∫Á∆ ◊z«‘ Ó≥Â≈Ò∂ ˘ √Ω∫Í∆ ‹≈Ú∂◊∆ «‹√ ÚºÒØ∫ «¬√ ˘ «Ú⁄≈È ¿∞Í≥ ÓȘ»∆ Ò¬∆ √πº«÷¡≈ √Ï≥Ë∆ ’Àϫȇ ’Ó∂‡∆ ’ØÒ Ì∂«‹¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ «‹√ Á∂ Óπ÷∆ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ÓÈÓØ‘È «√≥ÿ ‘ÈÕ ‡∆Ó ÚºÒØ∫ Óπº÷ ÂΩ ”Â∂ ¿∞µÂ∆ ’ÙÓ∆ «Úº⁄

D@ Ê≈Úª ”Â∂ ’≥«‚¡≈Ò∆ Â≈ Ò≈¿∞‰ ”Â∂ «Ë¡≈È ’∂∫Á ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬È∑ª «Úº⁄ ’∞ÍÚ≈Û≈, ◊∞˜ ∂ , ¿∞Û∆, ’∂È Â∂ ‹≥Ó» Á≈ ‚Ø‚≈ «˜Ò∑≈ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ «¬È∑ª ÷∂Âª «Úº⁄Ø∫ ‘∆ ¡«ÂÚ≈Á∆ Ú≈Á∆ «Úº⁄ ÿ∞√ÍÀ· ’Á∂ ‘ÈÕ Òßÿ∂ Ó‘∆È∂ √»Ï≈ ÍπÒ∆√ È∂ ◊z«‘ Ó≥Â∆ √πÙ∆Ò ’∞Ó≈ «Ù≥Á∂ ˘ Áº«√¡≈ √∆ «’ B@@D «Úº⁄ Ò◊≈¬∆ ¡≈˜∆ Â≈ ’≈È ‘∆ ÿ∞√ÍÀ· «Úº⁄ H@ Î∆√Á∆ ’Ó∆ ¡≈¬∆ ‘À Â∂ ͺ’∂ ÂΩ ”Â∂ ’≥«‚¡≈Ò∆ Â≈ Òº◊ ‹≈‰ È≈Ò ÿ∞√ÍÀ· Í»∆ Â∑ª Ø’∆ ‹≈ √’∂◊∆Õ ÎΩ‹ È∂ «¬√ ”Â∂ «¬Â≈˜ ’«Á¡ª «’‘≈ √∆ «’ ¡«‹‘≈ √Ê≈¬∆ ÍzÏË ≥ ’∆Â∂ ‹≈‰ È≈Ò ¿∞µÂ∆ ’ÙÓ∆ Á∂ ’∞fi «Í≥‚ Â≈ ÂØ∫ Í≈ «‘ ‹≈‰◊∂Õ «¬√ ”Â∂ «√ÚÒ ÍzÙ≈√È È∂ √πfi≈¡ «ÁºÂ≈ √∆ «’ ¡«‹‘∆¡ª Ê≈Úª ”Â∂ ÒØ’ª Á∂ ¡≈¿∞‰‹≈‰ Ò¬∆ ◊∂‡ º÷∂ ‹≈ √’Á∂ ‘ÈÕ B@@@ Á∂ Ù∞» «Úº⁄ ÎΩ‹ È∂ ¡≈˜∆ ’≥«‚¡≈Ò∆ Â≈ Ò◊≈¬∂ ‹≈‰ ”Â∂ Ú∆ «¬Â≈˜ ’∆Â≈ √∆ Í ‹ÁØ∫ Ô»Í∆¬∂ √’≈ È∂ «¬√ ”Â∂ √«‘ÓÂ∆ Á∂ «ÁºÂ∆ √∆ ª ÎΩ‹ È∂ Ú∆ ¡≈͉≈ «¬Â≈˜ Ú≈Í√ ÒÀ «Ò¡≈ √∆Õ

Ϊ√∆ Á∆ √˜≈ ıÂÓ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ ÓÈ∞÷º ∆ ¡«Ë’≈ √≥◊·È «¬’ÓºÂ

999

¡≥«ÓzÂ√-È∆Ó ÎΩ‹∆ ÏÒª ¡Â∂ ÍπÒ∆√ Á∆¡ª ÚË∆’∆¡ª ’≈È ÓÈ∞º÷∆ ‘º’ª Á∆ ‘Ø ‘∆ ¿∞Òßÿ‰≈ «ıÒ≈¯ ÒÛ ‘∂ Úº÷-Úº÷ ≈‹ª Á∂ ÓÈ∞º÷∆ ¡«Ë’≈ √≥◊·Èª È∂ ¡º‹ «¬’Ó ‘Ø ’∂ ¡≈«÷¡≈ «’ Ì≈ «Úº⁄ Ϊ√∆ Á∆ √˜≈ ıÂÓ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ «¬È∑ª √≥◊·Èª È∂ Úº÷ Úº÷ ӫ¡ª ≈‘∆∫ Á∂Ù ËØ‘ «‹‘∆¡ª Ë≈≈Úª Á∆ ‘Ø ‘∆ ÁπÚÂØ∫ ˘ Ø’‰ ¡Â∂ Úº÷-Úº÷ ≈‹ª «Úº⁄ ÓÈ∞º÷∆ ‘º’ª Á∆ ¿∞Òßÿ‰≈ Á∆ ‹ª⁄ Ò¬∆ «Èͺ÷ ¡Â∂ ¡≈˜≈Á «‡z«Ï¿±ÈÒ ’≈«¬Ó ’È Á∆ Ó≥ ◊ ’∆Â∆ ‘À Õ ÷≈ÒÛ≈ «ÓÙÈ ¡≈◊∂È≈¬∆‹∂ÙÈ ÚºÒ∫Ø ÓÈ∞÷ º ∆ ¡«Ë’≈ √≥◊·Èª Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò “ÓÈ∞º÷∆ ¡«Ë’≈ ¡Â∂ ’≈˘È“ «ÚÙ∂ “Â∂ ’Ú≈¬∆ ◊¬∆ ’≈ÈÎ≥√ «Úº⁄ Í≥‹≈Ï, ⁄≥ ‚ ∆◊Û∑ √Ó∂  ‹≥ Ó » ’ÙÓ∆, ¤º  ∆√◊Û∑ ¡≈«Á ≈‹ª ÂØ ∫ ¡≈¬∂ ’≈’∞Ȫ È∂ Ì≈ «Úº⁄ Ϊ√∆ Á∆ √˜≈ ıÂÓ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∆ ‚‡Ú∆∫ ‘Ó≈«¬Â ’∆Â∆ ‘À Õ Ò≈«¬˜ Î≈ «‘¿± Ó È ≈¬∆‡√ Á∂ ¡≈◊» ¡À‚ÚØ’∂‡ ÈÚ«’È «√≥ÿ, «‘¿±ÓÈ ≈¬∆‡√ Ò≈¡ ÈÀµ‡Ú’ Á∂ ¡À‚ÚØ’∂‡ ’Ø«ÒÈ ◊Ø∫˜≈ÒÚ∂√ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï ÓÈ∞º÷∆ ¡«Ë’≈ √≥◊·È Á∂ ¡À‚ÚØ’∂‡ ≈‹«Ú≥Á «√≥ÿ ÏÀ∫√ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ Á∂Ù ”⁄Ø∫ Ϊ√∆ Á∆ √˜≈ ˘ ıÂÓ ’∆Â≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ «‹È∑ª

˘ «¬‘ √˜≈ √π‰≈¬∆ ◊¬∆ ‘À, ¿∞È∑ª ˘ √πËÈ Á≈ ÓΩ’≈ Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ÁØÙ∆ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ ¿∞Ó Ì Ò¬∆ ‹∂Ò∑ «Úº⁄ º«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ ÓΩ Á∆ √˜≈ Á∂‰ √Ó∂∫ ͺ÷Í≈ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ ¡≈Ó «Ú¡’Â∆ Á∂ ’ÂÒ “Â∂ ‘Ø √˜≈ ‘À ¡Â∂ «’√∂ «Ú¡’Â∆ «ÚÙ∂Ù Á∂ ’ÂÒ “Â∂ Ϊ√∆ Á∆ √˜≈ «ÁºÂ∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ «¬È∑ª ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ‹ÁØ∫ «‘Ó Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À ª Ò¬∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ÎÀ√Ò∂ Ú∆ «√¡≈√∆ «‘ºÂª ÂØ∫ Íz∂« ‘∞≥Á∂ ‘ÀÕ «¬È∑ª ¡≈◊»¡ª È∂ ¡‹ÓÒ ’√≈Ï ˘ Ϊ√∆ «ÁºÂ∂ ‹≈‰ Á≈ «ÚØË ’«Á¡ª ¡≈«÷¡≈ «’ È≈Ï≈Ò◊ Óπ≥‚≈ Â≈«ÒÏ≈È Á∂ ‘ºÊ ⁄Û∑ «◊¡≈ √∆, «‹È∑ª È∂ ¿∞√˘ ¡≈͉∂ Ó≥ÂÚ Ò¬∆ Ú«Â¡≈Õ ¿∞√˘ √πËÈ Á≈ ÓΩ’≈ «ÁºÂ≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈

√∆ Í ¿∞√˘ ¤Ø‡∆ ¿∞Ó∂ ‘∆ Ϊ√∆ Á∂ «ÁºÂ∆ ◊¬∆Õ ’ÙÓ∆ Ú≈Á∆ ÂØ∫ ¡≈¬∆ √z∆ÓÂ∆ ÍzÚ∆È ‘≥◊, ‹Ø ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ ¡≈Î Í∂  À ∫ ‡√ ¡≈Î «‚√¡Í∆¡‚ Í√È Èª Á∆ ‹Ê∂Ï≥Á∆ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ’ ‘∆ ‘À, È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ √z∆È◊ «Úº⁄ ‘∞‰ º’ A@ ‘˜≈ ÂØ∫ ÚË∂∂ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ Ò≈ÍÂ≈ ’∆Â≈ ‹≈ ⁄πº«’¡≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª Ï≈∂ ‘∞‰ º’ ’ج∆ ¡Â≈ ÍÂ≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Áº«√¡≈ «’ ¿∞√Á≈ Ï∂‡≈ ‹≈Ú∂Á ‘≈«ÓÁ ‘≥◊ AH ¡◊√Â, AII@ ÂØ∫ Ò≈ÍÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞√˘ √πº«÷¡≈ ÏÒª È∂ ⁄πº’ «Ò¡≈ √∆ Í ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ Ï≈∂ ’ج∆ ÍÂ≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ ¿∞√È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ’ÙÓ∆ Ú≈Á∆ «Úº ⁄ Úº ‚ ∂ ͺ Ë  “Â∂ ÓÈ∞ º ÷ ∆ ¡«Ë’≈ª Á∆ ¿∞Òßÿ‰≈ ‘Ø ‘∆ ‘ÀÕ

¤ºÂ∆√◊Û∑ √»Ï∂ «Úº⁄ ¡≈«ÁÚ≈√∆¡ª Á∂ ‘º ’ ª Ò¬∆ ÒÛ ‘∂ Í∆ÍÒ˜ Ô»È∆¡È ¡≈Î «√ÚÒ «ÒÏ‡∆ Á∂ Óπ÷∆ ‚≈. «ÏÈ≈«¬’ √∂È È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ Á∂ Ù ËØ ‘ Á∆¡ª Ë≈≈Úª Á∆ ÁπÚÂØ∫ ‘Ø ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ ’≈˘È ‘∂· ÓÈ∞÷ º ∆ ‘º’ª Á∆ Úº‚∆ ¿∞Òßÿ‰≈ ‘Ø ‘∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Áº«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª È∂ ¡≈«ÁÚ≈√∆¡ª Á∂ ‘º’ª Ò¬∆ ¡≈Ú≈˜ ÏπÒßÁ ’∆Â∆ ª ¿∞È∑ª «ıÒ≈¯ Á∂Ù ËØ‘ Á≈ ’∂√ Á‹ ‘Ø «◊¡≈Õ ‘∞ ‰ √π Í ∆Ó ’Ø  ‡ Á∆ ÁıÒ¡≥Á≈˜∆ È≈Ò ˜Ó≈È «ÓÒ∆ ‘ÀÕ ÷≈ÒÛ≈ «ÓÙÈ ¡≈◊∂È≈¬∆‹∂ÙÈ Á∆ Óπ÷∆ Ï∆Ï∆ ÍÓ‹∆ ’Ω ÷≈ÒÛ≈ ¡Â∂ «√º ÷ √ Î≈ «‘¿± Ó È ≈¬∆‡√ Á∂ ¡À‚ÚØ’∂‡ ‹√Í≈Ò «√≥ÿ Ó≥ÁÍπ È∂ fi»·∂ Óπ’≈Ï«Ò¡ª ¡Â∂ ÂÙºÁÁ, ¡À‚ÚØ’∂‡ ‘Í≈Ò «√≥ÿ ⁄∆Ó≈ È∂ Í≥‹≈Ï Á∆ ÓΩ‹Á » ≈ √«ÊÂ∆, ‚≈. ‚∆.¡À√. «„ºÒØ∫, ¡À‚ÚØ’∂‡ ÍÓ‹∆ «√≥ÿ ¡≈«Á È∂ Ì≈ «Úº⁄ È√Ò’∞Ù∆ ¡Â∂ ¡À‚ÚØ’∂‡ Ó∆≈ ’∞Ó≈∆ È∂ ÓÈ∞º÷∆ ¡«Ë’≈ª Á∆ ¿∞Òßÿ‰≈ Ï≈∂ «Ú⁄≈ Í∂Ù ’∆Â∂Õ ‘≈˜ ‹Ê∂Ï≥Á∆¡ª È∂ ÓÂ≈ Í≈√ ’’∂ √»Ï≈ ¡Â∂ ’∂∫Á Á∂ È∆Ó ÎΩ‹∆ ÏÒª Á∆ ÚË∆’∆ Á≈ «Ù’≈ ω∂ ÒØ’ª ¡Â∂ Ò≈ÍÂ≈ ÒØ’ª ˘ Ù˪‹Ò∆ Ì∂‡ ’∆Â∆Õ


8

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 998

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec.,

«Íß ‚ Á∆ √æ Ê «Úæ ⁄ Ø ∫ √∞÷ÓßÁ «√ßÿ Ï≈Û “Ì◊Â≈ Ì≈¬∆’≈”

Â∞‘≈‚∆ √ج∆

«’ÙÂ 20

F@D-GEA-AAAC Email:- upac74@gmail.com √æÊ «Úæ⁄ Â≈Ù ÷∂‚«Á¡ª ’ØÒ ÏÀ·∂ Ï≈Ï∂ ‘≈’Ó «√¿∞∫ 鱧 √∆Â∂ Ó≈√∆ È∂ ¡≈¿∞∫«Á¡ª ‘∆ Í∞æ¤ «Ò¡≈, TÏ≈Ï≈! ¡æ‹ «’Ú∂∫ ÂÛ’Ø ÂÛ’∆ ‹ß◊∂ ’≈ Í≈‘Û≈ √Ø‚∂ ⁄∞Ï≈∂ ’ØÒ ÷Û∑≈ ˙ Ï≈Ï≈, ˙ Ï≈Ï≈ ’«‘ ’«‘ ’∂ ”Ú≈‹ª Ó≈∆ ‹ªÁ≈ √∆?U Â≈Ù ÷∂‚«Á¡ª Á∆¡ª √ª ⁄æ’∆ ÏÀ·≈ È≈Ê≈ ¡ÓÒ∆ «„æÒ∆ «‹‘∆ ”Ú≈‹ ”⁄ ÏØ«Ò¡≈, TÈ∂∑∂ ÂØ∫ ‚Á≈ ‘؉À¢U √∆Â∂ È∂ ¡ÓÒ∆ Á∆ ◊æÒ Á≈ ‹Ú≈Ï «ÁæÂ≈, T◊Ø‚∂ ◊Ø‚∂ ª «ÁÈ ⁄«Û∑¡≈ «Ú¡≈ √∆¢ ‹∂ «ÁÈ∂ ¬∆∫ ‚∆ ‹ªÁ≈ ª ≈Â È±ß ’∆ ‘≈Ò ‘∞ßÁ≈ ‘Ø¿±?U ¡ÓÒ∆ È∂ √∆Â∂ ÚæÒ È±ß ¯∂ Á≈«ˆ¡≈ ◊ØÒ≈, T¯∂ ª Ϭ∆ Ï≈Ï≈ ¬∆ Áæ√ √’ÁÀ «’ Ó∞ß‚∂ 鱧 ’≈‘Á∆ Ó˜ √∆¢U √∆Â∂ ¡Â∂ ¡ÓÒ∆ Á∆ ÈØ’ fiØ’ √∞‰ √∞‰ Ï≈Ï≈ Ú∆ Ó⁄Ò≈ ‘Ø«¬¡≈ Ó∞Ù’‰∆¡ª ‘æ√∆ ‹ªÁ≈ √∆¢ Ï≈Ï∂ Á∂ ‘æ√‰∂ Ò«‘‹∂ 鱧 Ú∂÷ ’∂ ¡ÓÒ∆ «ÈÚ≈‰ Á∂ Í≈‰∆ Úª◊±ß Ï≈Ï∂ ÚæÒ È±ß ‘Ø Â∞«¡≈, TÏ≈Ï≈! ◊æÒ Âª ˜± ’ج∆ È≈ ’ج∆ ‘؉∆ ¡À «‹‘Û≈ Â±ß Ó±ß‘ ”⁄ ‘∆ ‘æ√∆ ‹≈ÈÀ∫¢U ¬∂È∂ «⁄ 鱧 Ïæ◊∂ ’∂ Ò椱 È∂ √æÊ ”⁄ ¡≈¿∞∫«Á¡ª ‘∆ Ï≈Ï∂ ¡Â∂ Í≈‘Û∂ Á∆ ÍØÒ ÷ØÒ∑ «ÁæÂ∆¢ Ò椱 Ï≈Ï∂ 鱧 ’«‘ßÁ≈, TÏ≈Ï≈! ˙ ‹∞¡≈’ È≈Ò ”’≈ ’ ’∂ Ìæ«‹¡≈ È∑∆ ¯∂ ±ß, ¿∞‘ ª ÂÀ鱧 ”Ú≈‹ª Ó≈ Ó≈ ’Óˇ≈ ‘Ø «◊¡≈, 屧 ⁄∞Ï≈∂ ”⁄Ø∫ ‘≈’ ¬∆ È∑∆ «ÁæÂ∆¢U Ò椱 Á∆ ◊æÒ √∞‰ ’∂ ¡ÓÒ∆ È∂ Â≈Ù Á∆¡ª √ª √∞æ‡∆¡ª Â∂ «Íæ· ÿÛ∆√Á≈ Ò椱 鱧 È∂Û∂ ‘Ø ’∂ ’«‘ßÁ≈, T‘ª Ϭ∆ Ò櫤¡≈! 屧 Áæ√ ’∆ ◊æÒ ‘ج∆ ¡À, Ï≈Ï≈ ª È∑∆ ÏØÒÁ≈, «¬‘ ª ‹æÒ± ’∂ ÿ∆⁄ È≈Ò Á≈ ω «◊¡≈¢U Ò椱 È∂ ¡ÓÒ∆ Á∆ ◊æÒ ÚæÒ Âª ÿæ‡ «Ë¡≈È «ÁæÂ≈ Í Ï≈Ï∂ 鱧 ˜± ’‘∆ «◊¡≈, TÏ≈Ï≈ Ô≈ ’Ó≈Ò ¬∆ ’Â∆ Í≈‘Û∂ È∂, ÍÂßÁ ¿±¬∆∫ Ìæ‹∆ «◊¡≈ «√ ÂØÛ, ’ß‹ Á∂ 鱧 ÍÂ≈ ¬∆ È∑∆ Òæ«◊¡≈ «’ «¬‘ Ò≈Ò ÒÀ‡ ’≈‘Á∆ ¡À, È≈ ¬∆ ’ØÒØ∫ Òßÿ∂ Ó؇√≈«¬’Ò Á≈ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈¢U ¡ÓÒ∆ ¯∂ ÍÀ «◊¡≈ Ò椱 鱧 ’Â∆Û ’∂, T˙ Ô≈ √≈‚∂ Ú∆ ÍæÒ∂ Í≈˙ ’∞æfi¢U Ï≈Ï≈ ’«‘ßÁ≈, TÓÀ∫ ÊØÛ∑≈ Ì拉≈ √∆ ˙‘Á∂ È≈Ò, ˙‘È±ß Âª «’‘≈ √∆ ‹∂ 屧 ¡Ω‘ Ò≈Ò ÒÀ‡ 鱧 ‘æÊ Ò≈ ’∂ Íß‹ «Ó߇ª ”⁄ Ó∞Û ¡≈«¬¡≈ ª ÓÀ∫ Á∂¿±∫ ÂÀ鱧 √Ω Í∆¡≈, È‘∆∫ «¯ ÁØ

«¬’ √∆ «ÁÈ Â∂ ≈ÂÕ ¿∞È∑ª Á∂ «¬’ ÍπºÂ √∆ Â∂ «¬’ Ë∆Õ ÍπºÂ Á≈ Ȫ √»‹ Â∂ Ë∆ Á≈ ⁄øÁÕ «¬’ Ú≈ ÌÀ‰-Ì≈ ÷∂‚Á∂-÷∂‚Á∂ ‹ø◊Ò «Ú⁄ Í‘πø⁄ ◊¬∂Õ ¿∞Ê∂ «¬’ ¡‹◊ √∆ ‹Ø «¬’ √≈‘ È≈Ò ‘∆ ÁØÚª ˘ ¡≥Á ¶ÿ≈ «◊¡≈Õ «ÁÈ Â∂ ≈ ϑπ ÍÃ∂Ù≈È ‘ج∂Õ ¡≈«÷ Ú‰ Á∆ «¬’ «⁄Û∆ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª Á∂ Ë∆ ÍπºÂ ˘ ¡‹◊ ÷≈ «◊¡≈Õ «¬‘ √π‰ ’∂ ¿∞‘Ø √Ø⁄ª «Ú⁄ ÍÀ ◊¬∂ «’ ‘π‰ ’∆ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂?

¡À ±ߔ¢U ¡ÓÒ∆ Î∂ ÷Û’ «Í¡≈ ÷≈Ò∆ Í∆Í∆ Úª◊±ß, TÎ∂ ª Ï≈Ï≈ ¬∆ «‹æ«Â¡≈, Ù Íß‹ª «Ó߇ª ”⁄ Ó∞Û‰ Á∆ Òæ◊∆ √∆ ¿∞‘ Ó∞«Û¡≈ «ÂßȪ ÿß«‡¡ª Ó◊Ø∫¢U √∆Â≈ ¯∂ ‘÷ «◊¡≈ ¡ÓÒ∆ ”Â∂, TÏ«‘ ‹≈ Ô≈ ⁄∞æÍ ’ ’∂, «ÏßÁ ’∞ «Íæ¤Ø∫ „∞æ⁄ ‹∆ ‚≈‘ «ÁæÈÀ∫ «Úæ⁄¢U Ò椱 ’«‘ßÁ≈, T˙ËØ∫ «’Â∂ ÓÀ∫ «Èæ’Ò ¡≈«¬¡≈ ÏÀ·’ ”⁄Ø∫ Ï≈‘ «’ ¡≈‘ ΩÒ≈ ‹≈ ’∆ ͬ∆ ‹ªÁ≈¢ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ Í≈‘Û∂ 鱧 Í∞櫤¡≈ «’ ’∆ ◊æÒ ¡À, ª «’Â∂ ‹≈ ’∂ ˙‘È∂ √≈∆ ’‘≈‰∆ Áæ√∆¢U ’«‘ßÁ≈, TÏ≈Ï∂ È∂ Ó∂∂ È≈Ò √Ω Í∆¬∂ Á∆ Ù Ò≈¬∆ √∆ «’ 屧 ¡Ω‘ Ò≈Ò ÒÀ‡ 鱧 ‘æÊ Ò≈ ’∂ Íß‹ª «Ó߇ª ”⁄ Ó∞Û ’∂ ¡≈ ‹≈ Â∂ ¡≈ ’∂ √Ω Í∆¡≈ ÒÀ Ò∆∫¢ Í≈‘Û≈ ’«‘ßÁ≈, ÓÀ∫ Ò≈Ò ÒÀ‡ 鱧 ‘æÊ Ò≈¿∞‰ Ìæ‹ «Í¡≈, Ìæ«‹¡≈ «◊¡≈, Ìæ«‹¡≈ «◊¡≈, ’«‘ßÁ≈ Ó±‘∂ Ó±‘∂ Ò≈Ò ÒÀ‡ Ìæ‹∆ ◊¬∆ ’«‘ßÁ≈ Ó◊ Ó◊ ÓÀ∫ Ìæ‹∆ «◊¡≈, ‹ÁØ∫ ¿∞‘ Ò≈Ò ÒÀ‡ Á±‹∂ È≈Ò Á∂ «Íß‚ ‹≈ ’∂ ÷Û∑∆, Î∂ «’Â∂ ‹≈ ’∂ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ ÓÀ鱧 «’ «¬‘ ª Ï≈Ï∂ È∂ ÓÀ鱧 Ó؇ √≈«¬’Ò Ó◊ Ì‹≈ ”Â≈, «¬‘ ª Ó؇ √≈«¬’Ò Á∆ Ó◊Ò∆ ÒÀ‡ ‹◊Á∆ √∆¢U Ò椱 ’«‘ßÁ≈, T˙ÊØ∫ Á∆ «’Â∂ Ó؇ √≈«¬’Ò Òß«ÿ¡≈ ‘؉≈ Ï≈Ï∂ È∂ Í≈‘Û∂ 鱧 ˙‘Á∂ Ó◊ ¬∆ Ì‹≈ ”Â≈¢ ‹ÁØ∫ Ó؇ √≈«¬’Ò Á±‹∂ «Íß‚ ‹≈ ’∂ ÷Û∑≈ ¯∂ ÍÂ≈ Òæ◊≈ Í≈‘Û∂ 鱧 Ò≈Ò ÒÀ‡ Á≈¢U Ò椱 Á∂ ӱߑØ∫ ◊æÒ √∞‰ ’∂ √æÊ «Úæ⁄ ÏÀ·∂ √≈∂ ÒØ’ ¿∞º⁄∆ ¿∞º⁄∆ ‘æ√‰ Òæ◊ ͬ∂¢ ’ØÒ ÏÀ·≈ Ï≈Ï≈ ‘≈’Ó «√¿∞∫ ’«‘ßÁ≈, T⁄ß◊≈ ‘Ø«¬¡≈ «’ Ó≈Û≈? Ó∞ß‚∂ Á∆ ÍÀ’‡√ ‘Ø ◊∆¢U ¬∂È∂ «⁄ 鱧 «’Â∂ Í≈‘Û≈ √æÊ ’ØÒ Á∆ √≈«¬’Ò ”Â∂ Òß«ÿ¡≈ ‹≈Ú∂ ª ¡ÓÒ∆ ÂÌ’ ’∂ ÏØ«Ò¡≈, T‘Ø ‹ªÁ≈ Ò≈Ò ÒÀ‡ ¡≈Ò≈¢U ¿∞√ «ÁÈ ÂØ∫ «Íß‚ ¡≈«Ò¡ª È∂ ¿∞‘Á≈ Ȫ Ò≈Ò ÒÀ‡ ¡≈Ò≈ ¬∆ æ÷ «Ò¡≈¢ ◊æÒª ’«Á¡ª ’«Á¡ª ⁄Ω’∆Á≈ È∂ √æÊ ”⁄ ÏÀ·∂ ÒØ’ª 鱧 ¡≈ ’∂ Áæ«√¡≈ «’ ÷≈È≈ ÍæÂ∆ Á∆ ËÓÙ≈Ò≈ ”⁄ Ú؇ª ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ¡≈¬∂ Ú∂ ¡À, ‹∆‘Á∆ «’√∂ Á∆ ’ج∆ Ú؇ «‘ßÁ∆ ¡À ¿∞‘ ‹≈ ’∂ ‘∞‰ ω≈ ÒØ, ¯∂ È∑∆ ωÈ∆¢ ⁄Ω’∆Á≈ ÂØ∫ Ú؇ª Á≈ √∞È∂‘≈ √∞‰Á∂ √≈ ‘∆ ÒØ’ √æÊ ”⁄Ø∫ ¿∞º· ’∂ ËÓÙ≈Ò≈ 鱧 ⁄æÒ Í¬∂¢

√»‹, ⁄øÁ Â∂ ‘Ú≈ ≈ ¡≈͉∆ ÌÀ‰ È∆∫Á ’ØÒ ◊¬∆ «’ ’ج∆ ‘ºÒ Òº«Ì¡≈ ‹≈Ú∂Õ È∆∫Á È∂ fiº‡ «’‘≈, “⁄ÒØ, ¡≈ͪ ⁄ÒÁ∂ ‘ª! ÓÀ∫ ¡‹◊ Á∆¡ª ¡º ÷ ª «Ú⁄ ÏÀ · ‹≈Úª◊∆ Â∂ Â∞√∆∫ √»‹ ⁄øÁ ˘ Ï≈‘ ’º„ «Á˙Õ”” ÓΩ’∂ Á∂÷ ’∂ «‹™ ‘∆ È∆∫Á ¡‹◊ Á∆¡ª ¡º÷ª ”⁄ ÏÀ·∆, ¡‹◊ Ó»ø‘ ÷ØÒ∑ ’∂ √Ω∫ «◊¡≈Õ ⁄øÁ Â∂ √»‹ Ï≈‘ «È’Ò ¡≈¬∂Õ «„º‚ ÷≈Ò∆ ‘π«ø Á¡ª ‘∆ ¡‹◊ Á∆ ¡º÷ ÷πÒ º ∑ ◊¬∆ Â∂ ¿∞‘ ¿∞Ȫ∑ Á∂ «Íº¤∂ ̺«‹¡≈Õ Óπ√∆ÏÂ

”⁄ Î√∂ «ÁÈ È∂ √»‹ ˘ ⁄πº«’¡≈ Â∂ ̺‹ «È’«Ò¡≈Õ ≈ È∂ ⁄øÁ ˘ ⁄πº«’¡≈ Â∂ ¡≈√Ó≈È ”⁄ Í‘πø⁄ ◊¬∂Õ ¡‹◊ Á∂ ‚ ÂØ∫ √»‹, ⁄øÁ ¿∞Í ¡≈√Ó≈È ”⁄ «‘‰ Òº◊ ͬ∂Õ √»‹ «ÁÈ∂ «È’Ò‰ Òº«◊¡≈ Â∂ ⁄øÁ ≈ ˘Õ ¡‹◊ ’ÀÒ≈Ù ÍÏ Á∆ ⁄؇∆ ”Â∂ √»‹ ¡Â∂ ⁄øÁ ˘ Á∂÷ ’∂ Îπ’ ø ≈Á≈ «‘øÁ≈ ‘À Â∂ «‹√ ’’∂ ËÂ∆ Â∂ ¡≈’≈Ù «Ú⁄≈Ò∂ ‘Ú≈ Ú◊Á∆ «‘øÁ∆ ‘ÀÕ

√Óµ◊∆ ’≈Ò∂ Ó≈‘ A@@ ◊Ã≈Ó ’≈Ò∂ ¤ØÒ∂ ‹ª ≈‹Ó≈‘ E@ ◊Ã≈Ó ÷≈‰ Ú≈Ò≈ √Ø‚≈ A/D ¤Ø‡≈ «⁄Ó⁄≈ ‡Ó≈‡ D Ó∆‚∆¡Ó ¡’≈ Á∂ ‘∆ «Ó⁄ B-C ¡Á’ B «¬ø⁄ Á≈ ‡∞’Û≈ Óµ÷‰ B-C «⁄Ó⁄∂ Á∂√∆ «ÿ˙ A ‹ª B «⁄Ó⁄∂ ‹∆≈A/B ¤Ø‡≈ «⁄Ó⁄≈ Ó∂Ê∆A/D ¤Ø‡≈ «⁄Ó⁄≈ ‘ÒÁ∆ Í≈¿±‚ A ⁄ΩÊ≈¬∆ ¤Ø‡≈ «⁄Ó⁄≈ Ò≈Ò «Ó⁄ Í≈¿±‚ «¬’ ⁄ΩÊ≈¬∆ ¤Ø‡≈ «⁄Ó⁄≈ ◊Ó Ó√≈Ò≈ «¬’ ⁄ΩÊ≈¬∆ ¤Ø‡≈ «⁄Ó⁄≈ ÈÓ’ √Ú≈Á ¡È∞√≈ ‘≈ ËÈ∆¡≈ ¡µË∆ ¤Ø‡∆ ’‡Ø∆ «ÚË∆ Ó≈‘ ¡Â∂ ≈‹Ó≈‘ ˘ ËØ ’∂ H ÿø«‡¡ª Ò¬∆ Í≈‰∆ ”⁄ «Ì˙∫ ’∂ µ÷ «Á˙Õ «¬È∑ª ”⁄Ø∫ Í≈‰∆ ’µ„ ’∂ ËØ ’∂ Á≈Òª ˘ ’∞µ’ ”⁄ Í≈˙Õ ÷≈‰ Ú≈Ò≈ √Ø‚≈

rJ ¡’√ ◊둉∆¡ª √ج∆ ÿ ˘ √‡Ø √Ófi ’∂ √≈∂ Ï∂’≈ √≈Ó≈È «‹Ú∂∫ ÍØÒ∆ ÏÀ◊√, ÏØÂÒª, ¡÷Ï≈ª ¡≈«Á √ج∆ ÿ «Ú⁄ ÌÁ∆¡ª «‘≥Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ È≈Ò √ج∆ «Ú⁄ ◊øÁ◊∆ ª ÎÀÒÁ∆ ‘∆ ‘À, È≈Ò ‘∆ ’∆Û∂-Ó’ΩÛ∂, ’≈’Ø⁄ Ú∆ ÚË ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬√ Ò¬∆ √ج∆ ÿ «Ú⁄ √ج∆ «Ú⁄ ’øÓ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª Ú√ª ‘∆ º÷ØÕ rJ÷≈Ë ÍÁ≈ʪ ˘ ‘Ó∂Ù≈ ¬∂¡‡≈«¬‡ ‚º«Ï¡ª «Ú⁄ ‘∆ º÷Ø Âª

¡ÒØ’ ‹ØÙ∆ ≈¡ Â∂ «¬Ï≈‘∆Ó ¡≈¬∆Ï∆ Á∂ Óπ÷∆ ‘؉◊∂ ÈÚ∆∫ «Áº Ò ∆-√∆È∆¡ ¡≈¬∆Í∆¡À√ ¡«Ë’≈∆ ¡ÒØ’ ‹ØÙ∆ ÷πÎ∆¡≈ ¬∂‹≥√∆ ≈¡ Á∂ ÈÚ∂∫ Óπ÷∆ ‘Ø ‰ ◊∂ ‹ÁØ ∫ «’ √º Ô Á ¡≈«√Î «¬Ï≈‘∆Ó «¬≥ ‡ À Ò ∆‹À ∫ √ «Ï¿±  Ø (¡≈¬∆Ï∆) Á∂ ¡◊Ò∂ ‚≈«¬À ’ ‡ ‘Ø ‰ ◊∂ Õ √z ∆ «¬Ï≈«‘Ó Í«‘Ò∂ Óπ√ÒÓ≈È Ù÷√ ‘؉◊∂ ‹Ø Á∂Ù Á∆ ¡«‘Ó ÷π Î ∆¡≈ ¬∂ ‹ ≥ √ ∆ Á∆ ’Ó≈È √≥Ì≈Ò‰◊∂Õ Íz Ë ≈È Ó≥  ∆ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ ’À Ï «È‡ Á∆ «ÈÔ∞’Â∆ ’Ó∂‡∆ È∂ ‘«¡≈‰≈ ’∂‚ Á∂ AIGF ÏÀ⁄ Á∂ ¡«Ë’≈∆ ¡ÒØ’

‹ØÙ∆ Á∂ Ȫ ˘ ‘∆ fi≥‚∆ Á∂ «ÁºÂ∆ ‘À ‹Ø ≈¡ Á∂ ÓΩ ‹ » Á ≈ Óπ ÷ ∆ √≥ ‹ ∆Ú «ÂzÍ≈·∆ Á∆ ʪ ÒÀ‰◊∂Õ √z∆ ‹ØÙ∆ È∂ «¬≥‡ÀÒ∆‹À∫√ «Ï¿±Ø Â∂ ‘«¡≈‰≈ Íπ Ò ∆√ ”⁄ √∂ Ú ≈Úª «ÈÌ≈¿∞ ∫ «Á¡ª

Ì≈ ”⁄ A@@ √≈Òª ÁΩ≈È «√◊‡ÈØÙ∆ ’≈È A@ ’ØÛ ÓΩª

ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆- «Í¤Ò∂ A@@ √≈Òª ”⁄ Á∂ Ù ¡≥ Á  DE ÷Ï Ï∆Û∆¡ª Â∂ «√◊‡ª Á≈ «ÈÓ≈‰ ‘Ø«¬¡≈ Â∂ «¬È∑ª È∂ Â’∆ÏÈ A@ ’ØÛ «Ú¡’Â∆¡ª Á∆ ‹≈È Ò¬∆ ‘ÀÕ «¬‘ ÷πÒ≈√≈ Â≈˜≈ √Ú∂÷‰ ”⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ

«¬√ √Ú∂÷‰ ˘ «√∂ Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÍÈ≈¬∂ ‹∆. Ò≈Ò, È∂ « ÚÈ √∆ «ÚÒ√È Â∂ Íz’≈Ù √∆ ◊∞ÍÂ≈ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª Á∆ «◊‰Â∆ Ï∂‘ºÁ ÌØ√∂ÔØ◊ ¡≥Á≈«˜¡ª ”Â∂ ¡≈Ë≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª «Úº ⁄ Ø ∫ Ò≈Ò Â∂ «ÚÒ√È ‡∆Ï∆ Â∂ Î∂Ϋۡª Á∆¡ª Ï∆Ó≈∆¡ª «Ú∞ºË ’ΩÓªÂ∆ Ô»È∆¡È Á∂ Áº÷‰∆-Í»Ï∆ Á¯Â È≈Ò ‹∞Û∂ ‘ج∂ ‘È ‹ÁØ∫«’ √z∆ ◊∞ÍÂ≈ ‹ÈÂ’ «√‘ √Ï≥Ë∆ √≥√Ê≈ ”⁄ ’≥Ó ’Á∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ÷Ø‹≈Ê∆¡ª È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‘À «’ «Í¤Ò∆ «¬’ √Á∆ ”⁄ Ì≈ ”⁄ A@ ’ØÛ ÓΩª Â≥Ï≈’» Á∆ ÚÂØ∫ È≈Ò ‘ج∆¡ª ‘È Â∂ «¬È∑ª ”⁄ √ºÂ ’ØÛ G@ Òº÷ ÓΩª Ï∆Û∆ Â∂ «√◊‡ Í∆‰ È≈Ò ‘ج∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ ¡«Ë¡À È ”⁄ «¬‘ Ú∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À «’ AIA@ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ B@A@ Â’ Á∂Ù ”⁄ AI ’ØÛ Ï∆Û∆ Í∆‰ Ú≈Ò∂ Â∂ ⁄≈ ’ØÛ A@ Òº÷ «√◊‡ Í∆‰ Ú≈Ò∂ √ÈÕ

Ï≈Ï∂ È∂ Úº‚≈ ‘≈Á√≈ ‡≈«Ò¡≈ Òß‚È-«¬Ê∂ «¬’ FG √≈Ò≈ Ï≈Ï∂ È∂ ÁÒ∂∆ Ì«¡≈ ’≈È≈Ó≈ ’’∂ ’¬∆¡ª Á∆¡ª ‹≈Ȫ Ï⁄≈ Ò¬∆¡ªÕ ¡ÒÎÀµ‚ Ê»Í Ȫ Á≈ FG √≈Ò≈ Ϙ∞◊ Ϻ√ «Ú⁄ √Î ’ «‘≈ √∆Õ ¡⁄≈È’ Ϻ√ Á≈ ‚≈¬∆Ú Ï∂‘ØÙ ‘Ø «◊¡≈ Â∂ Ϻ√ «‘⁄’ØÒ∂ ÷≈‰ Òº◊∆Õ Ï∂Ùº’ Ϙ∞◊ È∂ AB √≈Òª ÂØ∫ «’√∂ Ú≈‘È ˘ ⁄Ò≈«¬¡≈ È‘∆∫ √∆ Í ¿∞√ È∂ ‘≥◊≈Ó∆ ‘≈Ò «Ú⁄ √‡∂¡«≥◊ √≥Ì≈Ò «Ò¡≈Õ Ê»Í È∂ ÏÛ∆ «√¡≈‰Í È≈Ò Ïº√ ˘ √Û’ Á∂ «¬’ Í≈√∂ ÷Û∑≈ «ÁºÂ≈ Â∂ «¬√ Â∑ª Úº‚≈ ‘≈Á√≈ ‘؉ ÂØ∫ ‡Ò «◊¡≈Õ «¬‘ ÿ‡È≈ Ò∆√‡ Ù«‘ «Ú⁄ Ú≈Í∆Õ Ê»Í Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ‹∂Ó˜ Ϫ‚ Ó«‘√»√ ’ «‘≈ √∆Õ ¿∞√ ¡È∞√≈ ¿∞√ Ú∂Ò∂ Á≈ «ÁzÙ ‹∂Ó˜ Ϫ‚ Á∆¡ª «¯ÒÓª Ú◊≈ √∆Õ ¿∞√ ¡È∞√≈ √≈‘Ó‰∂ ÂØ∫ Ú∆ ’≈ª ¡≈ ‘∆¡ª √È Â∂ √Û’ Á∂ ÁØÚª Í≈«√¡ª ”Â∂ Ú∆ Ú≈‘È √ÈÕ ÊØÛ∑∆ «‹‘∆ Ò≈ÍzÚ≈‘∆ È≈Ò ‘≈Á√≈ Ú≈Í √’Á≈ √∆Õ ÍπÒ∆√ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Ê»Í È∂ Úº‚≈ ‘≈Á√≈ ‘؉Ø∫ ‡≈«Ò¡≈ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ AB √≈Ò Í«‘Òª ¡≈͉∆ ’≈ Ú∂⁄‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ È∂ ’Á∂ ’ج∆ Ú≈‘È È‘∆∫ √∆ ⁄Ò≈«¬¡≈Õ

È∂ Í ≈Ò Â∂ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ’¬∆ ¡«‘Ó ¡Í∂ÙȪ ”⁄ «‘º√≈ «Ò¡≈ ‘À Õ ’Ω Ó ªÂ∆ ͺ Ë  ”Â∂ ÷π Î ∆¡≈ ‹≈‰’≈∆¡ª º÷‰Ú≈Ò∆ √≥√Ê≈ ≈¡ Á∂ Óπ ÷ ∆ Ò¬∆ AIGG ÏÀ ⁄ Á∂

’∂‹∆Ú≈Ò È∂ ’ª◊√ Á∆ È’Ò Ó≈∆: «Á◊«Ú‹À Ì∞ Ï È∂ Ù Ú-¡«Ú≥ Á ’∂ ‹ ∆Ú≈Ò Á∆ “¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆” Á≈ Ó˜≈’ ¿∞‚≈¿∞∫«Á¡ª

’∞ºÒ «‘≥Á ’ª◊√ ’Ó∂‡∆ Á≈ ‹ÈÒ √’º   «Á◊«Ú‹À «√≥ ÿ È∂ ÁØ Ù Ò≈«¬¡≈ «’ √Ó≈‹’ ’≈’∞È ÂØ∫ «√¡≈√ÂÁ≈È Ï‰∂ ’∂‹∆Ú≈Ò È∂ ¡≈͉∆ Í≈‡∆ Á≈ Ȫ ’ª◊√ Á∂ Ê∆Ó ÂØ ∫ «Ò¡≈ ‘À Õ ÙÏÁ “¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆“ Ï≈∂ ͺÂ’≈ª Á∂ √Ú≈Òª Á≈ ‹Ú≈Ï «Á≥«Á¡ª ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ’∂‹∆Ú≈Ò È∂ ÏÛ∆ ⁄Ò≈’∆ È≈Ò ’ª◊√ Á∆ È’Ò Ó≈∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª ’∂‹∆Ú≈Ò Á∆ Í≈‡∆ Á∆ ¡≈ÒØ⁄È≈ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ «¬√ Í≈‡∆ Á∂ ¡≈◊» ˘ Í«‘Òª ¡ÀÓÍ∆, ¡ÀÓ¡ÀÒ¬∂ ‹ª «Ó¿∞∫√ÍÒ ’≈ÍØ∂ÙÈ Á∆ ⁄؉ ÒÛ ’∂ Ú∂÷‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ ¿∞Û∆√≈ «Úº⁄ ’ª◊√ Á∆ “Ï∆ ‡∆Ó“ Ï≈∂ Íπº¤∂ ‹≈‰ ”Â∂ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬√ Ï≈∂ ÎÀ√Ò≈ ÈÚ∆È Í‡È≈«¬’ ¡Â∂ Í∆. Ó‘ØÍ≈Â≈ ˘ ‘∆ ’È Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ √ºÂ≈Ë≈∆ Ì≈‹Í≈ Á∂ ͇È≈«¬’ ¡Â∂ ¿∞Û∆√≈ ‹È ÓØ⁄≈ ÚºÒØ∫ «¬’-Á»‹∂ ˘ ’ª◊√ Á∆ “Ï∆ ‡∆Ó“ «’‘≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ

¡≈¬∆.Í∆.¡À √ .¡«Ë’≈∆ ¡«ÓÂ≈Ì Ó≈Êπ Ú∆ Á≈¡Ú∂Á≈ √È «‹È∑ª ˘ ¡À Ú ∆¬∂ Ù È «√⁄ √À ∫ ‡ «Ú⁄ Ì∂ ‹ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ √≥√Ê≈ Ú∆ ≈¡ Á∆ Ù≈÷≈ ‘ÀÕ ¡≈«√Î «¬Ï≈‘∆Ó «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ AIGG ÏÀ⁄ Á∂ Óº Ë Íz Á ∂ Ù ’∂ ‚  Á∂ EI √≈Ò≈ ¡≈¬∆.Í∆.¡À√. ¡«Ë’≈∆ «¬Ï≈«‘Ó Í«‘Ò∆ Á√≥Ï ÂØ∫ ¡Î√ ¡≈È √ÍÀÙÒ «‚¿± ‡ ∆ √≥ Ì ≈Ò‰◊∂ «‹‘Û≈ «’ ¡≈¬∆.Ï∆. Á∂ ÓΩ‹»Á≈ ‚≈«¬À’‡ ÂØ∫ ÈÚ∂∫ ¡Î√ ˘ ¡‘∞Á≈ ÂÏÁ∆Ò ’È Á∆ Íz«’«¡≈ ‘ÀÕ √»Âª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’

¡Â∂ ÈÓ’ Í≈ ’∂ Í≈‰∆ Í≈ «Á˙ ¡Â∂ Á≈Ò ˘ ¿∞ÏÒ‰ Ò¬∆ µ÷ «Á˙Õ ’∞µ’ ”⁄ √∆‡∆ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ◊À√ ÏøÁ ’ «Á˙Õ ‡Ó≈‡, ‘∆ «Ó⁄ ¡Â∂ ¡Á’ «¤µÒ ’∂ ËØ ’∂ «Ó’√∆ ”⁄ Ï∆’ Í∆√ Ò˙Õ ’Û≈‘∆ ”⁄ «ÿ˙ ◊Ó ’ØÕ ‹∆≈ Í≈ «Á˙Õ «¬√ Á∂ Ì∞µ‹‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡Á’, ‘ÒÁ∆ Í≈¿±‚, ËÈ∆¡≈ Í≈¿±‚ ¡Â∂ Ò≈Ò «Ó⁄ Í≈¿±‚ Í≈ ’∂ ’Û¤∆ È≈Ò «‘Ò≈˙Õ «¬√ Ó√≈Ò∂ ”⁄ ‡Ó≈‡, ‘∆ «Ó⁄ Á≈ Í∂√‡ ¡Â∂ Óµ÷‰ Í≈ «Á˙Õ «¬√ ˘ ¿∞√ √Ó∂∫ µ’ Ì∞øÈØ, ‹ÁØ∫ µ’ Ó√≈Ò∂ ¿∞µÍ ÂÀÈ È≈ Òµ◊ ‹≈‰Õ «¬√ Ó√≈Ò∂ ˘ ‘∞‰ ’∞µ’ ˘ ÷ØÒ∑ ’∂ Á≈Ò ”⁄ «ÓÒ≈ «Á˙Õ Â∞√∆∫ Á≈Ò ˘ «‹øÈ≈ ÍÂÒ≈ ‹ª ◊≈Û∑≈ µ÷‰≈ ⁄≈‘∞øÁ∂ ‘Ø, «¬√ ”⁄ Í≈‰∆ «ÓÒ≈ «Á˙Õ ¿∞Ï≈Ò ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á C-D «Óø‡ª µ’ «¬√ ˘ Í’≈˙Õ ◊Ó Ó√≈Ò≈ ¡Â∂ ‘≈ ËÈ∆¡≈ Í≈ ’∂ «¬√ ˘ «ÓÒ≈˙Õ ‘∞‰ Á≈Ò Ó÷‰∆ «Â¡≈ ‘ÀÕ

√Óº◊∆ó Ï≈√ÓÂ∆ ⁄≈ÚÒóB@@ ◊z≈Ó ÁπË º ó¡ºË≈ ’ºÍ «ÿ˙óB-C «⁄Ó⁄∂ ’∂√óB@-BE ‡∞’Û∂ È≈∆¡Òó’ºÁ’ » √ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ’≈‹»óAB-AD ¤Ø‡∂ ‡∞’Û∂ ÏÁ≈ÓóH-A@ ¤Ø‡∂ ‡∞’Û∂ «’Ù«ÓÙó «¬’ «⁄Ó⁄≈ «¬Ò≈«¬⁄∆ó«¤ºÒ ’∂ ’∞º‡ Ò˙ «ÚË∆ó ⁄≈ÚÒª ˘ √≈Î ’ Ò˙Õ B Ú≈ ËØ Ò˙ ¡Â∂ «¬’ ÿ≥‡∂ Ò¬∆ Í≈‰∆ ”⁄ «Ì˙∫ ’∂ º÷ÕØ ’∂√ ˘ ÁπË º ”⁄ «ÓÒ≈ ’∂ º÷ «Á˙Õ ⁄≈ÚÒª ˘ Í≈‰∆ ”⁄Ø∫ ’º„ÕØ ⁄≈ÚÒª ”⁄ B ’ºÍ Í≈‰∆, ’∂√ ÁπË º , «¬’ «⁄Ó⁄≈ «ÿ˙ ¡Â∂ ⁄∆È∆ «ÓÒ≈˙Õ ‘∞‰ «¬√ ˘ Ï‰È Ò¬∆ ’∞º’ ”⁄ Í≈ «Á˙Õ «¬’ ¤Ø‡∆ ’Û≈‘∆ ”⁄ «¬’ «⁄Ó⁄≈ «ÿ˙ Í≈ ’∂ ◊Ó ’ØÕ «¬√ ”⁄ ’≈‹», ÏÁ≈Ó ¡Â∂ È≈∆¡Ò Í≈ ’∂ ‘Ò’≈ «‹‘≈ Ì∞≥ÈØÕ ⁄≈ÚÒ Ï‰ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ ⁄≈ÚÒª ”⁄ «ÿ˙ √Ó∂ ’≈‹», ÏÁ≈Ó, È≈∆¡Ò, «’Ù«ÓÙ ¡Â∂ «¬Ò≈«¬⁄∆ Í≈¿±‚ «ÓÒ≈ «Á˙Õ «Óº·∂ ⁄≈ÚÒ «Â¡≈ ‘ÈÕ

ÿ∂¨ «‡Í√

«ÓßÈ∆ ’‘≈‰∆

√Ω ÓÀ∫ Ò¿±∫¢U È≈Ê≈ ¡ÓÒ∆ ’«‘ßÁ≈, T¯∂ ’Ω‰ «‹æ«Â¡≈?U Ï≈Ï≈ ’«‘ßÁ≈, TÓÀ∫ ª ’∂ª ¿∞‘È±ß Ì‹≈ ”Â≈ √∆, ÿ߇≈ ÷Û∑≈ ÓÀ∫ Ú∂÷∆ «◊¡≈ «’ ‘∞‰ Ú∆ Ó∞«Û¡≈, ‘∞‰ Ú∆ Ó∞«Û¡≈, ¿∞‘ ª Ì≈¬∆ ‘Ȫ Á∂ «√ß◊∆∫ ⁄«Û∑¡≈ Ó∞«Û¡≈ ¬∆ È≈, ÓÀ∫ ª «¯ ‘≈’∂ ⁄∞Ï≈∂ ”⁄ ‹≈ ’∂ ÍÀ «◊¡≈, «¬‘Á≈ È∑∆ ÓÀ鱧 ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ ’ÁØ∫ Ó∞«Û¡≈¢ Ïæ√ ¡≈‘ ◊æÒ ‘ج∆¢U Ï≈Ï∂ Á∆ ◊æÒ √∞‰ ’∂ ¡ÓÒ∆, Ò椱 Á∂ «Ï¡≈È ÒÀ‰ Òæ◊ «Í¡≈¢ T‘ª Ϭ∆ Ò櫤¡≈, ‘∞‰ 屧 Áæ√ ◊≈‘ª ’∆ ‘Ø«¬¡≈?U Ò椱 ’«‘ßÁ≈, T¡√Ò∆ ◊æÒ Âª «¬¿∞∫ √∞‰∆ ¡À ÓÀ∫, ‹ß◊∂ ’∂ Í≈Û∑∂ È∂ ÎΩ‹ ”⁄ ÌÂ∆ ‘؉ ‹≈‰≈¢ ¿∞‘ ‘ ؘ «ÂßÈ Ú‹∂ ¿∞º· ’∂ ÁΩÛ Ò≈¿∞∫ÁÀ¢ ¡æ‹ «’Â∂ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ÁΩÛ Ò≈¿∞‰ Ò¬∆ Ï≈Ï∂ Á∂ ÿ ’ØÒ Á∆ Èßÿ‰ Òæ«◊¡≈ ª Ï≈Ï≈ «’Â∂ ‹ß◊Ò Í≈‰∆ ‹≈ ’∂ Ó∞«Û¡≈ ¡≈¿∞∫Á≈ √∆¢ Í≈‘Û≈ ‹ÁØ∫ Ï≈Ï∂ Á∂ ’ØÒ ¡≈«¬¡≈ ª Ï≈Ï∂ È∂ Í∞櫤¡≈ ‘؉≈ «’ «’‘ÛÀ∫ Ϭ∆ ˙¬∂ ±ß?U ¿∞‘ ’«‘ßÁ≈, TÏ≈Ï≈ ÓÀ∫ Í≈‘Û≈¢U Ï≈Ï≈ ’«‘ßÁ≈, T¡À√ Ú∂Ò∂ 屧 «’æË ‹≈Ȫ ˙¬∂?U Í≈‘Û≈ ’«‘ßÁ≈, TÏ≈Ï≈ ÓÀ∫ ª √’±Ò ”⁄ ÁΩÛ Ò≈¿∞‰ ‹≈Ȫ¢U Ï≈Ï∂ È∂ «’Â∂ ¿∞‘鱧 Ó÷ΩÒ È≈Ò ’«‘ ”Â≈, TÓ∂∂ È≈Ò Ì拉À∫?U Í≈‘Û≈ ’«‘ßÁ≈, T¡≈‹≈¢U Ï≈Ï≈ Í≈‘Û∂ 鱧 ’«‘ßÁ≈, T⁄æÒ! «¬¿∞∫ ’, ‘Ø «‹‘Û∆ √≈‘Ó‰∂ Ò≈Ò ÒÀ‡ ‹◊Á∆ ¡À, ‹∂ 屧 ¿∞‘鱧 ‘æÊ Ò≈ ’∂ Íß‹ª «Ó߇ª ”⁄ Ó∞Û ¡≈«¬¡≈ ª 屧 ÒÀ Ò∆∫ ÓÀÊ∫Ø √Ω Í∆¡≈, Â∂ ‹∂ Íß‹ª «Ó߇ª 鱧 È≈ Ó∞«Û¡≈ «◊¡≈ ª ÓÀ∫ ÁØ √Ω Ò¿±∫ ÂÀÊØ∫¢U Í≈‘Û≈ ’«‘ßÁ≈, T·∆’ ¡À¢U È≈Ê∂ ¡ÓÒ∆ È∂ ¯∂ „∞æ⁄ ‚≈‘ ”Â∆ «Úæ⁄, TÏ≈Ï≈ Ú∆ ’Ó≈Ò Á≈ ÏßÁ≈ Ô≈, Ϭ∆ 屧 ◊æÌ±¡ª È≈Ò Íß◊∂ ÒÀ È ª¢U √∆Â∂ Ó≈√∆ È∂ ¡ÓÒ∆ Á∆ Ϫ‘ fiß‹ØÛ«Á¡ª «’‘≈, T⁄∞æÍ ’ Ô≈, √∞‰ Ú∆ «Ò¡≈ ’ «’√∂ ÌÛ±¬∂ Á∆¢U √∆Â∂ È∂ ¯∂ «¬Ù≈≈ ’∆Â≈ Ò椱 ÚæÒ, T屧 Áæ√ Ô≈ ¡æ◊∂¢U Ò椱 ’«‘ßÁ≈, T¡æ◊∂ ’∆ ‘؉≈ √∆, Ï≈Ï∂ È∂ «¬æ’ ÁØ «ÂßÈ ’«‘ ’∂ Ì‹≈ ”Â≈ Í≈‘Û∂ ȱߢ Ï≈Ï≈ ‹≈ ’∂ ⁄∞Ï≈∂ ”⁄ ÍÀ «◊¡≈, Í≈‘Û≈ ‹ÁØ∫ ÁØ «ÂßȪ ÿß«‡¡ª Ó◊Ø∫ Ó∞«Û¡≈ ª Ï≈Ï∂ 鱧 ◊∞æ√∂ ”⁄ ”Ú≈‹ª Ó≈∆ ‹≈Ú∂, “Ï≈Ï≈ Ï≈‘ ¡≈ ¿∞º· ’∂, Ó∂∂ È≈Ò ⁄Ò≈’∆ ’∆Â∆

’Àϫȇ ’Ó∂‡∆ È∂ «¬Ï≈«‘Ó Á∂ Ȫ ˘ Ú∆ ‘∆ fi≥‚∆ Á∂ «ÁºÂ∆ ‘À Í «¬√ Á≈ √Ó∆ ¡ÀÒ≈È «¬’-ÁØ «ÁȪ ”⁄ ‘Ø √’Á≈ ‘À Õ ¡≈¬∆Ï∆ Á∂ ÓΩ ‹ » Á ≈ ‚≈«¬À’‡ È∂‘⁄Ò √≥Ë» CA Á√≥Ï ˘ √∂Ú≈Óπ’ ‘Ø ‘∂ ‘ÈÕ «¬Ï≈«‘Ó Á≈ ’≈‹’≈Ò Í«‘Ò∆ ‹ÈÚ∆ B@AC ÂØ∫ Ù∞» ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬Ï≈«‘Ó ˘ ¡≈¬∆Ï∆ Á≈ Óπ÷∆ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ ¿∞√ ÂØ∫ ⁄≈ √∆È∆¡ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ ÒªÌ∂ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬Ï≈«‘Ó È∂ ’ÙÓ∆ Â∂ È’√Ò Íz Ì ≈«Ú «¬Ò≈«’¡ª ”⁄ ’¬∆ ¡Í∂ÙȪ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ’∆Â∆ ‘ÀÕ

E √≈Ò Ï≈¡Á ¡‹∂ Ú∆ Â√Ò∆Ó≈ ˘ ’ØÒ’≈Â≈ Ú≈Í√∆ Á∆ ¿∞‚∆’ ’ØÒ’≈Â≈ óE √≈Ò Í«‘Òª ’º ‡ ÛÍ≥ Ê ∆¡ª Á∂ «ÚØ Ë Íz Á ÙȪ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ’Ø Ò ’≈Â≈ ¤º ‚ ‰ Ò¬∆ Ó‹Ï» ‘ج∆ «ÚÚ≈ÁÍ»È Ï≥ ◊ Ò≈Á∂ Ù ∆ Ò∂ « ÷’≈ Â√Ò∆Ó≈ È√∆È ¡º ‹ Ú∆ «¬Ê∂ Í‰ Á∆ ¿∞ ‚ ∆’ ’ ‘∆ ‘À Õ È√∆È È∂ «Áº Ò ∆ ÂØ ∫ ÎØ È ”Â∂ Áº « √¡≈ «’ ÓÀ ∫ ¿∞ √ «ÁÈ Á∆ ¿∞ ‚ ∆’ ’ ‘∆ ‘ª, ‹ÁØ ∫ ͺ¤Ó∆ Ï≥◊≈Ò √’≈ ÓÀ˘ ’Ø Ò ’≈Â≈ Í‰ Á∆ «¬‹≈˜Â Á∂ Ú ∂ ◊ ∆Õ ÓÀ ∫ «¬’ Ï≥ ◊ ≈Ò∆ ‘ª, ÓÀ ∫ ‹◊∑ ≈ È‘∆∫ Í ÏÁ«’√ÓÂ∆ ‘À ͺ¤Ó∆ Ï≥◊≈Ò ‹ª Ï≥◊Ò≈Á∂Ù «Ú⁄ «’ ÓÀ ˘ «¬È∑ ª ÁØ Ú ª Ê≈Úª ”Â∂ «’Â∂ Ú∆ «‘ √’Á∆ ‘ª, Á» ‹ ∆ «‘‰ Á∆ «¬‹≈˜Â È‘∆∫ ‘À Õ

Á»‹≈ «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ «Â≥È ¡¯√ª Á∆ ‘ØÚ◊ ∂ ∆ ¯Ω‹ ”⁄Ø∫ ¤∞‡º ∆ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆- ÎΩ‹ Á∂ «Â≥È √∆È∆¡ ¡Î√ª ˘ Á»‹≈ «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞‰ Á∂ ÁØÙ ”⁄ ÈΩ’∆ ÂØ∫ ‘ºÊ Ë؉∂ ÍÀ‰◊∂Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ˘ ◊≥Ì∆Â≈ È≈Ò ÒÀ∫«Á¡ª ÎΩ‹ È∂ «¬È∑ª «Â≥È∂ ¡Î√ª Á∆¡ª √∂Ú≈Úª ıÂÓ ’È Á∆ Íz«’«¡≈ Ù∞» ’ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ ÎΩ‹ Á∂ √»Âª ¡È∞√≈ ÁØ Ó∂‹ Â∂ «¬º’ ’ÀÍ‡È Ï‘∞-«Ú¡≈‘ ’È Á∂ ÁØÙ∆ Í≈¬∂ ◊¬∂ ‘È Â∂ ¿∞È∑ª ˘ Ï÷≈√ ’È Á∆ Íz«’«¡≈ «Úº„ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ √»Âª ¡È∞√≈ «¬È∑ª ¡Î√ª È∂ ¡≈͉∂ ’≈˘È∆ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ ’∞fi √Ó∂∫ Ï≈¡Á ‘∆ ‘Ø «Ú¡≈‘ ’Ú≈ Ò¬∂ √ÈÕ «¬È∑ª «Â≥Ȫ ¡Î√ª ”⁄Ø∫ «¬º’ ª AG ≈‹Í»Â À‹∆ÓÀ∫‡ Á≈ ’≥ÍÈ∆ ’Óª‚ «‘≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª «Ú⁄Ø∫ ’ÀÍ‡È È∂ ª BE √≈Ò ÂØ∫ ÿº‡ ¿∞Ó «Ú⁄ ‘∆ Á»‹≈ «Ú¡≈‘ ’Ú≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ √»Âª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¡«‹‘∂ ’∂√ª ”⁄ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ ¡Î√ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘∆ «’√∂ È≈Ò «Í¡≈ ’Á∂ ‘∞≥Á∂ ‘È Í ’¬∆ Â∑ª Á∆¡ª Ó‹Ï»∆¡ª ’’∂ ¿∞È∑ª ˘ ‘Ø ¡Ω È≈Ò «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞‰≈ ÍÀ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ÎΩ‹ Á∂ ’≈˘È ¡Î√ Â∂ √∆È∆¡ Ú’∆Ò ’ÈÒ Ï≈Ò ⁄≥ÁÈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ’≈˘È ÓπÂ≈Ï’ ¡«Ë’≈∆ √˜≈ Á∂ ‘º’Á≈ ‘È Â∂ ¿∞È∑ª Á∆¡ª √∂Ú≈Úª ıÂÓ ’∆Â∆¡ª ‹≈ √’Á∆¡ª ‘ÈÕ

«’ ÈÓ∆ ’≈È ¿∞È∑ª «Ú⁄ «√ºÒ∑ È≈ ¡≈Ú∂ ¡Â∂ ¿∞‘ ÷≈Ï È≈ ‘Ø ‹≈‰Õ rJÁ≈Òª ¡≈«Á «˜¡≈Á≈ Ó≈Â≈ «Ú⁄ È≈ ÷∆ÁØÕ «¬È∑ª ”Â∂ ’∆Û≈ Ï‘π ‹ÒÁ∆ Òº◊ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ rJ√ج∆ ÿ Á∂ «√≥’ «Ú⁄ ÏÂÈ √≈Î ’∆Â∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «√≥’ Á∆ √Î≈¬∆ Á≈ ÷≈√ «÷¡≈Ò º÷ØÕ Ìª«‚¡ª Á∆ √Î≈¬∆ º÷ØÕ «√≥’ ˘ ⁄ø◊∆ Â∑ª √Î Ò◊≈ ’∂ √≈Î ’ØÕ «√≥’ Á∆ È≈Ò∆ ˘ √Á≈ ‹≈Ò∆ È≈Ò „’ ’∂ º÷ÕØ

¿∞Ó ’ÀÁ Á≈ ÓÂÒÏ ¿∞Ó Ì Ò¬∆ ’ÀÁ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆-¿∞Ó ’ÀÁ Á∆ √˜≈ Ï≈∂ √πÍ∆Ó ’Ø‡ È∂ ¡≈͉∂ ÎÀ√Ò∂ «Ú⁄ «’‘≈ «’ «¬√ √˜≈ Á≈ ¡Ê ¿∞ Ó  Ì Ò¬∆ ’À Á ‘∆ √Ó«fi¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ‹√«‡√ ’∂ . ¡À √ . ≈Ë≈«’zÙÈÈ ¡Â∂ ‹√«‡√ ÓÁÈ Ï∆ ÒØ’∞ È∂ «’‘≈ «’ ‹ÁØ∫ «’√∂ ÁØÙ∆ ˘ ¿∞Ó ’ÀÁ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘À ª «¬‘ ¿∞Ó∆Á ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈͉∆ «‘≥Á∆ √≈∆ «˜≥Á◊∆ ‹∂Ò∑ «Úº ⁄ ‘∆ ’º ‡ ∂ ◊ ≈ ÏÙÂ∂ √Ï≥ Ë Â √’≈ Úº Ò Ø ∫ √˜≈ «Ú⁄ ¤Ø ‡ Á≈ ¡ÀÒ≈È È≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¡Á≈Ò Á∂ «Ë¡≈È «Ú⁄ ¡≈«¬¡≈ ‘À «’ ¿∞Ó ’ÀÁ Á≈ ¡Ê AD ‹ª B@ √≈Ò Á∆ «Íº¤Ø∫ ÁØÙ∆ ˘ «‘≈¡ ‘؉ Á≈ ‘º’ ‘À ’À Á ÂØ ∫ ‘∆ «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À Õ «¬‘ Í ¡«‹‘≈ ’ج∆ ¡«Ë’≈ ’ÀÁ∆ ’ØÒ √Ó«fi¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ «¬√ ¡√∂ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈Õ ‘≈Òª«’ ÏÀ∫⁄ È∂ «¬‘ Ú∆

√ͺه ’∆Â≈ «’ √Ï≥Ë √’≈ Ú∆ ¿∞Ó ’ÀÁ Á∆ √˜≈ Á∂ ¡√∂ ˘ AD √≈Ò ÂØ∫ ÿº‡ È‘∆∫ ’ √’Á∆Õ ‹ÁØ∫ «’√∂ ÁØÙ∆ ˘ ¿∞Ó ’ÀÁ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘À ª ¿∞√ ˘ ¡‰«ÓºÊ∂ √Ó∂∫ Ò¬∆ ‹∂Ò∑ «Ú⁄ «‘‰≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬√ Á≈ ¡Ê ‘À «’ ¿∞Ó ’À Á Á∆ ’Ø ¬ ∆ √∆Ó≈ È‘∆∫ Â∂ ÁØ Ù ∆ ¡≈͉∆ √≈∆ ¿∞Ó ‹∂Ò∑ «Ú⁄ ‘∆ ’º ‡ ∂ ◊ ≈Õ ‘≈Òª«’ √∆¡≈Í∆√∆ Á∂ √À’ÙÈ DCB «‘ √Ï≥Ë √’≈ ÚºÒØ∫ √˜≈ «Ú⁄ ¤Ø‡ Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬√ ¤Ø‡ «‘ Ú∆ ¿∞Ó ’ÀÁ Á∆ √˜≈ AD √≈Ò ÂØ∫ ÿº‡ È‘∆∫ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆Õ «√÷Ò∆ ¡Á≈Ò È∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ «’ √’≈ª ˘ Úº÷-Úº÷ «Â¿∞‘≈ª ÓΩ’∂ ’ÀÁ∆¡ª Á∆ √˜≈ Óπ¡≈¯∆ Á∂ ¡ÀÒ≈È ’È Á∆ ÍzÊ≈ Ø’‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ

«È¿±˜∆ÒÀ∫‚ Á∂ ◊∞Áπ¡≈≈ È≈È’√ ”⁄ ◊∞Ï≈‰∆ ’≥· Óπ’≈ÏÒ∂ ¡≈’ÒÀ∫‚-◊∞Áπ¡≈≈ È≈È’√ ·≈· ¬∆Ù ÁÏ≈ ÓÀÈ∞∂Ú≈ «Ú÷∂ E ÂØ∫ AC √≈Ò Á∂ Ϻ«⁄¡ª Á∂ ◊∞Ï≈‰∆ ’≥· Óπ’≈ÏÒ∂ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ «‹√ «Ú⁄ Ò◊Í◊ D@ Ϻ«⁄¡ª È∂ Ì≈◊ «Ò¡≈Õ Ïº « ⁄¡ª ’Ø Ò Ø ∫ ‹∞ Í ‹∆ √≈«‘Ï Á∆ Ï≈‰∆ ˜∞Ï≈È∆ √π‰∆ ◊¬∆ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∆ ’≥· ’È Á∆ √ÓºÊ≈ ¡È∞√≈ ¿∞È∑ª ˘ ’zÓÚ≈ √‡∆«Î’∂‡, ¤Ø‡∆¡ª ‡z≈Î∆¡ª ¡Â∂ √‡∆«Î’∂‡, Úº‚∆¡ª ‡z≈Î∆¡ª ¡Â∂ √‡∆«Î’∂‡ «ÁºÂ∂ ◊¬∂Õ «¬√ Íz  ∆ÔØ ◊ Â≈ «Ú⁄ Ï‘∞ √≈∂ Ϻ«⁄¡ª È∂ ‹Íπ‹∆ √≈«‘Ï Á≈ Í»≈ Í≈· Â∂ ‘Ø Í≈· Ú∆ ’≥· ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ Ï≈‰∆ ÍÛ∑È Ú∂Ò∂ «ÚÙ≈Ó, Ù∞ºË ¿∞⁄≈‰ ¡Â∂ Ú≈È◊∆ Á∂ ¡Ë≈ ”Â∂ «Â≥È Ïº«⁄¡ª ˘ ◊∞È≈Ó «√≥ÿ ˘ Í«‘Ò∂, ’ÓÒ‹Ø ’Ω ˘ Á»‹∂ ¡Â∂ ¡ÓÈÁ∆Í «√≥ÿ ˘ Â∆‹∂ ÈßÏ ”Â∂ ⁄π«‰¡≈ «◊¡≈Õ «¬È∑ª Ϻ«⁄¡ª ˘ ’zÓÚ≈ ¡≈¬∆ ÍΩ‚, ¡≈¬∆. ÍΩ‚ È≈ÈØ ¡Â∂ ¡≈¬∆. ÍΩ ‚ Ù¯Ò ¡≈«Á «¬ÒÀ ’ ‡z ≈ «È’ «‚Ú≈¬∆√ª ‘Ω √ Ò≈ ¡¯˜≈¬∆ Ú‹Ø ∫ «Áº  ∂ ◊¬∂ Õ «‹ÓÈ≈√«‡’ «Ú⁄ Í≥‹≈Ï∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á≈ Ȫ ⁄Ó’≈ ‘∆ AD √≈Ò≈ Ϻ⁄∆ √≈Ù≈ «√≥ÿ ˘ Ú∆ «¬√ ÓΩ’∂ √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ¿∞ √ Á∆ ¡Ó∆’≈ Ô≈Â≈ √Ï≥ Ë ∆ √«‘ÔØ ◊ Ó≥ « ◊¡≈ «◊¡≈Õ ¡º ‹ Á∂ Á∆Ú≈È Á∂ «Ú⁄ ◊∞  Ó«Â √≥ ◊ ∆ Á∂ ¡«Ë¡≈Í’ ÓÈ‹∆ «√≥ÿ ÚºÒØ∫ «√÷≈¬∂ Ϻ«⁄¡ª È∂ ÂÏÒ≈ Ú‹≈ ’∂ ¡≈͉∆ ’Ò≈ Á≈ ÍzÁÙÈ ’∆Â≈Õ «¬’ AC √≈Òª ÂØ∫

¿∞µÍ Ϻ⁄∆ ˘ Ú∆ ÍzÂ∆ÔØ◊Â≈ Á∂ «Ú⁄ Ì≈◊ ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «¬È≈Ó «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ ÍzØ. ÓÈ‹∆ «√≥ÿ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∆ ËÓ ÍÂÈ∆ ˘ Ú∆ «¬È∑ª √∂Ú≈Úª Ò¬∆ √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ «◊¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ͺÂ’≈ ‘«‹≥Á «√≥ÿ Ï«√¡≈Ò≈ ˘ Ú∆ «√Ø Í ≈˙ Á∂ ’∂ √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ’ºÒ∑ Ù≈Ó Á≈ Á∆Ú≈È ◊∞» Â∂◊ Ï‘≈Á √≈«‘Ï ‹∆ Á∆ Ù‘∆Á∆ ˘ √Ó«Í ¡º ‹ ÁπÍ«‘ Á∂ Á∆Ú≈È √z∆ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú

‹∆ Á∂ Íz’≈Ù ¿∞Â√Ú ˘ √Ó«Í ’∆Â∂ ◊¬∂ «‹È∑ª «Ú⁄ Ì≈ ÂØ∫ «ÚÙ∂Ù ÂΩ ”Â∂ Í‘∞≥⁄∂ Â∂ «◊¡≈È∆ √≥ «√≥ÿ ÚºÒØ∫ ÚØ√≈¬∂ ‘ج∂ ≈◊∆ ‹Ê∂ Ó∆∆Í∆∆ ÷≈Ò√≈ (‹◊≈Ë∆ Ú≈Ò∂) È∂ ÙÏÁ ’∆ÂÈ ’∆Â≈Õ Ï≈Ï≈ ◊∞⁄È «√≥ÿ È∂ √≥ ¡Ó «√≥ÿ ÏÛ»≥Á∆ Ú≈«Ò¡ª ÚºÒØ∫ √≥◊ª ¡Â∂ ≈◊∆ ‹«Ê¡ª Á≈ Ë≥ È Ú≈Á ’∆Â≈Õ ¡÷≥ ‚ Í≈· ¡Â∂ Òß ◊  Á∆ √∂ Ú ≈ √π « ≥ Á  «√≥ ÿ Á∂ Í«Ú≈ ÚºÒØ∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆Õ

¡À‚Ó≥‡È «Úº⁄ ’Â≈ «√≥ÿ √≈Ì≈ Á≈ Ù‘∆Á∆ «Á‘≈Û≈ ÓÈ≈«¬¡≈ ’ÀÒ◊∆-¡À‚Ó≥‡È Á∆ √≥√Ê≈ “»Ò ‘À∆‡∂‹ ¡À∫‚ √ÍØ‡√ ’ÒºÏ ¡≈Î ¡ÒÏ‡≈“ ÚºÒØ∫ Ù‘∆Á ’Â≈ «√≥ÿ √≈Ì≈ Á∆ Ï√∆ √Ï≥ Ë ∆ √Ó≈◊Ó ¡À ‚ Ó≥ ‡ È Á∂ √∆È∆¡ √À ∫ ‡ «Ú⁄ ’Ú≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ Ò∂ ÷ ’≈ ‹ÈÀÒ ’Ω Ë≈Ò∆Ú≈Ò Á∂ √≥÷∂Í Ì≈ÙÈ È≈Ò Ù∞  » ‘Ø ¬ ∂ «¬√ √Ó≈◊Ó ÁΩ  ≈È √≈Ì≈ Á∂ ‹≥ÓÍÒ ‘⁄≥Á «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò È∂ ’Â≈ «√≥ÿ √≈Ì≈ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ √ªfi∆ ’∆Â∆Õ A@C √≈Ò≈ ◊∞«Á¡≈Ò «√≥ ÿ ‘≥ √ ≈ ˘ ¡≈˜≈Á∆ √≥ ◊ ≈Ó Á∆¡ª Ô≈Áª √ث¡ª È≈Ò √ªfi∆¡ª ’∆Â∆¡ªÕ «¬√ ÓΩ’∂ «√’≥Á «√≥ÿ √≈Ì≈ Á∆ «’Â≈Ï “◊Á∆ √»Ó∂“ ÒØ’ ¡͉ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ ’Â≈ «√≥ ÿ √≈Ì≈ ¡Â∂ ◊Á∆ Ï≈«Ï¡ª Ï≈∂ Ó≈√‡ Ì‹È «√≥ ÿ

«◊ºÒ, ÓÈÓ∆ ’Ω ◊∂Ú≈Ò, Í«ÚºÂ

«√≥ÿ Ë≈Ò∆Ú≈Ò, ÁÒÏ∆ √≥«◊¡≈È, ¡È±Í ’Ω Ë≈Ò∆Ú≈Ò, ‹Ø≈ «√≥ÿ fiº‹ ¡Â∂ ‘Ø ÏπÒ≈«¡ª È∂ «Ú⁄≈ Íz◊‡ ’∆Â∂ Õ Íz Ï ≥ Ë ’∆ ’Ó∂ ‡ ∆ Úº Ò Ø ∫ √≈∂ Ó«‘Ó≈Ȫ Á≈ Ë≥ÈÚ≈Á ’∆Â≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ¡◊Ò∂ √≈Ò Ó¬∆ Ó‘∆È∂ ÓΩ’∂ ◊Á∆ Ï≈«Ï¡ª Á∆ A@@Ú∆∫ Ú∑∂◊≥„ ÓΩ’∂ È≈‡’ª Á∆ ÒÛ∆ ’Ú≈¿∞‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È Ú∆ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ


9

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 998

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec.,

÷∂‚∆¬∂ ¡Â∂ Â≥Á∞√ ‘∆¬∂

‘µ√‰≈ ˜± ⁄≈‘∆ÁÀ

‘≈√≈ Íz≈«’Â∆ Á≈ ¡ÈÓØÒ ¿∞Í‘≈ ‘À¢ ¡µ‹’µÒ∑ Á∆ ‰≈˙ Ì∆ «˜ßÁ◊∆ «Ú⁄ ÓÈ∞µ÷ 鱧 ÊØÛ∑≈-ÊØÛ∑≈ ‘µ√‰≈ È‘∆∫ √◊Ø∫ ÚµËØ-ÚµË ‘µ√‰≈ ˜± ⁄≈‘∆ÁÀ¢ ‘≈√≈ √∆ Á∂ ’¬∆ Ø◊≈∫ 鱧 Á± ’Á≈ ‘À¢ Ï∂÷ΩÎ ‘Ø ’∂ ‘µ√‰≈ ˜± ⁄≈‘∆ÁÀ¢ ÷⁄∆ ‘≈√∆ «‹‘Û∆ Ï∞µÒ ⁄Ï≈ ’∂ ‘µ√∆ ‹≈∫Á∆ ‘À ¿∞‘ ·∆’ È‘∆∫ «’¿∞∫«’ «¬√ È≈Ò Â‰≈˙ ÚµË ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ‘≈√≈ ¿∞‘ «‹‘Û≈ «ÁÒØ∫ «È’Ò∂, «‹√ È≈Ò «„µ‚ µ’ Á∆ ’√ ‘ØÚ∂¢ ‘≈√∂ «’√∂ 鱧 ∞Ò≈¿∞‰ Ò¬∆ È‘∆∫ √◊Ø∫ ⁄ß◊≈ Ó≈‘ΩÒ Ï‰≈¿∞‰ Á∂ Ò¬∆ ‘ØÚ∂¢ √Ì È±ß ‘≈√∂ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ’È Á≈ ÔÂÈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ È≈ «’ ‘≈√∂ È≈Ò «’√∂ Á±‹∂ Á≈ Ó÷ΩÒ Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂¢ Ò≈· ’ÒµÏ≈∫ Á≈ ‘≈√≈ Ó≈Û≈ È‘∆∫ Ízß± ¿∞‘ ‘≈√≈ ’≈‘Á≈ «‹‘Û≈ ÚÈ, ‡±, Ê∆ ’ ’∂ ‘µ«√¡≈ ‹≈Ú∂¢ «¬√ Â∑≈∫ Á∂ È’Ò∆ ‘≈√∂ √∆ 鱧 ˙È≈ Î≈«¬Á≈ È‘∆∫ «ÁßÁ∂ «‹ßÈ≈ «„µ‚Ø∫ «È’Ò∂ ‘≈√∂ √∆ 鱧 ’√ Á∂ ±Í «Ú⁄ Î≈«¬Á≈ «ÁßÁ∂ ‘È¢ ‘≈√≈ «ÁÒ Á∆ √ÚØÂÓ ’√ ‘À¢ «¬‘ ‡∆-√ÀµÒ≈∫ Á∆ √ß«÷¡≈ «Ú⁄ Ú≈Ë≈ ’Á≈ ‘À¢ ‘≈√∂ È±ß ÚµËØ-ÚµË Ó«‘ÎÒ≈∫ Á≈ «Ùß◊≈ ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂¢ ‘µ√‰ È≈Ò Â‰≈˙ 鱧 ‹ÈÓ Á∂‰ Ú≈Ò∂ ‘≈ÓØȘ ÿµ‡Á∂ ‘È¢ ‘µ√‰ Á∂ È≈Ò «⁄‘∂ ¡Â∂ ‘µ‚∆¡≈∫ Á∆ Ú∆ ’√ ‘∞ßÁ∆ ‘À¢ ‘µ√‰ Á∂ È≈Ò ¡À∫‡∆ Ï≈‚∆ «¬«Ó¿±ÈØ◊ÒØÏÔ±«ÒÈ “¬∂“ Á∆ Ó≈Â≈ ÚµËÁ∆ ‘À¢ √≈‘ Á∆ ÈÒ∆ Á∆ «¬ÈÎÀ’ÙÈ Á± ‘∞ßÁ∆ ‘À¢ ‘≈√≈ √∆ Á∂ ¡ßÁ ÓΩ‹±Á ÈÀ⁄∞Ò «’µÒ √ÀµÒ≈∫ Á≈ Ú≈Ë≈ ’Á≈ ‘À «‹‘Û∂ Ú≈«¬√ È≈Ò ÍÀÁ≈ ‘؉ Ú≈Ò∂ Ø◊≈∫ ¡Â∂ «‡¿±Ó √ÀµÒ≈∫ 鱧 ÈÙ‡ ’ «ÁßÁ≈ ‘À¢ ‘µ√Á≈ «⁄‘≈ «¬’ √’≈≈ÂÓ’ ¤Ú∆ ÍzÁ≈È ’Á≈ ‘À ¡Â∂ Á±«‹¡≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ È≈Ò ‹ØÛÁ≈ ‘À¢ ‘µ√‰ Á∂ È≈Ò Â‰≈˙ ÍÀÁ≈ ’È Ú≈Ò∂ ‘≈ÓØȘ ÿµ‡Á∂ ‘È¢ ¡≈Ó «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «’ ‘≈√∂ ¿∞Â∂ ’ج∆ ‡À’√ È‘∆∫ Òµ◊Á≈¢ È≈ ‘∆ «¬√ Â∑≈∫ Á∂ ‡À’√ Á∆ ’ج∆ Ì«Úµ÷ «Ú⁄ ¿∞Ó∆Á ’∆Â∆ ‹≈∫Á∆ ‘À¢ ‘µ√‰ Á∂ È≈Ò «ÁÒ≈∫ «Ú⁄ Ì∆ ‘ج∆ ’ÛÚ≈‘‡ Á± ‘Ø ‹≈∫Á∆ ‘À¢ ÁØ√Â≈∫, «ÓµÂ≈∫, «ÙÂ∂Á≈≈∫ «Ú⁄ ÏÀ·∂ ¿∞ÁØ∫ Ï∂’ Ò◊≈ ÒÀ‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ‹ÁØ∫ ‘≈√≈ ¡µ÷≈∫ «Ú⁄Ø∫ ‘ßfi± ’µ„‰ Òµ◊∂¢ ‘ ⁄∆˜ «¬’ √∆Ó≈ µ’ ‘∆ ‘∞ßÁ∆ ‘À¢ ‘≈√≈ ‘Ó∂Ù≈∫ Á∞÷≈∫ 鱧 Á± ’Á≈ ‘À¢ Á∞÷ Ì∞Ò≈ «ÁßÁ≈ ‘À¢ ÈÚ∂∫ ÁØ√ ω≈¿∞∫Á≈ ‘À¢ ÷∞Ù∆ Á≈ Ó≈‘ΩÒ ÍÀÁ≈ ’Á≈ ‘À¢ √∆ Á∂ Ò¬∆ ‘≈√≈ «’√∂ ÁÚ≈¬∆ ÂØ∫ ÿµ‡ È‘∆∫ ‘À¢ È’Ò∆ ‘≈√≈ «√‘ Ҭ∆ ÷ÂÈ≈’ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ⁄∞‡’Ò∂ ‘≈«√¡≈∫ Á∆ «Ú≈√ ‘È¢ ‘≈√≈ ◊∞‰’≈∆ ‘À È≈ ‘µ√‰≈ «ÚÈ≈Ù’≈∆ ‘Ø √’Á≈ ‘À¢ ‚≈’‡≈∫ ¡È∞√≈ ‘≈√≈ √∆ Ò¬∆ Íz≈«’Â’ «¬Ò≈‹ ‘À¢ Ò≈«Îß◊Ï∞µË≈ ‘≈√∂ Ò¬∆ Íz«√µË ‘∂ ‘È¢ ÁØ√Â≈∫ «Ú⁄ ÏÀ· ’∂ √≈∫fi∂ ±Í «Ú⁄ ‘≈√≈ ·µ·≈ ’È≈ ¡≈͉∂ ¡≈Í «Ú⁄ «¬’ Á±‹∂ Á≈ √∞¡≈◊ «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ -Í∆.Í∆. ÚÓ≈

«¬º’∆Ú∆∫ √Á∆ ¡ÓÈ¡Ó≈È Á∆ ω≈¬∆ ‹≈Ú∂: ÁÒ≈¬∆Ò≈Ó≈ Ú’Ò≈ (’∂  Ò≈), «ÂºÏÂ∆ Ë≈«Ó’ ¡≈◊» ÁÒ≈¬∆Ò≈Ó≈ È∂ ÓÈ∞º÷ ‹≈Â∆ ˘ √πÈ∂‘≈ «ÁºÂ≈ ‘À «’ BAÚ∆∫ √Á∆ ˘ ¡ÓÈ-⁄ÀÈ Á≈ Ô∞º◊ ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ «’¿∞ ∫ «’ «Í¤Ò∆ B@Ú∆∫ √Á∆ ”⁄ Ï‘∞ «‘≥√≈ Â∂ ÷»È÷≈Ï≈ ‘Ø ⁄πº«’¡≈ ‘ÀÕ ÁÒ≈¬∆Ò≈Ó≈ È∂ «’‘≈ «’ ÙªÂ∆ ’∂ÚÒ √≥Ô∞’ ≈Ù‡ ÚºÒØ∫ ÓÂ∂ Í≈√ ’È È≈Ò È‘∆∫ ¡≈¬∂◊∆, ÏÒ«’ «¬‘ ª ‘∂’ ÓÈ∞º÷ Á∂ ÓÈ ”⁄ «Á¡≈ÒÂ≈ ‘؉ Â∂ «¬’-Á»‹∂ Ò¬∆ Ì≈Â∆ ¡«‘√≈√ ‘؉ È≈Ò ¡≈¬∂◊∆Õ «¬Ê∂ «√Ú≈«◊∆ «Ú÷∂ “√z∆ È≈«¬‰ Óº · Á∆ H@Ú∆∫ √≈Ò≈È≈ Ô≈Â≈“ ”Â∂ ¡≈͉≈ √πÈ∂‘≈ «Á≥«Á¡ª ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ √≥Ô∞’ ≈Ù‡ ÚºÒØ∫ Ú≈-Ú≈ ÓÂ∂ Í≈√ ’È È≈Ò ÙªÂ∆ È‘∆∫ ¡≈ √’Á∆ «¬‘ ª ’∂ÚÒ «¬’ Á»‹∂ Á∆¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª Á∆ ’Á ’È È≈Ò Â∂ «Á¡≈ÒÂ≈ Ì≈Ú È≈Ò ‘∆ ¡≈ √’Á∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ B@Ú∆∫ √Á∆ ˘ «‘≥√≈ Â∂ ÷»È-÷≈Ï∂ Á∆ √Á∆ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬ÊØ∫ º’ «’ ÓÈ∞º÷ª «Ú∞ºË ÍÓ≈‰» ‘«Ê¡≈ ÚÂ∂ ◊¬∂Õ ¿∞È∑ª «’‘≈, ““√Ø ‘∞‰ √≈˘ «¬√ √Á∆ ˘ ÙªÂ∆ Á≈ Ô∞º◊ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ ¿∞Í≈Ò∂ ’È∂ ÍÀ‰◊∂Õ √≥Ô∞’ ≈Ù‡ Á∂ ÓÈ Ò∞Ì≈¿∞‰∂ ӫ¡ª È∂ ’∞fi È‘∆∫ √≥Ú≈È≈Õ”” ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «Á¡≈ÒÂ≈ ‘∆ ÷πÙ∆ Á≈ √Ø ω √’Á∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ BAÚ∆∫ √Á∆ «Ú’≈√ Á∆ √Á∆ Ú∆ ‘À, ÷≈√ ’ Â’È≈ÒØ‹∆ Á≈ «ÚÙ∂Ù ÂΩ ”Â∂ «Ú’≈√ ‘Ø «‘≈ ‘À Õ

√‘√Â≈ ⁄º’ Á∆ Í∆È∆¡Ò ◊z≥Ê∆ ¡Â∂ ¡≈«◊¡≈ ⁄º’ Á∆ «Í⁄¿±‡∆ ◊z≥Ê∆ «Úº⁄Ø∫ ¡≥«Óz Ú∂Ò∂ C Ú‹∂ ÂØ∫ E Ú‹∂ Â’ √ØÓ√ «È’ÒÁ≈ ‘À ‹Ø «’ Ï‘∞ ‘∆ ◊∞‰’≈∆, Ù’Â∆Ù≈Ò∆ ¡Â∂ √∆ ˘ «Ù‡-ÍπÙ‡ º÷‰ Ò¬∆ Ò≈ÌÁ≈«¬’ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ √∆ Á∂ ‘≈ÓØȘ Á≈ «Ú¡≈Í’ «Ú’≈√ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ÂÛ’∂ ¡≥«Óz Ú∂Ò∂ ¿∞· ’∂ √≈ËÈ≈ ’È È≈Ò √ØÓ√ Á∆ Ë≈≈ ◊Ò∂ ÂØ∫ È∆⁄∂ ¿∞ÂÁ∆ ‘À ¡Â∂ ÂÈ-ÓÈ «Úº⁄ Ù’Â∆ ¡Â∂ ÙªÂ∆ ¡≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ ¡º‹-’ºÒ∑ Á∂ «Ú«◊¡≈È’ Ô∞º◊ «Úº⁄ ÓÈ∞º÷Â≈ ¡Â∂ √≈∆ «√zÙ‡∆ ˘ «Ì¡≈È’ «ÏÓ≈∆¡ª È∂ ‹’«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª «ÏÓ≈∆¡ª ˘ Á» ’È Ò¬∆ Ï‘∞ ‘∆ Ó«‘≥◊∆¡ª ÁÚ≈¬∆¡ª Á≈ ÍzÔØ◊ ’È≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À, «‹‘Û∆¡ª «√‘ Ҭ∆ Ï‘∞ ‘∆ ÿ≈Â’ «√ºË ‘∞≥Á∆¡ª ‘È ¡Â∂ √∆ ¡Ø◊ ‘؉ Á∆ ʪ ”Â∂ ‘Ø Ø◊ª Á∆ ‹’Û «Úº⁄ ¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ «¬‘ ÁÚ≈¬∆¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ÀÈ≈ «˜¡≈Á≈ Ó«‘≥◊≈ ‘À «’ ◊∆Ï ¡≈ÁÓ∆ Ò¬∆ ¡≈͉≈ «¬Ò≈‹ ’Ú≈¿∞‰≈ ÓπÙ’Ò ‘∆ È‘∆∫ ÏÒ«’ ¡√≥ÌÚ Ú∆ ‘ÀÕ ‹∂ ¡√∆∫ «ÏÓ≈∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆, ÁÚ≈¬∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆ ¡Â∂ ÁÚ≈¬∆¡ª Ú≈Ò∆¡ª ÍÀÊ∆¡ª ÚºÒ È˜ Ó≈∆¬∂ ª ‘∂· «Ò÷∂ ¡È∞√≈ ‘À:«ÏÓ≈∆¡ª CE ‘˜≈ ÂØ∫ ÚºË, ÁÚ≈¬∆¡ª G Òº÷, ÍÀÊ∆¡ª AE@ «¬√ Ò¬∆ «ÈØ◊ ¡Â∂ Ø◊ Óπ’ ‹∆ÚÈ «‹¿∞‰ ¡Â∂ ÁÚ≈¬∆¡ª Á∂ Ó≈» ÍzÌ≈Ú ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ ∂’∆ ¡«Â¡≥ ˜»∆ ‘À «’¿∞∫«’ «¬√ Á∆ ÚÂØ∫ È≈Ò √∆ Á∂ Í≥‹ª ºª Á≈ ÍØÙ‰ ‘∞≥Á≈ ‘À ¡Â∂ √≥Í»È «√‘ÂÔ≈Ï∆ Íz≈ÍÂ

∂’∆ ‹Í≈È∆ Ì≈Ù≈ Á≈ «¬º’ ÙÏÁ ‘À ‹Ø ÁØ ÙÏÁª ˘ «ÓÒ ’∂ Ï«‰¡≈ ‘À «¬º’ ∂ ¡Â∂ Á»‹≈ ’∆Õ ∂ Á≈ ¡Ê ‘À Íz≈‰ ¡Â∂ ’∆ Á≈ ¡Ê ‘À ¿±‹≈Õ «¬√ Ò¬∆ ∂’∆ Á≈ ¡Ê ‘À Íz≈‰ ¿±‹≈ ‹ª √ÍÀ’⁄π¡Ò Ò≈¬∆Î ÎØ√ ¡È‹∆Õ «¬‘ Íz≈‰ ¿±‹≈ √≈˘ Ïz«‘Ó≥‚ «Úº⁄Ø∫ ‘∆ «ÓÒÁ∆ ‘À ‹Ø «’ √≈Ë’ Á∂ ‘ºÊª «Úº⁄Ø∫ «’Ȫ Á∂ »Í «Úº⁄Ø∫ «È’ÒÁ∆ ‘ÀÕ «¬‘ Ù’Â∆ ‘ «¬º’ Íz≈‰∆ Á∂ ¡≥Á ÓΩ‹»Á ‘ÀÕ Í «¬√ Ò¬∆ «¬º’ ¡À‡»ÈÓÀ∫‡ ’Ú≈¿∞‰ Á∆ ÒØÛ ‘∞≥Á∆ ‘À, ‹Ø «’ Ï‘∞ ‘∆ √Ò «ÚË∆ ≈‘∆∫ ∂’∆ Ó≈√‡ Áπ¡≈≈ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Â∑ª Á∂ «¬Ò≈‹ «Úº⁄ «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á∆ ’ج∆ ÁÚ≈¬∆ ¡≈«Á È‘∆∫ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆, Í «’√∂ Ú∆ «Ì¡≈È’ ÂØ∫ «Ì¡≈È’ «ÏÓ≈∆ Á≈ «¬Ò≈‹ √¯ÒÂ≈ È≈Ò ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ¡≈˙ «¬√ Íz‰≈Ò∆ ˘ ¡Í‰≈¬∆¬∂ ¡Â∂ ¡Ø◊ ‹∆ÚÈ ÏÂ∆ ’∆¬∂Õ «¬√ Â∑ª ∂’∆ √≈∆¡ª «ÏÓ≈∆¡ª Á∆ «¬º’ ⁄ÓÂ’≈∆ ÁÚ≈¬∆ ‘ÀÕ ∂’∆ «¬º’ ¡«‹‘∆ ¡ÁÌ∞ºÂ Ù’Â∆ ‘À ‹Ø Ô∞º◊ª Ô∞◊ªÂª ÂØ∫ «Ù∆¡ª-ÓπÈ∆¡ª, Ó‘ªÍπÙª Áπ¡≈≈ ÚÂØ∫ «Úº⁄ «Ò¡ªÁ∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ «¬‘ «¬º’ Íz’≈Ù ‘À ‹Ø Ó‘≈ÂÓ≈ ÏπºË ‹∆ ˘ Íz≈Í ‘Ø«¬¡≈ √∆ ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª È∂ «¬º’ ÏØ‘Û Á∂ Á÷ ‘∂·ª √≈ËÈ≈ (ÂÍ) ’∆Â≈ √∆Õ Ó‘≈ÂÓ≈ ÏπºË ‹∆

Í≈«’√Â≈È ◊¬∂ ‹Ê∂ Á∆ √π«º ÷¡≈ Ï≈∂ ÙzÓ Ø ‰∆ ’Ó∂‡∆ «⁄≥ ¡≥ « Óz  √- Í≈«’√Â≈È √«Ê ◊∞Ë≈Óª Á∆ Ô≈Â≈ ”Â∂ BE ÈÚ≥Ï ˘ ◊¬∂ «√º÷ ÙË≈Ò»¡ª Á∆ √πº«÷¡≈ Ô’∆È∆ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÍzË≈È ‹Ê∂Á≈ ¡ÚÂ≈ «√≥ÿ È∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ‹È≈Ï ˜≈ ÍÚ∂˜ ¡≈«√Î ˘ ͺÂ Ì∂‹ ’∂ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‘À «’ «√º÷ ÙË≈Ò»¡ª Á∆ √πº«÷¡≈ Ò¬∆ „∞º’Ú∂∫ ÍzÏ≥Ë ’∆Â∂ ‹≈‰Õ ‹Ê∂Á≈ ¡ÚÂ≈ «√≥ÿ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª Í≈«’√Â≈È ˙’≈¯ ÏØ‚ Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’∆Â∆ √∆Õ Ì≈Ú∂∫ ⁄∂¡ÓÀÈ È∂ Áº«√¡≈ «’ Í≈«’√Â≈È «Ú÷∂ ÙË≈Ò»¡ª Á∆ √πº«÷¡≈ Á∂ Í»∂ «¬≥˜≈Ó ‘È Í «¬√Á∂ Ï≈Ú‹»Á ¿∞È∑ª Í≈«’√Â≈È Á∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ˘ ͺÂ Ì∂«‹¡≈ ‘ÀÕ

«ÁºÒ∆ √«Ê Í≈«’√Â≈È∆ √Î≈÷≈È∂ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ Ú∆ «√º ÷ ÙË≈Ò» ¡ ª Á∆ √π  º « ÷¡≈ Ô’∆È∆ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ „∞º’Ú∂∫ ÍzÏ≥Ë ’È Ò¬∆ ¡≈«÷¡≈ ‘ÀÕ «¬√ √Ï≥Ë∆ ¿∞È∑ª ÍzË≈È Ó≥Â∆ ‚≈. ÓÈÓØ‘È «√≥ÿ ˘ Ú∆ Úº÷≈ ͺÂ Ì∂‹ ’∂ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÂΩ ”Â∂ Í≈«’√Â≈È √’≈ È≈Ò «√º÷ ÙË≈Ò»¡ª Á∆ √πº«÷¡≈ ˘ Ô’∆È∆ ω≈¿∞ ‰ Ò¬∆ ’«‘‰Õ Áº √ ‰ÔØ ◊ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È∆ ¡«ÂÚ≈Á∆ ¡‹ÓÒ ’√≈Ï ˘ Óπ≥Ϭ∆ ‘ÓÒ∂ Á∂ ÁØÙ «Úº⁄ Ϊ√∆ «ÁºÂ∂ ‹≈‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Â≈«ÒÏ≈È √≥ ◊ ·È È∂ ËÓ’∆ «ÁºÂ∆ ‘À «’ ¿∞√ ÚºÒØ∫ Ì≈Â∆ ÒØ’ª ”Â∂ ‘ÓÒ∂ ’∆Â∂ ‹≈‰◊∂Õ «¬‘ ıÏª ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «‹ºÊ∂ ÙzØÓ‰∆

’Ó∂‡∆ «√º÷ ÙË≈Ò»¡ª Á∆ √πº«÷¡≈ ˘ ÒÀ ’∂ «⁄≥ ‘À, ¿∞µÊ∂ Í≈«’√Â≈È ‹≈‰ Ú≈Ò∂ «√º÷ ÙË≈Ò» Ú∆ «⁄≥ ‘ÈÕ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «’‘≈ «’ √πº«÷¡≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ˘ ÒÀ ’∂ ’¬∆ ÙË≈Ò»¡ª ÚºÒØ∫ Íπº¤-«◊º¤ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ ‹Ê∂ ≈‘∆∫ Í≈«’√Â≈È ‹≈ ‘∂ «¬‘ ÙË≈Ò» ◊∞  Áπ ¡ ≈≈ √z ∆ ÈÈ’≈‰≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á≈ Íz’≈Ù ÍπÏ ÓÈ≈¿∞‰◊∂Õ «¬√ ÁΩ≈È ‘Ø ◊∞Ë≈Óª Á∆ Ô≈Â≈ ’È Ó◊Ø∫ ÙË≈Ò» D Á√≥Ï ˘ Ú≈Í√ ¡≈¿∞‰◊∂Õ «ÓÒ∂ Ú∂«Ú¡ª ¡È∞√≈ Í≈«’√Â≈È √’≈ Úº Ò Ø ∫ «√º ÷ ÙË≈Ò» ¡ ª Ò¬∆ «Â≥ È «ÚÙ∂ Ù ∂ Ò ◊º‚∆¡ª Á≈ ÍzÏ≥Ë ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹Ê∂ Á∂ √Ú≈◊ Ҭ∆ ‘Ø «ÚÙ∂Ù ÍzÏ≥Ë Ú∆ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ

«√µ÷≈∫ 鱧 Â≈«ÒÏ≈È ËÓ’∆ «ÓÒ‰≈ ÓßÁÌ≈◊≈ : √∞÷Ï∆ Ï≈ÁÒ Ò∞ « Ë¡≈‰≈ - Í≥ ‹ ≈Ï Á∂ «‚͇∆ Óπ º ÷ Ó≥  ∆ √π ÷ Ï∆ «√≥ ÿ Ï≈ÁÒ È∂ «¬Ê∂ ͺ  ’≈ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª Í≈«’√Â≈È ”⁄ √z∆ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Ó‘≈≈‹ Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓÈ≈¿∞ ‰ ◊¬∂ ‹Ê∂ ˘ Â≈«ÒÏ≈È Á∆ Ó≈ Óπ ’ ≈¿∞ ‰ Á∆ «ÁºÂ∆ ËÓ’∆ ”Â∂ «’‘≈ «’ «¬‘ Ï‘∞ ‘∆ Ó≥ÁÌ≈◊∆ ◊ºÒ ‘ÀÕ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ √≥ Ï ≥ Ë ∆ Á∂ Ù Á∂ Íz Ë ≈È Ó≥  ∆ ‚≈. ÓÈÓØ ‘ È «√≥ ÿ ÂØ ∫ Í≈«’√Â≈È Á∂

ÍzË≈È Ó≥Â∆ È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’’∂ ¿∞Ê∂ ◊¬∂ «√º÷ª Á∆ ‹≈È-Ó≈Ò Á∆ ≈÷∆ Ò¬∆ «ÚÙ∂Ù «¬≥˜≈Ó Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª ˘ «¬√ √≥Ï≥Ë∆ ¡º‹ ‘∆ ÍÂ≈ Òº◊≈ ‘À Â∂ √≈‚∂ ¡ÀµÓ. Í∆. Á∂Ù Á∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ˘ «ÓÒ Ú∆ ‘∂ ‘ÈÕ √. Ï≈ÁÒ È∂ «’‘≈ «’ Í≈«’√Â≈È ”⁄ «¬√ Â∑ª Á∆ «√º÷ ‹Ê∂ ˘ ËÓ’∆ Á∂‰≈ ◊Ò ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¿∞‘ ¡≈Í ‘∆ «¬√ ÓπºÁ∂ ÍzÂ∆ √≥‹∆Á≈ ‘È Â∂ ÎΩ∆ ’≈Ú≈¬∆ Á∆ Ó≥◊ ’È◊∂

ª ‹Ø ¿∞Ê∂ ◊¬∂ «’√∂ «√º÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ ˘ ’ج∆ ¡ª⁄ È≈ ¡≈ √’∂Õ «¬√ ÓΩ’∂ ¿∞Ȫ∑ Á∂ È≈Ò √≈Ï’≈ Ú˜∆ ‘∆≈ «√≥ÿ ◊≈ÏÛ∆¡≈, ⁄∂ ¡ ÓÀ È «¬≥ Á ÓØ ‘ È «√≥ÿ ’≈Á∆¡ª, ‹«Â≥ÁÍ≈Ò «√≥ÿ √Ò» ‹ ≈, Óπ È ∆Ù È≈◊Í≈Ò, ¡‹∆ÂÍ≈Ò «√≥ÿ √≥Ë» ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø ¡≈◊» ÓΩ‹»Á √ÈÕ √. Ï≈ÁÒ ¡º‹ ≈ Ò∞«Ë¡≈‰≈ Á∂ ¡≈Ò∆Ù≈È ‘Ø‡Ò ”⁄ «‘‰◊∂ Â∂ «¬’ Ì≈¬∆⁄≈’ √Ó≈◊Ó ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉◊∂Õ

È∂ ¡≈͉∂ √∆ ˘ ¡È∂’ª «’√Ó Á∂ Â√∆‘∂ Á∂ ’∂ «¬‘ Ù’Â∆ Íz≈Í ’∆Â∆ √∆, «‹√ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ¿∞È∑ª È∂ ÓÈ∞º÷Â≈ ¡Â∂ √≥√≈ ˘ Ø◊ª ÂØ∫ Óπ’ ’≈¿∞‰ Ò¬∆ ’∆Â≈ √∆Õ √Óª Ï∆‰ Á∂ È≈Ò «¬‘ Íz‰≈Ò∆ Ì∞ºÒ-«Ú√ ◊¬∆ √∆ Í ¿∞È∆Ú∆∫ √Á∆ Á∂ «Í¤Ò∂ «‘º√∂ ¡≥Á ‹Í≈È Á∂ ÍzØÎÀ√/‚≈’‡ ÓÀ’≈˙ Ô∞√»¬∆ È∂ Í≥Áª √≈Òª Á∆ √ı ÿ≈Ò‰≈ ’’∂ «¬√ ¡ÁÌ∞ºÂ Íz‰≈Ò∆ Á∆ ÁπÏ≈≈ ÷Ø‹ ’∆Â∆ ¡Â∂ ÓÈ∞º÷Â≈ Á∆ ÌÒ≈¬∆ Ò¬∆ «¬√ Á∆ ÚÂØ∫ ’È Á∆¡ª Â’È∆’ª ¬∆‹≈Á ’∆Â∆¡ª, ‹Ø Ø◊ª ˘ Á» ’È Ò¬∆ Ï‘∞ ‘∆ ’≈◊≈ «√ºË ‘ج∆¡ª ‘ÈÕ ∂’∆ ‹Í≈È∆ Ì≈Ù≈ Á≈ «¬º’ ÙÏÁ ‘À ‹Ø ÁØ ÙÏÁª ˘ «ÓÒ ’∂ Ï«‰¡≈ ‘À «¬º’ ∂ ¡Â∂ Á»‹≈ ’∆Õ ∂ Á≈ ¡Ê ‘À Íz≈‰ ¡Â∂ ’∆ Á≈ ¡Ê ‘À ¿±‹≈Õ «¬√ Ò¬∆ ∂’∆ Á≈ ¡Ê ‘À Íz≈‰ ¿±‹≈ ‹ª √ÍÀ’⁄π¡Ò Ò≈¬∆Î ÎØ√ ¡È‹∆Õ «¬‘ Íz≈‰ ¿±‹≈ √≈˘ Ïz«‘Ó≥‚ «Úº⁄Ø∫ ‘∆ «ÓÒÁ∆ ‘À ‹Ø «’ √≈Ë’ Á∂ ‘ºÊª «Úº⁄Ø∫ «’Ȫ Á∂ »Í «Úº⁄Ø∫ «È’ÒÁ∆ ‘ÀÕ «¬‘ Ù’Â∆ ‘ «¬º’ Íz≈‰∆ Á∂ ¡≥Á ÓΩ‹»Á ‘ÀÕ Í «¬√ Ò¬∆ «¬º’ ¡À‡»ÈÓÀ∫‡ ’Ú≈¿∞‰ Á∆ ÒØÛ ‘∞≥Á∆ ‘À, ‹Ø «’ Ï‘∞ ‘∆ √Ò «ÚË∆ ≈‘∆∫ ∂’∆ Ó≈√‡ Áπ¡≈≈ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «¬√ Ù∞Ì Ó≥ÂÚ Ò¬∆ Ó‘≈È √≥ √z∆ ‹◊Á∆Ù ÓπÈ∆ «ÁÈ-≈ √ı «Ó‘È Á∂ È≈Ò √≥√≈ ˘ Ø◊ Óπ’ ’È Ò¬∆ Úº÷-Úº÷ «Í≥‚ª/Ù«‘ª «Úº⁄ AE-AE «ÁȪ Á∂ ’À∫Í Ò◊≈ ’∂ Á∆’Ù≈ (¡À‡»ÈÓÀ∫‡) Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª Ó‘ªÍπÙª ÂØ∫ Á∆’Ù≈ ÒÀ ’∂ ‘˜≈ª Íz≈‰∆, ◊∆Ϫ, Ó˜Ò»Óª, «‹È∑ª Í≈√ «¬Ò≈‹ ’≈¿∞‰ Ò¬∆ √≈ËÈ È‘∆∫ ‘È, Á≈ «¬Ò≈‹ ’È Ò¬∆ «ÁÈ-≈ ¿∞Í≈Ò∂ ’ ‘∂ ‘ÈÕ

‹∆ÚÈ «Ú⁄ ‘∂’ «Ú¡’Â∆ «’√∂ È∂ «’√∂ Â∑ª ÷∂‚ª È≈Ò ˜» ‘∆ ‹∞«Û¡≈ ‘∞≥Á≈ ‘À, «Î ⁄≈‘∂ ¿∞‘ ÓÀÁ≈Ȫ «Ú⁄ ÷∂‚∂, ÿ ”⁄ ÷∂‚∂ ‹ª ¡≈͉∂ ÁØ√ª È≈Ò Óπ‘ºÒ∂ Á∆¡ª ◊Ò∆¡ª «Ú⁄ ‘∆ «’¿∞∫ È≈ ÷∂‚∂Õ ‘ Â∑ª È≈Ò «¬‘ ÷∂‚ª ÓÈ∞º÷ Á∂ ‹∆ÚÈ ˘ √≥Ú≈È «Ú⁄ √‘≈«¬’ ‘∞≥Á∆¡ª ‘ÈÕ ¿∞√ ˘ ’¬∆ Ì≈ÚÈ≈Úª ¡Â∂ √÷Ù∆¡Â Á∂ ◊∞‰ ÷∂‚-÷∂‚ «Ú⁄ ‘∆ «√÷≈ «Á≥Á∆¡ª ‘ÈÕ ¿∞√ Á≈ ÌÍ» ÓÈØ≥‹È ’Á∆¡ª ‘È ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ √∆’ ◊·È Á≈ Ú∆ «Ú’≈√ ’Á∆¡ª ‘ÈÕ ÷∂‚ª √≈˘ Â≥Á∞√ ‘∆ È‘∆∫ º÷∆¡ª √◊Ø∫ ⁄π√Â∆ Â∂ √∆’ √ÓÊ≈Úª Ú∆ Ó𑬠º ∆¡≈ ’Ú≈¿∞∫Á∆¡ª ‘È «‹È∑ª ’≈È ¡√∆∫ ¡≈͉∂ ‹∆ÚÈ «Ú⁄ ’¬∆ ‘Ø ’≥Óª ˘ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ’ √’Á∂ ‘ªÕ «¬≥È≈ ‘∆ È‘∆∫, √∆’ Ò≈Ì Á∂ È≈Ò-È≈Ò ÷∂‚ª √≈˘ Ó≈È«√’ Ò≈Ì Ú∆ Í‘∞≥⁄≈¿∞∫Á∆¡ª ‘ÈÕ Ó≈È«√’ ⁄π√Â∆ Ò¬∆ Ú∆ ÷∂‚ª ¡«Â ˜»∆ ‘∞≥Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª ÷∂‚ª ’≈È √≈‚∆ Ì∞º÷ Ú∆ ω∆ «‘≥Á∆ ‘À Ì≈Ú «’ «Ú’≈√ Á∂ Ò¬∆ ¡√∆∫ ÍΩÙ«‡’ ÌØ‹È ÒÀ‰≈ Ù∞» ’ «Á≥Á∂ ‘ªÕ ‹∂’ ’ج∆ «Ú¡’Â∆ ÷∂‚Á≈ «‘≥Á≈ ‘À ª ¿∞√ Á∆ Í≈⁄È Ù’Â∆ Ú∆ ·∆’-·≈’ «‘≥Á∆ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ Ø◊ª È≈Ò ÒÛÈ Á∆ √ÓÊ≈ Ú∆ ÚË ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ Á»‹∂ Í≈√∂ ÷∂‚Á∂-÷∂‚Á∂ ’ÁØ∫ «¬’ Á»√∂ È≈Ò ’ÁØ∫ ÁØ√Â∆ ’ ÒÀ∫Á∂ ‘È, «¬√ ◊ºÒ Á≈ Ú∆ ÍÂ≈ È‘∆∫ Òº◊Á≈Õ

’À∫√ Â∂ «ÁÒ Á∂ Ø◊ª ˘ Ï⁄≈¿∞∫Á≈ ‘À ͺ«’¡≈ ‡Ó≈‡ ’º⁄≈ ‡Ó≈‡ ÷≈‰≈ ‘Ó∂Ù≈ Ò≈ÌÁ≈«¬’ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ «‘≈ ‘ÀÕ Íº’∂ ‡Ó≈‡ ”⁄ ÍΩÙ«‡’‡≈ ÿº‡ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À, ¡«‹‘≈ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬Ê∂ ’º⁄∂ ‡Ó≈‡ ÂØ∫ ÓÂÒÏ “‘≈ ‡Ó≈‡“ È‘∆∫ Ò≈Ò ‡Ó≈‡ ¡Â∂ ͺ«’¡≈ ‹ª Í’≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‡Ó≈‡ ÂØ∫ ÓÂÒÏ ‘À √∂’ ≈‘∆∫ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ Íz.Ø »‚ ‘≈¬∂ «Ò¿±» È∂ ÷Ø‹ Í»∆ ’’∂ «¬‘ «√ºË ’ «ÁºÂ≈ ‘À «’ √Ò≈Á ¡≈«Á ”⁄ ’º⁄∂ ‡Ó≈‡ ÷≈‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ÌØ‹È ”⁄ √∂’ ”Â∂ ÷»Ï Í’≈¬∂ ◊¬∂ ‡Ó≈‡ √≈˘ ÍΩÙ«‡’Â≈ ¡Â∂ ÁÚ≈¬∆¡ª Á∂ ◊∞‰ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ ’«ÈÒ Ô»È∆Ú«√‡∆ Á∂ λ‚ ¡À∫‚ √≈«¬≥√ Á∂ Íz.Ø «Ò¿±» Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÓÀ∫ «Â≥È √À∫ÍÒª ˘ ‘Ó∂Ù≈ B «Ó≥‡, AE «Ó≥‡, ¡Â∂ C@ «Ó≥‡ Â’ HH «‚◊∆ √ÀÒ√∆¡√ Â≈ÍÓ≈È Â’ Í’≈«¬¡≈ ¡Â∂ «Î «¬√ Á≈ «ÚÙÒ∂Ù‰ ’ Í≈«¬¡≈ «’ «Ú‡≈«ÓÈ √∆ Á∆ Ó≈Â≈ ”⁄ Â’∆ÏÈ A@, AE ¡Â∂ BI Î∆√Á∆ Á∆ ’Ó∆ ¡≈¬∆ Í Ò≈¬∆’ØÍ∆È Á∆ Ó≈Â≈ ”⁄ ‘Ó∂Ù≈ AD, AFD ¡Â∂ AGA Î∆√Á∆ Ú≈Ë≈ Á∂«÷¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Íz.Ø «Ò¿± È∂ ¡º◊∂ Áº«√¡≈ «’ ‡Ó≈‡ ”⁄ ¡À∫‡∆¡≈’√∆‚À∫‡ Á∆ Ó≈Â≈ ”⁄ Ú∆ Â’∆ÏÈ BH, CD ¡Â∂ FB Î∆√Á∆ Á≈ Ú≈Ë≈ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ


10 THE AJIT WEEKLY NEWSPAPER

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec.,

ISSUE # 998

Classified and Matrimonials

Jat Sikh parents seeking a suitable match for their Canadian citizen daughter, 39 yrs. old, 5’-3” tall, major in criminology and psychology, working with a reputed company. The boy should be professionally settled, between 40-45 yrs. of age from Canada/ USA and from a reputed family. Please call: 604-626-0444 or after 6 pm: 604551-7830 ***1001*** Jat Sikh parents seeking a suitable match for their Canadian born son, 35 yrs. old, 6' tall, P.Hd. in science, settled & working with federal govt. in Ottawa. The girl should be Jat Sikh, university graduate & willing to relocate. Please send biodata and recent picture to email: Ottawa.sikh@gmail.com or call: 514-696-4845 ***1001*** Suitable match preferably from USA/ Canada for 44 yrs. old, 5'-8" tall, unmarried, non drinker, Canadian Jatt Sikh, M.Sc. ME qualified mechanical engineer. Email: h.s.kang@hotmail.com or call: 519800-3534 ***1001*** Well settled Jat Sikh family seek a suitable match for their divorced son, no kids, 38 yrs. old, 5'-8" tall, business person, Canadian college graduate. The girl should be from Canada or USA. Student, nanny, divorced or widow (with or without kids) may also apply. Please send biodata and picture to email: matrimonialalliance@live.ca ***1001*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian born, 31 yrs. old, 5'10" tall and handsome son. He is a C.M.A. professionally employed and intelligent. Girl should be Jat Sikh, Canadian raised, well educated, family oriented and well versed in both cultures. Please respond with recent picture and biodata to email: sikh76@hotmail.com ***1001*** Well settled Jat Sikh parents seek a suitable match for their USA citizen daughter, raised in USA, slim and beautiful, 29 yrs. old, 5'-8" tall, graduated from California. The boy should be educated, at least 6' tall, reply from USA only. Please email if serious with a recent picture and biodata to: s_sikh@hotmail.com ***1001*** Alliance invited for Jat Sikh male, 62 yrs. old, 5'-5" tall, educated, divorced, children grown up and married. Lady should be family oriented & for marriage from Canada. Divorced or widow may be considered. Serious inquiries only. For more info. call: 604-440-1724 ***1001*** Ramgarhia parents seek a match for their daughter, beautiful, fair complexion, pursuing final year of nursing in India and also graduated in commerce (B.Com.), 27 yrs. old, 5' tall. The boy should be US / Canadian immigrant or citizen. Uncles well settled in Canada and USA. Please contact: email: sunnysohal@hotmail.com or call between 7pm to 8:30 am: 416-2478865 or between 8:30 am to 7pm: 647985-4235 ***1001*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their daughter, 34 yrs. old, professionally employed, never married, registered nurse and well versed in both cultures. The boy should be from a Jat Sikh family, professionally employed and preferably from Canada. Please send biodata and picture to email: balnat2012@hotmail.com or call: 647987-9685 ***1001*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ◊zÀ‹∞¬∂‡, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò, ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈͉≈ ÿ ‘À, Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ‹ª Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: F@D-HB@EBCI ¬∆Ó∂Ò: manmitbrar9@yahoo.ca ***1001*** ‹º‡ «√º÷ ÚÀÙÈØ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄, ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ Ó≈ÒÚ∂ Èß± Í«‘Ò¢ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: FDG-CHB-CHAG ‹ª FDG-BAB-HGFD ***1001*** ‹º‡ «√º÷ ÚÀ√ÈØ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CA √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ B «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¡ÀµÓ.¬∂. (‚ÏÒ), ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ «‘≈ ‘À Ò¬∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «Ú˜‡ ‹ª √‡±‚À∫‡ Ú∆˜∂ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: DAF-FBEBCCG ¬∆Ó∂ Ò : tiwana.rupinder617@hotmail.com ***1001*** ¡≈ËÓ∆ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¡ÀµÓ.¬∂., Ò¬∆ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, Í«Ú≈’ √Ø‘‰∂ √∞Ⱥ÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∆ Á∂ «¬ß‚∆¡≈

«‘ßÁ∂ Ì≈, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, Ï∆.¡Àµ√.√∆. Èß± ’ÀÈ∂‚≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ‡Ω∫‡Ø ¡Â∂ Á∞¡≈Ï∂ Èß± Í«‘Ò¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: EAI-EGD-BHGI ¬∆Ó∂Ò: torontoboy1234@yahoo.ca ***1001*** ‹º‡ «√º÷ «√ºË±, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ÒÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, Ï∆.¬∂., ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ «Ú˜‡ ¡≈¬∂ ÒÛ’∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À ¡Â∂ ÒÛ’∂ Èß± √À‡Ò ’È «Úº⁄ ͱ∆ ÓÁÁ ’È◊∂¢ ÎØÈ: GGH-IBF-@GEC ***1001*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ‹ÓÈ «Úº⁄ ͺ’∂ ÂΩ ¿∞µÂ∂ «‘ ‘∂, «¬ß‚∆¡≈ ÍÛ∑∂ ¡Â∂ Ù«‘∆ ‹≈«¬Á≈Á Á∂ Ó≈Ò’ ‹Ø ¡º‹ ’Ò ÓÒ‡∆ÍÍ√ Ú∆˜∂ ¿∞µÂ∂ ¡Ó∆’≈ ¡≈͉∂ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ ’ØÒ ¡≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Ò¬∆ ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ «Ú¡≈‘ ‹ÒÁ∆¢ ÎØÈ: D@H-IIA-BDGC ***1001*** ‡ª’ ’ÙºÂ∆ «Èºfi ÒÛ’≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄, ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, ¡≈͉≈ Í«Ú≈’ «Ï˜È√ ‘À ¡Â∂ ÒÛ’≈ ⁄ß◊∆ ÈΩ’∆ ’ «‘≈ ‘À Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, √Ø‘‰∆ √∞‰÷ º ∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «√¯ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∂ ’˜È Ì≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’º Á E Î∞ º ‡ H «¬ß ⁄ , «¬ÒÀ ’ ‡∆’Ò «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ ’∆Â∆ ‘ج∆ ‘À Èß± ¡Ó∆’≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ¡Ó∆’≈ Ú≈Ò≈ ÒÛ’≈ ‹ÈÚ∆ «Úº⁄ «¬ß‚∆¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: IAF-DFG-BDDG ¬∆Ó∂Ò: preetarash@hotmail.com ***1001*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, Ï∆.¬∂., ¡≈͉≈ ’ßÓ ’ «‘≈ ‘À Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∂ Ó≈Ó∂ Á∂ ÒÛ’∂, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ F Î∞‡ º Èß± ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ’ÀÈ∂‚∆¡È ÒÛ’≈ ‹ÈÚ∆ «Úº⁄ «¬ß‚∆¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢ ÎØÈ: DAF-CEF-GDCF ‹ª FDG-BID-@C@G ***1001*** ‹º‡ «√º÷ «◊ºÒ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ◊zÀ‹∞¬∂‡, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ «‘≈ ‘À Ò¬∆ ÍzدÀÙÈÒ∆ ¡À‹∞’∂«‡º‚, Í«Ú≈’, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: GGH-HHB-FBE@ ¬∆Ó∂ Ò : v.gill@hotmail.com ***1001*** ‹º‡ «√º÷ «◊ºÒ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «√¯ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∂ Úº‚∂ Ì≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, Ï∆.¬∂. Èß± ’ÀÈ∂‚≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ √À‡Ò ‘À¢ Ò∞«Ë¡≈‰≈ «˜Ò∑∂ Èß± Í«‘Ò «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ ÎØÈ: FDG-F@H-@@ED ‹ª DAF-BGF-HEDE ***1001*** ‹º‡ «√º÷ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞ º ‡ AA «¬ß ⁄ , ¡Ó∆’≈ ÂØ ∫ Ó’À « È’Ò «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ «Úº⁄ Ó≈√‡˜ ’∆Â∆ ‘ج∆ ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ‹ª ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: GGH-BCG-AFEE ¬∆Ó∂Ò: grewalmps@gmail.com ***1001*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, ¡ÀµÓ.¬∂., Ï∆.¡Àµ‚. ’∆Â∆ ‘ج∆, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆, Í«Ú≈’, ÚË∆¡≈ ı≈ÈÁ≈È È≈Ò √Ïß Ë Â Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÒÛ’∆ ‘∆ «¬ß‚∆¡≈ ‘À¢ ÎØÈ: F@D-HB@-EBCI ¬∆Ó∂Ò: manmitbrar9@yahoo.ca ***1001*** √À‰∆ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, ¡ÀµÓ.¡Àµ√.√∆., ¡ÀµÓ.«ÎºÒ. «‹˙ÒØ‹∆, √Ø‘‰∆ √∞ È º ÷ ∆, «¬ß ‚ ∆¡≈ «‘ ‘∆ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ı≈ÈÁ≈È∆ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á∂ ⁄≈⁄≈ ‹∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Âª √À‡Ò ‘À ¡Â∂ ¿∞È∑ª È≈Ò √ßÍ’ ’Ø¢ ÎØÈ: FDG-HEE-@E@C ‹ª @AA-IAAHBC-BE@@BI («¬ß‚∆¡≈) ‹ª ¬∆Ó∂Ò ’Ø: badwal.2011@yahoo.in ***1001*** ‹º‡ «√º÷ √ßÿ∂Û≈ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BC √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, Ï∆.’ΩÓ. «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, ¡ÀµÓ.Ï∆.¬∂. ’ ‘∂ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂, ¤Ø‡∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∆ Ó≈√∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Âª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: I@E-IAE-A@FE ‹ª DAFHCB-FBCB ***1001*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ◊zÀ‹∞¬∂ÙÈ ’∆Â∆ ‘ج∆ ¡Â∂ ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ ⁄≈⁄∂ Á∂ ÒÛ’∂, ¿∞Ó CA √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, Èß± ’ÀÈ∂‚∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: GGH-BDB-GBCA ***1001*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, ÍØ√‡ ◊zÀ‹∞¬∂‡, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ / ’ÀÈ∂‚≈ ‹ª ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¡≈͉∆ ÎØ‡Ø ¡Â∂ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: F@D-EAH-EFEA ¬∆Ó∂Ò: meet990@yahoo.ca ***1001*** «˜Ò∑≈ ‹ÒßË È≈Ò √ÏßË ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ F Î∞‡ º C «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, √Ø‘‰≈ √∞Ⱥ÷≈, ◊zÀ‹∞¬∂‡, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, È≈È ‚«ß’, ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ‘∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, ÒßÏ∆, √∞ßÁ, Í«Ú≈’, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ ‹ª «Ú˜‡

¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ Á∞¡≈Ï∂ Èß± Í«‘Ò¢ ÎØÈ: F@D-EIF-E@FE ***1001*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¿∞Ó C@ √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ B «¬ß⁄, ◊zÀ‹∞¬∂‡, ‹ΩÏ ’ ‘∆, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ («¬º’ Ï∂‡≈) Ò¬∆ ÂÒ≈’Ù∞Á≈, Í«Ú≈’ ¡Â∂ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø Ϻ⁄∂ Èß± ¡Í‰≈ √’‰¢ ÎØÈ Ú∆’‚∂˜ Ù≈Ó D Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á, Ú∆’¡À∫‚ «’√∂ Ú∆ √Ó∂: DAF-EFB-CCBH ***1001*** Jat Sikh parents in Toronto seek a suitable match for their Canadian born daughter, 28 yrs. old, 5'-6" tall, slim, fair complexion, masters of science degree and professionally employed in her field. The boy must be from the GTA, Jat Sikh family, Canadian born, university educated and professionally employed. Please send biodata and picture to email: parents_2010@live.com or call: 905849-9817 ***1001*** Seeking a suitable match for Manoj Mehta, 48 yrs. old, Punjabi boy, Canadian citizen, working in a multinational corp., has his own condo, a professional match from Canada. Marriage or caste status no bar. Please contact: 905-501-9797 or email: kindmm@hotmail.com ***1002*** Suitable match for B.Sc., B.Ed., July 1978 born Ad-dharmi, innocent/ issueless divorced girl belonging to a highly educated, respectable family. Currently living in Punjab, India. 5'-8" tall, fair and slim with great family values. Looking for non drinking / non smoking groom from Punjab or abroad. Please contact at email: my_melbourne@yahoo.com.au ***1001*** Rajput Sikh parents seek a suitable match for their Canadian citizen son, 28 yrs. old, 5’-8” tall Well settled , handsome Turbaned Sikh boy, Electrical Engineering. Degree holder from Canadian university and professionally employed. The girl should be Engineer/Dentist/Medical Professional/ Accountant/Teacher. Email bio data with a recent picture to: gsrawal@hotmail.com or call : 416277-9742 ***1000*** Seeking match for Canadian citizen boy, 37 yrs. old, 5'-9" tall, clean shaven, athletic built, outgoing, M.D., currently working in Canada, divorced (no issue) belongs to Sikh family, looking for a professionally employed, beautiful and family oriented girl. Please respond with latest picture and biodata to email: delldell01@ymail.com or call : 403-4604551 ***1000*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó CH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆, ‡Ω∫‡Ø «‘ ‘∆, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò Ò¬∆ ‹º‡ «√º÷, «Ó‘ÈÂ∆, ’Ò∆È Ù∂ÚÈ, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «√¯ ‡Ω∫‡Ø «‘ ‘∂ ¡Â∂ √À‡Ò‚ ‘∆ √ßÍ’ ’È¢ ÎØÈ: EAD-HBG-BIBI ***1000*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’≈, ¿∞Ó DB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º AA «¬ß⁄, ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ ¡Â∂ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ Ò¬∆ ÚÀ‹∆‡∂∆¡È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: DAFHBF-AECG ***1000*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, Ï∆.‡Àµ’., ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ⁄ß◊∆ ÈΩ’∆ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ‹ª ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆ √∞È÷ º ∆, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, Í«Ú≈’, ÁØ‘ª ’Ò⁄ª ÂØ∫ ‹≈‰± ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ ‹ª «Ú˜‡ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: I@E-IAE-BIGC ¬∆Ó∂ Ò : jassumangat@yahoo.com ***1000*** Jat Sikh parents in Toronto seek a suitable match for their 32 yrs. old daughter, 5’-8" tall, slim, fair complexion, fully qualified and working as a lawyer. The boy must be from the GTA, at least 6 ft. tall, clean shaven and professionally employed. Please email: jat_parents@rogers.com or call: 647-786-0496 ***1000*** ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ ÒÛ’≈ ¿∞Ó BE √≈Ò, ’æÁ F ¯∞æ‡, ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ Ó؇ ‡À’È∆Ù∆¡È Á≈ «‚ÍÒØÓ≈, «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ B √≈Ò Á≈ «¬ÒÀ’‡z∆’Ò Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, Ú’ Í«Ó‡ “Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ «‘ «‘≈ ‘À Ò¬∆ ÍÛ∑ ∆ «Ò÷∆, Í«Ú≈’, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zÀ∫‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ‘À¢ ’≈Ò ’Ø: BHI-IIG-DBC@ ***A@@@*** Suitable match for US citizen, California RN Jat Sikh Waraich girl, 1985 born, 5’-5” tall, doing BSN. Prefered well settled California, good background Jat Sikh, software engineer or doctor boy. Minimum height 5’-8”. Send biodata and picture to email: g.waraich07@aol.com or call: 209-8173302 ***1000***

Well established Jat Sikh parents seek a suitable match for their beautiful 5’2", UK born, Canadian raised 30 yrs old, well versed in both cultures, university graduate and professionally employed daughter. The boy should be Canadian /UK raised, graduate and professionally employed in Ontario. Please send biodata with a recent picture to: rosewood229@gmail.com or call: 647 774 1718 ***1000*** Well settled Jatt Sikh parents seeking a suitable match for their son, born and raised in Canada. Educated, 27 year old 6 foot tall, handsome, wears turban, non-amritdhari. Looking for a tall, attractive and educated girl from good family background. Call (604)728-3530 or email at tejk91@hotmail.com ***1000*** Parents seeking professionally qualified Hindu match for their beautiful, slim daughter, 27 yrs. old, 5'-6" tall, M.B.A. (H.R.), working as senior executive in Mohali, vegetarian, Tonk Kshatriya Hindu family based in Jalandhar. Father working with reputed bank, brother in USA and parents visiting USA for two months. Please send biodata and recent picture to e m a i l : matrimonial_inmm@hotmail.com or call: 1-425-247-5388 or 1-514-683-8668 ***1000*** ≈ÓÁ≈√∆¡≈ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CC √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, ÍØ√‡ ◊zÀ‹∞¬∂‡, ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò, C √≈Ò ÂØ∫ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ ‘∂ ¡Â∂ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ ÎØÈ: FDG-FBI-C@FC ‹ª FDG-DGCDFGE ***1000*** ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È È√, ¡≈.Í∆.¡ÀµÈ., ‡ª’ ’ÙºÂ∆ (÷≈) ÒÛ’∆, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º Ò¬∆ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: FDGEDG-AHIG ¬∆Ó∂Ò: kkm2499@yahoo.ca ***1000*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A «¬ß⁄, Ï∆.¬∂., √‡±‚À∫‡ Ú∆˜∂ ¿∞µÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ ‘∆ ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ‹º‡ «√º÷, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÎØÈ: I@E-BAF-EEGH ***1000*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ «Úº⁄ «‘ ‘∆ ‘À, ‹∆.¡ÀÈ.¡ÀµÓ. È«√ß◊ ’∆Â∆ ‘ج∆ ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ‘À¢ Ó≈ÒÚ∂ ¡Â∂ ‡Ω∫‡Ø «˜Ò∑∂ Èß± Í«‘Ò «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ ÎØÈ: I@EDHH-CDGD ‹ª @AA-IA-IFDFD-@FC@E ***1000*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ F Î∞‡ º , ◊z‹ À ¬ ∞ ‡ ∂ , ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ‘∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ («ÏȪ Ϻ⁄)∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘È¢ ÎØÈ: F@DC@H-EDEE ***1000*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È ‹ÓÍÒ ÒÛ’∆, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º G «¬ß⁄, ’ß«Í¿±‡ «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ ¡Â∂ ¡ÀµÓ.Ï∆.¬∂. «‚◊∆ ‘ØÒ‚ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È ‹ÓÍÒ, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ¡Â∂ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ‹∆.‡∆.¬∂. Ú≈Ò∂ ‘∆ √ßÍ’ ’È¢ ÎØÈ: FDG-HEF-C@CC ***1000*** ‹º‡ «√º÷ ◊∂Ú≈Ò ÒÛ’≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ F Î∞ º ‡ , «¬ß ‹ ∆È∆¡, «¬ß ‚ ∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ı≈ÈÁ≈È∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: F@D-CAI-GGEB ***1000*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ F Î∞‡ º , ‘Ø‡Ò ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡ Á≈ ’Ø√ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ «¬ß‚∆¡≈ «Úº⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ Ì≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À ¡Â∂ ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ «‘≈ ‘À¢ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ ¡≈͉∆ Â√Ú∆ ¡Â∂ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: FDGFBI-CC@@ ¬∆Ó∂ Ò : singhmanpreet83@yahoo.com ***1000*** «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∆ ‹º‡ «√º÷ ¡ß«ÓzÂË≈∆ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ C «¬ß⁄, ¡ÀµÓ.¡Àµ√.√∆., Ï∆.¡Àµ‚. Ò¬∆ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ’ÀÈ∂‚∆¡È ¡«ÓzÂË≈∆ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÎØÈ: I@E-BC@-CG@@ ***1000*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ¿∞Ó CC √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: F@D-EFA-HGFF ***1000*** ‹º‡ «√º÷ √Ø‘‰≈ √∞Ⱥ÷≈ «¬º’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, ¡Ó∆’È ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚, Ò¬∆ ı±Ï√± ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚ ’ÀÈ∂‚∆¡È / ¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Èß± Í«‘Ò «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜∂ ¡Àµ⁄.A Ú∆˜∂ ¡Â∂ «Ú˜‡ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: EC@GEE-BCGG ¬∆Ó∂Ò: kdimpi@att.net ***1000*** FE √≈Òª Á≈ ‹º‡ «√º÷ ◊∞«√º÷, √ÍØÂ√Ó∂È, Ó⁄À∫‡ È∂Ú∆ ¡¯√, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ‹Ø A@ √≈Òª ÂØ∫ ͺ’∂ ÂΩ ¿∞µÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ «‘≈ ‘À Èß± ÔØ◊

‹∆ÚÈ √≈ʉ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÎØÈ: F@D-HBEBIHA ‹ª ¬∆Ó∂Ò: mms.dhaliwal63@gmail.com ***1000*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄, ¡Ó∆’È «√‡˜È, È«√ß◊ Á≈ ’Ø√ ’∆Â≈ ‘Ø « ¬¡≈ ¡Â∂ ¡≈.¡À µ È. ’ «‘≈ ‘À Ò¬∆ ¡Ó∆’≈ ÂØ ∫ ÍÛ∑ ∆ «Ò÷∆, √Ø ‘ ‰∆ √∞ È º ÷ ∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: CA@-D@C-A@HF ‹ª CA@-FBA-EEH@ ***1000*** Ò∞«Ë¡≈‰≈ «ÈÚ≈√∆ ‹º‡ «√º÷ «◊ºÒ Í«Ú≈ Èß± ¡≈͉∆ ¡À µ Ó.¡À µ √.√∆. È«√ß ◊ , ı± Ï √±   ÒÛ’∆, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A «¬ß⁄ Ò¬∆ ¡Ó∆’≈ ‹ª ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ √Ê≈¬∆ «‘‰ Ú≈Ò∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á∂ «ÍÂ≈ ‹∆ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ √Ê≈¬∆ ÂΩ ¿∞µÂ∂ «‘ ‘∂ ‘È¢ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ÎØÈ ’Ø: FE@-BGC-BIII (Ï≈¡Á Á∞«Í‘, A:@@ Ú‹∂ ÂØ∫ ≈ AA:C@ Ú‹∂ º’ ÎØÈ ’Ø) ‹ª «¬ß‚∆¡≈ «Úº⁄: @AA-IAHADFH-F@@@H ***1000*** «ÚÁ≈√∆¡≈ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ÒÛ’∆, ¿∞Ó CA √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄, √∞ßÁ, √∞Ù∆Ò, Ï∆.¡Àµ‚., ¡À µ Ó.¡À µ ‚., ¡À µ Ó.¬∂ . Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È / ¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ ¡≈͉∂ G √≈Ò Á∂ ÒÛ’∂ È≈Ò «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆ ‘À ¡Â∂ Íz≈¬∆Ú∂‡ √’±Ò «Úº⁄ ‡∆⁄ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: IAF-IF@-IHAE ‹ª IAFII@-AFEH ¬∆Ó∂Ò: caul85@yahoo.com ***1000*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, √Ø‘‰≈ √∞Ⱥ÷≈, ◊zÀ‹∞¬∂‡, «¬ß‚∆¡≈ ⁄ß◊∆ ‹≈«¬Á≈Á Á≈ Ó≈Ò’, ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ Ï∆.¡Àµ√.√∆. È«√ß◊, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÒÛ’≈ ‹ÒÁ∆ «¬ß‚∆¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢ ÎØÈ: IBE-BAE@DHF ‹ª «¬ß‚∆¡≈: IHADE-EGACA ¬∆Ó∂Ò: jd.esha@yahoo.com ***1000*** ≈ÓÁ≈√∆¡≈ ‹∞Ò≈‘≈ «√º÷ ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ÒÛ’∆, ¿∞Ó BH √≈Ò, Ï∆.¬∂. (’ÀÒ∂ÎØÈ∆¡≈) Ò¬∆ Ú Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ «√‡∆˜È / «¬Ó∆◊zª‡ / Ú’ Í«Ó‡ ‹ª ◊∆È ’≈‚ ‘Ø Ò ‚ Ú≈Ò∂ √ß Í’ ’ √’Á∂ ‘È¢ ÓÀ «‹ ¡Ó∆’≈ / «¬ß‚∆¡≈ Ú∆ ‘Ø √’Á∆ ‘À¢ ÎØÈ: EC@BAF-IAD@ ‹ª EC@-HDE-@FD@ ***1000*** Jat Sikh parents seeking a suitable match for their American citizen daughter, 27 yrs. old, 5'-3" tall, doing her last year of DMD (Dentist). The boy should be well educated, preferably from medical field. Only Jat Sikh families need to contact please. Email: matrimonial8570@yahoo.com ***1000*** «‘ßÁ± Íß‹≈Ï∆ ÷ºÂ∆ ÒÛ’≈, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ‹ÈÓ Â≈∆÷ BI ÈÚßÏ, AIHA, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, ◊zÀ‹∞¬∂‡, ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È / ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, Í«Ú≈’ ¡Â∂ ’∞¡≈∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÎØÈ: B@A-GGI-F@HA ¬∆Ó∂Ò: sonujhatta@yahoo.com ***1000*** ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ B «¬ß⁄, ◊zÀ‹∞¬∂‡, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ «‘≈ ‘À, ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆, ÿº‡Ø ÿº‡ E Î∞º‡ F «¬ß⁄ ’ºÁ Ú≈Ò∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ √‡±‚À∫‡, «Ú˜‡ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: GGH-CHG-FHEC ***1000*** Saini Sikh parents seek a suitable match for their daughter, 26 years old, 5’-1” tall, M.Sc. nursing, currently working as a lecturer in a private institution in India. The boy should be USA or Canadian citizen or immigrant, well educated and from a good family background. Email: mkaurjai@yahoo.com or call 916-8070809 ***1000*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, Ï∆.¬∂., Ò¬∆ ⁄ß◊∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, ’∞¡≈∆, ’ÀÈ∂‚≈ ‹ª ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ˜ª Ú’ Í«Ó‡ Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ / «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: EA@-BID-@EGC ***1000*** ‹º‡ «√º÷ Ï∆.¡Àµ√.√∆. È«√ß◊ ◊zÀ‹∞¬∂‡ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆, Ò∞«Ë¡≈‰∂ ‚∆.¡ÀµÓ.√∆. «Úº⁄ ÈΩ’∆ ’ ‘∆ ‘À, Ò¬∆ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚ BI √≈Ò ÂØ∫ ÿº‡ ¿∞Ó Ú≈Ò∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ √ßÍ’ È≈ ’È¢ ÎØÈ: @AA-IA-IHGF@-AAGFA ‹ª ¬∆Ó∂ Ò : balpreetgill7@gmail.com ***999*** 45 yrs. old woman, Canadian citizen seeking a suitable match between the ages of 45-55 yrs. for marriage. Male should be well versed in both cultures, living in Greater Vancouver Area. Kids should be grown up. For more info. call: 778-320-1035 ***999*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their only son, born and raised in Canada, 34 yrs. old, 6” tall, clean shaven, educated in Canada and

professionally employed. The girl should be beautiful and educated. Please call: 905-864-3096 ***999*** Jat Sikh parents seek a matrimonial alliance for their daughter, 22 yrs. old, 5'-2" tall, beautiful, sweet natured, BDS degree holder and presently living in India. The boy should be Canadian immigrant or citizen, educated in medical line and settled. Winnipeg preferred. Please call after 5 pm: 905970-9644 or call: 011-91-9463500500 ***999*** Jat Sikh parents seeking a suitable match for their Canadian citizen daughter, 24 yrs. old, 5'-6" tall, accounting degree holder and working. The boy should be Canadian citizen or immigrant, well settled and from Jat Sikh family. Please call: 647-708-1762 ***999*** USA based Jat Sikh parents seek a suitable (medical, engineer or others) match for their Daughter MBBS (USMLE) cleared, appearing in 3rd paper and now doing rotation, 29 yrs. old, 5'-5" tall, multipurpose 10 yrs. visa (green card applied) and a very good family background. Early marriage. Please send biodata and picture to email: doc.polestar@gmail.com or call: 559-761-6741 ***999*** Jat Sikh parents of a 1976 born, 5'-6", slim dentist girl are looking for a suitable Jatsikh match. Girl has cleared all her dental certifications in Canada and USA and is eligible to work as a dentist in either of the country. Please email the biodata and photo of the boy with contact details to email: dentistdoctor2013@gmail.com or Call : 1-267-595-3071 ***999*** Wanted a suitable Canadian or US citizen or immigrant match for a slim, beautiful girl, 32 yrs. old, 5'-3" tall, M.Sc. nursing, working as RN in lower main land, BC, divorced after a short marriage, no issues. Serious inquiries only. Please respond with recent picture and biodata to email: brimple@ymail.com ***999*** Well settled educated parents seek a matrimonial alliance for their daughter, 26 yrs. old, 5'-3" tall, B.Ed., M.Ed. degree holder and completed post graduation in Business Management from Canada, on student visa and working in CIBC bank on student work permit. The boy should be Canadian immigrant or citizen, well educated, professionally settled and from good family background. Ph: 98157-59397 (India) or email: gurjitkaurmann@yahoo.com ***999*** Seeking suitable match for 35 yrs. old, 6'-3", never married, handsome, athletic Canadian born, Jat Sikh MBA, employed with energy company, please respond with picture and detailed profile. Caste no bar. Email: airport_shuttle@hotmail.com ***999*** Seeking well educated, smart, slim, Amritdhari girl for Canadian citizen boy, 27 yrs. old, 5'-9" tall, Amritdhari engineer, working in Ontario, from a well settled educated family. Send recent picture and biodata to email: sukhmani1963@yahoo.ca or call: 905578-6495 ***999*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, ¡ÀµÓ.’ΩÓ., ¡ÀµÓ.Ï∆.¬∂. «‚◊∆ ‘ØÒ‚ ¡Â∂ ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ ÌÂ∆‹∂, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, Ï∆.’ΩÓ. ’∆Â∆ ‘ج∆ Á≈ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ È≈Ò «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: F@D-CEE-FBHB ***999*** ‡ª’ ’ÙºÂ∆ ÒÛ’≈, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º H «¬ß⁄, ◊z‹ À ¬ ∞ ‡ ∂ , √Ø‘‰≈ √∞È÷ º ≈, ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ √Ø‘‰∆ √∞È÷ º ∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈ ‹ª Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: I@E-BIC-IHDD ¬∆Ó∂Ò: harry18877@gmail.com ***999*** ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆, ¿∞Ó CD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò‚, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈, ¿∞Ó CA √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ G «¬ß⁄, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Á≈ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ È≈Ò «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: I@E-BAF-BHDE ***999*** ‹º‡ «√º÷ «¬º’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ F Î∞‡ º , «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È / ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: GGH-BCC-FEGA ¬∆Ó∂Ò: shokerm@hotmail.com ***999***


11 THE AJIT WEEKLY NEWSPAPER

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec.,

ISSUE # 998

Classified and Matrimonials Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈/¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ Óß◊Ò∆’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «Ú˜‡/ÈÀÈ∆ ‹ª √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈ “Â∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ “Â∂ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ¯ØÈ: F@DFAD-HFGC ***IIH*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È, ¿∞Ó DE √≈Ò, ’æÁ E ¯∞‡ æ G «¬ß⁄, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Úæ⁄ √À‡Ò‚, ¡≈͉≈ ÿ, «ÚË∞ (ÁØ Ïæ⁄)∂ Ò¬∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ CE-D@ √≈Ò Âæ’ Á∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ («ÏȪ Ïæ⁄∂ ÂØ∫) ‹ª Ïæ⁄≈ È≈ ‘؉ ’ ’∂ ÂÒ≈’ ‘Ø«¬¡≈ ‘ØÚ/∂ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈ ‹ª «Ú˜∂‡ Ú∆˜≈ “Â∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ Ú∆ ’≈Ò ’ √’Á∆ ‘À¢ ¯ØÈ: FDG-HBC-GFFA ‹ª BHIGEB-H@AA ***IIH*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆ ¿∞Ó B@ √≈Ò ’æÁ E ¯∞‡ æ G «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊z∫À‡, √Ø‘‰∆ √∞È÷ æ ∆, ÚË∆¡≈ ı≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ¿∞√ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ √æ’∂ Ì≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’æÁ F ¯∞‡ æ Á≈ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÓØ◊∂ ¡Â∂ Ò∞«Ë¡≈‰∂ «˜Ò∑∂ È±ß Í«‘Ò¢ ¯ØÈ: F@D-GFD-BAG@ ‹ª @AA-IAIDFC@-@@EC@ («¬ß‚∆¡≈) ***IIH*** ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ ÒÛ’≈ ¿∞Ó BD √≈Ò, ’æÁ E ¯∞‡ æ A@ «¬ß⁄, ¡ÀÓ.¡À√.√∆. (¡≈¬∆.‡∆.) «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂, √Ø‘‰∂ √∞È÷ æ ,∂ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ ı≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊z∫À‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆ √È∞÷ æ ∆, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ ‘À¢ ¯ØÈ: FDG-FBHEA@E ‹ª FDG-FBH-AHAC ***IIH*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊z∫À‡, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’æÁ E ¯∞‡ æ E «¬ß⁄, ÍØ√‡ ◊z‹ À ¬ ± ‡ ∂ ¡Â∂ ¡≈¬∆. ‡∆. «Úæ⁄ «‚◊∆ ‘ØÒ‚ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ¿∞√ Á∆ √æ’∆ ÌÀ‰, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’æÁ E ¯∞‡ æ C «¬ß⁄, ¡ÀÓ.¡À√.√∆. (¡≈¬∆.‡∆.) ’∆Â∆ ‘ج∆ Á≈ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊z∫À‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ Ó≈ÒÚ∂ È±ß Í«‘Ò¢ ¯ØÈ: DAF-DE@-BBDD (Ù≈Ó E Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á) ‹ª @AA-IA-IIAED-DBBGA

***IIH*** «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆ ‹æ‡ «√æ÷ ¡ß«ÓzÂË≈∆ ÒÛ’∆ ¿∞Ó BF

Á∂ Ò¬∆ ¬∂.˜Àµ‚. ‚≈¬∆Úª Á∆ ÒØÛ ‘À¢ Ô≈‚ ‡± Ô≈‚ ’ßÓ, ‘ ؘ ÿ ¡Â∂ ≈ Á≈ ’ßÓ, ⁄ß◊∆ ÂÈı≈‘ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ «¬º’ √≈Ò Á≈ ‹Ï≈ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: FDG-IHB-GGAF ***998***

AZ DRIVERS & OWNER OPERATORS JAGJOT EXPRESS IS HIRING EXPERIENCED SINGLE AND TEAM DRIVERS FROM: 1. CALIFORNIA TO DETROIT, MI. 2. CALIFORNIA TO TORONTO, CANADA WE PROVIDE: 42 Cents / mile, dedicated lanes, pay on time, late model trucks, yard to yard work. Work as much as you can. Friendly envoirment. Call: 416706-0581 or 416-614-1214 ***999***

’∆ Â∞‘≈鱧 ’ßÓ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À? Í ’ßÓ «ÓÒ‰≈ Ó∞Ù«’Ò ‘À? Í∂Ù≈È È≈ ‘ØÚØ! ¡√∆∫ Â∞‘≈‚∆ ÓÁÁ ’ √’Á∂ ‘ª! (Some English Knowledge Required) ‹∆. ‡∆. ¬∂. «Úæ⁄ ¯±‚ ÓÀȱ¯À’⁄«ß◊ ’ßÍÈ∆¡ª 鱧 ¯ΩÈ

HELP WANTED IN SOUTH CAROLINA, NIRLAP INDIAN RESTAURANT IS LOOKING FOR KITCHEN HELPER AND CHEF. PLEASE CONTACT:

843-763-9923 OR 843-568-7210

Position Avilable

AZ DRIVERS + OWNER OPERATORS JAGJOT EXPRESS is hiring single and team drivers from: Toronto to California, Toronto to Vancouver, Toronto to Texas, Toronto to Florida, Toronto to Montreal We provide: good pay, pay on time, late model trucks, yard to yard work, friendly environment. Experience required. WORK AS MUCH AS YOU CAN!

Call: 416-706-0581 or 416-614-1212

AZ team drivers needed for dedicated runs from Toronto to Calgary, from Toronto to Edmonton, From Toronto to Winepeg. Hook and drop. No waiting time. Pay upto 48cents per mile + HST. Sign on bonus $200. For details please call: 647-876-1745 or 647-896-1745 ***998**

APARTMENT FOR RENT 7256 AIRPORT ROAD, NORTH OF DERRY, RIGHT BESIDES GURDWARA. 1 BEDROOM $870 2 BEDROOM $970 3 BEDROOM $1070 RENT INCLUDES PARKING, CABLE & HYDRO

CALL ALBERT AT: 416-452-4452

«ÂßÈ Ó‘∆«È¡ª «Ú⁄ AB-AD ‘¯«Â¡ª Á∂ ◊Ì Ò≈«¬√À∫√ ÙπÁ≈ ÓÀ‚∆’Ò ‚≈’‡ ‘∆ «¶◊ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ Á∂ √’Á≈ ˛Õ ’Ø¡≈Ò≈ ÒÀÏ Âπ‘≈鱧 «ÍØ‡ ¡Â∂ ‚≈’‡ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ≈‘∆∫ Ï∆.√∆.¡À⁄. Ú∆‚∆˙ ‡∂Í «Ú⁄ √ØÒØ ◊≈Ó Á∆ ͱ∆ ‹≈‰’≈∆ «ÁßÁ≈ ˛Õ In California Koala Lab Clinic is looking for a commission based office assistant to make appointments. For every successful appointments. For every successful appointment $100.00 per case will be given. There is no salary for this job. Only commission. Call Dr. Stephen at: 650-888-9961 or email to: jdskoalaster@gmail.com or visit: www.koalalabs.com For Punjabi people call at:

408-828-0909

I, Paramjit Singh, resident of VPO Paliuchi, Distt. Nawanshahr, Panjab, India, currently residing at 141-31 Persh Cresh., Apt. # 3B, Briarwood, New York, NY 11435, USA, have changed my name to Parmjit Singh. All concerned may please note. *** I, KULBIR KAUR KAILEY, RESIDENT OF VILLAGE ADIKALI, DISTT. JALANDHAR, PUNJAB, INDIA, CURRENTLY RESIDING AT 54 ZIA DODDA CRES., BRAMPTON, ON. CANADA L6P 1J5, WISH TO CHANGE MY NAME TO KULBIR KAUR BASRA. ALL CONCERNED PLEASE NOTE.

AZ TEAM DRIVERS NEEDED

ÍÀ’∂‹˜, ¡√À∫ÏÒ˜, ‹ÈÒ Ò∂Ï ⁄≈‘∆Á∂ ‘È! ÊØÛ∑∆ ¡ß◊z∂˜∆ ÏØÒ‰∆ ¡≈¿∞‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À¢

DAF-FBH-DBID

‹æ‡ «√æ÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò ÒÛ’≈ ¿∞Ó BD √≈Ò, ’æÁ E ¯∞‡ æ I «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ «‘ «‘≈ ‘À, ¡ÀÓ.Ï∆.¬∂. ’ ’∂ ÏÀ∫’ «Úæ⁄ ÈΩ’∆ ’ «‘≈ ‘À Ò¬∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ Í«Ú≈’, √Ø‘‰∆ √∞Èæ÷∆, ¡Ó∆’È/’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊z∫À ‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∂ «‘æ√∂ AB «’Ò∂ ˜Ó∆È ¡≈¿π∫Á∆ ˛Õ Ó≈ÒÚ∂ È±ß Í«‘Ò «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ÒÛ’≈ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÒÎ ∂ Ø È∆¡≈ (¡Ó∆’≈) «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ Â∂ Â√Ú∆ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : gurpreetsamra83 @yahoo.com ‹ª ’≈Ò ’Ø: FFA-CH@-HDAF ***IIH*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈ ¿∞Ó CG √≈Ò, ’æÁ E ¯∞æ‡ A@ «¬ß⁄, ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈Ø Ï ≈ ’ ‘∂ , ’À È ∂ ‚ ≈ «Úæ ⁄ ¡≈͉≈ ÿ ‘À, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ (ÁØ Ïæ⁄∂ ¿∞Ó I ¡Â∂ AA √≈Ò) Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ‘∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ‹ª «ÚËÚ≈ («ÏÈ≈ Ïæ⁄∂ ÂØ∫) Ú∆ √ßÍ’ ’È¢ ¯ØÈ: FDG-B@A-A@EC ‹ª FDG-E@ABHED ***IIH***

***III***

TORONTO / MONTREAL / OTTAWA

¡æ‹ ‘∆ √≈鱧 ’≈Ò ’Ø, ’æÒ∑ 鱧 ’ßÓ ”Â∂ ‹≈˙!

√≈Ò, ’æÁ E ¯∞‡ æ D «¬ß⁄, ¡ÀÓ. ¡À√. √∆. È«√ß◊ ’∆Â∆ ‘ج∆ ‘À ¡Â∂ Í∆.‹∆.¡≈¬∆. «Úæ⁄ ÈΩ’∆ ’ ‘∆ ‘À Ò¬∆ ¡ß«ÓzÂË≈∆, ‹æ‡ «√æ÷ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È/¡Ó∆’È ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, «¬Ó∆◊z∫À‡ ‹ª «√‡∆‹È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ Â∂ Â√Ú∆ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : satnam1699@hotmail.com ‹ª ’≈Ò ’Ø: GGHEIC-IAEE ***IIH*** ¡Ó∆’≈ «‘ ‘∂ ‹æ‡ «√æ’ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’æÁ E ¯∞‡ æ A@ «¬ß⁄ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈ 鱧 ¡Ó∆’≈ ‹ª ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ¯ØÈ: CF@-IDA-AEF@ ***IIH*** ‹æ‡ «√æ÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò ÒÛ’∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊z∫À‡, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’æÁ E ¯∞‡ æ F «¬ß⁄, ◊z‹ À ¬ ± ‡ ∂ , ‹ΩÏ «Úæ⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ¿∞√ Á∂ Â≈«¬¡≈ ‹∆ Á∂ ÒÛ’∂, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’æÁ E ¯∞‡ æ H «¬ß⁄, Á≈ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊z∫‡ À ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ È≈Ò «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ¯ØÈ: DAF-HAF-CCAC ‹ª FDG-HDG-A@FI ***IIH***

NAME CHANGE

DRIVERS WANTED

***A@@B***

***998*** ‹æ‡ «√æ÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’∆ ¿∞Ó BF √≈Ò, ’æ Á E ¯∞ æ ‡ E «¬ß ⁄ , √Ø ‘ ‰∆ √∞ È æ ÷ ∆ ¡ÀÒ.Í∆.¡ÀÈ. Á≈ ’ßÓ ’ ‘∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È/ ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zÀ∫‡, Ï≈Ï Á∆ ÔØ ◊ Â≈ Ú≈Ò∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ ¬∆Ó∂ Ò : psatwinder@gmail.com ‹ª ’≈Ò ’Ø: GGH-GA@-G@E@ ***998*** ‹æ‡ «√æ÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’≈ ¿∞Ó CH √≈Ò, ’æÁ E ¯∞æ‡ AA «¬ß⁄, ¡≈͉≈ ÿ, ¡≈͉≈ «Ï˜È√, √Ø‘‰≈ √∞Èæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ («ÏȪ Ïæ⁄∂ ÂØ∫) Ò¬∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ («ÏÈ≈ Ïæ⁄∂ ÂØ∫) Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ “Â∂ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ’≈Ò ’Ø: DAF-FFF-DIAA ‹ª FDG-DDH-IDFF ***IIH*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their 32 yrs. old, 5'-3" tall, beautiful, fair, slim, intelligent daughter, Canadian citizen, Masters degree from India and doing an accounting diploma in Canada and also doing a part time job. The boy should be 32-35, Jat Sikh, clean shaven, educated and preferably from Canada. Please send biodata and a recent picture to: robin8600@ hotmail.com Or Call : 604-581-6630 ***998*** ‹æ‡ «√æ÷ ⁄Ω‘≈È ÒÛ’≈, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’æÁ E Î∞æ‡ F «¬ß⁄, Ï∆.¬∂. Í≈√, ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ «Ú˜‡ ¡≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Ò¬∆ √Ø‘‰∆ √∞Èæ÷∆, Í«Ú≈’ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zÀ∫‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ ‘À¢ ¯ØÈ: F@D-GBC-BBE@ ‹ª GGH-CBB-EIDE ***998*** A suitable match for a Canadian citizen Jat Sikh boy, 29 yrs. old, 5’-8" tall, Software Developer with a reputed Software company in Canada, looking for a family oriented, good natured and a professionally quallified match. Respond with biodata and a picture to: matrimonial212@yahoo.ca ***998*** Ramgarhia Sikh parents seek a suitable match for their turbaned son, 31 yrs. old living in India, computer engineering & bio-medical diploma holder. The girl should be educated, beautiful, family oriented and a Canadian immigrant or citizen. Please call: 647-221-1915 ***998*** Jat Sikh Gill parents seek a suitable match for their beautiful and well educated daughter, 1982 born, 5’-6” tall, having a professional practice. The boy should be clean shaven, well educated and professionally employed. Email biodata and a recent picture to: sssgill@shaw.ca ***998*** Professionally qualified match for a Sikh girl, Canadian citizen, born in 1978, 5’-6” tall, slim, beautiful, B.Com.,

kLd 5 FuLT 5 iXMc, a;pN; vwIa; k;rob;r kr rhe, niSa" to' riht lXI amrIkn j" kEneDIan lxkI dI lox hE. Pumr 30-32 s;l drima;n hove. ivJTr a;XI lxkI ^te vI ivc;r kIt; j; skd; hE. PuhI pirv;r sMprk krn jo Pus dI iXMDIa; rihMdI sLkI BEN Pumr 38 s;l, kLd 5 FuLT 4 iXMc d; amErIkn isTIJn j" iXTlI de isTIJn n;l irSt; krv; skN. Pumr 40-45 tLk hove. Fon: 778-706-3424 ***998*** jLT w;lIv;l lxk;, Pumr 24 s;l, kLd 6 FuLT, 1 iXMc, kEneD; bOrn, iDplom; iXMn ibJns hElq mEnejmE'T ate iXnFormeSn TEknOlojI Á∆ jOb kr rhe lXI kEneDIan ⁄ß◊∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, ÓÀ‚∆’Ò Î∆Ò‚ «Ú⁄ ¡Â∂ ¶Ï∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Fon kro: 905-276-9715 j" 416-710-9715 ***998*** jLT isLK lxk; Pumr 49 s;l, kLd 5 FuLT 9 iXMc, kEnD e Ian isTIJn, cMgI JmIn j;iXd;d d; m;lk, a;pN; Qr hE, vEl sETlD, niSa" to' riht, tl;kSud;, vESno, lXI 45 j" iXs to' vLw Pumr tLk dI sohNI snuK L I jIvn s;qN dI lox hE. Fon kro: 647-986-3101 ***998*** ‹æ‡ «√æ÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò ÒÛ’≈ ¿∞Ó BG √≈Ò, ’æÁ F ¯∞‡ æ E «¬ß⁄, Ï∆.¬∂. «‚◊∆ ‘ØÒ‚, «¯Ò∆Í∆Ș (Ó‚∆Ò≈) «Úæ⁄ ’ßÓ ’ «‘≈ ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊z∫À ‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ (√∆) «Úæ⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ‘À¢ ¯ØÈ ’Ø: F@D-EIC-@@E@ ***IIH*** ‹æ‡ «√æ÷ «√æ˱ ÒÛ’≈ ¿∞Ó BE √≈Ò, ’æÁ E ¯∞‡ æ AA «¬ß⁄, ’ß«Í¿±‡ √≈«¬ß√ «Úæ⁄ Ï∆.‡À’. ’∆Â∆ ‘ج∆ ¡Â∂ ¡ÀÓ. ‡À’. ’ ‘∂, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ¡Â∂ ⁄Ó◊∂ ı≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∂ ⁄≈⁄∂ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ‘È¢ ¯ØÈ: EEI-CDA-BHD@ ‹ª EEI-BDF-HAEH ***IIH*** ‹æ‡ «√æ÷ Óß◊Ò∆’ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’æÁ E ¯∞‡ æ A@ «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊z∫À ‡, ⁄ß◊∆ ÈΩ’∆ ’ ‘∂

A-Z DRIVERS WANTED H1 Satar Group Inc. nUM amrIk; ate kEneD; cLlN v;ste Xe>JED> Dr;XIvr” dI lox hE. vwIa; tn<;h ate vwIa; mIl idLte j;Nge. rEgulr kMm hoveg; ate kuLZ tjrb; hoN; JrUrI hE. vwere j;Nk;rI lXI Fon kr: 416-677-1525 ***998***

***998**

‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CA √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ Ì≈, ‹Ø «’ «¬√ Ú’Â Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ ‘∂, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º G «¬ß⁄, Ï∆.¬∂. Èß± ’ÀÈ∂‚∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ Á∞¡≈Ï∂ Èß± Í«‘Ò¢ ÎØÈ: BHI-ICC-B@DD ***999*** ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, ‹º‡ «√º÷ ⁄≈‘Ò ÒÛ’≈, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «ÙÂ∂Á≈ (Ì≈) «◊ºÒ, ¿∞Ó C@ √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ⁄≈ √≈Ò Á≈ ‚∆˜Ò Ó’À « È’ Á≈ «‚ÍÒØ Ó ≈ ’∆Â≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À Á≈ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ È≈Ò «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: CF@-GBB-DGDE ***999*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º B «¬ß⁄, ‹ΩÏ ’ ‘∆ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÚÀÙÈØ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ó≈Ó∂ Á∂ ÒÛ’∂, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º H «¬ß⁄, ¡ÀµÓ.¬∂. Í≈√ Èß± ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: F@D-ECGFG@D ¬∆Ó∂Ò: bestmann_rs@hotmail.com ***999*** ‹º‡ «√º÷ ≈¬∂ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆, ¡ÀµÓ.√∆.¬∂., ◊zÀ‹∞¬∂‡, ÒÀ’⁄≈ Á∆ ‹ΩÏ ’ ‘∆ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ı≈ÈÁ≈È∆ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ Ì≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄

CANADIAN JATT SIKH CLEAN SHAVEN BOY, 28 YRS. OLD, BANK MANAGER, UBC COMMERCE HONOURS GRADUATE, CFP DESIGNATION, FIT, VERY GOOD LOOKING. FAMILY IS VERY WELL OFF, OWNS HOTEL AND CONSTRUCTION COMPANY. FAMILY SEEKS ATTRACTIVE EDUCATED CANADIAN / USA BORN JATT UPTO 5'-6" TALL. CALL 1250-442-8501 OR 1-604-992-5043 EMAIL PICS. DETAILS TO UBC_JATT@HOTMAIL.COM THANK YOU

MFC, working in a bank and innociently divorced. Please respond with latest picture and biodata to: rkaur1234@gmail.com or call: 407-5081869 or 407-536-0365 ***998*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their daughter, 28 yrs. old, 5’-5” tall, sweet natured with high family values, B.Sc. Computer, M.A., M.Phil., B.Ed., M.Ed., PGD in Business, Finance and IELET, currently working as a lecturer in a private institution in Indian. Parents green card holder. Please contact: 408431-9396 or email: aman3298@gmail.com ***998*** Seeking a match for a Jat Sikh doctor 26 yrs. old, 5’-10” tall, slim, clean shaven, born and raised in Canada, family settled in Toronto, currently in a residency program, family oriented, well versed in both cultures. The girl should be raised in North America, beautiful, slim, professionally compatible and of similar values. Please email biodata inclusive of a recent picture to: ddoc86@hotmail.com or call : 647-295-8532 ***998*** Ramgarhia parents from Brampton seek a match for their Canadian PR graduate, 23 yrs. old, 5’-4” tall, beautiful daughter. The boy should be a Ramgarhia, clean shaven, 5’-10” or taller, from a respectable family. Please respond with details to: gsinghb1953@gmail.com ***998*** Jat Sikh parents seeking a suitable match for their son, bron and raised in Canada, 31 yrs. old, 6’-2” tall, handsome, fair, athletic, university degree holder, successful, professionally employed with a reputable company in Toronto as a lead techncal architect and earning high wages. Please call: 647-391-0478 ***998*** Jat Sikh Grewal parents seek a suitable match for their daughter living in India, 24 yrs. old, 5’-6” tall, B.Ds. The boy should be a Canadian immigrant or citizen, university graduate, well settled in his job. Please send biodata and a recent picture to: neelu_garcha@hotmail.com or call: 905-794-2235 or 416-827-2611 ***998*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian citizen daughter 30 yrs. old, 5’-7” tall, beautiful, Masters degree in arts and currently doing a good job in a reputed Canadian company. Innocently divorced. The boy should be well educated and from a good family background, Canadian immigrant or citizen. Please call: 647856-3027 ***998*** Jat Sikh parents seek a professional match for their clean shaven son, 5’-9” tall, 32 yrs. old, born and raised in Canada, university graduate and professionally employed in the GTA. The girl should be born and raised in Canada, between 26-32 yrs. and Canadian university graduate and professionally employed in the GTA. Please send biodata to: sal898ak@hotmail.com ***998*** Sikh parents seek a Canadian citizen or immigrant qualified employed unmarried, GTA only match for their Canadian citizen daughter, born in 1975, 5’-3” tall, 3 yrs. accounting diploma (Humber College), never married and a doing accounting job. The girl has her own house. Please call: 416-745-9206 ***998*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zÀ∫‡ ¿∞Ó BB √≈Ò, ’æÁ F ¯∞æ‡, √Ø‘‰≈ √∞Èæ÷≈, ◊zÀ‹±¬∂‡, ‹ΩÏ «Úæ⁄ √À‡Ò‚, Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ¿∞√ Á∆ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∆ √æ’∆ ÌÀ‰, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’æÁ E ¯∞æ‡ F «¬ß⁄, ¡ÀÓ.’ΩÓ., ¡ÀÓ. «¯Ò. ’∆Â∆ ‘ج∆ ‘À Á≈ ’ÀÈ∂‚∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ¯ØÈ: I@EIEF-ACEB ‹ª DAF-BFH-EHEE ***998*** ÙÓ≈ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆ ¿∞Ó CA √≈Ò, ’æÁ E ¯∞‡ æ D «¬ß⁄, Ï∆.¡À√.√∆. È«√ß◊ Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, È«√ß◊ ’ΩÒ‹ «Úæ⁄ ‡∆«⁄ß◊ Á∆ ‹ΩÏ ’ ‘∆, «¬ß ‚ ∆¡≈ «‘ ‘∆ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ≈/ ¡Ó∆’≈/¡√‡z∂Ò∆¡≈ ÂØ∫ «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊ÀzÀ∫‡, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ («ÏÈ≈ Ïæ⁄∂ ÂØ∫) ‹ª «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘È¢ ÒÛ’∆ Á∂ Ì≈ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ‘À¢ ¯ØÈ: FAC-BAI-IGFC ‹ª D@HEAE-FAEC ***IIH*** isLK r;jpUt lxk;, Pumr 36 s;l, kLd 5 FuLT 6 iXMc, Dbl aEm. Xe> kItI hoXI hE iXMDIa; rih rhe lXI kEneDIan iXmIgRE'T j" isTIJn pirv;rk lxkI dI lox hE. lxke de Br; d; pirv;r kEneD; ivLc vEl sETlD hE ate m;t ipt; pLke tOr ^te a;PuN v;le hn. iXMDIa; to' vI sMprk kr skde hn. Fon: 647-971-5693 j" 909-643-3502 j" XImel kro: kaur.harp09gmail.com ***998*** kEneDIan isTIJn jLT isLK lxk;, Pumr 35 s;l,

***US998***

’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹º‡ «√º÷ ± ÁØ ÒÛ’∂, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄, ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÁØ ÒÛ’∆¡ª Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞È∑ª Á∂ ’˜È Ì≈, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄ ¡Â∂ ÌÀ‰ ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, ¡ÀµÓ.¬∂., Í∆.‹∆.‚∆.√∆.¬∂. ’∆Â∆ ‘ج∆ ¡Â∂ ¡ÀµÓ.¡Àµ√.√∆. ’ ‘∆ Á∂ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: I@E-DFA-AFDD ‹ª @AA-IAHHGB@-FG@FB ***999*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CA √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ G «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ÂÒ≈’Ù∞Á≈, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ Ϋ‘◊Û∑ √≈«‘Ï, ÷ßÈ≈ ¡Â∂ Í«‡¡≈Ò∂ «˜Ò∑∂ Èß± Í«‘Ò «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ √‡±‚À∫‡ ‹ª «Ú˜‡ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: DAF-HH@-GF@E ‹ª FDG-IIB-GII@ ***999*** ‹º‡ «√º÷ Í◊Û∑∆ Ë≈∆ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, «¬ß◊ÒÀ∫‚ «Úº⁄ ’º⁄∂ ÂΩ ¿∞µÂ∂ «‘ ‘∂, ÈÚßÏ AIGG ÏΩÈ, E Î∞º‡ H «¬ß⁄ ÒÛ’∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ Ì≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª Ú∂Ò √À‡Ò‚ ‘À ¡Â∂ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ Á≈ Ú∆˜≈ Íæ’∂ ÂΩ ”Â∂ ¡ÍÒ≈¬∆ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ÎØÈ: F@D-GEE-CCIB ‹ª GGH-EEB-HD@D ¬∆Ó∂Ò: tatla_sandeep @hotmail.com ***999*** ¡√‡z∂Ò∆¡≈ «Úº⁄ ⁄≈ √≈Ò ÂØ∫ «‘ ‘∂, «˜Ò∑≈ Ϋ‘◊Û∑ √≈«‘Ï È≈Ò √ÏßË «‘ßÁ± ÒÛ’∂, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ¡√‡z∂Ò∆¡≈ ÂØ∫ ’«Ó¿±«È‡∆ ÚÀµÒÎ∂¡ ¡Â∂ ‘Ø‡Ò ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’’∂ ¡≈‡ØÓ«Ø ‡Ú ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∆¡ª ÁØ Ó≈√∆¡ª ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘È ¡Â∂ ¿∞√鱧 √Àµ‡ ’È «Úº⁄ ͱ∆ ÓÁÁ ’È◊∆¡ª¢ ˜≈ÂÍ≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ ÎØÈ: I@E-BC@-GIAH ‹ª @AA-IA-IIHH@F@DDB «¬ß‚∆¡≈ ***999*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ ¡Â∂ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò‚ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: BHI-GEBAIHA ***999*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ’ÀÈ∂‚≈ Á∆ ‹ÓÍÒ, ı±Ï√±Â, √Ú∆‡, ◊Ø≈ ß◊, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, ¿∞Ó CG √≈Ò, ’∞¡≈∆ ¡Â∂ «¬∆‚ØÒØ‹∆ (ÓÀ‚∆’Ò) «Úº⁄ ¡ÀµÓ.¡Àµ√.√∆. ’∆Â∆ ‘ج∆ Ò¬∆ ⁄ß◊∂ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, √Ø‘‰∂ √∞È÷ º ,∂ ’ºÁ F Î∞‡ º ‹ª ÚË∂,∂ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ ¡Â∂ ⁄ß◊∂ ı≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈, Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∂ ‹ª ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ¡≈͉∆ ÎØ‡Ø ¡Â∂ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: F@D-CDI-CDHG ¬∆Ó∂Ò: wb201038@yahoo.com ***999*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, √Ø‘‰∆ √∞È÷ º ∆, ÍÂÒ∆, ‹ÈÓ Â≈∆÷ ¡◊√ AIHD, ’ºÁ E Î∞ º ‡ - B.E «¬ß ⁄ , Ï∆.’Ω Ó . ’∆Â∆ ‘Ø ¬ ∆, ¡ÀµÓ.¡Àµ√.√∆. ’ß«Í¿±‡ √≈«¬ß√, ¡ÀµÓ.Ï∆.¬∂. (¡Àµ⁄.¡≈.) ’∆Â∆ ‘ج∆ ¡Â∂ ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ ⁄ß◊∂ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ÍzØÎÀÙÈÒ ‹ª «Ï˜È√ «ÚÒ⁄ √À‡Ò‚ ı≈ÈÁ≈È∆ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¡≈͉∆ Î؇Ω ¡Â∂ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: D@C-D@AGBFC ¬∆Ó∂Ò: amrikrana14@yahoo.com ***999*** ‹º‡ «√º÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E κ∞‡ G «¬ß⁄, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ ’˜È Ì≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º I «¬ß⁄, Á≈ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: F@D-GFA-ACCD ‹ª GGH-CAG-IGCG ***999***

‘À¢ «Ú¡≈‘ ÚË∆¡≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ÎØÈ: DAFD@@-AF@C ¬∆Ó∂ Ò : raigagandeep@gmail.com ***999*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ ∫ √Ø ‘ ‰∆ √∞ È º ÷ ∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ ¿∞ ‘ ∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈, ¿∞Ó BB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ’ß«Í¿±‡ √≈«¬ß√ «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ «Úº⁄ «Âß È √≈Ò Á≈ «‚ÍÒØ Ó ≈ ’∆Â≈ ‘Ø « ∫¬¡≈ Á≈ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: F@D-CGG-HCDG ***999*** ¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ¡≈«ÁËÓ∆, «ÚÁ≈√∆¡≈ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ⁄ß◊≈ Í«Û∑¡≈ «Ò«÷¡≈ ¡Â∂ √Ø‘‰≈ √∞Ⱥ÷≈, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ ⁄ß◊∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ¡Â∂ ¡ß◊z∂˜∆ ÏØÒÁ∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ ¡Ó∆’≈ ‘ØÚ∂ ‹ª «¬ß‚∆¡≈, ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∆ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∆ ÌÀ‰, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞∞º‡ H «¬ß⁄, ⁄ß◊∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, ¡ÀµÓ.¬∂., Ï∆.¡Àµ‚. Èß± ¡Ó∆’≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: EA@-IIF-BBAD ***999*** ‹æ‡ «√æ÷ √ß˱ ¿∞Ó BE √≈Ò, ’æÁ E ¯∞æ‡ D «¬ß⁄, C √≈Ò Á≈ ¡≈¬∆.‡∆.¡≈¬∆. ’Ø√ È≈Ò «¬æ’ √≈Ò Á≈ ‹Ï≈ Ú∆ ‘≈«√Ò, Ì≈ «‘ßÁ∆ √Ø‘‰∆ √∞Èæ÷∆ ‘؉‘≈ ÒÛ’∆ Ú≈√Â∂ ’ÀÈ∂‚≈/ ¡Ó∆’≈ ‹ª «¬ß◊ÒÀ∫‚ «Úæ⁄ Íæ’∂ ÂΩ “Â∂ «‘ßÁ∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á∆ ÌÀ‰ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ Íæ’∂ ÂΩ “Â∂ «‘ ‘∆ ‘À¢ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ √ßÍ’ ’Ø: A-C@F-CEA-BEDE ‹ª ¬∆Ó∂Ò: pinder1977@ yahoo.com ***III*** Ó˜∑Ï∆ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆ ¿∞Ó BG √≈Ò, ’æÁ E ¯∞æ‡ C «¬ß⁄, ‹∆.¡ÀÈ.¡ÀÓ. ¡Â∂ Ï∆.¡À√.√∆. È«√ß◊ ’∆Â∆ ‘ج∆, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆, ‹ΩÏ ’ ‘∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È/¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zÀ∫‡, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á∂ Ó≈√∆ ‹∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ‘À¢ ¯ØÈ: F@D-H@G-GEGA ‹ª IHADA-HHBCF («¬ß‚∆¡≈) ***III***

*1007*

Jat Sikh parents seek a suitable match for their son, USA educated, 33 yrs. old, 5'-10" tall, living in USA. The girl should be beautiful, from a good family background. Caste no bar. Please respond with recent picture and biodata to email: aulucksons@yahoo.com or call: 1-408-557-9391 ***1001***


12

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 998

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec.,

«¬‘ ÁπÈ∆¡≈ fi»«·¡ª Á∆

«‘≥Á∆ «√È∂Ó≈ «Ú⁄ ¡≈«Ó ÷≈È Á≈ ¡’√ «¬’ ÓÿÁ∂ √»‹ Á∆ Â∑ª ‘À, «‹√ Á∆ «ÎÒÓ ‹◊ «Ú⁄ «¬’ Úº÷∆ ‘∆ ͤ≈‰ ‘ÀÕ ¿∞√ Á∆ «¬‘ ͤ≈‰ ¿∞√ Á∂ «⁄‘∂-ÓØ‘∂ Á∂ ’≈‰ ‹ª √∆’ ωÂ, ¡≈Ú≈˜, ’ºÁÏπºÂ ¡≈«Á ’≈‰ È‘∆∫ ‘À, √◊Ø∫ «¬‘ ͤ≈‰ ¿∞√ Á∂ ’≥Ó Á∆ ÏÁΩÒ ‘ÀÕ ¡≈«Ó «¬’ ¡«‹‘∆ Ù÷√∆¡Â ‘À, «‹√ Á∆ ‘ «ÚÙ∂ ”Â∂ «¬’Ø «‹≥È∆ Í’Û ‘ÀÕ ¿∞‘ ⁄≈‘∂ √∆∆¡Ò ω≈¬∂ ‹ª «Î «ÎÒÓ, ¿∞√ Á∂ «ÚÙ∂ «Ú⁄ ‘∆ ◊∞¡≈⁄ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ “√ÎØÙ”, “≈‹≈ «‘≥Á√ π Â≈È∆”, “≥◊ Á∂ Ï√≥Â∆”, “Ò◊≈È”, “◊‹È∆”, “Êz∆ ¬∆‚∆¡‡˜” ‹ª «Î “ÂÒ≈Ù” ¿∞‘ ‘ «’Á≈ «Ú⁄ ⁄ ‹ªÁ≈ ‘À,

¿∞‘ «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞∫Á≈ È‘∆∫, √◊Ø∫ ¿∞√ ˘ «‹¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ¿∞√ Á∂ ’≥Ó ’È Á≈ ¡≥Á≈˜ Ï‘∞ ں÷≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ «’Á≈ «‹‘≈ Ï‰È Á∆ ’Ø«ÙÙ «Ú⁄ ‹∞‡ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ‹∂ ¿∞‘ “≈‹≈ «‘≥Áπ√Â≈È∆“ «Ú⁄ ‡À’√∆ ‚≈¬∆Ú Ï«‰¡≈ ‘À, ª ¿∞‘ ¡Á≈’≈∆ ’Á≈ È‘∆∫ Òº◊ «‘≈Õ “Ò◊≈È“ «Ú⁄ «ÈÌ≈¬∂ ◊¬∂ «’Á≈ «Ú⁄ ¿∞‘ ≈‹√Ê≈È Á∂ «Í≥‚ Á≈ «¬’ ¡≈ÁÓ∆ Òº◊ «‘≈ ‘À, «‹√ Á∆ ÏØÒ-Ï≈‰∆, ¡≥Á≈˜ ‘ fiÒ’ ¡«‹‘∂ «Ú¡’Â∆ Á∆ ‘À, ‹Ø «’ ¡≥◊∂˜ª Á∂ È‘∆∫, √◊Ø∫ ¿∞È∑ª Á∆¡ª È∆Â∆¡ª Á∂ «÷Ò≈Î ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬√∂ Â∑ª ‘∆ “◊‹È∆“ «Ú⁄ ¿∞√ Á∆ «Áº÷ ÂØ∫ ‘∆ ‚ Òº◊Á≈ ‘À, «¬’ Ș ¿∞√

«’Á≈ ˘ Á∂÷‰ ”Â∂ ‘∆ ¿∞√ ÂØ∫ ÷ΩÎ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ¡≈«Ó «‹√ «ÎÒÓ∆ √Î Á∆ ≈‘ ”Â∂ ⁄ºÒ «‘≈ ‘À, ¿∞√ √Â∂ ¿∞‘ ÈÚ∆∫ ⁄∆˜ Á∆ ÂÒ≈Ù ’È≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ¡≈«Ó Á∆ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «ÎÒÓ ”ÂÒ≈Ù“ «Ú⁄ ¿∞‘ «¬’ ÍπÒ√ «¬≥√ÍÀ’‡ Á∆ ̱«Ó’≈ «Ú⁄ ‘ÀÕ «¬√ «’Á≈ ˘ √‘∆ „≥◊ È≈Ò «ÈÌ≈¿∞‰ Ò¬∆ ¡≈«Ó ≈ª ˘ Íπ Ò √ Ú≈«Ò¡ª È≈Ò ÓπÒ≈’≈ ’Á≈ «‘≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞Ȫ∑ ÂØ∫ «‚¿±‡∆ √≥Ï≥Ë∆ ‹≈‰’≈∆¡ª ‘≈√Ò ’Á≈ «‘≈ ‘ÀÕ «‹ºÊ∂ ¡≈«Ó È∂ «√È∂Ó≈ ≈‘∆∫ ÒØ’ª Á∂ «ÁÒª ”Â∂ ≈‹ ’∆Â≈ ‘À, ¿∞µÊ∂ ‘∆ ‡∆. Ú∆. ”Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈◊ÓÈ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿∞√ È∂ ÒØ’ª

Á∂ «ÁºÒª ˘ ‡∞≥«Ï¡≈ ‘ÀÕ “√º«Â¡≈Ó∂Ú ‹ÔÂ∂” ≈‘∆∫ ¡≈«Ó È∂ ¡≈Ó ÒØ’ª Á∆ Í∆Û ˘ ¿∞Ì≈È Á≈ ÔÂÈ ’∆Â≈Õ ¿∞‘ «¬’ ¡«‹‘≈ «¬È√≈È ‘À, ‹Ø ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘À «’ Ïπ≈¬∆¡ª ÷ÂÓ ‘؉ ¡Â∂ ÓπÙ’Òª Á≈ √‘∆ ‘ºÒ ‘ØÚ∂Õ «¬√ «√Ò«√Ò∂ «Ú⁄ ¡≈«Ó Á∆ ÈÚ∆∫ “ÂÒ≈Ù” ¡≈ ‘∆ ‘ÀÕ ¡≈«Ó È∂ «ÎÒÓ ‹◊ ˘ Ï‘∞ ’∞fi «ÁºÂ≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ «ÏȪ ¡‹Ø’∂ «√È∂Ó≈ Á∆ ’ÒÍÈ≈ Ú∆ È‘∆∫ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆Õ ¿∞‘ «¬’ ¡«‹‘≈ ¡Á≈’≈ ‘À «‹√ ÂØ∫ ÒØ’ª ˘ Úº‚∆¡ª ¿∞Ó∆Áª ‘È ¡Â∂ «ÏȪ Ùº’ ¿∞‘ ‘Ó∂Ùª ¿∞Ó∆Áª ”Â∂ ÷≈ ¿∞µÂÁ≈ ¡≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¡√∆∫ ¡≈√ ’Á∂ ‘ª «’ Ï≈Ò∆Ú∞‚ Á≈ «¬‘ √»‹ ‘Ó∂Ù≈ ÓÿÁ≈ ‘∂Õ

Ó؇∂ ÍÀ√∂ «Á˙ È‘∆∫ ª ÁÎ≈ ‘ØÚØ : ’≥◊È≈

CA Á∆ ‘ج∆ √∂«ÒÈ≈, ÷»Ï√»Â∆ ˘ ÒÀ ’∂ ‹≈◊∆ «⁄≥Â≈

’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ‹ª È≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ¿∞‘ √Ú≈Ò ‘À «‹‘Û≈ ’≥◊È≈ ≈‰≈Ú ˘ ÁÍ∂Ù ‘ÀÕ ¡Á≈’≈≈ Ó؇∆ ’Ó ÒÀ ’∂ Ò∂÷’, «ÈÁ∂Ù’ √≈¬∆∫ ’Ï∆ Á∆ ¡≈¿∞∫Á∆ «ÎÒÓ «Ú⁄ Ï≥Á’ » ÓØ„∂ “Â∂ Ò◊≈ ’∂ ⁄ºÒ‰ Ú≈Ò∆ ’≈˘È ÂØÛÈ Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ Ú‹Ø∫ ’≥Ó ’È Ò¬∆ «Â¡≈ ‘Ø ◊¬∆ √∆ Í ‘∞‰ ¡ÎÚ≈‘ª «¬‘ ‘È «’ ¿∞‘ ‘Ø √’Á≈ ’≥Ó Ò¬∆ «ÏÒ’∞Ò «Â¡≈ È≈ ‘ØÚÕ∂ ¡Á≈’≈≈ ¡«‹‘∆ «ÎÒÓ «‹√ «Ú⁄ ÁÙ’ ¿∞√ ˘ «¬’ÁÓ ÈÚ∂∫ «’Á≈ «Ú⁄ Ú∂÷‰, ’≥Ó ’È Ò¬∆ «Â¡≈ ‘Ø ◊¬∆ Í ¿∞√ È∂ ÓπÛ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ¡Â∂ ¿∞‘ «Î «¬√ Ò¬∆ Ó؇∆ ’Ó Ó≥◊‰ Òº◊ ͬ∆Õ ¿∞√ È∂ ’ØÛª Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆ ¡Â∂ ‹∂ ¿∞‘ È≈ «Ó«Ò¡≈ ª «ÎÒÓ ¤º‚‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘Ø ◊¬∆Õ

Óπ≥Ϭ∆:óÏ∆Â∂ «ÁÈ CA √≈Ò Á∆ ‘Ø ⁄πº’∆ √≈Ï’≈ «Ó√ «¬≥‚∆¡≈ √∂«ÒÈ≈ ‹∂‡Ò∆ Ù∞Ì’≈ÓÈ≈Úª Í≈ ’∂ ÷π٠ª ‘À Í ¿∞√˘ «¬√ ◊ºÒ Á∆ «Î’ Ú∆ ‘À «’ ÚºËÁ∆ ¿∞Ó ¿∞√Á∆ √π≥ÁÂ≈ È≈ ÷Ø ‘ ÒÚ∂ Õ «Ï¿± ‡ ∆ ’Ú∆È ÂØ ∫ ¡«ÌÈ∂Â∆ ω∆ √∂«ÒÈ≈ È∂ ÁπϬ∆ «Ú⁄ «‘‰ Ú≈Ò∂ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈¬∆ È≈◊«’ Í∆‡ ‘◊ È≈Ò B@AA «Ú⁄ «Ú¡≈‘ ’∆Â≈ √∆Õ √∂«ÒÈ≈ ¡Â∂ Í∆‡ ‹ΩÛ∂ Ϻ«⁄¡ª «Ú≈‹ ¡Â∂ «Ú≥√‡È Á∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ ‘ÈÕ “ÈØ ¡À∫‡∆“ ¡Â∂ “◊ØÒÓ≈Ò «‡È√” Ú◊∆¡ª «ÎÒÓª «Ú⁄ ’≥Ó ’ ⁄πº’∆ √∂«ÒÈ≈ ¡≈÷∆ Ú≈ «ÎÒÓ “«ÚÒ Ô» ÓÀ∆ Ó∆” «Ú⁄ «Á÷≈¬∆ «ÁºÂ∆ √∆Õ

≈‰∆ Óπ÷‹∆ ˘ «¯ÒÓ «¬≥‚√‡∆ ”⁄ ¡≈«¬¡ª ‚∂„ Á‘≈«’¡ª ÂØ∫ Ú∆ ÚË∂∂ Á≈ √Óª ‘Ø ⁄π’ º ≈ ‘ÀÕ «¬√ ÁΩ≈È ¿∞√ È∂ ’¬∆ √ÎÒ-¡√ÎÒ «¯ÒÓª «ÁºÂ∆¡ª ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ’∆¡ ”⁄ Ú∆ ’¬∆ ¿∞Â≈¡-⁄Û∑≈¡ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘∂Õ ‘∞‰∂ «‹‘∂ ¿∞‘ «¯ÒÓ “¡¬∆¡≈” ”⁄ ¡≈͉∂ ‘∞√È Á∂ ‹ÒÚ∂ «Á÷≈ ⁄πº’∆ ‘ÀÕ ¡≈«Ó ÷≈È È≈Ò ¿∞√ Á∆ «¯ÒÓ ”ÂÒ≈Ù” Ú∆ «Ò∆˜ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘ÀÕ Í∂Ù ‘È ≈‰∆ È≈Ò «¬’ ◊ºÒÏ≈ Á∂ Óπº÷ ¡≥Ù& Â∞ ‘ ≈‚∂ Ú◊∆ ÷π Ù «Ó‹≈˜ ¡Â∂ «ÓÒ‰√≈ Ù÷√∆¡Â È∂ «Í¤Ò∂ ’∞fi √≈Òª ÂØ∫ ÷πÁ ˘ ÒØ¡ ÍzØÎ≈¬∆Ò «’¿∞∫ º«÷¡≈ ‘À? ó ÓÀ∫ ÷πÁ ˘ ÒØ¡ ÍzØÎ≈¬∆Ò È‘∆∫ º«÷¡≈Õ «¬‘ ÒØ’ª Á≈ Ș∆¡≈ ‘ÀÕ ¡√Ò ”⁄ ¡º‹ √Ì √ØÙÒ ÈÀµ‡Ú«’≥◊ √≈¬∆‡√ ”Â∂ ‘ÈÕ ¿∞Ȫ∑ Ï≈∂ ؘ ’ج∆ È≈ ’ج∆ ıÏ ¡≈¿∞∫Á∆ «‘≥Á∆ ‘ÀÕ ÓÀ∫ Ù≈«¬Á ¡‹∂ Ú∆ ˙Ò‚ ÎÀÙÈ‚ ‘ªÕ «¬√ ’≈È Ù≈«¬Á ÒØ’ª ˘ Òº◊ÁÀ «’ ÓÀ∫ ÒØ¡ ÍzØÎ≈¬∆Ò º÷Á∆ ‘ªÕ & ¡º‹ Ú∆ ÁÙ’ª ˘ Â∞‘≈‚∆¡ª «¯ÒÓª Á∆ ¿∞‚∆’ «‘≥Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Á≈ ’∆ ’≈È ‘À? ó ‘ ¡À’‡ ¡≈͉∂ ÍzÙ≥√’ª ’≈È «‹¿±∫Á≈ «‘≥Á≈ ‘À ¡Â∂ ÓÀ˘ «¬√ ◊ºÒ Á∆ ÷πÙ∆ ‘À «’ Ó∂∂ ÍzÙ≥√’ ÓÀ˘ Ï‘∞ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª Á∆ ‹Ø ¿∞‚∆’ ‘À, ¿∞‘ ¿∞È∑ª Á∂ «Í¡≈ ’≈È ‘ÀÕ & ¡º· Ó‘∆È∂ Í«‘Òª Â∞‘≈‚≈ ¡≈«ÁºÂÔ ⁄ØÍÛ≈ È≈Ò «Ú¡≈‘ ‘؉ Á∆¡ª ıÏª √ÈÕ «¬√ Á∆ ‹≈‰’≈∆ ‹ÁØ∫ Â∞‘≈˘ «ÓÒ∆ ª Â∞‘≈‚∆ ’∆ ÍzÂ∆«’«¡≈ √∆? ó «’√ È∂ «’‘≈? ‡ÀÏÒ≈«¬‚? ‹Ø ÒØ’ fi»· ”⁄ «ÚÙÚ≈√ ’Á∂ ‘È, ¿∞Ȫ∑ Á≈ ’∆ ’∆¬∂Õ fi»«·¡ª Á∆ ‘∆ ÁπÈ∆¡≈ ‘ÀÕ «¬‘∆ ¡Á≈√ ’Á∆ ‘ª «’ ‹Ø ÒØ’ √º⁄ Á≈ √≈Ê «Á≥Á∂ ‘È, ¿∞‘ «¬√ ÁπÈ∆¡≈ ”⁄ «‘‰ ª«’ ÒØ’ª Â’ √º⁄ ‹≈¬∂, Ó∂∂ «÷¡≈Ò È≈Ò Ó∂∂ «Ú¡≈‘ ˘ «¬’ Â∆’∂ Á≈ Ó˜≈’ ω≈ ’∂ º÷ «ÁºÂ≈ ‘À, ‹Ø ⁄≥◊∆ ◊ºÒ È‘∆∫ ‘ÀÕ & √Ì ˘ √ÒÓ≈È ÷≈È ÂØ∫ Ï≈¡Á Â∞‘≈‚∂ «Ú¡≈‘ Á∆ «⁄≥Â≈ ‘∆ ÚË∂∂ ‘ÀÕ Â∞√∆∫ «Ú¡≈‘ ’’∂ «¬√ ⁄⁄≈ ˘ ÷ÂÓ «’¿∞∫ È‘∆∫ ’ «Á≥Á? ∂ ó ÓÀ˘ ¡«‹‘∆ ’ج∆ ’≈‘Ò∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ “’Ì∆

¡Ó∆’∆ ÷∂‚ª Ò¬∆ Ì≈Â∆ ÒØ’ª «Ú⁄≈Ò∂ Ú∆ ÚæË ‘∆ ⁄≈‘ «È¿±Ô≈’- ’¬∆ ÒØ’ª 鱧 «¬√ ◊æÒ Á∆ ˛≈È∆ ‘πßÁ∆ ˛ «’ «¥’‡ ”⁄ fiß‚∂ ◊悉 Ú≈Ò∂ Ì≈Â∆¡ª Á∆ ¡≈Ï≈Á∆ A ¡Ï ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ˛ «Î ¶‚È ˙¶«Í’ ”⁄ ¿πÈ∑ª È∂ «¬’ ◊ØÒ‚ ÓÀ‚Ò Âæ’ ‘≈√Ò È‘∆∫ ’∆Â≈Õ Ò∂«’È Ì≈ Á∆ «ÚÙ≈ÒÂ≈, ¿π È ∑ ª Á∆ ÈΩ ‹ Ú≈È ¡≈Ï≈Á∆, Úæ Ë Á∆ ¡Ê «ÚÚ√Ê≈ ¡Â∂ Ó∆‚∆¡≈ ÁπÈ∆¡ª Á∂ ÂÓ≈Ó Úæ ‚ ∆¡ª √ß √ Ê≈Úª ȱ ß «¬æ Ê ∂ √ß Ì ≈ÚÈ≈Úª ÂÒ≈Ù‰ Ò¬∆ ¡≈’«Ù ’ ‘∂ ‘ÈÕ Ì≈ «Ú⁄ Îπæ‡Ï≈Ò Á∆ ÒØ’«ÍzÔÂ≈ È≈Ò √‡∆Ú Ï∂«Ò√ 鱧 ˛≈È∆ ‘Ø ¬ ∆ ‹ÁØ ∫ ÂØ ∫ Ò∆Úͱ Ò ¡À Î .√∆. Á∆ «ÚÁ∂ Ù ª «Ú⁄ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∆¡ª ◊Â∆«ÚË∆¡ª È≈Ò ‹πÛ∂ ‘È ¡Â∂ «¬’ √≈Ò «Ú⁄ A@ Ú≈ Ì≈ Á≈ ÁΩ≈ ’Á∂ ‘ÈÕ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ÓÀ∫ ‹ÁØ∫ Í«‘Ò∆ Ú≈ Ì≈ «◊¡≈ ª ÓÀ鱧 Òæ◊≈ «’ «¬æÊ∂ Ï√ «¥’‡ ‘∆ «¥’‡ ˛Õ Ò∂«’È ÓπßϬ∆ «Ú⁄ ÷∂‚ Á∂

ÓÀÁ≈Ȫ, √Û’ª ¡Â∂ √ÓπßÁ «’È≈∂ ‘ ʪ Ïæ⁄∂ Îπæ‡Ï≈Ò ÷∂‚Á∂ Ș ¡≈¬∂Õ ¿πÈ∑ª Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ Îπæ‡Ï≈Ò Ì≈ «Ú⁄ Ú∆ ÒØ’«ÍzÔ≈ ‘Ø «‘≈ ˛ ¡Â∂ «¬æÊ∂ «¬√ Á≈ Úæ‚≈ Ï≈˜≈ ˛Õ Îπæ‡Ï≈Ò Íz ∂ Ó ∆ Ì≈Â∆¡ª Ò¬∆ «¬ß ◊ ÒÀ ∫ ‚ Íz∆Ó∆¡ Ò∆◊ «¬’ Úæ‚≈ ¡≈ÔØ‹È ˛ «‹√ 鱧 ¡≈√≈È∆ È≈Ò ‡ÀÒ∆«Ú˜È ”Â∂ Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ Ò∆ÚͱÒ

¿πÈ∑ª Îπæ‡Ï≈Ò ’ÒæϪ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ˛ «‹‘Û∂ Ì≈ «Ú⁄ ¡≈͉∂ ÍÀ  ‹Ó≈¿π‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∂ ‘ÈÕ «ÚØË∆ Ó≈È⁄À√‡ Ô±È≈¬∆«‡‚ È∂ Ì≈ Á∂ ÍzÓπæ÷ Ù«‘ª «Ú⁄ ¡≈͉∆ ÓΩ ‹ ± Á ◊∆ Á‹ ’Ú≈¬∆ ˛ ¡Â∂ ¡≈͉∆ ‡∆Ó «Ú⁄ «¬’ Ì≈Â∆ 鱧 Á∆ ʪ «ÁæÂ∆ ˛Õ √‡∆Ú Ï∂«Ò√ Â√æÒ∆ È≈Ò

’ßÓ ’È Ú≈«Ò¡ª ”Â∂ ÌØ√≈ æ÷Á∂ ‘ÈÕ ¿πÈ∑ª È±ß È‘∆∫ Òæ◊Á≈ «’ ÍÀ√≈ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ÍÀ Á ≈ ‘π ß Á ≈ ˛ ¡Â∂ ¡«‹‘≈ ’È Á≈ ¿πÈ∑ª ’ج∆ «¬≈Á≈ Ú∆ È‘∆∫ ˛Õ ¿πÈ∑ª Áæ«√¡≈ «’ «¬æÊ∂ ’¬∆ ’ÒæÏ ÷πæÒ∑ ◊¬∂ ‘È «‹‘Û∂ ÷πÁ 鱧 ¡’À‚Ó∆ Áæ√Á∂ ‘ÈÕ «¬æÊ∂ ’πæfi Îπæ‡Ï≈Ò √’±Ò Ú∆ ‘È «‹æÊ∂ ¿π‘ Ïæ⁄∂ ÌÂ∆ ‘πßÁ∂ ‘È «‹æÊ∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ ’Ø⁄

Á≈ ÷⁄≈ ¸æ’ √’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Á≈ ’≈ÏÒ∆¡Â È≈Ò ’ج∆ Â≈´’ È‘∆∫ ˛Õ ¿πÈ∑ª Áæ«√¡≈ «’ ¡√∆∫ ¡≈͉∂ Óπ È ≈Î∂ Á≈ «¬√Â∂ Ó ≈Ò Ï’≈«¬Á≈ ¡’À‚Ó∆ √Ê≈«Í ’È≈ ⁄≈‘πßÁ∂ ‘ª ª «’ ÈΩ ‹ Ú≈È «÷‚≈∆ ¡æ ◊ ∂ ¡≈¿π‰Õ Ì≈ «Ú⁄ ’≈ØÏ≈ ’È «Ú⁄ ’≈ØÏ≈ ’È ¡Â∂ ÈΩ’Ù≈‘∆ Ú◊∆¡ª ’¬∆ «Áæ’ª Á≈ √≈‘Ó‰∂

’È Á∂ Ï≈¡Á √‡∆Ú Ï∂ « Ò√ ȱ ß Ì«Úæ÷ Ò¬∆ ¡Ú√ Ș ¡≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ‹∂’ Âπ‘≈鱧 ’ج∆ √‘∆ Ì≈¬∆Ú≈Ò «ÓÒ ‹≈Ú∂ ª Ï‘π  Úæ ‚ ≈ Ò≈Ì ˛Õ Ì≈ «Ú⁄ Íz«ÂÌ≈ Ú≈Ò∂ ÈΩ‹Ú≈Ȫ Á∆ ’Ó∆ È‘∆∫ ˛Õ ‚∂ ‡ ≈¬∂ ‡ «Ú⁄ «‘‰ Ú≈Ò∂ CG √≈Ò ¡≈’≈Ù ‹ÀÈ ÈÀÙÈÒ Ï≈√’‡Ï≈Ò ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ Á≈ Ì≈ «Ú⁄ ’ßÓ’≈ Á∂÷Á∂ ‘È ¿π‘ ¿πȪ∑ ’¬∆ Ì≈Â∆-¡Ó∆’∆¡ª «Ú⁄Ø∫ «¬’ ‘È «‹‘Û∂ ¿π√ Á∂Ù È±ß Ú≈Í√ ‹≈ ‘∂ ‘È «‹√ 鱧 ¿πÈ∑ª Á∂ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ È∂ ’¬∆ √≈Ò Í«‘Òª ¤æ‚ «ÁæÂ≈ √∆Õ ¡’≈Ù È∂ Áæ « √¡≈ «’ ¡Ó∆’≈ Á≈ ÈÀÙÈÒ Ï≈√’‡Ï≈Ò ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ Ì≈ «Ú⁄ ¡≈͉∆ ʪ Òæ̉ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ «‘≈ ˛Õ ¡’≈Ù È±ß ÓπßϬ∆ «Ú⁄ «‘‰≈ ⁄ß◊≈ Òæ◊Á≈ ˛ ¡Â∂ ¿π√ Á∂ ¡◊Ò∂ ’πæfi √≈Ò Ì≈ «Ú⁄ «‘‰ Á∆ ÔØ‹È≈ ˛Õ

¡Ò«ÚÁ≈ È ’«‘È≈” «¯ÒÓ ’∆Â∆ √∆, ¿∞ÁØ∫ ÓÀ˘ «¬‘ «√º«÷¡≈ «ÓÒ∆ √∆ «’ «Ú¡≈‘ ’Ø Âª √‘∆ ’≈Ȫ Ò¬∆ ’ØÕ ‹ÁØ∫ Â∞√∆∫ «Ú¡≈‘ ’Ø Âª ˜»∆ ‘À «’ ¿∞‘ «Ú¡≈‘ «ÈÌ≈¿∞‰ Ò¬∆ ‘∆ ’ØÕ

√Ì ÂØ∫ ¿π⁄≈¬∆ ”Â∂ ⁄∆È Ï‰≈ «‘≈ ‘Ú≈¬∆ ¡æ‚≈

Ï∆«‹≥◊- ⁄∆È ”⁄ ÁπÈ∆¡ª ”⁄ √Ì ÂØ∫ ¿∞⁄≈¬∆ ”Â∂ √«Ê È≈◊«’ ‘Ú≈¬∆ ¡º‚∂ Á≈ √≥⁄≈ÒÈ Ó¬∆ B@AC ”⁄ ⁄≈Ò» ‘Ø ‹≈¬∂◊≈Õ ¡«Ë’≈∆ È∂ Áº«√¡≈ «’ Ù∞º’Ú≈ ˘ «¬√ ”Â∂ «¬’ ‹‘≈˜ ˘ √ÎÒÂ≈Í»Ú’ ¿∞Â≈«¡≈ «◊¡≈Õ Á≈˙⁄∂ ∫ ◊ Ô≈«Á≥ ◊ ‘Ú≈¬∆ ¡º‚≈ √Óπ≥Á Á∆ √Â∑≈ ÂØ∫ DDAA Ó∆‡ Á∆ ¿∞ ⁄ ≈¬∆ ”Â∂ √«Ê ‘À Õ «¬‘ «√⁄π¡≈È ÍzªÂ ”⁄ √«Ê ‘ÀÕ «¬ÊØ∫ AC@ «’ÒØÓ∆‡ Á∆ Á»∆ ”Â∂ Ô≈«Á≥◊ ‡»«√‡ ÍÒ∂√ ‘ÀÕ √Ó≈⁄≈ ¬∂‹≥√∆

«√È‘±¡≈ ÓπÂ≈Ï’ «¬√ ‘Ú≈¬∆ ¡º‚∂ ”Â∂ «¬’ ¬∂¡Ϻ√ ¬∂ CAI Ô≈Â∆ ‹‘≈˜ ˘ √ÎÒÂ≈Í»Ú’ ¿∞Â≈«¡≈ «◊¡≈Õ ‘Ú≈¬∆ ¡º‚≈ ¡«Ë’≈∆ Â≈È ‘∂∫◊ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞Ó∆Á ‘À «’ ⁄∆È Á∆ √’≈∆ ‹‘≈˜ ’≥ÍÈ∆ ¬∂¡ ⁄≈«¬È≈ Ó¬∆ ”⁄ ⁄∂ ∫ ◊Á» ÂØ ∫ «¬√ ‘Ú≈¬∆ ¡º ‚ ∂ Ò¬∆ «¬’ ÿ≥ ‡ ∂ Á∆ ¿∞ ‚ ≈‰ Á≈ √≥ ⁄ ≈ÒÈ ’∂ ◊ ∆Õ ‘Ú≈¬∆ ¡º‚∂ Á≈ «ÈÓ≈‰ «¬√ √≈Ò ¡◊√ ”⁄ Í»  ≈ ‘Ø ⁄π º ’ ≈ ‘À Õ

∂ ≈ Á∂ Ú∆˜∂ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ ”⁄ ‹≈¡Ò∆ «Ú¡≈‘ ’≈¿π‰ Ú≈Ò≈ «◊Ø‘ ’≈ϱ ’≥«Í¿±‡ Á∆ ˆÒÂ∆ È≈Ò √À∫’Û∂ ÒØ’ª ˘ «ÓÒ∂ ’ÀÈ‚ ÓÀ Ò ÏØ  È- ¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈¬∆ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ ’∞¬∆ȘÒÀ∫‚ «Ú⁄ «¬’ ¡«‹‘∂ ◊Ø‘ ˘ Ï∂È’≈Ï ’∆Â≈ ‘À ‹Ø Ú∆˜∂ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬∆ √Ê≈È’ ¡Ωª Â∂ Ì≈Â∆ ÍπÙª Á∂ ‹≈¡Ò∆ «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞∫Á≈ √∆Õ “√ÈÙ≈¬∆È ’Ø√‡ ‚∂Ò∆” Á∆ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ ¡«‹‘∂ ‹≈¡Ò∆ «Ú¡≈‘ª Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ Ú∆«˜¡ª Ò¬∆ E@ ‹ª «¬√ ÂØ∫ ÚæË ¡˜∆¡ª «ÁºÂ∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘Ø √’Á∆¡ª ‘ÈÕ ’∞¬∆ȘÒÀ∫‚ Á∂ «¬’ ‹ØÛ∂ «ıÒ≈¯ ‹≈¡Ò∆ «Ú¡≈‘ª Á≈ Ë≥Á≈ ⁄Ò≈¿∞‰ Á∂ ÁØÙª Á∆ ‹ª⁄ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈¬∆ ÎÀ‚Ò Íπ«Ò√ ¡Â∂ «‚Í≈‡ÓÀ ∫ ‡ ¡≈Î «¬ß Ó ∆◊∂ Ù È ¡À ∫ ‚ «√‡∆˜È«ÙÍ ‚∆.¡≈¬∆.¬∂. √∆.) ÚºÒØ∫ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ Íπ«Ò√ È∂ «¬√ ◊Ø÷Ë≥Á∂ È≈Ò ‹∞Û∂ ’∞fi ÏÀ∫’ ÷≈Â∂ ¡Â∂ I ‹≈«¬Á≈Áª √∆Ò ’ «ÁºÂ∆¡ª ‘ÈÕ Íπ«Ò√ Á≈ Ó≥ȉ≈ ‘À «’ ‹≈¡Ò∆

«Ú¡≈‘ª Á≈ √Ó≈◊Ó ⁄≈¿∞‰ Ò¬∆ ’∞fi «ÚÙ∂Ù Ê≈Úª Á∆ ÚÂØ∫ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ √∆Õ «¬ßÓ∆◊∂ÙÈ «ÚÌ≈◊ Á∂ ÏπÒ≈∂ È∂ Áº«√¡≈ «’ Ì≈Â∆ ÍπÙª ˘ Á∂Ù «Ú⁄ Á≈÷Ò≈ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬∆ «¬‘ ‹≈¡Ò∆ «Ú¡≈‘ ’Ú≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ È∂ ‹Ø Ú∆˜≈ «ÈÔÓ Ï‰≈¬∂ ‘ج∂ ‘È ¿∞È∑ª ¡È∞√≈ ÍÂÈ∆ ¡≈͉∂ ÍÂ∆ ˘ ¡≈͉∂ ’ØÒ ÏπÒ≈ √’Á∆ ‘ÀÕ «¬√ «‘ ‘∆ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈¬∆ ¡Ωª È≈Ò Ì≈Â∆ ÍπÙª Á∂ ‹≈¡Ò∆ «Ú¡≈‘ ⁄≈¬∂ ‹ªÁ∂ √ÈÕ √’≈∆ ÏπÒ≈∂ È∂ Áº«√¡≈ «’ «¬‘ Ï∂‘ºÁ ◊≥Ì∆ Ó≈ÓÒ≈ ‘À Â∂ «¬√ Â∑ª Á∆¡ª ◊À-’≈˘È∆ ’≈Ú≈«¬¡≈ ÏÁ≈Ù ȑ∆∫ ’∆Â∆¡ª ‹≈ √’Á∆¡ªÕ ¿∞È∑ª Áº«√¡≈ «’ «¬È∑ª ‹≈¡Ò∆ «Ú¡≈‘ª Á≈ ÍzÏ≥Ë ’È Ú≈«Ò¡ª ÚºÒØ∫ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈¬∆ ¡Ωª ˘ ÍÀ√∂ «ÁºÂ∂ ‹ªÁ∂ √ÈÕ

Ïz≈˜∆Ò ”⁄ «¬’ ¡≈ÁÓ∆ È∂ ◊Ú≈¬∆ ÷∂‚-÷∂‚ ”⁄ ¡≈͉∆ ‹≈È «√˙≈óÏz ≈ ˜∆Ò «Ú⁄ «¬’ «Ú¡’Â∆ ˘ ‘≈√∂-Ó˜≈’ «Ú⁄ ¿∞√ √Ó∂∫ ‹≈È ÂØ∫ ‘ºÊ Ë؉≈ ÍÀ «◊¡≈ ‹ÁØ∫ ¿∞√ È∂ Óº¤∆ Á∂ «¬’ Á≥Á ˘ ÎÛ «Ò¡≈ ¡Â∂ Óº¤∆ «ÂÒ’ ’∂ ¿∞√ Á∂ ◊Ò∂ «Ú⁄ ‹≈ ’∂ Î√ ◊¬∆Õ «¬‘ ¡‹∆Ï «’√Ó Á∆ ÿ‡È≈ Ïz≈˜∆Ò Á∂ Í»Ï∆ «˜Ò∂ «√˙≈ Á∂ «¬’≈Íπ¬∆ º‡ ”Â∂ Ú≈Í∆Õ Íπ«Ò√ ¡È∞√≈ «¬‘ «Ú¡’Â∆ ¡≈͉∂ ÁØ√ª È≈Ò Ï≥Ù∆ Á≈ √‘≈«¬Â≈ È≈Ò Óº¤∆ ÎÛ «‘≈ √∆, ¿∞√ √Ó∂∫ Ï‘∞ ‘∆ «⁄’È≈‘‡ Ú≈Ò∆ «¬’ Ó≥¤∆ ¿∞√ Á∆ Ï≥Ù∆ «Ú⁄ Î√ ◊¬∆Õ ¿∞√ «Ú¡’Â∆ È∂ Ó˜≈’ ’Á∂ ‘ج∂ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ ÁØ√ª È≈Ò Ù Ò◊≈¬∆ «’ ¿∞‘ Óº¤∆ Á≈ Á≥Á ÎÛ √’Á≈ ‘ÀÕ Í ‹ÁØ∫ ‘∆

¿∞‘ Óº¤∆ Á∂ Ó»‘ ≥ ’ØÒ ‘ºÊ ÒÀ ’∂ «◊¡≈ ª ¿∞‘ «ÂÒ’ ’∂ ¿∞√ Á∂ Ó»‘ ≥ «Ú⁄ ⁄Ò∆ ◊¬∆ ¡Â∂ ◊Ò∂ «Ú⁄ ‹≈ ’∂ κ√ ◊¬∆Õ √≈‘ ÿ∞‡ º ‰ ’’∂ «Ú¡’Â∆ Á∆ ‘√ÍÂ≈Ò ‹≈‰ º’ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆Õ

‡Øª‡Ø- ’¬∆ Ú«∑¡ª ÂØ∫ ¿∞‚∆’ ‘∂ ¡Â∂ AE@ Á∂ ’∆Ï ÒØ’ª Á∂ ¿∞√ Ú∂Ò∂ Ì≈◊ ‹≈◊ ͬ∂ ‹Á ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ ¡≈Ú≈√ Ó«‘’Ó∂ Á∂ ’≥«Í¿±‡ È∂ ◊ÒÂ∆ È≈Ò ¿∞È∑ª ˘ Ú∆˜∂ ‹≈∆ ’ «ÁºÂ∂Õ ’ÀÈ∂‚≈ √’≈ ˘ ¿∞È∑ª ˘ “ͺ’∂ «‘≈«¬Ù∆ ‘؉ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’È≈ ÍÀ «◊¡≈Õ «¬‘ ÒØ’ ¿∞È∑ª ‘˜≈ª ¡˜∆ Á∂‰ Ú≈«Ò¡ª “”⁄Ø∫ ‘È «‹È∑ª Á∆¡ª ¡˜∆¡ª ’ÀÈ∂‚≈ È∂ Ï◊À «Ú⁄≈«¡ª ÓØ Û È Ò¬∆ º ÷ ∆¡ª √ÈÕ ÓΩ ’ ∂ Á∆ Ș≈’ ˘ Ú∂÷«Á¡ª ¡≈Ú≈√ Ó≥Â∆ ‹∂ √ È ’À È ∆ È∂ ¡≈͉∂ ¡‘∞ Á ∂ Á∆ Â≈’“ Ú«Á¡ª «¬È∑ª ÒØ’ª ˘ ’ÀÈ∂‚≈ ”⁄ «‘‰ Á∆ «¬‹≈˜Â Á∂

«ÁºÂ∆ ‘ÀÕ «¬√ ◊ÒÂ∆ Á≈ ̪‚≈ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ̺‹≈ ‹Á ÓΩº’Ø Á∂ «¬º’ Í«Ú≈ ˘ Óª‡∆¡Ò Á∂ ¬∂¡ÍØ‡ ”Â∂ Í‘∞≥⁄ ’∂ ÍÂ≈ Òº◊≈ «’ ¿∞È∑ª Á≈ Ú∆˜≈“ ¡ÔØ◊ ‘ÀÕ «¬‘ ıÏ ¿∞ÊØ∫ Á∂ ÎÀ∫⁄ ¡÷Ï≈ ““Ò≈ ÍzÀµ√““ È∂ ¤≈Í «ÁºÂ∆Õ Ó≥Â∆ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞√ Á∂ «ÚÌ≈◊ Á≈ “¡≈¬∆‡∆“ „ª⁄≈ ’¬∆ √Ø˪ «Ú⁄Ø∫ Òßÿ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Ó≥«È¡≈ «’ «¬‘ ¿∞√ Á∂ Ó«‘’Ó∂ Á∆ «¬’ ÍzÙ≈√’∆ ◊ÒÂ∆ ‘ÀÕ Ó≥Â∆ È∂ «’‘≈, ¡√∆∫ «ÁÈ ”⁄ ‘˜≈ª ÎÀ√Ò∂ ’Á∂ ‘ª Í ’¬∆ Ú≈ ¡«‹‘≈ Ú≈Í ‹ªÁ≈ ‘À Õ Ó≥  ∆

¡’±Ï B@AA Âæ’ AD Ó‘∆«È¡ª Á∂ √Ó∂∫ ”⁄ BD@I Ï挫⁄¡ª Á≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ √À’√ √ØÙ‰

«¬ß◊ÒÀ∫‚ ”⁄ ‘ √≈Ò ‘˜≈ª Ïæ⁄∂ ‘πÁ ß ∂ È∂ √À’√ √ØÙ‰ Á≈ «Ù’≈ ¶‚È- «¬’ «ÍØ‡ ÓπÂ≈Ï’ «¬ß◊ÒÀ∫‚ «Ú⁄ ‘ √≈Ò ‘˜≈ª Ïæ⁄∂ √À’√ √ØÙ‰ Á≈ «Ù’≈ ‘πÁ ß ∂ ‘ÈÕ ¡≈«Î√ ¡≈Î «⁄Ò‚Ș ’«ÓÙÈ Á∆ «ÍØ‡ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ˛ «’ ’πfi æ ÷≈√ ÒØ’ ‘È «‹‘Û∂ «¬È∑ª Ïæ«⁄¡ª 鱧 ¡≈͉≈ «ÈÙ≈È≈ ω≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ ¡’±Ï B@AA Âæ’ AD Ó‘∆«È¡ª Á∂ √Ó∂∫ ”⁄ BD@I Ï挫⁄¡ª Á≈ √À’√ √ØÙ‰ ’∆Â≈ «◊¡≈ ˛ Ò∂«’È «¬√ Â∑ª Á≈ Ïæ«⁄¡ª Á∆ «◊‰Â∆ «¬√ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ‘Ø √’Á∆ ˛Õ Ò∂«’È «ÍØ‡ «Ú⁄ «¬‘ Ú∆ ◊æÒ ¡≈÷∆ ◊¬∆ ˛ «’ √≈Ò B@A@-AA «Ú⁄ AF,E@@ Ïæ⁄∂ ¡«‹‘∂ ‘È «‹È∑ª ”Â∂ √À’√ √ØÙ‰ ‘؉ Á≈ ÷Â≈ Óß‚≈ «‘≈ √∆Õ «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ ÍzË≈È ÓßÂ∆ ‚∂«Ú‚ ’ÀÓÈ È∂ ÍzÂ∆«ÈË∆ √Ì≈ «Ú⁄ «’‘≈ «’ «¬‘ «ÍØ‡ Ï∂‘Á æ ‘∆ ÍzÙ ∂ ≈È ’È Ú≈Ò∆ ˛ ¡Â∂ «¬√ ¡«Ë¡ÀÈ ÏÛ∆ √≈Ú≈Ë≈È∆ È≈Ò ’È Á∆ ÒØÛ ˛Õ

«¬‘ ¡≈͉∂ Â∑ª Á∆ Í«‘Ò∆ «ÍØ‡ ˛ «‹√ «Ú⁄ Ïæ«⁄¡ª ¡∂ ÈΩ‹Ú≈Ȫ Á∆ «¬ßÈ∂ Úæ‚∂ ÍæË ”Â∂ √À’√ √ØÙ‰ Á∆ ◊æÒ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ˛Õ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ «¬√∂ √≈Ò Ó¬∆ Ó‘∆È∂ «Ú⁄ I ¬∂Ù∆¡≈¬∆ ÒØ’ª 鱧 ◊∂‡ Ó≈È⁄À√‡ «Ú⁄ ÒÛ’∆¡ª 鱧 √À’√ √ØÙ‰ Ò¬∆ ˜ÏÁ√Â∆ «Â¡≈ ’È Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ‹∂Ò∑ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ◊¬∆ √∆Õ «ØÍ‡ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ˛ «’ Ïæ⁄≈ ‹∂’ ◊≈«¬Ï ‘Ø ‹≈Ú∂, ¿π√ «Ú⁄ √À’√ «ÏÓ≈∆¡ª ‘؉ ‹ª ¿π‘ ÈÙ∂ Á≈ ¡≈«Á ‘Ø ‹≈Ú∂ ª «¬√ ◊æÒ Á∂ Ùß’∂ «‘ßÁ∂ ‘È «’ ¿π√ Á≈ √À’√ √ØÙ‰ ‘Ø «‘≈ ˛Õ «ØÍ‡ «Ú⁄ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ «◊¡≈ ˛ «’ Ïæ«⁄¡ª Á≈ √À’√ √ØÙ‰ ’È Ú≈Ò∂ ÒØ’ ‹ÁØ∫ «◊zΠ«Ú⁄ È‘∆∫ ¡≈¿π∫Á∂ ¿πÁ∫Ø Âæ’ «¬√ ◊æÒ Á≈ ÷πÒ≈√≈ ’È≈ ÓπÙ«’Ò ‘πÁ ß ≈ ˛ «’ «¬‘ ÒØ’ ¡√Ò «Ú⁄ «’√ Á∂Ù ‹ª È√Ò Á∂ ‘ÈÕ

¡È∞√≈ «¬‘ √≈∂ ÒØ’ ÂÎÂ∆Ù ’≈ ⁄πº’∂ ‘È, «¬√ ’’∂ ¿∞‘ «¬Ê∂ «‘ √’Á∂ ‘È Õ «¬√ Ï≈∂ ¡‹∂ ÍÂ≈ È‘∆∫ «’ «’≥È∂ ÒØ’ ’ÀÈ∂‚≈ Í‘∞≥⁄ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ Ó≥Â∆ ¡È∞√≈ ‹∂ «’√∂ ˘ ¡ÔØ◊ Ú∆˜∂ Ï≈Á ÓπÛÈ≈ Ú∆ ÍÀ «◊¡≈ ª ¿∞‘ Ú≈Í√ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬√ ◊ÒÂ∆ È∂ ’ج∆ Á‹È Á∂Ùª Á∂ ÒØ’ª ˘ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ Ú∆˜∂ Ò≈¬∂ ‘È «‹È∑ª Á∆¡ª Î≈¬∆Òª ÎÀ‚Ò √«’ºÒ‚ Ú’˜ ÍzØ◊≈Ó «Ú⁄ BG ÎÚ∆ B@@H ÂØ ∫ Í«‘Òª Ò≈¬∆È «Ú⁄ Òº◊∆¡ª ‘ج∆¡ª √È Í ¿∞È∑ª ”Â∂ Ș√≈È∆ È‘∆∫ ‘ج∆ √∆ Õ ’ÀÈ∂‚≈ √’≈ È∂ ¡≈͉∂ «Í¤Ò∂ Ï‹‡ «Ú⁄

¡≈Ú≈√ ¡˜∆¡ª Á∂ ÏÀ’Ò≈◊ ˘ √≈Î ’È Ò¬∆ ’∆Ï BH@,@@@ ¡˜∆¡ª ÷≈‹ ’È ¡Â∂ ¿∞ È ∑ ª Á∆¡ª Î∆√ª ÓØÛÈ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ √∆Õ ¡≈Ú≈√ «⁄≥Â’ª È∂ √’≈ Á∂ «¬√ ÎÀ√Ò∂ ˘ √Ò≈«‘¡≈ ‘ÀÕ Ú’∆Ò «⁄‚ ’ÒÀ ∫ ‚ ÓπÂ≈Ï’ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ «¬√ ÎÀ√Ò∂ È≈Ò √’≈ ˘ Ï≈¡Á «Úº ⁄ «√ÁÁ∆ ÷Û∑ ∆ ‘Ø ‹≈Ú∂ Í ÓΩ ’ ∂ ¡È∞√≈ «¬‘ ⁄≥◊≈ ÎÀ√Ò≈ ‘ÀÕ √z∆ ’ÀÈ∆ È∂ «’‘≈ «’ «‹È∑ª ÒØ’ª ˘ Ú∆˜∂ «ÓÒ∂ ¿∞È∑ª Á≈ ’ج∆ ’√» È‘∆∫ ¡Â∂ ¿∞È∑ª ˘ Ú≈Í√ ÓØÛ ’∂ Ï∂«¬È√≈Î∆ È‘∆∫ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆Õ

‹ÈÒ Ï≈Û ’∂√: Ì≈Â∆ Ó»Ò Á≈ «¬’ ‘Ø «Ú¡’Â∆ ÁØÙ∆ È≈Ó˜Á Òß‚È- “√≈’≈ È∆Ò≈ Â≈≈” È≈Ò √Ï≥Ë ÒÀ·∆ÈÀ∫‡ ‹ÈÒ (√∂Ú≈Óπ’Â) ’∂.¡À√. Ï≈Û ”Â∂ ‘ÓÒ∂ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ ÏÂ≈ÈÚ∆ ÍπÒ∆√ È∂ ¡º‹ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ «¬’ ‘Ø «Ú¡’Â∆ ˘ È≈Ó˜Á ’∆Â≈ ‘ÀÕ Ï∆Â∂ «ÁÈ ÍπÒ∆√ È∂ ‹ÈÒ Ï≈Û ”Â∂ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ √Ï≥Ë∆ «¬’ Ó«‘Ò≈ √Ó∂ ÁØ ˘ «◊z¯Â≈ ’È Á∆ ÍπÙ‡∆ ’∆Â∆ √∆ÕÚÀ√‡«Ó≥√‡ ÓÀ«‹√‡∂‡ Á∆ ¡Á≈Ò ”⁄ Í∂Ù ’∆Â∂ CF √≈Ò≈ «ÁÒÏ≈◊ «√≥ÿ ”Â∂ ‹ÈÒ Ï≈Û ˘ ˜÷Ó∆ ’’∂ È∞’√≈È Í‘∞≥⁄≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’È Á≈ ÁØÙ∆ ·«‘≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ÍπÒ∆√ ÓπÂ≈Ï’ «ÁÒÏ≈◊ «√≥ÿ Á≈ ’ج∆ √Ê≈¬∆ ÍÂ≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ «Í¤Ò∂ Ó‘∆È∂ ÁØ ‘Ø Ùº’∆ «Ú¡’Â∆¡ª Ú∞ÒÚ‘À∫Í‡È Á∂ CC √≈Ò≈ Ï«‹≥Á «√≥ÿ √≥ÿ≈ Â∂ Ï«Ó≥ÿÓ Á∂ CD √≈Ò≈ ÓÈÁ∆Í «√≥ÿ √≥Ë» ˘ Ú∆ «¬√ √Ï≥Ë∆ È≈Ó˜Á ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ √≥ÿ≈ ¿∞Â∂ ‹ÈÒ Ï≈Û Á∆ ÍÂÈ∆ Ó∆È≈ ¿∞Â∂ Ú∆ ‘ÓÒ≈ ’È Á∂ ÁØÙ Ú∆ Ò≈¬∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ’ºÒ∑ ÍπÒ∆√ È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ͺ¤Ó∆ Òß‚È ”⁄Ø∫ CF √≈Ò≈ «Ú¡’Â∆ Â∂ EE √≈Ò≈ ¡Ω ˘ «‘≈√ «Úº⁄ ÒÀ‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ √∆Õ Ô≈Á ‘∂ «’ ‹ÈÒ Ï≈Û ¿∞Â∂ C@ √Â≥Ï ˘ ‘ÓÒ≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∆ ◊ÁÈ Â∂ ◊ºÒ∑ ¿∞Â∂ ˜÷Ó ¡≈¬∂ √ÈÕ ‘ÓÒ∂ Ú∂Ò∂ ¿∞‘ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ È≈Ò ‘Ø‡Ò Í ‘∂ √ÈÕ


13

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 998

Ì≈ ˘ A@ «Ú’‡ª Á∆ ’≈∆ ‘≈ Ì≈ Á∆ √«Í≥È «Íº⁄ª ω≈¿∞‰ Á∆ ‰È∆Â∆ «¬ºÊ∂ Á»‹∂ ‡À√‡ «Ú⁄ ¿∞√∂ ˘ Íπº·∆ ÍÀ ◊¬∆ ¡Â∂ «¬√ Á∂ «√º‡∂ Ú‹Ø∫ ‹ØÙ È≈Ò Ì∆ «¬≥◊ÒÀ∫‚ Á∆ ‡∆Ó È∂ Ì≈ ˘ A@ «Ú’‡ª È≈Ò Ïπ∆ Â∑ª ‘≈ ’∂ ÒÛ∆ A-A È≈Ò Ï≈Ï ’ Ò¬∆Õ Í«‘Ò∆ Í≈∆ «Ú⁄ HF ÁΩÛª È≈Ò «Í¤ÛÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì≈Â∆ ‡∆Ó ¡≈͉∆ Á»‹∆ Í≈∆ «Ú⁄ ¡º‹ G «Ú’‡ª ¿∞µÂ∂ AAG ÁΩÛª ÂØ∫ ¡º◊∂ ÷∂‚‰ ¿∞Â∆ Í «¬’ ÿ≥‡∂ «Ú⁄ Ó«‘˜ BE ÁΩÛª ‘Ø ‹ØÛ ’∂ ADB Á∂ √’Ø ¿∞µÂ∂ „∂∆ ‘Ø ◊¬∆Õ «¬√ Â∑ª Ó«‘Ó≈È ‡∆Ó ˘ Á»‹∆ Í≈∆ «Ú⁄ «‹ºÂ‰ Ò¬∆ EG ÁΩÛª Á≈ ¡≈√≈È ‡∆⁄≈ «Ó«Ò¡≈ ‹Ø ¿∞È∑ª «ÏȪ «’√∂ Íz∂Ù≈È∆ Á∂ ‘≈√Ò ’ «Ò¡≈Õ Ì≈ ںÒØ∫ «√¯ √Ò≈Ó∆ Ϻ Ò ∂ Ï ≈˜ ◊Ω Â Ó ◊≥ Ì ∆ È∂ ‘∆ «¬≥◊ÒÀ∫‚ Á∂ √«Í≥Èª ¡º◊∂ ‚‡‰ Á≈ ‹˜Ï≈ «Á÷≈«¬¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈¿±‡ ‘؉ Ú≈Ò≈ ¡≈÷∆ ϺÒÏ ∂ ≈˜ «‘≈Õ ¿∞∫‹ ‡∆.Ú∆. ∆ÍÒ∂¡ «Ú⁄ «Á√ «‘≈ √∆ «’ ¿∞‘ ¡≈¿±‡ È‘∆∫ √∆ Â∂ ÏÁ«’√ÓÂ∆ È≈Ò ¡ÀÒ.Ï∆.‚Ï«Ò¿±. ’≈ Á∂ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ «¬≥◊ÒÀ∫‚ Á∂ Í≥‹≈Ï∆ Ó»Ò Á∂ ÷ºÏ» √«Í≥È ÓΩ∫‡∆ ÍÈ∂√ È∂ ¡≈͉∆ «Î’∆ Á≈ ‹≈Á» ⁄Ò≈¿∞∫«Á¡ª BB ˙Úª «Ú⁄ C Ó∂«‚È √πº‡∂ ¡Â∂ HA ÁΩÛª Á∂ ’∂ F «Ú’‡ª fi‡’≈¬∆¡ªÕ ÓÀ⁄ ÁΩ≈È ¿∞√ È∂ ’∞ºÒ AA «Ú’‡ª Ò¬∆¡ªÕ Á»‹∆ Í≈∆ Á∆¡ª Ï⁄∆¡ª ⁄≈ «Ú’‡ª ◊z«¬Ó √ÚÀÈ È∂ ¡≈͉∂ ÏØfi∂ «Ú⁄ Í≈ ’∂ √«Í≥È ◊∂∫ÁÏ≈˜∆ Á≈ ÚË∆¡≈ Ș≈≈ Í∂Ù ’∆Â≈Õ «¬≥◊ÒÀ∫‚ Ò¬∆ Á»‹∆ Í≈∆ «Ú⁄ ’ÍÂ≈È ¡«Ò√‡∂¡ ’∞º’ (AH) ¡Â∂ «È’ ’Ω∫Í‡È (C@) Á∆ √Ò≈Ó∆ ‹ØÛ∆ È∂ Ó«‘˜ I.D ˙Úª «Ú⁄ «‹ºÂ Á∆ √Ó Í»∆ ’ «ÁºÂ∆Õ «¬≥◊ÒÀ∫‚ ˘ ¡≈. ¡Ù«ÚÈ Á∆ ◊∂∫Á ¿∞µÂ∂ Ï≈¬∆ Á∂ »Í «Ú⁄ ⁄≈ ÁΩÛª «ÓÒ«Á¡ª ‘∆ ‡∆Ó ”⁄ «‹ºÂ Á∆ Ò«‘ ÁΩÛ ◊¬∆Õ «¬≥◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‚À«√≥◊ »Ó «Ú⁄ √≈∂ «÷‚≈∆¡ª È∂ ◊Ò∂ «ÓÒ ’∂ ÓπÏ≈’Ï≈Á «ÁºÂ∆Õ Ì≈ ˘ «¬ºÊ∂ Ú≈È÷∂Û∂ √‡∂‚∆¡Ó «Ú⁄ ¡≈͉∆ ‘∆ ◊∂∫ÁÏ≈˜∆ Ò¬∆ Óπ¡≈¯’ «Íº⁄ ¿∞µÂ∂ «È’≥Ó∆ ÷∂‚ ’≈È ‘≈ Á≈ Ó»≥‘ Á∂÷‰≈ «Í¡≈Õ √«Í≥Èª È∂ Ì≈ ˘ Ïπ∆ Â∑ª «È≈Ù ’∆Â≈ ‘≈Òª«’ «Íº⁄ ¿∞È∑ª Ò¬∆ ÓÁÁ◊≈ √∆Õ Ì≈Â∆ ϺÒ∂Ï≈˜∆ Á∆¡ª Úº‚∆¡ª ÂØͪ Ú∆ ÍÈ∂√ Â∂ √ÚÀÈ ¡º◊∂ ·∞º√ ‘Ø ◊¬∆¡ªÕ «¬≥◊ÒÀ∫‚ È∂ ¡«‘ÓÁ≈Ï≈Á ‡À√‡ «Ú⁄ «ÓÒ∆ I «Ú’‡ª Á∆ Òº’ ÂØÛÚ∆∫ ‘≈ Á∂ Ï≈Ú‹»Á Ú≈Í√∆ Á≈ ˜ØÁ≈ ‹˜Ï≈ «Á÷≈«¬¡≈ ¡Â∂ ⁄≈ ÓÀ⁄ª Á∆ ÒÛ∆ «Ú⁄ A-A È≈Ò Ï≈Ï ’ Ò¬∆Õ ‘∞‰ ÁØÚ∫∂ ‡∆Óª E Á√≥Ï ÂØ∫ ’ØÒ’≈Â≈ «Ú⁄ Â∆‹∂ ‡À√‡ ”⁄ «ÌÛÈ◊∆¡ªÕ «¬‘ Ì≈ Á∆ Óπ≥Ϭ∆ Á∂ Ú≈È÷∂Û∂ √‡∂‚∆¡Ó «Ú⁄ ‘∞‰ Â’ ÷∂‚∂ BC ÓÀ⁄ª «Ú⁄ «’√∂ Ú∆ ‡∆Ó ‘ºÊØ∫ √ºÂÚ∆∫ ‘≈ √∆ ‹ÁØ∫ «’ Ì≈ È∂ «¬ºÊ∂ I ÓÀ⁄ «‹ºÂ∂ ‘ÈÕ «¬≥◊ÒÀ∫‚ «ıÒ≈¯ «¬√ ÓÀÁ≈È ¿∞µÂ∂ G ÓÀ⁄ª «Úº⁄Ø∫ Ì≈ Á∆ «¬‘ Â∆‹∆ Â∂ Ò◊≈Â≈ Á»‹∆ ‘≈ ‘ÀÕ

’∆ ’Á∂ √Ω Ó∆‡ Á∆ ÁΩÛ «Úº⁄ ÈΩ∫ √À’‚ ≥ Á∆ √∆Ó≈ ‡∞‡ º ◊ ∂ ∆? ‘≈Ò Á∆ ÿÛ∆ ª «¬‘Ø «’‘≈ ‹≈ «‘≈ «’ «¬º’∑∆Ú∆∫ √Á∆ «Úº⁄ ’ج∆ √≥Ì≈ÚÈ≈ È‘∆∫ «Á√Á∆Õ Ú∆‘Ú∆∫ √Á∆ Á∂ Ù∞» ”⁄ Ì«Úº÷Ï≈‰∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆ «’ «¬√ ËÂ∆ Á≈ Ï≥Á≈ A@@ Ó∆‡ Á∆ ÁΩÛ ’Á∂ Ú∆ A@ √À«’≥‚ ÂØ∫ ÿº‡ √Ó∂∫ «Úº⁄ È‘∆∫ ÁΩÛ √’∂◊≈ Í «¬‘ √∆Ó≈ ÓÀ’√∆’Ø Á∆¡ª ˙Òß«Í’ ÷∂‚ª √Ó∂∫ AIFH «Úº⁄ ‘∆ ‡∞º‡ ◊¬∆Õ «Î Ì«Úº÷Ï≈‰∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ «’ I.E@ √À«’≥‚ Á∆ ‘ºÁ B@F@ Â’ È‘∆∫ ‡∞‡ º ◊ ∂ ∆Õ B@@I «Úº⁄ ‹Ó≈«¬’≈ Á≈ ˙√∂È ÏØ Ò ‡ I.EH √À « ’≥ ‚ Á≈ «ÚÙÚ «’≈‚ º÷ ’∂ «¬√ ‘ºÁ Á∂ È∂Û∂ Í‘∞⁄ ≥ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ ‹≈ÍÁ≈ «’ «¬º’∆∑ Ú∆∫ √Á∆ Á∂ ¡≥ ’ ÈΩ∫ √À«’≥‚ Á∆ Ú∆ ıÀ È‘∆∫Õ ¡√Ò «Úº⁄ ÓÈ∞º÷∆ Íz«ÂÌ≈ Á∆ ’ج∆ √∆Ó≈ È‘∆∫ Â∂ «Óʉ∆ Ú∆ Ú≈‹Ï È‘∆∫Õ ˙Òß « Í’ ÷∂ ‚ ª Á≈ ¡≈ÁÙ Ú∆ «¬‘Ø ‘À, ‘Ø ¡º◊∂ ‘Ø ¿∞µ⁄≈, ‘Ø Â∂˜! ÓÈ∞º÷ ‹ÁØ∫ ÁØ ÍÀª ”Â∂ ÷Û∑È ‹Ø◊≈ ‘Ø«¬¡≈ ª «¬‘ Ú∆ ÓπÙ’Ò Òº◊Á≈ √∆ «’ ¿∞‘ ’Á∂ ÁΩÛ Ú∆ √’∂◊≈Õ ¿∞‘ √‘≈∂ È≈Ò ‚ØÒÁ≈ «‹‘≈ Â∞È Òº◊≈ √∆Õ ¿∞√ ˘ «¬º’ Ó∆Ò Á∆ ÁΩÛ ⁄≈ «Ó≥‡ ÂØ∫ ÿº‡ √Ó∂∫ ”⁄ Í»∆ ’È Ò¬∆ AI@,@@@ √≈Ò «Ú’√ ‘؉≈ Â∂ ¿∞‚∆’‰≈ «Í¡≈Õ ¡≈÷ F Ó¬∆ AIED ˘ ⁄≈ «Ó≥‡ Á∆ ‘ºÁ ‡∞º‡∆ ª «Î ‡∞º‡Á∆ ‘∆ ⁄Ò∆ ◊¬∆Õ Ó∆Ò Á∆ ÁΩÛ Á≈ √Óª D:A.F √À«’≥‚ ÂØ∫ ÿ‡≈ ’∂ C:EI.D √À«’≥‚ Â’ «Ò¡≈¿∞‰ Ò¬∆ Á√ Ú∑∂ Òº◊∂ √È Í «¬√ √Ó∂∫ ˘ C:EG.I √À«’≥‚ Â’ «Ò¡≈¿∞‰ Ò¬∆ «√¯ DF «ÁÈ ‘∆ Òº◊∂Õ ¡◊Ò∂ Á√ª √≈Òª «Úº⁄ CFF ÁΩÛ≈’ Ó∆Ò Á∆ ÁΩÛ ⁄≈ «Ó≥‡ ÂØ∫ ʺÒ∂ ÁΩÛ∂! G ‹∞Ò≈¬∆ AIII Á∂ «ÁÈ ØÓ «Úº⁄ Ó≈’Ø Á≈ «¬º’ ÁΩÛ≈’ Ó∆Ò Á∆ ÁΩÛ C:DC.AC √À«’≥‚ «Úº⁄ ÁΩÛ «◊¡≈!! ‘À ’ج∆ ‘ºÁ Ï≥È≈ ÓÈ∞º÷ Á∆ √ÓºÊ≈ Á≈!!! AHIF Á∆¡ª Í«‘Ò∆¡ª ˙Òß«Í’ ÷∂‚ª «Úº⁄ ¡Ó∆’≈ Á≈ Ê≈Ó√ Ï’ A@@ Ó∆‡ Á∆ ÁΩÛ AB.@@ √À«’≥‚ «Úº ⁄ ÁΩ Û ’∂ ˙Òß « Í’ ⁄À ∫ Í∆¡È Ï«‰¡≈ √∆Õ ¡◊Ò∆¡ª ˙Òß«Í’ ÷∂‚ª «Úº⁄ «’≈‚ «Ï‘Â ÂØ∫ «Ï‘Â ‘؉ Òº◊∂ ª «’¡≈√¡≈¬∆¡ª Òº◊‰ Òº◊∆¡ª «’ Ì«Úº÷ Á≈ ÓÈ∞÷ º «¬‘ ÁΩÛ ÿº‡ ÂØ∫ ÿº‡ «’≥È∂ √Ó∂∫ «Úº⁄ ÁΩÛ √’∂◊≈? Ï≥Á≈ ¡≈÷ «’≥È≈ ’∞ Â∂˜ ÁΩÛ √’ÁÀ? ÓÈ∞º÷ Á∂ √∆ Â∂ ¡≥◊ª ÍÀª Á∆ ωÂ ˘ «È‘≈«Á¡ª AIB@ Á∂ ¡≈√ Í≈√ ÷∂‚ «Ú«◊¡≈È∆¡ª È∂ Ì«Úº÷Ï≈‰∆ ’∆Â∆ «’ ¿∞‘ ’Á∂ Ú∆ «¬‘ ÁΩÛ A@ √À«’≥‚ ÂØ∫ ÿº‡ √Ó∂∫ «Úº⁄ È‘∆∫ ÁΩÛ √’∂◊≈ Í AD ¡’±Ï AIFH ˘ ¡Ó∆’≈ Á∂ «‹Ó ‘≈¬∆Ș È∂ «¬‘ ÁΩÛ I.IE √À«’≥‚ «Úº⁄ Ò≈ «Ú÷≈¬∆Õ ¿∞ÁØ∫ «¬‘ «’‘≈ «◊¡≈ «’ ÓÀ’√∆’Ø «√‡∆ √Óπ≥Á∆ √Â∑≈ ÂØ∫ ’≈¯∆

«Íz.≥ √Ú‰ «√≥ÿ ¿∞⁄≈¬∆ ¿∞ŒºÂ∂ ‘؉ ’≈È ‘Ú≈ ‘Ò’∆ √∆ «‹√ ’’∂ A@ √À«’≥‚ Á∆ ‘ºÁ ‡∞º‡ ◊¬∆ Í C ‹∞Ò≈¬∆ AIHC ˘ ¡Ó∆’≈ Á∂ Ù«‘ ’ÒØ≈‚Ø √Í«≥◊˜ «Úº⁄ ’ÀÒ«ÚÈ √«ÓºÊ È∂ ¿∞‘Á≈ «’≈‚ Ú∆ I.IC √À«’≥‚ È≈Ò ÂØÛ «ÁºÂ≈Õ «¬º‘ Ù«‘ ÓÀ’√∆’Ø «√‡∆ «‹≥È∆ ¿∞⁄≈¬∆ ¿∞ŒºÂ∂ È‘∆∫ √∆Õ ’ÀÈ∂‚≈ Á≈ ÏÀµÈ ‹ΩÈ√È C@ ¡◊√ AIHG ˘ ØÓ «Ú÷∂ A@@ Ó∆‡ I.HC √À«’≥‚ «Úº⁄ ÁΩÛ «◊¡≈ Í «Íº¤Ø∫ ‚ØÍ ‡Àµ√‡ ”⁄ Á≈◊∆ ‘Ø ‹≈‰ ’≈È ¿∞‘Á≈ «’≈‚ ºÁ ’È≈ «Í¡≈Õ «Î ¡Ó∆’≈ Á∂ ’≈Ò Ò∂«Ú√ È∂ BD √Â≥ Ï  AIHH ˘ «√˙Ò Á∆¡ª ¿∞Òß«Í’ ÷∂‚ª «Úº⁄ I.IB √À«’≥‚ Á≈ ÈÚª «’≈‚ º«÷¡≈Õ ¿∞ŒºÊ∂ ÏÀµÈ ‹ΩÈ√È Á≈ ‡≈¬∆Ó I.GI √À«’≥‚ √∆ Í ‚ØÍ ‡Àµ√‡ «Úº⁄ Î∂Ò∑ ‘؉ ’≈È Ó≥«È¡≈ È≈ «◊¡≈Õ AD ‹»È AIIA ˘ Òج∂ ÏπºÒ «È¿±Ô≈’ «Úº⁄ «¬‘ ÁΩÛ I.I@ √À«’≥‚ «Úº⁄ ÁΩ«Û¡≈Õ BE ¡◊√ AIIA ˘ ’≈Ò Ò∂«Ú√ È∂ ‡Ø’∆˙ «Úº⁄ A@@ Ó∆‡ ÁΩÛ I.HF √À«’≥‚ «Úº⁄ ÁΩÛ ’∂ «ÚÙÚ «’≈‚ «Î ¡≈͉∂ Ȫ ’ «Ò¡≈Õ F ‹∞Ò≈¬∆ AIID ˘ Òج∂ ÏπºÒ √«Ú‡˜ÒÀ∫‚ Á∂ Ù«‘ Ò∞√≈È∂ «Úº⁄ «¬‘ ÁΩÛ I.HE √À«’≥‚ «Úº⁄ ÁΩÛ «◊¡≈Õ BG ‹∞Ò≈¬∆ AIIF ˘ ¡À‡Òª‡≈ Á∆¡ª ¿∞ Ò ß « Í’ ÷∂ ‚ ª «Úº ⁄ ’À È ∂ ‚ ≈ Á≈ ‚ØÈØÚÈ ÏÀÒ∆ I.HD √À«’≥‚ «Úº⁄ ÁΩ«Û¡≈Õ AF ‹»È AIII ˘ ¬∂ÊȘ «Úº⁄ ÓΩ«√ ◊∆È È∂ I.GI √À«’≥‚

¡≈√‡zÒ ∂ ∆¡≈ ”⁄ “‹ª ª ◊ª Á∂ «„º‚ ”⁄ ÓØÏ≈«¬Ò ¡≥◊∂˜∆ ÏØÒØ ‹ª ÓØ”

Òß‚Èó«Ïz‡∂È «Ú⁄ «¬’ ¡‹∆Ï «’√Ó Á∂ Óπ¡≈Ú˜∂ Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ Ï∆Ó≈ ’≥ÍÈ∆ ÂØ∫ «¬√ Â∑ª Á∂ Óπ¡≈Ú˜∂ Á∆ Ó≥◊ ’È Ú≈Ò∂ «¬’ «Ú¡’Â∆ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ È≈ ª ¿∞√ Á≈ ÓØÏ≈«¬Ò ⁄Ø∆ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ¡Â∂ È≈ ‘∆ ‡∞º«‡¡≈ ‘ÀÕ ¿∞√ Á≈ ÓØÏ≈«¬Ò ◊ª Á∂ «„º‚ «Ú⁄ ⁄Ò≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ¡ÈΩ÷∂ Ó≈ÓÒ∂ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰ È≈Ò Ï∆Ó≈ ’≥ÍÈ∆¡ª Á∂ «√ ÿ∞≥Ó ◊¬∂ ‘ÈÕ Í «¬‘ Í«‘Ò∆ Ú≈ È‘∆∫ ‘À ‹ÁØ∫ ÓØÏ≈«¬Ò Ï∆Ó≈ ÚÀµÏ√≈¬∆‡ Â∂ Óπ¡≈Ú˜∂ Á∆ Ó≥◊ ’È Ò¬∆ «¬√ Â∑ª Á≈ ’≈È «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘ØÚ∂Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú∆ «¬√ Â∑ª Á∂ ’¬∆ ¡ÈΩ÷∂ ÓØÏ≈«¬Ò Á≈¡Ú∂ ’∆Â∂ ‹≈ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ

ÓÀÒÏØÈó ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ ”⁄ È√Ò∆ «ÚÂ’≈ «√Î Ì≈Â∆¡ª È≈Ò ‘∆ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈ √◊Ø∫ ’¬∆ ÿ‡∆¡≈ √Ø⁄ Ú≈Ò∂ ¡≈√‡z∂Ò∆¡È«’√∂ Ú∆ ‘Ø Á∂Ù Á∂ Ú≈√∆ ˘ ÏÁ≈Ù ȑ∆∫ ’Á∂Õ ÓÀÒÏØÈ ”⁄ ’∞fi «ÁÈ Í«‘Òª Ϻ√ ”⁄ «¬’ Îª√∆√∆ Ó«‘Ò≈ È≈Ò ‘ج∆ ÏÁ√Ò»’∆ Ï‘∞ ⁄⁄≈ Á≈ «ÚÙ≈ ω∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ AA ÈÚ≥Ï ˘ ÓØ‚∆¡À«Ò’ ÂØ∫ ’ØÎ∆Ò‚ ‹ªÁ∆ Ϻ√ ”⁄ BB √≈Ò≈ Îª√∆√∆ Ó«‘Ò≈ ÎÀÈ∆ ‹ÁØ∫ ¡≈͉∂ ÁØ√ª È≈Ò ¡≈͉∆ Ó≈Â-Ì≈Ù≈ ”⁄ ◊≈‰≈ ◊∞‰◊∞‰≈¿∞‰ Òº◊∆ ª ¿∞√ ˘ Ï∂‘ºÁ ̺Á∆ ÙÏÁ≈ÚÒ∆ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈Õ «¬’ ¡Ë÷Û∑ ¿∞Ó Á≈ «Ú¡’Â∆ ¿∞√ ˘ ◊≥Á∆¡ª ◊≈Ò∑ª ’º„ «‘≈ √∆ ‹ÁØ∫«’ «¬’ ‘Ø ¿∞µ⁄∆-¿∞µ⁄∆ ’«‘ «‘≈ √∆ó “‹ª ª ¡≥◊∂‹∆ ÏØÒØ ‹ª ÓØ“Õ Ô»-«‡¿±Ï ”Â∂ «¬√ ÷Ï Á∂ «Ú¿± ÁØ «ÁȪ ”⁄ «¬’ «ÓÒ∆¡È ÂØ∫ Òßÿ ◊¬∂Õ Ó≈«¬’ È≈«¬È≈ È≈Ó∆ «¬º’ ¡≈ÁÓ∆ ÚÒØ∫ ÎØÈ ”Â∂ «’≈‚ ’∆Â∆ «¬‘ ÿ‡È≈ ”⁄ «¬≥È∂ ¡ÙÒ∆Ò ÙÏÁ ÏØÒ∂ ◊¬∂ «’ Ï∆Í ‘∆ √π‰≈¬∆ «Á≥Á∆ ‘ÀÕ È≈«¬È≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ «¬‘ ÒØ’ ⁄ÓÛ∆ Á∂ ≥◊ Á≈ «ÚÂ’≈ ’Á∂ ‘ج∂ ’«‘ ‘∂ √∆ «’ «¬È∑ª ’≈Ò∂ ÒØ’ª ˘ Ú∆ Ϻ√ «Íº¤∂ º«÷¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ «Ú’‡Ø∆¡≈ Á∂ Íz∆Ó∆¡ “‡Àµ‚ ÏÀÒ∆¿±“ È∂ «’‘≈ ‘À «’ «¬√ Â∑ª Á∂ ¡Í≈˪ ˘ Ș-¡≥Á≈˜ È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ Íπ«Ò√ ¿∞√ Ú∆‚∆˙ «Úº⁄Ò∂ ÁØÙ∆¡ª Á∆ Ì≈Ò ’ ‘∆ ‘ÀÕ «Í¤Ò∂ «ÁÈ∆∫ «¬’ ¬∂Ù∆¡È «Ú«Á¡≈Ê∆ È≈Ò ¡À√’‡ Ú∂Ò ”⁄ Ú∆ ’∞fi «¬√∂ Â∑ª Á≈ Ú≈Í«¡≈ √∆ ¡Â∂ «√«Î∂ «⁄ºÒ≈ ‘∂ √È «’ ¡√∆∫ ¬∂Ù∆¡È, Ô‘»Á∆ ¡Â∂ È∆◊Ø ˘ ÈÎ ’Á∂ ‘ª, Ú≈«Í√ ‹≈˙”Õ

Â≈«ÒÏ≈È È∂ ÓØÏ≈«¬Ò √∂Ú≈ Ï≥Á ’È Á∂ ¯À√Ò∂ Á≈ Ó÷ΩÒ ¿∞‚≈«¬¡≈ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á- Í≈«’√Â≈È∆ Â≈«ÒÏ≈È È∂ √’≈ ÚºÒØ∫ ÓØÏ≈¬∆Ò ÎØÈ √∂Ú≈Úª Ï≥Á ’È Á∆ ’≈Ú≈¬∆ Á≈ Ó÷ΩÒ ¿∞‚≈¿∞∫«Á¡ª «’‘≈ ‘À «’ «¬√ È≈Ò ¿∞È∑ª ¿∞Â∂ ’ج∆ ¡√ È‘∆∫ ÍÚ∂◊≈Õ Â«‘∆’¬∂-Â≈«ÒÏ≈È (Í≈«’√Â≈È) Á∂ Â‹Ó≈È ¡«‘√≈È-¿∞ Ò ≈ ¡«‘√≈È È∂ «’‘≈, ““¡√∆∫ «’‘Û≈ ’ج∆ ’≈Ú≈¬∆ ÓØÏ≈¬∆Ò ÎØȪ ≈‘∆∫ ’Á∂ ‘ªÕ √≈˘ ÎØÈ Ï≥Á ’’∂ È‘∆∫ ·º«Ò∑¡≈ ‹≈‰≈Õ ¡√∆∫ ¡≈͉∂ «ÈÙ≈È∂ Ò◊≈¿∞∫Á∂ ‘ª◊∂Õ”” Ô≈Á ‘∂ «’ Í≈«’√Â≈È √’≈ È∂ ’≈⁄∆ Â∂ ’Ø«¬‡≈ Á∂ ¡≈Ò∂Áπ¡≈Ò∂ Ú≈Ò∂ «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄ ÓØÏ≈¬∆Ò √∂Ú≈Úª Ï≥Á ’È Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ «ÁºÂ≈ √∆Õ «¬È∑ª √∂Ú≈Úª ¿∞Â∂ Ø’ ¡ÀÂÚ≈ º’ Ò≈¬∆ ◊¬∆ ‘À ª ‹Ø Óπ‘ºÓ ÓΩ’∂ Ù∆¡≈ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∂ ‹Ò»√ «È«ÚÿÈ Óπ’≥ÓÒ ‘Ø √’‰Õ Â≈«ÒÏ≈È È∂ ¿∞Ò‡≈, ◊z«‘ Ó≥Â∆ «‘Ó≈È Ó«Ò’ ¿∞Â∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª ¡≈͉∂ ’≈ØÏ≈ Á∂ ÓºÁ∂Ș «¬‘ √∂Ú≈Úª Ï≥Á ’Ú≈¬∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ È≈Ò ¿∞È∑ª Á∂ «Èº‹∆ «‘ºÂ «√ºË∂ ‹∞Û∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec.,

Á≈ ÈÚª «ÚÙÚ «’≈‚ º«÷¡≈Õ AD √Â≥Ï B@@B ˘ ÍÀ«√ «Úº⁄ «‡Ó ÓΩ∫‡◊∞Ó∆ È∂ «¬‘ ÁΩÛ I.GH √À«’≥‚ «Úº⁄ Ò≈¬∆Õ AD ‹»È B@@E ˘ ¬∂ÊȘ «Ú÷∂ ¡≈√Î≈ Í≈ÚÒ I.GG √À«’≥‚ «Úº⁄ ÁΩ«Û¡≈Õ I √Â≥Ï B@@G ˘ «¬‡Ò∆ «Úº⁄ ÁΩÛ«Á¡ª ¿∞√ È∂ I.GD √À«’≥‚ Á≈ ÈÚª «ÚÙÚ «’≈‚ º«÷¡≈Õ «Î ‹Ó≈«¬’≈ Á∂ ±¯≈È Ó∂Ò ÁΩÛ≈’ ˙√∂È ÏØÒ‡ Á∆ ◊∞º‚∆ ⁄Û∑∆Õ CA Ó¬∆ B@@H Á∂ «ÁÈ «È¿±Ô≈’ «Úº⁄ ÁΩÛ«Á¡ª ¿∞‘ «ÚÙÚ «’≈‚ I.GB

√À«’≥‚ ”Â∂ ÒÀ ¡≈«¬¡≈ Â∂ „≈¬∆ Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á AF ¡◊√ ˘ Í∂«¬«⁄≥◊ Á∆¡ª ˙Òß«Í’ ÷∂‚ª «Úº⁄ I.FI √À«’≥‚ √Óª ’º„ «◊¡≈Õ «¬º’ √≈Ò Ï≈¡Á AF ¡◊√ ˘ ‘∆ Ï«ÒÈ «Úº⁄ ÁΩÛ«Á¡ª ¿∞√ È∂ ’Ó≈Ò ’ «ÁºÂ∆Õ ¿∞ŒºÊ∂ ¿∞√ È∂ A@@ Ó∆‡ ÁΩÛ I.EH √À«’≥‚ «Úº⁄ ÁΩÛ «Ú÷≈¬∆! ‘∞‰ «’¡≈√¡≈¬∆¡ª Òº◊ ‘∆¡ª «’ Ï≥Á≈ ‘Ø «’≥È≈ Â∂˜ ÁΩÛ √’∂◊≈? ’∆ ’Á∂ I √À«’≥‚ Á∆ ‘ºÁ Ú∆ ‡∞º‡ √’∂◊∆? ÷∂‚ «Ú«◊¡≈È∆¡ª È∂ «¬√ √Ï≥Ë∆ ‹Ø «‘√≈Ï Ò≈«¬¡≈ ‘À ¿∞√

ÓπÂ≈Ï’ B@F@ Â’ ˙√∂È ÏØÒ‡ Á≈ ‘∆ «’≈‚ ’≈«¬Ó «‘ ‹≈‰ Á∆ √≥Ì≈ÚÈ≈ ‘ÀÕ ˙√∂È ÏØÒ‡ Ú∆ «¬‘ «’≈‚ ÂÁ ‘∆ ÂØÛ √’ÁÀ ‹∂ √‡≈‡ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ¿∞ŒÂ º ∂ ¿∞‘Á≈ ’ÁÓ ÏÒ≈’ ÂØ∫ ‘Ø Â∂˜ ¿∞Œº·∂, ¡≈͉∆ Í»∆ √Í∆‚ ‘Ø Â∂˜∆ È≈Ò ÎÛ∂ Â∂ ÁΩÛ Á≈ ¡≥Â ÚºË ¯Â≈ È≈Ò ’∂Õ B@@I «Úº⁄ ‹∂ ¿∞√ È∂ Ù∞»¡≈ √Ó∂∫ √À«’≥‚ Á≈ Á√Úª «‘º√≈ È≈ ◊∞¡≈«¬¡≈ ‘∞≥Á≈ ª ¿∞√ Á≈ «’≈‚ I.EA √À«’≥‚ ‘؉≈ √∆! ÷∂‚ «Ú«◊¡≈È∆ ‹ΩÈ∑ ÏzÀ∫’√ È∂ Íπ √ Â’ «Ò÷∆ ‘À - Á∆ Íz Î À ’ ‡ Íπ¡≈«¬≥‡Õ ¿∞√ «Úº⁄ ÓÈ∞º÷ Á∂ Â∂˜ ÂØ∫ Â∂˜ ÁΩÛÈ Á≈ ¡«Ë¡ÀÈ Í∂Ù ’∆Â≈ «◊¡ÀÕ √Ú≈Ò ¿∞·≈«¬¡≈ «◊¡À «’ Ï≥Á≈ ÚºË ÂØ∫ ÚºË «’≥È≈ Â∂˜ ÁΩÛ √’ÁÀ? ÚºË ÂØ∫ ÚºË Â∂˜ ÁΩÛÈ Ú≈Ò∂ Á≈ ‹∞√ º ≈ «’‘Ø «‹‘≈ ‘ØÚ? ∂ ¿∞‘Á∂ ‹∆Ș «’‘Ø «‹‘∂ ‘؉ ¡Â∂ ÷π≈’ Â∂ ‡z∂«Èß◊ «’‘Ø «‹‘∆ ‘ØÚ∂? √Ω Ó∆‡ ÁΩÛÈ Á∂ ⁄≈ ÍÛ≈¡ ‘ÈÕ Í«‘Ò≈ √‡≈‡ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ”Â∂ Ô’ ÁÓ ÍzÂ∆’Ó, Á»‹≈ Í»∆ Â≈’ È≈Ò ÏÒ≈’ ÂØ∫ ¿∞·‰≈, Â∆‹≈ Ô’ ÁÓ Í»∆ ¯Â≈ ÎÛÈ∆ Â∂ ⁄ΩÊ≈ Í»∆ ¯Â≈ «Úº⁄ ÒßÓ∂ ’ÁÓª È≈Ò ÁΩÛ Á≈ ¡≥ ’È≈Õ Í«‘Òª √‡≈‡ ¡≥ÁÒ∆ Ò∂È ’ØÒØ∫ «Í√ÂΩÒ Á∂ Î≈«¬ È≈Ò √‡≈‡ «Á¡≈ ’Á≈ √∆Õ ¿∞√ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ¡≥ÁÒ∆ Ò∂È ÂØ∫ @.@BE √À«’≥‚ Ï≈¡Á AA Ó∆‡ Á» Ï≈‘Ò∆ Ò∂È Â’ Íπº‹Á∆ √∆Õ «¬≥‹ ¡≥ÁÒ∆ Ò∂È Ú≈Ò∂ ˘ √Ì ÂØ∫ ÚºË Î≈«¬Á≈ ‘∞≥Á≈ √∆ Â∂ Ï≈‘Ò∆

Ò∂È Ú≈Ò∂ ˘ √Ì ÂØ∫ ÚºË È∞’√≈ÈÕ ‘∞‰ ‘ ÁΩÛ≈’ Á∂ ÏÒ≈’ «Íº¤∂ √Í∆’ Á∆ Ï∆Í Òº◊∆ ‘∞≥Á∆ ‘À Â∂ √‡≈‡ Á∆ ¡≈Ú≈˜ √Ì ˘ «¬º’Ø √Ó∂∫ √π‰≈¬∆ «Á≥Á∆ ‘ÀÕ ¡≈Ú≈˜ ”Â∂ ∆¡À’ÙÈ ‡≈¬∆Ó √À « ’≥ ‚ Á≈ Á√Úª «‘º √ ≈ Òº ◊ ‰≈ ⁄≈‘∆ÁÀÕ «¬√ ÂØ∫ ÿº‡ √Óª Òº◊∂ ª √‡≈‡ ˆÒ ‘Ø ‹ªÁÀÕ ‹∂ ÚºË √Óª Òº◊ ‹≈Ú∂ ª ÁΩÛ Í»∆ ’È «Úº⁄ Ú∆ ÚºË √Óª Òº◊ÁÀÕ ØÓ «Úº⁄ «‹ºÁ‰ ˙√∂È ÏØÒ‡ È∂ I.EH √À«’≥‚ Á≈ √Óª ’º«„¡≈ √∆ ¿∞Á‰ ¿∞‘ Ï∆Í ¿∞ŒºÂ∂ √À«’≥‚ Á∂ Á√Ú∂∫ «‘º√∂ È≈Ò ∆¡À’‡ ’ ‹ªÁ≈ ª ¿∞√ Á≈ √Óª I.EA √À«’≥‚ ‘؉≈ √∆! ‘∆ ◊ºÒ ÏÒ≈’ ÂØ∫ ¿∞µ·‰ Á∆Õ «¬‘Á∂ Ò¬∆ «Í≥È∆¡ª Â∂ ͺ‡ª Á∂ Ó√Ò Â’Û∂ ‘؉∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘È Í ¿∞‘ ¬∂È∂ Ó؇∂ Â∂ Ì≈∂ Ú∆ È≈ ‘؉ «’ Ì≈ È≈Ò ÁΩÛ ÏØfiÒ Ï‰∂Õ «‹≥È∆ Â∂˜∆ È≈Ò ¯Â≈ ÎÛ∆ ‹≈Ú∂ ¿∞È≈ ‘∆ ÈÂ∆‹≈ «Ï‘Â ‘∞≥ÁÀÕ Á√Ú∂∫ Ó∆‡ Â’ ¯Â≈ Í»∆ Â∂˜ ‘Ø ‹≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ ÁΩÛ Á∂ ¡≥ÂÒ∂ Ì≈◊ «Úº⁄ Ó√Ò Êº’‰∂ Ù∞» ‘∞Á ≥ ∂ ‘È «‹√ ’’∂ ’ÁÓ ’≈‘Ò∂ È‘∆∫ ÍÀ∫ÁÕ∂ ¿∞√ ‘≈Ò «Úº⁄ ÒßÓ∂ ’ÁÓª È≈Ò ÁΩÛ Á≈ ¡≥ ‘ØÚ∂Õ «¬√ √Ì ’≈√∂ Á∆ Ízͺ’Â≈ Ò¬∆ ÒßÓ∂ ’«·È ¡«Ì¡≈√ Á∆ ÒØÛ ÍÀ∫Á∆ ‘ÀÕ ÷∂‚ «Ú«◊¡≈È∆ ÚºÒ∫Ø A@@ Ó∆‡ ÁΩÛ Á∂ ÍzÎÀ’‡ ÁΩÛ≈’ Á∆ ÍzÎÀ’‡ √∆’ ωÂ Ú∆ ¿∞Ò∆’∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ ¿∞√ È≈Ò ‘∆ ¿∞‘ ÍzÎÀ’‡ Íπ¡≈«¬≥‡ ”Â∂ Íπº‹ √’ÁÀÕ «Ò«÷¡≈ ‘À «’ ¡«‹‘∂ ÁΩÛ≈’ Á≈ ’ºÁ F Îπ‡ º B «¬≥⁄ Â∂ √∆’ Ú˜È HG «’ÒØ Ô≈È∆ AIB ÍΩ∫‚ ‘ØÚ∂Õ Ó»≥‘ «√ ÿØ È ÓØ È ‘Ø Ú ∂ ¡Â∂ ¡À È ’ª ¡ÀØ‚≈«¬È≈«Ó’ ‘Ø‰Õ «¬≥‹ ‘Ú≈ Á∆ ∞’≈Ú‡ ÿº‡ Ó«‘√»√ ‘ØÚ∂◊∆Õ «‹≥È∆ ÁΩ Û Â∂ ˜ ‘∞ ≥ Á ∆ ‘À ¿∞ È ∆ ‘∆ Úº Ë Ú≈Ô»Ó≥‚Ò Á∆ ∞’≈Ú‡ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ √‡≈‡ Ú∂Ò∂ ÏπÒ º ª∑ ”Â∂ ‹∆Ì Î∂È «‹≥È∆ Ù’Â∆ Ú∆ ¡‹≈¬∆∫ È≈ ◊∞¡≈¬∆ ‹≈¬∂Õ √‡≈‡ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ”Â∂ √À«’≥‚ Á∂ Á√Ú∂∫ «‘º√∂ ”⁄ ÏÒ≈’ ÂØ∫ ’ÁÓ ¿∞µ·∂Õ ‡À’ √Óπ≥Á∆ √Â∑≈ ÂØ∫ A@@@ Ó∆‡ Á∆ ¿∞⁄≈¬∆ Ú≈Ò≈ ‘ØÚ∂Õ ÓΩ√Ó BG.G √ÀÒ√∆¡√ Â∂ ‘Ú≈ Á∆ ¯Â≈ «Í¤Ò∂ Í≈«√˙∫ D.D Ó∆Ò ÍzÂ∆ ÿ≥‡≈ ‘ØÚ∂Õ «¬√ ÂØ ∫ Úº Ë Â∂ ˜ ‘Ú≈ ‘Ø Ú ∂ ª «’≈‚ È‘∆∫ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈Õ ÁΩÛÈ Á∆ ÍπÙ≈’ √∆ È≈Ò ’√Ú∆∫ Í √∆ ˘ ‘Ú≈ Òº◊Á∆ ‘ØÚ∂Õ «√≥ÊÀ«‡’ ‡À’ ¿∞ŒºÂ∂ ÁΩÛÈ Ò¬∆ √Í≈¬∆’√ ¡«‹‘∂ ‘؉ «‹È∑ª Á≈ Ì≈ C ¡Ω∫√ Ì≈Ú HG ◊≈Ó ÂØ∫ ÚºË È≈ ‘ØÚ∂Õ «Î ÁΩÛ≈’ BI.D Ó∆Ò Ô≈«È DG.C «’ÒØÓ∆‡ ÍzÂ∆ ÿ≥‡≈ ¯Â≈ ÎÛ √’ÁÀ Â∂ A@@ Ó∆‡ ÁΩÛ«Á¡ª I √À«’≥‚ Á∆ ‘ºÁ ÂØÛ √’ÁÀÕ √≥ÌÚ ‘À «¬‘ BBÚ∆∫ √Á∆ ⁄Û∑È ÂØ∫ Í«‘Òª ‘∆ ‡∞º‡ ‹≈Ú∂ Â∂ «¬‘ √Á∆ Ò¬∆ ¡º· √À«’≥‚ Á∆ √∆Ó≈ «Óʉ∆ ÍÚ∂!


14

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 998

““ ≈ Á∂ Ú’Â «˜¡≈Á≈Â √Û’ª, ◊Ò∆¡ª ¡Â∂ Óπ‘æ«Ò¡ª √ßÈ≈‡∂ «Ú⁄ ‚πæÏ ‹ªÁ∆¡ª ‘È Í ‘ «¬’ Ó‘ªÈ◊ Á∆¡ª √Û’ª ª ’Á∆ √Ω∫Á∆¡ª ‘∆ È‘∆∫Õ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ≈ Ú≈‘Ȫ Á∆ ◊Â∆ π ’ ‰≈ ‘∆ È‘∆∫ ‹≈‰Á∆Õ ≈ ¶ÿ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Î √Ú∂ ‘πßÁ∂ ‘∆ √Û’ª Â∂ Ì∆Û ÚæË ‹ªÁ∆ ˛Õ «¬’ √Ú∂∂ ‘Ó∂Ù≈ Úª◊ √Û’ª Â∂ Ú≈‘Ȫ Á∆ ¡≈Ú≈‹≈¬∆ Ùπ± ‘Ø ◊¬∆, «¬√∂ «Ú⁄’≈ «’√∂ È∂ Íπ«Ò√ ’߇ØÒ

ͤ≈‰ È≈ ‘Ø √’∆Õ Íπ « Ò√ Á≈ ¡ßÁ≈˜≈ √∆ «’ «’√∂ È∂ ÒÛ’∆ È≈Ò ÏÒ≈Â’≈ ’∆Â≈ ˛, Ï≈¡Á «Ú⁄ ¿π√Á∆ ‘æ«Â¡≈ ’’∂ Ò≈Ù √πßÈ√≈È Êª Â∂ √πæ‡ «ÁæÂ∆ ˛Õ Íπ«Ò√ È∂ Ò≈Ù ’Ϙ∂ «Ú⁄ ÒÀ ’∂ ÍØ√‡ Ó≈‡Ó Á∂ Ò¬∆ Í∂‹ «ÁæÂ∆Õ ¿π√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «ÍØ‡ Á‹ ’∆Â∆ ◊¬∆ ¡Â∂ ‹ª⁄ ¡≈ßÌ ‘Ø ◊¬∆Õ Íπ«Ò√ 鱧 «¬ß˜≈ √∆ ¡Ω Á∆ ÍØ√‡ Ó≈‡Ó «ÍØ‡ Á≈Õ ¿π√ Á∂ È≈Ò ÏÒ≈Â’≈ ’∆Â≈ √∆ ¡Â∂

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec.,

ÒÛ’∆ ◊æ‚∆ «Ú⁄ √Ú≈ ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ Âπ ͬ∂Õ ‹ÁØ∫ ÒÛ’∆ ’≈ «Ú⁄ √Ú≈∆ ’«Á¡ª ‘Ø «’√Ó Á∆¡ª ‘’ª ’È Òæ◊∆ ª ÁØÚª Á≈ ‘Ω√Ò≈ ÚæË «◊¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’∆Ó «‘ ‘Ø ◊¬∆Õ «¬’ ‘˜≈ πͬ∂ «Ú⁄ ÒÛ’∆ ¿π‘Ȫ È≈Ò ⁄æÒ‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘Ø ◊¬∆Õ ’πfi ‘∆ Á∂ «Ú⁄ ¿π‘ ÒØË∆ ‡z∆‡Ô±‡ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ Í‘π⁄ ß ◊¬∂ ¡Â∂ ¿πÊ∂ È∂Û∂ ‘∆ √πÈ ß √≈È «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ ◊æ‚∆ Ø’∆ ¡Â∂ ‘È∂∂ Á≈ Î≈«¬Á≈ ¿π·≈ ’∂ ‡π‡æ ͬ∂Õ

ÁØ √≈Ò Í«‘Òª ÓÀ∫ ¡Â∂ Í≈«¬Ò È∂ ÒÚ Ó≈ÓÒ≈ ¥≈¬∆Ó Ïª⁄ Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈Õ «‘ßÁ≈ ˛ ¡Â∂ ’≈Î∆ «ÁȪ ÂØ∫ «Íß‚ Íπ«Ò√ Á∂ Ò¬∆ «¬‘ √±⁄È≈ ¡«‘Ó √∆, Íπ«Ò√ È∂ √÷Â∆ ÚÂ∆ ª ¿π‘ ‡πæ‡ «¬√ ’’∂ Íπ « Ò√ ‡∆Ó È∂ Âπ  ß Â «◊¡≈ ¡Â∂ ¿π√È∂ Áæ«√¡≈ «’ Í≈«¬Ò ÓÀ«‹ ’Ú≈ Ò¬∆ √∆Õ ‹≈Ú∂Á Á∆ ◊æÒ ’∆Ï √Ω ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ◊æ‚∆¡ª Á∆ È‘∆∫ Í‘πß«⁄¡≈Õ Íπ«Ò√ Á∂ Óπ÷Ï Ú∆ ‘π‰ Âæ’ ’≈Ú≈¬∆ ’Á∂ ‘ج∂ Óπ÷Ï Áπ¡≈≈ Á∆ ‘æ « ¡≈ ¿π √ È∂ ¡≈͉∂ √≈Ê∆ √π‰ ’∂ Íπ«Ò√ È∂ «ÁÓ≈◊ ÒÛ≈«¬¡≈Õ Í¤≈‰ ’∆Â∆ ◊¬∆ ª «¬√ ÈßÏ Á∆ «√’ßÁ Á∂ È≈Ò «ÓÒ ¿π√ È∂ «Ú√Ê≈ È≈Ò Áæ«√¡≈Õ ’∂ ’∆Â∆ ˛Õ ◊æÒ Ï∆Â∂ ⁄≈ «ÁÈ Á∆ ˛Õ Í≈«¬Ò C@ √≈Ò≈ È∂ ÓÀ È ± ß ÎØ È ’’∂ Áæ « √¡≈ «’ ¿π ‘ ÍzÁ∆Í «√ßÿ Íø‹≈Ï ¡≈͉∆ «’√∂ √‘∂Ò∆ 鱧 «ÓÒ‰ ‹≈ ‘∆ Á≈ «’√≈È Í«Ú≈ ˛Õ ÓÀ∫ Íπ櫤¡≈ ª ¿π√ È∂ Áæ«√¡≈ «’ È≈Ò √Ïß Ë Â ¿π‘ «‚ÎÀ∫√ ’≈ÒØÈ∆ «Ú⁄ «‘ßÁ∆ ˛Õ ÓÀ∫ ÈΩ‹Ú≈È ˛Õ Óª Ï≈Í Í≈«¬Ò 鱧 «’‘≈ «’ ¿π‘ «¬ß˜≈ ’∂, ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÍÂÈ∆ ÓÀ∫ ÷πÁ ÂÀ鱧 ¤æ‚ ¡≈Úª◊≈Õ ÓÀ∫ ¿π√鱧 ¡Â∂ ¿π√Á∂ ÁØ Ïæ⁄∂ ¡≈‡Ø «’Ù∂ Â∂ «‚ÎÀ∫√ ’≈ÒØÈ∆ ◊ØÒ ⁄æ’ Ú∆ ‘È ‹Ø «’ «Íø‚ Ïæ ‡ Ø , «˜Ò∑ ≈ Ø Í Û «Ú⁄ «‘ß Á ∂ ‘ÈÕ Íz Á ∆Í «√ß ÿ «˜¡≈Á≈ Í«Û∑ ¡ ≈ «Ò«÷¡≈ È‘∆∫ √∆, ¿π√ È∂ ‚≈¬∆«Úß◊ «√æ ÷ ∆ ¡Â∂ B@@B «Ú⁄ «Áæ Ò ∆ ¡≈ «◊¡≈ √∆Õ «¬æÊ∂ ¿π√ È∂ ‡ÀÚ«¶◊ ¬∂‹ß√∆ «Ú⁄ ÈΩ ’ ∆ ’ Ò¬∆Õ ’πfi √Ó∂∫ Ï≈¡Á Íz Á ∆Í È∂ ÷π Á ‘∆ ‡À ’ √∆ ÷∆Á Ò¬∆ ¡Â∂ ⁄Ò≈¿π ‰ Òæ«◊¡≈Õ «¬√ ÁΩ  ≈È ÍzÁ∆Í Á∆ ÓπÒ≈’≈ «√’ß Á  È≈Ò ‘Ø ◊¬∆Õ «’¿π ∫ «’ Á∂ ’ØÒ ¿πÂ≈ «ÁæÂ≈ √∆Õ ¿π√ Ú’Â «√’ß Á  Ú∆ «˜Ò∑ ≈ ’ج∆ ¡æ· Ú‹∂ ‘؉◊∂Õ ‹≈Ú∂Á È∂ Áæ«√¡≈ Ø Í Û≈ Á≈ «‘‰ «’ ‹∆È√ ¡Â∂ ’æÍÛ∂ Ó∂∆ ÍÂÈ∆ Á∂ ‘∆ Ú≈Ò≈ √∆, «¬√ ’’∂ ‘ÈÕ «¬‘ ¿π‘∆ ’æÍÛ∂ ‘È ‹Ø Í≈«¬Ò ÁØ Ú ª «Ú⁄ ÁØ √ Â∆ ÿØ∫ Í≈ ’∂ ◊¬∆ √∆Õ ‹≈Ú∂Á È∂ Í≈«¬Ò √∆Õ ÁØ Ú ∂ ∫ «¬’æ · ∂ Á∆ Ò≈Ù Á∆ Ú∆ ͤ≈‰ ’ Ò¬∆ ¡Â∂ Ù≈Ï Í∆∫Á∂ √È ¡Â∂ Íπ櫤¡≈ «’ ¿π‘ «‚ÎÀ∫√ ’≈ÒØÈ∆ «’√ 鱧 ¡Ô≈Ù∆ ’Á∂ √ÈÕ «ÓÒ‰ ◊¬∫ √∆ ª ‹≈Ú∂Á «¬√ Á≈ «√’ß Á  Á∆ ÷πÒ≈√≈ È≈ ’ √«’¡≈Õ ¿π√È∂ Áæ«√¡≈ «’ Ó∂∆ «’√∂ È≈Ò ÁπÙÓ‰∆ È‘∆∫ √∆Õ ◊æ‚∆ Á∆ ͤ≈‰ ‘ج∆Õ Íπ«Ò√ 鱧 ÍÂ≈ √◊Ó∆ È≈Ò ÍzÁ∆Í «√ßÿ Á∆ Ì≈Ò Áæ√∂ ÍÂ∂ Â∂ ¤≈Í≈ Ó≈«¡≈ ¡Â∂ ¿πÊØ∫ ¿πÓ BH √≈Ò √∆ ¡Â∂ ’π¡≈≈ √∆Õ ¡⁄≈È’ ‹≈Ú∂Á 鱧 Ô≈Á ¡≈«¬¡≈ «’ Òæ«◊¡≈ «’ «¬‘ ÈßÏ ‡ÀÚ«¶◊ ’ ‘∂ √ÈÕ ¡≈«÷ «¬’ «ÁÈ Óπ÷Ï ÍzÁ∆Í «√ßÿ ¡Â∂ ¿π√Á∂ «¬’ ‘Ø √≈Ê∆ ¿π‘ Ú∆ «˜¡≈Á≈ Í«Û∑¡≈ «Ò«÷¡≈ È‘∆∫ √∆Õ ’∆Ï ¤∂ √≈Ò Í«‘Òª «√’ßÁ ¿π√ ≈ Ó≈È√∆ È∂ ¿π√Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò Â∂ ¬∂‹ß√∆ Á∆ ◊æ‚∆ Á≈ ˛Õ «¬‘ ◊æ‚∆ ÂØ∫ √±⁄È≈ «ÓÒ∆ «’ ÍzÁ∆Í ’πfi ‘Ø «√’ßÁ È±ß Í’Û «Ò¡≈Õ ÁØÚª 鱧 ¡À√. ˙. ¡À√. ’ØÂÚ≈Ò∆ «ÁæÒ∆ ¡≈ «◊¡≈ √∆ ¡Â∂ «¬æÊ∂ ‡À’√∆ ÎØÈ ’∆Â≈ √∆ ¡Â∂ ¿π√ ‡À’√∆ Á≈ ÈßÏ ÍzÁ∆Í «√ßÿ È∂ ÷∆Á∆ √∆, ‹Ø «’ Íø‹≈Ï ÁØ√ª Á∂ È≈Ò È≈È’Íπ≈ ÓØÂ∆ Ï≈◊ Áæ√ «ÁæÂ≈Õ Á≈ «‘‰ Ú≈Ò≈ ˛Õ Íπ«Ò√ È∂ ÍzÁ∆Í Á∂ «Íø‚ «Ú⁄ «¬’ ÿ «Ú⁄ ¡≈͉∂ «Ú⁄ «Ò¡ªÁ≈ «◊¡≈, «‹æÊ∂ ¿π‘Ȫ ⁄Ò≈¿π‰ Òæ◊ «Í¡≈ √∆Õ ‘Ó∂Ù≈ Úª◊ «¬’ «ÁÈ ÁØÚ∂∫ ÁØ√ Íπ«Ò√ ‡À’√∆ Á∆ ͤ≈‰ È≈ ’ 鱧 ØÍÛ ÂØ∫ ÒæÌ «Ò¡≈Õ ¿πÊØ∫ ÍÂ≈ ÁØ√ È≈Ò ÓΩ‹±Á ˛, «‹√ Á∂ È≈Ò ÂØ∫ Í«‘Òª Íπ椫◊æ¤ ’∆Â∆ ◊¬∆ ¡Â∂ √’∆Õ ’≈Î∆ «Ú⁄≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ Òæ«◊¡≈ «’ ÍzÁ∆Í «ÁæÒ∆ «Ú⁄ ‘∆ «ÓÒ ’∂ ¿π√Á∆ ‘æ«Â¡≈ ’∆Â∆ √∆Õ ¿π‘Ȫ È∂ «ÈÁØÙ Áæ«√¡≈ Í ‹ÁØ∫ ≈ Á∂ Ú’Â «¬’æ·∂ √È, ¿π√ Ú’Â

’≈Ò ◊Ò È±ß Ó«‘ß◊≈ «Í¡≈ «¬È’≈ ±Ó Èπß ÎØÈ Â∂ √±⁄È≈ «ÁæÂ∆ «’ È«‘± ÍÒ∂√ Á∂ ¡≈«Î√ «Íæ¤∂ ÓÀ‡Ø «ÍÒ Á∂ ’ØÒ «¬’ ¡Ω Á∆ Ò≈٠ͬ∆ ˛Õ √± ⁄ È≈ «ÓÒ‰ Á∂ È≈Ò ‘∆ Íπ « Ò√ ’߇ØÒ ±Ó Á∆¡ª ◊æ‚∆¡ª ÿ‡È≈ √Ê≈È Â∂ Í‘πß⁄ ◊¬∆¡ªÕ ÿ‡È≈ √Ê≈È Â∂ Í‘πß⁄∆ Íπ«Ò√ È∂ ¡Ω Á∆ Ò≈Ù «ÓÒ‰ Á∆ ‹≈‰’≈∆ ÷∂Â∆ Ê≈‰∂ «Ú⁄ «ÁæÂ∆, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’≈Ò’≈ ‹∆ Ê≈‰∂ Á∆ Íπ«Ò√ ÓΩ’∂ Â∂ Í‘πß⁄ ◊¬∆Õ ÿ‡È≈ √Ê≈È Â∂ Íπ « Ò√ È∂ Á∂«÷¡≈ «’ ’∆Ï BE √≈Òª Á∆ ¡Ω Á∆ Ò≈٠ͬ∆ ˛, «‹√ Á∂ «‹√Ó Â∂ ÷Ø⁄ª Á∂ «ÈÙ≈È ‘È, È≈Ò ‘∆ ‘∂·Ò∂ «‘æ√∂ Á∂ ’æÍÛ∂ ◊≈«¬Ï √ÈÕ È˜Á∆’ ‘∆ «¬’ ‹∆È√ ÍÀ∫‡ ͬ∆ √∆Õ Ò≈Ù Á∆

◊Ò≈ ÿ؇ ’∂ ‘æ«Â¡≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆Õ «¬√ ÁΩ  ≈È Íπ « Ò√ È∂ ¡‰Í¤≈Â∆ Ò≈Ù Á∆¡ª Â√Ú∆ª ¡÷Ï≈ª ¡Â∂ ‹ÈÂ’ Ê≈Úª Â∂ Íz’≈«Ù ’Ú≈ «ÁæÂ∆¡ªÕ ÁØ «ÂßÈ «ÁÈ Ï≈¡Á Ê≈‰≈ ’≈Ò’≈ ‹∆ «Ú⁄ «¬’ ÒÛ’≈ ¡≈«¬‡≈ ¡Â∂ ¿π√È∂ Áæ«√¡≈ «’ «¬‘ Ó∂∆ ÍÂÈ∆ ˛ ‹Ø ◊≈«¬Ï ˛, ÓÀ∫ «¬√ Á∆ Ì≈Ò ’ «‘≈ ‘ªÕ ÒÛ’∂ È∂ ¡≈͉≈ Ȫ ‹≈Ú∂Á Áæ « √¡≈ √∆, «‚¿± ‡ ∆ ¡Î√ È∂ ¿π√鱧 Ê≈‰≈ Óπ÷∆ ’ØÒ Í‘πß⁄≈ «ÁæÂ≈Õ ¿π√È∂ Íπ«¤¡≈ «’ Âπ√∆∫ Ø«‘‰∆ «Ú⁄«‘ßÁ∂ ‘Ø ¡Â∂ Ò≈Ù ’≈Ò’≈ ‹∆ ÂØ∫ «ÓÒ∆ ˛Õ ¿π√È∂ Áæ«√¡≈ «’ ÓÀ∫ ¡≈‡Ø «’Ù≈ ⁄Ò≈¿π∫Á≈ ‘ªÕ ’∆Ï

Few people have prompted the kind of heated debate that has surrounded Dr. John Stephens in recent years. We spoke to Dr. Stephens, who runs the controversial Koala Labs ultrasound clinic in Blaine, Washington, about his reputation within the IndoCanadian community and the controversy surrounding the services be provides. Mehfil : Describe your services. Stephens : “The services in the office out of Blaine are for couples who want to find out two basic things – is the baby healthy, and is it a boy or a girl, And I am able to offer this at a very early stage in pregnancy, essentially with the opportunity to reliably tell whether it is a boy or a girl starting at the 12th week. The accuracy of the gender or sex determination is equal to the accuracy of them having genetic tests like an amniocentesis, tests which have risks associated with them such as a chance of miscarriage. The ultrasound offers not only safety, but it can be combined with looking at other parts of the unborn baby to answer questions about health. Mehfil : So your services don’t simply track pregnancy disorders, because if they did people from the Lower Mainland wouldn’t need to jump the border for these services. Stephens : “There are many times a woman may want to or may even need to have a sonogram, but is unable to access this through the Canadian medical system, sometimes they should get it but don’t get it, and that’s because of a lack of sophistication of the physician in some cases. In other cases, it may be due to the physician saying, ‘I don’t think you need it.” But the patient doesn’t have a say. Once the patient has an alternative, then the patient doesn’t even go to the physician. In the States, we have a different historical perspective in terms of patients accessing medical information.” Mehfil : Do you worry that people use your services for the wrong reasons? Stephens : “Well, right there, you’ve introduced a qualitative aspect to the question. If any services are recognized as being medical, legal, and accurate, and patients have the right to freedom of choice, is there any role for a physician to determine whether it is or isn’t appropriate? It is medically inappropriate for a physician to interfere with the patient’s access to medical services. It is also unethical for physician to interfere, and it’s even unethical for a physician to not help a patient when they ask for a particular medical service and the physician knows where that patient can get that

service or information about that service. When I say it’s unethical, I’m quoting the American and the Canadian College of Obstetricians and Gynecologists. They have very clearly delineated what the physician’s ethical responsibility is to a patient when the patient comes and says, particularly in the area of abortion, ‘Doctor, this pregnancy is unwanted. Help me.’ The physician’s duty and responsibility is as an advocate for the patient. You are not allowed to put your own personal, moral perspectives ahead of the patient. I am not pro-life or pro-choice. My technology is not pro-life or pro-choice. My services are not pro-life or prochoice. They are, as they should be, ethically pro-patient. Mehfil : Why is it that you advertise in the Indian media? Stephens : “The first thing is, I don’t exclusively advertise in the Indian media. I don’t ‘ethnically target’ anybody. That’s term the media has coined. The media has found a way to put a moral slant on the way that I medically, legally, and ethically make available knowledge about who I am, what I do, and where and when my services are available. The way the media presents it, they are in fact creating a form of ethnic targeting and, I would say, racial discrimination by saying this is what I’m doing. I think it’s important not to use the term ethnically targeted. What I’m doing as a businessman, and if you’re not a good businessman you’re not a good physician, is to simply let the people who have expressed an interest, a wish, and a desire for my services know who I am, where I am, what the services are, and how they can be accessed. Of late, I now have a website www.koalalabs.com Mehfil : You do realize that the perception is that the Indian community uses your services because there is a desire to have males over females. Stephens : “I am not a community service I am a physician. I am in medical practice and I see patients. I have a one-on-one doctor-physician relationship with every individual that I see. I am not supported by, sponsored by, or any way encouraged by any motivation other than providing a medical, legal, and ethical service which provides diagnostic information using ultrasound by sonogram. Therefore, to say that the community wants or needs these services, as far as I’m concerned, is a political statement. I have no connection with any community. I just have relationships with individual patients, where it is medically appropriate or necessary, to say that the Indian community just

Q & A With Dr. John D. Stephens wants boys over girls, that’s not fair. That is racial discrimination against the individuals who come to see me, who have a personal, private reason for wanting to know if the baby is a healthy boy and girl. To try to characterize this as an Indian community’s cultural need to just have boys over girls is not the truth of the matter. It is slandering Indian women and Indian couples... It’s slandering the individuals that come to me. Mehfil : People have this perception that Indian couples visit you, they find out it’s a female and they abort the fetus. What is your experience? Stephens : “Let me give you an example. I’m not going to give you specifics and it’s unfair to make generalizations. If you are planning to have three children, then it’s not unreasonable to have those three children wanted according to what the latest technology can provide you with. There will be social, economic, cultural, personal, and familial wishes, needs, and desires. In the Mexican experience, they don’t come forward and have prenatal diagnosis, amniocentesis, to find out if the baby has Down’s syndrome. A child with the Down’s syndrome is accepted into the family in Mexican culture. They don’t want to terminate the pregnancy. Those children are wanted. Yet there’s a whole industry in the West, in so-called developed countries it’s called pre-natal diagnosis, where you do amniocentesis. That information can now be obtained early. And the whole industry is to allow people to find out if the baby does or doesn’t have Down’s syndrome and on that basis to want or not want that pregnancy and be able to have a termination. So there’s two cultures. Now I can go through different cultures and give additional reasons… you would eventually realize that in a doctor-patient relationship, it’s really individuals who determine whether or not a child-to-be is wanted or unwanted. I feel that it is very important to separate my services from the whole area of abortion because I don’t do abortion counseling, I don’t offer abortion services, and I don’t refer people for abortion. However, as an ethical practicing physician, if you ask

me information about abortion, I will give you a telephone number where you can get that information. That information may lead to counseling, that information may also lead you to being able to obtain abortion services. I don’t discriminate against patients in an area where it may be that I personally am not pro-choice. Mehfil : Do you think some people come and misuse that ultrasound medical test? How do you feel about this on a personal level? Stephens : “How do I separate myself personally from a practicing physician? I’ve explained to you, it’s your ethical responsibility and duty. And the way I do that, I don’t do abortions. That’s one way. I mean I could. In fact, when I was in my training and when I did pre-natal diagnosis exclusively, that’s what I used to do. I would do amniocenteses, diagnose Down’s syndrome, and I’d counsel you. I would counsel you before you had the procedure, I’d counsel you after you’d had the procedure done and you got the result and wanted to have an abortion. I then did the abortion, but I’ve chosen, in this field of endeavor, to not perform or provide abortion services, leaving it up to the individual to decide if the process is wanted or unwanted and allowing them to make the decision as to how to pursue handling that situation after they see me separately. That’s the first issue. The second one is, do people abuse the services? Well, how can you abuse a service if you’re coming forward fully knowledgeable and fully recognize that you’re the only person that can make this decision in this family-planning area of decision making? I can only put it back to you as a question. Is it an abuse of a technology or a technical service to plan your family according to your own personal needs? Is it an abuse to limit the size of your family, the number of children – is it an abuse to be responsible to children that are wanted versus children that are unwanted? If you turn it around the other way, perhaps there are people that have more children than they should, produce children than they should produce children that are unwanted. Then the logical step after that is that when children are born that are

unwanted, they’re at a greater risk for being abused. Less risk than children, who are wanted, cared for. I can only see social good coming from anything that helps couples have children that they want. There is a natural wish and desire for all people, regardless of culture, to have a boy and a girl, And when that imbalance in nature occurs either because they’re all boys or all girls or an unwanted number of boys or girls, or any combination… Then couples seek out technology that helps them reach their goal. Mehfil : In the last answer you said that you don’t see anything but social good coming out of family planning. Of course there are a lot of cultural influences that come into play. Stephens : “If I was a Catholic and a follower of the Pope, I would believe that all conceptions should lead to all children being born. As a consequence of that, we’ve gone from two billion people in the 1940s to five billion people. We’ve more than doubled the world population in 30 years. Now, is that social responsibility? Most civilized Western cultures recognize the social benefit of the freedom of choice. One only needs to look at the result of China’s one child policy and forced abortion. There are now over 20 million boys/adults who have no female – same age for partners. My technology is not a social service. Mehfil : It’s no secret that female fetuses are aborted in India at a rate of 3,000 per day. It’s no secret that we are a male favoring community. Family planning at the expense of femples – how is that social responsibility? Stephens : “You have to look at the long term view is that individuals are much smarter than any newspaper reporter, much smarter than any physician, much smarter than any societal engineer. Because you don’t have daughters, you won’t be able to have sons and your generation will stopreal simple. In the long term view, people are smart enough to realize that just having sons isn’t going to work.” You could also make the same accusation about any abortion. Mehfil : You have what I Call the “Jekyll and Hyde” image in this community. Do you have any thoughts on being such a liked and hated man? Stephens : Who hates me? The patients that come forward to see me are free to do that. You usually find that where there’s a quality service, you get what you pay for. In this case, you are getting one hundred per cent accuracy in terms of the gender determination. You’re also getting the

””

≈ Á∂ ¡æ· Ú‹∂ √ÈÕ ÍzÁ∆Í È∂ «’‘≈ «’ ⁄ÒØ ¡æ‹ ¡≈ÈßÁ ’Á∂ ‘ªÕ ÁØÚª È∂ Ù≈Ï Í∆Â∆ ¡Â∂ «Î Ù≈Ï Á∆ Ì≈Ò Ùπ± ‘Ø ◊¬∆Õ ÁØÚ∂∫ «‚ÎÀ∫√ ’≈ÒØÈ∆ Í‘π ß ⁄ ∂ ¡Â∂ ¿π ‘ Ȫ È∂ Á∂ « ÷¡≈ «’ ¿π‘Ȫ Á∆ «¬æ¤≈ ͱ∆ ‘؉ Ú≈Ò∆ ˛Õ «√’ßÁ È∂ ◊æ‚∆ «’È≈∂ Ò◊≈¬∆ ¡Â∂ ‘æÊ Á∂ ’∂ ¡ΩÂ È±ß Íπ櫤¡≈Õ ‹∆ ÓÀ‚Ó ’∆ ÓÀ∫ Âπ‘≈‚∆ ÓÁÁ ’ √’Á≈ ‘ªÕ ⁄ÒØ? ÒÛ’∆ È∂ Íπ櫤¡≈Õ ‹∆ Áæ√Ø «’æÊ∂ ‹≈‰≈ ˛Õ ⁄ÒØ ÓÀ鱧 ‹◊∑≈ Á≈ ÍÂ≈ È‘∆∫ Í ÓÀ∫ √Â≈ Áæ √ Á∆ ⁄æ Ò ª◊∆ ¡Â∂ Âπ √ ∆∫ ⁄ÒÁ∂ «‘‰≈Õ ÒÛ’∆ ◊æ‚∆ «Ú⁄ √Ú≈ ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ Âπ ͬ∂Õ ‹ÁØ∫ ÒÛ’∆ ’≈ «Ú⁄ √Ú≈∆ ’«Á¡ª ‘Ø  «’√Ó Á∆¡ª ‘’ª ’È Òæ◊∆ ª ÁØÚª Á≈ ‘Ω√Ò≈ ÚæË «◊¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’∆Ó «‘ ‘Ø ◊¬∆Õ «¬’ ‘˜≈ πͬ∂ «Ú⁄ ÒÛ’∆ ¿π‘Ȫ È≈Ò ⁄æÒ‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘Ø ◊¬∆Õ ’πfi ‘∆ Á∂ «Ú⁄ ¿π‘ ÒØË∆ ‡z∆‡Ô±‡ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ Í‘πß⁄ ◊¬∂ ¡Â∂ ¿πÊ∂ È∂Û∂ ‘∆ √πßÈ√≈È «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ ◊æ‚∆ Ø’∆ ¡Â∂ ‘È∂∂ Á≈ Î≈«¬Á≈ ¿π·≈ ’∂ ‡πæ‡ Í¬∂Õ ÒÛ’∆ È∂ ⁄æÒ‰ Ò¬∆ «’‘≈ ª ¿π‘ ’πfi Á∂ ‘Ø π’‰ Ò¬∆ ’«‘‰ Òæ◊∆Õ «¬√ Â∂ ÒÛ’∆ È∂ ÙØ Ó⁄≈¿π‰ Á∆ ËÓ’∆ «ÁæÂ∆Õ ÒÛ’∆ È∂ «‹¿π∫ ‘∆ ÙØ Ó⁄≈¿π‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ ª ÁØÚª È∂ ¿π√ Á≈ Ó± ß ‘ ÁÏØ ⁄ «Ò¡≈Õ ÁÏ≈¡ «¬ß È ≈ «˜¡≈Á≈ √∆ «’ ÒÛ’∆ ÁÓ ‘∆ ÂØÛ ◊¬∆Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿π‘ ‚ ◊¬∂ ¡Â∂ ÒÀ ’∂ È«‘± ÍÒ∂√ Í‘πß⁄∂ ¡Â∂ ¿πÊ∂ Ò≈Ù √πæ‡ «ÁæÂ∆ ¡Â∂ Î≈ ‘Ø ◊¬∂Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿π‘ ÁØÚ∂∫ ÿ ¡≈¬∂ ¡Â∂ √Ó≈È ¸æ’ ’∂ «Íø‚ Î≈ ‘Ø ◊¬∂Õ ’πfi «ÁÈ ¶ÿ ◊¬∂ ª ÍzÁ∆Í ¡Â∂ «√’ßÁ «¬‘ √Ø⁄ ’∂ Ú≈Í√ «ÁæÒ∆ ¡≈¬∂ «’ ‘π‰ Íπ«Ò√ Á∆ Ì≈Ò ·ß‚∆ ÍÀ ◊¬∆ ‘ØÚ∂◊∆, Í ¿π‘Ȫ Á∆ «¬‘ √Ø⁄ ◊Ò √∆ ¡Â∂ ¿π‘ Í’Û∂ ◊¬∂Õ ÍzÁ∆Í ¡Â∂ «√’ßÁ Á∆ «ÈÙ≈È∂Á‘∆ Â∂ ¿π‘Ȫ Á∆ ‡À’√∆ Ï≈ÓÁ ’ Ò¬∆ ◊¬∆, «‹√ «Ú⁄ Í≈«¬Ò ¿πÎ Ó≈È√∆ Á∆ ‘æ«Â¡≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆Õ

medical perspective. You also have physicians who refer patients or make it possible for people to access my services. They like me. Who doesn’t like me? The ones that have come forward in the media are expressing their own personal views. The people that are creating this perception of Jekyll and Hyde are people who in my opinion are politically motivated.” How Much do you charge? Stephens : “That is private.” And how many clients do you have per day? Stephens : “That also is private.” I know that you do not appreciate that people have made it a race issue, but I think that the Indo-Canadian community would want to know what per cent of your clientele is made up of people from our community. Stephens : “I think it’s irrelevant and private. I am in private medical practice. Privacy and confidentiality is protected by law. “ You are a person who can give us, as a community, insight into our cultural practices. Do you see females infanticide as a problem in our community? Let me put it this way. Men, women, and Indo-Canadian physicians tell me that my services are essential. They want it, they need it, and greedy appreciate it. What more endorsement do I need personally and professionally other than the fact that people say thank you? Physicians have even come forward. There was one physician who greately publicly allowed himself to be interviewed on a call-in radio program on CKLG, a program called under appeal. He said, ‘Look, I’m an Indo-Canadian. The majority of my practice is IndoCanadian, and it’s discriminatory to say that Indo-Canadian women are incapable of deciding what’s best for them, what they want, and how to use technology. These are personal, private issues.’ He also said people don’t abuse these services. Who else can, or should, or needs to come forward with endorsements? And the fact that I’ve been here running my two clinics since May 1990 up until 2012. One in Blaine, WA. The other in Palo Alto, California, despite all the attempts to make me disappear or make mc go away, despite the efforts and attempts to create the perception that my service is unnecessary or unwanted or inappropriate… I’m still here once a week in Blaine, WA. And now one week-end a month in Palo Alto, CA, and it looks like I’ll continue to be here until some time in the future. ***


15

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 998

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec.,

“Â∆‹≈ «ÚÙÚ ’Ïæ‚∆ ’æÍ”

«È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ’æÏ‚∆ ‡∆Ó ‘ØÚ◊ ∂ ∆ Íß‹≈Ï Ú≈È≈-«⁄‘∂ «÷ÛÈ ˘ Â∂ ‚ΩÒ∂ Î’‰ ˘ «Â¡≈ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ Á∆ ÓÀ√∆ Ô∞È∆Ú«√‡∆ ”⁄ “B@AB-ÒÀ’⁄≈ ¡Ω¯ Á≈ Ô∆¡” ¡ÀÚ≈‚ ‚≈: ◊∞«ÚµµÁ «√µµÿ Ù∂«◊Ò ˘ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ ¡Ω ’ ÒÀ ∫ ‚ (‘«‹ÀÁ «√Àÿ Ï«√¡≈Ò≈) - «È¿¨˜∆ÒÀ∫‚ «Úæ⁄ ¡µÂ≈Ù‡∆ ÍæË Á∆ «Ó¡≈∆ «√æ«÷¡≈ «Úæ⁄ Íß‹≈Ï∆¡ª Á≈ «’µÈ≈ ÔØ ◊ Á≈È ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ «¬√ ◊æ Ò ÂØ ∫ ¡µÁ≈˜≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ ¡Ω’ÒÀ∫‚ Á∂ «¬æ’ «Ï‘Â∆È «√æ«÷¡≈ √µ√Ê≈È “ÓÀ√∆ Ô∞È∆Ú«√‡∆” «Úæ⁄ √Ê≈«Í “¡À Ò ÏÈ∆ √‡± ‚ À ∫ ‡˜ ¡À√√ Ø ∆¬∂ÙÈ ÚæÒ∫Ø “B@AB-ÒÀ’⁄≈ ¡Ω¯ Á≈ Ô∆¡” ¡ÀÚ≈‚ «¬æ’ Íß‹≈Ï∆ ÒÀ’⁄≈ ‚≈: ◊∞«ÚµÁ «√µÿ Ù∂«◊Ò ˘ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ ‘À» Íß‹≈Ï∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ Ò¬∆ «¬‘ Ó≈‰ Ú≈Ò∆ ◊æÒ ‘ØÚ∂◊∆ «’ Á±‹∆ Ú≈ (Í«‘Ò∆ Ú≈ B@@H) «Ó«Ò¡≈ «¬‘ ¡À Ú ≈‚ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Úæ Ò Ø ∫ Í®◊‡≈¬∂ «Ú⁄≈ ¡Â∂ «√¯≈Ùª Á∂ ¡Ë≈ ”Â∂ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À» √z. Ù∂  «◊æ Ò ÓÀ √ ∆ Ô∞ È ∆Ú«√‡∆ Á∂ ¡«Ë¡≈Í’ Ú◊ «Úæ⁄ Íæ◊ Á∆ Ù≈È ÚË≈ ’∂ «¬Ê∂ Ú√Á∂ Íß‹≈Ï∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ ¡Â∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ Í∆Û∆ Ò¬∆ ¿∞Á≈‘‰ ’≈«¬Ó ’ ‘∂ ‘È» ‚≈. ◊∞«ÚµÁ «√µÿ Ù∂«◊æÒ ‹Ø «’ Ó±Ò ±Í «Úæ⁄ «Íß‚ Á≈È◊Û∑ «˜Ò∑≈ ÏÈ≈Ò≈ ÂØ∫ ‘È» AIGH-H@ Âæ’ ¡≈Í È∂ ¡µ«Ó®Â√ «Ú÷∂ ÷≈Ò√≈ ’≈Ò‹ ÍÛ∑≈«¬¡≈ ¡Â∂ «¯ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ¡≈¿∞‰ Âæ’ ¿∞‘ ◊∞± È≈È’

- √≈Ò B@@H «Úæ⁄ Ú∆ «Ó«Ò¡≈ √∆ ¡ÀÚ≈‚ - «√æ«÷¡≈ √µ√Ê≈È Á∂ ¡«Ë¡≈Í’ Ú◊ «Úæ⁄ Íæ◊ Á∆ Ù≈È Ï’≈

“B@AB ÒÀ’⁄≈ ¡Ω¯ Á≈ Ô∆¡” ¡ÀÚ≈‚ ¡Â∂ ‚≈: ◊∞«ÚµÁ «√µÿ Ù∂«◊æÒ Á∂Ú Ô∞È∆Ú«√‡∆ ¡µ«Ó®Â√ «Ú÷∂ ¡ÀÓ. Ï∆. ¬∂. , ¡ÀÓ. ’≈Ó. ¡Â∂ Í∆. ¡À ⁄ . ‚∆. «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ ÍÛ∑≈¿∞‰ Á≈ ’≈‹ ’Á∂ ‘∂» «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ¡≈ ’∂ √µÈ B@@@ «Úæ⁄ ¡≈Í È∂ ÓÀ√∆ Ô∞È∆Ú«√‡∆ Á∂ ¡ÀÒÏÈ∆ ’À∫Í ÂØ∫ ¡≈͉≈ ¡«Ë¡≈ÍÈ «’æÂ≈ Ù∞± ’∆Â≈» ’À ∫ ‡Ï∆ Ô∞ È ∆Ú«√‡∆ ’z≈¬∆√‡⁄⁄ ÂØ∫ ¡≈Í È∂ B √≈Ò «Úæ⁄ Í∆. ¡À⁄. ‚∆. Á∆ «‚◊∆ Ú∆ ‘≈«√Ò ’∆Â∆ √∆ ‹Á «’ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ «¬√ ˘ D-E √≈Ò Á≈ √Óª Ò◊Á≈ ‘À» Í®Ø. Ù∂  «◊æ Ò «¬√ Ú∂ Ò ∂ ÁΩ  ≈È «Úæ  ӵÂ≈Ò∂ Á∆¡ª √µÌ≈«Ú È∆Â∆¡ª ˘ ÿ≈Û‰ Á≈ ¡«‘Ó ’µÓ Ú∆ ’∆Â≈

‘À» ÓÀ√∆ Ô∞È∆Ú«√‡∆ «Úæ⁄ ¡≈Í ◊®À ‹ ∞ ¬ ∂ ‡ ¡Â∂ ÍØ √ ‡ ◊®À ‹ ∞ ¬ ∂ ‡ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ ÍÛ∑≈¿∞‰ ¡Â∂ Í∆. ¡À⁄. ‚∆. ’Á∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á∂ Ê∆√√ √∞ÍÚ≈¬∆˜ ¡Â∂ ⁄À’ ’Á∂ ‘È» ‚≈: Ù∂«◊æÒ ¡Ó∆’≈, «¬µ◊ÒÀ∫‚ ¡Â∂ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ Ú◊∂ ¡µÂ≈Ù‡∆ «√«÷¡≈ ’≈ÈÎµ√ª Ò¬∆ Úæ÷-Úæ÷ Í«‘Ò±¡ª ¿∞Â∂ ÍæÂ Ú∆ «Ò÷Á∂ «‘µÁ∂ ‘È» ÍzØ. Ù∂«◊æÒ Á∆ «¬√ Í®≈ÍÂ∆ ”Â∂ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ Ú√Á∂ √Ó∞æ⁄∂ Ì≈¬∆⁄≈∂ È∂ ¿∞È∑ª ˘ ÚË≈¬∆ «ÁæÂ∆ ‘À» √z. Ù∂«◊æÒ È≈Ò ¯ØÈ ÈµÏ @BA BCE FEB@ ¿∞Â∂ √µÍ’ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À»

«¬Ó∆◊®®Ù ∂ È «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ È∂ ⁄≈ «√æ«÷¡≈ √µµ√Ê≈È ÈÚ∂∫ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Ò¬∆ ’∆Â∂ ϵµÁ ¡Ω’ÒÀ∫‚ (‘«‹ÀÁ «√Àÿ Ï«√¡≈Ò≈) -«È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ «Úæ⁄ Ì≈ ÂØ∫, ı≈√ ’ Íß‹≈Ï ÂØ∫, ÍÛ∑≈¬∆ ’È ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ «¬Ê∂ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª «’‘Û∂ ’≈Ò‹ «Úæ⁄ Á≈ıÒ≈ ÒÀ‰≈ ‘À, Á∆ ÿØ÷ ’È∆ ‘ج◊ ∂ ∆ «’¿∞∫«’ «¬Ê∂ Á∂ «¬Ó∆◊®∂ÙÈ «ÚÌ≈◊ È∂ «Í¤Ò∂ «ÁÈ∆∫ ⁄≈ «√«÷¡≈ √µ√Ê≈Ȫ Á∆¡ª Ó∞÷ æ ¡Â∂ Ï≈’∆ Ù«‘ª Á∆ Ù≈÷≈Úª ¿∞Â∂ ¡◊ª‘ Ú≈√Â∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ Á≈÷Ò ’È ¿∞Â∂ Ø’ Ò◊≈ «ÁæÂ∆ ‘À» «¬Èµª «√«÷¡≈ √µ√Ê≈Úª «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘È “ÈÀ Ù ÈÒ «¬µ √ ‡∆«⁄¿± ‡ ¡Ω ¯ √‡æ‚∆˜-¡Ω’ÒÀ∫‚, ‡Ωµ◊≈, ¿∞‡≈‘±‘± ¡Â∂ ’z≈¬∆√‡⁄⁄”, “¬∆. ‚∆. ¡ÀÈ. ˜À ‚ ’≈Ò‹-¡Ω ’ ÒÀ ∫ ‚ ‡Ω  µ◊≈”, “˙¬∂‡∆Ø¡≈ ¡Ω’ÒÀ∫‚” ¡Â∂ “«È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ √’±Ò ¡Ω¯ «Ï˜È√ ¡À∫‚ ◊ÚÈÓÀ∫‡-¡Ω’ÒÀ∫‚, ’z≈¬∆√‡⁄⁄ ¡Â∂ ÚÀ«Òµ◊‡È” » «¬È∑ª «Úæ⁄Ø∫ ’∞æfi √µ√Ê≈È ¿∞⁄ Á‹∂ Á∂ Ó≈ÍÁµ„ «‹Ú∂∫ ¡≈¬∆. ¡À√. ˙. I@B Âæ’ Á≈ √‡À∫‚‚ æ÷Á∂ √È» «¬È∑ª √≈∂ ’≈Ò‹ª «Úæ⁄ Ï‘∞ « ◊‰Â∆ Á∂ Ù ÂØ ∫ Ï≈‘Ò∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á∆ ‘∞µÁ∆ √∆ ¡Â∂ «¬æ’ ÁØ √µ√Ê≈Ȫ «Úæ⁄ Ï‘∞«◊‰Â∆ Ì≈Â∆¡ª Á∆ ‘∆ ‘∞µÁ∆ √∆» «¬È∑ª √’±Òª «Úæ⁄ Á±‹∆¡ª Ì≈Ù≈Úª «√÷≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ «˜¡≈Á≈ «Ú«Á¡≈Ê∆ ¡≈¿∞∫Á∂ √È ¡Â∂

- √µµ√Ê≈Ȫ «Úæ⁄ Ï‘∞Â∆ ¡≈ÓÁ √∆ Ì≈Â∆¡ª Á∆ - ÍÛ≈¬∆ ÚæÒ ÿæ‡-’µµÓ ÚæÒ √∆ «˜¡≈Á≈ ÂÚæ‹Ø - ’¬∆ ’≈Ò‹ª Á≈ √ϵµË √∆ ؘ◊≈ Á≈Â≈Úª È≈Ò

‡∆. Ú∆. Á≈ √’∆È Ù≈‡ «‹√ «Úæ⁄ ¿∞‘ ’≈Ò‹ª Á∆ √±⁄∆ ‘À «‹‘Û∂ ‘∞‰ ÈÚ∂∫ «Ú«Á¡≈Ê∆ È‘∆∫ Á≈÷Ò ’ √’Á∂» «¬‘ √’± Ò “Í®≈¬∆Ú∂ ‡ ‡®∂ « ȵ◊ «¬√‡ÀÏ«ÒÙÓÀ∫‡” Á∆ Ù®‰ ∂ ∆ ¡µÁ √È» «¬È∑ª √’±Òª Á∆ «√«÷¡≈ «‹Ê∂ ÿ‡∆¡≈ Á‹∂ Á∆ Í≈¬∆ ◊¬∆ ‘À ¿∞Ê∂ «¬‘ ÍÛÂ≈Ò Ú∆ ⁄æ Ò ‘∆ ‘À «’ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á≈ ’µÓ ’≈ ’È Ú∂Ò∂ √ØÙ‰ Ú∆ ‘∞µÁ≈ «‘≈ ‘À» Ï‘∞Â∂ «√«÷¡≈

√µ√Ê≈È «¬æ’ Úæ‚∆ «¬Ó≈ «Úæ⁄ ’∞fi æ ’Ó∂ ÒÀ ’∂ ω≈¬∂ ◊¬∂ ‘È ¡Â∂ ÍÛ∑≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ú∆ «‹√‡‚ È≈ ‘Ø ’∂ ˆÀ‹Ï∂’≈ ‘∆ æ÷∂ ◊¬∂ √È» «¬È∑ª ’≈Ò‹ª √ϵË∆ «¬æ’ «ÚÙ∂Ù «ÍØ‡ «¬Ê∂ Á∂ ‡∆. Ú∆. ⁄ÀÈÒ ¿∞Â∂ Ú∆ Í®√≈« ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À»

Íß‹≈Ï∆ «ÍÂ≈ ¡Â∂ Ó≈˙∆ Ó≈Â≈ Á≈ Ò≈‚Ò≈ “µµÓ∆” «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ’Ïæ‚∆ ‡∆Ó Á∆ ω∂◊≈ «¬æ’ ‘Ø “ʵµÓ∆” ¡Ω’ÒÀ∫‚ (‘«‹ÀÁ «√Àÿ Ï«√¡≈Ò≈) -«È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ’Ïæ‚∆ ‡∆Ó ‹Ø «’ ’æÒ Â∆‹∂ «ÚÙÚ ’Ïæ‚∆ ’æÍ «Úæ⁄ Ì≈◊ ÒÀ‰ ‹≈ ‘∆ ‘À, «Úæ⁄ «¬æ’ ¡«‹‘≈ «÷‚≈∆ Ú∆ ‘À «‹√ Á∂ «ÍÂ≈ Íß‹≈Ï∆ ‘È¢ ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈ Á≈ È≈Ó √®. ÁÒÏ∆ «√µÿ Ë∆≈ ‘À ¡Â∂ Ó≈Â≈ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ Á∂ Ó≈˙∆ ’Ï∆Ò∂ È≈Ò √ϵË ‘À» ÁÙ’ª Ó∞Â≈«Ï’ «¬‘ «÷‚≈∆ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ’Ïæ‚∆ ‡∆Ó Á≈ “ʵÓ∆” ω ’∂ Ȫ ⁄Ó’≈¬∂◊≈» «¬√ «÷‚≈∆ Á≈ Ȫ ÓÈÁ∆Í «√µÿ “ßÓ∆” ‘À ¡Â∂ ¿∞Ó AH ’∞ √≈Ò» ‹∂’ «¬√ Á∂ Ù∆ Á∂ ◊·∆Ò∂ÍÈ ÚæÒ Ú∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª «¬æ’ ¡≈Ó ÓÈ∞æ÷ ˘ ¡«‹‘≈ Ù∆ ω≈¿∞∫«Á¡ª √≈Òª ÏæË∆ Òæ◊ √’Á∂ ‘È» «¬√ Á≈ «ÍÂ≈ «¬√ ˘ √µÈ AIIE «Úæ⁄ ¡≈͉∂ ◊ª “ÈÚª «Íß‚ ‹æ‡ª” (È’ØÁ) ÒÀ ’∂ «◊¡≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞ÁØ∫ «¬‘ Ó∞µ‚≈ B ’∞ √≈Ò Íß‹≈Ï Á∆ «Óæ‡∆, Íß‹≈Ï Á∆ «Óæ·∆ ˜∞Ï≈È, Íß‹≈Ï∆

ÓÈÁ∆Í «√µµÿ “æÓ∆” ¡Â∂ ¿∞√Á≈ «ÍÂ≈ ÁÒÏ∆ «√µµÿ Ë∆≈ √Ò∆’≈, Íß‹≈Ï∆ Í«‘≈Ú≈ ¡Â∂ Íß‹≈Ï∆ ‘∆ ω∂ «‘‰ Á≈ Ó≈Á≈ ¡≈͉∂ ¡µÁ √ÓØ «Ò¡≈«¬¡≈ √∆ «‹‘Û≈ «’ ‘∞‰ √Á≈ Ï’≈ «‘‰ Ú≈Ò∆ ¡Ú√Ê≈ «Úæ⁄ Í‘∞µ⁄ ⁄∞’ æ ≈ ‘À» “ßÓ∆” È∂ «¬√∂ √≈Ò √’±Ò Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ ıÂÓ ’∆Â∆ ‘À ¡Â∂ ¿∞ ‘ ‘Ó∂ Ù ª ‹≈ÈÁ≈ ÷∂ ‚ ª Úæ Ò

¡≈«’zÙ «‘≈ ‘À» «¬√ «÷‚≈∆ Á∂ ‘∞‰ Âæ’ Á∂ Í®ÁÙ‰ ˘ Ú∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª «’Â∂ ’ج∆ ¿∞∫◊Ò ’È ˘ ʪ È‘∆∫ ÒæÌÁ∆» «ÚÙÚ ÍæË ¿∞Â∂ Ú∆ ¿∞‘ «÷‚≈∆ Ï∞ÒµÁ∆¡ª ¤± ’∂ ¡µÏ∆ ÍÀÒª Í≈Ú∂ «¬‘∆ «È¿± ˜∆ÒÀ ∫ ‚ Ú√Á∂ Ì≈Â∆¡ª Á∆¡ª Ù∞Ì æ ’≈ÓÈ≈Úª ‘È»

≈ÓÁ∂Ú È∂ Ì◊ «√≥ÿ Á∆ Â∞ÒÈ≈ ’∆Â∆ ¡ºÂÚ≈Á∆ ’√≈Ï È≈Ò ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆- ÔØ◊ ◊∞» Ï≈Ï≈ ≈ÓÁ∂Ú È∂ ’∂ ∫ Á √’≈ ”Â∂ «ÈÙ≈È≈ Ò◊≈¿∞ ∫ Á∂ - Ò◊≈¿∞ ∫ Á∂ Óπ ≥ Ï ¬∆ ‘Ó«Ò¡ª Á∂ ÁØ Ù ∆ ¡º  Ú≈Á∆ ¡≈«Ó ¡‹ÓÒ ’√≈Ï Á∆ Â∞ÒÈ≈ Ì◊ «√≥ÿ È≈Ò ’ «ÁºÂ∆Õ ¿∞È∑ª Á∆ «¬√ ‘’ È≈Ò Ì≈‹Í≈ È∂ ¿∞È∑ª ˘ √Ø⁄√Ófi ’∂ ÏØÒ‰ Á∆ √Ò≈‘ «ÁºÂ∆, ª ’ª◊√ È∂ Ú∆ Ï≈Ï≈ Á∂ «Ï¡≈È ˘ ◊Ò Áº«√¡≈ ‘ÀÕ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ «Í¤Ò∂ «ÁÈ∆∫ Ì≈‹Í≈ Íz Ë ≈È «È«ÂÈ ◊‚’∆ È∂ √Ú≈Ó∆ «ÚÚ∂’≈ÈßÁ Á∆ Â∞ÒÈ≈ Á≈¿±Á «¬Ï≈«‘Ó È≈Ò ’’∂ ÁØÚª Á≈ «ÁÓ≈◊∆ ͺË «¬’Ø Áº«√¡≈ √∆Õ ’√≈Ï ˘ Ϊ√∆ Á∂‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Ï≈Ï≈ È∂ «Ï¡≈È «ÁºÂ≈ «’ ’√≈Ï ˘ Ϊ√∆ «¬≥È∂ ◊∞Í „≥◊ È≈Ò «ÁºÂ∆

◊¬∆ «‹Ú∂∫ Ù‘∆Á Ì◊ «√≥ÿ ˘ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ √∆Õ ≈ÓÁ∂Ú È∂ ’∂∫Á √’≈ ”Â∂ «ÈÙ≈È≈ Ò◊≈¿∞∫«Á¡ª «¬‘ Ú∆ «’‘≈ «’ ¡«‹‘≈ √’≈ È∂ ¡≈͉∂ «‚º◊Á∂ ¡’√ ˘ √πË≈È Ò¬∆ ’∆Â≈Õ ≈ÓÁ∂Ú È∂ «’‘≈ «’ ¡≈͉∆ «‚º◊Á∆ ‘ج∆ ¬∆Ó∂‹ ˘ √‘∆ ’È Ò¬∆ √’≈ È∂ ’√≈Ï ˘ Ϊ√∆ Á∂ «ÁºÂ∆ Í «ÁºÂ∆ «¬≥fi «‹Ú∂∫ Ù‘∆Á Ì◊ «√≥ÿ ˘ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ √∆Õ ≈ÓÁ∂Ú Á∂ «¬√ «Ï¡≈È ”Â∂ Ì≈‹Í≈ È∂  ≈ Óπ ÷ Â≈ ¡ºÏ≈√ È’Ú∆ È∂ ≈ÓÁ∂Ú ˘ «Ï¡≈È Á∂ ‰ ÂØ ∫ Í«‘Òª √≈ÚË≈È∆ Ú‰ Á∆ √Ò≈‘ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª È∂ ≈ÓÁ∂Ú ˘ √Ò≈‘ «ÁºÂ∆ «’ ≈ÓÁ∂Ú ’∞fi ÏØÒ‰ ÂØ∫ Í«‘Òª √Ø⁄ «Ò¡≈ ’ÈÕ

¡Ω’ÒÀ∫‚ (‘«‹ÀÁ «√Àÿ Ï«√¡≈Ò≈) -¡≈͉≈ «¬«Â‘≈√ ¡Â∂ √±Ó◊Â∆ ÷∂‚ Á∂ ÓÀÁ≈È «Úæ⁄ Ú∂÷‰∆ ‘ØÚ∂ ª ’æÏ‚∆ ÷∂‚Á∂ ◊Ì± ¡æ÷ª √≈‘Ú∂∫ ¡≈ ‹ªÁ∂ ‘È» √Ø «‹Ú∂∫-«‹Ú∂∫ Íß‹≈Ï √’≈ ÚæÒØ∫ ’Ú≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ Â∆‹≈ «ÚÙÚ ’Ïæ‚∆ ’æÍ (A Á√µÏ ÂØ∫ AE Á√µÏ) È∂Û∂ ¡≈ «‘≈ ‘À «ÂÚ∂∫-«ÂÚ∂∫ «÷‚≈∆¡ª «Úæ⁄ «¬√ Óª ÷∂ ‚ “’Ïæ ‚ ∆” Í®  ∆ √Ó͉, Â≈’Â, ÷∂‚ ’Ò≈, Í懪 Â∂ ‚Ω«Ò¡ª Á∆ ‹≈È ¯ ¯ ’ ’∂ «⁄‘«¡ª ”Â∂ «¬æ’ «÷Û∂ ˆ∞Ò≈Ï Ú◊∆ ⁄«‘’ Úµ‚ ‘∆ ‘À» «¬√ ◊æÒ Á≈ Í®ÁÙÈ ¡æ‹ «¬Ê∂ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ’Ïæ‚∆ ÎÀ‚∂ÙÈ ¡Â∂ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ Ú√Á∂ ÷∂‚ Í®∂Ó∆¡ª ÚæÒØ∫ «ÚÙÚ ’æÍ «Úæ⁄ Ì≈◊ ÒÀ‰ ‹≈ ‘∂ «÷‚≈∆¡ª ˘ «ÁæÂ∂ «¬æ’ ≈Â∆ ÌØ‹ «Úæ⁄ ‘Ø«¬¡≈» «¬‘ ’Ïæ‚∆ ‡∆Ó, «‹√ Á∆ ⁄؉ Ï∆Â∆ AA ÈÚµÏ ˘ ͱ∂ Á∂Ù «Úæ⁄∫Ø «Ï‘Â ¡ÂØ ÔØ◊Â≈ Á∂ ¡Ë≈ ¿∞Â∂ Í÷ ’∂ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆, ’æÒ Â∆‹∂ «ÚÙÚ ’Ïæ‚∆ ’æÍ «Úæ⁄ Ì≈◊ ÒÀ‰ Ò¬∆ ¡Ω’ÒÀ∫‚ Á∂ ¡µÂ≈Ù‡∆ ‘Ú≈¬∆ ¡æ‚∂ ¿∞ÂØ∫ ÚÂȪ ÚæÒ Ú≈È≈ ‘Ø ‘∆ ‘À» ‡∆Ó «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘È ‘«ÓµÁ ’≈‘ÒØ ∫ ’À Í ‡È, ‹∆Ú Íß « ‚Â, «ÁÒ≈Ú «√µÿ ‘∆Í∞∆¡≈, ÓÈÁ∆Í «√µÿ æÓ∆ (AH), ÓÈ‹Ø «√µÿ «„æÒØ∫ Ó≈‰’Ø (BG), ‹«ÂµÁ Í≈Ò «√µÿ

«È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ’Ïæ‚∆ ÎÀ‚∂ÙÈ Â∂ ÷∂‚ Í®®∂Ó∆¡ª È∂ «ÁæÂ≈ Ù≈ÈÁ≈ ≈Â∆ ÌØ‹ Â∂ Ù∞æÌ «¬¤≈Úª -B ’ØÛ∆ Úæ‚≈ ’æÍ ¤Ø‡∂ «‹‘∂ Í «Ú’√ Á∂Ù «Úæ⁄ «Ò¡≈¿∞‰ Á≈ ‘À √∞ÍÈ≈

Â∆‹∂ «ÚÙÚ ’æÍ Ò¬∆ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ÂØ∫ Íß‹≈Ï Ú≈È≈ ‘؉ Ú≈Ò∆ ’æÏ‚∆ ‡∆Ó Á∂ «÷‚≈∆ ¡≈͉∆ ÚÁ∆ «Úæ⁄, ’Ø⁄ Ú«µµÁ «√µµÿ Ï∂Ò∆, ÓÀÈ‹∂ ÓÈ«‹µµÁ «√µµÿ ⁄«Ó¡≈≈, ÎÀ‚∂ÙÈ Á∂ √æ’Â ÈÚÂ∂‹ µµË≈Ú≈, ÓÈ‹∆ «√µµÿ ÏæÒ≈ Â∂ «Èæ‹∆ ÂΩ ”Â∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ √«‘ÔØ◊∆ «¬µµÁ‹∆ «√µµÿ ’≈Ò’‡ «¬æ’ √ªfi∆ Â√Ú∆ «÷⁄Ú≈¿∞∫Á∂ ‘ج» ∂ (Â√Ú∆: ‘. √. Ï«√¡≈Ò≈) √‘ØÂ≈ BE (‹∂. Í∆.), ‘Í®∆ «√µÿ √ØÈ∆ Ò∂‘Ò (C@) Â∂ ÓÈ‹Ø «√µÿ √∞æ÷≈ ≈‹± Ú≈¬∆√ ’ÀÍ‡È (BB), Ò÷Ï∆ «√µÿ Òæ ÷ ≈ Ú‚≈Ò≈, √∞÷«‹µÁ «√µÿ √∞æ÷≈ √±ÒÍ∞ (BH), ‘’ÚÒ «√µ ÿ √∞æ÷≈ ≈‹± (B@),

’ÓÒ‹∆ «√µÿ „æ‡ (BD), ÓÈÁ∆Í «√µÿ «Á¡≈ÒÍ∞ (BE), ÓÈÁ∆Í «√µÿ ÷À≈ ÁØÈ≈ (BB), ‹ΩÏÈÁ∆Í «√µÿ ‹µ«‚¡≈Ò≈ ◊∞± (BH) » ’Ø⁄ Á∂ ÂΩ ”Â∂ Í®«√æË «÷‚≈∆ Â∂ ’Ïæ‚∆ ÎÀ‚∂ÙÈ Á∂ Í®Ë≈È √. Ú«µÁ «√µÿ Ï∂Ò∆

¡Â∂ ÓÈ«‹µ Á  «√µ ÿ ⁄«Ó¡≈≈ ÓÀÈ∂‹ “Á∂ ÂΩ ”Â∂ ‹≈‰◊∂» «¬Èª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «Èæ‹∆ ÂΩ ”Â∂ Ú∆ ’∞æfi ÷∂‚ Í®∂Ó∆ ‹≈ ‘∂ ‘È» ¡æ‹ ‘ج∂ ≈Â∆ ÌØ‹ Á∂ «Úæ⁄ √®∆ ÈÚÂ∂‹ «√µÿ µË≈Ú≈ È∂ «‹Ê∂ ¡≈¬∂ Ó«‘Ó≈Ȫ

˘ ÁØ-ÁØ «Óµ‡ Ú≈√Â∂ Ù∞æÌ «¬¤≈Úª Á∂‰ Ò¬∆ √‡∂‹ ”Â∂ √æÁ≈ «ÁæÂ≈ ¿∞Ê∂ ’Ïæ‚∆ ÷∂‚‰ ‹≈ ‘∂ √≈∂ «÷‚≈∆¡ª Á∆ Ú∆ ‹≈È-ͤ≈‰ ’Ú≈¬∆» ¡æ‹ «¬Èª «÷‚≈∆¡ª ˘ Ù∞Ì æ «¬¤≈Úª Á∂‰ Ú∂ Ò ∂ √∞ Í ∆Ó «√æ ÷ √∞ √ ≈«¬‡∆ «È¿¨˜∆ÒÀ∫‚ Á∂ Ï∞Ò≈∂ √. ÁÒ‹∆ «√µÿ, Â√∂Ó «√µÿ Ë∆ØÚ≈Ò, √. ÓÈ«‹µÁ «√µÿ Ï≈√∆, «¬µÁ‹∆ ’≈Ò’‡, ¡Ó∆’ «√µÿ √µÿ≈ ‘∂√«‡µ◊, ‘Í®∆ «√µÿ ’µ◊, ÏÒÏ∆ «√µÿ Í≈ÏÒ≈, ‰‹∆ «√µÿ ‡Ωµ◊≈, ◊∞  Ó∆ «√µÿ, ‹∞ fi ≈ «√µÿ Í∞µÈ¨Ó‹≈≈, ‘ϵ√ «√µÿ √µÿ≈, Â∆Ê «√µÿ ¡‡Ú≈Ò, ‹◊Á∆Í «√µÿ ÚÛÀ⁄ Íß‹-¡≈Ï ’ÒæÏ, ÏÒÏ∆ «√µÿ Ó˱, √∞÷Á∂Ú «√µÿ Á∂Ï≈, ‹∆ «√µÿ «Í®µ‡ √À∫‡ Í≈Í≈‡Ø¬‡ ∂ ¬ Ø ∂ Ú≈Ò∂, Ò÷Ú∆ «√µÿ ’ÀÒ«ÚÈ Ú∂˜∆ Ú≈Ò∂, Í«ÓµÁ «√µÿ Âæ÷, √∞÷Á∂Ú «√µÿ √Ó≈, ‘∂√«‡µ◊ Ù«‘ ÂØ∫ ⁄È‹∆ «√µÿ, ‹◊‹∆ÚÈ «√µÿ, ‹ÈÀ Ò «√µÿ ‹∂ . Í∆. , √∞÷«ÚµÁ «√µÿ Óµ◊≈, ‰‹∆ «√µÿ ‹∆Â≈, ’∞ Ò «ÚµÁ «√µÿ ’± È , ÍÓ‹∆ «√µÿ Íß Ó ∆, Úæ ÷ -Úæ ÷ Ó∆‚∆¡≈ ÂØ∫ Ú∆ Í®Â∆«ÈË Ù≈«ÓÒ √È»

“≈«¬Ò «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ¬∂¡ ¯Ø√” È∂ «√æ÷ ÈΩ‹Ú≈È Ï∆ ÏÀ∫√ Á∆ Á≈‘Û∆ ¡Â∂ Íæ◊ Á∂ √ÏµË «Úæ⁄ ¡µ◊z˜ ∂ ∆ ¡ıÏ≈ ”⁄ ¤Í∆ «⁄æ·∆ Á≈ «ÁæÂ≈ ‹Ú≈Ï ¡Ω’ÒÀ∫‚ (‘«‹ÀÁ «√Àÿ Ï«√¡≈Ò≈) -«È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ «‹‘Û≈ «’ Ï‘∞ ’ΩÓ∆ ÒØ’ª Á≈ «¬æ’ «Ï‘Â∆È Á∂Ù ‘À Í «¬Ê∂ Ú∆ ’¬∆ ÒØ’ª ˘ Á±‹∆¡ª ’ΩÓª Á∂ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ ¡Â∂ ÔØ◊ ÒØ’ª ˘ ¿∞⁄ º ¡‘∞«Á¡ª Âæ’ Í‘∞µ⁄Á∂ Ú∂÷‰≈ ¡æ÷ª «Úæ⁄ Û’ ÍÀ‰ Á∂ Ï≈Ï ‘Ø «‘≈ ‘À, Í √’≈ ¡Â∂ √ϵË ¡Á≈∂ ¡«‹‘∂ Ó≈«‘ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ ¡≈͉∆ ‡∆Ó «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ ’ ’∂ ı∞Ù∆ Í®≈Í ’ ‘∂ ‘È» Ó‘∆È∂ «√æ÷ ÈΩ‹Ú≈È √z. Ï∆ Ï∂¡µÂ «√µÿ ÏÀ∫√ È∂ “≈«¬Ò «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ¬∂¡ ¯Ø√” «Úæ⁄ ÌÂ∆ ‘Ø ’∂ ¯Ò≈«¬µ◊ ¡≈¯∆√ Úæ‹Ø∫ ◊zÀ‹±¬∂ÙÈ Í®∂‚ «Úæ⁄ Ì≈◊ «Ò¡≈» ¿∞√ Á∆ √≈«Ï √± √±Í Ú≈Ò∆ Â√Ú∆ «¬æ’ ¡µ◊∂˜∆ ¡ıÏ≈ “Ó≈ÒÏØØ ¡À’√Í®À√” «Úæ⁄ ¤Í∆ Ú∂÷ ’∂ ¡ıÏ≈ Á∆ «’√∂ Í≈·’ È∂ “√µÍ≈Á’ Á∂ Ȫ” «⁄æ·∆ «Ò÷∆ «’ “¯Ò≈«¬µ◊ ¡¯√” Ï∆ ÏÀ∫√ ͱ∆ Á≈‘Û∆ æ÷‰ ¡Â∂ Íæ◊ ϵȉ Á∂ ÔØ◊ «’¿∞∫ ‘À? «¬√ Í≈·’

Ì≈Â∆ ’∞Û∆¡ª Á∆ ‘≈’∆ ‡∆Ó H ÂØ∫ AE Á√µµÏ Âæ’ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ «Úæ⁄ “ÏÒÀ’ √«‡æ’” ‡∆Ó F ‡À√‡ ÓÀ⁄ ÷∂‚∂◊∆

ÁØ ÓÀ⁄ È∂Í∆¡, ÁØ ÓÀ⁄ Í≈Ó√‡È ÈΩÊ ¡Â∂ ÁØ Ú«Òµµ◊‡È «Ú÷∂ ¡Ω’ÒÀ∫‚ (‘«‹ÀÁ «√Àÿ Ï«√¡≈Ò≈) -Ì≈Â∆ ’∞Û∆¡ª Á∆ ‘≈’∆ ‡∆Ó H Á√µÏ ÂØ∫ AE Á√µÏ Âæ’ «È¿¨˜∆ÒÀ∫‚ «Úæ⁄ F ‡À√‡ ÓÀ⁄ ÷∂‚∂◊∆» Í«‘Ò∂ ÁØ ÓÀ⁄ È∂Í∆¡ Á∆ Í≈’ ¡≈¬∆ÒÀ∫‚ «Ú÷∂, ÁØ ÓÀ⁄ ‡«ÚÈ ‡¯˜ Í≈Ó√‡È ÈΩÊ ¡Â∂ ÁØ ÓÀ⁄ ÈÀÙÈÒ ‘≈’∆ √‡∂‚∆¡Ó Ú«Òµ◊‡È «Ú÷∂ ÷∂‚∂ ‹≈‰◊∂» ÚȉÔØ◊ ‘À «’ «¬√ Ú∂Ò∂ Ì≈Â∆ ’∞Û∆¡ª Á∆ ‘≈’∆ ‡∆Ó Á≈ «ÚÙÚ ÍæË ”Â∂ ABÚª À∫’ ‘À ¡Â∂ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ Á≈ Â∆‹≈ ȵÏ ‘À» «¬√∆ Â∑ª Ó∞µ«‚¡ª Á∆ ‘≈’∆ ‡∆Ó Á≈ AAÚª À∫’ ‘À ¡Â∂ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ Á≈ ¤∂ Ú ª» Ó∞ µ « ‚¡ª Á∆ ‘≈’∆ «Úæ ⁄ ‹ÓÈ∆ «√÷ ”Â∂ ¡Â∂ ’∞Û∆¡ª Á∆ ‘≈’∆ «Úæ⁄ È∆ÁÒÀ∫‚ «√÷ ”Â∂ ‘À»

È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ √ÓfiÁ∆ ‘À «’ ÓÁ ‘Ó∂Ùª ͱ∆ Â∑ª “’Ò∆È Ù∂ÚÈ”, ⁄µ◊∆ Â∑ª ’æ‡∂ Ú≈Ò ¡Â∂ ¡≈͉∆ ͱ∆ ÚÁ∆ «Úæ⁄ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À, «¬√ Í®Â∆ ’ج∆ ¤Ø‡ È‘∆∫ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆» «¬√ Í≈·’ È∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ «’ «¬√Á≈ ÓÂÒÏ «¬‘ ‘Ø«¬¡≈ «’ √≈∂ ÓÁ ÒµÏ∂ Ú≈Ò ¡Â∂ Á≈‘Û∆ æ÷ √’Á∂ ‘È ¡Â∂ ◊®∂‹∞¬∂ÙÈ ÁΩ≈È Ó˜∆ Á∆ ‡ØÍ∆ Í«‘ȉ Á∆ ⁄؉ Ú∆ ’ √’Á∂ ‘È» «¬√ «⁄æ·∆ Á∂ ¿∞ºÂ «Úæ⁄ ≈«¬Ò «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ¬∂¡ ¯Ø√ Á∂ Ï∞Ò≈∂ √z∆ √’≈‚È Ò∆‚ ‡≈Ú∆¡≈¿∞ ’ØØÓÀ∫‚Ò È∂ ‹Ø ‹Ú≈Ï «ÁæÂ≈ ‘À ¿∞√ È≈Ò ¿∞ÍØ’Â «⁄æ·∆ Á∂ √≈∂ «◊Ò∂ «Ù’Ú∂ Á± ‘Ø ’∂ ¿∞√ Á∆ µ◊ √Ø⁄ ˘ ˜± ’∞æfi ⁄µ◊∆ ‘Ú≈ «ÓÒ∆ ‘ØÚ∂◊∆» Ï∞Ò≈∂ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ “√≈‚≈ ÚÁ∆

“≈«¬Ò «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ¬∂¡ ¯Ø√” È∂ «√æ÷ ÈΩ‹Ú≈È Ï∆ ÏÀ∫√ Á∆ Á≈‘Û∆ ¡Â∂ Íæ◊ Á∂ √ϵµË «Úæ⁄ ¡µµ◊z∂˜∆ ¡ıÏ≈ ”⁄ ¤Í∆ «⁄æ·∆ Á≈ «ÁæÂ≈ ‹Ú≈Ï ¡Â∂ Á≈‘Û∆ æ÷∂ √±Í Á≈ Á∂Ù Á∆ √∂Ú≈ «Úæ⁄ √Ú≈◊ ’Á∆ ‘À ‹ÁØ∫ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ËÓ «Úæ⁄ √æ⁄∂ ω∂ «‘‰» «ÚÙÚ ÍæË ”Â∂ √≈‚∂ √«‘ÔØ◊∆ Ó∞Ò’ ¡Â∂ ÁØ√ ¡«‹‘≈ Í«‘Òª ÂØ∫ ’Á∂ ‘∂ ‘È» «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ «Úæ⁄ Í«‘Òª Ú∆ «√æ÷ Í∞«Ò√ «Úæ⁄ ÌÂ∆ ‘È, «Ï«®‡Ù ¡≈Ó∆, ’ÀÈ∂‚∆¡È ¯Ø√ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ Á∆ ÎØ‹ «Úæ⁄ Ú∆ √∂Ú≈ «ÈÌ≈ ‘∂ ‘È» ¡√∆∫ «¬√ ◊æÒ ”Â∂ Ï‘∞ ÷∞Ù ‘ª «’ Ï∆ ÏÀ∫√ È∂ ¬∂¡ ÎØ√ «Úæ⁄ ¡¯√ ω ’∂ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ Á∆ √∂Ú≈ ’È Á≈ ¯À√Ò≈ ’∆Â≈ ‘À» “

√«ÚÂ≈ Á∆¡ª ¡˜∆¡ª ‘√ÍÂ≈Ò Á∆¡ª Î≈«¬Òª ”⁄Ø∫ ‘ج∆¡ª ◊πÓß Òß ‚ È- ◊ÌÍ≈ È≈ ’∆Â∂ ‹≈‰ ’≈È ¡≈«¬ÒÀ∫‚ «Úº⁄Ø∫ ‹‰∂Í∂ ÁΩ≈È ÓΩ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ¬ ∆ Ì≈Â∆ ‚≈’‡ Á∂ ÍÂ∆ Íz Ú ∆È ‘ÒºÍ≈È≈Ú È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ ‘À «’ ¿∞√ ˘ ‹Ø ÓÀ‚∆’Ò «ÍØ‡ √Ω∫Í∆ ◊¬∆ ‘À, ¿∞√ «Ú⁄ ¿∞È∑ª ÚºÒØ∫ ◊ÌÍ≈ Ҭ∆ Ú≈-Ú≈ ’∆Â∆¡ª ¡Í∆Òª √Ï≥Ë∆ ’ج∆ Ú∂Ú≈ È‘∆∫ ‘À Í ¿∞√ «Ú⁄ ⁄≈‘ Â∂ ÏÀµ‚ Ó≥◊‰ √Ï≥Ë∆ Ó≈Ó»Ò∆ ⁄∆˜ª Á≈ «˜’ Â’ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «ÓzÂ’≈ ‚≈. √«ÚÂ≈ (CA) Á∂ ÍÂ∆ ÍzÚ∆È È∂ «’‘≈, ÓÀ‚∆’Ò «ÍØ‡ «Ú⁄ ⁄≈‘ Â∂ ÏÀµ‚ Ò¬∆ Ï∂ÈÂ∆ ’È, Ú≈Ë» ’≥ÏÒ Ó≥◊‰ ¡Â∂ ‘Ø ‘ Â∑ª Á∆ ‹≈‰’≈∆ ‘À Í ◊ÌÍ≈ √Ï≥Ë∆ ¡«‘Ó ‹≈‰’≈∆ Á‹ È‘∆∫ ‘ÀÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ Á≥Áª Á∆ ‚≈’‡ √«ÚÂ≈ Á∆ ◊≈ÒÚ∂ Ô» È ∆Ú«√‡∆ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ BH ¡’±Ï ˘ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ ‘√ÍÂ≈Ò Á≈ ÓÀ‚∆’Ò «’≈‚ ‹Ø ÍzÚ∆È ˘ √Ω∫«Í¡≈ «◊¡≈ ‘À, «Ú⁄ BB

«Ïz‡∂È Ù≈‘∆ Í«Ú≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ ÒØ’«ÍzÔ ÓÀ∫Ï ‘À «Íz≥√ «ÚÒ∆¡Ó

Òß ‚ È - Ó‘≈≈‰∆ ¡«Ò˜≈Ï∂Ê Á»‹∆ Ì≈Ú∫∂ ‘∆ «Ïz‡∂È Á∆ Á»‹∆ √Ì ÂØ∫ ÚºË √Ó∂∫ º’ ≈‹ ’È Ú≈Ò∆ ≈‰∆ ‘Ø Ú ∂ Í ‘≈Ò∆¡≈ «¬«Â‘≈√ ”⁄ «Íz≥√ «ÚÒ∆¡Ó «Ïz‡∂È Á∂ Ù≈‘∆ Í«Ú≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ ÚºË ÒØ’«ÍzÔ ÓÀ∫Ï ‘ÀÕ «’≥◊√ ’≈Ò‹ Òß‚È, «¬Í√Ø√ ÓØ∆ ÚÒØ∫ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ √Ú∂ ¡È∞√≈, C@ √≈Ò≈ «Íz≥√ «ÚÒ∆¡Ó ˘ Ù≈‘∆ ÿ≈È∂ Á∂ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë ÒØ ’ «Íz Ô «Ú¡’Â∆ Á∂ ÂΩ ”Â∂ ⁄π«‰¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ «Íz≥√ È∂ «¬√ √≈Ò ‚≈«¬Ó≥‚ ‹∞ÏÒ∆ ÓÈ≈ ‘∆ Ó‘≈≈‰∆, ÍÂÈ∆ ’∂ ‡ Â∂ ¡≈͉∆ Ó‘» Ó Óª ‚≈«¬È≈ ˘ ͤ≈«Û¡≈ ‘ÀÕ ‚∂Ò∆ Ó∂Ò Á∆ ÷Ï ¡È∞√≈, «¬√ √Ú∂ ”⁄ «Íz≥√ ‘À∆ (BH) ˘ «Ïz‡∂È Ù≈‘∆ Í«Ú≈ Á∂ Â∆‹∂ √Ì ÂØ∫ ÒØ’«ÍzÔ ÓÀ∫Ï Á∂ ÂΩ ”Â∂ ⁄π«‰¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ √Ú∂ È∂ «¬‘ Áº√ Óπ ≥ Ï ¬∆ó¡≈√‡z ∂ Ò ∆¡≈¬∆ «ÁºÂ≈ ‘À «’ ‹Á ≈‹Ù≈‘∆ Á∂ Ì«Úº÷ √’≈ ÚÒØ∫ √πÍ «√Â≈≈ ¡«ÓÂ≈Ì Á∆ ◊ºÒ ‘ØÚ∂ ª ≈‹Ú≥Ù Á∂ ÈΩ‹Ú≈È Ïº⁄È ˘ ¿∞È∑ª ÚÒØ∫ Ì≈Â∆ «√È∂Ó≈ ˘ ÓÀ∫Ï «’≥È≈ Ó‘ºÂÚ º÷Á∂ ‘ÈÕ «ÁºÂ∂ ◊¬∂ ¡√≈Ë≈‰ ÔØ◊Á≈È Ò¬∆ √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ «◊¡≈Õ G@ √≈Ò≈ ¡«ÓÂ≈Ì Ïº⁄È È∂ √≈Ò AIFI «Ú⁄ “√≈ «‘≥ Á » √ Â≈È∆“ «ÎÒÓ È≈Ò √≈È Îª«√√’Ø¡≈͉≈ ’À∆¡ Ù∞» ’∆Â≈ √∆ ¡Â∂ “‹≥ ˜ ∆“, “Á∆Ú≈“, “ÙØ Ò ∂ “ , “‚≈È“ ¡Ó∆’≈ Á∂ «¬√ Ù«‘ «Ú⁄ ‹ÈÂ’ ÂΩ  ”Â∂ È◊È ‘Ø ‰ ”Â∂ Ú◊∆¡ª √π Í «‘º ‡ «ÎÒÓª «Ú⁄ Í≈Ï≥Á∆ Ò≈ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’ Ù«‘ ¡«ÌÈÀ ’∆Â≈Õ Ïº⁄È È∂ ¡≈͉∂ ÏÒ≈◊ «Ú⁄ «¬√ Á≈ ’≈Î∆ «ÚØË Ú∆ ‘Ø ”Â∂ «Ò«÷¡≈ «’ Ì≈Â∆ «√È∂Ó≈ Á∂ «‘≈ ‘À Õ Ù«‘ Á∂ ÏØ  ‚ ¡≈Î A@@ √≈Ò Í»∂ ‘؉ ¡Â∂ ÁØ‘ª Á∂Ùª Á∂ √πÍÚ≈¬∆√˜ È∂ E Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ F «٫¡ª «Ú⁄ ¿∞È∑ª ÚÒØ∫ Í≈¬∂ ◊¬∂ Ú؇ª È≈Ò «¬√ Í≈Ï≥Á∆ ˘ ÓȘ»∆ ÔØ◊Á≈È ’’∂ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈¬∆ √’≈ «ÁºÂ∆Õ ¡Â∂ ¿∞ Ê Ø ∫ Á∂ ’«ÓÙÈ È∂ ¿∞ È ∑ ª ˘ «¬√ ÓȘ»∆ Á≈ ÓÂÒÏ √ÈÓ≈«È ’∆Â≈Õ ¡«ÓÂ≈Ì È∂ ‘À «’ ‹ÈÂ’ Ê≈Úª ”Â∂ ’ج∆ Ú∆ «Ò«÷¡≈ «’ ¿∞‘ «¬‘ √ÈÓ≈È Íz≈Í «Ú¡’Â∆ «ÏȪ ’ºÍ«Û¡ª ÂØ∫ È‘∆∫ ’’∂ Ï‘∞ ÷πÙ ‘ÈÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ¡≈ √’Á≈Õ «¬‘ Í≈Ï≥Á∆ ’∞fi ÷≈√ «Í¤Ò∂ √≈Ò ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ Á∂ «Ïz√Ï∂È ÓΩ«’¡ª ”Â∂ È‘∆∫ Òº◊∂◊∆Õ √πÍÚ≈¬∆˜ √’≈‡ «Ú⁄ “’Ú∆√ÒÀ∫‚ Ô»È∆Ú«√‡∆ ¡≈¯ Ú≈¬∆È È∂ «¬√ Í≈Ï≥Á∆ Á≈ Íz√Â≈Ú Â’È≈ÒØ ‹ ∆“ È∂ Ϻ ⁄ È ˘ ¡Ω È ∂  ∆ º«÷¡≈ «’¿∞∫«’ ¿∞È∑ª Á∂ «¬Ò≈’∂ «‚◊∆ È≈Ò √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ √∆Õ

¡≈√‡zÒ ∂ ∆¡≈¬∆ √’≈ È∂ ¡«ÓÂ≈Ì Ïº⁄È ˘ √ÈÓ≈«È ’∆Â≈

˜≈ÏÂ≈ ÓÈ∞æ÷∆ ‘æ’ª Á∂ ’≈˘È ¡Â∂ √≈‚∆ «¯Ò≈√Î∆ Á∂ ¡È∞’¨Ò ‘؉ Á∆ «ÚÚ√Ê≈ æ÷Á≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ ˘ √≈‚∂ ÓÀ∫Ïª ¡Â∂ ÒØ’ª ÚæÒØ∫ Úæ‚∂ ÍæË ”Â∂ √Ò≈«‘¡≈ «◊¡≈ ‘À» «√æ÷ ËÓ Á∂ «ÚÙÚ≈√ æ÷‰ Ú≈Ò∂ Ï∆ ÏÀ∫√ È∂ ◊®∂‹∞¬∂ÙÈ Í®∂‚ ÁΩ≈È Í±∂ ⁄æ‹-¡⁄≈ È≈Ò «Ùµ◊≈∆ Í∞Ù≈’ Í«‘È∆ √∆ ‹Ø «’ ÚÁ∆ ˜≈ÏÂ≈ ͱ≈ ’Á∆ ‘À» ¿∞√ È∂ ‹Ø Íæ◊ ϵÈ∆ √∆ ¿∞‘ ¬∂¡ ¯Ø√ È∂ ¿∞√ ˘ «¬√ «ÚÙ∂Ù √Ó≈◊Ó Á∆ ’≈Ú≈¬∆ Ú≈√Â∂ ı∞Á «ÁæÂ∆ √∆» «√æ÷ ËÓ Á∂ ÍÀ’ Ø ≈ ≈‹ Ù≈√È ¡Â∂ ≈Ù‡ Óµ‚Ò È≈Ò ◊«‘∂ √ÏµË æ÷Á∂ ‘È ‹Ø «Ï®«‡Ù ¡Â∂ ’∆Ú∆ ÎΩ‹∆ ‡∞’Û∆¡ª Á∂ È≈Ò ’¬∆ ÒÛ≈¬∆¡ª «Úæ⁄ ÒÛ∂ ¡Â∂ Ù‘∆Á ‘ج∂ ‘È» ≈«¬Ò «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ¬∂¡ ¯Ø√ «¬’æÒ∆ È‘∆∫ ‘À ‹Ø «’ «√æ÷ª Á∆ Íæ◊

¡’±Ï «ÁÈ √ØÓÚ≈ Á∆ ‚≈’‡ Á∆ «ÍØ‡ ‘∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ «¬√ «ÁÈ ‘∆ Í«‘Ò∆ Ú≈ «¬√ Ì≈Â∆ ‹ØÛ∂ È∂ ◊ÌÍ≈ Ҭ∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ √∆Õ Í BC ¡’±Ï Á∆ ‚≈’‡ Á∆ «ÍØ‡ «’≈‚ «Ú⁄ ‘À Â∂ ¿∞√ «Ú⁄ Ú∆ ◊ÌÍ≈ √Ï≥Ë∆ ’∆Â∆ Ï∂ÈÂ∆ Á≈ ’ج∆ «˜’ È‘∆∫ ‘À, ‹ÁØ∫ «’ ¿∞√ «ÁÈ ¿∞È∑ª È∂ ÁπÏ≈≈ Ï∂ÈÂ∆ ’∆Â∆ √∆Õ ÍzÚ∆È È∂ «’‘≈ Ò≈ÍÂ≈

‹≈‰’≈∆ ’’∂ ¿∞√ Á≈ ¡≈«¬ÒÀ∫‚ Á∂ «√‘ ¡Â∂ √πº«÷¡≈ ’≈‹’≈È∆ (‘ÀÒÊ ¡À∫‚ √∂·∆ ¡À◊˜∆«’¿±«‡Ú) ¡À⁄ ¡À√ ¬∆ «Úº⁄Ø∫ «ÚÙÚ≈√ ÷ÂÓ ‘Ø ⁄πº’≈ ‘ÀÕ Ï∂ÒÎ≈√‡ ‡ÀÒ∆◊z≈Ó «Ú⁄ ¤Í∆ «ÍØ‡ «Ú⁄ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ √«ÚÂ≈ Á∂ Ò¬∆ «¬√ √Ó∂∫ √‘∆ ÂºÊ Â∂ √º⁄ √≈‘Ó‰∂ ÒÀ ’∂ ¡≈¿∞‰≈ ˜»∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈, ¿∞√ Á≈ ¡À⁄ ¡À√ ¬∆ «Úº⁄Ø∫ «ÚÙÚ≈√ ÷ÂÓ ‘Ø ⁄πº’≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ¿∞√ È∂ «¬√ ‘¯Â∂ Á∂ Ù∞» «Ú⁄ ‘√ÍÂ≈Ò Á≈ ÓÀ‚∆’Ò «’≈‚ Á∂«÷¡≈ ª ¿∞√ ˘ Ì≈∆ ˺’≈ Òº◊≈ Â∂ «¬‘ ‘∆ ’≈È ‘À «’ ¿∞È∑ª È∂ ¡À⁄ ¡À√ ¬∆ Á∆ ‹ª⁄ ˘ √Ú∆’≈ È‘∆∫ ’∆Â≈Õ ¿∞È∑ª Á∆ Ó≥◊ ‘À «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ Óπ’≥ÓÒ ‹ª⁄ ‘ØÚ∂Õ «¬‘ ◊ºÒ Ú∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ‘À «’ √«ÚÂ≈ Á∆ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ Á∆ ÓÀ‚∆’Ò Î≈¬∆Ò «Ú⁄ ‘Ø ¡È∂’ª «ÍØ‡ª Ú∆ Ù≈ÓÒ ’ «ÁºÂ∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ

«ÌzÙ‡≈⁄≈ «ÚØË∆ ’«ÓÙÈ È∂ ◊À-’≈ȱßÈ∆ „ß◊ È≈Ò Ì∂‹∂ ◊¬∂ AF ¡Ó∆’∆ ‚≈Ò Ï≈ÓÁ ’È Á≈ ’∆Â≈ Á≈¡Ú≈

÷≈«ÒÁ≈ Á∂ ÍπÂæ  ’Ø’Ø ÚæÒ∫Ø ¤πÍ≈«¬¡≈ ’≈Ò≈ ËÈ Ï≈ÓÁ „≈’≈-Ï≥ ◊ Ò≈Á∂ Ù Á∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈ «ÚØË∆ ’«ÓÙÈ È∂ √≈Ï’≈ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ÷≈«ÒÁ≈ «˜¡≈ Á∂ ¤Ø‡∂ ÍπºÂ ¡≈Î≈ «‘Ó≈È “’Ø’Ø” ÚºÒØ∫ ◊À-’≈˘È∆ „≥◊ È≈Ò «√≥◊≈Íπ Ì∂‹∂ ◊¬∂ AF Òº÷ ¡Ó∆’∆ ‚≈Ò Ï≈ÓÁ ’È Á≈ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ’Ø’Ø ˘ ¿∞√ Á∆ ◊À‘≈˜∆ «Ú⁄ ‘∆ Í≥‹ Ó‘∆È∂ Í«‘Òª ¤∂ √≈Ò ’ÀÁ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ◊¬∆ √∆Õ ’Ø’Ø ˘ ¡Á≈Ò È∂ “Ì◊ΩÛ≈” ’≈ «ÁºÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ¡À∫‡∆ ’∞Í º ÙÈ ’«ÓÙÈ (¬∂√∆√∆) Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ ◊∞Ò≈Ó «‘Ó≈È È∂ Áº«√¡≈ «’ «¬‘ ’≈Ò≈ ËÈ B@@A ÂØ∫ B@@F Á«Ó¡≈È Ï≥◊Ò≈Á∂Ù ÈÀÙÈ«Ò√‡ Í≈‡∆ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∂ ◊·‹ØÛ Á∂ √ºÂ≈ «Ú⁄ ‘∞«≥ Á¡ª «√≥◊≈Íπ Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈ √∆ ‹Ø ‘∞‰ «√≥◊≈Íπ È≈Ò ‘ج∂ √ÓfiΩÂ∂ «‘ Ú≈Í√ «Ò¡ªÁ≈

«◊¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ ≈Ù∆ ‘∞‰ √’≈∆ ÏÀ∫’ «Ú⁄Ò∂ ¬∂√∆√∆ Á∂ ÷≈Â∂ «Ú⁄ ‹Ó∑ª ’Ú≈¬∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ √z∆ «‘Ó≈È ¡È∞√≈ ¡«‹‘≈ Í«‘Ò∆ Ú≈ ‘À ‹ÁØ∫ Ï≥◊Ò≈Á∂Ù ˘ ’≈Ò≈ ËÈ «ÚÁ∂ Ù ÂØ ∫ Ú≈Í√ «Ò¡≈¿∞‰ Á∆ √ÎÒÂ≈ «ÓÒ∆ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ∑

√ÀÈ Îª«√√’Ø «Ú⁄ ‹ÈÂ’ Ê≈Úª ”Â∂ È◊È ‘؉ ”Â∂ Òæ◊∆ Í≈ÏßÁ∆

’≈√ÂØ «Ú⁄ ¡≈ÁÓ∆¡ª Á≈ «¬’ «Á÷‰ Òº◊≈ √∆, «‹√ ˘ ÒÀ ’∂ Ï‘∞ √Ó»‘ ¡’√ ‘∆ «ÏȪ ’ºÍ«Û¡ª Á∂ √≈∂ ÒØ’ª È∂ «Ù’≈«¬Â ’∆Â∆ √∆Õ

Áº«√¡≈ «’ ’Ø’Ø ÚºÒØ∫ ICF@@@ ‘Ø ¡Ó∆’∆ ‚≈Ò Ú∆ «¬√∂ Â∑ª ’≈Ò∂ ËÈ ˘ √ÎÀÁ ω≈¿∞‰ Á∂ ÔÂÈ Â«‘ «ÚÁ∂Ù Ì∂‹∂ ◊¬∂ √È «‹È∑ª ˘ Ú≈Í√ «Ò¡≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ Úº÷∆ Íz«’«¡≈ ⁄ºÒ ‘∆ ‘ÀÕ Áº√‰ÔØ◊ ‘À «’ ’Ø’Ø ”Â∂ B@ ’ØÛ ‡’≈ (Ï≥◊Ò≈Á∂Ù∆ ’≥√∆) «ÚÁ∂Ù Ì∂‹‰ Á∂ ÁØÙ ‘∂· ⁄ºÒ∂ Óπ’Á º Ó∂ ”⁄ Í≥‹ Ó‘∆È∂ Í«‘Òª „≈’≈ Á∆ ¡Á≈Ò È∂ ÎÀ√Ò≈ √π‰≈«¬¡≈ √∆Õ ’Ø’Ø «¬√ Óπ’Á º Ó∂ Á∆ √π‰Ú≈¬∆ Ú∂Ò∂ ‘≈˜ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈ √∆ «‹√ ’’∂ ¡Á≈Ò È∂ ¿∞√ ˘ Ì◊ΩÛ≈ ’≈ Á∂ «ÁºÂ≈ √∆Õ ¡Á≈Ò È∂ ’Ø’Ø ˘ ¤∂ √≈Ò ’ÀÁ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ √∆Õ B@@H «Ú⁄ ‹ÁØ∫ Á∂Ù «Ú⁄ ÎΩ‹ Á∆ √‘≈«¬Â≈ È≈Ò ¡≥«Ó √≈ÙÈ ⁄Ò≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ √∆ ª ¬∂√∆√∆ È∂ ÷πÒ≈√≈ ’∆Â≈ √∆ «’ ’Ø’Ø È∂ AA.DC ’ØÛ ‡’≈ (G.GF ’ØÛ ∞ͬ∂) «√≥◊≈Íπ Á∂ «¬’ ÏÀ∫’ «Ú⁄ ‹Ó∑ª ’Ú≈«¬¡≈ √∆Õ ¿∞√ È∂ ◊ºÒ ¤∞Í≈ ’∂ º÷∆ √∆Õ ‹ÁØ∫ ¿∞√ È∂ ¬∂√∆√∆ ˘ ¡≈͉∆ ‹≈«¬Á≈Á Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ «ÁºÂ∆ √∆ ª ¿∞√ «Ú⁄ «¬√ ≈Ù∆ Á≈ ’ج∆ «˜’ È‘∆∫ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ’Ø’,Ø ‹Ø ‘∞‰ ÏÀ∫’≈’ ”⁄ «‘≥Á≈ ‘À, ˘ √Â≥Ï B@@G «Ú⁄ «ÌzÙ‡≈⁄≈ Á∂ ÁØÙª «‘ «◊zÎÂ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆ Â∂ ‹∞Ò≈¬∆ B@@H «Ú⁄ ¿∞√ È∂ ¡≈͉≈ «¬Ò≈‹ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ «ÚÁ∂Ù ‹≈‰ Á∆ ¡≈«◊¡≈ ÒÀ Ò¬∆Õ «¬√ «‘ ¿∞√ ˘ ÍÀÒ Ø ”Â∂ «‘≈¡ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ ⁄≈‹Ù∆‡ ¡È∞√≈ ’Ø’Ø È∂ √’≈∆ ÎØÈ ¡Í∂‡ ‡ÀÒ∆‡≈’ ÓØÏ≈¬∆Ò È≈Ò ⁄∆È Á∆ ‘≈Ï «¬≥ ‹ ∆È∆¡«≥ ◊ ’≥ Í È∆ «ÒÓ«‡‚ Â∂ ‹ÓÈ Á∆ √≈¬∆ÓȘ ’≥ÍÈ∆ Á∂ √ΩÁ∂ ’Ú≈¬∂ √È «‹√ «Ú⁄ ¿∞ √ È∂ ÓØ ‡ ≈ ’«ÓÙÈ ÷≈Ë≈ √∆Õ «√≥◊≈Íπ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ B@@H ”⁄ ’Ø’Ø Á∆ «¬’ ’≥ÍÈ∆ Á∂ AF Òº÷ ‚≈Ò Á∂ ¡√≈√∂ ˜Ï ’ Ò¬∂ √ÈÕ


16

CALIFORNIA ISSUE # 998

Í≥‹≈Ï∆ «¯ÒÓ “‚Ω∫‡ Ú∆ Ô≈≈” Á∆ Ù»«‡≥◊ Óπ’Ó ≥ Ò

AJIT WEEKL Y WEEKLY

«¬Ó≈È-«Úº«Á¡≈ È∂ ’∆Â≈ ÒØ’Ò ‡zÈ ∂ Á≈ √Î «ÎÒÓ “ÿÈ⁄º ’ ” Á∆ Ù»«‡≥◊ Ò¬∆ «Úº«Á¡≈ Ï≈ÒÈ Â∂ «¬Ó≈È ‘≈ÙÓ∆ Óπ≥Ϭ∆ Á∂ ◊Ø∂◊ªÚ √‡∂ÙÈ ”Â∂ Á∂÷∂ ◊¬∂ «‹Ê∂ ¿∞È∑ª «¬’ ÒØ’Ò ‡z∂È «Ú⁄ Ù» « ‡≥ ◊ ’∆Â∆Õ «ÎÒÓ «Ú⁄ «¬Ó≈È ÍØÈ∆ ‡∂Ò ”⁄ Ș ¡≈¬∂ ◊ ≈, ‹ÁØ ∫ «’ «Úº«Á¡≈ Ò¬∆ «¬‘ «¬’ ’≈«Ó’ «ÊzÒÍ «ÎÒÓ ‘ØÚ∂◊∆Õ

¡≈«Ó È≈Ò ’ج∆ «ÚÚ≈Á È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈ : ∆Ó≈ ’≈◊Â∆ Í≥‹≈Ï∆ «¯ÒÓª Á∂ «¬√ ÁΩ ”⁄ «‹Ê∂ Ï‘∞ √≈∂ Íπ≈‰∂ «ÈÓ≈Â≈ «¯ÒÓª ω≈ ‘∂ ‘È, ¿∞Ê∂ ÈÚ∂∫ «ÈÓ≈Â≈ Ú∆ Á≈ıÒ ‘Ø ‘∂ ‘ÈÕ «¯ÒÓ “‚Ω∫‡ Ú∆ Ô≈≈“ Á∂ «ÈÓ≈Â≈ Á∆Í «◊ºÒ, ÓÈÍz∆ ’Ω ¡Â∂ «√ÓÈ‹∆ Ï≈‹Ú≈ ‘È, «‹È∑ª È∂ «√È∂ ◊ØÒ‚ ’≥ÍÈ∆ Á∂ ¡Ë∆È «¬√ «¯ÒÓ Á≈ «ÈÓ≈‰ ’∆Â≈ ‘ÀÕ «¯ÒÓ Á∂ ‘∆Ø Íz«√ºË ◊≈«¬’ Íz∆ ‘Í≈Ò È∂ Áº«√¡≈ «’ «¬√ «¯ÒÓ Á∆ Ù»«‡≥◊ Óπ’≥ÓÒ ‘Ø ⁄πº’∆ ‘À ¡Â∂ ‘∞‰ «¬√ Á≈ Â’È∆’∆ ’≥Ó ⁄ºÒ «‘≈ ‘ÀÕ Íz∆ ‘Í≈Ò «¬√ «¯ÒÓ ÂØ∫ Í«‘Òª “«√«Î∂“ «¯ÒÓ È≈Ò Í≥‹≈Ï∆ «¯ÒÓª ”⁄ ¡≈͉≈ ¡≈≥Ì ’ ⁄πº«’¡≈ ‘ÀÕ Ï∂Ùº’ “«√«Î∂“ Ï‘∞Â≈ «Ï˜ÈÀµ√ È‘∆∫ ’ √’∆ Í Íz∆ ‘Í≈Ò ˘ “‚Ω∫‡ Ú∆ Ô≈≈“ «¯ÒÓ ÂØ∫ ÏÛ∆¡ª ¡≈√ª ‘ÈÕ ¿∞√ È∂ Áº«√¡≈ «’ «¬√ «¯ÒÓ Á∂ ‚≈«¬À’‡ «‹≥Á ’ÙÔÍ ‘È, «‹È∑ª È∂ ÒßÏ≈ √Óª ‹√Í≈Ò Ìº‡∆ È≈Ò √‘≈«¬’ Ú‹Ø∫ ’≥Ó ’∆Â≈ ‘ÀÕ Íz∆ ‘Í≈Ò È≈Ò ‹√«Í≥Á ⁄∆Ó≈ ‘∆Ø«¬È Ú‹Ø∫ ¡≈ ‘∆ ‘À, ‹ÁØ∫«’ Ï≈’∆ ’Ò≈’≈ª «Ú⁄ Ï∆˘ «„ºÒØ∫, ≈‰≈ ‹≥◊ Ï‘≈Á ¡Â∂ ¿∞Í≈√È≈ «√≥ÿ Ú◊∂ ’Ò≈’≈ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ Íz∆ ‘Í≈Ò È∂ Áº«√¡≈ «’ «¬√ «¯ÒÓ Á∆ ’‘≈‰∆ ÁØ Ì≈Úª Á∆ ’‘≈‰∆ ‘À, «‹È∑ª Á≈ «ÍÂ≈ ¿∞È∑ª ˘ ÿØ∫ Ï≈‘ ’º„ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ “ÒºÒ» ’∂ ’ÚºÒ∆¡ª, ºÏ «√ºË∆¡ª Í≈Ú∂“ Á∆ ’‘≈Ú ¡È∞√≈ «¬√ «¯ÒÓ Á∆ ’‘≈‰∆ ⁄ÒÁ∆ ‘À ¡Â∂ ’≈Ó∂‚∆ ÍÀÁ≈ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «¯ÒÓ Á≈ √≥◊∆ ◊∞Ó∆ «√≥ÿ Á≈ ‘À ¡Â∂ «Â≥È ◊≈‰∂ ÷πÁ Íz∆ ‘Í≈Ò È∂ ◊≈¬∂ ‘È, ‹ÁØ∫«’ Ï≈’∆ Á∂ ◊≈‰∂ Ò«‘≥Ï ‘∞√ÀÈÍπ∆ ¡Â∂ √π«ÈË∆ ⁄Ω‘≈È È∂ ◊≈¬∂ ‘ÈÕ

¡≈√‡z∂Ò∆¡≈¬∆ √’≈ È∂ ¡«ÓÂ≈Ì Ïº⁄È ˘ √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ Óπ≥Ϭ∆ó¡≈√‡z∂Ò∆¡≈¬∆ √’≈ ÚÒØ∫ √πÍ «√Â≈≈ ¡«ÓÂ≈Ì Ïº⁄È ˘ ¿∞È∑ª ÚÒØ∫ Ì≈Â∆ «√È∂Ó≈ ˘ «ÁºÂ∂ ◊¬∂ ¡√≈Ë≈‰ ÔØ◊Á≈È Ò¬∆ √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ «◊¡≈Õ G@ √≈Ò≈ ¡«ÓÂ≈Ì Ïº⁄È È∂ √≈Ò AIFI «Ú⁄ “√≈ «‘≥ Á » √ Â≈È∆“ «ÎÒÓ È≈Ò ¡≈͉≈ ’À∆¡ Ù∞» ’∆Â≈ √∆ ¡Â∂ “‹≥˜∆“, “Á∆Ú≈“, “ÙØÒ∂“, “‚≈È“ Ú◊∆¡ª √πÍ«‘º‡ «ÎÒÓª «Ú⁄ ¡«ÌÈÀ ’∆Â≈Õ Ïº⁄È È∂ ¡≈͉∂ ÏÒ≈◊ ”Â∂ «Ò«÷¡≈ «’ Ì≈Â∆ «√È∂Ó≈ Á∂ A@@ √≈Ò Í»∂ ‘؉ ¡Â∂ ÁØ‘ª Á∂Ùª Á∂ «٫¡ª «Ú⁄ ¿∞È∑ª ÚÒØ∫ Í≈¬∂ ◊¬∂ ÔØ◊Á≈È ’’∂ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈¬∆ √’≈ ¡Â∂ ¿∞ÊØ∫ Á∂ ’«ÓÙÈ È∂ ¿∞Ȫ∑ ˘ √ÈÓ≈«È ’∆Â≈Õ ¡«ÓÂ≈Ì È∂ «Ò«÷¡≈ «’ ¿∞‘ «¬‘ √ÈÓ≈È Íz≈Í ’’∂ Ï‘∞ ÷πÙ ‘ÈÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ «Í¤Ò∂ √≈Ò ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ Á∂ «Ïz√Ï∂È «Ú⁄ “’Ú∆√ÒÀ∫‚ Ô»È∆Ú«√‡∆ ¡≈¯ Â’È≈ÒØ‹∆“ È∂ Ϻ⁄È ˘ ¡ΩÈ∂∆ «‚◊∆ È≈Ò √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ √∆Õ

‹ÒßË- ”ÂÒ≈Ù“ «ÎÒÓ Á∆ ‚≈«¬À’‡ ∆Ó≈ ’≈◊Â∆ Ú∆ ¡º ‹ ¡≈«Ó ÷≈È È≈Ò ‹Òß Ë  Í‘∞ ≥ ⁄ ∆ ‘Ø ¬ ∆ √∆Õ ‹ÁØ∫ ¿∞√ ÂØ∫ Íπº«¤¡≈ «◊¡≈ «’ ¡«‹‘∆¡ª ¡ÎÚ≈‘ª ‘∆¡ª ‘È «’ «ÎÒÓ «ÈÓ≈‰ ÁΩ  ≈È Â∞ ‘ ≈‚∂ ¡≈«Ó ÷≈È È≈Ò ’∞ fi «Ú⁄≈’ ÓÂÌ∂Á ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬∂ √È Âª ¿∞È∑ª √≈Á◊∆ È≈Ò «¬√ Á≈ ‹Ú≈Ï «Á≥Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «’‘≈ «’ ¿∞ È ∑ ª Á≈ ¡≈«Ó È≈Ò ’Á∂ «’√∂ Â∑ª Á≈ «ÚÚ≈Á È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈Õ Ó∂∂ Ò¬∆ «¬‘ Ï‘∞ ں‚∆ ◊ºÒ √∆ «’ ¡≈«Ó ÷≈È È∂ ÷πÁ «¬√ «ÎÒÓ ˘ ÍzØ«‚¿±√ ’È «Ú⁄ ¡≈͉∆ «‘º√∂Á≈∆ «ÈÌ≈¬∆Õ ÓÀ∫ ¡≈«Ó ˘ ¿∞√ √Ó∂∫ ÂØ∫ ‹≈‰Á∆ ‘ª, ‹ÁØ∫ ¿∞‘ “Ò◊≈È“ ¡Â∂ “«ÁÒ ⁄≈‘Â≈ ‘À“ Ú◊∆¡ª «ÎÒÓª ’ ‘∂ √ÈÕ ÂÒ≈Ù «Ú⁄ ≈‰∆ Óπ÷‹∆ È∂ Ú∆ √÷ «Ó‘È ’∆Â∆ ‘À ¡Â∂ «¬√ «Ú⁄ ÒØ’ª ˘ ÌÍ» ÓÈØ≥‹È ¡Â∂ ‘º√ Á∂÷‰ ˘ «ÓÒ∂◊≈Õ

¡‹ÈÏ∆¡ª È≈Ò ¡√«‘‹ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À Ù≈‘∞÷ «ÈÓÂ≈ Â∂ ⁄≥◊∂ ÚÂ∆∂ È≈Ò ‘ «’√∂ ˘ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ¡≈’«Ù ’ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ¡«ÌÈ∂Â≈ Ù≈‘∞÷ ÷≈È Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¡‹ÈÏ∆¡ª ˘ «ÓÒ‰ ”⁄ ¿∞√ ˘ ¡º‹ Ú∆ «fi‹’ Ó«‘√»√ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ DG √≈Ò≈ Ù≈‘∞÷ È∂ ‡Ú∆‡ ”Â∂ «Ò«÷¡≈ ‘À,““ÓÀ∫ ¡º‹ Ú∆ ‹ÁØ∫ ÈÚ∂∫ ÒØ’ª ˘ «ÓÒÁ≈ ‘ª ª Ï‘∞ ¡√«‘‹ Ó«‘√»√ ’Á≈ ‘ª, ‹ÁØ∫«’ ¿∞‘ ÓÀ˘ «¬√ Â∑ª «ÓÒÁ∂ ‘È «‹Ú∂∫ ÓÀ˘ Ú«∑¡ª ÂØ∫ ‹≈‰Á∂ ‘؉Ք” Ù≈‘∞÷ È∂ «ÎÒÓ “Á∆Ú≈È≈“ È≈Ò √≈Ò AIIB ”⁄ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «Ú⁄ ’ÁÓ º«÷¡≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á “Ï≈˜∆◊“, “’∞¤’∞¤ ‘ØÂ≈ ‘À“, “Á∂ÚÁ≈√“, “√ÚÁ∂Ù“, ”⁄º’ Á∂ «¬≥‚∆¡≈“ Â∂ “Ó≈¬∆ È∂Ó «¬˜ ÷≈È“ Ú◊∆¡ª «ÎÒÓª «Ú⁄ «Ï‘Â∆È ¡À’«‡≥◊ ’∆Â∆Õ «ÎÒÓ ‹◊ «Ú⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ ’¬∆ √≈Ò Í«‘Òª ¿∞√ È∂ “ÎΩ‹∆“ Ú◊∂ ‡∆. Ú∆. √∆∆¡Ò È≈Ò ÁÙ’ª «Ú⁄ ‹◊∑≈ ω≈¬∆ √∆Õ

28 No v., to 4 Dec ., 2012 Nov Dec.,

California Epaper 28 Nov. 04 Dec,2012  

California Epaper 28 Nov. 04 Dec,2012