Page 1

svEuerllSrnu ZAGREBU MEDICINSKIFAKI.JLTET

r(ABrNEr vrpsrnva

Voditelj::mr.sc.NedaPjevad

SKRIPTAZAPRWPOMOC

s.,

.{Y. i:: ill :-t:i:a


oZrwreveNre BoL-EsNrKA sAzAsroJEMRADAsRcAr DISANIJA Uvod oZivljavanjebolesnikaje jedan od najodgovornijihposhrpakalijedenja,te je u svezis time vafrro dobro poznavanjefivotnih funkcija ljudskog organizr.rLekao i slijed postupakakoje dinimou postupkuoiivljavanja. Pravilnim postupkomozivljavanjamozemospasitiljudski zivot, ali neadelcvanrim slijedomi krivom procjenombolesnikovastanjamoZese pridonijetipogor5anjuop6egsta4jakao i smni bolesnika. NajvaZnijiposfirpcioiivljavanja podijeljenisu s obziromna vafrrost, odnosnoprioritet.Ta podjelaje prihvalenaucijelom svijetu,te se ozr:aflava odredenimslovima , koja owralavajupojedinekorake i postupke. I BasicLife support - osnovnapotporavitalnih funkcija osnovnapotporavitalnih funkcija odnosisena hiaru oksigenaciju (opskrbukisikom), a provodi sepostrrpcimaoznadenimslovima A,B i C. A (Airway control)medunarodnajeomair,akojaodredujepostupak zbnnjavanjaprohodnosti diSnogputa B (breathingcontrol) medunarodnaje oznakakoja odredujepostupak zbrinjavanja dostatrogdisanja C (circulationsupport)medunarodtraje ozrakakoja odredujepostupak z-'!:nnj rvanja cjelolupne cirlanlacije. rI AdvancedLife Support- uznapredovala potpora vitalnih funkcija potporavitalnih funkcijaprimjenjuje senakonsto smo Uznapredovala bolesnikuosigr:ralidostatnudopremukisika, rad srcai suficijentru cirkulaciju.U ovoj fazi primjenjujemolijekove,volumenskunadoknadu tekudinom,te pratimovitalne funkcijebolesnikapomoiu aparata.prema medunarodnojklasifikaciji, uznapredovalu potporuvitalnih funkcija dine postupcioznadenislovimaD, E i F. D premaengleskimrijedima DrugsandFluids,oznadavaprimjenu lijekovai volumenslan nadoknadutekuiinom. E prernaengleskojrij edi Electrocardyography; oanad,av apradenje srdane pomodu bolesnika akcije elektrokardiografa ( EKG aparata). F omailavaengleskurijed Fibrillationffearnent(lijedeqiefibrilacije srca).Nije rijetkostda setijekom reanimacije na EKG-u vidi patoloika


srdana akcija- fibrilacija.vraianjepatoroske srdane akcije ' u normalnu srdanuakcijupostiZesepomoiu d"dbril"tora. Irr ProlongedLife support- nastavak zirotnepotporepodrazumijeva slozene pgstupk:intenzivnog lijedenjakoji seprovodeu zato opremljenim bolnidkimodjelimaintinzivnoglijedenja. ALGORITAN{OZTVLJAVANJA A . OSIGIJRAJPROHODNOST DISNOGPUTA B - ZAPOCT.U LNTATETNO DISANJE C - ZAPOCT.U VEXTSKUI\{ASAZU SRCA D - IZVRSINAM; DEFIBRILACIru Bolesnika nesmijemgofivljavati,adaprethodno nismodobroprovjerili potrebutogazahvata! Prilikompristupabolesnilar koji je nagloizgubiosvijest,valjaimatina umuosnovno pravilourgentremedicine: Teiina stanja bolesnilm,kojif nagroizgabio svijest,odredse se

'ji!3.r;:!f

iii:f:tiniesoyi!?"tnt"it'yunt'"tia.-zatosuwriekuprl,om

,i"i"r"ir"i"ii

::!::::ri" prioritet.

i cirlrulacie, a miereza njihovo uklanjanje imaju apsolutan

osnovnipokazateljii dijagnostidkipostupcina mjestuincidenta: f . stanjesvijesti (bolesnikne odgovaranaenergidanpodrazajzrrukom ili dodirom) ??:ro: srcauvijekje praien gubirkomwijesti, ali gubitaksvijestine mora biti pradenzastojemradasrca. 2' bolesnikne diSu.lqgTtano( nakonosiguravanjaprohodnosti disnog puta ne opaila'seniti dujestnrjanjenakai, nor" ili prestanak Lrtiiuy.

rj,T::ly:

*:*

i prestanak srdane akcije,pot rUna.leporpora

*d' l,.'u'iii.i:"

,. rt praien i prestankomspontanogdisanja. 3' nemaspontane lhiiu srca( nepipa sepursna arterijicarotisili hfAnAfi

I

^iad^-l'

f::fTlll!:9 :"lt*" zastoja srcaili disanja.

priozivljavanju ovisio uzroku kojije doveo do


Stanjesvijesti Provjerastanjasvijestiiarodi seglasnimupitomili dodirombolesnika Ukolikoje bolesnikpri svijesti : 1. pregledajda li je bolesnikodijeden 2. powemenoprovjeravajstanjesvijesti 3. raznisli o pozivuza pomoi Ukoliko bolesniknije pri svijesti: 1. hitno pozovi pomoi 2. oslobodidi5neputovepodizanjembrade 3. kontrotiraj disanjetako da prisloni5obrazna ustabolesnikai promatra5odizanjeprcnogkoSa 4. kontroliraj puls palpacijomarterijekarotis (watne kucavice)

PoLoZAt) BoeNIPoLoZlu CNATo U taj poloZajpostavljamobolesnikabezsvijesti,ali koji spontanodi5ei nemaozljedakraljefrrice.Poshrpaksesastojiod slijededihradnji: 1. bolesnikleiinaledima" desnaje nogaflektiranau koljenu,a lijeva nrka seprebaciprekotrbuha. 2. desnaruka sepostaviispoddesnoggluteusa odjedeu predjelukuka i ramenabolesniksepreko J . prihvadanjem stopalai Sakeprebacujena bok premanafrag,licempremadolje,a ruka 4. glavaselaganozabacuje ispod obrazafiksiraglarnru tom poloZaju


Slikal.

Slika 3.

Slilâ‚Ź 2.


DISNOG A. AIRWAY CONTROL - OORZAVENTBPROHODNOSTI PI,ITA l. ZABACMI{JE

GLAVE UNATRAG (defleksijaglave)

Ovaj postupakpodrazumrjevaopreznozabacivanjebolesnikoveglave podizanjembradei spu5tanjem iela. To seposebnoodnosina politraumatiaranebolesnikeu kojih postoji surnnjana o5tedenjevratre kraljeZnice.Kod ozljedewatre kraljefrrice potrebnoje izvr5iti imobilizaciju.Pri dubokomgubitku svijestisvi tjelesnimi5i6i omlohave, gubenapetost(tonus),a kod leZanjana ledima dolazi do izravnavanja fiziolo5kezakrivljenostiwatne kraljefrrice te pomicanjazida straZnje stijenkeildijelaprema naprijed.Istowemenodolazi do spu5tanjadonje deljustii padajezika na strafrrji^d Zdrrjelai zawannladiSnogputa.

Slika4.


2. POSTTJPAKTROSTRUKOGI{VATA Safarnavodi u literafuri da kod 2}%bolesnika nije dostatno zabaciti g]u* da bi sepostigla zadovoljavajudaprohodnostdisnogputa u takvim sludajevimaizvodimotrost'ku hvatpo safanr; zabacivaijeglave i potiskivanjedonje deljustipremanaprijedoslobadadisni puizui"gealne

Slika5. 3. I\4ANTJELNOCISCENTEDISNOG PIJrA u sinraciji kad unatodpravilnom drZanjuglaveunesredenog i pravilnom postupkuprimjen: umjetnogdisanjaporto.;iopstnrkciju,u il-. i nemogu6nost prolaskuzrakatrebapos"-t;"ti na stranotijelo u diinom putu. Mogu6eje da seradi o komaduzubneproteze,zalogajuhrane, povradenomsadrzajuitd., u *ooj 5upljini.Lak5eje prepoznatigudenje stranimtijelom u budnogbolesnika,n"go u bolesnikato.yise nltui u bewj esnomstanju.Manualnimdis6enjem sa&iaj ausnesupljine uspostavljamoslobodandi5niput. 4. I{EIMLICHOV HVAT stranotijelo koje se nalaziudisnimputovima(grkljanu,dusniku), moguieje odstranitiHeimlichovimpostupko*li hvatom.Hvat se izvodi tako da svjesnombolesnikukoji namje drzeii sezavrat, te time dao do znanjao demuseradi, pridemos leda, obuhvatimoga nskama,te snahto pritisnemou podrudjugornjegtrbuhaili ispodptrn.-korti premagoir. PostupakmoZemoponoviti nekolikoputa.Ako je osobau-bervjerrrom rtTly' tadaseu poloiaju na ledimaizvrBipritisakna prsnu.snaga pritiskamora iznositioko 50 kg 5to mali datrebaupoti;rUiti i dio vlastitetelne tijela.


Slika6.

Slika7.


5.PosrA\rLJAlrJE'ROFARINGEALN.G TIJBU'A (usnika) Pravilnopostavljanjggrofarins.*og tub'sa jednostavnoje , aliz.ahtijeva odredenuvjeitinu' N.ajnrij

e oaLai*J tJili*i t"u"sa. udarj enostizrnedu kutausanai usneresi.i;. *;"tu kojoj ," *"*o. qo otvorimo unesreienog, konveksna stranatuiur"tro.iutu jJ pr*" jeziku. usta Pribliiavajuii sebazijezikuonlr.*o iz-a korijenaj ezika",*-li"ui u*,r-j""it" tubus oig*o,re se dorazi od strair{ eg adariipofarinksa. orofaringealni tu!* sepostavti",*1okad je une-sreeeni bezwijesti i reflekse' uprotivnom

boles*i ,nrz"po'radati,i aspirirati

liflUffiH,

-g/

., r".\e

Slika9.


PremaugroZenostiZivotabolesnikai potrebeza hifirim lijedenjem razlilarjemotri slarpineozljeda 1. KRITIENE ONJEDE ugroZavajuZivoti bolesnikie urnrijeti ako se Ove odjedeneposredno hitno ne zapodnes lijedenjem.Zatosebolesniciodmahtransportirajudo prvekinrike ekipe.To su slijededeodjede: . ugroienostdisanja; opstnrkcijadi3nogsustava( sluz,powa6eni sadrZaj,sffanotijelo) ili opeklinedi3nihputova . vanjskokrvarenjeiz velikih krvnih Zila r unutarnjekrvarenje . penetrantneozljedetrbuha o plinska gangrena . velika nagnjedenja (crushsindrom)

2. TESKE OZLJEDE Poslijeukzzaneprvepomo6iZivotmu nije ugroZen,apotrebnamu je definitivnakinr5ka pomo6.To su slijedeieozljede: . o . . r . .

ozljedeglavei vratnogdijelakraljefrrice otvoreniprijelomvelikih kostijui zglobova opekline10-40% pow5inetijela teike smrzotine zatvoreniprijelomi velikih kostiju i zglobova ozljedekraljeZnice ozljedeperifernihkrvnih Zila

3. LAKSE OZLIEDE To su ozljedekoje ne ugrolavajuZivot,te sezbogtogakirur5kai drugamedicinskapomodmoie odloZitizanekovrijeme.To su ozljede slijedede , a I

a

ogrebotinei manjeozljedemekihtkiva ozljedemalihkostijui zglobova opeklines oko l0 % povr5ine r^z.rekomocijei kontuzije


RED HITNOSTI TRANSPORTA I.

RED HITNOSTI

o a a a

ranjenicikoji segu5e,a prvompomoii seguienjenije moglo ukloniti vanjskai unutamjajaka krvarenja prodorneodjede pnnog ko54 trbuhai glave ranjenicikoji imajuprignjedeneudove(crush- sindrom) ranjenici saznakovimaplinske gangrene

RED HITNOSTI

a a a a

a J.

ranjenicisaotvorenimi zatvorenimprijelomimavelikih kostijui zglobova ozljedeglave,wata,prsnogkoia i Sake opeklines 10-40o/ozahvalenepovr5inetijela smrznutiranjenici ranjenicisaudruzenimkemijskimi radijacijskimozljedama

RED HITNOSTI

a a

ranjenicisaodjedamakratkihkostiju i malih zglobova, manjeranei ozljede ranjenicisaopeklinanado 10% povr5inetijela (( laksi ranjenici> kod kojih izljedenjetrajedo najvise30 dana

ZBRINJAVANJERANA


lzrme sene smiju vaditi stranatijela. Ranasene smije ispirati,pogotovo ne saalkoholom.Svakaseranastlmosterilnoprevije, uz zaustavljanje krvarenja.Potrebnoje osigUratitransportu medicinskuustanovu. Ozljetleniekstremitetise imobiliziraju.

daljq!,eg PowedakraljeZnice:prva pomo6sastojiseu spreEavanju fu daljnj kraljeZnice.OdijedenogpoloZitina ravnu,tvrdu podlogui oSte6enja imobilizirati. a

Powedegudnog koia : mirovanje,polusjedeiipoloZajkod (otvorenarana dispneje(te5kogdisanja;kod otvorenogpneumotoraksa prsi5ta)ranasesterilnoprevije i herrretidki zalijepi leukoplastom (gumiranimplatnomili najlonom). ' Povredetrbuha:mirovanje,ozlijedenomne davatihranui tekudinu, ranusterilnopreviti; dijelove crijeva rzvantbu5neSupljinene wadati negosarnopreviti. r Povredeekstremiteta:sterilni zavoj i imobilizacija;prijelomei ne poku5avatinamje$tativec imobiliziratiu zatedenom i$da5enja poloZaju. Traumatskeamputacije:Esmarch!Amputirani dio eventualno prekrijemosterilnomgazomuvi5eslojeva,stavimou plastidnuvredicui zaveiemoda sene moZenamoditi.Zatimto stavimou vre6icus ledom,te sesvezajednozamotakakobi seizoliralood okoline. opeklinahladiti telaniomvodom(20-30rninuta);previti sterilnomgazom i zavoj em.Ekstremiteteimobilizft ati.

KRVARENJE Krvarenjenastajezbogprekidakontinuitetajedneili vi5ekrvnih Zila, uzrokovanihozljedamaili nekimdrugimpatoloikimprocesima.Gubitak


od oko 2500ml (polovicaukupnekoliEinekrvi) u odraslogobidnoje smrtonosan, no sveovisi o intenzitetui tajanju krvarenja.Zhgtoga je vedasmrrrostkod brzog i obilnog krvarenfa Vafrrostrjesavanja krvarenjaje zbognjegovezradajneulogeu nastankuSoka. Premamjestuknrarenjadijelimo na : VANJSKO - krv istjedeiz prekinutelsvne zile van kroz povrijedenu koZuili vidljirnr sluznicu; Vanjskokrvarenjesezaustavlja: l. Digitatnom kompresijom - sluzimosejagodicomprsta"bez prirudnih sredstava. a) Krvarenjelica i poshanidnihdijelovaglave: art. carotisext. (vanjskaZila kucavica).Piparnona vratu tako da dva prstastavimou prostorizrredu Adamovejabudicei m. stemokleidomastoideusa. art. facialis(lidnaarterija)Pipamotako da stavimopalacispod brade u produietku wabreZile kucavice,a srednjatri prstana prbstor ispredu5ke. b) Ikvarenjemekogoglavka: art.temporalissuperficialis(dou5naarterija).Pritisaksasrednjatri prsta na prostorispredu5ke. c) OpseZnija krvarenjana glavi: a. carotiscommunis(watnaiila kucavica) Pritisnemosasrednjatri prstau Zlijebiznedu Adamovejabudicei mi5i6am. stemokleidomastoideusa dok sepalcemi dlanomobuhvatiwat.

b) Kompresivnimzavojem Prednostkompresivnogzavojaje zaustavljanje krvarenjaizmaryih arteija ekstremiteta i prsnogkosa,dok sunedostacividljivi toa.latitr krvarenjaiz velikih krvnih zila. Bifiroje da sekornprimiraszrmoianai


mjestokrvarenjabez ometanjaprotokakrvi kroz dnrgedijelove ekstremiteta. Tehnika:sterilna gazasestavi na ranu' 2-3 putaseovije zavoipreko gwe.Zatimtt ttuti smohrljakzavoiaitiryF drugi okruglo valjkasti - pritisalc,te sezavojemprevija, a ii.A*rt koji 6e izrnSitikompresiju i zatehe.Nakonpostavljanja kompresivnogz-avoiakontroliramo "rp"t Uoiuetatremitetai puls perifernood zavoja.Boja mora biti norrralna, a puls prisutan. c) Esmarchovomtrakom (za ekstremitete) Elastidnatraknpo Esmarchuili njezinezamjenesluZeza potptuto krvarenjai iskljudivosekoristekod: zaustavljanje l. Amputacijeekstremiteta 2. Kod jakih krvarenjakoje ne moiemozaustaviti Kad sestavipoveskaekstremitetseobaveznoimobilizira. Na komad i datum papiraili koZupowijedenogtrebanapisatitodTo Y:"*e port"ug*3 u pol,.rkr radi frimj erenoginformiranja rnedicinskogosoblja koje 6ekonadnozbrinuti povrijedenog. Fravilnopostavljen Esmarch: - ranane krvari - perifernipuls sene PiPa - okrajinaje blijeda - na periferiji nemabolova Kod nepravilnopostavljenogEsmarchaosimcijanotiine(modre)boje periferijesveje suprotnood gorenavedenog Tehnikapostavljanja Esmarcha: i. Ofouji"" prije postavljanjapoveskepodiii (akoto okolnostidopuitaju) Z.Trakupostaviti5-10un od mjestakrvarenjau smjeruramenaodnosno prepone To znadi - na ruci iznedu ranei ramena -nanoz.tizneduranei PrePona 3. Prijepostavljanjapoveske,mjestoomotatigazom,vatomili platnom dabi sesprijedileozljedekoile,Livacaimi5i6a' : Improvizacija Esmarcha X.abimprovizacijskasredstvamogusekoristiti debljeuZe,guma'remen' trokutastamaxamai svednrgoStonije tankopoput ?icettanke uZadi. i Stapkojim seekstremitetsteZeTrourniquel- trokutastama^rama


2. UNUTARNIE KRVARENJE - krv se skupljaunutarjedne od tjelesnih Supljina.Kod unutarnjegkruarenjacilj je StobrZi tansport do prye kinn5ke ekipe,te kirur5ko zaustavljanjekrvarenja.Eventualnokod sumnjena krvarenjewaorte abdominalis(tbuine Zilelarcavice)dolaziu obzir kao priwemenamjera snaZanpritisak stisnutomSakomu podnrdje odmahispodpupka.

PRVA POMOC KOD KRVARENJA

1. Zaustavitikrvarenje 2. Poduzetimjereza suzbijanjeSoka J.

Osiguratitransportu specijaliziranuustanovu

Sor Sokje proceskoji mogupokrenutirazliEitiuzroci,a u urgentnimstanjima to je najde5de kwarenje. Od Sokatrebarazlikovativazovagalnu sinkopu(kolaps),koja nije opasna i koja bruosamaprolaziako bolesnikapostavimou horizontalanpoloZaj. U prvoj fazi Sokarijed je o kompenzatomimmehaniznimakoji centralizirajulmrni optok.Time seodrZavaprokniljenostsrca i mozgana raduntrenutro manjevafrrih organa. ZnaciSoka: 1. TAFIII(ARDIJA- puls izrcid100otkucajau minuti 2. HIPOTOMJA - mzaktlak;o tlaku semoZemogruboorijentirati pipajudipuls na art. radialis (paldanaarterija).Ako je puls prisutan anaEi daje tlakjo5 zadovoljavaju6i- 70 mm Hg ili viSe. 3. BLIJEDA KOZAI SLUZNICE 4. HLADNA KOLA 5. ZhIOJ Kasnijeseprikljuduju:Zed,mudnina,nemir,teSkodisanje. Postupaksabolesnikomu Soku: Otklonitiuzrokkoji je doveodo Soka-zaustavitikrvarenje!Imobilizirati povrijedeneekstremitete, utopliti bolesnikapokrivadem.Stavitibolesnika u autoransfuzijskipolozaj( podignutibolesnikuobjeruke i noge).za vrijemetransportabolesniktrebaleilatisaumjerenopodignutimdonjim


dijelomtijela. Zabranjenoje davanjepiia" dovoljnoje vlaienje usnica. Ako r. dugomora dekatina tansport do medicinskeustanove,moiemo bolesnil:udati tople napitke,ali samona Zlidicu.

IMOBILTZACIJA

irf

Imobilizacrjuje mjeraprvepomodikojom seodijedenidio tijela stavljau nepokretanpoloZaj.Onasepri prijetomuizvodi uvrjek'a kod ostalih ozljedasamona ekstremitetimai to kad su ozljedeopsefrreiteheg stupnja (rane,opekline,smrzotine). Da bi imobilizacijabila uspjelna"trebaimobiliziratidva susjednazgloba. To sepostiZetako da sepredmetomkojim seimobili?in, osim ozlijedenogdijela,obutrvatesusjednizglobovi,ali i dvije treiine susjednihdijelova. Imobilizirani zglobovi morajubiti u takozvanomprirodnom (fiziolo3kom)poloiaju,jer je u tom poloiaju dahr.razglobamlohavakao i u miSiii i tetive.To sepostiZestav{ianjemozlijedenogekstremiteta srednjipoloZajizmedunajj.adegsavinudai opnrZenosti. vedsei5da5eniili Prelomljenanrka ili nogane smijese<<nanje5tati>>, prelomljeni dio imobiliz;rraupoloZajuu kojem seruka ili noga nalaze. F iruEtu sredstva(daskai sliEno),te Cramerovaudlaga,moraju se gune ili plastike,papirnatomvatom,dijelovima obloZitislojemspuZvaste odje6e,sijenom,travorq li5iem, itd., i to na onoj stranikoja dolaziuz ozlijedenidio tijela. Vrhovi prstiju pri udwS6ivanjuSinazavojemili maramom,moraju ostati slobodni,jer sepo boji koie jagodica moZeustanovitije li zavojprevi3e stegnut. Imobiliziranedijelovetrebastavitiu umjerenopovi5enipoloZaj.Prva i uganudujednakaje kao i pri prijelomukosti. pomo6pri i5da5enju ve6sepo svimpravilimaimobilizacije Zglobovisene < namje5tsju>>, zadriavajuu poloZajuu kojemsenadu.


Zavoj aka

Zavai rafiTena

Zavojgrudnogkosa i polaktice

Zavcj lakle

Zavojkuka


ZavotSake

Zavoj kaliena

Zavaj stopala

Zavoj koliena l"Rorniaca")

rl

\r

.\

t

;v'}

\\

W ffi

6

{"4t,y'1/' Zavaina nozi i"strcnen")

ZavoiPaica

zavoi KlasiCn!


//

l,,i',t'..',.].i|

-l-f*irr*:"r. / 'Y/.-j5i:, -.1-

\-:\-lo4vA \ \\ "(ii /-f,, i,i

,l;/,./ '!,1/

Zavoj nadlaktice

Zavol poCtaktices obrtanjem

Zavoj la*ta ("kornja1a,,)

Zavojtake

Zavojpalca


ImobilizacijaI rPijevoz

Poval brade ("praCka")

Povoi nosa ("PraCka"i

$t',r',1\

lncbilizacrla vrata schanzovirnovratnikon

Pogtedsa strane (liievo)i odozgoEesna) kod inobilizaciiaglave zbog ozliedevratne kralielnice


lzgred imobirizacijekljucne kostl trokutastommaramom sprijeda (liieva) i straga (desno)

lmobilizacija rcmena i nadlaktice trokutastimmnramama

ffi

lmobilizacija nadraktice trokutastom naramamom sprijeda (tijevo) i straga (desno)

r;i

\li?

ffiW

obilizacija podlak maramom

trokutastom : e lmobilizacijapodtaktice ctalcCiama


Imobilizacijanadkolienicedaskama

tmcbilizacijapadkoljenice(noguuz nagu)

lmobilizacija gleinja dekom

lmobilizacijakod povrede Rraljelnice

lmabilizaciiaSakedaS1icom


il)

L

a J

ly) kr:d

c) iskrv:rreni;r

d)

L

(:] prsnog koia

k

f) trubtrlta

rr) lroirri

Prikaz polotaia kod razliditih vrsta pavreda

SKRIPTA PRVA POMOC 14/02/2012  

sluzbena skripta za prvu pomoc studij medicine, prva godina MEF F.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you