Page 1


Wat is Refill?

Refill is een netwerk van vooraanstaande grote, innovatieve en kleinere bedrijven dat leegstaande kantoorgebouwen in kennissteden voorziet van een duurzame, multifunctionele invulling. Refill kijkt naar het potentieel van een gebouw in zijn omgeving. Het netwerk van Refill brengt alle benodigde multidisciplinaire kennis samen. Hierdoor creĂŤert Refill in korte tijd waarde voor stakeholders en beleggers. De Refill aanpak is gedreven door pragmatische oplossingen vanuit innovatieve duurzaamheid. Van idee tot en met financiering en uitvoering kan in het netwerk plaatsvinden. De beste professionals werken netwerkend met elkaar samen om opkomende vragen uit de markt te bedienen en de leegstand een antwoord te bieden.


Wie zitten in het netwerk van Refill?

Refill groeit. Op dit moment maken al meer dan 20 gerenommeerde partners onderdeel uit van het netwerk.. De kennisbundeling is uniek, met name de wijze waarop er met elkaar in teams samengewerkt wordt. Tot het netwerk behoren onder meer: KondorWessels Vastgoed, MAB Development, FGH Bank, ABN AMRO, ABC Management Groep, APPM, Colliers International, DTZ Zadelhoff, M.E.S.T., Heyligers Design & Projects, OeverZaaijer, Zwarts & Jansma Architects, Ballieux Organic Architects, MeetingMoreMinds, Deerns, The Waste Transformers, StartGreen Venture Capital, Cool Endeavour,World Smart Capital, DUWO studentenhuisvesting, VSNU en EREC-European Real Estate Circles. Het netwerk heeft de juridische status van een Vereniging. Nieuwe leden kunnen voorgedragen worden. Het netwerk van Refill heeft toegang tot een keur van gebruikers die in een multifunctionele setting elkaar versterken.


Refill gaat voor multifunctionele herbestemming en duurzame waardecreatie

Refill gaat van monofunctionele leegstand naar multifunctionele gebouwen. In een multifunctioneel gebouw gebeurt van alles. Hier werken mensen, ontmoeten elkaar in lounges, doen projectwerk in flexibele ruimten, combineren werken met wonen, shoppen, kunnen hier kort verblijven in een short stay of kunnen prettig ontzorgd worden in een zorghotel, sporten en besteden relaxt hun vrije tijd in toegesneden horeca. Multifunctionele gebouwen hebben een hoge belevingswaarde. De interne dynamiek werkt als een magneet en schept een grotere toekomstwaarde.

Refill richt zich op kantoorpanden die nog in technisch goede staat verkeren, zodat er op het gebied van duurzaamheid snel veel te realiseren valt. Faseerbaarheid en flexibiliteit worden maximaal ingezet, zodat een verkleuring van verschillende functies gedurende de tijd mogelijk is en blijft. Zo ontstaan er gevarieerde woon- en werkmilieus in een mooi gebouw, dat aan de binnenkant van functie kan wisselen.

Refill bemiddelt naar de overheden, die een belangrijke rol spelen door bestemmingsplannen te herzien voor multifunctioneel gebruik. Beleggers zullen de noodzakelijke afschrijvingen moeten doen, maar krijgen er met Refill veel voor terug. Flexibilisering, functiemenging en de alternatieve aanwendbaarheid leveren diversificatievoordeel op voor de belegger. Dat leidt tot een verlaging van het risico. Door lager risico kan er meer geĂŻnvesteerd worden, waardoor kwaliteit en duurzame innovaties rendabel worden. Door meteen de omgeving op te nemen in de planvorming, wordt de waardeontwikkeling gezekerd en worden nieuwe kansen gecreĂŤerd.


Refill staat voor rendabele, innovatieve duurzaamheid

Refill verbindt afschrijving met waarde creatie binnen en buiten een gebouw. Gebouwen worden waar mogelijk zelfvoorzienend in energie door innovatieve concepten toe te passen op het gebied van installatietechniek, energiebesparing, interieurbeplanting, groene gevels en daken, voedselproductie, slim verlichtingsmanagement met LED’s, waterberging en afval- en recyclingketens. De pragmatische insteek van Refill zorgt voor kostenefficiÍnte oplossingen, lagere vaste kosten en duurzame terugverdiensten.


Hoe gaat Refill te werk?

Flexibiliteit is een kenmerk van netwerkend werken. De Refill coalitie is goed op elkaar ingespeeld en kent elkaars kracht. De samenstelling en werkwijze van Refill verschilt per project. Grote projecten worden hanteerbaar gemaakt door in themateams te werken. Daar kunnen ook andere gespecialiseerde partijen in meewerken. De netwerkaanpak, de openheid naar elkaar en de informele werkwijze geven de samenwerking nieuwe energie. Dat geldt niet alleen voor de deelnemers aan Refill, maar zeker ook voor de opdrachtgevers, de overheden en de stakeholders.


De Refill aanpak

Refill werkt met de omgeving. Refill brengt lokale stakeholders in kaart, enthousiasmeert ge誰nteresseerde partijen, medieert naar de overheden toe en begeleidt eigenaren en verhuurders actief richting een nieuw concept en programmering voor leegstaande binnenstedelijke objecten. Overheid, ontwikkelaars, beleggers, verhuurders en eigenaren zorgen voor kennis, financiering en politiek-maatschappelijke inbedding van de nieuwe activiteiten op de leegstandslocatie. Door gericht onderzoek naar de vraag en de mogelijkheden brengen andere leden uit het netwerk snel inzichtelijk wat het potentieel van een gebouw in zijn omgeving kan zijn en met welke gebruikers samengewerkt kan worden. De aanpak van Refill levert snel een beeld op wat er kan, wat er nodig is en waar de vraag naar is. Vanuit deze kaders worden verrassende concepten gemaakt die van leegstand een opportunity maken.


Referentieprojecten vanuit het Refill-netwerk


Voor wie werkt Refill?

Leegstand is een probleem voor veel partijen. Naast beleggers, woningcorporaties en banken met leegstaande kantoorgebouwen in hun portefeuille of op hun balans behoren ook investeerders tot onze doelgroep. Juist nu de kantorenmarkt zich op een dieptepunt bevindt zijn er tal van verdienmogelijkheden in de Nederlandse kantorenmarkt. Refill beperkt zicht niet tot Nederlandse partijen. De signalen van een aantrekkelijk instapmoment op de Nederlandse kantorenmarkt worden ook opgevangen door buitenlandse durfinvesteerders. De recente overnames van fors afgewaardeerde vastgoedportefeuilles trekken nieuwe investeerders aan. Refill kan partijen bijstaan die met leegstandsproblemen kampen.


Wat is er anders aan Refill?

Refill werkt vanuit herontwikkeling, multifunctionaliteit, innovatieve duurzaamheid en gebiedsontwikkeling. Deze formule levert voor alle betrokkenen een bestendige meerwaarde in de tijd op.

Refill kijkt fundamenteel anders naar de organisatie van vastgoedprojecten. Daar waar de bouwkolom zich kenmerkt door een veelvoud van losse partijen en een paar hele grote spelers, is Refill is werkend netwerk van professionals uit toonaangevende bedrijven die staan voor vernieuwing en zakelijke durf.

Refill werkt vanuit een bundeling van up-to-date kennis en informatie uit het netwerk en daarbuiten. Dat geeft snelheid en kwaliteit.

Refill spreekt de verschillende talen die nodig zijn om een project succesvol te laten verlopen. Ook zijn alle kennis en skills gebundeld in Refill. Alles zit in het netwerk en kan parallel ingezet worden: van ideevorming tot financiering, van bouwmanagement tot innovatieve installatietechniek, van sociale interactie met de omgeving tot bemiddeling naar de overheidspartijen. Refill is in de vastgoedsector het voorbeeld van een werkend netwerk.

Refill is hĂŠt intelligente antwoord van op de leegstand.


Refill brochure  
Refill brochure  

Refill presentatie