Page 1

!"#$%&'"(#)*+,''(-.*%+/01/2+ 3'4*"5#(+

+66+.7$8+9069+


:*+('$'+&7$;)'$*<*+*"&*$8%=+ !"#"1>*?8*5*$+


!"#"1+?'7@*$+


ABC3!+

F:KLH!JF+

DC3E+3FGHIJ:H!JF+


$%&'())*+& !"#$%&&'()*+,-%.)&&''$)/-0.*-%.)(


((((!"#$%&&'( )*+,-%.)&&'' $)/-0.*-%.)(


((((!"#$%&&'( )*+,-%.)&&'' $)/-0.*-%.)(


((((!"#$%&&'( )*+,-%.)&&'' $)/-0.*-%.)(


Gebieds ontwikeling


Inspiratie: Doorbraak & verbinden


Doorbraak â&#x20AC;&#x201C; Maas boulevard


Doorbraak â&#x20AC;&#x201C; Maas boulevard


Doorbraak â&#x20AC;&#x201C; visueel & logistiek


Doorbraak - loopbrug


Doorbraak â&#x20AC;&#x201C; doorkijk - zwembad


Doorbraak - zwembad


Doorbraak â&#x20AC;&#x201C;- Hertekade


Doorbraak â&#x20AC;&#x201C; visueel & logistiek- Hertekade


Doorbraak - verbinden


Centrale ontsluiting Plint


,-./&0&+&-()#12"(3)4%&156%71+ •! •! •! •! •!

B#%%*$+5*+&7$;)*%+8$+5*+%M"7;M77"+N#$+O*M+>*?'7@P+ Q#5*"+%-*;8R;*"*$+N#$+&7$;)*%=+8%+5*+;'(?8$#)*+%7;;*%N'<=+&7$;)*%+ M'*N'*>*$+'&+#&+<#M*$+N#<<*$+ :77"S#(*+*$*">8*+O78%O'758$>+'$5*"S'*T*$+ L'$%M"7;)*U+?*%M*((8$>+*$+?'7@?*%<78M+'$5*"S'*T*$+ G''"<'-8>+H";O8M*;M'$8%;O+*$+8$M*"8*7"+'$M@*"-+


5#T+

%-'"478$+ %-'"MN*<5U+>*(**$%;O#--*<8.T*+"78(M*U+ ('*%M78$*$+

$8N'+2+

-*$MO'7%*%+ #--#"M*(*$M*$+

"12314554( A-'"M+ F57;#)*++ 3*N#<85#)*+

$8N'+\+

%-#+^+T''T+ @*<<$*%%U+_'>#U+%-'"MU+T''T%M758'

$8N'+/+

+

(#8%'$*4*+ M@**T#(*"%+#--#"M*(*$M*$+

67819:;71<( 6V1WX+.##"+ %M75*$M*$+ Y5''"Z%M#"M*"%+ **$>*S8$%O78%O'75*$%+

$8N'+X+

*27=7>( >'*5*+?*"*8T?##"O*85+ >*$8*M*$+O#N*$85*$)M*8M+ *"N#"*$+N#$+5*+[##%+ (**"+>"'*$+ %';8#<*+;'$M"'<*(

$8N'+9+

(#8%'$*4*+ '$M%<78)$>*$+

$8N'+W+

(#8%'$*4*+ 5"8*T#(*"%+#--#"M*(*$M*$+

$8N'+]+

%M75*$M*$+ 60+M'M+/+T#(*"%+#--#"M*(*$M*$+

%M75*$M*$+ >*(**$%;O#--*<8.T*+"78(M*%U+'$M%<78)$>*$+

$8N'+6+

AM75*$M*$+ 60+M'M+/+T#(*"%+#--#"M*(*$M*$+

?*>#$*+>"'$5+

*57;#)*+^+%';8##<+ ?8?<8'MO**TU+;#&`U+#-'MO**T+

%'7M*""#8$+

%-'"M+^+"*N#<85#)*+ &_%8'U+%-'"M;*$M"7(U+"*N#<85#)*+

?#%*(*$M+

%-'"M+^+"*N#<85#)*+ S@*(?#5U+%-'"M;*$M"7(U+"*N#<85#)*+

Programma Concept


%M#$5##"5+@'$8$>*$+ 8$>*5**<5+'-+?#%8%+N#$+\900((+%M"#(8*$+ %M"#(8*$(##M+8%+85*$)*T+##$+,''(-.*%+/0+

Standaard woningen â&#x20AC;&#x201C; Nieuwbouw over 2 lagen


Gevel â&#x20AC;&#x201C; behouden & vervangen


'$M%<78)$>+N8#+>#<*"8.+ @'$8$>*$+(*M+ >*(**$%;O#--*<8.T*+?#<T'$%+ 5''"T8.T+

Ontsluitings verdieping = interne communicatie


N8#+>#<*"8.+(855*$+

N8#+>#<*"8.+##$+$''"5S8.5*+

N8#+>#<*"8.+##$+S785S8.5*+

Ontsluitingen


>#<*"8.a?#<T'$+ ?78M*$<7;OM+

?8$$*$+ $8*7@+>*N*<+

?8$$*$+ ?*%M##$5+>*N*<+

Gevel aanpassingen


Invulling - Concept


Maisonnette - woningen


82?7>=443@( •!+*$M"**+ •!+T#(*"+ •!+M'8<*M+

2>A71=443@( •!+**MT#(*"+ •!+@''$T#(*"+ •!+9+T#(*"%+ •!+?#5T#(*"+

2B(7=;441@( •!(A9887=7(C223D7(

Maisonnette – onderlaag type


82?7>=443@( •!+@''$T#(*"+ •!+9+T#(*"%+ •!+?#5T#(*"+

82?7>=443@( •!+*$M"**+ •!+M'8<*M+ •!+**MT#(*"+

2B(7=;441@( •!(A9887=7(C223D7(

Maisonnette – bovenlaag type


Maisonnette â&#x20AC;&#x201C; onderlagen


Maisonnette â&#x20AC;&#x201C; ontsluiting


Maisonnette - bovenlaag


5:AA7>=443@( •!+*$M"**+ •!+T*7T*$+ •!+**MT#(*"+ •!+MN+a+<'7$>*+

Studenten woningen – uitgelicht


2>A71(E( 82?7>=443@( •!+T#(*"%+ •!+?#5T#(*"%+

Studenten woningen – uitgelicht


Studenten woningen â&#x20AC;&#x201C; onderlagen / kamers


Studenten woningen â&#x20AC;&#x201C; gemeenschappelijke ruimtes


Studenten woningen - bovenlaag / kamers


Overzicht


Overzicht


Overzicht


Overzicht


Overzicht


Overzicht


Dak â&#x20AC;&#x201C; Tuinen & Sportbaan


Dak â&#x20AC;&#x201C; Tuinen & Sportbaan


Dak â&#x20AC;&#x201C; Tuinen & Sportbaan


,-./&8&+&9:#)#5:;<%&7"%71&=&>%?<<&7)@)4%+ •! •! •! •! •! •!

b77"@##"5*+N#$+>*M"#$%&'"(**"5+>*?"78T+N#%M%M*<<*$+ !8.5*<8.T+>*?"78T+@##"5*"*$+ J$N*%M*"8$>*$+8$+M"#$%&'"(#)*+N#%M%M*<<*$+ c8$#$;8d<*+%M"7;M77"+(*M+8$N*%M**"5*"%U+-#"M$*"%U+>*?"78T*"%++ *$+#&$*(*"%+N#%M%M*<<*$+ 3*$5*(*$M+N#$+5*+M"#$%&'"(#)*+?*-#<*$+ 3*#<8%)%;O*+@##"5*+N#%M%M*<<*$e+!"#$$%&'(')"%


,-./&A&+&>%?<<&BCDE+ •! •! •! •! •! •!

$)F.00(

B"'>"#((*"*$+N#$+).5*<8.T+>*?"78T+*$+#;)N8M*8M*$+8$S*4*$+ E*(**$M*+?*M"*TT*$+?8.+'$M@8TT*<8$>+Y?*%M*((8$>N"8.Z+ J$$'N#)*N*+577"S##(O*85+'$M@8TT*<*$+ :*;*$M"#<*+#&N#<N*"@*"T8$>+*$+*$*">8*'-@*TT8$>+ ,'7@T7$58>*+M"#$%&'"(#)*+ G#$+).5*<8.T+>*?"78T+*$+?*O**"+$##"+5*R$8)*&+>*?"78T+*$+ ?*O**"+


>CB$'>..F+ $)F.00(

Transformatie Boompjes, Rotterdam  

Presentatie van transformatievoorstel de Boompjes 60-68 Rotterdam

Advertisement