Page 1

World’s Largest Punjabi Weekly

Division of 6178235 Canada Inc.

AJIT WEEKLY Vancouver Corporate Office: 7015-Tranmere Dr. Unit # 1 & 2 Mississauga, On. L5S 1T7 Canada The Ajit Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and don’t endorse any product or services advertised in the Ajit Weekly. Please consult your lawyer before buying/hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Ajit Weekly is in the business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by an independent source.

VOL. 25

No. 1273

8 to 14 March, 2018

.÷≈«Ò√Â≈È «ÚÚ≈Á Á∂ Ï≈Ú‹±Á ‹√«‡È ‡±‚Ø Á∆ ⁄Û∑ Ï’≈ ¡Ω‡Ú≈ - ÍzË≈È Ó≥Â∆ ‹√«‡È ‡±‚Ø Á∆ Ì≈ ¯∂∆ ÁΩ≈È ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ı≈«Ò√Â≈È «ÚÚ≈Á ¡Â∂ Ï≈¡Á «Úº⁄ ’¬∆ «ÁÈ Â’ ’ÀÈ∂‚≈ Á∆ √≥√Á ”⁄ Ó∞ºÁ≈ ̺«÷¡≈ «‘‰ Á∂ Ï≈Ú‹± Á Á∂ Ù Á∂ D@ ¯∆√Á∆ ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ ÒØ’ ‡±‚Ø ˘ ‘∆ ÍzË≈È Ó≥  ∆ Á∂ ÷ ‰≈ ⁄≈‘∞ ≥ Á ∂ ‘È¢ «¬‘ Íz◊‡≈Ú≈ ÈÀÈؘ ÚÒØ∫ ’∆Â∂ ◊¬∂ «¬º’ √Ú∂ «Úº⁄ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢ √Ú∂ Ó∞Â≈Ï’ ’≥√Ú∂«‡Ú Í≈‡∆ Á∂ ¡≈◊± ¡À∫‚«¿± Ù∆¡ ÍzË≈È Ó≥Â∆ Á∂ ±Í ”⁄ BB.H ¯∆√Á∆ ÒØ’ª Á∆ Í«‘Ò∆ Í√≥ Á ‘È ‹Á«’ NDP ¡≈◊± ‹◊Ó∆ «√≥ÿ ˘ ’∂ÚÒ H.F ¯∆√Á∆ ÒØ’ ‘∆ ÍzË≈È Ó≥Â∆ Á∂ ±Í ”⁄ Á∂÷‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È¢ √Ú∂ ÁΩ≈È ‘ A@ ”⁄Ø∫ F ’ÀÈ∂‚∆¡Èª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‡±‚Ø ”⁄ «¬º’ ⁄≥◊∂ «√¡≈√∆ ¡≈◊± Á∂ ◊∞‰ ÓΩ‹±Á ‘È, Ì≈Ú≈ F@ ÍzÂ∆Ù¢ Á±‹∂ Í≈√∂ CF.H ¯∆√Á∆ ÒØ’ª È∂ ¡À∫‚«¿± Ù∆¡ ”⁄ ⁄≥◊∂ «√¡≈√∆ ¡≈◊± Á∂ ◊∞‰ ‘؉ Á∆ «˜’ ’∆Â≈¢ ‹◊Ó∆ «√≥ÿ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Ù∆¡ ÂØ∫ ¡º◊∂ ‘∂ «’¿∞∫«’ CG.E ¯∆√Á∆ ÒØ’ª È∂ NDP ¡≈◊± ”⁄ «√¡≈√∆ ’≈ÏÒ∆¡Â ‘؉ Á∆ ◊ºÒ ’‘∆¢Í≈‡∆¡ª ˘ «ÓÒ ‘∆

ÒØ’ ‘Ó≈«¬Â Á∆ «˜’ ’«Á¡ª √Ú∂ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ «’ CF.E ¯∆√Á∆ ÒØ’ «ÒÏÒª Á∂ ‘º’ ”⁄ ÷Û∑∂ ‘È ‹Á«’ CB.G ¯∆√Á∆ ÒØ’ª È∂ ’≥√Ú∂«‡Ú Í≈‡∆ Á≈ √ÓÊ’ ‘؉ Á≈ «˜’ ’∆Â≈¢ «¬√∂ Â∑ª AI.B ¯∆√Á∆ ÒØ’ª È∂ NDP Í≈‡∆ Á≈ √≈Ê Á∂‰ Á∆ ◊ºÒ ’‘∆¢ ÒØ’ª ˘ ‹ÁØ∫ Í∞º«¤¡≈ «◊¡≈ «’ ¿∞‘ «’‘Û∆ Í≈‡∆ ˘ Ú؇

Í≈¿∞‰≈ Í√≥Á ’È◊∂ ª EC.A ¯∆√Á∆ ÒØ’ª È∂ «ÒÏÒª Á≈ Ȫ «Ò¡≈ ‹Á«’ DH ¯∆√Á∆ ÒØ’ª È∂ ’≥√Ú∂«‡Ú Í≈‡∆ ˘ Ú؇ Á∂‰ Á∆ ◊ºÒ ’‘∆¢ CH.C ¯∆√Á∆ ÒØ’ª È∂ «’‘≈ «’ NDP ˘ Ú؇ Í≈¿∞‰≈ Í√≥Á ’È◊∂¢ ‘≈Òª«’ √Ú∂ ”⁄ ’∞fi Ú≈Ë∂ÿ≈‡∂ ÂØ∫ «¬È’≈ È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈¢Áº √ ‰ÔØ ◊ ‘À «’ ‹√«‡È ‡± ‚ Ø Á∂ Ó∞ ≥ Ï ¬∆ √Ó≈◊Ó ”⁄ ı≈«Ò√Â≈È Á∂ ‘Ó≈«¬Â∆ ‘∂ ‹√Í≈Ò

¡‡Ú≈Ò Á∆ ÓΩ‹±Á◊∆ ¡Â∂ «ÁºÒ∆ «Ú÷∂ √Ó≈◊Ó Ò¬∆ √ºÁ≈ Ì∂‹∂ ‹≈‰ Á≈ Ó∞ºÁ≈ √∞ı∆¡ª ”⁄ «‘≈ √∆¢ ‡±‚Ø ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∆ ÍÂÈ∆ È∂ «¬√ ◊ºÒ ÂØ∫ √≈¯ «¬È’≈ ’ «ÁºÂ≈ √∆ «’ ¿∞‘ ‹√Í≈Ò ¡‡Ú≈Ò ˘ ‹≈‰Á∂ ‘È¢ «¯ Ú∆ ‡± ‚ Ø Á∂ ’À È ∂ ‚ ≈ Í‰ ”Â∂ ’≥√Ú∂«‡Ú Í≈‡∆ È∂ Ó∞ºÁ≈ ⁄∞º’ «Ò¡≈ ¡Â∂ Ì≈ È≈Ò √Ï≥Ë «Ú◊≈ÛÈ Á≈ ÁØÙ Ò≈¿∞∫«Á¡ª ÓÂ≈ Í∂Ù ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ Ú∆ ’∆Â∆¢

PH: (905) 671-4761, 416-899-2548

E-mail: Info@ajitweekly.com

Í«‘Ò∂ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√º÷ È∂Â≈ È∂ «’ÏÀ’ Ú≈√∆¡ª ˘ ¡≈͉∆ ¯À∫⁄ È≈Ò ’∆Â≈ «È‘≈Ò! NDP ¡≈◊± Ú‹Ø∫ «ÓÒ‰◊∂ A.GC Òº÷ ‚≈Ò

‡ØΩ∫‡Ø - NDP Á∂ ¡≈◊± ‹◊Ó∆ «√≥ÿ ˘ Í≈‡∆ ÚÒØ∫ «¬º’ Í≈Ò∆ÓÀ∫‡ ÓÀ∫Ï Á∆ ÂÈı≈‘ Á∂ Ï≈Ï, Ì≈Ú A.GC Òº÷ ‚≈Ò √≈Ò≈È≈ Á∆ ’Ó ¡Á≈ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ «¬√ ◊ºÒ Á∆ Í∞Ù‡∆ ’«Á¡ª «√≥ÿ Á∂ ÍzÀµ√ √’ºÂ ‹∂Ó˜ √«ÓºÊ È∂ «’‘≈ «’ ‘≈Ò∂ Â’ ¡Á≈«¬◊∆ Ù∞± È‘∆∫ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «È¿± ‚ÀÓØ’zÀ«‡’ Í≈‡∆ ÚÒØ∫ ¡Á≈«¬◊∆ Á∂ ÍzÏ≥Ë ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ «¬√∂ Á«Ó¡≈È «√≥ÿ Í≈‡∆ Á∂ ¡≈◊± Ï‰È «Íº¤Ø∫

Í«‘Ò∆ Ú≈ «’ÏÀ’ Á∂ ÁΩ∂ ”Â∂ Í∞º‹∂ ¡Â∂ «¬º ’ ‡≈’ ÙØ ¡ ”⁄ «‘º √ ≈ «Ò¡≈¢«’ÏÀ’ Á∂ ’¬∆ ÒØ’ª È∂ ‡ΩÓ ÓÒ’∂¡ Á∂ ¿∞Â≈«Ë’≈∆ ˘ Í«‘Ò∆ Ú≈ È∂«Û˙∫ Ú∂«÷¡≈¢ ‡≈’ ÙØ¡ ÁΩ≈È «√≥ÿ ˘ ‹√«‡È ‡±‚Ø Á∆ Ì≈ ¯∂∆ ¡Â∂ Í≈¬∆ÍÒ≈¬∆È Á∂ Ó∞Á º ∂ ”Â∂ «Ïz«‡Ù ’ØÒ≥Ï∆¡≈ ¡Â∂ ¡ÀÒÏ‡≈ Á«Ó¡≈È ⁄ºÒ ‘∂ ‡’≈¡ Ï≈∂ √Ú≈Ò ’∆Â∂ ◊¬∂¢ ¯À∫⁄ Ì≈Ù≈ Ú≈Ò∂ ‡≈’ ÙØ¡ ”⁄ «’ÏÀ’ Ú≈√∆¡ª È∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ «¬º’ «√º÷ «√¡≈√ÂÁ≈È ˘ Ú∂ « ÷¡≈¢ ˙ȇÀ  ∆˙ ¡Â∂ «Ïz « ‡Ù

’ØÒÏ ≥ ∆¡≈ Á∂ ¿∞Ò‡ «’ÏÀ’ ”⁄ «√º÷ª Á∆ √≥ÿ‰∆ ¡≈Ï≈Á∆ È‘∆∫ ¡Â∂ ¡ÀµÓ. Í∆. ¡≥‹± «„ºÒØ∫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’ج∆ Ú∆ «√º÷ ¡≈◊± ¯À‚Ò «√¡≈√ Á≈ «‘º√≈ È‘∆∫¢ ÓΩ∫‡∆¡Ò Á∂ «¬√ ‡≈’ ÙØ¡ Á∆ ı≈√∆¡Â «¬‘ ‘∆ «’ «√≥ÿ È∂ ¡≈͉∆ ͺ◊ Á∂ ≥◊ Ï≈∂ ÒØ’ª Á∂ Ó≥È ”⁄ ¿∞· ‘∆ ªÿ ˘ ٪ ’∆Â≈¢«’ÏÀ’ Í∞º‹‰ ÂØ∫ Í«‘Òª «√≥ÿ È∂ NDP Á≈ ◊Û∑ Ó≥È∂ ‹ªÁ∂ ÚÀ È ’± Ú  ¡≈«¬ÒÀ ∫ ‚ Á≈ ÁΩ  ≈ ’∆Â≈¢ «Í¤Ò∆¡ª ¡≈Ó ⁄Ø ‰ ª ÁΩ≈È NDP ÚÀÈ’±Ú ¡≈«¬ÒÀ∫‚ ”⁄ ÍÀ∫Á∂ «¬º’ ‘Ò’∂ ˘ ¤º‚ ’∂ √≈«¡ª ”Â∂ «‹ºÂ Íz≈Í ’∆Â∆ √∆¢ √≈«È⁄-◊Ò¯ ¡≈«¬ÒÀ∫‚˜ Á∆ ¿∞‘ √∆‡ ◊z ∆ È Í≈‡∆ Á∆ È∂  ≈ ¡À«Ò˜≈Ï∂Ê Ó∂¡ È∂ «‹ºÂ Ò¬∆ √∆¢ ’À∫ÏÒ «Ú ⁄À∫Ï ¡Ω¯ ’ΩÓ√ ”⁄ Ì≈Ù‰ ÁΩ≈È «√≥ÿ È∂ ’ÀÈ∂‚∆¡È ÒØ’ª ”⁄ ˆÀÏ≈Ï∆, Ú≈Â≈Ú‰, Ϙ±◊ª Á∆ Á∂÷Ì≈Ò, «√‘ √≥Ì≈Ò ¡Â∂ ‘Ø ’¬∆ Ó‘ºÂÚͱÈ Ó∞º«Á¡ª ”Â∂ «Ú⁄≈ Íz◊‡ ’∆Â∂¢ ¿∞µÂ∆ ¡Ó∆’≈ Á«Ó¡≈È Ó∞’ ÚÍ≈ √≥Ë∆ Á≈ Ó∞ºÁ≈ Ú∆ «√≥ÿ Á∆ ¯∂∆ ÁΩ≈È Ì≈± «‘≈¢ «√≥ÿ È∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‚ΩÈÒ‚ ‡≥Í ˘ ˺’Ù ∂ ≈‘∆ ”Â∂ ¿∞Â≈± ¡≈◊± ’≈ «Á≥ « Á¡ª ’À È ∂ ‚ ≈ Á∞¡≈≈ ‚º‡ ’∂ ‘≈Ò≈ Á≈ ‡≈’≈ ’È Á∆ Ú’≈Ò ’∆Â∆¢

Coca-Cola ‘∞‰ ‹≈Í≈È ”⁄ Ú∂⁄∂◊∆ Ù≈Ï ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ - Á∞È∆¡≈ Á∆ ÓÙ‘± √Ω¯‡ «‚z’ ≥ ’≥ÍÈ∆ ’Ø’≈-’ØÒ≈ È∂ ¡≈͉∂ ABE √≈Òª Á∂ ’∆¡ ”⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ ¡ÀÒ’Ø‘«Ø Ò’ «‚z’ ≥ Í∂Ù ’È Á≈ ¯À√Ò≈ ’∆Â≈ ‘ÀÕ «¬√ «‚z’ ≥ ˘ ‹≈Í≈È ”⁄ ÒΩ∫⁄ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬‘ Ú∆ Áº«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ «¬√ «‚z’ ≥ ”⁄ ¡ÀÒ’Ø‘Ò Á∆ Ó≈Â≈ C ÂØ∫ H ¯∆√Á∆ ‘ÀÕ «¬√ √Ω¯‡ «‚z≥’ ˘ ‹≈Í≈È∆ Ì≈Ù≈ ”⁄ ⁄∆‘∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ’Ø’≈-’ØÒ≈ ‹≈Í≈È Á∂ ‘Àµ‚ ‹Ω‹ ◊∞‚∆ÈØ È∂ «’‘≈ «’ ‹≈Í≈È ”⁄ ABE √≈Òª ”⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈∆ ¡«‹‘≈ ¡ÈØ÷≈ ‹Ï≈ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ ’ÀÈ‚ «‚z≥’ ”⁄ ¡ÀÒ’Ø‘Ò Á∆ Ó≈Â≈ Ï‘∞ ‘∆ ÿº‡ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ Áº«√¡≈ «’ «¬√ «‚z≥’ ˘ ‘Ø ¯Ò∂Úª «‹Ú∂∫ ◊∂Í√, √‡ΩÏ∆, ’∆Ú∆ ¡Â∂ Ú≈¬∆‡ Í∆⁄ Â∂ ’∞fi ¡ÀÒ’Ø‘«Ò’ ⁄∆˜ª Á∆ ÚÂØ∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’ ’≥ÍÈ∆ È∂ «¬√ «‚z’ ≥ ”⁄ ¡ÀÒ’Ø‘Ò Á∆ Ó≈Â≈ ÿº‡ º÷‰ Á≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ ‘ÀÕ

Í≈«’ È∂ ’ÀÁ∆¡ª Á∆ ¡ÁÒ≈-ÏÁÒ∆ Á∂ Ì≈ Á∂ Íz√Â≈Ú ˘ «ÁºÂ∆ ÓȘ±∆ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á - Í≈«’√Â≈È È∂ Ï∞ºËÚ≈ ˘ «’‘≈ «’ ¿∞√ È∂ ’ÀÁ∆¡ª Á∆ ¡ÁÒ≈-ÏÁÒ∆, ÓÀ‚∆’Ò Ú∆˜≈ ‹≈∆ ’È Â∂ «È¡ª«¬’ ¡≈ÔØ◊ Ï‘≈Ò ’È Á∂ Ì≈ Á∂ ÓÈ∞÷ º Â≈ Ì∂ Íz√Â≈Úª ˘ ÓȘ±∆ Á∂ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ «¬√ ’ÁÓ Á≈ ¿∞Á∂Ù ÁØÚª Á∂Ùª Á∂ «Ú⁄’≈ ‰≈¡ ˘ ÿº‡ ’È≈ ‘ÀÕ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â≈Ò∂ Á∂ Ï∞Ò≈∂ Ó∞‘Ó ≥ Á ÎÀ˜Ò È∂ «’‘≈ «’ Í≈«’√Â≈È Á∂ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â∆ ÷Ú≈˜≈ ¡≈«√Î È∂ √≈∂ ͺ÷ª È≈Ò «Ú⁄≈’ Ú‡ªÁ≈ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ÁØÚª Á∂Ùª Á∆¡ª ‹∂Òª ”⁄ Ï≥Á ¡≈Ó ’ÀÁ∆¡ª Á∂ √Ï≥Ë ”⁄ ¡≈¬∂ ÓÈ∞÷ º ∆ Íz√Â≈Úª ˘ ÓȘ±∆ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ Í«‘Ò≈ Íz√Â≈Ú «Â≥È Â∑ª Á∂ ’ÀÁ∆¡ª ¡Ωª, Ó≈È«√’ ±Í È≈Ò ’Ó˜Ø ‹ª «ÚÙ∂Ù Á∂÷Ì≈Ò Ú≈Ò∂ Â∂ G@ √≈Òª ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ¿∞Ó Á∂ ’ÀÁ∆¡ª ˘ ÒÀ ’∂ ‘ÀÕ

1228


2

B.C. ISSUE # 1273

AJIT WEEKLY Division of 6178235 canada inc.

Founder Editor : Managing Director : Hon. Excutive Editor : Editor : International Editor : Senior Representative : Director B.C. Operation :

Late (Dr.) Prof. Darshan Singh Late Vinny Bains Kanwaljit Kaur Bains Kanwar Bains Syed Asif Shahkar Sardool Singh Thiara Harblas Kahlon

STAFF REPORTERS HARJINDER SINGH BASIALA (NEW ZEALAND) KULDIP SINGH BADDON (NEW YORK) BHUPINDER SINGH (HOLLAND) SARAVJIT CHANDI (TORONTO)

FINANCIAL ADVISOR Sarabjit Saggu

ADVISORY BOARD CHIEF ADV.: PROF. HARJINDERPAL S. WALIA (INDIA) CHAIN SINGH (GONESSA, FRANCE) BALKAR SINGH (GOUSSAIN VILLE, FRANCE) RAGHBIR SINGH (PARIS, FRANCE)

PRESS PHOTOGRAPHER SUNDIP BRAR (647-294-4948) Jasbir Singh Boparai Chamkor Dhaliwal Piara Singh Kudowal Brithish Columbia Rep. Balley Singh Shoker Sukhmander Singh Brar ‘Bhagta Bhai Ka’ California Rep. Jai Singh New York Rep. Kuldip Singh Baddon Toronto

ADVERTISING Editorial : (905) 671-4761, (905) 671-4762 (905) 671-4767, (416) 899-2548 Toll Free Phone :1-888-371-AJIT (2548) Toll Free Fax : 1-888-981-2818 Website : www.ajitweekly. com e-mail : Info@ajitweekly.com

MAILING ADDRESS 2-7015 TRANMERE DRIVE MISSISSAUGA ONT. L5S 1T7 CANADA PUBLICATION

MAIL

AGREEMENT

ACCOUNT NUMBER : 4750993, AGGREMENT NO : 40112768

The Ajit Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and don’t endorse any product or services advertised in the Ajit Weekly. Please consult your lawyer before buying/hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Ajit Weekly is in the business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by an independent source.All psychic’s, soothsayers’ and astrologer’s ads are only for entertainment purposes. All rights reserved.

«ÂzÍπ ≈ «Ú⁄ ’ÓÒ «÷Û «◊¡≈Õ ¿∞Í È≈◊≈ÒÀ∫‚ ¡Â∂ Ó∂ÿ≈«Ò¡≈ ”⁄ ’ÓÒ «÷ÛÈ Á∂ «’È≈∂ ‘ÀÕ «Â≥È∂ ≈‹ª Á∂ ⁄؉ ÈÂ∆«‹¡ª È∂ Á∂Ù Á∂ È’Ù∂ Á∂ Ì◊Ú∂∫ ≥◊ ˘ ‘Ø Ú∆ ¿∞ÿ≈Û «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ «¬√ ⁄؉ Á∂ ÈÂ∆‹∂ È∂ √Ì ÂØ∫ Úº‚∆ √º‡ Ó≈’√∆¡ª ˘ Ó≈∆ ‘ÀÕ ÷ºÏ∂ ͺ÷∆¡ª Á≈ «¬’ Â’Û≈ «’Ò≈ ¯«Â‘ ’’∂ Ì≈Â∆ ‹ÈÂ≈ Í≈‡∆ È∂ «ÂzÍπ≈ Á∆ «√¡≈√ «Ú⁄Ø∫ Ò≈Ò ≥◊ Óȯ∆ ’’∂ ˜ÏÁ√ «‹ºÂ Íz≈Í ’∆Â∆ ‘À ¡Â∂ «ÂzÍπ ≈ ”⁄Ø∫ Ó≈’√∆ Í≈‡∆ Á∂ BE √≈Ò Á∂ ≈‹ Á≈ ¡≥  ’ «Áº  ≈ ‘À Õ È≈◊≈ÒÀ∫‚ «Ú⁄ Ì≈Ú∂∫ Ò‡’Ú∆∫ «ÚË≈È √Ì≈ ‘Ø∫Á «Ú⁄ ¡≈¬∆ ‘À Í √’≈ ¿∞Ê∂ Ú∆ Ì≈Â∆ ‹ÈÂ≈ Í≈‡∆ Á∆ Ï‰È Á∂ ¡≈√≈ ‘È ¡Â∂ ¡«‹‘∂ ‘∆ ¡≈√≈ Ó∂ÿ≈«Ò¡≈ Á∆ EI ÓÀ∫Ï∆ «ÚË≈È √Ì≈ √∆‡ª Á∂ ⁄؉ ÈÂ∆«‹¡ª ÂØ∫ Ï≈¡Á Ș ¡≈ ‘∂ ‘ÈÕ ¡≈͉∆ «‹ºÂ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì≈Â∆ ‹ÈÂ≈ Í≈‡∆ Á∂ ÈÚ∂∫ ω∂ Í≈‡∆ Á¯Â «Ú÷∂ Í≈‡∆ ’≈’∞≥Ȫ ˘ √≥ÏØËÈ ’Á∂ ‘ج∂ Íz Ë ≈È Ó≥  ∆ È«≥ Á  ÓØ Á ∆ ’∞ fi «˜¡≈Á≈ ‘∆ ¿∞ÂÙ≈‘ «Ú⁄ Ș ¡≈¬∂Õ ’ª◊√ Óπ’ Ì≈ Á≈ È≈¡≈ Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ È«≥Á ÓØÁ∆ È∂ ’ª◊√ Íz Ë ≈È ≈‘∞ Ò ◊ªË∆ ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ ’∞fi ÒØ’ª Á≈ ¡‘∞Á≈ ÚËÁ≈ ‘À Í ¿∞‘Ȫ Á≈ ’ºÁ √π≥◊ÛÁ≈ ‘ÀÕ ¿∞‘Ȫ «’‘≈ «’ «¬√Á∆ Â∞ÒÈ≈ «Ú⁄ Ì≈‹Í≈ ÍzË≈È ¡«Ó Ù≈‘ Á≈ ’¬∆ √»«Ï¡ª «Ú⁄ Í≈‡∆ «‹ºÂª È≈Ò ’ºÁ Ú«Ë¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Ì≈Ù‰ «Ú⁄ È«≥Á ÓØÁ∆ È∂ «¬√ «Ú¡≥◊Ó¬∆ «‡ºÍ‰∆ Í≥‹≈Ï Á∂ Óπº÷ Ó≥Â∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«≥Á «√≥ÿ Ï≈∂ Ú∆ ’∆Â∆Õ ÍzË≈È Ó≥Â∆ È∂ «’‘≈ «’ È≈ ‘∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«≥Á «√≥ÿ ¡Â∂ È≈ ‘∆ ’ª◊√ Í≈‡∆Õ «¬’ Á»‹∂ ˘ ¡≈͉≈ √ÓfiÁ∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ «¬’ √π ≥  ¯Ω‹ ‘ÀÕ ¡√Ò «Ú⁄ ÓØÁ∆ √≈«‘Ï «¬‘ ’«‘‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È «’ È≈ ‘∆ ’ÀÍ‡È √≈«‘Ï ≈‘∞Ò ◊ªË∆ Á∆ ÍÚ≈‘ ’Á∂ ‘È ¡Â∂ È≈ ‘∆ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ ’ÀÍ‡È Á∆ ÍÚ≈‘ ’Á∂ ‘ÈÕ ’ÀÍ‡È ˘ «¬’ ¡≈˜≈Á ¯Ω‹∆ ’«‘ ’∂ √≥ÏØËÈ ’È≈ «¬‘ Á√≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ Ì≈Â∆ ‹ÈÂ≈ Í≈‡∆ ˘ «¬‘ Òº◊ «‘≈ ‘À «’ Ì≈Ú∂∫ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ’ª◊√ Á∆ √’≈ ‘À Í «¬√ √’≈ Á∂ Óπº÷ Ó≥Â∆ Á∆ ’∂∫Á∆ Ò∆‚«ÙÍ È≈Ò √π Í»∆ Â∑ª È‘∆∫ «ÓÒÁ∆Õ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ÓØÁ∆ ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ Á∆ Ò∆‚«ÙÍ ÚºÒØ∫ ¡«‹‘≈ √Ø⁄∂ ‹≈‰ «Íº¤∂ «¬’ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ Á∆ Â‹∆‘ ”Â∂ Í≥‹≈Ï Á∆ √’≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï Á∂ Óπº÷ Ó≥Â∆ È∂ «¬’ √≈Ò

’ÀÍ‡È Âª √πÂ≥Â ¯Ω‹∆ ‘À “«‡ºÍ‰∆ È∂ ¤∂Û∆ ÙÏÁ∆ ‹≥◊” Á∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ ÂØ∫ ’¬∆ Ú≈ √Óª Ó≥«◊¡≈ ª «’ Óπ÷ º Ó≥Â∆ ¡≈͉∂ Ó≥Â∆ Ó≥‚Ò Á∂ «Ú√Ê≈ ’ √’‰ Í ’ª◊√ ÍzË≈È √Óª È≈ Á∂ ’∂ ’ÀÍ‡È ˘ ’ج∆ ‘Ø √πÈ‘ ∂ ≈ Á∂‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘∂ ’¬∆ Ó√Ò∂ ‘È, «‹‘Ȫ ’≈È ÓØÁ∆ È∂ ’ÀÍ‡È ”Â∂ ÂȘ ’√∆ ‘ÀÕ ÍzË≈È Ó≥Â∆ Á∆ «¬√ «Ú¡≥◊Ì∆ «‡ºÍ‰∆ È∂ «¬’ Â∑ª Á∆ ÙÏÁ∆ ‹≥◊ ¤∂Û «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ ÓØÁ∆ √≈«‘Ï Á∆ «‡ºÍ‰∆ ”Â∂ ’ÀÍ‡È √≈«‘Ï È∂ ‡Ú∆‡ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ÓØÁ∆ ‹∆ Â∞‘≈˘ «¬√ Â∑ª «’√ È∂ Áº«√¡≈Õ ’ÀÍ‡È È∂ «Ò«÷¡≈, ””ÓÀ˘ Ô’∆È È‘∆∫ «’ ’ª◊√ ‘≈¬∆ ’Ó≈È È∂ Ó∂∂ «÷Ò≈¯ Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ «Ù’≈«¬Â ’∆Â∆ ‘ÀÕ «¯ Ú∆ Ó∂∫ √ÍÙ‡ ’È≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘ª «’ «¬√ Â∑ª Á∂ ‘ؤ∂ «Ï¡≈Ȫ È≈Ò Â∞‘≈˘ Ó∂∂ ¡Â∂ Í≈‡∆ «Ú⁄ Í≈Û≈ Í≈¿∞‰ ”⁄ ÓÁÁ È‘∆∫ «ÓÒ∂◊∆Õ Í≈‡∆ ˘ Ó∂∂ ”Â∂ ¡Â∂ ÓÀ˘ Í≈‡∆ Á∆ Ò∆‚«ÙÍ ”Â∂ ÌØ√≈ ‘ÀÕ””

‘«¡≈‰≈ ¡Â∂ ‹≥Ó» ’ÙÓ∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ Ï∂Û∆¡ª «’ ±¯≈Ȫ Â∂ ÂÁ∆¡ª Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ’ÓÒ «÷Û≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∆ È∂ ‘Ó∂Ù≈ ÓÈ∞º÷∆ ÓÈ Á∆ ωÂ ‘∆ ¡«‹‘∆ ‘À ‘∂Õ «’ «¬√˘ ¡≈√ Á∆ «’È ‘Ó∂Ù≈ Óπ√∆Ϫ ÂØ∫ ’Á∂ «Á√Á∆ «‘≥Á∆ ‘À ‹ª «Áº√Á∆ «‘‰∆ ‚Á∆¡ª È‘∆∫ ¡≈√ª ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ Áπº÷ Á∆ √Ì ÂØ∫ ÚË∆¡≈ Í≥‹≈Ï∆ ÒØ’ ’ÊÈ ‘À “‹∆Ú≈ ¡≈√≈, Á≈» ¡≈√ ‘∆ ‘∞Á ≥ ∆ ‘ÀÕ √Í∂È Á≈ ¡÷≈‰ Ó∂ «È≈√≈”Õ ‹≈‘È◊∂ ”«ÁÒ «√º’ ÓÀÈ ‘À «’ ¡≈Ù≈Ú≈Á∆ ÓÁ≈ Ú∆ ◊≈¿∞∫Á≈ ¡À∫‚ Á≈ ¬∂∫‹Ò” «Ú⁄ √≈¯ √πÈ∂‘≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À Õ ‹√Ú≥  «√≥ ÿ ’≥ Ú Ò ¡È∞ √ ≈ ¡≈Ù≈ ÓÈ∞ º ÷ Á∆ ‘Ó∂ Ù ≈ Ú¯≈Á≈ √≈ʉ ‘∆ ‘ÀÕ ‘ ’≈Ò∆ «¬√ Ì≈Ù‰ «Úæ⁄ È«≥Á ÓØÁ∆ È∂ «¬√ «Ú¡≥◊Ó¬∆ «‡ºÍ‰∆ ≈ «Ú⁄ ¡≈√ Á≈ Â≈≈ ⁄Ó’Á≈ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï Á∂ Óπº÷ Ó≥Â∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«≥Á «√≥ÿ Ï≈∂ Ú∆ ’∆Â∆Õ «¬‘ Úº÷∆ ◊ºÒ ‘À «’ ¿∞√˘ ’ج∆ È≈ ÍzË≈È Ó≥Â∆ È∂ «’‘≈ «’ È≈ ‘∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«≥Á «√≥ÿ ¡Â∂ º’∂ ¡Â∂ ¿±Ë∆ Í≈¬∆ ‡Ø«¬¡ª «‡º«Ï¡ª È≈ ‘∆ ’ª◊√ Í≈‡∆Õ «¬æ’ Á»‹∂ ˘ ¡≈͉≈ √ÓfiÁ∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ «Ú⁄ Ò«‘≥Á≈ ¡Â∂ „«‘≥Á≈ ‹≈Ú∂Õ «¬æ’ √πÂ≥Â ¯Ω‹ ‘ÀÕ ¡√Ò «Úæ⁄ ÓØÁ∆ √≈«‘Ï «¬‘ ’«‘‰≈ «¬’ ¡Ω ‹Ø Ó≈È«√’ ¡Â∂ ¡≈«Ê’ º ∆ √∆Õ «È≈Ù≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È «’ È≈ ‘∆ ’ÀÍ‡È √≈«‘Ï, ≈‘∞Ò ◊ªË∆ Á∆ ÍÚ≈‘ ÂΩ ”Â∂ Í»∆ Âª ‡∞‡º ⁄π’ ¡Â∂ ¿∞ Á ≈√∆ È≈Ò «ÿ∆ ‘ج∆ Ó∂∂ ’ØÒ ’Á∂ ‘È ¡Â∂ È≈ ‘∆ ≈‘∞Ò ◊ªË∆, ’ÀÍ‡È Á∆ ÍÚ≈‘ ’Á∂ ¡≈¬∆Õ ÿ Ú≈Ò∂ ˘ È«Ù¡ª È∂ ÷≈ ‘ÈÕ ’ÀÍ‡È ˘ «¬’ ¡≈˜≈Á ¯Ω‹∆ ’«‘ ’∂ √≥ÏØËÈ ’È≈ «¬‘ «Ò¡≈ √∆ ¡Â∂ È«Ù¡ª È∂ ÿ Á∆ ‘ Á√≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ Ì≈Â∆ ‹ÈÂ≈ Í≈‡∆ ˘ «¬‘ Òº◊ «‘≈ ‘À ⁄∆˜ «Ú’≈ ¤º ‚ ∆ √∆Õ ¿∞ √ Á∆ «È≈Ù≈ «’ Ì≈Ú∂∫ Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ ’ª◊√ Á∆ √’≈ ‘À Í «¬√ √’≈ √Ófi ¡≈¿∞∫Á∆ √∆ «’ ÈØÚ∆∫ ”⁄ ÍÛ∑Á∆ Á∂ Óπº÷ Ó≥Â∆ Á∆ ’∂∫Á∆ Ò∆‚«ÙÍ È≈Ò √π Í»∆ Â∑ª È‘∆∫ Ï∂‡∆ Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ «’Ú∂∫ ‹≈∆ º÷∂Õ ÿ «ÓÒÁ∆Õ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ÓØÁ∆ ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ Á∆ Ò∆‚«ÙÍ ÚÒØ∫ Á≈ ◊∞˜≈≈ «’Ú∂∫ ⁄Ò≈Ú∂Õ ÷ªÁ∂ Í∆∫Á∂ ¡«‹‘≈ √Ø⁄∂ ‹≈‰ «Íº¤∂ «¬æ’ ≈‘∞Ò ◊ªË∆ Á∆ Â‹∆‘ ”Â∂ Í≥‹≈Ï ÿ Á≈ «¬‘ Í«Ú≈ √Û’ ”Â∂ ¡≈ Á∆ √’≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ ⁄π’ º ≈ √∆Õ ¿∞√Á∆ ◊∆Ï∆ ˘ Ú∂÷ Ù∆’ ¡Â∂ ÌÀ‰ Ì≈ Ú∆ «’È≈≈ ’ ◊¬∂ √ÈÕ ¿∞∫fi Ú∆ ÁπÈ∆¡ª Á≈ Á√± ‘À «‹√ Ì≈ÚÈ≈ ˘ ÒÀ ’∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ «Á≥Á≈ ‘À “‹Ï º’ √≈√, ÂÏ Â’ «’ «¬‘ ⁄Û∑Á∂ √»‹ ˘ ‘∆ √Ò≈Ó È«≥Á ÓØÁ∆ È∂ Óπº÷ Ó≥Â∆ ˘ «¬’ ¡≈√”Õ «È≈Ù ¡Â∂ È’≈≈ÂÓ’ √Ø⁄ ’Á∆ ‘ÀÕ ¿∞‘ Ï‘∞ ‘∆ Ì∂ ÓÈ È≈Ò √πÂ≥Â ¯Ω‹∆ ’«‘ ’∂ «Ú¡≥◊ ’∆Â≈ º÷‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª ˘ √Ófi‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ¡≈͉∆ Ï∂‡∆ Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ Ò¬∆ √«‘ÔØ◊ ‘À, ’ÀÍ‡È √≈«‘Ï È∂ ¿∞√∂ Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò ‘À «’ ‘ ÈÚª, ÈÚ∆∫ Â’Á∆ ÒÀ ’∂ Ó≥◊‰ ¡≈¬∆ √∆Õ ¿∞√Á≈ ’«‘‰≈ √∆: ””√Ø«⁄¡≈ √∆ ’∞Û∆ ˘ ‚≈’‡ ω≈Úª◊∂ ÓØÁ∆ ˘ ‹Ú≈Ï «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞∫fi «¬‘ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ◊ºÒ ª √ÍÙ‡ ‘À «’ Ì≈Â∆ ‹ÈÂ≈ ‹ÁØ∫ ºÏ ÁÚ≈˜≈ Ï≥Á ’Á≈ ‘À ª Í ¡≈Í Âª ¿∞‘ ÷«‘Û≈ ¤∞‚≈ «◊¡≈Õ Í≈‡∆ ¡≈͉≈ «‹ºÂ Á≈ ºÊ √≈∂ Ì≈ ’ج∆ È≈ ’ج∆ «÷Û’∆ ˜» ÷πºÒ∑∆ ¤º‚ √≈˘ ¤º‚ «◊¡≈ È’ ÌØ◊‰ Ò¬∆Õ ’¬∆ Ú≈ ª ’∞fi ÷≈ ’∂ ÓÈ ˘ «⁄ºÂ «Ú⁄ ¯∂È≈ ⁄≈‘∞≥Á∆ ‘À ¡Â∂ √≈∂ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ «‘≥Áπ√Â≈È Á≈ ≥◊ Ì◊Úª ’È≈ Í≥‹≈Ï∆ Ù≈«¬ Ï≈Ú≈ ÏÒÚ≥ È∂ ’ÁÀ Õ ’∆ ’ª ’∞ fi √Ófi È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á∆”” ¿∞√È∂ Ø∫Á∂ ‘ج∂ «’‘≈Õ ⁄‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «ÂzÍπ≈ Á∆ «‹ºÂ È∂ Ì≈‹Í≈ «Ò«÷¡≈ √∆: ˘ Íz∂« ’∆Â≈ ‘À ¡Â∂ ‘∞‰ Ì≈‹Í≈ Óπ√∆Ϫ ÂØ∫ ’Á∂ ‚Á∆¡ª È‘∆∫ ¡≈√ª ‹Ø ‘؉≈ √∆ ‘Ø «◊¡≈Õ ‘؉∆ ˘ ’ج∆

’ª◊√ ≈‹ ”⁄ Ú∆ Ï≈ÁÒª Á∂ Ϻ√ ’≈ØÏ≈ Á∆ ⁄Û∑≈¬∆ ⁄ß‚∆◊Û∑,: √ºÂ≈ ÂØ∫ Ï≈‘ «‘‰ Á∂ Ï≈Ú‹» Á Ï≈ÁÒ Í«Ú≈ Á≈ ‡ª√ÍØ‡ ’≈ØÏ≈ Ò◊≈Â≈ ÚËÁ≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ÙzØÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒÌ≈‹Í≈ √’≈ Ú∂Ò∂ ’ª◊√ ÚºÒØ∫ ¡’√ ‡ª√ÍØ‡ ”Â∂ ’Ϙ∂ Á∂ ÁØÙ Ò≈¬∂ ‹ªÁ∂ √È ¡Â∂ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª ”⁄ «¬‘ ÓπºÁ≈ Ú∆ ¿∞Ì«¡≈ √∆Õ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ È∂ Ï≈ÁÒª Á∂ ‡ª√ÍØ‡ ’≈ØÏ≈ ˘ Úº‚∂ ͺË ”Â∂ ¿∞·≈«¬¡≈ √∆Õ ‹≈‰’≈∆ ÓπÂ≈Ï’ ’∆Ï «¬’ √≈Ò √ºÂ≈ ÂØ∫ Ï≈‘ «‘‰ Ó◊Ø∫ Ú∆ Ï≈ÁÒª Á∆¡ª Ϻ√ª Á∆ «◊‰Â∆ ”⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ √»Âª ÓπÂ≈Ï’ ¿∞Ȫ∑ «¬’ ’≥ÍÈ∆ Á∂ √≈∂ Ϻ√ Í«Ó‡ ¡≈͉∂ ’≥‡ØÒ ”⁄ ÒÀ Ò¬∂ ‘È ‹Á«’ «Â≥È ‘Ø ‡ª√ÍØ‡ª Á∂ Í«Ó‡ ‘≈√Ò ’È Ò¬∆ ◊ºÒÏ≈ ¡≥ÂÓ ÁΩ ”⁄ ‘؉≈ Ó≥«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ’∞ºÒ «ÓÒ≈ ’∂ Ï≈ÁÒ Í«Ú≈ Á∆ Ó≈Ò’∆ Ú≈Ò∆¡ª ’≥ÍÈ∆¡ª ”⁄ ’∆Ï D@ ‘Ø Ϻ√ª ‹∞ÛÈ ‹≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕ Ï≈ÁÒ Í«Ú≈ Á∆ Ó≈Ò’∆ Ú≈Ò∆¡ª ’≥ÍÈ∆¡ª Á∂ ÓÀÈ∂‹ Ì≈Ú∂∫ ÷≈ÓØÙ ‘È Í ‚∆¡ÀÓ¡À√ Ϻ√ ‡ª√ÍØ‡ ’≥ÍÈ∆ Á∂ Ó≈Ò’ ¡Ó‹∆ √Ó≈ (‹ÒßË ÂØ∫ √≈Ï’≈ ’ª◊√ Ó≥Â∆) È∂ √Ω«Á¡ª Á∆ Â√Á∆’ ’∆Â∆ ‘ÀÕ √z∆ √Ó≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª Á∆ ’≥ÍÈ∆ Ï≈ÁÒª ˘ √≈∆¡ª AD Ϻ√ª Á∂ Í«Ó‡ Ú∂⁄ ‘∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ ¤Ø‡∂ ‡ª√ÍØ‡ª Ò¬∆ ‘∞‰ «¬‘ ÓπÈ≈¯∂

Ú≈Ò≈ ’≈ØÏ≈ È‘∆∫ «‘≈Õ ¿∞∫‹ ¿∞Ȫ∑ «Íz≥√ Ϻ√ √«Ú√ Á∆¡ª Ϻ√ª Á∂ √ΩÁ∂ ÂØ∫ «¬È’≈ ’ «ÁºÂ≈ «‹√ ”⁄ Í«Ú≈ Á∆ ‘Ø ‡ª√ÍØ‡ È≈Ò «‘º √ ∂ Á ≈∆ ‘À Õ «¬√∂ Â∑ ª Ó≈È√≈ ¡≈Ë≈« Í≥‹≈Ï Ïº√ √«Ú√ ¡Â∂ Ò≈‚∆ ‡ª√ÍØ‡ Â∂ ‹ÒßË ¡≈Ë≈« ≈‹Á∆Í ‡ª√ÍØ‡ È∂ Ú∆ √Ω«Á¡ª Á∆ ◊ºÒÏ≈ ‘؉ ÂØ∫ «¬È’≈ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ¿∞Ë «¬È∑ª ’≥ÍÈ∆¡ª Á∂ ’∞fi ¡Í∂‡ª ¡Â∂ ÓÀÈ∂‹ª È∂ ı∞Ò≈√≈ ’∆Â≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ “ÈÚ∂∫ Ó≈Ò’ª“ ˘ «ÍØ‡ Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ Í≥‹≈Ï Ïº√ √«Ú√ Á∂ Â∂‹≈

«√≥ÿ È∂ ¡≈͉∆¡ª Ϻ√ª Á∆ «Ú’∆ Á∆¡ª «ÍØ‡ª ˘ ¡¯Ú≈‘ ’≈ «ÁºÂ≈Õ ‡ª√ÍØ‡ ◊˜‡ Ú∆’Ò∆ È∂ ¡≈͉∂ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ Á∂ ¡≥’ ”⁄ «¬È∑ª √Ω « Á¡ª Ï≈∂ «Ú√Ê≈ «ÍØ  ‡ Íz’≈«Ù ’∆Â∆ ‘ÀÕ √»Âª ÓπÂ≈Ï’ √ΩÁ≈ ª ‘∆ «√∂ ⁄Û∑∂◊≈ ‹ÁØ∫ Í»∆ ’Ó Á∆ ¡Á≈«¬◊∆ ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆Õ «ÈÔÓª «‘ Ϻ√ »‡ Í«Ó‡ª Á∆ Ó≈Ò’∆ ”⁄ ÏÁÒ≈¡ Á≈ È؇∆«¯’∂ÙÈ ¡ıÏ≈ª ”⁄ Íz’≈«Ù ’È≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À ¡Â∂ √≈∂ È؇∆«¯’∂ÙÈ ‡ª√ÍØ‡ ◊˜‡ ”⁄ ¤≈Í∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ’«ÊÂ

√Ω«Á¡ª È∂ ¤Ø‡∂ ‡ª√ÍØ‡ª ˘ «¯’ª ”⁄ Í≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ «Ó≥È∆ Ϻ√ ¡≈Í∂‡˜ Ô»È∆¡È Á∂ ÍzË≈È ‹∂ ¡À√ ◊∂Ú≈Ò È∂ ⁄؉Ú∆¡ª ’≥ÍÈ∆¡ª Á∂ ÚËÁ∂ Ϻ√ ‡ª√ÍØ‡ Ë≥Á∂ Á∆ √∆Ï∆¡≈¬∆ ‹ª⁄ Ó≥◊∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈,““«˜¡≈Á≈Â ‡ª√ÍØ‡˜ ˘ È∞’√≈È fiÒ‰≈ ÍÀ «‘≈ ‘À Í «¯ Ú∆ ’∞fi Á≈ ’≈ØÏ≈ ÚË-¯πÒ «‘≈ ‘ÀÕ”” ¿∞È∑ª ’ª◊√ √’≈ ”Â∂ ÈÚ∆∫ ‡ª√ÍØ‡ È∆Â∆ «Ò¡≈¿∞‰ ”⁄ Á∂∆ Á≈ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈Õ √z∆ ◊∂Ú≈Ò È∂ «’‘≈ «’ ’ª◊√ È∂ √≈∂ ‡ª√ÍØ‡ª ˘ «¬’√≈ ÓΩ’≈ Á∂‰ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈ √∆ Í ‘’∆’ ”⁄ ’ج∆ ¯’ «Á÷≈¬∆ È‘∆∫ Á∂ «‘≈Õ “¿∞‘ ÈÚ∆∫ ‡ª√ÍØ‡ È∆Â∆ «Ò¡≈¿∞‰ ”⁄ È≈’≈Ó ‘∂ «‹√ ’≈È ’∞fi ‡ª√ÍØ‡ ÓπÈ≈¯≈ ÷º‡ ‘∂ ‘ÈÕ ’¬∆ ‘Ø ‡ª√ÍØ‡ª ¡Â∂ Ô»È∆¡È Á∂ È∞Ó≈«¬≥«Á¡ª È∂ «’‘≈ «’ Ï≈ÁÒª Á∆ Ó≈Ò’∆ Ú≈Ò∆¡ª ‡ª√ÍØ  ‡ ’≥ÍÈ∆¡ª ˘ Ϻ√ ‡≈¬∆Ó ‡∂ÏÒ ”⁄ Ú∆ Ò≈‘≈ «ÓÒÁ≈ ‘À «‹Ê∂ ¿∞È∑ª Á∆¡ª Ϻ√ª ˘ ¡º«‚¡ª ”Â∂ A@ «Ó≥‡ Â’ ∞’‰ Á≈ √Óª «ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ

˘ √‘∆ √≈Ï È≈ ’ √’∆Õ ¿∞È∑ª Á≈ ’«‘‰≈ √∆ «’ ¡À«ÓÒ∆ Á∆ ¯Ø‡◊ Ø ≈z ¯ «÷Ò≈¯ ¡≈ÈÒ≈¬∆È Óπ«‘≥Ó ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ Á∂ ’≈ØÏ≈ ”⁄ ¡≈¬∆ «◊≈Ú‡ «√¯ √≥ÔØ◊ È‘∆∫ √∆Õ ¿∞√ ¯Ø‡Ø◊z≈¯ ˘ ‹ÈÚ∆ B@AG ”⁄ ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ Ï≥Á ’È≈ «Í¡≈Õ ’Ø‡ Á∂ Á√Â≈Ú∂˜ª ÓπÂ≈Ï’ ¡À«ÓÒ∆ È∂ ¡≥◊z∂˜∆ ¡Â∂ ⁄∆È∆ Ì≈Ù≈ ”⁄ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ Á∂ Úº÷-Úº÷ ÍÒ∂‡¯≈Óª ”Â∂ «¬‘ ÁØÙ Ò≈¬∂ «’ ¡Ó≈≈ ÚÀ«‚≥◊ ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ Ó≈Ò’È «’‡∆ ⁄≈È “◊≈‘’ª

˘ fi»·∆¡ª ⁄∆˜ª «Á÷≈ ’∂ Í≈◊√ ω≈¿∞ Á ∂ ‘È, ◊≥ Á ∆ ‰È∆Â∆ «¬√Â∂Ó≈Ò ’Á∂ ‘È ¡Â∂ fi»· ÏØÒÁ∂ ‘ÈÕ“ Á√Â≈Ú∂˜ª ÓπÂ≈Ï’ ¡À«ÓÒ∆ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ÍÂ∆ È∂ ¯Ø‡Ù Ø ‡ » Ò¬∆ ÂÀ¡Ù∞Á≈ ’Ó Á≈ Ï≈’∆ «‘º√≈ ¡Á≈ È‘∆∫ √∆ ’∆Â≈Õ ‘≈Òª«’ ¡Ó≈≈ ÚÀ « ‚≥ ◊ È∂ «¬’≈È≈Ó∂ ÓπÂ≈Ï’ «Ú¡≈‘ Ò¬∆ ÓÀ’¡Í, ¯Ø‡◊ Ø ≈z ¯∆, ¯πÒ º ¡Â∂ Íz◊ Ø ≈Ó Á∆¡ª Á»‹∆¡ª √∂Ú≈Úª Ú∆ «ÁºÂ∆¡ª √ÈÕ ÍzØ◊≈Ó ÂØ∫ Ï≈¡Á ⁄≈È È∂ «Ú¡≈‘∂ ‹ØÛ∂ ˘ «’‘≈ √∆ «’ ‹∂’ ¿∞‘ Ï≈’∆ ÍÀ√∂ È‘∆∫ Á∂‰◊∂ ª ¿∞‘ Ú∆ ¯Ø‡¡ Ø ª È‘∆∫ Á∂‰◊∂Õ ’Ø‡ Á∂ «’≈‚ ÓπÂ≈Ï’ ¿∞Ȫ∑ È∂ ÍÀ√∂ Á∂‰ ÂØ∫ «¬È’≈ ’ «ÁºÂ≈Õ⁄≈È È∂ «ÁºÂ∂ ◊¬∂ ÍÀ«√¡ª ˘ Ú≈Í√ ¡Â∂ «¬’≈È≈Ó≈ ÷ÂÓ ’È Á≈ Ú∆ Íz√Â≈Ú «ÁºÂ≈ √∆Õ ’Ø‡ Á∂ Á√Â≈Ú∂˜ª ÓπÂ≈Ï’ ‹ØÛ∂ È∂ «¬√ Íz√Â≈Ú ˘ È‘∆∫ Ó≥«È¡≈ ¡Â∂ ¡◊√ B@AE ”⁄ ¿∞√ (‡≈È) Á∂ «÷Ò≈¯ ’Ø‡ ⁄ºÒ∂ ◊¬∂, È≈Ò ‘∆ «¬’≈È≈Ó≈

È‘∆∫ ‡≈Ò √«’¡≈Õ Í ‘∞‰ ±≥ «¬√ √≥’‡ Á≈ ‘Ω√Ò∂ È≈Ò Óπ’≈ÏÒ≈ ’Õ «‹≥È≈ «⁄ √∆ «Ú⁄ √≈‘ ‘À ¿∞È≈ «⁄ ¡≈√ È‘∆∫ ¤º‚‰∆ ⁄≈‘∆Á∆Õ Ï≈Ï≈ È≈È’ Á∂ ÏØÒª ˘ Ô≈Á º÷‰≈ ⁄≈‘∆ÁÀ: ‹À√∆ ¡≈√≈ ÂÀ√∆ ÓÈ√≈ Í»« «‘¡≈ ÌÍ»À ±≥ ’∞Û∆ ˘ ˜» ‚≈’‡ ω≈Ú∂∫◊∆Õ ÓÀ∫ ¿∞√˘ ‘Ω√Ò≈ «Á≥Á≈ ‘ª ¡Â∂ ’≈¯∆ √Ø⁄ «Ú⁄≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬’ √Ò≈‘ «Á≥Á≈ ‘ª «’ ±≥ «¬ºÊ∂ «‡¯È √«Ú√ Ù∞» ’ ÒÀÕ Í≥‹≈Ï∆ Ô»È∆Ú«√‡∆ Á∂ Ò≈◊∂ Ï‘∞ √≈∂ «Ú«Á¡≈Ê∆ «’≈¬∂ Á∂ ÿª «Ú⁄ «‘≥Á∂ ‘ÈÕ ‹∂ ¿∞‘È ª˘ ÿ Ú◊≈ ÷≈‰≈ «ÓÒ ‹≈Ú∂ ª ¿∞‘ ÷πÙ∆ ÷πÙ. Â∂∂ ◊≈‘’ ω ‹≈‰◊∂Õ «¬√ ’≥Ó Ò¬∆ ÂÀ˘ Ï≈‘ Ú∆ È‘∆∫ ‹≈‰≈ ÍÚ∂◊≈ ¡Â∂ È≈ ‘∆ ’ج∆ «˜¡≈Á≈ ÍÀ√∂ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ¿∞√˘ Ó∂∆ √Ò≈‘ Í√≥Á ¡≈¬∆ ¡Â∂ ¿∞√È∂ ’≥Ó Ù∞» ’ «ÁºÂ≈Õ «¬Ó≈ÈÁ≈∆ ¡Â∂ «Ó‘È È≈Ò ’≥Ó

Á≈÷Ò∂ Á∂ ‡À√‡ Ò¬∆ «ÁÈ ≈ «¬’ ’ «ÁºÂ≈Õ ÁØÚª Á∆ «Ó‘È ˘ ¯Ò «Ó«Ò¡≈ ¡Â∂ ’∞ Û ∆ ˘ √’≈∆ ÓÀ‚∆’Ò ’≈Ò‹ «Ú⁄ Á≈÷Ò≈ «ÓÒ «◊¡≈Õ ¡º‹’Ò∑ ¿∞√Á≈ «‡¯‡ √«Ú√ Ú≈Ò≈ Ë≥Á≈ ’≈¯∆ Ó’Ï»Ò ‘ÀÕ ¡≈ÓÁÈ Ú∆ ⁄≥◊∆ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ ⁄≈ Í≥‹ Ï≥«Á¡ª ˘ ∞˜◊≈ Ú∆ «ÁºÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ‹Ø ¡Ω «’√∂ √Ó∂∫ ؇∆ ÂØ∫ Â√Á∆ √∆ ¡º‹ ¡≈͉∆ ’≈ «Ú⁄ ÿ∞Ó ≥ Á∆ ‘ÀÕ ‘ √‘»Ò Á∆ Ó≈Ò’ ‘ÀÕ √Ì ÂØ∫ Úº‚∆ ◊ºÒ ’∞Û∆ ‚≈’‡ ω ◊¬∆ ‘ÀÕ «¬‘ √Ì «¬√ ’’∂ √≥ÌÚ ‘Ø √«’¡≈ «’¿∞∫«’ ¿∞√È∂ ¡≈͉∂ ¡≥Á «¬’ ¡≈√ ˘ ‹◊≈¬∆ º«÷¡≈Õ «‹√ ’ØÒ «√‘ ‘∞≥Á∆ ‘À, ¿∞√ ’ØÒ ¡≈√ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «‹√ ’ØÒ ¡≈√ ‘∞≥Á∆ ‘À, ¿∞√ ’ØÒ √Ì ’∞fi ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ ‹≈◊ ‘∂ Á∂ √πÍÈ∂ ˘ ‘∆ ¡≈√ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ √Ø, ¿∞√ ¡Ω È∂ √πÍÈ≈ Ú∂«÷¡≈ ¡Â∂ √πÍÈ≈ Í»≈ ’È Á∆ ¡≈√

«¬æ’ ¡Ω ‹Ø Ó≈È«√’ ¡Â∂ ¡≈«Ê’ ÂΩ ”Â∂ Í»∆ Âª ‡∞º‡ ⁄πº’∆ √∆Õ «È≈Ù≈ ¡Â∂ ¿∞Á≈√∆ È≈Ò «ÿ∆ ‘ج∆ Ó∂∂ ’ØÒ ¡≈¬∆Õ ÿ Ú≈Ò∂ ˘ È«Ù¡ª È∂ ÷≈ «Ò¡≈ √∆ ¡Â∂ È«Ù¡ª È∂ ÿ Á∆ ‘ ⁄∆˜ «Ú’≈ ¤º‚∆ √∆Õ ¿∞√ Á∆ «È≈Ù≈ √Ófi ¡≈¿∞∫Á∆ √∆ «’ ÈØÚ∆∫ ”⁄ ÍÛ∑Á∆ Ï∂‡∆ Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ «’Ú∂∫ ‹≈∆ º÷∂Õ ÿ Á≈ ◊∞˜≈≈ «’Ú∂∫ ⁄Ò≈Ú∂Õ ÷ªÁ∂-Í∆∫Á∂ ÿ Á≈ «¬‘ Í«Ú≈ √Û’ ”Â∂ ¡≈ ⁄πº’≈ √∆Õ ¿∞√ Á∆ ˆ∆Ï∆ ˘ Ú∂÷ Ù∆’ ¡Â∂ ÌÀ‰-Ì≈ Ú∆ «’È≈≈ ’ ◊¬∂ √ÈÕ ¿∞∫fi Ú∆ ÁπÈ∆¡ª Á≈ Á√± ‘À «’ «¬‘ ⁄Û∑Á∂ √»‹ ˘ ‘∆ √Ò≈Ó ’Á∆ ‘ÀÕ ¿∞‘ Ï‘∞ ‘∆ Ì∂ ÓÈ È≈Ò ¡≈͉∆ Ï∂‡∆ Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ Ò¬∆ √«‘ÔØ◊ Ó≥◊‰ ¡≈¬∆ √∆Õ ¿∞√Á≈ ’«‘‰≈ √∆: ““√Ø«⁄¡≈ √∆ ’∞Û∆ ˘ ‚≈’‡ ω≈Úª◊∂ Í ¡≈Í Âª ¿∞‘ ÷«‘Û≈ ¤∞‚≈ «◊¡≈Õ √≈˘ ¤º‚ «◊¡≈ È’ ÌØ◊‰ Ò¬∆Õ ’¬∆ Ú≈ ª ’∞fi ÷≈ ’∂ ÓÈ ˘ «⁄ºÂ ’ÁÀÕ ’∆ ’ª ’∞fi √Ófi È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á∆”” ¿∞√ È∂ Ø∫Á∂ ‘ج∂ «’‘≈Õ

«Ú⁄ Ï’ ÍÀ∫Á∆ ‘∆ ‘ÀÕ «ÁȪ «Ú⁄ ‘∆ ¿∞ √ Á≈ ’≥ Ó ⁄º Ò «È’«Ò¡≈Õ ¡≈͉∆ ÓÁÁ Ò¬∆ ¿∞√È∂ ÁØ ‘Ø ¡Ωª ˘ ’≥Ó ”Â∂ º÷ «Ò¡≈Õ √Ì ˘ ÍÂ≈ ‘À «’ ¯»‚ «¬≥‚√‡∆ Ò≈‘∂Ú≥Á≈ Ë≥Á≈ ‘ÀÕ ¿∞√˘ ⁄≥◊∆ ÷≈√∆ ¡≈ÓÁÈ ‘؉ Òº◊∆Õ ¡≈͉≈ √πÍÈ≈ Í»≈ ’È Ò¬∆ ¿∞√È∂ Ï∂‡ ˘ ÓÀ‚∆’Ò «Ú⁄ Á≈÷Ò∂ Ò¬∆ ’Ø«⁄≥◊ «ÁÚ≈¿∞‰∆ Ù∞» ’∆Â∆Õ ¿∞√Á∆ Ï∂‡∆ È∂ Ú∆ ÓÀ‚∆’Ò

˘ ‹◊≈¬∆ º«÷¡≈Õ «Ó‘È ’∆Â∆ ¡Â∂ √πÍÈ≈ ‘’∆’ ω «◊¡≈Õ «¬√∂ ’≈È ÓÀ∫ ‘Ó∂Ù≈ «È≈Ù ÒØ’ª ˘ ’«‘≥Á≈ ‘ «’ ¡≈Ù≈Ú≈Á∆ ωØÕ Úº‚∂ √πÍÈ∂ Ú∂÷Ø ¡Â∂ ¿∞‘Ȫ «Ú⁄ ≥◊ ÌÈ Ò¬∆ «Ó‘È ’ØÕ ËÈ∆ ≈Ó ⁄≈«Âz’ Á∂ ¡≈‘ ÏØÒ Ô≈Á º÷‰ Ú≈Ò∂ ‘È: ¡≈√ª Á∆¡ª ‚Ø∆¡ª «÷Ò≈∆ º÷ ÒßÓ∆¡ªÕ Ϻfi≈ ‘∂ ‘Ω√Ò≈ ¡‚ØÒ Ú∂ ÍÍ∆‘≈Õ

Ó؇∂ ‘Ø ‘∂ ‡≥Í ˘ Ì≈ ÿ‡≈¿π‰ Á∆ √Ò≈‘ Ú≈«Ù≥◊‡È: ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á∂ ‚≈’‡ª È∂ ¿∞È∑ª ˘ Ì≈ ÿº‡ ’È Á∆ √Ò≈‘ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ‘À, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‡≥Í È∂ ¡≈͉≈ Í√≥Á∆Á≈ Àµ‚ Ó∆‡ ¤º‚ ÈÚª Ó∆˘ ¡Í‰≈ «Ò¡≈ ‘À Â∂ Óº¤∆, √Ò≈Á ¡Â∂ √»Í Í∆‰≈ Ù∞» ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ‹≈‰’≈∆ ÓπÂ≈Ï’ ‡≥Í È∂ ÁØ ‘¯Â∂ Í«‘Òª Ï◊ ÷≈Á≈ √∆Õ Ú≈¬∆‡ ‘≈¿±√ Á∂ «¯‹∆Ù∆¡È ‚≈’‡ ØÈ∆ ‹À’√È È∂ ‹ÈÚ∆ ”⁄ «’‘≈ √∆ «’ ‡≥Í Á≈ Ú˜È Ò◊Ì◊ A@H «’ÒØ (BCI ÍΩ‚) ‘À, ‘∞‰ ¿∞‘ Ó؇≈Í∂ Á∂ ͺË ¿∞µÂ∂ Í‘∞⁄ ≥ ‰ ÂØ∫ «√¯ A Í≈¿±∫‚ ÿº‡ ‘ÈÕ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ ‡≥Í È∂ ÷≈‰∂ Á∂ ÈÚ∂∫ Ó∆˘ ˘ ¡Í‰≈ «Ò¡≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈͉∆ ÈÚ∆∫ ‚≈¬∆‡ Á≈ Ò∞¯ ÒÀ ‘∂ ‘ÈÕ ‘≈Òª«’ ¿∞È∑ª ˘ ‘¯Â∂ ”⁄ «¬’ «ÁÈ Á∆ ¤Ø‡ «ÓÒ∆ ‘À, «‹√ ”⁄ ¿∞‘ ¡≈͉≈ Í√≥Á∆Á≈ ÷≈‰≈ ÷≈ √’Á∂ ‘ÈÕ ‡≥Í Á∂ ‚≈’‡ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ‡≥Í Á∆ ‚≈¬∆‡ Á≈ Í»≈ «Ë¡≈È º÷ ‘∂ ‘ÈÕ ‘≈Òª«’ «¬‘ √≈¯ È‘∆∫ ‘À «’ ‡≥Í ‚≈¬∆‡ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ’√ Ú∆ ’ ‘∂ ‘ÈÕ Áº√ Á∂¬∆¬∂ «’ ‡≥Í È∂ B@AF ”⁄ «’‘≈ √∆ «’ ¿∞‘ Ï‘∞ √≈¯√¯≈¬∆ º÷‰ Ú≈Ò∂ «¬È√≈È ‘È ¡Â∂ ¿∞È∑ª ˘ √¯≈¬∆ Í√≥Á ‘ÈÕ

√«Ú‡˜ÒÀ∫‚ ”⁄ ‘À ÁπÈ∆¡ª Á≈ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ «Ú√’∆ Ï≈ «ÓÒÁ∆ ‘À BA Òº÷ ∞ͬ∂ Á∆ «¬æ’ ÏØÂÒ

ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆: ‹∂’ Â∞√∆∫ «Úæ√’∆ Á∂ ÙΩ’∆È ‘È ¡Â∂ Úº÷-Úº÷ Â∑ª Á∆ «Ú√’∆ Á≈ ¡≈ÈßÁ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∂ ‘Ø Âª «¬‘ ÷Ï Â∞ ‘ ≈‚∂ Ò¬∆ ‘À Õ √«Ú‡˜ÒÀ∫‚ Á∂ √∂∫‡ Ó≈«‡˜ Ù«‘ ”⁄ ‘À ÁπÈ∆¡ª Á≈ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ «Úæ√’∆ Ï≈Õ ‚∂ÚÒ√ ÍÒ∂√ È≈Ó Á∂ «¬√ Ï≈ ˘ ⁄Ò≈¿∞∫Á∂ ‘È √À∫‚ÕØz BB √≈Ò Íπ≈‰∂ «¬√ «Úæ√’∆ Ï≈ ”⁄ BE,@@ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Â∑ª Á∆ ’∞ÒÀ’ÙÈ ‘ÀÕ «¬√ Ï≈ ”⁄ ÓΩ‹»Á≈ ’∞ÒÀ’ÙÈ ”⁄ ’¬∆ «Ú√’∆ Á∆¡ª ÏØ Â Òª «¬≥ È ∆¡ª Íπ≈‰∆¡ª ‘È «’ «¬È∑ª Á∆ ’∆Ó BA Òº÷ ∞ͬ∂ Âæ’ ‘ÀÕ «¬√ Ï≈ Á∆ √Ì ÂØ∫ ¡ÈΩ÷∆ ◊ºÒ ‘À «’ «¬√ Á≈ Ì≈ È≈Ò È≈Â≈ ‘ÀÕ «¬√ Ï≈ ˘ Ù∞» ’∆Â≈ √∆ √À∫‚zØ Á∂ «ÍÂ≈ ’Ò≈«‚˙ Ï∂È√’ØÈ∆ È∂Õ Á¡√Ò H@ Á∂ «Á‘≈’∂ ”⁄ √«Ú‡˜ÒÀ∫‚ È∂ ÏÀ∫’ª ÂØ∫ ÂØÛ‰ Á≈ ÁØÙ Ú∆ Ò≈«¬¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ «Ï˜È√ Ù∞» ’È Ò¬∆ ÒØÈ È≈ «ÓÒ‰ Ï≈¡Á ⁄≈È È∂ ¡≈͉∆ Ï’≈«¬¡≈ ’Ó Á≈ Á≈¡Ú≈ ’ «ÁºÂ≈Õ ¡◊√ ÂØ∫ ¡À«ÓÒ∆ È∂ ⁄≈È Á∆ ’≥ÍÈ∆ ÚºÒØ∫ Óπ‘º¬∆¡≈ ’≈¬∆¡ª ◊¬∆¡ª «Ú¡≈‘ Á∆¡ª √∂ Ú ≈Úª «÷Ò≈¯ ÍØ √ ‡ª Í≈¿∞‰◊∆¡ª Ù∞» ’ «ÁºÂ∆¡ªÕ ‹ØÛ∂ Á≈ ÍÀ«√¡ª Ò¬∆ ’∆Â≈ «◊¡≈ Á≈¡Ú≈ ¡’±Ï B@AF ”⁄ ºÁ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ Í ⁄≈È ¡≈͉∂ Á≈¡Ú∂ ÂØ∫ «‹ºÂ ◊¬∆Õ ‘¯Â∂ Ï≈¡Á ¡À«ÓÒ∆ È∂ ¯∂√Ïπº’, Ú∆ÏØ ¡Â∂ Á»‹∆¡ª √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ Óπ¡≈¯∆ Ó≥◊‰ Á∆ ÍØ√‡ Ù∂¡ ’∆Â∆Õ Í ⁄≈È È∂ «¬√ ‘¯Â∂ ͺÂ’≈ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ÁΩ≈È «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª Á∂ ÚÍ≈ Á≈ È∞’√≈È ‘Ø ⁄㮧 ’¡≈ √∆Õ ¿∞Ȫ∑ È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ ‹Ø ÷Ø«¬¡≈ ¿∞‘ ‹≈ ⁄㮧 ’¡≈ ‘À «¬√ Ò¬∆ ÓÀ∫ √Ø⁄Á∆ ‘ª «’ «¬√ Á≈ ÓπÒ º ’ج∆ ÓØÛ È‘∆∫ √’Á≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫ ÒØ’ª ˘ «¬‘ √≈Ï ’È≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∆ √∆ «’ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ «¬≥‡ÈÀµ‡ ”Â∂ ’∞fi ’Á∂ ‘È Âª ¿∞Ȫ∑ ˘ «¬√ Á∂ ÈÂ∆‹∂ Ú∆ Ì∞◊‰∂ ÍÀ∫Á∂ ‘ÈÕ

¯Ø‡◊ Ø ≈z ¯ ÂØ∫ ’∂√ ‘≈∆ Ò≈Û∆, ‘Ø«¬¡≈ Òº÷ª Á≈ ‹∞Ó≈È≈ ¡Ω‡Ú≈: «¬’ ‹º‹ È∂ «¬’ Ò≈Û∆ ”Â∂ «¬√ Ò¬∆ ‘˜≈ª Á≈ ˜∞Ó≈È≈ Ò≈¿∞‰ Á≈ ¡≈Á∂Ù «ÁºÂ≈ «’¿∞∫«’ ¿∞√ È∂ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ «¬’ ¯Ø‡Ø◊z≈¯ «÷Ò≈¯ Óπ«‘≥Ó ⁄Ò≈¬∆ «‹√ È≈Ò ¿∞√ Á≈ ’≈ØÏ≈ ÷≈Ï ‘Ø«¬¡≈Õ ¡Á≈Ò È∂ ¡À«ÓÒ∆ «Ò¡≈˙ ˘ ¡≈Á∂Ù «ÁºÂ≈ ‘À «’ ¯Ø‡Ø◊z≈¯ «÷Ò≈¯ ¡≈ÈÒ≈¬∆È ’À∫ÍÈ ∂ Á∂ ’≈È ‘ج∂ È∞’√≈È Á∂ ÂΩ ”Â∂ ¿∞√ ˘ A.AE Òº÷ ‚≈Ò ¡Á≈ ’È∂ ‘؉◊∂Õ ¡À«ÓÒ∆ È∂ ¡≈͉∂ «Ú¡≈‘ Á∆¡ª ¯Ø ‡ Ø ¡ ª «÷⁄Ú≈¿∞ ‰ Ò¬∆ ¡Ó≈≈ ÚÀ«‚≥◊ Ȫ Á∆ ’≥ÍÈ∆ Á∆¡ª √π«ÚË≈Úª Ò¬∆¡ª √È ¡Â∂ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª «÷º⁄∆¡ª ¡≈͉∆ ¯Ø‡¡ Ø ª Á∆ ◊∞‰ÚºÂ≈ Á∂÷ ¿∞‘ Ï∂‘ºÁ «È≈Ù √∆Õ ¿∞√ Á≈ Ó≥ȉ≈ √∆ «’ ¿∞√ Á∂ È≈Ò ⁄≥◊∆ Â∑ª È≈Ò «ÚÚ‘≈ È‘∆∫ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ È∂ √≈Ò Ì ¿∞√ ’≥ÍÈ∆ «÷Ò≈¯ ¡≈ÈÒ≈¬∆È ÍØ√‡ ’∆Â∂Õ BB ¯Ú∆ ˘ ¡≈¬∂ ¯À√Ò∂ ”⁄ ‹º‹ Á≈ ’«‘‰≈ √∆ «’ ¡À«ÓÒ∆ ¡≈͉∆ «È≈Ù≈

8 to 14 March, 2018

AJIT WEEKLY

”Â∂ ’ÒØ«‚˙ Ì≈ ¡≈¬∂Õ Óπ≥Ϭ∆ ”⁄ «‘‰ ÁΩ≈È «¬’ Ú≈ ¿∞Ȫ∑ ˘ Áπ«Ù Í≈‰∆ Í∆‰ Á∆ Ú‹∑≈ ÂØ∫ Í∂‡ ”⁄ ÁÁ ¡Â∂ «¬È¯À’ÙÈ Á∆ «Ù’≈«¬Â ‘ج∆Õ «¬√ Á∂ Ï≈∂ ”⁄ ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª ¡≈͉∂ Ì≈Â∆ ÁØ√ ˘ Áº«√¡≈ ª ¿∞√ È∂ ¿∞È∑ª ˘ √Ò≈‘ «ÁºÂ∆ «’ «¬√ Â∑ª Á≈ «¬È¯À’ÙÈ ÂØ∫ Ϻ⁄‰ Á≈ Ϻ√ «¬’

ÚË∆¡≈ Òº◊‰ Òº◊≈Õ √À∫‚Øz ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ Á∂ Ï≈∂ ”⁄ ¡º◊∂ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ Ì≈Â∆ «Ú√’∆ Á≈ ¯ÀÈ Ï‰È ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑ª È∂ Ô’∆È∆ ’∆Â≈ «’ ¿∞‘ «¬’ «Ú√’∆ Ï≈ ÷ØÒ∑‰◊∂Õ Ï≈ ÷ØÒ∑‰ Á∂ ¡≈͉∂ √ÍÈ∂ ˘ Í»≈ ’È Ò¬∆ ’Ò≈«‚˙ È∂ ’¬∆ Â∑ª Á∂ ’≥Ó ’∆Â≈ ¡Â∂ ÍÀ√∂ «¬’·∂ ’È Òº◊∂Õ ¿∞È∑ª È∂ ÁπÈ∆¡≈Ì ÂØ∫ Úº÷-Úº÷ ’∞Ò’ À ÙÈ Á∆ Ù≈Ï Á∂ Ïª‚ «¬’º · ∂ ’∆Â∂Õ «¬√ Ï≈ Á≈ È≈Ó ¡≈͉∂ ¡≈͉∂ «Úæ√’∆, √’≈⁄ ¡Â∂ «√≥◊Ò Ó≈Ò‡ Á∂ Úº‚∂ À ÙÈ Á∆ Ú‹∑≈ ÂØ∫ «◊ßÈ∆˜ Ïæ’ π ¡≈¯ ‘∆ Â∆’≈ ‘À, «Úæ√’∆ È≈Ò ؘ √Ú∂∂ ’∞Ò’ ÏπÙ ’È≈Õ √À∫‚Øz ‘º√Á∂ ‘ج∂ Áº√Á∂ ‘È ÚÒ‚ «’≈‚˜ ”⁄ Ú∆ Á‹ ‘ÀÕ «’ Ù≈«¬Á ¿∞√ ¡≈ÁÓ∆ È∂ Ó∂∂ «ÍÂ≈ ˘ «¬‘ √Ò≈‘ Ó˜≈’ ”⁄ «ÁºÂ∆ ‘ØÚ∂, Í ¿∞È∑ª È∂ «¬√ ˘ Ï‘∞ ◊≥Ì∆Â≈ È≈Ò «Ò¡≈Õ ¡≈͉∂ ÁØ√ Á∆ √Ò≈‘ Ó≥ȉ Á≈ «¬‘ ¡√Ò ‘Ø«¬¡≈ «’ ’Ò≈«‚˙ ˘ Ì≈Â∆ «Ú√’∆ Á≈ √π¡≈Á


3

B.C. ISSUE # 1273

«‹¿∞∫ ‘∆ Ï≈Ï≈ ‘∆ «√¿∞∫ √ºÊ ”⁄ ¡≈«¬¡≈ ª Â≈Ù ÷∂‚∆ ‹ªÁ∆ „≈‰∆ ’ØÒ Â≈Ù Á∆ Ï≈‹∆ Ú∂÷∆ ‹ªÁ≈ ◊ºÒ ⁄º’«‰¡ª Á≈ «ÏºÒ± Ï≈Ï∂ ‘∆ «√¿∞∫ ȱ≥ ’«‘≥Á≈, TÏˇ≈ Ï≈‘ˇ∂ «ÁȪ Ó◊Ø∫ √ºÊ ”⁄ ¡≈«¬¡À∫ Ï≈Ï≈, ’∆ ◊ºÒ «’Â∂ Ò≈Ó∑ Ò±Ó∑ ȱ≥ «◊¡≈ «Ú¡≈ √∆?U Â≈Ù ÷∂‚∆ ‹ªÁ≈ «ÏÙÈ∂ Ì≈È∂ ’≈ ÂØ◊≈ «⁄Û∆¬∂ Á∂ Ôº’∂ Á∆ Á±‘∆ √ ⁄∞º’ ’∂ ’«‘≥Á≈, T‘∞‰ Ï≈Ï∂ Á∆ Í≈Ò‡∆ Á∆ √’≈ ω◊∆, È≈Ò∂ Ï≈Ï∂ Á∆ Í≈Ò‡∆ Á≈ ¡≈͉∂ «Í≥‚ ¡≈Ò≈ ¡ÀÒ ÏÒ∂Ò∂ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ Úº‚≈ Ó≥Â∆ ω «◊¡≈, ‘∞‰ È∑∆ Ï≈Ï≈ «’√∂ ȱ≥ «√¡≈‰Á≈¢ ‘∞‰ ª ÿº‡ ¬∆ √ºÊ ¡≈«¬¡≈ ’±¢U È≈Ê≈ ¡ÓÒ∆ ÂØ◊∂ Á∆ ◊ºÒ √∞‰ ’∂ «‡º⁄ ”⁄ ’«‘≥Á≈, T«’¿∞∫! ‘∞‰ ’∆ ¡ÀÒ ÏÒÀÒ∂ È∂ Ï≈Ï∂ ȱ≥ ¡≈ÚÁ≈ Ó∞ÈÙ∆ Ò≈ «Ò¡≈¢ «¬È∑ª Ò∆‚ª Ò±‚ª Á≈ ª Ú؇ª ÒÀ‰ º’ ¬∆ ÓÂÒÏ ‘∞≥ÁÀ, «Íº¤Ø∫ ±≥ ’Ω‰ Â∂ ÓÀ∫ ’Ω‰¢ «¬¿∞∫ ⁄≥ȉ È∂ È≈ ’∆Â∆ ª ’«‘ «Á¿∞¢U √∆Â≈ Ó≈√∆ È≈Ê∂ ¡ÓÒ∆ Á∆ Ó∞ÈÙ∆ Ú≈Ò∆ ◊ºÒ ÂØ∫ ◊ºÒ ⁄∞º’ ’∂ ÏØ«Ò¡≈, TÓ∞ÈÙ∆ ª ¡ÓÒ∆¡≈ «¬º‡ª ¡≈Ò∂ ̺·∂ Á∂ ’«≥Á∂ ȱ≥ ’«‘≥Á∂ ‘∞≥Á∂ ¡À «‹‘ȱ≥ √≈∆ ‹∞Ó ≥ Ú ∂ ≈∆ √≥Ì≈¬∆ ‘∞Á ≥ ∆ ¡À, È≈Ò∂ ¿∞‘ ª Ô≈ ¡≈‘ «‹‘Û∂ ≈‹√Ê≈È∆ ‹∂ ‘∞Á ≥ ∂ ¡À ¿∞Ȫ∑ ”⁄Ø∫ ‘∞Á ≥ ∂ ¡À, ±≥ Ï≈Ï∂ ȱ≥ Ó∞ÈÙ∆ ω≈¬∆ ‹≈ÈÀ ¢ È≈Ò∂ Ï≈Ï≈ ¡≈͉≈ «’Â∂ Ó∞ÈÙ∆Í∞‰∂ ‹Ø◊≈ ¬∆ ¡À¢ ¡≈‘ Á∂√∆ Á≈± Ï≈Ï≈ «√∂ Á∆ ’º„ ÒÀ∫Á≈¢ ‘∞‰ ª ÍÂ≈ È∑∆ Í«‘Òª ª Ï≈Ï∂ Á∂ ÷∂ ̺·∆ «¬¿∞∫ ⁄Û∑∆ «‘≥Á∆ √∆ «‹Ó∂∫ «Ú¡≈‘ ¡≈Ò∂ ÿ∂ ‘ÒÚ≈¬∆ ̺·∆ Í≈ ’∂ ÏÀ· ‹ªÁ≈ ‘∞≥ÁÀ¢U √∞‹È Ï∞Û∂∑ È∂ √∆Â∂ Ó≈√∆ Á∆ ◊ºÒ √∞‰ ’∂ Ó≈√∆ ȱ≥ Í∞º«¤¡≈, T«’¿∞∫ Ó∆! ‘∞‰ ª ¯∂ Ï≈Ï≈ Â∂≈ ‘∆ «√¿∞∫ Ï≈‘Ò∂ Ó∞Ò÷ Ú∆ ‹≈ ¬∆ ¡≈¿± Ó≥Â∆ È≈Ò ’∞ È‘∆∫?U √∞‹È Ï∞Û∑∂ Á∆ ◊ºÒ Á≈ ‹Ú≈Ï Á∂‰ ÂØ∫ √∆Â≈ Ó≈√∆ ª Í¤Û «◊¡≈, Í È≈Ê≈ ¡ÓÒ∆ ÍÀ∫Á∆ √º‡ ’«‘≥Á≈, TÏ≈Ï≈ Ú∆ Ó≥Â∆ Á∂ È≈Ò Âª ¬∆ Ï≈‘Ò∂ Ó∞Ò÷ ‹≈¿± ‹∂ Ó≥Â∆ ȱ≥ ÁΩ≈ Á±≈ Í¿±¢ ÁΩ≈ Ó≥Â∆ ȱ≥ ÍÀ‰≈ È∑∆, Ó≥Â∆ È∂ Ï≈‘ ‹≈‰≈ È∑∆¢ ‹∂ Ó≥Â∆˙ ¬∆ È≈ Ï≈‘ «◊¡≈ ª Ï≈Ï≈ «’‘Û∂ ◊Û Ì≥Ó∆∂ ”Â∂ ⁄Û∑ ’∂ ‹≈ ÚÛ± Ϭ∆¢ Ï≈’∆ ¯∂ Ú∂÷Ø Ì≈¬∆ ’∆ ωÁÀ¢ ºÏ Á∂ ≥◊ Ú∆ «È¡≈∂ ¬∆ ‘∞≥Á∂ ¡À¢U ¡ÓÒ∆ Á∆ ◊ºÒ √∞‰ ’∂ Ï≈Ï≈ ‘∆ «√¿∞∫ È≈Ê∂ ¡ÓÒ∆ ȱ ≥ ’«‘≥ Á ≈, T«’¿∞ ∫ ¡ÓÒ∆¡≈! Ó≥Â∆ √≥Â∆ ÂØ∫ «ÏȪ ÓÀ∫ «’¿∞∫ È∑∆ Ï≈‘ ‹≈ √’Á≈ Ϭ∆?U È≈Ê≈ ¡ÓÒ∆ ’«‘≥Á≈, T«¬¿∞∫ È∑∆ ◊ºÒ Ï≈Ï≈ Ϭ∆ ±≥ Ï≈‘Ò∂ Ó∞Ò÷ ‹≈ È∑∆ √’Á≈, ÓÀ∫ ª «¬¿∞∫ ◊ºÒ ’Áª Ϭ∆ ‹∂ Ó≥Â∆ ȱ≥ ÁΩ≈ Á±≈ Í¿±, ¯∂ ¬∆ Ï≈‘ ‹≈¿±¢ ‘Ø ’∆ ÓÀ∫ √≈’ ”⁄ Ì≈È∆ Ó≈ ”Â∆¢U Ï≈Ï≈ ‘∆ «√¿∞∫ ’«‘≥Á≈, TÓÀ∫ √Ó«fi¡≈ È∑∆ È≈Ê≈ «√¡ª Â∂∆ ◊ºÒ Ô≈ Ϭ∆ «’‘Û∂ ‡∂ÙÈ ÂØ∫ ÏØÒ «◊¡À∫ ±? ≥ U Ó≈‘Ò≈ È≥ÏÁ≈ È≈Ê∂ ¡ÓÒ∆ Á∆ Ϫ‘ fi≥‹ØÛ ’∂ ¡ÓÒ∆ ȱ≥ ’«‘≥Á≈, T«√ºË∂ Ó±≥‘

È≈ ‹≈ ÏÓ≈ ˘

«Í≥‚ Á∆ √æÊ «Úæ⁄∫Ø √∞÷ÓßÁ «√ßÿ Ï≈Û “Ì◊Â≈ Ì≈¬∆ ’≈”

F@D-GEA-AAAC ◊ºÒ ’ ÷ª ¡ÓÒ∆¡≈ ˙¬∂, ÚÒ «Ú≥◊ ‹∂ «’¿∞∫ Í≈¬∆ ‹≈ÈÀ∫¢ ’∆ Í∞º¤Á≈ ‘∆ «√¿∞∫ Ϭ∆ Ó≥Â∆ Á∂ ÁΩ∂ ¡≈Ò∆ ’∆ ◊ºÒ ¡À?U È≈Ê≈ ¡ÓÒ∆ ’«‘≥Á≈, TÓÀ∫ ª È≥ÏÁ≈≈ «¬¿∞∫ ◊ºÒ ’Á≈ Ϭ∆ Ï≈‘Ò∂ Ó∞Ò÷ª Á∂ Ó≥Â∆ √≥Â∆ ª ¡≈͉∂ Ó∞Ò÷ ”⁄ ÁΩ∂ ’È ¡≈¿∞∫Á∂ ¡À, ’Á∂ Ó∆’∂ ¡≈Ò∂ ¡≈ ◊∂¢ ’Á∂ ◊ÒÀ∫‚ ¡≈Ò∂ ¡≈ ◊∂¢ ¡≈‘ ’¬∆ «ÁÈ ‘Ø ◊∂ ’È∂‚≈ ¡≈Ò≈ √≈«¡ª ÂØ∫ Úº‚≈ Ó≥Â∆ ÁΩ≈ ’ «◊¡≈¢ «¬‘ «‹‘Û∂ ¡≈͉∂ ¡≈Ò∂ Ó≥Â∆ √≥Â∆ ‹∂ ¡À, «¬‘ ¿∞Á∫Ø Ï≈‘ ȱ≥ ̺‹‰◊∂ ‹ÁØ∫ «¬È∑ª ȱ≥ ¡≈Í È±≥ ÁΩ∂ ÍÀ∫Á∂ ¡À¢ Ï≈‘Ò∂ ª «¬µË ÁΩ∂ ”Â∂ ¡≈¿∞∫Á∂ ¡À, «¬‘ ¡≈͉∂ ¡≈Ò∂ Ï≈‘ ȱ≥ ÁΩ∂ ÍÀ‰ Ú∂Ò∂ ̺‹Á∂ ¡À¢ ¡≈‘ ◊ºÒ ¡À È≥ÏÁ≈≈¢ ‘Ø ª ’∞√ È∑∆¢U Ï∞ºÿ Á÷≈‰ ’«‘≥Á≈, T«¬‘Á≈ ª ÓÂÒÏ «¬‘Ø ¬∆ ‘Ø«¬¡≈ Ϭ∆ ‹ÁØ∫ Ó≥Â∆ ȱ≥ ÁΩ≈ «Í¡≈ ¯∂ ¬∆ Ï≈‘ ‹≈¿±, ‘À∫¡¢U ÍzÂ≈Í≈ Ì≈¿± ’«‘≥Á≈, TÁΩ≈ ª «¬‘ȱ≥ «Í¡≈ ¬∆ ÒÀ¢ ‹ª ª Ï‘∞Â∆ ÷∞Ù∆ ”⁄ ÁΩ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘∞≥Á≈ Ï≥Á∂ ȱ≥, ‹ª «¯ Ï‘∞Â∆ ◊Ó∆ ”⁄¢U √∆Â≈ Ó≈√∆ ’«‘≥Á≈, T‘∞‰ «¯ Ó≥Â∆ ω∂ Á∆ ÷∞Ù∆ ª «¬‘ȱ≥ Ï‘∞ ¡À, Í ‘‹∂ Â’ ’ج∆ ◊ºÒ Ï≈ ª Á∆∫‘Á∆ È∑∆¢U È≈Ê≈ ¡ÓÒ∆ ’«‘≥Á≈, T«¬‘ȱ≥ ȱ≥ È∑∆ ÁΩ≈ Á±≈ ÍÀ∫Á≈¢U Ï≈Ï≈ ‘∆ «√¿∞∫ ’«‘≥Á≈, T«’¿∞∫ «¬‘Á∂ ’∆ «ÏºÒ ÏÂΩ∂ Í∞≥È ’∆Â∂ ¡À Ϭ∆ «¬‘ȱ≥ ÁΩ≈ È∑∆ ÍÀ∫Á≈¢U È≈Ê≈ ¡ÓÒ∆ ’«‘≥Á≈, T«¬‘ȱ≥ ª ˙ÁØ∫ È∑∆ ÁΩ≈ «Í¡≈ Ï≈Ï≈ ‹ÁØ∫ Ï∆’≈È∂ ¡≈Ò∂ ‡∂ÙÈ ”Â∂ ¡≈ÚÁ∆ Ï‘± ¬∆ Ú‡≈ «Ò¡≈«¬¡≈ √∆¢ ¡ÀȪ ª ‹± ¡À Ϭ∆ ⁄≈ Í≥‹ «ÁÈ ÿ∂ ‡ºÏ ”⁄ «’√∂ Á∂ ؇∆ ‹± È∑∆ È≥ÿ∆ Ϭ∆ ¡≈‘ ’∆ ‘Ø «◊¡≈¢U Ï≈Ï∂ ‘∆ «√¿∞∫ È∂ ‘À≈È∆ È≈Ò Í∞º«¤¡≈, T‘À∫¡-‘À∫¡ ! ¡ÓÒ∆¡≈ «¬‘ ’∆ ◊ºÒ ˙¬∂?U Ï≈Ï∂ ‘∆ «√¿∞∫ ȱ≥ Ì≈Ú∂∫ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ Á∆ Ï‘± Ú‡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ √≈∆ ◊ºÒ Á≈ ⁄≥◊∆ Âª ÍÂ≈ √∆ Í «¯ Ú∆ Ó⁄Ò≈ ‘Ø«¬¡≈ Ï≈Ï≈ ‘∆ «√¿∞∫ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ Á∆ Ï‘± Ú‡ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ ◊ºÒ È≈Ê∂ ¡ÓÒ∆ Á∂ Ó±≥‘Ø∫ ‘∆ √∞‰È∆ ⁄≈‘∞≥Á≈ √∆ «’¿∞∫«’ ¡ÓÒ∆ ‘∂’ ◊ºÒ ȱ≥ Ó√≈Ò≈ Ò≈ ’∂ √‰≈¿∞‰ ”⁄ Ó≈‘ √∆¢ «¬º’ ◊ºÒ È≈Ò Ó√≈Ò≈ Ò≈ ’∂ ‹ÁØ∫ Ú∆ È≈Ê≈ ¡ÓÒ∆ ’ج∆ ◊ºÒ √‰≈¿∞∫Á≈ ª √≈∆ √ºÊ ¡ÓÒ∆ Á∆¡ª ◊ºÒ «¬¿∞∫ √∞‰Á∆ «‹Ó∂∫ Í∞Ù’ Á∂ Ó∂Ò∂ ”⁄ Ï≈◊Û∆¬∂ ≈‹√Ê≈È∆ ◊≈¿∞‰ √∞‰Á∂ ‘؉¢ Ó≈‘Ò≈ È≥ÏÁ≈ ¡ÓÒ∆ ȱ≥ ’«‘≥Á≈, T⁄º’ Á∂ «¯ ∂√ ‘∞‰¢U ¡ÓÒ∆ ’«‘≥Á≈, T◊ºÒ ª È≥ÏÁ≈≈ «¬¿∞∫ ¡À, Ϭ∆ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ Á∂ ’ج∆ «Í¤Ò∂ ‹ÈÓ Á∂ Í∞≥È ’∆Â∂ Ó±‘∂ ¡≈ ◊∂¢ ºÏ È∂

»√ È≈Ò D@ ‘˜≈ ’ØÛ Á≈ º«÷¡≈ √ΩÁ≈ «√∂ ⁄≈Û∑È Á≈ ÔÂÈ ’∂◊≈ Ì≈ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆: º«÷¡≈ Ó≥Â∆ «ÈÓÒ≈ √∆Â≈≈ÓÈ Á∆ Ó≈√’Ø ¯∂∆ ÁΩ≈È »√ ÂØ∫ ¡À√-D@@ “«‡zÔ≥¯” ‘Ú≈¬∆ º«÷¡≈ «Ó˜≈¬∆Ò «√√‡Ó ÷∆Á‰ Ò¬∆ ’∆Ï D@@@@ ’ØÛ ∞ͬ∂ Á∂ √ΩÁ∂ Ï≈∂ ¡‹∂ ’∞ fi ÓÂÌ∂Á ω∂ ‘ج∂ ‘È ¡Â∂ Ì≈ ں Ò Ø ∫ ÓÂÌ∂ Á √π Ò fi≈¿∞ ‰ Á∆ ’Ø « ÙÙ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ Ì≈ ¡≈͉∂ ‘Ú≈¬∆ º«÷¡≈ „ª⁄∂, ÷≈√ ’ ’∂ ⁄∆È È≈Ò Ò◊Á∆ √‘ºÁ ”Â∂ ω∂ ‘≈Ò≈ Á∂ ÓºÁ∂Ș ¡≈͉∂ ‘Ú≈¬∆ º«÷¡≈ „ª⁄∂ ˘ Әϻ ω≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ B@AF «Úº⁄ Ì≈ ¡Â∂ » √ È∂ «¬≥ ‡ √À Í ‡ ¡Ë≈ «Ó˜≈¬∆Ò «√√‡Ó “«‡zÔ≥¯” ÷≈Â √≥Ë∆ ’∆Â∆ √∆ Õ «¬‘ «Ó˜≈¬∆Ò D@@ «’ÒØÓ∆‡ Á»∫Ø ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÁπÙÓ‰ ‹‘≈˜, «Ó˜≈¬∆Ò ‹ª ‚ØÈ ˘ Ú∆

¯π≥‚ √’Á≈ ‘ÀÕ ¡À√-D@@ »√ Á≈ ˜Ó∆È ÂØ∫ ‘Ú≈ ”⁄ Ó≈ ’È Ú≈Ò≈ √Ì ÂØ∫ ¡≈Ëπ«È’ «Ó˜≈¬∆Ò «‚¯À∫√ «√√‡Ó ‘ÀÕ ⁄∆È B@AD «Úº⁄ »√ Á≈ «¬‘ «Ó˜≈¬∆Ò «√√‡Ó ÷∆Á‰ Ú≈Ò≈ Í«‘Ò≈ ÓπÒ’ ω «◊¡≈ √∆Õ »√ È∂ ⁄∆È ˘ «¬√ «Ó˜≈¬∆Ò «‚¯À ∫ √ «√√‡Ó Á∆ √ÍÒ≈¬∆ Ù∞» ’ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ √’≈∆ √»Âª È∂ Áº « √¡≈ «’ Ï∆Ï∆ √∆Â≈≈ÓÈ ¡◊Ò∂ ¤∂ ‘¯«Â¡ª «Úº⁄ Ó≈√’Ø Á∂ ÁΩ∂ ”Â∂ ‹≈‰◊∂ ¡Â∂ ¿∞‘ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ∞’∆ ͬ∂ «¬√ √ΩÁ∂ ˘ «√∂ ⁄≈Û∑È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’È◊∂Õ

«’ÙÂ BHI

⁄≥ȉ «√¿∞∫ ȱ≥ Ú‹∆∆ ª Ï÷Ù ”Â∆, Í ¤Ø‡∂ ‘∞Á ≥ ∂ ”⁄ Ï«‘Úª √ºÂª «‹≥È∆¡ª √∆¢ ¡≈‘ «‹‘Û∆ Ï‘± Ú‡≈ ’∂ «Ò¡≈¿∞‰ ¡≈Ò∆ ◊ºÒ ¡À, «¬‘ √º⁄∆ ¡À È≥ÏÁ≈≈¢ «¬‘ ª ‘∞‰ ¬∆∫ Úº‚∆ ¿∞Ó ”⁄ ¡≈ ’∂ Ó≈Û≈ Ó؇≈ Ï≥Á≈ ‹≈ Òº◊‰ Òº◊ «Í¡≈, «¬‘ ª ̬∆¡ª È≈ÒØ∫ Ú∆ «◊¡≈ ◊∞‹«¡≈ √∆¢ Ó∂≈ Ï≈ͱ Á√Á≈ ‘∞≥Á≈ √∆, ’«‘≥Á≈ ‹ÁØ∫ «¬‘ Ï∆’≈È∂ Á∂ ‡∂ÙÈ ÂØ∫ Ï‘± Ú‡≈ «Ò¡≈«¬¡≈ √∆, ÿ∂ «Ò¡≈ ’∂ Â∆‹∂ «ÁÈ Ú⁄ØÒ∂ ȱ≥ √ºÁ ’∂ Ï‘± Í∂’∆∫ ¤º‚ ¡ªÁ∆ √∆¢U Ï≈Ï≈ ‘∆ «√¿∞∫ ’«‘≥Á≈, T⁄≥◊∆ Âª √Ófi≈ Ô≈ √≈∆ ’‘≈‰∆¢U ¡ÓÒ∆ ’«‘≥Á≈, T’‘≈‰∆ ª Ï≈Ï≈ «¬¿∞∫ ‘ج∆ √∆¢ «¬‘Á∂ √‘∞∂ ¡À Ï∆’≈È∂ ÂØ∫ √Ω ‚±„ √Ω ’Ø‘ ◊≈‘ª¢ ÈÓª ÈÓª ⁄≥ȉ «√¿∞∫ Á≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆ «Ú¡≈‘¢ «¬‘ ‹ÁØ∫ Í«‘Ò∆ Ú≈ Ï‘± ÒÀ ’∂ ¡≈«¬¡≈ ª Ï∆’≈È∂ ‡∂ÙÈ ÂØ∫ ÏÁÒ‰∆ √∆ ∂Ò ◊º‚∆¢ ‹ÁØ∫ ∂Ò ◊º‚∆ ÏÁÒ‰ Òº«◊¡≈ ª ”’º· √∆ Ï≈‘ˇ≈¢ «¬‘Á∆ Ï‘± ª ”’º· ”⁄ ÊØÛ≈ Ï‘∞Â≈ «Íº¤∂ «‘ ◊∆¢ «¬‘ ÍÂ≥Á ÿ∞≥‚ ’º„∆ Ó◊ Ó◊ Â∞∆ ¡≈¿∞∫Á∆ ‘Ø ¬∆ Ï≈◊Û‰∆ ‹∆ ȱ ≥ ◊º ‚ ∆ ⁄Û∑ ≈ «Ò¡≈«¬¡≈¢ ‹∆‘ȱ≥ ‘Ø ȱ≥ «Ò¡≈«¬¡≈ √∆ ¿∞‘ Ú∆ ÈÓ∆∫¿∞∫ ¬∆∫ «Ú¡≈‘∆ Ú∆ √∆¢ ¿∞‘ȱ≥ ÌØÒ∆ Ì≥‚≈∆ ȱ≥ Ú∆ ÍÂ≈ È≈ Òº«◊¡≈ Ú∆ Ó∂∂ ÿ ¡≈Ò≈ «’‘Û≈¢ ‚±„ ◊‹ Á≈ ¿∞‘ ͺÒÛ ÒÓ’≈¬∆ «ÎÁ∆ √∆ Ó±≥‘ ”Â∂¢ «¬‘ ÍÂ≥Á ˙√∂ ȱ≥ ¬∆ ⁄Û∑≈ «Ò¡≈«¬¡≈¢ «‹‘Û∆ «¬‘Á∂ ¡≈Ò∆ √∆, ¿∞‘ȱ≥ ÍÂ≈ Òº◊ «◊¡≈ Ϭ∆ Ó∂∂ ¡≈Ò≈ ÌΩ∫Á± ª ∞Ò «◊¡≈¢ ¿∞‘È∂ ¡≈ʉ Â’ ª ¡ÀË ˙Ë Ì≈«Ò¡≈¢ ‹ÁØ ∫ ⁄≥ È ‰ «√¿∞ ∫ È≈ «Ê¡≈«¬¡≈ ª ¿∞‘ȱ≥ ¡≈ÚÁ∂ Í∂«’¡ª Á∂ ≈‘ Á≈ ÍÂ≈ √∆, ¿∞‘ ª Í∂’∆∫ Í‘∞⁄ ≥ ◊∆¢ ¿∞‘È∂ ÿ∂ ‹≈ ’∂ Áº«√¡≈ Ϭ∆ Ó∂∂ È≈Ò Âª ¡≈‘ Ì≈Ú∆ Ú ◊∆¢ ¬∂Ë √≈‚∂ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ ‹∆ ‹ÁØ∫ Ï≈◊Û‰∆ ȱ≥ ÒÀ ’∂ ÿ∂ Í‘∞≥⁄∂ ª Ï∞Û∑∆ È∂ √ºÂ Ú≈ «√ ÍÒØ«√¡≈ ȱ≥‘ Á≈¢ ‹ÁØ∫ Ï≈Ï≈ ÿ∞≥‚ ⁄º’ ’∂ Ú∂«÷¡≈ Ϭ∆ «¬‘ ª ’ج∆ ‘Ø ¬∆ ÂØ ”Â∆, Ï∞Û∑∆ È∂ Ì≈¬∆ ΩÒ≈ Í≈ «Ò¡≈ Ϭ∆ √≈‚∂ Ó∞‚ ≥ ∂ È≈Ò ·º◊∆ Úº‹◊∆ Ϭ∆ Í«‘Òª ª ‘Ø ÂØ∆ √∆, ‘∞‰ ‘Ø ÂØ ”Â∆¢ È∂∂∑ ‘ج∂ ª ⁄≥ȉ «√¿∞∫ ÿ∂ Í‘∞«≥ ⁄¡≈ √∆¢ ¿∞µÂØ∫ «√¡≈Ò Á∆ √∆ ≈¢ Ï∞Û∆∑ È∂ √≈∆ ≈ ◊≈Ò∑≈ ’º„Á∆ È∂ ¬∆∫ È≥ÿ≈ ”Â∆¢ Ï∞Û∆∑ È∂ ª «ÁÈ ⁄Û∑Á∂ ȱ≥ Ú⁄ØÒ∂ ȱ≥ √ºÁ «Ò¡≈ Ϭ∆ ¡≈‘ ’∆ ’∆Â∆ ¡À √≈‚∂ Ó∞‚ ≥ ∂ È≈Ò¢ Ï∞Û∆∑ È∂ Ï≈◊Û‰∆ ‹∆ Ú⁄ØÒ∂ È≈Ò Ó∞‚ ≥ ∂ Á∂ √‘∞«¡ª ȱ≥ ÂØ ”Â∆ Ϭ∆ «¬‘ ÓØÛ ¡≈ Â∂ Í«‘Ò∆ Ï‘± «Ò¡≈ ’∂ Á∂¢U ‹º◊∂ ’≈Ó∂‚ È∂ Í∞«º ¤¡≈, TÚ⁄ØÒ≈ «’‘Û≈ √∆ ¡ÓÒ∆¡≈ ˙¬∂?U ¡ÓÒ∆ ’«‘≥Á≈, T¡≈‘ ≈Ó±≥ Ú⁄ØÒ∂ Á≈ «Í¿∞

√∆ ◊º‹‰¢U Ï≈Ï≈ ‘∆ «√¿∞∫ ‹º◊∂ ’≈Ó∂‚ ȱ≥ ◊ºÒ Á∂ «Ú⁄≈Ò∂ ÏØÒ∂ ȱ≥ √∞‰ ’∂ ’«‘≥Á≈, T«’¿∞∫ Ô≈ ’≈Ó∂‡≈ Ú⁄≈«Ò¿∞∫ Ⱥ’ Úº„ ÒÀÈ∫∂ ¡ª, ◊ºÒ ª ͱ∆ √∞‰ ÒÀ‰ «Á¡≈ ’Ø¢ ‘ª Ϭ∆ ¡ÓÒ∆¡≈, ◊≈‘ª Áº√ «’Ó∂∫ ‘ج∆ «¯?U ¡ÓÒ∆ ’«‘≥Á≈, T¯∂ «’Ó∂∫ ‘؉∆ √∆¢ ◊º‹‰ Ú⁄ØÒ≈ Ï≈◊Û‰∆ ‹∆ ȱ≥ ÒÀ ’∂ «ÁÈ «¤ÍÁ∂ ȱ≥ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ Á∂ √‘∞∆∫ ‹≈ ¡ºÍ«Û¡≈ Ï‘± ÓØÛ‰¢ ‹ÁØ∫ ◊º‹‰ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ Á∂ √‘∞«¡ª Á∂ ÿ∂ Ú«Û¡≈ ª ◊≈‘ª Ó±‘∂ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ Á≈ Í«‘Òª Ú≈Ò≈ ‚ØÒ≈ ÏÀ·≈¢ ◊º‹‰ ‹≈‰ √≈ ¬∆ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ Á∂ √‘∞∂ È≈Ò Á±Ø Á±∆¢ ’‘∂ ÓÀ∫ ª ¡≈‘ Í«‘Òª Ú≈Ò∆ ’∞Û∆¿∞ ¬∆ ÒÀ ’∂ ‹≈‰∆ ¡À, ¡≈‘ ¡≈ÚÁ∆ ÓØÛ ÒØ¢ ¡’∂ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ Á≈ √‘∞≈ ’‘∂ “±≥ Ï«‘ ’∂ ◊ºÒ ª √∞‰“¢ ◊º‹‰ Ú⁄ØÒ≈ ’‘∂ “Â∞√∆∫ «¬‘ ’∆ ’∆Â≈¢ ÓÀ∫ ª ¿∞‘∆ ÒÀ ’∂ ‹≈‰∆ ¡À∫ «‹‘Û∆ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ ȱ≥ «Ú¡≈‘∆ ¡À“¢ ¡ºË∆ ≈ º’ ◊ºÒ Á≈ Ì⁄∆’Û Í¬∆ «◊¡≈¢ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ Á∂ ÿ∂ ¡ª„∆¡ª ◊∞¡ª„∆¡ª Á≈ «¬¿∞∫ ”’º· ‘Ø «◊¡≈ «‹Ó∂∫ Úº‚∂ √’±Ò ”⁄ Ú؇ª Í≈¿∞‰ ¡≈«Ò¡ª Á≈ ”’º· ‘Ø«¬¡≈ ‘ØÚ¢∂ ˙µÊØ∫ Á∆ Í⁄À È∂ ‹ÁØ∫ Ú⁄ØÒ∂ Á∆ Â∂ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ Á∂ √‘∞«¡ª Á∆ ͱ∆ ◊ºÒ √∞‰∆ ª ˙µÊØ∫ Á≈ √ÍÀ∫⁄ Ú∂÷ Ò≈ ⁄≥◊≈ Í«Û∑¡≈ «Ò«÷¡≈ Ï≥Á≈ √∆¢ ¿∞‘È∂ √≈∆ ◊ºÒ √Ófi ’∂ Ú⁄ØÒ∂ Á∂ ’≥È ”⁄ ◊ºÒ Í≈¬∆¢ Î∂ «’Â∂ ‹≈ ’∂ Ú⁄ØÒ∂ Á∂ ⁄«‘‰ ⁄º’ ”⁄ ◊ºÒ ¿∞µÂ∆¢ ¡◊Ò∂ «ÁÈ ◊º‹‰ Ú⁄ØÒ∂ È∂ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ Á∆ ¡√Ò∆ Ï‘± «Ò¡≈ ’∂ «ÁºÂ∆, Î∂ ÍÂ≈ Òº«◊¡≈ Ϭ∆ «¬‘ ’‘≈‰∆ «’Ó∂∫ Ï∆Â∆ √∆¢U Ï∞ºÿ Á÷≈‰ È∂ Í∞º«¤¡≈, TÂ∂ ¿∞‘ Ï≈◊Û‰∆ ‹∆ Á≈ ’∆ Ï«‰¡≈ ¡ÓÒ∆¡≈?U ¡ÓÒ∆ ’«‘≥Á≈, T¿∞‘ ⁄≥ȉ «√¿∞∫ Á∂ √‘∞«¡ª Á∂ ÿ ¬∆ ¤º‚ ¡≈«¬¡≈ √∆¢U √∆Â≈ Ó≈√∆ ’«‘≥Á≈, T¿∞‘ Ú∆ È≈Ò ¬∆ ÒÀ ¡≈¿∞‰∆ √∆¢U ÍzÂ≈Í≈ Ì≈¿∞ ’«‘≥Á≈, T‘∞‰ ª ⁄≥ȉ «√¿∞∫ ⁄≥ȉ Ò∆‚ Úº‹Á≈, ¯∂ Í≥‹≈‘ª «Í≥‚ª È∂ ÁØ Ï‘±¡ª ¡≈Ò≈ «’‘≈ ’È≈ √∆¢U ¬∂È∂ «⁄ ȱ≥ «Ï‹Ò∆ Ú≈Ò∂ ‡ª√¯≈Ó ÒÀ ’∂ √ºÊ ”⁄ ¡≈ ’∂ ’«‘≥Á,∂ TÍ≥‹ √ºÂ Ï≥Á∂ √≈‚∂ È≈Ò ¡≈˙ √Ø‚∂ «Í≥‚ Á≈ √«Û¡≈ «Ú¡≈ ‡ª√¯≈Ó ÏÁÒ Á∆¬∂¢U Ï≈Ï≈ ‘∆ «√¿∞∫ √ºÊ ”⁄ ÏÀ·∂ Ï≥«Á¡ª ȱ≥ ’«‘≥Á≈, T‹≈¿∞ Ϭ∆ ¿∞µ·Ø Ì≈¬∆, Ë≈˙ ÈÓª ‡ª√¯¢ ‹≈¿∞ Â’Û∂ Â’Û∂ ‹‰∂ ¿∞µ·Ø¢ ‹Ø ¡≈Ò≈ ’≥Ó ¡À∫¢U Ï≈Ï∂ Á≈ ’«‘‰≈ Ó≥È ’∂ ’∞fi Ï≥Á∂ ª ¿∞µ· ’∂ «Ï‹Ò∆ ¡≈«Ò¡ª È≈Ò ⁄Ò∂ ◊¬∂ Â∂ Ï≈’∆ Á∂ ¡≈͉∂ ÿª ȱ≥ Â∞ ◊¬∂¢

’ª‚-8

(ÒÛ∆ ‹ØÛÈ Ò¬∆ «Í¤Ò≈ ¡ß’ ÍÛ∑Ø) '………' sLFm cuwp sI tYksI cOVI sVk qy BwjI jf rhI sI. pMdrf ku imMt bfad tYksI 'kFm tIn' sLFm dy Gr awgy ruk geI, tYksI vfly nMU pYsy dy ky dono AuWqr gey. sLFm ny PtfPt bfr Kohilaf jdoN rfjI aMdr af geI bfr bMd ho igaf. 'cfh bxf' sLFm ny rfjI nMU ikhf. 'mYQoN nI bxdI cfh afp bxf mYN cwlI' rfjI ikhf qy kwpVy bYg atYcI ivwc pfAux lwg peI, sFm ny puwiCaf'ikwQy jFeyNgI' 'gurU Gr' 'ijvyN qyrI mrjLI' sLFm ny ikhf. rfjI ny atYcI ivwc mfVy moty kwpVy pfey qy atYcI GVIs ky sVk qy lY afeI. rfjI AuWz ky gurdvfry phuMc jfxf cfhuMdI sI pr tYksI nhIN sI af rhI! awgy lfl lfeIt ho geI kfrF trwk ruk gey rfjI ny iewk trwk ivwc ingHf mfrI pMjfbI zrfeIvr sI. rfjI atYcI GVIs ky trwk kol clI geI. trwk zrfeIvr ny isr bfhr kwZky puwiCaf'ikwQy jfxf BYxf?' 'vIr jI jfxf qy mYN gurdvfrf sfihb af ijwQoN qwk cwlo mYN nMU lY cwlo awgy tYksI qy clI jfAUNgI' rfjI ny ikhf. 'mY N qy 'cmcf geI co e I jfxf' zrfeIvr ny ikhf. 'E ky' afKky rfjI PtfPt trwk ivwc bYT geI. pihlI Cwq qy KVHf sLFm jFdI rfjI nMU dyK irhf sI. sLFm df idl krdf sI bFh PVky rok lvy pr hFg kFg ivwc jLbrdsqI nhIN kr skdf. jFdI rfjI nMU dyKky sLFm rox lwg ipaf. jdoN rfjI df trwk awKF qoN Ehly ho igaf sLFm mMjy qy af ky izwg ipaf. ijs vfsqy ieh kMm kIqf Auh vI clI heI! rfjI

cmcf coeI AuWqr ky gurU Gr clI geI. gurdvfrf sfihb jf ky mwQf tyikaf pRsLfd ilaf. dIvfn hfl ivwc kIrqn dI sIzI lfeI sI qy sLbd cwl irhf sI'hm Gr sfjn afey sfcy my l imlfey..' sLbd suxky anMd af igaf. iPr hYz gRMQI isMG nMU imlI Ausny ikhf'iewQoN df kfnMUn ieh af ik iewk hPqf qusIN rih skdy ho AusqoN vwD nhIN' 'jI mY N Cy q I kmry df bM d o b sq krlUMgI' rfjI ny ikhf qF gRMQI isMG ny iewk kmry dI cfbI dy idwqI ijwQy pihlF cfr kuVIaF tUirst vIjLy qy hor sI, Auh gwlF kr rhIaF sn pr rfjI afAux qy cwup ho geIaF. rfjI ny atYcI iewk nuwkr ivwc rwKky bfhr clI geI qy PUn GuMmf idwqf'hYlo bfeI jI' 'hYlo rfjI qMU swuK af?' awgoN brfV ny kfhlI kfhlI puwiCaf, qF CyqI CyqI sfrI gwl dws idwqI qy rox lwg peI. 'nfa hux bUhkI jfnI eyN, eyh gwl mYnMU pYlHF nf dwsI ikEN pMgf ilaf' brfV ny guwsy ho ky ikhf. 'bfeI jI mYN soicaf sI ik ivafh krvfky afeI zI imljU' rfjI Nny roNdI hoeI ny ikhf. 'qYnMU kI pqf EH afeI jF XU aYn E vflf' 'lY EH myry nfl nokrI krdf' rfjI ny ikhf. 'nokrI qF qMU vI iksy dy afeI zI qy krI jfnI iksy dy afeI qy jy EH vI qyry vFgMU hoieaf?' brfV ny guwsy ho ky ikhf. 'neIN EH qy bVf iswDf sfDf muMzf' 'qMU jmF eI ksm nfl kml GotI jfnI, E kmlIey jy EH iswDf huMdf qF iksy df muMzf cwkdf pYisaF mfrf, Esny qF sfrI iswK kOm df nf bdnfm krqf, kdy iswK vI aYsf GtIaf kMm krdf?' brfV ny ikhf. 'bfeI jI jo ho igaf so ho igaf, hux dws kI krF myrf qF idmfg kMm nI krdf' rfjI ny ikhf. 'qMU mYnMU iewk vfr dws idMdI ik mYN ies nfl ivafh krnf qF mYN Ausdf pqf krdf, Ausdf Kfndfn puwCdf' '………' rfjI cwup sI. 'Esdf ipMz kyVHf?' brfV ny ikhf. 'EH srsy df EHdf ipMz hirafxy 'c' af' rfjI ikhf. 'goq kI sI?'

Í≈«’ ”⁄ ⁄∆È Á∂ ÈÓ’ ‘ÛÂ≈Ò Á∂ ÓæÁ∂Ș ÿ≈‡∆ ”⁄ √ı √∞æ«÷¡≈ ÍzÏßË Á∆ «Ú’∆ ”Â∂ Í≈Ï≥Á∆

ÙΩÍ∆¡ª : «¬Ê∂ «Ú÷≈Ú≈’≈∆¡≈∫ ÚµÒØ∫ ‘ÛÂ≈Ò ¡Â∂ Ø√ ÍzÁÙÈ≈∫ Á∂ «ÁµÂ∂ ◊¬∂ √µÁ∂ √ÏßË∆ ¡ÓÈ ’≈ȱßÈ «ÚÚ√Ê≈ ω≈¬∆ µ÷‰ Ò¬∆ ÍzÙ≈√È È∂ √ı √∞µ«÷¡≈ ÍzÏßË ’∆Â∂ ‘È¢ «Ú÷≈Ú≈’≈∆¡≈∫ ÚµÒØ∫ Ø√ Ó≈⁄ Á≈ √µÁ≈ ¡ÀÂÚ≈ 鱧 ÙΩÍ∆¡≈∫ «Úµ⁄ Ú≈Í∆ ◊ØÒ∆Ï≈∆ Á∆ ÿ‡È≈ ¡Â∂ ’ÙÓ∆∆ ’ÀÁ∆¡≈∫ 鱧 «¬ÊØ∫ ÂÏÁ∆Ò ’È Á∂ «ÚØË «Úµ⁄ «ÁµÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢Í∞Ò∆√ √±Â≈∫ ¡È∞√≈ «¬‘ √∞µ«÷¡≈ ÍzÏË ß √z∆È◊ Á∂ √µÂ Í∞Ò∆√ √‡∂ÙÈ≈∫ Á∂ «¬Ò≈’∂ «Úµ⁄ ¡Â∂ √≈∂ ÙΩÍ∆¡≈∫ «¬Ò≈’∂ «Úµ⁄ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‘È¢

Ò≈‘Ω: Í≈«’√Â≈È Á∂ √πÍ∆Ó ’Ø‡ È∂ ⁄∆È Á∂ ÈÓ’ ¡‹∆ÈØÓØ‡Ø ˘ «√‘ Ҭ∆ ‘≈È∆’≈’ Áº√Á∂ ‘ج∂ ¿∞√ Á∆ «Ú’∆ ”Â∂ Ø’ Ò◊≈ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ Óπ÷ º ‹º‹ «Ó¡ª √≈«’Ï «È√≈ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ ÈÓ’ Á∆ «Ú’∆ Á∆ «¬‹≈˜Â È‘∆∫ «ÁºÂ∆ ‹≈ √’Á∆Õ ¿∞‘ ¡‹∆ÈØÓØ‡Ø Â∂ «¬√Â∂Ó≈Ò ’∆Â∂ ◊¬∂ ’∞«’≥◊ ¡≈«¬Ò Á∆ «Ú’∆ È≈Ò √≥Ï≥«Ë Ó≈ÓÒ∂ Á∆ √π‰Ú≈¬∆ ’ ‘∂ √∆Õ «Í¤Ò∆ AE ‹ÈÚ∆ ˘

Í≥‹≈Ï ÷≈Á ¡Ê≈‡∆ È∂ ¡‹∆ÈØÓ‡ Ø Ø˘ «√‘ Ҭ∆ ‘≈È∆’≈’ Áº√ ’∂ «¬√ Á∆ «Ú’∆ ”Â∂ Ø’ Ò◊≈ «ÁºÂ∆ √∆Õ Í∆.¡Àµ¯.¬∂. ÓπÂ≈Ï’ «¬√ ÈÓ’ ”⁄ √Ú≈Á ÚË≈¿∞‰ Ò¬∆ ÓØÈØ√Ø‚∆¡Ó ◊Ò∞‡≈Ó∂‡ Í≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À, «‹√ ’≈È ÁÓ≈, «√ ÁÁ Â∂ ÏzÈ ∂ ‘ÀÓ∂‹ Â’ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ ¡‹∆ÈØÓØ‡Ø Á∆ ؘ≈È≈ ÚÂØ∫ È≈Ò ‘≈¬∆ ÏÒ‚ ÍzÙ À , ¡≈«‡˜Ó, ‘≈ÓØÈ √≥ÏË ≥ ∆ ¡√≥ÂÒ ∞ ÓÈ, «Ó◊∆ Â∂ ’À ∫ √ Ú◊∂ Ø ◊ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ

APC PEST CONTROL ’≈’Ø⁄, ⁄»‘∂, ⁄»‘∆¡ª, ’∆Û∆¡≈, «Íº√», «√ÒÚ«¯Ù, Óº÷∆¡ª, «⁄Û∆¡ª, ’Ï»Â ¡Â∂ ’≈‡Ø¡ª ȱø ’ø‡ØÒ ’È Ò¬∆ (ÿ, ¡≈«¯√, À√‡ØÀ∫‡ ¡Â∂ √‡Øª Ò¬∆)

Á∂«ÚøÁ È≈Ò

8 to 14 March, 2018

AJIT WEEKLY

◊ØÒ∆ ¡≥Á ⁄»‘≈ ‹¶Ë

√≈‚∂ ’ØÒ ÷‡ÓÒª (Bed Bug) ˘» ÷ÂÓ ’È Á≈ ÍÃØ◊≈Ó ‘ÀÕ

√øÍ’ ’Ø

Call : 604-999-7378 (PEST) Goverment Licensed & Insured Environmentally Safe

«’ÙÂ-33 'pqf nI' 'ipMz df qYnMU nI pqf, goq df qYnMU nI pqf, qy pqf qYnMU eyh vI nhIN iksy EH hFg kFg df pwkf ik XU aYn E vflf, pr mY qF ies qy hYrfn hF ik hFg kFg df pwkf XU aYn E vflI kuVI kol qF KVHdf nI qy ivafh qF dUr dI gwl' brfV ny ikhf. 'bfeI jI mYN kyVHf Es nMU dwisaf ik mYN XU aYn E vflI aF, hux qF Kfl isr qoN vg igaf hux dws kI krnf?' rfjI ny ikhf. 'mYN qF ieh kYnHf ik ijMnI CyqI ho sky ieMzIaf vwj' 'iPr Byj CyqI ieMzIaf sfrf kMm qusIN krnf' rfjI ny ikhf. 'TIk af kwl nMU svyry 7:45 qy ieMmIgRysLn af jFvIN, iswK ieh GtIaf pr jo kMm sLFm ny kIqf, koeI inwkI suwkI jfq vI nI krdI' brfV ny ikhf qy clf igaf. 'cMgf bfeI jI' rfjI ny ikhf qy brfV clf igaf. rfjI vfps kmry ivwc clI geI. rfjI ny rfq dI rotI vI nf KfDI. rfjI nMU sfrI rfq nINd nf afeI sfrI rfq socF ivwc nMG geI ik mYN Ausdf ipMz jLfq qy goq ikEN nf puwiCaf? iPr jdoN myrf brfV Brf bixaf sI mYN ikEN nf gwl kIqI? vwzI gwl ieh sI ik brfV ies gwl nMU nhIN sI mMndf ik hFg kFg ivwc iswK ieho ijhf kMm nhIN kr skdf! jy Auh iswK nhIN sI qy iPr Ausny nfm sLFm isMG ikvyN rwK ilaf, Ausny kVf ikEN pfieaf sI? ikqy ikqy ptkf vI bMnHdf sI, kol iewk pwg vI sI. ieho ijhy svflF rfjI nMU Gyr ilaf. qVky vjy jfg af geI nhf Do lMgr ivwc jf ky cfh pI ky drbfr sfihb ivwc mwQf tyikaf ardfs kIqI'hy myry mflkf mYN pYlHF hI bOqH dyK dyKy af hor duwK nf idKfvIN suwK rwKIN' rfjI ardfs krky bYT geI hYz gRMQI kQf kr rhy sn pr rfjI df kQf ivwc mn nf lwgf qy vfps afpxy kmry ivwc af geI. GVI dI sUeI awgy vD rhI sI. pOxy awT vjy ieMmIgRysLn 'mfqo kOk qukf vfn' jfxf sI. rfjI do ku kwp cfh dy hor pI ky sfZy swq vjy hI qukf vfn ieMmIgRysLn phuMc geI aqy brfV nMU PUn qy mYsjL Cwz idwqf, AuQy hor bhuq pfiksqfnI, bMglf dysL, ieMzIan qy cIn dIaF cInxf bYTIaF sn Auhnf ivwc rfjI vI bYT geI. brfV vI vkq qoN pihlF hI af igaf 'sfsrI kfl bfeI jI' rfjI ny hwQ

ÏÒÁ∂Ú «√≥ÿ “ÏπºË «√≥ÿ Ú≈Ò≈” ‘Ω∫◊ ’Ω∫◊

¯ØÈ: HEB-FAA-DGDAA gbudhsinghwala@gmail.com joVky brfV nMU ikhf. brfV siq sRI akfl mMn leI,qy boilaf'afpF aPsr nMU eyh kYxHF ik myrI mF bImfr af mYnMU ijMnI CyqI ho sky ieMzIaf Byjo' 'TIk af' rfjI ny ikhf afpxf nf ilKf idwqf. pMdrF ku imMt bfad rfjI nMU afvfjL vwj geI dono ieMmIgyRsLn aPsr awgy kursIaF qy bYT gey. aPsr ny PfeIl Kohl ky puwiCaf'vwt hYipMnz' 'KoeI kf mMmI BYNg, KoeI mcuMgI LlIqo' iesdI mF bImfr hY iesnMU iewQy cMgf nI lwgdf. vwzy aPsr nfl krdf dono kursIaF qy bYT gey. 'qusIN vfps ieMzIaf jfxf' kol bYTy iewk pMjfbI ny brfV ikhf. 'mYN nI ies kuVI ny jfxf' 'do cfr idn lwg jfxgy' pMjfbI ny ikhf. 'hYN aYnf icr ikEN? mYN qF soicaf sI iewk awDf GMtf lwgUgf' brfV ny hYrfn ho ky ikhf. 'eynHF ny icwk krnf ik iesdy isr koeI puls kys qF nI, koeI corI qF nI kIqF, bYNkf 'co' vI puwC qfC krngy jdoN klIar ho igaf iPr 'cfAU lf' (cly jfE) jdoN pMjfbI ny puls kys, corI vgYrf vfsqy ikhf qf rfjI dy idl dI DVkx qyjL ho geI AusnMU 'Kurm' df iKafl afieaf ik jy pulIs rIport ho geI hoeI qF iPr bcxf musLkl hY! ieh soc ky rfjI dy bwulH suwkx lwg pey. dono iPkr ivwc pY gey. donf df iDafn aPsr vwl sI ik kdoN afK dyvy jfvo iewk GMty bfad avfjL mfrI dono vihgurU vfihgurU krdy aPsr kol cly gey Ausny kursI qy bYTx df iesLfrf kIqf qy aPsr boilaf'lyeI iJwgI mfaey PIkI mfaeI PyaeI' (qusIN hvfeI itkt afp KrIdogy) rfjI ny brfV nMU moZf mfr idwqf. (cldf)


4

B.C. ISSUE # 1273

Â∞‘≈‚∆ √ج∆

ÓؘÀÒ≈ «⁄’È

È≈ÈÚÀµ‹ Á∂ ÙΩ’∆È ÒØ’ª Á∆ Á≈Ú ”⁄ ‹ÁØ ∫ Â’ «⁄’È È≈ ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ª Ó«‘Ó≈È «ÈÚ≈˜∆ ¡Ë»∆ Ó≥È∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ‹∂ Â∞√∆∫ Ó«‘Ó≈Ȫ ˘ ’∞fi √ÍÀÙÒ È≈ÈÚÀµ‹ «÷Ò≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª ¡º‹ ¿∞È∑ª Á∂ Ò¬∆ Ó√≈Ò∂Á≈ ÓؘÀÒ≈ «⁄’È ‡z≈¬∆ ’’∂ Á∂÷ØÕ «¬‘ ÷≈‰ ”⁄ √π¡≈Á∆ ‘؉ Á∂ È≈Ò-È≈Ò Ï‰≈¿∞‰ ”⁄ Ú∆ ¡≈√≈È

- ‹ÀÂ±È Á≈ Â∂Ò E@ «ÓÒ∆Ò∆‡ - Â∂Ò A ⁄ºÓ⁄ - «Í¡≈˜ G@ ◊z≈Ó - Ò√‰ A ⁄ºÓ⁄ - Ò≈Ò «ÙÓÒ≈ «Ó⁄ BA@ ◊z≈Ó - ‡Ó≈‡ «Í¿±∆ DA@ ◊z≈Ó - ◊≈«Ò’ ¡À∫‚ ‡ÓÀ‡Ø √≈˙√ B ⁄ºÓ⁄ - «⁄Ò∆ ¯ÒÀ’√ A/D ⁄ºÓ⁄ - «¬Â≈ÒÚ∆ Ó√≈Ò≈ A ⁄ºÓ⁄ - ÈÓ’ A/B ⁄ºÓ⁄ - ÓؘÀÒ≈ ÍÈ∆ H@ ◊z≈Ó - ËÈ∆¡≈ ◊≈«È«Ù≥◊ Ò¬∆ ω≈¿∞‰ Á∆ «ÚË∆ A. √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª Ï≈¿∞Ò ”⁄ DE@ ◊z≈Ó ÏØÈÒÀµ√ «⁄’È, A ⁄ºÓ⁄ «¬Â≈ÒÚ∆ ‘ÀÕ Âª ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª «¬√ ˘ Ó√≈Ò≈, A ⁄ºÓ⁄ ÍÀÍ«’≈, A/B ⁄ºÓ⁄ ω≈¿∞‰ Á∆ «ÚË∆ Ï≈∂... «Í¡≈˜ Í≈¿±‚,A ⁄ºÓ⁄ ÈÓ’,A/B ⁄ºÓ⁄ ’≈Ò∆ «Ó⁄ ⁄≥◊∆ Â∑ª È≈Ò √Óº◊∆ - ÏØÈÒÀµ√ «⁄’È DE@ ◊z≈Ó «Ó’√ ’ Ò˙ ¡Â∂ C@ «Ó≥‡ Â’ - «¬Â≈ÒÚ∆ Ó√≈Ò≈ A ⁄ºÓ⁄ ÓÀ∆È∂‡ ‘؉ Ò¬∆ º÷ «Á˙Õ - ÍÀÍ«’≈ A ⁄ºÓ⁄ B. ÍÀÈ ”⁄ E@ «ÓÒ∆Ò∆‡ ‹ÀÂ±È Á≈ - «Í¡≈˜ Í≈¿±‚ A/B ⁄ºÓ⁄ Â∂Ò ◊Ó ’’∂ ¿∞√ ”⁄ Ó√≈Ò∂Á≈ - ÈÓ’ A ⁄ºÓ⁄ «⁄’È º÷ ’∂ G ÂØ∫ A@ «Ó≥‡ Ò¬∆ ¯z≈¬∆ ’Ø ¡Â∂ «¬√ Á∆ √≈¬∆‚ ÏÁÒ ’∂ Á»‹∆ - ’≈Ò∆ «Ó⁄ A/B ⁄ºÓ⁄

√≈¬∆‚ Ú∆ G ÂØ∫ A@ «Ó≥‡ Â’ ¯z≈¬∆ ’Ø «¬√ ˘ «¬’ √≈¬∆‚ º÷ «Á˙Õ C. «¯ Úº÷∂ ÍÀÈ ”⁄ A ⁄ºÓ⁄ Â∂Ò ◊Ó ’’∂ G@ ◊z≈Ó «Í¡≈˜ Í≈ ’∂ ⁄≥◊∆ Â∑ª È≈Ò «ÓÒ≈˙Õ D. «¯ «¬√ ”⁄ A ⁄ºÓ⁄ Òº√‰ «Ó’√ ’’∂ «¬√ ˘ A-B «Ó≥‡ Â’ Í’≈ Ò˙Õ E. «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ ”⁄ BA@ ◊z≈Ó Ò≈Ò «ÙÓÒ≈ «Ó⁄, DA@ ◊z≈Ó ‡Ó≈‡ «Í¿±∆, B ⁄ºÓ⁄ ◊≈«Ò’ ¡À∫‚ ‘Ï ‡ÓÀ‡Ø √≈˙√, A/D ⁄ºÓ⁄ «⁄ºÒ∆ ¯ÒÀ’√, A ⁄ºÓ⁄ «¬Â≈ÒÚ∆ Ó√≈Ò≈, A/B ⁄ºÓ⁄ ÈÓ’ Í≈ ’∂ ⁄≥◊∆ Â∑ª È≈Ò «ÓÒ≈˙ ¡Â∂ E ÂØ∫ G «Ó≥‡ Â’ ͺ’‰ «Á˙Õ F. «¯ «¬√ ”⁄ ¯z≈¬∆ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ «⁄’È Í≈ ’∂ «¬√ Á∂ ¿∞µÍ H@ ◊z≈Ó ÓؘÀÒ≈ ÍÈ∆ Í≈˙ ¡Â∂ «¬√ ˘ ˙ÚÈ ”⁄ CE@ «‚◊∆ ¯≈È‘≈¬∆‡/ AH@ «‚◊∆ √ÀÒ√∆¡√ ”Â∂ A@ «Ó≥‡ Â’ Ï∂’ ’ØÕ G. «¬√ ˘ ˙ÚÈ ”⁄Ø∫ ’º„ ’∂ ËÈ∆¬∂ È≈Ò ◊≈«ÈÙ ’’∂ √Ú ’ØÕ

√Í≈«¬√∆ Ï’ÚÛ∆ ¡º‹ ¡√∆∫ Â∞‘≈˘ Ù≈Ó Á∆ ⁄≈‘ ”⁄ Úº÷∂ Â∑ª Á∂ ‹≈«¬’∂ Ò¬∆ Ó˜∂Á≈ √Í≈«¬√∆ Ï’ÚÛ∆ Á∆ À«√Í∆ ÒÀ ’∂ ¡≈¬∂ ‘ª Â∞√∆∫ «¬√ ˘ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ Â’ ÷≈‰ Ò¬∆ «¬√ ˘ ¬∂¡‡≈¬∆È ’≥‡È ∂  ”⁄ º÷ √’Á∂ ‘ØÕ Âª Á∂ «’√ ◊ºÒ Á∆ ‘À ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª «¬√ ˘ ω≈¿∞‰ Á∆ «ÚË∆ Ï≈∂... √Óº◊∆ (¡≈‡∂ Ò¬∆) - Ú∂√‰ AE@ ◊z≈Ó - ÓÀÁ≈ GE ◊z≈Ó - ÈÓ’ A/D ⁄ºÓ⁄ - ‘ÒÁ∆ A/D ⁄ºÓ⁄ - «‘≥◊ A/H ⁄ºÓ⁄ - Â∂Ò DE «ÓÒ∆Ò∆‡ - Í≈‰∆ H@ «ÓÒ∆Ò∆‡ (√Í≈«¬√∆ «Ó’√ Ò¬∆) - Â∂Ò A ⁄ºÓ⁄ - ‹∆≈ A ⁄ºÓ⁄ - √Ω∫¯ Á∂ Ï∆‹ C ⁄ºÓ⁄ - ËÈ∆¬∂ Á∂ Ï∆‹ B ⁄ºÓ⁄

- «‘≥◊ A/H ⁄ºÓ⁄ - «ÂÒ Á∂ Ï∆‹ B ⁄ºÓ⁄ - È≈∆¡Ò Í≈¿±‚ BE ◊z≈Ó - Ò≈Ò «Ó⁄ A ⁄ºÓ⁄ - ◊Ó Ó√≈Ò≈ A/B ⁄ºÓ⁄ - ÈÓ’ A ⁄ºÓ⁄ - ÷≥‚ B ⁄ºÓ⁄ - «ÈßÏ» Á≈ √ A ⁄ºÓ⁄ - Â∂Ò ÂÒ‰ Ò¬∆ ω≈¿∞‰ Á∆ «ÚË∆ (¡≈‡∂ Ò¬∆) A. √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª Ï≈¿∞Ò ”⁄ √≈∆¡ª √Óº◊∆¡ª ˘ Í≈ ’∂ √Ó»Ê ÈÓ ¡≈‡∂ Á∆ Â∑ª ◊∞≥È Ò˙Õ B. «¯ «¬√ ˘ AE-B@ «Ó≥‡ Â’ «¬’ √≈¬∆‚ º÷ «Á˙Õ (√Í≈«¬√ «Ó’√ Ò¬∆) C. ÍÀÈ ”⁄ A ⁄ºÓ⁄ Â∂Ò ◊Ó ’’∂ «¬√ ”⁄ A ⁄ºÓ⁄ ‹∆≈, C ⁄ºÓ⁄ √Ω∫¯ Á∂ Ï∆‹, B ⁄ºÓ⁄ ËÈ∆¬∂ Á∂ Ï∆‹, A/ H ⁄ºÓ⁄ «‘≥◊ Í≈ ’∂ ⁄≥◊∆ Â∑ª È≈Ò «‘Ò≈˙Õ

8 to 14 March, 2018

AJIT WEEKLY

D. «¯ «¬√ ”⁄ B ⁄ºÓ⁄ «ÂÒ Á∂ Ï∆‹ «Ó’√ ’’∂ B-C «Ó≥‡ Â’ Ì∞≥È Ò˙Õ E. «¯ «¬√ ”⁄ BE ◊z≈Ó È≈∆¡Ò «ÂÒ Á∂ Ï∆‹ «Ó’√ ’’∂ B-C «Ó≥‡ Â’ Ì∞≥È Ò˙Õ F. «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ ”⁄ B ⁄ºÓ⁄ ÷≥‚,A ⁄ºÓ⁄ «ÈßÏ» Á≈ √ «Ó’√ ’’∂ ÿ∞ºÒ‰ Â’ «¬√ ˘ ͺ’‰ «Á˙Õ G. «¯ «¬√ ˘ ÏÒÀ∫‚ ”⁄ ÏÒÀ∫‚ ’’∂ «¬’ √≈¬∆‚ º÷ «Á˙Õ (Ï≈’∆ Á∆ «Â¡≈∆)

H. «¯ ¡≈‡∂ ˘ Ï≈Ï Ì≈◊ª ”⁄ Ú≥‚ ’∂ «¬√ ˘ ◊ØÒ ’’∂ Ú∂Ò‰ È≈Ò ؇∆ Á∆ Â∑ª Ú∂Ò Ò˙Õ I. «¯ «¬√ Á∂ ¿∞µÍ ÏÒÀ∫‚ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ «ÓÙ‰ Í≈ «Á˙ ¡Â∂ «¬√ ˘ Ú∂Ò‰≈’≈ ¡≈’≈ ”⁄ ØÒ ’ «Á˙Õ A@. «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’Û∑≈¬∆ ”⁄ Â∂Ò ◊Ó ’’∂ «¬√ ˘ √π«È‘≈ ̱≈ ‘؉ Â’ ¯z≈¬∆ ’ØÕ AA. Ï’ÚÛ∆ ω ’∂ «Â¡≈ ‘À «¬√ ˘ ◊Ó≈-◊Ó √Ú ’ØÕ

ÓÀ∫ √’≈∆ ÁΩ∂ Â∂ √∆Õ Ïº√ ÂØ∫ ¿∞µÂ ’∂ ÍÂ≈ Ò◊≈ ’∂ ⁄≈Í≥‹ «’ÒØÓ∆‡ Á≈ √¯ ÍÀÁÒ ‘∆ ’È≈ ÍÀ‰≈ ‘ÀÕ ¿∞‘Ȫ √«Ó¡ª «Úæ⁄ √Ú≈∆ Á≈ ¿∞√ Í≈√∂ ’ج∆ √≈ËÈ È‘∆∫ √∆Õ ’≈¯∆ √Ø⁄ √Ófi «Íº¤∫Ø ÍÀÁÒ ⁄ºÒ‰ Á≈ ÓÈ Ï‰≈ «Ò¡≈Õ Ù«‘∆ «˜≥Á◊∆ ‘؉ ’’∂ ÍÀÁÒ ⁄ºÒ‰ Á≈ ¡«Ì¡≈√ È‘∆∫ √∆Õ ÓÀ∫ ¡‹∂ ÁØ «’ÒØÓ∆‡ Á≈ ÍÀ∫‚≈ ‘∆ Óπ’≈«¬¡≈ ‘؉≈ ‘À «’ ÓÀ˘ Ê’≈Ú‡ Ó«‘√»√ ‘ج∆Õ ˜≈ ∞’ ’∂ «Íº¤∂ ÚºÒ «Ë¡≈È ’∆Â≈ «’ Ù≈«¬Á «’√∂ √Ú≈∆ Á≈ √≈ËÈ Ï‰ ‹≈Ú∂Õ Á»Ø∫ «¬’ ÒÛ’≈ ÏÛ∆ Â∂˜ ¯Â≈ È≈Ò √≈¬∆’Ò Â∂ ¡≈¿∞∫Á≈ «Á÷≈¬∆ «ÁºÂ≈Õ ‹Á ¿∞‘ ÈΩ‹Ú≈È Ó∂∂ ’ØÒ Í‘∞«≥ ⁄¡≈ ª ÓÀ∫ ¿∞√ ˘ ∞’ ‹≈‰ Á≈ «¬Ù≈≈ ’∆Â≈Õ ¿∞√ √≈¬∆’Ò Âª ‘ΩÒ∆ ’ «Ò¡≈ Í ∞«’¡≈ È≈ Â∂ ÓÀ˘ «Í¤Ò∆ √∆‡ Â∂ ÏÀ· ‹≈‰ Á≈ √≥’ ∂ ’∆Â≈Õ ÓÀ∫ ÒØÛÚ≥Á √∆, ¿∞√Á∂ «¬Ù≈∂ Â∂ ̺‹ ’∂ ¿∞√Á∂ √≈¬∆’Ò Á∂ ’À∆¡ ?Â∂ ÏÀ· «◊¡≈Õ ÓÀ∫ «’‘≈, Ò◊Á≈ √‘∞∂ ‹≈ «‘≈ ‘À∫? ¿∞√ fiº‡ √≈¬∆’Ò Ø’ «Ò¡≈Õ ÓÀ∫ Ó√ª «‚◊‰Ø Ï«⁄¡≈Õ ¡√∆∫ ÁØÚ∫∂ √≈¬∆’Ò ÂØ∫ ¿∞µÂ ’∂ ÷Û∑∂ ‘Ø ◊¬∂Õ ¿∞‘ Ú∆ Ï‘∞ ʺ«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ Ò◊Á≈ √∆Õ √≈¬∆’Ò ¿∞√ Á÷ Á∆ ¤ª ‘∂· ÷Û∑≈ ’«Á¡ª «’‘≈, Â∞‘≈˘ «’Ú∂∫ ÍÂ≈ Òº◊≈ «’ ÓÀ∫ √‘∞∆∫ ‹≈ «‘≈ ‘ª? ’∆ Â∞√∆∫ Ș»Ó∆ ‘Ø? ÓÀ∫ «’‘≈, ÓÀ∫ Ș»Ó∆ ª È‘∆∫, Í Â∂∂ √≈¬∆’Ò ⁄Ò≈¿∞‰ Á∆ ¯Â≈ ‘∆ Áº√ ‘∆ ‘À «’ ±≥ √‘∞∆∫ ‹≈ «‘≈ ‘À∫, ¡≈͉∆ ÿ Ú≈Ò∆ ˘ ÒÀ‰Õ““ ÓÀ∫ ¿∞√Á∆ ‘ÓÁÁ∆ «‹ºÂ‰ Ò¬∆ ’«‘ «ÁºÂ≈, √≈‚∂ Â∂ ’Á∂ «¬Ú∂∫ ÚÂ∆ √∆Õ ÏÛ∂ ‹ØÙ ÷ØÙ È≈Ò √‹ Ë‹ ’∂ ÿ Ú≈Ò∆ ˘ ÒÀ‰ ◊¬∂Õ ¡º◊∫Ø ‹Ú≈Ï «Ó«Ò¡≈, «¬’ºÒ∂ ÿ Ú≈Ò∆ ˘ ÒÀ‰ ¡≈ ◊¬∂, Óª-Ï≈Í ˘ È≈Ò «Ò¡≈¿∞‰≈ √∆Õ Ú‘∞‡∆ ÒÀ‰ ¡≈¬∂ ‘Ø «’ Ϙ≈ «Úº⁄Ø∫ Ò»‰ Â∂Ò? Ϻ√ Ó»≥‘ Ò‡’≈¬∆ Ú≈Í√ Í ¡≈¬∂Õ““ ¿∞‘ ¿∞Á≈√ ‘Ø «◊¡≈, ÓÀ˘ ’«‘‰ Òº◊≈, Â∞√∆∫ ·∆’ «’‘≈ ‘ÀÕ «¬‘ √‘∞∂ «¬ºÁª Á∂ ‘∆ ‘∞Á ≥ ∂ ‘ÈÕ Ô∞◊ Í «◊¡≈ Í «¬‘ ¿∞µÊ∂ ‘∆ ÷Û∑∂ ‘ÈÕ ‘ «¬’ ˘ ¡≈͉≈ √Óª Ì∞ºÒ ‹ªÁ≈ ‘À, Â∂ ¡º◊Ø∫ √Ï’ ÍÛ∑≈¿∞‰ Òº◊ ÍÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ’∞fi ’∞ ‘Ø ◊ºÒÏ≈ «Íº¤Ø∫ ÓÀ∫ ¿∞√ ÈΩ‹Ú≈È ˘ Íπº¤ «Ò¡≈, Â∂∂ √‘∞∂ «’ºÊ∂ ‘È? ¿∞‘ ’«‘‰ Òº◊≈, ’ج∆ ¡º· Á√ «’ÒØÓ∆‡ Á∆ Ú≈‡ Â∂Õ «‹√ «Í≥‚ Â∞√∆∫ ‹≈‰≈ ‘À ¿∞√∂ «Í≥‚ «Úæ⁄

’‘≈‰∆

Ì∞«ÍßÁ «√ßÿ ÈßÁ≈

Í≈√≈ ‘∆ ÍÒ‡ «◊¡≈ Ó∂≈ √Ω‘∞≈ ‹◊∆ «√≥ÿ √’≈∆ Á¯Â «Úº⁄ √∂Ú≈Á≈ Òº◊≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ¿∞√Á∆ ¡≈’Û Ï‘∞ ‘À, «‹Ú∂∫ ÏÒ≈’ ¡¯√ ¿∞‘∆ ‘ØÚ∂Õ ’«‘≥Á≈ ‘À, √≈«‘Ï Ó∂∆ Óπº·∆ «Úæ⁄ ‘ÀÕ ¿∞√Á∆ ’∆ Ó˜≈Ò ‘À «¬ºË Á≈ ¿∞µË ‘Ø ‹≈Ú∂Õ ¿∞√Á∆¡ª √Ì ’Ó˜Ø∆¡ª ÂØ∫ ÓÀ∫ Ú≈«’¯ ‘ªÕ Ϻ√ ‹’Û ’∂ º«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ... ÓÀ∫ ‹≈‰ Ïπºfi ’∂ ¿∞√ Óπ≥‚∂ ˘ È≈

‹∆ Áº√Ø, ÓÀ∫ ‘∆ ‹◊∆ «√≥ÿ ‘ª, Â∞‘≈‚≈ √∂Ú≈Á≈Õ ? ÓÀ∫ «’‘≈, Á¯Â ¡≥Á ÏÀ· ’∂ ◊ºÒ ’Á∂ ‘ªÕ ¿∞‘ ÓÀ˘ Ï∆.‚∆.˙. Á∂ ’Ó∂ «Úæ⁄ ÒÀ «◊¡≈ Â∂ fiº‡ ‘∆ Ï≈‘ ‹≈ ’∂ ·ß„∂ Í≈‰∆ Á≈ ◊Ò≈√ ÒÀ ¡≈«¬¡≈ Â∂ Á»‹∂ √∂Ú≈Á≈ ˘ ⁄≈‘ Í≈‰∆ Á∂ ÍzÏ≥Ë Á≈ ‘∞’Ó ’ ¡≈«¬¡≈Õ ÓÀ∫ Íπº«¤¡≈, Â∂∂ «’≥È∂ Ϻ⁄∂ ‘È?

Áº«√¡≈ «’ ÓÀ∫ ÏÒ≈’ Á¯Â ‘∆ ‹≈‰≈ ‘À, Ì≈Ú∂∫ Ó∂∂ ‘ºÊ ⁄ÓÛ∂ Á≈ ÏÀ◊ ¯«Û¡≈ Á∂÷ ’∂ ¿∞√È∂ ¡≥Á≈˜≈ Ò≈ «Ò¡≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈ «’ ’ج∆ √’≈∆ ÓπÒ˜Ó ‘؉≈ ‘ÀÕ ¿∞√È∂ ÓÀ˘ ≈‘ «Úæ⁄ ¿∞Â≈ ’∂ √Ófi≈ «ÁºÂ≈, «‹ºÊ∂ Â∞√∆∫ ‹≈‰≈ ‘À ¿∞‘ «Í≥‚ √≈‘Ó‰∂ ‘∆ ‘ÀÕ ÓÀ∫ ª ¿∞√ «Í≥‚ ’Á∆ «◊¡≈ È‘∆∫ Í Áº√Á∂ ‘È, Ï‘∞ ں‚≈ «Í≥‚ ‘À, ª ‘∆ ª ÏÒ≈’ Á¯Â Ï«‰¡≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ≈‘ ÍÀ «◊¡≈ Â∂ ÓÀ∫ ¡≈͉∂Õ ‘∞‰ ¿∞√Á∆ √Í∆‚ Â∂˜ ª √∆ Í Í«‘Ò∂ Ú◊∆ È‘∆∫ √∆Õ ¿∞√˘ ’¬∆ √Ø⁄ª ÍÀ ◊¬∆¡ª ‘؉∆¡ª È∂Õ ÓÀ∫ ÏÒ≈’ Á¯Â Í‘∞≥«⁄¡≈ ª ÓÀ˘ ◊∂‡ Â∂ «‹‘Û≈ Ï≥Á≈ «Ó«Ò¡≈, ¿∞‘ ÓÀ˘ ‹◊∆ «√≥ÿ ‘∆ Òº◊≈Õ ¤Ø‡∂ ’ºÁ Â∂ √ªÚÒ∂ «‹‘∂ ≥◊ Ú≈Ò≈ ÷≈√ ÂΩ “Â∂ ¡≈’Û ÂØ∫ ¿∞‘ Ï∆.‚∆.˙. ÂØ∫ ÿº‡ È‘∆∫ √∆ Òº◊ «‘≈Õ Ó∂∂ ‘ºÊ «Úæ⁄ ¯Û∂ ⁄ÓÛ∂ Á∂ ÏÀ◊ ÂØ∫ ¿∞‘ √Ófi «◊¡≈ «’ ’ج∆ √’≈∆ Ï≥Á≈ ‘؉≈ ‘ÀÕ ’«‘‰ Òº◊≈, Â∞√∆∫ ’Ω‰ ‘Ø? «’√ ˘ «ÓÒ‰≈ ‘À? ÓÀ∫ ¿∞√ ˘ Í㮧 ¤¡≈, ‹◊∆ «√≥ÿ Â∂≈ ‘∆ Ȫ ‘À? ¿∞‘ ÿÏ≈ «◊¡≈ Â∂ ÏØ«Ò¡≈,

¿∞√ ‹Ú≈Ï «ÁºÂ≈, ‹∆ «¬’ ÒÛ’≈ Â∂ «¬’ ÒÛ’∆Õ ÒÛ’∆ Á≈ ª «Ú¡≈‘ ’ «ÁºÂ≈ ‘À ÒÛ’≈ ¡‹∂ ¤Ø‡≈ ‘ÀÕ Í≥‹Ú∆∫ «Úæ⁄ ÍÛ∑Á≈ ‘ÀÕ? ÓÀ∫ «’‘≈, ÒÛ’∆ ª ¡≈͉∂ √√π≈Ò ◊¬∆ ‘ج∆ ‘؉∆ ‘À? ¿∞‘ ÏØ«Ò¡≈, È‘∆∫ ‹È≈Ï, ¡º‹’Ò Í∂’∆∫ ¡≈¬∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ ¿∞√ ˘ ¡‹∂ Í≥Áª Ú∆‘ «ÁÈ ‘∆ ‘ج∂ ‘ÈÕ ? ÓÀ∫ «’‘≈, Ó∂∆ Ó≥È∂ ª ¿∞√˘ ¿∞√Á∂ √π√≈Ò ‹≈ ’∂ ¤º‚ ¡≈Õ «¬√ «Úæ⁄ ‘∆ Â∞‘≈‚≈ ÌÒ≈ ‘À?Õ ‹È≈Ï, Â∞√∆∫ ¡≈͉∂ Ï≈∂ È‘∆∫ Áº«√¡≈Õ «’Â∂ Â∞√∆∫ Ș»Ó∆ ª È‘∆∫? ÓÀ∫ «’‘≈, ±≥ ’∆ ÒÀ‰≈ ‘À? ÂÀ˘ ‹Ø Áº«√¡≈ ‘À, ·∆’ ‘∆ Áº«√¡≈ ‘À Â∂ Â∂∂ ÌÒ∂ Ò¬∆ ‘∆ Áº«√¡≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ’Ó∂ «Úº⁄∫Ø fiº‡ Ï≈‘ «Èº’Ò «◊¡≈Õ ⁄≈‘ Í∆‰ «Íº¤Ø∫ ÓÀ∫ ‘Àµ‚ ’Ò’ ˘ «’‘≈, ‹◊∆ «√≥ÿ √∂Ú≈Á≈ ˘ ÏπÒ≈¿∞‰≈?Õ ¡º◊Ø∫ ¿∞‘ ÏØ«Ò¡≈, ¿∞√ È≈Ò ’∆ ’≥Ó ‘À? ¿∞‘ ª ¡ºË∂ «ÁÈ Á∆ ¤∞‡ º ∆ «Ò÷ ’∂ Á∂ «◊¡≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ Â’ ª ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÿ Í‘∞≥⁄ «◊¡≈ ‘؉≈ ‘ÀÕ ‹∂ ¿∞√ È≈Ò ˜»∆ ’≥Ó ‘À ª Ï≥Á≈ Ì∂‹

’∂ Ú≈Í√ ÏπÒ≈ ÒÀ∫Á∂ ‘ªÕ ÓÀ∫ «’‘≈, È‘∆∫, ·∆’ ‘ÀÕ ÓÀ∫ ‹Ø «’≈‚ Á∂÷‰≈ √∆, ¿∞‘ Í≥⁄≈«¬Â ¡¯√ «Á÷≈¿∞∫Á≈ «‘≈Õ Á¯Â Ï≥Á ‘؉ Á≈ √Óª ‘Ø «◊¡≈Õ ÓÀ∫ Ú∆ Ú’Â «√ Ú≈Í√ Í‰≈ ·∆’ √Ó«fi¡≈Õ Í≥⁄≈«¬Â ¡¯√ È∂ «’‘≈, ÓÀ∫ √≈¬∆’Ò Â∂ Â∞‘≈˘ Ϻ√ ¡º‚∂ º’ ¤º‚ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ª, ⁄≈ Í≥‹ «’ÒØÓ∆‡ Á∆ Ú≈‡ ‘ÀÕ ÓÀ∫ «’‘≈, «¬≥È≈ ÍÀÁÒ ⁄ºÒ‰≈ ÓÀ˘ Í√≥Á ‘ÀÕ ÓÀ∫ Ú≈Í√ ¡≈ «‘≈ √∆Õ √»‹ ‚∞ºÏ‰ ‚∞ºÏ‰ ’ «‘≈ √∆Õ ÓÀ∫ Ú∆ ¡≈͉∆¡ª √Ø⁄ª «Úæ⁄ ‚∞ºÏ≈ ‘Ø«¬¡≈ Â∂˜ Â∂˜ ’ÁÓ Íπ‡ º «‘≈ √∆ «’ ¿∞‘∆ √Ú∂ Ú≈Ò≈ ÈΩ‹Ú≈È √≈¬∆’Ò Ø’ ’∂ Ó∂∂ ’ØÒ ÷Û∑≈ ‘Ø «◊¡≈Õ ¿∞√ «Íº¤∂ ¿∞√ Á∆ ÿÚ≈Ò∆ ÏÀ·∆ ‘ج∆ √∆, ‹Ø Ï‘∞ ÷π٠Ș ¡≈ ‘∆ √∆Õ Í ÓÀ˘ Á∂÷ ¿∞√ ¡≈͉≈ Ó»‘ ≥ ͺÒ∂ È≈Ò „’ «Ò¡≈Õ ¿∞ √ ÈΩ ‹ Ú≈È È∂ ¡≈͉∆ ÿÚ≈Ò∆ ˘ «’‘≈, «¬È∑ª ÂØ∫ ’∆ ÍÁ≈ ’È≈? «¬È∑ª ’’∂ ‘∆ ¡º‹ ¡√∆∫ «¬’º·∂ ‘ªÕ «¬‘Ø √Á≈ ‹∆ ÓÀ˘ ‹ªÁ∆ Ú≈∆ «ÓÒ∂ √È Â∂ «¬È∑ª È∂ ‘∆ Â∂∂ Ï≈Í» ˘ Ó∂∂ È≈Ò ÂØÈ Á∆ √Ò≈‘ «ÁºÂ∆ Ò◊Á∆ ‘ÀÕ ‘ºÊ ‹ØÛ ’∂ Ë≥ÈÚ≈Á ’Õ Â∂∆ Óª È∂ ª ’Ø≈ ‹Ú≈Ï Á∂ «ÁºÂ≈ √∆, ¡÷∂, ¡≈͉∂ Ì≈ Ì‹≈¬∆ ˘ ÒÀ ’∂ ¡≈, ‹∂ ÿÚ≈Ò∆ ˘ È≈Ò ÷ÛÈ≈ ‘À, Â∂∂ È≈Ò ’≈‘ÂØ∫ ÂØ Á∂¬∆¬∂? ÓÀ∫ ª ÂÀ˘ ¿∞√Á∆ Ù’Ò Â’ È‘∆∫ Á∂÷‰ Á∂‰∆Õ ⁄≈‘ Í≈‰∆ Í∆ Â∂ «‹ºÁª ¡≈«¬¡≈ ‘À∫, ¿∞µÁª ‘∆ Â∞ ‹≈Õ ¡◊Ò∆ Ú≈∆ ¡≈͉∂ Ì≈ Ì‹≈¬∆ ˘ ¡≈͉∂ È≈Ò ÒÀ ’∂ ¡≈Ú∆∫Õ ... Ϻ√, Â∂∂ Ï≈Í» È∂ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘∆ Í≈√≈ ÍÒ‡ «ÁºÂ≈Õ ‘º√ ’∂ «Ó«Ò¡≈ Â∂ Â∂∆ Óª ˘ ¿∞√ √’≈∆ ¡¯√ª Úª◊ ‘∞’Ó «ÁºÂ≈, «¬È∑ª Á∂ ‹≈‰ Á∆ ¯ΩÈ «Â¡≈∆ ’Ø, ’ج∆ ‘∞º‹Â È‘∆∫ ’È∆Õ √Ì Á≈ «¬√∂ «Úæ⁄ ÌÒ≈ ‘ÀÕ? ¿∞√ ÒÛ’∆ Á≈ ‘≈√≈ «Èº’Ò «◊¡≈ Â∂ ¿∞‘ ÓÀ˘ ’«‘‰ Òº◊∆, Ó∂∂ Ï≈Í» ˘ Â∞√∆∫ «’Ú∂∫ ͫ¡≈«¬¡≈? ¿∞‘ ª «’ºÒ∂ Úª◊ ¡≈’«Û¡≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ Ó∂∆ Óª ‘∆ ‹∂∂ Ú≈Ò∆ ‘À ‹Ø ¿∞√ È≈Ò ’º‡ ‘∆ ‘ÀÕ Ó∂∂ ¡≈ˇ≈ ª √≈¿± «‹‘≈ ‘ÀÕ Ó∂∂ Ì≈◊ ⁄≥◊∂ È∂ ºÏ È∂ Ó∂∆ √π‰ Ò¬∆Õ ÓÀ∫ ª ‚Á∆ «Ú¡≈‘ È‘∆∫ √∆ ’≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∆Õ √Ø⁄Á∆ √∆, «’Â∂ Ó∂∂ «Í¿∞ Ú◊≈ ¡ÛÏ È≈ ‡º’ ‹≈Ú∂Õ ? ¿∞‘Ȫ Á∂ «⁄‘∂ Á∆ ÷πÙ∆ Á∂÷ ’∂ ÓÀ˘ Ï≈’∆ Á≈ √¯ ÍÂ≈ ‘∆ È≈ Òº◊≈ ’Á Óπ’ º «◊¡≈Õ

Í≈«’ «√æ÷ª È∂ √Ϻ Á≈ ÌÒ≈ ‘√ÍÂ≈Ò Á≈ º«÷¡≈ È∆∫‘ ͺÊ ’∆ Ù‘∆Á Ì◊ «√≥ÿ ˛ «√¯ «¬æ’ «√¡≈√∆ ‘«Ê¡≈!

«È¿± ÔΩ’: Í≈«’√Â≈È Á∂ «√º÷ª ÚÒØ∫ ÒØÛÚ≥Áª ¡Â∂ ◊∆Ϫ ˘ Óπ¯Â «¬Ò≈‹ Ò¬∆ √Ϻ Á∂ ÌÒ∂ Á∂ È≈Ó ”Â∂ ‘√ÍÂ≈Ò Á≈ È∆∫‘ ͺÊ «˜Ò∑≈ ÷À, «√≥Ë Í≈«’√Â≈È «Ú÷∂ º«÷¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Í≈«’√Â≈È Á∂ ◊∞«√º÷ Ì≈¬∆ È≈È’ «√≥ÿ «¬√ ‘√ÍÂ≈Ò Á∆ √∂Ú≈ ’Ú≈ ‘∂ ‘È, «‹È∑ª È∂ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ ‹∆ Á∆ ¡≈√ ˘ Í»È ’È √Ï≥Ë∆ «¬√ ’≈‹ ˘ ¡≈≥«Ì¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ‘√ÍÂ≈Ò Á≈ È∆∫‘ ͺÊ √¬∆Á Úæ’≈ ‘∞√È À Ù≈‘ ◊ºÁ∆ ÈÙ∆È «Ï‡ Ù≈‘ È∂ º«÷¡≈Õ ¿∞Ȫ∑ Á∂ È≈Ò “Í≈«’√Â≈È «√º÷ ’Ω∫√Ò” Á∂ ⁄∆¯ ÍÀ‡È Ó∂Ù «√≥ÿ ÷≈Ò√≈ Ú∆ √ÈÕ √¬∆Á Úæ’≈ ‘∞√ÀÈ È∂ «’‘≈ «’

«¬‘ ¿∞Í≈Ò≈ √Ï √ªfi∆Ú≈ÒÂ≈ Á≈ Íz  ∆’ ‘À , «‹√ «Úº ⁄ «‘≥ Á » ¡ ª, «√º÷ª, Óπ√ÒÓ≈Ȫ ¡Â∂ ¬∆√≈¬∆¡≈ È∂ «‘º √ ≈ «Ò¡≈ ‘À Õ «¬‘ ‘√ÍÂ≈Ò ¡≈Í√∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ ¡Â∂ «¬≥‡¯∂Ê Á∆ ◊ºÒ ˘ Әϻ ’∂◊≈Õ Ó∂Ù «√≥ÿ ÷≈Ò√≈ “⁄∆¯ ÍÀ‡È Í≈«’√Â≈È «√º÷ ’Ω∫√Ò” È∂ ¡≈¬∆¡ª √≥◊ª ˘ √≥ÏË Ø È ’Á∂ «’‘≈ «’ «‹Ú∂∫ √≈¬∆∫ Ó∆¡ª Ó∆ ‹∆ ÚÒØ∫ √z∆ ÁÏ≈ √≈«‘Ï Á≈ È∆∫‘ ͺÊ º«÷¡≈ √∆, ¿∞√∂ Â∑ª «√º÷ª ÚÒØ∫ «Ï‡ Ù≈‘ Á∂ ◊ºÁ∆ ÈÙ∆È √¬∆Á Úæ’≈ Ù≈‘ ÂØ∫ È∆∫‘ ͺÊ ÷Ú≈ ’∂ √ªfi∆Ú≈ÒÂ≈ Á≈ √≥Á∂Ù ¿∞‹≈◊ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «‹ºÊ∂

√Ì ËÓª Á∂ ÒØ’ «¬√ ‘√ÍÂ≈Ò Á≈ Ò≈‘≈ ÒÀ‰◊∂, ¿∞µÊ∂ ¡≈Í√∆ Ì≈¬∆⁄≈’ Á∆ ӘϻÂ∆ Á≈ ÍÀ◊≈Ó Ú∆ ÿ-ÿ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ Ì≈¬∆ È≈È’ ⁄≥◊∂ √∂Ú≈Á≈ ‘È, ‹Ø «Ú√≈÷∆ ÓΩ’∂ √º⁄≈ √ΩÁ≈ ◊∞»ÿ ”⁄ ‘˜≈ª √≥◊ª ˘ Òß◊ Á∆ √∂Ú≈ È≈Ò «È‘≈Ò ’Á∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª ÚÒØ∫ ’Ú≈¬∆ ‹≈ ‘∆ «¬√ √Ϻ  Á∂ ÌÒ∂ ‘√ÍÂ≈Ò Á∆ √∂ Ú ≈ «‹º Ê ∂ Ó∆Ò Íº Ê  √≈Ï ‘ØÚ∂◊∆, ¿∞µÊ∂ ◊∆Ϫ ¡Â∂ ÒØÛÚ≥Áª Ò¬∆ «√‘ √∂ Ú ≈Úª Á≈ ’∂ ∫ Á √≈Ï ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ È≈ÓÚ «√º÷ «‹È∑ª «Úº⁄ «◊¡≈È «√≥ÿ, ≈Ó «√≥ÿ ÓÀ∫Ï

⁄≥ ‚ ∆◊Û∑ : Í≥ ‹ ≈Ï Á∆¡ª «√¡≈√∆ Í≈‡∆¡ª ‘Ó∂Ùª Ù‘∆Á Ì◊ «√≥ÿ Á∂ Ȫ Á∆ ÚÂØ∫ Úº‚∂ ͺË ”Â∂ ’Á∆¡ª ‘È Í ¿∞È∑ª Á∂ √πÍ«È¡ª Á≈ √Ó≈‹ ω≈¿∞‰ ÂØ∫ ‚Á∆¡ª ‘ÈÕ BC Ó≈⁄ ‹ª ÷‡’Û ’ÒªÕ Ì◊ Á≈ Ù‘∆Á∆ «ÁÈ ‹ª ¿∞ √ Á≈ «Í≥ ‚ √Ì Ò¬∆ «√¡≈√∆ ÓΩ ’ ∂ «‹‘≈ ‘∞ ≥ Á ≈ ‘À Õ ‘∞ ‰ ’À Í ‡È √’≈ ‚º ◊ ¡«Ï¿± ˜ Íz ∆ ÚÀ ∫ ÙÈ ¡≈«¯√˜ (‚ÀÍØ) ÍzØ◊≈Ó ˘ Ì◊ «√≥ÿ Á∂ Ù‘∆Á∆ «Á‘≈Û∂ ÓΩ’∂ BC Ó≈⁄ ˘ Ù∞  » ’È ‹≈ ‘∆ ‘À Õ «¬√ «ÁÈ ˘ Ô» Ê √Ù’Â∆’È «Á‘≈Û∂ Ú‹Ø∫ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ Ò≈◊» ’È≈ ¿∞È∑ª Á∆ √’≈ Á∆ √Ì ’«ÓÙÈ Â∂ ¡À√.¡À√.Í∆ «¬√ Íz◊ Ø ≈Ó Óπº÷ Ó≥Â∆ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ ÍzØ◊≈Ó ÂØ∫ Úº‚∆ Â‹∆‘ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª È∂ ¿∞Ó∆Á ”⁄ √◊Ó Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞‰◊∂Õ ˘ ˜Ó∆È∆ ͺË ”Â∂ √¯ÒÂ≈Í»Ú’ ˜≈«‘ ’∆Â∆ «’ √≈∂ «‚͇∆ «¬√∂ Â∑ª ÙzÓ Ø ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ¡≈͉∆

Í≈«’√Â≈È «√º÷ ’Ω∫√Ò, Ì≈¬∆ È≈È’ «√≥ÿ ’∆ÂÈ∆¡≈ ¡Â∂ «¬≥‡¯∂Ê ‹Ê∂Ï≥Á∆¡ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞µÿ∆¡ª √÷Ù∆¡Âª È∂ «‘º √ ≈ «Ò¡≈ ¡Â∂ √Ϻ Á≈ ÌÒ≈ ‘√ÍÂ≈Ò ˘ ‹ÒÁ∆ È∂Í∂ ⁄≈Û∑ ’∂ √≥◊ª Á∂ √ÍπÁ ’È Á≈ Ú⁄È Áπ‘≈«¬¡≈Õ «¬‘ ‘√ÍÂ≈Ò Óπ‘≈Ò∆: √Ú≈ ÁØ ’ØÛ Á∆ √Ì ËÓª Ò¬∆ «√‘ √∂ Ú ≈Úª ËØ÷≈ËÛ∆ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ √≈Ï’≈ Ó≥Â∆ Óπ‘º¬∆¡≈ ’∂◊≈ ¡Â∂ «¬’‹∞º‡ ‘Ø ’∂ ≈‰≈ ◊∞‹∆ «√≥ÿ Á∂ ÌÂ∆‹∂ ≈‰≈ «Úæ⁄È ˘ Â‹∆‘ Á∂Ú∂◊≈Õ ‘Á∆Í «√≥ÿ Á≈ ÍπÒ∆√ «Óª‚ ÷ÂÓ ‘؉ ”Â∂ ÷Û Á∆ ¡Á≈Ò ”⁄ Í∂Ù ’∆Â≈ «◊¡≈Õ Í∂Ù∆ ÁΩ≈È ÍπÒ∆√ È∂ ‘Á∆Í Á≈ ÁØ «ÁÈ «Óª‚ ÚË≈¿∞‰ Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆ Í ¡Á≈Ò È∂ ÍπÒ∆√ Á∆ ¡˜∆ ˘ ÷≈‹ ’Á∂ ‘Á∆Í ˘

≈‰≈ ◊∞‹∆ Á∂ ÌÂ∆‹∂ Á≈ È‘∆∫ Ú«Ë¡≈ ÍπÒ∆√ «Óª‚ «È¡≈«¬’ «‘≈√ ”⁄ Ì∂‹ «ÁºÂ≈Õ ÍπÒ∆√ √»Âª ÓπÂ≈Ï’ «Í¤Ò∂ ÁØ «ÁÈ Á∆ Íπº¤«◊º¤ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍπÒ∆√ È∂ ÁØ «ÁÈ «Óª‚ ÚË≈¿∞‰ Á∆ ¡˜∆ «Â¡≈ ’∆Â∆Õ ÍπÒ∆√ √»Âª È∂ «¬‘ Ú∆ Áº«√¡≈ «’ ’∂√ √Ï≥Ë∆ ‘≈Ò∂ Íπº¤«◊º¤ Ï≈’∆ ‘À «‹√ ’’∂ ÁØ «ÁÈ Á≈ «Óª‚ ˜»∆ ‘À Í ¡Á≈Ò È∂ ÍπÒ∆√ Á∆ ¡˜∆ ÷≈‹ ’ «ÁºÂ∆Õ

Íπ‰∂ Á≈ ’ÀÏ ‚≈¬∆Ú ‹º‹ È∂ ’≈˘È Á∆ ¿∞Òÿß ‰≈ “È≈” ’È Ò¬∆∂ NRI”Â∂ ’Ú≈«¬¡≈ Ó≈ÓÒ≈ ! Ï«‰¡≈ ¯Ω‹∆ ¡¯√ «¬æ’ √Ú≈∆ È∂ ÏÁÒ «ÁºÂ∆ «˜≥Á◊∆

Íπ‰∂: ’¬∆ Ú≈ «¬’ ¯À√Ò≈ «¬È√≈È Á∆ Í»∆ «˜≥Á◊∆ ÏÁÒ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘≈ ‘∆ ’∞fi ‘Ø«¬¡≈ Íπ‰∂ Á∂ «¬’ «Ú¡’Â∆ È≈Ò, «‹√ Á∂ «¬’ ¯À√Ò∂ È∂ ¿∞√ ˘ ‚≈¬∆Ú ÂØ∫ ¯Ω‹ Á≈ ¡¯√ ω≈ «ÁºÂ≈Õ ÒØ ’ ª Ò¬∆ «Ó√≈Ò Ï‰∂ «¬√ ‚≈¬∆Ú Á∆ ’‘≈‰∆ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ’≈¯∆ Ú≈«¬Ò ‘Ø ‘∆ ‘ÀÕ ÒØ’ «¬√ ÒÛ’∂ Á∂ ‘Ω√Ò∂ Á∆ ’≈¯∆ Â≈∆¯ ’ ‘∂ ‘ÈÕ

’ÀÏ ‚≈¬∆Ú ÂØ∫ ¯Ω‹ ”⁄ ¡¯√ Ï‰È Á∆ «¬‘ «ÁÒ⁄√Í∆ ’‘≈‰∆ Ó∂ ‹  ◊Ω  Ú ¡≈∆¡≈ È∂ ¡≈͉∂ ¡’≈¿∞∫‡ ‡«Úº‡ ”Â∂ Ù∂¡ ’∆Â∆Õ ¿∞ È ∑ ª È∂ ‡«Úº ‡  ”Â∂ «Ò«÷¡≈ ‘À «’ Íπ ‰ ∂ ”⁄ «¬’ ˙Ò≈ ‚≈¬∆Ú ◊∆Ï∆ È≈Ò ÒÛ «‘≈ √∆Õ «¬’ «ÁÈ ¿∞ √ Á∆ ’À Ï ”⁄ «¬’ ¡≈Ó∆ ¡¯√ ’ÈÒ ÏÀ « ·¡≈Õ «‹√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÁØ Ú ª «Úæ ⁄ ’≈ ◊º Ò Ï≈ Ù∞» ‘Ø ◊¬∆Õ ‚≈¬∆Ú ¿∞√ Á∆¡ª ◊º Ò ª ÂØ ∫ «¬≥ È ≈ Íz Ì ≈«Ú ‘Ø « ¬¡≈ «’ ¿∞ √ È∂ ‡À ’ √∆ ⁄Ò≈¿∞ ‰ ≈ ¤º ‚ «ÁºÂ≈Õ ¿∞√ È∂ ¡≈Ó‚ √‘ºÁ∆ ¯Ø √Á∆ Íz ∆ «÷¡≈ «Áº  ∆ ¡Â∂ ¿∞ √ ”⁄ ¿∞ ‘ √¯Ò ‘Ø «◊¡≈Õ ¿∞ Ó ∆ÁÚ≈ ˙Ó ÍÀ Ê ≈È∂ È∂ ¡≈«¯√˜ ‡z ∂ « Èß ◊ ¡’À ‚ Ó∆ ‹∞ ¡ ≈«¬≥ È ’ Ò¬∆ ‘À ¡Â∂ ¿∞ ‘ ¯Ω ‹ ”⁄ ¡¯√ Ï‰È Ú≈Ò≈ ‘À Õ ÒØ ’ «¬√ ¿∞ Ó ∆ÁÚ≈ ˘ √Ò≈Ó ’ ‘∂ ‘ÈÕ

‹¶Ë: ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ Á∆¡ª ¡≥«ÂÓ √Óª ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Ò¬∆ ¡≈¬∂ ¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆. √≥Á∆Í «√≥ÿ ”Â∂ Ê≈‰≈ «√‡∆-A «Úæ⁄ Á‹ Ó≈ÓÒ∂ ˘ ÒÀ ’∂ ¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆. √≥Á∆Í «√≥ÿ Á∂ Í«Ú≈ «‹√ «Úæ⁄ ¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆. √≥Á∆Í «√≥ÿ Á∆ ÍÂÈ∆ «√ÓÁ∆Í ’Ω, ‘Á∆Í ’Ω, ÌÀ‰, ◊∞Ó∆ ’Ω, Ó≈√∆, ’∞ÒÁ∆Í ’Ω, Ó≈Â≈, ◊∞«Í≥Á «√≥ÿ ‹Ω‘Ò, √«Ú≥Á «√≥ÿ Ï≈Û ¡Â∂ Ù«‘ Á∂ ‘Ø ÍÂÚ≥«Â¡ª Á∆ ‘≈˜∆ «Úæ⁄ «¬º’ ÍzÀµ√ ’≈ȯ≥√ ’∆Â∆ «‹√ «Úæ⁄ ¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆. √≥Á∆Í «√≥ÿ Á∆ ÍÂÈ∆ «√ÓÁ∆Í ’Ω  ¡Â∂ ÌÀ ‰ ‘Á∆Í ’Ω  È∂ ͺ  ’≈ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª Áº«√¡≈ «’ √≥Á∆Í Á∂ «ÍÂ≈ ‘Ï≥√ «√≥ÿ ÷«‘≈ Á∆ AH ¯Ú∆ B@AH ˘ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆ √∆ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¿∞È∑ª Á∆¡ª

ÍØÒ ÷ØÒ∑ ÀÒ∆ Ú∆ BC Ó≈⁄ ÷‡’Û ’Òª «Ú÷∂ ’È ‹≈ «‘≈ ‘À Â∂ ‘Ø Ú∆ ’¬∆ Í≈‡∆¡ª È∂ BC Ó≈⁄ ˘ Íz◊ Ø ≈Ó º÷∂ ‘ÈÕ ÓÈÍz∆ Ï≈ÁÒ È∂ Í∆ÍÒ˜ Í≈‡∆ ÷‡’Û ’Òª Á∆ ËÂ∆ ”Â∂ ω≈¬∆ √∆ Â∂ «¯ ˙ÊØ∫ Á∆ «Óº‡∆ Á∆ √‘∞≥ ÷≈ ’∂ Ú∆ ’ª◊√ È≈Ò «√¡≈√∆ √ÓfiΩÂ∂ ’ ◊¬∂Õ √Ú≈Ò ¿∞µÊ∂ Á≈ ¿∞µÊ∂ ‘À «’ «√¡≈√∆ Í≈‡∆¡ª Ì◊ «√≥ÿ ˘ «√¯ ÚÂÁ∆¡ª ‘∆ «‰‘◊∆¡ª ‹ª ¿∞ È ∑ ª Ù‘∆Áª Á∆¡ª Ù‘∆Á∆¡ª Á≈ ’Á∂ ¡√Ò Óπ º Ò Ú∆ ÍÚ∂ ◊ ≈Õ ÒØ ’ ª ˘ Ú∆ √Ú≈Ò ‘À «’ ¿∞ ‘ «√¡≈√∆ Í≈‡∆ Á∂ Óπ¯≈Áª √∆Ó «‘‰◊∂ ‹ª Ù‘∆Á∆ ˘ ’Á∂ √º⁄∆ Ù˪˜Ò∆ Á∂‰◊∂Õ

¡≥«ÂÓ √Óª ’È Ò¬∆ «ÚÙ∂Ù ÂΩ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ÍÂ∂ √ÈÕ ¿∞È∑ª Áº«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª Á≈ √Óπº⁄≈ Í«Ú≈ ‘∆ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ Í«Ú≈ È∂ «¬Ò‹≈Ó Ò≈«¬¡≈ ‘À «’ Ï∆Â∆ BF ¯Ú∆ ˘ ‹Á √≥Á∆Í «√≥ÿ ¡≈͉∆ ’≈ ”Â∂ √Ú≈ ‘Ø ’∂ ’≈Ò∆¬∂Ú≈Ò≈ «Ú÷∂ ¡≈͉∆ Ó≈√∆ ˘ ¡≥«ÂÓ √Óª Ï≈∂ Áº√‰ ‹≈ «‘≈ √∆ ª ÓØ◊≈ «Ú÷∂ ⁄≈ Ó≈◊∆ √Â≈ ¡Â∂ ÍπÒª Á≈ ’≥Ó ⁄ºÒÁ≈ ‘؉ ’ ’∂ ‹Á ¿∞√ Á∆ ◊º‚∆ ‡À«¯’ «Úæ⁄ ¯√∆ ‘ج∆ √∆ ª «Íº¤Ø∫ ∞’∆ ◊º‚∆ È∂ ‘»‡ Ó≈È∂ Ù∞» ’ «ÁºÂ∂ «‹√ ÁΩ≈È √≥Á∆Í «√≥ÿ È∂ ¡≈͉∆ ◊º‚∆ «Úæ⁄Ø∫ ¿∞Â ’∂ ‘»‡ Ó≈È Ú≈Ò∆ ◊º‚∆ ˘ ‘»‡ È≈ Ú‹≈¿∞‰ Ò¬∆ «’‘≈ Í ¿∞’ ◊º‚∆

√Ú≈ «Úæ⁄ ÓØ◊≈ ‹∞‚∆Ù∆¡Ò ’Ø‡ Á∂ ‹∞‚∆Ù∆¡Ò ÓÀ«‹√‡∂‡ √Ú≈ √∆Õ ¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆. Í«Ú≈ È∂ «¬Ò˜≈Ó Ò≈«¬¡≈ «’ Í«‘Òª √≥Á∆Í «√≥ÿ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ‚≈¬∆Ú ˘ ◊º‚∆ √Ó∂ ’Ø‡ ’≥ÍÒÀ’√ ÒÀ ◊¬∂ «‹ºÊ∂ ÓØ◊≈ «√‡∆ Á∆ ÍπÒ∆√ È∂ √≥Á∆Í «√≥ÿ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ‚≈¬∆Ú ”Â∂ Ò∞‡ º ÷Ø‘ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ω≈ ’∂ Í⁄≈ Á‹ ’ «ÁºÂ≈ ‹Á «’ √≥ Á ∆Í «√≥ ÿ ˘ ¿∞ √ Ú’Â «¬√ ˆÒÂ∆ Á≈ ¡«‘√≈√ Ú∆ ‘Ø«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞√ È∂ Óπ¡≈¯∆ Ú∆ Ó≥◊‰∆ ⁄≈‘∆ √∆ Í ¿∞ √ Á∆¡ª ◊º Ò ª ˘ ¡‰◊Ω«ˇ¡ª ’ ’∂ Ê≈‰≈ «√‡∆-A «Úæ⁄ «Ò¡≈ ’∂ ¿∞È∑ª ”Â∂ Ò∞º‡÷Ø‘ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ Á‹ ’ «ÁºÂ≈Õ ¿∞È∑ª «¬‘ Ú∆ Áº«√¡≈ «’ «‹√ «ÁÈ ¿∞È∑ª Á∂

«ÍÂ≈ Á∆¡ª ¡≥«ÂÓ √Óª ‹≈‰∆ √«‘‹ Í≈· Á≈ ÌØ◊ Í≈«¬¡≈ ‹≈‰≈ √∆ ª ¿∞ ‘ √≈≈ Í«Ú≈ ‹º ‹ √«‘Ï≈È Á∂ ÿ∂ ¡≈͉∆ ˆÒÂ∆ Á≈ ¡«‘√≈√ Ú∆ ’È ◊¬∂ √∆Õ «˜Ò∑≈ ÍπÒ∆√ ÍzÙ≈√È ¡Â∂ ‹º‹ √«‘Ï≈È ˘ Ï∂ÈÂ∆ ’«Á¡ª «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ «¬È√≈¯ Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆Õ «¬√ √Ï≥Ë∆ ‹Á Ê≈‰≈ «√‡∆-A Óπ º ÷ ¡¯√ ◊∞Íz∆ «√≥ÿ È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’∆Â∆ ª ¿∞Ȫ∑ Áº«√¡≈ «’ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ ‹º‹ √«‘Ï≈È Á∂ «Ï¡≈Ȫ ”Â∂ ‘∆ Á‹ ’∆Â≈ «◊¡≈ Í «¬√ Á∂ Ï≈Ú‹»Á «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ «˜Ò∑≈ ÍπÒ∆√ Óπ÷∆ Á∂ «Ë¡≈È «Úæ⁄ ‘À ¡Â∂ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ‹ª⁄ Ú∆ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ÍπÒ∆√ Ê≈‰∂ Á∂ Óπ÷∆ ¡Àµ√.¡Àµ⁄.˙. ◊∞Íz∆ «√≥ÿ È∂ Ú∆ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞Ȫ∑ È∂ «¬‘ Óπ’ÁÓ≈ ‹º‹ Á∂ ’«‘‰ ”Â∂ ‘∆ ’∆Â≈ ‘ÀÕ

≈‰≈ ‘Á∆Í ˘ ÓπºÒªÍπ Ê≈‰∂ «Úº⁄Ø∫ Íz≈¬∆Ú∂‡ ◊º‚∆ ”⁄ ÷Û Á∆ ¡Á≈Ò «Ò‹≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ ≈‰≈ ‘Á∆Í ˘ ÓπºÒªÍπ Á∂ ÓÒ’ «Í≥‚ Á∂ Ú≈√∆ ◊∞⁄È «√≥ÿ È≈Ò √Ú≈ ÁØ ’ØÛ Á∆ ·º◊∆ ’È Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ BH ¯Ú∆ ˘ «◊z¯Â≈ ’∆Â≈ √∆Õ «◊z¯Â≈∆ ÂØ∫

Ï≈¡Á «Ù’≈«¬Â ’Â≈ È∂ Í≥‹≈Ï Á∂ √≈Ï’≈ Ó≥Â∆ ≈‰≈ ◊∞‹∆ Â∂ ¡≈͉∂ ÌÂ∆‹∂ ˘ ·º◊∆ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ÓÁÁ ’È Á∂ «¬Ò˜≈Ó Ò≈¬∂ √∆Õ B@AF ”⁄ ÍπÒ∆√ È∂ ≈‰≈ ‘Á∆Í Â∂ ËØ÷≈ËÛ∆ Á∆ Ë≈≈ ‘∂· Í⁄≈ Á‹ ’∆Â≈ √∆Õ

Ï«·ß‚≈ Á∂ È≈Ò-È≈Ò «¯ؘÍπ ÂØ∫ Ú∆ ⁄؉ ÒÛ √’Á∂ È∂ Ï∆Ï∆ ‘«√Ó ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á: ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª ÁΩ≈È Ï∆Ï∆ ‘«√Ó ’Ω Ï≈ÁÒ Ï«·ß‚≈ ÂØ∫ ‘∆ È‘∆∫ √◊Ø∫ ÒØ’ √Ì≈ ‘Ò’≈ «¯ؘÍπ ÂØ ∫ Ú∆ ÒÛ √’Á∂ ‘ÈÕ Ùz Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Íz Ë ≈È √π ÷ Ï∆ Ï≈ÁÒ È∂ «¬‘ √≥ ’ ∂  ÷π Á ‹Òß Ë  «¬º ’ «Ú¡≈‘ √Ó≈◊Ó ”⁄ «ÁºÂÕ∂ ¿∞‘Ȫ ͺÂ’≈ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ Ï∆Ï∆ ‘«√Ó ’Ω Ï≈ÁÒ ÒØ’ √Ì≈ ‘Ò’∂ ÂØ∫ ⁄؉ ÒÛÁ∂ ¡≈ ‘∂ ‘È Â∂ Ï«·ß‚≈ ˘ ¤º‚‰ Á≈ ’ج∆ Ú∆ «÷¡≈Ò √≈‚∂ ÓÈ «Úæ⁄ È‘∆∫ ¡≈ √’Á≈, «¬√Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞‘Ȫ ˘ Íπº«¤¡≈ «◊¡≈ «’ Ï∆Â∂ «ÁÈ∆∫ Ï∆Ï∆ ‘«√Ó ’Ω Ï≈ÁÒ

«¯ؘÍπ «Ú÷∂ Í‘∞≥⁄‰ ”Â∂ «¯ؘÍπ ÂØ∫ ⁄؉ ÒÛÈ Ï≈∂ Íπº«¤¡≈ √∆ ª ¿∞‘Ȫ Á≈ ‹Ú≈Ï √∆ «’ ‹∂’ Í≈‡∆ ⁄≈‘∂◊∆ ª ¿∞‘ ˜»  ⁄Ø ‰ ÒÛÈ◊∂ Õ «¬√ «Ï¡≈È √Ï≥Ë∆ √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ È∂ «’‘≈ «’ Ï∆Ï∆ ‘«√Ó ’Ω Ï≈ÁÒ ¡≈͉∆ Ó˜∆ Á∂ Ó≈Ò’ ‘È Â∂ ¿∞‘ ‹∂’ «¯ؘÍπ ÂØ∫ ⁄؉ ÒÛÈ Á∆ «¬º¤≈ º÷Á∂ ‘È Âª ¿∞ÊØ∫ Ú∆ ⁄؉ ÒÛ √’Á∂ ‘ÈÕ


5

B.C. ISSUE # 1273

8 to 14 March, 2018

AJIT WEEKLY

√∆∆¡≈ ”⁄ ≈‘ ’Ó∆ √Àµ’√ ÏÁÒ∂ Ú∂⁄ ‘∂ È∂ ÌØ‹È

BDI-HHH-GDIC

Ó∂÷

‘≈Ó≈: √∆∆¡≈ Á∂ ≈‘ ’À∫ͪ ”⁄ ¡Ωª Á≈ √À’√ ÙØ√‰ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À, «¬’ «È¿±˜ ⁄ÀÈÒ ÓπÂ≈Ï’ √≥Ô∞’ ≈Ù‡ ¡Â∂ ¡≥Â≈Ù‡∆ √≥◊·Èª ÚºÒØ∫ ÓÁÁ Í‘∞≥⁄≈ ‘∂ ÓÁ ≈‘ ’Ó∆¡ª ÚºÒØ∫ ¡Ωª È≈Ò √ØÙ‰ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ≈‘ ’Ó∆¡ª È∂ «’‘≈ «’ ÓÁ-’Ó∆ √À’√ Á∂ ÏÁÒ∂ ÌØ‹È Ú∂⁄Á∂ √ÈÕ C √≈Ò Í«‘Òª «ÁºÂ∆ ◊¬∆ «⁄Â≈ÚÈ∆ Á∂ Ï≈Ú‹»Á «¬’ ÈÚ∆∫ «ÍØ‡ «¬‘ √ͺه ’Á∆ ‘À «’ Á∂Ù Á∂ Áº÷‰∆ «‘º√∂ ”⁄ «¬‘ √ØÙ‰ ‘Ò∂∫ Ú∆ ‹≈∆ ‘ÀÕ √≥Ô∞’ ≈Ù‡ ¡Â∂ ‘ØȪ √≥◊·Èª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÷∂Â ”⁄ ’≥Ó ’ ‘∂ ¿∞È∑ª √«‘ÔØ◊∆ √≥◊·Èª «÷Ò≈¯

’ج∆ «Ù’≈«¬Â È‘∆∫ «ÓÒ∆ ‘ÀÕ ≈‘ ’Ó∆¡ª È∂ Áº«√¡≈ «’ ¡Ωª Á∂ È≈Ò √ØÙ‰ Úº‚∂ ͺË ”Â∂ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ «‹√ ’≈È √∆∆¡≈¬∆ ¡Ω  ª «ÚÂ‰ ’∂∫Á ‹≈‰ ÂØ∫ «¬È’≈ ’ ‘∆¡ª ‘ÈÕ «¬’ ’Ó∆ Á≈ Á≈¡Ú≈ ‘À «’ ’∞fi ÓÈ∞º÷Â≈Ú≈Á∆ ¬∂‹≥√∆¡ª Ó≈ÓÒ∂ ÂØ∫ ¡º÷ª ¯∂ ‘∆¡ª √È «’¿∞∫«’ ¿∞È∑ª Á∂ Ò¬∆ ÷ÂÈ≈’ «¬Ò≈«’¡ª ”⁄ √Ê≈È’ ¡«Ë’≈∆ ¡Â∂ √«‘ÔØ◊∆ √≥◊·È ’≥Ó ’ ‘∂ √ÈÕ √≥Ô’ ∞  ≈Ù‡ ‹È√≥«÷¡≈ ¯≥‚ Á∂ «¬’ ÓπÒª’‰ ”⁄ «¬‘ ◊ºÒ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ √∆ «’ ÓÁÁ √Óº◊∆ Á∂‰ Á∂ ÏÁÒ∂ ¡Ωª Á≈ √ØÙ‰ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ √∆Õ √≥◊·È È∂ «¬‘ ÓπÒª’‰ «Í¤Ò∂ √≈Ò √∆∆¡≈ Á∂ Úº÷-Úº÷ ÍzÙ≈√«È’ «¬Ò≈«’¡ª ”⁄ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ “Ú≈«¬√ ¯z≈Ó √∆∆¡≈ B@AH” Ȫ Á∆ «¬√ «ÍØ‡ ”⁄ ÒÀ∫«◊’ «‘≥√≈ Á≈ «ÚÙÒ∂Ù‰ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆, «‹√ ”⁄ ’¬∆ ÿ‡È≈Úª Á≈ Ú∆ «˜’ √∆Õ «ÍØ‡ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À, “¡Ωª

¡Â∂ ’∞Û∆¡ª ¡«Ë’≈∆¡ª È≈Ò ’∞fi √Ó∂∫ Ò¬∆ «Ú¡≈‘ ’ ‘∆¡ª ‘È Âª ‹Ø∫ ¿∞È∑ª ˘ ÷≈‰-Í∆‰ Á∆ √Óº◊∆ «ÓÒÁ∆ ‘∂Õ ÏÁÒ∂ ”⁄ ¿∞Ȫ∑ È≈Ò √À’√ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ √∆Õ” “¡Ωª È≈Ò ≈‘ ’Ó∆ ¿∞È∑ª Á∂ ¯ØÈ ÈßÏ Ó≥◊Á∂ √È ¡Â∂ ¿∞È∑ª ˘ ÿ ÒÀ ‹ªÁ∂ √ÈÕ” «¬√ Â∑ª Á∆ Í«‘Ò∆ ÿ‡È≈ C √≈Ò Í«‘Òª √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ √∆Õ ÓÁÁ Í‘∞≥⁄≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ «¬’ √≥◊·È Ò¬∆ √Ò≈‘’≈ Á≈ ’≥Ó ’ ‘∆ ‚∂È∆¡Ò √Í∂∫√ È≈Ò B@AE ”⁄ ‹≈‚È ”⁄ ’∞fi √∆∆¡≈¬∆ ¡Ωª Á∂ ◊∞Í º È∂ «¬√ Á∆ «Ù’≈«¬Â ’∆Â∆ √∆Õ √Í∂∫√ ’«‘≥Á∆ ‘À «’ ¿∞‘ ÒØ’ ¿∞ÁØ∫ º’ √Óº◊∆¡ª ˘ Ø’ ’∂ º÷Á∂ √È ‹ÁØ∫ º’ ÏÁÒ∂ ”⁄ ¿∞È∑ª ˘ √À’√ È‘∆∫ «ÓÒÁ≈ √∆Õ ¿∞‘ ¡º◊∂ Áº√Á∆ ‘À «’ ÓÀ∫˘ Ô≈Á ‘À «’ «¬’ ¡Ω ¡≈͉∂ ’Ó∂ ”⁄ Ø ‘∆ √∆ ¿∞√ Á∂ È≈Ò ‹Ø ‘Ø«¬¡≈ ¿∞√ ÂØ∫ ¿∞‘ Ï‘∞ Áπ÷∆ √∆Õ ¡Ωª ˘ ≈ √Óº◊∆ Á∂‰ √Ó∂∫ √πº«÷¡≈ Á∂‰ Á∆ ˜» ‘ÀÕ

‘∞‰ BA √≈Ò ÂØ∫ ¤Ø‡∂ ÒØ’ª 鱧 Ï≥Á’» ª È‘∆∫ Ú∂⁄◊∂ ≈ Ú≈ÒÓ≈‡

Ú≈«Ù≥◊‡È: «‡∂Ò √À’‡ Á∆ ¡Ó∆’∆ «Áº◊‹ ’≥ÍÈ∆ Ú≈ÒÓ≈‡ ‘∞‰ «√¯ BA √≈Ò ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ¿∞Ó Á∂ ÒØ’ª ˘ ‘∆ Ï≥Á»’ª Ú∂⁄∂◊∆Õ ’≥ÍÈ∆ È∂ «¬‘ ¯À√Ò≈ ‘≈Ò ‘∆ «Úæ⁄ ¯ÒØ∆‚≈ Á∂ «¬’ √’»Ò «Úæ⁄ ‘ج∆ ◊ØÒ∆Ï≈∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Ò¡≈ ‘ÀÕÚȉÔØ◊ ‘À «’ «¬√ ÿ‡È≈ «Úæ⁄ AG «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ Ó≈ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ √∆Õ ‘ÓÒ≈Ú «¬√∂

√’»Ò Á≈ √≈Ï’≈ «Ú«Á¡≈Ê∆ √∆, «‹√ ˘ ÍπÒ∆√ È∂ Ï≈¡Á «Úæ⁄ «◊z¯Â≈ ’ «Ò¡≈ √∆Õ ‘∞‰ Ú≈ÒÓ≈‡ È∂ ¡≈͉∆ ÚÀÏ√≈¬∆‡ ÂØ∫ ¬∂¡√د‡ Ï≥Á»’ª, ≈¬∆¯Òª Â∂ «÷‚Ω‰≈ Ï≥Á»’ª ˘ ‘‡≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’∆Â≈ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ˘ ¡Ó∆’≈ Á∆ «¬’ ‘Ø «‡∂Ò ’≥ÍÈ∆ «‚’√ √ÍØ«‡≥◊ ◊∞‚√ È∂ Ï≥Á»’ª ¡Â∂ ◊ØÒ≈-Ï≈»Á È≈Ò ‹∞Û∆ ÓÀ◊‹∆È È≈ Ú∂⁄‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’∆Â≈ √∆Õ ¯ÒØ∆‚≈ «Úæ⁄ AD ¯Ú∆ Á∆ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ Ï≥Á»’ º÷‰ Ï≈∂ ◊≥Ì∆ Ï«‘√ «¤Û∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ «¬√ ÁΩ≈È ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‚ØÈ≈Ò‚ ‡≥Í È∂ Ï≥Á’ » Á∆ Ú∆’∆ ¿∞µÂ∂ Í≈Ï≥Á∆ Ò≈¿∞‰ Á∆ ◊ºÒ ’∆Â∆Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬√ Ï≈∂ ‹ÒÁ∆ ‘∆ ’≈˘È ω≈¬∂ ‹≈‰ Á∆ ˜» ‘À, «‹√ È≈Ò «’ √’»Ò «Úæ⁄ ‘Ø ‘∆¡ª ¡«‹‘∆¡ª ÿ‡È≈Úª ˘ Ø«’¡≈ ‹≈ √’∂Õ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‡≥Í È∂ «’‘≈ «’ ¡≈¿∞∫Á∂ «ÁȪ «Úæ⁄ √’»Òª Á∆ √πº«÷¡≈ ÚË≈¬∆ ‹≈¬∂◊∆Õ ¿∞È∑ª «’‘≈, “«¬√ ÿ‡È≈ È≈Ò Í»∂ Á∂Ù Á≈ «ÁÒ ‡∞º‡ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Â∑ª Á∆ ÿ‡È≈ Ø’‰ Ò¬∆ √≈˘ ’¬∆ ’ÁÓ ⁄πº’‰ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ¡√∆∫ ¡≈͉∂ Ϻ«⁄¡ª ˘ √’»Òª «Úæ⁄ «¬√ Â∑ª Á∆ ◊ØÒ∆Ï≈∆ Á≈ «Ù’≈ È‘∆∫ ‘؉ Á∂Úª◊∂Õ”

≈Ù‡ÍÂ∆ Â∂ ¿∞Í≈Ù‡ÍÂ∆ Á∂ Ú≈‘Ȫ ”Â∂ Òº◊‰◊∆¡ª ÈßÏ ÍÒ∂‡ª

ÈÚ∆∫ «ÁæÒ∆: Ì≈ Á∂ «√ıÒ∂ √≥«ÚË≈È’ ¡‘∞«Á¡ª ≈Ù‡ÍÂ∆, ¿∞ Í ≈Ù‡ÍÂ∆, ≈‹Í≈Òª, ÒÀ¯‡∆ÈÀ∫‡ ≈‹Í≈Òª Á∂ Ú≈‘Ȫ ¿∞µÂ∂ ‹ÒÁ∆ ‘∆ «‹√‡zÙ ∂ È ÈßÏ Òº◊‰◊∂Õ Ø‚ ‡ª√ÍØ‡ ¡À∫‚ ‘≈¬∆Ú∂˜ Ó≥Â≈Ò∂ ÚºÒ∫Ø «ÁºÒ∆ ‘≈¬∆’Ø‡ Á∂ ’≈‹’≈∆ ⁄∆¯ ‹√«‡√ ◊∆Â≈ «Óº Â Ò Á∆ ¡Á≈Ò «Úº⁄ ‘Ò¯∆¡≈ «Ï¡≈È Á≈«¬ ’’∂ Áº«√¡≈ «’ Ó≥Â≈Ò∂ È∂ √Ï≥Ë ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ «Ò«÷¡≈ ‘À «’ ¿∞ ‘ ¡≈͉∂ Ú≈‘È ‹ÒÁ∆ «‹√‡‚ ’Ú≈¿∞ ‰ ÕÌ≈ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á¯Â, ¿∞Í ≈Ù‡ÍÂ∆ Á¯Â, ≈‹Í≈Òª Â∂ ÒÀ ¯ ‡∆ÈÀ ∫ ‡ ≈‹Í≈Òª Á∂ Á¯Âª ¡Â∂ «ÚÁ∂Ù

Ó≥Â≈Ò∂ Á∂ √’ºÂ ˘ B ‹ÈÚ∆ B@AH ˘ ͺÂ «Ò÷ ’∂ √»«⁄ ’∆Â≈ ‘À «’ ≈Ù‡ÍÂ∆, ¿∞Í≈Ù‡ÍÂ∆, ≈‹Í≈Òª ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ Á¯Âª ÚºÒØ∫ ÚÂ∂ ‹ªÁ∂ √≈∂ Ú≈‘Ȫ ˘ «‹√‡‚ ’Ú≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â≈Ò∂ ’ØÒ AD Ú≈‘È ¡«‹‘∂ ‘È «‹È∑ª Á∆ ÚÂØ∫ «ÚÁ∂Ù∆ Ó«‘Ó≈Ȫ Ò¬∆ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À, ¿∞È∑ª ˘ Ú∆ «‹√‡‚ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ’∂∫Á∆ Ó≥Â≈Ò∂ Á≈ «¬‘ ‹Ú≈Ï «¬º’ ‹È«‘ ͇∆ÙÈ Â«‘ ¡≈«¬¡≈ ‘À «‹√ «Úº⁄ Ó≥◊ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À «’ √≥«ÚË≈È’ ¡‘∞«Á¡ª ¿∞µÂ∂ «Ï≈‹Ó≈È Â∂ Úº‚∆¡ª ‘√Â∆¡ª Á∂ Ú≈‘Ȫ Á∆ «‹√‡∂ÙÈ Ò≈˜Ó∆ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂Õ

“«Á «¬≥‡ÈÀÙÈÒ À√«’Ô» ’Ó∂‡∆” È∂ ¡«‹‘≈ ‘∆ √Ú∂ ‹»È B@AE ”⁄ ’∆Â≈ √∆, «‹√ ”⁄ AI@ ¡Ωª ˘ Ù≈ÓÒ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ «ÍØ‡ ÓπÂ≈Ï’ D@ ¯∆√Á∆ ¡Ωª È∂ Ó≥«È¡≈ √∆ «’ ÓÁÁ Á∂ ÏÁÒ∂ ¿∞‘ √À’√ «‘≥√≈ Á∆ «Ù’≈ ‘ج∆¡ª √ÈÕ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÏπÒ≈∂ È∂ «’‘≈, “√Ú∂ Á≈ «√º‡≈ √∆ «’ Áº÷‰∆ √∆∆¡≈ ”⁄ √À’√ «‘≥√≈ «Ú¡≈Í’ «⁄≥Â≈ Á≈ «ÚÙ≈ ‘À, «‹√ ”⁄ ≈‘ √Óº◊∆ Á∂ ÏÁÒ∂ ¡«‹‘≈ ’∆Â≈ ‹≈‰≈ Ú∆ Ù≈ÓÒ √∆Õ «Á «¬≥‡ÈÀÙÈÒ À√«’Ô» ’Ó∂‡∆ Á∂ ÏπÒ≈∂ È∂ «’‘≈, “¡√∆∫ ÒØ’ª È∂ Áº÷‰∆ √∆∆¡≈ ”⁄ ¡Ωª Á∆ «Ï‘Â √πº«÷¡≈ Ò¬∆ ’¬∆ ÈÚ∂∫ ÍzØ◊≈Ó Ù∞» ’∆Â∂ ‘ÈÕ ’∂¡ √≥√Ê≈È È∂ √∆∆¡≈ ”⁄ «È◊≈È∆ ‡∆Ó Á≈ «Ú√Â≈ ’∆Â≈ ‘À ¡Â∂ ≈‘ √Óº◊∆ ˘ √Ê≈È’ ¬∂‹≥√∆¡ª ˘ Á∂‰≈ Ï≥Á ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ √Í∂∫√ Á≈¡Ú≈ ’Á∆ ‘À «’ ≈‘ ͑∞ ≥ ⁄ ≈¿∞ ‰ Ú≈Ò∂ √≥ √ Ê≈È «¬È∑ ª Ó≈Ó«Ò¡ª ”Â∂ ¡º÷ª Ï≥Á ’∆Â∆¡ª

Ú«Òß◊‡È : «È¿±˜∆ÒÀ∫‚ Á∆ ÷π¯∆¡≈ ¬∂‹≥√∆ Á∂ Á√Â≈Ú∂˜ª ÂØ∫ ÷πÒ≈√≈ ‘Ø«¬¡≈ «’ ‹ÁØ∫ «Ïz‡∂È Á∆ Ó‘≈≈‰∆ ¡À«Ò˜≈Ï∂Ê Á»‹∆ √≈Ò AIHA «Úæ⁄ «È¿±˜∆ÒÀ∫‚ ÁΩ∂ ”Â∂ ¡≈¬∆ ‘ج∆ √∆, ¿∞ÁØ∫ Ó≈È«√’ »Í È≈Ò Í∂Ù≈È «¬’ ÈΩ‹Ú≈È È∂ ¿∞È∑ª Á∆

«Ï‘Â∆È ÒØ’ª Á∂ √≈‘Ó‰∂ √≈«Ï ’ ’∂ «Á÷≈¿∞‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ‹∂ Â∞√∆∫ ¡«‹‘≈ È‘∆∫ ’ Í≈¿∞∫Á∂ ª ÿº‡Ø ÿº‡ ’∞fi Úº÷≈ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’Á∂ ‘ØÕ””

«’√∂ Á∆ Ú∆ ◊ºÒ ”Â∂ ¡º÷ª ÏøÁ ’’∂ «ÚÙÚ≈√ È≈ ’ØÕ ’øÓ ˘ ÒÀ ’∂ Ⱥ·Ìº‹ «‘ √’Á∆ ˛Õ Ô≈Â≈ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ ÿ «Úæ ⁄ ÈÚª ¯È∆⁄ «Ò¡≈ √’Á∂ ‘ØÕ ˜Ó∆È∆ √ΩÁ∂ ˘ ÒÀ ’∂ ÍÃ∂Ù≈È∆ «‘ √’Á∆ ˛Õ Ϻ«⁄¡ª ÚºÒØ∫ ’ج∆ ÷πÙ∆ Á∆ ıÏ √π‰È ˘ «ÓÒ √’Á∆ ˛Õ ’øÓ ”⁄ ÓÈ Òº◊∂◊≈Õ ¡«Â ¿πÂÙ≈‘ ‘؉ ÂØ∫ Ï⁄ØÕ

«ÏÃ÷

(BA ¡ÍÃÀÒ ÂØ∫ BA Ó¬∆)

Á»«‹¡ª Á∆¡ª «˜øÓ∂Ú≈∆¡ª ¸º’‰ ÂØ∫ Ï⁄Ø È‘ƒ ª Âπ√ƒ Óπ√∆Ï «Úæ⁄ ¯√ √’Á∂ ‘ØÕ Ë≈«Ó’ ’øÓ Ò¬∆ ’ج∆ Á≈È Ë≈«Ó’ ʪ ”Â∂ ‹≈ ’∂ ‘∆ ’ØÕ ÚÍ≈ «Úæ⁄ ‘≈Ò≈ ¡º◊∂ ÂØ∫ ⁄ø◊∂ «‘ √’Á∂ ‘ÈÕ Âπ‘≈˘ «’√∂ ÈÚƒ ‹◊∑≈ ÂØ∫ ¡≈‚ «ÓÒ √’Á≈ ˛, Í «¬√ ¡≈‚ ˘ Í»≈ ’È Ò¬∆ Âπ‘≈˘ √ı «Ó‘È ’È∆ ÍÚ∂◊∆Õ

«ÓÊπÈ

UK Á∆ Ó‘≈≈‰∆ Á∆ ‘º«Â¡≈ Á∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆ ’Ø«ÙÙ

Òß‚È «Úº⁄ ÙÂ»ÿÈ «√È‘≈ Á≈ √ÈÓ≈È Òß‚È: ¡Á≈’≈«√¡≈√ÂÁ≈È ÙÂ»ÿÈ «√È‘≈ ˘ ’Ò≈ ¡Â∂ «√¡≈√ Á∂ ÷∂Âª «Úº⁄ Í≈¬∂ ÔØ◊Á≈È ÏÁÒ∂ «¬ºÊ∂ ÏÂ≈ÈÚ∆ Í≈Ò∆ÓÀ∫‡ ’≥ Í ÒÀ ’ √ «Úº ⁄ √ÈÓ≈«È¡≈ «◊¡≈ Õ «¬‘ √≈Ò≈È≈ “Íπ « Ò‡∆’Ò ¡À∫‚ ÍÏ«Ò’ Ò≈¬∆¯ ¡À Ú ≈‚˜“ √ÈÓ≈È ‘¯Â≈Ú≈∆ ¡ıÏ≈ ÏÂ≈È∆¡≈ Á∂ ¬∂Ù∆¡È Ú∞ ¡ ≈«¬√ Úº Ò Ø ∫ «Áº  ≈ «◊¡≈ Õ Ú∆Ú≈ Ù≈Ó∆∫ ‘ج∂ «¬√ √Ó≈◊Ó «Úº⁄ √≥√Á ÓÀ∫Ï, ’≈ØÏ≈∆ ÓØ‘∆ Â∂ ¯Ω‹ Á∂ ¡«‘Ò’≈ ÓΩ‹»Á √ÈÕ GB √≈Ò≈ Ùz∆ «√È‘≈ È∂ Íπ√’≈ ÒÀ‰ ÓΩ’∂ «ÁºÂ∆ Â’∆ «Úº⁄ «’‘≈ ““ ÌØ √ ∂ ÂØ ∫ Íz  ∆Ϻ Ë Â≈, ÍzÂ∆ϺËÂ≈ ÂØ∫ «ÁzÛÂ≈ Â∂ «ÁzÛÂ≈ ÂØ∫ Ï≥Á◊∆ ¿∞Í‹Á∆ ‘À ¡Â∂ ‹ÁØ∫ Â∞‘≈‚∂ ¡≥ Á  Íz  ∆ÏËÂ≈, «Áz Û Â≈ ¡Â∂ Ï≥Á◊∆ ÍÀÁ≈ ‘∞≥Á∆ ‘À ª Â∞‘≈‚∂ «Úæ⁄ ‹˜Ï≈ ÍÀÁ≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Óπ’≈ÏÒ∂ Á∆ ÁπÈ∆¡≈ «Úº⁄ Â∞‘≈˘ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘

‘ج∆¡ª √∆ ª ‹Ø √Óº◊∆ Áº÷‰∆ √∆∆¡≈ Í‘∞≥⁄Á∆ ‘∂Õ ¡Ωª «÷Ò≈¯ √À ’ √ «‘≥ √ ≈ ˘ ’¬∆ √≈Òª º ’ Ș¡≥Á≈˜ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ «‘≈ ‘ÀÕ B@AE ”⁄ √≥Ô’ ∞  ≈Ù‡ ‹È√≥«÷¡≈ ¯≥‚ Á∆ ÏÀ·’ ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘∂ «¬’ ‘Ø ÏπÒ≈∂ È∂ Áº«√¡≈ «’ ÔΩÈ √ØÙ‰ ”Â∂ ÌØ√∂ÔØ◊ Í∂Ù ’∆Â∂ ◊¬∂ √È Í √≥Ô∞’ ≈Ù‡ È∂ «¬√ ”Â∂ ’ج∆ «¬Â≈˜ È‘∆∫ ‹Â≈«¬¡≈ √∆Õ ‹È√≥«÷¡≈ ¯≥‚ Á∂ «¬’ ÏπÒ≈ È∂ «’‘≈ √À’√ √ØÙ‰ È≈Ò ‹∞Û∂ Ó≈ÓÒ∂ Á∂ Ï≈∂ ”⁄ √π « ‰¡≈ √∆ Í ¯≥ ‚ «‹È∑ ª √«‘ÔØ◊∆ √≥√Ê≈Ȫ Á∂ È≈Ò ’≥Ó ’ «‘≈ √∆, ¿∞√ Á∂ «÷Ò≈¯ «Ù’≈«¬Â È‘∆∫ «ÓÒ∆ √∆Õ

(BA Ó≈⁄ ÂØ∫ B@ ¡ÍÃÀÒ)

‘º«Â¡≈ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ √∆Õ ¿∞√ √Ó∂∫ ÍπÒ∆√ È∂ «¬√ ÿ‡È≈ ˘ √≈«¡ª √≈‘Ó‰∂ È‘∆∫ «Ò¡ªÁ≈ √∆Õ «È¿±˜∆ÒÀ∫‚ Á∆ ÷π¯∆¡≈ ¬∂‹≥√∆ “√π«º ÷¡≈ ÷π¯∆¡≈ √∂Ú≈” (¡Àµ√. ¡≈¬∆. ¡Àµ√.) È∂ ÷πÒ≈√≈ ’∆Â≈ ‘À «’ «’z√‡Ø¯ Ò∂«Ú√ È∂ ÁπÈ∂«ÁÈ Ù«‘ «Úæ⁄ Ó‘≈≈‰∆ Á∆ ’≈ ÚºÒ «¬’ ◊ØÒ∆ ⁄Ò≈¬∆ √∆Õ «¬√ ÿ‡È≈ «Úæ⁄ ’ج∆ ˜÷Ó∆ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ÍπÒ∆√ È∂ ’«Ê ÂΩ ”Â∂ Ù≈‘∆ √π«º ÷¡≈ «Úæ⁄ Ù≈ÓÒ Í≈‡∆ ˘ ◊ØÒ∆ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ˘ ÒÀ ’∂ Ô’∆È ÁÚ≈«¬¡≈ √∆ «’ «¬‘ ͇≈’≈ ⁄ºÒ‰ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ‘ÀÕ AG √≈Ò≈ Ò∂«Ú√ ˘ ÍπÒ∆√ ˘ ’∞fi √Ó∂ Ï≈¡Á ‘∆ ‘«Ê¡≈Ï≥Á ‚’ÀÂ∆ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ «◊z¯Â≈ ’ «Ò¡≈ √∆Õ ¡Àµ√. ¡≈¬∆. ¡Àµ√. Á∂ «¬√ Á√Â≈Ú∂˜ Á≈ ÷πÒ≈√≈ Ó∆‚∆¡≈ ÚºÒ∫Ø ’∆Â∆ ◊¬∆ ¡Í∆Ò Ó◊Ø∫ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ

(BB Ó¬∆ ÂØ∫ BA ‹»È)

Íπ  ≈‰∆¡ª ◊º Ò ª ˘ Ìπ º Ò ’∂ ÈÚƒ Ùπ»¡≈ ’È Á≈ √Óª ¡≈ «◊¡≈ ˛, ¡≈͉∂ ÓÈ «Úæ ⁄ Íπ  ≈‰∆¡ª ◊º Ò ª ˘ ÒÀ ’∂ º ÷ ∆ ’π Û º  ‰ ˘ Ï≈‘ ’„Ø È‘ƒ ª Âπ ‘ ≈‚∆ Í∂ Ù ≈È∆ ‘Ø  Úº Ë √’Á∆ ˛Õ ’ø Ó «Úæ⁄ ⁄ºÒ ‘∆ ÍÃ∂Ù≈È∆ «¬√ ‘¯Â∂ ’πfi ÿº‡ √’Á∆ ˛, «‘≥Ó È≈ ‘≈Ø Â∂ ˜Ø ÙØ Á∂ È≈Ò ’øÓ «Úæ⁄ ‹π‡ ‹≈˙Õ

’’

(BB ‹»È ÂØ∫ BB ‹πÒ≈¬∆)

«¬√ ‘¯Â∂ «’√∂ Ú∆ ’ø Ó ˘ ‹ÒÁÏ≈˜∆ «Úæ⁄ ’È ÂØ∫ Ï⁄Ø È‘ƒ ª Èπ’√≈È ‘Ø √’Á≈ ˛Õ Á¯Â «Úæ⁄ ’øÓ Á∆ «‹‘Û∆ ÈÚƒ ÍÉ≈Ò∆ Âπ√ƒ ¡ÍÈ≈¿π‰ ‹≈ ‘∂ ‘Ø ¿π‘ Âπ‘≈‚∂ Ò¬∆ ¯≈«¬Á∂ÓøÁ √≈«Ï ‘Ø √’Á∆ ˛Õ ≈‹È∆Â∆ «Úæ⁄ Âπ‘≈˘ ’ج∆ Úº‚∆ «˜øÓ∂Ú≈∆ «ÓÒ √’Á∆ ˛Õ ÿ∂¨ ‰≈¡ ÷ÂÓ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ

«√øÿ

(BC ‹πÒ≈¬∆ ÂØ∫ BC ¡◊√Â)

«¬√ ‘¯Â∂ ’øÓ ˘ ÒÀ ’∂ Âπ‘≈‚≈ ¿πÂÙ≈‘ Ú∂÷‰ÔØ◊ ‘ØÚ∂◊≈, Âπ√ƒ ‘ √Óº«√¡≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ÁÒ∂∆ È≈Ò ’Ø◊∂Õ ÁØ√ª È≈Ò «’√∂ ◊ºÒ ”ÂØ∫ ‡’≈¡ ‘Ø √’Á≈ ˛ ¡Â∂ ◊ºÒ ÒøÏ∆ «÷º⁄ √’Á∆ ˛Õ ÓÂÒÏ∆ ÁØ√ª ÂØ∫ Á» ‘Ø, È‘∆ ª «¬√ Â∑ª Á∂ ‡’≈˙ Âπ ‘ ≈˘ Íà ∂ Ù ≈È ’Á∂ «‘‰◊∂Õ Ïº⁄∂ Âπ‘≈‚∂ ÓÈØÏÒ ˘ Әϻ ω≈¿π‰◊∂Õ

’ø«È¡≈

(BD ¡◊√ ÂØ∫ BC √ÂøÏ)

«¬√ ‘¯Â∂ «˜¡≈Á≈ ◊πº√∂ È≈Ò «’√∂ ’ø Ó «Úæ ⁄ «Ú◊≈Û ÍÀ Á ≈ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ «ÏȪ √Ófi∂ ‘ ◊º Ò ¿π  ∂ ◊π º √ ≈ ’È≈ ·∆’ È‘ƒ ‘π ø Á ≈ ˛Õ ٪ «‘‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ØÕ ÈÚª Áπ Í ‘∆¡≈ Ú≈‘È Á≈ ÔØ ◊ ω «‘≈ ˛Õ Á¯Â «Úæ ⁄ Âπ ‘ ≈‚≈ ÍÃÌ≈Ú ÚË∂◊≈Õ Âπ‘≈˘ Âπ‘≈‚∂ ’øÓ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’Ø ¬ ∆ ÈÚƒ «˜ø Ó ∂ Ú ≈∆ Ú∆ «ÓÒ √’Á∆ ˛Õ

ÂπÒ≈

(BD √ÂøÏ ÂØ∫ BC ¡’±Ï)

¡≈͉∂ «Úæ ⁄ ≈ª ˘ ¡≈͉∂ ¡≥ Á  ÿπº‡Ø È≈ √◊Ø∫ «¬È∑ª ˘ Í«Ú≈ È≈Ò √ªfi≈ ’Ø , «¬√ È≈Ò Âπ ‘ ≈‚∂ ÓÈ ˘ ÙªÂ∆ «ÓÒ∂ ◊ ∆Õ Ïº « ⁄¡ª Á∆ ÍÛ∑ ≈ ¬∆ ˘ ÒÀ ’∂ «⁄ø  ≈ ω∆ «‘ √’Á∆ ˛Õ ÈÚª ÿ ÒÀ ‰ Á≈ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó ¡‹∂ ÊØ Û ∑ ∆ Á∂  Ò¬∆ ¡º ◊ ∂ ÍÀ √’Á≈ ˛ Í «È≈Ù È≈ ‘Ø Ú ∂ ‹ÒÁ∆ ‘∆ Âπ ‘ ≈‚≈ ¡≈͉∂ ÿ Á≈ √π Í È≈ Í»  ≈ ‘Ø ‰ Ú≈Ò≈ ˛Õ

«ÏÃÙ⁄’

(BD ¡’±Ï ÂØ∫ BBÈÚøÏ)

‘¯Â∂ Á∂ Ùπ  » ”⁄ ÚÍ≈ ˘ ÒÀ ’∂ Í∂ Ù ≈È∆ ω∆ «‘ √’Á∆ ˛Õ √ªfi∂ Á ≈ È≈Ò ’ø Ó ˘ ÒÀ ’∂ ‡’≈¡ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ ‹ÒÁ∆ «Úæ⁄ ¡≈ ’∂ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ ¯À √ Ò≈ È≈ ’Ø Õ Í«Ú≈ È≈Ò «’√∂ «ÙÂ∂ Á ≈ Á∂ ÿ ‹≈‰ Á≈ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó Ï‰ √’Á≈ ˛Õ ‚π º Ï ∂ ‘Ø ¬ ∂ ÍÀ √ ∂ Óπ Û È Á∆ Ú∆ √ø Ì ≈ÚÈ≈ ˛Õ ÍÂÈ∆ È≈Ò «’√∂ ◊ºÒ ˘ ÒÀ ’∂ ‡’≈¡ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ

ËÈ

(BC ÈÚøÏ ÂØ∫ BC Á√øÏ)

«’√∂ ◊Ò √Ø ⁄ È≈Ò ’Ø ¬ ∆ ’ø Ó ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ È≈ ’Ø, Èπ’√≈È ‘Ø √’Á≈ ˛Õ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ ”⁄ ’∆Â∆ «Ó‘È Á≈ ¯Ò «¬√ ‘¯Â∂ «ÓÒ √’Á≈ ˛Õ «¬æ ’ √Ó∂ ∫ ”Â∂ «¬æ ’ ’ø Ó ‘∆ ’Ø «’™«’ ’¬∆ ⁄∆˜ª «¬æ ’ º · ∆¡ª Ùπ  » ’’∂ Âπ √ ƒ «’√∂ Ú∆ ’ø Ó ˘ Í»  ≈ È‘ƒ ’ Í≈™Á∂ Õ «˜¡≈Á≈ √Ø ⁄ Á∂ «‘‰ ’ø Ó Í»  ≈ ’È «Úæ⁄ Á∂∆ ‘Ø √’Á∆ ˛Õ

Ó’

(BD Á√øÏ ÂØ∫ B@ ‹ÈÚ∆)

«¬√ ‘¯Â∂ «√‘ Ú≈Ò∂ Í≈√∂ ÂØ∫ ’ج∆ «Ú◊≈Û «‘ √’Á≈ ˛, «‹√ ’≈È ÓÈ ¿π÷«Û¡≈-¿π÷«Û¡≈ «‘ √’Á≈ ˛Õ Í«Ú≈ Á∂ È≈Ò √Óª ⁄ø◊≈ ◊π‹∂◊≈Õ Í«Ú≈ Á∂ È≈Ò «’√∂ «ÙÂ∂Á≈ Á∂ ÿ ‹≈‰ Á≈ ÍÃØ◊≈Ó Ï‰ √’Á≈ ˛Õ ÍÀ√∂ ˘ ÒÀ ’∂ Âø◊∆ «‘ √’Á∆ ˛Õ ’ج∆ Ú∆ ÈÚª ’øÓ «¬√ ‘¯Â∂ È≈ Ùπ» ’Ø, Èπ’√≈È ‘Ø √’Á≈ ˛Õ

’∞øÌ

(BA ‹ÈÚ∆ ÂØ∫ AI ¯Ú∆)

ÿ «Úæ ⁄ ÈÚ∂ ∫ ¯È∆⁄ Á∂ ¡≈¿π ‰ Á≈ ÔØ ◊ ω «‘≈ ˛Õ Âπ ‘ ≈‚≈ ÂÏ≈ÁÒ≈ ‘Ø ‰ Á≈ ÔØ ◊ Ú∆ ω «‘≈ ˛Õ Á¯Â «Úæ ⁄ ÊØ Û ∑ ≈ ‰≈¡ «‘ √’Á≈ ˛ Í Âπ √ ƒ ¡≈͉∂ ’ø Ó «Úæ ⁄ Ó√ ‘Ø , «ÚØ Ë ∆ ¡≈͉∂ ¡≈Í ·ø „ ∂ ÍÀ ‹≈‰◊∂ Õ ÚÍ≈ «Úæ ⁄ ÊØ Û ∑ ∆ Óø Á ∆ ω∆ «‘ √’Á∆ ˛ Í «¬‘ Óø Á ∆ ÊØ Û ∑ ∆ Á∂  Á∆ ˛Õ

Ó∆È

(B@ ¯Ú∆ ÂØ∫ B@ Ó≈⁄)

Á¯Â «Úæ⁄ ¡≈͉∂ ’øÓ ’È Á∂ „ø◊ ˘ ÏÁÒØ Âª Ï‘π √≈∆¡ª Í∂Ù≈È∆¡ª ÂØ∫ «È‹≈ Í≈ √’Á∂ ‘ØÕ ¡≈͉∆ ◊ºÒ ˘ ◊Ò ÏøÁ∂ È≈Ò √ªfi∆ ’’∂ Èπ’√≈È ¿π·≈ √’Á∂ ‘Ø, «¬√ ÂØ∫ Ï⁄ØÕ «¬√ ‘¯Â∂ ÈÚª Ú≈‘È ÒÀ‰ Á≈ ÍÃØ◊≈Ó Ï‰ √’Á≈ ˛, «‹√ È≈Ò Í«Ú≈ «Úæ⁄ ÷πÙ∆ Á≈ Ó≈‘ΩÒ Ï‰∂◊≈Õ Í«Ú≈ È≈Ò Âπ‘≈‚≈ √Óª ⁄ø◊≈ ◊π‹∂◊≈Õ


6

B.C. ISSUE # 1273

- Ó∂∂ ¿∞ȺÂ∆ √≈Ò Á∂ ¡È∞ÌÚª Á≈ ‹Ø Ú∆ «È⁄ØÛ «‘≈ ‘À, ¿∞‘ √Ì «¬√ «Úº⁄ Í≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫ ’ج∆ Ú∆ «¯ÒÓ ¡√¯Ò ‘؉ Ò¬∆ È‘∆∫ ’Á≈Õ Ó∂∆ √Ø⁄ «‘≥Á∆ ‘À «’ Ó∂∆ «¯ÒÓ √πÍ«‘º‡ ‘ØÚ∂Õ ÓÀ∫ ¡≈͉∆ Í»∆ ‹≈È Ò◊≈ «Á≥Á≈ ‘ªÕ ¿∞‘∆ «¬√ «¯ÒÓ «Úº⁄ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ ‘ÀÕ ÓÀ∫ «ÁºÒ∆ «Úº⁄ ‹Ø «˜≥Á◊∆ «ÏÂ≈¬∆ ‘À, ¿∞‘ √Ì «¬√ «Úº⁄ Í≈¬∆ ‘ÀÕ ÓÀ∫ ¡≈͉∆¡ª Ô≈Áª Â≈˜≈ ’∆Â∆¡ª ‘ÈÕ - «Í¡≈ ˘ ÒÀ ’∂ Â∞‘≈‚∆ ¡Â∂ √π«Ó Á∆ √Ø⁄ «’ºÊ∂ Ó∂Ò ÷ªÁ∆ ‘À ? - «’Â∂ «’Â∂ Ó∂Ò ÷ªÁ∆ ‘À, «’Â∂ È‘∆∫ Ú∆Õ ’Ò≈’≈ Á∂ ÂΩ ¿∞µÂ∂ ‘ «’Á≈ «Úº⁄ ’∞fi ÍzÂ∆Ù √≈«’Ï ‘∞Á ≥ ≈ ‘∆ ‘ÀÕ ¿∞√ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√˘ ω≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’Á≈ ‘ªÕ √π«Ó ¿∞µÍÒ «Úº⁄ Í≥‹≈‘ ÍzÂ∆Ù √≈«’Ï ‘ÀÕ - Â≈Í√∆ Í≥ȱ È≈Ò Â∞‘≈‚∂ ∞Óª√ Á∆ Ú∆ ’≈¯∆ ⁄⁄≈ «‘≥Á∆ ‘À ?

⁄π‰ÂΩ ∆¡ª ˘ «√ºË≈ ‡’È Ú≈Ò≈ √≈«’Ï «ÁºÒ∆ «Úº⁄ √Ò∆Ó ‘Ø‡Ò ⁄∂È Á∂ Ó≈Ò’ Óπ‘≥ÓÁ √Ò∆Ó ’∞ÀÙ∆ Á∂ Ï∂‡∂ ¡Â∂ ¡«ÌÈ∂Â∆ ‘∞Ó≈ ’∞ÀÙ∆ Á∂ Ì≈ √≈«’Ï √Ò∆Ó È∂ ¡≈͉∂ ¡«ÌÈÀ ’∆¡ Á∆ Ù∞»¡≈ √¯Ò ∞Óª«‡’ ’≈Ó∂‚∆ «¯ÒÓ “Óπfi√∂ ¯À∫‚«ÙÍ ’Ø◊”∂ ÂØ∫ ’∆Â∆ √∆Õ ¿∞√ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ √¯Ò «¯ÒÓ “Ó∂∂ ‚À‚ ’∆ Ó≈»Â∆” «Úº⁄ Ș ¡≈«¬¡≈Õ «¬√ÂØ∫ Ï≈¡Á “Ï≥Ï∂ ‡≈’∆˜” Á∆ ¡√¯ÒÂ≈ È≈Ò ¿∞√ Á≈ ’∆¡ ‚◊Ó◊≈ «◊¡≈Õ ¿∞√ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¬∆ «¯ÒÓ “‘Ú≈ ‘Ú≈¬∆” ¿∞√ Á∂ ’∆¡ ˘ ⁄Ó’≈ È‘∆∫ √’∆Õ «¯ Í»∂ ÁØ √≈Ò Ï≈¡Á ¿∞‘ “«„Ù∞Ó” ¡Â∂ “ÁØÏ≈≈” «Úº⁄ Ș ¡≈«¬¡≈Õ ‘∞ ‰ ¿∞ ‘ ¡≈Ò∆¡≈ √∂ È ÙÓ≈ «ÈÁ∂«Ù ∞Óª«‡’ «¯ÒÓ “«ÁÒ ‹≥◊Ò∆” ˘ ÒÀ ’∂ ⁄⁄≈ «Úº⁄ ‘À «‹√ «Úº⁄ ¿∞√ Á∆ ‹ØÛ∆ Â≈Í√∆ Í≥ȱ È≈Ò ‘ÀÕ «¬√ «¯ÒÓ Á≈ «ÈÓ≈‰ «ÚÙ˘ Ì◊È≈È∆ ¡Â∂ Á∆Í«Ù÷≈ Ì◊È≈È∆ È∂ ’∆Â≈ ‘ÀÕ Í∂Ù ‘À ¿∞√ È≈Ò ‘ج∆ ◊ºÒÏ≈ Á∂ ¡≥Ù: - Â∞‘≈‚≈ «¯ÒÓ∆ ’∆¡ B@AA ÂØ∫ B@AH Â’ Í‘∞⁄ ≥ «◊¡≈Õ «¬√ ˘ «’Ú∂∫ Á∂÷Á∂ ‘Ø? - ’∆¡ «Úº⁄ ÓÀ∫ Ï‘∞ ’∞fi «√º«÷¡≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫ ’∞fi ⁄≥◊∂ ª ’∞fi Ó≈Û∂ ’≥Ó Ú∆ ’∆Â∂ ‘ÈÕ ’¬∆ ÿº‡ ⁄≥◊∆¡ª «¯ÒÓª ’∆Â∆¡ª, Í «√º«÷¡≈ Ï‘∞ ’∞fi ‘ÀÕ Ó∂∆ ≈«¬ «Úº⁄ «˜≥Á◊∆ «Úº⁄ «√º÷‰≈ Ï‘∞ ¡«‘Ó∆¡Â º÷Á≈ ‘ÀÕ ¡√∆∫ «¬º’ √Í≈‡ ÏΩ«¬ ÂØ∫ Ú∆ «√º÷ √’Á∂ ‘ª. «√¯ «’√∂ Úº‚∂ ’Ò≈’≈ ‹ª «ÈÁ∂Ù’ ÂØ∫ ‘∆ ¡√∆∫ «√º÷∆¬∂, «¬‘ ˜»∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ ÓÀ∫ Ï‘∞ ˆÒÂ∆¡ª ’∆Â∆¡ª ‘È ¡Â∂ ¿∞È∑ª ÂØ∫ ÓÀ∫ Ï‘∞Â

’∞fi «√º«÷¡≈ ‘À ¡Â∂ «√º÷Á≈ ‘ª◊≈Õ ‘∞‰ Ó∂∆ √Ófi «Úº⁄ ¡≈«¬¡≈ «’ √≈˘ Ò◊≈Â≈ ’≥Ó ’Á∂ «‘‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À Õ ‘∞ ‰ ÓÀ ˘ √Ófi ¡≈«¬¡≈ «’ ÏΩÒ∆Ú∞‚ º «Úº⁄ Â∞‘≈‚≈ ‘ÓÈ «Í¡≈≈ ‘؉≈ Ï‘∞ ˜»∆ ‘À, È‘∆∫ ª Â∞‘≈‚∆ ’≈ÏÒ∆¡Â È‘∆∫ Á∂÷∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ - «¯ Â∞√∆∫ ‘∞‰ ‘ÓÈ «Í¡≈∂ ‘؉ Ò¬∆ ’∆ ’ ‘∂ ‘Ø? - ’∞fi È‘∆∫ ’ «‘≈Õ ÓÀ∫ fi»· ÏØÒ‰ «Úº⁄ ÌØ√≈ È‘∆∫ ’Á≈Õ ÓÀ∫ ÒØ’ª ˘ Áº√‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ≈ ‘ª «’ ÓÀ∫ «Á÷≈Ú≈ È‘∆∫ ’Á≈Õ √º⁄ ’‘ª ª ÏΩÒ∆Ú∞º‚ Á∆ ‹Ø Íz«’«¡≈ ‘À, ¿∞√Á∂ È≈Ò ÓÀ∫ ·∆’ Â∑ª Â≈ÒÓ∂Ò È‘∆∫ «Ï·≈ √«’¡≈Õ «¯ Ú∆ ÓÀ˘ ¡≈√≈È È‘∆∫, ¡Ω÷≈ ’≥Ó ‘∆ ’È≈ ‘À «’¿∞∫«’ ÓÀ˘ ¡Ω÷∂ ’≈‹ ’È «Úº⁄ ¡≈ÈßÁ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ ’≥Ó «Úº⁄ ı∞Á ˘ «Á÷≈¿∞‰ Á≈ ÓΩ’≈ «ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ - «¯ÒÓ “«ÁÒ ‹≥◊Ò∆” «Úº⁄ Â∞‘≈‚≈ ’∆ «’Á≈ ‘À ? - «¬‘ «ÁºÒ∆ Á∂ Ò≈‹Í È◊ Á≈ «‘‰ Ú≈Ò≈ ÈΩ‹Ú≈È √π«Ó ¿∞µÍÒ ‘À «‹√Á≈ Í≈Ò‰ ÍØÙ‰ ¿∞√Á∆ Óª È∂ ‘∆ ’∆Â≈ ‘ÀÕ Â∞√∆∫ ¿∞√˘ ⁄«Â‘∆‰ ’«‘ √’Á∂ ‘ØÕ √π«Ó ¿∞µÍÒ ¡≈ÂÓ ’∂∫Á« Óπ≥‚≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ «√¯ ¡≈͉∂ Ï≈∂ «Úº⁄ ‘∆ √Ø⁄Á≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ «‹Ó ‡∂È ‘À ‹∂ Ï∂‘ºÁ ¡’ª«÷¡≈ ÌÍ» ‘ÀÕ ¿∞‘ «¯ÒÓª «Úº⁄ √πÍ √‡≈ ωÈ≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ ¿∞√˘ Ù≈‘∞ı ı≈È, ¡’ÙÀ ’∞Ó≈, ¡≈«Ó ı≈È, √ÒÓ≈È ı≈È «¬È∑ª √≈«¡ª Á≈ «ÓÙ‰ ωÈ≈ ‘ÀÕ ¿∞√ Á∆ ’Ó˜Ø∆ «¬‘ ‘À «’ ¿∞√˘ ¡≥◊∂˜∆ È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á∆Õ ¿∞‘ ’Á∂ √’»Ò È‘∆∫ «◊¡≈Õ ¡≥◊∂˜∆ «√º÷‰ Ò¬∆ ’ØÒ∆ √∂È Á∆ ¡≥◊∂˜∆ ’Ò≈√ È≈Ò

8 to 14 March, 2018

AJIT WEEKLY

‹∞ÛÂ≈ ‘À ¡Â∂ «¯ ’ØÒ∆ È≈Ò ¿∞√Á∆ Íz∂Ó ’‘≈‰∆ Ù∞» ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «¬‘ «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ ÓÀ˘ Ï‘∞ ¡≈ÈßÁ ¡≈«¬¡≈Õ - «¯ÒÓ “«ÁÒ ‹≥◊Ò∆” «Úº⁄ «Í¡≈ Á∂ ÏÁÒÁ∂ √»Í ¡Â∂ «Ú’≈√ Á∆ ◊ºÒ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ? -«Í¡≈ Á∆ Í«Ì≈Ù≈ ‘Ó∂Ùª «Ú’«√ ‘∞Á ≥ ∆ «‘≥Á∆ ‘ÀÕ «¯ÒÓ Á∆ ’‘≈‰∆ AH √≈Ò Á∆ ¿∞Ó «Úº⁄ ‹ÁØ∫ ¡√∆∫ ÌØÒ∂ Ì≈Ò∂ ¡Â∂ ’º⁄ ÿÛ ‘∞≥Á∂ ‘ª, ¿∞√ ¿∞Ó Á∂ «Í¡≈ ÂØ∫ Ù∞» ‘∞Á ≥ ∆ ‘ÀÕ «‹Ú∂∫ «‹Ú∂∫ ¡√∆∫ «ÈÍπÈ ≥ ‘∞Á ≥ ∂ ‹ªÁ∂ ‘ª, ¿∞Ú∫∂ ‘∆ «Í¡≈ Á≈ √Ú»Í ÏÁÒÁ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «Ú’≈√ ‘∞≥Á≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ «Úº⁄ «¬‘ Ú∆ «˜’ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À «’ «’√ Â∑ª √≈‚∂ ÁØ√ √≈‚∂ «Í¡≈ ¡Â∂ ⁄≈‘ ˘ ÍzÌ≈«Ú ’Á∂ ‘ÈÕ - «¬√ «’Á≈ ˘ «ÈÌ≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ Â∞√∆∫ ¡≈͉∆ ¡√Ò «˜≥Á◊∆ Á∆¡ª «’‘Û∆ ◊ºÒª «¬√ «Úº⁄ Í≈¬∆¡ª ?

- √º⁄ ’‘ª ª «¬‘ ⁄⁄≈ Ó∆‚∆¡≈ ’Á≈ «‘≥Á≈ ‘À, È‘∆∫ ª ¡√∆∫ ÁØÈØ∫ «ÁºÒ∆ ÂØ∫ ‘ª ¡Â∂ ⁄≥◊∂ ÁØ√ ‘ªÕ ¡≈͉∂ ¡≈Í ¡√∆∫ ÁØÈ∫Ø «¬’º·∂ ’≥Ó ’È≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∂ ‘ªÕ ÓÀ˘ ¿∞√ È≈Ò ’≥Ó ’È≈ ⁄≥◊≈ Òº◊Á≈ ‘À, Í Ó∂∆ ∞Óª«‡’ «¯ÒÓ “«ÁÒ ‹≥◊Ò∆” Á∂ ÍzÁ«Ù ‘؉ Â’ ÒØ’ √≈‚∂ ∞Óª√ Á∆ ⁄⁄≈ ’Á∂ «‘‰ «‹√ È≈Ò √≈‚∆ «¯ÒÓ «‘º‡ ‘Ø ‹≈Ú∂, ÓÀ∫ ª «¬‘∆ ⁄≈‘ª◊≈Õ - Â∞√∆∫ ¡º◊∂ «’√ Â∑ª Á∂ «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø ? - È≈’≈≈ÂÓ’ ¡Â∂ «ÚÒ∂È Á∂, «‹√ «Úº⁄ «’Á≈ Á∂ ’∞fi Úº÷ Â∑ª Á∂ ¡≥Á≈˜ ‘Ø‰Õ - «¬√ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Â∞√∆∫ ‘Ø «’‘Û∆¡ª «¯ÒÓª ’ ‘∂ ‘Ø? - √ÒÓ≈È ı≈È È≈Ò “∂√ C” ‘ÀÕ «¬√ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬º’ «¯ÒÓ “⁄π≥Ï’” ‘À «‹√Á∆ Ù»«‡≥◊ Ó¬∆ Ó‘∆È∂ «Úº⁄ Ù∞» ‘ØÚ∂◊∆Õ

È«◊√ ¯≈ı∆ È∂ ÓπÛ «¯ÒÓ∆ √¯ ’∆Â≈ Ù∞±

«¯ÒÓ √»¬∆ Ë≈◊≈ ”⁄ Ș ¡≈¿∞‰◊∂ Ú∞‰ Â∂ ¡È∞Ù’≈

Ï≈Ò∆Ú∞‚ º Á∆ ≈’√‡≈ ◊Ò È«◊√ ¯≈ı∆ «¯ÒÓ “¡Ó≈Ú√” È≈Ò Óπ Û «¯ÒÓ∆ √¯ Á∆ Ù∞»¡≈ ’ ‘∆ ‘ÀÕ È«◊√ ¯≈ı∆ È∂ «¯ÒÓ “≈’√‡≈” ÂØ∫ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ”⁄ ‚∂«Ï¿± ’∆Â≈ √∆Õ «¬√ «¯ÒÓ ”⁄ ¿∞Ȫ∑ È≈Ò ‰Ï∆ ’Í» È∂ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆ √∆Õ «¯ÒÓ “ÓÁ≈√ ’À¯”∂ ¡Â∂ “ÓÀ∫ Â∂≈ ‘∆Ø” Ú◊∆ «¯ÒÓª ”⁄ Ș ¡≈ ⁄πº’∆ È«◊√ ’≈¯∆ √Óª «¯ÒÓª ÂØ∫ Á» ‘∆ ‘ÀÕ ‘∞‰ ¿∞‘ «¬’ ‘≈ «¯ÒÓ È≈Ò ’ÓÏÀ’ ’È Ú≈Ò∆ ‘ÀÕ «¬√ ‘≈ «¯ÒÓ “¡Ó≈Ú√” Á∆ Ù»«‡≥◊ ÒßÁÈ ”⁄ Ù∞» ‘Ø ⁄πº’∆ ‘ÀÕ «¯ÒÓ Á∂ √Àµ‡ ÂØ∫ «¬’ Â√Ú∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ‘À «‹√ ”⁄ È«◊√ «¯ÒÓ Á∂ «ÈÁ∂Ù’ ̱ى ͇∂Ò ¡Â∂ ’Ø-√‡≈ √«⁄È ‹ØÙ∆ È≈Ò È˜ ¡≈ ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ̱ى ͇∂Ò È∂ “≈◊‰∆ ¡ÀµÓ¡ÀµÓ¡Àµ√-B”, “¡ÒØÈ” ¡Â∂ “AIB@ ¬∂«ÚÒ «‡≥√” Ú◊∆¡ª «¯ÒÓª ˘ «ÈÁ∂Ù ’∆Â≈ ‘ÀÕ È«◊√ Á∆ ¡≈ı∆ «¯ÒÓ “ÏÀ∫‹Ø” √∆ ‹Ø B@AF ”⁄ «Ò∆˜ ‘ج∆ √∆Õ

¡Á≈’≈≈ ¡È∞Ù’≈ ÙÓ≈ ¡Â∂ ¡Á≈’≈ Ú∞‰ ËÚÈ Á∆ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «¯ÒÓ “√»¬∆-Ë≈◊≈” Á≈ Í«‘Ò≈ Ò∞º’ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Ú∞‰ ËÚÈ È∂ ¡≈͉∂ ‡«Úº‡ ÂØ∫ ‡Ú∆‡ ’’∂ «¯ÒÓ Á≈ ÈÚª ÍØ√‡ ‹ÈÂ’ ’ Á∂ ‘ج∂ «Ò«÷¡≈ ‘À «’ «ÓÒØ ÓÈÓΩ‹∆ ¡Â∂ ÓÓÂ≈ ˘ BH √Â≥Ï ˘ «¬√ ÈÚ∂∫ ÍØ√‡ ”⁄ ¡È∞Ù’≈ ¡Â∂ Ú∞‰ √Ë≈È «Áº÷ ”⁄ Ș ¡≈ ‘∂ ‘ÈÕ Ú∞‰ Óπ¤ º ª ”⁄ Ș ¡≈ ‘∂ ‘È Â∂ ¿∞Ê∂ ‘∆ ¡È∞Ù’≈ √Ë≈È ¡Ω ڪ◊ √≈Û∑∆ ”⁄ «¬’ÁÓ Á∂√∆ ¡≥Á≈˜ ”⁄ «Ú÷≈¬∆ Á∂ ‘∆ ‘ÀÕ «¯ÒÓ ˘ Ù ’‡≈«¡≈ ‚≈«¬À’‡ ’ ‘∂ ‘È È≈Ò ‘∆ «¯ÒÓ Á∆ ’‘≈‰∆ Ú∆ ¿∞È∑ª È∂ ı∞Á ‘∆ «Ò÷∆ ‘ÀÕ ¡È∞Ù’≈ È∂ ‹ÈÚ∆ ”⁄ ¡≈͉∆ «¬’ Â√Ú∆ ‹ÈÂ’ ’∆Â∆ √∆, «‹√ ”⁄ ¿∞‘ ’„≈¬∆ ’Á∂ ‘ج∂ Ș ¡≈ ‘∆ √∆ÕÚ∞‰ È∂ Ú∆ ¡≈͉∂ ‡«Úº‡ ”Â∂ «√Ò≈¬∆ ’Á∂ ‘ج∂ Â√Ú∆ ÍØ√‡ ’∆Â∆ √∆Õ √»Âª Á∆

Ó≥È∆¬∂ ª «¬√ «¯ÒÓ Á∆ Ù»«‡≥◊ ÓºËÍzÁ∂Ù ”⁄ ⁄ºÒ ‘∆ ‘ÀÕ «¬‘ «¯ÒÓ Ï≈’√ ¡≈«¯√ ”Â∂ BH √Â≥Ï ˘ Á√Â’ Á∂Ú∂◊∆Õ «¬√ ”⁄ Óπº÷ ØÒ ¡È∞Ù’≈ ÙÓ≈ Â∂ Ú∞‰ ËÚÈ «ÈÌ≈¡ ‘∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘≈ Í«‘Ò∆ Ú≈ ‘Ø «‘≈ ‘À «’ «¬‘ ÁØÚ∂∫ «¬’º·∂ «’√∂ «¯ÒÓ ”⁄ ’≥Ó ’ ‘∂ ‘ÈÕ «¬‘ «¯ÒÓ Ó∂’ «¬≥È «¬≥‚∆¡≈ ¡«Ì¡≈È Á∂ Ê∆Ó ”Â∂ ω∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ ”⁄ Ú∞‰ «¬’ ‡∂Ò Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¡ ‘∂ ‘È ‹Á «’ ¡È∞Ù’≈ √»‡ «‚˜≈¬∆È Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈¡ ‘∆ ‘ÀÕ «¯ÒÓ ”⁄ «¬’ ¡ÈØ÷∆ ’‘≈‰∆ Ú∂÷‰ ˘ «ÓÒ‰ Ú≈Ò∆ ‘ÀÕ “√»¬∆- Ë≈◊≈” ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ú∞‰ Ù»‹∆ √’≈ Á∆ «¯ÒÓ “¡’±Ï” ”⁄ Ú∆ Ș ¡≈¿∞‰◊∂Õ «¬‘ «¯ÒÓ AC ¡ÍzÀÒ B@AH ˘ «Ò∆˜ ‘ØÚ◊ ∂ ∆Õ ¿∞Ê∂ ‘∆ Á»‹∂ Í≈√∂ ‘ØÒ∆ ÓΩ’∂ ¡È∞Ù’≈ ÙÓ≈ ¡≈͉∆ «¯ÒÓ “Í∆” «Ò∆˜ ’∂◊∆Õ ‹Ø ¿∞È∑ª Á∂ ÍzØ‚’ÙÈ ‘≈¿±√ ”⁄ ω∆ ‘ÀÕ

‘Ø ’≥Óª ”⁄ ‘ºÊ ¡˜Ó≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∆ Á∆¡≈ «Ó˜≈

ÈÚ∆∫ «Áº Ò ∆ó Ï≈Ò∆Ú∞ º ‚ ¡Á≈’≈≈ Á∆¡≈ «Ó˜≈ ‘Ø ’≥Óª «Úº⁄ Ú∆ ‘ºÊ ¡˜Ó≈¿∞‰≈ ⁄‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ¿∞√ Á≈ Ó≥ȉ≈ ‘À «’ ¿∞‘ «¯ÒÓ «¬≥‚√‡∆ «Úº⁄ ’≈¯∆ ˜Ï∂’≈ ‘Ø ◊¬∆ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ¿∞√ ˘ ‘Ø ’≥Óª «Úº⁄ Ú∆ ‘ºÊ ¡˜Ó≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ √≈Ï’≈ «Ó√ ¬∂Ù∆¡≈ ÍÀ√∂«¯’ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ «¬º’ ¡Á≈’≈ ‘À Â∂ ‘∂◊∆Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿∞‘ Ô’∆È ’Á∆ ‘À «’ ÒØ’ª ˘ ¿∞È∑ª ’ØÒ Í«‘Òª ‘∆ ‘≈√Ò ÓΩ«’¡ª ÂØ∫ ‘‡ ’∂ ¡≈͉∂ ‹∆ÚÈ «Úæ⁄ ‘Ø ÏÁÒÚ∂∫ √Â∂ Ú∆ ¡÷«Â¡≈ ’È∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘ÈÕ¡≈. Ó≈ËÚÈ È≈Ò √≈Ò B@@@ «Úæ⁄ “«‘È≈ ‘À Â∂∂ «ÁÒ Ó∂∫“ È≈Ò Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «Úæ⁄ ’∆¡ Á∆ Ù∞»¡≈ ’È Ú≈Ò∆ Á∆¡≈ «Ó˜≈ È∂ ’≈¯∆ È≈Ó‰≈ ÷º«‡¡≈Õ ¿∞√ È∂ “ÁÓ“, “ÍÈ∆Â≈“, “Á√“, “‘È∆Ó» È ‡À Ú Ò˜ Íz ≈ ¬∆Ú∂ ‡ «ÒÓ«‡‚“ «Úæ⁄ Ú∆ ¡Á≈’≈∆ Á∂ ‹ÒÚ∂ «Á÷≈¬∂Õ ‹ÁØ∫ Á∆ ¿∞‘ CF √≈Òª ÂØ∫ ‡ºÍ∆ ‘À ª ¿∞√ Á∆¡ª «¯ÒÓª Á∆ «◊‰Â∆ ÿº‡ ◊¬∆ ‘ÀÕ

√ÒÓ≈È Â∂ Á∆«Í’≈ Á∆ ‹ØÛ∆ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∆ «‚≥ÍÒ ◊Ò Á∆«Í’≈ Í≈Áπ’‰ Ø , √πÍ«‘º‡ «¯ÒÓ “«’’” Á∂ √∆’ÚÒ ”⁄ ’≥Ó ’Á∆ Ș ¡≈ √’Á∆ ‘À Õ √≈«‹Á È≈«‚¡≈‚Ú≈Ò≈ ¡≈͉∆ √πÍ«‘º‡ «¯ÒÓ “«’’” Á≈ √∆’ÚÒ Ï‰≈¿∞‰ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ «¯ÒÓ ”⁄ √ÒÓ≈È ı≈È Óπ º ÷ ̱ « Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞∫◊Õ∂ «¬√ «¯ÒÓ ”⁄ √ÒÓ≈È È≈Ò ‹À’Ò∆È ¯Ȫ‚∆˜ È∂ ‹ØÛ∆

ω≈¬∆ √∆Õ ‘∞‰ ıÏ «ÓÒ∆ ‘À «’ “«’’- B” ”⁄ ‹À’Ò∆È È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊∆Õ «’¿π∫«’ Í«‘Ò∆ «’’ ”⁄ ‹À’Ò∆È Á≈ ’≥Ó ıÂÓ ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ ‹Á «’ “«’’ -B” «¬’ ÈÚ∆∫ ’‘≈‰∆ ‘À, «‹√ ”⁄ ÈÚ∂∫ «’Á≈ ‘È «¬√ Ò¬∆ ‹À’Ò∆È Á∆ ‹◊∑≈ È‘∆∫ ωÁ∆ ‹À’Ò∆È ¡Â∂ «¯ÒÓ Á∂ «ÈÓ≈Â≈ √≈«‹Á È≈«‚¡≈‚Ú≈Ò≈ ”⁄ ⁄≥◊∂ √Ï≥Ë ‘È, Í √≈«‹Á Ú∆ √ÒÓ≈È È≈Ò «’√∂

ÈÚ∆∫ ‘∆ج∆È Á∆ ‹ØÛ∆ ω≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ Áº«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ √≈«‹Á ¡«‹‘∆ ‘∆ج∆È Á∆ ÂÒ≈Ù ”⁄ ‘È «‹√ Á∆ ¡‹∂ √ÒÓ≈È ı≈È È≈Ò ’ج∆ «¯ÒÓ È‘∆∫ ¡≈¬∆ ‘ØÚ∂Õ «’¿π∫«’ ¿∞‘ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È «’ √ÒÓ≈È Á∆ ‹ØÛ∆ ‹ØÛ∆ ”⁄ Â≈‹◊∆ Â∂ «¬’ ÈÚª «⁄‘≈ Ú∆ Ș ¡≈¿∞ ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À È≈Ò ‘∆ ¿∞‘ È≈Ó∆ √‡≈ ‘ØÚ∂ «’¿∞∫«’ √≈«‹Á ˘ √‡≈˜ È≈Ò

’≥Ó ’È≈ «˜¡≈Á≈ Í√≥Á ‘ÀÕ ‘∞‰ «’‘≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ Á∆«Í’≈ Í≈Á»’؉ Á∂ Ȫ ”Â∂ √≈«‹Á «Úæ⁄≈ ’ ‘∂ ‘ÈÕ Á∆«Í’≈ ¡Â∂ √ÒÓ≈È È∂ ‘∞‰ Â’ ’ج∆ Ú∆ «¯ÒÓ «¬’º«·¡ª È‘∆∫ ’∆Â∆ ‘ÀÕ √≈«‹Á «¬√ ‹ØÛ∆ ˘ Í«‘Ò∆ Ú≈ “«’’-B” Á∂ ˜∆¬∂ ÍÁ∂ ”Â∂ «Ò¡≈¿∞‰ Á≈ ’≥Ó ’È≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∂ ‘ÈÕ Â∞‘≈˘ Áº√ Á¬∆¬∂ «¬‘ “«’’ - B” B@AI ˘ «’z√«Ó√ ÓΩ’∂ ”Â∂ «Ò∆˜ ‘ØÚ◊ ∂ ∆Õ

«¬‡Ò∆ ”⁄ Ì≈Â∆ ‘Ø ‘∂ È∂ ·º◊ª Á∂ «Ù’≈ ØÓ: «¬‡Ò∆ «Úæ⁄ ’¬∆ ¡«‹‘∂ Ì≈Â∆ ÈΩ‹Ú≈È ‘È «‹‘Û∂ «Úæ⁄≈∂ «ÁÈ-≈ ‘º ‚ Ì≥ È Ú∆∫ «Ó‘È ÓπÙ’Â ’’∂ Ì≈ ÏÀ·∂ ¡≈͉∂ Í«Ú≈ Ò¬∆ ÁØ Ú’Â Á∆ ؘ∆-؇∆ ‹∞‡≈¿∞‰ Ò¬∆ ‚º‡∂ «‘≥Á∂ ‘È ¡Â∂ «¬’ Í≈√∂ ¿∞‘ ÈΩ‹Ú≈È ‘È «‹‘Û∂ «¬‡Ò∆ ¡≈ ’∂ Ú∆ «¬‡≈Ò∆¡È ÒØ’ª Á∆ √≈¯ «ÁÒ∆ Â∂ «¬Ó≈ÈÁ≈∆ ÂØ∫ √∂Ë ÒÀ‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ Ï√ «¬‘∆ √Ø⁄Á∂ «‘≥Á∂ ‘È «’ «ÏÈ∑ª «Ó‘È ÓπÙæ’ ’∆Â∆ ¡≈͉∆ ‹∂Ï «’Ú∂∫ ÌÈ∆ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ¿∞‘ ‘ ¡«‹‘≈ ’≥Ó ’È Ò¬∆ Ú∆ Â≈ È‘∆∫ ‚Á∂ ‘È ¡Â∂ È≈‘∆∫ √Ø⁄Á∂ ‘È, «‹‘Û≈ ¿∞È∑ª ˘ «¬‡Ò∆ «Úæ⁄ ÏÒÀ’ «Ò√‡ ’È «Úæ⁄ ’ج∆ ’√ È‘∆∫ ¤º‚Á≈ ‘ÀÕ «¬‡Ò∆ Á≈ Ò≈√∆˙ √» Ï ≈ ¡«‹‘∂ Ì≈Â∆ ÈΩ‹Ú≈Ȫ È≈Ò «ÁÈØ-«ÁÈ Èº’Ø-Ⱥ’ ÌÁ≈ Ș∆ ¡≈ «‘≈ ‘À «‹‘Û∂ «’ ¡≈͉∂ ÊØÛ∑∂ «‹‘∂ ÓπÈ≈¯∂ Ò¬∆ ¡≈͉∂ ‘∆ Ì≈Úª Ô≈È∆ Ì≈Â∆ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ ’Á∂ È’Ò∆ «¬‡≈Ò∆¡È ÏØÒ∆ Á≈ √‡∆«¯’∂‡, ’Á∂ ÿ «Úæ⁄

«‘‰ Ú≈Ò≈ È’Ò∆ √‡∆«¯’∂‡ ”Â∂ ’Á∂ ÿ Á≈ È’Ò∆ È’Ù≈ Á∂ ’∂ Ò∞º‡ ‘∂ ‘ÈÕ «‹‘Û∂ Ì≈Â∆ ÈΩ‹Ú≈È ¡«‹‘∂ ÒØ’ª ˘ ÍÀ√∂ Á∂ ’∂ ÒΩÛ∆∫Á∂ Í∂Í ÷∆ÁÁ∂ ‘È, ¿∞Ȫ∑ ˘ ¡≈͉∂ È≈Ò ‘ج∆ ·º◊∆ Á≈ ¿∞ÁØ∫ ÍÂ≈ Òº◊Á≈ ‘À, ‹ÁØ∫ «¬‡Ò∆ Á∂ ’√±∂(Ê≈‰∂) Ú≈Ò∂ ¿∞È∑ª ÚºÒØ∫ Í∂Ù ’∆Â∂ Í∂Íª ˘ È’Ò∆ Áº√«Á¡ª ’≈˘È∆ «Ù’≥‹∂ «Úæ⁄ ‹’Û ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘∂ ·º◊ ‘ج∂ Ì≈Â∆ ÈΩ‹Ú≈È √»Ï∂ Á∂ Ù«‘ ÏØ◊Ø ‘Ó≈Á≈, Ï∂ Ò ≈¯≈È∆¡ª, ’≥ Í Ø Á∆ ’≈È∂ , Ò≈Â∆È≈, ¡Í∆Ò∆¡≈, ¡≥ √ ∆˙, ÒÚ∆«È˙, ȱÈØ ¡Â∂ ØÓ «Úæ⁄ Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Úæ⁄ ‘È, ‹Ø «’ ¡≈͉∆ Ò∞‡ º ˘ Áº√‰≈ Ú∆ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È Â∂ ÏÁÈ≈Ó∆

ÂØ∫ Ú∆ ‚Á∂ ‘ÈÕ «’¿∞∫«’ ·º◊ ‘ج∂ ÈΩ‹Ú≈È «¬‘ √Ø⁄Á∂ ‘È «’ ‹∂’ ¿∞‘ ¡≈͉∆ ·º◊∆ Á∆ ◊ºÒ Áº√Á∂ ‘È Âª ÒØ’ª «Úæ⁄ ¿∞È∑ª Á≈ Ó˜≈’ ω∂◊≈Õ ·º◊ ‡ØÒ∂ Á∂ «Ù’≈ ‘ج∂ «¬Ò≈’∂ Á∂ ’∞fi º ÈΩ‹Ú≈Ȫ È∂ ¡≈͉≈ È≈Ó ◊∞Í º÷‰ Á∆ Ù ”Â∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª «Úæ⁄ «¬’ ÈΩ‹Ú≈È È∂ «¬‡Ò∆ Á∆ «ÈÚ≈√ ¡≈«◊¡≈ Á∆ «Ó¡≈Á ÚË≈¿∞‰∆ √∆ ª «’√∂ È∂ «’‘≈ «’ ¡≥√∆˙ «¬Ò≈’∂ «Úæ ⁄ «‘≥ Á ∂ ÒØ ’ ª ˘ Ø Ó Á∂ ’√±∂(Ê≈‰∂) ÚºÒØ∫ «ÈÚ≈√ ¡≈«◊¡≈ «¬’ Ó‘∆È∂ Á∂ ¡≥Á-¡≥Á ‘∆ ÚË≈ ’∂ Á∂ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «¯ ’∆ √∆ ¿∞√ ÈΩ‹Ú≈È È∂ ¡≥√∆˙ Á∂ ÿ Á∂ Í∂Í ÓπºÒ Á∂ ÷∆Á‰ Ò¬∆ «¬√∂ «¬Ò≈’∂ Á∂

·º◊ ‡ØÒ∂ Á∂ «¬’ Ì≈Â∆ ¡Â∂ «¬’ Í≈«’√Â≈È∆ ÈΩ‹Ú≈È È≈Ò ◊≥„Â∞ºÍ ’ Ò¬∆ ¡Â∂ ÓπºÒ Á∂ ÿ Á∂ Í∂Í ÒÀ Ê≈‰∂ «Úæ⁄ «ÈÚ≈√ ¡≈«◊¡≈ ÚË≈¿∞‰ Ò¬∆ «’º‡ ‹Ó∑≈ ’Ú≈ «ÁºÂ∆ Í ¡¯√Ø√ √À∫’Û∂ Ô»Ø ÷⁄’∂ Ú∆ «¬√ ÈΩ‹Ú≈È Á≈ ’≥Ó √πÒfi‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ‘Ø ¿∞Òfi «◊¡≈Õ «’¿∞∫«’ ‹ÁØ∫ «¬‘ ÈΩ‹Ú≈È ’∞fi Ó‘∆È∂ Á∆ ¤∞º‡∆ Ì≈ «◊¡≈ ª «¬‡Ò∆ Ú≈Í√∆ ÓΩ’∂ ØÓ ¬∂¡ÍØ‡ ¿∞µÂ∂ «¬‡≈Ò∆¡È ÍπÒ∆√ È∂ ¿∞√ ˘ «¬‘ ’«‘ ’∂ ’¬∆ ÿ≥‡∂ Íπ¤ º «◊º¤ ’∆Â∆ «’ «‹‘Û∂ ¿∞√ È∂ «ÈÚ≈√ ¡≈«◊¡≈ ÚË≈¿∞‰ Ò¬∆ ÿ Á∂ Í∂Í Ò◊≈¬∂ √∆ ¿∞‘ √Ì È’Ò∆ ‘ÈÕ «¬‘ √π‰Á∂ √≈ ‘∆ ¿∞√ ÈΩ‹Ú≈È ˘ ‘ºÊª-

ÍÀª Á∆¡ª ÍÀ ◊¬∆¡ª Õ «¬‡≈Ò∆¡È ÍπÒ∆√ È∂ Ï∂Ùº’ ¿∞√ ÈΩ‹Ú≈È ˘ ¡ºË∆ ≈ ˘ ¤º‚ «ÁºÂ≈ Í ¿∞√ ÈΩ‹Ú≈È ˘ ¡«‹‘≈ Ó«‘√»√ ‘Ø «‘≈ ‘À «’ Ì«Úæ ÷ «Úæ ⁄ È’Ò∆ Í∂ Í ª Á≈ ÷«Ó¡≈˜≈ ¿∞√ ˘ Ì∞◊‰≈ ÍÀ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬√∂ Â∑ª ÏØ◊Ø ‘Ó≈Á≈ Á∂ ÁØ ÈΩ‹Ú≈Ȫ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞Ȫ∑ «¬‡Ò∆ «Úæ⁄ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ Á∆ «ÈÚ≈√ ¡≈«◊¡≈ Á∆ Á÷≈√ Á∂‰∆ √∆, «‹√ Ò¬∆ ¿∞ È ∑ ª ˘ «¬‡≈Ò∆¡È ÏØ Ò ∆ Á≈

√‡∆«¯’∂‡ ⁄≈‘∆Á≈ √∆Õ «¬‡≈Ò∆¡È ÏØ Ò ∆ È≈ ¡≈¿∞ ‰ ’≈È ¿∞ È ∑ ª √‡∆«¯’∂‡ ÓπÒ º ÷∆Á‰ Á≈ ÓÈ Ï‰≈ «Ò¡≈ Â∂ «¬√ ’≥Ó Ò¬∆ ¿∞Ȫ∑ Á∆ «Í≥‚ Á∂ ‘∆ Ì≈Â∆ ÈΩ‹Ú≈È È≈Ò E@@ Ô»Ø «Úæ⁄ ◊ºÒ ͺ’∆ ‘Ø ◊¬∆ Â∂ Í∂Ù◊∆ Ú‹Ø∫ ¿∞Ȫ∑ ÁØÚª ÈΩ‹Ú≈Ȫ È∂ A@@ Ô»Ø ¿∞√ Ì≈Â∆ ÈΩ‹Ú≈È ˘ Á∂ «ÁºÂ∂, «‹√ È∂ «’ ’∞fi «ÁȪ «Úæ⁄ ‘∆ ÁØÚª ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ «¬‡≈Ò∆¡È ÏØÒ∆ Á≈ √‡∆«¯’∂‡ «Ò¡≈ ’∂ Á∂ «ÁºÂ≈Õ «¬‡≈Ò∆¡È ÏØÒ∆ Á≈ √‡∆«¯’∂‡ ‘ºÊ «Úæ⁄ Á∂÷ ÁØÚª ÈΩ‹Ú≈Ȫ Á∆ ÷πÙ∆ Á≈ ’ج∆ «·’≈‰≈ È‘∆∫ «‘≈ Í «¬‘ ÷πÙ∆¡ª Á≈ √≈≈ ≥◊ ¿∞√ Ú∂Ò∂ «¯º’≈ ÍÀ «◊¡≈ ‹ÁØ∫ Â∂≈⁄∆È≈ ’√±∂ (Ê≈‰∂) Ú≈«Ò¡ª È∂

¿∞Ȫ∑ ÚºÒ∫Ø Í∂Ù ’∆Â∂ «¬‡≈Ò∆¡È ÏØÒ∆ Á∂ √‡∆«¯’∂‡ª ˘ È’Ò∆ ’«‘≥«Á¡ª ¿∞Ȫ∑ ˘ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ Á∆ «ÈÚ≈√ ¡≈«◊¡≈ Á∂‰ ÂØ∫ Ȫ‘ ’ «ÁºÂ∆ ¡Â∂ ÁØÚª ÈΩ‹Ú≈Ȫ ¿∞Í ‘∂≈¯∂∆ Á≈ ’∂√ Í≈¿∞‰ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ Ù∞» ’ «ÁºÂ∆Õ ‹ÁØ∫ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ ¡≈͉∂ «÷Ò≈¯ ’≈Ú≈¬∆ ‘؉ Á∆ ◊ºÒ √Ófi Òº◊∆ ª ¿∞Ȫ∑ fiº‡Íº‡ «¬√ √≈∆ ’≈Ú≈¬∆ ˘ ¡≥‹≈Ó Á∂‰ Ú≈Ò∂ ÈΩ‹Ú≈È Á≈ Ȫ ÒÀ ’∂ «Ó≥Ȫ Â«Ò¡ª È≈Ò ¡≈͉∆ ‹≈È ¤∞‚≈¬∆Õ «¬√ Â∑ª √À∫’Û∂ Ô»Ø ÷⁄’∂ ÓπÒ º Á∂ È’Ò∆ Í∂Í ÷∆Á‰ Ú≈Ò∂ «¬Ò≈’∂ «Úæ⁄ ¡È∂’ª ÈΩ‹Ú≈È ‘È, «‹‘Û∂ «’ «Úæ⁄≈∂ ·º◊ ‡ØÒ∂ Á∆ ÙÀÂ≈È∆ Á∆ «¬’ºÒ∆ √˜≈ ‘∆ È‘∆∫ Ì∞◊ ‘∂ √◊Ø∫ ¡≈͉∂ Ì«Úº÷ ˘

Ëπ≥ÁÒ≈ ’È Ò¬∆ Ú∆ ¡≈͉∂ Ó≈Û∂ Ú’Â ˘ ’Ø√ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞ÍØ’Â ÿ‡È≈Úª ¿∞Í ¡≈͉≈ ÍzÂ∆’Ó «Á≥«Á¡ª «¬‡Ò∆ Á∂ ¿∞µÿ∂ √Ó≈‹ √∂Ú’ Â∂ ÙªÂ∆ Á»  √.‘«Ï≥ Á  «√≥ ÿ Ë≈Ò∆Ú≈Ò È∂ «’‘≈ «’ Ò≈√∆˙ √»Ï∂ Á∂ Ì≈Â∆ ÈΩ‹Ú≈È «ÈÚ≈√ ¡≈«◊¡≈ ÚË≈¿∞‰ Ò¬∆ ’ج∆ Ú∆ «’√∂ ’ØÒ∫Ø Ú∆ ÓπÒ º Á∂ Í∂Í ÷∆Á ’∂ ¡≈͉∂ ÚÂÓ≈È ¡Â∂ Ì«Úº÷ È≈Ò «÷ÒÚ≈Û È≈ ’ÈÕ È‘∆∫ ª Ï≈¡Á «Úæ⁄ ¿∞Ȫ∑ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ’ØÒ∫Ø «√Ú≈¬∂ ͤÂ≈¿∞‰ Á∂ ‘Ø ’∞fiº ͺÒ∂ È‘∆∫ «‘‰≈Õ «‹‘Û∂ «’ √À∫’Û∂ Ô»Ø «Úæ⁄ Úº÷-Úº÷ Â∑ª Á∂ ÓπºÒ Á∂ Í∂Í ÷∆Á «ÈÚ≈√ ¡≈«◊¡≈ ‹ª ÒßÏ∂ √Ó∂∫ Á∆ «ÈÚ≈√ ¡≈«◊¡≈ Íz≈Í ’È≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∂ ‘ÈÕ √: Ë≈Ò∆Ú≈Ò È∂ «¬‘ Ú∆ «’ «‹‘Û∂ ÒØ’ Ì≈Â∆ ·º◊ª Á∆ È’Ò∆ Í∂Íª È≈Ò ·º◊∆ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ⁄π’ º ∂ ‘È ¿∞‘ ÷πºÒ∑ ’∂ ·º◊∆ Ó≈È Ú≈Ò∂ ÒØ’ª ˘ √Ì Á∂ √≈‘Ó‰∂ «Ò¡≈¿∞‰ Â∂ ¿∞Ȫ∑ ”Â∂ ωÁ∆ ’≈Ú≈¬∆ ’È Âª ‹Ø Ï≈’∆ ÒØ’ª ˘ Ï⁄≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂Õ

Í≥‹≈Ï∆ Ú’∆Ò ‹≥‚± Á∆ ÍÂÈ∆ ÚÒØ∫ ’Ú≈¬∂ Ù∆’ √Ï≥Ë È≈ ω≈¿∞‰ ”Â∂ Í≈«’√Â≈È Á∆ I √≈Ò≈ ÒÛ’∆ È∂ E,GFE Á»‹∂ «Ú¡≈‘ ˘ ºÁ ’È Á∆ ¡˜∆ ÷≈‹ ¡Ω Á≈ Ï∂«‘Ó∆ È≈Ò ’ÂÒ Ó∆‡ ¿∞µ⁄∆ ⁄؇∆ ⁄Û∑ ’∂ «⁄¡≈ «¬«Â‘≈√ Òß ‚ È: √’≈‡ÒÀ ∫ ‚ Á∂ Í«‘Ò∂ ¬∂Ù∆¡È Ú’∆Ò ≈‹ ‹≥‚± (F@) Á∆ ÍÂÈ∆ È«≥Á ’Ω (DI) ÚÒØ∫ ¿∞√ ˘ ÂÒ≈’ Á∂ ’∂ «’√∂ ‘Ø È≈Ò «Ú¡≈‘ ’Ú≈ ÒÀ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú’∆Ò È∂ ¡Á≈Ò ˘ ÂÒ≈’ ºÁ ’È Á∆ «ÁºÂ∆ ¡˜∆ ‹º‹ È∂ ÷≈‹ ’ «ÁºÂ∆ Õ ‹≥‚± È∂ ¡˜∆ «Úæ⁄ «’‘≈ «’ Ì≈ ‹≈‰ ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ ◊À‘≈˜∆ Â∂ «ÏȪ ‹≈‰’≈∆ «Áº«Â¡ª ¿∞√ Á∆ ÍÂÈ∆ È∂ ÂÒ≈’ ÒÀ ’∂ «’√∂ ‘Ø È≈Ò «Ú¡≈‘ ’≈ «Ò¡≈ √∆Õ «¬√ ’’∂ ÂÒ≈’ ˘ ºÁ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ª ‹Ø ¿∞‘ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ È≈Ò «ÚºÂ∆ Ó≈Ó«Ò¡ª ˘ √πÒfi≈ √’∂ «’¿∞∫«’ ¿∞√ ˘ ‘∞‰ «¬‘ «ÙÂ≈ ‹≈∆ º ÷ ‰ «Úæ ⁄ ’Ø ¬ ∆ «ÁÒ⁄√Í∆ È‘∆∫Õ ¡Á≈ÒÂ∆ √π‰Ú≈¬∆ ÁΩ≈È ‹º ‹ ÒØ  ‚ Ú» Ò ÓÀ È È∂ «’‘≈ «’ ¿∞ ‘ ≈‹ ‹≥ ‚ ± Á∆ Ï∂ È Â∆ Á≈ √ÓÊÈ ’Á≈ ‘À, Í «¬‘ ÂÒ≈’ º Á ‘Ø ‰ È≈Ò È«≥ Á  ’≈˘È∆ ¿∞Òfi‰ «Úæ⁄ ¡≈ √’Á∆ ‘ÀÕ

¡Á≈ÒÂ∆ ‹≈‰’≈∆ ¡È∞√≈ ‹≥‚± Â∂ È«≥Á B@A@ «Úæ⁄ «¬’ Á»‹∂ Á∂ √≥Í’ «Úæ⁄ ¡≈¬∂ √È ¡Â∂ B@AB «Úæ⁄ ¿∞È∑ª «Ú¡≈‘ ’Ú≈ «Ò¡≈ √∆ Õ ‹º‹ È∂ ‹≥‚± È≈Ò ‘ÓÁÁ∆ Íz◊‡ ’Á∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ «Ú¡≈‘ ‡∞º‡‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «È≈Ù≈ ¡Â∂ Ï∂ÌØ√◊∆ Á≈

¡À‡Òª‡≈: «Í¤Ò∂ «ÁÈ∆∫ «¬’ «‹¿±∆ È∂ «¬’ «Ú¡’Â∆ ˘ ¡Ω Á∂ ’ÂÒ Á∂ ¡Í≈Ë ”⁄ ÁØÙ∆ ’≈ «ÁºÂ≈Õ ¡Ω Á∂ ’ÂÒ «Íº¤∂ Á∆ Ú‹∑≈ «Ù’≈ ‘Ø«¬¡≈ Í «¬√ ¯À√Ò∂ ˘ ‹≈‰ ‘ ’ج∆ ‘À≈È ‘ÀÕ ¡Ω Á≈ ÏÁ«Ò¡≈ È‘∆∫ ‹≈ √’Á≈Õ ’√» «√¯ «¬≥È≈ √∆ «’ ¿∞√ È∂ ÁØÙ∆ Á∂ √À’√ ÏÁÒ∂ H Á∂ ¡Í≈Ë ”⁄ ÁØÙ∆ ’≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ¯πÒ‡È ’≈¿±∫‡∆ «‚√«‡z’‡ ¡‡≈È∆ Á∂ Á¯Â Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «Á≥«Á¡ª «¬’ ¡÷Ï≈ È∂ «’‘≈ «’ «ÙÒ∂ ˘ ¿∞Ó ’ÀÁ Á∂ È≈Ò

Í≥‹ √≈Ò ‘Ø √˜≈ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ‘À Õ ¡÷Ï≈ ”⁄ Áº«√¡≈ «◊¡≈ «’ «ÙÒ∂ ¡≈͉∆ Ó√∆‚∆˜-ÏÀ∫˜ √‡∂ ‚ ∆¡Ó ”⁄Ø ∫ «Ù¯‡ ÷ÂÓ ’’∂ Ï≈‘ «È’«Ò¡≈ √∆ ÂÁ∂ ÓΩ∂ ¿∞√ Á∂ ’ØÒ ¡≈¬∆Õ ÁØÚ∂∫ «¬’º·∂ ’∞fi Á» º’ Â∞Á∂ ◊¬∂ Õ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «ÙÒ∂ È∂ ÓΩ∂ ˘ √À’√ Á∂ ÏÁÒ∂ H ‚≈Ò ¡≈¯ ’∆Â∂ Í ÓΩ∂ È∂ «¬‘ ’«‘≥Á∂ Í∂Ù’Ù ·∞’≈ «ÁºÂ∆ «’ «¬√ Ò¬∆ ÍÀ√∂ ÿº‡ ‘ÈÕ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «’‘≈ «’ «¬√ ”Â∂ ◊∞º√∂ ”⁄ ¡≈¬∂ «ÙÒ∂ È∂ ÓΩ∂ ˘ ’∞º‡‰≈ Ù∞» ’ «ÁºÂ≈ Â∂ ¡÷∆ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∆ BB ’ÀÒ∆Ï «Ú≈ÒÚ È≈Ò ÓΩ∂ ˘ ◊ØÒ∆ Ó≈ «ÁºÂ∆Õ ÁØÙ∆ ˘ «¬’ «È◊≈È∆ Ú∆‚∆˙ ”⁄ Ú∆ ’ÀÍ⁄ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ÓΩ∂ Á∆ Ò≈Ù ¿∞ÊØ∫ ’∞fi ‘∆ Á»∆ ”Â∂ ÍΩÛ∆¡ª ‘∂·Ø∫ «ÓÒ∆ √∆Õ

’≈⁄∆: Í≈«’√Â≈È Á∆ «¬’ I √≈Ò≈ ÒÛ’∆ √∂Ò∂È≈ ÷Ú≈˜≈ È∂ «¬«Â‘≈√ «⁄¡≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ Í≈«’√Â≈È Á∂ ¿∞µÂ «Úæ⁄ √«Ê «Ù≥ÓÙÒ ÿ≈‡∆ «Úæ⁄ ‘∞≥˜≈ Á∂ E,GFE Ó∆‡ ¿∞µ⁄∂ ’∞˜ √ ⁄؇∆ Á∆ ⁄Û∑≈¬∆ ’È Ú≈Ò∆ √Ì ÂØ∫ ¤Ø‡∆ ¿∞Ó Á∆ ÒÛ’∆ ω ◊¬∆ ‘ÀÕ ¡≈͉∂ «¬’ «¬≥‡«Ú¿± «Úæ⁄ √∂ÒÈ ∂ ≈ ÷Ú≈˜≈ È∂ Áº«√¡≈,““¿∞‘ Í‘≈Û∆¡ª Á∂ Ù«‘ ¡Àχ≈Ï≈Á «Úæ⁄ «‘≥Á∆ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ Á≈ ⁄؇∆¡ª È≈Ò ÷≈√ «Í¡≈ ‘ÀÕ √∂ÒÈ ∂ ≈ ÓπÂ≈Ï’ BA ¯Ú∆ B@AH ˘ ⁄؇∆ ”Â∂ Í‘∞≥⁄ ’∂ ¿∞√ È∂ ““Ï‘∞ ÚË∆¡≈”” Ó«‘√»√ ’∆Â≈Õ ÍÏ Á∂ ¿∞µÍ Á≈ Ș≈≈ Ï‘∞ √πÁ ≥  √∆Õ”” «¬√ ¿∞ÍÒÏË∆ Ó◊Ø∫ ‘∞‰ √∂Ò∂È≈ Á∆ Ș «Â≥È ⁄؇∆¡ª ”Â∂ ‘À, «‹È∑ª «Úæ⁄ «Ó≥◊«Òß◊ √ (F,@E@ Ó∆‡), √ÍÀ∫«‡’ ⁄؇∆ (G,@BG Ó∆‡) ¡Â∂ Ïz‚ Ω Í∆’ (H,@EA Ó∆‡) ‘À ‹Ø«’ ÁπÈ∆¡ª Á≈ AB Úª √Ì ÂØ∫ ¿∞µ⁄≈ ÍÏ ‘ÀÕ¿∞√ ˘ «¬√ ’≥Ó Ò¬∆ ¿∞ÂÙ≈«‘ ’È «Úæ⁄ ¿∞√ Á∂ Ó≈Â≈-

«ÍÂ≈ ¡Â∂ ¡«Ë¡≈Í’ª Á≈ Úº‚≈ ‘ºÊ «‘≈ ‘ÀÕ √∂Ò∂È≈ Á∆ «¬√ Â≈˜≈ «‹ºÂ «Úæ⁄ ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈ Ô»√π¯ ÷Ú≈˜≈, Óπ«‘≥Ó ◊≈¬∆‚ Ú˜∆ Ï∂◊, ÍØ‡ ¡≈«¯ Ï∂◊ ¡Â∂ ‡∆Ó Á∂ ‘Ø ÓÀ∫Ï ¿∞√ Á∂ È≈Ò √ÈÕ «¬√ Óπ«‘≥Ó ˘ Í»≈ ’È «Úæ⁄ ¿∞È∑ª ˘ A@ «ÁÈ ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ √Óª Òº◊≈Õ«¬√ Ù≈ÈÁ≈ Íz≈ÍÂ∆ Ò¬∆ Í≈«’√Â≈È∆ ÍÏÂ≈Ø‘∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ È∂ ¿∞√ Á∆ ¿∞ÍÒÏË∆ Á∆ ÍzÙ√≥ ≈ «Úæ⁄ ¿∞√ ˘ ““Í‘≈Û∆ ≈‹’∞Ó≈∆”” Á≈ «÷Â≈Ï «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ √∂ÒÈ ∂ ≈ ¡≈͉∆¡ª Íz≈ÍÂ∆¡ª Á∂ Ó≈«Ë¡Ó È≈Ò ÈΩ‹Ú≈È Ïº«⁄¡ª ˘ Íz«∂  ’È≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∆Õ


7

B.C. ISSUE # 1273

«Í¡≈˜ ‘∆ È‘∆∫, «¬√ Á≈ «¤Ò’≈ Ú∆ ‘À ¯≈«¬Á∂ÓÁ≥

«Í¡≈˜ «¬’ ¡«‹‘∆ ⁄∆˜ ‘À «‹√ Á∂ «ÏȪ √Ϙ∆ Á≈ √Ú≈Á ¡Ë»≈ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ Â∞√∆∫ «Í¡≈˜ ˘ ’‡Á∂ √Ó∂∫ ˜» «¬√ Á∂ «¤Ò’∂ √πº‡ «Á≥Á∂ ‘ØÚØ◊∂ «’¿∞∫«’ Â∞‘≈˘ «¬√ È≈Ò ‘؉ Ú≈Ò∂ ¯≈«¬«Á¡ª Ï≈∂ ÍÂ≈ È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√ Á∂ ¯≈«¬«Á¡ª ˘ ‹≈‰ ’∂ Â∞√∆∫ ’Á∂ Ú∆ «¬√ Á∂ «¤Ò’∂ ˘ È‘∆∫ √π‡ º ◊ Ø Õ∂

¡º‹ ¡√∆∫ Â∞‘≈˘ «¬√ Á∂ «¬√Â∂Ó≈Ò ’È Á≈ Â∆’≈ Áº√ª◊∂ «‹√ ˘ ¡ÍÈ≈ ’∂ Â∞√∆∫ ’¬∆ √Óº«√¡≈Úª ÂØ∫ ¤∞‡’≈≈ Í≈ √’Á∂ ‘ÈÕ A: √«’È (⁄ÓÛ∆) ¡ÀÒ‹∆ ÂØ∫ Í≈˙ ¤∞‡’≈≈- ‹∂’ Â∞√∆∫ √«’È ”Â∂ ¡ÀÒ‹∆ Á∆ √Óº«√¡≈ ÂØ∫ Í∂Ù≈È ‘Ø Âª Â∞√∆∫ «Í¡≈˜ Á∂ «¤Ò’∂ ˘ Í»∆

8 to 14 March, 2018

AJIT WEEKLY

≈ «Ì◊Ø ’∂ º÷ «Á˙ ¡Â∂ √Ú∂∂ «¬√ Í≈‰∆ È≈Ò ¡≈͉∆ √«’È ˘ √≈¯ ’ØÕ «¬√ Â∑ª ؘ≈È≈ ’È È≈Ò Â∞‘≈˘ √«’È ¡ÀÒ‹∆ ÂØ∫ ≈‘ «ÓÒ∂◊∆Õ B: Ú≈Òª Ò¬∆ ¯≈«¬Á∂ Ó ≥ Á ÒÛ’∆¡ª Ú≈Òª ˘ ÓπÒ≈«¬Ó ¡Â∂ ⁄Ó’Á≈ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ ’¬∆ Â∑ª Á∂ ’≥‚∆ÙÈ «¬√Â∂Ó≈Ò ’Á∆¡ª ‘È Í Â∞√∆∫ «Í¡≈˜ Á∂ «¤Ò’∂ Á∂ Í≈‰∆ È≈Ò Ú∆ Ú≈Òª Á∆ √π≥ÁÂ≈ Ï’≈ º÷ √’Á∂ ‘ØÕ «¬√ Ò¬∆ Â∞‘≈˘ Í«‘Òª Ú≈Òª ˘ ËØ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¡Â∂ Ï≈¡Á ”⁄ «¬√ Á∂ Í≈‰∆ È≈Ò Ú≈Òª ˘ √≈¯ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈Õ Ô’∆È∆ ÂΩ ”Â∂ «¬‘ ¿∞Í≈¡ Â∞‘≈‚∂ Ú≈Òª Ò¬∆ ⁄ÓÂ’≈∆ √≈Ï ‘ØÚ◊ ∂ ≈Õ C: Á≈ˆ-˺«Ï¡ª ÂØ∫ Í≈˙ ¤∞‡’≈≈«⁄‘∂ Á∂ Á≈ˆ-˺«Ï¡ª ÂØ∫ Í∂Ù≈È ÒÛ’∆¡ª «¬√ ˘ ‘‡≈¿∞‰ Ò¬∆ ’¬∆ Â∑ª Á∂ «Ï¿±‡∆ ÍzØ‚’‡√ Á∆ ÚÂØ∫ ’Á∆¡ª ‘ÈÕ «‹√ Á≈ ¯≈«¬Á≈ ‘؉ Á∆ Ï‹≈¬∂ ¿∞Ȫ∑ ˘ ’¬∆ Ú≈ È∞’√≈È fiºÒ‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ «¬√ √Óº«√¡≈ ÂØ∫ ¤∞‡’≈≈ Í≈¿∞‰ Ò¬∆ «Í¡≈˜ Á∂ √ Ô∞’ «¤Ò’∂ ”⁄ ‘Ò’∆ Í≈ ’∂ «¬√ ˘ Á≈ˆ Ú≈Ò∆ ‹◊∑≈ ”Â∂ Ò◊≈˙Õ

Ê≈«¬Ω«¬‚ ‘؉ ”Â∂ «Áº÷Á∂ È∂ «¬‘ Ù∞»¡≈Â∆ Òº¤‰ Ê≈«¬Ω«¬‚ «¬’ ¡«‹‘∆ √Óº«√¡≈ ‘À «‹√ È≈Ò «˜¡≈Á≈Â ÒØ’ Ï∆Ó≈ ‘∆ «‘≥Á∂ ‘ÈÕ ÓÁª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ «¬‘ Ï∆Ó≈∆ ¡Ωª ”⁄ «˜¡≈Á≈ Á∂÷∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ Ê≈«¬Ω«¬‚ ÓÈ∞º÷ Á∂ √∆ ”⁄ ÓΩ‹»Á ¡À∫‚Ø’z≈¬∆È ◊ÒÀ∫‚ «Úæ⁄Ø∫ «¬’ ‘ÀÕ Ê≈«¬Ω«¬‚ ◊z≥Ê∆ ◊ÁÈ ”⁄ √≈‘ ÒÀ‰ Ú≈Ò∆ ÈÒ∆ Á∂ ¿∞µÍ ‘∞≥Á∆ ‘À, «‹√ Á≈ ¡≈’≈≈ «ÂÂÒ∆ Ú◊≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ ◊z≥Ê∆ Ê≈¬∆≈«’√È Èª Á∂ ‘≈ÓØÈ√ ω≈¿∞∫Á∆ ‘À, ‹Ø √∆ Á∆ ¡ÀÈ‹∆, Íz؇∆È ¿∞ÂÍ≈ÁÈ ¡Â∂ ‘Ø ‘≈ÓØÈ√ Á∂ ÍzÂ∆ ‘؉ Ú≈Ò∆ √≥Ú∂ÁÈÙ∆ÒÂ≈ ˘ ’≥‡ØÒ ”⁄ º÷Á≈ ‘ÀÕ Ê≈«¬Ω«¬‚ ‘؉ ”Â∂ √∆ Á∆ ÍzÂ∆ØË’ ÙÓÂ≈ ÿº‡ ‘∞≥Á∆ ‘À, «‹√ È≈Ò √∆ ”⁄ ’¬∆ Â∑ª Á∆¡ª √Óº«√¡≈Úª Ș ¡≈¿∞‰ Òº◊Á∆¡ª ‘ÈÕ «˜¡≈Á≈Â Ó≈Ó«Ò¡ª ”⁄ Ê≈«¬Ω«¬‚ Á∂ Ù∞»¡≈Â∆ Òº¤‰ Á≈ ÍÂ≈ ¡≈√≈È∆ È≈Ò È‘∆∫ ⁄Ò Í≈¿∞∫Á≈, «’¿∞∫«’ ◊ÁÈ ”⁄ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ ¤Ø‡∆ «‹‘∆ ◊≥≥„ ˘ ª ¡’√ È≈ÓÒ √Ófi «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À Í «¬√ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø Ú∆ ’¬∆ Òº¤‰ ‘È «‹È∑ª ˘ ÒÀ ’∂ ¡’√ ¡√∆∫ ÒØ’

Ò≈ÍÚ≈‘∆ ’ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ ‹Ø Ï≈¡Á ”⁄ ◊≥Ì∆ √Óº«√¡≈ ω ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ Â∞√∆∫ «¬È∑ª Òº¤‰ª ˘ Í«‘⁄≈È ’∂ √‘∆ √Ó∂∫ ”Â∂ Ê≈«¬Ω«¬‚ Á≈ «¬Ò≈˜ ’Ú≈ √’Á∆ ‘ØÕ A. Â∂˜∆ È≈Ò Ì≈ ÚËÁ≈ ‘À ¿∞∫fi ª Ó؇≈Í≈ ¡º‹ ‘ «’√∂ Á∆ √Óº«√¡≈ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Í ‹∂ Â∞‘≈‚≈ Ì≈ Â∂˜∆ È≈Ò ÚË «‘≈ ‘À ª «¬√ ˘ Ș¡≥Á≈˜ ’È Á∆ ◊ÒÁ∆ È≈ ’ØÕ «’¿∞∫«’ Ê≈«¬Ω«¬‚ Á∂ ’≈È ÓÀ‡≈Ï≈Ò∆‹Ó Ú∆ ÍzÌ≈«Ú ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ¡√∆∫ ‹Ø Ú∆ ÷ªÁ∂ ‘ª ¿∞‘ Í»∆ Â∑ª È≈Ò ¡ÀÈ‹∆ ”⁄ È‘∆∫ ÏÁÒ Í≈¿∞∫Á≈ ¡Â∂ Ú√≈ Á∂ »Í ”⁄ √∆ ”⁄ ‹Ó∑≈ ‘؉ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ B. Ê’≈Ú‡ «‘‰≈ ‹∂ «ÏȪ ’Ø ¬ ∆ ’≥ Ó ’∆Â∂ √∆ Ê’≈Ú‡ ‹ª ’Ó˜Ø∆ Ó«‘√»√ ’È Òº◊∂ ª Â∞≥ ‚≈’‡ Á∆ √Ò≈‘ Ò˙ «’¿∞ ∫ «’ ÓÀ ‡ ≈Ï≈Ò∆‹Ó ”Â∂ Ê≈¬∆≈«’√È Á∂ ÍzÌ≈Ú È≈Ò ÷≈Á≈ «◊¡≈ ÷≈‰≈ ¡ÀÈ‹∆ ”⁄ È‘∆∫ ÏÁÒ Í≈¿∞∫Á≈ ª √∆ Ê’≈Ú‡ ¡Â∂ ’Ó˜Ø∆ Ó«‘√»√ ’È Òº◊Á≈ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ê’≈Ú‡ Á∂ ’≈È

¡È∆Ó∆¡≈ Ú∆ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ C. ¡È∆«Ó¡Â Ó≈‘≈Ú≈∆ ¿∞∫fi ʪ ÏÁÒÁ∂ Ò≈¬∆¯√‡≈¬∆Ò ”⁄ ¡È∆«Ó¡Â Ó≈‘≈Ú≈∆ Á∆ √Óº«√¡≈ Ï‘∞ √≈∆¡ª ¡Ωª ”⁄ Á∂÷‰ ˘ «ÓÒÁ∆ ‘ÀÕ Ó≈‘≈Ú≈∆ ”⁄ ‘؉ Ú≈Ò∆ ◊ÛÏÛ∆ ˘ ’Á∂∫ Ú∆ ¡‰Á∂«÷¡ª È≈ ’Ø «’¿∞∫«’ Ê≈«¬Ω«¬‚ Á∆ √Óº«√¡≈ ‘؉ ”Â∂ Ó≈‘≈Ú≈∆ Á≈ «¬≥‡ÚÒ ÚË ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ BH «ÁÈ Á∆ Ï‹≈¬∂ Ó≈‘≈Ú≈∆ «˜¡≈Á≈ ÚË ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ D. «‚ÍzÀÙÈ ”⁄ «‘‰≈ ‹∂ Ê≈«¬Ω«¬‚ ◊z≥Ê∆ ÿº‡ Ó≈Â≈ ”⁄ Ê≈¬∆≈«’√È ÍÀÁ≈ ’Á∆ ‘À ª «¬√ È≈Ò «‚ÍzÀÙÈ Ú≈Ò∂ ‘≈ÓØÈ ¡À’«‡Ú ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «‚ÍzÀÙÈ È≈Ò ≈ ˘ È∆∫Á Á∆ √Óº«√¡≈ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ‹∂ Â∞‘≈˘ Ú∆ «‚ÍzÀÙÈ «‘≥Á≈ ‘À ª Â∞≥ «’√∂ ‚≈’‡ ÂØ∫ ‹ª⁄ ’Ú≈˙Õ E. ¤≈Â∆ ”⁄ ÁÁ ‘؉≈ ‹∂ Â∞‘≈˘ Ê≈«¬Ω«¬‚ ‘À ª «¬√ È≈Ò «ÁÒ Á∆ ËÛ’‰ Ú∆ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ «ÁÒ Á∆ ËÛ’‰ ”⁄ ‘؉ Ú≈Ò∆ «¬√ ¡«ÈÔ«ÓÂÂ≈ ’≈È ¤≈Â∆ ”Â∂ Â∂˜ ÁÁ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ F. ÷≈‰≈ ÷≈‰ Á≈ ÓÈ È≈ ‘؉≈

Ê≈«¬Ω«¬‚ ‘؉ ”Â∂ Ì∞º÷ Â∂˜ Òº◊‰ Á∂ Ï≈¡Á ÷≈‰ È‘∆∫ ÷≈Á≈ ‹ªÁ≈, ¿∞ ∫ fi ‘∆ ’¬∆ Ú≈ ˜»   ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ ÷≈‰ ”Â∂ Ì≈ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ÿº‡ ‘؉ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ G. √Á∆ ‹ª ◊Ó∆ ÏÁ≈Ù È≈ ‘؉≈ Ê≈«¬Ω « ¬‚ ‘Ø ‰ ”Â∂ ÓΩ √ Ó Á≈ Íz Ì ≈Ú √≈‚∂ √∆ ”Â∂ «˜¡≈Á≈ «Á÷≈¬∆ Á∂‰ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ ‘≈¬∆ÍØ Ê ≈¬∆≈¬∆«‚‹Ó ‘Ø ‰ ”Â∂ √∆ ˘ È≈ ª «˜¡≈Á≈ ·ß ‚ ÏÁ≈Ù ‘∞ ≥ Á ∆ ‘À ¡Â∂ È≈ ‘∆ «˜¡≈Á≈ ◊Ó∆ Á≈ ÓΩ √ ÓÕ ‹∂ Â∞ ‘ ≈‚∂ È≈Ò Ú∆ ¡«‹‘≈ ‘∆ ‘∞ ≥ Á ≈ ‘À ª Â∞  ≥  ‹ª⁄ ’Ú≈˙Õ H. Ô≈ÁÁ≈Ù ÿº ‡ ‘Ø ‰ ≈ Ê≈«¬Ω « ¬‚ Á∂ ’≈È Ô≈ÁÁ≈ÙÂ

Ù’Â∆ ¡Â∂ √Ø ⁄ ‰ √Ófi‰ Á∆ ÙÓÂ≈ Ú∆ Íz Ì ≈«Ú ‘∞ ≥ Á ∆ ‘À Õ Ô≈ÁÁ≈Ù ’Ó˜Ø ‘Ø √’Á∆ ‘À ¡Â∂ «Ú¡’Â∆ Á≈ √πÌ≈¡ «⁄Û«⁄Û≈ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ I. Í∂ ‡ ”⁄ ◊ÛÏÛ∆ Ê≈«¬Ω « ¬‚ ‘Ø ‰ ”Â∂ ’Ϙ Á∆ √Óº«√¡≈ Ù∞» ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «‹√ Ú‹∑≈ È≈Ò ÷≈‰≈ Í⁄≈¿∞‰ ”⁄ «Áº’ ¡≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ È≈Ò ‘∆ ÷≈‰≈ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ◊Ò∂ ”ÂØ ∫ ʺ Ò ∂ È‘∆∫ ¿∞   Í≈¿∞∫Á≈Õ A@. Ó≈√Í∂Ù∆¡ª ¡Â∂ ‹ØÛ∑ª ”⁄ ÁÁ Ó≈√Í∂Ù∆¡ª ¡Â∂ ‹ØÛ∑ª ”⁄ ÁÁ ˘ Ú∆ ’ج∆ ¡≈Ó √Óº«√¡≈ È≈ √ÓfiØ ¡Â∂ Â∞≥ ‚≈’‡∆ ‹ª⁄ ’Ú≈˙Õ «’¿∞∫«’ «¬‘ Ê≈«¬Ω«¬‚ Á∆ √Óº«√¡≈ Ú∆ ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ

‹∂ Â∞√∆∫ Ú∆ ‘Ø Ù∆’ ’Ó˜Ø∆ Á≈ «Ù’≈ ª Ϻ⁄∂ Á∆ ‚≈¬∆‡ ”⁄Ø Ù≈ÓÒ ’Ø «¬‘ ⁄∆˜ª, ‘ØÚ◊∂ ≈ Ò≈Ì √±‹Ú≥Ù∆ ÁÚ≈ı≈È∂ Á≈ «¬Ò≈‹ ’∂◊≈ ’Ó≈Ò «Ó√∆√≈◊≈ («Ï¿±Ø) - ’∆ Â∞√∆∫ ¡≈͉∆ ’Ó˜Ø «√‘ ’≈È ÁØ√ª ‹ª «ÙÂ∂Á≈ª «Úº⁄ Ó˜≈’ Á≈ Í≈Â ωÁ∂ ‘Ø? ’∆ Â∞‘≈ȱ≥ ÷≈Ë≈-Í∆Â≈ ‘˜Ó È‘∆∫ ‘∞≥Á≈? ’∆ Â∞√∆∫ Ù∆’ ’Ó˜Ø∆ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ÓÁ≈È≈ ’Ó˜Ø∆ Á≈ Ú∆ «Ù’≈ ‘Ø? ’∆ Â∞‘≈ȱ≥ Ì∞º÷ È‘∆∫ Ò◊Á∆? ı±È È‘∆∫ ωÁ≈, ‘ Ú∂Ò∂ ’Ϙ «‘≥Á∆ ‘À? «ÒÚ ’Ó˜Ø ‘À? ‘ Ú∂Ò∂ Ê’≈Ú‡ «‘≥Á∆ ‘À, «˜¡≈Á≈ Ì≈ ⁄∞’ º È‘∆∫ √’Á∂ ... ‹∂ ⁄∞’Á∂ ‘Ø Âª ʺ’ ‹ªÁ∂ ‘Ø? ’∆ Â∞√∆∫ ¡≈͉∂ ’Ó˜Ø Ù∆ ’≈È «ÚÚ≈‘’ √∞º÷ È‘∆∫ ÌØ◊ ‘∂¢ Â∞‘≈ȱ≥ ÿÏ≈¿∞‰ Á∆ ’ج∆ ÒØÛ È‘∆∫¢ BE √≈Ò Á∂ ‹Ï∂ Á∂ È≈Ò √±‹Ú≥Ù∆ ÁÚ≈ı≈È≈ È∂ ¡ÙÚ◊≥Ë≈, «ÙÂ≈Ú, √¯∂Á Ó±√Ò∆, ÒØ‘ Ì√Ó, ¯ΩÒ≈Á Ì√Ó, √≈ÒÌ «ÓÙ∆, «ÙÒ≈‹∆Â, ⁄ªÁ∆ Ì√Ó, «Ï’Ω∫‹ ¡≈«Á ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Â’∆ÏÈ

ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ó Ϻ«⁄¡ª Á∆ ‚≈¬∆‡ Á≈ «√ºË≈ ¡√ ¿∞√ Á∂ √∆’ ¡Â∂ «ÁÓ≈◊∆ «Ú’≈√ ”Â∂ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ ”⁄ ‚≈¬∆‡ ”⁄ Íz‡ Ø ∆È ¡Â∂ ÎÀ‡∆ ¡À«√‚ Ú≈Ò∂ λ‚√ «Á˙Õ «¬√ È≈Ò Ïº«⁄¡ª Á∆ √Ø⁄‰ ¡Â∂ √Ófi‰ Á∆ ÙÓÂ≈ ÚË∂◊∆Õ √ØË ÓπÂ≈Ï’ Óª Á∂ ÷≈‰-Í∆‰ Á≈ ¡√ Ϻ⁄∂ Á∂ «ÁÓ≈◊ ”Â∂ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ‹∂ Â∞√∆∫ ◊Ì ¡Ú√Ê≈ ”⁄ ˙Ó∂◊∆-C ÎÀ‡∆ ¡À«√‚ Ú≈Ò∆ ‚≈¬∆‡ Ò˙ ª Ϻ«⁄¡ª Á≈ «ÁÓ≈◊ Â∂˜ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª «¬È∑ª ⁄∆˜ª Ï≈∂... A. ¡÷؇ ¡÷؇ ”⁄ ˙Ó∂◊≈-C ÎÀ‡∆ ¡À«√‚, Î≈¬∆Ï Ï∆ ¡Â∂ ÓÀ ◊ È∆Ù∆¡Ó «˜¡≈Á≈ Ó≈Â≈ ”⁄ ÓΩ‹»Á ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬√ Á∆ ÚÂØ∫ ’È È≈Ò «ÁÓ≈◊ Â∂˜ ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ È≈ÙÂ∂ ”⁄ Ϻ«⁄¡ª ˘ ¡÷؇ ÷≈‰ ˘ «Á˙Õ B. ‘∆¡ª √Ϙ∆¡ª F Ó‘∆È∂ Á∂ Ï≈¡Á Ϻ«⁄¡ª ˘ ‘∆¡ª √Ϙ∆¡ª Á∂ √’Á∂ ‘Ø Õ ‘∆¡ª √Ϙ∆¡ª √’Á∂ ‘ØÕ ‘∆¡ª √Ϙ∆¡ª

G@ «’√Ó Á∂ «ÓÙ‰ª È≈Ò ÁÚ≈¬∆ «Â¡≈ ’∆Â∆ ‘À¢ √≈‚∆ ÁÚ≈¬∆ Á≈ ’ج∆ √≈¬∆‚ «¬¯À’‡ È‘∆∫¢ ’∆ ’È∂ ‘È Í‘∂˜ Ú∂√‰ ¡Â∂ ÓÀÁ∂ Á≈ √∂ÚÈ Ï‘∞ ÿº‡ ’È≈ ‘À ¡Â∂ «ҡ≈ ‘Ø«¬¡≈ È‘∆∫ ÷≈‰≈¢ ’∆ ÷≈ √’Á∂ ‘Ø √∂Ï-’∂Ò≈ ¡Â∂ ¯Ò-¯±‡ Á≈ √∂ÚÈ «˜¡≈Á≈ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ’Ø¢ «¬√ Á∂ È≈Ò-È≈Ò Á∞ºË, ÍÈ∆ Á≈ √∂ÚÈ Í«¡≈Í Ó≈Â≈ «Úº⁄ ’Ø¢ ‹ÁØ∫ Â∞√∆∫ √≈‚∆ ÁÚ≈¬∆ Á≈ √∂ÚÈ ’Ø◊∂ ª ÒØ’ Â∞‘≈ȱ≥ Â∞‘≈‚∆ «√‘ Á≈ ≈˜ Í∞º¤‰◊∂¢ Â∞‘≈ȱ≥ ¡≈͉∂ Ù∆ «Úº⁄ ¡≈ ‘∂ ¯’ Ï≈∂ ı∞Á ÍÂ≈ Òº◊∂◊≈¢ √≈‚∆ ÁÚ≈¬∆ √Ï≥Ë∆ ‹≈‰’≈∆ ‘≈«√Ò ’È Ò¬∆ √±‹Ú≥Ù∆ ÁÚ≈ı≈È∂ ȱ≥ ¡º‹ ‘∆ ¯ØÈ ’Ø: DAF-IIB-EDHI

Ø«‘≥«◊¡≈ Á≈ È√Ò∆ √¯≈«¬¡≈ ¡‹∂ Ú∆ ‹≈∆: √≥Ô∞’ ≈Ù‡ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆: √≥Ô∞’ ≈Ù‡ Á∂ ÓÈ∞º÷∆ ¡«Ë’≈ª Ï≈∂ Á»Â Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «Ó¡ªÓ≈ Á∂ ÷≈«¬È √»Ï∂ ”⁄ Ø«‘≥«◊¡≈ Óπ√ÒÓ≈Ȫ Á≈ È√Ò∆ √¯≈«¬¡≈ ¡‹∂ Ú∆ ‹≈∆ ‘ÀÕ ¡◊√ ӑ∆È∂ «‘≥√≈ Ù∞» ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¯Ω‹∆¡ª Â∂ ÌÛ’∆ Ì∆Û ÚºÒØ∫ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ˜∞ÒÓª ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ G@ ‘˜≈ ÂØ∫ ÚºË «‘≥◊∆¡ª √‘ºÁ ‡ºÍ Á∂ Ï≥◊Ò≈Á∂Ù ⁄Ò∂ ◊¬∂ √ÈÕ √≥Ô’ ∞  ≈Ù‡ ”⁄ ÓÈ∞÷ º ∆ ¡«Ë’≈ª Ï≈∂ √‘≈«¬’ √’º   ‹ÈÒ ¡À∫«‚z¿± «◊ÒÓΩ È∂ Ï≥◊Ò≈Á∂Ù ”⁄ ÙÈ≈Ê∆ ’À∫Í Á∂ ÁΩ∂ Ó◊Ø∫ «’‘≈, “«Ó¡ªÓ≈ ”⁄ Ø«‘≥◊∆¡ª Á≈ È√Ò∆ √¯≈«¬¡≈ ¡‹∂ Ú∆ ‹≈∆ ‘ÀÕ ÓÀ˘ È‘∆∫ Òº◊Á≈ «’ ‹Ø ÓÀ∫ ’Ω’√ Ï≈˜≈ ”⁄ Á∂«÷¡≈ Â∂ √π«‰¡≈ ‘À ¿∞√ Ó◊Ø∫ ’ج∆ ‘Ø ÈÂ∆‹≈ ’º«„¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ“ ¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ «‘≥√≈ Á≈ Â∆’≈ ÏÁÒ «◊¡≈ ‘ÀÕ «Í¤Ò∂ √≈Ò ı»È ı≈Ï∂ Ú≈Ò∆¡ª ÿ‡È≈Ú≈ Â∂ √Ó» « ‘’ ‹Ï ‹È≈‘ Ú≈Ò∆¡ª ÿ‡È≈Úª Á∆ ʪ ‘∞ ‰ Á«‘Ù ¯ÀÒ≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª Óπ«‘≥Óª Â∂ ‹Ï∆ Ì∞º÷Ó∆ È∂ ÒÀ Ò¬∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª ¡≈͉∂ «Ï¡≈È ”⁄ «’‘≈ «’ «Ó¡ªÓ≈ ÚºÒ∫Ø ’∞ fi ÙÈ≈Ê∆ Ú≈Í√ ÒÀ ‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á «¬‘ ◊ºÒ √Ófi ÂØ∫ Ï≈‘ ‘À «’ È∂Û Ì«Úº÷ ”⁄ ’ج∆ Ø«‘≥◊∆¡≈ «Ó¡ªÓ≈ ÓπÛ √’Á≈ ‘ÀÕ

‚∆ ¡Â∂ Î≈√ÎØ√ ÓΩ‹»Á ‘∞≥Á≈ ‘À ‹Ø «ÁÓ≈◊ Á∂ Ò¬∆ ˜»∆ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ D. Óº¤∆ I Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á Â∞√∆∫ Ϻ«⁄¡ª ˘ È≈ÈÚÀµ‹ «÷Ò≈ √’Á∂ ‘ØÕ Ïº⁄∂ Á∂ √‘∆ «Ú’≈√ Ò¬∆ Óº¤∆ Á∆ ÚÂØ∫ ’Ú≈˙Õ

«‘‹≈Ï Í«‘ȉ Ú≈Ò∆ ’∞Û∆ ω∆ «È¿±˜ ¡À∫’

«È¿± ÔΩ’: ¡Ó∆’≈ Á∆ «¬’ BG √≈Ò≈ ͺÂ’≈ Â≈«‘≈ «‘Ó≈È «‘‹≈Ï Í≈ ’∂ «È¿±˜ ÙØ¡ ‘Ø√‡ ’È Ú≈Ò∆ «¬ºÊ∫Ø Á∆ Í«‘Ò∆ «È¿±˜ ¡À∫’ ω ◊¬∆ ‘ÀÕ «‘‹≈Ï Í≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡ª ˘ ¡Ó∆’≈ ”⁄ «‘ ‘∂ ’∞fi º ’º‡ÛÚ≈Á∆ ÒØ’ Í√≥Á È‘∆∫ ’Á∂ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∆ «¬√∂ √Ø⁄ ˘ ÷ÂÓ ’È Ò¬∆ Â≈«‘≈ «‘‹≈Ï Í≈ ’∂ ’ÀÓ∂ ¡º◊∂ ÷Ïª ÍÛ∑Á∆ ‘ÀÕ ¡Ó∆’≈ ‘∆ È‘∆∫ √◊Ø∫ √≈∂ Ô»Í∆ Á∂Ùª ”⁄ «‘‹≈Ï Í≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª ’∞Û∆¡ª Ò¬∆ Â≈«‘≈ «¬’ «Ó√≈Ò

ω ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ‘À Õ «Ù’≈◊Ø Á∆ ÒØ « ¬Ò≈ Ô»È∆Ú«√‡∆ ÂØ∫ ‹È«Ò˜Ó ”⁄ ◊z‹ À ¬ » ‡ ∂ Â≈«‘≈ Í≥‹Ú∆∫ ’Ò≈√ ÂØ∫ «‘‹≈Ï Í≈ ‘∆ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ Áº«√¡≈ «’ Íz¯ Ø Ù À ÈÒ Ò≈¬∆¯ Á∆ Ù∞»¡≈ ”⁄ ¿∞√ Á∂ √≈Ê∆¡ª È∂ √≈¯ ’«‘ «ÁºÂ≈ √∆ «’ ¿∞‘ «‘‹≈Ï Í≈ ’∂ ’Á∂ ’ÀÓ∂ ”Â∂ È‘∆∫ ¡≈ √’∂◊∆ Í «¬√ ◊ºÒ È≈Ò Â≈«‘≈ Á≈ «ÚÙÚ≈√ È≈ ‡∞º«‡¡≈ ¡Â∂ B √≈Òª Á∂ ¡≥Á ‘∆ Â≈«‘≈ È∂ √Ì ˘ ◊Ò «√ºË ’ «ÁºÂ≈Õ ¿∞√ È∂ Áº«√¡≈,““ÓÀ∫ Í≥‹Ú∆∫ ’Ò≈√ ”⁄ √∆ ‹Á ÓÀ∫ «‘‹≈Ï Í≈¿∞‰≈ Ù∞» ’∆Â≈ √∆Õ ¿∞√ √Ó∂∫ Ó∂∂ Í«Ú≈ Ú≈Ò∂ Ú∆ «¬√ ¯À√Ò∂ È≈Ò ‘À≈È √ÈÕ ¿∞È∑ª ˘ Òº◊Á≈ √∆ «’ ¡Ó∆’≈ Ú◊∂ Á∂Ù ”⁄ Ó∂≈ «¬‘ ¯À√Ò≈ Ì«Úº÷ ”⁄ Ó∂∂ Ò¬∆ √Óº«√¡≈ ÍÀÁ≈ ’ √’Á≈ ‘ÀÕ Ó∂∆ Óª Ú∆ Ó∂∂ «¬√ ¯À√Ò∂ Á∂ «÷Ò≈¯ √∆ Í ÓÀ∫ ¡≈͉≈ ¯À√Ò≈ ÒÀ «Ò¡≈ √∆Õ √’»Ò Ò≈¬∆¯ Âæ’ Âª √Ì ·∆’ √∆ Í «‹Ú∂∫ ‘∆ ÓÀ∫ ’≈Ò‹ Íπº‹∆ ª ÓÀ˘ ÏÁÒ≈¡ Ó«‘√»√ ‘ج∂Õ Ó∂≈ ’≈Ò‹ ’ÀÊØ«Ò’ √∆, «‹ºÊ∂ ÚË∂∂ ¬∆√≈¬∆ ¡Â∂ ◊z∆’ ÒØ’ √ÈÕ ‹Á ÓÀ∫ «‘‹≈Ï Í≈ ’∂ ’≈Ò‹ ‹ªÁ∆ √∆ ª ÒØ’ ÓÀ˘ ÿ»Á∂ √ÈÕ ÒØ’ Ó∂∂ Ï≈∂ ◊ºÒª ’Á∂ √È Í «¯ Ú∆ ’Á∂ Ú∆ Ó∂≈ ‘Ω∫√Ò≈ È≈ ‡∞º«‡¡≈Õ ÓÀ˘ ’¬∆ ÒØ’ ⁄≥◊∂ Ú∆ «ÓÒ∂, «‹È∑ª È∂ «‘‹≈Ï ˘ ÒÀ ’∂ Ó∂∆¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª ˘ √Ó«fi¡≈Õ «¬√ Á∂ Ï≈¡Á ÍzدÀÙÈÒ ‹∆ÚÈ ”⁄ Ú∆ ÒØ’ª È∂ ÓÀ˘ √≈¯ ’«‘ «ÁºÂ≈ √∆ «’ ¡Ó∆’≈ ’Á∂ Ú∆ Ó∂∂ «‘‹≈Ï ˘ √Ú∆’≈ È‘∆∫ ’∂◊≈, ÷≈√ ’’∂ ’ÀÓ∂ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ª ’Á∂ Ú∆ È‘∆∫Õ ‘∞‰ ÓÀ∫ «‘‹≈Ï Í≈ ’∂ ‘∆ «È¿±˜ ÙØ¡ ’Á∆ ‘ª ¡Â∂ ÓÀ∫ ¿∞È∑ª ÒØ’ª ˘ «¬‘ ÍzÙÈ ‘∆ Íπº¤‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∆ ‘ª «’ ‘∞‰ ¡Ó∆’≈ È∂ Ó∂∂ «‘‹≈Ï ˘ «’Ú∂∫ √Ú∆’≈ ’∆Â≈ ‘À?

√‘∞≥ ⁄π’ º ‰ ÂØ∫ Ø’∂ ‹≈‰ ”Â∂ «‘≥Á» «ÚË≈«¬’ ¡Á≈Ò Íπ‹ º ≈

Ì≈ Í‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ À Á≈¿∞Á » Ê≈È∂ : ¿∞ ÿ ∂ ¯Ω ‹ Á≈∆ Ú’∆Ò «Ù¡≈Ó ’∂ÙÚ≈È∆ È∂ ¡º‹ «’‘≈ «’ Ì◊Ω Û ≈ Ó≈¯∆¡≈ ‚Ω È Á≈¿∞ » Á «¬Ï≈‘∆Ó ’≈√’ ’∞fi Ùª √«‘ Ì≈ Í‰≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘À ‹Ø Ì≈ √’≈ ˘ ÓȘ» È‘∆∫ ‘ÈÕ Á≈¿±Á Á∂ Ì≈ «¬’Ï≈Ò ’≈√’ Á∆ ÍÀÚ∆ ’È Íπ‹ º ∂ Ê≈È∂ Á∆ ¡Á≈Ò Á∂ Ï≈‘ ͺÂ’≈ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª Ùz∆ ’∂ÙÚ≈È∆ È∂ «’‘≈ «’ Á≈¿∞»Á Á∆ Ù ‘À «’ ¿∞√ ˘ Óπ≥Ϭ∆ Á∆ ¿∞⁄ √π«º ÷¡≈ Ô≈¯Â≈ ¡≈Ê Ø‚ ‹∂Ò∑ «Úº⁄ ‘∆ º«÷¡≈ ‹≈Ú∂Õ Ó≈¯∆¡≈ ‚ΩÈ È∂ ’∞fi √≈Ò Í«‘Òª ¿∞ÿ∂ Ú’∆Ò ≈Ó ‹∂· ÓÒ≈È∆ ≈‘∆∫ Ú∆ Ì≈ √’≈ ’ØÒ ¡≈͉∂ ÓÈÙ∂ Í‘∞⁄ ≥ ≈¬∂ √ÈÕ

”⁄ ˙Ó∂◊≈ C ÎÀ‡∆ ¡À«√‚ ÓΩ‹»Á ‘∞≥Á≈ ‘À Õ «‹√ È≈Ò «ÁÓ≈◊∆ «Ú’≈√ «Ï‘Â ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ C. ÁπºË ¡Â∂ Á‘∆∫ Ϻ«⁄¡ª ˘ ؘ≈È≈ ÁπºË ¡Â∂ Á‘∆∫ «Á˙Õ ÎÀ‡ Îz∆ ÁπË º ”⁄ Íz‡ Ø ∆È, «Ú‡≈«ÓÈ

¡˜∆ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª È∂ «¬‘ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ ‘À «’ BG ¯Ú∆ ˘ «ÚË≈È √Ì≈ ”⁄ ¿∞È∑ª È≈Ò ‹≈‰ Ïπfi ’∂ Áπ«Ú‘≈ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ Í≈«’√Â≈È Â«‘∆’-¬∂-«¬È√≈¯ Á∂ «ÚË≈È √Ì≈ ÓÀ∫Ï ¡Ï≈Ï ‹∂‘≈Á ÷≈È È∂ ¡≈͉∆ ‹∞ºÂ∆ ¿∞È∑ª ”Â∂ √πº‡∆, ‹Ø ¿∞È∑ª Á∂ ’ØÒ ‹≈ ’∂ «‚º◊∆, ‹Á «’ «ÍÙ≈Ú: Í≈«’√Â≈È Á∂ ÷ÀÏ Í÷±È÷Ú≈ ≈‹ Á∆ «ÚË≈È √Ì≈ «Úº⁄ «‘≥Á» ÓÀ∫Ï ÏÒÁ∂Ú ’∞Ó≈ ˘ √‘∞≥ ⁄π’ º ‰ ÂØ∫ Ø’‰ ¿∞µÂ∂ ¿∞√ È∂ ¡Á≈Ò Á≈ Á ÷Û’≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ «√º÷ «ÚË≈«¬’ √ØÈ «√≥ÿ Á∆ ‘º«Â¡≈ Á∆ √≈«˜Ù «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Á∂ ÁØÙ ”⁄ «¬√ √Ó∂∫ ‹∂Ò∑ ”⁄ ‘ÀÕ Úȉ ÔØ◊ ‘À «’ √ØÈ «√≥ÿ Á∆ √≈Ò B@AF «Úº⁄ ◊ØÒ∆ Ó≈ ’∂ ‘º«Â¡≈ ’ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ √∆Õ √ØÈ «√≥ÿ «¬Ó≈È ÷≈È Á∆ Í≈‡∆ Í≈«’√Â≈È Â«‘∆’-¬∂«¬È√≈¯ Á∂ «‡’‡ ¿∞Â∂ ÿº‡ «◊‰Â∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ Ú≈Ò∆ √∆‡ ÂØ∫ ⁄π‰∂ ◊¬∂ √ÈÕ ÏÒÁ∂Ú ’∞Ó≈ È∂ «ÍÙ≈Ú ‘≈¬∆ ’Ø‡ ”⁄ ÷ÀÏ Í÷±È÷Ú≈ «ÚË≈È √Ì≈ Á∂ √Í∆’ ¡Â∂ «ÚØË∆ ÓÀ∫Ïª Á∂ «÷Ò≈¯

«¬√∂ Í≈‡∆ Á∂ ‘Ø ÓÀ∫Ïª È∂ «ÚË≈È √Ì≈ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ È≈Ò √Ï≥Ë ’≈Í∆¡ª ¿∞È∑ª ”Â∂ √πº‡∆¡ª √ÈÕÚȉ ÔØ◊ ‘À «’ ‹ÁØ∫ √ØÈ «√≥ÿ ˘ ÿ Á∂ Ï≈‘ ◊ØÒ∆¡ª Ó≈ ’∂ ‘º«Â¡≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆, ¿∞ÁØ∫ ÿº‡ «◊‰Â∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ È∂ ÏÒÁ∂Ú ’∞Ó≈ ”Â∂ «¬√ ‘º«Â¡≈ Á∂ ÁØÙ Ò◊≈¬∂ √ÈÕ

C ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ ’≈ ‘∂· Á∂‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Ì≈Â∆ ÁØÙ∆ ’≈

Òß‚È: Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ «¬’ «Ú¡’Â∆ ÚºÒ∫Ø ¡≈͉∆ ’≈ ‘∂· «Â≥È ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ ÁÛ Á∂‰ Á≈ ÁØÙ ’Ï»Ò ’ Ò¬∂ ‹≈‰ Á∆ √»⁄È≈ ‘ÀÕ ¿∞’ ÿ‡È≈ ͺ¤Ó∆ Òß‚È Á∂ ‘∂’≈ «¬Ò≈’∂ «Úæ⁄ «¬’ Ϻ√ √‡À∫‚ ȘÁ∆’ Ú≈Í∆ √∆Õ ¡Á≈Ò «Úæ⁄ Áº«√¡≈ «◊¡≈ «’ ÁØÙ∆ «Ú¡’Â∆ È∂ ‚≈¬∆«Ú≥◊ ’Á∂

√Ó∂∫ ◊ª‹∂ Á≈ ÈÙ≈ ’∆Â≈ √∆ ¡Â∂ ÈÙ∂ Á∆ ÒØ «Úæ⁄ ‘∆ ¿∞‘ ¡≈͉∆ ’≈ GA Ó∆Ò ÍzÂ∆ ÿ≥‡∂ Á∆ ¯Â≈ È≈Ò ⁄Ò≈ «‘≈ √∆, ‹Á «’ √ÏßË Ø‚ ”Â∂ F@ Ó∆Ò ÍzÂ∆ ÿ≥‡≈ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò ◊º‚∆ ⁄Ò≈¿∞‰ Á∆¡ª ‘Á≈«¬Âª ‘ÈÕ ÍπÒ∆√ ¡È∞√≈ ⁄π‚≈√Óª Ȫ Á∂ ¿∞’ ÁØÙ∆ È∂ «¬’ Á»‹∆ ◊º‚∆ ˘ ¿∞Ú‡∂’ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ «Úæ⁄ √Û’ ”Â∂ ‹≈ ‘∂ «Â≥È ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ ¡≈͉∆ ◊º‚∆ Á∆ ÒÍ∂‡ «Úæ⁄ ÒÀ «Ò¡≈ √∆Õ Â∞‘≈˘ Áº√ Á¬∆¬∂ «’ ¡Á≈Ò ںÒ∫Ø √˜≈ √Ï≥Ë∆ √π‰Ú≈¬∆ I Ó≈⁄ ˘ ’∆Â∆ ‹≈‰∆ ‘À ¡Â∂ ÁØÙ∆ ˘ AD √≈Ò Âº’ Á∆ ‹∂Ò∑ Á∆ √˜≈ ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ


8

B.C. ISSUE # 1273

8 to 14 March, 2018

AJIT WEEKLY

ÍzÀ’«‡√ ÁΩ≈È «ÙÌ Í≥ Á∆ Ù≈‡ ”Â∂ B@AI «’z’‡ «ÚÙÚ ’ºÍ Ò¬∆ «Â¡≈ ◊∂∫ÁÏ≈˜ ˜÷Ó∆, ‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ Á≈ıÒ ‘À Í≈«’√Â≈È: «¬˜Ó≈Ó ¿∞Ò ‘º’

ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆: Ùz∆Òß’≈ ¡Â∂ Ì≈ «Úæ⁄≈Ò∂ √∆∆˜ Á≈ Í«‘Ò≈ ‡∆-B@ ÓÀ⁄ ÷∂‚‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈ Íz’ À «‡√ ÁΩ≈È Ì≈ Á∂ «Ú’‡’∆Í ¡Â∂ ϺÒ∂Ï≈˜ «ÙÌ Í≥ È∂ ¡«‹‘≈ Ù≈‡ Ò◊≈«¬¡≈ «’ Ùz∆Òß’≈ Á≈ ÈÀ‡ ÍzÀ’«‡√ ◊∂∫ÁÏ≈˜ Ïπ∆ Â∑ª ˜÷Ó∆ ‘Ø «◊¡≈Õ Ùz∆Òß’≈¬∆ ◊∂∫ÁÏ≈˜ ÍzÀ’«‡√ ÁΩ≈È Í≥ ˘ ◊∂∫Á ’≈ «‘≈ √∆ «¬√∂ ÁΩ≈È Í≥ Á∆ «¬’ Ù≈‡ «√ºË≈ ◊∂∫ÁÏ≈˜ Á∂ ÏπºÒª ”Â∂

‹≈ Òº◊∆Õ «‹√ ’≈È ◊∂∫ÁÏ≈˜ Á∂ Óπ≥‘ ”⁄Ø∫ ÷»È ¡≈¿∞‰≈ Ù∞» ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ Ì≈Â∆ «÷‚≈∆¡ª ˘ ¡≈͉∆ ÍzÀ’«‡√ Ï≥Á ’È∆ ͬ∆Õ «¬√ ‘≈Á√∂ Á∂ Â∞≥ Ï≈¡Á Ì≈Â∆ ‡∆Ó ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡ È∂ «¬√ Á∆ √»⁄È≈ ¡≈͉∂ Ùz∆Òß’≈ ‘Ó∞ÂÏ≈ ˘ «ÁºÂ∆Õ «¬‘ ÷Ï √π‰Á∂ ‘∆ Ùz∆Òß’≈ ‡∆Ó ÓÀÈ∂˜ÓÀ∫‡ ¡Â∂ «÷‚≈∆ ◊∂∫ÁÏ≈˜ Á∂ ’ØÒ Íπº‹∂ ¡Â∂ ¿∞√ ˘ ȘÁ∆’∆

Óπ‘Ó≥ Á ¡≈«√¯ ‘∞‰ ÷∂‚◊ ∂ ≈ ‡À«È√Ï≈Ò «’z’‡ ‡»È≈ÓÀ∫‡ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ó Í≈«’√Â≈È Á∂ Ú∆¡√ ÚÒØ∫ ÷∂‚‰◊∂Õ Í≈«’√Â≈È √≈Ï’≈ Â∂ ˜ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜ Óπ ‘ ≥ Ó Á Ò¬∆ BC ‡À√‡, CH ÚÈ ‚∂ Â∂ AA ‡∆-B@ ’ΩÓªÂ∆ ÓÀ⁄ ÷∂‚‰ Ú≈Ò∂ ¡≈«√¯ Á≈ ’ΩÓªÂ∆ ’∆¡ B@A@ ”⁄ √Í≈‡ «¯’«√≥ ◊ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ «◊z¯Â≈∆ Á∂ ’≈È ÷ÂÓ ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ ¡≈«√¯ ¿∞√ ÁΩ≈È «¯’«√≥◊ Á∂ ’∂√ ”⁄ ¯√ ◊¬∂ √È ‹ÁØ∫ Í≈«’√Â≈È Á∆ ‡∆Ó √≈Ò B@A@ ”⁄ «¬≥◊ÒÀ∫‚ ÁΩ∂ Á∂ Ò¬∆ ◊¬∆ √∆Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑ª Á∆ ÁØÏ≈≈ «’z’‡ ”⁄ Ú≈Í√∆ È‘∆∫ ‘ج∆Õ ‘≈Òª«’ ¿∞√Á∂ √≈Ê∆ «÷‚≈∆ Óπ‘≥ÓÁ ¡≈«Ó ˜» ÏÀÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú≈Í√∆ ’È ”⁄ √¯Ò ¡≈«√¯ ÁπϬ∆ ”⁄ AI ÂØ∫ BC Ó≈⁄ ‘∂ ‘ÈÕ Âº’ ÷∂‚∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ‡À«È√ Ï≈Ò «’z’‡ ‡»È≈ÓÀ∫‡ A@ Í∆. ¡ÀµÒ. Á∂ Ò¬∆ Óπ÷ º ¡≈’Ù‰ ‘؉◊∂Õ ‡»È≈ÓÀ∫‡ Á∂ Á»√∂ √ÀÙÈ Á≈ ¡≈ÔØ‹È Ù≈‹≈‘ «’z’‡ √‡∂‚∆¡Ó ”⁄ ‘ØÚ∂◊≈ «‹√ ”⁄ AF ‡∆Óª Ì≈◊ ÒÀ ‘∆¡ª ‘ÈÕ ¡≈«√¯ Í≈«’√Â≈È∆ ‡∆Ó Ù‘≥Ù≈‘

‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ Á≈÷Ò ’≈«¬¡≈Õ Ùz∆Òß’≈ «÷‚≈∆ ˘ ‘√ÍÂ≈Ò Á≈÷Ò ’≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì≈Â∆ ‡∆Ó È∂ ¡≈͉∆ ÍzÀ’«‡√ «¯ ÂØ∫ Ù∞» ’ «ÁºÂ∆Õ «ÙÌ Í≥ Ì≈ Á∂ ¿∞ÌÁ∂ ‘ج∂ «÷‚≈∆ ‘ÈÕ Í≥ È∂ ’∆Ï H Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á ‡∆Ó ”⁄ Ú≈Í√∆ ’∆Â∆ ‘ÀÕ Ì≈Â∆ ‡∆Ó ÚÒØ∫ Í≥ B ÓÀ⁄ ÷∂‚ ⁄π ’ ∂ ‘È ¡Â∂ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¡≈¬∆.Í∆.¡ÀÒ. B@AH ”⁄ «ÁºÒ∆ Á∆ ‡∆Ó ÚÒØ∫ ÷∂‚‰◊∂Õ «ÙÌ Í≥ Á≈ «Í¤Ò∂ ÓÀ⁄ª ”⁄ ⁄≥◊≈ ÍzÁÙÈ «‘≈ ‘À Í «¬√ «Â’؉∆ √∆∆˜ ”⁄ ÷∂‚‰ Ú≈Ò∂ AA «÷‚≈∆¡ª ”⁄ ¿∞√ Á∆ ‹◊∑≈ ͺ’∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ ¿∞√ ˘ AE ÓÀ∫Ï∆ ‡∆Ó ”⁄ Ù≈ÓÒ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Í ¿∞‘ ÓÀ⁄ ÷∂‚Á∂ ‘È ‹ª È‘∆∫ «¬‘ Á∂÷‰≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬‘ «Â’؉∆ √∆∆˜ Ì≈Â, Ï≥◊Ò≈Á∂Ù ¡Â∂ Ùz∆Òß’≈ «Úæ⁄≈Ò∂ ÷∂‚∆ ‹≈‰∆ ‘ÀÕ «¬√ √∆∆˜ Á∂ √≈∂ ÓÀ⁄ Ùz∆Òß’≈ Á∂ ’ØÒßÏØ Ù«‘ ”⁄ ÷∂‚∂ ‹≈‰∂ ‘ÈÕ B@ √≈Ò Í«‘Òª Ù∞» ‘ج∆ «¬√ √∆∆˜ ˘ Ì≈ Á∆ ‡∆Ó È∂ «‹º«Â¡≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞√ √Ó∂∫ Ùz∆Òß’≈ Á∂ E@Ú∂∫ ◊‰Â≥Â «ÁÚ√ Á≈ ¡≈ÔØ‹È ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ

ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆: B@AI ”⁄ ‘؉ Ú≈Ò∂ «’z’‡ «ÚÙÚ ’ºÍ Á∂ Ò¬∆ √≈∆¡ª ‡∆Óª ˜Øª-ÙØª È≈Ò «Â¡≈∆¡ª ’ ‘∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ ”⁄ Í≈«’√Â≈È Á∆ ‡∆Ó Ú∆ «Íº¤∂ È‘∆∫ ‘À Õ Í≈«’√Â≈È Á∂ Óπ º ÷ ⁄؉’Â≈ «¬˜Ó≈Ó ¿∞Ò ‘º’ È∂ ͺÂ’≈ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’Á∂ «’‘≈ «’ √≈‚∆ Ș B@AI «ÚÙÚ ’ºÍ ”Â∂ ‘À ¡Â∂ √≈‚∆ Ș ”⁄ B@ ¡«‹‘∂ Í≈«’√Â≈È∆ «÷‚≈∆ ‘È ‹Ø «ÚÙÚ ’ºÍ Á∆ È∞Ó≈«¬≥Á◊∆ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ «¬≥˜Ó≈Ó È∂ Áº«√¡≈ «’ «¯Ò‘≈Ò ÓÀ∫ Áº√ È‘∆∫ √’Á≈ «’ ¿∞‘ «’‘Û∂ «÷‚≈∆ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ «¬È∑ª «÷‚≈∆¡ª ˘ ‘∞‰ ÂØ∫ ‘∆ «Â¡≈∆ Ù∞» ’ Á∂‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ B@AI ”⁄ ÷∂‚‰ Ú≈Ò∆ ‡∆Ó ˘ ¡≈÷∆ »Í «ÚÙÚ ’ºÍ ÂØ∫ ’∞fi Ó‘∆È∂ Í«‘Òª «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ √¯≈˜ ⁄≥◊∂ ’ÍÂ≈È ‘È √»Âª ÓπÂ≈Ï’ √¯≈˜ ¡«‘ÓÁ ‘∆ B@AI «ÚÙÚ ’ºÍ ”⁄ ÷∂‚‰ Ú≈Ò∆ Í≈«’√Â≈È∆ ‡∆Ó Á∆ ’ÍÂ≈È∆ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ÍºÂ’≈ª È≈Ò ◊ºÒ ’Á∂ «¬≥˜Ó≈Ó È∂ «’‘≈ «’ «Í¤Ò∂ √≈Ò √¯≈˜ Á∆ ’ÍÂ≈È∆ ”⁄ Í≈«’√Â≈È Á∆ ‡∆Ó

√≈‘Ó‰∂ ¿∞√ Á∆ ¡È∆‹ ’≥«Í¿±‡ Á∂ Ȫ È≈Ò Áπ’≈È ⁄ºÒÁ∆ √∆ ¡Â∂ ¿∞‘ «¬√ ‚∂∂ Á∆ ¡≈¬∆ ‡∆ «Ú≥◊ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ √∆, ¿∞√∂ È∂ ‚∂≈ √º⁄≈ √ΩÁ≈ «Úº⁄ ⁄≈∂ Í≈√∂ √∆. √∆. ‡∆. Ú∆. ’ÀÓ∂ Ò≈¬∂ √ÈÕ ¡Àµ√ ¡≈¬∆ ‡∆ Á∆ Íπ¤ º «◊º¤ «Úº⁄ ÍzÚ∆È ’∞Ó≈ È∂ ÷πÒ≈√≈ ’∆Â≈ «’ √∆.Ï∆. ¡≈¬∆. ’Ø‡ Á∂ √≥Ì≈«Ú ¯À√Ò∂ Â∂ √’≈ Á∆¡ª «Â¡≈∆¡ª ˘ ̪ÍÁ∂ ‘ج∂ ¿∞È∑ª ˘ ÍÂ≈ Òº◊ «◊¡≈ √∆ «’ √’≈ «¬≥‡ÈÀµ‡ √∂Ú≈ Ï≥Á ’ √’Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ «ÁºÒ∆ ÂØ∫ ÁØ ¡≈Ëπ«È’ ‘≈¬∆‡Àµ’ Ú≈¬∆ ¯≈¬∆ ‹≥Â Ó≥◊Ú≈ ’∂ «¬º’ ‹≥Â «¬√ ‚∂∂ «Úº⁄ Òº◊∂ ÓØÏ≈¬∆Ò ‡≈Ú ”Â∂ Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ Á»√≈ ≈‹√Ê≈È Á∂ «È·≈‰≈ «Úº⁄ Òº◊∂ ¡ÀµÓ.‡∆.¡Àµ√. ’≥ÍÈ∆ Á∂ ‡≈Ú ”Â∂ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆Õ ≈‹√Ê≈È «Úº⁄ «¬≥‡ÈÀµ‡ √∂Ú≈ ⁄≈Ò» ‘∆ √∆ ¡Â∂

⁄≈‘ Ú∂⁄‰ Ú≈Ò∂ È∂ ω≈«¬¡≈ «’≈‚ ‘ Ó‘∆È∂ ’Ó≈¿π∫ÁÀ AB Òº÷

Íπ‰∂: ⁄≈‘ Ú∂⁄‰ Ú≈Ò∂ ˘ Â∞√∆∫ «’√∂ Ú∆ Ș È≈Ò Á∂÷Á∂ ‘ØÚ∂, ’∆ Òº◊Á≈ ‘À? ‘ Ó‘∆È∂ ¿∞‘ «’≥È∂ ∞ͬ∂ ’Ó≈ √’Á≈ ‘À? ÍzË≈È Ó≥Â∆ È«≥Á ÓØÁ∆ Á∂ Í’ΩÛ≈ ؘ◊≈ ”Â∂ Ó˜≈’ ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ú∆ Ù≈«¬Á «¬√ ◊ºÒ ”Â∂ Ô’∆È È≈ ’È Í Íπ‰∂ ”⁄ «¬’ ⁄≈‘ Ú≈Ò∂ È∂ ’Ó≈¬∆ Á≈ ÈÚª «’≈‚ ω≈«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ⁄≈‘ Ú≈Ò∂ È∂ ‘ Ó‘∆È∂ AB Òº÷ ∞ͬ∂ Á∆ ’Ó≈¬∆ ’ ’∂ Úº‚∂-Úº«‚¡ª ˘ «Íº¤∂ ¤º‚ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ

ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆: Ì≈Â∆ ‡∆Ó Á∂ Óπº÷ ‹ÁØ∫ Ù≈√Â∆ ÂØ∫ Íπº«¤¡≈ «’ «¬È∑ª ’Ø⁄ Ú∆ Ù≈√Â∆ È∂ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ ÁØÚª ”⁄ ’∆ √Ó≈ÈÂ≈ ‘À ª «¯ ¿∞Ȫ∑ «Ï¡≈È «ÁºÂ≈ ‘À, «‹√ ”⁄ ¿∞È∑ª È∂ È∂ «’‘≈ «’ ’Ø‘Ò∆ Â∂ «¬Ó≈È ”⁄

È∂ ⁄À ∫ Í∆¡È√ ‡z ≈ ¯∆ «‹º  ∆ √∆Õ √¯≈˜ B@AI «ÚÙÚ ’ºÍ Á∂ Ò¬∆ ⁄≥◊∂ ÏÁÒ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ «¬≥˜Ó≈Ó È∂ «’‘≈ «’ √¯≈˜ √≈‘Ó‰∂ ÂØ∫ ‡∆Ó Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Ò¬∆ «ÏÈ≈ Ùº’ √¯≈˜ ‘∆ B@AI ”⁄ «ÚÙÚ ’ºÍ Ò¬∆ Í≈«’√Â≈È ‡∆Ó Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ’È◊∂Õ Í∆.¡À√.¡ÀÒ ”⁄ ’ ‘∂ ’ÍÂ≈È∆ «¯Ò‘≈Ò √¯≈˜ Í≈«’√Â≈È∆ √πÍ

ICC ‡Àµ√‡ À∫«’≥◊ ”⁄ ’Ø‘Ò∆ Á»‹∂ ¡Â∂ Íπ‹≈≈ ¤∂Ú∂∫ √Ê≈È ”Â∂

ÁπϬ∆ó Ì≈Â∆ ‡∆Ó Á∂ ’ÍÂ≈È «Ú≈‡ ’Ø‘Ò∆ ¡Â∂ √∆È∆¡ ϺÒ∂Ï≈˜ ⁄∂Â∂ÙÚ Íπ‹≈≈ Â≈˜≈ ‹≈∆ ¡≈¬∆√∆√∆ ‡À√‡ À∫«’≥◊ «Úº⁄ ’zÓÚ≈ Á»‹∂ ¡Â∂ ¤∂Ú∂∫ √Ê≈È ¿∞µÂ∂ ’≈«¬Ó ‘È ‹ÁØ∫«’ ◊∂∫ÁÏ≈˜ª Á∆ √»⁄∆ «Úº⁄ Ú∆⁄≥ÁÈ ¡Ù«ÚÈ «¬º’ √Ê≈È «¯√Ò ’∂ ¤∂Ú∂∫ ÈßÏ ¿∞µÂ∂ ¡≈ ◊¬∂ Õ Áº÷‰ ¡¯∆’≈ Á∂ «÷Ò≈¯ ‚ÏÈ ‡À√‡ «Úº⁄ Ù≈ÈÁ≈ ◊∂∫ÁÏ≈˜∆ ’’∂ ÓÀÈ ¡≈¯ Á ÓÀ⁄” ω∂ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈¬∆ ◊∂∫ÁÏ≈˜ «ÓÙ∂Ò √‡≈’ ’∆¡ Á∆ √ÚÙz∂Ù· À∫«’≥◊ Í≥‹Ú∂∫ √Ê≈È ¿∞µÂ∂ Í‘∞≥⁄ ◊¬∂ Õ √‡≈’ È∂ ÓÀ⁄ «Úº⁄ A@I ÁΩÛª Á∂’∂ ÈΩ∫ «Ú’‡ Ò¬∂

«‹√Á∂ È≈Ò ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ È∂ Áº÷‰ ¡¯∆’≈ ˘ AAH È≈Ò Ó≈ «ÁºÂ∆ Õ √‡≈’ «¬√ ÁΩ≈È «ÚØË∆ ‡∆Ó Á∂ ◊∂∫ÁÏ≈˜ ÚÈØÈ «¯ÒÀ∫‚ ¡Â∂ ÓØÈ∂ ÓØ’∂Ò ˘ ͤ≈ÛÈ «Úº⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘∂ Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Á√≥Ï B@AF «Úº⁄ ¿∞‘ ’∆¡ Á∆ √ÚÙz∂Ù· ¤∂Ú∆∫ À∫«’≥◊ º’ Íπº‹∂ √È Õ ¿∞È∑ª È∂ ÓÀ⁄ «Úº⁄ DB ÁΩÛª Ú∆ ω≈¬∆¡ª «‹√Á∂ È≈Ò ¿∞‘ ϺÒ∂Ï≈˜ª Á∆ À∫«’≥◊ «Úº⁄ «Â≥È √Ê≈È Á∂ √πË≈ Á∂ È≈Ò GDÚ∂∫ √Ê≈È ¿∞µÂ∂ ¡≈ ◊¬∂ ¡Â∂ ¡≈Ò≈¿∞∫‚ Á∆ √»⁄∆ «Úº⁄ CAB ¡≥’ Á∂ È≈Ò ¿∞È∑ª È∂ «√÷Ò∂ Í≥‹ «Úº⁄ ‹◊∑≈ ω≈¬∆ Õ À∫«’≥◊ «Úº⁄ ÏÛ∑ Íz≈Í ’È Ú≈Ò∂ ‘Ø ϺÒ∂Ï≈˜ª «Úº⁄ Ó≈Ù Ì≈ Ú∆ Ù≈«ÓÒ ‘È Õ GC ÁΩÛª Á∆ Í≈∆ ÷∂‚‰ Ú≈Ò∂ Ù≈È Ó≈Ù ’∆¡ Á∂ √Ì ÂØ∫ ¿∞µÂÓ AFÚ∂∫ √Ê≈È ¿∞µÂ∂ Í‘∞≥⁄ ◊¬∂ ª ¿∞Ê∂ ‘∆ «ÓÙ∂Ò Ó≈Ù EFÚ∆∫ À∫«’≥◊ ÂØ∫ DCÚ∂∫ √Ê≈È ¿∞µÂ∂ Í‘∞≥⁄ ◊¬∂ Õ ÁØȪ Ì≈Úª Á∆ «¬‘ √Ì ÂØ∫ ¿∞µÂÓ À∫«’≥◊ ‘À Õ ÓÀ⁄ «Úº⁄ CB ¡Â∂ ADC ÁΩÛª Á∆ Í≈∆ ÷∂‚‰ Ú≈Ò∂ Áº÷‰ ¡¯∆’≈ Á∂ ϺÒ∂Ï≈˜ ¡À‚È Ó≈’≈Ó Ú∆ À∫«’≥◊ «Úº⁄ BH Í≈¬∂Á≈È Á∂ √πË≈ Á∂ È≈Ò ’∆¡ Á∆ √Ì ÂØ∫ ¿∞µÂÓ AIÚ∆∫ À∫«’≥◊ ¿∞µÂ∂ Í‘∞≥⁄ ◊¬∂ Õ

≈Ó ‘∆Ó Á∆ «◊z¯Â≈∆ Ú∂Ò∂ Ï≥Á Á∂ Ï≈Ú‹»Á «√√∂ Ú≈Ò≈ ‚∂≈ «¬≥‡ÈÀµ‡ È≈Ò ‹∞«Û¡≈ «‘≈ «√√≈: √≈ËÚ∆¡ª È≈Ò ÏÒ≈Â’≈ Á∂ ÁØÙ «Úº⁄ Í≥⁄’»Ò≈ √∆. Ï∆. ¡≈¬∆. ¡Á≈Ò Á∂ ¯À√Ò∂ ¡È∞√≈ ‚∂≈ √º⁄≈ √ΩÁ≈ Á∂ Óπ÷∆ Á∆ «◊z¯Â≈∆ ÂØ∫ Í«‘Òª Ì≈Ú∂∫ ≈‹ √’≈ È∂ «√√≈ √Ó∂ ͻ∂ √»Ï∂ «Úº⁄ «¬≥‡ÈÀµ‡ √∂Ú≈ Ï≥Á ’ «ÁºÂ∆ √∆, ‚∂≈ √º⁄≈ √ΩÁ≈ Á∆ «¬≥‡ÈÀµ‡ √∂Ú≈ ⁄ÒÁ∆ ‘∆ √∆Õ «¬√ ’≥Ó Ò¬∆ ‚∂≈ √º⁄≈ √ΩÁ≈ Á∆ ¡≈¬∆. ‡∆. «Ú≥◊ È∂ Í«‘Òª ‘∆ √≈∂ ÍzÏË ≥ ’ Ò¬∂ √È ¡Â∂ «ÁºÒ∆ ÂØ∫ ÁØ Òº÷ √ºÂ ‘˜≈ ∞ͬ∂ Á∂ ÁØ ¡«‹‘∂ ‘≈¬∆‡Àµ’ Ú≈¬∆ ¯≈¬∆ ‹≥Â Ó≥◊Ú≈ ’∂ «√√≈ ‚∂≈ ¡Â∂ ≈‹√Ê≈È Á∂ «È·≈‰≈ ÓØÏ≈¬∆Ò ‡≈Ú Á∂ ¿∞Í Ò≈¬∂ ‘ج∂ √È, «‹√ ÂØ∫ ‚∂≈ √º⁄≈ √ΩÁ≈ «√√≈ Á∂ ÓÀÈ‹ ∂ ÓÀ∫‡ Á∂ ÒØ’ Ú≈¬∆ ¯≈¬∆ Á∂ ˜∆¬∂ ¡≈Í√ «Úº⁄ «¬≥‡ÈÀµ‡ √∂Ú≈ È≈Ò ‹∞Û∂ «‘‰Õ«¬√ Â≈˜≈ ‹≈‰’≈∆ Á≈ ÷πÒ≈√≈ «√√≈ ¡Àµ√. ¡≈¬∆. ‡∆. («ÚÙ∂Ù ‹ª⁄ ‡∆Ó) ÚºÒ∫Ø «◊z¯Â≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‚∂≈ ¡≈¬∆.‡∆. «Ú≥◊ Á∂ √≈¬∆Ï √ÍÀÙ«Ò√‡ ÍzÚ∆È ’∞Ó≈ È∂ Íπ¤ º «◊º¤ «Úº⁄ ’∆Â≈ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï Á∂ «¯ؘÍπ Á≈ ÍzÚ∆È ’∞Ó≈ √≈Ò B@A@ ÂØ∫ ‚∂≈ √º⁄≈ √ΩÁ≈ «Úº⁄ «‘ «‘≈ √∆Õ ‚∂∂ Á∂

Í≈«’√Â≈È∆ «Áº◊‹ «¬Ó≈È ı≈È Á∆ Ô≈Á «ÁÚ≈¿∞∫Á∂ È∂ ’Ø‘Ò∆: Ù≈ÙÂ∆

«¬√∂ ‡≈Ú Á∂ È≈Ò ‚∂∂ «Úº⁄ Ú∆ «¬≥‡ÈÀµ‡ √∂Ú≈ Ï‘≈Ò ‘∆ √∆Õ ÍzÚ∆È ˘ «√√≈ ¡Àµ√. ¡≈¬∆. ‡∆. È∂ «◊z¯Â≈ ’∆Â≈ √∆Õ ÍπÒ∆√ È∂ ¿∞√ Á≈ ¡Á≈Ò ÂØ∫ Í≥‹ «ÁÈ Á≈ «Óª‚ ‘≈√Ò ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ¡Àµ√. ¡≈¬∆. ‡∆. Á∆ Íπ¤ º «◊º¤ «Úº⁄ ÍzÚ∆È È∂ ÷πÒ≈√≈ ’∆ «’ BE ¡◊√ B@AG ˘ √∆. Ï∆. ¡≈¬∆. ’Ø‡ Á∂ ¯À√Ò∂ «Íº¤Ø∫ ‚∂∂ «Úº⁄ Òº◊∂ √≈∂ ’≥«Í¿±‡ª Á∆ ‘≈‚ «‚√’ ¡Â∂ √∆. √∆. ‡∆. Ú∆. ’ÀÓ«¡ª Á∆ ‚∆.Ú∆.¡≈. ¿∞√ È∂ ÏÁÒ «ÁºÂ∆ √∆Õ «¬√ ’≥Ó Ò¬∆ ¿∞√ ˘ ¡≈¬∆.‡∆. «Ú≥◊ Á∂ ‘Àµ‚ È∂ «’‘≈ √∆Õ Íπ≈‰∆ ‘≈‚ «‚√’ ¡≈¬∆.‡∆. «Ú≥◊ Á∂ ‘À‚ È∂ ¤∞Í≈ «ÁºÂ∆ √∆, ‹Ø ’Ø‡ ’«ÓÙÈ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ «Úº⁄ ‚∂∂ «Úº⁄ ⁄Ò≈¬∂ ◊¬∂ √⁄ ¡≈Í∂ÙÈ «Úº⁄ Ï≈ÓÁ ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ«¬√ ÁΩ≈È Á√ «ÁȪ Á∂ ÍπÒ∆√

«Óª‚ ¿∞Â∂ ⁄ºÒ ‘∂ ‚∂∂ Á∂ «¬º’ Òº÷ ∞ͬ∂ Á∂ «¬È≈Ó∆ √≈Ë» ◊∞ÁºÂ ˘ È≈Ò ÒÀ ’∂ ÍπÒ∆√ Á∆ ‡∆Ó ’ºÒ∑ ‚∂≈ √º⁄≈ √Ω Á ≈ Í‘∞ ≥ ⁄ ∆Õ √≈Ë» ◊∞  Áº  Á∆ «ÈÙ≈ÈÁ∂‘∆ ”Â∂ «√√≈ ¡Àµ√.¡≈¬∆.‡∆. È∂ «Â≥È ‡À’‡-‡≈Ò∆¡ª ˜Ï ’∆Â∆¡ª ‘È, «‹È∑ª ͺÊ ÒºÁ ’∂ «Ò¡ªÁ∂ ◊¬∂ √ÈÕ ‚∂≈ ÙË≈Ò»¡ª È∂ «¬È∑ª ͺÊª È≈Ò √πº«÷¡≈ ÏÒª ”Â∂ ÍÊ≈¡ ’∆Â≈ √∆Õ ¡À√.¡≈¬∆.‡∆. ÁØ ÿ≥‡∂ º’ ‚∂≈ √º⁄≈ √ΩÁ≈ «Úº⁄ ‘∆ ‘Ø «‘≥√≈ È≈Ò ‹∞Û∂ ·Ø√ √ϻ «¬’º·∂ ’∆Â∂Õ ‚∂≈ √º⁄≈ √ΩÁ≈ ÍzÏ≥ËÈ ’Ó∂‡∆ Á∂ ¿∞Í ÍzË≈È ‚≈’‡ Í∆.¡≈. ÈÀÈ ˘ «◊z ¯ Â≈ ’È Ò¬∆ Ú∆ ¡Àµ√.¡≈¬∆. ‡∆. È∂ ‚∂∂ «Úº⁄ ‹≈ ’∂ ¤≈Í∂Ó≈∆ ’∆Â∆Õ ’∆Ï «¬º’ ÿ≥‡∂ º’ ‚∂≈ ¯ØÒ‰ «Íº¤∫Ø Ú∆ ¿∞√ Á≈ ’∞fi ÍÂ≈ È‘∆∫ Òº◊≈ ¡Â∂ «ÚÍ≈√È≈ «¬≥√ª Ú∆ ‚∂≈ √º⁄≈ √ΩÁ≈ «Úº⁄ È‘∆∫ ‘ÀÕ «√√≈ Á∂ ‚∆. ¡Àµ√. Í∆ .¡Â∂ ¡À√. ¡≈¬∆. ‡∆. «¬≥⁄≈‹ ¡‹À ÙÓ≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «‘≥√≈ ’∂√ «Úº⁄ ‹Ø Ú∆ ’ج∆ Ù≈ÓÒ «‘≈ ‘À, ¿∞√ ˘ «◊z¯Â≈ ’ ’∂ √ϻ «¬’º·∂ ’∆Â∂ ‹≈‰∂ ‘ÈÕ ‚≈’‡ Í∆. ¡≈. ÈÀÈ Á∆ «◊z¯Â≈∆ Ï≈∂ Ú∆ ÔÂÈ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ

«Ïz‡È ∂ ”⁄ Ù≈‘∆ «Ú¡≈‘ Ò¬∆ ÍæÏ «ÈÔÓª ”⁄ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ «„ºÒ

Íπ‰∂ ”⁄ “Ô∂ÚÒ∂ ‡∆ ‘≈¿±√” ⁄≈‘ Í∆‰ Ò¬∆ √≈«¡ª Á≈ ÓÈÍ√≥Á √Í≈‡ ω «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ Ù«‘ Á∂ ’∞fi ¯∂Ó√ √‡≈Ò˜ ”⁄Ø∫ «¬’ ‘ÀÕ Ô∂ÚÒ∂ ‡∆ ‘≈¿±√ Á∂ ’Ø-¯≈¿±∫‚ ÈÚÈ≈Ê Ô∂ÚÒ∂ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ Ï‘∞ ‹ÒÁ ¿∞‘ «¬√ ˘ ’ΩÓªÂ∆ Ïª‚ ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‘ÈÕ ÈÚÈ≈Ê È∂ «’‘≈,““Í’ΩÛ≈ «Ï˜ÈÀµ√ ÂØ∫ ¿∞Ò‡ ⁄≈‘ Ú∂⁄‰ Á≈ «Ï˜ÈÀµ√ Ú∆ Ì≈Â∆¡ª ˘ ؘ◊≈ Á∂ «‘≈ ‘ÀÕ «¬‘ Â∂˜∆ È≈Ò ÚæË «‘≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ ˘ ÒÀ ’∂ ÓÀ∫ Ï∂‘Á º ÷πÙ ‘ªÕ”” «¯Ò‘≈Ò Íπ‰∂ Òß‚È: «Ïz‡∂È Á∂ ◊z«‘ Ó≥Â∆ Ì ”⁄ Ô∂ÚÒ∂ ‡∆ √‡≈Ò Á∂ «Â≥È √À∫‡ ‘È ¡Â∂ ‘ √À∫‡ ”Â∂ ’∆Ï AB ÒØ’ «¬ÓÏ∂‚ º‚ È∂ «Íz≥√ ‘À∆ ¡Â∂ Ó∂ÿÈ Ó≈’∂Ò Á∂ «Ú¡≈‘ ˘ ¡ÀÂÚ≈ Ú≈Ò∂ ’≥Ó ’Á∂ ‘ÈÕ «ÁÈ ““’ΩÓ∆ ‹ÙÈ Á≈ «ÁÈ”” Áº«√¡≈ ¡Â∂ «¬√ Ò¬∆ Á∂ Ù «Úæ ⁄ Á∂  ≈ º’ Íæ Ï ª ˘ ÷πºÒ∂ «‘‰ Á∆ «¬‹≈˜Â Á∂ «Áº  ∆ ‘À Õ √’≈ Á∂ ¡≈Á∂Ù Á∂ Ï≈¡Á Ù≈‘∆ «Ú¡≈‘ ÂØ∫

Í«‘Òª Á∆ Ù≈Ó Á∂ ≈ º ’ Íæ Ï ÷Ø Ò ∑ ‰ Á∆ «¬‹≈˜Â «ÓÒ ◊¬∆, «‹√ Ó◊Ø∫ «¬ºÊ∂ √Ê≈È’ √Ó∂∫ ÓπÂ≈Ï’ Á∂ ≈ «¬’ Ú ‹ ∂  º ’ Í æ Ï ÷ π º Ò ∑∂ «‘‰◊∂Õ ‘À∆ ¡Â∂ Ó∂ÿÈ Á≈ «Ú¡≈‘ AI Ó¬∆ ˘ ‘ÀÕ º ‚ È∂ Áº « √¡≈,““Ù≈‘∆ «Ú¡≈‘ Á∂ Ù Á∂ √≈∂ Ì≈¬∆⁄≈«¡ª Ò¬∆ «¬’º·∂ ¡≈¿∞‰ Á≈ «¬’ ÓΩ ’ ≈ ‘À ¡Â∂ √≈‚∂ Ù≈‘∆ Í«Ú≈ ¡Â∂ Á∂ Ù Á∂ Ò¬∆ «¬‘ Ó‘º  ÚÍ»  ‰ ¡Â∂ ÷π Ù ∆ Á≈ ÓΩ ’ ≈ ‘À Õ «¬√ Ò¬∆ «¬√ Á≈ ‹ÙÈ ÓÈ≈˙Õ”” ‘À  ∆ ¡Â∂ Ó ∂ ÿ È Ò ß ‚ È « Ú æ ⁄ ’ π ¬ ∆È ¡À «Ò˜≈Ï∂ Ê Á» ‹ ∆ Á∂ «¬’ ¡≈Ú≈√ “«Ú≥ ‚ √ ’À √ Ò” √«Ê √À ∫ ‡ ‹Ω  ˜ ⁄ÀÍÒ «Úæ⁄ «Ú¡≈‘ ’È◊∂Õ

Ò∆◊ ”⁄ ’Ú∂‡≈ ◊ÒÀ‚∆¬∂‡˜ Á∆ ’ÍÂ≈È∆ ’ ‘∂ ‘ÈÕ Í∆‡√È Ú◊∂ «Áº◊‹ «÷‚≈∆ Ú∆ √¯≈˜ Á∆ ’ÍÂ≈È∆ ‘∂· ÷∂‚ ‘∂ ‘ÈÕ Í∆‡√È È∂ ͺÂ’≈ª È≈Ò ◊ºÒ ’Á∂ «’‘≈ √∆ «’ √¯≈˜ «¬’ Ï∂‘Á √ÓfiÁ≈ ’ÍÂ≈È ‘È ¡Â∂ B@AI «ÚÙÚ ’ºÍ Ò¬∆ √¯≈˜ ˘ ‘∆ Í≈«’√Â≈È ‡∆Ó Á∆ ’ÍÂ≈È∆ «ÓÒ‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ

«’‘≈ «’ ÓÀ˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ «Ú≈‡ ’Ø‘Ò∆ Í≈«’√Â≈È Á∂ √≈Ï’≈ ’ÍÂ≈È «¬Ó≈È ÷≈È Á∆ Ô≈Á «ÁÚ≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ Ù≈√Â∆ ÏØÒ∂ «’ «Ú≈‡ Á∂ Ò¬∆ ¡‹∂ √¯ Ù∞» ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ¡‹∂ Ú∆ ÈΩ‹Ú≈È ‘À Í «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ÚË∆¡≈ «÷‚≈∆¡ª ”⁄ ‹◊∑ª ω≈ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ ÓÀ˘ «¬Ó≈È ÷≈È Á∆ Ô≈Á «ÁÚ≈¿∞ Á ∂ ‘ÈÕ ¿∞ ‘ Ï‘∞  ÈΩ‹Ú≈È ‘À Í ¿∞√ ”⁄ «¬Ó≈È Á∂ ’∞fi ◊∞‰ ‘ÈÕ

‚ØÓ∆È∂‡ ’È∂ Á∆ √ÓÊ≈ √∆Õ Ó‘ΩÒ «‹√ Â∑ª Á≈ ‘ØÚ∂ Óπ’≈ÏÒ≈ ’È≈ ‹≈‰Á∂ ‘ÈÕ ’Ø‘Ò∆ Ó≥ÈÁ∂ ‘È «’ ¿∞‘ ¡≈͉∆ ’≈ÏÒ∆¡Â Á»‹∂ «÷‚≈∆¡ª ”⁄ Ú∆ Íz√≈« ’ √’Á∂ ‘È Â∂ «¬‘ «¬Ó≈È Á∆ Ú∆ √Ø⁄ √∆Õ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ Áº÷‰∆ ¡¯∆’≈ ÁΩ∂ ”Â∂ ’Ø‘Ò∆ È∂ C √À ∫ ’Û∂ Â∂ «¬’ ¡Ë √À ∫ ’Û≈ Ò◊≈«¬¡≈Õ «‹√ ÁΩ≈È ¿∞È∑ª È∂ F ÓÀ⁄ª Á∆ ÚÈ ‚∂ √∆∆˜ ”⁄ EEH ÁΩÛª ω≈¬∆¡ªÕ

¡’Ó ˘ ◊∂∫ÁÏ≈˜∆ ’Ø⁄ ω≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ≈ √∆ ◊ª◊∞Ò∆ ÈÚ∆∫ «Áº Ò ∆: Ì≈ ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È «Úæ⁄≈Ò∂ Á∂ «Úæ⁄≈Ò∂ «’z’‡ √≥Ï≥˪ ”⁄ Ï∂Ùº’ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ «¬’ ¯≈√Ò≈ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Í «¬√ ◊ºÒ Á≈ √≈«¡≈ ˘ ÍÂ≈ ‘À «’ ÁØÚ∂∫ Á∂Ùª Á∂ «÷‚≈∆¡ª «Úæ⁄≈Ò∂ ‘Ó∂Ù≈ ÁØ√Â≈È≈ √≥ÏË ≥ ‘∂ ‘ÈÕ «ÙÂ∂ ”⁄ ÷‡≈√ ‘؉ ’≈È Í»∆ È‘∆∫ ‘ج∆ ¿∞Ó∆Á Á∂Ù Á∂ √Ì ÂØ∫ √¯Ò ’ÍÂ≈Ȫ ”⁄Ø∫ «¬’ ¡Â∂ «Áº◊˜ ϺÒ∂Ï≈˜∆ √ΩÚ ◊ª◊∞Ò∆ ª Í≈«’√Â≈È Á∂ ˜ÏÁ√ Â∂˜ ◊∂∫ÁÏ≈˜ Ú√∆Ó ¡’Ó ˘ Ì≈Â∆ ‡∆Ó Á≈ ◊∂∫ÁÏ≈˜∆ ’Ø⁄ ω≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È Í ÁØÚ∂∫ Á∂Ùª Á∂ «ÙÂ∂ Á∂ «Úæ⁄≈Ò∂ Â’≈ ‘؉ ’≈È ¿∞√ Á∆ «¬‘ ¿∞ Ó ∆Á Í»  ∆ È‘∆∫ ‘Ø √’∆Õ ◊ª◊∞Ò∆ Á≈ ÷πÒ≈√≈ ‘≈Ò ”⁄ Íz’≈«Ù ¡≈͉∆ «’Â≈Ï “¬∂ √∂∫⁄π∆ «¬˜ È≈‡ «¬È¯” ”⁄ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ◊ª◊∞Ò∆ È∂ ¡≈͉∆ «¬√ ‘√ ˘ ¡≈÷∆ ¡’Ó ˘ ¡≈¬∆.Í∆.¡À µ Ò. Á∆ ’Ø Ò ’≈Â≈ ‡∆Ó Á≈ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜∆

√Ò≈‘’≈ ω≈ ’∂ Í»  ∆ ’∆Â∆Õ ◊ª◊∞Ò∆ ’ØÒ’≈Â≈ ‡∆Ó Á≈ Í«‘Òª ¡Â∂ «¬√ Á≈ ¡≈«¬’È «÷‚≈∆ Ú∆ √∆Õ ◊ª◊∞ Ò ∆ ÷º Ï ∂ ‘º Ê Á≈ Â∂ ˜ ◊∂∫ÁÏ≈˜ ¡’Ó Á∂ ’≈¯∆ Óπ∆Á √∆Õ ¡’Ó «‹‘≈ ’ج∆ ‘Ø ◊∂∫ÁÏ≈˜ È‘∆∫ Ï≥◊≈Ò ‡≈«¬◊ Á∂ Ȫ È≈Ò ÓÙ‘» ◊ª◊∞ Ò ∆ È∂ ¡≈͉∆ «÷Â≈Ï ”⁄ «Ò«÷¡≈ «’ ÓÀ∫ ¡’Ó ˘ Ì≈Â∆

‡∆Ó Á≈ ◊∂∫ÁÏ≈˜∆ ’Ø⁄ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ Ï‘∞ ¿∞ÂÙ≈«‘ √∆Õ ÓÀ∫ «’z’‡ ÓÀÁ≈È ”Â∂ ¿∞√ Ú◊≈ ’ج∆ ◊∂∫ÁÏ≈˜ È‘∆∫ Á∂«÷¡≈ √∆Õ ÒØ’ ¿∞√ ˘ √«Ú≥◊ Á≈ √πÒÂ≈È ’«‘≥Á∂ √È Í Ó∂∆ Ș ”⁄ ¿∞‘ Â∂˜ ◊∂∫ÁÏ≈˜∆ Á≈ Ù≈«Í≥◊ Ó≈Ò √∆Õ Â∞√∆∫ ◊∂∫ÁÏ≈˜∆ ”⁄ ‹Ø ⁄≈‘∞≥Á∂ √∆ ¿∞‘ ¿∞√ ’ØÒØ∫ «ÓÒ √’Á≈ √∆Õ


9

B.C. ISSUE # 1273

¡‡Ú≈Ò Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ ͺÂ’≈ª Á∂ √Ú≈Òª Á∂ √ÍæÙ‡ ‹Ú≈Ï È‘∆∫ Á∂ √’∂ ◊∞‚Ò∂ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ¡≈«¯√ ÚºÒ∫Ø «¬º’ Ïz∆«¯≥◊ Á≈ ¡≈ÔØ‹È ’∆Â≈ «◊¡≈ «‹√ «Úº ⁄ «¬º ’ √’≈∆ ¡«Ë’≈∆ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ¡‡Ú≈Ò Á∆ ÓΩ‹»Á◊∆ Ì≈ √’≈ Á∂ ‘∆ ¿∞È∑ª Ë«Û¡ª ÚºÒØ∫ Ô’∆È∆ ω≈¬∆ ◊¬∆ ‘ØÚ∂◊∆ «‹‘Û∂ ‡»‚Ø Á∂ ÁΩ∂ ˘ ÏÏ≈Á ’È≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ √ÈÕ Í «¬ºÊ∂ «¬‘ Áº√‰≈ Ú∆ ωÁ≈ ‘À «’ Ï∆√∆ ÂØ∫ «ÒÏÒ ¡À Ó Í∆ ‰Á∆Í √≈«¬ Í«‘Òª ‘∆ ¡‡Ú≈Ò ˘ Ì≈ «Úº⁄ ‘؉ Ú≈Ò∂ ¬∆ÚÀ∫‡√ «Úº⁄ ÙÓ»Ò∆¡Â ’È Ò¬∆ √ºÁ≈ Á∂‰ Á∆ ◊ºÒ Ó≥È ⁄π’ º ∂ √È Â∂ ¿∞È∑ª «¬‘ Ú∆ ¡≈«÷¡≈ √∆ «’ ¡«‹‘≈ ¯À√Ò≈ ’È ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞Ȫ∑ ˘ «√¡≈‰Í ÂØ∫ ’≥Ó ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ √∆Õ

‹ÁØ∫ Ú∆Ú≈ ˘ ◊∞‚∂Ò ÂØ∫ «¬‘ Íπ º « ¤¡≈ «◊¡≈ «’ √’≈∆ ¡«Ë’≈∆ ÚºÒ∫Ø «¬‘ «’¿∞∫ ¡≈«÷¡≈ «◊¡≈ «’ Ì≈ √’≈ Á∂ ’∞fi º ËÛ∂ ¡‡Ú≈Ò Ó≈ÓÒ∂ Ò¬∆ «˜≥Ó∂Ú≈ ‘Ø √’Á∂ ‘È, ª ¿∞Ȫ∑ ˘ «¬√ Á≈ ’ج∆ ‹Ú≈Ï È‘∆∫ ¡‘∞«Û¡≈Õ ◊∞‚∂Ò Á∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á √≈«¬,‹Ø «’ ¿∞µÊ∂ ‘∆ ÓΩ‹»Á √È, ÂØ∫ Ú∆ ¡‡Ú≈Ò Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ ¿∞È∑ª Á∆ ÙÓ»Ò∆¡Â Ï≈∂ √Ú≈Ò Íπº¤∂ ◊¬∂ Í ¿∞È∑ª Ú∆ «’√∂ √Ú≈Ò Á≈ ‹Ú≈Ï È‘∆∫ «ÁºÂ≈Õ

˙‡Ú≈: ‹√Í≈Ò ¡‡Ú≈Ò Á∂ ÓπÁ º ∂ ¿∞µÂ∂ Ú∆Ú≈ ˘ ÍÏ«Ò’ √∂¯‡∆ Ó≥Â∆ ≈Ò¯ ◊∞‚∂Ò ˘ ͺÂ’≈ª È∂ ÿ∂  «Ò¡≈Õ Íz Ë ≈È Ó≥  ∆ ‹√«‡È ‡»‚Ø Á∂ Ì≈ ÁΩ∂ ÁΩ≈È ’ÂÒ Á∆ ’Ø « ÙÙ ’È Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆ ˘ Ó«‘Ó≈È Ú‹Ø∫ √ºÁ≈ Á∂ ‰ Á∆ «˜≥ Ó ∂ Ú ≈∆ ÒÀ ‰ Ú≈Ò∂ «ÒÏÒ ¡ÀÓÍ∆ Á∂ «Ï¡≈Ȫ Ï≈∂ Ú∆ ◊∞‚∂Ò ¡≈͉∆ ’ج∆ √ÍÙ‡ ≈«¬ È‘∆∫ Á∂ √’∂Õ «’√∂ ‘Ø ’≈È ‘≈¿±√ ¡≈¯ ’≈ÓȘ Á∆ ÈÀ Ù ÈÒ √«’¿±«‡∆ ’Ó∂‡∆ √≈‘Ó‰∂ Í∂Ù ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ◊∞‚Ò ∂ ˘ ͺÂ’≈ª ÚºÒ∫Ø Ú≈∆ Ú≈∆ «¬‘ Íπº«¤¡≈ «◊¡≈ «’ ¿∞ ‘ Áº √ ‰ «’ «¬º ’ √’≈∆ ¡«Ë’≈∆ ÚºÒØ∫ Ó∆‚∆¡≈ Ïz∆«¯≥◊

«Úº⁄ «¬‘ «’¿∞∫ ¡≈«÷¡≈ «◊¡≈ «’ Ì≈ √’≈ Á∂ ’∞fiº ËÛ∂ ¯Ú∆ «Úº⁄ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ‹√«‡È ‡»‚Ø Á∂ ’∆Â∂ ◊¬∂ Ì≈ ÁΩ∂ ˘ ÏÏ≈Á ’È≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∂ √ÈÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ‹√Í≈Ò ¡‡Ú≈Ò Ï∆√∆ «Úº ⁄ «‘‰ Ú≈Ò≈ «√º ÷ «Ú¡’Â∆ ‘À Â∂ ¿∞√ ¿∞µÂ∂ AIHF «Úº⁄ Ì≈Â∆ ’Àϫȇ Ó≥Â∆ ˘ Ó≈È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’È Á≈ ÁØÙ √∆Õ ¿∞√ È∂ ÓπÏ ≥ ¬∆ «Úº ⁄ È≈ «√¯ ‡» ‚ Ø Á∆ «¬º ’ «√ÀÍÙÈ «Úº⁄ «‘º√≈ «Ò¡≈ √◊Ø∫ ¿∞‘ ‡» ‚ Ø Á∆ ÍÂÈ∆ È≈Ò Â√Ú∆ «÷⁄Ú≈¿∞‰ «Úº⁄ Ú∆ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø «◊¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ √ºÁ≈ «Ó«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆ Í ¿∞√ Á∂ «Úº⁄ ‘؉ Ú≈Ò∆ «¬º’ ‘Ø «√ÀÍÙÈ Óπ‹Ó≈Ȫ «Í¤Ø’Û Á≈ ÷πÒ≈√≈ ‘؉ «Úº⁄ Ú∆ ¡‡Ú≈Ò ˘ «‘º√≈ ÒÀ‰ Á≈ ¿∞µÂ∂ «¬‘ √ºÁ≈ ºÁ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ

√∆∆¡≈ ”⁄ »√∆ ‹‘≈˜ ‘≈Á√≈◊z√Â, CB ÓΩª

◊ÒØÏÒ Ù’Â∆ ωÈ≈ ⁄≈‘∞Á ≥ À Ì≈Â: Í∂∫‡≈◊È

√∆∆¡≈: √∆∆¡≈ ”⁄ »√ Á≈ «¬’ ‹‘≈‹ ‘≈Á√≈◊z√ ‘Ø «◊¡≈Õ «¬√ ‘≈Á√∂ ”⁄ CB ÒØ’ª Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆Õ «¬√ ”⁄ BF Óπ√≈¯ ¡Â∂ F ’» ÓÀ∫Ï √ÈÕ «¬‘ ‘≈Á√≈ ÷∂Ó«ÓÓ Ï∂√ È∂Û∂ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ◊ºÒ Á∆ ÍπÙ‡∆ »√ Á∂ «÷¡≈ «ÚÌ≈◊ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ÂØ∫ ¿∞Ê∂ Á∆ «È¿±˜ ¬∂‹≥√∆ È∂ ’∆Â∆Õ »√∆ Ó∆‚∆¡≈ ÓπÂ≈Ï’ «¬‘ ‘≈Á√≈ √∆∆¡≈ Á∂ ‡∆ Ù«‘ ÒÂ≈«’¡≈ È∂Û∂ ‘Ø«¬¡≈Õ »√ Á≈ «¬‘ ‹‘≈˜ ÷Ó∂«ÓÓ ¬∂¡Ï∂√ ”Â∂ ÒÀ∫«‚≥◊ √Ó∂∫ ‘≈Á√∂ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø«¬¡≈Õ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ «Í¤Ò∂ Ó‘∆È∂ Ú∆ »√ Á∆ ≈‹Ë≈È∆ Ó≈√’Ø Á∂ Ï≈‘∆ «¬Ò≈’∂ ”⁄ «¬’ ÿ∂Ò» ‹‘≈˜ ‘≈Á√≈◊z√ ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ «¬√ ‹‘≈˜ ”⁄ √Ú≈ √≈∂ GA ÒØ’ª Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ

Ú≈«Ù≥◊‡Èó Ì≈ ◊ÒØÏÒ Ù’Â∆ Á∂ ÂΩ ”Â∂ √Ê≈«Í ‘؉≈ ⁄≈‘∞ ≥ Á ≈ ‘À , Í∂ ∫ ‡≈◊È Á∂ ‡≈Í «¬≥‡ÀÒ∆‹À∫√ ¡≈«¯√ È∂ Ó≥◊ÒÚ≈ ˘ ¡Ó∆’∆ √≥√Áª ˘ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «ÁºÂ∆Õ È≈Ò ‘∆ «’‘≈ «’ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ «¬√ ‡∆⁄∂ ˘ ‘≈√Ò ’È Ò¬∆ ¡≈͉∆ ‰È∆Â’ Ù’Â∆¡ª ˘ ˜»∆ ºª Á∂ »Í ”⁄ Á∂÷Á≈ ‘ÀÕ Ì≈ È∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ ¡≈͉∂ Á∂Ù ”⁄ ω∆ ÍzÓ≈‰» ͉‚∞Ï º ∆ ¡≈¬∆.¡ÀµÈ.¡Àµ√. ¡«‘≥ ˘ √∂Ú≈ ”⁄ «Ò¡≈ Â∂ ‘∞‰ ¡≈͉∆ Á»‹∆ ÍzÓ≈‰» ͉‚∞ºÏ∆ ¡≈¬∆.¡ÀµÈ.¡Àµ√. ¡«ÿ‡ ˘ B@AH ”⁄ «‚Ò∆Ú ’È Ú≈Ò≈ ‘ÀÕ «‚¯À∫√ «¬≥‡ÀÒ∆‹À∫√ ¬∂‹≥√∆ Ì≈ ¡≈͉∆ «√¡≈√∆ Â∂ ¡≈«Ê’ Á∂ ‚≈«¬À’‡ ÒÀ¯‡∆ÈÀ∫‡ ‹ÈÒ ‹≈‰’≈∆ «ÁºÂ∆Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ØÏ ¡ÀÙÒ∂ È∂ ¡≈Ó‚ √«Ú«√˜ ’Ó∂‡∆ È≈Ò ‹∞Û∂ √≥√Áª ˘ «¬‘

Í‘∞⁄ ≥ ˘ Әϻ ’Á∂ ‘ج∂ Úº‚∂ ÍÀÓ≈È∂ ”Â∂ «‘≥Á Ó‘≈√≈◊ ÷∂Â ”⁄ ¡≈͉∂ «‘ºÂª Á∆ º«÷¡≈ Ò¬∆ ¡≈͉∆ ¯Ω‹ Á≈ Â’È∆’∆’È ’ «‘≈ ‘ÀÕ ¡ÀÙÒ∂ È∂ «’‘≈, “Ò≈¬∆È ¡≈¯ ’≥‡ØÒ È∂Û∂ Í≈«’√Â≈È Â∂ Ì≈ «Ú⁄≈Ò∂ ¯Ω‹∆ ◊ØÒ∆Ï≈∆ È≈Ò ÁπÙÓ‰∆ Á∂ Ú≈Ë∂ Á≈ ÷Â≈ ω≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ“ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ B@AG ”⁄ ̱‡≈È Â∂ ⁄∆È Á∆ √‘ºÁ ”Â∂ ‚Ø’Ò≈Ó ”⁄ Ì≈ Â∂ ⁄∆È Á∂ ¯Ω‹∆¡ª «Ú⁄≈Ò∂ ÒßÏ≈ «ÚÚ≈Á ⁄º«Ò¡≈, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÁØ‘ª Á∂Ùª Á∂ ¯Ω ‹ ∆¡ª È∂ Ò≈¬∆È ¡≈¯ ¡À ’ ⁄π ¡ Ò ’≥ ‡ Ø Ò È∂ Û ∂ ¡≈͉∆ Â≈’ ÚË≈¿∞‰ Á≈ ’ÁÓ ⁄πº«’¡≈Õ

’ÀÈ‚∂ ∆¡È √πÍ∆Ó ’Ø‡ Á≈ ¯À√Ò≈: «’Â∆ «√‘ÂÔ≈Ï ‘؉ ”Â∂ ÔØ◊ π˜◊≈ Óπ‘¬∆¡≈ ’≈¿π‰ Á≈ ‘π’Ó ¡Ω‡Ú≈: ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∆ √πÍ∆Ó ’Ø‡ È∂ «¬’ Úº‚≈ ¯À√Ò≈ √π‰≈¿∞∫«Á¡ª «’‘≈ ‘À «’ ’≥Ó Ú≈Ò∂ √Ê≈È ”Â∂ ‘≈Á√∂ ÁΩ≈È «’√∂ «’Â∆ Á∂ ˜÷Ó∆ ‘Ø ‹≈‰ ¡Â∂ «√‘ÂÔ≈Ï ‘؉ ”Â∂ Í«‘Òª Ú≈Ò∆ «˜≥ÓÚ ∂ ≈∆ «ÈÌ≈¿∞‰ Á∂ ÔØ◊ È≈ «‘‰ Á∆ √» ”⁄ ∞˜◊≈Á≈Â≈ Á≈ ¯˜ ωÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘ «’Â∆ ˘ Ú≈‹Ï ∞˜◊≈ Ó𑬠º ∆¡≈ ’Ú≈¬∂Õ ¡Á≈Ò Á∂ «¬√ ¯À√Ò∂ È≈Ò ÍzÚ≈√∆¡ª, ÷≈√ ÂΩ ”Â∂ ¡≈˜∆ «ÚÁ∂Ù∆ ’≈«Ó¡ª ˘ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ¯≈«¬Á≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈Õ «¬‘ Óπ’ÁºÓ≈ ¡ÀÈÒ ’ÀÈ Èª Á∂ «Ú¡’Â∆ ÚºÒØ Ò«Û¡≈ «◊¡≈ ‹Ø ’≥Ó ÁΩ≈È ˜÷Ó∆ ‘Ø «◊¡≈ √∆ Í «√‘ÂÔ≈Ï ‘؉ ”Â∂ ∞˜◊≈Á≈Â≈ È∂ «¬‘ ’«‘ ’∂ ’≥Ó ”Â∂ º÷‰ ÂØ∫ «¬È’≈ ’ «ÁºÂ≈ ‘À ¿∞‘ Í«‘Òª Ú≈Ò≈ ’≥Ó ’È Á∂ √ÓºÊ È‘∆∫ «‘≈Õ «’¿±«Ï’ Á∂ Óπ¡≈Ú˜∂ ÏØ‚ È∂ ¡ÀÒÈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¯À√Ò≈ √π‰≈¿∞∫«Á¡ª «’‘≈ √∆ «’ ‘Ø ‹◊∑≈ ’≥Ó ’ √’Á≈ ‘À Í ¡ÀÒÈ È∂ √πÍ∆Ó ’Ø‡ ”⁄ ÁÒ∆Ò «ÁºÂ∆ «’ ’» ‘ ‰∆ Á∆ √º ‡ Á∂ Ï≈Ú‹» Á

∞˜◊≈Á≈Â≈ ¿∞√ ˘ ÈΩ’∆ Á∂ √’Á∆ √∆ ¡Â∂ «’¿±«Ï’ Á∂ ÓÈ∞º÷∆ ¡«Ë’≈ ’≈˘È ¡Ë∆È ¿∞‘ ¡«‹‘≈ ’È Ò¬∆ Í≈Ï≥Á Ú∆ √∆Õ ˙ȇ≈∆˙ ”⁄ Í«‘Òª ‘∆ Ò≈◊» ÓÈ∞º÷∆ ¡«Ë’≈ ’Ø‚ «‘ ˜÷Ó∆ ’≈«Ó¡ª ˘ ÓπÛ ÈΩ’∆ ”Â∂ º÷‰ Á≈ «ÈÔÓ ‘À Í ¿∞ Á ÔØ « ◊’ ‘≈Á«√¡ª Á∂ Í∆Ûª Á∆ ‹Ê∂Ï≥Á∆ Á∆ Ú’∆Ò ÓÀ«Ê Ô≈ÈÈ È∂ «’‘≈ «’ ¯À√Ò∂ Á∆ Úº÷∆ ¡«‘Ó∆¡Â ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¡√∆ ¿∞ Ó ∆Á ’Á∂ ‘ª «’ Ú’ÍÒ∂√ √∂¯‡∆ ¡Â∂ «¬≥ÙØÀ∫√ ÏØ‚ Á∂ Ș∆¬∂ ”⁄ «¬√ ¯À√Ò∂ È≈Ò ÂÏÁ∆Ò∆ ¡≈Ú∂◊∆Õ ¿∞Í Ú’ÍÒ∂√ √∂ ¯ ‡∆ ¡Â∂ «¬≥ Ù Ø  À ∫ √ ÏØ  ‚ Á∆ Â‹Ó≈È «’z√‡∆È ¡ÈΩ‡ È∂ «’‘≈ «’ ÓÈ∞º÷∆ ¡«Ë’≈ ’Ø‚ ˘ Í«‘Òª ‘∆ È∆Â∆¡ª ¡Â∂ ¯À√«Ò¡ª ”⁄ Ò≈◊» ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ˙ȇ≈∆˙ ”⁄

Ì≈Ú∂∫ ˜÷Ó∆ ’≈«Ó¡ª ˘ «√‘ÂÔ≈Ï ‘؉ ”Â∂ ’≥Ó ”Â∂ Í‰ ”⁄ √«‘ÔØ◊ ’È Á≈ «ÈÔÓ ‘À Í «¬‘ «√¯ B@ ÂØ∫ ÚË «’Â∆¡ª È≈Ò ⁄ºÒ ‘∂ ’≥Ó Ú≈Ò∂ √Ê≈Ȫ ”Â∂ Ò≈◊» ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Ô≈ÈÈ È∂ «’‘≈ «’ ÍzÚ≈√∆¡ª ¡Â∂ ¡≈˜∆ «ÚÁ∂Ù∆ ’≈«Ó¡ª ˘ Â≈˜≈ ¯À√Ò∂ Á≈ Ï∂‘Á º ¯≈«¬Á≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈ «‹È∑ª ˘ ’≥Ó ÁΩ≈È √º‡-¯∂‡ Òº◊‰ ”Â∂ ÈΩ’∆ ÂØ∫ ’º„ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ÍzÚ≈√∆ ’≈«Ó¡ª ˘ ¡«‹‘∆ √πº«÷¡≈ ’Á∂ È‘∆∫ «ÓÒ∆ «’¿∞∫«’ ¿∞È∑ª ˘ «¬’ ʪ ”Â∂ Ò◊≈Â≈ «¬’ √≈Ò ’≥Ó ’È Á≈ ÓΩ’≈ È‘∆∫ «ÓÒÁ≈Õ

¬∂¡ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ ‹‘≈˜ ”⁄ √ÀµÒ¯ØÈ ˘ Òº◊∆ ¡º◊, Ô≈Â∆ Ó≈Ó»Ò∆ fi∞Ò«√¡≈

∂ Ó≈¯∆¡≈ «÷Ò≈¯ ’ÀÍ‡È Á∆ “‘Ú≈” ”⁄ ’≈Ú≈¬∆

«Ïz«‡Ù-Ì≈Â∆ Í«Ú≈ ”Â∂ Ϻ⁄∆ ˘ √πÈ≥  Ҭ∆ Ì≈ «Ò‹≈‰ ”Â∂ Òº◊∆ Í≈Ï≥Á∆ Òß‚Èó Ô»’∂ Á∆ «¬’ ¡Á≈Ò È∂ «¬’ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ Í«Ú≈ ”Â∂ «¬√ Ò¬∆ ¡≈͉∆ Ï∂‡∆ ˘ Ì≈ «Ò‹≈‰ ”Â∂ Í≈Ï≥Á∆ Ò◊≈ «ÁºÂ∆ «’¿∞∫«’ ¿∞‘ ¡≈͉∆ Ë∆ Á∆ Ì≈ ”⁄ √π≥È ’Ú≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ √È, «‹√ È≈Ò Ïº⁄∆ ˘ «√‘ √Ï≥Ë∆ ÓπÙ«’Òª ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á∆¡ª √ÈÕ Ó≈È⁄À√‡ ’≈¿±∫‡∆ Â∂ ¯À«ÓÒ∆ ’Ø‡ È∂ Ï∆Â∂ «ÁÈ ¯À√Ò≈ √π‰≈«¬¡≈ «’ «¬√ È≈Ò Ïº⁄∆ ˘ ’ج∆ «ÏÓ≈∆ ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ Ô»’∂ Á∂ ÙØ√Ò Ú’ª Á≈ Ó≥ȉ≈ ‘À «’ «¬√ Í«Ú≈ Á∆¡ª «Â≥È ‘Ø Ë∆¡ª ˘ Ú∆ «¬√∂ Íz«’«¡≈ ÂØ∫ Òßÿ‰≈ «Í¡≈ √∆Õ ’≈˘È∆ ’≈Ȫ ’≈È «Â≥Ȫ Ϻ⁄∆¡ª Â∂ Í«Ú≈ Á∆ ͤ≈‰ ‹≈∆ È‘∆∫ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ Ó≈È⁄À√‡ Á∂ ‹º‹ ØÏ‡ ‹Ø‚È È∂ «’‘≈ «’ «¬√ Íz«’«¡≈ È≈Ò Ó≈√»Ó Ϻ⁄∆ ˘ È∞’√≈È Í‘∞⁄ ≥ √’Á≈ ‘À Â∂ «¬√ ÂØ∫ ¿∞√ Á∆ √πº«÷¡≈ ’È Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ

⁄≥‚∆◊Û∑ : È‹≈«¬˜ Ó≈¬∆«Èß◊ «÷Ò≈¯ Óπº÷ Ó≥Â∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«≥Á «√≥ÿ È∂ ‘ÀÒ∆’≈͇ «Ú⁄ ÏÀ«·¡ª ‘∆ ’≈Ú≈¬∆ Á∂ ‘∞’Ó «ÁºÂ∂ ‘ÈÕ Óπº÷ Ó≥Â∆ È∂ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ‹≈‰’≈∆ «Á≥ « Á¡ª Áº « √¡≈ «’ ‹ÁØ ∫ ¿∞ ‘ ‘ÀÒ∆’≈͇ ≈‘∆∫ ‹≥◊-¬∂-¡≈˜≈Á∆ Ô≈Á◊≈ Á∂ Á»‹∂ ¯∂˜ Á≈ ¿∞Áÿ≈‡È ’È ‹ÒßË ‹≈ ‘∂ √È Âª ¿∞È∑ª ‘ÀÒ∆’≈͇ ”⁄Ø∫ Á∂«÷¡≈ «’ «¯ÒΩ (‹ÒßË) ¡Â∂ ≈‘Ø∫ (ÈÚªÙ«‘) ”⁄ √ÂÒ∞‹ Á«¡≈ ”⁄Ø∫ ‹∂. √∆. Ï∆. ÓÙ∆Ȫ ≈‘∆∫ È≈‹≈«¬˜ Ó≈¬∆«Èß◊ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ ”Â∂ Óπº÷ Ó≥Â∆ È∂ Â∞≥ √≥ÏË ≥  «˜«Ò¡ª Á∂ ‚∆. √∆. ¡Â∂ ¡Àµ√. ¡Àµ√. Í∆. ˘ ’≈Ú≈¬∆ ’È ¡Â∂ ∂Â

Ó≈¯∆¡≈ Á∆¡ª ÓÙ∆Ȫ ¡Â∂ ‘Ø √Ó≈È ˜Ï ’È Á∂ ‘∞’Ó «ÁºÂ∂Õ Á»‹∂ Í≈√∂ ‹ÁØ∫ ‹◊ Ï≈‰∆ ÚÒØ∫ ÈÚªÙ«‘ Á∂ ‚∆. √∆. ¡Â∂ «¯ÒΩ Á∂ ¡Àµ√. ‚∆. ¡ÀµÓ. È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’∆Â∆

◊¬∆ ª ¿∞È∑ª Áº«√¡≈ «’ Óπº÷ Ó≥Â∆ ÚÒØ∫ Ì∂‹∆¡ª Â√Ú∆ª Á∆ ÒØ’∂ÙÈ ‡z∂√ ’ Ò¬∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍπÒ√ È∂ ≈‘Ø∫ Á∂ ÓÒ’Íπ «Ú⁄ ¿∞’ ‹◊∑≈ ”Â∂ ¤≈Í∂Ó≈∆ ’∆Â∆Õ

’ÀÍ‡È Á∆ ÿ∞’∆ Ó◊Ø∫ ⁄ΩË∆ ‘ج∂ ˆ≈«¬Ï Ï«·ß‚≈: Óπº÷ Ó≥Â∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«≥Á «√≥ÿ Á∂ ÁÏ’∂ Ó◊Ø∫ Ï«·ß‚≈ «¯≈¬∆È∆ ”⁄ ’∆Ï «¬’ Ó‘∆È∂ Ó◊Ø∫ ∂Â≈ Ï‹∆ «ÏȪ ∞’≈Ú‡ ÂØ∫ ¡≈¿∞‰∆ Ù∞» ‘Ø ◊¬∆ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ «√¡≈√∆ ⁄ΩË∆¡ª È∂ Óπº÷ Ó≥Â∆ ÚºÒØ∫ Í«‘Òª «ÁºÂ∂ «¬Ù≈∂ ˘ È≈ √Ó«fi¡≈ ª ‘≈’Ó «Ë Á∆ ÏÁÈ≈Ó∆ Á∂ „ØÒ Úº‹‰ Òº◊ ͬ∂ √ÈÕ ’ºÒ Óπº÷ Ó≥Â∆ È∂ «‚͇∆ ’«ÓÙÈª ¡Â∂ ¡À√¡À√Í∆˜ Á∆ Ó∆«‡≥◊ «Úº⁄ Ï«·ß‚≈ ÍπÒ∆√ ˘ «ÚÙ∂Ù ÂΩ ”Â∂ fi≈«Û¡≈ ª «¬√ Á≈ ¡√ ¡º‹ ˜Ó∆È∆ ͺË ”Â∂ Á∂÷‰ ˘ «Ó«Ò¡≈Õ Ó‘∆È∂ Ó◊Ø∫ «ÏȪ “◊∞≥‚≈ ‡À’√” Â≈∂, ’∆Ï „≈¬∆ Á‹È ‡≈Ò∂ Â∂ ‡º’ ∂Â≈ Ï‹∆ ÒÀ ’∂ «¯≈¬∆È∆ ’ØÒ ’≥’∆‡ ÍÒª‡ª ”⁄ Íπº‹∂Õ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ¡ıÏ≈ª ÚºÒØ∫ “◊∞≥‚≈ ‡À’√” Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ˘ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ÍzÓπº÷Â≈ È≈Ò ¿∞Ì≈«¡≈ «◊¡≈ √∆ ¡Â∂ «Â≥È ¯Ú∆ ˘ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò∆ ıÏ “’ÀÍ‡È Á∂ ⁄ΩË∆¡ª

8 to 14 March, 2018

AJIT WEEKLY

È∂ «¯≈¬∆È∆ √ØË∆“ Íz’≈«Ù ’∆Â∆ √∆Õ ¿∞√ Ó◊Ø∫ E ¯Ú∆ ˘ ◊∞‚ ≥ ≈ ‡À’√ Ú√»Ò∆ Ú≈Ò∂ Â≥Ï» Íπº‡∂ Ò¬∂ ◊¬∂ √ÈÕ «¬√ Óπ«‘≥Ó Ú‹Ø∫ ‘∆ Ï«·ß‚≈ ÍπÒ∆√ È∂ BE ¯Ú∆ ˘ ¡’≈Ò∆ È∂Â≈ ÓÈÁ∆Í «√≥ÿ ”Â∂ ’∂√ Á‹ ’∆Â≈ √∆Õ ¿∞√≈∆ ·∂’∂Á≈ ¡ÙØ’ Ϫ√Ò È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª Á∂ ÍÒª‡ ”Â∂ ¡º‹ BE Á∂ ’∆Ï ∂Â≈ Ï‹∆ Á∂ ‡º’ Íπ‹ º ∂ «‹È∑ª ˘ «’Â∂

Ú∆ È‘∆∫ Ø«’¡≈ «◊¡≈Õ ¿∞È∑ª Áº«√¡≈ «’ Óπ÷ º Ó≥Â∆ Á∂ ‘∞’Óª Ó◊Ø∫ “◊∞≥‚≈ ‡À’√“ Ú√»Ò‰ Ú≈Ò∂ «Íº¤∂ ‘‡ ◊¬∂ ‘È ¡Â∂ «¯≈¬∆È∆ «Úº⁄ ÓπÛ ∂Â≈ Ï‹∆ Á∆ ¡≈ÓÁ Ù∞» ‘Ø ◊¬∆ ‘ÀÕ «¬√∂ ÁΩ≈È «È¿± Í∆‹∆¡≈ ‡ª√ÍØ‡ ’≥ÍÈ∆ Á∂ Ó≈Ò’ ËÓ «√≥ÿ Ò«‘≈ Ë»’؇ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª ¡º‹ ∂Â≈ Ï‹∆ Á∂ ¤∂ ‡º’ Ú∆¡≈√∆ ’≥ÍÈ∆

Á∂ ÍÒª‡ «Úº⁄ Ì∂‹∂ ¡Â∂ «’Ë∂ «’√∂ ‡º’ ˘ Ø«’¡≈ È‘∆∫ «◊¡≈Õ ¿∞Ë Ï«·ß‚≈ ÍπÒ∆√ È∂ ¡’≈Ò∆ È∂Â≈ ÓÈÁ∆Í «√≥ÿ Á∂ «Í≥‚ Ï≥◊∆ ’Òª «Ú÷∂ ¿∞È∑ª Á∆ «‘≈«¬Ù ”Â∂ ¡º‹ ¤≈Í≈ Ó≈«¡≈Õ ÂÒÚ≥‚∆ √≈ÏØ Á∂ ‚∆¡À√Í∆ Ï«≥Á «√≥ÿ È∂ Áº«√¡≈ «’ ÓÈÁ∆Í «√≥ÿ ÿØ∫ ¯≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Áº«√¡≈ «’ «¯≈¬∆È∆ ”⁄ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª

◊º‚∆¡ª ˘ «’√∂ «’√Ó Á∆ ’ج∆ Ø’ ‡Ø’ È‘∆∫ ‘À ¡Â∂ ‹∂’ ’ج∆ Ú∆ ¡È√ ¿∞Ȫ∑ ˘ Ø’Á≈ ‘À ª ¯Ω∆ ‡ª√ÍØ‡ ¿∞È∑ª È≈Ò √≥Í’ ’ÈÕ ‹≈‰’≈∆ ¡È∞√≈ ¡À√¡À√Í∆ ÈÚ∆È «√≥◊Ò≈ È∂ Ú∆ «’‘≈ ‘À «’ ÓÈÁ∆Í «√≥ÿ Á∂ ¡√Ò≈ Ò≈«¬√À∫√ ÚÀ∆¯≈¬∆ ’∆Â∂ ‹≈‰◊∂ ¡Â∂ ¿∞√ ˘ «◊z¯Â≈ ’’∂ Íπº¤-«◊º¤ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ √»Âª È∂ «’‘≈ «’ «˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È È∂ ÓÈÁ∆Í «√≥ÿ Á∂ Í«Ú≈ Á∂ ¡√Ò≈ Ò≈«¬√À∫√ª Á∆ ÚÀ∆«¯’∂ÙÈ ’È Á∂ ‘∞’Ó ’∆Â∂ ‘ÈÕ «‚͇∆ ’«ÓÙÈ Á∆ÍÚ≈ Ò≈’≈ Óπ  ≈Ï’ ‘∞ ‰ ’Ø ¬ ∆ “◊∞ ≥ ‚ ≈ ‡À ’ √“ Ú≈«Ò¡ª Á∆ «√¯≈«Ù Ú∆ ’∂◊≈ ª ¿∞√ ”Â∂ Ú∆ ÍπÒ∆√ ’∂√ Á‹ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ «’√∂ Â∑ª Á∆ È≈‹≈«¬˜ Ú√»Ò∆ ÏÁ≈Ù ȑ∆∫ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ

‡ØΩ∫‡Ø: Ï∆Â∂ «ÁÈ ¬∂¡ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ «¬º’ ‹‘≈˜ Á∂ ¡≥Á √ÀµÒ¯ØÈ ˘ ¡º◊ Òº◊ ‹≈‰ ’≈È «¬º’ Ô≈Â∆ Ó≈Ó»Ò∆ »Í «Úº⁄ fi∞Ò√ «◊¡≈Õ «¬‘ ÿ‡È≈ ¿∞√ √Ó∂∫ Ú≈Í∆ ‹ÁØ∫ ÚÀÈ’»Ú ‹≈‰ Ú≈Ò≈ ‹‘≈˜ ‡Øª‡Ø ÂØ∫ Ú≈È≈ ‘؉ Á∆ «Â¡≈∆ ’ «‘≈ √∆Õ «¬‘ ÿ‡È≈ Ú∆Ú≈ √Ú∂∂ G:@@ Ú‹∂ Á∂ È∂Û∂ Â∂Û∂ ¬∂¡ ’ÀÈ∂‚≈ Á∆ ¿∞‚≈È ¬∂√∆ A@A «Úº⁄ Í∆¡√È «¬≥‡ÈÀÙÈÒ ¬∂¡ÍØ‡ ¿∞µÂ∂ Ú≈Í∆Õ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ ¬∂¡Ò≈¬∆È Á∂ ÏπÒ≈∂ È∂ «ÁºÂ∆Õ √ÀµÒ¯ØÈ Á∂ ˙È ˘ ¯ØÈ

«Úº⁄ ‘∆ ¡º◊ Òº◊‰ ’≈È ¯√‡ «‚◊∆ ÏȘ ‘ج∂Õ Í ¿∞‘ «ÏȪ «’√∂ √«‘ÔØ◊ Á∂ ‹‘≈˜ ÂØ∫ Ï≈‘ ¡≈ ◊¬∆Õ ¬∂ ¡  ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ Ïπ Ò ≈∂ Í∆‡ «¯‡˜ÍÀ‡«º’ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ¡º◊ ¿∞µÂ∂ ¡ÓÒ∂ ÚºÒ∫Ø ¯ΩÈ ’≈Ï» Í≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ √∆ Â∂ «¬√ È≈Ò ‹‘≈˜ ˘ Ú∆ ’ج∆ È∞’√≈È È‘∆∫ Í‘∞«≥ ⁄¡≈Õ ÏØ«¬≥◊ GHG-I «Úº⁄ «¬‘ ÿ‡È≈ Ú≈Í∆ Â∂ «¬√ «Úº⁄ ÚÀÈ’»Ú ‹≈‰ Ò¬∆ BFF Ô≈Â∆ √Ú≈ √ÈÕ ‹‘≈˜ «Úº⁄ √Ú≈ Ô≈Â∆ ÏÀ ∫ ‚È √’Ω ‡ È∂

Áº«√¡≈ «’ ÒØ’ ¡≈͉∆¡ª √∆‡ª ¿∞µÂ∂ ‡ºÍ ‘∂ √ÈÕ «¬≥‹ Òº◊ «‘≈ √∆ «‹Ú∂∫ «Èº’∆ «‹‘∆ ’À∫ͯ≈«¬ ‘ØÚ∂Õ ¿∞√ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ‹∂ «¬‘∆ ÿ‡È≈ Ú∆‘ «Ó≥‡ Ï≈¡Á ‹‘≈˜ Á∂ ¿∞‚≈È ÌÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú≈Í∆ ‘∞≥Á∆ ª Ó≈ÓÒ≈ ’≈¯∆ ◊≥Ì∆ ‘Ø ‹≈‰≈ √∆Õ

‡≥Í Á∂ √≥⁄≈ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ Óπ÷∆ ‘ØÍ «‘’√ ÚÒØ∫ ¡√Â∆¯≈ Ú≈«Ù≥◊‡È: Ï∆Ï∆ ‘ØÍ «‘’√ È∂ √≥ ⁄ ≈ ‚≈«¬À ’ ‡ Á∂ ¡‘∞ Á ∂ ÂØ ∫ ¡√Â∆¯≈ Á∂ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ «‘’√ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‚ØÈ≈Ò‚ ‡≥Í Á∆ ’≈¯∆ ’∆Ï Ó≥È∆ ‹ªÁ∆ √∆ ¡Â∂ Ú≈¬∆‡ ‘≈¿∞»√ «‹‘Ø «‹‘∂ ‘≈Ò≈ «Úº ⁄ «ÿ«¡≈ ‘Ø « ¬¡≈, ¿∞ √ Á∂ ÓºÁÈ ∂ ˜ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ò¬∆ «¬‘ Úº‚≈ fi‡’≈ Ó≥«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ BI √≈Ò≈ √≈Ï’≈ Ó≈‚Ò «‘’√ ‘≈Òª«’ «√¡≈√∆ ÂΩ ”Â∂ ª «√÷ªÁ» √∆ Í ¿∞√ Á∂ Ï≈∂ «¬’ ◊ºÒ ÓÙ‘» √∆ «’ ¿∞‘ ¿∞È∑ª Óπº·∆ Ì √«‘ÔØ◊∆¡ª ”⁄ Ù≈ÓÒ √∆ ‹Ø ‡≥Í ”Â∂ ¡√ √»÷ º÷Á∂ ‘ÈÕ ¡√Â∆¯∂ ÂØ∫ «¬’ «ÁÈ Í«‘Òª ‘∆ Ï∆Ï∆ «‘’√ ≈Ù‡ÍÂ∆ ⁄؉ «Úº⁄ »√∆ ÓπÁ≈ıÒ Á∂ √Ú≈Ò ”Â∂ ’ª◊√ Á∆ √» ‘ ∆¡≈ ’Ó∂ ‡ ∆

√≈‘Ó‰∂ Í∂Ù ‘ج∆ √∆ Â∂ ¡º· ÿ≥‡∂ ’≈Ú≈¬∆ ⁄ºÒ∆ √∆Õ ¡≈͉∆ Ù≈‘Á∆ «Úº⁄ «‘’√ È∂ ’Ó∂‡∆ ˘ Áº«√¡≈ √∆ «’ ’≥Ó ’«Á¡ª ¿∞È∑ª ˘ ’¬∆ Ú≈ √¯∂ Á fi» · ÏØ Ò ‰∂ ÍÀ ∫ Á∂ ‘È Í

≈Ù‡ÍÂ∆ Á∆ ⁄Ø ‰ «Úº ⁄ » √ ∆ ÓπÁ≈ıÒ Á∆ ‹ª⁄ Ï≈∂ ¿∞È∑ª ’Á∂ Ú∆ fi»· È‘∆∫ ÏØ«Ò¡≈Õ ‘≈Òª«’ «‘’√ ÍÁ∂ «Íº¤∂ «‘ ’∂ ‘∆ ’≥Ó ’Á∆ ‘∆ √∆ Í ‘≈Ò ‘∆ «Úº⁄ «ÚÙ∂√ ’Ω∫√Ò ≈Ï‡ Ó»Ò ÚºÒ∫Ø ‡≥Í Á∆ ‡∆Ó Â∂ »√∆ √’≈ Á«Ó¡≈È ◊≥ „ Â∞ Í Ï≈∂ ‹ª⁄ «Úº ⁄ Â∂ ˜ ∆ «Ò¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «‘’√ Áª Ȫ «ÚÚ≈Áª Á∂ ÿ∂∂ ”⁄ ¡≈ «◊¡≈ √∆Õ ∞ı√ ‘؉ Ú∂Ò∂ Ï∆Ï∆ «‘’√ È∂ ¡≈͉∂ «Ï¡≈È «Úº ⁄ «’‘≈ ““ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‡≥Í Á≈ Ù∞’∆¡≈ ¡Á≈ ’È Ò∫¬∆ Ó∂∂ ’ØÒ ÙÏÁ È‘∆∫ ‘ÈÕ ≈Ù‡ÍÂ∆ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ ÍzÙ≈√È Ò¬∆ Ó∂∂ ÚºÒØ∫ Ù∞Ì’≈ÓÈ≈ÚªÕ”” ‡≥Í È∂ Ú∆ Ï∆Ï∆ «‘’√ Á∆¡ª Ù≈ÈÁ≈ √∂Ú≈Úª Á∆ ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆Õ

ÍÚ≈√∆ Ì≈Â∆ È∂ «Í≥‚ Á≈ √’≈∆ √’»Ò ◊ØÁ «Ò¡≈ Ï«·ß‚≈ ‘ºÊ∫Ø «Ú≈√ «È’Ò∆, ÒØ’ª ‘ºÊ∫Ø ∞˜◊≈

ÂÈ Â≈È: «Í≥ ‚ ÈØ È ∂ Á∂ Ú√È∆’ «¬º’ ÍÚ≈√∆ Ì≈Â∆ È∂ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ Á∆ Ô≈Á «Úº⁄ «Í≥‚ Á∂ √’≈∆ ¡ÀÒ∆ÓÀ∫‡∆ √’»Ò ˘ ◊ØÁ ÒÀ‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞È∑ª √’»Ò Á∂ ’∞fi «Ú’≈√ ’≈‹ Ú∆ ’Ú≈¬∂ ‘ÈÕ ÍÚ≈√∆ Ì≈Â∆ ÓÈ«‹≥Á «√≥ÿ ÈØÈ∂ ÚºÒØ∫ «Á÷≈¬∂ ◊¬∂ “«Óº‡∆ Á∂ ÓØ‘“ Á∆ «Í≥‚ Ú≈√∆¡ª, √’»Ò Á∂ √‡≈¯ ¡Â∂ «˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È È∂ ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆ ‘ÀÕ ’∆Ï A@ √≈Ò ÂØ∫ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «‘ ‘∂ ÓÈ«‹≥Á «√≥ÿ È∂ «√º«÷¡≈ «ÚÌ≈◊ ÂØ∫ ¡«Ë¡≈Í’ Ú‹Ø∫ √∂Ú≈Óπ’ ‘ج∂ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ Á«Ú≥ÁÍ≈Ò «√≥ÿ Á∆ Ô≈Á «Úº⁄ «¬‘ ¿∞Í≈Ò≈ ’∆Â≈ ‘ÀÕ «Í≥‚ Á∂ √Í≥⁄ √π«≥Á «√≥ÿ È∂ Áº«√¡≈ «’ ÓÈ«‹≥Á «√≥ÿ È∂ ÷πÁ Òº÷ª ∞ͬ∂ ÷⁄ ’∂ √’» Ò Á∆ ⁄≈Á∆Ú≈∆ ’≈¿∞‰ Á∂ È≈Ò È≈Ò √’»Ò «Úº⁄ √Ú∂  Á∆ √Ì≈ Ò¬∆ √‡∂ ‹ Ú∆ ωÚ≈¬∆ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞È∑ª √’»Ò Á≈ Óπº÷ ◊∂‡ Ú∆ ¿∞µ⁄≈ ’Ú≈ ’∂ √π≥Á ωÚ≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª √’»Ò Á∂ «Ú‘Û∂ «Úº⁄ «¬≥‡Ò≈«’≥◊ ‡≈¬∆Òª

Ò◊Ú≈¬∆¡ª ¡Â∂ Í÷≈«È¡ª Á∆ Óπ≥Ó ’≈Ú≈¬∆Õ √’»Ò Á∂ Ϻ«⁄¡ª Ò¬∆ ¿∞Ȫ∑ Í∆‰ Ú≈Ò∂ Í≈‰∆ Á∆ √‘»Ò Ҭ∆ Ú≈‡ ’»Ò ¡Â∂ ¡≈˙ «√√‡Ó Ú∆ Ò◊Ú≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ÓÈ«‹≥Á «√≥ÿ

˘ ¡º‹ √’»Ò «Úºº⁄ √’»Ò Á∆ Óπº÷ ¡«Ë¡≈Í’≈ ÍÂÚ≥  ’Ω  Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂ · ÏÒ«Ú≥ Á  ’Ω  , √π÷«Ú≥Á «√≥ÿ, ≈‹È ¡Â∂ ÍÓ‹∆ «√≥ÿ È∂ √ÈÓ≈«È ’∆Â≈Õ «˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È ÚºÒ∫Ø «‚͇∆ ’«ÓÙÈ ÍzÁ∆Í ’∞Ó≈ √ºÌÚ≈Ò √Ó∂ «˜Ò∑≈ «√º«÷¡≈ ¡«Ë’≈∆ ’zÓÚ≈ √À’‚ ≥ ∆ Â∂ Íz≈«¬Ó∆, «ÈÓÒ «√≥ÿ ¡Â∂ Óπ’Ù ∂ ’∞Ó≈ ‹ØÙ∆ È∂ Ú∆ ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª ‘ØȪ ÍÚ≈√∆ Ì≈Â∆¡ª ˘ ¡«‹‘∂ ¿∞Í≈Ò∂ ’È Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ ÍzÙ≈√È ÚºÒ∫Ø ÓÈ«‹≥Á «√≥ÿ Á≈ √ÈÓ≈È Ú∆ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

ÍØÈ Á∂÷‰ Á∆ ¡≈Á ÂØ∫ Áπ÷∆ «Í˙ È∂ Úº«„¡≈ Íπ º  Á≈ ‘ºÊ ‘ÀÁ≈Ï≈Á - Â∂Òß◊≈È≈ ”⁄ «¬’ DE √≈Òª «Ú¡’Â∆ ˘ ¿∞√ Á∂ AI √≈Òª Ï∂‡∂ Á≈ ‘ºÊ Úº„‰ Á∂ ÁØÙ ”⁄ «◊z¯Â≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Áº«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ «Ú¡’Â∆ ¡≈͉∂ Ï∂‡∂ Á∆ ÓØÏ≈¬∆Ò ”Â∂ ÍØÈ Â∂ ‘Ø «¯ÒÓª Á∂÷‰ Á∆ ¡≈Á ÂØ∫ È≈≈˜ √∆Õ ÍπÒ√ È∂ Ó≥◊ÒÚ≈ ˘ «¬√ √Ï≥Ë∆ ‹≈‰’≈∆ «ÁºÂ∆Õ ÍπÒ√ È∂ Áº«√¡≈ «’ Óπ‘≥ÓÁ ’Ô»Ó ’∞∂Ù∆ ˘ √ØÓÚ≈ ˘ «◊z¯Â≈ ’’∂ ‹∂Ò Ì∂‹ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÿ‡È≈ Í≈‘Á∆ Ù∆¯ «¬Ò≈’∂ ”⁄ ¿∞ÁØ∫ Ú≈Í∆ ‹ÁØ∫ ’∞Ù ∂ ∆ Á≈ Ï∂‡≈ ÷≈«ÒÁ √Ω «‘≈ √∆Õ «¬√∂ ÁΩ≈È ’∞Ù ∂ ∆ È∂ ’√≈¬∆ Ú≈Ò∂ ⁄≈’» ˘ ¿∞√ Á≈ ‘ºÊ Úº„ «ÁºÂ≈Õ ÍπÒ√ È∂ Áº«√¡≈ «’ ’∞∂Ù∆ ¡≈͉∂ Ï∂‡∂, ‹Ø «’ ’∂ÏÒ Á≈ ’≥Ó ’Á≈ √∆, ÂØ∫ È≈≈˜ √∆ «’¿∞∫«’ ¿∞‘ «¯ÒÓª Â∂ ÍØÈ Á∂÷‰ Á≈ ¡≈Á∆ ‘Ø «◊¡≈ √∆, «‹√ Á≈ ¡√ ¿∞√ Á∂ ’≥Ó Â∂ «√‘ ”Â∂ ÍÀ «‘≈ √∆Õ ÿ‡È≈ ÂØ∫ ÁØ «ÁÈ Í«‘Òª Á∆ ’∞Ù ∂ ∆ È∂ «¬√ √Ï≥Ë∆ ÷≈«ÒÁ ˘ «⁄Â≈ÚÈ∆ Ú∆ «ÁºÂ∆ √∆Õ ÍπÒ√ È∂ «’‘≈ «’ ÷≈«ÒÁ Á≈ ‘ºÊ Ïπ∆ Â∑ª È∞’√≈«È¡≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ ¿∞√ Á∂ ·∆’ ‘؉ Á∆ ÿº‡ ‘∆ ¿∞Ó∆Á ‘ÀÕ

Ï«·ß‚: “Ú∂«÷¡≈ Â∂≈ Ï«·ß‚≈, È≈ ÂØ∆ È≈ «‡≥„≈”, «¬√ «Ó‘‰∂ Á∆ ÓÛ’ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª Ï«·ß‚≈ ÊÓÒ È∂ Ì≥È∆ √∆Õ ‹ÁØ∫ «⁄ÓÈ∆¡ª «Úº⁄∫Ø Ë»¡ ≥ ª «È’«Ò¡≈ ª ⁄π¯∂ ∂ Ω‰’ Òº◊ ◊¬∆ √∆Õ Ò≈Ò‡ÀȪ ˘ Ï»‘∂ Ì∂Û «ÁºÂ∂ ◊¬∂ Â∂ ÊÓÒ Ó≈‰ Ï«‰¡≈ Ï«·ß ‚ ∂ Á≈Õ «√¡≈√∆ «Ëª È∂ “Ú≈«¬¡≈ ÊÓÒ“ ◊ºÁ∆¡ª Ú∆ Ò¬∆¡ªÕ ‹ÁØ∫ √Â≥Ï AIGD «Úº⁄ ÊÓÒ Á≈ Í«‘Òª Ô»«È‡ ⁄º«Ò¡ª, ª ¿∞Á∫Ø «¬‘ Ô»«È‡ ⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ïπ¡≈«¬Ò ’≥‡ØÒ √π÷≈Ó «√≥ÿ ÍÓ≈ Áº√Á∂ ‘È «’ «’Ú∂∫ Ô»«È‡ ⁄ºÒ‰ Ó◊Ø∫ «ıºÂ∂ ”⁄ «Ú’≈√ Á∆ ÍÀÛ ⁄≈Ò Ù∞» ‘ج∆Õ √z∆ ÍÓ≈ È∂ AF ‹ÈÚ∆ AIGE ˘ ÊÓÒ ”⁄ ‹∞¡≈«¬È ’∆Â≈ √∆ Â∂ Í»∂ «¬Ò≈’∂ «Úº⁄Ø∫ ÒØ’ ÊÓÒ ˘ Ú∂÷‰ ¡≈¿∞∫Á∂ √ÈÕ ‘∞‰ ÊÓÒ «¬’ºÒ≈ √È¡Â∆ Íz≈‹À’‡ È‘∆∫ «‘≈, ÏÒ«’ Ï«·ß‚≈ Á∆ «Ú≈√ ω «◊¡≈ ‘ÀÕ ÊÓÒ Á∆¡ª fi∆Òª Ú‹Ø∫ Ï«·ß ‚ ≈ ˘ “fi∆Òª Á≈ Ù«‘” Ú∆ ¡≈«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ Í«‘Ò∆ Á¯≈ ÊÓÒ Á∆ «⁄ÓÈ∆ ”⁄Ø∫ Ë»¡ ≥ ª «È’«Ò¡≈ √∆ ¿∞Á∫Ø ÂÂ’≈Ò∆ Óπ÷ º Ó≥Â∆ «◊¡≈È∆ ˜ÀÒ «√≥ÿ ¡≈¬∂ √ÈÕ ‹ÁØ∫ ¬∂Ù∆¡È ÷∂‚ª √È, ª ¿∞Á∫Ø «Ï‹Ò∆ ÍÀÁ≈Ú≈ Á∂ «¬√ ÊÓÒ È∂ √≈∂ «’≈‚ ÂØÛ∂ ¡Â∂ ’∂∫Á √’≈ È∂ «¬√ ÊÓÒ ˘ C.AF ’ØÛ Á≈ «¬È≈Ó «ÁºÂ≈Õ ¿∞√ Ó◊Ø∫ Ï‘∞Â∂ √≈∂ Úº‚∂ ¤Ø‡∂ «¬È≈Ó «¬√ Á∆ fiØÒ∆ ͬ∂Õ ‹∂± ÊÓÒ ¡÷∆ ‘’»Ó ‘ºÊ∫Ø ‘≈ «◊¡≈Õ Ï«·ß‚≈ ÊÓÒ ¿∞Á∫Ø Ú∆ ⁄⁄≈ «Úº⁄ ¡≈«¬¡≈ ‹ÁØ∫ «¬√ Á∂ ÍzÁÙ » ‰ Ú‹Ø∫

Íπ≈‰∆ Ô≈Á: ÂÂ’≈Ò∆ Óπº÷ Ó≥Â∆ «◊¡≈È∆ ˜ÀÒ «√≥ÿ Ï«·ß‚≈ ÊÓÒ Á∂ Í«‘Ò∂ Ô»«È‡ Á∂ ⁄ºÒ‰ ÓΩ’∂Õ Ù«‘ ”Â∂ ≈÷ Á∆ Ú÷≈ ‘؉ Òº◊∆ √∆Õ Í≈Ú’ΩÓ È∂ GAE ’ØÛ Á≈ ’˜≈ ⁄π’ º ’∂ Ï«·ß‚≈ ÊÓÒ Á∂ ÁØ Ô»«È‡ª Á≈ √≈Ò B@@D-@G «Úº⁄ ¡Â∂ «Â≥È ¡Â∂ ⁄≈ Ô» « ȇ Á∆ √≈Ò B@A@-AD «Úº ⁄ ÀÈÚ Ø Ù ∂ È ’≈¬∆, «‹√ È≈Ò Ïπ„ º ≈ ÊÓÒ ÓπÛ ‹Ú≈È ‘Ø «◊¡≈Õ ÊÓÒ Á∂ √≈Ï’≈ Óπ÷ º «¬≥‹È∆¡ ’ÈÀÒ «√≥ÿ Ó≈È ¡≈÷Á∂ ‘È «’ ÊÓÒ ˘ Ï≥Á ’È Á≈ ÓÂÒÏ «Ú≈√ Ò∞‡ º ‰ Ï≈Ï ‘ÀÕ «ÏȪ «’√∂ ’≈È Ï≥Á ’È≈ √Ófi ÂØ∫ Ï≈‘ ‘ÀÕ Áº√‰ÔØ◊ ‘À «’ B@AG Á∂ ⁄؉ Íz⁄≈ ÁΩ≈È ÊÓÒ ⁄؉ ÓπºÁ≈ Ï«‰¡≈Õ

ÓÈÍz∆ Ï≈ÁÒ ⁄؉ Íz⁄≈ ÁΩ≈È ÊÓÒ Á∆¡ª «⁄ÓÈ∆¡ª Á∂ Ï≥Á ‘ج∂ Ë»¬ ≥ ∫∂ Á∆ ◊ºÒ ’’∂ ◊º⁄ Ì ÒÀ∫Á∂ √ÈÕ ⁄؉ª √Ó∂∫ ÓÈÍz∆ Ï≈ÁÒ ÊÓÒ Á∂ ◊∂‡ ”Â∂ Íπ‹ º Õ∂ ÓπÒ≈˜Óª Á∂ «¬’º· «Úº⁄ ÓÈÍz∆ Ï≈ÁÒ «¬‘ ’«‘≥Á¡ª Ì≈Ú∞’ ‘Ø ◊¬∂, ““«¬‘ ÒØ’ª Á∂ ‘º‚ Ó≈√ È≈Ò Ï«‰¡≈ ¡À∫, «¬√ Á∆¡ª «⁄ÓÈ∆¡ª ”⁄Ø∫ √’≈ Ï‰È ”Â∂ Ë»¡ ≥ ª ’º„ª◊∂Õ“ ÓπÒ≈˜Ó ¡≈◊» ◊∞√∂Ú’ √≥Ë» ¡≈÷Á∂ ‘È «’ ¿∞ÁØ∫ ÓπÒ≈˜Ó «√¡≈√∆ ÂÓ≈Ù∂ ˘ √Ófi È‘∆∫ √’∂ √ÈÕ ı˜≈È≈ Ó≥Â∆ È∂ ‘∆ √º⁄Óπ⁄ º ÊÓÒ Ï≥Á ’’∂ Í»∂ Íz≈‹À’‡ Á≈ ‘∆

Ë»¡ ≥ ª ’º„ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ÓÈÍz∆ Ï≈ÁÒ ‘∞‰ Â’ «Á≥Á∂ ‘È «’ ÊÓÒ ˘ ⁄Ò≈¿∞‰≈ ÿ≈‡∂ Á≈ √ΩÁ≈ ‘À Â∂ Ú≈¡Á≈ ’Á∂ ‘È «’ «’√∂ ÓπÒ≈˜Ó ˘ Ï∂∞˜◊≈ È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ Ï«·ß‚≈ ÊÓÒ È∂ BA √Â≥Ï B@AG ˘ ¡≈ı∆ √≈‘ «Ò¡≈Õ ÊÓÒ Á∂ À◊Ò »  A@H ÓπÒ≈˜Óª Á∂ Í«‘Òª ÂÏ≈ÁÒ∂ ’∆Â∂ ¡Â∂ BB@ ÓπÒ≈˜Óª Á∂ ‘∞‰ ÂÏ≈ÁÒ∂ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‘È, «‹È∑ª ˘ ÓπÒ≈˜Ó «Ëª È∂ Ï«·ß‚≈ ¡Á≈Ò «Úº⁄ ⁄π‰Â Ω ∆ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ ’º⁄-∂ ͺ’∂ ÓπÒ≈˜Óª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÒØ’ ͺ÷∆ «Ëª √Û’ª ”Â∂ ⁄∆’ ‘∆¡ª ‘È «’ “«Ú≈√ Ï⁄≈ Ò˙“Õ √’≈∆ ÁÏ≈ ”⁄Ø∫ ’ج∆ ‘ºÊ È‘∆∫ ¿∞µ«·¡≈Õ ÊÓÒ Á∆ ’∆Ï DFB ’ØÛ Á∆ √≥ÍÂ∆ ‘À ¡Â∂ «¬‘ ’∆Ï BB@@ ¬∂’Û ’Ï∂ «Úº⁄ Òº◊≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ Á√≥Ï Ó‘∆È∂ ÂØ∫ ’º⁄∂ ͺ’∂ ÓπÒ≈˜Ó √Û’ª ”Â∂ ‘ÈÕ È≈ «’√∂ ¡¯√ ˘ «‘Ó ¡≈«¬¡≈ Â∂ È≈ «’√∂ È∂Â≈ Á≈ ÓÈ ‚Ø«Ò¡≈ ‘ÀÕ ’º⁄∂ ’≈Ó∂ Í«‘Ò∆ ‹ÈÚ∆ ÂØ∫ ͺ’∂ ÓØ⁄∂ ”Â∂ ÏÀ·∂ ‘ÈÕ Íº’∂ ÓπÒ≈˜Ó √Û’ª ”Â∂ ’»’ ‘∂ ‘ÈÕ ı˜≈È≈ Ó≥Â∆ È∂ AD ‹ÈÚ∆ ˘ ’º⁄∂ ’≈«Ó¡ª È≈Ò «Í≥‚ Ï≈ÁÒ «Úº⁄ Ó∆«‡≥ ◊ ’∆Â∆, ’Ø ¬ ∆ ÈÂ∆‹≈ È≈ «È’«Ò¡≈Õ BF ‹ÈÚ∆ ˘ «√‘ Ó≥Â∆ Ïz‘Ó Ó«‘≥Á≈ ˘ ÓπÒ≈˜Ó «ÓÒ∂, «‹È∑ª È∂ ÓÀÈ‹ ∂ ÓÀ∫‡ Á∂ Ú¯Á ˘ Ï«·ß‚≈ Ì∂«‹¡≈Õ BG ‹ÈÚ∆ ˘ ÓÀÈ‹ ∂ ÓÀ∫‡ È∂ «¬È∑ª ’≈«Ó¡ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ˜Ï≈È∆ √ÓfiΩÂ≈ ’∆Â≈ Í ’ج∆ È؇∆«¯’∂ÙÈ ‹≈∆ È≈ ’∆Â≈Õ ·∂’≈ ÓπÒ≈˜Ó ¡≈◊» «Ú‹∂ ’∞Ó≈ Áº√Á≈ ‘À «’ B@ ¯Ú∆ ˘

Í≈Ú’ΩÓ Á∂ √∆¡ÀµÓ‚∆ Ú∂˘ Íz√≈Á ˘ «ÓÒ∂, «‹È∑ª È∂ ‹ÒÁ∆ Ó∆«‡≥◊ Á≈ ÌØ √ ≈ «Áº  ≈ √∆Õ BB ¯Ú∆ ˘ ’ª◊√∆ È∂Â≈ ‘«Ú≥Á Ò≈‚∆ È∂ Ó∆«‡≥◊ ’∆Â∆, ‹Ø Ï∂«√º‡≈ ‘∆Õ «Ú‹∂ ’∞Ó≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ AA ¡Â∂ AB ¯Ú∆ ˘ ÓπÛ Ú∆˘ Ï≈ÁÒ ˘ «ÓÒ∂, «‹È∑ª È∂ “ÓπÁ≈Ï≈Á” Ï≥Á ’È Á∆ È√∆‘ «ÁºÂ∆Õ ·∂’≈ ÓπÒ≈˜Ó ¡≈◊» ≈«‹≥Á «„ºÒ∫Ø È∂ Áº«√¡≈ «’ «‚͇∆ ’«ÓÙÈ È∂ Ú∆ Ó∆«‡≥◊ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈ √∆Õ ÁØ Ó‘∆«È¡ª ÁΩ≈È ¿∞Ȫ∑ ˘ Ò≈∂ Â∂ Ú≈¡Á∂ ‘∆ «ÓÒ∂ ‘È, ‘’∆’ «Úº⁄ ’∞fi È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈Õ ¿∞Ȫ∑ ∞˜◊≈ Á≈ ÌØ√≈ Ó≥«◊¡≈ Í ÍπÒ∆√ È∂ ’∂√ Á‹ ’ «ÁºÂÕ∂ ‘≈Ò∂ ÒßÓ∆ ¿∞Ó ÌØ◊‰∆ √∆ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ ÊÓÒ ÍÒª‡ Á∆ È∆∫‘ AIG@ «Úº⁄ º÷ ◊¬∆ ‹ÁØ∫ ⁄≈∂ Í≈√∂ ‘È∂≈ ͺ√«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ DD@ ÓÀ◊≈Ú≈‡ Ú≈Ò∂ «¬√ ÊÓÒ Á≈ Í«‘Ò≈ Ô»«È‡ √Â≥Ï AIGD, Á»√≈ √Â≥Ï AIGE «Úæ⁄ ⁄º«Ò¡≈ ‹ÁØ∫ «’ Â∆√≈ Ô»«È‡ Ó≈⁄ AIGH «Úº⁄ ¡Â∂ ⁄ΩÊ≈ Ô»«È‡ AIGI «Úº⁄ ⁄º«Ò¡≈ √∆Õ ÊØÛ≈∑ √Óª Í«‘Òª ’∂∫Á∆ Í≈Ú «√⁄ «¬≥√‡∆«⁄¿±‡ Ï≥◊ÒΩ È∂ «¬√ Á∆ √‡º‚∆ ’’∂ «¬√ Á∂ ÈÚ∆∫È∆’È Á≈ √πfi≈¡ «ÁºÂ≈Õ ÀÈÚ Ø Ù ∂ È Ó◊Ø∫ «¬√ ÊÓÒ Á∂ Ô»«È‡ ÈßÏ «¬º’ ¡Â∂ ÁØ Á∆ «Ó¡≈Á √≈Ò B@BA-BB º’ ¡Â∂ «Â≥È ÈßÏ Ô»«È‡ Á∆ «Ó¡≈Á ”⁄ B@BI º’ Â∂ ⁄≈ ÈßÏ Ô»«È‡ Á∆ ¿∞Ó «Úº⁄ √≈Ò B@CA Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø «◊¡≈Õ


10 THE AJIT WEEKLY NEWSPAPER

Issue: 1273, 8 to 14 March, 2018

Classified and Matrimonials

Punjabi Hindu Khatri parents seek a suitable match for their son, 29 yrs. old, 5’-10" tall, Canadian born, UOT graduate, working in personal banking in Toronto. The girl should be university graduate, having good family & cultural values. Please send your bio-data & biodata & recent picture to: rgsrv

549@gmail.com *** 1276 *** Jat Sikh family seek a suitable match for their beautiful daughter, 23 yrs. old, 5'-9" tall, currently doing MBA. The boy should be born in Canada/USA, wellsettled, educated with good family values, between the age of 24-28. GTA area preferred. Please send your bio-data & recent picture to:rkdhatt@hotmail.com or call:(289) 838 - 5148 *** 1276 *** Jatt Sikh family seek a suitable match for their daughterliving in India, 1988 born, 5'-6" tall, Master’s in Computer Applications (MCA), working as Software Quality Assurance Analyst (QA) cum Software Developer with California based company in Ludhiana. Please send your bio-data and recent pictures to: khattra.ravinder@hotmail.com or call 1-562-521-3835 *** 1276 *** SC Addharmi family seek asuitable match for their daughter, Jan 88 born, 5'-4" tall, Canadian immigrant, Convent educated, BSc Nursing from PGI Chandigarh, Working and well settled in Canada. The boy should be well educated,Canadian immigrant or Citizen, well settled. Doaba Preferred. Please send your biodata and recent pictures to:skmandial@yahoo.com or call: 011-91-98152-32822 or 1- 616863-7567 *** 1276 *** Looking for a suitable match for Hindu verma boy, Canadian PR, 28 yrs. old, 6' tall, handsome, sincere, vegetarian, M. Engg. degree, running his own successful business in Calgary, belongs to Ludhiana. Looking for a beautiful, professionally qualified and family oriented girl. Please send your recent pictures and bio-data to : gvermamanoj@gmail.com or call: 1-403-618-5952 ***1276*** Tonk Kashatriya parents seek a suitable match for their son, May 3, 1980, born, 5'-8" tall, American citizen, well settled, B.Tech, working in IT. Call: 1-347-622-6851 (NYC WhatsApp) ***1276*** Jat Sikh family seek a suitable match for their daughter, Canadian citizen, 48 yrs. old, (Younger looking), 5'-2" tall, B.Sc. Medical, PGD in hospitality industry, business enterpreneur, having very good job. The boy should be well educated, having good job & of similar age. Divorcee with children please excuse. Call :-1-604-3695129 ***1276*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ DA √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ F «¬ß⁄, ‹∆. ¡ÀÈ. ¡ÀÓ. (È√), √Ø‘‰∆√πÈ÷ æ ∆, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ (G √≈Ò Á≈ «¬æ’ Ïæ⁄≈) È«√ß◊ Á∆ ‹ΩÏ ’ ‘∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ‹∆ÚÈ √≈Ê∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-F@D-H@GBEEE ***ABGF*** È≈¬∆ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E

Îπæ‡ AA «¬ß⁄, ¡ÀÓ. Ï∆. ¬∂. Î≈«¬Èª√, F «’æÒ∂ educated, Jat Sikh, not less than ***ABGF*** ˜Ó∆È Á≈ Ó≈Ò’, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ Ò¬∆ 5'-3" height and willing to relocate ‹æ‡ «√æ÷ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ to Michigan. Please send your bio- ’æÁ E Îπæ‡ A@ «¬ß⁄, ¡ÀÓ. ¡À√. √∆. ’ß«Í¿±‡ ÒØÛ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-GGH-IIB-B@C@ ‹ª data and recent picture to : √≈«¬ß√, «¬ß‚∆¡≈ «Ú⁄ BE ¬∂’Û ˜Ó∆È Á∂ hsingh1@wayne.edu or call :-1- Ó≈Ò’ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ ‹ª @AA-IA-IHEEA-C@AFI 586-435-6228 or 1-313-595-2643 «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ ***ABGF*** Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ ‹æ‡ «√æ÷ ‹Ω‘Ò ÒÛ’∆, ¿πÓ BD √≈Ò, ’æÁ ***1276*** E Îπ‡ æ C «¬ß⁄, ß◊ ◊Ø≈, Ï∆. ¡À√. √∆. È«√ß◊, ’ßÏØ‹ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ BE √≈Ò, ’æÁ E «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ‡Øª‡Ø ˘ Í«‘ÒÕ ¯ØÈ «¬ß ‚ ∆¡≈ «Úæ ⁄ È√ Òæ ◊ ∆ ‘Ø ¬ ∆ ˛ Ò¬∆ Îπæ‡ A «¬ß⁄, ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆- ’Ø :-@AA-IA-IHADE-GHA@B ‹ª ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, √π È æ ÷ ∆, Í«Ú≈’, ⁄ß ◊ ∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò @AA-IA-IDFDH-HGBAB Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á∂ Ì≈ √ÏßËÂ, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Ú⁄ √À‡Ò‚ ¡Â∂ ¡æ◊∂ ***ABGF*** Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¯ØÈ ÍÛ∑≈¬∆ ’ ‘∆ Ò¬∆ ¡Ó∆’≈ ‹ª ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ √Ø‘‰∂-√πÈæ÷∂, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, F «¬ß⁄, ◊zÀ‹±¬∂‡, ÁØ √≈Ò Á≈ ‘Ω√Í∆‡ÀÒ‡∆ Á≈ ’Ø :-DAF-EFG-GIA@ (Ú‡√¡ÀÍ) ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈/Ú’ Í«Ó‡ «‚ÍÒØ Ó ≈ ’∆Â≈ ‘Ø « ¬¡≈, √Ø ‘ ‰∆-√π È æ ÷ ∆, ***ABGF*** ∂ ≈ ¡≈¬∆ ‘ج∆ ‡ª’ ’ÙæÂ∆ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E ”Â∂ ¡≈¬∂ ÒÛ’∂ Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ Í«Ú≈’, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ Â∂ ’ÀÈ‚ Îπæ‡ G «¬ß⁄, ¡ÀÓ. Ï∆. ¬∂., «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂, ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Ú⁄ ÚÀÒ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÚÀÒ ’Ò∆È Ù∂ Ú È, È«Ù¡ª ÂØ ∫ «‘ Ҭ∆ √À‡Ò‚ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-EAF-GBH-DDD@ √À‡Ò‚, Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È/¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ***ABGF*** ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CB √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-FDG-HGI-I@@F ‹ª DCG∂ ∆¡È «√‡∆˜È, «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ IIG-CGDA ÒÛ’∂ Á∆ ̱¡≈ Á≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ AA «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Úæ⁄ ***ABGF*** «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : √À‡Ò‚, ¡ß«ÓzÂË≈∆ ◊π«√æ÷, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ‹æ‡ «√æ÷ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, parmjithallan@gmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :- Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ‹ª ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ’æÁ F Îπæ‡ C «¬ß⁄, «¬ÒÀ’‡z≈«Ò’√ Á≈ A-EA@-DIA-EACG ‹ª @AA-IA- ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, «¬‡Ò∆ Á≈ «√‡∆˜È, æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ‹ª Ú’ Í«Ó‡ Â∂ ¡≈¬∆ √Ø‘‰≈-√πÈ÷ IGH@B-IEAEA ÒÛ’∆ Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡≈͉≈ È≈Ò √ÏßËÂ, Ú’ Í«Ó‡ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ***ABGF*** ∂ ∆¡È ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : ‘ج,∂ ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Ú⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ H «¬ß⁄, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, ‹ÓÈ mailgsgill@gmail.com‹ª ¯ØÈ ’Ø :-A- «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÍÛ∑∆«‘ ‘∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ Ò¬∆ GGH-FBH-@@AB ‹ª @AA-IA-IHGBI- «Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡‚Ò ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ FHDFA ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-F@D-FAH-FHEB ‹ª AÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ***ABGF*** «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ GGH-CBA-CACB sukhcheema90@yahoo.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø A@ «¬ß⁄, Ï∆. ’ΩÓ, ÚÀÙ˘, ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, ***ABGF*** Í«Ú≈’ Ò¬∆ ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CC √≈Ò, ’æÁ F Îπæ‡ :-A-GGH-HGI-@AIA ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ***ABGF*** ¤∆∫Ï≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ CC √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ A@ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úæ⁄ ÚÀÒ ÂØ∫ «‘Â, ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂, «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ «Ú˜‡ ¡≈¬∂ ‘ج∂, ◊zÀ‹±¬∂‡ √À‡‚Ò ˛Õ Áπ¡≈Ï∂ ˘ Í«‘Ò «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ÚÀÒ √À‡Ò‚ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø ‘ ‰∆-√π È æ ÷ ∆, ÍÛ∑ ∆ -«Ò÷∆, Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ¯ØÈ ’Ø :-A-B@I-GD@-DF@D Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ***ABGF*** ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀÒ ‹æ‡ «√æ÷ ‹Ø‘Ò ÒÛ’≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ ‹ª «Ú˜‡ Ú∆˜∂ Â∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ∂ ≈ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ E Îπæ‡ A@ «¬ß⁄, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ «‘Â, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-FDG-ICH¬∆Ó∂Ò ’Ø : amandeep.johal@hotmail.ca ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ @@@D ‹ª FDG-DFI-GFC@ ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-FDG-HEF-E@DI ‹ª I@E- ’ÀÈ‚ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∂ ’˜È ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Ú⁄ ***ABGF*** BFG-@GGB ÚÀÒ √À‡Ò‚ ‘ÈÕ ¯ØÈ ’Ø :-A-F@D-GBB- ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BE √≈Ò, ’æÁ F Îπæ‡, ***ABGF*** √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÚÀÙ˘, ⁄ß◊∂ Well settled Sikh parents (Mair B@IA ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßËÂ, ’ÀÈ∂‚≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ Rajput) seeking a suitable match ***ABGF*** ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ fot their son, 59 yrs. old, 6'-2" tall, «Ú≈√∆¡≈ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ ’ÀÈ‚ deaf, well settled plumber and gas E Îπæ‡ C «¬ß⁄, √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ fitter, non-drinker and skilled. ‘ج∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ¡ÀÓ. Ï∆. ¬∂. Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-FDGLooking for a deaf match from ‘ج∆, ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ «Ï‹«È√ ÓÀÈ∂˜ÓÀ∫‡ Á≈ ’Ø√ I@I-@@CC ‹ª FDG-EGE-AGCC Canada, between 50-60 yrs. of age ’ ‘∆, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ Ò¬∆ ***ABHA*** ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, Well established educated Jat Sikh without kids. Caste no bar. Please ’ÀÈ‚ contact father (Hardev Singh) Ph. ÚÀÒ √À‡‚Ò ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á∆ ÌÀ‰ family seek a suitable match for ∂ ≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ‡Øª‡Ø their daughter, 41 yrs. old, 5'-4" tall, No. :-1-604-302-1933 or 1-604- Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ˘ Í«‘ÒÕ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ Canadian born, B. A., B. Ed., from 226-1955 ¬∆Ó∂Ò ’Ø : rajbirmehmi06@ymail.comYork university, working as a ***1276*** Jat Sikh Gill family seeking a suitable ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-I@E-BCH-EBCF ‹ª DAF- teacher with TDBE. The boy should be from Canada, equally educated, match for their daughter, 35 yrs. old, CDF-@DE@ well employed. GTA prefered. 5'-6" tall, college graduate with ***ABGF*** diploma in Business Administration ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ BC √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ Please send your bio-data & recent to : and Accounting. The boy should be E «¬ß ⁄ , ÍØ √ ‡ ◊z À ‹ ± ¬ ∂ ‡ , √Ø ‘ ‰∆-√π È æ ÷ ∆, picture 35-38 yrs. of age, well qualified and Í«Ú≈’, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßËÂ, sukhi.dhanoya@gmail.com or call ∂ ≈ ¡≈¬∆ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È :-416-716-2040 or 647-707-7179 raised in Canada. Please call :- «Ú˜‡ Ú∆˜∂ Â∂ ’ÀÈ‚ «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, ÚÀÒ ***1276*** 905-874-0721 √À‡Ò‚, ¡ß«ÓzÂË≈∆ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Very respected family looking for a ***1276*** Jat Sikh parents seek a suitable Á∆¡ª ÁØ ÌÀ‰ª ’ÀÈ∂‚∆¡È ‹ßÓÍÒ ÒÛ«’¡ª suitable match for their son, 42 yrs. match for their daughter, 33 yrs. old, È≈Ò «Ú¡≈‘∆¡ª ‘ج∆¡ª ‘ÈÕ ¯ØÈ ’Ø :-A- old, 6-1" tall, handsome, clean5'-2" tall, born in Canada, Medical GGH-GGI-BEDD ‹ª A-F@D-H@G- shaven, born and raised in Canada, residing in Toronto, family Engineering and diploma in F@D@ oriented, doctor and successful Computer, professionally ***ABGF*** employed. The boy should be born ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CA √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ business person by profession, or raised in Canada, Jat Sikh, G «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ never married. The girl should be family oriented, clean-shaven, educated and «Ú⁄ √À‡Ò‚, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ genuine, professionally employed, Please («¬æ’ Ï∂‡∆ «ÂßÈ √≈Ò), Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆- successful, Sikh, professional, 5'«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛; ˙‘∆ 6" or taller, caste no bar. All call :-1-604-522-4470 Í«Ú≈ √ß Í ’ ’È «‹‘Û∂ ÒÛ’∂ Á∂ responses will be kept confidential. ***1276*** Jat Sikh family seek a suitable «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈, ¿πÓ BB √≈Ò, ’æÁ E Please send your bio-data and picture to : match for their son, 33 yrs. old, 5'- Îπæ‡ G «¬ß⁄, ÒÀÏ ‡À’È∆Ù∆¡È Á≈ ’Ø√ ’∆Â≈ recent 6" tall, handsome, American citizen, ‘Ø«¬¡≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, √Ø‘‰∂-√πÈæ÷∂, Á≈ singhdr2017@gmail.com or call :degree in electrical engineering, ’ÀÈ∂‚∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ¯ØÈ ’Ø :- 416-902-5333 working as a software engineer. DCG-CCC-@EEE ‹ª @AA-IA-IHADA- ***1276*** Well established educated Jat Sikh The girl should be beautiful, AGEDA

Nanny Wanted

Receptionist Needed

New wholesale vegetable company opening in Cambridge is looking for vegetable graders. Day shift only. Starting wage is $15/hr. Please email resume to: outreach327@gmail.com or call:

I, Sukhwinder Singh S/O Darshan Singh permanent resident of 1241/4 Guru ArjanDev Nagar, Ludhiana, Punjab, India currently residing at 88 Jewel Crescent, Brampton, ONT, L6R 2P4 Canada have changed my name from Sukhwinder Singh to Sukhwinder Singh Dhanjal. All concerned please note. *** 1273 ***

Surrey located reputed financial office requires female receptionist who is fluent in English and Punjabi. At the moment job is part time but could be converted to full time depending on work ethics and behaviour. fax your resume to:

APARTMENT FOR RENT

‡æ’/‡∂Ò Ó’À«È’ª Á∆ ÂπÂß ÒØÛ

7256 Airport Road, North or Derry, Right Besides Gurdwara 1 Bed Room $ 1050 2 Bed Room $1150 3 Bed Room $1250 Rent includes Parking, cable & Hydro

‚ÀÒ‡≈ «Ú⁄ ATI ‡æ’ «Í∂¡ Ù≈Í Ú≈«Ò¡ª ˘ ‡æ’ ¡Â∂ ‡∂Ò Ó’À«È’ª Á∆ Âπß ÒØÛ ‘ÀÕ ‹ÈÒ «Í∂¡ ¡Â∂ Computerized Diagnostics Á≈ ˜Ï≈ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛Õ ÔØ◊Â≈ Á∂ ¡≈Ë≈ Â∂ $AE-$ CE Â’ ÚË∆¡≈ ÂÈ÷≈‘ «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ˙Ú ‡≈¬∆Ó, ÍzØ‚’ÙÈ ÏØÈ√ ¡Â∂ ÏÀȫ·√ Ú∆ «ÁæÂ∂ ‹≈‰◊∂Õ ‘Ø ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ √ßÍ’ ’Ø : ¯ØÈ ’Ø :-FID-BCE-DDHB

***1273**

jobs@atitruckrepair.ca

# 6, 7945 Alexander Road Delta BC

Permanent full TimeLiveIn, Bondable,Flexibility, Organised. Travel with Family on trips and assist with child supervision and housekeeping duties. Assume full responsibility for household in absence of parents. Perform cleaning duties and Discipline child according to the methods of parents, keep daily activities record, supervise and care of children. Maintain safe, healthy Environment at home.Secondary (High)School. $14 per hour 40 hours per week. Please send your resume to:Email: jaspalvirk@hotmail.com *** 1271 ***

STORE FOR LEASE

***1275***

Call Albert At :-416-452-4452

1- 604-357-1244

*** 1275 ***

Name Change

*** 1274 ***

vegetable Graders Needed

1- 519-740-2567

family seek a suitable match for their son, 36 yrs. old, 6' tall, handsome, degree in criminal justice, diploma in police foundation, running his own family business, doing real estate business. The girl should be between 29-35 yrs. of age, at least 5'-5" tall, well educated & employed. GTA prefered. Please send your bio-data & recent picture to : sukhi.dhanoya@gmail.com or call :-416-716-2040 or 647-7077179 ***1276*** ‹æ‡ «√æ÷ ⁄∆Ó≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ F Îπ æ ‡ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «√‡∆˜È, ’À È ∂ ‚ ∆¡È Ô±È∆Ú«√‡∆ ÂØ∫ «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, ’ÀÒ◊∆ «Ú⁄ «¬ß‹∆È∆¡ Á∂ ÂΩ ”Â∂ ‹ΩÏ ’ ‘∂, √Ø‘‰∂-√πÈæ÷∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Ҭ∆ ’À È ∂ ‚ ≈ ÂØ ∫ √Ø ‘ ‰∆-√π È æ ÷ ∆, Í«Ú≈’, Ï≈Ï Á∆ ÔØ◊Â≈ Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛ ¡Â∂ «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ ⁄ß◊∆ ‹≈«¬Á≈Á Á∂ Ó≈Ò’ ‘ÈÕ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : ahcheena36@gmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-A-D@C-HBH-GIGC ***ABGF*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ CB √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ D «¬ß⁄, ¡ÀÓ. Ï∆. ¬∂. Î≈«¬Èª√ ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∆ ‘ج∆, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ ∂-«Ò÷∂, ÚÀÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ Ì≈ ¡Â∂ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’À È ∂ ‚ ≈ «Ú⁄ ÚÀ Ò √À ‡ Ò‚ ‘ÈÕ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : roop3307@yahoo.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :I@E-I@H-BBEF ***ABGF*** Jat Sikh family seek a suitable match for their Amritdhari son, 31 yrs. old, 6' tall, born and raised in Canada, degree in crimnology, well settled in good job with govt. The girl should be from Canada, well educated, tall with family values. Please send your bio-data and recent pictures to : chahal_23@hotmail.com or call :1-604-830-2371 ***1275*** Jat Sikh family seek a suitable match for their Canadain born daughter, 28 yrs. old, 5'-5" tall, B. Sc. Biology (UBC), B.SN (RN) degree, working in a hospital. The boy should be Canadian, well educated, professionally qualified and employed, belongs to educated Jatt Sikh family, non-smoker, nondrinker. Please send your bio-data and recent pictures to : rsinghsurrey@gmail.com ***1275*** A very respectable and well settled Jatt Sikh family in California seek a suitable match for their son, 31 yrs. old, 5'-10" tall, handsome, down to earth, US citizen (India born), UCLA graduate working as a Residential/Commercial Loan Officer. Please send your bio-data & recent picture to: nsranu@yahoo.com or call: 1559- 547- 6271 *** 1275 *** Jatt Sikh parents seek a suitable match for their daughter, born & raised in Canada, 1988 born, 5'-4'’ tall, slim, beautiful, athletic, well versed in both cultures, university

Owners are Retiring Offsite Liquor and Tobacco License Large Cooler, Large Selection of Liquors

Located in Turlock, CA (Close to Freeway and Downtown)

For Inquires Please Call Karam Ph : 209-985-3890, Fax : 209-632-0017

***1274***

‹æ‡ «√æ÷ √ß˱ ÒÛ’∆, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ F «¬ß⁄, ¡ÀÓ.‡À’. ¡ÀÈ‹∆ √≈«¬ß√, Úæ‚∆ ’ßÍÈ∆ «Úæ⁄ ÈΩ’∆ ’ ‘∆, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆, Ï‘π ‘∆ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È/¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, Ï≈Ï Á∆ ÔØ◊Â≈ Ú≈Ò∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : sandhurishta@gmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-FDG-CFG-DBGC ***ABHD*** Suitable Canadian citizen/ immigrant match for fair beautiful, family oriented girl, belongs to a Brahmin family, 28 yrs. old, 5'-4" tall, Canadian citizen, Bachelor ’s degree from Canadian University, employed. Seeking a professionally qualified and well settled match from Canada. Toronto area prefered. Please contact with latest pictures and bio-data to : matrimonial9667@gmail.com ***1283*** Ó«‘≈ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ H «¬ß⁄, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Ú⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-AF@D-E@B-HEAB ‹ª A-GGH-IBIDBFG ***ABH@*** ¡≈‘Ò±Ú≈Ò∆¡≈ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ I «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ’ÀÈ∂‚∆¡È Ô±È∆Ú«√‡∆ ÂØ∫ ¡’ª¿π‡√ «Ú⁄ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, ÚË∆¡≈ ◊Ω«Ó߇ ‹ΩÏ ’ ‘∂, √Ø‘‰∂-√πÈ÷ æ ,∂ ’∂√≈Ë≈∆, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÚÀ‹∆‡∂∆¡È Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ ‘∆ √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’, ÚÀ‹∆‡∂∆¡È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ÏÀ∫Í‡È ’À È ∂ ‚ ≈ «Ú⁄ ÚÀ Ò √À ‡ Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : harmindersinghwalia48@gmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-FDG-D@H-HGCG ***ABGI*** ‹æ‡ «√æ÷ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ F Îπæ‡, Ï∆. ¡À√. √∆. ’ß«Í¿±‡ √≈«¬ß√ (¡≈¬∆. ‡∆. ) ’∆Â∆ ‘ج∆ ˛, Ú’ Í«Ó‡ Â∂ ¡Ó∆’≈ («√¡≈‡Ò) ¡≈¬∂ ‘ج∂, ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂, ’Ò∆È Ù∂ÚÈ, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È/¡Ó∆’È, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-F@D-GB@-ABIE ‹ª A-F@DECG-EBCI ***ABGI** Well established, well educated, Jat Sikh family seeking a match for their gursikh son, 29 yrs. old, 5'-10" tall, Canadian born, handsome, good looking, athletic with down to earth values, dentist, doctor and master in physiotherapy. All education from private school and top ranking Canadian universiti'es. Well versed in both cultures. Seeking professional respondents from Canada and younger sister is also dentist doctor in Canada. Please send your recent pictures and biodata to : jsvancouver76A@gmail.com ***1276***


Issue: 1273, 8 to 14 March, 2018

11 THE AJIT WEEKLY NEWSPAPER

Classified and Matrimonials degree holder,working as a teacher in Vancouver. The Boy should be Canadian, American or UK raised, professionally educated and employed. Please send your biodata & recent picture to: man.karm@yahoo.com *** 1275 *** Well settled, New York-based, Saini Sikh family seek a professionally qualified match for their USA born daughter, 28 yrs. old, 5' -3" tall, Master ’s in Business Administration (MBA), working as a business consultant, well balanced in both American and Punjabi cultures.The boy should be well educated, USA based. Please send your bio-data & recent picture to: NyJSingh@gmail.com *** 1275 *** A very respectable and well settled Jatt Sikh family in California seeking Professionally qualified, US based match for their slim, beautiful daughter, 5’-5" tall, Dec. 87 born, Age 30, US Citizen (India Born), Working full-time after completing Master’s in Nursing in May 2017. Please send your bio-data & recent p i c t u r e to: ruble2007@yahoo.com or call: 1-559- 301- 7276 *** 1275 *** Jat Sikh parents seek a suitable match for their daughter, 28 yrs. old, 5'-3" tall, Canadian born, well educated, working in her own field. The boy should be handsome (sardar), no haircut, well settled, professionally qualified, belonging to a respectable family, British Columbia (BC) prefered. Please send your bio-data & recent picture to : skaur222@outlook.com or call :-1-604-728-3530 ***1275*** ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ ÒÛ’∆, ¿πÓ CA √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ C «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Ú⁄ √À‡Ò‚, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÚÀÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ÒÛ’∂ Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-FDG-DEIIE@@ ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BD √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ A@ «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛ ; ˙‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ÒÛ’∆ Á∆ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∆ ÌÀ‰, ¿πÓ CA √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ C «¬ß⁄, ˘ ’ÀÈ∂‚≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : daljitatwal@gmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :A-F@D-H@H-H@FD ‹ª A-GGH-HIACAAC ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ BC √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ G «¬ß⁄, √≈¿±Ê ¡¯∆’≈ Á∆ ‹ßÓÍÒ, Ï∆. ¡À√. √∆. ‚≈«¬‡∆Ù∆¡È, ÍØ √ ‡ ◊z À ‹ ± ¬ ∂ ‡ «¬È ‚≈«¬‡∆Ù∆¡È, ¡≈͉∂ Î∆Ò‚ «Úæ⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∆, √Ø ‘ ‰∆-√π È æ ÷ ∆, Í«Ú≈’, Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØ Û ‘À Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : sran_baldev@yahoo.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-FDG-IIB-FDD@ ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ Í◊Û∆Ë≈∆ ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æ Á E Îπ æ ‡ I «¬ß ⁄ , «Âß È √≈Ò Á≈ «¬ÒÀ’‡z≈«È’√ ¡Â∂ «¬æ’ √≈Ò Á≈ ‡À’‡ Ó’À«È’ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, «¬ß‚∆¡≈ «Ú⁄ ⁄ß◊∆ ˜Ó∆È ‹≈«¬Á≈Á Á≈ Ó≈Ò’,

√Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’≈ «¬√ Ú’Â «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-F@D-CAE-GIFB ‹ª A-GGH-HIA-FEHA ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ H «¬ß⁄, ¡≈¬∆. ‡∆. ¡≈¬∆ ÂØ∫ «¬ÒÀ’‡z≈«È’√ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ‘Ø ¬ ∂ ⁄ß ◊ ∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √Ïß Ë Â Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-FDGBFB-A@AE ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ F «¬ß⁄, «Ï˜È√ ¡À‚Ó«È√‡z∂ÙÈ ’∆Â∆ ‘ج∆ ˛, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÏÀ∫’ «Úæ⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, ÚÀÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-EAI-GHA-GGGE ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ B «¬ß⁄, Ï∆. ¡À√. √∆. È«√ß◊, «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ D √≈Ò ‘√ÍÂ≈Ò «Úæ⁄ ÈΩ’∆ ’∆Â∆ ‘ج∆ ˛, ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ «Ú˜‡ ¡≈¬∆ ‘ج∆, √Ø‘‰∆√π È æ ÷ ∆, Í«Ú≈’ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È/ ¡Ó∆’È, «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍzØÎÀÙÈÒ, Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÓÀ‚∆’Ò ÍzØÎÀÙÈ È±ß Í«‘Ò «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : rupanrandhawa87@gmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-FDG-IGC-ADGG ***ABGE*** ’Ù¡Í ≈‹Í±Â Ó«‘≈ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ I «¬ß⁄, ß◊ ◊Ø≈, ‘Ø‡Ò ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡ Á∆ «‚◊∆, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á∂ ÁØÈØ∫ Úæ‚∂ Ì≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ‘ÈÕ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ √’≈∆ ÈΩ’∆ ÂØ∫ «‡≈«¬ ‘Ø ’∂ √πÍ Ú∆˜∂ ¿πÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ «‘ ‘∂ ‘ÈÕ ¯ØÈ ’Ø :-A-GGH-G@F-EIHI ‹ª AF@D-FBH-DFBB ***ABGE*** «√æ÷ ≈‹Í±Â ÍÓ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ G «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, Ó’ÀÈ∆’Ò «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ Á∆ «‚◊∆, ¡≈͉∂ Î∆Ò‚ «Úæ⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆, ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆«Ò÷∆, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ˜≈ÂÍ≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-GGH-III-CBHF ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ DB √≈Ò, ’æÁ E Îæπ‡ H «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ÂÒ≈’ÙπÁ≈ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ‹∆ÚÈ √≈ʉ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ïæ⁄∂ Ú≈Ò∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ¯ØÈ ’Ø :A-GGH-BD@-DGDA ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BD √≈Ò, ’æÁ F Îπæ‡, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛ ˙‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ ’˜È Ì≈, ¿πÓ BB √≈Ò, ’æÁ F Îπæ‡, ¡ß«ÓzÂË≈∆ ˘ ’ÀÈ∂‚≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : sekhdeepsingh@gmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-A-F@D-GA@-ACAE ‹ª A-F@DCFE-EABE ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ Á√Â≈Ë≈∆ √ß˱ ÒÛ’∆, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æ Á E Îπ æ ‡ C «¬ß ⁄ , ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ Ó≈√‡˜ «¬È ¯≈Ó∂√∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈/¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ¡ß«ÓzÂË≈∆ «‚◊∆ ‘ØÒ‚, ⁄ß◊∆ ‹≈«¬Á≈Á Ú≈Ò∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡± ‚ À ∫ ‡/«Ú˜‡/Ú’ Í«Ó‡ ¿π  ∂ ’ÀÈ∂‚≈/¡Ó∆’≈ «‘ ‘∂ ÒÛ’∂ Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ Ó≈ÒÚ∂ ˘ Í«‘ÒÕ ∆ÒØ’∂‡ ‘Ø √’‰ Ò¬∆ ˜≈ÓßÁ ÒÛ’∂ ˘ Í«‘Ò «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-GGH-HIA-CDHA

***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ A@ «¬ß⁄, Ï∆. ¬∂. Ï∆. ¡À‚. ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚À∫‡ «‹√Á∂ ¡≈¬∆ÒÀ‡√ «Ú⁄ F ÏÀ∫‚ ¡≈¬∂ ‘؉ ; Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ √≈≈ ÷⁄ ÒÛ’∂ Ú≈Ò∂ Á∂‰◊∂Õ ÒÛ’∂ Á∂ Ó≈Â≈ ‹∆ ¡Â∂ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ‘ÈÕ ¯ØÈ ’Ø :-DAF-HAH-DIDI ‹ª FDGFHG-@A@D ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’∆, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ G «¬ß⁄, ⁄ß◊∆ ÍÛ∑∆«Ò÷∆, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ‘∆ √Ø‘‰∂-√πÈæ÷∂, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, ÚÀÒ √À‡Ò‚, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ú’ Í«Ó‡ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ÒÛ’∂ ¿πÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’ØÕ Ï∆. √∆. ¬∂∆¬∂ ˘ Í«‘ÒÕ Email :gdvancouver@outlook.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-A-F@D-BAG-AHCH ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ «√æ˱ ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ I «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ Ò¬∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛ ; ˙‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ÒÛ’∂ Á∂ ȘÁ∆’∆ «ÙÂ∂Á≈ ÒÛ’∂ ¿πÓ BC √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ I «¬ß⁄, ˘ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-F@D-HCBCFDB ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CF √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ A@ «¬ß⁄, Ï∆. √∆. ’ÀÈ∂‚≈ Á≈ ‹ßÓÍÒ, √Ø‘‰≈√πÈæ÷≈, Í«Û∑¡≈ «Ò«÷¡≈, ¡≈͉∂ ‡À’È∆’Ò Íz Ø Î À Ù È «Ú⁄ ͱ  ∆ Â∑ ª √À ‡ Ò‚ ¡Â∂ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ Ò¬∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ ’ÀÈ∂‚≈ Á∆ ‹ßÓÍÒ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÂÒ∆, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆ ¡Â∂ ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’Á∆ ‘ØÚ∂Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-F@D-EFBBGHE ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¿πÓ CE √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ E «¬ß⁄, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’, «ÚËÚ≈ («¬æ’ Ï∂‡∆) «Ú˜‡ Ú∆˜∂ Â∂ ’À È ∂ ‚ ≈ ¡≈¬∆ ‘Ø ¬ ∆ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø : paul.padda1@hotmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-FDG-GHA-FCEC ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CB √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ E «¬ß⁄, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, Ú’ Í«Ó‡ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √Ïß Ë Â Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ¡Â∂ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ ‹∆ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ‘ÈÕ ¯ØÈ ’Ø :-DAF-FBD-FAAH (√Ú∂∂ AB Ú‹∂ ÂØ∫ Í«‘Ò≈ ‹ª Ù≈Ó F Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á) ‹ª DCGGG@-IHDI ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BE √≈Ò, ’æÁ F Îπæ‡, «¬‡Ò∆ Á≈ «√‡∆˜È, √Ø‘‰≈√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ’Ò∆È-Ù∂ÚÈ, ÚÀ‹∆‡∂∆¡È, Ú’ Í«Ó‡ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∂ ⁄≈⁄≈ ‹∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÒÛ’≈ Î◊Ú≈Û∂ (Íø‹≈Ï) È≈Ò √ÏßË ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-DAF-IAHGEAG ‹ª FDG-IHA-@@AD ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ F Îπæ‡ Ï∆. ‡À’. «¬ÒÀ’‡z∆’Ò ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰≈√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∂ ⁄≈⁄≈ ‹∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄

A permanent full time live in caregiver is needed. Required to care for 2 young children ages 4 and 5. Primary duties would include caring and looking after the children. Keeping the children areas clean and providing providing assistance to get the children to and from school and key activities.Looking for someone to work 40 hours per week. Please send your resume to: j_bains@hotmail.com

*** 1276 ***

Caregiver Wanted

Delivery Drivers Wanted

***ABGE***

ÚÀÈ’±Ú Á∆ K S Labour Company ˘ Î≈Ó ¡Â∂ ◊∆È ‘≈¿±√ «Ú⁄ ’ßÓ ’È Ò¬∆ Ú’ª Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÚË∆¡≈ ÂÈı≈‘ «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ √∆ ¡Â∂ ‚ÀÒ‡≈ ÂØ∫ ≈¬∆‚ Á≈ ÍzÏßË ˛Õ ’Ò≈√ D ‚≈¬∆Úª Á∆ ÒØÛ ˛Õ ‘Ø ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ¯ØÈ ’Ø : A-F@D-H@H-AF@C ‹ª A-F@D-GBC-BEHA

New wholesale vegetable company opening in Cambridge is looking for Delivery driver. Driver must have experience driving a 5 ton truck and have a clean driving record. Day shift only. Starting wage is $19/hr. Please email resume to: outreach327@gmail.com or call:

1- 519-740-2567

*** 1274 ***

Ú’ª Á∆ ÒØÛ

ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-F@D-HIGIDAI ‹ª A-GGH-GHH-IDAI ***ABGE*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ BE √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ D «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, Ï∆. Ï∆. ¬∂. Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛ ; ˙‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ÒÛ’∆ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ ⁄≈⁄≈ ‹∆ Á∂ ÒÛ’∂, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ AA «¬ß⁄, ◊zÀ‹±¬∂‡, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Á≈ ’ÀÈ∂‚≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ¯ØÈ ’Ø :-@AA-IA-IHHH@-HCBED ‹ª FDG-BGD-AFCC ***ABGE*** ÓÀÛ∑ ≈‹Í±Â ÒÛ’≈, ¿πÓ CF √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ A@ «¬ß⁄, Ï∆. ’ΩÓ Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂, «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ ÏÀ ∫ ’ «Ú⁄ Collection Deptt. «Úæ ⁄ Deputy Manager Á∂ ÂΩ ”Â∂ ’ßÓ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ «¬’æÒ≈ ÒÛ’≈ ‘∆ «¬ß‚∆¡≈ «Ú⁄ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø : amanverma4@hotmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-FDG-HEB-HCAG ***ABGE*** Oberoi Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, 32 yrs, old, 5'-8" tall, M.Sc. IT, senior software developer, 7 bands in IELTS, divorced (5 yrs. daughter), presently in Canada (Toronto) on visitor visa ; belongs to a very good family. The boy shuld be candian Immigrant/citizen, well educated and Settled. Brother is well settled in Canada. Please email recent pictures and bio-data to : kan.oberoi@gmail.com or call :-647-856-7734 ***1275*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their daughter, 25 yrs. old, 5'-8" tall, Amritdhari, B.Sc. Nursing, American citizen, persuing M.Sc. degree , well settled in job. The boy should be American/Canadian immigrant/green card holder/ citizen, equally qualified, Amritdhari. Call :-1-619-745-9491 ***1275*** Jat Sikh family seeking a suitable match for their daughter, Canadian citizen, 36 yrs. old, 5'-2" tall, B. Tech. in IT from India, M. Tech. IT form Canadian University, working as software engineer, never married before. The boy should be well educated, professionally employed, from a respected family in US/Canada. Please email your bio-data and recent pictures to: singhmatri2015@outlook.com or call :-1-519-721-7014 ***1274*** ÓØ◊∂ «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏßË ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CC √≈Ò, ’æÁ F Îπæ‡, ¡≈¬∆. ‡∆. ¡≈¬∆. ÂØ∫ ÚÀÒ«‚ß◊ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ‘ØÒ‚, √Ø‘‰∂-√πÈæ÷∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßËÂ, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-FDGIIE-@@DC ‹ª FDG-FB@-HE@F ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ‹ÈÓ AIHE, ’æÁ E Îπæ‡ AA «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, Íæ◊Û∆Ë≈∆ (Trimmer), Ï‘π ÷±Ï√±Â, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÚÀÙȱ, ¡ÀÓ. Ï∆. ¬∂., ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ «¬ÒÀ’‡∆’Ò Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, ⁄ß◊∆ ’ß Í È∆ «Úæ ⁄ ‹Ω Ï ’ ‘∂ , √‡∆Î≈‚∆‚ «¬ÒÀ’‡∆ÙÈ, «¬ÈØ√À∫‡Ò∆ ‚≈¬∆ÚØ√‚, ⁄ß◊∂

Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ Ï‘π ÷±Ï√±Â, √± ⁄ Ú≈È, ¶Ï∆, ÍÂÒ∆, Íz Ø Î À Ù ÈÒ∆ ’π¡≈ÒÎ≈¬∆‚, ÚÀÙȱ, Í«Ú≈’, ’ÀÈ∂‚∆¡È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈/Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ Ú≈Ò∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ Ú‡√¡ÀÍ ’ √’Á∂ ‘ØÕ ¯ØÈ ’Ø :- @AAIA-IHGBF-@@BAC (Ú‡√¡ÀÍ) A-GGHIED-IED@ (Ú‡√¡ÀÍ) Ù≈Ó D Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á (Ï∆ √∆ ‡≈¬∆Ó) ÎØÈ ’Ø ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CD √≈Ò, ’æÁ F Îπæ‡, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ÍzØÎÀÙÈÒ ‹ΩÏ «Úæ⁄ √À‡Ò‚, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, √Ø‘‰∂-√πÈæ÷∂, ÷≈ÈÁ≈È∆ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ≈ ÂØ ∫ ÍÛ∑ ∆ -«Ò÷∆, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÿæ‡Ø-ÿæ‡ E Îπæ‡ E «¬ß⁄ ‹ª ÚæË, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ‡Øª‡Ø ˘ Í«‘Ò «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ¯ØÈ ’Ø :FDG-ECC-AIDC ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ √ª ÒÛ’≈, ¿πÓ CH √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ H «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ÍØ√‡ ◊zÀ‹±¬∂‡, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÚÀÒ √À ‡ Ò‚, ÂÒ≈’Ùπ Á ≈ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÍÛ∑∆«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ‹ª Ú’ Í«Ó‡ ‹ª ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : charan38@hotmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-A-GGH-HIB-EABF ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ D «¬ß⁄, ¡ÀÓ. ¬∂. «¬ß ◊ «ÒÙ ’∆Â∆ ‘Ø ¬ ∆, √Ø ‘ ‰∆-√π È æ ÷ ∆, Í«Ú≈’, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È/¡Ó∂  ∆’È, «¬Ó∆◊z ª ‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, ÚÀÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á∂ ⁄≈⁄≈ ‹∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛ ¡Â∂ Ì≈ ¡Ó∆’≈ «Ú⁄ «‘ «‘≈ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-DAF-EFB-BACI ‹ª I@E-GID-F@IE ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò ÒÛ’≈, ¿πÓ BE √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ AA «¬ß⁄, ¡≈¬∆. ‡∆. ¡≈¬∆. ÂØ∫ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, Ú’ Í«Ó‡ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ ‘∂, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Ú⁄ √À‡Ò‚, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-AGGH-CID-CECF ‹ª A-GGH-GADHAEB ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ Ï≈Û ÒÛ’≈, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ I «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ◊zÀ‹±¬∂‡, ‹ΩÏ «Ú⁄ √À‡Ò‚, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, √Ø‘‰∆√πÈ÷ æ ∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ‹ª Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-GGH-CID-CECF ‹ª A-GGH-GAD-HAEB ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò, ¡≈√‡z∂Ò∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ AA «¬ß⁄, ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ ÂØ∫ Ó’ÀÈ∆’Ò «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ’ÀÒ∆ÎØÈ∆¡≈ «Ú⁄ Ó’ÀÈ∆’Ò «¬ß ‹ ∆È∆¡«ß ◊ Á∆ ‹Ω Ï ’ ‘∂ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È/¡Ó∂  ∆’È, «¬Ó∆◊z ª ‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÒ∆ÎØÈ∆¡≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-FFA-EDI-D@EI ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ B «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ Ò¬∆ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛ ; ˙‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ÒÛ’∆ Á∆ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∆ Ó≈Ó≈ ‹∆ Á∆ ÒÛ’∆, ¿πÓ B@ √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ G

«¬ß ⁄ , √Ø ‘ ‰∆-√π È æ ÷ ∆, Í«Ú≈’ A@+B ÓÀ‚∆’Ò ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ˘ ’ÀÈ∂‚∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ¯ØÈ ’Ø :-DAF-G@B-@@@D ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ F Îπæ‡, ¡ÀÓ. ¡À‚. ’∆Â∆ ‘ج∆, «¬ß‚∆¡≈ Á≈ ⁄≈ √≈Ò Á≈ ‡∆«⁄ß◊ Á≈ ˜Ï≈, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÚÀÙ˘, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø ‘ ‰∆-√π È æ ÷ ∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛ ¡Â∂ ÒÛ’∂ ˘ ÿ ÒÀ ’∂ «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÒÛ’≈ ÓØ◊∂ «˜Ò∑∂ Á∂ ÚÀÒ √À‡Ò‚ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :I@E-IEF-FID@ ‹ª FDG-IAF-@CII ***ABGD*** ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ AA «¬ß⁄, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Ú⁄ √À‡Ò‚, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, √Ø‘‰∂-√πÈ÷ æ ,∂ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’, √Ø‘‰∆√πÈæ÷∆, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ‹ª Ú’ Í«Ó‡ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∆ ‘ج∆ ÒÛ’∆ Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ’ÀÒ◊∆/ ¡ÀÒÏ‡≈ ˘ Í«‘ÒÕ ¯ØÈ ’Ø :-A-EHGG@@-HFED ‹ª A-D@C-EHE-HBAD ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò ÒÛ’∆, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E Îπ‡ æ E «¬ß⁄, ¡ÀÓ. ‡À’. ’ß«Í¿±‡ √≈«¬ß√ ’∆Â∆ ‘ج∆, ÓÒ‡∆ÍÒ Ú∆˜∂ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∆ ‘Ø ¬ ∆, √Ø ‘ ‰∆-√π È æ ÷ ∆, Í«Ú≈’ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Ï≈Ï Á∆ ÔØ◊Â≈ Ú≈Ò∂, ÚÀÒ √À‡Ò‚ ÚÀÙ˘ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ï∆. √∆. ¬∂∆¬∂ ˘ Í«‘Ò «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-GGH-CDG-HAE@ ‹ª @AA-IA-HADF@-GIGBB ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ DD √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ D «¬ß⁄, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’, «ÚËÚ≈, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßËÂ, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∆ ‘ج∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á∂ Ì≈ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-DAF-FG@-AIAE ‹ª DAFDGF-CCEE ***ABGD*** Í≈Ò ’ÙÂ∆¡≈ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ‹ÈÓ AIHD, ’æÁ E Îπ‡ æ G «¬ß⁄, ÍØ√‡ ◊z‹ À ¬ ± ‡ ∂ , ¡ÀÓ. Ï∆. ¬∂., Í∆. ‹∆. ‚∆. √∆. ¬∂. ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰∆-√πÈ÷ æ ∆, Í«Ú≈’, ÚÀÙ˘, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, ÚÀÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ Ì≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø : drneeru.pal@gmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-DAF-CAH-DBGG ‹ª @AA-IAI@CDE-DGAAA ***ABGD*** Jatt sikh girl,1989 born , 5’-5’’ tall, master’s in public health, (BDS from india) working in US research based company. The boy should be US citizen, well settled, educated, having good job.Please send your bio-data &recent picture to:satwinder.mallhi@gmail.com or call: 1-610-202-0893 *** 1274 *** Sikh Arora Sachdeva family from Ludhiana seek a suitable match for their son, 26+ old, 5’-11" tall, B.Sc.Hostipality and Hotel Administration,PU Chandigarh. At present doing job in Dubai as Sales Manager in TAK International Fze,Dubai, pay in 6 figures. The girl should be Canadian/ American immigrant or citizen, educated, divorcee without kids can also be considered.Caste no bar. Call :1559-796-9906 *** 1274 *** Jat Sikh parents seek a suitable


12 THE AJIT WEEKLY NEWSPAPER

Issue: 1273, 8 to 14 March, 2018

Classified and Matrimonials match for their son, 35 yrs. old, 5'8" tall, born and raised in Ontario, B. Tech. degree holder, living and working full time in Toronto. The girl should be Canadian born or Canadian citizen, well educated from a good family background. Please email your bio-data and recent pictures to: tejkhangura1@gmail.com or call :905-574-2520 ***1274*** Jat Sikh family seek a suitable match for their daughter, 35 yrs. old, 5'-3" tall, Master’s degree, fluent in English, beautiful, living in India. The boy should be well settled professional, US citizen/green card holder, between 35-40 yrs. of age. Please send your bio-data and recent pictures to : spk94587@yahoo.com or call :-1510-329-6644 ***1274*** Punjabi Sikh parents invite matrimonial alliance for their son, 27 yrs. old, 5'-9" tall, B. Pharmacy degree holder, clean-shaven, handsome, living in India, Manglik, down to earth, belongs to a very good, family. Looking for a Canadian immigrant/citizen, family oriented match. Please email recent pictures and bio-data to : sehgalsarabjeet@gmail.com or call :-011-91-89503-33393 ***1274*** Tonk Kshtriya Punjabi Sikh, parents seek a suitable match for their daughter, Canadian citizen, 28 yrs. old, 5'-7" tall, slim, family oriented, Bachelor of Science in Nursing and Pharmacy Technician, working in hospital, as registered nurse. The boy should be Canadian citizen or PR, well educated and professionally settled with family values. Caste no bar. Please email recent pictures and bio-data to : infomatrimonial27yahoo.com or call :-647-296-5065 ***1274*** Well settled Jat Sikh family in USA (California) since 1984, seeking a suitable match for their son, 36 yrs. old, 5'-9" tall, handsome, slim, athletic built, Bachelor’s degree in Biology and professionally employed. The girl should be simple, family oriented, slim, beautiful, educated from Canada/ America and willing to relocate to California. Please send your recent pictures and bio-data to Whatsapp. Please call :-1-209-480-9022 (WhatsApp) ***1274*** Jat Sikh Gill parents seeking a suitable match for their son, Canadian citizen, 1980 born, 6' tall, vegetarian, non-smoker, nondrinker, clean shaven, B. Tech, software engineer in a govt job, divorced after less than one week marriage. The girl should be from Jat Sikh family, well educated, beautiful and family oriented. GTA area prefered. Send your bio-data and recent pictures on WhatsApp. Please call :-1-437-774-2714 (WhatsApp) ***1274*** «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ ‹æ‡ «√æ÷ ¡ß«ÓzÂË≈∆ ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ AA «¬ß⁄, Î≈Ó∂√∆ ¡À∫‚ ÚÀÒ«‚ß◊ Á≈ ’Ø√ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆«Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-GGH-IHF-IFCG ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ F Îπæ‡, ¡Ó∆’È ‹ßÓÍÒ, ¡≈¬∆. ‡∆. Á∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈/¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡±‚À∫‡/Ú’ Í«Ó‡/«Ú˜‡ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ¿πæÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ Ú‹∆È∆¡≈ ¡Ó∆’≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø : gkaur13@gmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :- A-G@C-HEE-FCCC (Ú‡√¡ÀÍ) ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ E «¬ß⁄, ‚À∫‡Ò ‘≈¬∆‹∆«È√‡, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ⁄ß◊∂ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ‹ΩÏ ’ ‘∂, ’Ò∆È Ù∂ÚÈ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-F@DCGE-EIFH ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ CI √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ AA «¬ß⁄, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Ú⁄ √À‡Ò‚, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ¡Ó∂∆’≈ «Ú⁄

ÿ ˛ ; ¡≈͉∂ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ ‹∆ È≈Ò «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È/¡Ó∂∆’È, «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ÍÛ∑∆«Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ÒÛ’∆ Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : prolynk@gmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-AD@H-D@A-BABI ‹ª A-D@H-ECBCEEE ***ABGD*** «ÚÁ≈√∆¡≈ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ H «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡, ÍÛ∑ ∆ -«Ò÷∆, ‹Ω Ï ’ ‘∆, Í«Ú≈’ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÍzÎ Ø Ù À ÈÒ, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂ ‹ª ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂, ÚÀÒ √À‡Ò‚ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ Áπ¡≈Ï∂ ¡Â∂ ÚÀÈ’±Ú ˘± Í«‘ÒÕ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : abc472354@gmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :A-GGH-CHI-IDAH ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ «„ÒØ∫ ÒÛ’≈, ¿πÓ CB √≈Ò, ’æÁ E Îπ‡ æ I «¬ß⁄, ◊z‹ À ¬ ± ‡ ∂ , √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ’Ò∆È, Ù∂ÚÈ, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ÒÛ’∆ Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈, ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¯ØÈ ’Ø :-A-GGH-HHE-H@DA ‹ª AGGH-CB@-EBFF ***ABGD*** ´«Ë¡≈‰∂ «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏßË ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ I «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂, AD «’æÒ∂ ˜Ó∆È Á≈ Ó≈Ò’ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ͱ∆ Â∑ª √À‡Ò ˛ ¡Â∂ ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ˛Õ ÒÛ’∂ ¡Â∂ ÒÛ’∆ ˘ ÿ ÒÀ ’∂ «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈; ‹ΩÏ «Ú⁄ Ú∆ ÓÁÁ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : puniak@hotmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-AF@D-GBG-FD@G ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CG √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ AA «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ A@ √≈Ò Á∂ «Ú˜‡ Ú∆˜∂ Â∂ «‘ ‘∂, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, ÚÀÙ˘ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È/¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ È≈È’≈ ¡Â∂ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∂ Ó≈Â≈ ‹∆ Ú∆ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ «‘ ‘∂ ‘ÈÕ ¯ØÈ ’Ø :-FDGHHI-E@HD ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ‹ÈÓ AIGH, ’æÁ E Îπæ‡ I «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ◊zÀ‹±¬∂‡, ‹ΩÏ «Ú⁄ √À‡Ò‚, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √Ïß Ë Â, ÂÒ≈’Ùπ Á ≈ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È/ ¡Ó∆’È, «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ Ïæ⁄∂ Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¯ØÈ ’Ø :-DCG-IBH-IEDE ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ E Îæπ‡ I «¬ß⁄, ¡≈¬∆. ‡∆. Á∆ C √≈Ò Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆ ˛, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛ ˙‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ √’∂ Ì≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ F Îπ‡ æ , ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ˘ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : amandeepkang86@hotmail.com or call :-1-778-939-8394 ***1274*** ‹æ‡ «√æ÷ √ß˱ ÒÛ’≈, ¿πÓ CB √≈Ò, ’æÁ F ¯πæ‡, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂, ÍÛ∑∂«Ò÷∂, ÚÀÙÈ±ß Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡/ «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ”Â∂ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ «‘ «‘≈ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø: sandhujass3000@yahoo.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-A-GGH-IBG-IEEE ***ABGD*** Well settled Jatt Sikh family seek a suitable match for their Canadian born daughter, 25 yrs. old, 5'-7" tall,university graduate, slim, Well versed in both Canadian and Punjabi culture. The boy should be living in Canada and well settled. Call: 416-669-2144 or 647-5742434 *** 1273 *** Well established, well educated, Jat Sikh family seeking a match for their Canadian born daughter, 27 yrs. old, 5'-4" tall, beautiful, athletic with down to earth values. Dentist (Doctor), all education from private schools and top ranking Canadian University, Gold Medalist and well versed in punjabi language as well, seeking professional respondent only from Canada. Brother is also Dentist (Doctor) in Canada. Please respond with recent pictures and bio-data to: jst.guru@gmail.com ***1273***

Jatt Sikh family looking for a suitable match for their son, 26 yrs. Old, 5’-10" tall, living in India, B Tech, working as mechanical engineer in multinational firm, parents are advocate. The girl should be Canadian immigrant/ citizen educated, family oriented. Two real sisters are well settled in Canada. Please send your recent picture and bio data to: jagjitsidhu81@gmail.com or Call: 011-91-99143-27397 or whatsapp 1-604-751-4187 ***1273*** ´«Ë¡≈‰∂ «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏßË «‘ßÁ± Ïz≈‘Ó‰ ÒÛ’≈, ‹ÈÓ AIHC, ’æÁ E ¯πæ‡ AA «¬ß⁄, √Ø‘‰≈-√πÈ÷ æ ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÂÒ≈’ÙπÁ≈, √’≈∆ ÈΩ’∆ ’ ‘∂ Ò¬∆ Ï≈Ï Á∆ ÔØ◊Â≈ Ú≈Ò∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÂÒ’≈ÙπÁ≈ ÒÛ’∆ ”Â∂ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ «¬’ Ïæ⁄≈ Í ¿π√ Á∆ ’√‡‚∆ Óª ’ØÒ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: DAF-FFI-BFGH ***ABGC*** ‹æ‡ «√æ÷ ÌπæÒ ÒÛ’≈, ‹ÈÓ AIHH, ’æÁ E ¯πæ‡ H «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂, ¡ÀÓ. ¬∂., Ï∆ ¡À‚ ’∆Â∆ ‘ج∆, ‡∆⁄ Á∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂, ‡∆‡Ø Ò  Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «√‡∆˜È, «¬Ó∆◊zª‡, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∆ Úæ‚∆ ÌÀ‰ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úæ⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄≈ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : kahneke_jagjeet@yahoo.co.in ‹ª ¯ØÈ ’Ø : FDG-C@H-ABEA ‹ª FDGBIA-ICID ***ABGC*** ´«Ë¡≈‰≈ «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏßË ‹æ‡ «√æ÷ ◊∂Ú≈Ò ÒÛ’≈, ¿πÓ CB √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ H «¬ß⁄, ◊zÀ‹±‡∂‡, Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Úæ⁄ √À‡Ò‚, √Ø‘‰≈-√πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ‚∂∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ˛Õ ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ¿πÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÎØÈ ’Ø: I@E-HDF-HBGC ‹ª GGHHGH-AIGF ***ABGC*** Jat Sikh Brar parents invite matrimonial alliance for their daughter, born in Canada, 30 yrs. old, 5'-7" tall, Law degree from U.K and completing her Canadian Law degree, Slim and beautiful.Looking for a Jat Sikh, cleen saven boy only, professionally qualified and settled, Canadian citizen or born or raised in Canada. Please email recent pictures and bio-data to : dsinghnf@gmail.com or call :-905401-6295 or 289-668-8390 *** 1273 *** Match for USA born saini sikh clean shaven boy, 1990 born, 5'-10" tall, working in new york city , non veg., non drinker , looking local or nearest to new york city.The girl should be simple saini sikh or any SC sikh girl. No work permit or visitor please. Please send your bio-data & recent picture to:bollasaini@gmail.com or call: 1516-852-7032 *** 1273 *** Hindu Agarwal (Garg) family looking for a suitable match for their son, 28 yrs. Old, 5’-8” tall, Canadian immigrant, M. Sc (IT), well settle, good earning job. The girl should be cultured family oriented, educated. Call: 416-6190806 or 437-993-4167 ***1273*** ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ ÒÛ’≈, ‹ÈÓ AIH@, ’æÁ F ¯π æ ‡ , ’À È ∂ ‚ ∆¡È ‹ß Ó ÍÒ, Ó≈¬∆’Ø √ Ω Î ‡ √‡∆«Î’∂‡, ÈÀ‡Ú’ ¡À√Ø√∆¬∂‡ (√∆. √∆. ¡ÀÈ. √∆.), ¡≈͉∆ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È ‹ß Ó ÍÒ, ÍÛ∑ ∆ -«Ò÷∆, Í«Ú≈’, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆, ’æÁ ÿ‡Ø ÂØ∫ ÿ‡ E Îπæ‡ G «¬ß⁄ Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÚÀÈ’±Ú È±ß Í«‘ÒÕ ÎØÈ ’Ø: A-F@DEGB-HEFF ***ABGC*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’∆, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ E «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Ú⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈/ ¡Ó∆’≈/«¬ß ‚ ∆¡≈ ÂØ ∫ ÍÛ∑ ∂ - «Ò÷∂ , ⁄ß ◊ ∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛; ˙‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∆ Á∂ ¡Ó∆’≈ «Ú⁄ «Ú˜‡ Ú∆˜∂ Â∂ «‘ ‘∂ √æ’∂ Ì≈ ¿πÓ BC √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ I «¬ß⁄, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ ˘ ’ÀÈ∂‚∆¡È/¡Ó∂∆’È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø : avtarbhathalsingh@gmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-FDG-BAF-ACIB ***ABGC*** ´«Ë¡≈‰∂ «˜Ò∑∂ È≈Ò √ÏßË ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CD √≈Ò, ’æÁ E ¯π‡ æ H «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È, ¡ÀÓ. ¬∂., ÂÒ≈’ÙπÁ≈, √Ø‘‰≈√πÈæ÷≈, ‡ØΩ∫‡Ø «Úæ⁄ ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, √Ø‘‰∆-√πÈæ÷∆,

Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ Í«Û∑¡≈ «Ò«÷¡≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀÒ √À‡‚Ò ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄≈ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : marriage101@yahoo.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø : BHI-CCI-BGE@ ***ABGC*** ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ ÒÛ’≈, ¿πÓ BH √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ A@ «¬ß⁄, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ ‘∂, ¡ÀÓ. Ï∆. ¬∂. «¬ß‡ÈÀÙÈÒ «Ï˜È√, ÏÀ∫’ «Úæ⁄ «‚͇∆ ÓÀÈ∂‹ Òæ◊∂ ‘ج∂, Í«Ú≈’ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È, «¬Ó∆◊zª‡/«√‡∆‹È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : rajmullanpur@gmail.com ‹ª ¯ØÈ ’Ø :-I@E-HDF-HBGC ‹ª DAF-HGIEAAC ***ABGC*** ‹æ‡ «√æ÷ Ï≈Û ÒÛ’∆ ¿πÓ CC √≈Ò ’æÁ E”-C””, ¬∂.¡ÀÈ.¡ÀÓ. È«√ß◊ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ‘ØÒ‚ ÚÀÙ鱧 ’ÀÈÀ‚≈ «Ú⁄ «Ú˜‡ ¡≈¬∆ ‘ج∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬ßÓ∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆‹È ÚÀÙÈ±ß È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ√À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈˙‚À‡≈ Â∂ «Í⁄ ¬∆Ó∂Ò : dhaliwalraman@live.ca, ‹ª ÎØÈ 1403-390-9067 ***1273*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CI √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ H «¬ß⁄, ◊zÀ‹»¬∂‡, √Ø‘‰≈ √πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø : DAF-HCAGIGI ‹ª A-GGH-HBB-BICG ***ABGC*** ‹æ‡ «√æ÷ ÌπæÒ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ G «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂, ¡≈¬∆‡∆¡≈¬∆ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, Agriculture Department «Ú⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∂, ⁄ß◊∆ ˜Ó∆È ‹≈«¬Á≈Á Á∂ Ó≈Ò’ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡/«√‡∆˜È, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ (‡Øª‡Ø) «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø : FDG-HHF-BFGG ‹ª @AA-IAIHGBB-C@@EF ***ABGC*** ‹æ‡ «√æ÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈, ¿πÓ BE √≈Ò, ’æÁ E ¯πæ‡ AA «¬ß⁄, ¡ÀÒ.¡ÀÒ.Ï∆. Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, √Ø‘‰≈ √πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ÒÛ’∂ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø : A-F@D-DCH-IGGF ‹ª AF@D-GFC-DDAH ***ABGC*** ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡, AA «¬ß⁄, ◊Àz‹»¬∂‡, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, √Ø‘‰∂ √πÈæ÷∂, Ú’ Í«Ó‡ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ ’ ‘∂, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √Ïß Ë Â Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ ‹ª «√‡∆˜È Í∆Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ‡ØΩ∫‡Ø (’ÀÈ∂‚≈) «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÒÛ’≈ ¡≈͉∆ Ó≈√∆ ‹∆ È≈Ò ’ÀÒ◊∆ «‘ «‘≈ ˛ÕÎØÈ ’Ø : A-EHGBIF-CFEC ‹ª DAF-I@H-IE@@ ‹ª AD@C-DFF-EECH ***ABGC*** ‹æ‡ «√æ÷ Í«Ú≈ È≈Ò √Ïß«Ë ÒÛ’≈, ¿πÓ CB √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ A@ «¬ß⁄, Electronics Engineering ’∆Â∆ ‘ج∆, ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ¡≈¬∂ ‘ج∂, ÚÀÙ˘ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ÎØÈ ’Ø : FDGBGH-BCCA ‹ª FDG-ICF-HFAA ***ABGC*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ D@ √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ A@ «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÂÒ≈’ÙπÁ≈ ÚÀÒ √À‡Ò‚ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ˛Õ ÂÒ≈’Ùπ Á ≈/«ÚËÚ≈/Ú’ Í«Ó‡/«Ú˜‡ Ú∆˜∂/√‡»‚À∫‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÒÛ’∆ ÷πÁ √ßÍ’ ’∂Õ ÎØÈ ’Ø : A-GGHIBG-IE@A ***ABGC*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BE √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ A@ «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚≈ Á≈ ‹ßÓÍÒ, ’ÀÈ∂‚∆¡È Ô»È∆Ú«√‡∆ ÂØ∫ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Ú⁄ √À‡Ò‚, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, √Ø‘‰∂ √πÈ÷ æ ∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È ‹ßÓÍÒ ‹ª ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Ú⁄ ÍÒ∆ ‘ج∆, √Ø‘‰∆ √πÈæ÷∆ ¿πÓ BC-BG √≈Ò, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ‹∆.‡∆.¬∂. ˘ Í«‘ÒÕ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : gulraj.gill@yahoo.ca ‹ª ÎØÈ ’Ø : FDG-DFG-CDGB ***ABGC*** ‹æ‡ «√æ÷ «◊æÒ ÒÛ’∆, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ¿π Ó  CG √≈Ò, ’æ Á E Îπ æ ‡ B «¬ß ⁄ , ÂÒ≈’ÙπÁ≈ Ò¬∆ Ú Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¿π‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È «‹‘Û∂ ÒÛ’∆ Á∂ «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ì≈, ¿πÓ CF √≈Ò ’æÁ E Îπæ‡ G «¬ß⁄ ˘ ’ÀÈ∂‚∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÎØÈ ’Ø : A-F@D-E@E-CIAD (√Ú∂∂ H Ú‹∂ ÂØ∫ ÁπÍ«‘ B Ú‹∂ Âæ’) ***ABGC***

‹æ‡ «√æ÷ Ï≈Û ÒÛ’∆, ¿πÓ CF √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ D «¬ß⁄ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ «Ú⁄ ¡≈.¡ÀÈ. Á∆ ‹ΩÏ ’ ‘∆, √Ø‘‰∆ √πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ Ò¬∆ ¡Ó∆’È «¬Ó∆◊z ª ‡ ‹ª «√‡∆˜È, Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∆ Á≈ Ì≈ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ ¡Â∂ ÌÀ‰ ¡Ó∆’≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø : k_pritpal@rocketmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø : A-FFA-GGI-DD@I ***ABGC*** ‹æ‡ «√æ÷ «√æË» ÒÛ’≈, ¿πÓ BI √≈Ò, ’æÁ F Îπæ‡, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, √Ø‘‰≈ √πÈæ÷≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ ÏÀ⁄Ò˜ «¬È ’ß«Í¿»‡ ¡ÀÍÒ∆’∂ÙȘ ¡≈¬∆.‡∆.Î∆Ò‚ «Ú⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, Ï≈Ï Á∆ ÔØ◊Â≈ Ú≈Ò∆ √Ø‘‰∆ √πÈæ÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ˙ȇÀ∆˙ ˘ Í«‘Ò «ÁæÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : sidhu582010@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø : FDG-GB@-GEGA (WhatsApp) ***ABGD*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ CD √≈Ò, ’æÁ E Îæπ‡ H «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, Ï∆.Ï∆.¬∂., ¡ÀÓ.Ï∆.¬∂., «‚ÍÒØÓ≈ «¬È «¬ß‹∆È∆¡«ß◊, ‘Ø√Í∆‡Ò «Ú⁄ ÓÀÈ∂‹ Á∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈/¡Ó∆’≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆ √πÈ÷ æ ∆, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ≈ ˛Õ Ï∆.√∆. «Ú⁄ ∆ÒØ’∂‡ ’ √’‰ Ú≈Ò∂ ‘∆ √ßÍ’ ’ÈÕ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂Ò ’Ø : sann2n@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø : ABE@-H@A-DEHD ***ABGC*** ≈Ó◊Û∑∆¡≈ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ C@ √≈Ò, ’æÁ E Îπæ‡ F «¬ß⁄, «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂, Ó’ÀÈ∆’Ò «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ ’∆Â∆ ‘ج∆, ¡≈‡Ø ÓØ Ï ≈¬∆Ò Á∆ ‹Ω Ï ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡/«√‡∆˜È, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ Úæ‚≈ Ì≈ ’ÀÈ∂‚≈ ÏÀ∫Í‡È «Ú⁄ ÚÀÒ √‡ÀÒ‚ ˛Õ ‹≈ÂÍ≈ Á≈ ’Ø ¬ ∆ Ïß Ë È È‘∆∫Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À ‡ ≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : daman_jass@yahoo.ca ‹ª ÎØÈ ’Ø : A-C@F-B@C-BBGH ***ABGC*** ‹æ‡ «√æ÷ ÿæ◊ Í«Ú≈ È≈Ò √Ïß«Ë ÒÛ’≈, ¿πÓ BE √≈Ò, ’æÁ F Îπæ‡, ¡ÀÓ.Ï∆.¬∂. ’ ‘∂ , √Ø ‘ ‰∂ √π È æ ÷ ∂ , È«Ù¡ª ÂØ ∫ «‘Â, Íæ◊Û∆Ë≈∆, ⁄ß◊∂ ÷≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßËÂ, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ¡Ó∂∆’È/’ÀÈ∂‚∆¡È, «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊z ª ‡, √Ø ‘ ‰∆ √π È æ ÷ ∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∂ ⁄≈⁄≈ ‹∆ Á≈ Í«Ú≈ ¡Â∂ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ‘ÈÕ ÎØÈ ’Ø : DAF-GBIDADA ‹ª A-F@D-CFC-GEBE ***ABGC*** ‹æ‡ «√æ÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ F Îπæ‡ A «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ «Ú˜‡ ¡≈¬∂ ‘ج∂, ◊z À ‹ ± ¬ ∂ ‡ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ÚÀÒ √À‡Ò‚ ˛Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚À‡≈ ¡Â∂ «Í’⁄ ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : jaskaranls.khaira@gmail.com ‹ª ÎØÈ ’Ø: FDG-BIC-IH@H ‹ª FDG-IH@BFBI ***ABGC*** Well Settled Rajput Manhas family seeks a alliance for their canadian citizen son, born Jan. 1988, 5’-10'’ tall, amritdhari, highly educated, has bachelor’s degree in electrical engineering, Masters degree in software engineering, currently working as software engineer in BC; Lower main land. Prefered a match with similiar credentials (science/ engineering) and have faith in sikhi path. Prefered amritdhari girl. Please send recent pictures and bid data to: anandkarj1988@gmail.com or Call 1-778-903-4646. ***1273*** Jatt Sikh Family seeks a Match for their daughter, 28 yrs. old 5’-7'’ tall, slim beautiful MBA degree holder, working in LA (USA) The boy should be from Jat sikh family professional,

well qualified, US citizen, between 27-33 years of age and 5’11'’-6’-4'’ tall. Please respond with latest pictures and bio-data to: jgmtsr@gmail.com or call 1-424603-1211 or 011-91-85879-18537 ***1273*** Jatt Sikh family seek a suitable match for their son, 29 yrs. old, 5’8'’ tall born in canada B.Sc. Nursing from Rayerson University Toronto Working in hospital as RN for last 6 years, earing $ 80,000 annually, clean shaven, non-drinker, nonsmoker, owns a house in Toronto and family also owns some rental properties. The girl should be well educated, beautiful and family oriented. Please email recent pictures and bio-data to: randhawa71@hotmail.com or Call: 416-997-0560 ***1273*** Tonk Kshatriya Parents seeking a suitable match for their canadian citizen daughter 30 years old, 5’-3'’ tall, B.Com, CGA/CPA working with federal government. The boy should be clean shaven, well educated rofessionally settled with family values. Boy on work permit may also can be considered please email recent picture and bio-data to: jagsingh513@gmail.com or Call 416-722-9771 ***1273*** Jatt Sikh Canadian immigrant male, well educated 60 years old, 5’-10'’ tall, retired, getting handsome pension, widower, owns good property in India. Two daughters happily married and settled in canada. Looking for a suitable sincere and educated life partner. Caste no bar please call: 647-8217170 ***1273*** Jatt Sikh Parents invite matrimonial alliance for their daughter, born and raised in canada, 26 years old, 5’4'’ tall, Doctor, beautiful, family oriented and from good family background. Looking for a jatt sikh boy, born or raised in canada, equally qualified, handsome, well settled and with family values. Please email recent pictures and bio-data to vancouver06@outlook.com ***1273*** Jatt Sikh family looking for a suitable match for their daughter 36 yrs old 5’-2'’ tall canadian immigrant, masters degree in computer science, working as a manager. The boy should be well educated belongs to a good family background. Brother is well settled in canada. Amritsar,Jalandhar, Gurdaspur area prefered. Please call 416-602-9832 or 905851-8561 ***1273*** Jatt Sikh parents seek a suitable match for their daughter, born and raised in India, canadian citizen, 1983 born, 5’-5'’ tall, well educated, working in a bank, beautiful innocently divorced. The boy should be canadian immigrant/ citizen, professionally qualified, employed or a businessman, well settled, non drinker, non smoker with good family background. B.C area prefered. Please send your bio-data and recent pictures to: nijjar0808@gmail.com or call: 1778-387-5750 ***1273***

◊≈Òª Á∂‰ È≈Ò ‘ØÚ∂◊≈ ¯≈«¬Á≈! ‘≈Òª«’ ’ج∆ «Ú¡’Â∆ √Ì Á∂ √≈‘Ó‰∂ ◊≈Òª ’º„∂ ª ÒØ’ ¿∞√˘ ¡√«Ì¡≈ ¡Â∂ ÷≈Ï «¬È√≈È √ÓfiÁ∂ ‘ÈÕ «¯ Ú∆ ’Á∆-’Á≈¬∆ √≈‚∂ «Úæ⁄Ø∫ «˜¡≈Á≈Â ÒØ’ ◊ºÒ-◊ºÒ Â∂ ◊≈Ò∆¡ª «Á≥Á∂ ‘ÈÕ ¡≈«¯√ ÂØ∫ «È’Ò‰ «Úæ⁄ Á∂∆ ‘Ø ‹≈Ú∂ ª ◊≈Ò∆, ◊º‚∆ ‚z≈¬∆Ú ’Á∂ Ú’Â ¡⁄≈È’ √≈‘Ó‰∂ ’ج∆ ¡≈ ‹≈Ú∂ ª ◊≈Ò∆, «¬ºÊØ∫ º’ «’ ¡⁄≈È’ ’ج∆ ÷πÙ÷Ï∆ «ÓÒ ‹≈Ú∂ ª Ú∆ ’∞fi ÒØ’ª Á∂ Ó»≥‘ ÂØ∫ ◊≈Ò∆ «È’ÒÁ∆ ‘ÀÕ Ï∂Ùº’ ‘∆ ¡≈√-Í≈√ ÓΩ‹»Á ÒØ’ ◊ºÒ-◊ºÒ Â∂ ◊≈Ò∆ Á∂‰ Á∆ ¡≈Á ˘ Ï‘∞ ÷≈Ï Ó≥ȉ Í «Ú«◊¡≈È’ Áº√Á∂ ‘È «’ ◊≈Ò∆ Á∂‰ È≈Ò «Ú¡’Â∆ Á∂ «ÁÒ ˘ ’≈¯∆ √’»È «ÓÒÁ≈ ‘À ¡Â∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª ÓπÙ«’Òª ˘ ¿∞‘ ¡≈√≈È∆ È≈Ò √«‘‰ ’È Ò¬∆ «Â¡≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À Õ «¬≥ ◊ ÒÀ ∫ ‚ Á∆ ’∆Ò∂ Ô»È∆Ú«√‡∆ «Úæ⁄ √≈Ò B@@I «Úæ⁄ «¬’ ¡«‹‘∆ √Ó≈«‹’ ÷Ø‹ ‘ج∆ √∆, «‹√ «Úæ⁄ ◊≈Ò∆ Á∂‰ Á∆ ¡≈Á Ú≈Ò∂ Ï‘∞ √≈∂ ÒØ’ª ˘ Ù≈ÓÒ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ’∞fi «ÁÈ Á∆ «√⁄ ¡Â∂ «È◊≈È∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹Ø ÈÂ∆‹≈ ¡≈«¬¡≈, ¿∞‘ Áº√Á≈ ‘À «’

◊≈Ò∆ Á∂‰ È≈Ò «’√∂ Ú∆ «Ú¡’Â∆ ˘ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «’√∂ Ú∆ √Óº«√¡≈ ‹ª Óπ√∆Ï ˘ √«‘‰ ’È ¡Â∂ ¿∞√ È≈Ò ÒÛÈ Á∆ Ó≈È«√’ ÂΩ Â∂ «‘≥Ó ¡Â∂ Â≈’ «ÓÒÁ∆ ‘ÀÕ ‹ª «¬√ Â∑ª ’‘Ø «’ ‹ÁØ∫ «¬’ «¬È√≈È ˘ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «’√∂ «Áº’ Á∂ Ï≈∂ ÍÂ≈ Òº◊Á≈ ‘À ¡Â∂ ‹∂’ «¬‘ √π‰ ’∂ ¿∞√Á∂ Ó»≥‘ ÂØ∫ ◊≈Ò∆ «È’Ò ÍÚ∂ ª ¡«‹‘≈ ’’∂ ¿∞‘ ¡‰‹≈‰∂ «Úæ⁄ ¡≈͉∂ «ÁÒ«ÁÓ≈◊ ˘ ¿∞√Á∂ Ò¬∆ «Â¡≈ ’ ÒÀ∫Á≈ ‘ÀÕ


13

B.C. ISSUE # 1273

8 to 14 March, 2018

AJIT WEEKLY

Ùz∆Á∂Ú∆ Á∆ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í«‘Ò∆ Ú≈ ÏØÈ∆ ’Í» È∂ ’∆Â≈ ÷πÒ≈√≈, ’∆ ‘Ø«¬¡≈ √∆ BD ¯Ú∆ ˘

Óπ≥Ϭ∆: BD ¯Ú∆ ˘ ‘∆ Ùz∆Á∂Ú∆ Á∆ ÁπϬ∆ Á∂ «¬’ ‘Ø‡Ò Á∂ ’Ó∂ Á∂ Ï≈Ê‡Ï «Úæ⁄ ‚∞ºÏ‰ È≈Ò ÓΩ ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ ÏØÈ∆ ’Í» È∂ Áº«√¡≈ ‘À «’ «’Ú∂∫ ¿∞‘ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ ˘ √Íz≈«¬‹ Á∂‰ ¡⁄≈È’ ÁπϬ∆ Íπº‹∂ √ÈÕ «’Ú∂∫ ¿∞‘ ◊Ò∂ «ÓÒ∂ √È ¡Â∂ «¬’ Á»‹∂ ˘ «’º√ ’∆Â∆ √∆ ¡Â∂ «’√ Â∑ª «¬√ Á∂ ’∆Ï ÁØ ÿ≥‡∂ Ï≈¡Á ‘∆ ¿∞Ȫ∑ ˘ Ùz∆Á∂Ú∆ Í≈‰∆ È≈Ò Ì∂ ‘ج∂ Ï≈Ê‡Ï «Úæ⁄ ͬ∆ ‘ج∆ «ÓÒ∆ √∆Õ «¯ÒÓ ¡≈ÒØ⁄’ ’ØÓÒ È≈‘‡≈ È∂ Ùz∆Á∂Ú∆ Á∂ ÍÂ∆ ÏØÈ∆ ’Í» È≈Ò ‘ج∆ ◊ºÒÏ≈ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ Áº«√¡≈ «’ ¡÷∆ ¿∞√ «ÁÈ Ùz∆Á∂Ú∆ È≈Ò ’Ó≈ ÈßÏ BB@A «Úæ⁄ ’∆ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ Ùz∆Á∂Ú∆ ¡≈͉∂ Ì≈‰‹∂ ÓØ«‘ Ó≈Ú≈‘ Á∂ «Ú¡≈‘ «Úæ⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ ◊¬∆ √∆Õ ÏØÈ∆ ’Í» ¡Â∂ Ë∆ ÷πÙ∆ Ú≈Í√ Ì≈ ¡≈ ◊¬∂ ¡Â∂ Ùz∆Á∂Ú∆ ¿∞Ê∂ ‘∆ ÁπϬ∆ «Úæ⁄ ‘∆ ∞’ ◊¬∆Õ ’ØÓÒ È∂ Áº«√¡≈ «’ Ùz∆Á∂Ú∆ ’ØÒ Ù≈«Í≥◊ Ò¬∆ «¬’ ÒßÏ∆ «Ò√‡ √∆, ‹Ø ¿∞È∑ª ˘ Ë∆ ‹≈‘ÈÚ∆ È∂ «ÁºÂ∆ √∆Õ «¬‘ «Ò√‡ ¿∞È∑ª

Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò ¯ØÈ ”⁄ √∂Ú √∆Õ Ùz∆Á∂Ú∆ BA ¯Ú∆ ˘ Ù≈«Í≥◊ ’È≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∆ √∆ Í ¿∞È∑ª Á≈ «¬‘ ÓØÏ≈«¬Ò «’√∂ Á»‹∆ ‹◊∑≈ «‘ «◊¡≈ √∆Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ùz∆Á∂Ú∆ Í»∂ «ÁÈ ‘Ø‡Ò «Úæ⁄ ¡≈≈Ó ’Á∆ ‘∆Õ BB ¯Ú∆ ˘ ¿∞È∑ª È∂ ÁØ√ª È≈Ò √Óª ◊∞˜≈«¡≈, ‘Ø‡Ò «Úæ⁄ ¡≈≈Ó ’∆Â≈ ¡Â∂ ◊ºÒÏ≈ ’∆Â∆Õ BC ¯Ú∆ ˘ Ú∆ ¿∞È∑ª È∂ ¡≈≈Ó ’∆Â≈Õ «¬ºË, ÏØÈ∆ È∂ ÂÀ¡ ’∆Â≈ «’ ¿∞‘ Ùz∆Á∂Ú∆ ˘ ÁπϬ∆ Í‘∞≥⁄ ’∂ √Íz≈«¬‹ Á∂‰◊∂Õ ÏØÈ∆ È∂ Áº«√¡≈, ““‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª È∂ ÓÀ˘ «’‘≈, Í≈Í≈ (Ùz∆Á∂Ú∆ ÏØÈ∆ ˘ «¬√ È≈Ó È≈Ò ÏπÒ≈¿∞∫Á∆ √∆) ÓÀ∫ ÂÀ˘ «Ó√ ’ ‘∆ ‘ªÕ ÓÀ∫ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ Ú∆ ÂÀ˘ Ï‘∞ «Ó√ ’ «‘≈ ‘ªÕ ÓÀ∫ Ùz∆ È≈Ò ÁπϬ∆ «Úæ⁄ Ù≈Ó ˘ «ÓÒ‰ Ú≈Ò≈ √∆Õ ‹≈È‘Ú∆ È∂ Ú∆ Ó∂∂ «¬√ ¯À√Ò∂ ”⁄ √≈Ê «ÁºÂ≈, «’¿∞∫«’ ¿∞‘ Ùz∆ ˘ ÒÀ ’∂ ‚∆ ‘ج∆ √∆Õ Ùz∆ ‹∂’ «¬’ºÒ∆ ‘∂◊∆ ª Í≈√ÍØ‡ ‹ª ‘Ø ‚≈«’¿±ÓÀ∫‡ «¬ºË-¿∞µË ’ Á∂Ú∂◊∆Õ”” ÏØÈ∆ ’Í» È∂ «’‘≈,““ÓÀ∫ ÁπϬ∆ Ò¬∆ C.C@ Ú‹∂ Á∆ ¯Ò≈«¬‡ Ïπº’

’∆Â∆Õ Ùz∆ È∂ ÓÀ˘ ¿∞√ √Ó∂∫ ’≈Ò ’∆Â≈, ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ «¬≥‡ÈÀÙÈÒ ¬∂¡ÍØ‡ Á∂ Ò≈¿∞∫‹ «Úæ⁄ ÏÀ«·¡≈ √∆, ÓÀ∫ ¿∞√ ˘ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ Ó∆«‡≥◊ «Úæ⁄ ‘ªÕ Ó∂≈ ¯ØÈ ¡≈¯ ‘Ø √’Á≈ ‘À, Â∞√∆∫ Í∂Ù≈È È≈ ‘ØÚØÕ ÓÀ∫ ¿∞√ ˘ Ó∆«‡≥◊ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¯ØÈ ’ª◊≈Õ Ó∂≈ ÍÒ≈È ¿∞√ ˘ √Íz≈«¬‹ Á∂‰ Á≈ √∆Õ““ ÏØÈ∆ ’Í» F.B@ ”Â∂ ÁπϬ∆ Á∂ ¿∞√ ‘Ø‡Ò ”⁄ Í‘∞⁄ ≥ ◊¬∂Õ ÏØÈ∆ È∂ ⁄À’ «¬È Á∂ √Óª Í»∆¡ª ’∆Â∆¡ª ¡Â∂ Ùz∆ Á∂ »Ó Á∆ ‚∞ÍÒ∆’∂‡ ⁄≈Ï∆ Ò¬∆Õ ÏØÈ∆ Ùz∆ ˘ √Íz≈«¬‹ Á∂‰ Ò¬∆ ’≈¯∆ ¿∞ÂÙ≈«‘ √∆Õ ÏØÈ∆ È∂ «’‘≈, ““¡√∆∫ ÁØÚ∂∫ ÷πÙ∆-÷πÙ∆ «ÓÒ∂Õ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ ˘ Ó«‘√»√ ‘Ø «◊¡≈ √∆ «’ ÓÀ∫ ¿∞√˘ ÁπϬ∆ ÂØ∫ ÒÀ‰ ¡≈¿∞∫◊≈Õ”” ÏØÈ∆ ¡Â∂ Ùz∆ ’∆Ï ¡ºË∂ ÿ≥‡∂ º’ ◊ºÒÏ≈ ’Á∂ ‘∂Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÏØÈ∆ ¯ÀµÙ ‘؉ ⁄Ò∂ ◊¬∂ ¡Â∂ ¿∞È∑ª È∂ Ùz∆Á∂Ú∆ ˘ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ¿∞È∑ª ˘ ØÓª«‡’ «‚È ”Â∂ ÒÀ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∂ ‘ÈÕ È≈Ò ‘∆ Ù≈«Í≥◊ ÍØ√‡ÍØÈ ’È ˘ Ú∆ «’‘≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ùz∆Á∂Ú∆ È‘≈¿∞‰ ⁄ºÒ∆ ◊¬∆Õ”” ÏØÈ∆ È∂ Áº«√¡≈, ““ÓÀ∫ «Ò«Ú≥◊

»Ó «Úæ⁄ ¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ Ùz∆Á∂Ú∆ Ï≈Ê»Ó «Úæ⁄ È‘≈¿∞‰ ¡Â∂ «Â¡≈ ‘؉ ⁄ºÒ∆ ◊¬∆Õ ÓÀ∫ ’∆Ï AE «Ó≥‡ º’ ‡∆.Ú∆. Á∂«÷¡≈Õ ÓÀ∫ Ï∂⁄ÀÈ ‘Ø «‘≈ √∆Õ ÓÀ˘ «÷¡≈Ò ¡≈«¬¡≈ «’ ¡º‹ √À‡‚∂ ‘À À√‡ØÀ∫‡ «Úæ⁄ ’≈¯∆ Ì∆Û ‘ØÚ∂◊∆Õ ¿∞√ √Ó∂∫ ÁπϬ∆ Á∂ √Ó∂∫ ÓπÂ≈Ï’ ¡º· Ú‹ ‘∂ √ÈÕ ÓÀ∫ Ùz∆ ˘ ÁØ Ú≈ ¡≈Ú≈˜ Ò◊≈¬∆Õ ¿∞√ ÚºÒØ∫ ’ج∆ ‹Ú≈Ï È≈ «Ó«Ò¡≈Õ ÓÀ∫ Ï≈Ê»Ó ’ØÒ «◊¡≈ ¡Â∂ ÁÚ≈˜≈ ÷Û’≈«¬¡≈Õ ÓÀ∫ Íz∂Ù≈È ‘Ø «◊¡≈Õ ¡≥ÁØ∫ ’ج∆ ‘Ò⁄Ò √π‰≈¬∆ È‘∆∫ Á∂ ‘∆ √∆Õ Í≈‰∆ ⁄Ò‰ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ‹» ¡≈ ‘∆ √∆Õ «¯ ÏØÈ∆ È∂ ¡≈Ú≈˜ Ò◊≈¬∆ ““‹≈È, ‹≈È””... Í ’ج∆ ‹Ú≈Ï È≈ ¡≈«¬¡≈ ‹Ø «’ ¡‹∆Ï √∆Õ ÏØÈ∆ È∂ Ï≈Ê»Ó Á≈ ÁÚ≈˜≈ ÷Ø«Ò∑¡≈ ‹Ø ¡≥ÁØ∫ Ï≥Á È‘∆∫ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ Ï≈ʇºÏ Í»∆ Â∑ª Í≈‰∆ È≈Ò Ì«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ Ùz∆Á∂Ú∆ Í»∆ Â∑ª ¿∞√ «Úæ⁄ ‚∞ºÏ∆ ‘ج∆ √∆Õ ÏØÈ∆ È∂ ‹Ø Á∂«÷¡≈ ¿∞‘ ¿∞√ Á∂ Ò¬∆ «ÏÒ’∞ºÒ «Â¡≈ È‘∆∫ √È ¡Â∂ È≈ ‘∆ ¿∞√ ”Â∂ ÌØ√≈ ’ Í≈ ‘∂ √ÈÕ

Ó∂Ò≈È∆¡≈ «¬ßfi Í‘∞⁄ ≥ ∆ √∆ ¡Ó∆’≈, ‘Ø √’Á∆ ‘À ’≈Ú≈¬∆ Ú≈«Ù≥◊‡È: ‹∂’ Â∞√∆∫ ¡ÀÒÏ‡ ¡≈«¬≥√‡∆È «‹≥È∂ «‹È∆¡√ ‘Ø Âª Â∞√∆∫ ¡Ó∆’≈ ‹≈ ’∂ «‘ √’Á∂ ‘ØÕ «’¿∞∫«’ ¡Ó∆’≈ «¬√ Á∂ Ò¬∆ ¬∆. Ï∆.-A Ú∆˜≈ ‹≈∆ ’Á≈ ‘À, Ù «√¯ «¬≥ È ∆ ‘À «’ Â∞ ‘ ≈‚∂ ”⁄ “¡√≈Ë≈È ÔØ◊Â≈“ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ ¬∆. Ï∆.-A ˘ ¡≈«¬≥√‡∆È Ú∆˜≈ Á∂ Ȫ È≈Ò Ú∆ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¡Ó∆’∆ √’≈ «¬√ ˘ Íπҫ˜ Íπ√’≈, ¡≈√’ ¡Ú≈‚ ¡Â∂ ˙Òß«Í’ ÓÀ‚Ò ‹∂¡ ± ª Á∂ È≈Ò-È≈Ò √ÈÓ≈«È ¡’≈Á«Ó’ ÷Ø‹’≈ª ¡Â∂ Ï‘∞ - ≈Ù‡∆ ’≥ Í È∆¡ª Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ «Á≥Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Ú∆˜∂

˘ ‘≈√Ò ’È Ò¬∆ Â∞ ‘ ≈˘ “¡√≈Ë≈È ÔØ◊Â≈“ Á≈ ÍzÓ≈‰ ͺÂ Ú∆ Á∂‰≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‚ØÈ≈Ò‚ ‡≥Í Á∆ ÍÂÈ∆ Ó∂Ò≈È∆¡≈ ˘ Ú∆ «¬√∂ Ú∆˜∂ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ¡Ó∆’≈ «‘‰ Á∆ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈Õ ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á∆ ÍÂÈ∆ Ó∂Ò≈È∆¡≈ √ÒØÈÚ ∂ ∆¡≈ Á∆ Ó≈‚Ò ‘ÀÕ ¿∞√ Á≈ Ȫ Ó∂Ò≈È∆¡≈ ’≈È≈√ ‘ÀÕ «¬’ ¡≥◊z∂˜∆ ¡÷Ï≈ ÓπÂ≈Ï’ √≈Ò B@@@ ”⁄ ¿∞√ È∂ ¡Ó∆’∆ Ú∆˜∂ Ò¬∆ ¡ÍÒ≈¬∆ ’∆Â≈ √∆Õ ¿∞Á∫Ø ¿∞‘ «È¿±Ô≈’ ”⁄ Ó≈‚«Òß◊ ’ ‘∆ √∆ ¡Â∂ È≈Ò ‘∆ ‚ØÈ≈Ò‚ ‡≥Í ˘ ‚∂‡ Ú∆ ’ ‘∆ √∆Õ B@@A ”⁄ ¿∞√ ˘ Ú∆˜∂ ˘ «¬˜≈‹Â «ÓÒ ◊¬∆Õ ¿∞√ √≈Ò √ÒØÚ∂È∆¡≈ Á∂ «√¯ E ÒØ’ª ˘ «¬‘ ¬∆. Ï∆.-A Ú∆˜≈ «Áº  ≈ «◊¡≈ √∆ «‹√ ”⁄Ø ∫ «¬’ Ó∂ Ò ≈È∆¡≈ √∆Õ B@@F ”⁄ ¿∞ ‘

¡Ó∆’∆ È≈◊«’ ω ◊¬∆ ¡Â∂ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿∞√ ˘ ¡≈͉∂ Ó≈Â≈«ÍÂ≈ ˘ √ͪ√ ’È Á≈ ¡«Ë’≈ «ÓÒ «◊¡≈Õ ‘∞‰ ‹Á«’ Ó∂Ò≈È∆¡≈ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ÍÂ∆ ‚ØÈ≈Ò‚ ‡≥Í ¡Ó∆’≈ Á∂ ÈÚ∂∫ È≈◊«’ª Á∂ ¿∞√ ¡«Ë’≈ ˘ ÷ÂÓ ’È≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È, «‹√ ”⁄ Í«Ú≈ Á∂ ÓÀ∫Ïª ˘ √ͪ√ ’È Á≈ ’≈˘È ‘À ª ¡«‹‘∂ ”⁄ Ó∂Ò≈È∆¡≈ Á∂ ¬∆. Ï∆.-A Ú∆˜≈ ˘ Í≈¿∞‰ ”Â∂ √Ú≈Ò ⁄πº«’¡≈ ‹≈‰≈ Ò≈˜Ó∆ ‘ÀÕ È≈Ò ‘∆ “¡√≈Ë≈È ÔØ◊Â≈“ ’À‡◊ ∂ ∆ ”⁄ ¿∞Ȫ∑ ˘ «¬‘ Ú∆˜∂ «ÁºÂ∂ ‹≈‰ ”Â∂ Ú∆ √Ú≈Ò ⁄πº’∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ Ó∂Ò≈È∆¡≈ Á∂ Ú’∆Ò Óπ  ≈Ï’ ¿∞ ‘ AIIF ”⁄ ¡Ó∆’≈ ¡≈¬∆ √∆Õ Í«‘Òª ‡»«√‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ ¡Â∂ «¯ Ï≈¡Á √«’ºÒ‚ ¡ÍzÚ≈√∆ Á∂ Ú«’≥◊ Ú∆˜∂ ”Â∂Õ «È¿±Ô≈’ ”⁄ «¬’ Ó≈‚Ò Á∂ »Í ”⁄

’≥Ó ’È Á∂ ÁΩ≈È «¬’ Í≈‡∆ ”⁄ ¿∞√ Á∆ ÓπÒ≈’≈ AII@ ”⁄ ‚ØÈ≈Ò‚ ‡≥Í È≈Ò ‘ج∆Õ «¬Ê∂ ¿∞‘ «ÙÂ≈ √∆ «‹√ È≈Ò ¿∞√ Á∆ √ÀÒ∆«Ïz‡∆ Íz¯ Ø ≈«¬Ò ‘Ø ÚË ◊¬∆Õ ¡Ó∆’≈ ”⁄ √Ê≈¬∆ ¡≈Ú≈√ Á∆ «¬˜≈‹Â Ú≈Ò∂ ◊z∆È ’≈‚ Ò¬∆ ¡ÍÒ≈¬∆ ’È ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞‘ Ô»Í ”⁄ À∫Í Ó≈‚Ò Á∂ »Í ”⁄ ’≥Ó ’¡≈ ’Á∆ √∆Õ ¬∆. Ï∆.-A Ú∆˜≈ ‘≈√Ò ’ Ò¬∆ «¬’ ¡ÍzÚ≈√∆ ˘ ÍzÓπº÷ Íπ√’≈ª Á∂ ÍzÓ≈‰-ͺÂ Á∂‰∂ ‘∞≥Á∂ ‘È ‹ª ¿∞È∑ª Á∂ ÷∂Â ”⁄ A@ ”⁄Ø∫ C Ó≈ÍÁ≥‚ª ˘ Í»≈ ’È≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ «‘ ÍzÓπº÷ Íz’≈ÙȪ ”⁄ ’Ú∂‹, ¡≈͉∂ ÷∂Â ”⁄ Ó»Ò ¡Â∂ Ó‘ºÂÚÍ»È ÔØ◊Á≈È Á≈ ‘؉ Ï≈∂ ‹ª⁄ ’≈¿∞‰≈Õ Òß‚È ”⁄ ◊∞‚∆¡≈È ¡Â∂ ÓÀ’¯À‚∂È Ò≈¡ ¯Ó ”⁄ ¡Ó∆’∆ Ú∆˜∂ Á∆ Ó≈«‘ Ú’∆Ò √π√È À ÓÀ’¯À‚È ∂ ’«‘≥Á∆

‘À, √’≈∆ «ÈÁ∂Ù ”⁄ «¬√ Ú∆˜∂ Á∂ Ò¬∆ «ÏÈÀ’≈ ˘ ÈØÏÒ ∂ Íπ√’≈ ¡Â∂ ¡≥Â-≈Ù‡∆ √ÈÓ≈È ‘≈√Ò ‘؉ Á≈ «˜’ ‘À, Í ¡√Ò ”⁄ ¡«‹‘≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ Â∞‘≈˘ ¬∆. Ï∆.-A Ú∆˜∂ Ò¬∆ ÈØÏ∂Ò Íπ√’≈ «Ú‹∂Â≈ ‘؉ Á∆ ˜» ȑ∆∫ ‘ÀÕ ¿∞‘ ’«‘≥Á∆ ‘À «’ ÓÀ˘ «¬‘ Ú∆˜≈ ‘≈√Ò ¡«‹‘∂ ÒØ’ª Á∆ ‹≈‰’≈∆ ‘À «‹√ Á∂ «ÚÙ∂ ”⁄ Â∞√∆∫ ’Á∂ È‘∆∫ √π«‰¡≈ ‘ØÚ∂◊≈ ¡Â∂ È≈ ‘∆ √π‰◊ ∞ Õ∂ «¬’ Ó≈«‘ Ú’∆Ò ˘ ÍÂ≈ ‘∞≥Á≈ ‘À «’ ¡Ó∆’∆ È≈◊«’Â≈ ¡Â∂ «¬≥Ó∆◊z∂ÙÈ «ÚÌ≈◊ Ò¬∆ ’∆ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ÓÀ’¯À‚∂È È∂ «’‘≈ «’ ¬∆. Ï∆.-A Ú∆˜≈ ‘≈√Ò ’È Ò¬∆ «ÏÈÀ’≈ Á∂ ¿∞√ ÷∂Â ˘ «Ú√Â≈ È≈Ò Áº√‰≈ ‘∞≥Á≈ ‘À «‹√ ”⁄ ¿∞‘ «‹È∆¡√ ‘ÀÕ ÓÀ’¯À‚È ∂ È∂ «’‘≈ «’ ¬∆. Ï∆-A Ú∆˜≈ ’¬∆ Â∑ª ÷≈√∆¡Âª ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ‘؇ ¬∂¡

ÏÀÒÈ » Ó≈«‘ º’ Á∂ Ò¬∆ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Í «¬√ ”⁄ Ó∂Ò≈È∆¡≈ ‡≥Í «’ºÊ∂ ÷Û∑∆ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ¿∞√ √Ó∂∫ È≈ ª ¿∞‘ Ó≈‚«Òß◊ Á∂ ÷∂Â ”⁄ ’∞fi ÷≈√ ’ ‘∆ √∆, È≈ ‘∆ ¿∞√ ˘ ’ج∆ Íπ√’≈ ‘∆ «Ó«Ò¡≈ √∆ ¡Â∂ È≈ ‘∆ ¿∞√ Á∂ «’√∂ ’≥Ó ˘ Ó‘ºÂÚÍ»È Íz’≈ÙÈ È∂ ¤≈«Í¡≈ √∆Õ ¿∞√ Á∂ Ú’∆Ò È∂ ¿∞È∑ª Á∂ «ÏÈÀ’≈ Á∂ «Ï¿±Ø ˘ ¤≈͉ Á∆ «¬˜≈‹Â È‘∆∫ «ÁºÂ∆, «¬√ Ò¬∆ «¬‘ √ͺه È‘∆∫ ‘Ø √«’¡≈ «’ ¿∞È∑ª ˘ ÏÂΩ √ϻ ’∆ «ÁºÂÕ∂ ¡ÀµÈ. ¡ÀµÈ. Ô». «¬≥Ó∆◊zÙ ∂ È Ò≈¡ Á∆ «¬’ ¡Ó∆’∆ Ó≈«‘ È∆Â≈ ¿∞Í≈«Ë¡≈¬∂ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞Ȫ∑ ˘ ‘≈¬∆ Íz¯ Ø ≈«¬Ò ͺÂª Á≈ ¯≈«¬Á≈ «Ó«Ò¡≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈Õ ¿∞‘ ’«‘≥Á∆ ‘À «’ ‹∂’ Â∞√∆∫ ¡À’«‡≥◊ Á∆ ÁπÈ∆¡≈ ”⁄ ‘Ø ¡Â∂ ’ج∆

√‡≈ «¬’ «⁄º·∆ «Òº÷ √’Á≈ ‘À «’ Â∞√∆∫ ¡◊Ò∂ √‡≈ ‘ØÕ «¬‘ Ô’∆È∆ ÂΩ ”Â∂ «¬‘ Â∞‘≈‚∂ Ò¬∆ Íz‰ ∂ ≈Á≈«¬’ ‘ØÚ∂◊≈Õ Í È≈Ò ‘∆ ¡≈͉∂ ÷∂Â Á∂ «Áº◊‹ª ÂØ∫ «Ó«Ò¡≈ «√¯≈٠ͺÂ

«ÏÈÀ’≈ Á∆¡ª ¿∞ÍÒºÏË∆¡ª ˘ Ú∆ ÍzÓ≈«‰Â ’ √’Á≈ ‘ÀÕ ÓÀ˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª Á∂ ’ØÒ ’∞fi ¡«‹‘∂ ‘∆ Ó‘ºÂÚÍ»‰ «⁄º·∆¡ª ‘؉◊∆¡ª, Ù≈«¬Á ‚ØÈ≈Ò‚ ‡≥Í ÂØ∫ Ú∆Õ

√ØÈ ÂÓˆ≈ «‹ºÂ ’∂ ÍÂ∆ ÈÚ‹Ø ˘ Í≥‹≈Ï∆¡ª È∂ ‘ºÊª ”Â∂ ⁄㮧 ’¡≈ «ÚÚ≈Á Á∂ Ï≈Ú‹»Á ¡’≈Ò Âı Á∂ ‹Ê∂Á≈ ¡≥«ÓzÂ√: ¬∂«Ù¡≈¬∆ ’∞ÙÂ∆ ⁄À∫Í∆¡È«ÙÍ «Úº⁄ √ØÈ∂ Á≈ ÂÓ◊≈ «‹ºÂ‰ Ú≈Ò∆ «˜Ò∑≈ ÂÈ Â≈È Á∆ ÈÚ‹Ø ’Ω Á≈ ¡º‹ «¬ºÊ∂ √z∆ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï «Ú÷∂ ¡Â∂ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª √z∆ ◊∞» ≈ÓÁ≈√ ‹∆ ¡≥Â≈Ù‡∆ ‘Ú≈¬∆ ¡º‚∂ ”Â∂ Íπ‹ º ‰ √Ó∂∫ ÙzÓ Ø ‰∆ ◊∞Áπ¡≈≈ ÍzÏ≥Ë’ ’Ó∂‡∆ ÚºÒØ∫ √Ú≈◊ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ √ØÈ∂ Á≈ ÂÓ◊≈ «‹ºÂ‰ Ó◊Ø∫ ÿ ÍÂ∆ ÈÚ‹Ø ’Ω È∂ «¬ºÊ∂ √z∆ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï «Ú÷∂ ÈÂÓ√Â’ ‘Ø ’∂ ¡≈͉∆ «‹ºÂ Ò¬∆ ÍzÓ≈ÂÓ≈ Á≈ Ù∞’≈È≈ ’∆Â≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ ÚºÒØ∫ Óπº÷ √’ºÂ ‚≈. »Í «√≥ÿ È∂ ¿∞√ ˘ √»⁄È≈ ’∂∫Á «Úº⁄ «√ØÍ≈, Ù≈Ò, ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï Á∆ Â√Ú∆ ¡Â∂ Ë≈«Ó’ Íπ√Â’ª Á∂ ’∂ √ÈÓ≈È ’∆Â≈Õ Óπº÷ √’ºÂ È∂ «÷‚≈È Â∂ ¿∞√Á∂ Í«Ú≈ ˘ ÚË≈¬∆ «Á≥«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞√ Á∆ Íz≈ÍÂ∆ ”Â∂ √Óπº⁄∆ ’ΩÓ ¯÷ ’ ‘∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

«÷‚≈È ÈÚ‹Ø ’Ω È∂ ¡≈͉∆ «¬√ Íz≈ÍÂ∆ Ò¬∆ ÍzÓ≈ÂÓ≈ Á≈ Ù∞’≈È≈ ’«Á¡ª ¡≈«÷¡≈ «’ «¬‘ Íz≈Í ◊∞» √≈«‘Ï Á∆ Ïı«ÙÙ √Á’≈ ‘∆ √≥ÌÚ ‘ج∆ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ √ÈÓ≈È Ò¬∆ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á≈ Ú∆ Ë≥ÈÚ≈Á ’∆Â≈Õ Ï≈◊Û∆¡≈ «Úº⁄ «Í≥‚ Á∆ Ë∆ Á≈ ÍzÙ≈√È ÚºÒØ∫ √Ú≈◊ ÂÈÂ≈È : ‘≈Ò ‘∆ «Úº ⁄ «’«◊˜Â≈È «Úº⁄ ‘ج∆ √∆È∆¡ ¬∂«Ù¡È ⁄À∫Í∆¡È«ÙÍ «Úº⁄Ø∫ FE «’ÒØ ◊ z ≈ Ó Ì≈ Ú◊ Á∂ ’∞ Ù Â∆ Óπ’≈ÏÒ∂ «Úæ⁄Ø∫ √ØÈ∂ Á≈ ÂÓ◊≈ «‹ºÂ‰ Ú≈Ò∆ «˜Ò∑≈ ÂÈÂ≈È Á∂ «Í≥‚ Ï≈◊Û∆¡≈ Á∆ ‹≥ÓÍÒ ÈÚ‹Ø ’Ω ¡≥«ÓzÂ√ Íπº‹∆ «÷‚≈È ÈÚ‹Ø ’Ω ¡≈͉∂ Ó≈«Í¡ª È≈Ò ı∞Ù∆ √ªfi∆ Á≈ ¡º‹ «¬ºÊ∂ Íπ‹ º ‰ ”Â∂ «˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È ’Á∆ ‘ج∆Õ ÚºÒØ∫ ˜ØÁ≈ √Ú≈◊ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ ÚºÒØ∫ «√º÷ «÷‚≈∆¡ª ¡È∞√≈ ÙzÓ Ø ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÍzË≈È ◊Ø«Ï≥Á ÚË∆’ «‚͇∆ ’«ÓÙÈ (‹ÈÒ) ˘ ¿∞È∑ª Á∆¡ª «ÚÙ∂Ù Íz≈ÍÂ∆¡ª ”Â∂ «√≥ÿ ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò ÚºÒØ∫ ÈÚ‹Ø ’Ω ˘ √≥ Á ∆Í «Ù∆ ¡Â∂ ¡À µ √‚∆¡À Ó «¬È≈Ó Á∂ ’∂ √ÈÓ≈«È ’È Á≈ «¬º’ Òº÷ ∞ͬ∂ ¡Â∂ Ô≈Á◊≈∆ «⁄≥È∑ ¡ÓÈÁ∆Í ’Ω ÚºÒØ∫ ÈÚ‹Ø ’Ω ˘ ¯À √ Ò≈ ’∆Â≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À , «‹√ Á∂ ’∂ √ÈÓ≈È ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¯πºÒª Á≈ ◊∞ÒÁ√Â≈ ¡Â∂ Ô≈Á◊≈∆

«⁄≥È∑ Á∂ ’∂ √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ÍzÙ≈√È ÚºÒØ∫ «÷‚≈È Á∂ ’Ø⁄ ¡ÙØ’ ’∞Ó≈ ˘ Ú∆ √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ÈÚ‹Ø ’Ω ˘ ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈ √π÷⁄ÀÈ «√≥ÿ, Ó≈Â≈ «◊¡≈È ’Ω ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Úº‚∆ «◊‰Â∆ «ÙÂ∂Á≈ª È∂ ◊∞» ≈ÓÁ≈√ ‘Ú≈¬∆ ¡º‚≈ ≈‹≈√ª√∆ (¡≥«ÓzÂ√) ÂØ∫ «¬ºÊ∂ «Ò¡ªÁ≈Õ ÚË∆’ «‚͇∆ ’«ÓÙÈ √≥Á∆Í «Ù∆ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ÈÚ‹Ø Â È∂ ¡≈͉∂ Ó≈«Í¡ª ¡Â∂ «Í≥‚ Á≈ Ȫ ‘∆ È‘∆∫ ÏÒ«’ Í»∂ Á∂Ù Á≈ Ȫ ÁπÈ∆¡ª «Úº⁄ ΩÙÈ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Ó≈«Í¡ª ˘ ¡≈͉∆¡ª Ë∆¡ª ˘ ‘ ÷∂Â «Úº⁄ ¡º◊∂ Úˉ Ò¬∆ Íz∂« ’È Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆Õ ÈÚ‹Ø ’Ω ˘ √‹≈¬∆ ‘ج∆ ‹∆Í ≈‘∆∫ ‹Ò»√ Á∆ Ù’Ò «Úº⁄ «˜Ò∑≈ ÷∂‚ ¡¯√ √ÂÍ≈Ò «√≥ÿ ¡Â∂ ’Ø⁄ ¡ÙØ’ ’∞Ó≈ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ «Úº⁄ ¿∞√ Á∂ «Í≥‚ º’ «Ò¡ªÁ≈ «◊¡≈Õ

ÍÚ≈√∆ Í≥‹≈Ï∆¡ª È∂ ◊Ò AAH √≈Ò≈ Ϙ∞◊ Á≈ Á∂‘ªÂ Ò≈¬∆¡ª ¡‰⁄≈‘∆¡ª Ë∆¡ª

¯∆Á’؇: «˜Ò∑≈ ¯∆Á’؇ ¡Â∂ ¡≈√-Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª «Úº⁄ ’» Û ∂ Á∂ „∂  ª ”⁄Ø ∫ «ÓÒ∆¡ª «Â≥ È Ò≈Ú≈«√ Ϻ⁄∆¡ª «ÚÁ∂Ù∆ È≈◊«’ ω ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª Ϻ⁄∆¡ª Á∆ √≥Ì≈Ò Ï∂√‘≈≈ Â∂ ¡È≈Ê Ïº«⁄¡ª Ò¬∆ ¯∆Á’؇-Ú∆∂Ú≈Ò≈ Ø‚ ”Â∂ ω∂ √z∆ ≈Ë≈ «’zÙÈ Ë≈Ó «Úº⁄ ‘Ø ‘∆ ‘ÀÕ «¬È∑ª Ϻ⁄∆¡ª ˘ ÍÚ≈√∆ Í≥‹≈Ï∆¡ª È∂ Ì≈ √’≈ Á∆ √À∫‡Ò ¡‚≈ÍÙÈ «√Ø√ ¡Ê≈‡∆ ≈‘∆∫ ◊ØÁ «Ò¡≈ ‘À ¡Â∂ ‹ÒÁ∆ ‘∆ «¬‘ Ϻ⁄∆¡ª «ÚÁ∂Ùª Á∂ È≈Ó∆ √’»Òª «Úº⁄ ÍÛ∑≈¬∆ Ò¬∆ Á≈ıÒ≈

ÒÀ‰◊∆¡ªÕ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ «Í¤Ò∂ √Ó∂ ∫ ÁΩ≈È ≈Ë≈ «’zÙÈ Ë≈Ó «Úº⁄ ’∞ºÒ FG Ò≈Ú≈«√ Â∂ ¡È≈Ê Ïº⁄∂ √≥Ì≈Ò Ò¬∆ ¡≈¬∂ √È, «‹È∑ª «Úº⁄Ø∫ EF ÒÛ’∆¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ DB ÒÛ’∆¡ª ˘ ÒØÛÚ≥Á Í«Ú≈ª È∂ ◊ØÁ ÒÀ «Ò¡≈ ‘ÀÕ ¡Ó∆’≈ Á∂ ÁØ ÍÚ≈√∆ Í≥‹≈Ï∆¡ª È∂ ≈Ë≈ «’zÙÈ Ë≈Ó «Úº⁄Ø∫ ÁØ ÒÛ’∆¡ª Â∂ «¬‡Ò∆ «‘≥ Á ∂ «¬º ’ ÍÚ≈√∆ Í≥ ‹ ≈Ï∆ È∂ ¡ΩÒ≈Á È≈ ‘؉ ’≈È «¬º’ Ò≈Ú≈«√ Ϻ⁄∆ ˘ ◊ØÁ «Ò¡≈ ‘ÀÕ Ì≈ √’≈ È∂ «¬È∑ª Ϻ⁄∆¡ª ˘ Í≈√ÍØ‡ ‹≈∆ ’ «ÁºÂ∂ ‘ÈÕ ≈Ë≈ «’zÙÈ Ë≈Ó «Úº⁄ ‘∞‰ AB Ò≈Ú≈«√ Ϻ⁄∂ ‘È, «‹È∑ª «Úº⁄ ¡º· ÒÛ’∆¡ª Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ Ïº«⁄¡ª Á∆ √≥Ì≈Ò Á∆ «˜≥Ó∂Ú≈∆ ⁄πº’ ‘∂ √≥Á∆Í ◊◊ È∂

«’‘≈ «’ ≈Ë≈ «’zÙÈ Ë≈Ó «Úº⁄ ‘∞‰ º’ ’∞ºÒ FG Ϻ⁄∂ ¡≈¬∂ √È, «‹È∑ª «Úº⁄Ø∫ ¤∂ Ó≈«Í¡ª È≈Ò «ÓÒ≈ «ÁºÂ∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬‘ Ϻ⁄∂ ∂Ò◊º‚∆¡ª «Úº⁄ ◊∞≥Ó ◊¬∂ √ÈÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ‘∞‰ º’ Ë≈Ó ˘ EF ÈÚ‹≥Ó∆¡ª ÒÛ’∆¡ª Ï∂√‘≈≈ Â∂ Ò≈Ú≈«√ «ÓÒ∆¡ª ‘È, «‹È∑ª ˘ ‹ÈÓ Á∂‰ Ú≈Ò∂ Ó≈Í∂ Ì≈Ú∂∫ È‘∆∫ √ªÌ √’∂ Í √Ó≈‹ «¬È∑ª Ϻ«⁄¡ª ˘ ¡Í‰≈¿∞‰ Ò¬∆ ÷π º Ò ∑ « ÁÒ∆ È≈Ò √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ Ì≈ √’≈ È∂ Ò≈Ú≈«√ Â∂ Ï∂√‘≈≈ Ϻ«⁄¡ª ˘ ◊ØÁ ÒÀ‰ √Ï≥Ë∆ ’Ω Ó ∆ ͺ Ë  ”Â∂ «¬º ’ ÚÀ µ Ï√≈¬∆‡ ω≈¬∆ ‘À ¡Â∂ ÍÚ≈√∆¡ª È∂ «¬√∂ ÚÀµÏ√≈¬∆‡ ≈‘∆∫ Ò≈Ú≈«√ Ϻ⁄∆¡ª ˘ ◊ØÁ «Ò¡≈ ‘ÀÕ Ì≈ √’≈ È∂ Í≥ ‹ ≈Ï «Úº ⁄ ÈΩ ∫ √≥ √ Ê≈Úª Á∆ «‹√‡z∂ÙÈ ’∆Â∆ ‘À, ‹Ø Ò≈Ú≈«√ Â∂ Ï∂√‘≈≈ Ϻ«⁄¡ª Á∆ √≥Ì≈Ò ’ ‘∆¡ª ‘ÈÕ Ò≈Ú≈«√ Ϻ « ⁄¡ª Á∆ «˜≥ ≥ Á ◊∆ √≥ Ú ≈È Ò¬∆ Ë≈Ó Á∂ ¿∞ Í ≈Ò∂ ÙÒ≈ÿ≈ÔØ◊: ‚∆√∆ ‚∆√∆ ≈‹∆Ú Í≈Ù È∂ «’‘≈ «’ Í≥‹≈Ï ¡Â∂ Ì≈ √’≈ È∂ ‹»È B@A@ «Úº⁄ ≈Ë≈ «’zÙÈ Ë≈Ó ˘ Ó≈ÈÂ≈ «ÁºÂ∆ √∆, «‹√È∂ Ï∂√‘≈≈ Â∂ Ò≈Ú≈«√ Ϻ«⁄¡ª ˘ √ÈÓ≈ÈÔØ◊ «˜≥Á◊∆ Á∂‰ Ò¬∆ Úº‚∂ ¿∞Í≈Ò∂ ’∆Â∂ ‘ÈÕ

ÚÒØ∫ ÈÚ∂∫ Ú∑∂ Á≈ È≈È’Ù≈‘∆ ’ÀÒ‚ ß  ‹≈∆ ¡≥«ÓzÂ√: ¡’≈Ò Âı Á∂ ‹Ê∂Á≈ «◊¡≈È∆ ◊∞Ï⁄È «√≥ÿ ÚºÒ∫Ø ¡º ‹ ÈÚ∂ ∫ Ú∑ ∂ B@AH-AI Á≈ È≈È’Ù≈‘∆ ’ÀÒß‚ ‹≈∆ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ¡’≈Ò Âı Á∂ √’ºÂ∂ «Ú÷∂ È≈È’Ù≈‘∆ √≥ Ó Â EE@ (B@AH-AI) Á≈ ’À Ò ß ‚  ‹≈∆ ’«Á¡ª «◊¡≈È∆ ◊∞Ï⁄È «√≥ÿ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ √≈Ò Á≈ È≈È’Ù≈‘∆ ’ÀÒß‚ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á∂ EE@ √≈Ò≈ Íz’≈Ù ÍπÏ ˘ √Ó«Í ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ∑ ◊∞» È≈È’ È≈Ó Ò∂Ú≈ √≥◊ ˘ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ «’ ¿∞‘ ÙzÓ Ø ‰∆ ’Ó∂‡∆ ÚºÒØ∫ «Â¡≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ «¬√ È≈È’Ù≈‘∆ ’ÀÒß‚ ¡È∞√≈ ‘∆ ◊∞ÍπÏ ¡Â∂ ‘Ø «¬«Â‘≈√’ «Á‘≈Û∂ ÓÈ≈¿∞‰Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «√º÷ ’ΩÓ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á∂ EE@ √≈Ò≈ Íz’≈Ù ÍπÏ ˘ √Ó«Í ‘∞«≥ Á¡ª ◊∞» √≈«‘Ï≈È Á∂ ¯Ò√¯∂ Á∂ Íz⁄≈-Íz√≈ Ò¬∆ √≥Ô∞’ ‘≥ÌÒ≈ Ó≈ÈÕ ¿∞È∑ª Áº«√¡≈ «’ √≥◊ Á∆ √‘»Ò Ҭ∆ ‹ÒÁ∆ ‘∆ È≈È’Ù≈‘∆ ‹≥Â∆ ¡Â∂ ‚≈«¬∆ Ú∆ √≥◊ Ҭ∆ ¡͉ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ Áº√‰ÔØ◊ ‘À «’ Ï∆Â∂ Ú∑∂ Ú∆ √Ø«Ë¡≈ ‘Ø«¬¡≈ «¬‘ È≈È’Ù≈‘∆ ’ÀÒß‚ «√º÷ ’ΩÓ «Úº⁄ ¡≈Í√∆ Ú≥‚ ¡Â∂ «ÚÚ≈Á Á≈ «ÚÙ≈ Ï«‰¡≈ «‘≈ ‘ÀÕ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ ¡Â∂ ¡’≈Ò ÂıÂ

ÁØÚª «√º÷ √≥√Ê≈Úª ÚºÒØ∫ ‘∆ «¬√ √Ï≥Ë∆ «ÚÚ≈Á ˘ ıÂÓ ’È Ò¬∆ ’ج∆ ¿∞Í≈Ò≈ È‘∆∫ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‹ÁØ∫«’ Ï∆Â∂ Ú∑∂ «Úº⁄ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÍzË≈È Ú‹Ø∫ ÍzØ. «’Í≈Ò «√≥ÿ Ï‚±◊ ≥  «ÈÔ∞’ √ÈÕ ¿∞Ȫ∑ Á∂ B@@C Á∂ ’≈‹’≈Ò Ú∂Ò∂ Ó»Ò È≈È’Ù≈‘∆ ’ÀÒß‚ «Ò∆˜ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ «¬√ ’’∂ ¿∞È∑ª Á∆ «ÈÔ∞’Â∆ Ú∂Ò∂ «√º÷ ’ΩÓ ÚºÒØ∫ ¿∞Ó∆Á ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ √∆ «’ È≈È’Ù≈‘∆ ’ÀÒ‚ ß  Á∂ «ÚÚ≈Á ˘ ıÂÓ ’È Ò¬∆ ÔÂÈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈ Í ¡«‹‘≈ ’∞fi È‘∆∫ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ÈÚ≥Ï B@AG «Úº⁄ ¿∞Ȫ∑ Á∆ ʪ ”Â∂ ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ ÒΩ∫◊Ú Ø ≈Ò ˘ ÙzÓ Ø ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÍzË≈È Á∆ «˜≥ÓÚ ∂ ≈∆ √Ω∫Í∆ ◊¬∆ √∆ Í ¿∞Ȫ∑ È∂ Ú∆ «¬√ Ó√Ò∂ ˘ ‘∞‰ º’ ·ß„∂ Ï√Â∂ «Úº⁄ Í≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ È≈È’Ù≈‘∆ ’ÀÒ‚ ß  «ÚÚ≈Á ’≈È «√º÷ ’ΩÓ ÚºÒ∫Ø ÚË∂∂

◊∞ÍπÏ ÁØ-ÁØ Ú≈ ÓÈ≈¬∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ ¡º‹ ’ÀÒ‚ ß  ‹≈∆ ’È ÓΩ’∂ ÙzÓ Ø ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á∂ ‹ÈÒ √’ºÂ ◊∞Ï⁄È «√≥ÿ ’Ó»≥Ú≈Ò≈, ¡≥«Âz≥◊ ’Ó∂‡∆ ÓÀ∫Ï ¡À‚ÚØ’‡ ∂ Ì◊Ú≥ «√≥ÿ «√¡≈Ò’≈, ËÓ Íz⁄≈ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÓÀ∫Ï Ì≈¬∆ ¡‹≈«¬Ï «√≥ÿ ¡«Ì¡≈√∆, ÙzÓ Ø ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á∂ Óπ÷ º √’ºÂ ‚≈. »Í «√≥ÿ, ÚË∆’ √’ºÂ «ÁÒ‹∆ «√≥ÿ Ï∂Á∆ Â∂ ÏÒ«Ú≥ Á  «√≥ ÿ ‹Ω Û ≈«√≥ ÿ ≈, «√Ó‹∆ «√≥ÿ Ó∆ , ◊∞Ï⁄È «√≥ÿ «¬≥⁄≈‹, √π÷Ï∆ «√≥ÿ Â∂ √«Â≥ÁÍ≈Ò «√≥ÿ ¡≈«Á ÓΩ‹Á » √ÈÕ

Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∆ Ú’∆Ò ‹º‹ Á∆ ÁΩÛ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ

ÈÊ≈‰≈: «Í≥‚ ◊Ø«Ï≥ÁÍπ≈ Á∂ Ϙ∞◊ Ì◊Ú≈È «√≥ÿ Ì≈È≈ Á≈ AAH √≈Ò Á∆ ÒßÓ∆ ¿∞Ó ÌØ◊ ’∂ ÂÛ’√≈ Á∂‘ªÂ ‘Ø «◊¡≈Õ ¿∞√Á∆ ABA √≈Ò≈ ÍÂÈ∆ Ë≥È ’Ω ‘≈Ò∂ Ú∆ Â≥Á∞√ ‘ÀÕ «¬√ ‹ØÛ∂ Á∆ ÒßÓ∆ ¿∞Ó ˘ ’∞Á Á≈ ÚÁ≈È ‘∆ Ó≥«È¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ«¬º’ ‹≈‰’≈∆ ÓπÂ≈«Ï’ «¬≥◊ÒÀ∫‚ Á∂ Í≥‹≈Ï∆ ‹ØÛ∂ ’Ó⁄≥Á (AA@ √≈Ò) ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ ÍÂÈ∆ ’Â≈∆ Á∂Ú∆ (A@C √≈Ò) È∂ √Ì ÂØ∫ ÒßÏ∆ ¿∞Ó Á∂ ‹ØÛ∂ Á≈ «ÚÙÚ «’≈‚ ω≈«¬¡≈ √∆ Í ◊Ø«Ï≥ÁÍπ≈ Ú≈√∆ Ì◊Ú≈È «√≥ÿ Ì≈È≈ ¡Â∂ Ë≥È ’Ω ˘ «¬√ «¬Ò≈’∂ «Úº⁄ ÒßÏ∆ ¿∞Ó Á≈ «ÚÙÚ «’≈‚ Ú≈Ò≈ ‹ØÛ≈ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ «‘≈ÕÍ‹≈Í ‹≈Â∆ È≈Ò √Ï≥Ë Ì◊Ú≈È «√≥ÿ Ì≈È≈ Á∂ ¡≈Ë≈ ’≈‚ ÓπÂ≈«Ï’ ¿∞√ Á∆ ‹ÈÓ «ÓÂ∆ Í«‘Ò∆

‹ÈÚ∆ AI@@ ‘ÀÕ «¬√∂ D ¯Ú∆ ˘ «¬√ ‹ØÛ∂ È∂ ¡≈͉∂ «‹¿∞∫Á∂ ‹∆¡ ÓÈ Ú≈Ò∆¡ª √≈∆¡ª √Óª Í»∆¡ª ’∆Â∆¡ª √ÈÕ ¿∞√ √Ó∂∫ ¿∞È∑ª ¡÷≥‚ Í≈· ’Ú≈ ’∂ Òº‚±-‹Ò∂Ï∆¡ª Ú≥‚∂ √ÈÕ «¬√ «ÁÈ ˘ «¬‘ ‹ØÛ≈ ¡≈͉∂ «Ú¡≈‘ Á∆ IHÚ∆∫ Ú∑◊ ∂ „ ≥ Ú∆ Áº√Á≈ √∆Õ «¬√ ‹ØÛ∂ Á∂ Í≥‹ Ë∆¡ª ¡Â∂ «¬º’ Íπ º  ÂØ∫ ¯À«Ò¡≈ Í«Ú≈ Í≥‹ Í∆Û∑∆¡ª º’ Íπº‹ ’∂ FE ‹∆¡ª Á≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ Ï≈Ï≈ Ì◊Ú≈È «√≥ÿ Ì≈È≈ Á∆ Úº‚∆ Ë∆ ◊∞È≈Ó ’Ω Á∆ ¿∞Ó I@ √≈Ò ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ √‘∆ √Ò≈Ó ‘ÀÕ «¬º’Ø «¬º’ ÍπºÂ ȺÊ≈ «√≥ÿ Á∆ ¿∞Ó ’∆Ï F@ √≈Ò ‘ÀÕ Ï≈Ï≈ Ì◊Ú≈È «√≥ÿ Ì≈È≈ Á≈ ¡º‹ ◊Ø«Ï≥ÁÍπ≈ «Úº⁄ ¡≥«ÂÓ √≥√’≈ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Í≥‚ Ú≈√∆ ‘≈˜ √ÈÕ

«‘¿± √ ‡È: ¡Ó∆’≈ Á∂ √» Ï ∂ ‡À’√≈√ «Úº⁄ «¬º’ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∆ Ú’∆Ò, ‹º‹ Á∂ ¡‘∞Á∂ Á∆ ÁΩÛ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ◊¬∆ ‘ÀÕÙªÍ≈ Óπ’‹∆ È∂ ‡À ’ √≈√ Á∆ ‘À « √ ’≈¿± ∫ ‡∆ Á∆ BFIÚ∆∫ «√ÚÒ «˜Ò∑ ≈ ¡Á≈Ò ¡≈͉∆ Á≈¡Ú∂Á≈∆ Í∂Ù ’∆Â∆ ‘ÀÕ Óπ’‹∆ ‹Ø ‚ÀÓØ’∂«‡’ ¿∞Ó∆ÁÚ≈ ‘À , È∂ «’‘≈ «’ ¿∞ √ È∂ «¬√ ’’∂ Á≈¡Ú∂ Á ≈∆ Í∂ Ù ’∆Â∆ ‘À «’ ¿∞ ‘ Ù«‘ Á∆ «√ÚÒ ¡Á≈Ò «Úº ⁄ ¡≈͉≈ ¡«‘Ó ÔØ◊Á≈È Í≈ √’Á∆ ‘À Õ ¿∞ È ∑ ª ¡≈͉∂ Íz ⁄ ≈ Ò¬∆ Ù∞  » ’∆Â∆ √≈¬∆‡ ¿∞µÂ∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ ‡À’√≈√ Á∂ ’≈˘È Á∆ «Èͺ÷Â≈ ˘ Ï’≈ º÷∂◊∆ ¡Â∂ ÒØ’ª Á∂ È≈Ò «¬È√≈¯ ’∂ ◊ ∆Õ Ú∆‘ ¯Ú∆ ÂØ ∫ Â Ø ∫ Ï ≈ ¡ Á ‹ ∂  ± ¿ ∞ Ó ∆ Á Ú ≈  Ù∞  » ⁄Ø ‰ Óπ « ‘≥ Ó Ò¬∆ ÚØ ‡ ª ÌÒ’∂ ∆ÍÏ«Ò’È Í≈‡∆ Á∂ ¿∞Ó∆ÁÚ≈ ÍÀ‰◊∆¡ªÕ «¬√ Óπ„Ò∂ ◊∂Û Á∆ ⁄؉ ‚≈È «‘≥ ‚ ∂ ˘ ‡º ’  Á∂ Ú ∂ ◊ ≈Õ «‘¿± √ ‡È Á∆ Ú√È∆’ Óπ ’ ‹∆ Ì≈ ÂØ ∫ ¡≈¬∂ ÍÚ≈√∆ Ó≈«Í¡ª Á∆ Ë∆ ‘À, ‹Ø AIF@ Á∂ «Úº⁄ Ì≈ ÂØ ∫ «¬º Ê ∂ ¡≈¬∂ √ÈÕ ¿∞ √ Á≈ «ÍÂ≈ «¬≥ ‹ È∆¡ √∆ Â∂ ¿∞ √ Á∆ Óª Ú∆ ’≈Ò‹ ◊À‹»¬∂‡ ‘À Â∂ ¿∞√È∂ ¡≈͉∂

«Â≥ È Ïº « ⁄¡ª Á∂ Í≈Ò‰ ÍØ Ù ‰ ˘ √Óª «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ Óπ÷‹∆ ÈΩÊÚÀ√‡ Ô»È∆Ú«√‡∆ ÂØ∫ ◊À‹»¬∂‡ ‘À Â∂ ¿∞√ È∂ Ô» È ∆Ú«√‡∆ ¡≈¯ «‘¿± √ ‡È Ò≈¡ √À ∫ ‡ ÂØ ∫ ’≈˘È Á∆ ÍÛ∑ ≈ ¬∆ ’∆Â∆ ‘À Õ ¿∞ ‘ ÒØ ’ ª Á∂ Í«Ú≈’ ¡«Ë’≈ª Â∂ «È‹∆ ¡«Ë’≈ª Á∆ º « ÷¡≈ Á∆ ÒÛ≈¬∆ ÒÛÈ Á∆ ⁄≈‘Ú≈È ‘ÀÕ


14

B.C. ISSUE # 1273

ÍØÈ √‡≈ È∂ ‡≥Í ”Â∂ ’∂√ ·Ø’ ’∂ ÚË≈¬∆¡ª ¿∞√ Á∆¡ª Ó∞Ù«’Òª Ú≈«Ù≥ ◊ ‡È - ¡À ‚ Ò‡ (ÍØ  È) «¯ÒÓª Á∆ ¡«ÌÈ∂  ∆ √‡À ¯ È∆ ’«Ò¯‚ È∂ ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‚ΩÈÒ‚ ‡≥Í ”Â∂ Ó∞’Á º Ó≈ Á≈«¬ ’ «ÁºÂ≈ ‘À, ¡Â∂ È≈Ò ‘∆ ¿∞√ È∂ ’ÀÒ∂¯ØÈ∆¡≈ Á∂ ‹º‹ ÂØ∫ B@AF ≈Ù‡ÍÂ∆ ⁄؉ª ÂØ∫ ’∞fi «ÁÈ Í«‘Òª ¿∞√ ÂØ∫ ‘√Â≈ı ’≈¬∂ ◊¬∂ ÈΩÈ «‚√’ÒØÔ ¡À◊∆ÓÀ∫‡ (◊ºÒ Ï≈‘ È≈ ’º„‰ Á∂ √ÓfiΩÂ∂) ˘ ºÁ ’È Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆ ‘ÀÕ Òª√ ¡À∫‹Ò√ ”⁄ Ó≥◊ÒÚ≈ ˘ Á≈«¬ «¬√ Ó∞’ºÁÓ∂ ”⁄ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ √ÓfiΩÂ≈ ˆÀ-’≈˘È∆ ¡Â∂ «ÏȪ ÈÂ∆‹∂ Ú≈Ò≈ ‘À «’¿∞∫«’ ‡≥Í È∂ ¿∞√ ”Â∂ ı∞Á ‘√Â≈ı È‘∆∫ √È ’∆Â∂Õ √‡À¯È∆ ’«Ò¯‚ ¿∞¯ √‡ΩÓ∆ ‚∂È∆¡Ò È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ √∆ «’ ‡≥Í ¡Â∂ ¿∞√ «Ú⁄≈Ò∂ «¬º’ Ú≈ Ù∆’ √Ï≥Ë Ï‰∂ √ÈÕ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á, Ò≥Ï∂ √Ó∂∫ Â’ ÁØ‘ª «Ú⁄≈Ò∂ «ÙÂ≈ Ú∆ «‘≈, Í ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ Ú’∆Ò Á∂ ˜∆¬∂ ÁØ‘ª «Ú⁄≈Ò∂ Íz∂Ó√Ï≥Ë ‘؉ Á∆ ◊ºÒ ˘ È’≈ «ÁºÂ≈ √∆Õ ‡≥Í Á∂ Ú’∆Ò Ó≈¬∆’Ò ’Ø‘È È∂ «¬‘ Ó≥«È¡≈ «’ ¿∞√ È∂ ÍØÈ

ÍÚ≈ Á∆ ÷∂‚ ⁄ ¿∞Òfi∂ Ó∞‘Ó ß Á ÙÓ∆ ÍÂÈ∆ È∂ Ò≈¬∂ Ï∂Ú¯≈¬∆ Á∂ ÁØÙ, ¡Á≈Ò ”⁄ «Ò‹≈‰ Á∆ «ÁºÂ∆ ËÓ’∆

¡À’‡z√ ˘ √ÓfiΩÂ∂ Á∂ ÂΩ ”Â∂ AC@, @@@ ‚≈Ò «ÁºÂ∂ √È, Í ¿∞√ È∂ ÁØ‘ª Á«Ó¡≈È «’√∂ Â∑ª Á∂ Íz∂Ó-√Ï≥˪ Á∆ ◊ºÒ ˘ È’≈ «ÁºÂ≈ √∆Õ Ó∞’ºÁÓ∂ ”⁄ ’Ø‘È ”Â∂ √‡À¯È∆ ˘ ¡≈͉≈ Ó±≥‘ Ï≥Á º ÷ ‰ Á∆ ËÓ’∆ Á∂ ‰ Á≈ ÁØ Ù Ú∆ Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ‡≥Í ¡Â∂ Ó∂Ò≈È∆¡≈ Á≈ «Ú¡≈‘ «¬√ ÿ‡È≈ ÂØ∫ «¬º’ √≈Ò Í«‘Òª ‘Ø ⁄∞º’≈ √∆Õ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á∂ «¬º’ «È‹∆ Ú’∆Ò È∂ ‹ÈÂ’ ÂΩ ”Â∂ «¬√ Á≈ «˜’

’È Ò¬∆ ’«Ò¯‚ ˘ A.C@ Òº÷ ‚≈Ò Á≈ Ì∞ ◊ Â≈È ’∆Â≈ √∆Õ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á ‚ΩÈÒ‚ ‡≥Í ”Â∂ ’¬∆ ¡Ωª ¡«‹‘∂ ÁØÙ Ò≈ ⁄∞º’∆¡ª ‘ÈÕ ‘∞‰ «¬√ «√Ò«√Ò∂ ”⁄ ÈÚª Ó≈ÓÒ≈ ¿∞‹≈◊ ‘؉ È≈Ò ‡≥Í Á∆¡ª Ó∞Ù«’Òª «¬º’ «¯ ÂØ∫ È«Ú¡≈ √’Á∆¡ª ‘ÈÕ ‡≥Í Á∂ Ú’∆Ò Á≈ «¬‘ Ú∆ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞√ È∂ A.C@ Òº÷ ‚≈Ò ‡≥Í ˘ Áº√∂ «ÏÈ≈ ¡≈͉∆ ı∞Á Á∆ ‹∂Ï∑ ”⁄Ø∫ «ÁºÂ∂ √ÈÕ

’ÒÓ ¯≈¿»‚∂ÙÈ Á∆ Ó≈«√’ «ÓÒ‰ A@ Ó≈⁄ ˘ ‡Ø∫Ω ‡:Ø ’ÒÓ ¯≈¿»‚Ù ∂ È Á∂ √Ó»‘ ÓÀ∫Ïª ¡Â∂ √È∂‘∆¡ª ˘ √»«⁄ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ’ÒÓ ¯≈¿»‚Ù ∂ È Á∆ Ó≈«√’ «¬’ºÂÂ≈ A@ Ó≈⁄ «ÁÈ ÙÈ∆Ú≈ ˘ Áπ«Í‘ B ÂØ∫ E Ú‹∂ Â’ ¡‹∆ ÌÚÈ, G@AE ‡ÀÈÓ∆¡ ‚≈«¬Ú «Ó√∆√≈◊≈ «Ú÷∂ ‘ØÚ∂◊∆Õ «¬√ «Úº⁄ ’ÒÓ Á∂ ¿∞µÿ∂ ’Ú∆, ’«ÚÂ∆¡ª ¡Â∂ ◊∆Â’≈ Ú∆, ÌÀ‰ª ¡≈ÍØ ¡≈͉∆¡ª ⁄È≈Úª √ث¡ª È≈Ò √ªfi∆¡ª ’È◊∂Õ ’ÒÓ ¯≈¿»‚∂ÙÈ ÚÒØ∫ √Ó∂∫ √Ó∂∫ ”Â∂ Í≥‹≈Ï ‹ª «ÚÁ∂Ù Ú√Á∂ Ò∂÷’ª Á∆¡ª ÈÚ∆¡ª √≈«‘Â’ Íπ√Â’ª ∆Ò∆˜ ’ ’∂ ıπÙ∆ Ó«‘√»√ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ

¡◊ Â∞√∆∫ ‡Ø≥Ω∫‡Ø «Úº⁄ ÈÚ∂∫ ¡≈¬∂ ‘Ø ¡Â∂ ‘≈˘ ¡≈͉∂ ÙΩ∫’ Í»∂ ’È Ò¬∆ ¡«‹‘∂ «’√∂ ÓΩ’∂ Á∆ ¿∞‚∆’ √∆ ª ¡√∆∫ Â∞‘≈˘ ’«ÚÂ≈, ˆ˜Ò, ◊∆ ‹ª ’‘≈‰∆ ≈‘∆∫ ¡≈͉∂ ‹˜Ï≈ √ªfi∂ ’È Á≈ √π«È‘∆ ÓΩ’≈ Á∂ ‘∂ ‘ªÕ ‹ª «Î √ØÂ∂ ω ’∂ ¡≈͉∆ Ùı√∆¡Â ˘ ‘Ø Ú∆ ¿∞µ⁄≈ ⁄πº’ √’Á∂ ‘ØÕ ¡√∆∫ ’ÒÓ ¯≈¿»‚∂ÙÈ ÚÒØ∫ ¡≈Í √Ì Á≈ «Èºÿ≈ √Ú≈◊ ’ª◊∂Õ ’ÒÓ ÚÒØ∫ Áπ«Í‘ A ÂØ∫ B Íz∆Â∆ ÌØ‹È Á≈ ÍzÏ≥Ë ‘ØÚ∂◊≈ ¡Â∂ E Ú‹∂ Á∂ ’∆Ï ’ÒÓ Á∆ ÍÀ‡È Ï∆Ï∆ ’≥ÚÒ‹∆ ’Ω ÏÀ∫√ Á∂ √≥÷Í ∂ Ì≈ÙÈ ¿∞Í≥ Ó≈«√’ «ÓÒ‰∆ Á∆ √Ó≈ÍÂ∆ ‘ØÚ∂◊∆Õ

’ÀÈ∂‚∆¡È √’≈ «‘≥√’ ÿ‡È≈Úª ˘ ·ºÒ Í≈¿∞‰ Ò¬∆ √◊Ó ¡Ω‡Ú≈ - ’ÀÈ∂‚≈ ”⁄ Ï≥Á±’ È≈Ò √Ï≥Ë ¡Â∂ «◊Ø‘ ◊Â∆«ÚË∆¡ª ”⁄ ‘Ø ‘∂ Ú≈Ë∂ Á∆¡ª √Óº«√¡≈ ”Â∂ «Ú⁄≈-⁄⁄≈ ’È Ò¬∆ ¡Ω‡Ú≈ ”⁄ ◊≥È ¡À∫‚ ◊À∫◊ Ú≈«¬ÒÀ∫√ √≥Ó∂ÒÈ ’Ú≈«¬¡≈ «◊¡≈ «‹√ «Úº ⁄ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ, Í∞Ò∆√ ¡«Ë’≈∆¡ª, ¡À’∂‚À«Ó’√ ¡Â∂ ’«Ó¿±«È‡∆ ÓÀ∫Ïª È∂ «‘º√≈ «Ò¡≈Õ «¬√ √≥ Ó ∂ Ò È Á∆ Ó∂ ˜ Ï≈È∆ ÒØ ’ √∞«º ÷¡≈ Ó≥Â∆ ÀÒ¯ ◊∞‚Ò ∂ È∂ ’∆Â∆ «‹√ È∂ Ï∆Â∂ ÈÚ≥Ï Ó‘∆È∂ ”⁄ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ √∆ «’ ¯À‚Ò √’≈ Ï≥Á±’ ¡Â∂ «◊Ø‘ «ÚØË∆ Í«‘Ò’ÁÓ∆¡ª ”Â∂ Í≥ ‹ √≈Òª ÁΩ  ≈È CBG.F «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘ √≈Ò A@@ «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò ı⁄ ’∂◊∆Õ ¡Ω‡Ú≈ Í∞Ò∆√ Á∆ Ï≥Á±’ ¡Â∂ «◊Ø‘ «ÚØË∆ «¬’≈¬∆ Á∂ «¬≥√ÍÀ’‡ Ó≈’ ÍÀ‡√È È∂ «’‘≈ «’ ¡√∆∫ Á∂÷ ‘∂ ‘ª «’ ÓΩ‹±Á≈ √Ó∂∫ ÈΩ‹Ú≈È Ó∞≥‚∂ ‘«Ê¡≈ª Á∆ ÚÂØ∫ Í«‘Òª È≈ÒØ∫ «’Â∂ «˜¡≈Á≈ ’ ‘∂ ‘È ‹Ø «’ «⁄≥Â≈ Á≈ «ÚÙ≈ ‘ÀÕ √≥Ó∂ÒÈ ”⁄ «‘º√≈ ÒÀ ‘∂ ÍÀ‡√È È∂ «’‘≈ «’ «¬√ Ó∞ºÁ∂ ˘ ◊≥Ì∆Â≈ È≈Ò ÒÀ‰ Á∆ ÒØÛ ‘À ‹Ø «’ ’≈˘È Á∂ ÿ∂∂ ”⁄Ø∫ Ï≈‘ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ‹Ø ÿ‡È≈Úª ‡Ø∫Ω ‡Ø ¡Â∂ ÓΩ∫‡∆¡≈Ò ”⁄ Ú≈Í ‘∆¡ª ‘È, ¿∞‘ Ù≈«¬Á «¬ºÊ∂ È≈ Ú≈ÍÈ «’¿∞∫«’ √≈∂ Ù≈«‘ª Á∂ ‘≈Ҫ ں÷-Ø Úº÷∂ ‘ÈÕ Á∂Ù Á∂ Á±‹∂ Úº‚∂ Ù«‘ª Á∆ Â∑ª ≈‹Ë≈È∆ ”⁄ Ú∆ ◊ØÒ∆Ï≈∆ ¡Â∂ «◊Ø‘ª È≈Ò √Ï≥Ë «‘≥√≈ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª ”⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ¡Ω‡Ú≈ ”⁄ B@AG ”⁄ ◊ØÒ∆Ï≈∆ Á∆¡ª GD ÿ‡È≈Úª Ú≈Í∆¡ª ‹Á«’ B@AC

8 to 14 March, 2018

AJIT WEEKLY

ÈÚ∆∫ «ÁµÒ∆ : Ì≈Â∆ «’z’‡ ‡∆Ó Á∂ Â∂˜ ◊∂∫ÁÏ≈˜ Ó∞‘ßÓÁ ÙÓ∆ ¿∞Â∂ ¿∞√ Á∆ ÍÂÈ∆ È∂ Ó≈’∞‡ ¡Â∂ Á±‹∆¡ª ¡Ω  ª È≈Ò Íz ∂ Ó √Ïß Ë ª Á≈ ÁØ Ù Ò◊≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ÍÂÈ∆ ‘√∆È ‹‘ª È∂ ÙÓ∆ Á∂ ¯∂√Ï∞’ ÓÀ√∂∫‹ ¡Â∂ Ú‡√¡ÀÍ ⁄À‡ Á∂ √’z∆È Ù≈‡ ÍØ√‡ ’∆Â∂ ‘È, «‹√ “⁄ ÙÓ∆ Á∂ ’¬∆ ¡Ωª È≈Ò È≈‹≈«¬˜ √Ïß˪ Ï≈∂ «Ò«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ¿∞Ê∂ ‘∆ ÙÓ∆ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ √Ì fi±· ‘ÀÕ «¬‘ Ó∂∂ «Ú∞Ë ’ج∆ Úµ‚∆ √≈«˜Ù ‘ÀÕ‘√∆È ‹‘ª Ó∞Â≈Ï’ ¿∞√ ’ØÒ ¡Í‰∂ ÍÂ∆ «Ú∞Ë ’¬∆ √ϱ ‘È, «‹√ ”⁄ ÙÓ∆ Á∂ ˆÀ-√Ïß˪ Á∆ ◊µÒ √≈Ï ‘∞ßÁ∆ ‘ÀÕ ¿∞√ Á∂ ’¬∆ ÒÛ’∆¡ª È≈Ò «‹√Ó≈È∆ √ÏßË Ú∆ ‘ÈÕ «¬È∑ ª «Ú⁄ «ÚÁ∂ Ù ∆ ÒÛ’∆¡ª Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ ‘√∆È È∂ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ «’ Áµ÷‰ ¡¯∆’≈ ÁΩ∂ ÂØ∫ Ú≈Í√ ¡≈¿∞‰ √Ó∂∫ ÙÓ∆ È∂ ¿∞√ È≈Ò Ó≈’∞µ‡ Ú∆ ’∆Â∆ √∆Õ ‘√∆È È∂ «¬’ «È¿±˜ ⁄ÀÈÒ ”Â∂ Á«√¡≈, ““«‹Ê∂«‹Ê∂ ÓÀ⁄ ‘∞ßÁ≈ ‘À, ÙÓ∆ ¿∞Ê∂ ÒÛ’∆¡ª 鱧 Ï∞Ò≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ”” ‘√∆È È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ÂÒ≈’ È‘∆∫ Á∂Ú∂◊∆ ¡Â∂ Ó≈ÓÒ∂ ȱ ß ¡Á≈Ò «Ú⁄ ÒÀ ’∂ ‹≈Ú∂ ◊ ∆Õ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ‹±È B@AD «Ú⁄ ÙÓ∆ Á≈ «Ú¡≈‘ ’Ò’µÂ≈ Á∆ «‘‰ Ú≈Ò∆ ‘√∆È È≈Ò ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ «¬È∑ª ÁØ‘ª Á∆ «¬’ Ï∂‡∆ Ú∆ ‘ÀÕ ‘√∆È ‹‘ª Ó≈‚Ò «‘ ⁄∞’∆ ‘ÀÕ ÙÓ∆ ¡Í‰∆ ÍÂÈ∆ È≈Ò Â√Ú∆ª Ù∂¡ ’ ’∂ ’¬∆ Ú≈ ’µ‡ÛÍßÊ∆¡ª Á∂ «ÈÙ≈È∂ “Â∂ ¡≈ ⁄∞’∂ ‘ÈÕ Ì≈Â∆ «’z’‡ Ó∞‘≥ÓÁ ÙÓ∆ Á∆ ÍÂÈ∆ ‘√∆È ‹‘ª È∂ ¡≈͉∂ ÍÂ∆ ”Â∂ ÁØÙ Ò◊≈¿∞∫Á∂ √Ì ’∞fi ’∆Â≈ ‹Ø ¿∞√ È∂ ÓÀ˘ ’È Á∂ ’∆Â≈ ¡Â∂ Ó∂∂ È≈Ò ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ ‹‘ª È∂ «’‘≈ ÙÓ∆ Ï‘∞ ËØ÷∂Ï≈˜ ‘ÀÕ ‘ج∂ ’ØÒ’≈Â≈ «Úº⁄ «’‘≈, TÓÀ∫ ¿∞‘ Ò¬∆ «’‘≈Õ ¿∞√ È∂ Ó∂∂ ”Â∂ ¡«Â¡≈⁄≈ Á∆ Â∑ª «ÚÚ‘≈ È‘∆∫ ’∆Â≈Õ ‘√∆È ÓÀ∫ ¡≈ı∆ √Ó∂∫ Â’ ¿∞√ ˘ ÂÒ≈’ È‘∆∫

Á∂Úª◊∆ ÏÒ«’ ¿∞√ Á∂ «ıÒ≈¯ Ó∂∂ ’ØÒ √ϱ ‘È ¡Â∂ ÓÀ∫ ÙÓ∆ ˘ ‹ÒÁ∆ ÂØ∫ ‹ÒÁ∆ ¡Á≈Ò ”⁄ ÷Û∑≈ ’ª◊∆ÕU ¡≈͉∆ Á≈√ª ¡º ◊ ∂ ‹≈∆ º÷«Á¡ª ¿∞√ È∂ «’‘≈, TÙÓ∆ Áº÷‰∆ ¡¯∆’≈ ÂØ∫ Á∞Ϭ∆ ¡≈«¬¡≈, ¿∞‘ ÒÛ’∆ ˘ «Ó«Ò¡≈Õ ¿∞‘ ¡Ò∆Ù≈ Ȫ Á∆ Í≈«’√Â≈È∆ ÒÛ’∆ ‘ÀÕ Á∞Ϭ∆ «Úº⁄ ¿∞√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ‘Ø‡Ò ”⁄ ∞«º ’¡≈Õ ÒÛ’∆ Á∂ È≈Ò ±Ó Ù∂¡ ’∆Â≈Õ ØÓª√ ’∆Â≈Õ Ù∆’ √Ï≥Ë Ú∆ ω≈¬∂Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ó∂∂ È≈Ò Ú∆ «¬ºÊ∂ ¡≈ ’∂ ’∞º‡Ó≈ ’∆Â∆ÕU «˜’ÔØ◊ ‘À «’ Ì≈Â∆ «’z’‡ ÙÓ∆ Á∆ ÍÂÈ∆ ‘√∆È ‹‘ª È∂ ¿∞√ ”Â∂ ’¬∆ ◊≥Ì∆ ÁØÙ Ò◊≈¬∂ ‘ÈÕ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∆ ¯∂√Ï∞º’ ”Â∂ «¬√ √≥Ï≥Ë∆ «¬º’ ÍØ √ ‡ Ú∆ ’∆Â∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘À «‹√ ”⁄ Ú‡√¡ÀÍ Á∂ √’∆È ÙΩ‡√ Ù∂¡ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬‘ √’∆È ÙΩ‡√ ÙÓ∆ Á∆ Á±‹∆ ÒÛ’∆¡ª È≈Ò ‘ج∆ ⁄À‡ Á∂ Áº√∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ Ó∆‚∆¡≈ «Úº ⁄ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á, ÙÓ∆ È∂ «‡Ú‡ ”Â∂ ¡≈͉∆ √¯≈¬∆ «ÁºÂ∆Õ ¿∞√ È∂ «Ò«÷¡≈, T‘ÀÒØ, ÓÀ∫ Ó∞‘≥ÓÁ ÙÓ∆ ‘ªÕ √≈‚∆ «È‹∆ «˜≥Á◊∆ Ï≈∂ «‹≥È∆¡ª Ú∆ ıÏª ⁄ºÒ ‘∆¡ª ‘È, ¿∞‘ √Ì «ÏÒ’∞Ò fi±· ‘ÈÕ √≈‚∂ «ıÒ≈¯ ’ج∆ Ï‘∞ ں‚∆ √≈«˜Ù ⁄ «‘≈ ‘ÀÕ «‹‘Û≈ Ú∆ «Ú¡’Â∆ «¬‘ ’ «‘≈ ‘À ¿∞ √ Á≈ Ó’√Á ÓÀ ˘ ÏÁÈ≈Ó ’ ’∂ Ó∂∂ ÷∂‚ ˘ ı≈Ï ’È≈ ‘ÀÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ÙÓ∆ Á∆ ÍÂÈ∆ È∂ ¡≈͉∂ ¯∂√Ï∞º’ ¡À’≈¿∞∫‡ ÂØ∫ Ó∞‘≥ÓÁ ÙÓ∆ ¿∞µÍ ¡À’√‡≈ ÓÀ∆‡Ò ¡¯∂¡ º÷‰ Á∂ ◊≥Ì∆ «¬Ò˜≈Ó Ò◊≈¬∂ √ÈÕ

¡‡Ú≈Ò «ÚÚ≈Á ’≈È ’ÀÈ∂‚∆¡È «√º÷ ¡≈͉∂ ¡’√ ˘ ÒÀ ’∂ «⁄≥ «√º÷ª Á∂ Ø‘ ’≈È ’≥√Ú∂«‡Ú√ È∂ Ø«’¡≈ ı≈«Ò√Â≈È Á∂ «˜’ Ú≈Ò≈ ÓÂ≈

”⁄ «√¯ CB ÿ‡È≈Úª Ú≈Í∆¡ª ‘ÈÕ ÍÀ‡√È È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ È؇ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À «’ «˜¡≈Á≈Â «◊Ø‘ ÓÀ∫Ï «Èº‹∆ ¡Â∂ È«Ù¡ª ’≈È ‘ج∂ fi◊«Û¡ª ”⁄ Ï≥Á±’ª Á∆ ÚÂØ∫ ’ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¡√∆∫ ÍÂ≈ Ò◊≈ ‘∂ ‘ª «’ «¬‘ ÿ‡È≈Úª «’¿∞∫ Ú≈Í ‘∆¡ª ‘ÈÕ ¡Ω‡Ú≈ Í∞Ò∆√ È∂ ¤∂ Ó‘∆È∂ Á∆ ‹ª⁄ Ó◊Ø ∫ Ï∆Â∂ Á√≥ Ï  ”⁄ AC «Ú¡’Â∆¡ª ˘ «◊z¯Â≈ ’∆Â≈ ¡Â∂ ÁØ Á‹È ‘«Ê¡≈ ˜Ï ’∆Â∂ √ÈÕ Í∞Ò∆√ ÚÒØ∫ ¯Û∂ ◊¬∂ ‘«Ê¡≈ª ”⁄ «¬º’ Úº‚≈ ˜ı∆≈ ˆÀ-’≈˘È∆ „≥◊ È≈Ò Ï‰≈¬∂ ◊¬∂ ‘«Ê¡≈ª Á≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª ”⁄ «˜¡≈Á≈Â ‘«Ê¡≈ª √ÚÀ ⁄≈«Ò «ÚÙ∂ÙÂ≈Úª È≈Ò ÒÀ√ ‘ÈÕ ÍÀ‡√È È∂ «’‘≈ «’ ’∞fi ‘«Ê¡≈ Ò≈«¬√≥√Ë≈∆ Ï≥Á±’ª Á∂ Ó≈Ò’ª ’ØÒØ∫ ⁄Ø∆ ’∆Â∂ ◊¬∂ √ÈÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ‘∞‰ √≈˘ E@-E@ ¯∆√Á∆ ∞fi≈È Á∂÷‰ ˘ «ÓÒ «‘≈ ‘À «’¿∞∫«’ ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ Â√’∆ ≈‘∆∫ ¡≈¬∆¡ª Ï≥Á±’ª Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÿ∂Ò± ͺË Á∆¡ª Ï≥Á±’ª

«˜¡≈Á≈ È‘∆∫ ‘ÈÕ √‡À«‡√«‡’√ ’ÀÈ∂‚≈ Á∆ ‚≈«¬À’‡ ‹ÈÒ «ÒºÈ Ï≈ ‡ÀÒ¯‚ «‹√ ”Â∂ «√‘ ¡Â∂ «È¡≈ È≈Ò √Ï≥Ë ¡≥’«Û¡ª Á∆ «‹≥Ó∂Ú≈∆ ‘À ¿∞√ Ó∞Â≈«Ï’ Í∞Ò∆√ È∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ”⁄ B@AF ”⁄ Ú≈Í∆¡ª «◊Ø‘ È≈Ò √Ï≥ Ë Â ADA ’ÂÒ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª Á∆ «ÍØ‡ √Ω∫Í∆ √∆ «‹È∑ª ”⁄ AAB ÿ‡È≈Úª ‘«Ê¡≈ È≈Ò √Ï≥Ë ‘ÈÕ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∂ Úº‚∂ Ù«‘ª ”⁄ «◊Ø‘ È≈Ò √Ï≥Ë ’ÂÒ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª B@AC ÂØ∫ Ï≈¡Á Ò◊Ì◊ Á∞º◊‰∆¡ª ‘Ø ⁄∞º’∆¡ª ‘ÈÕ «ÒÈ Ï≈ ‡ÀÒ¯‚ È∂ «’‘≈ «’ ’ÀÈ∂‚∆¡È Ù«‘ª ”⁄ ÓΩ∫’‡È, ¡À‚ÓÈ‡È ¡Â∂ ‡Ø  Ω ‡ Ø ÂØ ∫ Ï≈¡Á À ‹ ≈¬∆È≈ ¡Â∂ «ÚÈ∆ÍÀ◊ ¡«‹‘∂ Ù«‘ ‘È «‹ºÊ∂ ‘«Ê¡≈ª È≈Ò √Ï≥Ë ¡Í≈Ë √Ì ÂØ∫ ÚºË Ú≈Í ‘∂ ‘ÈÕ «ÒÏÒ MP «ÏÒ ÏÒ∂ È∂ Ò◊Ì◊ D@ √≈Ò Â’ ‡ØΩ∫‡Ø Í∞Ò∆√ ¡«Ë’≈∆ Ú‹Ø∫ √∂Ú≈Úª «ÈÌ≈¬∆¡ª √È ¡Â∂ ¡÷∆Ò∂ A@ √≈Ò ¿∞‘ Í∞Ò∆√ Á≈ Ó∞÷∆ Ú∆ «‘≈Õ

¡Ω‡Ú≈: ¯À‚Ò ’≥√Ú∂«‡Ú Í≈‡∆ È∂ ¡≈͉∂ ¿∞√ Íz√Â≈«Ú ÓØÙÈ ˘ Í≈Ò∆ÓÀ∫‡ «Úº⁄ Í∂Ù È≈ ’È Á≈ ¯À √ Ò≈ ’∆Â≈ ‘À «‹√ «Úº ⁄ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√º÷ª ¡Â∂ Ì≈Â∆ Ó±Ò Á∂ ’ÀÈ∂‚∆¡Èª Á∂ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ Í≈¬∂ ÔØ ◊ Á≈È Á∂ È≈Ò ‘ «’√Ó Á∂ ¡«ÂÚ≈Á, √Ó∂ ı≈«Ò√Â≈È È≈Ò ‹∞Û∂ ¡«ÂÚ≈Á Á∆ «È÷∂Ë∆ ’∆Â≈ ‹≈‰≈ «Ò«÷¡≈ «◊¡≈ √∆Õ «¬√ ÓØÙÈ «Úº⁄ «¬º’ Әϱ ¡Â∂ ¡≥÷‚ Ì≈ Á≈ √ÓÊÈ Ú∆ Á‹ √∆ «‹√ ˘ ‚‘Ó ÂØ∫ ¡ÀµÓ. Í∆. ¡À«È ˙‡±Ò ÚÒØ∫ Í∂Ù ’∆Â≈ ‹≈‰≈ ÂÀ¡ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ ÚÒ‚ «√º ÷ ¡Ω◊∂È≈¬∆˜∂ÙÈ ÚÒØ∫ «¬√ ÓÂ∂ Á∆ «¬‘ ¡≈÷ ’∂ √ı «È÷∂Ë∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆ «’ «¬√ È≈Ò √Ó∞⁄ º ∂ «√º÷ Ì≈¬∆⁄≈∂

Á≈ ¡’√ ‹ÈÂ’ ±Í «Úº⁄ ı≈Ï ‘ØÚ∂◊≈Õ √≥√Ê≈ È∂ «¬º’ ‡Ú∆‡ «Úº⁄ «¬‘ Ú∆ ¡≈«÷¡≈ «’ ¡«‹‘∂ Ȫ‘ ͺ÷∆ Í⁄≈ Á≈ «√º÷ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ¿∞µÂ∂ «ÚÙ∂Ù ’ ’∂ Ó≈Û≈ ÍzÌ≈Ú ÍÚ∂◊≈Õ ÚȉÔØ◊ ‘À «’ «¬√ ÓÂ∂ Á∆ «Ì‰’ ÍÀ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÚÒ‚ «√º÷ ¡Ω◊∂È≈¬∆˜∂ÙÈ √Ó∂ ’¬∆ «√º÷ ‹Ê∂Ï≥Á∆¡ª È∂ «¬√ ˘ Ø’‰ Ò¬∆ ¿∞Í≈Ò∂ ’∆Â∂Õ ˙ȇÀ«˙ ı≈Ò√≈ ÁÏ≈ «‚’√∆ Ø‚ ◊∞Á∞¡≈≈ √≈«‘Ï Á∂ ◊∞Íz∆ «√≥ÿ ÏºÒ ÚÒØ∫ ’≥√Ú∂«‡Ú Í≈‡∆ Á∂ È∂Â≈ ¡À∫‚∆¿± Ù∆¡ ˘ «¬º’ ͺÂ «Ò«÷¡≈ «◊¡≈Õ «¬√ ͺÂ «Úº⁄ «’‘≈ «◊¡≈ «’ Â∞‘≈‚∆ Í≈‡∆ ¡À∫‚∆¿± Ù∆¡ ¡À«È ˙‡±Ò Á∂ ÓÂ∂ «Úº⁄ ¡«ÂÚ≈Á Á∂ Í∆Í∂÷ «Úº⁄ «√¯ «√º÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ ˘ √≥ÏË Ø È ’È≈ «’ ¡√∆∫ «’√∂ Ú∆ «’√Ó Á∆ «‘≥√≈ ˘ Ò«‘ ˘ ÒÀ ’∂ «Í¤Ò∂ B@ √≈Òª «Úº⁄ √‘∆ È‘∆∫Õ ÍºÂ «Úº⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ˜≈«¬‹ È‘∆∫ √ÓfiÁ∂ ¡Â∂ ı≈«Ò√Â≈È ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ’ج∆ «‘≥√≈ È‘∆∫ ‘ج∆Õ

ͺ   «Úº ⁄ Áº « √¡≈ «◊¡≈ «’ ’«Ó¿∞«È‡∆ «¬√ Ó∞ºÁ∂ ¿∞µÂ∂ ‘∞‰ ’≈¯∆ ¡º◊∂ ‹≈ ⁄∞º’∆ ‘ÀÕ √∆ «È¿±‡È (Ï∆. √∆.) ÂØ∫ ’≥√Ú∂«‡Ú Í≈‡∆ Á∂ ¡ÀµÓ. Í∆. ‘Íz∆ «√≥ÿ È∂ Ú∆ Í≈‡∆ ¡≈◊± Ù∆¡ ˘ «¬º’ ͺÂ «Ò÷ ’∂ «¬√ ÓØÙÈ ˘ È≈ Í∂Ù ’È Ò¬∆ ¡≈«÷¡≈Õ ‘Íz∆ «√≥ÿ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ Á∆ ≈¬∆«‚≥◊ Á∂ Ï‘∞ √≈∂ ÒØ’ «¬√ ◊ºÒ ÂØ∫ ı¯≈ ‘È «’ Í≈‡∆ ÚÒØ∫ √Ó∞º⁄∆ «√º÷ ’«Ó¿∞«È‡∆ Á∂ ¡’√ ˘ ı≈Ï ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ «√º÷ ‘Ò«’¡ª Á≈ ’«‘‰≈ √∆ «’ ‹∂’ «¬√ Íz√Â≈Ú ˘ ’≥√Ú∂«‡Ú ¡º◊∂ ÒÀ ‹ªÁ∂ ‘È Âª ¿∞‘ «√º÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á≈ √ÓÊÈ ◊∞¡≈ ÏÀ·Á∂Õ

’ÀÒ◊∆ È◊ ’∆ÂÈ Ò¬∆ MP ˙Ï≈¬∂ ˘ «ÁºÂ≈ √ºÁ≈ ºÁ ’À Ò ◊∆: ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ ’≥√Ú∂«‡Ú Í≈‡∆ ÚÒØ∫ Ô∞È≈¬∆‡‚ «¬≥‚∆¡≈ Á≈ ÓØÙÈ «Ò¡≈¿∞‰ Á∆ È≈’≈Ó ’Ø«ÙÙ Á≈ ͱ∂ «√º÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ ÚÒØ∫ ’ÀÈ∂‚≈ Ì «Úº⁄ Ì≈∆ «ÚØË ’∆Â≈ «◊¡≈Õ «¬√ Á∂ ⁄ÒÁ∂ ‰Ï∆ «√≥ ÿ ÍÓ≈ Íz Ë ≈È ◊∞  Á∞ ¡ ≈≈ ÁÙÓ∂Ù ’Ò⁄ √À∫‡ ’ÀÒ◊∆ È∂ ’ÀÒ◊∆ ”⁄ ’≥√Ú∂«‡Ú ¡ÀµÓ. Í∆. Á∆Í’ ˙Ï≈¬∂ ÚÒØ∫ «√º÷ª Á≈ √Ó≈‹

«Úº⁄ ¡’√ ı≈Ï ’È Ú≈Ò∆ ’Ø«ÙÙ ’ÀÒ◊∆ Á∂ «¬«Â‘≈√ «Úº⁄ Í«‘Ò∆ Á∆ √ı ÙÏÁª «Úº⁄ «È≥Á≈ ’∆Â∆ Ú≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «’ «’√∂ ÓΩ‹±Á≈ MP ¡Â∂ ¿∞ È ∑ ª Á≈ ÷∞ Ò ∑ ’∂ Á≈ √º Á ≈ ͺ   Ú≈«Í√ «ÚØË ’È Á∆ ◊ºÒ Ú∆ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘ØÚ∂Õ Â∞‘≈˘ ¡≈÷∆Õ Ó‘ºÂÚÍ±È ◊ºÒ Áº√ Á¬∆¬∂ «’ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ «¬‘ «’ ◊∞Á∞¡≈≈ ’Ó∂‡∆ Íz Ë ≈È Ó≥  ∆ ‹√«‡È ÚÒØ∫ ¿∞È∑ª ˘ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‡±‚Ø Á∂ Ì≈ ÁΩ∂ ÁΩ≈È È◊ ’∆ÂÈ B@AH Á≈ ı≈«Ò√Â≈È √ÓÊ’ ‹√Í≈Ò ¡‡Ú≈Ò ˘ ‡±‚Ø √ºÁ≈ ͺÂ ºÁ ’È Á≈ ¡ÀÒ≈È Ú∆ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ «¬‘ Ò¬∆ º÷∂ «‚È «Úº⁄ √ºÁ‰ Á≈ Ó∞ºÁ≈

Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ Ì÷ «◊¡≈ √∆Õ «¬√ Ó◊Ø ∫ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ «ÚØ Ë ∆ «Ë ’≥√Ú∂«‡Ú Í≈‡∆ È∂ ‡±‚Ø Á≈ √ı ÙÏÁª ”⁄ «ÚØ Ë ’∆Â≈ √∆Õ ’≥√Ú∂«‡Ú Í≈‡∆ Á∂ √≥√Á ÓÀ∫Ï ¡À«’ ˙‡±Ò ÚÒØ∫ «¬√ √≥Ï≥Ë∆ «¬º’ ÓÂ∂ ˘ √≥√Á ”⁄ Í∂Ù ’∆Â≈ ‹≈‰≈ √∆Õ «¬√ ÓÂ∂ ”⁄ Ì≈Â∆ Ó± Ò Á∂ ’ÀÈ∂‚∆¡Èª Á∂ ’ÀÈ∂‚≈ ”⁄ Í≈¬∂ ◊¬∂ ÔØ◊Á≈È, ‘ «’√Ó Á∂ ¡«ÂÚ≈Á

√Ó∂  Ì≈ «Úæ ⁄ ¡≈˜≈Á ı≈«Ò√Â≈È ≈‹ Á∆ √Ê≈ÍÈ≈ √≥Ï≥Ë∆ «’√∂ «‘≥ √ ’ ’≈Ú≈¬∆ «Úº ⁄ ÙÓ±Ò∆¡Â ’È Ú≈Ò∂ Á∆ ÍzÙ≥√≈ ’È Ú≈«Ò¡ª Á∆ «È÷∂Ë∆ ’È≈ Á‹ √∆Õ ÚÒ‚ «√º÷ ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ È∂ «¬√ ÓÂ∂ ˘ «¬‘ ¡≈÷ ’∂ Ø’ «ÁºÂ≈ «’ «¬√ È≈Ò √Ó∞º⁄∂ «√º÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á≈ ¡’√ ‹ÈÂ’ ±Í È≈Ò ı≈Ï ‘ØÚ∂◊≈Õ

¡«‹‘∆¡ª «ÍØ‡ª Ú∆ «ÓÒ ‘∆¡ª ‘È «’ ¡‡Ú≈Ò ˘ √ºÁ≈-ͺÂ Ì∂‹∂ ‹≈‰ Ú∂Ò∂ Á∂ ‘≈Ò≈ Á∆ ÍÛÂ≈Ò ÈÀÙÈÒ √À«’˙«‡∆ √«Ú«√˜ ÚÒØ∫ ’∆Â∆ ‹≈‰∆ ‘ÀÕ ’∆ Â∞‘≈‚∂ È≈Ò «’√∂ ¬∂‹√ ≥ ∆ È∂ √≥Í’ ’∆ÂÀ? TÈ≈, È≈, Ó∂∂ È≈Ò ‘≈Ò∂ Â’ ¡«‹‘≈ ’ج∆ √≥Í’ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈ÕU ‹∂’ ¿∞‘ ’Á∂ ‘È Âª, ¿∞√ È∂ «’‘≈, TÓÀ∫ ‘Ó∂Ù≈ ¿∞Ȫ∑ Ò¬∆ ¿∞ÍÒÏË ‘ØÚª◊≈, Í Ó∂∂ È≈Ò ‘≈Ò∂ Â’ «’√∂ È∂ ’ج∆ √≥Í’ È‘∆∫ √≈«Ë¡≈Õ ÓÀ∫ «¬≥È≈ ˜± √∞«‰¡À «’ ¿∞‘ Ù≈«¬Á «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ‹ª⁄ ’ ‘∂ ‘È, Í ÓÀ˘ ‘Ø ’∞fi È‘∆∫ ÍÂ≈Õ Ó∂∂ È≈Ò «’√∂ È∂ ‘≈Ò∂ Â’ ª ’ج∆ ≈ÏÂ≈ È‘∆∫ ’∆Â≈ÕU ÍzË≈È Ó≥Â∆ ˘ «ÓÒ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á √≈¬∂ È∂ ¡ÀÒ≈È ’ «ÁºÂ≈ «’ ¿∞‘ «ÒÏÒ ÍÀ«√«¯’ ’Ω’√ ÂØ∫ ¡Òº◊ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ «¬‘ «ÏÈ≈ ÂÈı≈‘ Ú≈Ò≈ ÚΩÒ≥‡∆ ¡‘∞Á≈ BH ¡’±Ï B@AF ˘ √≥Ì≈«Ò¡≈ √∆Õ TÓÀ∫ «¬º’ Ú≈ «¯ ‘≈Ò∆¡≈ ÿ‡È≈Úª

«Úº⁄ ¡≈͉∂ ØÒ Ò¬∆ Ó∞¡≈¯∆ Ó≥◊ÁªÕ ¡º◊∂ ÂØ∫ ÓÀ∫ «¬√ ÂØ∫ «Ï‘Â √Ófi Á≈ Ó∞˜≈‘≈ ’È Á≈ Ú≈¡Á≈ ’Áª,U √≈¬∂ È∂ ¡≈͉∆ «¬º’ ‡Ú∆‡ «Úº⁄ «Ò«÷¡≈Õ T«’¿∞∫«’ ÓÀ∫ ÍÀ«√«¯’ ’Ω’√ Á∂ ’≥Ó ’≈‹ «Úº⁄ ’ج∆ «ÚÿÈ È‘∆∫ √∆ Á∂÷‰≈ ⁄≈‘∞≥Á≈, ÓÀ∫ «¬√ Á∆ ⁄∂¡ ÂØ∫ ¡√Â∆¯≈ Á∂ «‘ªÕU √≈¬∂ È∂ √ͺه ’∆Â≈ «’ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ¡√Â∆¯≈ Á∂‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ¿∞√ Á≈ «Èº‹∆ ¯À√Ò≈ √∆ È≈ «’ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ‡±‚Ø Á≈Õ ’∆ Â∞√∆∫ «¬√ ˘ ¡≈͉∂ «ıÒ≈¯ «¬º’ ¡È∞Ù≈√«È’ ’≈Ú≈¬∆ ’‘Ø◊? ∂ T‹∆ È‘∆∫, «ÏÒ’∞Ò È‘∆∫,U ¿∞√ È∂ «’‘≈Õ TÓÀ˘ «’√∂ È∂ Ú∆ ¡√Â∆¯≈ Á∂‰ Ò¬∆ È‘∆∫ «’‘≈Õ ÓÀ∫ ¡≈͉∆ Ó˜∆ È≈Ò ¡≈͉∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ÒªÌ∂ ‘Ø«¬¡ª «’¿∞∫«’ Ó∂∂ Ë∞ ¡≥ÁØ∫ «¬‘ ¡≈Ú≈˜ ¡≈ ‘∆ √∆ «’ ‘∞‰ ¡«‹‘≈ ’È «Úº⁄ ‘∆ √Ì Á∆ «Ï‘Â∆ ‘ÀÕ

BC «ÒÏÒ MP ’«‘≥ÁÀ ¿∞√ È∂ ¡‡Ú≈Ò ˘ È‘∆∫ √∆ √º«Á¡≈ ÚÀÈ’±Ú (’≥Ú √≥Á∆Í «√≥ÿ): «Ïz«‡Ù ’ØÒ≥Ï∆¡≈ ÂØ∫ «¬º’ «ÒÏÒ ÓÀ∫Ï Í≈Ò∆ÓÀ ∫ ‡ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬º ’ √≈Ï’≈ Ì≈Â∆ ’À Ï «È‡ Ó≥  ∆ ”Â∂ ’≈ÂÒ≈È≈ ‘ÓÒ∂ Á∂ ÁØ Ù ∆ ‹√Í≈Ò ¡‡Ú≈Ò ˘ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ‹√«‡È ‡±‚Ø Á∆ «√ÀÍÙÈ «Úº⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Á≈ √ºÁ≈ ¿∞√ È∂ «ÏÒ’∞Ò È‘∆∫ √∆ «ÁºÂ≈¢ «¬ºÊ∂ ÚȉÔØ◊ ‘À «’ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞√ È∂ «¬√ √ºÁ∂ ͺÂ Á∆ √≈∆ «˜≥Ó∂Ú≈∆ «¬’º«Ò¡ª ¡≈͉∂ «√ Ò¬∆ √∆¢ TÓÀ∫ ¿∞√ Ï≥Á∂ ˘ «ÏÒ’∞Ò È‘∆∫ √∆ √º«Á¡≈,U ÈÁ∆Í √≈¬∂ È∂ ¡≈͉∆ ≈¬∆«‚≥◊ «Ú⁄Ò∂ «¬º’ √Ê≈È’ ¡ıÏ≈, Á≈ √∆ È≈˙ Ò∆‚, È≈Ò «¬º ’ «¬≥‡«Ú¿± «Úº⁄ ¡‡Ú≈Ò Á≈ «˜’ «¤ÛÈ ”Â∂ «’‘≈¢ ¡‡Ú≈Ò, ‹Ø «’ ÷≈Û’± «Ú⁄≈Ë≈≈ Á≈ ‘≈Ó∆ ‘À, ˘ AIHF «Úº⁄ «¬º’ ’ÀÈ∂‚∆¡È ¡Á≈Ò ÚÒØ∫ ÁØÙ∆ ’≈ Á∂ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ √∆¢ ¡‡Ú≈Ò Á∂ ‡±‚Ø Á∆ «√ÀÍÙÈ «Úº⁄ ÓΩ‹±Á ‘؉ Á∆ ıÏ ¯ÀÒ‰ ÂØ∫ ¯ΩÈ Ï≈¡Á ’ÀÈ∂‚∆¡È ‘≈¬∆ ’«ÓÙÈ È∂ ¿∞√ ˘ Ì∂«‹¡≈ √ºÁ≈ ͺÂ ºÁ ’ «ÁºÂ≈ √∆, Í Ó∆‚∆¡≈ «Úº⁄ ¡‡Ú≈Ò Á∆¡ª ÍzË≈È Ó≥Â∆ Á∆ ÍÂÈ∆ √Ω¯∆ ‡±‚Ø È≈Ò «√ÀÍÙÈ ÁΩ≈È «÷º⁄∆¡ª Â√Ú∆ª ¤Í‰ ÂØ∫ Í«‘Òª È‘∆∫¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª, «√ÀÍÙÈ ÁΩ≈È ¡‡Ú≈Ò È∂ ‡±‚Ø ’Àϫȇ Á∂ «¬È¯z≈√‡’⁄ Ó«È√‡ ¡Ó‹∆ √Ø‘∆ È≈Ò Ú∆ «¬º’ Â√Ú∆ Ò∞‘≈¬∆ √∆¢ ˙ÁØ∫ ‹≈∆ ’∆Â∂ «¬º’ «Ï¡≈È

«Úº⁄ √≈¬∂ È∂ «’‘≈ √∆ «’ ¡‡Ú≈Ò Á≈ È≈Ó ◊Àµ√‡ «Ò√‡ «Úº⁄ Ù≈«ÓÒ ’È Á≈ ¯À√Ò≈ «¬’º«Ò¡ª ¿∞√ Á≈ √∆¢ ¿∞√ È∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ √∆ «’ Ï≈¡Á «Úº⁄ ¿∞√ ˘ «¬√ ◊ºÒ Á≈ ¡«‘√≈√ ‘Ø«¬¡≈ «’ «¬‘ √ºÁ≈ ‹≈∆ ’ ’∂ ¿∞√ È∂ «¬‘ «√ºË ’ «ÁºÂ≈ «’ Ï≥«Á¡ª Á∆ ⁄؉ ’È «Úº⁄ ¿∞√ Á∆ ’≈ÏÒ∆¡Â «Úº⁄ ‘≈Ò∂ Ú∆ ’Ó∆ ‘À¢ Ï∆Â∂ ‘¯Â∂, √≈¬∂ È∂ «¬√ ÿ‡È≈ ˘ ÒÀ ’∂ «ÒÏÒ Ï∆.√∆. ’Ω’√ Á∆ ⁄∂¡ ÂØ∫ ¡√Â∆¯≈ Ú∆ Á∂ «ÁºÂ≈ √∆¢¿∞√ ÿ‡È≈ ¿∞Í≥Â, ¡≈͉∆ Í«‘Ò∆ «¬≥‡«Ú¿± «Úº⁄ √≈¬∂ È∂ ¿∞√ ¡ıÏ≈ ˘ Áº«√¡≈ «’ ¡‡Ú≈Ò ¿∞È∑ª ÁØ Á‹È ÂØ∫ ÚºË Ï≥«Á¡ª «Úº⁄Ø∫ «¬º’ √∆ «‹È∑ª È∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ Á∆ Ì≈ «Úº⁄ ‘؉ Ú≈Ò∆ «√ÀÍÙÈ «Úº⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ √Ï≥Ë∆ «ÁÒ⁄Í√∆ Á√≈¬∆ √∆¢ ¿∞√ Á∂ Á¯Â Á≈ ’≥Ó «√¯ ÙÓ±Ò∆¡Â «Úº⁄ «ÁÒ⁄√Í∆ º÷‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª Á∂ È≈Ó «√ÀÍÙÈ ¡≈ÔØ«‹Â ’È Ú≈Ò∂ ÍzÏË ≥ ’ª Â’ Í‘∞≥⁄Á∂ ’È≈ √∆¢ √≈¬∂ Á≈ ’«‘‰≈ √∆ «’ «Ò√‡ ¿∞ÍÒ∂ «’√∂ Ú∆ È≈Ó ˘ Â‹∆‘ Á∂‰ Á≈ √Ú≈Ò ‘∆ ÍÀÁ≈ È‘∆∫ √∆ ‘∞≥Á≈¢ T¡√∆∫ ª ’∂ Ú Ò «√À Í ÙÈ «Úº ⁄ ÙÓ±Ò∆¡Â ’È Á∂ ⁄≈‘Ú≈Ȫ Á∂ È≈Ó ¡º◊∂ Ì∂‹ «ÁºÂ∂¢ ÒØ’ ¿∞Â√≈«‘ √È ñ ÒØ’ √≈‚∂ Á¯Â ˘ ¯ØÈ ’ ‘∂ √È, Úº÷Ø Úº÷∆¡ª «¬≥‚√‡∆˜ ÂØ∫ BE-C@ Ï≥«Á¡ª Á∂ È≈Ó √≈‚∂ Â’ Í‘∞≥⁄∂ ¡Â∂ ¿∞‘∆ È≈Ó ¡º◊∂ Ì∂‹ «ÁºÂ∂ ◊¬∂,U ¿∞√ È∂

«’‘≈¢¡‡Ú≈Ò È∂ “Á≈ ’ÀÈ∂‚∆¡È ÍzÀµ√” ˘ ¯Ú∆ BD ˘ «ÁºÂ∆ «¬º’ «¬≥‡«Ú¿± «Úº⁄ «’‘≈ √∆ «’ ¿∞√ ˘ «¬‘ √ºÁ≈ ͺÂ «¬º’ ‘¯Â≈ Í«‘Òª «ÁºÒ∆ √«Ê ’ÀÈ∂‚∆¡È ‘≈¬∆ ’«ÓÙÈ Á∂ Á¯Â ÂØ∫ «√ºË≈ ¡≈«¬¡≈ √∆Õ ¿∞√∂ «¬≥‡«Ú¿± «Úº⁄, ¡‡Ú≈Ò È∂ «’‘≈ √∆ ¿∞√ Á∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ È≈Ò ÁØ√Â≈È≈ √Ï≥Ë ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ ¿∞È∑ª ˘ ÚË∂∂ Ù«Ó≥Á◊∆ ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰ ı≈«Â ¡≈◊≈Ó∆ ÍzØ◊≈Óª ÂØ∫ ı∞Á ‘∆ Í∑∂ ‘Ø «◊¡≈ √∆¢ ÍzË≈È Ó≥Â∆ Á¯Â È∂ ¡‡Ú≈Ò È≈Ò «’√∂ «’√Ó Á∂ ÁØ√Â≈È≈ √Ï≥˪ ÂØ∫ √≈¯ «¬È’≈ ’∆Â≈ ‘À¢ ‡±‚Ø È∂ Ì≈ «Úº⁄ ͺÂ’≈ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª «’‘≈ √∆ «’ ¿∞√ ˘ «√ÀÍÙÈ Ò¬∆ TÈ‘∆∫ √∆ √º«Á¡≈ «◊¡≈ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈¢U ÍzË≈È Ó≥Â∆ ‡±‚Ø Á∆ «¬º’ ‘¯Â≈ Ò≥Ï∆ Ì≈ ¯∂∆ È∂ ‹ÈÂ’ ¡Â∂ «√¡≈√∆ È∞’Â≈⁄∆È∆ Ú≈Ò≈ ª «‹Ú∂∫ ±¯≈È ‘∆ ÒÀ ¡ªÁ≈ «‹√ «Úº⁄ «ÚØË∆ «Ë Á∂ MPs Ï≈ Ï≈ «¬‘ Ó≥◊ ’ ‘∂ √È «’ «¬√ ◊º Ò Á∆ ÍÛÂ≈Ò ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ «’ ¡‡Ú≈Ò ˘ √ºÁ≈ «’Ú∂∫ Í‘∞≥«⁄¡≈ ¡Â∂ √Ú≈Ò Í∞¤ º ‘∂ √È «’ ’∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Ì≈ ˘ ‘∞‰ «¬º’ Á∞ÙÓ‰ Ó∞Ò’ √ÓfiÁ≈ ‘À¢ Á±‹∂ Í≈√∂, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È ¡«Ë’≈∆ ¡≈͉∆ ¿∞√ Úº‚∆ ’±‡È∆Â’ Ì∞ºÒ ˘ ¿∞√ Ú’Â ÂØ∫ ÁÏ≈‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∂ ‘È ‹ÁØ∫ ÂØ∫ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È ‚ÀÒ∆◊∂ÙÈ È≈Ò √¯ ’ ‘∂ ͺ  ’≈ª ˘ «¬º ’ ÈÀ Ù ÈÒ √À«’˙«‡∆ ¡«Ë’≈∆ È∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆

Á¯Â ÚÒØ∫ ¡≈ÔØ«‹Â «¬º’ Ó∆‚∆¡≈ ÏÀ’◊≈¿±∫‚ «Úº⁄ ¡‡Ú≈Ò Á∆ ¿∞È∑ª Á«Ó¡≈È ÓΩ‹±Á◊∆ Ï≈∂ Áº«√¡≈¢ «¬√ √∞º«÷¡≈ √Ò≈‘’≈, «‹√ Á≈ È≈Ó «¬º’ ’≥√Ú∂«‡Ú ÓÀ∫Ï Í≈Ò∆ÓÀ∫‡ È∂

ÈÁ∆Í √≈¬∂ ‚ÀÈ∆¡Ò ‹∆È Áº«√¡≈, È∂ ͺÂ’≈ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª «¬‘ √∞fi≈¡ Ú∆ «ÁºÂ≈ √∆ «’ ¡‡Ú≈Ò Á∆ «√ÀÍÙÈ «Úº⁄ ÓΩ‹±Á◊∆ «Íº¤∂ Ì≈ √’≈ Á∂ ¡«‹‘∂ ¡È√ª Á≈ ‘ºÊ ‘À «‹‘Û∂ «¬‘ √ÓfiÁ∂ ‘È «’ ’ÀÈ∂‚≈ «¬º’ √≥Ô∞’ Ì≈ Á∂÷‰ Á≈ ‘≈Ó∆ È‘∆∫¢‡±‚∂ È∂ ¡≈͉∂ «Ï¡≈È «Úº ⁄ ¡≈͉∂ √∞  º « ÷¡≈ √Ò≈‘’≈ Á≈ ‘∆ ͺ÷ ͱ«¡≈¢ T√≈‚∂ ÍzدÀÙÈÒ ¡Â∂ ˆÀ-ͺ÷Í≈Â∆ ÍÏ«Ò’ √ÚÀ∫‡√ Ï‘∞ ‘∆ ¡≈Ò∑≈ Á‹∂ Á∆¡ª √∂Ú≈Úª ÍzÁ≈È ’Á∂ ‘È ¡Â∂ ‹ÁØ∫ √≈‚∂ ¿∞µ⁄ ’؇∆ Á∂ «‚ÍÒØÓÀ‡√ ‹ª √∞º«÷¡≈ ¡«Ë’≈∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡Èª ˘ ’∞fi ’«‘≥Á∂ ‘È Âª «¬√ Á≈ ’≈È «¬‘ ‘∞≥Á≈ ‘À «’

¿∞È∑ª ˘ «¬√ Á∂ √º⁄ ‘؉ Ï≈∂ ͱ≈ ÍÂ≈ ‘∞≥ÁÀ,U ‡±‚Ø È∂ «¬√ ‘¯Â∂ ÍzÙÈ ’≈Ò ÁΩ≈È «’‘≈¢ Í Ì≈Â∆ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ «¬√ «¬Ò˜≈Ó ˘ Ó∞º„Ø∫ ‘∆ ºÁ ’ «ÁºÂ≈¢ Ì≈ Á∂ «ÚÁ∂Ù Ó≥Â≈Ò∂ È∂ ¡≈͉∂ «¬º’ «Ï¡≈È «Úº⁄ «’‘≈ «’ Ì≈ √’≈ Á≈ ¡‡Ú≈Ò ˘ ¿∞È∑ª ÁØ Í≈‡∆¡ª Ò¬∆ √Á‰ «Úº⁄ ’ج∆ ØÒ È‘∆∫ √∆ «‹È∑ª «Úº⁄ ‡±‚Ø È∂ ÙÓ±Ò∆¡Â ’∆Â∆¢‘≈¿±√ ¡Ω¯ ’ΩÓȘ Á∆ ‹ÈÂ’ √∞«º ÷¡≈ ’Ó∂‡∆ È∂ ¡≈͉∂ Ï‘∞ Ó Â Á≈ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’«Á¡ª «Íº¤Ò∂ ‘¯Â∂ ¿∞√ ÓØÙÈ ˘ Ø’ «ÁºÂ≈ √∆ «‹√ «‘ ‹∆È ˘ «¬º’ ’Ó∂‡∆ √≈‘Ó‰∂ Í∂Ù ‘Ø ’∂ «Ï¡≈È Á∂‰ Ò¬∆ «’‘≈ ‹≈‰≈ √∆¢ ¡‡Ú≈Ò È∂ √∆ È≈˙ Ò∆‚ ¡ıÏ≈ ˘ Ì≈ ¯∂∆ ÂØ∫ Í‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «Áº  ∆ ¡≈͉∆ Í«‘Ò∆ «¬≥‡«Ú¿± «Úº⁄ ‹Ø «’‘≈ Í∂Ù È∂ ¿∞√ ”⁄Ø∫ ’∞fi ı≈√ ¡≥Ù: TÓÀ∫ ¿∞√ ˘ È‘∆∫ √∆ √º«Á¡≈¢ ¿∞‘ «¬º’ Ó∆‚∆¡≈ Í√ÈÀ«Ò‡∆ ‘À; ¿∞√ Á≈ √Ï≥Ë √Ê≈È’ ∂‚∆˙ Ó∆‚∆¡≈ Ú∂Ú˜ È≈Ò ‘À, ¿∞‘ ‘ ’«Ó¿∞«È‡∆ ¬∆ÚÀ∫‡ ”⁄ ÓΩ‹±Á ‘∞≥ÁÀ¢ ¡√∆∫ «¬ÒÀ’ÙȪ ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞√ Á∂ ∂‚∆˙ ”Â∂ ◊¬∂ √ª¢ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú∆ ÓÀ∫ «¬º’ ÁØ Ú≈ ¿∞√ Á∂ ∂‚∆˙ ”Â∂ ¡≈«¬¡ª¢ ¿∞‘ ¿∞∫fi ª ’¬∆ √≈Òª ÂØ∫ √∆ «Úº⁄ ‘∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ «Úº⁄ √Ó≈‹’ ÂΩ ”Â∂ «Ú⁄ «‘≈ ‘À¢ ÓÀ∫ Ú∆ ¿∞√ ˘ «¬ºÊ∂ ÿ≥∞Ó«Á¡ª Á∂«÷¡À, Í ‹ÁØ∫ Ú∆ ¿∞√ È≈Ò «’Â∂ ‡≈’≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ª Ó∂≈

¿∞√ È≈Ò «¬º’ √Ó≈‹’ È≈Â≈ ‘؉ ÂØ∫ ÚºË ‘Ø ’ج∆ «ÙÂ≈ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈¢ Ó∂≈ ¡‡Ú≈Ò È≈Ò «¬√ È≈ÒØ∫ ÚºË ‘Ø ’ج∆ √Ï≥Ë È‘∆∫¢ ¡«‹‘≈ ª È‘∆∫ «’ Â∞√∆∫ ¿∞√ È≈Ò «’Â∂ ؇∆ Ï∞’∆ Á∆ √ªfi Í≈¬∆ ‘ØÚ∂? √≈¬∂ ȱ≥ Í∞º«¤¡≈ «◊¡≈¢ TÈ‘∆∫, È‘∆∫, «ÏÒ’∞Ò Ú∆ È‘∆∫,U ¿∞√ Á≈ ‹Ú≈Ï √∆¢ ¡‡Ú≈Ò ˘ √ºÁ≈ ª Â∞‘≈‚∂ √∆ ‘Ò’∂ Á∂ Á¯Â ÂØ∫ «◊¡≈ √∆, ’∆ ’‘Ø◊∂ «¬√ Ï≈∂? T«‹√ È∂ Ú∆ √≈‚∂ ‘Ò’∂ Á∂ Á¯Â ˘ Áı≈√ Ì∂‹ ’∂ ‡∆Ó È≈Ò ‹≈‰ Á∆ «¬º¤≈ ‹Â≈¬∆, ¡√∆∫ ¿∞√ Á≈ È≈Ó ¡º◊∂ ¯ΩÚ‚ ’ «ÁºÂ≈ÕU ’∆ ¡‡Ú≈Ò Á∂ ¡Â∆ ’≈È Ú∆ ¿∞√ Á≈ È≈Ó «’√∂ È‘∆∫ «√¡≈«‰¡≈? TÓÀ∫ AA √≈Ò Á≈ √ª, ¡Â∂ ¡≈͉∂ √‡≈¯ «Úº⁄∫Ø ÓÀ∫ ‘∆ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ‘ª, Ï≈’∆ Á∂ √≈∂ ¡≈͉∂ Ù∞¡ ± ≈Â∆ Ú∆‘«Ú¡ª «Úº⁄ ‘È,U √≈¬∂ È∂ √Ófi≈‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆Õ T√≈˘ ¿∞√ Á∆ ÿØ÷ ’È «Úº⁄ «¬º√ ÂØ∫ «Ï‘Â Ó∞√ÂÀÁ∆ «Á÷≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ √∆Õ √≈˘ ¡≈͉∂ Â’ Í‘∞⁄ ≥ ∂ √≈∂ È≈Úª Á∆ ÍÛÂ≈Ò ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ √∆, Í «¬√ Á∆ Ï‹≈¬∂ ÓÀ∫ ¡≈͉∆ Ì≈ ¯∂∆ Á∆ «Â¡≈∆ ’È «Úº⁄ ÚË∂∂ «Ú¡√ ‘Ø «◊¡≈Õ Ïº√ «¬√∂ ’≈‘Ò∆ «Úº⁄ ÓÀ∫ È≈Ó, «‹Ú∂∫ «‹Ú∂∫ Ó∂∂ ’ØÒ ¡≈¬∂, ¡º◊∂ ÂØÁ≈ «◊¡≈Õ ÓÀ∫ «¬√ Á∆ √≈∆ «˜≥ÓÚ ∂ ≈∆ ÒÀ∫ÁªÕ «‹Ú∂∫ «’ ÓÀ∫ Í«‘Òª ‘∆ ¡˜ ’ ⁄∞º’ª, ÓÀ˘ ÚË∂∂ Ó∞√ÂÀÁ∆ «Á÷≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ √∆Õ””


15

B.C. ISSUE # 1273

8 to 14 March, 2018

AJIT WEEKLY

Ú∑Á∂ Ï≥Ϫ ”⁄ Ϻ«⁄¡ª Á∂ ‘≥fi» Í»fi≥ ‰ √∆∆¡≈ Í‘π⁄ ß ∆ Khalsa Aid ⁄≥ ‚ ∆◊Û∑ : √∆∆¡≈ Á∆ ≈‹Ë≈È∆ Á«ÓÙ’ È∂Û∂ ÿ؇≈ Ù«‘ «Úº⁄ √’≈ ÚºÒØ∫ Ï≈◊∆¡ª Á∂ ÷≈ÂÓ∂ Á∂ Ï‘≈È∂ Ù«‘ Ú≈√∆¡ª Á≈ ÷»È Ú‘≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ «Í¤Ò∂ AA «ÁȪ «Úº⁄ ‘ج∂ Ï≥Ï ËÓ≈’∂ «Úæ⁄ A@@@ Á∂ ’∆Ï ÓÈ∞º÷∆ ‹≈Ȫ ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ Ì≈∆ Ï≥Ï≈∆ ’≈È Úº√Á≈ Ù«‘ ’≥‡∆‡ Á∂ „∂∆ ω ⁄πº’≈ ‘ÀÕ ÒØ’ «˜≥Á◊∆ ÓΩ Á∆ ÒÛ≈¬∆ ÒÛ ‘∂ ‘ÈÕ ‘≈Ò «¬‘ ‘À «’ Ï≥Ï≈∆ È∂ «‹ºÊ∂ ÒØ’ª Á∂ ÷≈‰ Á∂ Ú√∆Ò∂ Â∂ ‘ÀÒÊ √À∫‡ª ÂÏ≈‘ ’ «ÁºÂ∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘∆ ‘≈Ò «Úº⁄ ÷≈Ò√≈ ¬∂‚ ÒØ’ª Ò¬∆ ºÏ ω ’∂ ¿∞Í«Û¡≈ ‘ÀÕ ÷≈Ò√≈ ¬∂‚ «¬√ ÷»È ÷≈Ï∂ «Úº⁄ √∆∆¡≈ ÒØ’ª Á∆ ÓÁÁ Ò¬∆ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ √≥√Ê≈ ÚºÒØ∫ ÒØ’ª ˘ Ï⁄≈¿∞ ‰ Ò¬∆ Óπ ¯ Â «√‘ √‘»Òª Â∂ ÌØ‹È «ÁºÂ≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Í∆Û ÒØ ’ ª Á∂ «‘‰ Ò¬∆ Ú√∂  ≈ Á≈ ÍzÏ≥Ë ’ ∆ ‘ÀÕ ‡«Ú‡ ¿∞µÂ∂ ÷≈Ò√≈ ¬∂ ‚ Á∆ «¬√ ’≈Ú≈¬∆ Á∆ Úº ‚ ∂ ͺ Ë  ¿∞ µ Â∂ ÙÒ≈ÿ≈ ‘Ø ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú∆ ÷≈Ò√≈ ¬∂‚ « Ó ¡ ª Ó ≈  Á ∂  Ø «‘ ß « ◊ ¡ ª Á ∆ √‘≈«¬Â≈ ’È Ú‹Ø∫ ¡≥Â≈Ù‡∆

Khalsa Aid È≈Ò ‹∞Û∆ «‘ÓªÙ∆ ÷π≈‰≈ Ï≥◊Ò≈Á∂Ù ”⁄ ÒØ’ª Á∆ ÓÁÁ Ò¬∆ Íπº‹∆ „≈’≈ : ÷≈Ò√≈ ¬∂ ‚ «¬’ ¡≥Â≈Ù‡∆ ◊À-ÓπÈ≈¯≈ √‘≈«¬Â≈ ¡Â∂ ≈‘ √≥◊·È Á∆ √Ê≈ÍÈ≈ «√º÷ ¡√» Ò ª, «È√Ú≈Ê √∂ Ú ≈ ¡Â∂ «ÚÙÚ-«Ú¡≈Í∆ «Í¡≈ Á∂ ¡Ë≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÏÂ≈ÈÚ∆ «‹√‡‚ ⁄À«‡∆ (#A@H@CGD) AIII «Úæ⁄ √Ê≈ÍÈ≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ ¡Â∂ ÏÂ≈È∆¬∂ ⁄À«‡∆ ’«ÓÙÈ ÂØ∫ Ó≈ÈÂ≈ Íz≈Í ‘À ¡Â∂ «¬‘ «È√Ú≈Ê, ¿∞µÂ∆ ¡Ó∆’≈ ¡Â∂ ¬∂Ù∆¡≈ ”⁄ √∂Ú≈ ’ ‘∆ ‘ÀÕ ÷≈Ò√≈ ¬∂‚ È∂ √≥√≈ Ì «Úº⁄ ÂÏ≈‘∆, Ô∞ºË, ¡Â∂ ‘Ø Áπ÷Á≈¬∆ ÿ‡È≈Úª Á∂ Í∆Ûª ˘ ≈‘ ÓÁÁ Óπ‘º¬∆¡≈ ’∆Â∆ ‘ÀÕ Â∞‘≈˘ Áº√ Á∂¬∆¬∂ «’ «‘ÓªÙ∆ ÷π≈‰≈ Á≈ Í«‘Ò≈ «ÓÙÈ AIII «Úº ⁄ ¡ÒÏ≈È∆¡≈-Ô»◊Ø√Ò≈Ú∆¡≈ √‘ºÁ Â∂ ‘˜≈ª Á∆ «◊‰Â∆ ⁄ ÏÀ · ∂ ÙÈ≈Ê∆¡ª ˘ ÌØ‹È ¡Â∂ ÙÈ Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’È≈ √∆, ‹Ø « ’ Ô»◊Ø√Ò≈Ú∆¡≈ «Úæ⁄ ‹≥◊ Á≈ «Ù’≈ √ÈÕ «È¿± «ÓÒÀÈ∆¡Ó B@@@ ÁΩ≈È ÷≈Ò√≈ ¬∂‚ Ú≈«Ò¡ª È∂ ⁄º’Ú≈ Á∆ Ó≈ ‘∂· ¡≈¬∂ ¿∞ºÂ∆ Ì≈ Á∂ ≈‹ ¿∞Û∆√≈ ”⁄ «‹ºÊ∂ ¿∞‘ Í∆Ûª Á∂ È≈Ò ÷Û∑∂ ¿∞ºÊ∂ ÍzÌ≈«Ú √’»Òª «Úæ⁄ «Ú«Á¡≈ ÁπÏ≈≈ Ù∞» ’È Ò¬∆ Ú∆ √‘≈«¬Â≈ Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’∆Â∆ √∆Õ «‘Ó≈ÈÙ∆ ÷π≈È≈ ‹Á B@@A «Úæ⁄ ÷≈Ò√≈ ¬∂‚ Ú≈Ò∂ Â∞’∆ Á∂ ¿∞µÂ ͺ¤Ó∆ ÷∂Â ”⁄ ̱⁄≈Ò Á∂ Í∆Ûª ˘ Í≈‰∆ ¡Â∂ ÁÚ≈¬∆¡ª Á∆ √‘≈«¬Â≈ Óπ‘º¬∆¡≈ ’È Ò¬∆ Ú∆ ◊¬∂ √ÈÕ

÷≈Ò√≈ ¬∂‚ Ò¬∆ ÒØ’ «ÏȪ «’√∂ ÂÈ÷≈‘ Á∂ ’≥Ó ’Á∂ ‘È, ¿∞‘ √≈∂ «È√Ú≈Ê √∂Ú≈ ’Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ ÒØ’ ’≥Ó ¡Â∂ «√º«÷¡≈ ÂØ∫ ¤∞º‡∆¡ª ÒÀ’∂ «ÚÁ∂Ùª Á∂ ÍzÌ≈«Ú ÷∂Âª ⁄ ÓÁÁ ’È ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Óπ÷ º ÂΩ Â∂ ÏÂ≈È∆¡ Á∂ «√º÷,÷≈Ò√≈ ¬∂‚ ˘ Ó≈Ò∆ ÓÁÁ ’Á∂ ‘ÈÕ www.focuspunjab. org/ ⁄À«‡∆, ÷≈Ò√≈ ¬∂‚ Á∆ √«‘ÔØ◊∆ ‘ÀÕ ÷≈Ò√≈ ¬∂‚ È∂ ‘∂· «Ò÷∆¡ª ’∞fi ÔØ ‹ È≈Úª Â∂ ’≥ Ó ’∆Â≈ ‘À ¡ÒÏ≈È∆¡≈ (Ï∂ ÿ  ’Ø √ Ø Ú È ÙÈ≈Ê∆¡ª Á∆ ÓÁÁ), Â∞  ’∆ (̱⁄≈Ò ≈‘Â), ¿∞Û∆√≈, Ì≈ «Úæ⁄ (±¯≈È Á∂ Ï≈¡Á ÓπÛ Ú√∂Ï≈ ),

◊∞‹≈Â, Ì≈ «Úæ⁄ (̱⁄≈Ò ÂØ∫ Ï≈¡Á ≈‘ √‘≈«¬Â≈), ‚ ’Ø∫◊Ø ⁄ ( «¬º’ ‹Ú≈Ò≈Óπ÷∆ ¯‡‰ Â∂ ≈‘ ÔÂÈ), √ØÓ≈Ò∆¡≈ (Í≈‰∆ Á∆ Ù∞ºËÂ≈ √‘≈«¬Â≈), ’≈ÏπÒ, ¡¯◊≈«È√Â≈È (‹≥◊ ÁΩ≈È ÓπÛ Ú√∂Ï≈ √‘≈«¬Â≈) Í≈«’√Â≈È (ÓπÛ Ú√∂Ï∂ Ò¬∆ √‘≈«¬Â≈ ÍzÁ≈È ’È≈), «¬≥‚È Ø Ù ∂ ∆¡≈ (ÈΩ‹Ú≈È Ïº«⁄¡ Ò¬∆ ’Ò≈ ÊÀÍ ∂ ∆ √ÀÙÈ ), Í≥‹≈Ï ÈÙ≈ Íz≈‹À’‡ (Í≥‹≈Ï ⁄ ÈÙ∂ Á∆ ÁπÚÂØ∫), ÍÊ≈◊≈‡, Ï≥◊Ò≈Á∂Ù ⁄ „≈’≈ (⁄º’Ú≈ ÍzÌ≈Ú ÷∂Â), Í≥‹≈Ï ”⁄ ‘Û∑ (Í≥‹≈Ï ‘Û∑ ≈‘Â), ‘ÀÂ∆ (Í≈‰∆ Á∂ Í≥Í Ó𑬠º ∆¡≈ )Õ ¡ÒÏ≈È∆¡≈ ÒØ’-≈‹ ¿∞µÂ-Í»Ï∆ Ô»Í «Úº⁄

Í≈«’√Â≈È∆ ˘ ÍÂÈ∆ È≈Ò ’∞‡ º Ó≈ ’È ”Â∂ ‹∂Ò∑ Òß‚È: ÏzÀ‚¯Ø‚ Á∂ ˜≈«‘Á Ô»È√ ˘ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ È≈Ò ’∞‡ º Ó≈ Â∂ ÓØÏ≈«¬Ò ⁄Ø∆ ’È Á∂ ÁØÙ ”⁄ ‹∂Ò∑ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ ˜≈«‘Á ˘ ’∞º‡Ó≈ Â∂ Ò∞º‡÷Ø‘ Á≈ ÁØ Ù ∆ ’≈ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À Õ Íz Ø √ ∆«’¿± Ù È ‹∂ Ó √ ◊À Ò √ÊØ  Í È∂ Áº « √¡≈ «’ ˜≈«‘Á Á∆ ÍÂÈ∆ B@AA ¿∞√ È≈Ò Í≈«’√Â≈È ”⁄ «Ú¡≈‘ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ô»’∂ ”⁄ ¡≈¬∆ √∆Õ ◊ÀÒ√ÊØÍ È∂ Áº«√¡≈ «’ ÁØÚª Á≈ «ÚÚ≈Á Ï∆Â∂ √≈Ò ‘Ø«¬¡≈ √∆ ‹ÁØ∫ ÍÂÈ∆ È∂ ÍÂ∆ Á∂ È≈Ò Ï≈Ê»Ó Ù∂¡ ’È ÂØ∫ Ȫ‘ ’ «ÁºÂ∆Õ «¬√ ”Â∂ ˜«‘Á È∂ ◊∞º√∂ ”⁄ ¡≈ ’∂ ÍÂÈ∆ ˘ Ïπ∆ Â∑ª ’∞º«‡¡≈Õ ˜≈«‘Á ”Â∂ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú∆ «¬√ Â∑ª Á∂ ÁØÙ Òº◊∂ Í ¿∞‘ «¬È∑ª √≈∂ ÁØÙª ÂØ∫ «¬È’≈ ’Á≈ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ «◊z¯Â≈∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ ˘ Ï∂Ò ”Â∂

«‘≈¡ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ Í ¿∞‘ ¡≈͉∆¡ª ‘’ª ÂØ∫ Ï≈‹ È‘∆∫ ¡≈«¬¡≈ Â∂ ¿∞√ È∂ Ù≈Ï Í∆ ’∂ «¬’ «Ú¡’Â∆ ÂØ∫ ¡≈¬∆¯ØÈ ÷Ø«‘¡≈Õ ˜≈«‘Á ˘ ¿∞√∂ «ÁÈ «◊z¯Â≈ ’ «Ò¡≈ «◊¡≈ Â∂ ¿∞√ ’ØÒØ∫ ÓØÏ≈«¬Ò ¯ØÈ Ú∆ Ï≈ÓÁ ’ «Ò¡≈ «◊¡≈Õ Íz Ø √ ∆«’¿± Ù È È∂ «’‘≈ «’ ÁØ Ù ∆ Á∂ «¬√ Â∑ ª Á∂ ÚÂ∆∂ È∂ Í∆ÛÂ≈ ˘ Ïπ  ∆ Â∑ ª fi≥ ‹ Ø Û ’∂ º ÷ «Áº  ≈ ‘À Õ ˜≈«‘Á Á∂ Ú’∆Ò È∂ «’‘≈ «’ ˜≈«‘Á È∂ ¡≈͉∂ Úº ¬ ∆¬∂ Ò¬∆ Ù«Ó≥Á≈ ‘ÀÕ ÍzØ√∆«’¿±ÙÈ È∂ «’‘≈

«’ ÁØÙ∆ ÚÒØ∫ ’∆Â∆ ’∞º‡Ó≈ È≈Ò Í∆Ûª Á∂ ‘Ø ◊≥Ì∆ √º‡ª Òº◊ √’Á∆¡ª √ÈÕ ˜≈«‘Á ˘ ¿∞√ Á∂ ¡Í≈Ë Ò¬∆ B √≈Ò Â∂ «Â≥È Ó‘∆È∂ Á∆ ‹∂Ò∑ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ◊¬∆ Â∂ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ÁØÙ∆ ˘ Í∆Û √⁄≈‹ Ú∆ ¡Á≈ ’È Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ

√«Ê «¬º’ Á∂Ù ‘ÀÕ «¬√Á∆¡ª ̱√∆Ó≈Úª ¿∞µÂ «Úº⁄ ’Ø√ØÚØ, ¿∞µÂͺ¤Ó «Úº⁄ ÓØ∫‡∂È∂◊Ø, Í»Ï «Úº⁄ Í»ÚÒ∂ Ô»◊Ø√Ò≈«Ú¡≈ ¡Â∂ Áº÷‰ «Úº⁄ Ô»È≈È È≈Ò Òº◊Á∆¡ª ‘ÈÕ Â‡ÚÂ∆ √∆Ó≈Úª Áº÷‰-ͺ¤Ó «Úº⁄ [¡≈‚«¡≈«‡’ √≈◊ ¡Â∂ ¬∆˙«È¡È √≈◊ È≈Ò Òº◊Á∆¡ª ‘ÈÕ ¡ÒÏ≈È∆¡≈ «¬º’ Í«ÚÂ∆ ¡Ê⁄≈≈ Ú≈Ò≈ √≥√Á∆ ÒØ’Â≥Â ‘ÀÕ «¬√Á∆ ≈‹Ë≈È∆ Â∆≈È≈, Ò◊Ì◊ 8,95,000 Á∆ ¡Ï≈Á∆ Ú≈Ò≈ È◊ ‘À ‹Ø Á∂Ù Á∆ 36 Òº÷ Á∆ ‹È√≥«÷¡≈ Á≈ ⁄ΩÊ≈ «‘º√≈ ‘À ¡Â∂ «¬‘ È◊ Á∂Ù Á≈ «ÚºÂ∆ ’∂∫Á Ú∆ ‘ÀÕ ¡˜≈Á Ï≈˜≈

√πË≈ª Á∂ ’≈È «ÚÁ∂Ù∆ «ÈÚ∂Ù Ò¬∆ Á∂Ù Á∆ ¡Ê-«Ú¡√Ê≈ ÷ØÒ∑ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ‘À ÷≈√ ’’∂ ¿±‹≈ Á∂ «Ú’≈√ ¡Â∂ „Ø¡≈-„∞¡≈¬∆ ¡Ë≈̱ „ª⁄∂ «Úº⁄Õ «¬≥‡ÈÀµ‡ √ÀÈ√∂ÙÈ ¡Â∂ Ó«Ò¡≈ÒÓ ¡Á≈’≈≈ «Íz¡≈ Íz’≈Ù Ú≈∆¡, «‹√ È∂ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈¬∆ÏΩ È≈Ò ≈ÂØ∫-≈ Íz«√ºË∆ ÷º‡∆Õ ¿∞√ Á∂ Ó«Ò¡≈ÒÓ «¯ÒÓ Á∂ ◊≈‰∂ È∂ ¿∞√ ˘ «¬≥‡ÈÀµ‡ Á∆ √ÀÈ√∂ÙÈ ’∞¬∆È Ï‰≈ «ÁºÂ≈ Í ‘∞‰ ’ج∆ ‘Ø «Ï¿±‡∆ ‘À ‹Ø «’ Ì≈ Á∂ «ÓÒ∆¡È ÒØ ’ ª Á∂ «ÁÒª ˘ ¡≈’«Ù ’ ‘∆ ‘ÀÕ ¡≈͉∆ ⁄≈«Ó≥◊ √Ó≈«¬Ò È≈Ò «‹‘Ȫ Á≈

Ȫ¡ ‘À «‘ÓªÙ∆ ÷π≈È≈Õ «‘ÓªÙ∆ ÷π≈È≈ ¯∂Ó√ Í≥‹≈Ï∆ ¡Á≈’≈≈ ‘À ‹Ø «’ ‘∞‰ Ò∂‡À√‡ Ì≈ Á≈ ’ºÙ ‘ÀÕ ¿∞‘Ȫ Á∆¡ª √ØÙÒ √≈«¬‡√ ÓÂÒÏ «’ «¬≥ ‡ ÈÀ µ ‡ ”Â∂ ’¬∆ Â√Ú∆ª Á∂÷∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È ‹Ø «’ Ï‘∞ ‘∆ √π≥Á ¡Â∂ √‡«Èß◊ ‘ÈÕ Â∞‘≈˘ Áº√ Á∂¬∆¬∂ «’ «‘Ó≈ÈÙ∆ ÷π≈È≈ Á≈ Ȫ ¿∞È∑ª ÓÙ‘» Í≥‹≈Ï∆ «√Â≈«¡ª Á∆ «Ò√‡ ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘À, ‹Ø ¡≈¬∂ «ÁÈ∆∫ ¡Ωª «÷Ò≈¯ ‘Ø ‘∂ ¡«È¡≈ Ï≈∂ ÷πÒ º ∑ ’∂ ÏØÒÁ∆ ‘ÀÕ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ ÷Ï √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ‘À «’ ÓÙ‘» Ó≈‚Ò «‘ÓªÙ∆ ÷π≈‰≈ ”÷≈Ò√≈ ¬∂‚” ÂØ∫ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø ’∂ ¿∞Ȫ∑ Á∆ Óπ«‘≥Ó È≈Ò ‹∞Û∆ ‘ÀÕ

Ó∆‚∆¡≈ «Úº⁄ ’≈¯∆ ⁄⁄≈ «Úº⁄ «‘≈ √∆Õ ÷≈Ò√≈ ¬∂‚ ¡≥Â≈Ù‡∆ ◊ÀÓπÈ≈¯≈ √‘≈«¬Â≈ Â∂ ≈‘ √≥◊·È Á∆ √Ê≈ÍÈ≈ «√º ÷ ¡√» Ò ª, «È√Ú≈Ê √∂Ú≈ Â∂ «ÚÙÚ-«Ú¡≈Í∆ «Í¡≈ Á∂ ¡Ë≈ ‘À Õ «¬‘ ÏÂ≈ÈÚ∆ «‹√‡‚ ⁄À « ‡∆ (#A@H@CGD) AIII «Úº⁄ √Ê≈ÍÈ≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ Â∂ ÏÂ≈È∆¡≈ ⁄À«‡∆ ’«ÓÙÈ ÂØ∫ Ó≈ÈÂ≈ Íz≈Í ‘ÀÕ «¬‘ «È√Ú≈Ê, ¿∞µÂ∆ ¡Ó∆’≈ Â∂ ¬∂Ù∆¡≈ «Úº⁄ √∂Ú≈ ’ ‘∆ ‘ÀÕ ÷≈Ò√≈ ¬∂‚ È∂ √≥√≈ Ì «Úº⁄ ÂÏ≈‘∆, Ô∞Ë º , Â∂ ‘Ø Áπ÷Á≈¬∆ ÿ‡È≈Úª Á∂ Í∆Ûª ˘ ≈‘ ÓÁÁ Óπ‘¬º ∆¡≈ ’∆Â∆ ‘ÀÕ

Á≈ ◊z∂‡ ÷Ò∆ ˘ ’Ø‡ ÚÒØ∫ √≥ÓÈ «◊æÁÛÚ≈‘≈: Í»∆ ÁπÈ∆¡ª ”⁄ Ì≈ Á≈ È≈Ó ¿∞⁄≈ ’È Ú≈Ò∂ ◊z∂‡ ÷Ò∆ ‘∞‰ «¬’ Óπ√∆Ï ”⁄ «ÿ ◊¬∂ ‘ÈÕ ÁÒ∆Í «√≥ÿ ≈‰≈ «‹È∑ª È∂ ÚÒ‚ ∂ √ «Òß ◊ ⁄À ∫ Í∆¡È«ÙÍ (‚ÏÒÔ». ‚ÏÒÔ».¬∆) ¡Ó∆’≈ ”⁄ ‹≈ «’ ’¬∆ È≈Ó∆ «÷‚≈∆¡ª È≈Ò ÒÛ ⁄π’∂ ‘È ¡Â∂ «‹ºÂ ⁄π’∂ ‘ÈÕ ÁÒ∆Í ≈‰≈ ÚÀ√«Òß◊ ⁄À∫Í∆¡È«ÙÍ ¤º‚ ’∂ Ì≈ Ú≈Í√ ¡≈ ⁄π’∂ ‘ÈÕ ÁÒ∆Í «√≥ ÿ ≈‰≈ ¿∞  ¯ Á∆ ◊z ∂ ‡ ÷Ò∆ Á∆ Ï≈«¬˙◊z ≈ ¯∆ Ú∆ «Ò÷∆ ‹≈ ⁄π’∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Á∂ Ï≈«¬˙◊z≈¯∆ «Ò÷‰ Ú≈Ò∂ ÚÈ∆ ’∂ Ϫ√Ò È∂ ‘∆ ÁÒ∆Í «√≥ÿ ≈‰≈ ¿∞¯ Á ◊z‡ ∂ ÷Ò∆ «ıÒ≈¯ «◊ÁÛÏ≈‘≈ ’Ø‡ «Úº⁄ ’∂√ Á≈«¬ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ÷Ò∆ È∂ ‘≈Ò∂ Âæ’ «¬√ √≥ÓÈ Á≈ ‹Ú≈Ï È‘∆∫ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ Ïª√Ò È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª È∂ “Á ÓÀÈ ‘» «Ï’Ó ÷Ò∆” Á∂ Ȫ ÂØ∫ ◊z‡ ∂ ÷Ò∆ Á∆ Ï≈«¬˙◊z ≈ ¯∆ «Ò÷∆ √∆ ¡Â∂ ‹ÈÚ∆ B@AG «Úº⁄ Òª⁄ ‘ج∆ «¬‘ «’Â≈Ï Ì≈ Á∆¡ª ‡≈Í-A@ Ï≈«¬˙◊z≈¯∆¡ª «Úº⁄Ø∫ «¬º’ Ú∆ ‘∆Õ «ÚÈ∆ Ϫ√Ò ¡È∞√≈ Ï≈«¬˙◊z≈¯∆ «Ò÷‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞È∑ª Á≈ ÁÒ∆Í ≈‰≈, ÷Ò∆ È≈Ò Ò∆◊Ò ¡À◊∆ÓÀ∫‡ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ¡À◊∆ÓÀ∫‡ «‘ «’Â≈Ï ÂØ∫ ‘؉ Ú≈Ò∆ ’Ó≈¬∆ Á≈ C@ ¯∆√Á∆ «‘º√≈ ÷Ò∆ È∂ ¿∞Ȫ∑ ˘ Á∂‰≈ √∆Õ ÁÒ∆Í «√≥ÿ ≈‰≈, ÷Ò∆ «¬√ «‘ ¿∞È∑ª ˘ ÍÀ√∂ «Á≥Á∂ Ú∆ ‘∂Õ «¬√∂ «Úæ⁄≈Ò∂ ÷Ò∆ È∂ ¿∞È∑ª ˘ «ÏÈ≈ Áº√∂ ‘∆ ¡≈͉∆ Ï≈«¬˙◊z ≈ ¯∆ Ú≈Ò∆ «’Â≈Ï Á∂

≈¬∆‡√ ¯Ø’√ √‡≈ √‡»‚∆˙ ˘ Ú∂⁄ «ÁºÂÕ∂ «ÚÈ∆ ’∞Ó≈ Ϫ√Ò È∂ Áº«√¡≈ «’ «¬√ Ï≈∂ ‹Á ÷Ò∆ È≈Ò ¿∞È∑ª È∂ ◊ºÒ ’∆Â∆ ª ¿∞‘ ◊ºÒ ‡≈Ò‰ Òº◊ ͬ∂Õ «¬√ Ò¬∆ ’Ø‡ ≈‘∆∫ ¿∞È∑ª ˘ ’≈˘È∆ ÈØ«‡√ Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈ ‘À Í ’ج∆ ‹Ú≈Ï È≈ ¡≈«¬¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «◊ÁÛÏ≈‘≈ ’Ø‡ È∂ ÷Ò∆ ˘ B ¡ÍzÒ À ˘ Í∂Ù ‘؉ Ò¬∆ «’‘≈ ‘ÀÕ ÁÒ∆Í ≈‰≈ È≈Ò ‘≈Ò∂ Â’ «¬√ Ï≈∂ √≥Í’ È‘∆∫ ‘Ø Í≈«¬¡≈ ‘ÀÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ÁÒ∆Í ≈‰≈ È∂ ¡Ó∆’≈ ”⁄ Ó√‘»∆ ÷º‡‰ Ó◊Ø∫ Ì≈ Ú≈Í√ ¡≈ ’∂ Í«‘Òª ¡≈͉≈ ¡÷≈Û≈ ÷Ø«Ò¡≈ ¡Â∂ Ó◊Ø∫ ¡≥Â≈Ù‡∆ ͺË Á≈ ∂√«Òß◊ ¡÷≈Û≈ Ú∆ ω≈«¬¡≈ ‘À «‹Ê∂ ¿∞‘ ÈÚ∂∫ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ˘ ‚ÏÒÔ». ‚ÏÒÔ».¬∆. ”⁄ ‹≈‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ’Á∂ ‘ÈÕ

ÔÙ» Ó√∆‘ ”Â∂ Ó‘≈Â≈Ó≈ ◊ªË∆ ÚÒØ∫ «¬‡Ò∆ ”⁄ ÍπÒ∆√ ’Ó⁄≈∆ È∂ «Ò«÷¡≈ ͺÂ ‘ØÚ◊∂ ≈ È∆Ò≈Ó ¿∞‹≈«Û¡≈ ¡≈͉≈ ‘º√Á≈-÷∂‚Á≈ Í«Ú≈ Ú≈«Ù≥◊‡È: Ó‘≈ÂÓ≈ ◊ªË∆ ÚºÒØ∫ Ô∆Ù» Ó√∆‘ ”Â∂ «Ò÷∂ «¬’ ͺÂ ˘ È∆Ò≈Ó∆ Ò¬∆ º«÷¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ͺÂ «Úæ⁄ ◊ªË∆ ‹∆ È∂ Ô∆Ù» Ó√∆‘ Á∆ ÓΩ ‹ » Á ◊∆ Á∆ ’∞Á ”Â∂ ⁄⁄≈ ’∆Â∆ √∆Õ «¬√ ͺ   ˘ E@,@@@ ‚≈Ò Á∆ ≈Ù∆ Á∂ ’∂ ÷∆«Á¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬√ ͺÂ ”Â∂ F ¡ÍzÒ À AIBF Á∆ Â∆’ «Ò÷∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ «¬√ ͺ   ˘ ◊ªË∆ ‹∆ È∂ √≈ÏÓÂ∆ ¡≈ÙÓ «Úæ⁄ «Ò«÷¡≈ √∆Õ ‘Ò’∆ «√¡≈‘∆ È≈Ò ‡≈¬∆Í ’∆Â≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ◊»Û∑∂ ≥◊ Á∆ «√¡≈‘∆ È≈Ò Á√Â÷ ’∆Â≈ «◊¡≈ «¬‘ ͺÂ Ï∆Â∂ ’¬∆ Á‘≈«’¡ª ÂØ∫ √≥Ì≈«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ‘∞‰ Í∂È«√ÒÚ∂È∆¡≈ √«Ê ≈Ï ’ÒÀ’ÙÈ «¬√ Á∆ È∆Ò≈Ó∆ ’È ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¡Ó∆’≈ Á∂ «ÓÒ‡È «È¿±Ï∂ ∆ ¯z∫À ‡˜ «Úæ⁄ ¬∆√≈¬∆ ËÓ ◊∞» ˘ «Ò÷∂ ͺ   «Úæ ⁄ ◊ªË∆ ‹∆ È∂

«Ò«÷¡≈,““Ô∆Ù» ÓÈ∞º÷Â≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ Ó‘≈È ◊∞»¡ª «Úæ⁄Ø∫ «¬’ √ÈÕ”” ≈Ï ’ÒÀ’ÙÈ Á∂ ÍzË≈È È≈ÊÈ ≈Ï È∂ «¬√ ͺÂ ˘ ÙªÂ∆ Á∆ «ÁÙ≈ «Úæ⁄ ◊ªË∆ Á≈ «ÁzÙ‡∆’؉ Áº«√¡≈Õ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈,““Ô∆Ù» «Úæ⁄ ¿∞È∑ª Á≈ «ÚÙÚ≈√ ÓÈ∞÷ º Â≈ Ò¬∆ «¬’ ◊∞» Á∂ ÂΩ ”Â∂ √∆, ‹Ø ¿∞È∑ª Á∂ ‘Ó∞ÂÏ≈ «Ú¡’Â∆¡ª È≈Ò √Ó≈ÈÂ≈ Һ̉ Á∆ ¿∞È∑ª Á∆ «¬’ ’Ø«ÙÙ Á√≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ””

«ÓÒ≈È: «¬‡Ò∆ ”⁄ Ï∆Â∂ «ÁÈ «¬’ ÁÁ≈È≈’ ’ª‚ ÁΩ≈È «¬’ ÍπÒ∆√ ’Ó⁄≈∆ È∂ ¡≈͉∆¡ª ‘∆ ÁØ Ó≈√»Ó Ë∆¡ª ˘ ÓΩ Á∂ ÿ≈‡ ¿∞Â≈ «Áº  ≈Õ «¬‘ ÷Ω ¯ È≈’ ÿ‡È≈ ≈‹Ë≈È∆ ØÓ È∂ÛÒ∂ Ù«‘ ⁄À√Â∂È≈ Á∆ Ò≈Â∆È≈ Á∆ ‘À, «‹Ê∂ «’ Ï∆Â∂ «ÁÈ∆∫ √Ú∂  DD √≈Òª Íπ Ò ∆√ ’Ó⁄≈∆ È∂ Í«‘Òª ÿ Á∆ ◊À‹ ”⁄ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ ¡ÈÂØÈÀÒ≈ ˘ ◊ØÒ∆¡ª Ó≈ ’∂ ◊≥Ì∆ ˜÷Ó∆ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ◊»Û∆∑ È∆∫Á ”⁄ √Ω ‘∆¡ª G √≈Òª Â∂ AC √≈Òª ÁØ Ë∆¡ª Â∂ ¡≈͉∆ «Í√ÂΩÒ È≈Ò Ò◊≈Â≈ ◊ØÒ∆¡ª ⁄Ò≈ ’∂ ¿∞È∑ª Á≈ ’ÂÒ ’ «ÁºÂ≈Õ «¬√ ÿ‡È≈ ˘ ¡≥‹≈Ó Á∂‰ ¿∞Í≥ ¿∞√ ÍπÒ∆√ ’Ó⁄≈∆ È∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Ú∆ ◊ØÒ∆ Ó≈ ’∂ ÓΩ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’ «ÁºÂ≈Õ ‘ÓÒ∂ Á≈ «Ù’≈ ‘ج∆ ¿∞’ ÍπÒ∆√ ’Ó∆ Á∆ CG √≈Òª ÍÂÈ∆ ¡ÈÂØÈÀÒ≈ ˘ ◊≥Ì∆ ¡Ú√Ê≈ «Úº⁄ ØÓ Á∂ ‘√ÍÂ≈Ò «Úº⁄ Í‘∞ ≥ ⁄ ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ ‚≈’‡ª

ÓπÂ≈Ï∆’ ¡Ω Á∆ ‘≈Ò ϑ∞ ‘∆ «˜¡≈Á≈ È≈˜∞’ ‘ÀÕ «¬‘ ÍπÒ∆√ ’Ó⁄≈∆ Ò≈Â∆È≈ È∂ÛÒ∂ Ù«‘ «ÚÒÀÂ∆ «Ú÷∂ «‚¿∞‡∆ ’Á≈ √∆Õ Íz≥± ’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ ¿∞√ Á∂ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ È≈ˇ √Ï≥Ë ·∆’ È‘∆∫ ⁄ºÒ ‘∂ √È Â∂ ’∞fi Ó‘∆«È¡ª ÂØ∫ ÍÂÈ∆ Â∂ Ϻ⁄∆¡ª È≈ÒØ∫ Úº÷ «‘‰ Òº◊ «Í¡≈ √∆Õ ÁØÚª ”⁄ ÂÒ≈’ Á∆ Íz«’¡ª ‘≈Ò∂ ⁄ºÒ ‘∆ ‘∆ √∆ «’ ◊∞º√∂ È≈Ò Ì∂ ÍπÒ∆√ Ú≈Ò∂ È∂ ¡≈͉∆ Ò≈«¬√À∫√∆ «Í√ÂΩ Ò È≈ˇ ◊Ø Ò ∆¡ª ⁄Ò≈ ’∂

¡≈͉∆¡ª Ë∆¡ª ˘ Ó≈ ’∂ ÷πÁ’∞Ù∆ ’ Ò¬∆ Â∂ ÍÂÈ∆ ˘ Ú∆ Ó≈ Óπ’≈¿∞‰ Á∂ «¬≈Á∂ È≈ˇ ¿∞√ ”Â∂ Ò◊≈Â≈ ◊Ø Ò ∆¡ª ⁄Ò≈¬∆¡ªÕ ◊∞¡ª„∆¡ª ˘ «‹¿∞ ‘∆ ◊ØÒ∆¡ª ⁄ºÒ‰ Á∆ ¡≈Ú≈˜ √π‰≈¬∆ «ÁºÂ∆ ª ¿∞È∑ª ÍπÒ∆√ ˘ ¯ØÈ ”Â∂ «¬ÂÒ≈‘ «ÁºÂ∆ ‹ÁØ∫ º’ ÍπÒ∆√ Í‘∞≥⁄∆ ª «Í˙ Â∂ Ë∆¡ª Á≥Ó ÂØÛ ⁄πº’∂ √È, ‹ÁØ∫ «’ ÍÂÈ∆ ◊≥Ì∆ ˜÷Ó∆ ‘≈Ò ”⁄ ÂÛ¯ ‘∆ √∆, ‹Ø «’ ‘∞‰ ØÓ Á∂ ¡ÀÓ‹≥√∆ «ÚÌ≈◊ ”⁄ ‹∂∂ «¬Ò≈‹ ‘ÀÕ

UAE ”⁄ ÁØ «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ «Ïz‡È ∂ ”⁄ Í≥‹≈Ï∆ Á∆ Áπ’≈È Ò∞‡º ‰ Á∆

«Ú¡’Â∆ ˘ «ÓÒ∂◊≈ ı≈√ «¬È≈Ó ¡≈Ï» Ë≈Ï∆: «Ú¡≈‘ √≥ÏË∆ ‘ Á∂Ù Á∂ ¡≈͉∂ Úº÷∂ ’≈˘È ¡Â∂ «ÈÔÓ ‘ÈÕ «˜¡≈Á≈Â Á∂Ùª «Úæ⁄ «¬’ «Ú¡≈‘ ˘ Ó≈ÈÂ≈ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ ‘À Í √≥Ô∞’ ¡Ï ¡Ó∆≈ (Ô». ¬∂. ¬∆.) «¬’ ¡«‹‘≈ Á∂Ù ‘À «‹ºÊ∂ Á∆ √’≈ È∂ ÁØ ÍÂÈ∆¡ª º÷‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª ˘ Ú≈Ë» ÿ∂Ò» ̺Â≈ Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ‘ÀÕ «¬’ ¡≥◊∂˜∆ ¡÷Ï≈ ÓπÂ≈Ï’ Á∂Ù «Úæ⁄ ’∞¡≈∆¡ª ’∞Û∆¡ª Á∆ ÚºËÁ∆ «◊‰Â∆ ˘ Á∂÷Á∂ ‘ج∂ √’≈ È∂ «¬‘ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘ÀÕ√’≈ ÚºÒØ∫ «¬‘ √’∆Ó ÒØ’ª ˘ Á»‹∂ «Ú¡≈‘ Ò¬∆ ¿∞ÂÙ≈«‘ ’È Ò¬∆ «Ò¡ªÁ∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ √≥Ô’ ∞  ¡Ï ¡Ó∆≈ Á∂ Ïπ«È¡≈Á∆ „ª⁄≈ «Ú’≈√ Ó≥Â∆ ‚≈’‡ ¡ÏÁπºÒ≈ Ï∂Ò‘À¯ ¡Ò È∞¬∆Ó∆ È∂ ¯À‚Ò ÈÀÙÈ√ ’Ω∫√Ò (¡Àµ¯. ¡ÀµÈ. √∆.) Á∂ √ÀÙÈ ÁΩ≈È «¬√ √’∆Ó Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈Õ ¿∞Ȫ∑ È∂ «’‘≈ «’ Ó≥Â≈Ò∂ È∂ «¬‘ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ ‘À «’ ÁØ ÍÂÈ∆¡ª º÷‰ Ú≈Ò∂ √≈∂ ÒØ’ª ˘ Ù∂÷ ‹≈ÔÁ ‘≈¿±«√≥◊ ÍzØ◊≈Ó Á∂ «‘ ÿ∂Ò» ̺Â≈ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡√Ò «Úæ⁄ «¬‘ Á»‹∆ ÍÂÈ∆ Ò¬∆

ÿ∂Ò» ̺Â≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈ ÓÂÒÏ «¬‘ «¬’ ÍÂÈ∆ Ú≈Ò∂ Í«Ú≈ ˘ Í«‘Òª ÂØ∫ «ÓÒ ‘∂ ÿ∂Ò» ̺Â∂ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈Õ Ó≥Â∆ È∂ «’‘≈,““Á»‹∆ ÍÂÈ∆ Ò¬∆ ¿∞‘ ¿∞√∂ Â∑ª Á∂ «‘‰-√«‘‰ Á∆ «ÚÚ√Ê≈ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À, «‹Ú∂∫ «’ Í«‘Ò∆ ÍÂÈ∆ Ò¬∆ ‘∞Á ≥ ∆ ‘ÀÕ”” ¿∞Ȫ∑ È∂ «’‘≈ «’ ÿ∂Ò» ̺Â≈ «ÓÒ‰ È≈Ò ÒØ’ª ˘ Á»‹≈ «Ú¡≈‘ ’È Ò¬∆ ¿∞ÂÙ≈‘ «ÓÒ∂◊≈ ¡Â∂ √≥Ô∞’ ¡Ï ¡Ó∆≈ «Úæ⁄ ’∞¡≈∆¡ª ’∞Û∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆ ÿ‡∂◊∆Õ «˜’ÔØ◊ ‘À «’

√≥ Ô ∞ ’  ¡Ï ¡Ó∆≈ «Úæ ⁄ ’∞¡≈∆¡ª ’∞Û∆¡ª Á∆ ÚºËÁ∆ «◊‰Â∆ ˘ ÒÀ ’∂ ¡Àµ¯. ¡ÀµÈ. √∆. Á∂ ÓÀ∫Ï «⁄≥Â≈ ˜≈«‘ ’Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ÓÀ∫Ïª È∂ «’‘≈ √∆ «’ ÒØ’ª ÚºÒØ∫ Á»‹≈ «Ú¡≈‘ È≈ ’È ’≈È Á∂Ù ”Â∂ ¡≈«Ê’ ÏØfi ÚºË «‘≈ ‘ÀÕ

’Ø«ÙÙ ’È Ú≈Ò∂ ˘ Í≥‹ √≈Ò ’ÀÁ Òß‚È: Ú∞ÒÚ‘À∫Í‡È ’≈¿±È ’Ø‡ «Úæ⁄ «¬’ Í≥‹≈Ï∆ ‘ÓÈ «√≥ÿ Á∆ Áπ’≈È Ò∞‡ º ‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’È Ú≈Ò∂ CF √≈Ò≈ ˙√ÏØÈ Ú≈Ò‡È ˘ E √≈Ò ’ÀÁ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ‘ÀÕ¡Á≈Ò «Úæ⁄ Áº«√¡≈ «◊¡≈ «’ Ï∆Â∆ BG Á√≥Ï ˘ ˙√ÏØÈ Ú≈Ò‡È È∂ ÚÀ√‡ Ïz≈«Ó⁄ √«ÊÂ ÏºÒ Ú≈¬∆Ș ”⁄ ¡º· «¬≥⁄ ÒßÏ≈ ⁄≈’» ÒÀ ’∂ Á≈÷Ò ‘Ø«¬¡≈, «‹√ È∂ Ó»‘ ≥ „º«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ¿∞√ È∂ ’≈¿∞∫‡ «Íº¤∂ ÷Û∂ ‘ÓÈ «√≥ÿ ˘ ËÓ’≈ ’∂ Ò∞‡ º ‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ Í ‘ÓÈ «√≥ÿ È∂ ¿∞√ Á≈ Óπ’≈ÏÒ≈ ’∆Â≈ ¡Â∂ Ò∞‡∂∂ Á≈ ⁄≈’» ÷Ø‘‰ «Úæ⁄ √¯Ò ‘Ø «◊¡≈Õ Ò∞‡∂∂ È∂ Áπ’≈È Á≈ ÁÚ≈˜≈ ÷ØÒ∑ ’∂ ̺‹‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ Í ‘ÓÈ È∂ ¿∞√ ˘ ÁÏØ⁄ «Ò¡≈Õ «¬√∂ ÁΩ≈È ÍπÒ∆√ È∂ Ú≈Ò‡È ˘ «◊z¯Â≈ ’ «Ò¡≈Õ «¬√ «÷º⁄-Ë»‘ «Úæ⁄ ‘ÓÈ Á∆ Һ ⁄≈’» Òº◊ «◊¡≈ ¡Â∂ Á≥Á ‡∞º‡ «◊¡≈ √∆Õ Ò∞‡∂∂ Ú≈Ò‡È Á∂ Ú’∆Ò È∂ ¡Á≈Ò «Úæ⁄ Á÷≈√ «ÁºÂ∆ «’ Ú≈Ò‡È ˘ ‚º◊ Á∆ Һ √∆ ¡Â∂ ÈÙ∂ Á∆ Í»Â∆ Ò¬∆ ¿∞‘ Áπ’≈È Ò∞‡ º ‰ Á∆ ◊ÒÂ∆ ’ ÏÀ·≈Õ ‹º‹ È∂ ‘ÓÈ

«√≥ ÿ Á∆ Ï‘≈Á∆ Á∆ Íz Ù ≥ √ ≈ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞√ È∂ «‘≥Ó ¡Â∂ ÁÒ∂∆ Á≈ È≈Ò Ú≈Ò‡È ’ØÒØ∫ ⁄≈’» ÷Ø‘ ’∂ Á» √πº‡ «ÁºÂ≈ √∆ ¡Â∂ «ÚØË «Úæ⁄ ⁄≈’» Á∆ ÚÂØ∫ È‘∆∫

’∆Â∆Õ ‹Á «’ ‘ÓÒ≈Ú È∂ ⁄≈’» Á∆ ÚÂØ∫ ’È Á∆ ÌÍ» ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆Õ ‹º‹ È∂ Ú≈Ò‡È ˘ ÷ÂÈ≈’ ¡Í≈Ë∆ Ó≥È«Á¡ª Í≥‹ √≈Ò Ò¬∆ ‹∂Ò∑ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆Õ


16

B.C. ISSUE # 1273

8 to 14 March, 2018

AJIT WEEKLY

¡‡Ú≈Ò Ó∞ºÁ∂ ”Â∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ ÏØÒ∆ √د∆ ‡±‚Ø, ÓÀ˘ fi‡’≈ Í‘∞≥«⁄¡≈ √∆!

¡Ω ‡ Ú≈ - ’À È ∂ ‚ ∆¡È ÍzË≈È Ó≥Â∆ ‹√«‡È ‡±‚Ø Á≈ Ì≈ ÁΩ≈ ‘≈Ò∂ Â’ «ÚÚ≈Áª ”⁄ «ÿ«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ÁΩ∂ ÁΩ≈È ‡±‚Ø Á∆ ÍÂÈ∆ √د∆ ◊z◊ À ¡ Ø ≈ Á∆ «¬º’ Â√Ú∆ ı≈«Ò√Â≈È∆ √ÓÊ’ ‹√Í≈Ò ¡‡Ú≈Ò È≈Ò √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ √∆ «‹√ Ó◊Ø∫ Ó≈ÓÒ≈ √∞ı∆¡ª ”⁄ ¤≈ «◊¡≈ √∆Õ «¬‘ Â√Ú∆ Ó∞Ï ≥ ¬∆ ”⁄ «¬º’ Í≈‡∆ ÁΩ≈È «÷º⁄∆ ◊¬∆ √∆Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ «¬‘ Ú∆ ıÏ «ÓÒ∆ √∆ «’ ‹√Í≈Ò ˘ ‡±‚Ø Ò¬∆ º÷∆ ◊¬∆ √Ó∆ «‚È

Í≈‡∆ ”⁄ √ºÁ≈ Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈ √∆ ‹Ø «ÁºÒ∆ ”⁄ ‘؉∆ √∆, ‘≈Òª«’ Ï≈¡Á ”⁄ «¬‘ √ºÁ≈ ºÁ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ √∆Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ ‡±‚Ø Á∂ «Ú∞ºË Ï‘∞ √≈∂ √Ú≈Ò ÷Û∑∂ ’∆Â∂ ◊¬∂ √ÈÕ ‡±‚Ø Á∆ ÍÂÈ∆ √د∆ È∂ «¬√ Ó∞Á º ∂ ”Â∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ «Ï¡≈È «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ‹Á ¿∞√ ˘ ¡‡Ú≈Ò Á∆ ‘’∆’ Ï≈∂ ÍÂ≈ Òº◊≈ ª ¿∞√ ˘ fi‡’≈ Òº◊≈, ¿∞‘ «¬√ √º⁄ ˘ ‹≈‰ ’∂ ‘À≈È ‘ÀÕ √د∆ È∂ «’‘≈, TÓÀ∫ ¡‡Ú≈Ò ˘ Í«‘Ò∆ Ú≈ Ó∞Ï ≥ ¬∆ ”⁄ «¬º’ Í≈‡∆ ÁΩ≈È «ÓÒ∆

√∆Õ ‹ÁØ∫ ¡√∆∫ Â√Ú∆ «÷⁄Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ ÷Û∑∂ ‘∞≥Á∂ ‘ª ‹ª «¯ ÒØ’ ¡≈ ’∂ Â√Ú∆ «÷⁄Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ ¡≈÷Á∂ ‘È Âª ˙ÁØ∫ ¡√∆∫ ı∞Á ˘ «¬‘ Ô≈Á ’Ú≈¿∞∫Á∂ ‘ª «’ «¬‘ ÍÒ ¿∞È∑ª Á∂ ¡Â∂ √≈‚∂ ‘È «’¿∞∫«’ ¿∞‘ ÒØ’ √≈‚∂ «Úº⁄ ¡≈͉≈ Ô’∆È ¡Â∂ ÌØ√≈ Íz◊‡≈¿∞∫Á∂ ‘È ... «¬‘Ø ’≈È ‘À «’ ¿∞√ √Ó∂∫ ¡√∆∫ ı∞Ù∆-ı∞Ù∆ ¿∞È∑ª È≈Ò Â√Ú∆ «÷⁄Ú≈ ÒÀ∫Á∂ ‘ª, Í ’¬∆ Ú≈∆ «¬‘Ø «‹‘≈ Úº‚≈ fi‡’≈ Ú∆ Òº◊Á≈ ‘À «’ ... «¬‘ ‘∆ «˜≥Á◊∆ ‘À, ·∆’ ‘À È≈?”” Â∞‘≈˘ Áº√ Á¬∆¬∂ «’ ‹√Í≈Ò ¡‡Ú≈Ò È∂ AIHF ”⁄ Ì≈ Á∂ ’Àϫȇ Ó≥Â∆ ÓÒ’∆ «√≥ÿ ˘ Ó≈È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ √∆ ¡Â∂ ¿∞√ È∂ ¡≈͉≈ ‹∞Ó ’Ï±Ò Ú∆ ’ «Ò¡≈ √∆Õ ÍzË≈È Ó≥Â∆

‡≥Í Á∆ ‡z∂‚ Ú≈ Á≈ ⁄∆È ÏÁÒ≈ ÒÀ‰ Á∆ «Â¡≈∆ ”⁄ Ï∆«˜≥◊: ⁄∆È È∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‡≥Í È∂ «⁄Â≈ÚÈ∆ «Á≥Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «’‘≈ «’ ‹∂ ’  Ú≈«Ù≥ ◊ ‡È ÚÍ≈’ Ô∞ºË (‡z∂‚ Ú≈) Ù∞» ’È≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘À ª ¿∞√ ˘ «¬√ Á≈ ÈÂ∆‹≈ Ì∞◊‰≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ⁄∆È Á∆ ÈÀÙÈÒ Í∆ÍÒ˜ ’ª◊√ ”⁄ «’‘≈, “⁄∆È, ¡Ó∆’≈ Á∂ È≈Ò ‡z∂‚ Ú≈ È‘∆∫ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘À, Í ¡≈͉∂ «‘ºÂª ˘ È∞’√≈È Í‘∞≥⁄≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ’ÁÓ ”Â∂ ⁄∆È ⁄πÍ º È‘∆∫ ÏÀ·◊ ∂ ≈ ¡Â∂ ˜» ’ÁÓ ⁄πº’∂◊≈Õ«¬’ ¡÷Ï≈ ¬∂‹≥√∆ Á∆ ÷Ï Óπ  ≈Ï’ ‹∂ ∫ ◊ È∂ Ú≈«Ù≥ ◊ ‡È ˘ «⁄Â≈ÚÈ∆ «Á≥Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ ◊ÒÂ

¯À√«Ò¡ª ¡Â∂ ◊Ò Ë≈‰≈ ”Â∂ ¡≈Ë≈« È∆Â∆¡ª √Ï≥˪ ˘ È∞’√≈È Í‘∞ ≥ ⁄ ≈Ú∂ ◊ ∆ ¡Â∂ «¬√ Á∂ ¡«‹‘∂ ÈÂ∆‹∂ ¡≈¿∞‰◊∂, «‹√ ˘ ÁØÚ∂∫ ‘∆ ͺ÷ Á∂÷‰≈ È‘∆∫ ⁄≈‘∞≥‰◊∂Õ ⁄∆È Á∆ «¬‘ ÍzÂ∆«’«¡≈ ˘ ‡≥Í Á∂ ¡ÀÒ≈È

ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¬∆ ‘ÀÕ ‡≥Í È∂ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ √∆ «’ ¿∞È∑ª Á≈ ÍzÙ≈√È √‡∆Ò Á∆ Á≈ÓÁ ”Â∂ BE ¯∆√Á∆ ¡Â∂ ¡À Ò » Ó ∆È∆¡Ó ¿∞  Í≈Áª ”Â∂ A@ ¯∆√Á∆ ‡À’√ Ò≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ È≈Ò ‘∆ ¿∞Ȫ∑ È∂ ÚÍ≈’ Ô∞Ë º ˘ √‘∆ ’≈ «ÁºÂ≈ √∆Õ ‹∂∫◊ È∂ «’‘≈ «’ B@AG ”⁄ B ¡≈«Ê’ Ù’Â∆¡ª «Úæ⁄≈Ò∂ ’∞Ò ÚÍ≈ EH@ ¡Ï ‚≈Ò Í‘∞⁄ ≥ «◊¡≈, «¬√ Ò¬∆ «¬‘ √Ú≈Ì≈«Ú’ ‘À «’ ’∞fi ‡’≈¡ ‘ØÚÕ∂ ‘≈Òª«’ ¿∞Ȫ∑ È∂ ˜Ø «Á≥«Á¡ª «’‘≈ «’ √«‘ÔØ◊ ‘∆ «¬È∑ª ÓÂÌ∂Áª ˘ Á» ’È Á≈ «¬’Ø∫ ≈‘ ‘ÀÕ

‹√«‡È ‡±‚Ø AG ¯Ú∆ ÂØ∫ «¬º’ ‘¯Â∂ Ò¬∆ Ì≈ ÁΩ∂ ”Â∂ √È, Í ¿∞ È ∑ ª Á≈ «¬‘ ÁΩ  ≈ ͱ  ≈ ‘¯Â≈ «ÚÚ≈Áª «Úº⁄ ‘∆ «ÿ«¡≈ «‘≈Õ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «ÚØË∆ «Ëª ÚÒØ∫ «¬√ ÁΩ∂ ˘ Ú’∂ÙÈ (¤∞º‡∆¡ª ÓÈ≈¿∞‰≈) «’‘≈ «◊¡≈ √∆Õ «¬√ ◊ºÒ Á≈ ‹Ú≈Ï «Á≥«Á¡ª √د∆ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ‹ÁØ∫ Â∞√∆∫ √’≈∆ ÁΩ∂ ¿∞µÂ∂ ‘∞Á ≥ ∂ ‘Ø Âª ¿∞‘ Ú’∂ÙÈ È‘∆∫ ‘∞≥Á∆, ¿∞‘ ◊≥Ì∆ ’≥Ó ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ‘∆ È‘∆∫, Ì≈ ÁΩ∂ ”Â∂ ◊¬∂ ‡±‚Ø ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ Í«Ú≈ ÚÒØ∫ Í≈¬∂ ◊¬∂ ’ºÍ«Û¡ª ”Â∂ Ú∆ ÂȘ ’º√∂ ◊¬∂ √ÈÕ √د∆ «¬√ «ÚÙ∂ ”Â∂ ◊ºÒ ’È ÂØ∫ ¿∞µ’≈ Ú∆ ’Â≈¬∆ È‘∆∫Õ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞ ‘ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «‚˜≈¬∆È˜ Á∂ ‘∆ ’ºÍÛ∂ Í≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∆ √∆Õ Í ¿∞Ȫ∑ ˘ ¡≈͉∂ ’ºÍ«Û¡ª Á∆ ⁄؉ ’Á∂ √Ó∂∫ ¡«Ë’≈∆¡ª Á∆ ◊ºÒ Ú∆ √∞‰È∆ ͬ∆Õ ¿∞È∑ª «’‘≈, T√’≈∆ ÁΩ∂ ”Â∂ Â∞‘≈˘ ¡«Ë’≈∆¡ª Á∆ ≈«¬ Ú∆ √∞‰È∆ ÍÀ∫Á∆ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ Ó∞Â≈«Ï’ ’ºÍ«Û¡ª Á∆ ⁄؉ ’È «Úº⁄ ’ج∆ ‘‹ È‘∆∫Õ ¿∞µÊ∂ ’¬∆ ʪڪ √È «‹ºÊ∂ Â∞‘≈˘ «√ „’‰≈ ‘∆ ÍÀ‰≈ √∆Õ Â∞‘≈˘ Ï‘∞ ‘À≈È∆ ‘∞Á ≥ ∆ ‘À ‹ÁØ∫ √Ì ’∞fi ·∆’ «◊¡≈ ‘ØÚ∂, Í Â∞‘≈˘ ’≈¯∆ ’∞fi È’≈≈ÂÓ’ √∞‰È ˘ «ÓÒ∂Õ ÓÀ∫ √≈∆¡ª ◊ºÒª ¿∞µÂ∂ È‘∆∫ √◊Ø∫ «√¯ ¡«‘Ó ◊ºÒª ¿∞µÂ∂ ‘∆ ¡≈͉≈ «Ë¡≈È ’∂∫Á« ’Á∆ ‘ªÕ Ó∂∂ «Â≥È Ïº⁄∂ ‘È, ¡Â∂ ÓÀ∫ «¬º’ ¡À’«‡Ú Í√È ‘ªÕ «¬√ Ò¬∆ Â∞‘≈˘ √’≈≈ÂÓ’ ͺ÷ ¿∞µÂ∂ ‘∆ «Ë¡≈È ’∂∫Á« ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ””

1261

Bc_  

B Colombia Epaper 08 March, 14 March 2018

Bc_  

B Colombia Epaper 08 March, 14 March 2018

Advertisement