Page 1

VÄSTSVERIGE MEDFÖLJER MEETINGS INTERNATIONAL #55 2013 S I DR UB R I K

Göteborg #04 APR 2013

ANNELI HULTHÉN

KS–ORDFÖRANDE

Arbetet att jaga in möten och events får aldrig sina

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

1


Meeting expectations since 1918 Viktiga möten för få eller kraftfulla konferenser för många – hos oss är alla gäster

Tack vare vår kapacitet och kompetens ger vi dig en rad lönsamma mervärden.

lika viktiga. Välj mellan 50 flexibla möteslokaler som rymmer allt mellan två till

Välkommen till oss - tillsammans skapar vi oförglömliga möten.

10 000 personer. Här finner du även 704 förstklassiga hotellrum och sviter samt sju populära barer och restauranger. Tack vare vår erfarenhet och vårt brinnande

Mer information: svenskamassan.se 031-708 83 90.

engagemang ser vi till att just ditt möte blir precis så som du önskar.

Mässans gata/Korsvägen, SE-412 94 Göteborg

Vårt läge är optimalt. Vi ligger strategiskt placerade nära city med utmärkta kommunikationer, granne med nöjesparken Liseberg, Scandinavium och evenemangsstråkets alla andra scener och arenor, bara ett par kvarter från paradgatan Avenyn.


S I DR UB R I K

Gunilla Mitchell

VI FOKUSERAR PÅ MÖTESINDUSTRINS MÖJLIGHETER HELA ÅRET I över 14 år har jag t­ illsammans med många engagerade entre­prenörer, politiker, ­samarbetspartners och kollegor inom Västra Götalands­ regionen arbetat för att vi och våra gäster ska upptäcka de vackra land­ skap vi har, kunna ta del av det stora kultur- och fritidsutbud som finns, koppla av, överraskas av alla fantas­ tiska restauranger, och mycket annat. Som vd för Västsvenska Turist­ rådet har jag också under hela den här tiden jobbat för att få andra gäster än turister att besöka vår region. Sedan i februari finns ett beslut, antaget av Regionutveck­lingsnämnden, som innebär att Västra Götalandsregionen aktivt arbetar med att uppmuntra medarbetare, forskare och näringsliv att bjuda in till möten, kongresser och events för att på så sätt stärka regionens forskningsmiljöer, attrahera talanger, sprida västsvenska innova­ tioner och visa upp de kvaliteter vi har som region.

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

Projektet ”Möten för tillväxt i Västsverige” har tagits fram av Västsvenska Turistrådet eftersom en viktig del av effekterna av möten kommer turismföretagare till del. Mötesgäster fyller hotellrum, vi bjuder dem på minnesvärda mat­ upplevelser, vi visar sevärdheter och många besökare som är här för första gången i samband med ett arbets­ relaterat möte, en kongress eller en konferens återvänder ofta med familjen, vänner eller på egen hand. Samtal med forskare, ansvariga för olika verksamheter inom regionen och näringslivet, kombinerat med visionen som regionen antagit om att vi vill skapa ett område där man kan leva ett gott, hållbart och innehålls­ rikt liv, har gjort att jag förstått hur angeläget det är att få fler att vilja, våga och kunna bjuda in till möten här hos oss. Ett möte genomförs främst för att man vill förflytta kunskap mellan

deltagarna. Arrangeras mötet i vår del av landet kan många fler av dem som bor här ta del av kunskaperna. Samtidigt får vi möjlighet att visa det som gör regionen till en fantastisk plats att besöka, bo och arbeta i. Vi är en region som arbetar fokuserat med att utveckla mötes­ industrins stora möjligheter hela året. Jag är glad över att ha fått bidra till att göra Västra Götaland till en ännu bättre region. Året runt och veckans alla dagar. Gunilla Mitchell Nyligen avgående vd för Västsvenska Turistrådet

För mer information om Västsvenska Turist­ rådets arbete i mötesindustrin kontakta gärna Carin.Klemetz@vastsverige.com

3


4

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande (S), Göteborg

SATS N I N G A R

RÄCK UPP HANDEN SÄG ATT NI VILL ATT NÄSTA MÖTE LÄGGS I GÖTEBORG – Den absolut viktigaste politiska frågan i Göteborg just nu är infra­ strukturpaketet. Den frågan måste hålla uppe farten. Det handlar om en satsning på runt 34 miljarder kronor, och trängselskatten ska bidra med 14 av de miljarderna, säger Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ord­ förande (S). Västsvenska infrastrukturpaketet ska medverka till ett starkt och attraktivt Västsverige och innehåller satsningar på kollektivtrafik, järn­ vägar och vägar. Investeringarna ska skapa en större arbetsmarknad och främja sysselsättning och tillväxt. Satsningarna ska också bidra till att bromsa trafikens negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i infrastrukturen. Det västsvenska paketet är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunal­ förbund, Landstinget Halland, Västtrafik samt Trafikverket, som är huvudman för arbetet. Några av satsningarna är: ƒƒ Västlänken. En järnvägstunnel med stationer under centrala Göteborg som innebär att tågen inte behöver vända på centralstationen som de

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

måste göra idag, utan kan gå vidare mot andra destinationer direkt. ƒƒ Kollektivtrafikinvesteringar inom kollektivtrafikprogrammet K2020. ƒƒ Delfinansiering av Göta Älvbron, den viktigaste kollektivtrafik­ förbindelsen över älven. Den befintliga bron är i dåligt skick och en ersättare behövs. ƒƒ Marieholmstunneln. En vägtunnel under Göta älv i Göteborg ska avlasta trafiken i Tingstadstunneln och minska sårbarheten i älv­ förbindelserna. Marieholmstunneln är en fortsättning på den så kallade Partihallsförbindelsen som är under utbyggnad och ska binda samman E20 och E45. Anneli Hulthén anser att det är väldigt viktigt för Göteborg att ha en vision för stadens identitet/varumärke och därmed utveckling. – Varje generation ändrar och ska­ par sin vision av vad staden ska vara och hur den är. På frågan hur betydelsefullt det är att möten, som kongresser, konferen­ ser och evenemang, är inskriven i en sådan strategi blir svaret: – Det är klart att den frågan också är väldigt viktig. Vi måste precis som

med infrastrukturpaketet hålla uppe farten, men framför allt vara ute och jaga in möten och events. Det arbetet får aldrig sina. Men det handlar inte bara handlar om arbetet som görs av Göteborg & Co och Göteborg Convention Bureau. – Det gäller för alla personer i våra respektive yrkesroller, även inom kultur och idrott, att hitta nya events som kan genomföras här. Vi ska alla bli bättre på att räcka upp handen. Vad kan Anneli Hulthén som politiker göra för att stärka arbetet med att profilera Göteborg som den medvetna och mogna mötes- och evenemangsstaden? – Vi ligger mycket långt fram med vårt framgångsrika miljöarbete. Vi kan bland annat titta på ICCAs Scandinavian Sustainability Index där Göteborg har första platsen för andra året i rad. Nu måste vi också bli bättre på att berätta det för världen. Möten och event är sällan en poli­ tiskt kontroversiell fråga. Hur mycket betyder ett bra samarbete mellan de politiska partierna i de här frågorna? – Det är jätteviktigt att vi kan ha en samsyn på hur vi också framöver ska vara en stad där stora events, som

5


SATS N I NGA R

exempelvis det senaste EM i friidrott inomhus vilket genomfördes med stor framgång. – Men det kan också bli mer poli­ tiskt kontroversiellt framöver. Ska vi aktivt arbeta för att också få genom­ föra friidrotts-VM inomhus? Vi tittar också på Volvo Ocean Race år 2015, 2018 och 2021. Det är stora frågor som kan kräva nya sätt att tänka. Ska

näringslivet eller akademin. Ett kreativt klimat har byggts upp från grunden, som manifesteras 2021 med ’Innovation Hour’. Göteborg har dessutom de bästa lärarna med de bästa förutsättningarna. Världens ungdomar kommer hit en gång om året för kunskapsutbyte. Med flexibla boendeformer och program för såväl unga som seniora forskare attraherar

”Det är stora frågor som kan kräva nya sätt att tänka” vi vara med måste vi vara beredda att satsa. För Anneli Hulthén är Göteborgs 400-årsjubileum om åtta år ett drömevenemang. Det ska bli ett drömevent för invånarna, och inte bara för besökarna. Ansvariga för den handlingsplan som finns är Göteborg & Co. – Tusentals människor har deltagit i en öppen process om hur vi tillsam­ mans kan fira staden. Nu har arbetet sammanställts i ett förslag med möj­ ligheter. Ambitionen är att det ska bli mer än ett jubileum. Så här skriver man bland annat om vad som kan hända år 2021: ”År 2021 är Göteborg känt som idéernas och möjligheternas stad. Göteborg är ett levande labb för utveckling av ny kunskap, där idéer bryts mot varandra och testas. Det är en stad där kunskap omsätts i praktik och där vi tar oss an svåra utmaningar på nya sätt. Samverkan mellan olika aktörer är central. Innovation genom­ syrar vårt sätt att arbeta – oavsett om det handlar om offentliga aktörer,

6

Göteborg allt fler.” Men också: ”Göteborg är en modig testarena. Forskare och andra aktörer möts över ämnesgränserna för att anta de stora samhällsutmaningarna. Här testas lösningar för fler jobb, en bättre skola och nya boende­ former. Olika grupper tittar särskilt på social hållbarhet och grön stads­ utveckling. Göteborg är staden där nya rön direkt kopplas till handling. Vi vågar testa. Misslyckas vi provar vi helt enkelt igen. Ett tillåtande och kreativt klimat lockar inter­ nationella gästforskare och unga experter. Stora satsningar görs inom innovation och entreprenör­ skap. Samarbeten mellan akademi, näringsliv och organisationer, såväl lokala som internationella präg­ lar labbet. Mötesplatser skapas på stadens campus och science parks. Även skolor används för aktivi­ teter och möten. Initiativtagare är Chalmers, Göteborgs universitet, Handelskammaren, institut och organisationer.”

M E E T INGS INT E RNAT ION A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg www. meetingsvastsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


S I DR UB R I K

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

7


S ID RU BRI K

8

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


SATS N I N G A R

Hur får man politik, näringsliv och universitet/högskola att samarbeta för att utveckla en stad och region som Göteborg? – Vi har en väldigt bra dialog redan idag mellan företag, universitet och staden. Vi har också en modell för att fortsätta utveckla det arbetet, bland annat i ett samarbetsavtal med Shanghai.

samförståndsavtalet tillsammans med Shanghais borgmästare. I delegatio­ nen fanns politiker, tjänstemän samt representanter från universitet och näringsliv. Avtalet gäller fram till 2016 och handlar om samarbete på sju områden: kultur, sociala frågor, forskning och utbildning, urban framtid och mobilitet, energi och miljöteknik, maritimt samarbete samt

”Vi ska alla bli bättre på att räcka upp handen” Göteborg och Shanghai har varit partnerstäder sedan 1986, men deras gemensamma historia går tillbaka ända till 1700-talet då Ostindiska Companiet började handla med Kina. Genom åren har städerna samarbetat kring bland annat handel, avfalls­ hantering, miljöteknik och kultur. Utbytet har till exempel varit i form av delegationsresor i båda rikt­ ningar och deltagande i olika större arrangemang, som till exempel världs­ utställningen i Shanghai 2010. På senare år har intresset från kinesisk sida ökat för hur de kom­ munala förvaltningarna arbetar med exempelvis äldreomsorg och barnoch ungdomsfrågor. Göteborgs hamn har dessutom ett systerhamnsavtal med Shanghais hamn sedan 1994 och 2005. Det kinesiska intresset för Göteborgs hamns miljöarbete har ökat sedan den kinesiska regeringen börjat ställa hårdare miljökrav på Shanghais hamn. I mitten av april åkte en dele­ gation från Göteborg till Shanghai där Anneli Hulthén undertecknade

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

främjande av företagsamhet, handel och turism. För att Göteborg ska kunna skapa ännu fler möten, kongresser och events säger Anneli Hulthén att de ska tuffa på i arbetet som redan genomförs. Det kan vara när man är ute i sina respektive organisationer, föreningar och i olika uppdrag eller om man är med på ett nationellt eller internationellt möte. – Räck upp handen och säg att ni vill att nästa möte läggs i Göteborg. Det är enorma fördelar med att allt finns under ett tak. Det är fantast­ iskt att man kan slippa använda ens bussar för att ta sig mellan kongress-, mäss-, eller idrottsanläggningen till sitt hotell eller annat boende, och att det finns ett rikligt utbud av restau­ ranger inom hela det ekonomiska spannet upp till restauranger i Guide Michelin. Anneli Hulthén nämner också ett allt större utbud av hotell. Snart till­ kommer det tredje tornet på Gothia Towers, staden har fått Clarion Hotel Post och lilla Dorsia med sina 27

rum. Palace Hotel byggs om, och det öppnar nya bed and breakfast. – Vi behöver ett brett utbud av boendealternativ för att vi ska kunna fortsätta skapa stora evenemang och ge plats till flera. Vilka utvecklingsområden bör prioriteras när det gäller att fort­ sätta utveckla Göteborg som mötes-, idrotts-, kultur- och evenemangsstad? – Vi ser över de stora arenorna kontinuerligt. Hur ska vi vidare­ utveckla Scandinavium? Ska vi bygga en ny stor arena? Vi ser hela staden som en arena, men vi inspireras också av städer som Houston när det gäller att kunna använda många små scener. Vi lär oss av hur de som arrangerar Way Out West tänker. Det är en pågående fråga som aldrig står still. Vilken betydelse har universitet och högskolors forskning och utveck­ lingsavdelningar för att skapa fler kongresser och events i Göteborg? – De betyder oerhört mycket. Studenterna är kanske vår allra största tillgång. Unga människor och deras uttryck i en stad har en drag­ ningskraft i sig själv. Göteborg var tidigt ute med att satsa på en Convention Bureau. Anneli Hulthén säger att tack vare det har staden under flera år haft ett stort försprång eftersom Göteborg Convention Bureau har varit fram­ gångsrik. – Nu måste vi satsa mer och fort­ sätta att utveckla den verksamheten.

9


S ID RU BRI K

10

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


Jan Borén, professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset Foto: Magnus Gotander, Bilduppdraget

KUN S K A P S DELN I N G

”JAG PRIORITERAR MINDRE, SKRÄDDARSYDDA KONGRESSER” – Framgångsrik forskning kräver internationella mötesplatser för att träffa världens ledande forskare. Det säger Jan Borén som arbe­ tar på Wallenberglaboratoriet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han är professor vid institutionen för medicin vid Göteborgs universitet, chef för det strategiska forsknings­ centret Sahlgrenska centrum för kardiovaskulär och metabola research samt konsultläkare vid klinisk kemi på Sahlgrenska. Enligt Jan Borén rör sig forsk­ ningsfronten enormt snabbt framåt, och det är absolut nödvändigt att regelbundet träffa andra forskare inom sitt forskningsområde. Här har kongresser ett stort värde. Dels för att ta del av de senaste forskningsrönen, dels som mötesarena. Kongresser har även stor betydelse för utvecklingen av institutionerna på Sahlgrenska och universitet. – Som etablerad forskare är oftast diskussioner och utbyten med andra internationella forskargrupper det som ger mest. Jag tror också att det är helt avgörande för yngre forskare att bygga upp ett globalt kontaktnät med andra forskare. Det finns forskare som tycker att det är tidskrävande att åka på

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

kongresser. Men stora möten kan ha olika karaktär. Jan Borén berättar att det finns mastodontkongresser där det i första hand handlar om att för­ medla forskningsresultat. Sedan finns det mindre, skräddarsydda kongresser där man får tid att diskutera och träffa internationella kollegor. – Vi får fler och fler av den mindre, mer skräddarsydda varianten vilket är väldigt bra. Jan Borén betonar hur väsentligt det är att Göteborg bygger vidare på att vara en kunskapsstad som har möjlighet och vilja att arrangera ange­ lägna möten. – Det är otroligt viktigt att vi får hit internationellt ledande kongresser med de bästa forskarna. Ska Västra Götalandsregionen, vårt universi­ tet och staden vara en betydelsefull spelare som hela tiden utvecklas måste vi kunna attrahera de bästa kongresserna och forskarna. Vi har stora förutsättningar för att göra det bra här i Göteborg. Genom åren har Jan Borén deltagit i ett hundratal vetenskapliga kon­ gresser och varit talare på majoriteten av dem. Han säger att ett problem idag är att det arrangeras alltför många olika möten med delvis samma föredragshållare.

11


KU N SKA PS D ELN I NG

– Numera prioriterar jag mindre skräddarsydda kongresser där man verkligen har möjlighet att interagera med andra framstående forskare. Jan Borén har fått flera utmärk­ elser, bland andra De Irvine H Page Awards för unga forskare, American Heart Association, 70 Scientific Sessions (1997) och Göran Gustafsson-priset i medicin från

kongresser tycker Jan Borén att det redan är så. – Inom akademin ska vi ägna oss åt undervisning, forskning och interaktion med det omgivande samhället. Att arrangera mötesplatser, kongresser och networking är viktiga delar för att stimulera samverkan med det omgivande samhället. Hur har Göteborg Convention

”Framgångsrik forskning kräver internationella mötesplatser” Kungliga Vetenskapsakademien (2004). Dessutom har hans artiklar publicerats i många vetenskapliga tidskrifter. Inte oväntat har han ett stort nätverk globalt och sitter i flera inter­ nationella organisationskommittéer som arrangerar vetenskapliga möten. – När man ser hur andra stä­ der och anläggningar genomför vetenskapliga möten inser man hur proffsigt det fungerar i Göteborg. När det handlar om läkarkårens vidareutbildning har kongresser en avgörande roll. – För läkare är fortbildning självfallet avgörande, att få ta del av kunskapsutvecklingen och de sista behandlingsresultaten. Alla kun­ skapsföretag måste ligga i främsta forskningslinjen. Antingen är man med eller så är man inte med. För sjukvården och samhället finns det stora pengar att spara när läkarna kan erbjuda den mest effektiva vården. På frågan om det borde vara mer akademiskt meriterande att arrangera

12

Bureau bidragit till att göra Jan Boréns arbete med kongresser lättare? – De var med när vi ansökte om att få arrangera European Atherosclerosis Society Annual Conference. Det stöd och underlag vi fick var av stor betydelse för att vi fick hit mötet. När vi sedan planerade mötet fick vi mycket bra uppbackning av kongress­ anläggningen och deras mycket professionella medarbetare. Jan Borén anser att Göteborg redan har det som krävs av en väl fungerande stad för att skapa för­ utsättningar för bra genomförda kongresser. – Jag tror inte man kan göra så mycket mer än att ligga på och visa upp sig som en viktig stad där man har stor erfarenhet av olika slags möten. En annan betydelsefull faktor är förstås kostnadsläget på kongress­ anläggningen.

M E E T INGS INT E RNAT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg www. meetingsvastsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


S I DR UB R I K

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

13


14

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L ® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


Adam Smith, Editorial Director, Nobel Week Dialogue

SA M A R B ET E

NOBEL WEEK DIALOGUE ”VI VILL ÖPPNA FÖR NYA TANKAR OCH NYA VÄGAR ATT TÄNKA” Nobel Media har inlett ett sam­ arbete med Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad via dess bolag Göteborg & Co kring Nobel Week Dialogue. Samarbetet innebär att regionen tar hand om värdskapet för mötet den 9 december i år och även 2015. Tanken är att det ska bli ett event som pendlar mellan Stockholm och Göteborg vartannat år. Det skulle betyda att Göteborg får evenemanget 2021, det vill säga samma år som staden fyller 400 år. – Vår strävan är att dela med oss av den unika kompetens som sam­ las under Nobelveckan och skapa ett större engagemang kring de Nobelprisrelaterade aktiviteterna över de regionala gränserna, säger Adam Smith, Editorial Director för Nobel Media som arrangerar Nobel Week Dialogue. Arrangemanget är en ny program­ punkt under Nobelveckan med syfte att skapa en årligen återkommande vetenskaplig kongress och fördjupa dialogen mellan Nobelpristagare, ledande forskare och vetenskapsmän, opinionsbildare och en engagerad all­ mänhet. Det första mötet med temat genetik genomfördes i Stockholm den 9 december förra året. En enkät skick­ ades ut efteråt och av de som svarade tyckte 99 procent att det hade varit intressant och 97 procent ville vara med igen. Det är ett ambitiöst pro­ gram som Nobel Week Dialogue

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

erbjuder allmänheten den 9 decem­ ber. I Stockholm medverkade sju Nobelpristagare och 23 världsledande forskare, vetenskapsmän och exper­ ter som mötte en engagerad publik. Nobel Media räknar med att kunna hålla ungefär samma nivå också i Göteborg. Det är Västra Götalandsregionen och Göteborg stad som har öppnat dörrarna till det nya långsiktiga samarbetet, men även företaget Carl Bennet har stigit in i sponsorsfären, liksom Ericsson. Framöver för­ väntas Nobelveckan fyllas på med fler sponsorföretag från regionen. Ambitionen är att de 1 500 personer som förväntas delta inte ska behöva betala någonting för sin medver­ kan, eftersom målgruppen främst är studenter från Göteborgs universitet och Chalmers. Tillkommer gör med största sannolikhet någon eller några globala sponsorer. – För att kunna skapa ett program på riktigt hög nivå har vi stor hjälp av Nobelpriskommittéerna. De fungerar som våra rådgivare och har mycket kunskap om vilka frågor som är mest aktuella och vilka frågeställningar som har ett högt intresse bland dem vi vill skapa dialogen med. Det finns en stark innovations- och utvecklings­ energi i Göteborg därför var det en naturlig utveckling att flytta evene­ manget dit. – Programmet produceras av oss tillsammans med våra partners. Vi

vill skapa en dialog och en diskussion mellan vetenskapsmännen och de som inte är vetenskapsmän, och i frågor som vi kanske inte normalt har uppe på dagordningen utanför vetenskaps­ männens fokusområden. Vi vill bidra till aha-upplevelser för deltagarna. Det kan ju vara ganska svårt ibland att förstå vad vetenskapsmännen sysslar med, hur de bedriver sin forsk­ ning. Vi vill öppna för nya tankar och nya vägar att tänka. Nobel Week Dialogue genomförs på Svenska Mässan. Adam Smith är nöjd med valet av mötesplats efter­ som där finns alla möjligheter till stora föreläsningar och flera mindre lokaler där dialogen kan fördjupas i mindre grupper. – Lennart Johansson på Göteborg & Co är vår huvudkontakt och hans nätverk i Göteborg är oöverträffat. Nu arbetar vi på att skapa detaljerna i det omfattande programmet. Vi räknar med att det ska vara klart för publicering i september, men redan i maj har vi de stora linjerna klara. – Det är ett oerhört spännande projekt som vi hoppas ska skapa nya utvecklingsvägar. Kanske till och med locka några av deltagarna som inte är vetenskapsmän att bli en del av forskarsamhället.

15


S ID RU BRI K

16

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


Birgitta Losman, ordförande (MP), Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland Foto: Bert Leandersson

UT VEC K LI N G

MÖTEN – EN DEL AV VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS UTVECKLINGSARBETE I januari fattade Västra Götalandsregionens utvecklings­ nämnd beslut om att ge i uppdrag åt det av regionen helägda bolaget Västsvenska Turistrådet att inleda ett projekt med syfte att få fler möten till regionen. Birgitta Losman (MP) är ord­ förande i Regionutvecklingsnämnden och ansvarig för regionens insatser för att främja en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling i hela Västra Götaland. – Genom att vi alla tillsammans bidrar till en kultur som är öppen, nyfiken och välkomnande skapas förutsättningar för att människor ska trivas och växa här. Jag ser fram emot att vi från regionens sida uppmuntrar och hjälper till att locka möten till oss som stärker hälso- och sjukvården och det regionala utvecklingsarbetet. Jag följer arbetet inom Västsvenska Turistrådet noga. Birgitta Losman säger vidare att en av utmaningarna med att vara politi­ ker är att hela tiden ställas inför att göra prioriteringar. – När det gäller mötesindustrin är det av stor vikt att vi lyckas förena ekonomisk utveckling med minskad klimatpåverkan. Den som lyckas med det blir verkligt konkurrenskraftig ur ett globalt perspektiv. Här finns en resa att göra och en hög ambition från Västra Götalandsregionen att lyckas.

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

– En sak som vi brukar kunna enas om över partigränser är behovet av ett kunskapssamhälle. Möjligheter för människor att mötas är en viktig del i att bygga kunskapssamhället. Regionutvecklingsnämnden jobbar med en mängd frågor. Ytterst är uppdraget att arbeta för att så många som möjligt ska ha jobb. Utvecklingsinsatser för företagande, stärkt industriell utveckling och kompetensförsörjning är centralt. Nämnden har precis antagit hand­ lingsprogram inom fyra områden: hållbara transporter, life science, livsmedel – gröna näringar och energi – samt klimatteknik. Birgitta Losman säger att inom samtliga områden kan spännande möjligheter till möten finnas. – Inom koncernen Västra Götalandsregionen finns enormt stark kompetens hos medarbetarna inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Förhoppningsvis får vi de kommande åren se fler interna­ tionella och nationella möten här inom de områden där regionen visar framfötterna nationellt och globalt. Spetskompetensen finns inte bara i de större städerna, utan i hög grad i mindre orter.

17


S ID RU BRI K

18

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


Helene Brynfeldt och Lisa Ehn, Göteborg Convention Bureau

S ER VI C E

MARKNADSSERVICE VIKTIG I MÖTESVÄRVNING Omkring 40 anbud per år tas fram av marknadsassistenterna Helene Brynfeldt och Lisa Ehn, i samarbete med projektledarna på Göteborg Convention Bureau, GCB. Anbuden presenteras sedan för styrelser, kom­ mittéer, organisationer och företag där staden säger sig vilja stå värd för eventet. Det är ett grundläggande led i processen att skapa fler kongresser. GCB marknadsför Göteborg som mötesstad och lyfter fram fördelarna i specialanpassade ansökningar. Under värvningsprocessen sätter marknads­ assistenterna program för site visits, och layouter för presentationer och PR-foldrar skapas. De hjälper även till med webbtexter och turistinforma­ tion. Redan när ansökan skickas iväg har Lisa Ehn säkrat hotellkapaciteten. Det kan röra sig om 4 000–5 000 hotellrum flera år i förväg. – Vi ska veta allt om hur Göteborg ligger till med miljöarbetet, vilken anläggning som kan passa för ett möte eller en bankett, vilka hotell som ligger i närheten och hur de ska ta sig hit. Men också vad delegaterna kan göra på fritiden och hur restau­ rangerna kan tillföra en fördel för mötet, säger Helene Brynfeldt. – Sjuttiofem, åttio procent av det vi arbetar med handlar om

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

vetenskapliga kongresser, främst tillsammans med Sahlgrenska och Chalmers, men också Handels­ högskolan, nationella förbund och föreningar, säger Lisa Ehn. Hon berättar att bearbetningen av en kongress kan vara väldigt lång. Ibland har projektet bearbetats i upp till åtta år innan det ens beslutas att de ska skicka in ett anbud. Och då kan det vara ytterligare fyra år tills mötet faktiskt ska genomföras. Därefter kan det dock gå väldigt fort. – Det händer att vi får någon eller några månader på oss att arbeta fram ett anbud till beslutsfattarna, men ibland har vi bara en till två veckor på oss. Hela processen är oftast en fyr­ stegsraket som börjar med ett anbud, en presentation, site visit och ett beslut, men ibland kan vändorna vara fler. Utvecklingen går mot digitalt material. För sex år sedan användes nästan uteslutande trycksaker. Idag är fördelningen runt 80–20, till fördel för digitalt. – Allt grundmaterial är framtaget av oss, och jag har nyligen uppdaterat texterna med ett nytt tonläge. Ett nytt formspråk är också på gång från vår inhouse-avdelning. Text och layout anpassas för varje anbud, presentation

eller folder för att kännas personlig och vänlig. Precis som staden, säger Helene Brynfeldt. – Vi måste också vara bra på att skapa trygghet. De Göteborgs­ ambassadörer som ska presentera det kommande mötet inför en beslutande församling ska känna att de får det stöd av oss de behöver. – Varje presentation är personlig och vi anpassar manus och bildval. Det handlar ju om olika sorters möten så det går inte att återanvända en presentation genom att bara byta ut kongressnamnet, tro inte det, säger Lisa Ehn. Helene Brynfeldt tillägger att personen som ska hålla presentatio­ nen sannolikt inte känner till allt som Göteborg har att erbjuda. – Vi måste hänga med i vad som sker i staden så våra kunder får den bästa uppbackningen. Sedan ska professorn eller forskaren tillföra sitt eget material. Det är självklart mycket betydelsefullt att Göteborg har fram­ stående forskning. Om staden går vidare i besluts­ processen genomförs en site visit för de slutgiltiga beslutsfattarna. De ska få en överblick av vad destinationen kan erbjuda och att allt fungerar som de vill.

19


S E R VI CE

– De ska känna att deras möte är viktigt för oss. Därför är vi noga med att allt ska fungera perfekt. Vi tar fram anpassade besöksprogram beroende på vad som passar bäst för just deras möte, säger Lisa Ehn. Vi visar möteslokaler och hotell samt äter på någon av krogarna som ingår i restaurangföreningen. Kanske hinner de se något av Göteborgs alla

Andra faktorer som Helene Brynfeldt och Lisa Ehn lyfter fram är synligheten. Ett stort möte märks i en så pass liten stad som Göteborg. I en större stad hade inte mötet varit syn­ ligt på samma sätt. De nämner också Göteborgs profil ”Den miljövänliga staden” och att staden toppar ICCA Scandinavian Sustainability Index för andra året i rad.

”Göteborgs ambassadörer ska känna att de får det stöd av oss de behöver” smultronställen och en tur med färjan över älven innan de tar sig hem via en av Europas grönaste flygplatser. Där dessutom enbart miljöcertifierade taxibilar får köra. Lisa Ehn och Helene Brynfeldt är överens om att i många fall är sta­ dens support avgörande. Beroende på mötets storlek kan det handla om uppflaggning vid anläggningen, ett välkomnande på flygplatsen eller att restaurangerna samarbetar. Om mötet är tillräckligt stort kan de ansöka om stadens mottagning där även borgmästaren kan medverka ibland. När de ska svara på fördelarna med att ha ett möte i Göteborg krävs det ingen betänketid. Allt är under ett tak. Det är gångavstånd som verkligen är just det. Den stora kon­ gress- och mässanläggningen ligger mitt i city. Det finns väldigt många restauranger och flera har en stjärna i Guide Michelin. Därutöver finns det stor erfarenhet av att ha genomfört många kongresser, konferenser och företagsevenemang.

20 

Göteborg är även känt för många bra hotell i city, och tillväxten är stor. Några exempel är Clarion Hotel Post, Radisson Blu Riverside Hotel på Lindholmen, nya femstjärniga Gothia Upper House och snart även Gothia Towers tredje torn samt Hotel Palace som renoveras just nu. – Vårt arbete är ansvarsfullt och spännande, och det är precis lika roligt varje gång vi får hem ett arrangemang. Vi vill också att besök­ arna är så nöjda att de vill komma tillbaka som privatpersoner och ta med sina familjer, säger Helene Brynfeldt. – Ett annat perspektiv kan vara att internationella forskare vill flytta hit och arbeta som gästforskare. Då stärker vi ju även Göteborgs forsk­ ningsklimat, säger Lisa Ehn.

M E E T INGS INT E RNAT I ON A L ® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg www. meetingsvastsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


KUN S K A PSSI DR DELN UB IRNI G K

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg 21 M E E T INGS INT E RNAT ION A L® VÄS TSVER I G E    |     G öteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

21


22 

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


Krister Dahl, Executive Chef, Gothia Towers

M EDVET N A VA L

ANPASSA MATEN SOM SERVERAS TILL DET VERKLIGA BEHOVET Krister Dahl, Gothia Towers Execu­ tive Chef, har vunnit fyra OS-guld i matlagning, något han är ensam om. Så sent som i oktober förra året ledde han landslaget till ett OS-guld. Vid årsskiftet lämnade han arbetet som lagledare för kocklandslaget, ett uppdrag han har haft sedan 2005. Under en period framöver ska han jobba som mentor för landslags­ kockarna. – Det är jätteroligt att vår köks­ mästare Fredrik Andersson kommit med i kocklandslaget. Det är inspire­ rande för honom och för kollegorna i köket. Att vara med i landslaget är en fantastisk utbildning. Man får lära sig mycket nytt, se världen och influeras av nya smaker Som Executive Chef står Krister Dahl som garant för att all mat och dryck som serveras under Gothias tak – från fikavagnar till gourmet­ menyerna på nya Upper House Dining – alltid håller högsta klass. Han hjälper också till att anpassa och kombinera bankett- och festmenyer, finns tillgänglig som bollplank och inspiratör för att gästerna ska få den rätta smakupplevelsen.

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

Krister Dahl har över tjugo års erfarenhet i yrket och har, förutom att ha varit lagledare för kocklands­ laget, bland annat arbetat med Nobelmiddagar, varit chefskock och drivit egen restaurang. – Vårt mål är att erbjuda njut­ ningsfull mat tillagad av kockar med passion för sitt yrke. Vi vill servera mat gjord på råvaror av hög kvalitet och inköpta med fokus på att kunna erbjuda gästerna närproducerade, miljömedvetna alternativ som är transporterade till våra restauranger där ett helhetstänkande för miljön är invägt. Enligt Krister Dahl är västkusten så mycket mer än fisk och skaldjur. Han konstaterar att i Göteborgs närhet finns det flera små producenter som levererar fantastiskt bra kött. Därför var det glädjande att Gothia Towers restaurang West Coast blev landets första krog som fick använda ursprungsmärkningen ”Svenskt kött” i menyerna. Ursprungsmärkningen är frivillig och innebär att hundra procent av all köttråvara i produkten är från gris, nöt, får eller lamm som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige.

Produkten är också tillverkad och förpackad lokalt. – Att utöka vår frivilliga ursprungsmärkning till att även gälla restauranger är ett naturligt steg för oss. Vi vet att sju av tio kött­ konsumenter vill ha svenskt kött, det här är ett sätt att hjälpa till att göra medvetna val. Under året ska vi också börja använda märkningen i de room service-menyer som West Coast ansvarar för. Ledorden håll­ barhet, miljö och medvetna val är ett ställning­stagande vi är stolta över. När det gäller Svenska Mässans arbete för hållbarhet baseras flera åtaganden i form av policys, medlem­ skap och program. Både mässan och Gothia Towers är certifierade enligt Equality tillgänglighetscertifiering. Mässan arbetar också med Göteborgs stads miljöledningssystem. Därutöver är anläggningen miljödiplomerad vilket innebär att diplomeringen utgår från miljöpolicy, miljömål och detaljerade handlingsplaner. Alla byggnader är energideklarerade. Mässan arbetar för att successivt öka andelen ekologiska och lokalt producerade råvaror i köket. Hur vill Krister Dahl utveckla Gothias kök?

23


M E DVETNA VA L

”Att utöka vår frivilliga ursprungsmärkning till att även gälla restauranger är ett naturligt steg”

– När jag skulle rekryteras pratade vi om att skapa en liknande roll här som jag hade i landslaget, det vill säga att vara konceptansvarig för befintliga och nya koncept och att arbeta nära köks- och restaurangcheferna. – En roll som handlar om att coacha, motivera och utveckla hela gruppen. Att se till att vi är i ständig utveckling och alltid ifrågasätter hur vi kan bli bättre. Det handlar om konsten att skapa helheten, att sätta och ta sakerna vidare. Krister Dahl tycker om arbets­ dagar där förmiddagen till exempel innebär planering av mat till 70 gäster på West Coast, och förberedelser inför en bankett för 3 000 personer på eftermiddagen. – Jag gillar att två dagar aldrig är lika, det också är utmaningen med en så stor arbetsplats. När det gäller valet mellan när­ odlat och därodlat nämner Krister Dahl ett exempel inför planeringen av Astra Techs världskongress och samarbetet med deras kongress­ ansvarige Patrik Flygh. Upplägget var inriktat på ett uttalat miljöper­ spektiv i alla avseenden. Bland annat vattenkonceptet där alla gäster fick en egen återanvändningsbar vatten­ flaska som de själva fick fylla på vid

24 

vattenstationer som var direktkopp­ lade till vattenledningarna. – Med maten ville jag visa utbudet i Sveriges otroliga skafferi och som vi har i vår närhet. Jag tog med mig några tankar från Nobel 07-middagen som jag gjorde. Varmrätten skulle bli en lammfilé för 3 000 personer, men det kändes som om det skulle gå åt en väldig massa lamm. Istället tittade vi på lammrostbiffen där vi bland annat kunde använda flera andra delar av lammet, som exempelvis läggen. Krister Dahl var i New York när han fick ett telefonsamtal från Sverige: – ICA hade köpt upp allt lamm vi hade tänkt servera, och det var bara någon vecka innan vi skulle göra vårt inköp. Det vi valde mellan var svensk kalv eller lamm från Nya Zeeland. Han ringde Patrik Flygh, men trots att den svenska kalven var dyrare var det ingen tvekan om att Astra Tech ville ha tydligt miljöfokus på kongressen. De gjorde också en Sverigekarta för att visa sina gäster var de olika råvarorna kom ifrån. – Jag vill gärna lyfta fram respek­ ten för råvaran. Det är väldigt mycket mat som kastas i hushållen idag, ända upp till 28 procent. Av det är ungefär 18 procent fullt ätbart. Det gäller

att ta vara på den maten också. Både vi och då även Astra Tech skänker och skänkte mat som blev över till Räddningsmissionen i Göteborg som vi samarbetar med. Hur tänker Krister Dahl när det gäller paradigmskiftet vi kan se för mötesluncher? – Vi vill servera en lite lättare lunch och hålla koll på kolhydrat­ intaget. Enkla saker som lite citron i smaksättningen, skapa fräscha rätter, bjuda på rikligt med sallad. Ha en kött-, fisk- och en tillagad vegetarisk rätt. Idag handlar det mycket om att anpassa den mat som serveras till det verkliga behovet, allt är mer skräddar­ sytt. Självklart ska också flödet vara bra.

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

25


S ID RU BRI K

26 

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


Iza Andersson, chefssommelier, Norda Bar & Grill

M ER VÄ R DE

LYCKAD SATSNING MED VINER FRÅN OREGON Norda Bar & Grill, en av Clarion Hotel Posts restauranger, har valt att inrikta sig på Oregon som vindistrikt och är den största återförsäljaren av Oregonviner utanför USA. Satsningen har väckt stor upp­ märksamhet och Norda har utsetts till ambassadör av State of Oregon, och belönats med utmärkelsen ”Superior Oregon Wine Cellar” av Oregon Wine Press & Oregon Wine Board. – Vi har landets största utbud av goda viner från Oregon. Många gäster är vinintresserade och nyfikna på att testa amerikanska viner som inte kommer från Kalifornien eller Washington, säger chefssommelier Iza Andersson. Hon konstaterar att den stora satsningen på Oregonviner har slagit väl ut och att vinprovningarna är populära. Här finns med andra ord nya upplevelser att ta del av. – Det positiva ryktet om vår sats­ ning har spridit sig snabbt över hela landet men även internationellt via bland andra konferens-, kongress- och eventdeltagare. Iza Andersson berättar att namnet Norda är en ordlek av de sammansatta orden av Norden och Nordamerika, något som också avspeglar sig i menyn. – Den har många amerikanska influenser, dessutom är atmosfären och sättet vi jobbar på inspirerat från USA.

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

Oregons vinhistoria går tillbaka till mitten av 1960-talet. Det som skiljer delstaten från landets andra två vindistrikt är vädret och jorden. Med sitt läge med Stilla havet i väster, Kalifornien i söder och Washington State i norr innebär det ett ganska svalt, fuktigt klimat och rätt mycket regn. Jorden består av sandblandade lerjordar och innehåller mycket havssediment, vulkanisk jordmån och bassalt. Iza Andersson säger vidare att området där man odlar mest vin heter Willamette Valley, som ligger i den nordvästra delen av delstaten och inte långt från huvudstaden Portland. Klimatet är relativt milt och känne­ tecknas av svala, fuktiga vintrar och torra varma somrar. När det gäller röda viner odlar man i huvudsak druvan pinot noir. För vita viner odlar man mest pinot gris, men även chardonnay och riesling. De bästa röda vinerna jämförs ofta med viner från franska Bourgogne. – Pinot Noir är en druva som trivs i svala klimat och passar Oregon som hand i handske. Så varma dagar och svala nätter är riktigt bra förutsätt­ ningar. När Iza Andersson ska beskriva stilen på Oregon pinot noir säger hon att den är väldigt tillgänglig i frukten med mjuka runda tanniner. Generellt är vinet ganska ljust rött. Har vin­ producenten gjort sin pinot noir för

att dricka nu är vinet ofta lagrat i en ståltank. En mer elegant pinot noir som är producerad för att drickas på sikt lagras vanligtvis på franskt ekfat. – Jämför man med en fransk Bourgogne pinot noir är Oregon pinot noir mycket mer tillgänglig direkt, även om den lagrats på ekfat. Det som är så fantastiskt med Oregon pinot noir är att det finns en så stor variation trots att vinerna odlas i samma distrikt. Vid vinprovningar på Norda Bar & Grill samlas upp till tio personer i hotellets vinkällare. Där får del­ tagarna lära sig mer om vinets olika karaktärsdrag, det vill säga utseende, doft och smak, men även vinprov­ ningsteknik. För att förbättra sina kunskaper om vin ytterligare berättar sommeli­ eren om vinets historia, dekantering, dofter, smaker och referenser, syftet med att prova vin, prisvärdhet och kombinationen mat och vin. En vinprovning tar cirka en och en halv timme. Men finns inte det utrymmet i deltagarnas program för en genomgång av viner från Oregon har Iza Andersson ett förslag. – Vi har alltid Oregonviner på glas. Man kan få något vin från Oregon på alla våra avdelningar som säljer vin.

27


S ID RU BRI K

28 

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


Bengt Linde, ordförande, Göteborgs Restaurangförening

KULI N A R I S K VI S I ON

VI SERVERADE 100 000 PORTIONER UNDER IEM I FRIIDROTT Under 2012 var Göteborg årets mathuvudstad i Sverige, och den enda svenska stad som ingår i det inter­ nationella nätverket ”Delice – Good Food Cities of the World”. Lyon, Barcelona, Montreal och Osaka är andra städer som deltar i samarbetet. Att utses till årets mathuvudstad är en del i projektet ”Sverige – det nya matlandet” som syftar till att skapa jobb och tillväxt genom att satsa på mat, livsmedelsproduktion och turism i kombination. Göteborg är känt för att investera mycket i att vara bra på miljöfrågor också inom mötesindustrin och turis­ men, och det gäller i lika hög grad stadens restauranger. Redan nästa år ska alla krogar vara miljöcertifierade. Att Göteborg två år i rad toppat ICCA Scandinavian Sustainability Index innebär inte att man har nått sitt mål. Med alla restauranger miljö­ certifierade förstärks den positionen staden redan har. Bengt Linde är ordförande i Göteborgs restaurangförening som driver projektet ”Smaka på

M E ETI N GS I N TERN ATI O NA L® VÄSTSVE RIGE  |   Göteborg w w w. m e e t i n g s v a s t s v e r i g e. s e | www. corporate. goteborg. com

Göteborg”. Han är också delägare i den Michelin-belönade restaurangen Fond och personen bakom många av stadens kulinariska initiativ, där upp­ draget är att se till att restauranger och kockar behåller sin positiva profil. – Under inomhus-EM i friidrott serverade kockarna 100 000 portioner mat, och de stod axel vid axel. Det var en mycket stor upplevelse för kockarna och de som fick chansen att äta maten. Det här är kunskaper och möjligheter varje stort evenemang kan få vara med om. Bengt Lindes jobb i föreningen handlar om att hjälpa restauranger att hitta balansen mellan konkurrens och samarbete. – Alla i Göteborg tjänar på ett pulserande och hälsosamt kulinariskt klimat. Att hitta motivationen är aldrig ett problem. Jag tycker om att träffa och lära känna nya människor och vara en förbindelselänk mellan människor i branschen. Bengt Linde berättar att just nu fokuserar projektet på att utveckla samarbeten mellan lokala

29


KU L I NA RI SK VI SI O N

”Det här är kunskaper och möjligheter varje stort evenemang kan få vara med om”

restauranger och producenter i närområdet. De är starkt engagerade när det gäller att bygga de här rela­ tionerna, samtidigt som de måste försäkra att kvalitetsnivån höjs i takt med den beställda volymen. – Målet är att ta fram ett regis­ ter över högkvalitativa lokala leverantörer och skapa ett hållbart distributionssystem. Tillsammans med restaurangägarna och kock­ arna, vilka nyskapar med hjälp av vårt lokala matarv, skapar vi en väldefinierad struktur för att stötta producenterna. Målet är en situation där alla är vinnare. Restaurangägaren, kocken, leverantören och inte minst gästen, som kan njuta mat av internationell klass med en lokal känsla. För Bengt Linde betyder uttrycket Göteborgsmat närproducerad mat som förpliktigar sig att följa såväl årstider som trender med lika stor respekt. – Vi är stolta över den traditio­ nella arbetarmaten, det vill säga husmanskosten. Oavsett om du är mötesdeltagare eller turist bör du inte missa enkla rätter som rotmos och pannbiff. Ser du orden ’dagens fångst’ på menyn har du något att se fram emot.

30 

Restaurangföreningen och Göteborg & Co har en gemensam ambition och det är att se till att alla som besöker staden får en utsökt kulinarisk upplevelse, oavsett om det handlar om husmanskost till lunch eller nyfångad, färsklagad hummer. – Vi ser varje internationell kon­ gress som en stor möjlighet för de deltagarna att komma tillbaka med sina familjer. Vi välkomnar mötes­ gäster från hela världen, och det är vår uppgift att se till att de äter bra mat gjord av närproducerade råva­ ror och tillagade av skickliga, lokala kockar. Ett annat gemensamt arbete är att etablera och utveckla samarbeten med städer utomlands. De senaste åren har Bengt Linde och medarbetarna i projektet utbytt idéer och inspira­ tion med liknande organisationer i Barcelona och Chicago. – Deras erfarenhet och särskilda synsätt är ovärderligt när vi planerar vår egen kulinariska vision.

M EET I N G S I N T ER N AT I ON A L ® VÄS TSVER I G E   |     G öteborg w ww.meetingsva stsver ige.se | ww w.c or por a te.gotebor g.c om


S I DR UB R I K

GÖTEBORG CONVENTION BUREAU www.corporate.goteborg.com Box 29, 401 20 Göteborg Besöksadress: Mässans gata 8 Tel: 031-368 40 00, Fax: 031-81 10 48 E-post: convention@goteborg.com

LENNART JOHANSSON affärsområdeschef,

031-368 40 50, lennart.johansson@goteborg.com ANNA HYL ANDER projektledare, organisationsmöten,

031-368 40 51, anna.hylander@goteborg.com ANNELI STAHRE projektledare, organisationsmöten,

031-368 40 53, anneli.stahre@goteborg.com ANNIKA HALLMAN projektledare, organisationsmöten,

031-368 40 52, annika.hallman@goteborg.com ANTHONY BRIGHT projektledare, företagsmöten,

031-368 41 32, anthony.bright@goteborg.com

www.meetingsvastsverige.se

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE  Atti Soenarso

atti.soenarso@meetingsinternational.com PUBLISHER  Roger Kellerman

roger.kellerman@meetingsinternational.com SKRIBENTER  Roger Kellerman, Atti Soenarso.  FOTOGRAF  Sara Appelgren (alla foton där

inte annat anges). Övriga fotografer: Magnus Gotander, Bilduppdraget, Sergey Jarochkin, Bert Leandersson.  DESIGN  KellermanDesign.com  KONTAKT  Meetings International Publishing,

P.O. Box 224, SE-271 25 Ystad, Sweden, Editorial  Office +46 8 612 42 20, Commercial Office +46 8 612 42 96, info@meetingsinternational.se, ­www.meetingsinternational.se  TRYCKERI  Trydells Tryckeri – miljöcertifierade enligt ISO 14001  ISSN  1651-9663

Eftertryck av artiklar och annat material, helt eller delvis, förbjuds utan tillstånd från förlaget. Citering uppmuntras däremot, så länge källan uppges.

Foto © iStockphoto.com/Garsya/Sergey Jarochkin

ORDLISTA Mötesindustrin består av följande huvuddelar: kongresser, mässor, konferenser, företagsevent och incentive/belöningsresor. Abstract Gäller endast veten­ skapliga kongresser. Sammandrag av forskares föredrag som skickas till kongresskommittén för be­ dömning om tid och utrymme ska ges under kongressen för muntlig presentation eller via poster. AIPC International Association Congress Venues. AMC Association Management Company. Hjälper föreningar och organisationer att med ut­ gångspunkt i ett möte utveckla hela föreningen eller organi­ sationen. Badge Namnskylt. Bid En inbjudan till en förening/organisation om att man vill vara värd för en internationell kongress. Buzz session Gruppmöte. Clinic Praktik. Conference Den engelska benämningen på en kongress. Convention Den amerikanska benämningen på en kongress. (För en amerikan är The Con­ gress den styrande politiska församlingen.) Core PCO En PCO som är av­ talsbunden till en organisation och följer en kongress från stad till stad under flera år. Kontraktstiden är oftast tre år. Corporate meetings Företags­ möten. Local PCO Vanligen en Pro­ fessional Congress Organiser, PCO, som bara är verksam i en stad.

CVB Convention Bureau. Ägs av en stad och arbetar för att skapa fler möten, evenemang och kongresser åt staden. DMC Destination Management Company. Står internationellt för aktiviteter och upplevelser i samband med kongresser och företagsmöten. Eventbyrå Specialister på att skapa eller förstärka ett evenemangs budskap eller underhållning. Ledande byråer arbetar allt oftare med upple­ velsebaserad kommunikation och varumärkesbyggande. Facilitator Neutral mötesleda­ re. Läs mer på www.iaf.org. Fam trips Familiarization trips används i inledningsfasen där man bjuder in företrädare/ beslutsfattare hos en organisa­ tion inför en planerad kongress eller ett större evenemang för att besöka värdstaden, träffa rätt personer och förvissa sig om att staden kan erbjuda det mötet strävar efter. Function rooms Möteslokaler. IAPCO International Associa­ tion of Professional Congress Organizers. ICCA International Congress & Convention Association. Keynote presentation Huvud­ föredrag. Konferens Ett enskilt möte som samlar personer kring ett för inbjudaren viktigt ämne. Konferensen har en beställare och en faktureringsadress för hela mötet.

Kongress Ett, vanligen, regel­ bundet återkommande möte som samlar enskilda personer kring ett specifikt ämne med individuell anmälning och be­ talning. MPI Meetings Professional International. Internationellt nätverk. Multitrack sessions Parallella sessioner. Open Space Ett mötesformat. PCO En Professional Congress Organiser är en fackmässig kongressorganisatör. Två av världens största PCO-företag finns i Sverige: Congrex och MCI Group. Poster En utställningsskärm som erbjuds en vetenskaps­ man som framfört en önskan om att få berätta om sin forskning för sina kollegor men inte fått plats som talare. Poster exhibition Utställning med affischer. RFP Request for Proposal. Begäran om offert för en kongress, konferens eller ett företagsmöte. Begärs hos CVBer eller kongressanlägg­ ningar. SBTA Swedish Business Travel Association. SITE Society of Incentive Travel Executives. Site inspection Inspektionsresa för kontroll av anläggningar, hotell och leverantörer för att se till att ett möte ska kunna genomföras som det är tänkt. Think-tank Expertgrupp.


clarion loves meetings en unik mötesplats i Göteborg På Drottningtorget

i centrala Göteborg ligger Clarion Hotel Post. I det anrika Posthuset har vi öppnat upp en helt ny mötesplats med 500 hotellrum, unika möteslokaler och möteskapacitet för upp till 1 000 personer. Med den senaste tekniken och modern inredning i de fantastiska lokalerna är ett besök i huset i sig en upplevelse. Lägg till ett mat och dryckeskoncept där stjärnkocken Marcus Samuelsson är kreativ motor och du har ett nytt självklart val när det gäller nästa möte eller vistelse i Göteborg. Varmt välkommen till Clarion Hotel Post - The New Face of Gothenburg. Läs mer på www.clarionpost.se eller följ oss på www.facebook.com/clarionpost för de allra senaste nyheterna.

Meetings Västsverige Göteborg, #04 apr 2013  

Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande: Arbetet att jaga in möten och events får aldrig sina