Page 1

T.C. GÜLYALI KAYMAKAMLIĞI GÜLYALI KAYMAKAMLIĞI MERKEZ ĠLKÖĞRETĠM OKULU Merkez İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANI (2010-2014) DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER: * Kapak kurumu ifade edecek şekilde kompoze edilmelidir. * Kapak tasarımı tüm sayfayı kapsayacak şekilde yerleştirilmelidir.

2011-2014

GÜLYALI –

ORDU

@ 2010


T.C. GÜLYALI KAYMAKAMLIĞI Merkez Ġlköğretim Okulu Müdürlüğü

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANI (2011-2014) 2


En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek vücut ve tek düşünce olarak bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence, bu programın iki esaslı noktası vardır: Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına uygun olması Çağın gereklerine uymasıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK

3


4


5


Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir. Kalite kültürü oluşturmak için 2011-2014 stratejik planı hazırlanmıştır. Çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren öğrenciler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimiz teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkanlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız. Merkez İlköğretim Okulu olarak en büyük amacımız yalnızca ilköğretim mezunu çocuklar yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek nesiller yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Plan Çalışma ve Koordinasyon Ekibi’ne öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.

Uzm. Öğrt. Haluk KIRCI Okul Müdürü

6


SUNUŞ

Planlama; belirlenen amaçlara ulaşmak için, gerekli araçların ve yolların kararlaştırılması, neyin nasıl yapılacağının önceden saptanması olarak ifade edilebilir. Planlama, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlerin saptanması ve izlenecek yolların seçilmesidir. Bu özelliği ile planlama, geleceğe bakma ve olası seçenekleri saptama sürecidir. Planlama sahip olunan sınırlı kaynakların en rasyonel kullanımını sağlamaya yönelik bir süreçtir. Bu sürecin temelinde amaçlı, bilinçli ve sistemli bir eylem yatmaktadır. Planlama, toplumsal etkinliklere yol gösteren ve toplumsal değişimi denetlemeye yönelik bir çabadır. Bu çabada, topluma ilişkin istenmeyen sonuçların gerçekleşmesi engellenmek istenirken; arzu edilen sonuçlara ulaşma desteklenmektedir (M.Hesapçıoğlu). Stratejik Planlama, kuruluşların; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde kurumda görev alan her kademedeki kişilerin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle hazırlanan plandır. Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye gitmek istiyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Başarımızı nasıl ölçer ve değerlendiririz? Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur.“Neredeyiz?” sorusu, kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu yapılan durum analizi ile cevaplandırılır.“Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunun yanıtı ise; kuruluşun varoluş nedenini gayesini açık bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması istenilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve açık bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerini yönlendiren ilkeler; ulaşılması için gayret ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak nitelenebilecek amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir. Amaçlar ve hedeflere ulaşmak için takip edilecek yol ve yöntemler olan stratejiler, “gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır. Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, temel değerlerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise “başarımızı nasıl ölçer eder ve değerlendiririz?” sorusunu cevaplandırır.

7


Stratejik planlama: zamanla ilerlemeyi kolaylaştıran bir rol olduğu kabul edilebilinir. Çünkü ortak bir çalışma anlayışı yansıtır. Vizyonu içeren, gerçekçi, arzulanır ve başarılabilir bir geleceği ortaya koyar. - Hızla karmaşık ve dinamik hale gelen dünyamızda değişim için bir yol haritası özelliğine sahiptir. - Geleceğe yönelik olarak alınan kararların etkilerine vurgu yapması yönüyle geleceği de kapsamaktadır. - Paydaş desteği için gereklidir. - İletişimi teşvik eder. Sonuca ulaşabilmek için tüm yönetim ve kurum personeli planda yer alan yükümlülüklerle uyumlu olmalı ve hedeflere ulaşabilmek için plana gerekli önemi vermelidirler. Yöneticilerin, personellerin, paydaşlarımızın görüşleri ve katılımıyla gerçekleşen çalışmalarda, kendi özgür açıklamaları ve görüşleri doğrultusunda ortaya konan ve Gülyalı Merkez İlköğretim Okulu Müdürlüğü’nün temel belgesi niteliğinde olan bu plan, aynı zamanda bir pusuladır. Bu belge ile plan dönemi içinde kurumun faaliyetleri belirlenmiş olup, herkesin üzerinde mutabık olduğu bu planın, gerçekleştirilmeleri yönünde mevcut imkanlar tam kapasite kullanılacaktır. Bu planlama, kurumun varmak istediği yeri ve ulaşmak için izleyeceği yöntemi bilmenin rahatlılığını, kararlılığını sağlayacaktır. Bir diğer açıdan; Plan, bir kurumsal mutabakat belgesidir.

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi - 2010

8


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

GİRİŞ SUNUŞ

6 7

BİRİNCİ BÖLÜM: MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1. Yasal Çerçeve 2. Stratejik Planlama Çalışmaları 2.1 Hazırlık Analiz Dönemi 2.2 Stratejik Planın Hazırlanma Dönemi 2.3 Strateji Plan Hazırlanırken İzlenen Yol 2.4 Merkez İlköğretim Okulu Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

17 17 18 18 19 20

İKİNCİ BÖLÜM: DURUM DEĞERLENDİRME 1. Tarihsel Gelişim 1.1 İlçemize Genel Bakış 1.1.1 İlçemizin Tarihi 1.1.2 İlçemizin Coğrafi Konumu 1.1.3 İlçemizin İklim ve Bitki Örtüsü 1.1.4 İlçemizde Eğitim ve Öğretim 1.1.5 İlçemizde Nüfus 1.1.6 İlçemizde Gelenek ve Göreneklerimiz 1.1.7 İlçemizin Tarım ve Ekonomisi 1.1.8 İlçemizin Mahalle ve Köyleri 1.1.9 İlçemizin Tarihi ve Turistik Yerleri 1.2 Okulumuzun Tarihsel Gelişimi 2. Yasal Yükümlülükler 2.1 Yasal Görev, Yetki Sorumluluklar ve Mevzuat Analizi 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 4. Paydaş Analizi 4.1 Paydaş Sınıflandırma Matrisi 4.2 İç Paydaş Analizi 4.3 Öğrenci Görüşleri 4.4 Okul Çalışanları 4.5 Veli Görüşleri 4.6 Paydaş Önceliklendirme Matrisi 4.7 Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi 5. Kurum İçi Analiz 5.1 Örgütsel Yapı 5.1.1 Okulda Oluşturulan Birimler 5.1.2 Okulda Oluşturulan Birimlerin Görevleri 5.2 İnsan Kaynakları 5.2.1 Kurumdaki Yöneticilere İlişkin Bilgiler 5.2.2 Öğretmenlere İlişkin Bilgiler 5.2.3 Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler 5.2.4 Çalışanların Görev Dağılımı 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar

9

22 22 22 24 24 25 25 25 25 26 26 28 30 30 31 32 32 33 33 34 35 36 37 38 38 39 40 44 44 45 51 51 56


5.5

İstatistikî Veriler 5.5.1 Öğrencilere İlişkin Bilgiler 5.5.2 Yerleşim Alanı ve Derslikler 6. Çevre Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 7.1 Merkez İlköğretim Okulu GZFT Analizi 7.2 Sorun Alanları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler 9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 10. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama 11. Eylem Planları 12. Sonuç ve Ekler EK 1: Merkez İlköğretim Okulu Stratejik Plan 2011 Eylem Planları EK 2: Merkez İlköğretim Okulu İzleme Değerlendirme Raporu EK 3: Merkez İlköğretim Okulu Faaliyet Sonu Raporu EK 4: Stratejik Plan Maliyet Tabloları EK 5: Stratejik Plan Onayı

10

57 58 58 62 63 63 64 65 65 66

68 69 96 96 96 97 105 121 122 123


TABLOLAR

SAYFA NO

Tablo 1: Stratejik Planlama Hazırlama Ekibi Tablo 2: Yasal Görev Yetki Sorumluluklar Ve Mevzuat Analizi Tablo 3: Faaliyet Ürün - Hizmet Tablosu Tablo 4: Paydaş Sınıflandırma Matrisi Tablo 5: Öğrenci Memnuniyeti Anketi Değerlendirme Tablosu Tablo 6: Okul Çalışanları Memnuniyeti Anketi Değerlendirme Tablosu Tablo 7: Veli Memnuniyeti Anketi Değerlendirme Tablosu Tablo 8: Paydaş Önceliklendirme Matrisi Tablo 9: Yararlanıcı Ürün - Hizmet Matrisi Tablo 10: Teşkilat Şeması Tablo 11: Okulda Oluşturulan Birimler Tablo 12: Okulda Oluşturulan Birimlerin Görevleri Tablo 13: 2010 Yılı Yöneticilere İlişkin Bilgiler Tablo 14: Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu Tablo 15: Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari İle Dağılımı Tablo 16: İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler Tablo 17: Kurumda Gerçekleşen Yönetici Sirkülasyon Oranı Tablo 18: İdari Personelin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim Programları Tablo 19: 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı Tablo 20: Öğretmenlerin Yaş İtibari İle Durumu Tablo 21: Öğretmenlerin Hizmet Süreleri Tablo 22: Kurumda Gerçekleşen Öğretmen Sirkülasyon Oranı Tablo 23: Öğretmenlerin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim Programları Tablo 24: 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli Memur Sayısı Tablo 25: Çalışanların Görev Dağılımı Tablo 26: Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler Tablo 27: Okul Rehberlik Hizmetleri Tablo 28: İnsan Kaynakları Bilgi Tablosu Tablo 29: Okulun Teknolojik Altyapısı Tablo 30: Okulun Fiziki Altyapısı Tablo 31: Okul Kaynak tablosu Tablo 32: Okul Aile Birliği Veli Toplantı Bilgileri Tablo 33: Okul Gelir Gider Tablosu Tablo 34: Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu Tablo 35: Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Tablo 36: Kurumda Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Tablo 37: Öğrencilerin SBS Başarılarına İlişkin Bilgiler Tablo 38: Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Tablo 39: Devamsızlık Nedeniyle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Tablo 40: Ödül ve Cezalar Tablo 41: Sosyal Etkinlikler Durumu/Kulüpler ve Faaliyetler Tablo 42: Öğrenci Ders Başarı Durumu Tablo 43: Yerleşim Alanı Tablo 44: Sosyal Alanlar Tablo 45: Spor Tesisleri

11

20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 44 44 44 44 45 45 46 46 47 47 51 51 53 53 54 56 56 57 57 57 58 58 59 59 60 60 60 61 61 62 62 62


Tablo 46: Kütüphane Bilgileri Tablo 47: SAM1-H1 Performans Göstergeleri Tablo 48: SAM1-H1 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 49: SAM1-H2 Performans Göstergeleri Tablo 50: SAM1-H2 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 51: SAM1-H3 Performans Göstergeleri Tablo 52: SAM1-H3 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 53: SAM1-H4 Performans Göstergeleri Tablo 54: SAM1-H4 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 55: SAM2-H1 Performans Göstergeleri Tablo 56: SAM2-H1 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 57: SAM2-H2 Performans Göstergeleri Tablo 58: SAM2-H2 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 59: SAM2-H3 Performans Göstergeleri Tablo 60: SAM2-H3 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 61: SAM3-H1 Performans Göstergeleri Tablo 62: SAM3-H1 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 63: SAM3-H2 Performans Göstergeleri Tablo 64: SAM3-H2 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 65: SAM3-H3 Performans Göstergeleri Tablo 66: SAM3-H3 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 67: SAM4-H1 Performans Göstergeleri Tablo 68: SAM4-H1 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 69: SAM4-H2 Performans Göstergeleri Tablo 70: SAM4-H2 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 71: SAM4-H3 Performans Göstergeleri Tablo 72: SAM4-H3 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 73: SAM5-H1 Performans Göstergeleri Tablo 74: SAM5-H1 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 75: SAM5-H2 Performans Göstergeleri Tablo 76: SAM5-H2 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 77: SAM5-H3 Performans Göstergeleri Tablo 78: SAM5-H3 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 79: SAM6-H1 Performans Göstergeleri Tablo 80: SAM6-H1 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 81: SAM6-H1 Performans Göstergeleri Tablo 82: SAM6-H2 Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 83: Faaliyet Maliyet Tablosu Tablo 84: Stratejik Plan Faaliyet Maliyet Tablosu (Tahmini) Tablo 85: Merkez İlköğretim Okulu Stratejik Amaç Hedef Tabloları Tablo 86: Merkez İlköğretim Okulu Stratejik Plan Hedef Sorumluluk Tabloları

12

62 71 71 72 72 73 73 74 74 76 76 77 77 77 78 79 80 80 80 81 81 82 82 83 83 83 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 91 92 94


GRAFİKLER

SAYFA NO

Grafik 1: Öğretmen Öğrenci Yaş Dağılımı Grafik 2: Öğretmenlerin Hizmet Süreleri Grafik 3: Öğretmen Sirkülâsyon Oranı Grafik 4: Öğrenci Sayısı Grafik 5: Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Grafik 6: SBS Başarıları

46 46 47 58 59 59

KISALTMALAR MEB: Millî Eğitim Bakanlığı DPT: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı GZFT: Güçlü, Zayıf, Fırsatlar ve Tehditler SPE: Stratejik Planlama Ekibi STK: Sivil Toplum Kuruluşları TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu SP: Stratejik Plan SAM: Stratejik Amaç F: Faaliyet İ.O: İlköğretim Okulu SBS: Seviye Belirleme Sınavı(İlköğretim öğrencilerinin seviyelerini belirlemeye yönelik yapılan sınav)

TANIMLAR Bütçe: Kurumun, belirli bir dönemdeki gelir ve giderlerini, tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren belgeyi, Faaliyet ve Projeler: Kurumun, Stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projelerini, Gelir: Yapılan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri, Gider: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet alımları ile diğer giderleri, GZFT Analizi; Okulun, Güçlü ve Zayıf yönlerini, önündeki Fırsat ve Tehditleri ortaya koyan analizi, Hedefler: Okulun kendi Stratejilerini yaşama geçirmek için belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini, İlke: Bilimsel yöntemde nesnel gerçeğin belirgin özelliklerinin ve yasaların genelleştirilmesi ile elde edilen ve insana hem teorik çalışmalarında, hem de uygulama faaliyetlerinde yol gösteren genel dayanak noktasını, İnsan Kaynakları Yönetimi: Organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için, tüm insan kaynaklarının en doğru, etkin ve verimli kullanılması,

13


Kurumsal Değer: Bir kurumda var olan yüksek ve olumlu nitelikleri, Maliyet: İktisadi anlamda maliyet, satış değeri olan bir mala ya da hizmete sahip olabilmek için katlanılan ölçülebilir fedakârlıkların toplamını, Maliyet Tablosu: Gelir tablosunda yer alan satışların maliyetini gösteren tabloyu, Müşteri: Kurumun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumları (yararlanıcılar), Misyon: Okulun kendisi için belirlediği temel varlık nedenini ve görevlerini, Paydaş: Kurumun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kurumun çıktılarından, ürün ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup ve kurumları, Paydaş Analizi: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetleri etkileyen tarafların görüş ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesini, Performans: Okulun belirlediği Stratejik Hedeflerine ulaşabilme derecesini, Performans Hedefi: Kurumun, stratejik amaçları çerçevesinde, stratejik hedeflerine ulaşmak için yıllar itibariyle yakalamayı öngördükleri performans seviyelerini gösteren belirgin (anlaşılır), ölçülebilir, çıktı-sonuç odaklı tatminkâr (belirlenen hedefe, uluslar arası standartlara göre, diğer kurumlara göre vb.) performans düzeylerini, Performans Göstergesi: Hedeflere hangi oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları, Performans Kriteri: Bir kurum veya kuruluşun her tür yatırımının ortaya koyduğu getirilerin, diğer bir deyişle başarı durumunun ölçülmesinde kullanılan karşılaştırma parametrelerini, Politika: Okulun uygulamalarını yönlendiren yaklaşımları, Strateji: Belirli bir zaman diliminde kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilmek için belirlenen amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütününü, Stratejik Plan: Okulun, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren 2011–2014 dönemi kapsayan Planını, Stratejik Planlama: Okulun, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre Zayıf ve Güçlü yönlerini, önündeki Fırsat ve Tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onların sürekli izlemesi sürecini, Stratejik Yönetim: Bir organizasyonun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için etkili stratejiler geliştirilmesi, bunların planlanması, uygulanması ve kontrolünü, Stratejik Amaç: Kişi ve kuruluşun sonraki bütün karar ve davranışının bağımlı olacağı, öncesi olmayan temel başlangıç noktasını, Stratejik Hedefler: Okulun, Misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan ölçülebilir alt amaçlarını, Üst Belge: Plana kaynaklık eden yasal dayanak ve politikaları, Ürün / Hizmet: Kurumun içinde bulunduğu sektör itibariyle yararlanıcılara yönelik geliştirdiği ürün veya hizmetleri ifade eder.

14


KURUM KİMLİK BİLGİSİ

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU

Kurum Türü

 İlköğretim Okulu

Kurum Kodu

224378

Kurum Statüsü

 Kamu

Kurumda Çalışan Personel Sayısı

 Özel

Yönetici: 2 Öğretmen: 30 Hizmetli: 2 Memur : -

Öğrenci Sayısı

499

Öğretim Şekli

 Normal

Okulun Hizmete Giriş Tarihi

1943

Kurum Telefonu / Fax

Tel. : 452 811 2023 Fax : 452 811 2037

Kurum Web Adresi

www.gulyali.k12.tr

Mail Adresi

224378@meb.gov.tr Mahalle

Kurum Adresi

 ikili

: Ürünbey Mah.

Posta Kodu : 52010 İlçe

: Gülyalı

İli

: ORDU

Kurum Müdürü

Uzm. Öğrt. Haluk KIRCI

GSM Tel: 532 3412614

Kurum Müdür Yardımcıları

Abdulmuttalip BAKİ

GSM Tel : 505 2602505

15


I. BÖLÜM

GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

16


STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1.Yasal Çerçeve Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmektedir.  5018 sayılı Kanunun 9. maddesi şöyledir; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” Ayrıca ;  09/02/20010 tarihli 2010/14 nolu ve İlçe, Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan Yapılması konulu GENELGE  24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu  Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisi yayımlanan Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi  Şubat 2002 tarih ve 2533 Sayılı TD yayımlanan MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi ile okulumuzda stratejik plan hazırlanmıştır.

2.Stratejik Planlama Çalışmaları Okulumuz Stratejik Planlama çalışmalarına (2011-2014) Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) tarafından, okulumuz çok amaçlı salonunda, MEB ‘in amaç/hedef, faaliyetlerini önceliklerini ve stratejilerini dikkate alarak, çalışma ve yol haritası belirlenmiş ve bir taslak oluşturularak başlanmıştır. Okulumuz Stratejik Planlama sürecinde yapılan çalışmaları “ Hazırlık - Analiz ve Planın Hazırlanması“ aşamaları şeklinde gruplandırabiliriz.

17


2.1 Hazırlık – Analiz Dönemi 09/02/2010 tarihli 2010/14 No’ lu ve İlçe, Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan yapılması konulu Genelge hükümleri gereği 22.03.2010 tarihinde hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Okulumuz’un ilk stratejik planı yönetmelikte öngörüldüğü şekilde 2011-2014 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Hazırlık döneminde; planlama çalışmaları kurum içinde duyurulmuş, Stratejik planlama yapılırken izlenecek yöntem ve araçlar belirlenmiş, çalışma ekipleri kurulmuş, üyelerin belirlenmesinde kişilerin bilgi ve ilgileri dikkate alınmıştır. Oluşturulan ekipte bütün birimlerin temsil edilmesi sağlanmıştır. Stratejik Planlama Sürecinin aşamaları belirlenmiş, hazırlanan plan örnekleri ve gerçekleştirilecek faaliyetler incelenmiş ve plana son hali verilmiştir. Okulumuzun Stratejik Planının fotoğrafını ortaya koymak amacıyla, “durum analizi” çalışmaları yapılmıştır. Planlamada paydaş algılarını ölçmek için anketler düzenlenmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Arkasından misyon ve vizyon belirlenmiş, stratejik amaç ve hedefler oluşturulmuş, faaliyet ve projeler tanımlanarak performans göstergeleri oluşturulmuştur. Bu zaman diliminde;    

Okulumuz bünyesinde stratejik planlama ekibi oluşturuldu. Oluşturulan stratejik plan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi. Stratejik planlamaya veri sağlayacak anketler yapıldı. Paydaş analizler belirlendi. 2.2. Stratejik Planın Hazırlanma Dönemi

Stratejik Plan hazırlamak üzere ekip kurulmuştur. Kurulan bu ekip, çalışmalarını yürütürken tamamen okulumuza özgün bir plan ortaya koyabilmek için gayret sarf etmiş, değişen dünya ve çevre şartlarını, okulun fiziki durumunu, insan kaynaklarını, sosyal kültürel ekonomik faktörlerini, kuvvetli ve zayıf yönlerini, tehditlerini ve açık alanlarının neler olduğunu planlayarak çalışmalarına başlamıştır. Stratejilerin belirlenmesi sürecinde, gerek Stratejik Planlama Ekibinin gerekse iç ve dış paydaşların görüşleri alınmış, hazırlık aşamasında elde edilen veriler bilimsel metotlarla değerlendirmiş, her bir katılımcının fikri analitik ve somut ölçütlerle değerlendirildikten sonra planımıza dâhil edilmiştir. Stratejik Plan hazırlanırken şu sorulara yanıt aranmıştır.  Şu anda nerdeyiz?  Nerede Olmak istiyoruz?  Gelişimi nasıl ölçebiliriz?  Ulaşmak istediğimiz noktaya nasıl ulaşabiliriz?  Gelişmemize yönelik programımızı nasıl belirleyebiliriz ve denetleyebiliriz? Bu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda planın içeriği oluşturulmuştur.

18


2.3. Stratejik Plan Hazırlarken İzlenen Yol Merkez İlköğretim Okulu’nun stratejik planı hazırlanırken mevcut durum analizleri yapılmış, elde edilen veriler, istatistikî bilgiler, paydaş görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Stratejik plan hazırlanırken; 1. Kurumun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi.  Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi ve önlem alınması gereken alanlarla ilgili stratejik amaçlar,  Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ile ilgili stratejik amaçlar,  Yasalar çerçevesinde yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için konulan hedeflerin anlaşılabilir, ulaşılabilir, ölçülebilir ve gerçekçi, sonuca odaklı olmasına dikkat edildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. 4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için ekipler ve zaman belirtildi. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri belirtildi. 6. Stratejik Plan belirlenirken paydaşların ve çalışanların önerileri, GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulundurdu. 7. Okulumuz GZFT sonuçlarına göre güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek, kurumun çalışmalarında yeni fırsatlar yaratılmaya ve gelecekte olası değişikliklere göre de önlemler alınmasına çalışıldı. 8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler netleştikten sonra her bir faaliyet için maliyetlendirilme yapıldı. 9. Maliyeti hesaplanan faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. Yukarıdaki çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Gülyalı Merkez İlköğretim Okulu’nun Stratejik Planını tamamlamak için çalışmalar yapıldı.

19


2.4.Gülyalı Merkez İlköğretim Okulu Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Adı-Soyadı

Unvanı

Haluk KIRCI Abdulmuttalip BAKİ

Müdür Müdür Yardımcısı

Mehmet YOLCU

Öğretmen

Necmittin ÜNGÖR

Öğretmen

Sevgi OSMA

Öğretmen

Burakhan ŞAHİN

Öğrenci

Onur KARAMAN

Öğrenci

Alaattin KESKİN

Veli

Ercan BAYRAM

Veli

Abdullah AYDIN

Destek Personeli

Şenol KARAGÖL

Destek Personeli

Nazım ŞEN

Okul Aile Birliği başkanı

Necmi ŞEN

Muhtar

İletişim

Tablo 1 - Stratejik Planlama Ekibi

……/…./2010 Uzm.Öğr.Haluk KIRCI Okul Müdürü

20


II. BÖLÜM

DURUM DEĞERLENDİRME

21


DURUM ANALİZİ 1.TARİHSEL GELİŞİM

1.1. İLÇEMİZE GENEL BAKIŞ 1.1.1. İlçemizin Tarihi Bu topraklarda birçok Türkmen aşiretleri ve oymaklarına ait topluluklar vardı ve çevreye tamamen egemen olmuşlardı. Büyük kitleler halinde Karadeniz bölgesine XI. yüzyıldan beri yerleşen Türkmenlerin çok küçük toplulukları teşkil ettikleri görülüyordu. Ebülhayr Bey'e bağlı Türkmenler' in Ebülhayr bölgesine yerleştikleri yıllarda muhtemelen XIV. yüzyılın sonlarında buralarda hiç bir Hıristiyan halkın yaşamadığı, bu toprakların tamamen boş ve sahipsiz durumda oldukları Tahrir Defteri'ndeki kayıtlardan anlaşılıyor. Çünkü 1455 tarihli Defter'de Ebülhayr bölgesindeki köylerin hepsinin Türkçe adlar taşıdıkları görülmektedir. Mensup olduğu Türkmen boyunun önde gelen kişilerinden olduğu anlaşılan Ebülhayr Bey, timar sahipliğinden sonra, Kethüdalığa getirilmiştir. Kethüdalık, Osmanlı devletinde büyük devlet adamlarının işlerini gören sorumlu kişilere verilen unvandır. Ebülhayr Bey, bulunduğu çevrenin sorumlu kişisi olarak Kethüda yapılmış, bu unvanı almıştır. Kethüdalar, sosyal ve idari bakımından tabi bulundukları Boy Beyi tarafından tayin edilirlerdi. Bu itibarla, Ebülhayr Bey' in, kendi boyu arasında seçkin bir yeri olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Ebülhayr Kethüda, bir süre sonra da Divanbaşı'lıkla da görevlendirilmiştir. Köyde hisse sahibi topraklı olanlar arasında Divanbaşı Ebülhayr Kethüda ile oğlu Mustafa'nın hissesi olduğu da yazılmakta ve Ebülhayr Kethüda'nın yanında çalışanların adları söyle açıklanmaktadır: Ali Çoban-ı Ebülhayr (Ebülhayr kethüdanın çobanı Ali,) Musa hizmetkâr-ı

22


Ebülhayr Kethüda (Ebülhayr kethüdanın hizmetkârı Musa buradaki hizmetkâr, toprakların idaresinden sorumlu kişi manasındadır). Rumbeğlü'de 1455 yılında buğday, arpa ceviz, meyve ve bal yetiştirildiği de defterlere kaydedilmiş bulunmaktadır. Ebülhayr Kethüda, Divanbaşı olduğuna göre, Tımar'ının bulunduğu Rumbeğlü köyünden başka, geniş bölgenin de tek sorumlusu idi.Bu da gösteriyor ki, Ebülhayr Kethüda, bir "Divan başı" olarak kendine bağlı Kethüdalar' dan daha üst bir mevkide bulunuyor. Daha geniş ve güçlü ekonomik ve sosyal bir idareci olarak tanınıyordu. Çevrede bu kadar geniş bir yetkiye sahip olan Ebülhayr Kethüda'nın sevilip saygı ve güvenden dolayı Divanbaşı'lığını yaptığı topraklara adının verildiği XV. yüzyıldan günümüzü kadar bütün bu yörenin "EBÜLHAYR"adıyla anılarak belgelerde yer aldığı görülüyor. Ebülhayr Kethüda adının çevrede efsaneleştiği de anlaşılıyor. Genellikle halk çok sevdiği saygı duyduğu, hayalinde olağan üstü güçlerle yaşattığı şahıslara karşı bir takım olaylar yakıştırmaktadır. Ebülhayr Kethüda ile ilgili efsanede böyle yaratılmış ve yaygınlaşmıştır. Bu efsane şöyledir: Zamanında Ebülhayr topraklarında çok vurdu-kırdı olayları olurmuş. Eşkıyalarda çevreyi kasıp kavurur, dilediklerini soymakla kalmaz, keyiflerince de öldürürlermiş. Köylerde ve sahil boyunda oturanlar can ve mal güvenliklerini koruyacak bir makam da bulamadıkları için, sürekli korku içinde yaşarlarmış. Bu durum, böylece yıllarca sürmüş. Günün birinde sahil topraklarına bir yabancı gelmiş.. Kim olduğu, nereden geldiği ve niçin geldiği hiç kimse bilmiyormuş. Onu " Ebul" diye çağırırlarmış. Kimse asıl adının da ne olduğunu bilmezmiş. Ebul, çevredeki olayları öğrenmiş halkın korku içinde yaşadığını görmüş. Onlara, topraklarını asla terk etmemelerini söylemeğe başlamış. Bir gün köylüleri toplayarak onlara demiş ki: “Korkmayın, biraz daha sabredin. Topraklarınızdan da ayrılmayın. Bilin ki, bunun sonu hayırlı olacaktır. Mutlaka hayır olacaktır.” Köylüler direnmişler. Sabretmişler çevredeki kötülüklere. Aradan bir zaman geçmiş, gerçekten ortalıktaki eşkıyalar, birer ikişer kaybolmağa, bölgeyi terk edip başka yerlere gitmeğe başlamışlar ve halk huzura kavuşmuş. Ebulhayırlılar, bu "Ebul" diye çağırdıkları yabancının sözlerini hatırlayarak yaşadıkları toprakları onun adıyla tanıtmağa, (Ebulhayır) demeye başlamışlardır. Böylece, bu bölgenin adı (Ebülhayr) kalmış. Bu efsane dahi, Ebülhayr Kethüda'nın bölgede nasıl efsaneleşen bir Tımar Beyi olduğunu göstermektedir. Gülyalı (Ebülhayr) bölgesinin, 1455 tarihinde: (Bölük-i EbulhayrKethüda) ve 1547 de (Nahiye-i Ebülhayr), 1613 de yine (Nahiye-i Ebülhayr) olarak resmi kayıtlarda yer aldığı görülmektedir. Sayaca(Belediyeye bağlı mahalle) adı da, 1455 tarihinde (Sayacalu) olarak geçmektedir. Ebülhayr nahiyesinde yaşayan halkın tamamen Müslümanlardan ibaret oldukları, bu bölgede hiçbir Hıristiyan nüfusun bulunmadığı kayıtlardan anlaşılmaktadır. Ebülhayr nahiyesinde 1455 tarihinde 294 hane, 1520 de 482 hane, 1547 de 648 ve 1613 tarihinde de 648 hane müslüman yaşamaktaydı. Yine Osmanlı Devleti kayıtlarına göre, Ordu Kazası'nın Akyazı, Bu-cak-ı küçük, Civil suyu, Akçaova, Göçerilü, Karacaömürlü, Karkınlı (Turnasuyu), Ebülhayr; Piraziz ve Pazarsuyu nahiyeleri topraklarında pirinç tarımı yapılmaktaydı. Üretilen pirinçlere "Hassa" adına ekiliyor; bu pirinçlerden sağlanan gelirde, Yavuz Sultan Selim Han'm annesi Gülbahar Hatun'un Trabzon'daki imaretine vakfedilmiş bulunuyordu. Bu kayıtlarda göstermektedir ki, pirinç tarımı Turnasuyu, Akçaova, Civil, Karacaömer, Bucak gibi,

23


bugünkü Ordu şehrinin çevresinde ve yakınlarında yapıldığı gibi, Ebülhayr, Piraziz ve Pazarsuyu topraklarında da, bir vakıf geliri olarak sürdürülmekteydi. Çevre nüfusunun artması, yerleşim alanlarının genişlemesi hizmetlerin en iyi şekilde olması amacı ile beldede 1971 yılında belediye kurulması için gerekle müracaatlar yapılmış ancak “ABULHAYIR” adının Arapça olduğu gerekçesiyle kabul edilmemiş. Bunun üzerine “ABULHAYIR adı “KIYI”anlamına gelen “YALI” ile “GÜL” kelimelerinin birleşmesi ile “GÜLYALI” olarak şekil aldıktan sonra tekrar yapılan müracaatlar üzerine 29.02.1972 tarih ve 10645 sayılı kararname ile Alibey ve Eski Sayaca köylerinin birleşmesi ile Gülyalı Belediyesi kurulmuştur. 19.06.1987 gün ve 3392 Sayılı yasa ile beldemiz İlçe olmuş 01.08.1988 tarihinde Kaymakam ataması yapılarak, ilk Kaymakam olarak Mehmet AYDIN görevine başlamıştır 1.1.2. İlçemizin Coğrafi Konumu Ordu’ya 16 km uzaklıkta olan Gülyalı ilçesi, kuzeyinde Karadeniz, batısında Ordu, doğusunda Giresun ilinin Piraziz İlçesi (13 km) ile komşudur.

1.1.3. İlçemizin İklimi ve Bitki Örtüsü İlçemiz İklim yönünden Karadeniz’in tipik özelliklerini gösterir. Yazları sıcak ve yağışlı, kışları ılıman ve kar yağışlıdır. Genel olarak orman bitki örtüsü görülmektedir. Yüksek olmayan dağlar denize paralel uzanmakta olup, en önemli tepeleri Gökhasan, Taaruz, Tüylak tepeleridir. İlçemizin Turnasuyu, Değirmendere, Hoşköy, Fasılcık, Divani dereleri ile Piraziz İlçesine sınırından Abdal Deresi önemli akarsuları olarak göze çarpar. Gülyalı'da, nem oranı % 76'dır. Yıllık yağış ortalama 100 mm.dir, deniz ve kara olmak üzere iki ayrı iklim karakteri görülür.

24


1.1.4. İlçemizde Eğitim Öğretim

Gülyalı İlçesinde okuma yazma oranı % 99 ‘ dur. Gülyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 2 İlköğretim Okulu, 1 YİBO, 1 Çok Programlı Lise, Halk Eğitim Merkezi ve Öğretmenevi Lokali bulunmaktadır. İlçemiz mahalle ve köylerinden 14 araç ile 220 öğrenci taşıma merkezi okul olarak seçilen Gülyalı Merkez İlköğretim Okuluna taşınmakta ve öğle yemeği verilmektedir. Okullarımızda toplam 94 öğretmen görev yapmaktadır. 520 kız, 610 erkek öğrenci olmak üzere toplam 1130 öğrenci öğrenim görmektedir. Personel sıkıntısı bulunmamaktadır. 1.1.5. İlçemizde Nüfus 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçemizin toplam nüfusu 8471 olup bunun 3731' i şehir, 4740' ı ise köy nüfusudur. 1.1.6. İlçemizde Gelenek ve Göreneklerimiz Örf adet gelenek ve göreneklerimiz Osmanlı kurallarına uygun olarak günümüzde de aynı gelenek ve görenekler devam etmektedir. 1.1.7. İlçemizin Tarım ve Ekonomisi İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve balıkçılığa dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri fındık, mısır, patates, fasulye ve sebzedir. Kıyı kesimlerinde balıkçılık, iç kesimlerde hayvancılık yapılır. Genel olarak büyük baş hayvancılık yapılmaktadır. Azda olsa küçükbaş hayvancılıkta yapılmaktadır. Bunların yanında, tavuk beslenmektedir. Fındık bahçeleri ticari amaçlı olup İlçemizin topraklarının % 90’nı teşkil etmektedir. Kivi üretimi yaygınlaşmaya başlamıştır ve talep her geçen gün artmaktadır.100’e yakın aile, 70 dolayında balıkçı motoru ile balıkçılık yapmaktadır.

25


İlçede doğal plajlar bulunmaktadır. İlçemizde önemli sanayi tesisi bulunmamaktadır. Sanayiye yönelik olarak Turnasuyu Köyünde 3 adet fındık kırma fabrikası, yine aynı köyde 1 adet likit petrol gazı dolum tesisi ve 1 adet seramik fabrikası vardır.

Fındık

Balık

Lahana

Fasulye

Kivi

Mısır

Büyükbaş Hayvancılık

Tavukçuluk

Küçükbaş Hayvancılık

1.1.8. İlçemizin Mahalle ve Köyleri Mahallelerimiz; Tepealtı Mahallesi, Ürümbey Mahallesi, Gülistan Mahallesi, Hoşköy Mahallesi, Sayaca Mahallesi, Alibey Mahallesi, Yeniköy Mahallesi Köylerimiz; Turnasuyu Köyü, Taşlıçay Köyü, Ayrılık Köyü, Ambarcılı Köyü, Mustafalı Köyü, Kestane Köyü 1.1.9. İlçemizin Tarihi ve Turistik Yerleri Kestane köyü köprüsü; Fatih Sultan Mehmet döneminde de önemli bir yerleşim sahası olarak öne çıkmaktadır. O dönemde, köyün adı: Kestane Deresi olarak geçer. Köyde: 1911 yılında yapıldığı tahmin e dilen ve halen kullanılan, iki kemerli bir köprü bulunuyor. Köprü: Turizm Bakanlığı tarafından, Sit alanı olarak koruma altına alınmış.

26


Kurtlu çeşme: Kestane Köyü, Kurtlu Mahallesinde bulunmaktadır. Turizm Bakanlığı tarafından, Sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Çeşmenin: 150-200 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Halen faaldir. Taş camii: Kestane Köyü’nde bulunmaktadır. Yaklaşık 100 yıllık olduğu düşünülmektedir. Mavi dünya plajı: Burası, aynı zamanda bir çadır kamp yeridir. İlçenin Tepealtı mevkiinde bulunmaktadır. Hem yazın ve hem de kışın hizmet verilmektedir. Burada: cafe, bar, balık restoran ve plaj tesisleri var. Kumsal uzunluğu: 1.5 km.dir. Yoroz kent ormanı : İlimiz merkez ile Gülyalı ilçesi mücavirinde bulunan ve il merkezine yaklaşık 15 km. uzaklıkta buluna "YOROZ KENT ORMANI" önceki dönem valimiz Sayın Kemal YAZICIOĞLU' nun büyük çabası ile mükemmel bir gezi ve dinlenme mekanı olarak düzenlenmiştir. Burası tam bir zirve olup Ordu ve deniz adeta ayaklarımızın altında serilir. TEDAŞ tarafından ışıklandırılmıştır. Oturma yerleri, gezi alanları, temaşa terasları mevcuttur. Yolu stabilize olup yakında asfalt hale getirilecektir.

27


1.2. OKULUMUZUN TARİHSEL GELİŞİMİ

İLKOKUL 1943 yılında Abulhayır Sayaca İlkokulu adıyla, şimdiki ilçe camisinin yerinde bulunan eski caminin alt katında eğitim-öğretime açılmış, ilk öğretmeni ve müdürü Nazım IŞKIN’dır. Buradan sırasıyla şimdiki caminin batısında çamlık içinde bulunan tarihi evde(konakta),oradan deniz kenarındaki yeşil konak, oradan Abulhayır eşrafından Arif AKMAN’a ait kahvehaneye taşınmış ve bir süre orada eğitim-öğretime devam etmiştir. O dönem muhtarlarından merhum Recep EREN ve Arif AKMAN çevre halkıyla konuşup, bir okul yaptırılmasına karar verirler. Kısa sürede okul inşaatı başlatılır. Okul binasının arsası merhum Behram HAZNEDAR tarafından bağışlanmıştır. Çevre halkının yoğun çabasıyla 1943 yılında bina tamamlanarak aynı yıl hizmete girmiştir. 1972 yılında belediyenin kurulmasıyla Abulhayır Sayaca İlkokulu, Gülyalı-Merkez İlkokulu adını almıştır. Eğitim-Öğretim 1978-1988 yılına kadar bu binada yapılmış,1988-1989 öğretim yılında ana bina olan şimdiki binasına taşınmıştır.(B Blok) ORTAOKUL 1973-1974 Öğretim yılında Gülyalı Merkezinde bulunan Ömer HÜSEM’e ait geçici binada eğitim-öğretime açılmıştır. İlk asil müdürü Tahsin ŞİŞMAN, öğretmen Hüseyin KET, H.İbrahim DÜLGER’dir.1974-1975 öğretim yılında Gülyalı Merkez İlkokulu’na taşınarak ikili öğretim şeklinde eğitim-öğretime devam etmiştir.1980-1981 Öğretim yılında şimdiki A.ŞAHİN ÇPL’nin yerinde bulunan Kuran Kursu binasına geçici olarak taşınarak,1989-1990 öğretim yılına kadar burada kalmıştır. İLKÖĞRETİM 1989-1990 Öğretim yılında İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 22.08.1989 tarih ve 15151 sayılı yazıları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 16.08.1989 tarih ve 14853 sayılı OLUR’u ile Gülyalı Merkez İlkokulu ile Gülyalı Merkez Orta Okulu birleştirilerek Gülyalı Merkez İlköğretim Okulu adını almıştır. O tarihteki ortaokul müdürü Ahmet ÇAKIR ilköğretim okulu müdürü, ilkokul müdürü Sıtkı ŞAHİN’de 1.kademe müdür yardımcılığı görevine getirilmiştir.

28


1989-1990 Öğretim yılında yeni yapılan bugünkü B Bloğa taşınarak eğitim-öğretime devam ederken zamanla mevcut binanın ihtiyaca cevap vermemesi üzerine, bugünkü A Blok inşa edilerek 1998-1999 öğretim yılı itibariyle her iki binayla eğitim-öğretime devam edilmektedir. ANASINIFI İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında Dünya Bankası tarafında finanse edilen anasınıfı binası 2006-2007 Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminde tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Okulumuz bünyesinde; Anasınıfı binamızda, Anasınıfı Sabah Grubu, Anasınıfı Öğle Grubu, Mustafalı Köyü Anasınıfı ve Kestane Köyü Anasınıfı olmak üzere 4 grup eğitim görmektedir.

Okul Yerleşim Planı

29


2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 2.1.

S.N. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

YASAL GÖREV YETKİ SORUMLULUKLAR VE MEVZUAT ANALİZİ

KONUSU Yasal Yükümlülük (Görevler)

MEVZUAT ADI Dayanak(Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no’su)

Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi Türk Milli Eğitiminin Temel ve Özel Amaçları Yönetim ve Yürütme Yönetim ve Yürütme Ödül Sicil Yönetim ve Yürütme Yönetim ve Yürütme

Anayasa (1982 42.Madde) Milli Eğitim Temel Kanunu (1739)

Eğitim Kanunu (222) Devlet Memurları Kanunu (657) İl İdare Kanunu (5452) İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanun (1702) Teşkilat Yapısı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (3797) Yönetim ve Yürütme İlkokul Öğretmenlerinin Terfi,Taltif ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanun (4357) Bilgi Edinme Bilgi Edinme Kanunu (4982) Yönetim ve Yürütme İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği Yönetim ve Yürütme Okul - Aile Birliği Yönetmeliği Yönetim ve Yürütme MEB Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi Yönetim ve Yürütme Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Eğitim Öğretim Rehberlik Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Tablo 2 - Yasal Görev Yetki Sorumluluklar ve Mevzuat Analizi

30


3. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN/HİZMETLER FAALİYET ALANI – ÜRÜN HİZMET FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet- 1 Rehberlik İşleri  Öğrenci  Veli  Öğretmen

FAALİYET ALANI: YÖNETİM Hizmet-1Öğrenci İşleri  Kayıt –Nakil İşleri  Devam –devamsızlık  Sınıf geçme  e okul

Hizmet- 2 Sosyal Kültürel Etkinlikler  Halk oyunları  Koro  Şiir dinletisi  Satranç

Hizmet-2Öğretmen İşleri  Özlük Hakları  Hizmetiçi Eğitim  Terfi

Hizmet- 3 Spor Etkinlikleri  Masa Tenisi  Futbol  Voleybol  Basketbol

Hizmet-3 Okul Aile Birliği  Ayni Kaynak  Nakdi Kaynak

Hizmet- 4 Kulüp Etkinlikleri  Kutlama 

Hizmet- 4 AR GE Projeler  AB Projeleri  TKY OGYE  Fen ve Matematik Projeleri

FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet- 1 Müfredatın İşlenmesi  Dersler

FAALİYET ALANI: ÇEVRE Hizmet- 1 Mezun İşleri  Diploma

Hizmet- 2 Kurslar  Hazırlık kursları  Takviye kursları

Hizmet- 2 Toplumsal Faaliyetler  Çevre temizliği  Yardım Kampanyası

Tablo 3 - Faaliyet Alanı – Ürün Hizmet Tablosu

31


4. PAYDAŞ ANALİZİ Okulumuzun paydaşları, okulumuzun gelişimini doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen veya etkilenen kişi, grup, kurum veya kuruluşlardır. Okulumuzun ana vazifesi yasaların belirlediği çerçevede kendisine verilen eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmektir. 4.1.

Paydaş Sınıflandırma Matrisi

İÇ PAYDAŞLAR PAYDAŞLAR

Millî Eğitim Bakanlığı Valilik Kaymakamlık İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okullar ve Bağlı Kurumlar Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar Öğrenciler Veliler Okul Aile Birliği Üniversite Özel İdare Belediyeler Güvenlik Güçleri(Emniyet,Jandarma) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü Sanayi/Ticaret Kuruluşları Basın Yayın Kuruluşları Hayırseverler Özel Öğretim Kurumları Kültür Müdürlüğü Sivil Toplum Örgütleri İşveren kuruluşlar Muhtarlıklar

Çalışanlar, Birimler

DIŞ PAYDAŞLAR Temel ortak

Stratejik ortak

    

Tedarikçi

O

     

Müşteri, hedef kitle

    

O

 

YARARLANICI

O O O O O O O O O

   

  

O O

O O O O

O O O

 : Tamamı O : Bir kısmı Tablo 4 – Paydaş Sınıflandırma Matrisi

32

O O O

O O


4.2. İç Paydaş Analizi İç paydaşlarımızdan öğrencilerimize, velilerimize ve okul çalışanlarımıza memnuniyet ve algılarını ölçmeye yönelik durum analiz anket çalışması yapılmıştır. 4.3. Öğrenci Görüşleri Öğrencilerimize yönelik durum analiz anketi uygulanmıştır. Öğrencilerimizin kendilerine yöneltilen soru başlıkları ve alt sorulara verdikleri cevapların %’ lik dağılımı aşağıdaki Tablo 5 ‘de gösterilmiştir. Soru başlıkları % Ulaşılabilirlik ve İletişim 81 Dilek, Öneri ve Şikâyetler 80 Güvenilirlik 89 Güvenlik 78 Kararlara Katılım 95 Öğrenci İşleri 88 Eğitim Öğretim 86 Ders Arası 88 Okulun Fiziki Ortamı 68 Okulun Kantin, Yemekhanesi 75 Sosyal Kültürel ve Spor Etkinlikleri 82 Eğitici Kol Çalışmaları 92 Belirli Gün ve Haftalar 94 Değerlendirme,Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri 88 Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 88 Tablo 5 - Öğrenci Memnuniyeti Anketi Değerlendirme Tablosu

Bu sonuçlara göre; okulun fiziki ortamının, kantin ve yemekhanesinin istenilen düzeyde olmadığı, görülmektedir. Soru başlıkları alt sorularla birlikte değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: Kurum yöneticileri ve çalışanları iletişime açıktır, İstenildiğinde ulaşılabilir ve çözüm üretirler, İş ve işlemler mevzuatına uygun yerine getirilmektedir, Kurumun aldığı güvenlik önlemleri yerindedir, Topluma etki ve katkı yeterli düzeydedir, Eğitim-öğretim yönünden okulumuzu iyi durumdadır, Sosyal kültürel ve spor etkinliklerinin, eğitici kulüp çalışmalarının ve belirli gün ve haftalara ait çalışmaların güçlü olduğu,

33


4.4. Okul Çalışanları Kurum çalışanlarının ne gibi zorluklarla karşılaştığını belirleyen veriler elde etmek ve bunlar üzerinde veri analizi yapmak amacıyla çalışanların memnuniyet ve algılarını ölçmeye yönelik anket çalışması yapılmış, Tablo 6’daki sonuçlara ulaşılmıştır. Soru başlıkları % Yöneticilerin Liderlik Davranışları 89 İyileştirme etkinliklerine destek ve katılımı 86 Motivasyon tanıma ve takdir yaklaşımı 64 Performans değerlendirme 74 İnsan kaynaklarının etkili yönetimi 86 Kararlara katılım 84 Çalışma ortamı 68 İşbirliği ve iletişim 88 Motivasyon ve tatmin 84 Kişisel ve mesleki gelişim 82 Sosyal etkinlikler 65 Topluma etki ve katkı durumunun algılanması 82 Tablo 6 - Okul Çalışanları Memnuniyeti Anketi Değerlendirme Tablosu

Bu sonuçlara göre; En düşük görüşlerin, motivasyon tanıma ve takdir, sosyal etkinlikler ve çalışma ortamı konu başlıklarında olduğu görülmektedir. Soru başlıkları alt sorularla birlikte değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: Yöneticilerin liderlik özelliklerini yeterince ortaya koydukları, iyileştirme etkinliklerini geliştirecek eğitim ortamının oluşturulduğu, Yöneticilerin öğrenen örgüt kültürünü benimsediği, Kurumun işbirliği ve iletişime açık olduğu, İş süreçlerinin ekip çalışmasına uygun düzenlendiği, Kişisel ve meslekî gelişim konularında rehberlik ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yeterli olduğu, Çalışanların görüş ve önerilerinin yeterince dikkate alındığı, Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasında gereken bilinç oluştuğu,

34


4.5. Veli Görüşleri Öğrenci velilerimizin kurumumuzla ilgili görüşlerini belirlemek ve buna göre istatistikî veri analizi yapmak amacıyla, Veli Memnuniyeti Anketi yapılmıştır. Soru başlıkları alt sorularla birlikte değerlendirildiğinde Tablo 7’deki sonuçlara ulaşılmıştır. Soru başlıkları % Ulaşılabilirlik ve İletişim 91 Dilek, Öneri ve Şikâyetler 84 Güvenilirlik 90 Güvenlik 77 Kararlara Katılım 74 Öğrenci İşleri 91 Eğitim Öğretim 78 Okulun Fiziki Ortamı 71 Okulun Kantin ve Yemekhanesi 66 Sosyal Kültürel ve Spor Etkinlikleri 70 Değerlendirme, Ödül, Teşekkür ve Takdir 84 Belgeleri Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 88 Topluma Etki ve Katkı Durumunun Algılanması 82 Tablo 7 - Veli Memnuniyeti Anketi Değerlendirme Tablosu

Bu sonuçlara göre; okulun fiziki ortamının, kantin ve yemekhanesinin istenilen düzeyde olmadığı, görülmektedir. Soru başlıkları alt sorularla birlikte değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: Kurum yöneticileri ve çalışanları iletişime açıktır. İstenildiğinde ulaşılabilir ve çözüm üretirler, İş ve işlemler mevzuatına uygun yerine getirilmektedir, Kurumun aldığı güvenlik önlemleri yerindedir, Topluma etki ve katkı yeterli düzeydedir, Eğitim-öğretim yönünden okulumuzu yeterli bulmuşlardır. Kurumun sunduğu hizmetlerin genelde başarılı bulunduğu görülmüştür.

35


Millî Eğitim Bakanlığı

Valilik

Önceliği

Neden Paydaş?

Paydaş

Dış Paydaş Yararlanıcı (Müşteri)

İç Paydaş

4.6. Paydaş Önceliklendirme Matrisi

Bağlı olduğumuz merkezi idare

1

Bağlı olduğumuz il idaresi

1

Kaymakamlık

Bağlı olduğumuz ilçe idaresi

1

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları

O

Bağlı olduğumuz il teşkilatı

1

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

O

Bağlı olduğumuz ilçe teşkilatı

1

Okullar ve Bağlı Kurumlar

O

Aynı amaca hizmet eden kurumlar

2

Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar

Okulun hizmet sunucuları

1

Öğrenciler

Hizmetlerimizden yaralandıkları için

1

Hizmetlerimizden yaralandıkları için

1

Okulun tedarikçi

1

Veliler Okul Aile Birliği

 

Üniversite

O

Okulun ürün hizmet karşılığı

3

Özel İdare

O

Tedarikçi mahalli idare

2

Belediyeler

O

Çevre hizmetlerine katkı

3

Güvenlik Güçleri(Emniyet,Jandarma)

O

Okul ve çevresi güvenliğini sağlama

2

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü

O

Onarım ve tamirat

2

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

O

Aynı amaca hizmet eden kurumlar

3

Gençlik ve Spor Müdürlüğü

O

Sosyal faaliyet sunucusu

3

Sağlık Müdürlüğü Sanayi/Ticaret Kuruluşları Basın Yayın Kuruluşları Hayırseverler Özel Öğretim Kurumları Kültür Müdürlüğü

O O O O O O

2 3 3 2 3 3

Sivil Toplum Örgütleri

O

İşveren kuruluşlar

O

Okul sağlığının koruyucusu Okulun ürün hizmet karşılığı İletişim ifade araçları Maddi destekçiler Aynı amaca hizmet eden kurumlar Kültürel faaliyet sunucusu Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Okulun ürün hizmet karşılığı

Muhtarlıklar

O

Mahalli idare

2

 : Tamamı O: Bir kısmı Tablo 8 - Paydaş Önceliklendirme Matrisi

36

3 3


4.7. Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi

Valilik

o

o

Kaymakamlık

o

o

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

o

o

o

o

Okullar ve Bağlı Kurumlar

o

o

Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar Öğrenciler ve Veliler

o

o

o

o

Okul Aile Birliği

o

Üniversite

o

Özel İdare

o

o

o

o

o

Güvenlik Güçleri(Emniyet,Jandarma) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

o

o o

o

o o

o

o

Gençlik ve Spor Müdürlüğü

o

o

Sağlık Müdürlüğü

o

Sanayi/Ticaret Kuruluşları

o

Basın Yayın Kuruluşları

o

Hayırseverler

o

o

o

o

Kültür Müdürlüğü

o

o

Sivil Toplum Örgütleri

o

o

İşveren kuruluşlar

o

Muhtarlıklar

o

Özel Öğretim Kurumları

o

o

Belediyeler

o

o

 : Tamamı O : Bir kısmı Tablo 9 - Yararlanıcı Ürün - Hizmet Matrisi

37

o

o

o

……………………………

Ölçme-Değerlendirme

Millî Eğitim Bakanlığı

Mezunlar (Öğrenci) Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler

Yayım Altyapı, Donatım Yatırım

AR-GE, Projeler, Danışmanlık

Nitelikli işgücü

Yatılılık-Bursluluk

Eğitim-Öğretim (Örgün-Yaygın)

Ürün/Hizmet Yararlanıcı (Müşteri)


5. KURUM İÇİ ANALİZ

5.1.

Örgütsel Yapı

Müdür

Müdür Yardımcısı

Kurullar

Okul Aile Birliği

Öğretmenler Büro Hizmetleri

Yardımcı Hizmetler

Rehber Öğretmen

Kulüpler Sınıf Öğretmenleri

Zümreler

Tablo 10 - Teşkilat Şeması

38


5.1.1. Okulda Oluşturulan Birimler Görevler Yönetim ve Organizasyon Eğitim ve Öğretim Hizmetleri

Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı

Görevle ilgili Hedef kitle işbirliği (paydaşlar)

Müdür / Müdür Yrd.

Öğretmenler

Kayıt

Müdür / Müdür Yrd. / Öğrenci Kayıt Komisyonu

MEM / Diğer okullar MEM / Muhtarlık

Öğrenci İşleri

Müdür / Müdür Yrd.

MEM

Personel Özlük İşlemleri

Müdür / Müdür Yrd.

Ayniyat, Demirbaş, Vb. İşlemleri

Müdür / Müdür Yrd./ Demirbaş Sayım Komisyonu

Rehberlik Hizmetleri Satın Alma İşlemleri Muayene ve Teslim Alma İşlemleri Okul Öncesi EğitimÖğretim Hizmetleri Ana Sınıfı Harcama İşlemleri

Müdür / Müdür Yrd. / Öğretmenler

Kaymakamlık / MEM Kaymakamlık / MEM / Öğretmenler /

Müdür / Müdür Yrd. / Rehberlik Servisi / Şube Rehber Öğretmenleri / Öğretmenler Müdür / Müdür Yrd. / Satın Alma Komisyonu Müdür / Müdür Yrd. / Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Müdür / Müdür Yrd. / Anasınıfı öğretmeni Müdür / Müdür Yrd. / Anasınıfı öğretmeni / Ana Sınıfı Harcama Komisyonu

Tüm paydaşlar Öğrenciler Öğrenciler Veliler Öğrenciler Veliler Çalışanlar Okul toplumu

MEM /RAM

Öğretmenler / Öğrenciler / Veliler

Okul Aile Birliği

Okul toplumu

Okul Aile Birliği

Okul toplumu

Öğretmenler

Okul öncesi nüfus

Öğretmenler / Okul Aile Birliği

Ana sınıfı öğrencileri

Resmi Yazışma İşlemleri

Müdür / Müdür Yrd.

Valilik / Kaymakamlık / MEM Valilik / Kaymakamlık / MEM

Arşiv Hizmetleri

Müdür / Müdür Yrd.

Donanım ve Teknoloji

Müdür / Müdür Yrd.

MEB EGİTEK / MEM / İlçe Bilgi Teknolojileri Birimi

Destek Hizmetleri Sosyal, kültürel, sportif etkinlikler

Müdür / Müdür Yrd. / Hizmetli Müdür / Müdür Yrd. / Sosyal Etkinlikler Kurulu

MEM MEB / MEM / İzcilik ve Spor Dairesi Başkanlığı

Öğrenci Disiplin İşlemleri

Müdür / Müdür Yrd. / Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu

MEM / Öğrenci Davranışları Değerlendirme Üst Kurulu / RAM / Rehberlik Servisi

Öğrenciler

Halkla İlişkiler

Müdür / Müdür Yrd.

MEM / Belediye / Muhtarlık / Okul Aile Birliği / Diğer okullar

Sosyal çevre / Tüm ilçe halkı

Sağlık Hizmetleri

Müdür / Müdür Yrd. / Okul Aile Birliği / Sağlık, Temizlik, Sosyal Yardım ve Dayanışma Kulübü

İl Sağlık Müdürlüğü / MEM / Sağlık Ocağı /

Öğrenciler

Afet Eğitimi Hizmetleri

Müdür / Müdür Yrd. / Sivil Savunma Kulübü

Okul Gelişimine Ait Görev ve Hizmetler

Müdür / Projeden sorumlu Müdür Yrd. / OGYE

Sosyal Dayanışma Hizmetleri

Müdür / Müdür Yrd. / Sosyal Dayanışma Kurulu / Öğretmenler

Valilik / Kaymakamlık / Sosyal Dayanışma Vakfı Belediyeler / Sivil Toplum Örgütleri

Okul toplumu

Planlama

Müdür / Müdür Yrd. / Öğretmenler Kurulu / Zümre Öğretmenler Kurulu / Öğretmenler / OGYE

MEB / MEM

Okul toplumu

39

Afet Eğitimi Genel Müdürlüğü / Valilik / Kaymakamlık / MEM / Muhtarlık MEM / Belediyeler / Sivil Toplum Örgütleri /

Okul toplumu Okulu toplumu Öğretmenler / Öğrenciler / Veliler / Çevre Okul toplumu Okul toplumu

Okul toplumu

Okul toplumu


Stratejik konuların yürütülmesi Disiplin ve Sicil İşlemleri Denetim

MEB / Valilik / MEM / Kaymakamlık MEB / Valilik / Kaymakamlık / MEM MEB / Valilik / Kaymakamlık / MEM / İl Teftiş

Müdür / Müdür Yrd. / OGYE Müdür Müdür / Müdür Yrd.

Okul toplumu Öğretmenler

Tablo 11 - Okulda Oluşturulan Birimler

5.1.2. Okulda Oluşturulan Birimlerin Görevleri BÖLÜMLER/BİRİMLER/KOMİSYON/ BİRLİK/ZÜMRE vb.

ÖĞRETMENLER KURULU

ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE)

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME KURULU

GÖREVLERİ Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci yarıyıl başında, ders yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğunda toplanır. 1. Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır 2. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilir, üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görüşülür ve kararlaştırılır. Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir. Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci yarıyılın ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir. Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır. 1. Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur. 2. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır. 3. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır Kurulda, programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, laboratuvar, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans ödev konuları belirlenir. İlköğretim okullarında; paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak amacıyla "Okul Gelişim Yönetim Ekibi" kurulur. Ekip, çalışmalarını ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir. Ayrıca, zümrelerden gelen raporları birleştirir, projeleri inceler ve okulun yıl sonu raporunu hazırlar. İki nüsha hazırlanan raporun biri, hizmetin kalitesini artıracağı düşünülen projelerle birlikte millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüsha da meslekî çalışma dosyasına konur Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu; müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısı bulunmayan okullarda müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca seçilen birer sınıf ve birer şube rehber öğretmeninden bir asil, bir yedek üye, bir okul rehber öğretmeni ile okul-aile birliği başkanı ve öğrenci kurulu başkanından oluşturulur. Seçimlerde oyların eşit olması hâlinde kıdemi en fazla olan öğretmen üye

40


ÖĞRENCİ KURULU

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU

seçilir. Asil ve yedek üyelerin boşalması durumunda, açık bulunan üyelikler için yeniden seçim yapılır. Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde okulda görevli diğer öğretmenler, oylamaya katılabilir ve üye seçilebilirler. Kurul üyelikleri, yeni kurul üyeleri seçimleri yapılıncaya kadar devam eder. Özürleri nedeniyle toplantıya katılamayan veya kuruldan ayrılan asil üyenin yeri sıraya göre yedek üyelerle tamamlanır. Okul müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça üyeler görevden ayrılamazlar. İkili öğretim yapılan okullarda, ayrı ayrı öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu oluşturulabilir. Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu aşağıdaki görevleri yapar; a) Okul düzenini sağlamak üzere okul yönetimi, öğretmen, okulun diğer personeli, öğrenci ve veli tarafından getirilen olumlu veya olumsuz davranış ve uygulamalara ilişkin önerileri görüşmek ve aldığı kararları okul müdürüne bildirmek. b) Okulda örnek davranışlarda bulunan, derslerde başarılı olan, bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak üstün başarı gösteren öğrencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek. c) Özel yeteneği belirlenen öğrencilerin alanlarıyla ilgili gelişimlerini sağlayacak tedbirleri almak. ç) Uyum sağlamakta güçlük çeken öğrencinin davranışlarını incelemek, nedenlerini araştırmak, değerlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve gerektiğinde ailesi, rehberlik ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak. d) Öğrencilerin gösterdikleri olumsuz davranışlarıyla ilgili olarak sağlık kurum ve kuruluşlarına sevklerini önermek. e) Öğrencilerde görülen olumsuz davranışların, olumlu hâle getirilmesinde; eleştiri, öz eleştiri bilincini geliştirmek, yanlış davranışların farkına varılmasını sağlamak ve doğruyu kavramalarına yardımcı olmak amacıyla yaptırım yerine, ikna sürecinin işletilmesi ile olumlu davranışlarının ödüllendirilmesi için gerekli önlemleri almak. f) Öğrencilerin sorumluluk almalarına, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak, zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için girişimlerde bulunmak ve bu amaçla veli-çevre iş birliğini sağlamak. g) Okul düzeninin olumlu işleyişini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler için programlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. ğ) Çalışmalarını okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile eş güdüm içinde yürütmek. h) Bütün tedbirlere rağmen uyumsuzluk gösteren öğrencilerle ilgili olarak uygulanacak yaptırıma yönelik karar almak.". Öğrenci kurulu, okulun 1-8 inci sınıf öğrencileri tarafından 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri arasından seçilen bir başkan; 4 ve 5 inci sınıflar arasından seçilen ikinci başkan ve 1-8 inci sınıf şubelerinden seçilen birer temsilciden oluşur. Bu kurula öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder. Okul öğrenci kurulu rehber öğretmeninin veya öğrenci başkanının çağrısı ile toplanır. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar, okul müdürünün onayına sunar. Çalışma programında eğitim-öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi, verimin artırılması, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi çalışmalara yer verilir. "Okul meclisleri temsilcisi de öğrenci kurul başkanının katıldığı kurullara katılır." Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur. Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

41


ESER İNCELEME KOMİSYONU

REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KURULU

SATIN ALMA KOMİSYONU

MUAYENE VE TESLİM ALMA KOMİSYONU

DEMİRBAŞ EŞYA SAYIM KOMİSYONU

KANTİN DENETLEME KOMİSYONU

OKUL - AİLE BİRLİĞİ

Okullarda; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile sosyal etkinliklerin amaçlarına uygun olarak öğrencilerin, Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma, kendilerini ifade etme, özgür, eleştirel düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmesi amacıyla öğrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalışmalarını tanıtıcı nitelikte duyuru, dergi, gazete ve yıllıklar çıkarılabilir. Bu amaçla müdürün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, biri kültür dersleri öğretmeni olmak üzere iki öğretmen, ilgili sosyal etkinlikler danışman öğretmeninden oluşan inceleme kurulu ile kulüp üyeleri arasından seçilen ve okul yönetimince uygun görülen beş öğrenciden de seçme kurulu oluşturulur. a) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan yıllık program ve yürütme plânını inceler, bu konudaki görüşlerini bildirir. Uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar. b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları inceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri belirler. c) Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak çalışmaları belirler. d) Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve meslekî rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede, okuldaki eğitim-öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı olarak yararlanılabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler. e)Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum-kuruluşlara yönelik iletişim ve iş birliğine ilişkin önlemleri belirler. Satın alma komisyonu, her okulda müdür başyardımcısının veya müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen, ambar memuru, ayniyat memuru (mutemet), varsa sağlık elemanı ve nöbetçi öğretmenden oluşur. Bu komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereçleri muayene ve kontrol ederek kabulü veya geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi yapar. Pansiyonlu/yatılı okullarda, dışarıdan gelecek yiyecek ve başka maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen, öğrenci temsilcisi ve aşçı da hazır bulunur. Ayrıca "Taşınır Mal Yönetmeliği" hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya, yoğaltılan madde ve malzemeler ile kullanılmayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlenmesi ile ilgili işleri yapar. Bu komisyonun muayene, teslim alma ve sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır. Bu komisyona ihtiyaç duyulmayan okullarda, komisyonun görevi okul yönetimi ve görevlendireceği öğretmenlerle yapılır. Bu komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereçleri muayene ve kontrol ederek kabulü veya geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi yapar. Pansiyonlu/yatılı okullarda, dışarıdan gelecek yiyecek ve başka maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen, öğrenci temsilcisi ve aşçı da hazır bulunur. "Taşınır Mal Yönetmeliği" hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya, yoğaltılan madde ve malzemeler ile kullanılmayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlenmesi ile ilgili işleri yapar. Bu komisyonun muayene, teslim alma ve sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır. Bu komisyona ihtiyaç duyulmayan okullarda, komisyonun görevi okul yönetimi ve görevlendireceği öğretmenlerle yapılır. Okul kantininin belirli aralıklarla mevzuata uygunluğunu denetler. Öğrencileri, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak. b) Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak. c) Kurs ve sınavlar, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve

42


ANA SINIFI HARCAMA KOMİSYONU

benzeri etkinlikler de okul yönetimi ile iş birliği yapmak. d) Özel eğitim gerektiren öğrenciler için ek eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlamak. e) Okulun bina, tesis, derslik, laboratuvar , atölye, teknoloji sınıfı, salon ve odaları ile bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına, teknolojik donanımlarının yenilenmesine, geliştirilmesine, ilâve tesis yaptırılmasına, eğitim-öğretime destek sağlayacak araç-gereç ve yayınların alımına katkıda bulunmak. f) Eğitim-öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının, kamu yararı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak. g) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak. h) Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmak. ı ) Millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile düzenlenecek tören ve toplantıların giderlerine katkıda bulunmak. i) Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler için katkı sağlamak. j) Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak. k) Okula yapılan aynî ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak; sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek. l) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, okula ve imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddî-manevî destek sağlamak. Belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak. m) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek. n) Eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak. o)Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmak. p) Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamak. Ana sınıfının amaç, ilke ve çalışma kurallarına göre satın alınacak mal ve hizmetleri belirler, harcamaların usulünü karara bağlar. Bu konuda gerekli kayıtları, belgeleri ve defterleri tutar. Bu konularda Okul Müdürü’nü bilgilendirir.

Tablo 12 - Okulda Oluşturulan Birimlerin Görevleri

43


5.2.

İnsan Kaynakları

5.2.1. Kurumdaki Yöneticilere İlişkin Bilgiler

1 2

Görevi Erkek Kadın Toplam Müdür 1 1 Müdür Yardımcısı 1 1 Tablo 13 - 2010 Yılı Yöneticilere İlişkin Bilgiler

2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Önlisans Lisans 2 100 Yüksek Lisans Tablo 14 - Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu Eğitim Düzeyi

Yaş Düzeyleri 20-30 30-40 40-50 50+...

2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1 50 1 50 Tablo 15 - Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile Dağılımı

2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 4-6 Yıl 1 50 7-10 Yıl 11-15 Yıl 1 50 16-20 Yıl 21+....... üzeri Tablo 16 - İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler Hizmet Süreleri

TOPLAM

Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Yönetici Sayısı Başlayan Yönetici Sayısı 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2 2 Tablo 17 - Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülâsyonunun oranı

44


Adı ve Soyadı

Görevi

Katıldığı Yıl

Katıldığı Çalışmanın Adı

Haluk KIRCI

Müdür

Abdulmuttalip BAKİ

Müdür Yardımcısı

Bilgisayar Kullanım Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitim Semineri Okul Yönetimini Geliştirme Programı Semineri Resmi Yazışma Kuralları İlköğretim Programlarının Tanıtımı YİBO ve PİO Müdürlerine Eğitim Yönetimi Semineri Öğretmenlerin Rehberlik Hizmetleri İntel Gelecek İçin Eğitim

2002 2010 2007 2006 2005 2005 1999

Okul Sağlığı II.Kademe Semineri

2009

Okul Sağlığı(İlkyardım Ve İlk Müdahale) Semineri

2009

Özel Eğitim Semineri

2009

Pansiyon Yönetimi Semineri

2006

İlköğretim Programlarının Tanıtımı

2005

Rehberlik Hizmetleri

2001

2006

Tablo 18 - İdari Personelin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim Programları:

5.2.2. Öğretmenlere İlişkin Bilgiler Branşı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sınıf Öğretmeni Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmeni Okul Öncesi Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Matematik Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fen ve Teknoloji Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Din Kültürü Ve Ahlak Bilgiler Öğretmeni Görsel Sanatlar Öğretmeni Müzik Öğretmeni Beden Eğitimi Öğretmeni Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Rehber Öğretmen Bilgisayar Öğretmeni

TOPLAM

Kadrolu E K 9 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Sözleşmeli E K 4 1 -

13 9 5 Tablo 19 - 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı

45

Ücretli E K 1 1 1 3

Toplam 10 2 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 30


2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı 10 12 9

Yaş Düzeyleri 20-30 30-40 40-50 50+...

% 32 39 29

Tablo 20 - Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı

Grafik 1 - Öğretmen Yaş Dağılım Grafiği 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı 8 5 6 3 1 8

Hizmet Süreleri 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21+... üzeri

% 26 16 19 10 3 26

Tablo 21 - Öğretmenlerin Hizmet Süreleri 30 25

1-3 yıl

20

4-6 yıl

15

7-10 yıl 11-15 yıl

10

16-20 yıl

5

21 üzeri

0 Kişi sayısı

%

Grafik 2 - Öğretmenlerin Hizmet Süreleri

46


TOPLAM

Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Öğretmen Sayısı Başlayan Öğretmen Sayısı 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2 2 5 2 3 4 Tablo 22 - Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı: 5 4 3

Ayrılan

2

Başlayan

1 0 2008

2009

2010

Garfik 3 - Öğretmen Sirkülasyon Oranı

Adı ve Soyadı Mehmet ÖZDEMİR

Branşı Sınıf Öğretmeni

Katıldığı Çalışmanın Adı

Katıldığı Yıl

Bilgisayar Ve İnternet Kullanım

2004

Özel Eğitim Semineri

2008

Okul Sağlığı II.Kademe

2008

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2008

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Semineri

2006

Çağdaş Yaklaşımlar Işığında İlk Okuma-Yazma Zihinsel Engelililerin Eğitiminde Görev Alacak Personelin Eğitimi Rehberlik Hizmetleri

2005 2005 1999

İbrahim TARI

Sınıf Öğretmeni

-

-

Necmittin ÜNGÖR

Sınıf Öğretmeni

Okul Sağlığı Iı Kademe

2009

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Rehberlik Anlayışı Kazandırma

2007

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Semineri

2006

Resmi Yazışma Kuralları

2006

İlsis Modülleri Kullanım

2006

İntel Gelecek İçin Eğitim

2006

Okul Sağlığı II Kademe

2009

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Rehberlik Anlayışı Kazandırma

2007

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Semineri

2006

Resmi Yazışma Kuralları

2006

İlsis Modülleri Kullanım

2006

M.Ulvi YÜCE

Sınıf Öğretmeni

47


Sıtkı ŞAHİN

Fidan ÖZDEMİR

Ömür ÖZGEN

Ercan BAYRAM

Erol GÜNEŞ

Mustafa AKKAYA

Reyhan GÜNGÖR

Sınıf Öğretmeni

Sınıf Öğretmeni

Sınıf Öğretmeni

Sınıf Öğretmeni

Sınıf Öğretmeni

Sınıf Öğretmeni

Zih.Eng.Sınıf Öğrt.

İntel Gelecek İçin Eğitim

2006

Okul Sağlığı Iı Kademe

2009

Okul Sağlığı(İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Rehberlik Anlayışı Kazandırma

2007

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Semineri

2006

Bilgisayar Ve İnternet Kullanım

2004

Okul Sağlığı Iı Kademe

2009

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2009

Özel Eğitim Semineri

2008

Okul Sağlığı Iı Kademe

2008

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2008

İlköğretim Programlarının Tanıtımı

2005

Rehberlik Hizmetleri

1999

İntel Gelecek İçin Eğitim

2006

Bilgisayar Ve İnternet Kullanım

2004

Okul Sağlığı Iı Kademe

2009

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Ms Powerpoint İle Sunu Hazırlama

2007

Rehberlik Anlayışı Kazandırma

2007

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Semineri

2006

06/14 Yaş Grubu Öğrenci Psikolojisi

2005

Çağdaş Yaklaşımlar Işığında İlk Okuma-Yazma

2005

Tky Okul Gelişim Modeli

2005

Okul Sağlığı Iı Kademe

2009

Okul Sağlığı(İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Özel Eğitim Hezmetlerini Geliştirme Semineri

2006

İntel Gelecek İçin Eğitim

2006

Bilgisayar Ve İnternet Kullanım

2004

Okul Sağlığı Iı Kademe

2009

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Ms Powerpoint İle Sunu Hazırlama

2007

Rehberlik Anlayışı Kazandırma

2007

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Semineri

2006

06/14 Yaş Grubu Öğrenci Psikolojisi

2005

İlköğretim Programlarının Tanıtımı

2005

Tky Okul Gelişim Modeli

2005

İntel Gelecek İçin Eğitim

2006

Okul Sağlığı Iı Kademe

2009

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Ms Powerpoint İle Sunu Hazırlama

2007

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Semineri

2006

İntel Gelecek İçin Eğitim

2006

48


Hayrunnisa ÜREY

Sevgi OSMA

Demet YAYLA

Gözde SELÇUK

Zeynep KÜPÇÜK

Alime TOPRAK

Mehmet ER

Zih.Eng.Sınıf Öğrt.

Okul Önc.Öğrt.

Okul Önc.Öğrt.

Okul Önc.Öğrt.

Okul Önc.Öğrt.

Türkçe Öğretmeni

Matematik Öğrt.

Özel Eğitim Ve Rehberlik Kursu

2006

Bilgisayar Ve İnternet Kullanım

2004

Özel Eğitim

2003

Rehberlik Anlayışı Kazandırma

2007

Okul Sağlığı Iı Kademe

2009

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Semineri

2006

İlköğretim Programlarının Tanıtımı

2005

Tky Okul Gelişim Modeli

2005

Rehberlik Anlayışı Kazandırma

2003

Rehberlik Hizmetleri

1999

Özel Eğitim Ve Rehberlik Kursu

2006

İntel Gelecek İçin Eğitim

2006

Bilgisayar Ve İnternet Kullanım

2004

Özel Eğitim

2003

Okul Sağlığı Iı Kademe

2009

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Rehberlik Anlayışı Kazandırma

2007

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Semineri

2006

06/14 Yaş Grubu Öğrenci Psikolojisi

2005

İlköğretim Programlarının Tanıtımı

2005

Tky Okul Gelişim Modeli

2005

Hazırlayıcı Eğitim Kursu

2007

Temel Eğitim Kursu

2007

Çevreye Uyum Semineri

2010

Okul Sağlığı II Kademe

2009

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Hazırlayıcı Eğitim Kursu

2009

Temel Eğitim Kursu

2009

Çevreye Uyum Semineri

2010

Hazırlayıcı Eğitim Kursu

2009

Temel Eğitim Kursu

2009

Çevreye Uyum Semineri

2010

Hazırlayıcı Eğitim Kursu

2009

Temel Eğitim Kursu

2009

Çevreye Uyum Semineri

2010

Okullarda İlk Yardım ve İlk Müdahale Semineri

2008

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

2008

Ergen Sağlığı ve Üreme Sağlığı Semineri

2007

Öğrenmeyi Öğrenme Semineri

2004

İntel Gelecek İçin Eğitim

2006

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Okul Sağlığı Iı Kademe

2009

49


Sibel SERT ŞAHİN

Fatmagül AYDEMİR

Gökşen GÜZELHAN KOKOÇ

Sosyal Bil.Öğrt.

Fen ve Tek.Öğrt.

İngilizce Öğrt.

Hülya SANCAKTAROĞLU

Din Kül.ve Ah.Bil. Öğrt.

Erkan KOKOÇ

Görsel San.Öğrt

Melda ÖZ

Gökhan YILMAZ

Müzik Öğrt.

Beden Eğitimi Öğrt.

Mehmet YOLCU

Bilişim Tekno. Öğrt.

Şefika ÖZDEMİR

Teknoloji ve Tsrm Öğrt.

Ms Powerpoint İle Sunu Hazırlama

2007

Rehberlik Anlayışı Kazandırma

2007

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Semineri

2006

İntel Gelecek İçin Eğitim

2006

Okul Sağlığı Iı Kademe

2009

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2009

Kan Bağışcısı Eğitimi Semineri

2007

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Semineri

2006

İntel Gelecek İçin Eğitim

2006

Özel Eğitim Semineri

2009

Okul Sağlığı Iı Kademe

2009

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Kan Bağışcısı Eğitimi Semineri

2007

Rehberlik Anlayışı Kazandırma

2007

İntel Gelecek İçin Eğitim

2006

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Pratik İngilizce Konuşma Yöntem Ve Teknikleri Semineri

2007

Rehberlik Anlayışı Kazandırma

2007

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Semineri

2006

Özel Eğitim Semineri

2008

Çevreye Uyum Eğitimi Semineri

2007

İntel Gelecek İçin Eğitim

2006

Bilgisayar Ve İnternet Kullanım

2004

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Semineri

2006

Okul Sağlığı Iı Kademe

2009

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Tky Okul Gelişim Modeli

2005

Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

2003

Okul Sağlığı Semineri

2008

Teknoloji Tasarım Dersi Program Tanıtım Semineri

2007

Müzik Dersi Program Tanıtım Semineri

2007

Spor Etkinlikleri Dersi Program Tanıtım Semineri

2007

Toplam Kalite Yönetimi Ödül Değerlendirme Semineri

2006

Tky Okul Kalite Temsilcisi Semineri

2006

İntel Gelecek İçin Eğitim

2006

Bilgisayar Ve İnternet Kullanım

2004

Rehberlik Anlayışı Kazandırma

2007

Okul Sağlığı Iı Kademe

2009

Okul Sağlığı (İlkyardım Ve İlk Müdahale Kursu)

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Semineri

2006

İzcilik Terminal Services, Sanallaşma Kursu (Hyper-V) (MS - Windows 2008 Adaylık hazırlayıcı eğitim kursu ile sözleşmeli personelin 2 nci kad. Mes. Eğitim kursu

2003

50

2009 2007


Adaylık temel eğitim kursu ile sözleşmeli personelin 1 nci kad. Mes. Eğitim kursu Teknoloji ve Tasarım Kursu

2007 2007

ÇEVREYE UYUM SEMİNERİ

2010

Özel Eğitim Semineri

2009

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Semineri

2009

Okul Sağlığı Semineri

2009

Sinem BİLGİN

İngilizce Öğretmeni

-

-

Tülay HEKİMOĞLU

Türkçe Öğretmeni

-

-

Funda AKYURT

Sosyal Bil.Öğrt.

-

-

Abdullah AYDIN

Yardımcı Hizmetli

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Şenol KARAGÖL

Yardımcı Hizmetli

Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri

2008

Tablo 23 - Öğretmenlerin katıldığı hizmet-içi programlar

5.2.3. Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler Okulumuzda kadrolu 2 destek personel mevcuttur. Fakat okul sahasının büyük olması ve 3 ayrı binanın olması nedeniyle mevcut personelimiz yetersiz olmaktadır. Bunun yanında mevcut anasınıflarında Merkez, Mustafalı ve Kestane Anasınıflarında çalıştırılmak üzere 2 sözleşmeli personelimiz mevcuttur.

Görevi 1 2 3 4

Erkek

Kadın

Eğitim Hizmet Toplam Durumu Yılı Memur Hizmetli 2 Lise 2 Sözleşmeli İşçi Sigortalı İşçi 2 Lise 2 Tablo 24 - 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı

5.2.4. Çalışanların Görev Dağılımı S.NO 1

UNVAN Okul müdürü

GÖREVLERİ 1. 2. 3. 4. 5.

2

Müdür yardımcısı

6. 1. 2.

3.

Ders okutmak Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, Okulu düzene koyar Denetler. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Ders okutur Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

51


3

Öğretmenler

4

Yönetim işleri ve büro memuru

6

Yardımcı hizmetler personeli

7

Kaloriferci

1. 2.

İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. 4. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. 5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. 6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. 2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. 3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. 4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. 5. Arşiv işlerini düzenlerler. 6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 3. Hizmet yerlerini temizlemek, 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 5. Nöbet tutmak, 6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. 8. Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. 9. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar. 10. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur. 11. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar

Tablo 25 - Çalışanların Görev Dağılımı

52


S. NO 1

ADI SOYADI

GÖREVİ

BRANŞI

İLGİ ALANLARI

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARI

Mehmet YOLCU

Öğretmen

Bilgisayar

İnternet

Okulun internet sitesi

Tablo 26 - Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler

Mevcut Kapasite

Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans

Danışmanlık Hizmeti Alan Psikolojik Danışman Norm Sayısı

Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı

İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı

Görüşme Odası Sayısı

1

-

1

1

Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

Veli Sayısı

Öğretmenlere Yönelik

Öğrencilere Yönelik

499

30

278

-

-

Tablo 27 - Okul Rehberlik Hizmetleri

53

Velilere Yönelik

-


VAR

KADROLU

YOK

X

Sınıf Öğrt.

16

VAR

KADROLU

YOK

X

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

31

VAR

KADROLU

YOK

X

M.Ulvi YÜCE

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

16

VAR

KADROLU

YOK

X

7

Sıtkı ŞAHİN

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

31

VAR

KADROLU

YOK

X

8

Fidan ÖZDEMİR

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

14

VAR

KADROLU

YOK

X

9

Ömür ÖZGEN

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

21

VAR

KADROLU

YOK

X

10

Ercan BAYRAM

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

15

VAR

KADROLU

YOK

X

11

Erol GÜNEŞ

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

27

VAR

KADROLU

YOK

X

12

Mustafa AKKAYA

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

37

VAR

KADROLU

YOK

13

Reyhan GÜNGÖR

Öğretmen

Zih.Eng.Sınıf Öğrt.

21

VAR

KADROLU

YOK

X

14

Hayrunnisa ÜREY

Öğretmen

Zih.Eng.Sınıf Öğrt.

21

VAR

KADROLU

YOK

X

Müdür Yardımcısı

Sınıf Öğrt.

10

3

Mehmet ÖZDEMİR

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

4

İbrahim TARI

Öğretmen

5

Necmittin ÜNGÖR

6

Kıdem

Abdulmuttalip BAKİ

1

Yaptığı bilimsel Çalışmalar ve kitaplar

16

2

Aldığı ödüller ve cezalar

X

Sınıf Öğrt.

Geçmiş yıllar da aldığı HİE saati toplamı ortalaması Son yılki HİE süresi

YOK

Müdür

Yüksek lisans

KADROLU

Haluk KIRCI

Lisans

İhtiyaç

VAR

1

Okuldaki kıdemi

X

Branş

YOK

Görev

KADROLU

Adı soyadı

VAR

Sıra no

Mevcut(Kadrolu)

ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI

Normu var mı?

KADRO DURUMU

ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ EĞİTİM DURUMU HİZMET İÇİ EĞİTİM

Ön lisans

MERKEZ İLÖĞRETİM OKULU İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİ

X

54


15

Sevgi OSMA

Öğretmen

Okul Önc.Öğrt.

4

VAR

SÖZLEŞMELİ YOK

X

16

Demet YAYLA

Öğretmen

Okul Önc.Öğrt.

1

VAR

SÖZLEŞMELİ YOK

X

17

Gözde SELÇUK

Öğretmen

Okul Önc.Öğrt.

2

VAR

SÖZLEŞMELİ YOK

X

18

Zeynep KÜPÇÜK

Öğretmen

Okul Önc.Öğrt.

2

VAR

SÖZLEŞMELİ YOK

X

19

Alime TOPRAK

Öğretmen

Türkçe Öğretmeni

9

VAR

KADROLU

YOK

X

20

Mehmet ER

Öğretmen

Matematik Öğrt.

8

VAR

KADROLU

YOK

X

21

Tülay HEKİMOĞLU

Öğretmen

Türkçe Öğretmeni

1

VAR

ÜCRETLİ

VAR

X

22

Sibel SERT ŞAHİN

Öğretmen

Sosyal Bilgiler.Öğrt.

10

VAR

KADROLU

YOK

X

23

Funda AKYURT

Öğretmen

Sosyal Bilgiler.Öğrt.

1

VAR

ÜCRETLİ

VAR

X

24

Fatmagül AYDEMİR

Öğretmen

Fen ve Tek. Öğrt.

6

VAR

KADROLU

YOK

X

25

Gökşen GÜZELHAN KOKOÇ Öğretmen

İngilizce Öğretmeni

4

VAR

KADROLU

YOK

X

26

Sinem BİLGİN

Öğretmen

İngilizce Öğretmeni

1

VAR

ÜCRETLİ

VAR

X

27

Hülya SANCAKTAROĞLU

Öğretmen

Din Kült.Ahlk.Bil.Öğrt. 3

VAR

KADROLU

YOK

X

28

Erkan KOKOÇ

Öğretmen

Görsel Snt.Öğrt.

9

VAR

KADROLU

YOK

X

29

Melda ÖZ

Öğretmen

Müzik Öğretmeni

24

VAR

KADROLU

YOK

X

30

Gökhan YILMAZ

Öğretmen

Beden Eğitimi Öğrt.

13

VAR

KADROLU

YOK

X

31

Mehmet YOLCU

Öğretmen

4

VAR

KADROLU

YOK

X

32

Şefika ÖZDEMİR

Öğretmen

Bilişim Teknolojileri Öğrt. Teknoloji veTsrm Öğrt.

3

VAR

SÖZLEŞMELİ YOK

X

Tablo 28 - İnsan Kaynakları Bilgi Tablosu

55


5.3 Teknolojik Düzey

Araç-Gereçler Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Tepegöz Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Lab. Fax Video DVD Player Fotograf makinası Kamera Okul/kurumun İnternet sitesi Personel/e-mail adresi oranı Diğer araç-gereçler

2008 2009 2010 İhtiyaç 10 13 15 2 8 9 11 3 1 1 2 3 3 3 7 10 11 5 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % 80 % 85 % 98 %2 Tablo 29 – Okulun Teknolojik Altyapısı

Fiziki Mekân Var Yok Adedi İhtiyaç Öğretmen Çalışma Odası Var 2 Ekipman Odası Yok Kütüphane Var 1 Rehberlik Servisi Var 1 Resim Odası Yok 1 Müzik Odası Yok 1 Çok Amaçlı Salon Var 1 İş ve Teknik Atölyesi Var 1 Bilgisayar laboratuarı Var 1 Yemekhane Var 1 Spor Salonu Yok 1 Spor Alanları Var 1 2 Kantin Var 1 Fen Bilgisi Laboratuvarı Var 1 Arşiv Var 1 Tablo 30 - Okulun Fiziki Altyapısı

Açıklama


5.4 Mali Kaynaklar

Kaynaklar

2010

Genel Bütçe

-

Okul aile Birliği

9800,00

Özel İdare

-

Kira Gelirleri

3500,00

Döner Sermaye

-

Vakıf ve Dernekler

-

Dış Kaynak/Projeler

-

Diğer

1000,00

……..

-

TOPLAM

2011 2012 2013 2014

14.300,00 Tablo 31 - Okul Kaynak Tablosu

2008

2009

2010

2

2

2

120

178

211

Yapılan Toplantı Toplantıya Katılan Veli

Tablo 32 – Okul Aile Birliği Veli Toplantı Bilgileri

YILLAR HARCAMA KALEMLERİ

2007

2008

2009

GELİR

GİDER

GELİR

GİDER

GELİR

GİDER

14800

13850

14230

13280

14300

13760

Temizlik Küçük onarım Bilgisayar harcamaları Büro makinaları harc. Telefon Yemek Sosyal faaliyetler Kırtasiye Vergi harç vs ………….. GENEL

Tablo 33 - Okul Gelir-Gider Tablosu

57


5.5 İstatistikî Veriler 5.5.1. Öğrencilere İlişkin Bilgiler

ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİ Öğrenci sayısı

Toplam öğretmen sayısı

Kız

30

244

Erkek

Toplam öğrenci sayısı

OKUL

İL

TÜRKİYE

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

255 499 16 Tablo 34 - Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu

Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler 2008 Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı

2009

2010

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

261

208

234

243

254

268

469

477

522

Tablo 35 - Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler

600 500 400 Kız

300

Erkek

200

Toplam

100 0 2008

2009

2010

Grafik 4 - Öğrenci Sayı Grafiği

58


Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları 2008 24

Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

2009 2010 2008 2009 23 25 19 19 Tablo 36 - Kurumda Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

2010 20

25 20 15

Ort. Sınıf Mevcudu

10

Öğrt/Öğr.

5 0 2008

2009

2010

Grafik 5 - Öğretmen Başına Düşen Öğrenci

Öğrencilerin SBS Başarılarına İlişkin Bilgiler

Öğrenci Sayısı Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı ( Kız +Erkek )

2008 Kız Erkek 33 35 57

2009 Kız Erkek 28 29 50

Kazanan öğrenci sayısı

2010 Kız Erkek 31 31 55 55

OYP ile Ortaöğretim Kurumlarını Kazananlar

20

15

Genel Başarı Oranı ( % ) %29 %26 Tablo 37 - Öğrencilerin SBS Başarılarına İlişkin Bilgiler

30 %48

30 25 20 15

Kazanan

10 5 0 2008

2009

2010

Grafik 6 - SBS Başarıları 59


Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı

Toplam Öğrenci Sayısı

Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

2007-2008

469

3

2008-2009

477

3

2009-2010

522

3

Tablo 38- Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı

Toplam Öğrenci Sayısı

Devamsızlıktan Öğrenci Sayısı

Dolayı

Sınıf

2007-2008

469

3

2008-2009

477

3

2009-2010

522

3

Tekrarı

Yapan

Tablo 39 - Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

Ödül ve Cezalar 2008

2009

2010

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

-

-

-

Teşekkür Belgesi Alan Öğrenci Sayısı

91

91

80

Takdir Belgesi Alan Öğrenci Say

38

40

48

Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı

1

-

-

Onur Belgesi Alan Öğrenci Sayısı

Tablo 40 - Ödül ve Cezalar

60


Sosyal Etkinlikler Durumu/Kulüpler ve Faaliyetler 2008

2009

2010

Faaliyet Sayısı

Faaliyet Sayısı

Faaliyet Sayısı

Kültür ve Edebiyat Kulübü

7

7

8

Kütüphanecilik Kulübü

6

6

8

Sivil Savunma Kulübü

4

5

7

Müzik Kulübü

4

6

6

Fotoğrafçılık Kulübü

3

3

4

Satranç Kulübü

3

3

4

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü

4

4

5

Sağlık Temizlik ve Beslenme Kulübü

3

3

3

Spor Kulübü

5

5

6

Trafik Güvenlik ve İlk Yardım Kulübü

3

3

3

Halk Oyunları Kulübü

-

4

4

42

49

58

TOPLAM

Tablo 41 - Sosyal Etkinlikler Durumu/Kulüpler ve Faaliyetler

Dersler Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi Teknoloji ve Tasarım

6. Sınıf Ortalaması

7. Sınıf Ortalaması

8. Sınıf Ortalaması

91.6 91.6 89 83 80 83.6 83.6 84.3 94.3 89.3 85.6 89 91.3 78.6 78.6 91.3 93 90.3 100 100 100 99 95.6 99 100 100 100 93.5 100 100 Tablo 42 - Öğrenci Ders Başarı Durumu

Okul Ortalaması

İl/İlçe Ortalaması

90.7 82.2 87.4 87.9 82.8 91.3 100 97.8 100 97.8

61


5.5.2.Yerleşim Alanı ve Derslikler

YERLEŞİM Toplam Alan (m2)

Bina Alanı (m2)

Bahçe alanı (m2)

6253 m2

820 m2

5433 m2

Tablo 43 - Yerleşim Alanı

Sosyal Alanlar Tesisin adı Kantin Yemekhane Toplantı Salonu Konferans Salonu Seminer Salonu

Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı 70 140 metrekare 50 90 metrekare Tablo 44 - Sosyal Alanlar

Spor Tesisleri Tesisin adı Basketbol Alanı

Kapasitesi (Kişi Sayısı) 80

Futbol Sahası Kapalı Spor Salonu Diğer

-

Alanı 250 metrekare

Tablo 45 - Spor Tesisleri

Kütüphane Bilgileri 2008

2009

2010

Kitap Sayısı

400

680

850

Yararlanan Kişi Sayısı

469

477

522

Kütüphaneden Ödünç Kitap Alan Öğrenci Sayısı

150

168

203

Tablo 46 – Kütüphane Bilgileri

62


6. ÇEVRE ANALİZİ

6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi

Politik ve yasal etmenler Gelişen dünya şartlarında öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma Anasınıfı seviyesinde başlayan eğitimin örgün eğitimdeki başarıyı artıracağı beklentisi Okullaşma ve Eğitim kalitesi bakımından ileri ülkeleri yakalama çabası Kamu reformunun Eğitimdeki kaliteyi artıracağı beklentisi Sosyal-kültürel çevre değişkenleri Okulun bulunduğu mahalleye taşradan yapılan göçlerin öğrenci çeşitliliğini değiştirmesi Farklı kültürel bölgelerden gelenlerin şehir kültürü karşısında zorlanması Çeşitliliği artan ihtiyaçların ekonomik sıkıntıları beraberinde getirdiği, aile içi çatışmaların artması Geleneksel aile yapısının değişime uğraması Sosyal-Kültürel faaliyet alanlarının yetersizliği Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri Hava ve su kirlenmesi, Ormansızlaşma, Toprak yapısı, Bitki örtüsü, Doğal kaynakların korunması için yapılan çalışmalar,

Ekonomik çevre değişkenleri Bilginin hızla artmasına bağlı olarak donanımlı olanların refaha daha kolay ulaşması İnternet kullanımının bilgiye ulaşımı kolaylaştırması Birden fazla alanda yeteneği olanların ekonomik değerinin olması Bilgi ve hizmet sektörünün istihdam yapısını etkilemesi Eğitimin nitelikli ve donanımlı elemanlara ihtiyaç duyması Teknolojik çevre değişkenleri Teknolojinin hızlı gelişmesi ve kitlelerce benimsenmesi Bilginin artması ve ulaşımının kolaylaşması Yeni gelişmelerin paylaşım olanaklarını artırması Bilgisayar ve İnternet kullanımının artması

Etik ve ahlaksal değişkenler Örf Adet, Teamül, Mesleki etik kuralları

63


6.2 Üst Politika Belgeleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik. DPT - Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu. 2007 - 2013 Dönemini Kapsayan 9. Kalkınma Planı. 2007 - 2013 Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Milli Eğitim ile İlgili Mevzuat. 2010 - 2014 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı. İlgili Genel Müdürlüklerin Stratejik Planları, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, Milli Eğitim Strateji Belgesi. Bakanlık Faaliyet Alanı ile İlgili Ulusal, Bölgesel ve Sektörel Plan ve Programlar Milli Eğitim Şura Kararları. Tübitak Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları. 2007-2013 Dönemini Kapsayan 9. Kalkınma Planı. Kasım 1999 Tarih ve 2506 Sayılı TD Yayımlanan Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi. Şubat 2002 Tarih ve 2533 Sayılı TD. Yayımlanan MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi. Bakanlık Faaliyet Alanı ile İlgili Tüm Projeler.

64


7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) ANALİZİ Okul/Kurumunuzun ayrıntılı GZFT’ Analizinin yapılması için olabildiğince çok veri toplanması ve paydaş görüşleri alması gerekmektedir. Kurum içi analiz sonuçlarından yaralanılmalıdır.

7.1. MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU GZFT ANALİZİ (2009-2010) GÜÇLÜ YÖNLERİ

ZAYIF YÖNLERİ

1. İlçe merkezinde olması,il merkezine ulaşımın kolay sağlanması.

1. Taşımalı eğitim nedeni ile mahalle ve köylerden gelen öğrenci velilerinin okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yeterli ilgiyi göstermemeleri.

2. Köklü bir kurum bilincinin olması. 3. Öğretmen - idare işbirliğinin istenen düzeyde olması. 4. Okulun tarihsel bir geçmişe sahip olması. 5. Genç-tecrübeli öğretmen kadrosunun bulunması. 6. Norm kadro esaslarına göre; yönetici,öğretmen ve yardımcı hizmetli sayılarının yeterli olması. 7. 5.sınıflarda bilgisayar ve internet bağlantısının olması. 8. 6.8.sınıflarda bilgisayar ve projeksiyon destekli derslik sınıfı uygulamasının olması(İngilizce dersi hariç) 9. Okul kütüphanesinin aktif olarak kullanılması.

2. Dersliklerin fiziki olarak küçük olması. 3. Fen ve Teknoloji Laboratuarının kullanışlı olmaması. 4. Öğretmenlerin şehir merkezinden gelişgidiş yapması. 5. Okul A ve B Bloklarının birbirinden ayrı olması ve bunun öğretmenler arasındaki iletişimi olumsuz etkilemesi. 6. Bilgisayar laboratuarındaki bilgisayarların işlevini kaybetmesi. 7. Yeterli akademik başarıya ulaşılamaması. 8. Yağışlı havalarda sportif etkinliklerin yapılabilmesi için kapalı bir alanın(sahanın) bulunmaması.

10. Sınıflardaki öğrenci sayılarının norm esaslarına uygun olması.

65


FIRSATLAR 1. Bakanlığımızın değişmeye, gelişmeye ve yenileşmeye açık olması.

TEHDİTLER 1. Okulun Ordu-Giresun Karayolu üzerinde olması.

2. Ülkemizin AB giriş süreci içerisinde olması.

2. Derslik sayısının azlığı, sınıfların küçük olması.

3. Eğitime olumlu bakan hayırsever vatandaşların bulunması.

3. Taşıma nedeniyle öğrencilerde yorgunluk.

4. Okul Öncesi Eğitimde okullaşma oranının yüksek olması.

4. Taşımalı Öğrenci sayısının fazla olması, sosyal etkinliklere katılımın sınırlı olması.

5. Normal eğitim yapılması. 6. Yenilenen müfredat programları ve öğrenci üzerindeki olumlu yansımaları.

5. Okuyanların iş bulamamasının eğitim üzerinde olumsuz etkisi.

7. Okulun açık ve kapalı alanlarının kiralanabilmesi.

6. Okulun ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşanan ekonomik sıkıntılar, olumsuzluklar.

8. Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim olanakları.

7. Veli eğitim seviyesinin düşüklüğü nedeni ile öğrencilere yardımcı olamamaları.

7.2. SORUN ALANLARI: 1. Taşımalı Eğitimle öğrenim gören öğrenci sayısının fazla olması. 2. Aile Eğitimi’nin yetersizliği. 3. Dersliklerin ebat olarak küçük olması. 4. Fen Ve Teknoloji Laboratuarının kullanışlı olmaması. 5. BT Sınıflarının işlevini yitirmesi. 6. Sosyal faaliyet alanlarının yetersizliği, sosyal ve kültürel faaliyetlerin istenen düzeyde olmaması. 7. Okul binasının fiziki yapısından kaynaklanan sıkıntılar. 8. Öğrenci başarısının sadece SBS ile değerlendirilmesi; buna bağlı olarak ta akademik başarının istenen düzeyde olmaması. 9. Mali kaynakların yetersizliği.

66


III. BÖLÜM

GELECEĞE YÖNELİM 67


8. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER MİSYONUMUZ Öğrenmeyi öğrenen, araştıran, sorgulayan, eleştirel ve yaratıcı düşünen, bilgiyi üreten, kullanan, milli-manevi değerlerin yanında evrensel değerleri anlayabilen insan yetiştirmektir.

VİZYON Bilim ve teknolojinin farkında olan, Yeniliklere açık, Öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, Değerlerini yaşayan ve yaşatan, Hoşgörü sahibi, Dinamik, özgüveni ve sorumluluk duygusu gelişmiş, Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımcı Çağdaş, Demokratik ve Laik bireyler yetiştirmektir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ 1- Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalırız. 2- Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz. 3- Eğitime yapılan her türlü yatırıma destek veririz. 4- Eğitimde kalite temel hedefimizdir. 5- Eğitimi geliştirme ve iyileştirmede tüm çalışanların katılımını sağlamak temel hedefimizdir. 6- Çalışanların fikirlerine değer verir,işimize önem veririz. 7- İç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanırız. 8- Öğrenme ve yeni beceriler geliştirme fırsatları verildiğine inanırız.

68


9.TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR TEMALAR

TEMA I - EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ Stratejik Amaç 1: sağlamak.

Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını

Stratejik Amaç 2: Eğitim Öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak. Stratejik Amaç 3: artırmak.

Okulumuzdaki bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri

TEMA II - EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ Stratejik Amaç 4: Fiziksel eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak. Stratejik Amaç 5:

Okulumuzun toplumla olan ilişkilerini, okul veli işbirliğini arttırmak.

TEMA III - İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ Stratejik Amaç 6: Okulumuz personelinin kurum içi iletişimi yüksek, ekip ruhu gelişmiş ve araştıran, öğrenmeyi öğretebilen, teknolojiyi kullanabilen, kendini yenileyen, bilgiyi transfer eden, projeler üretip, geliştirebilen kişiler olmasını sağlamak.

69


STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER Stratejik Amaç 1: Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak. Stratejik Hedef 1.1: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda SBS sonucunda yerleşen öğrenci oranını % 10 arttırmak. Stratejik Hedef 1.2: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda öğrencilerimizin diploma notlarının ortalamasını %10 artmasını sağlamak. Stratejik Hedef 1.3: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonuna kadar, öğrencilerimize yönelik HEM ile 4 yetiştirme ve SBS’ na hazırlık kursu düzenlemek ve katılımı sağlamak. Stratejik Hedef 1.4: Okul Rehberlik Servisi’ni etkin hale getirmek Stratejik Amaç 2: Eğitim Öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak. Stratejik Hedef 2.1: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla her gün 15 dakika düzenli okuma saatleri yapmak. Stratejik Hedef 2.2: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserlerini (100 Temel Eser başta olmak üzere ) okul kütüphanesine ve sınıf kitaplıklarına 1000 adet kitap kazandırmak. Stratejik Hedef 2.3: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince bir yazar veya şairin öğrencilerle buluşacağı etkinlikler düzenlemek. Stratejik Amaç 3: Okulumuzdaki bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri artırmak. Stratejik Hedef 3.1: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda öğrencilerin sosyal donatı alanlarının ortak kullanım oranını, eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeylerini, kendilerini ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini arttırmak üzere; sosyal etkinliklere ve kültürel faaliyetlere katılma oranını % 100 artırmak. Stratejik Hedef 3.2: 2011/2014 eğitim öğretim yılı süresince her yıl 2 okul gezisi düzenlemek. Stratejik Hedef 3.3: 2011/2014 eğitim öğretim yılı süresince aylık okul gazetesi çıkartmak. Stratejik Amaç 4: Fiziksel eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak. Stratejik Hedef 4.1: 2011/2014 Stratejik Planlama dönemi sonuna kadar teknolojik alt yapısı tamamlanmış şekilde branş sınıfına geçişi bitirmek. Stratejik Hedef 4.2: Okulumuzdaki mevcut bilgisayar laboratuarların eksikliklerini gidermek. Stratejik Hedef 4.3: Okulumuz bünyesindeki anasınıfı ve özel eğitim sınıflarının fiziki şartlarının ve donatım ihtiyaçlarını iyileştirilmek. Stratejik Amaç 5: Okulumuzun toplumla olan ilişkilerini, okul veli işbirliğini arttırmak. Stratejik Hedef 5.1: Okulumuz bünyesinde Halkla İlişkiler birimi oluşturmak ve amacına uygun olarak işletmek. Stratejik Hedef 5.2: 2011 yılından itibaren her yıl belirlenecek aile eğitimi ile ilgili eğitim programları ve veli ziyaretleri düzenlemek. Stratejik Hedef 5.3: Kurumların güvenilirliğini yükseltmek ve toplumsal desteği artırmak için 2011 yılından itibaren bütçe bilgilerini şeffaf ve ulaşılabilir hale getirilmek. Stratejik Amaç 6: Okulumuz personelinin kurum içi iletişimi yüksek, ekip ruhu gelişmiş ve araştıran, öğrenmeyi öğretebilen, teknolojiyi kullanabilen, kendini yenileyen, bilgiyi transfer eden, projeler üretip, geliştirebilen kişiler olmasını sağlamak. Stratejik Hedef 6.1: Öğretmenlerin branşlar temelinde genel kültür, özel alan bilgisi, eğitme ve öğretme bilgisi gibi kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak verimliliklerinin artırılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 6.2: Okul personeli arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ekip ruhu oluşturmak.

70


TEMA I - EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ Stratejik Amaç 1: sağlamak.

Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını

Stratejik Hedef 1.1: 2011-2014 Stratejik Planlaması sonunda SBS sonucunda yerleşen öğrenci oranını % 10 arttırmak. Performans Hedefi 1.1.1: Seviye öğrenci oranını 2011 yılında % 22, Performans Hedefi 1.1.2: Seviye öğrenci oranını 2012 yılında % 24, Performans Hedefi 1.1.3: Seviye öğrenci oranını 2013 yılında % 27, Performans Hedefi 1.1.4: Seviye öğrenci oranını 2014 yılında % 30,

Belirleme Sınavları Sonucunda bir üst öğrenime yerleşen Belirleme Sınavları Sonucunda bir üst öğrenime yerleşen Belirleme Sınavları Sonucunda bir üst öğrenime yerleşen Belirleme Sınavları Sonucunda bir üst öğrenime yerleşen

Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 1 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 1.1 P.G 1.1.1 SBS ye yönelik açılan kurs sayısı P.G 1.1.2 SBS ye yönelik açılan kursa katılan öğrenci sayısı P.G 1.1.3 SBS ye yönelik düzenlenen seminer sayısı P.G 1.1.4 SBS ye yönelik yapılan deneme sınavı sayısı P.G 1.1.5 SBS başarısı (yerleşen öğrenci oranı) P.G 1.1.6 SBS ye yönelik açılan kursa katılan öğrenci memnuniyeti Tablo 47 - Stratejik Amaç 1 - Hedef 1 - Performans Göstergeleri

Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 1.1.1: Başarı İçin El Ele Projesi’nin sürdürülmesi, Faaliyet 1.1.2: Her yıl Halk Eğitimi Merkezi ile yetiştirme ve sınavlara hazırlık kurslarının açılması Faaliyet 1.1.3: Her yıl en az iki ortak sınav yapılması Faaliyet 1.1.4: Her yıl hedef belirleme, motivasyon, verimli ders çalışma ve sınavlarda başarılı olma yöntemleri konusunda seminerler düzenlenmesi.

SAM–1,SH–1.1 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

F 1.1.1

-

-

-

-

-

F 1.1.2

-

-

-

-

-

F 1.1.3

-

-

-

-

-

F 1.1.4

-

-

-

-

-

TOPLAM

-

-

-

-

-

Tablo 48 - Stratejik Amaç 1 - Hedef 1 - Faaliyet Maliyet Tablosu

71


Stratejik Hedef 1.2: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda öğrencilerimizin diploma notlarının ortalamasını %10 artmasını sağlamak. Performans Hedefi 1.2.1: 2011 yılında puanlarının % 2 artmasını sağlamak. Performans Hedefi 1.2.2: 2012 yılında puanlarının % 2 artmasını sağlamak. Performans Hedefi 1.2.3: 2013 yılında puanlarının % 2 artmasını sağlamak. Performans Hedefi 1.2.4: 2014 yılında puanlarının % 2 artmasını sağlamak.

okulumuzdan mezun olan öğrencilerin Diploma okulumuzdan mezun olan öğrencilerin Diploma okulumuzdan mezun olan öğrencilerin Diploma okulumuzdan mezun olan öğrencilerin Diploma

Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 1 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 1.2 P.G 1.2.1 Açılan kurs sayısı P.G 1.2.2 Açılan kursa katılan öğrenci sayısı P.G 1.2.3 Düzenlenen seminer sayısı P.G 1.2.4 Yapılan deneme sınavı sayısı P.G 1.2.5 Diploma notları Tablo 49 - Stratejik Amaç 1 - Hedef 2 - Performans Göstergeleri

Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 1.2.1: Her yıl Halk Eğitimi Merkezi ile yetiştirme ve sınavlara hazırlık kurslarının açılması Faaliyet 1.2.2: Her yıl en az iki ortak sınav yapılması Faaliyet 1.2.3: Her yıl hedef belirleme, motivasyon, verimli ders çalışma ve sınavlarda başarılı olma yöntemleri konusunda seminerler düzenlenmesi

SAM–1,SH–1.2 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

F 1.2.1

-

-

-

-

-

F 1.2.2

-

-

-

-

-

F 1.2.3

-

-

-

-

-

TOPLAM

-

-

-

-

-

Tablo 50 - Stratejik Amaç 1 - Hedef 2 - Faaliyet Maliyet Tablosu

72


Stratejik Hedef 1.3: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonuna kadar, öğrencilerimize yönelik HEM ile 4 yetiştirme ve SBS’ na hazırlık kursu düzenlemek ve katılımı sağlamak. Performans Hedefi 1.3.1: 2010/11 eğitim öğretim yılında, öğrencilerimize yetiştirme ve SBS’ na hazırlık kursu düzenlemek ve katılımı sağlamak. Performans Hedefi 1.3.2: 2011/12 eğitim öğretim yılında, öğrencilerimize yetiştirme ve SBS’ na hazırlık kursu düzenlemek ve katılımı sağlamak. Performans Hedefi 1.3.3: 2012/13 eğitim öğretim yılında, öğrencilerimize yetiştirme ve SBS’ na hazırlık kursu düzenlemek ve katılımı sağlamak. Performans Hedefi 1.3.4: 2013/14 eğitim öğretim yılında, öğrencilerimize yetiştirme ve SBS’ na hazırlık kursu düzenlemek ve katılımı sağlamak.

yönelik HEM ile 1 yönelik HEM ile 1 yönelik HEM ile 1 yönelik HEM ile 1

Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 1 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 1.3 P.G 1.3.1 Açılan kurslara katılan öğrenci sayısı P.G 1.3.2 Açılan kurslara katılan sayısı P.G 1.3.3 Açılan kursa katılan öğrenci memnuniyeti Tablo 51 - Stratejik Amaç 1 - Hedef 3 - Performans Göstergeleri

Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 1.3.1: Her yıl Halk Eğitimi Merkezi ile yetiştirme ve sınavlara hazırlık kurslarının açılması Faaliyet 1.3.2: Her yıl en az iki ortak sınav yapılması Faaliyet 1.3.3: Her yıl hedef belirleme, motivasyon, verimli ders çalışma ve sınavlarda başarılı olma yöntemleri konusunda seminerler düzenlenmesi

SAM–1,SH–1.3 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

F 1.3.1

-

-

-

-

-

F 1.3.2

-

-

-

-

-

F 1.3.3

-

-

-

-

-

TOPLAM

-

-

-

-

-

Tablo 52 - Stratejik Amaç 1 - Hedef 3 - Faaliyet Maliyet Tablosu

73


Stratejik Hedef 1.4: Okul Rehberlik Servisi’ni etkin hale getirmek Performans Hedefi 1.4.1: Her yıl Okul rehberlik servisi tarafından, öğrenci ve velilere yönelik; 6 seminer düzenlemek. Performans Hedefi 1.4.2: Her yıl Okul rehberlik servisi tarafından, 7.ve 8.sınıf öğrencilerine yönelik en az 3 üst öğrenim kurumuna gezi yapmak. Performans Hedefi 1.4.3: Her yıl Okul rehberlik servisi tarafından, meslek tanıtım günleri düzenlemek.

Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 1 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 1.4 P.G 1.4.1 Yapılan seminer sayısı P.G 1.4.2 Seminere katılan öğrenci/veli sayısı P.G 1.4.3 Derslere katılımın artması P.G 1.4.4 Seminere katılan öğrenci/veli memnuniyeti P.G 1.4.5 Üst öğrenim kurumuna gezi yapan öğrenci sayısı P.G 1.4.6 Üst öğrenim kurumuna yapılan gezi sayısı P.G 1.4.7 Düzenlenen meslek tanıtım günleri sayısı P.G 1.4.8 Meslek tanıtım günlerine katılan öğrenci/veli sayısı Tablo 53 - Stratejik Amaç 1 - Hedef 4 - Performans Göstergeleri

Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 1.4.1: Başarı İçin El Ele Projesi’nin sürdürülmesi, Faaliyet 1.4.2: Her yıl Okul Rehberlik Servisi tarafından problem tarama anketi yapılması Faaliyet 1.4.3: Her yıl Okul Rehberlik Servisi tarafından en az 6 seminer düzenlemesi Faaliyet 1.4.4: Her yıl Okul Rehberlik Servisi tarafından en az 3 üst öğrenim kurumuna gezi yapılması Faaliyet 1.4.5: Her yıl Okul Rehberlik Servisi seminerlerine katılan veli ve öğrencilere katılım belgesi verilmesi

SAM–1,SH–1.4 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

F 1.4.1

-

-

-

-

-

F 1.4.2

-

-

-

-

-

F 1.4.3

50,00

50,00

50,00

50,00

200,00

F 1.4.4

-

-

-

-

-

50,00

50,00

50,00

50,00

200,00

TOPLAM

Tablo 54 - Stratejik Amaç 1 - Hedef 4 - Faaliyet Maliyet Tablosu

74


POLİTİKA VE STRATEJİLER Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak, çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak amacımız; 9. Kalkınma Planı 584. Maddesi, 2008–2010 Orta Vadeli Program ve Millî Eğitim Temel Kanununun 5. ve 14. Maddelerinde yer alan hükümler ve politikalarla desteklenmektedir. Okulumuz eğitimi ve akademik başarı durumunu artırmak için projeler gerçekleştirilecektir. Bu stratejik amaç ve hedeflerin birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda; tüm süreçler performansa dayalı olarak yeniden düzenlenecektir. Eğitimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik olarak ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır. SBS’de başarıyı artırmak için projeler hazırlanacak, ilimizde uygulanan (Başarı İçin El Ele) Stratejik Plan amaç /hedeflerine uygun hale getirilerek yürütülmesi sağlanacaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik bir ekip oluşturularak etkin hale getirilecek,

75


Stratejik Amaç 2: Eğitim Öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak. Stratejik Hedef 2.1: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla her gün 15 dakika düzenli okuma saatleri yapmak. Performans Hedefi 2.1.1: 2011 yılından itibaren okulun bütün birimlerinde çalışma saatleri içerisinde kitap okuma saati düzenlenmesi. Performans Hedefi 2.1.2: Okulun web adresinde her ay bir kitap tanıtımının yapılması Performans Hedefi 2.1.3: Her yıl en az 2 kitap sergisinin açılması Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 2 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 2.1 P.G 2.1.1 Kitap okunan toplam saat P.G 2.1.2 Okunan kitap sayısı / öğrenci oranı P.G 2.1.3 Tanıtımı yapılan kitap sayısı P.G 2.1.4 Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı P.G 2.1.5 Tanıtılan kitap sayısı P.G 2.1.6 Açılan kitap sergisi sayısı Tablo 55 - Stratejik Amaç 2 - Hedef 1 - Performans Göstergeleri Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 2.1.1: Her gün tüm okulda en az 15 dakika kitap okunması, Faaliyet 2.1.2: Kitap tanıtım günlerinin, köşelerinin oluşturulması Faaliyet 2.1.3: Okulun web adresinde her ay bir kitap tanıtımı yapılması Faaliyet 2.1.4: Belirli gün ve haftalarda tüm okul/kurumlarda kitap sergisi açılması Faaliyet 2.1.5: En fazla kitap okuyanların ödüllendirilmesi

SAM–2,SH–2.1 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

F.2.1.1

-

-

-

-

-

F.2.1.2

-

-

-

-

-

F.2.1.3

-

-

-

-

-

F.2.1.4

-

-

-

-

-

F.2.1.5

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

TOPLAM

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Tablo 56 - Stratejik Amaç 2 - Hedef 1 - Faaliyet Maliyet Tablosu

76


Stratejik Hedef 2.2: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserlerini (100 Temel Eser başta olmak üzere ) okul kütüphanesine ve sınıf kitaplıklarına 1000 adet kitap kazandırmak. Performans Hedefi 2.2.1: kazandırılması

Her yıl okul kütüphanesine ve sınıf kitaplıklarına 200 adet kitap

Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 2 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 2.2 P.G 2.2.1 Kütüphaneye kazandırılan kitap sayısı P.G 2.2.2 Kütüphaneden yararlanan çocuk sayısı Tablo 57 - Stratejik Amaç 2 - Hedef 2 - Performans Göstergeleri

Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 2.2.1: Her yıl sınıf ve okul kütüphanelerine en az 200 kitabın kazandırılması Faaliyet 2.2.2: Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserlerinin okul kütüphanesine ve sınıf kitaplıklarına kazandırılması

SAM–2,SH–2.2 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

F 2.2.1

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

8000,00

F 2.2.2

500,00

500,00

500,00

500,00

2000,00

TOPLAM

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

10000,00

Tablo 58 - Stratejik Amaç 2 - Hedef 2 - Faaliyet Maliyet Tablosu

Stratejik Hedef 2.3: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince bir yazar veya şairin öğrencilerle buluşacağı etkinlikler düzenlemek. Performans Hedefi 2.3.1: Her eğitim öğretim yılında bir yazar veya şairin öğrencilerle buluşacağı etkinlikler düzenlemek. Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 2 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 2.3 P.G 2.3.1 Düzenlenen etkinlik sayısı P.G 2.3.2 Etkinliğe katılan katılımcı sayısı Tablo 59 - Stratejik Amaç 2 - Hedef 3 - Performans Göstergeleri

77


Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 2.3.1: Her eğitim öğretim yılında bir yazar veya şairin öğrencilerle buluşacağı etkinlikler düzenlemesi

SAM–2,SH–2.3 Faaliyet/Projeler

F 2.3.1 TOPLAM

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Tablo 60 - Stratejik Amaç 2 - Hedef 3 - Faaliyet Maliyet Tablosu

POLİTİKA VE STRATEJİLER Okulumuzda Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını sağlamak ve okuma alışkanlığını kazandırma amacımız; Millî Eğitim Temel Kanunu 10. Maddesi ile desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda Türkçenin güzel ve etki n kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca kitap okuma sevdirilecek, okuma alışkanlığı kurum kültürü olarak benimsenecektir. Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde, okuma alışkanlığı topluma yaygınlaştırılacaktır.

78


Stratejik Amaç 3: artırmak.

Okulumuzdaki bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri

Stratejik Hedef 3.1: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda öğrencilerin sosyal donatı alanlarının ortak kullanım oranını, eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeylerini, kendilerini ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini arttırmak üzere; sosyal etkinliklere ve kültürel faaliyetlere katılma oranını % 100 artırmak. Performans Hedefi 3.1.1: Mevcut sosyal donatı alanlarının ihtiyaçlarının tespiti ve iyileştirilmesi Performans Hedefi 3.1.2: Sosyal donatı alanlarının kulanım oranının plan dönemi sonuna kadar % 100 artırılması Performans Hedefi 3.1.3: Bilimsel, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrenci sayısının plan dönemi sonuna kadar % 100 artırılması Performans Hedefi 3.1.4: Branşlar itibarıyla lisanslı öğrenci sayısının plan dönemi sonuna kadar % 100 artırılması Performans Hedefi 3.1.5: Kültür Sanat günleri düzenlenmesi Performans Hedefi 3.1.6: Branş Şenlikleri düzenlenmesi

Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 3 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 3.1 P.G 3.1.1 Sosyal donatı alanının kullanma oranı P.G 3.1.2 Sosyal sportif ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrenci sayısı P.G 3.1.3 Düzenlenen Kültür Sanat Günleri sayısı P.G 3.1.4 Düzenlenen Branş Günleri sayısı P.G 3.1.5 Branşlar itibarıyla lisanslı öğrenci sayısı P.G 3.1.6 Düzenlenen yarışmalara, etkinliklere katılan katılımcı sayısı Tablo 61 - Stratejik Amaç 3 - Hedef 1 - Performans Göstergeleri

Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 3.1.1:Mevcut sosyal donatı alanlarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi Faaliyet 3.1.2: Sosyal donatı alanlarının kullanımının planlanması Faaliyet 3.1.3:Her eğitim öğretim yılında Resim, müzik, şiir, şarkı, İngilizce, genel kültür, hikâye masal dallarında yarışmalar ve sergiler düzenlemek. Faaliyet 3.1.4:Her eğitim öğretim yılında Beden, Fen, Matematik, İngilizce, Sosyal, Türkçe branşlarında yarışmalar ve sergiler düzenlemek. Faaliyet 3.1.5:Her yıl sosyal faaliyetlerle ilgili yapılacak etkinliklerin yarışmaların katılım şartnamelerinin hazırlanarak duyurulması Faaliyet 3.1.6:Sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklere katılanlara katılım belgesi verilmesi Faaliyet 3.1.7: Sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklerde başarı gösterenlerin ödüllendirilmesi

79


SAM–3,SH–3.1 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

F 3.1.1

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

F 3.1.2

-

-

-

-

-

F 3.1.3

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

F 3.1.4

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

F 3.1.5

-

-

-

-

-

F 3.1.6

50,00

50,00

50,00

50,00

200,00

F 3.1.7

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

TOPLAM

450,00

450,00

450,00

450,00

1800,00

Tablo 62 - Stratejik Amaç 3 - Hedef 1 - Faaliyet Maliyet Tablosu

Stratejik Hedef 3.2: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince her yıl 2 okul gezisi düzenlemek. Performans Hedefi 3.2.1:

Her eğitim öğretim yılında en az 2 okul gezisi düzenlenmesi

Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 3 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 3.2 P.G 3.2.1 Yapılan okul gezisi sayısı P.G 3.2.2 Geziye katılan öğrenci sayısı Tablo 63 - Stratejik Amaç 3 - Hedef 2 - Performans Göstergeleri

Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 3.2.1: Her eğitim öğretim yılında en az 2 okul gezisi düzenlemesi

SAM–3,SH–3.2 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (YTL)

2012 (YTL)

2013 (YTL)

2014 (YTL)

Toplam (YTL)

F 3.2.1

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

TOPLAM

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Tablo 64 - Stratejik Amaç 3 - Hedef 2 - Faaliyet Maliyet Tablosu

80


Stratejik Hedef 3.3: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince aylık okul gazetesi çıkartmak. Performans Hedefi 3.3.1:

Her eğitim öğretim yılında 8 sayı okul gazetesi çıkarmak. Performans Gösterge Tablosu

Stratejik Amaç 3 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 3.3 P.G 3.3.1 Çıkartılan gazete sayısı P.G 3.3.2 Ulaşılan okur sayısı Tablo 65 - Stratejik Amaç 3 - Hedef 3 - Performans Göstergeleri

Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 3.3.1: Her eğitim öğretim yılında 8 sayı okul gazetesi çıkarılması

SAM–3,SH–3.3 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

F 3.3.1

500,00

500,00

500,00

500,00

2000,00

F.3.3.2

-

-

-

-

-

500,00

500,00

500,00

500,00

2000,00

TOPLAM

Tablo 66 - Stratejik Amaç 3 - Hedef 3 - Faaliyet Maliyet Tablosu

POLİTİKA VE STRATEJİLER Okulumuzda sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerini artırma amacımız; 60.Hükümet Programı, Orta Vadeli Program ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu konu her yönüyle ve tam kapasite ile paydaşların kullanımına sunulacaktır. Sosyal kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri artırmaya yönelik olarak altyapı imkânlarının, eğitimin bütün kademelerinde etkin kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilerimize yeteneklerini ortaya çıkarma ve geliştirme fırsatı sağlanacaktır. Bu süreçte paydaşların katılımını sağlayacak iletişim kanalları etkinleştirilecektir.

81


TEMA II EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ Stratejik Amaç 4: Fiziksel eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak. Stratejik Hedef 4.1: 2011/2014 Stratejik Planlama dönemi sonuna kadar teknolojik alt yapısı tamamlanmış şekilde branş sınıfına geçişi bitirmek. Performans Hedefi 4.1.1: 2011 yılında sınıfların fiziki şartların analizi ve donatım ihtiyacının belirlenmesi. Performans Hedefi 4.1.2: Yapılan incelemelere göre belirlenen donatım ihtiyaçların planlama sürecinde temin edilmesi. Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 4 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 4.1 P.G 4.1.1 Derslerin dil sınıfında işlenmesi P.G 4.1.2 Ders başarısı Tablo 67 - Stratejik Amaç 4 - Hedef 1 - Performans Göstergeleri

Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 4.1.1: Donatım ihtiyaçlarının temin edilmesi Faaliyet 4.1.2: Branş dersliklerinin oluşturulması

SAM–4,SH–4.1 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

F 4.1.1

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

4000,00

F 4.1.2

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

4000,00

TOPLAM

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

8000,00

Tablo 68 - Stratejik Amaç 4 - Hedef 1 - Faaliyet Maliyet Tablosu

82


Stratejik Hedef 4.2: Okulumuzdaki mevcut bilgisayar laboratuarların eksikliklerini gidermek. Performans Hedefi 4.2.1: ihtiyacının belirlenmesi. Performans Hedefi 4.2.2: edilmesi.

2011 yılında bilgisayar laboratuarının fiziki şartların analizi ve donatım Yapılan incelemelere göre belirlenen donatım ihtiyaçların temin

Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 4 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 4.2 P.G 4.2.1 Laboratuara kazandırılan araç sayısı P.G 4.2.2 Ders başarısı Tablo 69 - Stratejik Amaç 4 - Hedef 2 - Performans Göstergeleri

Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 4.2.1: Donatım ihtiyaçlarının temin edilmesi Faaliyet 4.2.2: Branş dersliklerinin oluşturulması

SAM–4,SH–4.2 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

F 4.2.1

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

F 4.2.2

-

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

TOPLAM

Tablo 70 - Stratejik Amaç 4 - Hedef 2 - Faaliyet Maliyet Tablosu

Stratejik Hedef 4.3: Okulumuz bünyesindeki anasınıfı ve özel eğitim sınıflarının fiziki şartlarının ve donatım ihtiyaçlarını iyileştirilmek. Performans Hedefi 4.3.1: 2011 yılında anasınıfı ve özel eğitim sınıfının fiziki şartların analizi ve donatım ihtiyacının belirlenmesi. Performans Hedefi 4.3.2:Yapılan incelemelere göre belirlenen donatım ihtiyaçların temin edilmesi.

Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 4 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 4.3 P.G 4.3.1 Sınıflara kazandırılan araç sayısı P.G 4.3.2 İyileştirilen fiziki şartların Tablo 71 - Stratejik Amaç 4 - Hedef 3 - Performans Göstergeleri

Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme 83


Faaliyet 4.3.1: Donatım ihtiyaçlarının temin edilmesi Faaliyet 4.3.2: Fiziki şartlarının iyileştirilmesi

SAM–4,SH–4.3 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

F 4.3.1

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

4000,00

F 4.3.2

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

4000,00

TOPLAM

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

8000,00

Tablo 72 - Stratejik Amaç 4 - Hedef 3 - Faaliyet Maliyet Tablosu

POLİTİKA VE STRATEJİLER Fiziksel eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturma amacımız Milli Eğitim Temel Kanunu 13. ve 20. Maddeleri, 9. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer alan hüküm ve politikalarla ve 60.Hükümet Programında yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda öğrenci sayısındaki hareketlilik doğrultusunda okul ihtiyaçları planlanacaktır. Stratejik amacımıza ulaşabilmek için eğitimin her kademesinde okullaşma oranı yükseltilecektir. Okulun hizmet kalitesi ve verimliliğini artırmak için mevcut bilgisayar ve fen laboratuarının eksikliklerinin tespit edilmesi ve ihtiyacın karşılayamaması için çalışılacaktır. Okulun her kademesinde donatım eksiği bulunmayan eğitim – öğretim süreci oluşturma amacımıza dayalı olarak kaynak ihtiyacının karşılanmasında paydaş desteği sağlanacaktır.

84


Stratejik Amaç 5:

Okulumuzun toplumla olan ilişkilerini, okul veli işbirliğini arttırmak.

Stratejik Hedef 5.1: Okulumuz bünyesinde Halkla İlişkiler birimi oluşturmak ve amacına uygun olarak işletmek. Performans Hedefi 5.1.1: Her yıl okul tanıtım broşürü çıkarılması Performans Hedefi 5.1.2: Her yıl aylık bülten çıkarılması Performans Hedefi 5.1.3: Okul web sayfasının güncellenmesi Performans Hedefi 5.1.4: Her yıl ilçe düzeyinde tüm paydaşlarla en az iki kez eğitim gündemli toplantılar yapılması Performans Hedefi 5.1.5: Her yıl belirlenen plan çerçevesinde paydaş ziyaretlerinin yapılması Performans Hedefi 5.1.6: Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin tespit edilmesi bilgilerin arşivlenmesi ve iletişimin sağlanması Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 5 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 5.1 P.G 5.1.1 Yayınlanan broşür sayısı P.G 5.1.2 Yayınlanan bülten sayısı P.G 5.1.3 Gerçekleşen toplantı sayısı P.G 5.1.4 Planlanan ziyaretlerin gerçekleşme oranı P.G 5.1.5 Ulaşılan mezun öğrenci sayısı P.G 5.1.6 Düzenlenen mezunlar arşivi Tablo 73 - Stratejik Amaç 5 - Hedef 1 - Performans Göstergeleri Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 5.1.1: Halkla ilişkiler biriminin oluşturulması Faaliyet 5.1.2: Her yıl broşür çıkarılması Faaliyet 5.1.3: Okul web sayfasının güncellenmesi Faaliyet 5.1.4: Her yıl aylık bülten çıkarılması Faaliyet 5.1.5: Her yıl ilçe düzeyinde tüm paydaşlarla en az iki kez eğitim gündemli toplantılar yapılması Faaliyet 5.1.6: Her yılsonunda ziyaret planlarına ait raporun hazırlanması

SAM–5,SH–5.1 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

F 5.1.1

-

-

-

-

F 5.1.2

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

F 5.1.3

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

F 5.1.4

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

F 5.1.5

-

-

-

-

-

F 5.1.6

-

-

-

-

-

300,00

300,00

300,00

300,00

1200,00

TOPLAM

Toplam (TL)

Tablo 74 - Stratejik Amaç 5 - Hedef 1 - Faaliyet Maliyet Tablosu 85


Stratejik Hedef 5.2: 2011 yılından itibaren her yıl belirlenecek aile eğitimi ile ilgili eğitim programları ve veli ziyaretleri düzenlemek. Performans Hedefi 5.2.1: Performans Hedefi 5.2.2: Performans Hedefi 5.2.3: Performans Hedefi 5.2.4: Performans Hedefi 5.2.5: Performans Hedefi 5.2.6: Sorunları ” Performans Hedefi 5.2.7: Performans Hedefi 5.2.8: Isınmaya Karşı Tedbirler”

Düzenlenecek eğitim programlarının tespit edilmesi Aile ziyaretlerinin yapılması 2011 yılında “Okulöncesi Eğitimin Önemi ve Toplumsal Farkındalık” 2011 yılında “Gelişim Dönemleri ve Sorunları ” 2012 yılında “Aile İçi İletişim, Etkili Okul-Aile İletişimi” 2012 yılında “Şiddeti Önleme”, 2010 yılında “Gelişim Dönemleri ve 2013 yılında “Teknolojinin Doğru Kullanımı” 2014 yılında “Çevre Bilincinin Kazandırılması

ve

Küresel

Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 5 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 5.2 P.G 5.2.1 Program semineri P.G 5.2.2 Program yarışması P.G 5.2.3 Program projesi P.G 5.2.4 Program dergisi P.G 5.2.5 Program afişi‐broşürü Tablo 75 - Stratejik Amaç 5 - Hedef 2 - Performans Göstergeleri

Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 5.2.1: Her yıl seçilen konular çerçevesinde ilçe genelinde; en az 1 seminer, 1 yarışma, 1 proje, 1 sayı dergi, 1 afiş ve broşür dağıtımı etkinliklerinin gerçekleştirilmesi Faaliyet 5.2.2: Her yıl aylık bülten çıkarılması Faaliyet 5.2.3: Her yıl belirlenen konularda seminerler verilmesi Faaliyet 5.2.4: Her yıl düzenli aile ziyaretlerinin yapılması

SAM–5,SH–5.2 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

F 5.2.1

100.00

100.00

100.00

100.00

400,00

F 5.2.2

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

F 5.2.3

-

-

-

-

-

F 5.2.4

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

TOPLAM

300,00

300,00

300,00

300,00

1200,00

Tablo 76 - Stratejik Amaç 5 - Hedef 2 - Faaliyet Maliyet Tablosu

86


Stratejik Hedef 5.3: Kurumların güvenilirliğini yükseltmek ve toplumsal desteği artırmak için 2011 yılından itibaren bütçe bilgilerini şeffaf ve ulaşılabilir hale getirilmek. Performans Hedefi 5.3.1:

Tüm kurumların bütçe bilgilerinin yayınlanması. Performans Gösterge Tablosu

Stratejik Amaç 5 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 5.3 P.G 5.3.1 Yayınlanan bütçe sayısı Tablo 77 - Stratejik Amaç 5 - Hedef 3 - Performans Göstergeleri Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 5.3.1: Her yıl bütçe bilgilerinin web sitesinde en az iki kez yayınlanması Faaliyet 5.3.2: Her yıl bütçe bilgilerinin kurumun uygun birimlerinde yayınlanması

SAM–5,SH–5.3 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

F 5.3.1

-

-

-

-

-

F 5.3.2

-

-

-

-

-

TOPLAM

-

-

-

-

-

Tablo 78 - Stratejik Amaç 5 - Hedef 3 - Faaliyet Maliyet Tablosu

POLİTİKA VE STRATEJİLER Okulumuzun toplumla ilişkilerini ve çevreye etkisini artırma amacımız; Millî Eğitim Temel Kanunu 17. Maddesi, 9. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Kurumun toplumla ilişkilerini ve çevreye etkisini artırma amacına dayalı olarak güvenilirlik ve şeffaflık algısı yükseltilecektir. Kurum faaliyetlerinden tüm paydaşlar yeterince bilgilendirilecek ve bilinçlendirme faaliyetlerinde medya desteği sağlanacaktır. Bu doğrultuda kurumun teknoloji kapasitesinden tüm paydaşların yararlanması sağlanacaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde kurumsal faaliyet ve bilgilerin toplum tarafından paylaşılması sağlanacaktır.

87


TEMA III İNSAN KAYNAKLARI Stratejik Amaç 6: Okulumuz personelinin kurum içi iletişimi yüksek, ekip ruhu gelişmiş ve araştıran, öğrenmeyi öğretebilen, teknolojiyi kullanabilen, kendini yenileyen, bilgiyi transfer eden, projeler üretip, geliştirebilen kişiler olmasını sağlamak. Stratejik Hedef 6.1: Öğretmenlerin branşlar temelinde genel kültür, özel alan bilgisi, eğitme ve öğretme bilgisi gibi kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak verimliliklerinin artırılmasını sağlamak. Performans Hedefi 6.1.1: Performans Hedefi 6.1.2: için teşvik dilmesi

Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim alanlarının tespit edilmesi Öğretmenleri her yıl en az 1 hizmetiçi eğitim faaliyetine katılmaları

Performans Gösterge Tablosu Stratejik Amaç 6 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 6.1 P.G 6.1.1 Katılımı sağlanan hizmetiçi faaliyet sayısı P.G 6.1.2 Hizmetiçi eğitime başvuru yapan öğretmen sayısı P.G 6.1.3 Hizmetiçi eğitime katılan öğretmen sayısı Tablo 79 - Stratejik Amaç 6 - Hedef 1 - Performans Göstergeleri

Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 6.1.1: Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim bilgilerinin tespit edilmesi Faaliyet 6.1.2: Öğretmenlerin hizmetiçi eğitime katılmalarının teşvik edilmesi

SAM–6,SH–6.1 Faaliyet/Projeler

Sorumlu Birim Şube

F ve P’nin Başlama ve Bitiş Tarihi

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

2014 (TL)

Toplam (TL)

F 6.1.1

-

-

-

-

-

F 6.1.2

-

-

-

-

-

TOPLAM

-

-

-

-

-

Tablo 80 - Stratejik Amaç 6 - Hedef 1 - Faaliyet Maliyet Tablosu

88


Stratejik Hedef 6.2: Okul personeli arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ekip ruhu oluşturmak. Performans Hedefi 6.2.1:

Okul personeline yönelik sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi Performans Gösterge Tablosu

Stratejik Amaç 6 PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Hedef 6.2 P.G 6.2.1 Düzenlenen etkinlik sayısı P.G 6.2.2 Etkinliklere katılan personel sayısı Tablo 81 - Stratejik Amaç 6 - Hedef 2 - Performans Göstergeleri

Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme Faaliyet 6.2.1: Okul personeline yönelik gezi düzenlenmesi

SAM–6,SH–6.2 Faaliyet/Projeler

F ve P’nin Sorumlu Başlama ve Birim Bitiş Şube Tarihi

2011 (YTL)

2012 (YTL)

2013 (YTL)

2014 (YTL)

Toplam (YTL)

F 6.2.1

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

TOPLAM

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Tablo 82 - Stratejik Amaç 6 - Hedef 2 - Faaliyet Maliyet Tablosu

POLİTİKA VE STRATEJİLER İlimizde kurumun insan kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlama amacımız; Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. Maddesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan yasal dayanak ve politikalarla desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda personelin görev yeterliliklerine uygun eğitim almaları sağlanacaktır. Personellerin kurum içi ve kurum dışı iletişimini geliştirmek için kurumun imkânlarından tam kapasite faydalanması sağlanacaktır.

89


FAALİYET/MALİYET TABLOLARI

TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

STRATE JİK AMAÇ

SH 1.1 SH 1.2 SAM-1 SH 1.3 SH 1.4 TOPLAM SH 2.1 SH 2.2 SAM-2 SH 2.3 TOPLAM SH 3.1 SH 3.2 SAM-3 SH 3.3 TOPLAM GENEL TOPLAM

TEMA 2: EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

STRATE JİK AMAÇ

TEMA 3 : İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİK HEDEF

SH 4.1 SH 4.2 SAM-4 SH 4.3 TOPLAM SH 5.1 SH 5.2 SAM-5 SH 5.3 TOPLAM GENEL TOPLAM STRATE JİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

SH 6.1 SAM-6 SH 6.2 TOPLAM GENEL TOPLAM

2011

2012

2013

2014

50,00 50,00 100,00 2500,00 100,00 2700,00 450,00 100,00 500,00 1050,00 3800,00

50,00 50,00 100,00 2500,00 100,00 2700,00 450,00 100,00 500,00 1050,00 3800,00

50,00 50,00 100,00 2500,00 100,00 2700,00 450,00 100,00 500,00 1050,00 3800,00

50,00 50,00 100,00 2500,00 100,00 2700,00 450,00 100,00 500,00 1050,00 3800,00

2011

2012

2013

2014

2000,00 100,00 2000,00 4100,00 300,00 300,00 600,00 4700,00

2000,00 100,00 2000,00 4100,00 300,00 300,00 600,00 4700,00

2000,00 100,00 2000,00 4100,00 300,00 300,00 600,00 4700,00

2000,00 100,00 2000,00 4100,00 300,00 300,00 600,00 4700,00

2011

2012

2013

2014

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tablo 83 - Faaliyet Maliyet Tablosu

100,00 100,00 100,00

90


TEMALAR TEMA - 1

STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU (TAHMİNİ) 2011 2012 2013 3800,00 3800,00 3800,00

2014 3800,00

TEMA – 2

4700,00

4700,00

4700,00

4700,00

TEMA – 3

100,00

100,00

100,00

100,00

GENEL TOPLAM

8600,00

8600,00

8600,00

8600,00

Tablo 84 - Stratejik Plan Maliyet Tablosu (Tahmini)

91


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU TEMA- STRATEJİK AMAÇ- HEDEF TABLOSU

TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

TEMA

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEFLER

Stratejik Amaç 1: Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 1.1: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda SBS sonucunda yerleşen öğrenci oranını % 10 arttırmak. Stratejik Hedef 1.2: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda öğrencilerimizin diploma notlarının ortalamasını %10 artmasını sağlamak. Stratejik Hedef 1.3: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonuna kadar, öğrencilerimize yönelik HEM ile 4 yetiştirme ve SBS’ na hazırlık kursu düzenlemek ve katılımı sağlamak. Stratejik Hedef 1.4: Okul Rehberlik Servisi’ni etkin hale getirmek

Stratejik Amaç 2: Eğitim Öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak.

Stratejik Amaç 3: Okulumuzdaki bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri artırmak.

Stratejik Hedef 2.1: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla her gün 15 dakika düzenli okuma saatleri yapmak. Stratejik Hedef 2.2: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserlerini (100 Temel Eser başta olmak üzere ) okul kütüphanesine ve sınıf kitaplıklarına 1000 adet kitap kazandırmak. Stratejik Hedef 2.3: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince bir yazar veya şairin öğrencilerle buluşacağı etkinlikler düzenlemek. Stratejik Hedef 3.1: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda öğrencilerin sosyal donatı alanlarının ortak kullanım oranını, eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeylerini, kendilerini ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini arttırmak üzere; sosyal etkinliklere ve kültürel faaliyetlere katılma oranını % 100 artırmak. Stratejik Hedef 3.2: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince her yıl 2 okul gezisi düzenlemek. Stratejik Hedef 3.3: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince aylık okul gazetesi çıkartmak.

92


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU TEMA- STRATEJİK AMAÇ- HEDEF TABLOSU STRATEJİK AMAÇ

TEMA 3: İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

TEMA 2: EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

TEMA

STRATEJİK HEDEFLER

Stratejik Hedef 4.1: 2011/2014 Stratejik Planlama dönemi sonuna kadar teknolojik alt yapısı tamamlanmış şekilde branş sınıfına geçişi Stratejik Amaç 4: Fiziksel eksiklikleri giderilerek bitirmek. donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir Stratejik Hedef 4.2: Okulumuzdaki mevcut bilgisayar laboratuarların eğitim – öğretim süreci oluşturmak. eksikliklerini gidermek. Stratejik Hedef 4.3: Okulumuz bünyesindeki anasınıfı ve özel eğitim sınıflarının fiziki şartlarının ve donatım ihtiyaçlarını iyileştirilmek. Stratejik Hedef 5.1: Okulumuz bünyesinde Halkla İlişkiler birimi oluşturmak ve amacına uygun olarak işletmek. Stratejik Amaç 5: Okulumuzun toplumla olan Stratejik Hedef 5.2: 2011 yılından itibaren her yıl belirlenecek aile ilişkilerini, okul veli işbirliğini arttırmak. eğitimi ile ilgili eğitim programları ve veli ziyaretleri düzenlemek. Stratejik Hedef 5.3: Kurumların güvenilirliğini yükseltmek ve toplumsal desteği artırmak için 2011 yılından itibaren bütçe bilgilerini şeffaf ve ulaşılabilir hale getirilmek. Stratejik Hedef 6.1: Öğretmenlerin branşlar temelinde genel kültür, özel alan bilgisi, eğitme ve öğretme bilgisi gibi kişisel gelişimlerine katkı Stratejik Amaç 6: Okulumuz personelinin kurum içi sağlayarak verimliliklerinin artırılmasını sağlamak. iletişimi yüksek, ekip ruhu gelişmiş ve araştıran, öğrenmeyi öğretebilen, teknolojiyi kullanabilen, kendini yenileyen, bilgiyi transfer eden, projeler Stratejik Hedef 6.2: Okul personeli arasındaki ilişkileri geliştirmek ve üretip, geliştirebilen kişiler olmasını sağlamak. ekip ruhu oluşturmak.

Tablo 85- Merkez İlköğretim Okulu Tema- Stratejik Amaç- Hedef Tablosu

93


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN- HEDEF SORUMLULUK TABLOSU TEMA

STRATEJİK HEDEFLER

Stratejik Amaç 1: Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 1.1: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda SBS sonucunda yerleşen öğrenci oranını % 10 arttırmak. Stratejik Hedef 1.2: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda öğrencilerimizin diploma notlarının ortalamasını %10 artmasını sağlamak. Stratejik Hedef 1.3: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonuna kadar, öğrencilerimize yönelik HEM ile 4 yetiştirme ve SBS’ na hazırlık kursu düzenlemek ve katılımı sağlamak. Stratejik Hedef 1.4:

TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

SORUMLU BİRİM/ŞUBE

STRATEJİK AMAÇ

Stratejik Amaç 2: Eğitim Öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak.

Okul Rehberlik Servisi’ni etkin hale getirmek.

Stratejik Hedef 2.1: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla her gün 15 dakika düzenli okuma saatleri yapmak. Stratejik Hedef 2.2: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserlerini (100 Temel Eser başta olmak üzere ) okul kütüphanesine ve sınıf kitaplıklarına 1000 adet kitap kazandırmak.

1.EKİP Mehmet ER Matematik Öğrt. S.Sibel SERT Sosyal Bilgiler Öğrt. Fatmagül AYDEMİR Fen ve Teknoloji Öğrt. Gökşen GÜZELHAN KOKOÇ İngilizce Öğrt.

2.EKİP Alime TOPRAK Türkçe Öğretmeni Necmittin ÜNGÖR Sınıf Öğretmeni Erol GÜNEŞ Sınıf Öğretmeni

Stratejik Hedef 2.3: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince bir yazar veya şairin öğrencilerle buluşacağı etkinlikler düzenlemek.

Stratejik Amaç 3: Okulumuzdaki bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri artırmak.

Stratejik Hedef 3.1: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda öğrencilerin sosyal donatı alanlarının ortak kullanım oranını, eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeylerini, kendilerini ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini arttırmak üzere; sosyal etkinliklere ve kültürel faaliyetlere katılma oranını % 100 artırmak. Stratejik Hedef 3.2: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince her yıl 2 okul gezisi düzenlemek. Stratejik Hedef 3.3: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince aylık okul gazetesi çıkartmak.

3.EKİP Erkan KOKOÇ Görsel Sanatlar Öğretmeni Gökhan YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmeni Melda ÖZ Müzik Öğretmeni

94


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN- HEDEF SORUMLULUK TABLOSU

TEMA 3: İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

TEMA 2: EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

TEMA

STRATEJİK AMAÇ

SORUMLU BİRİM/ŞUBE

STRATEJİK HEDEFLER

Stratejik Amaç 4: Fiziksel eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak.

Stratejik Amaç 5: Okulumuzun toplumla olan ilişkilerini, okul veli işbirliğini arttırmak.

Stratejik Amaç 6: Okulumuz personelinin kurum içi iletişimi yüksek, ekip ruhu gelişmiş ve araştıran, öğrenmeyi öğretebilen, teknolojiyi kullanabilen, kendini yenileyen, bilgiyi transfer eden, projeler üretip, geliştirebilen kişiler olmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 4.1: 2011/2014 Stratejik Planlama dönemi sonuna kadar teknolojik alt yapısı tamamlanmış şekilde branş sınıfına geçişi bitirmek. Stratejik Hedef 4.2: Okulumuzdaki mevcut bilgisayar laboratuarların eksikliklerini gidermek. Stratejik Hedef 4.3: Okulumuz bünyesindeki anasınıfı ve özel eğitim sınıflarının fiziki şartlarının ve donatım ihtiyaçlarını iyileştirilmek. Stratejik Hedef 5.1: Okulumuz bünyesinde Halkla İlişkiler birimi oluşturmak ve amacına uygun olarak işletmek. Stratejik Hedef 5.2: 2011 yılından itibaren her yıl belirlenecek aile eğitimi ile ilgili eğitim programları ve veli ziyaretleri düzenlemek. Stratejik Hedef 5.3: Kurumların güvenilirliğini yükseltmek ve toplumsal desteği artırmak için 2011 yılından itibaren bütçe bilgilerini şeffaf ve ulaşılabilir hale getirilmek. Stratejik Hedef 6.1: Öğretmenlerin branşlar temelinde genel kültür, özel alan bilgisi, eğitme ve öğretme bilgisi gibi kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak verimliliklerinin artırılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 6.2: Okul personeli geliştirmek ve ekip ruhu oluşturmak.

arasındaki

ilişkileri

4.EKİP Ömür ÖZGEN Sınıf Öğretmeni M.Ulvi YÜCE Sınıf Öğretmeni Abdullah AYDIN Destek Personeli Şenol KARAGÖL Destek Personeli

5.EKİP Sıtkı ŞAHİN Sınıf Öğretmeni Mustafa AKKAYA Sınıf Öğretmeni Mehmet ÖZDEMİR Sınıf Öğretmeni Fidan ÖZDEMİR Sınıf Öğretmeni 6.EKİP Sevgi OSMA Okul Öncesi Öğretmeni Gözde SELÇUK Okul Öncesi Öğretmeni Demet ŞEN Okul Öncesi Öğretmeni Ercan BAYRAM Sınıf Öğretmeni

Tablo 86 – Merkez İlköğretim Okulu Stratejik Plan- Hedef Sorumluluk Tablosu

95


10. İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA İzleme, stratejik plan uygulamasının düzenli olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve bu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi bölümlerin yer aldığı bir eylem planı hazırlanacaktır. Raporlama ise, izleme faaliyetinin temel aracıdır. İzleme raporları objektif olmalıdır. Gelişme kaydedilen alanların yanında, ilerleme sağlanamayan alanlar da rapor edilecektir. Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanacak ve değerlendirilecektir. Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılacaktır. Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okul stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız, okulumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır. İzleme raporları haftalık, aylık, üçer aylık, altı aylık veya yıllık olabilir. Ancak faaliyet raporları yıllık olarak hazırlanacaktır.

11. EYLEM PLANLARI Stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için, sorumluların kimler/hangi birimler olduğunun belirlenmesi amacıyla stratejik hedef birim eşleştirilmesi yapılmıştır. İzleme ve değerlendirmenin daha verimli olabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetlerin ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi konuları içeren eylem planları ise stratejik planlama ekibi tarafından hazırlanmaktadır. 12. SONUÇ VE EKLER Okulumuzun Stratejik Planı, misyonunu gerçekleştirebilmek için, kurumun tüm maddi ve manevi kaynaklarının planlama dönemi süresince nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlamaktadır. Yöneticilerin, personelin, paydaşlarımızın katılımıyla ve özgür düşünceleri ekseninde gerçekleşen ve bu planlama, aynı zamanda bir yol haritasıdır. Yapılan planlama ile okulun faaliyetleri belirlenmiş olup, herkesin üzerinde mutabık kaldığı hedeflerin gerçekleştirilmeleri yönünde işbirliği içinde çalışılacaktır. Hedeflere ulaşıldıkça özgüven, birlik beraberlik ve güçlü olma duygusu artacaktır. Bu durumun çevreye olumlu yansımaları kuşkusuz olacaktır. 96


Faaliyet 1.1.2: Her yıl Halk Eğitimi Merkezi ile yetiştirme ve sınavlara hazırlık kurslarının açılması

SBS ye yönelik açılan kursa katılan öğrenci sayısı

Faaliyet 1.1.3: Her yıl en az iki ortak sınav yapılması

Faaliyet 1.2.1: Her yıl Halk Eğitimi Merkezi ile yetiştirme ve sınavlara hazırlık kurslarının açılması düzenlenmesi Faaliyet 1.2.2: Her yıl en az iki ortak sınav yapılması Faaliyet 1.2.3: Her yıl hedef belirleme,motivasyon, verimli ders çalışma ve sınavlarda başarılı olma yöntemleri konusunda seminerler düzenlenmesi

SBS ye yönelik açılan kursa katılan öğrenci memnuniyeti

Açılan kurs sayısı Açılan kursa katılan öğrenci sayısı Düzenlenen seminer sayısı

1.E

Yapılan deneme sınavı sayısı Diploma notları

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2011 2012 2013 2014

KAYNAKLAR

BÜTÇE ……TL

SBS ye yönelik düzenlenen seminer sayısı SBS ye yönelik yapılan deneme 1.E sınavı sayısı SBS başarısı (yerleşen öğrenci oranı)

Faaliyet 1.1.4: Her yıl hedef belirleme, motivasyon, verimli ders çalışma ve sınavlarda başarılı olma yöntemleri konusunda seminerler düzenlenmesi.

……TL

1. Bütçe 2. Kampanyalar

SBS ye yönelik açılan kurs sayısı

ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞBİTİŞYILI)

1. Bütçe 2. Kampanyalar

Faaliyet 1.1.1: Başarı İçin El Ele Projesi’nin sürdürülmesi,

SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

MEVCUT DURUM

FAALİYETLER VEYA PROJELER

STRATEJİK AMAÇLAR

Stratejik Hedef 1.1: 2011-2014 Stratejik Planlaması sonunda SBS sonucunda yerleşen öğrenci oranını % 10 STRATEJİK HEDEFLER arttırmak. Stratejik Hedef 1.2: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda öğrencilerimizin diploma notlarının ortalamasını %10 artmasını sağlamak.

1

Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak.

Amaç No

GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJIK PLANI 2011 YILI EYLEM PLANI

Tablo 87 – Merkez İlköğretim Okulu Stratejik Planı 2011 Eylem Planı 97


……TL

1. Bütçe 2. Kampanyalar

Açılan kurslara katılan öğrenci sayısı

……TL

Açılan kurslara katılan sayısı Faaliyet 1.3.2: Her yıl en az iki ortak sınav yapılması

Açılan kursa katılan öğrenci memnuniyeti

1.E

Faaliyet 1.3.3: Her yıl hedef belirleme, motivasyon, verimli ders çalışma ve sınavlarda başarılı olma yöntemleri konusunda seminerler düzenlenmesi Faaliyet 1.4.1: Başarı İçin El Ele Projesi’nin sürdürülmesi, Faaliyet 1.4.2: Her yıl Okul Rehberlik Servisi tarafından problem tarama anketi yapılması Faaliyet 1.4.3: Her yıl Okul Rehberlik Servisi tarafından en az 6 seminer düzenlemesi

Faaliyet 1.4.4: Her yıl Okul Rehberlik Servisi tarafından en az 3 üst öğrenim kurumuna gezi yapılması

Yapılan seminer sayısı, Seminere katılan öğrenci/veli sayısı, Derslere katılımın artması, Seminere katılan öğrenci/veli memnuniyeti, Üst öğrenim kurumuna gezi yapan öğrenci sayısı, Üst öğrenim kurumuna yapılan 1.E gezi sayısı, Düzenlenen meslek tanıtım günleri sayısı, Meslek tanıtım günlerine katılan öğrenci/veli sayısı

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2011 2012 2013 2014

KAYNAKLAR

BÜTÇE

SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞBİTİŞYILI)

1. Bütçe 2. Kampanyalar

Faaliyet 1.3.1: Her yıl Halk Eğitimi Merkezi ile yetiştirme ve sınavlara hazırlık kurslarının açılması

MEVCUT DURUM

FAALİYETLER VEYA PROJELER

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Hedef 1.3: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonuna kadar, öğrencilerimize yönelik HEM ile 4 yetiştirme ve SBS’ na hazırlık kursu düzenlemek ve katılımı sağlamak. Stratejik Hedef 1.4: Okul Rehberlik Servisi’ni etkin hale getirmek

1

Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak.

Amaç No

GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJIK PLANI 2011 YILI EYLEM PLANI

Faaliyet 1.4.5: Her yıl Okul Rehberlik Servisi seminerlerine katılan veli ve öğrencilere katılım belgesi verilmesi

98


Faaliyet 2.1.5: En fazla kitap okuyanların ödüllendirilmesi Faaliyet 2.2.1: Her yıl sınıf ve okul kütüphanelerine en az 200 kitabın kazandırılması Faaliyet 2.2.2: Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserlerinin okul kütüphanesine ve sınıf kitaplıklarına kazandırılması

Faaliyet 2.3.1: Her eğitim öğretim yılında bir yazar veya şairin öğrencilerle buluşacağı etkinlikler düzenlemesi

2.E

……TL

2.E

……TL

Kütüphaneden yararlanan çocuk sayısı

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2011 2012 2013 2014

KAYNAKLAR

BÜTÇE

SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Kütüphaneye kazandırılan kitap sayısı,

1. Bütçe 2. Kampanyalar

Faaliyet 2.1.4: Belirli gün ve haftalarda tüm okul/kurumlarda kitap sergisi açılması

……TL

1. Bütçe 2. Kampanyalar

Faaliyet 2.1.3: Okulun web adresinde her ay bir kitap tanıtımı yapılması

Kitap okunan toplam saat, Okunan kitap sayısı / öğrenci oranı, Tanıtımı yapılan kitap sayısı, Kütüphaneden yararlanan öğre nci sayısı, 2.E Tanıtılan kitap sayısı, Açılan kitap sergisi sayısı

ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞBİTİŞYILI)

1. Bütçe 2.Kampanyalar

Faaliyet 2.1.1: Her gün tüm okulda en az 15 dakika kitap okunması, Faaliyet 2.1.2: Kitap tanıtım günlerinin, köşelerinin oluşturulması

MEVCUT DURUM

FAALİYETLER VEYA PROJELER

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Hedef 2.1:2011/2014 Stratejik Planlama süresince kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla her gün 15 dakika düzenli okuma saatleri yapmak. Stratejik Hedef 2.2: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserlerini (100 Temel Eser başta olmak üzere ) okul kütüphanesine ve sınıf kitaplıklarına 1000 adet kitap kazandırmak. Stratejik Hedef 2.3: 2011/2014 Stratejik Planlama süresince bir yazar veya şairin öğrencilerle buluşacağı etkinlikler düzenlemek.

2

Stratejik Amaç 2: Eğitim Öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak.

Amaç No

GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJIK PLANI 2011 YILI EYLEM PLANI

Düzenlenen etkinlik sayısı Etkinliğe katılan katılımcı sayısı

99


Sosyal sportif ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrenci sayısı,

Faaliyet 3.1.3:Her eğitim öğretim yılında Resim, müzik, şiir, şarkı, İngilizce, genel kültür, hikâye masal dallarında yarışmalar ve sergiler düzenlemek. Faaliyet 3.1.4:Her eğitim öğretim yılında Beden, Fen, Matematik, İngilizce, Sosyal, Türkçe branşlarında yarışmalar ve sergiler düzenlemek. Faaliyet 3.1.5:Her yıl sosyal faaliyetlerle ilgili yapılacak etkinliklerin yarışmaların katılım şartnamelerinin hazırlanarak duyurulması

……TL

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2011 2012 2013 2014

KAYNAKLAR

Faaliyet 3.1.2: Sosyal donatı alanlarının kullanımının planlanması

1. Bütçe 2. Kampanyalar

Sosyal donatı alanının kullanma oranı,

ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞBİTİŞYILI) BÜTÇE

Faaliyet 3.1.1:Mevcut sosyal donatı alanlarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi

SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

MEVCUT DURUM

FAALİYETLER VEYA PROJELER

STRATEJİK AMAÇLAR

Stratejik Hedef 3.1: 2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda öğrencilerin sosyal donatı alanlarının ortak kullanım oranını, eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeylerini, STRATEJİK HEDEFLER kendilerini ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini arttırmak üzere; sosyal etkinliklere ve kültürel faaliyetlere katılma oranını % 100 artırmak.

3

Stratejik Amaç 3: Okulumuzdaki bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri artırmak.

Amaç No

GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJIK PLANI 2011 YILI EYLEM PLANI

Düzenlenen Kültür Sanat Günleri sayısı, Düzenlenen Branş Günleri sayısı, Branşlar itibarıyla lisanslı öğren ci sayısı, Düzenlenen yarışmalara, etkinliklere katılan katılımcı sayısı,

3.E

Faaliyet 3.1.6:Sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklere katılanlara katılım belgesi verilmesi Faaliyet 3.1.7: Sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklerde başarı gösterenlerin ödüllendirilmesi

100


3 STRATEJİK AMAÇLAR

Faaliyet 3.2.1: Her eğitim öğretim yılında en az 2 okul gezisi düzenlemesi

Faaliyet 3.3.1: Her eğitim öğretim yılında 8 sayı okul gazetesi çıkarılması Geziye katılan öğrenci sayısı

Çıkartılan gazete sayısı

3.E ……TL 1. Bütçe 2. Kampanyalar

Yapılan okul gezisi sayısı

3.E ……TL 1. Bütçe 2. Kampanyalar

Ulaşılan okur sayısı

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2011 2012 2013 2014

KAYNAKLAR

BÜTÇE

SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

MEVCUT DURUM

FAALİYETLER VEYA PROJELER

Stratejik Hedef 3.2: 2011/2014 Stratejik Stratejik Hedef 3.3: 2011/2014 Stratejik Planlama Planlama süresince her yıl 2 okul gezisi süresince aylık okul gazetesi çıkartmak. STRATEJİK HEDEFLER düzenlemek.

Stratejik Amaç 3: Okulumuzdaki bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri artırmak.

Amaç No

GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJIK PLANI 2011 YILI EYLEM PLANI ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞBİTİŞYILI)

101


4

Stratejik Hedef 4.3: Okulumuz bünyesindeki anasınıfı ve özel eğitim sınıflarının fiziki şartlarının ve donatım ihtiyaçlarını iyileştirilmek.

Stratejik Hedef 4.2: Okulumuzdaki mevcut bilgisayar laboratuarların eksikliklerini gidermek. Faaliyet 4.2.2: Branş dersliklerinin oluşturulması

Faaliyet 4.3.2: Fiziki şartlarının iyileştirilmesi

Faaliyet 4.2.1: Donatım ihtiyaçlarının temin edilmesi 2.

Derslerin dil sınıfında işlenmesi 4.E Ders başarısı

Laboratuara kazandırılan araç sayısı

Sınıflara kazandırılan araç sayısı

İyileştirilen fiziki şartlar

Ders başarısı

Faaliyet 4.3.1: Donatım ihtiyaçlarının temin edilmesi 4.E ……TL

4.E ……TL

1. Bütçe 2. Kampanyalar

……TL

1. Bütçe Kampanyalar

Faaliyet 4.1.2: Branş dersliklerinin oluşturulması

1. Bütçe 2. Kampanyalar

Stratejik Hedef 4.1: 2011/2014 Stratejik Planlama dönemi sonuna kadar teknolojik alt yapısı tamamlanmış şekilde branş sınıfına geçişi bitirmek.

Stratejik Amaç 4: Fiziksel eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak.

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2011 2012 2013 2014

KAYNAKLAR

BÜTÇE

SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

MEVCUT DURUM

FAALİYETLER VEYA PROJELER

STRATEJİK HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇLAR

Amaç No

GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJIK PLANI 2011 YILI EYLEM PLANI ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞBİTİŞYILI)

Faaliyet 4.1.1: Donatım ihtiyaçlarının temin edilmesi

102


Faaliyet 5.2.1: Her yıl seçilen konular çerçevesinde ilçe genelinde; en az 1 seminer, 1 yarışma, 1 proje, 1 sayı dergi, 1 afiş ve broşür dağıtımı etkinliklerinin gerçekleştirilmesi Faaliyet 5.2.2: Her yıl aylık bülten çıkarılması

5.E

……TL

5.E

……TL

Faaliyet 5.2.3: Her yıl belirlenen konularda seminerler verilmesi

Faaliyet 5.3.2: Her yıl bütçe bilgilerinin kurumun uygun birimlerinde yayınlanması

Yayınlanan bütçe sayısı

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2011 2012 2013 2014

2.

Faaliyet 5.2.4: Her yıl düzenli aile ziyaretlerinin yapılması Faaliyet 5.3.1: Her yıl bütçe bilgilerinin web sitesinde en az iki kez yayınlanması

KAYNAKLAR

BÜTÇE

SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Program semineri Program yarışması Program projesi Program dergisi Program afişi- broşürü

1. Bütçe 2. Kampanyalar

Faaliyet 5.1.5: Her yıl ilçe düzeyinde tüm paydaşlarla en az iki kez eğitim gündemli toplantılar yapılması Faaliyet 5.1.6: Her yılsonunda ziyaret planlarına ait raporun hazırlanması

……TL

1. Bütçe 2. Kampanyalar

Faaliyet 5.1.4: Her yıl aylık bülten çıkarılması

Yayınlanan broşür sayısı Yayınlanan bülten sayısı Gerçekleşen toplantı sayısı Planlanan ziyaretlerin gerçek leşme oranı Ulaşılan mezun öğrenci 5.E sayısı Düzenlenen mezunlar arşivi

ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞBİTİŞYILI)

1. Bütçe Kampanyalar

Faaliyet 5.1.1: Halkla ilişkiler biriminin oluşturulması Faaliyet 5.1.2: Her yıl broşür çıkarılması Faaliyet 5.1.3: Okul web sayfasının güncellenmesi

MEVCUT DURUM

FAALİYETLER VEYA PROJELER

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Hedef 5.1: Okulumuz bünyesinde Halkla İlişkiler birimi oluşturmak ve amacına uygun olarak işletmek. Stratejik Hedef 5.3:Kurumların Stratejik Hedef 5.2: 2011 yılından güvenilirliğini yükseltmek ve itibaren her yıl belirlenecek aile toplumsal desteği artırmak için 2011 eğitimi ile ilgili eğitim programları yılından itibaren bütçe bilgilerini ve veli ziyaretleri düzenlemek. şeffaf ve ulaşılabilir hale getirilmek.

5

Stratejik Amaç 5: Okulumuzun toplumla olan ilişkilerini, okul veli işbirliğini arttırmak.

Amaç No

GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJIK PLANI 2011 YILI EYLEM PLANI

103


6.E ……TL Kampanyalar

Faaliyet 6.2.1: Okul personeline yönelik gezi düzenlenmesi

Katılımı sağlanan hizmetiçi faaliyet sayısı Hizmetiçi eğitime başvuru yapan öğretmen sayısı Hizmetiçi eğitime katılan öğretmen sayısı

Düzenlenen etkinlik sayısı Etkinliklere katılan personel sayısı 6.E ……TL Kampanyalar

Faaliyet 6.1.2: Öğretmenlerin hizmetiçi eğitime katılmalarının teşvik edilmesi

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2011 2012 2013 2014

KAYNAKLAR

BÜTÇE

SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

MEVCUT DURUM

FAALİYETLER VEYA PROJELER

STRATEJİK HEDEFLER

Stratejik Hedef 6.1: Öğretmenlerin branşlar temelinde genel kültür, özel alan bilgisi, eğitme ve öğretme bilgisi gibi kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak verimliliklerinin artırılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 6.2: Okul personeli arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ekip ruhu oluşturmak.

STRATEJİK AMAÇLAR

6 Stratejik Amaç 6: Okulumuz personelinin kurum içi iletişimi yüksek, ekip ruhu gelişmiş ve araştıran, öğrenmeyi öğretebilen, teknolojiyi kullanabilen, kendini yenileyen, bilgiyi transfer eden, projeler üretip, geliştirebilen kişiler olmasını sağlamak.

Amaç No

GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJIK PLANI 2011 YILI EYLEM PLANI ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞBİTİŞYILI)

Faaliyet 6.1.1: Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim bilgilerinin tespit edilmesi

104


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJIK PLANI FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA I

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1

Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 1.1

2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda SBS sonucunda yerleşen öğrenci oranını % 10 arttırmak.

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 1.1.1: Başarı İçin El Ele Projesi’nin sürdürülmesi,

İzleme Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

Değerlendirme Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

Faaliyet 1.1.2: Her yıl Halk Eğitimi Merkezi ile yetiştirme ve sınavlara hazırlık kurslarının açılması Faaliyet 1.1.3: Her yıl en az iki ortak sınav yapılması Faaliyet 1.1.4: Her yıl hedef belirleme, motivasyon, verimli ders çalışma ve sınavlarda başarılı olma yöntemleri konusunda seminerler düzenlenmesi.

Tablo 88 – Merkez İlköğretim Okulu Stratejik Planı Faaliyet İzleme ve Değerlendirme Raporu

105


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJIK PLANI FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

TEMA I

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1

Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 1.2

2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda öğrencilerimizin diploma notlarının ortalamasını %10 artmasını sağlamak.

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 1.2.1: Her yıl Halk Eğitimi Merkezi ile yetiştirme ve sınavlara hazırlık kurslarının açılması

İzleme Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

Değerlendirme Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

Faaliyet 1.2.2: Her yıl en az iki ortak sınav yapılması Faaliyet 1.2.3: Her yıl hedef belirleme, motivasyon, verimli ders çalışma ve sınavlarda başarılı olma yöntemleri konusunda seminerler düzenlenmesi

106


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJIK PLANI FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA I

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1

Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 1.3

2011/2014 Stratejik Planlaması sonuna kadar, öğrencilerimize yönelik HEM ile 4 yetiştirme ve SBS’ na hazırlık kursu düzenlemek ve katılımı sağlamak.

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 1.3.1: Her yıl Halk Eğitimi Merkezi ile yetiştirme ve sınavlara hazırlık kurslarının açılması

İzleme Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

Değerlendirme Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

Faaliyet 1.3.2: Her yıl en az iki ortak sınav yapılması Faaliyet 1.3.3: Her yıl hedef belirleme, motivasyon, verimli ders çalışma ve sınavlarda başarılı olma yöntemleri konusunda seminerler düzenlenmesi

107


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJIK PLANI FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA I

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1

Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 1.4

Okul Rehberlik Servisi’ni etkin hale getirmek

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 1.4.1: Başarı İçin El Ele Projesi’nin sürdürülmesi,

İzleme Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

Değerlendirme Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

Faaliyet 1.4.2: Her yıl Okul Rehberlik Servisi tarafından problem tarama anketi yapılması Faaliyet 1.4.3: Her yıl Okul Rehberlik Servisi tarafından en az 6 seminer düzenlemesi Faaliyet 1.4.4: Her yıl Okul Rehberlik Servisi tarafından en az 3 üst öğrenim kurumuna gezi yapılması Faaliyet 1.4.5: Her yıl Okul Rehberlik Servisi seminerlerine katılan veli ve öğrencilere katılım belgesi verilmesi

108


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA I

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 2

Eğitim Öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak.

Stratejik Hedef 2.1

2011/2014 Stratejik Planlama süresince kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla her gün 15 dakika düzenli okuma saatleri yapmak.

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 2.1.1: Her gün tüm okulda en az 15 dakika kitap okunması,

İzleme Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

Değerlendirme Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

Faaliyet 2.1.2: Kitap tanıtım günlerinin, köşelerinin oluşturulması Faaliyet 2.1.3: Okulun web adresinde her ay bir kitap tanıtımı yapılması Faaliyet 2.1.4: Belirli gün ve haftalarda tüm okul/kurumlarda kitap sergisi açılması Faaliyet 2.1.5: En fazla kitap okuyanların ödüllendirilmesi

109


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA I

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 2

Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 2.2

2011/2014 Stratejik Planlama süresince Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserlerini (100 Temel Eser başta olmak üzere ) okul kütüphanesine ve sınıf kitaplıklarına 1000 adet kitap kazandırmak.

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 2.2.1: Her yıl sınıf ve okul kütüphanelerine en az 200 kitabın kazandırılması

İzleme Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

Değerlendirme Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

Faaliyet 2.2.2: Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserlerinin okul kütüphanesine ve sınıf kitaplıklarına kazandırılması

110


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA I

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 2

Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 2.3

2011/2014 Stratejik Planlama süresince bir yazar veya şairin öğrencilerle buluşacağı etkinlikler düzenlemek.

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 2.3.1: Her eğitim öğretim yılında bir yazar veya şairin öğrencilerle buluşacağı etkinlikler düzenlemesi

İzleme Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

Değerlendirme Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

111


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA I

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 3

Okulumuzdaki bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri artırmak.

Stratejik Hedef 3.1

2011/2014 Stratejik Planlaması sonunda öğrencilerin sosyal donatı alanlarının ortak kullanım oranını, eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeylerini, kendilerini ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini arttırmak üzere; sosyal etkinliklere ve kültürel faaliyetlere katılma oranını % 100 artırmak. İzleme Değerlendirme

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 3.1.1:Mevcut sosyal donatı alanlarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi

Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi

Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi ve raporlama süresi

Performans Göstergeleri

Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

Faaliyet 3.1.2: Sosyal donatı alanlarının kullanımının planlanması Faaliyet 3.1.3:Her eğitim öğretim yılında Resim, müzik, şiir, şarkı, İngilizce, genel kültür, hikâye masal dallarında yarışmalar ve sergiler düzenlemek. Faaliyet 3.1.4:Her eğitim öğretim yılında Beden, Fen, Matematik, İngilizce, Sosyal, Türkçe branşlarında yarışmalar ve sergiler düzenlemek. Faaliyet 3.1.5:Her yıl sosyal faaliyetlerle ilgili yapılacak etkinliklerin yarışmaların katılım şartnamelerinin hazırlanarak duyurulması Faaliyet 3.1.6:Sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklere katılanlara katılım belgesi verilmesi Faaliyet 3.1.7: Sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklerde başarı gösterenlerin ödüllendirilmesi

112


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA I

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1

Okulumuzdaki bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri artırmak.

Stratejik Hedef 3.2

2011/2014 Stratejik Planlama süresince her yıl 2 okul gezisi düzenlemek.

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 3.2.1: Her eğitim öğretim yılında en az 2 okul gezisi düzenlemesi Stratejik Hedef 3.3

İzleme Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Faaliyet 3.3.1: Her eğitim öğretim yılında 8 sayı okul gazetesi çıkarılması

Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi 2011/2014 Stratejik Planlama süresince aylık okul gazetesi çıkartmak.

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

İzleme Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

Değerlendirme Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

113


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA II

EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 4

Fiziksel eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak.

Stratejik Hedef 4.1

2011/2014 Stratejik Planlama dönemi sonuna kadar teknolojik alt yapısı tamamlanmış şekilde branş sınıfına geçişi bitirmek.

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 4.1.1: Donatım ihtiyaçlarının temin edilmesi

İzleme Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

Değerlendirme Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

Faaliyet 4.1.2: Branş dersliklerinin oluşturulması

114


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA II

EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 4

Fiziksel eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak.

Stratejik Hedef 4.2

Okulumuzdaki mevcut bilgisayar laboratuarların eksikliklerini gidermek.

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 4.2.1: Donatım ihtiyaçlarının temin edilmesi

İzleme Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

Değerlendirme Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

Faaliyet 4.2.2: Branş dersliklerinin oluşturulması

115


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA II

EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 4

Fiziksel eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak.

Stratejik Hedef 4.3

Okulumuz bünyesindeki anasınıfı ve özel eğitim sınıflarının fiziki şartlarının ve donatım ihtiyaçlarını iyileştirilmek.

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 4.3.1: Donatım ihtiyaçlarının temin edilmesi

İzleme Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

Değerlendirme Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

Faaliyet 4.3.2: Fiziki şartlarının iyileştirilmesi

116


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA II

EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 5

Okulumuzun toplumla olan ilişkilerini, okul veli işbirliğini arttırmak.

Stratejik Hedef 5.1

Okulumuz bünyesinde Halkla İlişkiler birimi oluşturmak ve amacına uygun olarak işletmek.

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 5.1.1: Halkla ilişkiler biriminin oluşturulması

İzleme Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

Değerlendirme Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

Faaliyet 5.1.2: Her yıl broşür çıkarılması Faaliyet 5.1.3: Okul web sayfasının güncellenmesi Faaliyet 5.1.4: Her yıl aylık bülten çıkarılması Faaliyet 5.1.5: Her yıl ilçe düzeyinde tüm paydaşlarla en az iki kez eğitim gündemli toplantılar yapılması Faaliyet 5.1.6: Her yılsonunda ziyaret planlarına ait raporun hazırlanması

117


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA II

EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 5

Okulumuzun toplumla olan ilişkilerini, okul veli işbirliğini arttırmak..

Stratejik Hedef 5.2

2011 yılından itibaren her yıl belirlenecek aile eğitimi ile ilgili eğitim programları ve veli ziyaretleri düzenlemek.

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 5.2.1: Her yıl seçilen konular çerçevesinde ilçe genelinde; en az 1 seminer, 1 yarışma, 1 proje, 1 sayı dergi, 1 afiş ve broşür dağıtımı etkinliklerinin gerçekleştirilmesi

İzleme Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

Değerlendirme Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

Faaliyet 5.2.2: Her yıl aylık bülten çıkarılması Faaliyet 5.2.3: Her yıl belirlenen konularda seminerler verilmesi Faaliyet 5.2.4: Her yıl düzenli aile ziyaretlerinin yapılması

118


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA II

EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 5

Okulumuzun toplumla olan ilişkilerini, okul veli işbirliğini arttırmak..

Stratejik Hedef 5.3

Kurumların güvenilirliğini yükseltmek ve toplumsal desteği artırmak için 2011 yılından itibaren bütçe bilgilerini şeffaf ve ulaşılabilir hale getirilmek. İzleme Değerlendirme

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyet 5.3.1: Her yıl bütçe bilgilerinin web sitesinde en az iki kez yayınlanması

Faaliyetin Faaliyetten Başlama ve Sorumlu Bitiş Tarihi Kurum/biri m/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi Performans ve raporlama Göstergeleri süresi

Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

Faaliyet 5.3.2: Her yıl bütçe bilgilerinin kurumun uygun birimlerinde yayınlanması

119


GÜLYALI MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA III

İNSAN KAYNAKLARI

Stratejik Amaç 6

Okulumuz personelinin kurum içi iletişimi yüksek, ekip ruhu gelişmiş ve araştıran, öğrenmeyi öğretebilen, teknolojiyi kullanabilen, kendini yenileyen, bilgiyi transfer eden, projeler üretip, geliştirebilen kişiler olmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 6.1

Öğretmenlerin branşlar temelinde genel kültür, özel alan bilgisi, eğitme ve öğretme bilgisi gibi kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak verimliliklerinin artırılmasını sağlamak. İzleme Değerlendirme

Faaliyet/Projeler Faaliyet/Projeler

Faaliyetin Faaliyetten Maliyeti Başlama ve Sorumlu Kurum/birim/ Bitiş Tarihi kişi

Ölçme yöntemi ve Performans raporlama süresi Göstergeleri

Faaliyet 6.1.1: Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim bilgilerinin tespit edilmesi

Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi

Faaliyet 6.1.2: Öğretmenlerin hizmetiçi eğitime katılmalarının teşvik edilmesi

Stratejik Hedef 6.2

Okul personeli arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ekip ruhu oluşturmak.

Faaliyet/Projeler

İzleme

Faaliyet/Projeler

Faaliyetin Başlama Bitiş Tarihi

Değerlendirme ve

Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi ve raporlama süresi

Performans Göstergeleri

Faaliyetin durumu

Tamamlanmama nedeni

Öneriler

Faaliyet 6.2.1: Okul personeline yönelik gezi düzenlenmesi

120


(Örnek) …………………………………. OKUL/KURUMU ……….. KONULU FAALİYET SONU RAPORU Amaç No :

Faaliyet No:

Hedef No:

Çalışma Konusu: Faaliyetin Adı: Faaliyetten sorumlu Kişi/Kişiler: Faaliyetin başladığı tarih:

Faaliyetin bittiği tarih:

Faaliyete katılan öğretmen/idareci sayısı:

Faaliyete sayısı:

katılan

öğrenci

Faaliyete katılan veli/STK temsilcisi sayısı:

Faaliyete katılan personel sayısı:

yardımcı

YAPILANLAR:

Faaliyetin Değerlendirilmesi: Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar: Ekip Üyeleri;

…./…/2011 Okul/Kurum Müdürü Onay

121


STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU TEMA

STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF

MALİYETİ

STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.1 Stratejik Hedef 1.2 Stratejik Hedef 1.3

TEMA I

Stratejik Hedef 1.4 STRATEJİK AMAÇ 2 Stratejik Hedef 2.1 Stratejik Hedef 2.2 Stratejik Hedef 2.3 STRATEJİK AMAÇ 3 Stratejik Hedef 3.1 Stratejik Hedef 3.2 Stratejik Hedef 3.3 STRATEJİK AMAÇ 4 Stratejik Hedef 4.1 TEMA II

Stratejik Hedef 4.2 Stratejik Hedef 4.3 STRATEJİK AMAÇ 5 Stratejik Hedef 5.1 Stratejik Hedef 5.2

TEMA III

Stratejik Hedef 5.3 STRATEJİK AMAÇ 6

……….

Stratejik Hedef 6.1 Stratejik Hedef 6.2 2011 YILI TOPLAM MALİYETİ

122


T.C. GÜLYALI KAYMAKAMLIĞIĞ Merkez Ġlköğretim Okulu Müdürlüğü Sayı :52.310/ Konu : 2011-2014 Stratejik Planı.

29/12/2010

ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNE GÜLYALI Ġlgi :

a) 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. b) 26/05/2006 tarihli Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya Ġlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. c) 19/06/2006 tarih ve B.08.0.SGB.0.03.01.06/2673 sayılı yazı (Genelge No: 2006/55). d) 09/02/2010 tarihli ve B.08.0.SGB.0.03.01.06/924 sayılı yazı (Genelge No: 2010/14).

Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir. 5018 sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma planları ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya Ġlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız, Ġlgi (c) Genelge ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır. Bakanlığımız, Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim sistemi için referans bir politika belgesi niteliğinde olan ve Türkiye’nin AB vizyonuna uygun olacak şekilde hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı” Ġlgi (d) Bakan Onayı ile 01 Ocak 2010 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı ile aynı süreçte ve eş zamanlı olarak merkez teşkilatı birimleri ile Ġl millî eğitim müdürlükleri de beş yıllık stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır. Bakanlığımız Stratejik Planı (2010-2014) ve Ġl millî eğitim müdürlükleri stratejik planlarının uygulamaya girmesiyle bu planlara uyumlu olarak ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlüklerinin de stratejik plan hazırlamaları Ġlgi (d) Genelge ile uygun görülmüştür. Stratejik yönetim anlayışının Ġl, Ġlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurumlarımıza yayılması ve bu suretle yönetim uygulamalarımızda yeni bir kültürün oluşturulması amaçlanmaktadır. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, 2011-2014 yıllarını kapsayan Merkez Ġlköğretim Okulu Stratejik Planı’nın uygulamaya konulmasını olurlarınıza arz ederim. Uzm.Öğrt.Haluk KIRCI Okul Müdürü EKLER: 1- Stratejik Plan OLUR …./12/2010 Murat ÇULFAZ

Ġlçe Millî Eğitim Müdürü 123

Gülyalı Merkez İlköğretim Okulu  

Gülyalı Merkez İlköğretim Okulu - Stratejik Plan Dosyası