Page 1

SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689

ÓØ’Ù Ó‘ªÁ∂Ú Ú⁄√∂Ú, Ó∞‘≈Ò∆ Á≈ √’º   ‚≈’‡ Ó‘∂ Ù Ó≈È Í≈√ÓÈ∆ Á∂ ¡≥’ «Úº⁄ «Ò÷Á≈ ‘À «’ ¡º‹ Á∂ Ô∞º◊ «Úº⁄ ÒØ’ «¬‘ √ÓfiÁ∂ ‘È «’ ̱ ӫ‘˜ «¬’ Í≈÷≥‚ ‘ÀÕ «‘≥Á± Á≈Ù«È’ª Á∂ ¡È∞√≈ «‹√ «Ú¡’Â∆ Á∆ ÓΩ ÍÃÓ≈ÂÓ≈ Á∞¡≈≈ «ÈÙ«⁄ √Ó∂∫ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ‹ª «‹È∑ª Á≈ «’«¡≈’ÃÓ «ÈÔÓ ¡È∞√≈ È‘∆∫ ‘∞Á ≥ ≈, ¿∞‘ Á∞È∆¡≈ «Úº⁄ ̱Â-ÍÃ∂ ω ’∂ «Ú⁄È Òº◊ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Ó∞√ÒÓ≈È∆ ÓºÂ

¡È∞√≈ «¬È√≈È ¡Â∂ «‹≥È∑ª Á∆¡ª ‘∆ ÿª «Úº⁄ «¬º‡ª ØÛ∂ √∞‡ º Á∆¡ª ‘È, Úº÷-Úº÷ ’ΩÓª ‘ÈÕ ¬∆√≈¬∆ ÒØ’ «¬√ ’º Í Û∂ Í≈ÛÁ∆¡ª ‘È ¡Â∂ ¡º ◊ ª ˘ Ï∞∆¡ª ¡≈ÂÓ≈Úª ’«‘ Ò≈¿∞∫Á∆¡≈ ‘ÈÕ √≈‚∂ ’ØÒ ’∂ Í∞ ’ ≈Á∂ ‘ÈÕ «’√∂ Ó∂ÿ ≈‹ ¡«‹‘∂ ’¬∆ ’∂√ ‘È «‹È∑ª ”Â∂ «Ú¡’Â∆ Á∆ ‘≈Á√∂ «Úº⁄ ◊ÀÏ∆ ±‘ª Á≈ ¡√ ‘ÀÕ «ÓºÂ ÓΩ ‘Ø ‹≈‰ ’≈È ¿∞√Á∆ ¡√∆∫ ‚≈’‡ Ó‘∂Ù Ó≈È ’≈Î∆ √≈∆ ¿±‹≈ Ï⁄∆ «‘≥Á∆ ‘ÀÕ Á∆ «¬√ ◊ºÒ È≈Ò «ÏÒ’∞Ò ‘∆ √«‘Ó ¡Â∂ «¬‘ ¿±‹≈ ÷≈√ Â≥◊ Á≈ ±Í È‘∆∫ ‘ª «’ Ï∞∆¡ª ¡≈ÂÓ≈Úª ‹ª Ë≈È ’’∂ «’√∂ «Ú¡’Â∆ «Úº⁄ ◊ÀÏ∆ ±‘ª ‹ª ̱Â-ÍÃ∂ ’ج∆ ÙÀ¡ ‘∞≥Á∂ ÍÃÚ∂Ù ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À ¡Â∂ ¡≈͉≈ ¡√ ‘ÈÕ Í «¬√ ◊ºÒ «Úº⁄ ’ج∆ Ùº’ È‘∆∫ «Ú÷≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ «¬‘ Ï∞∆¡ª ¡≈ÂÓ≈Úª «’ √≈‚∂ Á∂Ù «Úº⁄ Ó≈È«√’ «ÏÓ≈∆¡ª

s ent t e e aur w t S s e y R 9 l 5 e 1 v & 5 o 0 L 47 -59

All kinds of MORTGAGE NEEDS 8 8 8 8 8 8 8 8

Pre-Approvals New Home Purchase Refinancing New Immigration Programme Self Employment Programme Home Equity Line of Credit (HELOC) Equity Take Out Cash Back Mortgage

Á∂ ¡√ ‘∂· Ó∆˜ª ÚÒØ∫ ’∆Â∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ’∞ºfi ◊ºÒª ‹ª ‘’ª ÒØ’ª Á≈ «ÚÙÚ≈√ ̱ª ÍÃ∂ª Á∆ ‘Ø∫Á ÚºÒ ÒÀ ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ Ì≈Ú∂∫ «¬‘ √≈≈ ’∞ºfi ÒØ’ª Á∆ ¡«◊¡≈ÈÂ≈ ¡Â∂ Â’ È≈Ò È≈ √Ø⁄‰ ’’∂ ‘∆ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ÿª «Úº⁄ ¡º◊ Òº◊‰, «¬º‡ª ØÛ∂ «‚º◊‰ Á∆¡ª ’¬∆ Á‹È ÿ‡È≈Úª ¡√∆∫ ÷∞Á ¡≈͉∂ ‘ºÊ∆∫ ‘ºÒ ’∆Â∆¡ª ‘ÈÕ ¡√∆∫ ¡«‹‘∂ ’∂√ª ˘ ¿∞È∑ª «Úº⁄Ø∫ Ï∞∆¡ª ¡≈ÂÓ≈Úª ’º„ ’∂ ‘ºÒ È‘∆∫ ’∆Â≈ ‘À

s

LG CA

Lo

Y AR

E .N R D Y AR DS ng i G N I v L r W CA Se ST E E N 8W ir. 1 C 8 e 6-4 wn o t 110 dle ad S 74

2 at

svwdI miTAweIAW, KwixAW Aqy iksy vI pRogrwm dI kytirMg leI drSn idE[

ion t a c

: h P

3 0 4

7 0 4

9 2 3

40

(Subject to Availability)

AMRIT PAL SINGH, Mortgage Advisor FOR ANY BIG OR SMALL OCCASIONS

403-874-9473, 1-844-350-7548

CATRING ALSO AVAILABLE

Email : amrit.singh@cibc.com Sikh Virsa, Calgary

www.lovelysweets.ca 151.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

√Á∆¡ª ÂØ∫ √≈Ë≈‰ ÒØ’ ¡«‹‘∂ Ó∆˜ª ˘ «‹È∑ª ˘ ¡≈Ú≈˜ª √∞‰Á∆¡ª √È ‹ª ±‘ª «Ú÷≈¬∆ «Á≥Á∆¡ª √È, ˘ ̱ª ÍÃ∂ª Á∆ ’ØÍ∆ Á≈ «Ù’≈ ‘∆ √ÓfiÁ∂ ‘∂Õ Ï‘∞ √≈∂ ’∂√ª «Úº⁄ ⁄Ò≈’ ¡≈ÁÓ∆¡ª È∂ ¡«‹‘∂ Ó∆˜ª ˘ ÒØ’ª ˘ ·º◊‰ Ú≈√Â∂ «¬’ √≥Á Á∂ ±Í «Úº⁄ Ú«Â¡≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ¡«‹‘∂ Ó∆˜ª ˘ ÷∂Ò‰ Ò≈ ÒÀ∫Á∂ √È ¡Â∂ «¬√ Â∑ª «¬√ ˘ ’Ó≈¬∆ Á∂ √≈ËÈ Ï‰≈ ‘∂ √ÈÕ √≈‚∂ √∆ Á∆¡ª Í≥‹ «◊¡≈È «¬≥Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª Í≥‹ «◊¡≈È «¬≥∆¡ª ’≈È √≈˘ Í≥‹ ÍÃ’≈ Á∂ ÌÓ ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ

Ù∞± ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ ‹◊≈¿∞∫ Á∂ √≈‚∂ «¬’ Â’Ù∆Ò √≈Ê∆ Á≈ Ì≈ «‹√ ’Ó∂ «Úº⁄ ÍÀ ‹ªÁ≈ ¿∞√ ˘ √∞◊≥Ë ‘∆ ¡≈¿∞ ∫ Á∆ «‘≥ Á ∆ ‘À Õ √≈‚∆ ⁄Ω Ê ∆ «◊¡≈È «¬≥Á∆ ‹∆Ì ≈‘∆∫ √≈˘ «Îº’≈ Í≈‰∆ Ú∆ «Óº·≈ Òº◊ √’Á≈ ‘ÀÕ √≈‚∆ Í≥‹Ú∆∫ «◊¡≈È «¬≥Á∆ ⁄ÓÛ∆ ¡Â∂ ÷∞≈’ Ó≈È«√’ «ÏÓ≈∆ ¡Ë∆È Ù∞± ‹ª ÷ÂÓ ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ ¡≈Ó ÒØ ’ «¬È∑ ª ¿∞ Í Ø ’  Ó≈È«√’ ÌÓª ˘ ◊ÀÏ∆ Ù’Â∆¡ª È≈Ò ‹Ø Û ÒÀ ∫ Á∂ ‘È Ì≈Ú∂ ∫ ¿∞ ‘ ¡«‹‘≈ ’∞ºfi ¡≈͉∆ ¡«◊¡≈ÈÂ≈ ’’∂ ‘∆ ’Á∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘∂ Ó≈È«√’ Ø◊∆¡ª ˘ Ó≈È«√’ Ø◊ª Á∂ Ó≈«‘ ’ØÒ ÒÀ ’∂ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À Í √≈‚∂ Á∂ Ù Á∂ ÒØ ’ ¡«‹‘∂ Ó∆˜ª ˘ Ó≈È«√’ Ø◊ª Á∂ Ó≈«‘ ’ØÒ È‘∆∫ ÒÀ ’∂ ‹ªÁ∂Õ ‹∂ ⁄Ò∂ Ú∆ ‹ªÁ∂ ‘È Âª Á√ Í≥Áª «ÁÈ Á∆ ÁÚ≈¬∆ ÷Ú≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï≥Á ’ «Á≥Á∂ ‘È ¿∞‘ «¬‘ È‘∆∫ ‹≈‰Á∂ «’ Ó≈È«√’ Ø◊ª Á∂ «¬Ò≈‹ Ò≥Ï∂ ¡Â∂ Ò◊≈Â≈ ⁄ºÒÁ∂ «‘≥Á∂ ‘ÈÕ «˜¡≈Á≈Â «Ú¡’Â∆ ¡«‹‘∂ Ó∆˜ª ˘ √≈˪-√≥ª ’ØÒ ÒÀ ‹ªÁ∂ ‘È «‹‘Û∂ ¡«‹‘∂ Ø◊∆¡ª ˘ ‘ ͺ÷Ø∫ È∞’√≈È ‘∆ Í‘≥∞⁄≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ Ó≈È«√’ Ø◊∆¡ª ˘ Â√∆‘∂ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ ÁÚ≈¬∆ Á∂ Ȫ Â∂ ‘Ø ‘∆ ¿±Ò-‹Ò±Ò «’√Ó Á∆¡ª ⁄∆˜ª ÷∞¡≈ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ ⁄Ω’∆¡ª Ò≈¿∞‰ Á∂ Ï‘≈È∂ ≈ª ˘ Ï∂¡≈≈Ó ’’∂ ¿∞È∑ª Á∆ Ó˜ ‘Ø ÚË≈ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Â∑ª ‘ ͺ÷Ø∫ ¡«‹‘∂ Ó∆˜ª Á≈ Î≈«¬Á≈ ¿∞·≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ ¿±‘ √≈‚∂ √Ó≈«‹’ Ó≈‘ΩÒ ˘ ÷≈Ï ’ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ Â’Ù∆Ò «Ú⁄≈Ë≈≈ È≈Ò √≥Ï≥Ë ϑ∞ √≈∂ ÒØ’ ‹≈‰Á∂ ‘∆ ‘È «’ „ØÒ Á∆ ¡≈Ú≈˜, ‹ª Ì‹È Ë≈«Ó’ ‹À ’ ≈∂ «¬√ «’√Ó Á∂ Ó≈È«√’ ¿∞Â∂‹’ ‘ÈÕ «¬‘ √≈‚∂ «ÁÓ≈◊ Á∂ È≈Û∆ ÍÃÏ≥Ë «Úº⁄ ¿∞Â∂‹È≈ ÚË≈ «Á≥ Á ∂ ‘ÈÕ «¬√ ÚË∆ ‘Ø ¬ ∆ ¿∞  ∂ ‹ È≈ ’’∂ ’Ø ¬ ∆ È≈ ’Ø ¬ ∆ «Ú¡’Â∆ √Ê≈¬∆ ÂΩ ”Â∂ Í≈◊Ò ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ ÷∂‚‰≈ Ù∞± ’ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ √≈Ë≈‰ ÒØ’ √ÓfiÁ∂ ‘È «’ ¿∞‘ «Ú¡’Â∆ Á∂Ú∆ Á∂ ¡√ ’’∂ ¡«‹‘≈ ’∞ºfi ’Á≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ «’ «¬√ «’√Ó Á≈ ’∞ºfi È‘∆∫ ‘∞≥Á≈Õ «¬√ Â∑ª ’∞ºfi ¡≈ÁÓ∆ ‹ª ¡Ωª ÏÁÒ∆ ‘ج∆ ¡≈Ú≈˜ «Úº⁄ ‹ª «’√∂ ¡‰‹≈‰ Ì≈Ù≈ «Úº⁄ ÏØÒ‰ ‹ª «Ò÷‰ Òº◊ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ √≈Ë≈È ÒØ’ ¿∞√ «Úº⁄ «’√∂ ◊ÀÏ∆ Ù’Â∆ Á≈ ÍÃÚ∂Ù ‘∆ √ÓfiÁ∂ ‘È ‹ÁØ ∫ «’ ¡«‹‘≈ √≈≈ ’∞ º fi ◊ÒØ√Ò Ø Á À ∆¡ª Ȫ¡ Á∆ «¬’ Ó≈È«√’ «ÏÓ≈∆ ’≈È ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ¡√∆∫ «¬√ «’√Ó Á∂ Ï‘∞ √≈∂ Ó∆˜ª ˘ ·∆’

152.

December, 2016

∂ ∞√≈ √≈‚ È ¡ ª ¡ ¡≥’«Û ∂ È≈ √’≈∆ ÒØ’ «’√  ٠∆ Â Ã Ø Í Ó Á∂Ù Á∂ Á ‘ÈÕ ¡≈  ≈ ’ Ù « ≈ ∆ ≈∆ Á ͉ ˘ ‘ «’√∂ «ÏÓ Ò ◊ ≈ Í Î Í ÒØ’ «√ Ó fi Á ∂ ‘ È √ ∆  ≈ Ó Ï « Û∂ Ó≈È«√’ ∆¡ª √À∫’ Á ∆  ≈ Ó Ï « ⁄ Ó≈È«√’ «‹È∑ª «Ú È ‘ ª Ó ª «’√ ÏÓ≈∆ ¡«‹‘∆¡ ≈È«√’ « Ó ∆ ¬ Ò ª ≈‰ ¡≈Ó ÒØ’ ª Á∆ ͤ ’ Ø Ò Â Û Õ È≈Ò Í∆ Ø ‹ªÁ∆ ‘À ‘ ∆ ÷ Ω ¡ ’È∆

√◊Ø ∫ ¿∞ È ∑ ª ÒØ ’ ª Á∆¡ª ¿∞ È ∑ ª √Óº«√¡≈Úª ˘ ‘ºÒ ’’∂ ’∆Â∂ ‘È «‹È∑ª ¡Ë∆È ¿∞‘ ¡«‹‘∆¡ª ‘’ª ’Á∂ ‘ÈÕ √≈‚∂ Á∂Ù «Úº⁄ «‹Ê∂ ‘Ø «ÏÓ≈∆¡ª Á∆ ÿ≈‡ È‘∆∫ ‘À ¿∞ Ê ∂ Ó≈È«√’ «ÏÓ≈∆¡ª Ú∆ Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Úº⁄ ¿∞ Í Òº Ï Ë ‘ÈÕ «¬‘ Ó≈È«√’ «ÏÓ≈∆¡ª √≈‚∂ Á∂Ù Á∂ ÓΩ‹±Á≈ ≈‹√∆ „ª⁄∂ Á∆ ÍÀÁ≈Ú≈ ‘ÈÕ «’¿∞∫«’ √≈‚∂ Á∂Ù «Úº⁄ ‘ ’ÁÓ ”Â∂ Ï‘∞Â∂ ÒØ’ª È≈Ò Ï∂ « ¬È√≈Î∆ ‘∞ ≥ Á ∆ ‘À ¡Â∂ √≥ÚÁ ∂ ÈÙ∆Ò ÓȪ ”Â∂ Ï∂«¬È√≈Î∆¡ª Á≈ ÍÃÌ≈Ú Ï‘∞ Ï∞≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ «√º‡∂ Ú‹Ø∫ ¿∞È∑ª Á≈ «ÁÓ≈◊∆ √≥Â∞ÒÈ «Ú◊Û ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ √Ó≈‹ «Úº⁄ «‘≥Á∂ ‘ج∂ ¡√∆∫ ‹≈‰Á∂ ‘ª «’ «¬Ó«Â‘≈È Á∂ ‘∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª «Úº⁄Ø∫ Ï‘∞«Â¡ª ˘ È’Ò Ó≈È Á∆ √‘±Ò «ÓÒ ‹ªÁ∆ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ «¬√ ÿ‡∆¡≈ „≥◊ ≈‘∆∫ ‘∞«Ù¡≈ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È≈ÒØ∫ Ú∆ ÚºË È≥Ï ÒÀ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬√ Â∑ ª ‘∞ « Ù¡≈ «Ú«Á¡≈Ê∆ «¬√ √Ó≈‹∆ ωÂ ͺ÷∫Ø ¡‰‹≈‰ ‘؉ ’’∂ «¬’ Ó≈È«√’ ¿∞Òfi‰ «Úº⁄ Î√ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ Ó≈È«√’ ¿∞Òfi‰ ‘∆ ¿∞È∑ª Á∆ «ÏÓ≈∆ Á≈ ’≈‰ ω ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ Ï∂∞˜◊≈∆ ¡Â∂ ÍÃ∂Ó √Ï≥˪ «Úº⁄ ¡√ÎÒÂ≈ ’∞fi º ‘Ø ¡«‹‘∂ ’≈È ‘È ‹Ø ÓΩ‹±Á≈ ≈‹√∆ „ª⁄∂ È∂ ‘∆ ÍÀÁ≈ ’∆Â∂ ‘È ¡Â∂ «¬‘ ‘∆ ’≈È ‘À «’ Ó≈È«√’ «ÏÓ≈∆¡ª ÍÀ Á ≈ ‘∞≥Á∆¡ª ‘ÈÕ √’≈∆ ¡≥’«Û¡ª ¡È∞√≈ √≈‚∂ Á∂Ù Á∂ B ÍÃÂ∆Ù ÒØ’ «’√∂ È≈ «’√∂ «ÏÓ≈∆ Á≈ «Ù’≈ ‘ÈÕ ¡≈Ó ÒØ’ «√¯ Í≈◊Ò͉ ˘ ‘∆ Sikh Virsa, Calgary

Ó≈È«√’ «ÏÓ≈∆ √ÓfiÁ∂ ‘È Í Ó≈È«√’ «ÏÓ≈∆ Á∆¡ª √À ∫ ’Û∂ ¡«‹‘∆¡ª «’√Óª ‘È «‹È∑ª «Ú⁄ ¡≈Ó ÒØ’ª Ò¬∆ Ó≈È«√’ «ÏÓ≈∆ È≈Ò Í∆Û ÒØ’ª Á∆ ͤ≈‰ ’È∆ ¡Ω÷∆ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ «Ú¡’Â∆ ◊ºÒÏ≈ ÂØ∫ ‘’ª ͺ÷∫Ø √≈Ë≈‰ «Ú¡’Â∆¡ª Úª◊ ‘∆ ÚÂ≈¿∞ ’Á∂ ‘È Í ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª Á≈ ¡≥Á ÎØ«Ò¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ª ¿∞‘ Ï‘∞ ‘∆ ◊≥Ì∆ «ÏÓ≈∆ Á≈ «Ù’≈ ‘ج∂ ‘∞Á ≥ ∂ ‘ÈÕ ’ fi º∞ «ÁÈ ‘ج∂ √≈Ê∆ «ÈºÂ Ó∂∂ Í≈√ «¬’ ¡«Ë¡≈Í’ √≈Ê∆ ˘ ÒÀ ’∂ ¡≈¬∂Õ «¬‘ ¡«Ë¡≈Í’ «¬’ ÚË∆¡≈ Ò∂÷’ √∆ ¡Â∂ ‘ ͺ÷Ø∫ «√‘ÂÓ≥Á «Ú÷≈¬∆ «Á≥Á≈ √∆Õ Í ¿∞√ ˘ ‘ Ú∂Ò∂ ‘Ω∫√Ò≈ „≈‘± ◊ºÒª √∞‰Á∆¡ª ¡Â∂ «Á÷≈¬∆ «Á≥Á∆¡ª «‘≥Á∆¡ª √ÈÕ Ì≈Ú∂∫ ¿∞‘˘ «¬‘ ◊≥Ì∆ «’√Ó Á∆ «ÏÓ≈∆ «Â≥È √≈Ò ÂØ∫ √∆ Í ¿∞√È∂ ‹ª ¿∞√ Á∂ ÿ«Á¡ª È∂ ¿∞√Á∆ «¬√ «ÏÓ≈∆ ˘ ’Á∂ Ú∆ «ÏÓ≈∆ È‘∆∫ √∆ √Ó«fi¡≈Õ √Á∆¡ª ÂØ ∫ √≈Ë≈‰ ÒØ ’

¡«‹‘∂ Ó∆˜ª ˘ «‹È∑ª ˘ ¡≈Ú≈˜ª √∞ ‰ Á∆¡ª √È ‹ª ± ‘ ª «Ú÷≈¬∆ «Á≥Á∆¡ª √È, ˘ ̱ª-Íà∂ ª Á∆ ’ØÍ∆ Á≈ «Ù’≈ ‘∆ √ÓfiÁ∂ ‘∂Õ Ï‘∞ √≈∂ ’∂√ª «Úº⁄ ⁄Ò≈’ ¡≈ÁÓ∆¡ª È∂ ¡«‹‘∂ Ó∆˜ª ˘ ÒØ’ª ˘ ·º◊‰ Ú≈√Â∂ «¬’ √≥Á Á∂ ±Í «Úº⁄ Ú«Â¡≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ¡«‹‘∂ Ó∆˜ª ˘ ÷∂‚‰ Ò≈ ÒÀ∫Á∂ √È ¡Â∂ «¬√ Â∑ª «¬√ ˘ ’Ó≈¬∆ Á∂ √≈ËÈ Ï‰≈ ‘∂ √ÈÕ √≈‚∂ √∆ Á∆¡ª Í≥‹ «◊¡≈È «¬≥Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª Í≥‹ «◊¡≈È «¬≥Á∆¡ª ’≈È √≈˘ Í≥‹ ÍÃ’≈ Á∂ ÌÓ ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ ÌÓ Ó≈È«√’ «ÏÓ≈∆¡ª ’’∂ ‘∆ ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á∂ ‘È ¡Â∂ «¬È∑ª ÌÓª ˘ «ÚÙ∂Ù «’√Ó Á∂ ÈÙ∂ ÷∞Ú≈ ’∂ Ú∆ ÍÀÁ≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ √≈˘ ’≥Ȫ ≈‘∆∫ ¡≈Ú≈˜ª Ú∆ √∞‰≈¬∆ Á∂ √’Á∆¡ª ‘È ¡Â∂ ¡‰‹≈‰ ÒØ’ «¬È∑ª ¡≈Ú≈˜ª ˘ ̱ª-ÍÃ∂ª Á∆¡ª ¡≈Ú≈˜ª √Ófi √’Á∂ ‘ÈÕ √≈˘ ¡º÷ª ≈‘∆∫ ’∞ºfi ’Ò«Í «ÁÃÙ‡∆ «Ú÷≈¬∆ Á∂ √’Á∂ ‘ÈÕ ¡√∆∫ «¬È∑ª ˘ ̱ ÍÃ∂ √Ófi √’Á∂ ‘ªÕ √≈˘ √≈‚∆ Â∆√∆ «◊¡≈È «¬≥Á∆ Ⱥ’ ≈‘∆∫ «’√∂ ⁄∆˜ «Ú⁄Ø∫ √∞◊≥Ë ‹ª Á∞◊≥Ë Ú∆ ¡≈¿∞‰∆


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 ’∆Â≈ ‘À «‹È∑ ª ˘ ̱  ª «Ú÷≈¬∆ «Á≥Á∆¡ª √ÈÕ ¡√∫∆ ¿∞È∑ª Á≈ «¬Ò≈‹ ̱ª ˘ «Á√‰Ø∫ Ï≥Á ’’∂ È‘∆∫ ’∆Â≈ √◊Ø∫ ¿∞È∑ª Á∂ «ÁÓ≈◊ª «Úº⁄ «¬‘ ◊ºÒ «Ï·≈ ’∂ ’∆Â≈ ‘À «’ ̱ª ÍÃ∂ª Á∆ ’ج∆ ‘Ø∫Á È‘∆∫ ‘∞Á ≥ ∆Õ «¬√ ◊ºÒ Á≈ ÷≈√ √ϱ «¬‘ Ú∆ ‘À «’ «‹‘Û∂ «Ú¡’Â∆ ̱  ª-Íà ∂  ª ˘ È‘∆∫ Ó≥ È Á∂ ¿∞ È ∑ ª «Ú¡’Â∆¡ª ̱ª Íà∂ ª Á∆ ’ج∆ ’√ È‘∆∫ ‘∞ ≥ Á ∆Õ ’¬∆ «Ú¡’Â∆ «¬‘ Á≈¡Ú≈ ’Á∂ ‘È «’ ¿∞È∑ª ˘ ÍΩ‰ ¡≈¿∞∫Á∆ ‘À ‹ª ÁÙÈ ‘∞Á ≥ ∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘∂ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ ¡«‹‘≈ ’∞ º fi ’«͇Ê∆√∆¡≈ Ȫ¡ Á∆ «ÏÓ≈∆ ’≈È ¡È∞ÌÚ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ

Ì≈Ú∂∫ √≈‚∂ Á∂Ù «Úº⁄ Ó≈È«√’ Ø◊ ◊¬∆¡ª «ÏÓ≈∆¡ª ˘ ◊ÀÏ∆ Ù’Â∆¡ª ª Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Úº⁄ ÓΩ‹±Á ‘È Í Á∆ ÍÀÁ≈Ú≈ ‘∆ Ó≥ȉ◊∂Õ «Í¤Ò∂ Ó∂∆ √≈‚∂ Á∂Ù «Úº⁄ Ó≈È«√’ Ø◊ª Á∂ ‹≈‰-ͤ≈‰ Ó≈È«√’ Ø◊ª Á∂ Ó≈«‘ ‘√ÍÂ≈Ò ¡Â∂ Ó≈È«√’ Ø◊ª Á∂ «¬º’ ‚≈’‡ È≈Ò ‘ج∆ Â∂ ÓÀ∫ ¿∞√˘ Ó≈«‘ ‚≈’‡ª Á∆ Úº‚∆ ÿ≈‡ ‘ÀÕ ¡≈͉∆ √∞√≈«¬‡∆ Á∞¡≈≈ ’∆Â∂ ’≈‹ª Ó≈È«√’ Ø◊ª Á∆¡ª √‘±Òª ’∞fi º «◊‰∂ Á≈ «˜’ ’∆Â≈Õ ¿∞√È∂ «’‘≈, T«¬‘ «ÓÊ∂ Úº‚∂ Ù«‘ª º’ ‘∆ √∆Ó ‘ÈÕ √Ì ’∞ÁÂ∆ ÚÂ≈∂ ‘È Â∞‘≈˘ «¬√ ‹∂ √≈‚∂ Á∂Ù «Úº⁄ Ó≈È«√’ Ø◊ª Á∂ «Ú⁄ ’ج∆ «ÁÒ⁄√Í∆ È‘∆∫ ÒÀ‰∆ Ó≈«‘ ’∞ºfi ‚≈’‡ ‘È Ú∆ ª ¿∞È∑ª ⁄≈‘∆Á∆ÕU ÓÀ∫ ¿∞√ Ó≈È«√’ Ø◊ª Á∂ «Ú⁄Ø∫ Ï‘∞«Â¡ª Á∆ √Ø⁄ ‘∆ «Ú«◊¡≈È’ Ó≈‘ Á∆ √Ø⁄ ¿∞ºÂ∂ Ï‘∞ ‘∆ ‘À≈È È‘∆∫Õ Ï‘∞ √≈∂ Ó≈È«√’ Ø◊ª Á∂ ‘Ø«¬¡≈Õ Ó≈‘ ‚≈’‡ ¡«‹‘∂ √≈‚∂ Á∂Ù Á∆ «ÓÒ‰◊∂ √’≈ ¡«‹‘∂ Ó≈È«√’ ⁄ º Ú « «‹‘Û∂ ¿∞ º Í  Ó≈È«√’ Ø◊ª Ù ∂ Á ∂ ‚ ‹∂ √≈ ‡ ‘È ’ ≈ ‚ Á√≈¬∆¡ª Ò¬∆ ͱ  ‰ ÂΩ fi º ∞ ’ ‘ ∆ Á ”Â∂ ’√±  Ú≈ Ø◊ª Á∂ Ó≈ ª ¡  ∞« ∑ª «Ú⁄Ø∫ Ï‘ ‘À «’¿∞∫«’ Ú∆ ª ¿∞È È‘∆∫Õ Ï‘∞ ’ Ï ‘ ∞  ∂ È ≈ ¡ ◊ √Ø⁄ ‘∆ «Ú«  «Ú¡’Â∆ ‘ ≈ Ó ∂ Á ’ Ø◊ª  ª ∂ Û ‘ √≈∂ Ó≈È«√ ‹ «ÓÒ‰◊∂ « ∂ Ó≈È«√’ ‘ ‹ « ¡ ‚≈’‡ ª Ø ◊ ∆ ‘∆ ¡ª ◊¬∆¡ ∆ ¬ ≈ √  Á ∆ √≈‚∂ «¬√ Á ª ¿∞ºÍ ¡ ÀÏ∆ Ù’Â∆ ◊ ≈‹√∆ ˘ ª ¡ ∆ «ÏÓ≈ „ ª ⁄ ∂ Õ ∂ ◊ ‰ ∆ Ó≥È Á∞¡≈≈ ÍÀÁ≈Ú≈ ‘ ω≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Ï∂∞˜◊≈∆, «Ìà ٠‡≈⁄≈∆ ¡Â∂ ’∞ È Ï≈Íà √ Â∆ Ú◊∆¡ª Ï‘∞ √≈∆¡ª Ï∞≈¬∆¡ª «¬√ ≈‹√∆ „ª⁄∂ Á∆ ‘∆ Á∂‰ ‘ÈÕ

Insurance

HOMOEOPATHY CENTRE Hope for the hopeless

Home Insurance Auto Insurance Life Insurance Business Insurance Super Visa

Dr. Hans Maninder

M.D. (Homoeopathy) Ex Hom. Medical Officer. Pb. Govt. Dispensary 30 years experience as Homoeopathy Doctor

I Treat He Cures : Allergies, Asthma, Acne, Arthritis, Cramps, Corns, Digestive Disorders, Diabetes, Depression, Influenza, Heart Problems, Herpes, Kidney, Calculi, UTIs, Joint Pains, Migraine, Piles, Skin Problems, Ulcers and many more... Men : Spermatorrhoea, Impotency, Decreased Libido, Poor Semen, Prostate etc.s Female : Amenorrhoea, Dysmenorrhoea, Pre Menses Syndrome, Cramps, Bloating, Leucorrhoea, Sad Weepy Emotional Behaviors, Sterility, Pregnancy Nausea, Vomiting, Fear, Habitual Abortions, Uterine Prolapse, Lactation and Other Sexual Problems Childrens : Teething, Tonsils, Earache, Cranky, Bed-Wetting and Behavior Problems

I treat He cures New Patients are welcome Email: drmpshans@gmail.com

Call: 587-225-2027 www.homoeopathiccentre.com Unit 206, 4818 Westwinds Dr. NE Calgary AB. T3J 3Z5 Sikh Virsa, Calgary

Ï‘∞  Ó≈È«√’ «ÏÓ≈∆¡ª «¬È∑ ª ¿∞ÍØ’Â Ï∞≈¬∆¡ª ’’∂ ‘∆ ÍÀÁ≈ ‘∞≥Á∆¡ª ‘ÈÕ «‹È∑ª «⁄ √≈‚∂ Á∂Ù «Úº⁄ ¡Ó∆ª Á≈ ≈‹ ‘À ¿∞Ȫ «⁄ ¿∞È∑ª È∂ ¡≈͉∂ ‹Ó≈Â∆ «‘ª ÷≈Â «ÌÃÙ‡≈⁄≈∆, Ï∂∞˜◊≈∆ ¡Â∂ ’∞ÈÏ≈ÍÃ√Â∆ Ú◊∆¡ª Ï∞≈¬∆¡ª ˘ ¿∞ÂÙ≈«‘ ’È≈ ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ¡≈¿∞ ‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂ ∫ «Úº ⁄ «¬È∑ ª Ó≈È«√’ «ÏÓ≈∆¡ª È∂ ‘Ø Ú∆ Â∂˜∆ È≈Ò ÚºË‰≈ ‘ÀÕ √≈‚∂ Á∂Ù Á∆ √’≈ ¡≈͉∂ Íà ⁄ ≈ √≈ËȪ, ∂ ‚ ∆¿∞ , ‡ÀÒ∆«Ú˜Èª, «ÎÒÓª ≈‘∆∫ ¡≈͉∆ √ Ø ⁄ ∆ - √ Ó fi ∆ È ∆  ∆ ¡ È ∞ √ ≈  ◊À«Ú«◊¡≈È’ ◊ºÒª Á≈ ÍÃ⁄≈ ’ ‘∆ ‘ÀÕ ¿∞‘ ÒØ’ª «Úº⁄ ÍÃ⁄º«Ò ◊À «Ú«◊¡≈È’ ◊ºÒª «Úº⁄ ¿∞È∑ª Á≈ «ÚÙÚ≈√ ‘Ø Ú∆ ͺ’≈ ’ ‘∆ ‘ÀÕ ‡À Ò ∆«Ú˜Èª ”Â∂ Á√≈¬∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ̱Â-ÍÃ∂ª Á∆¡ª ’‘≈‰∆¡ª ¿∞È∑ª Á∆ «¬√ È∆Â∆ Á≈ √±⁄’ ‘∆ ‘ÈÕ ‹∂ √≈‚∂ Á∂Ù «Úº⁄ ÒØ’ª ˘ Í∞· º ∂ ≈‘ Í≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √≈Ë √≥ ں‚∆ «◊‰Â∆ «Úº⁄ ‘È Âª «¬Ê∂ ÿ≈‡ ÒØ’ª ˘ «√ºË∂ √Â∂ «Ú÷≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Â’Ù∆Òª Á∆ Ú∆ È‘∆∫Õ ¡≈˙ ÒØ’ª Á≈ ̱ª-ÍÃ∂ª ¡Â∂ ‘Ø ◊À«Ú«◊¡≈È’ ◊ºÒª ÂØ∫ «ÚÙÚ≈√ ıÂÓ ’Á∂ ‘ج∂ ¿∞Ȫ∑ Á∆ √Ø⁄ Â’Ù∆Ò Ï‰≈¿∞‰ «Úº⁄ ¡≈͉≈ ωÁ≈ ÔØ◊Á≈È Í≈¬∆¬∂Õ (√Ó≈ÍÂ)

153.

Gr dI ieMSorYNs g`fI dI ieMSorYNs lweIP ieMSorYNs ibznYs ieMSorYNs

You can get upto 50% Discount Monthly payment Credit card, Free quotation is also available!

Friendly & Reliable Services jykr qusIN koeI vI ieMSorYNs lYxI hovy qW vDIAw syvwvW lYx vwsqy A`j hI inrml nwl sMprk kro[ For more info please call :

Nirmal Lombsar Off. 403-280-0350

Email: nirmal@costeninsurance.com 208, 4818-Westwinds Dr. N.E. Calgary December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

«‹√ Ò¬∆ √ß√≈ Â’ «Ú‘±‰≈ ‘À...¿∞‘Á∂ Ò¬∆ ºÏ Á∆ ‘Ø∫Á ‘À ‹ª Â’ Á∆ ¡‰‘Ø∫Á ºÏ Á∆ ‘Ø∫Á ‘ÀÕ -’≈Ò Ó≈’√

”⁄ ÷⁄ ‘؉ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ ‘≈’Ó∆ ͱߋ∆ ˜˜∆ ¤ºÂ 鱧 “«ÚÙÚ≈√” Á≈ ·∞ßÓ∑‰≈ Á∆ «¬√ «Ú⁄≈Ë≈≈ ¡Ë∆È ¡≈Ú≈Ó Á∂‰ Á≈ ÔÂÈ ‹≈∆ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ ÚÂÓ≈È Á∆ «ÚºÂ∆ ͱ‹ ß ∆ Á≈ ’ج∆ ¡≈͉∂ ÍÀª ”⁄ ͬ∆¡ª Ï∂Û∆¡ª 鱧 ‹ßÁ≈ Ó≈ ’∂ ⁄≈Ï∆ ‘≈’Óª 鱧 √Ω∫Í Ú∆ Á∂Ù È‘∆∫ ‘ÀÕ ≈Ù‡ ≈‹ Á∆ «Áß Á ≈ ‘À ¡Â∂ ‘≈’Ó √«Ú√ ÏÀ ∫ ’ ͱߋ∆Ú≈Á∆ Íz‰≈Ò∆ ª Ï‘∞ ‘ºÁ º’ Ú◊∆¡ª √ß √ ≈ Á∆¡ª ¡È∂ ’ ª ¡≈«Ê’ ◊Â∆«ÚË∆¡ª Á≈ ’ج∆ È≈ ’ج∆ ÷∂Â ≈‹ √ºÂ≈ Á∂ «Â‹Ω∆¡ª ÌÈ Òº◊Á∂ ’≈ϱ ‘∂· º÷Á∆ √∆ ª «’ ‘ÈÕ ¿∞Ȫ∑ 鱧 ¡≈Í «¬√ √º‡∂ Â√∆È ¿∞È∑ª Á≈ ÒØ’ÂßÂ Á∂ ‘º’ Ú≈Ò∆ ͱ‹ ≥ ∆ Á∆ √«ÊÂ≈ ”Â∂ ¡«ÚÙÚ≈√ ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ «¬’ ¡ ì «ÚÙÚ≈√ ”⁄ ’ج∆ ˜Ø ⁄ºÒ √’∂Õ Ízß± «ÚºÂ∆ ͱߋ∆ ß Ò∆’È «¬√ ≈‹ Á∂ √≈∂ Á≈ ¡≈Ì≈Ó≥‚Ò ⁄≈∂ Í≈√∂ ÎÀÒ ‹ªÁ≈ Á≈ «¬‘ ̱ӂ ‘ÀÕ «ÌzÙ‡≈⁄≈ 鱧 Ø’‰ Á≈ «ÈÔßÂz‰ Á≈«¬∂ ÂØÛ ’∂ Â∞Á≈ ‘ÀÕ «¬√ ÈÚ∂∫ Ú∆ «Ìz Ù ‡ √≈Ó≈‹Ú≈Á Á≈ ’ج∆ ¡≈’≈ Á∂Ù È‘∆∫ «Ú¡’Â∆¡ª Á∂ ‘ÀÕ ¡Ó∆’≈ ¡≈’≈ Ș ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À ‘º Ê Á∂ ’∂ Í ¿∞‘ Ú∆ Ï‘∞’ΩÓ∆ ’ßÍÈ∆¡ª ÚºÒØ∫ “ÒØ’ÂßÂ” Á∆ Á∞È∆¡ª Á∆¡ª «ÚÁØ‘∆ ¡≈Ú≈˜ª 鱧 ÁÏ≈¿∞‰, Ï‘∞ Á∂Ùª Á≈ ËÈ Ò∞‡ º ‰ Ú≈Ò∆ ’Ó∂‡∆ ‘∆ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ’Á∂ ¡Ó∆’≈ Á≈ ≈Ù‡ÍÂ∆ ¡≈Ú≈Ó∆ ÌÒ≈¬∆ Ò¬∆ Ï‹‡ Á≈ «‘º√≈ Óß◊Á≈ ‘À ª ¿∞√ Á∂ Ϻ‹‡ 鱧 ¿∞ÁØ∫ º’ Ø«’¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ‹ÁØ∫ º’ «¬‘ ÌÒ≈¬∆ √’∆Ó/ Ó≈’√ Á∂ ¡≈«Ê’ «√ËªÂ È±ß Ïº‹‡ ÷≈‹ È≈ ‘Ø ‹≈Ú∂Õ Ì≈Ú ¡≈Ë≈ ÓßÈ ’∂ ‹∂ Ì≈Â ÚºÒ «¬√ ̱ӂ ß Ò∆’È Á∆ «ÚºÂ∆ ͱ‹ ß ∆ ‘∂· ¡≈¿∞∫Á∂ «’√∂ Ú∆ Á∂Ù «Ú⁄ ÍÂ∆¬∂ ª √≈鱧 √≈‚≈ Ô∞º◊ Ú∆ √’≈ ÒØ’ª È±ß Í±‰ ±Í ”⁄ ‹Ú≈ÏÁ∂‘ ¿∞Ò‡∂ ∞÷ ‘Ø«¬¡≈ ‘∆ Ș È‘∆∫ ‘∆Õ Á∞È∆¡≈ Ì Á∂ ÓºËÚ◊ ”⁄Ø∫ ¡≈Ú∂◊≈Õ Ì≈ Á∂ Ïz≈‘Ó‰Ú≈Á∆ ÂßÂ È∂ Ïz≈‘Ó‰Ú≈Á Á∆ ¿∞ º · ∆ Ï‘∞  Íz « ÂÌ≈Ú≈È ÍÈ∆∆ «¬≥‹∆È∆¡ª, √≈«¬≥√Á≈Ȫ, ‚≈’‡ª, ¡≈«Ê’Â≈/√ºÂ≈ È±ß Íº’∆ ’«Á¡ª ¿∞√≈ „ª⁄≈ ‹≈ª «Ú⁄ Úß‚ «ÚÁÚ≈Ȫ Á≈ “«◊¡≈È” ËÈ ≈‘∆∫ «ÁºÂ≈ √∆Õ «¬‘ ‘∞‰ º’ Í∆Û∑∆ Á Í∆Û∑∆ „«‘‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ÷∆Á «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ 鱧 ¡Ó∆’≈ «¬Ò≈’∂ Á∆ ÓÀÈ‹ ∂ ÓÀ∫‡ Á∂ ¡Ë∆È ÚºË Í∆‚≈ ¡Â∂ ͺ’≈ ‘∞ßÁ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ‹≈Â∆ Á‹∂ÏßÁ∆ Á≈ ’ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÓºËÚ◊ ËÈ „ª⁄≈ ‚Ø «Ú⁄Ø∫ ͬ∆¡ª ◊ß„ª Úª◊ ¿∞Ò«fi¡≈ «Í¡≈ ‘ÀÕ Á∂ ÒØÌ ¡ßÁ ÷∆«Á¡≈ ‘∆ È‘∆∫ ‹ªÁ≈

(«Í¤Ò∂ ¡≥’ Á≈ Ï≈’∆) “≈Ù‡Ú≈Á∆¡ª” Á≈ ËÈ «ÚÁ∂Ù∆ ‘≈’Óª/’≈ÍØ‡ ∂ ‹◊ Ҭ∆ ͱ‹ ß ∆ Ú‹Ø∫ ⁄≈Ò ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ‹Ó≈Â∆ ⁄∂ÂÈ≈ Á∆ ¡‰‘Ø∫Á ‘؉ ’≈È ¡≈‹È∆Â∆ «¬√ Á∂Ù ¿∞ºÍ ’≈Ϙ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ÒØ’ª Á∂ Á∞ÙÓ‰ Ó∆‚∆¡≈, «Ú⁄≈Ë≈≈ ≈‘∆∫ ¿∞È∑ª Á∂ ¡≈’≈ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È (Á∞º÷ ”⁄ «ÿ∂ ÒØ’ª Á∆ Ó∞’Â∆ Ò¬∆ ‹ÁØ∫ ’ج∆ Ò«‘ È‘∆∫ ‘∞Á ≥ ∆ ª ¿∞‘ ‘≈’Óª Á∂ «‘ÓØ ’Ó ”Â∂ ¿∞È∑ª 鱧 ‘∆ ¡≈͉∂ ÍzÂ∆«È˪ Ú‹Ø∫ Á∂÷Á∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈Ú≈Ó Á∆ ¿∞∫◊Ò ÎÛ ¿∞Ȫ∑ 鱧 ‚∂«¡ª, ËÓ Íßʪ, ËÓª ‹ª √ßÍzÁ≈«¬’ ÷∞ßÁª ”⁄ Í‘∞ß⁄≈ «Á≥Á∂ ‘È)Õ Ó≈ÈÚ∆ √ªfi/‹Ó≈Â∆ √ªfi ¡ÒØÍ ‘ج∆ Ș ¡≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ Ó∞È≈¯∂ Á≈ Úº‚≈ «‘º√≈ ͱߋ∆ Ù’Ò «Ú⁄ „Ò‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ Á«Ó «Ë 鱧 ’≈ϱ ’È (√ºÂ≈/ÂßÂ Á∂ «’√∂ Ú∆ ±Í ”⁄)

Sikh Virsa, Calgary

?

154.

√◊Ø∫ ¡≈͉∂ ÒØ’ª/«Ë Á∂ «Ú∞ºË Ò◊≈Â≈ ÷Ø‹ª 鱧 ‘’∆’∆ Ù’Ò «Ú⁄ „≈ÒÁ≈ «‘≥Á≈ ‘À, Ì≈Ú Ï‘∞’ΩÓ∆ ’≥ÍÈ∆¡ª ¿∞È∑ª Á∆ «¬√ «√º«÷¡≈ 鱧 ‚≈Òª Á∆ ⁄Ó’ È≈Ò ⁄∞«ß Ë¡≈¿∞∫Á∆¡ª «‘≥Á∆¡ª ‘ÈÕ ¡Ó∆’≈ Á∂ «◊¡≈È Ìß‚≈ «Ú≥⁄ Ï‘∞ ں‚∆ «◊‰Â∆ Ï‘∞ ’Ω Ó ∆ ’≈ÍØ  ∂ ٠Ȫ Úº Ò Ø ∫ ÷∆Á∂ “«◊¡≈È∆¡ª” Á∆ ‘À ‹Ø ¡Ó∆’≈ Ò¬∆ È‘∆∫ ’≈ÍØ∂‡ ‹◊ Ҭ∆ ’ßÓ ’Á∂ ‘È (¡Ó∆’≈ ª Ï‘∞’ΩÓ∆ ’ßÍÈ∆¡ª Á∆ È∞ Ó ≈«¬≥ Á ◊∆ ’Á∆ √∞  º « ÷¡≈ ‹Ê∂ÏÁ ß ∆ ‘À)Õ Í±ß‹∆ 鱧 ≈‹√ºÂ≈ Á∂ √ÓÊÈ Á∆ ˜± ‘∞ßÁ∆ ‘ÀÕ ¡◊ ͱߋ∆ Á∞È∆¡≈ Ì ”⁄ ◊Â∆Ó≈È ‘À ª «¬√ 鱧 «¬‘Ø «‹‘∂ Á∂ Ù ª Á∆¡ª ≈‹√º  ≈Úª Á∂ √ÓÊÈ Á∆ ˜± ‘À, «‹√Á≈ ÁÏÁÏ≈ Á∞È∆¡≈ Ì «Ú⁄ ⁄ºÒÁ≈ ‘ÀÕ Í ¡º‹ ͱߋ∆ ı∞Á Úº÷-Úº÷ Á∂Ùª ÂØ∫ «È’Ò∆ «¬’ √ßÔ’ ∞  √Ó±‘ ‘À ¡Â∂ ’ج∆ «ÚÙÚ ÍºË∆ ≈‹√ºÂ≈ ÓΩ‹±Á È‘∆∫ ‘ÀÕ”” ¡º‹ Ï‘∞ÁÙ ∂ ª ”⁄Ø∫ «È’Ò∆ ͱ‹ ß ∆ (Ï‘∞ ’ΩÓ∆ ’ßÍÈ∆¡ª) ¡≈Í√∆ ‡’≈¡ Á∆ Ï‹≈¬∂ ¡Ó∆’È fiß‚∂ ‘∂·ª Ò ’∂ ÷∂‚ ‘∆ ‘ÀÕ √ºÂ«Ú¡ª ”⁄ «¬‘ ‡’≈¡ Ú‹Ø∫ Í∂Ù ‘Ø ‘∆¡ª √È Í «¬È∑ª È∂ «¬«Â‘≈√ Á∂ √≈Ó≈‹∆ Á∂ Ù ª Á∂ ‡’≈Úª/‹ß◊ª ÂØ∫ √Ï’ «√º÷«Á¡ª ‡’≈¡ «Ú⁄Ø∫ ÂÏ≈‘∆ Ú≈Ò∆ È∆Â∆ “«Â¡≈◊ «ÁºÂ∆” ¡Â∂ ¡Ó∆’È fiß‚∂ ‘∂·ª Ò ’∂ ÷∂‚‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ «Ò¡≈Õ Â∆√∆ Á∞È∆¡ª È≈Ò Ùª √«‘ ‘ج∂ √ÓfiΩ«Â¡ª «Ú⁄ «¬È∑ª È∂, ÒØ’ª Á∞¡≈≈ December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 ⁄∞‰∂ ÍzÂ∆«È˪ ¡Â∂ ¡Î√Ù≈‘ª 鱧 ı∆Á «Ò¡≈ ‹ª «‘º√∂Á≈ ω≈ «Ò¡≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª ≈Ù‡ ≈‹ 鱧 ÂÏ≈‘/˜˜≈ ’«Á¡ª, «¬√ ¿∞ºÍ “ÒØ’ÂßÂ Á∆ ӘϱÂ∆” Á≈ κ‡≈ «⁄Í’≈ «ÁºÂ≈ ‘À, ª «’ «¬‘ ¿∞È∑ª ÒØ’ª, «‹‘Û∂ ¡≈͉∆, ’ΩÓ, ¡≈˜≈Á∆, ’zªÂ∆ ‹ª Ó≈ÈÚ∆ ÒÛ≈¬∆ ÒÛÁ∂ ‘È È±ß, ¡≈Âß’Ú≈Á Á∂ Ȫ “Â∂ “ÒØ’ÂßÂ” Á∆ È∆∫‘ «Ú⁄ Á¯È ’ √’‰Õ Ó∆‚∆¡≈ «¬√ Á∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ Á∂ Íz√≈ ¡Â∂ ÂßÂ Á∆ Әϱ ’Û∆ ω ’∂ Í∂Ù ‘∞ßÁ≈ ‘À, ‹Ø ¡≈͉∂ Í≈ͱÒ ÍzÚ⁄Ȫ ≈‘∆∫ ¡≈Ú≈Ó È±ß “ÓßÂ Ó∞◊Ë” ’Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ √≈∂ «¬Ò˜≈Ó, Ó≈ÈÚ∆ ÈÀ«Â’Â≈Úª ¡Â∂ Ì≈¬∆⁄≈∂ 鱧 «¬º’ Í≈√∂ Ù∞◊Ò Á∂ √º«Ì¡≈⁄≈ «Ú⁄ ‚ØÏ «ÁßÁ≈ ‘À ¡Â∂ Á±√∂ Í≈√∂ ¿∞Ȫ∑ Á∂ ¡«ÚÙÚ≈√ª, √≈ÓßÂ∆ Í≥Í≈Úª, ËÓª, ËÓ Í≥ʪ, «’√Óª, È’ÙºÂª, ◊ΩÚª Á∂ Úº÷-Úº÷ ‹ª ¡≈ÍØ-¡≈͉∂ √º«Ì¡≈⁄≈ª Á∂ ¿∞ÍÌØ◊∆ ≥◊‰ Á∆ “ÒØ’Âß«’ ¡≈˜≈Á∆” ≈‘∆∫ «¬√ È±ß ÙªÂ ’ «ÁßÁ≈ ‘À ‹ª «¬È∑ª 鱧 ◊ΩÚ∆ ‡≥«‡¡ª Á∂ ’∞Ì ß ∆ È’ «Úº⁄ Î√≈ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ C Ó≈’√ Á∂ ¡≈«Ê’ «√ËªÂ È±ß ¡≈Ë≈ Ó≥È ’∂ ‹∂ Ì≈Â ÚºÒ ÍÂ∆¬∂ ª √≈鱧 √≈‚≈ Ô∞º◊ Ú∆ ¿∞Ò‡∂ ∞÷ ‘Ø«¬¡≈ ‘∆ Ș ¡≈Ú∂◊≈Õ Ì≈ Á∂

ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á∆ ÂßÂ È∂ Ïz≈‘Ó‰Ú≈Á Á∆ ¡≈«Ê’Â≈/√ºÂ≈ È±ß Íº’∆ ’«Á¡ª ¿∞√≈ „ª⁄≈ ‹≈ª «Úº⁄ Ú≥‚ «ÁºÂ≈ √∆Õ «¬‘ ‘∞‰ º’ Í∆Û∑∆ Á Í∆Û∑∆ „«‘‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ÚºË Í∆‚≈ ¡Â∂ ͺ’≈ ‘∞≥Á≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ‹≈Â∆ Á‹∂ÏßÁ∆ Á≈ „ª⁄≈ ‚Ø «Úº⁄Ø∫ ͬ∆¡ª ◊ß„ª Úª◊ ¿∞Ò«fi¡≈ «Í¡≈ ‘ÀÕ Ó≈¿∞ È∂ «¬√ Á∆ ͤ≈‰ ¡≥Â «ÚØ˪ «Ú⁄ ¡ßÂ «ÚØË Ú‹Ø∫ ’∆Â∆ √∆Õ «¬‘ ¡ßÂ «ÚØË Â«‘ Á «‘ Ïz≈‘Ó‰Ú≈Á∆ ¡≈«Ê’Â≈ È±ß Íº«’¡≈∫ ’Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ «¬’ Ú∂Ò∂ ÁÛ∆¡ª ‹≈ª Ïz‘Ó «’Í≈ ¡È∞√≈ ¡≈͉∆ È’∆ √«ÊÂ∆ 鱧 ÌØ◊Á∆¡ª Ì◊Â∆ «Ú⁄ Ò∆È √È, Í≥  ± ÏÂ≈ÈÚ∆ Ï√Â∆Ú≈Á È∂ «¬√ 鱧 ÈÚ∂à «√∂ ÂØ∫ ¿∞Òfi≈ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ ÁÛ∆¡ª ‹≈ª Á∂ «¬’ Ú◊ È∂ «¬√ Ïz‘Ó∆ «’Í≈ ÂØ∫ «¬È’≈ ’ «ÁºÂ≈Õ Ó≈’√ ͱߋ∆ Á∆ Íz«’«¡≈/√∞Ì≈¡ Á∂ ¿∞√≈ „ª⁄∂ Á≈ «ÍÂ≈Ó≈ ‘Ø ‰ ’’∂ “√Ó≈«¬¡≈” ÂØ∫ Úº÷∂ «¬’ ÷Û∂ «Ú⁄ Ï√Â∆Ú≈Á∆ ¡≈«Ê’Â≈ Á∆ ‹ª⁄ ’«Á¡ª «¬√鱧 «ÏÒ’∞ºÒ ¿∞«⁄ √ß’ÒÍ, “’«Ó¿±«ÈÒ «¬’≈ÈÓ∆” Ú‹Ø∫ ͤ≈‰Á≈ ‘ÀÕ √≈ÓßÂ∆ ¡≈«Ê’Â≈ ÂØ∫ ͱߋ∆Ú≈Á∆ ¡≈«Ê’Â≈ Á∂ Á«Ó¡≈È Íº ¤ Û∂ ‘Ø ¬ ∂ Á∂ Ù ª ”⁄Ø ∫ ’º ⁄ ≈ Ó≈Ò ÏÂ≈È∆¡≈ «Úº⁄ „؉ Ò¬∆ «¬√ È∂ Ï√Â∆¡ª «Úº ⁄ «¬√∂ “’«Ó¿± È Ò

«¬’≈ÈÓ∆” Á≈ «Ú⁄≈Ë≈’ ¿∞√≈ „ª⁄≈ «Â¡≈ ’∆Â≈, ‹Ø Ïz≈‘Ó‰Ú≈Á∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ Á∂ ¡ÀÈ «Îº‡ ÏÀ· ’∂ «¬ÊØ∫ Á∆ ÍÂÚßÂ∆ «Ë Ò¬∆ √‘≈«¬’ «√ºË ‘Ø«¬¡≈ Í «’Â∆ «Ë ¡≥Á Í∆‚∆ Ú≥ ‚ ÍÀ Á ≈ ’ «◊¡≈Õ Íß ‹ ≈Ï Á∂ Ï∞ºË∆‹∆Ú∆ Ò≈Ò≈ ‘«Á¡≈Ò È∂ «¬√ ˘ ¿∞ √ Ú∂ Ò ∂ ‘∆ ͤ≈‰«Á¡ª Ï√Â∆Ú≈Á∆ È∆Â∆ 鱧 “Í≈ÛØ Â∂ ≈‹ ’Ø” Á≈ Ȫ¡ «ÁºÂ≈ √∆ ‹Ø Ï∆ÂÁ∂ √Ó∂à ¡È∞√≈ ÍzÓ≈«‰Â ‘∞ßÁ∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ √≈‚∂ √«Ó¡ª Á∆ ÈÚ-Ï√Â∆Ú≈Á∆ ¡≈«Ê’Â≈ «Úº⁄Ø∫ Ú∆ Ïz≈‘Ó«‰’ «Ú⁄≈Ë≈≈ Á∆ √º  ≈ Á≈ Ȫ¡ ÒØ’Â ß Â ‘À ¡Â∂ «¬ÊØ∫ Á∆ √ß√Á ≈Ù‡ ≈‹/ͱߋ∆Ú≈Á Á∆ ’≈‹’≈∆ ’Ó∂‡∆

È‘∆∫ √◊Ø∫ ÈÚ-Ï√Â∆Ú≈Á/ÈÚ√≈Ó≈‹Ú≈Á Á∆ ¬∂‹ß‡ ’≈‹’≈∆ ’Ó∂‡∆ ‘ÀÕ ‹Ø ÒØ’ßÂÂ∆ «‘ª Á∂ Ȫ¡ ¿∞ºÍ, ’≈ÍØ∂‡ ‹◊ Ҭ∆ ÒØ’ª Á∂ ÁÓÈ È±ß ’≈ϱ ’Á∆ ‘ÀÕ «¬√ ÈÚ Ï√Â∆Ú≈Á Á≈ ¡≈Ë≈ „ª⁄≈ Ú∆ “’«Ó¿±«ÈÒ «¬’≈ÈÓ∆” ¿∞ºÍ ‘∆ ÷Û∑≈ ‘ÀÕ «‹Ê∂ Ú≈√«ڒ ±Í ”⁄ «Á÷≈¬∆ «ÁßÁ∂ ‹≈Â∆/¡ÀÊ«È’ √ßÿÙª 鱧 Ó≈’√Ú≈Á∆ Ùº’ Á∂ √ßÁª È≈Ò Ú∂«÷¡≈∫ «¬‘ «√ ÍÈ∂ ‘ج∂ «Á÷≈¬∆ «ÁßÁ∂ ‘È Ì≈Ú ’≥È∆/‘∂·ª Á∂ «’¡≈«¡ª 鱧 «√≥‹Á≈ Í≈‰∆ “’«Ó¿±«ÈÒ «¬’≈ÈÓ∆” È±ß Íº«’¡ª ’Á≈ Ș ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ √≈鱧 Ì≈ «Ú⁄ ÁÓÈ Á≈ ¡≈Ë≈ „ª⁄≈ ‹≈ Ș ¡≈¿∞∫Á∆ ‘À Í «¬√ 鱧 «√ ÍÈ∂ ’∆«Â¡ª «¬√ «Ú⁄≈Ë≈≈

¡º‹ Ï‘∞Á∂Ùª ”⁄Ø∫ «È’Ò∆ ͱߋ∆ (Ï‘∞ ’ΩÓ∆ ’ßÍÈ∆¡ª) ¡≈Í√∆ ‡’≈¡ Á∆ Ï‹≈¬∂ ¡Ó∆’È fiß‚∂ ‘∂·ª Ò ’∂ ÷∂‚ ‘∆ ‘ÀÕ √ºÂ«Ú¡ª “⁄ «¬‘ ‡’≈¡ Ú‹Ø∫ Í∂Ù ‘Ø ‘∆¡ª √È Í «¬È∑ª È∂ «¬«Â‘≈√ Á∂ √≈Ó≈‹∆ Á∂Ùª Á∂ ‡’≈Úª/‹ß◊ª ÂØ∫ √Ï’ «√º÷«Á¡ª ‡’≈¡ «Ú⁄Ø∫ ÂÏ≈‘∆ Ú≈Ò∆ È∆Â∆ “«Â¡≈◊ «ÁºÂ∆” ¡Â∂ ¡Ó∆’È fiß‚∂ ‘∂·ª Ò ’∂ ÷∂‚‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ «Ò¡≈Õ

CUSTOM CABINET & FLOORING CABINET FOR NEW, OLD AND BUSINESSES 4 We also do repair to damage cabinet 4 Install pull out drawers 4 Install accessories in Cabinet 4 Install custom cabinet for closet 4 Replace door for cabinet 4 Add more cabinet in kitchen 4 Cabinet in Laundry room FOR FLOORING We carry laminate, Engineering & Hardwood Floor We also stain match flash mount heat vent cover Custom make stair noising for engineer floor

Sikh Virsa, Calgary

K. RANGI Tel: 403-585-2006

155.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689 Á∆ √ºÂ≈ Á≈ ¡≈Ë≈ „ª⁄≈ Ú∆ ¡√Ò ”⁄ ¡≈«Ê’ ‘∆ «Á÷≈¬∆ Á∂Ú∂◊≈, ‹≈Â∆ √ß’‡ ª «¬√ Á≈ ¿∞√≈ ‘ÀÕ “«Ú⁄≈Ú≈Á∆” «√ı 鱧 ‘ß„≈¡ ‘∂ «‘≥Á√ ∞ Â≈È Á≈ √Ó≈«‹’ „ª⁄≈ ¡≈Ë≈ √Óº◊∆ Á∆¡ª «¬È∑ª ‹Û∑ª 鱧 Í∞‡ º ‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ √ÓªÂ ‹Ó≈ È≈Ò ‡ß«‡¡ª «Ú⁄ ¿∞Ò«fi¡≈ «Í¡≈ ‘ÀÕ ¡≈«Ê’ ¡Â∂ √Ó≈«‹’ ÁÓÈ fiºÒÁ≈ Í∆Û «’Â∆ «¬√ ÂØ∫ Ó∞’ ‘؉≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À Í ’ج∆ Ú∆ «¬√ 鱧 ÏÁÒ Á∂‰ Á∆ ’zªÂ∆’≈∆ «Ë È≈ ‘؉ ’≈È ¿∞‘ ‹≈ª ¡≈Ë≈« ËÓ Íßʪ «Ú⁄ «ÚÒ∆È ‘∞Á ß ≈ ÈÚ-Ïz≈‘Ó‰Ú≈Á∆ √ºÂ≈ È±ß Íº«’¡≈∫ ’È Òº◊Á≈ ‘ÀÕ ËÓ Í≥ʪ, ‹≈ª ¿∞ÍÒ∆ ‹Ó≈ ¡º◊àØ √ºÂ≈ ÙÓ±Ò∆¡Â Ò¬∆ «¬√ È±ß Íº«’¡≈∫ ’È Òº◊Á∆ ‘ÀÕ «¬√ ÈÚ∆à ͱߋ∆ Á∆ ìÍ«ÚºÂ ¡≈ÂÓ≈/º Ï Ú∆ “’«Ó¿± « ÈÒ «¬’≈ÈÓ∆” ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ Á≈ ’ج∆ Ú∆ √º«Ì¡≈⁄≈ È‘∆∫ √◊Ø∫ «¬‘ √ÓßÂ∆, ¿∞ Í ÌØ ◊ Â≈Ú≈Á∆, Íß Ê Ú≈Á∆ √≥«Ì¡≈⁄≈ª Á≈ «ÓÒ◊ØÌ≈ ‘ÀÕ «‹ºÊ∂ Úº÷-Úº÷ √«Ì¡≈⁄≈ª, Íßʪ, ËÓª, ‚∂«¡ª Á∂ ◊ΩÚ ¡≈Í√ ”⁄ «ÌÛÁ∂ ¡Â∂ “’«Ó¿±«ÈÒ «¬’≈ÈÓ∆” Á∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ È±ß Íº«’¡≈∫ ’Á∂ ‘È, «‹√ 鱧 Ó∆‚∆¡≈ ¡≈͉∆¡ª Ï‘∞-ÍzÂ∆Ë∞È∆¡ª ≈‘∆∫ √º«Ì¡≈⁄≈ Á∆ Ù’Ò ”⁄ „≈ÒÁ≈,

‘≈’Ó «Ú⁄≈ 鱧 ÍÁ≈Ê’ ±Í ω≈ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ ¡º‹ √≈‚∂ √«Ó¡ª ”⁄ Ì≈Â∆ “√‡∂‡” Á∂ Ò∞’Ú∂à ¬∂‹ß‚∂ ÈÙ ‘Ø ⁄∞º’∂ ‘È Íßz± ’zªÂ∆’≈∆ Â≈’ª, ‹Ø «¬√ È±ß Í±‰ ±Í ”⁄ ÏÁÒ Á∂‰, ¬∂’Â≈ Á∆ ¡‰‘Ø∫Á ’≈È, ÂßÂ ͺ’∂ ÍÀ∆∫ ‘ÀÕ ÂßÂ ÂØ∫ «Ïˆ≈È◊∆ Ú≈Ò∆¡ª ¡≈Ú≈Ó∆ «Ëª ‚∂«¡ª, ËÓ Íßʪ, ËÓª Ì≈Ú ÏÏ∆ Â≈’ª ”⁄Ø∫ Ó∞’Â∆ Á∆ Ì≈Ò ’ ‘∆¡ª ‘ÈÕ ؘ≈ Ò’√ÓÏ◊ È∂ ÎzÀ‚«’ ¬∂à◊Ò˜ ÂØ∫ «¬‘ ◊ºÒ ¡º◊∂ ÂØ«Á¡ª

¡≈«Ê’ ¡Â∂ √Ó≈«‹’ ÁÓÈ fiºÒÁ≈ Í∆Û «’Â∆ «¬√ ÂØ∫ Ó∞’ ‘؉≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À Í ’ج∆ Ú∆ «¬√ 鱧 ÏÁÒ Á∂‰ Á∆ ’zªÂ∆’≈∆ «Ë È≈ ‘؉ ’≈È ¿∞‘ ‹≈ª ¡≈Ë≈« ËÓ Íßʪ «Ú⁄ «ÚÒ∆È ‘∞ßÁ≈ ÈÚÏz≈‘Ó‰Ú≈Á∆ √ºÂ≈ È±ß Íº«’¡≈∫ ’È Òº◊Á≈ ‘ÀÕ ËÓ Íßʪ, ‹≈ª ¿∞ÍÒ∆ ‹Ó≈ ¡º◊Øà √ºÂ≈ ÙÓ±Ò∆¡Â Ò¬∆ «¬√ È±ß Íº«’¡≈∫ ’È Òº◊Á∆ ‘ÀÕ

«’‘≈ √∆ «’ «¬√ ÙØÙ«‰’ √Ó≈‹ Á∂ «Ú∞ºË ¡ßÂ «ÚØË Ò◊≈Â≈ ‹≈∆ «‘≥Á∂ ‘È, ¿∞√ Á≈ «√º‡≈ “√Ó≈‹Ú≈Á ‹ª ÏÏ∆¡Â” «Ú⁄Ø∫ «È’ÒÁ≈ ‘ÀÕ ¡º‹ Ì≈ «Ú⁄ Ú∆ ÁØ ¡≈Ú≈˜ª ‘È Í √Ó≈‹Ú≈Á∆ ¡≈Ú≈˜ Ï‘∞ ӺËÓ «’√∂ ‚± ß ÿ ∂ «Ú⁄Ø ∫ ÏØ Ò Á∆ ‘À Í ÏÏ∆¡Â Á∆ ¡≈Ú≈˜ Íz⁄‚ ß ‘∞Á ß ∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ÂßÂ È≈Ò ÒØ’ª Á≈ «ÚØË ‹≈∆ «‘ßÁ≈ ‘À ¡Â∂ ’zªÂ∆’≈∆¡ª Á∆ ¡‰‘Ø∫Á ’≈È «¬‘ «Í¤Òı∞∆ ‘Ø Â∞Á≈ ‘ÀÕ √≈‚∂ √«Ó¡ª ”⁄ Ó≈’√ Á∂ ÍzØÒ∂Â≈∆ Á≈ ¿∞‘ ±Í ¡ÒØÍÂ≈ Á∂ ’ß„∂ ‘À, «‹√ 鱧 Ó≈’√ È∂ ’zªÂ∆’≈∆ Ú‹Ø∫ «ÏÒ’∞ºÒ √Ó≈‹Ú≈Á Á∂ È∂Û∂ Á«÷¡≈ √∆Õ ¿∞ √ Á∆ “√Ó≈«¬¡≈” ≈‘∆∫ Íz Ø Ò ∂  ≈∆ È∂ ͱ ß ‹ ∆Ú≈Á∆ Ò∞ º ‡ Á≈ «Ú√Ê≈, ¡≈͉∆ Ò∞‡ º Á∂ Á͉ Ó±‘∂ ÷Û∑ ’∂ Á∂«÷¡≈ √∆Õ Í±ß‹∆ Á∆ «ÚØË «Ú’≈√∆ ◊Â∆ È∂ «’Â∆ Á∆ ¬∂’Â≈ ¡º◊∂ √Ú≈Ò ÷Û∑≈ ’∆Â≈ ‘À, Í ¿∞È∑ª ÒØ’ª Á∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄Ø∫ ¡Ê≈‘ Ú≈Ë≈ ’∆Â≈ ‘À «‹È∑ª ’ØÒ ◊Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ ’∞fi È‘∆∫ «‹ºÂ‰ Ò¬∆ √ß√≈ «Í¡≈ ‘ÀÕ √≈‚∂ √«Ó¡ª ”⁄ ’∆ «’Â∆ Á∂ ÚÀÈ◊≈‚ ◊z≈ÓÙ∆ Á∆ Ì≈Ù≈ ”⁄ “‹À«Ú’ Ï∞Ë º ∆‹∆Ú∆” ‘Ø √’Á∂ ‘È? «‹‘Û∂ ÍzØÒ∂Â≈∆ Á∆ ¡‰‘Ø∫Á «Ú⁄ ÍzØÒ∂Â≈∆ ⁄∂ÂÈ≈ Á∂ «Ú’≈√ Á∂ Á≈Ù«È’ ¡ÓÒ Ú‹Ø∫,

«‹‘Û≈ «¬√ Âß Â  Á∆ ‹’Û È± ß ÂØÛ«Á¡ª ’zªÂ∆ ”⁄ ÏÁÒ √’∂Õ ¿∞‘ Ï∞ºË∆‹∆Ú∆ ‹Ø ¿∞È∑ª Á∆ ¡≈͉∆ ‹Ó≈ Á∂ ‘Ø ⁄∞’ º ∂ ‘؉? ’∆ ‚∆’Ò≈√ ‘ج∂ «ÏÈ∑ª ‹ª ÍzØÒ∂Â≈∆ ⁄∂ÂÈ≈ ÂØ∫ «ÏȪ ’ج∆ ¿∞È∑ª Á≈ ÚÀÈ◊≈‚ ω √’Á≈ ‘À? ‹Ø ¿∞‘Ȫ Ò¬∆ ’zªÂ∆ 鱧 Ó∞’ßÓÒ Ù’Ò Á∂ÚÕ∂ ‹∂ ÚÀÈ◊≈‚ ‹≈«¬Á≈Á √ßÍÈ ÒØ’ ‘؉◊∂ ª ’∆ ¿∞‘ ‹Ó≈Â∆ «‘ºÂª ÂØ∫ Ï≈‘ ‹≈ ’∂ √Ø⁄ √’‰◊∂? ‹∂ ¡◊Ú≈¬∆ √≈ËÈ √ßÍÈ “‹À«Ú’ Ï∞Ë º ∆‹∆Ú∆” ’È◊∂ ª ’∆ ¿∞‘ «’√∂ ÓØÛ “Â∂ ¡«‘Ó ÎÀ√Ò∂ ”⁄ «¬√ ÂßÂ È≈Ò √ÓfiΩÂ≈ ’«Á¡ª «¬√∂ ÂßÂ 鱧 √Øˉ Á≈ «Ú⁄≈ ª È‘∆∫ ÒÀ ¡≈¿∞‰◊∂? Ï‘∞ √≈∂ √Ú≈Ò ¡º‹ Á∆ √«ÊÂ∆ «Ú⁄Ø∫ Ó≈’√ Á∂ √Ó∂à È≈ÒØ∫ Úº÷ ‘È Í Ó≈’√Ú≈Á Á≈ «√˪ «ÚØË «Ú’≈√∆ ÍÁ≈ÊÚ≈Á, ÂßÂ Á∆ ÷ÛØÂ È±ß «’Â∂ Ú∆ ‘∞◊ ≥ ≈≈ È‘∆∫ «ÁßÁ≈ √◊Ø∫ «⁄≥ÂÈ ¡Â∂ ◊Â∆ ÚºÒ ÂØÁ≈ ‘ÀÕ «’√∂ Ú∂Ò∂ “Ú≈Í«¡≈” «¬«Â‘≈√ ¡Â∂ «Ú⁄≈Ë≈≈ Á∂ ¡ß Á≈ ‹Ó±Á ‘∞‰ ‡∞‡ º ⁄∞’ º ≈ ‘À ‹Ø √≈鱧 «¬‘ «¬Ù≈≈ ’Á≈ ‘À «’ Ó≈Á≈ √Á≈ ◊Â∆ ”⁄ ‘À ¡Â∂ ÓÈ∞º÷ Á≈ ¡ß ÓΩ‹±Á≈ «Ú⁄≈Ë≈≈ ”⁄ È‘∆∫ ‘ÀÕ D ¡≈¿∞ Ó∞Û Ó≈’√ ÚºÒ ÍÂ∆¬∂ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ √Ì ÂØ∫ ÓÈÌ≈¿∞∫Á∂ Ò∂÷’ ¡À √ ’Ò∆‹ Á∂ È≈‡’ “Íz Ø Ó ∆Ê∆¡√ Ï≈¿±∫‚” Á∆ ◊ºÒ ’∆¬∂ «‹√ 鱧 Ó≈’√

HANS CONSTRUCTION LTD. ROOFING, GARAGE DEVELOPMENT, FENCE DECK, SIDING AND ANY KIND OF RENOVATIONS

BASEMENT DEVELOPMENT, LAMINATE

CLASS 1,2,3,4,5 AIR BRAKE BUS-TRUCK-CAR ‡æ’, Ϻ√ ¡Â∂ ’≈ Á≈ Ò≈¬∆√À∫√ ¡Â∂ ¬∂¡ Ï∂’ Á∆¡ª ’Ò≈√ª Ò¬∆ Í≥‹≈Ï ‚≈¬∆«Úø◊ ¡’À‚Ó∆ Á∂

¡√ƒ ÏÀ√ÓÀ∫‡ Ú∆ ω≈™Á∂ ‘ª ¤æÂ, ◊À≈‹ ω≈¿π‰, ÎÀ∫√ ‚Àµ’, ÒÀÓ∆È∂‡ ¡Â∂ ÀÈØÚ∂ÙÈ √øÏøË∆ ’ج∆ Ú∆ ’øÓ ‘ØÚ∂ ª ◊πÁ∆Í ‘ª√ È≈Ò √øÍ’ ’ØÕ

GURDEEP HANS

Cell : 403-690-4267 Sikh Virsa, Calgary

√Â≈‹ «√øÿ ͢ ˘ √øÍ’ ’ØÕ

SARTAJ SINGH PANNU Ph. 403-926-4195, Cell 403-816-4195 Unit 209-4656 Westwinds Dr. NE Calgary, Alberta T3J 3Z5 Email : punjabdrivingacademy@gmail.com Website : www.punjabdrivingacademy.com 156.

December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 È∂ Ô±È≈È∆ Ì≈Ù≈ ”⁄ ‘∆ ¡È∂’ª Ú≈ «√¯ Í«Û∑¡≈ ‘∆ È‘∆∫ √◊Ø∫ ÍzÓ Ø ∆Ê∆¡√ Á∂ «¬È’Ò≈Ï∆ ß◊ª 鱧 ¡≈͉∂ ¡ßÁ º ’ ˜∆ «Ò¡≈Õ Íz Ø Ó ∆Ê∆¡√! ‹Ø ’≈∆◊ Ú◊ Á≈ Á∂ÚÂ≈ √∆ ¡Â∂ «‹√ È∂ Á∂ Ú «Â¡ª Á∆ √Ì ÂØ ∫ Ó‘≈È ¿∞ÍÒÏÁ∆/Â’È∆’ “¡º◊” 鱧 ⁄Ø∆ ’’∂ «’Â∆¡ª/’≈«Ó¡ª 鱧 √Ω∫Í «ÁºÂ∆ √∆, «‹√ ’≈È ¿∞‘ ‹∆¡√ Á∂ ’«‘ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø«¬¡≈Õ ‹∆¡√ 鱧 Ó∞Û ◊ºÁ∆ ”Â∂ «Ï·≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ÍzÓ Ø ∆Ê∆¡√ ¿∞√∂ Á∆ ¡º◊ ⁄Ø∆ ’’∂ «’Â∆¡ª 鱧 √Ω∫Í «ÁºÂ∂ ‹≈‰ ”Â∂ ‹∆¡√ Á∂ ’«‘ Á≈ ¬∂È≈ «Ù’≈ ‘Ø«¬¡≈ «’ ¿∞√ È∂ ÍzØÓ∆Ê∆¡√ 鱧 ¿∞‹≈Û ‹◊∑≈ «¬’ Úº‚∆ ⁄º‡≈È È≈Ò √±Ò∆ ”Â∂ Ò‡’≈ «ÁºÂ≈, «‹ºÊ∂ «ÁÈ Ú∂Ò∂ ¬∂È∆ ◊Ó∆ ‘∞ßÁ∆ «’ ¿∞‘ √±‹ «¤Í‰ Á∆¡ª ¡Á≈√ª ’∂ ¡Â∂ ≈Â È±ß ¬∂È∂ ’«‘ Á≈ Í≈Ò≈ «’ ¿∞‘ √±‹ ⁄Û∑È Á∆¡ª ¡Á≈√ª ’∂Õ ¯∆«È’√ ؘ «ÁÈ∂ ¿∞√ Á∂ «ÁÒ Á≈ Ó≈√ ⁄±ß‚Á≈ «‹√Á≈ ˜÷Ó ≈Â È±ß Ì ‹ªÁ≈Õ «¬√ ’«‘ È∂ ¿∞√ ¡≥Á Ó∞¡≈¯∆ Á∆ Ï‹≈¬∂ Á∂ګ¡ª «Ú∞ºË √≈Û ’∂ √∞¡≈‘ ’ Á∂‰ Ú≈Ò∆ ȯ Ì «ÁºÂ∆Õ ÍzÓ Ø ∆Ê∆¡√ ¡º◊∂ Óß◊ º÷∆ ◊¬∆ √∆ «’ ¿∞‘ Á∂ګ¡ª 鱧 ¿∞È∑ª Á∆ ¡º◊ Ú≈«Í√ ’ Á∂Ú∂ Í ¿∞‘ ¡≈÷Á≈ «’ ““«√ºË∂ √≈Á∂ Ò¯˜ª ”⁄ ÓÀ∫ Á∂Ú„≈‰∆ È±ß È¯ ’Á≈ ‘ªÕ”” ÍzØÓ∆Ê∆¡√ ÒØ’ª

Sikh Virsa, Calgary

Ò¬∆ “√À∫’Û∂ Ú∑∂” ¡º«Â¡≈⁄≈ √«‘≥Á≈ «‘≈ Í «’Â∆¡ª ’ØÒØ∫ ¡º◊ Ú≈«Í√ ‹∆¡√ 鱧 Á∂‰≈ ’Á∂ È≈ Óß«È¡≈, «’¿∞∞∫«’ «¬√ Á∂ ¡√Ò Ú≈√ «’Â∆ ÒØ’ ‘∆ √È ¡Â∂ «¬‘ ¿∞È∑ª Á∂ Ì«Úº÷ 鱧 ’zªÂ∆ ”⁄ ÏÁÒ Á∂‰ Ú≈Ò∆ Â’È∆’/ ¡º◊ √∆, ‹Ø ÒØ’ª Á∆ ⁄∂ÂÈ≈ √∆Õ ÍzØÓ∆Ê∆¡√ ‹∆¡√ Ï≈∂ ¡≈÷Á≈ ‘À: “ì “«¬√ √ß’‡ ÂØ∫ ¿∞√ 鱧 (‹∆¡√ ȱ)ß Ó∂∂ «√Ú≈¬∂ ’ج∆ È‘∆∫ Ï⁄≈ √’Á≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï∂÷Ï, ¿∞√ 鱧 ‹≥È ”⁄ ¡≈͉∆ ◊‹‰ª Â∂ «Ï‹Ò∆¡ª ¿∞Í «ÚÙÚ≈√ ’Á∂ ‘ج∂ ¡ÀÙ ’È «Á¿∞Õ ¿∞√ 鱧 ’ج∆ Ú∆ ÍÂÈ Â∂ ÏÁÈ≈Ó∆ ÂØ∫ È‘∆∫ Ï⁄≈ √’Á≈, «’¿∞∫∞ «’ ¿∞∫∞ ‘ ¡≈͉∂ ‘∆ «÷Ò≈¯ «¬’ ¡«‹ºÂ ÔØË≈ ÷Û∑≈ ’ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞√ ‹∆¡√ 鱧 ÍÂ≈ Òº◊∂◊≈ «’ ¡≈˜≈Á ÏßÁ∂ 鱧 ‹ß˜∆ª ”⁄ ÏßÈ∑‰ Á≈ ’∆ ¡Ê ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ”” Ó≈’√ ÍzØÓ∆Ê∆¡√ Á∂ Ò¯˜ª ”⁄ ¡≈͉∆ ¡≈Ú≈˜ «ÓÒ≈¿∞∫Á≈, ’Ù‡ª Á∂ ±¯≈È fiºÒÁ≈ ÍzØÓ∆Ê∆¡√ Á∆ «ÓºÊ 鱧 ‘’∆’∆ Ù’Ò ”⁄ „≈ÒÁ≈ “√Ó≈«¬¡≈” Á∆ ¡º◊ ÍzØÒ∂Â≈∆/«’Â∆ ‹Ó≈Â È±ß √Ω∫Í «ÁßÁ≈ ‘ÀÕ √≈«‘ ÏßÁ∂ 鱧 ⁄∂ÂÈ≈ «Á≥Á≈ ‘À, «ÁzÛ∑ ’Á≈ ‘À ¡Â∂ ÒÛÈ Ò¬∆ Íz∂Á≈ ¿∞√ 鱧 Ó∞√∆Ϫ ”⁄ Ú∆ ‚ØÒ‰ È‘∆∫ «ÁßÁ≈Õ Ó≈’√ Á≈ ’ÊÈ ‘À- “Ó’Ï±Ò «’Â≈Ï È±ß Á∞÷∆ ÏßÁ∂ Á≈ √‘≈≈ ωÈ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ” (√Ó≈ÍÂ)

157.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

ÓÈ∞º÷ ’∞Á Á∂ √«‘‹ ‹∆Ú «Ú’≈√ Á∆ «¬º’ «ÚÒº÷‰ ¿∞Í‹ ‘ÀÕ ËÂ∆ ¿∞ º ∂ «¬√Á∂ ‹ÈÓ ˘ ¡‹∂ «√¯ Á√ ’∞ Òº÷ √≈Ò ‘ج∂ ‘ÈÕ ‘≈Òª«’ ËÂ∆ Á≈ ‹ÈÓ Ò◊Ì◊ √≈„∂ ⁄≈ ¡Ï √≈Ò Í«‘Òª ‘Ø«¬¡≈Õ ¡◊Ò∂ „≈¬∆ ¡Ï √≈Ò Âº’ «¬√ Á∆ √«‘ ¿∞ºÂ∂ ¡È∂’ª fiº÷Û fi∞ºÒ∂, ̱⁄≈Ò ¡≈¿∞∫Á∂ ‘∂ Â∂ ‹Ú≈Ò≈Ó∞÷∆ ·Á∂ ‘∂Õ ’¬∆ Ú≈ ‘˜≈ª √≈Ò ‘∆ Ò◊≈Â≈ Ï≈Ù ‘∞≥Á∆ ‘∆ ¡Â∂ ’¬∆ Ú≈ ’¬∆ Á‘≈’∂ ¡ΩÛª «Úº⁄ ‘∆ ◊∞˜ ◊¬∂Õ ËÂ∆ Á∂ ◊Ì ¡≥Á ¿∞º·Á∂ ±Î≈Ȫ Â∂ ¿∞ºÊÒ-Í∞ºÊÒ È∂ «¬√Á∆ √«‘ ¿∞ º  ∂ Í‘≈Ûª, ÿ≈‡∆¡ª, √Ó∞≥Áª ¡Â∂ ÓÀÁ≈Ȫ ˘ ‹ÈÓ «ÁºÂ≈Õ ÂÁ ¡‹∂ ËÂ∆ Á∂ Ú≈Ô±Ó≥‚Ò «Úº⁄ Í≈‰∆ Á∂ Ú≈Ùͪ ¡Â∂ ’¬∆ «’√Ó Á∆¡ª ◊À√ª Á≈ ÏØÒÏ≈Ò≈ √∆ Í ¿∞ÁØ∫ «¬‘ ¡≈’√∆‹È ÂØ∫ ’≈Î∆ √º÷‰∆ √∆Õ ¡º‹ ÂØ∫ Òº◊Ì◊ ÁØ ¡Ï √≈Ò Í«‘Òª ËÂ∆ Á∆ √‘ ¿∞ºÂ∂ «˜≥Á◊∆ ËÛ’∆Õ Í«‘Òª-Í«‘Ò √±÷Ó ÍΩÁ∂, ÏÀ’‡∆∆¡≈ Â∂ ÍÃ؇ؘء≈ ¡≈«Á Á≈ ‹ÈÓ ‘Ø«¬¡≈Õ √Ó∂∫ Á∂ Î∂ È≈Ò ‹∆Ú ‹≥± Â∂ ÓÈ∞º÷ ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬∂Õ ÓÈ∞÷ º Á∆ ‘؉∆: Ù∞± Ù∞± «Úº⁄ ÓÈ∞÷ º , ’∞ÁÂ∆ ÍÉ≈Ò∆ Á∆ «¬º’ √≈Ë≈È Ú≥È◊∆ ‘∆ √∆Õ ’∞ÁÂ∆ «’«¡≈Úª Íë’«¡≈Úª ¿∞√Á∂ «ÚÚ‘≈ ¡Â∂ ‹È√≥«÷¡≈ ”Â∂ ‚≈„≈ ’≥‡ØÒ º÷Á∆¡ª √ÈÕ «¬√∂ ’≈È ËÂ∆ ¿∞ºÂ∂ ÓÈ∞º÷∆ ‹È√≥«÷¡≈ ˘ «¬º’ ¡Ï Á∆ «◊‰Â∆ ÍÃ≈Í ’È Ò¬∆ Òº◊Ì◊ Á√ Òº÷ √≈Ò Òº◊∂Õ «Î ÓÈ∞º÷ ’∞Á ˘ ÷∞Á ’≥‡ØÒ ’È ÚºÒ Â∞ «Í¡≈Õ «¬√∂ Ò¬∆ ÓÈ∞º÷ Á∆ ’∞ºÒ «◊‰Â∆ «¬º’ ¡Ï ÂØ∫ ÁØ ¡Ï «√Î ¡◊Ò∂ A@@ √≈Òª ¡≥Á ‘∆ ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ ⁄≈ ¡Ï Á∆ Sikh Virsa, Calgary

√∆Ó≈ Í≈ ’È «Úº⁄ ¡ºË∆ √Á∆ ÂØ∫ Ú∆ ÿº‡ √Óª Òº◊≈Õ ¡º‹ ÓÈ∞º÷ ’∞ÁÂ∆ √ت ˘ ¡≈͉∆¡ª Úº÷-Úº÷ ÍÃ≈ÍÂ∆¡ª Á∂ Ó±Ò Ú‹Ø∫ Ú‰ÔØ◊ ‘Ø ⁄∞º’≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ ÓÈ∞º÷ È∂ ¡≈͉∆ ‹ÈÓÁ≈Â∆ ËÂ∆ Á∂ ’∞ Á Â∆ √ÓÂØ Ò ¡Â∂ Ú≈Â≈Ú‰ «Úº⁄ ¡≈͉∆ «Ú’≈√Ó¬∆ Ò≈Ò√≈ ’≈È ‚≈„≈ ¡√≈ÚªÍÈ ¡Â∂ ÍÃÁÙ ± ‰ ÍÀÁ≈ ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ √Ó∞⁄ º ∂ ‹∆Ú √≥√≈ ˘ ıÂ≈ ÍÀÁ≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À ÍÃ≥±

«¬√ «Úº⁄ ¡≈Ó ÓÈ∞÷ º Á∆ Ï‹≈¬∂ «√√‡Ó Á≈ «˜¡≈Á≈ ÁØÙ ‘ÀÕ «’√∂ Ú∆ Á∂Ù ‹ª ’ΩÓ Á∆ √Ó≈«‹’ Â∂ ¡≈«Ê’ ÷∞Ù‘≈Ò∆ Ò¬∆ «Ú’≈√ ’≈‹ª Á≈ √Ê≈È ¡«‘Ó ‘ÀÕ Íà≥ ± «Ú’≈√Ó¬∆ ’≈‹ª ≈‘∆∫ Â∞ ≥ ÍÀ∆∫ Ò≈Ì ÍÃ≈ÍÂ∆ Á∂ È≈Ò È≈Ò «¬È∑ª ’≈‹ª ’≈È Ò≥Ï∂ ¡√∂ Á∂ ÌÀÛ∂ ÍÃÌ≈Úª ˘ Ú∆ Ș¡≥ Á ≈˜ È‘∆∫ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈Õ √≈˘ «¬‘ Ú∆ Ô≈Á º÷‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ √≈‚∆ ËÂ∆ Á∂ √∆Ó ‘Ø ‘∂ ’∞ÁÂ∆ √Ø ¡√∆Ó «Ú’≈√ Á∆¡ª ÒØ Û ª Á∆ ͱ  Â∆ ’È ÂØ ∫ ¡√ÓÊ ‘Ø ‘∂ ‘ÈÕ ¡√∆∫ «¬È∑ª ˘ ‘±fi ≥ Ú ª ‘∂ ‘ª ÍÃ≥± «¬È∑ª Á∆ Ó∞Û ÌÍ≈¬∆ ’È ÚºÒ ¡Ú∂√Ò∂ ‘ªÕ ¡º‹ Á≈ ⁄∂Â≥È ÓÈ∞º÷ ª ¡≈͉∂ Í∞«÷¡ª ÂØ∫ Ú∆ «◊¡≈ ◊∞˜«¡≈ ‘À «‹‘Û∂ ’∞ Á  Á∆ ¿∞ÍÓ≈ È‘∆∫ √∆

Ì∞Ò º ∂ √◊Ø∫ ¡√∆∫ ª ¡≈͉∂ Á≈Ù«È’ª ¡Â∂ «Ú«◊¡≈È∆¡ª Á∆ «Ò÷Â∆ «⁄Â≈ÚÈ∆¡ª Ú∆ Ì∞ºÒ∆ ÏÀ·∂ ‘ª «√º‡∂ Ú‹Ø∫ ÓÈ∞÷ º «‹‘Û≈ Á√ Òº÷ √≈Ò Í«‘Ò ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆ Á√ ÍÒª Á∆ ‘؉∆ ‘≥„≈¿∞‰ ÚºÒ ‘Ø Â∞«¡≈ ‘ÀÕ ’∞Á Á∆ Ó«‘Ó≈: ¬∆√≈ ÂØ∫ ’∆Ï ‘˜≈ Ú∑∂ Í«‘Òª ⁄∂ ◊¬∂ ¡ÊÚÚ∂Á Á∂ ̱Ó∆ √±’ «Úº⁄ ’∞Á Á∂ Ù∞’≈È∂ Ì∆ Ó«‘Ó≈ ‘À ¿∞√ ËÂ∆ ÍÃÂ∆ Ú≈¡Á≈ Ú∆ «‹√ ¿∞ºÂ∂ ¡√∆∫ «‘ ‘∂ ‘ªÕ ¿∞√ Ú∂Ò∂ Ì≈Ú∂∫ ’∞Á «Úº⁄ «’√∂ «’√Ó Á≈ «Ú◊≈Û ÍÀÁ≈ È‘∆∫ √∆ ‘Ø«¬¡≈ «Î Ú∆ Ú∂Ò∂ Á≈ ÓÈ∞º÷ ¿∞√ Á∆¡ª ¡Í≈ Ï’ª ÂØ∫ Ï∂ͤ≈‰ È‘∆∫ √∆Õ ÓÈ∞º÷ ’∞Á Á∆¡ª ¡’ºÊ Ï’ª Á∆ ϺÒ∂ ϺÒ∂ ’Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ¿∞È∑ª ÍÃÂ∆ √ÚºÒ∆

’∞ÁÂ∆ ÂÏ≈‘∆¡ª ’’∂ AIFD ÂØ∫ AIHC º’ BC Òº÷ ÒØ’ Ó∂,GD ’ØÛ F@ Òº÷ ˜÷Ó∆ ‹ª Ï∂ÿ ‘ج∂Õ AIHE-HF ÁΩ≈È ‘∆ CC Á∂Ùª ˘ ’∞ÁÂ∆ ÂÏ≈‘∆¡ª Á≈ Ó±≥‘ Ú∂÷‰≈ «Í¡≈Õ «¬‘ ¡≥’Û∂ ¿∞√ Ú’Â Á∂ ‘È ‹Á ¡‹∂ Ï‘∞Â≈ ¡√≈ÚªÍÈ È‘∆∫ √∆ È؇ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ «Í¤Ò∂ ÁØ Á‘≈«’¡ª ”⁄ Ú≈Í∆¡ª Â≈√Á∆¡ª Â∞‘≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ ‘∆ ‘ÈÕ ’∆ Â∞√∆∫ √∞È≈Ó∆, ’À≈‡∆’≈ Â∂ ‹Í≈È∆ ‹Ò √ÀÒ≈Ï (̱⁄≈Ò) Ú◊À≈ Á≈ Á∞÷ªÂ Ì∞ºÒ ◊¬∂ ‘Ø? 158.

December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 Ș Á∆ ’≈ÓÈ≈ Ú∆ ’Á≈ √∆Õ Íà≥ ± ¡º‹ «‹√ ËÂ∆ Á≈ ÓÈ∞÷ º «‰∆ ‘À, ¿∞√ ÂØ∫ √≈‘

√ºÂ ÒÀ∫Á≈ ‘À , ¿∞ √ ∂ ’∞Á ˘ ÓÈ∞÷ º È∂ ¡≈͉∆ Ò∞º‡ ⁄Ω ÿ Á≈ ’∂ ∫ Á ω≈ «Ò¡≈ ‘ÀÕ «⁄Í’∂ ¡≥ Á Ø Ò È Ú≈Ò∂ «⁄≥  ’ √∞≥Á Ò≈Ò Ï‘∞◊∞‰ª Á∂ ¡≈÷∂ ¡È∞√≈,T¡º‹ √≈‚∆ «Í¡≈∆ ËÂ∆ Ó ‘∆ ‘À «‹√ È≈Ò √≈‚≈ «ÙÂ≈ Óª-Í∞ºÂ Á≈ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ √∆ ¿∞‘ Ò≈Ò⁄∆ ÁØË∆ Â∂ ◊ª Á≈ «ÙÂ≈ ω ’∂ «‘ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ «Úº⁄ √ͺه ̱«Ó’≈ ÓΩ‹±Á≈ «È˜≈Óª È∂ «ÈÌ≈¬∆ ‘ÀÕU ’∞Á Á∆ Ò∞‡ º -÷√∞‡ º ’≈È ÓÈ∞÷ º ¡Â∂ Óª ’∞ÁÂ∆ «Ú⁄’≈Ò≈ «ÙÂ≈ ‡∞º‡ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ È∂ √≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ Ï∂-Ù∞Ó≈ «¬’≈ÒØ‹∆’Ò √Óº«√¡≈Úª

Sikh Virsa, Calgary

’∞ÁÂ∆ √≈ËȪ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ Ï∞∆ Â∑ª ÷Ø≈ Òº◊ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞Ê∂ Ó≈± «‘≥Á-÷±≥‘Á ˘ «ÚÒ∂ Ò≈¿∞‰ Ò¬∆ ’≈◊ Ú√∆«Ò¡ª Á∆ ÿ≈‡ ‘À, √Óº«√¡≈Úª Á∆ Ú≈Ë ‘ÀÕ √Óº«√¡≈ Á≈ Í«‘Ò≈ ‹º∞‡ «ÍÃÊÚ∆ Á∂ ‹Ò,ÊÒ, ÷≈Ȫ ¡Â∂ ‹≥◊Òª Á∂ √≈ËȪ Á∂ «Èÿ≈ Á∆ Ó≈«Ó’ ’Ê≈ «Ï¡≈ÈÁ≈ ‘ÀÕ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ «Úº⁄ «¬√ ËÂ∆ Á∂ ÒØ’ «¬È∑ª √≈ËȪ ÂØ∫ «ÏȪ «’Ú∂∫ «‹¿∞‰◊∂?

÷Û∑∆¡ª ’ «ÁºÂ∆¡ª ‘ÈÕ Í«‘Òª ’∞Á ÓËØÒ∆ ◊¬∆ √∆ ‘∞‰ ’∞Á ÓÈ∞ º ÷ ˘ «Óº Ë ‘∆ ‘À Õ ’∞ Á Â∆ ÂÏ≈‘∆¡ª ’’∂ AIFD ÂØ∫ AIHC º’ BC Òº÷ ÒØ’ Ó∂,GD ’ØÛ F@ Òº÷ ˜÷Ó∆ ‹ª Ï∂ÿ ‘ج∂Õ AIHE-HF ÁΩ  ≈È ‘∆ CC Á∂ Ù ª ˘ ’∞ Á Â∆ ÂÏ≈‘∆¡ª Á≈ Ó±≥‘ Ú∂÷‰≈ «Í¡≈Õ «¬‘ ¡≥’Û∂ ¿∞√ Ú’Â Á∂ ‘È ‹Á ¡‹∂

Ï‘∞Â≈ ¡√≈ÚªÍÈ È‘∆∫ √∆ È؇ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ «Í¤Ò∂ ÁØ Á‘≈«’¡ª ”⁄ Ú≈Í∆¡ª Âà ≈ √Á∆¡ª Â∞ ‘ ≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ ‘∆ ‘ÈÕ ’∆ Â∞√∆∫ √∞È≈Ó∆, ’À  ≈‡∆’≈ Â∂ ‹Í≈È∆ ‹Ò √À Ò ≈Ï (̱⁄≈Ò) Ú◊À≈ Á≈ Á∞÷ªÂ Ì∞ºÒ ◊¬∂ ‘Ø? «Ú«◊¡≈È∆¡ª ¡È∞ √ ≈, «¬‘ «ÏÍÂ≈Úª ’À≈‡∆’≈ Â∂ ‹Í≈È∆ ‹Ò √ÀÒ≈Ï Ì±⁄≈Ò ’∞Á Á∂ √≈Ú∂∫ÍÈ «Úº⁄ ¡≈Í‘∞Á∆¡ª Á÷Ò¡≥Á≈˜∆¡ª Á≈ «√º ‡ ≈ ‘À Õ Á≈ÈÙÚ √≈ÍÂ∂ Ú Ó∞Â≈«Ï’, TÓÈ∞º÷ È∂ ¿∞ºÈÂ∆ Á∂ ÿØÛ∂

159.

˘ «¬≥È∆ Â∂˜ ÁΩÛ≈«¬¡≈ ‘À «’ ¿∞√ Á∆¡ª Úª◊ª ‘∆ ¤∞º‡ ◊¬∆¡ªÕ ‹∂± ÓÈ∞º÷ ¡º‹ ’∞Á Á∂ ’‡«‘∂ «Úº⁄ Ó∞Ò˜Ó Ï«‰¡≈ ÷Û∑≈ ‘ÀÕ «Èÿ≈ Á∆¡ª √Óº«√¡≈Úª:«¬√ √Ó∂∫ ’∞Á Á∂ «Èÿ≈ Á∆¡ª √Óº«√¡≈Úª Ó؇∂ ÂΩ ”Â∂ ÁØ Â∑ª Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬º’ ª ’∞ÁÂ∆ √≈ËȪ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ Ï∞∆ Â∑ª ÷Ø≈ Òº◊ «‘≈ ‘ÀÕ Á±√≈ Ó≈± «‘≥Á-÷±≥‘Á ˘ «ÚÒ∂ Ò≈¿∞‰ Ò¬∆ ’≈◊ Ú√∆«Ò¡ª Á∆ ÿ≈‡ ‘À , √Óº«√¡≈Úª Á∆ Ú≈Ë ‘ÀÕ √Óº«√¡≈ Á≈ Í«‘Ò≈ ‹º‡ ∞ «ÍÃÊÚ∆ Á∂ ‹Ò, ÊÒ, ÷≈Ȫ ¡Â∂ ‹≥◊Òª Á∂ √≈ËȪ Á∂ «Èÿ≈ Á∆ Ó≈«Ó’ ’Ê≈ «Ï¡≈ÈÁ≈ ‘ÀÕ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ «Úº⁄ «¬√ ËÂ∆ Á∂ ÒØ’ «¬È∑ª √≈ËȪ ÂØ∫ «ÏȪ «’Ú∂∫ «‹¿∞‰◊∂? ‘≈√Ò √≈ËȪ Á∆ Ï∂«’’ ÚÂØ∫ ¡Â∂

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

CALGARY

FLOORING DESIGNS

ON ALL PRODUCTS

403-281-8850

- Residential - Commercial - Property Management - Restoration - Builders

105J 58 AVE SE CALGARY, T2H ON8

Over 20 years’ experience in owning and operating a flooring store. All our installer are bonded, insured and have intensive training. Free measures and estimate. Sikh Virsa, Calgary

160.

December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 √≈Û Î±’ È∂ Ú≈Ô±Ó≥‚Ò Á≈ Ó∞‘ªÁ≈ ‘∆ ÏÁÒ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ‹∆ÚÈ º«÷¡’ ¿∞‹ØÈ Í «¤º‹ ‘∆ ‘ÀÕ Á±√≈ ‘ √≈Ò «ÍÃÊÚ∆ ”Â∂ A@ ¡Ï ‡È ’º⁄∂ ÍÁ≈Ê Ó∞¤ º ’∂ ¿∞√Á≈ IG Î∆√Á∆ «‘º√≈ Ó∞Û ◊≥Á◊∆ Á∂ ±Í ”⁄ ËÂ∆ ˘ ÓØÛ «Á≥Á∂ ‘ªÕ ÓÒ∆È◊∆ ¡Â∂ ÍÃÁ±Ù‰ «¬√ ’Á ÚË∆ ‘À «‹√Á∂ Ó≈± «√º‡∂ ÓÈ∞º÷ ÷∞Á Ì∞◊‰ Òº◊ «Í¡≈ ‘ÀÕ ◊≥ËÒ∆ ≈‹È∆Â∆ ’∞Á ˘ ‘Ø ◊≥ËÒ≈ ’ ‘∆ ‘ÀÕ ’∞ÁÂ∆ √≥’‡ª Á∂ ͺ÷ ÂØ∫ ¡º‹ Á∂ √≥’‡ «¬≥È∂ ¡≈«Ê’ Ú≈Ë∂ Ú≈Ò∂ È‘∆∫ √◊Ø∫ ÔØ‹È≈ÏºË Ú≈Ë∂ Ú≈Ò∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª √≥’‡ª Á∂ ≈‹È∆Â’, √Ó≈«‹’, ‹ª

ÓÈ∞º÷ Á∞¡≈≈ ÍÀÁ≈ ’∆Â∆¡ª Ú≈Â≈Ú‰∆ «ÏÍÂ≈Úª «ÍÃÊÚ∆ Á≈ Ó∞‘ªÁ≈ ÏÁÒ ‘∆¡ª ‘ÈÕ ÌÀÛ∂ «√¡≈√ÂÁ≈È «¬√ Á≈ Ú∆ Ó∞ºÒ Úº‡‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’È◊∂Õ ¡⁄≈∆¡≈ ‹È∆Ù È∂ «’‘≈ √∆,T«√¡≈√ÂÁ≈Ȫ È∂ Á∞È∆¡ª ˘ ’∂ÚÒ ÒÛ≈¬∆-fi◊Û∂ ‘∆ «ÁºÂ∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª Ò¬∆ «˜≥Á◊∆ Á≈ ’ج∆ Ó∞ºÒ È‘∆∫Õ ÓΩ «¬È∑ª Á≈ ͱ‹‰ÔØ◊ Á∂ÚÂ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÒØ’ Ú≈Â≈Ú‰∆ ÍÈ≈‘◊∆ª Ï≈∂ ’∞ºfi È‘∆∫ ’È◊∂Õ ¿∞È∑ª Á∆ √≈∆ Ù’Â∆ ª √ºÂ≈ È≈Ò «⁄≥ÏÛ∂ «‘‰ ¿∞ºÍ Òº◊ ‘∆ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «¬’ÒΩ‹∆’Ò ¡≈Ë≈ ¿º∞Í ¡≈͉∆ ¡≈«Ê’Â≈ Á∆ Ó∞Û ¿∞√≈∆ È‘∆∫ ’ √’ª◊∂Õ «¬’ÒΩ‹∆’Ò √≥’‡ª √Ï≥Ë∆

Â≈ÍÓ≈È Ú≈Ë∂ Á∆ Á∞ÙÚ≈∆ Â≈ÍÓ≈È Á∂ Úˉ È≈Ò √≈◊ ÎÀÒ ‹≈‰◊∂ «‹√ È≈Ò √≈◊∆ ÂÒ ÚºË ‹≈‰≈ ‘À, Á∞È∆¡≈ Á∂ ¡«Â ¿∞Í‹≈¿± ‚ÀÒ‡≈ Ì≈◊ ‚∞ºÏ ‹≈‰◊∂Õ Ï≥◊Ò≈Á∂Ù, «¬≥‚ØÈ∂Ù∆¡ª, ⁄∆È ¡Â∂ Ì≈ ¡≈«Á ˘ Ï‘∞ ں‚∂ ¿∞Í‹≈¿± ÷∂Âª ÂØ∫ ‘ºÊ Ë؉≈ ÍÚ∂◊≈Õ «¬√ È≈Ò √Ó∞º⁄∆ ËÂ∆ ¿∞ºÍÒ∆ Ú÷≈ ωÂ Ú∆ ÏÁÒ ‹≈‰∆ ‘ÀÕ «¬‘ ÌÀÛ≈ «ÁÃÙ ’∞ºfi «¬√ Â∑ª Á≈ «’¡≈«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À-Ë∞Ú∆ ÏΪ Á≈ «ÍÿÒ‰≈, √≈◊ª «Úº⁄ ‘Û∑, ‡≈ͱ Á∂Ùª Á≈ «ÍÃÊÚ∆ ¿∞ÍØ∫ √Î≈«¬¡≈, ‡ÚÂ∆ Ì≈◊ª ¿∞ºÍ ‘Û∑ª Á∆ Ó≈, ¡‰«’¡≈√∆ ¡Â∂ Ï∂«Ó√≈Ò √Óº«√¡≈, Á∂Ùª Á∂ ¡≥Á Ò∞º‡-÷√∞º‡ Â∂ Ó≈-Ë≈Û, ÂÍ Â∂ ¡Ë ÂÍ ÷≥‚∆ ÷∂Âª «Úº⁄ «‹Ê∂ Ï‘∞Â∆¡ª «Ú’≈√Ù∆Ò ’ΩÓª «‘≥Á∆¡ª ‘È, ÚºË ◊Ó∆ Â∂ ÚºË √Ø’≈, ¡≥ÓØ‹È∆ Ì≈◊ª «Úº⁄ ±Î≈È∆ fiº÷Û, Ì±ÓºË ∂÷≈ Â∂ CE «‚◊∆ ¿∞Â Â∂ Áº÷‰ «Úº⁄ ÌØ‹È Á∂ √≈ËȪ Á∆ ’Ó∆, √Ó√∆ ¿∞Ù‰∆ Ì≈◊ª «Úº⁄ «√¡≈Ò ∞ºÂ ‘Ø «Èº’∆ Í «Âº÷∆ √∆ Â∂ ÚË∂∂ ÚÂ∆Ò∆, ¿∞ºÂ∆ ¡Ó∆’≈ Á≈ ¡È≈‹ ◊∞Á≈Ó Ë±Û Á≈ fiº ÷ Û, √∆ Íà Á ∂ Ù «‹Ú∂ ∫ √≈«¬Ï∂  ∆¡≈, ’À È ∂ ‚ ≈ Â∂ √’À‚∂È∂Ú∆¡≈ «Úº⁄ ◊Ó∆ Á≈ Ú≈Ë≈ÕU

Â’È∆’ ¿∞ºÍ ¡≈Ë≈« ‘ºÒ Һ̉ ˘ „∂ √Óª Òº◊ ‹ªÁ≈ ‘À ‹Á«’ «¬‘ √≥’‡ ÊØÛ∑∂ √Ó∂∫ «Úº⁄ ‘∆ «Ú’≈Ò ±Í Ë≈È ’ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ≈‹È∆«Â’ª Á≈ ª «¬√ Ï≥È∑∂ «÷¡≈Ò ‘∆ È‘∆∫ ÂÁ ‘∆ «¬È∑ª ≈‹È∆Â’ª ˘ «⁄Â≈ÚÈ∆ Á∂‰ Ò¬∆ ’Á∂ Ó‘≈ÂÓ≈ √∆⁄∂Ú≈Ò, Ó∂Ë≈ Í∂‡≈’≈, ¡≥∞ËÂ∆ ≈¬∂ Â∂ Ï‘∞◊∞‰≈ ¡≈«Á Â∞Á≈ ‘À ¡Â∂ ’Á∂ ’ج∆ ‘ØÕ «‹√ ÍÃÂ∆ ‚≈. √Ø’Ò Ø Í ∂ È∂ ¡≈͉∂ √≥√≈ «Ú¡≈Í∆ Ò∂ ÷ ◊Ò≈√ÈØ √  ¡Â∂ «¬’≈ÒΩ‹∆ «Úº⁄ ’¬∆ √Óª Í«‘Òª ‘∆ √ͺه «’‘≈ √∆,TÓ∂∂ «Ú⁄≈ «Úº⁄ ÒØ’ª ˘ «¬‘ ‹≈ȉ Á≈ ͱ≈ ¡«Ë’≈ ‘À «’ ¿∞‘ «’‘Ø-«‹‘≈ Í≈‰∆ Í∆∫Á∂ ‘È ¡Â∂ «’‘Ø-«‹‘∆ ‘Ú≈ «Úº⁄ √≈‘ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ‘∂’ «Ú¡’Â∆ ˘ Ú≈Â≈Ú‰ √Ï≥Ë∆ ͱ∆ ‹≈‰’≈∆ ÍÃ≈Í ’È Á≈ ͱ≈ ‘º’ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «ÏȪ ¡√∆∫ ·Ø√ Sikh Virsa, Calgary

¿∞ È ∑ ª ¡È∞ √ ≈, T’∞ Á  ÏÛ∆ Ï∂«È¡≈˜ ‘À Í Ï≥Á≈ Ù∞’◊∞˜≈ È‘∆∫ Ï«‰¡≈ÕU ‚≈. ÙÓ∆ Ó≈Ô∞ Ó∞Â≈«Ï’, T«‹‘Û∂ ¡‹∂ Ú∆ «¬‘ √Ø⁄Á∂ ‘È «’ ˙˜ØÈ Á≈ «¤º‹‰≈ ’∂ÚÒ «¬º’ ÌÓ ‘À, «‹‘Û∂ «¬‘ «⁄ÂÚÁ∂ ‘È «’ Ù∂ª, ⁄∆«Â¡ª, ‚º‚±¡ª, «⁄Û∆¡ª ¡≈«Á ‹ª «ÍºÍÒª-ÏØ‘Ûª ˘ ‘∞‰ ¡ÒØÍ ‘Ø ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ ÓÈ∞º÷ Ò¬∆ ¡Â∂ ¿∞√ Á∆¡ª «√≥ÊÀ«‡’ Ú√ª Ò¬∆ ‘Ø ËÂ∆ Á∆ ÒØÛ ‘À, ¿∞È∑ª ÒØ’ª Á∆ «¬√ «ÍÃÊÚ∆ È≈Ò ’ج∆ ÚÎ≈ È‘∆∫ Òº◊Á∆, ¿∞È∑ª Á∆ Ï∂ÚÎ≈¬∆ √≈«¡ª ˘ ÒÀ ÏÀ·∂◊∆ÕU «¬√ ’∞º„ ⁄≈Ò «Úº⁄ ≈‹È∆Â∆ È∂ ÏÛ∆ ÌÀ Û ∆ ̱ « Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆ ‘ÀÕ ÂÁ∂ ‘∆ ¡⁄≈∆¡≈ ‹È∆Ù È∂ AIHI «Úº⁄ «Âº÷∆ «‡ºÍ‰∆ ’∆Â∆ √∆, T√≥ √ ≈ Á∆ ͱ  ∆ Ú≈Â≈Ú‰ «ÚÚ√Ê≈ «Ú◊Û ◊¬∆ ‘ÀÕ «¬º’ ¡«‹‘∆

«◊¡≈È ÂØ∫ «ÏȪ ’ج∆ Ú∆ √Ó≈‹ Âº’∆ È‘∆∫ ’ √’Á≈Õ «Ó. «Ò˙ÍØ Ò ‚ È∂ ª «¬’≈ÒΩ ‹ ∆ ˘ «ÎÒ≈√Î∆ (ÁÙÈ) ¡Â∂ √≈«‘ Á∂ Ï≈Ï º÷«Á¡ª «’‘≈, T«¬’≈ÒΩ‹∆ Á∆ Ó∞º„Ò∆ Ë≈È≈ «¬‘ ‘À «’ ËÂ∆ «¬º’ Ì≈¬∆⁄≈≈ ‘ÀÕ «¬√ ËÂ∆ ˘ «Í¡≈ ¡Â∂ √«Â’≈ ’È Ú≈Ò∆ ◊ºÒ √Á≈⁄≈ Á≈ «Ú√Â≈È Ï‰ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ’∞ÁÂ∆ √≥Ì≈Ò «‹√ ˘ ËÂ∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À, Ó∂∆ Ș∂ «¬‘Ø ‘∆ Ú≈Â≈Ú‰ Ú∆ ‘ÀÕ «¬√Á≈ Ì«Úº÷ ÓÈ∞º÷ Á∆ ˜Ó∆ È≈Ò ‹∞«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕU «⁄Â≈ÚÈ∆: «Í¤Ò∂ ’∞ºfi Á‘≈«’¡ª ÂØ ∫ Ú≈Â≈Ú‰ «Ú«◊¡≈È∆ «⁄Â≈ÚÈ∆¡ª Á∂ ‘∂ ‘È-√≈‚∆ Á∞È∆¡ª Á∂ ‹ÒÚ≈Ô± «Úº⁄ ÂÏÁ∆Ò∆¡ª ¡≈¿∞‰∆¡ª Ù∞± ‘Ø ⁄∞’ º ∆¡ª ‘ÈÕ «¬√Á∂ «√º‡∂ ÏÛ∂ ÂÏ≈‘’∞È ≥ «√ºË ‘؉ Ú≈Ò∂ ‘ÈÕ 161.

«ÚÙÚ √’≈ Á∆ ÒØÛ ‘À «‹‘Û∆ ËÂ∆ Á∆¡ª √≈∆¡ª √Óº«√¡≈Úª ˘ Á∂÷ √’∂ ¡Â∂ «Ú◊ÛÁ∂ Ú≈Â≈Ú‰ ˘ Ï⁄≈ √’∂, È‘∆∫ ª ¡√∆∫ √Ó≈Í ‘Ø ◊¬∂ √ÓfiØÕ «ÚÙÚ Á∂ «’√∂ Ú∆ «√¡≈√∆ È∂Â≈ È∂ «¬È∑ª Ó√«Ò¡ª ¿∞Í «Ë¡≈È È‘∆∫ «ÁºÂ≈Õ ‹∂’ Ú≈Â≈Ú‰ Á∆ ◊ºÒ Ú∆ ’Á∂ ‘È Âª «¬√ ÂØ∫ ¿∞È∑ª ’∞ºfi ÒÀ‰≈ Á∂‰≈ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈Õ √Óº«√¡≈ «¬‘ ‘À «’ «‹‘Û∂ ÒØ’ «Ú⁄≈ ’ √’Á∂ ‘È ¿∞‘ √ºÂ≈ «Úº⁄ È‘∆∫ ‘ÈÕ √ºÂ≈Ë≈∆ ª √∞¡≈Ê∆ ‘È Ú≈Â≈Ú‰ Á∆ ’∆ ◊ºÒ ‘Ø ‘∆ ‘À? «¬√ È≈Ò ¿∞È∑ª Á≈ ’Ø ¬ ∆ «ÙÂ≈ È‘∆∫Õ Ú≈Â≈Ú‰∆ «Èÿ≈ ˘ Ø’‰ Á≈ «√Î «¬’Ø ¿∞Í≈¡ ‘À «’ ¡≥Â ≈Ù‡∆ «Ú«◊¡≈È’ Ó≥⁄ Á≈ «ÈÓ≈‰ ‘ØÚ∂Õ ¿∞√ ˘ ¡÷«Â¡≈ ‘ØÚ∂ «’ ¿∞‘ Á∂Ùª ˘ √Ò≈‘ Á∂ √’‰ ¡Â∂ «Î ≈‹È∆Â’ ±Í «Úº⁄ ¿∞È∑ª Á≈ ‘ºÒ Ú∆ ’ √’∂Õ È∂’ √ºÂ≈Ë≈∆ ¡Â∂ Á± «ÁÃÙ‡∆ º÷‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ «ÓÒ ’∂ ÏÀ·‰ ¡Â∂ Ì«Úº÷ Á∆¡ª √≥Â≈Ȫ Ï≈∂ √Ø⁄‰ «’¿±∫«’ √«ÊÂ∆¡ª ÏÁ ÂØ∫ ÏÁÂ ‘∞≥Á∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕU √≥Ô∞’ ≈Ù‡ √≥ÿ Á∂ ÔÂÈ: «¬∑Ȫ ÏÁ -ÏÁÂ ‘∞Á ≥ ∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª √«ÊÂ∆¡ª Á∂ ÓºÁ∂ Ș ‘∆ √≥Ô∞’ ≈Ù‡ √≥ÿ Á∆ Ú≈Â≈Ú‰∆ ÍÃØ◊≈Ó √≥√Ê≈ È∂ AIIA «Úº⁄ ¡≈͉≈ «ÚÙ≈ ⁄∞«‰¡≈ √∆-TÏÁÒÁ≈ ‹ÒÚ≈Ô±-

* Basement Windows - Cut, Supply & Installed * Doorways Cutting * Concrete Wall Cutting * Concrete Floor Cutting * Core Drilling any size * Weeping Tile and much more

Office : 403-570-0555 Cell : 403-680-0611 Email : info@asapconcretecutting.com December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

√Ï’ È‘∆∫ «√º«÷¡≈ ...

Í ’∆ ¡√∆∫ √Ï’ «√º«÷¡≈? «Î ¡√∆∫ Ú≈-Ú≈ ¿∞ ‘ ∆ «√¡≈√ÂÁ≈È «’¿∞∫ ⁄∞‰ ‘∂ ‘ª «‹‘Û∂ ËÂ∆ Ï≈∂ ª ’∆, Ï≥Á∂ Ï≈∂ Ú∆ È‘∆∫ √Ø⁄Á∂, «ÍÃÊÚ∆ ¿∞Í ’ج∆ ¡«‹‘∆ ʪ È‘∆∫ «Á√Á∆ «‹Ê∂ √≥Ì≈Ò, √≥’∂Â, «’√ «‹‘∂ ÙÏÁ ¿∞’∂ È≈ «Á√Á∂ ‘Ø‰Õ ‘ª «¬‘ ◊ºÒ ¡≈͉∂ ◊Òª «Úº ⁄ ÂıÂ∆¡ª Ò‡’≈ ’∂ ¡Ó∆ √ÀÒ≈È∆¡ª «Ú∞Ë º «¬√ ◊ºÒ Á≈ Ø√ «’ ¿∞‘ ◊≥Á◊∆ ÎÀÒ≈ ’∂ Í‘≈Û∆ √∞≥ÁÂ≈ ˘ ÈÙ‡ È≈ ’È-«‘Ó≈Ò∆¡≈¬∆ ‹≥◊Òª ˘ Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬∆ ÒØ’ª Á≈ ∞º÷ª ˘ ◊ÒÚº ’ Û∆¡ª «Úº ⁄ ÒÀ ÒÀ ‰ ≈, ÈÓÁ≈ ÍÃ≈‹À’‡ «Ú∞ºË √Ê≈È’ ÒØ’ª Á≈ Ø‘ Ì«¡≈ ÍÃÂ∆’Ó, ʪ-ʪ ”Â∂ «ÍÃÊÚ∆ Ï⁄≈˙ Á∂ ÓΩÈ ‹Ò±√, «¬≥◊ÒÀ∫‚ Á∂ Ï≈Òª Á≈ ¡≈͉∂ Ó≈«Í¡ª È≈Ò «¬√ ◊ºÒØ∫ ÒÛÈ≈ «’ ‘∞ ‰ ÿ «Úº ⁄ «‚√ÍØ ‹ ∂ Ï Ò Ú√± ¡ ª È‘∆∫ ¡≈¿∞‰◊∆¡ª «’¿∞∫«’ «¬√ ◊ºÒ ÂØ∫ ¿∞ÂÍ≥È ‘ج∆ ◊≈Ï∂‹ (’⁄≈) Ú≈Â≈Ú‰∆ ÍÃÁÙ ± Â≈ ÚË≈¿∞∫Á∆ ‘À, ͺ¤Ó∆ ÿ≈‡ Á∆ ’∞Á ˘ Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬∆ ÒØ ’ ’≈Ϋҡª Á∆ ÍÁ Ô≈Â≈, ¡≈√‡Ã∂Ò∆¡≈ Á∂ ÒØ’ª Á≈ ◊∂Ò∆¡ª ÒºÁ∂ ‡º’ª ¡º◊∂ Ò∂‡ ‹≈‰≈ ¡Â∂ Ú≥◊≈È≈ «’ ‘∞‰ ‹≥◊Òª Á∆ ’‡≈¬∆ È‘∆∫ ‘؉ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆, ͺ¤Ó∆ ‹ÓÈ∆ «Úº⁄ Í≈Ò∆Ó≈È∆ ⁄؉ª √Ó∂∫ ◊Ã∆È fi≥‚∂ ‘∂·ª «¬’ºÂ ‘Ø ’∂ BH √∆‡ª ¿∞ºÍ ’≈Ϙ ‘Ø ‹≈‰≈,¡Â∂ Ó∂∂ «Í≥‚ Á∂ ∞º÷ Ò◊≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÓÂ∂ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ √≥Ô∞’ ≈Ù‡ Á∂ Í«¡≈Ú‰ Ï⁄≈˙ Á∂ «ÚÙÚ ÍºË∆ ÎÀ√«Ò¡ª º’ Á≈ ÿ‡È≈ ⁄º’ Ì≈Ú∂∫ «¬√ Í‘∞ Î∞‡≈Ò∂ Á≈ ‘∆ ÍÃÂ∆’ ‘À «Î Ú∆ Â∞ √ ∆∫ ¡Ú∂ √ Ò∂ «’¿∞ ∫ ? ’∆ √∆⁄∂Ú≈Ò Ú∆ Â˜ Á≈ ‘Ø’≈ Ú∆ Â∞‘≈˘ √∞‰≈¬∆ È‘∆∫ «Á≥Á≈? Sikh Virsa, Calgary

«ÚÙÚ √ªfi∂Á≈∆ Á∆ ÒØÛ ÕU ¿∞√ «’‘≈, TÚËÁ∂ Â≈ÍÓ≈Ȫ È∂ √≈˘ √ÌȪ ˘ «⁄≥Â≈Â∞ ’ «‘≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ ¿∞È∑ª Ì≈◊ª «Úº⁄ Ú∆ ‘Û∑ ¡Â∂ fiº÷Û ¡≈ √’Á∂ ‘È «‹È∑ª ’Á∆ «¬√ ˘ Í«‘Òª È‘∆∫ √∆ ‘≥ „ ≈«¬¡≈Õ «¬‘ «ÚÙÚ «Ú¡≈Í∆ √Óº«√¡≈ ‘À Â∂ «¬√ Á≈ ‘ºÒ Ú∆ «ÚÙÚ «Ú¡≈Í∆ √ªfi∂Á≈∆ ‘ÀÕ «ÚÙÚ «Ú¡≈Í∆ «Èº ÿ ˙È∆ Á∂  ÚËÁ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈, «‹≥ È ∂ «⁄ º ’ ¿∞ÁÔØ«◊’ ÷∂Â Á∂ «Ú’√ Á∂Ù «Ú’≈√Ù∆Ò Á∂Ùª ˘ √≈Î Â∂ ÍÒ∆ÒÂ≈ «‘ ’È∆’ Á∆¡ª √Ω÷∆¡ª Ùª Â∂ «ÈÔ≈ ȑ∆∫ ’Á∂ÕU Í ’∆ Ô±.¡ÀÈ.˙. √ÚÀ-√≥Í≥È ‘À? ÏÁÒ «‘≈ Ó∞‘ªÁ≈: ÓÈ∞÷ º Á∞¡≈≈ ÍÀÁ≈ ’∆Â∆¡ª Ú≈Â≈Ú‰∆ «ÏÍÂ≈Úª «ÍÃÊÚ∆ Á≈ Ó∞‘ªÁ≈ ÏÁÒ ‘∆¡ª ‘ÈÕ ÌÀÛ∂ «√¡≈√ÂÁ≈È «¬√ Á≈ Ú∆ Ó∞ºÒ Úº‡‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’È◊∂Õ ¡⁄≈∆¡≈ ‹È∆Ù È∂ «’‘≈ √∆, T«√¡≈√ÂÁ≈Ȫ È∂ Á∞È∆¡ª ˘ ’∂ÚÒ ÒÛ≈¬∆ fi◊Û∂ ‘∆ «Áº  ∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª Ò ¬ ∆ «˜≥Á◊∆ Á≈ ’ج∆ Ó∞ º Ò È‘∆∫Õ ÓΩ «¬È∑ª Á≈ ͱ‹‰ÔØ◊ Á∂ÚÂ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÒØ’ Ú≈Â≈Ú‰∆ ÍÈ≈‘◊∆ª Ï≈∂ ’∞fi º È‘∆∫ ’È◊∂Õ ¿∞È∑ª Á∆ √≈∆ Ù’Â∆ ª √ºÂ≈ È≈Ò «⁄≥ÏÛ∂ «‘‰ ¿∞Í Òº◊ ‘∆ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Á≈ «¬º’Ø «¬º’ ‘ºÒ «¬‘Ø ‘∆ ‘À «’ ÎΩ‹ª Á∆ Ò≈Ó ‚Ø∆ ˘ ¡≈ÁÓ ‹≈ Á∂ Ï⁄≈¡ Ò¬∆ Ú«Â¡≈ ‹≈Ú∂ Õ U «Ú«◊¡≈ÈͺÂ’≈ ÍÚ∆È «Ò÷Á≈ ‘À, T¡º‹ ÓÈ∞º÷ ‹≈Â∆ Á∂ Ì«Úº÷ ˘ È≈ ‘∆ «’√∂ √≥√≈ ‹≥◊ ¡Â∂ È≈ ‘∆ «’√∂ Ó‘ªÓ≈∆ ÂØ∫ ’ج∆ ÷Â≈ ‘ÀÕ «¬‘ √È¡Â∆ √Ó≈‹ ÚºÒØ∫ ’∆Â≈ «◊¡≈ «¬’ÒØ‹∆’Ò «ÚÈ≈Ù ‘∆ ‘À «‹‘Û≈ «ÍÃÊÚ∆ ˘ ÍÃÓ≈‰± √ÏÈ≈Ù Ú◊∂ ’◊≈ ÚºÒ Ëº’ «‘≈ ‘ÀÕ ÓÈ∞º÷ È∂ ¡≥Â ¡≈Ë≈∆ «¬’ÒØ‹∆’Ò Íà ‰ ≈Ò∆¡ª «Úº ⁄ ¡«‹‘∆ Ï∂ √ Ófi Á÷Ò ¡≥Á≈˜∆ ’È∆ Ù∞± ’ «ÁºÂ∆ ‘À «‹√ È∂ ÍÃÂ∆’Ó≈ Á≈ «√Ò«√Ò≈ Ù∞± ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ «¬√ È≈Ò ‹∆ÚÈ Á∂ ◊∞‰≈«Ӓ ͺ÷ª ¿∞Í º  Ó≥Á ÍÃÌ≈Ú ÍÀ‰◊∂ ¡Â∂ «˜≥Á◊∆ ˘ ¡≈√≈ Á∂‰ Ú≈Ò∆¡ª Íà ‰ ≈Ò∆¡ª «÷≥ ‚ Í∞ ≥ ‚ ‹≈‰◊∆¡ªÕU √ÚÀ «ÈÌÂ≈:‹±Ò∆¡È ‘’√Ò∂

È∂ «¬º’ Ú∂,T’∆ ¡√∆∫ ¬∂Ê∂ Ï‘∞Â∂ ‘Ø ◊¬∂ ‘ª?U Á∂ «√Ò∂÷ ‘∂· «‡ºÍ‰∆ ’∆Â∆ √∆, T √≈‚≈ √∞≥Á ◊ë‘ ª «¬º’ ‹∆Ú ÍÉ≈Ò∆ ‘ÀÕ ‹Ò, ̱Ó∆, ÍΩ‰, ÏÈ√ÍÂ∆ ¡Â∂ ÍÃ≈‰∆ √Ì «¬º’ Á±‹∂ ¿∞Í º  Í√Í ¡≈Ë≈ ‘È ¡Â∂ «¬’Ø ‘∆ Â≈‰∂-Ï≈‰∂ «Úº⁄ ‹∞Û∂ ‘ج∂Õ ‹∂ «¬º’ Ú∆ «‘ºÒ «◊¡≈ ª √Ó∞º⁄∆ Â≈‰∆ ¿∞Òfi ‹≈Ú∂◊∆Õ «¬√ Â≈‰∆ ˘ Ï∂  Ø ’ Ú√Ø ∫ Ú∆ ¿∞ Ò fi≈ ‘∆ ‘À Õ ‹ÒÚ≈Ô± ÏÁÒ ◊¬∆ ‘À ÌØ ‹ È ¿∞Í‹≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «Óº‡∆ Á∆¡ª ‹÷∂‹ Íª ∞Û∑ ⁄∞º’∆¡ª ‘ÈÕ Ï∆Â∆ √Á∆ «Úº⁄ ÓÈ∞º÷ Ó±Ò √≈ËȪ ’ØÒ≈, Â∂Ò ¡Â∂ ÷«‰‹ª ¿∞ºÍ ‘∆ «ÈÌ «‘≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª Ú√ª Á∆ «√‹‰≈ «Úº⁄ ’∞Á ˘ ’ØÛª √≈Ò Òº◊ ◊¬∂ √È Í ÓÈ∞÷ º ¿∞Ȫ∑ ˘ ’∞fi º ’∞ Í∆Û∑∆¡ª «Úº⁄ ‘∆ Ó∞’≈ ⁄«Ò¡≈ ‘ÀÕU ËÛÚÀÒ Ó∞Ò’ª È∂ «Ú’≈√ Á∂

«¬√ Â≈‰∆ ˘ Ï∂Ø’ Ú√Ø∫ Ú∆ ¿∞Òfi≈ ‘∆ ‘ÀÕ ‹ÒÚ≈Ô± ÏÁÒ ◊¬∆ ‘À ÌØ‹È ¿∞Í‹≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «Óº‡∆ Á∆¡ª ‹÷∂‹ Íª ∞Û∑ ⁄∞º’∆¡ª ‘ÈÕ Ï∆Â∆ √Á∆ «Úº⁄ ÓÈ∞º÷ Ó±Ò √≈ËȪ ’ØÒ≈, Â∂Ò ¡Â∂ ÷«‰‹ª ¿∞ºÍ ‘∆ «ÈÌ «‘≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª Ú√ª Á∆ «√‹‰≈ «Úº⁄ ’∞Á ˘ ’ØÛª √≈Ò Òº◊ ◊¬∂ √È Í ÓÈ∞º÷ ¿∞È∑ª ˘ ’∞ºfi ’∞ Í∆Û∑∆¡ª «Úº⁄ ‘∆ Ó∞’≈ ⁄«Ò¡≈ ‘ÀÕU

162.

Ȫ¡ ”Â∂ ÏÛ≈ ’∞fi º ‘±«≥ fi¡≈ ¡Â∂ Ò∞«º ‡¡≈ ‘À Íà≥ ± «Ú’≈√Ù∆Ò Á∂Ùª ¡≥Á Ú∆ «¬º’ ◊Ò «ÓºÊ ⁄ºÒ ‘∆ ‘À «’ «Ú’≈√ ÔØ‹È≈Úª ‘∆ ‘∂’ «ÏÓ≈∆ Á≈ ‘ºÒ ‘ÈÕ «¬È∑ª «Ú’≈√ ÔØ ‹ È≈Úª Á∆ ÿ≈Û √Ó∂∫ Ú≈Â≈Ú‰∆ ͺ÷ ª ‘Ó∂Ù≈ ‘∆ Ș ¡≥Á≈˜ ‘∞≥Á∂ ‘È, «¬√∂ Ò¬∆ ¡ΩÙË∆ Á∆ ʪ ”Â∂ √≈Í Ï‰Á∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕ «Ú’≈√ Á∂ Ȫ¡ ‘∂·ª ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ √≈ËȪ Á∆ ÍÃ≈ÍÂ∆ ’∞Á Á≈ ÙØÙ‰ ‘ÀÕ «Ú’≈√ «’√∂ Ú∆ ’∆Ó ”Â∂ ◊Ò Ë≈È≈ ‘À Õ «Ú’≈√Ù∆Ò Á∂Ùª «Úº⁄ Ú∆ «√Î ⁄ΩÊ∂ «‘º√∂ ÂØ∫ Ú∆ ÿº‡ ÒØ’ ‘∆ «¬È∑ª «Ú’≈√ ÔØ‹È≈Úª Á≈ Ò≈Ì ¿∞·≈ √’Á∂ ‘ÈÕ ‹Á«’ √≥Â≈Í √Ì ˘ Ì∞◊‰≈ ÍÀ‰≈ ‘À, «Î «¬‘ «Ú’≈√ «’√ Á≈ ‘Ø«¬¡≈? Ó∞Û Ó∞Òª’‰ Á∆ ÒØÛ: √º«Ì¡Â≈ Á∂ «‹√ ÚÂÓ≈È ÍÛ≈¡ «Úº ⁄ ÓÈ∞ º ÷ ‹≈Â∆ Á∆ Í∆Û∑ ∆ Ò≥ÿ ‘∆ ‘À ¿∞√ «Úº⁄ ’∞Á È≈Ò ÓÈ∞÷ º ∆ «ÙÂ∂ Á∂ Ó∞Û Ó∞Òª’‰ Á∆ ÒØÛ «ÁÈØ∫-«ÁÈ Â∆Ï ‘∞≥Á∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ √≈‚∆¡ª √Ó≈‹∆ ¡Â∂ ¡≈«Ê’ «⁄≥Â≈Úª «Úº⁄ «‹≥È≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¿∞ √ Á≈ Ó± Ò ¡Ë≈ ’∞ Á  Á≈ ¿∞ ‹ ≈Û≈ ‘À Õ ’∞ Á  «Ú«◊¡≈È∆ Ò≈ÍÂ∂ Ú Á≈ ’«‘‰≈ ‘À, TÓÈ∞º÷ Á≈ √≥√≈ ¡≈͉≈ «¬«Â‘≈√ «√Î ’≈◊˜ª ¿∞ºÍ ‘∆ È‘∆∫ «Ò÷Á≈, √Ì ÂØ ∫ Úº Ë ¿∞ ‘ ¡≈͉≈ «¬«Â‘≈√ ’∞Á Á∂ «⁄‘∂ ¿∞ºÍ ¿∞’ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ ’≈◊˜ ¿∞ºÍ «Ò«÷¡≈ «¬«Â‘≈√ ª «Ó‡ √’Á≈ ‘À, ÈÙ‡ ‘Ø √’Á≈ ‘À Í ’∞Á Á∂ «⁄‘∂ ¿∞ºÍ «Ò÷∆¡ª ◊ºÒª «ÙÒ≈Ò∂÷ª Úª◊ ¡«Ó‡ ω ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕU ‹∂ ¡√∆∫ ’∞ Á  Á∆ Ú∂ Á È≈ «Ë¡≈È È≈Ò √∞‰ Ò¬∆¬∂ ª Ì«Úº÷ Á∆¡ª ¡ËØ◊Â∆¡ª Á∂ ¡√∆∫ √ÈÓ∞º÷ ‘ØÚª◊∂Õ √Ó∞º⁄∂ √≥√≈ ˘ ‹≈◊‰ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ «Î Ì≈Â∆ ÁÙÈ Âª √≈˘ ’∞Á Á∆ ≈÷∆ ‘∆ È‘∆∫ √◊Ø∫ «¬√ Á≈ √«Â’≈ ’È Á∆ Ú∆ ÍÃ∂È≈ «Á≥ Á ≈ ‘À Õ √≈‚∂ Ó∂ Ò ∂ ‹Ò ’∞ ≥ ‚ ªÈÁ∆¡ª ’≥„∂ ‹∞ÛÁ∂ ‘ÈÕ ¡√∆∫ ’≥‹’ª ˘ ͱ ‹ Á∂ ‘ªÕ √≈‚≈ √«Ì¡≈⁄≈ ÌΩ‰ª-‹ÈΩª ˘ ⁄Ø◊≈ Í≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ÈÁ∆¡ª, ÷±‘ª Â∂ ‡Ø«Ì¡ª ¿∞ºÂ∂ Á∆Ú∂ ‹◊≈¿∞∫Á≈ ‘À, ∞º÷ª ˘ ÓΩÒ∆¡ª Ï≥ÈÁ≈ √∆Õ ¡√∆∫ ‘∆ «¬√Á∂ ¡√Ò Ì≈Úª ˘ Ì∞ºÒ-ÌÒ≈¡ ◊¬∂ ‘ªÕ (√Ó≈ÍÂ) December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689

- √≈˱ «Ï«È≥◊ (⁄≈ √≈Ò Í«‘Òª ¤Í∆ Ó∂∆ Í∞√Â’ “È≈√«Â’ Ï≈‰∆” Á∂ √Ï≥Ë «Úº⁄ √Ó∂∫-√Ó∂∫ ¡÷Ï≈ª, ¬∆Ó∂Ò ¡Â∂ Î∂√Ï∞’ º ≈‘∆∫ ÍÃÂ∆’Ó «ÓÒÁ∂ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ «’Â≈Ï ¡Â∂ È≈√«Â’Â≈ √Ï≥Ë∆ ¡≈ÒØ⁄’ ÁØ√ª ÚºÒ∫Ø ¿∞·≈¬∂ ◊¬∂ ’∞ºfi È∞’«Â¡ª Ï≈∂ «¬ºÊ∂ ⁄⁄≈ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ‘ÀÕ «¬ºÊ∂ Á‹ Ï‘∞Â∆ ‹≈‰’≈∆ «¬’ √Ê≈È’ ¡÷Ï≈ «Úº⁄ ⁄ºÒ∂ «Ú⁄≈-Ú‡ªÁ∂ ”Â∂ ¡≈Ë≈« ‘ÀÕ «¬√ Ï«‘√ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ¿∞È∑ª ÁØ√ª Á∂ Ȫ¡ «¬ºÊ∂ È‘∆∫ «Ò÷∂ ‹≈ ‘∂ Í ͱ∆ √∞«‘ÁÂ≈ È≈Ò ¿∞·≈¬∂ √Ú≈Òª Ò¬∆ ÓÀ∫ ¿∞È∑ª Á≈ «ÁÒØ∫ Ë≥ÈÚ≈Á∆ ‘ªÕ) “È≈√«Â’ Ï≈‰∆” Á∂ ¤Í‰ Ï≈∂ ‘ج∂ «’≥± È≈Ò ‘∆ ◊ºÒ Ù∞± ’Á∂ ‘ªÕ √≈Ë≈È ÙÏÁª «Úº⁄ È≈√«Â’ Ï≈‰∆ Á≈ ¿∞Á∂Ù Í≥‹≈Ï∆ Í≈·’ª È≈Ò «¬√ ◊ºÒ Á∆ √ªfi Í≈¿∞‰≈ ‘À «’ Á∞È∆¡≈ Ì «Úº⁄ ÒØ’ª Á∂ ºÏ ¡Â∂ ËÓ Ï≈∂ √Á∆¡ª ÂØ∫ Úº÷∂ Úº÷∂ «Ú⁄≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ «Úº⁄ Ù≈«ÓÒ Í«‘Ò∆ ¿∞’Â∆ Ì≈Â∆ «⁄≥Â’ ⁄≈Ú≈’ Á∆ ‘À ‹Ø „≈¬∆ ’∞ ‘˜≈ √≈Ò Í«‘Òª ‘ج∂ ‘ÈÕ «¬È√≈È «‹√ ʪ ÍÀÁ≈ ‘∞≥Á≈ ‘À ¿∞ÊØ∫ Á∆ ÏØÒ∆, ‘∞-∆ª Â∂ √Ì ’∞ºfi Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¿∞‘ ºÏ ¡Â∂ ËÓ Ï≈∂ ¿∞ÊØ∫ Á∂ ÍÃ⁄º«Ò «Ú⁄≈ Ú∆ «√º÷Á≈ ‘ÀÕ Í È≈Ò ‘∆ ¿∞‘ «¬‘ «√º÷Á≈ ‘À «’ ¿∞‘Á≈ ºÏ ¡Â∂ ¿∞‘Á≈ ËÓ √Ì ÂØ∫ ¿∞ºÂÓ ‘È ¡Â∂ ¿∞È∑ª Â∂ «’√∂ √± «Úº⁄ Ú∆ «’≥± È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈Õ «¬‘

Ó∂∆ «’Â≈Ï Á∂ Ï‘∞Â∂ Í≈·’ «√º÷ ËÓ È≈Ò √≥Ï≥Ë ‘ÈÕ Á±‹∂ ËÓª Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úº⁄ «√º÷ ËÓ ÈÚª ‘À ¡Â∂ «¬‘ Ó∞º÷ ÂΩ ”Â∂ Í«‘Ò∂ √Ê≈Í ËÓª-«‘≥Á± ¡Â∂ «¬√Ò≈Ó Á∆ ¡≈ÒØ⁄È≈ «Ú⁄Ø∫ ‘Ø∫Á «Úº⁄ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ √Á∆¡ª Í«‘Òª √Ê≈Í ‘ج∂ ËÓª Á∂ ºÏ/¡ºÒ≈ º’ Í‘≥∞⁄‰ Á∂ ÂΩ Â∆«’¡ª ˘ ºÁ ’’∂ ÈÚ∂∫ ≈‘ Á√≈¿∞‰ ˘ ’∞ºfi ÒØ’ª ÚºÒØ∫ Â’Ù∆Ò ¡Â∂ «Ú«◊¡≈È’ √Ó«fi¡≈ ¡Â∂ ¡ÀÒ≈«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ

ͺ’ ’È Ò¬∆ «’ ¿∞‘ «¬È√≈È «¬√ ◊ºÒ ˘ ͱ∆ Â∑ª √Ófi∂ ¡Â∂ Ó≥È,∂ ¿∞√˘ ‘ «’√Ó Á≈ ‚ Â∂ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ÒÍÈ≈ ’∆Â∂ È’ ¡Â∂ √Ú◊ «Úº⁄ ‘؉ Ú≈Ò∂ ¡È∂’ª È∞’√≈Ȫ Á≈ ‚ ¡Â∂ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ÒÍÈ≈ ’∆Â∂ È’ ¡Â∂ √Ú◊ «Úº⁄ ‘؉ Ú≈Ò∂ ¡È∂’ª È∞’√≈Ȫ ¡Â∂ Î≈«¬«Á¡ª Ï≈∂ Áº«√¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ Ì≈Ú∂∫ ¡«‹‘≈ ’∞ºfi ‘∆ Ê≈Úª Â∂ Ú≈ÍÁ≈ ‘À Í Í«‘Òª «¬‘ ◊ºÒ ¡≈Ó √∆ «’ ºÏ Â∂ ËÓ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ Úº÷∂ «Ú⁄≈ º÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ ¡≈͉∆ ‹≈È ÂØ∫ ‘ºÊ Ë؉∂ ÍÀ∫Á∂ √ÈÕ ‘∞‰ Ú∆ ¡’√ «¬‘ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À «’ ¡≈Ó «Ú¡’Â∆ º’, ÷≈√ ’ Ï⁄ÍÈ «Úº⁄, «√Î √Ê≈Í ËÓ √Ï≥Ë∆ «Ú⁄≈ ‘∆ Í‘∞≥⁄‰ ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ Úº÷∂ «Ú⁄≈ ¿∞√ ÂØ∫ Á± ‘∆ º÷∂ ‹≈‰Õ «¬√ «’√Ó Á∆¡ª ’Ø«ÙÙª ‘

Í≈√∂ Ú∂÷‰ √∞‰È ˘ «ÓÒÁ∆¡ª ‘ÈÕ ¿∞Á≈‘È Ú‹Ø∫ ¡Ó∆’≈ Ú◊∂ «Ú’√ Ó∞Ò’ «Úº⁄ Ú∆ ’º‡Û «¬√≈¬∆ ‘Ó∂Ùª «¬√ Â≈’ «Úº⁄ «‘≥Á∂ ‘È «’ √’±Òª «Úº⁄ Ϻ«⁄¡≈ ˘ «Ú«◊¡≈È Ï≈∂ √‘∆ √±fi È≈ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂ ¡Â∂ ¿∞È∑ª ˘ «¬√≈¬∆ Ӻ Ï≈∂ ‘ ‘≈Ò «Úº⁄ ÍÛ∑≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ «¬√ È≈Ò Ú≈Ò √‡∆‡ Á∂ Ò∞‡∂«¡ª Ò¬∆ ÒØ’ª ˘ Ó±÷ ω≈¬∆ º÷‰≈ √Ω÷≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ Úº÷∂-Úº÷∂ Â∆’∂ È≈Ò «¬√ «’√Ó Á≈ ÚÂ≈≈ ‘ √Ó≈‹ «Úº⁄ Í≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «‹ºÊ∂ √Ê≈Í Ë≈«Ó’ «Ú⁄≈ª ˘ ’≈«¬Ó º÷‰ Ò¬∆ ͱ∆ ͱ∆ Ú≈‘ Ò≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «Î Ú∆ Úº÷∂ «Ú⁄≈ª Á≈ ‘Ú≈ «Úº⁄ ‘؉≈ √Ê≈Í ËÓª Ò¬∆ √Á≈ ‚ ÍÀÁ≈ ’Á≈ ‘À «’ «¬‘ «’Â∂ ÒØ’ª Á≈ «ÁÃÙ‡∆’؉ ‘∆ È≈ ÏÁÒ Á∂ÚÕ∂ ¡«‹‘≈

ARG Construction Inc. Licensed, Garage Builder We Install Garage Doors and We repair Garage Doors We Install Garage Opener & Spring also.

Best Prices! Best Services! WE CAN MEET OR BEAT ANY PRICES!

NIRMAL SINGH : 403-615-3833 Email : arg2construction@gmail.com

Sikh Virsa, Calgary

163.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689 Ï‘∞ Ê≈¬∆∫ ‘Ø Ú∆ «‘≈ ‘ÀÕ √Ø «¬√ Ú∂Ò∂ Ë≈«Ó’ º÷∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ◊∞±¡ª Á∆ «√º«÷¡≈ Ó∞º÷ ÂΩ ”Â∂ È‘∆∫ «’ «Ú«◊¡≈È ’ØÒØ∫ ¡º‹ º’ ’ج∆ «¬’ Ú∆ ÒØ’ª Á≈ «¬‘ ÂΩ÷Ò≈ ’ج∆ ÌÓ È‘∆∫ √◊Ø∫ ¡√Ò∆ ‘À ÍÃÓ≈ÂÓ≈ Á∆ ‘Ø∫Á «Úº⁄ ͺ’≈ Ô’∆È º÷‰ Ï≈∂ ‘À Â∂ ÈÚª «ÈÔÓ È‘∆∫ «Â¡≈ ’ ‘Ø«¬¡≈Õ «Ú«◊¡≈È ¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ‚ ”Â∂ ’≈ϱ Í≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ «¬√ È≈Ò ‘∆ «¬‘ ÍÃÓ≈ÂÓ≈ º’ Í‘≥∞⁄‰ Ï≈∂ ÈÚ∆∫ √∂Ë Ï≈∂ Ó∞„ º Ò∆ √Ófi º÷‰ Ú≈Ò≈ «Ú¡’Â∆ Ú∆ ‹≈‰Á≈ «’√Ó Á∂ «Ï¡≈È Á∂‰ Ò¬∆ Әϱ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È «’ «Á≥Á∆ ‘ÀÕ ‹∆ÚÈ «Úº⁄ ‹Ø ⁄≥◊∂ ’≥Ó (¡√Ò «Úº⁄ ‘∞≥Á≈ ‘À ‹ª ¿∞‘˘ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À «¬‘ Í∞√Â’ (È≈√«Â’ Ï≈‰∆) «’√∂ Á≈ Ú∆ «ÁÃÙ‡∆’؉ ’Ó) ’È Á∆ «√º«÷¡≈ ◊∞±¡ª ÚºÒØ∫ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ‘À «’ «Ú«◊¡≈È È∂ ’Á∂ ’ج∆ ÈÚª «ÈÔÓ Ï‰≈¿∞‰ ÏÁÒ‰ Á∂ √ÓºÊ È‘∆∫ ‘ÀÕ ‹∂ «¬‘ ◊ºÒ √‘∆ ‘ØÚ∂ ¿∞‘ «È√≥Á∂‘ ⁄≥◊∆ ‘À Í ¿∞√Á≈ Ó∞º÷ Ó’√Á «¬√ Á≈ Á≈¡Ú≈ È‘∆∫ ’∆Â≈ ¡Â∂ È≈ ‘∆ «Ú«◊¡≈È Á≈ ¡Â∂ «¬‘ ’«‘‰ Ú≈Ò∂ ÷∞Á «¬√ ”Â∂ Ô’∆È ’Á∂ ËÂ∆ Â∂ ¡≈͉∂ Ò¬∆ ‹ª Á±«‹¡ª Ò¬∆ ⁄≥◊≈ ¡≈Ò≈ «¬√ «’√Ó Á≈ ’ج∆ «ÈÙ≈È≈ ‘ÀÕ Í «¬‘ «¬’ ‘؉ ª Î∂ «¬√ Ï≈∂ «’√∂ ˘ «Î’ ’È Á∆ «’¿∞∫ Á∞¡≈Ò≈ ÍÀÁ≈ ’È≈ È‘∆∫ √◊Ø∫ ÍÃÓ≈ÂÓ≈ Á∆¡ª Șª ¡‰fi∞·Ò≈«¬¡≈ ‹≈‰ Ú≈Ò≈ ÂºÊ ‘À «’ ‘ ÷∂Â ÒØÛ ÍÚ∂? «Úº⁄ ⁄≥◊∂ ωÈ≈ ‘ÀÕ √Ø ¡ÓÒ∆ ÂΩ ”Â∂ «¬’ Ë≈«Ó’ «Úº⁄ ‘ج∂ ‘∞‰ º’ Á∂ «Ú’≈√ Á≈ ¡≈Ë≈ «Ú«◊¡≈È «’Â≈Ï Á∂ ¿∞ÁÙ ∂ Á∂ ‘∆ √Ï≥Ë «Úº⁄ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ «Ú¡’Â∆ ÚºÒØ∫ ’∆Â∂ Ï‘∞Â∂ ⁄≥◊∂ ’≥Óª Á≈ ¡≈Ë≈ ‘∆ ≈‘∆∫ ’∞ÁÂ∆ «ÈÔÓª Ï≈∂ ÍÃ≈Í ‹≈‰’≈∆ ‘∆ ‘ÀÕ «◊¡≈ ‘À «’ «¬‘ «’Â≈Ï ÒØ’ª Á≈ «ÚÙÚ≈√ √∞¡≈Ê È≈Ò Ì«¡≈ ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ È≈√«Â’ «Ú⁄≈Ë≈≈ ‹Á Ú∆ «Ú«◊¡≈È ≈‘∆∫ ’ج∆ ÈÚ∆∫ ÷Ø‹ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ È≈√«Â’Â≈ «Úº⁄ ÏÁÒ‰ Á∂ «¬≈Á∂ È≈Ò «Â¡≈ ÍÃÓ≈ÂÓ≈ ÂØ∫ Ó∞È’ ‘؉ Á∂ È≈Ò È≈Ò √Ó≈‹ ˘ ‘ ‘À ª ËÓ∆¡ª ÚÒØ∫ Í«‘Òª ¿∞√Á∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ ¡≈ÒØ⁄’ª Á≈ «¬‘ ¡≥Á≈˜≈ ’∞ºfi «ÚØËÂ≈ ‘∞≥Á∆ ‘À ¡Â∂ Î∂ «¬’ ¡‹∆Ï ‘ºÁ º’ Ù≈«¬Á √‘∆ ‘ØÚ∂Õ √≥ÌÚ ‘À Â∆’∂ È≈Ò, Â’∆ÏÈ √≈∂ ‘∆ ËÓª «’ Ó∂∂ ÓÈ «Úº⁄ «’ºË∂ «¬‘ «Ú⁄≈ ÚºÒØ∫, «¬‘ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À Ò∞«’¡≈ ÏÀ·≈ ‘ØÚ∂Õ Í «¬‘ ◊ºÒ «’ «¬‘ ’∞ºfi ª √≈‚∆¡ª Í«ÚºÂ ºÏ Á∆ ‘Ø∫Á Ï≈∂ ¡Â∂ ËÓ Ï≈∂ ‹Ø ’∞ºfi √≈˘ Ï⁄ÍÈ «Úº⁄ Áº√‰ Á∆ «ÚÙ∂Ù ÒØÛ ‘À «’ ÓÀ∫ «’√∂ Í∞√Â’ª «Úº⁄ √Á∆¡ª Í«‘Òª «√÷≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À, ¿∞√˘ ÷∞Á ͱ∆ Â∑ª √Ófi ’∂ «Ú⁄≈ «’√Ó Á∂ Ì∞Ò∂÷∂ Á≈ «Ù’≈ È‘∆∫ «’ «Ò÷ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ √∆Õ ÒØ’ª Á∂ √Á∆¡ª ÂØ∫ Â∞∂ ¡≈¿∞∫Á∂ Ë≈«Ó’ ÒØ’ª Á≈ ‚ √Ófi ’∂ Î∂ ¿∞√ Â∂ Ô’∆È ’∆¬∂Õ Â∂ «¬‘ ’Á∂ Ú∆ √≈˘ Áº√∂ «ÚÙÚ≈√ª ˘ «¬º’ Í∞√Â’ ≈‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ «Ú«◊¡≈È ◊¬∂ «¬’Ø «¬’ √ØÓ∂ ÂØ∫ «ÓÒ‰ Ú≈Ò∆ ‹≈‰’≈∆ È≈Ò √≥ÌÚ ÏÁÒ √’Á≈ ‘ª ‹ª ÏÁ«Ò¡≈ ‘ΩÒ∆-‘ΩÒ∆ «¬È√≈È Á∆¡ª ¡º÷ª È‘∆∫ ‘Ø √’Á≈Õ «¬√ Ú≈√Â∂ ˜±∆ ‘À «’ ¡√∆∫ Úº÷∂ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ⁄∂ÂÈ ÂΩ ”Â∂ Ó∂≈ ¡º«◊¿∞∫ ‘È∂≈ Á± ’ «‘≈ ‘ÀÕ Ó’√Á Í≈·’ª È≈Ò «√Î «¬‘ Á∞È∆¡ª Á∂ Ï‘∞ ¡«‹‘∂ Á∂Ù ‘È «‹ºÊ∂ Úº÷∂ √Ø«Ó¡ª ÂØ∫ Úº÷∂ Úº÷∂ «Ú⁄≈ª Ï≈∂ ‹≈‰∆¬∂Õ ‹≈‰’≈∆ √ªfi∆ ’È ÂØ∫ ‘À «’ ºÏ Á∆ ËÓ Á≈ ¡√ È≈ ‘؉ Ï≈Ï ‘À Â∂ ‘Ø∫Á ¡Â∂ ËÓ Á∆ ÓÈ∞º÷ Á∂ ‹∆ÚÈ «Úº⁄ ¿∞Ê∫Ø Á∂ ÒØ’ Ë≈«Ó’ ¡√ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª √≈«Ê’Â≈ Ï≈∂ Á∞È∆¡≈ Ì Á∂ «⁄≥Â’ «’√∂ Á∂ «‘‰ÔØ◊ ω≈¿∞‰ Ï≈∂ ‘ÀÕ È≈√«Â’ ËÂ∆ È≈ÒØ∫ ‘ ͺ÷∫Ø ÚË∆¡≈ ‹∆ÚÈ ÏÂ∆ ’ ‘∂ ‘ÈÕ √Á∆¡ª ÂØ∫ Úº÷∂-Úº÷∂ «Ú⁄≈ º÷Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ ÒØÛ ¿∞ÂÒ∂ «¬√ ‹∆ÚÈ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª Ï≈¡Á «Úº⁄ «’√∂ √≥√≈ Ì «Úº⁄ ºÏ Á∆ ‘Ø∫Á ÂØ∫ È≈Ï ¡Â∂ Ë≈«Ó’ ‘À «’ ¡√∆∫ ¿∞È∑ª Ï≈∂ ‹≈‰∆¬∂Õ ¡º÷ª Ï≥Á ’’∂, «’√Ó Á∆ ‘Ø∫Á «Úº⁄ «ÚÙÚ≈√ È‘∆∫ º÷Á∂Õ ¿∞‘ ‹∂ ÚÒ◊‰ ÂØ∫ ¡≈˜≈Á ‘Ø ’∂ ‹∆‰ Ú≈«Ò¡ª Á∆ «◊‰Â∆ ‹≈‰’≈∆ Á∂ «¬’Ø «¬’ √ØÓ∂, «‹√ Ï≈∂ √≈˘ Ï⁄ÍÈ ’ج∆ ⁄≥◊≈ ’≥Ó ’Á∂ ‘È Âª ¿∞‘ «’√∂ ‘Ø Ó’√Á «Úº⁄ ‘ ÍÒ Ú≈Ë≈ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ «Úº⁄ «√÷≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À, ¿∞ºÍ ‡∂’ º÷ ’∂ √Ì ’∞ºfi Ò¬∆ È‘∆∫ ’Á∂ «‹Ú∂∫ «’ √Ú◊ Á∆ ¡≈√ «Úº⁄ ‹ª ¡≈͉∂ ‚ ’≈È Ë≈«Ó’ «Ú¡’Â∆¡ª ÚºÒØ∫ «‹¿∞∫ Á≈ «Â¿∞∫ È≈ Ó≥È∆ ‹≈¬∆¬∂Õ ¡«‹‘≈ «ÚÙÚ≈√ ⁄∞≈√∆ ÂØ∫ ÷«‘Û≈ ¤∞‚≈¿∞‰ Ò¬∆ Â∂ ‹ª «Î Á±‹∂ ’¬∆ Ú≈ È≈√«Â’Â≈ Ï≈∂ ‘ «’√Ó Á∂ Ȫ‘ͺ÷∆ ¡≥Ë «ÚÙÚ≈√ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ºÏ Á∆ ‘Ø∫Á Ï≈∂ ¡Â∂ ËÓ ËÓª Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ¡≈͉∂ ËÓ ˘ ÚË∆¡≈ Á√≈¿∞‰ «Ú⁄≈ «Ò÷ ’∂ Â∂ ¡≈͉∂ ÚºÒ∫Ø È≈√«Â’Â≈ Á∆ ÏÛ∆ Ï≈∂ ‹Ø ’∞ºfi √≈˘ Ï⁄ÍÈ «Úº⁄ «√÷≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À, Ò¬∆Õ «ÿÈ≈¿∞‰∆ Â√Ú∆ Í∂Ù ’’∂ È≈√«Â’ «Ú¡’Â∆ ¿∞√˘ ÷∞Á ͱ∆ Â∑ª √Ófi ’∂ «Ú⁄≈ ’∂ Î∂ ¿∞√ Â∂ «¬√ ¿∞ÍÒ∂ «¬Â≈˜ Úª◊ ‘∆ «¬‘ È∞’Â≈ Ú∆ ’ØÒØ∫ Í∞º«¤¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ’∆ ÂÀ˘ È≈√«Â’Â≈ Á≈ Ô’∆È ’∆¬∂Õ Â∂ «¬‘ ’Á∂ Ú∆ √≈˘ Áº√∂ ◊¬∂ «¬’Ø ¿∞·≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ «’Â≈Ï «Úº⁄ «¬√≈¬∆ Ӻ «¬‘ «ÿÈ≈¿∞‰≈ ±Í Í√≥Á ‘À ¡Â∂ «¬√ ”Â∂ Ï‘∞ «¬’ √ØÓ∂ ÂØ∫ «ÓÒ‰ Ú≈Ò∆ ‹≈‰’≈∆ È≈Ò √≥ÌÚ Ï≈∂ ‘∆ «‡ºÍ‰∆¡≈ «’¿∞∫ ‘È? ¡≈ÒØ⁄’ª Á∆ «¬‘ Ó≈‰ ‘À? «¬‘ Â√Ú∆ «ÿÈ≈¿∞‰∆ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ È‘∆∫ ‘Ø √’Á≈Õ «¬√ Ú≈√Â∂ ˜±∆ ‘À «’ ¡√∆∫ Úº÷∂ ◊ºÒ Ú∆ ’≈Î∆ ‘ºÁ º’ √‘∆ ‘ÀÕ ¬∂Ê∂ √Óº«√¡≈ «¬‘ ‘À ¡’√ «¬’ ÁÒ∆Ò «¬‘ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ ‘À «’ Á∂÷Ø Úº÷∂ √Ø«Ó¡ª ÂØ∫ Úº÷∂-Úº÷∂ «Ú⁄≈ª Ï≈∂ ‹≈‰∆¬∂Õ «’ ËÓ Ï≈∂ «√ºË∆ È∞’Â≈⁄∆È∆ (ËÓ Ï≈∂ ¡≈Ó È≈√«Â’ª ÚºÒ∫Ø «’≥È∂ ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬‘ Ë≈È≈ «¬√ «’Â≈Ï Á≈ Ó’√Á Í≥‹≈Ï∆ Í≈·’ª È≈Ò ¿∞‘ «’√Ó Á∆ È∞’Â≈⁄∆È∆ È‘∆∫) ¡‹∂ «√Î «¬√≈¬∆ «’ È≈√«Â’ ÒØ’ª È∂ Ú∆ ÓÈ∞º÷Â≈ Â∂ ‹∞ÒÓ „≈‘∂ √ØÓ∂ √ªfi∂ ’È ÂØ∫ ‘ÀÕ ÓºÂ «Úº⁄ ‘∆ √≥ÌÚ ‘ج∆ ‘ÀÕ Á±«‹¡ª ËÓª È∂ ¡‹∂ ‘È, Á∂ ‹Ú≈Ï «Úº⁄ «¬≥È≈ ‘∆ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ Ó∂∆ «’Â≈Ï Á∂ Ï‘∞Â∂ Í≈·’ «√º÷ ËÓ È≈Ò Â’ «’√∂ ˘ «¬√ Â∑ª ÷∞ºÒ∑ ’∂ ÏØÒ‰ Á∆ ¡≈˜≈Á∆ «¬√ «’√Ó Á≈ ’ج∆ ·Ø√ √ϱ ȑ∆∫ «ÓÒÁ≈ «’ √≥Ï≥Ë ‘ÈÕ Á±‹∂ ËÓª Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úº⁄ «√º÷ ËÓ È‘∆∫ «ÁºÂ∆Õ «¬√≈¬∆ ËÓ Á∂ ÍÀØ’≈ª È∂ Ú∆ Ò≥Ó≈ ¿∞È∑ª È∂ «¬‘ ’≥Ó È≈√«Â’ ‘؉ ’’∂ ’∆Â≈ ‘ØÚ∂Õ ÈÚª ‘À ¡Â∂ «¬‘ Ó∞÷ º ÂΩ ”Â∂ Í«‘Ò∂ √Ê≈Í ËÓª- √Óª-¡·≈Ú∆∫ √Á∆ Á∂ ¡≥ º’-«’√∂ ˘ ¡≈͉∂ «‹√ Â∑ª ¿∞Á≈‘È Ú‹Ø∫ «‘‡Ò ‹Ø ’ÀÊØ«Ò’ √∆, «‘≥Á± ¡Â∂ «¬√Ò≈Ó Á∆ ¡≈ÒØ⁄È≈ «Ú⁄Ø∫ ‘Ø∫Á «Úº⁄ «Ú∞Ë º ÏØÒ‰ È‘∆∫ √∆ «ÁºÂ≈Õ «¬√ «’√Ó Á∆ ‹∞¡ º  È∂ ËÓ Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Úº⁄ Ô‘±Á∆¡ª ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ √Á∆¡ª Í«‘Òª √Ê≈Í ‘ج∂ ËÓª Á∂ ’È Ú≈Ò∂ ˘ ÓΩ º’ Á∆ √ı √˜≈ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ ˘ Ó≈«¡≈ ‹ª «‹√ Â∑ª ‘ ¡≈¬∂ «ÁÈ Ì≈ Ú◊∂ ºÏ/¡ºÒ≈ º’ Í‘≥⁄ ∞ ‰ Á∂ ÂΩ Â∆«’¡ª ˘ ºÁ ’’∂ √∆Õ «‹ºÊØ∫ º’ Á±‹∂ ËÓª Á≈ √Ï≥Ë ‘À, ¡√∆∫ Á∂÷Á∂ Á∂Ù «Úº⁄ ËÓ Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ Á≥◊∂ ’Ú≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ÈÚ∂∫ ≈‘ Á√≈¿∞‰ ˘ ’∞ºfi ÒØ’ª ÚºÒØ∫ Â’Ù∆Ò Â∂ ‘ª «’ «¬≈È ‹ª √≈¿±Á∆ ¡Ï «Úº⁄ ‘∆ È‘∆∫, «‹√ Â∑ª AIDG «Úº⁄ Í≥‹≈Ï Á∂ Ë≈«Ó’ «Î’∂ «Ú« ◊¡≈È’ √Ó«fi¡≈ Â∂ ¡ÀÒ≈«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Ì≈Â, Ï≥◊Ò≈ Á∂Ù, ¡Î◊≈«È√Â≈È Â∂ Í≈«’√Â≈È «¬’ Á±‹∂ Á≈ «√¯ «¬√ Ò¬∆ ’ÂÒ ’ ‘∂ √È «’ «¬√ √Ø⁄ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ “È≈√«Â’ Ï≈‰∆” Ï≈∂ «¬‘ «Úº⁄ Ú∆ «¬‘ ’∞ºfi ‘∞‰ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ «¬√ Ú∂Ò∂ «¬º’∆Ú∆∫ ¿∞‘ Á±‹∂ ËÓ Á∂ ÍÀØ’≈ √È ‹ª «‹√ Â∑ª AIHD «¬Â≈˜ Ú∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À «’ «¬√ «’Â≈Ï √Á∆ «Úº⁄ Ú∆, Á∞È∆¡ª Á∂ Â∂ª Ó∞Ò’ ¡«‹‘∂ ‘È «Úº⁄ «¬’ Ë≈«Ó’ «Î’∂ Á∂ ÒØ’ª Á∂ ◊Òª «Úº⁄ «Úº⁄ «√º÷ ◊∞¡ ± ª ˘ «’¿∞∫ È‘∆∫ Ù≈ÓÒ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ «‹Ê∂ È≈√«Â’ «Ú⁄≈ º÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ ÓΩ Á∆ √˜≈ ‡≈«¬ Í≈-Í≈ ’∂ √≈«Û¡≈ √∆Õ ‹ª «Î ÏÁÒ∂ Á∆ Ó∂∆ «’Â≈Ï È≈√«Â’Â≈ Ï≈∂ ‘ÀÕ «¬√ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «¬È∑ª Á∂Ùª «Úº⁄ ¡‹Ø’∂ √Ó∂∫ Ó≈∂ ‹≈ Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò Í≥‹≈Ï «Úº⁄ «¬’ «Î’∂ Á∂ ÒØ’ª ˘ Ï‘∞-«◊‰Â∆ È≈√«Â’ √Ø⁄ Á∂ Ë≈È∆¡ª Á∆ ‘ÀÕ ‘ª, ‘∂ È≈√«Â’ ‹ª Â’Ù∆Ò ÒØ’ª Á≈ ’√± «√ΠϺ√ª «Úº⁄Ø∫ ’º„ ’∂ ⁄∞‰ ⁄∞‰ ’∂ Ó≈«¡≈ «◊¡≈ Â∂ «¬‘ ·∆’ ‘À «’ «¬√ «Úº⁄ ¿∞‘ ÒØ’ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘È «¬‘∆ ‘À «’ ¿∞‘ √Ê≈Í Ë≈«Ó’ «Ú⁄≈ª ÂØ∫ Úº÷∂ Á±‹∂ Í≈√∂ √’≈∆ Â≈’ Á∆ ÚÂØ∫ È≈Ò «¬’ «Î’∂ «‹È∑ª Á≈ ºÏ Á∆ ‘Ø∫Á «Úº⁄ ͱ≈ «ÚÙÚ≈√ ‘ÀÕ «¬√ «Ú⁄≈ º÷‰ Òº◊ ͬ∂ ‘ÈÕ Á∂ ‘˜≈ª ÈΩ‹Ú≈Ȫ Á≈ ‹∆ÚÈ ÂÏ≈‘ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ «’Â≈Ï Ú≈√Â∂ ÓÀ∫ ¿∞‘ «Ú⁄≈ ⁄∞‰∂ ‘È ‹Ø ‹ª ª È≈√«Â’ «Ú⁄≈ª Ï≈∂ «¬√ «’√Ó Á∆ ¡≈ÒØ⁄È≈ Ó∂∂ Ò¬∆ È≈√«Â’Â≈ Á∆ Â√Ú∆ «ÏÒ’∞ºÒ È≈√«Â’Â≈ Á∂ ‘º’ «Úº⁄ «√ºË∂ ÂΩ Â∂ ’∞fi º ’«‘≥Á∂ ‘È Ú∆ ¡’√ √∞‰È ˘ «ÓÒÁ∆ ‘À «’ «¬‘ ÒØ’ ‘ Ú∂Ò∂ Úº÷∆ ‘ÀÕ È≈√«Â’ «¬È√≈È ‘ «’√Ó Á∂ ‚ª ÌÓª ‹ª ËÓ Á∂ ¿∞Ȫ∑ ͺ÷ª Ï≈∂ ’∞fi º ’«‘≥Á∂ ‘È ‹Ø ¡’√ «Ú«◊¡≈È Á∆ Âº’∆ Á∆¡ª Ï‘∞ Ó≈‰ È≈Ò ◊ºÒª ÂØ∫ ¡≈˜≈Á ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ È≈ ¿∞‘ «’√∂ «Á√Á∆ ¡‰«Á√Á∆ ÙË≈Ò±¡ª Á∆ Ș ÂØ∫ Ò∞’∂ «‘≥Á∂ ‘È ‹ª○Ò∞○ ’≈ ○’∂ ○ ’Á∂ ‘È Í «¬È∑ ª ’Ø Ò «¬√ ◊º Ò Á≈ ’Ø ¬ ∆ ‹Ú≈Ï Ù’Â∆ ¡º ◊ ∂ fi∞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ’Á≈ ‘À È≈ fi∞’‰ fi∞’≈¿∞‰ Á∆ Ú’≈Ò Sikh Virsa, Calgary

164.

December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 ’Á≈ ‘ÀÕ «‹√ Â∑ª Ë≈«Ó’ ÒØ’ª Ò¬∆ ¡≈͉∂ ˘ Áº√Á∂ «’ ¿∞‘ «Ú⁄≈ «’√ Â∑ª ◊Ò ‘ÀÕ «Ú«◊¡≈È («Î«˜¡≈ÒØ‹∆) «Úº⁄, ‹∆ÚÈ «Ú«◊¡≈È ËÓ Á∆ ‘ºÁ ÂØ∫ Ï≈‘ ¡≈¿∞∫Á∂ «¬È√≈È ‘ºÁ ¡≥ÁÒ∂ ¿∞Á≈‘È Ò¬∆ ÓÀ∫ «’Â≈Ï «Ú⁄Ø∫ «¬ºÊ∂ ËÓ ¡Â∂ ¡Â∂ ÓÈØ«Ú«◊¡≈È «Úº⁄ ¡Â∂ √Ó≈«‹’ «Ú«◊¡≈È «¬È√≈Ȫ È≈ÒØ∫ Úº÷∆ ‘Ø∫Á º÷Á∂ ‘È, È≈√«Â’ Ò¬∆ «Ú«◊¡≈È È≈Ò √≥Ï≥Ë ÁØ ¿∞’Â∆¡ª √ªfi∆¡ª ’ «Ú∞ºË ‘≈È Ú≈Ò∆ ÒÛ≈¬∆ ÒÛ∆ ‘ÀÕ ‘ Ú≈∆ «¬’ «’Â∂ Ú∆ ¡«‹‘∆ ’ج∆ ‘ºÁ È‘∆∫ ‘∞≥Á∆Õ ¿∞‘ √Ó∞º⁄∆ «‘≈ ‘ªÕ «√¡≈‰∂ ¡≈ÒØ⁄’ Â∂ Í≈·’ Ú∆ «⁄≥Â’ª Á∂ ʪ ÂØ∫ Ï≈‘ ’º„∂ ‹≈‰ Â∂ ¿∞È∑ª Á±‹∆ ʪ ÓØ⁄≈ ÓÈ∞º÷Â≈ Á≈ √«Â’≈ ’È Ú≈Ò≈ «Ú¡’Â∆ ‘∞≥Á≈ «¬È∑ª ’ÊȪ Ï≈∂ Áº√ √’Á∂ ‘È «’ «¬‘ «’√ Â∑ª Ò≈«¬¡≈Õ Â≈≈ «Ú«◊¡≈È «Ú⁄Ø∫ ̪‹ ÷≈ ’∂ ¿∞Ȫ∑ ‘ÀÕ «‹È∑ª ÒØ’ª ‹ª Á∂Ùª È∂ ¡≈͉∂ √Ó≈‹ª ˘ ËÓ fi±· ¡Â∂ ◊Ò ‘ÈÕ «¬√ Â∑ª ¿∞‘ ̱-«Ú«◊¡≈È ˘ ¡º◊∂ Úˉ ÂØ∫ Ø’‰ Ò¬∆ ÂØ∫ Úº÷ ’’∂ «√«‹¡≈ ‘À ¡Â∂ «√‹ ‘∂ ‘È ¿∞ºÊØ∫ √≈‚∆ ‹≈‰’≈∆ ¡≈͉∆ ͱ∆ Ú≈‘ Ò≈¬∆; ¿∞È∑ª ‹∆Ú «Ú«◊¡≈È ª ¡ ∆ Á≈ ‹∆ÚÈ Ë≈«Ó’ ÒØ’ª ÚºÒØ∫ ’ÒÍÈ≈ «Úº⁄ ‚≈«ÚÈ «Ú∞Ë º ÒÛ≈¬∆ ’∆Â∆ ¡Â∂ ¡‹Ø’∂  ’ ¡ «Ó’ «Ú  ≈ ’∆Â∂ √Ú◊ ÂØ∫ Ú∆ «Ï‘Â ‘ÀÕ «¬√Á∆ √Ó∂ ∫ ¿∞ ‘ ÓÈØ « Ú«◊¡≈È ¡Â∂ «Úº«Á¡≈ √Ï≥Ë∆ Ë È   ’≈ ≈ Ï≈∂ ‘  «¬’ «Ó√≈Ò ‚ÀÈÓ≈’ ‘À «‹√ Ï≈∂ «ÎÒ «Ú«◊¡≈È’ «√˪ª «Ú∞ ºË ÒÛÁ∂ ‘ÈÕU ’  « ¡≈͉∂ ‚ ∂ ¡Â ∂ Ú≈ È≈√ ’ ∆ ˜∞’ÓÀÈ È∂ Ï‘∞ ’∞ºfi «Ò«÷¡≈ ‘ÀÕ «ÎºÒ Á±‹∆ ¿∞’Â∆ ¡Ó∆’È È≈ÚÒ’≈ ‹Ω‘È ¬ ÷ ’ Ò « ∫ Ø ÚºÒ Ú⁄≈ ˜∞’ÓÀÈ Á≈ ¡«‹‘≈ «¬º’ Ò∂÷ Í≥‹≈Ï∆ «Úº⁄ ¡Í‚≈¬∆’ Á∆ ‘À: Û∆ ‘ -Í º ÷ ∆ « ª È ∂ Á Â≈ Á∆ Ï ’ ÍÛ∑È Á∂ ⁄≈‘Ú≈È «√‹‰≈ Á≈ ¡≥’ È≥Ï T‹ÁØ∫ Ú∆ ËÓ «Ú«◊¡≈È ˘ ‘º Ê «’√Ó Â « √ ≈ ’ ÚºÒØ∫ È ∂ È≈√«Â AGE (‹ÈÚ∆-Ó≈⁄ B@AE) Á∂÷ √’Á∂ ‘È Ò≈¿∞∫Á≈ ‘À, «¬√Á≈ ‘ºÊ √ÛÁ≈ ‘ÀÕ √ØÒ∑Ú∆∫ ’  ¡≈͉∆ ’ Í∂Ù ∆ ÂÀ˘ ‹ª «¬Ê∂ ‹≈ ’∂ ÍÛ∑ √’Á∂ ‘È: √Á∆ «Úº⁄ Â≈≈ «Ú«◊¡≈È, √Â≈Ú∆∫ Â√Ú∆ ∆ ‰ ∞ ‘À «’ ’ ¿ ≈ ≈ È Á ª ÿ ‹ « ≈ À h t t p : w w w. w a t a n p u n j a b i . c a / √Á∆ «Úº ⁄ Ó≈¬∆’Ø - Ï≈«¬¡≈ÒØ ‹ ∆, ‘ ¡ ¤ Á « ≥ º ∞ ∆ ’ØÒØ∫ Í ≈ ±Í Í√  ‰ ∞ july2015/article04.php ¡·≈Ú∆∫ √Á∆ «Úº⁄ ̱ «Ú«◊¡≈È Â∂ ’ ¿ ≈ ¡ È Ú « «¬‘ «ÿ ≈ ? À Á Ó∂∂ Ò¬∆ È≈√«Â’Â≈ Á∆ Â√Ú∆ ‹≈‘È ÍÊ≈‡-«Ú«◊¡≈È (Í∂ « ÒÈ‡Ø Ò Ω ‹ ∆) ‘ ≈  ‰ ≈ È≈√«Â’ Ï‘∞Â Ó ∂  ÒÀÈÈ Á∂ ◊∆ Ú◊∆ ‘À; Ì◊ «√≥ÿ Á∂ √∞Í«È¡ª ¿∞È∆Ú∆∫ √Á∆ «Úº⁄ ‚≈«ÚÈ Á∂ ‹∆Ú ” √ ¬ ¡Â∂ « Á∂ Á∂√ Ú◊∆; ’≈Ò √∂◊Ò Á∆ Í∞Ò≈Ûª «Úº⁄ ¡Â∂ «Ú«◊¡≈È, √Ì È∂ «ÓÒ ’∂ Ï∂„≥◊∂ÍÈ È≈Ò Á∞È∆¡ª ¿∞‚≈∆¡ª Ò≈¿∞∫Á∆ √Ø⁄ Ú◊∆; ØÏ‡ ‹∆ «¬≥◊√ØÒ √±fi «Úº⁄ Ú≈Ë≈ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ Á∂ ⁄Ω÷‡∂ ˘ ¬∂È≈ Úº‚≈ ’ «ÁºÂ≈ ‘À «’ Ë≈«Ó’ Á∂ «Ú⁄≈ª Ú◊∆ ‘ÀÕ ÓÀ˘ ¡≈͉∂ È≈√«Â’ ‘؉ Â∂ Í«‘Ò∆ ¿∞ ’ Â∆ ÏÂ≈ÈÚ∆ «⁄≥  ’ ÒØ’ª ˘ «√ «¤Í≈¿∞‰ Ò¬∆ Ì≈‹Û ͬ∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ Ï∂‘Á º Ó≈‰ ‘ÀÕ ‹∂ Â∞√∆∫ ⁄≈‘Ø Âª «¬√ Ï≈∂ Ó∂∆ ’«ÚÂ≈ Ï‡À∫‚ º√Ò Á∆ ‘À: ‘∞‰ «¬‘ √≈¬∆’∆ Á∆¡ª ¤Ø‡∆¡ª ¤Ø‡∆¡ª ‘È∂∑∆¡ª “È≈√«Â’ ‘؉ Ï≈¡Á ” «√‹‰≈ Á∂ ‘∆ ¿∞ÍØ’Â ⁄≈ √Ω √≈Òª «Úº⁄ «Ú«◊¡≈È Á∂ Ú≈Ë∂ È∂ ‘ΩÒ∆ È∞º’ª «Úº⁄, ¤Ø‡∆¡ª ¤Ø‡∆¡ª ¿∞Á≈√ ◊∞Î≈Úª «Úº⁄ Áº√∂ ¡≥’ ‹ª «¬√ ʪ ‹≈ ’∂ ÍÛ∑ √’Á∂ ‘Ø: -‘ΩÒ∆ ÓÈ∞º÷ª ˘ «Á÷≈«¬¡≈ ‘À «’ ’∞Á Á∂ ¤∞ÍÁ≈ «ÎÁ≈ ‘ÀÕ ¿∞Ê∂ Ú∆ ‘∞‰ Â≥± «Ú«◊¡≈È http:www.watanpunjabi.ca/july2015/ ÚÂ≈«¡ª Ï≈∂ «’√ Â∑ª «◊¡≈È ‘≈√Ò ’È≈ ‘À («È¿±ØÒΩ‹∆) È∂ «¬√Á≈ ‹∆‰≈ ‘≈Ó ’ «ÁºÂ≈ article03.php ¡Â∂ ’∞ÁÂ∆ Ù’Â∆¡ª ¿∞Í «’√ Â∑ª √Á≈∆ ‘ÀÕ «ÁÓ≈◊ Á∆¡ª «‘¡ª «Ú⁄Ø∫ «¬√ ˘ Ï∂«‘Ó∆ ¡≈ÒØ⁄’ª ÂØ∫ ¡≈√ ª «¬‘ √∆ «’ “È≈√«Â’ ’≈«¬Ó ’È∆ ‘À, «¬√ √Ó∂∫ ÁΩ≈È Í≈Á∆¡ª È∂ È≈Ò Ï≈‘ ’º«„¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À, «‹√ Â∑ª Òº’Û∆ Ï≈‰∆” «Úº⁄ Á‹ ¡È∂’ª «Ú⁄≈ª «Ú⁄Ø∫ «’√∂ Á∆ «Ú«◊¡≈È ¡Â∂ ̱ «Ú«◊¡≈È «Úº⁄, √∆-⁄È≈ Á∂ ’∆«Û¡ª ˘ Òº’Û∆ Á∂ „∂ ʺ«Ò¿∞∫ Ï≈‘ ’º«„¡≈ ’ج∆ «√ºË∆ ¡≈ÒØ⁄È≈ ‹ª ⁄∆ Î≈Û ’Á∂ Â∂ Í≈·’ª -«Ú«◊¡≈È (¡È≈‡Ó∆) Â∂ √∆ «’«¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕU (√Ó≈ÍÂ)

Sahar Services Phone Lines from

$24.95 Traditional or VOIP Business Phone Systems

Telephone and Computer Network Cabling

Alarm Systems & Surveillance Cameras

PC / Server / Network Configuration & Setup

info@saharservices.com www.saharservices.com Sikh Virsa, Calgary

We Sell P.O.S. Machines 165.

403-681-7025 December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

«¬È√≈È∆ ËÓ √≈˘ «¬‘ «√÷≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ ’≈Ó √Ï≥Ë, ’∂ÚÒ ÓÁ ¡Ω «Ú⁄’≈ ’∂ÚÒ √∆’ ÍÀÁ≈«¬Ù Á∂ Ó∂Ò ¿∞Á∂٠º’ ‘∆ √∆Ó ȑ∆∫ «‘‰∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘È, ÏÒ«’ «Èº‹∆ Ù÷√∆¡Â ¡Â∂ Ì«Úº÷ Á∆ È√Ò Á∆ ¿∞ÈÂ∆ Â∂ Í≈Ò‰ ÍØÙ‰ Á∆ «ÁÒ∆-«¬º¤≈ Â∂ ˜≈Ó≥Á∆ Á∂ «÷¡≈Ò ÂØ∫ ÁØÚª Á∂ «ÁÒ-«ÁÓ≈◊ «Úº⁄ Ï≈Ï∆ Á∂ Ó∂Ò «ÓÒ≈Í Á∂ Ì≈Ú ÍÀÁ≈ ‘؉∂ Ï‘∞ ˜±∆ ‘ÈÕ

(«Í¤Ò∂ ¡≥’ Á≈ Ï≈’∆) Í∞≈‰∂ ˜Ó≈È∂ Á∆¡ª ¡Ω  ª ‘Ó∂ Ù ≈ Ù≈Ï, Â≥Ï≈’± ¡≈«Á Á∆ ÚÂØ∫ ÂØ∫ ȯ ’Á∆¡ª √ÈÕ «¬È∑ª Á∂ √∂ÚÈ Á∆ ¡º‹ Ú∆ ÓÈ≈‘∆ ‘À, «’¿±∫«’ «¬‘ Â≥Á∞√Â∆, ¡ΩÒ≈Á Á∂ ‹ÈÓ ¡Â∂ ÈÀ«Â’Â≈ Â∂ ¡√±Òª Á∆ Ï∂‘Á º Í∞˜Ø «È≥Á≈ ’Á∂ ‘ÈÕ ‘∞‰ «¬√ ˜Ó≈È∂ Á∆¡ª ¡Ωª ˘ «¬‘ ÔÂÈ ’È∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘È «’ ¿∞‘ ÓÁª «Úº⁄ Ú∆ «¬‘ ¡ÀÏ ÍÀÁ≈ È≈ ‘؉ Á∂‰ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÍÃÌ≈Ú ÂØ∫ ¡≈͉∂ Ϻ«⁄¡ª, Ì≈¬∆¡ª, ÍÂ∆¡≈ ¡Â∂ ‘Ø «ÙÂ∂Á≈ª ˘ Ú∆ «¬√ ÂÏ≈‘’∞≥È ¡≈Á ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰ Á∂ ÔÂÈ ’ÈÕ È≈ ¿∞‘ ¡≈Í ÷∞Á «¬√ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø‰Õ «¬‘ ◊ºÒ Á∂÷ ’∂ ¡√Ò «Úº⁄ «¬‘ Ï‘∞ Á∞÷ º ‘∞Á ≥ ≈ ‘À «’ «Í¤Ò∂ ˜Ó≈È∂ Á∆¡ª Á∂Ú∆¡ª ª ¡≈͉∂ √∆ «Úº⁄ Ù≈Ï, Â≥Ï≈’± Â∂ ‘Ø È«Ù¡ª Á∆ ˜«‘ «ÏÒ’∞ºÒ Ù≈ÓÒ È‘∆∫ √∆ ‘؉ «Á≥Á∆¡ªÕ Í ¡º‹ -’ºÒ∑ Á∆¡ª ¡Ωª «Úº⁄ «¬‘ ÷≈Ï∆ «ÁÈ ÍÃÂ∆ «ÁÈ

ÎÀÒÁ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À (Ì≈Ú∂∫ «’ «¬√ ͺ÷ ÂØ∫ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ Á∆¡ª ¡Ωª ˘ ÓÁª Á≈ ¡◊Ú≈¬∆ ’Á≈, √∞Ë≈’ ¡Â∂ √∞º«÷¡Â ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À È≈ «’ ¿∞‘ ÷∞Á ¡≈Í «¬È∑ª Á∆ Ù«‘Ï «Úº⁄ ÍÀ ‹≈‰Õ

¡‹Ø’∂ √Ó∂∫ Á∆ ¡Ω ‘∆ ÓÁ Á∆ ’≈Ó √Ï≥˪ Á∆ Í«ÚºÂÂ≈, ¡«‘Ó∆¡Â Â∂ ¡≈È«¬º˜Â Á≈ «¬‘ Í≈· «√÷≈ √’Á∆ ‘ÀÕ Â∂ ¿∞√∂ ˘ ¿∞√ Á∆ ’∞Á Â∂ ’∆Ó Á≈ «’«¡≈ÂÓ’ ÂΩ ”Â∂ Ó≥ÈÚ≈ √’Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ¿∞√ ˘ ¡≈Í ‘∆ ÿ∂ ’∂ Ó∞º„Ò∂ «¬È√≈Ȫ Á∆ ÓÁ≈È◊∆ Íٱ͉ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ’∂ «¬√ ˜Ò∆Ò Á‹∂ ˘ Í∞º‹ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ÏÒ«’ ¿∞√˘ «¬‘ √≈Ï ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ «¬√Á∆ «¬º˜Â ¡Â∂ Ó≈È Ó«‘˜ «¬ÂÎ≈’∆¡≈ ‹ª «’√∂ «ÚÙ∂٠Ӌϱ∆ ’≈È È‘∆∫ ÏÒ«’ «¬√Á∆ ¡≈͉∆ Ó˜∆ Á∆ ÁΩÒ ‘ÀÕ Sikh Virsa, Calgary

ÚÂÓ≈È ’≈Ò Á∆¡ª ¡Ωª ˘ ̱’≈Ò Á∆¡ª Ó≈Â≈Úª Úª◊ ¡≈͉∆ «¬º˜Â ¡Â∂ Í«ÚºÂÂ≈ Á∆ √∞  º « ÷¡≈ ’’∂ , ¡≈͉∆ ’≈ÓÒ Í≈’∆˜◊∆ ¡Â∂ ‹Â-√ ˘ √∞«º ÷¡Â º÷‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ¿∞√Á∆ «¬º˜Â ¡Â∂ Ù≈È ÚË≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ ‘ ÍÃ’≈ Á∆¡ª √Î≈¬∆¡ª ÷±Ï∆¡ª, ¡≈͉∂ ¡≥Á ÍÀÁ≈ ’È Ò¬∆ ‘Ó∂Ù≈ ÔÂÈÙ∆Ò ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ÈÀ«Â’Â≈ ⁄«ºÂÂ≈ Á∂

Ò≈Ò≈ ‘«Á¡≈Ò «¬‘ ÁØ◊Ò∂ «Ó¡≈ Ì≈Ú ‘≈Ê∆ Á∂ Á≥Á ÷≈‰ Á∂ ‘Ø ¡Â∂ «Á÷≈¿∞‰ Á∂ ‘Ø, ‘∞‰ ‘Ó∂Ù≈ Ò¬∆ ÷ÂÓ ‘؉∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ¡Ω◊∞‰≈ Á∆ ¡Ωª «Úº⁄ ¿∞ÈÂ∆ È‘∆∫ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ÏÒ«’ √≈˘ «¬‘ ÔÂÈ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ ÓÁª ¡Â∂ ¡Ωª ÁØÈØ∫ ˘ ÿº‡Ø-ÿº‡, «¬√ Í«‘Ò± «Úº⁄ ÍÃ◊‡ ±Í «Úº⁄ √≈Ó≈È «‘‰ Á≈ ¿∞º⁄≈ «Ó¡≈ √Ê≈«Í ‘ØÚ∂, Â∂ ¿∞È∑ª ˘ ‘ ؘ ÚË∂∂ ¿∞È º Â∆ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À Õ ÚÂÓ≈È √Ó∂ ∫ Á∂ Ï‘∞  √≈∂ «Ú⁄≈Ú≈È ’≈Ó «ÚÙ∂ Á∂ Ï≈∆’ ¡Â∂ Í≈’ ͺ÷ª ˘ ⁄≥◊∆ Â∑ª Ú∆ È‘∆∫ √Ófi √’Á∂ «’¿∞∫«’ «¬‘ «◊‰Â, «˜≥Á◊∆ √Ï≥Ë∆ «◊¡≈È Úª◊ È‘∆∫, ÓÁ¡Ωª «Úº⁄ «¬‘ ’≈Ó Í«ÚºÂÂ≈, ¿∞È∑ª Á∆ ±‘ Á≈ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª Â∂ √Ì ÂØ∫ ÌÀÛ≈ «÷¡≈Ò ‘À, «’¿∞∫«’ ’∞ºÂ∂ ‹ª √± ’Á∂ «Í¡≈ ‹ª ÍÃ∂Ó «Úº⁄ Î√ ’∂ «Í¡≈ Á∂ ◊∆ ¡Â∂ Ó∞‘ºÏ Á∂ È◊Ó∂ ‹ª Â≈È∂ ◊≈¿∞∫Á∂ È‘∆∫ «ÎÁ∂Õ Í ÓÁ Â∂ ¡ΩÂ, ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ «¬√ Á≈ «Ù’≈ ωÁ∂ Ș ¡≈ ‘∆ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «‹¿∞∫«‹¿∞∫ ¡√∆∫ Í∞≈‰∂ √Ó∂∫ ˘ «Íº¤∂ ¡Â∂ Á± ¤º‚Á∂ ‹ªÁ∂ ‘ª «Â¿∞∫-«Â¿∞∫ ‘∆ 166.

’≈Ó’ ÒØ⁄≈ Á≈ «¬‘ Í«ÚºÂ ¡≈È≥Á, ¡≈ÂÓ’ ¡È∞ Ì Ú, ¡≈͉∆ ¿∞ ∫ fi, ¡≈͉∂ Ó∞ºÒ ”Â∂ ‹≈ ˘ ÿ‡≈ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ ÚË∂∂ ⁄√’∂ Ú≈Ò≈ Ó˜∂Á≈ ‘∞≥Á≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬È√≈È∆ ËÓ √≈˘ «¬‘ «√÷≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ ’≈Ó √Ï≥Ë, ’∂ÚÒ ÓÁ ¡Ω «Ú⁄’≈ ’∂ÚÒ √∆’ ÍÀÁ≈«¬Ù Á∂ Ó∂Ò ¿∞Á∂٠º’ ‘∆ √∆Ó ȑ∆∫ «‘‰∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘È, ÏÒ«’ «Èº‹∆ Ù÷√∆¡Â Â∂ Ì«Úº÷ Á∆ È√Ò Á∆ ¿∞ÈÂ∆ ”Â∂ Í≈Ò‰ ÍØÙ‰ Á∆ «ÁÒ∆«¬º¤≈ Â∂ ˜≈Ó≥Á∆ Á∂ «÷¡≈Ò ÂØ∫ ÁØÚª Á∂ «ÁÒ-«ÁÓ≈◊ «Úº⁄ Ï≈Ï∆ Á∂ Ó∂Ò «ÓÒ≈Í Á∂ Ì≈Ú ÍÀÁ≈ ‘؉∂ Ï‘∞ ˜±∆ ‘ÈÕ «¬√ ‚±≥ÿ∂ ¡Â∂ «√Á’ «ÁÒ∂ «Í¡≈ Â∂ Ï‘∞ ¿∞⁄ º ∂ √Ó≈«‹’ ¡≈ÁÙ Á∂ «ÏȪ, ÓÁ ¡Ω Á∆ ’≈Ó «¬º¤≈ ͱÂ∆ «¬È√≈Ȫ Á∂ «Í¡≈ Â∂ ¿∞º⁄∂ ∞ÂÏ∂ ÂØ∫ «‚º◊ ’∂, ÍÙ± ÌØ◊ Á∂ Á‹∂ ˘ Í∞ º ‹ ‹ªÁ∆ ‘À Õ «’¿∞ ∫ «’ √º « Ì¡’ «¬È√≈Ȫ «Úº⁄ ÓÁ ¡Ωª Á∂ «¬‘ ’≈Ó-√Ï≥Ë, ¿∞È∑ª Á∂ ‹∆ÚÈ Á∂ «¬º’ Ï‘∞ Ә∂Á≈«¬’ ◊∆ Â∂ √‘±∆ È◊Ó∂ Á≈ Á‹≈ º÷Á∂ ‘ÈÕ «‹È∑ª Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úº⁄ Â∂ √≈∂ ‘Ø Â≈È∂ Â∂ Òº˜Â≈, ª ’≈Ó◊Û∞⁄∆¡ª Ú√ª ‘ÈÕ ¡‹Ø’∂ √Ó∂∫ Á∆ ¡Ω ‘∆ ÓÁ Á∆ ’≈Ó √Ï≥˪

¡‹Ø’∂ «¬È√≈È∆ ËÓ Á∂ Ó≥ȉ Ú≈«Ò¡ª Á∆¡ª Șª «Úº⁄, ‹Ø «Í¡≈ Â∂ «Ú⁄≈ Á∂ Í«ÚºÂ ÂØ∫ Í«ÚºÂ ¡√±Òª Á∂ Í∞‹≈∆ ‘Ø ⁄∞º’∂ ‘È, ¿∞È∑ª ¿∞ºÍ «’√∂ ¡«‹‘∆ ¡Ω ˘ ’ج∆ Ó≈‰ È‘∆∫ ‘Ø √’Á≈Õ December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 Á∆ Í«Úº  Â≈ Â∂ Í≈’∆˜◊∆, ¡«‘Ó∆¡Â Â∂ ¡≈È«¬º˜Â Á≈ «¬‘ Í≈· «√÷≈ √’Á∆ ‘ÀÕ Â∂ ¿∞√∂ ˘ ¿∞√ Á∆ ’∞Á ¡Â∂ ’∆Ó Á≈ «’«¡≈ÂÓ’ ÂΩ Â∂ Ó≥ÈÚ≈ √’Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ¿∞√ ˘ ¡≈Í ‘∆ ÿ∂ ’∂ Ó∞„ º Ò∂ «¬È√≈Ȫ Á∆ ÓÁ≈È◊∆ Íٱ͉ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ’∂ «¬√ ˜Ò∆Ò Á‹∂ ˘ Í∞º‹ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ÏÒ«’ ¿∞√˘ «¬‘ √≈Ï ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ «¬√Á∆ «¬º˜Â Â∂ Ó≈È Ó«‘˜ «¬ÂÎ≈’∆¡≈ ‹ª «’√∂ «ÚÙ∂٠Ӌϱ∆ ’≈È È‘∆∫ ÏÒ«’ «¬√Á∆ ¡≈͉∆ Ó˜∆ Á∆ ÁΩÒ ‘À, «‹√ ˘ ¿∞‘ ¡≈͉∆ ‹≈È ÂØ∫ Ú∆ ÚºË «Í¡≈∆ √ÓfiÁ∆ ‘À Õ «’¿∞ ∫ «’ «¬‘Ø ¿∞ √ Á∆ ¡≈͉∆ Ù÷√∆¡Â ¡Â∂ ¿∞√Á∆ Ì«Úº÷ Á∆¡ª È√Òª Á∆¡ª ÷±Ï∆¡ª ¡Â∂ È∂’∆¡ª ˘ ¿∞ºÈ ’’∂ «Ú’≈√ ’È Á≈ ’≈È ‘ÀÕ ‘∞‰ ¿∞‘ «¬√ ‘’∆’ Á≈ Ú∆ ÍÃ◊‡≈Ú≈ ’ √’∂◊∆ «’ ¿∞‘ Ï≈Ï ‘؉ Á≈ «◊Ò≈ È‘∆∫, ÏÒ«’ ¿∞√Á∆ Ó≈Ò’‰ Â∂ Í∞‹≈‰ ‘ÀÕ ¿∞Ê∂ «¬‘ Ú∆ √Ófi‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ ÓÁ ¡Ω «Úº⁄ √Ó≈ÈÂ≈ Á≈ ¡«‘√≈√ ’∂ÚÒ √∆’ ’≈‹ È‘∆∫ ÏÒ«’ ¡√Ò «Úº⁄, ¡≈ÂÓ≈ Á≈ ÁÍÈ ‘ÀÕ ‹∂ «¬‘ ÁÍÈ Ë∞≥ÁÒ≈ ‘Ø ‹≈Ú∂ ‹ª ‡∞º‡ ‹≈Ú∂ ª ¡≈ÂÓ≈ Á≈ ȱ, ¡«‹‘∆ Â∂˜∆ Â∂ √Î≈¬∆ È≈Ò ⁄Ó’∆Ò≈ Â∂ ⁄≈ȉӬ∆ È≈ «‘ √’∂◊≈, Ì≈Ú∂∫

√Ó≈ÈÂ≈ Ï≈Ï∆ Á∆ Ù÷√∆¡Â Á∂ ’Ó≈Ò Á∂ ⁄Û≈˙ Â∂ ¿∞Â≈ Á∂ È≈Ò, «¬º’ Ï‘∞ ÍÃ∂ È≈ Ú≈Ò≈ Â∂ «Ú¡≈«÷¡≈ ÂØ∫ Ï≈‘ ‘À, «‹√ Á≈ Ȫ¡ ’∂ÚÒ ÍÃÔ◊ Ø ‘∆ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À È≈ «¬√ Á∆ ͱ∆ Â∑ª «Ú¡≈«÷¡≈ √≥ÌÚ ‘ÀÕ «ÏȪ √«Â’≈ «Í¡≈ Ì≈ÚÈ≈ Á∂ ‘∂’ ÓÁ ¡ΩÂ, «¬º’ Ó∞fi≈¬∂ ‘ج∂ Î∞ºÒ Á∂ Úª◊ ‘ÀÕ ‹ª ¡«‹‘≈ ÓØÂ∆ ‹Ø È≈ ⁄Ó’Á≈ ‘À, ‘∆∂ ‹ª ⁄Ó’‘∆‰ ‹Ú≈‘ Ú≈◊ ‘À, ¿∞‘ ◊≥Á∂ ¡Â∂ ÏÁϱÁ≈ Í≈‰∆ Á≈ ’∂ÚÒ «¬º’ ‡ØÌ≈ ‘À, «‹‘Û≈ «√Ú≈¬∂ ◊≥Á◊∆ Â∂ ÏÁϱ Á∂ «’√∂ ’≥Ó Á≈ È‘∆∫Õ «¬º˜Â Á∆ ÂÏ≈‘∆ ÂØ∫ «¬º’ ÓÁ ‹ª ¡Ω Á∂ «⁄‘∂ ¡Â∂ √∆ ÂØ∫ ’ج∆ «¬º’ Ï‘∞ ‘∆ Ó˜∂ Ú≈Ò∆ Ù’Â∆ Â∂ ¿±‹≈ ‘Ó∂Ù≈ Ò¬∆ Á± ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ¡«‹‘∆ √± «Úº⁄ ¡Ωª ª ’∞ºfi Ï∂¡√±Ò∂ ⁄ºÒÁ∂ Í∞‹∂ ¡ºÔ≈Ù∆¡ª Â∂ Ó˜∂ ÒÀ‰ Ú≈«Ò¡ª Ú≈√Â∂ ‘≈‰∆¡ª Á∆ ’≈Ó «¬º¤≈ ÌØ◊‰ (√«‘ÏÂ) Á≈ «¬º’ Ô≥Â ω ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «‹√ Ú≈√Â∂ ¿∞√Á∂ «ÁÒ «Úº⁄ È≈ ’ج∆ √«Â’≈ ‘∞≥Á≈ ‘À È≈ ‘∆ «Í¡≈ ‘∆Õ ¡‹Ø’∂ «¬È√≈È∆ ËÓ Á∂ Ó≥ȉ Ú≈«Ò¡≈ Á∆¡ª Șª «Úº⁄, ‹Ø «Í¡≈ Â∂ «Ú⁄≈ Á∂ Í«ÚºÂ ÂØ∫ Í«ÚºÂ ¡√±Òª Á∂ Í∞‹≈∆ ‘Ø ⁄∞º’∂ ‘È, ¿∞Ȫ∑ ¿∞Í º  «’√∂ ¡«‹‘∆ ¡Ω ˘ ’ج∆ Ó≈‰ È‘∆∫ ‘Ø √’Á≈Õ ¿∞‘ «¬√ ¿∞ºÂ∂ «‘Ó Ï∂Ùº’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Ò¬∆

¡‹Ø’∆ ¡Ω «‹≥È≈ Ú∆ «¬‘ ÚË∂∂ ’«‘‰≈ «√º÷◊ ∂ ∆ «’ “ÓÀ˘ Ӻ ¤±‘”Ø ¿∞È º ≈ ‘∆ ¿∞√ Á∆ «¬√ ÈÚ∆∫ ¡≈˜≈Á∆ Â∂ √Ó≈ÈÂ≈ ’’∂, «¬√ ”Â∂ «¬√ ≈‘∆∫ √≈∂ «¬È√≈Ȫ Á∆ «‘˜∆Ï Â∂ ⁄«ºÂ Á≈ ÌÒ≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈ Â∂ ¿∞√ ˘ ÚË∂∂ Ï’ª Â∂ ÍÃ≈ÍÂ∆¡ª ‘؉◊∆¡ªÕ Ì≈Ú∂∫«’ ¡Ω ‘∆ √≈˘ Ó≈‰ √«Â’≈ Í«ÚºÂÂ≈ Â∂ ¿∞È º Â∆ Á∆¡ª «√ıª ¿∞ºÍ Í‘≥⁄ ∞ ≈ √’Á∆ ‘À Â∂ «¬‘Ø √≈˘ È∆Úª ÂØ∫ È∆Úª, ˜Ò∆Ò Á‹∂ º’ Í‘≥⁄ ∞ ≈ √’Á∆ ‘ÀÕ ‘∞‰ Â∞√∆∫ ÷∞Á ¡≈Í ÎÀ√Ò≈ ’ ÒÚØ «’ Â∞√∆∫ «’ºÊ∂ Í∞º‹‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø? G. ÈÀ«Â’Â≈ : «¬È√≈È∆¡Â Á≈ ËÓ √≈˘ «¬º’ Ï‘∞ ں‚∂ ¡≈ÁÙ ËÓ Á∆ «√º«÷¡≈ «Á≥Á≈ ‘À ¡Â∂ ’∞ºfi «¬È√≈È∆¡Â Á∂ ’ÊȪ ±Í∆ ‘∆∂ ÓØÂ∆¡ª ÚºÒ «Ë¡≈È «ÁÚ≈¿∞∫Á≈ ‘À, ‹Ø «¬‘ ‘È: * T‘Øª Ò¬∆ «˜≥Á◊∆ Ò≥ÿ≈˙, ÷∞Ò º ∑ ’∂ √∞Â≥Â «Ú⁄≈ª Ú≈Ò≈ ‹∆ÚÈ ‹∆ÚØÕU * Í«‘Ò≈ Á‹≈ «Ú«◊¡≈È Á≈ ‘ÀÕ Á±‹≈ Á± Á∆ √Ø⁄ «Ú⁄≈ ’È Ú≈Ò∆ È∆Â∆ Á≈, Â∂ Â∆‹≈, È∂’ √Ø⁄ Â∂ ’≥Ó ’È Á≈ ‘ÀÕ * T «‘Í≈’√ ’∂ÍÒ, «È¿±‡È Ú◊∂ «ÚÁÚ≈È Á≈ Ó≈È ¡≥Ï Á∆¡ª Ï‘≈ª «Úº⁄ ⁄Ó’ ω’∂ ΩÙÈ∆ ’Á≈ ‘ÀÕU

* TÍ«Ú≈ ‘∆ √Ó≈«‹’ ‹∆ÚÈ, Á≈ Ó±Ò ‘À, ‹Ø ¡«‹‘≈ √’±Ò ‘À «‹ºÊ∂ ‘ «Ú¡’Â∆ ˘ √«‘‰Ù∆ÒÂ≈ Á≈ Í≈· ÍÛ∑≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕU * T«Í¡≈ È≈Ò ’≥Ó ’Ø ¡Â∂ ‘Ó∂Ù≈ ’ج∆ È≈ ’ج∆ ÈÚª ’≥Ó ’È Ò¬∆ √Ø⁄ØÕU * T¡√±Òª, «ÈÔÓª È≈Ò «Í¡≈ ’ØÕ ¡√Ò∆ È∆∫‘ ÂØ∫ ‘∆ ÍÃÏ≥ËÈ ¡Â∂ «È≥ÂÂ≈ ˘ «ÁÃÙ‡∆ ◊Ø⁄ º÷ØÕU * T ¡≈͉∂ ¿∞Á∂Ù Â∂ Ò’Ù ÚºÒ ‘Ó∂Ù≈ ÚËÁ∂ ‘ØÕU * «˜≥Á◊∆ ˘ ‘∆ ¡≈͉≈ ‘’∆’∆ ËÓ √ÓfiØÕ Ï‘∞ ‘∆ ‚±ÿ ≥ ≈ ¡≥ÂÓ∞÷∆, Â∂ «È≥Â..Õ * TÈÎ «ÿÉ≈ ‘Ó∂Ù≈ ¡≥È∆ ‘∞Á ≥ ∆ ‘ÀÕU * T ‘∂’ ÔØ◊ «ÈÍ∞≥È È≈◊«’, «¬º’ ÔØ◊ √Ó≈«‹’ ’≈‹’Â≈ ω ‹ªÁ≈ ‘ÀÕU * T‘∂’ Ó‘≈È ¡≈ÂÓ≈ (Úº‚∆ Í≈’ Í«ÚºÂÂ≈ ¡≈ÂÓ≈) ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª È√Òª Â∂ «Ï‘Â∆È «Ú’≈√ Ò¬∆ «Í¡≈ Â∂ ‘ÓÁÁ∆ ’Á∆ ‘ÀÕU * T «√º«÷¡≈ («◊¡≈È) ÍÃ≈Í ’È Á≈ ’≥Ó «˜≥Á◊∆ Ì ⁄≈Ò± «‘≥Á≈ ‘ÀÕU * T «ÁÓ≈◊ ˘ «ÁÒ Á≈ ÈΩ’ ª ωÈ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À, Í ◊∞Ò≈Ó È‘∆∫ÕU (√Ó≈ÍÂ)

BOBBY KAILEY PROFESSIONAL CORP.

DASMESH RENOVATION

CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANT Services Provided:

We specialize in:

Accounting & Book Keeping Personal Tax Returns Corporate Tax Returns Accounting for self employed & O/O truck drivers GST & WCB Returns Payroll Services Consulting Services

swrI qrHW dI rYnovySn krn iv`c mwihr Complete Basement Fence Taping Plumbing Heating & Electrical

Tiles, Hardwood Washrooms Kitchen Decks Taps (New /Old)

bysmYNt, hwrfvu`f Plor jW twielW, PYNs jW fY~k, vwSrUm Aqy ikcn, nvIAW purwxIAW tUtIAW, pl`ibMg, hIitMg, ielYktRIkl dy kMm leI PrI AYstImyt lE!

AkwaUNitMg Aqy tYks sbMDI zrUrqW leI bObI kYlI nwl sMprk kro

BOBBY KAILEY Ph: 403-923-3800

For all your Construction Needs Call:

Unit # 213, 3825-34 St. N.E. Calgary, AB. T1Y 6Z8

Kulwant S. Grewal

E-mail: jkailey@yahoo.com

403-607-2145

Sikh Virsa, Calgary

167.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689 Ò¬∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ Â∞√∆∫ ¡≈͉∂ √∆ Á∂ «’√∂ «¬º’ ¡≥◊ ÂØ∫ ’≥Ó ÒÀ‰≈ ¤º‚ Á∂ÚØ◊∂ ª ¿∞‘ ’Ó˜Ø ‘∞≥Á≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ’∞ºfi Ó‘∆«È¡ª ‹ª Ú«∑¡ª «Úº⁄ ¿∞‘ ͱ∆ Â∑ª Ï∂’≈ ‹ª È’≈≈ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ «ÏÒ’∞Ò º √∞È ≥ Õ Ó«¡≈ ‘Ø«¬¡≈Õ «¬√Á≈ ¡Ê «¬‘ ‘À «’ ‹∂ Â∞‘≈‚∂ «Úº⁄ √≈‘√ Á≈ Ï∆‹ ª ‘À, Â∞√∆∫ √≈‘√ Á≈ ͺÒ≈ ¤º‚ «ÁºÂ≈ ‘À, ÷∞Á ˘ ÌÀ¡, Ù≥’≈ ¡≈«Á Á∂ ’≈‰ ‚ÍØ’ ω≈ «Ò¡≈ ‘À ª Â∞√∆∫ Ú∆ Ò◊≈Â≈ ¿∞√∂ √∆’ ¡≥◊ Á∆ Â∑ª √≥∞È ‘∞≥Á∂ ‹≈ÚØ◊∂Õ Â∞‘≈‚≈ √≈‘√ ÈÙ‡ ‘∞≥Á≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ Ó ‘∆ ‹≈Ú∂◊≈Õ «Î Â∞√∆∫ Á∞Ï≈≈ √≈‘√∆ Ú∆ ÏÛ∆

- √Ú∂‡ Ó≈‚È «’√∂ È∂ √º⁄ «’‘≈ ‘À «’ √¯ÒÂ≈ Á≈ ‹ÈÓ «√Î √≈‘√ È≈Ò ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Íë√ºË «Ú⁄≈’ Ï∆’È√Î∆Ò‚ Á∂ ’ÊÈ ¡È∞√≈ Ú∆-√ÎÒÂ≈ Á≈ ‹ÈÓÁ≈Â≈ √≈‘√ ‘ÀÕ ◊∂‡∂ Ú∆ «¬‘∆ ’«‘≥Á≈ ‘À «’ ‹∂ √≈‘√ È‘∆∫ ª ’∞ º fi Ú∆ È‘∆∫ ‘À Õ «ÚÙÚ Íà « √º Ë √≈«‘Â’≈ ÙÀ’√Í∆¡ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ Íë√ºË∆ Á∂ ¿∞⁄ º «√÷ ¿∞Â∂ ¿∞‘ Í‘≥∞⁄Á≈ ‘À ‹Ø «È‚ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ‚ÍØ’ ÒØ’ ’Á∂ Âº’∆ È‘∆∫ ’ √’Á∂Õ √Á≈ √≈‘√∆ «Ú¡’Â∆ ‘∆ ¡º◊∂ ÚËÁ∂ ‘ÈÕ ‹Ø ÒØ’ ‘Ó∂Ù≈ ’≈«¬Â≈ͱÈ ◊ºÒª ’«¡≈ ’Á∂ ‘È «’√∂ Ú∆ ’≥Ó ˘ ’È Á≈ ¿∞È∑ª «Úº⁄ √≈‘√ È‘∆∫ ‘∞Á ≥ ≈Õ ‘ª, √∆’ Ù’Â∆ ‘À, Í ¿∞Á∫Ø ¿∞‘ Ù’Â∆ Ú∆ «Ú¡Ê ‘ÀÕ ’≈«¬ Á∆ √∆’ Ù’Â∆ Ú∆ ’Ó˜Ø ‘∞≥Á∆ ⁄Ò∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ¡«‹‘∆ √∆’ Ù’Â∆ «’√ ’≥Ó Á∆ «‹√ ÂØ∫ ’ج∆ ’≥Ó È≈ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂Õ Ù’Â∆ ª ‘∞≥Á∆ ‘∆ ‘À ’≥Ó Á∂ Ò¬∆, ¿∞ÂÍ≈ÁÈ Á∂ Ò¬∆ ‘∆ ª ’≈‹ Ù’Â∆ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ‘À ¡Â∂ «¬‘∆ Ù’Â∆ ‹Ø «Ú¡Ê Í¬∆ «‘≥Á∆ ‘À, «‹√ ÍÃ’≈ ͬ∆ ‘ج∆ Òº’Û∆ ˘ ÿ∞‰ ‹ª Á∆Ó’ ¡Â∂ ÒØ‘∂ «Úº⁄ ˜≥◊ Òº◊ ‹ªÁ≈ ‘À, ¿∞√∂ ÍÃ’≈ ¿∞√ Ù’Â∆ ˘ Ú∆ ‹≥◊ Òº◊ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ √≈‘√∆ «Ú¡’Â∆ ¡≈͉∆¡ª Ù’Â∆¡ª ˘ ‹≥◊ È‘∆∫ Òº◊‰ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ ÓÀÁ≈È «Ú⁄Ø∫ ̺‹‰ Á∆ Ï‹≈«¬ ‘≈Ò≈ ˘ ¡≈͉∂ ¡È∞√≈∆ ω≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’Á∂ ‘ÈÕ ’∞Á Á≈ «¬º’ «ÈÔÓ ‘ÀÕ «‹√ ¡≥◊ ÂØ∫ ‹ª Ú√± ÂØ∫ ’≥Ó È‘∆∫ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¿∞‘ Ú≈Í√ ÒÀ Sikh Virsa, Calgary

Ó∞Ù«’Ò È≈Ò Ï‰Ø◊Õ∂ «¬√ Ò¬∆ ¡≈͉∂ ¡≥ÁÒ∂ √≈‘√ ˘ ÓÈ È≈ «Á˙Õ ¡È∂’ ¡«‹‘∂ ¿∞Á≈‘‰ ‘È «’ ÒØ’ª Á∂ √≈‘√ ˘ Á∂÷ ’∂ √≥√≈ Á≥◊ «‘ «◊¡≈Õ Ú∆ Ï≈Ò’ “’∂√∂ «ÏÔØ’≈” Á≈ «¬º’ ¡È±·≈ ¿∞Á≈‘‰ ‘À «‹√ È∂ ¡≈͉∂ ÍÃ≈‰ Á∂ ’∂ ‹‘≈˜ «Úº⁄ ÓΩ‹±Á ÒØ’ª ˘ √Ø⁄‰ ”Â∂ Ӌϱ ’∆Â≈Õ ‡∆.Ï∆ Á∂ Ó∆˜ «¬º’ ’ÀÍ‡È È∂ Ú≈‡Ò± Á∆ ÒÛ≈¬∆ «Úº⁄ √≈‘√ «Á÷≈«¬¡≈Õ ¿∞√È∂ «Ï‘Â ”Â∂ ÒÛÈ Á∆ Ï‹≈«¬ √≈‘√ Á∂ È≈Ò ÒÛÁ∂-ÒÛÁ∂ Ó ‹≈‰≈ «Ï‘Â √Ó«fi¡≈Õ ¿∞‘ Ï‘≈Á∆ È≈Ò Ò«Û¡≈ ¡Â∂ Ï‘∞ ˜÷Ó∆ ‘Ø«¬¡≈Õ ÈÂ∆‹≈ Ú∆ ⁄≥◊≈ ‘Ø«¬¡≈Õ ÒÛ≈¬∆ «Úº⁄ ¡≈«¬¡≈ «¬º’ ˜÷Ó Î∂ÎÛ∂ ”Â∂ Òº◊≈ «‹√ «Úº⁄ Î∂ÎÛ∂ Á≈ ◊«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ Ì≈◊ ¡≈͉∂-¡≈Í ’‡ ’∂ ‡∆.Ï∆ Á±  ‘Ø

◊¬∆ ¡Â∂ Î∂ ¿∞‘ Ú«∑¡ª º’ ‹∆Ú «‘≈Õ ‹Á«’ «ÏÓ≈∆ Á∆ ¡≥«ÂÓ ¡Ú√Ê≈ √∆ ¡Â∂ ‚≈’‡ª Á≈ ’«‘‰≈ √∆ «’ ¿∞‘ ’∞ºfi Ó‘∆È∂ ‹∆Ú∂◊≈Õ ËÂ∆ Á∂ ◊Ì «Úº⁄ ÷≈Ȫ «Úº⁄ Í«‘Ò≈ ¡≥Ë’≈ «‘≥Á≈ √∆Õ «¬√ ‘È∂∑∂ Á∂ ’≈‰ Â∑ª-Â∑ª Á∂ È≈Ò Ï‘∞ √≈∂ ÒØ’ª Á∂ ÍÃ≈‰ ⁄Ò∂ ‹ªÁ∂ √ÈÕ ÍÃ’≈Ù Á≈ ÍÃÏ≥Ë ÷≈Ȫ «Úº⁄ ◊À√ª Á∂ ÌÀ¡ È≈Ò È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ √∆Õ ÒØ’ª Á∆ Ë≈È≈ √∆ «’ ◊À√ Á∂ ÍÃÌ≈Ú È≈Ò ¡º◊ ÌÛ’ √’Á∆ ‘À, ÷≈È «Úº⁄ «Ú√Î؇ ‘Ø √’Á≈ ‘À, ‹≈Ȫ ‹≈ √’Á∆¡ª ‘ÈÕ «Ï‹Ò∆ Á≈ ¿∞Á∫Ø Âº’ ⁄ÒÈ È‘∆∫ √∆Õ ¿∞Á∫Ø «¬º’ √≈‘√∆ «Ú¡’Â∆ È∂ «ÚÙ∂Ù ÍÃ’≈ Á≈ Á∆Í Ï‰≈«¬¡≈Õ ¿∞√ ÷Ø‹∆ È∂ ‹Ø ¡≈͉∂ „≥◊ È≈Ò «¬º’ √∞º«÷¡≈ Á∆Í Ï‰≈«¬¡≈ ¿∞√Á≈ ÍÃÔØ◊ Ú∆ ¿∞√È∂ ÷∞Á ’∆Â≈Õ ¿∞‘ √≈‘√ Á∂ È≈Ò, ‹∆ÚÈ Á∆ ÍÚ≈‘ È≈ ’Á∂ ‘ج,∂ Á∆Í ÒÀ ’∂ ‘È∂∑ ∆ ÷≈È «Úº⁄ ¿∞√ Ó≈◊ ≈‘∆∫ ⁄Ò≈ «◊¡≈ ‹Ø √Ì ÂØ∫ ÷ÂÈ≈’ √∆Õ ¿∞√Á≈ ÍÃÔØ◊ √ÎÒ «‘≈Õ √ÎÒÂ≈ Á∆ ¿∞√˘ ¡≈√ √∆, ¡≈͉∂ ¿∞Í «ÚÙÚ≈√ √∆, ¡≈͉∂ ’≥Ó ¿∞Â∂ «ÚÙÚ≈√ √∆ ¡Â∂ √≈‘√ ¿∞√ «Úº⁄ Ì«¡≈ √∆ ª ‘∆ ª ¿∞‘ √ÎÒ «‘≈Õ ¿∞‘ ÷≈È «Úº⁄ Ó Ú∆ √’Á≈ √∆Õ ÍÃÔØ◊ ¡√ÎÒ ‘؉ Á≈ ¡Ê √∆ ÷≈È «Úº⁄ «Ì¡≥’ «Ú√Î؇ ¡Â∂ ÓΩÂÕ ÍÃ≥± √≈‘√∆ «Ú¡’Â∆ ÓΩ Á∆ Ú∆ ÍÃÚ≈‘ È‘∆∫ ’Á∂Õ ¿∞‘ Ù‘∆Á Ú∆ ‘∞≥Á∂ ‘È Âª ‘º√Á∂-‘º√Á∂Õ √ÎÒÂ≈ Í≈¿∞∫Á∂ ‘È Âª Ú∆ ‘º√Á∂ ‘º√Á∂Õ ‘∂’ ‘≈Ò≈ «Úº⁄ √≈‘√∆ «Ú¡’Â∆ «¬’Ø «‹‘≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ √‡ÀÒ√∂‚ Á∆ ‹ÁØ∫ ÿ∂≈Ï≥Á∆ ‘ج∆ √∆, ¿∞ÁØ∫ ⁄≈Ò√ √≈‘Ï ¡≈͉∂ √À’‡∆ ˘ «¬º’ ͺÂ «‚’‡∂‡ ’ ‘∂ √ÈÕ ¡⁄≈È’ ¿∞√∂ √Ó∂∫ ¿∞Â∂ «¬º’ Ï≥Ï Î«‡¡≈Õ √À’‡∆ ⁄Ω∫’ «Í¡≈Õ «’¿∞∫«’ Ï≥Ï ¿∞√∂ «¬Ó≈ Á∂ ¡≥Á Ϋ‡¡≈ √∆Õ √À’‡∆ Á∂ ‘ºÊ∫Ø ’ÒÓ «◊ ◊¬∆ ¡Â∂ ¿∞‘ ÿÏ≈ ’∂ ÏØ«Ò¡≈-TÓ‘≈≈‹, Ï≥Ï Î«‡¡≈ ‘ÀÕU ⁄≈Ò√ (Ï≈∑Ú∫∂ ) √≈‘Ï È∂ Â∞ ≥ «’‘≈-¡∂, Ï≥Ï «¬º ’ ¡Òº ◊ ◊ºÒ ‘À ¡Â∂ ͺÂ Á≈ ¡Ò◊ «ÚÙ≈ ‘À-±≥

‹Ø ÒØ’ ‘Ó∂Ùª ’≈«¬Â≈ͱÈ ◊ºÒª ’«¡≈ ’Á∂ ‘È «’√∂ Ú∆ ’≥Ó ˘ ’È Á≈ ¿∞È∑ª «Úº⁄ √≈‘√ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈Õ ‘ª, √∆’ Ù’Â∆ ‘À, Í ¿∞ÁØ∫ ¿∞‘ Ù’Â∆ Ú∆ «Ú¡Ê ‘ÀÕ ’≈«¬ Á∆ √∆’ Ù’Â∆ Ú∆ ’Ó˜Ø ‘∞≥Á∆ ⁄Ò∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ¡«‹‘∆ √∆’ Ù’Â∆ «’√ ’≥Ó Á∆ «‹√ ÂØ∫ ’ج∆ ’≥Ó È≈ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂Õ Ù’Â∆ ª ‘∞≥Á∆ ‘∆ ‘À ’≥Ó Á∂ Ò¬∆Õ 168.

December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 «Ò÷Á≈ «‘Õ ¡Â∂ ¿∞‘ ͺÂ Á≈ ÓÀ‡ ÏØÒÁ∂ ‘∂Õ ‚∂ ‘ج∂ ¿∞√ √À’‡∆ «Úº⁄ Ú∆ √≈‘√ Á≈ √≥⁄≈ ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ ¿∞√˘ Ú∆ ⁄≈Ò√ ÂØ∫ ÍÃ∂‰≈ «ÓÒ ◊¬∆ √∆ ¡Â∂ ¿∞‘ «Ò÷Á≈ «‘≈ √∆Õ √≈‘√∆ «Ú¡’Â∆ ’Á∂ «’√∂ ÌÀ¡ È≈Ò ¡≈͉∂ ÚË∂ ‘Ø ¬ ∂ ’ÁÓ «Íº ¤ ∂ È‘∆∫ ‘‡≈¿∞∫ÁÕ∂ «’√∂ Ú∆ ÷∂Â Á∆ ◊ºÒ ‘ØÚ∂, √≈‘√ ˜±∆ ‘ÀÕ «ÏȪ √≈‘√ Á∂ Â∞√∆∫ ’Á∂ ’∞ºfi ’ Ú∆ È‘∆∫ √’Á∂Õ ÚÍ≈, ÈΩ’∆, ¿∞ÁÔØ◊ √Ì ‹◊∑≈ √≈‘√ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ¿∞ÂÍ≈ÁÈ Á∂ «‹≥È∂ √≈ËÈ ‘È ¿∞Ȫ∑ «Úº⁄ √≈‘√ Ú∆ Ó‘ºÂÚͱÈ √≈ËÈ ‘ÀÕ Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ Í±≥‹∆ ‘À, «Ó‘È ’ √’Á∂ ‘Ø, ˜Ó∆È «ÓÒ √’Á∆ ‘ÀÕ ÍÃÏ≥Ë Ú∆ Â∞√∆∫ ’ ‹ª ’≈ √’Á∂ ‘Ø ÍÃ≥± Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ √≈‘√ È‘∆∫ ‘À ª Â∞√∆∫ ¿∞ÂÍÂ∆ È‘∆∫ ’ √’Á∂Õ Â∞√∆∫ ’≥Ó Ù∞± ‘∆ È‘∆∫ ’Ø◊∂, ’ Ú∆ «ÁºÂ≈ ª √≈‘√ Á∆ ’Ó∆ Â∞‘≈‚≈ «ÚÙÚ≈√ ‚◊Ó◊≈¿∞∫Á∆ ‘∂◊∆Õ ¡√ÎÒÂ≈ Á≈ ÌÀ¡ √Â≈¿∞∫Á≈ ‘∂◊≈ ¡Â∂ Â∞√∆∫ ¡√ÎÒ ‘∆ ‘Ø √’Á∂ ‘ØÕ «¬√ Ò¬∆ ¿∞  Í≈ÁÈ Á∂ √≈ËÈ «Úº ⁄ √≈‘√ ÍÃÓ∞º÷ ‘ÀÕ «‹√ ¿∞ÁÔØ◊∆ Á∂ ’ØÒ √≈‘√ È‘∆∫ ‘À ¿∞‘ ÿ≈‡∂ Á∂ ÌÀ¡ È≈Ò ◊Ã√Â

«‘≥Á≈ ‘ÀÕ ¿∞ÂÍ≈ÁÈ ’Á∂ ‚Á≈ ‘ÀÕ ÚÍ≈ ’È ÂØ∫ ‚Á≈ ‘ÀÕ √¯Ò ¿∞‘ ÚÍ≈∆ ‘À ‹ª ’≈÷≈È∂Á≈ ‘À ‹Ø «’ √≈‘√∆ ‘ÀÕ ¿∞‘ √Á≈ √ÎÒ ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ ¡º ‹ ¡√∆∫ «‹È∑ ª Úº ‚ ∂ - Úº ‚ ∂ ’≈÷≈È∂Á≈ª ˘ Á∂÷Á∂ ‘ª-«ÚÙÚ Á∂ √Ì ÂØ∫ ÚºË ÁΩÒÂÓ≥Áª ˘ Á∂÷Á∂ ‘ª¿∞‘ √Ì √≈‘√∆ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª È∂ ’≥Ó ’’∂ «ÁÃÛ∑ √≥’ÒÍ Á∂ È≈Ò ’ÁÓ ÚË≈¬∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª Á∂ ’ØÒ ‹Ø ¡ Ê ≈ ‘ ËÈ ‘À «¬‘ ¿∞Ȫ∑ Á∆ √±fi, ’ΩÙÒ, «Ó‘È ¡Â∂ √≈‘√

Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ Í±≥‹∆ ‘À, «Ó‘È ’ √’Á∂ ‘Ø, ˜Ó∆È «ÓÒ √’Á∆ ‘ÀÕ ÍÃÏ≥Ë Ú∆ Â∞√∆∫ ’ ‹ª ’≈ √’Á∂ ‘Ø ÍÃ≥± Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ √≈‘√ È‘∆∫ ‘À ª Â∞√∆∫ ¿∞ÂÍÂ∆ È‘∆∫ ’ √’Á∂Õ Â∞√∆∫ ’≥Ó Ù∞± ‘∆ È‘∆∫ ’Ø◊∂, ’ Ú∆ «ÁºÂ≈ ª √≈‘√ Á∆ ’Ó∆ Â∞‘≈‚≈ «ÚÙÚ≈√ ‚◊Ó◊≈¿∞∫Á∆ ‘∂◊∆Õ

Á≈ «√º‡≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ‘ºÊ Â∂ ‘ºÊ Ë∆ ÒØ’ª ˘ ’Ø√Á∂ È‘∆∫ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª «’√Ó Á∂ √‘≈∂ ¡≈͉∆¡ª Ù’Â∆¡ª ˘ ¡‹≈¬∆∫ È‘∆∫ ¤º«‚¡≈Õ ¿∞‘ √≈‘√∆ √È, ¡º◊∂ ÚË ◊¬∂Õ √≈‘√‘∆‰ «Ú¡’Â∆ ÏÀ·≈ ÏÀ·≈ ÓÈØÊ Ï‰≈¿∞∫Á≈ ‘À, ’ÒÍÈ≈Úª Á∂ Ó«‘Ò «Úº⁄ ª «‘≥Á≈ ‘À ÍÃ≥± ¿∞Ȫ∑ ˘ ’ج∆ √≈’≈ ±Í È‘∆∫ «Á≥Á≈Õ ’≈‹ ±Í Á∂‰ Á≈ ¿∞√ «Úº⁄ √≈‘√ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈Õ √Ø ¿∞‘ Ù∂÷«⁄ºÒ∆ Á∆ Â∑ª ¿∞Ê∂ Á≈ ¿∞Ê∂ ‘∆ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ ¡º◊∂ Úˉ Ú≈Ò∂ ‹Ø √∞ÍÈ∂ Á∂÷Á∂ ‘È, ‹Ø ’ÒÍÈ≈ ’Á∂ ‘È, ¿∞√˘ √≈’≈ ±Í Á∂‰ Á∂ Ò¬∆ √≈‘√ Á∂ È≈Ò ‹∞‡ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Â∞√∆∫ Ú∆ ¡≈͉∂ ‹∆ÚÈ «Úº⁄ ’∞ºfi ’È≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª ‘Ó∂Ù≈ √≈‘√ ±Í∆ ‘«Ê¡≈ ¡≈͉∂ È≈Ò º÷ØÕ «¬‘ ¡«‹‘≈ ’≈◊ ‘«Ê¡≈ ‘À ‹Ø Á∞÷ º ª, ’Ù‡ª ¡Â∂ Ê∞Û∑ª ˘ ÷ÂÓ ’ √’Á≈ ‘ÀÕ √≈‘√∆ ’∆ È‘∆∫ ’ √’Á≈? ¿∞√Á∂ √≈‘Ó‰∂ ’«·È≈¬∆¡ª ’ج∆ ¡Ê È‘∆∫ º÷Á∆¡ªÕ √≈∆¡ª Ó∞Ù«’Òª ¿∞Â∂ «‹ºÂ Í≈¿∞∫Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ¿∞‘ Ë∆-Ú∆ ¡º◊∂ ÚË ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Â∞√∆∫ Ú∆ ‹∂ √≈‘√∆ ‘Ø, ¡≈͉∆¡ª Ù’Â∆¡ª «Úº⁄ «ÚÙÚ≈√ º÷Á∂ ‘ج∂ ¡º◊∂ ÚËØÕ «Î Â∞√∆∫ ’∆ È‘∆∫ ’ √’Á∂? √≈‘√∆ Á≈ «¬≈Á≈ Әϱ ‘À Â∂ ¿∞‘ √Ì ’∞ºfi ’ √’Á≈ ‘ÀÕ «˜≥Á◊∆ Á∂ ÓÀÁ≈È «Úº⁄Ø∫ ̺‹‰ Á∆ Ï‹≈«¬ Á∞È∆¡ª ˘ ¡≈͉∂ ¡È∞√≈ ÏÁÒ‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ØÕ Î∂ Â∞‘≈‚≈ √≈Ê Á∂‰ Ò¬∆ ‘ «¬º’ ¡º◊∂ ¡≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ Â∞√∆∫ √¯ÒÂ≈ Á √¯ÒÂ≈ ‘≈√Ò ’Á∂ ⁄Ò∂ ‹≈ÚØ◊∂Õ (√Ó≈ÍÂ)

PLATINUM PLUMBING LTD.

‡ºÏ, ‡±‡∆¡ª, ‡Ø«¬Ò‡ «Í∂¡, ◊≈ÏØ∂‡√, Ú≈‡ √Ω·È, «‚ÙÚ≈Ù, ◊À√ Ò≈¬∆Ȫ (Ï≈Ï∆«’¿± √‡Ø), Ï≈ «√≥’ ¡≈«Á Á∆ «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á∆ Ó∞≥Ó ¡Â∂ ÈÚª ω≈¿∞‰ Ò¬∆ ¡º‹ ‘∆ ÎØÈ ’ØÕ

CALL : GURPREET SANDHU 403-830-7683 DOING IT RIGHT, BEFORE YOUR EYES!! Sikh Virsa, Calgary

169.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

‹≈Â-Í≈ È∂ Ó∞º„ «Úº⁄ ¿∞√≈± ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆ √∆ «’¿∞∫«’ «¬√ Á≈ ¡Ë≈ «Ú¡’Â∆ Á∆ ÔØ◊Â≈ ¡È∞√≈ ’≥Ó Á∆ Ú≥‚ √∆, Ú’Â Á∂ Ï∆‰ È≈Ò Í«‘Òª «¬‘ «’ºÂ∂ È≈Ò ‹ØÛ∆ ◊¬∆ ¡Â∂ Ó◊Ø∫ «¬‘ ‹ÈÓ ¡≈Ë≈« ‘Ø ◊¬∆Õ ‘∂’ ‹≈ Á≈ ÌØ‹È, «ÒÏ≈√, ≥◊, Ë≈Â, ◊«‘‰∂ ¡Â∂ ¿∞√ ‹≈ Á∆ ÏÃ≈‘Ó‰ ÂØ∫ Á±∆ «ÈË≈ ‘Ø ◊¬∆Õ ‘∂’ ‹≈ ¡≈Í«‰¡ª ˘ ‘Øª «Úº⁄ Ò‰ ÂØ∫ Ø’Á∆ ‘À, «’√∂ ‘Ø Á≈ ω≈«¬¡≈ ÌØ‹È ÷≈‰ ÂØ∫ Ú‹Á∆ ‘À, «’√∂ ‘Ø ‹≈ «Úº⁄ «Ú¡≈‘ ’È ÂØ∫ ÓÈ∑≈ ’Á∆ ‘ÀÕ Sikh Virsa, Calgary

Ì≈ ÏÁÒ «‘≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ ¿∞⁄ º ∆¡ª ‹≈ª, È∆Ú∆∫¡ª ¡Â∂ ͺ ¤ Û∆¡ª ‹≈Â∆¡ª, Ù∂É∆¡ª ¡÷Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ ¡≥ÁØÒÈ ’ ‘∆¡ª ‘ÈÕ √≈‚∂ Á∂Ù «Úº⁄ ’≈˘È Á∆ ‘’±Ó ȑ∆∫ ‘∆, ‹≈ Í≈ Á≈ ≈‹ «‘≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ Ú∆ ¡√∆∫ ’≈˘È ÍÃÂ∆ ◊≥Ì∆ È‘∆∫, ËÓ Á∂ ’Ó’ª‚ ÍÃÂ∆ ‘∆ √∞«‘Á ‘ªÕ Ì≈ «Úº⁄ ºÏ È≈ÒØ∫ ËÓ ¡Â∂ ÓÈ∞÷ º È≈ÒØ∫ ‹≈ Á≈ Ó‘ºÂÚ ÚË∂∂ ‘ÀÕ «¬‘ Ó‘ºÂÚ Ú≥‚∆¡ª Í≈¿∞‰ ¡Â∂ «ÚØË ¿∞Í‹≈¿∞‰ Ò¬∆ ‘ÀÕ ‹≈Â-Í≈ √Ó≈‹ ˘ Ú≥‚‰ ¡Â∂ «ÚÁØ‘ Á∆ Ì≈ÚÈ≈ ÷ÂÓ ’È Á∆ «ÚË∆ ‘∆ ‘À Õ «¬Ú∂ ∫ ‹≈ Í≈Â, Ï≈Ï∆ ¡Â∂ ¬∂’∂ Á∆ Á∞ÙÓ‰ ‘ÀÕ Ì≈ Á∂ √≈∂ ËÓ ¡Â∂ √≈∆¡ª ‹≈ª «¬º’ Á±‹∆ ˘ Í∑∂ Ë’∂ÒÁ∆¡ª ‘ÈÕ ¿∞ Á ≈‘‰ Ú‹Ø ∫ «Í¤Ò∂ Òº◊Ì◊ «¬º’ ‘˜≈ √≈Ò ÁΩ≈È «‘≥Á± ËÓ ¡Â∂ «¬√Ò≈Ó È∂ «¬º’ Á±‹∂ Á≈ ’∞ºfi È‘∆∫ ¡Í‰≈«¬¡≈, ’∂ Ú Ò «ÚØ Ë ¡Â∂ Á±∆ ‘∆ ¿∞Í‹≈¬∆ ‘ÀÕ «¬Ú∂ ∫ ‘∆ «Í¤Ò∂ Í≥‹ ‘˜≈ √≈Ò ÁΩ≈È

«‹¿∞∫-«‹¿∞∫ «¬‘ √÷ ‘Ø ’∂ «Ú◊ÛÁ∆ ‹ªÁ∆ ‘À , «Â¿∞ ∫ -«Â¿∞ ∫ «¬√Á∂ ¡Ω ◊ ∞ ‰ Әϱ  ‘∞ ≥ Á ∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ ’ج∆ Ò≈Ì’≈∆ ÚÂ≈≈ Ú∂Ò≈ «Ú‘≈ ⁄∞º’Á≈ ‘À ª ¿∞‘ ÙØÙ‰ Á≈ √≥Á ω ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Ú’Â Á∂ Ï∆‰ È≈Ò Úº÷-Úº÷ «’ºÂ∂ ‘∆ ‹≈ª ω ◊¬∂ ¡Â∂ ‘∂’ ‹≈ ¡≈͉∂ ¡≈Í «Úº⁄ ’ج∆ Ù±Á, ÏÃ≈‘Ó‰ È‘∆∫ Ï«‰¡≈ ¡Â∂ √∞≥◊Û ’∂ Ï≥Á ‘Ø ◊¬∆Õ ‘∂’ ‹≈ Á≈ ÌØ‹È, «ÒÏ≈√, «’√∂ ÏÃ≈‘Ó‰ È∂ «’√∂ ‘Ø ‹≈ Á∆ ≥◊, Ë≈Â, ◊«‘‰∂ ¡Â∂ ¿∞√ ‹≈ Á∆ ÍÃ√≥√≈ È‘∆∫ ’∆Â∆Õ ‹≈Â-Í≈ ¡√Ò∆¡Â «Úº ⁄ ÏÃ≈‘Ó‰ ÂØ∫ Á±∆ «ÈË≈ ‘Ø ◊¬∆Õ ‘∂’ ‹≈ ¡≈Í«‰¡ª ˘ ‘Øª «Úº⁄ ¡≈∆¡ª È∂ Ì≈ Á∂ Ó±ÒÚ≈√∆¡ª È≈ÒØ∫ ¡≈͉≈ Úº÷∂Úª √Ê≈Í ’È Ò‰ ÂØ∫ Ø’Á∆ ‘À, «’√∂ ‘Ø Á≈ ω≈«¬¡≈ ÌØ‹È ÷≈‰ ÂØ∫ Ú‹Á∆ ‘À, Ò¬∆ Ò≈◊± ’∆Â∆ √∆Õ ¡≈∆¡ª È∂ Ì≈ Á∂ Ó±ÒÚ≈√∆¡ª «’√∂ ‘Ø ‹≈ «Úº⁄ «Ú¡≈‘ ’È ÂØ∫ ˘ ¡≈͉∆ «’√∂ ‹≈ «Úº⁄ È‘∆∫ √∆ ÓÈ∑≈ ’Á∆ ‘ÀÕ «¬Ú∂∫ ‹∞Ò≈‘∂ Á∂ Í∞ºÂ «◊«‰¡≈Õ ¡≈∆¡ª Ò¬∆ Ì≈ Á∂ Á∂ ¡Ê ‹∞Ò≈‘≈ ‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂ Ò∞‘≈ Ó±ÒÚ≈√∆, ¿∞È∑ª Á∂ Ù±Áª È≈ÒØ∫ Ú∆ Á∆ ÍÂÈ∆ Ò∞‘≈È ‘Ø ◊¬∆Õ ‹≈Â-Í≈ ÍÉ≈Ò∆ Á∆ «√÷ Â∂ È∆Ú∂∫ √È «¬È∑ª ˘ ⁄≥‚≈Ò ‹ª ÓÒ∂Ù ÏÀ · ∂ Ïà ≈ ‘Ó‰ª È∂ ‹≈Â-Í≈ ˘ «’‘≈ ‹ªÁ≈ √∆Õ ‹≈Â-Í≈ ’∂ Ú Ò Ì≈Â∆ √ıÂ≈¬∆ È≈Ò Ò≈◊± ’∆Â≈ ¡Â∂ «’√∂ ÚÂ≈≈ È‘∆∫Õ √≥√≈ «Úº⁄ «‹Ê∂ Ú∆ ˘ ¡≈͉∆ ‹≈ «Úº⁄Ø∫ Ï≈‘ «È’Ò‰ ¿∞Í‹∆Ú’≈ Á≈ √≈ËÈ ÷∂Â∆Ï≈Û∆ ¡Â∂ Á≈ «÷¡≈Ò ‘∆ È≈ ¡≈¿∞‰ «ÁºÂ≈Õ Ì≈Â∆ √Ó≈‹ ⁄≈ Ó∞º÷ ‹≈ª ˘ √Ó≈‹ «Í≥‚ ’∂∫Á« ‘À, ¿∞ºÊ∂ «’√∂ È≈ «’√∂ ÍÃ’≈ Á∆ ‹≈ Í≈ ‘ÀÕ ‘ Á∂٠ͤ≈‰Á≈ ‘À Í ‘∂’ ‹≈ Á∆¡ª √À∫’Û∂ ¿∞Í‹≈ª ¡Â∂ ‘∂’ ‹≈ Á∆¡ª Á∆ ‹≈Â-Í≈Â, ¿∞ÊØ∫ Á∂ ‘˜≈ª ◊ت ‘È, «¬Ú∂∫ ‘ ‹≈ Á∂ Íà « ’à « Â’ , √Ó≈«‹’, ÒØ’ ¡≈Í«‰¡ª ˘ ‹≈ ȑ∆∫, ◊Ø Á∂ «¬«Â‘≈√’ ’≈Ȫ ’’∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ‹≈‰Á∂ Úº÷∆ ̪ Á∆ ‘ÀÕ ’Ø≈ √º⁄ √Ó≈‹ Á≈ Ó±Ò √∞Ì≈˙ È«≥Á «√≥ÿ ’ͱ ‘ÈÕ «‹Ú∂∫ «Ú¡≈‘ ¡≈͉∆ ‹≈ «Úº⁄ √Ì Ê≈¬∆∫ ‹≈Â-Í≈Â∆ ‘ÀÕ ‹≈Â-Í≈ È∂ Ó∞º„ «Úº⁄ ¿∞√≈± ‘ØÚ∂◊≈ Í ‘ØÚ∂◊≈ Úº÷∆ ◊Ø «Úº⁄Õ ‹≈Â-Í≈ Á≈ √≥’ÒÍ ÓÈ∞º÷ È∂ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆ √∆ «’¿∞∫«’ «¬√ Á≈ ¡Ë≈ «Ú¡’Â∆ Á∆ ÔØ◊Â≈ ¡È∞√≈ ’∞Á «Ú⁄Ò∆ Á‹∂Ï≥Á∆ ÂØ∫ «Ò¡≈ ’≥Ó Á∆ Ú≥‚ √∆, Ú’Â Á∂ Ï∆‰ È≈Ò ‘ÀÕ ’∞Á «Úº⁄ ’¬∆ ‹∆Ú Ï‘∞ ͫ‘Òª «¬‘ «’ºÂ∂ È≈Ò ‹ØÛ∆ ◊¬∆ ¡Â∂ Ù’Â∆Ù≈Ò∆ , ’¬∆ Úº‚,∂ ’¬∆ ¤Ø‡∂ ¡Â∂ ’¬∆ ’Ó˜Ø ‘ÈÕ √±‹, ◊ë‘,⁄≥Á, Ó◊Ø∫ «¬‘ ‹ÈÓ ¡≈Ë≈« ‘Ø ◊¬∆Õ «¬Ú∂∫ ‹Ø «ÍÂ≈-Í∞÷∆ «ÚÙ∂Ùº◊Â≈ Â≈∂ ¡ ≈«Á Ú∆ ¤Ø ‡ ∂ - Úº ‚ ∂ ‘ÈÕ √∆, ¿∞‘ Ï≥ËÈ ‘Ø «ÈÏÛ∆ ¡Â∂ √Ì ÂØ∫ ÏÈ√ÍÂ∆ «Úº⁄ Ú∆ Á‹∂Ï≥Á∆ ‘ÀÕ ‘ºÊ È∆Ú∆∫ ‹≈ Ҭ∆ «¬‘ Ï≥ËÈ Á∂ È≈Ò Á∆¡ª ¿∞∫◊Òª Úª◊ Í«Ú≈ Á∂ ‹∆¡ª «Úº⁄ Ú∆ Á‹∂Ï≥Á∆ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ‹∂ ÿ √≈Í Ú∆ ‘Ø ◊¬∆Õ ÍÉ≈Ò∆ ’ج∆ ‘ØÚ∂, «Úº⁄ «Â≥È ˘‘ª ‘؉ ª ¿∞È∑ª «Úº⁄

170.

Ì≈Â∆ √Ó≈‹ ⁄≈ Ó∞º÷ ‹≈ª ˘ ͤ≈‰Á≈ ‘À Í ‘∂’ ‹≈ Á∆¡ª √À∫’Û∂ ¿∞Í‹≈ª ¡Â∂ ‘∂’ ‹≈ Á∆¡ª ‘˜≈ª ◊ت ‘È, «¬Ú∂∫ ‘ ‹≈ Á∂ ÒØ’ ¡≈Í«‰¡ª ˘ ‹≈ ȑ∆∫, ◊Ø Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ‹≈‰Á∂ ‘ÈÕ «‹Ú∂∫ «Ú¡≈‘ ¡≈͉∆ ‹≈ «Úº⁄ ‘ØÚ∂◊≈ Í ‘ØÚ∂◊≈ Úº÷∆ ◊Ø «Úº⁄Õ December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 Ú∆ Á‹∂Ï≥Á∆ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ Í∞«Ò√, ÎΩ‹, ÍÃÙ≈√È, √’±Òª, ’≈Ò‹ª, ‘√ÍÂ≈Òª, ÷∂‚ª ¡≈«Á ‘∂’ ÚÂ≈∂ ¡Â∂ ÷∂Â «Úº⁄ «Ú¡≈Í’ Á‹∂Ï≥Á∆ ‘ÀÕ ‹≈Â-Í≈ Ú∆ «¬’ ÍÃ’≈ Á∆ √Ó≈«‹’ Á‹∂Ï≥Á∆ ‘ÀÕ Á‹∂ÏÁ ≥ ∆ Á≈ ¡Ê ‘À Úº‚∂ Á≈ ¤Ø ‡ ∂ È≈Ò «ÙÂ≈, Â≈’ÂÚ Á≈ ÏÒ‘∆‰ È≈Ò √Ï≥ËÕ «¬Ú∂∫ Á‹∂Ï≥Á∆ È≈Ï≈Ï∆ Â∂ ¿∞√≈∆ ‘∞≥Á∆ ‘À , «‹‘Û∆ ¡º ◊ Ø ∫ È≈-Ï≈Ï∆ ˘ «ÁÃÛ∑ ’Ú≈¿∞∫Á∆ ‘À Õ ‹≈Â-Í≈Â∆ Á‹∂Ï≥Á∆ Á≈ ¡Ω◊∞‰ «¬‘ ‘À «’ «¬√ Á≈ ¡≈Ë≈ È≈ ’ºÁ, È≈ ≥◊, È≈ ±Í, È≈ ÔØ◊Â≈, È≈ √ÓºÊ≈ ‘À, «¬√ Á≈ ¡≈Ë≈ ’∂ÚÒ ¡Â∂ ’∂ÚÒ ‹ÈÓ ‘ÀÕ Ï≈’∆ ¡≈«Ê’√Ó≈«‹’ ‹Ê∂Ï≥Á∆¡ª ÷∞ºÒ∑∂ √∞ Ì ≈˙ Ú≈Ò∆¡ª ‘∞ ≥ Á ∆¡ª ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ «’ ‹≈Â-Í≈ Ï≥Á Á‹∂Ï≥Á∆ ‘ÀÕ ‹Ø Ù± Á  ‘À , ¿∞ √ Á∆¡ª ¡◊Ò∂∆¡ª Í∆Û∑∆¡ª Ú∆ Ù±Á

‘؉◊∆¡ªÕ «¬Ú∂∫ Ù±Á Á≈ ‹ÈÓ ‘∆ ¿∞√ Á≈ √≈Í ‘ÀÕ ‹Ø ÏÃ≈‘Ó‰ Á∂ ÿ ‹È«Ó¡≈ ‘À, ¿∞‘ ¡Â∂ ¿∞√Á∆¡ª ¡◊Ò∂∆¡ª Í∆Û∑∆¡ª Ú∆ ÏÃ≈‘Ó‰ ‘∆ ‘؉◊∆¡ªÕ «¬Ú∂∫ ÏÃ≈‘Ó‰ Á≈ ‹ÈÓ ‘∆ ¿∞√ Ò¬∆ ÚÁ≈È ‘ÀÕ Ï≈ÒÓ∆’ È∂ Ó≈«¬‰ «Ò÷∆, Ó≈«¬‰ ˘ ÏÃ≈‘Ó‰ª È∂ Ú∆ ͱ«‹¡≈ Í Ó≈«¬‰ «Ò÷‰ Ú≈Ò≈, Ï≈ÒÓ∆’ Ù±Á ‘∆ «‘≈Õ

ØÓÈ √«Ì¡Â≈ «Úº⁄ ’ج∆ ◊∞Ò≈Ó ‹ÁØ∫ ¡≈͉∆ Ï‘≈Á∆, ÔØ◊Â≈, √ÓºÊ≈ ‹ª «ÈÍ∞≥ÈÂ≈ Á≈ ÍÃÓ≈‰ «Á≥Á≈ √∆ ª √ÈÓ≈È Ú‹Ø∫, ¿∞√ Á≈ ◊∞Ò≈Ó Á≈ Á‹≈ ÷ÂÓ ’’∂ ¿∞ √ ˘ Ø Ó È È≈◊«’ ω≈ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ √∆Õ «¬Ú∂ ∫ Ø Ó È √ÒÂÈ «Ú⁄Ò∂ ◊∞Ò≈Óª «Úº⁄ ¡≈͉∆ ÔØ◊Â≈ √∞Ë≈È, ¡≈͉∆ ’≈‹ ’∞ÙÒÂ≈ ÚË≈¿∞‰ Á∂ ͺ ÷ Ø ∫ Ó∞’≈ÏÒ≈ ⁄ºÒÁ≈ «‘≥Á≈ √∆, «‹√ È≈Ò √Ó∞ º ⁄ ∆ Ø Ó È √ÒÂÈ ْÂ∆Ù≈Ò∆ ω∆Õ ’¬∆ Á∂ Ù ª ÚÒØ ∫ √ÈÓ≈È Ú‹Ø∫, «ÚÁ∂Ù∆¡ª ˘ ¡≈͉≈ È≈◊«’ ω≈¿∞‰ Á∆ ÍÃÊ≈ ¡º‹ Ú∆ ‹≈∆ ‘ÀÕ Ì≈Â∆ ‹≈Â-

‹≈Â-Í≈ ’≈È Ì≈  «Úº⁄ ¬∂’ «’¿∞∫«’ ‘ Â≈ ’Á∂ È‘  ’ج∆ ¡≈Í ∆∫ ‘ج∆ ‰∂-¡≈Í ˘ ‘∆ √Ø⁄Á≈ Ù ∞ º Ë º÷‰ Ï≈ «‘≈Õ ‹≈ ∂ -Í≈ ÍÉ≈Ò √≈‚∂ Á∂Ù «Ú ∆ ’≈È ‘ º⁄ ‘ºÊ «ÓÒ ∆ ≈¿∞‰ Á∆ Í Í≈ ’≈È ÃÊ≈ È‘∆∫Õ «‘≥Á± ËÓ ‹≈«ں⁄ Ò≥◊ ’ج∆ √ªfi∆ Á∆ ÍÃÊ≈ ‹ √≥√Ê≈ √Ê ª ≈Í ‘؉ Á ∆ ’ج∆ √≥Ì È‘∆∫ ¿∞Í‹ ≈Ú È≈ √’Á∆ √∆Õ

Í≈ ÍÉ≈Ò∆ «Úº⁄ «’√∂ ÍÃ’≈ Á∆ Ò⁄’ È‘∆∫ ‘ÀÕ «‘≥Á± ËÓ «¬º’ Ï≥Á ËÓ ‘ÀÕ «‘≥Á± Á∆ √≥Â≈È ‘∆ «‘≥Á∞ ‘Ø √’Á∆ ‘À, ’ج∆ ÈÚª «Ú¡’Â∆ «‘≥Á± È‘∆∫ ω √’Á≈Õ «‘≥Á± ËÓ «Úº⁄Ω∫ «È’«Ò¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À, «‘≥Á± ËÓ «Úº⁄ ÍÃÚ∂Ù È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈Õ «¬√ √÷Â≈¬∆ Ú≈Ò∆ ‹≈ Í≈ ÍÉ≈Ò∆ ’≈È Ì≈ «ÙÊÒ ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ «¬√ Á≈ «Ú’≈√ ∞’ «◊¡≈ ¡Â∂ ‹Ø Ï≈‘Ø∫ ¡≈«¬¡≈ ¿∞‘ «‘≥Á± È‘∆∫ Ï«‰¡≈, ¿∞‘ «‘≥Á±¡ª Ú≈Ò∂ Ì≈ ”Â∂ ’≈Ϙ ‘Ø ÏÀ·≈Õ ‹≈Â-Í≈ ’≈È Ì≈ «Úº⁄ ¬∂’Â≈ ’Á∂ È‘∆∫ ‘ج∆ «’¿∞∫«’ ‘ ’ج∆ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Ù∞Ë º º÷‰ Ï≈∂ ‘∆ √Ø⁄Á≈ «‘≈Õ «ÚÁ∂Ù∆ ‘ÓÒ≈Ú «‘≥Á¡ ± ª Á∂ ÷±‘ª «Úº⁄ Ó∂ ‹≈ÈÚ √∞º‡ «Á≥Á∂ √È ¡Â∂ √≈≈ «Í≥‚ «Í¡≈√≈ Ó ‹ªÁ≈ √∆Õ ‹≈Â-Í≈ ÍÉ≈Ò∆ ’≈È ‘∆ √≈‚∂ Á∂Ù «Úº⁄ ‘ºÊ «ÓÒ≈¿∞‰ Á∆ ÍÃÊ≈ È‘∆∫Õ ‹≈Â-Í≈ ’≈È «‘≥Á± ËÓ «Úº⁄ Ò≥◊ Á∆ ÍÃÊ≈ ‹ª ’ج∆ √ªfi∆ √≥√Ê≈ √Ê≈Í ‘؉ Á∆ ’ج∆ √≥Ì≈ÚÈ≈ È‘∆∫ ¿∞Í‹ √’Á∆ √∆Õ «¬È∑ª ’≈Ȫ ’’∂ Ì≈ √∞◊ ≥ ÛÁ≈ «◊¡≈, √≥◊ ∞ ÛÈ ’≈È «¬‘ √≥’∆‰ ‘Ø «◊¡≈Õ √≥’∆‰Â≈ ’≈È, Ó≈È«√’ ͺ÷Ø∫ «¬‘ ’∂ÚÒ Í≥Í≈ Í≈Ò‰ ‹Ø◊≈

BEDDINGTON DENTURE CENTRE UNIT 109 B, 8220-CENTRE ST. NE. CALGARY, AB., T3K 1J7 (Beddington Co-op Plaza)

Ph: (403) 516-0555

* Full & Partial Dentures * Repairs & Relines * Social Services 100% Coverage * No Referral Required

Attention Seniors: Seniors over 65 may qualify for Government Denture subsidy Come visit us for details.

SERVICES AVAILABLE IN ENGLISH, PUNJABI, HINDI & URDU

Preet Grewal B.Sc., DD Certified Denturist

‹∂’ Â∞√∆∫ ÈÚ∂∫ Î∞µÒ ‹ª Í≈Ù∆¡Ò ‚À∫⁄˜ ω≈¿∞‰∂ ‹ª Í∞≈‰∂ ‚À∫⁄˜ 鱧 «Í∂¡ ‹ª ∆Ò≈¬∆È ’≈¿∞‰≈ ‘ØÚ∂ ª ÏÀ«‚ß◊‡È ‚À∫⁄ √À∫‡ ’Ò∆«È’ «Ú⁄ ÍÃ∆ ◊∂Ú≈Ò È±ß «ÓÒØÕ FE √≈Ò Á∆ ¿∞Ó ‹ª ¿∞√ ÂØ∫ ¿∞µÍ Á∆ ¿∞Ó Ú≈Ò∂ √∆È∆¡˜ 鱧 √’≈ ÚÒØ∫ √‘≈«¬Â≈ «ÁµÂ∆ ‹ªÁ∆ ‘À¢‘Ø ‹≈‰’≈∆ Ú≈√Â∂ ¿∞µÊ∂ Í‘∞ß⁄Ø ‹ª ÎØÈ Â∂ ◊µÒÏ≈ ’ √’Á∂ ‘ØÕ

Sikh Virsa, Calgary

171.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689 È∂ «’√∂ Á≈ Á‹≈ ÚË≈«¬¡≈ È‘∆∫ Í ÿ‡≈«¬¡≈ ¡È∂’ª Á≈ ‘ÀÕ ÏÃ≈‘Ó‰ ˘ ’Á∂ Ú∆ «’√∂ ÍÃ’≈ Á∆ √Ó≈«‹’, ¡≈«Ê’, Ë≈«Ó’ ¡Â∂ ≈‹È∆Â’ ¡√∞º«÷¡≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ È‘∆∫ ’È≈ «Í¡≈Õ ¿∞ ‘ ’Ø ¬ ∆ ‡À’√ «Á≥Á≈ È‘∆∫ √∆, ¿∞ ◊ ≈‘∂ ‡À’√ª «Ú⁄Ø∫ «‘º√≈ ÒÀ∫Á≈ √∆Õ Ïà ≈ ‘Ó‰ª Ò¬∆ √≈∂ ÷∂   ¡Â∂ ∞ ˜ ◊≈ ÷∞ º Ò ∑ ∂ √È, «‹√ ’≈È ¿∞‘

«‘ «◊¡≈Õ ‹≈Â-Í≈ ÍÉ≈Ò∆ Á∂ «√ı ”Â∂ ÏÃ≈‘Ó‰ ÏÀ·≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ÏÃ≈‘Ó‰ ’ØÒ ¡º◊∂ ‘Ø ’∂ ıÂ∂ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ‘؉ Á∆ ÁÒ∂∆ È‘∆∫, √∞«º ÷¡Â «√ı ”Â∂ ÏÀ·‰ Á∆ Ò≈Ò√≈ ‘ÀÕ «√ı ”Â∂ Ï«‘ ’∂ ÏÃ≈‘Ó‰ È∂ √≈∂ ¡«Ë’≈ √ªÌ Ò¬∂ Õ ‹≈Â-Í≈Â∆ Ú≥‚∆¡ª ≈‘∆∫ √∞º«÷¡Â ÏÃ≈‘Ó‰ È∂ ¡≈͉∂ «Ú∞ºË ’Á∂ Ú∆ ’ج∆ «ÚÁØ‘ ¿∞Í‹‰ ‘∆ È‘∆∫ «ÁºÂ≈Õ Ì≈ «Úº⁄ ÏÃ≈‘Ó‰ ºÏ È≈ÒØ∫ Ú∆ ÚË∂∂ Ù’Â∆Ù≈Ò∆ ‘Ø ◊¬∂Õ «¬È∑ª È∂ ºÏ Á∂ «√‹∂ √≥√≈ ˘, Ó≈«¬¡≈ ’«‘ ’∂ ºÁ ’ «ÁºÂ≈Õ ÏÃ≈‘Ó‰ª È∂ ¡≈Í ≈‹ ’È Á≈ ÔÂÈ È‘∆∫ ’∆Â≈ «’¿∞∫«’ ¿∞È∑ª ’ØÒ ≈‹ Á∆ º«÷¡≈ ’È Á≈ Ï≈‘±ÏÒ ¡Â∂ ’∞Ï≈È∆¡ª ’È Á∆ ÁÒ∂∆ È‘∆ √∆, √Ø «¬‘ ≈‹ «ÂÒ’ Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∂, ≈‹ Í∞  Ø « ‘ ω ’∂ , ÷«¡ª ÂØ ∫ √∞º«÷¡Â, √Ì √‘±Òª Ó≈‰Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ «¬‘ ⁄≈‰«’¡≈ ¡Â∂ Ó˘ ω ’∂ ¡≈͉∆ È∆Â∆ Ò≈◊± ’Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ ≈‹∂ ’ØÒ «’√∂ ‹≈ ‹ª ◊Ø Á≈ Á‹≈ ÿ‡≈¿∞ ‰ ¡Â∂ √≈∂ fi◊Û∂ «È͇≈¿∞‰ Á≈ ¡«Ë’≈ √∆ Í «¬È∑ª Ó≈Ó«Ò¡ª «Úº⁄ √Ò≈‘’≈ ÏÃ≈‘Ó‰ ‘∞Á ≥ ≈ √∆Õ «¬Ú∂∫ ÏÃ≈‘Ó‰ ≈‹∂ Á∆ Ù’Â∆ ≈‘∆∫, ¡≈Í ≈‹ ’Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª Sikh Virsa, Calgary

Ó‘≈ÂÓ≈ ◊ªË∆ È∂ «Â≥È √≈Ò «¬≥◊ÒÀ∫‚ «‘ ’∂ ÍÛ∑≈¬∆ ’∆Â∆ √∆Õ «¬È∑ª «Â≥È √≈Òª «Úº⁄ ◊ªË∆ ‹∆ È≈Ò ’∆-’∆ Ú≈Í«¡≈, ¿∞√Á≈ ¿∞È∑ª Á∆ √ÚÀ ‹∆ÚÈ∆ «Úº⁄ ’ج∆ ¿∞Ò∂÷ È‘∆∫Õ «¬‘ «Â≥È √≈Ò ◊ªË∆ ‹∆ «’√∂ Í∞Ù ‹ª «¬√Â∆ Á∂ √≥Í’ «Úº⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï⁄Á∂ ‘∂ ¡Â∂ Ù≈’≈‘≈∆ ω∂ «‘‰ Á∂ ÔÂÈ «Úº⁄ ÷≈‰-Í∆‰ ÂØ∫ √≥’Ø⁄ ’È Á∆ «⁄≥Â≈ «Úº⁄ ‘∆ ◊Ã√∂ ‘∂Õ ≈‹∂ Ú∆ ω∂ ¡Â∂ √ج∆¬∂ Ú∆, ¿∞‘ ÍÃÏ≥Ë’ Ú∆ ω∂ ¡Â∂ ÚÍ≈∆ Ú∆ Í ‘Øª ‹≈ª Ò¬∆ «’ºÂ∂ Á≈ ÂÏ≈ÁÒ≈ ÓÈ∑≈ √∆Õ √≥√≈ «Úº⁄ «’Ë∂ Ú∆ ‹ÈÓ, «’ºÂ≈ ¡Â∂ ‹≈Â, Ì≈ ڪ◊ ͺ’∆ Â∑ª Ϻfi∂ ‘ج∂ È‘∆∫ ‘ÈÕ ‹≈Â-Í≈ ’≈È ‘∆ Ì≈ «Úº⁄ «Ú«◊¡≈È È‘∆∫ ¿∞ Í ‹ √«’¡≈ «’¿∞∫«’ ÏÃ≈‘Ó‰ª ’ØÒ «◊¡≈È √∆ Í ¿∞‘ ÍÃÔ◊ Ø ª Ò¬∆ ‘ºÊ∆∫ ’≈‹ ’È Ò¬∆

«Â¡≈ È‘∆∫ √È ¡Â∂ «‹È∑ª Ù±Áª ¿∞ºÂ∂ ‘ºÊ∆∫ ’≥Ó ’È Á∆ «‹≥Ó∂Ú≈∆ √∆ ¿∞È∑ª ’ØÒ «◊¡≈È È‘∆∫ √∆Õ «◊¡≈È Á∂ ◊≥Ãʪ ¡Â∂ «¬È∑ª Á∆ Ì≈Ù≈, √≥√«’à¿∞ º ∂ ÏÃ≈‘Ó‰ Á≈ √≥Í± ‰ ’Ϙ≈ Ì≈ Á∂ ͺ¤Û∂ ¡Â∂ ◊∆Ï ‘؉ Á≈ Ó∞º÷ ’≈È ‘ÀÕ ÏÃ≈‘Ó‰ Á∆ «ÁÃÙ‡∆ «Úº⁄ ¡≥◊∂˜ Ó±÷ √È, «‹È∑ª È∂ √’±Òª-’≈Ò‹ª ≈‘∆∫ ‘ «’√∂ Ò¬∆ «◊¡≈È Âº’ Í‘∞⁄ ≥ √≥ÌÚ Ï‰≈ «ÁºÂ∆ ¡Â∂ «◊¡≈ÈÚ≈È ‘Ø ’∂ Ì≈ÂÚ≈√∆ ¡≥◊∂˜ª «Ú∞ºË √∞Â≥ÂÂ≈ ¡≥ÁØÒÈ ⁄Ò≈¿∞‰ Òº◊ ͬ∂ ¡Â∂ «¬º’ √Á∆ «Úº⁄ ‘∆ ¡≥◊∂˜ª Á∂ ÍÀ ¿∞º÷Û ◊¬∂Õ ÏÃ≈‘Ó‰ ¡≈͉∂ Ï≈∂ ÏÛ∂ Ó≈‰ È≈Ò ’«‘≥Á∂ ‘È «’ ¿∞Ȫ∑ È∂ Ì≈ ”Â∂ ‘˜≈ª √≈Ò ≈‹ ’∆Â≈ ‘À, «’¿∞∫«’ ¿∞È∑ª È∂ «◊¡≈È ¿∞Â∂ ¡≈͉∂ ’Ϙ∂ ’≈È , «’√∂ ‘Ø ˘ «◊¡≈È ÍÃ≈Í ‘∆ È‘∆∫ ’È «ÁºÂ≈Õ ÏÃ≈‘Ó‰ª È∂ √Ì ÂØ∫ ÚºË ‹∞ÒÓ Ù±Áª ”Â∂ „≈‘∂ ‘ÈÕ Ù±Áª Á∂ Í«Ú≈ Á≈ «¬º’ ÒÛ’≈ «Âº÷∂ «ÁÓ≈◊ Ú≈Ò≈ √∆ «‹È∑ª Á∂ ÿ «Úº⁄ ¿∞‘ ’≥Ó ’Á≈ √∆, ¿∞È∑ª ¿∞√ ˘ ¡≈͉∂ ’ØÒ º÷ «Ò¡≈ ¡Â∂ ÍÛ∑È Ò¬∆ √’±Ò Á≈÷Ò ’Ú≈ «ÁºÂ≈Õ √’±Ò Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ ¿∞Í≥ ¿∞√ ˘ «¬º’ Á∞’≈È ÷∞Ò∑Ú≈ «ÁºÂ∆Õ «¬º’ Ú≈∆ ‹ÁØ∫ Ó≈Ò’ «ÚÁ∂Ù ÂØ∫ Ú≈Í√ Ó∞«Û¡≈ ª ¿∞√È∂ Ú∂«÷¡≈, Á∞’≈È Ï≥Á √∆ ¡Â∂ ¿∞‘ ÒÛ’≈ Ó∞‘ºÒ∂ «Úº⁄ Í÷≈È∂ √≈Î ’È Á≈ Í∞ÙÂ∆ ’≥Ó ’ «‘≈ √∆Õ ÒÛ’∂ È∂ Áº«√¡≈ «’ Á∞’≈È ÷ØÒ∑‰ ’≈È ‹≈ Á∂ ⁄ΩË∆¡ª È∂ ÏÃ≈‘Ó‰ª Á∂ ’«‘‰ ”Â∂ ¿∞√˘ ‹≈ «Úº⁄Ø∫ ’º„ «ÁºÂ≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞√Á∂ Í«Ú≈ È≈Ò ÒÀ‰-Á∂‰ Ï≥Á ’ «ÁºÂ≈ √∆Õ «¬Ú∂∫ ¿∞√ Á∆¡ª ÌÀ‰ª ¡Â∂ ¿∞√ Á≈ ¡≈͉≈ «Ú¡≈‘ È‘∆∫ ‘Ø √’∂◊≈, √Ø ¿∞‘ Á∞’≈È Ï≥Á ’’∂ Ó∞Û ¡≈͉≈ Í÷≈È∂ √≈¯ ’È Á≈ Í∞ÙÂ∆ ’≥Ó ’È Òº◊ «Í¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ ‹≈Â-Í≈Â∆ √Ø⁄ Á∆ «¬º’ ¿∞Á≈‘‰ ‘ÀÕ Ì≈ «Úº⁄ ’ج∆ ¡«‹‘≈ ‹∞ÒÓ È‘∆∫, ‹Ø Ù±Á ˘ √«‘‰ È‘∆∫ ’È≈ «Í¡≈Õ Ù±Á Ò¬∆ ¤ºÂ∆ Ú‰∆, Òº’ ÂØ∫ ¿∞ºÍ √∆ „º’‰≈, ¡≈͉∆ «‘≈«¬Ù ω≈¿∞‰∆, ‘Ø ‹≈ª Á∆ ◊Ò∆ «Úº⁄Ø∫ Ò≥ÿ‰≈, ÏÃ≈‘Ó‰ª ÚºÒ fi≈’‰≈ ¡≈«Á ÏÃ≈‘Ó‰ È∂ ÓÈ∑≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ÏÃ≈‘Ó‰ «¬√Â∆¡ª Ù±Á ˘ Ú∂÷ ’∂ ¡º÷ª ËØ∫Á∆¡ª √ÈÕ Ù± Á  ˘ ¡≈¿∞ ∫ «Á¡ª, ‘Ø  ª ˘ √≈ÚË≈È ’È Ò¬∆, ¡≈͉∆ ͤ≈‰ Ò¬∆ ÿ≥‡∆ Ú‹≈¿∞‰∆ ÍÀ∫Á∆ √∆, «√≥◊ Ò≈¿∞‰∂ ÍÀ∫Á∂ √È ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÍÀª Á∂ «ÈÙ≈È «Ó‡≈¿∞‰ Ò¬∆ ’≥«‚¡≈Ò∆

172.

fi≈Û∆ ÿ√∆‡‰∆ ÍÀ∫Á∆ √∆Õ ‘ Ù±Á «¬‘∆ √Ø⁄Á≈ √∆ «’ ¿∞√ Á∆ È∆Ú∆∫ ‹≈ ¿∞√ Á∆ Ó≈Û∆ «’√Ó ’≈È √∆, √Ø ¡◊Ò∂ ‹ÈÓ «Úº⁄ ⁄≥◊∂ ‹∆ÚÈ Ò¬∆, ¿∞‘ «’√∂ ¿∞⁄∂∆ ‹≈ «Úº⁄ ‹ÈÓ ÒÀ‰ Á≈ √∞ÍÈ≈ Ú∂÷Á≈ √∆Õ ÏÃ≈‘Ó‰ Á∆ «ÁÃÙ‡∆ «Úº⁄ ÏÃ≈‘Ó‰ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √Ì Ù±Á √È, «‹√ ’≈È ‘∂’ ‹≈ Á∆ «¬º¤≈ ÏÃ≈‘Ó‰ Á∆ ÍÃÚ≈È◊∆ ÍÃ≈Í ’È Á∆ √∆, «‹‘Û∆ ¡≈͉∂ ‹≈ Í≈Â∆ «Ú‘≈ «Úº⁄ ͺ’∂ «‘ ’∂ ‘∆ ÍÃ≈Í ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ √∆Õ «¬√ ’≈È ‘∂’ ‹≈ ¡≈Í«‰¡ª ˘ ‘Ø ‹≈ª È≈Ò «’√∂ ÍÃ’≈ Á∂ «ÙÂ∂ È≈Â∂ , √«‘⁄≈ ‹ª √«Ì¡≈⁄≈’ ¡Á≈È-ÍÃÁ≈È ÂØ∫ Ø’Á∆ √∆ ¡Â∂ Á≥‚ Á≈ Ì≈◊∆ Ú∆ ω≈¿∞∫Á∆ √∆Õ

‹≈ Í≈ ÍÉ≈Ò∆ ’≈È Ì≈ ¿∞Â∂ Í«‘Òª Ó∞◊Òª ¡Â∂ Ó◊Ø∫ ¡≥◊∂˜ª ˘ ≈‹ ’È «Úº⁄ Ó∞Ù«’Ò È‘∆∫ ¡≈¬∆, «’¿∞∫«’ ‹≈ª-Í≈ª «Úº⁄ Ú≥‚∂ ‘؉ ’≈È, «‘≥Á± √Ó≈‹ È∂ «¬È∑ª «ÚÁ∂Ù∆ ‘≈’Óª Ò¬∆ ’ج∆ √Óº«√¡≈ È‘∆∫ √∆ ¿∞Í‹≈¬∆Õ Ì≈ «Úº⁄ ’∂ÚÒ ¡≈͉∆ ‹≈ Á∂ ‘ºÊª Á≈ Í’≈«¬¡≈ ÌØ‹È ÷≈‰ ¡Â∂ ¡≈͉∆ ‹≈ «Úº⁄ ‘∆ «Ú¡≈‘ ’È Á∆ ¡≈«◊¡≈ √∆Õ Ì≈Â∆ ‹≈Â-Í≈ ÍÉ≈Ò∆ «Úº⁄ Úº÷∂Ú∂∫ ◊Ø ¡≈Ë≈« ‘ÈÕ ‹∂ «¬º’ ◊Ø Á∂ ÒØ’ ◊¿±¡ª Í≈ÒÁ∂ ‘È Âª Á±‹∆ ◊Ø Á∂ ◊¿±¡ª È‘∆∫ Í≈ÒÁ∂, Á∞ºË ÷∆Á ’∂ Óº÷‰ ω≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ ‹∂ «¬º’ ◊Ø Á∂ ÒØ’ «√ ”Â∂ ÏØfi≈ ⁄∞º’Á∂ ‘È Âª Á±‹∆ ◊Ø Á∂ ÓØ„∂ ”Â∂ ⁄∞’ º ‰◊∂Õ ÿª «Úº⁄ ‘∂’ ◊Ø Á∂ ÈΩ’ December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 Á≈ ’≈‹ Úº÷≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ‹∂ «¬º’ ◊Ø Á∂ ÒØ’ ‹∞ º ∂ ω≈¿∞∫Á∂ ‘È Âª Á±‹∆ ◊Ø Ó∞Ó ≥  ‘∆ ’Á∆ ‘ÀÕ ‹≥◊Ò∆ ‹∆Úª Á≈ «Ù’≈ ’È Ú≈«Ò¡ª ˘ ÷∂Â∆ ’È ¡Â∂ ’¬∆ ◊ت ˘ ÷∂ Ú∂÷‰ Á∆ Ú∆ ¡≈«◊¡≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ ‹∂ «¬º’ ◊Ø Á≈ ÿ«Ó¡≈ ÷ÒØ ’∂ ÿÛ∂ ω≈¿∞∫Á≈ ‘À ª Á±‹∆ ◊Ø Á≈ ÿ∞«Ó¡≈ ÏÀ· ’∂ ¤Ø‡∂ ÏÂÈ Ï‰≈¬∂◊≈Õ

Á≈ «ÚØË ’Á∂ √ÈÕ «¬º’ Ú≈∆ Áº÷‰ «Úº⁄ Ò∞‘≈ª È∂ ¡≈͉∂ √≈∂ ÙÒØ’ √≥√«’à«Úº⁄ ⁄‰∂ Ù∞± ’∆Â∂ √≈«¡ª È∂ «ÚØË ’’∂ Ï≥Á ’Ú≈ «ÁºÂ∂Õ ‹≈Â-Í≈ Íà ‰ ≈Ò∆ ’≈È Ì≈ ¿∞Â∂ Í«‘Òª Ó∞◊Òª ¡Â∂ Ó◊Ø∫ ¡≥◊∂˜ª ˘ ≈‹ ’È «Úº⁄ Ó∞Ù«’Ò

‹≈Â-Í≈ È∂ √Ó≈‹ ˘ Úº÷-Úº÷ Ú◊ª «Úº⁄ Ú≥«‚¡≈ Í ‹≈ ‹ª ◊Ø ’ج∆ ‘ØÚ,∂ Í∞«Ø ‘ ‘Ó∂Ùª ÏÃ≈‘Ó‰ ‘∆ «‘≈Õ ÏÃ≈‘Ó‰ Í∞«Ø ‘ª Á∆ ¡≈Í√∆ √ªfi ’≈È, ‹≈Â-Í≈ Á∆¡ª Ú≥‚∆¡ª ¡Â∂ Úº÷∂«Ú¡ª Á∂ Ï≈Ú‹±Á, Ì≈ ‡∞‡ º ‰ ÂØ∫ Ï«⁄¡≈ «‘≈Õ Ì≈ Á∂ «Í≥‚

Áº ÷ ‰∆ Ì≈ «Úº ⁄ ‘ ‹≈ Á∂ «Ú«Á¡≈Ê∆ Ò¬∆, √’±Ò Í‘≥∞⁄‰ Ú≈√Â∂ √Â≈ ¡Â∂ ‹Ó≈ «Úº⁄ ÏÀ·‰ Á≈ √Ê≈È Úº÷≈ «‘≈ ‘ÀÕ √≈‚∂ ¡≈͉∂ Ô∞º◊ Á∂ ¡≥Ï∂Á’ ˘ Ò≥Ó∂ ¡Â∂ ◊≥Á∂ √Â∂ ≈‘∆∫ √’±Ò ‹≈‰≈ ÍÀ∫Á≈ √∆ «’¿∞∫«’ ¿∞‘ ÏÃ≈‘Ó‰ È‘∆∫ ¿∞‘ Ù±Á √∆, ¿∞‘ ÍÒ∆ √∆Õ Ì≈ «Úº⁄ ‹≈ Í≈ «’ºÂ≈-¡Ë≈« ‘∆ È‘∆∫, ÌØ‹È ¡Ë≈« Ú∆ ‘À, «‹¿∞∫-«‹¿∞∫ ‹≈ ¿∞º⁄∆ ‘∞≥Á∆ ‹ªÁ∆ ‘À, ÌØ‹È Ù∞ºË ‘∞≥Á≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ÷≈‰ Í∆‰ √Ï≥Ë∆ «¬‘ ÍëÚÂ∆ √≈‚∂ √Ó≈‹ «Úº⁄ «¬ÂÈ∆ «Ú¡≈Í’ ‘∆ ‘À «’ ‘∞‰ Ú∆ ¡’√ ‘∂’ √Ó≈◊Ó «Úº⁄ ‘ ’ج∆ Ú∂÷Á≈ ‘À «’ ’ج∆ ’∆ ÷≈ «‘≈ ‘À ¡Â∂ ’∆ Í∆ «‘≈ ‘ÀÕ ‹≈Â-Í≈ ’≈È √≈‚∂ √Ó≈‹ «Úº⁄ √ªfi ’ج∆ È‘∆∫, Úº÷∂Ú∂∫ ‘∆ ‘È ¡Â∂ ‘ ’ج∆ ¡‹∆Ï-¡‹∆Ï Â’ Á∂ ’∂ ¡≈͉∆ ‹≈ ˘ ¿∞º⁄∆ ¡Â∂ ‘Øª È≈ÒØ∫ Ù∞ºË ¡Â∂ ¿∞⁄∂∆ «√ºË ’È Á≈ ÔÂÈ ’Á≈ ‘ÀÕ Ó‘≈ÂÓ≈ ◊ªË∆ È∂ «Â≥È √≈Ò «¬≥◊ÒÀ∫‚ «‘ ’∂ ÍÛ∑≈¬∆ ’∆Â∆ √∆Õ «¬È∑ª «Â≥È √≈Òª «Úº⁄ ◊ªË∆ ‹∆ È≈Ò ’∆-’∆ Ú≈Í«¡≈, ¿∞√Á≈ ¿∞È∑ª Á∆ √ÚÀ-‹∆ÚÈ∆ «Úº⁄ ’ج∆ ¿∞Ò÷ ∂ È‘∆∫Õ «¬‘ «Â≥È √≈Ò ◊ªË∆ ‹∆ «’√∂ Í∞Ù ‹ª «¬√Â∆ Á∂ √≥Í’ «Úº⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï⁄Á∂ ‘∂ ¡Â∂ Ù≈’≈‘≈∆ ω∂ «‘‰ Á∂ ÔÂÈ «Úº⁄ ÷≈‰-Í∆‰ ÂØ∫ √≥’Ø⁄ ’È Á∆ «⁄≥Â≈ «Úº⁄ ‘∆ ◊Ã√∂ ‘∂Õ Ì≈ «Úº⁄ ‹ÁØ∫ «’√∂ ‹≈ ◊Ø Á∂ ÒØ’ ¡≈͉≈ ͺË ¿∞⁄ º ≈ ⁄∞’ º ‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∂ √È Âª Í«‘Òª ¿∞‘ ◊ØÒ-ÓØÒ „≥◊ È≈Ò ¿∞⁄∂ ∆ ‹≈ È≈Ò Ï≈Ï∆ Á√≈¿∞∫Á∂ √È Í √¯ÒÂ≈ È‘∆∫ «ÓÒÁ∆ √∆ «’¿∞∫«’ «‹È∑ª È≈Ò Ï≈Ï∆ ’È Á≈ ÔÂÈ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ √∆, ¿∞‘ «¬√ ˘ ¡≈͉≈ ¡ÍÓ≈È √ÓfiÁ∂ √È ¡Â∂ ‘Øª ÚºÒØ∫ Ï≈Ï ‘؉ Á∂ ÔÂȪ

Ì≈ «Úº⁄ ¡≥◊∂‹ª Á∂ ¡≈¿∞‰ È≈Ò √≈∂ ËÓª «Úº⁄ ÷ÒÏÒ∆ Óº⁄ ◊¬∆ √∆Õ ‹∆ÚÈ Á≈ Ù«‘∆’È ‘؉ È≈Ò ÈÚ∂∫ Ë≥Á∂ ¿∞Í‹∂, «‹È∑ª «Úº⁄ √Ì ËÓª ‹≈ª, ◊ت Á∂ ÒØ’ ¡≈¬∂, «¬Ú∂∫ ‹≈ Á∆ ʪ ‹Ó≈ È∂ ÒÀ‰∆ ¡≈≥Ì ’∆Â∆Õ ’Ò’ºÂ∂ «Úº⁄ √ªfi∂ ÈÒ’∂ Ò≈¿∞‰ √Ó∂∫ ÏÛ∆ Ó∞Ù«’Ò ¡≈¬∆ √∆, Ó∞º„ «Úº⁄ ’ج∆ Í≈‰∆ È‘∆∫ √∆ ÌÁ≈,«Î √≈∂ ÌÈ Òº◊ ͬ∂Õ

‹≈Â-Í≈ ÍÉ≈Ò∆ ˘ «ÁÃÛ∑ ’È Ú≈Ò∆¡ª √≥√Ê≈Úª ‘ÈÕ «¬º ’ ’≈È «¬‘ Ú∆ √∆ «’ «’º«Â¡ª Á∆ ‹≈Â-Í≈Â∆ Ú≥‚ ’≈È «’√∂ ‹≈ Á≈ ‘Ø ‹≈ª Á∆ √ÍÃ√Â∆, Á≈È ¡Â∂ º«÷¡≈ ÂØ∫ «ÏȪ È‘∆∫ √∆ √’Á≈, √Ø ‘ ‹≈ Á∂ ÒØ’ ¡≈͉≈ √Ó≈«‹’ ØÒ «ÈÌ≈¿∞∫Á∂ √ÈÕ Ì≈ «Úº⁄ Ì◊Â∆ Ò«‘ ¡Â∂ √±Î∆ Ò«‘ È∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ ‹≈ Í≈ ÂØÛÈ Á∂ ¿∞Í≈Ò∂ ’∆Â∂Õ ◊∞± ◊Ø«Ï≥Á «√≥ ÿ È∂ ‹≈Â-Í≈ Ó∞ ’  ‘«Ê¡≈Ï≥Á ÷≈Ò√∂ Á∆ «√‹‰≈ ’∆Â∆Õ «ÙÚ≈ ‹∆ È∂ Í«‘Òª Ó≈«·¡ª ˘ ÷ºÂ∆ ‘؉ Á∆ Ó≈ÈÂ≈ «ÁÚ≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ ’∆Â≈ Í Ó≈ÈÂ≈ È≈ «ÓÒ∆, Ó◊Ø∫ Ó≈«·¡ª Á∆¡ª «‹ºÂª ’≈È, ¿∞È∑ª Á≈ Ó≈‰-√«Â’≈, ÷ºÂ∆¡ª È≈ÒØ∫ Ú∆ ÚºË «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘ Ó≈·∂ ’‘≈¿∞‰ «Úº⁄ ‘∆ Ó≈‰ Ó«‘√±√ ’È Òº◊ ͬ∂Õ Ì≈ «Úº⁄ ¡≥◊∂‹ª Á∂ ¡≈¿∞‰ È≈Ò √≈∂ ËÓª «Úº⁄ ÷ÒÏÒ∆ Óº⁄ ◊¬∆ √∆Õ ‹∆ÚÈ Á≈ Ù«‘∆’È ‘؉ È≈Ò ÈÚ∂∫ Ë≥Á∂ ¿∞Í‹∂, «‹È∑ª «Úº⁄ √Ì ËÓª ‹≈ª, ◊ت Á∂ ÒØ’ ¡≈¬∂, «¬Ú∂∫ ‹≈ Á∆ ʪ ‹Ó≈ È∂ ÒÀ‰∆ ¡≈≥Ì ’∆Â∆Õ ’Ò’ºÂ∂ «Úº⁄ √ªfi∂ ÈÒ’∂ Ò≈¿∞‰ √Ó∂∫ ÏÛ∆ Ó∞Ù«’Ò ¡≈¬∆ √∆, Ó∞º„ «Úº⁄ ’ج∆ Í≈‰∆ È‘∆∫ √∆ ÌÁ≈, «Î √≈∂ ÌÈ Òº◊ ͬ∂Õ √’± Ò ª, ’≈Ò‹ª, ◊º ‚ ∆¡ª, ‘√ÍÂ≈Òª, «√È∂«Ó¡ª, „≈«Ï¡ª, ÎÀ’‡∆¡ª ¡≈«Á È∂ ‹≈Â-Í≈ ÂØÛÈ Á∆ Íë’«¡≈ Â∂‹ ’∆Â∆ ‘ÀÕ Á∂Ù Á∆ ¡˜≈Á∆ ¿∞Í≥ ‘∂’ Ò¬∆ «¬º ’ ÚØ ‡ È∂ √«ÊÂ∆ ÏÁÒ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ

Sikh Virsa, Calgary

È‘∆∫ ¡≈¬∆, «’¿∞∫«’ ‹≈ª-Í≈ª «Úº⁄ Ú≥‚∂ ‘؉ ’≈È, «‘≥Á± √Ó≈‹ È∂ «¬È∑ª «ÚÁ∂Ù∆ ‘≈’Óª Ò¬∆ ’ج∆ √Óº«√¡≈ È‘∆∫ √∆ ¿∞Í‹≈¬∆Õ «¬Ú∂∫ ‹≈ª-Í≈ª «Úº⁄ Ú≥‚∂ Ì≈ «Úº⁄ «ÚÁ∂Ù∆ ‘≈’Óª ˘ “Í≈ÛØ ¡Â∂ ≈‹ ’Ø” Á∆ È∆Â∆ Ú‰ Á∆ ÒØÛ ‘∆ È‘∆∫ ͬ∆ «’¿∞∫«’ «‘≥Á± ËÓ Á∆ ‹≈Â-Í≈ ÍÉ≈Ò∆ Á≈ «¬‘ ¡√±Ò ‘À «’ «’√∂ Á∂ È∂Û∂ È≈ ‘ØÚØ ¡Â∂ «’√∂ ˘ ¡≈͉∂ È∂Û∂ ‘؉ È≈ «Á˙Õ «¬ÂÈ∆¡ª Ú≥ ‚ ∆¡ª Á∂ Ï≈Ú‹±Á Ì≈ Á∆ ¬∂’Â≈ «’Ú∂∫ ω∆ ‘∆? Ì≈ «¬º’ Á∂Ù È‘∆, «¬º’ √º«Ì¡Â≈ ‘À, √≥«Ì¡Â≈ Á∆ √ªfi ’≈È, Ì≈ «÷≥«‚¡≈ È‘∆∫Õ 173.

‘∞‰ ‹≈Â-Í≈ ’∂ÚÒ «Ú¡≈‘ Á∂ √Ï≥Ë «Úº⁄ Ú∂÷∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ‘∞‰ ’ج∆ ‘∆ ‘ØÚ∂◊≈, «‹√ È∂ ¡≈͉∆ ‹≈ Á≈ «’ºÂ≈ ¡Í‰≈«¬¡≈ ‘ØÚ∂Õ ‘∞ ‰ ‹≈Â-Í≈ ≈‹È∆Â’ Ò≈Ì ¿∞ · ≈¿∞ ‰ Â∂ ¡≈«Ê’ «¡≈«¬Âª Ó≥◊‰ ¡Â∂ ¡≈͉∆ «◊‰Â∆, Â≈’ ¡Â∂ ÍÃÌ≈Ú Á√≈ ’∂ ≈‹È∆Â’ Ù’Â∆ ‘«Ê¡≈¿∞‰ Á≈ «¬º’ √≥Á ω ◊¬∆ ‘ÀÕ ‘∞ ‰ √«ÊÂ∆ «¬‘ ‘À «‹‘Û∂ «’√∂ Ú∂Ò∂ ¡≈͉∆ ‹≈ ˘ ¿∞º⁄∆ ‹≈ Á√Á∂ ‘È, ¿∞ ‘ ̪Â̪ Á∂ ¡≈«Ê’ Â∂ ≈‹È∆Â’ Ò≈Ì ¿∞ · ≈¿∞ ‰ Ò¬∆, È∆Ú∆¡ª ‹≈ª, ‹≈Â∆¡ª, ÙÃ∂‰∆¡ª ¡ÀÒ≈È∂ ‹≈‰ Ò¬∆ ¡≥ÁØÒÈ ’ ‘∂ ‘È ¡Â∂ ‹≈Â-Í≈ ÍÉ≈Ò∆ ˘ Í∞· º ≈ ◊∂Û≈ Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ «¬‘ ’Á∂ √∞ÍÈ∂ «Úº⁄ Ú∆ √≥ÌÚ È‘∆∫ √∆ ‘Ø«¬¡≈ Í «¬‘ ‘∞‰ «È «ÁÈ Á≈ ÔÊ≈Ê ‘À «’ ÏÃ≈‘Ó‰ «√Í≈‘∆, Ù±Á, Ê≈‰∂Á≈ ˘ √Ò±‡ Ó≈ «‘≈ ‘À ¡Â∂ ÏÃ≈‘Ó‰ ¡Â∂ ‘Ø ‹≈ª Á∂ «Ú«Á¡≈Ê∆, Ù±Á «ÚÁÚ≈È ÂØ∫ «Ú«◊¡≈È Á≈ «◊¡≈È ÍÃ≈Í ’ ‘∂ ‘ÈÕ «È√≥Á‘ ∂ Ì≈ ÏÁÒ «‘≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ «’√∂ Á≈ Ó∞ºÒ ¿∞√Á∆ ‹≈Â, ◊ØÂ, ‹ÈÓ, ËÓ ‹ª «¬Ò≈’∂ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ È‘∆∫, ¿∞√Á∆ ÔØ◊Â≈ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ÍÚ∂◊≈Õ ‘∞‰ ‹≈Â-Í≈ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ «¡≈«¬Âª Á∂‰ ÒÀ‰ Á≈ √Óª È‘∆∫Õ ‘∞‰ ‹≈Â-Í≈ ˘ ÂØÛÈ Á∆ Ú≥◊≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ ’∂ÚÒ Ì≈ Á∂ √≥ÁÌ «Úº⁄ È‘∆∫, ‘∞‰ √≈˘ √Ó∞º⁄∂ «ÚÙÚ ¡Â∂ √Ó∞º⁄∆ Ó≈ÈÚ ‹≈Â∆ Á∂ √≥ÁÌ «Úº⁄ √Ø⁄‰≈ ͬ∂◊≈Õ (√Ó≈ÍÂ)

«¬‘ ’Á∂ √∞ÍÈ∂ «Úº⁄ Ú∆ √≥ÌÚ È‘∆∫ √∆ ‘Ø«¬¡≈ Í «¬‘ ‘∞‰ «ÈºÂ «ÁÈ Á≈ ÔÊ≈Ê ‘À «’ ÏÃ≈‘Ó‰ «√Í≈‘∆, Ù±Á, Ê≈‰∂Á≈ ˘ √Ò±‡ Ó≈ «‘≈ ‘À ¡Â∂ ÏÃ≈‘Ó‰ ¡Â∂ ‘Ø ‹≈ª Á∂ «Ú«Á¡≈Ê∆, Ù±Á «ÚÁÚ≈È ÂØ∫ «Ú«◊¡≈È Á≈ «◊¡≈È ÍÃ≈Í ’ ‘∂ ‘ÈÕ December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

’≈«Ú-«’¡≈∆

Ë √‘≥Á Á∆

-«Ú¡≥◊-

ÓÀ∫ Ë √‘≥Á Á∆, Ó∂∆ ¡‹Ï ’‘≈‰∆Õ Ó∂∆ ◊ØÁ ¡Ó Ù‘∆Á È∂, ”’ºÒ∆ È≈ ‹≈‰∆Õ ◊∞Á∆Ù ’Ω ◊∂Ú≈Ò D@C-D@D-ADE@

‡≥Í

«Ú¤«Û¡≈ Í«Ú≈ ¬∂, √√≈ Á∂ ’≥„∂Õ fiº÷Û Ó∆∫‘ ‘È∑∂ Â∂, ÍØ‘ ÓΩ√Ó ·ß‚∂Õ «‹≥Áª È∂ Ó√»Ó ÁØ, √≥◊ Á≈Á∆ ≈‰∆Õ ÓÀ∫......

¡Ó∆’Ȫ È∂ ‡≥Í ⁄π‰ «Ò¡≈ Ò≈’∂ Íπº·≈ ‹≥Í ⁄π‰ «Ò¡≈

D@C-FH@-CBAB

√Ó√∆ÏÒ Á∆ Ó؇ ¤º‚ ’∂

·ß‚≈-·≈ Ïπ‹, ”Â∂ ·ß‚∆¡ª È∂ ≈ÂªÕ Á≈Á∆ ͬ∆ √π‰ªÚÁ∆, «√º÷∆ Á∆¡ª Ï≈ÂªÕ Íº’≈ Ó«‘Ò ¿∞√≈È≈, ω Á≈Á∂ ‘≈‰∆Õ ÓÀ∫.......

◊≈ ’º„‰≈ Í≥Í ⁄π‰ «Ò¡≈ ¡Ó∆’Ȫ È∂ ‡≥Í ⁄π‰ «Ò¡≈ Á≈Á≈ «¬Ó∆◊ª‡ √∆ ¡≈«¬¡≈

˜≈ È≈ ‚ØÒ∂ «√Á’Ø∫, ÁÙÓ∂Ù ÁπÒ≈∂Õ Úº‚∂ √≈’∂ ’ ◊¬∂, ¿∞‘ Ò≈Ò «Í¡≈∂Õ Ë≥È Ë≥È √∆ ’ ‘∆, Ó∂∆ »‘ «ÈÓ≈‰∆Õ ÓÀ∫......

‹¯ ‹≈Ò’∂ ÿ ω≈«¬¡≈ ‘∞‰ ’‘∂ ¡Ó∆’≈ ‘À Ϻ√ Ó∂≈ È√ÒÚ≈Á Á≈ º÷Á≈ «⁄‘≈ ‘∞‰ ͬ∂ √Ø⁄‰ ‘Û’≥Í ⁄π‰ «Ò¡≈

Ï≥Á∂ Ï‘≈Á «¬º‡ È≈Ò, ‹Á «¬º‡ ÷Û’≈¬∆Õ ”≈‹ ı≈Ò√∂” ˜≈ÒÓª, Á∆ ‘ØÙ Ì∞Ò≈¬∆Õ ‹≈Ïª ˘ ÍÀ ◊¬∆, «Î Ó»≥‘ Á∆ ÷≈‰∆Õ ÓÀ∫.......

¡Ó∆’Ȫ È∂ ‡≥Í ⁄π‰ «Ò¡≈ ’‘∂ ‘ºÁª ”Â∂ ’Á≥» ’≥˪

√π‰Ø Ù‘∆Áª Á∂ Ú≈√Ø, ¬∂Ê∂ ‹≥Ó ‹≥Ó ¡≈˙Õ √‹Á≈ ÓÀ˘ ’ ÒÚØ, «’¿∞∫ Ó∂Ò∂ Ò≈˙Õ Íz‰ «√º÷∆ Á≈ ’Ø ”Á∆Ù”, ‹Ø ÂØÛ «ÈÌ≈‰∆Õ ÓÀ∫...... (Íπ√Â’-«‹È∆ È≈Óπ «Ë¡≈«¬¡≈)

È≈‡Ø ”Â∂ Ú∆ Ò≈Á»≥ Ï≥˪ ÓØÁ∆ Á≈ «¬‘ ‹≈Í∂ Ì≈¬∆ «ÎÁ≈ ¡º◊ Í»¤ ˘ Ò≈¬∆ ‘∞‰ √Û’ª ”Â∂ ’È «ÚØË

¡√Ò∆ Á∞ÙÓ‰ !

ÒΩ«‹’ ‘∆‰≈ ≥’ ⁄π‰ «Ò¡≈ ¡Ó∆’Ȫ È∂ ‡≥Í ⁄π‰ «Ò¡≈

‹Á Ú∆ ¿∞√ÂØ∫ ’∞√∆ ÷∞√Á∆ ‹≈Í∆ ‘À, ÒØ’ª Ì≈¡Á≈ «’¡≈Ó ‘∆ «Ú¡≈Í∆ ‘À ¢ Á∂÷‰ 鱧 ‹Ø ≈‹ ÏÁÒÁ≈ «Á√Á≈ ‘À, √Ì ¿∞√∂ Á∂ È≈‡’ Á∆ «¬’ fi≈’∆ ‘À ¢ Ï≈Ï∂ È≈È’ ÂØ∫ ‹Ø ˙√ ¡≈ßÌ∆ √∆, ÿ≈‡ ’Á∂ Ú∆ ȯ «Úº⁄ È≈ È≈Í∆ ‘À ¢ Òº÷ª Ó«¡ª ≈‹ ˙‘È∂ ‘«Ê¡≈«¬¡≈ √∆, ¬∂√∂ Ò¬∆ ª ±‘ ¿∞√Á∆ √ßÂ≈Í∆ ‘À ¢ ‘Øª Á∂ ÓØ„∂ ”Â∂ √Á≈ ⁄Ò≈¿∞∫Á≈ ‘À, ⁄≈‰’∆¡≈ Á≈ ⁄∂Ò≈ «ÁÒ Á≈ Í≈Í∆ ‘À ¢ ¡ßÁØ∫ ª ˙‘ È√Òÿ≈ Ҭ∆ ’≈‘Ò≈ ‘À, ÓÂÒÏ Á∂ Ò¬∆ Á∂∫Á≈ Ï≈‘Ø∫ Ê≈Í∆ ‘À ¢ ‹≈ª,Í≈ª, Ú◊ª Á≈ ˙‘ ‘≈Ó∆ ‘À, √Ì «Úº⁄ «¬’Ø ‹Ø Óßȉ ÂØ∫ ¡≈’∆ ‘À ¢ «Í≥‹∂ Ϋ√¡≈ Ù∂ ’Á∂ ¤∞º‡ ‹≈Ú∂ È≈, √Ø⁄ √Ø⁄ ¿∞√ È∆’ ’ Ò¬∆ ÷≈’∆ ‘À ¢ -◊∞Ó∆ «√ßÿ “Ï√≈Ò” (’ÀÒ∂ÎØÈ∆¡ª) Sikh Virsa, Calgary

ÏÒ«‹≥Á √≥ÿ≈

¿∞Ï≈Ó∂ Á∂ ’‘∂ «ÈÙ≈È «Ó‡≈Á»≥ Ú≈¬∆‡ ‘≈¿±√ ˘ Ú≈¬∆‡ ω≈Á»≥ ◊Ø∂-’≈Ò∂ Á≈ Ì∂Á ‘À º÷Á≈ Ú∂÷ª◊∂ ’∆ ‘À ’ √’Á≈ «¬‘ ª ¡‹∂ √Ó∂∫ Á∆ Ïπº’Ò Ù∂ ⁄π‰ «Ò¡≈ ‹ª √’≥’ ⁄π‰ «Ò¡≈ ¡Ó∆’Ȫ È∂ ‡≥Í ⁄π‰ «Ò¡≈Õ -0-0-0-

174.

December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 Ï‘∞ Á± «‹ºÊ∂ ÂÀ˘ ’ج∆ È≈ Á∂÷ √’∂ ÓÀ∫ Ú∆ È≈Õ

Ì±‰ ‘º«Â¡≈... Â∂∆ Ì±‰ ‘º«Â¡≈ Ú∆ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ‘∞‰ ª, Ó∂∆ ‘∆ Ì±‰

T‘∞‰ ª Ϻ⁄∂ È∂ ÿ ‘À √ÎÀÁ Ú≈Ò..U ‘º√‰ Òº◊∆ ª Î∂ «ÒÙ’∆ «Ï‹Ò∆ Ϻ«⁄¡ª Úª◊ ¡√∆∫ «¬’ Á±‹∂ ˘ fi±·∆ Ó±·∆ Á∂ ÿ ¡≥Á Ò’Ø «Ò¡≈Õ

‘º«Â¡≈ ’ ’∂ ÏÛ≈ ÷∞Ù ‘∞ßÁ≈ ‘À∫, ’∆-’∆ Ï‘≈È∂ È∂ Â∂∂ ’ØÒ, Á√ ª Ó∂∆ Ì±‰ ‘º«Â¡≈ ’È Á∂ √Ï Á∂ ‹Ú≈Ï È∂ Ó∂∂ ’ØÒ, «¬‘∆ Ï‘≈È∂ ‘∞≥Á∂ È∂ Â∂∂ ’ØÒ, «’ Á≈‹ Á∂‰≈ ÍÀ‰≈

ÍÀ∫Á≈ ª ÍÀ∫Á≈ Ú∑∂ Ó∆∫‘!

«’ «¬º˜Â 鱧 Á≈◊ È≈ Ò≈ Á∂Ú∂, «’ «’Â∂ «Í¡≈ È≈ Í≈ Ï∂·∂, «’ «’Â∂ «Ú¡≈‘ Á≈ ÷⁄≈ È≈ ’È≈ ÍÀ ‹≈Ú∂, «’ «’Â∂

-‹√Ú≥ Á∆Á

«‘º√≈ È≈ Ú≥‚≈¿∞‰≈ ÍÀ ‹≈Ú∂, «’ ÍÛ∑≈¬∆ Â∂ ÷⁄ È≈ ’È≈ ÍÀ ‹≈Ú∂, «’ «’Â∂ «ÚËÚ≈ ‘Ø ’∂ Ó∂∂ ◊Ò È≈ ÍÀ

Ù‘∆Á Ì◊ «√≥ÿ

‹≈Ú∂, Í ÂÀ鱧 √Ï ÍÂ≈ 屧 ‘∆ «‹Ó∂Ú≈ ‘À∫ «¬√Á≈, Á≈‹ ±ß

⁄Û∑Á∆ ¿∞Ó∂ ¿∞· ‹Ú≈Ȫ √‘∞≥ «¬‘ ÷≈Ë∆ ¡À

‘∆ Ó≥◊Á≈, ’≥Ó È≈ ’È≈ ÍÚ∂ ª, «¬º˜Â 鱧 Á≈◊ Ó∂∆ ’ج∆

º÷ ÂÒ∆ ”Â∂ √∆√ ’«‘‰ ‘∞‰ ÒÀ‰∆ ¡˜≈Á∆ ¡À

ÌÀ‰ ª È‘∆ Ò≈¿∞∫Á∆, Â∂∂ ”⁄Ø∫ ‘∆ ’ج∆ ‘Ú√ Á≈ Ì∞÷≈ ‘∞ßÁ≈,

¡≈͉∂ Á∂Ù Á∆ ı≈Â ¿∞‘ ÷«Â…¡ª «Ú⁄ ÚÛÁ∂ √∆

«Í¡≈ ÂÀÈ±ß È‘∆∫ ‘∞ßÁ≈? «Ú¡≈‘ ª Â∂≈ Ú∆ ‘∞≥Á≈, ˙‘Á∂ Â∂

‚È Èª Ï≥Ï Ï≥Á±’Ø∫ ‘√-‘√ Ϊ√∆ ⁄Û∑Á∂ √∆

÷⁄≈ È‘∆∫ ‘∞ßÁ≈? «‘º√≈ ª 屧 ’Á∂ «ÁºÂ≈ Ú∆ ‘À? ÍÛ∑≈¬∆ ’ ’∂ ’∞‹ Â∂≈ ‘∆ √Ú≈‰ Á∆ ◊ºÒ ’Á∆ ‘ª, «ÚËÚ≈ ÓÀ∫

Ì◊ «√≥ÿ √Á≈ ‹ß◊ Î∂ «Úº„∆ ¡˜≈Á∆ Á∆

÷∞Ù∆ È≈Ò ‘∞ßÁ∆ ¡ª ?

Ȫ «˜≥Á◊∆ «Ú⁄ ¡ÀÙ Ú∂÷∆ Ȫ ÷º‡∆ ÷≈Á∆ Á∆

‹∂ «¬‘∆ ’≈‰ È∂ Ó∂∆

Óª-Ï≈Í √Ì ¤º‚ ’∂ ¿∞‘ ÒØ’ª Ò¬∆ ÒÛÁ∂ √∆

Ì±‰ ‘º«Â¡≈ Á∂ Î∂ ª Â∂∆ Ú∆ ’ ‘∆ Á∂Úª,

‚È Èª ÏßÏ ÏßÁ±’Ø∫ ‘√-‘√.......

Â∂∆ Ì±‰ ‘º«Â¡≈ ’ج∆ ‘ºÒ È‘∆,

≈‹◊∞± √∞÷Á∂Ú Ì◊ «√≥ÿ Ù‘∆Á∆ Í≈ ◊∂ √∆

Í ‹∂ Ó∂∆ «¬≥‹ ‘∆ Ì±‰ ‘º«Â¡≈ ‘∞ßÁ∆ ‘∆ ª, «¬’ «ÁÈ

√∞ºÂ∆ ’ΩÓ «Úº⁄ ¡≈˜≈Á∆ Á∆ ‹Ø ‹◊≈ ◊∂ √∆

Â∂∆ Ì±‰ ‘º«Â¡≈ Á∆ ‘√ Ú∆ È‘∆∫ ͱ∆ ‘؉∆, ‹Á

Á∞ÙÓ‰ ÒÀ∫Á∂ Ì≈Ò √±Ó∂ «‘º’ ”Â∂ ÷Û∑Á∂ √∆

«¬º’Ò≈ ‘Ø «◊¡≈Õ

‚È Èª ÏßÏ ÏßÁ±’Ø∫ ‘√-‘√ .......

-‘Á∆Í «ÏÁ∆

’«ÚÂ≈

Ù∂ √≈Ì≈ ¤Ø‡∆ ¿∞Ó È≈Ò Ù≈È ‹∆ «◊¡≈ √∆ ’º⁄∆ ¿∞Ó «Úº⁄ ÔØË≈ Ù‘∆Á∆ ‹≈Ó Í∆ «◊¡≈ √∆

Ó∆∫‘

÷Û∑∂ Ù‘∆Á∆ Ò≈¬∆È ”⁄ ‹ÁØ∫ √’±Ò∆ ÍÛ∑Á∂ √∆ ‚È Èª ÏßÏ ÏßÁ±’Ø∫ ‘√-‘√ .......

¿∞√˘ ÓÀ∫ Ô≈Á ’≈«¬¡≈ «’ «’Ú∂∫ Â∆‘ Ú∑∂ Í«‘Òª ¡√∆∫ «¬È∑ª ‘∆ ∞º÷ª ¡≥Á ÍÀ∫Á∂ Ó∆∫‘ ‘∂· «ÓÒ∂ √ª ’∞ºfi Ú∆ È‘∆∫ √ª ÏØÒ∂ ÓÀ∫ ÂÀ˘ ⁄≥∞Ó «Ò¡≈ √∆ Ï√! Â∂ ±≥ ÍÀ∫Á∂ Ó∆∫‘ ¡≥Á «‘È∆ ⁄Ω’È ≥ ∆ «ÒÙ’∆ «Ï‹Ò∆ È≈Ò ÿ ˘ ÁΩÛ ◊¬∆ √À∫Õ

Ò≥‚È ‹≈ ¿±ËÓ «√≥ÿ ◊Ø≈ Ó≈ Ó∞’≈ «ÁºÂ≈ √∞ºÂ∆ ’ΩÓ È±ß ÏºÏ-Ù∂ È∂ ‹∆‰≈ «√÷≈ «ÁºÂ≈ Ù∂ Í≥‹≈Ï∆ Ò∞’∂ ÚÀ∆ Á≈ «Íº¤≈ È∆ ¤º‚Á∂ √∆ ‚È Èª ÏßÏ ÏßÁ±’Ø∫ ‘√-‘√ ....... ‘∞‰ ¡√∆∫ «’˙∫ ¿∞È∑ª Á∆ ’∞Ï≈È∆ ̺∞Ò◊∂ ¡ª ◊Ø∂ ’º„ ’∂ ¡≈Í«‰¡ª Á∂ Ò≈«¡ª Â∂ ‚∞ºÒ◊∂ ¡ª ËÓ «√≥ÿ≈ «¬‘ Ò∆‚ «‘ fi±·∂ ÏßÏ ¤º‚Á∂ √∆ ‚È Èª Ï≥Ï ÏßÁ±’Ø∫ ‘º√-‘º√ Ϊ√∆ ⁄Û∑Á∂ √∆

Â∂ ±≥ √º⁄∆∫ ÁΩÛ ◊¬∆ Sikh Virsa, Calgary

Ó≈√‡ ËÓ «√≥ÿ ⁄«Ûº’

175.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

¡÷؇ Á≈ ‘ÒÚ≈ √Óº◊∆: ¡ºË≈ ’ºÍ ¡÷؇ (Ï≈∆’ «Í«√¡≈ ‘Ø«¬¡≈), ¡ºË≈ ’ºÍ Ï≈Á≈Ó, ’≈‹±, «Í√Â≈(Ï≈∆’ «Í«√¡≈ ‘Ø«¬¡≈), A ’ºÍ Á∞ºË, A ’ºÍ ÷Ø«¬¡≈, A ’ºÍ ÷≥‚, «ÿ˙ (˜± ¡È∞√≈), ¡ºË≈ ¤Ø‡≈ ⁄Ó⁄ «¬Ò≈«¬⁄∆ Í≈¿±‚, A ⁄∞‡’∆ ’∂√Õ Ï‰≈¿∞‰ Ò¬∆ «ÚË∆: Á∞ºË 鱧 ¿∞∞Ï≈ÒØ ¡Â∂ ¿∞√ ”⁄ ’∂√ ¡Â∂ ÷≥‚ Í≈ ’∂ ·≥‚≈ ‘؉ Á∂ Ò¬∆ º÷ Ò˙Õ ‘∞‰ «¬’ ÍÀÈ «Ú⁄ «ÿ˙ ◊Ó ’Ø ¡Â∂ «Î «¬√ ”⁄ ÷Ø«¬¡≈ Í≈ ’∂ ¿∞ÁØ∫ º’ Í’≈˙ ‹ÁØ∫ º’ «¬√ Á≈ ’º⁄≈ÍÈ Á± È≈ ‘Ø ‹≈Ú∂Õ ‘∞‰ «¬√ ”⁄ ¿∞Ï«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ Á∞Ë º ¡Â∂ Ï≈∆’ «Íº√∂ ¡÷؇ Í≈ ’∂ ¿∞Á∫Ø Âº’ ⁄Ò≈˙ ‹ÁØ∫ º’ «¬‘ ͺ’ È≈ ‹≈‰Õ ͺ’‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ◊À√ ÏßÁ ’ «Á˙Õ ’≈‹±, «Í√Â∂ ¡Â∂ Ï≈Á≈Ó È≈Ò ‘ÒÚ∂ 鱧 √‹≈˙ ¡Â∂ ÿ Á∂ ÓÀ∫Ïª 鱧 ÍØ√ØÕ

‡Ó≈‡ ¡Â∂ «Ì≥‚∆ √±Í √Óº◊∆: E@@ ◊z≈Ó Â≈˜∂ ‡Ó≈‡, «Í¡≈‹ (ÓØ ‡ ∂ ‡∞ ’ «Û¡ª ”⁄ ’º « ‡¡≈ ‘Ø«¬¡≈), B Â∂˜ÍºÂ≈, EF ‡∞’Û∂ ’≈Ò∆ «Ó⁄, A@@ ◊≈zzÓ ‡Ó≈‡Ø √Ø√, «¬’ ‡∞’Û≈ √∂Ò, AE@ ◊z≈Ó «Ì≥‚∆, E@ ◊z≈Ó Òº√‰ (’º«‡¡≈ ‘Ø«¬¡≈), E@ ◊z ≈ Ó Óº ÷ ‰, ÈÓ’ (˜± ¡È∞√≈), Â∂Ò (ÂÒ‰ Á∂ Ò¬∆)Õ Ï‰≈¿∞‰ Ò¬∆ «ÚË∆: «¬’ ̪‚∂ ”⁄ ‡Ó≈‡, «Í¡≈‹, Â∂˜ÍºÂ≈, ’≈Ò∆ «Ó⁄ ¡Â∂ √∂Ò∆ ¡Â∂ «¬’ Ò∆‡ Í≈‰∆ Í≈ ’∂ ¿∞Ï≈Ò Ò˙Õ «Ì≥‚∆ 鱧 ¤Ø‡∂ ‡∞’«Û¡ª ”⁄ ’º‡ Ò˙ ¡Â∂ «¬’ ÍÀÈ «Ú⁄ Â∂Ò ◊Ó ’’∂ ÂºÒ Ò˙ ¡Â∂ √∞È«‘≈ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï≈‘ ’º„ ’∂ º÷ Ò˙Õ ‘∞‰ «¬’ ÍÀÈ ”⁄ ÊΩÛ∑≈ «‹‘≈ Â∂Ò Í≈ ’∂ ◊Ó ’Ø ¡Â∂ ‡Ó≈‡ Ú≈Ò≈ Í≈‰∆ Í≈ ’∂ C@ «Ó≥‡ º’ Í’≈˙Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ ”⁄ Òº√‰ Í≈ ’∂ ÿº‡ ◊À√ ”Â∂ E «Ó≥‡ º’ Í’≈˙ ¡Â∂ «Î ·ß‚≈ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¤≈‰ ’∂ º÷ Ò˙Õ ¤≈‰∂ ‘ج∂ √±Í Á∞Ï≈≈ ◊À√ ”Â∂ º÷Ø ¡Â∂ «¬√ ”⁄ ‡Ó≈‡Ø √Ø√, ÈÓ’ Í≈ ’∂ ◊≈Û∑≈ ‘Ø Âº’ Í’≈˙Õ «Â¡≈ ÍΩÙ«‡’ √±Í 鱧 Í∆˙ ¡Â∂ ÍØ√ÕØ

ÍÈ∆ Á∆ ÏÛ∆ √Óº◊∆: A@@ ◊z≈Ó ÍÈ∆ (’Á±’º√ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈), D ’ºÍ Á∞ºË, H Úº‚∂ ⁄Ó⁄ ÷ß‚, A Úº‚∂ ⁄Ó⁄ «√≥ ÿ ≈Û∂ Á≈ ¡≈‡≈, B ¤Ø ‡ ∂ ⁄Ó⁄ «¬Ò≈«¬⁄∆ Í≈¿±‚, B ¤Ø‡∂ ⁄Ó⁄ ’≈‹± (’º‡∂ ‘ج∂), B ¤Ø‡∂ ⁄Ó⁄ Ï≈Á≈Ó (’º‡∂ ‘ج∂) «ÚË∆: Á∞ºË ”⁄ «√≥ÿ≈Û∂ Á≈ ¡≈‡≈ «ÓÒ≈ ’∂ «¬√ Á≈ Í∂√‡ ω≈ Ò˙Õ Ï⁄∂ ‘ج∂ Á∞Ë º 鱧 «¬’ ÏÂÈ ”⁄ Í≈ ’∂ ÿº‡ ◊À√ ”Â∂ ¿∞Ï≈Ò‰ Á∂ Ò¬∆ º÷ «Á˙Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Á∞ºË ”⁄ «√≥ÿ≈Û∂ Á≈ Í∂√‡ «ÓÒ≈ Ò˙ ¡Â∂ ÿº‡ ◊À√ ”Â∂ Í’≈˙Õ ‹ÁØ∫ Á∞ºË Á∆ Ó≈Â≈ ¡ºË∆ «‘ ‹≈Ú∂ ª «¬√ ”⁄ ÍÈ∆ «ÓÒ≈ «Á˙Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÷≥‚ Í≈ ’∂ E «Ó≥‡ º’ ⁄Ò≈˙ ¡Â∂ Í’≈˙Õ E «Ó≥‡ Ï≈¡Á ◊À√ Ï≥Á ’ «Á˙ ¡Â∂ «¬Ò≈«¬⁄∆ Í≈¿±‚ «ÓÒ≈ ’∂ ’≈‹±-Ï≈Á≈Ó È≈Ò √‹≈˙Õ «Â¡≈ ÍÈ∆ ÏÛ∆ 鱧 ◊Ó≈-◊Ó ÷≈˙ ¡Â∂ ÍØ√ØÕ

VACUUM DEPOT √≈¬∆’ÒØÈ ‘ÀÚ∆ «‚¿±‡∆ ‘∞µ‚ÎÀÈ

IMMIGRATION INC.

Â∞Û’∂ Á∆ √ÓÀºÒ Á≈ Í≥◊ª ª √≈¬∆’ÒØÈ ‘∞º‚ÎÀÈ ‘∆ ⁄ß◊≈ ÚÀ«’¿∞Ó ·∆’ ’Ú≈¿∞‰ ‹ª ÈÚ∆∫ ÒÀ‰ Ú≈√Â∂ ÚÀ«’¿∞Ó «‚Í؇ ”Â∂ Í‘∞≥⁄ØÕ

‘∞‰ ‡Ø«¬Ò‡ Í∂Íª ÂØ∫ ¤∞‡’≈≈ Í≈˙ ¡Â∂ Î∞‘≈∂ Ú≈Ò∆ ‡Ø«¬Ò‡ Ò≈˙!

Students & Work Permit Holders

«‹ßÈ∆¡ª Ó‹∆ ⁄∆‹ª ÂÒØ,

Ask us how you can become Permanent Resident of Canada? We provide services in all areas of Canadian Immigration

Ó√≈«Ò¡ª Á∂ Â∞Û’∂ Ò◊≈¿π √≈¬∆’ÒØÈ Á∂ ‘∞º‚ ÎÀÈ È≈Ò √ÓÀºÒ

- Service Canada LMO & AEO Approvals - Immigration Appeals / Humanitarian & Compassionate Applications - Visitor Visa / extension of Visitor, Study & Work Permits - Business Class Immigration: Federal & Provincial - Family/Spousal Sponsorships - Live-in-Caregivers - Temporary Resident Permits, PNP All types of Affidavits, Uncontested Divorce Refugee cases, USA/ UK Visa Application OCI, Citizenship Test preparation

«Ó≥‡ª «Úº⁄ Ï≈‘ Ì‹≈¿∞ ¡Â∂ ÿ Í≈¿∞ ÂØÂ≈˜≈Õ¢ÎÀÈ Ò◊Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ ÏÒÁ∂Ú Ïª√Ò È±ß

Baldev Bansal

ÚÀ«’¿∞Ó «‚ͱ ”Â∂ ¡≈ ’∂ «ÓÒØ!

Service comes first before the name goes on

Ashok Sareen M.A., RCIC (Commissioner for Oaths) Regulated Canadian Immigration Consultant (ICCRC # R418519)

GREEN PLAZA #213, 4818 West Wind Dr. NE CALGARY, AB T3J 3Z5

Bus : 403-590-5666

Tel: 403-285-4270

Cell : 403-630-5465 Fax : 1-866-496-1997 E-Mail: aksareen@shaw.ca Website: linkcanadaimm.ca Member Canadian Association of Professional Immigration Consultants

4809-Westwinds Dr N.E Calgary AB. Sikh Virsa, Calgary

176.

December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689

‚≈. ÁÒ‹∆ «√≥ÿ

«Í¤Ò∆ √Á∆ Á∂ Ù∞± ”⁄ ¡º√∆¡ª ÂØ∫ «¬º’ «Ì¡≈È’ Ó‘ªÓ≈∆ Á∂ √≥’∂ ÍÃÀ√ ¡Â∂ ‡∆.Ú∆. ”Â∂ ¡≈¿∞‰∂ Ù∞± ‘ج∂Õ Í«‘Òª ¡≈«¬¡≈ «’ «¬‘ Ø◊ «√¯ √Ó«Ò≥◊∆ ∞⁄∆¡ª Ú≈Ò∆ È ÙÉ ∂ ∆ «Úº⁄ ‘∆ Ú∂÷‰ «Úº⁄ ¡≈«¬¡≈ ‘À, √≈Ë≈È È-Ó≈Á≈ «ÙÂ∂ Ú≈«Ò¡ª «Úº⁄ È‘∆∫Õ «Î «’‘≈ «◊¡≈ «’ «¬√ Á≈ ¡Ó∆’È ’≈Ò∂ ÒØ’ª «Úº⁄ «÷Ò≈ Á≈ Ó∞÷ º ’≈È ‘À-«¬º’Ø ‘∆ √±¬∆ È≈Ò ’¬∆ ÒØ’ª Á≈ ÈÙ∂ Á∂ ‡∆’∂ Ò◊≈¿∞‰≈Õ «Î Áº«√¡≈ «◊¡≈ «’ È ‹ª Ó≈Á≈ ÁØ‘ª ÚºÒ∫Ø «¬‘ Ø◊ «÷ºÒ √’Á≈ ‘ÀÕ ¡≈ı ¿∞ºÂ∂ ¡≈«¬¡≈ «’ Ú∂√Ú≈Úª «¬√ Ø◊ ˘ «÷Ò≈È Á≈ Ï‘∞ ں‚≈ ’≈È ‘ÈÕ ¬∂ ‚ ˜ Á≈ ͱ  ≈ ÓÂÒÏ ‘À Acquired immune Deficiency

Syndrome Ì≈Ú «’ √∆ Á∆ º « ÷¡≈ Íà ‰ ≈Ò∆ ‘≈ Ì≈Ú «¬≥ È ∆ ÓÈ≈¿± ‘Ø ‹≈‰∆ «’ Ø◊∆ √∆ ÏÀ’‡∆∆¡≈, Ú≈«¬√ ‹ª Î≥◊√/¿∞Ò º ∆ Á∂ È≈Ò ◊Ã√ ‘Ø ’∂ ؘ-Ï-ؘ «ÈºÿÁ≈ ‹≈Ú∂ ¡Â∂ ¡≥ «Úº⁄ ¿∞√˘

Ï∂Ú’Â ÓΩ ¡≈ ‹≈Ú∂Õ √≈«¬≥√Á≈Ȫ ÚºÒØ∫ ¬∂‚˜ Á∂ ’≈È ÒºÌ‰ Á∂ ÔÂÈ Ù∞± ‘Ø ◊¬∂Õ ‹∂ ’ج∆ ÏÀ’‡∆∆¡≈ ‹ª Î≥◊√ «¬√ Á≈ ’≈È ‘∞≥Á≈ ª «ÁȪ «Úº⁄ ‘∆ ÒºÌ ‹≈‰≈ √∆; ’ج∆ ¡«‹‘≈ ‘ÓÒ≈Ú È‘∆∫

Һ̉ Á∂ ÔÂÈ Ù∞± ‘Ø ◊¬∂Õ ‹∂ √≈«¬≥√Á≈Ȫ ÚºÒØ∫ ¬∂‚˜ Á∂ ’≈È ’≈È ‘∞≥Á≈ ª «ÁȪ «Úº⁄ ‘∆ ’ج∆ ÏÀ’‡∆∆¡≈ ‹ª Î≥◊√ «¬√ Á≈ Ú È‘∆∫ Òº«Ì¡≈, «‹√ Á∆ ÒºÌ ‹≈‰≈ √∆; ’ج∆ ¡«‹‘≈ ‘ÓÒ≈ ∆ ¬∂‚˜ Á∆ Ú≈«¬√ Һ̉ ÚºÒ Ú≈’Î∆ Í«‘Òª È‘∆∫ √∆, «¬√ Ò¬ ⁄¿±‡, ÍÀ«√ ¡≥Á ’≥Ó ÔÂÈ Ù∞± ‘Ø ◊¬∂Õ Í≈√⁄ «¬≥√‡∆« ∂ Ò∞’ ÓØȇ≈È∆¡ È∂ AIHC ’«Á¡ª Îª√Ú≈-Ï∂ √ȱ˜∆ ¡Â Ø◊∆¡ª ¡≥Á ÒºÌ∆, «Úº⁄ «¬’ ÈÚ∆∫ Ú≈«¬√ ¬∂‚˜ Á∂ ≈ «◊¡≈Õ «‹√ Á≈ Ȫ¡ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆.º«÷¡ Òº«Ì¡≈, «‹√ Á∆ Ú≈’Î∆ Í«‘Òª È‘∆∫ √∆, «¬√ Ò¬∆ ¬∂‚˜ Á∆ Ú≈«¬√ Һ̉ ÚºÒ ÔÂÈ Ù∞± ‘Ø ◊¬∂Õ Í ≈ √ ⁄  «¬≥√‡∆«⁄¿±‡, ÍÀ«√ ¡≥Á ’≥Ó ’«Á¡ª Îª√Ú≈-Ï∂ √ȱ˜∆ ¡Â∂ Ò∞’ ÓØȇ≈È∆¡ È∂ AIHC «Úº ⁄ «¬’ ÈÚ∆∫ Ú≈«¬√ ¬∂ ‚ ˜ Á∂ Ø◊∆¡ª ¡≥Á ÒºÌ∆,

Sikh Virsa, Calgary

177.

¬∂‚˜ Á∂ ‘¿±¬∂ Á≈ Á±‹≈ Í≈√≈? ¿∞‘ ‘À «¬‘ «’ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. È≈Ò ¬∂‚˜ È‘∆∫ ‘∞≥Á∆Õ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. È≈Ò ’ج∆ ‘Ø Ø◊ Ú∆ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈Õ ’ÀÁ∆ √≈«¬≥√∆ ¡Á≈«¡ª ÚºÒØ∫ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. ‘∆ ¬∂‚˜ Á≈ «¬’ Ó≈Â ’≈È Áº√ ’∂ ‹ÈÂ≈ ˘ Ì∞⁄Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. «¬≥È∆ ’Ó˜Ø Ú≈«¬√ ‘À «’ √∆ Á∆ Ø◊ Ø’± Ù’Â∆ ˘ ¿∞÷≈Û È‘∆∫ √’Á∆Õ ¬∂‚˜ Á≈ Ø◊ √À’√ ≈‘∆∫ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈Õ

ÁØ «’√Ó Á∂ Ú≈«¬√ Ú≈«¬√ ÁØ «’√Ó Á∆ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ‹∂ «¬º’ ‘Ú≈¬∆ ‹‘≈˜ Á∆ ¿∞Á≈‘‰ Ò¬∆¬∂ ª «¬’ Ú≈«¬√ ¿∞‘ ‘À «‹√ ˘ ’«‘ √’Á∂ ‘ª «’ Í≈«¬Ò‡ ‹ª ‹‘≈˜ ⁄≈Ò’ ‘À ‹Ø ‡≈’≈ ’Á∂ √ÀºÒ Á∆ «ÏÓ≈∆ Ú≈Ò∂ Í≈√∂ Ó∞‘≈ ÓØÛ «Á≥Á≈ ‘À, Ì≈Ú «ÏÓ≈ ’Á≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘≈ ’È «Úº⁄ Ú≈«¬√ ˘ «˜¡≈Á≈ Á∂ È‘∆∫ Òº◊Á∆Õ Á±‹∆ Ú≈«¬√ ‘À «¬’ √Ú≈∆ Á∂ Úª◊, ‹Ø √ÀÒ Á∂ ¿∞ºÂ∂ √Ú≈ «‘≥Á∆ ‘À, ¿∞√ Á∂ ¿∞Â∂ «‹¿∞∫Á∆ ‘À Í Ú≈ ’’∂ Ï∆Ó≈ È‘∆∫ ’Á∆Õ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. «¬º’ √Ú≈∆ Ú≈«¬√ ‘À Ï∆Ó≈∆ Ú≈«¬√ È‘∆∫ ‘ÀÕ December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689 «‹√ Á≈ Ȫ¡ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆.º«÷¡≈ «◊¡≈Õ «¬√ Ú≈«¬√ Á≈ «¬’ ÈÓ±È≈ ¡Ó∆’≈ ¡≥Á Ú≈«Ù≥◊‡È √«Ê ≈Ï‡ ◊ÀÒØ ˘ ÍÃØÛ∑Â≈ Ò¬∆ Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈Õ ◊ÀÒØ È∂ ’∞ºfi ‘∆ «⁄ «Íº¤Ø∫ ¿∞√ ÈÓ±È∂ ˘ ¡≈͉≈ ’«‘ ’∂ ¡ÀÒ≈È ’ «Áº  ≈ «’ ¬∂ ‚ ˜ Á≈ ’≈È ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆ Ú≈«¬√, ¿∞√È∂ ÒºÌ∆ ‘À ¡Â∂ ¿∞√˘ ÒØ’ª ¡≥Á Һ̉ Ò¬∆ «¬’ ‡À√‡ Ú∆ ÍÀÁ≈ ’ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ¿∞Â∂ Îª√ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ ¡≥Á «¬’ ’≈˘È∆ ‹≥◊ Ù∞± ‘Ø ◊¬∆, «‹√ «Úº⁄ ¡Ó∆’≈ Á∂ ÍÃË≈È ¡Â∂ Îª√ Á∂ ÍÃË≈È Ó≥Â∆ È∂ ¡≈͉∆¡ª¡≈͉∆¡ª «Ëª ˘ Ê≈ÍÛ≈ Ù∞± ’ «ÁºÂ≈Õ ¡≥ AIHG «Úº⁄ «¬‘ ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ «’ ÁØ‘ª «Ëª ˘ Ï≈Ï Á≈ Ó≥È «Ò¡≈ ‹≈Ú∂Õ Î√≈Á Á∆ ‹Û∑ √∆ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. «Úº⁄Ø∫ ‘؉ Ú≈Ò∆ ’Ó≈¬∆ «‹√ È∂ ¡Ϫ ‚≈Òª º’ Í‘≥∞⁄‰≈ √∆Õ √≈Ò B@@H «Úº⁄ Îª√∆√∆ ÷Ø‹∆¡ª ˘ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Ú≈«¬√ Һ̉ Ò¬∫∆ ÈØ Ï ∂ Ò Í∞  √’≈ «Ó«Ò¡≈Õ ¡Ó∆’È ÷Ø‹∆ ˘ Ș¡≥Á≈˜ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ B@-BB √≈Òª ÂØ∫ ¬∂‚˜ ˘ ÒÀ ’∂ Ï∂¡≥ ÍÃ⁄≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À «’ «¬√ Ø◊∆ Á∆ ÍÒØ¡ È≈Ò Á∞È∆¡ª Á∆ ¡ºË∆˙∫ ÚºË ¡≈Ï≈Á∆ È∂ ¿∞º‚-Í∞º‚ ‹≈‰≈ ‘À ¡≈«ÁÕ «¬√ ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. ‡À√‡ ’Ú≈¿∞‰≈ ˜±∆ ‘À ¡Â∂ «‹√ «’√∂ Á∂ ¡≥Á Ú∆ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆ ¡À∫‡∆Ï≈‚∆ ÒºÌ∂, «¬Ò≈‹ ¡À∫‡∆∆‡ØÚ≈«¬Ò ÁÚ≈¬∆¡ª È≈Ò ’∆Â≈ ‹≈Ú∂Õ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. «¬’ ∆‡ØÚ≈«¬√ ‘ÀÕ ‘ ÷±È Á∆ ÏØÂÒ «¬√ Ú≈«¬√ Ò¬∆ ‡À√‡ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂Õ ‘ ‡À√‡ Á∂ «Íº¤∂ ◊ÀÒØ ˘ ’«ÓÙÈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬Ò≈‹ ’È Ò¬∆ ÚÂ∆ ‹ªÁ∆ ÁÚ≈¬∆ ÚÀ Ò ’Ó ’≥ Í È∆ ≈’ÎÀ Ò  Á∆ ÓÒ’∆¡Â ‘ÀÕ ≈’ÎÀÒ Í«Ú≈ Á∞È∆¡ª ¡≥Á «¬’ ÈÚª «È˜≈Ó «Ò¡≈¿∞‰ «Úº⁄ ’¬∆¡ª Ù’Â∆¡ª Á∂ È≈Ò √ªfi∆Ú≈Ò ‘ÀÕ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Ú≈«¬√ ˘ «¬≥È≈ «Ì¡≥’ «’Ú∂∫ ω≈ «ÁºÂ≈ «◊¡≈? «¬≥fi ¿∞ÁØ∫ ‘Ø«¬¡≈ ‹ÁØ∫ ¡Ó∆’È ‚≈’‡ ◊À Ò Ø È∂ «¬‘ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ «’ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. ‘∆ ¬∂‚˜ Á≈ ’≈È ‘ÀÕ ‘∞‰ ◊ÀÒØ ”Â∂ «¬Ò˜≈Ó Òº◊ ⁄∞º’∂ ‘È «’ ¿∞√È∂ ¡≈͉∂ «’ºÂ∂ ”⁄ ‹≈‰Á∂Ï∞fi º Á∂ ◊Ò ’∆Â≈ ‘ÀÕ ¿∞√Á∂ È≈Ò ’≥Ó ’Á∂ ÁØ ¡Î√ª ˘ ‹∞Ó∆ √˜≈Úª Ú∆ ‘Ø ⁄∞º’∆¡≈ ‘ÈÕ ‘ √≈Ò ’Ø Û ª ÒØ ’ ª Á≈ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. ¡À∫‡∆Ï≈‚∆ ‡À√‡ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ ‡À√‡ ◊ÀÒØ Á≈ Í∂‡À∫‡ ‘À ¡Â∂ Sikh Virsa, Calgary

‘ ‡À√‡ «Íº¤∂ ¿∞√˘ ’«ÓÙÈ «ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ Ò∞’ ÓØȇ≈È∆¡ «‹√ È∂ Ù∞± ”⁄ ◊ÀÒØ Á∆ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. ¬∂‚˜ Á≈ ’≈È Á∂ «Úº⁄ ‘ª «ÓÒ≈¬∆ √∆,

Ù’Â∆ ÷Ø‘ ÒÀ∫Á≈ ‘À, Ì≈Ú ¬∂‚˜ ’Á≈ ‘ÀÕ ¬∂.‹À‚.‡∆. Á≈ «¬Ò≈‹ «˜≥Á◊∆ Ï÷ÙÁ≈ È‘∆∫ ÏÒ«’ ÷Ø∫‘Á≈ ‘ÀÕ ’‘≈‰∆ «¬≥fi ωÁ∆ ‘À: ˜ØÁ≈ ÍÃ⁄≈ Á∂ È≈Ò ÓÀ‚∆’Ò Á∞È∆¡ª ¡Â∂ ÒØ’ª ˘ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈ ⁄∞’À, «’ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆ (‹Ø «¬º’ Ô≈Â± Ú≈«¬√ ‘À ¡Â∂ ’∞ºfi Ú∆ È‘∆∫ ’Á∆) ¬∂‚˜ Á≈ ’≈È ‘ÀÕ Ø◊ Á∆ ͤ≈‰ ¡Â∂ «¬Ò≈‹ Á∆ «ÓºÊ «¬√∂ Á∂ ¿∞ Á ≈Ò∂ - Í∞ Á ≈Ò∂ ⁄º Ò Á∆ ‘À Õ ‚≈’‡ ’«‘≥Á≈ ‘À: TÌ≈¬∆ Â∂≈ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. ‡À√‡ Í≈«˜«‡Ú «È’«Ò¡≈ ‘ÀÕ U «¬ºÊ∂ «¬‘ √≈Î ÂΩ ”Â∂ √Ófi ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ ‡À√‡ Á¡√Ò «¬‘ ÂÀ¡ ’Á≈ ‘À «’

¬∂‚˜ Á≈ ‘¿±¡≈ ÍÃ⁄≈ ¬∂È≈ ˜ØÁ≈ ‘À «’ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆ Í≈«˜«‡Ú √∞‰«Á¡ª ‘∆ «¬È√≈È Á∂ ‘ØÙ ‘ºÚ≈√ ¿∞º‚ ‹ªÁ∂ ‘È ¡Â∂ fiº‡ AIHI ¬∆.Á∂ ‘∆ Ó≥È «Ò¡≈ ‹ªÁÀ «’ ÓΩ Á≈ Î≥Á≈ ◊Ò «Úº⁄ ÍÀ «Úº ⁄ Ó≥ « È¡≈ ¡À⁄.¡≈¬∆. Ú∆. «◊¡ÀÕ ’∞ºÒ ‡ºÏ √Ø◊ «Úº⁄ ‚∞ºÏ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «ÙÂ∂ ”⁄ √ÓºÊ≈ È‘∆∫ ÂÏ≈‘ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ’¬∆ ¡≈ÂÓÿ≈ ’ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «’ ¿∞‘ Ø◊ Ø’± «¬«Ó¿±È ÍÉ≈Ò∆ ÓΩ Á∂ √«‘Ó ’≈È ¿∞È∑ª ˘ ‹Ø Ú∆ «¬Ò≈‹ Í∂Ù ˘ «¬≥fi ÂÏ≈‘ ’ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂, ¿∞‘˘ Ó≥È«Á¡ª Á∂ Á∂Ú∂ ‹À√≈ «’ ¬∂‚˜ Á∂ Ø ◊ ∆¡ª «Úº ⁄ È‘∆∫ Òº◊Á∆Õ Ú∂«÷¡≈ ‹≈Á≈ ‘ÀÕ Ô≈Á ‘∂ ÓØȇ≈È∆¡ ˘ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆ Ú≈«¬√ Һ̉ ¿∞Â∂ ÈØÏ∂Ò «¬È≈Ó «Ó«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ Í≥‹ √Ω ÂØ∫ ÚºË √≈«¬≥ √ Á≈È ÓØ È ‡≈È∆¡ Á∂ «¬√ «Ï¡≈È Á∆ ÍÃØÛ∑Â≈ ’Á∂ ‘ÈÕ ‚≈. ≈Ï‡ «ÚÒÈ È∂ «’Â≈Ï «Ò÷∆ ‘À «‹√ Á≈ Ȫ¡ ‘À The Deadly Deception ¿∞√È∂ ‚‡ ’∂ «’‘≈ ‘À «’ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. È≈Ò ’Á∂ ¬∂‚˜ È‘∆∫ ‘Ø √’Á∆Õ √ϱ Á∂ ‘º’ «Úº⁄ √Í∂È ¡≥Á «¬’ ‡ÀÒ∆Ú∆˜È ◊ºÒÏ≈ √Ó∂∫ ¿∞√È∂ √Ì Á∂ √≈‘Ó‰∂ ÷∞Á ˘ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Ú≈«¬√ Á≈ ‡∆’≈ Ò◊≈«¬¡≈Õ «¬≥È≈ √ÚÀ-«ÚÙÚ≈√ √∆ ¿∞√ Á≈Õ √Ø ⁄≥ ◊ ∆ ÷Ï «¬‘ ‘À «’ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. ¬∂‚˜ Á≈ Ø◊ È‘∆∫ ’Á∆Õ Ó≈Û∆ ÷Ï «¬‘ ‘À «’ ¿∞‚≈∆ ÒÚ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÈÙ∂ ¡Â∂ ¬∂.‹À‚.‡∆. ÁÚ≈¬∆ È≈Ò ¬∂‚˜ Á∂ «¬Ò≈‹ ‘∆ ¬∂‚˜ ’Á∂ ‘ÈÕ ¬∂‚˜ Á≈ ¡Ê ‘∞≥Á≈ ‘À √∆ Á∆ Ø◊ª Á≈ ‡≈’≈ ’È Á∆ Ù’Â∆ Á≈ «ÚÈ≈ÙÕ ’«‘≥Á≈ ’‘≈¿∞∫Á≈ ¬∂.‹À‚.‡∆. È≈Ò «¬Ò≈‹ Ø◊ ‡≈’≈

√∆ ¡≥Á ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Á≈ ‡≈’≈ ’È Ú≈Ò∆ ¡À∫‡∆Ï≈‚∆ ‘ÀÕ ’ج∆ Ú∆ ‡À√‡ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Ú≈«¬√ Á∆ ‘Ø∫Á Á≈ ‡À√‡ È‘∆∫ ’Á≈Õ ¬∂‚˜ Á≈ ‘¿±¡≈ ÍÃ⁄≈ «¬≥È≈ ˜Ø  Á≈ ‘À «’ ¡À ⁄ .¡≈¬∆.Ú∆. Í≈«˜«‡Ú √∞‰«Á¡ª ‘∆ «¬È√≈È Á∂ ‘ØÙ-‘ºÚ≈√ ¿∞º‚ ‹ªÁ∂ ‘È ¡Â∂ fiº‡ ‘∆ Ó≥È «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ÓΩ Á≈ Î≥Á≈ ◊Ò «Úº⁄ ÍÀ «◊¡ÀÕ ’∞Ò º ‡ºÏ √Ø◊ «Úº⁄ ‚∞ºÏ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «ÙÂ∂ ÂÏ≈‘ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ’¬∆ ¡≈ÂÓ-ÿ≈ ’ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ÓΩ Á∂ √«‘Ó ’≈È ¿∞È∑ª ˘ ‹Ø Ú∆ «¬Ò≈‹ Í∂ Ù ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ , ¿∞ ‘ ˘ Ó≥È«Á¡ª Á∂ È‘∆∫ Òº◊Á∆Õ «¬Ò≈‹ Ú∆ ¿∞‘ «‹√ Ï≈∂ ÍÃ⁄≈ ’«‘≥Á≈ ‘À: ¬∂.‹À‚.‡∆. ‘∆ «¬º’ Ó≈Â «¬Ò≈‹ ‘À, ‹Ø √≈√ fi±· ‘ÀÕ «‹Ú∂∫ Í«‘Òª Áº«√¡≈ «◊¡≈ ‘À, «¬‘ ÷∂‚ ≈’ÎÀÒª Á∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Á∆ ¡≈͉∆ ÚÀÒ’Ó ’≥ÍÈ∆ ¬∂.‹À‚.‡∆. ω≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ ¬∂.‹À‚.‡∆. ¿∞È∑ª Á≈ Í∂‡À∫‡ ‘À, ‘Ø ’ج∆ ω≈ È‘∆∫

178.

√’Á≈Õ ‹∂ √º⁄Ó∞º⁄ ¬∂‚˜ ÷ÂÓ ’È «Úº⁄ «¬‘ ÁÚ≈¬∆ √‘≈«¬’ ‘∞≥Á∆, ª ’∞ºÒ Á∞È∆¡ª Á∂ ¡≥Á ¡À√ÍÃ∆È Úª◊ ω≈ ’∂ «È‘≈«¬Â √√Â∆ Ú∂⁄∆ ‹≈ √’Á∆ √∆Õ Í ≈’ÎÀÒª Á≈ ’≥Ó Á≈È ’È≈ È‘∆∫ ‘À, Ò∞º‡‰≈ ‘À ¡Â∂ ‹∂ «¬Ò≈‹ ‘∆ ÓΩ Á≈ ’≈È Ï‰∂ ª ¿∞Ȫ∑ Á∆ ÏÒ≈ ˘Õ ¬∂‚˜ Á≈ ‘¿±¡≈ ¡ÀÈ ¿∞√∂ Â∑ª ‘À «‹Ú∂∫ ¡Ó∆’≈ Á≈ «¬≈’ «Úº⁄ ’«Ê ÒØ’≈¬∆ ÿ≈Â’ ‘«Ê¡≈ Ó∞’≈¿∞‰ ¡Â∂ ÒØ’≈‹ √Ê≈Í ’È Ò¬∆ ‘ÓÒ≈Õ «¬≈’ ¿∞Â∂ ‘ÓÒ≈, ¿∞ÊØ∫ Á∂ AD Òº÷ ÒØ’ª Á≈ ’ÂÒ ¡Â∂ Ï∂¡≥ ‘Øª Á≈ ¿∞‹≈Û≈ ª Ș ¡≈ ‘∆ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ ‡≈’∂ «Úº⁄ ¬∂‚˜ Á∂ ‘¿±¬∂ ≈‘∆∫ ’±Ò º Á∞È∆¡≈ Á∂ ¿∞Â∂ Ë≈Ú≈ ÏØ«Ò¡≈ ‹≈ ⁄∞º’À, ‹Ø «Ú÷≈¬∆ È‘∆∫ Á∂‰≈Õ ˜ØÁ≈ Ò∞º‡ ‹≈∆ ‘À-Í«‘Òª ‡À√‡ Á∂ È≈Ò ¡Â∂ «Íº¤Ø∫ ÓΩ Ú◊∂ «¬Ò≈‹ Á∂ È≈ÒÕ ‘∞‰ ¬∂.‹À‚.‡∆. Ï≈∂ ’∞ºfi ‹≈‰ Ò¬∆¬∂Õ «¬‘ ÁÚ≈¬∆ ’À∫√ Á∂ «¬Ò≈‹ Ò¬∆ ω≈¬∆ ◊¬∆ √∆ Í ÍÂ≈ Òº«◊¡≈ «’ ¡«Â¡≥ ˜«‘∆Ò∆ √∆Õ «¬‘ √ÀºÒª Á≈ ’ÂÒ ’Á∆ ‘À, √ÀÒ Ì≈Ú∂∫ ’ج∆ Ú∆ ‘؉-«√‘ÂÓ≥Á ‹ª ’À∫√ Ú≈Ò∂Õ √Ú≈Ò ¿∞· º Á≈ √∆ «’ ¬∂.‹À‚.‡∆. È≈Ò √∆ Á∂ Ï∂¡Â ≥ «√‘ÂÓ≥Á √ÀÒª Á∆ ÂÏ≈‘∆ (¡Â∂ ÓΩÂ) Í«‘Òª ‘ØÚ◊ ∂ ∆ ‹ª ’À∫√ √ÀÒª Á∆? ‹Ú≈Ï √≈Î √∆Õ «¬√∂ Ò¬∆ «¬√Á∆ ÚÂØ∫ ’À∫√ Ø◊∆¡ª Ò¬∆ È‘∆∫ ‘ج∆Õ ‘∞‰ ¿∞√∂ ‘∆ ÁÚ≈¬∆ È≈Ò ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Á≈ «¬Ò≈‹ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÁÚ≈¬∆ √∆ Á∆ «¬«Ó¿± È ‡≈’≈ Ù’Â∆ Ó≈ Ó∞’≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ Ì≈Ú ¬∂‚˜ Á≈ Ø◊ ÍÀÁ≈ ’Á∆ ‘À, ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Á≈ «¬Ò≈‹ È‘∆∫ ’Á∆Õ ¬∂‚˜ ’∆ ‘À? «¬‘ ‘À Ø◊ª Á≈ ‡≈’≈ ’È Ú≈Ò∆ «¬«Ó¿±È Ù’Â∆ Á∆ ÂØÛ-ÎØÛÕ «¬‘ ‘≈Ò Ï∂¡≥ ’≈Ȫ ÂØ∫ ÍÀÁ≈ ‘∞Á ≥ ∆ ‘À, «‹È∑ª Á∂ ¡≥Á √À’√ ¿∞º’≈ ‘∆ ’≈È È‘∆∫Õ √À’√ ˘ ’≈È Áº√ ’∂ ’≥‚Ó Ø /«ÈØË Á∆ √È¡Â È∂ Ï∂¡≥ ’Ó≈¬∆ ’∆Â∆ ‘À ¡Â∂ ’ ‘∂ ‘ÈÕ √À’√ Ú∆ ¡«Â¡≥ «¬ÏÂÈ≈’ ºÏ Á≈ ’«‘ ω≈ «ÁºÂ≈ «◊¡ÀÕ ¬∂‚˜ È≈Ò ÓΩª «’¿∞∫ ‘Ø ‘∆¡ª È∂? ‘Ø«¬¡≈ «¬‘ ‘À «’ «‹‘Û≈ Ú∆ √∆ Á∆ «’√∂ Ú∆ «¬«Ó¿±È ‡≈’≈ Ù’Â∆ Á∆ ’Ó˜Ø∆ È≈Ò ÓÁ≈ ‘À, ¿∞‘ «¬’ Ò≥Ó∂ ⁄ΩÛ∂ ¡ʪ Ú≈Ò∂ ÒΘ ¬∂‚˜ Á∂ ÿ∂∂ «Úº⁄ ¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Ø◊ ͤ≈‰ ¡≥Á Ú∆ «¬√Á∆ º‹ ’∂ ’∞ ÚÂØ∫ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «‹Ú∂∫ «’ Í«‘Òª Áº«√¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Ú≈«¬√ È≈Ò ’ج∆ Ø◊ ¿∞ÂÍ≥È È‘∆∫ ‘∞Á ≥ ≈Õ Í ‹∂ ’ج∆ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Í≈«˜«‡Ú ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ‡∆.Ï∆., «ÈÓØÈ∆¡≈ ‹ª ‘Ø Í≥‹≈‘ Úº÷∆¡ª «ÏÓ≈∆¡ª «Ú⁄Ø∫ «’√∂ «¬º’ December, 2016


È≈Ò Ó ‹≈Ú∂ ª ÓΩ Á∂ ’≈È Á∆ Ø◊ ͤ≈‰ ¬∂‚˜ ’’∂ Ó≥È∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. ‡À√‡ ÈÀ◊«∂ ‡Ú ‘ØÚ∂ ª ÓΩ Á≈ ’≈È ¿∞‘∆ «ÏÓ≈∆¡ª Áº√∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘È, ¬∂‚˜ È‘∆∫Õ «ÏÓ≈∆¡ª Á∂ ¡≥’Û∂ «¬≥fi ÂØÛ∂ÓØ Û ∂ ‹ªÁ∂ ‘È «’ ‹≈Í∂ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Í≈«˜«‡Ú ‘∆ ¬∂‚˜ Á∂ ’≈È ÓÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘ √≈√ fi±· ‘ÀÕ ¬∂ ‚ ˜ ‘À «¬«Ó¿± È ‡≈’≈ Ù’Â∆ Á∆ ’Ó˜Ø∆Õ Ï∂¡≥ ÒØ’ ¡«‹‘∆ ¬∂‚˜ ÂØ∫ ÓÁ∂ ‘È ‹Ø ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Í≈«˜«‡Ú È‘∆∫Õ ¬∂‚˜ ÏÒ≈ Á∆ ÍÒØ Á∆¡ª Ì«Úº÷Ï≈‰∆¡ª √º⁄ √≈Ï ȑ∆∫ ‘ج∆¡ªÕ Á∞È∆¡ª ¡≥Á Ï∂¡≥ ÒØ’ ‘È, «‹È∑ª ¡≥Á ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. ¡À∫‡∆Ï≈‚∆ ‘À Í ¿∞È∑ª ’Á∂ ‡À√‡ È‘∆∫ ’Ú≈«¬¡≈ ¡Â∂ ͱÈ «√‘ È≈Ò «˜≥Á◊∆ Ó≈‰ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞Ȫ∑ ˘ È≈ ¬∂‚˜ ‘ج∆ ‘À ¡Â∂ È≈ ‘∆ ‘ØÚ Ø ◊ ∂ ∆Õ ’≈È? ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Á≈ ¬∂‚˜ È≈Ò ’ج∆ √≥Ï≥Ë È‘∆∫ ‘ÀÕ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ º  «‹√ Á∂ È≈Ò «¬«Ó¿±È Ù’Â∆ ˘ √º‡ Òº◊,∂ ¬∂‚˜ Á≈ ’≈È Ï‰ √’Á∆ ‘ÀÕ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ’≈È ‘È ÈÙ∆Ò∆¡ª ÁÚ≈¬∆¡ªÕ ¡Ó∆’≈ ¡≥Á √Ó«Ò≥◊∆ √À’√ Ú≈Ò∂, È«Ù¡ª

Sikh Virsa, Calgary

SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 Á∆ Ï∂¡≥ ÚÂØ∫ ’Á∂ ‘È, «‹È∑ª ˘ ‘È, «¬ºË «Ë¡≈È Á∂‰ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ √‘∆ √Ø⁄ Ú≈Ò∂ ‚≈’‡, ¬∂‚˜ Á≈ ◊∆Ϫ Á∆ «¬«Ó¿±È Ù’Â∆ ˘ ÷Ø≈ ’≈È Ó≥ÈÁ∂ ‘ÈÕ ‹Ø Ú∂ÙÚ≈Úª È«Ù¡ª Òº◊Á≈ ‘ÀÕ Ó≈Û∆ ÷∞≈’, ÌÀÛ≈ Í≈‰∆ Á∆ ÚÂØ∫ ’Á∆¡≈ ‘È, ¿∞‘ ¬∂‚˜ Á≈ ¡Â∂ ؘ-Ï-ؘ ¤Ø‡∆¡ª Úº‚∆¡ª «Ù’≈ ‘∞≥Á∆¡ª ‘ÈÕ ¬∂‚˜ Á≈ ÍÃ√≈ «ÏÓ≈∆¡ª ¡≥Á Î√∂ «‘‰ ’≈ÈÕ È«Ù¡ª Á∂ ÚÍ≈ È≈Ò ¡«‹‘∆ ¬∂‚˜ ÂØ∫ Ï∂¡≥ ÒØ’ ‹∞ « Û¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À Õ ¡Î∆’≈, Ì≈ √Ó∂ ’¬∆ Á∞È∆¡ª Á∂ ’∞Ò ÈÙ≈ ¬∂ Ù ∆¡≈¬∆ Á∂ Ù ª ¡Â∂ Ò≈Â∆È∆ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ Í∆Û ‘Ø ’∂ Ó ‘∂

¬∂‚˜ ’∆ ‘À? «¬‘ ‘À Ø◊ª Á≈ ‡≈’≈ ’È Ú≈Ò∆ «¬«Ó¿±È Ù’Â∆ Á∆ ÂØÛ-ÎØÛÕ «¬‘ ‘≈Ò Ï∂¡≥ ’≈Ȫ ÂØ∫ ÍÀÁ≈ ‘∞≥Á∆ ‘À, «‹È∑ª Á∂ ¡≥Á √À’√ ¿∞º’≈ ‘∆ ’≈È È‘∆∫Õ √À’√ ˘ ’≈È Áº√ ’∂ ’≥‚ØÓ/«ÈØË Á∆ √È¡Â È∂ Ï∂¡≥ ’Ó≈¬∆ ’∆Â∆ ‘À ¡Â∂ ’ ‘∂ ‘ÈÕ √À’√ Ú∆ ¡«Â¡≥ «¬ÏÂÈ≈’ ºÏ Á≈ ’«‘ ω≈ «ÁºÂ≈ «◊¡ÀÕ Íà √ ≈ «Úº ⁄ √∆.¡≈¬∆.¬∂ . Á≈ ‘Ó∂ Ù ≈ Úº‚≈ ‘ºÊ «‘≈ ‘ÀÕ Ì≈ Á∂ ’∞ºÒ ¿∞ºÂ ͱÏ∆ «¬Ò≈«’¡ª ¡≥Á ¬∂‚˜ Á≈ ÍÃ’ØÍ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ’≈È ÈÙ∂ Á∂ ‡∆’∂ Áº√∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ˜Ø ÈÙ∂ Á∆ √ªfi∆ ÚÂ∆ ‹ªÁ∆ √±¬∆ ¿∞ºÂ∂ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Í¬∆ √±¬∆ ‘∆ ¬∂‚˜ «÷Ò≈Á∆ ‘ÀÕ ÈÙ∂ ‘∆ ¬∂‚˜ Á≈ ’≈È

‘ÈÕ Í ¿∞È∑ª Á∂ ’ØÒ ’ج∆ ÁΩÒ ȑ∆∫ «‹È∑ª ˘ ‚≈’‡∆ Í∂Ù≈ ‹ª ÁÚ≈¬∆ ’≥ÍÈ∆¡ª Ò∞º‡ ÒÀ‰Õ ¡«‹‘∂ ÒØ’ª Á∆¡≈ ÓΩª Á∆ ’Á∂ ¿∞ºÿ-√∞ºÿ È‘∆∫ «È’ÒÁ∆Õ Ï∂¡Â ≥ ÒØ’ «‹È∑ ª Á≈ ¡À ⁄ .¡≈¬∆.Ú∆. ‡À √ ‡ Í≈«˜«‡Ú ¡≈«¬¡≈ ‘À, ¡ÀÚ∫∂ ‘∆ √«‘Ó

179.

Á∂ È≈Ò Ó∂ ͬ∂ ‘È «’ ¬∂‚˜ Á∂ Ø◊ È∂ «’√∂ Ú∆ «ÁÈ ÿ∂ ÒÀ‰≈ ‘ÀÕ ¬∂.‹À‚.‡∆. Á≈ «¬Ò≈‹ Ó≈± ‘ÀÕ «¬√ Á∂ È≈Ò «¬º’ Ú∆ Ø◊∆ ·∆’ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈Õ «¬√ Ó«‘≥◊∆ ÁÚ≈¬∆ Á∂ È≈Ò ÒØ’ª Á∂ ÿ ÷≈Ò∆ ¡Â∂ ’≥ÍÈ∆¡ª ¡Â∂ Ø’ÎÀÒ Á∂ ’Ø·∂ Ó≈ÒØÓ≈Ò ‘Ø ◊¬∂ ‘ÈÕ ¡À ⁄ .¡≈¬∆.Ú∆. Á∆ ÷Ø ‹ «Íº ¤ ∂ ÈØÏÒ ∂ Í∞√’≈ ‚≈. Ò∞’ ÓØȇ≈È∆¡ Á≈ ’∆ ’«‘‰≈ ‘À: T√≈‚∂ √∆ ¡≥Á «‹≥È∆ Ú≈ ⁄≈‘Ø ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Í≈ «Á¿∞ , ‹∂ √≈‚∆ «¬«Ó¿± È Íà ‰ ≈Ò∆ √‘∆ ‘À ª «¬ÈÎÀ ’ ÙÈ ‘Ø ‘∆ È‘∆∫ √’Á∆Õ √≈‚≈ «¬«Ó¿± È «√√‡Ó ¡À ⁄ .¡≈¬∆.Ú∆ «ÚØ Ë ∆ ¡À ∫ ‡∆Ï≈‚∆ «Â¡≈ ’ «Á≥Á≈ ‘ÀÕU ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Í≈«˜«‡Ú ‘؉≈, «’√∂ Ú∆ «ÏÓ≈∆ Á≈ √±⁄’ È‘∆∫, √Ó∂ ¬∂‚˜ Á∂Õ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Í≈«˜«‡Ú Á∂ Ȫ¡ ¿∞ºÂ∂ √Ó≈‹ Á∂ ¡≥Á È≈ Ø◊∆ ⁄≥◊∂ ÌÒ∂ ÒØ’ª ¿∞Â∂ «ÚÂ’≈ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ √≈‚∆ √’≈ ¡≥Á «√‘ «ÚÌ≈◊ Á∂ ’«≥«Á¡ª, ¡Î√ª ¡Â∂ Ú˜∆ª ˘ ‹◊≈¿∞ ‰ Á∆ ÒØ Û ‘À Õ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Í≈«˜«‡Ú ‘؉≈ «’√∂ Ø◊ Á≈ √±⁄’ È‘∆∫ ‘ÀÕ ’∆ ¬∂√ ‡À√‡ ¿∞Â∂ Í≈Ï≥Á∆ È‘∆∫ Òº◊‰∆ ⁄≈‘∆Á∆Õ ¡À⁄.¡≈¬∆.Ú∆. Í≈«˜«‡Ú Á≈ Ò∂ÏÒ ¡Â∂ ÷ΩÎ ‘ «Ú¡’Â∆ Á∂ ¿∞ÂØ∫ ¿∞Â≈ È‘∆∫ Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ? (√Ó≈ÍÂ)

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

‹∂ Â∞ √ ∆∫ «◊º Ò ∂ , Â∂ ˜ ‘Ú≈Úª Ú≈Ò∂ , ‹ª ·ß ‚ ∂ ÓΩ √ Ó «Úº ⁄ Ï≈‘ «È’ÒÁ∂ ‘Ø Âª ¡≈√≈È∆ È≈Ò ¤∂Â∆ ·ß ‚ Òº ◊ Á∆ ‘À Õ ·ß ‚ ≈ Â≈ÍÓ≈È Âª Ú∆ Íz Ì ≈«Ú ’ √’Á≈ ‘À ‹∂ ¿∞ ‘ «‘≈«¬Ù ‹ª ‘Ø  ’Ø ¬ ∆ «¬Ó≈ «‹√ «Úº ⁄ Â∞ √ ∆∫ √Óª «ÏÂ≈ ‘∂ ‘Ø ·ß ‚ ∂ ÓΩ √ Ó Á∂ ÁΩ  ≈È ⁄≥ ◊ ∆ Â∑ ª ◊Ó È‘∆∫ ‘∞ ≥ Á ∆Õ ‹∂ Â∞√∆∫ «◊ºÒ∂, Â∂˜ ‘Ú≈Úª Ú≈Ò∂, ‹ª ·ß‚∂ ÓΩ√Ó «Úº⁄ Ï≈‘ «È’ÒÁ∂ ‘Ø Âª ¡≈√≈È∆ È≈Ò ˜ÒÁ∆ ·ß‚ Òº◊Á∆ ‘ÀÕ ·ß‚≈ Â≈ÍÓ≈È Âª Ú∆ ÍzÌ≈«Ú ’ √’Á≈ ‘À ‹∂ ¿∞‘ «‘≈«¬Ù ‹ª ‘Ø ’ج∆ «¬Ó≈ «‹√ «Úº⁄ Â∞√∆∫ √Óª «ÏÂ≈ ‘∂ ‘Ø ·ß‚∂ ÓΩ√Ó Á∂ ÁΩ≈È ⁄≥◊∆ Â∑ª ◊Ó È‘∆∫ ‘∞≥Á∆Õ ·ß‚ Á∂ ÍzÌ≈Ú ÂØ∫ Ø◊ (Injuries from cold exposure) • “ÎØ√‡«ÈÍ” ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ «⁄‘∂, ’≥Ȫ ‹ª ¿∞∫◊Òª Á∂ ÍØª ˘ ÍzÌ≈«Ú Sikh Virsa, Calgary

’Á∆ ‘ÀÕ ÎØ√‡«ÈÍ ’≈È ÊØÛ∑∂ √Ó∂∫ Ò¬∆ √πÈ ≥ Â≈ ‹ª ⁄ÓÛ∆ Á≈ ≥◊ È∆Ò≈√Î∂Á ‘Ø √’Á≈ ‘À, Í ¡≈Ó Ì≈Ú ¡Â∂ ≥◊ ¤∂Â∆ Ú≈Í√ ¡≈ ‹ªÁ∂ ‘È ‹ÁØ∫ Â∞√∆∫ ◊Ó ‘∞≥Á∂ ‘ØÕ ’ج∆ √Ê≈¬∆ «‡Ù» Á≈ È∞’√≈È È‘∆∫ ‘∞≥Á≈Õ • ‹Ó≈ Á∂‰ Ú≈Ò∂ Â≈ÍÓ≈È ’≈È ⁄ÓÛ∆ ¡Â∂ ⁄ÓÛ∆ ‘∂·Ò∂ «‡Ù»¡ª Á≈ ‹≥Ó ‹≈‰≈ √π≥ÈÂ≈ (ÎØ√‡Ï≈¬∆‡) ‘ÀÕ √π≥È ‘ج∆ ⁄ÓÛ∆ Í∆Ò∆ ‹ª È∆Ò∆ Ș ¡≈¿∞∫Á∆ ‘À ¡Â∂ ·ß‚∆, ¡⁄∂ ¡Â∂ ¤»‘‰ ¡Â∂ √÷ ‹ª ÏÛ Ú◊∆ Ó«‘√»√ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ • ·ß‚ Á∂ Ø◊ª, «‹Ú∂∫ «’ ‡z∫À ⁄ ÍÀ ‹ª «Ï¡≈¬∆, ’≈È Í∆Ò∆ ¡Â∂ ¤≈«Ò¡ª Ú≈Ò∆ ⁄ÓÛ∆ ‘Ø √’Á∆ ‘À «‹Ú∂∫ «’ ⁄ÓÛ∆ Á∂ ◊Ó ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á √πÈ ≥ Â≈Õ «¬‘ Ø◊ ·ß‚ «Úº⁄ Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ √Ó∂∫ º’ «‘‰ ’≈È ‘∞Á ≥ ∂ ‘È, Í ‹Ó≈ Á∂‰ Ú≈Ò∂ Â≈ÍÓ≈È ’≈È È‘∆∫Õ ⁄ÓÛ∆ ¡√Ò «Úº⁄ ‹≥ÓÁ∆ È‘∆∫Õ • ·ß‚ «Úº⁄ «‘‰ ’≈È ¡º÷ «Úº⁄ ÁÁ ‹ª Ș «Úº⁄ ÏÁÒ≈¡ Ï‘∞ Ú≈ ¡’√ ¿∞Ȫ∑ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ ‘∞Á ≥ ≈ ‘À ‹Ø Â∂˜ ‘Ú≈Úª, ·ß‚∂ ÓΩ√Ó ‹ª √ÈØ ¡ ÓØ « Ï«Òß ◊ ‹ª ’≈√-’≥ ‡ ∆ √’∆«¬≥◊ Ú◊∆¡ª ◊Â∆«ÚË∆¡ª ’È ÁΩ≈È ¡≈͉∆¡ª ¡º÷ª ˘ ÷ØÒ‰ ∑ Ò¬∆ ˜Ø Ò◊≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ ·ß‚∂ Â≈ÍÓ≈Ȫ ’≈È «√º Ë ∂ ÂΩ  ”Â∂ ÏÎ Ú≈Ò≈ ¡≥ È ∑ ≈ ͉ È‘∆∫ ‘∞ ≥ Á ≈ Í ÏÎ∆Ò∂ ‘≈Ò≈ª ”⁄ ‘∞ ≥ Á ≈ ‘À Õ ÏÎ ”Â∂

Íz«Â«Ï≥Ï √»‹ ØÙÈ∆ ’≈È ¤∂Ò∂Ó≈ ‹ª ‹ÒÈ ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ ¡º÷ª Á∆¡ª ÍÒ’ª Ò≈Ò ¡Â∂ √πº‹ √’Á∆¡ª ‘ÈÕ ¡º÷ª ÷πÙ’ Òº◊ √’Á∆¡ª ‘È ¡Â∂ Ò◊Á≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª «Úº⁄ ∂ ‘ÀÕ • ¡√Ë≈È ÂΩ ”Â∂ √∆ Á≈ Â≈ÍÓ≈È (‘≈«¬ÍØÊÓ∆¡≈) ¿∞ÁØ∫ ‘∞≥Á≈ ‘À ‹ÁØ∫ √∆ Á≈ Â≈ÍÓ≈È ¿∞√ È≈ÒØ∫ Â∂˜∆ È≈Ò ÿ‡Á≈ ‘À «‹≥È∆∫ «¬‘ ◊Ó∆ ÍÀÁ≈ ’ √’Á≈ ‘ÀÕ («’√∂ «Ú¡’Â∆ Á∂ √∆ Á∂ ÿº‡ Â≈ÍÓ≈È ‘؉ Á∂ ‘Ø ’≈È Ú∆ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ ‘Ø ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆, √∆ Á≈ Â≈ÍÓ≈È «ÚÙ≈ Á∂÷ØÕ) ‘≈«¬ÍØÊÓ∆¡≈ Á∂ Ù∞»¡≈Â∆ Òº¤‰ª «Úº⁄ Ï≈Ò◊ª ¡Â∂ Úº«‚¡ª Ϻ«⁄¡ª «Úº⁄ ’ªÏ≈; Ï∂„≥◊∆¡ª ‘’ª; ¿∞ Á ≈√∆ÈÂ≈ («ÁÒ⁄√Í∆ Á∆ ÿ≈‡); Ó≈Û∂ ÎÀ√Ò∂ ÒÀ‰≈; ¡Â∂ ȘÒ≈, Í∆Ò≈ ÍÀ‰≈ ‹ª È∆Ò∆-√Ò∂‡∆ ⁄ÓÛ∆ ‘؉≈ Ù≈ÓÒ ‘À Õ ‘≈«¬ÍØ Ê Ó∆¡≈ «¬º ’ ¡ÀÓ‹À∫√∆ √«ÊÂ∆ ‘À-«¬√ ’≈È Â∂˜∆ È≈Ò Ï∂‘ØÙ∆ ¡Â∂ ÓΩ ‘Ø √’Á∆ ‘À ‹∂ ◊Ó∆ Á∆ ÿ≈‡ ˘ Ø«’¡≈ È≈ ‹≈Ú∂Õ ·ß‚ ’≈È ‘؉ Ú≈Ò∂ Ø◊ª Á∂ ‹Ø«÷Ó ’≈’ (Risk factors for cold exposure injury) Ï‘∞ √≈∂ ’≈’ ‘È ‹Ø ·ß‚∂ Â≈ÍÓ≈È «Úº⁄ ‹≈‰ ’≈È Â∞‘≈‚∂ «ÏÓ≈ ‘؉ Á∂ ‹Ø÷Óª ˘ ÚË≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ

180.

‹Ó≈ Á∂‰ Ú≈Ò∂ Â≈ÍÓ≈È ’≈È ⁄ÓÛ∆ ¡Â∂ ⁄ÓÛ∆ ‘∂·Ò∂ «‡Ù»¡ª Á≈ ‹≥Ó ‹≈‰≈ √π≥ÈÂ≈ (ÎØ√‡Ï≈¬∆‡) ‘ÀÕ √π≥È ‘ج∆ ⁄ÓÛ∆ Í∆Ò∆ ‹ª È∆Ò∆ Ș ¡≈¿∞∫Á∆ ‘À ¡Â∂ ·ß‚∆, ¡⁄∂ ¡Â∂ ¤»‘‰ Â∂ √ı ‹ª ÏÛ Ú◊∆ Ó«‘√»√ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ

• ¤Ø‡∂ Ϻ⁄∂ ‘؉ Ú‹Ø∫ • Ϙ∞◊ ‘؉ Ú‹Ø∫ • Ù≈Ï Í∆‰≈ • Ï≈‘Ò∂ ‘≈Ò≈ª «Úº⁄ ‘؉ ’≈È, «‹Ú∂∫ «’ Ï‘∞ ¿∞⁄ º ≈¬∆ ‹ª Â∂˜ ‘Ú≈Úª, «◊ºÒ∂ ÓΩ√Ó «Úº⁄ ‹ª ·ß‚∂ Í≈‰∆ «Úº⁄ ◊ØÂ∂ Ò◊≈¿∞‰ ’≈È • √‘∆ „≥◊ È≈Ò ’ÍÛ∂ È≈ Í≈¿∞‰ ’≈È, «◊ºÒ∆ ⁄ÓÛ∆ ’≈È ‹ª «◊ºÒ∂ ’ºÍÛ∂ Í≈¿∞‰ ’≈È • ʺ’∂ ‹ª ‹Ò‘∆‰ ‘؉ ’≈È • ¡≈͉∆ ’≥Ó Á∆ ‹◊∑≈ ”Â∂ ·ß‚∂ Â≈ÍÓ≈È «Úº⁄ ‘؉ ’≈È, «‹Ú∂∫ «’ ’ØÒ‚-√‡Ø˜ ∂ Ô»«È‡ª «Úº⁄ ’≥Ó ’È≈ • ’∞fi «√‘ ‹Ø÷Óª Á≈ ‘؉≈Õ Ï‘∞ √≈∂ ÒØ’ª Á∂ ‘ºÊ ¡Â∂ ÍÀ ·ß‚∂ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È, ‹Ø ¡’√ ’Ù‡’≈∆ ‘∞≥Á∂ ‘È Í ◊≥Ì∆ «√‘ √Óº«√¡≈ È‘∆∫ ‘∞≥Á∆Õ Â‘≈‚∂ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ·ß‚∂ ‘؉ Á∆ «˜¡≈Á≈ √≥Ì≈ÚÈ≈ ‘∞≥Á∆ ‘À ‹∂ ‘≈‚∆: • «˜¡≈Á≈ √∆’ ⁄Ï∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ ⁄ÓÛ∆ ¡≥ÁÒ∆ ⁄Ï∆ Â∞‘≈˘ ◊Ó «‘‰ «Úº⁄ ÓºÁÁ ’Á∆ ‘ÀÕ ¿∞‘ ÒØ’ «‹È∑ª Á∆ √∆’ ⁄Ï∆ ÿº‡ ‘∞≥Á∆ ‘À ¿∞ È ∑ ª ˘ ‘≈«¬ÍØ Ê Ó∆¡≈ ‘Ø ‰ Á∆ «˜¡≈Á≈ √≥ Ì ≈ÚÈ≈ ‘∞ ≥ Á ∆ ‘À Õ ¤Ø ‡ ∂ Ϻ«⁄¡ª, Ϙ∞◊ª ‹ª «ÏÓ≈ Ï≈Ò◊ª, ‹ª ’∞Íث٠ÒØ’ª «Úº⁄ √∆’ ⁄Ï∆ ÿº‡ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ • «√◊‡ ‹ª ’ÀÎ∆È Í∆∫Á∂ ‘ØÕ «È’Ø«‡È (Â≥Ï≈’» ÂØ∫) ¡Â∂ ’ÀÎ∆È ’≈È ‘ºÊª ¡Â∂ ÍÀª «Úº⁄ ÷»È Á∆¡ª È≈Û∆¡ª Ì∆Û∆¡ª ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ ÷»È Á∆¡ª È≈Û∆¡ª Ì∆Û∆¡ª ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘È, ª «¬È∑ª ÷∂Âª «Úº⁄ ÷»È Á≈ Ú‘≈¡ ÿº‡ ‹ªÁ≈ ‘À, «‹√ ’≈È ‘ºÊ Â∂ ÍÀ ·ß‚∂ Ó«‘√»√ ‘∞Á ≥ ∂ ‘ÈÕ • Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ ‰≈¡ «Úº⁄ ‹ª ʺ’∂ ‘ج∂ Ó«‘√»√ ’Á∂ ‘ØÕ «⁄’≈Ò∆È Â‰≈¡ ‹ª «⁄≥Â≈ ’≈È Â∞‘≈‚≈ È√ ÍzÏ≥Ë ¡À‚∆ÈÒ ˘ «Â¡≈◊ √’Á≈ ‘À ‹Ø ÷»È Á∆¡ª ¿∞È∑ª È≈Û∆¡ª ˘ Ì∆Û≈ ’È Ú‹Ø∫ ’≥Ó ’Á≈ ‘À ‹Ø ‘ºÊª ¡Â∂ ÍÀª ˘ ÷»È Ì∂‹Á≈ ‘ÀÕ • ’ج∆ ÓÀ‚∆’Ò ¡Ú√Ê≈ ‘À, «‹Ú∂∫ «’ ‘≈¬∆ÍØÊ≈¬∆≈¬∆‚«˜Ó ‹ª ∂ÔÈØ‚ ÿ‡È≈, ‹Ø ·ß‚∂ Â≈ÍÓ≈Ȫ ÍzÂ∆ Â∞‘≈˘ «˜¡≈Á≈ √≥Ú∂Á∆ ω≈¿∞∫Á≈ ‘À ‹ª Íz«Â«’«¡≈ ’Á≈ ‘ÀÕ ‹∂ Â∞‘≈˘ Í«‘Òª ÂØ∫ ‘∆ ·ß‚ Òº◊ ⁄πº’∆ ‘À, ª Ó∞º„Ò∂ «¬Ò≈‹ Á∂ Â∆’∂ Â∞‘≈˘ «Èºÿ≈ ’ √’Á∂ ‘È ¡Â∂ «¬ÊØ∫ º’ «’ Â∞‘≈‚∆ ‹≈È Ú∆ Ï⁄≈ √’Á∂ ‘ÈÕ 24/7 È√ √Ò≈‘ ¡Â∂ ¡≈Ó «√‘ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ‘ÀÒÊ «Òß’ ˘ 811 ”Â∂ ’≈Ò ’ØÕ √ØÂ: www. myhealth.alberta.ca (√Ó≈ÍÂ) December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689

·≥‚ È≈Ò ‘؉ Ú≈Ò∂ Ï‘∞  ∂ Ø ◊ ª ÂØ ∫ ¡≈͉∂ - ¡≈Í ˘ Ï⁄≈ ’∂ Ø«’¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ‹ÁØ∫ Â∞√∆∫ ·≥‚∂ ÓΩ√Ó «Úº⁄ Ï≈‘ «È’ÒÁ∂ ‘ØÕ ¡≈Ó √πfi≈¡ (General tips) • ¡≈͉∂ È≈Ò ¡ÀÓ‹À∫√∆ «’º‡ ÒÀ ’∂ ‹≈˙ ‹∂ Â∞√∆∫ Í∂∫‚± «¬Ò≈’∂ «Úº⁄ ‹≈ ‘∂ ‘Ø Âª ‹Ø Â∞√∆∫ ·ß‚, ÈÓ∆ ‹ª Â∂˜ ‘Ú≈Úª Ú≈Ò∂ ÓΩ√Ó Á∂ ‘≈Ò≈ª Ò¬∆ «Â¡≈ ‘Ø, ‹Ø ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ • «’√∂ ‹◊∑≈ ”Â∂ ÙÈ Ò˙ ‹Ø Â∞‘≈˘ ‘Ú≈ ¡Â∂ Ï√≈ ÂØ∫ Ï⁄≈¬∂◊∆ ‹∂ Â∞√∆∫ «◊ºÒ∂ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘Ø ‹ª Â∞‘≈˘ ·ß‚ Òº◊ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ • Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ ◊Â∆«ÚË∆¡ª ’È ¡Â∂ Í√∆È∂ ÂØ∫ Ï⁄ØÕ Í√∆È∂ È≈Ò ◊Ó∆ Ú≈Ù«Í ‘Ø ’∂ «È’Ò ‹ªÁ∆ ‘À , «¬√ Ò¬∆ Â∞‘≈˘ ·ß‚ Ó«‘√»√ ‘ØÚ∂◊∆Õ • Ë≈ª ˘ ¤»‘‰ ÂØ∫ Ï⁄Ø, ÷≈√ ’’∂ ‘ºÊª Á∂ È≈Ò, «’¿∞∫«’ «¬√ È≈Ò Â∞‘≈˘ «˜¡≈Á≈ ·ß‚≈ Ó«‘√»√ ‘ØÚ∂◊≈ Â∂ «¬√ ’≈È √∆ √π≥È ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ ÍΩ Ù «‡’ ÌØ ‹ È Ò¬∆ √π fi ≈¡ (Nutrition tips) • ¡≈͉∂ √∆ Á∆ ◊Ó∆ ˘ ’≈«¬Ó º÷‰ «Úº⁄ ÓºÁÁ ’È Ò¬∆ ’≈Î∆ Ó≈Â≈ «Úº⁄ ÷≈‰≈ ÷≈˙Õ ‹ÁØ∫ ·ß‚∂ ÓΩ√Ó ”⁄ Ï≈‘ ‹≈ ‘∂ ‘Ø, ª ÚºË ’ÀÒ∆ Ú≈Ò∂ ÌØ‹È «Ò‹≈˙, «‹Ú∂∫ «’ Ï≈√ ¡Â∂ ‡≈«¬Ò «Ó’√Õ • ’≈¯∆ Ó≈Â≈ «Úº⁄ Í≈‰∆ Í∆˙Õ ¡≈͉∂ È≈Ò Ú≈Ë» Í≈‰∆ «Ò‹≈˙ ¡Â∂ «¬√ ˘ ÿ≥‡∂-ÿ≥‡∂ Ï≈¡Á Í∆˙Õ Â∞‘≈‚≈ «ÍÙ≈Ï √≈Î ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À, È≈ «’ Í∆Ò≈ ‹ª √≥Â∆Õ ‹∂ Â∞‘≈˘ ‘ 2 ‹ª 3 ÿ≥ « ‡¡ª Ï≈¡Á «ÍÙ≈Ï È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á≈, ª Ù≈«¬Á Â∞√∆∫ ¿∞«⁄ Ó≈Â≈ «Úº⁄ Í≈‰∆ È‘∆∫ Í∆ ‘∂ ‘ØÕ • Ù≈Ï-Ô∞’ Í∂¡ ÍÁ≈Ê È≈ Í∆˙Õ Ù≈Ï:

Sikh Virsa, Calgary

• Â∞‘≈‚∂ √∆ Áπ¡≈≈ √∆ Á∂ Â≈ÍÓ≈È ˘ «ÈÔ«Ó ’È Á∆ ÔØ◊Â≈ ”⁄ π’≈Ú‡ Í≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ • ÎÀ√Ò≈ ÒÀ‰ ”Â∂ ¡√ Í≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ ¿∞Á≈‘È Ò¬∆, «Ú¡’Â∆ ¿∞ÁØ∫ «˜¡≈Á≈ ’ºÍÛ∂ È‘∆∫ Í≈¿∞∫Á≈ ‹ÁØ∫ «¬√ Á∆ ÒØÛ ‘∞≥Á∆ ‘À ‹∂ Ù≈Ï Áπ¡≈≈ ¿∞√ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ÏÁÒ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ • Ù≈Ï ’≈È Â∞‘≈‚∆ ⁄ÓÛ∆ ”⁄ ÷»È Á∆¡ª È≈Û∆¡ª Îπ º Ò √’Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ È≈Ò ◊Ó∆ Á∆ ÿ≈‡ ÚËÁ∆ ‘ÀÕ • ·ß‚ Òº◊‰ Á∆ Â∞‘≈‚∆ √≥Ú∂ÁÈ≈ ˘ ÿ‡≈¿∞∫Á∆ ‘À «’¿∞∫«’ «¬‘ Â∞‘≈‚∂ È√ ÍzÏ≥Ë ˘ ÁÏ≈ «Á≥Á∆ ‘ÀÕ • ·ß‚ «Úº⁄ «‘‰ ÁΩ≈È ’ÀÎ∆È Á∆ ÚÂØ∫ È≈ ’Ø ¡Â∂ «√◊‡ È≈ Í∆˙Õ «È’Ø«‡È (Â≥Ï≈’» ÂØ∫) ¡Â∂ ’ÀÎ∆È ’≈È ‘ºÊª-ÍÀª «Úº⁄ ÷»È Á∆¡ª È≈Û∆¡ª Ì∆Û∆¡ª ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ ÷»È Á∆¡ª È≈Û∆¡ª Ì∆Û∆¡ª ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘È, ª «¬È∑ª ÷∂Âª ”⁄ ÷»È Á≈ Ú‘≈¡ ÿº‡ ‹ªÁ≈ ‘À, «‹√ ’≈È ‘ºÊ ¡Â∂ ÍÀ ·ß‚∂ Ó«‘√»√ ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ ’ºÍ«Û¡ª Ò¬∆ √πfi≈¡ (Clothing tips) √‘∆ ’ÍÛ∂ ¡Â∂ Ï» ‡ Í≈˙Õ «ÈÚ∂’Ò∂ «¬Ò≈’∂ «Úº⁄ «√‘ ÷≈Ï ‘؉ Á∆ √» «Úº⁄ ¡≈͉∂ Ò¬∆ Ú≈Ë» º«÷¡≈ÂÓ’ ’ÍÛ∂ ¡Â∂ ’≥ÏÒ È≈Ò º÷ØÕ ¿∞È∑ª Úº÷-Úº÷ Â∆«’¡ª Ï≈∂ ‹≈‰Ø «‹È∑ª ’≈È √∆ Á≈ Â≈ÍÓ≈È ÿ‡Á≈ ‘À ª ‹Ø Â∞√∆∫ ¡≈͉∂-¡≈Í ˘ ·ß‚ Á∂ ÍÃÌ≈Ú ÂØ∫ Ï⁄≈ √’ØÕ

• ¡≈͉∂ ‘ºÊª ¡Â∂ ÍÀª ˘ √πº’≈ º÷ØÕ Á√Â≈«È¡ª Á∆ ʪ ”Â∂ «Ó‡È√ (‘º Ê È≈Ò Ïπ ‰ ∂ Á√Â≈È∂) Á∆ ÚÂØ∫ ’ØÕ ¿∞‘ ‹∞≈Ϫ Í≈˙ ‹Ø ◊Ó∆ ˘ ¡≥Á º÷‰ ¡Â∂ ÈÓ∆ ˘ Â∞‘≈‚∆ ⁄ÓÛ∆ ÂØ∫ Á» º÷‰Õ • ¡≈͉∆¡ª ¡º÷ª ˘ ¡ÀÈ’ª ‹ª ⁄ÙÓ∂ Ò◊≈ ’∂ ·≥‚ ¡Â∂ ‘Ú≈ ÂØ∫ Ï⁄≈˙ ‹∂ Â∞√∆∫ Ï≈‘ ◊Â∆«ÚË∆¡ª ’È Á∆ ÔØ‹È≈ ω≈ ‘∂ ‘ØÕ Ïº«⁄¡ª Ò¬∆ Ø’Ê≈Ó Á∂ Â∆’∂ (Prevention measures for children) Ϻ « ⁄¡ª ˘ ·ß ‚ ∂ Â≈ÍÓ≈Ȫ Á∆ ‹≈‰’≈∆ È‘∆∫ ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ Ó≈«Í¡ª ˘ ¿∞È∑ª Â∆«’¡ª ˘ √Ófi‰ Á∆ ÒØÛ ‘∞Á ≥ ∆ ‘À «‹È∑ª ’≈È √∆ Á≈ Â≈ÍÓ≈È ÿ‡Á≈ ‘À: • Ϻ⁄∂ Á∂ Ï≈‘ ·ß‚, «◊ºÒ∂ ‹ª Â∂˜ ‘Ú≈Úª Ú≈Ò∂ ÓΩ√Ó «Úº⁄ «‘‰ Á∂ √Ó∂∫ ˘ √∆Ó ’ØÕ • Ϻ«⁄¡ª ˘ ÓΩ√Ó Á∂ Ó∞Â≈Ï’ ’ÍÛ∂ Í≈˙Õ Ô≈Á º÷Ø √∆-˙-¡ÀÒ-‚∆ (C-OL-D): • ¡≈͉∂ Ϻ⁄∂ Á∂ «√, ◊ÁÈ ¡Â∂ «⁄‘∂ ˘ «‹≥È≈ «˜¡≈Á≈ ‘Ø √’∂ „º’Ø «’¿∞∫«’ «˜¡≈Á≈ ◊Ó∆ «¬È∑ª ÷∂Âª «Úº⁄Ø∫ «È’Ò √’Á∆ ‘ÀÕ «¬È∑ª ÷∂Âª Á∂ ‹≥Ó‰ ‹ª √π≥È ‘؉ Á≈ Ú∆ ‹Ø«÷Ó ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ÏπºÒ∑ª ”Â∂ º«÷¡≈ÂÓ’ ’z∆Ó Ò◊≈˙Õ • «˜¡≈Á≈ Ê’≈Ú‡ (Ï‘∞  «˜¡≈Á≈ ◊Â∆Ù∆Ò «‘‰≈) ’≈È Â∞‘≈‚∂ Ϻ⁄∂ ˘ Í√∆È≈ ¡≈ √’Á≈ ‘À

181.

¡Â∂ «˜¡≈Á≈ Â∂˜∆ È≈Ò Í≈Ò≈ Òº◊ √’Á≈ ‘ÀÕ Í√∆È∂ ’≈È ’ÍÛ∂ «◊ºÒ∂ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È ¡Â∂ ◊Ó∆ ÿº‡ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ • ’º Í «Û¡ª Á∆¡ª Íª Â∞‘≈‚∂ Ϻ⁄∂ ˘ «Èºÿ≈ º÷‰◊∆¡ª ¡Â∂ Â∞‘≈‚∂ Ϻ⁄∂ Á∆ ‘Ú≈ ¡Â∂ ·ß‚∂ ÓΩ√Ó ÂØ∫ º«÷¡≈ ’È◊∆¡ªÕ • √Á∆ Á∂ Ø◊ª Á∆ Ø’Ê≈Ó «Úº⁄ √πº’≈ «‘‰≈ ¡«‘Ó ‘ÀÕ ¡≈͉∂ Ϻ⁄∂ ˘ Ú≈‡ Í»Î ’Í«Û¡ª È≈Ò √πº’≈ º÷‰ È≈Ò ◊Ó∆ Á≈ È∞’√≈È ÿ‡Á≈ ‘ÀÕ • ¡≈͉∂ Ϻ«⁄¡ª Á∂ √∆ Á∆ ◊Ó∆ ”Â∂ È∂Û∂ ÂØ∫ «È◊≈È∆ º÷Ø «¬ÊØ∫ º’ «’ ◊Ó∆¡ª «Úº⁄ Ú∆, ‹ÁØ∫ ¿∞‘ fi∆Ò ‹ª ÂÒ≈Ï «Úº⁄ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ Ò¬∆ ÂÀ≈’∆ ’Á∂ ‘ÈÕ • ¡≈͉∂ Ϻ«⁄¡ª ˘ Èß◊∂ ‘ºÊª È≈Ò ·ß‚∆ Ë≈ ˘ ¤»‘‰ ‹ª Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ ·ß‚∆¡ª Ë≈± Á∆¡ª ⁄∆˜ª ˘ ⁄º‡‰ ÂØ∫ Í‘∂˜ ’È Ï≈∂ «√÷≈˙Õ ·ß‚’ Ë≈ª ≈‘∆∫ «˜¡≈Á≈ ¡≈√≈È∆ È≈Ò Íz∂«Ù ‘∞≥Á∆ ‘À ¡Â∂ ·ß‚ Á∂ Ø◊ª Á∂ ‹Ø÷Ó ˘ ÚË≈¿∞∫Á∆ ‘À, «‹Ú∂∫ «’ √π≥È ‘؉≈Õ È≈Ò ‘∆, Â∞‘≈‚∂ Ϻ⁄∂ Á∆ ‹∆Ì ·ß‚∆ Ë≈± È≈Ò «⁄Í’ √’Á∆ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ ˘ ‘‡≈¿∞‰≈ ÓπÙ«’Ò ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ Ï˜∞  ◊ ‹ª ÿº ‡ √◊Ó ÒØ ’ ¡≥Á Ú∆ ◊Ó ’ÍÛ∂ Í≈ ’∂ ¡Â∂ ’Ó∂ Á∂ Â≈ÍÓ≈È ˘ 18°C (65°F) ÂØ∫ ¿∞ºÍ º÷ ’∂ ¡≥ÁÒ∂ ‘≈¬∆ÍØÊÓ∆¡≈ ˘ Ø’ √’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ º÷Ø «’ ’∞fi ÍzªÂ’ Î≥‚ Íz◊ Ø ≈Ó ÿº‡-¡≈ÓÁÈ∆ Ú≈Ò∂ Í«Ú≈ª ˘ «Èºÿ≈ º÷‰ Ò¬∆ Â≈Í-Ø’‰ Ò¬∆ ‹ª ¿∞È∑ª Á∂ ÿª ˘ “ÚÀÁ≈¬∆˜” ’È Ò¬∆ ÓºÁÁ ’Á∂ ‘ÈÕ È≈Ò ‘∆, ’∞fi ÿº‡-¡≈ÓÁÈ∆ Ú≈Ò∂ Í«Ú≈ ¡≈͉∂ ‘∆«‡≥◊ «ÏÒ Á≈ Ì∞◊Â≈È ’È «Úº⁄ ÓÁÁ ÒÀ‰ Ò¬∆ ÔØ◊ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ «˜¡≈Á≈ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ √Ê≈È’ ¿±  ‹≈ ¬∂ ‹ ≥ √ ∆/√Ê≈È’ Í≈Ú ‹ª ◊À √ ’≥ÍÈ∆ È≈Ò √≥Í’ ’ØÕ (√Ó≈ÍÂ)

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

≈Ó∂ÙÚÓ √Ó∞≥Á Á∆ ◊ØÁ «Úº⁄ Ú«√¡≈ «¬º’ Ï∂‘ºÁ ÷±Ï√± √À◊≈‘ ¡Â∂ Íë√ºË Â∆Ê √Ê≈È ‘ÀÕ ‹Ø ⁄≈ Ë≈Óª «Úº⁄Ø∫ «¬º’ Ë≈Ó ‘ÀÕ «¬Ê∂ Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Úº⁄ ÙË≈Ò± ¡≈͉∆¡ª ÓÈØ ’ ≈ÓÈ≈Úª ͱ  ∆¡ª ’Ú≈¿∞ ‰ ¡Â∂ Ì◊Ú≈È Á∂ ÍÃÂ∆ ÍÃ∂Ó Á√≈¿∞‰ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À

⁄‘∞≥ Í≈«√˙∫ «‘≥Á± Ó‘ª√≈◊ ¡Â∂ Ï≥◊≈Ò Á∆ ÷≈Û∆ ÂØ∫ «ÿ«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «‹√Á∆ √∞≥ÁÂ≈ Á∂÷‰ÔØ◊ ‘ÀÕ «¬ÊØ∫ Á∂ √Ó∞≥Á «Úº⁄ √∆Í Ù≥÷ ¡Â∂

Ó∞‘≥ÓÁ ’≈«ÓÒ ÷ª ’Ω‚∆¡ª ¡≈«Á Ï‘∞ «ÓÒÁ∆¡ª ‘ÈÕ Â∆Ê Ë≈Ó ‘؉ Á∂ È≈Ò-È≈Ò «¬ÊØ∫ Á≈ ÓÈÓØ‘’ «ÁÃÙ

Ï ‘ÀÕ ‹Ø  Á± ◊≥ËÓ≈ÁÈ Í ∆‡ Ó Ø Ò «’ C ∫ ÂØ  Á Ó≥ «’ ‘˘Ó≈È «‡ºÒ≈ ‘ÀÕ ’«‘≥Á∂ ‘È ’ º «¬ ⁄ º «Ú  ∆¡ √Ò ¡ ¬∆ ¤Òª◊ √Ó∞≥Á ˘ Ò≥ÿ‰ Ò ∫ ÂØ Ï Í √∂ «¬ ‹∆ √Ã∆≈Ó √∂± fiØ÷≈ ÂØ∫ √Ó∞≥Á Â∂ Ó ≈ ‘∆ ∂ Ê ¿∞ Õ √∆ ∆ Ó≈ √¡≈ «◊¡≈ «ÚÙ∂Ù Í∞≥È Ò≈Ì Áº« Á≈ È ’ ÙÈ Á Á∂ ‘ÈÕ «¬√Á∂ ∂ ‹≈‰ Ò¬∆ ÍΩÛ∆¡ª ” Ï Í √ «¬ Õ ‘À «Î «¬√˘ ¬∆ Í‘≈Û È‘∆∫ ‘À, ⁄≈∂ Í≈√∂ Á± º’ ’Ø ¡ªÁ∂ ◊¬∂ ‘؉◊Õ∂ º ª ‡È ͺÊ «’ʺ ∫Ø «Ò ∞ Ò¬∆ Ò÷ ω≈¿‰ Õ ◊ºÒª Òº◊Á∆¡ª ‘È «¬‘ √Ì ‘À≈È∆‹È’

ÍÓÏÈ √ ∂ ± √Ó∞≥Á

«’ Ì◊Ú≈È ≈Ó Ò≥ ’ ≈ ˘ «‹º  ’∂ Ú≈Í√ ÍÂ∂ ª ¿∞È∑ª Ì◊Ú≈È «ÙÚ Á∂ Íà  ∆ ¡≈͉∆ Íà ∂ Ó Ì≈ÚÈ≈ ˘ Á√≈¿∞‰ Ò¬∆ ≈Ó∂ÙÚÓ Ó≥Á Á≈ «ÈÓ≈‰ ’Ú≈«¬¡≈ √∆Õ «¬‘ Ó≥Á «ÚÙÚ Á∆ «Ï‘Â∆È ’Ò≈«Ӓ ÙÀ Ò ∆ ¡Â∂ ¡≈√Ê≈Úª È≈Ò ÒÏ∂˜ Ó≥Áª «Úº⁄Ø∫ «¬º’ ‘ÀÕ «¬√ Ó≥Á Á∂ Ó‘ºÂÚ ’≈È ‘∆ «¬√˘ “Áº÷‰ Á≈ ÏÈ≈√” Ú∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Â≈«ÓÒÈ≈‚± Á∂ ≈ÓÈ≈ÊÍÓ «‹Ò∑∂ «Úº⁄ √«Ê ≈Ó∂ÙÚÓ Á∂ ’∞ÁÂ∆ √∞≥ÁÂ≈ Á∆ ◊ºÒ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ª «¬‘

’ÁØ∫ ‹≈¬∆¬∂ «¬ºÊ∫Ø Á≈ ÓΩ√Ó ‘Ó∂Ùª ¡≈È≥ÁÓ¬∆ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ ¿∞∫fi ≈Ó∂ÙÚÓ ‹≈‰ Á≈ √‘∆ √Óª ¡’±Ï ÂØ∫ ¡ÍÃÀÒ Á∂ «Ú⁄’≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ÓΩÈ√±È Á∂ √Ó∂∫ «¬ºÊ∫Ø ’∞ÁÂ∆ Ș≈≈ «÷«Û¡≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Sikh Virsa, Calgary

Ó≥«‚ ◊∞±‰ √Â≥Ì ‘ÀÕ Ó≥Á «Úº⁄ È≥Á∆ Á∆ AH Î∞º‡ ¿∞º⁄∆ Ó±Â∆ ‘ÀÕ Ï≈¬∆√ ’∞ ≥ ‚ :≈ÓÈ≈Ê Ó≥ Á  Á∂ ¡≥Á ¡Â∂ ’≥ÍÒÀ’√ «Úº⁄ ¡È∂’ Í«ÚºÂ Â∆Ê ‘ÈÕ Ó≥Á ’≥ÍÒÀ’√ BD ÷±‘ √ÈÕ «‹È∑ª «Úº⁄Ø∫ ‘∞‰ BB ÷±‘ª «Úº⁄ ‘∆ Í≈‰∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Á≈

È∂ ¡≈͉∂ Ú≈‰ª È≈Ò «Â¡≈ ’∆Â≈ √∆Õ «¬√Á∂ Ò¬∆ ¡È∂’ Â∆Ê≈ Á≈ ‹Ò Ó≥ ◊ Ú≈ ’∂ ¿∞ È ∑ ª ÷± ‘ ª «Úº ⁄ Í≈«¬¡≈ √∆Õ «‹È∑ª Á∂ ’≈‰ ¿∞È∑ª ÷±‘ª ˘ ¡º‹ Ú∆ “Â∆Ê” «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «Ú«◊¡≈È’ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ ÷±‘ Á∂ Í≈‰∆ Á∆ ¡≈͉∆ ÷≈√∆¡Â ‘ÀÕ Í≈‰∆ «Úº⁄ ’∞ºfi ¡«‹‘∂ º ‘È, «‹È∑ª È≈Ò Ï∆Ó≈∆¡ª Á± ‘؉ «Úº⁄ ÓºÁÁ «ÓÒÁ∆ ‘ÀÕ «¬È∑ª ÷±‘ª Á∂ Í≈‰∆ È≈Ò «¬ÙÈ≈È ’È≈ «¬√ Ò¬∆ Ù∞Ì Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ √∂± Ó≈ËÚ: ≈Ó∂ÙÚÓ Á≈ Ó≥Á ‘À ª «ÙÚ‹∆ Á≈Õ ÍÃ≥± ¿∞√Á∂ ¡≥Á ’¬∆ ‘Ø Ó≥Á Ú∆ ‘ÈÕ √∂± Ó≈ËÚ ’‘≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ì◊Ú≈È «ÚÙ‰± Á≈ Ó≥Á «¬È∑ª «Úº⁄Ø∫ ÍÃÓ∞º÷ ‘ÀÕ √∆Â≈ ’∞≥‚:≈Ó∂ÙÚÓ ˘ ÿ∂∆∫ ‘ج∂ √Ó∞≥Á «Úº ⁄ Ú∆ ’∞ º fi «ÚÙ∂ Ù √Ê≈È ¡«‹‘∂ Áº√∂ ‹ªÁ∂ ‘È «‹Ê∂ «¬ÙÈ≈È ’È≈ Í≈Í ÓØ⁄’ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ≈ÓÈ≈Ê Á∂ Ó≥Á Á∂ ͱÏ∆ ÁÚ≈‹∂ Á∂ √≈‘Ó‰∂ Ï«‰¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ √∆Â≈ ’∞ ≥ ‚ «¬È∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ Ó∞ º ÷ ‘À Õ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ «¬‘ ¿∞‘ √Ê≈È ‘À «‹Ê∂ √∆Â≈ ‹∆ È∂ ¡≈͉∆ Í«Úº  Â≈ √≈Ï ’È Ò¬∆ ¡º ◊ «Úº ⁄ ÍÃ Ú ∂ Ù ’∆Â≈

”Â∂ Ï«‰ Ì≈ Á≈ √Ì ¡≈ Í∞Ò ‘ ÂØ∫ Ò≥Ï À, ‹ ≈ Ï«‰¡ Ø ∂Ò Ò¬∆ ≈ ‘ÀÕ «¬ √ ’∂ √ÀÒ ≈È∆ «÷ ˘ Á∂÷ Û ¿∞º· ‘ÈÕ Á∂

√ÀÒ≈È∆¡ª ˘ ¡≈͉∂ ÚºÒ «÷º⁄Á∂ ‘ÈÕ ≈ÓÈ≈Ê√Ú≈Ó∆ Ó≥Á: ≈Ó∂ÙÚÓ Á≈ ≈ÓÈ≈Ê√Ú≈Ó∆ Ó≥ Á  «Úº ⁄ «‹‘Û∆ «‹¡≈«Â«Ò◊ √Ê≈«Í ‘À, ¿∞‘ «ÈÓ≈‰ ’Ò≈ ¡Â∂ «ÙÒÍ’Ò≈ Á≈ «¬º’ Ï∂‹ØÛ ÈÓ±È≈ ‘ÀÕ Òº◊Ì◊ «¬º’ ‘˜≈ Î∞º‡ Ò≥Ï≈, ABE Î∞º‡ ¿∞º⁄≈ ¡Â∂ FE@ Î∞º‡ ⁄ΩÛ≈ ‘ÀÕ «¬√Á∂ ÍÃÚ∂Ù Á∞¡≈ D@ Î∞º‡ ¿∞º⁄∂ ‘ÈÕ Ó∞º÷ ÁÚ≈‹∂ ”Â∂ Ï«‰¡≈ ◊ØÍ∞Ó √Ω Î∞º‡ ¿∞º⁄≈ ‘ÀÕ «ÚÙÚ Á≈ Ò≥Ï≈ ◊«Ò¡≈≈ «¬√∂ Ó≥Á «Úº⁄ ‘ÀÕ √À∫’Û∂ ÷≥Ì∂ ‘ÈÕ ‘ ÷≥Ì∂ Á∆ ’Ò≈’≈∆ Úº÷ ‘ÀÕ ¤ºÂ ”Â∂ ≥◊∆È «⁄ºÂ ω∂ ‘ÈÕ Ó≥Á Á∂ ◊Ì ◊ë‘ «Úº⁄ ’≈Ò∂ ͺÊ È≈Ò Ï‰∂ «ÙÚ«Ò≥◊ ˘ “≈Ó∂ÙÚÓ” ‹ª “≈ÓÈ≈Ê” «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¿∞Ê∂ ‘∆ ’ØÒ √ØÈ ÍºÂ

Í≈‰∆ ’∞ÁÂ∆ ÂΩ ”Â∂ «Óº·≈ ‘ÀÕ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ ¿∞È∑ª ˘ Ì◊Ú≈È ≈Ó

182.

«’Ú∂∫ ‹≈¬∆¬∂ ≈Ó∂ÙÚÓ Áº÷‰∆ Ì≈ Á∂ √Ó≥Á ∞  º‡ ”Â∂ √«Ê ‘ÀÕ «‹ºÊ∂ Ó‘ª√≈◊ ¡Â∂ Ï≥◊≈Ò Á∆ ÷≈Û∆ Á≈ √≥◊Ó ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Ì≈ Á∂ Íë√ºË Ù«‘ª «ÁºÒ∆,Ó∞≥Ϭ∆ ¡Â∂ ’ØÒ’ºÂ≈ ¡≈«Á ÂØ∫ ≈Ó∂ÙÚÓ ‹≈‰ Ò¬∆ ⁄∂Ⱥ¬∆ ‹≈‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ «‹ºÊ∂ ‘Ú≈¬∆, ∂Ò ¡Â∂ √Û’ Ó≈◊ ≈‘∆∫ Í‘∞≥«⁄¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ⁄∂ È º ¬ ∆ ÂØ ∫ Áº ÷ ‰∆ ∂ Ò Ú∂ ‹∆¬∂ «Âà « ⁄È≈ͺ Ò ∆ ‘∞ ≥ Á ∂ ‘Ø ¬ ∂ ≈Ó∂ Ù ÚÓ Í‘∞≥«⁄¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ

◊Ë≥ Ó≈ÁÈ ÍÏÂ

√∆Õ √∆Â≈ ‹∆ Á∂ ¡«‹‘≈ ’Á∂ √Ó∂∫ ¡º◊ Ï∞ºfi ◊¬∆ ¡Â∂ ¡◊È∆ ’∞≥‚ ”⁄Ø∫ ‹Ò ’∞ ≥ ‚ ¿∞ Ó Û ¡≈«¬¡≈Õ ¿∞ ‘ ∆ √Ê≈È “√∆Â≈ ’∞≥‚” ’‘≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ «¬Ê∂ √Ó∞≥Á Á≈ «’È≈≈ ¡ºË≈ ◊ØÒ≈’≈ ‘ÀÕ √≈◊ «¬º’ÁÓ ÙªÂ ‘ÀÕ ¿∞√ «Úº⁄ Ò«‘ª Ï‘∞ ÿº‡ ¿∞º·Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ ’≈È Á∂÷‰ «Úº⁄ ¿∞‘ «¬º’ ÂÒ≈Ï «‹‘≈ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ «¬Ê∂ «ÏȪ «’√∂ ÷Â∂ Á∂ «¬ÙÈ≈È ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬’ªÂ≈Ó:Â≥ ◊ «⁄‚Ó √‡∂ Ù È ’ØÒ «¬º’ ‹∆‰ Ó≥Á ‘ÀÕ ¿∞√˘ “«¬’ªÂ” ≈Ó Á≈ Ó≥«Á ’«‘≥Á∂ ‘ÈÕ ≈Ó ÈΩ Ú ∆∫ Á∂ «Â¿∞ ‘ ≈ Â∂ «¬Ê∂ ÙË≈Ò±¡ª Á∆ Ì∆Û ÚË ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ Ó≥ Á  Á∂ ¡≥ Á  √à ∆ ≈Ó, Ò¤Ó‰, √∆Â≈ ¡Â∂ ‘˘Ó≈È Ï‘∞  √∞ ≥ Á  Ó±Â∆¡ª ‘ÈÕ (√Ó≈ÍÂ) December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689

ABSTRACT Kaam is a thoughtful or impulsive desire of physical interaction between two entities which when enacted upon releases a level of satisfaction and happiness which may be enjoyed, equally or unequally, by the involved parties. Whenever the physical interaction is without the consent of either entity, it is considered undesirable, a sin as per the religious code of conduct and, a rape as per the criminal law.

Besides, Kaam is an innate urge that enhances emotional satisfaction among those human beings who are rated as sexually mature by the society as they possessre-production capability. Such an urge is an essential requirementfor procreation of human species is a fact well appreciated in Gurbani.For instance, one is born only when this desire is pursued by casting the seed into the womb (Aasaaandar-jammiaa, 61) posits Guru Nanak Dev.There is

a caveat, however.Birth outcomemay not materialise (tarisnaaka-denachukee, 89) when such a desire is pursued bya wife with a person other than her husband (par purkhainaalpiaar, 89), particularly when

Baldev Singh Sandha Retired Professor of Economics, P.U. Patiala

baldevsandha@yahoo.com her instincts arefilthy, rude and evil (maileekaamneekulkhaneekunaar, 89) posits

Guru Amar Das.Such a relationship is, however, considered sinful as it isfallout of sex lust. It is this aspect of Kaam which is considered a sin and critically evaluated by Gurus in Gurbani. This work attempts to raise a number of queries about Kaam desire and answer from Gurbani: What isKaam? Is Kaam a necessary emotion for procreation of human race? Is the desire embedded in Kaam always satiable? Is there a

VIP GLASS Service Ltd. House, Windows, Mirrors, Table Tops, Commercial Glass also

Always remeber for Professional, Friendly & Best Services for all Real Estate Needs Call:

HARJIT (HARRY) SAROYA REAL ESTATE AGENT

2 Auto Glass 2 Windshield Replacement 2 Stone Chip Repair

4 Buying or Selling 4 Residential 4 Investment 4 Commercial

«¬æÊ∂ ’≈ª ¡Â∂ ‡º’ª Á∆ «Ú≥‚Ù∆Ò‚ «Í∂¡ Á≈ Â√ºÒ∆ÏıÙ ’≥Ó ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ «√ºË» Ì≈‹∆ ˘ ’≈Ò ’ØÕ

∆¡Ò ¡√‡∂‡ Ò¬∆ ‘‹∆ √Ø¡≈ È≈Ò √øÍ’ ’ØÕ

Cell: 403-615-0247

#204, 55 WESTWINDS CRES N.E. CALGARY, AB T3J 5H2 For Quote

Tel: 403-250-2882 (24 Hr.) Fax: 403-250-5339

Ph. : 403-285-2000, Fax : 403-744-5329

2335 - 30 Ave. NE Calgary, AB T2E 7C7 E-mail: saroya@telusplanet.net Sikh Virsa, Calgary

Lowest Price Guaranteed Serving Calgary & Area

www.VIPGlass.ca 183.

info@VIPGlass.ca December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689 relationship between beauty and sexual desire? Is Kaam desire equally intense among men and women? Why the drive inherent in Kaam is considered a sin?Section 1 of this work answers the above set of queries. Section 2 handles answers to such queries as: What is lust for sex? Can elephant be treated as a symbol of sex desire? If yes, which aspect ofelephant behaviour is used as an illustration of the captivating power of Kaam desire by Gurus in Gurbani? Is there a way out for human beings from thesinful rut of Kaam? Concluding observations follow in Section 3. 1.Kaam - A Broad Spectrum What is Kaam?Kaam is a want satisfying sensual emotion(attraction) between two persons, preferably of different genders. Such sensual emotions form an innate part of our bodies (Kaam krodhkaacholraasabh gal aaepaae, 1414) posits Guru Amar Das. In general, ‘mutual trust’based onshared true thoughts, feelings, wishes, fears, etc.laysthe foundations of pleasures emanating from Kaam related affectional ties. The demonstrative display of Kaam ties take one or more forms ofsuch soft physical contactsas touching, hugging, kissing and, to produce the progeny, intercourse. Unlike other want satisfying sensual emotions that are linked to anger, attachment, greed, etc., the sensual emotion of Kaamgets released only after the involved parties have attained a biologically determined age profile.Age-specificity is, thus, a crucial element of Kaam desire. In other words, the sensual emotion of Kaam starts manifesting itself only whenthe involved partnershave attained reproductive capabilities; that is, partnershave become sexually mature. To tame this emotion, the institution of marriage has been advocated by religious authorities and operationalised by state authorities.In appreciation of the sexual

Sikh Virsa, Calgary

maturity requirement, a minimum age requirementis ingrained in the marriage registration acts across nations.For instance, the minimum marriage registration age in India is 18 years for girls and 21 years for boys. Is Kaam a necessary emotion for procreation of human race? Yes. Kaam is a need as well as essential emotion, a pre-requisite for proliferation of human race. For, reproduction of living species requires a union of two supplementing entitiesas perthe well-documented law of nature. In human beings, the birth of a child takes place only when this desire is simultaneously pursued by two sexually mature partners, one of which should be a male and another a female (Aasaaandarjammiaa, 61) is a proposition propounded by Guru Nanak Dev. He further expounds that creation of child (Mooratsoorat) require a physical transfer of father ’s sperm (pitaa biddhaaraa, 1022) to mother’s egg (Maakeerakat,1022) and union thereof (karaapaaraa); birth of the child is as per the laws of nature (Joetdaaetjeteesabhteree, 1022) that governs the working of the entities of universe under the divine command(tukartaasabhthaaee he, 1022). Is the desire embedded in Kaam always satiable? No. Happiness imparting desire embedded in Kaam has the potential to get delineated into two distinct parts: one part that deals with procreation is an essential part, and the other individual status enhancing part deals with the ego dimension of Kaam. It is the later dimension of Kaam which manifests as irresistible sexual desire,known as lust, is rarely satisfied and referred,in Gurbani, as a weakness, sin or evil.Referring to this dimension of Kaam, Guru Nanak Dev posits that inherent in each desire is anelement of insatiable fire (tisnaaandharaganhainah tiptaibhukhaatihaaiaa,

138).As per Guru Ram Das, the ignitor of such an insatiable fire in a man is his encounter with a delicate beautiful woman (Kanchan naaree meh jeeolubhathai, 167).But despite engaging in all sorts of mindenticing pastimes (Anikbilaas karat man mohan, 215: Guru Arjan Dev) performed on a comfortable bed in a dark corner (Dharigsejsukhaaleekaaman moh gubaar,233: Guru Amar Das), passions are rarely satisfied (puran hotnakaamaa, 215: Guru Arjan Dev). It is in this setting that Kaamis, in common parlance, understoodas an impulse driven passion for sexual pleasure. In Sikhism, such an unrestricted gratification of bodily desires is treated as a weakness, sin or evil.To be more specific, unrestricted sexual propensity to have sexual relationships outside marital bonds is treated as a destructive evil and a deadly sin in Gurbani andin the prescribed Sikh code of conduct. Like other impulses and passions, Kaammust be tamed to keep it under a check. Is there a relationship between beauty and sexual desire?Yes. For instance, Guru Nanak Dev posits that just as tasty food attracts a hungry person (bhukhaisaadaigandh, 1288); similarly beauty stimulates sexual desire among human beings (Rupaikaamaidostee, 1288). Additional supportive illustrations are provided by Guru Arjan Dev through such observations as eating is normal for a hungry person (Bhukhekhaavatlaajnaaavai, 629), cuddling a child is normal for a mother (maataabaa-llaptaavai, 629), lust entices a normal lustful man (kaameekaamlubhaavai, 629) whosemind is captivated by sexual desire and anger (Kaam Krodh man vas keeaa, 1192). Is Kaam desire equally intense among men and women? Owing to the fact that opposite sexes has an inherent urge to attract each other, the answer is yes. However, the prominent

184.

display of sexual desire is relatively marked in men than in women. Guru Nanak Dev postulates that while men are known for their weakness for beautiful women (Kaamandekhkaamlobhaaiaa, 1342),women tend to display their beauty and desire for pleasure towards the chosen few men (Kaamanchaahaisundarbhog, 1187). This selective display of sexual desire in women vis-à-vis men is partly because (i) women have to bear, primarily or solely, the risk of physical, mental and social problems-cum-costs associatedwith pregnancy; and partly because (ii) the phenomenon of arousal among women is relatively delayed and a time consuming than that among men. No wonder, the lustful display is far more observed in the case of men then in the case of women across Asian communities; more so, among those nations that lack social security benefits for mothers and children. In this context, Guru Ram Das observes that captivating thoughts of sexual desire (and anger) in the body village (mind) of men (Hirdaikaamkaamnee, 882; Kaam karodhnagar meh sablaa, 1325) force them, on day to day basis, (nituthuthjujhkareejai, 1325) to hang after and beg for the company of the beautiful women (maagehridhmaagehhaathpasaare, 882). Towards this end, men display no hesitation in thinking about and considering the wives of others (chitlaaiaa par naaree, 1013) for sexual satisfaction despite having one’s own wives (Istareetajkar, 1013) observes Guru Nanak Dev.By using the analogy that hunger remain unmet despite adding a variety of food combinations to themeal basket (Din din karatbhojanbahobinjantaakiimitainabhuukhaa, 672), Guru Arjan Dev infers that the Kaamdesire of men stays unmet despite going after the women of other h o m e s ( K a a m v a n t -

December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 kaameebahonaaree par garihjohnachuukai, 672); the outcome of such uninterrupted acts of adultery is, obviously, repentance, greed and unhappiness (Din p a r a t k a r a i k a r a i pachhutaapaisoglobh meh suukai, 672). Among women, it is the need of, or greed for, money that motivates and compels the lustrous trait (Kaam daam chit par vas sei, 226) of the lonely widow to yield her body to a stranger (tan bidhvaa par kaodei), though she is never as satisfied as with her husband (Bin pirtaripatnakabahoonhoee, 226) observes Guru Nanak Dev. Why the drive inherent in Kaam is considered a sin? The role of borax (sohaagaa) in dissolving (dhaalai) the gold (kanchan) is used by Guru Nanak Dev to illustrate the point as to how the unfulfilled sexual desire (Kaam) captivates the mind in such a way that it loses itsunique decision-making powers that enables it to

coordinate the actions of bodyorgans (kaaiaakaogaalai, 932). Same point is stressed by Guru Teg Bahadur as well. As per his postulate,when mind is captivated by irresistible sexual desire (Paapeeheeaimaikaambasaae, 1186) the wavering fickle mind goes beyond the control of the body (man chanchalyaategahionajaae, 1186).As per Gurbani, Kaam,aproduct of an untamed mind which gets swayed by the pleasure of irresistible sexual desire, is a social sin. To sum up, a clear distinction between the two roles that underlie Kaamexists in Gurbani: (i) the procreation power of sex and (ii) mind captivating power of the thought of pleasure that outflows fromsexual desire. While the procreation power of sex,an innateability of nature, is considered a welcome gift, it is the thought of inexhaustible pleasures that accompany the fulfillment of sexual desireis ahuman weakness, a social sin or evil as per Gurbani. To further

mark this point in the human mind, Gurbani uses the behaviour of a sexually driven untameable elephantas an illustrative example. 2. Kaam - Lust forSex What is lust for sex?Lust for sex (Kaam, ’≈Ó, ’≈Ó∞)is commonly referred as sexual desire, sexual craving, sexual lust orlustfulness (kami, kaamwant).Lust, amanifestation of Kaam, is a craving for sex (momaahee, 971), like that of anger (Krodh)and power associated with wealth and status (madhmatsarsampai, 971: Kabir), which communicates a message about the extent of emotional contentment likely to accompany it. A drive towards fulfilment of the desired goal is a command of reason, a motivational act;indeed,a hypothetical imperative. When the desire is fulfilled, the usual outcome is an emergence of a cozy relationship between the involved parties. When the sexual desire remains unfulfilled, it has,however, the potential to harm one’s mental and physical

health. This happens when command of reason is weakened by sticky intoxicating thoughts (madhmaataa, 1004)asserts Guru Arjan Dev. Through a more explicit observation, “when lust (Kaam) reigns the sinning hearts (Paapeeheeai-maikaambasaae, 1186), the reason based control of the fickle mind gets weakened (Man chanchalyaategahionajaae, 1186)”asserts Guru Tegh Bahadur. Such a poisoned (bikh) mental state causes life time sufferings; a negative reward forthemomentary emotional s a t i s f a c t i o n (Kaudeebadlaijanamgavaataa) is another assertion of Guru Arjan Dev. No wonder, the failure to regulate oneself as per the laws of nature manifests as sin (paap), pain (dukh) and disease (rog) infers Guru Ram Das. The goal pathway of the individual as well as society, at large, passes through a thorny terrain of sufferings when sexual desire (Kaam) becomes a craving-cum-obsession is the under-current of the powerful

Organizing a Party? Wedding? Christmas Party? Birthday Party? Bazaar? Business Meeting? Religious Function? Whatever the Occasion, we have spaces available!

SMALLER MEETING ROOM ALSO AVAILABLE

For Hall Rental Information Call FCCA Office Monday to Friday 9:00 am to 4:00 pm 403-280-4422 Sikh Virsa, Calgary

185.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689 observation of reality by Guru Arjan Dev. To be specific, Guru Arjan Dev says “O sexual desire, you lead the mortals to hell and make them wander in reincarnation through countless species. By cheating the consciousness, you influence the three worlds and undo one’s meditation, penance and virtue. Though you afflict high and low alike and make the mortals weak and unsteady, yet you give only shallow pleasure.” To comprehend the vast sufferings that ensue from short-duration pleasure which emanates on fulfilment of Kaam desire, the symbol of elephant is used in religious discourses. Why elephants areused as a symbol of sex desire? Elephants command a great philosophical significance and spiritual status owing to their demonstrated traits of friendship, loyalty, team work, caringand herd protective nature. All these traits are a product of intelligent decisionmaking power of elephants, a replica of the decision-making power of human beings. However, during thesexual passion loaded bout of one month duration (mostly during winter), called “musth or must”, elephants, particularly male (bull) elephant, loose balanced decision-making trait and behave in such an unruly aggressive fashion that leads to life endangeringfight. However, a trainer-cum-driver, mahout, can tame the behaviour of an elephantby using a hook. Just as elephants are tamed by the hook of the mahout, deep seated human emotions of fear, anger, lust and hatred etc. can be regulated through meditationunder the guidance of a Guru. This is a meaningfulinference foronward journeyof mankind.No wonder, elephants in Buddhismare used to comprehend the journey path of worldly entities from animperfect stage of life (untamed elephants) tothe socialised stage of life (tamed grey male elephants) tothe enlightened perfect life of Buddha (white elephant, a

Sikh Virsa, Calgary

symbol of right temperament, mind and compassion). Can elephant be used as an illustration of the captivating power of Kaam desire? If yes, which aspect of elephant behaviour is used for this task by Gurus in Gurbani?To understand the mental frame of a faithless cynic (man saakat, 415), the behaviour of a crazy elephant(maigaldhevaanaa, 415) is used as a symbol by Guru Nanak Dev. Towards this end, the crux of themessage by Guru Nanak Devlies in the query: “what will a man do to socially survive (kahaabasiaale, 945) when thoughts about sexual desire that engulf the mind in the body village (maigaljiofaasaskaamhaar, 1188) become as enormous in size as that of an elephant (ih man maigal, 945)?”For, in the wilderness of passion loaded sexual thoughts, manis bereft of the company of Sad Sangat for understanding the knowledge embedded in the Sabd (Kahaabasai so sabadh, 945) as well asfor meeting the emotionalneeds for healthy life (kahaabasaiihpavnaa, 945).The under-current of hymns of Guru Amar Das and Guru Arjan Dev delivers a similar message. The allegory of a “wine intoxicated elephant” (maigalmikdhaaraa, 665) is used by Guru Amar Dasto stress the point. When human mind goes out of control like that of a drunkard elephant (man taaomaigalhoaerahaa, 509), the knowledge imparted by the Guru is the solo route left for harnessing and channelizing the mental energies on the path of righteousness (Gur ankas maar jeevaalanhaaraa, 159 ) asserts Guru Amar Das. For, only such guidancehas the potential toopen the narrowtenth gate of the body (sankurhaa-dhasvaibhaae, 509) which is as small sized as onetenths of a mustard seed (sankuraaraaee, 509). The allegory of a “sexual spell loaded elephant” is also used by Guru Arjan Dev. We may recall that a male elephant loses

his balanced decision-making trait during “musth or must” phase ofsexual passion to such an extent as to be willing to endanger his life in pursuit of his passion. Guru Arjan Devobserves that as the passion ridden sexual desire spell entraps an elephant (Jiomaigalindreerasparerio, 862) like a disease (maiglahikaamai bandh, 838; Kaam rog maigal bas leenaa, 1140), the disease of attachment to family members (tuolaagpariokutambaaile, 862) andselffocussed egotism entraps human beings (Haumai rog maanukhkaodheenaa, 1140). Is there a way out from such a sinful rut for human beings? Overcoming the sexual desire is, indeed, a difficult taskastheorized by Guru Amar Das. In fact, Guru jisays countless efforts are insufficient to tame the sexual desire from human mind (Anekjatankareindhree vas nahoee, 1062) as everyone is burning in fires of sexuality and anger (Kaam krodhjala-isabhkoee, 1062). Nevertheless, Gurbani lays down the pathway for freeing the mind from the captivating power of the sexual desire. This pathway lays emphasis on the observance of the Teachings of Gurus as laid out in the Sabds enshrined in Guru Granth Sahib (Man gurmatchaal chalaavaigo, 1310: Guru Ram Das).To illustrate the point, Guru Ram Das uses an analogy of hooked prod used by mahout, the trainer-cum-elephant driver, to tame the elephant. To be more specific, as “hooked prod” tames an elephant ( J i o m a i g a l m a s a t dheejaitalkunde, 1310), so does knowledge embedded in Gur-Sabd (gurankassabadhdhariraavaigo, 1310) releases the mindfrom shackles of sexual desire. For, the knowledge embedded in the GurSabd not only reins in the mouth of the body-horse (Kareeaalmukhegurankaspaaiaaraam, 576) but overpowers and subdues the

186.

elephant sized thoughts that crowd the conscious mind (man maigalgursabadh vas aaiaaraam, 576). 3. Kaam–Concluding Observations To sum up, Gurbani recommends curtailment of desires associated with sensepleasures, particularly the sinful lust for sex; thoughthe lust for achieving social welfare goals by community leaders is strongly advocated. Towards this end, Gurbani recommends the creation of a conscious desire system that promotes virtuous attributes of societal welfare as symbolised by God rather than by a system that makes the man a solo prisoner of external stimuli driven self-oriented desires. For, desire is a powerful force within the human beings which when submitted to God can become a tool for good, for advancement, and for abundant delightful living, a belief supported by tantric Tibetan Buddhism as well. Since lust aspect of Kaam is considered a destructive evil and a deadly sin in Gurbani,Gurus have suggested two ways forrestrained channelization ofKaam desire: (i) exercise sexual discipline throughmarried life (grihastha), and(ii) exercise spiritual discipline by cultivating love of God. In fact, a household where love of God is a way of life for family members is blessed as it is no more a solo prisoner of external stimuli driven self-oriented desires, opines Guru Ram Das. In Gurbani, wife portrays the image of a devotee who anxiously waits, craves and prays for reunification with her husband, the Lord. Such fervent devotion cannot but bridle the wayward passion in man. Consequently, unrestrained propensity ofKaam, especially sexual relationship outside the marital bond, is condemned in the strongest terms in the Sikh Scriptureas well as in codes of conduct prescribed for Sikhs by the Sikh Brotherhood (Khalsa Panth). (The End)

December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689

B.S. TAILOR

30 Year

Raikot We do Tailoring for : Gents Suits, Pant Shirt, Kurta, Pajama & Simple Suits for Ladies. We do Alteration also

«¬æÊ∂ ‘ Â∑ª Á∂ ‹À∫‡√ √»‡, ÍÀ∫‡-Ù‡, ’∞ÛÂ≈-Í‹≈Ó≈ ¡Â∂ «√øÍÒ Ò∂‚∆˜ √»‡ ¡Â∂ ¡Ò‡∂ÙÈ Á≈ ’øÓ Â√æÒ∆ ÏıÙ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ √≈‚∂ ’ØÒ «Í¤Ò∂ C@ √≈Òª Á≈ ˜Ï≈ ˛Õ ‘Ø ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ‘∂· «Ò÷∂ ÈøÏ ”Â∂ ÎØÈ ’Ø ‹∆Õ

Cell : 403-918-5500 Home 403-474-1420

GLOBAL PLUMBING LTD. Residential & Commercial (New & Old)

Hot Water Tank, Dishwasher, Garborator, Toilet, Fancets, Water Softnees, Basement Developments

Licensed Insured Certified

ALL KIND OF PLUMBING & GAS FITTING JOBS

‹∂’ Â∞√∆∫ ‘Ω‡ Ú≈‡ ‡À∫’, «‚ÙÚ≈Ù, ◊≈Ï∞∂‡, ‡Ω«¬Ò‡ ¡Â∂ ‡ÀÏ «Í∂¡, Ï∂√ÓÀ∫‡ ω≈¿∞‰, Ú≈‡ √Ω·È, Ï≈Ê±Ó ¡Â∂ «’⁄È ÀÈØÚ∂ÙÈ, √≈∆ Â∑ª Á∆ ÍÒº«Ï≥◊ ¡Â∂ ◊À√ «Î«‡≥◊ Á∂ «’√∂ ’≥Ó Ò¬∆ ¡º‹ ‘∆ ÓÈÓØ‘È Ï≈Û È≈Ò √≥Í’ ’ØÕ

MANMOHAN BRAR

403-671-7274

Certified Technicians Plumbing & Gas Fitting

Email : globalplumbingltd@gmail.com

FOR ALL CRIMINAL MATTERS

TEL : 403-619-8475 FAX : 403-668-5553 Representation for Domestic Assaults Impaired Driving Theft, Fraud, Drug Offences, Young Offenders, Murder BARRISTERS & SOLICITORS Sikh Virsa, Calgary

187.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

INTRODUCTION: A student of the religious history of man is amazed at the originality, spiritual experience, vision and achievements of Guru Nanak. The Sikh Gurus during the course of about two and a half centuries gave us inimitable demonstrations of spiritual life and numerous invaluable gifts. In the present essay. we shall confine ourselves to only five of them. These gifts besides being fundamentally essential for the spiritual growth of man, are unparalleled in their originality. As briefly as possible we shall describe them. The First Gift: The very first gift Guru Nanak gave us was that of a whole-life or Miri Piri ideology. Ignorant persons some times confuse the Guru’s system with salvation religions or dichotomous systems. Since its known history, the Indian soil has not known of a wholelife system. Whether the Hindu systems, Bhakti System, Buddhism or Jainism, they are all dichotomous, because the world is considered Mithya, an entanglement or a suffering; and for that matter, withdrawal, Sanyas, asceticism, monasticism, and celibacy are the chief spiritual values. In the Vedic system, the hierarchy of the caste system is a sanctioned division, which according to the Gurus and the principle of the Fatherhood of God and the brotherhood of man is almost a negation of all religious values. In its over three-thousand year history, India had not known of a wholelife religious system. In fact, asceticism, which is the hall mark of a dichotomous system, is considered the special Indian Sikh Virsa, Calgary

contribution to the world culture. This being the religious, social and cultural background, the very conception of a wholelife system, much less its growth, in the Indian soil appeared

Daljit Singh IAS impossible. Yet, the first miracle Guru Nanak performed was to give us the gift of whole-life spiritual system, which, we find, has its values entirely different from those of a dichotomous system. Before we proceed further to define the Guru ‘s system and gifts, let us just indicate the basic differences between a whole-life and a dichotomous or a salvation system. In a dichotomous system, the spiritual seeker withdraws himself from life in the empirical world. He remains unconcerned with its responsibilities and problems For, he believes that life in the world is an entanglement, and a suffering. Hence the goal is personal salvation, merger, Nirvana or a blissful calm and peace. The methodology and values of this path are also different. The seeker resorts to other worldliness, monasticism, asceticism, celibacy, pacifism and personal piety. In short, the path and values of spiritual life are entirely different from the path and values of empirical life. In order to illustrate the point; we might indicate the views of St. Augustine, a distinguished theologian of Christianity who writes that the ‘City of God’ or the path of spiritual life, is quite different from life in the world , which he calls the ‘City of Man’: “Augustine’s ‘City of God’ (426) attacked both Christians who

expected the world to get better and pagans with a cyclic view of history. Augustine did not believe that the spread of Christians who expected the world to get better and pagans with a cyclic view of history. Augustine did not believe that the spread of Christianity would ensure political and economic improvement. The ‘earthly city’ of self-will would continue to exist amidst the rise and fall of states and empires”1 This view is typical of all dichotomous or salvation systems. In India, since times immemorial dichotomy had been accepted by all Indian systems, whether Upanisadic, Vedic, Vaisnavic, Buddhistic, Jainic or Yogic. Sanyasa, withdrawal. asceticism or Bhikshuhood was the path to follow with goal of Moksha, merger, or Nirvana. Guru Nanak is the first prophet in the East who gave us a radically new path by rejecting dichotomy and its system of goal, methodology and values. It is because of this dichotomy that the evils of untouchability, poverty, degradation, invasions, slavery and oppression could continue in India unabated. Instead, he emphasized that life was real and an opportunity for spiritual progress. Spirituality had to be expressed in life. In his system worldly life, without being informed by the force of spirituality, was barren and spiritual life without expression in the world, was just sterile. Therefore, at one stroke, he rejected Sanyasa, other worldliness, celibacy, asceticism and monasticism, and in two simple and clear couplets he laid down a new goal and methodology of his whole-life

188.

system, combining, intimately the life of the spirit with the life of the world. He stated that the Benevolent Creator was working the world with His Graceful Will2 Therefore, the only way to be a truthful person (Sachiara) was to carry out the Will of God’,3 and that ‘life was a game of love’, in which one should be ready to lay down, without wavering, ones life,4 if need be. This new ideology is, thus, the first gift Guru Nanak gave us. He changed the earlier tradition of dichotomous systems. Another important difference between a whole-life and a dichotomous system is that whereas the latter is a system of personal salvation, the former is essentially a societal system with clearly laid down social responsibilities. A whole life systems has nothing to do with Bhakti, Yogic and mystic systems that are quietist, and aim at personal salvation, without the acceptance of social responsibilities. It is, therefore, due to their ignorance of religious theologies and classification, that some Western and Indian scholars confuse Sikhism with Bhakti, Yogic, Vaisnava, or other quietist religious systems. The Second Gift: The second uncommon gift of Guru Nanak is the laying down of a complete ideology. Abstractions of philosophers apart, no prophet has indicated and comphasized the principles and values of his system with greater completeness, detail, logic, and clarity, than Guru Nanak. The first principle or value is that since God’s Will is working in the world, and since December, 2016


life is ‘a game of love’, love has to be expressed in this world. This ipsa fact rejects a life of withdrawal, Sanyasa, and asceticism. The second value, which, in a way, is a corollary of the first value, is the principle of full participation in life and total social responsibility. The third, as following from the value of love, is the principle of equality. Guru Nanak says, “One cannot be a Yogi by mere wishing; real Yoga lies in treating all alike.”5 Again, in pursuance of this principle, Guru Nanak was the first man of God who proclaims the equality of man and woman. He says,”Why call woman impure, when without woman their would be none,”6 and “It is she who gives birth to great persons.”7 Fourth is the value, or the importance of activity, deeds, and moral life. Love is the mother of all values, and love is dynamic. Guru Nanak says,”It is by our deeds that we are assessed in His Court”8 It is by

SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 our deeds that we become near living of Nath Yogis. But, the or away from God.”9 value of work, laid down by Guru Considering that God’s Will is Nanak, is extremely original and Altruistic, it is Guru Nanak who revolutionary in its import and emphasizes the spiritual value meaning. Because, no prophet of moral deeds, when he says, had earlier stressed the clear “Everything is lower than truth, significance and logic of a higher still is truthful whole-life system. Let us quote conduct.”10 Huxley who in our present The fifth value is that as century understood the spiritual life is a game of love, importance and the intimate link Guru Nanak emphasizes the between ‘love’ and ‘work’. He necessity and value of work and writes, in his letter to Humphry production, For, life and those Osmond, “The Indians say the whom man loves, have to be thought and the thinker, and the sustained and supported. thing thought about, are one, Again, it is Guru Nanak who and then of the way in which lays down,”The person this unowned experience incapable of earning his living, becomes something belonging gets his ears split (becomes a to me; and then no me any more Nath Yogi) and turns a medicant. and a kind of sat-chit-ananda, at He calls himself a guru or a one moment without karuna or saint. Do not look upto him, nor charity (how odd that the touch his feet He alone knows Vedantists say nothing about the way who earns his living and love.) I had an inkling of both shares his earnings with kinds of nirvana-the love-less others.”11 Some may observe being, consciousness, bliss and that we are stretching too much the one with love and, above all, the implication of a hymn which sense that one can never love just condemns the ritualistic enough.”12

Further again, during his visionary experience of the ‘Pure Light’ he speaks to his wife, Laura. Laura: If you can immobilize it? What do you mean? Aldous : You can immobilize it, but it is not the real thing, you can remain for eternity in this thing at the exclusion of love and work. Laura: But that thing should be love and work. Aldous: (with emphasis) Exactly! I mean this is why it is wrong. Staying in this ecstatic consciousness and cutting oneself off from participation and commitment to the rest of the world-this is perfectly expressed today in powerful slang, in the phrase dropping out. Aldous continuing): It completely denies that facts, it is morally wrong, and finally, of course, absolutely catastrophic absolutely Catastrophic. Huxley’s wife writes,”These two words are said with most

COMPLETE CONSTRUCTION SOLUTIONS INC. RESIDENTIAL & COMMERCIAL

SATISFACTION GUARANTEED

* Electrical * All Type of Renovations * Basement Development new/old * Paint Jobs * Kitchen & Bathroom Renovation * Hardwood * Kitchen Cabinets & Counter tops * Laminate * Tiles * Lino * Carpet * Siding * Drywall * Roofing * Garage Build * Plumbing * Offices & FENCES, DECKS Restaurants Renovations

Sarbjit Sran 403-966-8509

& BLINDS FOR ALL YOUR CONSTRUCTION/RENOVATION NEEDS, OUR TEAM OF PROFESSIONALS IS ONLY A PHONE CALL AWAY!

City Approved Legal Seprate Entrance for Basement

Apar Singh 403-604-3637

Email: scompleteconstruction@gmail.com

kMstrkSn dy iksy vI kMm leI kMplIt kMstrkSn vwly srbjIq isMG Aqy Apwr nwl sMprk kro BEST SERVICES FREE ESTIMATES BEST DEALS Sikh Virsa, Calgary

189.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689 earnest and profound Similarly, sharing of between the attribute of alms- oppressor. Evil is a fact of life, conviction. The voice is not production and wealth is the giving and insistence on work and quite often it is the greatest raised, but each letter is as if sixth value or a corollary of and sharing, is that whereas in in the political field or in the sculptured on a shining block leading a life of love. Guru the first case it is a personal functioning of states. In the of carrier, marble. and remains Nanak, as is shown by the story virtue, in a salvation religion, in Babar Vani, Guru Nanak sculptured on the soul of any of Malik Bhago and Lallo, was the case of sharing or criticises the sinful invasion of one who hears it. It is a against exploitation of the weak Daswandh it is a social duty in Babar motivated by the lust of definitive statement: One cannot and accumulation of wealth. It a societal religion. For, this value property, treasure, and taking isolate oneself from one’s fellows is stated,”God’s bounty creates in the society a sense of slaves from India, In fact, as the and environment, for there is no belongs to all, but men grab it cohesion, identity and social prophet of a whole-life religion, private salvation; one might “get for themselves.”14 “Man responsibility. Thus, in the Guru Nanak critically points out stuck” even in the Pure Light in gathers riches by making others spiritual field it is a new every dark spot in the religious, stead of infusing it in “Love and miserable.”15 and, “Riches contribution in the value social and political life of the Work”, which is the direct cannot be gathered without sin, system, which clearly country. On the point of solution of every one’s life, right but these do not keep company distinguishes the whole-life or oppression of the weak, he here and now. Love and work-If I after death.”16 In the system of societal character of Guru makes a clear protest that in the should put it in a nutshell is the Guru Nanak, “Work, production, Nanak’s system from the earlier Order of God oppression of the essence of Aldous’ life. I could and sharing” is a new principle salvation or Bhakti systems in weak by the strong is a fault for not find a more precise way of stressed by the Guru for the India or outside. which the master should be saying it.”13 seeker of spiritual progress.” The seventh value which answerable, “If the strong maul As in the case of the In earlier religions whether Guru Nanak emphasized, and the strong, I grieve not, but if a principle of equality with regard in the East or the West which is obviously necessary in lion attacks the sheep the master to woman, the close relation recommendation was only for a system of love, is the social becomes answerable”18 This between love and work for alms-giving or ‘daan’. But, Guru responsibility of ensuring, for hymn is of basic importance in sustenance of life, is an Nanak called work and sharing those one loves, peace and the Guru’s theology. In his important spiritual value, a religious responsibility and an protection against injustice and system God is the True Emperor. stressed by Guru Nanak which, essential value. The Fifth Nanak oppression. Again, it is Guru As such and as injustice in His he feels, is a necessary corollary made the ‘Daswandh’ Nanak who emphasizes the Realm is opposed to His Order, of the value of love or a religious contribution a religious duty.17 importance and necessity of this it becomes the spiritual ,man’s life. The important difference value of confrontation with the responsibility of the Gurmukh

Sikh Virsa, Calgary

190.

December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689

NOTARY PUBLIC & REGULATED CANADIAN

IMMIGRATION CONSULTANT IMMIGRATION SERVICES

DALBIR S. (DALE) MUTI B.Sc. LLB (HONS.) (UK)

Dale Muti's Office: #131, 5120-47 St. N.E. Calgary AB. T3J 4K3

Off. 403-451-6696, Cell : 403-681-7766 NOTARY PUBLIC & DOCUMENT SERVICES We prepare and Notarize all kinds of documents for use in Canada and Overseas Countries especially India & Pakistan. We prepare certified translation of all kind of documents and interpretation services for Courts, Lawyers, Police, Immigration & Citizenship in Punjabi, Hindi, Urdu language

COURT MATTERS AND BOARD HEARINGS 8 Small Claim Court Cases

8 Insurance Claims

8 LandlordTenant Disputes

TRAFFIC TICKET FIGHTER Experience makes difference at trials. * We deal with all kinds of Traffic Tickets, Log Book, Over Weight and fail to pass any inspection. * We Can handle your ticket for as low as $ 25.00 each. * Special discount for taxi & truck drivers. YOU HAVE A CHOICE WE CAN SETTLE YOUR MATTER OR GO FOR TRAFFIC COURT TRIALS

Sikh Virsa, Calgary

CALL : DALE MUTI AT 403-451-6696 191.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689 (God-man) and the seeker to ensure justice and confront injustice Guru Nanak makes his position on this issue very clear. He says,”God is the Destroyer of the evil-doer,”19 and “He destroys the demonical.”20 Hereby, he defines an important attribute of God’s Altruistic Will, which directs the world. Guru Nanak at the very outset stated that to be a spiritual man (Sachiara) his goal in life should be to follow His Will. Consequently, conforntation with evil doer becomes an inevitable religious duty of man. That is why Guru Nanak stresses that while following the path of love, one may have to sacrifice one’s very life, i.e.,he quite envisages total sacrifice or martyrdom during one’s confrontation with the oppressor, whether an individual or the State. Guru Nanak thus laid down for his society the duty, and the responsibility of doing such tasks. Since confrontation with evil-doer would obviously involve the use of force, it is Guru Nanak who rejected the cant of vegetarianism, and pacifism under all circumstances. As political oppression is always done by the rulers, they can be opposed only by a committed society. Again, it is Guru Nanak who started the creation of a society, and directed his successor not to be a quietist because he had to lead a Panth. Thus, Guru Nanak clearly contemplates confrontation with the oppressor by a spiritual person or by a religiously committed society. It is very significant that SantRamdas of Maharashtra questioned the Sixth Nanak as to how he reconciled his roles as a warrior with his being the successor of Guru Nanak. For a votary of a pacifist and a salvation religion it was natural to misunderstand Guru Nanak’s religion. But, for a follower of a whole-life or MiriSikh Virsa, Calgary

Piri system, the role the Sixth Master took up was logical and necessary. This is also evident from the cryptic reply the Guru gave,”Guru Nanak had given up Maya or wealth, but not the world. My sword is for the destruction of the tyrant and the protection of the weak”21 For the Guru says,”God showers His Grace where the weak are helped.”22 Guru Nanak, we find, not only gave us the gift of a complete and profound ideology, but he clearly detailed and defined its value system and laid down inter alia three new values, namely, equality of women, the necessity of workproduction-sharing, and the responsibility of confrontation with injustice, as integral parts of a whole-life system. The Third Gift of an Authentic Scripture: If we look back on the prophetic history of man, we do not find any prophet who defined his ideology so meticulously and recorded it in a written Scripture. In fact, many of the controversies and disputes about the interpretation of different ideologies are due to the concerned Scriptures having been man-made, recorded by the followers decades or even centuries after the demise of the prophet of the system. This is the third invaluable gift of the Guru. For, no dispute can now be raised about the ideology of the Guru. The Guru has not only embodied it in a volume, but has also given it the status of Guru, and in fact, of the “Revelation of God” or “Dhurki-Bani”. The most important result of this unparalleled gift is that we have not only an authentic and comprehensive Scripture, but it is also a touch-stone to test the veracity of any other writing, system, view, value, principle or idea. The Guru has given us an unchallengeable instrument to find out whether or not any

thing is false, spurious or true. No religious system possesses such an unfailing system of sifting authentic from the fake. In other systems interminable debates about what is true canon and what is false are still going on. For example, while St. Augustine, the great theologian of Christianity, says that the ‘City of God’ and the ‘City of Man’ are separate, and the former is unconcerned with progress in the world of man, Father Camilo Torres says,”The Catholic who is not a revolutionary is living in mortal Sin.”23 Father Torres, a revolutionary, was shot dead in 1966. As to what is true Christology of Christ is still being discussed and debated Following such controversies in some Western systems, some psuedo-scholars in their anxiety to ape the West tend to import controversial versions of other Scriptures in the field of Sikh hermeneutics. But, because of the Guru’s gift their position is untenable. The Fourth Gift; Demonstration & Interpretation: The Fourth gift of Guru Nanak is indeed, unique and can never be equalled. It is the gift that he lived here with us for 240 years and demonstrated the interpretation of his ideology in response to all manners of social, religious and political challenges and environments.That Guru Nanak lived for over two centuries is not a fiction raised by us. It is a theological concept which stands stated by the Gurus and the Guru Granth. Not only did all the Gurus call themselves Nanak, but Guru Nanak when he appointed Bhai Lehna as his successor changed his name to Angad, meaning and proclaiming there by that he was spiritually his part or limb and not in any respect different.24 Thus, this concept of unity of ideology and spirit of all the Gurus stands particularly

192.

stressed by the Gurus themselves. Though the spiritual ideology was completely laid down by Guru Nanak, yet human frailties being unlimited and the game of love. as envisaged by the Guru, being a most perilous spiritual path, which could exhaust the energies of even the brave and the spiritually committed, the Gurus wanted to tell us how to live a truly religious life in accordance with the Will of God. They showed by their own lead how to react against every socio-political challenge and encroachment on the rights of man. Guru Nanak taught us that life is an unending challenge to the spiritual man.He demonstrated how in a wholelife or Miri-Piri system those challenges from the social and political fields have to be met. For over a hundred years the Guru wielded the sword, whenever he felt the political circumstances warranted such a response from a spiritual man. In fact, the Gurus lived in long periods of chaos and disorder, aggression and oppression, and even of comparative peace. They faced all kinds of sociopolitical challenges and problems, and demonstrated how their spiritual system should react to those encroachments on the rights of the individuals and the society. Guru Nanak explains that in this world of Manmukhs, challenges will continue, and the spiritual man will have to make preparations, organisation, struggle and sacrifices. It is a significant proof of the unity of ideology that when Guru Nanak laid down his ideology of love, he wanted the seeker to be prepared for the sacrifice of his head, and later in 1699. the same demand for total sacrifice was made by him, when he wanted to test whether his Sikhs were fit to be administered Amrit. The conclusion is plain that the ideology of Guru Nanak December, 2016


during the 240 years of his life was the same. But, he demonstrated with miraculous precision how the person following his ideology should live, work, organise, face and confront all kinds of challenges, personal and societal, from the socio-political environment and the state. He has left his followers with a crystal clear interpretation of his ideology, which is in tune with God’s Will. This unlimited treasure of truthful guide lines is the rich heritage he has left us. This brings us to the very important theory of Sikh epistemology. The para below explains it. “The Gurus say that the only way to have a consciousness of His Presence is by partaking in His Creative Activity, because He is God of Will, Attributes and Grace. Creative Love is His Chief Attribute. There is nothing like knowing God. In the case of the Ever-Creative God, to do His Will is the only way to know Him, for, to know His Will

SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 is to carry it out. This is the being a creative movement, the greatest fundamental of only true existence is to Sikhism. In God’s creative participate freely and creatively movement, deed is knowledge in its expression. This is also the and knowledge is deed; one reason that while God and Naam cannot be divorced from the are synonymous, the main other. That is why Guru Nanak emphasis in Guru Granth Sahib asks the question,”How to be a is on union with Naam, the truthful being?” And Creative Immanence of God.”25 replies,”By carrying out His Thus, Guru Nanak lays Will.” “Wonderful is His Will. If down a new system of one walks according to His Will, epistemology. That is why in his then one knows how to lead a system, activity and deeds are life of truth.” Again he most important to know God. says,”One who knows His Will For, God is not an object of carries it out.” He neither poses knowledge. That is also why the question of knowing God Guru Nanak lived for 240 years, nor replies to it. Such a question to demonstrate in flesh, blood is deemed to be mere sophistry, and deed how to live a spiritual without any validity. Again, the life. It is, therefore, essential to same idea is stressed by Guru understand the significance of Nanak when he lays down his doing the most uncommon that,”Living truth is higher than act of living for 240 years. This Truth,” or merely knowing truth no other prophet had done. One as an idea. The very idea of marvels at his vision. He well knowledge is static and understood the foibles, the deterministic. It has no relevance weaknesses, and the to a Dynamic and Free Being perversities of human nature. who is not an object in the For these reasons, he empirical world. The world demonstrated how the reactions

For All Your

GC RENOVATION ANY KIND OF RENOVATION, BASIC REPAIR, NEW OR OLD BASEMENT DEVELOPMENT WE ARE INSURED WE DO INSURANCE CLAIM HOUSE FINANCING OPTION AVAILABLE

FREE ESTIMATE, BEST SERVICES & REASONABLE PRICES

‹∂’ Âπ√ƒ À˜∆‚À∫Ù∆¡Ò ÍÒø«Ï≥◊, ‘Ω‡ Ú≈‡ ‡À∫’ ¡Â∂ ÎÈ∂√ «Í∂¡ ‹ª ‚∂È ’Ò∆«Èø◊ Á≈ ’ج∆ Ú∆ ’øÓ ’≈¿π‰≈ ˛ ª ¡æ‹ ‘∆ ≈‹Úø Ó≈‰’» È≈Ò √øÍ’ ’ØÕ Call for water Jeter Cleaning Package

Gurpreet S. Gill 403-975-0919

Cell: 403-608-5843

STAR WORLD HOMES RESIDENTIAL & COMMERCIAL 4Re Molding 4Basement Finishing 4Flooring 4Kitchen, Bath Sikh Virsa, Calgary

4Plumbing 4Concrete 4LED Pot Lights 4Deck

Plumbing, Heating Drain Cleaning RESIDENTIAL & COMMERCIAL

«’√∂ Ú∆ «’√Ó Á∆ ÀÈØÚ∂ÙÈ, ÈÚ∆∫ Ï∂√ÓÀ∫‡ ω≈¿∞‰ ‹ª «’√∂ Ú∆ Â∑∑ª Á∆ «Í∂¡ ’Ú≈¿∞‰∆ ‘ØÚ∂ ª √≥Í’ ’ØÕ ¡√∆∫ «¬≥ÙØÀ∫√ Ú≈Ò∂ ÿª Á∆ «Í∂¡, ÀÈØÚ∂ÙÈ Ú∆ ’Á∂ ‘ªÕ

Gurpreet S. Cheema 587-899-0580

of a spiritual person or the Sikh Society should be to various social and political problems and to injustice and oppressions in the sociopolitical environment. In this context, it is also relevant to indicate briefly the achievements Guru Nanak was able to make. Prophets of whole life systems invariably seek to chance the religious ethos of the people. Because, while the prophets can be in the world for a short time, it is ultimately the religious society that has over time to respond to the problems of man. On the first issue of otherworldliness, the Sikh response has been clear. Asceticism and withdrawal have never been accepted in the Sikh society. Baba Siri Chand, son of Guru Nanak, was a recluse and was, therefore, not selected to succeed Guru Nanak . Later, while any one of any caste or standing could join the Sikh society, recluses were the only

4Painting 4Electrical 4Fence 4Garage Work 193.

Hot Water Tank & Furnace Repair

FREE ESTIMATE

«’√∂ Ú∆ Â∑ª Á∆ ÍÒ≥«Ï≥◊, ÀÈØÚ∂ÙÈ, Ï∂√ÓÀ∫‡ «Î«È«Ù≥◊, «¬ÒÀ’«‡Ã’, ÍÀ∫«‡≥◊, ÎÒØ«≥◊ ¡Â∂ ‚Àº’ Á∆ «Ï‘Â∆È √∂Ú≈Úª Ò¬∆ D@C-DFD-CBG@ ”Â∂ √≥Í’ ’ØÕ

Ph. : 403-464-3270 www.starworldhomes.com, info@starworldhomes.com December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689 group who, because of their otherworldliness, were not entertained. On the second issue of equality, it is a major achievement of the Sikh society that in the caste-ridden and caste-bound Indian society, it is only the Sikhs who threw up leaders like, Jassa Singh Ahluwalia, Jassa Singh Ramgarhia, Kapur Singh and Ranjit Singh who belonged to the lowest strata of the old Indian society. In no other part or section of India could such persons of the humblest strate be accepted as undisputed leaders. In 1947 after the Indian Independence, the Prime Minister and every Chief Minister in India were Brahmins. On the third issue, of the work habit and production, the capacity and zeal for work of the Sikhs, has become almost proverbial. It is well known that the technology and where withals of the Green Revolution were available to peasants all over Asia. But, it became a success story only in the Punjab; and, now each year it is the Punjab alone that contributes sixty percent of the food to the Central Reserve for distribution in other states. And, one of the reasons for this marvel is the elimination of the Zamindari or feudal system by Banda and the distribution of land among the peasants. This he did as the first important measure after his success in Punjab. Lastly, there is the issue of oppression and bringing about peace in the area. For almost a millennium, the NorthWest of India had become an open gate through which wave after wave of invaders came, for plunder of treasures and taking away slaves. It is the Sikh society that succeeded in, once and for all, sealing that gate and bringing about peace in the land. This is what Gardiner writes,”The Maharaja was indeed one of those master Sikh Virsa, Calgary

minds. which only require opportunity to change the face of the Punjab. The Punjab was not the same, semi starving, terrified, looted by the rulers and poorly clothed during his reign. It was a prosperous, homogeneous and peaceful state with all communities, Hindus, Muslims and Sikhs fully satisfied partners in the government, in military and civil administration, and it was the happiest state communally in Asia. The Maharaja visited Hindu, Sikh and Muslim places of pilgrimage.It was the only state in India which was the most prosperous, the most flourishing and the most contented.”26 This peace, unity and prosperity was the result of the new ethos created by the Gurus. Under the later Moghal administration Sikhs were sought to be destroyed to a man, and a price was put on every Sikh head. And, is it not a marvel of the ethos the Gurus created that when the Sikhs got political power, they never thought of revenge or conversion, and shared with the Muslims all power in civil and military administrations? And, it is the result of this ethos, that in the Anglo-Sikh wars Muslims fought with the same zeal and loyalty to the self-rule in Punjab, as any Sikh. During his entire rule of four decades, Ranjit Singh did not execute a single person, not even those who had made murderous assaults on him. Not even a remote parallel is available in the world history of an erstwhile adversary community as a whole having been treated in this manner. Evidently, all this is due to the gift of demonstration and training Guru Nanak gave to his followers for 240 years. For, on no other ground can we understand the phenomenon of Ten Masters, and the closing of succession with the Guru Granth

Sahib after the creation of the Khalsa. The Fifth Gift: Universalism and Oecumenicalism: Fifth, is the gift of the Guru in giving us an universal religion with an oecumenical approach. No prophet in the world has done that. The Gurus did not create a chosen community, or an elect society. Nor did they raise the concept of the last prophet. On the other hand, it is Guru Nanak who says that he is in search of God-conscious beings, so that in co-ordination with them he can ferry men across the sea of life.27 Later, the Third Nanak prays,’The world is burning, I pray, O God, save it by any means you may be Graceful enough to do.”28 Both, these hymns, eliminate all religious exclusivism, and besides proclaiming universalism, cast a duty on the Sikhs to co-operate with other religions in order to work for the spiritual progress of man. Of course, it is a progress as understood by the explained by the Guru in his period of 240 years. It is evidently for this reason that the Fifth Nanak included the hymns of Hindu and Muslim saints in the Guru Granth Sahib, and got the Muslim Saint of Lahore, Mian Mir, to lay the foundation stone of the Golden Temple. Another Muslim Saint, PirBudhu Shah Sacrifice two of his sons while fighting for the Tenth Guru during his struggles.29 Thus, universalism and oecumenicalism is another hall mark of Guru Nanak’s system. It is the fifth gift that Guru Nanak proclaimed, practised, and gave us. Conclusion: We have endeavoured to indicate a few of the uncommon gifts Guru Nanak gave to the world. Undoubtedly, these gifts are unique in the Indian context, and except for the whole-life

194.

character of Judaism and Islam, even in the world In fact, in the religious history of man no prophet has so radically changed the goal, the methodology and values of his religious tradition as has been done by Guru Nanak. These changes the Guru made could not be conceived rationally or pragmatically. They could only be revelatory in character and spiritually experienced. That is why they were pursued and practised with super-human faith and conviction which could never be exhibited in the normal historical course, or be devised rationally. REFERENCES 1. Eerdmans’ Handbook to the History of Christianity; p. 5 2. Guru Granth Sahib; p. 8 3. Ibid.; p. 1 4. Ibid.; p. 1412 5. Ibid.; p.730 6. Ibid.; p. 473 7. Ibid.; p. 473 8. Ibid.; p. 26 9. Ibid.; p. 8 10. Ibid.; p. 62 11. Ibid.; p. 1245 12. Aldous Huxley : Moksha; p. 115 13. Ibid.; pp. 222, 223 14. Guru Granth Sahib; p. 1171 15. Ibid.; p. 889 16. Ibid.; p. 417 17. Gupta, H.K : The Sikh Gurus; p. 90 18. Guru Granth Sahib; p. 360 19. Ibid.; p. 1028 20. Ibid.; p. 224 21. Gupta, H.K :op.cit.; p.114 22. Guru Granth Sahib; p. 15 23. Eerdmans’ :op. cit.; p.610 24. Gupta, H.K :op.cit.; p. 81 25. Daljeet Singh; Sikhism, Sterling Publishers; New Delhi; p.331 26. DiwanSingh : Revolution of Guru Nanak; p.227 27. Guru Granth Sahib; p. 939 28. Ibid; p. 853 29. Gupta, H.K. :op.cit.; p. 155 (The End) December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 Democrats and vice versa. Bottom line is, there was no such thing as “dirty politics”. The citizens backed the government on every policy, or, to be more precise , citizens did not criticize or challenge the decision of government even if they wanted to. Then came the Rocking 60’s, the most happening decade in the history of USA. The

Dallas woke up to a wonderful, sunny morning on 22nd November, 1963. Crowds were itching to see the man who had handled the Cuban missile crisis so efficiently, the man whose speeches gave hope to the seemingly forgotten African-Americans, the man who was the symbol of the Great American Dream. The motorcade of John F Kennedy was greeted by applause and shouts of elation in whichever street it went. But, the people in front of the Texas School Book Depository were in for something horrific. Lee Harvey Oswald, adjusted his rifle and fired three shots from the top of the depository. The third shot killed the President of The United States of America, sending shockwaves around the globe. The assassination of Kennedy was both untimely and unfortunate for the people of America .It was untimely, because there were various sensitive and serious issues Sikh Virsa, Calgary

going on concerning America at that time (The Civil rights movement, the war in Vietnam, the Russian trouble and the case of Cuba). These issues needed a leader like Kennedy. It was unfortunate, because this historic and tragic event led to a chain of events that eventually transformed USA from a united country to a divided one. To fully understand this, let me take you back to the late 40’s and the 50’s. USA had emerged as the most supreme and undisputed superpower after the end of World War 2. Most of the senators and congressmen in the late 40’s had served during the war. The war inculcated a feeling of togetherness, unity and a bond between them. So, even if they belonged to different parties or had different perspectives, there was always a room for deliberation and discussion in politics. Republican were ready to accommodate and give thought to the opinion of

African-Americans were the first to offer any resistance to the government through the civil rights movement. For the first time there were diverging perspectives among the citizen of USA since the war ended. For the unity of the country, more misery was on the way in the form of Fidel Castro’s revolution in Cuba, the demand for rights by hippies, the LGBT community and The Vietnam War. Kennedy had managed to handle all the mentioned problems efficiently until his assassination. It was after his successor Lyndon Johnson assumed office that things spiraled out of control. The Civil rights movement took a violent turn which ultimately led to Martin Luther ’s assassination. The drug problem in USA rose and perspectives regarding the LGBT community visibly divided the country. But the biggest mistake that Johnson made was to pour more soldiers in Vietnam. People were devastated. Eventually, this decision scarred America’s

195.

unity, integrity and morality forever. The damage was done and as America headed into the 70’s guided by the Nixon administration, the people and the government were well and truly DIVIDED. The fight between Democrats and Republican suddenly became more intense and personal, crime rose, racial discrimination was still not completely wiped out and every now and then you would see a cripple thanks to the war in Vietnam (which America lost , along with much of its youth and unity). America somehow stumbled through the next two decades. Ford, Carter and Reagan played their parts. But the dawn of the new century was accompanied by a historic lapse of cooperation between the three pillars of American security (National Security Agency, FBI and CIA) which led to the shocking massacre in Manhattan on 11th September, 2001. The new century continued to throw surprises, Bush’s decision to declare war on Iraq , the abrupt withdrawal of forces which led to the formation of the socalled ISIS, country’s first Black President, rise of xenophobia and internal terrorism, and , more recently , the most lopsided election ever, which had , at its end an unexpected winner . So, there you have it , almost everything has gone pretty much downhill for USA ever since that fateful morning in 1963. And I haven’t even mentioned Middle east yet. The things which went wrong after Kennedy’s assassination has affected and continues to affect the eternal superpower and its citizens. As America prepares to go into 2017 under an inexperienced leader, there is uncertainty, but there is hope and in the end that is all we , as humans , need. 53 years and counting……………. (The End) December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

The Doctor And The Saint Ambedkar, Gandhi & the battle against caste defect is fatal to success. (Cont. from Last edition) Seventy-five years later, in 2000, the 82 Renold 1994, 19–20. Highly publicised symbolic visits to Dalit homes Supreme Court of India used very similar has become a Congress party tradition. logic in its infamous judgement on the In January 2009, in the glare of a media World Bank-funded Sardar Sarovar Dam on circus, the Congress party’s vice-president the Narmada river, when it ruled against and prime ministerial candidate, Rahul tens of thousands of local people protesting Gandhi, along with David Milliband, the their displacement, and ordered the British foreign secretary, spent a night in construction of the dam to continue. 93 Young India, 20 December 1928; the hut of a Dalit family in Simra village of CWMG 43, 412. Also see Uttar Pradesh. For an account of Gandhi’s Hind Swaraj (1909) in this see Anand Teltumbde (2013). Anthony Parel (1997). 83 Prashad 2001, 139. 94 BAWS 5, 102. 84 BAWS 1, 256. 95 In Das 2010, 51. 85 Keer 1990, 41. 96 AoC, Preface to 1937 edition. 86 Zelliot 2013, 91. ARUNDHATI From Annihilation of Caste 87 AoC 20.12. ROY 97 Once again, Ambedkar seems 88 Gail Omvedt 2008, 19. 89 Unpublished translation by Joel Lee, to be alluding to his mentor Dewey (1922, made available through personal 239), who writes: “As habits set in grooves dominate activity and swerve it from communication. 90 Young India, 17 March 1927; CWMG conditions instead of increasing its adaptability, so principles treated as fixed 38, 210. 91 Ambedkar said this during his rules instead of as helpful methods take men speech delivered as Chairman of the away from experience. The more Constitution Drafting Committee in the complicated the situation, and the less we Constituent Assembly on 4 November 1948. really know about it, the more insistent is the orthodox type of moral theory upon the See Das 2010, 176. 92 For an analysis of Gandhi’s prior existence of some fixed and universal relationship with Indian capitalists, see Leah principle or law which is to be directly Renold (1994). Gandhi’s approach to big applied and followed.” There is a certain dams is revealed in a letter dated 5 April tension here between Dewey’s words— 1924, in which he advised villagers who who seems critical of rigid application of faced displacement by the Mulshi Dam, principles—and those of Ambedkar, who being built by the Tatas to generate advocates sound principles as the only electricity for their Bombay mills, to give possible foundation for morality. 98 Jaimini’s Purva Mimamsa Sutras, up their protest (CWMG 27, 168): 1. I understand that the vast majority of dated sometime between the second the men affected have accepted century BCE and second century CE, is the compensation and that the few who have first text in the Mimamsa school of philosophy, a school of exegesis concerned not cannot perhaps even be traced. 2. The dam is nearly half-finished and with the understanding of Vedic ritual its progress cannot be permanently injunctions. (Orthodox Hinduism has six stopped. There seems to me to be no ideal schools of philosophy: Nyaya, Vaiseshika, Samkhya, Yoga, Mimamsa and Vedanta.) behind the movement. 3. The leader of the movement is not a The PMS consists of a systematically believer out and out in non-violence. This ordered collection of approximately 2,745 Sikh Virsa, Calgary

196.

short statements, also referred to individually as sutra. Ambedkar here is referring to sutra 1.1.2. For an account of the various explanations which have been offered for the terms ‘Purva Mimamsa’ and ‘Uttara Mimamsa’, see Asko Parpola (1981). For a full translation with commentary, see Ganganatha Jha (1942); see also James Benson (2010) and Francis Clooney, S.J. (1990). BIBLIOGRAPHY Adams, Jad. 2011. Gandhi: Naked Ambition. London: Quercus. Alexander, Michelle. 2010. The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New York: The New Press. Aloysius, G. 1997. Nationalism Without a Nation in India. New Delhi: Oxford University Press. Ambedkar, B.R. 2003. Ambedkar: Autobiographical Notes. (Ed. Ravikumar). Pondicherry: Navayana. 1979–2003 Dr Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches (BAWS). Volumes 1–17. Mumbai: Education Department, Government of Maharashtra. 1992. “Dr Ambedkar’s Speech at Mahad.” In Poisoned Bread: Translations from Modern Marathi Dalit Literature. Ed. Arjun Dangle. Hyderabad: Orient Longman. Amin, Shahid. 1998. “Gandhi as Mahatma: Gorakhpur District, Eastern UP, 1921–2.” In Selected Subaltern Studies. Ed. Ranajit Guha and Gayatri Spivak, 288–348. New Delhi: Oxford University Press. Anand, S. 2002. “Meenakshipuram Redux.” Outlook, 21 October. http:// www.outlookindia.com/article.aspx?217605. Accessed 1 August 2013. 2008a. “Despite Parliamentary Democracy.” Himal, August. http:// December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 www.himalmag.com/component/content/ article/838-despite-parliamentarydemocracy.html. Accessed 20 July 2013. 2008b. “Understanding the Khairlanji Verdict.” The Hindu, 5 October. 2009. “Resurrecting the radical Ambedkar.” Seminar, September. 2012a. “Between Red And Blue.” 16 April. http://www.outlookindia.com/ article.aspx?280573. Accessed 10 August 2013. 2012b. “A Case For Bhim Rajya.” Outlook, 20 August. Anderson, Perry. 2012. The Indian Ideology. New Delhi: Three Essays Collective. Banerji, Rita. 2008. Sex and Power: Defining History, Shaping Societies. New Delhi: Penguin. 2013. “Gandhi used His Position to Sexually Exploit Young Women.” 15 October. http://www.youthkiawaaz.com/ 2013/10/gandhi-used-power-positionexploit-young-women-way-react-matterseven-today/. Accessed 20 October 2013. Bayly, Susan. 1998. “Hindu Modernisers and the ‘Public’ Arena. Indigenous Critiques of Caste in Colonial India.” In Vivekananda and the Modernisation of Hinduism. Ed. William Radice, 93–137. New Delhi: Oxford University Press. Béteille, André. 2001. “Race and Caste.” The Hindu, 10 March. Bhasin, Agrima. 2013. “The Railways in Denial.” Infochange News and Features, February. http://infochangeindia.org/ human-rights/struggle-for-human-dignity/ the-railways-in-denial.html. Accessed 5 August 2013. Birla, G.D. 1953. In the Shadow of the Mahatma: A Personal Memoir. Calcutta: Orient Longman. Breman, Jan. 2004. The Making and Unmaking of an Industrial Working Class: Sliding Down the Labour Hierarchy in Ahmedabad, India. New Delhi: Oxford University Press. Buckwalter, Sabrina. 2006. “Just Another Rape Story.” Sunday Times of India, 29 October. Carnegie, Andrew. 1889. The Gospel of Wealth. http://www.swarthmore.edu/ SocSci/rbannis1/AIH19th/Carnegie.html. Accessed 26 August 2013. Chandavarkar, Rajnarayan. 2009. History, Culture and the Indian City: Essays. Cambridge: Cambridge University Press. Chandra, Uday. 2013. “Liberalism and Its Other: The Politics of Primitivism in Colonial Sikh Virsa, Calgary

and Postcolonial Indian Law.” Law & Society Review. 47 (1): 135–68. Chawla, Prabhu. 1999. “Courting Controversy.” India Today, 29 January. Chitre, Dilip. 2003. Says Tuka: Selected Poems of Tukaram. Pune: Sontheimer Cultural Association. Chowdhry, Prem. 2007. Contentious Marriages, Eloping Couples: Gender, Caste and Patriarchy in Northern India. New Delhi: Oxford University Press. Chugtai, Ismat. 2003. A Chugtai Collection. Tr. Tahira Naqvi and Syeda S. Hameed. New Delhi: Women Unlimited. Damodaran, Harish. 2008. India’s New Capitalists: Caste, Business, and Industry in a Modern Nation. New Delhi: Permanent Black. Dangle, Arjun, ed. 1992. Poisoned Bread: Translations from Modern Marathi Dalit Literature. Hyderabad: Orient Longman. Das, Bhagwan. ed., 1980. Rare Prefaces [of B.R. Ambedkar]. Jullundur: Bheem Patrika. 2000. “Moments in a History of Reservations”. Economic & Political Weekly, 28 October: 3381–4. 2010. Thus Spoke Ambedkar, Vol.1: A Stake in the Nation. New Delhi: Navayana. Davis, Mike. 2002. The Great Victorian Holocausts: El Nino Famines and the Making of the Third World. New York: Verso. Debroy, Bibek, tr. 2005. The Bhagavad Gita. New Delhi: Penguin. Desai, Ashwin and Goolam Vahed. 2010. Inside Indian Indenture: A South African Story, 1860–1914. Cape Town: HSRC Press. Deshpande, G.P., ed. 2002. Selected Writings of Jotirao Phule. New Delhi: LeftWord. Devji, Faisal. 2012. The Impossible Indian: Gandhi and the Temptation of Violence. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Dogra, Chander Suta. 2013. Manoj and Babli: A Hate Story. New Delhi: Penguin. Doniger, Wendy. 2005. The Rig Veda. New Delhi: Penguin. and Brian K. Smith, tr. 1991. The Laws of Manu. New Delhi: Penguin Books. Fischer, Louis. 1951. The Life of Mahatma Gandhi. New Delhi: HarperCollins. (Rpr. 1997.) Gajvee, Premanand. 2013. “Gandhi– Ambedkar.” In The Strength of Our Wrists: Three Plays. Tr. from Marathi by Shanta Gokhale and M.D. Hatkanangalekar, 91– 197.

150. New Delhi: Navayana. Gandhi, Leela. 1996–97. “Concerning Violence: The Limits and Circulations of Gandhian Ahimsa or Passive Resistance.” Cultural Critique, 35. 105–47. Gandhi, Lingaraja. 2004. “Mulk Raj Anand: Quest for So Many Freedoms.” Deccan Herald, 3 October. http://archive.deccanherald.com/ deccanherald/oct032004/sh1.asp. Accessed 5 October 2013. Gandhi, M.K. 1999. The Collected Works of Mahatma Gandhi (Electronic Book). 98 volumes. New Delhi: Publications Division, Government of India. Ghosh, Suniti Kumar. 2007. India and the Raj, 1919–1947: Glory, Shame, and Bondage. Calcutta: Sahitya Samsad. Godse, Nathuram. 1998. Why I Assassinated Mahatma Gandhi. New Delhi: Surya Bharti Prakashan. Golwalkar, M.S. 1945. We, or Our Nationhood Defined. Nagpur: Bharat Prakashan. Fourth ed. Guha, Ramachandra. 2013a. “What Hindus Can and Should be Proud Of.” The Hindu, 23 July. http://www.thehindu.com/ opinion/lead/what-hindus-can-andshould-be-proud-of/article4941930.ece. Accessed 24 July 2013. 2013b. India Before Gandhi. New Delhi: Penguin. Gupta, Dipankar. 2001. “Caste, Race and Politics.” Seminar, December. 2007. “Why Caste Discrimination is not Racial Discrimination.” Seminar, April. Guru, Gopal. 2012. “Rise of the ‘Dalit Millionaire’: A Low Intensity Spectacle.” Economic & Political Weekly, 15 December: 41–49. Guy, Jeff. 1994. The Destruction of the Zulu Kingdom: The Civil War in Zululand, 1879–1884. Pietermaritzburg: University of Natal Press. 2005. The Maphumulo Uprising: War, Law and Ritual in the Zulu Rebellion. Scotsville, South Africa: University of KwaZulu-Natal Press. Hardiman, David. 1996. Feeding the Baniya: Peasants and Usurers in Western India. New Delhi: Oxford University Press. 2006. “A Forgotten Massacre: Motilal Tejawat and His Movement amongst the Bhils, 1921–2.” In Histories for the Subordinated, 29–56. Calcutta: Seagull. 2004. Gandhi: In His Time and Ours: The Global Legacy of His Ideas. New York: Columbia University Press. (The End) December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

The Guru Granth Sahib The first compilation of the Guru Granth Sahib included the Gurbani of the first five Gurus, humans composed by fifteen Bhagats and contributions by other holy writers. It was compiled by Guru Arjun Dev in 1604 and was transcribed by Bhai Gur Das. The Guru Granth Sahib was enthroned in the Harimandar Sahib (the Golden Temple) in Amritsar. Pictures or paintings of the Gurus or any gods are conspicuous by their absence from the holy place. The final form of the Guru Granth Sahib was edited by Guru Gobind Singh at Damdama Sahib in 1706 and transcribed by Bhai Mani Singh. The Gurbani composed by the ninth Nanak was also included in this final version. Copies of this sacred compilation were sent to all major Sikh centers in India. The Guru Granth Sahib, in its first form was named Pothi Sahib, which means Sacred Scripture. When Guru Gobind Singh, before his death at Nanded, formally invested the Guruship in the Gurbani, the name Guru Granth Sahib became popular. Later, the word Adi was used as a prefix for this Granth Sahib. Adi means the first or previous and it refers to the fact that there is another Granth or Sacred Book, called the DasamGranth Sahib. The latter contains the hymns of Guru Gobind Singh and other writings based on Puranic mythology, particularly relating to Hindu Avtars including Rama an Krishna. The title “Guru” is given only to the Guru Granth Sahib and not to the DasamGranth. The Guru Granth Sahib contains some six thousands hymns. Major Sikh Virsa, Calgary

contributions are from the first including the so-called low and the fifth Nanaks. castes, and even outcasts. Gurbani is grouped into There are two other unique thirty-one Ragas. Each Raga is parts of the Gurbani. The Var in classified into the Chowpadey, Ramkali Raga is an account of the Ashtpadi, and the Chhand. the services of the first five Within each of these sections, gurus. It was written by Satta and Gurbani is arranged in Balwand, the two musicians of chronological the Guru order, so that Dr. Gurbakhsh Singh PhD period. The the writings of the first Guru Bhatt Bani is written by a group appear first, and so on. of Bhatts, who were well In the Guru Granth Sahib, educated and recognized as preceding the Gurbani classified professional exponents of the according to the Ragas, the Guru Hindu scriptures. Bhatts visited has incorporated three Goindwal during the ministry of compositions: Jap, Sodar, and Guru Arjun Dev. Sohila. A Sikh should read Jap in The found in the Guru and the morning, Sodar in the the Gurbani, the peace and evening, and Sohila before one solace they had sought all their goes to bed. The basic Sikh lives. These impressions are concepts of God are described mentioned by them in their in the “ManglaCharan”, which is hymns. At the very end of the written in abbreviated form or in Guru Granth Sahib, there are two full form, at the beginning of each concluding Shabads by Guru Raga, and is repeated within Arjun Dev. The first explains that Raga where there is a change in the compilation contains Amrit the musical mode or where the Nam, the praise of the Lord. In writer changes. Var, wherever the second hymn, the Guru present, forms the last part of the thanks the Almighty for having Gurbani in a Raga. got the sacred job of compiling After the Vars, appears the the Granth Sahib done by him. BhagatBani or the hymns of the The Guru prays to God for Amrit Bhagats, the holy men. These Nam. The Guru Granth Sahib is Bhagats include Kabir, a “low written in Gurmukhi script. The caste” weaver, Farid, a Muslim language, which is most often fakir, Nam Dev, a “low-caste” SantBhasha, is very close to calico printer, Ravi Das, a shoe- Punjabi. It is well understood all maker, an “untouchable”, over northern and north-west Dhanna, an ordinary cultivator. India and was popular among the Jaidev, Trilochan, Rama Nand, wandering holy men. Persian and Pipa, Sain, and Surdas are some some local dialects have also other Bhagats whose hymns are been used. Many hymns contain included in the scripture. The words of different languages and hymns of these Bhagats were dialects, depending upon the incorporated into the Granth mother tongue of the writer or Sahib because they all speak of the language of the region where one God and the brotherhood of they were composed. Guru man. It is noteworthy that among Nanak taught that no one these Bhagats are Muslisms and particular language is more Hindus of different classes suitable than any other for

praising God. A person can pray in any language and worship God by any name, as long as he is sincere. Sikhs who read, sing, or listen regularly to Gurbani find such an occupation blissful. Gurbani explains God and His virtues as the Generator, Operator, and Destroyer of the universe. Gurbani contains no stories. It tells us how to realize God. Some popular characters and mythological stories of Puranas and other old literature and cited as examples to explain that God is great and merciful. Message of the Guru Granth Sahib Some of the important lessons one learns by reading Gurbani can be mentioned in brief as below. God is the Lord of the whole universe. He alone is the FatherMother for all of us. While the universe is moving and changing according to His will, He alone is unchanged, beyond time, He is neither born and nor is he to die, He is ever self-existing. All people are His children. No one community or people of any particular religion have a franchise on Him or His blessings to claim that God is their’s alone and other communities will be sent to hell. All people will be judged by their deeds alone. Any one who loves God achieves the mission of his life. We will be judged by our deeds and not by the name of the faith we adopt. There is only one religion and it is practiced not by performing rituals, but by having sincere love for the people irrespective of their caste, color, country, community, belief, etc. Anybody of any community, belief, etc. Anybody of any community/

198.

December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689 faith who loves God, can realize Him and achieve the purpose of his life. Of course, we can address Him by innumerable names, Allah, Ram, Gobind, God, Guru, etc., depending upon one’s liking and the community in which one is raised. No person is born sinner. Rather, this life has been gifted to us by God to enjoy singing His virtues. To love Him, one is to love His children, that is, all human beings. Every person is His manifestation and every person has His reflection within him/her. God Himself has created everything, He himself nurses them and destroys them as He wills. It is wrong to believe that there exists (or existed) any being other than God who can help or harm people according to his wishes. Gurbani tells us not to bother about Satan. Brahma, Vishnu, Mahesh, Inder; the poor fellows consider it to be lucky to have a chance to sing His praises standing at His door. The man-assumed heaven and hell are not particular places beyond our earth. The place where we love God and sing His virtues is actually the heaven, the place where one receives the blessings of God. A person who ignores to love God lives actually in Hell on this very earth. Gurbani says every day is a good day and very valuable in our life. A person is supposed to love God all the time. Every morning one should sit quietly to recite and concentrate on the virtues of God and do the same again when the day is over. Before going to bed, on e is expected to tune one’s mind to the blessings of God for a peaceful ‘sleep’ for ever. Generally, people believe a particular day to be sacred and more appropriate for prayers. They consider it a must to say their prayers on that day. Christians go to their church on Sunday while for Jews the sacred day is Saturday and for the Muslims it is Friday. Among the Sikh Virsa, Calgary

Hindus, in addition to certain days of the week being considered either auspicious or inauspicious, Sankrand (first day of the Indian solar month), PooranMasi (full moon), and Amavas (no moon) days are also considered sacred. Gurbani rejects all these beliefs. It says God made days, not good or bad days. Those who worship days or dates considering them to be auspicious or inauspicious are naive and ill informed. Universal Faith Guru Granth Sahib is the only scripture which gives equal respect to all the different names of God mentioned by different religions and sects. It is coauthored by persons of more than one faith proving the oneness of God. Many authors and philosophers have given their comments about the contents of the Guru Granth Sahib. All have noted the concept of Universality preached by the Gurus and others. The reader gets a logical and practical approach to the religion and “realization” of God To give an idea of what modern writers think about Sikhism and Gurbani, opinions of a couple of famous authors are quoted below: (a) Miss Pearl S. Buck, a Nobel laureate, while giving her comments on the English translation of the Granth Sahib wrote: I have studied the scriptures of the great religions, but I do not find elsewhere the same power of appeal to the heart and mind as I find here in these volumes. they are compact in spite of their length and are a revelation of the concept of God to the recognition and indeed the insistence upon the practical needs of the human body. There is something strangely modern about these scriptures and this puzzles me until I learned that they are in fact comparatively modern, compiled as late as the 16th century. When explorers

were beginning to discover the globe, upon which we all live, is a single entity divided only by arbitrary lives of our own making. Perhaps this sense of unity is the source of power I find in these volumes. They speak to a person of any religion or of none. They speak for the human heart and the searching mindold/p> (From the foreword to the English translation of the Guru Granth Sahib by Gopal Singh Dardi (b) Rev. H.L. Bradshaw, of the U.S.A., after thoroughly studying the philosophy of Sikhism observed: Sikhism is a Universal world Faith, a message for all men. This is amply illustrated in the writings of the Gurus. Sikhs must cease to think of their faith as just another good religion and must begin to think in terms of Sikhism being the religion for this New AgeThe religion preached by Guru Nanak is the faith of the New Age. It completely supplants and fulfills all the former dispensations of older religions. Books must be written proving this. The other religions contain the truth, but Sikhism contains the fullness of truth Bradshaw also says: The Guru Granth Sahib of all the world religious scriptures, alone states that there are innumerable worlds and universes other than our own. The previous scriptures were all concerned only with this world and its spiritual counterpart. To imply that they spoke of other worlds as does the Guru Granth Sahib, is to stretch their obvious meanings out of context. The Sikh religion is truly the answer to the problems of the modern man. (Articles in the Sikh review, Calcutta) (c) Archer in his book on Sikh faith very rightly commented: The religion of the Guru Granth Sahib is a universal and practical religion.Due to ancient prejudices of the Sikhs it could

199.

not spread in the world. The world needs today its message of peace and love. (d) Another scholar Dorothy Field in her book, the Sikh Religion, writes: Pure Sikhism is far above dependence on Hindu rituals and is capable of a distinct position as a world religion so long as Sikhs maintain their distinctiveness. The religion is also one which should appeal to the occidental mind. It is essentially a practical religion. If judged from the pragmatical stand point which is a favorite point of view in some quarters, IT WOULD RANK ALMOST FIRST IN THE WORLD. (Emphasis by the author). Of no other religion can it be said that it has made a nation in so short a time. Field further observed: The religion of the Sikhs is one of the most interesting at present existing in India, possibly indeed in the whole world. A reading of the Granth strongly suggests that Sikhism should be regarded as a new and separate world religion rather than a reformed sect of Hinduism. (e) Arnold Toynbee, a historian who has done much work in comparing cultures, writes: Mankind’s religious future may be obscure; yet one thing can be foreseen. The living higher religions are going to influence each other more than ever before, in the days of increasing communications between all parts of the world and branches of human race. In this coming religious debate, the Sikh religion and its scriptures, the Guru Granth, will have something special of value to say to the rest of the world. (Foreword to the Sacred Writings of the Sikhs by UNESCO) In other words, it is not only Sikhs who see that Sikhism unlike most other religions, is a philosophy which has validity for all cultures but non-Sikh writers also strongly endorse this view. (Cont. on Next Edition) December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

Sarb Akal AGM: A Success Story Calgary: Annual General Meeting of Sarb Akal Music Society of Calgary was held on Oct 22, 2016 at Monterey Park Community Hall in NE Calgary. The members and attendees were welcomed by Mrs. Payal Patel, General Secretary with a warm speech which lead to the activity report of the Society for the last year. As the stage was set for a serious business now, the Financial Report for fiscal year 2015-16 was presented. The Question & Answer session on the financial The Executive Committee for 2016-17 is as follows: Janagal presented a Hindi movie song on numbers left no Mr. Harjeet Singh - President karoke and Amarjeet doubt in the minds Mr. Jas Neote - Sr. Vice President Arman sung a Punjabi of members and the Mr. Jasbir Chahal - Vice President song beautifully. Rita Report was Mrs. Payal Patel - General Secretary Karmakar was just accepted with a big Ms. Tejinder Gill - Treasurer fabulous with her round of applause. Mr. Asjad Bukhari - Director Media Indian Classical recital. The suggestions by Mrs. Meenu Kulkarni - Secretary Sarb Akal’s latest event the attendees were noted for further discussion members was accepted and “Indian Classical Music Festival, Calgary” which was and decision by the cheered by the attendees. Couple of Thank you held on Sep 16 & 17, 2016 was a management at a later date. The announcement of new speeches by the new board great success. This success Executive Committee with members and then it was time was achieved because of our introduction of three new board for some entertainment. Ravi dedicated volunteers, valuable

media partners and great sponsors who contributed their time, efforts and f u n d s without which a 2-day event of such an International standard was not possible at all. To appreciate their support, Certificates were presented to them by Harjeet Singh, President of the Society. A thank you speech at the end by Harjeet Singh was much welcomed before going for the delicious refreshment. (The End)

Book Review:Raganjli Raganjli, a handful of Ragas (Indian Classical Modes) is based on traditional twenty of the common Ragas as well as less well known Ragas. The writer has tried to adopt a more purist style than perhaps is commonly used in Sikh

BY: Gurbux Singh, Lecturer in Mathematics at BirbeckCollege, London, U.K Publisher: Mohindra Capital Sikh Virsa, Calgary

Publishers, Panchkula, this book has 327 pages and it is printed in Punjabi and Hindi version will also be published. 200.

He has tried to write in challenging and intricate style and used scriptures which best suit the rhythm and mood of each tune.

Gurdwaras. He has tried to write in challenging and intricate style and used scriptures which best suit the rhythm and mood of each tune. The book is comprised of 150 compositions based on 112 Ragas. Dr. Frances Shepherd Director Pandit Ram SahaiSangitVidylaya Middlesex, U.K is of the opinion that this book for music lovers, teachers, and serious students of classical vocal music will be a valuable source of knowledge about the common and rare Ragas as well as source of unique and beautiful crafted piece of the traditional classical style. (The End) December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689

A.G.I. HOME RENOVATIONS CONTACT : BENNY SADANA

403-708-0714 Email : aviglobal.inc@gmail.com

Rani Tailors ¡√∆∫ ‘ Â∑ª Á∆ «‚˜≈¬∆È Â∂ Ïπ‡∆’ √«‡«⁄≥◊ ’Á∂ ‘ªÕ Ï≈¬∆‚Ò Ò«‘≥◊∂, Ò∂‚∆˜ √»‡, ¡È≈’Ò∆, È≈ÓÒ Â∂ «‚˜≈¬∆È ÏÒ≈¿±˜, ‘ Â∑ª Á∆ ÎÀ∫√∆ ’√‡Ó √«‡«⁄≥◊ ¡Â∂ ¡Ò‡∂ÙÈ ’Á∂ ‘ªÕ

We do Designer Boutique Stitching Suits, Bridal Lehngas, Ladies Suits, Anarkali, Normal Designer Blouse and Every Kind Fancy Custom Stitching & Alteration Bay #131, 5120-47, St. N.E. Calgary AB. We do all kind of Alteration

Rani/

Gill Finishing Carpentry Ltd.

Ë≥È Ë≥È √Ã∆ ◊∞± È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Ó‘≈≈‹

Basement Development, Doors, Crown Moulding, Baseboards, Bi-Folds, TV Unit, Closet Shelves, Locks, Wood Work & Laminates Floor & Basement.

Ë≈«Ó’ √∂Ú≈Úª

Í∞≈‰∂ ‹ª ÈÚ∂∫ ÿª «Ú⁄ Ï∂√ÓÀ∫‡, Ú∞º‚Ú’, ÒÀÓ∆È∂‡, ‡≈«¬Òª ¡Â∂ ‡∆.Ú∆ Ô±«È‡ ωÚ≈¿∞‰ Ò¬∆ √≥Í’ ’ØÕ 10 Year Experience

TEL : 587-583-0057

Kamalpreet Gill : 403-855-4040

A-1 Able Towing 24 HOURS

√Ã∆ ¡÷≥‚ Í≈· √≈«‘Ï, √Ã∆ √«‘‹ Í≈· √≈«‘Ï , √π÷ÓÈ∆ √≈«‘Ï, ’∆ÂÈ, ¡≈√≈ Á∆ Ú≈ ¡≈«Á Ë≈«Ó’ √Ó≈◊Óª √ÏøË∆ √∂Ú≈Úª Ú≈√Â∂ √≥Í’ ’ØÕ √≈‚∂ Í≈·∆ «ÂøÈ∂ «ÁÈ Âπ‘≈‚∂ ÿ «‘‰◊∂Õ √≈‚≈ ≈¬∆‚ Á≈ ¡≈͉≈ ÍÃÏøË ‘ØÚ∂◊≈Õ √≈‚∂ ’ØÒ √≈∂ ÏÂÈ, ¸æÒ∑∂, ⁄≈Áª, √Í∆’ «√√‡Ó ¡Â∂ πÓ≈Ò ¡≈«Á Á≈ Ú∆ ÍÃÏøË ˛Õ

Ì≈¬∆ «ÍÃÂÍ≈Ò «√øÿ

Gurpreet Gill : 403-975-0919

Best Service

403-700-1028

DHANDA LAW OFFICE JAGDEV DHANDA B.Sc. LL.B Barrister, Solicitor & Notary Public Real Estate & Immigration Lawyer

Serving you since 1990 in all kinds of Other Services Offered: Residential & Commercial * Notarization of Documents * Affidavits, Visitor Visa Declarations Real Estate and * Power of Attorneys * Preparation of Wills * Incorporations Immigration Transactions

purwxIAW g`fIAW ip`k-A`p krdy hW

We pick your Old Cars Sikh Virsa, Calgary

#411, 4774 Westwinds Drive NE, Calgary, AB T3J 0L7

Ph: (403) 250-7474 Fax: (403) 250-5188 201.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

MGP TAX & ACCOUNTING SERVICES

For All Your Real Estate Needs Call DARSHAN SIDHU, KULWANT AND GURSHARAN

T1 Personal & T2 Corporate Tax Returns Small Business, Taxi & GST Returns

M.A. (Eco.), B.Ed. Commissioner of Oaths Member Million Dollar Club 20 Times Merit Award Winner in the Calgary Real Estate Board

Payroll & T4 Preparation, Bookkeeping & E-File Service

GURSEWAK SINGH BRAR

’ج∆ Ú∆ ÿ, ‹Ó∆È, «Ï‹ÈÀ√ ‹ª «¬ÈÚÀ√‡ÓÀ∫‡ Íz≈Í‡∆ ÷z∆Á‰ ‹ª Ú∂⁄‰ Ò¬∆ ÁÙÈ, ’∞ÒÚß ¡Â∂ ◊∞ÙÈ «√µË± 鱧 «ÓÒØ ‹ª ÎØÈ ’ØÕ

Diploma (Tax & Accounting), B.E. (Mech. Engg.)

Service in English, Punjabi & Hindi We fill Canadian & Indian Passports, Canadian Citizens, PR Card & OCI Forms.

Darshan Sidhu (Sid) : 403-560-1240 (24 Hrs.) Kulwant Sidhu : 403-605-3501 (24 Hrs.) Gursharan Sidhu : 403-837-3500 Apex

Tel. : 403-293-1434, Cell. : 403-473-3489 82, MARTINRIDGE GROVE N.E. CALGARY, AB T3J 3M4

#105, 1212-31 Ave NE Calgary, Alberta

Email : gursewak@telus.net

Realty Executives-Apex

SPECIALS ON CELPIP, IELTS, CITIZENSHIP CLASSES & TUTORING § CELPIP & IELTS CLASSES $350 FOR 20 HOURS § ESL CLASSES $250 FOR 4 WEEKS (TWICE A WEEK) § CITIZENSHIP CLASSES $200 FOR 2 WEEKS (10 DAYS) § TUTORING K-12 $100/MONTH § Our teachers speak English, Punjabi, Spanish, French, Tagalog $ Vietnamese

We are offering Mornings, Evenings, Weekdays, Saturday & Sunday Classes.

Ph. : 403-285 3555 or text 403-863-7042 www.calgarylearning.com

Email : registrar@calgarylearning.com

DSD HOME RENOVATION & PAINTING ALL HOUSE REPAIR, NEW BASEMENT & PAINTING

ÀÈØÚ∂ÙÈ Ú≈√Â∂, ÈÚƒ Ï∂∫√ÓÀ∫‡ ω≈¿π‰ Ò¬∆, Í∂«‡ø◊ ‹ª «Í∂¡ ¡≈«Á Á∂ Â√æÒ∆ÏıÙ ’øÓ Ò¬∆ Á«ÚøÁ «√øÿ «Á¿πÒ ‹ª ‹◊Á∂Ú √∂÷Ø∫ ˘ ÎØÈ ’ØÕ

2 Indoor Air Quality Controls 2 Refrigeration 2 Air Conditioning 2 Heating Service 2 Ventilation

2 Service of Contracts 2 Ice Machines 2 Rooftop Units

SUKHDEV SINGH 403-969-6544, 403-689-4877

FOR FREE ESTIMATE CALL :

DAVINDER DEOL 403-461-4294 JAGDEV S. SEKHON 403-903-3302

Email : singh1140@gmail.com

Niyamat Esthetics

Organic Beauty Cream for Sun Burns, Dark spots & Blemishes

Harcharan (HP) Parhar REALTOR

Facial, Waxing, Threading/Eyebrow Tinting, Nai Art, Manicure & Pedicure, Henna for Hair PyiSAl, QrYifµg/AweIbro itµitµg, nyl Awrt, mYnIikaur qy pYfIikaur, mihµdI vwlW leI ienHW swrIAW ibaUtI zrUrqW leI sMprk kro:

DEEP BRAR : 403-870-9792

Cell 403.681.8689 hp8689@gmail.com Eyebrow, Upperlip, Threading free with

Facial

#29 SADDLEMONT CRES. NE CALGARY, AB. T3J 4R7

Sikh Virsa, Calgary

R

T. 403.590-2233 F. 403.776.1942 Bay 1A, 4101 - 19th St. NE Calgary, AB, T2E 6X8 www.parharrealty.com 202.

December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689

For your All Kind of

A CHOICE DRIVING SCHOOL LADY INSTRUCTOR AVAILABLE

RENOVATION

Pick-up & Drop Off Available

klws 5 byisk

Class 5 Basic ip`k-A`p frOp AOP Defence Driving Course fIPYNs frweIivMg kors nt Driving Courses frweIivMg kors Stude r Drive Certification Courses srtIiPkySn kors Govt. Approved gOrimMt mMzurSudw Advance Training Courses AYfvWs tryinMg Kiran Hundal Brush up br`S-A`p www.achoicedrivingschool.com 403-473-1682 TRAINING AVAILABLE IN CALGARY & CHESTERMERE

324, 4774, WESTWINDS DR. N.E. CALGARY AB

For basement development, kitchen renovation & bathroom renovation just give a call

bysmYNt bxwaux leI, ikcn jW vwSrUm dI rYnovySn, dw kMm krwaux leI A`j hI jgjIq isMG nUM Pon kro

Free Estimate Jagjit Singh : 403-397-2229

Purba Tailors (MOGA WALE)

Ranveer Purba Ladies Tailor

¡√ƒ ’πÂ∂ Í‹≈Ó∂ Á∆ «√Ò≈¬∆ Ú∆ ’Á∂ ‘ªÕ

Pawar Tile & Marble Inc. PARTAP SINGH: 587-719-9280 Prepration

Specialize in All kinds of Stitching, Alterations & Ready-made Sarees √≈‚∂ ’ØÒØ∫ Â∞√∆∫ «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á∆ «√Ò≈¬∆ ‹ª ¡≈Ò‡∂ÙÈ Á≈ ’ßÓ ’≈ √’Á∂ ‘ØÕ √≈Û∑∆¡ª Á∆ Î≈Ò Ú∆ Ò◊≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘À!

22 Martin Wood Court N.E. Calgary AB T3J 3H1 Email : singhpartap410@yahoo.com

21 MARTIN CROSSING COVE NE, CALGARY T3J 4H9

GrW dy prnwly (gtr) nvyN lgwauxy jW purwxy irpyAr krwauxy hox qW l`kI nwl sMprk kro!

A

-AVON APPLIANCE SERVICES LTD.

WE ALSO SELL USED, RE-CONDITIONED APPLIANCES SERVICE & PARTS TO ALL MAKE OF: * Washers * Dryers * Dishwashers * Fridges * Stoves * Microwaves * Freezers * Garburators * Compactors etc. 121, 7 WESTWINDS CR. NE CALGARY, AB.

Lucky: 403-918-6070 Email : a1eaves@hotmail.com

CALL : RANA KALSI 403-850-6161

A-1 Eaves & Soffit Ltd. H & R APPLIANCE REPAIR & SERVICE

ALL WORK GUARANTEED!!

Cheque, Cash or

GAGAN RENOVATION -

WE REPAIR AND INSTALL * FRIDGE * STOVE * DISHWASHER * WASHER * DRYER

Garage Deck Fence Basement Side Entry

-

Carpet Lino Laminate Hardwood Window

◊À≈‹, ‚Àº’, ÎÀ∫√, Ï∂√ÓÀ∫‡, √≈¬∆‚ ¡À∫‡∆, ’≈ÍÀº‡, Ò≈¬∆ÈØ, ÒÀÓ∆È∂‡, ‘≈‚Úπº‚, «Ú≥‚Ø ¡≈«Á ’ßÓ Ò¬∆ ◊◊È ÀÈØÚ∂ÙÈ Ú≈«Ò¡ª È≈Ò √≥Í’ ’ØÕ

«’√∂ Ú∆ Â∑ª Á∂ ¡ÍÒ≈«¬≥√ «Í∂¡ ‹ª «¬≥√‡≈Ò ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ ¡º‹ ‘∆ ‘«‹≥Á «◊ºÒ È≈Ò √≥Í’ ’ØÕ FOR ANY KIND APPLIANCE REPAIR OR INSTALLING PLEASE CALL

Harjinder Gill 403-585-5988 Sikh Virsa, Calgary

Showerbase

Í∞≈‰∂ ‹ª ÈÚ∂∫ ÿª «Úº⁄ ‡≈«¬Òª ¡Â∂ Ó≈ÏÒ Ò◊Ú≈¿∞‰ ¡Â∂ Â√ºÒ∆Ï÷Ù ’≥Ó ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ ÍÃÂ≈Í «√≥ÿ È≈Ò √≥Í’ ’ØÕ

Cell: 403-975-5783, Ph: 403-280-5783

You want to Replace your house's old Eavestrough?

Water Proof

We can install Ceramic Tiles & Marble, Back Splash Tiles, Tiles on Walls, Kitchen, Washroom or anywhere in home. You can upgrade your kitchen or washrooms too.

203.

Raj

For Free Estimate Call: Brar

403-816-9821

403-463-6565 December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

PARMAR PAINTING

Mann Bros. Meat Shop

RESIDENTIAL & COMMERCIAL Interior & Exterior Painting, Spray Ceiling, Walls Doors, Decks, Fences, Stucco, New & Old Houses

618, 5075-FALCONRIDGE BLVD. NE CALGARY Specialists in best quality Fresh meat & poultry

ÈÚ∂∫ ‹≈ Í∞≈‰∂ ÿ «Ú⁄ Â∞√∆∫ ¡ßÁ/ Ï≈‘ Í∂∫‡ Á∆ ‹ΩÏ ’≈¿∞‰∆ ‘ØÚ∂ «‹Ú∂∫ √Í∂¡, ¤µÂ, ’ß˪, ÁÚ≈‹∂, ‚Àµ’, ÎÀ∫√, √‡µ’Ø ’≈¿∞‰∆ ‘À ª ¡µ‹ ‘∆ ÎØÈ ’Ø!

«¬µÊ∂ ‘ «’√Ó Á≈ Â≈˜≈ Ó∆‡ «ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ Kuljit Mann or Jasbir Mann

FREE ESTIMATE

Tel: 403-568-6997

MUKHTIAR S. PARMAR Call : 403-399-9075

A.S. PAINTING & DECORATION

CHOICE OPTICAL

For all kind of Interior & Exterior Painting Fences Walls Decks Doors Stucco Spray Ceiling

SAME DAY SERVICE √∆È∆¡˜ 鱧 «√µË≈ «ÏµÒ ¡≈«¬¡≈ ’∂◊≈

LARGEST SELECTION OF LATEST DESIGNER Ș Á∆¡ª ¡ÀÈ’ª Best Ë∞µÍ Á∆¡ª ¡ÀÈ’ª Best Service Quality ’ª‡À’‡ ÒÀ∫˜ Best Ș Á≈ Ó∞Π⁄Àµ’-¡µÍ Choice √∆È∆¡˜ Ú≈√Â∂ «‚√’≈¿±∫‡ ϵ«⁄¡ª Ú≈√Â∂ ÍÀ’∂‹

Prescription Glasses Sunglasses Best Contact Lenses Prices Free Sight Testing Special Discount for Seniors Kids Packages

CALL HARDIP

AVI'S

A-1 SPECIAL DISCOUNT FOR DEALERS

(Between Safeway & TD Canada Trust in Castleridge Plaza)

Eyewear, sunglasses & contact lenses at low prices

Friendly Services

CLEANING SERVICES Ï≈‘Ò∆¡ª «÷Û’∆¡ª, ’≈ «‚‡∂«Ò≥◊ ÙÀ∫ͱ

Ph: 403) 568-EYES (3937)

105 -77 Castleridge Blvd. NE Calgary

Taking Pride in Professional Service

Appliance Services Ltd.

REPAIR & SERVICE TO ALL MAKES OF

Washer & Dryer Dishwasher, Garborator Stoves & Fridges

BASEMENT CLEANING OFFICE CLEANING AREA RUGS

Ï∂ÓÓÀ∫‡ ’Ò∆«È≥◊ ¡≈«¯√ ’Ò∆«È≥◊ ¬∂∆¡≈ º◊√ ’Ò∆«Èø◊ Á∆¡ª √∂Ú≈Úª Ò¬∆ ‹◊Á∂Ú «√ºË» È≈Ò √≥Í’ ’ØÕ

CALL : PAVITAR (AVI) HUNJAN PH: 403-861-6742

403-613-5543, 403-561-0827

ALL WORK GUARANTEED

A to Z Alberta Moving Ltd. RESIDENTIAL & COMMERCIAL

* Best Prices * Best Service * Hot Shot Delivery * Dumping Ó»«Úø◊ ‹ª ‚«ÒÚ∆ Á∆¡ª √∂Ú≈Úª Ú≈√Â∂ Òæ’∆ √≈¬∂ È≈Ò √øÍ’ ’ØÕ

FREE ESTIMATE

Mandeep Gill & Asim Khan Ph: (403) 280-1117 Fax: (403) 770-8707 Cell: 689-Asim (2746)

''We specialize in India and Pakistan fares''. ‡ÀÚ«Òß◊ √ÏßË∆ ’ج∆ Ú∆ ’ßÓ ‘ØÚ∂ ª ¡µ‹ ‘∆ ˜±Ó ‡ÀÚÒ ”Â∂ ÓÈÁ∆Í ¡Â∂ ¡√∆Ó È≈Ò √ßÍ’ ’Ø!

LUCKY SARAI

MCKNIGHT BUSINESS CENTRE

403-605-8045 WE ASSEMBLE FURNITURE ALSO

Sikh Virsa, Calgary

SUITE 217, 4818-WESTWINDS DR. NE CALGARY AB. T3J 3Z5 Email: flywithzoom@gmail.com www.flywithzoom.com

Check our prices before you purchase your tickets!

204.

December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689

Rebate Roofing 'HOWD$6WXFFR/WG )U & Siding Ltd. (VW HH LP $OO7\SHVRI6WXFFR:RUN 6SHFLDOLVWLQ$FU\OLFDQG7H[WXUH$FU\OLF 5RRI *XWWHU OLW\

4XD QVKLS DWH NPD :RU LNV\Y,LNVPG,VWCNRGZN0P $<NUZLHON$T\W<NVFU$<NUZLHONVWCNRLYF.ZVPXKZUT &CT:$T\JWUGZN0PY,NUG\K:

$QG\*DUFKD

Residential & Commercial We are insured!

Siding & Gutter

BEST PRICES & FREE ESTIMATE!

7DUDOHD0DQRU1( &DOJDU\$%7-&

Call: 403-615-2844

3K )D[

(PDLOGHOWDDVWXFFROWG#KRWPDLOFRP

Ph : 403-926-7614

Residential & Commercial

Residential and Commercial Electrical Work Service Calls «‘≈«¬Ù∆ ¡Â∂ ’ÓÙ∆¡Ò «¬ÒÀ’«‡Ã’ √Ï≥Ë∆ ÚË∆¡ª √∂Ú≈Úª Ò¬∆ √≥Í’ ’ØÕ

«¬ÒÀ’‡z∆’Ò Á∆¡ª «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á∆ √∂Ú≈Úª ‹ª Ï∂√ÓÀ∫‡ ω≈¿π‰ Ò¬∆ √øÍ’ ’ØÕ

Ï≈Ï≈ Ï∞º„≈ ‹∆ ◊Ã≥Ê∆ √Ì≈

ACER ELECTRIC SERVICE LTD.

¡÷ß‚Í≈·ª, √«‘‹Í≈·ª, √∞÷ÓÈ∆ √≈«‘Ï, ’∆ÂÈ, ¡≈√≈ Á∆ Ú≈ ¡≈«Á Ë≈«Ó’ √Ó≈◊Óª √ÏßË∆ √∂Ú≈Úª Ú≈√Â∂ √ßÍ’ ’ØÕ √≈‚∂ Í≈·∆ «ÂßÈ∂ «ÁÈ Â∞‘≈‚∂ ÿ «‘‰◊∂Õ √≈‚≈ ≈¬∆‚ Á≈ ¡≈͉≈ ÍzÏßË ‘ØÚ∂◊≈Õ √≈‚∂ ’ØÒ √≈∂ ÏÂÈ, ⁄∞µÒ∑∂, ⁄≈Áª, √Í∆’ «√√‡Ó, ∞Ó≈Ò Ï◊À≈ Á≈ Ú∆ ÍzÏßË ‘ÀÕ

Ph. : 587-703-2416, 587-897-6959 * Residential, Commercial, Industrial Electrical Work * CCTV Camera * Fire Alarm * Data Wiring * Networking ‹∂’ Â∞√∆∫ √∆√∆ ‡∆.Ú∆ ’ÀÓ≈, Î≈«¬ ¡Ò≈Ó, ‚À‡≈ Ú≈«¬«≥◊, ÈÀº‡ Ú«’≥◊ ‹ª ÓÀ‡∆ÈÀ∫√ Á≈ ’≥Ó ’Ú≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª ≈‹Á∆Í «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò È≈Ò √≥Í’ ’ØÕ

Ì≈¬∆ ◊∞Ó∂Ò «√≥ÿ

Ph. 403-923-1323 Rajdeep Singh Grewal

Tel: 403-798-0508 Cell: 681-0508

SOHANI TENT RENTAL ONE STOP SHOP FOR ALL YOUR PARTY NEEDS Tent & Tent Rugs Best Prices & Tables Fast Services Chairs Wedding Chairs Decoration Heater/Fans Crockery & Patilas Availlable ‡À∫‡ª √ÏßË∆ «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á∆ ˜± Ҭ∆ √Ø‘‰ Ò≈Ò È±ß ÎØÈ ’ØÕ

SS CONCRETE CUTTING & CORING LTD. Residential & Commercial Ï∂√ÓÀ∫‡ Á≈ ÁÚ≈˜≈ ’º„‰≈ ‘ØÚ∂, «Ú≥‚Ø Úº‚∆ ‹ª ¤Ø‡∆ ’Ú≈¿∞‰∆ ‘ØÚ∂Õ «¬º’ Ú≈ √∂Ú≈ Á≈ ÓΩ’≈ ˜± «Á˙Õ Ú≈‹Ï ’∆Óª ”Â∂Õ √≈‚∂ ’ØÒ Special Hydraulic Cutting Machine, Side Walk, Garage Pad, Cutting and Removal 1” ÂØ∫ 18” Coring Cutting Window and Door Cutting

Contractor Ú∆ª Ò¬∆ Cutting Á∆ √«Ú√ «ÁæÂ∆ ‹ªÁ∆ ˛,

We also have Call Avtar: Crockery 403-280-3128/587-777-4040 Available

Sikh Virsa, Calgary

Ph. 403-918-0169 Hardeep Singh

Ph: 403-466-4567 205.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

WARE HOUSE PRICES 2 2 2 2 2 2 2

Sink Faucets Toilet Bidet/Jet Puk Light Chandelier Flush-Mount

2 2 2 2 2 2 2

Electrical Pot Light Switch Plug Step Light Led Light Bath Light

2 2 2 2 2 2 2

ESOWL25-0RB

jykr qusIN lweItW KrIdxIAW hox qW A`j hI inDwn lweIitMg â&#x20AC;&#x2122;qy phuMco[ij`Qy quhwnUM bhuq vDIAw vyAr hwaUs dIAW kImqW imlxgIAW!

ESCH89-50RB

403-457-1457

Breaker Hood Fan Bath Fan Electric Box Track Light Out Door Led Energy Save Bulbs

#2120, # 4130, 3961-52 AVE N.E. CALGARY AB, T3J OJ8 (Near Common Wealth Hall)

Suite 205-5401, Temple Dr. N.E Calgary AB T1Y 3R7 Sikh Virsa, Calgary

206.

December, 2016


SUPER VISA/BLUE CROSS : 403-681-8689

Trips Booker Canada

SPECIAL DRAPERIES & FABRICS LTD.

Your Journey Begins Here

Services: Airline Ticket / Super Visa Insurance / Travel Insurance / Tour Package / Cruise / Hotel Booking

Stylish and Modern designs using only high quality products to make your home your special place !

Call us First

Lowest fares and Satender Singh Travel Advisor Best Customer Service

Custom made Blinds, Swags, Sheers, Roman Shades & variety of Boards Modernize any piece of furniture with our Upholstery services

Âπ√ƒ «¬æÊ∂ ¡≥◊∂˜∆, «‘≥Á∆, Í≥‹≈Ï∆ «Úº⁄ ◊ºÒÏ≈ ’ √’Á∂ ‘ØÕ

Proudly presenting the best in quality products by CBM

CALL US FIRST FOR LOWEST FARES

Pam Lail

McKnight Business Centre

#405, 4656 Westwinds Dr. NE Calgary, AB., T3J 3Z5 Bus: 403-293- 7459, Cell: 403-805-3772 pamlail@hotmail.com

Suite 223-4818 Westwinds Dr. N.E. Calgary AB T3J 3Z5

Ph. : 403-668-4800 / 403-775-6650 Toll Free : 1-866-266-6500 Email : info@tripsbooker.ca Website. : www.tripsbooker.ca

RANDHAWA LAW OFFICE BARRISTERS, SOLICITORS & NOTARY PUBLIC IMMIGRATION LAWYER :

NANCY RANDHAWA Divorce and Family Law qlwk Aqy pirvwrk knUMn sbMDI syvwvW RAMANJIT MANN Wills & Estate vsIAq nwmy iqAwr krny IMMIGRATION LAW

Spousal and Parent Sponsorship HRSDC Work Permit Nanny Approved New Fast Track Immigration Progress Refugee Claims Appeals Aagainst Refused Marriage & Parent Sponsorship

Criminal and Civil Litigation Assault Charges / Impaired Driving, Charges / Shop Lifting Charges, Car Accident Claims, Corporate & Commercial Transactions

REAL ESTATE LAW Buying, Selling and Mortgage for Residential, Commercial & Condominium

www.randhawalawoffice.com

Tel: 403-590-8224 Fax : 403-590-6007

(2ND FLOOR) #107, 5120-47 ST. N.E., CALGARY AB, CANADA T3J 4K3 Sikh Virsa, Calgary

207.

December, 2016


Buy/Sell/Lease, Any kind of Real Estate : 403-681-8689

SANDHU PROFESSIONAL CORP. Lakhvir Sandhu Certified General Accountant Certified Information Systems Auditor Certified Quickbooks Pro Advisor (Former Manager - PricewaterhouseCoopers)

Free Initial Consultation Do not hesitate to call ·Personal, Corporate and Trust Taxes ·E-filing, CRA Tax Rulings & Audit Assistance ·Financial Statements ·Payroll, T4, Record of Employment, Employment Standards ·Book Keeping, Computer Systems Setup

Ph: 403-648-9123 Fax: 403-648-9124

www.spccalgary.com

Langdon Location: Unit 228A, 355 Centre Street N Langdon, AB. T0J 1X2

Calgary Location: Unit 101, 4656 Westwinds Dr. NE Calgary AB. T3J 3Z5

'The name people trust and recommend' Over 25 years of experience in Immigration Matters

REAL ESTATE: SALE, PURCHASE & MORTGAGE

Criminal Law 8 8 8 8 8 8

Parents and spousal sponsorships 8 Refugee Claims and Skilled Workers / Express Entry Federal Court Appeals Immigration Law 8 PNP applications Business/ Entrepreneur/ Investor 8 Successfully handled Appeals against refused cases thousands of Student and Visitor Visa immigration cases

DALWINDER HAYER AMANDEEP HAYER M.A. (Eco.) L.L.B Barrister, Solicitor and Notary Public

B.A. J.D. (Canada) J.D (U.S) Barrister, Solicitor, Notary Public

SITAL (TINA)

BALJINDER HAYER

B.A. L.L.B. (Hons.) L.L.M Tel: 78377-00047 Chandigarh (India)

Sikh Virsa, Calgary

Immigration Consultant & Notary, RCIC

208.

TO SERVE OUR CLIENTS BETTER, WE FREQUENTLY VISIT INDIA.

TEL: 403-235-4197 FAX: 403-235-6038

WEST WINDS BUSINESS CENTRE #111, 5120 47 St. NE Calgary, AB., T3J 4K3 Email: hayerlaw@shaw.ca December, 2016


IQBAL SIDHU INSURANCE ADVISOR SIDHU ACCOUNTING & TAX SERVICES ACCOUNTING SERVICES

FINANCIAL SERVICES Life Insurance; - Term Life - Universal Life Critical Illness Insurance Segregated Funds RRSP lweIP ieMSorYNs dIAW zrUrqW leI iekbwl is`DU nwl sMprk kro[

Tel: (403) 615-0957

Personal Tax Returns Corporate Tax Returns Computerized Book Keeping Payroll T4's Record of Employment AkwaUNitMg dIAW zrUrqW leI iekbwl is`DU nwl sMprk kro[

Iqbal Sidhu Tel: (403) 568-2667 Fax: (403) 568-2676

Email: isidhu@sidhuaccounting.com Email: sidhuaccounting@gmail.com Unit 202, 4656 Westwinds Dr. NE Calgary, AB. T3J 3Z5 (Near Sikh Virsa Office)

L IKE A G OOD N EIGHBOUR , S TATE FARM I S T HERE®. For your insurance and financial needs, see State Farm Agent: Monday 9am to 5pm Tuesday-Friday 9am to 6pm

4851 Westwinds Drive NE, Suite 217 Calgary, AB T3J 4L4 Bus: 403-568-4330 romi.sidhu.p8j4@statefarm.com statefarm.ca™

Saturday 9am to 5pm Other Times by Appointment (Sunday Longweekend Closed)

Romi Sidhu, State Farm Insurance Companies • Canadian Head Offices: Aurora, Ontario

P02720CN

Agent

ESTATEVIEW

#601, 4656 Westwinds Dr. NE Calgary AB T3J 3Z5

Sahota Law Office Barristers, Solicitors & Notary Public Real Estate ~ Commercial & Residential Business ~ Sale/Purchase & Shareholder Agreements Wills & Estates ~ Corporate Law Family Dispute/Divorce ~ Litigation Foreclosures ~ Immigration Appeals Commercial Lease Agreements/Disputes Accident Injury Claims

Jagdeep K. Sahota Barrister, Solicitor & Notary Public

403-777-2224 #200, 3505-32 St. NE Calgary AB Email: sahotalaw@shaw.ca


Moved to Bigger and Better Place in Brampton 4525 Ebenezer Road, Brampton ONT

Bhatia Fashions in Surrey Unit 325 Payal Business Centre Surrey BC Ph: (604) 593-5553

151 208  
151 208  

Sikh Virsa December, 2016 151-208

Advertisement