Page 1

¬∂Ù∆¡È «‡z«Ï¿±È

Vol. 3

No. 76 Tel: 780-2000-246

www.asiantribune.ca, editor@asiantribune.ca 12 July, 2013

Î∂ «⁄¡≈ «¬’ Ù≈Â∆ È∂ ◊∞± ◊Ø«Ï≥Á «√≥ÿ Ï‰È Á≈ √Úª◊ Kamaljeet Singh Kalsi: Taking on ⁄ß‚∆◊Û∑- «¬’ Ù≈Â∆ È∂ Á√Ó Í≈ÂÙ≈‘ √z∆ ◊∞± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ Ï‰È Á≈ √Úª◊ ⁄ ’∂ «¬√ Ï≈Ï ¯Ø‡Ø ¡≈͉∂ ¯∂√Ï∞’ º ”Â∂ ¡ÍÒØ ‚ ’∆Â∆ ‘À ¢ √Ï‹∆ «√ßÿ ◊Ò∆ Ȫ Á≈ «¬‘ Ï∂ Ú ’± Î «’√Ó Á≈ «Ú¡’Â∆ ÓÒ∂Ù∆¡≈ Á∂ ’∂Á≈‘ ”⁄ «‘ßÁ≈ ‘À¢«¬√ «Ú¡’Â∆ È∂ ◊∞  ± ◊Ø « Ïß Á «√ß ÿ Á∆ Â√Ú∆ ”Â∂ ¡≈͉≈ «⁄‘≈ Ò◊≈ ’∂ ¯∂√Ï∞º’ Á∂ ¡≈͉∂ ’Ú Í∂‹ ”Â∂ «¬√ ¯Ø‡Ø ˘ ¡ÍÒØ‚ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’¬∆ ÒØ’ª ÚÒØ∫ «¬√ Á≈ «ÚØË ’È Â∂ Ú∆ «¬√ ÚÒØ∫ «¬‘ ¯Ø‡Ø ‘‡≈¬∆ È‘∆∫ ‹≈ ‘∆ ‘À¢ «¬√ √ÏßË∆ «√º÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ ”⁄ ‚≈‘„≈ Ø√ Í≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À Â∂ «¬√

ocation=timeline «¬‘ «Òß’ ÷ØÒ∑’∂ «¬√ Á∆ Ízد≈¬∆Ò «ÍØ‡ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À¢ «¬√ √ÏßË∆ ‹ÁØ∫ ¡À√. ‹∆. Í∆.

˘ ¯Ø‡Ø ¿∞Â≈È Ò¬∆ «’‘≈ ‹≈ «‘≈ ‘À Í «¬‘ Ó≈Û∆ ¡’Ò Á≈ Ë≈È∆ ‡√ ÂØ∫ Ó√ È‘∆∫ ‘Ø «‘≈¢«¬Ê∂ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ‹∂ ’  ¯∂ √ Ï∞ º ’ ÂØ ∫ «¬√ «Ú¡’Â∆ Á∆ Ízد≈¬∆Ò ˘ «ÍØ‡ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ª ÚºË ¡˜∆¡ª Í∞ º ‹ ‰ ”Â∂ «¬√ Ù÷√ Á∆ Íz¯ Ø ≈¬∆Ò ¯∂√Ï∞’ º ı∞Á ‘∆ ‚∆¡À’‡∆Ú∂‡ ’ √’Á≈ ‘À¢ «¬√ Ù≈Â∆ Á∆ Íz¯ Ø ≈¬∆Ò ÏßÁ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ «¬√ Á≈ ¯∂√Ï∞º’ ¡’≈¿±∫‡ https://www.f acebook. com/jeet.galeeÍhc_l

√∆. Íz Ë ≈È ¡ÚÂ≈ «√ßÿ Óº’Û È≈Ò √ßÍ’ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ ◊¬∆ ª ¿∞Ȫ∑ ¯ØÈ È‘∆∫ ⁄∞º«’¡≈¢

’ÀÈ‚∂ ≈ È∂ Í≈«’√Â≈È∆ ’∞Û∆ «ÓÙ≈ ˘ ÍÈ≈‘ «ÁºÂ∆ ‡ØΩ∫‡Ø: «Í¤Ò∂ √≈Ò ’∞≈È Á∂ Ú’∂ √≈ÛÈ Á∂ ÁØÙª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È Ú≈Ò∆ Í≈«’√Â≈È Á∆ ¬∆√≈¬∆ ÒÛ’∆ ‘∞‰ ’ÀÈ∂‚≈ Í‘∞ß⁄ ◊¬∆ ‘À¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ’≈È Á∞È∆¡ª Ì «Úº⁄ ‘Ò⁄Ò ‘ج∆ √∆ ¡Â∂ ¿∞√ ’∞Û∆ ˘ Í«Ú≈ √Ó∂ ‹≈È Ï⁄≈¿∞‰ Á≈ Ú÷ ÍÀ «◊¡≈ √∆¢ ¿∞√ Á∂ Ú’∆Ò ÈÚ∆Á ⁄ΩË∆ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª Á∆ «‘¯≈˜Â Ú≈√Â∂ «¬‘ ’ÁÓ ⁄∞º’∂ ◊¬∂ ‘È «’¿∞∫«’ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ Í«Ú≈ ˘ ‹≈ÈØ∫ Ó≈È Á∆¡ª ËÓ’∆¡ª «ÓÒ ‘∆¡ª √È¢ AC-AD √≈Ò Á∆ «ÓÙ≈ Ó√∆‘ ¡≈͉∂ Ó≈«Í¡ª, «ÂßÈ ÌÀ‰ª ¡Â∂ «¬º’ Ì≈ √Ó∂ ¡º‹’ºÒ∑ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ‘À Í ¿∞È∑ª Á∆ «‘≈«¬Ù ◊∞Í º÷∆ ◊¬∆ ‘À¢ «ÓÙ≈ ”Â∂ ÁØÙ Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ Ó∞ºÒ≈ ı∞Á fi±·∆ ’‘≈‰∆ Ï∞‰È ’≈È Îº√ «◊¡≈ √∆¢ «ÓÙ≈ Ó√∆‘ ˘ Ï∂Ùº’ Ï≈¡Á «Úº⁄ ¡Á≈Ò È∂ Ï∆ ’ «ÁºÂ≈ √∆ Í ¿∞√ ˘ Í≈«’√Â≈È ¤º‚‰ Ò¬∆ Ӌϱ ‘؉≈ «Í¡≈¢

rules to ease Sikhs’ path to the US “Asking a person to choose between religion and country, that’s not who we are as a nation,” said Major Kamaljeet Singh Kalsi, at home last month in New Jersey. The Sikhs of northwestern India have for centuries cherished their rich military history. Wearing long beards and turbans into combat, they have

◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò («¬Ô≈Ò∆) ˘ Úº÷-Úº÷ ¡≈◊»¡ª ÚºÒ∫Ø Ù˪‹Ò∆¡ª

battled Mughals in Punjab, Afghans near the Khyber Pass and Germans in the bloody trenches of the Somme.But when Maj. Kamaljeet Singh Kalsi, an American Sikh raised in New Jersey, signed up for the United States Army, that

tradition counted for nothing. Before sending him to officer basic training, the Army told him that he would have to give up the basic symbols of his religion: his beard, knee-length hair and turban.In good Sikh tradition, he resisted. Armed with petitions and Congressional letters, he waged a two-year campaign that in 2009 resulted in the Army granting him a special exception for his unshorn hair, the first

such accommodation to a policy established in the 1980s. Since then, two other Sikhs have won accommodations from the Army. But many others have failed. And so now, as he prepares to leave active duty, Major Kalsi, who earned a Bronze Star in Afghanistan, is waging a new campaign: to rescind those strict rules that he believes have blocked hundreds of Sikhs from joining the military.

WASHINGTON: A US court has allowed teaching yoga in a Southern California district school as part of curriculum, rejecting the petition by parents that the ancient Indian practice is promoting Hindu religious beliefs.San Diego Superior Court Judge John Meyer on Monday ruled that the yoga programme of Encinitas Union School District does not

endorse any religion.As such the judge rejected the plea of a section of parents o f schools that the Encinitas Union School District in San Diego by providing instruction in Ashtanga yoga, is promoting religious beliefs.The law suit was filed by The National Center for Law and Policy on behalf of the parents.

“It’s almost like a trial by Wikipedia, which isn’t what this court does,” said Meyer, who took nearly two hours to explain a decision that explored yoga’s Indian roots and philosophy.The 30minute programme in Encinitas, funded by the Jois Foundation, is composed of stretching and breathing exercises and is designed to help keep students active while learning basic relaxation techniques.

US court allows teaching yoga in California school

Óπ º Ò ªÍπ  -Á≈÷≈/¡≈ÒÓ◊∆ (¬∂ . ‡∆.Ï∆.)- «Í¤Ò∂ «ÁÈ∆∫ ¡’≈Ò ⁄Ò≈‰≈ ’ ◊¬∂ ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò (√≈Ï’≈ √Í≥⁄ «¬Ô≈Ò∆ ÷πÁ Ò∞«Ë:) Á∆ ◊∞Áπ¡≈≈ √z∆ Ó≥‹∆ √≈«‘Ï ¡≈ÒÓ◊∆ Á∆Ú≈È ‘≈Ò «Ú÷∂ ‘ج∆ ¡≥«ÂÓ ¡Á≈√ Â∂ Ù˪‹Ò∆ √Ó≈◊Ó √Ó∂ ∫ ≈‹È∆«Â’, Ë≈«Ó’ Â∂ √Ó≈«‹’ Ú◊ Á∆¡ª ÍzÓπº÷ Ùı√∆¡Âª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Úº‚∆

«◊‰Â∆ ÒØ’ ¡≥«ÂÓ ¡Á≈√ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ¬ ∂ Õ √Ú: ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò ˘ ÙË≈ Á∂ ÎπºÒ Ì∂‡ ’«Á¡ª Óπ º ÷ Ó≥  ∆ √: Íz ’ ≈Ù «√≥ ÿ Ï≈ÁÒ «’‘≈ «’ «’ Á∂ ËÈ∆, ÒØ’ª Á∂ Úº‚∂ ’≈ÎÒ∂ ˘ È≈Ò ÒÀ ’∂ ⁄ºÒ‰ Á∂ √ÓºÊ ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ Á∆ ÓΩ «‹ºÊ∂ Í«Ú≈ Ò¬∆ ¡√«‘ ‘À ¿∞ Ê ∂ Ùz Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ √Óº Ê ¡≈◊» ÂØ ∫ √º ÷ ‰≈ ‘Ø «◊¡≈ Õ √: Ï≈ÁÒ «’‘≈ «’

◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ Á≈ Ï∂‡≈ ÓÈÍz∆ «√≥ÿ «¬Ô≈Ò∆ ÙzØÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á≈ «ÚË≈«¬’ ω ’∂ «‹Ê∂ «Ú’≈√ ’≥Óª Á∂ ˜∆¬∂ Í≈‡∆ Á≈ È≈Ó ΩÙÈ ’ «‘≈ ‘À ¿∞ Ê ∂ ÈΩ ‹ Ú≈È Í∆Û∑ ∆ Â∂ √≈Ê∆ «ÚË≈«¬’ª Ò¬∆ ØÒ Ó≈‚Ò ‘À Õ ¿∞È∑ª ÚºÒØ∫ «ÚË≈«¬’ «¬Ô≈Ò∆ ˘ ‘ºÒ≈Ù∂∆ «Á≥«Á¡ª «’‘≈ «’ ‘≈√Ò≈ º÷Ø √Ì ÍzÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ‘ºÊ ‘À Õ ÙzØÓ‰∆ ◊∞Áπ¡≈≈ ÍzÏ≥Ë’ ’Ó∂‡∆ ÍzË≈È ‹ºÊ∂Á≈

¡ÚÂ≈ «√≥ ÿ È∂ √≥ Ï Ø Ë È ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ÈßÏÁ≈ ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ Á≈ ÒØ’ª «Ú⁄’≈ Úº ‚ ≈ Á≈«¬≈ Â∂ Íz≈‘∞‰≈⁄≈∆ Á∆ ÏÁΩÒ ¡º‹ Í«Ú≈ ÏπÒßÁ∆¡ª ¤»‘ «‘≈Õ «¬’º· «¬‘ √ͺه ’Á≈ «’ ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ ÒØ’ª ˘ ÷π Ù ∆ Á∂ ‰ Ú≈Ò≈ «Ú¡’Â∆ «ÚÙ∂ Ù √∆ Õ «¬√ √Ó∂ ∫ ¡À‚«Óß‡È ÂØ∫ Í≈Ò ÏØÍ≈≈¬∂ ¡Â∂ √À Ó ÏØ Í ≈≈¬∂ È∂ √. ◊∂Ú≈Ò È±ß Ù˪‹Ò∆ Ì∂∫‡

’∆Â∆Õ √Ú◊∆ ◊∂Ú≈Ò Á∆ ÌÂ∆‹∆ √ÀÓ ÏØÍ≈≈¬∂ È≈Ò «Ú¡≈‘∆ ‘ج∆ ˛Õ √π÷Á∂Ú «√≥ÿ „∆∫‚√≈ √≥√Á ÓÀ∫Ï È∂ ÙË≈ Á∂ ÎπºÒ Ì∂‡ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ AE Ú∑∂ «Í≥‚ «¬Ô≈Ò∆ ÷πÁ Á≈ √Í≥ ⁄ Â∂ Òß Ó ≈ √Óª √«‘’≈∆ √Ì≈ ÍzË≈È Á∂ ¡‘∞ºÁ∂ ”Â∂ «‘ ’∂ «Í≥‚ Á∆ Âº’∆ Á∂ È≈Ò-È≈Ò √«‘’≈Â≈ ˘ √Ó«Í ‘∞≥«Á¡ª ¿∞µÂÓ ÷∂Â∆ ’∆Â∆ Õ „∆∫‚√≈ «’‘≈ «’ (Ï≈’∆ √¯≈ AD ”Â∂)

OPENING SOON!!!

Now Hiring EDGE CENTRE UNIT 101, 4271, 23 AVE, EDMONTON


English Page

12 2013 12 July, July 2013

Asian Asian Tribune Tribune

Issue 7676 (2)(2) Issue

Servus Credit Union, Millcreek Meadows Branch organized Customer Appreciation BBQ last week

Awards & fashion set IIFA mood AY TWO of the IIFA extravaganza was a night of music, dance and fashion. The star-studded evening was a brilliant blend of musical performances by Pritam, Benny Dayal and Raghav Sachar among others followed by the fashion show.

D

Winners of the technical awards category were also awarded with Anurag Basu’s Barfi! winning nine of the 14 awards. Following it is Anurag Kashyap’s Gangs of Wasseypur which won two awards. Ayushmann Khurrana-starrer Vicky Donor, Vidya Balan-starrer

Barfi! won maximum awards on Day Two DESI GIRL: Dressed in a mintblue and pink Manish Malhotra lehenga, Madhuri Dixit finished her look with gold polki earrings and bright orange nails.

Millwoods Cultural Society for Retired & Semi Retired and Council of India Societies, Edmonton celebrated Canada day with gaiety and fervour

CLOWNING AROUND: It seems Ayushmann Khurrana’s stylist got momentarily colourblind while putting this look together.

PRETTY IN PINK: Evelyn Sharma looks fresh yet formal in this pink and orange halter gown, but she downplayed her look a bit too much for the evening.

Kahaani and Salman Khan-starrer Ek Tha Tiger were among the films those were awarded. Actors Jacqueline Fernandez, Sonu Sood, Sophie Choudry, Arjun Kapoor, Dia Mirza, Hussain Kuwajerwala and Gauhar Khan entertained the audience with their performances. Hosts for the night Boman Irani and Vir Das looked dapper while promoting their upcoming film, Santa Banta. Their brilliant camaraderie and comic timing was manifested in the easy, effortless delivery of well-executed jokes. They brought the evening alive as they interacted with some of Bollywood’s biggest stars on stage.

‘GOWN’ING GLORY: Sridevi is not one to disappoint with her fashion choices and this strapless blue gown, hair updo and earrings are elegant as ever.

POWER RANGER: Deepika Padukone looks strong and studded in this Naeem Khanembellished crop-top jacket with high waisted skirttrousers, Christian Louboutin heels and dark red lips. The IIFA awards is all set to make its maiden trip to the US by hosting the 2014 edition at the Tampa Bay in Florida. “We are extremely happy to announce that IIFA 2014 will travel to US. We had been working on America for the last three years with various cities like Las Vegas, Chicago and New York,” Andre Timmins, director, IIFA and Wizcraft, said.

COMIC RELIEF: Boman Irani (left) and Vir Das came dressed as Punjabis in kurta-pyjama, waistcoats, jhola and turbans.

Harmeet Kapur and Nick Liss , President at the “Supporting Kids with Cancer” Open Auction event sponsored by New Asian Village Chain of Restaurants last week

tricitymitsubishi.ca Port Coquitlam.BC.

RevolutionHonda.Com

Kamal Haasan is all set to bring the sequel to his last controversial outing Vishwaroopam 2 MERE and the veteran REFLECTION: actor-director Shah Rukh Khan shines says he is through in this confident that light reflecting the second blazer with a part will be leather lapel, a successful. satin tie and Haasan, 58, studded who plays the shoes. lead character of Major Wisam Ahmad Kashmiri in the film, faced many hurdles in its release.

Please conta ct: Vi ja y Soni contact: Vija jay 780-97 0-4 785 80-970-4 0-47

O VER 1 000 VEHICLES T O CHOOSE FR OM 1000 TO FRO

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa


¬∂Ù∆¡È «‡z«Ï¿±È

Vol. 3 No. 76 Tel: 780-2000-246 www.asiantribune.ca, editor@asiantribune.ca 12 July, 2013

WE PROVIDE VALUE OF MONEY

1-866-425-5004


English Page

WALKATHON 2013

Edmonton (ATB): This year on 15th June, 2013 approximately 275 supporters and friends of Maanaw Seva Association took part in Annual Walk a thon. Participants young and old joined the walk and donated money to support the school in Atsalia in the province of Uttar Pradesh, India and also a local inner city school Mount Rose. There were games and food for everyone. Organizers did a wonderful job in promoting the awareness about education and also in donating the funds for the breakfast to the

poor kids each morning of the school year. It was very satisfactory for Puneet Manchanda and his team of volunteers seeing the number of participants growing significantly each year and having the support of Indo Canadian community of the city of Edmonton. Maanaw Seva Association feels proud at the successful outcome of thisyearly event like Matter of Heart and Matter of Cancer and Three Lives of Punditji events done in the past. The chief guest was the Mayor of Edmonton His Worship Stephen Mandel and the

12 2013 12 July, July 2013

Asian Asian Tribune Tribune

Issue 7676 (4)(4) Issue

principal Ms Laurie Caines of Mount Rose school. Mr. Mandel also helped in auctioning one of the door prizes TV to raise some extra funds. He seems to be very natural in the art of auctioning. One of the main objectives of Maanaw Seva Association is to assist the under

Bhartiya Cultural Society of Alberta& Hindu Society of Alberta organized Summer Festival & picnic at their premises last week

privileged and poor children to receive elementary education to start with. For this purpose Maanaw Seva Association holds an annual Walk-a-thon (known as Walk for Children’s Future) in support of a free school in the village of Atsaliya in Uttar Pradesh, India

3 MILLION EUROPEANS CATCH INFECTIONS IN HOSPITAL ANNUALLY On any given day, some 80,000 patients in Europe are fighting an infection they picked up in hospital, often while in intensive care, the EU’s disease monitoring agency said in a survey published . Although some of these infections can be treated easily, others - like the superbug MRSA and other drugresistant bugs - can be

fatal or affect patients’ health very seriously, taking several months of costly hospital care and medication to beat. A survey by the European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC) found that on any given day, one in 18 patients in European hospitals has at least one hospital-acquired infection - amounting to

around 3.2 million patients per year.–Reuters “Healthcare-associated infections pose a major

public health problem and a threat to European patients,” said Marc Sprenger, director of the

St o c k h o l m - b a s e d ECDC. He said many of these infections could be prevented by well thought-out, sustained and multi-pronged prevention and control programmes and he urged hospitals to step up the fight. “Such programmes, as well as prudent use of antibiotics, will help all actors involved to protect the pa-

tients of European hospitals,” he said in a statement. The ECDC warned last year that doctors are increasingly having to turn to lastditch antibiotics due to growing drug-resistant superbug infections in Europe - many of them acquired in hospitals. The latest survey, which covered 1,000 hospitals in 30 European coun-

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

tries, found the highest rates of hospital-acquired infections were among patients admitted to intensive care units, where 19.5 percent of patients had at least one bug they had picked up from the hospital. The most common types of infection are respiratory tract infections such as pneumonia and infections of the bloodstream.

Seagulls force postmen to abandon eliveries

Postal workers told to ‘man up’ by Cornish residents after refusing to deliver to a seaside cul-de-sac because of attacks from divebombing seagulls. Officials at Royal Mail said postmen have been injured by the swooping birds who dive-bomb and peck at their heads. It is thought the gulls are launching their attacks to protect nests and are being relied by the postal workers’ brightlycoloured uniforms. Royal Mail has now ruled the gulls are a health and safety risk and have told residents at Liskey Hill Crescent, Perranporth, Cornwall, to collect their letters from a nearby post office. But home owners say they have had to put up with the aggressive seagulls for years and want mail staff to “man up” and start delivering again. Jackie Bray, 67, who has lived on the crescent for 35 years, said: “I’m waiting for a hip operation and now I have to go to the post office every day to collect my mail.


English Page

Issue 7676 (5)(5) Issue

Asian Asian Tribune Tribune

12 July, July, 2013 2013 12

Asian Star

Upinder Singh Matharu

Native village/Country, parents’ background Khadiala, Disstt. Hoshiarpur, Punjab, India. Father served as an Electrical Engineer with Indian Railways and mother was a stay home mom Your early education & past profession I completed Grade 12 from India When & why you came to Canada? 1996, my brother sponsored us and I immigrated with my parents What you did for initial survival? Besides completing CNC as part time student, I got involved into Windows manufacturing, Kitchen Countertops installations, house renovations and interiors Your career advancement initiatives and present occupation My hands on experience enabled me to take a plunge in doors, windows and moulding segment. I am one of the partners in Fancy Doors & Moulding Inc., Edmonton Your regret in life Absolutely nothing Pick any one of your the best achievements Whatever Waheguru has made me today, is beyond my dreams. I have nothing more to say except to pay my obeisance to Almighty Were you ever discriminated? I did experience teasing in my early days. However, I do not have any significant incidents to report What you miss in Canada? Nothing Are you happy in Canada? For sure Why? It is truly a land of opportunities and hard work is duly rewarded provided one has desire and willingness to slog. Unmatched fairness of system is a great boon to immigrants Any comments on Canada’s weather Winters are harsh on people as well as businesses. However, nature is a great equalizer and ensures that mankind is duly taken care of

Any comments on Canada’s culture What to talk about Canada’s culture, your visit to any part of the world will always expose you to positivity as well as negativity. If parents have tight control and imbibe the rich culture &heritage and persuade kids to follow the teachings of Guru Granth Sahib, I am sure results will be rewarding. My songs like “Such Da Hoka” and “Sikhi” really attracted our youth attention and guided them to lead an ideal life What brought you success in Canada? I don’t feel there is substitute to hard work. Work ethics, sincerity to purpose and persons and honesty pave the way to successful goals. However, family support is equally important Are you willing to help new immigrants? Anytime How? We try to employ newcomers as well as provide reference for the prospective employers. Also, whatever duties are assigned by Guru Ghar (Sikh Temple) for the welfare of an immigrants, are obediently carried by all of us Your message for Asians of Canada Work hard and avail the every opportunity this Country provide for the benefit of yourself and your families. Rights are also accompanied by responsibilities. Don’t fall prey to Drug and alcohol abuse. Respect elders and love youngers. Be inclusive in the mainstream and give back to society

Contact me at 780 200 2438 or asian@petersengm.com

780 200 2438

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa


English Page

Issue 7676 (6)(6) Issue

Asian Asian Tribune Tribune

12 2013 12 July, July 2013

GLIMPSES OF ALBERTA KABADDI CUP 2013 ORGANIZED BY ALBERTA PUNJABI SPORTS CLUB & CULTURAL ASSOCIATION, EDMONTON

"PHOTO COURTESY: KAMAL LAYALL OF KAMAL VIDEO & PHOTOGRAPHY"

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa


Editorial Page

Editorial

12 July, 2013

Asian Tribune

Issue 76 (7)

British doctors’ son, 8, kidnapped and murdered

Why is India ignoring During opening ceremony of hospital they dreamed of running in India Snowden’s plight? with us used to read news stuck A British couple

India has always given shelter to asylum seekers as a matter of principle, so why not now? In April 1960, the Premier of China, Zhou En-Lai came to Delhi. He had come on a mission to plead with Prime Minister Nehru to give up claims on Aksai Chin, a high altitude desert area with a pass, which connects the rest of China with Tibet. It was important for China to keep access to Tibet in light of the uprising. Through Zhou's efforts and his friendly relationship with India's PM, China was able to get India to accept its occupation of Tibet in 1951. For this, Zhou was willing to show gratitude. Hence in exchange for a few hundred kilometers around Aksai Chin, he was willing to accept the entire Mac-Mahon line as the de facto border between India and China. In particular, he was willing to agree to India's claim with respect to Arunachal. Just a year before Zhou's visit, a young 24 year old Tibetan, the Dalai Lama, had crossed over to India at Tezpur in Assam. Nehru had been a champion of Indo-Chinese friendship which had been codified as a treaty in 1954, based on the five principles or Panchsheel. One of the principles of Panchsheel was noninterference in each other's internal affairs. Yet India chose to give the Dalai Lama political asylum, and to this day the Tibetans have a "government in exile" in Dharamsala, India. In a way this was India "interfering" with China's internal matter of Tibetan secession/ independence. But this episode highlights the fact that despite the then warm relations between Zhou and Nehru, India did not hesitate to give political asylum to a deserving seeker. This was and should be India's 'dharma' (religious duty) toward asylum seekers. Till date, approximately 200,000 people have sought political asylum or economic refuge in India. This number includes 80,000 Tibetans. Relations with China soured after 1962, and Tibet continues to be a sticky point. Instead of giving up a few hundred kilometers, India lost thousands including Aksai Chin. Arunachal remains unresolved. But India is not throwing out the Dalai Lama, because it doesn't mix asylum with geopolitcs. So why didn't India apply the same principle to the asylum seeker called Edward Snowden? He is an American who worked for the National Security Agency and the Central Intelligence Agency. In the course of his work, he was appalled to find how intrusive and extensive the NSA and CIA surveillance was on the American citizens, as well as people from all over the world. Hence he leaked this information about the enormous scope of this Orwellian "big brother" project to an English newspaper. The surveillance project or program is called PRISM. It snoops on phone and internet traffic. Nobody seems exempt, including embassies of foreign countries. Such spying is in direct contravention of the Geneva Convention. India is among the top six targets of this PRISM surveillance. Snowden is a conscientious objector to his country's alarmingly excessive spying and violation of privacy. He is a whistleblower who blew the lid on violation of citizens' and national (embassy) rights. Curiously he has himself been charged with espionage and leaking classified secrets. But he is innocent until proven guilty. And he has fled the United States, fearing that he will not get a fair trial. Hence he sought political asylum in more than 21 countries, including India. And India (the same country who welcomed Dalai Lama) flatly refused. Since the US government has warned all nations where Snowden has sought asylum, India's actions seem less than principled. It is as if India doesn't want any 'pangaa' with the Americans. Nehru, a friend of China, didn't care about such supposed pragmatism in 1959. India celebrated the leaking of the Pentagon Papers in 1971. That was at the height of the Vietnam war. But in 2013 India chickened out. India is quietly letting go a historic opportunity to stand for its principles. History will be kind to Snowden but not to India if it doesn't step in!

who moved to India to open a hospital have been devastated by the kidnap and murder of their son. Ishan Rawal, eight, disappeared during the opening ceremony of his parents' new clinic in Indore, Madhya Pradesh state. Doctors Nikita and Arvind Rawal, from Beverly, East Yorkshire, discovered their son was missing on the day they were due to inaugurate their newly built hospital called Royal Shanti Healthcare. Ishan's body was discovered in woodland a few miles away from the hospital after a man who worked as a servant in their house admitted to kidnapping and strangling the boy. However the Rawals, who previously worked at

Hull Royal Infirmary and Castle Hill Hospital, believe there is more to their son's death.The family believe it may be the work of more than one killer, orchestrated by their enemies in an attempt to stop their work and force them to move back to Britain.They are desperate to bring those involved in their son's death to justice and are calling on the British Government for

help.Mrs Rawal, 42, who moved to India with her husband and two sons Ishan and Rusheek a year ago, said: 'How can someone do such a thing? 'He was such a talented boy - he played tennis and was getting on very well at school. 'We are missing a very big part of our lives that we will never get back.' Mr Rawal, 43,

said: 'We spent an hour looking all over the hospital.'There were people everywhere so it was very hectic and when we couldn't find him, we reported it to the police. 'We had our suspicions that he had been kidnapped.' Mr Rawal said he had always feared India's crime rate but never thought his family would become victims.He said: 'We

reports about daily rapes, murders and kidnappings in India but never thought such a thing would happen to us. 'I will not believe or accept that my son was murdered because a loony didn't get a job. We were new to this city and we had no animosity with any one.'Mr Rawal added: 'It is our ultimate loss, and the void cannot be filled. We had come to India to start a new life but now our lives are over.' Mr Rawal has decided he will not return to Britain despite their huge loss.'I don't regret coming to India and I am going to stay here despite the tragedy,' he said. 'Our friends and relatives here in India have been very supportive and have

throughout this nightmare.' The devastated family has appealed to the British government to put pressure on their counter-parts in India to investigate the murder of their son thoroughly.Mr Rawal said: 'Ishan was a British national so it's the British government's duty to press the Indian authorities to hold a thorough probe into my son's murder. ' We don't doubt the investigation carried out by the police here but I still doubt the murderer's motive and his helpers.' Mr Rawal said he will leave it to the courts to decide the punishment for his son's brutal murder but will not seek a death penalty.

Casual sex makes you depressed and anxious Young people who have casual sex are more likely to suffer from depression, according to a new study. Experts have found higher levels of general anxiety, social anxiety and depression among students who recently had sex with someone they knew for less than a week. In the largest study of its kind involving 3,900 heterosexual students, 11 per cent - the majority of whom were men - said they sex in the past month. study, Dr Lead author of the Bersamin, had engaged in casual

California State University, said both men and women in this group said they were experiencing anxiety and depression as a result of their sexual encounters.Dr Bersamin said: 'It is premature to conclude that casual sexual encounters pose no harmful psychological risks for young adults. 'The results suggest that among heterosexual college students, casual sex was negatively Melina associated with wellfrom being and positively

Humans could develop BEAKS like pufferfish Because our teeth are 'no longer fit for and practical.'However, he concedes that growing teeth is unlikely to put high street dentists out purpose' Human teeth are 'no longer fit for purpose' of business in the near future.While the idea of cellular dentistry in humans might sound like something out of a science fiction film, Dr Fraser believes it could be come a reality in just 50 years.

and we could eventually grow a beak one day, scientists have claimed. British researchers are exploring several ways in which humans could develop better teeth, or even a beak like a pufferfish to avoid having to visit the dentist.Scientists from the University of Sheffield have said that having a limited supply of teeth is impractical as we live longer than ever before. They have isolated the cells responsible for enabling fish to create an endless supply of teeth throughout their life. Scientists have been examining the jaws of pufferfish, which over millions of years have Editorial Team evolved special beaks to crack open crab shells and munch on crunchy food.One theory that is Prof . Harjinder Walia, being investigated suggests that humans will Ph.D (Journalism) eventually evolve beyond teeth and grow our own Head of Journalism beaks.The researchers are also looking at Punjabi Universty Patiala. (Punjab) India whether humans will be able to grow an endless Patron supply of teeth.The effect in fish is best seen in the 'conveyor-belt' bite of sharks. Yash Sharma, Scientists believe that putative stem cells, M.Sc (Hons), DMM nick-named 'tooth fairy cells', will will help to Publisher & Editor in Chief unlock the way that fish replicate their teeth and 780-200-0246 will eventually allow humans to grow our own teeth too.Dr Gareth Fraser, who is leading the Sat Paul Kaushal University of Sheffield research, said: 'With our Associate Editor, Calgary extended lives and modern diets, the limited 403 903 8500 supply of human teeth is really no longer fit for purpose. 'Our research is focused on looking for ways in which we can replicate the way that Raghbir Bilaspuri fish create an endless supply of teeth and bring Bureau Chief ( Punjabi) this capability to humans. 'Understanding how to grow our own extra Sunny Sharma teeth, like fish, may be the first step toward a Bureau Chief (English) more practical solution to the human dental problem.'Dr Fraser believes that it could be Atul Seth, CGA possible for humans to evolve and grow beaks Financial & Management Consultant like pufferfish, which he said are 'far more robust

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

associated with psychological distress.' Entitled Risky Business: Is There an Association between Casual Sex and Mental Health among Emerging Adults?, the study surveyed college students from over 30 institutions across the United States about their casual sex behaviours and mental wellbeing. The researchers also investigated the role of gender in determining mental distress linked to casual sex. Previous studies have found that women respond more negatively to casual sex than men, possibly because of double standards that allow men to have more sexual encounters with a greater number

of partners than women. In this study which features in The Journal of Sex Research - however, gender did not have an effect on outcomes. Researchers have yet to determine whether existing mental health problems cause young adults to engage in riskier behaviours. This research follows a recent study which found girls were more likely to sleep around at university if they smoke cannabis. Researchers rom The Miriam Hospital Centre for Behavioural and Preventive Medicine in Rhode Island researchers set out to discover if some students are more likely than others to 'hook up'.


English Page

DO WE NEED MORE TAXIS IN EDMONTON? - KERRY DIOTTE

Chef’s Special Ajwaini Bhed ( Carom seed spiced Lamb chop, Chick pea crush ) Spices has always been considered as india¼s prime commodity and if i have to choose my favourite, it would be Ajwain ( Carom seeds ), especially ajwain pooris ( Indian deep fried bread ) made by my wife. I was always interested in fusion cuisine and once thought of trying this particular dish. This dish soon became one of the best selling item in the menu. Ingredients Lamb Chops – 1 Rack or 1 lb Yogurt- 30 gm Red Chili Powder- 10 gm Ginger- 5 gm Garlic- 5 gm Ajwain ( Carom seed )10 gm Lemon- 1 no. Chick Pea- 50 gm or 1 small Tin ( Cooked one ) Chat masala- 5 gm

Cumin seed- 5 gm Salt- To Taste Cilantro leaves- 20 gm Onion white- 1 no. Tomato- 1 small no. Cucumber- 1 no Method 1.Place the ginger garlic in the blender.Blend it until it becomes a paste. 2. Marinate the Lamb chop with yogurt, red chili powder, gingergarlic paste,salt, ajwain ( Carom seed ) and lemon juice.Place it

aside for 6-7 hours. 3. Heat the oil in small pan. add cumin seed. Cook until it cracks. 4. Add chick pea and saute on high heat for 5 minutes.Add chat masala and cilantro leaves. Check the seasoning.Finish it with lemon juice. 5. Roast the marinated lamb chops in tandoor oven for 10 minutes or regular oven for 15-20 minutes ( 350 F). 6. Slice onion, tomato and cucumber. Add

I’ve heard from some Edmontonians there aren’t enough active taxi cabs in this city. Some people are telling me they don’t bother going out anymore because they can’t catch a cab to get home safely. At a recent city council meeting I proposed a motion to study the number of taxi cabs in Edmonton compared to those in other Canadian cities. That motion was passed and a report is expected back to council later this summer. I want you to hear your

(937 miles) beyond its borders. “The remaining six navigational satellites will be launched at every six

months over the next 30-36 months,” Indian Space Research Organisation (ISRO) chairman K.

Celebrity chef Simon (Sumit Bhatia is an Executive Chef of Rimmer has created the Aqua Restaurant at the Courtyard by world’s most luxurious Marriott Edmonton West) cat food featuring roasted lemon juice , salt and cilantro leaves and mix it together to make a salad 7. Start plating with chick pea crush at the bottom. Place onion tomato and cucumber

salad at the bottom followed by lamb chop. Garnish it with some chopped cilantro leaves as shown in the picture. 8. Serve it with either garlic pickle or mango pickle.

Radhakrishnan said after the launch. The United States’ GPS is the most widely used network by consumers

with 24 satellites, but other countries including Russia, the European Union and most recently China have developed rival positioning systems. China’s Beidou, or Compass, navigation system started providing services in the region in December, and is expected to offer global coverage by 2020.Beijing began building the network in 2000 to avoid relying on the US GPS system. Reports have said Pakistan, which has fought three wars with India, was set to become the fifth Asian country to use the Chinese system.

If Quebec separates, it will be Canada’s loss and the Visible Minority’s gain- Prem Kumar I recall in the 1980’s the Canadian visible minority was barely 4% of national population, now it is more than 12 % and in the next 30 years it would be 25 % or more, so say some scholars. But one fundamental fact remains the same: A visible minority immigrant is essentially a refugee who has escaped from a slew of bad circumstances in his motherland: poverty, violence, dictatorship, fanaticism, to name a few. In its place, Canada offers prosperity, democracy, freedom, peace, and all the benefits that go in such a milieu. It is the immigrant’s raison d’être to come here. Hence the visible minority person is one of the most loyal citizens of Canada. Naturally such a person is at wit’s end to learn that Parti Quebecois and its members called the separatists have long sought the vivisection of Canada, to set up a new country for FrenchCanadians. Such an eventuality is legally

possible under the Canadian constitution, the former BNA. To actualize it, though, both the federal and provincial governments have to concur. So, whenever the separatist government comes to power, it seeks to settle the constitutional question of separation. To date, it is bogged down by the preliminaries like the Yes Vote, the Meech Lake Accord, the Clarity Act and so on. However, the separatist government often stirs the ire and fears of many residents by enforcing the repulsive language laws in the market place and in the public sector. Names of separatist leaders like Rene Lévesque, Lucien Bouchard, Bernard Landry, and currently Pauline Maoris, come to mind. Yet the cardinal question: ‘What does Quebec want?’ is still unanswered! Meanwhile, some 500,000 moderate Quebeckers, in the past ten or so years, have left the province,

causing huge economic loss to Quebec and Canada. Respected Canadian media persons, who have closely watched the Quebec separatist movement say, that the separation of Quebec will never happen. The movement is only a sham, charade, gabble and din, an alarmist posture to keep alive the bogey of the outmoded separatist concept and to keep the successive federal governments on their toes to dole out new goodies to Quebec to win the next election. And what is the logic for Quebec to separate? None what so ever, say most of the Rest of Canada (ROC). The truth is the province gets one of the largest federal equalization payments, contributes comparatively small amount of federal taxes, controls its immigration policy, and participates in dealing with the Frenchspeaking nations. Most of all, the national policy of bilingualism and

thoughts on this. Do you believe there are enough taxi cabs in Edmonton? Take my quick, twominute survey on my website www.kerrydiotte. com.Feel free to share this with your family and friends!

Send me your feedback: Mailing address: Kerry Diotte, 584 Riverbend Sq. NW PO Box 21022 Terwilligar Edmonton, AB T6R 2V4.Go to my w e b s i t e at: www.kerrydiotte. com or e-mail me at info@kerrydiotte.com. You can also call (780) 701-0040. (Kerry was an awardwinning journalist for nearly 30 years prior to being elected to Edmonton city council in October 2010 for Ward 11. He is a candidate for mayor in the Oct. 21 election.)

World’s most luxurious cat food

India launches satellite for new navigation system India launched the first of seven satellites for its domestic satellite navigation network Tuesday, its space centre said, in the first step to creating a scaled down version of the US Global Positioning System. A rocket took off in the early hours from a site in the southeastern state of Andhra Pradesh and injected the 600kilogramme (1,300pound) satellite into orbit 20 minutes later. Once fully operational in 2015, the Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) will provide accurate positioning services for civilian and military users across India and up to 1,500 kilometres

12 July 2013

Asian Tribune

Issue 76 (8)

biculturalism is thriving. Add to it, the ‘quiet revolution’ that has inducted many FrenchCanadians into high jobs with the federal services and in business. Now let us assume that there is a remote possibility of Quebec’s separation will happen. In such a scenario, Canada’s ‘loss’ is many-sided. Its international prestige will plummet. There could even be ethnic violence within. There would, at least over the short haul, a huge disincentive for foreign entities to invest. Managing new Canadian borders would entail big costs. The new Quebec could become a conduit for nefarious elements to sneak into Canada. Since ethnicity and language form the rationale for Quebec’s separation, bickering between the two neighbours will be a regular motif. Conversely, the visible minority’s proportion will rise in the new shrunken Canada, giving it a strong clout in

Canadian affairs, such as more of its members getting elected, and a sizeable increase in e m p l o y m e n t opportunities at all levels. In due course, more immigrants from the Third World will enter Canada and further spike the visible minority’s hubris. But the visible minority’s so-called ‘gains’ could be neutralized, If the evils of corruption and internecine feuds, based on religion, language, region, and the control of places of worship, so endemic in the Third World, are imported here , too. So, in the best interests of all the stakeholders, let us put away narrow views and exclusive demands and strike a balance that is based on fairness and compromise, so that a united Canada becomes a global model of multiculturalism. PREM KUMAR is a long-time resident in Edmonton and can be contacted at pkedmonton99 @yahoo.com

duck, lobster sushi roll and Beluga caviar. The feline-friendly dish costs £24.99 per portion and the first run, sold exclusively at the IceTank kitchen in London’s Covent Garden, sold out in 50 minutes. Rimmer, who presents Channel 4 show Sunday Brunch, handmade a batch of 50 of the meals for MORE TH>N pet insurance. The special meal was sold to raise money for the RSPCA, but following its popularity another

batch is being planned. The Daily Telegraph quoted Rimmer as saying: “By working closely with animal experts

we’ve created a dish that is not only good for cats but also a ‘once-in-ninelifetimes’ food experience for them.”

CHANGING FACES These amazing snaps of face transplant patient Richard Lee Norris reveal the stunning progress he has made in just over a year. The American suffered horrific injuries to his jaw, teeth and tongue in a 1997 gun accident and spent much of the following 14 years living as a recluse. But after the ground-breaking surgery - at Maryland Medical Centre, in Baltimore - Richard, 38, has learnt to eat, talk, shave and even brush his teeth again. His confidence is now so high he is planning to set up a foundation to help future transplant patients. Richard said: “When I was disfigured, just walking the sidewalk, I was surprised that more people didn’t walk into telephone poles or break their necks to stare at me. Now there’s no-one paying attention. Unless they know me personally, they don’t know I am a face transplant patient. That is the goal we had.” Richard has said he is humbled by the kindness of Maryland relatives of Joshua Aversano, who agreed to donate his tissue and organs - the 21-year-old died after being struck by a van while crossing the street. Richard suffered horrendous

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

injuries when he shot himself - the operation to repair the damage took 36 hours. It was considered one of the most complicated ever, as it included work far back into his mouth on his teeth and tongue. He is now releasing a book describing his experiences with facial disfigurement. In it, he talks about facing

cruelty from strangers and his battles with addiction, but he is also unsure about whether he would change what happened to him. He continued: “Those ten years of hell I lived through, it has given me such a wealth of knowledge. It’s unreal. It has put some of the best people in my life.”

Goal-scoring robots vie for World Cup

HollandMetroNever mind the Confederations Cup, for a real glimpse into the future of football check out RoboCup. Robots from 40 different countries have descended on Eindhoven in Holland in a geeky battle of computer programming and engineering.The teams play in various divisions based on their size, ranging from adult-sized bots to standard platform, with the players communicating with each other via wifi and no human interference once a match begins. But while the stilted action is more techy-taka than tika-taka, the long-term aim of the event is to produce machines capable of beating humans by 2050.And while they lack pace and their first touch can be found wanting, the current crop already have a grasp of tactics.


English Page

12 July, 2013

Asian Tribune

Issue 76 (9)

“Coaching and Psychological Solutions towards Understanding of Human Relations and Self Potentials- Part I” growing HR to be fair, the mother looks at the best possible pictures for you to be handsome/beautiful; the mother bathes with milk/butter for the skin to be good, the mother applies all sorts of oil for the hair to be at their best. The mother only in a few cases reads good books and refrains from the fights so that nothing negative reaches the growing HR. Are we forgetting Hindu Mythology?Has anybody realised that to develop the “New Life”, a lot more is required. They say that Abhimanyu, son of Arjuna and Subhadra, learnt the art of breaking in to a fighting By Colonel Aalok Sood f o r m a t i o n , mother is a working the mother is not able “Chakravyuh” when he lady and she is keen to to provide the warmth was in the womb but work till the eighth to the ‘growing HR’. month because she Let us take wants to be with her case three. The couple husband for the is at home. The maximum time after husband is at work and the baby is born. She the mother is a nonis so busy with travel working lady. The and her work that the husband’s job is a attention that the baby tough one and from the needs, is forgotten due way he brings work at to the mother’s wants home, we can know and needs. Giving food that the husband is on time is not the only tensed up. He imparts thing that the ‘growing his tensions on the HR’ needs. ‘mother to be’ through Let us take his anger, case two. The mother exasperation, and is at home alone. The frustration. The wife too husband has a touring shouts back, at times. job. He is home for a All these three maximum of three or situations are no good four days in a month. for the ‘growing HR’. He has no time for the “You shall reap so as mother or the growing you sow”. The affection, baby. The mother warmth, soothing broods and is environment, music, ‘unhappy’, misses her good stories, and husband, does her best knowledgeable words to remain happy and are what the ‘growing still is unable to cope HR’ needs. up with the situation. The mother is Overall situation is that fed with Coconut for the

“Introspection of self has to be True, Selfless, Unbiased, sans, hidden desires and wants. Is that too much of an expectation from thy own self? Of course not friends, it is only then you would be able to find your own self!!” —Aalok Well, moving on to a better understanding of the ‘Human Being’, the key for every achievement of the mankind, we shall see what are some of the aspects that become a deterrent to an ‘outstanding’ Human Output. What are the common barriers to the human being which keep him/her from achieving and contributing their best? One who is keen on finding a solution of attaining ‘beyond his/her potentials’, should first know clearly the impediments that block the path to such ‘achievements’. As they say, for the correct medicine, the diagnosis has to be thorough and exact. Have you seen that in a group of 100 in an organisation, handfuls are performing to their best, whatever is the circumstance? There would be some who are mere ‘followers’ and follow whatever others try to do, unmindful, whether what they do, has a meaning or not. Most of the others are mere spectators, and most of the time, they are just ‘passengers’. So, “What drives the few and what does not drive the rest”, is a moot question that comes to the management too. The only thing is that we are so engrossed with day-to-day routine that we do not wish to find the reasons and thus the solution to the “Development of the

Human Being” around each one of us. This holds true from our own home where we pay scant attention to the ‘growing human being’, the child, the student, the young adult till he/ she actually attains adulthood and now is the ‘bread earner/ winner/maker’. This is the time, the human resource or can we now call him/her the ‘Human capital’ has learnt from his own mental strengths and what the environment has provided him/her. It is little late for the human being to change at this stage of life until the ‘acceptance’ of what has been learnt till date does not come from within. Of course, post the ‘acceptance’, the human being has to ‘un-learn’ what they have learnt, ‘re-learn’ something new, absorb that and apply that to be different human beings in alignment with the ‘environment’ around them or be what best he/she is ‘closest to his own self’. The Yet to be Born Child Now that is the start point of the ‘Human Resource (HR)’, “No or a Yes?” “That sounds early!” “You must be joking!” These are some of the remarks that one would listen to. So, let us see some of the situations while the ‘growing HR’ is taking shape. Let us case one, where the young

could not learn the art of getting out of it because, Subhadra dozed off to sleep when that part of the narration came about. What does it entail? The fact is that the growing HR starts learning and development from the time he/she is in the womb. Intrauterine (before the birth, in the womb), they say, the child develops 60% of its brain. The care commences post birth but if you want a “whole” (Alert, Attentive, Brilliant, Healthy, Receptive and Intelligent) baby, you (parents) must be “wholesome” parents! How many of us make sure that the parents imbibe the best of values and then plan the child? The child needs to be

planned and not happen by accident. How many of us believe, know and apply that it is we who can give the most of the education, knowledge and values to the child at this stage when the child is still in the womb? It is thus important for each one of us to realise that preparation for the child or if I can “The Human Resource” that is to convert to a ‘Human Capital” later, starts in the hands of the “Parents”. “What you sow, so shall you reap”, is the saying that we have adopted yet never practised in its essence.We shall be discussing more of this relationship which is one of the most critical relationships in a greater length later. We shall fist discuss the postulates of Directive

Avoiding Summer Tragedy Man dies in a single vehicle, motorcycle collision. He had lost control of his bike, left the roadway and later died from his injuries. There was no alcohol involved, nor was there any excessive speed. What happened? Police say that he was wearing a helmet that did not meet current safety standards. As a motorcyclist myself, I am always amazed by the number people I see riding, wearing a “beanie” or “novelty” helmet rather than something that actually might help save their life. In an attempt to try and

understand what a helmet must do to protect you, it is always good to first look at what it is made to protect - your brain. A brain is a very soft organ, about the consistency of warm, stiff Jell-O. Your brain basically floats inside your skull, within a bath of cervical-spinal fluid. When your head hits something hard during a crash, it stops but your brain keeps going and has its own collision inside the skull. This can cause all sorts of problems, none of them good. A motorcycle helmet

US doctor returns arm bone to Vietnamese soldier

An American doctor said Monday he had returned the carefully-preserved arm bone of a Viet Cong soldier to its owner more than forty years after he amputated it during the Vietnam War. The arm - from which US medics removed the flesh and which was wired together after the 1966 operation - was handed back to exsoldier Nguyen Quang Hung at his house in the town of An Khe in Vietnam’s Central Highlands province of Gia Lai. “I was the custodian of this arm,” US doctor Sam Axelrad told AFP by phone, adding he was “unbelievably happy” to have been able to return the somewhat macabre wartime memento to its rightful owner - who now plans to use it to claim a war veteran’s pension.

has two major parts the outer shell and the energy-absorbing inner liner. The inner lining is made of expanded polystyrene or EPS, the same stuff used in coolers, coffee cups, and packing peanuts. Outer shells are either made with a resin/fibre composite, such as fibreglass, or a moulded thermoplastic such as ABS or polycarbonate. The EPS inner liner has a great quality - as it crushes, it absorbs lots of energy at a predictable rate. This is usually a minimum of 3/4" thick. EPS actually absorbs the kinetic energy of your moving head, as the foam collapses, thus

protecting your brain. The hard shell is mainly there to protect against abrasion and penetration from pointy sharp objects. What does this mean to you the motorcyclist? Well the good news is that all you have to do is go to your local retailer, find a helmet you like, ensure it has a DOT, Snell or BSI safety designation, try it on and get a good snug fit and go enjoy the ride. For more information and tips on safe riding email you’re Regional Traffic Safety Consultant, Bruce Adams at bruce.adams@gov.ab.ca or visit www.saferoads.alberta.ca .

Delhi/Mumbai/Kolkata/Chennai $899 + Tax Karachi/Lahore/Islamabad $1249 + Tax London/UK $749 + Tax Toronto $399 + Tax Domestic & Internation Ticktes Tours, Cruises & Honeymoon Packages Passport & Citizenship Photos

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

Communication Psychology to understand this “Human Being” and then later apply these postulates to understand most of the relationships under the sun. Aalok is an International DC Master Trainer, a Coach, a Writer, and an Author. He is Motivational and Inspirational Speaker. He is a visiting faculty of Institute of Applied Manpower and Research (IAMR), New Delhi. For queries, please contact +919910355044; +918427777447. Please see the w e b s i t e s w w w. a a l o k c o r p o r atetrainer.com; www.directive communication.com; www.coloredbrain.com; and www.humandrive. netMail id: aalok@directivecommunic


English Page

Issue 76 (10)

12 July 2013

Asian Tribune

Kirat Raj Singh makes a mark in UK politics LUDHIANA: Don’t mistake him to be singer Rabbi Shergill. Since landing in Ludhiana, his maternal grandparents’ place, Kirat Raj Singh had to convince local residents that he is not Shergill.But at 23, Kirat is also on song. He has created his space in the student politics in United Kingdom. He has become the first Sikh youth to make it to the f i v e - m e m b e r committee of the

National Union of Students (NUS) in the UK as its member. Talking to TOI during his visit to Ludhiana, Kirat shared his views on politics, future goal and Ludhiana. “After becoming the first Sikh youth to have been elected to the NUS committee, I am all geared up to contest for the union president’s post in 2014. And if I win the election, I will be the first Asian to achieve that,” said Kirat Raj

Singh, a student of Birmingham University. Born and brought up in Birmingham, Kirat speaks fluent Punjabi and Hindi. He did his graduation in law and masters in politics. Now, he wants to do PhD in politics. Speaking about student politics in the United Kingdom, he feels politics is much more constructive in UK than in India. In the UK, there is only one national union of students and it has

over 7 million members. Except 4 institutes, all other universities, colleges and educational institutes are all affiliated to the union. Even the two main parties of the country do not have separate students unions and are a part of this union only, he said.Kirat said before getting elected to the five-member committee of the NUS, he was elected vice-president of the Birmingham city university students

union in 2011 with the support of the Labour Party. But I had fight the elections to the NUS committee as an independent candidate after the party decided not support me further.Out of the five members, two are from Labour Party and Conservative Party and the other three are independents. “Now these members would elect the president. And as I have good rapport with the other two independents, I am confident of winning,” said Kirat. On being asked about the support of his family and their view about politicians, Kirat said despite the fact

that he is born and brought up in England, his parents were influenced by the poor image of politicians in India. “They were initially unhappy with the idea of me joining politics, but I have been able to convince them that good people should come forward and replace the corrupt politicians,” he adds.“As it is my maternal grandparents place, I love Ludhiana and I am excited to be here. I face only one problem whenever I come here. People take me to be Rabbi and it’s very hard to convince them that I am also his fan, but not him,” added Kirat.

Earth had two moons, scientists claim

The smaller ‘twin’ moon is believed to have only survived a few million years before it collided with the one we see today, leaving just one. The theory will be explained by Professor Erik Asphaug, from the University of California at Santa Cruz at a conference about the moon to be held at the Royal Society this September. He said: "The second moon would have lasted for only a few million years; then it would have collided with the moon to leave the one large body we see today.“It would have orbited Earth at the same speed and distance and just got slowly sucked in until they hit and then coalesced.”Prof Asphaug told the Sunday Times he believes the landscape of the moon, which appears to have mountains, are the remains of Earth’s smaller moon when the pair collided. The moon's smaller twin is believed to have been about onethirtieth of the size. The Earth and its moon are thought to have been formed between 30 million and 130 million years after the birth of the solar system, about 4.6 billion years ago. A total of nine ‘super-Earths’, planets between one and 10 times the mass of Earth. have previously been found. Scientists from Harvard put forward a theory last year that suggested the Moon was once part of Earth that spun off after they collided with another body. The study was published in journal Science. Last month astronomers reported discovered three planets, similar to Earth, orbiting around a single star which may be able to support life.Researchers estimate there could be as many as 100 billion planets similar to the Earth in our galaxy, the Milky Way.

Are you getting enough fruits?

Fruits are delicious, juicy, fun to eat and healthy ingredients for great desserts; but are you getting enough fruits in your daily diet? We use a lot of skin care products that boast of properties and vitamins from fruits, but why do we still select creams over natural fruits? Let's take a look at how many fruits you need to eat every day before you can say that you are getting enough fruits in your daily diet.Based on a study in 2010 reported by the Dietary Guidelines of America, you need 1.5 - 2 cups of fruits daily, but 'the amount depends on the number of calories per day recommended for your healthy weight.' (Via) Also, it is recommended that you eat five servings of fruits and veggies a day, but it depends on your age and gender: Women between the ages of 19-50 should eat 7-8 servings, while men should eat 8-10 servings. And for those above 50, men and women should consume seven servings of fruits and vegetables a day.All this preaching is in good spirit. Fruits help fight cancer, obesity and heart disease. Fruits provide nutritional vitamins. Certain fruits contain a good amount of natural sugar and fluids, which also keep us hydrated. Fruits are rich in fiber, and are great for bowel movement and weight loss. It is also advised that you consume fruits whole, instead of skinned or juiced.Tips on how to make fruits a part of your daily diet:Since two cups of fruits are the norm, you can break this down into four servings a day; for instance, breakfast, mid day, mid evening and after dinner.Avoid fruits from cans that mention preservatives like artificial sugar or high levels of salt, or processed fruits in the form of juices.

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa


Punjabi Page

12 July, 2013

Asian Tribune

Issue 76 (11)

√ØÈÓ «¯ÒÓ ˘ ÒÀ ’∂ ’≈Î∆ ØÓª«⁄ √∆ Â∂ «¯ÒÓ «Ú⁄ ’≥Ó ’È≈ Á≈ ¿∞√ ˘ Ó≈‰ √∆ ª ‘∆ ª ¿∞√ È∂ «Ó‘ÈÂ≈È∂ Ú‹Ø∫ «◊¡≈ª ∞ͬ∂ ‘∆ Ò¬∂Õ «¯ÒÓ Á≈ ‡zÒ ∂  Ú∂÷ ’∂ ¿∞‘ Ì≈Ú∞’ ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ

Ì≈ Á∂ ¡≈͉∂ ◊∞ ¡ ª„∆ Óπ Ò ’ Í≈«’√Â≈È È≈Ò «ÙÂ∂ ’ج∆ Ï‘∞Â∂ √≈˜◊≈ È‘∆∫ ‘∂ ‘È,Í Ï≈Ú‹»Á «¬√ Á∂ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «Ú⁄ Í≈«’√Â≈È∆ ’Ò≈’≈ª Á∆ ¡≈ÓÁ Ï≈Á√± ‹≈∆ ‘ÀÕ √«ÊÂ∆ «¬‘ ‘À «’ «¬Ê∂ ◊∞¡ª„∆ ÓπÒ’ ÂØ∫ ¡≈¬∂ ’Ò≈’≈ª Á∆ ÌÓ≈ ‘ÀÕ “DG Á∆ Ú≥‚ È∂ Ï∂Ùº’ Í≈«’√Â≈È ˘ ª √≈‚∂ È≈ÒØ∫ Úº÷ ’ «ÁºÂ≈,Í «¬√ ˘ Ì≈Â∆ «¯ÒÓª È≈ÒØ∫ Úº÷ È≈ ’ √’∆Õ Á∂Ù Á∆ ¡≈˜≈Á∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á ω∆¡ª «¯ÒÓª ”Â∂ fi≈ Ó≈∆¬∂ ª ◊∞¡ª„∆ ÓπÒ’ Á≈ ¿∞È∑ª «Úº⁄ «˜’ «’√∂ È≈ «’√∂ »Í «Ú⁄ ˜» Ș ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ‘Ø ª ‘Ø ¿∞È∑ª Á∂ Úº÷ Úº÷ ’Ò≈’≈ Ú∆ «¬È∑ª «¯ÒÓª Á≈ «Ù≥◊≈ ωÁ∂ ‘∂ ‘ÈÕ Ú≥‚ ÂØ∫ Ï≈¡Á ω∆¡ª «¯ÒÓª ”⁄ ÍzÓπº÷ ‘È: √πº¬∆¡≈ Â∂ Ï≈Ï≈ Íz’≈Ù Á∆ “¡≈˜≈Á «‘≥Áπ√Â≈È“ (AIDH), ¿∞«ÓÒ≈ Â∂ ‘∆Ù ⁄≥Á Á∆ “««Î¿∞‹∆“(AIDH), ’È Á∆Ú≈È Á∆

“Ò≈‘Ω“(AIDI), Ó∆ «ÓÙ≈ Â∂ ‘∆≈ Ò≈Ò Á∆ “’ÙÓ∆ ‘Ó≈≈ ‘À“(AIE@), È«ÒÈ∆ ,‹√Ú≥ Â∂ ¡‹∆ Á∆ “È≈√«Â’“(AIED), ÏÒ≈‹ √≈‘È∆ Á∆ “◊Ó ‘Ú≈“(AIGC), ≈‹ ’∞Ó≈ Á∆ “«‘≥Áπ√Â≈È ’∆ ’√Ó“(AIGC) Â∂ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «Ú⁄ ÙØ¡ ÓÀÈ Ú‹Ø∫ Ó’Ï»Ò ≈‹ ’Í» Á∂ Á∂‘ªÂ Ó◊Ø∫ ¿∞È∑ª Á∂ ÍπºÂª ÚºÒØ∫ ω≈¬∆ «¯ÒÓ “«‘È≈“(AIIA)Õ «¬√ «¯ÒÓ «Ú⁄ «Ù∆ ’Í» Â∂ Í≈«’√Â≈È∆ ¡Á≈’≈ ‹∂Ï≈ Ïı«Â¡≈ Á∆ Óπº÷ ̱«Ó’≈ √∆Õ «¬È∑ª Íπ≈‰∆¡ª «¯ÒÓª ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¬∆¡ª ÈÚ∆¡ª «¯ÒÓª «Ú⁄ ◊∞¡ª„∆ ÓπÒ’ ÚºÒØ∫ ¡«ÂÚ≈Á∆ √◊Ó∆¡ª ÚË≈¿∞‰ √Á’≈ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ È∂ Ú∆ ¿∞√ ˘ Íπ≈‰∂ «ÓºÂ Á∆ ʪ ÁπÙÓ‰ ÓπÒ’ Â∂ ¡«ÂÚ≈Á ˘ Ù«‘ Á∂‰ Ú≈Ò∂ Á∂Ù Ú‹Ø∫ Ì≥‚‰≈ Ù∞» ’ «ÁºÂ≈Õ ¡«‹‘∆¡ª «¯ÒÓª «Ú⁄ «ÈÁ∂Ù’ ‹∂.Í∆.ÁºÂ≈ Á∆ √≥È∆ «Á˙Ò, √πÈ∆Ò ÙÀ‡∆ Â∂ ¡’ÙÀ ÷≥È≈ Á∆ ¡Á≈’≈∆ Ú≈Ò∆ «¯ÒÓ “Ï≈‚“,“Óª Â∞ fi ∂ √Ò≈Ó“,

Ï≈Ò∆Ú∞‚ º ”⁄ Ò≈Ò∆Ú∞‚ º “¡ÀÒ˙√∆“,“Á∆Ú≈-ÒÀµ‡√ «Ïz≥◊ ¡≈Ú ‘∆ؘ ÏÀ’“,«ÈÁ∂Ù’ Ó«‘Ò ’∞Ó≈ Á∆ ¡«ÓÂ≈Ì Ïº⁄È Â∂ È≈È≈ Í≈‡∂ ’  Á∆ «¯ÒÓ “’Ø ‘ ≈Ó“, “«‘≥ Á π √ Â≈È ’∆ ’√Ó“, ¡≈«Ó ı≈È Â∂ È√∆»Á∆È Ù≈‘ Á∆ “√ÎØÙ“, ¡«ÌÙ∂’ Ϻ⁄È Â∂ ’∆È≈ ’Í»  Á∆ ÍÒ∂ · ∆ «¯ÒÓ “««Î¿∞‹∆“,¡’ÙÀ ’∞Ó≈ Â∂ ÏΩÏ∆ «Á˙Ò Á∆ “¡Ï Â∞Ó‘≈∂ ‘Ú≈Ò∂ ÚÂÈ √≈Ê∆˙“ ”⁄ Í≈«’ Á∂ ’» «⁄‘∂ ˘ Á√≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ÁØÚª ÓπÒ’ª Á∂ √Ï≥˪ «Ú⁄ «¬≥È∆ ’∞ۺ‰ «‘‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á Í≈«’ ’Ò≈’≈ª Á∆ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «Úº⁄ ¡≈ÓÁ Ï≈Á√± ‹≈∆ ‘∆Õ «¬Ê∂ ’∞fi ’Ò≈’≈ª Á≈ ÷≈√ «˜’ ’È≈ ωÁ≈ ‘À «‹Ú∂∫ ¡Á≈’≈≈ ∆È≈ ≈¬∂ Á∂ «’z’‡ ÍÂ∆

“ ’ ≈  «  ’ ’≈«Òß ◊ ”,“«˜≥ Á ◊∆ «ÓÒ∂ ◊ ∆ È≈ Áπ Ï ≈≈“ Â∂ ‘∞ ‰ “Ì≈◊ «ÓÒ÷≈ Ì≈◊” «Ú⁄ ¡Á≈’≈∆ ’ ‘∂ Î‘≈È ¡ıÂ È∂ “«ÁÒ ⁄ ≈ ‘  ≈ ‘”“,“Ò’ÙÀ ” ,“‚≈È” Â∂ “‚≈È-B” «‹‘∆¡ª «ÎÒÓª Á≈ «ÈÁ∂ Ù È Ú∆ ’∆Â≈ ‘À Õ ¯‘≈È È∂ «¬’ «ÈÁ∂ Ù ’ Â∂ ¡Á≈’≈ Ú‹Ø∫ ‘∆ È‘∆∫ ÏÒ«’ «¬’ Ò∂÷’ Â∂ ◊≈«¬’ Ú‹Ø ∫ Ú∆ Ï≈Ò∆Ú∞ º ‚ «Ú⁄ Úº ÷ ∆ ͤ≈‰ ω≈¬∆ ‘À Õ «Ò÷‰ Á∆ Íz « ÂÌ≈ ¿∞√ ˘ ¡≈͉∂ ◊∆Â’≈ «ÍÂ≈ ‹≈Ú∂ Á ¡ıÂ ÂØ ∫ «Ú≈√ «Ú⁄ «ÓÒ∆ ‘À Õ CI Ú«∑ ¡ ª Á≈ ¯‘≈È ‹ÁØ ∫ AG Á≈ ‘Ø « ¬¡≈ ª ¿∞ √ Á≈ Í«Ú≈ ¿∞ √ Á∂ ÿ∞ Ó º ’ Û √π Ì ≈¡ ˘ ÒÀ ’∂ ’≈Î∆ «Î’Ó≥ Á √∆ «’ ¿∞ È ∑ ª Á≈ Ò≈‚Ò≈ Úº ‚ ≈ ‘Ø ’∂ ’∆ ’∂ ◊ ≈Õ Í ¡º ‹ ¿∞ √ Óπ ≥ ‚ ∂ ”Â∂ È≈ «√Î Í«Ú≈ ˘ ÏÒ«’ Á∂ Ù ˘ Ú∆ Ù’ ¡≈¿∞ ∫ Á≈ ‘À Õ Ï≈Ò∆Ú∞ º ‚ Á∂ ÓÙ‘»  «¯ÒÓ√≈˜ ≈’∂ Ù ˙Ó Íz ’ ≈Ù Ó«‘≈ Á∂ «ÈÁ∂ Ù È «Ú⁄ ω∆ «¯ÒÓ “Ì≈◊ «ÓÒ÷≈ Ì≈◊” «Ú⁄ «ÈÁ∂Ù’ ÂØ∫ ¡Á≈’≈ ω∂ ¯‘≈È ¡ıÂ È∂ ÎÒ≈«¬≥◊ «√º÷ «ÓÒ÷≈ «√≥ÿ Á∆ ̱«Ó’≈ ˘ Ï≈Ò∆Ú∞ º ‚ Á∂ √π È «‘∆ ÍÁ∂ ”Â∂ √≈’≈ ’∆Â≈ ‘À Õ ‘≈Ò ‘∆ «Úº ⁄ «¯ÒÓ Á∂ «Ò∆˜ ‘Ø ¬ ∂ Íz Ø Ó Ø ”⁄ ¯‘≈È Á∂ ¡≈√‡∂ « Ò¡≈¬∆ ¡Á≈’≈≈ ∂ Ï ∂ ’ ≈ Ïz ∆ ‚√ È≈Ò ⁄π ≥ Ó ‰ «Áz Ù ª ’’∂ «¯ÒÓ ⁄⁄≈ «Ú⁄ ¡≈ ◊¬∆ ‘À Õ ¯‘≈È È∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ «’√∂ «¯ÒÓ «Ú⁄ «’«√≥ ◊ √∆È ’∆Â≈ ‘À Í ¿∞ ‘ «¬È∑ ª «Áz Ù ª ˘ «¯ÒÓ Á≈ ¡«‘Ó Â∂ ˜»  ∆ «‘º √ ≈ Áº √ Á≈ ‘À Õ Í∂ Ù ‘È ¯‘≈È È≈Ò ‘Ø ¬ ∆ Óπ Ò ≈’≈ Á∂ ’∞ fi ¡≥ Ù : ? «ÓÒ÷≈ «√≥ÿ Á∆ «˜≥Á◊∆ «Ú⁄ Â∞ ‘ ≈˘ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë «÷º ⁄ ÌÍ»  ’∆ Òº«◊¡≈Õ - ÓÀ ∫ ¿∞ È ∑ ª Á∆ «˜≥ Á ◊∆ Íz  ∆ Í‘∞ ≥ ⁄ Â∂ ¿∞ È ∑ ª Á∂ √’≈≈ÂÓ’ Úº ¬ ∆¬∂ ÂØ ∫ Ï‘∞  Íz Ì ≈«Ú ‘Ø « ¬¡≈Õ ÓÀ ∫ ‹ÁØ ∫ ¿∞ È ∑ ª ˘ Óπ ≥ Ï ¬∆ «Ú⁄ «Ó«Ò¡≈ ª ¿∞ ‘ ‡À ’ √» ‡ Â∂ ÍÀ  ª «Ú⁄ Ï» ‡ Í≈¬∂ «Â¡≈ Ï «Â¡≈ √ÈÕ ¿∞ È ∑ ª ÓÀ ˘ ÁΩ Û Á∂ ‘Ø ¬ ∂ ◊º Ò ≈Ï≈ª ’È Á∆ Í∂ Ù ’Ù ’∆Â∆Õ «Íz ¡ ≈ÁÙÈ∆ Í≈’ «Ú⁄ D@@

Ó∆‡ Á∆ ‹Ω « ◊≥ ◊ ÁΩ  ≈È «¬√ ÷∂ ‚ Ò∆‹À ∫ ‚ È≈Ò «ÏÂ≈¬∂ ÍÒ Ó∂  ∂ Ò¬∆ Ô≈Á◊≈∆ ‘Ø «Èº Ï Û∂ Õ «¬√ Óπ Ò ≈’≈ ÁΩ  ≈È ÓÀ ∫ Ë≥ È Ë≥ È ‘Ø «◊¡≈Õ ? «¬’ «¯ÒÓ√≈˜ ‘∞ ≥ « Á¡ª «’√∂ Á» ‹ ∂ «¯ÒÓ√≈˜ ‘∂ · ’≥ Ó ’È≈,Ï‘∞  ¡Ω ÷ ≈ ‘À Õ ÁØ Ú ª «Úº ⁄ ’∆ Î’ Òº ◊ ≈Õ - «¯ÒÓ Á∆ Ù»«‡≥◊ ÁΩ≈È ÓÀ˘ √ÍÙ‡ √∆ «’ «¬‘ «¯ÒÓ ÓÀ∫ «¬’ ¡Á≈’≈ Ú‹Ø ∫ ’ «‘≈ ‘ªÕ «¬’ ¡Á≈’≈ Ú ‹ Ø ∫ «ÈÁ∂ Ù ’ Á∂ ’‘∂ ÓπÂ≈Ï’ √≈˘ «¯ÒÓ∆ ÍÁ∂ ”Â∂ ¿∞√ Á∂ √π Í È∂ ˘ ‘’∆’∆ » Í Á ∂ ‰ ≈ ‘ ∞ ≥ Á ≈ ‘ À Õ «¯ÒÓ√≈˜ Ó«‘≈ √π Ì ≈¡ ͺ ÷ Ø ∫ ٪ «⁄ ‘È, ’Á∂ Ú∆ ’≈‘Ò∂ È‘∆∫ ÍÀ ∫ Á∂ Õ ¿∞ ‘ «’√∂ Ú∆ ⁄∆˜ ˘ Í»  ≈ ‘Ø ‰ Ò¬∆ ÒØ Û ∆∫Á≈ √Óª «Á≥ Á ∂ ‘ÈÕ ¿∞ È ∑ ª ˘ ¡≈͉∂ ’Ò≈’≈ª ¡Â∂ Ô» « ȇ ”Â∂ Í»  ≈ ÌØ √ ≈ ‘À Â∂ ÒØ Û ÍÀ ‰ ”Â∂ ‘∆ Íz  ∆«’«¡≈ ’Á∂ ‘ÈÕ Í ¡√Ò «Ú⁄

ÓÀ ∫ ¿∞ È ∑ ª ÂØ ∫ ’≈Î∆ ¿∞Ò‡ ‘ªÕ «¬’ «ÈÁ∂ Ù ’ Ú‹Ø ∫ ÓÀ ∫ Ó«‘≈ Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ ’≈Î∆ ‘ÓÒ≈Ú ‘ª Â∂ ‘ ’≥ Ó «Ú⁄ ÷π Á ˘ Ù≈ÓÒ ’È≈ ⁄≈‘∞ ≥ Á ≈ ‘ªÕ Óπ º „ Ò∂ ÂΩ  ”Â∂ ÓÀ ∫ ‘ ⁄∆˜ ˘ ’≥ ‡ Ø Ò ‘∂ · º ÷ ‰ Á≈ ¡≈Á∆ ‘ªÕ ¡√Ò «˜≥ Á ◊∆ «Ú⁄ Ú∆ ‹∂ ’  ’Ø ¬ ∆ ’≥ Ó √Ó∂ ∫ ”Â∂ Í»≈ È≈ ‘ØÚ∂ ª ÓÀ∫ ’≈‘Ò≈ ÍÀ ‹ªÁ≈ ‘ªÕ ? “Ì≈◊ «ÓÒ÷≈ Ì≈◊“ ¡√Ò ‘∆Ø Á∆ ’‘≈‰∆ ‘∂ Õ ’∆ ’‘Ø ◊ ∂ 3 - «¯ÒÓ ¿∞ ‚ ‰≈ «√º ÷ Ú‹Ø ∫ ÓÙ‘»  ÁΩ Û ≈’ «ÓÒ÷≈ «√≥ ÿ Á∂ ‹∆ÚÈ Â∂ ¿∞√ Á∂ √≥ÿÙ Á∆ ’‘≈‰∆ «Ï¡≈È ’Á∆ ‘À Õ Ó∂  ≈ Ó≥ È ‰≈ ‘À «’ Ì≈ «Ú⁄ √≈˘ ‘Ó∂ Ù ≈ ¡√Ò∆ ‘∆Ø ˜ Á∆ Ì≈Ò «‘≥ Á ∆ ‘À Â∂ ¡«‹‘∂ ‘∆ «¬’ ¡√Ò ‘∆Ø ”Â∂ «¯ÒÓ Ï‰≈ ’∂ ¡√∆∫ Ó≈‰ Ó«‘√» √ ’ ‘∂ ‘ªÕ ¡«‹‘∆¡ª «¯ÒÓª ”⁄ Í∆Û∑∆¡ª ˘ «¬«Â‘≈√ È≈Ò ‹Ø Û È Á≈ Ó≈Á≈ ‘∞ ≥ Á ≈ ‘À Õ ? ÎÒ≈«¬≥ ◊ «√º ÷ Á∂ «’Á≈ «Ú⁄ ¿∞ÂÈ Ò¬∆ ’ج∆ ÷≈√ «√÷Ò≈¬∆ Ú∆ Ò¬∆Õ - «¬’ ¡ÊÒ∆‡ Á≈ «’Á≈ ‘Ø ‰ ’’∂ ÓÀ ˘ √∆’ «Î‡ÈÀ µ √ (‡∂ « Èß ◊ ) Á∆ ÚË∂  ∂ ÒØ Û √∆Õ ¡ÊÒ∆‡ Á∆ «Áº÷ «Ú⁄ „Ò‰ Ò¬∆ ÓÀ ∫ ÷» Ï Í√∆È≈ Ú‘≈«¬¡≈ ª «’Â∂ ‹≈ ’∂ «√’√ ÍÀ ’ Ï≈‚∆ ω∆Õ ?

«¯ÒÓ «Ú⁄ «√º ÷ «’Á≈ Ú‹Ø ∫ Â∞ ‘ ≈‚∂ ’∂ √ Â∂ Á≈Û∑ ∆ ¡√Ò∆ ‘ÈÕ - ‹∆ ‘ª «ÏÒ’∞ Ò ¡√Ò∆ ‘ÈÕ «’Á≈ Á∆ Ó≥◊ ˘ Ú∂ ÷ «Á¡ª ÓÀ ∫ ¡≈͉∂ Ú≈Ò Â∂ Á≈Û∑ ∆ ÚË≈¬∆Õ «’¿∞ ∫ «’ ‹∂ ’  ¡«‹‘≈ È≈ ’Á≈ ª ÎÒ≈«¬≥ ◊ «√º ÷ Á∆ ¯Â≈ È≈Ò ÁΩ Û «Á¡ª È’Ò∆ Ú≈Ò Â∂ Á≈Û∑ ∆ «’Â∂ Á∆ «’Â∂ Í‘∞ ≥ ⁄ ‹ªÁ∂ Õ ? √π « ‰¡≈ ‘À «ÓÒ÷≈ «√≥ ÿ

ÓØ‘«√È ı≈È, «¯ÒÓ “«È’≈‘“ È≈Ò Íz«√ºË ‘ج∆ ¡Á≈’≈≈ √ÒÓ≈ ¡≈◊≈,‹∂ Ï ≈ Ïı«Â¡≈, ¡È∆Â≈ ¡Ô»Ï, √ÒÓ≈È Á∆ ÁØ√ ڋØ∫ È≈Ó‰≈ ÷º‡‰ Ú≈Ò∆ √ØÓ∆ ¡Ò∆,¡Ù«Ó ͇∂Ò È≈Ò «ÎÒÓ “Ș“ ’ ⁄πº’∆ Ó∆≈, √≥È∆ «Á˙Ò Á∆ «¯ÒÓ ’ ‘∆ √È≈ ı≈È Â∂ «¬È∑∆∫ «ÁÈ∆∫ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «Ú⁄ Í≈«’√Â≈È Á∆ ≈÷∆ √≈Ú≥ ڋØ∫ ÓÙ‘» «Ïº◊ ÏΩ√ Î∂Ó Ú∆È≈ Ó«Ò’Õ Í≈«’√Â≈È∆ «¯ÒÓ∆ ’Ò≈’≈ª Á∂ È≈Ò È≈Ò ¿∞ÊØ∫ Á∂ ◊≈«¬’ª Â∂ √≥◊∆Â’≈ª ˘ Ú∆ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ È∂ ÔØ◊ ʪ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ «Ó¿±«˜’ ’≥ÍÈ∆ «‡Í√ È∂ Í≈«’√Â≈È∆ √» ¯ ∆ ◊≈«¬’ ¡Â∂ √≥◊∆Â’≈ È∞√ Î«‘ ¡Ò∆ ı≈È ˘ «¯ÒÓ “’º ⁄ ∂ Ë≈◊∂ “ È≈Ò ‹Ø Û ’∂ «¯ÒÓ È≈Ò

ÁØÚª ÓπÒ’ª Á∂ √Ï≥˪ «Ú⁄ «¬≥È∆ ’∞ۺ‰ «‘‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á Í≈«’ ’Ò≈’≈ª Á∆ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «Úº⁄ ¡≈ÓÁ Ï≈Á√± ‹≈∆ ‘∆Õ Í≈«’√Â≈È ˘ ‹Ø«Û¡≈Õ Ó‘∂٠̺‡ È∂ «¯ÒÓ “Í≈Í“ «Ú⁄ È∞√ Á∂ ÌÂ∆‹∂ ≈‘ Î«‘ ¡Ò∆ ı≈È ˘ ◊≈¿∞‰ Á≈ ÓΩ’≈ «ÁºÂ≈Õ ˆ∞Ò≈Ó ¡Ò∆ È∂ “«È’≈‘“ Ò¬∆ ”⁄πÍ’∂ ⁄πÍ’∂ ≈ «ÁÈ ¡ª√» Ï‘≈È≈ Ô≈Á ‘À“ ◊≈«¬¡≈ ‹Ø ÏÛ≈ Ó’Ï»Ò ‘Ø«¬¡≈Õ ¡ÁÈ≈È √≈Ó∆ È∂ Ú∆ ◊≈«¬’ Â∂ √≥◊∆Â’≈ Ú‹Ø∫ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «Ú⁄ ¡≈͉∆ Úº÷∆ ͤ≈‰ ω≈¬∆ ‘ÀÕ - ÌØÒ≈ ȱÍπ≈

“¿∞µ‚‰∂ «√º÷” Á∆ ¯Â≈ Á≈ ’≈«¬Ò È∂ «ÎÒÓ Ò¬∆ «¬’ ∞«Í¡≈ ‹Á«’ ¡Á≈’≈≈ √Ø È Ó ’Í»  È∂ «◊¡≈ª ∞ Í ¬∂ Ò¬∂ ‘È3 - √ØÈÓ «¯ÒÓ ˘ ÒÀ ’∂ ’≈Î∆ ØÓª«⁄ √∆ Â∂ «¯ÒÓ «Ú⁄ ’≥ Ó ’È≈ Á≈ ¿∞ √ ˘ Ó≈‰ √∆ ª ‘∆ ª ¿∞ √ È∂ «Ó‘ÈÂ≈È∂ Ú‹Ø ∫ «◊¡≈ª ∞ Í ¬∂ ‘∆ Ò¬∂ Õ «¯ÒÓ Á≈ ‡z ∂ Ò  Ú∂ ÷ ’∂ ¿∞ ‘ Ì≈Ú∞ ’ ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ ? «ÓÒ÷≈ «√≥ ÿ È∂ «¯ÒÓ Ò¬∆ ≈’∂ Ù ˙Ó Íz ’ ≈Ù Ó«‘≈ ˘ ‘∆ «’¿∞ ∫ ⁄π « ‰¡≈Õ - «ÓÒ÷≈ «√≥ÿ Á∆ ¡≈ÂÓ’Ê≈ «Ò∆˜ ‘Ø ‰ Ó◊Ø ∫ ÁØ «Â≥ È «¯ÒÓ√≈˜ª È∂ «¬√ Ò∆‹À ∫ ‚∆ ¡ÊÒ∆‡ ’Ø Ò «¯ÒÓ Ï‰≈¿∞ ‰ Á∆ Í∂Ù’Ù ’∆Â∆ √∆Õ Í «¯ÒÓ Ò¬∆ ‚≈«¬À ’ ‡ Á∆ ⁄Ø ‰ ’È Á≈ ¯À √ Ò≈ ¡ÊÒ∆‡ Á∂ ◊Ø Ò Î Íπ º Â  ‹∆Ú «ÓÒ÷≈ «√≥ ÿ Á∂ ‘º Ê √∆Õ “≥ ◊ Á∂ Ï√≥  ∆“ «Ú⁄ ≈’∂ Ù Á∂ ’≥ Ó ÂØ ∫ Íz Ì ≈«Ú ‘Ø ’∂ ‘∆ ‹∆Ú È∂ ¿∞ √ Á∂ Ȫ Á∆ ‘≈Ó∆ Ì∆Õ ? «ÍÂ≈ ‹≈Ú∂ Á ¡ıÂ Á∆ Â∞ ‘ ≈‚∆ «˜≥ Á ◊∆ «Ú⁄ ’∆ ̱ « Ó’≈ ‘∆ ‘À Õ - ¿∞ È ∑ ª Úº Ò Ø ∫ «˜≥ Á ◊∆ Á∂ ‘ ÍÛ≈¡ ”Â∂ «ÁºÂ∆ ‘Ó≈«¬Â Ó∂∂ Ò¬∆ ¡«‘Ó ‘ÀÕ ‹∂’ ¿∞ ‘ ’Ø ¬ ∆ ◊∆ «Ò÷Á∂ ‘È Â∂ ‘ ’Ø ¬ ∆ ¿∞ √ ˘ Ú«‚¡≈¿∞ ∫ Á≈ ‘À ª Ú∆ ¿∞ È ∑ ª ˘ Òº ◊ Á≈ ‘À «’ ¡‹∂ Ú∆ «¬√ «Ú⁄ ’Ø ¬ ∆ È≈ ’Ø ¬ ∆

◊∞ ≥ ‹ ≈«¬Ù Ï≈’∆ ‘À Õ ¿∞ È ∑ ª Úª◊ ‘Ø  Ȫ Á≈ «Ë¡≈È ¡≈͉∂ Úº Ò «÷º ⁄ ’∂ ÓÀ˘ ¡√∆Ó ÷πÙ∆ «ÓÒÁ∆ ‘À Õ ? ’∆ Ï⁄ÍÈ «Ú⁄ ’Á∂ Â∞ ‘ ≈‚∂ «Ú⁄ ¡√πº«÷¡≈ Á∆ Ì≈ÚÈ≈ Ú∆ ¡≈¬∆Õ - Ï⁄ÍÈ «Ú⁄ Òß Ó ≈ √Óª ÓÀ ∫ «¬√∂ ◊º Ò ˘ ÒÀ ’∂ ¿∞ Ò fi‰ «Ú⁄ «‘≈ «’ ¡√Ò «Ú⁄ ÓÀ ∫ ’È≈ ’∆ ⁄≈‘∞ ≥ Á ≈ ‘ªÕ ‹ÁØ ∫ ÓÀ ∫ √Â≈ª Ú«∑ ¡ ª Á≈ ‘Ø « ¬¡≈

¯‘≈È ÓÀ∫ ¿∞Ȫ∑ Á∆ «˜≥Á◊∆ ÍzÂ∆ Í‘∞⁄≥ Â∂ ¿∞Ȫ∑ Á∂ √’≈≈ÂÓ’ Úº¬∆¬∂ ÂØ∫ Ï‘∞ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø«¬¡≈Õ ÓÀ∫ ‹ÁØ∫ ¿∞Ȫ∑ ˘ ÓπÏ≥ ¬∆ «Ú⁄ «Ó«Ò¡≈ ª ¿∞‘ ‡À’ √»‡ Â∂ ÍÀª «Ú⁄ Ï»‡ Í≈¬∂ «Â¡≈ Ï «Â¡≈ √ÈÕ ¿∞Ȫ∑ ÓÀ˘ ÁΩÛÁ∂ ‘ج∂ ◊ºÒ≈Ï≈ª ’È Á∆ Í∂Ù’Ù ’∆Â∆Õ «Íz¡≈ÁÙÈ∆ Í≈’ «Ú⁄ D@@ Ó∆‡ Á∆ ‹Ω«◊≥◊ ÁΩ≈È «¬√ ÷∂‚ Ò∆‹À∫‚ È≈Ò «ÏÂ≈¬∂ ÍÒ Ó∂∂ Ò¬∆ Ô≈Á◊≈∆ ‘Ø «ÈºÏÛ∂Õ «¬√ ÓπÒ≈’≈ ÁΩ≈È ÓÀ∫ Ë≥È Ë≥È ‘Ø «◊¡≈Õ Âª Ó∂  ≈ Í«Ú≈ Ó∂  ∂ Ò¬∆ Ï‘∞  «Î’Ó≥ Á √∆ «’ «¬√ «Î± √π Ì ≈¡ Á∂ Óπ ≥ ‚ ∂ Á≈ ’∆ ω∂ ◊ ≈Õ ÓÀ ˘ Ù∞  » ÂØ ∫ ‘∆ «¯ÒÓª Â∂ ‡∆Ú∆ Á≈ ⁄√’≈ «‘≈ ‘À Õ «¬√ ⁄√’∂ √Á’≈ ÓÀ ∫ ’≈Ò‹ ”⁄Ø ∫ Ú∆ ˆÀ  ‘≈˜ «‘≥ Á ≈ «‘≈Õ Ú∆‘ Â’ «¬√∂ ⁄≈Ò «˜≥ Á ◊∆ ⁄ÒÁ∆ ‘∆,Í «Î ÓÀ ˘ «ÈÁ∂ Ù ’ Í≥ ’ ‹ Íz ≈ Ù È≈Ò ¿∞ È ∑ ª Á∂ √‘≈«¬’ Ú‹Ø ∫ Í«‘Ò∆ ‹Ω Ï ’È Á≈ ÓΩ ’ ≈ «Ó«Ò¡≈Õ ? Íz Ø Î À Ù ÈÒ ’∆¡ ”⁄ ’Á∂ «Èÿ≈ Ú∆ ¡≈«¬¡≈3Õ - «¯ÒÓ “Ò’ÙÀ“ Á∆ ¡√ÎÒÂ≈ È∂ ÓÀ˘

«¯ÒÓ Á∆ Ù»«‡≥◊ ÁΩ≈È ÓÀ˘ √ÍÙ‡ √∆ «’ «¬‘ «¯ÒÓ ÓÀ∫ «¬’ ¡Á≈’≈ Ú‹Ø∫ ’ «‘≈ ‘ªÕ «¬’ ¡Á≈’≈ Ú‹Ø∫ «ÈÁ∂Ù’ Á∂ ’‘∂ ÓπÂ≈Ï’ √≈˘ «¯ÒÓ∆ ÍÁ∂ ”Â∂ ¿∞√ Á∂ √πÍÈ∂ ˘ ‘’∆’∆ »Í Á∂‰≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¯ÒÓ√≈˜ Ó«‘≈ √πÌ≈¡ ͺ÷Ø∫ ٪ «⁄ ‘È, ’Á∂ Ú∆ ’≈‘Ò∂ È‘∆∫ ÍÀ∫Á∂Õ ¿∞‘ «’√∂ Ú∆ ⁄∆˜ ˘ Í»≈ ‘؉ Ò¬∆ ÒØÛ∆∫Á≈ √Óª «Á≥Á∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª ˘ ¡≈͉∂ ’Ò≈’≈ª ¡Â∂ Ô»«È‡ ”Â∂ Í»≈ ÌØ√≈ ‘À Â∂ ÒØÛ ÍÀ‰ ”Â∂ ‘∆ ÍzÂ∆«’«¡≈ ’Á∂ ‘ÈÕ Í ¡√Ò «Ú⁄ ÓÀ∫ ¿∞È∑ª ÂØ∫ ’≈Î∆ ¿∞Ò‡ ‘ªÕ «¬’ «ÈÁ∂Ù’ Ú‹Ø∫ ÓÀ∫ Ó«‘≈ Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ’≈Î∆ ‘ÓÒ≈Ú ‘ª Â∂ ‘ ’≥Ó «Ú⁄ ÷πÁ ˘ Ù≈ÓÒ ’È≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘ªÕ Óπº„Ò∂ ÂΩ ”Â∂ ÓÀ∫ ‘ ⁄∆˜ ˘ ’≥‡ØÒ ‘∂· º÷‰ Á≈ ¡≈Á∆ ‘ªÕ ¡√Ò «˜≥Á◊∆ «Ú⁄ Ú∆ ‹∂’ ’ج∆ ’≥Ó √Ó∂∫ ”Â∂ Í»≈ È≈ ‘ØÚ∂ ª ÓÀ∫ ’≈‘Ò≈ ÍÀ ‹ªÁ≈ ‘ªÕ www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

’≈Î∆ Ó≈Ô» √ ’ «Áº  ≈ √∆Õ Í «¬√ ¡√ÎÒÂ≈ È∂ ÓÀ ˘ ¡º ◊ ∂ Úˉ Á≈ ÚÒ ‘∆ È‘∆∫ «√÷≈«¬¡≈ ÏÒ«’ ¡«‹‘∆ È≈’≈Ó∆ ÂØ∫ Ï≈‘ «È’Ò‰ Á≈ ≈‘Á√∂  ≈ Ú∆ ω∆Õ ? Â∞ ‘ ≈‚∆¡ª «¯ÒÓª ”⁄Ø ∫ ‹≈Ú∂ Á √≈«‘Ï Á∆ Í√≥ Á ∆Á≈ «¯ÒÓ «’‘Û∆ ‘À Õ -“«ÁÒ ⁄≈‘Â≈ ‘À “ ¿∞ È ∑ ª Á∆ Í√≥Á∆Á≈ «¯ÒÓ ‘À «‹√ ˘ Ú∂÷ ’∂ «¬’ Ú≈ ª ¿∞‘ ‘À≈È ‘∆ «‘ ◊¬∂ √∆ Â∂ ‘∞‰ «¯ÒÓ “Ì≈◊ «ÓÒ÷≈ Ì≈◊“ Ú∂÷ ’∂ ¿∞È∑ª ÓπÛ ¿∞‘∆ Íz«Â«’«¡≈ Áπ‘≈¬∆ ‘ÀÕ


Punjabi Page

12 July 2013

Asian Tribune

Issue 76 (12)

Î∂Ϋۡª Á∆ «ÏÓ≈∆ ÂØ∫ ‘ØÚØ √≈ÚË≈È ‹∂ Î∂Ϋۡª Á∂ ⁄≈∂ Í≈√∂ «¬’º·∂ ‘ج∂ Í≈‰∆ ˘ «¬≥fi ‘∆ ¤º‚ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂ ª Ó∆˜ ˘ «¬√ Á∂ Ïπ∂ ÈÂ∆‹∂ Ì∞◊‰∂ ÍÀ∫Á∂ ‘ÈÕ √Óª Ï∆‰ ”Â∂ «¬√ «¬’º·∂ ‘ج∂ Í≈‰∆ Á∂ ⁄≈∂ Í≈√∂ «¬’ «fiºÒ∆ Á≈ «ÈÓ≈‰ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ «fiºÒ∆ «¬’ Í≈√∂ ª Í≈‰∆ ˘ Óπ’‰ È‘∆∫ «Á≥Á∆ ¡Â∂ Á»‹∂ Í≈√∂ Î∂Ϋۡª Á∂ «‘º√∂ ˘ ÁÏ≈¿∞∫Á∆ ‘À, «‹√ È≈Ò Î∂Ϋۡª Á∆ ’≈‹ Íz‰≈Ò∆ ”Â∂ ÍzÌ≈Ú ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ’Á∂-’Á∂ Í≈‰∆ ª √πº’ ‹ªÁ≈ ‘À Í ¿∞√Á∆ ʪ «¬’ Әϻ Â≥±¡ª Á≈ ‹≈Ò Ï‰ ‹ªÁ≈ ‘À ‹Ø Î∂Ϋۡª Á∂ «‘º√∂ ˘ ⁄≈∂ Í≈«√˙∫ ‹’Û ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ

Î∂ Î Û∂ ÓÈ∞ º ÷ ∆ √∆ Á≈ «¬’ ¡«‘Ó «‘º√≈ ‘ÈÕ «¬È∑ª Á∆ √ø Ì ≈Ò ˜»  ∆ ‘À Õ ¡≈͉∂ «ÙÂ∂ Á ≈ª, ÁØ √ ª ¡Â∂ ◊∞¡ª„∆¡ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ÁΩ≈È ¡’√ Â∞∞√∆∫ √π«‰¡≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’ ¿∞È∑ª Á∂ ‹ª ¿∞È∑ª Á∂ «’√∂ ‹≈‰∂ ͤ≈‰∂ Ú≈Ò∂ ÁØ Î∂Ϋۡª «Ú⁄ ¤≈Â∆ ¡≥Á Í≈‰∆ «¬’º·≈ ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ ‚≈’‡ Á≈ Òß Ï ≈ «¬Ò≈‹ ⁄«Ò¡≈ ¡Â∂ √»¬∆ È≈Ò √≈≈ Í≈‰∆ È‘∆∫ «È’Ò √«’¡≈ √∆ ‹ª Í≈‰∆ ’≈Î∆ ◊≈Û∑ ≈ ‘Ø «◊¡≈ √∆ ‹Ø ÍÂÒ∆ √»¬∆ È≈Ò «È’Ò √’Á≈ √∆Õ «¬‘ Ú∆ √π«‰¡≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’ «’√∂ Ó∆˜ Á∆ ¤≈Â∆ ”⁄Ø∫ «¬’ Ú≈∆ √≈≈ Í≈‰∆ ’„Ú≈¿∞‰ «Íº¤Ø∫ ÁπÏ≈≈ Ì «◊¡≈ «‹√ ’≈È Ó∆˜ Á∆ ¤≈Â∆ «Ú⁄ Ú≈-Ú≈ Í≈‰∆ Á≈ ‹Ó∑≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ Î∂Ϋۡª ”Â∂ ÁÏ≈¡ Á∂ ’≈È √≈‘ ÎπºÒ‰ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ ¤≈Â∆ ¡≥Á Î∂Ϋۡª Á∂ ⁄≈∂ Í≈√∂ Í≈‰∆ Á∂ ‹≥Ó ‹≈‰ ˘ ÓÀ‚∆’Ò Ì≈Ù≈ «Ú⁄ Í«Ò¿±Ò «¬«Î¿± ˜ È ‹ª ‘≈¬∆‚z Ø Ê Ø  ∂ ’ √ ’«‘≥Á∂ ‘È ‹ÁØ∫ Í≈‰∆ Á∆ ʪ ÷»È ‹≥ Ó Á≈ ‘∞ ≥ Á ≈ ‘À ª ¿∞ √ ˘ ‘∆ÓØÊØ∂’√ ’«‘≥Á∂ ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ «ÒßÎ È≈Ó∆ Âˇ ÍÁ≈Ê ‹≥ÓÁ≈ ‘À ª

«¬√ ˘ ’≈«¬ÒØÊØ∂’√ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À, Î∂ÎÛ∂ ¡Â∂ ¤≈Â∆ Á∆ Á∆Ú≈ «Ú⁄’≈ ÷≈Ò∆ ʪ ‘∞≥Á∆ ‘À, «‹√ È≈Ò √πÂ≥Â ÂΩ ”Â∂ Î∂ÎÛ≈ √≈‘ ÒÀ‰ √Ó∂∫ «ÈÔÓ »Í È≈Ò ÎÀÒÁ≈ ¡Â∂ √π≥ÿÛÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ ÷≈Ò∆ ʪ ˘ ‚≈’‡∆ Ì≈Ù≈ «Ú⁄ Í«Ò¿±Ò √Í∂√ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Î∂Ϋۡª Á∆ ¿∞ÍÒ∆ √Â∑≈ ÂØ∫ Í≈‰∆ «ÈÔ«Ó ÂΩ ”Â∂ «√Á≈ «‘≥Á≈ ‘À ¡Â∂ ’Á∂-’Á∂ Í∂‡ ”⁄Ø∫ Ú∆ ¤∂’ª ≈‘∆∫ ¤≈Â∆ ¡≥Á Í‘∞≥⁄Á≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ «¬’ È≈ÓÒ «Ú¡’Â∆ «Ú⁄ ÷≈Ò∆ ʪ «¬√ «√∂ ‘ج∂ Í≈‰∆ ˘ ¤≈Â∆ Á∂ ¡≥ÁÒ∆ Á∆Ú≈ Ò◊≈Â≈ √Ø÷Á∆ «‘≥Á∆ ‘À, «‹√ Á∂ «√º‡∂ Ú‹Ø∫ «¬√ Í«Ò¿±Ò √Í∂√ «Ú⁄ ’Á∂ Ú∆ Í≈‰∆ «¬’º · ≈ È‘∆∫ ‘∞ ≥ Á ≈Õ ¤≈Â∆ Á∆ ¡≥ÁÒ∆ Á∆Ú≈ «Ú⁄ Ò◊Ì◊ B@ ◊∞‰≈ Î∂ÎÛ∂ Á∆ ¿∞ÍÒ∆ √Â∑≈ ÂØ∫ «√‰ Ú≈Ò∂ Í≈‰∆ ˘ √Ω÷‰ Á∆ Ù’Â∆ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «¬√ ’≈È Í≈‰∆ «√‰ ¡Â∂ √Ω÷‰ «Ú⁄ «¬’ √≥ÂÒ ∞ È Ï«‰¡≈ «‘≥Á≈ ‘À Í ‹ÁØ∫ «’√∂ ’≈È ‹ª «ÏÓ≈∆ ’≈È Î∂Ϋۡª Á∆ ¿∞ÍÒ∆ √Â∑≈ ”⁄Ø∫ Í≈‰∆ «√‰ Á∆ Ó≈Â≈ «Ú⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø ‹≈Ú∂ ‹ª ¤≈Â∆ Á∆ Á∆Ú≈ Á∆ √Ø÷‰ Á∆ Ù’Â∆ «Ú⁄ Ï‘∞ ’Ó∆ ‘Ø ‹≈Ú∂ ª

Ϻ⁄∂ Ò¬∆ : A. Óª Á≈ ÁπºË Ϻ⁄≈ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ‘˜Ó ’ ÒÀ∫Á≈ ‘À Â∂ ¿∞√ Á≈ Í∂‡ ÿº‡ ı≈Ï ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ B. Ϻ⁄∂ ˘ Óª Á∂ ÁπºË È≈Ò ÿº‡ «ÏÓ≈∆¡ª Òº◊Á∆¡ª ‘È «‹Ú∂∫ ‡º‡∆¡ª, ¿∞Ò‡∆¡ª ¡≈«ÁÕ «¬’ ı≈√ ◊ºÒ «¬‘ ‘À «’ «‹√ Ï≈∂ Ó≈Úª ˘ ı≈√ «Ë¡≈È Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ «¬‘ «’ Ϻ⁄∂ Á∂ ‹ÈÓ ÂØ∫ Ï≈¡Á «‹‘Û≈ Óª Á≈ ÁπºË «È’ÒÁ≈ ‘À ¿∞‘ ‘Ò’∂ Í∆Ò∂ ≥◊ Á≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÁπºË Ϻ⁄∂ ˘ ˜» Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ «¬√ «Ú⁄ Ï‘∞ √≈∂ ÍΩÙ«‡’ º ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ ÁπºË Ϻ⁄∂ Á∆ «√‘ Ҭ∆ Ï‘∞ Ò≈ÌÁ≈«¬’ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ C. «‹‘Û∂ Ϻ⁄∂ I Ó‘∆È∂ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ÈÓ ÒÀ∫Á∂ ‘È ¿∞È∑ª Á∆ ⁄≥◊∆ «√‘ Ҭ∆ Óª Á≈ ÁπºË Ï‘∞ ˜»∆ ‘ÀÕ Óª Ò¬∆ - A. Ϻ⁄∂ ˘ ÁπºË «Í¡≈¿∞‰ Á≈, Óª Ò¬∆ «¬‘ Ï‘∞ ¡≈√≈È Â∆’≈ ‘ÀÕ ¿∞√ ˘ Ϻ⁄∂ Ò¬∆ ı∞≈’ «Â¡≈ ’È Ú≈√Â∂ ’ج∆ √Óª È‘∆∫ Òº◊Á≈ ¡Â∂ ¿∞√ ˘ «’√∂ «’√Ó Á∆ «⁄≥Â≈ È‘∆∫ ‘∞≥Á∆ «’ Ϻ⁄∂ ˘ «’≥ È ∆ Ó≈Â≈ «Ú⁄ «’Ú∂ ∫ ¡Â∂ ’ÁØ ∫ ÁπºË Á∂‰≈

Íz’≈Ù Á≈ Óπº÷ √ØÓ≈ √»‹ Á∆ ’∞ÁÂ∆ ØÙÈ∆ ‘À Â∂ Ó√ȱ¬∆ √≈ËÈ «Ï‹Ò∆ È≈Ò ⁄ºÒ‰ Ú≈Ò∂ Ϻ Ò Ï Â∂ «‡¿± Ï ª ¡≈«Á ‘ÈÕ «Ú’≈√ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ÓÈ∞º÷ Á≈ √Ï≥Ë ’∞ÁÂ∆ √ØÓ∂ ÚºÒ ÿº‡ Â∂ Ó√ȱ¬∆ √≈ËȪ È≈Ò ÚºË ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬√ Á∆ ’∆Ó ÓÈ∞º÷ ˘ «√‘ ”Â∂ ÍÀ‰ Ú≈Ò∂ Ïπ∂ ÍzÌ≈Úª Á∂ »Í «Ú⁄ ¡Á≈ ’È∆ ÍÀ ‘∆ ‘ÀÕ √»‹ Á∆ ØÙÈ∆ ÓÈ∞÷º Ò¬∆ Á∂÷‰ Á∂ ’≥Ó ”⁄ √‘≈¬∆ ª ‘∞≥Á∆ ‘À, «¬√ Á∂ È≈Ò «¬‘ «Ú‡≈«ÓÈ‚∆ ÍÀÁ≈ ’È «Ú⁄ Ú∆ ÓÁÁ◊≈ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «¬‘ ÈÚ‹≈ Ϻ«⁄¡ª ”⁄ Í∆Ò∆¡≈ ·∆’ ’Á∆ ‘ÀÕ ØÙÈ∆ «Ú⁄Ò∆¡ª Í-ÏÀ∫◊‰∆ «’Ȫ Ú‚∂∆ ¿∞Ó Á∂ «Ú¡’Â∆¡ª «Ú⁄

«¬‘ √≥Â∞ÒÈ «Ú◊Û ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ Î∂Ϋۡª Á∂ ⁄≈∂ Í≈√∂ ¤≈Â∆ ¡≥Á Í≈‰∆ ‹ª ÂÒ ÍÁ≈Ê «¬’º·≈ ‘؉ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ «¬ÊØ∫ ‘∆ Í«Ò¿±Ò «¬«Î¿±˜È Á∆ ̱«Ó’≈ ω ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ Í≈‰∆ «’¿∞∫ ‹≥Ó ‹ªÁ≈ ‘À : Ì≈ «Ú⁄ ¤≈Â∆ «Ú⁄ Í≈‰∆ Á∂ «¬’º·≈ ‘؉ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ’≈È «‡¿±Ï«’¿±Ò Í«Ò¿±≈¬∆«‡√ Ì≈Ú ¤≈Â∆ «Ú⁄ ‡∆. Ï∆. Á∆ «¬ÈÎÀ ’ ÙÈ ‘À Õ ‡∆. Ï∆. Á∆ «¬ÈÎÀ’ÙÈ ’≈È Î∂Ϋۡª Á∆ ¿∞ÍÒ∆ √Â∑≈ «Ú⁄ Â∂˜ ÍzÂ∆«’«¡≈ ‘∞≥Á∆ ‘À «‹√ Á∂ «√º‡∂ Ú‹Ø∫ Á∆Ú≈ ”⁄Ø∫ Â∂˜∆ È≈Ò Í∆Ò≈ Í≈‰∆ «√‰ Òº ◊ Á≈ ‘À «‹√ ˘ ¤≈Â∆ ”⁄ Î∂Ϋۡª Á∂ ⁄≈∂ Í≈√∂ Í∆Ò≈ Í≈‰∆ «¬’º·≈ ‘؉ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ ‹∂ √Ó∂∫ «√ ‡∆.Ú∆.«¬ÈÎÀ’ÙÈ Ú≈Ò∂ «¬√ Í∆Ò∂ Í≈‰∆ Á∂ ‹≥Ó‰ ˘ È≈ Ø«’¡≈ ‹≈Ú∂ ª Î∂Ϋۡª Á∂ ÷≈Ï ‘Ø ‹≈‰ Á∂ È≈Ò È≈Ò ◊≥Ì∆ «√º‡∂ Ú∆ ̱◊‰∂ ÍÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ¤≈Â∆ «Ú⁄ ÂÒ ÍÁ≈Ê Á∂ ‹≥Ó ‹≈‰ Á∂ Á»‹∂ Óπº÷ ’≈È «ÈÓØÈ∆¬∂ Á≈ «¬ÈÎÀ’ÙÈ, Î∂Ϋۡª «Ú⁄ ÓÚ≈Á ¡Â∂ Ïz≈È«’˙«’‡∂«√√ È≈Ó∆ Ø ◊ ‘À Õ «¬È∑ ª √≈∆¡ª ¡Ú√Ê≈Úª «Ú⁄ «¬’º·≈ ‘Ø«¬¡≈ Í≈‰∆ Ï‘∞ ¤∂Â∆ ÓÚ≈Á Ì≈Ú Í√ «Ú⁄ ÏÁÒ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ‚≈’‡∆ Ì≈Ù≈ «Ú⁄ «¬√ ¡Ú√Ê≈ ˘ Í≈˙ÊØ∂√’ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À, «¬√ ¡Ú√Ê≈ «Ú⁄ ÚÂ∆ Ò≈ÍzÚ≈‘∆ ‹≈ÈÒ∂Ú≈ ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ Ì≈ «Ú⁄ ¤≈Â∆ «Ú⁄ Í≈‰∆ Á∂ ‹≥Ó ‹≈‰ Á≈ «¬’ ‘Ø Óπº÷ ’≈È ’À∫√ Á≈ Ø◊ ‘ÀÕ ¤≈Â∆ «Ú⁄ ’À∫√ ’≈È Í≈‰∆

‹Ó∑ª ‘؉ È≈Ò «Â≥È Â∑ª Á∂ ’À∫√ ÍzÓπº÷ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ «¬’ Î∂Ϋۡª Á≈ ’À∫√, Á»‹≈ √ÂÈ Ì≈Ú ÏzÀ√‡ Á∂ ’À∫√ ¡Â∂ Â∆‹≈ «◊Ò‡∆ Á≈ ’À∫√ Ì≈Ú «ÒÓÎØÓ≈Õ «¬È∑ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¤≈Â∆ «Ú⁄ Í≈‰∆ Á∂ ‹≥Ó ‹≈‰ Á∂ ‘Ø Ú∆ ’≈È ‘Ø √’Á∂ ‘È «‹Ú∂∫ «‹◊ Á∆ «ÏÓ≈∆ Ì≈Ú «ÒÚ «√Ø«√√, Í∂‡ Í≈‰∆ Ì≈Ú ¡√≈¬∆«¬√ ‹ª «Î «ÁÒ Á∆ Ï∆Ó≈∆Õ ’∞fi Ó∆˜ª «Ú⁄ ¤≈Â∆ Á∆ ¡≥ÁÒ∆ Á∆Ú≈ Á≈ «‡¿±Ó Ì≈Ú «Ó‹ØÊ∆«Ò˙Ó≈ Ú∆ «˜≥Ó∂Ú≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Òº¤‰ : Ïπ÷≈ ‹Ø Í√∆È∂ È≈Ò ؘ≈È≈ Ù≈Ó ˘ Â∂˜ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ØÚ∂, Ì≈ Á≈ ÿº‡ ‘؉≈Õ √≈‘ Á≈ ÎπºÒ‰≈ ‹ª √≈‘ ÒÀ∫Á∂ √Ó∂∫ ÁÁÕ ÏÒ◊Ó Á≈ ¡≈¿∞‰≈Õ √∆ ˘ «‘Ò≈¿∞‰ Ú∂ Ò ∂ ¤≈Â∆ «Ú⁄ ◊Û ◊Û Á∆ ¡≈Ú≈˜ ‘؉≈Õ ¤≈Â∆ Á∂ √º‹∂ ‹ª ÷ºÏ∂ Í≈√∂ Ì≈∂͉ Á≈ ¡«‘√≈√Õ ‹∂ Î∂Ϋۡª Á∂ ⁄≈∂ Í≈√∂ «¬’º·∂ ‘ج∂ Í≈‰∆ ˘ «¬≥fi ‘∆ ¤º‚ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂ ª Ó∆˜ ˘ «¬√ Á∂ Ïπ∂ ÈÂ∆‹∂ Ì∞◊‰∂ ÍÀ∫Á∂ ‘ÈÕ √Óª Ï∆‰ ”Â∂ «¬√ «¬’º·∂ ‘ج∂ Í≈‰∆ Á∂ ⁄≈∂ Í≈√∂ «¬’ «fiºÒ∆ Á≈ «ÈÓ≈‰ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ «fiºÒ∆ «¬’ Í≈√∂ ª Í≈‰∆ ˘ Óπ’‰ È‘∆∫ «Á≥Á∆ ¡Â∂ Á»‹∂ Í≈√∂ Î∂Ϋۡª Á∂ «‘º√∂ ˘ ÁÏ≈¿∞∫Á∆ ‘À, «‹√ È≈Ò Î∂Ϋۡª Á∆ ’≈‹ Íz‰≈Ò∆ ”Â∂ ÍzÌ≈Ú ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ’Á∂-’Á∂ Í≈‰∆ ª √πº’ ‹ªÁ≈ ‘À Í ¿∞√Á∆ ʪ «¬’ Әϻ Â≥±¡ª Á≈ ‹≈Ò Ï‰ ‹ªÁ≈ ‘À ‹Ø Î∂Ϋۡª Á∂ «‘º√∂ ˘ ⁄≈∂ Í≈«√˙∫ ‹’Û ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «¬√

√«ÊÂ∆ ˘ ‚≈’‡∆ Ì≈Ù≈ «Ú⁄ Î≈¬∆ÏzØÊØ∂’√ «Ú⁄ ‹ªÁ≈ ‘À «¬√ «Ú⁄ ¡≈Í∂ÙÈ ≈‘∆∫ ‹’Û∂ ‘ج∂ Î∂Ϋۡª ˘ ¤∞‚≈¿∞‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ’Á∂-’Á∂ «¬‘ Í≈‰∆ ÓÚ≈Á (Í√) «Ú⁄ ÏÁÒ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ‹∂ «¬√ ˘ ¤∂Â∆ ÂØ∫ ¤∂Â∆ È≈ ’º«„¡≈ ‹≈Ú∂ ª ◊≥Ì∆ √«ÊÂ∆ ω ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ’Á∂’Á∂ «¬‘ «¬’º·≈ ‘Ø«¬¡≈ Í≈‰∆ Î∂Ϋۡª ¡≥Á √≈‘ ÈÒ∆ Á∂ «‘º√∂ È≈Ò «√ºË≈ ‹∞Û ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ ÷ª√∆ Á∂ È≈Ò ÏÒ◊Ó ¡Â∂ Í≈‰∆ ¡≈¿∞‰ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ «¬√ «Ì¡≈È’ √«ÊÂ∆ ˘ ‚≈’‡∆ Ì≈Ù≈ «Ú⁄ Ï∆. Í∆. ¡ÀÎ. Ì≈Ú Ïz≈È’Ø Í«Ò¿±Ò «ÎÙ«⁄¿∞Ò≈ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ «Ú⁄ «¬’ Í≈√∂ Á≈ Î∂ÎÛ≈ ª ÷≈Ï ‘∞≥Á≈ ‘∆ ‘À È≈Ò ‘∆ Á»‹∂ Í≈√∂ Á∂ Î∂ÎÛ∂ Á∂ ÷≈Ï ‘؉ Á≈ ÷Â≈ Ú∆ Ï«‰¡≈ «‘≥Á≈ ‘À, «¬√ Â∑ª Á∆ ◊≥Ì∆ √«ÊÂ∆ ˘ ÍÀ Á ≈ È≈ ‘Ø ‰ «Á˙ ¡Â∂ «’√∂ ÊØØ«√’ √‹È Ì≈Ú ‡À√‡ √‹È È≈Ò √≥Í’ ’ØÕ Í≈‰∆ ‹≥Ó ‹≈Ú∂ ª ’∆ ’∆¬∂? ‹∂ ÷ª√∆ ‹ª ÏÒ◊Ó Á∆ «Ù’≈«¬Â ‘À ¡Â∂ È≈Ò-È≈Ò Ïπ÷≈ ¡Â∂ ¤≈Â∆ «Ú⁄ ÁÁ ¡Â∂ Ì≈∆͉ ‘À ª √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ¤≈Â∆ Á≈ ¡À’√∂ ’Ú≈˙Õ ¡º‹ Á∂ ÁΩ «Ú⁄ ¤≈Â∆ Á≈ ¡À’√≈ √Ì ÂØ∫ √√Â≈ ¡Â∂ ÒØÛ∆∫Á∆ ‹ª⁄ ‘ÀÕ «¬√ «Íº¤Ø∫ «’√∂ «Î˜∆Ù∆¡È È≈Ò √≥Í’ ’ØÕ ‹∂ Î∂Ϋۡª Á∂ ⁄≈∂ Í≈√∂ Í≈‰∆ ‹≥Ó ‹≈Ú∂ ª Í≈‰∆ Á∆ Ó≈Â≈ Á≈ «ÈË≈‰, ¤≈Â∆ Á∆ ¡Ò‡≈√≈¿±∫‚ ‹ª⁄ ≈‘∆∫ ˜» ’Ú≈ Ò˙Õ ‹∂ Í≈‰∆ Á∆ Ó≈Â≈ C@@ «Ó.Ò∆. ÂØ∫ ÚºË ‘À ª ¡≈͉∂

«Î˜∆Ù∆¡È ˘ ’«‘ ’∂ «’√∂ ÊØ∂«√’ √‹È ˘ «Á÷≈ ’∂ ¿∞√Á∆ √Ò≈‘ Ú∆ ˜» ÒÀ ÒÚØÕ ‹∂ Í≈‰∆ C@@ «Ó.Ò∆. ÂØ∫ ÚºË ‘À ª ‡∆.Ï∆. Á∆ ÁÚ≈¬∆ ≈‘∆∫ ¿∞√Á≈ Í»∆ Â∑ª √π º ’ ‰≈ Óπ Ù ’Ò ‘À , «¬√ Ò¬∆ «¬≥‹À’ÙÈ ≈‘∆∫ ¿∞√ ˘ ’º„‰≈ ÍÚ∂◊≈Õ Ô≈Á º÷Ø «’ «¬≥‹À’ÙÈ Áπ ¡ ≈≈ Í≈‰∆ ’º „ ‰ Ò¬∆ ¡Ò‡z≈√≈¿±∫‚ ‹ª √∆ ‚∆ ÓÙ∆È Á∆ «È◊≈È∆ Ï‘∞  ˜»  ∆ ‘À Õ ¡Ò‡z≈√≈¿±∫‚ ÓÙ∆È Á∆ «È◊≈È∆ ÂØ∫ Ï◊À ’Á∂ Ú∆ Í≈‰∆ È≈ ’„Ú≈˙ È‘∆∫ ª «Ì¡≈È’ ÷»È Á∂ Ú‘≈¡ Ú◊∆ √Óº«√¡≈ ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ ‹∂ «¬’º · ∂ ‘Ø ‰ ∂ Í≈‰∆ Á∆ Ó≈Â≈ D@@ «Ó.Ò∆. ‹ª «¬√ ÂØ∫ Úº Ë ‘À ª ¤∂  ∆ «’√∂ ÊØ  À « √’ √‹È È≈Ò √≥Í’ ’Ø ¡Â∂ ¤≈Â∆ «Ú⁄ «‡¿±Ï ÍÚ≈ ’∂ √≈≈ Í≈‰∆ ’º„Ú≈ «Á˙ «‹√ È≈Ò Î∂ÎÛ∂ ˜÷Ó∆ ‘؉ ÂØ∫ Ï⁄ ‹≈‰Õ ‹∂ «¬’ Ú≈ √»¬∆ Áπ¡≈≈ Í≈‰∆ ’º„‰ «Ú⁄ Í»∆ √ÎÒÂ≈ È‘∆∫ «ÓÒÁ∆ ª Â∞  ≥  «’√∂ ÊØ  À « √’ √‹È Á∆ √‘≈«¬Â≈ È≈Ò «‡¿± Ï Áπ¡≈≈ ¤≈Â∆ ”⁄Ø∫ Í≈‰∆ ’„Ú≈ Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ «‡¿± Ï Áπ ¡ ≈≈ Í≈‰∆ ’º„Ú≈¿∞‰≈ Î∂Ϋۡª Á∆ ÁπÁÙ≈ ˘ Ø’‰ Á≈ √Ì ÂØ∫ √Ω÷≈ ¡Â∂ ⁄≥◊≈ Â∆’≈ ‘ÀÕ Í≈‰∆ ’º„Ú≈¿∞‰ «Íº¤Ø∫ Ú∆ «Î˜∆Ù∆¡È ÚºÒØ∫ «ÁºÂ∆ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ ‡∆. Ï∆. Á∆ ‹ª ‘Ø ’ج∆ ÁÚ≈¬∆ Ï≥Á È≈ ’Ø «’¿∞∫«’ Í≈‰∆ ‹Ó∑ª

Ϻ « ⁄¡ª Á∂ √≥ Í »  È «Ú’≈√

‘؉ Á∂ ’≈Ȫ Á≈ «¬Ò≈‹ ‘؉≈ Ï‘∞ ˜»∆ ‘ÀÕ ‹∂ √Ó∂∫ «√ Í≈‰∆ È≈ ’„Ú≈¿∞‰ ’≈È Î∂ÎÛ≈ ‹’Û ‹ª √π≥ÿÛ «◊¡≈ ‘À ª √Ø⁄Á∂ È≈ ‘Ø ¡Â∂ ¤∂Â∆ ‘∆ «’√∂ ÊØÀ«√’ √‹È ÂØ∫ ¡≈Í∂ÙÈ ’Ú≈ ’∂ Î∂ÎÛ∂ ˘ ÷≈Ï ‘؉ ÂØ∫ Ï⁄≈˙Õ Ú≈-Ú≈ Í≈‰∆ ÌÈ ”Â∂ ’∆ ’∆¬∂? ’À ∫ √ Á∂ Ó∆˜ª Á∆ ¤≈Â∆ ”⁄Ø∫ «¬’ Ú≈ ω∆ ’º„Ú≈¿∞‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á Ú≈-Ú≈ Í≈‰∆ Ì ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ Ò¬∆ Í«Ò¿±‚ Ø «∂ √Ó È≈Ó∆∫ «ÚË∆ Á∆ ÚÂØ∫ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À «¬√ «Ú⁄ ¤≈Â∆ Á∂ ¡≥Á «¬’ «ÚÙ∂Ù ÁÚ≈¬∆ Í≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘À ‹Ø ¤≈Â∆ ¡≥ÁÒ∆¡ª ÁØÚª Á∆Ú≈ª ˘ ¡≈Í√ «Ú⁄ «⁄Í’‰ «Ú⁄ √‘≈«¬Â≈ ’Á∆ ‘À «‹√ È≈Ò ÁπÏ≈≈ Í≈‰∆ «¬’º·≈ ‘؉ Ò¬∆ ʪ ‘∆ È≈ Ï⁄∂Õ ‹∂ ¤≈Â∆ «Ú⁄ «¬’º·≈ ‘Ø«¬¡≈ Í≈‰∆ ÓÚ≈Á «Ú⁄ ÏÁÒ «◊¡≈ ‘À ª ’Á∂ Ú∆ √»¬∆ Áπ¡≈≈ ÓÚ≈Á ’„Ú≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«Ù√ È≈ ’ØÕ ¤∂Â∆ ‘∆ «’√∂ ‹ÈÒ √‹È Á∆ ʪ «’√∂ ÊØ∂«√’ √‹È ’ØÒØ∫ ¤≈Â∆ «Ú⁄ «‡¿±Ï ÍÚ≈˙Õ ¡«‹‘≈ È≈ ’È ”Â∂ Î∂Ϋۡª ˘ Ï⁄≈¿∞‰≈ ÓπÙ’Ò ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ‹∂ ¤≈Â∆ «Ú⁄ «‡¿±Ï

ÍÚ≈¿∞‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á Î∂ÎÛ∂ Á∆ √«ÊÂ∆ «Ú⁄ ÒØÛ∆∫Á≈ √πË≈ È‘∆∫ ‘Ø «‘≈ ¡Â∂ Î∂ÎÛ≈ Í»∆ Â∑ª ÎπºÒ È‘∆∫ «‘≈ ª ¤∂Â∆ «’√∂ ÊØ∂«√’ √‹È ’ØÒØ∫ ÷≈Ï ‘ج∂ Î∂ÎÛ∂ Á∂ «‘º√∂ ˘ ’º„Ú≈ «Á˙ È‘∆∫ ª Ï«⁄¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ·∆’ Î∂ÎÛ≈ Ú∆ ˜÷Ó∆ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ Î∂Ϋۡª Á∂ ¡≈Í∂ Ù È Ò¬∆ ‘Ó∂ Ù ≈ «’√∂ ¡«‹‘∂ Úº‚∂ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ ‹≈ÚØ «‹Ê∂ «¬’ ¡È∞ Ì Ú∆ ÊØ  À « √’ √‹È Ì≈Ú ⁄À√‡ √‹È BD ÿ≥‡∂ ÓΩ‹»Á ‘ØÚ∂Õ Á∂«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ «ÁÒ Á≈ ¡≈Í∂ÙÈ ’È Ú≈«Ò¡ª ˘ Î∂Ϋۡª Á∂ ¡≈Í∂ÙÈ Á≈ ÚË∂∂ ¡È∞ÌÚ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈ «¬√ Ò¬∆ ÍÂ≈ ’ Ò˙ «’ Î∂ÎÛ∂ Á≈ ¡≈Í∂ÙÈ ’È Ú≈Ò≈ √‹È Î∂ÎÛ∂ Á∆ ¡≈Í∂ÙÈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ¡È∞ÌÚ∆ ‘ØÚ∂Õ Î∂ÎÛ∂ Á∂ ¡≈Í∂ÙÈ Ò¬∆ ‘Ó∂Ùª ¡«‹‘∂ ‘√ÍÂ≈Ò Á∆ ⁄؉ ’Ø «‹Ê∂ «’z‡∆’Ò ’∂¡ ¡Â∂ ¤≈Â∆ Ø◊ Á≈ «Ú’√ «ÚÌ≈◊ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ¡≈Ëπ«È’ ¡≈¬∆ √∆ Ô» ¡Â∂ ÏÒº‚ ÏÀ∫’ Á∆ √π«ÚË≈ ‘ØÚ∂ ¤≈Â∆ ¡Â∂ Î∂Ϋۡª Á≈ ¡≈Í∂ÙÈ ’È Ò¬∆ Ï∂ ‘ Ø Ù ’È Ú≈Ò∂ ¡ÀÈ∂√Ê∆ «√¡≈ÒØ«‹√‡ ˘ Î∂ÎÛ∂ Á≈ ¡≈Í∂ÙÈ ’Ú≈¿∞‰ Á≈ ⁄≥◊≈ ¡È∞ÌÚ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À, È‘∆∫ ª ¡≈Í∂ÙÈ ÁΩ≈È ‹ª «Íº¤Ø∫ √Óº«√¡≈Úª ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á∆¡ª ‘ÈÕ -‚≈. ’∂. ’∂. ͪ‚∂

Ó»ø‘ Á∂ ¤≈«Ò¡ª Á≈ «¬Ò≈‹

Óª Á∂ ÁπºË È≈Ò ‘Ò’≈ ÌØ‹È Ú∆ ˜»∆ ‹∂’ Óª ˘ ’ج∆ Íπ≈‰∆ «ÏÓ≈∆ ‹ª ‡∆Ï∆, ’À∫√, ÁÓ≈ ¡≈«Á ‘ØÚ∂ ª ¿∞√ ˘ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈͉≈ Áπ˺ Ϻ⁄∂ ˘ È≈ «ÍÒ≈Ú∂Õ Óª ˘ ‹∂’ ¤»Â Á∆ «ÏÓ≈∆ ‘ØÚÕ∂ ‹ÁØ∫ Á»√≈ ◊Ì ‘Ø ‹≈Ú∂ ª Í«‘Ò∂ Ϻ⁄∂ ˘ Áπ˺ «ÍÒ≈¿∞‰≈ Ï≥Á ’ Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ Óª Á∆ «√‘ Â∂ ◊Ì Ú≈Ò∂ Ϻ⁄∂ Á∆ «√‘ ”Â∂ Ó≈Û≈ ¡√ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ Óª Á≈ Áπ˺ ÿº‡ Ó≈Â≈ «Ú⁄ ‘ØÚ∂ ª Ϻ⁄∂ ˘ √≥ÂÙ∞ ‡ ’È Ò¬∆ ÏØÂÒ Ù∞» ’ Á∂‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ ‘ÀÕ B. ‹ÁØ∫ Óª Ϻ⁄∂ ˘ ÁπºË «ÍÒ≈¿∞∫Á∆ ‘À ª ¿∞√ ˘ √∆’ ¡Â∂ Ó≈È«√’ √≥Â∞Ù‡∆ «ÓÒÁ∆ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ È≈Ò Ïº⁄∂ ¡Â∂ Óª ÁØ‘ª ˘ ÷πÙ∆ «ÓÒÁ∆ ‘ÀÕ C. ‹ÁØ∫ Óª Ϻ⁄∂ ˘ ÁπºË «ÍÒ≈¿∞∫Á∆ ‘À ª ¿∞√ Á∆ Ϻ⁄∂Á≈È∆ ¡≈͉∆ Íπ≈‰∆ ¡Ú√Ê≈ «Ú⁄ ¡≈ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ D. ‹∂’ Óª Ϻ⁄∂ ˘ Ò◊≈Â≈ Á»√∆ ÷π≈’ Á∂ È≈Ò-È≈Ò I Ó‘∆È∂ º ’ ¡≈͉≈ Áπ º Ë «ÍÒ≈¬∂ ª ¿∞√ Á≈ ¡≈͉≈ Ì≈ Ú∆ ÿº‡ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ E . «‹‘Û∆¡ª Ó≈Úª «˜¡≈Á≈ Áπ º Ë «ÍÒ≈¿∞∫Á∆¡ª ‘È Âª ¿∞È∑ª Á∆ ¤≈Â∆ ’Ó˜Ø ‘؉ Á≈ «˜¡≈Á≈ ıÂ≈ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈Õ Óª ˘ ¡≈͉≈ Áπ º Ë ‘∂· «Ò÷∂ ’≈Ȫ ’’∂ Ϻ⁄∂ ˘ È‘∆∫ «ÍÒ≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‹∂’ Óª ˘ ’ج∆ Íπ≈‰∆

«ÏÓ≈∆ ‹ª ‡∆Ï∆, ’À∫√, ÁÓ≈ ¡≈«Á ‘ØÚ∂ ª ¿∞√ ˘ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈͉≈ ÁπºË Ϻ⁄∂ ˘ È≈ «ÍÒ≈Ú∂Õ Óª ˘ ‹∂’ ¤»Â Á∆ «ÏÓ≈∆ ‘ØÚ∂Õ ‹ÁØ∫ Á»√≈ ◊Ì ‘Ø ‹≈Ú∂ ª Í«‘Ò∂ Ϻ⁄∂ ˘ ÁπºË «ÍÒ≈¿∞‰≈ Ï≥Á ’ Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ Óª Á∆ «√‘ Â∂ ◊Ì Ú≈Ò∂ Ϻ⁄∂ Á∆ «√‘ ”Â∂ Ó≈Û≈ ¡√ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ Óª Á≈ ÁπºË ÿº‡ Ó≈Â≈ «Ú⁄ ‘ØÚ∂ ª Ϻ⁄∂ ˘ √≥ÂÙ ∞ ‡ ’È Ò¬∆ ÏØÂÒ Ù∞» ’ Á∂‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À, ‹ÁØ ∫ Óª Í«‘Ò∂ Ϻ ⁄ ∂ ˘ ¡≈͉≈ Áπ º Ë «ÍÒ≈¿∞ ‰ «Ú⁄ ¡≈͉∂ ¡≈Í ”Â∂ ÌØ√≈ È≈ ‘ØÚÕ∂ ÈΩ’∆ ’È Ú≈Ò∆¡ª Ó≈Úª Èß ‹ÒÁ∆ ÏØÂÒ Ù∞» ’È∆ ÍÀ∫Á∆ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞‘ √Ó∂∫ ”Â∂ Ϻ⁄∂ ˘ ÁπºË È‘∆∫ «ÍÒ≈ √’Á∆¡ª, ‚º«Ï¡ª Ú≈Ò∂ ÁπºË Á∆ ÓÙ‘»∆ Á≈ Ú∆ ¡√ ’¬∆ Ó≈Úª ”Â∂ Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞‘ «¬‘ √Ø⁄Á∆¡ª ‘È «‹Ú∂∫ ÓÙ‘»∆ «Ú⁄ Áº«√¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¿∞È∑ª Á∂ Ϻ«⁄¡ª Á∆ «√‘ ¡≈͉∂ ÁπºË È≈ÒØ∫ ‚ºÏ∂ Ú≈Ò∂ ÁπºË È≈Ò «˜¡≈Á≈ ⁄≥◊∆ ‘ØÚ∂◊∆Õ ‹ÁØ∫ Ϻ⁄≈ ¡≈√≈È∆ È≈Ò Óª Á≈ ÁπºË È‘∆∫ ÒÀ √’Á≈ ª Ú∆

ÏØÂÒ ‹ÒÁ∆ Ò◊≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ÁπºË «ÍÒ≈¿∞‰ √Ó∂∫ Óª ˘ «˜¡≈Á≈ ÂÒ∂ ‘ج∂ ¡Â∂ «Ó⁄ª Ú≈Ò∂ ÌØ‹È È‘∆∫ ÷≈‰∂ ⁄≈‘∆Á∂ «’¿∞∫«’ «¬√ Á∂ È≈Ò ÁπºË Á∂ √Ú≈Á ”Â∂ ’≈¯∆ ¡√ ÍÀ∫Á≈ ‘À ¡Â∂ Ϻ⁄∂ ˘ ÏÁ‘˜Ó∆ Ú∆ ‘Ø √’Á∆ ‘À Õ ‹∂ ’  Óª ÌØ‹È «Ú⁄ «Í¡≈˜ ¡Â∂ Ò√‰ Á∆ «˜¡≈Á≈ ÚÂØ∫ ’Á∆ ‘À ª ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ Ϻ⁄≈ «¬√ ÁπºË ˘ Í∆‰ ÂØ∫ È≈ ’ Á∂Ú∂ ‹ª Í√≥Á È≈ ’∂Õ ’¬∆ ÁÚ≈¬∆¡ª Á≈ Ú∆ ÁπºË Á∂ √Ú≈Á ”Â∂ ’≈¯∆ ¡√ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ’ج∆ Ú∆ ÁÚ≈¬∆ Ú‰ ÂØ ∫ Í«‘Òª ‚≈’‡ Á∆ √Ò≈‘ ˜» ÒÀ‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ Ú∆ Óª ¡≈͉∂ Ϻ⁄∂ ˘ ÁπºË «ÍÒ≈¿∞∫Á∆ ‘À ª «¬’ ◊ºÒ Á≈ ¿∞√ ˘ ı≈√ «÷¡≈Ò º÷‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ ¿∞√ ˘ ÷πÙ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À È‘∆∫ ª «¬√ Á≈ ¡√ ÁπºË ”Â∂ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ÁπºË «ÍÒ≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ Óª Á∆ ÷π≈’ «Ú⁄ √≈∂ ÍΩÙ«‡’ º ‘؉∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘ÈÕ -‚≈. ÓÈÓØ‘È «√≥ÿ ============

ØÙÈ∆ Ú∆ «¬’ ÁÚ≈¬∆ ’ÀÒÙ∆¡Ó Á∂ ‹˜Ï ‘؉ Á∆ √ÓºÊ≈ ÚË≈¿∞ ∫ Á∆¡ª ‘È, «√ÁÁ ÿ‡≈¿∞∫Á∆¡ª Â∂ Ê’≈Ú‡ Ú∆ Á» ’Á∆¡ª ‘ÈÕ ÷Ø‹’Â≈ ª «¬√ «√º‡∂ ”Â∂ Í‘∞≥⁄∂ ‘È «’ √»‹ Á∆ ØÙÈ∆ √≈‚∆ √≥Ì◊ Ø , Íz‹‰È «’«¡≈ ˘ Ú∆ ÍzÌ≈Ú ’Á∆ ‘ÀÕ ’¬∆ «’√Óª Á≈ ’À∫√ Ø’‰ ”⁄ ØÙÈ∆ Á≈ Úº‚ÓπºÒ≈ ÔØ◊Á≈È ‘ÀÕ ØÙÈ∆ √≈‚∂ √∆ Á∆ √πº«÷¡≈ Íz‰≈Ò∆ ˘ Әϻ  ’Á∆ ‘À ¡Â∂ ‡∆Ï∆ Ú◊∆¡ª «Ì¡≈È’ «ÏÓ≈∆¡ª ÂØ∫ Ï⁄≈¡ ”⁄ √‘≈«¬’ ‘∞ ≥ Á ∆ ‘À Õ Ó≈È«√’ ¿∞Á≈√∆ÈÂ≈ Á∂ «Ù’≈ ÒØ’ª Ò¬∆ ØÙÈ∆ ’∞ÁÂ∆ ÁÚ≈¬∆

Á≈ ’≥Ó ’Á∆ ‘ÀÕ ÓÈ∞º÷∆ ÓÈ Á∂ ÚÂ≈∂ Â∂ ‘Ø  Ï‘∞  √≈∆¡ª √∆’ Íz«’«¡≈Úª ˘ Ú∆ ØÙÈ∆ ¡√¡≥Á≈˜ ’Á∆ ‘ÀÕ √Á∆¡ª Á∂ «ÁȪ «Ú⁄ ‹Á «ÁÈ ¤Ø‡∂ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È, ¡√∆∫ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ ÿª ‹ª Á¯Âª ”⁄ ÚÛ∂ «‘≥Á∂ ‘ª Â∂ √»‹ Á∆ ØÙÈ∆ ÂØ∫ Á» ‘∞Á ≥ ∂ ‹ªÁ∂ ‘ª ª «¬√Á∂ ◊≥Ì∆ «√º‡∂ «È’ÒÁ∂ ‘ÈÕ Ô»Í∆ ÓπÒ’ª «Ú⁄ «√¡≈Ò» ÓΩ√Ó Á≈ Áπ-ÍzÌ≈Ú Âª Ï‘∞ «Ú¡≈Í’ ‘∞≥Á≈ ‹≈ «‘≈ ‘À Â∂ Úº‚∆ «ÏÓ≈∆ Á≈ »Í Ë≈È ’Á≈ Ș ¡≈ «‘≈ ‘ÀÕ √Á∆¡ª ”⁄ Í«‘Òª Ì≈∂ ’ºÍÛ∂, ’Ó«¡ª Á∆¡ª «÷Û’∆¡ª Á∂ ÍÁ∂, ‘Ú≈ Â∂ Ú≈Â≈Ú‰ ”⁄ ÎÀ«Ò¡≈ ÍzÁ»Ù‰ √»‹ Á∆ ØÙÈ∆ Á∂ ≈‘ «Ú⁄ ¡«Ûº’≈ ωÁ≈ ‘ÀÕ ÿª ‹ª Á¯Âª «Ú⁄ ’∞ÁÂ∆ ØÙÈ∆ Ó√ȱ¬∆ Á∂ Á√Ú∂∫ «‘º√∂ ÂØ∫ Ú∆ ÿº‡ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ØÙÈ∆ ¡º÷ª ≈‘∆∫ «ÁÓ≈◊ ”⁄ √«Ê Í∆È∆¡Ò ◊zÊ≥ ∆ º’ Í‘∞⁄ ≥ Á∆ ‘ÀÕ Í∆È∆¡Ò ◊zÊ≥ ∆ «¬√ ◊º Ò Á≈ «‘√≈Ï-«’Â≈Ï Ò≈¿∞∫Á∆ ‘À «’ Ï≈‘ ØÙÈ∆ «’≥È∆ ‘ÀÕ ÓÈ∞º÷ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø Ï‘∞ √≈∂ ÁπºË≈Ë≈∆ ‹≈ÈÚª ”⁄ Ú∆ «¬‘ Í∆È∆¡Ò ◊z≥Ê∆ Í≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ‹∂ ØÙÈ∆ Á∆ Ó≈Â≈ ÿº‡ ‘ØÚ∂ ª

Í∆È∆¡Ò ◊z≥Ê∆ ÓÀÒ≈‡Ø«ÈÈ Èª Á≈ «¬’ ‘≈ÓØ È ÍÀ Á ≈ ’Á∆ ‘À Õ ÓÀÒ≈‡Ø«ÈÈ Èª Á≈ «¬‘ ‘≈ÓØÈ ‘∆ √≈˘ ؘÓ∑≈ Â∂ ÓΩ√Ó ÓπÂ≈Ï’ «¬’√π Â∂ ÒÀ¡-ÏºË ’Á≈ ‘ÀÕ ‹∂ ΩÙÈ∆ ÿº‡ ‘ØÚ∂ ª ÓÀÒ≈‡Ø«ÈÈ ‘≈ÓØÈ «˜¡≈Á≈ ÍÀÁ≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ÓÀÒ≈‡Ø«ÈÈ ¡≥◊ «√؇∆«ÈÈ Èª Á≈ «ÁÓ≈◊∆ √≥Á∂Ù-Ú≈‘’ √≈«¬‰ ÍÀÁ≈ ’Á≈ ‘À ‹Ø ÿº‡ ØÙÈ∆ Á∂ Ó≈È«√’ Â∂ √∆’ ÍzÌ≈Úª Á∂ √πÈ‘∂ ∂ √Óπº⁄∂ √∆ ”⁄ Í‘∞≥⁄≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ √Á∆¡ª Á∂ ¤Ø ‡ ∂ «ÁȪ ”⁄ ÓÀÒ≈‡Ø«ÈÈ Á∆ Ï‘∞Â≈ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À, «‹√ ’≈È Ì∞º÷ «˜¡≈Á≈ Òº◊Á∆ ‘ÀÕ «Óº·∆¡ª ⁄∆˜ª ÷≈‰ ˘ ÓÈ ÒÒ⁄≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ («¬√∂ Ò¬∆ «√¡≈Òª ”⁄ ◊º⁄’ Â∂ «¿∞Û∆¡ª ¡≈«Á Á∆ ÷Í ‘∞≥Á∆ ‘À)Õ √∆ Á≈ Ì≈ ÚË ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ È∆∫Á Á≈ Ú’Â Ú∆ «˜¡≈Á≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ √Ì ’∞fi ÓÈ∞ º ÷ ‹≈Â∆ Á∂ «Ú’≈√ Á∆¡ª ÈÚ∆¡ª Í‹≈Â∆¡ª ”⁄ ◊∞ÍÂÚ≈√ Á∂ ÚÂ≈ Ú◊≈ ‘∆ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘∆ ‘≈Ò «Ú⁄ Ï‘∞ √≈∂ ÓÈ∞º÷ª Á∆ Ó≈È«√’ ‘≈Ò ”⁄ ÂÏÁ∆Ò∆ Â∂ «Ú◊≈Û ¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À Â∂ ¿∞‘ Ê’≈Ú‡, ¡≈Ò√, «⁄≥Â≈, Ï∂⁄ÀÈ∆, ¿∞Á≈√È∆Â≈ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø

‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬√ ˘ «√¡≈Ò» ÓΩ√Ó Á≈ ÍzÌ≈Ú ’’∂ Ú∆ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘∆ √«ÊÂ∆ Á∆ ÁÍ∂Ù Ó∆˜ ¡≈ÂÓ-‘º«Â¡≈ Ú◊≈ ’ÁÓ Ú∆ ⁄πº’ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬‘Ø ’≈È ‘À «’ ¡√∆∫ √Á∆¡ª ”⁄ Ï√≥ Á∆ ÏÛ∆ Ï∂√Ï∆ È≈Ò ¿∞‚∆’ ’Á∂ ‘ªÕ «√¡≈Ò» ÓΩ√Ó∆ ÁπÍzÌ≈Ú Á∂ «Ù’≈ Ó∆˜ª Á∆ ¿∞Á≈√∆, Ï∂⁄ÀÈ∆ Â∂ «⁄≥Â≈ ÓΩ√Ó ÏÁÒ«Á¡ª ‘∆ ¿∞µ‚-Íπº‚ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ √»‹ Á∆ ØÙÈ∆ Á≈ ÍzÌ≈Ú «¬√ ◊ºÒ ”Â∂ «ÈÌ ‘À «’ √≈‚≈ ¡≈Ò≈-Áπ¡≈Ò≈ «’‘Ø «‹‘≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ √»‹ Á∆ ØÙÈ∆ ”⁄ ¡≈Ò≈-Áπ¡≈Ò≈ ‘«¡≈-Ì«¡≈ ‘ØÚ∂ ª «ÁÓ≈◊ ”⁄ ÍÀÁ≈ ‘؉ Ú≈Ò∆¡ª «ÁÓ≈◊∆ Â≥◊ª

Á≈ «Ú√Ê≈ ÚºË ‹ªÁ≈ ‘À ‹ÁØ∫ «’ «’√∂ Ì∆Û∆, Â≥◊ ¡Â∂ Ù«‘∆ ‹◊∑≈ ”Â∂ «¬È∑ ª «ÁÓ≈◊∆ Â≥ ◊ ª Á≈ «Ú√Ê≈ ÿ‡ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ’∞ÁÂ∆ Â∂ √ϘÏ≈◊ Á∂ ¡≈Ò∂-Áπ¡≈Ò∂ «Ú⁄ «ÁÓ≈◊∆ Â≥◊ª «˜¡≈Á≈ ¿∞Í‹Á∆¡ª ‘È, ‹Ø ÓÈ∞º÷∆ ÓÈ ˘ ⁄∂Â≥È ¡Â∂ ٪ º÷Á∆¡ª ‘ÈÕ √Ú∂ Á∆ √À Á≈ «¬’ Ó‘ºÂÚ «¬√ ◊ºÒ ”⁄ ¤∞«Í¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ¡Ω◊ ∂ È «√‘ «Ú«◊¡≈È Ô»È∆Ú«√‡∆ Á∂ «Ú«◊¡≈È∆ ‚≈. ¡ÒÎ∂‚ Ò∂¡ Â∂ ¿∞√ Á∂ √«‘ÔØ◊∆ ª ØÙÈ∆ ˘ “ÁÚ≈” ‘∆ ’«‘≥Á∂ ‘È, «’¿∞∫«’ «¬‘ Ï‘∞ √≈∂ «ÁÓ≈◊∆ È∞’√-«Ú◊≈Û ¡Â∂ È∆∫Á Á∂ Ø◊ª ˘ ·∆’ ’È ”⁄ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞ ∫ Á∆ ‘À Õ Ï‘∞  √≈∂ «Ú«◊¡≈È∆ «¬√ ˘ ØÙÈ∆ «¬Ò≈‹ Íz‰≈Ò∆ ‹ª Íz’≈Ù ⁄«’Â√≈ Ú∆ ’«‘≥ Á ∂ ‘ÈÕ √Ø «¬√ ’∞ Á Â∆ ÁÚ≈¬∆ Á∂ √Á-¿∞ÍÔØ◊ Ò¬∆ ˜»∆ ‘À «’ √Ú∂∂ √»‹ «È’Ò‰ Ú∂Ò∂ Â∂ Ù≈Ó∆ √»‹ «¤Í‰ √Ó∂∫ ÊØÛ∑≈ Ú’Â ÿª ÂØ∫ Ï≈‘ ÷πºÒ∑∂ ¡≥Ï Â∂ ‘∂Ì∂ ¡≈Ò∂-Áπ¡≈Ò∂ ”⁄ ◊∞˜≈«¡≈ ‹≈Ú∂Õ √Ú∂∂-Ù≈Ó ’Ó«¡ª Á∂ ÁÚ≈˜∂ Â∂ «÷Û’∆¡ª ÷ØÒ∑ ’∂ ’Ó«¡ª ˘ ËπºÍ Â∂ ØÙÈ∆ È≈Ò È∞‘≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ Ó√ȱ¬∆ ØÙÈ∆ Ï∂Ùº’ √»‹ Á∆ ØÙÈ∆ Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ◊∞‰ÚÂ≈ Â∂ Ó≈Â≈ ”⁄ ÿº‡ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ -‚≈. ÏÒÁ∂Ú √‘ØÂ≈

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

Ó» ≥ ‘ Á∂ ¤≈«Ò¡ª Á∆ Í∆Û ¿∞‘∆ Áº√ √’Á≈ ‘À «‹√È∂ «¬‘ fiºÒ∆ ‘ØÚ∂Õ ¿∞√ Á≈ ÷≈‰≈-Í∆‰≈, ÏØÒ‰≈ √Ì ’∞fi ‘≈Ó ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «’√∂ ˘ «¬‘ ¤≈Ò∂ ’Á∂ - ’Á∂ √Â≈¿∞ ∫ Á∂ ‘È ‹Á «’ «’√∂ ˘ Ò◊≈Â≈ «¬È∑ ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ¡≈«÷ «’¿∞∫ ‘∞≥Á∂ ‘È «¬‘ Ó»≥‘ Á∂ ¤≈Ò∂ ¡Â∂ ’∆ ‘À «¬È∑ª Á≈ «¬Ò≈‹? ¡≈˙, «¬√ Ï≈∂ ‹≈‰∆¬∂Õ Ó»≥‘ Á∂ ¤≈Ò∂ : Ó»≥‘ «Ú⁄ «’√∂ Ú∆ ‹◊∑≈ ‘Ø √’Á∂ ‘È «‹Ú∂∫ ‹∆Ì Á∂ ¿∞Í ‹ª ‘∂·ª, ◊ºˇ∑ª Á∂ ¡≥Á, ⁄ÓÛ∆ ‹ª Â≈Ò» ¡Â∂ Ó√»Û∂ «¬√ È≈Ò «˜¡≈Á≈ ÍzÌ≈«Ú ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ ¡≈’≈ «Ú⁄ Ú∆ «¬‘ ¤≈Ò∂ ¤Ø‡∂ ‹ª Úº‚∂ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ ’¬∆ Ú≈ «¬‘ «ÏȪ «’√∂ ÁÚ≈¬∆ Á∂ ’∞fi «ÁȪ Á∂ «Ú⁄ ‘∆ ·∆’ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ È‘∆∫ ª «¬Ò≈‹ ’≈¿∞‰ Á∆ ÒØÛ ÍÀ∫Á∆ ‘ÀÕ ’¬∆ Ú≈ «¬‘ ¤≈Ò∂ ◊Ò∂ «Ú⁄ ‘∆ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È ‹Ø Ï‘∞ ’Ù‡ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ ’≈È : Ó»≥‘ Á∂ ¤≈Ò∂ ‘؉ Á≈ ’ج∆ «¬’ ’≈È «˜≥≥Ó∂Ú≈ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈, ’¬∆ ’≈È ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ Á≥Áª Á∆ ÁØÙÍ»È √≥⁄È≈ ‹ª ‡∂ „ ∂ Ó∂ „ ∂ ‘Ø ‰ ≈, ¡º ◊ ∂ - «Íº ¤ ∂ ‘؉≈, ·∆’ „≥◊ È≈Ò √Î≈¬∆ È≈ ‘؉≈ ¡≈«Á È≈Ò Ú∆ Ó»≥‘ Á∂ ¤≈Ò∂ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ Ú≈ Ú≈ ‹∆Ì ‹ª ◊ºÒ∑ Á∆ ¡≥ÁÒ∆ ⁄ÓÛ∆ «¬È∑ª È≈Ò ‡’≈¿∞∫Á∆ ‘À ‹ª ◊Û ÷ªÁ∆ ‘À ª ¿∞Ê∂ ¤≈Ò≈ ÍÀÁ≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√∂ Â∑ª ‹Ø ÒØ’ È≈ÙÂ∂ ¡Â∂ ÌØ‹È Á∂ Ï≈¡Á ·∆’ „≥◊ È≈Ò ’∞Ò∆ ¡Â∂ ≈ ˘ ÏπºÙ È‘∆∫ ’Á∂, ¿∞È∑ª ˘ Ú∆ ¤≈Ò∂ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ √πÍ≈∆ Á∆ ÚÂØ∫ ’È≈ Ú∆ ¤≈«Ò¡ª ˘ √ºÁ≈ Á∂‰≈ ‘ÀÕ √≥Â∞«Ò ÌØ‹È Á∆ ÿ≈‡ Ú∆ ¤≈«Ò¡ª Á≈ ’≈È Ï‰Á∆ ‘ÀÕ ‹∂’ ÌØ‹È «Ú⁄ «Ú‡≈«ÓÈ Ï∆ ¡Â∂ ÒØ‘ ºª Á∆ ’Ó∆ ‘ØÚ∂ ª «¬√ ’Ó∆ ’≈È Ú∆ ¤≈Ò∂ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ ’¬∆ Ú≈ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ º’ ¡À∫‡∆ Ï≈«¬˙«‡’ ÁÚ≈¬∆¡ª ÒÀ‰ È≈Ò Ú∆ «Ú‡≈«ÓÈ Ï∆ Á∆ ’Ó∆ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ÂÈ≈˙ Á≈ «√ºË≈ ÍzÌ≈Ú Ó»≥‘ Á∂ ¤≈«Ò¡ª Á∂ »Í «Ú⁄ Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ÂÈ≈˙ Ì≈Ú∂∫ Íz∆«÷¡≈ Á∂‰ Á≈ ‘ØÚ∂ ‹ª ÈΩ’∆ Á≈, «‹≥È≈ «˜¡≈Á≈ ÂÈ≈˙, ˙È∂ «˜¡≈Á≈ ¤≈Ò∂Õ «¬√∂ Â∑ª ‘≈ÓØȘ «Ú⁄ ÂÏÁ∆Ò∆ Á∂ ’≈È Ú∆ ¤≈Ò∂ ÍÀÁ≈ ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ ÒÛ’∆¡ª «Ú⁄ Ó≈‘Ú≈∆ Á∆ À◊»Ò∂‡∆ È≈ «‘‰ ”Â∂ Ú∆ «¬‘ √Óº«√¡≈ ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ ’∞fi Ï∆Ó≈∆¡ª ¡Â∂ «¬ÈÎÀ’ÙÈ Ú∆ ¤≈«Ò¡ª Á≈ ’≈È Ï‰ √’Á∂ ‘È «‹Ú∂∫ ÂÍ«Á’ ‹ª ‡∆.Ï∆. ¡≈«ÁÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÏÒº‚ ’À∫√ ‹ª Ó»≥‘ Á≈ ’À∫√ Ú∆ ¤≈«Ò¡ª Á≈ ’≈È ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ Í∂‡ Á∆ ◊Ó∆ Ú∆ ¤≈«Ò¡ª Á∆ «¬’ Ú‹∑ ≈ ‘Ø

√’Á∆ ‘ÀÕ «˜¡≈Á≈ Â∂˜ «Ó⁄ Ó√≈Ò∂, Ò√‰ Á∆ ÚÂØ∫, ¡À√∆«‚‡∆ ¡≈«Á È≈Ò Ó»≥‘ «Ú⁄ ¤≈Ò∂ ÍÀÁ≈ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‘≈¬∆ ÏÒº‚ ÍzÀÙ Á∆ «Ù’≈«¬Â ‘؉ ”Â∂ Ú∆ Ó»≥‘ Á∂ ¤≈Ò∂ ‘Ø ‰ Á∆ √≥ Ì ≈ÚÈ≈ «‘≥ Á ∆ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞√ «Ú⁄ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ º’ ÁÚ≈¬∆¡ª Á∆ ÚÂØ∫ ’È∆ ÍÀ∫Á∆ ‘ÀÕ ’Á∂-’Á∂ «’√∂ ÁÚ≈¬∆ Á∆ ¡ÀÒ‹∆ È≈Ò Ú∆ Ó»‘≥ Á∂ ¤≈Ò∂ ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ «¬Ò≈‹-Ó»≥‘ Á∂ ¤≈«Ò¡ª ˘ √≈Ë≈È «‹‘∆ ◊º Ò √Ófi ’∂ ¡‰◊Ω«Ò¡≈ È≈ ’Ø «’¿∞∫«’ «¬√ Á∂ «¬Ò≈‹ «Ú⁄ ÚÂ∆ ◊¬∆ Ò≈ÍÚ≈‘∆ ’À∫√ Á≈ ’≈È Ï‰ √’Á∆ ‘ÀÕ ‹∂’ ’ج∆ ¤≈Ò≈ ÁØ ‹ª «Â≥È ‘Ϋ¡ª Á∂ ¡≥Á ·∆’ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈, √◊Ø∫ ÚËÁ≈ ‹ªÁ≈ ‘À ª Â∞≥ ‚≈’‡ Á∆ √Ò≈‘ Ò˙ ¡Â∂ Í»≈ «¬Ò≈‹ ’≈˙Õ ¡≈Ó ÂΩ  ”Â∂ ‚≈’‡ ¤≈«Ò¡ª ÂØ ∫ ¤∞ ‡ ’≈≈ «ÁÚ≈¿∞ ‰ Ò¬∆ «Ú‡≈«ÓÈ Ï∆ ’À Í √» Ò , ÎØ « Ò’ ¡À«√‚ ¡≈«Á ÁÚ≈¬∆¡ª «Á≥Á∂ ‘È ¡Â∂ ’∞fi ÁÚ≈¬∆¡ª ¤≈«Ò¡ª ”Â∂ Ò◊≈¿∞‰ Ò¬∆ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ ‹∂’ ¤≈Ò∂ Á∂ ÷ ‰ Á∂ Ï≈¡Á ¡Â∂ √≈Ë≈È «¬Ò≈‹ È≈Ò ·∆’ È≈ ‘؉ ”Â∂ ’À∫√ Á∆ ÍπÙ‡∆ ’≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¡Â∂ ‹∂’ ’À∫√ Á∆ ÍπÙ‡∆ ‘ØÚ∂ ª ¿∞√Á∂ ¡È∞√≈ «¬Ò≈‹ Ù∞» ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ÿ∂Ò» «¬Ò≈‹ * ‹∆Ì ”Â∂ ◊«Ò√∆È Ò◊≈ ’∂ Ò≈ ‡Í’≈˙Õ * ÍzÌ≈Ú «‘º√∂ ”Â∂ Ù«‘Á Ò◊≈˙Õ * ¤≈«Ò¡ª ”Â∂ ‘∆ «¬Ò≈«¬⁄∆ Á≈ ⁄»È Ò◊≈ ’∂ Ò≈ ‡Í’≈˙Õ * ·ß‚≈ ÁπºË Í∆˙Õ * ‡Ó≈‡ Á∂ √ «Ú⁄ Ï≈Ï Ó≈Â≈ «Ú⁄ Í≈‰∆ «ÓÒ≈ ’∂ ’∞Ò∆¡ª ’ØÕ * È≈∆¡Ò ⁄Ï≈˙Õ * ¤≈«Ò¡ª ”Â∂ Á‘∆∫ Á∆ ÓÒ≈¬∆ Ò◊≈˙Õ * ⁄Ó∂Ò∆ ‹ª ¡Ó»Á Á∂ Â≈˜∂ ͺÂ∂ ⁄Ï≈˙Õ * Â∞Ò√∆ Á∂ √πº’∂ ‘ج∂ ͺ«Â¡ª Á≈ ⁄»È ¤≈«Ò¡ª ”Â∂ Ò◊≈˙Õ * ÓπÒº·∆ Á≈ ‡∞’Û≈ Ó»≥‘ «Ú⁄ º÷ ’∂ ⁄»√ØÕ * ’º⁄∆ Ï∂Ò Á∂ ◊∞ºÁ∂ ˘ Í≈‰∆ «Ú⁄ ¿∞Ï≈Ò ’∂ ¡Â∂ ¤≈‰ ’∂ ¿∞√ Í≈‰∆ Á∆¡ª ’∞Ò∆¡ª ’ØÕ * ÂÈ≈˙Óπ’ ‹∆ÚÈ ÙÀÒ∆ ˘ ¡Í‰≈˙Õ * Í≈È-√π Í ≈∆ ‹ª Í≈È Ó√≈Ò∂ ¡≈«Á Á∆ ÚÂØ∫ È≈ ’ØÕ * ¡≈͉∂ ‡∂„∂-Ó∂„∂ Á≥Áª ˘ ‚≈’‡∆ √‘≈«¬Â≈ È≈Ò √‘∆ ’≈˙Õ


Editorial Page

√ßÍ≈Á’∆

Ì≈ «’¿∞∫ Ș¡ßÁ≈˜ ’ «‘≈ ‘À √ÈØ¡‚È Á∆ Á∞ÁÙ≈? «√˪ª È±ß ÓºÁ∂Ș º÷«Á¡ª, Ì≈ È∂ ‘Ó∂√ª «ÚÙÚ Ì Á∂ «√¡≈√∆ ÙÈ≈Ê∆¡ª 鱧 ÍÈ≈‘ «ÁºÂ∆ ‘À, «¯ «¬√ Ú≈ ¿∞‘ «¬√ ◊ºÒØ∫ ˆ∞∂˜ «’¿∞∫ ’ «◊¡≈? ¡ÍzÀÒ AIF@ «Úº⁄, ⁄∆È Á≈ Íz∆Ó∆¡, ˜± ¡ÀÈ-Ò≈«¬ «ÁºÒ∆ ¡≈«¬¡≈¢ Á¡√Ò, ¿∞‘ ¿∞√ Ú∂Ò∂ Á∂ Ì≈Â∆ ÍzË≈È ÓßÂ∆ È«‘± È≈Ò ¡≈͉∂ «¬º’ ı≈√ «ÓÙÈ Ï≈∂ ◊ºÒÏ≈ ’È Ò¬∆ ¡≈«¬¡≈ √∆ - ¡’√≈«¬ «⁄È ÷∂Â, ¿∞º⁄∆¡ª Í‘≈Û∆¡ª ”Â∂ √«Ê «¬º’ Ï∆¡≈Ï≈È «¬Ò≈’≈ «‹ºÊØ∫ Ó∂ÈÒÀ∫‚ ⁄∆È ¡Â∂ «ÂºÏ Á«Ó¡≈È «¬º’ Òªÿ≈ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆, ÂØ∫ Ì≈Â È±ß ¡≈͉≈ Á≈¡Ú≈ «Â¡≈◊‰ Ò¬∆ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬∆¢ ⁄∆È Ò¬∆, «ÂºÏ «Úº⁄ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ¿∞Ì ‘∂ Úº÷Ú≈Á È±ß ÈºÊ Í≈¿∞‰ Ò¬∆ «¬‘ Òªÿ≈ ¡≈͉∂ ’Ϙ∂ «Úº⁄ º÷‰≈ «È‘≈«¬Â ˜±∆ √∆ «’¿∞∫«’ ’∂ÚÒ «¬‘∆ √Â≈ «ÂºÏÂ È±ß Ï≈’∆ Á∂ ⁄∆È È≈Ò ‹ØÛÁ≈ √∆¢ ˜± ¡≈͉∆¡ª «¬È∑ª ’Ø«ÙÙª ¡Â∂ Ì≈ Á∂ ÍzË≈È ÓßÂ∆ È≈Ò ¡≈͉∂ ÁØ√Â≈È≈ √Ïß˪ ’≈È ‘∆, Ì≈Â È±ß AIEA «Úº⁄ «ÂºÏ ¿∞ºÍ ⁄∆È∆ ’Ϙ∂ 鱧 ’Ï±Ò ’È Ò¬∆ ≈˜∆ ’ √«’¡≈ √∆¢ «¬√ Ò¬∆, ˜± Ì≈Â ÚºÒ ÁØ√Â∆ Á≈ ‘ºÊ ÚË≈¿∞‰ Ò¬∆ Ú∆ «Â¡≈ √∆¢ ¡√’≈«¬ «⁄È Á∂ ¡≈Ò∂ Á∞¡≈Ò∂ Á∂ ’∞ºfi √Ω «’ÒØÓ∆‡ Á∂ «¬Ò≈’∂ ÏÁÒ∂ ⁄∆È Ó∞’ßÓÒ ÓÀ’ ÓØ‘È Ò≈¬∆È ¡Ω¯ ’߇ØÒ È±ß Ì≈ ¡Â∂ ⁄∆È Á«Ó¡≈È «¬º’ Ú≈√«ڒ Ï≈‚ Á∂ ÂΩ ”Â∂ Â√Ò∆Ó ’È Ò¬∆ «Â¡≈ √∆¢ ı≈√’, ¿∞‘ ¡∞È≈⁄Ò È±ß ÒÀ ’∂ Ì≈ Á∂ Á≈¡Ú∂ 鱧 Ú∆ Óßȉ 鱧 «Â¡≈ ‘Ø «◊¡≈¢ ˜± Á∆ Ì≈ ¯∂∆ ÂØ∫ ’∂ÚÒ «¬º’ √≈Ò Í«‘Òª ‘∆ «¬º’ BD √≈Ò≈ «ÂÏÂ∆¡È ÈΩ‹Ú≈È, ÁÒ≈¬∆ Ò≈Ó≈, Â∂˜Í∞ (¡≈√≈Ó) ÂØ∫ Ì≈ «Úº⁄ Á≈ıÒ ‘Ø«¬¡≈¢ È«‘± Ì≈Â-⁄∆È Á∆ ÁØ√Â∆ Á≈ Ó∞ºÁ¬∆ «‘≈ √∆ ¡Â∂ «¬√∂ Á∂ ÈÂ∆‹∂ Ú‹Ø∫ AIED «Úº⁄ Íß‹ «√˪ª Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ (Íß⁄Ù∆Ò) ÁØ‘ª Á∂Ùª Á«Ó¡≈È «¬º’ «¬’≈È≈Ó≈ Ú∆ ’ÒÓÏºË ’∆Â≈ «◊¡≈¢ Íß⁄Ù∆Ò Á∂ «√˪ª «Úº⁄Ø∫ «¬º’ ¡È∞√≈ ÁØ‘ª Ó∞Ò’ª «Úº⁄Ø∫ ’ج∆ Ú∆ Á±√∂ Á∂ ¡ßÁ±È∆ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úº⁄ ÁıÒ¡ßÁ≈˜∆ È‘∆∫ ’∂◊≈¢ «¯ Ú∆ Ì≈ È∂ ÁÒ≈¬∆ Ò≈Ó≈ 鱧 «√¡≈√∆ ÍÈ≈‘ Á∂‰ Á≈ ¯À√Ò ’∆Â≈ ¡Â∂ ¡º‹ Â’ ËÓ√≈Ò≈, Ì≈Â, «Úº⁄ «ÂºÏ Á∆ “‹Ò≈ÚÂÈ √’≈” Á∆ ‘Ø∫Á ’≈«¬Ó ‘À¢ «¬º’ Â∑ª È≈Ò «ÂºÏ Á∆ ¡Ò«‘Á◊∆ ‹ª ¡≈˜≈Á∆ Á≈ Ó≈ÓÒ≈, Ì≈ ںÒØ∫ ⁄∆È Á∂ ¡ßÁ±È∆ Ó√«Ò¡ª «Úº⁄ “ÁıÒ¡ßÁ≈˜∆U ‘∆ √∆¢ Í «¬‘ ’ª‚ «¬‘ Á√≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ ˜± ¡Â∂ È«‘± Á«Ó¡≈È ⁄ß◊∂ √Ïß˪ Á∂ Ï≈Ú‹±Á, Ì≈ È∂ «¬º’ ‘º’Á≈ ÙÈ≈Ê∆ 鱧 ≈‹È∆Â’ ÙÈ Á∂‰ ÂØ∫ ˆ∂˜ È‘∆∫ ’∆Â≈¢ «√¡≈√∆ ÍÈ≈‘ˆ∞˜∆ª ÍzÂ∆ Ì≈ Á≈ «¬‘Ø “ÍÓØËÓ” ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ √∆ Â∂ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ ‘∞‰ Â’, Â’∆ÏÈ B Òº÷ ÒØ’ª È∂ Ì≈ «Úº⁄ «√¡≈√∆ ‹ª ¡≈«Ê’ Ù‰ Óß◊∆ ‘À¢ «¬√ «Úº⁄ H@ ‘˜≈ «ÂÏÂ∆¡È Ú∆ Ù≈«ÓÒ ‘È¢ AIFB ¿∞Íß ⁄∆È È≈Ò Ì≈ Á∂ √ÏßË «Ú◊Û ◊¬∂ ¡Â∂ «ÂºÏ ‘≈Ò∂ Â’ Í∞¡≈Û∂ Á∆ ‹Û∑ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ’∞ºfi √Ω «’ÒØÓ∆‡ ¤º‚‰ Á∆ Ï‹≈¬∂, Ì≈ ¡√’≈«¬ «⁄È √Ó∂  ’¬∆ ‘˜≈ «’ÒØ Ó ∆‡ «¬Ò≈’≈ ◊∞ ¡ ≈ ⁄∞ º ’ ≈ ‘À ¢ ¡∞È≈⁄Ò ‘≈Ò∂ Ú∆ «¬º’ Ó√Ò≈ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ Í Ì≈ ÁÒ≈¬∆ Ò≈Ó≈ 鱧 Á∂Ù ÂØ∫ Ï≈‘ È‘∆∫ ’º„ «‘≈ «’¿∞∫«’ ¿∞√ Á≈ Á≈¡Ú≈ ‘À «’ ¿∞‘ ÙÈ È±ß Ì±◊Ω«Ò’ «√¡≈√ È≈Ò È‘∆∫ Ò≈¿∞∫Á≈¢ Í «¯ ≈‹√∆ ÙÈ ‘≈«√Ò ’È Á∂ ⁄≈‘Ú≈È ¡À‚Ú‚ √ÈØ¡‚È È≈Ó’ «¬º’ «Ú¡’Â∆ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ Ì≈ Á≈ Úº¬∆¡≈ «ÏÒ’∞Ò ‘∆ Úº÷≈ «’¿∞∫ ‘À? «¬‘ «Ú¡’Â∆ «¬º’ ¡Ó∆’È ‘À ‹Ø «’ ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡∆ √∞º«÷¡≈ ¬∂‹ß√∆ ¡Â∂ ’∂∫Á∆ ı±¯∆¡≈ ¬∂‹ß√∆ Ò¬∆ ’ßÓ ’Á≈ «‘≈ ‘À¢ ¡≈͉∂ ’≈‹’≈Ò ÁΩ≈È, √ÈØ¡‚È ¡ÀµÈ.¡Àµ√.¬∂. ¡Â∂ √∆.¡≈¬∆.¬∂. ÚºÒØ∫ ¡Ó∆’∆ Ù«‘∆¡ª Á∆ «Èº‹∆ «˜ßÁ◊∆ «Úº⁄ Úº‚∂ ͺË ”Â∂ Ò◊≈Â≈ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ◊∞Í ÿ∞√ÍÀ· 鱧 Á∂÷ ’∂ Ï‘∞ Í∂Ù≈È ‘Ø«¬¡≈¢ «¬È∑ª ¬∂‹ß√∆¡ª È∂ «√¯ «¬ºÊ∂ ‘∆ Ϻ√ È‘∆∫ ’∆Â∆ ¡Â∂ ¿∞È∑ª «ÚÙÚ Ì Á∂ ’¬∆ Ó∞Ò’ª Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ Ù«‘∆¡ª Á∆ ◊∞Í ‹≈‰’≈∆ Ú∆ «¬’ºÂ ’∆Â∆¢ √ÈØ¡‚È È∂ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «¬º’ ¡ß◊z∂˜∆ ¡ıÏ≈ 鱧 Ò∆’ ’ «ÁºÂ∆¢ «¬√ ¡Ó∆’∆ ÍzØ‹À’‡ 鱧 «Íz˜Ó √º«Á¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ «¬√ «Úº⁄ ÒØ’ª Á∆¡ª «Èº‹∆ ¯ØÈ ’≈Òª ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ «¬ß‡ÈÀµ‡ ’∞ÈÀ’ÙȪ Á∆ ◊∞Í ÂΩ ”Â∂ ‹≈‰’≈∆ ‘≈«√Ò ’È≈ Ù≈«ÓÒ ‘À¢ ’ج∆ Ú∆ «¬√ Á∆ ˜Á ÂØ∫ Ï≈‘ È‘∆∫, «ÚÁ∂Ù∆ Ó∞Ò’ª Á∆¡ª ¡ßÏÀ√∆¡ª Ú∆ È‘∆∫¢ ¡«‹‘∆ ˆÀ’≈ȱßÈ∆ ‹≈√±√∆, ‹È∂Ú≈ ’ÈÚÀÈÙÈ Á∆ «√ºË∆ «√ºË∆ «ıÒ≈¯¡˜∆ ‘À¢ «Íz˜Ó Á∂ ‹≈√±√∆ ÍzØ◊≈Ó Â«‘ «‹‘Û∂ ¤∂ Ó∞Ò’ª 鱧 «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ Ì≈ Ú∆ ¿∞È∑ª «Úº⁄Ø∫ «¬º’ ‘À¢ √ÈØ¡‚È ‹≈◊Á∂ ˜Ó∆ Ú≈Ò≈ «¬º’ ¡«‹‘≈ «Ú¡’Â∆ ‘À «‹√ 鱧 ¡≈͉∂ Ó∞Ò’ Á∂ ÒØ’ª Á∂ «Èº‹∆ ‹∆ÚÈ «Úº⁄ «¬‘ ÿ∞√ÍÀ· «ÏÒ’∞Ò È≈ˆÚ≈ √∆¢ ¿∞‘ «¬º’ ¡«‹‘≈ “«Ú√ÒÏÒØ¡” ω «◊¡≈ «‹√ È∂ ¡≈͉∂ Ó∞Ò’ Á∆¡ª ı±¯∆¡≈ ¬∂‹ß√∆¡ª Á∆¡ª «¬È∑ª ˆÀ’≈ȱßÈ∆ ‘’ª 鱧 ‹º◊ ˜≈«‘ ’È Á≈ ¯À√Ò≈ ’ «Ò¡≈ ¡Â∂ ¿∞√ È∂ ’∆Â≈ Ú∆ «¬‘Ø¢ «¬ºÊ∂ «ÁÒ⁄√Í ◊ºÒ «¬‘ ‘À «’ ¡Ó∆’≈ È∂ ı∞Á √ÈØ¡‚È È±ß ‘∆ ‹≈√±√∆ ’È ¡Â∂ Ó∞Ò’ Á∂ ◊∞Í Ì∂Á ‹ÈÂ’ ’È Ò¬∆ ⁄≈‹ ’ «Ò¡≈ ‘À¢ Í ‹ÁØ∫ Â’ «¬‘ ÁØÙ √≈«Ï ȑ∆∫ ‘∞ßÁ∂, ¿∞‘ Ï∂’√± ‘À¢ ¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈͉∆ ‹≈È Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬∆ √ßÔ∞’ ≈‹ ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ¯≈ ‘Ø «◊¡≈ «’¿∞∫«’ ¿∞√ 鱧 «¬‘ ıÁÙ≈ √∆ «’ ¿∞µÊ∂ ¿∞√ 鱧 «¬È√≈¯ È‘∆∫ «ÓÒ √’∂◊≈¢ «¬√ Ò¬∆ ¿∞√ È∂ Ì≈ √Ó∂ BA Ó∞Ò’ª ÂØ∫ «√¡≈√∆ Ù‰ Óß◊∆¢ ¡Â∂ Ì≈ (¿∞‘Ø Ó∞Ò’ «‹√ È∂ ’Á∂ ÁÒ≈¬∆ Ò≈Ó≈ Á≈ √Ú≈◊ ’∆Â≈ √∆) È∂ √≈¯ «¬È’≈ ’ «ÁºÂ≈ «’¿∞∫«’ ¡Ó∆’≈ √’≈ È∂ «ÚÙÚ Á∂ ¿∞È∑ª √≈∂ Ó∞Ò’ª 鱧 ⁄∂Â≈ÚÈ∆ «ÁºÂ∆ «‹ºÊØ∫ «‹ºÊØ∫ √ÈØ¡‚È È∂ ≈‹√∆ Ù‰ Óß◊∆ √∆¢ Ì≈ Á∆ «¬‘ ’≈Ú≈¬∆ ˆÀ«√˪’ ’‘∆ ‹≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À¢ Òº◊Á≈ ª «¬‘ ‘À «’ Ì≈ «¬√ Ú∂Ò∂ ¡Ó∆’≈ È≈Ò ’ج∆ “Íß◊≈” ÒÀ‰ Á∂ Ó±‚ «Úº⁄ È‘∆∫¢ ⁄∆È Á∂ ÁØ√ ȫ‘± È∂ AIEI «Úº⁄ ¡«‹‘∆ «’√∂ Ú∆ ÂÊ≈’«Ê «Ú‘≈’Â≈ Á∆ ÍÚ≈‘ È‘∆∫ √∆ ’∆Â∆¢ AIGA «Úº⁄ Ì≈ È∂ ÍÀ∫‡∂◊È Á∂ ◊∞Í Á√Â≈Ú∂˜ª Á∂ Ò∆’ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á≈ √Ú≈◊ ’∆Â≈ √∆¢ «¬‘ ¿∞‘ Ú∂Ò≈ √∆ ‹ÁØ∫ Ú∆¡ÂÈ≈Ó ‹ß◊ ¡≈͉∂ ‹ØÏÈ ”Â∂ √∆¢ Í B@AC «Úº⁄ Ì≈ ÓØ’ Ó≈ «◊¡≈¢ ¿∞‘ ¡≈͉∆ «√˪’ √Ø⁄ ”Â∂ ‚‡∂ «‘‰ Á∂ «¬º’ «¬«Â‘≈√’ ÓΩ’∂ 鱧 ˜≈«¬¡≈ ’ «‘≈ ‘À¢ ‹∂’ Ì≈ È∂ «¬√ Ï≈∂ ’∞ºfi È≈ ’∆Â≈ ª «¬«Â‘≈√ √ÈØ¡‚È Á∆ Á∞ÁÙ≈ ”Â∂ ª «Á¡≈Ú≈È ‘ج∂◊≈, Í Ì≈Â È±ß ’Á∂ Ó∞¡≈¯ È‘∆∫ ’∂◊≈!

12 July, 2013

Asian Tribune

Issue 76 (13) ÓÈπæ÷∆ √πÌ≈¡ Á≈ «¬’ Ïπ«È¡≈Á∆ Ò椉 Íz√ß√≈ Á∆ ªÿ ˛Õ ‘ «ÁÒ √ÎÒÂ≈ ⁄≈‘πÁ ß ≈ ˛Õ ÓÈæ÷ π ÂÓ≈Ó ¿πÓ ÙØ‘Â, ÁΩÒ Â∂ √æÂ≈ Á∆ «¬æ¤≈ ÒÀ ’∂ ÔÂÈÙ∆Ò «‘ßÁ≈ ˛Õ ¿π√Á∆ ’Ò≈, ¿π√Á≈ √≈≈ ‘πÈ, √≈∆ Ï‘≈Á∆, √≈∆ ÍÛ∑ ≈ ¬∆ «Ò÷≈¬∆, √≈∆ «Ó‘È ¡√Ò «Ú⁄ «¬’Ø «ÈÙ≈È∂ 鱧 Óπæ÷ æ÷ ’∂ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ˛, ¿π‘ «ÈÙ≈È≈˛ √Ó≈‹ ÚæÒ∫Ø , ÁπÈ∆¡ª ÚæÒ∫Ø , ÒØ’ª ÚæÒ∫Ø , ‘Øª ÚæÒ∫Ø Íz√√ ß ≈ Íz≈Í ’È∆Õ √ß √ ≈ Á≈ Íz « √æ Ë ÓÈØ « Ú«◊¡≈È∆ «ÚÒ∆¡Ó ‹∂Ó˜ ·∆’ ‘∆ ’«‘ßÁ≈ ˛ «’ ‘ ÓÈπæ÷ ⁄≈‘πßÁ≈ ˛ «’ ÒØ’ ¿π√鱧 Í√ßÁ ’ÈÕ ““Âπ ‘ ≈‚∆ √Ì ÂØ ∫ Ó‘æÂÚͱÈ «¬æ¤≈ «’‘Û∆ ˛?”” «¬’ √Ú∂÷‰ ÁΩ≈È Íπ¤ æ ∂ ◊¬∂ «¬√ √Ú≈Ò Á∂ ‹Ú≈Ï «Ú⁄ Ô±È∆Ú«√‡∆ Á∂ I@ Î∆√Á∆ ÈΩ‹Ú≈Ȫ È∂ «’‘≈ «’ ¡√∆∫ ÙØ ‘  ⁄≈‘π ß Á ∂ ‘ª, ÒØ’«Íz¡Â≈ ⁄≈‘πßÁ∂ ‘ªÕ «¬‘ ‹Ú≈Ï Ï˜π◊ª Á≈ Ú∆ √∆Õ «√ΠÁ∆ Ìπæ÷ Ù÷√∆¡Â Á≈ «‘æ√≈ ‘∆ ‘πÁ ß ∆ ˛Õ √ÎÒ «˜ßÁ◊∆ Ò¬∆ «¬√ ≈˜ 鱧 √Ófi‰≈ Ï‘π ˜±∆ ˛Õ «√ÎÂ, Íz√√ ß ≈, Ú«‚¡≈¬∆, ‘ÓÈ «Í¡≈Â≈, ÒØ ’ «Íz Ô Â≈ ¡Â∂ ‘«ÁÒ ¡˜∆˜ 鱧 Íz≈Í ’È≈ «¬’ ’Ò≈ ˛Õ √ÎÒ ¡Â∂ √πßÁ «˜ßÁ◊∆ Ò¬∆ «¬√ ’Ò≈ «Ú⁄ «ÈÍπßÈ ‘؉≈ ˜±∆ ‘πßÁ≈ ˛Õ «¬‘ AIHC Á∆ ◊æÒ ˛Õ Íø‹≈Ï∆ Á∂ Íz«√æË Ò∂÷’ ‚≈. ¡≈ÂÓ ‘Ó≈‘∆ Á∆ Íπ√Â’ «‘ßÁπ√Â≈È Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ «◊¡≈È∆ ˜ÀÒ «√ßÿ È∂ «Ò∆˜ ’È∆ √∆Õ ÓÀ∫ Ú∆ «¬√ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ Ù≈ÓÒ √∆Õ √Ó≈◊Ó ÂØ∫ Ï≈¡Á ⁄≈‘ Á∂ √Ó∂∫ ÓÀ∫ «◊¡≈È∆ ‹∆ 鱧 «Ó«Ò¡≈ ¡Â∂ ¡≈͉∆ ‹≈‰ ͤ≈‰ ’≈¿π‰ Òæ◊≈ ““ÓÀ∫ ‘«‹ßÁ ..””, ‘ª ‘ª, 屧 ‘«‹ßÁ Ú≈Ò∆¡≈, ÓÀ∫ ÂÀ鱧 ‹≈‰Á≈ ‘ª, 屧 Ó∂∂ Â∂ «¬’ ¡≈‡∆’Ò «Ò«÷¡≈ √∆ “ÌΩ∫¡ ÂØ∫ ÌÚÈ Âæ’”Õ ÓÀ∫ ¿π√ Ú∂Ò∂ BE ’π Ú«∑¡ª Á≈ ‘ØÚª◊≈Õ ÈÚ∂ ∫ Íæ  ’≈ Á≈ È≈Ó «‘ßÁπ√Â≈È Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á∂ ӱߑØ∫ √π‰ ’∂ ÷πÙ∆ Ì∆ ˛≈È∆ ‘؉∆ √πÌ≈«Ú’ √∆Õ ÓÀ∫ Ï‘π ÷πÙ ‘Ø«¬¡≈Õ «’¿π∫ ÷πÙ ‘Ø«¬¡≈ «’¿π∫«’ ≈Ù‡ÍÂ∆ 鱧 Ó∂≈ È≈Ó Ô≈Á √∆Õ «¬‘ ÿ‡È≈ ÓÀÈß± «¬’ √±Â Á∂ ◊¬∆ «’ ÁπÈ∆¡ª «Ú⁄ ÓÈπæ÷ 鱧 √Ì ÂØ∫ ÚæË ¡≈͉≈ È≈Ó ‘∆ ⁄ß◊≈ Òæ◊Á≈ ˛Õ Úæ‚∂ Úæ‚∂ «√¡≈√∆ È∂Â≈

’∆ Âπ√∆∫ ‘ÓÈ «Í¡≈≈ ωÈ≈ ⁄≈‘ßÁπ ∂ ‘Ø? «¬√ ’Ò≈ «Ú⁄ Ó≈«‘ ‘πßÁ∂ ‘ÈÕ ‹∂ ÒØ’ª Á≈ «ÁÒ «‹æ‰≈ ‘ØÚ∂ ª ¿π‘Ȫ 鱧 ¿π‘Ȫ Á≈ È≈Ó ÒÀ ’∂ ÏπÒ≈˙Õ ÒØ’ª Á∆ «ÁÒ⁄√Í∆ ¿π‘Ȫ Á∂ È≈Ó «Ú⁄ ‘πßÁ∆ ˛, ‹Ø Âπ‘≈‚≈ È≈Ó ÒÀ ’∂ Íπ’≈∂◊≈, Âπ√∆∫ ¿π√鱧 Í√ßÁ ’Ø◊Õ∂ ⁄≈ Íø  «Ú¡’Â∆ ¡≈Í√ «Ú⁄ ÏÀ·∂ «¬ËÒ∆¡ª ¿πËÒ∆¡ª ¤æ‚ ‘∂ √ÈÕ ÓÀ∫ Ú∆ ¿π‘Ȫ «Ú⁄ ‹≈ Ù≈ÓÒ ‘Ø«¬¡≈Õ «¬’ ÏßÁ∂ È∂ √ßÂ∂ ÏßÂ∂ ȱ ß ÒÀ ’∂ «¬’ ¸‡’Ò≈ √π‰≈«¬¡≈Õ Ó∂∂ √Ó∂ √≈∂ ‘æ√ ‘∂ √È Í «¬’ «ÓæÂ ‘æ√‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ’«‘‰ Òæ◊≈, ““«¬‘ ¸‡’Ò≈ ’æÒ∑ ¡ıÏ≈ «Ú⁄ ¤«Í¡≈ √∆Õ ÷πÙÚß «√ßÿ È∂ ¡≈͉∂ ’≈ÒÓ «Ú⁄ «Ò«÷¡≈ √∆Õ”” ¿π‘ «ÓæÂ ·∆’ ’«‘ «‘≈ √∆Õ ÓÀ∫ Ú∆ «¬‘ Í«Û∑¡≈ √∆Õ Í ¸‡’Ò≈ √π‰≈¿π‰ Ú≈Ò∂ «ÓæÂ Á∆ Â√æÒ∆ Ò¬∆ ‘æ√‰≈ ˜±∆ √∆Õ ‘ ÓÈπ÷ æ Á∆ «¬æ¤≈ ‘πßÁ∆ ˛ «’ ¿π‘ «÷æ⁄ Á≈ ’∂∫Á ω∂Õ «ÁÒ Á∂ «’√∂ Èπ’ æ ∂ ¿π√Á∆ ‘¿πÓÀ «¬‘ ⁄≈‘πÁ ß ∆ ‘πÁ ß ∆ ˛ «’ ÒØ’ ¿π√鱧 √π‰È ¡Â∂ ¿π ‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í È± ß Ó‘æ  Úͱ  È «Ú¡’Â∆ Ó«‘√±√ ’Ú≈¬∂Õ ÓÈπ÷ æ ∆ √πÌ≈¡ Á∂ «¬√ Èπ’Â∂ 鱧 √Ófi‰≈ Ú∆ ˜±∆ ‘πßÁ≈ ˛, «‹√ «Ú⁄ Ó∂≈ «ÓæÂ ¡√ÎÒ «‘≈Õ ¸‡’Ò∂ Ï≈∂ ¿π√Á∆ «‡æ͉∆ È∂ «‹æÊ∂ ¸‡’Ò≈ √π‰≈¿π‰ Ú≈Ò∂ ÁØ√ Á∂ ÓÈ «Ú⁄ ÈÎ Ï∆‹ Ò¬∆ ¿πÊ∂ Ï≈’∆ ÷Û∑∂ «ÓæÂª È∂ Ïπ≈ ÓÈ≈«¬¡≈Õ ‹∂ Âπ√∆∫ ⁄≈‘πßÁ∂ ‘Ø «’ ÒØ’ Âπ‘≈鱧 Í√ßÁ ’È Âª Á± √ ∂ ȱ ß Ó‘æ  Úͱ  È «Ú¡’Â∆ ‘؉ Á≈ «ÚÙÚ≈√ «ÁÚ≈˙Õ «¬’ ‡ÀÒ∆ÎØÈ ’ßÍÈ∆ È∂ √Ú∂÷‰ ’Ú≈«¬¡≈ √∆ ‹Ø ÈÂ∆‹∂ ¡≈¬∂ ª ÒØ’ª Á∆ «ÁÒ⁄√Í∆ Á≈ ’≈È Ï‰∂Õ √Ú∂÷‰ ¡Èπ√≈ ‘ ÓÈπæ÷ «ÁÈ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫ ÚæË Ú≈ “ÓÀ∫” ÙÏÁ Á≈ ÍzÔ◊ Ø ’Á≈ ˛Õ Âπ√∆∫ ‹ÁØ∫ Ú∆ ’ج∆ ◊πæÍ ÎØ‡Ø Ú∂÷Á∂ ‘Ø Âª √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª Âπ ‘ ≈‚∆ Ș Âπ ‘ ≈‚∆ ¡≈͉∆ ÎØ‡Ø Â∂ ‘∆ ‹ªÁ∆ ˛Õ ¡√Ò «Ú⁄ «‹√ Èπ’Â∂ ÚæÒ ÓÀ∫ Âπ‘≈‚≈ «Ë¡≈È «ÁÚ≈¿π‰≈

⁄≈‘πÁ ß ≈ ‘ª, ¿π‘ «¬‘ «’ ÓÈπ÷ æ Á∆ Í«‘Ò ‘Ó∂Ù≈ ¿π√Á∂ ¡≈͉∂ Ò¬∆ ‘πßÁ∆ ˛Õ ‹∂ Âπ√∆∫ ⁄≈‘πßÁ∂ ‘Ø «’ ÒØ’ Âπ‘≈鱧 Í√ßÁ ’È Âª «¬√ √±Â 鱧 ÍæÒ∂ ÏßÈ∑ Ò˙ «’ ‘Ó∂Ù≈ ÒØ’ª Á∆ «ÁÒ⁄√Í∆ «Ú⁄ «ÁÒ⁄√Í∆ ÒÚØÕ √≈‘Ó‰∂ ÏÀ·∂ «Ú¡’Â∆ Á∆¡ª ◊æÒª «Ú⁄ «ÁÒ⁄√Í∆ ÒÚØ Õ ¿π√Á∆¡ª ◊æÒª Á≈ ‘ª Íæ÷∆ ‘π◊ ß ≈≈ ÌØÕ BE ’π Ú∑∂ Íπ≈‰∆ ◊æÒ ˛, ÓÀ∫ ÍæÂ’≈∆ Â∂ «¬’ Íπ√Â’ «Ò÷ «‘≈ √∆Õ «¬√ √ÏßË «Ú⁄ ÓÀ∫ Íø‹≈Ï∆ Á∂ «¬’ ؘ≈È≈ ¡ıÏ≈ Á∂ √ßÍ≈Á’ ÂØ∫ «¬ß ‡ «Ú¿± Ò¬∆ Ú’Â Óß«◊¡≈, ‹Ø ¿π‘Ȫ Á∂ «ÁæÂ≈Õ Í ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ «È√«⁄ ڒ Â∂ ¿π‘Ȫ 鱧 «ÓÒ‰ Í‘π«ß ⁄¡≈ ª ’«‘‰ Òæ◊:∂ ““¡æ‹ ª ÓÀ∫ Ï‘π «Ï˜∆ ‘ª, «Î «’√∂ «ÁÈ ¡≈¬∆∫Õ”” ““·∆’ ˛ ‹∆,”” ÓÀ ∫ √ßÍ≈Á’ 鱧 «’‘≈ ¡Â∂ È≈Ò ‘∆ ¿π‘Ȫ Á∆ Ï⁄ÍÈ «Ú⁄ «Ò÷∆ ¡Â∂ Íz∆ÂÒÛ∆ «Ú⁄ ¤Í∆ «¬’ ˆ˜Ò Á∂ ’πfi Ù∂¡ √π‰≈ «ÁæÂÕ∂ ¿π‘ Ù∂¡ √π‰ ’∂ Ï‘π ÷πÙ ‘ج∂ ¡Â∂ ¿π‘Ȫ Ù∂¡ª Á∂ «Í¤Ø’Û Ï≈∂ Áæ√‰ Òæ◊Õ∂ ¿π√ «ÁÈ ¿π‘Ȫ È∂ È≈ «√Î ÓÀ˘ «¬ß ‡ «Ú¿± «Áæ  ∆ ÏÒ«’ ÁπÍ«‘ Á∂ ÷≈‰∂ Á≈ √æÁ≈ Ú∆ «ÁæÂ≈ ‹Ø ÓÀ∫ ÍzÚ≈È ’ «Ò¡≈ √∆Õ «¬√ ◊æÒ Á∂ «Íæ¤∂ √±Â √∆ ¿π‘ Âπ‘≈鱧 √ÍÙ‡ ‘Ø «◊¡≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ’∆ √∆ ¿π‘ √±Â «’ ‘Ó∂Ù≈ Á±«‹¡ª Á∆ «ÁÒ⁄√Í∆ Á∆ ◊æÒ ’ØÕ «¬√ √±Â Á∂ È≈Ò «¬’ ‘Ø Èπ’Â≈ Ú∆ Âπ‘≈‚∂ «Ë¡≈È Á∆ Óß◊ ’Á≈ ˛, ¿π‘ ˛ «’ ÚË∆¡≈ √ØÂ≈ Ú∆ ÒØ’ª Á∆ Í√ßÁ ωÁ≈ ˛Õ ÚË∆¡≈ √ØÂ≈ ‘؉≈ Ú∆ «¬’ ’Ò≈ ‘∆ ˛Õ «˜¡≈Á≈ ÏØ Ò ‰ Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆ Á±«‹¡ª Á∆ Íz√ß√≈ Á∂ Í≈Â ÿæ‡ ¡Â∂ Ó÷ΩÒ Á∂ Í≈Â «˜¡≈Á≈ ‘πßÁ∂ ‘ÈÕ ÓÀ∫ «¬’ «Ú«Á¡≈Ê∆ 鱧 Íπ櫤¡≈ «’ Ïæ ⁄ ∂ ¡’√ ¡≈͉∂ ¡«Ë¡≈Í’ª Á∂ È≈Ó æ÷ ÒÀ∆Á∂ ‘È, ’∆ Âπ √ ∆∫ Ú∆ «’√∂ ¡«Ë¡≈Í’ Á≈ È≈Ó æ«÷¡≈ ˛: ““‹∆ ‘ª, Ïæ’∆”” ¿π√Á≈ ¿πÂ √∆Õ ““’Ó≈Ò ˛ Ô≈,

Ô± È ∆Ú«√‡∆ Íæ Ë  Â∂ Íz≈¡«Ë¡≈Í’ Á≈ È≈Ó æ«÷¡≈ ˛Õ ¿π‘ Ú∆ “Ïæ’∆”Õ «¬√ «Íæ¤∂ ’∆ ≈˜ ˛? ““Ïæ √ ‹∆, ‹ÁØ ∫ √ ’Ò≈√ «Ú⁄ ÚÛÁ∂ ‘ª ª Ùπ± ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È, “ÓÀ∫ ¡≈‘ ’∆Â≈, ÓÀ∫ ¿π‘ ’∆Â≈Õ” «¬’ ÿø‡≈ ÓÀ∫ ÓÀ∫ ’Á∂ «‘ßÁ∂ ‘ÈÕ ¡√∆∫ ¿π‘Ȫ Á≈ È≈Ó ‘∆ Ïæ’∆ æ÷ «Ò¡≈Õ”” «¬æÊ∂ √π‰È≈ Ú∆ ’Ò≈ ˛ ¡Â∂ ÏØÒ‰≈ Ú∆Õ ⁄ß◊∂ √ØÂ∂ Ï‰Ø ¡Â∂ ⁄ß◊∂ ÏπÒ≈∂Õ ‹∂ ÁπÈ∆¡ª Á∆ Íz√ß√≈ ⁄≈‘πßÁ∂ ‘Ø Âª «¬È∑ª ÁØÚª ’Ò≈Úª «Ú⁄ Ó≈«‘ ‘؉≈ ÍÚ∂◊≈Õ Âπ√∆∫ Ú∂«÷¡≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈ «’ Âπ‘≈‚∂ ÿ, Âπ‘≈‚∆ Ó«‘ÎÒ «Ú⁄ ¡Â∂ «’√∂ ÍÏ«Ò’ ʪ ¿πÂ∂ «¬’ «Ú¡’Â∆ ¡≈¿π∫Á≈ ˛Õ Ó«‘ÎÒ È±ß ⁄≈ ⁄ßÁ Òæ◊ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‘≈«√¡ª Á∂ Îπ‘≈∂ ¤π‡ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬’ Ó«‘Ó≈È Á∆ ¡≈ÓÁ È≈Ò ÿ Ì«¡≈ Ì«¡≈ Òæ◊Á≈ ˛Õ «¬’ ‘Ø «Ú¡’Â∆ Ú∆ ˛ ¿π √ Á∆ ‘≈˜∆ Á≈ ÍÂ≈ Ú∆ È‘∆∫ Òæ◊Á≈ ¡Â∂ È≈ ‘∆ ¿π√Á∆ ◊À ‘≈˜∆ ¸ÌÁ∆ ˛Õ ’¬∆ «Ú¡’Â∆ ¡≈¿π∫Á∂ ‘È, «ÓÒÁ∂ ‘È Í ÏØÒÁ∂ ’πfi Ú∆ È‘∆∫Õ ’≈È √ÍÙ‡ ‘πßÁ≈ ˛, ¿π‘Ȫ ’ØÒ ÏØÒ‰ Ò¬∆ ’πfi Ú∆ È‘∆∫ ‘π ß Á ≈Õ ÏØ Ò ‰ Ò¬∆, ‘æ √ ‰ ‘√≈¿π‰ Ò¬∆ ¡Â∂ √ßÚ≈Á ⁄≈¿π‰ Ò¬∆ √Óæ◊∆ Á≈ ‘؉≈ ˜±∆ ‘πßÁ≈ ˛Õ √Óæ◊∆ Ò¬∆ Âπ‘≈‚∂ «Ú⁄ ¡≈Ó «◊¡≈È Á≈ ‘؉≈ Ò≈˜Ó∆ ‘πßÁ≈ ˛Õ ⁄¶Â Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ ‹≈‰’≈∆ Âπ‘≈鱧 ◊æÒ Ùπ± ’È Á≈ «ÚÙ≈ «ÁßÁ∆ ˛Õ «‹‘Û∂ «Ú¡’Â∆ ⁄ß◊∆¡ª «’Â≈Ϫ ÍÛ∑Á∂ ‘È, ¡ıÏ≈ ÍÛ∑Á∂ ‘È, ‡∆. Ú∆. Â∂ ⁄ß◊∂ ÍzØ◊≈Ó Ú∂÷Á∂ ‘È, ⁄ß◊∆¡ª «ÎÒÓª Ú∂÷Á∂ ‘È, ¿π‘ «’√∂ Ú∆ Ó«‘ÎÒ «Ú⁄ ¡≈͉≈ ÍzÌ≈Ú ¤æ‚‰ «Ú⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø √’∂Á ‘ÈÕ «÷¡≈Ò æ÷‰≈ ˜±∆ ‘πßÁ≈ ˛ «’ Âπ√∆∫ «¬√ Â∑ª √ßÚ≈Á ⁄≈˙ «’ √≈‘Ó‰∂ Ú≈Ò≈ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ¡≈≈ÓÁ≈«¬’ √«ÊÂ∆ «Ú⁄ Ó«‘√±√ ’∂Õ √ßÚ≈Á ⁄≈˙ «ÚÚ≈Á ÂØ∫ Ï⁄ØÕ Ï«‘√ ’È≈ ÁØ√ ◊Ú≈¿π‰≈ ‘πßÁ≈ ˛Õ √Ø,

’π √π‰È ¡Â∂ ’πfi ’«‘‰ Á∆ ’Ò≈ ‹≈ȉ Ú≈Ò≈ ÒØ’ª Á∆ Í√ßÁ ωÁ≈ ˛Õ √ß√≈∆ ÷∂‚ ¡√Ò «Ú⁄ ‘¿πÓÀ Á∆ ÷∂‚ ˛Õ √z∆ ◊π± ¡ß◊Á Á∂Ú ‹∆ ’«‘ßÁ∂ ‘È: ‘¿πÓÀ Á∆ÿ Ø◊π ˛ Á≈± Ì∆ «¬Ô Ó≈«‘ «’Í≈ ’∂ ‹Ø ¡≈͉∆ Â≈ ‘ ◊π È≈ √ÏÁπ ’Ó≈«‘ √z∆ ◊π± È≈È’ Á∂Ú ‹∆ È∂ ÎπÓ≈«¬¡≈ ˛: ‘¿πÓÀ Ó∂«‡ √Ï«Á √π÷ ‘ج∆® ¡≈Í Ú∆⁄≈∂ «◊¡≈È∆ √ج∆Õ «‹√ È∂ Áπ È ∆¡ª Á∆ Ú«‚¡≈¬∆ «‹æ‰∆ ˛, ¿π‘ ‘¿πÓÀ Ó≈∂◊≈Õ Í «¬æÊ∂ ¡√∆∫ Ï‘πÂ∂ ’ßÓ ¡≈͉∆ ‘¿πÓÀ 鱧 Íæ·∂ Í≈¿π ‰ Ò¬∆ ’ ‘∂ ‘ªÕ ÁπÈ∆¡ª «Ú⁄ ËÈ, ÁΩÒÂ, ¡‘πÁ≈, ÙØ‘ √Ì ‘¿πÓÀ Á≈ Í√≈≈ ˛Õ «¬√ È≈Ò ‘¿πÓÀ 鱧 Íæ·∂ ª ÍÀ √’Á∂ ‘È Í ÒØ’ª Á≈ «ÁÒ È‘∆∫ «‹æ«Â¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ «’√∂ 鱧 È∆Úª ’’∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ¿π⁄≈ √Ófi‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’, ÒØ’ª Á∂ «ÁÒª Â∂ ≈‹ È‘∆∫ ’ √’Á∂Õ ÎÒ Ú≈Ò≈ Á÷ ª È∆Úª ‘∆ ‘ØÚ∂◊≈Õ «‹ßÈ≈ ÎÒ «˜¡≈Á≈ ¿πÈ≈ Á÷ fiπ’∂◊≈, «‹ßÈ≈ fiπ’∂◊≈ ¿πÈ≈ ‘∆ ÒØ’ª Á≈ «Í¡≈≈ ω∂◊≈Õ ÒØ’«Íz¡Â≈ Ò¬∆ ‘¿πÓÀ Á≈ «Â¡≈◊ ˜±∆ ˛Õ Ô≈Á æ÷Ø, «‹ßÈ≈ Âπ√∆∫ ÓÀ∫ ÙÏÁ Á∆ ÚÂØ∫ ’Ø◊,∂ ¿πÈ∂ ‘∆ Âπ‘≈‚∂ ÁØ√ ÿ‡‰◊∂, «‹ßÈ≈ Âπ√∆∫ 屧 ‹ª Âπ√∆∫ ÙÏÁ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ’Ø◊∂, ¿πÈ∂ ‘∆ ÁØ√ ÍÀÁ≈ ’Ø◊Õ∂ «¬’ Ú≈ ¡√∆∫ Íø‹≈Ï Á∂ Óπæ÷ ÓßÂ∆ √. Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ È±ß «ÓÒ‰ ¿π‘Ȫ Á∆ √’≈∆ ’Ø·∆ ◊¬∂Õ √≈鱧 √Ú∂∂ I Ú‹∂ Á≈ Ú’Â «Ó«Ò¡≈Õ ¡√∆∫ Â’∆ÏÈ √≈„∂ √æ ڋ∂ Í‘πß⁄ ◊¬∂Õ ÓÀ∫ Ú∂«÷¡≈ «¬ßÈ∆ √πÚ÷Â∂ Ú∆ ÒØ’ª Á∂ ‹Ê∂ ¡≈ ‘∂ √È ¡Â∂ ÓπÒ≈’≈ ’’∂ ‹≈ ‘∂ √ÈÕ ¿π√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡√∆∫ «ÓÒ∂ ¡Â∂ Óπæ÷ ÓßÂ∆ ’«‘‰ Òæ◊∂, ¿π‘ ◊πÁ≈√Íπ Ò≈◊∂ ‹≈ ‘∂ «’√∂ Ϙπ◊ ¡’≈Ò∆ Á≈ ÌØ◊ ˛Õ ÓÀ∫ ÓÈ ‘∆ ÓÈ «Ú⁄ Ï≈ÁÒ ¡Â∂ ’À͇È

¡Ó«ßÁ «√ßÿ Á∆ ÂπÒÈ≈ ’È Òæ◊≈Õ ÒØ’ª Á≈ ⁄‘∂Â≈ Ò∆‚ ª ¿π‘∆ ω∂◊≈ ‹Ø ÒØ’ª Á∂ Áπæ÷ √π÷ «Ú⁄ ÷Û∑Á≈ ˛Õ Ô≈Á æ÷Ø ÒØ’ª Á∆ ÷πÙ∆ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ’∂ ÷πÙ∆ ÓÈ≈˙ ¡Â∂ ¿π ‘ Ȫ Á∂ ˆÓ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ’∂ Áπ æ ÷ Úß ‚ ≈˙Õ ÁØ √ ª, «Óæ  ª ¡Â∂ «ÙÂ∂Á≈ª Á∂ ‘ Áπ÷ √π÷ «Ú⁄ √≈Ê Á∂‰ Ú≈Ò≈ ÒØ’ª Á≈ ⁄‘∂Â≈ ωÁ≈ ˛Õ ’∆ ¡Ó∆ ¡≈ÁÓ∆ ‘∆ ‘ÓÈ «Í¡≈≈ ‘π ß Á ≈ ˛Õ «ÏÒ’πÒ È‘∆∫, «‹Ú∂∫ «’ ÓÀ∫ ‘π‰∂ Âπ‘≈鱧 Áæ«√¡≈ ˛Õ ÒØ’ª Á∂ «ÁÒ È±ß «‹æ‰ Ò¬∆ ËÈ È‘∆∫, ‘Ø ◊π‰ª Á∆ ÒØÛ ‘πßÁ∆ ˛Õ Í«‡¡≈Ò≈ Ù«‘ Á∂ “Ï∆ ‹∆” «Ú⁄ «¬‘ ◊π‰ √∆ «’ «’√∂ Á∂ Ú∆ ÿ «Ú⁄ Ó◊ ‘πßÁ∆ √∆, ¿π‘ ¿π‘Ȫ Á∂ ˆÓ «Ú⁄ Ù∆’ ‘πßÁ∂ √ÈÕ ¡æ‹ Ú∆ ÒØ’ ¿π‘Ȫ 鱧 Ô≈Á æ÷ ‘∂ ‘ÈÕ ¿π‘Ȫ Á≈ Ïπæ Òæ«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ÍÀ√≈ ÒØ’ª Á∂ «ÁÒª Á∂ Ò¬∆ ≈‘ È‘∆∫ ωÁ≈ √◊Ø∫ «ÁÒª 鱧 «‹æ‰ Ò¬∆ ‘¿πÓÀ Á≈ «Â¡≈◊ ’È≈ ¿π‘Ȫ Á∂ Áπæ÷ ¡Â∂ √πæ÷ «Ú⁄ Ù∆’ ‘؉≈ ‘∆ ’≈Î∆ ˛ÕÓ∂  ∂ «¬’ ’∆Ï∆ «ÙÂ∂Á≈ Ó∂∂ √‘π≈ √≈«‘Ï Á∆ ¡ß«ÂÓ ¡Á≈√ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ È‘∆∫ ‘Ø « ¬¡≈ ¡Â∂ È≈ ‘∆ ¡Î√Ø√ Íz◊‡ ’∆Â≈Õ Ó∂∆ ÍÂÈ∆ È∂ ¡‹∂ Âæ’ ¿π√鱧 Ó≈Î È‘∆∫ ’∆Â≈Õ «¬√ Â∑ª «¬’ ‘Ø ’∆Ï∆ Á∂ ÿ Ïæ⁄∂ È∂ ‹ÈÓ «Ò¡≈ ¡Â∂ ¿π√Á∂ «ÙÂ∂Á≈ È∂ ¿π√˘ ÓπÏ≈’Ï≈Á È‘∆∫ «ÁæÂ∆ ¡Â∂ ¿π‘Ȫ Á≈ «ÙÂ≈ ‘∆ ÷ÂÓ ‘Ø «◊¡≈Õ √±Â ˛ «’ ’Á∂ Ú∆ Áπæ÷ √πæ÷ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Á≈ ÓΩ’≈ È≈ ÷πfi ß ≈˙Õ √Ó≈‹ «Ú⁄ ‘ÓÈ «Í¡≈≈ ‘؉ Ò¬∆ ¤Ø‡∆¡ª ¤Ø ‡ ∆¡ª ◊æ Ò ª Úæ ‚ ∂ ¡Ê æ ÷ Á∆¡ª ‘ÈÕ Óπ √ ’≈˙, Óπ√’≈¿π‰ Ò¬∆ Âπ‘≈鱧 ’ج∆ ÷⁄ È‘∆∫ ’È≈ ÍÀ∫Á≈Õ Óπ√’≈ ’∂ «ÓÒ‰≈ «ÁÒ Á∂ ≈‘ Á≈ ϱ‘≈ ˛Õ Ó«‘ß◊∂ Ì≈Ú∂∫ È≈ ‘؉ Í √≈Î √πÊ∂ Ï√Â Í«‘ÈØÕ «¬ÙÈ≈È ’’∂ ⁄ß◊∂ ω ’∂ «‘‰≈ Âπ‘≈‚∆ Ù÷√∆¡Â 鱧 √Ø‘‰≈ ω≈¿π∫Á≈ ˛Õ √πßÁ «Áæ √ ‰≈ Âπ ‘ ≈‚∆ √Ó≈«‹’ «˜ßÓÚ ∂ ≈∆ ˛Õ √πÁ ß  Ù÷√∆¡Â «ÁÒ È±ß «÷æ⁄ Í≈¿π∫Á∆ ˛Õ ¡«‹‘∆ Ù÷√∆¡Â 鱧 ‘ ’ج∆ Í√ßÁ ’Á≈ ˛Õ ¡≈√ ˛ «’ Âπ ‘ ≈‚∆ ÙÓ± Ò ∆¡Â Ú∆ ¡«‹‘∆¡ª Ù÷√∆¡Âª «Ú⁄ ‘πßÁ∆ ‘ØÚ∂◊∆, «‹‘Ȫ 鱧 ÒØ’ Í√ßÁ ’Á∂ ‘ÈÕ

«¬µ’ ÓÁ ¤µ‚ ’∂ Á±‹≈, Â∆‹≈ ’µÍ«Û¡≈∫ Ú≈∫◊ ÏÁÒÁ∆¡≈∫ ‘È √«ÚßÁ ’Ω √µÂ∆ (’ÀÒ◊∆) - ’È∂‚≈ ¡ΩÂ≈∫ Á∂ ÙÀÒ‡ «Úµ⁄, ÓÀ∫ ¡µ‹ «¬µ’ Á∂√∆ ¡Ω Á∂÷∆¢ ¿∞√ È∂, ‹ÁØ∫ ‘∆ ÓÀ鱧 Á∂«÷¡≈¢ ¿∞√ È∂ Ó∂∂ ÚµÒ «¬µ’ fi≈’≈ «‹‘≈ «Ò¡≈¢ ¿∞ ‘ Ú≈Í√ Ó∞Û ◊¬∆¢ ÙÓ≈∫ ◊¬∆ ‹≈∫ ¿∞√ 鱧 ÿ ‹≈∫‰ Á∆ ’≈‘Ò∆ √∆¢ «¬‘ ¡ΩÂ≈∫ Á≈ ÙÀ Ò ‡, «¬√∂ Ò¬∆ ‘À ¢ ‹Ø ¡ΩÂ≈∫ Ó√∆Ï «Úµ⁄ ‘∞Á ß ∆¡≈∫ ‘È¢ √Ï Ò¬∆ √‘≈≈ ωÁ≈ ‘À¢ «¬Ê∂ ¡ΩÂ≈∫ 鱧 «‘µ‰ Ò¬∆ ‹◊≈ «ÁßÁ∂ ‘È¢ ¡ΩÂ, Â≈∫ ¡≈Í «¬µ’ Ó√∆Ï ‘À¢ ‹∂ ⁄≈‘∂ «¬‘ ’∞ µ fi Ú∆ ϵ‰≈, „≈‘ √’Á∆ ‘À¢ ‹Ø ¡ΩÂ≈∫ 鱧 Ï≈Í, Ì≈, ÍÂ∆, Í∞µÂ ÂØ∫ Ó≈ ÷≈∫‰ Á∆ ¡≈Á ÍÀ ‹≈∫Á∆ ‘À¢ ¿∞È≈∫ Á∆ ⁄≈‘∂ ‘ ÍÒ ’∞µÂ∂ ÷≈‰∆ ‘Ø ¬ ∆ ‹≈Ú∂ ¢ «¤µÂ ÷≈¬∆ ‹≈∫‰, Á∞µ÷, ÁÁ, ◊Ó∆, ÷∞Ù∆ Á≈ ¡√ ‘Ø‰Ø ‘‡ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ «¬µ’ «ÁÈ ¡À√≈ Ú∆ ¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ¡ΩÂ È±ß ◊∞µÂØ∫ ÎÛ ’∂ ÿØ∫ Ï≈‘ Ú∆ ’ «ÁßÁ∂ ‘È¢ «¬√ ’ß Ó «Úµ⁄ ¡Ω  Â≈∫ √µ√≈∫, ȵȉ≈∫, ȱ‘ ß ≈∫ √Ï Á≈ «Ò¡≈ «Ó«Ò¡≈ Ëß Á ≈ ‘∞ ß Á ≈ ‘À ¢ ¡À √ ∆¡≈∫ √Ó≈‹ Á∆¡≈∫ Á∞  ’≈∆¡≈∫, √Â≈¬∆¡≈∫ ‘Ø ¬ ∆¡≈∫, ¡Ω  Â≈∫ ȱ ß «‹Ê∂ µ«÷¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ¿∞√ 鱧 ¡ΩÂ≈∫ Á≈ ÙÀÒ‡ «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ «¬Ê∂ «Ò¡≈ ’∂, ¡ΩÂ≈∫ 鱧 ÓÁ≈∫ ’ØÒØ Ò∞µ’Ø «Ò¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ’È∂‚≈ «Úµ⁄ «‘µ‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫ Á≈ Ú∆ ˜’∆È ‘À¢ Ó≈’∞µ‡ Á∂ √Ó∂∫, ÒÛ≈’± ¡ΩÂ≈ÓÁ≈∫ ‹∂ ¡µÒ◊-¡µÒ◊ È≈∫ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ¿∞‘ «¬µ’ Á±‹∂ 鱧 ‹≈ÈØ∫ Ó≈ √’Á∂ ‘È¢ ‹∂ ÓÁ≈∫ ȱß, «¬‘ Ú∆ ÍÂ≈ Òµ◊ «◊¡≈¢ ¡ΩÂ≈∫ «’‘Û∂ ÙÀÒ‡ «Úµ⁄ ‘À? ¿∞‘ ¿∞Ê∂ ¡≈ ’∂, ‘ÓÒ≈ ’ √’Á≈ ‘À¢ «‹ßÈ≈∫ ÚµË ¡ΩÂ≈∫ 鱧 ¡≈ÍÁ∂ ÿ Á∂ ÓÁ≈∫ ÂØ∫ ı?Â≈ ‘À¢ ¿∞È∂ Ï≈‘ Á∂ ÓÁ, ¡Ω Á∆ ‹≈È Á≈ Á∞ Ù Óµ‰ È‘∆∫ ϵ‰Á∂ ¢ ÓÁ≈ ÚµÒØ ∫ ÿ «Úµ⁄ √Â≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ¿∞⁄∆¡≈∫ «ÏÒ«‚ß◊ √∆¢ ‘Û

Á∂ Í≈‰∆ ¡≈¿∞‰ È≈Ò, Ï≈’∆ «¬Ò∂ Ú ∂ ‡ -«Ò· Ïß Á ’∆Â∆¡≈∫ ‘ج∆¡≈∫ √È¢ «¬µ’ «¬Ò∂Ú∂‡-«Ò· ‘∆ ‘∂·≈ ¿∞Â∂, ‹≈-¡≈ ‘∆ √∆¢ √Ú∂ Á∂ ⁄≈ Úµ‹ ‘∂ √È¢ ¿∞‘ ¡Ω «¬Ò∂Ú‡ ∂ -«Ò· ÒÀ ’∂, ʵÒ∂ Â≈∫ ¡≈ ◊¬∆ √∆¢ ¿∞Í ‹≈∫‰ Ò¬∆, ¿∞ √ Á≈ «¬Ò∂Ú‡ ∂ -«Ò· Á≈ ’≈‚ ’ßÓ È‘∆∫ ’ «‘≈ √∆¢ «ÁÈ-≈Â È±ß ’≈‚ È≈Ò ‘∆ «¬Ò∂Ú∂‡«Ò· ≈‘∆ ÓߘÒ≈∫ Á∂ ‘∂·≈ ¿∞Â∂, ‹≈-¡≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ’≈‚ 鱧 «¬Ò∂Ú∂‡ ⁄µÒ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂, Ó∆‡ ¡µ◊∂ ’∆Â≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ Ó∆‡ «Úµ⁄ Í«‘Ò≈∫ ‘∆ ¿∞√ ÏßÁ∂ Á≈ ’≈‚ ÈßÏ Í≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ÏßÁ∂ Á∂ «ÁÓ≈◊ È≈ÒØ∫ ÓÙ∆È≈∫ Á∆ Ô≈∫Á Ù’Â∆ Â∂˜ ‘À¢ «‹ßÈ≈∫ «⁄ ÏßÁ∂ Á∂ «ÁÓ≈◊ Ú≈∫◊ ı≈Ï È≈∫ ‘Ø ‹≈∫‰, Ô≈Á Ù’Â∆ Ú∆ Ï≈Ï «‘ßÁ∆ ‘À¢ ¿∞‘ ¡Ω ÏΩÁÒ «‹‘∆ ◊¬∆ √∆¢ ÓÀ鱧 Á¯Â «Úµ⁄ ÏÀ·∆ 鱧 «Á√ ‘∆ √∆¢ «¬√ Ï≈ «¬‘ Ó∂∂ ’ØÒ ¡≈ ◊¬∆ √∆¢ ¿∞√ È∂ ÓÀ∫鱧 «’‘≈, T Òµ◊Á≈ ‘À¢ Ó∂≈ ’≈‚ ’À∫√Ò ‘Ø «◊¡≈ ‘À¢ T ÓÀ∫ √Ø⁄ ‘∆ √∆¢ «¬√ ¡ΩÂ È±ß «’Â∂ Á∂«÷¡≈ ‘À¢ «ÁÓ≈◊ ¿∞Â∂ ˜Ø Á∂ ’∂, Ô≈Á ’ ‘∆ √∆¢ «¬Ò∂Ú∂‡-«Ò· Á≈ ’≈‚ ϵ‰≈¿∞‰ Ú≈Ò≈, ¡Ω¯∆√ Á≈ ’ß«Í¿±‡ Ú∆ ’ßÓ È‘∆∫ ’Á≈ √∆¢ ¡µ◊ Òµ◊∆ 鱧 √±⁄ ’È Ú≈Ò∂, ÎÀ¡ ¡Ò≈Ó Ú∆ ÏßÁ √È¢ ÓÀ∫ ¿∞√ 鱧 Áµ«√¡≈, T ‘Û Á∂ Í≈‰∆ Á∂ ¡≈¿∞‰ È≈Ò, «√√‡Ó «Úµ⁄ ı≈Ï∆ ¡≈ ◊¬∆ ‘À¢ ÓÀ∫ ¡≈ÍÁ∂ ’≈‚ È≈Ò, ÂÀ鱧 ¿∞Í Â∂∆ Óß˜Ò ¿∞Â∂ Ì∂‹ «ÁßÁ∆ ‘≈∫¢ ¿∞√ Á∂ ÏØÒ‰ È≈Ò, ÓÀÈß± fiµ‡ Ô≈Á ¡≈ «◊¡≈¢ ¿∞‘ Íz ∆  Á∆ Ó≈∫ ‘À ¢ ¿∞ √ È∂ Áµ«√¡≈, T ‘Û ¡≈¿∞‰ È≈ ÿ «Úµ⁄, Íz∆Â, ⁄ÀÈ Â∂ ‘Ø Ï‘∞ «ÙÂ∂Á≈, ÁØ√ ¡≈ ◊¬∂ √È¢ «¬ßÈ∂ Ïß«Á¡≈∫ Á≈ ÷≈∫‰≈∫ ω≈¿∞ ‰ , ÿ Á∆ √¯≈¬∆ ’È «Úµ⁄, Ó∂∆ ’ج∆

ÓÁµÁ È‘∆∫ ’Á≈ √∆¢ √≈≈ ’ßÓ ÓÀ鱧 ’È≈∫ ÍÀ∫Á≈ √∆¢ Ó∂∂ ‹Ó≈¬∆ ⁄ÀÈ Á∆ ⁄⁄∂∆ ÌÀ‰ Ú∆ ¡≈¬∆ ‘ج∆ √∆¢ ¿∞‘ √≈«¡≈∫ ÂØ∫ ÚµË ◊µÍ≈∫ Ó≈Á∆ √∆¢ ÷≈∫‰ 鱧 √Ï ÂØ∫ ¡µ◊∂ ‘∞ßÁ∆ √∆¢ ’ßÓ ’ج∆ ’Á∆ È‘∆∫ √∆¢ ¿∞√ È≈Ò Ó∂∆ ’¬∆ Ï≈ fiÛÍ Òµ◊ ◊¬∆ √∆¢ «¬µ’ «ÁÈ Â≈∫ «¬µ’ Á±‹∂ Á∆¡≈∫ ◊∞Â≈∫ ‘∆ ‘µÊ «Úµ⁄ ¡≈ ◊¬∆¡≈∫¢ T ÓÀ∫ «’‘≈, T Ï‘∞Â∂ Ì≈∫‚∂ Ú∆ √ج∆ «Úµ⁄ ‘؉, «¬µ’ Á±‹∂ Á∂ «Úµ⁄ Ú‹ ’∂, ÷Û∑’Á∂ ‘È¢ ‹∂ Ú≈∫◊-‚Ø «„µÒ∆ ‘ØÚ∂¢ ¿∞√ È∂ «√∂ ’∆ Òµ◊‰≈∫ ‘À? Í 屧 ¿∞√ È≈Ò «’¿∞∫ ¿∞Òfi‰≈∫ √∆? ÿ «Úµ⁄ √ج∆ ’È Ú≈Ò∆, ’∆ ‹Ó≈¬∆ Á∆ ÌÀ‰ ‘∆ «‘ ◊¬∆ √∆? ’¬∆ ’ßÓ ’È≈∫ È‘∆∫ ⁄‘∞ßÁ∂¢ ͵’∂ ·∆· ‘∞ßÁ∂ ‘È¢ ‹≈È √ßÌ≈Ò ’∂ µ÷Á∂ ‘È¢ ’ßÓ ÏßÁ∂ Á≈ Ì≈◊ ‘À¢ ’ßÓ ’Á≈ ÏßÁ≈ ÿµ√Á≈ È‘∆∫ ‘À¢ ÂßÁ∞√ «‘ßÁ≈ ‘À¢ T Íz∆ Á∆ ÓßÓ∆ È∂ «’‘≈, T ÿ «Úµ⁄ E@ ÏßÁ∂ «¬’µ·À ‘Ø ◊¬∂ √È¢ Ï‘∞Â∂ Â≈∫ ÷≈∫‰Í∆‰ Á∂ √Ó∂∫ ÿ ÚÛÁ∂ √È¢ √≈∂ ÿ Á∂ È∂Û∂ ‘∆ ’ßÓ ’Á∂ ‘È¢ ’ßÓ≈∫ Ú≈Ò∂ ÈΩ’∆ ¿∞Â∂ ⁄Ò∂ ‹≈∫Á∂ √È¢ ÓÀ∫ Â∂ ¿∞‘∆ ÿ ‘∞ßÁ∆¡≈∫ √∆¢ «¬µ’ «ÁÈ Ó∂∂ ’ØÒØ Á≈Ò «Úµ⁄ Ò±‰ ÿµ‡ ÍÀ «◊¡≈ √∆¢ ¿∞ √ È∂ Ò± ‰ Óß«◊¡≈¢ ÓÀ∫ Ì≈∫‚∂ Ó≈˜ ‘∆ √∆¢ ÓÀ∫ ¿∞√ Á∆ ◊µÒ ¡‰√∞‰∆ ’ «ÁµÂ∆ √∆¢ ¿∞√ È∂ µÂ∆µÂ∆ Á≈Ò ’ØÒ∆ √‰∂, Ó∂∂ Ó±‘ ß ¿∞Â∂ Ó≈∆¢ √‡∆Ò Á∆ ’ΩÒ∆ È∂, Ó∂≈ ÓµÊ≈ Í≈Û «ÁµÂ≈¢ ÷±È

Á∂÷ ’∂, ÓÀ∫ ÿÏ≈ ◊¬∆¢ ÓÀ∫ IAA ȱ ß ÎØ È ’ «ÁµÂ≈¢ ¡ÀϱÒÀ∫√ Á∂ È≈Ò Í∞Ò∆√ Ú≈Ò∂ Ú∆ ¡≈ ◊¬∂¢ ÓµÊ∂ ¿∞Â∂ F ‡ß’∂ Òµ◊∂ √È¢ ¿∞√ «Í¤Ø∫ ÓÀÈ,ß± «¬Ê∂ ÙÀÒ‡ «Úµ⁄ ÒÀ ’∂ ¡≈ ◊¬∂¢ «’√∂ ‹∆¡ È∂, Ó∂∆ Ï≈ ȑ∆∫ Í∞µ¤∆¢ ÓÀ∫ ¡≈ÍÁ∆ √≈∆ ‹≈«¬Á≈Á, «Âß È Ó∞ ß « ‚¡≈∫ «Úµ⁄ Úß‚ «ÁµÂ∆ ‘À¢ Ϭ∆ ÓÀ∫ ‘∞‰ ’È∂‚≈ ⁄Ò∂ ‹≈∫‰≈ ‘À¢ ÓÀ∫ ˜Ó∆È≈∫ ’∆ ’È∆¡≈∫ ‘È¢ ‘∞‰ Ó∂∂ ÂØ∫ ¿∞È≈∫ È∂ ’∆ ÒÀ‰≈∫ ‘À? ÓÀ∫ Ú∆ ¿∞È≈∫ ÂØ∫ ’∆ ÒÀ‰≈ ‘À¢ F Ó‘∆È∂ Ò¬∆, «Ú˜‡ ¡≈¬∆ √∆¢ ’È∂‚≈ ¡≈ ’∂, E Ó‘∆È∂ Á≈ «Ú˜≈ ‘Ø «ÓÒ «◊¡≈ √∆¢ ‘∞‰ ÓÀ∫ ͵’≈ «‘µ‰ Á≈ C √≈Ò Í«‘Ò≈∫ ’∂ √ ¡ÍÒ≈¬∆ ’∆Â≈ ‘À ¢ Ϭ∆ Íß ‹ ≈Ï «Úµ⁄, ÓÀ È ± ß ’Ø ¬ ∆ √ßÌ≈Ò‰ Ú≈Ò≈ È‘∆∫ ‘À¢ T ÓÀ∫ ¿∞√ 鱧 Í∞µ«¤¡≈, T 屧 ¡≈ÍÁ∂ ÍÂ∆ Ï≈∂ ’∞µfi Áµ«√¡≈ È‘∆∫ ‘À¢ T ¿∞√ È∂ «’‘≈, T Ó∂≈ ÍÂ∆ Ù∞± ÂØ∫ CE √≈Ò≈∫ Á≈, ÁØϬ∆ «‘ßÁ≈ ‘À¢ ϵ⁄∂ Ú∆ ÓÀ∫ «¬’µÒ∆ È∂ Í≈Ò∂ ‘È¢ ÁØ √≈Ò≈∫ «Í¤Ø∫, Íß‹≈Ï ¡≈¿∞∫Á≈ ‘∞ßÁ≈ √∆¢ Ó‘∆È≈∫ «‘ ’∂ ⁄Ò≈ ‹≈∫Á≈ √∆¢ ϵ⁄≈ ‘؉ Ú≈Ò≈ ’ ‹≈∫Á≈ √∆¢ T ÓÀ∫ ¿∞√ 鱧 «’‘≈, T ÁØ √≈Ò «Úµ⁄, Â∂∂ ’ØÒ «¬µ’ Ó‘∆È≈∫ ‘∆ «‘ßÁ≈ ‘À¢ «¬√ Á≈ ÓÂÒµÏ, ¿∞Ê∂ ¿∞√ Á≈ ‹± ⁄µ’ ⁄ÒÁ≈ ‘؉≈∫ ‘À¢ «¬√ Á≈ ÓÂÒµÏ CE √≈Ò≈∫ «Úµ⁄, ¿∞‘ Â∂∂ ’ØÒ AG Ó‘∆È∂ «‘≈ ‘À¢ 屧 «¬√ È≈Ò «’ßÈ∆

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

’∞ ‹Ú≈È∆ ‘∞„ ß ≈¬∆ ‘À? T ¿∞√ È∂ ÁØ∫È∫∂ ‘µÊ≈∫ 鱧 ’ßÈ≈∫ ¿∞Â∂ µ÷ «Ò¡≈¢ ¿∞√ È∂ «’‘≈,T ÂØÏ≈ÂØÏ≈ µÏ Á∂÷Á≈ ‘À¢ ÍÂ∆ Ï≈∂ ÓÀ∫Èß± ͱ≈ «ÚÙÚ≈Ù ‘À¢ ¿∞‘ ÓÀÈß± ‘∆ «Í¡≈ ’Á≈ ‘À¢ ÓÀ∫ Ú∆ ¡≈ÍÁ∂ ÍÂ∆ ÂØ∫ Ï◊À, «’√∂ ÚµÒ ¡µ÷ ⁄µ’ ’∂ È‘∆∫ Á∂÷Á∆¢ ¡‹∂ Ú∆ ¿∞Ê∂ ‘∆ «‘ßÁ≈ ‘À¢ T ÓÀ∫ ¿∞√ 鱧 «’‘≈, T ’È∂‚≈ 鱧 ¤µ‚ ’∂, ÁØϬ∆ «Úµ⁄ ¿∞√ Á≈ «‘µ‰≈∫¢ Ó≈ÓÒ≈ ÌÛÏÛ Òµ◊Á≈ ‘À¢ ⁄ÒØ ¤µ‚Ø, µÏ ’∂, Â∂≈ ÍÂ∆ ¿∞Â∂ ÌØ√≈ ϵ«‰¡≈ ‘∂¢ Í ¡Ê∂ ÿΩÛ∂ Ú≈∫◊, ÓÁ-¡Ω ‘∞Á ß ∂ ‘È¢ «’√∂ Á∂ Ø«’¡≈∫ È‘∆∫ ∞’Á∂¢ ¡ΩÂ≈∫ Á∂ ÙÀÒ‡ «Úµ⁄ ÓÁ ¡ßÁ È‘∆∫ ¡≈ √’Á∂¢ Í Ï≈‘≈ 鱧 ‹≈∫‰ Ú≈Ò∂ E ÁÚ≈«‹¡≈∫ ¿∞Â∂ ÓÁ ‘∆ ÷Û∑∂ ‘È¢ «¬‘ ¡ΩÂ≈∫, «‹ßÈ≈∫ ¿∞Â∂ ◊Ω«Ó߇ Ï‘∞Â≈ Â√ ’Á∆ ‘À¢ ¿∞‘∆ ¡ΩÂ≈∫, ¡≈ÍÁ∂ ÓÁ ¤µ‚ ’∂, ÈÚ∂∫ ÓÁ ÷z∆Á∆¡≈∫ Â∂ ¡≈Í È±ß ÓÁ≈∫ ’ØÒ Ú∂⁄Á∆¡≈∫ ‘È¢ T Ó∂∆¡≈∫ ◊µÒ≈∫ √∞‰ ’∂, Íz∆ Á∆ ÓßÓ∆, ‹Ø Á∂÷‰ 鱧 EE ’∞ √≈Ò≈∫ Á∆ Òµ◊ ‘∆ √∆¢ Ó√Â∆ «Úµ⁄ ¡≈ ◊¬∆¢ ¿∞√ È∂ «’‘≈, T ‹Ø ¡ΩÂ, Ó∂∂ È≈Ò Ú≈Ò∂ ’ßÓ∂ «Úµ⁄ «‘ßÁ∆ ‘À¢ ¿∞‘ G ÓÁ≈∫ Á∆¡≈∫ Î؇Ø, ÓÀ鱧 «Á÷≈ ‘∆ √∆¢ F ÓÁ≈∫ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’≈ ’∂, ¤µ‚ ⁄∞µ’∆ ‘À¢ ¡µ‹ G Ú∂∫ ÓÁ Á∆ ÎØ‡Ø «Á÷≈ ’∂ ’«‘µ‰ Òµ◊∆, T ÓÀ∫ «¬√ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’≈¿∞‰≈∫ ‘À¢ T ◊Ø∆¡≈∫ ȱß, Â≈∫ ÓÁ≈∫ Á∆ ‘È∂∆ ¡≈¬∆ ‘À¢ «¬µ’ ÓÁ

¤µ‚ ’∂ Á± ‹ ≈, Â∆‹≈ ’µÍ«Û¡≈∫ Ú≈∫◊ ÏÁÒÁ∆¡≈∫ ‘È¢ «¬‘ Ï≈‘ Â≈∫ ‘Ø≈∫ ÓÁ≈∫ ’ØÒ ‹≈∫Á∆ ‘∆ ‘È¢ ÙÀÒ‡ Ú≈«Ò¡≈ È∂, √≈∆¡≈∫ ÓߘÒ≈∫ Á∂ Ï≈Ê±Ó≈∫ «Úµ⁄, «ÂßÈ-«ÂßÈ Ï∞µ’ «ÈØË µ÷∂ √È¢ ‘∞ ‰ ¿∞ Ê ∂ ’Ø ¬ ∆ È‘∆∫ Ï«⁄¡≈¢ T «ÈØË µ÷∂ ‘؉ Á≈ ÓÀ鱧 Ú∆ ÍÂ≈ √∆¢ ¡‹∂ Â≈∫ ¡Ω  Â≈∫ ȱ ß √ß Ì ≈ÒÁ∂ ‘È¢ ¡À√∆¡≈∫ ¡ΩÂ≈∫, Í∂‡ ÂØ∫ ‘Ø ’∂ ¡≈ ◊¬∆¡≈∫¢ «¬Ê∂ Â≈∫ ϵ⁄∂ ‘∆ ϵ⁄∂ Â∞∂ «ÎÈ◊∂¢ ‹Ø ’ج∆ «ÏÓ≈∆ √‘∂Û ’∂, ÒÀ ¡≈¬∆¡≈∫¢ ‘Ø Ó∞Ù’Ò≈∫ ¡≈ ‹≈∫‰◊∆¡≈∫¢ ÓÀ∫ ‹≈‰ Ï∞µfi ’∂ «’‘≈, T «¬Ê∂ Â≈∫ ÓÁ ¡≈¿∞‰∂ √ı ÓÈ≈∫ ‘È¢ «ÈØË ’≈‘Á∂ Ò¬∆ µ÷‰∂ ‘È? ’∞µfi ‘Ø ‘؉≈∫ ‘À¢ ¡ΩÂ≈∫ Á∂ ÍÀ‚ ‘؉∂ ‘È¢ T ÓÀ∫ ‹Ø √Ø⁄Á∆ √∆¢ ¿∞‘∆ ◊µÒ ‘ج∆¢ ¿∞√ È∂ ÓÀ鱧 «’‘≈, T ÓÀ∫ «’Â∂ «È¡≈‰∆ ‘≈∫¢ ÓÀ鱧 Ú∆ √Ï ÍÂ≈ ‘À¢ ÓÀ∫ ÷ØÒ ’∂ Á∂÷∂ ‘È¢ Ï∞µÒÏ«Ò¡≈∫ Ú◊∂ ‘È¢ ÓÀ∫ Ú∆ Ï≈Ê±Ó «Ú⁄Ø∫ ⁄µ’∂ √È¢ ÂÀ鱧 ‘∞‰∂ «Ò¡≈ ’∂ «Á÷≈¿∞∫Á∆ ‘≈∫¢ T ÓÀ∫ ¿∞√ 鱧 «’‘≈, T Â∞√∆∫ Â≈∫ ¡À√∆¡≈∫, ÏÀ√∆¡≈∫ ¡ΩÂ≈∫ Ú◊∂ È‘∆∫ ‘Ø¢ Â∂≈ ÍÂ∆ Ú∆ ÿ È‘∆∫ ‘À¢ Â∞√∆∫ «¬‘ ’≈√ Ò¬∆ ⁄µ’∂ ‘È¢ ’¬∆ ÒØ’ Ó∞¯Â Á∆ ⁄∆˜ ¿∞Â∂ ‡Ø‡Ø ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È¢ «¬‘ Â≈∫ µÏ ‘∆ ‹≈∫‰Á≈ ‘À¢ 屧 ’∆ ’È∂ ‘È? T ÓÀ∫ ¿∞√ È≈Ò «¬Ò∂Ú‡ ∂ -«Ò· ÚµÒ È±ß Â∞ ͬ∆¢ ’≈‚ Ò◊≈ ’∂, ¿∞√ 鱧 Ó√≈∫ ÂØ«¡≈¢ √Ú∂∂-√Ú∂∂ ’À√∂ ÏßÁ∂ È≈Ò Ú≈‘ ÍÀ «◊¡≈¢


Punjabi Page

12 July 2013

Asian Tribune

Issue 76 (14)

ˆÁ ÙÂ≈ÏÁ∆ Ú∑≈ B@AC ˘ √ÓÍ FÚª Ù‘∆Á Ì◊ «√≥ÿ √ÍØ‡√ ‡»È≈ÓÀ∫‡ √¯ÒÂ≈ Í»Ú’ √Ó≈Í pMjvIN amrIkI pMjfbI khfxI ÍzÏ≥Ë’ª Á≈ ÙØ¡ ÓÀ⁄ ’Ú≈«¬¡≈ -ˆÁ∆ Ï≈«Ï¡ª Á∆¡ª kfnPrMs byimsfl sPlqf sihq sMpMn Â√Ú∆ª Á∆ ÍzÁÙÈ∆ ÍzÂ∆ ÒØ’ª È∂ Ì≈∆ ¿πÂÙ≈‘ «Ú÷≈«¬¡≈

‘prvfs qoN afvfs vwl: AuqrI amrIkI pMjfbI khfxIaF’ pusqk rIlIË krdy hoey pRDfngI mMzl aqy hfËr khfxIkfr (Poto: gurpRIq pMDyr). pMjfbI sfihq sBf, kYlIPornIaf (stfktn XUint) dI dyK ryK ivc swq julfeI do hËfr qyrF nUM krvfeI geI pMjvIN amrIkI pMjfbI khfxI kfnPrMs nUM icMqkF, khfxIkfrF aqy vwzI igxqI ivc drÈkF ny huMgfrf Biraf. kfnPrMs dy afrMB ivc husnbIr isMG ny Èfh husYn, iÈv kumfr btflvI aqy hor BfvpUrk lok gIqF nfl suhxf rMg bMinHaF. sBf dy pRDfn hrijMdr pMDyr ny afey mihmfnF df svfgq kIqf aqy ajmyr iswDU, suirMdr sohl afid vwloN imly sMdyÈ sFJy kIqy. pihly sYÈn ivc zf[ jsivMdr isMG aqy zf[ DnvMq kOr ny Koj pwqr pVHy. ies sYÈn dy pRDfngI mMzl ivc zf[ jsivMdr isMG, zf[ DnvMq kOr, ipafrf isMG kuwdovfl, ieMdr isMG KfmoÈ aqy hrmihMdr isMG cfhl Èfml hoey. ies sYÈn dOrfn sB qoN pihlF pRo[ hrBjn isMG, suirMdr sohl, hrijMdr pMDyr vwloN sMpfdq khfxI sMgRih ‘prvfs qoN afvfs vwl: AuqrI amrIkI pMjfbI khfxIaF’ nUM pRDfngI mMzl qoN ielfvf, hfËr khfxIkfrF ny rIlIË kIqf. ies pusqk ivc AuqrI amrIkI Kyqr dy bfeI khfxIkfrF d iek iek khfxI Èfml hY. zf[ jsivMdr isMG ny afpxy Koj pwqr ‘afvfs qoN prvfs vwl: siBafcfrk isafsq dI ibrqFqkfrI’ ivc AuqrI amrIkI pMjfbI khfxI ivc siBafcfrk ÈnfKqF, spys, sMGrÈ aqy bhu-siBafcfrk pRsMgF ivc pyÈ ho rhy nvyN srokfr aqy idR È tIko x F dI inÈfndy h I

kIqI. ieh khfxI Gr, pirvfr, sfkfdfrI aqy hor siBafcfrk msilaF nUM hux BfrqI prMprk aMqrmuKqfvF qoN nhIN pyÈ kr rhI, sgoN ieh sUJvfn khfxIkfr ienHF inwjI msilaF nUM AuqrI amrIkI siBafcfrkisafsI pirvyÈ ivc AuWdfq pMjfbI kImqF nvIaF aMqridRÈtIaF aqy AusfrU idÈtIkox qoN pyÈ kr rhy hn. ienH F khfxIaF ivc iek aihm prvrg AunHF khfxIaF df hY jo bhu-siBafcfrk lok-pwKI aMqr-idRÈtIaF qoN ienHF mulkF dIaF siBafcfrk smkflI jIvn siQqIaF aqy ies dy ipCokV ivc kMm krdI isafsq nUM bfKUbI pyÈ krdIaF hn. zf[ DnvMq kOr ny afpxy Koj pwqr ‘prvfs qoN afvfs vwl: pMjfbI ÈnfKqF dI nvinrmfxkfrI df pRvcn’ ivc ies pusqk dy hvfly nfl pMjfbI prvfsIaF dIaF nvIaF ÈnfKqF pRqI cyqnqf, sMGrÈ, AulJxF, aM q r-ivro D F aqy nvIaF sMBfvnfvF bfry Kfs crcf kIqI. Aus ny mUl siBafcfrk GfVqF ijvyN Gr, ivafh, pirvfr, sfkfdfrI, jYNzr sbMDF afid bfry ienHF khfxIaF ivcoN AuBrdy nvyN pfsfrF nUM qfrikk ZMg nfl AuBfiraf. Aus anusfr ieh khfxIaF iek pfsy sfzIaF nFhpwKI, rwcV, PjUl rvfieqF nUM ivaMg hyT ilaf rhIaF hn aqy dUjy pfsy Au q m pM j fbI kImqF aqy ÈnfKqF nUM ienHF mulkF dy bhu-siBafcfrk sMdrBF ivc nvF rUp pRdfn kr rhIaF hn. muwK mihmfn vjoN

Èfml hoey pRiswD lyKk ipafrf isMG kuwdovfl (trFto, kYnyzf) ny AuqrI amrIkI pMjfbI khfxI dIaF Èfndfr pRfpqIaF dI pRsMsf kIqI. Aus ny pMjfbI sfihq sBf, kYlIPornIaf vwloN lgfqfr khfxI-sMgRih sMpfdq krn aqy Èfndfr kfnPrMsF dI lVI jfrI rwKx dI BrvIN qfrIP kIqI. ies sYÈn df mMc sMcfln pRo[ hrBjn isMG ny afpxy mKsUs aMdfË ivc kIqf. khfxI drbfr vfly dUsry sYÈn ivc pMj khfxIkfrF ny khfxIaF pVHIaF. ies sYÈn dy pRDfngI mMzl ivc ipRMsIpl vIr isMG rMDfvf, zf[ jsivMdr isMG, zf[ DnvMq kOr, ipafrf isMG ku w d o v fl, hrijM d r pM D y r Èfml hoey. ivrjInIaf qoN afey hrmihMdr isMG cfhl ny ‘mmqf’, ipafrf isM G kuwdovfl ny ‘cYWk vflI rjfeI’, hrijMdr pMDyr ny su r jIq kO r (kY n y z f) dI khfxI ‘jugnUM’, nvnIq kOr pM n U ny ‘mo h -ipafr’ aqy iqRpq BwtI ny ‘KunfmI’ qy ‘hwk’ khfxIaF pVHIaF. ies sYÈn df mMc sMcfln mndIp gorf ny KUbsUrq kfivk aMdfË ivc kIqf. kvI drbfr vfly qIsry sYÈn ivc 25 nfmvr

ÈfierF ny rcnfvF pyÈ kIqIaF. pRDfngI mMzl ivc su K ivM d r kM b o j , su i rM d r sIrq, kyvl klotI, hrbMs isMG jigafsU, idl inwjr Èfml hoey. pRDfngI mMzl qoN ielfvf qfrf isMG sfgr, mndIp gorf, ivwkI hIr, zf[ qijMdr isMG sMDU, rjivMdr kOr iZwloN, rfjbIr kOr syKoN, mw K x lu h fr, aÈo k BO r f, rfTI sUrfpurI, rmyÈ bMgV, ibMnf isMG sfgr, hjUrf isMG hËUr afid ny afpxIaF rcnfvF suxfeIaF. jsvMq Èfd ny ies sYÈn df mMc sMcfln kridaF KUb rMg bMinHaF. ies mOky qy iqRpq BwtI dI imMnI khfxI dI pusqk ‘KunfmIaF hI Ku n fmIaF’, kml bM g f dI kfiv-pusqk ‘jhfn aMdr’, avqfr isMG pRym dI pusqk ‘iensfnIaq dy pihrydfr’ vI rIlIË kIqIaF geIaF. kfnPrMs dOrfn zf[ jsivMdr isMG, zf[ DnvMq kOr, ipafrf isMG kuwdovfl, amrjIq cfhl, hrmihMdr cfhl nUM AunHF dIaF sfihqk pRfpqIaF aqy pMjfbI mF-bolI dI inrMqr syvf leI snmfinq kIqf. (irport – hrijMdr pMDyr, Pon: 209610-5055)

¡À‚«Ó≥‡È («’ÂÓ∆Â)Íz◊ Ø À«√Ú Í∆ÍÒ˜ ¯≈¿±‚Ù ∂ È ¡≈¯ ¡À‚«Ó≥‡È ¡Â∂ Í≥‹≈Ï Ô» È ≈«¬‡‚ √ÍØ ‡ √ ¡À ∫ ‚ ‘À∆‡∂˜ ¡À√ØÙ∆¬∂ÙÈ ¡≈¯ ¡À‚«Ó≥‡È ÚºÒØ∫ √≈fi∂ ÂΩ ”Â∂ Ù‘∆Á Ì◊ «√≥ÿ Â∂ √≈Ê∆¡ª Ù‘∆Á ≈‹◊∞,» Ù‘∆Á √π÷Á∂Ú ¡Â∂ ˆÁ ÙÂ≈ÏÁ∆ Ú≈ B@AC ˘ √Ó«Í ÁØ «ÁȪ FÚª Ù‘∆Á Ì◊ «√≥ ÿ √ÍØ‡√ ‡»È≈ÓÀ∫‡ BI ¡Â∂ C@ ‹» È ˘ √¯ÒÂ≈ Í»  Ú’ √Ó≈Í ‘Ø «◊¡≈Õ ¡À‚«Ó≥‡È Á∂ ÍØÒ‚ ÓÀ‚ؘ √’»Ò Á∆¡ª ◊≈¿± ∫ ‚ª ”⁄ ‘Ø ¬ ∂ «¬√ ‡»È≈ÓÀ∫‡ ”⁄ F √≈Ò ¿∞Ó Ú◊ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ AF √≈Ò Âº’ Á∂ D@@ «÷‚≈∆¡ª/ «÷‚≈Ȫ È∂ Ì≈◊ «Ò¡≈Õ «÷‚≈∆¡ª/«÷‚≈Ȫ ˘

Ï∂‘Â∆È ’Ø⁄ª/ÍzÏ≥Ë’ª ÚºÒØ∫ ’∆Ï B Ó‘∆È∂ «√÷Ò≈¬∆ Á∂‰ ¿∞Í≥ ¿∞È∑ª Á∆¡ª B@ ‡∆Óª ‡∆Óª ωª ’∂ ‡»È≈ÓÀ∫‡ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ «¬√ √Ï≥Ë∆ ‹≈‰’≈∆ «Á≥Á∂ ‘ج∂ Íz◊ Ø À«√Ú Í∆ÍÒ˜ ¯≈¿±‚Ù ∂ È Á∂ ÍzË≈È ÁÒÏ∆ √ª«◊¡ª‰, √’ºÂ «’ÂÓ∆ ’∞‘≈Û, ı‹≈È⁄∆ ÈÚÂ∂‹ ÏÀ∫√, ÓÀ‚Ó Ï √≥ ÿ ≈, ‚≈. Í∆.¡≈.’≈Ò∆¡≈, √ØÈ∆ «◊ºÒ, ◊∞Ï⁄È Ï≈Û, ‹Ø«◊≥Á ≥ Ë ≈Ú≈, √π « ≥ Á  «Á¿∞ Ò , ‘«‹≥ Á  ÏÁ∂ Ù ≈, ‹√Ú∆ «Á¿∞Ò, ‹√Ú∆ √≥ÿ≈,“Í≥‹≈Ï Ô»È≈«¬‡‚ √Í؇√” Á∂ ÓØ«‘≥Á Ï≥ ◊ ≈, «¬’Ï≈Ò Ó≈‘Ò, ’ÙÓ∆ «◊º Ò , ’ÓÒ‹∆ «√ºË»,≈‹» «Ú’ ¡≈«Á È∂ Áº«√¡≈ «’ ‘ ͺ÷Ø∫ √¯Ò ‘∂

«¬√ ‡»È≈ÓÀ∫‡ ”⁄ «÷‚≈∆¡ª È∂ «ÁÒ⁄√Í∆ Â∂ ¿∞Â√≈‘ È≈Ò Ì≈◊ «Ò¡≈Õ ¿∞Ȫ∑ Áº«√¡≈ «’ «¬√ ‡»È≈ÓÀ∫‡ Á∂ √¯Ò «‘‰ Á≈ ’≈È ¡≈͉∂ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∂ ÒØ’ª Á≈ √≈’ ÍzÂ∆ ¿∞Â√≈‘, «¬ÊØ Á∂ ‹≥ÓÍÒ∑ Ϻ«⁄¡ª Á≈ «¬√ ÷∂‚ È≈Ò ‹∞Û∂ ‘؉≈, Ó≈«Í¡ª Á≈ √«‘ÔØ◊ ¡Â∂ √ͪ√ª ÚºÒ∫Ø «Ó«Ò¡≈ «ÚÙ∂Ù √«‘ÔØ◊ ‘ÀÕ Ïæ « ⁄¡ª ˘ «√÷Ò≈¬∆ Á∂‰ Ò¬∆ ’Ø⁄ª Á∆ Ì»«Ó’≈ Íz∆ Ë≈ÓÈ∆, ‘Íz∆ ‘∆, ÙÈÁ∆Í ‘∆, ‹√Íz∆ «◊æÒ, ’πÒ«ÓßÁ ¡‡Ú≈Ò, √π÷Á∆Í «◊æÒ ÈÚÁ∆Í «Ú’, ≈’≈ ‹Ø√È, Á∆Í≈ ¡‡Ú≈Ò, ÙÓÙ∂ „≈‚Ò∆, Á∂Ú ⁄≈È≈, ‹√≈‹ Ù≈‘∆, √ØÈ∆ «◊æÒ, ÓÈ≈‹ ÷≈ÏÛ≈, ‘‹Ø Â

Ó≈‘Ò∆, ¡Ó«ßÁ ÓÈË∆, «√ÓÈ Ó≈‘Ò, ‹√’È Ó≈‘Ò, «ÁÒ‹Ø √Ë≈, √ßÈ∆ √≈, ¡È»Í √‘ØÂ≈, «¬’Ï≈Ò «√ßÿ Ó≈‘Ò, Ó«ÈßÁ «√ßÿ Ïß ◊ ≈, ’ÙÓ∆ «◊æ Ò , ’ÓÒ‹∆ «√ßÿ «√æË,» ’πÒÚ∆ «√ßÿ Ïß◊≈ È∂ «ÈÌ≈¬∆Õ «¬√ ÓΩ’∂ ”Â∂ ÍzØ◊À«√Ú Í∆ÍÒ˜ Î≈¿»∫‚Ù ∂ È ¡≈¯ ¡À‚«ÓßÈ ÚÒØ∫ ˆÁ ÙÂ≈ÏÁ∆ Ú∑≈ B@AC √ÏßË∆ ˆÁ∆ Ï≈«Ï¡ª Á∆ Â√Ú∆ª Á∆ ÍzÁÙÈ∆ Ú∆ Ò≈¬∆ ◊¬∆, «‹√ ÍzÂ∆ ÒØ’ª È∂ Ì≈∆ ¿πÂÙ≈‘ «Á÷≈«¬¡≈Õ ¡≈ı∆ «ÁÈ «‹Ê∂ Ϻ«⁄¡ª ˘ «¬È≈Ó Â’√∆Ó ’∆Â∂ ◊¬∂ ¿πÊ∂ ‘∆ ÍzÏßË’ª Á≈ ÙØ¡ ÓÀ⁄ Ú∆ ’Ú≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ Í≥‹≈Ï∆ ÷≈‰∂ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ‘≈‡ ‚≈◊ Á∂ Òß◊ Ú∆ ÚÂ≈¬∂ ◊¬∂Õ

Íø‹≈Ï Á∂ ◊∆Ï ’À∫√ Í∆Ûª Á∆ ÓæÁÁ Ò¬∆ ¡Í∆Ò Íß‹≈Ï Á∆ ËÂ∆ 鱧 ¡µ‹-’µÒ∑ ’À∫√ ‘Ø «◊¡≈ Ò◊Á≈ ‘À. ’À∫√ Á∂ Ó∆‹≈∫ Á∆ «◊‰Â∆ «ÁÈØ-«ÁÈ Ò◊≈Â≈ ÚµË ‘∆ ‘À. «¬√ Ï∆Ó≈∆ Á∂ Ó«‘ß◊∂ «¬Ò≈‹ ÂØ∫ «ÏÈ∑≈∫ √À∫’Û∂ Ó∆‹ «¬√ Á∞È∆¡≈∫ ÂØ∫ ∞÷√ ‘Ø ‘∂ ‘È. Ï‘∞ √≈∆¡≈∫ √ß√Ê≈Ú≈∫ «¬È∑≈∫ Á∆ ÓÁÁ Ò¬∆ ¡µ◊∂ ¡≈¬∆¡≈∫ ‘ج∆¡≈∫ ‘È. ¿∞È∑≈∫ «Ú⁄Ø∫ ◊ÒØÏÒ Íß‹≈Ï Î≈¿±∫‚∂ÙÈ ¡Â∂ ’À∫√ Ø’Ø √Ø√≈«¬‡∆ Ú∆ ÊØÛ∑≈ Ï‘∞Â≈ ’ßÓ ’ ‘∆ ‘ÀÕ ÓÀ‚∆’Ò ’≈Ò‹ Î∆Á’؇ Á∂ ‚≈’‡≈∫ Á∆ ÓÁÁ È≈Ò Ó∆‹≈∫ 鱧 ÿµ‡ Ò≈◊ Â∂ ÁÚ≈¬∆¡≈∫ «ÁµÂ∆¡≈∫ ‹≈ ‘∆¡≈∫ ‘ÈÕ ’≈Ò‹ Á∂ È≈Ò Òµ◊Á∂ ◊∞Á∞¡≈≈ √≈«‘Ï «Ú⁄ Ó∆‹≈∫ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ √«‘ÔØ◊∆¡≈∫ Ò¬∆ Òß◊ Á≈ ÍzÏßË ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «Íß‚≈∫ «Ú⁄Ø∫ Òß◊ «¬’µ·≈ ’È Ò¬∆ ÁÙÈ «√ßÿ Óß‚ È∂ «¬µ’ ÚÀÈ Ì∂‡ ’∆Â∆ ‘ÀÕ Á∂√≈∫-«ÚÁ∂√≈∫ «Ú⁄Ø∫ ’À∫√ Í∆ÛÂ≈∫ Á∆ ÓÁÁ Ò¬∆ Á≈È∆ √µ‹‰ ¡µ◊∂ ¡≈ ‘∂ ‘ÈÕ ◊ÒØÏÒ Íß‹≈Ï Î≈¿±∫‚∂ÙÈ ‹±ÂÓßÁ Ó∆‹≈∫ Á∆ √±⁄∆ ¤≈Í ‘∆ ‘ÀÕ ‹Ø Ú∆ √µ‹‰ ÓÁÁ ’È≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ «√µË∂ ÂΩ ‹≈∫ ◊ÒØÏÒ Íß‹≈Ï Î≈¿±∫‚∂ÙÈ («‹.) Á∂ ≈‘∆∫ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ √≈‚≈ √ßÍ’ ÈßÏ IHGBCADCH@ ‘ÀÕ Ó∆‹≈∫ Á∆ √±⁄∆ www.gpunjab.com Â∂ Ú∆ Ú∂÷∆ ‹≈ √’Á∆ ‘ÀÕ

’À∫√ Ó∆‹ª Á∂ È≈Ó ¡Â∂ ÍÂ≈ Á∆ √±⁄∆ ’∞Ò«Ú≥Á ’Ω (C@) ÍÂÈ∆ ◊∞Ó∂Ò «√≥ÿ «Í≥‚ ȺÊÒÚ≈Ò≈ «‹Ò≈∑ ¯∆Á’؇-IDFDBB@DDB Ú∆Í≈Ò ’Ø (BF)ÍÂÈ∆ ‹√Ú≥ «√≥ÿ «Í≥‚ Ù∂ «√≥ÿ Ú≈Ò≈ «‹Ò∑≈ ¯∆Á’؇- HDBGA-BCIHH ‘Á∆Í ’Ω(AE) Í∞ºÂ∆ ‹√Í≈Ò «√≥ÿ «Í≥‚ ¡«‘Ò «‹Ò∑≈ ¯∆Á’؇-IDFDF-H@BDC ‹√Ú∆ ’Ω (F@) ÍÂÈ∆ ‰‹∆ «√≥ÿ «Í≥‚ Ï‘∆Ò∂Ú≈Ò≈ «‹Ò∑≈ ¯∆Á’؇-IDAGE-EBGEC √∞‹∆ «√≥ÿ (C@) Í∞ºÂ ÏÒÚ≥ «√≥ÿ «Í≥‚ Ú≈Û≈ Í‘∞«Ú≥‚ «‹Ò≈∑ «ÎØ‹Í∞-IDFCDAHEAE ÓÈ‹∆ ’Ω(FE) ÍÂÈ∆ ‘≈’Ó «√≥ÿ «Í≥‚ ÷∞÷≈‰≈ «‹Ò≈∑ ÓØ◊≈-IHEEG-@CGDH √∞÷Í≈Ò ’Ω (E@) ÍÂÈ∆ ◊∞Ó∆ «√≥ÿ «Í≥‚ ‚Ø‚ «‘.‹ÀÂØ «‹Ò≈∑ ¯∆Á’؇ IHGFF-H@@BA ÍÓ‹∆ ’Ω(E@) ÍÂÈ∆ ’ÈÀÒ «√≥ÿ «Í≥‚ ·∞Ò∂Ú≈Ò≈ «‹Ò≈∑ ÏÈ≈Ò≈ ñIHGBE-E@HDI «’ÃÙÈ≈ Á∂Ú∆ (EB)ÍÂÈ∆ √∞«≥ÁÍ≈Ò «√≥ÿ «Í≥‚ ÓÚ∞Ò∆ ÏÑӉ≈ «‹Ò∑≈ ‘∞«√¡≈Í∞ √∞È∆Ò ’∞Ó≈ (AB) Í∞ºÂ Á∂Ú∆ «Á¡≈Ò Ú≈√∆ Ó∞’Â√ Ó∞÷«Â¡≈Ø Ï≈¬∆ «Í≥‚ Ï∞‹ «‹Ò∑≈ Ó∞’Â√ ñHHHHF-ABCGA ¡ÙØ’ ’∞Ó≈ (CG) Í∞ºÂ ÁÙÈ «√≥ÿ Ú≈√∆ ’؇’ͱ≈ «‹Ò≈∑ ¯∆Á’؇ ñIGH@I-H@BIG ÍÃ∆ÂÓ ’Ω(G@)ÍÂÈ∆ ◊∞⁄È «√≥ÿ «Í≥‚ Ó‘∆¡ª Ú≈Ò≈ «‘.‹∆≈ «‹Ò∑≈ «ÎØ‹Í∞ IDFDF-I@DAA ◊∞È≈Ó ’Ω(E@) ÍÂÈ∆ ⁄≥Á «√≥ÿ «Í≥‚ Ï∂‡≈ -HIFHC-FCDAH ’∞ÒÁ∆Í ’Ø(DE) ÍÂÈ∆ «Ù≥Á «√≥ÿ Ó≈È∆ Ú≈Ò≈ «‹Ò≈∑ ¯∆Á’؇- IDFCI-IBIHE ¡ÏÁÒ ÓÙ∆‘ (DF) Í∞ºÂ Ó≥◊Ò ÓÙ∆‘ Ú≈√∆ ’؇ ’ͱ≈ «‹Ò≈∑ ¯∆Á’؇- IHGHG-@HCI@ ÏÒÁ∂Ú «√≥ÿ (DH) Í∞ºÂ ’Â≈ «√≥ÿ «Í≥‚ ⁄≥ÁÏ≈‹≈ «‹Ò≈∑ ¯∆Á’؇-IDFCD-AHEAE ¡ÓÈÁ∆Í «√≥ÿ(CE) Í∞ºÂ √∞‹∆ «√≥ÿ «Í≥‚ „Àͬ∆ «‹Ò≈∑ Ò∞«Ë¡≈‰≈-IHGBC-AHIHD ¡Ó‹∆ ’Ω(DG) ÍÂÈ∆ ‹∆ «√≥ÿ «Í≥‚ «◊ºÒ «‹Ò≈∑ «ÎØ‹Í∞ «Ú≥Á ’∞Ó≈(CC) Í∞ºÂ Á∆Í Ò≈Ò Ú≈√∆ ¯∆Á’؇ ñIHHHG-ABAFB ◊∞Ó∆ ’Ω(CE) «Í≥‚ ÷≥∞ȉ ’Òª «‹Ò≈∑ Ó∞’Â√-IHGHH-CECIE ÏıÙ∆√ «√≥ÿ (EC) Í∞ºÂ ’Â≈ «√≥ÿ «Í≥‚ Ó⁄≈’∆ ’Ò≈ «‹Ò≈∑ ¯∆Á’؇ ñHADF@-@FB@E ⁄≥ȉ «√≥ÿ(FE) Í∞ºÂ ¿∞ËÓ «√≥≥ÿ «Í≥‚ Ï∆‘Ò∂Ú≈Ò≈ «‹Ò∑≈ ¯∆Á’؇- HADFE-AHICI «Ù≥Á ’Ω (D@) ÍÂÈ∆ ◊∞È≈Ó «√≥ÿ «Í≥‚ ⁄≥È∆¡≈ ¯∆Á’؇- IDFEC-BBADE √∞«≥Á ’Ø ÍÂÈ∆ ◊∞Á∂Ú «√≥ÿ (EB) «Í≥‚ ‰Ù∆‘ ’∂ «‹Ò≈∑ ÓØ◊≈-IHEEI-HHBIF ÏÒΩ «√≥ÿ Í∞ºÂ ÍÃ∆ÂÓ «√≥ÿ(E@) «Í≥‚ ‹Ú≈‘ «√≥ÿ Ú≈Ò≈ ÓØ◊≈-IFDFB-G@IEH ‹√«Ú≥Á ’Ω ÍÂÈ∆ ◊∞Ó∂Ò «√≥ÿ (C@) Ú≈√∆ Ï≥◊∂‘ Ó‘ºÏ ϫ·≥‚≈ ñIHADF-BEI@D ≈‰∆ ’Ω ÍÂÈ∆ ‹√Í≈Ò «√≥ÿ (DB) Ú≈√∆ ≈Ó◊Û∑ ⁄∞ºÿ≈ Ó∞’Â√- IIAED-BIFEC ¡Ó‹∆ ’Ω ÍÂÈ∆ ÏÒÁ∂Ú «√≥ÿ (F@ ) «Í≥‚ ͺ÷∆ ’Ò≈ ¯∆Á’؇-IHGFA-DAHAI ÍÃ∆ÂÓ ’Ω ÍÂÈ∆ ◊∞⁄È «√≥ÿ (G@) «Í≥‚ Ó∆‘ª «√≥ÿ Ú≈Ò≈ «ÎØ‹Í∞-IDFDF-I@DAA ’À∫√ Í∆Û Ó∆‹ª Ò¬∆ Ó∞ΠÁÚ≈¬∆¡ª Á∆ √‘≈«¬Â≈ ’È Ú≈Ò∂ √«‘ÔØ◊∆ Á∂ È≈Ó Ó«‘≥Á Í≈Ò «√≥ÿ ⁄∆Ó≈ Ú≈√∆ ¡À‚«Ó≥‡È ’ÀÈ∂‚≈, ∆«Â’≈ √⁄Á∂Ú≈ ‚≈«¬À’‡ ’À∫√ ’À«È≥’‡ Ô±.¡À√.¬∂ Ì∞«Í≥Á «√≥ÿ Ú≈√∆ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈, ¡‹∆ Í≈Ò «√≥ÿ ¡Â∂ ‘«≥Á «√≥ÿ ◊ØÁ≈≈ ¯∆Á’؇(’ÀÈ∂‚≈)

◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò («¬Ô≈Ò∆) ˘ Úº÷-Úº÷ ¡≈◊»¡ª ÚºÒ∫Ø Ù˪‹Ò∆¡ª (√¯≈ A Á∆ Ï≈’∆) «¬Ô≈Ò∆ Í«Ú≈ Á∆ ÚÍ≈ Â∂ ≈‹È∆Â∆ ”⁄ Íz«√ºË∆ √Ì Í«Ú≈’ ¬∂’Â≈ Á∆ ÏÁΩÒ ‘À Õ Óπº÷ Ó≥Â∆ Á∂ √Ò≈‘’≈ Ó‘∂Ù«¬≥Á «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò È∂ «’‘≈ «’ Ï∂‘ºÁ «¬Ó≈ÈÁ≈,

Áπº÷-√πº÷ Á∆ ÿÛ∆ ‘ «¬’ È≈Ò ⁄ºÒ‰ Ú≈Ò∂ ÈßÏÁ≈ ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò √≈Ï’≈ √Í≥⁄ Á∆ √Ó≈‹ ˘ √Ì ÂØ∫ Úº‚∆ Á∂‰ ÒØ’ √∂Ú’ Ú‹Ø∫ ⁄Ó’ ‘∂ ≈‹√∆ «ÍÛ Á∂ ’Ø«‘ȱ ‘∆∂ ÓÈÍz∆ «√≥ÿ «¬Ô≈Ò∆ Á∂ »Í ”⁄ ‘À Õ √≈Ï’≈ ’∂ ∫ Á∆ Ó≥  ∆ Â∂ Ùz Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ‹ÈÒ √’º   ÏÒÚ≥  «√≥ ÿ ≈Ó» Ú ≈Ò∆¡≈ Úº Ò Ø ∫ ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò È≈Ò «ÏÂ≈¬∂ ÍÒª ˘ Ô≈Á ’«Á¡ª «’‘≈ «’ «ÁÕÛ √≥ ’ ÒÍ, Á»  ¡≥ Á ∂ Ù ∆ ¡Â∂ Ì≈¬∆⁄≈’ √ªfi Á∂ ËÈ∆

◊∂Ú≈Ò Á≈ ‹∆ÚÈ √¯Ò «‘≈ Õ ’Àϫȇ Ó≥Â∆ «Ï’Ó «√≥ÿ Ó‹∆·∆¡≈ È∂ «ÚË≈«¬’ ÓÈÍz∆ «√≥ÿ «¬Ô≈Ò∆ Á∂ «ÍÂ≈ ◊∞  ⁄È‹∆ «√≥ ÿ ◊∂Ú≈Ò ˘ ÙË≈ Á∂ ÎπºÒ Ì∂‡ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ Ó∂∂ ÚºÒØ∫ «˜≥Á◊∆ Á∂ Ï‘∞ √≈∂ ˜Ï∂ √Ú: ◊∂Ú≈Ò ’ØÒØ∫ ◊z«‘‰ ’∆Â∂, ¿∞È∑ª «’‘≈ ¿∞‘ «Í¤Ò∂ ÁØ Á‘≈’∂ ÂØ∫ «¬Ô≈Ò∆ Í«Ú≈ Á≈ ¡≥◊ ω ’∂ «‘ «‘≈ Õ Ó‹∆·∆¡≈ ÚºÒØ∫ √˪˜Ò∆ √Ó≈◊Ó ”⁄ ‹∞Û∆ √Óπ⁄ º ∆ √≥◊ Á≈ Ë≥ÈÚ≈Á ’∆Â≈ Õ ’Àϫȇ Ó≥Â∆ ÙÈ‹∆ «√≥ÿ «„ºÒØ∫ È∂ Ú∆ «¬Ô≈Ò∆ Í«Ú≈ È≈Ò

Áπ º ÷ √ªfi≈ ’«Á¡ª √Ú: ◊∞⁄È‹∆ «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò ˘ ÙË≈ Á∂ ÎπºÒ Ì∂‡ ’∆Â∂ Õ √‡∂‹ √≥⁄≈Ò’ ÙzØÓ‰∆ ¡’≈Ò ÁÒ Á∂ Ò∞ « Ë¡≈‰≈ «˜Ò∑ ≈ «Á‘≈Â∆ ÍzË≈È √≥Â≈ «√≥ÿ ¿∞ÓÀÁÍπ∆ Á∂ È≈Ò √˪˜Ò∆ √Ó≈◊Ó √Ó∂∫ √z∆ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï Á∂ √≈Ï’≈ ‹ºÊ∂Á≈ ‹Ø « ◊≥ Á  «√≥ ÿ Ú∂ Á ªÂ∆, ¡‹Ó∂  «√≥ ÿ Òº ÷ Ø Ú ≈Ò ⁄∂¡ÓÀÈ Í≥‹≈Ï Ó≥‚∆ ÏØ‚, ‘∆≈ «√≥ ÿ ◊≈ÏÛ∆¡≈, ‹◊Á∆Ù «√≥ ÿ ◊⁄≈, ÓÒ’∆ «√≥ÿ Á≈÷≈ («Â≥ÈØ √≈Ï’≈ Ó≥Â∆), ‰‹∆ «√≥ÿ ÂÒÚ≥‚∆, Ì≈◊ «√≥ÿ ÓºÒ∑≈,

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

«Ï’Ó‹∆ «√≥ÿ ÷≈Ò√≈, ‹◊‹∆ÚÈ «√≥ÿ ÷∆È∆¡ª , ◊∞  Á∆Í «√≥ ÿ ÌÀ ‰ ∆ (Í≥ ‹ ∂ √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’), ‰‹∆ «√≥ÿ «„ºÒ∫Ø , ¡Àµ√. ¡≈ ’Ò∂, ◊∞  ⁄È «√≥ ÿ ÏØ Í ≈≈¬∂ , «¬’Ï≈Ò «√≥ ÿ fi» ≥ Á ª, ◊∞  ’∆ «√≥ ÿ ’Ø ‡ Ò∆, ÏÒ«Ú≥ Á  «√≥ ÿ ÏÀ ∫ √, «√Ó‹∆ «√≥ÿ ÏÀ∫√, √π«≥Á ‚≈Ï (√≈∂ «ÚË≈«¬’), ¿∞  ≈÷≥ ‚ ÂØ ∫ «ÚË≈«¬’ ‘Ì‹È «√≥ÿ, Ò∞«Ë¡≈‰≈ ÂØ∫ «ÚË≈«¬’ Ì≈ ̱ÙÈ ¡≈√», «ÚË≈«¬’ ≈’∂٠ͪ‚∂, ÁÙÈ «√≥ÿ Ï∂∆, √π÷ º «Ó≥ÁÍ≈Ò «√≥ÿ ◊∂ Ú ≈Ò ¡≈Ò «¬≥ ‚ ∆¡≈

√’ºÂ Ì≈‹Í≈ «’√≈È ÓØ⁄≈, ≈«‹≥ Á  Ì≥ ‚ ≈∆ √≈Ï’≈ ÍzË≈È ÍzÁÙ ∂ Ì≈‹Í≈, ‘⁄È «√≥ ÿ ◊Ø ‘ ÒÚÛ∆¡≈ Ó∂ ¡  Ò∞ « Ë¡≈‰≈, ‘≈’Ó «√≥ ÿ «◊¡≈√Íπ≈ √≈Ï’≈ Ó∂¡, ‹◊‹∆ «√≥ ÿ ˪Á≈, ‘Íz ∆  «√≥ ÿ «ÙÚ≈«Ò’, ‹◊Á∆Í «√≥ÿ «Ïº‡», Íz«Ó≥Á «√≥ÿ ≥◊∆¡ª ⁄≈∂ ÓÀ∫Ï «˜Ò∑≈ Íz∆ÙÁ, ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á∂ Ó∆ ÍzË≈È ’∂ÚÒ «√≥ÿ Ï≈ÁÒ, ◊∞  ⁄È «√≥ ÿ ◊∂ Ú ≈Ò, √π«≥ÁÍ≈Ò «√≥ÿ ϺÁØÚ≈Ò, ⁄È «√≥ ÿ ¡≈ÒÓ◊∆, ‹√Ú≥ «√≥ÿ ÍπÛÀ‰ ¡≈«Á ¡≈◊±¡ª È∂ Ù˪‹Ò∆ «ÁæÂ∆Õ


Hindi Page

Issue 7676 (15) Issue (15)

Asian Asian Tribune Tribune

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

12 July, July, 2013 2013 12


Issue 7676 (16) Issue (16)

Asian Asian Tribune Tribune

snaoL ssenisuB & .slasiarppA ytreporP lanosreP/ssenisuB .egarekorB ssenisuB

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

12 2013 12 July, July 2013


Issue 7676 (17) Issue (17)

Asian Asian Tribune Tribune

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

12 July, July, 2013 2013 12


Issue 7676 (18) Issue (18)

Asian Asian Tribune Tribune

12 2013 12 July, July 2013

GLIMPSES OF MELA PUNJABANA DA ORGANIZED BY ALBERTA PUNJABI SPORTS CLUB & CULTURAL ASSOCIATION, EDMONTON

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa


Issue 7676 (19) Issue (19)

Asian Asian Tribune Tribune

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

12 July, July, 2013 2013 12


Issue 7676 (20) Issue (20)

Asian Asian Tribune Tribune

www.asiantribune.ca. Also, follow us on twitter @asiantribuneCa

12 2013 12 July, July 2013

All  
All  

Asian Tribune 12, July, 2013

Advertisement