Page 1

AFSTUDEERPERIODE 17/18

PROMOTIEVIDEO’s KILL CLIFF supplier

MEGAN MOOIJ 500707221

IdeatioNVERSLAG

1


2


inhoudsopgave 4. 7. 11. 15. 25. 31. 35. 37. 39.

Inleiding Onderzoeksopzet Interne analyse Doelgroepanalyse

20. Persona’s

Externe analyse Prototypes Conclusie Bronnenlijst Bijlagen

39. Bijlage I: Overzicht benaderde sporters 42. Bijlage II: Overzicht interviewvragen 44. Bijlage III: Audiofragmenten m.b.t. interviews 45. Bijlage IV: Uitwerking interviews 58. Bijlage V: Audiofragmenten m.b.t. prototypetests 59. Bijlage VI: Quitclaims m.b.t. sporters in betreffende video’s 64. Bijlage VII: Beoordelingscriteria 65. Bijlage VIII: Ideationpresentatie 67. Bijlage IX: Planning 3


4


inleiding In opdracht van Kill Cliff Europe worden er diverse promotievideo’s geproduceerd. De video’s zullen de fanatieke sporters aanspreken. Het hoofddoel van de promotievideo’s is het toevoegen/vergroten van de naamsbekendheid van het merk en product van de opdrachtgever. Mediaproduct De mediaproducten die zullen worden ontwikkelt zijn promotievideo’s voor Kill Cliff Europe, de leverancier voor de Europese markt van het Amerikaanse, hydraterende hersteldrankje Kill Cliff. Probleemsituatie Kill Cliff Europe is de leverancier voor de Europese markt van het Amerikaanse hersteldrankje Kill Cliff. Op dit moment gebruikt Kill Cliff Europe Amerikaanse promotievideo’s voor de Europese markt. Echter, door het hoge Amerikaanse gehalte, worden hier nauwelijks Europeanen mee aangesproken. Dit is een probleem. Om deze reden heeft Kill Cliff Europe veel winst te behalen op het gebied van online video wanneer zij deze zullen richten op Europeanen.

Doelstelling Het doel van de promotievideo’s is om de naamsbekendheid van het Amerikaanse hersteldrankje te vergroten binnen de Europese markt. Kill Cliff is pas sinds 28 juli 2017 te verkrijgen in Europa via Kill Cliff Europe. Om deze reden is het vergroten van de naamsbekendheid relevant. Ontwerpvraag Tijdens deze fase zal de focus liggen op de volgende ontwerpvraag: “Wat zijn de voorwaarden waaraan een promotievideo moet voldoen om ervoor te zorgen dat deze aanslaat bij de doelgroep: fanatieke sporters?”

5


6


onderzoeksopzet In dit hoofdstuk staan de onderzoeksmethoden centraal. Er zijn deelvragen opgesteld om de ontwerpvraag zo specifiek mogelijk te kunnen beantwoorden. De deelvragen zijn onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: Interne analyse, doelgroep analyse, externe analyse. Deelvragen • Deelvraag 1: Wie is de doelgroep? • Deelvraag 2: Wie zijn de concurrenten? • Deelvraag 3: Wie hebben er belang bij het mediaproduct? • Deelvraag 4: Wat zijn de ontwikkelingen en trends op het gebied van video? • Deelvraag 5: Wat zijn de ontwikkelingen en trends op het gebied van sporten hersteldrankjes? • Deelvraag 6: Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep met betrekking tot het mediaproduct? Om de ontwerpvraag en deelvragen te kunnen beantwoorden, hanteert dit onderzoek deskresearch. Er wordt deskresearch toegepast

om bestaande informatie en feiten te zoeken. Er wordt tevens fieldresearch toegepast om de ontwerpvraag en deelvragen te kunnen beantwoorden. Het fieldresearch wordt uitgevoerd door middel van gestructureerde interviews met de doelgroep en een ongestructureerd interview met de opdrachtgever. Interne analyse Kill Cliff staat centraal in het begin van de interne analyse. Vervolgens wordt Kill Cliff Europe beschreven. Onderzoeksgroep Er wordt een interview gehouden met de mede-eigenaar van Kill Cliff Europe, Anton Berwald. Onderzoeksontwerp Om een beeld te creëren van Kill Cliff Europe wordt er deskresearch verricht. Tevens wordt er kwalitatief onderzoek uitgevoerd d.m.v. een interview. Het doel van dit interview is aanvulling creëren op het uitgevoerde deskresearch. Er wordt onderzocht hoe het Amerikaanse merk Kill Cliff is ontstaan, in hoeverre zij zijn uitgegroeid en wat voor product zij aanbieden. Daarnaast wordt er onderzocht hoe de verschillende

functies binnen Kill Cliff Europe zijn verdeeld, wat de missie en mentaliteit van de organisatie is, hoe de distributie en verkoop op dit moment verloopt en hoe zij zich online profileren. Meetinstrumenten Er wordt gebruik gemaakt van een ongestructureerd interview. Er wordt voor een ongestructureerd interview gekozen zodat er veel ruimte is om door te vragen, waardoor er mogelijk meer en gedetailleerdere informatie naar voren komt. Er is geen mogelijkheid tot het opnemen van het interview omdat het interview plaats heeft gevonden in de tijd van het schrijven van het afstudeervoorstel. Doelgroepanalyse In de doelgroepanalyse staan de doelgroep en de wensen en behoeften van de doelgroep centraal. Onderzoeksgroep Ter beantwoording van de doelgroepanalyse worden er 50 sporters uit diverse Europese landen benaderd met de vraag of zij mee willen werken aan een interview m.b.t. de doelgroepanalyse van Kill Cliff Europe.

7


Er worden sporters benaderd uit de volgende landen: Nederland, Spanje, Italië, Frankrijk, Engeland, België, Duitsland, Zweden, Luxemburg, Oostenrijk, Polen en Slowakije. Zie bijlage I voor een overzicht van de benaderde sporters. Van de benaderde sporters zullen er tien worden geïnterviewd. Deze sporters zijn de sporters die hebben gereageerd op de eerder beschreven oproep. De respondenten zijn fanatiek actief in crossfit, kickboksen, gewichtheffen en/of fitness. Zij zijn woonachtig in Nederland, Spanje en Engeland. Voor een overzicht van de interviewvragen, zie bijlage II. Voor de audiofragmenten m.b.t. deze interviews, zie bijlage III. Voor de uitgewerkte interviews, zie bijlage IV. Onderzoeksontwerp Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de doelgroep wordt er fieldresearch uitgevoerd. Er wordt onderzocht in welke sport(en) de doelgroep actief is en in welke mate zij hierin actief zijn. Daarnaast wordt er onderzocht of zij bekend zijn met sport- en hersteldrankjes en in welke mate. Tevens wordt er onderzocht wat

8

hun wensen en behoeften zijn op het gebied van promotievideo’s en de plaatsing en het bekijken hiervan op sociale media. Uiteraard wordt er ook onderzocht of zij bekend zijn met Kill Cliff en in hoeverre dit is. Meetinstrumenten Er wordt gebruik gemaakt van een gestructureerd interview. Alle telefonische- en face-to-face interviews worden opgenomen op audio. Door middel van de opnames kan de interviewer zich volledig richten op het interview en tevens helpt dit de interviewer tijdens de uitwerking van de interviews. Alle interviews met de buitenlandse sporters zijn, na akkoord van afstudeerbegeleider Rob van Burik, afgenomen per mail. Dit omdat de interviewer er niet van overtuigd is dat zij de Engelse taal goed genoeg beheerst om haar vragen duidelijk te stellen aan de betreffende sporters. Externe analyse In de externe analyse staan diverse externe partijen en factoren centraal. Onderzoeksgroep Er wordt onderzoek gedaan naar externe partijen en interessante trends en invloeden rondom Kill Cliff en de promotievideo.

Onderzoeksontwerp Er wordt deskresearch toegepast om bestaande informatie en feiten te zoeken. Tevens wordt er kwalitatief onderzoek uitgevoerd d.m.v. interviews. Het doel van deze interviews is om aanvulling te creëren op het uitgevoerde deskresearch. Er wordt onderzocht wie de concurrentie van Kill Cliff Europe zijn en waarom. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de partijen die belang hebben bij de promotievideo’s en welk belang dit is. Tevens wordt er onderzocht welke trends en invloeden er op dit moment zijn op het gebied van video waar rekening mee gehouden moet worden, om zo tot een kwalitatief eindproduct te komen. Meetinstrumenten Er wordt gebruik gemaakt van een semi gestructureerd interview. Er wordt voor een semi gestructureerd interview gekozen zodat je als interviewer kunt doorvragen als de geïnterviewde iets belangrijks zegt of als je niet helemaal begrijpt wat hij of zij bedoelt. Hiermee krijg je meer en gedetailleerde informatie. Alle nog uit te voeren interviews worden opgenomen op audio. Door middel van de opnames kan


de interviewer zich volledig richten op het interview en tevens helpt dit de interviewer tijdens de uitwerking van de interviews.

sportster actief als sprintster. Ze traint 4 tot 5 keer per week (C. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 29 maart 2018).

Er is geen mogelijkheid tot het opnemen van de interviews met de experts, omdat deze interviews plaats hebben gevonden in de tijd van het schrijven van het afstudeervoorstel.

Rick van Leeuwen (26) is als sporter actief als fitnesser. Rick probeert 3 keer per week te trainen en loopt daarnaast hard om zijn conditie te verbeteren (R. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 28 maart 2018).

Prototypes In het hoofdstuk over de prototypes staan de reeds ontworpen prototypes centraal. Onderzoeksgroep De drie prototypes worden getest bij drie sporters, drie experts en de opdrachtgever. Voor de audiofragementen m.b.t. deze tests, zie bijlage V. Sporters Mirte Gratama (23) is als sportster actief als fanatiek fitnesser. Mirte traint 3 tot 4 keer per week in de sportschool en daarnaast werkt ze aan haar conditie door diverse malen per week een stuk te fietsen of hard te lopen (M. Gratama, persoonlijke communicatie, 29 maart 2018). Chantal van Leeuwen (24) is als

Experts Philip Brouwer (24) is als video producer in dienst bij mediaproductiebedrijf IDTV en werkt daarnaast ruim vier jaar als freelance video producer. Maxime van der Vlist (22) is ruim anderhalf jaar werkzaam als freelance video producer. Daarnaast is hij de vaste cameraman voor dit afstudeerproject rondom de promotievideo’s voor Kill Cliff Europe. Jericho Schuyt (25) is ruim een jaar werkzaam als freelance video producer en fotograaf. Opdrachtgever Anton Berwald is mede-eigenaar van Kill Cliff Europe en tevens het

aanspreekpunt voor alles rondom dit afstudeerproject. Onderzoeksontwerp Er worden drie prototypes getest. • Lay-out o.h.g.v. kleurbewerking; • Audio o.h.g.v. voice-overs; • Audio o.h.g.v. muziek. Zie pagina 31 voor bovenstaande. Er wordt onderzocht welke manier van kleurbewerking de respondenten het beste vinden passen bij video met sporters in de hoofdrol. Daarnaast wordt er onderzocht of een Engelse- of Nederlandse voice-over beter aanslaat bij een dergelijke video. Tevens wordt er onderzocht wat voor soort muziek het beste aanslaat. Meetinstrumenten De prototypes worden getest door middel van de ‘Get Feedback methode’ waarbij je feedback vraagt tijdens het ontwerpproces. De respondenten krijgen bij ieder prototype diverse versies te zien. De respondenten wordt, na het zien van elk prototype gevraagd naar welke versie hun voorkeur uitgaat en waarom en/of waarom juist niet.

9


10


interne analyse Kill Cliff Het Amerikaanse merk Kill Cliff is opgezet door voormalig Navy SEAL Todd Ehrlich (Kill Cliff Benelux, 2017). Een Navy Seal is een lid van de Amerikaanse speciale eenheid in het `Naval Special Warfare`-programma (NSW) van de marine (Encyclo, z.j.). Kill Cliff heeft in Amerika +/- 40 werknemers (Beyond the Uniform, 2017). Kill Cliff Europe Kill Cliff Europe, de leverancier voor de Europese markt van het Amerikaanse drankje Kill Cliff, bestaat uit drie personen. Anton Berwald is mede-eigenaar en zorgt voor de online marketing, facturatie verwerking, partnercontact, sales en de strategie. Mark Thijsen is mede-eigenaar en zorgt tevens voor sales en de strategie, maar richt zich ook op het contact met (potentiële) sponsoren en merchandise. Sting Goede is tevens mede-eigenaar en zorgt voor de administratie, boekhouding en de klachtverwerking (A. Berwald, persoonlijke communicatie, 23 februari 2018). Het drankje Het drankje Kill Cliff is een gezonder alternatief voor de bestaande energiedrankjes, sportdrankjes en

andere after work-out drankjes Het is de eerste en enige ontstekingsremmende drank. Het verfrissende drankje hydrateert en helpt je sneller te herstellen (Kill Cliff Media, 2014). Missie Als bedrijf, opgezet door een Navy SEAL, is Kill Cliff trots op het feit dat zij een officiële partner zijn van de Navy SEAL Foundation. De missie van Kill Cliff en Kill Cliff Europe is om de grootste bijdrager van deze stichting te zijn. Een gedeelte van de opbrengst van elk verkocht Kill Cliff item gaat dan ook naar deze stichting. De stichting ondersteunt Navy SEAL’s en hun families (Kill Cliff Europe, z.j.). Betekenis naam Kill Cliff staat voor ‘Overwin elk obstakel’. Voor velen stelt de term “cliff” angst voor; het onbekende. Voor anderen, is het een doel of uitdaging; iets om aan te pakken. In beide gevallen dus is het een obstakel die je moet overkomen (Kill Cliff Europe, z.j.). Mentaliteit Bij Kill Cliff geloven ze niet in het dingen doen met mate en dat opgeven een optie is. Voor iedereen die keihard bezig is, hopen ze dat

Kill Cliff hen overeind helpt, hen er door heen sleept en hen hersteld zodat ze alle obstacels op hun weg kunnen overwinnen (Kill Cliff Europe, z.j.). Verkoop Kill Cliff Europe heeft 107 particuliere klanten en 241 groothandels, verspreid over heel Europa, die bij hen bestellen. 80% van deze groothandels zijn crossfit-boxen, 15% zijn sportscholen en de overige 5% bestaat uit gezondheidswinkels (A. Berwald, persoonlijke communicatie, 8 februari 2018). Producten Kill Cliff Europe ontvangt goede reacties van klanten over de diverse smaken van Kill Cliff. Wel zien ze een duidelijk verschil in de winst rondom de diverse smaken. • Kill Cliff Blood orange Huidige omzet: €12.134,49 • Kill Cliff Lemon lime Huidige omzet: €11.677,55 • Kill Cliff Black berry Huidige omzet: €9.639,07 • Kill Cliff Pomegranate Huidige omzet: €9.882,21 • Kill Cliff Raspberry blueberry Huidige omzet: €6.804.57 (A. Berwald, persoonlijke communicatie, 8 februari 2018).

11


Online Website In januari, dit jaar, heeft Kill Cliff Europe de website verbeterd op basis van de wensen en behoeften van de doelgroep. Tevens hebben zij met €500,- geïnvesteerd in Google AdWords. Google Adwords is het advertentieprogramma van Google waarmee je als bedrijf je advertenties in Google kunt laten verschijnen in de lijst met “gesponsorde koppelingen” of “advertenties” (IMU Redactie, 2010). Kill Cliff Europe heeft hier sinds de investering €5.000,- omzet mee gecreëerd (A. Berwald, persoonlijke communicatie, 8 februari 2018). Social media Kill Cliff Europe is zeer actief op Facebook en op Instagram. Deze kanalen zijn met elkaar gelinkt. Ze posten elke dag op de kanalen en daarnaast reposten ze alle content waarin zij getagd zijn. Tevens investeren zij in betaalde advertenties, zodat zij meer potentiële klanten voor de website werven (A. Berwald, persoonlijke communicatie, 8 februari 2018). Retailers Kill Cliff Europe wilt gaan samenwerken met diverse

12

personen, verspreid over Europa, welke de verkoop in de regio’s waar zij wonen op zich nemen. De betreffende persoon ontvangt een bepaald percentage van elke verkoop (A. Berwald, persoonlijke communicatie, 8 februari 2018). Distributie Drake and Farrel is een bedrijf dat de distributie van Kill Cliff Europe regelt. Wanneer er op de website een order wordt geplaatst, controleert één van de medewerkers van Kill Cliff Europe deze, en geeft akkoord wanneer deze correct is. Drake and Farrel krijgt vervolgens een automatisch bericht dat zij de order in orde kunnen maken en kunnen verzenden (A. Berwald, persoonlijke communicatie, 8 februari 2018). Recente marketing Regionals Crossfit games Kill Cliff Europe staat met een stand bij de Regionals Crossfit Games van 18 tot 20 mei 2018 welke plaats vindt in Berlijn, Duitsland. Zij staan hier met een stand van 3 vierkante meter. Zij zullen hier gratis blikjes uitdelen en uitrusting en kleding verkopen om meer naamsbekendheid te genereren in Europa. Daarnaast

zullen er kortingen worden gegeven en winacties worden opgezet (A. Berwald, persoonlijke communicatie, 8 februari 2018).. The Open Tijdens Crossfit event ‘The Open’ zal Kill Cliff Europe diverse sporters van de HMBL and RMBL crew uitnodigen op locatie om samen met hen een work-out te doen. Het plan is hierbij om alle sporters een live-stream te laten starten op hun eigen account en Kill Cliff Europe hierbij te promoten. Zo kunnen zij mogelijk meer naamsbekendheid generen in Europa (A. Berwald, persoonlijke communicatie, 8 februari 2018). Nike Mede-eigenaar van Kill Cliff Europe, Anton Berwald, heeft goed contact met de general manager van Nike, Europa. Ze zijn in overleg of er mogelijkheden zijn om tot een goede samenwerking te


komen. Op het moment denken ze aan een evenement of een, bij Kill Cliff, passend Nike model (schoen) (A. Berwald, persoonlijke communicatie, 8 februari 2018).

13


14


doelgroepanalyse Kill Cliff Europe richt zich op fanatieke sporters in Europa. De sporters overwinnen obstakels, zowel op het gebied van angst voor het onbekende als op het gebied van uitdagingen; ze willen iets hebben om aan te pakken (A. Berwald, persoonlijke communicatie, 30 oktober 2017). Demografisch profiel De Europese bevolking neemt toe door de combinatie van natuurlijke groei (d.w.z. er worden meer mensen geboren dan er sterven) en netto migratie (d.w.z. er komen meer mensen in de EU wonen dan er de EU verlaten). Op dit moment telt Europa door deze groei ongeveer 508 miljoen inwoners (Europese Unie, 2018). 69% van alle Europese mannen en 67% van Europese vrouwen sporten regelmatig (European Commission, 2014). Binnen deze aantallen bevindt zich de doelgroep van Kill Cliff Europe. Zij richten zich op sporten als gewichtheffen, crossfit, sprinten, fitness (Interview, bijlage X). Kenmerken Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de fanatieke sporters in middelgrote- tot grote steden

woonachtig zijn, denk hierbij aan steden als Madrid, Castellon, (Valencia), Woerden (Utrecht), Enschede, Vlaardingen, Leeds, Doetinchem, Monnickendam, Enschede, Benidorm. Daarnaast bevindt het grootste deel van de fanatieke sporters zich tussen de 21 en 29 jaar oud (Interviews, bijlage III en IV). De respondenten zijn het grootste deel van hun leven actief geweest binnen diverse sporten. Voorafgaand aan de sport(en) die zij op het moment beoefenen, zijn zij actief geweest in sporten als MMA, kickboksen, Jiu Jitsu, wakeboarden, voetbal, kuk sool won, turnen, volleybal, bodybuilden, judo, atletiek, basketbal, tennis, paardrijden en martial arts (Interviews, bijlage III en IV). Voor de sporten waar de respondenten momenteel actief in zijn, hebben zij ieder een ander trainingsschema. • Acorán Hernández Mendoza (27) uit Madrid (Spanje) traint tien keer per week, twee tot drie uur per keer. • Carlos Piñón (27) uit Castellon (Spanje) traint veertien keer per week, één uur per keer. • Chantal van Leeuwen (24) uit

• •

Woerden (Nederland) traint vier tot vijf keer per week, anderhalf uur per keer. Marion Valkenburg (53) uit Vlaardingen (Nederland) traint waalf tot vijftien keer per week, anderhalf uur per keer. Mirte Gratama (23) uit Doetinchem (Nederland) traint drie tot vier keer per week, 1,5 uur per keer. Mohamad Bellamy (26) uit Leeds (Engeland) traint veertien keer per week, twee en een half uur per keer. Ramon Brugman (27) uit Monnickendam (Nederland) traint zes keer per week, 2,5 uur per keer. Rick van Leeuwen (26) uit Woerden (Nederland) traint twee tot drie keer per week, vijf kwarier per keer. Sam Lubben (21) uit Benidorm (Spanje) traint zeven keer per week, 5 uur per keer. Thorsten Bruning (29) uit Enschede (Nederland) traint acht tot twaalf keer per week, 1,5 tot 2 uur per keer. (Interviews, bijlage III en IV).

Sport- en hersteldrankjes Met sport- en hersteldrankjes zijn alle respondenten bekend. Zij weten dat sportdrankjes meer energie

15


kunnen genereren tijdens het sporten en daarnaast zijn zij er mee bekend dat hersteldrankjes kunnen zorgen voor een sneller herstel van de spieren (Interviews, bijlage III en IV). Tijdens het sporten drinken veel sporters water ter hydratatie en om dorst te verhelpen/tegen te gaan. Mohamad drinkt BCAA (hersteldrank), Sam drinkt Kill Cliff en Marion en Ramon drinken beide niets tijdens het sporten (Interviews, bijlage III en IV). Acoran vult zijn vocht, naast water, ook aan met Aquarius. Mirte, Rick en Mohamad drinken na het sporten een eiwitshake voor het herstel van de spieren. Marion, Sam, Thorsten en Ramon drinkken na het sporten water of Kill Cliff om hun lichaam goed te hydrateren (Interviews, bijlage III en IV). Kill Cliff Ramon, Thorsten en Sam worden gesponsord door Kill Cliff Europe dus zijn zeer bekend met het merk en de drankjes (Interviews, bijlage III en IV). Acoran, Carlos, Mohamad en Marion zijn bekend met het merk doordat dit merk veel

16

wordt gepromoot tijdens crossfit evenementen. Chantal, Mirte, Rick zijn niet bekend met Kill Cliff (Interviews, bijlage III en IV). Wensen en behoeften Om de promotievideo zo goed mogelijk bij de wensen en behoeften van de doelgroep aan te laten sluiten zijn er diverse interviewvragen aan de doelgroep gesteld om hier uitsluitsel over te creeren. Zie bijlage II voor de betreffende interviewvragen. Duur van promotievideo’s Op het gebied van de duur van promotievideo’s lopen de meningen van de respondenten uiteen. • Acoran is van mening dat een goede promotievideo maar 15 seconden hoeft te duren. • Carlos geeft aan dat een goede promotievideo volgens hem 30 seconden mag duren. • Mirte en Marion geven aan dat een promotievideo tussen de 30 seconden en 1 minuut mag duren. • Chantal geeft aan dat een promotievideo volgens haar 1 tot 2 minuten mag duren. • Ramon is van mening dat een promotievideo 1 minuut mag duren.

Thorsten geeft aan dat een goede promotievideo niet korter dan 30 seconden moet duren, en niet langer dan 2 minuten. • Volgens Rick duurt een goede promotievideo maximaal 3 minuten. • Mohamad is van mening dat een promotievideo 25 seconden hoort te duren. • Volgens Sam moet je vooral rekening houden met de duur van een video op Instagram, omdat Instagram volgens hem het populairst is. Dit zou betekenen dat de video niet langer dan 1 minuut mag komen te duren. (Interviews, bijlage III en IV). Onmisbaar Volgens de respondenten zijn er verschillende elementen welke niet mogen missen in een promotievideo voor Kill Cliff Europe. Volgens Acoran, Carlos, Mirte, Marion, Sam en Rick mogen er geen atleten missen in de video. Thorsten geeft hierbij aan dat het van belang is dat de atleten die je in de video ziet, wel atleten uit de betreffende doelgorep zijn (Interviews, bijlage III en IV).


Chantal, Thorsten, Mirte, Rick, Ramon, Marion en Sam geven aan dat vooral het product (blikje Kill Cliff) niet mag missen in de video (Interviews, bijlage III en IV).

Mirte refereert naar RedBull, zij geeft aan dat de muziek in de promotievideo’s van dit merk je energie geven (Interviews, bijlage III en IV).

Ramon geeft als tip om de overtoon niet op de sales te leggen. De kijker mag volgens hem niet doorhebben dat de video in verbinding staat met verkoop van het product (Interviews, bijlage III en IV).

Marion en Thorsten zijn van mening dat er een opbouwend tempo in het betreffende nummer mag zitten (Interviews, bijlage III en IV).

Mohamad geeft aan voedingskundige feiten te willen zien, ingredienten van het product en verdere officiele informatie m.b.t. het product (Interviews, bijlage III en IV). Muziek Op het gebied van muziek, voor onder de betreffende promotievideo’s, gaat de voorkeur van de respondenten uit naar een energiek nummer (Interviews, bijlage III en IV). De voorkeuren van Acoran, Carlos en Ramon gaan uit naar rockmuziek. Ramon geeft hierbij aan geen fan te zijn van achtergrondmuziek waar zang in voorkomt (Interviews, bijlage III en IV).

Horizontaal- of verticaal formaat Op het vraag of de respondenten het liefst verticale (portrait) video’s op sociale media kanalen kijken of horizontale (landscape), zijn de meeste respondenten het eens (Interviews, bijlage III en IV). Acoran, Carlos, Ramon, Thorsten, Rick en Mohamad kijken het liefst video’s horizontaal. Zij zien hun telefoon draaien, om hem zo groter te zien, dan ook niet als last. Mirte voegt hieraan toe dat zij horizontale video’s professioneler vindt ogen (Interviews, bijlage III en IV). Chantal en Sam hebben geen voorkeur, zij kijken video’s zowel verticaal als horizontaal. Marion is de enige respondent die de video’s het liefst verticaal bekijkt (Interviews, bijlage III en IV).

Triggeren op sociale media Acoran, Carlos, Chantal, Thorsten, Rick, Marion, Sam en Mohamad zijn van mening dat het een combinatie is van de thumbnail en de titel van een video wat maakt of je getriggerd wordt en wordt aangezet tot het aanklikken van de video om hem te bekijken (Interviews, bijlage III en IV). Mirte en Ramon voegen hier aan toe dat het tevens mee telt of het onderwerp je interesseert (Interviews, bijlage III en IV). Ondertiteling Carlos, Chantal, Mirte, Ramon, Marion, Thorsten en Sam vinden ondertiteling niet nodig, mits de voice-over goed te verstaan is (Interviews, bijlage III en IV). Mohamad geeft ook aan dat hij ondertiteling niet nodig vindt, maar is ook van mening dat het handig kan zijn voor mensen die slecht horend zijn (Interviews, bijlage III en IV). Rick, Acoran vinden ondertiteling ook niet nodig en ervaren het bij een promotievideo zelfs als afleiding (Interviews, bijlage III en IV).

17


Voice-over bij promotievideo Acoran, Chantal, Mirte, Sam, Marion en Rick zijn van mening dat een video met goede muziek en een website in tekst aan het einde van de video, sterker overkomt dan een promotievideo waarbij je onder de gehele video, als zijnde voice-over, de missie en de visie van het betreffende merk hoort (Interviews, bijlage III en IV). Ramon geeft aan dat het kan, alleen muziek en sterke beelden, mits de beelden het juiste verhaal overbrengen (Interviews, bijlage III en IV). Mohamad en Carlos zijn van mening dat je met een voice-over sneller begrijpt wat je ziet. Het geeft Mohamad het gevoel dat hij geen tijd verspilt (Interviews, bijlage III en IV). Deelconclusie Op het gebied van de duur van promotievideo’s lopen de meningen van de respondenten uiteen. De wensen lopen van 15 seconden als lengte van de video tot 3 minuten en eigenlijk alles daar tussen in. Om deze reden wil ik de precieze lengte nader onderzoeken tijdens het ontwikkelen van de definitieve video.

18

Volgens de respondenten zijn er verschillende elementen welke niet mogen missen in een promotievideo voor Kill Cliff Europe. Volgens diverse respondenten mogen er geen atleten missen in de video. Hierbij wordt aangegeven dat het van belang is dat de atleten die je in de video ziet, atleten uit de betreffende doelgroep zijn. Daarnaast geven de respondenten aan dat ook het product niet mag missen. Tevens wordt er aangegeven dat de boventoon niet op sales mag liggen. De kijker mag volgens de respondenten niet doorhebben dat de video in verbinding staat met verkoop van het product. Op het gebied van muziek, voor onder de betreffende promotievideo’s, gaat de voorkeur van de respondenten uit naar een energiek nummer met een goede opbouw. Er wordt hierbij gerefereerd aan de video’s van RedBull, omdat ook zij energieke muziek gebruiken in de video’s. Op de vraag of de respondenten het liefst verticale, ook wel portrait, video’s op sociale media kanalen kijken of horizontale video’s, ook wel landscape, zijn

de meeste respondenten het eens. De meerderheid geeft aan dat zij bij voorkeur een horizontale video bekijken. Dit vinden zij professioneler ogen. De respondenten zijn van mening dat het een combinatie is van de thumbnail en de titel van een video op social media wat maakt of je getriggerd wordt en wordt aangezet tot het aanklikken van de video om hem te bekijken. Twee respondenten voegen hier aan toe dat het tevens mee telt of het onderwerp je interesseert. Het grootste deel van de respondenten geeft aan ondertiteling niet nodig te vinden, mits de voice-over goed te verstaan is. Enkele respondenten ervaren ondertiteling zelfs als een afleiding. Het grootste deel van de respondenten is van mening dat een video met goede muziek en een


website in tekst aan het einde van de video, sterker overkomt dan een promotievideo waarbij je onder de gehele video, als zijnde voice-over, de missie en de visie van het betreffende merk hoort.

19


Persona’s Gedisciplineerd Enthousiast Respectvol Leergierig

Kevin Hogendoorn (24)

Personal trainer

Het geeft waardering om mensen hun persoonlijke doelen te helpen behalen en om hen fysiek, maar ook mentaal, sterker te maken.

Woonplaats: Geboordedatum: Nationaliteit:

20

Amsterdam 06-08-1994 Nederlands


Hij traint in totaal zes tot acht keer per week, zo’n 90 tot 120 minuten per keer. Kill Cliff Kevin is, door diverse crossfit wedstrijden waar Kill Cliff werd gepromoot, bekend geraakt met Kill Cliff. Sinds één van de laatste wedstrijden wordt hij door hen gesponsord.

Media Traditionele (print) media Sociale media WhatsApp Facebook Instagram

Favoriete smaak Kill Cliff

Activiteiten Kevin is fanatiek actief in crossfit, boksen en als personal trainer binnen deze sporten.

Frustraties • Wanneer je online bestelde kleding en schoenen niet binnenkomen op aangegeven moment. • Zweet van je voorganger op de apparaten in de gym. • Het weer in Nederland.

21


Perfectionistisch (Perfeccionista) Ondernemend (Emprendedor) Daadkrachtig (Decisivo) Vriendelijk (Amigable)

Isabel García (27) Mondhygiënist (Higienista dental)

De schoonheid van sport en de schoonheid van het aangezicht van de mens; ik geniet van wat ik doe. (La belleza del deporte y la belleza del rostro de la gente; Disfruto lo que hago).

Woonplaats (Lugar de residencia): Madrid Geboordedatum (Fecha de nacimiento): 13-03-1991 Nationaliteit (Nacionalidad): Spaans (Español)

22


Ze traint in totaal vier tot vijf keer per week, zo’n 90 minuten per keer. (Ella entrena un total de cuatro a cinco veces a la semana, alrededor de 90 minutos a la vez).

Kill Cliff Isabel is niet bekend met het merk Kill Cliff. Wel staat zij hiervoor open, om haar spieren een beter herstel te geven. (Isabel no está familiarizada

con la marca Kill Cliff. Sin embargo, ella está abierta a esto, para darle a sus músculos una mejor recuperación)

Lauw kraanwater. (Agua tibia del

Losliggende gewichten in de sportschool. (Pesas sueltas en el

grifo).

gimnasio).

Media Traditionele (print) media

(Medios tradicionales (impresos)

Sociale media

(Medios de comunicación social)

WhatsApp Facebook

Favoriete smaak Kill Cliff n.t.b.

fanáticamente activa en crossfit y también trabaja como higienista dental).

(Sabor favorito Kill Cliff para ser determinado)

Activiteiten (Actividades) Isabel is fanatiek actief in crossfit en daarnaast is zij werkzaam als mondhygiënist. (Isabel es

Instagram

Frustraties (Frustraciones)

Het kiezen van de verkeerde rij in de winkel. (Elegir la fila incorrecta en la tienda).

23


24


externe analyse In de externe analyse is er gekeken naar de huidige omgeving van Kill Cliff Europe. Door de externe analyse wordt er een goed inzicht gecreëerd in waar de onderneming staat en op welke kansen en bedreigingen het zich kan richten. Concurrentie Kill Cliff Europe ervaart twee concurrenten op het gebied van het hersteldrankje dat zij leveren (A. Berwald, persoonlijke communicatie, 2 december 2018). NOCCO NOCCO is een smakelijke en functionele drank die is ontwikkeld door de Zweedse gezondheids- en sport georiënteerde onderneming genaamd No Carbs Company. No Carbs Company lanceerde het eerste product in december 2014 en is vandaag de dag beschikbaar in 27 landen (NOCCO, z.j.). Kill Cliff Europe ervaart de producten van NOCCO als concurrerende producten omdat alle producten suikervrij zijn, gezoet met sucralose en verrijkt met vitaminen (NOCCO, z.j.). Dit is, net als Kill Cliff, een gezonder alternatief voor de bestaande energiedrankjes, sportdrankjes en andere after work-out drankjes (A. Berwald,

persoonlijke communicatie, 2 december 2018). Op het gebied van video wordt NOCCO niet als concurrent beschouwd. NOCCO heeft 18 video’s op het YouTube-kanaal van de organisatie staan, dit tegenover de 55 video’s op het kanaal van Kill Cliff. NOCCO Benelux, de Europese tak van de organisatie, heeft op het Facebook-account van de organisatie 6 video’s staan. Deze video’s bevatten weinig tot geen storytelling en worden daardoor niet als concurrerend materiaal beschouwd. LifeAID Kill Cliff Europe ervaart LifeAID als concurrentie, omdat iedere LifeAID synergie mix een andere aangepaste formule van vitaminen, supplementen, kruiden en andere ingrediënten heeft die uniek samen gezocht zijn om de precieze activiteit waarvoor ze bedacht zijn te ondersteunen. Ieder product heeft zijn eigen exclusieve formule en smaak, omdat ieder ontwikkeld is om de bedoelde klanten het maximale nut te laten ervaren in de activiteiten van compleet verschillende aard (LifeAID, z.j.). Ook dit is, net als Kill Cliff en NOCCO, een gezonder alternatief voor

de bestaande energiedrankjes, sportdrankjes en andere after work-out drankjes (A. Berwald, persoonlijke communicatie, 2 december 2018). Op het gebied van video wordt ook LifeAID niet als concurrent beschouwd. LifeAID heeft 3 video’s op het YouTube-kanaal van de organisatie staan, dit wederom tegenover de 55 video’s op het kanaal van Kill Cliff. Daarnaast bevatten de enkele video’s die zij hebben weinig tot geen storytelling. Belanghebbenden Het doel van de promotievideo’s is om meer naambekendheid te genereren voor Kill Cliff in Europa. Deze naamsbekendheid creëert mogelijk meer verkoop. Bij meer verkoop zullen meerdere partijen waar Kill Cliff Europe mee samen werkt belang hebben. Kill Cliff Kill Cliff Europe koopt de diverse blikjes voor de Europese markt in bij Kill Cliff in Amerika. Zij ontvangen van Kill Cliff Europe een bepaald bedrag per order. Door de verkoop van de blikjes, waaronder aan Kill Cliff Europe, is er werkgelegenheid ontstaan voor +/- 40 Amerikaanse burgers.

25


Navy SEAL Foundation Een gedeelte van de opbrengst van elk verkocht blikje van Kill Cliff en Kill Cliff Europe gaat naar de Navy SEAL Foundation. De Navy SEAL Foundation biedt onmiddellijke en doorlopende ondersteuning en hulp aan de Naval Special Warfare gemeenschap en de betreffende families (Kill Cliff Benelux, 2017). Drake and Farrel Door de verkoop van de blikjes van Kill Cliff Europe aan de 107 particuliere klanten en 241 groothandels, verspreid over heel Europa, ontstaan er diverse werkzaamheden voor een divers aantal werknemers bij Drake and Farrel. Drake and Farrel is het bedrijf dat de distributie van Kill Cliff Europe regelt (A. Berwald, persoonlijke communicatie, 8 februari 2018). Toeleveranciers Voor de productie van de blikjes zijn leveranciers van grondstoffen, halffabricaten, energie, o.i.d. nodig. Het is moeilijk te achterhalen welke organisaties hierbij betrokken zijn. Echter zijn deze organisaties wel belanghebbenden, doordat zij aan de blikjes verdienen en werkgelegenheid creëren.

26

Nike Doordat de diverse sporters in de promotievideo’s Nike kleding en Nike schoenen zullen dragen, met toestemming van Nike, is ook Nike een belanghebbende. Het is mogelijk dat zij meer artikelen zullen verkopen n.a.v. de promotievideo waarin diverse artikelen te zien zijn. Sporters In de promotievideo’s zullen in totaal vijf sporters te zien zijn. Het kan zijn dat deze sporters naamsbekendheid voor zichzelf genereren en hier belang bij zullen hebben. Het kan zijn dat zij, in de toekomst, voor meerdere (video) producties gevraagd worden. Voor de quitclaims m.b.t. de betreffende sporters, zie bijlage VI. Anne de Beer Anne (29) is als sportster actief in het motorcrossen, fitnessen, obstakle runs en kickboksen. Daarnaast is ze werkzaam als personal trainer en kickboksinstructirce bij de Vondelgym in Amsterdam. T. 06 24 21 29 95 Marvin Michel Marvin (35) is, naast mede-eigenaar van de Vondelgym, actief als

zaktraining- en bootcampcoach en blijft zichzelf verbeteren op het gebied van kickboksen en MMA. Danny ter Bork Danny (29) is als sporter actief als fanatiek crossfitter. Daarnaast is hij gecertificeerd personal trainer en coacht hij op het gebied van crossfit. T. 06 15 17 60 83 Thorsten Bruning Thorsten (29) heeft het grootste deel van zijn leven gevoetbald, maar is nu geruimte tijd actief als fanatiek crossfitter. T. 06 49 67 60 77 Ramon Brugman Ramon (27) heeft diverse sporten beoefend (atletiek, basketbal, kickboksen, fitness) maar op dit moment al geruimte tijd actief als fanatiek crossfiter. T. 06 24 50 13 16 Merel Blom Merel (34) is als sporter actief binnen het boksen, kickboksen, circuittraining en krachttraining. T. 06 48 79 57 10 Locaties In de promotievideo’s zullen in totaal


vijf locaties te zien zijn. Het kan zijn dat deze locaties naamsbekendheid genereren en hier belang bij zullen hebben. Het is mogelijk dat kijkers van de video geïnteresseerd raken in de locaties om sporten te beoefenen of om ook een (video) productie op te nemen.

van de locaties is geregeld via Wim Teuling, voorzitter van de voetbalclub (0651343879).

Vondelgym Beide locaties van de Vondelgym in Amsterdam worden gebruikt als sportlocaties. Zowel de locatie op de Overtoom als de locatie op de Wibautstraat. In de Vondelgym op de Wibautstraat zullen Anne en Marvin worden opgenomen tijdens een kickbokssessie. In de Vondelgym op de Overtoom zullen Anne en Merel worden opgenomen tijdens een personal training sessie.

Toestemming voor het gebruik van de locatie is geregeld via de opdrachtgever voor deze promotievideo, Anton Berwald (0621159927). Hij is voormalig eigenaar van de crossfitbox.

Toestemming voor het gebruik van de locaties is geregeld via Marije Boomsma (marije@vondelgym.nl). ASV Arsenal Voetbalclub ASV Arsenal wordt in de video gebruikt als sportlocatie voor het onderdeel waarin er een sprintster wordt vastgelegd. Naast een van de voetbalvelden ligt een atletiekbaan welke wordt gebruikt. Toestemming voor het gebruik

Crossfit aan ‘t IJ Crossfit aan ‘t IJ wordt in de video gebruikt als sportlocatie voor de sporters die crossfit uitvoeren.

De Kuil IJmuiden De Kuil IJmuiden is een groot, open terrein welke wordt gebruikt als motorcrossbaan. Voor het gebruik van dit terrein is geen toestemming vereist. Brandweerkazerne Honthorststraat De brandweerkazerne op de Honthorststraat in Amsterdam wordt gebruikt voor de eindshots in de specifieke promotievideo over Anne de Beer. Toestemming voor het gebruik van de locatie is geregeld via brandweerman Menno Jager (m.jager@brandweeraa.nl). Trends en invloeden Een ontwikkeling die al een aantal

jaren is op te merken, is de opmars van video. Videocontent is de snelst groeiende advertentievorm. Het wordt vanaf volgend jaar dé marketingtool, opgenomen in de contentplannen van merken en bedrijven. De verwachting voor 2019 is dat 80% van de socialmedia-content uit video zal bestaan (Labots, M., Geus, D. de., Griffioen, R. 2017). Storytelling Storytelling is in de wereld van online video een codewoord. Een online video is niet langer meer aantrekkelijk als het slechts iets aanprijst of wat feiten opsomt. Kijkers willen worden meegenomen in een verhaal van iets of iemand. Als een verhaal op de juiste manier wordt verteld kan de video een blijvende indruk achterlaten (Hekman, 2017a). Reinier Rombouts (2017), chief storyteller bij Marketingfacts, zegt hierover: “Vertel geen onzin-verhalen bij je producten of diensten. Laat die zoveel mogelijk voor zichzelf spreken. Vertel wel welke waarden je als merk of bedrijf belangrijk vindt, hoe je in de wereld staat en op welke manier jouw producten of diensten daarin een rol spelen.

27


En sta open voor de verhalen van je klanten, maak ruimte voor hen en voor de rol die zij spelen in je verhaal.” Vooral de eerste seconden van een video zijn essentieel. In de eerste 3 seconden hebben mensen al een idee van wat je boodschap is en in de eerste 10 seconden bepalen ze wat ze van je vinden (Veld & Heijden, 2017). P. Brouwer, freelance video producer, beaamt dit. Hij zegt: “Zorg er inderdaad voor dat de kijker in de eerste drie seconden wordt gepakt, muziek is hierbij van groot belang. Zorg ervoor dat de audio en video elkaar versterken en niet overschreeuwen. Kort en krachtig is daarnaast waar het bij online video om draait (persoonlijke communicatie, 1 december 2017).” Online customer journey Video heeft een grote invloed op de huidige online customer journey. We zien dat 90% van de gebruikers het zien van een video nuttig vindt voor het besluitvormingsproces. Het insluiten van video op een landingspagina kan conversie met 80% doen toenemen. Het creëren van ‘unskippable’ videocontent kan

28

dan ook een enorme push geven aan je merkbekendheid (Veld & Heij-den, 2017). Video’s op social media Als je door je tijdlijn op Facebook scrolt, kom je veel video’s tegen. Deze video’s worden, in eerste instantie, zonder geluid afgespeeld. Er is de mogelijkheid het geluid aan te zetten, maar dit wordt door een grote meerderheid niet gedaan. Het is dus belangrijk om videocontent te maken die tot de verbeelding spreekt en eigenlijk geen geluid nodig heeft. Wanneer je video echt tekst nodig heeft, is er een optie om deze van ondertiteling te voorzien. Facebook stelt dat video’s met ondertiteling 12% langer bekeken worden (Hekman, 2017b). Productie van video’s Volgens C. Mooij, projectmanager online video bij IDTV, moet je er bij de productie van dergelijke video’s voor zorgen dat de drie onderdelen tijd, kwaliteit en geld goed in balans zijn. Zij geeft aan dat de planning hierbij erg belangrijk is. Iedereen moet zijn/haar rol weten en het is belangrijk dat iedereen als een team samenwerkt. Samen kom je tot de beste kwaliteit en sfeer. Het streven is de verwachting van de

klant waarmaken. Communicatie en verwachtingsmanagement zijn hierbij de key (persoonlijke communicatie, 16 november 2017). Technische aspecten P. Brouwer geeft aan dat je anno 2017/2018 video’s moet creëren binnen het formaat van 1920 x 1080. Alles daaronder is niet future-proof. De video moet snel en dynamisch gecreëerd zijn: 25 frames per seconde. Daarnaast geeft hij aan dat audio net zo belangrijk wordt geacht als video. Slechte audio verstoort de video en maakt het onaangenaam om te kijken. Als kijker verlies je dan snel je interesse (persoonlijke communicatie, 1 december 2017). Trends binnen de branche De groep hardcore sporters die voedingssupplementen gebruikt, maakt tegenwoordig nog maar 5 procent van de totale verkoop uit, omdat een veel grotere groep consumenten (zoals gewone hardlopers) tegenwoordig wordt bereikt (Kampen, 2015). Volgens onderzoeksbureau Persistence zal de wereldmarkt voor sportvoeding en -dranken de komende jaren daarom alleen maar


groeien. Er zijn sportdranken in diverse soorten en maten te vinden. De smaak van de sportdrank is van groot belang, omdat bij mensen pas een dorstprikkel ontstaat als een bepaalde uitdroging is bereikt (Kampen, 2015). Om vochtverlies zoveel mogelijk tegen te gaan moet een sportdrank een aangename smaak hebben, want het is gebleken dat toevoeging van smaakstoffen aan water de vrijwillige inname door duursporters verhoogt (Zuylen, 2002). Afhankelijk van hun functie wordt er onderscheid gemaakt tussen sportdranken en hersteldranken. De eerste groep is bedoeld om tijdens het sporten snel watertekorten op te heffen en het verlies aan elektrolyten door transpiratie te compenseren. De tweede groep bevat méér koolhydraten en is specifiek voor het aanvullen van de energiereserves na het sporten (Zuylen, 2002). Een sportdrank kan dus wel degelijk bijdragen aan je sportprestaties en je voorzien van de ideale hoeveelheden koolhydraten, mineralen en vocht. Maar bij trainingen van minder dan een uur kan je best kiezen voor water.

Het is pas bij intensieve trainingssessies van meer dan een uur dat een sportdrank een meerwaarde kan betekenen (Viata, 2013). Deelconclusie Kill Cliff Europe ervaart twee concurrenten op het gebied van het hersteldrankje dat zij leveren. Deze concurrenten worden echter, op het gebied van video, niet als concurrenten beschouwd. De enkele video’s van beide partijen bevatten weinig tot geen storytelling en worden daardoor niet als concurrerend materiaal beschouwd. Belanghebbenden rondom de betreffende promotievideo’s zijn o.a. Kill Cliff (locatie Amerika), de Navy SEAL Foundation (een gedeelte van de opbrengst van elk verkocht blikje van Kill Cliff gaat naar de Navy SEAL Foundation). Daarnaast hebben ook de distributiecentra, de toeleverancier van de blikjes, Nike, de sporters en de diverse locaties welke je in de video ziet belang bij de promotievideo.

29


30


prototypes Prototype 1 Lay-out o.h.g.v. kleurbewerking Om te onderzoeken welke manier van kleurbewerking het beste aan zal slaan bij een video met sporters in de hoofdrol, zijn er drie opties aan de respondenten getoond. Optie 1 is een optie waarbij er geen bewerking is gedaan op het gebied van kleur. De verzadiging binnen deze optie staat op 0.

1

2

Optie 2 is een optie waarbij er een kleurbewerking heeft plaatsgevonden. De verzadiging binnen deze optie staat op -50.

Prototype 2 Audio o.h.g.v. voice-overs Om te onderzoeken welke taal als voice-over het beste aan zal slaan bij een video voor de Europese markt, zijn er twee opties aan de respondenten getoond. Optie 1 bevat een Engelstalige voice-over welke het verhaal van de betreffende sportster vertelt. https://youtu.be/Ov3rSy0d1eg Optie 2 bevat een Nederlandstalige voice-over, in combinatie met Engelstalige ondertiteling, welke het verhaal van de betreffende sportster vertelt. https://youtu.be/ RyYXzc4Jvuo

Optie 3 is een optie waarbij er een kleurbewerking heeft plaatsgevonden. De verzadiging binnen deze optie staat op -100. 3

Prototype 3 Audio o.h.g.v. muziek Om te onderzoeken welke muziek het beste aan zal slaan bij een video met sporters in de hoofdrol, zijn er twee opties aan de respondenten getoond. Optie 1 bevat een nummer uit het genre hiphop. Het nummer bevat rapvocalen en piano en een energieke beat. https://youtu.be/ G9KRyu05dyc

31


Optie 2 bevat een nummer zonder vocalen. Het nummer is warm, dramatisch en bevat diverse pieken. https://youtu.be/gPfAsaYEN8k Uitkomsten prototypetests Prototype 1 Uit de concepttest met prototype 1 is als resultaat gekomen dat de kleurbewerking met -50 als verzadiging, volgens de respondenten, het beste aan zal slaan bij een video met sporters in de hoofdrol. Maxime, Jericho en Rick geven hierbij aan dat de stoere/rauwe manier van bewerken goed past bij de stoere/rauwe sporten. De kleurbewerking met -100 als verzadiging, waardoor de beelden zwart-wit worden, spreken zowel Maxime als Mirte ook aan, echter geven Maxime, Rick en Chantal aan het zonde te vinden dat er dan helemaal geen kleur meer te zien is. Zij vinden het belangrijk dat de kleuren zichtbaar zijn ter herkenning van het product en/of sporten. Philip geeft aan dat -50 als verzadiging misschien net iets te veel verzadiging is en dat -75 of -80 beter zou kunnen werken. Door de verzadiging op -50 te zetten creĂŤer je een zogeheette bleach bypass. Dit is volgens Philip een

32

verouderde kleurbewerking en wordt tegenwoordig gezien als een tikkeltje goedkoop. De kleurbewerking met +100 als verzadiging wordt door meerdere respondenten beschouwd als te fleurig voor de stoere sporten. Ter controle heb ik het prototype ook bij Anton Berwald, de opdrachtgever, getest. Ook hij geeft aan dat zijn voorkeur uitgaat naar de kleurbewerking met -50 als verzadiging. Hij noemt deze kleurbewerking clean en mooi. Prototype 2 Uit de concepttest met prototype 2 is als resultaat gekomen dat een video met Engelstalige ondertiteling, volgens de respondenten, het beste aan zal slaan binnen de Europese markt. Maxime en Rick geven aan dat zij verwachten dat je meer mensen bereikt binnen de Europese markt met een Engelstalige voice-over dan met een Nederlandse voice-over in combinatie met een Engelstalige ondertiteling. Maxime geeft hierbij wel aan dat voor hem de Nederlandse voice-over makkelijker te volgen is, omdat dit zijn moedertaal is.

Jericho beschouwd ondertiteling als afleiding, om deze reden gaat ook zijn voorkeur uit naar een video met een Engelstalige voice-over waarmee je direct de volledige markt aanspreekt. Philip geeft aan dat een Engelstalige voice-over de productwaarde omhoog krikt. Een Engelstalige voice-over klinkt al gauw professioneel volgens hem en Mirte. Nederlands klinkt, volgens Mirte, al gauw een beetje geknutseld. Ter controle heb ik het prototype ook bij Anton Berwald, de opdrachtgever, getest. Ook hij geeft aan dat zijn voorkeur uitgaat naar een video met een Engelstalige voice-over. Hij geeft aan dat je hiermee de volledige Europese markt aan kan spreken. Tevens beschouwd hij, net als Jericho, ondertiteling als afleiding. Prototype 3 Uit de concepttest met prototype 3 is als resultaat gekomen dat een video met een soortgelijk nummer als optie 2 (een warm, dramatisch nummer zonder vocalen en met diverse pieken), volgens de respondenten, het beste aan zal slaan bij een video met sporters in de hoofdrol.


Philip geeft aan dat hij verwacht dat het nummer van optie 1 niet tijdloos is en als te heftig kan worden ervaren. Het nummer van optie 2 heeft volgens hem, en volgens Maxime, een mooie opbouw en mooie pieken waar je goed op kunt monteren, wat de kwaliteit van je video kan bevorderen. Chantal ervaart de rapvocalen in optie 1 als afleiding. Dit doet volgens haar de beelden niet ten goede. Om deze reden zou het nummer van optie 2 beter werken bij een dergelijke video. Rick is bekend met het achtergrondverhaal van Kill Cliff rondom de Navy Seals. Om deze reden vindt hij dat het nummer van optie 2 het beste bij een video voor het merk past. Hij koppelt de drums in het nummer met de strijdkracht van de Navy Seals. Ter controle heb ik het prototype ook bij Anton Berwald, de opdrachtgever, getest. Hij geeft, net als Chantal, aan dat hij de rapvocalen als afleiding ervaart. Om deze reden gaat zijn voorkeur uit naar het nummer van optie 2. Tips Als tip geeft Philip om letterbords toe te passen in de ivdeo. Dit zijn zwarte balken in de boven- en

onderkant van de video. Het beeld wordt hierdoor optisch breder en dit geeft volgens hem een filmisch effect. Betrouwbaarheid en validiteit Het onderzoek wordt als betrouwbaar en valide beschouwd vanwege de volgende redenen: • Er is gebruik gemaakt van methodentriangulatie. Methodentriangulatie houdt in dat er in één onderzoek verschillende dataverzamelingsmethoden zinvol worden gecombineerd (Verhoeven, 2014); • Tijdens de diverse interviews is er geen gebruik gemaakt van suggestieve vragen; • De interviews zijn één op één afgenomen, waardoor het risico op sociaal wenselijke antwoorden is verlaagd; • De interviews zijn opgenomen via een opnameprogramma op de MacBook van de interviewer. Hierdoor kan er geen verwarring ontstaan over de resultaten. • De interviewvragen zijn vooraf getest bij respondenten uit de directe omgeving van de afstuderende. Dit heeft miscommunicaties tijdens de officiële interviews mogelijke voorkomen.

Deelconclusie Door middel van de ‘Get Feedback’ methode waarbij je feedback vraagt tijdens het ontwerp proces van je prototypes, ben ik tot de conclusie gekomen dat prototype 1, met -50 als verzadiging, het beste aan zal slaan bij een video met sporters in de hoofdrol. Door middel van de ‘Get Feedback’ methode ben ik tevens tot de conclusie gekomen dat een video met Engelstalige ondertiteling het beste aan zal slaan binnen de Europese markt. Tevens ben ik door middel van de ‘Get Feedback’ methode tot de conclusie gekomen dat een video met een warm, dramatisch nummer zonder vocalen en met diverse pieken het beste aan zal slaan bij een video met sporters in de hoofdrol.

33


34


conclusie Kill Cliff Europe is de leverancier voor de Europese markt van het Amerikaanse merk Kill Cliff. Kill Cliff is een hydraterend hersteldrankje voor sporters. Op dit moment gebruikt Kill Cliff Europe Amerikaanse promotievideo’s voor de Europese markt. Echter, door het hoge Amerikaanse gehalte, worden hier nauwelijks Europeanen mee aangesproken. Het doel van de promotievideo’s die op dit moment worden geproduceerd is dan ook om de naamsbekendheid van het Amerikaanse hersteldrankje te vergroten binnen de Europese markt. Op dit moment telt Europa zo’n 508 miljoen inwoners. 69% van de Europese mannen en 67% van de Europese vrouwen sporten regelmatig. Het precieze aantal is niet te onderzoeken, maar binnen deze aantallen bevindt zich de doelgroep van Kill Cliff Europe. Zij richten zich op sporten als gewichtheffen, crossfit, sprinten, fitness, motorcross. Ontwerpcriteria Uit alle onderzoeken die de afgelopen fases hebben plaatsgevonden is gebleken dat promotievideo’s voor Kill Cliff Europe aan diverse kenmerken moeten voldoen.

Een belangrijk aspect is dat de eerste seconden van een video zijn essentieel zijn. Er moet voor worden gezorgd dat de kijker in de eerste 3 seconden van de video wordt gepakt en dat in de eerste 10 seconden duidelijk is waar de video over gaat. Muziek is hierbij van groot belang. Er moet voor worden gezorgd dat de audio en video elkaar versterken en niet overschreeuwen. Slechte audio verstoort de video en maakt het onaangenaam om te kijken. Tevens is het van belang dat je anno nu, 2018, video’s creëert binnen het formaat van 1920 x 1080. Alles daaronder is niet future-proof. Daarnaast moet de video moet snel en dynamisch gemonteerd zijn. Daarnaast mogen er geen atleten missen in de betreffende promotievideo’s en moet het betreffende product goed zichtbaar zijn. Met betrekking tot het product wordt er wel aangegeven dat de boventoon niet op sales mag liggen. De kijker mag volgens de respondenten niet doorhebben dat de video in verbinding staat met de verkoop van het product. Op het gebied van muziek, voor onder de betreffende promotievideo’s, gaat de voorkeur van de doelgroep uit naar een

energiek nummer met een goede opbouw. Er wordt hierbij gerefereerd aan de video’s van RedBull, omdat ook zij energieke muziek gebruiken in de video’s. De voorkeur van de doelgroep gaat uit naar een horizontale (landscape) video op sociale media. Zij geven hierbij aan dat zij dit professioneler vinden ogen dan een verticale (portrait) video. Tevens geeft de doelgroep aan dat het een combinatie is van de thumbnail en de titel van een video op sociale media wat maakt of je getriggerd wordt en wordt aangezet tot het aanklikken van de video om hem te bekijken. De doelgroep is, wat betreft ondertiteling, van mening dat ondertiteling niet nodig is, mits de voice-over goed te verstaan is. Daarnaast is de doelgroep van mening dat een video met goede muziek en een website (in tekst) aan het einde van de video, sterker overkomt dan een promotievideo waarbij je onder de gehele video, als zijnde voice-over, de missie en de visie van het betreffende merk hoort.

35


36


BRONNENLIJST Beyond the Uniform. (2017, januari). BTU #63 - Todd Ehrlich: From SEALs to Founder of Kill Cliff. Geraadpleegd op 23 februari 2018, van: https://www.beyondtheuniform.io/blog/ btu-63-todd-ehrlich-from-seals-to-founder-of-kill-cliff Enyclo. (z.j.). Navy SEALs. Geraadpleegd op 5 november 2017, van: http://www.encyclo.nl/begrip/navy%20seals Hekman, E. (2017a, 20 februari). 5 online videotrends die je in 2017 in de gaten moet houden. Geraadpleegd op 2 december 2017, van: https://www.frankwatching.com/ archive/2017/02/20/5-online-videotrends-die-je-in-2017-in-de-gaten-moet-houden/ Hekman, E. (2017b, 21 april). 5 tips voor mobiele video. Geraadpleegd op 2 december 2017, van: https://www-adformatie-nl.rps.hva.nl:2443/blog/5-tips-voor-mobiele-video IMU Redactie. (2010, 26 augustus). Google Adwords. Geraadpleegd op 31 maart 2018, van: https://imu.nl/internet-marketing-kennisbank/google-adwords/ Kampen, A. van. (2015, 5 januari). Zit jij ook al aan de sportsupplementen? Je bent niet alleen. Geraadpleegd op 10 maart 2018, van: https://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/05/zit-jij-ook- al-aan-de-sportsupplementen-je-bent-niet-alleen-a1498314 Kill Cliff Benelux. (2017, 28 oktober). What is Kill Cliff? Geraadpleegd op 5 november 2017, van: https://killcliffbenelux.com/nl/what-is-kill-cliff/ Kill Cliff Europe. (z.j.). Over ons. Geraadpleegd op 3 maart 2018, van: https://killcliffeurope.com/nl/over-ons/ Kill Cliff Media. (2014, 9 januari). About. Geraadpleegd op 5 november 2017, van https://www.youtube.com/user/KillCliffmedia/about Labots, M., Geus, D. de., Griffioen, R. (2017, 27 november). De 7 belangrijkste online marketingtrends van 2018. Geraadpleegd op 2 december 2017, van: https://www. frankwatching.com/archive/2017/11/27/7-belangrijkste-online-marketingtrends-2018/ LifeAID. (z.j.). LIFEAID Beverage Co. Geraadpleegd op 3 december 2017, van: https://www.lifeaidbevco.eu/lifeaid-beverage-co/ NOCCO. (z.j.). Over ons. Geraadpleegd op 3 december 2017, van: https://nocco.nl/over-ons/ Rombouts, R. (2017, 22 augustus). Verkoop geen onzinverhalen. Geraadpleegd op 2 december 2017, van: https://www.marketingfacts.nl/berichten/verkoop-geen-onzinverhalen Veld, D. in ‘t, Heijden, M. van der. (2017, 21 maart). Drie trends die de wereld van online video op z’n kop zetten. Geraadpleegd op 2 december 2017, van: https://www-adformatie-nl. rps.hva.nl:2443/blog/drie-trends-die-de-wereld-van-online-video-op-zn-kop-zetten Verhoeven, N. (2014). Wat is onderzoek? Den Haag: Boom Lemma uitgevers Viata. (2013, 1 januari). Isotone sportdrank of energiedrank? Geraadpleegd op 10 maart 2018, van: https://www.viata.nl/isotonic-vs-energiedrank#.WqRgBiNx_RZ Zuylen, A. van. (2002, mei). Sportdranken. Geraadpleegd op 10 maart 2018, van: http://www. chemischefeitelijkheden.nl/uploads/magazines/cf-189-sportdrank.pdf

37


38


Bijlagen

Bijlage I Overzicht benaderde sporters

Acorán J. Hernández Mendoza Gewichtheffen Spanje, Santa Cruz de Tenerife Leeftijd: 27 jaar E-mail: acohdez@gmail.com Instagram @acohdez Anna Zorgiel Fitness Duitsland, Düsseldorf E-mail: info@celetic.com Instagram: @celeticofficial Antonio J. Aguirre Gonzalez Crossfit Spanje, Stad Instagram: @elcoachnono Audrey Lambert Crossfit Frankrijk, Fréjus Leeftijd: 28 Instagram: @audrey_lambert_lebrun

Célia Ncvdade Crossfit en hardlopen Frankrijk, Nantes Instagram: @celia_nae Chung Chong Lam Crossfit en functioneel body building België, Antwerpen Instagram: @Iamchungchong Dave Nash Crossfit Duitsland, Bielefeld E-mail: info@iamdavenash.de Instagram: @iamdavenash Eduardo Crossfit Spanje, Las Palmas de Gran Canaria E-mail: riverotrujilo@hotmail.com Instagram: @eduardocrossfit master

Aui Crossfit Oostenrijk, Graz Instagram: @___aui___

Emma Tall Crossfit Zweden, Stockholm E-mail: ptbyet@gmail.com Instagram: @emmtall

Carlos Piñón Crossfit Spanje, Castellón de la Plana E-mail: cpj.carlos@yahoo.es Instagram: @_carlos393

Fabian Ellmers Crossfit Duitsland, Schmiede E-mail: f.ellmers@gmx.de Instagram: @fabeeeees

Federica Corona Crossfit Italië, Milaan E-mail: federicacorona1@gmail.com Instagram: @fede_crossfit_it Felix Taudte Crossfit Duitsland, Berlijn Leeftijd: 24 Instagram: @felix_torte Fonsu Leon Crossfit en windsurfen Spanje, Ciutadella de Menorca Instagram: @fonswind E-mail: alfonsobemore@gmail.com Gabbiani Célia Crossfit en gewichtheffen Frankrijk, Fréjus E-mail: celia.gabbiani@hotmail.fr Instagram: @celia_gabbiani Gustavo Torres Cortina Crossfit Spanje, Madrid Leeftijd: 33 E-mail: gustavo_torres_cortina@ hotmail.com Instagram: @gus_t_c

39


Gustavo Vaz Tostes Crossfit Engeland, Londen E-mail: gus@wit-training.com Instagram: @gus.wittraining

Jeremy Chapelle Crossfit België, Gilly E-mail: jeremy.chapelle@icloud.com Instagram: @cf_jerem_coach

Manon Lorentz Gewichtheffen Frankrijk, Parijs E-mail: manon_lorentz@laposte.net Instagram: @manonlorentz

Hanna Modig Fitness Zweden, Stockholm E-mail: info@hannamodig.se Instagram: @hannamodig

Jessica Vetter Crossfit Frankrijk, Marseille E-mail jessicavetter13@gmail.com Instagram: @jessicavettercoach

Marcus Erixon Crossfit Zweden, Luleå Instagram: @maarcuserixon

Hanno Zandee Obstacle course racing Italië, Monza E-mail: hanno.zandee@gmail.com Instagram: @hanno_ocr

Jojo Crossfit Duitsland, Keulen Instagram: @jojo_crossfit

Jack Blatchford Fitness (coach) Engeland, Londen E-mail: jackblatchfordpt@gmail.com Instagram: @jblatchfordpt Jacky Schmitt Crossfit Luxemburg, Luxemburg Leeftijd: 24 Instagram: @pearl94s JayJay Boske Rugby Nederland: Amsterdam Leeftijd: 32 E-mail: jayjayboske@hotmail.com Instagram: @jayjayboske

40

Julian Reinhold Crossfit Duitsland, Berlijn Instagram: @iamjulianreinhold Lee Steggles Crossfit Engeland, Londen Instagram: @leesteggles Linus Johansson Crossfit Zweden, Luleå Leeftijd: 28 Instagram: @linusjohansson90

Marion Valkenburg Crossfit Nederland, Vlaardingen Leeftijd: 54 Instagram: @marionvalkenburg Mariusz Michalski Crossfit Polen, Radom E-mail: mariusz@biegiemnatrening. pl Instagram: @biegiemnatrening Matteo Pugliese Crossfit Italië,Savona Instagram: @matte_cf_ Miguel Labranche Spartan Racer Frankrijk, Aubervilliers E-mail: miguel@spartannomad.com Instagram: @spartan_nomad


Mitchell Adams Crossfit Engeland, Wolverhampton Instagram: @mitch_adamsz Mohamad Bellamy Crossfit Engeland, Leeds Instagram: @crossfitfreakk en @iAmPersian E-mail: persianmusix03@gmail. com Nathan Crossfit België Haaltert Leeftijd: 32 Instagram (@nathan.86p) Óscar Molina Crossfit Spanje, Madrid Instagram: @coach_owl Pauline Crosa Crossfit Frankrijk, Salon-de Provence Instagram: @paolinalamorena Radoslav Ivan Gewichtheffen en crossfit Slowakije, Bratislava E-mail: ivan.radoslav5@gmail.com Instagram: @rado.ivan

Reece Mitchell Crossfit Engeland, Liverpool E-mail: reecemitchellathlete@gmail.com Instagram: @reece_mitchell15 Ruben Vallejo Crossfit Spanje, Barcelona Instagram: @rubencfsab

Tatiana Membre Crossfit Frankrijk, Valence Instagram: @tatiana_membre Victorien Crossfit Frankrijk, Toulouse Instagram: @victorien_champion

Sam Lubben Crossfit Spanje, Benirdorm Leeftijd: 21 E-mail: samlubben@gmail.com Instagram: @samlubben Sam Norman Crossfit Engeland, Londen Instagram: @sam.wittraining Sebastian Price Crossfit Duitsland, Berlijn E-mail: pansonic@web.de Instagram: @crossfitbasti Steve Long Crossfit Duitsland, München Leeftijd: 27 E-mail: steve.long91@icloud.com Instagram: @stevelooong

41


Nederlandstalig

Bijlage II Overzicht interviewvragen

Algemeen • Wat is je leeftijd? • In welke stad woon je? • In welke branche werk je? Wat is je relatiestatus? • Wat is je hoogst genoten opleiding? Sport • Welke sport(en) beoefen je op dit moment? • Op welke leeftijd ben je gestart met sporten? • Hoe vaak sport je? • In hoeverre heb je je eigen keuzes gemaakt binnen de sporten die je (hebt) beoefend? • Welke sporten heb je tot dusver beoefend? • Hoeveel uur train je per week? Sport-/ hersteldrankjes • Wat drink je tijdens of na het sporten? Waarom drink je dit? • Ben je bekend met sportdrankjes? Wat zijn dit volgens jou? • Ben je bekend met hersteldrankjes? Wat zijn dit volgens jou? • Waar zou jouw voorkeur naar uit gaan voor tijdens/na het sporten?

42

Promotievideo • Hoe lang mag een goede promotievideo volgens jou duren? • Hoe zie jij een goede promotievideo voor een hersteldrankje voor sporters voor je? Wat mag hier niet in missen? • Aan wat voor muziek denk je bij een goede promotievideo voor sporters? • Wanneer jij op Facebook een goede video tegen komt, kijk je deze dan liever wanneer hij verticaal gefilmd is, en dus volledig in je scherm past, of horizontaal en dat je de mogelijkheid hebt tot het draaien van je telefoon? • Wat maakt het op social media dat jij stopt met scrollen en de video aan klikt om te bekijken? • Zie jij ondertiteling als een toevoeging of als een afleiding van een video? • Wat zou jou meer aanspreken? Een video met mooie, sprekende beelden met sterke muziek eronder en op het einde van de video kort een slogan van het betreffende merk en de website klein in beeld? Of een video met mooie, sprekende beelden en een voice-over die

de missie van het merk van de video vertelt? Waarom? Is er een video die je ooit hebt gezien die je is bijgebleven? Hoe komt het dat deze je is bijgebleven?

Kill Cliff • Ben je bekend met Kill Cliff? • Hoe ben je hiermee bekend geraakt? • Waar denk je aan bij de naam Kill Cliff? • Hoe groot is de kans, dat wanneer een website aan het einde van een goede video te zien is, je gaat kijken op die website? Wat zou dit extra stimuleren?


Engelstalig

General • What is your age? • In which country do you live? • In which city do you live? • In which sector do you work? • What is your relationship status? • What is your highest level of education? Sport • At what age did you start exercising? • Which sports have you practiced so far? • Did you made your own choices by choosing the sports that you have practiced? • Which sport(s) do you practice at the moment? • How often do you train (in a week)? • How long do you train each time (in hours/minutes)? Sport-/ recovery drinks • What do you drink during and after exercise? Why are you drinking this? • Are you familiar with sports drinks? What do you think they do with your body? • Are you familiar with recovery drinks? What do you think they do with your body? • What would you prefer, a

sports drink while training or a recoverydrink? Promotion video’s • How long, or short, should a good promotion video be? (in seconds or minutes) • What shouldn’t be missing in a good promotional video of a recovery drink for athletes? • What kind of music would fit a good promotion video for athletes? • When you scroll across a good video on Facebook, do you prefer to watch it when it is filmed vertically or horizontally? • What makes it, on social media, that you would stop scrolling and click on a video to watch? The still of the video, or the title, or so whatever. • Do you see subtitles as an addition or as a derivation of a video? • What would you prefer more: A video with beautiful, expressive shots with strong music underneath it and at the end of the video a short slogan about the brand (as a voice-over) and the website written in the last shot? Or a video with beautiful, expressive shots and a voice-over that tells the mission

of the brand underneath the whole video? Why? Is there a sports brand whose video’s you like a lot?

Kill Cliff • Are you familiar with Kill Cliff? • How did you become familiar with this brand? • What do you think of when you hear the name Kill Cliff? (Just the name). • How big is the chance that when a website is written at the end of a good video, you are going to look at that website?

43


Bijlage III Audiofragmenten m.b.t. interviews

Link naar audiofragmenten op YouTube: https://youtu.be/zw-_dD3dGYo

44


Bijlage IV Uitwerking interviews

Rick van Leeuwen Algemeen Wat is je leeftijd? 26 jaar. In welke stad woon je? Woerden. In welke branche werk je? In de advieswereld op het gebied van arbo, veiligheid, opleidingen, trainingen en certificeringen. Wat is je relatiestatus? Ik heb op dit moment een relatie. Wat is je hoogst genoten opleiding? MBO. Sport Welke sport(en) beoefen je op dit moment? Fitness. Op welke leeftijd ben je gestart met sporten? Ik was een jaar of 7 toen ik begon met voetballen. Aantal jaar gevoetbald, toen een tijdje gestopt met sporten en daarna begonnen met fitness. Begonnen met fitness om iets aan m’n lichaam te doen en fysiek bezig te kunnen zijn. Hoe vaak sport je? Ik probeer 3 keer per week te gaan, lukt niet altijd, maar minstens 2 of 3 keer per week. In hoeverre heb je je eigen keuzes gemaakt binnen de sporten die je (hebt) beoefend?

Voetballen was een hobby, daarom op voetbal gegaan. Ouders hadden hier geen invloed op. Hoeveel uur train je per keer? Meestal een uur en een kwartier. Sport-/ hersteldrankjes Wat drink je tijdens of na het sporten? Vroeger tijdens sporten BCAA (gemengd met water). Zorgt voor spierherstel tijdens het trainen. Nu na het sporten proteïne shakes. Dit zorgt voor spierherstel en eiwitten. Tijdens het sporten drink ik gewoon water. Ben je bekend met sportdrankjes? Wat zijn dit volgens jou? De enige die ik ken is AA. Dit heb ik vroeger veel gedronken. Ook ken ik Aquarius, maar verder ben ik niet echt bekend met andere sportdranken. Ik hekren beide als sportdranken, omdat ze zo gepromoot worden. Ben je bekend met hersteldrankjes? Alleen met BCAA en proteïne shakes. Wat zijn dit volgens jou? Zorgt voor genoeg proteïne voor het spierherstel. Daarnaast voorkomt het eventueel blessures/ overbelasting. Waar zou jouw voorkeur naar uit gaan voor tijdens/na het sporten?

Tijdens het sporten sportdrank, na het sporten hersteldrank. Promotievideo Hoe lang mag een goede promotievideo volgens jou duren? Maximaal 3 minuten. In 3 minuten moet je kort weer kunnen geven wat je wilt promoten. Als het langer duurt blijft het niet hangen bij de kijker. De video moet ook niet korter duren dan 3 minuten, anders is er te weinig te zien. Hoe zie jij een goede promotievideo voor een hersteldrankje voor sporters voor je? Wat mag hier niet in missen? Sporters zelf, het drankje waar het om gaat en activiteiten. Aan wat voor muziek denk je bij een goede promotievideo voor sporters? Snelle muziek, in de richting van dance. Wanneer jij op Facebook een goede video tegen komt, kijk je deze dan liever wanneer hij verticaal gefilmd is, en dus volledig in je scherm past, of horizontaal en dat je de mogelijkheid hebt tot het draaien van je telefoon? Horizontaal. Ik ervaar draaien niet als last.

45


Wat maakt het op social media dat jij stopt met scrollen en de video aan klikt om te bekijken? Als het mijn interesse wekt. Dit kan komen door pakkende titel. Daarnaast moet de stil je aanspreken en weergeven waar het om draait; bijvoorbeeld een fit lichaam. Je wordt dan gelijk getriggerd met wat het doel uiteindelijk is. Zie jij ondertiteling als een toevoeging of als een afleiding van een video? Bij een documentaire als een toevoeging, bij een promotievideo als afleiding. Wat zou jou meer aanspreken? Video met mooie, sprekende beelden met sterke muziek eronder en op het einde van de video kort een slogan van het betreffende merk en de website klein in beeld? Video met mooie, sprekende beelden en een voice-over die de missie van het merk van de video vertelt? Optie 1, omdat ik optie 2 niet vind passen bij een promotievideo. Een voice-over vind hij meer iets voor documentaire of reportage. Bij een promotievideo moeten het gewoon flitsende beelden zijn, met goede muziek. De beelden moet je hierbij laten spreken.

46

Is er een video die je ooit hebt gezien die je is bijgebleven? Hoe komt het dat deze je is bijgebleven? Op televisie bij bijvoorbeeld Eurosport hebben ze vaak promotievideo’s die een paar minuten duren. Daar zie je vaak bepaalde sporten. Dan promoten ze in een paar minuten een sport tussen bepaalde programma’s. De beelden van deze video’s spreken me aan. Online kan ik even gauw niets bedenken. Kill Cliff Ben je bekend met Kill Cliff? Nee Waar denk je aan bij de naam Kill Cliff? Aan iets met een afdaling. Hoe groot is de kans, dat wanneer een website aan het einde van een goede video te zien is, je gaat kijken op die website? Zou ik doen als het mij heel erg aanspreekt wat de video doet zeggen. Mirte Gratama Algemeen Wat is je leeftijd? 23 jaar. In welke stad woon je? In Doetinchem. In welke branche werk je? Media-/ journalistieke branche

Wat is je relatiestatus? Samenwonend. Wat is je hoogst genoten opleiding? HBO. Sport Welke sport(en) beoefen je op dit moment? Voornamelijk fitness en heel af en toe crossfit. Op welke leeftijd ben je gestart met sporten? Heel jong. Jaar of vier/vijf toen ik ging turnen. Daarna tennis en paardrijden. Dit heb ik allemaal tot m’n 16e gedaan. Hoe vaak sport je per week? 3 of 4 keer in de week. In hoeverre heb je je eigen keuzes gemaakt binnen de sporten die je (hebt) beoefend? Vroeger heus wel beinvloed door meerdere dingen, maar ik wilde altijd graag paardrijden, dus ik heb de keuze zelf gemaakt, maar ook lang gezeurd. Keuze voor crossfit heb ik niet zelf gemaakt, via via op dat idee gekomen. Hoeveel uur train je per keer? Anderhalf uur. Sport-/ hersteldrankjes Wat drink je tijdens of na het sporten? Tijdens het sporten water, na het sporten eiwitshakes.


Waarom drink je dit? Water is tijdens het sporten het lekkerst. Als je veel zweet dan drinkt water heel makkelijk weg. Na het sporten een eiwitshake vanwege het herstel / spieren behoudt. Ben je bekend met sportdrankjes? Ja, maar niet dat ik bepaalde merken altijd neem, maar af en toe neem ik wel eens een sportdrankje. Wat zijn dit volgens jou? Ik denk dat eiwitshakes ook onder sportdrank vallen. Sportdrank is iets dat je tijdens of voor het sporten energie geeft. Iets met bepaalde cafeine erin, dat je net wat meer energie of kracht hebt Welke ken je? Creatine achtige drankjes (merk weet ik niet). Sportdrankjes die bij de sportschool te koop zijn. Ben je bekend met hersteldrankjes? Wat zijn dit volgens jou? Voor mij voornamelijk eiwitshakes, met break proteine/ proteine water. Verder misschien drankjes met aminozuren erin, maar ook daar weet ik niet een twee drie merken te noemen. Waar zou jouw voorkeur naar uit gaan voor tijdens/na het sporten? Allebei. Sportdrank als dat je meer energie geeft, dat maakt het aantrekkelijk. Hersteldrank na het sporten, geeft een positief effect.

Promotievideo Hoe lang mag een goede promotievideo volgens jou duren? Zo kort mogelijk, het blijft promotie. Maximaal 30 seconden / 1 minuut. Niet te lang. Hoe zie jij een goede promotievideo voor een hersteldrankje voor sporters voor je? Wat mag hier niet in missen? Sporters, verleiding. Aan wat voor muziek denk je bij een goede promotievideo voor sporters? RedBull-achtig. Ruige en vooral geen klassieke muziek. Muziek waar je wel een beetje hyperactief van wordt. Wanneer jij op Facebook een goede video tegen komt, kijk je deze dan liever wanneer hij verticaal gefilmd is, en dus volledig in je scherm past, of horizontaal en dat je de mogelijkheid hebt tot het draaien van je telefoon? Horizontaal, dit oogt professioneel. Bij een verticale video vraag ik me altijd af waarom hij niet horizontaal is. Ik ervaar geen last om de video om te draaien. Wat maakt het op social media dat jij stopt met scrollen en de video aan klikt om te bekijken? Interesse, iets wat er leuk uit ziet en triggert. Ook moet het onderwerp

me liggen. Met een goede still heb je direct de juiste associatie. Zie jij ondertiteling als een toevoeging of als een afleiding van een video? Soms afleiding, soms niet. Als de video zelf duidelijk is en je kunt duidelijk horen wat er gezegd wordt, dan is ondertiteling een afleiding. Maar als het heel snel gaat, of onduidelijk is, dan voegt ondertiteling wat toe. Dan kan het juist verhelderend zijn. Wat zou jou meer aanspreken? Video met mooie, sprekende beelden met sterke muziek eronder en op het einde van de video kort een slogan van het betreffende merk en de website klein in beeld? Video met mooie, sprekende beelden en een voice-over die de missie van het merk van de video vertelt? Eerste. Als de video goed is en de boodschap duidelijk, dan klik je zelf wel door naar de website. Als er iemand doorheen praat heb je de focus niet op wat er te zien is. Dan wordt je eerder afgeleidt. Is er een video die je ooit hebt gezien die je is bijgebleven? Hoe komt het dat deze je is bijgebleven? Video’s van Puma, de trainingsvideo’s. Tof gemaakt, in een mooie omgeving, goede muziek.

47


Kill Cliff Ben je bekend met Kill Cliff? Niet bekend. Waar denk je aan bij de naam Kill Cliff? Bergen, rots of iets, iets met buiten zijn of sporten, buiten sport, avondtuur en uitdaging. Hoe groot is de kans, dat wanneer een website aan het einde van een goede video te zien is, je gaat kijken op die website? Wat zou dit extra stimuleren? Als het product me aanspreekt, dan zou ik door klikken. Thorsten Bruning Algemeen Wat is je leeftijd? 29 jaar. In welke stad woon je? Enschede. In welke branche werk je? Onderwijs. Wat is je relatiestatus? Samen. Wat is je hoogst genoten opleiding? HBO. Sport Welke sport(en) beoefen je op dit moment? Crossfit. Op welke leeftijd ben je gestart met sporten? Ongeveer vanaf m’n vijfde. Jaartje

48

judo, daarna voetbal tot 22e / 23e, toen crossfit. Hoe vaak sport je? Tussen 8 en 12 keer. In hoeverre heb je je eigen keuzes gemaakt binnen de sporten die je (hebt) beoefend? Zelf voor crossfit gekozen. Hoeveel uur train je per keer? Gemiddeld anderhalf uur / 2 uur. Sport-/ hersteldrankjes Wat drink je tijdens of na het sporten? Waarom drink je dit? Tijdens meestal water. Qua duur kom ik vaak niet boven de twee uur dan heb ik geen energie drank nodig (met suikers of iets dergelijkes). Af en toe neem ik een schepje koolhydraten, maar komt weinig voor. Ben je bekend met sportdrankjes? Wat zijn dit volgens jou? Veel verschillende. Isotone, hypotone en hypertone. Verhouding van suikers verschilt daarin. De ene is beter om tijdens of voor het sporten te nemen en de andere is beter om na het sporten te nemen. Ben je bekend met hersteldrankjes? Wat zijn dit volgens jou? Bekend met hersteldrankjes. Zij moeten ervoor zorgen dat energie of beschadigingen worden hersteld. Waar zou jouw voorkeur naar uit gaan voor tijdens/na het sporten?

Hersteldrankje. Promotievideo Hoe lang mag een goede promotievideo volgens jou duren? Niet korter dan een halve minuut, niet langer dan twee minuten, Hoe zie jij een goede promotievideo voor een hersteldrankje voor sporters voor je? Wat mag hier niet in missen? Sowieso het drankje zelf, maar ook iets dat laat zien dat er gesport wordt. Het is belangrijk dat er sporten worden gedaan vanuit de doelgroep. Je moet ook sporten als biljarten vermijden. Aan wat voor muziek denk je bij een goede promotievideo voor sporters? Crossfit tune wat altijd gebruikt wordt bij wedstrijden. Een soort orkest/ zware bass. Wanneer jij op Facebook een goede video tegen komt, kijk je deze dan liever wanneer hij verticaal gefilmd is, en dus volledig in je scherm past, of horizontaal en dat je de mogelijkheid hebt tot het draaien van je telefoon? Ligt aan de lengte. Als hij langer duurt dan keer ik hem om. Wat maakt het op social media dat jij stopt met scrollen en de video aan klikt om te bekijken? Combinatie van een still en titel.


Zie jij ondertiteling als een toevoeging of als een afleiding van een video? Ondertieling is niet nodig, mits het een onbekende, andere taal is. Wat zou jou meer aanspreken? Video met mooie, sprekende beelden met sterke muziek eronder en op het einde van de video kort een slogan van het betreffende merk en de website klein in beeld? Video met mooie, sprekende beelden en een voice-over die de missie van het merk van de video vertelt? Iets van het tweede is door een bekende box gedaan, dit vind ik te cliche. Dus de eerste optie. Is er een video die je ooit hebt gezien die je is bijgebleven? Hoe komt het dat deze je is bijgebleven? Ik zou het niet weten. Kill Cliff Ben je bekend met Kill Cliff? Ja, duidelijk. Hoe ben je hiermee bekend geraakt? In crossfit, vanuit Amerika Ik ben vorig jaar door hen benaderd tijdens de trowdown of ik interesse had in een samenwerking. Waar denk je aan bij de naam Kill Cliff? Een lekker sportdrankje die naderhand goed het vochtverlies

kan aanvullen en voorbereiden. Hoe groot is de kans, dat wanneer een website aan het einde van een goede video te zien is, je gaat kijken op die website? Wat zou dit extra stimuleren? Aantrekkelijk filmpje welke aanspreekt op belevingswereld.

basketballen, ook een hele tijd gedaan. Daarna gaan kickboksen, niet heel lang, daarna sporten in sportschool thuis; fitness, crossfit. In hoeverre heb je je eigen keuzes gemaakt binnen de sporten die je (hebt) beoefend? Zelf voor alle sporten gekozen.

Ramon Brugman Algemeen Wat is je leeftijd? 27 jaar. In welke stad woon je? Monnickendam. In welke branche werk je? Evenementenbranche. Manager bij een evenmentenbureau, gespecialseerd in bedrijfsevenementen. Wat is je relatiestatus? Vrijgezel. Wat is je hoogst genoten opleiding? HBO: Media en entertainment.

Sport-/ hersteldrankjes Wat drink je tijdens of na het sporten? Waarom drink je dit? Tijdens het sporten niets. Ik hou niet van een klotsgevoel. Voor het sporten, half uur tot uur van tevoren, drink ik water. Na het sporten drink ik gelijk iets met veel suiker (dextrose suiker) om snel m’n reserves aan te vullen. Vaak drink ik ook Kill Cliff na het sporten, gemengd met water voor een dubbele hoeveelheid. Ben je bekend met sportdrankjes? Wat zijn dit volgens jou? Ik ken AA, Aquarius, Fit Aid en Kill Cliff. Zelf drink ik nooit AA of Aquarius , dit vind ik te zoet. Ben je bekend met hersteldrankjes? Wat zijn dit volgens jou? Eiwitshakes, BCA’s (opgebroken eiwitten). Ik kwam hier bij crossfit voor het eerst mee in aanraking. Fit Aid en Kill Cliff zijn te koop bij de sportschool waar ik train. Ik geloof ook gewoon in water.

Sport Welke sport(en) beoefen je op dit moment? Crossfit. Hoe vaak sport je? Zes dagen, twee en een half uur per keer. Welke sporten heb je tot dusver beoefend? Begonnen met atletiek, dit tot m’n 11e of 12e gedaan. Toen gaan

49


Promotievideo Hoe lang mag een goede promotievideo volgens jou duren? Een minuut. Hoe zie jij een goede promotievideo voor een hersteldrankje voor sporters voor je? Wat mag hier niet in missen? Dat wat er gepromoot wordt. Het moet actie bevatten en een duidelijke boodschap. Het mag niet te langdradig zijn. De boventoon mag niet op sales liggen. De kijker mag niet door hebben dat het alleen maar gaat om de verkoop. Aan wat voor muziek denk je bij een goede promotievideo voor sporters? Afhankelijk van sport, maar in ieder geval actief, upbeat vibe. Het moet te maken hebben met welke lijn je door wilt zetten in de verkoop. Wanneer jij op Facebook een goede video tegen komt, kijk je deze dan liever wanneer hij verticaal gefilmd is, en dus volledig in je scherm past, of horizontaal en dat je de mogelijkheid hebt tot het draaien van je telefoon? Altijd horizontaal. Wat maakt het op social media dat jij stopt met scrollen en de video aan klikt om te bekijken? Als het m’n interesse wekt. Ik kijk voornamelijk een video als het leerzaam is of een bepaalde

50

influencer bevat. Zie jij ondertiteling als een toevoeging of als een afleiding van een video? Hangt af van de taal en je doelgroep. Ondertiteling kan een toevoeging zijn, maar het is niet altijd nodig. Wat zou jou meer aanspreken? Video met mooie, sprekende beelden met sterke muziek eronder en op het einde van de video kort een slogan van het betreffende merk en de website klein in beeld? Video met mooie, sprekende beelden en een voice-over die de missie van het merk van de video vertelt? Waarom? Beide afhankelijk van wat je wil verkopen. Je moet zien wat ze willen zeggen. Een voice-over kan mooi zijn. Is er een video die je ooit hebt gezien die je is bijgebleven? Hoe komt het dat deze je is bijgebleven? Heineken, by far. Kill Cliff Hoe ben je hiermee bekend geraakt met Kill Cliff? Crossfit is een beginnende, nog kleine sport. Kill Cliff is daarin mee gegroeit. Anton was de eigenaar van de box waar ik trainde. Door hem ben ik erin mee genomen. Waar denk je aan bij de naam Kill

Cliff? De cliff tussen opgeven of niet. Cliff van het stoppen, door het drankje stop je niet. Hoe groot is de kans, dat wanneer een website aan het einde van een goede video te zien is, je gaat kijken op die website? Wat zou dit extra stimuleren? Dit hangt af van wat de video benadrukt. Als het m’n nieuwsgierigheid wekt, dan zou ik kijken, of er moet iets te halen zijn. Chantal van Leeuwen Algemeen Wat is je leeftijd? Ik ben 24 jaar. In welke stad woon je? In Woerden. In welke branche werk je? In de horeca. Wat is je relatiestatus? Ik heb een relatie. Wat is je hoogst genoten opleiding? HBO, bijna. Sport Welke sport(en) beoefen je op dit moment? Sprinten. Op welke leeftijd ben je gestart met sporten? Twaalf; volleybal, toen sprinten. Hoe vaak sport je? 4 tot 5 keer. In hoeverre heb je je eigen keuzes


gemaakt binnen de sporten die je (hebt) beoefend? Helemaal m’n eigen keuze, nooit is er vanuit m’n omgeving gezegd wat ik moest doen. Ik ben vrij gelaten in wat ik leuk vond en vind. Hoeveel uur train je per keer? Een tot anderhalf uur. Sport-/ hersteldrankjes Wat drink je tijdens of na het sporten? Waarom drink je dit? Water. Lekker, fijn, dorstlessend. Ben je bekend met sportdrankjes? Wat zijn dit volgens jou? Drankjes waar je energie van krijgt. Ben je bekend met hersteldrankjes? Wat zijn dit volgens jou? Spierherstel, maar ik gebruik dit niet. Waar zou jouw voorkeur naar uit gaan voor tijdens/na het sporten? Hersteldrankje na het sporten. Ik heb geen extra energie nodig. Maar het is wel handig om iets te hebben bij het herstel. Promotievideo Hoe lang mag een goede promotievideo volgens jou duren? 1 tot 2 minuten. Niet te lang, anders klikken mensen snel weg. Hoe zie jij een goede promotievideo voor een hersteldrankje voor sporters voor je? Wat mag hier niet in missen? Het doel van de video, dus waar het om draait. Misschien ook een

voorbeeld van hoe het product gebruikt wordt. Aan wat voor muziek denk je bij een goede promotievideo voor sporters? Van sport krijg je energie, dus daar hoort een energiek nummer bij. Niet een heel sloom deuntje. Wanneer jij op Facebook een goede video tegen komt, kijk je deze dan liever wanneer hij verticaal gefilmd is, en dus volledig in je scherm past, of horizontaal en dat je de mogelijkheid hebt tot het draaien van je telefoon? Geen voorkeur. Wat maakt het op social media dat jij stopt met scrollen en de video aan klikt om te bekijken? Still van video + de titel. Zie jij ondertiteling als een toevoeging of als een afleiding van een video? Afleiding, dus ik zou geen ondertiteling doen, alleen als het met een andere (onverstaanbare) taal te maken heeft. Wat zou jou meer aanspreken? Video met mooie, sprekende beelden met sterke muziek eronder en op het einde van de video kort een slogan van het betreffende merk en de website klein in beeld? Video met mooie, sprekende beelden en een voice-over die de missie van het merk van de video

vertelt? Waarom? Optie 1: Juiste onderdelen voor een promotievideo. Is er een video die je ooit hebt gezien die je is bijgebleven? Hoe komt het dat deze je is bijgebleven? Nike heel gaaf, hierbij volgens de sporters. Kill Cliff Ben je bekend met Kill Cliff? Nee, ik ken het niet. Waar denk je aan bij de naam Kill Cliff? Sterke naam, niet te lang, werkt daardoor goed. Heeft ook duidelijk met sport of iets te maken, niet met mode bijvoorbeeld. Hoe groot is de kans, dat wanneer een website aan het einde van een goede video te zien is, je gaat kijken op die website? Wat zou dit extra stimuleren? Wanneer ik word gemotiveerd of getriggerd door de video en ik hier meer informatie over wil krijgen. De video moet niet te lang zijn, anders komen ze niet bij het punt dat ze bij de website komen. Het moet constant interessant zijn. Acorán Hernández Mendoza General What is your age? I’m 27 years old.

51


In which country do you live? Spain. In which city do you live? Madrid. In which sector do you work? I’m professional weightlifter. What is your relationship status? I’m single. What is your highest level of education? General baccalaureate and national coach of weightlifting. Sport At what age did you start exercising? With 14. Which sports have you practiced so far? Football, CrossFit and Weightlifting. Did you made your own choices by choosing the sports that you have practiced? Yes. Which sport(s) do you practice at the moment? Only and excluvely weightlifting. How often do you train (in a week)? I do ten sessions a week. How long do you train each time (in hours/minutes)? I train between 2-3 hours per session.

52

Sport-/ hersteldrankjes What do you drink during and after exercise? Why are you drinking this? I usually drink water and aquarius to maintain my hydration. Are you familiar with sports drinks? What do you think they do with your body? Yes, I believe that every drink is focused on something special, recovery, hydration, to give you energy, etc. Are you familiar with recovery drinks? What do you think they do with your body? Yes, I think they help to recovery better for the amino, etc. Especially after finishing my training. What would you prefer, a sports drink while training or a recoverydrink? A sports drink while training. Promotionvideo How long, or short, should a good promotion video be? (in seconds or minutes) I think that 15 seconds is enough if the video is good. What shouldn’t be missing in a good promotional video of a recovery drink for athletes? Good athletes. What kind of music would fit a good promotion video for athletes? A good rock song. When you scroll across a good

video on Facebook, do you prefer to watch it when it is filmed vertically or horizontally? Horizontally. What makes it, on social media, that you would stop scrolling and click on a video to watch? The still of the video, or the title, or so whatever. The still of the video and the tittle. Do you see subtitles as an addition or as a derivation of a video? Derivayon of a video. What would you prefer more: A video with beautiful, expressive shots with strong music underneath it and at the end of the video a short slogan about the brand (as a voice-over) and the website written in the last shot? Or a video with beautiful, expressive shots and a voice-over that tells the mission of the brand underneath the whole video? Why? The first opcion is more impressive for those who see it and if they like, go to website. Is there a sports brand whose video’s you like a lot? Nike adversiting, and CrossFit too. Kill Cliff Are you familiar with Kill Cliff? I know the brand nut I haven’t tried it. How did you become familiar with this brand?


For the publicity that their athletes do. What do you think of when you hear the name Kill Cliff? (Just the name) Recovery drink How big is the chance that when a website is written at the end of a good video, you are going to look at that website? Normally very high. Carlos Piñón General What is your age? 27. In which country do you live? Spain. In which city do you live? Castellon. In which sector do you work? CrossFit Box. What is your relationship status? Single. Sport At what age did you start exercising? 10 years maybe. Which sports have you practiced so far? Soccer, martial arts and crossfit. Did you made your own choices by choosing the sports that you have practiced? Yes.

Which sport(s) do you practice at the moment? Crossfit. How often do you train (in a week)? 2 times a day, everyday. How long do you train each time (in hours/minutes)? 1 hour at least Sport-/ hersteldrankjes What do you drink during and after exercise? Water. Why are you drinking this? Because I don’t know what to drink. Are you familiar with sports drinks? No. What do you think they do with your body? Recovery. Are you familiar with recovery drinks? No. What do you think they do with your body? Help to recover faster and with a better results. What would you prefer, a sports drink while training or a recoverydrink? Recovery drink. Promotievideo How long, or short, should a good promotion video be?

30” I think is the best option. What shouldn’t be missing in a good promotional video of a recovery drink for athletes? A good fragment of a workout. What kind of music would fit a good promotion video for athletes? Music like offspring or something like that. When you scroll across a good video on Facebook, do you prefer to watch it when it is filmed vertically or horizontally? Horizontally What makes it, on social media, that you would stop scrolling and click on a video to watch? The still of the video, or the title, or so whatever. A good title and a image. Do you see subtitles as an addition or as a derivation of a video? Don’t use subtitles. What would you prefer more: A video with beautiful, expressive shots with strong music underneath it and at the end of the video a short slogan about the brand (as a voice-over) and the website written in the last shot? Or a video with beautiful, expressive shots and a voice-over that tells the mission of the brand underneath the whole video? Why? The second one, I think is more

53


expresive. Is there a sports brand whose video’s you like a lot? No. Kill Cliff Are you familiar with Kill Cliff? A little. How did you become familiar with this brand? Thanks to the internet. What do you think of when you hear the name Kill Cliff? (Just the name) Strong! Marion Valkenburg General What is your age? 53. In which country do you live? The Netherlands. In which city do you live? Vlaardingen. In which sector do you work? Crossfit. What is your relationship status? In a relationship. What is your highest level of education? High School. Sport At what age did you start exercising? I don’t remember. Which sports have you practiced

54

so far? Gymnastics, bodybuilding, sprinting and crossfit. Did you made your own choices by choosing the sports that you have practiced? Yes. Which sport(s) do you practice at the moment? CrossFit. How often do you train (in a week)? Around 12 to 15 sessions a week. How long do you train each time (in hours/minutes)? One hour to 90 min. Sport-/ hersteldrankjes What do you drink during and after exercise? Why are you drinking this? During workouts nothing because you can live without water for a couple of minutes. Afterwards I drink water, Kill Cliff or something similar to water but with more minerals in it. After 20-30 min a protein shake most of the time. Are you familiar with sports drinks? What do you think they do with your body? Yes, I guess you mean stuff like AA? They have a lot of sugars in them but they can help when you need those, pre or post workout. They can give you a little energy boost. Are you familiar with recovery drinks? What do you think they do

with your body? Yes, and I think they are very useful. Protein shakes are good post workout to recover from the training. And other recovery drinks like Kill Cliff have recovery boosting ingredients as well, like electrolytes, enzymes and vitamins. Which you also need. What would you prefer, a sports drink while training or a recoverydrink? Neither, during training only water. Promotionvideo How long, or short, should a good promotion video be? (In seconds or minutes) Around 30 sec to a minute What shouldn’t be missing in a good promotional video of a recovery drink for athletes? Epic music, someone who is working out (doesn’t have to be the best athlete) and after he or she is done, takes a sip from the drink (or something like that haha) What kind of music would fit a good promotion video for athletes? Good build up with a heavy bass drop. When you scroll across a good video on Facebook, do you prefer to watch it when it is filmed vertically or horizontally? Vertically.


What makes it, on social media, that you would stop scrolling and click on a video to watch? The still of the video, or the title, or so whatever. When I recognize something that sort of relates to me. If I see someone do CrossFit I would watch at least a little bit of it and maybe wait until I see what the ad is all about. Do you see subtitles as an addition or as a derivation of a video? Not needed I think What would you prefer more: A video with beautiful, expressive shots with strong music underneath it and at the end of the video a short slogan about the brand (as a voice-over) and the website written in the last shot? Or a video with beautiful, expressive shots and a voice-over that tells the mission of the brand underneath the whole video? Why? I would prefer the first option but I think that’s very personal and doesn’t really matter. Is there a sports brand whose video’s you like a lot? The Rogue add Who is Rich Froning is pretty cool. Kill Cliff Are you familiar with Kill Cliff? Yes. How did you become familiar with

this brand? Could be anything but it is because of Crossfit. What do you think of when you hear the name Kill Cliff? (Just the name) Cool name. How big is the chance that when a website is written at the end of a good video, you are going to look at that website? Bigger than if you don’t do it. Mohamad Bellamy General What is your age? 26. In which country do you live? The UK. In which city do you live? Leeds. In which sector do you work? Public Sector What is your relationship status? Single. What is your highest level of education? Masters Degree Sport At what age did you start exercising? 16 years old. Which sports have you practiced so far? Football, Kuk Sool Won, Wushu, jiu jitsu, Weightlifting, Crossfit.

Did you made your own choices by choosing the sports that you have practiced? Yes Which sport(s) do you practice at the moment? Crossfit How often do you train (in a week)? 7 days, twice a day. How long do you train each time (in hours/minutes)? 2.5 hours. Sport-/ hersteldrankjes What do you drink during and after exercise? Why are you drinking this? Pre Workout, BCAA and Whey protein shake. better performance while training and quick recovery. Are you familiar with sports drinks? What do you think they do with your body? Yes, temporary energy to perform and recover for the short period of the time. Are you familiar with recovery drinks? What do you think they do with your body? Yes, fasten the recovery timeline. What would you prefer, a sports drink while training or a recoverydrink? Recovery drink after training. Promotionvideo How long, or short, should a good

55


promotion video be? (in seconds or minutes) 00:25 seconds. What shouldn’t be missing in a good promotional video of a recovery drink for athletes? Nutritional facts, ingredients and officials product approval. What kind of music would fit a good promotion video for athletes? Hyped music. trance/house. When you scroll across a good video on Facebook, do you prefer to watch it when it is filmed vertically or horizontally? Horizontally. What makes it, on social media, that you would stop scrolling and click on a video to watch? The still of the video, or the title, or so whatever. The thumbnail of video can help a lot, also duration of video being less than 5 mins helps to not get bored watching. Do you see subtitles as an addition or as a derivation of a video? Subtitles can be a good option for those who may have hearing difficulties. What would you prefer more: A video with beautiful, expressive shots with strong music underneath it and at the end of the video a short slogan about the brand (as a voice-over) and the website written in the last shot? Or a video with

56

beautiful, expressive shots and a voice-over that tells the mission of the brand underneath the whole video? Why? Second one, as it’s easier to watch and understand the purpose of product as the voice describes it. makes me feel not wasting time. Is there a sports brand whose video’s you like a lot? Pringles ads. Klokov equipment ads. Kill Cliff Are you familiar with Kill Cliff? Yes How did you become familiar with this brand? Through crossfit games athletes. What do you think of when you hear the name Kill Cliff? (Just the name) Josh Bridges. How big is the chance that when a website is written at the end of a good video, you are going to look at that website? 70% chance depending if there is a promotional sales. Sam Lubben General What is your age? 21. In which country do you live? Spain. In which city do you live?

Benidorm. In which sector do you work? CrossFit Coach and Athlete. What is your relationship status? In a serious relationship. What is your highest level of education? None, I quit school at 16. Sport At what age did you start exercising? 5, wakeboarding Which sports have you practiced so far? MMA, kickboxing, Brazilian Jiu Jitsu, Wakeboarding. Did you made your own choices by choosing the sports that you have practiced? Yes. Which sport(s) do you practice at the moment? CrossFit How often do you train (in a week)? 5 hours a day every day. How long do you train each time (in hours/minutes)? 5 hours. Sport-/ hersteldrankjes What do you drink during and after exercise? Why are you drinking this? Water, Kill cliff. To stay hydrated. Are you familiar with sports drinks? What do you think they do with your


body? I am, they are helpful! Are you familiar with recovery drinks? What do you think they do with your body? I think about them the same as sports drinks really. What would you prefer, a sports drink while training or a recoverydrink? Depends on the session really, like If im really done training I take a recovery drink/shake, If I still go longer but just finished a 1 hour conditioning workout I take a Kill Cliff or something like that. Promotionvideo How long, or short, should a good promotion video be? (In seconds or minutes) It should fit in Instagram, Instagram is taking over. What shouldn’t be missing in a good promotional video of a recovery drink for athletes? The athlete drinking the drink while sweaty. What kind of music would fit a good promotion video for athletes? Something cool, not to hard to to soft. When you scroll across a good video on Facebook, do you prefer to watch it when it is filmed vertically or horizontally?

Vertically, horizontally I don’t care. What makes it, on social media, that you would stop scrolling and click on a video to watch? The still of the video, or the title, or so whatever. When the titles says somebody is lifting more than my I want to see it. But I don’t scroll that much through my time line, I rather do something productive really. Do you see subtitles as an addition or as a derivation of a video? I speak 3 languages so I never really use them, or don’t even notice them What would you prefer more: A video with beautiful, expressive shots with strong music underneath it and at the end of the video a short slogan about the brand (as a voice-over) and the website written in the last shot? Or a video with beautiful, expressive shots and a voice-over that tells the mission of the brand underneath the whole video? Why? The first one, since most of the time Im in a noisy environment and it pissed me of when I cant hear the voice over clearly (means swiping away). Is there a sports brand whose video’s you like a lot? I don’t follow sport brand on Instagram or Facebook.

Kill Cliff How did you become familiar with Kill Cliffwho sponsor you? Instagram What do you think of when you hear the name Kill Cliff? (Just the name) Never really thought about it to be honest. How big is the chance that when a website is written at the end of a good video, you are going to look at that website? 0

57


Bijlage V Audiofragmenten m.b.t. prototypetests

Link naar audiofragmenten op YouTube: https://youtu.be/0ZF17ps8vUY

58


Bijlage VI Bijlage VI: Quitclaims m.b.t. sporters in betreffende video’s

59


60


61


Quitclaim Thorsten na ontvangen

62

Quitclaim Merel na ontvangen


63


Bijlage VII Beoordelingscriteria

INHOUD • De hoofdpersoon of hoofdpersonen is/zijn geschikt voor het onderwerp en het verhaal; • De locaties zijn geschikt voor het onderwerp en het verhaal; • De opbouw van shots zorgt voor een logisch en begrijpelijk verhaal; • Er is sprake van een duidelijke invalshoek, die een rode draad vormt door het videoproduct; • De video getuigt van diepgang (bv te zien aan de keuze voor het onderwerp, de invalshoek en de hoofdpersonen). VORM De vormgeving bestaat uit: Plakshots, beeldgebruik, kleurgebruik, andere grafische elementen, teksten in beeld, voice-over, muziek, geluid. • Het is duidelijk bij welk bedrijf/ product de promotievideo behoort; • De/het openingsshot(s) (eerste 3 seconden) zijn prikkelend en nodigt/nodigen uit om verder te kijken; • De afsluitende scene in combinatie met de call-to-action is sterk, omdat deze aanzet tot nadenken of een actieve reactie;

64

• • • • • • •

Het beeld is leidend in de vertelling; De continuïteit binnen de video is nagenoeg foutloos; De titels en effecten passen bij de stijl, het genre en de inhoud van de productie; De muziek die gebruikt is past bij de stijl, het genre en de inhoud van de productie; Het achtergrondgeluid is passend bij de video; De stijl van de beelden sluiten aan bij het onderwerp en de inhoud van de productie; De duur van de shots klopt met het tempo van het beeldverhaal.

TECHNIEK • Er is voldoende afwisseling in de camerastandpunten; • De snijpunten zijn technisch juist; • De lassen zijn netjes gemaakt: geen zwartjes, vuile lassen, ‘springers’; • De video bevat geen onnodige pans en tilts; • De resolutie van de beelden past bij het platform waarvoor het geproduceerd is; • De kadrering en kijkrichting zijn juist toegepast; • Quotes in de voice-over van de hoofdpersoon zijn op het juiste

• • •

punt afgebroken en de intonatie klopt; De gesproken teksten zijn goed verstaanbaar (zendermicrofoon gebruikt); Er is geen ruis of krakend geluid te horen; De achtergrondgeluiden of muziek zijn niet storend overheersend.


Bijlage VIII Ideationpresentatie

65


66


Bijlage IX Planning

67


68


69


Ideationverslag Kill Cliff Europe  
Ideationverslag Kill Cliff Europe  
Advertisement