Page 1

¬∂Ù∆¡È «‡z«Ï¿±È

Dr Jatinder Parhar Dentist

780 450 6200

Editor-in-Chief/Publisher: Yash Sharma

(Millwoods)

Vol. 7 No. 170 Tel: 780-2000-246 www.asiantribune.ca, editor@asiantribune.ca 17 February, 2017

780 475 4847 (North)

Refugees are Welcome: Trudeau ¡≈¬∆. Ï∆. Á≈ «¬ŒŒß’Ù≈Î : È‘∆∫ ’Ú≈«¬¡≈

Edmonton (ATB): Mr Trudeau did not directly criticize the President Trump for the Muslim ban, however, he made it clear that Canada would continue to welcome refugees without compromising national security during press conference on his US visit last week.

Justin Trudeau said the US and Canada would continue to be good neighbors but would “not agree on everything”, referring to Donald Trump’s executive order to ban people from seven Muslim-majority. He said that although the US and Canada had “fought and died together” and shared a

long history, “there have been times where we have differed in our approaches and that’s always been done firmly and respectfully.” “The last thing Canadians expect is for me to come down and lecture another country on how they choose to govern themselves,” he continued.

“My role and responsibility is to continue to govern in such a way that reflects Canadians’ approach and be a positive example in the world. He added that Canada had welcomed 40,000 Syrian refugees last year. The US took in 12,500. Mr Trump responded that he wanted to keep “the very bad ones out” in the name of national security.He insisted, however, that the relationship between the two countries was “outstanding” and that the talks with Mr Trudeau were “very, very productive”. Canadians are very watchful as regards what will be financial, politicaland security impacts of refugees’ influx.

Íø ‹ ≈Ï √Ïß Ë ∆ ’Ø ¬ ∆ ⁄Ø ‰ √Ú∂ ÷ ‰ ⁄ ß ‚ ∆ ◊ Û ∑ , (¬∂Ù∆¡È «‡z«Ï¿±È «Ï¿±Ø) : ¡≈Ó ÂΩ  ”Â∂ ÷π ¯ ∆¡≈ ¬∂‹ß√∆¡ª ’ΩÓ∆ √πæ«÷¡≈ ¡Â∂ ¡«ÂÚ≈Á Á∂ ‡≈’∂ Ò¬∆ ‹≈‰’≈∆ ‘≈√Ò ’Á∆¡ª ‘πßÁ∆¡ª ‘È Í «¬ß‡ÀÒ∆‹À∫√ «Ï¿±Ø È±ß Íø‹≈Ï ¡Â∂ ¿πÂ ÍzÁ∂Ù Á∆¡ª ⁄؉ª Á∂ ÈÂ∆‹∂ Áæ √ ‰ Ú≈Ò∆¡ª ‹≈¡Ò∆ «ÍØ‡ª Á∆ ÈÚ∆∫ √Óæ«√¡≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ «‘≈ ˛Õ «¬‘ √Óæ«√¡≈ ‘Ø Ú∆ «˜¡≈Á≈ ‹«‡Ò «¬√ Ò¬∆ ˛ «’¿π∫«’ «¬‘ «ÍØ‡ª ÙØ√Ò Ó∆‚∆¬∂ ¿πÂ∂ ÿπßÓ ‘∆¡ª ‘ÈÕ √±Âª È∂ Áæ«√¡≈ ˛ «’ ÁØ ‹≈¡Ò∆ √Ú∂ Ï‘π ‘∆ ⁄Ò≈’∆ È≈Ò «¬ß‡Ò À ∆‹À∫√ «Ï¿±Ø Á∂ È≈Ó ¿πÂ∂ Í≈¬∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ¬∂‹ß√∆ «¬È∑ª «ÍØ‡ª Á∂ √±Âª 鱧 Òæ̉ Á∂ ÔÂÈ ’ ‘∆ ˛Õ «¬È∑ ª «ÍØ  ‡ª «Úæ ⁄ Úæ ÷ -Úæ ÷ «√¡≈√∆ Í≈‡∆¡ª Á∆ ⁄؉ª «Úæ ⁄ ’≈◊π ‹ ≈∆ Ï≈∂ Ì«Úæ÷Ï≈‰∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ˛ ¡Â∂ «’‘≈ «◊¡≈ ˛ «’ «¬‘ «ÍØ‡ ¡≈¬∆ Ï∆ È∂ √’≈ 鱧 Ì∂‹∆ ˛ ‹Á«’ «¬‘ «ÍØ‡

¡√Ò È‘∆∫ ˛Õ «¬√ fi±·∆ «ÍØ‡ «Úæ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ˛ «’ ¿πÂ ÍzÁ∂Ù «Úæ⁄ Ì≈‹Í≈ ‹∂± ω ’∂ ¿πÌ ‘∆ ˛ ‹Á«’ Íø‹≈Ï «Úæ⁄ ’ª◊√ «‹æ  ‘∆ ˛Õ ¡≈¬∆. Ï∆. ¡«Ë’≈∆ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ ¬∂‹√ ß ∆ Áπ¡≈≈ ¡«‹‘≈ Â∆’≈ È‘∆∫ ¡Í‰≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ «‹‘Ø «‹‘≈ «¬È∑ª ÁØ √Ú∂÷‰ª «Úæ⁄ ¡Í‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛Õ ¿πÂ ÍzÁ∂Ù Á∆¡ª ⁄؉ª Ï≈∂ «¬’ È’Ù≈ ω≈ ’∂ √Ófi≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛ «‹√ «Úæ⁄ Ì≈‹Í≈ 鱧 BHE ÂØ∫ ÚæË √∆‡ª «ÁæÂ∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ √Í≈-’ª◊√ ◊·‹ØÛ È±ß FE ¡Â∂ Ï√Í≈ 鱧 D@+ √∆‡ª «ÁæÂ∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ «¬√∂ Íz’≈ Íø‹≈Ï ⁄Ø؉ª «Úæ⁄ ’ª◊√ 鱧 FI √∆‡ª, ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ 鱧 CA ¡Â∂ ¡’≈Ò∆-Ì≈‹Í≈ ◊·‹ØÛ È±ß AF √∆‡ª «ÁæÂ∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ ¡≈¬∆. Ï∆. Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ «‹‘Û∆¡ª fi±·∆¡ª «ÍØ‡ª ÙØ√Ò Ó∆‚∆¬∂ ¿πÂ∂ Í≈¬∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È ¿πȪ∑ ¿πÂ∂ “◊πÍ” ¡Â∂ “«√Î ◊z«‘ ÓßÂ≈Ò∂

Ò¬∆” Ú∆ «Ò«÷¡≈ «◊¡≈ ˛Õ ¡≈¬∆. Ï∆. Áπ¡≈≈ “◊πÍ” ª «Ò«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ˛ Í “«√Î ◊z « ‘ Óß Â ≈Ò∂ Ò¬∆” È‘∆∫ «Ò«÷¡≈ ‹ªÁ≈Õ ¡«‹‘∆¡ª «ÍØ‡ª √≈∂ √ÏßË «ÚÌ≈◊ª 鱧 Ì∂‹∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ «Ï¿±Ø Á∂ √±Âª Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ «Ï¿±Ø Áπ¡≈≈ ⁄؉ª √ÏßË∆ «‹‘Û∆¡ª «ÍØ‡ª «Â¡≈ ’∆Â∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ¿π ‘ Ú‡√¡ÀÍ ‹ª ‘Ø ÙØ√Ò Ó∆‚∆¬∂ ¿πÂ∂ È‘∆∫ Í≈¬∆¡ª ‹ªÁ∆¡ªÕ √’≈∆ ¡«Ë’≈∆¡ª Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ ⁄؉ª ÂØ∫ Í«‘Òª ÈÂ∆«‹¡ª Á∆ Ì«Úæ÷Ï≈‰∆ ’È≈ ‘∆ ‘≈√Ø‘∆‰≈ ˛Õ ¿πÂ Íz Á ∂ Ù «Úæ ⁄ ª ‘≈Ò∂ ÁØ ÍÛ≈Úª Á∆¡ª ‘∆ Ú؇ª ͬ∆¡ª ‘ÈÕ ¡≈¬∆. Ï∆. Á∆ ¡√Ò «ÍØ‡ ‹Ø ⁄؉ª ÁΩ≈È Ï‰≈¬∆ ‹ªÁ∆ ˛ ¿π√ √ßÚ∂ÁÈÙ∆Ò ÷∂Âª Ï≈∂ ‘πÁ ß ∆ ˛ È≈ «’ ⁄؉ª Á∂ ÈÂ∆«‹¡ª Ï≈∂Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬È∑ª «ÍØ‡ª «Úæ⁄ Í≈‡∆¡ª Á∂ È≈Úª «Úæ⁄ Ú∆ ◊ÒÂ∆¡ª ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È Ì≈Ú ◊Ò ¡ß ◊ ∂ ˜ ∆ «Ò÷∆ ‘ج∆ ˛Õ ¡≈¬∆. Ï∆.

«Úæ⁄ «ÍØ‡ ͱ∆ ÍÛÂ≈Ò ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∆ Ì∂‹∆ ‹ªÁ∆ ˛Õ Íø‹≈Ï ⁄؉ª Á∆ «ÍØ‡ «Úæ⁄ ¡≈¬∆. Ï∆. Á≈ ÒØ◊Ø ¡ÀÈ ¿πÍ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛ ‹Á«’ ¡≈¬∆. Ï∆. Á∆ «ÍØ‡ª «Úæ⁄ ¡≈Ó ÂΩ  ”Â∂ ÒØ ◊ Ø È‘∆∫ Ò◊≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈Õ √‘∆ «ÍØ‡ «Úæ⁄ «√Î «¬ß‡Ò À ∆‹À∫√ «Ï¿±Ø ÏØÒ‚ ¡æ÷ ª «Úæ⁄ «Ò«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ¿π √ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ◊z«‘ ÓßÂ≈Ò≈ ¡Â∂ Ì≈ √’≈ «Ò«÷¡≈ ‘ßπÁ≈ ˛Õ ¡√Ò∆ «ÍØ  ‡ª «Úæ ⁄ «¬ß‡ÀÒ∆‹À∫√ «ÍØ‡ ÈßÏ Ú∆ «Ò«÷¡≈ ‘π ß Á ≈ ˛ ‹Á«’ fi±·∆¡ª «ÍØ‡ «Úæ⁄ «¬‘ ÈßÏ ÓΩ‹±Á È‘∆∫ √ÈÕ ¡√Ò «ÍØ‡ «Úæ⁄ “«√’‡” √Ì ÂØ∫ ¿πÍ √æ‹∂ Í≈√∂ «Ò«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ˛ ‹ª «Î «ÏÒ’πÒ ‘∂·ª Í∂‹ Á∂ √æ‹∂ Í≈√∂Õ Ô±«È‡ Á≈ È≈Ó «Ò«÷¡≈ ‘πßÁ≈ ˛ ¡Â∂ «‹√ ¡«Ë’≈∆ È∂ ‹≈∆ ’∆Â∆ ‘πÁ ß ∆ ˛Õ ¿π√ Á≈ È≈Ó «ÍØ‡ Á∂ ¡ß «Úæ⁄ «Ò«÷¡≈ ‘πßÁ≈ ˛Õ ‹≈¡Ò∆ «ÍØ‡ª «Úæ⁄ ¡«‹‘≈ ’πfi Ú∆ «Ò«÷¡≈ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈Õ

Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ √»¯∆ Á◊≈‘ ”⁄ ¡≈ÂÓÿ≈Â∆ ËÓ≈’≈-A@@ ‘Ò≈’ ’≈⁄∆, (¬∂Ù∆¡È «‡z « Ï¿± È «Ï¿±  Ø ) Í≈«’√Â≈È Á∂ «√≥Ë √»Ï∂ Á∂ √∂ ‘ Ú≈È ’√Ï∂ «Ú⁄ ÙË≈Ò»¡ª È≈Ò ÷⁄≈÷⁄ Ì∆ Ò≈Ò Ù≈‘≈Ï≈˜ ’ÒßÁ Á∆ √»Î∆ Á◊≈‘ ¡≥Á ¡ºÂÚ≈Á∆ √≥ ◊ ·È ¡≈¬∆. ¡À √ . Á∂ ¡≈ÂÓÿ≈Â∆ ‘ÓÒ≈Ú ÚºÒØ∫ ’∆Â∂ ◊¬∂ ËÓ≈’∂ «Ú⁄ A@@ ÒØ’ª Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ BE@ Á∂ ’∆Ï «Ú¡’Â∆ ˜÷Ó∆ ‘Ø ◊¬∂ Õ ¡º  Ú≈Á∆

√≥◊·È ¡≈¬∆. ¡À√. È∂ ¡Ó≈’ «È¿±˜ ¬∂‹≥√∆ ”Â∂ ‘ÓÒ∂ Á∆ «˜≥Ó∂Ú≈∆ ÒÀ∫«Á¡ª «’‘≈ «’ √≈‚∂ «¬’ ¡≈ÂÓÿ≈Â∆ ‘ÓÒ≈Ú È∂ «√≥ Ë «Ú⁄ Á◊≈‘ ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈ Õ «¬’ ‘ÎÂ∂ Á∂ ¡≥Á Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ «¬‘ Í≥‹Úª «Ì¡≈È’ ¡ºÂÚ≈Á∆ ‘ÓÒ≈ ‘À Õ «¬‘ ËÓ≈’≈ √»Î∆ √Ó “ËÓ≈Ò“ ÁΩ≈È ‘Ø«¬¡≈ ‹ÁØ∫ √À∫’Û∂ ÙË≈Ò» √»Î∆ √≥ Á∆ Á◊≈‘ ¡≥Á ÓΩ‹»Á √È

Õ ¡À √ . ¡À √ . Í∆. Â≈«’ ÚÒ≈«¬Â È∂ Áº « √¡≈ «’ ¡≈¬∆. ¡À√. Á≈ Ï≥Ï≈ Á◊≈‘ Á∂ √π«È‘∆ ◊∂‡ ≈‘∆∫ Á≈÷Ò ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ «‹Ê∂ “ËÓ≈Ò“ ‘Ø «‘≈ √∆ ¿∞Ê∂ ¿∞√È∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ¿∞‚≈ «Ò¡≈ Õ Í«‘Òª ¿∞√È∂ ‘ºÊ◊ØÒ≈ √πº«‡¡≈, ‹Ø · È‘∆∫ √«’¡≈ Õ ¿∞È∑ª Áº«√¡≈ «’ ¿∞√È∂ ‘≥◊≈Ó≈ ’È Ò¬∆ Í«‘Òª ◊zÈ∂‚ √πº«‡¡≈ Â∂ «Î ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ¿∞‚≈ «Ò¡≈ Õ √∂‘Ú≈È Íπ«Ò√ Ê≈‰∂ Á∂ ¡À√.

¡À ⁄ . ˙. √» Ò Ï÷Ù È∂ Áº«√¡≈ «’ ‘ÓÒ∂ «Ú⁄ ’∆Ï A@@ ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂, «‹È∑ª «Ú⁄ ¡Ω  ª ¡Â∂ Ϻ ⁄ ∂ Ú∆ Ù≈«ÓÒ ‘È Õ ËÓ≈’∂ √Ó∂ ∫ Á◊≈‘ «Ú⁄ √À∫’«Û¡ª Á∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ ÙË≈Ò» ‘≈˜ √È Õ ¬∆Á∆ Î≈¿± ≈ ‚∂ Ù È Á∂ ÎÀ√Ò ¬∆Á∆ È∂ ‘ÀÁ≈Ï≈Á ¡Â∂ ‹ÓÙØØ ‘√ÍÂ≈Òª «Ú⁄ F@ Ò≈Ùª «Ò¡≈¿∞ ‰ Á∆ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆ ‘À Õ «¬Ò≈’∂ Á∂ ‘√ÍÂ≈Òª «Ú⁄ ‘≥ ◊ ≈Ó∆

√«ÊÂ∆ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬‘ «¬Ò≈’≈ «’√∂ Ú∆ ‘√ÍÂ≈Ò ÂØ∫ ’≈Î∆ Á» ‘À Õ ËÓ≈’∂ Ú≈Ò∆ ʪ ÂØ∫ √Ì ÂØ∫ È∂ÛÒ≈ ‘√ÍÂ≈Ò D@ ÂØ∫ E@ «’ÒØÓ∆‡ Á» ‘À Õ √ÀÈ≈ ÚºÒØ∫ ˜÷Ó∆¡ª ˘ ‘√ÍÂ≈Ò «Ò¡≈¿∞‰ Á∂ Ò¬∆ ‹‘≈˜ª Á∆ ÚÂØ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À Õ ÙË≈Ò» ËÓ≈Ò Â∂ ÈÓ≈˜ Ò¬∆ ‘∂’ Ú∆Ú≈ Ó‘≈È √»Î∆ √≥ Á∆ Á◊≈‘ ”Â∂ «¬’ºÂ ‘∞≥Á∂ ‘È Õ

Ph.: 780 218 3061

Ricky Dhaliwal

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm


English Page

17 February, 2017

Asian Tribune

Issue 170 (2)

7HFKQRORJ\ 7ZLWWHUJURZVE\ PLOOLRQXVHUVLQ4

1HZ<RUN 7ZLWWHUKDVJURZQE\WZR PLOOLRQ PRQWKO\ DFWLYH XVHUVLQWKHIRXUWKTXDUWHU ILQLVKLQJWKH\HDUZLWK PLOOLRQZRUOGZLGHPHGLD UHSRUWVVDLG$FFRUGLQJWR D UHSRUW LQ 5HFRGH RQ

7ZLWWHU¶V &22 $QWKRQ\ 1RWR 7UXPS VSDUNV ³FRQYHUVDWLRQ DQG GLVFXVVLRQ´RQ7ZLWWHUEXW FKDONHGXS7ZLWWHU¶VVPDOO XVHU JURZWK GXULQJ WKH TXDUWHU WR ³SURGXFW FKDQJHVDQGPDUNHWLQJ´ QRWWKHHOHFWLRQ 7UXPS¶VULVHDQGRWKHU QHZV\ HYHQWV DUH PDNLQJ 7ZLWWHU PRUH DGGLFWLYHDQGHQJDJLQJ IRU LWV XVHUV´7KH ZKROHZRUOGLVZDWFKLQJ 7ZLWWHU:KLOHZHPD\QRW EH FXUUHQWO\ PHHWLQJ HYHU\RQH¶V JURZWK H[SHFWDWLRQVWKHUHLVRQH WKLQJ WKDW FRQWLQXHV WR JURZ DQG RXWSDFH RXU SHHUV7ZLWWHU¶VLQIOXHQFH DQGLPSDFW´-DFN'RUVH\ &(27ZLWWHUZDVTXRWHG DVVD\LQJ$FFRUGLQJWRD UHSRUWLQ9HUJH7ZLWWHU¶V UHYHQXHJURZWKFDPHLQDW MXVWRQHSHUFHQWDIDUFU\ IURPWKHSHUFHQW\HDU RYHU\HDUJURZWK7ZLWWHU UHSRUWHGGXULQJWKHVDPH SHULRGLQ

6H[WRUWLRQVH[WLQJUHYHQJH SRUQJURZLQJFRQFHUQLQ ,QGLD0LFURVRIW 7KHUHLVDJURZLQJFRQFHUQ IRU F\EHU EXOO\LQJ WHUURU UHFUXLWLQJ VH[WLQJ UHYHQJH SRUQ DQG VH[WRUWLRQ DPRQJ ,QGLDQ XVHUV DV LQWHUQHW SHQHWUDWLRQ VKRZV DQ LQFUHDVH D QHZ VWXG\ UHOHDVHGE\0LFURVRIWRQ 7XHVGD\ KDV IRXQG 7KH VWXG\ QRWHG WKDW SHU FHQW ,QGLDQV UHSRUWHG EHKDYLRUDO FRQFHUQV OLNH F\EHU EXOO\LQJ WUROOLQJ RQOLQHKDUDVVPHQWVH[XDO VROLFLWDWLRQ VH[WLQJ UHYHQJH SRUQ RU VH[WRUWLRQ 7KH VWXG\ FRQGXFWHG WKURXJK 'LJLWDO &LYLOLW\ ,QGH[ '&, LV D SDUW RI 0LFURVRIW¶V FRPPLWPHQW WRUDLVHDZDUHQHVVRQWKH QHHGIRUGLJLWDOFLYLOLW\DQG VDIHW\ DFURVV FRXQWULHV :LWK LQWHUQHW FRPHV WKH ULVN RI EHLQJ H[SRVHG WR D SOHWKRUD RI

RQOLQH ULVNV $W OHDVW SHU FHQW RI ,QGLDQ UHVSRQGHQWV UHSRUWHG KDYLQJEHHQH[SRVHGWRDQ RQOLQHULVNDQGSHUFHQW VDLGWKH\KDGH[SHULHQFHG WKHLU PRVW UHFHQW RQOLQH ULVNLQ-DQXDU\RQO\ ³0LFURVRIWLVXVLQJWKH'&, WRGHPRQVWUDWHWKHQHHGWR

)DFHERRN6DIHW\&KHFNZLOO QRZDLG\RXLQHPHUJHQFLHV

:KDWV$SSUROOV RXWWZRVWHS YHULILFDWLRQIRU HQKDQFHGVHFXULW\

86 &DQDGD $XVWUDOLD 1HZ =HDODQG ,QGLD DQG 6DXGL$UDELD IRU WKH ILUVW FRXSOHRIZHHNV )RUWKHFRPPXQLW\WRXVH &RPPXQLW\+HOSDIWHUDQ LQFLGHQW 6DIHW\ &KHFN PXVWILUVWEHDFWLYDWHG)RU 6DIHW\&KHFNWRDFWLYDWH WZRWKLQJVQHHGWRKDSSHQ )LUVW JOREDO FULVLV UHSRUWLQJ DJHQFLHV 1& DQGL-(7,QWHUQDWLRQDODOHUW )DFHERRNWKDWDQLQFLGHQW KDVRFFXUUHGDQGJLYHLWD WLWOH DQG )DFHERRN ZLOO EHJLQPRQLWRULQJIRUSRVWV DERXW WKH LQFLGHQW LQ WKH DUHD 6HFRQGLIDORWRISHRSOH DUH WDONLQJ DERXW WKH LQFLGHQW WKH\ PD\ EH SURPSWHG WR PDUN WKHPVHOYHVVDIHDQGLQYLWH RWKHUVWRGRWKHVDPH´,I DQLQFLGHQWLVDQDWXUDORU DFFLGHQWDOGLVDVWHUSHRSOH ZLOOVHH&RPPXQLW\+HOS 7KH\FDQILQGRUJLYHKHOS DQG PHVVDJH RWKHUV GLUHFWO\ WR FRQQHFW IURP ZLWKLQ6DIHW\&KHFN´*OHLW DGGHG

1HZ 'HOKL :KDWV$SSRQ)ULGD\ UROOHGRXWDWZRVWHS YHULILFDWLRQSURFHVVIRU DOOGHYLFHVWRHQKDQFH WKHVHFXULW\RIXVHUV¶ DFFRXQWV:KDWV$SS KDVEHHQZRUNLQJRQ WZRVWHSYHULILFDWLRQIRU WKHSDVWVHYHUDO PRQWKV ³:KHQ\RXKDYHWKH IHDWXUHHQDEOHGDQ\ DWWHPSWWRYHULI\\RXU SKRQHQXPEHURQ :KDWV$SSPXVWEH DFFRPSDQLHGE\WKH VL[GLJLWSDVVFRGHWKDW \RXFKRRVH´:KDWV$SS VDLGLQDVWDWHPHQW 8VHUVFDQDFWLYDWHWKH WZRVWHSYHULILFDWLRQ SURFHVVE\JRLQJLQWR µ6HWWLQJV¶DQGWKHQ WDSSLQJWKHµ$FFRXQW¶ ZKHUHWKH\FDQHQDEOH µ7ZRVWHS YHULILFDWLRQ¶7KHQHZ IHDWXUHZLOOEHDYDLODEOH WRDOOELOOLRQ :KDWV$SSXVHUVDFURVV L3KRQH$QGURLGDQG :LQGRZV

7KXUVGD\WKHVSHFWDFOH RI WKH 86 SUHVLGHQWLDO HOHFWLRQ ZDV 7ZLWWHU¶V EHVW PDWHULDO LQ \HDUV DQG PDGH WKH VHUYLFH D FUXFLDO VRXUFH IRU GLUHFW QHZV)RU 7ZLWWHU LW ZDV WKHVORZHVWTXDUWHUDOO\HDU IRUXVHUJURZWK,WV86XVHU JURZWK ZKHUH LW KDV PLOOLRQ PRQWKO\ DFWLYH XVHUV ZDV DFWXDOO\ ]HUR7KLVLVLQFRQWUDVWWR WKH)DFHERRNZKHUHWKH XVHU JURZWK LV DFFHOHUDWLQJ GHVSLWH LWV ODUJHU VL]H$FFRUGLQJ WR

1HZ<RUN 6RFLDO PHGLD JLDQW )DFHERRNKDVDQQRXQFHG DQ XSGDWH WR 6DIHW\ &KHFNFDOOHG&RPPXQLW\ +HOSWKDWOHWVSHRSOHILQG DQGJLYHKHOSVXFKDVIRRG VKHOWHUDQGWUDQVSRUWDWLRQ DIWHUDFULVLV,QWKHDUHDV R I L P P H G L D W H G D Q J H U 6DIHW\ &KHFN DOORZV SHRSOH WR QRWLI\ WKHLU IDPLO\DQGIULHQGVWKDWWKH\ DUH VDIH 7KLV IHDWXUH RI )DFHERRNKDVEHHQXVHG GXULQJQDWXUDOFDODPLWLHV DQG WHUURULVWV DWWDFNV DFURVVWKHZRUOG

³:LWK &RPPXQLW\ +HOS SHRSOH FDQ ILQG DQG JLYH KHOSDQGPHVVDJHRWKHUV GLUHFWO\WRFRQQHFWDIWHUD FULVLV 3RVWV FDQ EH YLHZHG E\ FDWHJRU\ DQG ORFDWLRQPDNLQJLWHDVLHU IRUSHRSOHWRILQGWKHKHOS WKH\ QHHG´ VDLG 1DRPL *OHLW 93 6RFLDO *RRG )DFHERRN LQ D V WD W H P H Q W  7R V WD U W )DFHERRN ZLOO PDNH &RPPXQLW\+HOSDYDLODEOH IRUQDWXUDODQGDFFLGHQWDO LQFLGHQWV VXFK DV DQ HDUWKTXDNHRUEXLOGLQJILUH DQGZLOOEHUROOHGRXWLQWKH

IXUWKHU HGXFDWH \RXQJ DGXOWVSDUHQWVHGXFDWRUV DQGSROLF\PDNHUVDERXWWKH UHDOZRUOGFRQVHTXHQFHVRI QHJDWLYH RQOLQH LQWHUDFWLRQV´ VDLG 0DGKX .KDWUL$VVRFLDWH *HQHUDO &RXQVHO 0LFURVRIW ,QGLD ,QWHUHVWLQJO\ PRUH PDOHV SHU FHQW LQ ,QGLD

UHSRUWHG ULVNV DV FRPSDUHGWRIHPDOHV SHUFHQW ,WZDVDOVRIRXQG WKDW\RXWKVLQ,QGLDZHUH PRUHFRQILGHQWWKDQDGXOWV LQ PDQDJLQJ XQFLYLO EHKDYLRXUDQGZHUHPRUH NQRZOHGJHDEOH DERXW ZKHUH WR JHW KHOS LI QHHGHG

)DFHERRNFDQEH\RXU QHZZHDWKHUPDQ

1HZ<RUN )DFHERRNKDVUROOHGRXW DQHZIHDWXUHWKDWVKRZV IXOO ZHDWKHU IRUHFDVW RQ LWV PRELOH DSS DQG GHVNWRS VLWH$FFRUGLQJ WRDUHSRUWLQ7HFK&UXQFK ZLWKLQ WKH QHZ :HDWKHU VHFWLRQXVHUVFDQYLHZD IXOO IRUHFDVW IRU D ZHHN DKHDGSRZHUHGE\GDWD IURP:HDWKHUFRP 7KH QHZ IHDWXUH DQ H[WHQVLRQ RI LWV HDUOLHU YHUVLRQ µZHDWKHU JUHHWLQJV¶ FDQ EH DFFHVVHG IURP 1HZV )HHGRUWKHPRELOHDSS¶V µ0RUH¶PHQX´)DFHERRN FRQILUPHG WKDW WKH QHZ IHDWXUHZDVODXQFKHGWR DURXQGSHUFHQWRILWV JOREDO SRSXODWLRQ WKLV

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm

ZHHN´ WKH UHSRUW QRWHG)DFHERRN UROOHG RXWµZHDWKHUJUHHWLQJV¶D \HDUDJRLQ1HZV)HHG ZKLFK ZRXOG EULHIO\ XSGDWH WKH ZHDWKHU RQ WRSRIWKH1HZV)HHG ,Q WKH ODWHVW IHDWXUH XVHUV ZLOO VHH D VLPLODU ZHDWKHULQIRUPDWLRQZLWK DOLQNWRWKHIXOOILYHGD\ IRUHFDVW´:HDUHGRLQJ WKLVEHFDXVHRXUJRDOLV WRGHYHORSSURGXFWVWKDW FRQQHFW SHRSOH WR WKH WKLQJV WKH\ FDUH DERXW PRVW DQG FUHDWH PRPHQWV RI MR\ LQ SHRSOH¶VGD\OLNHVLPSO\ WHOOLQJ\RXWKDWLW¶VJRLQJ WRUDLQODWHU´D)DFHERRN VSRNHVSHUVRQ ZDV TXRWHGDVVD\LQJ


Issue 170 (3)

Asian Tribune

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm

17 February, 2017


Asian Tribune

Issue 170 (4) Asian Star

Hansa Thaleshvar

Native village/Country, parent’s background Kutch, Gujarat State, India Father was Jeweller and mother was homemaker Yours early education Bachelors in Chemistry When & why you came to Canada? 1968. I entered Canada after marriage What you did for initial survival? I didn’t face any challenges as my husband was already established Your career advancement initiatives and present occupation I completed Library Diploma and started working as Public Libertarian. My involvement with communities as well as my volunteer work enabled me to get elected as School Board Trustee in 1980. Subsequently, I was nominated as ViceChair & Chair of School Board. From 1989 to 1992, I became Councillor of Town of Cold Lake. In 1992 civic elections, I was elected as Mayor. 1996 saw the amalgamation of Town of Cold Lake, Grand Centre and Madley counties to form City of Cold Lake. I recontested for Mayoralty, however lost. In 1998, constituents again elected me as Mayor and I served my tenure till 2004. I was the first female mayor of the City of Cold Lake.At present, I am President of Hindu Society of Alberta, Edmonton which operates St Albert Temple Your regret in life None whatsoever Pick any one of your the best achievements An Immigrant who came as a Stanger and then became Mayor that too in a Rural Alberta, I feel, is the best achievement Were you ever discriminated? I did not experience discrimination in a way that stopped me from doing my work What you miss in Canada? Of course the extended family and an awesome weather back home. Are you happy in Canada? Oh, definitely Why? Canada gave so much to avail and relish. Now, our Grandchildren provide an immense love & affection and tie us down to this beautiful country Any comments on Canada’s weather I have no complaints as all four weathers are

full of excitement Any comments on Canada’s culture Culture has evolved drastic change world over. Folks are confused between dos’ and don’ts’ and modernisation has put great values on back burner. I am trying my best to contribute my bit by way of volunteerism. I also worked with FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) awareness group. More than 400 problems can occur in offspring with FASD What brought you success in Canada? I established and followed realistic goals. My community involvement and concern for society really paid dividends. High ethics, commitment and hard work proved as real mantras to accomplish. Also, the grand support of my significant half Ishwar catalysed the focussed efforts Are you willing to help new immigrants? Absolutely How? I mentor newcomers to enable them to immerse in Canadian system as well as harness the resources available. I also work with them for smooth transition Your message for Canadians of Asian origin As we belong to Canada, we should do everything possible to ensure that rights are availed and responsibilities are shouldered. We must be inclusive and try our best to help fellows. Volunteerism should be exercised to the fullest. People who suffer domestic violence or dreaded diseases have no family support. We should help the way we can, either spending time or money.

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm

17 February, 2017


English Page

Issue 170 (5)

Asian Tribune

17 February, 2017

&KLQDFRXUWV,YDQNDWR VPRRWKHQWLHVZLWK86 &+,1$ ,6 HVWDEOLVKLQJ D FKDQQHO WR PDQDJH 3UHVLGHQW 'RQDOG 7UXPS¶V DJJUHVVLYHSRVWXUHE\HVWDEOLVKLQJOLQNV WR WKH SUHVLGHQW WKURXJK KLV GDXJKWHU ,YDQND DQG VRQLQODZ -DUHG .XVKQHU ,YDQND 7UXPS ZRQ SRVLWLYH UHYLHZV LQ VWDWHUXQ&KLQHVHPHGLDDIWHUVKHYLVLWHG WKH&KLQHVHHPEDVV\LQ:DVKLQJWRQLQ FHOHEUDWLRQ RI WKH &KLQHVH 1HZ<HDU 'XULQJWKHYLVLWVKHVKRRNKDQGVZLWKWKH &KLQHVH DPEDVVDGRU &XL 7LDQNDL 'DXJKWHU$UDEHOODZRUHUHGSD\HGZLWK SXSSHWVDQGSDUWLFLSDWHGLQWKHHYHQW /DWHUVKHZRQDGPLUHUVDFURVVWKH3DFLILF DIWHUKHUPRWKHUUHOHDVHGDYLGHRRIKHU VLQJLQJ D &KLQHVH D VRQJ LQ 0DQGDULQ ³+DSS\ 1HZ <HDU¶ ,YDQND ZURWH RQ ,QVWDJUDPLQ0DQGDULQ´³$UDEHOODVLQJLQJD VRQJVKHOHDUQHGIRU&KLQHVH1HZ<HDU´ ,YDQND 7UXPS ZURWH ³:LVKLQJHYHU\RQHDQ DPD]LQJ\HDUWRFRPH GXULQJ WKHVH GD\V RI FHOHEUDWLRQ´ ,YDQND 7UXPSDIRUPHU7UXPS 2UJDQL]DWLRQH[HFXWLYH ZKRJDYHXSKHUSRVWWR PRYHWR :DVKLQJWRQ ZLWKKHUIDPLO\SRVWHG WKHYLGHRRI$UDEHOOD VLQJLQJZKLOHGUHVVHG LQWUDGLWLRQDO&KLQHVHFORWKLQJ7KHYLGHR ZDVYLHZHGPLOOLRQVRIWLPHVLQ&KLQD +HUKXVEDQG-DUHG.XVKQHUKDVEHHQ SURYLGLQJDGLUHFWOLQNIRUWKH&KLQHVH DPEDVVDGRU RXWVLGH RI RIILFLDO 6WDWH 'HSDUWPHQWFKDQQHOVIURPKLVSRVWDVD :KLWH+RXVHFRXQVHORU7KH\DUHDOVR QHLJKERXUV UHVLGLQJ LQ WKH VDPH WRQ\ .DORUDPDQHLJKERUKRRGLQ :DVKLQJWRQ ZKHUH WKH &KLQHVH HPEDVV\ LV ORFDWHG.XVKQHUDQG&XL ³KDYH KDG DQ H[WHQVLYH RQJRLQJGLDORJXHWKDWKDV EHHQ SRVLWLYH´ D :KLWH +RXVH RIILFLDO WROG %ORRPEHUJ1HZV&KLQDLV XVLQJWKHGLUHFWOLQHVWRWU\ WRVWDYHRIIDSRWHQWLDOWUDGH ZDU RU HYHQ D PLOLWDU\ FRQIURQWDWLRQ WKH SXEOLFDWLRQ UHSRUWHG ,W QRWHG WKDW 3UHVLGHQW 7UXPS KDV \HW WR FRQQHFWE\SKRQHZLWK&KLQHVH3UHVLGHQW ;L-LQSLQJ6HFUHWDU\RI6WDWH5H[7LOOHUVRQ GXULQJ KLV FRQILUPDWLRQ KHDULQJ VDLG &KLQD¶VFRQVWUXFWLRQRIPLOLWDU\EDVHV RQLVODQGVLQ6RXWK&KLQDVHDZRXOG QRWEHUHFRJQL]HG³:H¶UHJRLQJWRKDYH WRVHQG&KLQDDFOHDUVLJQDOWKDWILUVW WKHLVODQGEXLOGLQJVWRSVDQGVHFRQG \RXU DFFHVV WR WKRVH LVODQGV DOVR LV QRW JRLQJ WR EH DOORZHG´ KH VDLG LQ UHPDUNVWKDWZHUHDIILUPHGE\WKH:KLWH

+RXVH ³,W¶V D TXHVWLRQ RI LI WKRVH LVODQGV DUH LQ IDFW LQ LQWHUQDWLRQDO ZDWHUVDQGQRWSDUWRI&KLQDSURSHU WKHQ\HDKZH¶UHJRLQJWRPDNHVXUH WKDWZHGHIHQGLQWHUQDWLRQDOWHUULWRULHV IURPEHLQJWDNHQRYHUE\RQHFRXQWU\´ VDLG :KLWH +RXVH VSRNHVPDQ 6HDQ 6SLFHUODVWPRQWK,YDQND7UXPS¶VYLVLW

ZRQDSSURYLQJZRUGVLQWKH&KLQHVH VWDWHUXQ*OREDO7LPHVZKLFKUHPDUNHG WKDW 7UXPS GLG QRW VHQG D ZULWWHQ JUHHWLQJ EXW GLG GLVSDWFK KLV DFWLQJ VHFUHWDU\ RI VWDWH DQG KLV GDXJKWHU ³7UXPS¶VODFNRIDQHZ\HDUJUHHWLQJ KDVEHHQLQWHUSUHWHGDVPDLQWDLQLQJD KDUGOLQHVWDQFHWRZDUG&KLQD´WKHSDSHU ZURWH³,YDQND7UXPS¶VDWWHQGDQFHDWWKH &KLQHVH QHZ \HDU FHOHEUDWLRQ VHQW DQ RSSRVLQJPHVVDJHZKLFKZDVVHHQDV EDODQFLQJ7UXPS¶VKDUVKSRVWXUH´

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm


English Page

Asian Tribune

Issue 170 (6)

- 2//< //% ZDV D MROO\ JRRG PRYLH$ VPDOOEXGJHW ILOP E\ 6XEKDVK .DSRRU LW ZDV VKRXOGHUHG E\ DFWRUV OLNH $UVKDG :DUVL DQG 6DXUDEK 6KXNOD$FWRUV QRW VWDUV 6R ZKHQ D VHFRQG ILOP LQ WKH IUDQFKLVH ZDV DQQRXQFHG DQG$NVKD\ .XPDUJRWDWWDFKHGWRLWLWEURXJKWDORQJ ELJ H[SHFWDWLRQV %XW WKHUH ZDV DOVR D VKHG RI UHJUHW DW VHHLQJ \HW DQRWKHU WLQ\ ILOPEHLQJKLMDFNHGE\DVWDU,QWKHVHTXHO WR WKH FRXUWURRP GUDPD -DJGLVKZDU 0LVKUDDND-ROO\ $NVKD\.XPDU UHSHDWV WKH IRUPXOD RI$UVKDG :DUVL ² D VPDOO WLPHODZ\HUZLWKDSXUHKHDUW7KHILOPLV JHQHURXVO\ SHSSHUHG ZLWK RQHOLQHUV WKDW GHVHUYHWREHUHSHDWHG0RVWRIWKHVHKLJK YROWDJH OLQHV DUH PRXWKHG E\ WKH ILOP¶V SLYRW -XVWLFH 6XQGHUODO 7ULSDWKL DQ LQLPLWDEOH6DXUDEK6KXNOD 6KXNODEULQJV KLV KXPRXU DQG VWUDLJKWIDFHG GLDORJXH GHOLYHU\IURPWKHILUVW-ROO\//%LQFOXGLQJ UHIHUHQFHV IURP LW +RZHYHU WKLV LV D GLIIHUHQW FRXUWURRP 7KLV LV /XFNQRZ DQG \RX¶UHWROG³0XVNXUDL\H$DS/XFNQRZPHLQ KDLQ´HYHQDVJRRQVEORZEXOOHWVWKURXJK EUDLQV ZHHNHQG 5(9,(:6 -ROO\ PRYHV RXW RI WKH VKDGRZ RI KLV HPSOR\HU 5L]YL 6D¶DE DQG RSHQV KLV RZQ FKDPEHU +H

17 February, 2017

-ROO\JRRGULGH $QDQ\D %KDWWDFKDU\D %\

-ROO\//% &DVW$NVKD\ .XPDU 6DXUDEK 6KXNOD $QQX.DSRRU +XPD4XUHVKL 'LUHFWLRQ6XEKDVK.DSRRU WDNHVPRQH\IURPDKHDYLO\SUHJQDQWFOLHQW +LQDSOD\HGE\6D\DQL*XSWD ORRNLQJIRU MXVWLFHIRUWKHGHDWKRIKHUKXVEDQG-ROO\ ODQGVULJKWLQWKHPLGGOHRIDWUDJHG\LQWKH SURFHVV1LJKWPDUHVUREKLPRIVOHHSDQG KH GHFLGHV WR ILOH D 3,/ 3XEOLF ,QWHUHVW /LWLJDWLRQ DQG EHJLQV ILJKWLQJ WKH FDVH +LVDGYHUVDU\LQWKLV/XFNQRZFRXUWLVELJ VKRW DGYRFDWH 0DWKXU $QQX .DSRRU 

0DWKXUV\PEROLVHVDOOWKHODZ\HUVZKRDUH GULYHQWRQRQGHVFULSWFRXUWVLQIODVK\UHG 5DQJH5RYHUV7KHPRYLHUHSHDWVWKHULFK ODZ\HUYVWKHXQGHUGRJIRUPXOD$WLWVFRUH -ROO\//%LVWKHVWRU\RIWKHFRQGLWLRQRI FRXUWV LQ WKH FRXQWU\ PXFK OLNH LWV SUHGHFHVVRU$NVKD\.XPDULVWKHGULYLQJ IRUFH RI WKLV GUDPD $OWKRXJK GLUHFWRU 6XEKDVK .DSRRU GRHVQ¶W GR HQRXJK WR H[WUDFWWKHEHVWRI$NVKD\¶VFRPLFWLPLQJ WKHUH LV HQRXJK WR JHW E\ 6DXUDEK 6KXNOD¶VGLDORJXHVPDNH\RXEUHDNLQWRD ODXJKHYHU\QRZDQGWKHQ7KHPDQVWHDOV WKH VKRZ 7KH PRYLH IHHOV VWUHWFKHG DW WLPHV EXW LW LV D FURZGSOHDVHU DOO ULJKW 7KHILOPFRXOGKDYHEHHQDORWWLJKWHUDQG VWUHDPOLQHG KDG WKH ILOPPDNHU FRQFHQWUDWHGRQMXVWWKHFDVH%XWQRLWLV DQ$NVKD\.XPDUILOP6R\RXPXVWKDYH $NVKD\ .XPDU GHOLYHULQJ OHFWXUHV RQ

SDWULRWLVPLQWKHFRXUWURRP<RXKDYHWRKDYH $NVKD\.XPDUWDNLQJEXOOHWVRQGXW\<RX KDYHWRKDYH$NVKD\.XPDUEUHDNLQJLQWR VRQJDQGGDQFHDWWKHGURSRIDKDWULJKW ZKHQKH¶VRXWRIWKHKRVSLWDODGQDXVHXP :HOO\RXGRQHHGWKHZKLVWOHVIRU.XPDU WRR -ROO\ //% OHDYHV \RX ZLWK D VWURQJ VHQVH RI GHMD YX$QQX .DSRRU LV DPRQJ WKH ZHDNHU SRLQWV RI WKH ILOP .DSRRU¶V FKDUDFWHU LV WROHUDEOH WR D FHUWDLQ SRLQW EHIRUHVDWXUDWLRQKLWV\RXOLNHDEXV+XPD 4XUHVKL GRHVQ¶W KDYH PXFK WR GR LQ -ROO\ //%7KHVXSSRUWLQJFDVWLVFKRVHQZHOO 7KH FKDUP RI WKLV ILOP OLHV LQ WKH GHWDLOV 6FHQHVOLNH6DXUDEK6KXNODGLVFXVVLQJKLV GDXJKWHU¶VZHGGLQJOHKHQJDRQWKHPRELOH LQIURQWRIDERDUGDVNLQJSHRSOHWRQRWXVH PRELOHV LQVLGH WKH FRXUWURRP DUH EULOOLDQW 7KHUH DUH OLWWOH WKLQJV KHUH DQG WKHUH WKDW DUHH[WUDRUGLQDULO\GRQH

3,172,112586+)25%2//<:22' *RYLQGD.-RMHDORXVRIPHDQGGDQJHURXV )5(,'$ 3LQWR LV H[FLWHG DERXW KHU XSFRPLQJ LQWHUQDWLRQDO SURMHFWV EXW VD\VWKHUHDUHQRSODQVIRU D %ROO\ZRRG YHQWXUH \HW 7KH \HDUROG DFWUHVV URVH WR SURPLQHQFH ZLWK WKH %ULWLVK GUDPD 6OXPGRJ 0LOOLRQDLUH KHU ILUVWDSSHDUDQFHLQDILOP 3RVWWKH$FDGHP\$ZDUG ZLQQLQJ ILOP )UHLGD ZHQW RQ WR ZRUN LQ PRUH +ROO\ZRRG ILOPV OLNH 5LVH RIWKH3ODQHWRIWKH$SHV 'HVHUW 'DQFHU DQG ,PPRUWDOV :KHQ DVNHG DERXW KHU XSFRPLQJ SURMHFWVDQGLIVKHSODQVWRYHQWXUHLQWR %ROO\ZRRGDVZHOO)UHLGDWROGUHSRUWHUV ³, DP YHU\ H[FLWHG IRU$SULO , KDYH D

PLQLVHULHV WKDW¶V FRPLQJ RXW RQ 6KRZWLPH,GRQ¶WNQRZRQZKDWFKDQQHO LW¶OO EH FRPLQJ RXW LQ ,QGLD EXW,VXSHUH[FLWHGDERXWLW ,W¶V YHU\ WRSLFDO :KHQ %ROO\ZRRG KDSSHQV LW ZLOO KDSSHQ´ 7KH DFWUHVV DORQJ ZLWK (ZDQ *XQQ %UDQG $PEDVVDGRU 'LDJHR ZDV VSHDNLQJ DW DQ HYHQW WR FHOHEUDWH ,QWHUQDWLRQDO 6FRWFK 'D\ , GR ORYH GULQNLQJ ZLWK P\ GDGEXWWKHSHUVRQ,HQMR\ ZLWK PRUH LV P\ VLVWHU %HFDXVHZHJHWLQWRWKHVH WDONV DERXW ZKRVH 6FRWFK LV EHWWHU 6KH YHHUV WRZDUGV VRPHWKLQJ ZKLFK LV PRUH VPRN\ ZKLOH , SUHIHU WKH VZHHWHUPHOORZIODYRXU´VKHVDLG

*29,1'$ DQG .DUDQ -RKDU KDYH QR ORYH ORVW EHWZHHQ WKHP 7KH DFWRU KDV UHSHDWHGO\ KLW RXW DW WKH$H 'LO +DL 0XVKNLOGLUHFWRUZKHWKHULWLVIRUQRW LQYLWLQJ KLP WR .-R¶V VKRZ .RIIHH :LWK.DUDQRUIRUDOLHQDWLQJKLP1RZ *RYLQGDLVPLIIHGZLWK.DUDQIRUKLV ³VPDUW PRYH´ WR HQVXUH WKDW *RYLQGD¶V FRPHEDFN ILOP$D *D\D +HUR GRHV QRW GR ZHOO ,Q D UHFHQW LQWHUYLHZ*RYLQGDWDONHGDERXWKLP FRPLQJ RQ .DUDQ¶V VKRZ ³+H PXVW KDYHVDLGWKDWLWZRXOGEHDPDWWHURI QDWLRQDO UHVSHFW IRU KLP LI KH FDOOV *RYLQGD EXW KH LV UHOHDVLQJ 9DUXQ¶V 'KDZDQ ILOPMXVWDZHHNDIWHUP\ILOP+H VKRZVWKDWKH¶VYHU\KXPEOHDQGLQQRFHQW EXWZRKPXMKH'DYLG 'KDZDQ VH]\DDGD MHDORXVDQG]\DDGDNKDWDUQDNODJWDKDL , ILQGKLPPRUHMHDORXVDQGPRUHGDQJHURXV

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm

WKDQ 'DYLG 'KDZDQ ´ 7KLV UHYHODWLRQ FRPHV DV D VKRFN FRQVLGHULQJ 'DYLG

'KDZDQ DQG *RYLQGD KDYH ZRUNHG LQ VHYHUDO KLW ILOPV WRJHWKHU LQFOXGLQJ +DVHHQD 0DDQ -D\HJL -RGL 1R DQG 3DUWQHU %XW *RYLQGD¶V ZRUGV FOHDUO\ LQGLFDWH WKDW DOO LV QRW ZHOO EHWZHHQ WKH GLUHFWRUDQGKLVIRUPHUEOXHH\HGER\


Editorial Page

Editorial

Green card blues are here to stay Having imposed a visa ban on seven countries with Muslim majorities and supported plans to restrict the issuance of H-1B visas, the Trump administration is turning its attention to closing the United States â&#x20AC;&#x153;golden doorâ&#x20AC;? to]o legal migrants. Two leaked memoranda indicate the White House is planning to restrict immigrant applicants and existing migrants. The focus: those migrants likely to need or who already receive welfare benefits. In parallel, two senators have tabled a bill that would slash the number of legal migrants into the country by roughly half and cut the issuance of green cards. This bill does not have the endorsement of the White House. However, all these pointers indicate a strong political momentum towards some sort of restriction on legal migration into the US that could manifest itself tangibly in the coming months. The large numbers of Indians who hanker for residency and citizenship in the US have reason to be concerned. Indians are the single largest inflow of legal migrants into the US having long overtaken Mexicans and staying above Chinese the past few years. The Indian-American community is now the largest Indian diaspora in the world â&#x20AC;&#x201C; and the most successful measured by education, income and political integration. It is also among the most entrepreneurial and technologically savvy communities in the US. The Trump administration seems to have kept this mind as its memoranda talk of skewing the immigration rules in favour of the highly-educated. And while President Donald Trump has lashed out against immigration, he has repeatedly exempted the highly-skilled immigrant. It is not clear how and when this antiimmigration sentiment will find its way into regulations and legislation. With the ruling Republicans shifting away from their traditional support for open borders, however, something should be expected. The Trump administration has generally been positive about relations with India. President Trump should take note that the Indian-American community, which has grown from barely 200,000 in 1980 to over four million today, is a pillar of the growing relationship between India and the US. While there are other areas of strategic convergence, this people-topeople link has been a major source of bilateral ballast. While immigration changes that aim at poorer migrants will impact Indians less than others, Indian green-card holders awaiting US citizenship already face years of delays. Further barriers will only sour Indians of their, until now, remarkably successful American dream. Arguably India may benefit from a reduced brain drain problem, but the larger issue will be the dampening effect it will have on the India-US relationship and the crimp it will put in the sort of job-creating entrepreneurship that Trump should be embracing. Yash Sharma Editorial Team

Prof . Harjinder Walia, Ph.D (Journalism) Head of Journalism Punjabi Universty Patiala. (Punjab) India Patron

Yash Sharma, M.Sc (Hons), DMM Publisher & Editor in Chief 780-200-0246

Sat Paul Kaushal Associate Editor, Calgary 403 903 8500

Raghbir Bilaspuri Bureau Chief ( Punjabi)

Sunny Sharma Bureau Chief (English)

Atul Seth, CGA Financial & Management Consultant

17 February, 2017

Asian Tribune

Issue 170 (7)

86DSSHDOLQ81WREDQ-DLVKFKLHIWXUQVKHDWRQ3DNLVWDQ EXW&KLQDWKURZVDVSDQQHULQZRUNVDJDLQ

75803&$5'72&251(50$622'

7851,1*WKHKHDWRQWHUURULVPDQGLWV VSRQVRUVWKH8QLWHG6WDWHVRQ7XHVGD\ PRYHGDUHVROXWLRQLQWKH8QLWHG1DWLRQV IRU LPSRVLWLRQ RI VDQFWLRQV DJDLQVW 0DXODQD 0DVRRG$]KDU IRXQGHU RI 3DNLVWDQEDVHG MLKDGL JURXS -DLVKH 0RKDPPHG 7KH UHVROXWLRQ ZDV FR VSRQVRUHGE\WKH8QLWHG.LQJGRPDQG )UDQFHEXW&KLQDDVLQWKHSDVWSXWD WHFKQLFDOKROGRQWKHUHVROXWLRQDWWKH ,6,6$O 4DHGD VDQFWLRQV FRPPLWWHH7KHPRYHLQGLFDWHVWKHQHZ 86DGPLQLVWUDWLRQ¶VLQWHQWWRFRQWLQXH ZLWK WKH VWDWH SROLF\ RI DFWLQJ WRXJK DJDLQVWWHUURULVWQHWZRUNVDFURVVWKH JOREHDVZHOODVWKHFORVHFRRSHUDWLRQ DQGFRRUGLQDWLRQEHWZHHQ1HZ'HOKLDQG :DVKLQJWRQRQFRPEDWLQJWHUURU ³7KLVLVQRWMXVWDERXW,QGLDEXW868. DQG)UDQFHFRPLQJWRJHWKHUVHHNLQJ VDQFWLRQVDJDLQVWDNQRZQWHUURULVW´WRS RIILFLDOVLQWKHJRYHUQPHQWZKRGLGQRW ZLVKWREHQDPHGWROG0DLO7RGD\³,WLV VWUDQJHWKDWWKHJURXS$]KDUOHDGV-H0 LVSURVFULEHGE\WKH81EXWLWVOHDGHUV URDPDURXQGIUHHO\DQGH[SRUWLQJWHUURU :HDUHVHHNLQJVDQFWLRQVDJDLQVW$]KDU KLVEURWKHUV5RXI$]KDUDQG0XKDPPHG ,EUDKLP$WKDU$OYLVRWKDWWKH\GRQRWKDYH WKHIUHHGRPWRVSUHDGWHUURUUDLVHIXQGV DQGPDVWHUPLQGDWWDFNV¶¶RIILFLDOVVDLG 8QGHWHUUHGE\&KLQD¶VWHFKQLFDOKROG ,QGLDLQWHQGVWRSXUVXHWKHFDVHDQGVHHN VDQFWLRQV DJDLQVW 0DVRRG$]KDU¶V EURWKHU$EGXO5DXI$]KDUDVZHOO0DVRRG $]KDULVZDQWHGLQ,QGLDIRUDVHULHVRI WHUURUDWWDFNVLQFOXGLQJWKHDWWDFN RQ3DUOLDPHQWDQGWKHDWWDFNRQ WKH,QGLDQ$LU)RUFHEDVHDW3DWKDQNRW 2IILFLDOVVDLGWKHIRFXVZLOOQRZEHRQ KRZ WKH 7UXPS$GPLQLVWUDWLRQ DQG $PEDVVDGRU1LNNL+DOH\GHDOVZLWK&KLQD EORFNLQJWKH86VSRQVRUHG5HVROXWLRQ DWWKH81DQG,QGLDLVPRQLWRULQJWKH VLWXDWLRQFORVHO\%RWK,QGLDDQGWKH86 DUHFRQFHUQHGE\WKHJURZLQJIRRWSULQWRI 3DNLVWDQEDVHGWHUURUJURXSVLQWKH86 DQGLQ(XURSH7KHDUUHVWRI3DNLVWDQERUQ WHUURULVWV7DKDZZXU+XVVHLQ5DQD H[ 3DNLVWDQ$UP\RIILFHUKROGLQJD&DQDGLDQ SDVVSRUW DQG'DYLG&ROHPDQ+HDGOH\ 3DNLVWDQLRULJLQWHUURULVWKROGLQJD86 SDVVSRUW LQ&KLFDJRLPPHGLDWHO\DIWHU WKH0XPEDLWHUURUDWWDFNVVKRZWKH GHHSLQURDGV/DVKNDUH7DLEDKDGPDGH LQ WKH 86 ³7KH IDFW WKDW )%, LQYHVWLJDWLRQV UHYHDOHG +HDGOH\ KDG FDUULHG RXW YLGHR UHFRQQDLVVDQFH PLVVLRQVLQ&RSHQKDJHQ'HQPDUNDQG

ZDVLQWRXFKZLWKVHFUHW/H7VOHHSHUFHOOV LQ8.VKRZWKHVSUHDGRI3DNLVWDQEDVHG WHUURUJURXSVLQ(XURSH6XEVHTXHQW LQYHVWLJDWLRQVKDYHLQGLFDWHGWKDW/H7DQG -H0 DUH QRW MXVW ,QGLD FHQWULF WHUURU JURXSVEXWVHHNWKHLUSUHVHQFHDFURVV WKHJOREH¶¶WRSVRXUFHVZKRKDYHEHHQ ZRUNLQJ RQ WKH FDPSDLJQ WROG 0$,/ 72'$<$SDUWIURP16$$MLW'RYDODQG )RUHLJQ6HFUHWDU\6-DLVKDQNDU,QGLD¶V SHUPDQHQWUHSUHVHQWDWLYHDWWKH816\HG $NEDUXGGLQKDVEHHQHQJDJHGZLWKERWK WKHRXWJRLQJ2EDPDDGPLQLVWUDWLRQDQG WKHQHZ7UXPS$GPLQLVWUDWLRQ&KLQD EORFNLQJ,QGLD¶V5HVROXWLRQLQWKH 6((3$*(6((3$*(6((3$*( 6DQFWLRQV&RPPLWWHHODVW\HDUDQG SXWWLQJD7HFKQLFDOKROGWKLV\HDULVD VHWEDFNWRWKHHIIRUWWRWDFNOH3DNLVWDQ VSRQVRUHG7HUURUEXWVRXUFHVVD\&KLQD LVEHLQJYHU\P\RSLF,QGLDGLGQRWJLYH XS DIWHU &KLQD¶V YHWR RI WKH ,QGLDQ 5HVROXWLRQ,QGLDQGLSORPDWVDSDUWIURP H[WHQVLYHO\HQJDJLQJZLWKWKH868.DQG )UDQFHRQWKHVXEMHFWDOVRHQJDJHGZLWK .D]DNKVWDQ %ROLYLD 6ZHGHQ DQG (WKLRSLDDPRQJRWKHUFRXQWULHVVRXUFHV DGGHG2IWKHFRXQWULHVDWWKH816& RQO\&KLQDKDVEORFNHGWKHHIIRUWVWR LPSRVH VDQFWLRQV RQ 0DVRRG$]KDU :KLOH&KLQDVWDQGVLVRODWHGJOREDOO\RQ EDFNLQJ3DNLVWDQRQ0DVXG$]KDULWV

LQYHVWPHQWRIELOOLRQVRIGROODUVLQWKH &KLQD3DN HFRQRPLF FRUULGRU DQG 3DNLVWDQLDVVXUDQFHWRFKHFN8LJKXU IUHHGRPILJKWHUVLVVHHQDVWKHPDLQ UHDVRQ ,QGLD ZLOO DOVR GHHSHQ HQJDJHPHQWZLWK5XVVLDRQWKHLVVXHRI 3DNLVWDQVSRQVRUHG7HUURU863UHVLGHQW

'RQDOG7UXPSKDVUHSHDWHGO\KLWRXWDW 3DNLVWDQVSRQVRUHGWHUURUEHWZHHQ ,Q KH ZDQWHG 3DNLVWDQ WR DSRORJLVH IRU SURYLGLQJ VDQFWXDU\ WR 2VDPD ELQ /DGHQ IRU VL[ \HDUV +H TXHVWLRQHG2EDPDIRUFDOOLQJ3DNLVWDQ DQDOO\

/DZ\HUVWREHWUDLQHGRQ0XVOLPSHUVRQDOODZ 5(32576 RQ ODFN RI XQGHUVWDQGLQJ RI 0XVOLP SHUVRQDOODZDQGULVLQJQXPEHURIFDVHVLQYROYLQJLWV XVHKDYHSURPSWHGWKH'HOKL/HJDO6HUYLFH$XWKRULW\ '/6$ WRFRQGXFWWUDLQLQJVHVVLRQVIRULWVHPSDQHOOHG ODZ\HUV7KLVLVWKHILUVWWLPHWKDWWKH$XWKRULW\KHOG DQ\ WUDLQLQJ VHVVLRQ RQ 0XVOLP SHUVRQDO ODZ 'KDUPHVK6KDUPD0HPEHU6HFUHWDU\'/6$VDLG ³$VWKHQXPEHURIFDVHVSHUWDLQLQJWR0XVOLPODZDUH FRPSDUDWLYHO\OHVVZHUHDOLVHGWKDWRXUODZ\HUVZHUH IDFLQJGLIILFXOWLHVZKLOHGHDOLQJZLWKWKHP$VDGYRFDWHV GRQRWKDYHWKHUHTXLVLWHH[SRVXUHWR0XVOLPODZLW ZDVGHFLGHGWRKROGDWUDLQLQJVHVVLRQ´³7KH0XVOLP SHUVRQDOODZKDVVHYHUDOSURYLVLRQVWRSURYLGHUHPHGLHV WRDZRPDQEXWGXHWRODFNRIXQGHUVWDQGLQJWKH\ DUHQRWEHLQJXVHG´KHDGGHG'/6$KDVVRIDU FRQGXFWHGWZRWUDLQLQJVHVVLRQVZLWK-XVWLFH%' $KPHGDQG-XVWLFH1DMPL:D]LUL'XULQJWKHVHVVLRQV

SDUWLFLSDQWVZHUHVHQVLWLVHGRQWKH0XVOLP:RPHQ GHDOLQJZLWKYDULRXVFDVHVSHUWDLQLQJWR0XVOLPODZ 3URWHFWLRQRI5LJKWVRI'LYRUFH $FWFDVHVUHODWHGWR +RZHYHUHYHU\FDVHVHHPVWREHDOLWWOHFRPSOLFDWHG DVWKH\GRQRWFRPHXQGHUXVXDOSUDFWLFH2QHVXFK FDVHWKDWFDPHWRPHZDVRIDPDQGLYRUFHGXQGHU 0XVOLPODZZKRZDVEHLQJDVNHGIRUWKHGHFUHHZKHQ WKHIDFWLVWKDWODZKDVQRPHQWLRQRIGHFUHH:HKDGWR ILOHDVXLWZKLFKZDVGHFLGHGLQHLJKWPRQWKV´6HYHUDO TXHULHVZHUHUDLVHGSULPDULO\E\IDPLO\FRXUWODZ\HUVDW WKHWUDLQLQJVHVVLRQVHVSHFLDOO\LQPDWWHUVRISURSHUW\ GLVSXWHDQGGLYRUFHFDVHVILOHGRQWKHEDVLVRIFUXHOW\ /DZ\HU9LNUDP6LQJKVDLG³,GLGQRWNQRZWKDW0XVOLP ODZKDVGHILQHGFUXHOW\,IDZRPDQLVVHHNLQJGLYRUFH XQGHU0XVOLPODZWKHUHDVRQVFLWHGEHIRUHWKHFRXUW KDVWRPDWFKWKHRQHVOLVWHG´:LWKDVXUJHLQGHPDQG LQKHULWDQFHRISURSHUW\E\DZRPDQLQWHUUHOLJLRXV IRUODZ\HUVZLWKKDQGVRQH[SHULHQFHLQ0XVOLPSHUVRQDO PDUULDJHODZRQPDLQWHQDQFHJXDUGLDQVKLSDQG ODZ'/6$ZLOODOVRRUJDQLVHOHJDOOLWHUDF\FDPSV DGRSWLRQ/DZ\HU&KDQGUD6KHNKDU<DGDYVDLG³,NHHS HVSHFLDOO\LQ0XVOLPGRPLQDWHGDUHDV

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm


English Page

&KDQQLQJ7DWXPWRODXQFK KLVRZQYRGNDOLQH +ROO\ZRRGDFWRU&KDQQLQJ7DWXPLVODXQFKLQJKLV RZQEUDQGRIYRGNDFDOOHG%RUQDQG%UHG ³2QWKHLQVLGHODEHORQFH\RXGULQNLWGRZQRULI

\RXJHW\RXUH\HUHDOO\FORVHWRWKHERWWOHLWVD\V µ&URVVP\KHDUWDQGKRSHIRUPLVFKLHI¶7KDW¶V MXVWZKDW,ZDQWZKHQ,SRXUP\VHOIDGULQN,

17 February, 2017

Asian Tribune

Issue 170 (8)

ZDQWWRMXVWFDXVHDOLWWOHKDYRFJHWLQWRVRPH WURXEOH JHW LQWR VRPH VDIH PDQDJHDEOH PLVFKLHI´ 7DWXP WROG %RQ$SSHWLW PDJD]LQH UHSRUWVIHPDOHILUVWFRXN 7KH\HDUROGVWDUFDPHXSZLWKWKHLGHDIRU WKHVSLULWOLQHDIWHUJRLQJRQDTXHVWWRILQGD³JRRG $PHULFDQYRGND´ZLWKKLVIULHQG +HVDLG³,WZDVPHDQGP\EXGG\-DFNZHZHUH MXVWVLWWLQJDURXQGGULQNLQJRQHGD\DQGKHZDV OLNH µ:K\ DUH DOO YRGNDV IRUHLJQ DQG IURP VRPHZKHUHFROG",ZRXOGOLNHDQ$PHULFDQYRGND¶ 7KLVZDVEHIRUH7LWRVEHFDPHZKDW7LWRVLV:H KDGQRLQWHQWLRQRIMXPSLQJLQWRWKHEXVLQHVVDW DOO:HMXVWGUDQNYRGND7KDWZDVLW)URPWKHUH ZHZHQWRQDVHDUFK ³:HZDQWHGWRILQGDJRRG$PHULFDQYRGND:H WULHGRUVRDQGZHUHDOO\RQO\OLNHGDERXWWKUHH *UDQG7HWRQEHFDPHRXUIDYRXULWH,WMXVWWDVWHG EHWWHUGLIIHUHQWWKDQDQ\YRGNDWKDWZDVRQWKH WRSVKHOI7KHUHZDVDVPRRWKWDVWHWRLWOLNHD FRROIHHOLQJLQ\RXUPRXWK7KHDIWHUWDVWHGRHVQ¶W EXUQ7KDW¶VWKHGLIIHUHQFH´7DWXPLVQRWVXUSULVHG E\KLVQHZYHQWXUHEHFDXVHHYHU\SDUWRIKLVOLIH KDVEHHQ³VKRFNLQJ´³,¶PDVWULSSHUWKDWEHFDPH DQDFWRUWKDW,JXHVVLVZRUNLQJLQYRGND1RWKLQJ VXUSULVHVPHDQ\PRUH,W¶VDOOVKRFNLQJ(YHU\ GD\,ZDNHXSDQG,KDYHDSLQFK\RXUVHOIUHDOLW\ PRPHQW´KHVDLG

7D\ORU6ZLIWLVSURWHFWLYHRI KHUVRQJVVD\V(G6KHHUDQ $ZDUGZLQQLQJ VLQJHU 7D\ORU 6ZLIW¶V %)) (G 6KHHUDQ UHFHQWO\ UHYHDOHG WKH H[WHQW WR ZKLFK VKH JRHV WR SURWHFWKHUPXVLF 5HVSRQGLQJ WR D TXHVWLRQ RQ ZKHWKHU 6ZLIW VHQGV KLP SUHYLHZVRIKHUZRUNWKH 6KDSH 2I <RX VLQJHU VDLG³6KHZRXOGQHYHU VHQGQHZVRQJVQR, KHDUWKHPEXWLWKDVWR EH ZLWK KHU´ ,Q IDFW \HDUROG 6KHHUDQ ZDVQ¶W HYHQ LQGHSHQGHQWO\DOORZHGWRKHDUKLVWUDFN(YHU\WKLQJ+DV &KDQJHGDMRLQWFROODERUDWLRQZLWK6ZLIW³:KHQ,GLGDVRQJ ZLWKKHUIRUKHUDOEXP,ZDVLQ6DQ)UDQFLVFRDQGWKH\VHQW VRPHRQHZLWKDORFNHGEULHIFDVHZLWKDQL3DGDQGRQHVRQJRQ LWDQGWKH\IOHZWR6DQ)UDQFLVFRDQGSOD\HGWKHVRQJ,KDYH GRQHZLWKKHU7KH\DVNHGLI,OLNHLWDQG,ZDVOLNHµ<HDK¶DQG WKHQWKH\WRRNLWEDFN7KDW¶VKRZ,KHDUGLW´

0DWW5HHYHVVWHSVLQ SODFHRI%HQ$IIOHFNWR GLUHFW%DWPDQPRYLH"

3ODQHW2I7KH$SHVILOPPDNHU 0DWW 5HHYHV ZLOO DSSDUHQWO\ WDNH %HQ$IIOHFN¶V SODFH DV GLUHFWRU RI WKH VWDQGDORQH %DWPDQ ILOP DIWHU WKH DFWRU VWHSSHGGRZQDIHZZHHNVDJR FLWLQJ ³FRQVLGHUDEOH KDQG ZULQJLQJ´DVWKHUHDVRQEHKLQG KLV GHFLVLRQ 6RXUFHV VWDWH ZKLOHDQRIILFLDOFRQILUPDWLRQLV \HWWREHPDGH5HHYHVKDV FRPPLWWHGWRKHOPWKHILOP

$IIOHFN ZKR FRZURWH WKH VFULSWDORQJZLWK'&)LOPVFR KHDG*HRII-RKQVUHPDLQVRQ ERDUG WR SOD\ %UXFH :D\QH %DWPDQ 7KH \HDUROG DFWRU KDG HDUOLHUVDLG³3HUIRUPLQJWKLV UROHGHPDQGVIRFXVSDVVLRQ DQGWKHYHU\EHVWSHUIRUPDQFH ,FDQJLYH,WKDVEHFRPHFOHDU WKDW,FDQQRWGRERWKMREVWR WKHOHYHOWKH\UHTXLUH

-XVWLQ7LPEHUODNHUHYHDOVKH GRHVQ·WKDYHDQRUPDOFKLOGKRRG 6LQJHUDFWRU-XVWLQ7LPEHUODNHKDVVDLGWKDWKH GRHVQRWZDQWKLVVRQ6LODVWRJRWKURXJKWKH VDPH FKLOGKRRG WUDXPD ZKLFK WKH VWDU KDV H[SHULHQFHG /DWHO\VLQFHWKHELUWKRIKLVVRQ7LPEHUODNH¶V EHHQ UXPPDJLQJ PRUH DQG PRUH LQ WKRVH PHPRULHV DQG KRZ ZKHQ KH ZDV KLV FKLOGKRRG WRRN LWV DEUXSW VZHUYH WRZDUG WKH XQXVXDODFFRUGLQJWR7KH+ROO\ZRRG5HSRUWHU ³<RXJRWKURXJK\RXUOLIHZLWK\RXURZQWUDXPDV ELJDQGVPDOODQGWKLQNµ,W¶VQRWWKDWEDG,KDYH DORWWREHWKDQNIXOIRUP\SDUHQWVGLGWKHEHVW WKH\FRXOG³%XWWKHQ\RXKDYHDFKLOGRI\RXU RZQDQGVXGGHQO\LWRSHQVDOOWKHIORRGJDWHV DQG\RX¶UHOLNHµ1RQRQR7KDWFKLOGKRRGWUDXPD UHDOO\GLGIUHDNPHXS´7LPEHUODNHVDLG 5HFDOOLQJWKHYHU\ILUVWWLPHKHJRWFKDVHGE\D PRERIVKULHNLQJWHHQDJHJLUOVWKH\HDUROG VWDUVDLG³,ZDVDERXWRU\HDUVROG:H¶G MXVWJLYHQDFRQFHUWLQ*HUPDQ\DWDIHVWLYDORQ WKLVKXJHILHOG³$QGZHZHUHLQWKHWRXUEXV DIWHUZDUGGULYLQJRQDGLUWURDGDQG,ORRNHGRXW

WKH ZLQGRZ DQG VDZ DOO WKHVH \RXQJ LPSUHVVLRQDEOHIHPDOHVUXQQLQJDIWHUWKHEXV,

WKLQNZHFDQDOODJUHHWKDW,GLGQRWKDYHDQRUPDO FKLOGKRRG´

*HRUJH0LFKDHO·VIDPLO\GHPDQGV .\OLH-HQQHUIODVKHV EUDDQGSDQWLHVLQ LQYHVWLJDWLRQLQWROHDNHGFDOO 0HPEHUV RI *HRUJH 0LFKDHO¶V IDPLO\ KDYH GHPDQGHGDQLQYHVWLJDWLRQLQWRKRZDFDOO PDGHDIWHUKLVGHDWKZDVDSSDUHQWO\OHDNHG$ VWDWHPHQW LVVXHG E\ VROLFLWRUV DFWLQJ RQ WKHLU EHKDOIVDLGWKHIDPLO\ZDV³WUXO\DSSDOOHG´WKDW WKH DXGLR UHFRUGLQJ ZDV PDGH SXEOLF ,Q D VWDWHPHQWWKH\VDLG³*HRUJH¶VIDPLO\DQGIULHQGV DUHH[WUHPHO\XSVHWDQGWUXO\DSSDOOHGWKDWVXFK D SHUVRQDO SDLQIXO DQG FOHDUO\ FRQILGHQWLDO UHFRUGLQJKDVEHHQOHDNHG 2QWKHLUEHKDOIZHZLOOEHHQVXULQJWKDWDIXOO LQYHVWLJDWLRQWDNHVSODFHWRHVWDEOLVKKRZWKLV PDWHULDOZDVPDGHDYDLODEOHDQGZHZLOOH[SHFW WKHFXOSULW V WREHGHDOWZLWKDSSURSULDWHO\:H ILUPO\ EHOLHYH WKDW DQ\RQH FRQWDFWLQJ WKH HPHUJHQF\DXWKRULWLHVLQVLWXDWLRQVVXFKDVWKLV VKRXOGEHHQWLWOHGWRH[SHFWWKDWUHFRUGLQJVZLOO QRWEHUHOHDVHGWRWKHPHGLDDQGLWLVGHHSO\ GLVWUHVVLQJWRWKHIDPLO\WKDWWKLVWUDQVFULSWDQG DXGLRUHFRUGLQJKDVEHHQPDGHSXEOLF´

VHHWKURXJKGUHVV

5HDOLW\ 79 SHUVRQDOLW\ ZDV VSRWWHGZHDULQJQXGHOLQJHULH LQ D VHHWKURXJK ERG\VXLW GXULQJDGLQQHUGDWH .\OLHZKRLVKHUHIRUWKH1HZ <RUN )DVKLRQ :HHN ZDV IODVKLQJ KHU QXGH NQLFNHUV DQGPDWFKLQJEUDXQGHUQHDWK WKH WKLQ OD\HU RI VKHHU PDWHULDO 6KHZRUHWKHUHYHDOLQJORRN ZLWKDWDQMDFNHWDQGQXGH RYHUWKHNQHH ERRWV 6KH ZRUHKHUKDLUVFUDSHGDZD\ IURP KHU IDFH ZLWK VOLJKW PDNHXS.\OLHZLOODOVREH RSHQLQJKHUVHFRQGSRSXS VWRUHLQWKHFLW\

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm


English Page

Asian Tribune

Issue 170 (9)

17 February, 2017

$QLVK.DSRRUZLQV¶-HZLVK1REHO· 3XWLQOLNHO\WR¶JLIW· 6QRZGHQWR7UXPS

5(12:1(' ,QGLDQRULJLQ %ULWLVK VFXOSWRU $QLVK .DSRRU ZKR KDV HPHUJHG DV D FKDPSLRQ RI 6\ULDQ UHIXJHHV¶ ULJKWV RQ 7XHVGD\ ZRQ ,VUDHO¶V SUHVWLJLRXV RQH PLOOLRQ GROODU *HQHVLV3UL]HIRUKLVFRPPLWPHQWWR -HZLVKYDOXHV7KLVDZDUGLVWKHVHFRQG GLVWLQFWLRQIRUWKHDUWLVWZLWKLQWKHILUVW WZRPRQWKVRIDVKLVGHVLJQZDV DOVRVKRUWOLVWHGIRUWKH8.+RORFDXVW 0HPRULDOLQ/RQGRQODVW PRQWK 7KLV \HDU¶V *HQHVLVSUL]HGXEEHG WKHµ-HZLVK1REHO¶DOVR V\PEROLFDOO\FRLQFLGHV ZLWKWKHFHOHEUDWLRQRI \HDUVRIGLSORPDWLF UHODWLRQVEHWZHHQ,QGLD DQG ,VUDHO 7KH H[FHSWLRQDOO\ JLIWHG DUWLVWZDVGHVFULEHGDV WKH SHUIHFW FKRLFH IRU WKHSUL]HJLYHQKRZKH ZDVERUQLQ0XPEDLWR D %DJKGDGL -HZLVK PRWKHU DQG ,QGLDQ IDWKHU/DWHUZKHQKHZDVKHPRYHG WR,VUDHOEHIRUHVKLIWLQJWRWKH8QLWHG .LQJGRP SHUPDQHQWO\ LQ WKH V ,VUDHO¶V DPEDVVDGRU WR ,QGLD 'DQLHO &DUPRQVDLGDERXW.DSRRU¶VIHOLFLWDWLRQ ³,FRQJUDWXODWH0U.DSRRUIRUZLQQLQJWKH SUHVWLJLRXV *HQHVLV 3UL]H RI .DSRRU¶VFRQWULEXWLRQWRWKHZRUOGERWK DUWLVWLFDQGKXPDQLWDULDQ±LVGHVHUYHGO\ FHOHEUDWHG´6WDQ3RORYHWVFKDLUPDQ DQG FRIRXQGHU RI WKH *HQHVLV 3UL]H )RXQGDWLRQVDLG³,WJLYHVXVHQRUPRXV

SOHDVXUH WR EHVWRZ WKLV SUHVWLJLRXV DZDUGXSRQ$QLVK.DSRRU7KHSURIRXQG LPSDFWRI$QLVK¶VZRUNFRQWLQXHVDORQJ KLVWRU\RI-HZLVKFRQWULEXWLRQWRWKHDUWV ZKLOHKLVVRFLDODFWLYLVPUHDIILUPVWKH FRPPLWPHQW RI WKH -HZLVK SHRSOH WR KXPDQLWDULDQFDXVHV´³:HSDUWLFXODUO\ DGPLUH KRZ LQ DQ DJH IUHTXHQWO\ FKDUDFWHULVHG E\ F\QLFLVP DQG LQGLIIHUHQFH$QLVKFRQWLQXDOO\DGYRFDWHV IRU WKH ZRUOG¶V GLVDGYDQWDJHG ± FKDOOHQJLQJDOORIXVWR GR PRUH WR KHOS ZKHUHYHU DQG ZKHQHYHU ZH FDQ $QLVK¶V FRPPLWPHQW WRDOOHYLDWHWKHSOLJKW RI6\ULDQUHIXJHHVZLOO UHVRQDWH ZLWK WKH -HZLVK FRPPXQLW\ HVSHFLDOO\ \RXQJ -HZV HYHU\ZKHUH´ 3RORYHWV DGGHG .DSRRU VDLG KH ZLOO XVH KLV PLOOLRQ DZDUG±DQGWKHJOREDOSODWIRUPSURYLGHG E\WKH*HQHVLV3UL]H±WRKHOSDOOHYLDWH WKHUHIXJHHFULVLVDQGWU\WRH[SDQGWKH -HZLVKFRPPXQLW\¶VHQJDJHPHQWLQD JOREDO HIIRUW WR VXSSRUW UHIXJHHV (VWDEOLVKHGLQWKHDQQXDO*HQHVLV 3UL]HLVDZDUGHGE\WKH*HQHVLV3UL]H )RXQGDWLRQWKH*RYHUQPHQWRI,VUDHO DQG WKH -HZLVK $JHQF\ 3UHYLRXV ODXUHDWHVRIWKHSUL]HLQFOXGH0LFKDHO %ORRPEHUJ0LFKDHO'RXJODVDQG,W]KDN 3HUOPDQ

5866,$LVFRQVLGHULQJVHQGLQJ(GZDUG 6QRZGHQEDFNWRWKH8QLWHG6WDWHVDVD µJLIW¶ WR 3UHVLGHQW 'RQDOG 7UXPS DFFRUGLQJ WR D 86 ,QWHOOLJHQFH UHSRUW 7UXPS KDV FDOOHG WKH ZKLVWOHEORZHU D µVS\¶DQGDµWUDLWRU¶ZKRGHVHUYHVWREH H[HFXWHG$ 6QRZGHQ KDQGRYHU LV DQ DWWHPSW IRU 5XVVLD 3UHVLGHQW 9ODGLPLU 3XWLQWRµFXUU\IDYRXU¶ZLWK 7UXPSDVHQLRU86RIILFLDO ZLWKNQRZOHGJHRIVHQVLWLYH 5XVVLDQ LQWHOOLJHQFH LQIRUPDWLRQWROG1%&1HZV RQ)ULGD\6QRZGHQ¶V$&/8 ODZ\HU%HQ:L]QHUVDLGKH ZDVXQDZDUHRIDQ\SODQWR H[WUDGLWH KLV FOLHQW ³7HDP 6QRZGHQ KDV UHFHLYHG QR VXFKVLJQDOVDQGKDVQRQHZ UHDVRQIRUFRQFHUQ´:L]QHUVDLG7KH 7UXPSDGPLQLVWUDWLRQVKRXOGEHFDXWLRXV LQ DFFHSWLQJ DQ\ 6QRZGHQ RIIHU IURP 3XWLQ VDLG IRUPHU GHSXW\ QDWLRQDO VHFXULW\DGYLVHU-XDQ=DUDWH³)RU5XVVLD WKLVZRXOGEHDZLQZLQ7KH\¶YHDOUHDG\ H[WUDFWHGZKDWWKH\QHHGHGIURP(GZDUG 6QRZGHQ LQ WHUPV RI LQIRUPDWLRQ DQG WKH\¶YHFHUWDLQO\XVHGKLPWREHDWWKH 8QLWHG6WDWHVRYHUWKHKHDGLQWHUPVRI LWVVXUYHLOODQFHDQGF\EHUDFWLYLW\´VDLG =DUDWH³,WZRXOGVLJQDOZDUPHUUHODWLRQV DQGVRPHGHVLUHIRUJUHDWHUFRRSHUDWLRQ ZLWKWKHQHZDGPLQLVWUDWLRQEXWLWZRXOG DOVRQRGRXEWVWRNHFRQWURYHUVLHVDQG

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm

FDVHV LQ WKH 86 DURXQG WKH UROH RI VXUYHLOODQFH WKH UROH RI WKH 86 LQWHOOLJHQFHFRPPXQLW\DQGWKHIXWXUHRI SULYDF\DQGFLYLOOLEHUWLHVLQDQ$PHULFDQ FRQWH[W³$OORIWKDWZRXOGSHUKDSVEH PXVLFWRWKHHDUVRI3XWLQ´7KH:KLWH +RXVHGLGQRWFRPPHQWRQWKHUHSRUW EXW WKH MXVWLFH GHSDUWPHQW WROG 1%&

1HZV LW ZRXOG ZHOFRPH WKH UHWXUQ RI 6QRZGHQZKRKDVEHHQFKDUJHGXQGHU WKH (VSLRQDJH$FW DQG FRXOG IDFH GHFDGHV LQ SULVRQ 6QRZGHQ ZDV ZRUNLQJDVDFRQWUDFWRUDWD1DWLRQDO 6HFXULW\$JHQF\IDFLOLW\LQ+DZDLLZKHQ KH OHDNHG D WURYH RI GRFXPHQWV WR MRXUQDOLVWV LQ WKDW H[SRVHG ZLGHVSUHDG VXUYHLOODQFH RQ RUGLQDU\ $PHULFDQVWKURXJKWKHEXONFROOHFWLRQ RIPHWDGDWD+HIOHGWRDQGZDVJUDQWHG DV\OXPLQ0RVFRZ+LVUHVLGHQF\SHUPLW ZDVUHFHQWO\H[WHQGHGXQWLOZKLFK FRXOG PDNH KLP HOLJLEOH WR DSSO\ IRU 5XVVLDQFLWL]HQVKLSDQRIILFLDOVDLG


English Page

Issue 170 (10)

Asian Tribune

17 February, 2017

Nabha jailbreak mastermind behind bars

FOUR gangsters, including the mastermind of last year’s Nabha jailbreak, were on Sunday nabbed from a house in Dhudike village of Moga district in Punjab, police said. “Gurpreet Singh Sekhon, who had escaped from Nabha jail last year, along with three other gangsters have been arrested,” Punjab Police, AIG (Counter Intelligence) Gurmit Singh Chauhan said on Sunday. “The three others who have been arrested are Gurpreet’s cousin Manvir Sekhon, Rajwinder Singh and Kulwinder Singh from the house of an NRI,” the officer added. Chauhan said, acting on a tip-off, 25 policemen, including 10 members of police’s Special Weapons and Tactics (SWAT) team, nabbed the gangsters. “Our operation was so precise that we did not provide the gangsters time to retaliate or draw their weapons,” he said, adding four weapons and two cars were seized from them. With the nabbing of Gurpreet, so far three of the six Nabha jail escapees have been apprehended. Earlier, Khalistan Liberation Force chief Harminder Singh Mintoo was nabbed from Nizamuddin railway station in Delhi and Neeta Deol from Indore in Madhya Pradesh. On November 27, Mintoo, another terrorist Kashmir Singh, and gangsters

Amandeep Dhothian, Vicky Gounder, Gurpreet Sekhon and Neeta Deol had escaped from Nabha jail. Armed men in police uniform tricked the sentries into opening the gates and bolted out with the inmates firing a hail of bullets. Gurpreet Sekhon was the mastermind of the jailbreak and he was allegedly involved in several cases of murders, kidnapping and extortion. Police had said, Manvir and Rajwinder attacked the jail officials to free the inmates. Kulwinder, a resident of Bathinda, had taken care of the logistics to facilitate the escape of six prisoners, they added.

Trump administration taking a fresh look at F16 sale to India: Lockheed WASHINGTON The Trump Administration is taking a fresh look at Lockheed‘s proposal to have a F-16 manufacturing base in India if New Delhi agrees to buy the fighter jets, company officials said on Monday. “For several months, we’ve been working with President (Donald) Trump’s transition and governance teams and leaders in Congress providing information on our many programmes and potential business opportunities—including the proposed sale of F-16 fighter aircraft to India,” a Lockheed official told PTI. Lockheed, which is one of the top global manufacturers of fighter jets, said that its officials have briefed the Trump

Administration on the current proposal, which was supported by the Obama Administration as part of a broader cooperative dialogue with the Government of India. “We understand that the Trump Administration will want to take a fresh look at some of these programmes and we stand prepared to support that effort to ensure that any deal of this importance is properly aligned with US policy priorities,” the official said. Ultimately, the configuration of any F-16 sale to India will be determined by government-to-government discussions, the Lockheed official noted referring to the fact that all major defense sales needs approval of the US Government. The official said

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm

that the company continues to believe that the F16 is the right aircraft to meet India’s fighter aircraft needs and the opportunity to sell F-16 aircraft to India represents a significant opportunity for the US economy. “The selection of the F-16 by India would preserve US jobs at Lockheed Martin and throughout our US supply chain. It could also create opportunities for future aircraft sales and upgrades by keeping F-16 production active,” the official said. According to Lockheed, which has been in India for more than 25 years, this unique F-16 opportunity delivers advanced defense capabilities and strengthens the strategic partnership between the US and India.


Hindi Page

Issue 170 (11)

Asian Tribune

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm

17 February, 2017


English Page

17 February, 2017

Asian Tribune

Issue 170 (12)

<RX H[SHULHQFH WKH OX[XU\ RI HPRWLRQV DQG IHHOLQJV WKLV ZHHN %XVLQHVV ERRPV DQG QHZ RSSRUWXQLWLHV IRU H[SDQVLRQ DUH RQ WKH FDUGV <RX DUH UHOD[HG DIWHU D KHFWLF WLPH RI DFWLYLW\ ODVW ZHHN OHW \RXU KDLU GRZQ DV WKH\ VD\ DQG PDNH WKH PRVW RI LW$V SURIHVVLRQDO SURMHFWV DSSURDFK FRPSOHWLRQ \RX ORRN IRU IUHVK RSSRUWXQLWLHV WKDW WDNH D OLWWOH ZKLOH FRPLQJ VR GRQ¶W EH LPSDWLHQW$ EHORYHG VXUSULVHV \RX ZLWK D JHQHURXV JLIW 7KLV LV D JRRG WLPH WR DSSURDFK GLIILFXOW IULHQGV ZLWK D IULHQGO\ DWWLWXGH DV WKH\ DUH UHDG\ WR PDNH FRPSURPLVHV %HZDUH RI RYHUGRLQJRUJRLQJRYHUWKHWRSHPRWLRQDOO\

<RXDUHDW\RXU FUHDWLYHEHVWDQG KDYHWKHRSSRUWXQLW\ WREHRULJLQDODQG WKH FRXUDJH WR EH GLIIHUHQW WKLV ZHHN$ \RXWKIXO DQGEHDXWLIXOLQIOXHQFHVXUURXQGV\RXDQG HQKDQFHV\RXUOLIHDV\RXUHMXYHQDWHHQHUJ\WR PRYHLQWRQHZYHQWXUHV<RXPD\EHLQYROYHGLQ DQ LQWHUQDWLRQDO SURMHFW$ WULS RYHUVHDV LV OLNHO\ DQGYLVLWRUVIURPIDURIIODQGVPD\VXUSULVH\RX 3HUVRQDO UHODWLRQVKLSV DUH PHDQLQJIXO <RX PD\ UHPDLQ EXV\ ZLWK ZRUN LQ WKH RIILFH DQG VSULQJ FOHDQLQJ DW KRPH WR JHW D ORW GRQH WKLV ZHHN<RX DUH LQ JRRG SK\VLFDO VKDSH DQG FDQ LQGXOJH LQ VSRUW WKHDWUH RU GDQFLQJ DW WKLV WLPH

<RX FRPELQH HQHUJLHV DQG FROODERUDWH ZLWK SURIHVVLRQDOV DQG SDUWQHUV WR DFKLHYH VXFFHVV LQ DQ DPELWLRXV SURMHFW 2YHUVHDV WUDYHO DQG FRPPXQLFDWLRQ DUH LPSRUWDQW LQ WKH ZDNH RI QHZ EXVLQHVV FRQWUDFWV $FWLRQV DUH EDVHG RQ DFFXUDWH FDOFXODWLRQ DQG \RX DFKLHYH VXFFHVV DIWHU PDNLQJ HODERUDWH PDQHXYHUV %HZDUH RI PDNLQJ SURPLVHV \RX FDQ¶W NHHS <RX DUH LQ GHPDQG GXULQJ D VRFLDO HYHQW ZLWK \RXU FKDUP DQG JLIW RI FRPPXQLFDWLRQ <RX DFKLHYH REMHFWLYHV LQ FUHDWLYH DQG HPRWLRQDO DVSHFWV DQG KDQGOH PXOWLIDULRXV DFWLYLW\ ZLWK ZLVGRP DQG JRRG MXGJPHQW

<RX LQVSLUH RWKHUV WR FKDQJH DWWLWXGHV DQG HQWKXVH WKH ZRUN FXOWXUH ZLWK HQHUJ\ PRWLYDWLRQ DQG FUHDWLYLW\ WKLV ZHHN <RX DUHDEOHWRGHDOZLWKSHRSOHLQSRZHUFRQWURORU JRYHUQPHQWZLWKHDVHDQGDSORPE$VKRUWDQG LPSRUWDQW WULS LV RQ WKH FDUGV <RX PD\ FRPH XS DJDLQVW HJRLVWLF DQG DPELWLRXV SHRSOH Y\LQJ IRU SRZHU DQG LPSRUWDQFH DW ZRUN DQG DW KRPH ,W¶V EHVW WR LJQRUH WKHP DQG NHHS IRFXVHG RQ \RXU RZQSURMHFWVRUWKH\FDQLQYROYH\RXLQ XQQHFHVVDU\ FRQIOLFW DQG DUJXPHQW <RX PD\ WDNH RQ DGGHG UHVSRQVLELOLWLHV DW ZRUN DQG DW KRPH ZKLFK \RX DUH DEOH WR KDQGOH ZLWK HDVH

<RXFDUU\RQGRLQJ ZKDW\RXKDYHWR YDOLDQWO\GHVSLWHORZ SK\VLFDO DQG HPRWLRQDOHQHUJ\WKLVZHHN+HDOWKDQGILQDQFHV QHHGZDWFKLQJ%HDZDUHRIVSHQGLQJWRRPXFK WLPHDQGHQHUJ\RQRWKHUVDVWKH\FDQEH GHPDQGLQJDQGGHSOHWLQJ<RXPD\EHFDXJKWLQD SULYDWHVWUXJJOHDQGGXDOLW\UHJDUGLQJSHUVRQDO UHODWLRQVKLSV DQG EXVLQHVV SDUWQHUVKLSV ZKLFK FRQFOXGHVDWWKHHQGRIWKHZHHN,W¶VLPSRUWDQWIRU \RX WR WDNH D EUHDN E\ LQGXOJLQJ LQ KDSS\ SDVWLPHV 'RQRWJLYHLQWRGHSUHVVLRQRUDIHHOLQJRILQVHFXULW\ DV VLWXDWLRQV PRRGV DQG GLIILFXOW UHODWLRQVKLSV FKDQJHE\WKHPVHOYHVJLYHQDELWRIWLPH

*UHDW FDUH LQ VRPH WKLQJV LV FRXQWHUEDODQFHG E\ HTXDOGLVRUGHULQ RWKHUV WKLV ZHHN$ QHJDWLYH DWWLWXGH OHDGV WR VWUHVV DQ[LHW\ DQG LOO KHDOWK UDWKHU WKDQ JLYH \RX GLUHFWLRQ ,W¶V EHVW WR FDOP GRZQ WDNH RQH VWHS DW D WLPH DQG WKLQN SRVLWLYHO\ DV \RX GHDO ZLWK ZRUN DQG UHODWLRQVKLSV %HZDUH RI ZDVWLQJ HQHUJ\ LQ GHWDLOV FDXVLQJ QHJOHFW RI LPSRUWDQW SURIHVVLRQDO DVSHFWV /DFN RI SHUVLVWHQFH DQG LQWHUHVW DW ZRUN OHDGV WR GLVUXSWLRQ DQG GLVDUUD\ <RX DUH QRW DERXW WR PDNH FRPSURPLVHV RU DFFHSW UHVWULFWLRQV DQG OLPLWDWLRQV GHVSLWH FRQIOLFW DQG FKDRV

<RX PD\ IHHO RSSUHVVHG E\ IRUFHV GHWDFKHGIURP VSLULWXDO VRXUFHV WKLV ZHHN<RXUJHQHURXVQREOHDQGGLJQLILHGDSSURDFK DOORZV \RX WR FRPH RXW RI GLIILFXOWLHV XQVFDWKHG DQGORRNLQJJRRG*RDURXQGEORFNVDQG GHVWUXFWLYH HOHPHQWV UDWKHU WKDQ HQFRXQWHULQJ WKHP GLUHFWO\ 'HVSLWH KLQGUDQFH DQG EORFNV \RX DUHDEOHWRDFKLHYHJRDOVDQGWDUJHWVDWWKHHQGRI WKH ZHHN /RRN DW \RXU RZQ SROLWLFDO PDVNV DQG JDPHV ZKLFK ZLOO JLYH \RX LQVLJKWV LQWR RWKHUV DQG WKHLUIDOVHDVSHFWV)LQGDKHDOLQJDQGFUHDWLYH ZD\ RI UHOHDVLQJ VWUHVV DQG WHQVLRQ WKDW LV EXLOGLQJ XSLQVLGH\RXWRDYRLGDFDWDVWURSKH

<RXU SHUVRQDO UHODWLRQVKLSV DQG SURIHVVLRQDO DVSHFWV DUH LQIXVHG ZLWK D TXDOLW\ DQG GHSWK WKDW LV LQVSLULQJ 'HVSLWH FKDQJHV LQ SHUVRQDO DQG SURIHVVLRQDO VLWXDWLRQV \RXUHPDLQILUPO\HQWUHQFKHGLQDSRVLWLRQRISRZHU DQG DXWKRULW\ <RX PD\ QHHG WR WDNH FDUH RI IDPLO\ SDUHQWVFKLOGUHQRUIULHQGVGXULQJDQHYHQWRU VXSSRUW WKHP GXULQJ DQ LOOQHVV RU GLIILFXOW WLPH )LWQHVV URXWLQHV DQG GLHWV VKRXOG EH D SRLQW RI IRFXV 7KHUH LV ORYH MR\ DQG FRPPLWPHQW LQ SHUVRQDOUHODWLRQVKLSV<RXDUHRSHQDQGUHFHSWLYH WRKHDUWKHUK\WKPRI\RXURZQKHDUWIRUWKHJUDFH PHGLWDWLRQ DQG EOLVV WR GHVFHQG ZLWKLQ \RX

<RXDUHDZLQQHU WKLV ZHHN DV \RXU <LQ DQG <DQJ HQHUJLHVDUHLQILQH EDODQFH<RX DUH WULXPSKDQW DIWHU D ORQJ SHULRG RIVWULIHDQGKDUGZRUN7KHUHLVORYHLQSHUVRQDO UHODWLRQVKLSV DQG VXFFHVV DW ZRUN )DPLO\ DQG IULHQGV DUH FORVH DQG WKHUH DUH IXQ WLPHV WR ORRN IRUZDUG WR<RX DUH OXFN\ ± ZKDW \RX SXW HQHUJ\ LQWR ZRUNV RXW ZHOO$Q RQJRLQJ FRQIOLFW LV UHVROYHG DV \RX WDNH D FOHDU VWDQG RQ SULRULWLHV )URP EHLQJ D ZRUNHU DQG WDNLQJ GLUHFWLRQV \RX EHFRPH D FRQVXOWDQW RU DGYLVRU DQG VKDUH \RXU ZLVGRP DQG H[SHUWLVH ZLWK RWKHUV +HDOWK SUREOHPV VKRXOG QRW EH QHJOHFWHG

<RX PD\ EH GLVDSSRLQWHG WKLV ZHHN DV \RXU JUHDW H[SHFWDWLRQV GR QRW DFWXDOLVH LQ H[DFWO\ WKH ZD\ \RX KDG KRSHGWKH\ZRXOG/HDUQDOHVVRQIURPQHJDWLYH H[SHULHQFHV DQG JHW RQ ZLWK \RXU OLIH ,W¶V WLPH WR OHW JR WKH SDVW UDWKHU WKDQ FOLQJ WR LW DQG VD\ DUHYHUHQWIDUHZHOO$EHORYHGVXSSRUWV\RX WKURXJK D GLIILFXOW WLPH &KDQJHV DW ZRUN DUH XQH[SHFWHG DQG LWV EHVW WR PRYH LQWR WKHP DQG ZDWFKWKHZKHHORIOLIHWXUQLQJDURXQG\RX ZLWKRXW PDNLQJ DQ\ GHFLVLRQV RU MXGJPHQWV /RYHDQGIULHQGVKLSUHWXUQDWWKHHQGRIWKHZHHN DV XQH[SHFWHGO\ DV WKH\ GLVDSSHDUHG

%XVLQHVV SDUWQHUVKLSV DQG SURIHVVLRQDO FROODERUDWLRQV DUH UHVWRUHGWRDKHDOWK\OHYHODIWHUDSHULRGRIFRQIOLFW DQGVWULIH7KHUHLVOLNHO\WREHDOWHUQDWLRQRIJDLQ DQG ORVV PRRG VZLQJV DQG DWWLWXGH FKDQJHV IRU D VKRUWZKLOH<RXUSHUVRQDOSUHVHQFHLVUHTXLUHGIRU WKLQJVWRJRZHOOVREHZKHUH\RXDUHQHHGHG :RPHQ SOD\ VLJQLILFDQW UROHV LQ \RXU OLIH DQG LQIOXHQFH \RXU GHFLVLRQV<RX FDQ EH OHG DZD\ E\ HQWKXVLDVP LI FDUHIXO EDODQFH LV QRW PDLQWDLQHG /LVWHQWR\RXULQQHUYRLFHDQGLQWXLWLRQIRUWKHULJKW DQVZHUV <RX DUH PXFK LQ GHPDQG VRFLDOO\ DQG QHHG WR FXW RXW VRPH VRFLDO FRPPLWPHQWV

<RX DUH OLNHO\ WR SOD\WKUHHGLIIHUHQW UROHV DQG LWV EHVW WR NHHS WKHP VHSDUDWH RU WKHUH FDQ EH FRQIXVLRQ <RX PD\ ZRUN FORVHO\ ZLWK WZR RWKHUV LQ D SURIHVVLRQDO YHQWXUH WKDW EULQJV IDPH JDLQ DQG DSSUHFLDWLRQ ,W¶V EHVW WR FRPELQH DQG LQWHJUDWH UHVRXUFHV IRUFHV DQG HQHUJLHV WR DFKLHYH FRPPRQ JRDOV DQG WDUJHWV 2UJDQLVH DQG FRQVHUYH \RXU DVVHWV DQG HQHUJ\ DW WKLV SRLQW 2SSRUWXQLWLHV DQG GHYHORSPHQWVDUHH[FLWLQJEXWQHHGWREHYLHZHG IURP D UHDOLVWLF SHUVSHFWLYH *XDUG DJDLQVW HPRWLRQV LQ EXVLQHVV PDWWHUV DQG DQDO\VLV LQ ORYLQJ UHODWLRQVKLSV

“ WHETHER YOU ARE AN IMMIGRANT, TEMPORARY FOREIGN WORKER OR SOMEONE MIGRATING FROM OTHER PROVINCE HEREBELOW ARE USEFUL CONTACTS TO HELP YOU SETTLE IN ALBERTA SUCCESSFULLY”

International

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm


Punjabi Page

17 February, 2017

Asian Tribune

Issue 170 (13)

‚∂≈ «√√≈ Á∆ ‘Ó≈«¬Â ÙzÓØ ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Ò¬∆ ω∆ Úº‚∆ ⁄π‰ÂΩ ∆; ‚∂∂ ‹≈‰ Ú≈«Ò¡ª ÂØ∫ √∆È∆¡ ¡≈◊» ¡Ω÷∂ ⁄≥‚∆◊Û∑: ÙzØÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ÚºÒØ∫ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª ÁΩ≈È ‚∂≈ «√√≈ Á∆ ‘Ó≈«¬Â Ò¬∂ ‹≈‰ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ Ì«Úº÷ Ò¬∆ Úº‚∆ ≈‹√∆ ⁄π‰ΩÂ∆ Ó≥«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬√ Á≈ Â≈˜≈ ¡√ «ÁºÒ∆ ◊∞Áπ¡≈≈ ÍzÏË ≥ ’ ’Ó∂‡∆ Á∆¡ª BF ÎÚ∆ ˘ ‘؉ Ú≈Ò∆¡ª ⁄؉ª ÂØ∫ Í«‘Òª ‘∆ Á∂«÷¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ √»  ª Á≈ Áº √ ‰≈ ‘À «’ ‚∂  ∂ Á∂ ÙË≈Ò»¡ª Á∆¡ª Ú؇ª Ó≥◊‰ Ú≈Ò∂ ¡’≈Ò∆ È∂Â≈Úª È∂ ÙzÓ Ø ‰∆ ◊∞Áπ¡≈≈ ÍzÏ≥Ë’ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÍzË≈È ÍzØ. «’Í≈Ò «√≥ÿ Ï‚±≥◊ ÚºÒØ∫ ω≈¬∆ ’Ó∂‡∆ ˘ Ú∆ ‹ÒÁÏ≈˜∆ «Úº⁄ ⁄πº«’¡≈ ’ÁÓ ’≈ Á∂ ’∂ ¡≈ÒØ⁄È≈ Ú∆ ’∆Â∆ ‘ÀÕ Ó≈ÓÒ∂ ˘ ÒÓ’≈¿∞‰ Ú‹Ø∫ ’ª◊√ È≈Ò √Ï≥Ë ‚∂∂ ”Â∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ «√º÷ È∂Â≈Úª ˘ Ú∆ √z∆ ¡’≈Ò Âı ¿∞Í √ºÁ‰ Á∆ ◊ºÒ ⁄ºÒ ‘∆ ‘ÀÕ «¬È∑ª ¡≈◊»¡ª Á≈ ’«‘‰≈ √∆ «’ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ ÍzË≈È ˘ ’Ó∂‡∆ ω≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª «Ú⁄≈ ⁄⁄≈ ’ ÒÀ‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ √∆Õ ¿∞Ȫ∑ È∂ √z∆ ¡’≈Ò Âı ¿∞µÂ∂ ÂÒÏ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∆ √≥Ì≈ÚÈ≈ Á≈ «ÚØË ’∆Â≈Õ Á»‹∂ Í≈√∂ √∆È∆¡ ¡≈◊»¡ª È∂ Â’ «ÁºÂ≈ «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ˘ ÒÓ’≈«¬¡≈ È‘∆∫ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈Õ ¿∞ ≥ fi Ú∆ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ ¡«‹‘≈ ‘À «’ √z∆ ¡’≈Ò Âı Í≈√Ø∫ Ì∞ºÒ ÏıÙ≈¬∂ «ÏȪ √È≈ È‘∆Õ √∆È∆¡ ¡≈◊»¡ª È∂ «¬√ ͺÂ’≈ È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ÁΩ≈È Ó≥«È¡≈ «’ ‚∂∂ Á∆ ‘Ó≈«¬Â È≈Ò Í≈‡∆ ˘ Ì«Úº÷ «Úº⁄ «√¡≈√∆ ÂΩ ¿∞µÂ∂ Ì≈∆ È∞’√≈È ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª ¡≈◊»¡ª ÓπÂ≈Ï’ Í≈‡∆ Á≈ Óπº÷ ¡≈Ë≈ «√º÷ Ú؇

Í≈‡∆ ÂØ∫ Á» ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ‚∂≈ Óπ÷∆ «÷Ò≈¯ √z∆ ¡’≈Ò Âı ÂØ∫ B@@G «Úº⁄ ‹≈∆ ‘∞’ÓÈ≈Ó∂ ˘ Ò≈◊» ’È Ò¬∆ Â±Ò Ú∆ ¡’≈Ò∆ È∂Â≈Úª ÚºÒØ∫ ‘∆ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ √∆Õ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª ÁΩ≈È Ú∆ Í≈‡∆ ÚºÒØ∫ «√º÷ Ú؇ ’ª◊√ ‹ª ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∂ ¿∞Ó∆ÁÚ≈ª ÚºÒ Ì∞◊‰ Á≈ ıÁÙ≈ Íz◊‡≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ «√º÷ Ú؇ª ˘ Í≈‡∆ È≈Ò º÷‰ ¡Â∂ «ÚÚ≈Á √Ó≈Í ’È Á≈ «¬º’Ø «¬º’ Â∆’≈ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á≈ ¤∂Â∆ ÂØ∫ ¤∂Â∆ «È͇≈≈ ‘ÀÕ «¬√ ÁΩ≈È Í≈‡∆ Á∂ «¬º’ √≥√Á ÓÀ∫Ï È∂ Ó≥«È¡≈ ‘À «’ «ÁºÒ∆ ◊∞Áπ¡≈≈ ÍzÏË ≥ ’ ’Ó∂‡∆ Á∆¡ª ⁄؉ª «Úº⁄ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ≈‹√∆ «ÚØË∆¡ª ÚºÒØ∫ ¡√Á≈ ‘«Ê¡≈ Ú‹Ø∫ Ú«Â¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ Í≈‡∆ Á∂ «ÁºÒ∆ «¬’≈¬∆ Á∂

¡≈◊»¡ª «Úº⁄ √«‘Ó ‘ÀÕ BB «√º÷ ¡≈◊»¡ª È∂ ’∆Â∆ ‘∞’ÓÈ≈Ó∂ Á∆ “¿∞Òßÿ‰≈” ¡≥«ÓzÂ√ :Ò◊Ì◊ ÁØ Á‹È «√º÷ ¡≈◊»¡ª È∂ ‚∂≈ «√√≈ ‹≈ ’∂ «√¡≈√∆ √ÓÊÈ Íz≈Í ’È ¡Â∂ ¡Ù∆Ú≈Á ÒÀ ‰ Ò¬∆ √z ∆ ¡’≈Ò Âı Á∂ ‘∞’ÓÈ≈Ó∂ Á∆ ¿∞Òÿ ß ‰≈ ’∆Â∆ ‘ÀÕ «¬È∑ª ¡≈◊» ¡ ª «Úº ⁄ √º  ≈Ë≈∆ Ùz Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ √Ó∂ ’ª◊√ ¡Â∂ “¡≈Í“ ¡≈«Á Í≈‡∆¡ª Á∂ «√º ÷ ¿∞Ó∆ÁÚ≈ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ «¬‘ ÂºÊ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á∆ ‹ª⁄ ’Ó∂‡∆ ÚºÒØ∫ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‹ª⁄ ÁΩ≈È √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘ÈÕ Íz≈Í Ú∂«Ú¡ª ¡È∞√≈ ÙzÓ Ø ‰∆ ◊∞Áπ¡≈≈ ÍzÏË ≥ ’ ’Ó∂‡∆ ÚºÒ∫Ø Ï‰≈¬∆ ◊¬∆ «Â≥È ÓÀ∫Ï∆ ‹ª⁄ ’Ó∂‡∆ ˘ ‘∞‰ º’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ √ϻª Ú‹Ø∫ ¡÷Ï≈ª Á∆¡ª ’≈Âª ¡Â∂

«‹È∑ª «√º÷ ¡≈◊»¡ª Á∂ ‚∂≈ «√√≈ ‹≈ ’∂ ‘∞’ÓÈ≈Ó∂ Á∆ ¿∞Òßÿ‰≈ ’È Ï≈∂ Ȫ ¡≈ ‘∂ ‘È , ¿∞È∑ª È≈Ò «¬√ √Ï≥Ë∆ Ó∆«‡≥◊ ’’∂ ¿∞Ȫ∑ ’ØÒ∫Ø «¬√Á∆ Â√Á∆’ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ‹ª⁄ ’Ó∂‡∆ √Óπ⁄ º ∆ ‹ª⁄ Ó◊Ø∫ ¡≈͉∆ «ÍØ‡ √z∆ ¡’≈Ò Âı Á∂ ‹Ê∂Á≈ ˘ √Ω∫Í∂◊∆Õ «√¡≈√∆ ‘Ò«’¡ª «Úº⁄ ⁄⁄≈ ‘À «’ ‹ª⁄ ’Ó∂‡∆ Á∆ «ÍØ‡ BF ÎÚ∆ ˘ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∆¡ª «Áº Ò ∆ «√º ÷ ◊∞Áπ¡≈≈ ÍzÏË ≥ ’ ’Ó∂‡∆ Á∆¡ª ⁄؉ª ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∆ √z∆ ¡’≈Ò Â÷ ˘ √Ω∫Í∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ ‹ª⁄ ’Ó∂‡∆ È∂ Ú∆ «’‘≈ ‘À «’ ‹ª⁄ ÁΩ≈È ‚∂∂ ◊¬∂ «√º÷ ¡≈◊»¡ª Á≈ ͺ÷ ÒÀ‰ «Úº⁄ √Óª Òº◊ √’Á≈ ‘ÀÕ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ˘ Íπº·∆ ÍÀ‰ Òº◊∆ ‚∂≈ «√√≈ Á∆ ‘Ó≈«¬Â ⁄≥‚∆◊Û∑: Í≈‡∆ È≈Ò √Ï≥Ë «ÁºÒ∆ Á∂ ¡’≈Ò∆ ¡≈◊»¡ª È∂ Í≈‡∆ Á∆ √∆È∆¡ Ò∆‚«ÙÍ ˘ «’‘≈ ‘À «’ ‚∂≈ «√√≈ Á∆ ‘Ó≈«¬Â «Úº⁄ ◊¬∂ È∂Â≈Úª ˘ «ÁºÒ∆ Á∆¡ª ⁄؉ª ÂØ∫ Á» ‘∆ º«÷¡≈ ‹≈Ú∂Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ Í≈‡∆ Á∆ ’Ø ’Ó∂‡∆ Á∆ Ù«È⁄Ú≈ ˘ ⁄≥‚∆◊Û∑ «Úº⁄ ‘ج∆ Ó∆«‡≥◊ ÁΩ≈È Ú∆ ÌÚ∆∫ ⁄⁄≈ ‘ج∆Õ Í≈‡∆ Á∂ «¬º’ √∆È∆¡ ¡≈◊» È∂ Áº«√¡≈ «’ ‚∂∂ «Úº⁄ ‹≈ ’∂ Ú؇ª Ó≥◊‰ Ú≈Ò∂ ¡’≈Ò∆ È∂Â≈Úª È∂ «‹ºÊ∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ˘ √√∆ Ó≥ È «Á¡ª √Ó∆ ’≈Ú≈¬∆ È≈Ò “¯≈-Á¯≈“ ’È Á≈ Â’ Í∂Ù ’∆Â≈ ¿∞Ê∂ Í≈‡∆ Á∆ √∆È∆¡ Ò∆‚«ÙÍ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á≈ ¡’≈Ò Âı ¿∞µÂ∂ Óπ’≥ÓÒ ’≈Ú≈¬∆ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∆ «ÈÏ∂Û≈ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ

√ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ⁄ºÒ ‘∆ «¬º’ Ú∆‚∆˙ «ÓÒ∆ ‘ÀÕ ‹ª⁄ ’Ó∂‡∆ ÚºÒØ∫ «¬È∑ª ÷Ïª ¡Â∂ Ú∆‚∆˙ ’«ÒºÍ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ‘∆ ‚∂≈ «√√≈ ‹≈ ’∂ √z∆ ¡’≈Ò Âı Á∂ ‘∞ ’ ÓÈ≈Ó∂ Á∆ ¿∞Òÿ ß ‰≈ ’È Ú≈«Ò¡ª Á∆ ÙÈ≈ı ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ «¬È∑ª «Úº⁄ Ò◊Ì◊ BB «√º÷ ¡≈◊» Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ «¬‘ ¡≈◊» ‘≈’Ó «Ë √Ó∂ ’ª◊√ ¡Â∂ ‘Ø Í≈‡∆¡ª È≈Ò √Ï≥Ë ‘ÈÕ ‹ª⁄ ’Ó∂‡∆ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á∂ ‹ÈÒ √’º   ¡Ó‹∆ «√≥ ÿ ⁄≈ÚÒ≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¡’≈Ò Âı Á∂ ‘∞’Ó ÓπÂ≈«Ï’ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ‹ª⁄ ‹≈∆ ‘À ¡Â∂ ‹ÒÁ∆ ‘∆ «¬’ Ó∆«‡≥◊ ’’∂ ‘∞‰ º’ Á∆ «¬√ √Ï≥Ë∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ’≈Ú≈¬∆ Á∆ √Ó∆«÷¡≈ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆ ¡Â∂ ¡◊Ò∆ ’≈Ú≈¬∆ Ï≈∂ «Ú⁄≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¿∞È∑ª Áº«√¡≈ «’

Ú≥‚ Á∆¡ª ◊ºÒª ’È ÂØ∫ Í«‘Òª ‡≥Í Ó∂∆ «ÎÒÓ Á∂÷‰: ⁄º„≈ Òß‚È:ÏÂ≈È∆¡≈ Á∆ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∆ «ÎÒÓ «ÈÓ≈Â≈ ◊∞«≥Á ⁄º„≈ È∂ «¬º¤≈ Íz◊‡≈¬∆ ‘À «’ ¡Ó∆’≈ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‚ØÈÒ‚ ‡≥Í Ì≈ Á∆ Ú≥‚ √Ï≥Ë∆ «ÎÒÓ ˜» Á∂÷‰ ¡Â∂ «¬√ Áπ÷ªÂ ÂØ∫ √Ï’ ÒÀ‰ «’ «¬√ Á∆ ¡º‹ Á∂ √≥√≈ «Úº⁄ ’∆ ¡«‘Ó∆¡Â ‘ÀÕ ◊∞«≥Á ⁄º„≈ È∂ «’‘≈, “ ¡√∆∫ Óπ’≥ÓÒ ÂΩ ¿∞µÂ∂ Ú≥‚‰ÔØ◊ √Ó≈‹ «Úº⁄ «‘≥Á∂ ‘ªÕ √≈‚∂ ≈‹√∆ ¡≈◊» ’≥˪ ¿∞√≈È Á∆¡ª ◊ºÒª ’Á∂ ‘È ¡Â∂ ÒØ’ª ˘ Ë«Û¡ª «Úº⁄ Ú≥‚‰ Á∆¡ª ◊ºÒª ’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ ÓΩ’∂ ¿∞Ȫ∑ Á∆ «ÎÒÓ Ô≈Á ’Ú≈¿∞∫Á∆ ‘À «’ ‹ÁØ∫ Â∞√∆∫ ÒØ’ª ˘ Ú≥‚‰ Á∆¡ª ◊ºÒª ’Á∂ ‘Ø ¿∞ÁØ∫ ¡≈Ó ÒØ’ª È≈Ò ’∆ Ú≈ÍÁ≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ‡≥Í ÚºÒ∫Ø ¡Ó∆’≈ÓÀ’√∆’Ø √‘ºÁ ¿∞µÂ∂ ’≥Ë ¿∞√≈È Á∆ ˜Ú∆‹ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò ◊ºÒ ’ ‘∆

√∆Õ ⁄º„≈ È∂ «’‘≈ «’ ‡≥Í «¬‘ ◊ºÒ √Ófi‰ Ò¬∆ ¿∞ √ Á∆ «ÎÒÓ “Ú≈«¬√≈¬∂“˜ ‘≈¿±√“ Á∂÷‰Õ «¬‘ «ÎÒÓ Ì≈ Á∆ AIDG Á∆ Ú≥‚ Á≈ Áπ÷ªÂ ‘À ‹Ø ¡º‹ Ú∆ ÒØ’ª Á∂ «ÁÒª ¿∞µÂ∂ ¿∞’«¡≈ «Í¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Ú≥‚ «Úº ⁄ ‘∆ Ì≈ ÁØ «‘º « √¡ª; Í≈«’√Â≈È ¡Â∂ «‘≥ÁØ√Â≈È «Úº⁄ Ú≥«‚¡≈ «◊¡≈ √∆Õ ¡º‹ Ú∆ ÒØ’ ¡≥◊∂‹ª Á∆ Í≈ÛØ ¡Â∂ ≈‹ ’Ø Á∆ È∆Â∆ ˘ ’Ø√Á∂ ‘ÈÕ Íz«√ºË «ÎÒÓ “ÏÀ∫º‚ «¬‡ Ò≈¬∆’ ÏÀ’‘Ó“ Á∆ «ÈÓ≈Â≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞√˘ «ÎÒÓ “Ú≈«¬√≈¬∂“˜ ‘≈¿±√ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ √ºÂ √≈Ò Á≈ √Óª Òº◊≈ ‘ÀÕ «¬‘ «ÎÒÓ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ Ϙ∞◊ª ˘ √Ó«Í ’∆Â∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Ú≥‚ Á∆ ¡√∆∫ Ì≈∆ ’∆ÓÂ

⁄π’≈¬∆ ‘À ¡Â∂ «‹È∑ª ’≈Ȫ ’ ’∂ Ú≥‚ Á∆ ÈΩÏ ¡≈¬∆, ¿∞È∑ª ˘ ÓπÛ Áπ‘≈¿∞‰ Á∆ ¡≈«◊¡≈ È‘∆∫ Á∂‰∆ ⁄≈‘∆Á∆Õ ¡«‹‘∆¡ª ¡≈Ú≈˜ª «Ú∞ºË ¿∞· ÷Û∑∂ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ «¬√ «ÎÒÓ Á≈ Íz∆Ó∆¡ ¡ÀÂÚ≈ ˘ Ï«ÒÈ «ÎÒÓ ÎÀ√‡∆ÚÒ «Úº⁄ «Á÷≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «ÎÒÓ √Óπº⁄∂ ÏÂ≈È∆¡≈ «Úº⁄ C Ó≈⁄ ˘ «Ò∆˜ ‘ØÚ◊ ∂ ∆Õ Ì≈ «Úº⁄ «¬‘ «ÎÒÓ ¡◊√ ӑ∆È∂ «Ò∆˜ ‘ØÚ∂◊∆Õ «¬√ «ÎÒÓ «Úº⁄ «Ïz«‡Ù «ÎÒÓ ¡«ÌÈ∂  ≈ «‘¿± ÏØ È «ÚÒ∂ ( Ò≈‚ Ó≈¿± ∫ ‡ÏÀ ‡ È), «◊Ò∆ ¡À ∫ ‚√È (Ò∂ ‚ ∆ ¡À ‚ «ÚÈ≈ Ó≈¿± ∫ ‡ÏÀ ‡ È), ¡Â∂ ÓÈ∆Ù «Á¡≈Ò, ‘∞Ó≈ ’∞ÀÙ∆, ˙Ó Íπ∆ ‹Ø ‘∞‰ ; √≈‚∂ «Ú⁄’≈ È‘∆ ‘∂, È∂ «ÈÌ≈¬∂ ‘ÈÕ

“Í≥‹≈Ï” ◊∆ ˘ ÒÀ ’∂ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ «ÿ∂ ◊∞Á≈√ Ó≈È

‹ÒßË: Íz«√ºË Í≥‹≈Ï∆ ◊≈«¬’ ◊∞Á≈√ Ó≈È Á∆ ÈÚ∂∫ ◊∆ “Í≥‹≈Ï“ ’≈È √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ‘∞‰ ¡≈ÒØ⁄È≈ Ù∞» ‘Ø ◊¬∆ ‘ÀÕ «‹ºÊ∂ ’∞fi √ØÂ∂ ◊∞Á≈√ Ó≈È Á∆ Á∂∆ ˘ ÒÀ ’∂ È≈˜ ‘ج∂ «Á÷≈¬∆ Á∂ ‘∂ ‘È, ¿∞µÊ∂ ‘∆ «¬’ ËÛ≈ ◊∞Á≈√ Ó≈È Á∂ ‘º’ «Úº⁄ Ú∆ «ÈºÂ ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ I ÎÚ∆ Á∆ Ù≈Ó ˘ Í≥‹≈Ï Á∂ ÓΩ‹»Á≈ Áπ÷ªÂ ˘ Í∂Ù ’Á≈ ◊∆ “Í≥‹≈Ï“ «Ò∆˜ ‘Ø«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ «¬√ «Úº⁄ Í≥‹≈Ï Á∂ ÓΩ‹»Á≈ Óπº«Á¡ª ÈÙ∂, ˜«‘∆Ò∆ ÷∂Â∆, «√‘ ¡Â∂ √»Ï∂ Á∂ «Ú◊Û∂ ‘≈Ò≈ª Á∆ Í∂Ù’≈∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’ «¬√ ◊∆ ˘ ÌÚª ‘∞≥◊≈≈ «Ó«Ò¡≈ ‘À Â∂ ‘∞‰ º’ ÍΩ‰∂ Í≥‹ «ÓÒ∆¡È ÒØ’ «¬√ ˘ Á∂÷ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ ¡√Ò «Úº⁄ ⁄؉ª ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡«‹‘≈ ◊∆ «Ò∆˜ ’È ’’∂ ◊∞Á≈√ Ó≈È ˘ «Âº÷∆ ¡≈ÒØ⁄È≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ «‘≈ ‘ÀÕ ÒØ’ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ B@AG Á∆¡ª «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª «Úº⁄ «¬‘∆ ÓπºÁ∂ ÍzÓπº÷ √È, ‹Ø ◊∆ «Úº⁄ «Á÷≈¬∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ¿∞Ȫ∑ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÒØ’ª ˘ ‹≈◊»’ ’È Ò¬∆ ◊∞Á≈√ Ó≈È ˘ «¬‘ ◊∆ D ÎÚ∆ ÂØ∫ Í«‘Òª «Ò∆˜ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ √∆Õ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ Úº‚∆ «◊‰Â∆ ”Â∂ ÒØ’ «¬√ ◊∆ ˘ ‘∞‰ “√ºÍ Òßÿ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ò’∆ ’∞º‡‰“ Ú≈Ò∆ ◊ºÒ ’≈ Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ’∞fi ÒØ’ª È∂ Íπ≈‰∂ ◊∆ª ˘ ÒÀ ’∂ Ú∆ ◊∞Á≈√ Ó≈È Á∆ ¡≈ÒØ⁄È≈ ’∆Â∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Ó≈È È∂ ’∞fi √≈Ò Í«‘Òª “¡≈͉≈ Í≥‹≈Ï ‘ØÚ,∂ ÿ Á∆ Ù≈Ï ‘ØÚ∂“ ◊∆ ◊≈ ’∂ Ù≈Ï∆¡ª ˘ ‘Ø ¿∞ÂÙ≈«‘ ‘∞Ò≈≈ Á∂‰ Ú≈Ò≈ ◊∆ ◊≈«¬¡≈ √∆, «‹√ ”Â∂ √≈≈ Í≥‹≈Ï Èº«⁄¡≈ √∆ Â∂ ‘∞‰ «¬√ ◊∆ «Úº⁄ ◊∞Á≈√ Ó≈È ÁπºË ˘ Ù≈Ï Á∂ Ï≈Ï ˜«‘∆Ò≈ Áº√ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞µÊ∂ ‘∆ ’∞fi ÒØ’ª È∂ ◊∞Á≈√ Ó≈È ”Â∂ ÍÀ√∂ ’Ó≈¿∞‰ ÷≈Â Í≥‹≈Ï ˘ ÏÁÈ≈Ó ’È Á∂ ÁØÙ Ò≈¬∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Í≥‹≈Ï Á∂ ‘≈Ò≈ª ˘ ’≈Î∆ ÚË≈¡ ⁄Û∑≈¡ ’∂ ◊∆ «Úº⁄ Í∂Ù ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ‹Á«’ √º⁄≈¬∆ ¡«‹‘∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ ¿∞µÊ∂ ‘∆ ’∞fi ÒØ’ ◊∞Á≈√ Ó≈È Á≈ ͺ÷ Í»Á∂ Ú∆ Ș ¡≈ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Ó≈È «√Î «¬’ ’Ò≈’≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ È∂ ¡≈͉≈ ¯˜ Í»≈ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ È≈Ò ‘∆ «¬‘ Â’ Ú∆ Á∂ ‘∂ ‘È «’ ⁄؉ª Á≈ ¡ÀÒ≈È ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘∆ Ó≈È È∂ ◊∆ «Ò∆˜ ’È Á∆ Â∆’ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ «ÁºÂ≈ √∆Õ

ÁπÈ∆¡ª Á∆ √Ì ÂØ∫ Ì≈∆ Ó«‘Ò≈ «¬Ò≈‹ Ò¬∆ Óπ ≥ Ï ¬∆ Í‘∞ ≥ ⁄ ∆

Í≥‹≈Ï ”⁄ ÈÙ∆Ò∆¡ª ◊ØÒ∆¡ª Â∂ ‡∆«’¡ª Á≈ ’«‘ Ú«Ë¡≈ ⁄≥ ‚ ∆◊Û∑ : Í≥ ‹ ≈Ï «Ú⁄ Ú≈«¬Â∆ È«Ù¡ª ¡Î∆Ó, ◊ª‹≈, Ì∞º’∆ ¡Â∂ Ì≥◊ ¡≈«Á Á∆ ʪ ‘∞ ‰ ÈÙ∆Ò∆¡ª ◊Ø Ò ∆¡ª, ‡∆«’¡ª ¡Â∂ ’ÀÍ√»Òª Á≈ Íz’ØÍ ÎÀÒ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ √Ì ÂØ∫ Ó«‘≥◊∆ ‚º◊ ’Ø’∆È È∂ Ú∆ Á√Â’ Á∂ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï ÍπÒ∆√ Á∂ ¡≥’«Û¡ª ¡È∞ √ ≈ «Í¤Ò∂ Ú∑ ∂ ¡ÀÈ.‚∆.Í∆.¡À√. ¡À’‡ Á∂ Â’∆ÏÈ EC@@ ’∂√ Á‹ ’’∂ FC@@ ÓπÒ˜Ó «◊zÎÂ≈ ’∆Â∂ ‘È ¡Â∂ Ú≈«¬Â∆ È«Ù¡ª Á∆ ʪ ÈÙ∆Ò∂ ‡∆«’¡ª, ◊ØÒ∆¡ª Â∂ ’ÀÍÙ»Òª Á∆ Ï≈ÓÁ◊∆ ÚË∆ ‘ÀÕ Á»√∂ Í≈√∂ √»Ï∂ «Ú⁄ ‘∞‰ ÈÙ∆Ò∆¡ª

ÁÚ≈¬∆¡ª ˘ «Ú¡≈Í’ ͺË ”Â∂ ÈÙ∂ Á∆ ʪ Ú«Â¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Íz≈Í ¡≥’«Û¡ª ¡È∞√≈ ÍπÒ∆√ È∂ «Í¤Ò∂ Ú∑∂ BH.F@ Òº ÷ Á∂ ’∆Ï ÈÙ∆Ò∆¡ª ◊Ø Ò ∆¡ª ¡Â∂ ’ÀÍ√»Ò Ï≈ÓÁ ’∆Â∂ ‘È, ‹Ø √≈Ò B@AE ÂØ∫ F.E@ Òº÷ ÚºË ‘ÈÕ «¬√∂ Â∑ ª Íπ Ò ∆√ È∂ «Í¤Ò∂ Ú∑∂ BA ‘˜≈ Á∂ ’∆Ï ÈÙ∆Ò∂ ‡∆’∂ Ï≈ÓÁ ’∆Â∂ ‘È ‹Á«’ √≈Ò B@AE «Ú⁄ ’∂ Ú Ò AF,HE@ ‡∆’∂ ‘∆ Ï≈ÓÁ ’∆Â∂ ‘ÈÕ Áº√‰ÔØ◊ ‘À «’ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª È≈’Ø«‡’√ ’≥‡ØÒ «Ï¿±Ø (¡ÀÈ.√∆.Ï∆.) Á≈¡Ú≈ ’ ⁄π º ’ ∆ ‘À «’ √» Ï ∂ «Ú⁄ ¡≈Ô»ÚÀ«Á’ Á∆¡ª ’≈«ÓÈ∆ È≈Ó È≈Ò ‹≈‰∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ◊ØÒ∆¡ª ˘ ÈÙ∂Û∆ ¡Î∆Ó Á∆ ʪ «È◊Ò ‘∂ ‘È «’¿∞∫«’ «¬È∑ª ◊ØÒ∆¡ª «Ú⁄ BE Î∆√Á ¡Î∆Ó ‘∞Á ≥ ∆ ‘ÀÕ ‚º◊ Ó≈Î∆¡≈ Úº‚∂ ͺË ”Â∂ «ÓÒ∆Ì∞◊ ’’∂ ÏÛ∂ √∆Ó „≥◊ È≈Ò ÚÂ∆¡ª ‹≈‰ Ú≈Ò∆¡ª «¬È∑ª ◊ØÒ∆¡ª ˘ Ù∂¡≈Ó Íz⁄»È «Ú⁄ Ú∂⁄ «‘≈ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï ÍπÒ∆√ ÚÒØ∫ Á»√∂ Í≈√∂ «Í¤Ò∂ Ú∑∂ ’∂ÚÒ AF@ «’ÒØ Ì≥◊ Â∂ DD@ «’ÒØ Á∂ ’∆Ï ◊ª‹≈ Ï≈ÓÁ ’∆Â≈ ‘ÀÕ «¬√∂ Â∑ª √≈Ò B@AF ÁΩ≈È Ì∞º’∆ Ú∆ ’∂ÚÒ BA ‘˜≈ «’ÒØ Á∂ ’∆Ï ‘∆ Ï≈ÓÁ ’∆Â∆ ‘À ‹Á«’ √≈Ò B@AE ÁΩ≈È CE,BIA «’ÒØ Ì∞º’∆ Ï≈ÓÁ ’∆Â∆ √∆Õ ¡≈Ó ÂΩ  ”Â∂ ◊ª‹≈, Ì∞º’∆ ¡Â∂ Ì≥◊ Á≈ ÈÙ≈ ‘∂·Ò∂ ÂÏ’∂ Á∂ ÒØ’ ’Á∂ ‘È Í √»Â Áº√Á∂ ‘È «’ ‘∞‰ √√Â≈ ÈÙ≈ ’È Ú≈Ò∂ «¬È∑ ª Á∆ ʪ ÈÙ∆Ò∆¡ª

◊ØÒ∆¡ª, ‡∆«’¡ª Â∂ ’ÀÍ√»Òª Á∂ ≈‘ ÍÀ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬√∂ Â∑ ª Ú≈«¬Â∆ ÈÙ∂ ¡Î∆Ó Á∆ Í≥ ‹ ≈Ï «Ú⁄ Ï≈ÓÁ◊∆ «È≥Â ÿº‡Á∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ÍπÒ∆√ È∂ «Í¤Ò∂ Ú∑∂ ’∂ÚÒ CEA «’ÒØ Á∂ ’∆Ï ‘∆ ¡Î∆Ó Ï≈ÓÁ ’∆Â∆ √∆Õ Í≥‹≈Ï ÍπÒ∆√ ÚÒØ∫ «Í¤Ò∂ Ú∑∂ «Â≥È √≈Òª Ï≈¡Á A.A@ «’ÒØ ’Ø’∆È Ï≈ÓÁ ’È ÂØ∫ √≥’∂ «ÓÒ∂ ‘È «’ ‚º◊ Ó≈Î∆¡≈ ÚÒØ∫ √Ì ÂØ∫ Ó«‘≥◊∂ ÈÙ∂ ˘ Ú∆ Í≥ ‹ ≈Ï «Ú⁄ √ÍÒ≈¬∆ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Áº√‰ÔØ◊ ‘À «’ «¬‘ ÈÙ≈ ÷≈√ ’’∂ Á∂ ≈ ˘ Í≈‡∆¡ª ’Á∂ ¡Ó∆˜≈«Á¡ª ÚÒØ∫ Ú‰ Á∆ ⁄⁄≈ ‘ÀÕ ’∂√ª Â∂ «◊zÎÂ≈∆¡ª «Úº⁄ ¡≈¬∆ «◊≈Ú‡ «Í¤Ò∂ Ú∑∂ ¡ÀÈ.‚∆.Í∆.¡À√. ¡À’‡ ¡Ë∆È Á‹ ’∆Â∂ ’∂√ª ¡Â∂ «◊zÎÂ≈ ’∆Â∂ ÓπÒ˜Óª Á∆ «◊‰Â∆ Ú∆ «Í¤Ò∂ √≈Òª È≈ÒØ∫ Â’∆ÏÈ ¡ºË∆ «‘ ◊¬∆ ‘ÀÕ «‹Ê∂ «Í¤Ò∂ Ú∑∂ EC@@ Á∂ ’∆Ï ’∂√ Á‹ ’’∂ FC@@ «Ú¡’Â∆ «◊zÎÂ≈ ’∆Â∂ √È ¿∞Ê∂ √≈Ò B@AE ÁΩ≈È Úº‚∂ ͺË ”Â∂ A@,AGH ’∂√ Á‹ ’’∂ AB,AHC «Ú¡’Â∆ «◊zÎÂ≈ ’∆Â∂ √ÈÕ ¿∞∫‹ ’∂√ Á‹ ’È ¡Â∂ Óπ Ò ˜Óª ˘ «◊zÎÂ≈ ’È Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ÍπÒ∆√ È∂ √≈Ò B@AD «Ú⁄ «’≈‚ ω≈«¬¡≈ √∆Õ «¬√ Ú∑∂ ÍπÒ∆√ È∂ ¡ÀÈ‚∆Í∆√∆ ¡À’‡ ¡Ë∆È AD,DHB ’∂√ Á‹ ’’∂ AG,@@A «Ú¡’Â∆¡ª ˘ «◊z Î Â≈ ’∆Â≈ √∆Õ

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm

Óπ≥Ϭ∆, AD ÁπÈ∆¡ª Á∆ √Ì ÂØ∫ ÚË Ì≈ (E@@ «’ÒØ) Ú≈Ò∆ Ó«‘Ò≈ ¡ÀÓÈ ¡«‘ÓÁ ¡º‹ ¡≈͉≈ Ì≈ ÿ‡≈¿∞‰ Á∂ «¬Ò≈‹ Ò¬∆ «¬ºÊØ∫ Á∂ √Ê≈È’ ‘√ÍÂ≈Ò Í‘∞≥⁄∆Õ ¿∞√ ˘ «¬√ √¯ ÁΩ≈È ¿∞√ Á∂ ÏÀµ‚ √Ó∂ ’∂È Á∆ ÓÁÁ È≈Ò ⁄㮧 ’¡≈ «◊¡≈Õ ‚≈’‡ª È∂ Áº«√¡≈ «Ó√ Ú≈√∆ ¡ÀÓÈ (CF) «¬«‹Í‡ ¬∂¡ Á∂ ‹‘≈˜ ≈‘∆∫ ¡º‹ √Ú∂∂ D Ú‹∂ Óπ≥Ϭ∆ ’ΩÓªÂ∆ ‘Ú≈¬∆ ¡º‚∂ ”Â∂ Í‘∞≥⁄∆ ¡Â∂ √Ú∂∂ F Ú‹∂ Á∂ ’∆Ï ¿∞√ ˘ √ÀÎ∆ ‘√ÍÂ≈Ò Í‘∞≥⁄≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ ¿∞√ Á∂ «ÚÙ∂Ù ÏÀµ‚, «‹√ ”Â∂ ¿∞‘ √¯ ÁΩ≈È Ò∂‡∆ ‘ج∆ √∆, ˘ ’∂È Á∆ ÓÁÁ È≈Ò ⁄㮧 ’¡≈ «◊¡≈Õ ¡ÀÓÈ ˘ Óπ’≥ÓÒ √‘»Òª Ú≈Ò∂ ‡º’ ≈‘∆∫ √ÀÎ∆ ‘√ÍÂ≈Ò Í‘∞⁄ ≥ ≈«¬¡≈ «◊¡≈, «‹√ Á∂ È≈Ò ¡À∫ÏÒ » ∫À √ Â∂ ÍπÒ∆√ Á∆ ◊º‚∆ Ú∆ √∆Õ ‘√ÍÂ≈Ò «Úº⁄ ¿∞√ Ò¬∆ «ÚÙ∂Ù ’Ó≈ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ‚≈’‡ª È∂ «’‘≈ «’ √‹∆ ÂØ∫ Í«‘Òª ¡ÀÓÈ ˘ «¬º’ Ó‘∆È≈ «È◊≈È∆ ‘∂· º«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «ÎÒ‘≈Ò ¡ÀÓÈ ˘ √Ê≈È’ ÏÀ∆¡À«‡z’ (Ì≈ ÿ‡≈¿∞‰) √‹È Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ ‚≈’‡ª Á∆ ‡∆Ó Á∆ «È◊≈È∆ ‘∂· ‘ÀÕ

’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∆ ¡≈Ï≈Á∆ √≈„∂ «Â≥È ’ØÛ ÂØ∫ ‡ºÍ∆ ‡Øª‡Ø (¬∂Ù∆¡È «‡z«Ï¿±È «Ï¿±)Ø ‹È◊‰È≈ Á∂ ÈÚ∂∫ ‹≈∆ ‘ج∂ ¡≥’«Û¡ª ÓπÂ≈Ï’ ’ÀÈ∂‚≈ Á∆ Ú√Ø∫ C,EA,EA,GBH º’ Í‘∞≥⁄ ◊¬∆ ‘À, ‹Ø «Í¤Ò∂ Í≥‹ √≈Òª «Úº⁄ Í≥‹ ¯∆√Á ÚË∆ ‘ÀÕ «¬√ Ú≈Ë∂ «Úº⁄ ÁØ «Â‘≈¬∆ «‘º√≈ ÍÚ≈√∆¡ª Á∆ ¡≈ÓÁ ‘ÀÕ ÓπÒ’ Á∂ √»«Ï¡ª: ¡ÒÏ‡≈, √√’À⁄ÚÈ Â∂ ÓÀÈ∆‡ØÏ≈ «Úº⁄ ¡≈Ï≈Á∆ «˜¡≈Á≈ ‘ج∆ ‘ÀÕ ˙ȇ≈∆˙ ÓπÒ’ Á≈ √Ì ÂØ∫ ÚºË Ú√Ø∫ Ú≈Ò≈ √»Ï≈ ‘À, «‹ºÊ∂ A ’ØÛ CD Òº ÷ ÒØ ’ «‘≥ Á ∂ ‘ÈÕ √»Ï≈ «’¿±ÏµÀ ’ «Úº⁄ HB Òº÷, Ï∆.√∆. «Úº⁄ DF Òº÷ ¡Â∂ ¡ÒÏ‡≈ «Úº⁄ DA Òº÷ Á∆ ¡≈Ï≈Á∆ ‘ÀÕ ˙ȇ≈∆˙ Â∂ «’¿±ÏÀµ’ ÁØ‘ª √»«Ï¡ª «Úº⁄ ÓπÒ’ Á∆ ¡≈Ï≈Á∆ Á∆ FA.E Î∆√Á Ú√Ø∫ ‘ÀÕ ‹∂ Ù«‘ª Á∆ ◊ºÒ ’∆¬∂ ª ¡≈Ï≈Á∆ Á∂ «Ò‘≈˜ È≈Ò ◊∂‡ ‡Øª‡Ø EI Òº÷ È≈Ò √Ì ÂØ∫ ¡º◊∂ ‘À, ÓΩ∫‡∆¡≈Ò DA Òº÷ È≈Ò Á»‹∂ ¡Â∂ ÚÀÈ’»Ú BE Òº÷ È≈Ò Â∆‹∂ √Ê≈È “Â∂ ‘ÀÕ ‡Øª‡Ø, ÓΩ∫‡∆¡≈Ò Â∂ ÚÀÈ’»Ú «Úº⁄ ’∞ºÒ «ÓÒ≈ ’∂ ÓπÒ’ Á∆ ¡≈Ï≈Á∆ Á≈ Â∆‹≈ «‘º√≈ ÒØ’ Ú√Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ ¡≥’Û∂ ÓÁÓÙ∞Ó≈∆ ¡È∞√≈ ‘ÈÕ «Òß◊, Ì≈Ù≈, ¡≈Ú≈√ ¡Â∂ «’ È≈Ò √Ï≥Ë ¡≥’Û∂ ‘≈Ò∂ ’∞fi √Ó∂∫ Ï≈¡Á ‹≈∆ ’∆Â∂ ‹≈‰◊∂Õ «¬È∑ª ¡≥’«Û¡ª Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò √’≈ ÈÚ∆¡ª È∆Â∆¡ª ω≈¬∂◊∆Õ


Editorial Page

√ßÍ≈Á’∆

17 February, 2017

Asian Tribune

Issue 170 (14)

«ÈÿÁ∂ Í≥‹≈Ï Á∆ ≈‹ «ÚÚ√Ê≈ ˘ √≥Ì≈Ò‰ Á∆ ÒØÛ

√ºÂ≈ ‘≈√Ò ’Á∆ ’Á∆ ÙÙ∆’Ò≈ Í‘∞⁄ ≥ ∆ ‹∂Ò «ÎÒÓ ¡«ÌÈ∂Â∆ ÂØ∫ Â≈«ÓÒÈ≈‚± Á∂ Óπº÷ Ó≥Â∆ Á∆ ◊ºÁ∆ Â’ Í‘∞≥⁄∆ ‹ÀÒ«ÒÂ≈ Á∂ «√¡≈√∆ ‹∆ÚÈ Á∂ ‘∂’ ¿∞Â≈¡-⁄Û∑≈¡ ”⁄ AIH@ ÂØ∫ ¿∞È∑ª Á≈ √≈Ê «ÁºÂ≈ ¿∞È∑ª Á∆ √‘∂Ò∆ ÙÙ∆’Ò≈ ȇ≈‹È È∂Õ “Ó≥È≈◊∞Û∆ Ó≈Î∆¡≈“ Á∂ Ȫ È≈Ò ÓÙ‘» ÙÙ∆’Ò≈ «’√∂ √Ó∂∫ ‹ÀÒ«ÒÂ≈ ˘ ¿∞√ Á∆ Í√≥Á Á∆¡ª «ÎÒÓª Á∆¡ª ’À√∂‡ª √ÍÒ≈¬∆ ’Á∆ ‘∞≥Á∆ √∆ Í Ï≈¡Á ”⁄ «¬‘ ÁØÚ∂∫ ◊»Û∑∆¡ª √‘∂Ò∆¡ª ω ◊¬∆¡ªÕ ‹ÀÒ«ÒÂ≈ È∂ ÙÙ∆’Ò≈ Á∂ Ï∂ ‡ ∂ “√πË≈’È“ ˘ ◊ØÁ ÒÀ ’∂ ¿∞ √ Á≈ «Ú¡≈‘ ’Ú≈«¬¡≈ Â∂ ¿∞√ ”Â∂ A@@ ’ØÛ ∞ͬ∂ ÷⁄ ’∆Â∂Õ «Ú⁄≈Ò∂ ÁØ‘ª Á«Ó¡≈È ’∞ۺ‰ Ú∆ ÍÀÁ≈ ‘ج∆ ¡Â∂ AI Á√≥Ï B@AA ˘ ‹ÀÒ«ÒÂ≈ È∂ ÙÙ∆’Ò≈ ˘ Í≈‡∆ ¡Â∂ ¡≈͉∆ √’≈∆ «‘≈«¬Ù ”⁄Ø∫ ’º„ «ÁºÂ≈ Í ¿∞‘ Ó≈⁄ B@AB ”⁄ Óπ¡≈Î∆ Ó≥◊ ’∂ ÓπÛ ‹ÀÒ«ÒÂ≈ ’ØÒ ¡≈ ◊¬∆Õ E Á√≥Ï B@AF ˘ ‹ÀÒ«ÒÂ≈ Á∆ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÙÙ∆’Ò≈ È∂ ¿∞√ Á∂ ÚÎ≈Á≈ ÍÈ∆√∂ÒÚÓ ˘ ≈‹Í≈Ò ÂØ∫ Óπº÷ Ó≥Â∆ Á∂ ¡‘∞Á∂ Á∆ √‘∞≥ ª ⁄π’Ú≈ «ÁºÂ∆ Í ÷πÁ Óπº÷ Ó≥Â∆ Ï‰È Á∂ ¿∞√ Á∂ «¬≈Á∂ ¤∂Â∆ ‘∆ ˜≈«‘ ‘Ø ◊¬∂Õ E ÎÚ∆ ˘ ÍÈ∆√∂ÒÚÓ ÚÒØ∫ ÙÙ∆’Ò≈ Á∂ ’«‘‰ ”Â∂ Í≈‡∆ «ÚË≈«¬’ ÁÒ Á∆ Ó∆«‡≥◊ ”⁄ Óπº÷ Ó≥Â∆ Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ¡√Â∆Î≈ Á∂ ’∂ ÈÚ∂∫ Óπº÷ Ó≥Â∆ Ò¬∆ ÙÙ∆’Ò≈ Á≈ Ȫ Í∂Ù ’È ÂØ∫ «¬‘ ◊ºÒ «√ºË ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ ÙÙ∆’Ò≈ ˘ «ÚË≈«¬’ ÁÒ Á∆ È∂Â≈ Ú∆ ⁄π‰ «Ò¡≈ «◊¡≈Õ Í ≈‹Í≈Ò Á∂ ⁄∂Ȭ∆ ÂØ∫ Ï≈‘ ‘؉ Â∂ ÙÙ∆’Ò≈ «Ú∞Ë º ⁄ºÒ ‘∂ ¡≈ÓÁÈ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ‹≈«¬Á≈Á Á∂ ’∂√ Á≈ ÎÀ√Ò≈ AD ÎÚ∆ Ò¬∆ ÍÀ∫«‚≥◊ ‘؉ ’≈È ¿∞‘ Óπº÷ Ó≥Â∆ Á∂ ¡‘∞Á∂ Á∆ √‘∞≥ È‘∆∫ ⁄πº’ √’∆Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Â∂˜∆ È≈Ò Ú≈Í∆¡ª ÿ‡È≈Úª ”⁄ «‹Ê∂ ‹ÀÒ«ÒÂ≈ Á∆ ÓΩ ˘ ÒÀ ’∂ √Ú≈Ò ¿∞·≈¬∂ ‹≈‰ Òº◊,∂ ¿∞Ê∂ ‘∆ ÍÈ∆√∂ÒÚÓ È∂ ÙÙ∆’Ò≈ «Ú∞Ë º Ï◊≈Ú ’ «ÁºÂ∆ Â∂ «’‘≈ «’ ¿∞√∂ È∂ ¿∞È∑ª ˘ ¡√Â∆Î≈ Á∂‰ Ò¬∆ Ó‹Ï» ’∆Â≈ √∆Õ «¬√ ”Â∂ «‹Ê∂ ÙÙ∆’Ò≈ È∂ ÍÈ∆√∂ÒÚÓ ˘ Í≈‡∆ Á∂ ÷˜≈È⁄∆ Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ‘‡≈ «ÁºÂ≈, ¿∞Ê∂ ‘∆ Í≈‡∆ Á∂ AC@ «ÚË≈«¬’ª ˘ «’√∂ «˜Ø‡ ”Â∂ Ì∂‹ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ Á»‹∂ Í≈√∂ ÍÈ∆√∂ÒÚÓ È∂ Ú∆ ≈‹Í≈Ò ˘ «ÓÒ ’∂ ¡≈͉≈ ¡√Â∆Î≈ Ú≈Í√ ÒÀ‰ ¡Â∂ √ÁÈ ”⁄ Ï‘∞Ó «√ºË ’È Á∆ «¬º¤≈ ˜≈«‘ ’ «ÁºÂ∆Õ ÍÈ∆√∂ÒÚÓ Á∆ Ï◊≈Ú ÂØ∫ Ï≈¡Á ÙÙ∆’Ò≈ È∂ Â≈«ÓÒÈ≈‚± Á∂ ≈‹Í≈Ò «Úº«Á¡≈√≈◊ ≈˙ ˘ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ «’ ¿∞ ‘ ¤∂  ∆ ÂØ ∫ ¤∂  ∆ ¿∞ È ∑ ª ˘ Â≈«ÓÒÈ≈‚± Á∂ Óπº÷ Ó≥Â∆ Á∂ ¡‘∞Á∂ Á∆ √‘∞≥ ⁄π’≈ Á∂‰ Í ≈‹Í≈Ò È∂ √πÍ∆Ó ’Ø‡ Á∂ ÎÀ√Ò∂ Á∆ ¿∞‚∆’ ’È≈ ‘∆ ·∆’ √Ó«fi¡≈Õ «¬√ ÒÛ≈¬∆ ”⁄ ÙÙ∆’Ò≈ «‹ºÂ ÍzÂ∆ Í»∆ Â∑ª ¡≈√Ú≥Á √∆ Í AD ÎÚ∆ ˘ ¡≈ÓÁÈ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ‹≈«¬Á≈Á Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ √πÍ∆Ó ’Ø‡ ÚÒØ∫ ‘∂·Ò∆ ¡Á≈Ò Á≈ ÎÀ√Ò≈ Ï‘≈Ò º÷‰ È≈Ò Óπº÷ Ó≥Â∆ Ï‰È Á≈ ¿∞√ Á≈ √πÍÈ≈ ‡∞º‡ «◊¡≈, «‹√ Á∂ «‘ ÙÙ∆’Ò≈ Â∂ ¿∞√ Á∂ ÁØ √≈Ê∆¡ª ˘ ÁØÙ∆ ·«‘≈¿∞∫«Á¡ª D-D √≈Ò ’ÀÁ, A@ ’ØÛ ∞ͬ∂ ‹∞Ó≈È≈ Â∂ ÎΩÈ √≥‚ ’È Á≈ ‘∞’Ó Á∂ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ ‘∞‰ È≈ «√Î ÙÙ∆’Ò≈ ˘ Ï≈’∆ √≈„∂ «Â≥È √≈Ò ’ÀÁ Á∆ √˜≈ Ì∞◊‰∆ ÍÚ∂◊∆ √◊Ø∫ A@ √≈Òª Ò¬∆ ⁄؉ª ÒÛÈ Á∂ ¡ÔØ◊ Ú∆ ‘Ø ◊¬∆ ‘À, «‹√ È≈Ò ¿∞√ Á≈ «√¡≈√∆ ’À∆¡ ÷ÂÓ ‘Ø «◊¡≈ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ √πÍ∆Ó ’Ø‡ Á∂ «¬√ ÎÀ√Ò∂ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ÙÙ∆’Ò≈ È∂ ÍÈ∆√∂ÒÚÓ ˘ Óπ÷ º Ó≥Â∆ Ï‰È ÂØ∫ Ø’‰ Ò¬∆ ¡≈͉∂ ÔÂÈ È‘∆∫ ¤º‚∂ ¡Â∂ ÁØÙ∆ ·«‘≈¬∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Â∞≥ Ï≈¡Á ⁄∂Ȭ∆ ÂØ∫ H@ «’ÒØÓ∆‡ Á» «˜Ø‡ ”⁄ «‹Ê∂ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ √ÓÊ’ «ÚË≈«¬’ª ˘ ·«‘≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆, ‘≥◊≈Ó∆ Ó∆«‡≥◊ √ºÁ∆Õ «¬√ ”⁄ ÍÈ∆√∂ÒÚÓ ˘ ¡≥È≈ ‚∆. ¡ÀµÓ. ’∂. ”⁄Ø∫ ’º„‰ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÌØ√∂Ó≥Á ¬∆. ’∂. ÍÒ≈È∆√Ú≈Ó∆ ˘ Í≈‡∆ «ÚË≈«¬’ ÁÒ Á≈ È∂Â≈ ⁄π‰È Á∂ È≈Ò ‘∆ ≈‹Í≈Ò ˘ «⁄º·∆ Ì∂‹ ’∂ √’≈ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ √ºÁ≈ Á∂‰ Á≈ Á≈¡Ú≈ Í∂Ù ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ ◊∂∫Á ≈‹Í≈Ò Á∂ «Ú‘Û∂ ”⁄ ‘ÀÕ «¬√ √ºÂ≈ √≥ÿÙ Á≈ ÈÂ∆‹≈ ‹Ø Ú∆ «È’Ò∂, «ÎÒ‘≈Ò Â≈«ÓÒÈ≈‚± ”⁄ √«ÊÂ∆ ‰≈¡Í»È ‘À ¡Â∂ «√¡≈√∆ ¿∞ÊÒ-ÍπÊÒ Â∂˜ ‘Ø ◊¬∆ ‘À, Úº‚∆ «◊‰Â∆ ”⁄ ÍπÒ√ ÎØ√ Â≈«¬È≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¡Â∂ Òº◊Á≈ ‘À «’ ÙÙ∆’Ò≈ Á∂ ‹∂Ò ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú∆ ¿∞Ê∂ √ºÂ≈ √≥ÿÙ ‹≈∆ ‘∂◊≈ Â∂ ¿∞Ê∂ ’≈˘È «ÚÚ√Ê≈ «Ú◊ÛÈ Â∂ «√¡≈√∆ ¡√«ÊÂ≈ ÍÀÁ≈ ‘؉ Á∆ √«ÊÂ∆ ”⁄ ≈Ù‡ÍÂ∆ ≈‹ Ú∆ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ

-ÔÙ Í≈Ò ÙÓ≈

È«Ú≥Á «√≥ÿ Í≥Ë∂ Í≥‹≈Ï √≥’‡Ó¬∆ Í√«ÊÂ∆¡ª Á∂ ◊≥Ì∆ ÁΩ «Úº⁄Ø∫ Òßÿ «‘≈ ‘ÀÕ ÒØ’ª √≈‘Ó‰∂ Ïπ « È¡≈Á∆ √Óº«√¡≈Úª «√ºË∆¡ª ÷Û∑∆¡ª ‘È Í «¬È∑ª Á∂ ‘ºÒ ‡∂„∂ ‘ÈÕ √Ó≈‹, ≈‹È∆Â∆ Â∂ Ú≈Â≈Ú‰ «Úº ⁄ ¡≈¬∂ «Èÿ≈ Í≥‹≈Ï∆¡ª Ò¬∆ Ú≥◊≈ ω ◊¬∂ ‘ÈÕ «Èº‹∆, ı≈√ ¡Â∂ «ÚÙ∂ Ù ÷∂  ª Á∂ ¡«Ë’≈ª È∂ √≈Ë≈È ÒØ’ª ˘ ‘º’ª ÂØ∫ Úªfi∂ ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ Ì≈Â∆ ‹ÈÂ’ ÷∂  ª ˘ Ò∞’Ú∂∫ „≥◊ª È≈ˇ ’≈ÍØ∂‡ ÿ≈«‰¡ª ‘Ú≈Ò∂ ’’∂ «Èº‹∆ ÷∂Âª ˘ ¿∞ÂÙ≈«‘ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï «Úº⁄ ÁØ‘ª ÷∂Âª ˘ ‘∆ „≈‘ Òº◊∆ ‘ÀÕ ’≈ˇ∂ «ÁȪ Á∂ ÁΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰ «Î Í≥‹≈Ï Á≈ «Èº‹∆ ¿∞ÁÔØ◊ Ï≈‘Ò∂ √»«Ï¡ª «Úº⁄ ‹≈ «‘≈ ‘À Õ ¡«‹‘∆ «ÚÚ√Ê≈ È∂ Ï∂  ∞ ˜ ◊≈∆, ÈÙ∂ ÷ Ø  ∆, «Ìz Ù ‡≈⁄≈, ˆ∆Ï∆, Ï∂«¬È√≈¯∆, ‹∞Óª ¡Â∂ ı∞Á’∞Ù∆¡ª ˘ ÚË≈«¬¡≈ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï Á∂ ‘º√Á∂-Úº√Á∂ Â∂ ≥◊Ò≈ Í≥‹≈Ï ‘؉ Á∆¡ª ◊ºÒª √π Í È≈ ω ⁄π º ’ ∆¡ª ‘ÈÕ ‘≈’Óª ÚºÒØ∫ ‘≈Ù∆¬∂ ”Â∂ ÏÀ·∂ ÒØ ’ ª ˘ Ó≥ ◊ «Â¡ª Úª◊ «ÁºÂ∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª √‘»Òª, ˆ∆Ï∆ ¡Â∂ Ï∂˜ ∞ ◊≈∆ Á∆¡ª √»⁄’ ‘ÈÕ Á∂Ù Á∆ Ú≥‚ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞µÌ∆ ≈‹È∆Â∆ È∂ Í≥‹≈Ï ˘ «È≥Â «Èÿ≈ ÚºÒ Ëº«’¡≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª «ÈßÁ‰ÔØ◊ ‘≈Ò≈ È≈ˇ È«‹º·‰ Ò¬∆ Í≥‹≈Ï∆¡ª ˘ ¿∞√≈» «⁄≥ÂÈ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ Îª√∆√∆ «⁄≥Â’ Ò∞ ¬ ∆√ ¡Ò«Ê¿± √  Á∂ ¡≈‡∆’Ò “«Ú⁄≈Ë≈≈ ¡Â∂ «Ú⁄≈Ë≈’ ≈‹ √≥ Á “ ¡È∞√≈ ‘≈’Ó «Ë ’Øˇ ≈‹ «ÚÚ√Ê≈ ˘ ⁄Ò≈¿∞‰ Ò¬∆ ÁØ Â∑ª Á∂ √≥Á ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ Í«‘Ò∆ «’√Ó Á∂ √≥Áª ˘ “‹≈Ï ≈‹ √≥Á“ ¡Â∂ Á»‹∆ «’√Ó Á∂ √≥Áª ˘ “«Ú⁄≈Ë≈’ ≈‹ √≥Á“ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ‹≈Ï ≈‹ √≥Áª «Úº⁄ √’≈, ÍzÙ≈√È, ¯Ω‹, ÍπÒ∆√, ¡Á≈Òª ¡Â∂ ˜∂ Ò ∑ ª ¡≈¿∞ ∫ Á∂ ‘ÈÕ «Ú⁄≈Ë≈’ ≈‹ √≥Áª «Úº⁄ ËÓ, «√º«÷¡≈, Í«Ú≈, ≈‹È∆Â’ Í≈‡∆¡ª, ÚÍ≈’ √≥◊·È, √º«Ì¡≈⁄≈ ¡Â∂ Ó∆‚∆¡≈ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ ¡Ò«Ê¿±√ ¡È∞√≈ ‘≈’Ó ‹Ó≈ ‹≈Ï ≈‹ √≥Áª ¡≈√∂ ÒßÏ≈ √Óª ≈‹ Ù’Â∆ ”Â∂ ’≈Ϙ È‘∆∫ «‘ √’Á∆Õ «¬√ Ò¬∆ ‘≈’Ó Ùz‰ ∂ ∆ «Ú⁄≈Ë≈’ ≈‹ √≥ Á ª ¿∞ µ Í ¡≈͉∆ √Á≈∆ ’≈«¬Ó ’Á∆ ‘ÀÕ “«Ú⁄≈Ë≈≈“ «¬È∑ ª √≥ Á ª ¡≈√∂ ¡≈͉≈ ’≈‹ ’Á∆ ‘ج∆ ‘≈’Ó Ùz‰ ∂ ∆ Á∂ «‘ª «Úº⁄ Ì∞◊ÂÁ∆ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ ¿∞Ò‡ ‹ÁØ ∫ «’ “«Ú«◊¡≈«È’ «ÁzÙ‡∆“ ‘≈’Ó Ùz∂‰∆ Á∂ «Èº‹∆ «‘ª Á≈ ÍÁ≈Î≈Ù ’Á∆ ‘ÀÕ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ Í≥‹≈Ï «Úº⁄ «¬È∑ª ÁØÚª ≈‹ √≥Áª Á≈ Áπ¿∞ÍÔØ◊ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬È√≈¯ ¡Â∂ «¬Ó≈ÈÁ≈∆ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ˘ ‹≈Ï ≈‹ √≥Áª È≈ˇ ÁÏ≈ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «Ú⁄≈Ë≈’ ≈‹ √≥Áª ¡≈√∂ ÒØ’ª Á∆ √Ø⁄ ÷π„ ≥ ∆ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ √»Ï∆ Í≥‹≈Ï∆¡ª ˘ √≥ÿÙ‘∆‰ ¡Â∂ «⁄≥ÂÈ‘∆‰ ω≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï Ò◊≈Â≈ √Ó≈«‹’ ͤÛ∂Ú∫∂ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ √»Ï∂ Á∆ ¡≥Á»È∆ √π  º « ÷¡≈, ÒØ ’ «ÚÚ√Ê≈, «√º«÷¡≈, ÷∂Â∆Ï≈Û∆, «ÚºÂ, ‡ª√ÍØ‡, ‹Ò √ÍÒ≈¬∆ ¡Â∂ Ï‹‡ ¡≈«Á ˘ √≥ Ì ≈Ò‰≈ √’≈ Á∆ «˜≥ÓÚ ∂ ≈∆ ‘∞Á ≥ ∆ ‘ÀÕ «¬È∑ ª «˜≥ Ó ∂ Ú ≈∆¡ª ˘

9218, 34 AVENUE EDMONTON, AB T6L 5P2

«ÈÌ≈¿∞ ‰ Ï≈∂ ¡È∂ ’ ª ÏÁ«¬≥˜≈Ó∆¡ª ÒØ’ª «Úº⁄ ⁄«⁄ ‘ÈÕ «¬È√≈¯ Ò¬∆ Â√Á∂ ÒØ’, Ó≥‚∆¡ª «Úº⁄ ∞ˇÁ∆¡ª «‹‰√ª, ‹ÈÂ’ «√‘ √∂Ú≈Úª «Úº⁄ «Èÿ≈, «ÈÿÁ∆ ‹ÈÂ’ «√º«÷¡≈, È≈’≈Ó √’≈∆ Ϻ√ª, ËÂ∆ ‘∂·Ò∂ Í≈‰∆ Á≈ «‚º◊ ⁄πº’≈ ͺ Ë , «Úº  ∆ ÿ≈‡∂ ¡Â∂ ◊≥ Ë Ò≈ Ú≈Â≈Ú‰ ¡≈«Á È≈ˇ Í≥‹≈Ï Á∆ ı∞Ù‘≈Ò∆, Ó≥Á‘≈Ò∆ «Úº⁄ ÏÁÒ ◊¬∆ ‘ÀÕ ÒØ ’ -ͺ ÷ ∆ Â∂ √» fi -Ï» fi Ú≈Ò∆¡ª √’≈ª ⁄≥ ◊ ∆ ÔØ ‹ È≈Ï≥ Á ∆, √≥ ◊ ·È, ¡≈Á∂ Ù ª, Â≈ÒÓ∂ Ò ¡Â∂ ’≥‡ØÒ Áπ¡≈≈ ÒØ’ª Á∆ √Óπ⁄ º ∆ ÌÒ≈¬∆ Ò¬∆ Ú⁄ÈϺ Ë ‘Ø √’Á∆¡ª ‘ÈÕ √» Ï ∂ Á∆ ’≈◊∞ ˜ ≈∆ ˘ ’≥ Ó ª Á∂ «È͇≈∂ «Úº ⁄ Á∂  ∆, ¡’∞ÙÒÂ≈, «¬Ó≈ÈÁ≈∆ Á∆ ÿ≈‡ ¡Â∂ Ó≈Û∆ ÔØ‹È≈Ï≥Á∆ È≈ˇ √Ó«fi¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ √º⁄ ‘À «’ ÍzÙ≈√’∆ ÍzÏË ≥ ª «Úº⁄ ’Ó∆¡ª ¡Â∂ ÁØÙ «‘ ‹ªÁ∂ ‘È Í «¬ºÊ∂ ÍzÙ≈√’∆ ’≈‹ª ˘ «√¡≈√∆ «‘ª Ò¬∆ ÚÂ∂ ‹≈‰ ’≈È √»Ï∂ Á≈ Ï‘∞Â≈ È∞’√≈È ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «√º « ÷¡≈ ≈‹ Á≈ ¡«‹‘≈ «Ú⁄≈Ë≈’ √≥Á ‘À «‹‘Û≈ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ ⁄≥ ◊ ∆Ó≈Û∆ ≈‹-«ÚÚ√Ê≈ ω≈¬∆ º÷‰ Ò¬∆ ’≈‹Ù∆Ò «‘≥Á≈ ‘ÀÕ Óπº„Ò∆ «√º«÷¡≈ ÁΩ≈È «Ú«Á¡≈Ê∆ ≈Ù‡Ú≈Á Á≈ Í≈· ÍÛ∑Á∂ ‘ج∂ ’¬∆ ÌÓª Á∂ «Ù’≈ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘ Í≈· Ó≈Û∆ ≈‹-«ÚÚ√Ê≈ ˘ Ú∆ ω≈¬∆ º÷Á≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ È≈ˇ ‘≈’Ó √ºÂ≈ ¡≈͉∂ ’͇∆ ’≈‹ª ”Â∂ ÍÁ≈ Í≈¿∞‰ «Úº⁄ √¯Ò ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «Í¤Ò∂ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ √’»Òª ¡Â∂ ’≈Ò‹ª «Úº⁄ ¡«Ë¡≈Í’ª Á∆ ͺ’∆ ÌÂ∆ È≈ ‘؉ ’≈È Í≥‹≈Ï Á∆ «√º«÷¡≈ √≥’‡Ó¬∆ ÁΩ «Úº⁄Ø∫ Òßÿ ‘∆ ‘ÀÕ √’≈ Úº Ò Ø ∫ ωÁ≈ √«‘ÔØ ◊ È≈ «ÓÒ‰ ’≈È ¿∞⁄∂ ∆ «√º«÷¡≈ ¡Â∂ ÷Ø‹ ’≈‹ «ÁÙ≈‘∆‰ ‘Ø ‘∂ ‘ÈÕ ¡«Ë¡≈Í’ª Á∂ «√˪‘∆‰ ‘Ø ‰ È≈ˇ «√º « ÷¡≈, ‘≈’Ó √º  ≈ Á∂ «√¡≈√∆ «‘ ͻÁ∆ ‘ÀÕ ËÓ Á≈ √Ï≥ Ë º Ï ¡Â∂ Í≈ÌΩ«Â’ Ù’Â∆¡ª È≈ˇ ‘ÀÕ Ó≈ÈÚ∆ √º«Ì¡≈⁄≈ Á∂ «Ú’≈√ ÁΩ≈È ‹∆ÚÈ ¡«ÈÙ«⁄ ‘؉ ’≈È ºÏ Á≈ √≥’ÒÍ ‘Ø∫Á «Úº⁄ ¡≈«¬¡≈ √∆Õ «Ú«◊¡≈È È∂ ÍzÓ≈‰ª È≈ˇ ºÏ Á∆ ‘Ø∫Á ˘ È≈’≈«¡≈ ‘ÀÕ «’ Á∆ Ú≥‚ È∂ ◊∞fi ≥ ÒÁ≈ Í√«ÊÂ∆¡ª ˘ ‹ÈÓ «ÁºÂ≈Õ ‹≈◊∆Á≈∆ Íz Ï ≥ Ë ÁΩ  ≈È ËÓ ˘ «Ú⁄≈Ë≈’ √≥Á Úº‹Ø∫ ¡≈Ó ÒØ’ª Á∆ Ò∞º‡ Ò¬∆ Ú«Â¡≈ «◊¡≈Õ Á∂Ù Á∆ Ú≥‚ ¡Â∂ ¡≈˜≈Á∆ ¿∞Í≥ Ì≈ «Úº⁄ ‘ج∂ ¡È∂’ª Á≥◊∂ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï Á∂ ‚∂„ Á‘≈’≈ Ì «Ú◊Û∂ ‘≈Ò≈ Ҭ∆ ËÓ È∂ Óπº÷ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆Õ ËÓ «‹ºÊ∂ √Ó≈«‹’ «ÚÚ√Ê≈ ˘ √≥Ì≈Ò ’∂ º÷Á≈ ‘À, ¿∞µÊ∂ Ë≈«Ó’ √Ó≈◊Óª Áπ¡≈≈ √Ó≈«‹’ ÒØÛª ˘ Ú∆ √≥Â∞Ù‡ ’Á≈ ‘À Í «¬√ Á∂ È≈ˇ Ë≈«Ó’ √Ê≈Ȫ ”Â∂ Ì≈ÚÈ≈Úª ¡≈√∂ ÙË≈Ò»¡ª Á∆ Ò∞º‡ Ú∆ ‘∞≥Á∆ ‘À Õ «ÿÈ≈¿∞ ‰ ∆¡ª ’≈Ú≈¬∆¡ª ¡Â∂ Áπÿ‡È≈Úª ˘ Ë≈«Ó’ ÒØ’ “‘؉∆“ ‹ª “Ì≈‰≈ Ó≥ȉ“ È≈ˇ ‹ØÛ ’∂ Á∂÷‰ Òº◊ ‹ªÁ∂ ‘È ‹ÁØ∫«’ «¬È∑ª «Íº¤∂ ¡È∂’ª Ú≈ ‘≈’Ó «Ë Á∆ ˆÀ«˜≥Ó∂Ú≈∆, ¡‰◊«‘Ò∆ ¡Â∂ «√¡≈√ «˜≥Ó∂Ú≈ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ‘ Á∂Ù «Úº⁄ ÒØ’Â≥Â ˘ ⁄Ò≈¿∞ ‰ Ò¬∆ ⁄≥ ◊ ∆¡ª ≈‹È∆Â’ Í≈‡∆¡ª Á∆ ÒØÛ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ÒØ’Â≥Â ¡Ë∆È ≈‹È∆Â’ Í≈‡∆ Á≈ Óπº„Ò≈ ’≈‹ √ªfi∂ ÒØ’ «‘ºÂª Á∆ Í»Â∆ ’È≈ ‘∞≥Á≈ ‘À ª ‹Ø ÒØ’ √π ≥ Â≈, √Ó≈ÈÂ≈ ¡Â∂ Ì≈¬∆⁄≈∂ È≈ˇ «‘ √’‰Õ √≥√≈ ͺË ”Â∂ Óπº÷ »Í «Úº⁄

÷º Ï ∂ - ͺ ÷ ∆ ¡Â∂ √º ‹ ∂ - ͺ ÷ ∆ ≈‹È∆Â’ «Ú⁄≈Ë≈≈Úª Íz ⁄ º « Ò ‘ÈÕ ÷º Ï ∂ - ͺ ÷ ∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ ’Øˇ √πÂ≥ÂÂ≈, √Ó≈ÈÂ≈ ¡Â∂ Ì≈¬∆Ï≥Á∆ Á∂ ◊∞ ‰ ‘∞ ≥ Á ∂ ‘ÈÕ √º ‹ ∂ - ͺ ÷ ∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ Óπº÷ »Í «Úº⁄ ÍzÌ ± ≈, Á‹≈Ï≥Á∆ ¡Â∂ «Èº‹∆ √≥ Í Â∆ ”Â∂ ’∂ ∫ Á« ‘À Õ Í»≥‹∆Ú≈Á Á∂ Ú≈Ë∂ È≈ˇ ÷ºÏ∂ͺ÷∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ Á≈ fi∞’≈¡ Ú∆ √º‹∂-ͺ÷∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ ÚºÒ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ Â∑ª √π  ≥  Â≈, √Ó≈ÈÂ≈ ¡Â∂ Ì≈¬∆Ï≥Á∆ ıÂÓ ‘؉ Ò◊Á∆ ‘À ¡Â∂ ¡≈Ó ÒØ’ ˆ∞Ò≈Ó∆, È≈-Ï≈Ï∆, «ÌzÙ‡≈⁄≈ ¡Â∂ ÙØÙ‰ Á∂ «Ù’≈ ‘∞Á ≥ ∂ ⁄Ò∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «È≥Â «Èÿ≈ ÚºÒ ÚË ‘∂ Í≥‹≈Ï Á∆¡ª ≈‹È∆Â’ Í≈‡∆¡ª Á∆ ̱«Ó’≈ ˘ «¬√ Íz√◊ ≥ «Úº⁄ ◊ΩÒ‰≈ ωÁ≈ ‘ÀÕ Í≥ ‹ ≈Ï ˘ ¡«‹‘∆¡ª ≈‹È∆Â’ Í≈‡∆¡ª Á∆ ÒØÛ ‘À «‹‘Û∆¡ª ËÓ-«ÈÍ∂÷ ¡Â∂ ‹≈Â∆-«‘ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞‰Õ ’¬∆ Ú≈ ≈‹ ÍzÏË ≥ ÁØ Í≈‡∆¡ª Á∂ ‘ºÊ «Úº⁄ ‘؉ ’≈È Ú∆ ¡√Ò∆ ¡Â∂ ÒØ’-ͺ÷∆ «Ú’≈√ √≥ÌÚ È‘∆∫ ‘∞ ≥ Á ≈Õ «¬‘ Ú≈«¬Â∆ Í≈‡∆¡ª Ú≈∆ ¡È∞ √ ≈ ¡≈Í√∆ √«‘ÔØ◊ È≈ˇ ÒØ’ª ˘ Ò∞‡ º Á∆¡ª «‘≥Á∆¡ª ‘ÈÕ ÁØÍ≈‡∆ «√√‡Ó Ú∆ «Èÿ≈ Á≈ ’≈È Ï«‰¡≈ ‘ÀÕ √Ï¿∞µ⁄ ¡Á≈Ò Á∂ ÏÀ∫⁄ È∂ ⁄؉ª ÁΩ≈È ËÓ ¡Â∂ ‹≈ Á∂ ¡≈Ë≈ ¿∞µÍ Ú؇ª Ó≥◊‰ ”Â∂ Í≈Ï≥Á∆ Ò≈ «ÁºÂ∆ ‘À ‹ÁØ∫«’ Ì≈Â

√Ó∂ Í≥‹≈Ï Á∆¡ª Í≈‡∆¡ª ¡«‹‘∂ ¡≈Ë≈ª ”Â∂ ‘∆ ¡È∂’ª Ú≈ ⁄؉ª «‹ºÂÁ∆¡ª ¡≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕ Í≥‹≈Ï ¡Â∂ ÓπÒ’ Á∆¡ª ≈‹È∆Â’ Í≈‡∆¡ª ’Øˇ ËÓ ¡Â∂ ‹≈ È≈ˇ √Ï≥«Ë Ì≈Ù≈, «⁄≥È∑ ¡Â∂ √≥’∂ ¡≈«Á ‘È «‹‘Û∂ «¬√ ¯À√Ò∂ Á≈ ØÒ Ï‘∞ ÿ‡≈ √’Á∂ ‘ÈÕ Í≥ ‹ ≈Ï «Úº ⁄ «’√≈Ȫ, «’Â∆¡ª, ÚÍ≈∆¡ª, Á«Òª, ÓπÒ≈˜Óª, ¡Ωª, ¡«Ë¡≈Í’ª ¡Â∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ¡≈«Á È≈ˇ √Ï≥«Ë ¡È∂’ª ‹Ê∂Ï≥Á∆¡ª ‘ÈÕ «˜¡≈Á≈Â «¬‘ ‹Ê∂ Ï ≥ Á ∆¡ª ¡≈͉∂ «Èº ‹ ∆ «‘ºÂª ˘ Í»È Ò¬∆ ‘≈’Ó «Ë Á∂ ‘º’ª «Úº⁄ Ì∞◊ÂÁ∆¡ª ‘ÈÕ ¡≈◊»¡ª ÚºÒ∫Ø ‘≈’Ó «Ë ÂØ∫ ¡≈‘∞Á∂ ¡Â∂ ‘Ø Ò≈Ì ÒÀ ’∂ ÓÀ∫Ïª Á∂ ‘º’ª Á∆ ¡≈Ú≈˜ ˘ ÁÏ≈ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª ‹Ê∂ÏÁ ≥ ∆¡ª ˘ «Èº‹∆ «‘ºÂª Á∆ Ï‹≈¬∂ ¡≈Ó ÒØ’ª Á∆ «Ï‘Â∆ Ò¬∆ √≥ÿÙ ’È≈ ωÁ≈ ‘ÀÕ ÒØ’ «‘ºÂª Á∆ ≈÷∆ Ò¬∆ Ó∆‚∆¡≈ (Íz À µ √, ∂ ‚ ∆˙, ‡À Ò ∆«Ú˜È Â∂ «¬≥ ‡ ÈÀ µ ‡) ÒØ’Â≥Â Á≈ ⁄ΩÊ≈ Ê≥Ó∑ ‘ÀÕ √≥√≈ ͺË ”Â∂ √ºÂ≈Ú≈Á∆ ¡Â∂ √πÂ≥Â Ó∆‚∆¡≈ Á∆¡ª ÁØ «’√Óª ‘ÈÕ √º  ≈Ú≈Á∆ Ó∆‚∆¡≈ ‘≈’Ó «Ëª Á∂ ‘º’ «Úº⁄ Ì∞◊ÂÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ ¿∞√ Á∂ «√¡≈√∆ «‘ª Á∆ Í»  Â∆ ’Á≈ ‘À Õ «¬√ Á∂ ¿∞ Ò ‡ √πÂ≥Â Ó∆‚∆¡≈ ‘≈’Ó √ºÂ≈ Á∂ ‘ Ó≈Û∂-⁄≥◊∂ ’≈‹ ”Â∂

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm

Ș º÷Á≈ ‘Ø«¬¡≈ «È◊≈È (Ú≈⁄‚Ω◊) Úº‹Ø∫ ÒØ’ «‘ª ˘ Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬∆ ÒØÛ∆∫Á∆ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ÓΩ‹Á » ≈ ÁΩ «Úº⁄ Ì≈Â∆ Ó∆‚∆¡≈ Úª◊ Í≥‹≈Ï Á≈ «˜¡≈Á≈Â Ó∆‚∆¡≈ Ú∆ √ºÂ≈Ú≈Á∆ ‘À «‹‘Û≈ «’ fi»·∆ ⁄∂  È≈ Á≈ Íz ⁄ ≈ ’Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ÒØ’ª Á∂ ÙØÙ‰ Á≈ √≈ËÈ «√ºË ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ «¬‘ Úº ÷ ∆ ◊º Ò ‘À «’ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ Á∂ Í√≈ È≈ˇ ’∞fi ⁄≥ ◊ ∆¡ª √≥ Ì ≈È≈Úª ω ‘∆¡ª ‘È Í ‘∞‰ ‘≈’Ó «Ëª Ú∆ «¬√ ˘ fi»·∂ Íz⁄≈ Úº‹Ø∫ Ú ‘∆¡ª ‘ÈÕ ≈‹ «ÚÚ√Ê≈ Á∂ «Èÿ≈ ˘ Ø’‰ Ò¬∆ Í≥‹≈Ï∆¡ª ˘ √πÂ≥Â Ó∆‚∆¡≈ È≈ˇ ‹∞ÛÈ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ Â’È∆’ Á∂ «Ú’≈√ È≈ˇ ÒØ’ Ó≈È«√’Â≈ «Úº⁄ ÂÏÁ∆Ò∆¡ª ¡≈¿∞∫Á∆¡ª ‘ÈÕ Í»≥‹∆Ú≈Á∆ √º«Ì¡≈⁄≈ Á∂ ÍzÌ≈Ú ‘∂· Í≥‹≈Ï∆¡ª Á≈ ∞fi≈È È«Ù¡ª, ‘«Ê¡≈ª, Úº‚∆¡ª ◊º‚∆¡ª, ¡≈Ëπ«È’ √‘»Òª ¡Â∂ ÓΩ‹Ó∂«Ò¡ª ÚºÒ ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ ◊À∫◊√‡ª Á∂ ¿∞Ì≈ ¡Â∂ √‡∂‹ ”Â∂ Ⱥ ⁄ Á∆¡ª ’Ò≈’≈ ’∞Û∆¡ª Á∂ ’ÂÒ Ú◊∆¡ª ÿ‡È≈Úª Í≥‹≈Ï∆ √º«Ì¡≈⁄≈ Ò¬∆ √Ú≈Ò Ï‰ ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ ÷∂‚ Ó∂«ˇ¡ª Áπ¡≈≈ «√¡≈√∆ ÷∂‚ ÷∂‚∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ÓΩ‹Á » ≈ ÁΩ «Úº ⁄ «˜¡≈Á≈Â «¯ÒÓª ¡Â∂ ‡À Ò ∆«Ú˜È Íz Ø ◊ ≈Ó √Ó≈«‹’ ⁄∂ÂÈ≈ ˘ ÷π≥„≈ ’ ‘∂ ‘ÈÕ «¬≥fi, √º«Ì¡≈⁄≈ «ÈÿÁ∆ «ÚÚ√Ê≈ ˘ ω≈¬∆

º÷‰ Ò¬∆ ≈‹ «Ú⁄≈Ë≈’ √≥Á Úº‹Ø∫ Í∂Ù ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ ¡≈͉∆ ¡Ó∆ √º«Ì¡≈⁄≈’ «Ú≈√ ˘ ͤ≈‰Á∂ ‘Ø ¬ ∂ Í≥‹≈Ï∆¡ª ˘ ‘≈Ù∆¬∂ ”Â∂ ÏÀ·∂ ÒØ ’ ª ˘ Ï⁄≈¿∞ ‰ Ò¬∆ Â’Ù∆Ò ¡Â∂ ÒØ’-ͺ÷∆ √≈«‘ Â∂ √º « Ì¡≈⁄≈ ˘ «Ú’«√ ’È Á∆ ˜» ‘ÀÕ Í«Ú≈ √Ó≈‹ Á≈ ¡«‘Ó «‘º √ ≈ ‘À Õ Í«Ú≈ «¬º ’ ¡«‹‘≈ Óπ „ Ò≈ √Ó» ‘ ‘À «‹‘Û≈ ÓÈ∞º÷∆ Ùı√∆¡Â Á≈ «ÈÓ≈‰ ’Á≈ ‘À Í √Ó≈«‹’ Ïπ≈¬∆¡ª Á≈ √Ï≥Ë Ú∆ Í«Ú≈ È≈ˇ ‘À Õ ¡’∞ Ù ÒÂ≈, Á≈‹ Íz Ê ≈, È≈Ï≈Ï∆, «Ìz Ù ‡≈⁄≈, √Ó≈«‹’ Á‹≈Ï≥Á∆, ‹∞Ó, «Òß◊ «ÚÂ’≈, ‹≈Â∆◊ ¡Â∂ Ë≈«Ó’ Ú÷∂Ú∂∫ ¡≈«Á Í«Ú≈ Á∆ Á∂‰ ‘ÈÕ «¬È∑ª Ïπ≈¬∆¡ª Á∂ «Ú√Ê≈ È≈ˇ ≈‹ Á∆ «ÚÚ√Ê≈ «ÈÿÁ∆ ‘ÀÕ Í«Ú≈ Ú≈ˇ∂ ¡≈Í«‰¡ª ˘ Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬∆ ‘ Â∑ª Á∂ „≥◊ ÚÂÁ∂ ‘ÈÕ «ÌzÙ‡≈⁄≈∆ ¡Â∂ ¡Í≈Ë∆ «Íº·Ì±Ó∆ Ú≈ˇ∂ Í«Ú≈ ¡≈͉∂ Ï⁄≈¡ Ò¬∆ ‘≈’Ó «Ëª Á∂ ͺ ÷ «Úº ⁄ Ì∞◊ÂÁ∂ ‘ÈÕ «√¡≈√∆ Í≈‡∆¡ª «Úº⁄ Í«Ú≈Ú≈Á Íz⁄«Ò ‘À «‹‘Û≈ Í≥‹≈Ï Á∂ «Èÿ≈ Ò¬∆ «˜≥ÓÚ ∂ ≈ Ï«‰¡≈ ‘ÀÕ √’≈∆ ÓÙ∆È∆ Á∂ È≈Ò È≈Ò «È≥Â Ú≈«¬Â∆ ÏπºË∆‘∆‰ «√¡≈√ È∂ Í≥‹≈Ï ˘ √≈ÂÒ ÚºË Ëº’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ √Ó≈«‹’ √πË≈ Á∂ Íz√≥◊ «Úº⁄ ’≈Ò Ó≈’√ È∂ «’‘≈ √∆, ““√Ó≈«‹’ ‹∆ÚÈ «Úº ⁄ «’√∂ Ú∆ «’√Ó Á∆ «¬È’Ò≈Ï∆ ÂÏÁ∆Ò∆ Á≈ √Ú≈Ò Óπº÷ »Í «Úº⁄ «√¡≈√∆ √Ú≈Ò ‘ÀÕ «√¡≈√∆ √ºÂ≈ «Úº⁄ «¬È’Ò≈Ï∆ ÂÏÁ∆Ò∆ ÂØ∫ «ÏȪ ÓÈ∞º÷∆ ‹∆ÚÈ Á≈ ’≈«¬¡≈ ’ÒÍ √≥ÌÚ È‘∆∫ ‘Ø √’Á≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ √’≈ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ’È Ò¬∆ ¡«‹‘∆ ÏπºË∆Ó≈È «√¡≈√∆ Ò∆‚«ÙÍ Á∆ ÒØÛ ‘À «‹‘Û∆ «√¡≈√∆ Ò≈Ò⁄ª ÂØ∫ ¿∞µÍ ¿∞µ· ’∂ «Èͺ÷ ÂΩ ”Â∂ Í≥ ‹ ≈Ï Á∂ ¡≈«Ê’ ¡Â∂ √Ó≈«‹’ ÷∂   √Ó∂  Á≈ √Óπº⁄≈ «Ú’≈√ √≥ÌÚ Ï‰≈Ú∂Õ ‹ÈÂ’ ⁄∂ÂÈ≈ Á∂ «Ú’≈√ ψÀ √ºÂ≈ ¡Â∂ ≈‹ ÍzÏ≥Ë «Úº⁄ Ïπ«È¡≈Á∆ ÂÏÁ∆Ò∆ È‘∆∫ ¡≈ √’Á∆Õ


Hindi Page

Issue 170 (15)

Asian Tribune

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm

17 February, 2017


Hindi Page

Issue 170 (16)

Asian Tribune

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm

17 February, 2017


Hindi Page

Issue 170 (17)

Asian Tribune

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm

17 February, 2017


English/Hindi Page

Asian Tribune

Issue 170 (18)

THE ROYAL PALACE BANQUET HALL

10 10

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm

17 February, 2017


English Page

Issue 170 (19)

Asian Tribune

Asian Tribune

17 February, 2017

" Harmony TV" TV

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm


English Page

Issue 170 (20)

17 February, 2017

Asian Tribune

CENTURY TRAVEL SERVICES Phone; 780 439 8005 Cell: 780 700 8840 Email: info@centurytravels.ca. website www .centurytravels.ca.

Shah Business Center Unit 206, 3474 - 93 St. Edmonton,AB, T6E 6A4 www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @AsianTribuneEdm

All  

Asian Tribune 17 February, 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you