Page 1

Vol. 3

No. 45 Tel: 780-200-0246

www.asiantribune.ca, editor@asiantribune.ca 4 May, 2012

’ϱÂÏ≈˜ª È∂ ’Ïæ‚∆ «÷‚≈∆¡ª Ò¬∆ ’ÀÈ‚∂ ≈ Á∂ ϱ‘∂ ’Ú≈¬∂ ÏßÁ ÕËñ×ðÆ-ÕËé¶âÅ ç¶ ÇêÛñ¶ ÃÅñ ç¶ Õì¼âÆ ÃÆ÷é ç½ðÅé ÕìÈåðìÅ÷Æ åÇÔå ÕËé¶âŠ寺 òÅêà ÁÅêä¶ ç¶ô éÅ êðåä òÅñ¶ A@@ ç¶ ÕðÆì Õì¼ â Æ ÇÖâÅðÆÁ» çÆ îçç Õðé òÅñÆÁ» ÕËé¶âÅ çÆÁ» Ö¶â Õñ¼ì» Çòð°¼è ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ ÕËé¶âÅ ç¶ Ç§îÆ×ð¶ôé î³åðÆ ÜËÃé ÕËéÆ é¶ ÇÂÕ àËñÆ êzËà ÕÅéëð³Ã ÇòÚ Ãêôà Õð Çç¼åÅ ÔË ÇÕ ÃðÕÅð ÇÂà îÅîñ¶ çÆ Ü»Ú Õð ðÔÆ ÔË å¶ ÇÜÔó¶ òÆ Õñ¼ì ÇÂà ÇòÚ ç¯ôÆ êŶ ×ÂÆ À°Ã Çòð°¼è îé°¼ÖÆ Ãî×Çñ§× ç¶ ç¯ô» ÁèÆé ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÃzÆ ÕËéÆ é¶ ÇÂÔ òÆ Ãê¾ôà ÕÆåÅ ÇÕ Ü¶ ÇÕö Õñ¼ì Çòð°¼è ÇÂÔ òÆ Ãê¾ôà Ô¯ Ü»çÅ ÔË ÇÕ À°Ã é¶ êËö ñË Õ¶ ÇÖâÅðÆ

ü ç ¶ Ôé å» òÆ ç¯ ô Æ Õñ¼ ì Çòð°¼è ÕÅðòÅÂÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ À°é·» ÕËé¶âÅ ç¶ ñ¯Õ» ù ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕ À°Ô ÇÂà îÅîñ¶ Ãì³èÆ ÃìÈå ÕËé¶âÅ ç¶ Ç§îÆ×ð¶ôé î³åðÅñ¶ Õ¯ñ ç¶ ÃÕç¶ ÔéÍ ÇÂÕ ÃòÅñ ç¶ ÜòÅì ÇòÚ ÃzÆ ÕËéÆ é¶ Ãê¾ôà ÕÆåÅ ÇÕ Ç§îÆ×ð¶ôé ÇòíÅ× é¶ ÇÕö òÆ î³åðÆ Ü» ÁËî.êÆ. ç¶ ÕÇÔä Óå¶ ÇÕö òÆ ÇÖâÅðÆ ù òÆ÷Å éÔƺ Çç¼åÅÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÕËé¶âÅ ÃðÕÅð

×ñ¶ìñ ê¿ÜÅì ëÅÀ±ºâ¶ôé ò¾ñ¯º êÆàð Ã§è± çÆ Çܾå Óå¶ Ö¹ôÆ êz×àÅÂÆ ×ÂÆ êÇàÁÅñÅ - ×ñ¯ìñ ê¿ÜÅì ëÅÀ±ºâ¶ôé é¶ ÁÅêäÆ Üéðñ ìÅâÆ çÆ îÆÇà§× ÇòÚ ê¿ÜÅìÆÁ» ò¾ñ¯º ÕËé¶âÅ çÆ ÇÃÁÅÃå ÇòÚ êŶ ÜÅ ðÔ¶ ï¯×çÅé Óå¶ åþñÆ êz×à Õðç¶ Ô¯Â¶ ÁËâÇî§àé 寺 êÆàð Ã§è± çÆ ç±ÃðÆ òÅð Çܾå Óå¶ Ö¹ôÆ êz×àÅÂÆÍ ëÅÀ±ºâ¶ôé Ú¶ÁðîËé âÅ. ÔðÇܧçð òÅñÆÁÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÆàð Ã§è± òð׶ é½ÜòÅé é¶åÅò» Óå¶ ê¿ÜÅì 鱧 îÅä þÍ

é¶ Õì¼âÆ Ö¶â î¶ÇñÁ» ù êzî¯à Õðé ñÂÆ ÇÂÔ Çòô¶ô òÆ÷Å êzäÅñÆ ÚñÅÂÆ ÃÆ êð ÇÖâÅðÆÁ» é¶ ÕËé¶âÅ ÇòÚ ñÅêåÅ Ô¯ Õ¶ ÃðÕÅð ù ÕÅëÆ ÇéðÅô ÕÆåÅ ÔËÍ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ Ü»Ú ç¶ Ö¹ ñ Åö ÕðÇçÁ» Ãz Æ ÕËéÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÜÔóÆÁ» Ö¶ â ëË â ð¶ ô é» é¶ Õç¶ Õ¯ Â Æ àÈðéÅî˺à éÔƺ ÕðòÅÇÂÁÅ ÃÆ À°é·» é¶ òÆ ÇêÛñ¶ ÃÅñ ×ËðÕì¼âÆ ÇÖâÅðÆÁ» ç¶ òÆ÷¶ ñ×òÅ ñÂ¶Í À°é·» ÇÂà ׼ñ Óå¶ ç¹¼Ö êz×à ÕÆåÅ ÇÕ ÕËé¶âÅ çÆ ÇçÁÅñåÅ çÅ ÜÅÁñÆ Õì¼âÆ ëËâð¶ôé» é¶ éÅÜÅÇÂ÷ ëÅÇÂçÅ À° á ÅÇÂÁÅ ÔË Í À° é · » Ãê¾ ô à ÕÆåÅ ÇÕ ÔÅñ çÆ ØóÆ Õì¼âÆ ÇÖâÅðÆÁ» ñÂÆ òÆ÷¶ ì³ç Ôé êð íÇò¼Ö ÇòÚ Ü¶ òÆ÷¶ ÇÖâÅðÆÁ» ñÂÆ Ö¯ñ·¶ ׶ å» ÇÂÃ ç¶ îÅêç³ â ìÔ° å Ãõå

Ô¯ä×¶Í ñÅêåŠԯ¶ Õì¼âÆ ÇÖâÅðÆÁ» ç¶ éÅî êz×à Õðé ìÅð¶ ê¹¼Û¶ ÇÂÕ ÃòÅñ çÅ ÜòÅì Çç³ÇçÁ» ÃzÆ ÕËéÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÕËé¶âÅ ç¶ êzÅÂÆò¶ÃÆ ÁËÕà ÁèÆé ÁÇÜÔÅ éÔƺ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅÍ ÃzÆ ÕËéÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ñÅêåÅ Ô¯ä 寺 ÇÂñÅòÅ ÕËñ×ðÆ Áå¶ ÁËâÇî³àé çÆÁ» Çðê¯ð໠ǧîÆ×ð¶ôé îÇÔÕî¶ Õ¯ñ î½ÜÈç Ôé ÇÜé·» ÇòÚ Õì¼âÆ ÇÖâÅðÆÁ» ù ôðÅì êÆ Õ¶ Ô°¼ñóìÅ÷Æ Õðé Áå¶ Á½ðå» éÅñ Û¶óÛÅó Õðé ÇòÚ ç¯ôÆ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ DE Çî³à Ú¼ñÆ ÇÂà ÕÅéëð³Ã ç½ðÅé ǧîÆ×ð¶ôé î³åðÆ é¶ Ãê¾ôà ÕÆåÅ ÇÕ Õì¼âÆ ÇÖâÅðÆÁ» 寺 ìÅÁç Ô°ä ÕñÅÕÅð» ç¶ ÕË é ¶ â Å ç½ Ç ðÁ» À°êð òÆ é÷ð ð¼ÖÆ ÜÅò¶×Æ å¶ ÇÜÔó¶ ÕñÅÕÅð ÇéðèÅðå Ã

寺 Ç÷ÁÅçÅ ÕËé¶âÅ ÇòÚ ðÇÔä׶, À°é·» Çòð°¼è ÕÅðòÅÂÆ Ô¯ò¶×ÆÍ ÕËé¶âÅ ç¶ Ç§îÆ×ð¶ôé î³åðÆ ÜËÃé ÕËéÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÜÔóÆÁ» Ö¶â ëËâð¶ôé» é¶ Õç¶ Õ¯ÂÆ àÈðéÅî˺à éÔƺ ÕðòÅÇÂÁÅ ÃÆ À°é·» é¶ òÆ ÇêÛñ¶ ÃÅñ ×Ëð-Õì¼âÆ ÇÖâÅðÆÁ» ç¶ òÆ÷¶ ñ×òÅ ñÂ¶Í À°é·» ÇÂà ׼ñ Óå¶ ç¹¼Ö êz×à ÕÆåÅ ÇÕ ÕËé¶âÅ çÆ ÇçÁÅñåÅ çÅ ÜÅÁñÆ Õì¼âÆ ëËâð¶ôé» é¶ éÅÜÅÇÂ÷ ëÅÇÂçÅ À°áÅÇÂÁÅ ÔË Í À° é · » Ãêôà ÕÆåÅ ÇÕ ÔÅñ çÆ ØóÆ Õì¼âÆ ÇÖâÅðÆÁ» ñÂÆ òÆ÷¶ ì³ç Ôé êð íÇò¼Ö ÇòÚ Ü¶ òÆ÷¶ ÇÖâÅðÆÁ» ñÂÆ Ö¯ñ·¶ ׶ å» ÇÂÃ ç¶ îÅêç³â ìÔ°å Ãõå Ô¯ä׶Í

City council passed Edmonton’s first anti-idling bylaw EDMONTON - City council passed Edmonton’s first anti-idling bylaw Wednesday, banning vehicles from running excessively outside schools and health facilities. “This is not intended to be draconian. It’s intended, like other bylaws we pass, as a statement about what’s important to our city,” Coun. Don Iveson said. “Clean air matters, and the health of vulnerable citizens matters. … There will not be idling police enforcing this.” The new rules take effect next Jan. 1, although they won’t be enforced until signs designating no-

idling zones are in place, community standards branch manager David Aitken said. The signs will first be put outside elementary schools and hospitals, but are expected to be on streets at up to 337 sites by the end of 2013, he said. They’ll only be installed when requested, but Alberta Health Services and all the school boards contacted have indicated they want to take part, he said. The bylaw restricts stationary vehicles to running for five minutes out of a half-hour. It won’t apply to taxis and buses, to any vehicle idling to keep windows

clear when the temperature is below freezing, emergency vehicles, when the engine is needed to run equipment, or for about a dozen other exemptions. There’s a $250 fine for violations. Mayor Stephen Mandel, the only council member to vote against the law on all three readings, said there will be enforcement problems. “A guy will say ‘I had it on for five minutes, then I turned it off.’ … I’m not sure why we’re doing this. I think there are things we can do that are effective. There are things we do that mess with things we shouldn’t mess with.”

Asian Tribune Editor Honoured

ÁËâÇî§àé ç¶ ê¾åðÕÅð» ò¾ñ¯º éòƺ çÃæÅ çÅ ÁËñÅé ÍzÀ√ ’Ω∫«√Ò ¡≈Î ¡À‚«Ó≥‡È ÚºÒØ∫ «Ó¡≈∆ ͺÂ’≈∆ Á≈ ¡«‘Á ÕË ñ ×ðÆ (¶ ô ÆÁé ÇàzÇìÀ±é ÇìÀ±ð¯)- ê¼åðÕÅðÆ Çò¼Ú éòƺ ÇçÃÅ çÃÅ êzçÅé Õðé ç¶ À°ç¶Ã ù ñËÕ¶ ò¼Ö¯ ò¼Ö íÅÂÆÚÅð¶ éÅñ Ãì³èå ê¼åðÕÅð» ò¼ñ¯º ÇÂ¼Õ êñ¶àëÅðî ‘å¶ Ç¼Õᶠԯն êzËà սºÇÃñ ÁÅë ÁËâÇî³àé éÅî çÆ Ã³³æÅ çÅ ×áé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ Çç³ÇçÁÅ ñÅà Çí³âð Áå¶ ïô ôðîÅ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà սºÇÃñ

çÅ î¹¼Ö î³åò Çéðê¼Ö Áå¶ éð¯ÂÆ ê¼åðÕÅðÆ ðÅÔƺ ÃîÅÜ ù ÃÔÆ Ã¶è Áå¶ Ã¼ÚÆ ÜÅäÕÅðÆ ç¶äÅ Ô¯ò¶×ÅÍÇÂà î½Õ¶ ÃðìóîåÆ éÅñ ÔðÜÆå óèÈ ù êzèÅé, ñÅà Çí³âð Áå¶ Ç³ ç ðêÅñ ó Ø ¶ ó Å é° ³ À° ê êzèÅé ,ÜðéËñ ìïåÅ Üé: ÃÕ¼åð,ÔðÇܳçð ÁÅÔñÈòÅñÆÁÅ Áå¶ ØäÃÅî îÈñÚ³çÅéÆ ù ÖÜÅéÚÆ Çéï°Õå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍÇÂà 寺

Çìé» êzËà սºÇÃñ ç¶ ëÅÀ±ºâð î˺ìð ùÖç¶ò ÇÃ³Ø Çã¼ ñ ¯ º ,Ôðêz Æ å ó è È , ðØòÆð ÇìñÅÃê¹ ð Æ,Áå¶ Ç³ ç ðÜÆå î¹ñ»ê¹ð ÔÅÇÜð ÃéÍ êzËà սºÇÃñ ÁÅë ÁËâÇî³àé çÅ ×áé Õðé Çò¼Ú Áô¯Õ ××òÅéÆ ÜÆ é¶ ÁÇÔî í±ÇîÕÅ ÇéíÅÂÆÍÇÂà î½Õ¶ Õ½ºÇÃñ ò¼ñ¯º ÇÂ¼Õ ðÅÜ ê¼èðÆ Ãî»×î Õðé çÅ òÆ ë¶ÃñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

Hon. Peter Sandhu, MLA and Yash Sharma, Mg Editor Asian Tribune & President, Global Punjab Foundation, Edmonton Chapter being showered holy blessings at Guru Nanak Sikh Temple for rendering valuable services to the Trucking Industry at the Bhog of Sri Akhand Path organized by Punjabi Truckers last week

780-431-8555 ( Six locations to serve you


Asgar and Raja Abbas felicitate Dr Raj Sherman

Edmonton, (ATB): “We are glad that Dr Raj Sherman could keep the liberal flag flying “expressed Raja Abbas, Director (Social Services), Pakistan Canada Association of Edmonton at a dinner jointly hosted by him and Asgar of Punjab Restaurant last week. “Redford campaigned on a greater role for Alberta within Canada and now must deliver on that. The Conservatives’ shift to the middle, partly in response to internal politics and partly to distinguish itself after the rise of the Wildrose cost us heavily. However, we are not discouraged and will bounce back with energized action plan” quoted Raj. While the Wildrose and PCs attracted $2.3 million and $1.8 million in donations respectively after the writ dropped in March, we ran our campaign on $200,000/- clarified Raj and further added that when I became leader, we had 45 dormant constituency associations and we had debt, so the grassroots machinery of the party was gone. “As Conservatives have to defend and Wildrose has to oppose, this will enable us to build our cadres and focus on resilience “opined Raj. “I earnestly request that ANIP (Alberta Immigration Nominee Program) should be revived and am sure Raj will try his best “asserted Raja Abbas.

City Cabbies Bolster Bargaining with Strike Vote- Balraj

Edmonton, May 2nd, (ATB):”Taxi drivers representing Yellow Cab, Barrel Taxi, Checker and Prestige Cabs resorted to a strike to support their efforts to negotiate their first collective agreement with their employer, Greater Edmonton Taxi Service Inc.” confirmed Balraj Manhas, President of United Cab Drivers Association today. Teamsters Local Union

987 was certified as the bargaining agent for the cabbies in early 2011 and negotiations began in December. With bargaining having reached an impasse, the Alberta Labour Relations Board appointed a mediator to assist the parties in reaching a settlement. With no settlement, the Labour Code provides for the taking of a strike vote. The Teamsters were

May,2012 2012 44May,

Asian Asian Tribune Tribune

Issue 4545 (2)(2) Issue

certified as the bargaining agent for the approximately 800 taxi drivers after a landmark decision by the ALRB determined that the drivers were “employees” for the purposes of the Labour Code and could bargain collectively. More than 90% of the drivers supported unionization in a Labour Board supervised secret ballot vote. With negotiations having

reached a critical point, the cabbies have made a decision to demonstrate their resolve and unity. The cabbies are striving hard to ensure they achieve a collective agreement that fairly meets their legitimate concerns. A few of the drivers’ key concerns include Insurance surcharges which they feel are grossly unfair and concerns that there remains a lack of transparency about the premiums and fleet insurance charged to the drivers, high weekly rent, collection of POS/Debit Card machine cost, Dispatchers favouritism in fare allocation and suspension without any just cause. As mediation has failed, Cabbies are intensifying their struggle to get their demands accepted.

Jazzy B and Sherry Maan applauded

Edmonton(ATB): Jazzy B and Sherry Maan, the renowned Punjabi singers were applauded today at the lunch hosted by Navjeen Khaberwal, Owner of Optimum Immigration, Edmonton. Jaswinder Singh Bains, more popularly known as Jazzy B, is a Punjabi language bhangra singersongwriter. He was born on April 1, 1975 in

Durgapur, Nawanshahr, Punjab, India. When he was 5 years old, his family moved to Vancouver, Canada. He has released 12 studio albums, including two religious ones. He has collaborated on many tracks and two soundtracks. Sherry Mann is a wellknown Punjabi artist of “Yaar Unmule” fame. He is well known for his

melodies songs. One of his popular albums is Sohne Munde. Hons. Peter Sandhu and Naresh Bhardwaj, MLAs presented scroll to Navjeen on behalf of Alberta Govt in recognition to her excellent services to Punjabi community and Trucking industry. Paul Bhoparai, Lakhbir Aujla, Rana Dhaliwal, Nachhtar Dhaliwal,

Surinder Mahal and Bittu Dhaliwal represented Alberta Punjabi Sports Club and also requested Jazzy B to attend his honoring ceremony being hosted by them on his revisit in June. Jassy Prihar of Millwoods Suzuki, Amar Bhasin, a reputed businessman and Raja Abbas of Pakistan Canada Association also graced the occasion.

‘B’ for bomb, ‘Ch’ for chaku ... in UP schoolbooks LUCKNOW: Upside down pictures of India’s national flag, chapters to teach the Hindi alphabet that say ‘ B’ for ' bomb' and ‘ Ch’ for ‘ chaku’ ( knife)... These glaring anomalies have surfaced in two textbooks used in some Uttar Pradesh schools. The books are being used under the state- run UP board and the Central Board of Secondary Education ( CBSE), leaving parents fretting and education authorities scurrying for cover. A moral education book for Class 8 children titled “ New Way Bloom” shows an inverted Indian tricolour in at least five places.

Published by Gurukul Publications, New Delhi, as part of the life skills syllabus, it was designed to teach young kids patriotism but seems to have turned things ‘ upside down’. Bal Mukund, a basic shiksha adhikari or district education official of Moradabad, where the book is being used in a private school as part of the common syllabi of the NCERT under the UP board, said it was a “ serious offence” and action would be taken against the publishers. When contacted, the publishers said the book was being withdrawn from the market with immediate effect.

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

“ This is indeed a big blunder on our part,” said Ankur Julka, a staff member of Gurukul Publications. “ We had outsourced the book designing to Book Zone in Uttam Nagar, New Delhi, and due to an oversight, missed such a glaring mistake,” he said. In the other blunder, children studying in nursery at many a private schools are being taught the ‘ varnmala’ or Hindi alphabet in a bizarre format. The book titled “ Aalok Shabd” says ‘ B’ for ‘ bomb’ and ‘ Ch’ for ‘ chaku’. Stunned parents have brought this lacunae to the notice of the principals and teaching

staff, which in turn lay the blame on the publisher — Prism House Publication. Aarty Awasthy, a teacher by profession and a mother of two, was also angry. “ I’m amazed at how such words and books get into the syllabi,” she exclaimed, alleging these books “ slip through” the system after publishers tempt school managements with commissions.


Issue 4545 (3)(3) Issue

Asian Asian Tribune Tribune

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

May,2012 2012 44May,


English Page

Issue 45 (4)

4 May, 2012

One STOP Business Services Provider Approachable, Respected & Well Trusted within Lending Institutions & Business Operators.

suresh agarwal

Principal (B.F.C, I.B.B., C.P.P.A) S.A. Corporate Financing Services We Arrange New Financing for your Business Startup, Expansion & New Purchase. Commercial Equipment Leasing or Purchasing.

B.F .C. Commission earned only if New Funds ProB.F.C. vided We broker your Business, if & when you are Looking to Retire, Change or Expand Business We Evaluate, Market & Sell Your Business. Exclusive Business Listings.

Only 4% Commission (Upon Business SOLD) We process Appraisals for your Personal Property involving Business, Residential Assets, Commercial Vehicles, Heavy Equipment, Health Equipment, & more Unbaised & Certified Reports, Maintain Confidentiality. On Time Appraisals Appraisal

Cost Less @ S.A.C.F.S.

Contact Today. Phone.....Write.... View Ph.: 780-951-6663. Toll Free : 800-839-8954, Fax: 1-780-439-2332 or T.F. : 800-985-2064 Video Conferencing @ suresh.agarwal.sacfs@gmail.com. E-mail: suresh.agarwal.sacfs@gmail.com

www.cashmoney4business.ca

You’re Link to Potential Cash money for your Business Growth in Alberta, British Columbia & Ontario

New DNA testing may free convicted Colorado killer DENVER - A man sentenced to life in prison for raping a Colorado woman and strangling her to death with a dog leash could be freed on Monday

western Colorado town of Palisade. Taylor ’s partially clothed body was found in her bathtub in June 1994. She had been beaten, sexually

based on advanced DNA testing that is believed to exonerate him of the crime. Robert “Rider” Dewey, 51, who has been imprisoned since his 1996 conviction, is scheduled to appear before a Colorado judge on Monday in Grand Junction for a postconviction hearing in his case, according to the county’s court docket. The DNA testing, which was requested by Dewey’s current lawyer, exonerates him and he is expected to be released from prison, a legal source who said he had seen a memo related to the case told Reuters on condition of anonymity. Local media also reported his release was likely.Dewey was convicted and sentenced to life without parole for the rape and murder of Jacie Taylor, 19, in the

assaulted and strangled with the leash. Dewey’s lawyer, Danyel Joffe, would not comment on what the DNA tests may have revealed ahead of Monday’s hearing. She said she submitted the case to the Colorado Justice Review Project, a program established in 2009 with a $1.2 million federal government grant that allows convicted felons to apply for DNA testing in their cases. The program is administered by the office of Colorado Attorney General John Suthers, who lauded it as a way for advanced DNA techniques to affirm convictions or clear the innocent.A spokesman for Suthers referred questions about the Dewey case to the Mesa County District Attorney’s Office, which couldn’t be reached for

comment over the weekend. Dewey has maintained his innocence throughout the case. Questions arose during his trial about whether blood on his shirt belonged to the victim, according to local news accounts. A defense expert disputed the prosecution’s contention that the blood matched Taylor’s, the reports said. The semen found on the victim did not match Dewey at the time of his conviction, but no other suspect was ever arrested for the crimes. Under Colorado law, a first-degree murder conviction carries an automatic life sentence without the possibility of parole. At Dewey’s sentencing, then-Mesa County District Judge Charles Buss was quoted in local media as telling the defendant that, “I am happy to impose it (a life sentence) on you.” Dewey replied: “There’s still a killer out there.” The hearing on Monday is before a different judge, who is expected to rule on whether to release Dewey. Post-conviction DNA testing has exonerated nearly 290 people in the United States since 1989, according to the Innocence Project, which works to reverse wrongful convictions.

Asian Star

Dr Raj Pannu

Native Village/ Country, parents’ background Jalandhar, Punjab, India. Father was farmer & a reputed politician and mother was stay home mom Your early education M.A, B.Ed. and functioned as Principal of Middle School When & why you came to Canada? 1962, I received an open offer letter from the Education Department of Alberta Govt which brought me here from Britain Your career advancement initiatives and present occupation Subsequent to Masters in Sociology and Education, I completed Doctorate in Sociology. After remaining U of A Professor for 29 years, I took a plunge into politics in 1996.Represented Edmonton- Strathcona as an MLA for 11 years and also led provincial NDP from 2000 to 2004 Pick any of your the best achievements I feel proud that my former students are professors in every part of the world. I supervised lot of intelligent folks to complete their doctorates who in turn are preaching “Social Equality” Your regret in life None. What so ever Were you ever discriminated? I never experienced discrimination at work place or public sphere What you miss in Canada? Frankly, my life has been very busy in a most interesting way. I hardly had time to miss anything Are you happy in Canada? Absolutely Why? Open and just Society where people’s efforts and merits have direct bearing on their lives Any comments on Canada’s weather Winters are definitely harsh. However, it’s a beautiful weather and easy to cope as compared to Indian summers Any comments on Canada’s culture Early pregnancies are creating single parents

and depriving the love, affection and care the kids need in adolescence. However, this can be tackled with an enlightened approach What brought you success in Canada? Burning desire to learn. I landed with an open mind and as a Sociologist; I was always interested to learn and unfold multiculturalism Are you willing to help new immigrants? Well, Of course How? I volunteer to utilize my 50 years wealth of experience in education and politics. I will love to be Role model for new generations Your message for Canadians of Asian origin Get involved in mainstream and institutions. Challenge yourself to get elected to Councils and School Boards to make a difference. Volunteer like Ismailis who give back to society irrespective of ethnical and cultural diversities


English Page

Issue 45 (5)

4 May, 2012

Famous school/college dropouts Did you know that Apple co-founder Steve Jobs was a college dropout? Some people are too smart to be confined to the classroom walls! Here's a look at other famous school/college dropouts.

Master blaster Sachin Tendulkar never attended a college.

Steve Jobs got himself enrolled in Reed College in Oregon, but one semester later, he dropped out.

Reliance founder Dhirubhai Ambani was only 16 when he left for Aden to work as a clerk owing to financial issues in family.

After scoring a near-perfect 1590 on his SATs, Gates enrolled at Harvard but left without a degree to start Microsoft Corp.

Fashion designer Ralph Lauren, the founder of Polo, left the City College of New York business school to design ties for Beau Brummel.

WikiLeaks founder Julian Assange attended the University of Melbourne, majoring in physics and mathematics. He received only a minimum grade for math and left the university soon to start his own venture.

After the wonder effect of Facebook, Zuckerberg packed his dreams and left Harvard to relocate to Silicon Valley.

American aviator Charles Lindbergh, the first person to fly solo across the Atlantic Ocean, quit the University of Wisconsin and took flying classes instead.

Genius director Quentin Tarantino is a high school dropout who went to work in a video store for his love for movies.

Steven Spielberg was not known for his academic excellence. Interestingly, he even failed to get admission into a film-making institute!

Sir Richard Branson had a difficult time in school because of his dyslexia. He left school when he was only 16.

Doris Lessing, won the Nobel Prize for Literature in 2007, had to end her formal schooling when she was 14.

'Titanic-II to sail in 2016'

Australian billionaire Clive Palmer said he'll create a hightech replica of the Titanic using a Chinese shipbuilder, and that its maiden voyage in late 2016 will be from England to New York, just like the original. Weeks after the 100th anniversary of the sinking of the original Titanic, Mr. P a l m e r announced on Monday that he has signed a memorandum o f understanding with stateowned Chinese company CSC Jinling Shipyard to build the Titanic II. "It will be every bit as luxurious as the original Titanic, but ... will have state-of-the-art 21-century technology and the latest navigation and safety systems," Mr. Palmer said in a statement. He called the project "a tribute to the spirit of the men and women who worked on the original Titanic." More than 1,500 people died after the

Titanic hit an iceberg in the North Atlantic on its first voyage. It was the world's largest and most luxurious ocean liner at the time. Mr. Palmer built a fortune on

real estate on Australia's Gold Coast tourist strip before becoming a coal mining magnate. BRW magazine reported he was Australia's fifthrichest person last year with an estimated fortune of more than 5 billion Australian dollars ($5.2 billion). Mr. Palmer said at a press conference that previous attempts to build a Titanic replica failed because

proponents failed to raise enough money and commission a shipyard. The Titanic II is the first of four luxury cruise ships Palmer has commissioned CSC Jinling Shipyard to build. Mr. Palmer did not provide a cost estimate. He said he had established a new shipping company, Blue Star Line Pty. Ltd., and that design work for the Titanic II has begun with assistance from a historical research team. The dieselpowered ship will have four smoke stacks like the coal-powered original, but they will be purely decorative. The most obvious changes from the original Titanic would be below the water line, including welding rather than rivets, a bulbous bow for greater fuel efficiency and enlarged rudder and bow thrusters for increased manoeuvrability, Mr. Palmer said.

We are shocked to learn about the untimely demise of Gaurav Sharma s/o Gurcharan Sharma in a tragic accident which snatched away a promising youth of our community. No words can express the magnitude of this grief. “Asian Tribune” extends heartfelt condolences to Sharma Parivar and prays to almighty to grant peace to the departed soul.

But little did she think that she was actually destined to get it after 58 years! The 74-year-old Valerie Christie, from Carlisle county, has finally passed her driving test for which she first attempted in 1954, according to news reports. She was first taught how to drive by her then mechanic boyfriend back in 1954. But after their relationship ended, she gave up driving and never took the test. When her friend Thomas Noble fell ill, she decided to finally get her licence - in a bid to help him get to hospital appointments - passing her theory exam with flying colours. And despite failing two previous tests - one early last year and another a month ago she got her full licence this week after a test "I was really nervous before the test...But the examiner was really nice. I felt comfortable with him and relaxed, and thought to myself, 'yes, I'm going to do this'," she said. "I drove really well and passed with only four minor faults." Christie now plans to splash out and buy an iconic Morris Traveller to help her disabled friend Thomas Noble get about town. "It was my friend Thomas who inspired me to do it. He had a stroke some time ago and we have to get him to so many appointments. And now if we want to go out for a meal, we can drive there, she said, adding "But it also shows that you're never too old to learn a new skill."

Turkmenistan president holds horse beauty contest

ASHGABAT: The horsemad leader of Turkmenistan on Sunday hosted his second presidential beauty contest for horses in the isolated Central Asian state. President Gurbanguly Berdymukhamedov awarded "the most beautiful horse of the year" prize to a thoroughbred stallion called Khan of the Eagles, which beat the nine other finalists decked in traditional bridles. The leader then pulled off his jacket and leapt onto a horse to ride a victory circuit of the racecourse outside Ashgabat to cheers from the crowd. The horse beauty contest falls on a national holiday, the Day of the Turkmen Race Horse in the ex-Soviet state, which is home to an ancient breed of horses called Akhal-Teke. In the run-up to the holiday,

state newspaper Neutral Turkmenistan published daily poems for a week on its front page singing the praises of the president's favourite horses, illustrated with colour photographs. Berdymukhamedov, 54, has written a book about horses that was published in a printrun of many thousands and once posed on his favourite steeds for a calendar. The former dentist took over the leadership of the energyrich state in 2007 after the death of the eccentric dictator Saparmurat Niyazov, who renamed months and days of the week in honour of himself and his family. The new president removed some of the trappings of that regime but has launched his own cult of personality and is known by the unofficial title of the Protector.

SAUDI GIRLS SCHOOL DEFIES CLERICS WITH BASKETBALL JEDDAH: A girls school in Saudi Arabia has defied a religious ban on female sports by erecting basketball hoops and letting pupils play at breaktime. Powerful clerics in the conservative Islamic kingdom have long spoken against allowing girls to play sports, with one senior figure saying in 2009 it might lead them to lose their virginity by tearing their hymens. Saudi Arabia’s austere interpretation of Islamic law prevents women from working, opening bank accounts or having some elective surgery without the permission of a male relative. They are not allowed to drive. King Abdullah has pushed for women to have better opportunities in education and employment and last year said they could vote and

run for office in future municipal elections, the only official polls in the monarchy. The school in Saudi Arabia’s

Eastern Province has now become the first state- run girls school openly to encourage sports, a newspaper reported, quoting a supervisor as saying it would expend pupils’ energy “ in a positive way”. In recent

Woman takes 58 years to get driving licence

months Saudi Arabia has faced criticism for having never fielded a woman athlete at the Olympics, with Human Rights Watch calling for it to be barred from this year’s London Games. Amid mounting international scrutiny of the issue, local media reported this month that the deputy education minister for female student affairs, the kingdom’s first woman minister, was looking into setting up “ a comprehensive physical education programme” for both sexes. “ The school administration is hoping to instill the importance of sports among the students and introduce them to its benefits, as well as allowing them to spend their spare time doing something beneficial,” Amina Bu Bsheit, a school supervisor, was quoted as saying.

The Munich nymphomaniac claims a second victim A German nymphomaniac who was arrested after forcing a man to make love to her eight times has struck again. Her latest victim, an African, was found weeping in the street outside her apartment by police after a 36-hour ordeal. He fought back his tears to tell them what had happened. 'I met her on a bus,' said the man. 'She invited me back here. Oh God, it was hell. I can't walk. Please help me.' Munich police confirmed his ordeal in a press statement. The woman, believed to be 47, has now been taken into a hospital for psychiatric observation. The man only escaped from her apartment when she fell asleep. Her first victim Dieter Schulz, 43, met her in a bar in the centre of his home city. She took him back to her apartment and they had sex several times. But when the woman demanded more, the exhausted man said no. A police spokesman said: 'He complied with the woman's wishes another few times so he could finally leave the apartment. 'But when she continued to refuse and demanded even more sex from him, he fled to the balcony.' Mr Schulz phoned police and pleaded for assistance.

Eagle tries to snatch woman's dog

Suzanne Dodd was walking with her two dogs last Saturday afternoon when the raptor swooped in, but she managed to fight off the bird of prey. The eagle had a strap on it and "did not appear afraid of people", 43-year-old Dodd told news reporters. The raptor landed on one of Dodd's Jack Russell Terriers and started to pull the small dog by the head. After the attack, Dodd put leashes on her dogs and tried to quickly get out of the area. The eagle caught up to her as she was going downhill and swooped in about 20 times until she managed to chase it away.


English Page

4 May, 2012

Asian Tribune

Issue 45 (6)

Chinese woman KFC ordered to pay $8m to Australian girl left brain-damaged survives horrific The 82-year-old gymnast who can still hang from by a chicken twister in 2005 accident bars and do somersaults after a lifetime of practice The family of a young girl who limited resources of the family.' After metre-long metal was left severely brain damaged 'Monika is now a big girl and they It is his 82nd birthday, so from salmonella poisoning after are finding it increasingly difficult Ron Rodger decided to hit the eating a KFC to lift her and to look bar skewers her forehead bars to celebrate. The monkey

The oldest swinger in town bars, that is, as the flexible grandfather-of-three trains twice a week and can still manage a somersault and vertical shoulder stand thanks to 60 years of practice. The three-time British Veteran Gymnastics Champion retired from competitions in his early 70s and now spends his time coaching gymnasts less than a third of his age. But Mr Rodger, who lives in Lennoxtown, East Dunbartonshire, showed he still has what it takes at his 82nd birthday by performing a gymnastic display for his friends and family. The pensioner, who retired from his job as a gym manager 20 years ago, said: 'People think I'm daft when they see me do it. 'I suppose it's quite unusual for someone of my age. I'm not as good as I was in my prime when I was 75, but as long as I can still do it I will carry on. 'Gymnastics has been my life, so it was a nice way to celebrate my birthday.' He first discovered gymnastics at the age of 20 while working as a first aider at a boxing club. He said he saw a man practicing on

parallel bars and a pummel horse in the corner of the room and from that point on he was hooked. He began practicing four times a week and at the age of 24 took part in his first competition using strength gained from working as a steam engine fireman and cleaner at Perth railway. Mr Rodger said: 'I had just completed my national service in Germany when I started working as a first aider. 'It's funny because as a young man I wasn't physical at all. 'I saw a man doing it in 1952, he caught my attention and that was it for me. 'Once I started doing it I found the muscle I built up shovelling coal and ash all over the place working on the railway

Man takes parents to court over sex change operation Guwahati: A 21-year-old student from Guwahati who feels he is a woman trapped in man's body, has moved the Bombay High Court seeking to restrain his parents from interfering with his decision to undergo a sex change operation. Bidhan Barua, who likes to call himself Swati, has alleged that his parents had thwarted the sex reassignment surgery which was scheduled to be performed at Saifee hospital in Guwahati on April 17. He said his parents threatened the doctors who have now refused to perform the operation unless the High Court gives a go ahead. Barua has contended in his application that he is female trapped in a male body and wants to marry a flight lieutenant in the Indian Air Force. Being a major, the petitioner is capable of taking decisions, such as the sex change operation, his lawyer said.

The bench of Chief Justice Mohit Shah and Justice N M Jamdar assigned the matter to the bench of Justices SF Vajifdar and AR Joshi which will hear the matter on April 30. Barua has contended in the petition that he realised early in life that he was born in the wrong sex and preferred to dress like girls. This angered his parents who mistreated him and beat him up. Barua said it was in seventh standard that he learnt through the internet that medical science could provide a remedy to his problem through a sex change procedure and he decided to go for it. He did small jobs after school hours to earn money for the operation which would cost him anywhere between Rs 1.5 lakh to Rs 3 lakh. On March 2 this year, Barua underwent a psychiatric test in Guwahati to check whether he was fit enough to undergo such procedure.

paid great dividend when I came to compete.' He worked in many jobs including as a commercial traveller but continued his hobby and competed in competitions through his life, even opening the Cumbernauld Gymnastics Club in 1969. He finally gave up the sport at the age of 40 when he quit and took up coaching. But his passion was too strong and following his retirement 20 years later Ron jumped back into the sport and began to compete in veteran's competition, going head to head with men in their 30s. He enjoyed success for another 15 years before finally giving up competitions at the age of 75.

World's smallest electric car can fit inside a lift - and you can drive it right up to your desk Fed up of cramming into the lift at work in the morning? Soon you'll be able to drive into it instead - because the world's smallest eco car is about to go on sale and it's tiny enough to fit into office elevators. The 'Volpe' is just one-metre wide, 1.5 metres tall, weighs just 350kg and can squeeze into the smallest of gaps, which means the commute to work can continue right up to the office, where the car can be charged at your desk. Longdistance cruising isn't really an option, though, since it only has a top speed of 30mph - and there isn't much room for luggage. The 'Volpe' is the brainchild of Italian Romano Artioli, former owner of

Photographs are shown of her as a young woman, posing in a leopard-skin top, smoking and drinking a glass of wine. But she said her lifestyle brought her only loneliness. "I feel like I tried most things in life that are supposed to make you happy. That journey took me down into alcoholism and drug addiction," she said. The daily said that in a 2007 biography of Cameron, a former colleague at the party headquarters said Laura was granted a "period of compassionate leave" to recover from the heartbreak.

the Bugatti and Lotus brands. The mini-motor, which can also squeeze in spaces left between

two parked cars on a regular street, has been launched in a bid to ease traffic congestion. Styled by Zagato, the coachbuilder responsible for limited edition versions of iconic

Aston Martin cars. Isabella Artioli, vice president of Volpe, said: 'Volpe is for every urban dweller desiring to move around town in style, i n d e p e n d e n t l y, without losing time in traffic and to look for a parking space. 'Our founder, Romano Artioli, has long researched new types of clean engine solutions. 'It is not only an idea, Volpe is a precious instrument in the service of who lives in the city. It is freedom of movement, without a need to compromise.' The miniature motor is road legal as a 'quadricycle', meaning people as young as 16 can drive it with a motorcycle licence.

A Chinese woman has survived a horrific accident after a metre-long metal bar was impaled in her forehead. Chen Xiangyun, 56, regularly uses the curved bar to pull down tree branches for use as firewood. According to one witness, the metal skewered her head when a thick branch she was hooking sprang up in her face. Chen was rushed to hospital after the incident in Guangzhou, Guangdong Province, and surgeons acted rapidly to remove the tool. Amazingly, she survived the operation and is now recovering in hospital. Doctors say it is too early to tell how the accident may have affected her brain.

Woman with GOD tattooed across her forehead arrested for stalking She gives the phrase 'Looking up to God' a whole new meaning. Jamie Calloway, 33, from Ohio, is the latest to join the top ten of hilarious mugshots for having the words GOD tattooed across her forehead. Calloway has twice been arrested on separate charges and police undoubtedly had no trouble identifying her inking and her mouth full of metal teeth. In fact, so proud is Calloway of her teeth and inking that she calls herself 'Jamie Godhead Platinum - Godologist of Godology' on YouTube, where she has posted a number of videos of herself with passages of the bible mixed throughout. The 33-year-old was arrested last night and booked into the Montgomery County jail on a misdemeanor menacing by stalking count. In March last year she was arrested on possession charges, this time with a head of unkempt fuzzy hair and looking a little less pleased with herself.

Did a UFO cause the Pakistan 737 air crash? Reports suggest pilot may have been 'buzzed' by a triangular-shaped object before the accident

Unconfirmed reports suggest that the cause of the Bhoja Air Boeing 737 crash in Pakistan last Friday may have been a UFO sighting by the pilot. A Russian news report on the crash posted on YouTube incorporates footage of three mysterious lights moving in formation, leading to speculation in the UFO community that blame for the tragic LONDON: A former become the then prime me," Sister John Mary accident may lie with an girlfriend of British Prime minister John Major's cor- says in a new documen- extra-terrestrial craft. There are Minister David Cameron, respondence secretary. tary. rumours that the pilot

Adshead later left politics to study at the Wharton business school in Philadelphia and became an executive in New York for an advertising agency. But the stress of success proved too much for her. She took to drinking and addiction before finally finding salvation in god at an abbey in Connecticut, the daily said. Now known as Sister John Mary, she works at her convent with 36 other sisters. "I did think my life would progress on the normal tracks of meeting someone, marrying, having children, but that's not the path that God has led

after her basic needs as well as look after Monika's younger siblings,' Mr Vlahakis said. 'The compensation ordered is very much needed. KFC have - to date been determined that Monika does not receive a cent.' KFC has indicated that it intends to appeal against the decision of Justice Rothman. A company manager said: 'We feel deeply for Monika and the Samaan family. However, we also have a responsibility to defend KFC's reputation as a provider of safe, high-quality food.' The court heard that Monika spent six months in a coma after she, her brother and her parents fell ill with vomiting and diarrhoea after sharing the chicken wrap. While the rest of the family recovered, Monika, now 14, suffered complications that led to her present condition. Mr Vlahakis told the court that at busy times, the KFC restaurant they ate at would reuse chicken that had been dropped on the floor.

Now that's a REAL Mini

How did British PM David Cameron's ex-girlfriend become a nun?

who met her as a Conservative Party worker in the 1990s, left politics and worked in advertising but took to drinking and addiction before finally becoming a nun in the US. According to the Daily Mail, 44-year-old Laura Adshead was a student at the Cheltenham Ladies' College. She went to Oxford, where she met Cameron when they were young undergraduates. She worked in London at the Conservative Party headquarters, and dated Cameron from 1990 till 1991. Cameron continued to work at the Conservative Central Office, and she went on to

chicken twister in Australia has been awarded A$8 million (ÂŁ5.1m) in damages plus costs by the Supreme Court. But she will not see a cent for now because KFC have made it clear they will appeal the ruling. Sevenyear-old Monika Samaan became seriously ill after eating the chicken wrap at a KFC in the Sydney suburb of Villawood in 2005, suffering brain damage that has left her confined to a wheelchair and unable to speak. KFC denied it was responsible, challenging the family's claim during a four-week trial. Justice Stephen Rothman found in favour of the Samaan family, and on Friday ordered the fast-food giant to pay them eight million Australian dollars in compensation, plus costs. In a statement to the media, the family's lawyer George Vlahakis said Monika's severe brain damage and disability had already 'exhausted the very

may have been buzzed by the object and complained to the control tower at Islamabad airport as he made his approach. The official line, however, is that the passenger jet's fuel tanks exploded mid-air during a heavy thunderstorm, killing all 127 people on board. In a mayday call made moments before the disaster, the pilot of the stricken jet reported a fuel tank had caught fire and that the plane was

out of control. He asked controllers at Islamabad's Benazir Bhutto international airport for help as he prepared for an emergency landing, saying he could see the roofs of homes but not the runway. Wreckage from the 32-year-old jet, which first saw service with British Airways, was scattered across a wide area in fields about three miles from the airport. A report by Pakistan's Civil Aviation Authority said

the aircraft had been properly positioned as it began its approach but suddenly descended to 200 feet while still travelling at 300 miles an hour. It then descended a further 50 feet more before its tanks exploded. Pakistan's Prime Minister Yousaf Raza Gilani has ordered a judicial investigation into the accident. Given the violent storm lashing Islamabad during the accident, some experts have

Delhi/Mumbai/Kolkata/Chennai $899 + Tax Karachi/Lahore/Islamabad $1249 + Tax London/UK $749 + Tax Toronto $399 + Tax *Subject to change without notice

Domestic & Internation Ticktes Tours, Cruises & Honeymoon Packages Passport & Citizenship Photos Travel & Visitor to Canada Insurance

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

speculated that 'wind shear,' sudden changes in wind that can lift or smash an aircraft into the ground during landing, may have been a factor. Speaking at the scene of the crash, Interior Minister Rehman Malik said that Farooq Bhoja, head of Bhoja Air, had been put on the 'exit control list,' meaning he can't leave Pakistan. Such a ban is often put on someone suspected or implicated in a criminal case.


English Page

4 May, 2012

Asian Tribune

Issue 45 (7)

'I'm not a monster'

Indian driver gets death for killing compatriot in Dubai

Nurse who shot dead new mother and snatched threeday-old baby from her arms speaks out for first time

The woman accused of shooting a mother outside a clinic and snatching her newborn baby from her arms to raise as her own has spoken for the first time about the horror killing. Verna McClain, who had recently suffered a miscarriage and told her sister she was planning to adopt a baby, insisted she was not a 'monster'. The 30-year-old registered nurse said: 'One day, I'm a law abiding citizen, a mother who's never done anything wrong. The next, I'm a monster. She added: 'Right now, I'm so paranoid I don't know who to trust. Mentally, I'm borderline.' McClain has been charged with the first degree murder of Kala Golden Schuchardt. She is alleged to have shot the 28-year-old mother-of-two and snatched her three-day-old baby Keegan as they left a doctor's office in Spring, Texas. The newborn baby was found safe with McClain's family after an amber alert had been put out.

But after she suffered a miscarriage she decided to find another child and convince her

fiancé it was his, they said. McClain's sister also told authorities she had told her she was planning to adopt. She added that once McClain had snatched Keegan, she said she had the baby and needed 'to do the adoption'. Investigators believe McClain staked out the Northwoods Pediatric Center where she had taken her own children in the past - looking for a woman with a baby she could kidnap. Ms Golden walked to her pick-up truck after a checkup with Keegan around 2 p.m., when McClain, who was in a 2007 Lexus parked in the

adjacent spot, starting fighting with her, police said. After shooting the young mother at close range, McClain allegedly placed the baby in her car and sped off, hitting Kala as she shrieked 'my baby!' from the ground. She died shortly after. Deputies stormed an apartment block less than a mile away after the getaway car was seen parked outside. McClain approached officers and admitted to the killing and kidnapping, police said. McClain told detectives she had taken the boy to a home in northwest Harris County. He was found there unharmed six hours after his mother had died. A reporter from KHOU TV was allowed to witness the meeting between McClain and her fiancé Kevin Carter and ask her questions. Reporter Rucks Russell reported McClain had a 30 minute visit at Montgomery County jail with her fiancé and activist Quanell X.

DUBAI: A 35-year-old Indian driver was sentenced to death here for brutally murdering his former boss, also an Indian, by bludgeoning him with a hammer and stabbing him 30 times following a dispute over salary. The Dubai Court of First Instance on Wednesday sentenced the driver, identified only as N K, to death. The verdict remains subject to appeal within 15 days. The victim allegedly owed the accused 45,000 dirhams in salary. The murder took place in July last year, local media reports said. "The court has unanimously agreed that the defendant will be executed. The knife and hammer [used in the crime] will also be confiscated," Presiding Judge Maher Salama Al Mahdi said.

Court records said the defendant battered the victim's head with a mid-sized hammer before stabbing him 30 times on different parts of the body. A forensic doctor said the victim, identified as S R, suffered fatal stab wounds in the neck and another in the heart. The defendant fled, but was eventually arrested three days later. Prosecutors said N K went to S R's flat to purposely kill him. After making sure that the victim was alone, the defendant hit SR in the head with a hammer. As N K fell on the floor, the defendant pinned him down and hit him again before repeatedly stabbing him with a knife. N K pleaded not guilty to the charge and claimed that he acted in self-defence.

Obama's guards land You broke it, you own it in fresh sex scandal Magazine left with $300,000 bill after clumsy photographer

WASHINGTON: The US Secret Service acknowledged

on Thursday it is investigating whether its employees hired strippers and prostitutes in advance of president Barack Obama's visit last year to El Salvador. A spokesman for the Secret Service, Edwin Donovan, said the agency was investigating allegations raised in news reports about unprofessional behaviour that have emerged in the aftermath of the prostitution scandal in Colombia. The latest, by Seattle television station KIRO-TV, quoted anonymous sources as saying that Secret Service employees received sexual

favours from strippers at a club in San Salvador and took

prostitutes to their hotel rooms ahead of Obama's visit there in March 2011.Separately, The Washington Post earlier this week cited unnamed "confidants" of the Secret Service officers implicated in the Colombia scandal saying senior managers tolerated similar behaviour during official trips. It described a visit to Buenos Aires in 2009 by ex-president Bill Clinton, whose protective detail it said included agents and uniformed officers. During that trip, the Post said, members of the detail went out for a late night party at strip clubs.

smashes 2,600 year-old sculpture during photoshoot

It is the nightmare scenario that terrifies anyone who ever comes anywhere near a priceless object: one false move and disaster. Now the nightmare has come true for a hapless art magazine which is accused of smashing to bits a 2,630-yearold African sculpture during a photoshoot of its owner's impressive art collection. New York collector Corice Arman says in a lawsuit against the magazine that the accident happened after photographer Eric Guillemain and his assistants carelessly moved the terracotta Nigerian piece without permission. She is demanding $300,000 in damages over a 'unique and irreplaceable artwork' that had been destined for a museum but now cannot be restored and is a 'total loss.' Mrs Arman - the widow of the celebrated artist Armand Fernandez, known as Arman said the large 50lb Nok figure was destined for New York's Museum for African Art. Her French husband - said to have influenced artists including Damien Hirst and Jeff Koons - was famous for using smashed and flattened

items in his works, but there was nothing intentional about the fate of his widow's prized sculpture. In a lawsuit filed in Manhattan, Mrs Arman says Art+Auction magazine visited her sprawling home in a converted pickle factory in May last year. While photographing the Nok figure, which normally sits next to a fireplace in a room festooned with Andy Warhol originals, the magazine's team moved it to the other side of the room while she was not watching, she claims. Guillemain and his assistants didn't use 'the due care necessary,' the sculpture toppled to the floor and 'was smashed into a myriad of pieces,' says the

The Rise Of The French Far Right FRENCH Socialist François Hollande edged President Nicolas Sarkozy in the initial round of French presidential elections, with Marine Le Pen finishing with the highest total ever for her extreme right-wing party. Hollande garnered 28 per cent of the vote to 26 per cent for S a r k o z y, the conservative leader, in the first round of polling. Hollande and Sarkozy will face off in the second round of the election on May 6. According to the latest polls, Hollande could defeat Sarkozy by a comfortable margin. Le Pen, head of the National Front, the country’s largest extreme right party, won 18.5 per cent of the vote, the highest percentage reportedly ever achieved by the movement. Her father, National Front founder

Jean-Marie Le Pen, won nearly 17 per cent of the vote in 2002 in reaching the second round against Jacques Chirac. The National Front vote tally is alarming, the French Union of Jewish Students said. “Today, more than 7.2 million French citizens have voted for an extreme right candidate who openly preaches hatred,” the union’s president, Jonathan Hayoun, said in a statement. “There already were 5.4 million, who voted for them, in 2002. We are very worried, especially because Marine Le Pen seems to be very popular among young voters.” A veteran US journalist, Eric Margolis, said in one of his columns, “Marine Le Pen, softened her father’s rhetoric, and is more discreet, but her policies are similar. She wants France to

ditch the Euro, end globalism, break the power of the banking elite - a goal shared by Hollande - and crack down on crime and emigration. Marine is bitterly anti-Muslim. She blames France’s 5 to 6 million Muslims for many of the nation’s troubles. Sarkozy, in an desperate attempt to attract National Front voters on 6 May, has jumped on the antiMuslim bandwagon and has intensified his anti-Muslim rhetoric, warning of the alleged dangers of more mosques, halal meat, veils and terrorism. The National Front is no longer on the ballot in the final twoman race, but it remains the hulking 800-kg gorilla in the ornate drawing room of French politics. As Marine Le Pen said, French politics will never be the same again. The big question

now is how many of the 7.2 million French who just voted for the National Front can Sarkozy and his UMP party attract? This shift will decide the election.” Le Pen has been keeping everyone guessing as to how she will advise her supporters to vote, if at all. She is expected to use the party’s traditional May Day rally around the statue of Joan of Arc in central Paris to say something about the race, though what she will say is hard to guess. Le Pen has little interest in keeping S a r k o z y, w h o m s h e detests, in power, and hopes that if he loses his right-of-center Union for a Popular Movement, the party will implode. With the National Front looking to pick up seats in parliamentary elections in June, the party aims

to position itself as a credible opposition. But there is no love lost between Le Pen and Hollande either. France’s slide to the right is nothing new in Europe. With the continent paralyzed by economic woes, politicians have increasingly played a populist tune, often blaming foreigners for their troubles. European Union President, Herman Va n R o m p u y, h a s criticized what he calls the “winds of populism” blowing across Europe, fanned by “ e x t r e m i s t movements.” The Netherlands is heading toward a general election in September with Geert Wilders, leader of the anti-immigrant, antiIslam Freedom Party, in third place and rising. Farther south, debt-strapped . Sunny Bains

lawsuit. 'They were setting up the shoot and I heard this enormous crash,' said Mrs Arman, who said she was 'devastated' after hearing the crash. She insisted the piece had meant so much to her because she had bought it with her late husband and it was irreplaceable. 'I lived with it for over 25 years,' she said, adding that the shoot's photographer, assistant and art director had been 'besides themselves with grief.' Nok sculptures are now regarded as among the iconic artifacts from Africa and Mrs Arman's lawyer, Charles Rosenzweig, said the accident was 'a loss of world heritage.

Judge denies request to release bin Laden photos WASHINGTON: A federal judge on Thursday denied a request to release photos and video taken of Osama bin Laden during and after a raid in which the terrorist leader was killed by US commandos last year. In court papers, the Justice Department had said that the images of the deceased bin Laden are classified and are being withheld

from the public to avoid inciting violence against Americans overseas and compromising secret systems and techniques used by the CIA and the military."The court declines plaintiff's invitation to substitute its own judgment about the national-security risks inherent in releasing these records for that of the executive-branch officials who determined that they should be classified," wrote US District Judge James E. Boasberg in rejecting a lawsuit filed by Judicial Watch, a conservative watchdog group. The group, which had sought the records under the Freedom of Information Act, filed an appeal on Thursday. Judge Boasberg said that the Defence Department didn't turn up anything responsive to the FOIA, while the CIA found 52 responsive records. The agency withheld all of them, citing exemptions for classified materials and information specifically exempted by other laws. Judicial Watch had sued both agencies after they said they would be unable to process the FOIA requests within the time permitted by law. The agencies finished processing the requests after the lawsuit was filed. "A picture may be worth a thousand words. And perhaps moving pictures bear an even higher value," wrote Judge Boasberg, an appointee of President Barack Obama. "Yet, in this case, verbal descriptions of the death and burial of Osama Bin Laden will have to suffice, for this court will not order the release of anything more."John Bennett, director of the CIA's National Clandestine Service, said in a declaration included in the court papers that many of the photos and video recordings are "quite graphic, as they depict the fatal bullet wound to (bin Laden) and other similarly gruesome images of his corpse." Images were taken of bin Laden's body at the Abbottabad compound, where he was killed by a Navy SEAL team, and during his burial at sea from the USS Carl Vinson, Bennett said.

Six-year-old arrested and carted to police station in the back of a cop car A six-year-old boy was arrested and carted to a police station in the back of a cop car after he assaulted his elementary school teachers. The kindergartener, from Shelbyville, Indiana, was arrested on allegations of battery and intimidation last Wednesday but will not face charges because of his age. According to police, the child, whose name has not been released, kicked his Hendricks Elementary School principal Pat Lumbley and threatened to kill him and assistant principal Jessica Poe. Shelbyville police officer Floyd Hastings seatbelted the boy, screaming and crying, into a squad car and drove him to the station. He was not handcuffed and was later released to

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

his

father,

the other students and staff.

Indystar.com reported. Shelby County's chief probation officer Terri Bodine said rather than facing criminal charges, kids this young were generally referred to the state's Department of Child Services. 'Thankfully we don't see cases like this very often. But when we do there are often other issues going on and (the aggression) is a manifestation of those issues,' she said. Lumbley said calling the cops to the school was a last resort but he did it to ensure the safety of

'We had reached a point where we were struggling with this particular child. We had exhausted our resources here at the school as far as helping him,' Lumbley said. He said the boy's family were being cooperative, adding that they 'share in our frustration'. According to police, the six-year-old's behavior had grown increasingly aggressive. He had just returned to school after being suspended for biting and hitting another teacher when the latest attack took place.


English Page

4 May, 2012

Asian Tribune

Issue 45 (8)

For sale, ship that inspired 007 film 'You're not pretty enough The £115million US navy stealth vessel that could be yours for just £60,000 It was the world's first stealth boat, a top secret experimental vessel built for the US Navy in the 1980s at a cost of $190million. Now the Sea Shadow, which was the inspiration for the villain's boat in the 1997 James Bond film Tomorrow Never Dies, could be yours for a fraction of that price after being put up for sale on an eBay-style website. But don't expect to sail off on any undercover missions - the 563ton vessel is being sold for scrap. Bidding for the Sea Shadow from salvage dealers had reached $100,420 (£61,000) yesterday, and the auction closes this coming Thursday. Production on the vessel was completed in 1985, but the public weren't aware of its existence until 1993. Measuring 164ft by 70ft and capable of cruising at a maximum of 14 knots, it was developed for the US Navy by an agency of the US Defense Department and Lockheed

Martin. But the Navy never commissioned the ship and it was later used to evaluate new

technologies in a realistic at-sea environment before languishing in dry dock in California. The authorities hoped to find a museum to house it, but it is now for sale on the GSA Auctions website for military products. Anyone who wants to join the sale must also lay down a hefty £6,000 deposit. Production on the groundbreaking vessel began in 1982 and was completed three years later - but the general public weren't aware of its existence until 1993. It was taken out of service in September 2006. The groundbreaking boat measures 164ft by 70ft, weighs

563 tons and was capable of cruising the seas at a maximum of 14 knots. It was which was developed by the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), the Navy and Lockheed Martin Missiles and Space C o m p a n y. S e a Shadow has a Swath Water Plane Area Twin Hull (SWATH) design, where the vessel's angled sides extend below the waterline to torpedo-shaped hulls which gave it exceptional stability in bad weather. Once veiled in secrecy, the vessel later came into the open and was used as a tool for testing and evaluating new technologies in a realistic at-sea environment. However, for the last few years it has been holed up in a dry dock in California with authorities hoping to find a museum which could rehome it. After exhausting all channels it is now resigned for the scrapheap and is offered for sale on the GS Auctions website -

and you're pregnant'

College student sues after bouncer wouldn't let her dance on bar because she was too fat A 21-year-old woman has accused the bouncers at her local pub of discrimination after she was banned from dancing on the bar because she was told she was too fat. Miss Ramos says she was told to get back on the floor because she 'was not pretty enough' and was 'obviously pregnant'. ABC reports the bouncer told Miss Ramos the bar was at capacity during a night out on March 3. She told the network she waited until a few girls stepped off to make room and tried a second time to stand on the platform but was stopped again. Miss Ramos said a friend confronted the manager, but he refused to discuss the matter and asked the women to leave. A followup email sent by Miss Ramos was never answered, she said. 'There was only one difference: I am a plus-sized individual,' she told ABC. 'The bouncer said "Look, you will never get up on this platform. Go back to the dance floor where you belong."'

She returned to the bar again on April 14, and was again rejected. 'He said, "You're not pretty enough and you're pregnant." I said, "I can tell you with 100 percent certainty that I am not pregnant." 'He then looked at my stomach and said, "You obviously are." They knew I was not pregnant; it was there way of calling me fat without having to actually say it,' she said. Miss Ramos filed a complaint with the Human Rights Commission, but officials told her they could not investigate because size discrimination is not illegal. The incidents, she said, have made her question her worth. She told the Des Moines Register: 'It made me start questioning myself and thinking, "Are my friends so much better than me?" I know they're thinner, but those bouncers made them seem more valuable.' She told the website she was surprised the incidents took place in Iowa City, which she considers 'openminded'.

Woman on 'sunlight fast' starves to death

GENEVA: Swiss newspaper Tages-Anzeiger reports that a woman starved to death after embarking on a spiritual diet that required her to stop eating or drinking and live off sunlight alone. The Zurich newspaper Tages-Anzeiger reported on Wednesday that the unnamed Swiss woman in her fifties decided to follow the radical fast in 2010 after viewing an Austrian documentary about an Indian guru who claims to have lived this way for 70 years. Tages-Anzeiger says there have been similar cases of self-starvation in Germany, Britain and Australia . The prosecutors' office in the Swiss canton (state) of Aargau confirmed Wednesday that the woman died in January 2011 in the town of Wolfhalden in eastern Switzerland. Spokeswoman Jennifer Rissi says that prosecutors have not opened a criminal investigation over the woman's death.

An Indian ends life every sixth day in Oman DUBAI: In a worrying sign, an Indian living in Oman has been found to commit suicide every sixth day, owing to financial stress or personal issues, official data shows. 23 Indians had committed suicide in different parts of the Sultanate till mid-April this year. In January and February, eight Indians committed suicide in each month, while four ended their life in March. Three people had committed suicide till mid-April, Times of Oman reported, quoting data available with Indian embassy in Muscat. Last week, an Indian mother of three was found hanging from the ceiling at her flat in Ruwi region. 50 Indians committed suicide in Oman in the year 2010, while another 54 in 2011, the report said. Psychologists and social workers in Oman call this an alarming phenomenon. "Even though the number of suicides was slightly low in March and April, it was quite high in January and February," an Indian lawyer told the paper. The reasons behind the suicides, psychologists say, are either financial stress or personal issues such as low self-esteem, depression and interpersonal conflict. Several Indian social and spiritual groups are working in Oman to prevent the rising number of suicides. "The reason for the high number of suicides could be the lack of someone to confide in," P M Jabir, Indian Social Club Welfare Secretary, said. "Many of the victims are people who are living away from their families and relatives, which lead to loneliness and stress. Also, most of these people might be undergoing tremendous financial crisis in fulfilling the family obligations back home. "To overcome all that, they seek easy methods like taking loans from private money lenders, which later turns into a death trap," he said.

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa


Editorial Page

WALKING TOGETHER ON SEPARATE LINES

Editorial

Winds of change in the Americas The sixth Summit of the Americas, which ended in Cartagena on Sunday, may have ended without a final statement of consensus but the states present succeeded in opening three major issues for fresh discussion and policy. One was trade, an increasingly important matter in view of the 14 per cent contribution to global GDP which Latin America and the Caribbean countries make, not to mention the possible doubling of the region’s per capita income by 2030. A key point here is that China is now the leading trade partner of several Latin American states, and has ended the regional economic supremacy of the United States. The second main issue was just as significant, as all present accepted that the war on drugs, with its punitive prohibitionism, has failed. The socalled war, instituted by the U.S. in 1969, has generated institutional corruption and organised violence so widespread that many Latin American countries have at times come close to civil war; in Mexico, 50,000 have died in drug-related killings. At the recent meeting, the Colombian and Guatemalan Presidents put forward alternatives — such as decriminalisation and the legal regulation of currently illegal drugs — on the agenda. The change here lies in the fact that although the U.S. in particular will not back decriminalisation yet, President Barack Obama accepted it is a legitimate subject for debate. It was, however, the summit’s third topic, namely Cuba, which revealed the greatest political changes in the Americas. Following the U.S.-Canadian veto on Cuba’s attendance, President Rafael Correa of Ecuador boycotted the event; Venezuela’s President, Hugo Chávez, who also stayed away, sharply criticised the North American attitude, with good reason. To start with, at its 2009 meeting in Honduras, the Organization of American States, the membership of which is coterminous with that of the recent Summit, repealed its 1962 resolution excluding Cuba. Secondly, the Obama administration itself has enabled Cuban-Americans to travel more freely to Cuba and send money there. Washington’s anti-Havana attitude at the summit, therefore, looks anachronistic and hypocritical, driven more by domestic political compulsions than any genuine concerns about “democratic reform”. If the Cartagena summit has demonstrated that the U.S. can no longer dominate its southern neighbours, it is now up to the countries of Latin America and the Caribbean to consolidate their own associations such as the Community of Latin American and Caribbean Nations (CELAC) and Union of South American Nations (UNASUR) and strengthen their ties with other rising regions, especially India, Asia and Africa. Yash Sharma

Editorial Team

Prof . Harjinder Walia, Ph.D (Journalism) Professor of Journalism (Former Head) Pbi. Uni. Patiala. Patron

Yash Sharma, M.Sc (Hons), DMM Managing Editor

Jagdish Nischal Media Adviser Calgary

Sat Paul Kaushal Bureau Chief Calgary 403 903 8500

4 May, 2012

Asian Tribune

Issue 45 (9)

HARLEEN PANDHER After a long time, we all friends got together at one of our very close friend’s house. We had a gala time. Thought of the old college days, when we all were together. We did gossip, studied. Overall, it was fun. Then, Jasmeeta asked Divroj about one of our classmate’s affair as they were very serious about each other. And, quite adamant on getting married. They were love birds of our college. As she told us, it was bit shocking to know that they did got married and recently had a divorce. We all were stunned, because they were so desperate for each other and had married even without their parent’s consent. As we were talking, we were also watching t.v. ‘Nikah’ movie was coming. We all were enjoying the movie and then suddenly the movie too turned from a blissful marriage to a sad one as it showed ‘divorce’. Already, we all were talking about divorce and the topic haunted all of us and we did sat down to discuss this topic in detail. Everyone gave their opinion. But, the moot question is why do

people seek divorce? From love-birds, how do they become hate-birds? Any relationship when starts, is certainly on a formal level. People are not open. They think twice before commenting upon something. But, as relationship grows more deep, we tend to take things for granted. And, that makes the difference. It applies in every case. In friends, things are bit different as you don’t have to stay together the whole day. So, one manages. Whereas, in marriage, things are different. Before marriage, meetings are quite formal and time-bound or we try to show our best side. But, once we get married, time increases. Mood-swings surely exist. Then, there is a role of family members too like mother-in-law or sister-in-law (positive or negative).There is a small example. A guy finds her wife good in open hair. And, when they met before marriage, her hair were open most of the time as she felt her ‘fiancé’ would love it. After marriage, she prefers to tie them as tying them and making a ponytail is her basic liking. And, for the whole day keeping them open doesn’t make her comfortable. Now, there are fights on this. And, it becomes an issue. Resultantly, the husband starts relating everything with this and jumps on the conclusion that her wife doesn’t bother about him as she

doesn’t do what he likes. Things like this make a marriage sour. Marriage is a very complex issue. It has no criteria. Sometimes, odd couples click so well with each other. Sometimes, couples having same background, same age, and same caste do not ‘click’ well. So, it varies from person to person how they handle their relationship. But, one thing is sure if any marriage works, ‘faith’ is the basic factor on which it is build. The criteria or thinking about what a ‘marriage’ is varies from one strata to another. For village people, marriages mostly mean getting married and simply producing children at earliest as possible. They are not bothered about understanding or love aspects in a relationship. The second kind, is maids, servants. In their case, the situation is worst. Age is no bar. Teenagers are married to elderly man, he may be a drunkard. Half of their life is spent in fighting. Next group is of educated class. Being educated, they do realize the value of a good understanding and love in a marriage. They are a busy lot but, still manage well. Rest, varies from person to person how one takes his or her individual relationship. Divorces have increased, manifold. People have become so aware, especially females. The

role of women has changed. They have become more independent. Earlier, opting to move out of the marriage was a big thing. Now, the girls have become educated, they are aware about their rights and have the guts to stand for themselves. Instead, of suffering, they prefer to move out of the marriage. Further, outlook of society has changed. Now, no more people are ‘affected’ by the fact that a female is a divorcee. A lady has started thinking about herself. Remarriages are taking place and society is slowly opting the trends. WHEN any two people decide to stay together, and they come into practical life then exactly one knows, what is a marriage? Starting or mid years of marriage go in working hard in your respective fields, in bringing up children. Later years of marriage, are very sensitive and caring years of marriage. Then, one really knows how much care you do for your partner? This is the stage where the partners demand immense support from each other. This is the time where they get satisfaction only by seeing their partner sitting in front of them. This is meant for them those who value their partners, otherwise there are others who are simply living under one roof just for the sake of it or opt for ‘DIVORCE’. Reasons for divorce may be many, but, no one

opts for it just like that. It happens when one’s patience has given up, everyday tensions have taken a toll on your body and you want some respite, then divorce happens. There are people who are getting involved into infidelity, though they have nice partners. Then, EGO is a big thing. It triumphs a person so much that he keeps his ego above all his beloved relationships. Resulting in divorce, in many cases. In the institution called marriage, when a wife comes home, she’s only a wife or a mother. But, if she tries to exert her status in her family, that is bad. And, relationship will suffer. In a marriage, everybody fights. But, the problem is you simply don’t know a husband—wife’s fight takes which turn. That is, it starts from one thing and then moves on to another. Sometimes, such trivial issues become so massive, harming lives. It may be arranged marriage or love marriage. When a couple gets married, they have certain dreams and when they live together, naturally situation will be different. But, some boys and girls take this to heart and girls, specially try to find the same atmosphere which was there at her parent’s house in their new house. And, if they don’t get it, many get frustrated and then fights start up. Then, in many

cases,parents’ interference becomes a big hurdle and couples are unable to maintain their mutual intimacy. Again, leading to worst situations. In any one’s life, wedding has a special place. Even if a person has so many flings, then also wedding is special. Not all but many think lot about their future would-be’s. And, when they get married, over-care, becomes problematic as other partner might feel suffocated. There are instances when husband or wives or boy’s mother’s become overpossessive creating problems. Life is beautiful so live it beautifully. Adjustment is another name for marriage. Adjustment does not mean suffering. It means trying to coordinate things between you and your partners, nicely aiming for a good life. Life is never what you wish it to be. You have to try to make things as you wish them to be. Work hard especially in marriage. What it means is, if you expect something from your partner, let him know. He or she is not ‘antaryami’(all-knowing) that they will guess what is going in your mind. Work hard on making them realize your point. Don’t give up. The partners should have faith among themselves. Try and lessen ego as this stops you from coming closer. Divorce should be the last resort.

Only the change is constant by N.S. Tasneem newspapers, he is computer, asked me: deprived of the joy of and “Intezar tera” in while genius paints its There was a time’, William Wordsworth says, when the objects of nature seemed to him clothed in divine light. To look back and recall the good old days, as the saying goes, is the pastime of the octogenarians like me. Even the septuagenarians are not far behind in exclaiming, ‘In our days, you know, the earth was heavenly.’ Mostly the lack of aesthetic sense and the distrust of ethical values are the topics which are discussed thoroughly in the meetings of senior citizens. Admittedly, to use a hackneyed phrase, ‘Nothing is constant except change.’ Personally I relish my bouts of nostalgia but, at the same time, I welcome the changes which are taking place around me. During our college days in the mid-1940’s, and long after, the newspapers used to be very dull, as those used to be full of news and editorials but nothing else for recreation. We used to buy occasionally magazines that focused on films and were full of bitchy gossip also. Now the newspapers serve both purposes with éclat. When the reader is bored with the stories of murder, accidents and robbery, he is welcome to have a look at the beauties, both native and exotic. At last when he gets up, after reading the

relieved that there is nothing as food for thought for him to ponder over during the day. The charm of going to the library, parking the bicycle or scooter in the parking lot, moving at a snail’s pace in the long rows of the open shelves, taking out a book so as to have a look at the contents, selecting two or three books and then moving to the issuing counter, while fishing out the membership card from the pocket, provided the satisfaction of having accomplished the task of the day. Now the computer has taken away the charm of waging a Trojan war in the fields of ignorance, gaining knowledge in the form of Helen of Troy and then going on a long odyssey of flights of imagination before reaching the Ithaca of reality. The other day I wanted to mention the name of the poem as well as of the poet in my ‘middle’ article wherein I had quoted the lines- ‘What’s this life if full of care/We have no time to stand and stare.’ But my memory had ditched me nonchalantly at the eleventh hour. I got up so as to get ready for paying a visit to the University Extension Library to consult some poetry books to be able to know both names. When I was huffing and puffing while lacing up my shoes, my grandson, who was sitting in front of his

‘Whereto, grandpa, in this sultry weather?’ ‘Nothing special, dear. My memory has failed me at this age to my consternation.’ ‘But what’s the problem?’ ‘I had been teaching a poem for decades to the undergraduates but now I do not recall the name of the poem nor of the poet.’ ‘What’s the theme of the poem, grandpa?’ ‘It is like the lack of leisure in the modernday life where everything has gone topsy-turvy.’ ‘Lack of leisure, you said. Let me first try ‘leisure’ before trying ‘lack’ to locate what you want to know.’ Lo and behold ! In a minute he told me that there is a poem captioned ‘Leisure’ written by W.H. Davies wherein the line ‘What’s this life.....’ appears. Before I could express my astonishment, he took out a copy of the poem from the printer and gave that to me. I gazed at that piece of paper again and again. Seeing me nonplussed, my grandson said : ‘Grandpa, you can come closer to me to have a look at the collected works of your favourite poet.’ ‘No, not yet — some other time.’ Saying so, I lowered my head to unfasten the laces of my shoes. Then I hung them like an embarrassed warrior who had been

gaining victory after waging a war. Wit and wisdom behind wheels by V. K. Kapoor Life is a sum total of disparate happenings and people. Most people are the products of their landscape. Hardship produces strongly delineated characters, making issues black or white, right or wrong, good or evil. A truck driver displays earthy wisdom and humour with correct situational awareness and feel of the ground. He has primitive emotional responses which hold the key to his survival. He is an optimist by nature, who maintains his cool under stress and does not falter. He is rooted in reality and lives in close proximity to actuality. I find a lot of wit and wisdom behind their wheels. In Lahore I saw written behind a truck: Yaar, hathiar aur rishtedar zaroorat se pehlay aazma lein (A friend, weapon or relative should be tried before need) Humour and romance are as old as the partition of sex cells into sperm and eggs. ‘Chharas’ (bachelors) and ‘Muttiars’ (young girls) find copious mention on the back of wheels: On both sides of Wagah I found the same sentiments. “Udikan terian” in India

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

Lahore (waiting for you). Reams of Urdu poetry have been written on (Intezaar). Faiz Ahmed Faiz wrote on Partition: Ke intezar tha jis ka Ye voh sehar to nahin. The special relationship of the police with truck drivers finds mention in this way: Khuda bachana do balaun se Police ke daun se aur hasino ki adaon se (God save us from police arrogance and the wiles of beautiful women) I noticed behind a bus in Lahore: Ye dabdaba, ya hakumat, ye nasha-edaulat Kiraidar hain, sab ghar badalte rehte hain. (Authority and riches are temporary and they keep on changing their dwellings) The hints of adultery can be seen. Palla mar ke bujha gaye diva Aakh nal gal kar gayee (She blew the candle with her ‘pallu’ and indicated her intentions with her eyes) There is the lewd stench of an adulterous bed. The romantic old man also finds mention: Chit kar de buddhe da razi Ute le ke lal doria (Make the old man happy by wearing purple colours) Purple is the colour of passion. Passion holds the bottom of the world

roof. I found a lot of realism in the following: Husan, jawani, te mape tin rang nahin labne (Beauty, youth and parents are never forever) Some of these writings are naughty Randi ho jave muklawee jandi Chharian de aah lag jaye (May you become widow after marriage because of the curse of bachelors) Implicit faith in God is visible on both sides of Wagah. In India it is ‘Babe De Full Kirpa’ and in Pakistan, ‘Allah Ki Rehmat’. In India Babas are everywhere. I found written behind a truck, Suraj aast Baba mast (As the sun goes down, Baba jee gets intoxicated) India is a very fertile ground for Babas. It is the most lucrative and interesting profession. I know a number of Babas and their escapades, which range from art world to the underworld. One frequently finds it written behind the wheels: Sau me se ninnanve beiman Phir bhi mera des bharat mahan (Out of hundred, ninetynine are dishonest, even then my country is great) This optimism of the common man keeps the functioning anarchy of our country on the road to progress.


English Page

Issue 45 (10)

4 May, 2012

Asian Tribune

NRI journalist's tabloid wins UK award

LONDON: 'Asian Lite', a Manchesterbased fortnightly focussing on British Asian events and issues, has won the top prize in the newspaper category in the How-Do Awards that celebrate the best in the media industry in the north of England. The fortnightly, edited by Kerala-origin Anasudhin

Azeez, was adjudged the best from a short list of eight journals. The award committee said 'Asian Lite' bucked current trends in declining sales and circulation in publishing and developed innovative solutions to identify new models and revenue streams. The panel also praised the newspaper's quality, creativity and producing

the contents 'appropriate to that target audience'. Azeez, who hails from Palakkad district in Kerala, said the How-Do award will inspire the editorial team to stick with its policies to bring back the missionary values of journalism. "Journalism is more than a business and we are trying our best to serve the community in

a better way. We follow a strict advertising policy to protect the readers from the clutches of psychics and the sex industry," he said. "In the papers fiveyear history, we never took a single advert of psychics, astrologers, faith healers or premium-priced sex chat lines," he added.

ê¿ÜÅì ç¶ ×ðÆì Õ˺Ãð êÆóå» çÆ î¾çç ñÂÆ ÁêÆñ ê§ÜÅì çÆ èðåÆ é±§ ÁµÜ-Õµñ· Õ˺Ãð Ô¯ Ç×ÁÅ ñ×çÅ ÔË. Õ˺Ãð ç¶ îðÆÜź çÆ Ç×äåÆ Ççé¯-Ççé ñ×ÅåÅð òµè ðÔÆ ÔË. ÇÂà ìÆîÅðÆ ç¶ îÇԧ׶ ÇÂñÅÜ å¯º Çìé·Åº Ã˺Õó¶ îðÆÜ ÇÂà ç°éÆÁź 寺 ð°ÖÃå Ô¯ ðÔ¶ Ôé. ìÔ°å ÃÅðÆÁź çÃæÅòź ÇÂé·Åº çÆ îçç ñÂÆ Áµ×¶ ÁÅÂÆÁź Ô¯ÂÆÁź Ôé. À°é·Åº ÇòÚ¯º ×ñ¯ìñ ê§ÜÅì ëÅÀ±ºâ¶ôé Áå¶ Õ˺Ãð ð¯Õ¯ ïÃÅÇÂàÆ òÆ æ¯ó·Å ìÔ°åÅ Õ§î Õð ðÔÆ ÔËÍ îËâÆÕñ ÕÅñÜ ëðÆçÕ¯à ç¶ âÅÕàðź çÆ îçç éÅñ îðÆÜź 鱧 صà ñÅ×å å¶ çòÅÂÆÁź ÇçµåÆÁź ÜÅ ðÔÆÁź ÔéÍ ÕÅñÜ ç¶ éÅñ ñµ×ç¶ ×°ðç°ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÚ îðÆÜź Áå¶ À°é·Åº ç¶ ÃÇÔï¯×ÆÁź ñÂÆ ñ§×ð çÅ êzì§è ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ Çê§âź ÇòÚ¯º ñ§×ð ÇÂÕµáÅ Õðé ñÂÆ çðôé ÇÃ§Ø î§â é¶ ÇÂµÕ òËé í¶à ÕÆåÆ ÔËÍ ç¶Ãź-Çòç¶Ãź ÇòÚ¯º Õ˺Ãð êÆóåź çÆ îçç ñÂÆ çÅéÆ ÃµÜä Áµ×¶ ÁÅ ðÔ¶ ÔéÍ ×ñ¯ìñ ê§ÜÅì ëÅÀ±ºâ¶ôé Üð±ðåî§ç îðÆÜź çÆ Ã±ÚÆ ÛÅê ðÔÆ ÔËÍ Ü¯ òÆ ÃµÜä îçç ÕðéÅ ÚÅÔ°§ç¶ ÔéÍ À°Ô ÇÃµè¶ å½ð Üź ×ñ¯ìñ ê§ÜÅì ëÅÀ±ºâ¶ôé (ðÇÜ.) ç¶ ðÅÔƺ çêðÕ Õð ÃÕç¶ ÔéÍ ÃÅâŠçêðÕ é§ì IHGBCADBCH@ ÔËÍ îðÆÜź çÆ Ã±ÚÆ www.gpunjab.com å¶ òÆ ò¶ÖÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ

Õ˺Ãð îðÆÜ» çÆ ÇñÃà A.ððÜÆå ÇóØ(CB) ê°¼åð ìñò³å ÇÃ³Ø Çê³â òÅóÅ êÔ°Çò³â ÜÆðÅ Çëð¯Üê°ð (ìñ¼â Õ˺Ãð- IDFCD-AHEAE) B. ÜËéÅ ç¶òÆ(F@) êåéÆ çÆê ðÅî òÅÃÆ Õ¯àÕê±ðÅ(ìñ¼â Õ˺Ãð) C. Õ°ñçÆê Õ½ð êåéÆ ÇÛ³çð ÇÃ³Ø À°îð DE ÃÅñ, òÅÃÆ îÅéÆ ÇÃ³Ø òÅñÅ øðÆçÕ¯à(IDFCIIBIHE) D. Ú³éä ÇÃ³Ø ê°¼åð À°èî ÇÃ³Ø (G@ ÃÅñ) òÅÃÆ ìÆÔñ¶òÅñÅ øðÆçÕ¯à( Çñòð çÅ Õ˺Ãð ( HADFEAHICI) E.ðÇò³çð Õ½ð êåéÆ ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø (CH ÃÅñ) òÅÃÆ åÖ¼äò³ç î¯×Å (ìñ¼â Õ˺Ãð) IE@ABBAIAG F. ÇÛ³çð Õ½ð êåéÆ ×°ðéÅî ÇÃ³Ø (D@ÃÅñ)òÅÃÆ Ú³éÆÁ» ÇÜñ·Å øðÆçÕ¯à (ÛÅåÆ çÅ ÕËÃð)IDFECBBADE G. . ìñÜÆå Õ½ð êåéÆ ð¶ôî ÇóØ( EEÃÅñ) òÅÃÆ î°îÅðÅ ÇÜñ·Å øðÆçÕ¯à (ÛÅåÆ çÅ Õ˺Ãð) H. ÁÜËì dzÃØ ê°¼åð ÕðåÅð ÇÃ³Ø (DGÃÅñ) òÅÃÆ â¯â øðÆçÕ¯à( ÇÜ×ð çÅ Õ˺Ãð) IIEEAHCHAH I. ÃåêÅñ ÇÃ³Ø ê°¼åð ×°ðܳà ÇÃ³Ø (CBÃÅñ) òÅÃÆ ãÆî»òÅñÆ øðÆçÕ¯à (궺à çÅ ÕËÃð) IIAEE@DC@D A@. Áô¯Õ Õ°îÅð(E@ÃÅñ) ê°¼åð Çìóìð ÇçÁÅñ òÅÃÆ Çëð¯Üê°ð ÛÅÀ°äÆ(×ñ¶ ÓÚ Õ˺Ãð IHGBCEECII) é¯à:- îéçÆê Õ½ð ê°¼åðÆ ð±ê ÇÃ³Ø òÅÃÆ í×å±ÁÅäÅ åÇÔÃÆñ ÜËå¯ (øðÆçÕ¯à) ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ çÅéÆ òÆð» ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ê±ðÆ åð·Å å³çð°Ãå Ô¯ ×ÂÆ ÔË Áå¶ ÇÂñÅÜ ì³ç ÔËÍ ÇÜé·» îðÆÜ» Õ˺Ãð çÆ ÇìîÅðÆ Áå¶ ÁÅðÇæÕ å³×Æ ÕÅðé ÕðÕ¶ ÇêÛñ¶ ÃÅñ î½å Ô¯ÂÆ ìñç¶ò ÇÃ³Ø ê°¼åð ê±ðé ÇÃ³Ø òÅÃÆ Õ¯á¶ Õ½ð ÇÃ³Ø òÅñ¶ Áìñ± ìÇá³âÅ( ê¶à çÅ ÕËÃð) IHGFHFB@FG èðî ÇÃ³Ø ê°¼åð ÇéÔÅñ ÇÃ³Ø òÅÃÆ ãÆî»òÅñÆ Ôðì³Ã Õ½ð ê°¼åð çðôé ÇÃ³Ø îÅä±Õ¶ ÇÜñ·Å î¯×Å Ç×ÁÅé ç¶òÆ ê°¼åðÆ ÇÃò ç¼å òÅÃÆ øðÆçÕ¯à ìñÇò³çð ÇÃ³Ø ê°¼åð ÔðÇç¼å dzÃØ òÅÃÆ ê¼ÖÆ Ö°ðç ÇÜñ·Å øðÆçÕ¯à ׳×Å ðÅî ê°¼åð å°ñÃÆ ðÅî ÇÜñ·Å øðÆçÕ¯à îÆéÅ ç¶òÆ (C@ ÃÅñ) ê°åéÆ ðÅܱ òÅÃÆ Çëð¯Üê°ð ÛÅÀ°äÆ êÌçÆê ÇÃ³Ø ê°¼åð êÅñ ÇÃ³Ø ÁÇîÌåêÅñ Õ½ð ê°¼åðÆ ×°ðÚðé ÇÃ³Ø òÅÃÆ Õ¯àÕê±ðÅ A@. ÔðçÆê Õ½ð ê°¼åðÆ ìñÇò³çð ÇÃ³Ø òÅÃÆ Ü×å×ó· ì»çð ÇÜñ·Å îÅéÃÅ AA. . ðÅÜÇò³çð ÇÃ³Ø ê°¼åð Çéðîñ ÇÃ³Ø òÅÃÆ ìÆÔñ¶òÅñÅ øðÆçÕ¯à çÅéÆ Ã¼ÜäÅ çÆ Ã±ÚÆ êÅñ ÇÃ³Ø ê°ð¶òÅñ ÕËé¶âÅ Áå¶ êÇðòÅð ò¼ñ¯º îÅñÆ ÃÔÅÇÂåÅ ÕÆåÆ Ü×åÅð ÇÃ³Ø ÜðîéÆ (×ðÅÇÂÁÅ-Çëñ¯ð) êðÇî³çðêÅñ ÇÃ³Ø ÃðÅÀ Áå¶ ÔðçÆêdzçð ÇÃ³Ø òÅÃÆ ÁËâîËàé(ÕËé¶âÅ) êÌÆå êÅñ ÇÃ³Ø ìðÅó î¯×Å( ÕËñÇ×ðÆ -ÕËé¶âÅ) ܯÇ׳çð êÅñ ÇÃ³Ø ÚÆîÅ ÁËâîËàé (ÕËé¶âÅ) îÇé³çð ÇÃ³Ø Ú¯ÔÅé ÕËé¶âÅ îÇé³çð ÇÃ³Ø ê°¼åð î¼Øð ÇÃ³Ø òÅÃÆ ìÇá³âÅ ìñÇò³çð ÇÃ³Ø Ã³è± òÆð¶òÅñÅ ÇéÀ± ÔÇð³çðÅ é×ð øðÆçÕ¯à Çðà. ÔËâîÅÃàð ðÇð³çð ÇÃ³Ø Ã³è± ÔÇð³çðÅ é×ð øðÆçÕ¯à (ÁîðÆÕÅ)

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa


Punjabi Page

ôÇÔç ìéÅî ôÈ×ð ð¯× ôÈ×ð (Diabeteis) ç¶ ìÔ¹å¶ îðÆ÷» ç¶ îé ÇòÚ ÇÂÔ ÃòÅñ À°áçÅ ðÇÔ³çÅ ÔË ÇÕ ÕÆ À°Ô ôÇÔç çÆ òð寺 Õð ÃÕç¶ Ôé? ÇÂÔ ÃîÞäÅ ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ ÇÂà ð¯× ç½ðÅé ÇÜ×ð å¶ ÇîÔç¶ çÆ ÇÕÇðÁÅ Çò×ó Ü»çÆ ÔË, ÇÜà ÕÅðé ÇÂÔ Á³× ÚÆéÆ, á§ã¶ å¶

Çî¼á¶. êçÅðæ» ù êÚÅÁ éÔÄ ÃÕç¶Í ܶÕð ôÈ×ð ð¯×Æ ç¹¼è ÚÆéÆ, ׯôå Ü» ðà òð׶ åÅÕå òÅñ¶ êçÅðæ ÖÅ òÆ ñò¶ å» À°Ô ì×Ëð êÚ¶ ÔÆ îñ-îÈåð ç¶ éÅñ ìÅÔð ÇéÕñ ÜÅä׶ Áå¶ æ¯ó·¶ ìÔ¹å ê¶à ÇòÚ ÔÆ Ü¶Õð å°ÔÅⶠÇî¼åð å°ÔÅⶠÇîÔéåÆ Ô¯ä çÅ î÷ÅÕ À°âÅÀ°ºç¶ Ôé Áå¶ ÕÇÔ³ç¶ Ôé ÇÕ ÇîÔéå 寺 ò¼è ÷ðÈðÆ ÔË, Õ¿î ù Ú¹ à åÆ éÅñ ÕðéÅ å» å° Ã Ä ÇÂà éÅñ ÇéðÀ°åôÅÇÔå éÅ Ô¯ò¯ ÇÕÀ°ºÇÕ å°ÃÄ ÁÅêä¶ ç¯Ãå» å¯º ÕÂÆ îÅîÇñÁ» ÇòÚ ÇìÔåð ÔÅñå ÇòÚ Ô¯ò¯×¶Í ÖÅà ÕðÕ¶ ÇÃÔå ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ Ô¯Â¶ ÇÂÕ ÁÇèÁËé ÇòÚ ÇÂÔ ×¼ñ ÃÅÔîä¶ ÁÅÂÆ ÔË ÇÕ Ü¯ ñ¯Õ ¦ì¶ Ã å¼Õ ÁÅêä¶ Õ¿î ù ׿íÆðåÅ éÅñ ñËºç¶ Ôé, À°Ã ù ÇîÔéå éÅñ Õðç¶ Ôé, À°Ô ñ¯Õ ¦ì¶ Ã å¼Õ ÜÆòå ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ Ã¹Ú¶å ñ¯Õ Õ¿î ç¶ Çòô¶ ÇòÚ Ú¿×ÆÁ» ÁÅçå» ç¶ éÅñ ÁÅêäÅ ÜÆòé ÇÜÀ±ºç¶ ÔéÍ À°é·» çÆ Ôð ò¶ñ¶ Õ¿î ç¶ êÌåÆ ÇÚ¿åå ðÇÔä çÆ ÁÅçå À°é·» ù ׿íÆð ìäÅÀ°ºçÆ ÔË Áå¶ À°Ô ÁÅêä¶ Õ¿î ç¶ êÌåÆ êÈðÆ åð·» ÃîðÇêå ðÇÔ¿ç¶ ÔéÍ ÇÂà åð·» À°Ô ÁÅêäÆÁ» ï¯ÜéÅò» çÅ ÇéðèÅðé ÇìÔåð åðÆÕ¶ éÅñ Õðç¶ ÔéÍ À°Ô ÁÅêäÆÁ» íÅòéÅò» ù ÕÅìÈ ÇòÚ ð¼Ö Õ¶ À°ÇÚå Ã Óå¶ ÃÔÆ ëËÃñÅ ñËºç¶ ÔéÍ ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ ÁÅêä¶ íÇò¼Ö ù ñË Õ¶ Ôð ò¶ñ¶ ÇÚ¿åå ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ ì¹ðÆÁ» ÁÅçå» ç¶ ÇôÕÅð éÔÄ Ô¹¿ç¶Í À°Ô âÅÕàð» çÆ ×¼ñ çÅ òÆ ×¿íÆðåÅ éÅñ êÅñä Õðç¶ Ôé ÇÕÀ°ºÇÕ ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ ÃÕÅðÅåÇîÕ Ô¹¿ç¶ Ôé, ÇÂà ñÂÆ À°Ô ¦îÅ ÜÆòé ÇÜÀ±ºç¶ ÔéÍ ÇÂÃ ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ܯ ñ¯Õ âÅÕàð ç¶ ÁÅç¶ô çÆ ÇÖñÆ À°âÅÀ°ºç¶ Ôé

4 May, 2012

Asian Tribune

Issue 45 (11)

ê¶ ðÇÔä×¶Í ÇÂé·» ÕÅðé» ÕðÕ¶ ÇÜ×ð Ãׯº Ô¯ð òÆ ÖðÅì Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÃîÞä çÆ ñ¯ó ÔË ÇÕ ÁÃÄ ÇÜ¿éÆ ÇÕÃî ç¶ Çî¼á¶ êçÅðæ Ö»ç¶ Ô» À°Ô ê¶à ÇòÚ ÜÅ Õ¶ ðÃÅÇÂÇäÕ ÇÕÇðÁÅ ðÅÔÄ âËÕÃàð¯÷ ÇòÚ ìçñ Ü»ç¶ Ôé ê³Ìå± Ü篺 ÇÜ×ð çÆ ô¼Õð ìäÅÀ°ä çÆ åÅÕå ؼà Ü»çÆ ÔË Ü» ìðìÅç Ô¯ Ü»çÆ ÔË å» ÇÂÔ êçÅðæ çzÅÕô ô¼ Õ ð (Dextrose) ç¶ ðÈ ê ÇòÚ åìçÆñ éÔÄ Ô¯ ÃÕç¶ ÇÂà ÕðÕ¶ ôÈ×ð ð¯×ÆÁ» ù ÃÅèÅðé ôÈ×ð çÆ æ» ÇîñÕ ôÈ×ð å¶ ëðÈà ôÈ×ð çÆ òð寺 ÕðéÆ ê˺çÆ ÔË êð ÇÂé·» ÇòÚ âËÕÃàz¯÷ ìÔ¹å ؼà ÇîñçÆ ÔËÍ êÈé¶ å¯º êÌÕÅÇôå ÇÃÔå îË×÷Æé ÒÃòÅÃæ Á½ð ÜÆòéÓ é¶ ÇÂÔ Öìð Çç³ÇçÁ» ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Ü¶Õð ôÈ×ð ð¯×Æ òÅÜì ÇîÕçÅð ÇòÚ ôÇÔç çŠöòé Õðé å» ìÔ¹å Ú¿×Å ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà ÇòÚ Õ° ç ðåÆ åðÆÕ¶ éÅñ Üî· Å ÕÆåÆ âËÕÃàÌ÷ ñ¯óÄçÆ îÅåðÅ ÇòÚ Çîñ Ü»çÆ ÔËÍ ôÈ×ð ð¯×Æ Ü¶ ôÇÔç çŠöòé Õðç¶ Ôé å» À°é·» ç¶ ÇÜ×ð ù ñ¯óÄçÆ ÇîáÅà ìäÅÀ°ä ñÂÆ ÖÅà ê̶ôÅéÆ éÔÄ À°áÅÀ°äÆ ê˺çÆ ÇÕÀ°º ܯ ôÇÔç ÇòÚ îèÈ î¼ÖÆÁ» çÆ ñÅð òÆ ÇîñÆ Ô¯ä ÕÅðé ÇÂÔ êÚçÅ òÆ Û¶åÆ ÔËÍ ôÇÔç ç¶ ÇÂé·» ÃÅð¶ ×¹ä» ù ò¶Öç¶ Ô¯Â¶ ôÈ×ð ð¯×ÆÁ» ñÂÆ ÇÂÔ ÇÂÕ À°åî êæ î³ÇéÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ Çëð òÆ ÇÂà çÆ òð寺 ÁÅêä¶ âÅÕàð ù ê¹¼Û Õ¶ ÕðéÆ ÷ðÈðÆ ÔËÍ

Ø𶬠é°ÃÖ¶ : çÈð íÜÅÀ°ä ÇìîÅðÆÁ» * î³ÈÔ ç¶ ÛÅñ¶ : ê¼Õ¶ ԯ¶ åÅ÷¶ éÅðÆÁñ ÇòÚ¯º ç¹¼è Õ¼ã Õ¶ î³ÈÔ Á³çð ñ×ÅúÍ ÇÂà éÅñ î³ÈÔ ç¶ ÛÅñ¶ áÆÕ Ô¯ä×¶Í * î¹Ô»Ã¶ : Çé§ìÈ çÅ ðÃ, ×¹ñÅì Üñ ÓÚ ÇîñÅ Õ¶ î³ÈÔ Óå¶ ñ×ÅÀ°ä éÅñ î¹Ô»Ã¶ áÆÕ Ô¹¿ç¶ Ôé, ÇÂà ù ñ×ÅÀ°ä 寺 Á¼è¶ سචìÅÁç åÅ÷¶ êÅäÆ éÅñ î³ÈÔ è¯ò¯Í * À°ñàÆ : ܶÕð å°ÔÅù À°ñàÆ ÁÅ ðÔÆ ÔË Ü» ØìðÅÔà Ô¯ ðÔÆ ÔË å» Çìé» Ö³â çÆ ÕÅñÆ ÚÅÔ Ú¹ÃÕÆÁ» ñË Õ¶ êÆúÍ Ççé ÇòÚ ÇÂÔ ÚÅð Çå¿é-ÚÅð òÅð êÆúÍ * ì¹ÖÅð : ܶÕð ÃðÆð ÇòÚ ì¹ÖÅð ÇÜÔÅ ñ¼×¶ å» ÇÂÕ Õ¼ê åÅ÷Å Çé§ìÈ çÅ ðÃ, éÅðÆÁñ êÅäÆ ÇòÚ êÆä éÅñ ÃðÆð ÇòÚ éòÄ ÜÅé êò¶×Æ å¶ ì¹ÖÅð À°åð ÜÅò¶×ÅÍ * Ö»ÃÆ : ÁçðÕ çÅ ðà Áå¶ ôÇÔç ìðÅìð îÅåðÅ ÇòÚ ÇîñÅ Õ¶ ×ðî Õð ñò¯Í ÇÂà ù Ççé ÇòÚ C-D òÅð Ú¼àä éÅñ Õø-Ö»ÃÆ çÈð Ô¹¿çÆ ÔËÍ * ×ñ¶ çÆ çðç : ÇÂÕ Û¯àÅ ÚîÚ Çé§ìÈ çÅ ðà ÇòÚ ôÇÔç ÇîñÅ Õ¶ Ççé ÇòÚ B-C òÅð æ¯ó·Æ-æ¯ó·Æ îÅåðÅ ÇòÚ ÖÅä éÅñ ×ñ¶ çÅ çðç áÆÕ Ô¹¿çÅ ÔËÍ * åñÇòÁ» ÇòÚ çðç : ñ×í× ÇÂÕ î¹¼áÆ Õð¶ÇñÁ» ç¶ ê¼ÇåÁ» çÅ ðà êÆà ն ìÅðÆÕ ê¶Ãà ìäÅ ñò¯Í Ôæ¶ñÆÁ» Áå¶ åñÇòÁ» À°å¶ ñ×ÅúÍ åñÇòÁ» çÆ çðç Áå¶ Üñä áÆÕ Ô¯ ÜÅò¶×ÆÍ

îñÇó·Á» ÒÚ Ãóé 寺 êz¶ôÅé Ô¯? ÃÅÇðÁ» 鱧 ÁÅêäÆ Ç÷§ç×Æ ÇòÚ Õç¶ éÅ Õç¶ îñÇó·Á» ÇòÚ Ãóé çÆ ÇôÕÅÇÂå ÷ð±ð Ô°§çÆ ÔË¢ Ç÷ÁÅçÅåð ÃîµÇÃÁÅò» ð¯÷ÅéÅ å¶ Ú§×Æ åð·» î±§Ô çÆ ÃëÅÂÆ éÅ Õðé ÕÅðé Ô°§çÆÁ» Ôé êð îñÇó·Á» ÒÚ Ãóé ÇêµÛ¶ Ô¯ð òÆ ÕÅðé Ô°§ç¶ Ôé¢ ÕÅðé : îñ Ç ó· Á » ÒÚ Ãóé çÅ î°Ö ÕÅðé î±§Ô çÆ îåñì ç§ç» å¶ îñÇó·Á» çÆ áÆÕ ã§× éÅñ ÃëÅÂÆ éÅ ÕðéÅ ÔË¢ À°ºÞ ÇÂÔ ÃîµÇÃÁÅ îñÇó·Á» ç¶ é° Õ ÃÅé¶ ÜÅä, Á½ ð å ç¶ ×ðíòåÆ Ô¯ä, ô±×ð, åäÅÁ, Õ°ê¯ôä, çòÅÂÆÁ» ç¶ îÅó¶ ÁÃð, Ö°ðçð¶ å¶ Çò§×¶-à¶ã¶ ç§ç» ÕÅðé òÆ Ô°§çÆ ÔË¢ ñµÛä : îðÇó·Á» ÇòÚ Ã¯÷ å¶ ñÅñ×Æ ÁÅ Ü»çÆ ÔË¢ ìðµô Õðé Òå¶ Ö±é ÇéÕñçÅ ÔË¢ îñÇó·Á» 鱧 Û±Ôä å¶ çìÅÀ°ä Òå¶ çðç Ô°§çÅ ÔË¢ ÇÂà éÅñ î±§Ô ìçì±çÅð ìä Ü»çÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÃîµÇÃÁÅ ÇêåÅê°ðÖÆ ÕÅðé» ÕðÕ¶ òÆ Ô°§çÆ ÔË, ܯ Áµñó· À°îð ÒÚ ÔÆ Ô¯ Ü»çÆ ÔË¢ ÇÂñÅÜ : r î±§Ô çÆ ð¯÷ÅéÅ B òÅð Ú§×Æ åð·» ÃëÅÂÆ Õ悁r ç§ç» ç¶ âÅÕàð 寺 Ã-Ã Òå¶ Ü»Ú ÕðòÅú¢ r ôðÅì, ÇÃ×ðàé¯ôÆ, êÅé, ×°àÕ¶, å§ìÅÕ±

寺 ç±ð ðÔ¯¢ r ÇîµáÆÁ» ÚÆ÷» صà ÖÅú¢ Ç÷ÁÅçÅ ç¶ð åÕ í°µÖ¶ éÅ ðÔ¯¢

r åÅ÷Å å¶ ê½ôÇàÕ í¯Üé Õ悁í¯Üé Ôî¶ôÅ ÚìÅ-ÚìÅ Õ¶ Õ悁r ê°§×ð¶ ԯ¶ ÁéÅÜ, ÃñÅç å¶ ëñ» çÆ òð寺 Õ悁r Ôð òÅð í¯Üé 寺 ìÅÁç Ú±ñÆ ÷ð±ð Õ悁r à°æìðµô å¶ à°æê¶Ãà 鱧 Ã-Ã Òå¶ ìçñç¶ ðÔ¯¢ r ÇÕö ç±Ü¶ çÅ à°æìðµô éÅ Õ悁r ÚÅÔ, Õ½ëÆ, à½ëÆÁ» ÁÅÇç ÖÅä 寺 ìÅÁç î±§Ô ÃÅë Õ悁r ×Ëð-÷ð±ðÆ åäÅÁ 寺 ìÚ¯¢ r í¯Üé ç¶ ÇòÚ¯º-ÇòÚ Ø°µà-Ø°µà êÅäÆ êÆú¢

ùíÅÁ åËÁ ÕðçÅ ÔË å¿çð¹ÃåÆ ÃÅâÆ ôõÃÆÁå çÅ ÇüèÅ Ãì¿è ÃÅâÆ å¿çð¹ÃåÆ éÅñ Ô¹¿çÅ ÔË Áå¶ ÃÅâÆ å¿çð¹ÃåÆ ÔÆ ÃÅâÆ ¦îÆ À°îð Áå¶ ÜÆòé çÆ ×¹äò¼åÅ ù ÇéðèÅðå ÕðçÅ ÔËÍ îÅÇÔð» Áé°ÃÅð ܯ ñ¯Õ ùíÅÁ 寺 ÕÅøÆ ÁÅôÅòÅçÆ Ô¹¿ç¶ Ôé, ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ» ù ÕÅðÇâÕ Ãî¼ÇÃÁÅò» Ô¯ä çÅ Ãí 寺 ò¼è ÖåðÅ Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÁÃÄ ÁÇÜ ÔÆÁ» Ãî¼ Ç ÃÁÅò» ÁÇÜÔÆÁ» ù àÅÇÂî ç¶ ôõÃÆÁå òð× ÇòÚ ò¿ â ç¶ Ô»Í ÁÇÜÔ¶ ñ¯ Õ À° å î ê¹ ð ô Ô¹ ¿ ç ¶ ÔéÍ ÇÂÔ Ôð ò¶ ñ ¶ ò¼ è å¯ º ò¼ è êÅÀ° ä çÆ Ç¼ Û Å ð¼ Ö ç¶ ÔéÍ ÇÂà ñÂÆ ÇÂÔ çÈ Ç ÜÁ» Óå¶ ò¼ è åäÅÁ×Ì Ã å ðÇÔ³ ç ¶ ÔéÍ Ôð ò¶ ñ ¶ åäÅÁ Ççñ ù êÌ í ÅÇòå ÕðçÅ ÔË Í ÁÇÜÔ¶ ñ¯ Õ » ù Ççñ çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» çÅ ÖåðÅ òè¶ ð ¶ Ô¹ ¿ ç Å ÔË Í ÇÂÔ ÔÅÂÆêðàË º ôé Áå¶ ÕÅðÇâÕ ÇìîÅðÆ ç¶ Ø¶ ð ¶ ÇòÚ òÆ ÁÅ ÃÕç¶ ÔéÍ Ôð ò¶ ñ ¶ åäÅÁ ÇòÚ ðÇÔä ÕðÕ¶ À° é · » ÇòÚ ÕÅðàÆï ñ ÔÅðî¯ é çÆ ê¼ è ð òè Ü»çÆ ÔË Í Ü¯ À° é · » çÆ ÇìîÅðÆ éÅñ ñóé çÆ Ãîð¼ æ Å ù êÌ í ÅÇòå ÕðçÆ ÔË Í À°Ô ÕÂÆ ÇÕÃî çÆÁ» ì¹ðÆÁ» ÁÅçå» çÅ ÇôÕÅð Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ ÃÅâÆ ôõÃÆÁå çÅ ÇüèÅ Ãì¿è ÃÅâÆ å¿çð¹ÃåÆ éÅñ Ô¹¿çÅ ÔË Áå¶ ÃÅâÆ å¿çð¹ÃåÆ ÔÆ ÃÅâÆ ¦îÆ À°îð Áå¶ ÜÆòé çÆ ×¹äò¼åÅ ù ÇéðèÅðå ÕðçÅ ÔËÍ îÅÇÔð» Áé°ÃÅð ܯ ñ¯Õ ùíÅÁ 寺 ÕÅøÆ ÁÅôÅòÅçÆ Ô¹¿ç¶ Ôé, ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ» ù ÕÅðÇâÕ Ãî¼ÇÃÁÅò» Ô¯ä çÅ Ãí 寺 ò¼è ÖåðÅ Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÁÃÄ ÁÇÜÔÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» ù àÅÇÂî ç¶ ôõÃÆÁå òð× ÇòÚ ò¿âç¶ Ô»Í ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ À°åî ê¹ðô Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÂÔ Ôð ò¶ñ¶ ò¼è 寺 ò¼ è êÅÀ° ä çÆ Ç¼ Û Å ð¼ Ö ç¶ ÔéÍ ÇÂà ñÂÆ ÇÂÔ çÈÇÜÁ» Óå¶ ò¼è åäÅÁ×ÌÃå ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ Ôð ò¶ñ¶ åäÅÁ Ççñ ù êÌíÅÇòå ÕðçÅ ÔËÍ ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ» ù

Ççñ çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» çÅ ÖåðÅ òè¶ð¶ Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÔÅÂÆêðà˺ôé Áå¶ ÕÅðÇâÕ ÇìîÅðÆ ç¶ Ø¶ð¶ ÇòÚ òÆ ÁÅ ÃÕç¶ ÔéÍ Ôð ò¶ñ¶ åäÅÁ ÇòÚ ðÇÔä ÕðÕ¶ À°é·» ÇòÚ ÕÅðàÆïñ ÔÅðî¯é çÆ ê¼èð òè Ü»çÆ ÔËÍ Ü¯ À°é·» çÆ ÇìîÅðÆ éÅñ ñóé çÆ Ãîð¼æÅ ù êÌíÅÇòå ÕðçÆ ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ À°ñà ܯ ñ¯Õ Ôð ò¶ñ¶ Ö¹ô ðÇÔ³ç¶ Ôé Áå¶ À°ñà ÔñÅå ÇòÚ ØìðÅÀ° º ç¶ éÔÄ Ôé, À° Ô ÇÕ¿ é ÆÁ» òÆ î¹ ô ÇÕñ ÔÅñå» ÇòÚ Ô¯ä À°Ô Ôî¶ôÅ á§ã¶ ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ» ù åäÅÁ×ÌÃå ÇìîÅðÆÁ» òÆ Ø¼à Ô¹¿çÆÁ» Ôé, ÚÆ÷» ç¶ êÌåÆ À°é·» çÅ é÷ðÆÁÅ À°é·» çÆ ÇÃÔå ù êÌíÅÇòå ÕðçÅ ÔËÍ ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ ÁÕÃð î¯àÅê¶ çÅ ÇôÕÅð Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÚÅÔ¹¿ç¶ ԯ¶ òÆ ÇÂÔ

ñ¯Õ ÁÅêä¶ íÅð ù ÜñçÆ ØàÅ éÔÄ ÃÕç¶ ÇÕÀ°ºÇÕ ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ Ô»-ê¼ÖÆ Ã¯Ú ç¶ èÅðéÆ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ÁÅêä¶ íÅð Áå¶ ÁÅêä¶ ì¶â¯ñ ÇçÖÅÂÆ ç¶ä ù ñË Õ¶ ÇÚ¿åå éÔÄ Ô¹¿ç¶Í ܯ ñ¯Õ ìÅÔðî¹ÖÆ Ô¹¿ç¶ Ôé å¶ ÁÅêä¶-ÁÅê ù ÁÅÃÅéÆ éÅñ êÌ×à Õðç¶ Ôé À°Ô ÕçÆ òÆ åäÅÁ ÇòÚ éÔÄ ÁÅÀ°ºç¶Í êð À°Ô åäÅÁ çÈÇÜÁ» ÇòÚ Û¼â Çç³ç¶ Ôé, À°Ô Çìé» Ã¯Ú¶ ÃîÞ¶ Õ¯ÂÆ òÆ ×¼ñ ÕÇÔ Çç³ç¶ ÔéÍ ÇÜà ÕÅðé À°é·» ç¶ Ãì¿è çÈÃÇðÁ» éÅñ ÁÕÃð Çò×ó Ü»ç¶ ÔéÍ Ü¯ ÕÇÔ³ç¶ Ôé ܯ ñ¯Õ ÃîÅÇÜÕ ðÈê ÇòÚ ìÔ¹å¶ Ãð×ðî Ô¹¿ç¶ Ôé À°é·» çÅ ÇçîÅ× òè¶ð¶ ùڶå éÔÄ Ô¹¿çÅ À°Ô ÜñçÆ æ¼Õ Ü»ç¶ ÔéÍ ÇÂà ñÂÆ çÈÃð¶ ñ¯Õ» ÇòÚ Ø¹ñä-Çîñä ò¶ñ¶ ñ¯Õ ìÔ¹å¶ Ã¹Ú¶å éÔÄ Ô¹¿ç¶Í

ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ À°éÄçð¶ çÅ ÇôÕÅð Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÂà çÆ å°ñéÅ ÇòÚ Ü¯ ñ¯Õ Á³åðî¹ÖÆ Ü» ôðîÆñ¶ Ô¹¿ç¶ Ôé ÇÂÔ ÁÕÃð ÇÃðçðç Ü» ê¶à ÇòÚ ×Ëà ÁÅÇç å¯ º êÌ ¶ ô Åé ðÇÔ³ ç ¶ ÔéÍ Ã¿ ò ¶ ç éÅò» ù ÕÅìÈ éÅ Õð ÃÕä ÕðÕ¶ ÇÂÔ ñ¯Õ ê¶à çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» ç¶ ÇôÕÅð Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ñ¯Õ çÈÃÇðÁ» éÅñ Þ×óÅ Õðé 寺 ØìðÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ÇÕö ÃÅÔîä¶ êÌåÆÇÕÇðÁÅ êÌ×à Õðç¶ Ã ÇÂÔ êÇÔñ» ÕÂÆ òÅð ïÚç¶ ÔéÍ ÇÂé·» çÆÁ» ÿò¶çéÅò» ç¼ìÆÁ» ðÇÔ³çÆÁ» ÔéÍ Õ°ñ ÇîñÅ Õ¶ Ôð ÇòÁÕåÆ çÆ ôõÃÆÁå Çí¿é Ô¹¿çÆ ÔË å¶ ÇÂÃ ç¶ Áé°ÃÅð ÔÆ Ãî¼ÇÃÁÅò» Ô¯ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ ìÔ¹å Ç÷ÁÅçÅ å¶÷ ñ¯Õ» ù Ççñ çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» çÅ ÖåðÅ Ô¹¿çÅ ÔËÍ

ÇÕò¶º ð¾Öƶ ç§ç» çÆ ÁäÇ×äå ð¯×» 鱧 Çç§ ç Å þ êz ç ± ô ä Üéî Ö±ìñðåÆ ÕÅÇÂî ç¿ç» ÇòÚ ÕËÇòàÆ Ô¯ò¶ å» å°ð¿å ÁÅêäÅ ìñ¼â ôÈ×ð ÚËµÕ ÕðòÅÀ°äÍ ÕðâÆúòËÃÕ°ñð ðËÃêÆð¯àðÆ Áå¶ Ãàð¯Õ éÅñ ÿì¿Çèå ÃîÈÔ ÇìîÅðÆÁ» î³ÈÔ ÇòÚ Ô¯ä òÅñ¶ ÇÂéëËÕôé ÕðÕ¶ Ô¹¿çÆÁ» ÔéÍ ÇÜ毺 å¼Õ î³ÈÔ çÅ ÃòÅñ ÔË ÇÂà ÇòÚ¯º ÁÅÀ°ä òÅñÆ ÔòÅ ÃÅⶠÃðÆð çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» çÆ ÔñÚñ ñË Õ¶ ÁÅÀ°ºçÆ ÔËÍ ôÈ×ð ç¶ îðÆ÷» çÆ ÃÅÔ Çî¼áÆ Ô¹¿çÆ ÔËÍ ÃÅÔ ç¶ îðÆ÷» çÅ ÃÅÔ çÈð 寺 ÔÆ ç¼Ã Çç³çÅ ÔËÍ î³ÈÔ ÇòÚ¯º ÁÅÀ°ä òÅñÆ ìçìÈ îÃÈÇóÁ» çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» çÆ ÃÈÚÕ Ô¹¿çÆ ÔËÍ ç¿ç» ç¶ ÁÅñ¶-ç¹ÁÅñ¶ Üî» Ô¯ä òÅñÅ êñÅÕ Ü¶Õð éÅ ÔàÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ å» îÃÈó¶ Áå¶ îÃÈÇóÁ» çÆ Ô¼âÆ çÅ é°ÕÃÅé Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ âÅÕàð» Áé°ÃÅð ܶÕð ÁÃÄ îé°¼ÖÆ ÃðÆð çÆ ÕÅðÜ êÌäÅñÆ ù ÃîÞ Õ¶ À°Ã çÅ êÈðÅ ÇÖÁÅñ ð¼Öƶ å» ÁÅêä¶ ÃðÆð ç¶ Á³×» çÆ íÅôÅ ÃîÞä ç¶ òè¶ð¶ Ãîð¼æ Ô¯ ÃÕç¶ Ô»Í À°çÅÔðé ç¶ å½ð Óå¶ òÅð-òÅð ÇêÁÅà ñ¼×äÅ, òÅð-òÅð ÇêôÅì ÁÅÀ°äÅ, ÁÕÃð ôÈ×ð çÆÁ» ÇéôÅéÆÁ» ÔéÍ çà ÃÅñ ç¶ ì¼Ú¶ çÆ î» À°Ã ù ç¿ç» ç¶ âÅÕàð Õ¯ñ ñË Õ¶ ×ÂÆÍ ÇêÛñ¶ ÕÂÆ Ççé» å¯º À°Ã ç¶ îÃÈÇóÁ» ÇòÚ¯º ì¹ðô Õðé ò¶ñ¶ ÖÈé ÇéÕñçÅ ÃÆÍ î» ÕÇÔ³çÆ ÃÆ ÇÕ À°Ô ðÅå ù ÖÅäÅ ÖÅä 寺 Çê¼Û¯º ì¹ðô éÔÄ ÕðçÅ, ÇÂà ÇòÚ À°Ã ç¶ ç¿ç ÖðÅì Ô¯ ðÔ¶ ÔéÍ âÅÕàð é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ Õ¯ÂÆ ÁÅî ×¼ñ éÔÄ ÔËÍ Ü¶Õð îÃÈÇóÁ» ÇòÚ ÖÈé ÇéÕñçÅ ÔË å» êÇÔñ» ÖÈé çÆ Ü»Ú ÕðéÆ êò¶×ÆÍ ÇÂÔ ÇñÀ°Õ¶îÆÁÅ òÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ Ü¯ Õ˺Ãð ÇòÚ òÆ åìçÆñ Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ îÅÔð âÅÕàð» Áé°ÃÅð ܶÕð îÃÈÇóÁ» ÇòÚ¯º ÖÈé ÁÅ ÇðÔÅ ÔË å» ÇÂà çÅ îåñì ÔË, ÃÅù ÇÂñÅÜ çÆ ñ¯ ó ÔË Í êð ñ¯ Õ ÇèÁÅé éÔÄ Çç³ ç ¶ Í ÇÂà ù Áä×½ÇñÁ» Õðç¶ ÔéÍ îé°¼ÖÆ ÃðÆð çÆ Ç³ÜÆéÆÁÇð³× òÆ ÁÜÆì ÔË, ÃÅⶠÃðÆð ÃÅð¶ Á³×» çÆ ÁÅêäÆ ÷ìÅé Ô¹¿çÆ ÔËÍ Á¼Ö» ç¶ Ô¶á» ÕÅñ¶ ضð¶ ܶÕð ÖðÅì ÇÕâéÆ çÆ ÕÔÅäÆ ÕÇÔ³ç¶ Ôé å» îÅÔòÅðÆ ç¶ ç½ðÅé òè¶ð¶ ÖÈé ÁÅÀ°äÅ òÆ àÆ. ìÆ. çÆ ÇéôÅéÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ Ôð

ò¶ñ¶ Õîð ÇòÚ Ô¯ä òÅñÆ çðç ÇÂà ׼ñ çÆ î³× ÕðçÆ ÔË ÇÕ í¯Üé ÇòÚ ÇòàÅÇîé ÒâÆÓ çÆ ÕîÆ ÔËÍ ÃðÆð ç¶ ÁÇÜÔ¶ Ã¿Õ¶å» çÆ íÅôÅ ÁÃÄ ÇÕ¼æ¶ Ã¹äç¶ Ô»Í Ü¶Õð ÃÅⶠéÔ¿¹ ؼà ù¿çð ñ×ç¶ Ôé å» ÇÂé·» Óå¶ éÔ¿¹ êÅñô ñ×Å Õ¶ ÿ¹çð ìäÅ ñúÍ ÁÃÄ í¹¼ñ Ü»ç¶ Ô» ÇÕ ÇÂÔ ÃÅⶠÃðÆð ç¶ îËàÅì¯Çñ÷î ÇòÚ ÁŶ Áÿå°ñé ÕðÕ¶ ÔËÍ ÇÚÔð¶ Óå¶ Ô¯ä òÅñ¶ ÇÕ¼ñî¹ÔÅÇÃÁ» çÅ ÕÅðé êÅÚä ÇÕÇðÁÅ ÇòÚ ×óìó ÔËÍ êð ÁÃÄ ÇÂé·» çÅ ÇÂñÅÜ Ã¿¹çðåÅ ÃÅèé» éÅñ Õðé çÆ Õ¯Çôô Õðç¶ Ô»Í âÅÕàð» Áé°ÃÅð ܶÕð ÁÃÄ îé°¼ÖÆ ÃðÆð çÆ ÕÅðÜ êÌäÅñÆ ù ÃîÞ Õ¶ À°Ã çÅ êÈðÅ ÇÖÁÅñ ð¼Öƶ å» ÁÅêä¶ ÃðÆð ç¶ Á³×» çÆ íÅôÅ ÃîÞä ç¶ òè¶ð¶ Ãîð¼æ Ô¯ ÃÕç¶ Ô»Í À°çÅÔðé ç¶ å½ð Óå¶ òÅð-òÅð ÇêÁÅà ñ¼×äÅ, òÅð-òÅð ÇêôÅì ÁÅÀ°äÅ, ÁÕÃð ôÈ×ð çÆÁ» ÇéôÅéÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ç½ðÅé ÃÅⶠÖÈé ÇòÚ ×¹¬Õ¯÷ çÆ îÅåðÅ òè Ü»çÆ ÔËÍ ÃÅâÅ ÇçîÅ× À°Ã ò¶ñ¶ ÇÂà ù ÃðÆð ÓÚ¯º ìÅÔð Õðé ñÂÆ Ã¿Õ¶å Çç³çÅ ÔË å¶ ÁÃÄ êÅäÆ êÄç¶ Ô» Ü» ÇêôÅì Õðç¶ Ô»Í òÅñ» ç¶ Þóé çÅ ÕÅðé ÁéÆîÆÁÅ Áå¶ ÃðÆð ÇòÚ ÕÅêð çÆ ÕîÆ Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÇÂö åð·» î³ÈÔ ÇòÚ¯º ÁÅÀ°ä òÅñÆ ìçìÈ òÆ ÇÂÕ ×¿íÆð ÇìîÅðÆ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ ÃÅù ÇÕö Çñòð îÅÔð ù Çîñ Õ¶ ÇÂà Óå¶ Ã ÇÃð ÕÅìÈ êÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÃÅâÅ î³ÈÔ ÃÅâÆ å¿çð¹ÃåÆ çÅ êÌòÕåÅ ÔËÍ ìôðå¶ ÇÕ ÁÃÄ ÇÂà çÆ Ã¹äÆÂ¶Í Ã¿¹çð ì¹¼ñ· Áå¶ î¯åÆÁ» òð׶ ç¿ç ÃÅâÆ Ú¿×Æ ÇÃÔå çÆ ÇéôÅéÆ ÔéÍ î³ÈÔ çÅ ÁÕÃð, îÃÈÇóÁ» çÆ ÇÂéëËÕôé, ÁËÚ. ÁÅÂÆ. òÆ. ç¶ êÈðò ñ¼Ûä ÔéÍ ÖðÅì ç¿ç À°Ã çÆ ê̯ÇÃà çÅ ÕÅðé ìä ÃÕç¶ ÔéÍ ê¶à ÇòÚ Üñä ç¶ ÕÅðé ÁËÚ êÅÇÂñ¯ðÆ ìËÕàÆðÆÁÅ Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÇÂÔ ìËÕàÆðÆÁÅ ð¯××ÌÃå îÃÈÇóÁ» ÇòÚ ÁÅêäÅ Øð ìäÅÀ°ºçÅ ÔËÍ ç¿ç» ÇòÚ ÕËÇòàÆ Ô¯ò¶ å» å°ð¿å ÁÅêäÅ ìñ¼â ôÈ×ð ÚËµÕ ÕðòÅÀ°äÍ ÕðâÆúòËÃÕ°ñð ðËÃêÆð¯àðÆ Áå¶ Ãàð¯Õ éÅñ ÿì¿Çèå ÃîÈÔ ÇìîÅðÆÁ» î³ÈÔ ÇòÚ Ô¯ä òÅñ¶ ÇÂéëËÕôé ÕðÕ¶ Ô¹¿çÆÁ» ÔéÍ ÇÜ毺 å¼Õ î³ÈÔ çÅ ÃòÅñ ÔË ÇÂà ÇòÚ¯º ÁÅÀ°ä òÅñÆ

ÔòÅ ÃÅⶠÃðÆð çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» çÆ ÔñÚñ ñË Õ¶ ÁÅÀ°ºçÆ ÔËÍ ôÈ×ð ç¶ îðÆ÷» çÆ ÃÅÔ Çî¼áÆ Ô¹¿çÆ ÔËÍ ÃÅÔ ç¶ îðÆ÷» çÅ ÃÅÔ çÈð 寺 ÔÆ ç¼Ã Çç³çÅ ÔËÍ î³ÈÔ ÇòÚ¯º ÁÅÀ°ä òÅñÆ ìçìÈ îÃÈÇóÁ» çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» çÆ ÃÈÚÕ Ô¹¿çÆ ÔËÍ ç¿ç» ç¶ ÁÅñ¶-ç¹ÁÅñ¶ Üî» Ô¯ä òÅñÅ êñÅÕ Ü¶Õð éÅ ÔàÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ å» îÃÈó¶ Áå¶ îÃÈÇóÁ» çÆ Ô¼âÆ çÅ é°ÕÃÅé Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ î³ÈÔ ÇòÚ¯º ÁÅÀ°ä òÅñÆ ç¹ð׿è çÅ ò¼âÅ ÕÅðé ¦ì¶ Ã å¼Õ Õ°Þ éÅ ÖÅäÅ òÆ Ô¹¿çÅ ÔËÍ ç¹¼è ç¶ ç¿ç» ÇòÚ ÕËÇòàÆ Ãî¼ÇÃÁÅ ÁÅî ç¶Öä ÇòÚ ÁÅÀ°ºçÆ ÔËÍ Ç÷¿çÅÇçñ î¹ÃÕÅé ñÂÆ ç¿ç» çÆ ç¶Ö-íÅñ ÁÇå ÷ðÈðÆ ÔË, Ççé ÇòÚ ÕÂÆ Õ¼ê ÕÅøÆ Ü» ÚÅÔ òÆ ç¿ç» Óå¶ ì¹ðÅ ÁÃð êÅÀ°ºçÆ ÔËÍ Ççé ÇòÚ ç¯ òÅð ì¹ðô ÷ðÈð ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Ôð òÅð ÖÅä 寺 ìÅÁç î³ÈÔ çÆ Ú¿×Æ åð·» ÃëÅÂÆ Õð¯Í

ÇÂÕ êÅö ðÅÜèÅéÆ Çç¼ñÆ Ôð Ççé ìÆåä 寺 ìÅÁç Çòôò ê¼èðÆ ôÇÔð ÇòÚ åìçÆñ Ô¯ ðÔÆ ÔËÍ çÈܶ êÅö ÇÂ毺 çÅ òÅåÅòðé ñ×ÅåÅð ÇÃÔå ñÂÆ ÔÅéÆÕÅðÕ Ô¹¿çÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ Çç¼ñÆ ç¶ òÅåÅòðé ÇòÚ Ô¹ä éò» ÿÕà òèç¶ êÅð¶ çÅ ÔËÍ êÅðÅ íÅò îðÕðÆ éÅ ÇÃðë ÃÅù ÇìîÅð Õð ÇðÔÅ ÔË, Ãׯº ÃÅⶠÃðÆðÕ å¿åð Óå¶ òÆ îÅóÅ êÌíÅò êÅ ÇðÔÅ ÔËÍ àÅÕÇÃÕ Ç¦Õ ç¶ ÇÂÕ ÁÇèÁËé Áé°ÃÅð Çç¼ñÆ ç¶ òÅåÅòðé ÇòÚ êÅð¶ çÆ îÅåðÅ õåð¶ ç¶ ÇéôÅé 寺 Ç÷ÁÅçÅ òè ×ÂÆ ÔËÍ çðÁÃñ ÇÃÔå Ãì¿èÆ Ö¶åð» ÓÚ òð寺 ÇòÚ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ ò¼Öò¼Ö À°êÕðä» ÇòÚ Ôð ÃÅñ BF àé 寺 Ç÷ÁÅçÅ êÅðÅ Ü» îðÕðÆ çÆ òð寺 Ô¹¿çÆ ÔËÍ ÇÜé·» Çòô¶ô À°êÕðä» å¶ òÃå» ÇòÚ ÇÂÔ ÇÂÃå¶ î Åñ Ô¹ ¿ ç Å ÔË , À° é · » ÇòÚ æðîÅîÆàð, ìËàðÆ, ÃëÅÂÆ×î¯îËé¯îÆàð, ÇàÀ±ìñÅÂÆà, ìËð¯îÆàð, ëñ¯ð¯Ã¶ºà ñÅÂÆà Áå¶ ê¶ºàà ÁÅÇç ÔéÍ ÃòÅñ ÔË Çç¼ñÆ ç¶ òÅåÅòðé ÇòÚ ÇÂÔ ÷ÇÔðÆñÅ êçÅðæ Çռ毺 Áå¶ ÇÕª ÁÅ ÇðÔÅ ÔË? çðÁÃñ ÃÅâÆ ÁÅè¹ÇéÕ ÜÆòéôËñÆ ÇòÚ ÇÂÃå¶îÅñ Ô¯ä òÅñ¶ ÃÅð¶ À°êÕðä ÁÇÜÔ¶ Ôé ÇÜé·» ÇòÚ êÅð¶ çÆ òð寺 Ô¹¿çÆ ÔËÍ íÅò¶º Çëð ð¯÷ÅéÅ ç¶ ÃÅð¶ ÇÂñËÕàzÅÇéÕà À°êÕðä» ÇòÚ ÇÂÃå¶îÅñ Ô¯ä òÅñÆ ìËàðÆ Ô¯ò¶ Ü» Ã¯é¶ ç¶ ÃÅðÆÁ» ÚÆ÷»Í ÇèÁÅé ç¶ä òÅñÆ ×¼ñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ Õ¿ÇêÀ±àð Áå¶ çÈÃðÆÁ» ÇÂñËÕàzÅÇéÕ ÚÆ÷» ÇòÚ Ã¯é¶ Áå¶ Ú»çÆ çÆ ìÔ¹å òð寺 Ô¯ ðÔÆ ÔËÍ ÇÂé·» èÅå±Á» ÇòÚ òÆ êÅðÅ î½ÜÈç Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÃÆî˺à çÆÁ» ÚÆ÷» Áå¶ ò¼Ö-ò¼Ö ÇÕÃî ç¶ îËâÆÕñ ÇâÃê¯÷ñ òÆ ÔòÅ ÇòÚ êÅð¶ çÆ î½ÜÈç×Æ çÅ ÇÂÕ ò¼âÅ ÕÅðé ÔéÍ ÇÃÔå ñÂÆ õåðÅ ìä Ú¹¼Õ¶ êÅð¶ çÆ ÔòÅ ÇòÚ ÇÂà ê¼èð å¼Õ î½ÜÈç×Æ çÅ ÇÂÕ ò¼âÅ ÕÅðé ÃðÕÅð çÅ ÇÂà Ãì¿è ÇòÚ Çã¼ñÅ ðò¼ÂÆÁÅ òÆ ÔËÍ ÃðÕÅð éÅ å» ÇÂà Ãì¿è ÇòÚ ÁÅêä¶ Çéïî» ù Ãõå ìäÅ ðÔÆ ÔË Áå¶ éÅ ÔÆ ÇÂé·» ç¶ êÅñä ù ùÇéôÇÚå ÕðòÅ ðÔÆ ÔË, ÇÜà ÕÅðé

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

ÔÃêåÅñ», Çëð íÅò¶ º À° Ô ÃðÕÅðÆ Ô¯ ä Ü» êÌÅÂÆò¶àÍ À°é·» ÃÅÇðÁ» ÇòÚ ÇÂÃ ç¶ Ãà¯ð¶÷ ù ñË Õ¶ ñÅêðòÅÔÆ çÅ ÁÅñî ìÇäÁÅ ðÇÔ³çÅ ÔËÍ Çüචòܯº æðîÅîÆàð ๼à Ü»ç¶ Ôé Áå¶ êÅðÅ ÔòÅ ÇòÚ ëËñ Ü»çÅ ÔËÍ Ü篺 êÅðÅ ÔòÅ ÇòÚ êÔ¹¿ÚçÅ ÔË å» ÇÂÔ ÇîæÅÇÂñ êÅðÅ ìä Ü»çÅ ÔË Ü¯ ÃÅèÅðé êÅð¶ 寺 òÆ Ç÷ÁÅçÅ õåðéÅÕ Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÁÅî å½ð Óå¶ êÅð¶ ç¶ í¿ â Åðé ñÂÆ ðÅÜèÅéÆ Çç¼ñÆ Áå¶ ç¶ô ç¶ çÈÃð¶ ôÇÔð» ÇòÚ Ü¯ ê³ Ì ê ÇðÕ åðÆÕÅ ÇÂÃå¶ î Åñ Ô¹ ¿ ç Å ÔË, À°Ã î¹åÅÇìÕ ×¼å¶ Áå¶ êñÅÃÇàÕ ç¶ â¼ÇìÁ» ÇòÚ ÇÂà ù Ãà¯ð ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÕÂÆ ÔÃêåÅñ» ÇòÚ êÅð¶ ù Ç÷ÁÅçÅ îÅåðÅ ÇòÚ Ãà¯ð Õðé ñÂÆ Õ¼Ú çÆÁ» ì¯åñ» çÆ òð寺 Ô¹¿çÆ ÔËÍ ÇÂà ÕÅðé òÆ ÇÂÔ å¶÷Æ éÅñ ÔòÅ ÇòÚ ôÅÇîñ Ô¯ ÇðÔÅ ÔËÍ êÅðÅ ÃÅⶠÇÃÔå ñÂÆ ÕÂÆ åð·Å éÅñ õåðéÅÕ ÔËÍ ÁÅî ÁÅçîÆ éÅñ ÇÂÕ Ãî¼ÇÃÁÅ ÇÂÔ òÆ ÔË ÇÕ À°Ô ÜÆòéôËñÆ ÇòÚ ÃÅð¶ À°êÕðä» Áå¶ êçÅðæ» çÆ òð寺 ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÅ ÔË êð À°Ô ÇÂà çÆ òð寺 ç¶ åðÆÇÕÁ» Ãì¿èÆ ÁÅè¹ÇéÕ ðò¼ÂÆÁÅ éÔÄ ÁêäŪçÅ, ÇÜà ÕÅðé ÜÆòéôËñÆ íÅò¶º ÁÅè¹ÇéÕ Ô¯ ÜŶ êð Ã¯Ú À°ÔÆ ê¹ðÅäÆ ÔÆ ðÇÔ³çÆ ÔËÍ ÇÂÔ ÇÃÔå Óå¶ ×¿íÆð õåð¶ çÆ ÃÇæåÆÁ» ìä Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÇÕªÇÕ ÁÅî ÁÅçîÆ ðÅå¯-ðÅå ÇòÇ×ÁÅéÕ é÷ðƶ òÅñÅ éÔÄ Ô¯ ÃÕçÅ ÇÂà ñÂÆ ÃðÕÅð» ù ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÁÅî ñ¯Õ» çÆ ÇÃÔå ù é°ÕÃÅé êÔ¹¿ÚÅÀ°ä òÅñÆÁ» ÕÅðòÅÂÆÁ» Óå¶ Çé×ÅÔ ð¼Ö¶ Áå¶ À°é·» ù ð¯Õä ñÂÆ ÃõåÆ çÆ òð寺 Õð¶Í ܶ Çç¼ñÆ Áå¶ À°Ã¶ Áé°êÅå ÇòÚ ì¿×ñ½ð Áå¶ ÔËçðÅìÅç ç¶ òÅåÅòðé ÇòÚ ÔÅñ ÔÆ ç¶ ÃÅñ» ÇòÚ òè ðÔ¶ êÅð¶ çÆ îÅåðÅ ù ׿íÆð éÅ ÃîÇÞÁÅ Ç×ÁÅ å» ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Ã ÇòÚ æðîÅîÆàð çÅ êÅðÅ ÃÅⶠì¹ÖÅð éÔÄ ç¼Ã¶×Å, Ãׯº ÃÅⶠì¹ÖÅð çÅ ÕÅðé ìä¶×ÅÍ


Punjabi Page

4 May, 2012

Asian Tribune

Issue 45 (12)

ÓÀ∫ «Ó√≈Ò ‘≈∫ : ’À‡∆È≈ ’ÀÎ î˺ Õç¶ ÇÕö ÖÅà ëÅðî±ñ¶ 鱧 éÔƺ Ú°ÇäÁÅ Áå¶ éÅ ÔÆ Õç¶ ÁÅêäÆ ÇÂî¶Ü ìäÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ¢ î˺ Ôî¶ôÅ éò¶º ÁÅÂÆâÆÁÅ, éòƺ ÃÇÕzêà, íÅôÅ ÁÅÇç 鱧 êÇÔñ ÇçµåÆ ÔË¢ î˺ ÁÅêäÅ Õ§î ê±ðÆ åð·Åº ǧܰÁŶ ÕÆåÅ¢ íÅò¶ºÇÕ î˺ ÁçÅÕÅðÆ çÆ ÇÃÖñÅÂÆ éÔƺ ñÂÆ ÃÆ êð î¶ð¶ Áé°íòź é¶ î¶ð¶ ÇòÕÅà ÒÚ ìÔ°å îçç ÕÆåÆ¢ î˺ ñ×ÅåÅð ÇõÖäÅ ÜÅðÆ ðµÇÖÁÅ¢ î˺ ô°ð± 寺 ÔÆ ÁÅêäÆ êçç 鱧 ñË Õ¶ Ãêµôà ðÔÆ Ôź êð î˺ ÁÅêäÆ êçç 鱧 ñ×ÅåÅð ìçñçÆ òÆ ðÔÆ Ôź¢ Ü篺 ÕËàðÆéÅ ÕËë é¶ Òì±îÒ òð×Æ Çëñî éÅñ ÁÅêäÅ ÕðÆÁð ô°ð± ÕÆåÅ ÃÆ åź ÁçÅÕÅðÆ ç¶ éź Òå¶ À°Ã 鱧 ÇÃðë ÒÕÅá çÆ ×°µâÆÒ çÅ éź ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, ÇÜà ÒÚ éÅ ÜÅé Ô°§çÆ ÔË Áå¶ éÅ ÔÆ íÅòéÅ¢ À°Ã ò¶ñ¶ ÇÕö é¶ Ã°êé¶ ÒÚ òÆ éÔƺ ïÇÚÁÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂÕ Ççé À°Ô à½ê æzÆ ÒÚ ôÅîñ Ô¯ Õ¶ Õð¯óź Ççñź çÆ èóÕé ìä ÜÅò¶×Æ¢ Ú§×Æ ÇÔ§çÆ éÅ ÁÅÀ°ä ç¶ ìÅòܱç ÕËàðÆéÅ é¶ ÇÜà åð·Åº ÃëñåÅ çÆ Ã°éÇÔðÆ î§Ç÷ñ ÔÅÃñ ÕÆåÆ ÔË, À°Ô ÕÅÇìñ¶ åÅðÆë ÔË¢ ÕËàðÆéÅ çÆÁź Çëñîź çÆ Ã±ÚÆ Òå¶ é÷ð îÅðÆ ÜÅò¶ åź À°Ã çÆÁź Çëñîź çÆ ÃëñåÅ Á½Ãå ý ëÆÃçÆ ðÔÆ ÔË¢ ÃëñåÅ çÆ êzåÆÕ ìä Ú°µÕÆ ÕËàðÆéŠ鱧 ÇéðîÅåÅ î±§Ô î§Ç×ÁÅ ÇîÔéåÅéÅ ç¶ä ñÂÆ ÇåÁÅð Ôé, ÇòÇ×ÁÅêé Ü×å ÒÚ òÆ À°Ã çÅ çìçìÅ ÕÅÇÂî ÔË¢ ê¶ô Ôé À°Ã éÅñ Ô¯ÂÆ ÇÂÕ ×µñìÅå ç¶ î°µÖ Á§ô¸ ÁµÜ å°Ãƺ ÃëñåÅ çÆ ÇÃÖð Òå¶ Ô¯¢ ÇÕò¶º îÇÔñà Õðç¶ Ô¯? ¸îË鱧 ìÔ°å Ö°ôÆ ÔË ÇÕ ÁÅÇÖð î¶ðÆ ÇîÔéå, î¶ðŠçØðô ð§× ÇñÁÅÇÂÁÅ¢ ÁµÜ î˺ ܯ î°ÕÅî ÔÅÃñ ÕÆåÅ ÔË, À°Ã 寺 î˺ ÕÅëÆ Õ°Þ ÇõÇÖÁÅ òÆ ÔË¢ î˺ Ô°ä ÁÇÜÔÆ Õ¯ÂÆ Çëñî éÔƺ ÕðéÅ ÚÅÔ°§çÆ, ÇÜà 鱧 ç¶Öä 寺 ìÅÁç î¶ð¶ êzô§ÃÕź 鱧 ÇéðÅôÅ Ô¯ò¶¢ Ô°ä îË鱧 ÇÂÔ ×µñ Ú§×Æ åð·Åº êåË ÇÕ ÇÕÔóÆ Çëñî ÕðéÆ ÔË Áå¶ ÇÕÔóÆ éÔƺ¢ ñ¯Õ îË鱧 ÇÜà åð·Åº ç¶ ÇÕðçÅð ÒÚ ç¶ÖäÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé, î˺ À°ÔÆ Çëñîź Õðé çÆ ÚÅÔòÅé Ôź¢ å°ÔÅ鱧 ÁÅêäÆ ÇîÔéå çŠý ëÆÃçÆ ÇîÇñÁÅ¢ ÕÆ å°Ãƺ ÇÂ§Þ î§éç¶ Ô¯? ¸Õ¯ÂÆ òÆ ÕðÆÁð Ô¯ò¶, ܶÕð å°Ãƺ ÂÆîÅéçÅðÆ éÅñ ÇîÔéå Õðç¶ Ô¯ åź ç¶ð-Ãò¶ð ÃëñåÅ ÷ð±ð

ÇîñçÆ ÔË¢ î˺ ÇîÔéå 鱧 ý ëÆÃçÆ îÔµåò Çç§çÆ Ôź¢ ÁµÜ î˺ Ç÷§ç×Æ ÒÚ Ü¯ Õ°Þ òÆ ÔÅÃñ ÕÆåË, ÁÅêäÆ ÇîÔéå, ñ×é Áå¶ ÂÆîÅéçÅðÆ çÆ ìç½ñå ÔÆ ÔÅÃñ ÕÆåÅ ÔË¢ î˺ ÕðÆÁð ÒÚ ÕÂÆ òÅð ÇðÃÕ ÇñÁÅ ÔË êð Õçî ìÔ°å ïÚ-ÃîÞ Õ¶ Ú°µÇÕÁÅ ÔË¢ ÕÆ å°Ãƺ ÃÔÆ Çëñîź Ú°äé ÒÚ Ôî¶ôŠðڶå ðÇÔ§ç¶ Ô¯? ¸éÔƺ, î˺ Õç¶ ÇÕö ÖÅà ëÅðî±ñ¶ 鱧 éÔƺ Ú°ÇäÁÅ Áå¶ éÅ ÔÆ Õç¶ ÁÅêäÆ ÇÂî¶Ü ìäÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ¢ î˺ Ôî¶ôÅ éò¶º ÁÅÂÆâÆÁÅ, éòƺ ÃÇÕzêà, íÅôÅ ÁÅÇç 鱧 êÇÔñ ÇçµåÆ ÔË¢ î˺ ÁÅêäÅ Õ§î ê±ðÆ åð·Åº ǧܰÁŶ ÕÆåÅ¢ íÅò¶ºÇÕ î˺ ÁçÅÕÅðÆ çÆ ÇÃÖñÅÂÆ éÔƺ ñÂÆ ÃÆ êð î¶ð¶ Áé°íòź é¶ î¶ð¶ ÇòÕÅà ÒÚ ìÔ°å îçç ÕÆåÆ¢ î˺ ñ×ÅåÅð ÇõÖäÅ ÜÅðÆ ðµÇÖÁÅ¢ î˺ ô°ð± 寺 ÔÆ ÁÅêäÆ êçç 鱧 ñË Õ¶ Ãêµôà ðÔÆ Ôź êð î˺ ÁÅêäÆ êçç 鱧 ñ×ÅåÅð ìçñçÆ òÆ ðÔÆ Ôź¢ ÁÇíé¶åðÆÁź ëàÅëà ì°ÁŶëz˺â ìçñ ñ˺çÆÁź Ôé¢ å°Ãƺ ÇÂà ìÅð¶ ÕÆ Õԯ׶? ¸Øµà¯-صà ÔÆð¯ÇÂéź çÆ ÇéµÜÆ Ç÷§ç×Æ é±§ åź ìÖô Ççú¢ ÇÂÔ òÆ åź ïÚäÅ ÚÅÔÆçË ÇÕ ÕÆ Õ¯ÂÆ Õ°óÆ Ç§éÆ Û¶åÆ ÁÅêäÅ ì°ÁŶëz˺â ìçñ ÃÕçÆ ÔË, îË鱧 éÔƺ ñµ×çÅ ÇÕ Õ°óÆÁź ǧéÆÁź ëÅÃà Ô°§çÆÁź Ôé¢ î°§â¶ ÇÂ§Þ Õð ÃÕç¶ Ôé êð Õ°óÆÁź éÔƺ¢ À°é·Åº é± § Ãîź ñµ×çÅ ÔË ÇÂÕ Çðôå¶ å¯ º ç± Ü ¶ Çðôå¶ é± § ÁêäÅÀ°ä ÒÚ¢ Ôð Ççé ÇðôÇåÁź çÆ ÁçñÅ-ìçñÆ ñÂÆ Ãîź òÆ åź Ô¯äÅ ÚÅÔÆçË¢ Çëñî é×ðÆ çÆÁź ÔÆð¯ÇÂéź Ç§éÆÁź ÇòÔñÆÁź éÔƺ Ôé ÇÕ Ôð Ççé Áë¶Áð ñÂÆ ÇåÁÅð ðÇÔä¢Ü篺 ñ¯Õ ÕñÅÕÅð çÆ ÇéµÜÆ Ç÷§ç×Æ ÒÚ çÖñ Çç§ç¶ Ôé åź ÇÕò¶º ñµ×çË?

î¶ð¶ òð×Æ ì¯ñâ Á˺â ÇìÀ±àÆë°µñ ÔË ÒÇÜÃî BÒ ìÅñÆò°µâ çÆ éòƺ ÁÅÂÆ ÒÇòç¶ôÆ Ç§ê¯ðàÒ Ã§éÆ Çñúé îÔ¶ô íµà çÆ Çëñî ÒÇÜÃî-BÒ éÅñ ìÅñÆò°µâ ÒÚ ÁÅêäÆ êÅðÆ çÆ ô°ð±ÁÅå Õðé 鱧 ñË Õ¶ ÕÅëÆ À°åôÅÇÔå ÔË¢ ÇÂà Çëñî ç¶ ÒÇÜÃîÒ éÅñ¯º ÇÕå¶ òè¶ð¶ ì¯ñâ Ô¯ä çÆÁź ÇÕÁÅÃ-ÁðÅÂÆÁź Ô°ä 寺 ÔÆ ñ×ÅÂÆÁź ÜÅä ñµ×ÆÁź Ôé¢ òðäéï¯× ÔË ÇÕ ÒÇÜÃî-BÒ ÇìêÅôÅ ìñ Áå¶ ÜÅé ÁìzÅÔî çÆ Ô½à Çëñî ÒÇÜÃîÒ çÅ ÃÆÕòËñ ÔË¢ ç±Ü¶ êÅö íÅðåÆ î±ñ çÆ Ã§éÆ Çñúé çÅ Áî¶ÇðÕÅ ÒÚ ÇÂÕ ÃæÅêå ê¯ðé Çëñî ÕËðÆÁð ÔË Áå¶ À°Ô ç°éÆÁÅ çÆÁź à½ê ê¯ðé ÃàÅðź ÒÚ¯º ÇÂÕ ÔË¢ ìÅñÆò°µâ éÅñ ÁÅêä¶ ì¶Ôµç ñ×ÅÁ ìÅð¶ çéÆ çÅ ÕÇÔäË, ÒÒìÅñÆò°µâ é¶ Ôî¶ôÅ ÔÆ î¶ð¶ Á§çð ÇÂÕ ÔËðÅéÆ êËçÅ ÕÆåÆ ÔË¢ î˺ ÇÔ§çÆ Çëñîź ç¶Öç¶Ö Õ¶ ÔÆ òµâÆ Ô¯ÂÆ Ôź Áå¶ îË鱧 À°Ô ìÔ°å êçç ÁÅÀ°ºçÆÁź Ãé¢ ìÅñÆò°µâ çÆ ÔÆð¯ÇÂé ìäéÅ Ôð ÇÂÕ çŠðêéÅ Ô°§çÅ ÔË-À°Ô À°é·Åº òÅº× ÇñìÅà êÇÔéä, ×Æå ×ÅÀ°ä Áå¶ ÃËÕÃÆ î±ò÷ Õðé ñÂÆ ññÚÅÀ°ºçÆÁź ðÇÔ§çÆÁź Ôé¢ î˺ òÆ ÇÂà 寺 òµÖðÆ éÔƺ ÃÆ êð ÇÂÕ ê¯ðé Çëñî ÃàÅð Ô¯ä ÕÅðé î˺ Õç¶ éÔƺ ÃÆ Ã¯ÇÚÁÅ ÇÕ ÇÂ毺 ç¶ ñ¯ Õ îË é ± § ÃòÆÕÅð Õð ÃÕä׶ , ÇÂà ñÂÆ ìÅñÆò°µâ ÒÚ ÁÅÀ°ä ìÅð¶ î˺ Õç¶ ×§íÆðåÅ éÅñ éÔƺ ïÇÚÁÅ ÃÆ¢ ÒÒ ÕÆ Ã§éÆ é±§ òÆ ñµ×çÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÒÇÜÃî-BÒ ñÂÆ Ãðò¯åî Ú¯ä ÔË¢ ê°µÛä Òå¶ Ã§ é Æ çµÃçÆ ÔË , ÒÒÜç¯ º îÔ¶ ô íµà ÒÇì× ì½ Ã Ò (ÇðÁËÇñàÆ ô¯Á, ÇÜà ÒÚ ÇÔµÃÅ ñËä ñÂÆ Ã§éÆ ÇêÛñ¶ Ççéƺ íÅðå ÒÚ ÃÆ) ç¶ Øð ÒÚ î¶ð¶ Õ¯ñ ÁŶ åź îË鱧 êåÅ éÔƺ ÃÆ ÇÕ À°Ô Õ½ä Ôé êð Ü篺 À°é·Åº é¶ îË鱧 ÁÅêäÆ Çëñî çÆ ê¶ôÕô ÕÆåÆ åź îË鱧 ÁÇÔÃÅà ԯÇÂÁÅ ÇÕ Çëñî é×ðÆ ÒÚ À°Ô ÇÕ§éÅ òµâÅ éź ÔË¢ î˺ ÒÇÜÃî-BÒ é±§ ñË Õ¶ ÕÅëÆ À°åôÅÇÔå Ôź¢ ÇÂà çÆ ÃÇÕzêà ìÔ°å òèÆÁÅ ÔË Áå¶ îË鱧 ñµ×çÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ î¶ð¶ ñÂÆ ÔÆ ÇñÖÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂÔ

Õ§×éÅ ðäÅÀ°å

î¶ð¶ òÅº× ÔÆ ì¯ñâ å¶ ÇìÀ±àÆë°µñ ÔË¢ÒÒ ÕÆ À°Ô ÁÅêäÆ Ç÷§ç×Æ ÇòÚ¯º Õ°Þ ìçñäÅ ÚÅÔ°§çÆ ÔË åź çéÆ ì¶ìÅÕÆ éÅñ ÕÇÔ§çÆ ÔË, éÔƺ, î˺ ÁÅêäÆ Ç÷§ç×Æ ÒÚ¯º ÇÕÀ°º Õ°Þ ìçñź×Æ¢ î˺ ܯ Ôź, À°Ã 鱧 ñË Õ¶ îË鱧 ôðÇî§ç×Æ éÔƺ ÔË¢ îË鱧 ÁÅêä¶ ÇÕµå¶ éÅñ ÇêÁÅð ÔË¢ ܶÕð î˺ ÇÂÕ ê¯ðé ÃàÅð éÅ Ô°§çÆ åź ÁµÜ îË鱧 ìÅñÆò°µâ Çëñî òÆ éÅ ÇîñçÆ¢ÒÒ ÇÔ§çÆ çÆ ÁÅêäÆ ÜÅäÕÅðÆ ìÅð¶ çéÆ çµÃçÆ ÔË, ÒÒî¶ðÆ ÇÔ§çÆ áÆÕ ÔË, î˺ ì¯ñ òÆ ÃÕçÆ Ôź å¶ ÃîÞ òÆ ÃÕçÆ Ôź, ìà À°ÚÅðé æ¯ó·Å ×ñå ÔË¢ÒÒ

À°åÇðÁÅ ÔÅñÆò°µâ çÅ í±å îµÇñÕÅ ô¶ðÅòå Òå¶ Õ°Þ Ã 寺 ÔÅñÆò°µâ Çëñîź çÅ í±å ÃòÅð ÃÆ¢ Õ°Þ Ãîź êÇÔñź ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ éÅñ Ô¯ÂÆ î°ñÅÕÅå 寺 ìÅÁç åź îµÇñÕÅ çÅ ÇçîÅ× Ãµåò¶º ÁÅÃîÅé Òå¶ êÔ°§Ú Ç×ÁÅ ÃÆ êð Ô°ä ñµ×çË ÇÕ îµÇñÕÅ ç°ìÅðÅ ÷îÆé Òå¶ ÁÅ ×ÂÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ Ô°ä¶ ÇÜÔ¶ À°Ã é¶ Õ°Þ ìÅñÆò°µâ Çëñîź ÃÅÂÆé ÕÆåÆÁź Ôé¢ ÇÂé·Åº ÒÚ¯º ÇÂÕ Çëñî ÒÚ À°Ã òñ¯º ê§ÜÅìÆ Õ°óÆ çÅ ÇÕðçÅð ÇéíÅÀ°ä çÆ ×µñ òÆ ÕÔÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂÔ Çëñî ÒÂ¶Õ ÚÅñÆà ÕÆ ñÅÃà ñ¯ÕñÒ å¯º êz¶Çðå çµÃÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË, ÇÜà çÅ éź òÆ êÇÔñź ÒÂ¶Õ ÚÅñÆà ÕÆ ñÅÃà îËàð¯Ò ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ êð ÇêµÛ¯ º ÇÂà Çëñî çÅ éź ìçñ Õ¶ ÒÇÕÃîå, ñò, êËÃÅ, ÇçµñÆÒ Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà ÒÚ îµÇñÕÅ éÅñ î° µ Ö ÇÕðçÅð ÒÚ Çòò¶Õ úìðŶ ÔË¢ ï鱧 ñç éÅñ òÆ À°Ã é¶ ÇÂÕ Çëñî ÒñµÕÆ ÁéñµÕÆÒ ÃÅÂÆé ÕÆåÆ ÔË Áå¶ ÇÂà ÒÚ òÆ À°Ô À°µåð íÅðåÆ î°ÇàÁÅð çÅ ÇÕðçÅð ÇéíÅÀ°ºçÆ é÷ð ÁÅò¶×Æ¢ îµÇñÕÅ çÆ î§éƶ åź À°Ã 鱧 ÇÂé·Åº Çëñîź ÒÚ ÁÅêä¶ ÇÕðçÅð ÇÂ§é¶ Ú§×¶ ñµ×¶ ÇÕ À°Ã é¶ å°ð§å ÇÂé·Åº ñÂÆ Ôź Õð ÇçµåÆ¢ ǧéÅ ÔÆ éÔƺ ÒñµÕÆ ÁéñµÕÆÒ ÒÚ À°Ô ÇÂÕ ÔÇðÁÅäòÆ ×Æå ×ÅÀ°ºçÆ òÆ é÷ð ÁÅò¶×Æ¢ ÇÂà 鱧 ç¶ÖÇçÁź ÇÕÔÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ îµÇñÕÅ Ô°ä ÔÅñÆò°µâ 寺 ÁµÕ Õ¶ Çëð ìÅñÆò°µâ ÒÚ ÁÅêäÅ ÇõÕÅ ÜîÅÀ°ä ñÂÆ Õîð յà ڰµÕÆ ÔË¢ À°ºÞ ìÅñÆò°µâ ÒÚ Áܶ òÆ À°Ã çÆ ÖÅÃÆ î§× ìäÆ Ô¯ÂÆ ÔË, ÇÜà çÅ Ãì±å ÔË ÇÕ ÇÂà éò¶º ÃÅñ Òå¶ ÇÂÕ Ô¯àñ ÒÚ Áµè¶ Ø§à¶ ç¶ ÁÅêä¶ âźà êz¯×ðÅî ñÂÆ òÆ îµÇñÕŠ鱧 Ãí 寺 òè¶ð¶ ÇîÔéåÅéÅ ÇçµåÅ çµÇÃÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÕÔÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ À°Ã 鱧 ÇÂÕ Çî§à ñÂÆ D ñµÖ ð°ê¶ çÆ ðÕî ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË¢ Û¶åÆ ÔÆ À°Ô ۯචêðç¶ Òå¶ ÇÂÕ âźà ÇðÁËÇñàÆ ô¯Á çÆ ÜµÜ òÆ ìäé òÅñÆ ÔË¢

Õ§î ç¶ ðÃå¶ ÒÚ Õ¯ÂÆ éÔƺ ÁÅÀ°ºçÅ ¸ ÁÅêä¶ Á§ç𯺠ÔÆ¢ Ü篺 î˺ Õ¯ÂÆ ÇÕðçÅð ÕðçÆ Ô» å» Çëð À°Ã¶ ò»× ïÚçÆ Ô»¢ À°ç¯º î˺ ÇÂÔ ×µñ ÇçîÅ× ÒÚ éÔƺ ÇñÁÅÀ°ºçÆ ÇÕ î¶ðÆ î§îÆ ÕÆ Ã¯Ú¶×Æ¢ Çëð î¶ð¶ Õ§î ç¶ ðÃå¶ ÒÚ Õ¯ÂÆ éÔƺ ÁÅÀ°ºçÅ¢ && ÕÆ ÇÂÔ ÃµÚ ÔË ÇÕ å°Ãƺ ÁÅêäÆ ÇÂÕ ÇîÀ±Ç÷Õ ÁËñìî ÕµãäÆ ÚÅÔ°§ç¶ Ô¯? ¸ Ô», î¶ðÆ ï¯ÜéÅ ÇÂÕ ÁËñìî Õµãä çÆ ÔË êð ÇÂà 寺 êÇÔñ» Ç×àÅð ÇÃµÖ ñËäÅ ÚÅÔ°§çÆ Ô»¢ ÃËë ÁñÆ ÖÅé òÆ å» ÁÇÜÔÅ ÔÆ Õð ÇðÔÅ ÔË¢ î˺ ôÅÃåðÆ Ã§×Æå òÆ ÇÃµÖ ðÔÆ Ô»¢ î¶ðÅ î§éäË ÇÕ ôÅÃåðÆ Ã§×Æå ÁÅòÅ÷ ç¶ éÅñ-éÅñ Ç÷§ç×Æ é±§ òÆ Áé°ôÅÇÃå ÕðçÅ ÔË¢ && ÁÅêäÆ Á×ñÆ Çøñî Òòé Á˺â úéñÆÒ ìÅð¶ ÕÆ ÕÇÔäÅ ÚÅԯ׶? ¸ ÇÂÔ ÇÂÕ ÕÅî¶âÆ Çøñî ÔË Áå¶ ÇÂà ÒÚ î˺ ÇÂÕ îÅâñ ç¶ ÇÕðçÅð ÒÚ Ô»¢ íÅò¶ºÇÕ îè°ð í§âÅðÕð çÆ Çøñî ÒëËôéÒ ÒÚ òÆ î˺ îÅâñ çÅ ð¯ñ ÕÆåÅ ÃÆ êð ÇÂÔ ÇÕðçÅð À°Ã 寺 ÇìñÕ°ñ òµÖðÅ ÔË¢ ÇÂà Çøñî ÒÚ î¶ð¶ ÁÅê¯Ç÷à ÇÚðÅ× êÅÃòÅé ÔË, ÇÜà çÆ ÇÕ ÇÂÔ êÇÔñÆ Çøñî ÔË¢ && Òâìñ èîÅñÒ ÒÚ òÆ å°ÔÅâÅ ÕÅî¶âÆ ð¯ñ ÔË? ¸ Ô», ÇÂà ÒÚ òÆ î˺ ÕÅî¶âÆ Õð ðÔÆ Ô»¢ ÇÂà çÆ ÕÔÅäÆ ÇêÛñÆ ÒèîÅñÒ éÅñ¯º ÕÅëÆ òµÖðÆ Áå¶ ÇçñÚÃê ÔË¢ ÇÂà ÒÚ î˺ çܶ çµå çÆ ÃËÕàðÆ çÅ ð¯ñ ÇéíÅÁ ðÔÆ Ô»¢ && ÒðÅÃÕñÒ ÒÚ Áܶ ç¶ò×é, çܶ çµå, ÁÇîåÅí ìµÚé Áå¶ ÇÂðëÅé ÖÅé òð׶ ÇÃåÅÇðÁ» çÆ íÆó ÔË¢ À°æ¶ ÔÆ å°Ãƺ ÇÂé·» ÇòÚÅñ¶ ×°ÁÅÚ å» éÔƺ ÜÅú׶? ¸ Çøñî 鱧 ÃÅÂÆé Õðé çÅ î¶ðÅ òµÖðÅ é÷ðÆÁÅ Ô°§çÅ ÔË¢ Ü篺 ÇÕö ÕñÅÕÅð Õ¯ñ ÃÇÕzêà ÁÅÀ°ºçÆ ÔË å» À°Ã ÒÚ ÇÂÕ ñÆâ ð¯ñ Ô°§çÅ ÔË¢ ÇÂà åð·» ô°ð± Ô¯ä éÅñ ÔÆ Ãí 鱧 êåÅ Ô°§çÅ ÔË ÇÕ Çøñî ç¶ î°Ö ÇÕðçÅð ÒÚ Õ½ä Ô¯ò¶×Å Áå¶ Õ½ä ÃÔÅÇÂÕ ðÔ¶×Å¢ ÇÂé·» çÅ òÆ Çøñî çÆ ÕÔÅäÆ ÒÚ ÖÅà îÔµåò Ô°§çÅ ÔË¢ Çøñî Õ§×éÅ é÷ð ÁÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§çÆ Ô»¢ && å°Ãƺ ÕËîð¶ ç¶ ÃÅÔîä¶ ÁËÕÃê¯÷ Õðé ò¶ñ¶ ÒÚ å°Ãƺ ñÆâ ð¯ñ ÒÚ éÔƺ Ô¯, å» ÇÂà çÅ îåñì ÇÂÔ éÔƺ ÇÞÜÕ綢 ÇÂÔ ÃÇÔÜåÅ å°ÔÅⶠÒÚ ÇÕ毺 ÁÅÂÆ? éÔƺ ÇÕ å°ÔÅâÅ îÔµåò Øà Ç×ÁÅ ÔË¢ Ãí 寺 Ú°ä½åÆ íðê±ð Õ§î å» Ãê¯ðÇà§× ÕñÅÕÅð çÅ Ô°§çÅ ÔË¢ Õ§×éÅ é¶ ÁÅêäÅ BDò» Üéî Ççé è±î-èÅî éÅñ îéÅÇÂÁÅ Áå¶ ÇÂà î½Õ¶ îÅÇÂÁÅ é×ðÆ ç¶ ÕÂÆ òµâ¶ ÇÃåÅÇðÁ» 鱧 ì°ñÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ íÅò¶ºÇÕ Õ§×éÅ é¶ ô°ð±ÁÅå קíÆð ÇÕðçÅð» éÅñ ÕÆåÆ ÃÆ êð Ô°ä À°Ô ÔñÕ¶-ë°ñÕ¶ ÇÕðçÅð» Òå¶ òè¶ð¶ ÇèÁÅé ç¶ ðÔÆ ÔË¢ ê¶ô Ôé Õ§×éÅ ðäÅÀ°å éÅñ ÇÂÕ Û¯àÆ ÇÜÔÆ ×µñìÅå ç¶ î°Ö Á§ô&& å°Ãƺ ÁÅêäÆ ÇçµÖ 鱧 ñË Õ¶ Õ°Þ Ç÷ÁÅçÅ ÔÆ åÜðì¶ Õðé ñµ×¶ Ô¯¢ ÇàµêäÆ? ¸ ÕÆ å°ÔÅ鱧 î¶ð¶ ÇÂÔ åÜðì¶ êçç éÔƺ ÁŶ? Òòéà Áê¯é ¶ àÅÂÆî ÇÂé î°§ìÂÆÒ ÒÚ çðôÕ» é¶ î¶ðÅ òµÖðÅ ÔÆ ð±ê ç¶ÇÖÁÅ, ܯ êçç òÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÒéÅÕ ÁÅÀ±àÒ íÅò¶º éÅ ÚµñÆ Ô¯ò¶ êð î¶ð¶ ÇÕðçÅð çÆ ÇÕö é¶ ÁÅñ¯ÚéÅ éÔƺ ÕÆåÆ¢ î˺ å» Ôð Çøñî ÒÚ çðôÕ» 鱧 ÇÂÕ éòƺ

Õ§×éÅ ðäÅÀ°å çÆ ÇêÛñÆ Çøñî Òåé° ò˵âà îé°Ò ÷ìðçÃå ÇÔµà ðÔÆ, ÇÜà çÆ ìç½ñå ÁµÜÕñ À°Ô ÃëñåÅ çÆÁ» ñÇÔð» Òå¶ ÃòÅð ÔË¢ ÇêÛñ¶ Ççéƺ

¸ÇéÜÆ Ç÷§ç×Æ ÒÚ çÖñ ç¶ä çŠܯ ð°ÞÅé ÔË, À°Ã 鱧 ð¯ÕäÅ ì¶Ôµç î°ôÇÕñ ÔË¢ ÖÅà ÕðÕ¶ Çëñî é×ðÆ éÅñ Ü°ó¶ ñ¯Õź éÅñ åź ÇÂÔ ×µñ ǧéÆ ÁÅî Ô¯ ×ÂÆ ÔË ÇÕ Ô°ä À°é·Åº 鱧 ÇÂà ׵ñ éÅñ Õ¯ÂÆ ëðÕ éÔƺ ê˺çÅ¢ îË鱧 òÆ Ô°ä ÇÂà çÆ ÁÅçå Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ î˺ åź Ô°ä î§éä ñµ×Æ Ôź ÇÕ ÇÂÔ î¶ð¶ êz¯ëËôé çÅ ÇÔµÃÅ ìä Ç×ÁÅ ÔË¢ ܶÕð ÇëñîÆ ç°éÆÁÅ ÒÚ ÇàÕ¶ ðÇÔäË åź ÇÂà çÆ ÁÅçå êÅÀ°äÆ ÔÆ êò¶×Æ¢ ì¶Ôåð ÔË ÇÕ Áë¶Áð çÆÁź ÁëòÅÔź 鱧 ÁäðÇäÁÅ Õð Ççú¢ ê°ðÅäÆ ÕÔÅòå ÔË ÇÕ Ö±ìñðå Á½ðåź ÁÕñî§ç éÔƺ Ô°§çÆÁź¢ å°Ãƺ ÕÆ Ã¯Úç¶ Ô¯? ¸Ç§éÅ åź åËÁ ÔË ÇÕ î˺ Ö±ìñðå Ôź Áå¶ ÇÂÔ òÆ êµÕÅ ÔË ÇÕ î˺ ì¶ÁÕñ éÔƺ Ôź¢ Ôź ÇÂÔ ÷ð±ð ÔË ÇÕ î˺ ìÔ°åÆ ÁÕñî§ç éÔƺ Ôź êð î¶ð¶ Õ¯ñ òÆ ÇÂÕ ÇçîÅ× ÔË Ü¯ åðÕ ÕðçÅ ÔË¢ ÁÅêä¶ Áå¶ ç±Ü¶ ìÅð¶ À°Ô ïÚçÅ ÔË Áå¶ ÃÔÆ-×ñå ÒÚ ëðÕ ÕðéÅ ÜÅäçÅ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ î˺ ÇÂà ׵ñ éÅñ ÇìñÕ°ñ òÆ ÃÇÔîå éÔƺ Ôź ÇÕ Ö±ìñðå Á½ðåź ÁÕñî§ç éÔƺ Ô°§çÆÁź Ôé¢ ÇìñÕ°ñ Ô°§çÆÁź Ôé, î˺ ÇîÃÅñ Ôź¢ À°Ô ÇÕÔó¶ î½Õ¶ Ãé Ü篺 å°ÔÅâÆÁź ÁµÖź éî Ô¯ ×ÂÆÁź Ãé? ¸î˺ AD ÃÅñź çÆ ÃÆ åź î˺ ÁÅêä¶ êÇðòÅð éÅñ ÔòÅÂÆ ÁÅÂÆñ˺â Ø°§îä ×ÂÆ ÃÆ¢ À°æ¶ ÃÅâÆ î°ñÅÕÅå ÇÂÕ Õ¯ÁÅðâÆé¶àð éÅñ Ô¯ÂÆ Áå¶ À°é·Åº é¶ îË鱧 ÁÚÅéÕ âÅÇÂî§â ÇÜÀ±ñðÆ çÆ ÕËê¶Çé§× ñÂÆ ê¶ôÕô ÕÆåÆ¢ î¶ð¶ ñÂÆ ÇÂÔ ê¶ôÕô ÇÕö å¯Ôë¶ å¯º صà éÔƺ ÃÆ¢ ÇÂà 寺 ìÅÁç Ü篺 Çéðç¶ôÕ ÕËÜÅç î°ÃåÅç é¶ îË鱧 Òì±îÒ çÆ ê¶ôÕô ÕÆåÆ, À°ç¯º Ö°ôÆ ç¶ îÅð¶ î¶ðÆÁź ÁµÖź ÒÚ Ô§Þ± ÁŠ׶¢ î˺ ìÔ°å çò¶çéôÆñ Ôź¢

ÁíË Ççúñ 鱧 ÁÅÇÂÁÅ ×°µÃÅ ÁíË Ççúñ ÇëñîÆ ÁçÅÕÅð èðÇî§çð ç¶ íðÅ ÁÜÆå Çç Ø çÅ ê° µ åð ÔË ¢ À° Ô êÇðòÅðÕ ðòÅÇÂå å¯ º ê± ð Æ åð· » òµÖðÅ ÇìñÕ° ñ òµÖðÆ ÁÅ÷Åç ï Ú òÅñÅ é½ Ü òÅé ÔË Áå¶ ê± ð Æ åð· » ðíÅÇòÕ ÁçÅÕÅðÆ ÕðçÅ ÔË¢ À°Ã çÆ ÁçÅÕÅðÆ ÒÚ Ã§éÆ Áå¶ ì½ìÆ Ççúñ çÆ ÞñÕ é÷ð éÔƺ ÁÅÀ°ºçÆ¢ ÇðÇåÕ ð¯ôé ÃàÅðð ÒÇ÷§ç×Æ Çîñ¶×Æ éÅ ç¯ìÅðÅÒ ÒÚ ÁíË ÇÂÕ îÔµåòê±ðé ð¯ñ ÇéíÅÁ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂà Çëñî ðÅÔƺ ÁíË Ççúñ 鱧 î¶éÃàzÆî ÇÃé¶îÅ òµñ êÇÔñÅ Õçî î§ÇéÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, éÔƺ å» ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÁíË Ççúñ ÇÃðë ÁÅëìÆà Çëñî» ÒÚ ÔÆ ÇçµÃçÅ ÇðÔÅ ÔË¢ Ü篺 ÇÕö ÇéðîÅåÅ é¶ Ã§éÆ Áå¶ èðÇî§çð ò»× ÁíË é±§ ìÅâÆ ÇçÖÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕÔÅ å» À°Ã é¶ ÃÅë ôìç» ÇòÚ ÇÂéÕÅð Õð ÇçµåÅ¢ ÁµÜÕñ êzÅÚÆ ç¶ÃÅÂÆ éÅñ ÁíË çÅ ð¯ î »Ã Úµñ ÇðÔÅ ÔË ¢ Öìð ÔË ÇÕ ìÅñÆò° µ â ç¶ ÇÂÕ î§ é ¶ - êz î § é ¶ ÇéðîåÅ é¶ Ô°ä¶ ÇÜÔ¶ ÁíË Ççúñ 鱧

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

Ü篺 ÇÕö ÇéðîÅåÅ é¶ Ã§éÆ Áå¶ èðÇî§çð ò»× ÁíË é±§ ìÅâÆ ÇçÖÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕÔÅ å» À°Ã é¶ ÃÅë ôìç» ÇòÚ ÇÂéÕÅð Õð ÇçµåÅ¢ ÁµÜÕñ êzÅÚÆ ç¶ÃÅÂÆ éÅñ ÁíË çÅ ð¯î»Ã Úµñ ÇðÔÅ ÔË¢ Öìð ÔË ÇÕ ìÅñÆò°µâ ç¶ ÇÂÕ î§é¶-êzî§é¶ ÇéðîåÅ é¶ Ô°ä¶ ÇÜÔ¶ ÁíË Ççúñ 鱧 ¶ôÅ Ççúñ éÅñ ñÆâ ð¯ñ ÒÚ ÃÅÂÆé ÕðÕ¶ Çëñî ìäÅÀ°ä çÆ ÇµÛÅ ÷ÅÇÔð ÕÆåÆ êð ÁíË é¶ ÃÅë ôìç» ÒÚ ÇÂéÕÅð Õð ÇçµåÅ¢

¶ôÅ Ççúñ éÅñ ñÆâ ð¯ñ ÒÚ ÃÅÂÆé ÕðÕ¶ Çëñî ìäÅÀ°ä çÆ ÇµÛÅ ÷ÅÇÔð ÕÆåÆ êð ÁíË é¶ ÃÅë ôìç» ÒÚ ÇÂéÕÅð Õð ÇçµåÅ¢ ÇÂà çì§èÆ À°Ã çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Ü篺 À°Ã ÃÅÔîä¶ ÇÂÔ ê¶ ô Õô ÁÅÂÆ, À° Ô Ö° ç 鱧 ÁÅê¶ ÒÚ éÔƺ ðµÖ ÃÇÕÁÅ¢ À°Ã 鱧 ÁÚÅéÕ ìÔ°å ×°µÃÅ ÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ¶ôÅ éÅñ ð°î»ÇàÕ ÇÕðçÅð ÇéíÅÀ°äÅ À°Ã ñÂÆ ÇìñÕ°ñ À°Ã¶ åð·» ÔÆ ÔË, ÇÜò¶º ÇÕö 寺 ÇÂÔ ê°µÇÛÁÅ ÜÅò¶ ÇÕ ÕÆ À°Ô ÁÅêäÆ íËä éÅñ ð¯î»Ã ÕðéÅ ÚÅÔ¶ × Å? ÁíË Ççúñ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Â¶ôÅ À° à çÆ íË ä ÔË Áå¶ À°Ã ç¶ éÅñ À°Ô ìÔ°å Ç÷ÁÅçÅ ðµÇÖÁÅåîÕ ÔË ¢ ܶÕð ÇÕö Çëñî ÒÚ Â¶ôÅ éÅñ À° Ã é± § ç¯ Ã å Ü» íðÅ òÅñÅ ÇÕðçÅð ÇîÇñÁÅ å» À°Ã 鱧 Õðé ÒÚ À°Ã 鱧 ÷ð±ð Ö°ôÆ Ô¯ò¶×Æ¢


Punjabi Page

4 May, 2012

Asian Tribune

Issue 45 (13)

Áé§ç îËÇðÜ ÁËÕà ÇÃµÖ Õ½î çÆ òµÖðÆ Ô¯ºç çŠçնå êzòÅÃÆ ê³ÜÅìÆÁ» Çò¼Ú ùð¼ÇÖÁÅ çÆ íÅòéÅ

êÇàÁÅñÅ- ×ñ¯ ì ñ ê§ Ü Åì ëÅÀ±ºâ¶ôé Áå¶ ×°ðîÇå ç×Æå ÇòíÅ× ê§ÜÅìÆ ï±éÆòðÇÃàÆ, êÇàÁÅñÅ òµñ¯º òÅÇÂà ÚźÃñð âÅ. ÜÃêÅñ ÇÃ§Ø çÆ êzèÅé×Æ Ô¶á Áé§ç ÕÅðÜ îËÇðÜ ÁËÕà À°êð ×°ðîÇå ç×Æå íòé ÇòÖ¶ ÇÂÕ ÃËîÆéÅð ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ëÅÀ±ºâ¶ôé Ú¶ÁðîËé âÅ. ÔðÇܧçð òÅñÆÁÅ çÆ ç¶Ö-ð¶Ö ÇòÚ Ô¯Â¶ ÇÂà ÃËîÆéÅð ç¶ î°µÖ îÇÔîÅé íÅðå ç¶ Øµà Ç×äåÆ ÕîÆôé ç¶ ÃÅìÕÅ Ú¶ÁðîËé Áå¶ ÃÅìÕÅ îË º ìð ðÅÜ ÃíÅ Ã. Çåzñ¯Úé ÇÃ§Ø ÃéÍ ÇÂà ÃîÅ×î ÇòÚ Áé§ç îËÇðÜ ÁËÕà 鱧 ÕËìÇéà çÆ î§éܱðÆ ÇçòÅÀ°ä åÕ Çåzñ¯Úé ÇÃ§Ø òµñ¯º ÕÆå¶ ×¶ ïåéź çÆ íðê±ð ôñÅØÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ Áå¶ À°é·Åº 鱧 ×ñ¯ìñ ê§ÜÅì ëÅÀ±â¶ôé Áå¶ ×°ðîÇå ç×Æå ÇòíÅ× òµñ¯ Çòô¶ô å½ð å¶ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÃzÆ ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì ç¶ ÃÅìÕÅ Üæ¶ ç Åð Çç Ø ÃÅÇÔì íÅÂÆ îéÜÆå ÇçØ, ×°ð± éÅéÕ ç¶ò ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ ÃÅìÕÅ òÅÇÂÃ

âÅ. ÜÃêÅñ ÇçØ, âÅ. ÔðÇܧçð òÅñÆÁÅ Áå¶ Ô¯ð Ã. Çåzñ¯Úé ÇÃ§Ø çÅ ÃéîÅé Õðç¶ Ô¯Â¶Í ÚźÃñð âÅ. ÁËÃ.êÆ. ÇÃ§Ø Áå¶ Ãz¯îäÆ ×°ðç°ÁÅðÅ Õî¶àÆ çÆÁź ÇõÇÖÁŠçÃæÅòź ç¶ âÅÇÂðËÕàð ×°ðî¯é ÇÃ§Ø òÅñÆÁÅ Çòô¶ô îÇÔîÅé ç¶ å½ð ôÅîñ Ô¯Â¶Í ëÅÀ±ºâ¶ôé Ú¶ÁðîËé âÅ. ÔðÇܧçð òÅñÆÁÅ é¶ ÁÅêä¶ À°çØÅàéÆ

íÅôä ÇòÚ AI@I ÇòÚ ìä¶ Á§éç îËÇðÜ ÁËÕà ç¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ ÇêÛ¯Õó çÅ ÔòÅñÅ Çç§ç¶ Ô¯Â¶Í ÃðçÅð Çåzñ¯Úé ÇÃ§Ø òµñ¯º ÕÆå¶ ×¶ ïåéź çÆ êzçÃÅ ÕÆåÆ Áå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ÁËÕà ç¶ êÅà ԯä éÅñ ÇõÖź

çÆ òµÖðÆ êÇÔÚÅé çÅ îÃñÅ ÕÅëÆ Ôµç åµÕ ðñÞ ÜÅò¶×ÅÍ ÃzÆ ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì Áå¶ Õ¶Ã×ó· ÃÅÇÔì ç¶ ÃÅìÕÅ Üæ¶çÅð êz¯ëËÃð îéÜÆå ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇõÖź 鱧 åðÕ Áå¶ Çòò¶Õ éÅñ ÁÅêä¶ îÃñ¶ Ôñ ÕðòÅÀ°ä ÜÅÚ ÁÅÀ°äÆ

×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÕËñ×ðÆ ÇòÖ¶ Õ³× çÅ ÃéîÅé ÕËñ×ðÆ-×°ðç¹ÁÅðÅ çÃî¶ô ÕñÚð Ã˺àð ÕËñ×ðÆ ÇòÖ¶ ÕËñ×ðÆ ÔñÕÅ îËÕÅñ 寺 çÈÃðÆ òÅð Ú¹ä¶ ×¶ ÇòèÅÇÂÕ ×°ðÇÃ¼Ö çÃåÅðèÅðÆ Ã. çðôé

ÇÃ³Ø Õ³× ù ó×å» ò¼ñ¯º ×°ðç¹ÁÅðÅ êzì³èÕ Õî¶àÆ é¶ ÇÃð¯êÅú ç¶ Õ¶ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅÍ Ã. Õ³× ÁÅêäÆ Çܼå 寺 ìÅÁç êÇÔñÆ òÅð

×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ×°ðÈ îÔÅðÅÜ çÅ úà ÁÅÃðÅ ñËä å¶ Ã³×å» çÅ è³éòÅç Õðé òÅÃå¶ êÔ°³Ú¶ ÃéÍ ÇÂà Ã ÃÜŶ

ǧîÆ×z¶ôé î³åðÆ Ü¶Ãé ÕËéÆ ç¶ ÃéîÅé ÓÚ à¯ðÆÁ» ò¼ñ¯º Üôé ÃðÆ, (×°ðÇò³çð ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ)- ÃðÆ ç¶ ÇéÀ±àé éÅðæ âËñàÅ ÔñÕ¶ ç¶ à¯ðÆ ÃîðæÕ» ò¼ñ¯º ÕËé¶âÅ ç¶ ÇÂîÆ×z¶ôé Áå¶ ÇÃàÆ÷éÇôê î³åðÆ Ü¶Ãé ÕËéÆ çÆ ÁÅîç Òå¶ ÃéîÅé ÒÚ Üôé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, ÇÜà ÇòÚ ÇòÃÅÖÆ çÆÁ» î¹ìÅðÕ» Çç³ÇçÁ» î³åðÆ é¶ ê³ÜÅìÆÁ» ò¼ñ¯º ÕËé¶âÅ çÆ åð¼ÕÆ ÒÚ êŶ ï¯×çÅé ñÂÆ è³éòÅç ÕÆåÅÍ ÔñÕ¶ ç¶ êzèÅé å¶ À°µØÆ ôÖÃÆÁå î¯Ôä ÇÃ³Ø Ç×¼ñ é¶ Ã³ì¯èé ÕðÇçÁ» íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ îÃÇñÁ» 寺 î³åðÆ ù ÜÅäÈ ÕðòÅÇÂÁÅÍ à¯ðÆ êÅðàÆ ç¶ ÃæÅéÕ Ãð×ðî ÁÅ×È êÅñ ìðÅó, îéÆ ëÅñÕé, îËäÆ Çã¼ñ¯º å¶ Ô¯ðé» é¶ ÃîÅ×î ÒÚ î³åðÆ ù ÃéîÅÇéå ÕÆåÅÍ

çÆòÅé ÒÚ íÅÂÆ çÇò³çð ÇÃ³Ø ìàÅñ¶ òÅñ¶, íÅÂÆ îéÇܳçð ÇÃ³Ø ÁËÚ.ÁËî.àÆ. Ú³âÆ×ó· òÅñ¶, íÅÂÆ åÇܳçðêÅñ ÇÃ³Ø Çç¼ñÆ òÅñ¶, íÅÂÆ Ã¹ÖÇò³çð ÇÃ³Ø Üñ§èð òÅñ¶, íÅÂÆ ×°ðÜÆå ÇÃ³Ø êÅåó» òÅñ¶ ÕæÅ òÅÚÕ å¶ íÅÂÆ ìñÕÅð ÇÃ³Ø Ú¯ÔñÅ ÃÅÇÔì òÅñ¶ ãÅâÆ ÜæÅ é¶ ÕÆðåé ç¹ÁÅðŠó×å» ù ÇéÔÅñ ÕÆåÅÍ ÇÂÃ î½ Õ¶ ÖÅñÃÅ ÃÕÈñ ÕËñ×ðÆ ç¶ ì¼ÇÚÁ» é¶ ÕÆðåé å¶ ãÅâÆ òÅð» éÅñ ó×å» ù ÇéÔÅñ ÕÆåÅÍ Ãà¶Ü ÃÕ¼åð çÆ Ã¶òÅ íÅÂÆ ìñÇܳçð ÇÃ³Ø Ã³èÈ é¶ ÇéíÅÂÆ

ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ âÅ. ÁËÃ.êÆÍ ÇÃ§Ø é¶ ÇÂà ÁËÕà 鱧 ÁÜÅç íÅðå ÇòÚ ÇõÖź çÆ ÇÂÕ òµâÆ Çܵå î§ Ç éÁÅÍ âÅ. ×° ð î¯ é Çç Ø òÅñÆÁÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ÁËÕà ç¶ êÅà ԯä éÅñ êzòÅà Õð ðÔ¶ ÇõÖź çÆÁź ÃîµÇÃÁÅòź ÕÅëÆ Ôµç åµÕ Ôñ Ô¯ ÜÅä×ÆÁÅºÍ ÇÂà î½Õ¶ î°µÖ îÇÔîÅé Çåz ñ ¯ Ú é Çç Ø é¶ Áé§ç ÕÅðÜ ÁËÕà ç¶ êÅà ԯä 寺 ìÅÁç ÇÃµÖ Õ½î 鱧 Ô¯ä òÅñ¶ ñÅíź ÇòÃåÅð ê± ð òÕ çÅ ÇÜÕð ÕÆåÅÍ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ÁËÕà 鱧 êÅà ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ À°é·Åº 鱧 G ÃÅñ ñ×ÅåÅð ïåé Õðé¶ êÂ¶Í À°é·Åº é¶ åõñÆ êz×à ÕÆåÆ ÇÕ ÁÅÖð òÅÇÔ×°ð± ÜÆ çÆ ÇÕðêÅ éÅñ À°é·Åº çÆÁź Õ¯Çôôź 鱧 ëñ ñµÇ×ÁÅÍ ÁÅêä¶ êzèÅé×Æ íÅôä ÇòÚ âÅ. ÜÃêÅñ ÇÃ§Ø ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÜÅç íÅðå ÇòÚ ÇõÖź 鱧 À°é·Åº çÅ ìäçÅ ÔµÕ ÁÅÖð Çîñ ÔÆ Ç×ÁÅÍ âÅ. ÜÃêÅñ ÇÃ§Ø çÅ ÇÂÔ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÇÜæ¶ Øµà Ç×äåÆ Ô¯ä ç¶ ìÅòܱç ÇÃµÖ Ôð Ö¶åð ÇòÚ Áµ×¶ Ôé À°æ¶ À°é·Åº 鱧 êó·é ÇñÖä òÅñ¶ êÅö Ô¯ð ÇèÁÅé ç¶ä çÆ ñ¯ó ÔËÍ ÇÂà î½Õ¶ ÁÃàz¶ñÆÁŠ寺 ÁŶ Ç×ÁÅéÆ Ã§å¯Ö ÇçØ, âÅ. ìñÕÅð ÇçØ, âÅ. ×°ðéÅî Çç Ø Áå¶ êz ¯ ë Ë Ã ð Õ° ñ ò§ å ×ð¶òÅñ é¶ òÆ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð ê¶ô ÕÆå¶Í ÇÂà ÃîÅ×î ÇòÚ Ô¯ðéź 寺 ÇÂñÅòÅ Ã. À°ÜÅ×ð ÇçØ, âÅ. ÔðÆ ÇÃ§Ø ì¯êÅðŶ, âÅ. çÆêÕ îéî¯Ôé, âÅ. ܯÇקçð ÇÃ§Ø ôÅé, Ã. ìñòÆð Çç Ø , ðÇî§ ç ðÜÆå ÇÃ§Ø ìÅñ, Ã. ÕðéËñ ÇçØ, çܶ Õ°îÅð, ÚðéÜÆå ×ð¯òð Áå¶ òµâÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÇòçòÅé, èÅðÇîÕ ôÖôÆÁåź Áå¶ ÇòÇçÁÅðæÆ ÔÅ÷ð ÃéÍ

êËçÅ Õðé ÇÔ¼å ÃðÕÅð ë½ðÆ Õçî À¹áŶ

êÇàÁÅñÅ (ÁîðÜÆå Çç Ø ñ»ìÅ)-êzòÅÃÆ ê³ÜÅìÆÁ» çÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» çÅ ÇéêàÅðÅ Õðé ñÂÆ ÃðÕÅð ù ÇÂ¼Õ Ãî» ÇéôÚå ÕðÕ¶ À°é·» Çò¼Ú ùð¼ÇÖÁÅ çÆ íÅòéÅ êËçÅ Õðé ÇÔ¼å ë½ðÆ Õçî À°áÅÀ°ä çÆ ñ¯ó ÔËÍ ÇÂà îÕÃç ñÂÆ î¹¼Ö î³åðÆ ù Õé¶âÅ, ÁîðÆÕÅ, dz × ñË º â Áå¶ ÁÅÃàz ¶ ñ ÆÁÅ ÁÅÇç ê³ÜÅìÆÁ» çÆ òïº òÅñ¶ êzî¹¼Ö ç¶ô» çÆ êzåÆÇéèåÅ Õðé òÅñ¶ é°îÅdzÇçÁ» ù ñË Õ¶ å°ð³å ÇÂ¼Õ Õî¶àÆ çÅ ×áé ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÁÇÜÔ¶ Õ°¼Þ é°Õå¶ ×ñ¯ìñ ê³ÜÅì ëÅÀ±ºâ¶ôé ò¼ñ¯º êzòÅÃÆ ê³ÜÅìÆÁ» çÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» Áå¶ ÃîÅèÅé Çòô¶ å¶ Ô¯ÂÆ ÇòÚÅð ׯôàÆ ç½ðÅé À°íð Õ¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅÂ¶Í ëÅÀ±ºâ¶ôé Ú¶ÁðîËé âÅ. ÔðÇܳçð òÅñÆÁÅ çÆ êzèÅé×Æ Ô¶á Ô¯ÂÆ ÇÂà ׯôàÆ Çò¼Ú ÜðîéÆ å¯º âÅ. ðÅÜÇò³çð ÇóØ, ÃðÆ (Õé¶âÅ) dz Ü ÆéÆÁð ÁîðçÆê Çó Ø Áå¶ àð»à¯ (Õé¶âÅ) 寺 ñ¶ÇÖÕÅ ×°ðîÆå Õ½ð êéÅ× é¶ Çòô¶ô

ÃðÆ çÆ Õîñ Çã¼ñ¯º Ô½ÃñÅ éÅ ÔÅðé ñÂÆ ÁËòÅðâ òÅÃå¶ éÅî÷ç ÇîzåÕ êåÆ ç¶ åô¼çç ìÅð¶ ÒìñËÕ Á˺â ìÇñÀ± ÃÅóÆ _ ê¹ÃåÕ ðÚÆ ÃðÆ, (×°ðÇò³çð ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ)-îÅéÇÃÕ å¶ ÇÜÃîÅéÆ åô¼çç ç¶ ìÅòÜÈç Ô½ÃñÅ éÅ ÔÅðé òÅñÆ ÃðÆ òÅÃÆ ìÆìÆ Õîñ Çã¼ñ¯º ù Õ¯Ãà î˺àñ ÔËñæ ò¼ñ¯º ÒÕð¶÷-àÈ-Õî ìËÕ ÁËòÅðâ B@ABÒ ñÂÆ éÅî÷ç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÃéîÅé ÃîÅð¯Ô AG îÂÆ ù òËéÕÈòð àð¶â å¶ ÕéòËéôé Ã˺àð ÒÚ Ô¯ò¶×ÅÍ ìÔ°ÚðÇÚå ê¹ Ã åÕ ÒìñË Õ ÁË º â ìÇñÀ± ÃÅó·ÆÒ çÆ ñ¶ÇÖÕÅ Õîñ Çã¼ñ¯º çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À° à çÅ ÇòÁÅÔ AH Õ° ÃÅñ çÆ À°îð ÒÚ Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ Áå¶ ÇÂÕ Ôëå¶ ç¶ Á³çð ÔÆ êåÆ ò¼ñ¯º À°Ã ù

íÅðÆ åô¼çç çÅ ÇéôÅéÅ ìäÅÀ°äÅ ô°ðÈ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ÇíÁÅéÕ Õ°¼àîÅð ÕÅðé ఼චÜìÅó¶ çÆ êñÅÃÇàÕ ÃðÜðÆ ÕðòÅÀ°ä òÅñÆ êÆóå Á½ðå é¶ î³ÇéÁÅ ÇÕ À°Ã é¶ Õç¶ òÆ êåÆ ÇÖñÅø ê¹Çñà կñ ÇôÕÅÇÂå éÔƺ ÕÆåÆ, êð êÅðÇÕ³× ñÅà ÒÚ Ô¯ÂÆ Õ°¼àîÅð î×𯺠ÇÕö ×òÅÔ ò¼ñ¯º ê¹Çñà ù ç¼ Ã ¶ ÜÅä î×叱 À° à ù îÅðÕ° à ÅÂÆ ç¶ ç¯ ô » ÁèÆé Ç×zëåÅð Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅ, êz³å± À°Ã 寺 î×𯺠òÆ êåÆ é¶ ÜÅ鯺 îÅðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆÍ Õîñ Áé°ÃÅð ÁÅÇÖðÕÅð À°é·» çÅ åñÅÕ Ô¯ Ç×ÁÅ å¶ Õ°Þ Ã

î×𯺠CI ÃÅñ çÆ À°îð ÒÚ À°Ã ç¶ êåÆ çÆ í¶çíðÆ ÔÅñå ÒÚ ÇîzåÕ ç¶Ô çÇðÁÅ ÇÕéÅð¶ 寺 ÇîñÆ, ÇÜà çÅ ÜìÅóÅ à°¼ÇàÁÅ ÃÆ êð î½å çÆ Õç¶ òÆ Ü»Ú éÅ Ô¯ÂÆÍ ê¹ÇñÃ, êìÇñÕ å¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù ÇԳÊ寺 ùڶå Õðé ñÂÆ ïåéôÆñ Çã¼ñ¯º çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÚÅÔ¶ À°Ô åô¼çç ç¶ ç¯ôÆ ù Á¼Ü î¹ÁÅë Õðé çÆ ÇÂ¼Û°Õ ÔË êð î³éçÆ ÔË ÇÕ ÷°ñî Ô¯ä Ã êÆóå ñ¯Õ ÁÅòÅ÷ ÷ðÈð À°áÅÀ°äÍ ÁÅêäÆ ÇÕåÅì å¶ ñËÕÚð» ðÅÔƺ ñ¯Õ» ù ÜÅ×ðÈÕ Õð ðÔÆ Õîñ Çã¼ñ¯º ù êÇÔñ» òÆ ÕÂÆ ÃéîÅé Çîñ Ú¹¼Õ¶ ÔéÍ

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

å½ ð å¶ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð ê¶ ô ÕÆå¶Í ×°ðîÆå êéÅ× çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÇÔ³ç¯ÃåÅé ÁÅ Õ¶ ÁÅêäÆÁ»-ÁÅêäÆÁ» ÜÅÇÂçÅç» ìÚÅÀ°ä ç¶ éÅñéÅñ Áùð¼ÇÖÁÅ çÆ íÅòéÅ éÅñ òÆ ÜÈÞéÅ ê˺çÅ ÔËÍ âÅ. ðÅÜÇò³çð é¶ ÁÅêä¶ Ã³ì¯èé Çò¼Ú ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂ¼Õ êÅö À°Ô Çòç¶ ô ÇòÚ éÃñòÅç çÅ ÇôÕÅð Ô°³ç¶ ÔéÍ çÈܶ êÅö ç¶ô Çò¼Ú À°é·» çÆÁ» ÜÅÇÂçÅç» ÕÅðé ÁÅêä¶ Çðôå¶ ç Åð», êzôÅôé Áå¶ ÃðÕÅð» çÆÁ» ÜÅçåÆÁ» çÅ ÇôÕÅð Ô°³ç¶ ÔéÍ Õé¶âÅ òÅÃÆ ÁîðçÆê ÇÃ³Ø é¶ ÁÅêä¶ Ã³ì¯èé Çò¼Ú êzòÅÃÆÁ» éÅñ ÇÔ³ç¯ÃåÅé Çò¼Ú Ô¯ ðÔ¶ ÁÇéÁ» ù Áå¶ ÇéÁ» Çò¼Ú Ô¯ ðÔÆ ç¶ðÆ ù ÁÅêä¶ ê¶êð çÅ î¹¼Ö î¹¼çÅ ìäÅÇÂÁÅÍ ÁÅêä¶ êz è Åé×Æ íÅôä Çò¼ Ú âÅ. ÔðÇܳçð òÅñÆÁÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅðæÕ ÕÅðé» ÕðÕ¶ Áå¶ Ú³×¶ ÜÆòé çÆ ÁÅà ñË Õ¶ Çòç¶ô» Çò¼Ú ò¼Ã ðÔ¶ ê³ÜÅìÆÁ» ç¶ îé» Çò¼ Ú ò¼ è ðÔ¶ ì¶ × Åé×Æ ç¶ ÁÇÔÃÅà ù çÈð ÕðéÅ ÃðÕÅð

çÆ åð÷ÆÔ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ êzòÅÃÆ ê³ÜÅìÆÁ» çÆÁ» ÜÅÇÂçÅç» çÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ Áå¶ À°é·» çÆ ÜÅä ùð¼ÇÖÁÅ çÆ ×ð³àÆ ÃðÕÅð ù ç¶äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ Â¶Ü§à» ç¶ è¼Õ¶ Úó· ðÔ¶ ì¶ð°÷×ÅðÆ ç¶ îÅð¶ ԯ¶ ê³ÜÅìÆÁ» ù ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ÃðÕÅð ù Õ¯ÂÆ ÃÅðÇæÕ Õçî ñËä¶ ÚÅÔÆç¶ ÔéÍ ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ìäŶ ׶ ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ. æÅÇäÁ» çÅ Õ³î ÃÚÅðÈ ðÈê Çò¼Ú ÚñÅÀ°ä ñÂÆ Õçî Ú¹¼Õä çÆ ñ¯ ó ÔË Í ç¯ Ô ðÆ éÅ×ÇðÕåÅ òÅñ¶ ÇÃè»å ù ë½ðÆ å½ð å¶ Áîñ Çò¼Ú ÇñÁÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂà î½Õ¶ êz¯ëËÃð ôÅî ÇÃ³Ø Á³×-ó×, ×°ðå¶Ü Õ½ð êÅðÃÅ, îñÕÆå Õ½ð ìÃðÅ, ÔðêzÆå ÇÃ³Ø Á½ñÖ Áå¶ ÇêzåêÅñ ÇÃ³Ø é¶ òÆ ÁÅêä¶-ÁÅêä¶ ÇòÚÅð ê¶ô ÕÆå¶Í ÇÂà î½Õ¶ Ô¯ðé» å¯º ÇÂñÅòÅ Ãòðé Õ½ð, óܶ Õ°îÅð, åñÇò³çð ÇÃ³Ø ìÖôÆ, îÅÃàð ÕðéËñ ÇóØ, êz¯ëËÃð ÁîðÜÆå ÇóØ, ÇÕðéçÆê Õ½ð Á½ñÖ, dzçðÜÆå ÇÃ³Ø Õñ¶ð Áå¶ îÅÔÆ ÇÃ³Ø ÁÅÇç òÆ ÔÅ÷ð ÃéÍ


Editorial Page

çêÅçÕÆ

éÕÃñòÅçÆÁ» çÆ åÅÕå òèÆ íÅðå ç¶ A@ 寺 Ç÷ÁÅçÅ ðÅÜ» ÇòÚ ëËñÆ éÕÃñÆ ñÇÔð 鱧 Õ¹Úñä ñÂÆ ì¶ô¾Õ ñìÅÂÆ Áå¶ Õ¶ºçð ÃðÕÅð é¶ ê±ðÅ òÅÔ ñ×ÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þ, êð ÇÂÃ ç¶ ìÅòܱç ÇÂà ñÇÔð 鱧 Õ¹Úñä ÇòÚ ÕÅîïÅìÆ éÔƺ ÇîñÆÍ ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ éÕÃñÆÁ» é¶ ÇÂÕ Õ¹ñËÕàð Áå¶ ÇÂÕ ÇòèÅÇÂÕ é±§ Á×òÅ Õð ÇñÁÅÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» éÕÃñÆÁ» é¶ ÇÂÕ ÇÂåÅñòÆ ÃËñÅéÆ é±§ Á×òÅ Õð ÇñÁÅ ÃÆÍ À° ó ÆÃÅ ÃðÕÅð é¶ ÔÅÕî Çèð ç¶ ÇòèÅÇÂÕ ÞÆéÅ ÇÔÕÅÕÅ Áå¶ ÇÂµÕ ÇÂåÅñòÆ ÃËñÅéÆ é±§ ÇðÔÅÁ ÕðòÅÀ°ä òÅÃå¶ BG îÅúòÅçÆÁ» 鱧 Ûµâä çÆ î§× éÅñ ÃÇÔîå Ô¯ Õ¶ ÁÃñ ÇòµÚ ׯⶠÔÆ à¶Õ Ççµå¶ Ôé¢ ÇêÛñ¶ ÕÂÆ Ççé» å¯º ì§èÕ» çÆ ÇðÔÅÂÆ ñÂÆ ×µñìÅå å» Úµñ ðÔÆ ÃÆ êð îÅúòÅçÆ ñ×ÅåÅð ÁÅêäÆÁ» ôðå» Óå¶ ÇðÔÅÂÆ ñÂÆ Áó¶ ԯ¶ Ãé¢ ÃÆ. êÆ. ÁÅÂÆ. (îÅúòÅçÆ) çÆ Á»èðÅ-À°óÆÃÅ ÃðÔµçÆ ÃêË ô ñ ÷¯ é ñ Õî¶ à Æ Õ¯ ð Åê° à Ç÷ñ· ¶ ç¶ ÇòèÅÇÂÕ é±§ Á×òÅ Õðé çÆ ÃÅðÆ ÕÅðòÅÂÆ ÇòµÚ ôÅîñ ÃÆ Áå¶ ÇÂà çÆ ñÆâðÇôê é¶ ÁÅêä¶ ÔîÅÇÂåÆÁ» 鱧 Û°âÅÀ°ä Ãî¶å ìÅÕÆ î§×» çÆ ê±ðåÆ ñÂÆ ê§Ü ÁêðËñ çÆ ÁÅÖðÆ åðÆÕ ÇçµåÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ ÃzÆ ÇÔÕÅÕÅ ÕìÅÇÂñÆ ñ¯Õ» ÇòµÚ ÔðîéÇêÁÅðÅ ÇòèÅÇÂÕ ÔË¢ îÅúòÅçÆÁ» é¶ Á×òÅ ÕÆå¶ ç¯ ÇÂåÅñòÆÁ» ÇòµÚ¯º ÇÂµÕ é±§ å» êÇÔñ» ÇðÔÅÁ Õð ÇçµåÅ ÃÆ êð ì§èÕ ìäŶ ÇòèÅÇÂÕ Áå¶ ç±Ü¶ ÇÂåÅñòÆ çÆ ÇðÔÅÂÆ é±§ ñË Õ¶ îÅúòÅçÆÁ» é¶ îÅðé çÆÁ» èîÕÆÁ» ç¶ ìÅòܱç ×µñìÅå çÅ ðÅÔ ÁêäÅÇÂÁÅ¢ ÇÂà ׵ñìÅå ç¶ ç½ð ÓÚ À°óÆÃÅ ç¶ ×zÇÔ Áå¶ ê§ÚÅÇÂå ÇòíÅ× ç¶ ÃÆéÆÁð ÁÇèÕÅðÆ ôÅîñ ԯ¶¢ ÁÅêä¶ ÔîÅÇÂåÆÁ» çÆ ÇðÔÅÂÆ å¯º ÇÂñÅòÅ ÇÂÔ òÆ î§× ÃÆ ÇÕ À°óÆÃÅ ÁÅð׶éÅÂÆ÷¶ôé Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé ÇõñÅø ìäŶ ׶ ÃÅð¶ նà òÅêà ñ¶ ÜÅä¢ À°é·» òµµñ¯º îÅúòÅçÆ Çòð¯èÆ ÕÅðòÅÂÆÁ» ð¯Õä çÆ î§× òÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ Üæ¶ì§çÆ çÅ ç¯ô ÔË ÇÕ À°é·» ç¶ ÃÅæÆÁ» 鱧 ޱᶠնà ìäÅ Õ¶ Õ¯ðÅê°à çÆ Ü¶ñ· Á§çð ðµÇàÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ À°óÆÃÅ ç¶ î°µÖ î§åðÆ éòÆé êàéÅÇÂÕ òµñ¯º ÁÃ˺ìñÆ Á§çð îÅúòÅçÆÁ» ç¶ ÇðÔÅÁ Õðé Ãì§èÆ ÕÆå¶ ÁËñÅé çÅ ê°Çñà Áå¶ Ô¯ð ç×áé» òµñ¯º îÅúòÅçÆÁ» ÇõñÅø ñóÆ ÜÅä òÅñÆ ñóÅÂÆ Óå¶ Ô½Ãñ¶ êÃå Õðé òÅñÅ ÁÃð ê¶×Å¢ ÇÂµÕ êÅö å» î°ñÕ ç¶ êzèÅé î§åðÆ âÅ. îéî¯Ôé ÇÃ§Ø òµñ¯º ÁËñÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÇÂà ò¶ñ¶ éÕÃñòÅçÆ ç¶ô ñÂÆ Ãí 寺 òµâÅ ÖåðÅ Ôé êð ç±Ü¶ êÅö ÔËðÅéÆ òÅñÆ ×µñ ÔË ÇÕ ÇÂé·» õåðéÅÕ Ã§×áé» éÅñ ñËä ç¶ä Õðé ñÂÆ ÃðÕÅð Ãí Õ°Þ í°ñÅ Çç§çÆ ÔË¢ ñÅ÷îÆ À°óÆÃÅ ÃðÕÅð ÇÂà ñÂÆ ÜòÅìç¶Ô ÔË¢ ì¶ôµÕ êÇÔñ» òÆ Á¾åòÅçÆ Ã§×áé» Áµ×¶ Þ°Õä çÆÁ» Õ½îÆ êµèð çÆÁ» ÇîÃÅñ» Ôé êð ÇÂé·» éÅñ Á¾åòÅç ÇõñÅø ñóÅÂÆ é±§ ãÅÁ ÔÆ ñµ×Æ ÔË¢ ÇêÛñ¶ ÃÅñ ëðòðÆ ÇòµÚ òÆ À°óÆÃÅ ç¶ Ç÷ñ·Å ÁÇèÕÅðÆ é±§ Á×òÅ Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ å» ÇòÚ¯ñ×Æ éÅñ AD é°ÕÇåÁ» Óå¶ ÃðÕÅð òµñ¯º ÃÇÔîåÆ Ççµå¶ ÜÅä ìÅÁç ÔÆ ÇðÔÅÂÆ Ã§íò Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ ì¶ôµÕ ÇêÛñ¶ Ã ÇòµÚ îÅúòÅçÆÁ» ÇõñÅø ÕÅðòÅÂÆ å¶÷ Ô¯ÂÆ ÔË êð BG îÅúòÅçÆÁ» çÆ ÇðÔÅÂÆ ÇÂà î°ÇÔ§î 鱧 ê°µáŠ׶óÅ ç¶ò¶×Æ¢ Áܶ Õ°Þ Ççé êÇÔñ» ÔÆ îÔ»ðÅôàð ç¶ Ç÷ñ·¶ ×ó·ÇÚð¯ñÆ ÇòµÚ îÅúòÅçÆÁ» é¶ ìð±çÆ Ã°ð§× éÅñ ÃÆ. ÁÅð. êÆ. ÁËë. ç¶ AB ÜòÅé À°âÅ Ççµå¶ Ãé¢ îÅúòÅçÆÁ» é¶ ÇêÛñ¶ îÔÆé¶ çÆ BD îÅðÚ é±§ ÔÅÕî Çèð ìÆܱ ÜéåÅ çñ ç¶ ÇòèÅÇÂÕ ÞÆéÅ ÇÔÕÅÕŠ鱧 À°Ã ò¶ñ¶ Á×òÅ Õð ÇñÁÅ ÃÆ Ü篺 À°Ô Õ¯ðÅê°à Ç÷ñ·¶ 寺 ÁÅêä¶ Øð òÅêà êðå ðÔ¶ Ãé¢ ñÕôîÆê°ð ç¶ ÇòèÅÇÂÕ ÇÔÕÅÕŠ鱧 éÕÃñÆÁ» ç¶ òµâ¶ ×ð°µê é¶ ìÕÅÇÂçÅ ï¯ÜéÅìµè ã§× éÅñ Á×òÅ ÕÆåÅ ÃÆ¢ ìÅÁç ÇòµÚ À°Ã 鱧 À°Ô ܧ×ñ» ÇòµÚ ÁÅêä¶ éÅñ ñË ×¶¢ ç¶ô Á§çð Á¾åòÅçÆ Ã§×áé» ÇõñÅø ñóÅÂÆ çÅ Á§å ÇÕö ÇÂµÕ ØàéÅ éÅñ ܯó Õ¶ éÔƺ ò¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ¢ ÇÂµÕ êÅö Õ¶ºçð ÃðÕÅð òµñ¯º Á¾åòÅçÆ èÇóÁ» ÇõñÅø î÷ì±åÆ éÅñ ñóÅÂÆ ñóé ñÂÆ Õ½îÆ çÇÔôå×ðçÆ Çòð¯èÆ Õ¶ºçð ÕÅÇÂî Õðé çÅ Çòð¯è ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂà éÅñ ðÅÜ» ç¶ Á§çð±éÆ îÅîÇñÁ» ÇòµÚ çõñ Ô¯ò¶×Å êð ç±Ü¶ êÅö ðÅÜ» òµñ¯º ÇÂà åð·» ç¶ ÃîÞ½å¶ Ã§Õ¶å Çç§ç¶ Ôé ÇÕ Á¾åòÅç Çòð°µè ñóÅÂÆ ñÂÆ Õ½îÆ êµèð Óå¶ Ã»ÞÆ Â¶Ü§ÃÆ Ã çÆ ñ¯ó ÔË¢ Õ¶òñ ðÅÜ» 鱧 òµè ÁÇèÕÅð» çÆ î§× Õðé éÅñ ÇÂà åð·» ç¶ éÅ÷°Õ îÅîÇñÁ» Óå¶ êðçÅ éÔƺ êÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ¢Ö¯à ÃðÕÅð» ç¶ îé ÇòÚ þ, å» ÔÆ çÇÔôå×ðç ÕÅì± éÔƺ ÁÅ ðÔ¶Í ïô ôðîÅ

4 May, 2012

Asian Tribune

Issue 45 (14) Ã. êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ Õ¯ñ î§åð òÆ þ Áå¶ ìÆé òÆÍ À¹Ô ò¾â¶ ۯචéÅ×» 鱧 êàÅðÆ Çò¾Ú êÅÀ¹äÅ òÆ ÜÅäçÅ þ, Áå¶ À¹é·» çÅ ÷ÇÔð Õ¾ãäÅ òÆÍ À¹Ô ò¾â¶ ò¾â¶ çðõå ê¹¾à òÆ ÃÕçÅ þ Áå¶ Û¯à¶ Û¯à¶ ì±ÇàÁ» 鱧 ò¾â¶ Û»çð ð¹¾Ö ìäÅÀ¹ä Çò¾Ú òÆ îÅÇÔð þÍ Ã. ìÅçñ Õ¯ñ ×¾ñ òÆ þ Áå¶ ÕÇÔä çÆ ÁçÅ òÆÍ Á¾ÜÕ¾ñ·, À¹Ôé» çÆ ÁçÅ Çò¾Ú ò¾âÆ åìçÆñÆ ò¶Öä 鱧 Çîñ ðÔÆ þÍ ê¿Üòƺ òÅð î¹¾Ö î§åðÆ çÆ ÃÔ¹§ ü¾Õä 寺 ìÅÁç À¹Ôé» çÆ å¯ð, À¹é·» çÆ ÷¹ìÅé Áå¶ À¹Ôé» çÆ ÕÅðÜôËñÆ Çò¾Ú ÁÅ ðÔÆ åìçÆñÆ Çܾն ÁëÃðôÅÔÆ é±§ åz¶ñÆÁ» ÇñÁÅ ðÔÆ þ, À¾¹æ¶ ÁÅî ê¿ÜÅìÆÁ» ç¶ ÇÚÔð¶ Óå¶ õ¹ôÆ íðÆ î¹ÃÕÅéÍ Á¾ÜÕñ· ìÅçñ ÃÅÇÔì Ãà¶Ü» 寺 ÇòÁ§× ç¶ À¹ Ô åÆð Û¾ â ðÔ¶ Ôé, ÇÜÔó¶ é÷ð íÅò¶º éÔƺ ÁÅÀ¹ºç¶ êð àÅð×à» Óå¶ ê¶ éÆñ À¹îð íð çÆ ÇéôÅéÆ ç¶ Ü»ç¶ ÔéÍ ç¯×ñÆ éÃñ ç¶ ÁëÃð» é¶ å» ÃÔ¹§ ü¾Õä 寺 êÇÔñ» ÔÆ Áé§çê¹ð ÃÅÇÔì çÆ èðåÆ å¯º Ô¯ñ¶ îÔ¾ñ¶ òÅñ¶ Ççé ÔÆ ÕÇÔ§ç¶ Ã¹ä¶ ×¶ ÇÕ Õ¹Þ ÁëÃð å» ìðéÅñ¶ ìËá ׶ å» ÇÕ éåÆÜÅ ÁÅÀ¹ ä å¯ º ìÅÁç ¦ìÆ Ü» êÇàÁÅñ¶ î½Õ¶ Óå¶ êÔ¹§Ú ÃÕäÍ ìÅçñ ÃÅÇÔì ÕÇÔä ñ¾ × ¶ , À¹Ôé» é±§ êåÅ þ ÇÕ ÕÂÆ å» îÇÔñ çÅ Ú¾Õð òÆ ñÅ ÁÅÂ¶Í ÇÂÀ¹º À¹é·» ÇÜ¾æ¶ ÁëÃðôÅÔÆ çÆ ê¯ñ Ö¯ñ·Æ, À¾¹æ¶ ÇÂ¾Õ Ã¹é¶ÔÅ òÆ Çç¾åÅ ÇÕ Ô¹ä À¹Ô ÇàÕÅä¶ Óå¶ ÁÅ ÜÅäÍ ìÅçñ çÅ ÇÂ¾Õ Ô¯ð ÇòÁ§× åÆð C@ ÁêzËñ B@AB é± § ê¿ Ü ÅìÆ ï± é ÆòðÇÃàÆ ç¶ ×¯ ñ âé ܹ ì ñÆ ÃîÅð¯ Ô çÆ êzèÅé×Æ Õðç¶ ò¶Öä 鱧 ÇîÇñÁÅÍ ÕÇÔä ñ¾×¶: ÒÒÁëÃð å» ÃÅù Õ¹Þ ç¾Ãç¶ éÔÆºÍ Õ¯ÂÆ ÃñÅÔ éÔƺ Çç§ç¶Í ÁÅÔ Ü¯ Õ¹Þ îÅóÆÁ» î¯àÆÁ» ྐྵñ» îÅðÆÁ» Ôé, ÁÅê ÔÆ Ã¯Ú ÃîÞ Õ¶ îÅðÆÁ» ÔéÍÓÓ ÇÃðë ÇÂÔÆ éÔƺ, ìñÇÕ À¹é·» Òç×å çðôé»Ó Óå¶ òÆ ÁëÃðôÅÔÆ çÅ ÇÜ¾æ¶ õ±ì î÷ÅÕ À¹âÅÇÂÁÅ, À¹æ¶ À¹Ôé» é±§ ñ¯Õ» çÆ Ã¶òÅ çÅ ÃìÕ òÆ êó·ÅÇÂÁÅÍ ìÅçñ é¶ ÁëÃð» çÆ éòÅì» òð×Æ Ç÷§ç×Æ Çò¾Ú¯º ÕÅð» çÆ Ç×äåÆ ØàÅ Çç¾åÆÍ ÇÂ¾Õ å¯º ò¾è ÕÅð» òðåä 寺 ×¹ð¶÷ Õðé çÆ ÃñÅÔ ÁëÃð» Áå¶ î§åðÆÁ» 鱧 Çç¾åÆÍ Ç¾Õ

Ï≈ÁÒ ’ØÒ ÓßÂ Ú∆ ˛ ¡Â∂ Ï∆È Ú∆

ìÅçñ ÃÅÇÔì ç¶ ìçñ¶ å¶òð» ÕÅðé ÁëÃðôÅÔÆ é±§ åz¶ñÆÁ» òÕå ÃÆ ÁëÃðôÅÔÆ Áå¶ î§åðÆ ÃðÕÅðÆ õðÚ¶ å¶ Çòç¶ô» çÆ ÃËð Óå¶ ÜÅäÅ ÁÅêäÅ Ô¾Õ ÃîÞç¶ ÃéÍ Ô¹ä ìÅçñ ÃðÕÅð é¶ ÃÆéÆÁð ÁÇèÕÅðÆÁ» ç¶ Çòç¶ôÆ ç½ÇðÁ» Óå¶ ÁÇþèÆ êÅì§ ç Æ ñÅ Çç¾ å Æ þÍ Ç¾ Õ ÃÆéÆÁð ê¾åðÕÅð çÆ Çðê¯ðà Áé¹ÃÅð ìÅçñ ç¶ ê¿Üòƺ òÅð î¹¾Ö î§åðÆ ìäé 寺 ìÅÁç ÁÅÂÆ Â¶ ÁËà ÁÇèÕÅðÆÁ» ò¾ñ¯º Çòç¶ô ÜÅä çÆ Û¹¾àÆ î§×¶ ÜÅä çÅ î¹ ¾ Ö î§ å ðÆ ò¾ ñ ¯ º é¯ Ç àà ÇñÁÅ ÜÅä ñ¾Ç×ÁÅ þ Áå¶ À¹Ô ÁëÃð» 鱧 Çòç¶ô ÜÅä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ éÔƺ ç¶ ðÔ¶Í Ã¹ðÜÆå ÇÃ§Ø ð¾ÖóÅ Áå¶ ÇþÇÖÁÅ î§åðÆ ÇÃÕ§çð ÇÃ§Ø îñ±ÕÅ ìÅð¶ òÆ î¹¾Ö î§åðÆ çÆ êÔ¹§Ú é»Ô é¹¾Õð òÅñÆ ÃÆ, êð Ü篺 ÇÂé·» î§åðÆÁ» ò¾ñ¯º ÃðÕÅðÆ õ÷Åé¶ Óå¶ Õ¯ÂÆ îÅñÆ íÅð éÅ êËä çÅ òÅÁçÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ å» ÔÆ ÇÂé·» 鱧 êzòÅé×Æ ÇîñÆÍ ÇÂà åð·» ëðÆçÕ¯à Áå¶ Çëð¯÷ê¹ð ç¶ ÕÇîôéð ðÅÇܧ ç ð Çÿ Ø Áå¶ Çéò¶ô À¹åôÅÔé ÇòíÅ× çÆ êz î ¹ ¾ Ö ÃÕ¾ å ð ÕñêéÅ Çî¾åñ ìð±ÁÅ, ܯ ÇÕ éòƺ Çç¾ñÆ Çò¾Ú åÅÇÂéÅå Ôé, é¶ Çòç¶ô ÜÅä ñÂÆ Û¹¾àÆ î§×Æ ÃÆ, ìÅçñ ÃÅÇÔì ò¾ñ¯º ç¯Ô» çÆ Û¹¾àÆ éÅî§÷±ð Õð Çç¾åÆ ×ÂÆÍ ÇÂö Çðê¯ðà Çò¾Ú ç¾ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ þ ÇÕ ÇÂé·» ç¯Ô» ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ Çé¾ÜÆ ç½ð¶ Óå¶ Çòç¶ô ÜÅäÅ ÃÆ å¶ ÖðÚ òÆ ÁÅêä¶ ê¾ÇñÀ¹º ÕðéÅ ÃÆÍ ÇÂé·» ÁÇèÕÅðÆÁ» ò»× ÔÆ ê¿ÜÅì ç¶ êzî¹¾Ö ÃÕ¾åð ÇçÚÅÂÆ, Õ¶. ìÆ. ÁËÃ. Çþè±, é¶ òÆ ÁîðÆÕÅ ç½ð¶ çÆ ÔÆ êzòÅé×Æ î§×Æ ÃÆÍ Ã. ìÅçñ é¶ ÇÂà ÁÇèÕÅðÆ çÆ Áð÷Æ òÆ À¹Õå ÁÇèÕÅðÆÁ» ò»× ÔÆ ð¾ç Õð Çç¾åÆÍ î¹¾Ö î§åðÆ ìÅçñ ç¶ Çê¾Ûñ¶ ÕÅðÜÕÅñ ç½ðÅé ÁÅÂÆ Â¶ ÁËà ÁÇèÕÅðÆÁ», î§åðÆÁ» Áå¶ êÅñÆîÅéÆ ÃÕ¾åð» é¶ ÃðÕÅðÆ ÖðÚ¶ À¾¹å¶ Çòç¶ôÆ ç½ÇðÁ» çÅ Ö± ì ÁÅé§ ç îÅÇäÁÅÍ ÕÂÆ ÁëÃð Áå¶ î§åðÆ å» òÅð òÅð ÜÔÅ÷» ç¶ Þ±ÇàÁ» çÅ ÃòÅç ñËºç¶ ðÔ¶, êð Ô¹ä ìÅçñ ÃÅÇÔì À¹Ô éÔƺ ðÔ¶Í Ô¹ä À¹Ô êzôÅÃé 鱧 üÃå çð¹Ãå ÕðéÅ ÚÅÔ¹§ç¶ Ôé Áå¶ ÇÂö é÷¾ðƶ éÅñ

ÁÇèÕÅðÆÁ» ò¾ñ¯º îÅäÆ Ü»çÆ ô¹ ð ± Õð Çç¾ å Å þÍ ÜéåÕ Ö¹¾ñ· 鱧 é¾æ êÅÀ¹äÅ ÚÅÔ¹§ç¶ ÔéÍ îÃÇñÁ» Áå¶ ÁêðÅÇèÕ ìÅçñ ÃÅÇÔì Ôð Ç÷§î¶òÅð îÅîÇñÁ» éÅñ קíÆðåÅ éÅñ éÅ éÇܾáä òÅñ¶ ÁëÃð» çÆ ñ×Åî ÕÃä ç¶ À¹êðÅñ¶ ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ ìÅçñ ÃÅÇÔì é¶ ÁÇÜÔ¶ îÅîÇñÁ» ìÅð¶ å¹ð§å ÜÅäÕÅðÆ ç¶ä ñÂÆ ç¯ ÕðîÚÅðÆÁ» çÆ Çòô¶ô ÇâÀ±àÆ ñ×ÅÂÆ þÍ ÇÂé·» ÕðîÚÅðÆÁ» é± § ÁõìÅð» Çò¾ Ú êz Õ ÅÇôå Ô¹§çÆÁ» ÁÇÜÔÆÁ» õìð» î¹¾Ö ÔðÇܧ ç ð òÅñÆÁÅ î§åðÆ ç¶ Ãéî¹Ö ê¶ô Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ þÍ î¹ ¾ Ö î§ å ðÆ ÔÅôƶ ç¶ ÁÅð-êÅð çëåð Çò¾Ú åÅÇÂéÅå ÁÅÂÆ Â¶ ÁËà ê¾èð ç¶ ÁÇèÕÅðÆ å¶ ÁÇèÕÅðÆ é± § ÇÂÔ ÁÇÔÃÅà Çòô¶ô êzî¹¾Ö ÃÕ¾åð ×¹ðÕÆðå ÕðòÅÀ¹ä ñ¾×¶ Ôé ÇÕ À¹Ô Ç´êÅñ ÇÃ§Ø é±§ ÜéåÕ Ã¾Úî¹Ú ÔÆ ÒöòÅÓ òÅñ¶ êÅö îÃÇñÁ» Óå¶ ÇèÁÅé Õ¶ºçÇðå ñ¾×ä éÅ ÇÕ ðÅÜ ÕðéÍ ÇÂö Õðé çÆÁ» Çòô¶ô ÔçÅÇÂå» ñóÆ Çò¾Ú ìÆòÆ ì¾ÇÚÁ» ò¾ñ¯º Çç¾åÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔéÍ Ãò¶ð¶ òðåÆÁ» Ü»çÆÁ» ÇòíÅ×Æ À¹¾áä ÃÅð î¹¾Ö î§åðÆ Á¾ÜÕñ· ÕÅð» Óå¶ òÆ ì§Ççô ñÅÀ¹ä ç¶ ÁõìÅð» Çò¾Ú êzÕÅÇôå ÜéåÕ ïåé ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ èƶ îÃÇñÁ» çÆÁ» õìð» çÆÁ» åË鱧 ÕÇÔäÆÁ» 鱧Զº 屧 Õ§é Õð ÕÇà§×» ò¶ÖÕ¶ Ãì§èå ÁÇèÕÅðÆ î¹åÅìÕ î¹¾Ö î§åðÆ é¶ ÁÅêä¶ é± § Çéðç¶ ô Çç§ ç ¶ Ôé Áå¶ î§åðÆÁ» 鱧 òÆ ÖðÚ¶ ØàÅÀ¹ä Çðê¯ðà ñËºç¶ ÔéÍ ÁêðÅÇèÕ çÆ ÃñÅÔ Çç¾åÆ þÍ Ü¶ ÇÂà îÅîÇñÁ» ìÅð¶ å» ìÅçñ ÃñÅÔ Óå¶ ÃõåÆ éÅñ Áîñ ÃÅÇÔì ÇÂ§é¶ ×§íÆð Ôé ÇÕ Ô¹§çÅ þ å» ê¿ÜÅì 鱧 Çéðçç¶Ô Û¯ à ¶ - î¯ à ¶ ÁêðÅè» ìÅð¶ òÆ Ãì§èå Ç÷ñ·Å ê¹Çñà î¹ÖÆ å¯º ëÅÇÂçÅ Ô¯ò¶×ÅÍ ìÅçñ ÃÅÇÔì Óå¶ Ç¾ Õ Ô¯ ð Çðê¯ðà ñÂÆ Ü»çÆ þÍ ÇÂÔ ÇÂñ÷Åî ñ¾×çÅ ÇðÔÅ þ ÇÕ êÇÔñÆ òÅð Ô¯ Ç ÂÁÅ þ ÇÕ À¹Ô ×¾ñ 鱧 ñîÕÅÀ¹ Çò¾Ú Ü» קíÆð å¶ ò¾â¶ îÃÇñÁ» çÆ Ççñ Çî¾æ çÆ éÆåÆ Çò¾Ú Çé×ðÅéÆ Õðé ñÂÆ õìð» çÆ ÇòôòÅà ð¾Öç¶ Ôé, êð À¹é·» ðÇÜÃàð Çò¾Ú Á˺àðÆ ÕÆåÆ ç¶ Ã¹íÅÁ Çò¾Ú ÁÅ ðÔÆ ÇÂÔ Ü»çÆ þÍ Ã±ì¶ ç¶ ÃÅð¶ ÃðÕÅðÆ åìçÆñÆ ìóÆ ÃÕÅðÅåîÕ þÍ ÇòíÅ×» çÆÁ» õìð» Ãì§èÆ À¹Ô Ô¹ä êzôÅÃé 寺 ܾñçÆ ò¾Ö¯ ò¾Öð¶ ðÇÜÃàð ñ¾×¶ ԯ¶ éåÆÇÜÁ» çÆ ÁÅà ð¾Öä ñ¾×¶ ÔéÍ Á¾ÜÕ¾ñ· ìÅçñ ÃÅÇÔì ÔéÍ ÃÅÀ± ÇçÖä òÅñ¶ î¹¾Ö îÆâÆÁÅ ðÅÔƺ êzÅêå Çðê¯ðà» î§åðÆ é¶ ÜéåÕ îÃÇñÁ» ç¶ Óå¶ éÅ ÇÃðë ÕÅðòÅÂÆ Õðç¶ Ôé Ô¾ñ ñÂÆ ÃÖå ð¾¹Ö ÁêäÅÀ¹äÅ ìñÇÕ Ãì§ è å ÁÇèÕÅðÆÁ»

Áå¶ ÇòíÅ×» çÆ ê¹¾ÛÇ×¾Û çÅ ÇÃñÇÃñÅ òÆ ô¹ð± Õð Çç§ç¶ ÔéÍ AD îÅðÚ B@AB 鱧 ôÔÆç» çÆ èðåÆ ÚêóÇÚóÆ Óå¶ ê¿ÜÅì ç¶ ê¿çðò¶º î¹¾Ö î§åðÆ Ã. êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ ê¿Üòƺ òÅð ÃÔ¹§ ü¾ÕÆ Áå¶ ñ¾×çÅ þ ÇÕ ÇÕö ôÔÆç çÆ ð±Ô é¶ ìÅçñ ÃÅÇÔì ù êz¶Çðå ÕÆåÅ ÇÕ Ô¹ä å» ÇÃÁÅÃå ۾⯠öòÅ Õð¯ Áå¶ Ã¾Úî¹Ú ÔÆ À¹Ôé» çÆ ÕÅðÜôËñÆ Çò¾Ú ò¾âÆ åìçÆñÆ ÁÅ ×ÂÆ þÍ H ççìð AIBB Çò¾Ú Áì¹ñ Ö¹ðÅäÅ ÇòÖ¶ ÇêåÅ Ã. ðرðÅÜ ÇÃ§Ø Áå¶ îÅåŠù§çðÆ Õ½ð çÆ Õ¹ ¾ Ö ¯ º Üéî¶ êz Õ Åô Çç Ø é¶ AIDG Çò¾Ú ÇÃÁÅÃå çÆ ê½óÆ Óå¶ êËð èÇðÁÅ Áå¶ AIEG Çò¾Ú ê¿ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ çÆÁ» ê½óÆÁ» Úó·é Çò¾Ú ÕÅîïÅì Ô¯ ×Â¶Í AIFI Çò¾Ú ê¿ÚÅÇÂåÆ ðÅÜ Áå¶ î¾ÛÆ êÅñä ÁÅÇç îÇÔÕî¶ çÅ î§åðÆ ìäé çÅ î½ÕÅ ÇîÇñÁÅÍ AIFI Çò¾Ú ÔÆ ÇÂà ð¶Ã Çò¾Ú ÇÕö òÆ ðÅÜ çÅ Ãí 寺 Û¯àÆ À¹îð çÅ î¹¾Ö î§åðÆ Ô¯ä çÅ îÅä òÆ êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ ç¶ ÇԾö ÁÅÀ¹ºçÅ þÍ Ã¯, ÇÂÀ¹º ìÅçñ ÃÅÇÔì ç¯ ÇðÕÅðâ ÕÅÇÂî Õð ׶, þí 寺 Û¯àÆ À¹îð Áå¶ Ã¾í 寺 ò¾âÆ À¹îð ç¶ î¹¾Ö î§åðÆ Ô¯ä çÅÍ Ô¹ä Ü篺 ÇÕ À¹Ô ê¿Üòƺ òÅð î¹¾Ö î§åðÆ ìä¶ Ôé å» ñ¾×çÅ þ ÇÕ ìÅçñ ÃÅÇÔì ç¶ Ã¹íÅÁ Áå¶ ÇÃÁÅÃå Çò¾Ú ò¾âÆ åìçÆñÆ ÁÅ ×ÂÆ þÍ ÇÜ¾æ¶ À¹Ô Õ¶ºçð Áå¶ Õ»×ðà 鱧 ÖðÆÁ» ÖðÆÁ» ùäÅÀ¹ºç¶ Ôé, À¹æ¶ À¹Ô êzèÅé î§åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ§Ø éÅñ ÁÅêäÅ ÃÇåÕÅð Áå¶ ÃÇÔÚÅð òÅñÅ ÇðôåÅ ìäÅ Õ¶ ð¾Öç¶ ÔéÍ Õ¶ºçð ç¶ î§åðÆÁ» Áå¶ êzèÅé î§åðÆ éÅñ áÆÕ ÇðôåÅ Áå¶ ê¿ÜÅì ç¶ Õ»×ðÃÆÁ» 鱧 ÇÃÁÅÃå ç¶ Ôð çÅÁ ê¶Ú éÅñ Ö±§Ü¶ ñÅÂÆ ð¾Öä Çò¾Ú ÕÅîïÅì ðÔ¶ ÔéÍ ìÅçñ çÆ ÇÃÁÅÃå çÆÁ» ÕÅëÆ ÚÅñ» À¹é·» ç¶ Ãê¹¾åð ùÖìÆð ìÅçñ é¶ éÅ ÇÃðë ÇÃ¾Ö ñÂÆÁ» Ôé, Ãׯ º À¹ é · » é± § ÁîñÆ ÜÅîÅ êÇÔéÅ Õ¶ ÃðÕÅð Áå¶ êÅðàÆ À¹ ¾ ê ð ê± ð Å Çéï§ å ðä ìäÅ ÇñÁÅ þÍ ÇÂé·» Ççé» Çò¾Ú ìÅçñ ÃÅÇÔì Çܧ é Æ ì¹ ¦ ç ÁÅòÅ÷ Çò¾Ú ×±§Üç¶ Ôé, À¹Ã

寺 ñ¾×çÅ þ ÇÕ î¹ó î¹¾Ö î§åðÆ ìä Õ¶ À¹Ô ÜòÅé Ô¯ ׶ ÔéÍ ÇܧéÅ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø êÅðàÆ òðÕð» Áå¶ ÁÅî ñ¯Õ» 寺 ç±ð þ, À¹éÅ ÔÆ ìÅçñ ñ¯Õ» ç¶ é¶ó¶ þÍ ÇܧéÆ ÔÀ¹îË çÅ ÇôÕÅð Õ»×ðÃÆ é¶åÅ Áå¶ Ô¯ð ÕÂÆ êÅðàÆÁ» ç¶ é¶åÅ Ôé, À¹éÆ ÔÆ ÇéîðåÅ éÅñ ìÅçñ Ôð é¶åÅ Áå¶ Çòð¯èÆ é±§ éÅñ ܯóé ñÂÆ Çìé» ÇÕö ÔÀ¹îË Ô§ Õ Åð å¯ º À¹ à çÅ çð ÜÅ ÖóÕÅÀ¹ºçÅ þÍ îéêzÆå ìÅçñ ç¶ ÕÂÆ ÃÅæÆ À¹Ã 鱧 Û¾â ׶, À¹Ã é¶ êðòÅÔ éÔƺ ÕÆåÆ êð ìÅçñ é¶ ð¾ ¹ à ¶ ÃÅæÆÁ» é± § îéÅÀ¹ä 鱧 åðÜÆÔ Çç¾åÆÍ Ü¶ ÇÂÔ ÇÃÁÅÃå òÆ Ô¯ò¶ å» òÆ ÇÃÁÅÃå Çò¾Ú ÇÂÔ ìóÆ Õ§î ÁÅÀ¹ä òÅñÆ ÚÅñ Ô¹§çÆ þÍ ÕËêàé ìÅ×ÆÁ» çÅ Õåñ¶ÁÅî ÕðçÅ þ, ìÅçñ ìÅ×ÆÁ» 鱧 îéÅÀ¹ºçÅ þÍ ÕÅîïÅì Õ½ä Ô¯ÇÂÁÅ? ìÅçñ ç¶ îé Çò¾Ú ÕÆ þ, ÇÂÔ Õ¯ÂÆ éÔƺ ÜÅäçÅÍ ÇÂà ìÅð¶ ÇÂ¾Õ üàÕñÅ ÔòÅ Çò¾Ú þÍ ÒÁÖ¶ ÇÂà òÅð ôz¯îäÆ Õî¶àÆ çÅ êzèÅé Õ½ä ìä¶×Å?Ó ÒÕÆ êåË Ü» ìÅçñ ÜÅäçË Ü» ð¾ìÓÍ îÆÇà§× òÅñ¶ Ççé ÇÂÔ ÃòÅñ Çëð À¾¹ÇáÁÅ ÇÕ Ô¹ä å» Õ¯ÂÆ ÕéïÁ Çîñ ×ÂÆ Ô¯ò¶×Æ å» ÜòÅì ÃÆ, ÒÔ¹ä å» ð¾ì òÆ éÔƺ ÜÅäçÅ ÇÃðë ìÅçñ ÜÅäçËÍÓ ìÅçñ ÃÅÇÔì ÁÅêä¶ Ççñ çÆ ×¾ñ Õç¶ òÆ ÷ÅÇÔð éÔƺ Ô¯ä Çç§ç¶Í Çòð¯èÆÁ» 鱧 ÇÕò¶º Çá¾ìÆ ñÅÀ¹äÆ þ Áå¶ êÅðàÆ Çò¾Úñ¶ Çòð¯èÆÁ» 鱧 ÇÕò¶º Ö±§Ü¶ ñÅ Õ¶ ð¾ÖäÅ þ, ÇÂÔ òÆ ìÅçñ çÆ ÇÂ¾Õ ÕñÅ þÍ êð, Á¾ÜÕñ· ìÅçñ çÆ ìçñÆ Ô¯ÂÆ ÕÅðÜôËñÆ çÆ Ôð êÅö ÚðÚÅ þÍ ðÅÜÃÆ Áå¶ êzôÅÃÕÆ ÔñÕ¶ þðÅé Ôé ÇÕ îÃÇñÁ» é± § ñàÕÅÀ¹ä Áå¶ Ü¾ñçÆ ëËÃñÅ éÅ ñËä ñÂÆ îôÔ±ð ìÅçñ ç¶ Ã¹íÅÁ Çò¾Ú ÇÂÔ ò¾âÆ åìçÆñÆ ÇÕò¶º ÁÅ ×ÂÆÍ HE òÇð·Á» ç¶ ìÅçñ ÃÅÇÔì ç¶ îé Çò¾ Ú Ô¯ ò ¶ × Å ÇÕ ÇÂà òÅð òÅÇÔ×¹ð± é¶ À¹Ôé» é±§ ÁÃñ Áðæ» Çò¾ Ú Ã¶ ò Å çÅ î½ Õ Å Çç¾åÅ þÍ Õ¹Þ òÆ Ô¯ò¶, êzôÅÃÕÆ ÁÇèÕÅðÆÁ» Áå¶ ÁëÃðôÅÔÆ é±§ ìÅçñ ÃÅÇÔì ç¶ Ã¹íÅÁ çÆ ÇÂà åìçÆñÆ é¶ Á§ç𯺠ÇÔñÅ Õ¶ ð¾Ö Çç¾åÅ þÍ Ô¹ä À¹é·» 鱧 òÆ ÁÅêä¶ Ã¹íÅÁ Çò¾Ú åìçÆñÆ ÇñÁÅÀ¹äÆ êò¶×ÆÍ

íÅðå ÇòÚ î¾èÕÅñÆ Ú¯ä» çÆÁ» çíÅòéÅò» òèÆÁ» ×°ðñÅí ÇÃ§Ø Öó·Å Õð ÇçµåÅ ÔË¢ ÇÂµæ¶ ÃòÅñ À°µáçÅ ÔË ÇÕ ÃîÅÜòÅçÆ é¶åÅ ðÅî ÃÅð¶ ç¶ô é¶ ò¶ÇÖÁÅ ÃÆ ÕÆ ÃµÚî°µÚ ç¶ô îµèÕÅñÆ Ú¯ä» îé¯Ôð ñ¯ÔÆÁÅ çÆ ìðÃÆ Òå¶ ÇÕ ÇÜà Ã êÇÔñÆ ×µáܯó òµñ òµè ÇðÔÅ ÔË ¢ Áܯ Õ ¶ ÃîÅÜòÅçÆ êÅðàÆ ç¶ î° Ö Æ ÃðÕÅð çÕà ÇòµÚ ÁÅÂÆ ÃÆ å» ÔÅñÅå» ÇòµÚ ܯ ðÅÜéÆåÕ î°ñÅÇÂî ÇÃ§Ø ïÅçò é¶ ç¶ô Öµì¶ êµÖÆÁ» éÅñ ç¯ÃåÆ å¯óç¶ ÃîÆÕðé Úµñ ðÔ¶ Ôé, À°Ã ÇòµÚ îµèÕÅñÆ Ú¯ä» çÆ Ô¯Â¶ ÃêÅ é¶ ÃðÕÅð 鱧 ìÚŠççðí ÇòµÚ ÇÂÔ Áçíò òÆ Ã§ í ÅòéÅ é± § î° µ Ö ðµÖÇçÁ» ÇñÁÅ ÃÆ¢ ǵ毺 åÕ ÔÆ éÔƺ éÔƺ ÇÕÔÅ ÜÅ ÃÕçÅ¢ Õ»×ðà ÁÅêä¶ òðÕð» é± § ÇåÁÅð òµÖ-òµÖ çÃçÆ Õî¶àÆÁ» ÇòµÚ ç¶ Çðôå¶ Çåz ä î± ñ Õ»×ðà ðÇÔä çŠõçÅ ÕÆ ÇçµåÅ ÇÕ òÆ ÕÂÆ òÅð ÃðÕÅð ñÂÆ éÅñ òÆ ÖðÅì Úµñ ðÔ¶ Ôé¢ ç¶ô çÆÁ» ÃÅðÆÁ» êÅðàÆÁ» ÃîÅÜòÅçÆ êÅðàÆ é¶ Ã§ÜÆòéÆ ÇÂà çÅ ç±ÜÅ êÇÔñ± ÇÂÔ òÆ ÔË ÇòµÚ ÇÂÃ î°µç¶ Òå¶ ÇÃÁÅÃÆ ì±àÆ çÅ Õ§î ÇÕ ÇÂà Ã îµèÕÅñÆ Ú¯ä» ×ðîܯôÆ é÷ð ÁÅÀ°ä ñµ×Æ ÔË¢ ìÃêÅ é¶ å» ñ¯Õ ÃíÅ ñÂÆ ÁÅêä¶ E ‹∂’ «’√∂ √ı ¯À√Ò∂ ”Â∂ «Âz‰Ó±Ò ’ª◊√ √’≈ À°îÆçòÅð» çÅ ÁËñÅé ÂØ∫ Úµ÷ Ú∆ ‘Ø ‹≈Ú∂ ª Ó∞Ò≈«¬Ó Â∂ Ó≈«¬¡≈ÚÂ∆ òÆ Õð ÇçµåÅ ÔË¢ ÖµìÅ êµÖ ÇÜµæ¶ åÆܶ î¯ðÚ¶ çÆ √’≈ 鱧 Ï⁄≈ √’Á∂ ‘È¢ Ó≈«¬¡≈ÚÂ∆ √’≈ ‘∞‰∂ÇåÁÅðÆ ÇòµÚ ñµ×Å ‘∞‰∂ ¿∞µÂ ÍzÁ∂Ù «Úµ⁄ ‘≈∆ ‘À, ¿∞‘ ’Á∂ Ú∆ ӵ˒≈Ò∆ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË, À°µæ¶ ç¶ô çÆ î°µÖ Çòð¯èÆ êÅðàÆ ⁄؉ª Á∂ ͵÷ «Úµ⁄ È‘∆∫ Ì∞◊Â∂◊∆¢ ‹∂’ ¿∞√ Á∂ ÚÂÓ≈È íÅÜêÅ é¶ ÁÅêä¶-ÁÅê √ß√Á ÓÀ∫Ïª Á∆ «◊‰Â∆ ÿ‡Á∆ ‘À ª √±Ï∂ “⁄ ª Ì≈Ú∂∫ 鱧 ÇìñÕ°ñ Ú¯ä» ñÂÆ ÇåÁÅð çµÇÃÁÅ ÔË¢ ç±Ü¶ ¿∞‘ ‘≈ ◊¬∆ ‘À Í «ÁµÒ∆ ÁÏ≈ «Úµ⁄ Ú∆ ¿∞√ Á∆ êÅö, îîåÅ, î°ñÅÇÂî å¶ Í∞µ¤«◊µ¤ ÿ‡ ‹≈Ú∂◊∆¢ ‘∞‰ √≈≈ Á≈ØÓÁ≈ Ó∞Ò≈«¬Ó îÅÇÂÁÅòåÆ çÆ ÔîÅÇÂå Òå¶ ÇàÕÆ Ô¯ÂÆ «√ßÿ ”Â∂ «‡«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ Õ¶ºçð ÃðÕÅð ÁÅêäÅ ê±ðÅ ÕÅðÜÕÅñ ê±ðÅ Õðé ñÂÆ ÕÆåÅ ÔË¢ Ô¯ ä ÆÁ» î° ñ ÅÇÂî Çç Ø çÆ ê±ðÆ åð·» ÁÅÃò§ç ñµ× ðÔÆ ÔË¢ çðÁÃñ À°µåð êzç¶ô êÅðàÆ å¯º Çìé» ÇÕö òÆ ðÅÜÃÆ ï±.êÆ.¶. íÅò¶º î°ñÅÇÂî ÇòµÚ ÁÅêä¶ ìñì±å¶ Òå¶ êÅðàÆ å¶ ç¶ô ç¶ ÇÔµå ÇòµÚ ç¶ ÇìÁÅé 寺 Ç÷ÁÅçÅ ìÔ°îå ÔÅÃñ Õðé 寺 ìÅÁç éÔƺ Ôé¢ ÇÚ§åÅå°ð éÔƺ ñ× ðÔÆ êð ÃîÅÜòÅçÆ êÅðàÆ ç¶ Ô½ºÃñ¶ ܶÕð ÇÕö Ãõå øËÃñ¶ Á§çð¯º-Á§çðƺ ÃðÕÅð ç¶ î°µÖ Ç÷ÁÅçÅ ì°ñ§ç Ô¯ ׶ Ôé¢ Òå¶ Çåzäî±ñ Õ»×ðà ÃðÕÅð 寺 êz ì § è Õ ÁÅÀ° ä òÅñ¶ íÅòÆ î°ñÅÇÂî ÇÂÔ ×µñ Ú§×Æ åð·» òµÖ òÆ Ô¯ ÜÅò¶ å» î°ñÅÇÂî çÕà çÅ ÃÅÔîäÅ Õðé ñÂÆ ÃîÞç¶ Ôé ÇÕ Ü¶Õð ÁµÜ ñ¯Õ å¶ îÅÇÂÁÅòåÆ ÃðÕÅð 鱧 ìÚÅ ÇåÁÅðÆ ÇòµÚ ܰචé÷ð ÃíÅ Ú¯ä» Ô¯ ÜÅä å» À°é·» çÆ ÃÕç¶ Ôé¢ îÅÇÂÁÅòåÆ ÃðÕÅð ÁÅÀ°ºç¶ Ôé¢ ÇÜò¶º ðÅÜéÆåÆ êÅðàÆ ðÅÜ çÆÁ» H@ ÇòµÚ¯º Ô°ä¶-Ô°ä¶ À°µåð êzç¶ô ÇòµÚ ç¶ ×ÇñÁÅÇðÁ» ÇòµÚ êÇÔñ» ñ×ê× ÁµèÆÁ» Ü» ÇÂà 寺 òÆ ÔÅðÆ ÔË, À°Ô Õç¶ òÆ îµèÕÅñÆ å» ÃêÅ ñÆâð î°ñÅÇÂî ÇÃ§Ø Ç÷ÁÅçÅ ÃÆà» ÔÅÃñ Õð ÃÕçÆ Ú¯ä» ç¶ êµÖ ÇòµÚ éÔƺ ïÅçò ç¶ ÇÂà ÇìÁÅé é± § ÔË Áå¶ Á×ñÆ ÃðÕÅð ç¶ ×áé í°×å¶×Æ¢ ܶÕð À°Ã ç¶ îÇÔ÷ Õ¶òñ ÁÅêä¶ êÅðàÆ ÇòµÚ À°é·» çÆ í±ÇîÕÅ Ãí 寺 òðåîÅé ç à ç îË º ìð» çÆ ÕÅâð 鱧 Ãð×ðîÆ òµñ êz¶ðå òµè îÔµåòê±ðé Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ Ç×äåÆ ØàçÆ ÔË å» Ã±ì¶ ÒÚ Õðé òÅñÅ ÇìÁÅé ÔÆ î§ÇéÁÅ À°µåð êç¶ô ÇòµÚ ÁÅêä¶ å» íÅò¶º À°Ô ÔÅð ×ÂÆ ÔË êð Ç×ÁÅ ÃÆ êð ÇÜà åð·» ìñì±å¶ Òå¶ ÃµåÅ ÇòµÚ ÁÅÀ°ä ÇçµñÆ çðìÅð ÇòµÚ òÆ À°Ã çÆ î°ñÅÇÂî é¶ ç°ìÅðÅ ÁÅêäÅ òÅñÆ ÇÕö òÆ êÅðàÆ çÅ Õ¶ºçð ê°µÛÇ×µÛ Øà ÜÅò¶×Æ¢ Ô°ä ÇìÁÅé ç°ÔðÅÀ°ºç¶ ԯ¶ Á×ñÅ çÆ ÃµåÅ ÇòµÚ ÁÅÀ°ä ç¶ Ã°êé¶ ÃÅðÅ çÅð¯îçÅð î°ñÅÇÂî ÇÃ§Ø ÇéôÅéÅ ÇçµñÆ Òå¶ Õì÷Å Õðé ñËäÅ Õ¯ÂÆ ÁÇåÕæéÆ éÔƺ ÔË Óå¶ ÇàÇÕÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ çÆ ÇµÛÅ ÷ÅÔð ÕÆåÆ, À°Ã êð ÇÂµæ¶ Ãí 寺 òµè ÇõÁÅñ î°ñÅÇÂî å¶ îîåŠܶÕð éÅñ ðÅÜéÆåÕ êÅðÅ ÇÂÕçî ðµÖä òÅñÆ ×µñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ÃðÕÅð 寺 òµÖ Ô°§ç¶ Ôé å» Ô¯ð òè Ç×ÁÅ¢ ÇÂà çÅ î°µÖ ÕîÅñ ÇÂµÕ Ö¶åðÆ êÅðàÆ é¶ ÃðÕÅð çÆ Ô¯ºç çÕà ÇòµÚ êË ÕÅðé ÇÂÔÆ ÇðÔÅ ÇÕ Ô°ä åÕ ÕÆåÅ ÔË¢ ìÃêÅ é¶ òÆ Ã±ì¶ çÆ ÃÕçÆ ÔË êð ÃðÕÅð ÚñÅÀ°ä îéî¯Ôé ÇÃ§Ø çÆ ÃðÕÅð ñÂÆ ÃµåŠçíÅñä 寺 ìÅÁç ÁÇÜÔ¶ å¶ ìäÅÀ°ä òÅñ¶ êzì§èÕ» 鱧 çÕà î¯Úé çÆ í±ÇîÕÅ ÔÆ Ã°êé¶ ñ¶ Ãé êð ÇÂÔ Õ½îÆ òÆ Ç§éÅ Õî÷¯ð éÔƺ ÃîÞäÅ ÇéíÅÀ°ä òÅñ¶ î°ñÅÇÂî é¶ êµèð Òå¶ ÁÅèÅð éÅ Ô¯ä ÕÅðé ÚÅÔÆçÅ¢ À° é · » é¶ êðîÅä± ÃðÕÅð ç¶ íÇòµÖ ìÅð¶ ÔÆ ÃòÅñ ê±ð¶ éÔƺ Ô¯ ÃÕ¶¢ ÃîÞ½å¶ Ã ÃðÕÅð Òå¶ ÁŶ

çÕà 鱧 ÃøñåÅê±ðòÕ àÅñ ÇçµåÅ ÃÆ¢ Ô°ä À°Ô ç°ìÅðÅ À°ÔÆ ÔÅñå» êË ç Å Ô¯ ä Òå¶ Öµì¶ êµÖÆÁ» çÅ ÃÔÅðÅ ñËä 寺 òÆ ×°ð¶÷ éÔƺ Õðé׶ å¶ Öµì¶ êµÖÆ òÆ Øµà¯ - صà ÁÅêäÆ Ô° ä òÅñÆ ê°ÜÆôé å» ìÔÅñ ðµÖäÅ ÚÅÔ°ä׶ ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ô êµÛîÆ ì§×Åñ ÇòµÚ îîåŠ寺 å§× ÁÅ Ú°µÕ¶ Ôé¢ ÃðÕÅð îµèÕÅñÆ Ú¯ä» çÆÁ» çíÅòéÅò» 鱧 ÇÜÃ

寺 ÔîÅÇÂå òÅêà ñËä çÅ øËÃñÅ éÔƺ ñË ÃÕÆ å» À°Ô Ô¯ð î°µÇçÁ» Òå¶ ÔîÅÇÂå òÅêà ÇÕò¶º ñË ÃÕçÆ ÔË¢ ܶÕð À°Ã é¶ ÁÇÜÔÅ ÕÆåÅ å» À°Ô ÁÅêä¶ êËð» Òå¶ ÔÆ Õ°ÔÅóÅ îÅð¶×Æ ÇÕÀ°ºÇÕ Çëð Õ¶ºçð ÇòµÚ À°Ã Õ¯ñ Õ°Þ éÔƺ ðÔ¶×Å¢ ðÅÜ ÇòµÚ å» À°Ô î°µÖ Çòð¯èÆ êÅðàÆ çÅ çðÜÅ êÇÔñ» ÔÆ ×°ÁÅ Ú°µÕÆ ÔË¢ ì§×Åñ

Ççzó·åÅ éÅñ ÖÅðÜ Õð ðÔÆ ÔË À°Ã 鱧 ÁÅêä øËÃÇñÁ» Òå¶ Áîñ Õðé ç¶ ñÂÆ À°µéÆ ÔÆ Ççzó·åÅ ÇòÖÅÀ°ä çÆ ñ¯ó ÔË¢ âÆ.ÁËî.Õ¶.-Çåzäî±ñ Õ»×ðà çÆÁ» èîÕÆÁ» ç¶ Áµ×¶ Þ°ÕÞ°Õ Õ¶ ÃðÕÅð çÆ ÃÅõ 鱧 ×ÇÔðÅ èµÕÅ êÔ°§ÇÚÁÅ ÔË¢ Õ»×ðÃ é± § ÇÂÔ ×µñ ÇèÁÅé éÅñ ïÚä çÆ ñ¯ó ÔË ÇÕ ÇÜÔóÆ âÆ.ÁËî.Õ¶. BÜÆ îÅîñ¶ ÇòµÚ ÕéÆî¯óÆ ç¶ Ü¶ñ· í¶Ü¶ ÜÅä ç¶ ìÅòܱç ÃðÕÅð

çÆ Çåzäî±ñ Õ»×ðà 鱧 òÆ ÇÂÔ Ú§×Æ åð·» êåÅ ÔË ÇÕ ñ¯Õ» éÅñ ÕÆå¶ ×¶ ñ§î¶-Ú½ó¶ òÅÁç¶ Õ¶ºçð çÆ îçç Çìé» ê±ð¶ éÔƺ ÕÆå¶ ÜÅ ÃÕä׶ å¶ À°Ã çÆ ÔîÅÇÂå òÅêà ñËä ç¶ øËÃñ¶ ç¶ å°ð§å ìÅÁç ÔÆ Öµì¶ êµÖÆ î°ó õåÅ ÇòµÚ ÁÅ ÃÕç¶ Ôé¢ Çåzäî±ñ Õ»×ðÃ å¶ âÆ.ÁËî. Õ¶. íÅò¶º Õ¶ºçð ÃðÕÅð ÒÚ¯º ÁÅêä¶ î§åðÆ òÅêà òÆ ì°ñÅ ñËä êð ÜñçÆ ÕÆÇåÁ»

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

ÃðÕÅð 寺 ÔîÅÇÂå òÅêà ñËä çÆ ÔÅñå ÇòµÚ éÔƺ Ôé¢ Ç§éÅ ðÅÜéÆåÕ Ç×ÁÅé å» ç¯ò¶º Çèð» ðµÖçÆÁ» Ôé ÇÕ ÇÂà øËÃñ¶ çÆ íÅðÆ ÕÆîå åÅðéÆ êò¶ × Æ¢ Õ»×ðÃ é± § ÁÅêä¶ ÃÇÔï¯×ÆÁ» çÆ Ôð î§× Áµ×¶ Þ°ÕäÅ éÔƺ ÚÅÔÆçÅ ñ¶ÇÕé À°Ã 鱧 ×áì§èé èðî ÷ð±ð ÇéíÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÇÂÔ òÆ ÔËðÅéÆ òÅñÆ ×µñ ÔË ÇÕ êzèÅé î§åðÆ ÇÂµÕ êÅö å» ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ ×áì§èé ÃðÕÅð ÔË Áå¶ îÜì± ð ÆÁ» ç¶ Úñç¶ ÃðÕÅð ÕÂÆ øËÃÇñÁ» Òå¶ Áµ×¶ éÔƺ òè ÃÕçÆ êð ç±Ü¶ êÅö ×áì§èé ç¶ ÃÇÔï¯×ÆÁ» ç¶ ç¯ô» 寺 ç°ÖÆ Ô¯ Õ¶ êzèÅé î§åðÆ ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ À° é · » òµñ¯ º ÇÕö ÇÕÃî çÆ Õ¯ÂÆ ð°ÕÅòà éÔƺ êÅÂÆ ×ÂÆ ÔÅñ»ÇÕ ÇÂµæ¶ êzèÅé î§åðÆ ÔÆ Ãí Õ°Þ ì¯ñ ðÔ¶ Ôé¢ ðÅôàðòÅçÆ Õ»×ðà êÅðàÆ êzî°µÖ ôðç êòÅð çÅ ÇÂÔ ÇìÁÅé ÔË ÇÕ Õ»×ðà ×áì§èé èðî éÔƺ ÇéíÅ ðÔÆ ÔË, 寺 êåÅ ñ×çÅ ÔË ÇÕ ÕîÆÁ» Õ»×ðà òÅñ¶ êÅö òÆ Ôé¢ ðÅÜéÆåÆ ÇòµÚ Õ°Þ òÆ Áçíò éÔƺ Ô°§çÅ êð Ô°ä çÆÁ» ÔÅñå» ÇòµÚ îµèÕÅñÆ Ú¯ä» çÆÁ» çíÅòéÅò» صà é÷ð ÁÅÀ°ºçÆÁ» Ôé¢


Hindi Page

Issue 45 (15)

Asian Tribune

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

4 May, 2012


Hindi Page

Issue 4545 (16) Issue (16)

Asian Tribune Tribune Asian

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

44May, May,2012 2012


Punjabi Page

44May, May,2012 2012

Asian Asian Tribune Tribune

Issue 4545 (17) Issue (17)

¡‹Ø’≈ «ÚÙÚ

åÆÜÆ Çòôò Ü§× ò¾ñ òèç¶ Õçî âÅ. êðîÜÆå ãƺ×ðÅ â¶Çòâ ÃÇîæ é¶ ÇñÇÖÁÅ ÃÆ ÇÕ Ü篺 òÆÔòƺ ÃçÆ çÅ ÇÂÇåÔÅà ÇñÇÖÁÅ ÜÅò¶×Å å» Ã§çðí ñÚÆ ÇòµÚ å¶ñ ôìç ÇÕö òÆ Ô¯ð ôìç ç¶ î°ÕÅìñ¶ òµè òÅð ÁÅò¶×Å¢ ç°éÆÁ» íð ÇòµÚ å¶ñ ç¶ ç¯ÇåÔÅÂÆ í§âÅð ÇÂÕµñ¶ êµÛîÆ Â¶ôÆÁÅ ÇòµÚ Ôé¢ ÖÅóÆ ñÆ× ç¶ ç¶ô» ÇòµÚ ìÇÔðÆé, Õ°òËå, úîÅé, Õåð, ÃÅÀ±çÆ Áðì å¶ Ã§ï°Õå Áðì ÁîÆðÅå ç°éÆÁ» íð ç¶ ñ×ê× Áµè¶ å¶ñ í§âÅð» Áå¶ Õ°çðåÆ ×ËÃ ç¶ AE øÆÃçÆ í§âÅð» ç¶ îÅñÕ Ôé¢ å¶ñ çÅ îÔµåò ÇÂà ñÂÆ òÆ òè¶ð¶ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ òÆÔòƺ ÃçÆ ç¶ ÁÅð§í ÇòµÚ ÇÂÔ ðòÅÇÂåÆ À±ðÜÅ ç¶ î°ÕÅìñ¶ êzî°µÖ À±ðÜÅ Ãz¯å ìä Ç×ÁÅ¢ ÁÅè°ÇéÕ ç° é ÆÁ» çÅ Ãî° µ ÚÅ ã»ÚÅ ÇÂà À° ê ð ÇàÇÕÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÁµÜ Õ¯ÂÆ òÆ î°ñÕ ÇÂà 寺 Çìé» éÅ å» åðµÕÆ Õð ÃÕçÅ ÔË å¶ éÅ ÔÆ ×°÷ÅðÅ¢ ǵ毺 åÕ ÇÕ ÇÜé·» î°ñÕ» Õ¯ñ ÇÂÃ ç¶ Áñê Ã¯î¶ Ôé, À°é·» 鱧 ñµ×çÅ ÔË ÇÕ Ü篺 Õ°Þ çÔÅÇÕÁ» ÇòµÚ À°Ô õåî Ô¯ ׶ å» À°Ô ÕÆ Õðé׶¢ Áܶ åÕ å¶ñ 寺 ÇÂñÅòÅ Ô¯ð Õ¯ÂÆ íÇòµÖÆ À±ðÜŠïîÅ é÷ð éÔƺ ÁÅÀ°ºçÅ¢ ܶ å¶ñ çÆ Ö¯Ü ç¶ ÇÂÇåÔÅà Òå¶ ê§ÛÆ ÞÅå îÅðƶ å» ìóÆ ÇçñÚÃê ÃÇæåÆ é÷ð ÁÅÀ°ºçÆ ÔË ¢ êÇÔñ¶ ç à Åð ï° µ è åÕ ìðåÅéÆÁÅ êµÛîÆ Â¶ ô ÆÁÅ çÆ î° µ Ö ôÕåÆ ÃÆ¢ ÇÂà ֶ å ð ÇòµÚ ìðåÅéÆÁÅ ç¶ ÇÔµå ìÃåÆòÅçÆ íÅðå éÅñ Ü°ó¶ ԯ¶ Ãé¢ AIòƺ ÃçÆ ç¶ Á§å åÕ ìðåÅéÆÁÅ ç¶ ÇéðïÅå Áå¶ Çòç¶ôÆ Çéò¶ô çÅ B@ ëÆÃçÆ ÇÔµÃÅ íÅðå ÇòµÚ ÁÅÀ°ºçÅ ÃÆ¢ íÅðå òµñ Ü»ç¶ Ãî°§çðÆ îÅð×» çÆ Ã°ðµÇÖÁÅ Áå¶ ç±ÜÆÁ» ç°ôîä åÅÕå» ç¶ õåð¶ ç¶ âð ÕÅðé ìðåÅéÆÁÅ é¶ Áðì çÅ ç¯-ÇåÔÅÂÆ åµàÆ ÇÂñÅÕÅ ÁÅêä¶ Õ§àð¯ñ Ô¶á Õð ÇñÁÅ¢ Áçé 寺 ñË Õ¶ îÃÕà, ç°ìÂÆ, ÁÅì±èÅìÆ, Õåð, ìÇÔðÆé 寺 Ô°§ç¶ ԯ¶ Õ°òËå åÕ ç¶ ÇÂñÅÕ¶ À°Ôç¶ éµÕ Ô¶á Ãé¢ Ã§é AHHB ÇòµÚ ÇîÃð Òå¶ Õì÷¶ ç¶ éÅñ ÔÆ ÇÂÔ Ø¶ðÅ ê±ðÅ Ô¯ Ç×ÁÅ Áå¶ ñÅñ ÃÅ×ð ç¶ éÅñ ÔÆ ëÅðà çÆ ÖÅóÆ åÕ ìðåÅéÆÁÅ çÅ Õì÷Å Ô¯ Ç×ÁÅ¢ å¶ñ çÆ Ö¯Ü éÅñ ÇÂà ÇÖµå¶ ÇòµÚ ìðåÅéÆÁÅ ç¶ ÇÔµå Ô¯ð îÔµåòê±ðé Ô¯ ׶¢ BF îÂÆ AI@H 鱧 ëÅðà (ÇÂðÅé) ÇòµÚ ÁìÅçÅé é¶ó¶ ì§Üð ÷îÆé ÇòµÚ¯º å¶ñ çÅ E@ ë°µà À°µÚÅ ë°ÔÅðÅ ë°µà ÇêÁÅ¢ ÇÂÔç¶ éÅñ ëÅðÃ å¶ êµÛîÆ Â¶ôÆÁÅ ÇòµÚ ÔÆ éÔƺ Ãׯº ê±ðÆ ç°éÆÁ» ÇòÚ À°æñ-ê°æñ ô°ð± Ô¯ ×ÂÆ¢ ç°éÆÁ» ÇòµÚ å¶ñ çÆ Öêå ñ×ÅåÅð òèä ñµ×Æ å¶ ÇÂÔ ÃÅîðÅÜòÅçÆ À°çï¯×» çÆ î°µÖ Ö°ðÅÕ Áå¶ ÇÂÔç¶ ï°µè å§åð» çÆ êzî°µÖ ÚÅñÕ ôÕåÆ ìä Ç×ÁÅ¢ ì¯ðéÆú ÇòµÚ å¶ñ Ö¶åð» ç¶ îÅñÕ Áå¶ ç°éÆÁ» íð ÇòµÚ å¶ñ çÆ êzî°µÖ ÕÅð¯ìÅðÆ Õ§êéÆ ôËñ çŠçÃæÅêÕ îÅðÕà ÃËî±Áñ ìðåÅéÆÁÅ Òå¶ ñ×ÅåÅð çìÅÁ êÅ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô Ãî°§çðÆ ø½Ü ñÂÆ å¶ñ çÆ òð寺 Õðé¢ Ã§é AIAA ÇòµÚ À°Ô ÁÅêä¶ Çîôé ÒÚ ÕÅîïÅì Ô¯ Ç×ÁÅ êð ìðåÅéÆÁÅ é¶ Õ±àéÆåÆ òðåÇçÁ» ÃîÞ½åÅ ôËñ Õ§êéÆ çÆ ìÜŶ ìðîÅ ÁÅÇÂñ Õ§êéÆ éÅñ ÕÆåÅ¢ å¶ñ ç¶ îÔµåò é¶ À°ç¯º ÇÃÖð Û¯Ô ñÂÆ Ü篺 êÇÔñ¶ çÃÅð ï°µè 寺 ÇÃðø Õ°Þ îÔÆé¶

êÇÔñ» ìðåÅéòÆ ÃðÕÅð é¶ ÁË º ×ñ¯ - êðôÆÁé Õ§êéÆ (ܯ çé AIEA 寺 ìÅÁç ÇìzÇàô êËàð¯ñÆÁî Õ§êéÆ ìä ×ÂÆ) ÇòµÚ EA øÆÃçÆ çÆ ÇԵöçÅðÆ ÇÃðø B@ ñµÖ 꽺â ÇòµÚ ÖðÆç ñÂÆ¢ ÇÂà էêéÆ Õ¯ñ ÇÂðÅé ç¶ D,H@,@@@ òð× îÆñ ÇÂñÅÕ¶ ÇòµÚ å¶ñ çÆ Ö¯Ü Õðé Áå¶ ÇÂà 鱧 Õµãä çÅ á¶ÕÅ ÃÆ¢ åÇÔðÅé ç¶ ðÅÜ î°ÖÆ é¶ Ã§é AI@A ÇòµÚ ÇÃðø B@,@@@ 꽺â çÆ éÕçÆ, ǵÕ-ÇÂµÕ ê½ºâ ç¶ B@,@@@ ô¶Áð» Áå¶ î°éÅø¶ ç¶ AF øÆÃçÆ ÇԵö ìçñ¶ ÇÂÔ ÇòôÅñ ÇÂñÅÕÅ À°Ã 鱧 ç¶ ÇçµåÅ¢ êÇÔñ¶ çÃÅð ï°µè ÇòµÚ å¶ñ çÆ ÇéíÅÂÆ í±ÇîÕÅ ç¶ îµç¶é÷ð ÔÆ ñÅðâ Õð÷é é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ Çîµåð ç¶ô å¶ñ çÆ ñÇÔð Òå¶ ÃòÅð Ô¯ Õ¶ Çܵå åÕ êÔ°§Ú ÜÅä׶¢ ÇÂÔ ï°µè å¶ñ éÅñ Úµñä òÅñ¶ à˺ջ, ÜÔÅ÷» Áå¶ î¯àð ×µâÆÁ» éÅñ ñÇóÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÇÂà 寺 ÃÅîðÅÜòÅçÆ ÃðÕÅð» 鱧 ÇÂà ׵ñ çÅ ÁÇÔÃÅà ԯ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ ÁÅêÃÆ Ô¯ó 寺 ÇÃðø À°ÔÆ ìÇÚÁÅ ðÇÔ ÃÕ¶×Å ÇÜà կñ å¶ñ ç¶ ÁÖ°µà í§âÅð» Òå¶ òµè 寺 òµè Õì÷Å Ô¯ò¶×Å¢ ÇÂà ìÅð¶ ëð»ÃÆÃÆ ÃðÕÅð ç¶ òäÜ êzåÆÇéèÆ Ô¶éðÆ ì¯ð»Ü¶ é¶ Ã§é AIAH ÇòµÚ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ å¶ñ ç¶ í§âÅð» Òå¶ ÇÜà çÅ Õì÷Å Ô¯ò¶×Å ç°éÆÁ» Òå¶ òÆ À°ÔçÅ ÔÆ Õì÷Å Ô¯ò¶×Å ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂé·» å¶ñ í§âÅð» çÆ ìç½ñå À°Ô ÃÅ×ð» Òå¶ ðÅÜ Õð¶×Å¢ Ã¯è¶ Ô¯Â¶ Çڵචå¶ñ çÆ ìç½ñå ÔòÅ Òå¶ ðÅÜ Õð¶×Å Áå¶ êËàð¯ñ å¶ ÕµÚ¶ å¶ñ ç¶ Ô¯ð êçÅðæ» çÆ ìç½ñå èðåÆ Òå¶ ðÅÜ Õð¶×Å¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ å¶ñ 寺 ÕîÅÂÆ ÜÅä òÅñÆ ì¶ô°îÅð ç½ñå ç¶ ìñì±å¶ À°Ô ç°éÆÁ» íð ç¶ ç¶ô» çÆ ÁÅðÇæÕåŠ鱧 ÁÅêäÆ î°µáÆ ÇòµÚ Õð ÃÕ¶×Å¢ ÇÂà ñÂÆ ÇÜà çÅ å¶ñ í§âÅð» Òå¶ Õì÷Å Ô¯ò¶×Å À°Ã ç¶ ÇÃð Òå¶ ÔÆ ç°éÆÁ» ç¶ ÃÅîðÅÜ çÆ Õñ×Æ Ãܶ×Æ¢ ï°µè ç¶ ÖÅåî¶ å¯º ìÅÁç ÃÅîðÅÜòÅçÆ åÅÕå» ÇòµÚ å¶ñ Òå¶ Õì÷Å Õðé ñÂÆ ÷ìðçÃå ܵç¯ÜÇÔç ô°ð± Ô¯ ×ÂÆ¢ Ôð ÇÂµÕ é±§ ÇÂÔ âð ÃåÅ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂà îÔµåòê± ð é îÅñ Òå¶ ÇÕö Ô¯ ð 状ÕÅÇèÕÅð ÃæÅêå éÅ Ô¯ ÜÅò¶¢ Õì÷Å Õðé çÆ Ô¯ó ÇòµÚ Ôð Õ¯ÂÆ éÆÚ å¯º éÆÚ ÚÅñ Úµñä ñÂÆ òÆ ÇåÁÅð ÃÆ¢ ÁÅêÃÆ ÇÔµå» ç¶ àÕðÅÁ ÇòµÚ Õ¯ÂÆ ÇÕö çÅ Çîµåð éÔƺ ÃÆ¢ Ç夆 ñµö ÇðÔÅ ÃÆ ÇÜò¶º êµÛîÆ Â¶ôÆÁÅ ç¶ éÕô¶ Òå¶ å¶ñ çÆ ÇìÃÅå ÇòÛÆ Ô¯ò¶ å¶ Ôð Õ¯ÂÆ ÁÅêäÆ ÚÅñ ÇòµÚ ç±Ü¶ 鱧 îÅå ç¶ä ñÂÆ ÇåÁÅð Ô¯ò¶¢ ìðåÅéòÆ Áå¶ ëð»ÃÆÃÆ ìÃåÆòÅçÆÁ» ñÂÆ êµÛîÆ Â¶ôÆÁÅ À°ò¶º ÔÆ ÃÆ ÇÜò¶º ÁîðÆÕÅ ñÂÆ àËÕÃÅâ ÇÂà ñÂÆ ÇÂÔ ç¯ò¶º ÁîðÆÕŠ鱧 ÇÂà ԯó ÇòµÚ¯º ìÅÔð ðµÖäÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ãé¢ Ü篺ÇÕ ÁîðÆÕÅ ÒÖ°µñ·¶ çðòÅ÷¶Ò òÅñÆ éÆåÆ çÅ ÔÅîÆ ÃÆ¢ úèð ÁµåÅîÅé çÆ ÃðÕÅð ç¶ à°µàä éÅñ ÔÆ ìðåÅéÆÁÅ Áå¶ ëð»Ã é¶ À°Ôç¶ ÇÂñÅÕ¶ õÅà ÕðÕ¶ îËïê¯à¶îÆÁÅ (ܯ ìÅÁç ÇòµÚ ÇÂðÅÕ ìä Ç×ÁÅ) ÇòµÚ Çà×Çðà (çÜñÅ) çÇðÁÅ ç¶ Õ§ã¶ òÅñ¶ ÇÂñÅÕ¶ ìöçÅç Áå¶ î¯Ã°ñ 鱧 ÁÅêà ÇòµÚ ò§â ÇñÁÅ¢ ÇÂé·» ÇÂñÅÇÕÁ» ÇòµÚ À°é·» 鱧 å¶ñ ç¶ òµâ¶ í§âÅð Çîñä çÅ Áé°îÅé ÃÆ Ü¯ ìÅÁç ÇòµÚ ÃÔÆ ÃÅìå Ô¯ÇÂÁÅ¢ ï°µè 寺 Õ°Þ ÇÚð êÇÔñ» çé AIAD ÇòµÚ ×°ñ춺ÇÕÁÅé é¶ ÒàðÇÕô êËàð¯ñÆÁî Õ§êéÆÒ ìäÅÂÆ

ÃÆ¢ ÇÂà ÇòµÚ ìðîÅ êË à ð¯ ñ ÆÁî çÆ E@ Áå¶ ×°ñ춺ÇÕÁÅé çÆ E øÆÃçÆ ÇԵöçÅðÆ ÃÆ¢ ìÅÕÆ ìÚç¶ ô¶Áð ôËñ ÁÅÇÂñ Áå¶ ÜðîéÆ ç¶ âÅÇÂÚ¶ ìËºÕ ç¶ Ãé¢ ï°µè ç½ðÅé çèÆ à°µà ×ÂÆ êð å°ðÕÆ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ÇÂà 鱧 éò¶º ÇÃÇðúº ÇòÀ°ºåÇçÁ» å°ðÕÆ éÅñ Ô¯ÂÆ Ã§èÆ ÇòµÚ ÁµåÅîÅé ç¶ ÁðìÆ ÇÂñÅÇÕÁ» 鱧 ìðåÅéÆÁÅ Áå¶ ëð»Ã ÇòµÚ ò§â ÇçµåÅ¢ àðÇÕô êËàð¯ñÆÁî Õ§êéÆ çÅ ÇÔµÃÅ òÆ ëð»Ã ÔòÅñ¶ Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà ò§â 寺 ÁîðÆÕŠ鱧 ñ»í¶ ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà 寺 ÁîðÆÕÅ ì°ðÆ åð·» ÇåñÇîñÅ À° Ç áÁÅ¢ ñ×ÅåÅð çìÅÁ Áå¶ çÅì¶ ÕÅðé ÁÖÆð ìðåÅéÆÁÅ é¶ àðÇÕô êËàð¯ñÆÁî Õ§êéÆ ç¶ B@ øÆÃçÆ ô¶Áð çé AIBB ÇòµÚ ÁîðÆÕŠ鱧 ç¶ Ççµå¶¢ çé AIBE ÇòµÚ éòƺ ÇÂðÅÕÆ ÃðÕÅð é¶ àðÇÕô êËàð¯ñÆÁî Õ§êéÆ (ÇÜà 鱧 ìÅÁç ÇòµÚ ÇÂðÅÕ êËàð¯ñÆÁî Õ§êéÆ ÇÕÔÅ ÜÅä Ç×ÁÅ) éÅñ ÇÂµÕ Ã§èÆ ÕÆåÆ¢ ÇÂÃ ç¶ åÇÔå ÁÅÂÆ.êÆ.ÃÆ. 鱧 ÃÅñ B@@@ åÕ ÇÂðÅÕ ÇòµÚ å¶ñ ñµíä Áå¶ Õµãä çÅ á¶ÕÅ ç¶ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà ÇòµÚ ÁîðÆÕÅ çÅ BC.G Áå¶ ëð»Ã çÅ BD øÆÃçÆ ÇÔµÃÅ ÃÆ¢ ÇÂÃ ç¶ ç¯ òÇð·Á» ìÅÁç ÔÆ ÁÅÂÆ.êÆ.ÃÆ. ç¶ Ôµæ ÇÂµÕ åð·» éÅñ Ã¯é¶ ç¶ ÁÖ°µà í§âÅð òÅñÆ ÖÅä ñµ× ×ÂÆ¢ ÇÂÇåÔÅÃ ç¶ Ãí 寺 ôÅéçÅð å¶ñ í§âÅð» ÇòµÚ¯º ÇÂÕ çÅ À°Ã 鱧 êåÅ ñµ× Ç×ÁÅ¢ ÇÂö ç½ðÅé çé AIBG ÇòµÚ ÇÂì±-Çìé-ÃÅÀ±ç çÆ îÅð±æñÆ ø½Ü ç¶ Çòð¯èÆ ÕìÆÇñÁ» 鱧 ÕÅì± ÕðÕ¶ ÃÅÀ±çÆ Áðì ÇòµÚ ðÜòÅóÅôÅÔÆ çÆ ÃæÅêéÅ ÕÆåÆ¢ ÇÂö åÇÔå À°Ã é¶ ôÅÔ çÆ êçòÆ èÅðé Õð ñÂÆ¢ ÔËðÆöºà ÜÅé ÇëñìÆ ÇÂµÕ Á§×ð¶÷ ÃÆ êð Á§×ð¶÷Æ ÔÕ±îå éÅñ ÇÕö ×µñ¯º éÅðÅ÷ Ô¯ Õ¶ ÃÅÀ±çÆ Áðì ÁÅ Ç×ÁÅ å¶ ÇÂÃñÅî èðî Õì±ñ ÇñÁÅ¢ À°Ã çÆ ÃñÅÔ Òå¶ ÔÆ ÇÂì±-Çìé é¶ ÁîðÆÕÆ å¶ñ Õ§êéÆ Ã¯ÕÅñ 鱧 ÇÃðø E@,@@@ 꽺â ç¶ Ã¯é¶ Áå¶ E@@@ Ô÷Åð 꽺â ÃÅñÅéÅ ÇÕðŶ Òå¶ å¶ñ Õµãä çÅ á¶ÕÅ ç¶ ÇçµåÅ¢ À°Ã é¶ Áµ×¯º àËÕÃÅÕ¯ Õ§êéÆ éÅñ ÇԵöçÅðÆ Õð ñÂÆ ÇÜà կñ å¶ñ çÆ Öêå ñÂÆ Õ½î»åðÆ êµèð Òå¶ òµâÅ ìÅ÷Åð ÃÆ¢ àËÕÃÅÕ¯ é¶ Ã§é AICF ÇòµÚ ïÕÅñ ç¶ ÃÅÀ±çÆ Áðì ÇòÚñ¶ ÕÅð¯ìÅð çÅ ÁµèÅ ÇÔµÃÅ ÖðÆç ÇñÁÅ¢

ÔòÅÂÆ Á¼ÇâÁ» Óå¶ éÃñÆ ÇòåÕð¶ çÆ Ô°ä î½Õ¶ Óå¶ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕ¶×Æ ÇôÕÅÇÂå

ÇéÀ±ïÅðÕ-ÁîðÆÕÅ ÓÚ Çüֻ ç¶ Ô¼Õ» ìÅð¶ ÇÂÕ ×ð°¼ê é¶ ÇÂÕ Çòñ¼Öä î¯ìÅÇÂñ ùÇòèÅ À°é·» ñ¯Õ» ñÂÆ ô°ðÈ ÕÆåÆ ÔË, ÇÜé·» ù ç¶ô íð ç¶ ÔòÅÂÆ Á¼ÇâÁ» Óå¶ ò¼ÖðÆ éÃñÆ êÛÅä åÇÔå ÇéÖ¶ó Õ¶ À°é·» 寺 ê¹¼Û-êóåÅñ ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔË Ü» À°é·» çÆ Çòô¶ô ðÈê ÓÚ åñÅôÆ ñÂÆ Ü»çÆ ÔËÍ À°Ô ïÅåðÆ ÁÇÜÔÆ ÃÈÚéÅ ÁËé ØàéÅ Øàä ç¶ î½Õ¶ ç¶ ÃÕä׶ ÇÜà éÅñ ÇÂÔ ÇôÕÅÇÂå Þ¼à-êà ëËâðñ ¶ܳÃÆÁ» ç¶ ÇèÁÅé ÓÚ ÁÅ ÜÅò¶×ÆÍ ÒÇç ëñÅÂÆ ðÅÂÆàÃÓ Ã¹ÇòèÅ ÇÃ¼Ö Õ°ñÆôé é¶ ô°ðÈ ÕÆåÆ ÔË, ܯ ÇüÖ, î¹ÃñîÅé, ç¼Öä ¶ôÆÁÅÂÆ å¶ ñÅåÆé¯ íÅÂÆÚÅÇðÁ» çÆÁ» ÒÔòÅÂÆ ïÅåðÅ î½Õ¶ í¶çíÅòÓ Ãì³èÆ ÇôÕÅÇÂå» ØàéÅ Øàä 寺 ÇìñÕ°ñ ë½ðÆ ìÅÁç çðÜ Õð¶×ÆÍ ÇÃ¼Ö Õ°ñÆôé çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Õ°Þ íÅÂÆÚÅÇðÁ» ç¶ ïÅåðÆÁ» ù ÁîðÆÕÅ ç¶ ÔòÅÂÆ Á¼ÇâÁ» Óå¶

ê¼ÖêÅåÆ ÃÕðÆÇé§× å¶ Ô¼æ» éÅñ æêæêÅ Õ¶ ÚËµÕ ÕÆå¶ ÜÅä çÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» ÔéÍ ÕÂÆ ÔòÅÂÆ Á¼ÇâÁ» Óå¶ ÇÃ¼Ö ïÅåðÆÁ» ù ñ×í× Ôð òÅð çÈÔðÆ òÅð ÁÅêäÆ Ü»Ú-êóåÅñ ÕðÅÀ°äÆ ê˺çÆ ÔËÍ ÒÇç ÁËê ëñÅÂÆðÅÂÆàÃÓ ÔòÅÂÆ Á¼ â ¶ Óå¶ ÇéÖ¶ ó ¶ ÜÅä ç¶ ÖçÇôÁ» å¶ ðÅÔå íðÆ ÃðÕÅðÆ ÕÅðòÅÂÆ ÇòÚñÅ êÅóÅ êÈð¶×ÆÍ ÇÂà ùÇòèÅ ðÅÔƺ çðÜ ÇôÕÅÇÂå» ù àð»Ãê¯ðà ÃÇÕúÇðàÆ ÁËâîÇéÃàz¶ôé (àÆ.ÁËÃ.¶.) å¶ Ô¯îñ˺â ÃÇÕúÇðàÆ ò¼ñ¯º ÃðÕÅðÆ ÇôÕÅÇÂå» òܯº ÇñÁÅ ÜÅò¶ × ÅÍ Çü Ö Õ° ñ Æôé ç¶ êz ¯ × ðÅî» ìÅð¶ âÅÇÂðËÕàð ÁîðçÆê ÇÃ³Ø é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ àÆ.ÁËÃ.¶. çÅ çÅÁòÅ ÔË ÇÕ À°Ô éÃñÆ ÁÅèÅð Óå¶ ÇÕö ïÅåðÆ çÆ ÇéÖ¶ó Õ¶ åñÅôÆ éÔƺ ñ˺ç¶Í ÇÂà ùÇòèÅ éÅñ ÇÂà çÅÁò¶ ç¶ ÃÔÆ ×ñå Ô¯ä çÅ êåÅ ñ¼×¶×ÅÍ ÃËé¶àð Çâ¼Õ âðÇìé é¶ ÇÃ¼Ö Õ°ñÆôé ç¶ ÇÂà À°êðÅñ¶ çÆ ôñÅØÅ ÕÆåÆ ÔËÍ

Íø‹≈Ï∆ 鱧 ÍÂÈ∆ Á∂ ’ÂÒ Á∂ ÁØÙ ”⁄ ‘ج∆ ¿πÓ ’ÀÁ òËéÕ±òð (ùÖÇî§çð ÇÃ§Ø ÚÆîÅ)- ÁÅêäÆ êåéÆ ç¶ ÚÅñ Úñä Óå¶ ô¾Õ ÕÅðé À¹Ã 鱧 ÁÅêä¶ ì¾ÇÚÁ» ÃÅÔîä¶ ×ñŠع¾à Õ¶ îÅðé òÅñ¶ ÇÃÁÅàñ ç¶ ê¿ÜÅìÆ àð¾Õ âðÅÇÂòð 鱧 ÁçÅñå é¶ À¹îð ÕËç çÆ Ã÷ŠùäÅÂÆ þÍ ÇÕ§× ÕÅÀ±ºàÆ Ã¹êÆðÆÁð Õ¯ðà ç¶ îÅéï¯× Ü¾Ü é¶ ED ÃÅñÅ êðîÜÆå ÇÃ§Ø ìÃðŠ鱧 ÇéðçÂÆ ÔÇåÁÅðÅ ÕðÅð Çç§ÇçÁ» Ô¹Õî Çç¾åÅ ÇÕ À¹Ã 鱧 ؾ௠ؾà B@ ÃÅñ êËð¯ñ Óå¶ ÇðÔÅÁ éÅ ÕÆåÅ ÜÅò¶Í ìÃðÅ é¶ ÁÅêäÆ CI ÃÅñÅ êåéÆ ÔðÇܧçð Õ½ð ìÃðŠ鱧 àËñÆø¯é ÚÅðÜð çÆ åÅð éÅñ ×ñ ع¾à Õ¶ îÅð Çç¾åÅ ÃÆÍ ÃðÕÅðÆ òÕÆñ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ìÃðÅ é¶ BG ܹñÅÂÆ B@@I òÅñ¶ Ççé ôðÅìÆ ÔÅñå ÓÚ ÁÅêäÆ êåéÆ À¹êð ÕÅåñÅéÅ ÔîñÅ ÕÆåÅÍ ê¹ÇñÃ ç¶ êÔ§¹Úä å¾Õ êðîÜÆå ØàéŠ鱧 Á§ÜÅî ç¶ ü¾ÕÅ ÃÆÍ ê¹ Ç ñÃ é¶ À¹ Ã é± § î½ Õ ¶ òÅðçÅå å¯ º ÔÆ Ç×zøåÅð Õð ÇñÁÅ ÃÆÍ À¹Ã Ã ÔðÇܧçð Õ½ð ì¶Ô¯ô ÃÆ, êð ÔÅñ¶ ÇÜÀ±ºçÆ ÃÆÍ À¹Ã 鱧 å¹ð§å îËâÆÕñ Ã˺àð íðåÆ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ, ÇÜæ¶ âÅÕàð» é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ À¹Ã ÇçîÅö îð ü¾ÕÅ þ Áå¶ Çå§é Ççé» ìÅÁç À¹Ã çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆÍ êðîÜÆå é¶ î§ÇéÁÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ã é¶ ÁÅêäÆ

å¶ñ ç¹ÁÅñ¶ ÃÅîðÅÜÆ Ø¶ðÅ ç±Ü¶ çÃÅð ï°µè 寺 Õ°Þ Ãî» êÇÔñ» îÂÆ AICI ÇòµÚ ÃÅÀ±çÆ Áðì é¶ å¶ñ ç¶ Ö¶åð» ÇòµÚ¯º À°åêÅçé ô°ð± Õð ÇçµåÅ¢ ÷îÆé ÇòµÚ¯º ÇéÕñ Õ¶ òÇÔ§ç¶ å¶ñ ç¶ Ççzô é¶ ÃÅÀ±çÆ ôÅÔ é±§ ¶éÅ õ°ô Õð ÇçµåÅ ÇÕ À°Ã é¶ Ã¯ÕÅñ 鱧 Ççµå¶ ÇÂñÅÕ¶ çÅ Ö¶åðëñ òèÅ Õ¶ D,DD,@@@ òð× îÆñ Õð ÇçµåÅ¢ ÇÂö ç½ðÅé BC ççìð AICD 鱧 Á˺×ñ¯-êðôÆÁé Áå¶ ÁîðÆÕÅ çÆ öñø Õ§êéÆ é±§ Õ°òËå ç¶ å¶ñ Ö¶åð» ÇòµÚ¯º å¶ñ Õµãä çÅ á¶ÕÅ ç¶ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ çé AICH ÇòµÚ ǵ毺 íðê±ð îÅåðÅ ÇòµÚ å¶ñ ñµÇíÁÅ¢ ÃÅÀ±çÆ Áðì çÅ ÇòôÅñ Õ°çðåÆ Ãð¯å» òÅñÅ ÕÅð¯ìÅð ê±ðÆ åð·» ÁîðÆÕÆ å¶ñ Õ§êéÆÁ» ç¶ Ôµæ» ÇòµÚ ÜÅä éÅñ êµÛîÆ Â¶ôÆÁÅ ÇòµÚ ôÕåÆ çŠçå°ñé Çò×ó Ç×ÁÅ¢ ÇÂà ÇÖµå¶ ÇòÚñÆ ìðåÅéòÆ Áå¶ ëð»ÃÆÃÆ ÃÅîðÅÜòÅç çÆ Ú½èð õåî ÕðÕ¶ ÁîðÆÕÆ ÃÅîðÅÜòÅç é¶ ÁÅêä¶ Þ§â¶ ×µâ Ççµå¶¢ ÇÂö ÕðÕ¶ ðÅôàðêåÆ ð±÷òËñà é¶ ÇÂµÕ õå ÇòµÚ ÇñÇÖÁÅ ÃÆ: î˺ ÃîÞçÅ Ô» ÇÕ ÃÅÀ±çÆ Áðì çÆ ðµÇÖÁÅ ÕðéÅ ÁîðÆÕÅ çÆ ðµÇÖÁÅ ñÂÆ ì¶ Ô µç îÔµåòê±ðé ÔË¢ ÃÅÀ±çÆ Áðì 鱧 ððµÇÖÁÅ ç¶ä çÆ ÇÂÔ ÁîðÆÕÆ ÃÅîðÅÜòÅç çÆ êzåÆìµèåÅ çÅ ÁËñÅé å» ÃÆ ÔÆ, éÅñ ÔÆ ï°µè ÇòµÚ À°Ôç¶ Ü¯àÆçÅð ðÔ¶ ìðåÅéòÆ ÃÅîðÅÜòÅç ñÂÆ ÇÂµÕ ÇÚåÅòéÆ òÆ ÃÆ ÇÕ À°Ô ÃÅÀ±çÆ Áðì 寺 ç±ð ÔÆ ðÔ¶¢ ÁîðÆÕÆ ÃÅîðÅÜòÅç ç¶ Õçî ÇÜµæ¶ éÔƺ Ãé êÔ°§Ú ÃÕ¶ À°µæ¶ À°Ô Ö°µñ·¶ çðòÅ÷¶ çÆ éÆåÆ Òå¶ ÁÇóÁÅ ðÇÔ§çÅ Áå¶ Á§çð òóÇçÁ» ê±ðÆ ÷¯ð éÅñ èµÕ Õ¶ çðòÅ÷Å ì§ç Õð Çç§çÅ¢ ç±Ü¶ çÃÅð ï°µè ç¶ ÖÅåî¶ å¯º ìÅÁç çé AIDH ÇòµÚ ð˵â ñÅÂÆé çèÆ í§× Ô¯ ×ÂÆ ÇÜÃ ç¶ åÇÔå Ô°ä ÁÅÂÆ.êÆ.ÃÆ. ÇòµÚ ôÅîñ Õ§êéÆÁ» ÁµåÅîÅé ç¶ ÇÂñÅÇÕÁ» ÇòµÚ ÁÅ÷ÅçÅéÅ å½ð Òå¶ ÕÅð¯ìÅð éÔƺ Ãé Õð ÃÕçÆÁ»¢ çèÆ à°µàÇçÁ» ÔÆ ÁËÕÃÅé Áå¶ î¯Çìñ é¶ ÃÅÀ±çÆ ÁËðîÕ¯ ÇòµÚ C@ Áå¶ A@ øÆÃçÆ ç¶ ô¶Áð ÔÅÃñ Õð ñ¶¢ ìðåÅéÆÁÅ å¶ ëð»Ã 鱧 ÇÂà 寺 ìÅÔð ðµÇÖÁÅ¢ úèð âÅ. î°ÃçÕ çÆ ÃðÕÅð é¶ ÇÂðÅé ÇòµÚ å¶ñ À°åêÅçé çÅ Õ½îÆÕðé Õð ÇçµåÅ¢ ÇÂÔ ×µñ ÁîðÆÕÆ Áå¶ ìðåÅéòÆ ÃÅîðÅÜòÅçÆÁ» ç¶ ìðçÅôå 寺 ìÅÔð ÃÆ¢ Á×Ãå AIED ÇòµÚ ÇÂµÕ ÁîðÆÕÆ ÃÅÇ÷ô åÇÔå î°ÃçÕ ÃðÕÅð çÅ åõåÅ êñà ÇçµåÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ôÅÔ é±§ ×µçÆ Òå¶ ÇìáÅ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ Ô°ä ÇÂðÅé ÇòµÚ åÅÕåòð ìä ׶ ÁîðÆÕÆ ÃÅîðÅÜ é¶ ÇÂðÅéÆ å¶ñ À°åêÅçé çÅ éò¶º ÇÃð¶ 寺 ò§â-ò§âÅðÅ Õð ÇçµåÅ¢ íÅò¶º ìÅÔðÆ å½ð Òå¶ ÇÂðÅéÆ å¶ñ À°åêÅçé çÅ Õ½îÆÕðé ÔÆ ÇðÔÅ êð ñ°Õò¶º å½ð Òå¶ Õì÷Å ìÅÔðÆ å¶ñ Õ§êéÆÁ» çÅ ÔÆ ÇðÔÅ¢ ÇÂà ò§ â -ò§ â Åð¶ ÇòµÚ ÁîðÆÕÅ, ìðåÅéÆÁÅ Áå¶ ëð»Ã çÆÁ» å¶ñ Õ§êéÆÁ» é¶ ÇԵö ò§â ñ¶¢ ç¯ òÇð·Á» ìÅÁç ÇîÃð é¶ Ãò¶÷ éÇÔð çÅ Õ½îÆÕðé Õð ÇçµåÅ¢ ìðåÅéÆÁÅ, ëð»Ã Áå¶ ÇÂ÷ðÅÂÆñ é¶ À°Ôç¶ Òå¶ ÔîñÅ Õð ÇçµåÅ¢ ÇÂÃ

ï°µè ÇòµÚ ÇîÃð çÆ ÔÅð 寺 ìÅÁç ÁîðÆÕÅ úæ¶ ÔÆ ëËÃñÅÕ°§é åÅÕå ìä Ç×ÁÅ¢ ÇÂÔ ï°µè å¶ñ ñÂÆ ñÇóÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕÀ°ºÇÕ Ãò¶÷ éÇÔð ÇòÚñÆ ÁÅòÅÜÅÂÆ ÇòµÚ¯º ç¯-ÇåÔÅÂÆ ÇÃðø å¶ñ ã¯ä ñÂÆ ÕÆåÆ Ü»çÆ ÃÆ¢ Á˺×ñ¯-ëðËºÚ ÃÅîðÅÜòÅçÆÁ» 鱧 éÅ å» ÇîÃð Áå¶ éÅ ÔÆ Áðì» ç¶ Â¶é¶ ÷ìðçÃå êz å Æð¯ è çÅ Á§ ç Å÷Å ÃÆ, ÇÜÔóÅ úæ¶ Ô¯ Ç ÂÁÅ¢ ÁîðÆÕŠ鱧 å» ÇìñÕ°ñ ÔÆ éÔƺ ÃÆ¢ ÇîÃð é¶ ÇÂÃ ç¶ Çõචòܯº ÇÂµÕ êÅö å¶ñ ç¶ ÜÔÅ÷» 鱧 éÇÔð ÇòµÚ â°ì¯äÅ ô°ð± Õð ÇçµåÅ å¶ ç±Ü¶ êÅö ø½ÜÆ Áå¶ ïÅåð± ç¯ò» åð·» ç¶ ÜÔÅ÷» çÅ ñ»ØÅ ì§ç Õð ÇçµåÅ¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ êµÛîÆ Â¶ôÆÁÅ ç¶ ÃÅð¶ òµâ¶ ôÇÔð» ÇòµÚ ÃÅîðÅÜòÅç Çòð¯èÆ êzçðôé ô°ð± Ô¯ ׶¢ ÁîðÆÕÆ çÅÇìÁ» Áå¶ ôÅåð ÚÅñ» ÕðÕ¶ çé AIEF ÇòµÚ ìðåÅéòÆ Áå¶ ëð»ÃÆÃÆ ø½Ü» 鱧 Ãò¶÷ éÇÔð 寺 ÇêµÛ¶ ÔàäÅ ÇêÁÅ å¶ Ç夆 êµÛîÆ Â¶ôÆÁÅ ÇòµÚ ÁîðÆÕÅ Ãí 寺 òµâÆ åÅÕå ìä Ç×ÁÅ¢ Ô°ä ìðåÅéÆÁÅ ÁîðÆÕÅ çŠܱéÆÁð êÅðàéð ìä Õ¶ ÔÆ ðÇÔ ÃÕçÅ ÃÆ¢ ÇÂà åð·» ÇÃðø Çå§é çÔÅÇÕÁ» ÇòµÚ ÁîðÆÕÅ é¶ òµâ¶ Ú½èðÆ òÅñÆ êçòÆ ÔÅÃñ Õð ñÂÆ¢ ç é AICI ÇòµÚ êµÛîÆ Â¶ ô ÆÁÅ ÒÚ ìðåÅéÆÁÅ çÅ F@ Áå¶ ÁîðÆÕÅ çÅ AC øÆÃçÆ å¶ñ Òå¶ Õ§àð¯ñ ÃÆ¢ çé AIF@ åÕ êÔ°§ÚÇçÁ» ÁîðÆÕÅ çÅ FE Áå¶ ìðåÅéÆÁÅ çÅ C@ øÆÃçÆ Òå¶ Õ§àð¯ñ ðÇÔ Ç×ÁÅ¢ ܶ å¶ñ ç¶ î°éÅø¶ çÆ ×µñ Õðƶ å» ÁîðÆÕÆ òäÜ ÇòíÅ× î° å ÅìÕ Ã§ é AIG@ ÇòµÚ êµÛîÆ Â¶ôÆÁÅ ÇòµÚ å¶ñ À°çï¯× A.E Áðì âÅñð çÅ ÃÆ Áå¶ ÇÂà ÇòµÚ¯º A.B Áðì âÅñð çÅ î°éÅøÅ ÃÆ íÅò ñÅ×å çÅ GI øÆÃçÆ¢ å¶ñ Õ§êéÆÁ» çÅ ÇÂÔ î°éÅøÅ ñ×ÅåÅð òÇèÁÅ ÔË¢ ÖÅóÆ ç¶ ç¶ô» ÇòµÚ å¶ñ 寺 çé AIH@ ÇòµÚ î°éÅøÅ CE@ Áðì âÅñð ÃÆ¢ À°Ã 寺 ìÅÁç ÕÆîå» ÇòµÚ ÁÅÂÆ Ç×ðÅòà ÕÅðé çé AIHH ÇòµÚ ÇÂÔ AA@ Áðì âÅñð ÃÆ Ü¯ çé B@@@ ÇòµÚ òè Õ¶ Çëð BE@ Áðì âÅñð Ô¯ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà À°åðÅÁ-Úó·ÅÁ ç¶ ìÅòܱç îÅó¶ òÇð·Á» ÇòµÚ òÆ À°é·» Õ¯ñ ì¶ô°îÅð êËàð¯ âÅñð Ô° § ç ¶ Ãé, ÇÜé· » éÅñ ÁµÜ òÆ ÃÅîðÅÜÆ ÇòµåÆ Ã§ÃæÅò» çÆÁ» ÇåܽðÆÁ» íðÆÁ» ÔÆ ðÇÔ§çÆÁ» Ôé¢ ÇÂà 寺 ìÅÁç òÆ À°é·» Õ¯ñ ÔÇæÁÅð» çÆ ÖðÆç¯ëð¯õå ñÂÆ ã¶ð ÃÅðÅ ÃðîÅÇÂÁÅ ðÇÔ§çÅ ÔË¢ ÇÂà éÅñ ÁîðÆÕÅ, ìðåÅéÆÁÅ Áå¶ ëð»Ã ç¶ ÔÇæÁÅð À°çï¯×» ñÂÆ î°éÅø¶ çÅ ìÅ÷Åð ×ðî ðÇÔ§çÅ ÔË¢ ÇÂà åð·» ÇòµåÆ ê±§ÜÆ+å¶ñ+ÔÇæÁÅð À°çï¯×= î°éÅø¶ ç¶ Ã±åð ðÅÔƺ ÇÂé·» ç¶ ÁÅêÃÆ Çðôå¶ é±§ êÛÅÇäÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ÃÅîðÅÜòÅçÆ åÅÕå» é¶ å¶ñ òÅñ¶ ç¶ô» Òå¶ Õì÷Å Õðé ñÂÆ ÇÜÔóÆÁ» ÚÅñ» ÚµñÆÁ» À°é·» çÆ ÇÂÇåÔÅà ÇòµÚ ÇÕå¶ ÇîÃÅñ éÔƺ ÇîñçÆ¢ ÇÜÔóÅ ÁµÖ» յ㶠À°Ã 鱧 ÃìÕ ÇÃÖÅÀ°ä ñÂÆ À°é·» Õ¯ñ Ôð åð·» ç¶ ÔÇæÁÅð» ç¶ ÷ÖÆð¶ Ôé¢ ÇÂö ÕðÕ¶ ÁîðÆÕÅ é¶ Ã§é AII@ ÇòµÚ ø½ÜÆ ìÜà BH@ Áðì âÅñð 寺 òèÅ Õ¶ CE@ Áðì âÅñð Õð ÇçµåÅ ÃÆ å¶ Ôð ÃÅñ ÇÂà ÇòµÚ ñ×ÅåÅð òÅèÅ Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ òµâ ÁÕÅðÆ ø½ÜÆ ìÜà çÅ òµâÅ ÇÔµÃÅ À°æñ-ê°æñ çÆ Ã§íÅòéÅ òÅñ¶ ç¶ô» ÇòÚñ¶ å¶ñ 鱧 ððµÇÖÁå ðµÖä ñÂÆ ÔË¢ ÇÂö ñÂÆ À°Ôé¶ BH ç¶ô» çÆ G ñµÖ ø½Ü ÇÂðÅÕ Òå¶ ÔîñÅ Õðé ñÂÆ ÇÂÕµáÆ ÕÆåÆ¢ ÜÅðÜ ì°ô ÃÆéÆÁð é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ Ü¶ ç°éÆÁ» ç¶ ÇòôÅñ å¶ñ í§âÅð» çÅ Õ§à¯ðñ õçÅî Ô°ÃËé ç¶ Ôµæ» ÇòµÚ ÁÅ Ç×ÁÅ å» ÃÅâÆÁ» é½ÕðÆÁ», ÃÅâÆ ÜÆòé ôËñÆ, ÃÅâÆ ÁÅ÷ÅçÆ Áå¶ Çîµåð ç¶ô» çÆ ÁÅ÷ÅçÆ Ãí õåð¶ ÇòµÚ êË ÜÅä׶¢ ÇÂö ÕðÕ¶ õçÅî Ô°ÃËé çÅ ëÃåÅ òµã ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢

çñÅÂÆ ñÅîÅ ù Ãîðæé ç¶ î¹¼ç¶ Óå¶ ÕËé¶âÅ ÃðÕÅð ç¹ÇÚ¼åÆ ÓÚ ÁËâÇî³àé- Òç¹éÆÁ», èðåÆ À°å¶ ðÇÔä òÅñ¶ ñ¯Õ» çÆ ÔË, ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁ» çÆ éÔƺÍÓ ÇÂæ¶ ÇÂÕ ÕÅéøð³Ã ç½ðÅé ÇÂÔ ÇàêäÆ Çå¼ìåÆÁ» ç¶ èÅðÇîÕ ÁÅ×È çñÅÂÆ ñÅîÅ é¶ À°é·» ÃðÕÅð» Óå¶ ÕÆåÆ ÇÜÔóÆÁ» ÚÆé ç¶ çìÅÁ Ô¶á Çå¼ìåÆ Á³ç¯ñé ù ÔîÅÇÂå éÔƺ 綺çÆÁ»Í çñÅÂÆ ñÅîÅ ÕËé¶âÅ ÇòÚ Çå¼ìå î¹¼ç¶ Óå¶ ÁÅï¯ÇÜå Õ½î»åðÆ ÕÅéøð³Ã ÇòÚ íÅ× ñËä ÁŶ ԯ¶ ÃéÍ ÕÅéøð³Ã ÇòÚ ÕËé¶âÅ ç¶ ÕÂÆ Ã³Ãç î˺ìð ôÅîñ Ô¯Â¶Í çñÅÂÆ ñÅîÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ î¹ñÕ À°å¶ Çéðíð ÕðçÅ ÔË ÇÕ À°Ô Çå¼ìå Ô¯ò¶ Ü» Çëð ÕËé¶âÅÍ çñÅÂÆ ñÅîÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î¶ðÅ Ôî¶ôÅ ÇÂÔÆ ÇòôòÅà ÇðÔÅ ÔË ÇÕ êÈðÆ ç¹éÆÁ» îé°¼ÖåÅ éÅñ ÖóÆ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÕËé¶âÅ ÇÂ毺 ç¶ ñ¯Õ» çÅ î¹ñÕ ÔË, ÇÕö êÅðàÆ çÅ î¹ñÕ éÔƺ ÔËÍ êzËà ÕÅéøð³Ã ÇòÚ çñÅÂÆ ñÅîÅ, Çå¼ìåÆ ×ð°¼ê» Áå¶ Õ½ î »åðÆ ÔîÅÇÂåÆÁ» éÅñ êÔ°³Ú¶ ÇÜé·» çÅ ÃòÅ×å ÁËÕàð ÇðÚðâ ׶ð Áå¶ ÁîðÆÕÆ ÔÅÀ±Ã ؼà Ç×äåÆ ñÆâð éËéÃÆ êÆñ¯ÃÆ é¶ ÕÆåÅÍ çñÅÂÆ ñÅîÅ é¶ ÇÃÁÅÃå 寺 óÇéÁÅà ñËä çÅ ÁËñÅé ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·» é¶ ÇÃÁÅÃÆ ÜÆòé 寺 ÁÃåÆøÅ ç¶ Çç¾åÅ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô Çå¼ìå ç¶

ÕËé¶âÅ çÆÁ» Çå³é¶ êzî¹¼Ö êÅðàÆÁ» ç¶ Ã³ à ç îË º ìð ôÅîñ Ô¯  ¶ ÇÜæ¶ Çå¼ìåÆÁ» çÆ ÔÅñå ìÅð¶ Ö¹¾ñ· Õ¶ ÇìÁÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ Ã¼åÅèÅðÆ Õ³÷ðò¶Çàò ÃðÕÅð é¶ ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ ÚÆé éÅñ òêÅðÕ Áå¶ Ô¯ð Ãì³è òèŶ Ôé ÇÜà Õð Õ¶ À°é·» ù âð ÔË ÇÕ çñÅÂÆ ñÅîÅ éÅñ

èÅðÇîÕ ñÆâð Ôé Áå¶ Ô° ä ç¯ ÁÇÔî éÆåÆÁ» çÅ ÁËñÅé Õðé ÜÅ ðÔ¶ Ôé ÇÜà ÇòÚ îé°¼ÖÆ Õçð»ÕÆîå» çÆ Õçð Áå¶ Çòôò ÇòÚ õ°ôÆÁ» çÅ òðåÅðÅ òèÅÀ°ä ñÂÆ Áå¶ èÅðÇîÕ ÇéðêÖåÅ ù òèÅÀ°ä ç¶ ñÂÆ Õ³î Õð ðÔ¶ ÔéÍ çñÅÂÆ ñÅîÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Çå¼ìåÆÁ» çÆ Á×ñÆ êÆó·Æ Ô°ä î¹ñÕ çÅ ÇÃÁÅÃÆ Õ³î óíÅñ ðÔÆ ÔË Áå¶ À°Ô Çå¼ìå ù ÚÆéÆ Õì÷¶ ÇòÚ¯º Õ¼ã ä ñÂÆ ìÇ÷¼ç ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ îËù õ°ôÆ ÔË ÇÕ Á×ñÆ êÆó·Æ ÁêäÆÁ» Ç÷³î¶òÅðÆÁ» óíÅñä ç¶ Ãîð¼æ ÔËÍ êzèÅé î³åðÆ ÃàÆøé ÔÅðêð é¶ òÆ çñÅÂÆ ñÅîÅ éÅñ î¹ñÅÕÅå ÕÆåÆ êð À°é·» çÆ ÇÂà î¹ñÅÕÅå ÇòÚ ÚÆé çÅ çìÅÁ Ãê¾ôà å½ð Óå¶ é÷ð ÁÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂà ÕÅéøð³Ã ÇòÚ

ÔîçðçÆ ÕÅðé ÚÆé çÆ éÅðÅ÷×Æ î¹¼ñ ñÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË êð à¯ðÆ÷ ÕÅÕÃ ç¶ ìÔ°å ÃÅð¶ î˺ìð Çå¼ìåÆÁ» ù Ãîðæé ÜÅðÆ ð¼Ö ðÔ¶ Ôé ÇÜé·» ÇòÚ ÃËé¶àð Õ¯éÇÃ×ÅñÆú âÆ éÆé¯ òÆ êzî¹¼Ö Ôé ܯ ÕËé¶âÆÁé êÅðñÆî˺à ÇòÚ Çå¼ìåÆ ×ð°¼ê çÆ Á×òÅÂÆ Õðç¶ ÔéÍ

.. Ü篺 íÅðåÆ ÇéôÅé¶ìÅ÷» é¶ Ô¯àñ çÆ ñÅìÆ ÓÚ ×°÷ÅðÆ ðÅå ñ§âé-ñ§âé úñ§ÇêÕ ÇòÚ íÅðå çÆ Ãí 寺 ò¼âÆ åî×Å ÔÅÃñ Õðé çÆ À°îÆç î³é¶ ÜÅ ðÔ¶ ÇéôÅé¶ìÅ÷» ù ôéÆòÅð ÇÂ毺 ç¶ ÇÂÕ Ô¯àñ çÆ ñÅìÆ ÓÚ ðÅå ×°÷ÅðéÆ êÂÆÍ ÁÅÂÆ. Á˵Ã. Á˵Ã. Á˵ë. òðñâ Õ¼ê ÇòÚ ÇÔ¼ÃÅ ñËä ÁŶ ÇÂæ¶ ê¹¼Ü¶ íÅðå ç¶ Ú¯àÆ ç¶ ÇéôÅé¶ìÅ÷ ××é éÅð³× Áå¶ ÕÂÆ Ô¯ð ÇéôÅé¶ìÅ÷» ù ÇÕö òÆ Ô¯àñ ÓÚ Ü×·Å éÔƺ ÇîñÆ, ÇÜà ÕÅðé À°é·» ù Ô¯àñ çÆ ñÅìÆ ÇòÚ ÔÆ ðÅå ×°÷ÅðéÆ êÂÆÍ íÅðåÆ àÆî ç¶ ÇÂà ç½ð¶ çÅ Ç÷³îŠóíÅñä òÅñÆ ÂÆò˺à îËé¶Üî˺à Õ³êéÆ çÆ ñÅêzòÅÔÆ ÕÅðé ÇéôÅé¶ìÅ÷» ù ÇÂà î¹ôÇÕñ çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ÇêÁÅÍ

àÆî ç¶ Õ¯Ú Ã³éÆ æÅîÃ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ îËé¶Üî˺à Õ³êéÆ é¶ ÔÆ ÃÅðÆ ×óìóÆ ÕÆåÆ, ÇÜà ÕÅðé ÃÅù ÇÕå¶ Ü×·Å éÔƺ ÇîñÆÍ ÁÅÇÖðÕÅð æ¼Õ ÔÅð Õ¶ ÁÃƺ íÅðåÆ çÈå Øð éÅñ óêðÕ ÕÆåÅ å» ÜÅ Õ¶ ÃÅù ÇÕö çÈܶ Ô¯àñ ÇòÚ áÇÔðä ñÂÆ Ü×·Å ÇîñÆÍ

êåÆ é±§ Á¾× ñÅÀ¹ä òÅñÆ ôðÆÁÅ A@ îÂÆ é±§ å¯ó¶×Æ ü¾ê

êåéÆ çÅ Õåñ À¹Ã ç¶ ÇÕö êðŶ îðç éÅñ Ãì§è Ô¯ä ÕðÕ¶ ÕÆåÅ þÍ ê¿ÜÅì ç¶ Çê¿â é§×ñ ÃÆàÅ çÅ êðîÜÆå ùäòÅÂÆ ç½ðÅé ÁÅêäÆ êåéÆ ç¶ ÚÇð¾åð À¹êð ñ×Ŷ ç¯ô ÃÅìå éÔƺ Õð ÃÇÕÁÅ ÃÆÍ À¹Ã 鱧 Ã÷Šù ä Ŷ ÜÅä Ãî¶ º Çîz å Õ ÔðÇܧ ç ð Õ½ ð ç¶ Çðôå¶çÅð ÁçÅñå ÇòÚ ÔÅ÷ð ÃéÍ

òËéÕ±òð (ùÖÇî§çð ÇÃ§Ø ÚÆîÅ)- ÁîðÆÕÅ êÔ¹ § Ú ÇçÁ» ÔÆ ÁÅêä¶ êåÆ é±§ Á¾× ñÅÀ¹ä òÅñÆ íÅðåÆ î±ñ çÆ Ã¾Ü ÇòÁÅÔÆ A@ îÂÆ òÅñ¶ Ççé àËÕÃÅà çÆ ÁçÅñå ÓÚ ÁÅêä¶ Ö½ëéÅÕ ÕÅðéÅî¶ çÅ Ö¹ñÅÃÅ Õð¶×ÆÍ ÇÂðÅ状 Õåñ նà ÓÚ ÚÅðÜ ÕÆåÆ ×ÂÆ BE ÃÅñÅ ôðÆÁÅ êà¶ñ çÆ ÷îÅéå ñÂÆ À¹Ã Ççé àËÕÃÅÃ Ã±ì¶ çÆ Á½ÃÇàé ÁçÅñå ÇòÚ Ã¹äòÅÂÆ Ô¯äÆ þÍ àËÕÃÅà ê¹ÇñÃ é¶ Ö¹ñÅÃÅ ÕÆåÅ þ ÇÕ À¹Ô ôðÆÁÅ çÆ ÷îÅéå

çÅ Çòð¯è Õðé ñÂÆ A@ îÂÆ é±§ ÇÂà նà çÅ ÇÂÃå×ÅÃÅ ê¶ô Õð¶×ÆÍ ôðÆÁÅ êà¶ñ é¶ ìÆåÆ AG ÁêzËñ çÆ ôÅî ÁÅêä¶ êåÆ é±§ å¶ñ êÅ Õ¶ Á¾× ñ×Å Çç¾åÆ ÃÆÍ ê¹ÇñÃ ç¶ ì¹ñÅð¶ Áé¹ÃÅð êà¶ñ é¶ ÁÅêä¶ êåÆ é±§ Á¾× ñ×Å Çç¾åÆ ÃÆÍ ê¹ÇñÃ ç¶ ì¹ ñ Åð¶ Áé¹ Ã Åð ôðÆÁÅ êචñ é¶ ÁÅêäÆ êåÆ é± § Á¾ × ñÅÀ¹ ä å¯ º êÇÔñ» Øð ç¶ Ãî¯Õ ÇâàËÕàð ã¾Õ Çç¾å¶ Ãé Áå¶ êÅäÆ òÅñ¶ ÃêÇð§Õñ ì§ç Õð Çç¾å¶ ÃéÍ À¹Ô ï¯ÜéÅ åÇÔå ÁÅêä¶ êåÆ é±§ Õåñ Õðé ñÂÆ

ÁçÅÕÅðÅ ÁÚñÅ ÃÚç¶ò çÅ ÇçÔ»å î¹³ìÂÆ-Çøñî ÒòÕåÓ ÇòÚ ÚðÇÚå ×Æå ÒÁË î¶ðÆ ÷¯ÔðÅ ÜìÆºÓ Óå¶ ÁçÅÕÅðÆ ç¶ Ü½Ôð ÇçÖÅÀ°ä òÅñÆ ÁçÅÕÅðÅ ÁÚñÅ ÃÚç¶ò çÅ ÇçÔ»å Ô¯ Ç×ÁÅ ÔËÍ À°Ô HH òÇð·Á» ç¶ Ãé Áå¶ ÇêÛñ¶ üå îÔÆÇéÁ» 寺 À°Ô ê¹ä¶ ç¶ ÇÂÕ ÔÃêåÅñ

ÇòÚ ÃéÍ êÈéÅ ÔÃêåÅñ å¶ Ö¯Ü Õ¶ºçð ÇòÖ¶ ÁÚñÅ ç¶ âÅÕàð Çòé¯ç ôÅÔ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À°é·» çÅ ÃÅÔ ð°Õä éÅñ ÇçÔ»å Ô¯ Ç×ÁÅÍ Õ°Þ îÔÆé¶ êÇÔñ» Çâ×ä ÕÅðé À°é·» çÆ ñ¼å à°¼à ×ÂÆ ÃÆÍ

ÇÂà 寺 ìÅÁç À°Ô ÇÃÔåïÅì éÅ Ô¯ ÃÕ¶Í À°é·» çÅ ê¹¼åð ÇÜúÇåé ÁîðÆÕÅ ðÇÔ³çÅ ÔË Áå¶ Á³Çåî ðÃî» À°Ã ç¶ ÁÅÀ°ä Óå¶ íñÕ¶ ÕÆåÆÁ» ÜÅä×ÆÁ»Í ê¶ôÅòð ÇòÚ Ü³îÆ ÁÚñÅ é¶ AE@ Çëñî» ÕÆåÆÁ»Í À°Ã çÆ êÇÔñÆ

Çøñî ÒëËôé¶ìñ òÅÂÆëÓ AICH ÇòÚ ÁÅÂÆ ÃÆÍ AIFE ÇòÚ ìäÆ Çøñî ÒòÕåÓ ÇòÚ ìñðÅÜ ÃÅÔéÆ éÅñ À°é·» çÅ ð¯ñ ÇîÃÅñÆ ÇðÔÅÍ ÇÂà Çøñî çÅ Ú¹ñì¹ñÅ ×Æå ÒÁË î¶ðÆ ÷¯ÔðÅ ÜìÆºÓ ìÔ°å ÚðÇÚå Ô¯ÇÂÁÅÍ

åðñ êçÅðæ ÖðÆç Õ¶ ÇñÁÅÂÆ ÃÆÍ À¹Ã é¶ ÁÅêä¶ êåÆ é±§ îÅñô Õðé ç¶ ìÔÅé¶ À¹Ã ç¶ ÃðÆð À¹êð å¶ñ ç¶ éÅñ ÇîÇñÁÅ Á¾× ëóé òÅñÅ åðñ êçÅðæ îñ Çç¾åÅ Áå¶ Çëð À¹Ã 鱧 Á¾× ñ×Å Õ¶ ÕîðÅ ìÅÔ𯺠ì§ç Õð Çç¾åÅÍ ×¹Á»ãÆÁ» ò¾ñ¯º ê¹Çñà 鱧 ñÇÚå ÕÆå¶ ÜÅä ÇêÛ¯º ê¹ÇñÃ é¶ ÇìîÅé êà¶ñ 鱧 þñÆÕÅêàð ðÅÔƺ ÇîñàðÆ ÔÃêåÅñ êÔ¹§ÚÅÇÂÁÅ ÃÆ ÇÜæ¶ À¹Ã çÆ ÔÅñå õåð¶ 寺 ìÅÔð þ êz§å± À¹Ô G@ êzåÆôå Ãó Ú¹¾ÇÕÁÅ ÔËÍ ôðÆÁÅ êà¶ñ ìÅð¶ àËÕÃÅà ç¶

ÃîÅÜ Ã¶òÆ êðòÅÃÆ ê¿ÜÅìÆ ÇòÜË îÇÔåÅ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ À¹Ô ܶñ· ÇòÚ À¹Ã 鱧 Çîñ Õ¶ ÁŶ Ãé Áå¶ À¹Ã ñÂÆ òËôé± ÖÅä¶ ç¶ êzì§è ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ þÍ ôðÆÁÅ êà¶ñ ìÅð¶ ç¾ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ þ ÇÕ À¹Ô ç¹ìÂÆ çÆ Ü§îêñ þ Áå¶ ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕ ÇìîÅé êà¶ñ éÅñ À¹Ã çÅ ÇòÁÅÔ åÕðÆìé ÃÅñ êÇÔñÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ À¹é·» ÇÂÔ òÆ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ À¹Ô òÅðçÅå òÅñ¶ Ççé 寺 Õ¶òñ ÇÂÕ ÔøåÅ êÇÔñ» ÁÅêäζ êåÆ éÅñ ÁîðÆÕÅ ÁÅÂÆ ÃÆÍ

Ô¾ æ ÕóÆ Ãî¶ å ç½ Ç óÁÅ ê¿ Ü ÅìÆ ê¹ Ç ñÃ é¶ ÕÆåÅ ÕÅì± òËéÕ±òð (ùÖÇî§çð ÇÃ§Ø ÚÆîÅ)- ê¹Çñà ÇÔðÅÃå ÇòÚ¯º Ô¾æÕóÆÁ» Ãî¶å ëðÅð ԯ¶ CB ÃÅñÅ ê¿ÜÅìÆ é±§ Ç×zøåÅð Õðé ñÂÆ ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ ê¹Çñà 鱧 ãÅÂÆ Ø¿à¶ Üç¯-ÜÇÔç ÕðéÆ êÂÆ Áå¶ ÁÅÇÖð À¹Ã 鱧 ñ¶÷ð ×é ç¶ òÅð éÅñ ì¶Ô¯ô ÕðÕ¶ ÕÅì± ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ îéÜÆå ÇÃ§Ø ì˺à 鱧 ê¹Çñà ÁøÃð Óå¶ ÔîñÅ Õðé,

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

õåðéÅÕ âðÅÂÆÇò§ × Õðé, ôðÅì êÆ Õ¶ ×¾âÆ ÚñÅÀ¹ä Áå¶ ê¹Çñà ÇÔðÅÃå ÇòÚ¯º ëðÅð Ô¯ä ç¶ ç¯ô» åÇÔå ÚÅðÜ Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅ þÍ ÇÂÔ ØàéÅ Õ Ë ñ Æ ë ¯ ð é Æ Á Å çÆ ÔÅÂÆò¶ H@ À¹µêð òÅêðÆ Ü篺 ôðÅì éÅñ à¾ñÆ Ô¯Â¶ å¶ å¶÷ ðøåÅð ÜÅ ðÔ¶ îéÜÆå ÇÃ§Ø ì˺à 鱧 ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ ÔÅÂÆò¶ êËàð¯ñ

é¶ ð¯Õ ÇñÁÅÍ Ü篺 ôðÅì êÆ Õ¶ ×¾âÆ ÚñÅÀ¹ä ç¶ ç¯ô ÓÚ ê¹Çñà ÁøÃð À¹Ã 鱧 Ô¾æÕóÆ ñ×Å ÇðÔÅ ÃÆ å» À¹Ô ê¹Çñà ÁøÃð 鱧 è¾ÕÅ îÅð Õ¶ ù¾àä ÇêÛ¯º ÕÅð ñË Õ¶ ëðÅð Ô¯ Ç×ÁÅÍ ìÅÁç ÓÚ À¹ Ô Üç¯ º ÁÅêä¶ ÕÅð ÇòÚ¯ º Ô¾æÕóÆ Ãî¶å ÇéÕñ Õ¶ í¾Ü ÇðÔÅ ÃÆ å» ê¹ÇñÃ é¶ À¹Ã 鱧 Ç×zøåÅð Õð ÇñÁÅÍ


Issue 45 (18)

Asian Tribune

4 May, 2012


Issue 45 (19)

Asian Tribune

4 May, 2012


Issue 45 (20)

Asian Tribune

4 May, 2012

Asian Tribune 04, May, 2012  

Asian Tribune 04, May, 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you