Page 1

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE · PRODUKTENKATALOG · КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

2010


FIRMA

Company Unternehmen Фирма

to firma oświetleniowa o profilu inżynieryjno-produkcyjnym obecna w Polsce od 1994 roku, specjalizująca się w zaawansowanych technicznie i konstrukcyjne rozwiązaniach z zakresu techniki świetlnej. Główną działalność firmy stanowi produkcja szerokiej gamy opraw oświetleniowych o różnych zastosowaniach, a także opracowywanie koncepcji, konstrukcji i technologii nowych rozwiązań oświetleniowych. Stała współpraca z międzynarodowymi ośrodkami naukowo-badawczymi sprawia, iż łączy swoje wieloletnie doświadczenie z innowacją. Siedziba firmy wraz z biurem handlowym, biurem projektów oraz bogatą ekspozycją o powierzchni 500 m2 zlokalizowana jest nieopodal centrum Warszawy przy ulicy Jutrzenki 73. Produkcja usytuowana jest w Kałuszynie na terenie 75 000 m2 i oddalona od Warszawy o 50 km. Strategia firmy opiera się na ciągłych inwestycjach mających na celu otrzymanie produkcji o najwyższej jakości, opartej o najbardziej wydajne i precyzyjne technologie, jak również wspartej współpracą z renomowanymi dostawcami surowców i komponentów. Tylko dzięki takiej działalności może cieszyć się uznaniem stałych partnerów i dystrybutorów w Polsce i w 32 krajach na kilku kontynentach. jest członkiem Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, który wchodzi w skład Federacji Związków Producentów Opraw Oświetleniowych i Komponentów do Opraw Oświetleniowych działających w Unii Europejskiej C.E.L.M.A. Firma cieszy się uznaniem na rynku w dowód czego została wyróżniona wieloma prestiżowymi tytułami m.in.: „Gazele Biznesu” – nagrodą dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm, „Solidna Firma”, „Przyjaciel Europy”. reprezentuje na rynku polskim także znanych światowych producentów oświetlenia, firmy: Ivela, Egoluce, Allum, Castaldi Ing.

is a company of engineering and manufacturing profile operating in Poland since 1994, specializing in technologically and constructionally advanced solutions in the field of lighting technique. The main activity of the company is production of wide range of lighting fixtures for various applications as well as development of concepts, constructions and technologies of new lighting solutions. Permanent cooperation with international scientific and research institutes enables for combining its long-term experience with innovation. The company premises along with commercial office, design office and stylish five hundred square meter show-room are located nearby the city center of Warsaw, at Jutrzenki Street 73. The industrial plant covering the area of seventy five thousand square meters is situated in Kaluszyn, 50 km from Warsaw. The company’s strategy bases on continuous investments aimed at obtaining highest quality products, utilizing the most efficient and precise technologies as well as cooperation with renowned suppliers of raw materials and components. As a result of such business approach is appreciated by stable partners and distributors in Poland and 32 countries on a few continents. is a member of the Polish Association of Lighting Industry, which is a part of the Federation of National Manufacturers Associations for Luminaries and Electrotechnical Components for Luminaries in the European Union C.E.L.M.A. The company has been rewarded with numerous prestigious certificates, including “Business Gazelle” – award for the most dynamically developing companies, “Fair Company”, “Friend of Europe”, which prove its reputation on the market. also represents renowned manufacturers of lighting fixtures: Ivela, Egoluce, Allum, Ing. Castaldi.

Niniejszy katalog obejmuje tylko część produkowanych opraw.

The present catalogue includes only a part of produced lighting fixtures.

Słowem kluczowym i nadrzędnym celem naszych działań jest jakość, o czym świadczy posiadany Certyfikat potwierdzający, że działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 Key term and general target of our work is quality, what is proved by Certificate of Quality System Management, accordant with requirements of standard EN ISO 9001:2000 Unsere Kompetenzen in Sachen Qualität ist nun auch offiziell bestätigt worden. Das Unternehmen Plexiform mit Ihrem Fertigungsstatt in Kaluszyn gehört zu den Unternehmen in der Beleuchtungsbranche, das nach DIN EN ISO 9001: 2000 zertifiziert worden ist. Ключевым словом и основной целью нашей деятельности является качество,о чем свидетельствует полученный нами Сертификат Системы Контроля Качества, подтверждающий выполнение требований стандарта БЫ 130 9001:2000

BIURO HANDLOWE WARSZAWA

2

COMMERCIAL OFFICE WARSAW

VERTRIEB – WARSZAWA

ГЛАВНЫЙ ОФИС ВАРШАВА


Company Unternehmen Фирма FIRMA ist bekannt als Beleuchtungshersteller, die in Polen seit 1994 tätig ist. Die Firma steht an der Spitze im Bereich der technisch und konstruktionsweise fortgeschrittener Lösungen aus Lichttechnik. Die Haupttätigkeit der Firma ist die Bearbeitung der Konzepte, Konstruktion, Technologie und Produktion der Leuchten für verschiedene Anwendung. Deswegen kooperiert mit einigen Instituten für Wisschenschaft und Erforschung. Die Firma hat Handelsbüro mit Projektabteilung in Warschau, bei der Strasse Jutrzenki 73, wo sich Ausstellungraum mit Fläche 500 m2 befindet. Der Betrieb der Firma mit Grundfläche 75 000 m2 ist 50 km östlich von Warschau entfernt. Die Frimenpolitik berücksichtigt auschließlich die Investionen am meisten rentabel und präzise Anlagen und kooperiert mit den berühmten Lieferanten der Komponenten. Das erklärt man der Anerkennung der Geschäftspartners und dauerhaften Vertreibers in Polen und in 32 Ländern einiger Kontinente. ist ein Mitglied des Polnischen Verbands für die Beleuchtungsindustrie. Firma fand die Anerkennung auf dem Markt, als Beweis dafür, wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet zB. ´Gazele Biznesu´- Preis für die am meisten entwickelte Firma; ´Solidna Firma´; ´Przyjaciel Europy´. vertritt auch auf dem polnischen Markt die bekannte italienische Beleuchtungshersteller wie: Ivela, Egoluce, Allum, Ing. Castaldi.

Gegenwärtiger Katalog umfasst nur Teil hergestellten Leuchten.

– это осветительная компания инженерно-производственного профиля, присутствующая на польском рынке с 1994 года под названием . Основной деятельностью компании является производство широкой гаммы светильников различного назначения, а также разработка концепций, конструкций и технологий новых решений в области освещения. Постоянное сотрудничество с международными научно-исследовательскими центрами способствует тому, что соединяет свой многолетний опыт с инновацией. Офис компании совместно с торговым отделом, отделом проектов, а также богатой экспозицией, поверхностью 500 м2, находится недалеко от центра Варшавы на улице Ютшенки 73. Завод расположен в Калушине на территории 75.000 м2 и отдален от Варшавы на около 50 км. Стратегия компании основывается на постоянных инвестициях, целью которых является получение производства наивысшего качества, базирующегося на наиболее продуктивных и точных технологиях, а также поддерживаемого сотрудничеством с признанными поставщиками материалов и компонентов. Только благодаря такой деятельности может пользоваться признанием постоянных партнеров и дистрибьюторов в Польше, а также в 32 странах на нескольких контенентах. является членом Польской Ассоциации Осветительной Промышленности, который входит в состав Федерации Coюзов Производителей Светильников и Компонентов к Светильникам, действующих в Евросоюзе, C.E.L.M.A. Компания пользуется признанием на рынке, в подтверждение этому получила множество престижных титулов, таких как: „Газели Бизнеса”- награда для наиболее динамично развивающихся фирм, „Солидная Фирма”, „Приятель Европы”. также представляет на польском рынке известных мировых производителей освещения: Ivela, Egoluce, Allum, Castaldi Ing. Нынешний каталог включает в себя только часть производимых светильников.

Plexiform Firmą Roku 2008 Polish Product PLEXIFORM received Polish Product Certification within category firm of the Year 2008 Plexiform - die Firma des Jahres 2008 Polish Product фирма PLEXIFORM получила Сертификат Polish Product в категории Фирма Года 2008

ZAKŁAD PRODUKCYJNY KAŁUSZYN

Firma Plexiform została wyróżniona tytułem „Gazeli Biznesu 2008 Plexiform has been rewarded with “Business Gazelle 2008” designation Firma Plexiform wurde mit Preis GAZELA BIZNESU 2008 ausgezeichnet Фирма Plexiform награждена престижным титулом „Газели Бизнеса 2008

FACTORY KALUSZYN

BETRIEB – KALUSZYN

ЗАВОД В КАЛУШИНЕ

3


SPIS TREŚCI

Table of contents Inhaltsverzeichnis Содержание

OPRAWY SYSTEMOWE Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

10

62

System LUXO

W!

14

NE

System TRACK

W!

15

NE

System VIP

W!

NE

18

System TESIS G/K

20

System PLANUS

24 28 37

65 68 70

74

POP

77

FINESTRA

80

QUADRO

System EKOS

System VEGA

System DELTA

System BETA

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY Electrical tracks and internal floodlights Stromschienen und Strahler Шинопровода и прожекторы

50

szynoprzewód 3-fazowy kwadratowy 3-phase electrical track square 3-Phasen-Stromschiene kwadratisch 3-фазовый шинопровод квадратный szynoprzewód 3-fazowy dostropowy 3-phase electrical track recessed 3-Phasen-Einbau- Stromschiene 3-фазовый шинопровод встраиваемый szynoprzewód 1-fazowy owalny 1-phase electrical track oval 1-Phase-Stromschiene oval 1-фазовый шинопровод овальный

OPRAWY WNĘTRZOWE Interior fixtures Innenbeleuchtung Светильники для интерьера

82 44

szynoprzewód 3-fazowy owalny 3-phase electrical track oval 3-Phasen-Stromschiene oval 3-фазовый шинопровод овальный

RAY

W!

NE

51

POP LED

52

NICE

84

DUET oczka halogenowe Halogen spotlights Halogen-Spotlights галогеновые глазки

W!

NE

86

DOWNLIGHT

96

QUAZAR

W!

98

NE

TAURI

101

CAPRI T5

W!

NE

55

MERLINO

102

TORINO II T5

57

STAGE

103

MONZA II T5

W!

W!

58

NE

SEVEN/MINISEVEN

NE

104

QUASET

105

LINEA

W!

61 4

NE

GLIESE


Table of contents Inhaltsverzeichnis Содержание PLAFONIERY Plafonds Plafonds Плафоньеры

106

LUXO LINE PAR

107

IMOLA

146

DROP

110

ROMA

148

SOLAR

113

PISA

116

TORINO

119 122

OPRAWY ARCHITEKTONICZNE Architectonic lighting fixtures Architektonische Beleuchtung Архитектурные светильники

128

POKER LS

CONO

152

RALLY

OPRAWY LED LED lighting fixtures LED Beleuchtung Cветильники LED

154

CLIK

NE DXL

W!

155

NE DXC

W!

NE

156

GXR

157

NAUTO LED

159

WALL LED

FIBRA II

W!

140

151

W!

OPRAWY SZCZELNE Watertight lighting fixtures Dichtleuchten Герметичные светильники

139

FLY

LATTE NEW

POKER

136

151 MONZA

124

133

SPIS TREŚCI

NE

ROMA II T5 IP65

W!

TORINO II T5 IP 65

W!

NE

161

NE

QUINT LED

141

IMOLA IP65

142

ROMA IP65

OPRAWY DO WBUDOWANIA Recessed outdoor fixtures Außenbeleuchtung - Einbauleuchten Встраиваемые наружные осветительные приборы

143

PISA IP65

164

SERIA 500

144

TORINO IP65

165

WALKER

5


166

ACHILLE

NAŚWIETLACZE Floodlights Beleuchterreich Промышленные светильники

OPRAWY SPECJALISTYCZNE Special lighting fixtures Sonderausführungen Специальные светильники

192

VIRUS

INFORMACJE TECHNICZNE Technical information Technische Informationen Техническая информация

168

STYLE

170

EVOLUTION

195

Regulacja światła Regulation of light Beleuchtungsregulung Регуляция света

172

COSMO

201

Źródła światła Light sources Lampen Источники света

174

START

204

176

JET

205

177

LIGHTMASTER

208

LiteStar 9.03 PXF 456

0123

Spis kodów List of codes Liste der Code Перечень кодов Dostępne kolory Available colors Zugängliche Farben Цвета

HIGH-BAY High-Bay High-Bay High-Bay

179

EASY

182

EGO

OPRAWY AWARYJNE I EWAKUACYJNE Emergency and evacuation lighting fixtures Notleuchten, Flutleuchten аварийные, эвакуационные и специалистические светильники

The present catalogue is not a trade offer according to the civil law provisions. Der Katalog soll nicht als das Angebot lt. Zivilrecht angenommen werden. Настоящий каталог не является коммерческим предложением в понимании норм Гражданского кодекса.

185

STAR

186

VIA

Firma PLEXIFORM zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów umieszczonych w niniejszym katalogu.

187

CRONUS

PLEXIFORM company reserves the right to change the design of products listed in this catalogue.

188 191

6

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

FAST FLAG MODUŁY AWARYJNE emergency modules Notmodule аварийный модуль

Die Firma PLEXIFORM behaltet sich das Recht vor, die Konstruktionsdetails der Produkten vom Katalog zu ändern. Компания PLEXIFORM оставляет за собой право на изменение конструкции изделия , перечисленных в данном каталоге.


LEGENDA

Legend Legende Обозначения

produkt może być wprowadzony do obrotu na rynku Unii Europejskiej product can be sold on the European Union market das Produkt kann auf dem europäischen Markt verkauft werden изделие допущено к оброту на рынке Европейского Союза

PXF 456

0123

powierzchnia płaszczyzny czołowej oprawy area of the front surface of fixture Fläche der Vorderseite der Leuchte поверхность фронтовой плоскости светильника

możliwość montażu na podłożu o normalnym stopniu palności fixture can be installed on surfaces with normal flammability degree Möglichkeit der Montage auf normal-entflammbare Baustoffe возможен монтаж на поверхности с нормальной степенью воспламеняемости

wymiar otworu montażowego dimension of the mounting hole Mass des Montageloches размер монтажного отверстия wymiar otworu montażowego dimension of the mounting hole Mass des Montageloches размер монтажного отверстия

stopień szczelności

degree IP20 protection Kennzeichnung der Schutzart von Produkten степень защиты

IK10

kod oprawy / elementu Product code Artikelnummer Код светильника / элементу

uwagi remarks Bemerkungen инстукции

stopień odporności na uderzenia impact resistance level Grad der mechanischen Belastbarkeit степень устойчивости к воздействию

kolor oprawy / elementu color of fixture / element Farbe der Leuchte/ des Elements цвет светильника / элемента

klasa ochronności I insulation class I Schutzgrad I уровень предохранения I

czas pracy w trybie awaryjnym working time in emergency mode Arbeitszeit im Notfall время работы в аварийном режиме

klasa ochronności II insulation class II Schutzgrad II уровень предохранения II klasa ochronności III insulation class III Schutzgrad III уровень предохранения III

strumień świetlny luminous flux Lichtstrom световой поток

informacje o źródle światła light source information Informationen zur Lichtquelle информация о источнике света

dopuszczalne obciążenie statyczne permissible static load Die zulässige statistische Belastung допустимая статическая нагрузка

statecznik elektroniczny w standardzie electronic ballast included EVG in der Standartausführung электронный баласт в стандарте

rozsył: pośredni (IN) light beam: indirect (IN) (IN) Lichtverteilung: indirekt (IN) рассеяние: посредственное (IN)

moc źródła światła light source wattage Leistung der Lampe мощность источника света

rozsył: bezpośredni (DI) light beam: direct (DI) (DI) Lichtverteilung: direkt (DI) рассеяние: непосредственное (DI)

ciężar oprawy / elementu weight of fixture / element Gewicht der Leuchte/ des Elements вес светильника źródło światła w komplecie light source included inklusive Lichtquelle источник света в комплект kąt obrotu rotation angle Drehwinkel угол оборота

rozsył: bezpośrednio-pośredni (DI-IN) light beam: direct-indirect (DI-IN) (DI-IN) Lichtverteilung: direkt-indirekt (DI-IN) рассеяние: непосредственно-посредственное (DI-IN)

NT

Wersja natynkowa Surface installation Anbauversion Накладные светильники

kąt wychylenia deflection angle Schwenkungswinkel угол выступа regulowany kąt ustawienia oprawy regulated angle of fixture setup regulierbarer Winkel der Leuchtenstellung регулируемый угол устанавливания светильника

7


LEGENDA

Legend Legende Обозначения

PAR – raster paraboliczny PAR – parabolical raster PAR – der parabolische Raster ПАР – параболический растр

PAR-S – raster paraboliczny satynowany PAR-S – parabolical raster glaze PAR-S – der parabolische Raster Satin ПАР-С – параболический растр глазированный

SLA – raster SLA SLA – SLA raster SLA – SLA Raster SLA – растр SLA

SLB – raster SLB SLB – SLB raster SLB – SLB Raster SLB – растр SLB

OPAL – klosz mleczny (opalizowany) Heat – milk lampshade (opalizowany) Beheiz – der Milch Lampenschirm (opalizowany) Отопи – молочный Плафон (опализованы)

PRYZM – klosz pryzmatyczny Of heaps – PRMatic lampshade Der Haufen – der PRMatische Lampenschirm Куч – Плафон прызматычны

8


OPRAWY SYSTEMOWE Lighting systems Beleuchtungssystemeос Осветительные системы

Seria nowoczesnych opraw oświetleniowych. Dzięki ciekawemu wzornictwu i szerokiej gamie akcesoriów pozwala spełniać nie tylko najwyższe wymagania oświetleniowe, ale również być bardzo ciekawym elementem wyposażenia wnętrz Materiały: korpus aluminiowy malowany proszkowo (paleta dostępnych kolorów na str. 208, inne kolory na zapytanie). Lighting systems constitute series of modern lighting fixtures. Thanks to interesting design and wide range of accessories, they not only comply with the highest lighting standards, but also are an interesting element of interior equipment. Materials: powder painted aluminium profile (see color palette on page 208, other colors available on request). Eine moderne Leuchtenreihe. Dank ihrer interessanten Form und reicher Auswahl von Zubehör erfüllt sie nicht nur die grösten Beleuchtungsanforderungen sondern kann auch zur Attraktivität der Innenraumausstattung beitragen. Bestandteile: Aluminiumkörper pulverbeschiechtet (die Farbenwahl auf der Seite 208, andere Farben auf Wunsch zugänglich). Серия современных осветительных приборов. Благодаря интересному дизайну и широкой гамме дополнительных аксессуаров позволяет выполнить не только найвыжшие осветительные требования, но и является очень интересным элементом украшения интерьера. Материалы: алюминиевый корпус, окрашенный порошком (цветовая палета на стр. 208, другие цвета - по запросу).

9


S Y S T E M

LUXO

Seria nowoczesnych opraw oświetleniowych przystosowanych do zwieszania za pomocą regulowanych linek stalowych. Zastosowanie świetlówek T5, stateczników elektronicznych oraz rastrów parabolicznych pozwala uzyskać bardzo wysokie parametry jakościowe oświetlenia. Materiały: korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo (standardowy kolor szary, inne kolory na zapytanie), raster PAR z aluminium wysokiej czystości. Series of modern lighting fixtures designed for suspension on adjustable steel wires. Use of T5 fluorescent lamps, electronic ballasts and parabolic louvers enables to achieve very high quality parameters of lighting. Materials: powder painted steel body (standard color grey, other colors available on request), PAR louver made of high purity aluminium. Die moderne Leuchtenserie angepasst zur Aufhängung an der Decke mit der Hilfe regulierbarer Stahlseilen. Die Vernutzung der Leuchtstofflampen T5, elektronischer Vorschaltgeräten und parabolischer Rastern erlaubt sehr hohe Qualitätsparameter der Beleuchtung zu gewinnen. Materialen: Körper aus dem pulverbeschiechten Stahlblech (zugänglich im Standart in grau, andere Farbenauf Anfrage), die Raster PAR aus Aluminium von höchster Sauberkeit. Серия современных светильников, приспособленных к подвешиванию при помощи регулируемых стальных тросиков. Использование ламп Т5, электронных балластов, а также параболических решеток позволяет получить очень высокие качественные параметры освещения. Материалы: корпус из стальной жести, окрашенной порошком (стандартный цвет серый, другие цвета по запросу), решетка РАК из алюминия высокой чистоты.

10


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

OPRAWY SYSTEMOWE

IP20

LUXO

PAR

PXF 6 2345

PAR

01

01

PXF 6 2345

OPAL

PXF 6 2345

NT PAR

OPAL

01

PXF 6 2345

NT OPAL PXF 6 2345

01

01

PXF 456

0123

1x14W

T5 /G5/

2,50

PX0727101 PX0743101 PX0741101 PX0757101 PX0761101 PX0760101

1x21W

T5 /G5/

3,30

PX0727108 PX0743108 PX0741108 PX0757108 PX0761108 PX0760108

1x28W

T5 /G5/

4,20

PX0727115 PX0743115 PX0741115 PX0757115 PX0761115 PX0760115

1x35W

T5 /G5/

5,00

PX0727122 PX0743122 PX0741122 PX0757122 PX0761122 PX0760122

1x24W

T5 /G5/

2,50

PX0727157 PX0743157 PX0741157 PX0757157 PX0761157 PX0760157

1x39W

T5 /G5/

3,30

PX0727164 PX0743164 PX0741164 PX0757164 PX0761164 PX0760164

1x49W

T5 /G5/

5,00

PX0727171 PX0743171 PX0741171 PX0757171 PX0761171 PX0760171

1x54W

T5 /G5/

4,20

PX0727178 PX0743178 PX0741178 PX0757178 PX0761178 PX0760178

1x80W

T5 /G5/

5,00

PX0727185 PX0743185 PX0741185 PX0757185 PX0761185 PX0760185

2x14W

T5 /G5/

3,00

PX0727129 PX0743129 PX0741129 PX0757129 PX0761129 PX0760129

2x21W

T5 /G5/

4,00

PX0727136 PX0743136 PX0741136 PX0757136 PX0761136 PX0760136

2x28W

T5 /G5/

5,00

PX0727143 PX0743143 PX0741143 PX0757143 PX0761143 PX0760143

2x35W

T5 /G5/

6,00

PX0727150 PX0743150 PX0741150 PX0757150 PX0761150 PX0760150

2x24W

T5 /G5/

3,00

PX0727192 PX0743192 PX0741192 PX0757192 PX0761192 PX0760192

2x39W

T5 /G5/

4,00

PX0727199 PX0743199 PX0741199 PX0757199 PX0761199 PX0760199

2x49W

T5 /G5/

6,00

PX0727206 PX0743206 PX0741206 PX0757206 PX0761206 PX0760206

2x54W

T5 /G5/

5,00

PX0727213 PX0743213 PX0741213 PX0757213 PX0761213 PX0760213

2x80W

T5 /G5/

6,00

PX0727220 PX0743220 PX0741220 PX0757220 PX0761220 PX0760220 14W, 24W

LUXO DI PAR/ N/T PAR

LUXO DI – IN PAR

L [mm] 630

21W, 39W

930

28W, 54W

1230

35W, 49W, 80W

1530

LUXO DI OPAL/ N/T OPAL

LUXO DI-IN OPAL

11


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

IP20

LUXO MINI DI–IN

bezpośrednio – pośredni

direct – indirect direkt – indirektes непосредственно - посредственная

PXF 456

0123

LUXO MINI DI-IN

12

1x14W

T5 /G5/

1,20

PX0763101

1x21W

T5 /G5/

1,80

PX0763108

1x28W

T5 /G5/

2,50

PX0763115

1x35W

T5 /G5/

3,30

PX0763122

1x24W

T5 /G5/

1,20

PX0763129

1x39W

T5 /G5/

1,80

PX0763136

1x49W

T5 /G5/

3,30

PX0763143

T5 /G5/

2,50

PX0763150

14W, 24W

L [mm] 630

1x54W 1x80W

T5 /G5/

3,30

PX0763157

21W, 39W

930

2x14W

T5 /G5/

1,50

PX0763164

28W, 54W

1230

2x21W

T5 /G5/

2,30

PX0763171

35W, 49W, 80W

1530

2x28W

T5 /G5/

3,20

PX0763178

2x35W

T5 /G5/

4,30

PX0763185

2x24W

T5 /G5/

1,50

PX0763192

2x39W

T5 /G5/

2,30

PX0763199

2x49W

T5 /G5/

4,30

PX0763206

2x54W

T5 /G5/

3,20

PX0763213

2x80W

T5 /G5/

4,30

PX0763220


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR PXF 456

OPRAWY SYSTEMOWE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ SPOT LUXO 1x

0123

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

AKCESORIA

PX0759101

1,00

ACCESSORIES

ZUBEHÖR PXF 456

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ SPOT LUXO 2x

0123

50W

QR111 /G53/

AKCESORIA

PX0759108

1,50

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

LUXO MINI łącznik liniowy

PXF 456

0123

PX0777101 PX0777122

0,10 0,20

AKCESORIA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

LUXO MINI 1x LUXO MINI 2x

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

LUXO MINI linear joint LUXO MINI Verbindungsstück LUХО MINI линейный соединитель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

PXF 456

0123

0,20 0,30

PX0777108 PX0777129

LUXO MINI 1x LUXO MINI 2x

LUXO MINI łącznik 90° LUXO MINI 90° joint LUXO MINI Verbindungsstück 90° LUХО MINI угловой соединитель 90°

13


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

TRACK

IP20

PXF 456

40

40

0123

178

21W, 39W

L [mm] 950

28W, 54W

1250

35W, 49W, 80W

1550

128

AKCESORIA

ACCESSORIES

1x21W

T5 /G5/

2,40

PX0866101

1x28W

T5 /G5/

3,30

PX0866108

1x35W

T5 /G5/

4,10

PX0866115

1x39W

T5 /G5/

2,40

PX0866122

1x49W

T5 /G5/

4,10

PX0866129

1x54W

T5 /G5/

3,30

PX0866136

1x80W

T5 /G5/

4,10

PX0866143

2x21W

T5 /G5/

2,60

PX0866150

2x28W

T5 /G5/

3,50

PX0866157

2x35W

T5 /G5/

4,30

PX0866164

2x39W

T5 /G5/

2,60

PX0866171

2x49W

T5 /G5/

4,30

PX0866178

2x54W

T5 /G5/

3,50

PX0866185

2x80W

T5 /G5/

4,30

PX0866192

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

TRACK łącznik uniwersalny 1x...

PXF 456

TRACK Universal joint 1x... TRACK Universelles Verbindungsstück 1x... TRACK Универсальный соединитель 1x...

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

0123

0,45

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

TRACK łącznik uniwersalny 2x... TRACK Universal joint 2x... TRACK Universelles Verbindungsstück 2x... TRACK Универсальный соединитель 2x...

TRACK

14

PX0869101

PXF 456

0123

0,70

PX0869111


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

OPRAWY SYSTEMOWE

VIP

IP20

65

2x 113 L [mm] 881

28W, 54W

1181

35W, 49W, 80W

1481

1x

65

21W, 39W

65

PXF 456

0123

PAR

PXF 456

0123

PAR

OPAL PXF 456

0123

OPAL PXF 456

0123

1x21W

T5 /G5/

2,30

PX0910101 PX0914101 PX0912101 PX0916101

1x39W

T5 /G5/

2,30

PX0910108 PX0914108 PX0912108 PX0916108

1x28W

T5 /G5/

2,90

PX0910115 PX0914115 PX0912115 PX0916115

1x54W

T5 /G5/

2,90

PX0910122 PX0914122 PX0912122 PX0916122

1x35W

T5 /G5/

3,40

PX0910129 PX0914129 PX0912129 PX0916129

1x49W

T5 /G5/

3,40

PX0910136 PX0914136 PX0912136 PX0916136

1x80W

T5 /G5/

3,40

PX0910143 PX0914143 PX0912143 PX0916143

2x21W

T5 /G5/

2,90

PX0910150 PX0914150 PX0912150 PX0916150

2x39W

T5 /G5/

2,90

PX0910157 PX0914157 PX0912157 PX0916157

2x28W

T5 /G5/

3,40

PX0910164 PX0914164 PX0912164 PX0916164

2x54W

T5 /G5/

3,40

PX0910171 PX0914171 PX0912171 PX0916171

2x35W

T5 /G5/

4,00

PX0910178 PX0914178 PX0912178 PX0916178

2x49W

T5 /G5/

4,00

PX0910185 PX0914185 PX0912185 PX0916185

2x80W

T5 /G5/

4,00

PX0910192 PX0914192 PX0912192 PX0916192

VIP PAR DI

VIP PAR DI-IN

VIP OPAL DI

VIP OPAL DI-IN

15


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

AKCESORIA Końcówka

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

End cap Endung Заглушка

AKCESORIA Łącznik liniowy

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 0123

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

PXF 456

0123

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

PXF 456

ACCESSORIES

Wall joint Wandverbinder Настенный соеденитель

16

PX0922248

0,90

ZUBEHÖR

1x…

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

0123

PX0922269

1,30

ZUBEHÖR

2x…

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

Ceiling joint Deckenverbindungsstück Потолочный соединитель

AKCESORIA Łącznik ścienny

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 0123

90° joint Verbindungsstück 90° Угловой соединитель 90°

AKCESORIA Łącznik sufitowy

PX0922227

0,10

90° joint Verbindungsstück 90° Угловой соединитель 90°

AKCESORIA Łącznik 900 2x...

1x… 2x…

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Linear joint Verbindungsstück Линейный соединитель

AKCESORIA Łącznik 900 1x...

PX0922290 PX0922311

0,05 0,08

0123

PX0922164 PX0922185

0,08 0,10

ZUBEHÖR

1x… 2x…

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

0123

0,08

PX0922206


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

WA51132570

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

PX0922101 PX0922122

AKCESORIA

PXF 456

0123

0,10

1x… 2x…

ACCESSORIES

PX0922143

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie elektryczne Electric suspension Elektrische Seilpendel-befestigung Электрический подвес

0123

0,40 0,60

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Kostka/ element łączący Connection block Verbindungsstück Соединительный элемент

0123

0,01

OPRAWY SYSTEMOWE

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie zwykłe Simple suspension Einfache Seilpendel-befestigung Подвес обычный

17


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

S Y S T E M

TESIS G/K 18


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

OPRAWY SYSTEMOWE

TESIS G/K

IP20

dostropowy

[

] L [mm]

[

L [mm]

recessed einbau встраиваемый

L [mm]

28W, 54W

1210

1190

1170

35W, 49W, 80W

1510

1490

1470

PXF 456 0123

PAR [ ]

PXF 456 0123

PAR [

PXF 456 0123

PAR

PXF 456 0123

OPAL [ ]

PXF 456 0123

OPAL [

PXF 456 0123

OPAL

1x28W

T5 /G5/

4,90

PX0873101 PX0873801 PX0873401 PX0878101 PX0878801 PX0878401

1x35W

T5 /G5/

5,53

PX0873105 PX0873808 PX0873408 PX0878105 PX0878808 PX0878408

1x49W

T5 /G5/

5,53

PX0873109 PX0873815 PX0873415 PX0878109 PX0878815 PX0878415

1x54W

T5 /G5/

4,90

PX0873113 PX0873822 PX0873422 PX0878113 PX0878822 PX0878422

1x80W

T5 /G5/

5,53

PX0873117 PX0873829 PX0873429 PX0878117 PX0878829 PX0878429

2x28W

T5 /G5/

5,20

PX0873121 PX0873836 PX0873436 PX0878121 PX0878836 PX0878436

2x35W

T5 /G5/

5,83

PX0873125 PX0873843 PX0873443 PX0878125 PX0878843 PX0878443

2x49W

T5 /G5/

5,83

PX0873129 PX0873850 PX0873450 PX0878129 PX0878850 PX0878450

2x54W

T5 /G5/

5,20

PX0873133 PX0873857 PX0873457 PX0878133 PX0878857 PX0878457

2x80W

T5 /G5/

5,83

PX0873137 PX0873864 PX0873464 PX0878137 PX0878864 PX0878464

[

] oprawa pojedyncza, Single lighting fixture (for single mounting), die einzelne Lampe, Одиночный светильник

[

oprawa końcowa, Terminal lighting fixture (start/end in-line mounting), die Endlampe, Конечый светильник oprawa przelotowa, Intermediate lighting fixture (in-line mounting), die Durchgangslampe, Промежуточный светильник

TESIS G/K PAR

TESIS G/K OPAL

19


S Y S T E M 20

PLANUS


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

PXF 456

0123

1x24W

T5 /G5/

2,40

1x39W

T5 /G5/

3,30

1x54W

T5 /G5/

4,20

1x80W

T5 /G5/

5,20

2x24W

T5 /G5/

2,70

2x39W

T5 /G5/

3,50

2x54W

T5 /G5/

4,40

2x80W

T5 /G5/

5,30

PX0100101 PX0100115

OPRAWY SYSTEMOWE

bezpośrednio – pośredni

direct – indirect direkt – indirektes непосредственно - посредственная

IP20

PX0100122 PX0100136 PX0100143 PX0100157 PX0100164 PX0100178 PX0100185 PX0100199 PX0100206 PX0100220 PX0100227 PX0100241 PX0100248

PLANUS DI – IN

PX0100262

PLANUS DI

PXF 456

0123

1x24W

T5 /G5/

2,40

1x39W

T5 /G5/

3,30

1x54W

T5 /G5/

4,20

1x80W

T5 /G5/

5,20

2x24W

T5 /G5/

2,70

2x39W

T5 /G5/

3,50

2x54W

T5 /G5/

4,40

2x80W

T5 /G5/

5,30

PX0116101 PX0116115 PX0116122 PX0116136 PX0116143

IP20

PX0116157 PX0116164 PX0116178 PX0116185 PX0116199 PX0116206 PX0116220 PX0116227 PX0116241 PX0116248

bezpośredni

direct direkt непосредственная

PX0116262

24W

L [mm] 700

39W

1000

54W

1300

80W

1600

PLANUS DI

PLANUS DI – IN

21


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Moduł pusty

PXF 456

0123

Empty module Leeres Modul Пустой модуль

PX0178101 PX0178115 PX0178122 PX0178136 PX0178143 PX0178157 PX0178164 PX0178178

2,67 3,81 4,96 6,10

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

L=700mm L=1000mm L=1300mm L=1600mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Końcówka

PXF 456

0123

End cap Endung Заглушка

AKCESORIA

0,06 0,06

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PX0178185 PX0178199

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik liniowy

PXF 456

0123

Linear joint Verbindungsstück Линейный соединитель

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,06 0,06

ZUBEHÖR

PX0178248 PX0178262

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik 90°

PXF 456

0123

90° joint Verbindungsstück 90° Угловой соединитель 90°

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,46 0,46

ZUBEHÖR

PX0178206 PX0178220

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik T

PXF 456

0123

T joint Verbindungsstück T Соединитель Т

AKCESORIA

0,50 0,50

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik krzyżowy Cross joint Kreuzverbindungsstück Крестовой соединитель

22

PX0178283 PX0178297

PXF 456

0123

0,57 0,57

PX0178227 PX0178241


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik sufitowy Ceiling joint Deckenverbindungsstück Потолочный соединитель

0123

PX0178269 PX0178276

0,02 0,02

OPRAWY SYSTEMOWE

* *

4szt./oprawę 4pcs./fixture 4St./Gehäuse 4шт./свет.

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Raster krótki (bk) Raster długi (bd)

PXF 456

0123

0,10 0,12

PX0178311 PX0178304

bk bd

Short louver (bk) Long louver (bd) Kurzer Raster (bk) Langer Raster (bd) Короткая решетка (Ьк) Длинная решетка (Ьd)

24W – 1bk + 1bd 39W – 1bk + 2bd 54W – 1bk + 3bd 80W – 1bk + 4bd

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Raster metalizowany krótki (mk) Raster metalizowany długi (md)

PXF 456

0123

0,10 0,12

PX0178325 PX0178318

mk md

Short metallic louver (mk) Long metallic louver (md) Kurzer metallisierter Raster (mk) Langer metallisierter Raster (md) Металлизированная короткая решетка(mk) Металлизированная длинная решетка (md)

24W – 1mk + 1md 39W – 1mk + 2md 54W – 1mk + 3md 80W – 1mk + 4md

AKCESORIA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie zwykłe

PXF 456

0123

PX0178332 PX0178339 PX0178346

0,15 0,15 0,15

AKCESORIA

Simple suspension Einfache Seilpendel-befestigung Подвес обычный

** ** **

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie elektryczne

PXF 456

0123

PX0178353 PX0178360 PX0178367

0,34 0,34 0,34

AKCESORIA

Electric suspension Elektrische Seilpendel-befestigung Электрический подвес

** ** **

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

PXF 456

0123

0,41 0,52

*

28W, 54W PX0178330 PX0178331 35W, 49W, 80W

Raster paraboliczny Parabolic louver Parabolischer Raster Параболическая решетка

- zastosowanie łącznika sufitowego tylko do oprawy System Planus bezpośredni

- use of ceiling joint only for System Planus direct - Anwendung von Deckenverbindungsstück nur bei direktem System Planus - потолочный соединитель используется только в версии с непосредственной световой эмиссией

** - standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5 m - standard length of suspensions maximum 1,5 m - Standartlänge der Seilpendel-befestigung maximal 1,5 m - стандартная длина подвеса 1,5м

23


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

S Y S T E M 24

EKOS


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

PXF 456

0123

PXF 456

0123

OPRAWY SYSTEMOWE

EKOS DI – IN

PAR

1x18W

T8 /G13/

3,03

PX0224101 PX0244101

1x36W

T8 /G13/

4,47

PX0224115 PX0244115

1x58W

T8 /G13/

5,55

PX0224129 PX0244129

2x18W

T8 /G13/

3,72

PX0224143 PX0244143

2x36W

T8 /G13/

5,10

PX0224157 PX0244157

2x58W

T8 /G13/

6,79

1x18W

T8 /G13/

2,53

EVG

PX0228101 PX0248101

1x36W

T8 /G13/

3,97

EVG

PX0228115 PX0248115

1x58W

T8 /G13/

5,00

EVG

PX0228129 PX0248129

2x18W

T8 /G13/

3,22

EVG

PX0228143 PX0248143

2x36W

T8 /G13/

4,60

EVG

PX0228157 PX0248157

2x58W

T8 /G13/

6,29

EVG

PX0228171 PX0248171

IP20

PX0224171 PX0244171

bezpośrednio – pośredni

direct – indirect direkt – indirektes непосредственно - посредственная

PXF 456

0123

PXF 456

0123

EKOS DI

PAR

1x18W

T8 /G13/

3,24

PX0184101 PX0204101

1x36W

T8 /G13/

4,87

PX0184115 PX0204115

1x58W

T8 /G13/

6,05

PX0184129 PX0204129

2x18W

T8 /G13/

3,92

PX0184143 PX0204143

2x36W

T8 /G13/

5,50

PX0184157 PX0204157

2x58W

T8 /G13/

7,29

1x18W

T8 /G13/

2,74

EVG

PX0188101 PX0208101

1x36W

T8 /G13/

4,37

EVG

PX0188115 PX0208115

1x58W

T8 /G13/

5,55

EVG

PX0188129 PX0208129

2x18W

T8 /G13/

3,42

EVG

PX0188143 PX0208143

2x36W

T8 /G13/

5,00

EVG

PX0188157 PX0208157

2x58W

T8 /G13/

6,79

EVG

PX0188171 PX0208171

IP20

PX0184171 PX0204171

bezpośredni

direct direkt непосредственная

EKOS DI

18W

L [mm] 750

36W

1350

58W

1650

EKOS DI – IN

25


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Moduł pusty

PXF 456

0123

Empty module Leeres Modul Пустой модуль

AKCESORIA

PX0310101 PX0310115 PX0310129

2,70 4,84 5,91

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

L=750 mm L=1350 mm L=1650 mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Końcówka

PXF 456

0123

End cap Endung Заглушка

AKCESORIA

0,10 0,10 0,10

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PX0310143 PX0310150 PX0310157

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik liniowy

PXF 456

0123

Linear joint Verbindungsstück Линейный соединитель

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,06 0,06 0,06

ZUBEHÖR

PX0310206 PX0310213 PX0310220

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik 90°

PXF 456

0123

90° joint Verbindungsstück 90° Угловой соединитель 90°

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,45 0,45 0,45

ZUBEHÖR

PX0310164 PX0310171 PX0310178

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik T

PXF 456

0123

T joint Verbindungsstück T Соединитель Т

AKCESORIA

0,49 0,49 0,49

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik krzyżowy Cross joint Kreuzverbindungsstück Крестовой соединитель

26

PX0310241 PX0310248 PX0310255

PXF 456

0123

0,55 0,55 0,55

PX0310185 PX0310192 PX0310199


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik sufitowy Ceiling joint Deckenverbindungsstück Потолочный соединитель

0123

PX0178269 PX0178276

0,02 0,02

OPRAWY SYSTEMOWE

* *

4szt./oprawę 4pcs./fixture 4St./Gehäuse 4шт./свет.

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Raster (rb)

PXF 456

Louver (rb) Raster (rb) Решетка (гЬ)

0123

0,08

PX0310262

18W – 2 rb 36W – 4 rb 58W – 5 rb

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Raster metalizowany (rm)

PXF 456

0123

0,08

Metallic louver (rm) Metallisierter Raster (rm) Решетка металлизированная (rm)

PX0310269

18W – 2 rm 36W – 4 rm 58W – 5 rm

AKCESORIA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie zwykłe

PXF 456

0123

PX0178332 PX0178339 PX0178346

0,15 0,15 0,15

AKCESORIA

Simple suspension Einfache Seilpendel-befestigung Подвес обычный

** ** **

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie elektryczne

PXF 456

0123

0,34 0,34 0,34

*

PX0178353 PX0178360 PX0178367

** ** **

Electric suspension Elektrische Seilpendel-befestigung Электрический подвес

- zastosowanie łącznika sufitowego tylko do oprawy System Ekos bezpośredni

- use of ceiling joint only for System Ekos direct - Anwendung von Deckenverbindungsstück nur bei direktem System Ekos - потолочный соединитель используется только в версии с непосредственной световой эмиссией

** - standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5 m - standard length of suspensions maximum 1,5 m - Standartlänge der Seilpendel-befestigung maximal 1,5 m - стандартная длина подвеса 1,5м

27


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

S Y S T E M 28

VEGA


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

OPRAWY SYSTEMOWE

VEGA DI

PXF 456

0123

1x11W

TC-S /G23/

2,10

PX0316101

1x18W

T8 /G13/

2,88

PX0316115

1x30W

T8 /G13/

3,20

PX0316129

1x36W

T8 /G13/

3,64

PX0316143

1x58W

T8 /G13/

4,47

PX0316157

2x11W

TC-S /G23/

2,60

PX0316171

2x18W

T8 /G13/

3,36

PX0316185

2x30W

T8 /G13/

3,90

PX0316199

2x36W

T8 /G13/

4,36

PX0316213

2x58W

T8 /G13/

5,58

1x18W

T8 /G13/

2,38

EVG

PX0320101

1x30W

T8 /G13/

2,70

EVG

PX0320115

1x36W

T8 /G13/

3,14

EVG

PX0320129

1x58W

T8 /G13/

4,00

EVG

PX0320143

2x18W

T8 /G13/

2,86

EVG

PX0320157

2x30W

T8 /G13/

3,40

EVG

PX0320171

2x36W

T8 /G13/

3,76

EVG

PX0320185

2x58W

T8 /G13/

5,08

EVG

PX0320199

IP20

PX0316227

bezpośredni

direct direkt непосредственная

VEGA DI – IN

PXF 456

0123

1x18W

T8 /G13/

2,83

PX0336101

1x36W

T8 /G13/

3,72

PX0336115

1x58W

T8 /G13/

4,74

PX0336129

2x18W

T8 /G13/

3,55

PX0336143

2x36W

T8 /G13/

4,53

PX0336157

2x58W

T8 /G13/

5,53

1x18W

T8 /G13/

2,33

EVG

PX0340101

1x36W

T8 /G13/

3,22

EVG

PX0340115

1x58W

T8 /G13/

4,24

EVG

PX0340129

2x18W

T8 /G13/

3,05

EVG

PX0340143

2x36W

T8 /G13/

4,03

EVG

PX0340157

2x58W

T8 /G13/

5,03

EVG

PX0340171

IP20

PX0336171

bezpośrednio – pośredni

direct – indirect direkt – indirektes непосредственно - посредственная 11W

L [mm] 500

18W

1080

30W

1380

36W

1680

58W

1980

VEGA DI

VEGA DI – IN

29


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Moduł pusty

PXF 456

0123

Empty module Leeres Modul Пустой модуль

AKCESORIA

PX0414101 PX0414129 PX0414143

2,36 3,67 4,33

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Moduł głośnikowy

PXF 456

0123

Speaker modul Akustikmodul Звуковой модуль

AKCESORIA

L=1080 mm L=1680 mm L=1980 mm

PX0414157

0,90

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

L=250 mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Końcówka

PXF 456

0123

End cap Endung Заглушка

AKCESORIA

PX0414171 PX0414178 PX0414185

0,10 0,10 0,10

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik liniowy

PXF 456

0123

Linear joint Verbindungsstück Линейный соединитель

AKCESORIA

ACCESSORIES

PX0414192 PX0414199 PX0414206

0,07 0,07 0,07

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik liniowy niewidoczny

PXF 456

0123

Invisible linear joint Unsichtbares lineares Verbindungsstück Соединитель линейный невидимый

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,02

2szt./oprawę 2pcs./fixture 2St./Gehäuse 2шт./свет.

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik 90° 90° joint Verbindungsstück 90° Угловой соединитель 90°

30

PX0414213

PXF 456

0123

0,21 0,21 0,21

PX0414220 PX0414227 PX0414234


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

PX0414241 PX0414248 PX0414255

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Cross joint Kreuzverbindungsstück Крестовой соединитель

PX0414262 PX0414269 PX0414276

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PX0414283

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PX0414290 PX0414297

Ceiling joint Deckenverbindungsstück Потолочный соединитель

* *

2szt./oprawę 2pcs./fixture 2St./Gehäuse 2шт./свет.

AKCESORIA

ACCESSORIES PXF 456

0123

0,13 0,13

*

PX0649248 PX0649255

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik sufitowy

PXF 456

0123

0,02 0,02

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik elastyczny Flexible joint Flexibles Verbindungsstück Γибкий соединитель

PXF 456

0123

0,41

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik krzyżowy

PXF 456

0123

0,32 0,32 0,32

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik T T joint Verbindungsstück T Соединитель Т

0123

0,28 0,28 0,28

OPRAWY SYSTEMOWE

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik uniwersalny Universal joint Universelles Verbindungsstück Универсальный соединитель

- zastosowanie łącznika sufitowego tylko do oprawy System Vega bezpośredni

- use of ceiling joint only for System Vega direct - Anwendung von Deckenverbindungsstück nur bei direktem System Vega - потолочный соединитель используется только в версии с непосредственной световой эмиссией

31


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik uniwersalny podwójny Double universal joint Doppeltes universelles Verbindungsstück Универсальный двойной соединитель

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Wspornik poziomy Horizontal bracket Horisontale Konsole Γоризонтальное крепление

AKCESORIA

ACCESSORIES

PXF 456

0123

PX0649262 PX0649269

0,14 0,14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

0123

PX0414332 PX0414339

0,13 0,13

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Raster (rb)

PXF 456

0123

Louver (rb) Raster (rb) Заглушка

AKCESORIA

0,08

PX0414346

11W – 1 rb 18W – 2 rb 30W – 3 rb 36W – 4 rb 58W – 5 rb

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Raster metalizowany (rm)

PXF 456

0123

Metallic louver (rm) Metallisierter Raster (rm) Решетка металлизированная (гт)

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,08

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Raster paraboliczny

PXF 456

0123

Parabolic louver Parabolischer Raster Параболическая решетка

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,32 0,62 0,78

ZUBEHÖR

32

PX0414360 18W L=580 mm PX0414367 36W L=1180 mm PX0414374 58W L=1480 mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Klosz Diffuser Lampenschirm Плафон

PX0414353

11W – 1 rm 18W – 2 rm 30W – 3 rm 36W – 4 rm 58W – 5 rm

PXF 456

0123

0,06 0,16 0,24 0,33 0,42

PX0414381 11W L=200 mm PX0414388 18W L=580 mm PX0414395 30W L= 880 mm PX0414402 36W L=1180 mm PX0414409 58W L=1480 mm


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie zwykłe

PXF 456

0123

PX0649311 PX0649318 PX0649325

0,04 0,04 0,04

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie elektryczne

PXF 456

PX0721388 PX0414444 PX0649346

Simple suspension Einfache Seilpendel-befestigung Подвес обычный

** ** **

0123

0,29 0,29 0,29

OPRAWY SYSTEMOWE

** ** **

Electric suspension Elektrische Seilpendel-befestigung Электрический подвес

** - standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5 m - standard length of suspensions maximum 1,5 m - Standartlänge der Seilpendel-befestigung maximal 1,5 m - стандартная длина подвеса 1,5м

33


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

VEGA T5 – DI

PXF 456

0123

IP20 bezpośredni

2x14W

T5 /G5/

1,90

PX0368101

2x21W

T5 /G5/

2,40

PX0368115

2x28W

T5 /G5/

2,80

PX0368129

2x35W

T5 /G5/

3,00

PX0368143

2x24W

T5 /G5/

1,90

PX0368157

2x39W

T5 /G5/

2,40

PX0368171

2x54W

T5 /G5/

2,80

PX0368185

2x80W

T5 /G5/

3,00

PX0368199

direct direkt непосредственная

14W, 24W

L [mm] 700

21W, 39W

1000

28W, 54W

1300

35W, 80W

1600

- pozostałe akcesoria jak w systemie VEGA (str. 24-27) - remaining accessories same as in system VEGA (pages 24-27) - übriges Zubehör ähnlich wie bei VEGA (Seite 24-27) - остальные аксессуары, как в системе VEGA (стр. 24-27) VEGA T5 – DI

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Raster T5

PXF 456

0123

Louver T5 Raster T5 Решетка Т5

AKCESORIA

0,13 0,21 0,28 0,36

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

0123

Metallic louver T5 Metallisierter Raster T5 Решетка металлизированная Т5

ACCESSORIES

0,13 0,21 0,28 0,36

ZUBEHÖR

PXF 456

0,29 0,60 0,76

ZUBEHÖR

34

PX0415157 PX0415164 PX0415171

14W, 24W 28W, 54W 35W, 80W

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Klosz T5 Diffuser T5 Lampenschirm T5 Плафон Т5

14W, 24W 21W, 39W 28W, 54W 35W, 80W

0123

Parabolic louver T5 Parabolischer Raster T5 Параболическая решетка Т5

ACCESSORIES

PX0415129 PX0415136 PX0415143 PX0415150

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Raster paraboliczny T5

AKCESORIA

14W, 24W 21W, 39W 28W, 54W 35W, 80W

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Raster metalizowany T5

AKCESORIA

PX0415101 PX0415108 PX0415115 PX0415122

PXF 456

0123

0,15 0,23 0,32 0,41

PX0415178 PX0415185 PX0415192 PX0415199

14W, 24W 21W, 39W 28W, 54W 35W, 80W


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

PXF 456

0123

1x200W

QT-DE 12 /R7s/

0,76

OPRAWY SYSTEMOWE

VEGALOGENO

IP20

PX0356101

VEGA 300

PXF 456

0123

1x11W

TC-S /G23/

1,42

PX0360101

1x18W

TC-L /2G11/

1,42

PX0360115

1x24W

TC-L /2G11/

1,71

PX0360129

AKCESORIA

11W

L [mm] 350

18W

350

24W

500

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ACCESSORIES PXF 456

0123

0,10 0,10

Vertical wall joint Vertikales Wandverbindungsstück Вертикальный настенный крепеж

PX0414458 PX0414465

AKCESORIA

PX0414472 PX0414479

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik ścienny pionowy

PXF 456

0123

0,08 0,08

IP20

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik ścienny ukośny Inclined wall joint Schräges Wandverbindungsstück Наклонный настенный крепеж

35


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

VEGA 600

PXF 456

0123

IP40

AKCESORIA

ACCESSORIES

2x11W

TC-S /G23/

1,91

PX0364101

2x18W

TC-L /2G11/

1,91

PX0364115

2x24W

TC-L /2G11/

2,92

PX0364129

11W

L [mm] 600

18W

600

24W

840

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Zawieszenie elektryczne

PXF 456

Electric suspension Elektrische Seilpendel-befestigung Электрический подвес

AKCESORIA

ACCESSORIES

0123

0,34 0,34 0,34

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Zawieszenie elektryczne Electric suspension Elektrische Seilpendel-befestigung Электрический подвес

36

PX0178353 2x11W, 2x18W PX0178360 2x11W, 2x18W PX0178367 2x11W, 2x18W

PXF 456

0123

0,40 0,40 0,40

PX0414507 PX0414514 PX0414521

2x24W 2x24W 2x24W


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

OPRAWY SYSTEMOWE

S Y S T E M

DELTA

37


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

DELTA IN

PXF 456

0123

IP20

Pośredni

Indirect indirektes посредственная

1x18W

T8 /G13/

1,95

PX0419101

1x36W

T8 /G13/

2,98

PX0419115

1x58W

T8 /G13/

3,91

PX0419129

2x18W

T8 /G13/

2,57

PX0419143

2x36W

T8 /G13/

3,65

PX0419157

2x58W

T8 /G13/

4,92

1x18W

T8 /G13/

1,45

EVG

PX0423101

1x36W

T8 /G13/

2,48

EVG

PX0423115

1x58W

T8 /G13/

3,41

EVG

PX0423129

2x18W

T8 /G13/

2,07

EVG

PX0423143

2x36W

T8 /G13/

3,15

EVG

PX0423157

2x58W

T8 /G13/

4,42

EVG

PX0423171

18W

L [mm] 750

36W

1350

58W

1650

PX0419171

DELTA IN

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Moduł pusty Empty module Leeres Modul Пустой модуль

AKCESORIA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

0123

PX0485101 PX0485115 PX0577129

1,13 2,03 2,48

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

L=750 mm L=1350 mm L=1650 mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Końcówka

PXF 456

0123

End cap Endung Заглушка

AKCESORIA

PX0485143 PX0485150 PX0485157

0,07 0,07 0,07

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik liniowy niewidoczny Invisible linear joint Unsichtbares lineares Verbindungsstück Соединитель линейный невидимый

38

PXF 456

0123

0,02

PX0414213

2szt./oprawę 2pcs./fixture 2St./Gehäuse 2шт./свет.


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

90° joint Verbindungsstück 90 Угловой соединитель 90°

PX0485171 PX0485178 PX0485185

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

T joint Verbindungsstück T Соединитель Т

PX0485192 PX0485199 PX0485206

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Cross joint Kreuzverbindungsstück Крестовой соединитель

PX0485213 PX0485220 PX0485227

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Universal joint Universelles Verbindungsstück Универсальный соединитель

PX0649248 PX0649255

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

PXF 456

0123

0,16 0,26 0,30

Double universal joint Doppeltes universelles Verbindungsstück Универсальный двойной соединитель

PX0649262 PX0649269

AKCESORIA

PX0485262 18W L=690 mm PX0485269 36W L=1290 mm PX0485276 58W L=1590 mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik uniwersalny podwójny

PXF 456

0123

0,14 0,14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik uniwersalny

PXF 456

0123

0,13 0,13

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik krzyżowy

PXF 456

0123

0,28 0,28 0,28

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik T

PXF 456

0123

0,27 0,27 0,27

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik 90°

PXF 456

0123

0,20 0,20 0,20

OPRAWY SYSTEMOWE

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Klosz Diffuser Lampenschirm Плафон

39


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

AKCESORIA ACCESSORIES Zawieszenie zwykłe

ZUBEHÖR

PXF 456

Simple suspension Einfache Seilpendel-befestigung Подвес обычный

AKCESORIA ACCESSORIES Zawieszenie elektryczne Electric suspension Elektrische Seilpendel-befestigung Электрический подвес

* - standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5 m - standard length of suspensions maximum 1,5 m - Standartlänge der Seilpendel-befestigung maximal 1,5 m - стандартная длина подвеса 1,5м

40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 0123

0,09 0,09 0,09

ZUBEHÖR

PX0485283 PX0485290 PX0485297

* * *

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

0123

0,30 0,30 0,30

PX0485304 PX0485311 PX0485318

* * *


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

OPRAWY SYSTEMOWE

DELTA DI

PXF 456

0123

1x18W

T8 /G13/

1,95

PX0511101

1x36W

T8 /G13/

2,98

PX0511115

1x58W

T8 /G13/

3,91

PX0511129

2x18W

T8 /G13/

2,57

PX0511143

2x36W

T8 /G13/

3,65

PX0511157

2x58W

T8 /G13/

4,92

1x18W

T8 /G13/

1,95

EVG

PX0515101

1x36W

T8 /G13/

2,98

EVG

PX0515115

1x58W

T8 /G13/

3,91

EVG

PX0515129

2x18W

T8 /G13/

2,57

EVG

PX0515143

2x36W

T8 /G13/

3,65

EVG

PX0515157

2x58W

T8 /G13/

4,92

EVG

PX0515171

IP20

PX0511171

bezpośredni

18W

L [mm] 750

36W

1350

58W

1650

direct direkt непосредственная

DELTA DI

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Moduł pusty

PXF 456

0123

PX0577101 PX0577115 PX0485129

1,13 2,03 2,48

AKCESORIA

L=750 mm L=1350 mm L=1650 mm

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PX0577143 PX0577150 PX0577157

AKCESORIA PXF 456

0123

0,02

PX0414213

2szt./oprawę 2pcs./fixture 2St./Gehäuse 2шт./свет.

ACCESSORIES

Empty module Leeres Modul Пустой модуль

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Końcówka End cap Endung Заглушка

PXF 456

0123

0,07 0,07 0,07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik liniowy niewidoczny Invisible linear joint Unsichtbares lineares Verbindungsstück Соединитель линейный невидимый

41


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik 90°

PXF 456

0123

90° joint Verbindungsstück 90° Угловой соединитель 90°

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,20 0,20 0,20

ZUBEHÖR

PX0577171 PX0577178 PX0577185

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik T

PXF 456

0123

T joint Verbindungsstück T Соединитель Т

AKCESORIA

0,27 0,27 0,27

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PX0577192 PX0577199 PX0577206

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik krzyżowy

PXF 456

0123

Cross joint Kreuzverbindungsstück Крестовой соединитель

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,28 0,28 0,28

ZUBEHÖR

PX0577213 PX0577220 PX0577227

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik sufitowy

PXF 456

0123

Ceiling joint Deckenverbindungsstück Потолочный соединитель

0,02 0,02

PX0577234 PX0577241

2szt./oprawę 2pcs./fixture 2St./Gehäuse 2шт./свет.

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik uniwersalny

PXF 456

Universal joint Universelles Verbindungsstück Универсальный соединитель

AKCESORIA

ACCESSORIES

0123

0,13 0,13

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik uniwersalny podwójny Double universal joint Doppeltes universelles Verbindungsstück Универсальный двойной соединитель

42

PX0649248 PX0649255

PXF 456

0123

0,14 0,14

PX0649262 PX0649269


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Raster (rb)

PXF 456

0123

Louver (rb) Raster (rb) Решетка (гЬ)

PX0577276

0,08

18W – 2 rb 36W – 4 rb 58W – 5 rb

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Raster metalizowany (rm)

PXF 456

0123

Metallic louver (rm) Metallisierter Raster (rm) Решетка металлизированная (гт)

PX0577283

0,08

18W – 2 rm 36W – 4 rm 58W – 5 rm

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Klosz

PXF 456

0123

0,16 0,26 0,30

Diffuser Lampenschirm Плафон

PX0577290 18W L=580 mm PX0577297 36W L=1180 mm PX0577304 58W L=1480 mm

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

PX0577311 PX0577318 PX0577325

AKCESORIA

* * *

ACCESSORIES PXF 456

0123

0,29 0,29 0,29

*

PX0577332 PX0577339 PX0577346

* * *

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie zwykłe Simple suspension Einfache Seilpendel-befestigung Подвес обычный

0123

0,05 0,05 0,05

OPRAWY SYSTEMOWE

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie elektryczne Electric suspension Elektrische Seilpendel-befestigung Электрический подвес

- standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5 m - standard length of suspensions maximum 1,5 m - Standartlänge der Seilpendel-befestigung maximal 1,5 m - стандартная длина подвеса 1,5м

43


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

S Y S T E M 44

BETA


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы

OPRAWY SYSTEMOWE

BETA DI

PXF 456

0123

1x11W

TC-S /G23/

1,10

PX0655101

1x18W

T8 /G13/

1,87

PX0655115

1x30W

T8 /G13/

2,20

PX0655129

1x36W

T8 /G13/

2,44

PX0655143

1x58W

T8 /G13/

3,00

PX0655157

1x18W

T8 /G13/

1,37

EVG

PX0659101

1x30W

T8 /G13/

1,70

EVG

PX0659115

1x36W

T8 /G13/

1,94

EVG

PX0659129

1x58W

T8 /G13/

2,50

EVG

PX0659143

IP20 bezpośredni

direct direkt непосредственная

L [mm] 500

11W 18W

990

30W

1290

36W

1590

58W

1890

BETA DI

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Moduł pusty

PXF 456

0123

PX0721101 PX0721129 PX0721143

1,27 2,04 2,43

AKCESORIA

L=990 mm L=1590 mm L=1890 mm

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

0123

0,02

Linear joint Verbindungsstück Линейный соединитель

PX0721178 PX0721185 PX0721192

AKCESORIA

PX0414213

1szt./oprawę 1pcs./fixture 1St./Gehäuse 1шт./свет.

ACCESSORIES

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik liniowy

PXF 456

0123

0,05 0,05 0,05

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ End cap Endung Заглушка

PX0721157 PX0721164 PX0721171

AKCESORIA

Empty module Leeres Modul Пустой модуль

Końcówka

PXF 456

0123

0,05 0,05 0,05

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik liniowy niewidoczny Invisible linear joint Unsichtbares lineares Verbindungsstück Соединитель линейный невидимый

45


OPRAWY SYSTEMOWE

Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik 90°

PXF 456

0123

90° joint Verbindungsstück 90 Угловой соединитель 90°

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,13 0,13 0,13

ZUBEHÖR

PX0721206 PX0721213 PX0721220

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik T

PXF 456

0123

T joint Verbindungsstück T Соединитель Т

AKCESORIA

0,21 0,21 0,21

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PX0721227 PX0721234 PX0721241

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik krzyżowy

PXF 456

0123

Cross joint Kreuzverbindungsstück Крестовой соединитель

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,25 0,25 0,25

ZUBEHÖR

PX0721248 PX0721255 PX0721262

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik elastyczny

PXF 456

0123

Flexible joint Flexibles Verbindungsstück Потолочный соединитель

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,20

ZUBEHÖR

PX0721269

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik sufitowy

PXF 456

0123

Ceiling joint Deckenverbindungsstück Потолочный соединитель

0,02 0,02

PX0721276 PX0721283

2szt./oprawę 2pcs./fixture 2St./Gehäuse 2шт./свет.

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik uniwersalny Universal joint Universelles Verbindungsstück Универсальный соединитель

46

PXF 456

0123

0,13 0,13

PX0649248 PX0649255


Lighting systems Lichtsysteme Осветительные системы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Double universal joint Doppeltes universelles Verbindungsstück Универсальный двойной соединитель

PX0649262 PX0649269

AKCESORIA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik uniwersalny podwójny

PXF 456

0123

0,14 0,14

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Raster (rb)

PXF 456

0123

Louver (rb) Raster (rb) Решетка (гЬ)

PX0721318

0,04

11W – 1 rb 18W – 2 rb 30W – 3 rb 36W – 4 rb 58W – 5 rb

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Raster metalizowany (rm)

PXF 456

0123

Metallic louver (rm) Metallisierter Raster (rm) Решетка металлизированная (гт)

PX0721325

0,04

11W – 1 rm 18W – 2 rm 30W – 3 rm 36W – 4 rm 58W – 5 rm

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Klosz

PXF 456

0123

0,04 0,10 0,14 0,21 0,26

Diffuser Lampenschirm Плафон

PX0721332 11W L=203 mm PX0721339 18W L=580 mm PX0721346 30W L= 880 mm PX0721353 36W L=1180 mm PX0721360 58W L=1480 mm

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PX0649311 PX0649318 PX0649325

AKCESORIA

Simple suspension Einfache Seilpendel-befestigung Подвес обычный

* * *

ACCESSORIES

*

PX0721388 PX0414444 PX0649346

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie elektryczne

PXF 456

0123

0,29 0,29 0,29

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie zwykłe

PXF 456

0123

0,04 0,04 0,04

OPRAWY SYSTEMOWE

* * *

Electric suspension Elektrische Seilpendel-befestigung Электрический подвес

- standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5 m - standard length of suspensions maximum 1,5 m - Standartlänge der Seilpendel-befestigung maximal 1,5 m - стандартная длина подвеса 1,5м

47


48


PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY Internal floodlights and electrical tracks Strahler und Stromschienen Прожекторы и шинопроводы

49


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY Прожекторы и шинопроводы

IP20

RAY

z bazą mocującą

PXF 456

with bracket mit Befestigungsplatte с креплением

0123

EVG

PX1010401

EVG

PX1010405

100W

QR111/G53/

0,90

PX1010409

mocowanie do szynoprzewodu 3F

with 3-phase adapter mit 3-Phasen Adapter c 3-фазовым адаптером

PXF 456

0123

35W

CDM-R111/GX8.5/

1,20

EVG

70W

CDM-R111/GX8.5/

1,20

EVG

100W

QR111 /G53/

0,90

150

183 94

50

1,20 1,20

150

z adaptorem 3-fazowym

RAY

CDM-R111/GX8.5/ CDM-R111/GX8.5/

113

94

POP LED

35W 70W

PX1010101 PX1010301

113

NICE

PX1010095

NICE LED


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen Прожекторы и шинопроводы

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY

IP20

POP LED

z adaptorem 3-fazowym

with 3-phase adapter mit 3-Phasen Adapter c 3-фазовым адаптером

PXF 456

34

Mocowanie do szynoprzewodu 3F

0123

5 x LED

0,90

PX0863901

160

20W

130

MERLINO 110

44

STAGE 700

MINISEVEN

SEVEN

51


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY Прожекторы и шинопроводы

IP20

NICE PXF 456

PXF 456

2,00

CL400001.170

75W

PAR 30 /E27/

2,00

CL403941.175

*

QT-DE 12 /R7s/

2,00

CL400002.170

75W

PAR 30 /E27/

2,00

CL403942.175

*

300W

QT-DE 12 /R7s/

2,00

CL400003.170

75W

PAR 30 /E27/

2,00

CL403943.175

*

70W

HIT-DE /RX7s/

3,20

CL400221.170

100W

PAR 30 /E27/

2,00

CL403941.110

*

70W

HIT-DE /RX7s/

3,20

CL400222.170

100W

PAR 30 /E27/

2,00

CL403942.110

*

70W

HIT-DE /RX7s/

3,20

CL400223.170

100W

PAR 30 /E27/

2,00

CL403943.110

*

150W

HIT-DE /RX7s-24/

4,00

CL400221.115

75W

QR 111 /G53/

2,00

CL404941.175

*

150W

HIT-DE /RX7s-24/

4,00

CL400222.115

75W

QR 111 /G53/

2,00

CL404942.175

*

150W

HIT-DE /RX7s-24/

4,00

CL400223.115

75W

QR 111 /G53/

2,00

CL404943.175

*

70W

HIT/HIT-CRI /G12/

3,20

CL402221.170

100W

QR 111 /G53/

2,00

CL404941.110

*

70W

HIT/HIT-CRI /G12/

3,20

CL402222.170

100W

QR 111 /G53/

2,00

CL404942.110

*

70W

HIT/HIT-CRI /G12/

3,20

CL402223.170

100W

QR 111 /G53/

2,00

CL404943.110

*

150W

HIT/HIT-CRI /G12/

4,00

CL402221.115

150W

HIT/HIT-CRI /G12/

4,00

CL402222.115

150W

HIT/HIT-CRI /G12/

4,00

CL402223.115

NICE TS

NICE MASTERCOLOR

NICE PAR 100 W

NICE MASTERCOLOR

*

NICE SPOT 75 W

NICE SPOT 100 W

NICE PAR

QT-DE 12 /R7s/

300W

NICE TS

300W

NICE PAR 75 W

52

0123

NICE SPOT

0123


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen Прожекторы и шинопроводы

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY

IP20

NICE LED PXF 456

0123

18W

5x LED RGB

3,15

CL406641.535M

350 Lm/ 36°

18W

5x LED RGB

3,15

CL406642.535M

350 Lm/ 36°

18W

5x LED RGB

3,15

CL406643.535M

350 Lm/ 36°

19W

7x POWER LED

2,95

CL406641.713M 890 Lm/ 3500K/ 36°

19W

7x POWER LED

2,95

CL406642.713M 890 Lm/ 3500K/ 36°

19W

7x POWER LED

2,95

CL406643.713M 890 Lm/ 3500K/ 36°

19W

7x POWER LED

2,95

CL406641.714M 890 Lm/ 6000K/ 36°

19W

7x POWER LED

2,95

CL406642.714M 890 Lm/ 6000K/ 36°

19W

7x POWER LED

2,95

CL406643.714M 890 Lm/ 6000K/ 36°

19W

7x POWER LED

2,95

CL406641.716M 1100 Lm/ 6000K/ 36°

19W

7x POWER LED

2,95

CL406642.716M 1100 Lm/ 6000K/ 36°

19W

7x POWER LED

2,95

CL406643.716M 1100 Lm/ 6000K/ 36°

NICE, NICE LED

53


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY Прожекторы и шинопроводы AKCESORIA ACCESSORIES Adaptor elektryczny (5kg/6A)

ZUBEHÖR

PXF 456

Electrical adapter (5kg/6A) Elektrischer Adapter (5Kg/6A) Электрический адаптер (5кг/6А)

0123

Adaptor mechaniczny* Mechanical adapter (5kg/6A) Mechanischer Adapter (5Kg/6A) Механический адаптер (5кг/6А)

AKCESORIA

ACCESSORIES

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ZUBEHÖR

0,07 0,07 0,07

IV7601-00-W31 IV7601-00-W30 IV7601-00-W20

0,08 0,08 0,08

IV7625-00-31 IV7625-00-30 IV7625-00-52

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Adaptor elektryczny (10kg/6A)

PXF 456

0123

Electrical adapter (10kg/6A) Elektrischer Adapter (10Kg/6A) Электрический адаптер (10кг/6А)

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,07 0,07 0,07

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Baza mocująca

PXF 456

0123

Wall joint Wandverbinder Настенный соединитель

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,14 0,14 0,14

ZUBEHÖR

Antiglare shutter Blendschutz Прикрытие, препятствующее ослеплению

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

0123

0,20 0,20 0,20

CL940001.003 CL940002.003 CL940003.003

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Zawieszenie suspension Aufhängung подвес

CL940001.001 CL940002.001 CL940003.001

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Klapka antyolśnieniowa

AKCESORIA

IV7600-00-31 IV7600-00-30 IV7600-00-20

PXF 456

0123

0,20 0,20 0,20

CL940001.002 CL940002.002 CL940003.002

- W celu zamontowania oprawy NICE do szynoprzewodu należy zamówić komplet adaptorów (mechaniczno-elektryczny i mechaniczny) - In order to install luminary NICE on a track it is necessary to order set of adapters (mechanical-electrical and mechanical) - Im Zweck der Leuchtenmontage NICE an Stromschiene ist notig, den Adapterssetz zu bestellen (mechanisch-elektrischer und mechanischer) - Для установки прожектора NICE на шинопровод следует заказать комплект адаптеров (механическо-электрический и механический)

54


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen Прожекторы и шинопроводы

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY

IP20

z adaptorem 3-fazowym with 3-phase adapter mit 3-Phasen Adapter c 3-фазовым адаптером

MERLINO 150

MERLINO 110

PXF 456

PXF 456

0123

0123

70W

HIT /G12/

1,70

IV790-112-21

70W

CDM-TC /G8,5/

1,00

IV791-112-21

70W

HIT /G12/

1,70

IV790-112-52

70W

CDM-TC /G8,5/

1,00

IV791-112-52

150W

HIT /G12/

1,70

IV790-212-21

50W

QR-CBC 51 /GU5,3/

0,80

IV792-212-21

150W

HIT /G12/

1,70

IV790-212-52

50W

QR-CBC 51 /GU5,3/

0,80

IV792-212-52

70W

CDM-R111 /GX8,5/

1,70

IV790-312-21

35W

CDM-TC /G8,5/

0,80

IV792-112-21

70W

CDM-R111 /GX8,5/

1,70

IV790-312-52

35W

CDM-TC /G8,5/

0,80

IV792-112-52

100W

QR111 /G53/

1,70

IV790-512-21

100W

QR111 /G53/

1,70

IV790-512-52

MERLINO 150 39°

MERLINO 150 18°

MERLINO 110 29°

MERLINO 110 15°

55


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY Прожекторы и шинопроводы

IP20

MERLINO 90

z adaptorem 3-fazowym with 3-phase adapter mit 3-Phasen Adapter c 3-фазовым адаптером

PXF 456

0123

5W

5xLED

0,60

IV793-011-21

5W

5xLED

0,60

IV793-011-52

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Układ optyczny Optic device Optisches System Оптическая система

56

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

0123

0,05 0,05 0,05

IV28-0880 IV28-0881 IV28-0882

MERLINO 150 70W, 150W G12 (400) MERLINO 110 35W, G8,5 (280) MERLINO 110 70W G8,5 (290)


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen Прожекторы и шинопроводы

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY

IP20

STAGE 700 z adaptorem 3-fazowym

PXF 456

with 3-phase adapter mit 3-Phasen Adapter c 3-фазовым адаптером

0123

70W

HIT-DE /RX7s/

4,20

IV700-162-21

70W

HIT-DE /RX7s/

4,20

IV700-162-16

70W

HIT-DE /RX7s/

4,20

IV700-162-52

150W

HIT-DE /RX7s-24/

4,20

IV700-262-21

150W

HIT-DE /RX7s-24/

4,20

IV700-262-16

150W

HIT-DE /RX7s-24/

4,20

IV700-262-52

z bazą mocującą

with bracket mit Befestigungsplatte с креплением

PXF 56 1234

0

70W

HIT-DE /RX7s/

3,60

IV700-122-21

70W

HIT-DE /RX7s/

3,60

IV700-122-16

70W

HIT-DE /RX7s/

3,60

IV700-122-52

150W

HIT-DE /RX7s-24/

3,60

IV700-222-21

150W

HIT-DE /RX7s-24/

3,60

IV700-222-16

150W

HIT-DE /RX7s-24/

3,60

IV700-222-52

AKCESORIA

ACCESSORIES PXF 456

0123

0,25 0,25 0,25

IV7627-00-21 IV7627-00-16 IV7627-00-52

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Klapka antyolśnieniowa Antiglare shutter Blendschutz Прикрытие, препятствующее ослеплению

STAGE 700 150 W

57


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY Прожекторы и шинопроводы

IP20

SEVEN G12

SEVEN z adaptorem 3-fazowym with 3-phase adapter mit 3-Phasen Adapter c 3-фазовым адаптером

PXF 456

0123

70W

HIT/G12/

4,20

IV731-162-21

70W

HIT/G12/

4,20

IV731-162-52

150W

HIT/G12/

5,00

IV731-262-21

150W

HIT/G12/

5,00

IV731-262-52

70W

CDM-R 111/ GX8,5/

1,90

IV733-162-21

70W

CDM-R 111/ GX8,5/

1,90

IV733-162-52

70W

HI-PAR 30 /E27/

1,90

IV733-262-21

70W

HI-PAR 30 /E27/

1,90

IV733-262-52

100W

QR111 /G53/

1,80

IV733-462-21

100W

QR111 /G53/

1,80

IV733-462-52

SEVEN GX8,5/E27/G53

SEVEN 70W

58

SEVEN 150W

SEVEN 70W 24°

SEVEN 150W 45°


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen Прожекторы и шинопроводы

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY

IP20

MINISEVEN z adaptorem 3-fazowym

with 3-phase adapter mit 3-Phasen Adapter c 3-фазовым адаптером

PXF 456

0123

35W

CDM-TC /G8,5/

1,00

IV736-262-21

35W

CDM-TC /G8,5/

1,00

IV736-262-52

50W

QR-CBC51/GU5,3/

1,00

IV736-360-21

50W

QR-CBC51/GU5,3/

1,00

IV736-360-52

Baza mocująca – na zapytanie

Wall joint – on request Befestiungsplatte – auf Anfrage Настенный крепеж – по запросу

MINISEVEN 35W 12°

MINISEVEN 35W 23°

MINISEVEN 35W 51°

MINISEVEN 50W 10°

MINISEVEN 50W 38°

MINISEVEN 50W 60°

59


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY Прожекторы и шинопроводы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

MINISEVEN układ optyczny 23°

PXF 456

0123

MINISEVEN optic device 23° MINISEVEN optisches System 23 MINISEVEN oптическая система 23

AKCESORIA

ACCESSORIES

IV28-0860-21 IV28-0860-52

ZUBEHÖR

MINISEVEN układ optyczny 51°

ACCESSORIES

PXF 456

IV28-0861-21 IV28-0861-52

ZUBEHÖR

Zawieszenie - MINISEVEN

ACCESSORIES

PXF 456

IV7372-00-21 IV7372-00-52

ZUBEHÖR

Zestaw optyczny - SEVEN 70W/150W G12 Optical set - SEVEN 70W/ 150W G 12 Der optische Satz - SEVEN 70W/ 150W G 12 Оптический набор - SEVEN 70W/ 150W G 12

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Zawieszenie - SEVEN

ACCESSORIES

SEVEN filtry (niebieski i czerwony) SEVEN filters (blue and red) SEVEN die Filter (blau und rot) SEVEN фильтры (голубой и красный)

60

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

0123

IV7370-00-21 IV7370-00-52

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

0123

Suspension - SEVEN Die Aufhebung - SEVEN Вешание - SEVEN

AKCESORIA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 0123

Suspension - MINISEVEN Die Aufhebung - MINISEVEN Вешание - MINISEVEN

AKCESORIA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 0123

MINISEVEN optic device 51° MINISEVEN optisches System 51° MINISEVEN oптическая система 51°

AKCESORIA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

IV7371-00-21 IV7371-00-52

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

0123

IV160990


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen Прожекторы и шинопроводы

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY

GLIESE

IP20

PXF 456

0123

PXF 456

PAR

0123

1x28W

T5 /G5/

4,30

PX1913301 PX1915301

1x54W

T5 /G5/

4,30

PX1913311 PX1915311

1x35W

T5 /G5/

4,30

PX1913321 PX1915321

1x49W

T5 /G5/

4,30

PX1913331 PX1915331

1x80W

T5 /G5/

4,30

PX1913341 PX1915341

2x28W

T5 /G5/

4,50

PX1914301 PX1916301

2x54W

T5 /G5/

4,50

PX1914311 PX1916311

2x35W

T5 /G5/

4,50

PX1914321 PX1916321

2x49W

T5 /G5/

4,50

PX1914331 PX1916331

2x80W

T5 /G5/

4,50

PX1914341 PX1916341

28W, 54W

L [mm] 1184

35W, 49W, 80W

1484

z adaptorem 3-fazowym

with 3-phase adapter mit 3-Phasen Adapter c 3-фазовым адаптером

120

154

45

175

L

- szybki montaż na standardowych szynoprzewodach 3-fazowych bez użycia narzędzi i łączników - możliwość uzupełnienia systemu o dodatkowe oświetlenie akcentujące (projektory: patrz strony 50-60) - Quick installation on standard 3-phase electrical track without using tools and connectors - Possibility of completing the system with additional lighting (floodlights: page 50-60) - Schnellmontage auf 3-Ph Stromschienen ohne die Montageelemente zu nutzen - die Ergänzungsmöglichkeit des Systems über die akzentuierte Beleuchtung (Projektoren: siehe Seite 50-60) -быстрая установка на стандартных 3-фазных шинопроводах без использования инструментов и соединителей. - возможность в дополниение к системе с дополнителным акцентом освещения (проекторы см.стр.50-60)

GLIESE

61


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY Прожекторы и шинопроводы

PXF 456

0123

IP20 SZYNOPRZEWÓD 3-FAZOWY owalny

1m

1,20

IV7501-10-31

2m

2,50

IV7501-20-31

3m

4,00

IV7501-30-31

4m

5,35

IV7501-40-31

1m

1,20

IV7501-10-30

2m

2,50

IV7501-20-30

3m

4,00

IV7501-30-30

4m

5,35

IV7501-40-30

1m

1,20

IV7501-10-42

2m

2,50

IV7501-20-42

3m

4,00

IV7501-30-42

4m

5,35

IV7501-40-42

3-phase electrical track oval 3-Phasen Stromschiene oval 3-фазовый шинопровод овальный

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Adaptor elektryczny (10kg/6A)

PXF 456

Electrical adapter (10kg/6A) Elektrischer Adapter (10Kg/6A) Электрический адаптер (10кг/6А)

AKCESORIA

ACCESSORIES

0123

0,07 0,07 0,07

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Adaptor elektryczny (5kg/6A)

PXF 456

0123

Electrical adapter (5kg/6A) Elektrischer Adapter (5Kg/6A) Электрический адаптер (5кг/6А)

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,07 0,07 0,07

ZUBEHÖR

PXF 456

0123

Mechanical adapter (5kg/6A) Mechanischer Adapter (5Kg/6A) Механический адаптор (5кг/6А)

Right live end cap Einspeisungsendkappe, rechts Правая питающая заглушка

Końcówka zasilająca lewa Left live end cap Einspeisungsendkappe, links Правая питающая заглушка

62

IV7601-00-W31 IV7601-00-W30 IV7601-00-W20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Adaptor mechaniczny

AKCESORIA ACCESSORIES Końcówka zasilająca prawa

IV7600-00-31 IV7600-00-30 IV7600-00-20

0,08 0,08 0,08

ZUBEHÖR

IV7625-00-31 IV7625-00-30 IV7625-00-52

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

0123

0,10 0,10 0,10

IV7602-10-W31 IV7602-10-W30 IV7602-10-W20

0,10 0,10 0,10

IV7602-11-W31 IV7602-11-W30 IV7602-11-W20


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen Прожекторы и шинопроводы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Central connector Zentraleinspeisung Центральное питание

IV7603-10-W31 IV7603-10-W30 IV7603-10-W20

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

IV7605-10-W31 IV7605-10-W30 IV7605-10-W20

0,18 0,18 0,18

IV7605-11-W31 IV7605-11-W30 IV7605-11-W20

AKCESORIA

ACCESSORIES

Łącznik 90° zewnętrzny Outside 90° joint 90° Aussenverbinder Соединитель 90° наружный

ZUBEHÖR

PXF 456

IV7621-10-W31 IV7621-10-W30 IV7621-10-W20

0,30 0,30 0,30

IV7621-11-W31 IV7621-11-W30 IV7621-11-W20

AKCESORIA

ACCESSORIES

Łącznik T lewy Left T joint T Verbinder, links Соединитель Т левый

ZUBEHÖR

Cross joint Kreuzverbinder Соединитель крестовой

IV7622-10-W31 IV7622-10-W30 IV7622-10-W20

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Flexible joint Flexibler Verbinder Γибкий соединитель

IV7610-10-W31 IV7610-10-W30 IV7610-10-W20

AKCESORIA

ACCESSORIES PXF 456

0123

0,04 0,04

IV7604-10-W31 IV7604-10-W30

0,04 0,04

IV7619-10-W31 IV7619-10-W30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik elastyczny

PXF 456

0123

0,30 0,30 0,30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik krzyżowy

PXF 456

0123

0,35 0,35 0,35

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik T prawy Right T joint T Verbinder, rechts Соединитель Т правый

0123

0,30 0,30 0,30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik 90° wewnętrzny Inside 90° joint 90° Innenverbinder Соединитель 90° внутренний

0123

0,18 0,18 0,18

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zasilanie centralne

PXF 456

0123

0,19 0,19 0,19

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik liniowy elektryczny Electrical linear joint Elektrischer Linearverbinder Соединитель линейный электрический

Łącznik liniowy mechaniczny Mechanical linear joint Mechanischer Verbinder Соединитель линейный механический

63


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY Прожекторы и шинопроводы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Końcówka

PXF 456

0123

End cap Endung Заглушка

AKCESORIA

IV7623-00-W31 IV7623-00-W30 IV7623-00-W20

0,01 0,01 0,01

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Zaślepka szyny 1m

PXF 456

0123

Track cover 1m Abdeckung für Schiene 1M Прикрытие шинопровода 1м

AKCESORIA

ACCESSORIES

IV7624-00-31 IV7624-00-30

0,07 0,07

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Mocowanie sufitowe

PXF 456

0123

Ceiling bracket Deckenbefestigung Потолочное крепление

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,02

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Zawieszenie linkowe 2m małe

PXF 456

0123

Wire suspension 2m small Seilabhängung 2M klein Подвес - тросик 2м малый

AKCESORIA

ACCESSORIES

IV7606-00-31 IV7606-00-30

0,07 0,07

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Zawieszenie linkowe 2m duże

PXF 456

0123

Wire suspension 2m big Seilabhängung 2M groß Подвес - тросик 2м большой

AKCESORIA

ACCESSORIES

IV7606-05-31 IV7606-05-30

0,10 0,10

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Wzmocnienie szyny Track enhancer Schienenverstärker Дополнительное крепление

64

IV7607-00-00

PXF 456

0123

0,10

IV7606-04-00


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen Прожекторы и шинопроводы

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY

PXF 456

0123

1m

1,10

IV7511-10-31

2m

2,30

IV7511-20-31

3m

3,40

IV7511-30-31

4m

5,35

IV7511-40-31

1m

1,10

IV7511-10-30

2m

2,30

IV7511-20-30

3m

3,40

IV7511-30-30

4m

5,35

IV7511-40-30

1m

1,10

IV7511-10-42

2m

2,30

IV7511-20-42

3m

3,40

IV7511-30-42

4m

5,35

IV7511-40-42

IP20 SZYNOPRZEWÓD 3-FAZOWY kwadratowy 3-phase electrical track square 3-Phasen Stromschiene kwadratisch 3-фазовый шинопровод квадратный

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Adaptor elektryczny (10kg/6A)

PXF 456

Electrical adapter (10kg/6A) Elektrischer Adapter (10Kg/6A) Электрический адаптер (10кг/6А)

0123

IV7600-00-31 IV7600-00-30 IV7600-00-20

0,07 0,07 0,07

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Electrical adapter (5kg/6A) Elektrischer Adapter (5Kg/6A) Электрический адаптер (5кг/6Л)

IV7601-00-W31 IV7601-00-W30 IV7601-00-W20

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Mechanical adapter (5kg/6A) Mechanischer Adapter (5Kg/6A) Механический адаптор (5кг/6А)

IV7625-00-31 IV7625-00-30 IV7625-00-52

AKCESORIA

ACCESSORIES PXF 456

0123

0,10

IV7652-10-W31

0,10 0,10

IV7652-10-W30 IV7652-10-W20

0,10 0,10 0,10

IV7652-11-W31 IV7652-11-W30 IV7652-11-W20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Adaptor mechaniczny

PXF 456

0123

0,08 0,08 0,08

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Adaptor elektryczny (5kg/6A)

PXF 456

0123

0,07 0,07 0,07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Końcówka zasilająca prawa Right live end cap Einspeisungsendkappe, rechts Правая питающая заглушк

Końcówka zasilająca lewa Left live end cap Einspeisungsendkappe, links Левая питающая заглушка

65


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY Прожекторы и шинопроводы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Zasilanie centralne

PXF 456

0123

Central connector Zentraleinspeisung Центральное питание

AKCESORIA ACCESSORIES Łącznik 90° wewnętrzny

0,19 0,19 0,19

ZUBEHÖR

PXF 456

Łącznik 90° zewnętrzny Outside 90° joint 90° Aussenverbinder Соединитель 90° наружный

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

IV7655-10-W31 IV7655-10-W30 IV7655-10-W20

0,05 0,05 0,05

IV7655-11-W31 IV7655-11-W30 IV7655-11-W20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

Łącznik T lewy Left T joint T Verbinder, links Соединитель Т левый

ACCESSORIES

0,05 0,05 0,05

0123

Right T joint T Verbinder, rechts Соединитель Т правый

AKCESORIA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 0123

Inside 90° joint 90° Innenverbinder Соединитель 90° внутренний

AKCESORIA Łącznik T prawy

ZUBEHÖR

0,30 0,30 0,30

IV7656-10-W31 IV7656-10-W30 IV7656-10-W20

0,30 0,30 0,30

IV7656-11-W31 IV7656-11-W30 IV7656-11-W20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik krzyżowy

PXF 456

0123

Cross joint Kreuzverbinder Соединитель крестовой

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,35 0,35 0,35

ZUBEHÖR

PXF 456

0123

Flexible joint Flexibler Verbinder Γивкий соединитель

0,35 0,35 0,35

ZUBEHÖR

IV7658-10-W31 IV7658-10-W30 IV7658-10-W20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

Electrical linear joint Elektrischer Linearverbinder Соединитель линейный электрический

0,35 0,35

IV7604-10-W31 IV7604-10-W30

Łącznik liniowy mechaniczny

0,35

IV7654-10-W31 IV7654-10-W30

Mechanical linear joint Mechanischer Linearverbinder Соединитель линейный механический

66

IV7657-10-W31 IV7657-10-W30 IV7657-10-W20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik elastyczny

AKCESORIA ACCESSORIES Łącznik liniowy elektryczny

IV7653-10-W31 IV7653-10-W30 IV7653-10-W20

0123

0,35


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen Прожекторы и шинопроводы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

End cap Endung Заглушка

IV7659-00-W31 IV7659-00-W30 IV7659-00-W20

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Track cover 1m Abdeckung für Schiene 1M Прикрытие шинопровода 1м

IV7624-00-31 IV7624-00-30

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Ceiling bracket Deckenbefestigung Потолочное крепление

IV7607-00-00

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Wire suspension 2m small Seilabhängung 2M klein Подвес - тросик 2м малый

IV7606-00-31 IV7606-00-30

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

0123

0,02

Wire suspension 2m big Seilabhängung 2M groß Подвес - тросик 2м большой

IV7606-05-31 IV7606-05-30

AKCESORIA

IV7606-04-00

ACCESSORIES

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie linkowe 2m duże

PXF 456

0123

0,10 0,10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie linkowe 2m małe

PXF 456

0123

0,07 0,07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Mocowanie sufitowe

PXF 456

0123

0,02

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zaślepka szyny 1m

PXF 456

0123

0,05 0,05

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Końcówka

PXF 456

0123

0,01 0,01 0,01

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Wzmocnienie szyny Track enhancer Schienenverstärker Дополнительное крепление

67


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY Прожекторы и шинопроводы

PXF 456

0123

IP20 SZYNOPRZEWÓD 3-FAZOWY dostropowy

1m

1,30

IV7512-10-31

2m

2,50

IV7512-20-31

3m

3,80

IV7512-30-31

4m

5,10

IV7512-40-31

1m

1,30

IV7512-10-30

2m

2,50

IV7512-20-30

3m

3,80

IV7512-30-30

4m

5,10

IV7512-40-30

1m

1,30

IV7512-10-42

2m

2,50

IV7512-20-42

3m

3,80

IV7512-30-42

4m

5,10

IV7512-40-42

3-phase electrical track recessed 3-Phasen Stromschiene Einbau-Stromschiene 3-фазовый шинопровод встраиваемый

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Adaptor elektryczny (10kg/6A)

PXF 456

Electrical adapter (10kg/6A) Elektrischer Adapter (10Kg/6A) Электрический адаптер (10кг/6А)

AKCESORIA

ACCESSORIES

0123

0,07 0,07 0,07

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Adaptor elektryczny (5kg/6A)

PXF 456

0123

Electrical adapter (5kg/6A) Elektrischer Adapter (5Kg/6A) Электрический адаптер (5кг/6А)

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,07 0,07 0,07

ZUBEHÖR

PXF 456

0123

Mechanical adapter (5kg/6A) Mechanischer Adapter (5Kg/6A) Механический адаптор (5кг/6А)

Right live end cap Einspeisungsendkappe, rechts Правая питающая заглушка

Końcówka zasilająca lewa Left live end cap Einspeisungsendkappe, links Правая питающая заглушка

68

IV7601-00-W31 IV7601-00-W30 IV7601-00-W20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Adaptor mechaniczny

AKCESORIA ACCESSORIES Końcówka zasilająca prawa

IV7600-00-31 IV7600-00-30 IV7600-00-20

0,08 0,08 0,08

ZUBEHÖR

IV7625-00-31 IV7625-00-30 IV7625-00-52

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

0123

0,07 0,07 0,07

IV7662-10-W31 IV7662-10-W30 IV7662-10-W20

0,07 0,07 0,07

IV7662-11-W31 IV7662-11-W30 IV7662-11-W20


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen Прожекторы и шинопроводы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Central connector Zentraleinspeisung Центральное питание

IV7663-10-W31 IV7663-10-W30 IV7663-10-W20

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

IV7604-10-W31 IV7604-10-W30

0,05 0,05

IV7654-10-W31 IV7654-10-W30

AKCESORIA

ACCESSORIES

Łącznik liniowy mechaniczny Mechanical linear joint Mechanischer Linearverbinder Соединитель линейный механический

ZUBEHÖR

End cap Endung Заглушка

IV7659-00-W31 IV7659-00-W30 IV7659-00-W20

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Suspension bracket Abhängeklammer Крепление подвеса

IV7664-00-48

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Ceiling bracket Deckenbefestigung Потолочное крепление

IV7607-00-00

AKCESORIA

ACCESSORIES PXF 456

0123

0,07 0,07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Mocowanie sufitowe

PXF 456

0123

0,02

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Uchwyt zwieszaka

PXF 456

0123

0,02

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Końcówka

PXF 456

0123

0,01 0,01 0,01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik liniowy elektryczny Electrical linear joint Elektrischer Linearverbinder Соединитель линейный электрический

0123

0,04 0,04

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zasilanie centralne

PXF 456

0123

0,15 0,15 0,15

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY

IV7624-00-31 IV7624-00-30

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zaślepka szyny 1m Track cover 1m Abdeckung für Schiene 1M Прикрытие шинопровода 1м

69


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY Прожекторы и шинопроводы

PXF 456

0123

IP20 SZYNOPRZEWÓD 1-FAZOWY owalny

1,0 m

0,75

IV7701-10-31

1,5 m

1,10

IV7701-15-31

2,0 m

1,50

IV7701-20-31

3,0 m

2,00

IV7701-30-31

1,0 m

0,75

IV7701-10-30

1,5 m

1,10

IV7701-15-30

2,0 m

1,50

IV7701-20-30

3,0 m

2,00

IV7701-30-30

1,0 m

0,75

IV7701-10-42

1,5 m

1,10

IV7701-15-42

2,0 m

1,50

IV7701-20-42

3,0 m

2,00

IV7701-30-42

1-phase electrical track oval 1-Phasen Stromschiene oval 1-фазовый шинопровод овальный

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Adaptor mechaniczno-elektryczny

PXF 456

0123

Adapter mechanical-electrical Adapter mechanisch-elektrischer Aдаптер механическо-электрический

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,06 0,06 0,06

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Adaptor mechaniczny

PXF 456

0123

Mechanical adapter Mechanischer Adapter Механический адаптор

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,08 0,08 0,08

ZUBEHÖR

PXF 456

0123

Live end cap Einspeisungsendkappe Питающая заглушка

ACCESSORIES

0,10 0,10 0,10

ZUBEHÖR

70

IV7802-00-W31 IV7802-00-W30 IV7802-00-W20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Zasilanie centralne Central connector Zentraleinspeisung Центральное питание

IV7825-00-31 IV7825-00-30 IV7825-00-52

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Końcówka zasilająca

AKCESORIA

IV7800-00-31 IV7800-00-30 IV7800-00-20

PXF 456

0123

0,14 0,14 0,14

IV7803-00-W31 IV7803-00-W30 IV7803-00-W20


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen Прожекторы и шинопроводы AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

90° joint 90° Verbinder Соединитель 90°

IV7805-00-W31 IV7805-00-W30 IV7805-00-W20

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Flexible joint Flexibler Verbinder Γибкий соединитель

IV7810-00-W31 IV7810-00-W30

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

IV7804-00-W31 IV7804-00-W30

0,05 0,05

IV7819-00-W31 IV7819-00-W30

AKCESORIA

ACCESSORIES

Electrical linear joint Elektrischer Linearverbinder Соединитель линейный электрический

Łącznik liniowy mechaniczny Mechanical linear joint Mechanischer Linearverbinder Соединитель линейный механический

ZUBEHÖR

End cap Endung Заглушка

IV7823-00-W31 IV7823-00-W30 IV7823-00-W20

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Ceiling/wall bracket Wand-, Deckenbefestigung Крепление потолок/стена

IV7807-02-W31 IV7807-02-W30

AKCESORIA

ACCESSORIES PXF 456

0123

0,06 0,06

IV7806-00-W31 IV7806-00-W30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Mocowanie sufit/ściana

PXF 456

0123

0,02 0,02

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Końcówka

PXF 456

0123

0,01 0,01 0,01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik liniowy elektryczny

PXF 456

0123

0,05 0,05

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik elastyczny

PXF 456

0123

0,05 0,05

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik 90°

PXF 456

0123

0,20 0,20 0,20

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie linkowe Wire suspension Seilabhängung Подвес - тросик

71


Internal floodlights and Electrical tracks Strahler und Stromschienen

PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY Прожекторы и шинопроводы

72


OPRAWY WNĘTRZOWE Interior fixtures Innenbeleuchtung Светильники для интерьера

73


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

POP

Seria nowoczesnych opraw o prostym, bardzo eleganckim i uniwersalnym kształcie. Zastosowanie świetlówek T5 i elektronicznych stateczników pozwala uzyskać bardzo wysokie parametry jakościowe oświetlenia. Materiały: korpus aluminiowy malowany proszkowo, klosz szklany (dla opraw na żarówkę halogenową 150W) lub poliwęglanowy (pozostałe), raster PAR z aluminium wysokiej czystości. Series of modern lighting fixtures of simple, elegant and universal shape. Use of T5 fluorescent lamps and electronic ballasts enables these fixtures to achieve very high quality parameters of lighting. Materials: powder painted aluminium profile, glass diffuser (in case of 150W halogen bulb fixtures) or polycarbonate diffuser (in other cases), PAR louver made of high purity aluminium. Moderne Leuchtenreihe von eleganter und universeller Form. Die Anwendung von T5 Leuchstofflampen und elektronischen Vorschaltgeräten sorgt für sehr hohe Beleuchtungsqualität. Bestandteile: Aluminiumkörper pulverbeschiechtet, Glaslampenschirm aus Glas (Leuchte für Halogenbirne 150W) oder aus Polycarbonat (andere Leuchten), PAR Raster aus Aluminium höchster Qualität. Серия современных светильников выполненных в простом, элегантном и универсальном стиле. Использование ламп Т5 и электронных баластов позволяет получить очень высокие параметры качества освещения. Материалы: алюминиевый корпус окрашенный порошком, стеклянный рассеиватель (для светильников под галогенную лампу 150Вт) либо поликарбонатовый (остальные), отражатель РАР из алюминия высокого качества.

74


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

POP II ZWIESZAKOWY POP II suspended version POP II Pendelversion РОР II подвесной

L [mm] 950

28/54W

1250

35/49/80W

1550

PXF 456

0123

PAR

PXF 456

0123

OPAL

1x21W

T5 /G5/

2,50

PX0847101 PX0863101

1x28W

T5 /G5/

3,00

PX0847108 PX0863108

1x35W

T5 /G5/

4,00

PX0847115 PX0863115

1x39W

T5 /G5/

2,50

PX0847122 PX0863122

1x49W

T5 /G5/

4,00

PX0847129 PX0863129

1x54W

T5 /G5/

3,00

PX0847136 PX0863136

1x80W

T5 /G5/

4,00

PX0847143 PX0863143

2x21W

T5 /G5/

4,00

PX0847150 PX0863150

2x28W

T5 /G5/

4,50

PX0847157 PX0863157

2x35W

T5 /G5/

5,50

PX0847164 PX0863164

2x39W

T5 /G5/

4,00

PX0847171 PX0863171

2x49W

T5 /G5/

5,50

PX0847178 PX0863178

2x54W

T5 /G5/

4,50

PX0847185 PX0863185

2x80W

T5 /G5/

5,50

PX0847192 PX0863192

L 44

21/39W

IP20

115

60

PXF 456

0123

2,00

PX0831101

2,50

PX0831108

1x54W

T5 /G5/

3,50

PX0831115

1x80W

T5 /G5/

5,00

PX0831122

2x24W

T5 /G5/

3,00

PX0831129

2x39W

T5 /G5/

4,00

PX0831136

2x54W

T5 /G5/

5,00

PX0831143

2x80W

T5 /G5/

6,00

PX0831150

IP40 POP II PÓŁKA POP II lighting shelf POP II Leuchtende Fächer РОР II светящаяся полка

4,5

T5 /G5/ T5 /G5/

22

10

4,5

1x24W 1x39W

2x24W – 60 2x39W – 90 2x54W –120 2x80W –150

1x24W – 60 1x39W – 90 1x54W –120 1x80W –150

POP II PAR 2x21W

POP II OPAL 2x28W

75


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера PXF 456

0123

IP40

2x39W

T5 /G5/

3,00

PX0831157

2x54W

T5 /G5/

5,00

PX0831164

2x39W

2x54W

POP II NASTROPOWY POP II ceiling version POP II Anbauversion РОР II потолочный

PXF 456

0123

IP40

1x150W*

QT-DE /R7s/

1,60

EL1135.40

2x39W

T5 /G5/

4,00

PX0831171

2x54W

T5 /G5/

5,00

PX0831178

2x39W

POP II ZWIESZAKOWY POP II suspended version POP II Pendelversion РОР II подвесной

2x54W

1x150W

*

76

- oprawa na żarówkę halogenową liniową (nie jest wymagany żaden układ zapłonowy) - fixture designed to work with linear halogen bulb (no control gear necessary) - Leuchte für lineare Halogenlampe (kein Zündungssystem nötig) - светильник предназначен под галогенную трубчатую лампу (стартер не нужен)


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

FINESTRA Seria nowoczesnych opraw o prostym, bardzo eleganckim i uniwersalnym kształcie. Materiały: korpus stalowy malowany proszkowo, klosz akrylowy. Series of modern lighting fixtures of simple, elegant and universal shape. Materials: powder painted steel body, acrylic diffuser. Moderne Leuchtenreihe von eleganter und universeller Form. Materialen: Stahlkörper pulverbeschiechtet, Acryllampenschirm. Серия современных светильников, выполненных в простом, элегантном и универсальном стиле. Материалы: стальной корпус, окрашенный порошком, акриловый плафон.

77


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

IP20

FINESTRA Plafond Plafond Плафон

76

1314

FINESTRA 1x32W, 2x24W

FINESTRA 4x14W/24W PXF 456

0123

PX0898101

1x32W

T-R /G10q/

3,80

2x24W

TC-L /2G11/

3,80

EVG

PX0898122

4x14W

T5 /G5/

6,00

EVG

PX0901101

4x24W

T5 /G5/

6,00

EVG

PX0901108

EVG

PX0901112

2x36W

T8 /G13/

10,40

2x36W

T8 /G13/

10,40

374

FINESTRA 2x36W

PX0901110

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Zawieszenie elektryczne Electric suspension Elektrische Seilpendel-befestigung Электрический подвес

PXF 456

0123

0,20 0,20

* - standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5 m - standard length of suspensions maximum 1,5 m - Standartlänge der Seilpendel-befestigung maximal 1,5 m - стандартная длина подвеса 1,5м

FINESTRA 1x32W, 2X24W

78

FINESTRA 4x14W/24W

FINESTRA 2x36W

PX0901950 PX0901960

* *


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

IP20

FINESTRA KINKIET Bracket Wandleuchte Бра

PXF 456

0123

2x18W

TC-D /G24d-2/

2,80

2x18W

TC-DEL /G24q-2/

2,30

1x22W

T-R /G10q/

2,50

PX0893108 EVG

PX0893122 PX0893101

FINESTRA KINKIET

79


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

QUADRO Seria opraw o nowatorskim kształcie, przystosowana do montażu bezpośrednio na ścianie lub suficie. Materiał: korpus aluminiowy, klosz akrylowy. Series of lighting fixtures of modern shape, designed for installation directly on wall or ceiling. Materials: aluminium body, acrylic diffuser. Innovativgestallte Leuchtenserie geeignet für die Wand- und Deckenmontage. Materialen: Körper aus Aluminium, Acryllampenschirm. Серия светильников; характерный передовой дизайн - новая форма, предназначены для монтажа непосредственно к стене либо потолку. Материалы: алюминиевый корпус, акриловый рассеиватель.

80


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

QUADRO

IP20

PXF 456

0123

PX0951101

2x36W

T8 /G13/

5,80

4x18W

T8 /G13/

5,90

2x36W

T8 /G13/

5,00

EVG

PX0951115

4x18W

T8 /G13/

5,10

EVG

PX0951122

PX0951108

PXF 456

IP20

0123

2x18W

TC-D /G24d-2/

PX0951171

1,96

2x18W

TC-D /G24q-2/

1,72

EVG

PX0951178

2x26W

TC-DEL /G24q-3/

1,72

EVG

PX0951185

QUADRO – K QUADRO K 2x18W QUADRO K 2x26W

QUADRO

81


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

DUET II DUET TUBE Kinkiet służący do oświetlenia akcentującego o rozsyle bezpośrednio-pośrednim. Jako źródła światła zastosowano diody LED dużej mocy (dostępne różne kolory). Materiały: obudowa z aluminium malowana proszkowo. Bracket designed for use as a direct-indirect supplementary and emphasizing lighting fixture. High wattage LED diodes are used as a light source (various colors are available). Materials: powder painted aluminium body. Wandleuchte dient zur Beleuchtung über direkt-indirekt Ausstrahlung mit Lichtquellenwie Dioden LED mit hoher Leistung (zugänglich verschiedene Farben) Materialen: Aluminiumkörper pulverbeschiechtet Кинкет, служащий для акцентирующего освещения с непосредственно-посредственным распространением света. Источником света являются диоды LED большой мощности (широкая цветовая гамма). Материалы: алюминиевый корпус, окрашенный порошком.

82


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

IP54

PXF 456

0123

2x4W

2x LED

PX1001201

2900K

2x4W

2x LED

PX1001208

5400K

DUET II

IP40

PXF 456

0123

2x3,0W

2x LED

PX1001157

DUET TUBE

83


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

OCZKA HALOGENOWE Idealne rozwiązanie do każdego rodzaju wnętrza. Mogą stanowić jedyne źródło światła w pomieszczeniu lub komponować się z innym oświetleniem. Oprawy wymagają zastosowania transformatora Halogen spotlights Halogen spotlights are a perfect solution for almost any kind of interior. They may be used as the only source of light in a room or together with other lighting fixtures. Lighting fixtures requires transformer Halogenspotlights Ideale Lösung für jeden Innenraum. Die Halogen-Spotlights können sowohl als einzige Lichtquelle wie auch zusammen mit anderen Systemen komponiert werden. Die Beleuchtung fordert eine Anwendung des Transformators Галогеновые глазки Идеальный вариант для каждого интерьера. Могут быть единственным источником света в помещении либо в сочетании с другим освещением. Светильники требуют oбезательного использования трансформатора

84


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE PXF 456

0123

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

0,06

IV2030-10-31

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

0,06

IV2030-10-30

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

0,06

IV2030-10-10

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

0,06

IV2030-10-11

seria 2030 (12V)

IP20  64

2030 series Serie 2030 серия 2030

PXF 456

0123

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

0,12

IV2080-10-31

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

0,12

IV2080-10-30

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

0,12

IV2080-10-10

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

0,12

IV2080-10-11

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

0,12

IV2080-10-18

seria 2080 (12V)

IP20  95

2080 series Serie 2080 серия 2080

PXF 456

0123

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

0,13

IV2090-10-31

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

0,13

IV2090-10-30

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

0,13

IV2090-10-10

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

0,13

IV2090-10-11

50W

QR-CBC51 /GU5,3/

0,13

IV2090-10-18

seria 2090 (12V)

IP20 92 x 92

2090 series Serie 2090 серия 2090

– biały / white / weiss / белый – czarny / black / schwarz / черный – złoty / gold / gold / золотой – chrom / chrome / chrom / хромированный – nikiel / nickel / nickel / никелированный

85


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

DOWNLIGHT Seria opraw oświetleniowych przystosowanych do montażu w suficie podwieszonym (Metropolis, Bend, seria DL) lub do montażu nastropowego (seria DLN). Materiały: Obudowy z poliwęglanu lub aluminium, klosze z poliwęglanu lub szkła hartowanego, reflektory i rastry z poliwęglanu pokrytego warstwą aluminium lub z aluminium o czystości 99,9%

Series of lighting fixtures designed for installation into suspended ceilings (Metropolis, Bend, DL series) or surface installation (DLN series). Materials: Bodies made of polycarbonate, steel or aluminium, diffusers made of polycarbonate or tempered glass, reflectors and louvers made of polycarbonate covered with aluminium layer or made of 99,9% purity aluminium. Leuchtenserie angepasst zur Montage in aufgehängter Decke (Metropolis, Bend, Serie DL) oder zur Anbaumontage (Serie DLN). Materialen: Gehäuse aus Polycarbonat, Stahlblech, oder Aluminium. Lichtschirm aus dem gehärteten Glas oder Polycarbonat, Reflektor und Raster aus Polycarbonatbeschichtet mit Aluminium. Aluminium hat Reinigungsgrad 99,9%. Серия светильников, предназначенных для монтажа в подвесном потолке (Metropolis, Bend, серия DL), либо накладных светильников (серия DLN). Материалы: Корпус из поликарбоната, стальной жести или аллюминия, рассеиватели из поликарбоната или закаленного стекла, рефлекторы и решетки из поликарбоната, покрытого слоем аллюминия, или из аллюминия чистоты 99,9%.

86


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE PXF 456

0123

1x13W

TC-D /G24d-1/

1,30

PX1485101

1x18W

TC-D /G24d-2/

1,30

PX1485108

2x13W

TC-D /G24d-1/

1,30

PX1485115

2x18W

TC-D /G24d-2/

1,30

1x13W

TC-DEL /G24q-1/

1,20

EVG

PX1485129

1x18W

TC-DEL /G24q-2/

1,20

EVG

PX1485136

2x13W

TC-DEL /G24q-1/

1,20

EVG

PX1485143

2x18W

TC-DEL /G24q-2/

1,20

EVG

PX1485150

IP20

PX1485122

 172

BARI II DOWNLIGHT

105

DL 195

193 335

PXF 456

0123

1x18W

TC-D /G24d-2/

1,40

PX1489101

1x26W

TC-D /G24d-3/

1,40

PX1489108

2x18W

TC-D /G24d-2/

1,70

PX1489115

2x26W

TC-D /G24d-3/

1,70

PX1489122

1x18W

TC-DEL /G24q-2/

1,30

EVG

PX1489129

1x26W

TC-DEL /G24q-3/

1,30

EVG

PX1489136

2x18W

TC-DEL /G24q-2/

1,50

EVG

PX1489143

2x26W

TC-DEL /G24q-3/

1,50

EVG

PX1489150

IP20  211

BARI II DOWNLIGHT

126

DL 230

227 406

BARI II DOWNLIGHT DL 230

BARI II DOWNLIGHT DL 195

87


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

IP20

BARI II DOWNLIGHT DLN 230

PXF 456

165

0123

226

BARI II DOWNLIGHT DLN 230

88

1x18W

TC-D /G24d-2/

1,60

PX1493101

1x26W

TC-D /G24d-3/

1,60

PX1493108

2x18W

TC-D /G24d-2/

1,90

PX1493115

2x26W

TC-D /G24d-3/

1,90

1x18W

TC-DEL /G24q-2/

1,50

EVG

PX1493129

1x26W

TC-DEL /G24q-3/

1,50

EVG

PX1493136

2x18W

TC-DEL /G24q-2/

1,80

EVG

PX1493143

2x26W

TC-DEL /G24q-3/

1,80

EVG

PX1493150

PX1493122


Interior fixtures Innenbeleuchtung AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PX1497101 PX1497136

AKCESORIA

Transparent glass IP44 Glass transparent IP44 Прозрачное стекло IP44

DL 195 DL 230, DLN 230

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PX1497108 PX1497143

AKCESORIA

Frosted glass IP44 Glass matt IP44 Матовое стекло IР44

DL 195 DL 230, DLN 230

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PX1497115 PX1497150

AKCESORIA

Centrally frosted glass IP44 Glass zentrall matt IP44 Стекло в центральной части матовое IР44

DL 195 DL 230, DLN 230

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PX1497122 PX1497157

AKCESORIA

Decorative glass Dekoratives Glas Декоративное стекло

DL 195 DL 230, DLN 230

ACCESSORIES

PX1497129

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Raster TURBO

PXF 456

0123

0,15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Szkło ozdobne

PXF 456

0123

0,30 0,50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Szkło centralnie matowione IP44

PXF 456

0123

0,30 0,50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Szkło matowe IP44

PXF 456

0123

0,30 0,50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Szkło przezroczyste IP44

PXF 456

0123

0,30 0,50

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

DL 230, DLN 230

TURBO louver TURBO Raster Отражатель ТURВО

Kolory pierścieni oraz tubusów – na zapytanie.

Colors of rings and tubes – available om request. Farbe der Ringe und Körper auf Anfrage. Цвета колец и туб - по запросу.

89


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

IP20

PXF 456

0123

BARI II DLK PAR

PX1482101

2x18W

TC-D/G24d-2/

1,39

2x26W

TC-D/G24d-3/

1,41

2x18W

TC-D/G24q-2/

1,39

EVG

PX1482129

2x26W

TC-D/G24q-3/

1,41

EVG

PX1482143

PX1482115

IP20

PXF 456

0123

BARI II DLK

BARI II DLK PAR

90

BARI II DLK OPAL

1x18

TC-D/G24d-2/

1,28

PX1483101

1x26

TC-D/G24d-3/

1,29

PX1483115

2x18

TC-D/G24d-2/

1,37

PX1483129

2x26

TC-D/G24d-3/

1,39

1x18

TC-D/G24d-2/

1,28

EVG

PX1483157

1x26

TC-D/G24d-3/

1,29

EVG

PX1483171

2x18

TC-D/G24d-2/

1,37

EVG

PX1483185

2x26

TC-D/G24d-3/

1,39

EVG

PX1483199

BARI II DLK

PX1483143


Interior fixtures Innenbeleuchtung AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Transparent glass IP44 Glass transparent IP44 Прозрачное стекло IP44

PX1498101

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Frosted glass IP44 Glass matt IP44 Матовое стекло IP44

PX1498108

AKCESORIA PXF 456

0123

0,23

PX1498115

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Szkło matowe IP44

PXF 456

0123

0,23

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Szkło przezroczyste IP44

PXF 456

0123

0,23

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Szkło centralnie matowione IP44 Centrally frosted glass IP44 Glass zentrall matt IP44 Стекло в центральной части матовое IP44

91


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

METROPOLIS

IP23 220 x 130

60°

PXF 456

0123

1x70W

HIT-DE /RX7s/

1,10

IV230-001-31*

1x70W

HIT-DE /RX7s/

1,10

IV230-001-52*

1x150W

HIT-DE /RX7s-24/

1,10

IV230-101-31*

1x150W

HIT-DE /RX7s-24/

1,10

IV230-101-52*

1x200W

QT-DE /R7s/

1,10

IV230-202-31

1x200W

QT-DE /R7s/

1,10

IV230-202-52

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Układ zapłonowy Control gear Zündungssystem Стартер

PXF 456

0123

1,20

TC183000M

35W

1,20

TC183001B

70W

2,10

TC183002B

150W

IP20 * - należy dodatkowo zamówić układ zapłonowy (patrz: AKCESORIA)

- it’s necessary to order a control gear additionally (see: ACCESSORIES) - man sollte zusätzlich das Zündungssystem bestellen (siehe: Zubehör) - следует дополнительно заказать стартовое устройство (см. дополнительные элементы)

METROPOLIS

92


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

BEND 26

IP23  245

355°

75°

PXF 456

0123

1x70W

HIT-DE /RX7s/

1,90

IV221-007-31*

1x70W

HIT-DE /RX7s/

1,90

IV221-007-52*

1x150W

HIT-DE /RX7s-24/

1,90

IV221-107-31*

1x150W

HIT-DE /RX7s-24/

1,90

IV221-107-52*

1x150W

HIT /G12/

1,90

IV221-407-31*

1x150W

HIT /G12/

1,90

IV221-407-52*

1x200W

QT-DE /R7s/

1,90

IV221-307-31

1x200W

QT-DE /R7s/

1,90

IV221-307-52

BEND 19

IP23  178

355°

75° PXF 56 1234

0

1x35W

HIT /G12/

1,10

IV205-407-31*

1x35W

HIT /G12/

1,10

IV205-407-52*

1x70W

HIT /G12/

1,10

IV205-407-31*

1x70W

HIT /G12/

1,10

IV205-407-52*

1x150W

HIT /G12/

1,10

IV205-407-31*

1x150W

HIT /G12/

1,10

IV205-407-52*

1x35W

CDM-R111 /GX8,5/

1,10

IV205-800-31*

1x35W

CDM-R111 /GX8,5/

1,10

IV205-800-52*

1x70W

CDM-R111 /GX8,5/

1,10

IV205-800-31*

1x70W

CDM-R111 /GX8,5/

1,10

IV205-800-52*

* - należy dodatkowo zamówić układ zapłonowy (patrz: AKCESORIA)

- it’s necessary to order a control gear additionally (see: ACCESSORIES) - man sollte zusätzlich das Zündungssystem bestellen (siehe: Zubehör) - следует дополнительно заказать стартовое устройство (см. дополнительные элементы)

BEND 26

BEND 19

93


OPRAWY WNĘTRZOWE

94

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

OPRAWY RASTROWE T5 Seria opraw o bardzo wysokich parametrach technicznych i optycznych. Zastosowanie świetlówek T5, elektronicznych stateczników oraz rastrów parabolicznych pozwala uzyskać bardzo wysokie parametry oświetlenia. Materiały: Korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo, Rastry PAR z aluminium anodyzowanego wysokiej czystości, klosze akrylowe.

Series of lighting fixtures of a very high technical and optical parameters. Application of T5 lamps, electronic ballasts and parabolic louvers allows to achieve very high lighting parameters. Materials: powder painted steel body, high purity anodized aluminium PAR louver, acrylic diffusers. Die moderne Leuchtenserie, kenngezeichnet mit einwandfreien Technisch- und Optischparametern. Die Anwendung der Leuchtstofflampen T5, der EVG´s und PAR Raster, erlaubt die sehr hoch Beleuchtungsqualitätsparametern zu gewinnen. Materialen: Körper aus dem Stahlblech, pulverbeschichtet, Raster PAR hochglänzend, mit hochreflektiver Oberfläche (aus anodisiertem Aluminium), Abdeckungen aus Acryl Серия светильников с очень высокими техническими и оптическими параметрами. Использование ламп T5, электронных балластов, а также параболических решеток позволяет получить очень высокие параметры освещения. Материалы: Корпус из стальной жести, окрашенной порошком, решетки PAR из анодированного алюминия высокой чистоты, плафоны акриловые.

95


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

QUAZAR Nowoczesna, uniwersalna oprawa o bezpośrednio-pośrednim rozsyle światła oraz bardzo wysokich parametrach technicznych i optycznych. Uniwersalny sposób montażu pozwala na zamontowanie oprawy w suficie podwieszanym, gipsowo-kartonowym oraz modułowym 600x600. Materiały: obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo; układ optyczny wykonany z aluminium anodyzowanego wysokiej czystości Series of modern direct-indirect lighting fixtures for T5 lamps of a very high technical and optical parameters. Universal way of installation enables mounting in suspended, plaster-cardboard and also modular 600x600 ceiling. Materials: powder painted steel body, optical system made of high purity anodized aluminium. Die moderne Leuchtenserie mit der DI-IN Lichtausstrahlung und optischem System, bestehend aus konkav gewölbtem Spiegelraster, reflexionsverstärkend beschichtet. Die universale Montageanweisung der Leuchte geeignet sich für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen, und Moduldecke 600x600. Materialen: Körper aus dem Stahlblech pulverbeschichtet; optische Ausrüstung ausgemacht aus anodisiertem Aluminium höchster Qualität. Современный, универсальный светильник с непосредственно-посредственным рассеянием света и очень высокими техническими и оптическими параметрами. Универсальный способ монтажа позволяет установить светильник в подвесном, гипсокартонном, а также модульном потолке 600x600. Материалы: корпус выполнен из стальной жести, окрашенной порошком; оптическая система выполнена из анодированного алюминия высокой чистоты.

96


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

QUAZAR

IP20

PXF 456

0123

2x28W

T5 /G5/

3,10

PX1020318

2x54W

T5 /G5/

3,10

PX1020319

4X14 W

T5 /G5/

3,10

PX1020301

4X24 W

T5 /G5/

3,10

PX1020315

2x28 W

T5 /G5/

3,10

PX1021324

*

2x54 W

T5 /G5/

3,10

PX1021325

*

4X14 W

T5 /G5/

3,10

PX1021301

*

4X24 W

T5 /G5/

3,10

PX1021315

*

52

* ?x?

L [mm] 1196

275x1175

14W, 24W

596

575x575

52

52

595

28W, 54W

296

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Obudowa natynkowa

PXF 456

Surface housing Anbaugehäuse Накладной корпус

0123

IP65 4x... IP65 2x... IP20 4x... IP20 2x...

A

PX1028901 PX1028908 PX1028951 PX1028958

AxBxC 28W, 54W

1207x305x70

14W, 24W

607x605x70

C

5,20 5,70 4,50 5,00

B

QUAZAR 4x24W

QUAZAR 2x28W

97


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

TAURI

Nowoczesna, uniwersalna oprawa o bezpośrednio-pośrednim rozsyle światła oraz bardzo wysokich parametrach technicznych i optycznych. Zastosowanie dwóch separowanych obwodów sprawia, że w zależności od aktualnych potrzeb oprawa może pracować w trybie bezpośrednim, pośrednim oraz bezpośrednio-pośrednim. Uniwersalny sposób montażu pozwala na zamontowanie oprawy w suficie podwieszanym, gipsowo-kartonowym oraz modułowym 600x600. Materiały: korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo (standardowo na biało), system optyczny z wysokogatunkowego anodyzowanego aluminium. Series of modern direct-indirect lighting fixtures for T5 lamps of a very high technical and optical parameters. Usage of two separate circuits enables to operate in direct, indirect and direct-indirect light emissions, depending on the current needs. Universal way of installation enables mounting in suspended, plaster-cardboard and also modular 600x600 ceiling. Materials: powder painted steel body (white color in standard), optical system of high quality anodized aluminum. Die moderne Leuchtenserie mit der DI-IN Lichtausstrahlung und optischem System, bestehend aus konkav gewölbtem Spiegelraster, reflexionsverstärkend beschichtet. Je nach dem Bedarf kann die Leuchte als die Version DI, IN; oder DI-IN arbeiten. Die universale Montageanweisung der Leuchte geeignet sich für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen, und Moduldecke 600x600. Leuchtenkörper: Stahlblech, weiss pulverbeschichtet. Optisches System: Raster hochglänzend, mit hochreflektiver Oberfläche (aus anodisiertem Aluminium) Современный, универсальный светильник с непосредственно-посредственным рассеянием света и очень высокими техническими и оптическими параметрами. В зависимости от актуальных потребностей светильник может работать в режиме непосредственном, посредственном, а также непосредственно-посредственном. Универсальный способ монтажа позволяет установить светильник в подвесном, гипсокартонном, а также модульном потолке 600x600. Универсальный способ монтажа позволяет установить светильник в подвесном, гипсокартонном, а также модульном потолке 600x600.

98


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

TAURI

85

IP20

596x596

PXF 456

0123

4x14W

T5 /G5/

3,00

PX1032108

4x24W

T5 /G5/

3,00

PX1032115

4x14 W

T5 /G5/

3,00

PX1033108

*

4x24 W

T5 /G5/

3,00

PX1033115

*

* Wersja 2x14W + 2x24W – na zapytanie 2x14W+2x24W version – on request Für 2 T5 Leuchtstofflampen 14W oder 24W – auf Anfrage Версия 2x14W + 2x24W – по запросу

ZUBEHÖR

Obudowa natynkowa

PXF 456

0123

5,20 4,50

PX1033901 PX1033951

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

IP65 IP20

Surface housing Anbaugehäuse Накладной корпус

608

ACCESSORIES

100

AKCESORIA

608

TAURI 4X14W

99


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

SIRIUS

IP20

PXF 456

0123

T5 /G5/

4,40

PX1037101

4x21W

T5 /G5/

4,40

PX1037118

90

4x14W

596x596

Seria opraw oświetleniowych przystosowanych do montażu w suficie podwieszonym o module 600x600. Series of lighting fixtures designed for installation into suspended ceiling of 600x600mm module. Leuchtenreihe geeignet für aufgehängte Decken, Modul 600x600. Серия светильников, предназначенных для монтажа в подвесном потолке 600x600.

SIRIUS

100


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

CAPRI T5

IP20

L [mm]

A [mm]

?x?

280x580

2x14W

625

355

3x14W, 4x14W, 4x24W

625

355

580x580

2x21W, 2x39W

925

660

280x880

2x28W, 2x54W

1225

960

280x1180

2x35W, 2x49W, 2x80W

1525

1260

280x1480

PXF 456

0123

2x14W

T5 /G5/

2,50

PX1051101

2x21W

T5 /G5/

4,50

PX1051129

2x28W

T5 /G5/

5,00

PX1051143

2x35W

T5 /G5/

5,50

PX1051157

2x24W

T5 /G5/

2,50

PX1051105

2x39W

T5 /G5/

4,50

PX1051136

2x49W

T5 /G5/

5,50

PX1051164

2x54W

T5 /G5/

5,00

PX1051150

2x80W

T5 /G5/

5,50

PX1051171

3x14W

T5 /G5/

4,20

PX1051108

4x14W

T5 /G5/

4,20

PX1051115

4x24W

T5 /G5/

4,20

PX1051122

Uniwersalny sposób montażu pozwala na zamontowanie oprawy zarówno bezpośrednio do sufitu, jak i za pomocą dodatkowych akcesoriów montażowych do sufitów podwieszanych (modułowych i gipsowo-kartonowych).

Universal way of installation enables for surface mounting directly on the ceiling as well as recessed mounting with use of additional accessories for suspended ceilings (modular and plaster-cardboard ceilings). Die universalle Montage der Leuchten ermöglicht die Leuchte direkt an der Decke und in der aufgehängten Decke (nutzt man zusätzliche Montagezubehörteile) zu montieren. Универсальный способ монтажа дает возможность установки светильника непосредственно на потолке либо при помощи дополнительных монтажных элементов в подвесном потолке (модульном или гипсово-картонном).

AKCESORIA

ACCESSORIES

PXF 456

0123

PX1113101

3x14W, 4x14W, 4x24W

PX1113108 2x14W/21/28/39/54/35/49/80

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Akcesoria montażowe do sufitów podwieszanych Installation accessories for suspended ceilings Montagezubehör zu den Aufhängungsdecken Монтажные элементы для подвесных потолков

CAPRI T5 4X24W

CAPRI T5 2X54W

101


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

TORINO II T5

IP20

typ A type A Typ A ТИП A PXF 456

0123

3x14W

T5 /G5/

3,10

PX1656101

3x24W

T5 /G5/

3,10

PX1656108

54

497x338

594x594

typ B type B Typ B ТИП B PXF 456

0123

4x14W

T5 /G5/

3,10

PX1656115

4x24W

T5 /G5/

3,10

PX1656122

54

497x338

594x594

typ D type D Typ D ТИП D PXF 456

0123

4x14W

T5 /G5/

3,10

PX1656143

4x24W

T5 /G5/

3,10

PX1656150

54

497x338

594x594

Uniwersalny sposób montażu pozwala na zamontowanie oprawy zarówno bezpośrednio do sufitu, jak i do modułowych sufitów podwieszanych.

Universal way of installation enables for surface mounting directly on the ceiling as well as recessed mounting into modular suspended ceilings. Die universalle Montage der Leuchten ermöglicht die Leuchte direkt an der Decke und in der aufgehängten Decke zu montieren. Универсальный способ монтажа позволяет монтировать светильники как непосредственно к потолку, так и в подвесные модульные потолки.

TORINO II T5 4X24W

102


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

MONZA II T5

IP20

PXF 456

PAR

0123

PXF 456

OPAL

PXF 456

0123

0123

PAR

PXF 456

OPAL

0123

2x14W

T5 /G5/

1,80

PX1720101 PX1720401 PX1721101 PX1721353

2x21W

T5 /G5/

2,70

PX1720108 PX1720408 PX1721108 PX1721360

2x28W

T5 /G5/

3,60

PX1720115 PX1720415 PX1721115 PX1721367

2x35W

T5 /G5/

4,50

PX1720122 PX1720422 PX1721122 PX1721374

2x24W

T5 /G5/

1,80

PX1720129 PX1720429 PX1721129 PX1721381

2x39W

T5 /G5/

2,70

PX1720136 PX1720436 PX1721136 PX1721388

2x49W

T5 /G5/

4,50

PX1720143 PX1720443 PX1721143 PX1721395

2x54W

T5 /G5/

3,60

PX1720150 PX1720450 PX1721150 PX1721402

2x80W

T5 /G5/

4,50

PX1720157 PX1720457 PX1721157 PX1721409

L [mm]

A [mm]

2x14W/24W

637

418

2x21W/39W

937

414

2x28W/54W

1237

414

2x35W/49W/80W

1537

900

A

76

Seria opraw oświetleniowych przystosowanych do montażu nastropowego. Series of lighting fixtures designed for surface installation on ceiling. Leuchtenserie geeignet für die Deckenmontage. Серия накладных светильников. AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Zawieszenie

PXF 456

Suspension Aufhängung подвес

0123

0,20

PX1720353

MONZA II T5 PAR DI-IN

MONZA II T5 OPAL DI-IN

MONZA II T5 PAR DI

MONZA II T5 OPAL DI

103


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

QUASET

IP20

PXF 456

0123

4x14W

T5 /G5/

4,10

PX1240501

4x24W

T5 /G5/

4,30

PX1240508

2x28W

T5 /G5/

4,15

PX1240515

2x54W

T5 /G5/

4,15

PX1240522

L [mm] 595

2x28W/54W

1195

55

55

4x14W/24W

596 QUASET 2x...

QUASET 4x...

Uniwersalny sposób montażu pozwala na zamontowanie oprawy w suficie podwieszanym, gipsowokartonowym oraz modułowym 600x600. Universal way of installation enables mounting in suspended, plaster-cardboard and also modular 600x600 ceiling. Die universale Montageanweisung der Leuchte geeignet sich für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen, und Moduldecke 600x600. Универсальный способ монтажа позволяет установить светильник в подвесном, гипсокартонном, а также модульном потолке 600x600.

QUASET

104


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

LINEA

76

IP20

193

118

LINEA 2x...

LINEA 1x...

L [mm]

PXF 456

0123

?x?

OPAL

PXF 456

PAR

0123

1x14/24W

615

88x575

1x14W

T5 /G5/

1,10

PX1331136 PX1334136

1x21/39W

915

88x875

1x21W

T5 /G5/

1,40

PX1331143 PX1334143

1x28/54W

1215

88x1175

1x28W

T5 /G5/

1,80

PX1331150 PX1334150

1x35/49/80W

1515

88x1485

1x35W

T5 /G5/

2,10

PX1331157 PX1334157

2x14/24W

615

163x575

1x24W

T5 /G5/

1,10

PX1331101 PX1334101

2x21/39W

915

163x875

1x39W

T5 /G5/

1,40

PX1331108 PX1334108

2x28/54W

1215

163x1175

1x49W

T5 /G5/

2,10

PX1331115 PX1334115

2x35/49/80W

1515

163x1485

1x54W

T5 /G5/

1,80

PX1331122 PX1334122

1x80W

T5 /G5/

2,10

PX1331129 PX1334129

2x14W

T5 /G5/

1,30

PX1337136 PX1338136

2x21W

T5 /G5/

1,70

PX1337143 PX1338143

2x28W

T5 /G5/

2,20

PX1337150 PX1338150

2x35W

T5 /G5/

2,60

PX1337157 PX1338157

2x24W

T5 /G5/

1,30

PX1337101 PX1338101

2x39W

T5 /G5/

1.70

PX1337108 PX1338108

2x49W

T5 /G5/

2,60

PX1337115 PX1338115

2x54W

T5 /G5/

1,70

PX1337122 PX1338122

2x80W

T5 /G5/

2,60

PX1337129 PX1338129

Nowoczesna oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Modern lighting fixture designed for installation into plaster-cardboard ceiling. Moderne Leuchte geeignet für die Montage in Gipskartondecken. Современный светильник, предназначенный для гипсово-картонных потолков.

LINEA PAR

LINEA OPAL

105


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

LUXO LINE PAR dostropowy

IP20

recessed einbau встраиваемый

PXF 456

0123

1x14/2x70W

T5 /G5/; HIT-PAR30 /E27/

5,50

PX0779101

1x21/2x70W

T5 /G5/; HIT-PAR30 /E27/

6,30

PX0779108

1x28/2x70W

T5 /G5/; HIT-PAR30 /E27/

7,20

PX0779115

1x35/2x70W

T5 /G5/; HIT-PAR30 /E27/

8,00

PX0779122

1x24/2x70W

T5 /G5/; HIT-PAR30 /E27/

5,50

PX0779129

1x39/2x70W

T5 /G5/; HIT-PAR30 /E27/

6,30

PX0779136

1x49/2x70W

T5 /G5/; HIT-PAR30 /E27/

8,00

PX0779143

1x54/2x70W

T5 /G5/; HIT-PAR30 /E27/

7,20

PX0779150

1x80/2x70W

T5 /G5/; HIT-PAR30 /E27/

8,00

PX0779157

14W, 24W

L [mm]

?x?

925

890x165

1225

1190x165

1525

1490x165

35W, 49W, 80W

1825

1790x165

158

21W, 39W 28W, 54W

201

Nowoczesna oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Modern lighting fixture designed for installation into plaster-cardboard ceiling. Moderne Leuchte geeignet für die Montage in Gipskartondecken. Современный светильник, предназначенный для гипсово-картонных потолков.

106


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

IMOLA Seria opraw oświetleniowych przystosowanych do montażu w suficie podwieszonym. Zastosowany układ optyczny znakomicie ogranicza olśnienie. Imola 600x600 – oprawa przystosowana do montażu w suficie o module 600x600. Imola G/K – oprawa przystosowana do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Imola N/T – oprawa przystosowana do montażu nastropowego. Materiały: blacha stalowa malowana proszkowo.

Series of lighting fixtures designed for installation into suspended ceiling. Optical arrangements used inthese fixtures perfectly eliminate the undesired glare effect. Imola 600x600 – fixture designed for installation into suspended ceiling of 600x600mm module. Imola N/T – luminary designed for surface installation. Imola G/K – fixture designed for installation into plaster-cardboard ceiling. Materials: powder painted steel Leuchtenreihe geeignet für die Montage in aufgehängten Decken. Das angewandte Optiksystem minimalisiert Blendung. Imola 600x600 – Leuchte geeignet für die Montage in Decken, Modulen 600x600. Imola G/K – Leuchte geeignet für die Montage in Decken aus Gipskarton. Imola N/T – geeignet zur Anbaumontage. Materialen: Stahlblech pulverbeschiechtet. Серия светильников, предназначенных для монтажа в подвесном потолке. Оптическая композиция прекрасно ограничивает ослепление. Imola 600х600 - предназначен дла монтажа в потолке с модулем 600x600. Imola G/К - светильник, предназначенный для гипсово-картонных потолков. Imola NТ - светильник, приспособленный для накладного монтажа. Материалы: стальная жесть, окрашенная порошком.

107


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

IMOLA 600x600

IP20

PXF 456

IN

0123

PXF 456

DI-IN

0123

PX1261101 PX1265101

2x36W

TC-L /2G11/

6,30

2x36W

TC-L /2G11/

5,50

EVG

PX1261108 PX1265108

2x40W

TC-L /2G11/

5,50

EVG

PX1261115 PX1265115

2x55W

TC-L /2G11/

5,50

EVG

PX1261122 PX1265122

IMOLA G/K

IP20 600 x 600

PXF 456

0123

PXF 456

DI-IN

0123

PX1269101 PX1273101

2x36W

TC-L /2G11/

6,60

2x36W

TC-L /2G11/

5,80

EVG

PX1269108 PX1273108

2x40W

TC-L /2G11/

5,80

EVG

PX1269115 PX1273115

2x55W

TC-L /2G11/

5,80

EVG

PX1269122 PX1273122

IMOLA IN

108

IN

IMOLA DI - IN

IMOLA G/K IN

IMOLA G/K DI - IN


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

IMOLA NT

IP20

PXF 456

0123

IN

PXF 456

DI-IN

0123

PX1285101 PX1289101

2x36W

TC-L /2G11/

6,30

2x36W

TC-L /2G11/

5,50

EVG

PX1285108 PX1289108

2x40W

TC-L /2G11/

5,50

EVG

PX1285115 PX1289115

2x55W

TC-L /2G11/

5,50

EVG

PX1285122 PX1289122

92

503x414

602x602

IMOLA NT DI - IN

IMOLA NT IN

109


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

ROMA

Seria opraw oświetleniowych przystosowanych do montażu w suficie podwieszonym o module 600x600. Oprawy do sufitu o module 625x625 na zapytanie. Szeroka gama elementów optycznych pozwala dobrać oprawy do każdego wnętrza Materiały: korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo, rastry PAR i PAR-S z aluminium wysokiej czystości, raster SLB z aluminium malowanego proszkowo, raster SLA z aluminium polerowanego, klosze akrylowe. Series of lighting fixtures designed for installation into suspended ceiling of 600x600mm module. Fixtures designed for 625x625mm module available on request. Wide range of optical elements enables preparation of appropriate arrangement for any kind of interior. Materials: powder painted steel body, louvers PAR and PAR-S made of high purity aluminium, louver SLB made of powder painted aluminium, louver SLA made of polished aluminium, acrylic diffusers. Leuchtenreihe geeignet für aufgehängte Decken, Modul 600x600.Leuchtenreihe für aufgehängte Decken aus Modul 625x625 auf Wunsch zugänglich. Die reiche Auswahl von optischen Elementen ermöglicht die Anwendung der Leuchten in jeder Räumlichkeit. Materialen: Körper aus dem Stahlblech pulverbeschichtet, PAR und PAR-S Raster aus Aluminium höchster Qualität, SLB Raster aus pulverbeschichtetem Aluminium, SLA Raster aus poliertem Aluminium, Abdeckung aus Acryl. Серия светильников, предназначенных для монтажа в подвесном потолке 600x600. По запросу 625x625. Широкая гамма оптических элементов позволяет подобрать светильники для любого интерьера. Материалы: корпус из стальной жести, окрашенный порошком, решетка РАR и РАR-S из алюминия высокой чистоты, решетка SLB из алюминия, окрашенного порошком, решетка SLA из полированного алюминия, плафоны акриловые.

110


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

ROMA

IP20

PXF 456

0123

SLA

PXF 456

SLB

PXF 456

0123

0123

PAR

PXF 456

PAR-S

0123

2x18W

T8 /G13/

2,78

PX1119101 PX1127101 PX1131101 PX1135101

2x36W

T8 /G13/

4,94

PX1119108 PX1127108 PX1131108 PX1135108

3x18W

T8 /G13/

4,70

PX1119115 PX1127115 PX1131115 PX1135115

4x18W

T8 /G13/

4,76

PX1119122 PX1127122 PX1131122 PX1135122

4x36W

T8 /G13/

9,23

2x18W

T8 /G13/

2,78

EVG

PX1119143 PX1127136 PX1131136 PX1135136

2x36W

T8 /G13/

4,94

EVG

PX1119150 PX1127143 PX1131143 PX1135143

3x18W

T8 /G13/

4,70

EVG

PX1119157 PX1127150 PX1131150 PX1135150

4x18W

T8 /G13/

4,76

EVG

PX1119164 PX1127157 PX1131157 PX1135157

4x36W

T8 /G13/

9,23

EVG

PX1119171 PX1127164 PX1131164 PX1135164

PX1119136 PX1127129 PX1131129 PX1135129

L [mm]

ROMA 2x...

ROMA SLA

ROMA SLB

18W

595

36W

1195

ROMA 3x... ROMA 4x...

ROMA PAR

ROMA PAR-S

111


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

ROMA

IP20

PXF 456

OPAL

0123

PXF 456

PRM

0123

2x18W

T8 /G13/

2,78

PX1139101 PX1143101

2x36W

T8 /G13/

4,94

PX1139108 PX1143108

3x18W

T8 /G13/

4,70

PX1139115 PX1143115

4x18W

T8 /G13/

4,76

PX1139122 PX1143122

4x36W

T8 /G13/

9,23

2x18W

T8 /G13/

2,78

EVG

PX1139136 PX1143129

2x36W

T8 /G13/

4,94

EVG

PX1139143 PX1143136

3x18W

T8 /G13/

4,70

EVG

PX1139150 PX1143143

4x18W

T8 /G13/

4,76

EVG

PX1139157 PX1143150

4x36W

T8 /G13/

9,23

EVG

PX1139164

PX1139129

L [mm] 18W

595

36W

1195

ROMA 2x...

ROMA OPAL

112

ROMA 3x... ROMA 4x...

ROMA PRM

Светильники для интерьера


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

PISA

Nowoczesna oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Szeroka gama elementów optycznych pozwala dobrać oprawy do każdego wnętrza Materiały: korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo, rastry PAR i PAR-S z aluminium wysokiej czystości, raster SLB z aluminium malowanego proszkowo, raster SLA z aluminium polerowanego, klosze akrylowe. Modern lighting fixture designed for installation into plaster-cardboard ceiling. Widerange of optical elements enables preparation of appropriate arrangement for any kind of interior. Materials: powder painted steel body, louvers PAR and PAR-S made of high purity aluminium, louver SLB made of powder painted aluminium, louver SLA made of polished aluminium, acrylic diffusers. Moderne Leuchte geeignet für die Montage in Gipskartondecken. Die reiche Auswahl von optischen Elementen ermöglicht die Anwendung der Leuchtenin jeder Räumlichkeit. Materialen: Körper aus dem Stahlblech pulverbeschichtet, PAR und PAR-S Raster aus Aluminium höchster Qualität, SLB Raster aus pulverbeschichtetem Aluminium, SLA Raster aus poliertem Aluminium, Abdeckung aus Acryl. Современный светильник, предназначенный для гипсово-картонных потолков. Широкий ассортимент оптических элементов позволяет подобрать светильники для каждого интерьера. Материалы: корпус из стальной жести, окрашенный порошком, решетка РАR и РАR-S из алюминия высокой чистоты, решетка SLB из алюминия, окрашенного порошком, решетка SLA из полированного алюминия, плафоны акриловые.

113


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

PISA

IP20

PXF 456

0123

PXF 456

0123

SLB

PXF 456

PAR

0123

PXF 456

PAR-S

0123

2x18W

T8 /G13/

3,13

PX1384101 PX1392101 PX1396101 PX1400101

2x36W

T8 /G13/

5,60

PX1384108 PX1392108 PX1396108 PX1400108

4x18W

T8 /G13/

5,36

PX1384115 PX1392115 PX1396115 PX1400115

4x36W

T8 /G13/

10,47

2x18W

T8 /G13/

3,13

EVG

PX1384129 PX1392129 PX1396129 PX1400129

2x36W

T8 /G13/

5,60

EVG

PX1384136 PX1392136 PX1396136 PX1400136

4x18W

T8 /G13/

5,36

EVG

PX1384143 PX1392143 PX1396143 PX1400143

4x36W

T8 /G13/

10,47

EVG

PX1384150 PX1392150 PX1396150 PX1400150

L [mm]

PX1384122 PX1392122 PX1396122 PX1400122

?x?

2x18W

630

300x600

2x36W

1230

300x1200

4x18W

630

600x600

4x36W

1230

600x1200

PISA 4x...

PISA SLA

114

SLA

PISA 2x...

PISA SLB

PISA PAR

PISA PAR-S


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

PISA

IP20 L [mm]

?x?

2x18W

630

300x600

2x36W

1230

300x1200

4x18W

630

600x600

PXF 456

OPAL

0123

PXF 456

PRM

0123

2x18W

T8 /G13/

3,60

PX1404101 PX1408101

2x36W

T8 /G13/

6,30

PX1404108 PX1408108

4x18W

T8 /G13/

6,60

2x18W

T8 /G13/

3,60

EVG

PX1404122 PX1408122

2x36W

T8 /G13/

6,30

EVG

PX1404129 PX1408129

4x18W

T8 /G13/

6,60

EVG

PX1404136 PX1408136

PX1404115 PX1408115

PISA 4x...

PISA 2x...

PISA AS asymetryczna

asymmetric asymetrisch ассиметрическая

IP20 185 x 1190

PXF 456

0123

PX1409101

1x36W

T8 /G13/

3,30

1x36W

T8 /G13/

3,00

EVG

PX1409108

T5/G5

3,00

EVG

PX1409301

T5/G5

3,00

EVG

PX1409308

87

1x28W 1x54W

200

1200

PISA AS

PISA PRM

PISA OPAL

115


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

TORINO Seria opraw oświetleniowych przystosowanych do montażu nastropowego. Szeroka gama elementów optycznych pozwala dobrać oprawy do każdego wnętrza. Materiały: korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo, rastry PAR i PAR-S z aluminium wysokiej czystości, raster SLB z aluminium malowanego proszkowo, raster SLA z aluminium polerowanego, klosze akrylowe. Series of lighting fixtures designed for surface installation on ceiling. Wide range of optical elements enables preparation of appropriate arrangement for any kind of interior. Materials: powder painted steel body, louvers PAR and PAR-S made of high purity aluminium, louver SLB made of powder painted aluminium, louver SLA made of polished aluminium, acrylic diffusers. Leuchtenserie geeignet für die Deckenmontage. Die reiche Auswahl vom optischen Zubehör ermöglicht die Anwendung der Leuchten in jeder Räumlichkeit. Materialen: Körper aus dem Stahlblech pulverbeschichtet, PAR und PAR-S Rasteraus Aluminium höchster Qualität, SLB Raster aus pulverbe-schichtetem Aluminium, SLA Raster aus poliertem Aluminium, Abdeckungaus Acryl. Серия накладных светильников. Широкий ассортимент оптических элементов позволяет подобрать светильники к любому интерьеру. Материалы: корпус из стальной жести, окрашенный порошком, решетка РАR и РАR-S из алюминия высокой чистоты, решетка SLB из алюминия, окрашенного порошком, решетка SLA из полированного алюминия, плафоны акриловые.

116


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

TORINO

IP20

PXF 456

0123

TORINO 1x...

TORINO SLA

SLA

PXF 456

SLB

PXF 456

0123

0123

PAR

PXF 456

PAR-S

0123

1x36W

T8 /G13/

3,54

PX1607101 PX1615101 PX1619101 PX1623101

1x58W

T8 /G13/

4,45

PX1607108 PX1615108 PX1619108 PX1623108

2x18W

T8 /G13/

3,07

PX1607115 PX1615115 PX1619115 PX1623115

2x36W

T8 /G13/

5,26

PX1607122 PX1615122 PX1619122 PX1623122

2x58W

T8 /G13/

7,40

PX1607136 PX1615129 PX1619129 PX1623129

4x18W

T8 /G13/

5,31

PX1607143 PX1615136 PX1619136 PX1623136

4x36W

T8 /G13/

9,81

1x36W

T8 /G13/

3,54

EVG

PX1607164 PX1615150 PX1619150 PX1623150

1x58W

T8 /G13/

4,45

EVG

PX1607171 PX1615157 PX1619157 PX1623157

2x18W

T8 /G13/

3,07

EVG

PX1607178 PX1615164 PX1619164 PX1623164

2x36W

T8 /G13/

5,26

EVG

PX1607185 PX1615171 PX1619171 PX1623171

2x58W

T8 /G13/

7,40

EVG

PX1607192 PX1615178 PX1619178 PX1623178

4x18W

T8 /G13/

5,31

EVG

PX1607199 PX1615185 PX1619185 PX1623185

4x36W

T8 /G13/

9,81

EVG

PX1607206 PX1615192 PX1619192 PX1623192

PX1607157 PX1615143 PX1619143 PX1623143

L [mm]

A [mm]

1x36W

1233

1023

1x58W

1533

1323

2x18W

618

414

2x36W

1225

1023

2x58W

1525

1323

4x18W

618

414

4x36W

1225

1323

TORINO 2x...

TORINO SLB

TORINO 4x...

TORINO PAR

TORINO PAR-S

117


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

TORINO

IP20

PXF 456

0123

PXF 456

PRM

0123

2x18W

T8 /G13/

3,20

PX1627101 PX1631101

2x36W

T8 /G13/

6,00

PX1627108 PX1631108

4x18W

T8 /G13/

5,60

2x18W

T8 /G13/

3,20

EVG

PX1627122 PX1631143

2x36W

T8 /G13/

6,00

EVG

PX1627129 PX1631171

4x18W

T8 /G13/

5,60

EVG

PX1627136 PX1631199

L [mm]

PX1627115 PX1631115

A [mm]

18W

618

414

36W

1225

1023

TORINO 4x...

TORINO OPAL

118

OPAL

TORINO 2x...

TORINO PRM

Светильники для интерьера


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

MONZA Seria opraw oświetleniowych przystosowanych do montażu nastropowego. Szeroka gama elementów optycznych pozwala dobrać oprawy do każdego wnętrza. Materiały: korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo, rastry PAR i PAR-S z aluminium wysokiej czystości, raster SLB z aluminium malowanego proszkowo, raster SLA z aluminium polerowanego, klosze akrylowe. Series of lighting fixtures designed for surface installation on ceiling. Wide range of optical elements enables preparation of appropriate arrangement for any kind of interior. Materials: powder painted steel body, louvers PAR and PAR-S made of high purity aluminium, louver SLB made of powder painted aluminium, louver SLA made of polished aluminium, acrylic diffusers. Leuchtenserie geeignet für die Deckenmontage. Die reiche Auswahlvom optischen Zubehör ermöglicht die Anwendung der Leuchten in jeder Räumlichkeit. Materialen: Körper aus dem Stahlblech pulverbeschichtet, PAR und PAR-S Raster aus Aluminium höchster Qualität, SLB Raster aus pulverbeschichtetem Aluminium, SLA Raster aus poliertem Aluminium, Abdeckung aus Acryl. Серия накладных светильников. Широкий ассортимент оптических элементов позволяет подобрать светильники к любому интерьеру. Материалы: корпус из стальной жести, окрашенный порошком, решетка РАR и РАR-S из алюминия высокой чистоты, решетка SLB из алюминия, окрашенного порошком, решетка SLA из полированного алюминия, плафоны акриловые.

119


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

MONZA

IP20

PXF 456

0123

PXF 456

0123

SLB

PXF 456

0123

PAR

PXF 456

PAR-S

0123

1x36W

T8 /G13/

3,54

PX1688101 PX1696101 PX1700101 PX1704101

1x58W

T8 /G13/

4,45

PX1688108 PX1696108 PX1700108 PX1704108

2x18W

T8 /G13/

3,07

PX1688115 PX1696115 PX1700115 PX1704115

2x36W

T8 /G13/

5,26

PX1688122 PX1696122 PX1700122 PX1704122

2x58W

T8 /G13/

7,40

PX1688129 PX1696129 PX1700129 PX1704129

4x18W

T8 /G13/

5,31

PX1688136 PX1696136 PX1700136 PX1704136

4x36W

T8 /G13/

9,81

1x36W

T8 /G13/

3,54

EVG

PX1688150 PX1696150 PX1700150 PX1704150

1x58W

T8 /G13/

4,45

EVG

PX1688157 PX1696157 PX1700157 PX1704157

2x18W

T8 /G13/

3,07

EVG

PX1688164 PX1696164 PX1700164 PX1704164

2x36W

T8 /G13/

5,26

EVG

PX1688171 PX1696171 PX1700171 PX1704171

2x58W

T8 /G13/

7,40

EVG

PX1688178 PX1696178 PX1700178 PX1704178

4x18W

T8 /G13/

5,31

EVG

PX1688185 PX1696185 PX1700185 PX1704185

4x36W

T8 /G13/

9,81

EVG

PX1688192 PX1696192 PX1700192 PX1704192

PX1688143 PX1696143 PX1700143 PX1704143

L [mm]

A [mm]

1x36W

1233

1023

1x58W

1533

1323

2x18W

618

414

2x36W

1225

1023

2x58W

1525

1323

4x18W

618

414

4x36W

1225

1023

MONZA 1x...

MONZA SLA

120

SLA

MONZA 2x...

MONZA SLB

MONZA 4x...

MONZA PAR

MONZA PAR-S


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

MONZA L [mm]

IP20

A [mm]

2x18W

618

414

2x36W

1225

1023

4x18W

618

414

PXF 456

OPAL

0123

L [mm]

A [mm]

1233

1027

58W

1529

1323

PRM

2x18W

T8 /G13/

3,20

PX1708101 PX1712101

2x36W

T8 /G13/

6,00

PX1708108 PX1712108

4x18W

T8 /G13/

5,60

2x18W

T8 /G13/

3,20

EVG

PX1708122 PX1712122

2x36W

T8 /G13/

6,00

EVG

PX1708129 PX1712129

4x18W

T8 /G13/

5,60

EVG

PX1708136 PX1712136

PX1708115 PX1712115

MONZA 2x...

36W

PXF 456

0123

MONZA 4x...

MONZA AS asymetryczna asymmetric asymetrisch ассиметрическая

IP20

PXF 456

0123

MONZA AS

PX1716276

1x36W

T8 /G13/

3,30

1x58W

T8 /G13/

4,50

1x36W

T8 /G13/

3,30

EVG

PX1716290

1x58W

T8 /G13/

4,50

EVG

PX1716297

MONZA OPAL

PX1716283

MIONZA PRM

121


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

LATTE NEW Seria opraw oświetleniowych przystosowanych do montażu nastropowego. Materiały: podstawa z blachy stalowej malowanej proszkowo, klosz z odpornego na promieniowanie UV akrylu. Boczki: ABS odporny na działanie promieniowania UV. Series of lighting fixtures designed for surface installation on ceiling. Materials: diffuser made of shock-proof and UV-proof acryl, end caps made of UV-proof ABS. Leuchtenreihe geeignet für die Deckenmontage. Materialen: Abdeckung aus schlagfestem und UV-Strahlungsfestem Acryl. Seitenteile: UV-beständig ABS Накладные светильники. Материалы: плафон из удароустойчивого и UV-устойчивого акрила, бока: АВS UV-устойчив.

122


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

LATTE NEW

IP40

L [mm]

A1 [mm]

2x18W, 2x24W

660

A2 [mm] 410

2x36W, 2x28W, 2x54W

1260

835

1020

2x58W, 2x35W, 2x49W, 2x80W

1560

1140

1325

PXF 456

PRM

0123

PXF 456

OPAL

0123

1x24W

T5 /G5/

1,30

EVG

PX1781101 PX1777101

1x28W

T5 /G5/

2,30

EVG

PX1781108 PX1777108

1x35W

T5 /G5/

2,80

EVG

PX1781115 PX1777115

1x49W

T5 /G5/

2,80

EVG

PX1781122 PX1777122

1x54W

T5 /G5/

2,30

EVG

PX1781129 PX1777129

1x80W

T5 /G5/

2,80

EVG

PX1781136 PX1777136

2x24W

T5 /G5/

1,40

EVG

PX1781143 PX1777143

2x28W

T5 /G5/

2,40

EVG

PX1781150 PX1777150

2x35W

T5 /G5/

2,90

EVG

PX1781157 PX1777157

2x49W

T5 /G5/

2,90

EVG

PX1781164 PX1777164

2x54W

T5 /G5/

2,40

EVG

PX1781171 PX1777171

2x80W

T5 /G5/

2,90

EVG

PX1781178 PX1777178

PXF 456

0123

PRM

PXF 456

OPAL

0123

1x18W

T8 /G13/

1,50

PX1774101 PX1770101

1x36W

T8 /G13/

2,70

PX1774108 PX1770108

1x58W

T8 /G13/

3,30

PX1774115 PX1770115

2x18W

T8 /G13/

1,70

PX1774122 PX1770122

2x36W

T8 /G13/

3,20

PX1774129 PX1770129

2x58W

T8 /G13/

3,80

1x18W

T8 /G13/

1,30

EVG

PX1774143 PX1770143

1x36W

T8 /G13/

2,30

EVG

PX1774150 PX1770150

1x58W

T8 /G13/

2,80

EVG

PX1774157 PX1770157

2x18W

T8 /G13/

1,40

EVG

PX1774164 PX1770164

2x36W

T8 /G13/

2,40

EVG

PX1774171 PX1770171

2x58W

T8 /G13/

2,90

EVG

PX1774178 PX1770178

PX1774136 PX1770136

LATE NEW

123


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

POKER Belka montażowa przystosowana do montażu nastropowego. Dostępne akcesoria umożliwiają szerokie zastosowanie. Materiały: korpus z blachy stalowej powlekanej. Batten designed for surface installation on ceiling. Wide range of accessories enables wide application of this fixture. Materials: body made of coated steel sheet. Der Montagebalken geeignet für die Deckenmontage. Zugängliches Zubehör sorgt für reiche Anwendungsmöglichkeiten. Materialen: Körper aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Накладной светильник. Большой ассортимент дополнительных элементов дает возможность широкого применения. Материалы: корпус из покрытой стальной жести.

124


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

POKER CN L [mm]

A [mm]

18W

618

486

30W

923

791

36W

1228

1096

58W

1528

1396

IP20

PXF 456

0123

1x18W

T8 /G13/

1,01

PX1803101

1x30W

T8 /G13/

1,27

PX1803108

1x36W

T8 /G13/

1,45

PX1803115

1x58W

T8 /G13/

2,00

PX1803122

2x18W

T8 /G13/

1,10

PX1803129

2x30W

T8 /G13/

1,88

PX1803136

2x36W

T8 /G13/

2,07

PX1803143

2x58W

T8 /G13/

2,84

1x18W

T8 /G13/

1,01

EVG

PX1803157

1x30W

T8 /G13/

1,27

EVG

PX1803164

1x36W

T8 /G13/

1,45

EVG

PX1803171

1x58W

T8 /G13/

2,00

EVG

PX1803178

2x18W

T8 /G13/

1,10

EVG

PX1803185

2x30W

T8 /G13/

1,88

EVG

PX1803192

2x36W

T8 /G13/

2,07

EVG

PX1803199

2x58W

T8 /G13/

2,84

EVG

PX1803206

PX1803150

POKER TP L [mm]

A [mm]

18W

618

486

30W

923

791

36W

1228

1096

58W

1528

1396

IP40

PXF 456

0123

1x18W

T8 /G13/

1,20

PX181118

1x30W

T8 /G13/

1,52

PX181130

1x36W

T8 /G13/

1,78

PX181136

1x58W

T8 /G13/

2,45

PX181158

2x18W

T8 /G13/

1,49

PX181218

2x30W

T8 /G13/

2,44

PX181230

2x36W

T8 /G13/

2,80

PX181236

2x58W

T8 /G13/

3,87

PX181258

POKER TP

POKER CN

125


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung AKCESORIA

ACCESSORIES

Светильники для интерьера

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Klosz 1x...

PXF 456

Diffuser 1x... Diffuser 1x... Плафон 1х...

AKCESORIA

0123

0,28 0,39 0,52 0,69

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

Diffuser 2x... Diffuser 2x... Плафон 2х...

0123

0,47 0,68 0,89 1,08

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

0123

0,59 1,09 1,32

ZUBEHÖR

0123

0,78 1,34 1,62

ZUBEHÖR

0123

0,35 0,54 0,72 0,90

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PX1867101 PX1867108 PX1867115 PX1867122

L=616mm (18W) L=921mm (30W) L=1226mm (36W) L=1526mm (58W)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Odbłyśnik 2x...

126

L=628mm (18W) L=1238mm (36W) L=1538mm (58W)

PXF 456

Reflector 1x... Reflektor 1x... Отражатель 1х...

Reflector 2x... Reflektor 2x... Отражатель 2х...

PX188218 PX188236 PX188258

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Odbłyśnik 1x...

AKCESORIA

L=628mm (18W) L=1238mm (36W) L=1538mm (58W)

PXF 456

Protective grid 2x... Schutzgitter 2x... Предохраняющая решетка 2х...

ACCESSORIES

PX188118 PX188136 PX188158

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Kratka ochronna 2x...

AKCESORIA

L=618mm (18W) L=923mm (30W) L=1228mm (36W) L=1528mm (58W)

PXF 456

Protective grid 1x... Schutzgitter 1x... Предохраняющая решетка 1х...

ACCESSORIES

PX186218 PX186230 PX186236 PX186258

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Kratka ochronna 1x...

AKCESORIA

L=618mm (18W) L=923mm (30W) L=1228mm (36W) L=1528mm (58W)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Klosz 2x...

AKCESORIA

PX186118 PX186130 PX186136 PX186158

PXF 456

0123

0,54 0,80 1,08 1,32

PX1867129 PX1867136 PX1867143 PX1867150

L=616mm (18W) L=921mm (30W) L=1226mm (36W) L=1526mm (58W)


Interior fixtures Innenbeleuchtung AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Aluminium reflector 1x... Aluminiumreflektor 1x... Алюминиевый отражатель 1х...

PX18711812 PX18713612 PX18715812

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Aluminium reflector 2x... Aluminiumreflektor 2x... Алюминиевый отражатель 2х...

PX18721812 PX18723612 PX18725812

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Tightening rings 1x... (IP40) Dichtungen 1x... (IP40) Уплотняющие кольца 1х... (IР40)

PX189101

AKCESORIA

ACCESSORIES PXF 456

0123

0,04

PX189201

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Pierścienie uszczelniające 1x... (IP40)

PXF 456

0123

0,02

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Odbłyśnik aluminiowy 2x...

PXF 456

0123

0,21 0,40 0,51

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Odbłyśnik aluminiowy 1x...

PXF 456

0123

0,14 0,27 0,34

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Pierścienie uszczelniające 2x... (IP40) Tightening rings 2x... (IP40) Dichtungen 2x... (IP40) Уплотняющие кольца 2х... (IР40)

127


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

POKER LS Linia świetlna szybkiego montażu Posiada oprzewodowanie przelotowe 5-cio przewodowe o obciążalności 16A zakończone szybkozłączami. Nie wymaga dodatkowych szyn nośnych. Materiały: korpus i odbłyśnik z blachy stalowej malowanej proszkowo.

Lighting line designed for quick installation. The line includes 5-wire 16A cabling with fast-linkage system. Additional sling tracks are not required. Materials: powder painted steel body and reflector Die Leuchtenlinie für eine schnelle Montage. Verfügt über 5Durchgangsverdrahtung,Belastungsfähi gkeit bis 16A mit Schnellverschlüßen. Materialen: Körper und Reflector aus pul-verbeschiechtem Stahlblech. Keine zusätzlichen Tragschienen erforderlich. Световая линия быстрого монтажа. Прямая проводка (5 проводов), нагрузка до 16А, система быстого соединения. Без использования проводниковых шин. Материалы: корпус из стальнной жести, окрашенной порошком.

128


Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

POKER LS

IP20

L [mm] 1x36W, 2x36W,

1230

1x58W, 2x58W, 1x35W, 2x35W, 1x49W, 2x49W, 1x80W, 2x80W

1530

2x1x58W, 2x2x58W, 2x1x35W, 2x2x35W, 2x1x49W, 2x2x49W, 2x1x80W, 2x2x80W

3060

PXF 456

PXF 456

0123

0123

1x35W

T5 /G5/

4,00

EVG

PX1907129

1x36W

T8 /G13/

2,90

PX1896101

1x49W

T5 /G5/

4,00

EVG

PX1907143

1x58W

T8 /G13/

4,00

PX1896108

1x80W

T5 /G5/

4,00

EVG

PX1907157

2x36W

T8 /G13/

3,85

PX1896115

2x35W

T5 /G5/

4,90

EVG

PX1907192

2x58W

T8 /G13/

4,90

PX1896122

2x49W

T5 /G5/

4,90

EVG

PX1907206

2x1x58W

T8 /G13/

8,00

PX1899101

2x80W

T5 /G5/

4,90

EVG

PX1907220

2x2x58W

T8 /G13/

9,80

2x1x35W

T5 /G5/

7,00

EVG

PX1910129

1x36W

T8 /G13/

2,90

EVG

PX1896129

2x1x49W

T5 /G5/

7,00

EVG

PX1910143

1x58W

T8 /G13/

4,00

EVG

PX1896136

2x1x80W

T5 /G5/

7,00

EVG

PX1910157

2x36W

T8 /G13/

3,85

EVG

PX1896143

2x2x35W

T5 /G5/

8,80

EVG

PX1910192

2x58W

T8 /G13/

4,90

EVG

PX1896150

2x2x49W

T5 /G5/

8,80

EVG

PX1910206

2x1x58W

T8 /G13/

7,00

EVG

PX1899115

2x2x80W

T5 /G5/

8,80

EVG

PX1910220

2x2x58W

T8 /G13/

8,80

EVG

PX1899122

PX1899108

POKER LS

129


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung AKCESORIA

ACCESSORIES

Светильники для интерьера

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Łącznik liniowy

PXF 456

0123

Linear joint Verbindungsstück Линейный соединитель

AKCESORIA

ACCESSORIES

0,17

ZUBEHÖR

PX1903178

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Końcówka

PXF 456

0123

End cap Endung Заглушка

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Klosz mleczny

PXF 456

0123

Opal diffuser Opal Lampenschirm Опаловый плафон

AKCESORIA

PX1903115 PX1903122

0,30 0,40

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

PXF 456

Transparent diffuser Transparent Lampenschirm Прозрачный рассеиватель

ACCESSORIES

1x36W, 2x36W 1x58W, 2x58W

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Klosz przezroczysty

AKCESORIA

PX1903108

0,05

0123

0,30 0,40

ZUBEHÖR

PX1903129 PX1903136

1x36W, 2x36W 1x58W, 2x58W

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Maskownica połączenia opraw

PXF 456

Masking cover of fixture connection Verbindungsleuchtenschutz Прикрытие соединения светильников

AKCESORIA

ACCESSORIES

0123

0,02

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Maskownica połączenia opraw i kloszy Masking cover of fixture and diffuser connection Verbindungsleuchten,- und Abschirmenschutz Прикрытие соединения светильников и плафонов

130

PX1903143

PXF 456

0123

0,05

PX1903150


Interior fixtures Innenbeleuchtung AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Suspension handle Aufhängersbefestigung Крепление подвеса

PX1903192

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

S joint Kettenverbindung Соединитель S

PX1903164

AKCESORIA PXF 456

0123

0,01/m

PX1903171

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik S

PXF 456

0123

0,05

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Uchwyt zwieszaka

PXF 456

0123

0,04

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łańcuszek Chain Kette Цепочка

131


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

Montaż uchwytów zwieszaka w dowolnym miejscu korpusu oprawy. W korpusie znajduje się oprzewodowanie przelotowe (5x1,5mm2) zakończone szybkozłączami umożliwiającymi błyskawiczne łączenie elektryczne modułów. Po zmontowaniu korpusów opraw, które jednocześnie pełnią rolę szyny nośnej, wystarczy zamontować odbłyśnik wraz z ewentualnymi akcesoriami (maskownice, kosze, końcówki). Umieszczenie całego osprzętu elektrycznego na zdejmowanym odbłyśniku umożliwia bezproblemowy serwis linii świetlnej Installation of suspension handles in any point of the body. The body includes cabling (5x1,5mm2) with fast-linkage system enabling for quick conection of particular modules. After installation of the bodies, whitch perform the function of sling tracks, it is enough to fix the reflector together with accesories if they are required (masking covers, diffusers, end caps). Thanks to placing all the electric equipment on the reflector which can be simply taken off, maitenance of the lighting line is very easy. Die Montage der Aufhängerbefestigungen in freiem Platz des Leuchtenkörpers. Im Körper ist durchgehende Verdrahtung (5x1,5 mm2), beendet mit Schnellverschlüssen, welche ermöglichen die elektrische Verbindungen einzelner Leuchten. Nach der Montage der Leuchtenkörper, die gleichzeitig eine Rolle der Tragschiene spielen, genügt nur Reflektor mit zusätzlichem Zubehör zu montieren (Verbindungsleuchtenschutz, Lampenschirme, Endungen). Befestigung ganzer elektrischen Zubehörs auf abgehängtem Reflektor ermöglicht problemlose Wartungvon Lichtband. Монтаж креплений подвесов в любом месте корпуса светильника. В корпусе находится параллельная проводка (5х1,5мм2), законченная компактными соединителями, которые дают возможность быстрого соединения электрических модулей. Соединив корпуса светильников, которые одновременно выполняют роль шинопроводов, достаточно присоединить отражатель с дополнительными элементами (маскировки, рассеиватели, заглушки). Расположение всех электронных элементов на съемном отражателе обеспечивает простой сервис световой линии. 1. Zamocować pierwszy korpus oprawy (za pomocą 2 szt. uchwytów zwieszaków, łączników „S“ i łańcuszków). Uchwyty zwieszaków można przesuwać wzdłuż korpusu oprawy. Install the first body (using 2 pieces of suspension handles, „S“ joints and chains). Suspension handles can be moved along the body. Befestigen ersten Leuchtenkörper (mit Hilfe von 2 St Aufhängerbefestigung, Kettenverbindungen S und Kette). Aufhängerbefestigungen kann man entlang Leuchtenkörper schieben. Установить первый корпус светильника (с помощью 2 шт подвесов, соединителей „3“ и цепочек). Крепления подвесов можно передвигать по всему корпусу. 2. Zamocować łącznik liniowy do korpusu oprawy. Fasten the linear joint to the body. Befestigen Linear Verbinder zum Leuchtekörper. Присоединить линейный соединитель к корпусу светильника. 3. Zamocować kolejne korpusy opraw. Dla kolejnych korpusów wymagane jest tylko jedno zawieszenie. Install the next bodies of the fixtures. For the next bodies only one suspension is required. Befestigen weitere Leuchtenkörper. Für nächste Leuchtenkörper fordert man nur eine Befestigung. Установить оставшиеся корпуса светильника, учитывая, что к каждому необходим один подвес. 4. Zamocować wszystkie odbłyśniki opraw. Install all reflectors. Befestigen alle Leuchtenreflektore. Присоединить отражатели.

5. Zamocować maskownice połączenia opraw (2 szt. na połączenie). Install masking covers of fixture connection (2 pieces per one connection). Befestigen Verbindungsleuchtenschutz (2 St. auf eine Leuchte). Прикрепить маскировки соединений светильников (2 шт на соединение). 6. Zamocować końcówki (2 szt. na linię). Install end caps (2 pieces per lighting line). Befestigen Leuchtenstirnteile (2 St. auf ein Lichtband). Присоединить заглушку (2 шт на одну линию).

5. Wsunąć klosze. Mount the diffusers. Einschieben die Lampenschirme Вложить рассеиватели. 6. Zamocować maskownice połączenia opraw i kloszy (1 szt. na połączenie). Install masking covers of fixture and diffuser connection (1 piece per one connection). Befestigen Verbindungsleuchten,- und Abschiremnschutz (1 St. auf eine Leuchtenverbindung). Прикрепить маскировки соединений светильников и рассеивателей (1 шт на соединение). 7. Zamocować końcówki (2 szt. na linię). Install end caps (2 pieces per lighting line). Befestigen die Endungen (2 St. auf ein Leichtband). Прикрепить заглушки (2 шт в одной линии).

132


Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера OPRAWY WNĘTRZOWE

CLIK

Oprawa oświetleniowa do montażu nastropowego. CN – bez klosza, CS – z kloszem Materiały: korpus z blachy stalowej powlekanej, klosz poliwęglanowy. Lighting fixture designed for surface installation on ceiling. CN – without diffuser, CS – with diffuser Materials: body made of coated steel sheet, polycarbonate diffuser.

Leuchtengehäuse für die Deckenmontage. CN – ohne Lampenschirm, CS – mit Lampenschirm Materialen: Körper aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Lampenschirm aus Polycarbonat. Светильник накладной. CN – без плафона, CS – с плафоном Материалы: корпус из покрытой стальной жести, рассеиватель из поликарбоната.

133


OPRAWY WNĘTRZOWE

Interior fixtures Innenbeleuchtung

Светильники для интерьера

CLIK

IP40

PXF 456

CN

0123

PXF 456

L [mm]

A [mm]

8W

319

255

13W

547

483

15W

471

407

18W

623

559

30W

928

864

36W

1233

1169

58W

1533

1469

CS

0123

1x8W

T5 /G5/

0,59

PX310108

PX311108

1x13W

T5 /G5/

0,69

PX310113

PX311113

1x15W

T8 /G13/

0,94

PX310115

PX311115

1x18W

T8 /G13/

0,99

PX310118

PX311118

1x30W

T8 /G13/

1,13

PX310130

PX311130

1x36W

T8 /G13/

1,24

PX310136

PX311136

1x58W

T8 /G13/

1,63

PX310158

PX311158

1x15W

T8 /G13/

0,75

EVG

PX3115101 PX3119101

1x18W

T8 /G13/

0,80

EVG

PX3115108 PX3119108

1x30W

T8 /G13/

0,95

EVG

PX3115115 PX3119115

1x36W

T8 /G13/

1,05

EVG

PX3115122 PX3119122

1x58W

T8 /G13/

1,40

EVG

PX3115129 PX3119129

CLIK T5

PXF 456

0123

IP40

L [mm]

A [mm]

24W

580

516

39W

880

816

54W

1180

1116

80W

1480

1416

CN – bez klosza CN – without diffuser CN – ohne Lampenschirm CN – без плафона

CLIK CN

134

CN

PXF 456

CS

0123

1x14W

T5/G5/

0,72

PX3123213 PX3127213

1x21W

T5/G5/

0,76

PX3123220 PX3127220

1x28W

T5/G5/

0,97

PX3123227 PX3127227

1x35W

T5/G5/

1,11

PX3123234 PX3127234

1x24W

T5/G5/

0,72

PX3123101 PX3127101

1x39W

T5/G5/

0,76

PX3123108 PX3127108

1x49W

T5/G5/

1,11

PX3123110 PX3127111

1x54W

T5/G5/

0,97

PX3123115 PX3127115

1x80W

T5/G5/

1,11

PX3123122 PX3127122

CS – z kloszem CS – with diffuser CS – mit Lampenschirm CS – с плафоном

CLIK CS

CLIK T5 CN

CLIK T5 CS


OPRAWY SZCZELNE Interior fixtures Innenbeleuchtung Светильники для интерьера

Seria opraw pyłoszczelnych i strugoodpornych o stopniu szczelności IP65 przeznaczonych do oświetlania pomieszczeń czystych takich jak szpitale oraz środowisk przemysłowych wymagających opraw oświetleniowych z wysokim stopniem ochrony przed pyłem i wilgocią. Materiały (ROMA, TORINO, IMOLA, PISA): korpusy stalowe malowane proszkowo, rastry paraboliczne z aluminium wysokiej czystości, klosze akrylowe. Materiały (Fibra): Korpus z poliwęglanu, klosz akrylowy lub poliwęglanowy. Series of dustproof and waterproof IP65 lighting fittings dedicated for clean interiors like hospitals or special industrial environments requiring fixtures with high degree of protection against dust and humidity. Materials (ROMA, TORINO, IMOLA, PISA): powder painted steel body, parabolic louvers of high purity aluminium, acrylic diffusers. Materials (FIBRA) : Polycarbonate body, acrylic or polycarbonate diffuser. Die Leuchte mit der dauerhaften Abdichtung des Deckenraumes gegen Staub und Feuchtigkeit durch eine umlaufende Dichtung. Anwendungsbereiche: Feuchträume und Reinräume mit erhöhten hygienischen Anforderungen. Leuchtenkörper (ROMA, TORINO, IMOLA, PISA): Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Parabolspiegelraster - Innen liegend, aus Reinstaluminium 99,99% hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche, Abdeckungen aus Acryl. (FIBRA): Leuchtenkörper aus Polycarbonat, Abdeckung aus Acryl oder PC Серия пылезащищенных и влагоустойчивых светильников со степенью защиты IP65, предназначенных для освещения чистых помещений, таких как больницы, а также промышленных зон, требующих использования светильников с высокой степенью защиты от пыли и влаги. Материалы (ROMA, TORINO, IMOLA, PISA): корпусы стальные, окрашенные порошком, параболические решетки из алюминия высокой чистоты, плафоны акриловые. Материалы (FIBRA): Корпус из поликарбоната, плафон акриловый или поликарбонатовый.


OPRAWY SZCZELNE

Watertight lighting fixtures Dichtleuchten Герметичные светильники

FIBRA II

IP65

L [mm]

PXF 456

0123

PC

PXF 456

670

350

36W

1280

700

58W

1580

900

AC

0123

1x18W

T8 /G13/

1,20

PX2003101 PX2007101

1x36W

T8 /G13/

2,10

PX2003108 PX2007108

1x58W

T8 /G13/

2,80

PX2003115 PX2007115

2x18W

T8 /G13/

1,90

PX2003122 PX2007122

2x36W

T8 /G13/

3,40

PX2003129 PX2007129

2x58W

T8 /G13/

4,60

1x18W

T8 /G13/

0,90

EVG

PX2003143 PX2007143

1x36W

T8 /G13/

1,70

EVG

PX2003150 PX2007150

1x58W

T8 /G13/

2,20

EVG

PX2003157 PX2007157

2x18W

T8 /G13/

1,60

EVG

PX2003164 PX2007164

2x36W

T8 /G13/

2,60

EVG

PX2003171 PX2007171

2x58W

T8 /G13/

3,10

EVG

PX2003178 PX2007178

PX2003136 PX2007136

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Odbłyśnik aluminiowy Aluminium reflector Aluminiumreflektor Алюминиевый отражатель

FIBRA II PC

136

A [mm]

18W

FIBRA II AC

PXF 456

0123

0,20 0,25 0,15 0,30 0,38

PX2018101 PX2018108 PX2018115 PX2018122 PX2018129

1x36W 1x58W 2x18W 2x36W 2x58W


Watertight lighting fixtures Dichtleuchten Герметичные светильники

PXF 456

FIBRA II T5

PC

0123

1X14W

T5/G5/

0,90

PX2011101

1X28W

T5/G5/

1,70

PX2011115

1X35W

T5/G5/

2,20

PX2011122

1X24W

T5/G5/

0,90

PX2011129

1X49W

T5/G5/

2,20

PX2011150

1X54W

T5/G5/

1,70

PX2011143

1X80W

T5/G5/

2,20

PX2011157

2X14W

T5/G5/

1,60

PX2011164

2X28W

T5/G5/

2,60

PX2011178

2X35W

T5/G5/

3,60

PX2011185

2X24W

T5/G5/

1,60

PX2011192

2X49W

T5/G5/

3,60

PX2011213

2X54W

T5/G5/

2,60

PX2011206

2X80W

T5/G5/

3,60

PX2011220

IP65

L [mm]

AKCESORIA

ACCESSORIES

670

350

28W, 54W

1280

700

35W, 49W, 80W

1580

900

PX2018330 PX2018338 PX2018345 PX2018353

AKCESORIA

Aluminium reflector T5 Aluminiumreflektor T5 Алюминиевый отражатель Т5

1x28/54W 1x35/49/80W 2x28/54W 2x35/49/80W

ACCESSORIES

TV30218 TV30236 TV30258

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Kratka ochronna

PXF 456

0123

2,00 2,20 2,65

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Odbłyśnik aluminiowy T5

PXF 456

0123

0,20 0,25 0,30 0,38

A [mm]

14W, 24W

ZUBEHÖR

OPRAWY SZCZELNE

700x220x130 mm 1300x220x130 mm 1600x220x130 mm

Protective grid Schutzgitter Защитная решетка

FIBRA II T5 PC

137


OPRAWY SZCZELNE

Watertight lighting fixtures Dichtleuchten Герметичные светильники MONTAŻ

INSTALLATION

MONTAGE

МОНТАЖ

MONTAGE

МОНТАЖ

Klipsy ze stali nierdzewnej na zapytanie Stainless clips available on request Halteklammern aus Edelstahl auf Anfrage Защелки из нержавеющей стали по запросу

MONTAŻ

INSTALLATION

Uchwyty potrzebne do montażu oprawy na suficie / ścianie w komplecie Ceiling / wall brackets included in the set Befestigungsteile für Wand-/ Deckemontage im Komplett Крепления, необходимые для монтажа светильника на потолке/стене, в комплекте

MONTAŻ

INSTALLATION

MONTAGE

МОНТАЖ

Uchwyty potrzebne do zwieszenia oprawy na lince lub łańcuszku w komplecie Wire / chain brackets included in the set Befestigungsteile für Seil-/ Kettenabhängung im Komplett Крепления, необходимые для подвеса на цепочке, в комплекте

138

Oprawy do pracy w temperaturze do +60°C – NA ZAPYTANIE

Oprawy przeciwwybuchowe – NA ZAPYTANIE

Lighting fixtures for work at temperature up to +60°C – ON REQUEST

Explosion-proof lighting fixtures – ON REQUEST

Die Leuchten geegnet zur Arbeit im Umgebungstemperatur bis +60°C - auf Anfrage

Explosionsgeschützte Leuchten - auf Anfrage

Светильники для работы при температуре до +60°С - ПО ЗАПРОСУ

Светильники противовзрывные - ПО ЗАПРОСУ

FIBRA II PC – IK 08 (5J) FIBRA II AC – IK 03 (0,3J)


Watertight lighting fixtures Dichtleuchten Герметичные светильники

OPRAWY SZCZELNE

ROMA II T5 IP65

IP65

PXF 456

0123

T5 /G5/

4,00

PX1215203

2x24W

T5 /G5/

4,20

PX1215209

2x28W

T5 /G5/

7,00

PX1215215

2x54W

T5 /G5/

7,00

PX1215221

4x14W

T5 /G5/

6,50

PX1215227

4x24W

T5 /G5/

6,50

PX1215235

88

2x14W

?x?

596

275x575

2x28W/54W

1196

275x1175

4x14W/24W

596

575x575

88

88

ROMA II T5 IP65 2x...

L [mm] 2x14W/24W

ROMA II T5 IP65 4x...

Uniwersalny sposób montażu pozwala na zamontowanie oprawy w suficie podwieszanym, gipsowokartonowym oraz modułowym 600x600.

Universal way of installation enables mounting in suspended, plaster-cardboard and also modular 600x600 ceiling. Die universale Montageanweisung der Leuchte geeignet sich für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen, und Moduldecke 600x600. Универсальный способ монтажа позволяет установить светильник в подвесном, гипсокартонном, а также модульном потолке 600x600.

ROMA II T5 IP65

139


OPRAWY SZCZELNE

Watertight lighting fixtures Dichtleuchten Герметичные светильники

TORINO II T5 IP65

IP65

PXF 456

OPAL

0123

PXF 456

PAR

0123

2x28W

T5 /G5/

4,60

PX1672115 PX1664129

2x35W

T5 /G5/

6,60

PX1672122 PX1664143

2x49W

T5 /G5/

6,60

PX1672143 PX1664185

2x54W

T5 /G5/

4,60

PX1672150 PX1664199

2x80W

T5 /G5/

6,60

PX1672157

4x14W

T5 /G5/

3,90

PX1672227 PX1664351

4x24W

T5 /G5/

3,90

PX1672255 PX1664366

A 68

L [mm] 596

357

28W, 54W

1194

977

35W, 49W

1494

977

461 68

68

163

A [mm]

14W, 24W

296

594

Uniwersalny sposób montażu pozwala na zamontowanie oprawy zarówno bezpośrednio do sufitu, jak i do modułowych sufitów podwieszanych. Universal way of installation enables for surface mounting directly on the ceiling as well as recessed mounting into modular suspended ceilings. Die universalle Montage der Leuchten ermöglicht die Leuchte direkt an der Decke und in der aufgehängten Decke zu montieren. Универсальный способ монтажа позволяет монтировать светильники как непосредственно к потолку, так и в подвесные модульные потолки.

TORINO T5 IP65

140


Watertight lighting fixtures Dichtleuchten Герметичные светильники

OPRAWY SZCZELNE

IMOLA IP65

IP65

PXF 456

0123

IN

PXF 456

DI-IN

0123

PX1294101 PX1298101

2x36W

TC-L /2G11/

9,30

2x36W

TC-L /2G11/

8,80

EVG

PX1294108 PX1298108

2x40W

TC-L /2G11/

8,80

EVG

PX1294115 PX1298115

2x55W

TC-L /2G11/

8,80

EVG

PX1294122 PX1298122

120

339x414

595x595

Uniwersalny sposób montażu pozwala na zamontowanie oprawy zarówno bezpośrednio do sufitu, jak i do modułowych sufitów podwieszanych. Universal way of installation enables for surface mounting directly on the ceiling as well as recessed mounting into modular suspended ceilings. Die universalle Montage der Leuchten ermöglicht die Leuchte direkt an der Decke und in der aufgehängten Decke zu montieren. Универсальный способ монтажа позволяет монтировать светильники как непосредственно к потолку, так и в подвесные модульные потолки.

IMOLA IP65 IN

IMOLA IP65 DI-IN

141


OPRAWY SZCZELNE

Watertight lighting fixtures Dichtleuchten Герметичные светильники

ROMA IP65

IP65

PXF 456

PAR

0123

PXF 456

OPAL

0123

2x18W

T8 /G13/

4,20

PX1159101 PX1155101

2x36W

T8 /G13/

8,20

PX1159108 PX1155108

3x36W

TC-L/2G11/

8,40

PX1159115 PX1155115

4x18W

T8 /G13/

7,70

2x18W

T8 /G13/

3,40

EVG

PX1159129 PX1155129

2x36W

T8 /G13/

6,70

EVG

PX1159136 PX1155136

3x36W

TC-L/2G11/

6,90

EVG

PX1159143 PX1155143

4x18W

T8 /G13/

6,20

EVG

PX1159150 PX1155150

PX1159122 PX1155122

L [mm]

ROMA IP65 2x...

2x18W

598

4x18W

598

3x36W

598

2x36W

1191

ROMA IP65 3x... ROMA IP65 4x...

Seria opraw oświetleniowych przystosowanych do montażu w suficie podwieszonym o module 600x600. Series of lighting fixtures designed for installation into suspended ceiling of 600x600mm module. Leuchtenreihe geeignet für aufgehängte Decken, Modul 600x600. Серия светильников, предназначенных для монтажа в подвесном потолке 600x600.

ROMA IP65 OPAL

142

ROMA IP65 PAR


Watertight lighting fixtures Dichtleuchten Герметичные светильники

OPRAWY SZCZELNE

PISA IP65

IP65

PXF 456

0123

PAR

PXF 456

OPAL

0123

2x18W

T8 /G13/

4,40

PX1415101 PX1411101

2x36W

T8 /G13/

8,70

PX1415108 PX1411108

3x36W

TC-L/2G11/

8,80

PX1415115 PX1411115

4x18W

T8 /G13/

8,10

2x18W

T8 /G13/

3,60

EVG

PX1415129 PX1411129

2x36W

T8 /G13/

7,20

EVG

PX1415136 PX1411136

3x36W

TC-L/2G11/

7,30

EVG

PX1415143 PX1411143

4x18W

T8 /G13/

6,60

EVG

PX1415150 PX1411150

PX1415122 PX1411122

L [mm]

?x?

2x18W

600

590x280

2x36W

1200

1180x280

3x36W, 4x18W

604

580x585

PISA IP65 3x... PISA IP65 4x...

PISA IP65 2x...

Nowoczesna oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Modern lighting fixture designed for installation into plaster-cardboard ceiling. Moderne Leuchte geeignet für die Montage in Gipskartondecken. Современный светильник, предназначенный для гипсово-картонных потолков.

PISA IP65 PAR

PISA IP65 OPAL

143


OPRAWY SZCZELNE

Watertight lighting fixtures Dichtleuchten Герметичные светильники

TORINO IP65

IP65

PXF 456

OPAL

PXF 456

0123

2x18W

T8 /G13/

4,10

PX1635101 PX1638101

2x36W

T8 /G13/

8,20

PX1635108 PX1638108

3x36W

TC-L/2G11/

8,30

PX1635115 PX1638115

4x18W

T8 /G13/

7,60

2x18W

T8 /G13/

3,60

EVG

PX1635129 PX1638129

2x36W

T8 /G13/

6,70

EVG

PX1635136 PX1638136

3x36W

TC-L/2G11/

6,80

EVG

PX1635143 PX1638143

4x18W

T8 /G13/

6,10

EVG

PX1635150 PX1638150

PX1635122 PX1638122

A 95

L [mm] 614

413

2x36W

1222

1023

3x36W, 4x18W

614

413

95

95

616

314

TORINO IP65 2x...

TORINO IP65 3x... TORINO IP65 4x...

Seria opraw oświetleniowych przystosowanych do montażu nastropowego. Series of lighting fixtures designed for surface installation on ceiling. Leuchtenserie geeignet für die Deckenmontage. Серия накладных светильников.

TORINO IP65 OPAL

TORINO IP65 PAR

A [mm]

2x18W

432

130

144

PAR

0123


PLAFONIERY Lighting systems Beleuchtungssystemeос Осветительные системы

Seria opraw oświetleniowych przystosowanych do montażu nastropowego lub naściennego. Materiały: podstawa i ramka z tworzywa sztucznego, klosz z odpornego na uderzenia poliwęglanu (Drop 1, Drop 2, Solar New) lub z akrylu (Solar OL). Series of lighting fixtures designed for surface installation on a wall or ceiling. Materials: plastic body and frame, diffuser made of shockproof polycarbonate (Drop 1, Drop 2, SolarNew) or acryl (Solar OL). Leuchtenserie angepasst zur Anbau oder Wandmontage. Materialen: Einbaugehäuse und Rahmen aus Kunstoff, Lichtschirm aus schlagbeständigem Polycarbonat (Drop 1, Drop 2, Solar New) oder aus Acryl (Solar OL). Серия светильников, предназначеных для потолочного накладного или настенного монтажа. Материалы: основа и рамка из искусственного вещества, плафон из удароустойчивого поликарбоната (Dгор 1, Dгор 2, Solar New) либо из акрила (Solar OL).


PLAFONIERY

Plafonds Plafonds Плафоньеры

DROP 1

DROP 1V

IP55 IK10

IP55 IK10

1x75W

A60 /E27/

1,12

1x75W

A60 /E27/

1,12

CL100902.102

CL105902.102

1x75W

A60 /E27/

1,12

CL100903.102

CL105903.102

2x75W

A60 /E27/

1,12

CL100901.202

CL105901.202

2x75W

A60 /E27/

1,12

CL100902.202

CL105902.202

2x75W

A60 /E27/

1,12

CL100903.202

CL105903.202

1x9W

TC-S /G23/

1,53

CL100711.109

CL105711.109

1x9W

TC-S /G23/

1,53

CL100712.109

CL105712.109

1x9W

TC-S /G23/

1,53

CL100713.109

CL105713.109

1x13W

TC-D /G24d-1/

1,60

CL100711.113

CL105711.113

1x13W

TC-D /G24d-1/

1,60

CL100712.113

CL105712.113

1x13W

TC-D /G24d-1/

1,60

CL100713.113

CL105713.113

1x16W

TC-2D /GR8/

1,58

CL100711.116

CL105711.116

1x16W

TC-2D /GR8/

1,58

CL100712.116

CL105712.116

1x16W

TC-2D /GR8/

1,58

CL100713.116

CL105713.116

1x22W

T-R /G10q/

1,65

CL100711.122

CL105711.122

1x22W

T-R /G10q/

1,65

CL100712.122

CL105712.122

1x22W

T-R /G10q/

1,65

CL100713.122

CL105713.122

2x9W

TC-S /G23/

1,60

CL100711.209

CL105711.209

2x9W

TC-S /G23/

1,60

CL100712.209

CL105712.209

2x9W

TC-S /G23/

1,60

CL100713.209

CL105713.209

2x13W

TC-D /G24d-1/

1,94

CL100711.213

CL105711.213

2x13W

TC-D /G24d-1/

1,94

CL100712.213

CL105712.213

2x13W

TC-D /G24d-1/

1,94

CL100713.213

CL105713.213

12W

240 x LED

1,30

CL107641.112

960Lm/ 3000K

12W

240 x LED

1,30

CL107642.112

960Lm/ 3000K

12W

240 x LED

1,30

CL107643.112

960Lm/ 3000K

12W

240 x LED

1,30

CL107641.113

1320Lm/ 6000K

12W

240 x LED

1,30

CL107642.113

1320Lm/ 6000K

12W

240 x LED

1,30

CL107643.113

1320Lm/ 6000K

Dostępne kolory: Available colors: Zugängliche Farben: Цвета:

146

DROP 1V CL105901.102

DROP 1 CL100901.102 PXF 456

0123

PXF 456

0123


Plafonds Plafonds Плафоньеры

DROP 2

PLAFONIERY

DROP 2V

IP55 IK10

IP55 IK10

DROP 2V CL106901.102

1x100W

A60 /E27/

1,53

DROP 2 CL101901.102

1x100W

A60 /E27/

1,53

CL101902.102

CL106902.102

1x100W

A60 /E27/

1,53

CL101903.102

CL106903.102

2x100W

A60 /E27/

1,53

CL101901.202

CL106901.202

2x100W

A60 /E27/

1,53

CL101902.202

CL106902.202

2x100W

A60 /E27/

1,53

CL101903.202

CL106903.202

1x11W

TC-S /G23/

2,60

CL101711.111

CL106711.111

1x11W

TC-S /G23/

2,60

CL101712.111

CL106712.111

1x11W

TC-S /G23/

2,60

CL101713.111

CL106713.111

1x28W

TC-2D/GR8/

2,33

CL101721.128

CL106721.128

1x28W

TC-2D/GR8/

2,33

CL101722.128

CL106722.128

1x28W

TC-2D/GR8/

2,33

CL101723.128

CL106723.128

1x32W

T-R /G10q/

2,08

CL101721.132

CL106721.132

1x32W

T-R /G10q/

2,08

CL101722.132

CL106722.132

1x32W

T-R /G10q/

2,08

CL101723.132

CL106723.132

1x36W

TC-F/2G10/

2.35

CL101721.136

CL106721.136

1x36W

TC-F/2G10/

2.35

CL101722.136

CL106722.136

1x36W

TC-F/2G10/

2.35

CL101723.136

CL106723.136

1x38W

TC-2D/GR10q/

2,35

CL101721.138

CL106721.138

1x38W

TC-2D/GR10q/

2,35

CL101722.138

CL106722.138

1x38W

TC-2D/GR10q/

2,35

CL101723.138

CL106723.138

2x11W

TC-S /G23/

2,36

CL101711.211

CL106711.211

2x11W

TC-S /G23/

2,36

CL101712.211

CL106712.211

2x11W

TC-S /G23/

2,36

CL101713.211

CL106713.211

2x18W

TC-D /G24d-2/

2,36

CL101721.218

CL106721.218

2x18W

TC-D /G24d-2/

2,36

CL101722.218

CL106722.218

2x18W

TC-D /G24d-2/

2,36

CL101723.218

CL106723.218

2x18W

TC-L /2G11/

2,40

CL101721.219

CL106721.219

2x18W

TC-L /2G11/

2,40

CL101722.219

CL106722.219

2x18W

TC-L /2G11/

2,40

CL101723.219

CL106723.219

2x26W

TC-D /G24d-3/

2,93

CL101721.226

CL106721.226

2x26W

TC-D /G24d-3/

2,93

CL101722.226

CL106722.226

2x26W

TC-D /G24d-3/

2,93

CL101723.226

CL106723.226

PXF 456

0123

PXF 456

0123

147


PLAFONIERY

Plafonds Plafonds Плафоньеры

SOLAR OL

IP40 1x 2x18W, 1x

1x 2x18W, 1x

PXF 456

0123

1x22W

T-R /G10q/

1,20

1x32W

T-R /G10q/

1,80

2x18W

TC-DE/G24q-2

1,50

PX1953108 PX1953115 EVG

SOLAR NEW 250

IP66 IK10

PXF 456

0123

148

1x60W

A60 /E27/

1,00

IV137000

1x60W

A60 /E27/

1,00

IV137001

1x60W

A60 /E27/

1,00

IV137002

1x13W

TC-D /G24d-1/

1,30

IV137100

1x13W

TC-D /G24d-1/

1,30

IV137101

1x13W

TC-D /G24d-1/

1,30

IV137102

PX1953122


Plafonds Plafonds Плафоньеры

PLAFONIERY

SOLAR NEW 340

IP66 IK10

PXF 456

0123

1x100W

A60 /E27/

1,70

IV134000

1x100W

A60 /E27/

1,70

IV134001

1x100W

A60 /E27/

1,70

IV134002

1x26W

TC-D /G24d-3/

2,30

IV134200

1x26W

TC-D /G24d-3/

2,30

IV134201

1x26W

TC-D /G24d-3/

2,30

IV134202

2x18W

TC-D /G24d-2/

2,40

IV134400

2x18W

TC-D /G24d-2/

2,40

IV134401

2x18W

TC-D /G24d-2/

2,40

IV134402

1x28W

TC-2D /GR8/

2,30

IV134700

1x28W

TC-2D /GR8/

2,30

IV134701

1x28W

TC-2D /GR8/

2,30

IV134702

SOLAR NEW 430

IP66 IK10

PXF 456

0123

1x57W

TC-TEL /GX24q-5/

1,80

IV140200

1x57W

TC-TEL /GX24q-5/

1,80

IV140201

1x57W

TC-TEL /GX24q-5/

1,80

IV140202

1x70W

TC-TEL /GX24q-6/

2,00

IV140300

1x70W

TC-TEL /GX24q-6/

2,00

IV140301

1x70W

TC-TEL /GX24q-6/

2,00

IV140302

149


OPRAWY ARCHITEKTONICZNE Interior fixtures Innenbeleuchtung Светильники для интерьера


Architectonic lighting fixtures Architektonische Beleuchtung Архитектурные светильники

OPRAWY ARCHITEKTONICZNE

FLY

IP65

PXF 456

0123

60W

A45 /E27/

2,50

AL4.000.09.60

26W

TC-D /G24d3/

2,50

AL4.001.09.60

42/32W

TC-TEL /Gx24q-4/

2,50

AL4.002.09.60

CONO

IP65

PXF 456

0123

60W

A45 /E27/

1,40

AL3.910.02.60

60W

A45 /E27/

1,40

AL3.910.01.60

60W

A45 /E27/

1,40

AL3.910.09.60

13W

TC-D /G24d1/

1,70

AL3.911.02.60

13W

TC-D /G24d1/

1,70

AL3.911.01.60

13W

TC-D /G24d1/

1,70

AL3.911.09.60

151


OPRAWY ARCHITEKTONICZNE

Architectonic lighting fixtures Architektonische Beleuchtung Архитектурные светильники

RALLY

IP65

PXF 456

0123

70W

HIT /G12/

5,10

AL3.971.09.61

26W

TC-T /Gx24d3/

4,20

AL3.973.09.61

150W

QT32 /E27/

3,80

AL3.974.09.61

70W

HIT-DE /Rx7s/

5,10

AL3.977.09.61

42W

TC-TEL /Gx24q-4/

3,90

AL3.979.09.61

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Przesłona wąskostrumieniowa

PXF 456

Narrow beam shutter Blende für engen Lichtstrahl Заслон узкопоточный

AKCESORIA

ACCESSORIES

0123

0,10

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Przesłona monoemisyjna Monoemissive shutter Blende für mono Lichtstrahlung Заслон моноэмиссионный

152

ALINOX16

PXF 456

0123

0,10

ALINOX17


OPRAWY LED LED lighting fixtures LED Beleuchtung Cветильники LED

Grupa nowoczesnych opraw LED przystosowanych do montażu wewnątrz (QUINT) lub na zewnątrz budynków (DXL, DXC, GXR, Nauto LED, Wall LED). Diody LED charakteryzuje wysoka energooszczędność, długi czas życia oraz bardzo wysoka wydajność. Materiały: DXL, DXC, GXR: Obudowa z anodyzowanego aluminium, pokrywa z żywicy stabilizowanej na działanie promieni UV. Nauto LED, Wall LED: obudowa z tworzywa sztucznego, ringi ze stali nierdzewnej, klosze poliwęglanowe. QUINT: Obudowa z blachy stalowej i aluminiowej lakierowanej proszkowo, klosz poliwęglanowy. Group of modern LED fixtures designed for indoor (QUINT) or outdoor installation (DXL, DXC, GXR, Nauto LED, Wall LED). Low power consumption, long life and high efficiency make LEDs particularly economical. Materials: DXL, DXC, GXR: anodized aluminum body, UV stable cast resin fascia plate. Nauto LED, Wall LED: plastic body, stainless steel rings, polycarbonate diffusers. QUINT: Powder painted steel and aluminum body, polycarbonate diffuser. Die innovative und moderne Gruppe der LED Leuchten, die zur Montage in Innen (Quint) oder auf Außen des Gebäudes (DXL; DXC; GXR; NAUTO LED; WALL LED) angepasst ist. Das intergrierte LED-Modul für dynamische Farblichtgestaltung bezeichnet die lange Lebenszeit, die Hochleistung und hoche Energieeffizienz. Materialien: DXL, DXC, GXR: Ein Gehäuse aus anodisiertem Aluminium, eine Bedeckung aus dem beständigen Harz, UV-Strahlungsfest. Nauto LED, Wall LED: ein Gehäuse aus dem Kunststoff, Ringe aus dem rostfreien Stahl, die Lampenschirm aus PC. QUINT: Ein Gehäuse aus dem Stahl,- und Aluminiumblech pulverbeschichtet, die Lampenschirm aus PC Современные группы светильников LED подходящие для установки внутри (QUINT) или снаружи зданий(DXL, DXC, GXR , NAUTO, LED , WALL LED). Светодиод имеет высокую энергитическую эффектифность, долгий срок службы и очень высокую производительность. Материалы:DXL , DXC , GXR Корпус с анодированого алюминия покров со смолы устойчивой на действие солнечных лучей. NAUTO LED WALL LED корпус пластиковый ринги (кольца) с нержавеющей стали . плафоны поликорбанатовые. QUINT : Корпус из листовой стали и алюминия окрашены порошково, плафон поликарбанатовый.


OPRAWY LED

154

LED lighting fixtures LED Beleuchtung Cветильники LED

DXL


Cветильники LED LED Beleuchtung LED lighting fixtures

DXC

OPRAWY LED

155


OPRAWY LED

156

LED lighting fixtures LED Beleuchtung Cветильники LED

GXR


Cветильники LED LED Beleuchtung LED lighting fixtures

OPRAWY LED

NAUTO LED

IP68

z 4 diodami

PXF 456

0123

0,5W

4xLED

0,20

INOX

IV1523180

0,5W

4xLED

0,20

INOX

IV1526480

0,5W

4xLED

0,20

INOX

IV1523280

0,5W

4xLED

0,20

INOX

IV1527080

with 4 diodes mit 4 dioden с 4 диодами

NAUTO LED

IP68

z 4 diodami

PXF 456

0123

0,5W

4xLED

0,20

INOX

IV1523182

0,5W

4xLED

0,20

INOX

IV1526482

0,5W

4xLED

0,20

INOX

IV1523282

0,5W

4xLED

0,20

INOX

IV1527082

with 4 diodes mit 4 dioden с 4 диодами

157


OPRAWY LED

LED lighting fixtures LED Beleuchtung Cветильники LED

NAUTO LED

IP68

z 9 diodami

with 9 diodes mit 9 dioden с 9 диодами

PXF 456

0123

1,5 W

9xLED

0,20

INOX

IV1543180

1,5 W

9xLED

0,20

INOX

IV1546480

1,5 W

9xLED

0,20

INOX

IV1543280

1,5 W

9xLED

0,20

INOX

IV1547080

NAUTO LED

IP68

z 9 diodami

with 9 diodes mit 9 dioden с 9 диодами

158

PXF 456

0123

1,5 W

9xLED

0,20

INOX

IV1543182

1,5 W

9xLED

0,20

INOX

IV1546482

1,5 W

9xLED

0,20

INOX

IV1543282

1,5 W

9xLED

0,20

INOX

IV1547082


Cветильники LED LED Beleuchtung LED lighting fixtures

OPRAWY LED

WALL LED

IP68

z 12 diodami

PXF 456

0123

1,5W

12xLED

0,44

IV1573120

1,5W

12xLED

0,44

IV1576420

with 12 diodes mit 12 dioden с 12 диодами

WALL LED

IP68

z 18 diodami

PXF 456

0123

3W

18xLED

0,48

IV1593120

3W

18xLED

0,48

IV1596420

with 18 diodes mit 18 dioden с 18 диодами

159


OPRAWY LED

LED lighting fixtures LED Beleuchtung Cветильники LED AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Transformator elektroniczny 10W/10V Electronic transformer 10W/10V Elektronischer Transformator 10W/10V Электронный трансформатор 10W/10V

AKCESORIA

ACCESSORIES

*

PXF 456

0123

IV91-02397

ZUBEHÖR

Transformator elektroniczny 20W/24V Electronic transformer 20W/24V Elektronischer Transformator 20W/24V Электронный трансформатор 20W/24V

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

0123

IV91-02396

**

Transformator 10W/10V służy do zasilania opraw NAUTO LED z 4 diodami (maks. 20 opraw) lub opraw WALL LED z 12 diodami (maks. 6 opraw) maksymalna odległość pomiędzy transformatorem a oprawami to 30 metrów Transformer 10W/10V is designed for feeding fixtures NAUTO LED with 4 diodes (max. 20 pieces) or fixtures WALL LED with 12 diodes (max. 6 pieces) maximum distance between transformer and fixtures – 30 meters Transformator 10W/10V dient zum Einspeisen der Leuchten NAUTO LED mit 4 Dioden (max. 20 Leuchten) oder Leuchten WALL LED mit 12 Dioden (max. 6 Leuchten) maximale Entfernung zwischen dem Transformator und den Leuchten – 30 Meter трансформатор 10W/10V служит для питания осветительных приборов NAUTO LED с 4 диодами (максимум 20 шт) либо осветительных приборов WALL LED с 12 диодами (максимум 6 шт) максимальное расстояние между трансформатором и светильниками - 30 метров

**

Transformator 20W/24V służy do zasilania opraw NAUTO LED z 9 diodami (maks. 13 opraw) lub opraw WALL LED z 18 diodami (maks. 6 opraw) maksymalna odległość pomiędzy transformatorem a oprawami to 30 metrów Transformer 20W/24V is designed for feeding fixtures NAUTO LED with 9 diodes (max. 13 pieces) or fixtures WALL LED with 18 diodes (max. 6 pieces) maximum distance between transformer and fixtures – 30 meters Transformator 20W/24V dient zum Einspeisen der Leuchten NAUTO LED mit 9 Dioden (max. 13 Leuchten) oder Leuchten WALL LED mit 18 Dioden (max. 6 Leuchten) maximale Entfernung zwischen dem Transformator und den Leuchten – 30 Meter трансформатор 20W/24V служит для питания осветительных приборов NAUTO LED с 9 диодами (максимум 13 шт) либо осветительных приборов WALL LED с 12 диодами (максимум 6 шт) максимальное расстояние между трансформатором и светильниками - 30 метров

160


Cветильники LED LED Beleuchtung LED lighting fixtures

OPRAWY LED

QUINT LED

IP20

PXF 456

0123

16 x LED

5,27

PX0863911

68

64 W

596x596

QUINT LED 16x4W

Seria opraw oświetleniowych przystosowanych do montażu w suficie podwieszonym o module 600x600. Series of lighting fixtures designed for installation into suspended ceiling of 600x600mm module. Leuchtenreihe geeignet für aufgehängte Decken, Modul 600x600. Серия светильников, предназначенных для монтажа в подвесном потолке 600x600.

161


OPRAWY LED

162

LED lighting fixtures LED Beleuchtung Cветильники LED


OPRAWY DO WBUDOWANIA LED lighting fixtures LED Beleuchtung Cветильники LED

Seria opraw o wysokim stopniu szczelności przystosowanych do montażu w ścianie lub podłożu. Materiały: obudowa z tworzywa sztucznego, ringi ze stali nierdzewnej, klosze poliwęglanowe. Series of hermetic lighting fixtures designed for installation into wall or ground. Materials: plastic body, stainless steel rings, polycarbonate diffusers. Die Leuchtenserie mit hoher Luftdichte geeignet für Wand- und Bodenmontage. Materialen: Gehäuse aus Kunststoff, Rostfreistahlringe, Lampenschirm aus Polycarbonat. Серия светильников с высокой степенью защиты для монтажа в стене или полу. Материалы: Корпус из искусственного вещества, кольца из нержавеющей стали. Рассеиватель из поликарбоната.


OPRAWY DO WBUDOWANIA

Recessed outdoor fixtures Außenbeleuchtung - Einbauleuchten Встраиваемые наружные осветительные приборы

SERIA 500

IP65

PXF 456

0123

60W

A60 /E27/

1,30

IV150001

60W

A60 /E27/

1,30

IV150000

60W

A60 /E27/

1,30

IV150002

18W

TC-D /G24d-2/

1,60

IV150201

18W

TC-D /G24d-2/

1,60

IV150200

18W

TC-D /G24d-2/

1,60

IV150202

26W

TC-D /G24d-3/

1,80

IV150301

26W

TC-D /G24d-3/

1,80

IV150300

26W

TC-D /G24d-3/

1,80

IV150302

SERIA 500

IP65

z rastrem with louver mit Raster с решеткой PXF 456

0123

40W

A60 /E27/

1,35

IV150401

40W

A60 /E27/

1,35

IV150400

40W

A60 /E27/

1,35

IV150402

18W

TC-D /G24d-2/

1,65

IV150211

18W

TC-D /G24d-2/

1,65

IV150210

18W

TC-D /G24d-2/

1,65

IV150212

26W

TC-D /G24d-3/

1,85

IV150311

26W

TC-D /G24d-3/

1,85

IV150310

26W

TC-D /G24d-3/

1,85

IV150312

- oprawa RANGE 500 na źródło światła A60 /E27/ wykonana jest w drugiej klasie ochronności - fixture RANGE 500 designed for A60 /E27/ light source has got insulation class II - Leuchte RANGE 500 für Leuchtmittel A60/E27/ besitzt die Schutzklasse II - Светильник RANGE 500 с источником света А60 /Е27/ относится ко второму классу защиты

164


Recessed outdoor fixtures Außenbeleuchtung - Einbauleuchten Встраиваемые наружные осветительные приборы

OPRAWY DO WBUDOWANIA

WALKER

PXF 456

0123

40W

R63 /E27/

1,20

IV155100

18W

TC-DE /G24q-2/

1,20

IV155401

50W

PAR16 /GZ10/

1,20

IV155200

IP67

 166

WALKER

PXF 456

0123

40W

R63 /E27/

1,20

IV155180

11W

TC-DSE /E27/

1,20

IV155181

50W

PAR16 /GZ10/

1,20

IV155280

18W

TC-DE /G24q-2/

1,20

IV155481

IP67

 166

z ringiem ze stali nierdzewnej

with stainless steel ring mit Ring aus rostfreiem Stahl с кольцом из нержавеющей стали

WALKER LED

PXF 456

0123

11W

9x LED

0,90

IV1553180

11W

9x LED

0,90

IV1556480

IP67

 166

z ringiem ze stali nierdzewnej

with stainless steel ring mit Ring aus rostfreiem Stahl с кольцом из нержавеющей стали

AKCESORIA PXF 456

0123

0,07

IV160965

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Raster Louver Raster Решетка

165


OPRAWY DO WBUDOWANIA

Recessed outdoor fixtures Außenbeleuchtung - Einbauleuchten Встраиваемые наружные осветительные приборы

ACHILLE 190

IP67 PXF 456

2000

0123

35W

CDM-TC /G8,5/

1,90

SM

INOX

IV149100

20W

CDM-TM /PGJ5/

1,90

SM

INOX

IV149200

45W

HS /GY6,35/

1,90

SM

INOX

IV149300

ACHILLE 320

IP67 3000 PXF 456

0123

70W

HIT-DE /RX7s/

7,10

SM

INOX

IV148600

70W

HIT /G12/

7,20

SM

INOX

IV148400

150W

HIT /G12/

8,00

SM

INOX

IV148500

32W

TC-TEL /GX24q-3/

5,60

SM

INOX

IV148100

42W

TC-TEL /GX24q-4/

5,60

SM

INOX

IV148200

ACHILLE 450

IP67 3000

PXF 456

0123

15° 7°

70W

HIT-DE /RX7s/

10,90

SM

INOX

IV147300

150W

HIT-DE /RX7s/

11,80

SM

INOX

IV147400

250W

HIT-DE /FC2/

13,10

SM

INOX

IV147500

70W

HIT-DE /RX7s/

10,90

AS

INOX

IV147600

150W

HIT-DE /RX7s/

11,80

AS

INOX

IV147700

250W

HIT-DE /FC2/

13,10

AS

INOX

IV147800

2x42W

TC-TEL /GX24q-4/

9,90

SM

INOX

IV147100

2x57W

TC-TEL /GX24q-5/

10,30

SM

INOX

IV147200

ACHILLE 320 ACHILLE 420 ACHILLE 190

AKCESORIA A

Puszka montażowa

B

Recessed housing Einbaudose Монтажная коробка ACHILLE 450 ACHILLE 320 C

166

ACCESSORIES

AxBxC 420x300x535 300x365x400

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PXF 456

0123

IV160348 IV160349

ACHILLE 320 ACHILLE 450


NAŚWIETLACZE Floodlights Beleuchterreiche Промышленные светильники

Seria naświetlaczy o wysokim stopniu szczelności i zróżnicowanych rozsyłach światłości. Materiały: obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminiowego (Style, Cosmo, Evolution) lub blachy stalowej malowanej proszkowo (Start). Klosz wykonany ze szkła hartowanego odpornego na zmiany temperatury i uderzenia, uchwyt ze stali nierdzewnej Series of floodlights of high degree of protection and various light beam angle. Materials: body made of die-casting aluminium (Style, Cosmo, Evolution) or powder painted steel (Start). Diffuser made of shock and high temperature resistant tempered glass. Stainless steel bracket. Die Beleuchterreihe mit hoher Luftdichte und mit unterschiedlicher Lichtsteuerung. Materialen: Hochdruckgussaluminiumgehäuse (Style, Cosmo, Evolution) oder aus pulverbeschiechtem Stahlblech ( Start).Hartglaslampenschirm widerstandsfähig gegen Temperaturwechsel und Stoßen, rostfreier Stahlgriff. Серия уличных прожекторов с высокой степенью защиты и различным распределением света. Материалы: корпус - алюминиевое литье под давлением (Style, Cosmo, Evolution) либо стальная жесть, окрашенная порошком (Start). Рассеиватель выполнен из закаленного температуро-и удароустойчивого стекла, крепеж из нержавеющей стали.


NAŚWIETLACZE

Floodlights Beleuchterreiche Промышленные светильники

STYLE SM

PXF 456

0123

IP66 IK10

78

0,0

500W

QT-DE /R7s/

3,40

CL200001.170

500W

QT-DE /R7s/

3,40

CL200002.170

500W

QT-DE /R7s/

3,40

CL200003.170

70W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

4,60

CL200121.170

70W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

4,60

CL200122.170

70W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

4,60

CL200123.170

150W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

5,50

CL200121.115

150W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

5,50

CL200122.115

150W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

5,50

CL200123.115

70W

HIE/HSE /E27/

4,60

CL208121.170

70W

HIE/HSE /E27/

4,60

CL208122.170

70W

HIE/HSE /E27/

4,60

CL208123.170

150W

HIE/E27/

5,50

CL208121.115

150W

HIE/E27/

5,50

CL208122.115

150W

HIE/E27/

5,50

CL208123.115

70W

HIT /G12/

4,60

CL206121.170

70W

HIT /G12/

4,60

CL206122.170

70W

HIT /G12/

4,60

CL206123.170

150W

HIT /G12/

5,50

CL206121.115

150W

HIT /G12/

5,50

CL206122.115

150W

HIT /G12/

5,50

CL206123.115

STYLE AS

PXF 456

0123

IP66 IK10

500W

QT-DE /R7s/

3,40

CL202001.170

500W

QT-DE /R7s/

3,40

CL202002.170

500W

QT-DE /R7s/

3,40

CL202003.170

70W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

4,60

CL202121.170

70W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

4,60

CL202122.170

70W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

4,60

CL202123.170

150W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

5,50

CL202121.115

150W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

5,50

CL202122.115

150W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

5,50

CL202123.115

78

0,0

STYLE C

STYLE SM

168

STYLE SM E27

STYLE SM G12

STYLE AS


Floodlights Beleuchterreiche Промышленные светильники

STYLE C

PXF 456

0123

500W

QT-DE /R7s/

3,40

CL204001.170

500W

QT-DE /R7s/

3,40

CL204002.170

500W

QT-DE /R7s/

3,40

CL204003.170

70W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

4,60

CL204121.170

70W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

4,60

CL204122.170

70W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

4,60

CL204123.170

150W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

5,50

CL204121.115

150W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

5,50

CL204122.115

150W

HIT-DE/HST-DE /RX7s/

5,50

CL204123.115

NAŚWIETLACZE

IP66 IK10

78

0,0

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Siatka ochronna Protective grid Schutzgitter Защитная сетка

PXF 456

0123

0,20

CL920000.000

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Antiglare shutter Blendeschutz Заслон препятствующий ослеплению

CL920001.002 CL920002.002 CL920003.002

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

CL920001.001 CL920002.001 CL920003.001

AKCESORIA

Wall bracket Wandbefestigung Настенное крепление

L=74cm L=74cm L=74cm

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

CL920001.005 CL920002.005 CL920003.005

AKCESORIA

Adjustable wall bracket Regulierbar Wandbügel Держатель настенный регулируемый

PXF 456

0,88

L=74cm L=74cm L=74cm

ACCESSORIES

0123

CL920003.006

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Uchwyt ścienny regulowany

PXF 456

0123

1,90 1,90 1,90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Uchwyt ścienny

PXF 456

0123

1,80 1,80 1,80

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Przesłona antyolśnieniowa

PXF 456

0123

0,30 0,30 0,30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik do słupa Pole adapter Mastverbinder Крепеж к столбу

169


NAŚWIETLACZE

Floodlights Beleuchterreiche Промышленные светильники

EVOLUTION SM

PXF 456

0123

IP66 IK10

06

0,2

250W

HIT /E40/

11,03

CL210231.125

250W

HIT /E40/

11,03

CL210232.125

250W

HIT /E40/

11,03

CL210233.125

400W

HIT /E40/

11,03

CL210231.140

400W

HIT /E40/

11,03

CL210232.140

400W

HIT /E40/

11,03

CL210233.140

250W

HIT*/E40/

9,63

CL210331.125

250W

HIT*/E40/

9,63

CL210332.125

250W

HIT*/E40/

9,63

CL210333.125

400W

HIT*/E40/

10.95

CL210331.140

400W

HIT*/E40/

10.95

CL210332.140

400W

HIT*/E40/

10.95

CL210333.140

250W

HST /E40/

11,03

CL210131.125

250W

HST /E40/

11,03

CL210132.125

250W

HST /E40/

11,03

CL210133.125

400W

HST /E40/

12,22

CL210131.140

400W

HST /E40/

12,22

CL210132.140

400W

HST /E40/

12,22

CL210133.140

EVOLUTION AS

PXF 456

0123

IP66 IK10

06

0,2

250W

HIT /E40/

11,03

CL212231.125

250W

HIT /E40/

11,03

CL212232.125

250W

HIT /E40/

11,03

CL212233.125

400W

HIT /E40/

11,23

CL212231.140

400W

HIT /E40/

11,23

CL212232.140

400W

HIT /E40/

11,23

CL212233.140

250W

HIT*/E40/

9,63

CL212331.125

250W

HIT*/E40/

9,63

CL212332.125

250W

HIT*/E40/

9,63

CL212333.125

400W

HIT*/E40/

10,95

CL212331.140

400W

HIT*/E40/

10,95

CL212332.140

400W

HIT*/E40/

10,95

CL212333.140

250W

HST /E40/

11,03

CL212131.125

250W

HST /E40/

11,03

CL212132.125

250W

HST /E40/

11,03

CL212133.125

400W

HST /E40/

12,22

CL212131.140

400W

HST /E40/

12,22

CL212132.140

400W

HST /E40/

12,22

CL212133.140

*- patrz: Źródła światła - see: Light sources - siehe: Lichtquellen - см. Источники света

EVOLUTION SM

170

EVOLUTION AS

EVOLUTION C


Floodlights Beleuchterreiche Промышленные светильники

EVOLUTION C

PXF 456

0123

250W

HIT /E40/

11,03

CL214231.125

250W

HIT /E40/

11,03

CL214232.125

250W

HIT /E40/

11,03

CL214233.125

400W

HIT /E40/

11,23

CL214231.140

400W

HIT /E40/

11,23

CL214232.140

400W

HIT /E40/

11,23

CL214233.140

250W

HIT*/E40/

9,63

CL214331.125

250W

HIT*/E40/

9,63

CL214332.125

250W

HIT*/E40/

9,63

CL214333.125

400W

HIT*/E40/

10,95

CL214331.140

400W

HIT*/E40/

10,95

CL214332.140

400W

HIT*/E40/

10,95

CL214333.140

250W

HST /E40/

11,03

CL214131.125

250W

HST /E40/

11,03

CL214132.125

250W

HST /E40/

11,03

CL214133.125

400W

HST /E40/

12,22

CL214131.140

400W

HST /E40/

12,22

CL214132.140

400W

HST /E40/

12,22

CL214133.140

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Flux control visor Strahlbegrenzer Ограничитель светового потока

CL921001.003 CL921002.003 CL921003.003

AKCESORIA

ACCESSORIES PXF 456

0123

1,20

CL921003.004

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Ogranicznik strumienia

PXF 456

0123

0,40 0,40 0,40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Antiglare shutter Blendeschutz Заслон, препятствующий ослеплению

CL921001.002 CL921002.002 CL921003.002

AKCESORIA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Przesłona antyolśnieniowa

PXF 456

0123

0,50 0,50 0,50

06

0,2

Protective grid Schutzgitter Защитная сетка

CL921000.000

AKCESORIA

IP66 IK10

Siatka ochronna

PXF 456

0123

0,30

NAŚWIETLACZE

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik do słupa Pole adapter Mastverbinder Крепеж к столбу

171


NAŚWIETLACZE

Floodlights Beleuchterreiche Промышленные светильники

COSMO SM

PXF 456

0123

IP65 IK10

81

0,1

250W

HIT /E40/

9,65

CL223232.125

250W

HIT /E40/

9,65

CL223233.125

400W

HIT /E40/

9,85

CL223232.140

400W

HIT /E40/

9,85

CL223233.140

250W

HIT*/E40/

8,25

CL223332.125

250W

HIT*/E40/

8,25

CL223333.125

400W

HIT*/E40/

9,57

CL223332.140

400W

HIT*/E40/

9,57

CL223333.140

250W

HST /E40/

9,65

CL223132.125

250W

HST /E40/

9,65

CL223133.125

400W

HST /E40/

10,84

CL223132.140

400W

HST /E40/

10,84

CL223133.140

COSMO AS

IP65 IK10

PXF 456

0123

81

0,1

*- patrz: Źródła światła - see: Light sources - siehe: Lichtquellen - см. Источники света

COSMO SM

172

COSMO AS

250W

HIT /E40/

9,65

CL224232.125

250W

HIT /E40/

9,65

CL224233.125

400W

HIT /E40/

9,85

CL224232.140

400W

HIT /E40/

9,85

CL224233.140

250W

HIT*/E40/

8,25

CL224332.125

250W

HIT*/E40/

8,25

CL224333.125

400W

HIT*/E40/

9,57

CL224332.140

400W

HIT*/E40/

9,57

CL224333.140

250W

HST /E40/

9,65

CL224132.125

250W

HST /E40/

9,65

CL224133.125

400W

HST /E40/

10,84

CL224132.140

400W

HST /E40/

10,84

CL224133.140


Floodlights Beleuchterreiche Промышленные светильники

COSMO C

PXF 456

0123

250W

HIT /E40/

9,65

CL225232.125

250W

HIT /E40/

9,65

CL225233.125

400W

HIT /E40/

9,85

CL225232.140

400W

HIT /E40/

9,85

CL225233.140

250W

HIT*/E40/

8,25

CL225332.125

250W

HIT*/E40/

8,25

CL225333.125

400W

HIT*/E40/

9,57

CL225332.140

400W

HIT*/E40/

9,57

CL225333.140

250W

HST /E40/

9,65

CL225132.125

250W

HST /E40/

9,65

CL225133.125

400W

HST /E40/

10,84

CL225132.140

400W

HST /E40/

10,84

CL225133.140

IP65 IK10

06

0,2

*

AKCESORIA PXF 456

0123

0,30

CL924000.000

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

NAŚWIETLACZE

- patrz: Źródła światła - see: Light sources - siehe: Lichtquellen - см. Источники света

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Siatka ochronna Protective grid Schutzgitter Защитная сетка

COSMO C

173


NAŚWIETLACZE

Floodlights Beleuchterreiche Промышленные светильники

START SM PXF 456

0123

IP65 IK10

1x250W

HIT/HST /E40/

10,78

CL216121.125

1x400W

HIT/HST /E40/

11,98

CL216121.140

1x250W

HIT*/E40/

9,38

CL216321.125

1x400W

HIT*/E40/

10,70

CL216321.140

1x250W

HME /E40/

9,24

CL216421.125

1x400W

HME /E40/

10,56

CL216421.140

2x250W

HIT/HST /E40/

19,11

CL216121.225

2x400W

HIT/HST /E40/

21,51

CL216121.240

2x250W

HIT*/E40/

16,31

CL216321.225

2x400W

HIT*/E40/

18,95

CL216321.240

2x250W

HME /E40/

16,03

CL216421.225

2x400W

HME /E40/

18,66

CL216421.240

START 2x...

START 1x...

START AS PXF 456

0123

IP65 IK10

1x250W

HIT/HST /E40/

10,78

CL217121.125

1x400W

HIT/HST /E40/

11,98

CL217121.140

1x250W

HIT*/E40/

9,38

CL217321.125

1x400W

HIT*/E40/

10,70

CL217321.140

1x250W

HME /E40/

9,24

CL217421.125

1x400W

HME /E40/

10,56

CL217421.140

2x250W

HIT/HST /E40/

19,11

CL217121.225

2x400W

HIT/HST /E40/

21,51

CL217121.240

2x250W

HIT*/E40/

16,31

CL217321.225

2x400W

HIT*/E40/

18,95

CL217321.240

2x250W

HME /E40/

16,03

CL217421.225

2x400W

HME /E40/

18,66

CL217421.240

*- patrz: Źródła światła - see: Light sources - siehe: Lichtquellen - см. Источники света

START SM 1 x

174

START SM 2 x

START AS 1 x

START AS 2 x


Floodlights Beleuchterreiche Промышленные светильники AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

CL921600.003 CL921600.004

AKCESORIA

Protective grid Schutzgitter Защитная сетка

1 x ... 2 x ...

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

CL921601.000 CL921601.002

AKCESORIA

Rotating wall bracket Drehwandbefestigung Настенное крепление

PXF 456

1,60

1 x ... 2 x ...

ACCESSORIES

0123

CL921601.001

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Uchwyt ścienny obrotowy

PXF 456

0123

1,20 2,40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Siatka ochronna

PXF 456

0123

0,20 0,30

NAŚWIETLACZE

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Ramka do wbudowania 1x... Frame for building-in 1x... Rahmen zum Einbauen 1x... Рамка для встраивания 1х...

175


NAŚWIETLACZE

Floodlights Beleuchterreiche Промышленные светильники

JET SM

IP65 IK08

PXF 456

0123

1000W

HST /E40/

20,60

NAV-T 10,3A

FA52773

1000W

HIT /E40/

20,60

HQI-T 9,5A

FA50694

1000W

HIT /E40/

17,73

HPI-T 8,2A

FA50571

2000W

HIT /E40/

32,60

JET 2000 W SM

HQI-T/D/I 10,3A FA50603

JET 1000 W SM

JET AS

IP65 IK08

PXF 456

0123

JET SM 1000W

176

JET SM 2000W

1000W

HST /E40/

28,70

NAV-T 10,3A

FA50704

1000W

HIT /E40/

28,70

HQI-T 9,5A

FA50698

1000W

HIT /E40/

27,35

HPI-T 8,2A

FA50615

2000W

HIT /E40/

33,60

JET AS 1000W

HQI-T/D/I 10,3A FA50611

JET AS 2000W


Floodlights Beleuchterreiche Промышленные светильники

NAŚWIETLACZE

LIGHTMASTER C

IP66 IK08

PXF 456

0123

LIGHTMASTER C 1000 W

1000W

HST /E40/

30,90

NAV-T 10,3A

FALM1S

1000W

HIT /E40/

38,60

HQI-T 9,5A

FALM1O

1000W

HIT /E40/

30,90

HPI-T 8,2A

FALM1P

2000W

HIT-DE /-/

38,60

HQI-TS 2000/D/S

FALM2O

LIGHTMASTER C 2000 W

LIGHTMASTER 1000W

LIGHTMASTER 2000W

177


HIGH-BAY HIGH-BAY HIGH-BAY

HIGH-BAY HIGH-BAY

HIGH-BAY HIGH-BAY HIGH-BAY

Oprawy oświetleniowe przystosowane do zwieszania na linkach lub łańcuszkach. Duża gama kształtów, kloszy, reflektorów oraz źródeł światła umożliwia bardzo szerokie zastosowanie. Materiały: korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego (Easy) lub tworzywa sztucznego (Ego). Lighting fixtures designed for suspension on chains or wires. Wide range of shapes, diffusers, reflectors and light sources enables for diverse applications. Materials: Body made of die-casting aluminium (Easy) or plastic (Ego). Leuchten geeignet für Seil- und Kettenhängen. Viele Anwendungsmöglichkeiten dank der reichen Auswahl von Formen, Lampenschirmen, Strahler und Lichtquellen. Materialen: Hochdruckgussaluminiumgehäuse (Easy) oder Kunststoffgehäuse (Ego). Подвесные осветительные приборы, на тросиках или цепях. Широкий ассортимент форм, рассеивателей, отражателей и источников света позволяет использовать светильник в различных помещениях. Материалы: корпус - алюминиевое литье под давлением (Еазу) либо искусственное вещество (Едо).

178


HIGH-BAY HIGH-BAY HIGH-BAY

HIGH-BAY

EASY

IP65 IK10

EASY DECO

IP40 IK10

EASY EASY DECO

EASY N

EASY DECO

EASY

179


HIGH-BAY

HIGH-BAY HIGH-BAY HIGH-BAY AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Korpus IP65 Body IP65 Körper IP65 Корпус 1Р65

PXF 456

0123

150W

HIE /E27/

4,29

CL300222.115

150W

HIE /E27/

4,29

CL300223.115

250W

HIE/HSE /E40/

5,62

CL300122.125

250W

HIE/HSE /E40/

5,62

CL300123.125

250W

HIE* /E40/

4,24

CL300322.125

*

250W

HIE* /E40/

4,24

CL300323.125

*

400W

HIE* /E40/

5,56

CL300322.140

*

400W

HIE* /E40/

5,56

CL300323.140

*

150W

HIE* /E40/

4,29

CL300122.115

150W

HIE* /E40/

4,29

CL300123.115

400W

HIE/HSE /E40/

6,83

CL300122.140

400W

HIE/HSE /E40/

6,83

CL300123.140

125W

HME /E27/

3,69

CL300422.112

125W

HME /E27/

3,69

CL300423.112

250W

HME /E27/

4,10

CL300422.125

250W

HME /E27/

4,10

CL300423.125

400W

HME /E27/

5,42

CL300422.140

400W

HME /E27/

5,42

CL300423.140

*- patrz: Źródła światła - see: Light sources - siehe: Lichtquellen - см. Источники света

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Reflektor aluminiowy  480

PXF 456

Aluminium reflector  480 Aluminiumreflektor  480 Алюминиевый отражатег  480

AKCESORIA

ACCESSORIES

0123

1,52

ZUBEHÖR

PXF 456

Aluminium reflector  550 Aluminiumreflektor  550 Алюминиевый отражатег  550

ACCESSORIES

0123

1,52

ZUBEHÖR

Concentric aluminium reflector  480 Aluminiumreflektor - konzentrisch  480 Алюминиевый концентричный отражател  480

CL304000.550

EASY C/S

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Reflektor aluminiowy koncentryczny  480

180

EASY C/S

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Reflektor aluminiowy  550

AKCESORIA

CL304000.480

PXF 456

0123

1,52

CL304002.480

EASY C/S


HIGH-BAY HIGH-BAY HIGH-BAY AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

CL304001.480

AKCESORIA

Polycarbonate reflector  480 Poykarbonatreflektor  480 Поликарбонатовый отражатель  480

EASYDECO

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

CL305000.480 CL305000.550

AKCESORIA

Glass Scheibe Стекло

EASY C/S 480 EASY C/S 550

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

CL305002.480 CL305001.480

AKCESORIA

Polycarbonate diffuser  480 Abdeckung PC  480 Поликарбонатовый плафон  480

EASY C/S EASY DECO

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

CL930000.480

AKCESORIA

Protective grid  480 Schutznetz  480 Предохраняющая сетка  480

EASY C/S

ACCESSORIES

PX2068108

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Układ CLA

PXF 456

0123

0,20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Siatka ochronna  480

PXF 456

0123

0,30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Klosz poliwęglanowy  480

PXF 456

0123

0,50 0,50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Szyba

PXF 456

0123

2.10 2.37

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Reflektor poliwęglanowy  480

PXF 456

0123

1,67

HIGH-BAY

0,60

CLA device CLA System Стартовое устройство CLA

181


HIGH-BAY

HIGH-BAY HIGH-BAY HIGH-BAY

EGO I

EGO II

IP20 IK10

PXF 456

PXF 456

0123

0123

70W

HIE /E27/

3,55

CL306123.170

150W

HIE /E27/

4,40

CL306123.115

70W

HIT /G12/

3,45

CL307123.170

150W

HIT /G12/

4,30

CL307123.115

1x13W

TC-D /G24d1/

3,10

CL306713.113

1x18W

TC-D /G24d2/

3,10

CL306713.118

1x26W

TC-D /G24d3/

3,10

CL306713.126

max 150W

*

CL308003.102

1,40

*- oprawa przeznaczona do pracy z żarówkami głównego szeregu i żarówkami halogenowymi z trzonkiem E27 - fixture designed to work with incandescent bulbs and E27 halogen bulbs - Leuchte für Lichtquellen der Hauptreihe und Halogenlampen mit Sockel E27 - светильник предназначен для работы с лампами главного ряда и галогеновыми лампами с цоколем Е27

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Klosz poliwęglanowy Polycarbonate diffuser Abdeckung PC Поликарбонатовый плафон

EGO I

182

EGO II

PXF 456

0123

0,30

CL930600.320

EGO II


HIGH-BAY

HIGH-BAY HIGH-BAY HIGH-BAY

EGO III

EGO IV

IP20 IK10

PXF 456

PXF 456

0123

70W

HIE /E27/

3,55

CL309223.170

150W

HIE /E27/

4,40

CL309223.115

70W

HIT /G12/

3,45

CL310223.170

150W

HIT /G12/

4,30

CL310223.115

1x13W

TC-D /G24d1/

3,10

CL309713.113

1x18W

TC-D /G24d2/

3,10

CL309713.118

1x26W

TC-D /G24d3/

3,10

CL309713.126

0123

max 150W

*

1,40

CL311003.102

*- oprawa przeznaczona do pracy z żarówkami głównego szeregu i żarówkami halogenowymi z trzonkiem E27 - fixture designed to work with incandescent bulbs and E27 halogen bulbs - Leuchte für Lichtquellen der Hauptreihe und Halogenlampen mit Sockel E27 - светильник предназначен для работы с лампами главного ряда и галогеновыми лампами с цоколем Е27

AKCESORIA

ACCESSORIES

CL930600.320

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Klosz poliwęglanowy

PXF 456

0123

0,30

ZUBEHÖR

EGO IV

Polycarbonate diffuser Abdeckung PC Поликарбонатовый плафон

EGO III

EGO IV

183


OPRAWY AWARYJNE I EWAKUACYJNE Emergency and evacuation lighting fixtures Notbeleuchtung Аварийные и эвакуационные светильники


Emergency and evacuation lighting fixtures Notleuchten, Flutleuchten аварийные, эвакуационные и специалистические светильники

OPRAWY AWARYJNE I EWAKUACYJNE

STAR

IP42

PXF 456

0123

8W

T5 /G5/

E

1,5 h

0,83

MNEL20

8W

T5 /G5/

E

3,0 h

0,98

MNEL20-3H

11W

TC-SEL /2G7/

E

1,5 h

0,92

MNEL20A

11W

TC-SEL /2G7/

E

3,0 h

1,00

MNEL20A-3H

18W

TC-L /2G11/

E

1,5 h

1,03

MNEL20B

2x8W

T5 /G5/

E

1,5 h

1,07

MNEL20C

8W

T5 /G5/

FP

1,5 h

0,95

MNEL20M

8W

T5 /G5/

FP

3,0 h

1,10

MNEL20M-3H

11W

TC-SEL /2G7/

FP

1,5 h

1,01

MNEL20AM

11W

TC-SEL /2G7/

FP

3,0 h

1,15

MNEL20AM-3H

18W

TC-L /2G11/

FP

1,5 h

1,10

MNEL20BM

8W

T5 /G5/

MAINS

-

0,74

MNEL20MAINS

11W

TC-SEL /2G7/

MAINS

-

0,77

MNEL20AMAINS

18W

TC-L /2G11/

MAINS

-

0,77

MNEL20BMAINS

8W

T5 /G5/

E AD

1,0 h

1,00

MNEL28-AUT

8W

T5 /G5/

FP AD

1,0 h

1,11

MNEL28M-AUT

11W

TC-SEL /2G7/

E AD

1,0 h

1,02

MNEL28A-AUT

11W

TC-SEL /2G7/

FP AD

1,0 h

1,10

MNEL28AM-AUT

18W

TC-L /2G11/

E AD

1,0 h

1,04

MNEL28B-AUT

18W

TC-L /2G11/

FP AD

1,0 h

1,10

MNEL28BM-AUT

STAR IP65

IP65

PXF 456

0123

8W

T5 /G5/

E

1,5 h

1,14

MNEL65

8W

T5 /G5/

E

3,0 h

1,20

MNEL65-3H

11W

TC-SEL /2G7/

E

1,5 h

1,20

MNEL65A

11W

TC-SEL /2G7/

E

3h

1,25

MNEL65A-3H

18W

TC-L /2G11/

E

1,5 h

1,26

MNEL65B

8W

T5 /G5/

FP

1,5 h

1,16

MNEL65M MNEL65M-3H

8W

T5 /G5/

FP

3,0 h

1,32

11W

TC-SEL /2G7/

FP

1,5 h

1,21

MNEL65AM

11W

TC-SEL /2G7/

FP

3,0 h

1,36

MNEL65AM-3H

18W

TC-L /2G11/

FP

1,5 h

1,40

MNEL65BM

8W

T5 /G5/

MAINS

-

0,90

MNEL65MAINS

11W

TC-SEL /2G7/

MAINS

-

0,95

MNEL65AMAINS

18W

TC-L /2G11/

MAINS

-

0,95

MNEL65BMAINS

8W

T5 /G5/

E AD

1,0 h

1,24

MNEL65-AT

8W

T5 /G5/

FP AD

1,0 h

1,35

MNEL65M-AT

11W

TC-SEL /2G7/

E AD

1,0 h

1,27

MNEL65A-AT

11W

TC-SEL /2G7/

FP AD

1,0 h

1,40

MNEL65AM-AUT-IT

18W

TC-L /2G11/

E AD

1,0 h

1,30

MNEL65B-AT

18W

TC-L /2G11/

FP AD

1,0 h

1,40

MNEL65BM-AT

185


OPRAWY AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Emergency and evacuation lighting fixtures Notleuchten, Flutleuchten аварийные, эвакуационные и специалистические светильники

STAR NOVA

PXF 456

0123

IP42

24W

TC-L /2G11/

E

1,0 h

1,61

MNSN42C

24W

TC-L /2G11/

E

3,0 h

1,70

MNSN42C-3H

24W

TC-L /2G11/

FP

1,0 h

1,55

MNSN42CM

24W

TC-L /2G11/

FP

3,0 h

1,65

MNSN42CM-3H

24W

TC-L /2G11/

MAINS

-

1,40

MNSN42CMAINS

24W

TC-L /2G11/

E AD

1,0 h

1,80

MNSN42C-AUT

VIA

IP40

186

PXF 456

0123

1W

LED

FP

3,0 h

1,0

MNVIA-LR

1W

LED

FP

3,0 h

1,0

MNVIA-D


Emergency and evacuation lighting fixtures Notleuchten, Flutleuchten аварийные, эвакуационные и специалистические светильники

OPRAWY AWARYJNE I EWAKUACYJNE

CRONUS

IP42

PXF 456

0123

6W

T5 /G5/

E

1,5 h

0,55

MNEL6

6W

T5 /G5/

E

1,5 h

0,70

MNEL6-3H

2W

2xLED

E

1,5 h

0,52

MNEL2-LED

2W

2xLED

E

3,0 h

0,52

MNEL2-LED-3H

2W

2xLED

FP

3,0 h

0,52

MNEL2-LED-ES

CRONUS

IP42

PXF 456

0123

8W

T5 /G5/

E

1,5 h

0,84

MNEL8

8W

T5 /G5/

E

3,0 h

0,95

MNEL8-3H

8W

T5 /G5/

FP

1,5 h

0,95

MNEL8M

8W

T5 /G5/

FP

3,0 h

1,10

MNEL8M-3H

2x8W

T5 /G5/

E

1,5 h

1,10

MNEL8C

187


OPRAWY AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Emergency and evacuation lighting fixtures Notleuchten, Flutleuchten аварийные, эвакуационные и специалистические светильники

FAST FLAG

IP20

PXF 456

0123

8W

T5 /G5/

FP

3,0 h

1,80

MNSEDW

8W

T5 /G5/

FP

3,0 h

1,80

MNSEDCH

8W

T5 /G5/

FP

3,0 h

1,80

MNSEDGD

PXF 456

0123

MNSEDLR MNSEDS

PANEL W BOK PANEL W DÓŁ

Dostępne kolory: Available colors: Zugängliche Farben: Цвета:

FAST FLAG

IP20 PXF 456

0123

8W

T5 /G5/

FP

3,0 h

1,40

MNRSEM

8W

T5 /G5/

FP

3,0 h

1,40

MNRSEMCH

8W

T5 /G5/

FP

3,0 h

1,40

MNRSEMGD

PXF 456

0123

dostropowy recessed Einbau-Fast Flag встраиваемый

188

PANEL W BOK PANEL W DÓŁ

MNSEDLR MNSEDS


Emergency and evacuation lighting fixtures Notleuchten, Flutleuchten аварийные, эвакуационные и специалистические светильники

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

MNSN65KIT

AKCESORIA

Accesories IP65 Zubehor IP65 Дополнительные элементы IР65

STAR NOVA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

MNEL20PS MNEL20PSLR MNEL20PSD

AKCESORIA

STAR vertical diffuser STAR vertikale Abdeckung STAR двустронний плафон

STAR 8W STAR 8W STAR 8W

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

MNDS20

AKCESORIA

STAR double side diffuser STAR zweiseitige Lichtabdeckung STAR двустронний плафон

STAR

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

MNDS65

AKCESORIA

STAR IP65 double side diffuser STAR IP65 zweiseitige Lichtabdeckung STAR IР65 двустронний плафон

STAR IP65

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

MNEL6PSLR MNEL6PSD MNEL8PSLR MNEL8PSD

AKCESORIA

CRONUS vertical diffuser CRONUS vertikale Abdeckung CRONUS вертикальный плафон

CRONUS 6W CRONUS 6W CRONUS 8W CRONUS 8W

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

MNEL20RB MNEL65RBL MNEL6RB

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Podstawa podtynkowa

PXF 456

0123

0,15 0,15 0,12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ CRONUS klosz pionowy

PXF 456

0123

0,40 0,40 0,60 0,60

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ STAR IP65 klosz dwustronny

PXF 456

0123

0,56

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ STAR klosz dwustronny

PXF 456

0123

0,37

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ STAR klosz pionowy

PXF 456

0123

0,69 0,69 0,69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Akcesoria IP65

PXF 456

0123

0,05

OPRAWY AWARYJNE I EWAKUACYJNE

STAR STAR IP65 CRONUS6W

Plaster installation base Einbaugehäuse mit Abdeckrahmen Базовое крепление

189


OPRAWY AWARYJNE I EWAKUACYJNE AKCESORIA

Emergency and evacuation lighting fixtures Notleuchten, Flutleuchten аварийные, эвакуационные и специалистические светильники

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Siatka ochronna

PXF 456

Protective grid Drahtschutzkorb Защитная решетка

AKCESORIA

0123

MNGRID

0,30

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

STAR uchwyt pionowy

PXF 456

STAR vertical bracket STAR vertikale Befestigung STAR вертикальное крепление

AKCESORIA

ACCESSORIES

0123

0,30

ZUBEHÖR

MNMP41

PXF 456

STAR horizontal bracket STAR horizontale Befestigung STAR горизонтальное крепление

ACCESSORIES

0123

0,30

ZUBEHÖR

MNPU41

PXF 456

Pictogram WYJŚCIE EWAKUACYJNE Piktogramm WYJŚCIE EWAKUACYJNE Пиктограмма WYJŚCIE EWAKUACYJNE

ACCESSORIES

0123

0,02

ZUBEHÖR

piktogramy w komplecie z oprawami pictograms in the set with fixtures Piktogramm im Set mit Notleuchte пиктограммы в комплекте со светильниками

190

MN10211

STAR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Piktogram EXIT Pictogram EXIT Piktogramm EXIT Пиктограмма EXIT

STAR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Piktogram WYJŚCIE EWAKUACYJNE

AKCESORIA

STAR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

STAR uchwyt poziomy

AKCESORIA

390x205x61 mm

PXF 456

0123

0,02

MN10212

STAR


Emergency and evacuation lighting fixtures Notleuchten, Flutleuchten аварийные, эвакуационные и специалистические светильники

OPRAWY AWARYJNE I EWAKUACYJNE

MODUŁY AWARYJNE

emergency modules Notmodule аварийный модуль

PXF 456

0123

BQ1

max 36W

0,57

MNBQ1

BQ3

max 36W

0,84

MNBQ3

CQ1

max 58W

0,62

MNCQ1

CQ3

max 58W

0,96

MNCQ3

TQ118

max 18W

0,40

PX2073101

TQ136

max 36W

0,40

PX2073108

TQ158

max 58W

0,40

PX2073115

TQ218

max 18W

0,70

PX2073122

TQ236

max 36W

0,70

PX2073129

TQ258

max 58W

0,80

PX2073136

TQ280

max 80W

0,80

PX2073143

TQ318

max 18W

0,70

PX2073150

TQ336

max 36W

0,70

PX2073157

TQ118

4-18W

1h

>15%

TQ354

max 54W

0,80

PX2073164

TQ136

4-36W

1h

>13%

TQ358

max 58W

0,80

PX2073171

TQ158

4-58W

1h

>10%

TQ218AT

max 18W

0,90

PX2077101

TQ218

4-18W

2h

>17%

TQ236AT

max 36W

0,90

PX2077108

TQ236

4-36W

2h

>15%

TQ258AT

max 58W

1,00

PX2077115

TQ258

4-58W

2h

>12%

TQ280AT

max 80W

1,00

PX2077122

TQ280

4-80W

2h

>10%

TQ318AT

max 18W

0,90

PX2077129

TQ318

4-18W

3h

>15%

TQ336AT

max 36W

0,90

PX2077136

TQ336

4-36W

3h

>13%

TQ354AT

max 54W

1,00

PX2077143

TQ354

4-54W

3h

>10%

TQ358AT

max 58W

1,00

PX2077150

TQ358

4-58W

3h

>10%

191


OPRAWY AWARYJNE I EWAKUACYJNE OPRAWY SPECJALISTYCZNE

Emergency and evacuation lighting fixtures Notleuchten, Flutleuchten аварийные, эвакуационные и специалистические светильники

Special lighting fixtures Sonderausführungen Специальные светильники

Bakteriobójcza oprawa przystosowana do pracy ciągłej, obniżająca w powietrzu stężenie mikroorganizmów takich jak wirusy, bakterie, zarodniki grzybów itp. Nieszkodliwa dla otoczenia. Oprawa wyposażona jest w filtr mechaniczny i licznik czasu pracy. Materiały: korpus aluminiowy malowany proszkowo. Germicidal air sterilizer designed for continuous work, reducing concentration of microorganisms such as viruses, microbes, fungus spores etc. in the air. The fixture is equippedwith mechanical filter and working time counter. Harmless for human environment. Materials: powder painted aluminium body Bakterien tötende Leuchte geeignet für ununterbrochene Arbeit, senkt die Konzentration der Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilzsporen, etc.) in direkter Umgebung. Unschädlich für Leuteund Tiere. Die Leuchte wird mit mechanischem Filter und Arbeitzeitmesser geliefert. Materialen: Aluminiumkörper pulverbeschiechtet. Антибактерийный прибор, приспособленный для постоянной работы, понижает количество микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов) в воздухе. Не влияет на окружающую среду. Оборудован механическим фильтром и таймером. Материалы: алюминиевый корпус, окрашенный порошком.

192


Special lighting fixtures Sonderausführungen Специальные светильники

OPRAWY SPECJALISTYCZNE

VIRUS 215

PXF 456

0123

2x15W

T8/G13/ OSRAM HNS 15W OFR

3,60

PX2083101

IP20

Wydajność

do 38 m3/h

Capacity

up to 38 m3/h

Leistung

bis 38 m3/h

Производительность

до 38 M3/h

Poziom mocy akustycznej

Średnio 32dbA, maksymalnie 40dbA

Acoustic power level

on average 32dbA, maximum 40dbA

Lärmstärke

durchschnittlich 32dbA, maximal 40dbA

Уровень акустической мощности

средний 32dbA, максимальный 40dbA

AKCESORIA

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Łącznik sufitowy

PXF 456

Ceiling joint Deckenverbindungsstück Потолочный соединитель

0123

PX0178269 PX0178276

0,02 0,02

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

2szt./oprawę 2pcs./fixture 2St./Gehäuse 2шт./свет.

AKCESORIA

ACCESSORIES PXF 456

0123

0,13 0,13

PX0649248 PX0649255

ZUBEHÖR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Łącznik uniwersalny Universal joint Universelles Verbindungsstück Универсальный соединитель

2szt./oprawę 2pcs./fixture 2St./Gehäuse 2шт./свет.

193


INFORMACJE TECHNICZNE INFORMACJE TECHNICZNE Technical information Technische Informationen Техническая информация

194

Technical information Technische Informationen Техническая информация


Technical information Technische Informationen Техническая информация

REGULACJA ŚWIATŁA

REGULATION OF LIGHT

INFORMACJE TECHNICZNE

BELEUCHTUNGSREGELUNG

ЛЯЦИЯ СВЕТАЭЛЕМЕНТЫ

Regulacja świetlówek T8 i T5, oraz lamp kompaktowych serii TC-L sygnałem 1-10V, włącznikiem astabilnym, oraz czujnikiem światla. Regulation of T8 and T5 fluorescent lamps as well as TC-L series compact fluorescent lamps with use of 1-10V signal, returnable switch and light sensor. Regulung der Leuchtstofflampen T8, T5 und Kompaktleuchtstofflampen der Serie TC-L mit dem Signal 1-10 V, mit dem astabilen Einschalter und Lichtsensor Регулияция ламп Т8 и Т5, а также компактных ламп серии ТС-1. сигналом 1-10У, дестабильным включателем, а также датчиком света. not only diversity of regulation methods, but also possibility of simultaneous use of them in individual lighting fixtures or in a set of fixtures handling a whole accommodation. Essential result of these solutions is flexibility and energy saving of lighting system.

W odróżnieniu od innych znanych rozwiązań, oprawy oświetleniowe wyposażone w stateczniki EL-sc posiadają wyjątkowe właściwości techniczne zezwalające na ich współprac ze standardowymi - zgodnie z norma EN60929 - regulatorami sygnału analogowego 1-10V (np. TK4), a także z włącznikiem astabilnym oraz z czujnikiem stałego natężenia oświetlenia (np. Mimo2). Wybitną zaletą jest nie tylko różnorodność metod sterowania, lecz także możliwość ich jednoczesnego zastosowania w indywidualnych oprawach lub w zespole opraw obsługujących całe pomieszczenie Istotnym rezultatem tych rozwiązań jest elastyczność i energooszczędność zbudowanego tym sposobem systemu oświetleniowego. Differently from other solutions, lighting fixtures equipped with ELsc ballasts have exceptional technical characteristics which enable them cooperate with standard – according to EN60929 – analog signal regulators 1-10V (ex. TK4) as well as returnable switch and light sensor (ex. Mimo2). Remarkable advantage of this solution is

Im Unterschied von anderen bekannten Lösungen haben die in Vorschaltgeräte El-sc ausgestatteten Leuchten ausnahmsweisedie technischen Eigenschaften. Das erlaubt mit den im Standartstehenden Reglern des Analogensignal 1-10V (zB. TK4), als auch mit dem astabilen Einschalter und Lichtsensor der Gleichlichtstärke (zB. Mimo2) miteinander kombiniert werden. Exzellenter Vorteil ist nicht nur Unterschiedlichkeit der Steuerungsverfahren, sondern auch die Möglichkeit ihrer Verwendung gleichmäßig in einzelnen Leuchten oder im Leuchtensystem. Grundsätzliches Ergebnis dieser Lösung ist Flexibilität und Energiesparsamkeit des Systems. В отличие от других известных решений светильники, оснащенные баластом ЕL-sc, имеют исключительные технические качества, позволющие совместно работать со стандартными - в соотвествии со стандардтом Е60929 -регуляторами аналогового сигнала 1 -10V (например, ТК4), а также с дестабильным включателем и с датчиком постоянного напряжения освещения (например, Mimo2).Выдающимся преимуществом является не только разнообразие методов уравления, а также возможность их одновременного использования в индивидуальных светильниках либо в группе светильников, обслуживающих целое помещение.Важным результатом этих решений является эластичность и энергоэкономичность построенной таким образом системы освещения.

re-turnable switches which are often used in staircases. Adjustment of lighting can be realized even from a few places using more switches. Such system can be also extended with additional analog regulator, for example TK4 or Mimo2. Steuerung durch den astabilen Einschalter (Switch – Control) Einschaltungs- und Ausschaltungsfunktionen und Lichtstromregulungsfunktionen im Bereich 1-100% kann man durch einfachen und allgemein zugänglichen astabilen Einschalter gewinnen (oft nutzt man bei Beleuchtung der Wohnblockkorri-doren). Die Systemssteuerung erlaubt die Erweiterung um zusätzlichen Analogenreglern zB TK4 oder MIMO2.

Sterowanie włącznikiem astabilnym (Switch-Control) Funkcje włączania i wyłączania, oraz regulacji strumienia światła w zakresie 1-100% można uzyskać za pomocą zwykłego i ogólnie dostępnego włącznika astabilnego, używanego często w oświetleniu klatek schodowych. Sterowanie może być realizowane nawet z kilku miejsc stosując więcej podobnych włączników. Działanie układu może być także poszerzone dodatkowym regulatorem analogowym, jak np. TK4 lub Mimo2.

Управление дестабильным включателем Функции включения и выключения, а также регуляции светогово потока в промежутке 1 - 100%, можно получить при помощи обычного и общедоступного включателя, часто используемого при освещении лестничных площадок. Управление может осуществляемся даже с нескольких мест при использовании большего количества подобных включателей. Дейсвие системы может быть также расширено дополнительным аналоговым пегулятором, как, например, ТК4 или Мimo2.

Returnable switch control Turning on and off functions as well as light beam 1-100% regulation can be achieved through ordinary and commonly available

195


INFORMACJE TECHNICZNE

Technical information Technische Informationen Техническая информация direct light beam regulation up to even 50 pieces of lighting fixtures equipped with EL-sc ballasts. However, process of turning the light on can be carried out with maximum number of 20 ballasts. In case of a need to turn on a bigger number of lighting fixtures, additional electromagnetic transmitter regulated through TK4 should be used. The regulator is available in 4 colors.

Sterownik TK4 Spośród dostępnych na rynku sterowników obrotowych sygnału 1-10V, oferujemy zintegrowany włącznik i elektroniczny regulator suwakowy TK4 do analogowych stateczników elektronicznych. Posiada on możliwość bezpośredniego sterowania strumieniem światła nawet do 50 sztuk opraw zaopatrzonych w stateczniki ELsc, natomiast proces bezpośredniego włączania zasilania może się odbywać przy ilości maksymalnej 20 stateczników. W przypadku zapotrzebowania na włączanie większej ilości opraw, należy stosować dodatkowy przekaźnik elektromagnetyczny sterowany poprzez TK4. Regulator jest wytwarzany w 4 kolorach. TK4 controller Amongst many 1-10V analog revolving controllers available on the market we offer integrated switch and electronic sliding regulatorTK4 designed for analog electronic ballasts. It has possibility of

Steuergerät TK4 Zwischen der auf dem Markt zugänglichen Singalumdrehsteuer-geräten 1-10V, bieten wir auch intergrierten Einschalter und elek-tronischen Schiebregler TK4 für die elektronischen Analogenreglern. Dieser Regler bisitzt die Möglichkeit der direkten Lichtstromsteuerung sogar bis 50 St Leuchten mit EVG El-sc, dagegen kann direkte Einspeisungsschaltung max bei der Menge 20 St der Vorschaltgeräten stattfinden. Im Notfall der Schaltungeiniger Leuchten, soll man zusätzlichen elektromagnetischen, durch TK4 gesteuerten Relaise nutzen. Der Regler ist vierfarbigerhältlich. Регулятор ТК4 Среди доступных на рынке оборотных регуляторов сигнала 1-10V, предлагаем синтегрированный включатель и электронный замочный регулятор ТК4 для аналоговых электронных баластов. Имеет он возможность непосредственного управления световым потоком даже до 50 штук светильников, оснащенных баластом ЕL-sс, однако процесс непосредственного включения питания может осуществляться при максимальном количестве 20 баластов. В случае потребности включения большего количества светильников, следует использовать дополнительный электромагнетический передачник, управляемый ТК4. Регулятор изготовляется в 4 цветах.

sor, depending on the day light intensity. Thanks to this solution lighting fixtures guarantee maximum energy saving and comply with requirements referring to appropriate illumination of offices, schools, warehouses, factories, railway stations and trade centers. The sensor may be easily installed into newly or previously mounted lighting fixtures as well as installed on the ceiling.

Czujnik światła MIMO2 Urządzenie to steruje bezpośrednio strumieniem światła nawet 15 sztuk opraw wyposażonych w stateczniki EL-sc. Działanie polega na automatycznej regulacji natężenia oświetlenia mierzonego na powierzchni pod czujnikiem, w zależności od wielkości światła naturalnego. Dzięki temu rozwiązaniu oprawy oświetleniowe gwarantują maksymalną oszczędność energii elektrycznej przy jednoczesnym spełnieniu wymogów związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu natężenia oświetlenia w biurach, szkołach, pomieszczeniach magazynowych i fabrycznych, dworcach i w obiektach handlowych. Czujnik może być łatwo zamontowany w nową, lub we wcześniej zainstalowaną oprawę, a także przymocowany do sufitu. MIMO2 light sensor This device directly controls the light beam of even 15 lighting fixtures equipped with EL-sc ballasts. It works through automatic regulation of light which is measured on the space below the sen-

196

Lichtsensor MIMO2 Dieser Gerät steuert direkt mit dem Lichtstrom sogar bis 15 St Leuchten mit EVG El-sc. Das Tätigkeitsfeld liegt an der automatischer Lichtstärkeregulung, gemesst in der Wohnfläche unter Sensor, in der Abhängigkeit von Maß der Tageslicht. Dank dieser Lösung garantieren die Leuchten die Energiesparsamkeit bei gleichmäßiger Erfüllung der Aufforderungen, um entsprechende Lichtstärke im Büro, in der Schule, Lagerräumen, Betriebshallen, Wartesaalen, Verkaufszentern zu sichern. Der Lichtsensor kann leicht sowohl in neuer oder in früher montierten Leuchte montiert werden, als auch zur Decke befestigt werden. Датчик света М1М02 Устройство это неподсредственно регулирует световой поток даже 15 штук светельников, оснащенных баластами ЕL-sс. Действие основано на автоматической регуляции напряжения света, измеряемого на поверхности под датчиком, в зависимости от величины натурального света. Благодаря этому решению, светильники гарантируют максимальную экономию электроэнергии при одновременном выполнении требований, связанных с обеспечением соответсвующего уровня напряжения освещения в офисах, школах, складовых и фабричных помещениях, вокзалах и торговых объектах. Датчик может быть легко вмонтирован в новый либо и ранее установленный светильник, а также прикреплен к потолку.


Technical information Technische Informationen Техническая информация Przykład energooszczędnego rozwiązania regulacji światła Oświetlenie części pomieszczenia ma być regulowane za pomocą głównego sterownika (np. TK4), natomiast natężenie oświetlenia w pozostałej części pokoju ma być utrzymane na stałym poziomie. Ponadto każda z opraw powinna posiadać możliwość indywidualnego ustawienia przez użytkownika Example of energy saving solution in lighting control Light in one part of a room should be regulated using main controller (ex. TK4), while light in the remaining part of the room should be kept on the same level. Besides that every fixture should have possibility of individual adjustment by the user. Beispiell der energiesparsamen Lösung für Lichtregler. Beleuchtung des Raumsteiles soll durch den Hauptsteuergerät (zB. TK4) reguliert werden, dagegen soll die Lichtstärke in sonstem Raumsteil auf gleichem Niveau halten werden. Dazu soll jede Leuchte die indywiduelle Schaltung vom Nutzer besitzen. Пример энергоэкономического решения регуляции света Освещение части помещения должно быть регулировано при помощи регулятора (например, ТК4), однако напряжение освещения в остальной части комнаты должно быть удержано на таком же уровие. Кроме того, каждый из светильников должен иметь возможность индивидуального установления пользователем.

INFORMACJE TECHNICZNE

Przykład sterowania wielopunktowego Funkcje włączania i wyłączania oraz regulacja strumienia światła wszystkich opraw może być realizowana nawet z kilku miejsc pomieszczenia. Example of multiple control system Functions of turning on and off as well as light beam regulation in all installed lighting fixtures may be carried out even in a few points of the room. Beispiell der vielfältigen Steuerung Ein- und Ausschaltungsfunktionen und Regulung von Lichtstromaller Leuchten kann sogar aus einigen Raumstellen durchgeführt werden. Пример многопунктового управления Функции включения и выключения, а также регуляция светового потока всех светильников могут осуществляться даже с нескольких мест помещения. Schemat systemu Scheme of the system Systemscheme Схема системы

Schemat systemu Scheme of the system Systemscheme Схема системы

Oprawy wyposażone w stateczniki EL-sc

Fixtures equipped with EL-sc ballasts Die in EVG El-sc ausgestatteten Leuchten Светильники, оснащенные баластами ЕL-sс

Oprawy wyposażone w stateczniki EL-sc Fixtures equipped with EL-sc ballasts Die in EVG El-sc ausgestatteten Leuchten Светильники, оснащенные баластами ЕL-sс

Zwykły włącznik astabilny

Ordinary returnable switch Einfache Astabileinschalter Обычный дестабильный включатель

Czujnik stałego natężenia oświetlenia Mimo2 Light sensor Mimo2 Der Sensor der Gleichlichtstärke Mimo2 Датчик постоянного напряжения освещения Mimo2

Regulator suwakowy TK4 Sliding regulator TK4 Schieberregler TK4 Замочный регулятор ТК4

Zwykły włącznik astabilny Ordinary returnable switch Einfache Astabileinschalter Обычный дестабильный включатель

197


INFORMACJE TECHNICZNE

Technical information Technische Informationen Техническая информация

Zastosowanie Gdziekolwiek i kiedykolwiek zaistnieje potrzeba prostej w obsłudze, lecz efektywnej regulacji oświetlenia opartego na świetlówkach liniowych i kompaktowych, oprawy wyposażone w stateczniki EL-sc oferują elastyczne, funkcjonalne i skuteczne rozwiązanie dla wielu, różnego rodzaju zastosowań. Oświetlone w ten sposób pomieszczenia dysponują precyzyjnym, profesjonalnie rozwiązanym, przyjemnym, i przede wszystkim energooszczędnym rozwiązaniem. - biura - klasy szkolne - pomieszczenia magazynowe - sale konferencyjne - obiekty handlowe - restauracje - pomieszczenia szpitalne - studia fotograficzne - muzea Applications Anywhere and anytime there is a need to install simply handled and effective regulation of lighting based on linear and compact fluorescent lamps, lighting fixtures equipped with EL-sc ballasts offer flexible, functional and efficient solution for many different applications. Accommodations illuminated in this way have a precise, professional and above all energy saving lighting equipment. - offices - school classrooms - warehouses - conference halls - commercial centers - restaurants - hospitals - photographic studios - museums Verwendung Irgendwo und irgendeinmal besteht ein Not der an der Leuchtstofflampen und Kompaktleuchtstofflampen liegenden Beleuchtungsregulung, die leicht und wrkungsvoll währendBedienung ist, geben die in El-sc ausgestatteten Leuchten die funkzionale und rentable für viele Verwendungen Lösungen. Die in dieser Weise beleuchteten Wohnräumen verfügen über die profesionell, angenehm und rentabel zuwählten Lösungen. - Büros - Schulungszimmer, - Lagerräumen, - Konferenzsaalen, - Verkaufsobjekten, - Restauranten, - Krankenhausräumen, - Fotosstudium, - Muzeums именение [де-либо и когда-либо появится надобность простой в обслуживании, однако эффективной регуляции освещения, основанного на линейных и компактных лампах, светильники, освещенные баластами Е1_-зс, обеспечивают эластиные, функциональные и эффективные решения для многих, разного видаприменений. Освещенные таким образом помещения обладают прецизионным, профессионально решенным, приятным и прежде всего энергоэкономичным решением. - офисы - школьные классы - складовые помещения - конференционные залы - торговые объекты - рестораны - больничные помещения - фотографические студии - музеи

LBS

T5

TC-L

T8

1x14

EL1x14sc

17

0.07-0.06

13,7

1x21

EL1x21sc

24

0.11-0.10

20,7

50-110 40-90

1x24

EL1x24sc

26

0.13-0.12

22,5

40-80

1x28

EL1x28sc

31

0.15-0.14

27,8

50-80

1x35

EL1x35sc

39

0.18-0.17

34,7

50-70 70-110

1x39

EL1x39sc

42

0.20-0.18

38

1x49

EL1x49sc

54

0.25-0.23

49,3

40-90

1x54

EL1x54sc

60

0.28-0.26

53,8

40-100

1x80

EL1x80sc

88

0.41-0.38

80

40-110

2x14

EL2x14sc

31

0.15-0.14

13,7

50-100

2x21

EL2x21sc

46

0.22-0.20

20,7

50-90

2x24

EL2x24sc

50

0.24-0.20

22,5

40-110

2x28

EL2x28sc

62

0.30-0.28

27,8

50-90

2x35

EL2x35sc

77

0.36-0.34

34,7

50-70

2x39

EL2x39sc

83

0.40-0.36

38

60-110

2x49

EL2x49sc

106

0.50-0.46

49,3

50-110 50-110

2x54

EL2x54sc

116

0.53-0.49

53,8

4x14

EL4x14sc

62

0.29-0.27

13,7

50-70

1x24

EL1x24sc

26

0.13-0.12

22,5

40-80

1x36

EL1x36sc

36

0.17-0.16

32

55-115

1x40

EL1x39sc

44

0.20-0.18

40

70-110

1x55

EL1x55sc

61

0.28-.026

55

45-95

1x80

EL1x80sc

88

0.40-0.36

80

30-100

2x24

EL2x24sc

50

0.24-0.20

22,5

40-110

2x36

EL2x36sc

71

0.33-0.30

32

55-115 60-110

2x40

EL2x39sc

84

0.37-0.34

40

2x55

EL2x55sc

113

0.54-0.50

55

45-95

1x18

EL1x18sc

19

0.09-0.08

16

50-110

1x36

EL1x36sc

37

0.17-0.16

32

55-115

1x58

EL1x58sc

55

0.28-0.26

50

50-110

1x70

EL1x70sc

65

0.31-0.27

60

50-100

2x18

EL2x18sc

37

0.18-0.15

16

53-125

2x36

EL2x36sc

71

0.33-0.30

32

55-115

2x58

EL2x58sc

108

0.50-0.48

50

50-110

4x18

EL4x18sc

72

0.32-0.29

16

50-100

- międzynarodowy system oznaczania źródeł światła

LBS - international system of light sources marking

- Internationales System für Lichtquellenbezeichnung - международная система обозначения источников света - moc źródła światła - light source wattage - Leistung der Lampe - мощность источника света - typ statecznika - ballast type - Vorschaltgerät - тип балласта - całkowita moc obwodu dla wartości 100% strumienia źródła światła - total circuit power for 100% value of the light source luminous flux - Gesamtumkreisleistung für Wert 100% von Lichtstrom -общая мощность электрической цепи для величины 100% потока источника света - prąd obwodu dla wartości 100% strumienia źródła światła - circuit current for 100% value of the light source luminous flux - Umkreisstrom für Wert 100% von Lichtstrom - ток электрической цепи для величины 100% потока источника света - moc pobierana przez źródło światła dla wartości 100% strumienia źródła światła - power consumption of the light source for 100% value of the light source luminous flux - Lichtstärke vom Leuchtstoffmittel für Wert 100% von Lichtstrom - мощность, забираемая источником света, для величины 100% потока источника света - zakres częstotliwości pracy statecznika - frequency range of the ballast work - Frequenzbereich der Vorschaltgerätsarbeit - диапазон частоты работы балласта

198


Technical information Technische Informationen Техническая информация

INFORMACJE TECHNICZNE

199


INFORMACJE TECHNICZNE

200

Technical information Technische Informationen Техническая информация


Technical information Technische Informationen Техническая информация

REGULACJA ŚWIATŁA

REGULATION OF LIGHT

INFORMACJE TECHNICZNE

BELEUCHTUNGSREGELUNG

ЛЯЦИЯ СВЕТАЭЛЕМЕНТЫ OSRAM

LBS A60

40

E27

420

1000

A60

60

E27

720

1000

CLAS A FR(CL) 40 CLAS A FR(CL) 60

A60

75

E27

940

1000

CLAS A FR(CL) 75

A60

100

E27

1360

1000

CLAS A FR(CL) 100

AS60

25

E14

200

1000

CLAS B FR(CL) 25

AS60

40

E14

200

1000

CLAS B FR(CL) 40

PAR16

50

GU10

40

800

2000

HALOPAR 16 64824FL

PAR30

75

E27

10

6900

2000

HALOPAR 30 64841SP

PAR30

75

E27

30

2200

2000

HALOPAR 30 64841FL

PAR30

100

E27

10

10000

2000

PAR30

100

E27

30

3500

2000

QT-DE 12*

150

R7s

2500

2000

HALOLINE 64695

QT-DE 12

150

R7s

2200

1500

HALOLINE 64696

QT-DE 12

200

R7s

3200

2000

HALOLINE 64698

QT-DE 12

200

R7s

5000

2000

HALOLINE 64701

QT-DE 12

500

R7s

9500

2000

HALOLINE 64702

QR111

75

G53

8

30000

3000

HALOSPOT 111 41840SP

QR111

75

G53

24

5300

3000

HALOSPOT 111 41840FL

QR111

75

G53

45

2000

3000

HALOSPOT 111 41840WFL

QR111

100

G53

8

48000

3000

HALOSPOT 111 41850SP

QR111

100

G53

24

8500

3000

HALOSPOT 111 41850FL

QR111

100

G53

45

2800

3000

HALOSPOT 111 41850WFL

QR-CBC 51

20

GU5,3

10

3000

2000

DECOSTAR 51 44860SP

QR-CBC 51

20

GU5,3

38

480

2000

DECOSTAR 51 44860WFL

QR-CBC 51

35

GU5,3

10

6000

2000

DECOSTAR 51 44865SP

QR-CBC 51

35

GU5,3

38

1000

2000

DECOSTAR 51 44865WFL

QR-CBC 51

50

GU5,3

10

7800

2000

DECOSTAR 51 44870SP

QR-CBC 51

50

GU5,3

38

1450

2000

DECOSTAR 51 44870WFL

QR-CBC 35

10

GU4

38

300

2000

DECOSTAR 35 44888WFL

QR-CBC 35

20

GU4

10

3200

2000

DECOSTAR 35 44890SP

QR-CBC 35

20

GU4

38

500

2000

DECOSTAR 35 44890WFL

QR-CBC 35

35

GU4

10

5400

2000

DECOSTAR 35 44892SP

QR-CBC 35

35

GU4

38

900

2000

DECOSTAR 35 44892WFL

TC-T

13

GX24d-1

900

8000

DULUX T 13W

TC-T

18

GX24d-2

1200

8000

DULUX T 18W

TC-T

26

GX24d-3

1800

8000

DULUX T 26W

TC-TEL

32

GX24q-3

2400

10000

DULUX T/E 32W

TC-TEL

42

GX24q-4

3200

10000

DULUX T/E 42W

TC-TEL

57

GX24q-5

4300

10000

DULUX T/E 57W

TC-D

13

G24d-1

900

8000

DULUX D 13W

TC-D

18

G24d-2

1200

8000

DULUX D 18W

TC-D

26

G24d-3

1800

8000

DULUX D 26W

TC-DEL

13

G24q-1

850

10000

DULUX D/E 13W

TC-DEL

18

G24q-2

1150

10000

DULUX D/E 18W

TC-DEL

26

G24q-3

1750

10000

DULUX D/E 26W

TC-S

9

G23

600

8000

DULUX S 9W

TC-S

11

G23

900

8000

DULUX S 11W

TC-SEL

9

2G7

600

10000

DULUX S/E

TC-SEL

11

2G7

900

10000

DULUX S/E

201


INFORMACJE TECHNICZNE

Technical information Technische Informationen Техническая информация

LBS

OSRAM

TC-L

18

2G11

1200 / 1150 1) 8000 / 10000 1)

DULUX L 18W

TC-L

24

2G11

1800 / 1750 1) 8000 / 10000 1)

DULUX L 24W

TC-L

36

2G11

2900 / 2800 1) 8000 / 10000 1)

DULUX L 36W

TC-L

40

2G11

3500 / 3500 1) 8000 / 10000 1)

DULUX L 40W

TC-L

55

2G11

4800 / 4800 1) 8000 / 10000 1)

DULUX L 55W

TC-F

18

2G10

1100 / 1000 1) 8000 / 10000 1)

DULUX F 18W

TC-F

24

2G10

1700 / 1600 1) 8000 / 10000 1)

DULUX F 24W

TC-F

36

2G10

2800 / 1500 1) 8000 / 10000 1)

DULUX F 36W

T5

24

G5

1750

20000

LUMILUX FQ 24W

T5

39

G5

3100

20000

LUMILUX FQ 39W

T5

54

G5

4450

20000

LUMILUX FQ 54W

T5

80

G5

6150

20000

LUMILUX FQ 80W

T5

14

G5

1200

20000

LUMILUX FH 14W

T5

21

G5

1900

20000

LUMILUX FH 21W

T5

28

G5

2600

20000

LUMILUX FH 28W

G5

3300

20000

LUMILUX FH 35W BASIC L 6W

T5 T5

6

G5

240

10000

T5

8

G5

330

10000

BASIC L 8W

T5

13

G5

700

10000

BASIC L 13W

T8

15

G13

950 / 950 1)

10000 / 18000 1)

LUMILUX L 18W

T8

18

G13

1350 / 1300

10000 / 18000 1)

LUMILUX L 18W

T8

30

G13

2400 / 2350 1) 10000 / 18000 1)

LUMILUX L 30W

T8

36

G13

3350 / 3200 1) 10000 / 18000 1)

LUMILUX L 36W

T8

58

G13

5200 / 5000 1) 10000 / 18000 1)

LUMILUX L 58W

T-R 8

22

G10q

1350

10000

LUMILUX L 22W C

T-R 8

32

G10q

2050

10000

LUMILUX L 32W C

T-R 8

40

G10q

2900

10000

LUMILUX L 40W C

TC-2D

16

GR8

1050

10000

CFL SQUARE 16W

TC-2D

28

GR8

2050

10000

CFL SQUARE 28W

TC-2D

38

GR10q

2850

10000

CFL SQUARE 38W

HIT-CRI

70

G12

5800

9000

HCI-T 70/...

HIT-CRI

150

G12

12700

9000

HCI-T 150/...

HIT

70

G12

5200

9000

HQI-T 70/...

HIT

150

G12

13000

9000

HQI-T 150/...

HIT-PAR30

70

E27

10

55000

9000

HCI-PAR 30 70/WDL SP

HIT-PAR30

70

E27

40

10000

9000

HCI-PAR 30 70/WDL FL HQI-T 250/N/SI (HQI-T 250/...)

HIT

250

E40

23000

12000

HIT*

250

E40

19000

12000

HQI-T 250/N/SI

HIT

400

E40

42000

12000

HQI-T 400/N/SI (HQI-T 400/…)

HIT*

400

E40

35000

12000

HQI-T 400/N/SI

80000

9000

HQI-T 1000/D

180000

9000

HQI-T 2000/D/I

HIT

1000

E40

HIT*

1000

E40

HIT

2000

E40

HIT*

2000

E40

1) - parametry źródeł światła przy stateczniku elektronicznym - light source parameters when using EVG ballast - Lichtquellenparameter bei elektronischem Vorschaltgerät EVG параметры источников света к баласту EVG

202

1)

- 2) - 2)

2) - źródło światła HPI-T - HPI-T light source - HPI-T Lichtquelle - Источник света НРI-Т


Technical information Technische Informationen Техническая информация

INFORMACJE TECHNICZNE

OSRAM

LBS HIT-DE

70

RX7s

5000

9000

HQI-TS 70/...

HIT-DE

150

RX7s-24

11000

12000

HQI-TS 150/...

HIT-DE

250

Fc2

20000

12000

HQI-TS 250/...

HIT-DE

1000

przewód

90000

6000

HQI-TS 1000/...

HIT-DE

2000

przewód

200000

4000

HQI-TS 2000/...

HIE

70

E27

4700

9000

HQI-E 70/...

HIE

100

E27

7300

9000

HQI-E 100/...

HIE

150

E27

10500

9000

HQI-E 150/...

HIE

250

E40

23000

12000

HQI-E 250/...

HIE*

250

E40

19000

12000

HQI-E 250/N/SI

HIE

400

E40

38000

12000

HQI-E 400/N/SI (HQI-E 400/…)

HIE*

400

E40

35000

12000

HQI-E 400/N/SI

HST

150

E40

14500

24000

NAV-T 150...

HST

250

E40

27000

24000

NAV-T 250...

HST

400

E40

48000

24000

NAV-T 400...

HST

1000

E40

130000

NAV-T 1000

HST-DE

70

RX7s

6800

18000

NAV-TS 70...

HST-DE

150

RX7s-24

15000

24000

NAV-TS 150...

HSE

70

E27

5600

HSE

100

E27

9500

18000

HSE

150

E40

14000

24000

18000

HSE

250

E40

25000

24000

HSE

400

E40

47000

24000

HME

50

E27

1800

24000

HME

80

E27

3800

24000

HQL 80...

HME

125

E27

6300

24000

HQL 125...

HQL 50...

HME

250

E40

13000

24000

HQL 250...

HME

400

E40

22000

24000

HQL 400...

- międzynarodowy system oznaczania źródeł światła

LBS - international system of light sources marking

- Internationales System für Lichtquellenbezeichnung - международная система обозначения источников света - kąt rozsyłu światła w stopniach - light beam angle in degrees - Ausstrahlungswinkel in Grad - угол световой эмиссии в градусах - światłość maksymalna w kandelach - maximum luminous intensity in candles - Maximale Lichtstärke in Kandelen - максимальная светоотдача в канделах - strumień świetlny w lumenach - luminous flux in lumens - Lichtstrahl in Lumenen - световой поток в люмимах - średnia trwałość w godzinach - average durability in hours - durchschnittliche Haltbarkeit in Stunden - средняя продолжительность свечения в часах - proponowane źródło światła firmy OSRAM - OSRAM light source recommended OSRAM - die von Firma OSRAM vorgeschlagene Lichtquelle - предлагаемый источник света фирмы OSRAM

Podane parametry źródeł światła mają charakter orientacyjny i nie mogą być traktowane jako dokumentacja techniczna. Kompletne dane na temat źródeł światła można znaleźć w katalogach poszczególnych producentów. The above mentioned parameters are given for indicative purposes only and cannot be treated as technical documentation. Complete data on light sources may be found in catalogues of respective manufacturers. Die angegebenen Parameter besitzen keine große Genauigkeit und können nicht als technische Daten betrachtet werden. Komplette Daten zu Lichtquellen sind in den Katalogen der jeweiligen Hersteller zu finden. Данные параметры источников света являются ориентировочными и не могут использоваться в качестве технической документации. Подробные данные о источниках света можно получиуь в каталогах производителей.

203


INFORMACJE TECHNICZNE

Technical information Technische Informationen Техническая информация

PROGRAM OBLICZENIOWY CALCULATION SOFTWARE BERECHNUNGSPROGRAMM ПРОГРАММА РАСЧЕТА ОСВЕШЕНИЯ LiteStar jest programem służącym do projektowania oświetlenia zarówno wnętrz i terenów otwartych, jak i dróg i ulic. Zainstalować można go w 11 wersjach językowych. Ogromną zaletą programu jest to, że w rekach osoby zawodowo zajmującej się oświetleniem jest potężnym narzędziem umożliwiającym obliczenie wielu parametrów oświetlenia i prezentacji ich zarówno w postaci liczbowej, graficznej, jak i fotorealistycznej. Dzięki prostej obsłudze znakomicie sprawdza się również dla osób spoza branży, które chcą w sposób szybki i prosty wykonać obliczenia wybranych i najpotrzebniejszych parametrów oświetleniowych. Z programem dostarczana jest aktualna baza opraw oświetleniowych Plexiform obejmująca nasz program produkcyjny wraz z oprawami oświetleniowymi znanych producentów włoskich, a znajdujących się w naszej ofercie na zasadach wyłączności (Castaldi, Ivela, Egoluce). Baza ta ciągle jest aktualizowana i poszerzana o nowe oprawy. Udostępnienie pełnej wersji LiteStara będzie możliwe po wypełnieniu ankiety, co umożliwi nam również automatyczne dostarczanie Państwu najnowszych wersji tego programu wraz z aktualną bazą danych opraw firmy Plexiform. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej naszej firmy pod adresem: www.pxf.pl. LiteStar is computer software used for design of indoor, outdoor as well as street lighting. It can be installed in 11 language versions. A great advantage of the program is a fact that for people who deal with lighting design professionally, it’s a powerful tool enabling them to calculate many lighting parameters and present these parameters in numerical, graphical and photorealistic form. Thanks to easy operation it’s also very useful for people who are not professionals, but who want to calculate the most needed parameters in quick and simple way. The program is provided together with up-to-date database of Plexiform lighting fixtures, including our own production pro-gram as well as products of renowned Italian companies represented by Plexiform on a sole distribution basis (Castaldi, Ivela, Egoluce). The data-base is still updated and enlarged by new lighting fixtures. Delivery of the full version of the software is possible after we receive a filled in questionnaire, which also enables us to provide you with latest versions of the pro-gram along with updated data-base of Plexiform lighting fixtures. The questionnaire can be downloaded from our internet home page at: www.pxf.pl. LiteStar ist ein Programm, das sowohl der Projektierung von Innen- und Außenbeleuchtung als auch von Strassen- und Gassenbeleuchtung dient. Es kann in 11 Sprachversionen installiert wer-den. Ein großer Vorteil von diesem Programm ist es, dass es für Fachleute ein großes Werkzeug ist, das Berechnungen von Beleuchtungsparametern und deren Darstellung in Zahl form und in grafischer oder foto-realistischer Form ermöglicht. Dank der einfachen Bedienung eignet es sich ausgezeichnet auch für Leihen, die nur einfache Berechnungen schnell machen möchten. Zusammen mit dem Programm finden Sie die neueste Datenbank der Plexiform Leuchten und der italienischen Leuchten Castaldi, Ivela, Egoluce, die unsere Firma als einziger Vertreter in Polenvert reibt. Diese Datenbank wird ständig aktualisiert und um neue

204

Produkte erweitert. Das Programm LiteStar in voller Version können Sie nach dem Ausfüllen eines Fragebogens bekommen. Das ermöglicht uns Ihnen die neueste Version des Programms, mit erweiterter Datenbank von Plexiform Produkten. Den Fragebogen finden Sie auf unserer Internetseite: www.pxf.pl LiteStar - программа, используемая для проектирования освещения интерьера и открытого пространства, улиц, дорог. Можно ее установить в 11 языковых версиях. Огромным преимуществом программы является то, в руках специалиста, профессионально занимающегося освещением, является незаменимым инструментом расчета параметров освещения и предоставлении его в цифровой, графической и фотореальной форме. Благодаря простоте обслуживания пре-крастно зарекомендовала себя среди специалистов - ама-торов, которые желают быстро и элементарно выполнить расчеты необходимых параметров освещения. В комплекте с программой предлагается база данных осветительных приводов Plexiform, в состав которой входит программа собственной продукции, а также продукция известных итальянских производителей, предлагаемая нами на условиях исключительного представительства Саstadi, Ivela, Еgoluce. База данных построянно обновляется и расширяется ассортимент. Желая получить полную версию программы Ше31аг необходимо заполнить анкету, что позволит нам быстро доставить Вам новейшую версию програмы в комплекте с базой данных осветительных приводов фирмы Рlexiform. Анкету можно заполнить на нашей сайте www.pxf.pl


Technical information Technische Informationen Техническая информация

INFORMACJE TECHNICZNE

SPIS KODÓW LIST OF CODES LISTE DER CODE ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ AL3.910.01.60 AL3.910.02.60 AL3.910.09.60 AL3.911.01.60 AL3.911.02.60 AL3.911.09.60 AL3.971.09.61 AL3.973.09.61 AL3.974.09.61 AL3.977.09.61 AL3.979.09.61 AL4.000.09.60 AL4.001.09.60 AL4.002.09.60 CL100711.109 CL100711.113 CL100711.116 CL100711.122 CL100711.209 CL100711.213 CL100712.109 CL100712.113 CL100712.116 CL100712.122 CL100712.209 CL100712.213 CL100713.109 CL100713.113 CL100713.116 CL100713.122 CL100713.209 CL100713.213 CL100901.102 CL100901.202 CL100902.102 CL100902.202 CL100903.102 CL100903.202 CL101711.111 CL101711.211 CL101712.111 CL101712.211 CL101713.111 CL101713.211 CL101721.128 CL101721.132 CL101721.136 CL101721.138 CL101721.218 CL101721.219 CL101721.226 CL101722.128 CL101722.132 CL101722.136 CL101722.138 CL101722.218 CL101722.219 CL101722.226 CL101723.128 CL101723.132 CL101723.136 CL101723.138 CL101723.218 CL101723.219 CL101723.226 CL101901.102 CL101901.202 CL101902.102 CL101902.202 CL101903.102 CL101903.202 CL105711.109 CL105711.113 CL105711.116 CL105711.122 CL105711.209 CL105711.213 CL105712.109 CL105712.113 CL105712.116 CL105712.122 CL105712.209 CL105712.213 CL105713.109 CL105713.113 CL105713.116 CL105713.122 CL105713.209 CL105713.213 CL105901.102 CL105901.202 CL105902.102 CL105902.202 CL105903.102 CL105903.202 CL106711.111 CL106711.211 CL106712.111 CL106712.211 CL106713.111 CL106713.211 CL106721.128 CL106721.132 CL106721.136 CL106721.138 CL106721.218 CL106721.219 CL106721.226 CL106722.128 CL106722.132 CL106722.136 CL106722.138 CL106722.218

151 151 151 151 151 151 152 152 152 152 152 151 151 151 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147

CL106722.219 CL106722.226 CL106723.128 CL106723.132 CL106723.136 CL106723.138 CL106723.218 CL106723.219 CL106723.226 CL106901.102 CL106901.202 CL106902.102 CL106902.202 CL106903.102 CL106903.202 CL107641.112 CL107641.113 CL107642.112 CL107642.113 CL107643.112 CL107643.113 CL200001.170 CL200002.170 CL200003.170 CL200121.115 CL200121.170 CL200122.115 CL200122.170 CL200123.115 CL200123.170 CL202001.170 CL202002.170 CL202003.170 CL202121.115 CL202121.170 CL202122.115 CL202122.170 CL202123.115 CL202123.170 CL204001.170 CL204002.170 CL204003.170 CL204121.115 CL204121.170 CL204122.115 CL204122.170 CL204123.115 CL204123.170 CL206121.115 CL206121.170 CL206122.115 CL206122.170 CL206123.115 CL206123.170 CL208121.115 CL208121.170 CL208122.115 CL208122.170 CL208123.115 CL208123.170 CL210131.125 CL210131.140 CL210132.125 CL210132.140 CL210133.125 CL210133.140 CL210231.125 CL210231.140 CL210232.125 CL210232.140 CL210233.125 CL210233.140 CL210331.125 CL210331.140 CL210332.125 CL210332.140 CL210333.125 CL210333.140 CL212131.125 CL212131.140 CL212132.125 CL212132.140 CL212133.125 CL212133.140 CL212231.125 CL212231.140 CL212232.125 CL212232.140 CL212233.125 CL212233.140 CL212331.125 CL212331.140 CL212332.125 CL212332.140 CL212333.125 CL212333.140 CL214131.125 CL214131.140 CL214132.125 CL214132.140 CL214133.125 CL214133.140 CL214231.125 CL214231.140 CL214232.125 CL214232.140 CL214233.125 CL214233.140 CL214331.125 CL214331.140 CL214332.125 CL214332.140 CL214333.125

147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 146 146 146 146 146 146 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

CL214333.140 CL216121.125 CL216121.140 CL216121.225 CL216121.240 CL216321.125 CL216321.140 CL216321.225 CL216321.240 CL216421.125 CL216421.140 CL216421.225 CL216421.240 CL217121.125 CL217121.140 CL217121.225 CL217121.240 CL217321.125 CL217321.140 CL217321.225 CL217321.240 CL217421.125 CL217421.140 CL217421.225 CL217421.240 CL223132.125 CL223132.140 CL223133.125 CL223133.140 CL223232.125 CL223232.140 CL223233.125 CL223233.140 CL223332.125 CL223332.140 CL223333.125 CL223333.140 CL224132.125 CL224132.140 CL224133.125 CL224133.140 CL224232.125 CL224232.140 CL224233.125 CL224233.140 CL224332.125 CL224332.140 CL224333.125 CL224333.140 CL225132.125 CL225132.140 CL225133.125 CL225133.140 CL225232.125 CL225232.140 CL225233.125 CL225233.140 CL225332.125 CL225332.140 CL225333.125 CL225333.140 CL300122.115 CL300122.125 CL300122.140 CL300123.115 CL300123.125 CL300123.140 CL300222.115 CL300223.115 CL300322.125 CL300322.140 CL300323.125 CL300323.140 CL300422.112 CL300422.125 CL300422.140 CL300423.112 CL300423.125 CL300423.140 CL304000.480 CL304000.550 CL304001.480 CL304002.480 CL305000.480 CL305000.550 CL305001.480 CL305002.480 CL306123.115 CL306123.170 CL306713.113 CL306713.118 CL306713.126 CL307123.115 CL307123.170 CL308003.102 CL309223.115 CL309223.170 CL309713.113 CL309713.118 CL309713.126 CL310223.115 CL310223.170 CL311003.102 CL400001.170 CL400002.170 CL400003.170 CL400221.115 CL400221.170 CL400222.115 CL400222.170 CL400223.115 CL400223.170 CL402221.115

171 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 181 180 181 181 181 181 182 182 182 182 182 182 182 182 183 183 183 183 183 183 183 183 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

CL402221.170 CL402222.115 CL402222.170 CL402223.115 CL402223.170 CL403941.110 CL403941.175 CL403942.110 CL403942.175 CL403943.110 CL403943.175 CL404941.110 CL404941.175 CL404942.110 CL404942.175 CL404943.110 CL404943.175 CL406641.535M CL406641.713M CL406641.714M CL406641.716M CL406642.535M CL406642.713M CL406642.714M CL406642.716M CL406643.535M CL406643.713M CL406643.714M CL406643.716M CL920000.000 CL920001.001 CL920001.002 CL920001.005 CL920002.001 CL920002.002 CL920002.005 CL920003.001 CL920003.002 CL920003.005 CL920003.006 CL921000.000 CL921001.002 CL921001.003 CL921002.002 CL921002.003 CL921003.002 CL921003.003 CL921003.004 CL921600.003 CL921600.004 CL921601.000 CL921601.001 CL921601.002 CL924000.000 CL930000.480 CL930600.320 CL930600.320 CL940001.001 CL940001.002 CL940001.003 CL940002.001 CL940002.002 CL940002.003 CL940003.001 CL940003.002 CL940003.003 EL1135.40 FA50571 FA50603 FA50611 FA50615 FA50694 FA50698 FA50704 FA52773 FALM1O FALM1P FALM1S FALM2O IV134000 IV134001 IV134002 IV134200 IV134201 IV134202 IV134400 IV134401 IV134402 IV134700 IV134701 IV134702 IV137000 IV137001 IV137002 IV137100 IV137101 IV137102 IV140200 IV140201 IV140202 IV140300 IV140301 IV140302 IV147100 IV147200 IV147300 IV147400 IV147500 IV147600 IV147700 IV147800 IV148100 IV148200

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 171 171 171 171 171 171 171 171 175 175 175 175 175 173 181 182 183 54 54 54 54 54 54 54 54 54 76 176 176 176 176 176 176 176 176 177 177 177 177 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 148 148 148 148 148 148 149 149 149 149 149 149 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166

IV148400 IV148500 IV148600 IV149100 IV149200 IV149300 IV150000 IV150001 IV150002 IV150200 IV150201 IV150202 IV150210 IV150211 IV150212 IV150300 IV150301 IV150302 IV150310 IV150311 IV150312 IV150400 IV150401 IV150402 IV1523180 IV1523182 IV1523280 IV1523282 IV1526480 IV1526482 IV1527080 IV1527082 IV1543180 IV1543182 IV1543280 IV1543282 IV1546480 IV1546482 IV1547080 IV1547082 IV155100 IV155180 IV155181 IV155200 IV155280 IV1553180 IV155401 IV155481 IV1556480 IV1573120 IV1576420 IV1593120 IV1596420 IV160348 IV160349 IV160965 IV160990 IV2030-10-10 IV2030-10-11 IV2030-10-30 IV2030-10-31 IV205-407-31 IV205-407-31 IV205-407-31 IV205-407-52 IV205-407-52 IV205-407-52 IV205-800-31 IV205-800-31 IV205-800-52 IV205-800-52 IV2080-10-10 IV2080-10-11 IV2080-10-18 IV2080-10-30 IV2080-10-31 IV2090-10-10 IV2090-10-11 IV2090-10-18 IV2090-10-30 IV2090-10-31 IV221-007-31 IV221-007-52 IV221-107-31 IV221-107-52 IV221-307-31 IV221-307-52 IV221-407-31 IV221-407-52 IV230-001-31 IV230-001-52 IV230-101-31 IV230-101-52 IV230-202-31 IV230-202-52 IV28-0860-21 IV28-0860-52 IV28-0861-21 IV28-0861-52 IV28-0880 IV28-0881 IV28-0882 IV700-122-16 IV700-122-21 IV700-122-52 IV700-162-16 IV700-162-21 IV700-162-52 IV700-222-16 IV700-222-21 IV700-222-52 IV700-262-16 IV700-262-21

166 166 166 166 166 166 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 157 157 157 157 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 158 165 165 165 165 165 165 165 165 165 159 159 159 159 166 166 165 60 85 85 85 85 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 93 93 93 93 93 93 93 93 92 92 92 92 92 92 60 60 60 60 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57

IV700-262-52 IV731-162-21 IV731-162-52 IV731-262-21 IV731-262-52 IV733-162-21 IV733-162-52 IV733-262-21 IV733-262-52 IV733-462-21 IV733-462-52 IV736-262-21 IV736-262-52 IV736-360-21 IV736-360-52 IV7370-00-21 IV7370-00-52 IV7371-00-21 IV7371-00-52 IV7372-00-21 IV7372-00-52 IV7501-10-30 IV7501-10-31 IV7501-10-42 IV7501-20-30 IV7501-20-31 IV7501-20-42 IV7501-30-30 IV7501-30-31 IV7501-30-42 IV7501-40-30 IV7501-40-31 IV7501-40-42 IV7511-10-30 IV7511-10-31 IV7511-10-42 IV7511-20-30 IV7511-20-31 IV7511-20-42 IV7511-30-30 IV7511-30-31 IV7511-30-42 IV7511-40-30 IV7511-40-31 IV7511-40-42 IV7512-10-30 IV7512-10-31 IV7512-10-42 IV7512-20-30 IV7512-20-31 IV7512-20-42 IV7512-30-30 IV7512-30-31 IV7512-30-42 IV7512-40-30 IV7512-40-31 IV7512-40-42 IV7600-00-20 IV7600-00-20 IV7600-00-20 IV7600-00-20 IV7600-00-30 IV7600-00-30 IV7600-00-30 IV7600-00-30 IV7600-00-31 IV7600-00-31 IV7600-00-31 IV7600-00-31 IV7601-00-W20 IV7601-00-W20 IV7601-00-W20 IV7601-00-W20 IV7601-00-W30 IV7601-00-W30 IV7601-00-W30 IV7601-00-W30 IV7601-00-W31 IV7601-00-W31 IV7601-00-W31 IV7601-00-W31 IV7602-10-W20 IV7602-10-W30 IV7602-10-W31 IV7602-11-W20 IV7602-11-W30 IV7602-11-W31 IV7603-10-W20 IV7603-10-W30 IV7603-10-W31 IV7604-10-W30 IV7604-10-W30 IV7604-10-W30 IV7604-10-W31 IV7604-10-W31 IV7604-10-W31 IV7605-11-W20 IV7605-11-W30 IV7605-11-W31 IV7606-00-30 IV7606-00-30 IV7606-00-31 IV7606-00-31 IV7606-04-00 IV7606-04-00 IV7606-05-30 IV7606-05-30 IV7606-05-31 IV7606-05-31 IV7607-00-00 IV7607-00-00 IV7607-00-00 IV7610-10-W20

57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 54 62 65 68 54 62 65 68 54 62 65 68 54 62 65 68 54 62 65 68 54 62 65 68 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 66 69 63 66 69 63 63 63 64 67 64 67 64 67 64 67 64 67 64 67 69 63

IV7610-10-W30 IV7610-10-W31 IV7619-10-W30 IV7619-10-W31 IV7621-10-W20 IV7621-10-W30 IV7621-10-W31 IV7621-11-W20 IV7621-11-W30 IV7621-11-W31 IV7622-10-W20 IV7622-10-W30 IV7622-10-W31 IV7623-00-W20 IV7623-00-W30 IV7623-00-W31 IV7624-00-30 IV7624-00-30 IV7624-00-30 IV7624-00-31 IV7624-00-31 IV7624-00-31 IV7625-00-30 IV7625-00-30 IV7625-00-30 IV7625-00-30 IV7625-00-31 IV7625-00-31 IV7625-00-31 IV7625-00-31 IV7625-00-52 IV7625-00-52 IV7625-00-52 IV7625-00-52 IV7627-00-16 IV7627-00-21 IV7627-00-52 IV7652-10-W20 IV7652-10-W30 IV7652-10-W31 IV7652-11-W20 IV7652-11-W30 IV7652-11-W31 IV7653-10-W20 IV7653-10-W30 IV7653-10-W31 IV7654-10-W30 IV7654-10-W30 IV7654-10-W31 IV7654-10-W31 IV7655-10-W20 IV7655-10-W30 IV7655-10-W31 IV7655-11-W20 IV7655-11-W30 IV7655-11-W31 IV7656-10-W20 IV7656-10-W30 IV7656-10-W31 IV7656-11-W20 IV7656-11-W30 IV7656-11-W31 IV7657-10-W20 IV7657-10-W30 IV7657-10-W31 IV7658-10-W20 IV7658-10-W30 IV7658-10-W31 IV7659-00-W20 IV7659-00-W20 IV7659-00-W30 IV7659-00-W30 IV7659-00-W31 IV7659-00-W31 IV7662-10-W20 IV7662-10-W30 IV7662-10-W31 IV7662-11-W20 IV7662-11-W30 IV7662-11-W31 IV7663-10-W20 IV7663-10-W30 IV7663-10-W31 IV7664-00-48 IV7701-10-30 IV7701-10-31 IV7701-10-42 IV7701-15-30 IV7701-15-31 IV7701-15-42 IV7701-20-30 IV7701-20-31 IV7701-20-42 IV7701-30-30 IV7701-30-31 IV7701-30-42 IV7800-00-20 IV7800-00-30 IV7800-00-31 IV7802-00-W20 IV7802-00-W30 IV7802-00-W31 IV7803-00-W20 IV7803-00-W30 IV7803-00-W31 IV7804-00-W30 IV7804-00-W31 IV7805-00-W20 IV7805-00-W30 IV7805-00-W31 IV7806-00-W30 IV7806-00-W31 IV7807-02-W30

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 67 69 64 67 69 54 62 65 68 54 62 65 68 54 62 65 68 57 57 57 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 69 66 69 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 69 67 69 67 69 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71

205


INFORMACJE TECHNICZNE IV7807-02-W31 IV7810-00-W30 IV7810-00-W31 IV7819-00-W30 IV7819-00-W31 IV7823-00-W20 IV7823-00-W30 IV7823-00-W31 IV7825-00-30 IV7825-00-31 IV7825-00-52 IV790-112-21 IV790-112-52 IV790-212-21 IV790-212-52 IV790-312-21 IV790-312-52 IV790-512-21 IV790-512-52 IV791-112-21 IV791-112-52 IV792-112-21 IV792-112-52 IV792-212-21 IV792-212-52 IV793-011-21 IV793-011-52 MN10211 MN10212 MNBQ1 MNBQ3 MNCQ1 MNCQ3 MNDS20 MNDS65 MNEL20 MNEL20-3H MNEL20A MNEL20A-3H MNEL20AM MNEL20AM-3H MNEL20AMAINS MNEL20B MNEL20BM MNEL20BMAINS MNEL20C MNEL20M MNEL20M-3H MNEL20MAINS MNEL20PS MNEL20PSD MNEL20PSLR MNEL20RB MNEL28A-AUT MNEL28AM-AUT MNEL28-AUT MNEL28B-AUT MNEL28BM-AUT MNEL28M-AUT MNEL2-LED MNEL2-LED-3H MNEL2-LED-ES MNEL6 MNEL6-3H MNEL65 MNEL65-3H MNEL65A MNEL65A-3H MNEL65A-AT MNEL65AM MNEL65AM-3H MNEL65AMAINS MNEL65AM-AUT-IT MNEL65-AT MNEL65B MNEL65B-AT MNEL65BM MNEL65BMAINS MNEL65BM-AT MNEL65M MNEL65M-3H MNEL65MAINS MNEL65M-AT MNEL65RBL MNEL6PSD MNEL6PSLR MNEL6RB MNEL8 MNEL8-3H MNEL8C MNEL8M MNEL8M-3H MNEL8PSD MNEL8PSLR MNGRID MNMP41 MNPU41 MNRSEM MNRSEMCH MNRSEMGD MNSEDCH MNSEDGD MNSEDLR MNSEDLR MNSEDS MNSEDS MNSEDW MNSN42C MNSN42C-3H MNSN42C-AUT MNSN42CM MNSN42CM-3H MNSN42CMAINS MNSN65KIT MNVIA-D MNVIA-LR PX0100101 PX0100115 PX0100122 PX0100136 PX0100143 PX0100157 PX0100164

206

71 71 71 71 71 71 71 71 70 70 70 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 190 190 191 191 191 191 189 189 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 189 189 189 189 185 185 185 185 185 185 187 187 187 187 187 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 189 189 189 189 187 187 187 187 187 189 189 190 190 190 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 186 186 186 186 186 186 189 186 186 21 21 21 21 21 21 21

PX0100178 PX0100185 PX0100199 PX0100206 PX0100220 PX0100227 PX0100241 PX0100248 PX0100262 PX0116101 PX0116115 PX0116122 PX0116136 PX0116143 PX0116157 PX0116164 PX0116178 PX0116185 PX0116199 PX0116206 PX0116220 PX0116227 PX0116241 PX0116248 PX0116262 PX0178101 PX0178115 PX0178122 PX0178136 PX0178143 PX0178157 PX0178164 PX0178178 PX0178185 PX0178199 PX0178206 PX0178220 PX0178227 PX0178241 PX0178248 PX0178262 PX0178269 PX0178269 PX0178269 PX0178276 PX0178276 PX0178276 PX0178283 PX0178297 PX0178304 PX0178311 PX0178318 PX0178325 PX0178330 PX0178331 PX0178332 PX0178332 PX0178339 PX0178339 PX0178346 PX0178346 PX0178353 PX0178353 PX0178353 PX0178360 PX0178360 PX0178360 PX0178367 PX0178367 PX0178367 PX0184101 PX0184115 PX0184129 PX0184143 PX0184157 PX0184171 PX0188101 PX0188115 PX0188129 PX0188143 PX0188157 PX0188171 PX0204101 PX0204115 PX0204129 PX0204143 PX0204157 PX0204171 PX0208101 PX0208115 PX0208129 PX0208143 PX0208157 PX0208171 PX0224101 PX0224115 PX0224129 PX0224143 PX0224157 PX0224171 PX0228101 PX0228115 PX0228129 PX0228143 PX0228157 PX0228171 PX0244101 PX0244115 PX0244129 PX0244143 PX0244157 PX0244171 PX0248101 PX0248115 PX0248129 PX0248143 PX0248157 PX0248171 PX0310101 PX0310115 PX0310129 PX0310143 PX0310150

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 27 193 23 27 193 22 22 23 23 23 23 23 23 23 27 23 27 23 27 23 27 36 23 27 36 23 27 36 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26

Technical information Technische Informationen Техническая информация

PX0310157 PX0310164 PX0310171 PX0310178 PX0310185 PX0310192 PX0310199 PX0310206 PX0310213 PX0310220 PX0310241 PX0310248 PX0310255 PX0310262 PX0310269 PX0316101 PX0316115 PX0316129 PX0316143 PX0316157 PX0316171 PX0316185 PX0316199 PX0316213 PX0316227 PX0320101 PX0320115 PX0320129 PX0320143 PX0320157 PX0320171 PX0320185 PX0320199 PX0336101 PX0336115 PX0336129 PX0336143 PX0336157 PX0336171 PX0340101 PX0340115 PX0340129 PX0340143 PX0340157 PX0340171 PX0356101 PX0360101 PX0360115 PX0360129 PX0364101 PX0364115 PX0364129 PX0368101 PX0368115 PX0368129 PX0368143 PX0368157 PX0368171 PX0368185 PX0368199 PX0414101 PX0414129 PX0414143 PX0414157 PX0414171 PX0414178 PX0414185 PX0414192 PX0414199 PX0414206 PX0414213 PX0414213 PX0414213 PX0414213 PX0414220 PX0414227 PX0414234 PX0414241 PX0414248 PX0414255 PX0414262 PX0414269 PX0414276 PX0414283 PX0414290 PX0414297 PX0414332 PX0414339 PX0414346 PX0414353 PX0414360 PX0414367 PX0414374 PX0414381 PX0414388 PX0414395 PX0414402 PX0414409 PX0414444 PX0414444 PX0414458 PX0414465 PX0414472 PX0414479 PX0414507 PX0414514 PX0414521 PX0415101 PX0415108 PX0415115 PX0415122 PX0415129 PX0415136 PX0415143 PX0415150 PX0415157 PX0415164 PX0415171 PX0415178 PX0415185 PX0415192 PX0415199 PX0419101

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 35 35 35 35 36 36 36 34 34 34 34 34 34 34 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 38 41 45 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 47 35 35 35 35 36 36 36 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 38

PX0419115 PX0419129 PX0419143 PX0419157 PX0419171 PX0423101 PX0423115 PX0423129 PX0423143 PX0423157 PX0423171 PX0485101 PX0485115 PX0485129 PX0485143 PX0485150 PX0485157 PX0485171 PX0485178 PX0485185 PX0485192 PX0485199 PX0485206 PX0485213 PX0485220 PX0485227 PX0485262 PX0485269 PX0485276 PX0485283 PX0485290 PX0485297 PX0485304 PX0485311 PX0485318 PX0511101 PX0511115 PX0511129 PX0511143 PX0511157 PX0511171 PX0515101 PX0515115 PX0515129 PX0515143 PX0515157 PX0515171 PX0577101 PX0577115 PX0577129 PX0577143 PX0577150 PX0577157 PX0577171 PX0577178 PX0577185 PX0577192 PX0577199 PX0577206 PX0577213 PX0577220 PX0577227 PX0577234 PX0577241 PX0577276 PX0577283 PX0577290 PX0577297 PX0577304 PX0577311 PX0577318 PX0577325 PX0577332 PX0577339 PX0577346 PX0649248 PX0649248 PX0649248 PX0649248 PX0649248 PX0649255 PX0649255 PX0649255 PX0649255 PX0649255 PX0649262 PX0649262 PX0649262 PX0649262 PX0649269 PX0649269 PX0649269 PX0649269 PX0649311 PX0649311 PX0649318 PX0649318 PX0649325 PX0649325 PX0649346 PX0649346 PX0655101 PX0655115 PX0655129 PX0655143 PX0655157 PX0659101 PX0659115 PX0659129 PX0659143 PX0721101 PX0721129 PX0721143 PX0721157 PX0721164 PX0721171 PX0721178 PX0721185 PX0721192 PX0721206 PX0721213 PX0721220 PX0721227

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 41 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 38 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 31 39 42 46 193 31 39 42 46 193 32 39 42 47 32 39 42 47 33 47 33 47 33 47 33 47 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46

PX0721234 PX0721241 PX0721248 PX0721255 PX0721262 PX0721269 PX0721276 PX0721283 PX0721318 PX0721325 PX0721332 PX0721339 PX0721346 PX0721353 PX0721360 PX0721388 PX0721388 PX0727101 PX0727108 PX0727115 PX0727122 PX0727129 PX0727136 PX0727143 PX0727150 PX0727157 PX0727164 PX0727171 PX0727178 PX0727185 PX0727192 PX0727199 PX0727206 PX0727213 PX0727220 PX0741101 PX0741108 PX0741115 PX0741122 PX0741129 PX0741136 PX0741143 PX0741150 PX0741157 PX0741164 PX0741171 PX0741178 PX0741185 PX0741192 PX0741199 PX0741206 PX0741213 PX0741220 PX0743101 PX0743108 PX0743115 PX0743122 PX0743129 PX0743136 PX074314 PX0743150 PX0743157 PX0743164 PX0743171 PX0743178 PX0743185 PX0743192 PX0743199 PX0743206 PX0743213 PX0743220 PX0757101 PX0757108 PX0757115 PX0757122 PX0757129 PX0757136 PX0757143 PX0757150 PX0757157 PX0757164 PX0757171 PX0757178 PX0757185 PX0757192 PX0757199 PX0757206 PX0757213 PX0757220 PX0759101 PX0759108 PX0760101 PX0760108 PX0760115 PX0760122 PX0760129 PX0760136 PX0760143 PX0760150 PX0760157 PX0760164 PX0760171 PX0760178 PX0760185 PX0760192 PX0760199 PX0760206 PX0760213 PX0760220 PX0761101 PX0761108 PX0761115 PX0761122 PX0761129 PX0761136 PX0761143 PX0761150 PX0761157 PX0761164 PX0761171 PX0761178 PX0761185 PX0761192

46 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 33 47 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

PX0761199 PX0761206 PX0761213 PX0761220 PX0763101 PX0763108 PX0763115 PX0763122 PX0763129 PX0763136 PX0763143 PX0763150 PX0763157 PX0763164 PX0763171 PX0763178 PX0763185 PX0763192 PX0763199 PX0763206 PX0763213 PX0763220 PX0777101 PX0777108 PX0777122 PX0777129 PX0779101 PX0779108 PX0779115 PX0779122 PX0779129 PX0779136 PX0779143 PX0779150 PX0779157 PX0831101 PX0831108 PX0831115 PX0831122 PX0831129 PX0831136 PX0831143 PX0831150 PX0831157 PX0831164 PX0831171 PX0831178 PX0847101 PX0847108 PX0847115 PX0847122 PX0847129 PX0847136 PX0847143 PX0847150 PX0847157 PX0847164 PX0847171 PX0847178 PX0847185 PX0847192 PX0863101 PX0863108 PX0863115 PX0863122 PX0863129 PX0863136 PX0863143 PX0863150 PX0863157 PX0863164 PX0863171 PX0863178 PX0863185 PX0863192 PX0863901 PX0863911 PX0866101 PX0866108 PX0866115 PX0866122 PX0866129 PX0866136 PX0866143 PX0866150 PX0866157 PX0866164 PX0866171 PX0866178 PX0866185 PX0866192 PX0869101 PX0869111 PX0873101 PX0873105 PX0873109 PX0873113 PX0873117 PX0873121 PX0873125 PX0873129 PX0873133 PX0873137 PX0873401 PX0873408 PX0873415 PX0873422 PX0873429 PX0873436 PX0873443 PX0873450 PX0873457 PX0873464 PX0873801 PX0873808 PX0873815 PX0873822 PX0873829 PX0873836 PX0873843 PX0873850 PX0873857 PX087386

11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 106 106 106 106 106 106 106 106 106 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 51 161 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

PX0878101 PX0878105 PX0878109 PX0878113 PX0878117 PX0878121 PX0878125 PX0878129 PX0878133 PX0878137 PX0878401 PX0878408 PX0878415 PX0878422 PX0878429 PX0878436 PX0878443 PX0878450 PX0878457 PX0878464 PX0878801 PX0878808 PX0878815 PX0878822 PX0878829 PX0878836 PX0878843 PX0878850 PX0878857 PX0878864 PX0893101 PX0893108 PX0893122 PX0898101 PX0898122 PX0901101 PX0901108 PX0901110 PX0901112 PX0901950 PX0901960 PX0910101 PX0910108 PX0910115 PX0910122 PX0910129 PX0910136 PX0910143 PX0910150 PX0910157 PX0910164 PX0910171 PX0910178 PX0910185 PX0910192 PX0912101 PX0912108 PX0912115 PX0912122 PX0912129 PX0912136 PX0912143 PX0912150 PX0912157 PX0912164 PX0912171 PX0912178 PX0912185 PX0912192 PX0914101 PX0914108 PX0914115 PX0914122 PX0914129 PX0914136 PX0914143 PX0914150 PX0914157 PX0914164 PX0914171 PX0914178 PX0914185 PX0914192 PX0916101 PX0916108 PX0916115 PX0916122 PX0916129 PX0916136 PX0916143 PX0916150 PX0916157 PX0916164 PX091617 PX0916178 PX0916185 PX0916192 PX0922101 PX0922122 PX0922143 PX0922164 PX0922185 PX0922206 PX0922227 PX0922248 PX0922269 PX0922290 PX0922311 PX0951101 PX0951108 PX0951115 PX0951122 PX0951171 PX0951178 PX0951185 PX1001157 PX1001201 PX1001208 PX1010101 PX1010301 PX1010401 PX1010405 PX1010405

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 79 79 79 78 78 78 78 78 78 78 78 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 81 81 81 81 81 81 81 83 83 83 50 50 50 50 50


Technical information Technische Informationen Техническая информация

PX1010405 PX1020301 PX1020315 PX1020318 PX1020319 PX1021301 PX1021315 PX1021324 PX1021325 PX1028901 PX1028908 PX1028951 PX1028958 PX1032108 PX1032115 PX1033108 PX1033115 PX1033901 PX1033951 PX1051101 PX1051105 PX1051108 PX1051115 PX1051122 PX1051129 PX1051136 PX1051143 PX1051150 PX1051157 PX1051164 PX1051171 PX1113101 PX1113108 PX1113108 PX1119101 PX1119108 PX1119115 PX1119122 PX1119136 PX1119143 PX1119150 PX1119157 PX1119164 PX1119171 PX1127101 PX1127108 PX1127115 PX1127122 PX1127129 PX1127136 PX1127143 PX1127150 PX1127157 PX1127164 PX1131101 PX1131108 PX1131115 PX1131122 PX1131129 PX1131136 PX1131143 PX1131150 PX1131157 PX1131164 PX1135101 PX1135108 PX1135115 PX1135122 PX1135129 PX1135136 PX1135143 PX1135150 PX1135157 PX1135164 PX1139101 PX1139108 PX1139115 PX1139122 PX1139129 PX1139136 PX1139143 PX1139150 PX1139157 PX1139164 PX1143101 PX1143108 PX1143115 PX1143122 PX1143129 PX1143136 PX1143143 PX1143150 PX1155101 PX1155108 PX1155115 PX1155122 PX1155129 PX1155136 PX1155143 PX1155150 PX1159101 PX1159108 PX1159115 PX1159122 PX1159129 PX1159136 PX1159143 PX1159150 PX1163101 PX1163108 PX1163115 PX1163122 PX1163129 PX1163136 PX1215203 PX1215209 PX1215215 PX1215221 PX1215227 PX1215235 PX1261101 PX1261108 PX1261115

50 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 99 99 99 99 99 99 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 104 104 104 104 104 104 139 139 139 139 139 139 108 108 108

PX1261122 PX1265101 PX1265108 PX1265115 PX1265122 PX1269101 PX1269108 PX1269115 PX1269122 PX1273101 PX1273108 PX1273115 PX1273122 PX1285101 PX1285108 PX1285115 PX1285122 PX1289101 PX1289108 PX1289115 PX1289122 PX1294101 PX1294108 PX1294115 PX1294122 PX1298101 PX1298108 PX1298115 PX1298122 PX1331101 PX1331108 PX1331115 PX1331122 PX1331129 PX1331136 PX1331143 PX1331150 PX1331157 PX1334101 PX1334108 PX1334115 PX1334122 PX1334129 PX1334136 PX1334143 PX1334150 PX1334157 PX1337101 PX1337108 PX1337115 PX1337122 PX1337129 PX1337136 PX1337143 PX1337150 PX1337157 PX1338101 PX1338108 PX1338115 PX1338122 PX1338129 PX1338136 PX1338143 PX1338150 PX1338157 PX1384101 PX1384108 PX1384115 PX1384122 PX1384129 PX1384136 PX1384143 PX1384150 PX1392101 PX1392108 PX1392115 PX1392122 PX1392129 PX1392136 PX1392143 PX1392150 PX1396101 PX1396108 PX1396115 PX1396122 PX1396129 PX1396136 PX1396143 PX1396150 PX1400101 PX1400108 PX1400115 PX1400122 PX1400129 PX1400136 PX1400143 PX1400150 PX1404101 PX1404108 PX1404115 PX1404122 PX1404129 PX1404136 PX1408101 PX1408108 PX1408115 PX1408122 PX1408129 PX1408136 PX1409101 PX1409108 PX1409301 PX1409308 PX1411101 PX1411108 PX1411115 PX1411122 PX1411129 PX1411136 PX1411143 PX1411150 PX1415101 PX1415108

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 141 141 141 141 141 141 141 141 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143

PX1415115 PX1415122 PX1415129 PX1415136 PX1415143 PX1415150 PX1482101 PX1482115 PX1482129 PX1482143 PX1483101 PX1483115 PX1483129 PX1483143 PX1483157 PX1483171 PX1483185 PX1483199 PX1485101 PX1485108 PX1485115 PX1485122 PX1485129 PX1485136 PX1485143 PX1485150 PX1489101 PX1489108 PX1489115 PX1489122 PX1489129 PX1489136 PX1489143 PX1489150 PX1493101 PX1493108 PX1493115 PX1493122 PX1493129 PX1493136 PX1493143 PX1493150 PX1497101 PX1497108 PX1497115 PX1497122 PX1497129 PX1497136 PX1497143 PX1497150 PX1497157 PX1498101 PX1498108 PX1498115 PX1607101 PX1607108 PX1607115 PX1607122 PX1607136 PX1607143 PX1607157 PX1607164 PX1607171 PX1607178 PX1607185 PX1607192 PX1607199 PX1607206 PX1615101 PX1615108 PX1615115 PX1615122 PX1615129 PX1615136 PX1615143 PX1615150 PX1615157 PX1615164 PX1615171 PX1615178 PX1615185 PX1615192 PX1619101 PX1619108 PX1619115 PX1619122 PX1619129 PX1619136 PX1619143 PX1619150 PX1619157 PX1619164 PX1619171 PX1619178 PX1619185 PX1619192 PX1623101 PX1623108 PX1623115 PX1623122 PX1623129 PX1623136 PX1623143 PX1623150 PX1623157 PX1623164 PX1623171 PX1623178 PX1623185 PX1623192 PX1627101 PX1627108 PX1627115 PX1627122 PX1627129 PX1627136 PX1631101 PX1631108 PX1631115 PX1631143 PX1631171 PX1631199 PX1635101

143 143 143 143 143 143 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 91 91 91 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 144

PX1635108 PX1635115 PX1635122 PX1635129 PX1635136 PX1635143 PX1635150 PX1638101 PX1638108 PX1638115 PX1638122 PX1638129 PX1638136 PX1638143 PX1638150 PX1656108 PX1656108 PX1656122 PX1656143 PX1656143 PX1664129 PX1664143 PX1664185 PX1664199 PX1664351 PX1664366 PX1672115 PX1672122 PX1672143 PX1672150 PX1672157 PX1672227 PX1672255 PX1688101 PX1688108 PX1688115 PX1688122 PX1688129 PX1688136 PX1688143 PX1688150 PX1688157 PX1688164 PX1688171 PX1688178 PX1688185 PX1688192 PX1696101 PX1696108 PX1696115 PX1696122 PX1696129 PX1696136 PX1696143 PX1696150 PX1696157 PX1696164 PX1696171 PX1696178 PX1696185 PX1696192 PX1700101 PX1700108 PX1700115 PX1700122 PX1700129 PX1700136 PX1700143 PX1700150 PX1700157 PX1700164 PX1700171 PX1700178 PX1700185 PX1700192 PX1704101 PX1704108 PX1704115 PX1704122 PX1704129 PX1704136 PX1704143 PX1704150 PX1704157 PX1704164 PX1704171 PX1704178 PX1704185 PX1704192 PX1708101 PX1708108 PX1708115 PX1708122 PX1708129 PX1708136 PX1712101 PX1712108 PX1712115 PX1712122 PX1712129 PX1712136 PX1716276 PX1716283 PX1716290 PX1716297 PX1720101 PX1720108 PX1720115 PX1720122 PX1720129 PX1720136 PX1720143 PX1720150 PX1720157 PX1720353 PX1720401 PX1720408 PX1720415 PX1720422 PX1720429 PX1720436 PX1720443 PX1720450

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 102 102 102 102 102 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

PX1720457 PX1721101 PX1721108 PX1721115 PX1721122 PX1721129 PX1721136 PX1721143 PX1721150 PX1721157 PX1721353 PX1721360 PX1721367 PX1721374 PX1721381 PX1721388 PX1721395 PX1721402 PX1721409 PX1770101 PX1770108 PX1770115 PX1770122 PX1770129 PX1770136 PX1770143 PX1770150 PX1770157 PX1770164 PX1770171 PX1770178 PX1774101 PX1774108 PX1774115 PX1774122 PX1774129 PX1774136 PX1774143 PX1774150 PX1774157 PX1774164 PX1774171 PX1774178 PX1777101 PX1777108 PX1777115 PX1777122 PX1777129 PX1777136 PX1777143 PX1777150 PX1777157 PX1777164 PX1777171 PX1777178 PX1781101 PX1781108 PX1781115 PX1781122 PX1781129 PX1781136 PX1781143 PX1781150 PX1781157 PX1781164 PX1781171 PX1781178 PX1803101 PX1803108 PX1803115 PX1803122 PX1803129 PX1803136 PX1803143 PX1803150 PX1803157 PX1803164 PX1803171 PX1803178 PX1803185 PX1803192 PX1803199 PX1803206 PX181118 PX181130 PX181136 PX181158 PX181218 PX181230 PX181236 PX181258 PX186118 PX186130 PX186136 PX186158 PX186218 PX186230 PX186236 PX186258 PX1867101 PX1867108 PX1867115 PX1867122 PX1867129 PX1867136 PX1867143 PX1867150 PX18711812 PX18713612 PX18715812 PX18721812 PX18723612 PX18725812 PX188118 PX188136 PX188158 PX188218 PX188236 PX188258 PX189101 PX189201 PX1896101 PX1896108

INFORMACJE TECHNICZNE 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 127 127 127 126 126 126 126 126 126 127 127 129 129

PX1896115 PX1896122 PX1896129 PX1896136 PX1896143 PX1896150 PX1899101 PX1899108 PX1899115 PX1899122 PX1903108 PX1903115 PX1903122 PX1903129 PX1903136 PX1903143 PX1903150 PX1903164 PX1903171 PX1903178 PX1903192 PX1907129 PX1907143 PX1907157 PX1907192 PX1907206 PX1907220 PX1910129 PX1910143 PX1910157 PX1910192 PX1910206 PX1910220 PX1913301 PX1913311 PX1913321 PX1913331 PX1913341 PX1914301 PX1914311 PX1914321 PX1914331 PX1914341 PX1915301 PX1915311 PX1915321 PX1915331 PX1915341 PX1916301 PX1916311 PX1916321 PX1916331 PX1916341 PX1953108 PX1953115 PX1953122 PX2003101 PX2003108 PX2003115 PX2003122 PX2003129 PX2003136 PX2003143 PX2003150 PX2003157 PX2003164 PX2003171 PX2003178 PX2007101 PX2007108 PX2007115 PX2007122 PX2007129 PX2007136 PX2007143 PX2007150 PX2007157 PX2007164 PX2007171 PX2007178 PX2011101 PX2011115 PX2011122 PX2011129 PX2011143 PX2011150 PX2011157 PX2011164 PX2011178 PX2011185 PX2011192 PX2011206 PX2011213 PX2011220 PX2018101 PX2018108 PX2018115 PX2018122 PX2018129 PX2018330 PX2018338 PX2018345 PX2018353 PX2068108 PX2073101 PX2073108 PX2073115 PX2073122 PX2073129 PX2073136 PX2073143 PX2073150 PX2073157 PX2073164 PX2073171 PX2077101 PX2077108 PX2077115 PX2077122 PX2077129 PX2077136 PX2077143 PX2077150

129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 130 130 131 131 130 131 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 148 148 148 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 136 136 136 136 136 137 137 137 137 181 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191

PX2083101 PX310108 PX310113 PX310115 PX310118 PX310130 PX310136 PX310158 PX311108 PX311113 PX311115 PX311118 PX311130 PX311136 PX311158 PX3115101 PX3115108 PX3115115 PX3115122 PX3115129 PX3119101 PX3119108 PX3119115 PX3119122 PX3119129 PX3123101 PX3123108 PX3123110 PX3123115 PX3123122 PX3123213 PX3123220 PX3123227 PX3123234 PX3127101 PX3127108 PX3127111 PX3127115 PX3127122 PX3127213 PX3127220 PX3127227 PX3127234 TC183000M TC183001B TC183002B TV30218 TV30236 TV30258 WA51132570

193 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 92 92 92 137 137 137 17

207


INFORMACJE TECHNICZNE

Technical information Technische Informationen Техническая информация

DOSTĘPNE KOLORY CALCULATION SOFTWARE BERECHNUNGSPROGRAMM ПРОГРАММА РАСЧЕТА ОСВЕШЕНИЯ

RAL 1003

RAL 1014

RAL 1018

RAL 1021

RAL 3000

RAL 3004

RAL 3020

RAL 4005

RAL 5000

RAL 5005

RAL 5010

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5024

RAL 6016

RAL 6018

RAL 6027

RAL 6029

RAL 7000

RAL 7040

RAL 7042

RAL 8011

RAL 9005

RAL 9006

Przedstawione kolory nie odwzorowują w pełni barw rzeczywistych. Prosimy korzystać z katalogu kolorów RAL. Colors shown above do not represent actual hues in full. Please use RAL colors catalogue. Dargestellte Farben entsprechen nicht ganz den Realfarben. Bitte, benutzen Sie den RAL Farbkatalog. RAL 9010

Представленные цвета не отображают полностью реальных оттенков. Советуем использовать каталог цветов RAL. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. The present catalogue is not a trade offer according to the civil law provisions. Der Katalog soll nicht als das Angebot lt. Zivilrecht angenommen werden. Настоящий каталог не является коммерческим предложением в понимании норм Гражданского кодекса.

208

Katalog Plexiform 2010  

Plexiform Specjalność firmy to oprawy techniczne mające zastosowanie w magazynach, halach produkcyjnych, halach sportowych i budynkach biuro...

Katalog Plexiform 2010  

Plexiform Specjalność firmy to oprawy techniczne mające zastosowanie w magazynach, halach produkcyjnych, halach sportowych i budynkach biuro...

Advertisement