Page 1

Krematorium na Zidovskem hrbitove v Terezfne vybudovali vezni ghetta na rozkaz taborove komandantury SS a jeho provoz byl zahajen na prelomu zafl a rfjna 1942. Centralnf cast objektu vyplnovaly ctyri pece vytapene naftou, ktere dodala firma Ignis Huttenbau z Teplic-Sanova. Prednf cast slouzila vykladanf mrtvych z rakvL Na jedne strane sousedila s pitevnou a na druhe s prfstavkem, v nemz se nachazelo zazemf pro straz tvorenou ceskymi cetnfky, ktera zde zajist'ovala stalou sluzbu, a pro vezne pracujfd v krematoriu. Tech bylo v dobe nejvyssf umrtnosti az osmnact a stfldali se v nepretrzitem provozu. V obdobfch nizsf umrtnosti jejich pocet klesal az na ctyri. Na chod krematoria vetsinou dohllzel obavany pflslusnfk taborove komandantury SS-Scharfuhrer Heindl, ale kontrolu provadeli i taborovf velitele. Mrtvoly byly do ped vsunovany bez rakvf, pouze na spodnfm prknu, k nemuz byly pripevneny. Vrchnf casti rakvf se tak mohly pouzfvat opakovane. Nektere mrtvoly byly pred spalenfm pitvany, aby veznenf lekari mohli zjistit prfcinu umrtf, pokud nebyla zrejma. Obsluhy ped se snazily vyhrnovat ostatky mrtvych jednotlive a stejne tak je ukladat do uren. Zvlast' tezkym ukolem pak pro ne bylo vybfrat z popela ulomky zlata ze zbytku zubnfch protez a odevzdavat je prfslusnfkum komandantury SS. o kremadch uskutecnenych v jednotlivych dnech se vedly dennf zaznamy a kazda urna s popelem byla popsana zakladnfmi udaji 0 zpopelnenem, ktere se opisovaly z IIstku pripevneneho k noze zemreleho. Obsahovaly jmeno s transportnfm cfslem a prfslusnym cfslem kremacnfm. Urny byly nejprve ukladany v prostoru zadnf casti krematoria a pote prevazeny do Kolumbaria, nachazejfdho se v kasematech pevnostnfho valu naproti Obradnfm mfstnostem a vchodu do Ustrednf marnice ghetta. Tisfce uren tam byly ulozeny v regalech a komandantura SS mezi vezni vytvarela dojem, ze ostatky obet! budou po valce radne pochovany. V krematoriu vsak nebyly zpopelnovany pouze obeti z ghetta. Privazeny sem byly rovnez mrtvf vezni z nedaleke policejnf veznice gestapa v Male pevnosti. Na jejich spalovanf dohllzeli dozorci z teto veznice a prfsne dbali na to, aby vezni pracujfd v krematoriu tyto mrtve ani nezahledli. Krev prosakujld z rakvf a pytlu, do nichz byly mrtvoly ulozeny, vsak dokazovala, ze obeti zemrely nasilnou smrtL V letech 1944 a 1945 sem byli privazenf i mrtvf z koncentracnfho tabora v Litomeridch, ve kterem v dusledku otresnych pracovnfch podmfnek a epidemif nakazlivych nemod byla rovnez vysoka umrtnost. Az od pocatku dubna 1945 byli mrtvf z tohoto tabora spalovani ve vlastnfm krematoriu.

Krematorium Terezín  

krematorium terezin

Krematorium Terezín  

krematorium terezin