Page 1

welkom

Beste leerling Beste ouder(s) Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw Campus Tuinbouw is een warme en hartelijke school. Jongeren voelen zich hier thuis. Iedereen kent iedereen. Hier ben je geen nummer. Ons team van leerkrachten en opvoeders streeft naar een leervriendelijke en motiverende leeromgeving waarin je kan uitgroeien tot een competente en talentvolle jongvolwassene. Onze school is een plek waar plant, dier en mens elkaar ontmoeten, helemaal omgeven door groen. Vanuit de leslokalen heb je een open kijk op een landelijke en rustige omgeving. Die openheid willen we ook in de lessen en in het schoolleven bereiken door aandacht te hebben voor wat er gebeurt in en rond de school en in de rest van de wereld. Onze school is een zorgzame school, die gelijke kansen biedt aan alle jongeren. In alle studierichtingen ijveren we voor een sfeer van zorg dragen en respect hebben voor mekaar, voor zichzelf, voor de natuur en voor de leefomgeving. In deze brochure leer je onze school beter kennen en vind je uitleg over onze studierichtingen.

Afspraak aan de schoolpoort!


2


Algemene info ………………………………………………………………………………………. 5 Studierichtingen …………………………………………………………………………………… 7 Schematisch overzicht studierichtingen ……………..……………………………………………………… 9 Info eerste graad ………………………………………………………………………………………………………. 10 Eerste graad A-stroom ……………………………………………………………………………………... 12 Eerste graad B-stroom ……………………………………………………………………………………… 14 Leerlingen uit de 1ste graad aan het woord ……………………………………………………………….. 18 Tweede en derde graad TSO TSO Biotechnische Wetenschappen (2e + 3e graad) ………………………..….…….……… 20 TSO Sociale en Technische Wetenschappen (2e + 3e graad) ………………….…………. 21 TSO Plant-, Dier- en Milieutechnieken (2e graad) ……………………..……..………………. 23

inhoud

TSO Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen (3e graad) …………….….…….. 24 TSO Planttechnische Wetenschappen (3e graad) ………..…………………………..………. 25 Tweede en derde graad BSO BSO Plant, Dier en Milieu (2e graad) …..……..………………………………………..………….. 27 BSO Tuinbouw en Groenvoorziening (3e graad) ……………………………….………………. 28 BSO Dierenzorg (3e graad) ..……………………………………………………………………………… 29 BSO Verzorging - Voeding (2e graad) ..………………………………………………………………. 30 BSO Verzorging (3e graad) .………………………………………………………………………………. 31 Derde graad BSO specialisatiejaren (7e jaar) BSO Bloemsierkunst …………………………………………………………………………………………. 32 BSO Tuinaanleg en -onderhoud ………………………………………………………………………… 33 BSO Tuinbouwproductie - Fruitteelt ..……………………………………………………………….. 34 BSO Gespecialiseerd Dierenverzorging ……………………………………………………………… 35 BSO Kinderzorg …………………………………………………………………………………………………. 36 BSO Thuis- en Bejaardenzorg - Zorgkundige ……………………………………………………… 37 Afgestudeerde leerlingen aan het woord …………………………………………………………………

38

Schoolinformatie ………………………………………………………………………………….. 41 Naar school ……………………………………………………………………………………………………………….. 42 Een schooldag …………………………………………………………………………………………………………… 44 Communicatie …………………………………………………………………………………………………………… 45 Wie is wie? ……………………………………………………………………………………………………………….. 46 Leerlingenbegeleiding ……………………………………………………………………………………………….. 47 Hoeveel kost een schooljaar? ……………………………………………………………………………………. 50 Een extra certificaat op zak: VCA ………………………………………………………………………………. 50 Campus Tuinbouw, er is zoveel meer………………..……………………………………………………….. 51 Opvoedingsvisie ………………………………………………………………………………………………………… 52 Internaat …………………………………………………………………………………………………………………... 54 Inschrijvingen …………………………………………………………………………………………………….……… 56 Inschrijvingen + Eerste schooldag ……...…..………………………………………………………………… 57 Aanbod andere campussen …………………………………………………………..………………………….. 58

3


4


ALGEMENE INFO

Leerlingen die starten in de eerste graad secundair onderwijs, stappen na de vertrouwde basisschool een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten, een digitale agenda, een studieplanning, enzovoort. We beseffen dat dit voor heel wat leerlingen aanvoelt als een grote, onbekende sprong. Daarom willen we ervoor zorgen dat de leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen in hun nieuwe school.

Op 1 september zorgen we voor een warm onthaal. In september gaan de leerlingen van de 1ste en 2de graad op meerdaagse uitstap om hun klasgenoten en leerkrachten te leren kennen. Verder voorzien we tijdens het eerste leerjaar elke week een klasuur, samen met de klassenleraar. Er is ook wekelijks een uur studie- & taalbegeleiding. Alle leerkrachten besteden veel aandacht aan grote en kleine vragen en bezorgdheden. In onze school worden zowel de 1ste, de 2de als de 3de graad ingericht. Elke graad bestaat uit 2 leerjaren. In het beroeps secundair onderwijs (BSO) telt de derde graad echter 3 leerjaren. Als je de 3de graad succesvol hebt afgerond, ontvang je een diploma van het secundair onderwijs. Na de eerste algemene graad kan je in onze school kiezen voor zowel technisch (TSO) als beroepsonderwijs (BSO). In deze infofolder vind je verder eerst een schematisch overzicht van de trajecten van al onze studierichtingen. Vervolgens worden deze studierichtingen één voor één besproken aan de hand van de lessentabel. Daarin zie je welke vakken je allemaal krijgt en het aantal uren per week dat je deze vakken volgt. Op elke lessentabel zie je lesuren die grijs gemarkeerd zijn. Die zijn typisch voor die bepaalde studierichting. Indien je na het lezen van deze infobrochure nog vragen hebt, aarzel zeker niet om de school te contacteren. Ook kan je de website www.onderwijskiezer.be raadplegen. De overheid heeft daar immers heel wat informatie op een zeer toegankelijke manier gebundeld per studierichting. Je vindt er o.a. de toelatingsvoorwaarden terug, welk attest je behaalt, welke overgangsmogelijkheden er zijn, wat je nadien kan studeren, enzovoort.

5


6


studierichtingen

1ste graad A-stroom

1A 2 La en 2Lb

1ste graad B-stroom

1B 2BVLa en 2BVLb

Biotechnische Wetenschappen

3-6BTW

Sociale en Technische Wetenschappen

3-6STW

Plant-, Dier- en Milieutechnieken

3-4PDMT

Planttechnische Wetenschappen

5-6PTW

Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen

5-6DLTW

Plant, Dier en Milieu

3-4PDM

Tuinbouw en Groenvoorziening

5-6TG

Dierenzorg

5-6DZ

Verzorging - Voeding

3VV-4VV 5-6VER

7de Bloemsierkunst

7BS

7de Tuinaanleg en -onderhoud

7TO

7de Tuinbouwproductie - Fruitteelt

7TP

7de Gespecialiseerde Dierenverzorger

7DZ

7de Kinderzorg

7KZ

7de Thuis- en Bejaardenzorg - Zorgkundige

7TBZ

7


8


Studierichtingen Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw Campus Tuinbouw

9


Info eerste graad Starten in het eerste leerjaar A (1A) In het eerste leerjaar A wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. De nadruk ligt zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht. Je krijgt les van verschillende leerkrachten. Welke school je ook kiest, minstens 27 lesuren zijn in het eerste leerjaar A overal en voor iedereen hetzelfde (de vakken van de basisvorming zijn met andere woorden voor iedereen gelijk). Een beperkt aantal uren mag je zelf kiezen. In onze school kan je kiezen tussen Agro-en Biotechnieken of Sociale en Technische Wetenschappen. Naast de 27u basisvorming is er m.a.w. een keuzegedeelte van 3u (in de lessentabel grijs gekleurd). Daarbovenop vult de school zelf nog 2u in: 1u Klasuur en 1u Taal- & studiebegeleiding voor alle eerstejaars (zie verder).

Na het eerste leerjaar A volgt het 2de leerjaar. De basisvakken zijn voor beide richtingen hetzelfde maar ook hier blijft een verschil tussen enerzijds Agro- & Biotechnieken en anderzijds Sociale en Technische Wetenschappen, dat wordt ingevuld via een keuzepakket van 7 uren. De school vult daarbovenop nog 2u zelf in: 1u Taal- & studiebegeleiding blijft aangeboden in het tweede jaar. Verder is er ook een ICT-uur voor alle tweedejaars (zie verder). Toelatingsvoorwaarden Als je geslaagd bent in het basisonderwijs word je toegelaten tot het 1ste leerjaar A van de eerste graad.

Starten in het eerste leerjaar B (1B) In het eerste leerjaar B worden de belangrijkste onderwerpen uit de lagere school herhaald. Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A. Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A, je hebt er minder leerkrachten en ‘met je handen kunnen of willen werken’ is belangrijk. Je leert er namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken. In 1B krijg je 28u basisvorming. De school heeft het programma verder aangevuld met 3u Plant & Dier en 1u extra Techniek. Net zoals in 1A komt daarbovenop nog 1u Klasuur én 1u Taal- & studiebegeleiding voor alle eerstejaars (zie verder). Na het eerste leerjaar B kan je naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL). In onze school kan je in BVL kiezen tussen de richting Land- & Tuinbouw enerzijds en Kantoor-Verkoop, VerzorgingVoeding anderzijds. Je kan het verschil in vakken tussen beide richtingen zien in de lessentabellen (het verschil van 19u is grijs gekleurd) . De school vult daarbovenop nog 2u zelf in: 1u Taal- & studiebegeleiding blijft aangeboden in het tweede jaar. Verder is er ook een ICT-uur voor alle tweedejaars (net zoals in 2A). 10


Info eerste graad Toelatingsvoorwaarden In 1B kan je starten als: - je het 6de leerjaar van het gewoon basisonderwijs hebt beëindigd én niet geslaagd bent; - je reeds 12 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én het 6de leerjaar niet hebt gevolgd; - je een getuigschrift van de basisschool hebt én je ouders akkoord gaan. Vooraf moeten je ouders wel een advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) ontvangen hebben.

Structuur van de eerste graad 1A

1e leerjaar A

2L

2de leerjaar van de 1ste graad

1B 2 BVL

1e leerjaar B beroepsvoorbereidend leerjaar

Wekelijks 2 uren in de eerste graad extra ingericht door de school De inrichting van deze extra uren is vrij uniek en toont aan hoe onze school wenst in te zetten op begeleiding. Alle leerlingen van de eerste graad genieten het volgende aanbod: 1ste leerjaar: 1u Klasuur én 1u Studie- & taalbegeleiding 2de leerjaar: 1u ICT én 1u Studie- & taalbegeleiding Klasuur In het klasuur heeft de klassenleraar aandacht voor het invullen van de schoolagenda, het gebruik van smartschool, projecten op school, klasgesprekken… Studie- & taalbegeleiding Tijdens dit uur wordt de leerling in klasverband begeleid bij het maken van taken, instuderen van lessen, het opmaken van een studieplan. Er is ook ruime aandacht voor het verbeteren van de taalvaardigheid. ICT In dit lesuur leert de leerling ICT op een veilige en verantwoorde manier gebruiken. Hij leert digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

11


Eerste leerjaar A en tweede leerjaar

Agro– en Biotechnieken 1ste graad A-stroom Iets voor jou? Zit er een wetenschapper in jou? Heb je groene vingers? Hou je van dieren? Vind je het een uitdaging om nieuwe dingen te leren en studeer je graag? Dan is onze A-stroom iets voor jou. 1A 1A 2La 2La en en 2Lb 2Lb 1B1A 1B 2La en en 2Lb2BVLb 2BVLa 3-6BTW 3-6BTW

3-6STW 3-6STW

Wat leer je? In de A-stroom krijg je een basispakket leerinhouden waarmee je stevig in je schoenen staat voor elke richting in de tweede graad. Daarnaast laten we je tijdens de uren agro- en biotechnieken al eens proeven van de leerinhouden van onze studierichtingen in de tweede en derde graad. Je maakt kennis met de praktijk in land- en tuinbouw en je maakt kennis met het laboratorium en laboratoriumtechnieken. VAK 1A

3-4PDMT 3-4PDMT 5-6PTW 5-6PTW

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

2

1

Engels

-

2

Frans

4

3

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Natuurwetenschappen

3

2

Nederlands

5

4

Plastische opvoeding

2

-

Techniek

2

2

Wiskunde

5

4

3 -

3 2

-

2

TOTAAL

32

32

Klasuur Studie- en taalbegeleiding ICT

1 1 -

1 1

5-6DLTW 5-6DLTW 3-4PDM

2La

3-4PDM 5-6TG 5-6TG 5-6DZ 5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER 3VV-4VV 5-6VER 7BS 7BS 7TO 7TO 7TP 7TP 7DZ

En daarna? Als je hierin verder wilt gaan, kies je logischerwijs in de tweede graad TSO voor Biotechnische Wetenschappen (BTW) of Plant-, Dier-, en Milieutechnieken (PDMT).

Keuzegedeelte Agro- en biotechnieken Agrarische technieken Experimentele onderzoekstechnieken Veldexperimenten-praktijk

7DZ 7KZ

Buiten het lesurenpakket

7KZ 7TBZ

7TBZ 7SAG

12


Eerste leerjaar A en tweede leerjaar

Sociale en Technische Vorming 1ste graad A-stroom Iets voor jou? Ga je graag met mensen om? Heb je interesse in voeding, gezondheid en wetenschappen? Ben je creatief? Vind je het een uitdaging om nieuwe dingen te leren en studeer je graag? Dan is onze A-stroom iets voor jou. Wat leer je? In de A-stroom krijg je een basispakket leerinhouden waarmee je stevig in je schoenen staat voor elke richting in de tweede graad. In de lessen sociale en technische vorming laten we je proeven van hygiĂŤnisch en milieubewust werken en hoe respectvol om te gaan met elkaar. Je leert de basistechnieken van koken en komt meer te weten over gezonde voeding. VAK 1A

1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb 3-6BTW

2Lb 3-6STW

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

2

1

Engels

-

2

Frans

4

3

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Natuurwetenschappen

3

2

Nederlands

5

4

Plastische opvoeding

2

-

Techniek

2

2

Wiskunde

5

4

3VV-4VV 5-6VER

Keuzegedeelte Sociale en technische vorming

3

7

7BS

TOTAAL

32

32

7TO

Klasuur Studie- en taalbegeleiding ICT

1 1 -

1 1

7TP

3-4PDMT

5-6PTW

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

5-6DZ

Buiten het lesurenpakket

7DZ

En daarna? Als je hierin verder wilt gaan, kies je logischerwijs in de tweede graad TSO voor de richting Sociale en Technische Wetenschappen (STW). 13

7KZ

7TBZ


Eerste leerjaar B 1ste graad B-stroom

1A 2La en 2Lb

Iets voor jou? Hou je er niet van om grote stukken leerstof te verwerken? Hou je ervan om de handen uit de mouwen te steken? Hou je bovendien van de natuur, werk je graag met dieren of planten? Of zorg je graag voor anderen? Wil je later in een winkel of kantoor werken? Dan is de B-stroom in onze school ideaal voor jou.

1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

3-6STW

3-4PDMT

5-6PTW

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER

Wat leer je? Je krijgt een basisvorming waarin je tijd en ruimte krijgt om leerstof op je eigen ritme te verwerken.

7BS

7TO

7TP

7DZ

7KZ

7TBZ

14


En daarna? Na het eerste leerjaar B in de eerste graad ga je naar het 2de leerjaar. Dit noemen we het Beroepsvoorbereidend Leerjaar (BVL). Daar kan je een keuze maken tussen enerzijds de richting Land- en Tuinbouw en anderzijds Kantoor, Verkoop, Voeding en Verzorging.

VAK

1B

Godsdienst

2

Frans

1

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

3

Muzikale vorming

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Plastische opvoeding

3

Techniek

7

Wiskunde

4

Plant en dier

3

TOTAAL

32

Klasuur Studie- en taalbegeleiding

1 1

Buiten het lesurenpakket

“Je goed voelen op school komt op de eerste plaats!�

15


2de leerjaar — Beroepsvoorbereidend Leerjaar (BVL) Land- en Tuinbouw 1ste graad B-stroom Iets voor jou? Hou je er niet van om grote stukken leerstof te verwerken? Hou je ervan om de handen uit de mouwen te steken? Hou je bovendien van de natuur, werk je graag met dieren of planten? Dan is BVL Land- en Tuinbouw iets voor jou. 1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

Wat leer je? De vakken plant- en groeimilieu, dier- en leefmilieu en algemene techniek bereiden je voor op de tweede en derde graad. In de lessen praktijk kan je kennis maken met verschillende werkzaamheden uit de land- en tuinbouw.

3-6BTW

VAK 2BVLa 3-6STW

Godsdienst

2

Frans

1

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Muzikale vorming

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

3

Plastische opvoeding

1

5-6TG

Wiskunde

3

5-6DZ

Beroepenveld: Land– en tuinbouw Plant- en groeimilieu Dier- en leefmilieu Algemene techniek

6 6 3

Studie- en taalbegeleiding

1

ICT

1

3-4PDMT

5-6PTW

5-6DLTW

3-4PDM

3VV-4VV 5-6VER 7BS

TOTAAL

34

7TO

7TP

7DZ

En daarna? Als je hierin wilt verder gaan, kies je in het eerste leerjaar van de tweede graad BSO logischerwijs voor de studierichting Plant, Dier en Milieu.

7KZ

7TBZ

16


2de leerjaar — Beroepsvoorbereidend Leerjaar (BVL) Kantoor-Verkoop, Verzorging-Voeding 1ste graad B-stroom Iets voor jou? Hou je er niet van om grote stukken leerstof te verwerken? Hou je ervan om de handen uit de mouwen te steken? Wil je in een winkel of een kantoor werken? Of wil je een receptionist worden? Wil je graag werken in een kinderdagverblijf, of werken met bejaarden, met mindervaliden, of werken als gezinshulp? Dan is de richting BVL Kantoor-Verkoop, Verzorging-Voeding zeker iets voor jou. 1A 2La en 2Lb

Wat leer je? Je maakt kennis met de basistechnieken van lichaamsverzorging, voedselbereiding en het onderhoud van een leefruimte. Je maakt kennis met de basisbegrippen van aan- en verkoop en allerlei administratieve taken. Je leert tienvingerblind typen en je leert tal van andere computervaardigheden.

1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

3-6STW

VAK 2BVLb 3-4PDMT

Godsdienst

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Muzikale vorming

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

5

Plastische opvoeding

1

Wiskunde

3

Beroepenveld: Kantoor - verkoop Computervaardigheden Initiatie in administratie en verkoop Beroepenveld: Verzorging - voeding Personenzorg Zorg voor leef- en woonsituatie Zorg voor voeding

5-6PTW

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER

2 2

7BS

2 2 4

7TO

7TP

Studie- en taalbegeleiding

1

ICT

1

TOTAAL

7DZ

34

En daarna? Als je hierin verder wilt gaan, kies je in het eerste leerjaar van de tweede graad BSO logischerwijs voor de studierichting Voeding-Verzorging. 17

7KZ

7TBZ


Leerlingen uit de 1ste graad aan het woord: Rik Hakars, “Tof dat er veel vernieuwingen gebeuren, ik kijk nu al uit naar de nieuwe toilettenblok. Ook het winkeltje van Rudy in de wintertuin vind ik super. En naar het einde van de week kijk ik vooral met spanning uit naar de activiteiten die LO-leerkrachten organiseren voor ons tijdens de vrijdagmiddag.”

Myrthe Wullaert, “Tuinbouwschool is een toffe plaats om te leren. De school ligt midden in een prachtig landschap en overal zie je mooie dieren die door leerlingen en leerkrachten verzorgd worden. Hier is ook een leerlingenraad die mij wel aanspreekt. Ik vind het leuk dat leerlingen inspraak krijgen en leuke dingen mogen voorstellen en organiseren.”

Stig Geerts, “Tuinbouwschool is een leuke school midden in het groen. Ik vind het goed dat we niet in het centrum van de stad zitten. Ook zijn hier veel toffe leraars die de lessen interessant en plezant maken.”

Ilse Meeuwissen, “Het is fijn als je tijdens de koude herfst– en winterperiode tijdens de pauzes naar de wintertuin kunt gaan. Daar zit je goed beschut, je kunt er praten met je vriendinnen of nog wat lessen nakijken aan tafel. Er is ook van alles voorzien om iets te eten of te drinken.”

Kobe Mineur, “Ik kijk altijd uit naar de langere middagpauze op vrijdag. Elke week kan je kiezen uit verschillende sporten. Samen met de leerkrachten hebben we dan veel plezier.”

18


Brecht Celis, “Ik vind het vooral tof dat wij tijdens de praktijklessen tuinbouw kunnen werken op ons eigen schooldomein. Hier zijn echt veel verschillende soorten planten. Wij kunnen alles ter plekke leren en moeten hiervoor niet uit de school. Wij genieten dan van het resultaat van ons eigen werk.”

Fran Dorissen, “Ik vind vrijdag een leuke dag op school. De middagpauze duurt langer en ‘s avonds eindigen de lessen om 15.00 uur. Ik vind het fijn dat er een zorgteam is want die helpen je altijd als je het moeilijk hebt of als je ruzie hebt.”

Imke Schiemsky, “Ik voel me goed in campus Tuinbouw; het is echt een fijne school die midden in het groen staat. Overal zie je bomen, gras, bloemen en dieren. Ook zijn er toffe studierichtingen die je hier kan volgen.”

19


Biotechnische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Iets voor jou? Ben je geïnteresseerd in wetenschappen en in alles wat leeft? Ben je natuur– en milieubewust? Wil je wetenschappelijke theorie toepassen in laboratoriumoefeningen? Wil je alles leren over de processen die zich afspelen in levende wezens en welke rol ze vervullen bij de bereiding van voedsel en andere productieprocessen? Dan is de richting Biotechnische Wetenschappen iets voor jou. 1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

3-6STW

3-4PDMT

5-6PTW

VAK 3BTW 4BTW 5BTW 6BTW Wat leer je? Godsdienst

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Engels

2

2

2

2

Frans

3

3

3

3

Geschiedenis

1

1

1

1

Informatica

1

1

-

-

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

Wiskunde

5

5

6

6

Biotechniek

4

4

3

3

Labo biotechniek

-

-

3

3

Toegepaste biologie

2

2

2

2

Toegepaste chemie

2

2

2

2

Labo chemie

2

2

-

-

Toegepaste fysica

2

2

2

2

Tuinbouwteelten

1

1

-

-

Project/seminarie

-

-

1

1

34

34

34

34

Je krijgt een wetenschappelijke vorming met aandacht voor de studie van levende wezens (plant, dier en mens) in relatie met hun omgeving. Naast laboratoriumoefeningen zijn wiskunde, biologie, chemie en fysica zeer belangrijk. In het vak biotechniek leer je over technieken die verband houden met biologisch en chemisch onderzoek van levende materie en afgeleide toepassingen.

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER

TOTAAL 7BS

7TO

7TP

7DZ

7KZ

7TBZ

En daarna? Je kan verder studeren, zowel aan de universiteit (academische bachelor, nadien master) of aan de hogeschool (professionele bachelor). Een masteropleiding zoals Bio-ingenieurswetenschappen, Biomedische Wetenschappen, Industriële Wetenschappen en Technologie, Kinesitherapie, Diergeneeskunde… Een professionele bacheloropleiding zoals Agro- en Biotechnologie, Biomedische Laboratoriumtechnologie, Chemie, Verpleegkunde, Voedings- en Dieetkunde, Lerarenopleiding (wiskunde, wetenschappen…), Landschaps- en Tuinarchitectuur. Ook een Secundair na Secundair opleiding (Se-n-Se) behoort tot de mogelijkheid. 20


Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Iets voor jou? Ben je sociaal voelend en ben je geïnteresseerd in natuurwetenschappen, met als specifiek domein ‘voeding’? Ben je creatief? Werk je graag met mensen en kan je je goed inleven in de leefwereld van anderen? Dan is de richting Sociale en Technische Wetenschappen iets voor jou. Wat leer je? De nadruk ligt op natuur- en sociale wetenschappen. Centraal staat het vak integrale opdrachten. In dit vak wordt er vakoverschrijdend gewerkt en moet je de volgende vier competenties bereiken: een wetenschappelijk onderwerp onderzoeken, een maaltijd bereiden of een activiteit organiseren, dit voor een doelgroep presenteren en je eigen studieloopbaan in handen nemen.

1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

VAK 3STW 4STW 5STW 6STW Godsdienst

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Engels

2

2

2

2

Frans

3

3

3

3

Geschiedenis

1

1

1

1

Informatica

1

1

-

-

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

Wiskunde

3

3

3

3

Sociale wetenschappen

4

4

5

5

Natuurwetenschappen

4

4

5

5

Integrale opdrachten

7

7

6

6

34

34

34

34

TOTAAL

3-6STW

3-4PDMT

5-6PTW

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER 7BS

7TO

7TP

En daarna? Je kan een professionele bacheloropleiding volgen zoals Sociaal Werk, Lerarenopleiding Kleuteronderwijs, Lager of Secundair Onderwijs, Verpleegkunde, Voedings- en Dieetkunde, Ergotherapie en Orthopedagogie. Ook andere professionele bachelors en een Secundair na Secundair opleiding (Se-n-Se) behoren tot de mogelijkheden.

7DZ

7KZ

7TBZ

21


22


Plant-, Dier- en Milieutechnieken 2de graad TSO

Iets voor jou? Heb je belangstelling voor land- en tuinbouw, bloemen en planten, hobbydieren of milieubeheer? Wil je je theoretische vorming ook praktisch toepassen? Dan is de richting Plant-, Dier- en Milieutechnieken iets voor jou. 1A 2La en 2Lb

VAK 3PDMT 4PDMT Wat leer je? Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Informatica

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Toegepaste biologie

2

2

Toegepaste chemie

2

2

Toegepaste fysica

2

2

Plantenkennis Planttechnieken

1 3

1 2

Diertechnieken

4

3

Optie dier/plant

-

2

Milieutechnieken Groenbeheer & -decoratie

1 1

1 1

34

34

Naast de algemene vakken leer je ook de basiskennis en basisvaardigheden van de land- en tuinbouw. Je leert omgaan met planten, dieren en technisch materiaal. Je krijgt voeling met de groene sector. Theorie en praktijk worden geĂŻntegreerd gegeven.

1B 2BVLa en 2BVLb

In het vierde jaar kan je een accent leggen op plant of op dier.

5-6PTW

3-6BTW

3-6STW

3-4PDMT

5-6DLTW

TOTAAL

3-4PDM

En daarna? Als je hierin verder wilt gaan, kies je logischerwijs in de derde graad TSO voor Planttechnische Wetenschappen of voor Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen.

5-6TG

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER 7BS

7TO

7TP

7DZ

7KZ

7TBZ

23


Dier– en Landbouwtechnische Wetenschappen 3de graad TSO Iets voor jou? Heb je belangstelling voor dieren en wil je een wetenschappelijke, brede en polyvalente vorming in de dierlijke verzorging en dierlijke productie? Dan is de studierichting dier- en landbouwtechnische wetenschappen iets voor jou.

1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

3-6STW

Wat leer je? Naast algemene vakken leer je hoe je dieren moet huisvesten, verzorgen, voederen, fokken en selecteren. Gedragsstudie maakt ook deel uit van de leerstof. Je krijgt les over hoe je werkzaamheden moet plannen, coĂśrdineren en controleren. Inzetten van personeel, financieel beheer, administratie en registratie krijgen extra aandacht. Je verwerft theoretische en praktische vaardigheden. Je behaalt het attest bedrijfsbeheer en de aanvraag tot het attest erkend verkoper en gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen.

3-4PDMT

VAK 5DLTW

5-6PTW

6DLTW

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

2

2

Wiskunde

2

2

Toegepaste biologie

2

2

Toegepaste chemie

2

2

Toegepaste fysica

1

1

Toegepaste economie/bedrijfsbeheer Studentenbedrijf Techniek/veiligheid

2 2 -

2 1 1

Gewasbescherming (fytolicentie)

1

1

Zoogdieren TV/PV Aqua-terra TV/PV Vogels TV/PV

2/2 2/1 2/1

2/2 2/1 2/1

TOTAAL

34

34

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER 7BS

7TO

7TP

7DZ

En daarna? Je kan aan het werk als technisch medewerker in ondernemingen of bij openbare diensten in de dierensector. Of je kan ervoor kiezen om verder te studeren, bv. professionele bachelor Agro- en Biotechnologie (DierenzorgDierenartsassistent) of een zevende specialisatiejaar TSO Secundair na Secundair (Se-n-Se) Agro- en Groenbeheer of Agro-en Groenmechanisatie.

7KZ

7TBZ

24


Planttechnische Wetenschappen 3de graad TSO Iets voor jou? Heb je belangstelling voor fruitteelt, sierteelt, groenteteelt? Wil je te weten komen hoe je tuinbouwgewassen vermeerdert, verzorgt en oogst? Of heb je ‘groene vingers’ en hou je van een mooi aangelegde tuin? Wil je naast praktische vaardigheden ook een wetenschappelijke, brede polyvalente vorming? Dan is de studierichting Planttechnische Wetenschappen iets voor jou. Wat leer je? Naast algemene vakken leer je de specifieke teelttechnieken die je nodig hebt om fruitteelt- en sierteeltgewassen te telen. Je krijgt een pakket plantenkennis, tuinaanleg- en onderhoudstechnieken. Je krijgt les over de administratie van een bedrijf. Gewasbescherming krijgt extra aandacht. Zowel theorie als praktijk worden aangeleerd. Je verwerft het attest bedrijfsbeheer en de aanvraag tot het attest erkend verkoper en gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen.

1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

3-6STW

VAK 5PTW 6PTW Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

2

2

Wiskunde

2

2

Toegepaste biologie

2

2

Toegepaste chemie

2

2

Toegepaste fysica

1

1

Toegepaste economie/bedrijfsbeheer Studentenbedrijf Techniek/veiligheid

2 2 -

2 1 1

Gewasbescherming (fytolicentie) Teelt in serre TV/PV Sierteelt en boomkwekerij TV/PV Groenten en fruit TV/PV Tuinaanleg en -onderhoud PV Bloemsierkunst & groendecoratie TV/PV

1 1/1 1/1 1/1 2 1/1

1 1/1 1/1 1/1 2 1/1

3-4PDMT

5-6PTW

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

5-6DZ

TOTAAL

34

34

3VV-4VV 5-6VER

En daarna? Je kan aan de slag als arbeider in tuinbouwbedrijven en toeleveringsbedrijven of als zelfstandig fruitteler of tuinaanlegger. Je kan ook verder studeren, bv. professionele bachelor Agro- en Biotechnologie, Landschap- en Tuinarchitectuur of een zevende specialisatiejaar TSO Secundair na Secundair (Se-n-Se) Agro- en Groenbeheer of Agro-en Groenmechanisatie. 25

7BS

7TO

7TP

7DZ

7KZ

7TBZ


26


Plant, Dier en Milieu 2de graad BSO Iets voor jou? Wil je een opleiding volgen waarbij je de handen uit de mouwen kunt steken? Heb je belangstelling voor fruitteelt, sierteelt en tuinaanleg en wil je later een beroep uitoefenen waarin je met planten werkt? Hou je van dieren en wil je leren hoe ze te verzorgen, te voederen, te huisvesten? Dan is de richting Plant, Dier en Milieu iets voor jou. Wat leer je? In deze heel praktisch gerichte opleiding leer je over boerderij- en hobbydieren, hun voeding en huisvesting. Je leert planten kweken en vermeerderen, fruit telen, tuinen en groene ruimten aanleggen en onderhouden en werken met tuinbouwmachines. Je leert ook het belang van planten en dieren die in de natuur voorkomen. In het vierde jaar kan je de keuze maken: het accent op het dier of het accent op de plant. dier

1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

3-6STW

VAK 3PDM 4PDM 4PDM plant

1A 2La en 2Lb

3-4PDMT

Godsdienst

2

2

2

Project algemene vakken

6

6

6

Frans

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Toegepaste informatica

1

1

1

Algemene techniek

2

2

2

3-4PDM

Plant: Plantenkennis Teelten

1 6

1 4

1 4

5-6TG

Dier

7

5

5

Optie plant Optie dier

-

4 -

4

Milieu

3

3

3

Groenbeheer & decoratie

2

2

2

34

34

34

5-6PTW

TOTAAL

5-6DLTW

En daarna? Met de aangeleerde taakgerichte kennis kan je kiezen voor ĂŠĂŠn van de vervolgopleidingen in de derde graad binnen het studiegebied Land- en Tuinbouw. Je kan bij ons kiezen tussen Tuinbouw & Groenvoorziening of Dierenzorg.

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER 7BS

7TO

7TP

7DZ

7KZ

7TBZ

27


Tuinbouw en Groenvoorziening 3de graad BSO Iets voor jou? Heb je belangstelling voor fruitteelt, sierteelt en groenteteelt? Werk je graag buiten en wil je de praktijk om tuinbouwgewassen te vermeerderen, te verzorgen en te oogsten onder de knie hebben? Of heb je ‘groene vingers’, hou je van een mooi aangelegde en onderhouden tuin, werk je graag in de groensector of zit het bloemschikken je in de vingers? Dan is de richting Tuinbouw en Groenvoorziening iets voor jou. 1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

Wat leer je? Je leert planten kweken en vermeerderen, tuinen en groene ruimten aanleggen en werken met tuinbouwmachines. Je leert planten herkennen en benoemen en de basistechnieken om mooie plantenarrangementen te maken. Iedere vrijdag heb je stage in een bedrijf dat je specifieke interessesfeer aanbiedt.

3-6BTW

VAK 5TG 6TG 3-6STW

3-4PDMT

5-6PTW

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER 7BS

En daarna? Je kan aan de slag als arbeider in tuinbouwbedrijven en toeleveringsbedrijven of in de groensector. Je kan je ook verder specialiseren in een zevende jaar BSO: Tuinbouwproductie (Fruitteelt), Tuinaanleg en onderhoud, Bloemsierkunst.

7TO

7TP

7DZ

7KZ

7TBZ

28

Godsdienst

2

2

Frans

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene vakken

4

4

Toegepaste economie/Bedrijfsbeheer

2

2

Studentenbedrijf

2

1

Algemene techniek TV/PV 1/1 Algemene techniek & VCA TV Tuinbouw en groenvoorziening Gewasbeschermingstechniek (fytolicentie) Productie van fruit TV/PV Productie van groenten TV/PV Boomkwekerij, productie sierplanten TV/PV Bloemen en plantencreaties TV/PV Tuinaanleg en -onderhoud PV stage

-/1 1

2 1/2 1/1 1/1 1/1 2 6

2 1/2 1/1 1/2 1/1 2 6

TOTAAL 34

34


Dierenzorg 3de graad BSO Iets voor jou? Ben je erg geïnteresseerd in dieren? Kan je niet wachten om alles over hen en hun verzorging te weten? Dan is de richting Dierenzorg iets voor jou. Wat leer je? De verzorging, huisvesting, reglementering en het hanteren van zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën worden grondig bestudeerd. Daarnaast komen ook vaardigheden als observeren van hun specifiek gedrag uitgebreid aan bod. Je verwerft in deze opleiding de competenties om als dierenverzorger aan de slag te gaan.

1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

VAK 5DZ 6DZ Godsdienst

2

2

Project algemene vakken

4

4

Frans

1

1

3-6STW

3-4PDMT

5-6PTW

5-6DLTW

En daarna? Je kan tewerkgesteld worden als medewerker in een toeleveringsbedrijf, als medewerker in een dierenspeciaalzaak of als dierenartshulp. Je kan je ook verder bekwamen als gespecialiseerd dierenverzorger in verschillende contexten: dierenspeciaalzaak, vachtverzorging carnivoren, dierenasiel/dierentuin/pretpark met dierenbestand, kinderboerderij of dierenartsenpraktijk.

Lichamelijke opvoeding

2

2

Toegepaste economie/bedrijfsbeheer

2

2

Studentenbedrijf

2

1

Veiligheid & VCA

-

1

3-4PDM

Dierenzorg Zoötechnieken gezelschapsdieren TV/PV 3/4 Aqua-terra TV/PV 2/2 Vogels TV/PV 2/2 Stage 6

3/4 2/2 2/2 6

TOTAAL 34

34

5-6TG

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER 7BS

7TO

7TP

7DZ

7KZ

7TBZ

29


Verzorging - Voeding 2de graad BSO Iets voor jou? Ben je een sociaal voelend persoon? Ga je graag met mensen om, jong en oud? Wil je ze graag helpen, verzorgen? Kan je goed naar ze luisteren? Ben je graag praktisch bezig, heb je interesse voor voeding, heb je aandacht voor een aangename en verzorgde leef- en woonomgeving? Dan is de studierichting Verzorging - Voeding iets voor jou. 1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

Wat leer je? Je maakt kennis met de wereld van de zorg en diensten. Je leert zorg dragen voor gezondheid en welzijn, zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten en zorg dragen voor linnen. In de lessen voeding leer je een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden. Kwaliteitsbewust handelen, communiceren in een 1-1 relatie en in groep werken komen in alle vakken aan bod.

3-6STW

3-4PDMT

VAK

3VV

4VV

Godsdienst

2

2

Frans

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

6

6

Informatica

1

1

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

2

Gezondheid en welzijn

4

4

Interieur en textiel

3

3

Sociale vorming

3

3

Voeding

8

8

TOTAAL

34

34

5-6PTW

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER 7BS

7TO

7TP

7DZ

7KZ

7TBZ

En daarna? Na twee schooljaren waar je meegedaan hebt aan projecten die gebaseerd waren op verschillende doelgroepen (kinderen, volwassenen en ouderen), kan je nu naar de derde graad verzorging waar je in het 7de specialisatiejaar een keuze tussen Kinderzorg of Thuis- en Bejaardenzorg- Zorgkundige kan maken. 30


Verzorging 3de graad BSO

Iets voor jou? Werk je graag met je handen? Wil je elke taak goed uitvoeren? Kan je iets alleen aanpakken? Werk je ook graag in team? Draag je graag zorg voor baby’s, peuters en bejaarden? Dan is de studierichting Verzorging iets voor jou. Wat leer je? Op de juiste manier zorgen toedienen aan de zorgvrager - groot en klein - staat centraal. Je leert op een fijne manier creatief om te gaan met je zorgvrager. Zo verwerf je de competenties om als verzorgende te functioneren.

1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

3-6STW

3-4PDMT

5-6PTW

5-6DLTW

3-4PDM

VAK

5VER

6VER

Godsdienst

2

2

Frans

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

4

4

(ped)agogisch handelen

5

5

Gezondheid en welzijn

5

5

Indirecte zorg

2

2

Integratie

2

-

Stage

10

12

TOTAAL

34

34

En daarna? Je kan je verder specialiseren in een zevende jaar Kinderzorg of Thuis- en Bejaardenzorg Zorgkundige. De grote troef van deze richting is dat de studieloopbaan kan leiden tot een waaier van beroepen zoals zorgkundige, kinderverzorger(ster), verpleegkundige, onderwijzer(es), kleuterleider(ster) of opvoeder(ster).

5-6TG

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER 7BS

7TO

7TP

7DZ

7KZ

7TBZ

31


Bloemsierkunst Specialisatiejaar 3de graad BSO

Iets voor jou? Werk je graag met bloemen en planten, kan je zelfstandig en in team werken? Ben je creatief en zit decoreren je in de vingers? Kan je met passie werken tot in het kleinste detail? Dan is de studierichting Bloemsierkunst iets voor jou. 1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

Wat leer je? Je leert snijbloemen, kamerplanten en groenmateriaal herkennen en benoemen, een themagebonden etalage opbouwen, snijbloemen en kamerplanten verzorgen, verschillende technieken bloembinden. Je leert een verkoopsgesprek voeren en een verkoop- en werkruimte inrichten en onderhouden. Via stage doe je ervaring op in je toekomstige werkomgeving. Je behaalt je diploma secundair onderwijs en het attest bedrijfsbeheer.

3-6STW

VAK Godsdienst

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

4

Wiskunde

2

Toegepaste economie/bedrijfsbeheer

2

3-4PDMT

5-6PTW

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER 7BS

En daarna? Je kan werken in een bloemenzaak, in een tuincentrum, in een veiling en in toeleveringsbedrijven. Je kan je vestigen als zelfstandig uitbater van een bloemenzaak of decorateur van winkels en horecazaken‌ Je kan ook kiezen voor een Secundair na Secundair opleiding (Se-n-Se).

Bloemenzaak en tuincentrum Plantenkennis Bloemen– en plantenarrangementen TV/PV Plantenverzorging PV Inrichting en onderhoud verkoopsruimten Administratie, communicatie, organisatie TV/PV

7TP

7DZ

7KZ

7TBZ

32

2 2/2 1 1 1/1

Project/seminarie

2

Stage

8

TOTAAL 7TO

7BS

34


Tuinaanleg en -onderhoud Specialisatiejaar 3de graad BSO

Iets voor jou? Werk je graag buiten, kan je zelfstandig en in een team werken? Ben je geboeid door bomen en tuinplanten en de structuur van een tuin? Werk je graag met machines die nodig zijn voor aanleg en onderhoud van tuinen? Heb je oog voor het mooie en fraaie, voor orde en veiligheid, voor afwerking? Dan is de studierichting Tuinaanleg en -onderhoud iets voor jou.

Wat leer je? Je leert de meest courante tuinplanten herkennen en benoemen, tuinplannen lezen en uitzetten. Je oefent met de laser. Je leert plantenvakken en verhardingen aanleggen. Je leert een onderhoudsplan maken en uitvoeren. Via stage doe je ervaring op in je toekomstige werkomgeving. Je behaalt je diploma secundair onderwijs en het attest bedrijfsbeheer.

1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

3-6STW

VAK

7TO

Godsdienst

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

4

Wiskunde

2

Toegepaste economie/bedrijfsbeheer

2

3-4PDMT

5-6PTW

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

Tuinaanleg en –onderhoud Plantenkennis Groenaanleg en -onderhoud TV/PV

2 4/4

Project/seminarie

2

Stage

8

TOTAAL

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER 7BS

34 7TO

En daarna? Je kan werken als medewerker van een tuinaanlegbedrijf, van een groendienst of van een tuincentrum. Mits enige jaren ervaring kan je je vestigen als zelfstandig tuinaannemer‌ Je kan ook kiezen voor een Secundair na Secundair opleiding (Se-n-Se).

7TP

7DZ

7KZ

7TBZ

33


Tuinbouwproductie - Fruitteelt Specialisatiejaar 3de graad BSO Iets voor jou? Werk je graag buiten, kan je zelfstandig en in een team werken? Ben je geboeid door de fruitteelt? Behoren snoeien, plukken, sorteren‌ tot je favoriete werkzaamheden? Heb je oog voor kwaliteit en verantwoord gebruik van plantenbeschermingsmiddelen? Dan is de studierichting Tuinbouwproductie-Fruitteelt iets voor jou. 1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

Wat leer je? Je verwerft een goede basisvorming in het productieproces van allerhande hard en zacht fruit. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de commercialisatie, de loonadministratie, investeringen, milieuwetgeving en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, ‌ Via stage doe je ervaring op in je toekomstige werkomgeving. Je behaalt je diploma secundair onderwijs en het attest bedrijfsbeheer.

3-6STW

VAK 3-4PDMT

Godsdienst

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

4

Wiskunde

2

Toegepaste economie/bedrijfsbeheer

2

5-6PTW

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER 7BS

En daarna? Je kan werken in fruitteeltbedrijven, veilingen, boomkwekerijen, toeleveringsbedrijven of als zelfstandig bedrijfsleider. Je kan ook kiezen voor een Secundair na Secundair opleiding (Se-nSe).

Beheer tuinbouwbedrijf Tuinbouwteelten TV/PV Tuinbouwmechanisatie TV/PV BedrijfsadministratieTV/PV

7TP

7DZ

7KZ

7TBZ

34

4/2 1/1 1/1

Project/seminarie

2

Stage

8

TOTAAL 7TO

7TP

34


Gespecialiseerde Dierenverzorging Specialisatiejaar 3de graad BSO Iets voor jou? Wil je graag werken met en voor dieren? Wil je je specialiseren in de zorg voor dieren, ben je sociaal, en schrik je niet terug voor uitdagingen? Dan is de opleiding Gespecialiseerde Dierenverzorging iets voor jou.

Wat leer je? Via verschillende projecten leer je gestructureerd plannen en organiseren. Competenties zoals de leiding nemen, verantwoordelijkheidszin‌ komen uitgebreid aan bod. Voor de realisatie van je opleiding kan je kiezen uit drie contexten: - Vachtverzorging carnivoren (hondentrimmen) - Proefdieren en fokkerij - Houderij en commercialisatie Op de werkvloer doe je praktijkervaring op via de stage binnen de gekozen context. Je behaalt je diploma secundair onderwijs en je krijgt de gelegenheid om het attest bedrijfsbeheer te behalen.

1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

3-6STW

3-4PDMT

VAK

5-6PTW

7DZ

Godsdienst

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

4

Wiskunde

2

Toegepaste economie/bedrijfsbeheer

2

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

Gespecialiseerde dierenverzorging Gespecialiseerde dierenverzorging algemeen TV/PV Gespecialiseerde dierenverzorging context TV/PV

3VV-4VV 5-6VER

2/2 2/6

Project/seminarie

2

Stage

6

TOTAAL

5-6DZ

7BS

7TO

34 7TP

En daarna? Je kan als medewerker of als zelfstandige aan de slag binnen de gevolgde specialisatie: in een trimsalon, een dierenspeciaalzaak, een toeleveringsbedrijf, een onderzoekscentrum, bij hulpdiensten‌ Er is ook de mogelijkheid om verder te studeren als professionele bachelor in de Agro- en Biotechnologie (Dierenzorg-Dierenartsassistent) of je kan een opleiding Secundair na Secundair (Se-n-Se) volgen. 35

7DZ

7KZ

7TBZ


Kinderzorg Specialisatiejaar 3de graad BSO

Iets voor jou? Is de richting waar je aandacht moet hebben voor het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen, omgaan met diversiteit, samenwerken met ouders en collega’s, zelfstandig instaan voor de totaalzorg, iets voor jou? Kies dan voor deze richting.

1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

Wat leer je? De eerder verworven kennis en handigheid uit de vooropleiding (VerzorgingVoeding) verder uitdiepen en toepassen in de verschillende vormen van kinderopvang. Ook krijg je de kans om het attest levensreddend handelen te behalen. Dit attest heb je nodig in je verdere loopbaan als begeleider in de kinderzorg.

3-6STW

VAK

7KZ

3-4PDMT

Godsdienst

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

4

Communicatie

1

Expressie Pedagogisch handelen Gezondheid en welzijn Indirecte zorg

2 6 2 2

Stage

11

TOTAAL

34

5-6PTW

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER 7BS

7TO

7TP

7DZ

7KZ

En daarna? Als afgestudeerde kan je tewerkgesteld worden in een kinderdagverblijf, in de buitenschoolse kinderopvang of als kinderverzorgende in een kleuterklas. Je kan verder studeren in een Secundair na Secundair (Se-n-Se) richting zoals Leefgroepenwerking, Animator in de ouderenzorg en internaatswerking, of verder studeren in hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde (HBO 5).

7TBZ

36


Thuis- en Bejaardenzorg - Zorgkundige Specialisatiejaar 3de graad BSO

Iets voor jou? Wil je je specialiseren in het werken met gezinnen en bejaarden? Wil je later in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag? Dan is de studierichting Thuis- en Bejaardenzorg - Zorgkundige iets voor jou. Want wat je geleerd hebt, wordt verder uitgediept, toegespitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en gericht op het zelfstandiger functioneren. Wat leer je? Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig. Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen. Je leert methodes, kwaliteitsvol handelen en zorgzaam werken met en voor mensen. Je leert functioneren als lid van een team, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit. Je leert zorgen voor het welzijn van een bejaarde en/of het gezin.

1A 2La en 2Lb 1B 2BVLa en 2BVLb

3-6BTW

3-6STW

3-4PDMT

VAK

7TBZ

Godsdienst

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

4

Communicatie

1

Expressie Agogisch handelen Gezondheid en welzijn Indirecte zorg

2 4 4 2

Stage

11

TOTAAL

34

5-6PTW

5-6DLTW

3-4PDM

5-6TG

5-6DZ 3VV-4VV 5-6VER 7BS

7TO

En daarna? Als afgestudeerde kan je gaan werken in de thuiszorg, bv. De thuiszorg, Landelijke thuiszorg of Solidariteit voor het gezin, in een woon-en zorgcentrum of in een dagverzorgingscentrum. Je kan verder studeren in een Secundair na Secundair richting (Se-n-Se) zoals Leefgroepenwerking, Animator in de ouderenzorg en Internaatswerking, of je kan verder studeren in hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde (HBO 5). 37

7TP

7DZ

7KZ

7TBZ


Afgestudeerde leerlingen aan het woord: Heleen Casters, afgestudeerd in STW juni 2009 “fantastische periode”

“Als ik terugkijk op mijn schoolcarrière in de tuinbouwschool kan ik dat samenvatten als een fantastische periode in mijn leven. Vanaf het 1ste jaar tot het 6de jaar heb ik mij thuis gevoeld op deze school. Vooral die gemoedelijke sfeer tussen leerlingen en het volledige schoolteam is er zo bijzonder! Iedereen kent er iedereen, zelfs de directeur van toen kende me na 3 dagen…neen, ik had niets uitgestoken.. Je kreeg er echt het gevoel dat je erbij hoorde. De fijnste momenten waren natuurlijk de uitstappen. Een fantastische start in het eerste jaar want toen gingen we op zeeklassen! In het 4de jaar naar Frankrijk en dan als afsluiter in het laatste jaar te voet naar Compostela. De reizen zijn onvergetelijk! Ook denk ik ook nog dikwijls aan mijn leerkrachten van praktijk. Ik gebruik nog steeds recepten in de keuken die ik toen aangeleerd kreeg. Kortom, ik heb een geweldige jeugd gehad in de tuinbouwschool.”

Cato Degroote, afgestudeerd in STW juni 2016 “positieve herinneringen”

“Ik heb vele positieve herinneringen aan de tuinbouwschool. De speciale band die ik had met de leerkrachten ga ik nooit vergeten en ik mis dit nu nog echt. Ik ervaar nu op de hoge school dat je eerder een nummer bent. De proffen kennen je amper. Ja, zo’n goede band met leerkrachten is uniek en waardevol. Ik heb in deze school veel geleerd. Naast de gewone leerstof, leerden we in de lessen I.O. heel wat bijzondere vaardigheden die ik nu nog kan gebruiken in mijn verdere opleiding. Wat ik als zeer positief heb ervaren, is het feit dat het schoolteam heel veel rekening heeft gehouden met mijn dyslexieprobleem. De persoonlijke begeleiding en ondersteuning hebben mij echt vooruit geholpen. Natuurlijk zijn er ook de uitstappen waar ik met een goed gevoel naar terugkijk. Vooral de reis in het 6de jaar naar Compostela was een mega-ervaring. Zelfs tot op de dag van vandaag vertel ik hierover. Campus Tuinbouw is gewoon een superschool en ik raad ze iedereen aan. Deze school zal ik altijd meedragen in mijn hart en aanbevelen aan alle andere kinderen!”

38


Naomi Wynants, gespecialiseerd hondentrimster juni 2014 “supergelukkig met droomjob…” “Na mijn basisopleiding Dierenzorg heb ik mij in het 7de leerjaar kunnen specialiseren tot professionele hondentrimster. Dit is altijd een meisjesdroom van mij geweest. Tijdens mijn schoolcarrière heb ik ook heel wat winkelervaring opgedaan in mijn toenmalige studentenjob. Mijn opleiding van dierenzorg, mijn extra specialisatiejaar trimmen, mijn ervaringen opgedaan in allerlei stages en weekendjobs, zijn niet onopgemerkt gebleven. Snel ben ik kunnen beginnen werken in het Trimsalon “Tom & Beauty”. Het is een echte droom die voor mij is uitgekomen. Ik ben er erg fier op dat de honden er steeds heel goed uitzien als ze hier vertrekken samen met hun tevreden baasjes. Verder heb ik super toffe collega’s en vriendelijke bazen die ons vertrouwen en respecteren. Toch geweldig dat ik mijn liefde voor dieren kan combineren in mijn dagelijkse job, het kon niet beter!”

Filip Haesen, TSO Tuinbouw & specialisatie sierboomteelt - bloemschikken, juni 1984 “plantenkennis gewaardeerd tot in Japan” “Al heel mijn leven ben ik gefascineerd door het vak bloemschikken en sierboomteelt. Het specialisatiejaar in Tuinbouw behoort dan ook tot mijn beste herinneringen op school. Na mijn secundaire schoolcarrière ben ik mij gaan verdiepen in boomchirurgie. Snel kon ik aan het werk en ben nu instructeur van de sociale werkplaats IGO-W die o.a. wandel-en fietsroutes aanlegt en onderhoudt in de provincie Brabant. Mijn passie voor planten is altijd blijven groeien. In mijn vrije tijd ben ik intussen bonsaimeester waar ik mijn groene passie en creativiteit kan uiten. Ik behaalde al heel wat onderscheidingen en prijzen binnen de Europese bonsaiwereld, maar voor mij is het voornaamste dat ik kan blijven evolueren in mijn vak en dit mag delen met anderen. Nu ben ik gekend tot ver buiten de grenzen, zelfs tot in Japan… en zeggen dat dit avontuur allemaal begonnen is in de Tuinbouwschool.”

39


40


schoolinfo

Naar school Een schooldag Communicatie Wie is wie? Leerlingenbegeleiding Zorg Hoeveel kost een schooljaar? Een extra certificaat op zak: VCA Campus Tuinbouw, er is zoveel meer ... Opvoedingsvisie Internaat Inschrijvingen Inschrijvingen + De Eerste schooldag Aanbod andere campussen 41


Naar school Ligging Bereikbaarheid Plattegrond Ligging Onze school ligt aan de rand van Sint-Truiden, op de weg naar Herk-de-Stad. Ze is goed bereikbaar met de fiets, met de auto en met het openbaar vervoer. Het adres is: Diestersteenweg 146 3800 Sint-Truiden

Bereikbaarheid Met de fiets De school is gemakkelijk te bereiken met de fiets. Voor de veiligheid houdt de leerling zich aan de geldende verkeersregels. De fietsen worden in de fietsenloods gestald.

Met het openbaar vervoer Vanuit het station vertrekken elke dag rechtstreekse bussen die de leerlingen aan de schoolpoort afzetten. De busverbinding met de regio Herk-de-Stad heeft eveneens een halte aan de schoolpoort.

Met de auto Ouders kunnen hun kinderen afzetten en ophalen op de parking van de school, zodat het schooldomein zelf en de toegangsweg veilig zijn voor voetgangers en fietsers. Leerlingen die zelf met de auto komen, parkeren op de parking vooraan voor het hek.

Met de schoolbus De schoolbus pendelt elke schooldag tussen Hasselt (station) en de school. De betaling gebeurt met een busbonnetje, te koop aan de balie van het secretariaat. 42


Plattegrond

43


Een schooldag De lestijden De middagpauze De speelplaats

De lestijden maandag, dinsdag en donderdag

woensdag

vrijdag

1ste lesuur

08.30 uur - 09.20 uur

1ste lesuur

08.30 uur - 09.20 uur

1ste lesuur

08.30 uur - 09.20 uur

2de lesuur

09.20 uur - 10.10 uur

2de lesuur

09.20 uur - 10.10 uur

2de lesuur

09.20 uur - 10.10 uur

pauze

10.10 uur - 10.20 uur

pauze

10.10 uur - 10.20 uur

pauze

10.10 uur - 10.20 uur

3de lesuur

10.20 uur - 11.10 uur

3de lesuur

10.20 uur - 11.10 uur

3de lesuur

10.20 uur - 11.10 uur

4de lesuur

11.10 uur - 12.00 uur

4de lesuur

11.10 uur - 12.00 uur

4de lesuur

11.10 uur - 12.00 uur

middagpauze of 5de lesuur

12.00 uur - 12.50 uur

middagpauze

12.00 uur - 13.05 uur

5de lesuur of middagpauze

12.50 uur - 13.40 uur

5de lesuur

13.05 uur - 13.55 uur

6de lesuur

13.40 uur - 14.30 uur

pauze

13.55 uur - 14.10 uur

pauze

14.30 uur - 14.40 uur

7de lesuur

14.40 uur - 15.30 uur

6de lesuur

14.10 uur - 15.00 uur

8ste lesuur

15.30 uur - 16.15 uur

De middagpauze Tijdens de middagpauze blijven de leerlingen op school. De leerlingen brengen een eigen lunchpakket mee. Gedurende de wintermaanden kan de leerling een warme soep kopen. De middagpauze op maandag, dinsdag en donderdag is verdeeld in twee beurten: de leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de jaar hebben middagpauze van 12.00 uur tot 12.50 uur. De leerlingen van het 5de, 6de en 7de jaar hebben middagpauze van 12.50 uur tot 13.40 uur. Tijdens de middagpauze op vrijdag kan je kiezen uit verschillende activiteiten: sportactiviteiten, gezelschapsspelen, project tutor-leerling, bijmaken van taken en toetsen.

De speelplaats De leerlingen van de eerste graad hebben een zone op de speelplaats die voor hen is voorbehouden. Bij koud en/of regenweer kan iedereen in de overdekte wintertuin terecht. 44


Communicatie Contacten Briefwisseling Smartschool

Contacten De leerlingen krijgen geregeld een rapport. Via Skore in Smartschool (zie hieronder) kunnen de leerlingen en de ouders alle punten online bekijken in een openpuntenboek. In oktober, december, met Pasen en in juni worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek over de resultaten en de houding van de leerling. Bij vragen of problemen mag je steeds contact opnemen met de school.

Briefwisseling Informatie wordt zo veel mogelijk bezorgd via de schoolagenda, via Smartschool en via de website van de school onder de rubriek ‘ouders’.

Smartschool Smartschool is een digitaal schoolplatform. De leerling heeft toegang tot dit platform via een gebruiksnaam en code die hij/zij bij het begin van het schooljaar krijgt. De leerling moet via ‘mijn profiel’, zijn wachtwoord dadelijk wijzigen.

Smartschool en ouders Ook de ouders hebben toegang tot dit platform via een co-account van hun zoon of dochter. Bij het begin van het schooljaar krijgen zij ook een gebruiksnaam en code die zij via ‘mijn profiel’, dadelijk moeten wijzigen. De volgende modules van smartschool kan je raadplegen: Openpuntenboek via Skore, berichtensysteem, kalender, vakken met beschikbare vakinfo, nieuws (school-, vak-, klasnieuws), Intradesk (het schoolreglement, het lessen- en examenrooster, brieven, informatie i.v.m. afspraken omtrent evaluatie, verslagen vergaderingen van leerlingen-, ouder- en schoolraad), … 45


Wie is wie?

De directie Campusdirecteur: mevr. Lieve Nackom Technisch directeur SOLV: dhr. Jan Berx Technisch directeur TOLV: dhr. Stijn Jamar Directeur Land- en Tuinbouw en verzorging TOLV: dhr. Bart Eskens Directieafgevaardigde leerlingenaangelegenheden TOLV: mevr. Marit Lemmens Mevr. Lemmens is vanuit de directie de contactpersoon voor leerlingen en ouders.

Het schoolbestuur Het schoolbestuur, inrichtende macht, is de eindverantwoordelijke voor de organisatie van het onderwijs op onze school. De voorzitter is dhr. A. Koopmans.

De schoolraad De schoolraad is een adviesorgaan waarin vertegenwoordigers van de ouders, het personeel, de leerlingen en de lokale gemeenschap zetelen.

Het oudercomité Het oudercomité is een uit ouders gekozen groep. Ze organiseren activiteiten ten behoeve van de leerlingen van de school. Ze bespreken verschillende onderwerpen rond het schoolgebeuren en willen het contact tussen ouders en school optimaliseren. Wie graag bij het oudercomité wil gaan, kan de voorzitter ervan contacteren: Sigrid Derwael (sigridderwael@hotmail.com). Meer info vind je ook terug op www.tuinbouwschoololv.be/nl/ouders/ouderraad.

De leerlingenraad Via de leerlingenraad hebben leerlingen inspraak in het schoolbeleid. De afgevaardigde leerlingen nemen deel aan de aangekondigde vergadering. De leerlingenraad mag ook in samenspraak met de directie initiatieven nemen.

De studiekring Guvelingen Deze studiekring was oorspronkelijk een vereniging voor oud-leerlingen. Vandaag is deze vereniging uitgegroeid tot een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie met een permanente teelttechnische vorming in de fruitteelt zonder een syndicale werking te beogen. De voorzitter is dhr. E. Leclere. 46


Leerlingenbegeleiding Vakleerkracht Klastitularis Zorgteam SOLV draagt al jaren de zorg voor leerlingen hoog in het vaandel. In onze school is elk niveau binnen de structuur doordrongen van onze bekommernis om het welbevinden van de leerlingen.

De vakleerkracht Zorg begint, eerst en vooral, bij de vakleerkracht. Hij of zij staat in voor een goed verloop van de lesmomenten, met oog voor de noden en vragen van elke leerling. Wanneer een leerling moeilijkheden ondervindt, kan de vakleerkracht vakgerichte remediëring voorzien om de achterstand bij te werken. Bij problemen speelt de vakleerkracht ook de nodige informatie door naar de klastitularis en naar de leerlingbegeleiding.

De klastitularis De klastitularis is voor leerlingen vaak het eerste aanspreekpunt bij problemen. Om de goede band tussen leerlingen en hun klastitularis te bevorderen, hebben leerlingen van de eerste graad een ‘klasuurtje’, waar de klastitularis de tijd krijgt om te luisteren naar de bekommernissen van zijn of haar leerlingen en ruimte heeft om te werken rond bv. ’leren leren’. In de tweede en derde graad zouden leerlingen dan ook de juiste reflex moeten hebben om problemen aan te kaarten bij hun klastitularis . Contacten onderhouden met ouder(s), behoort eveneens tot de taken van de klastitularis .

Zorgteam Binnen de school is er een team dat zich bezighoudt met de begeleiding van leerlingen met een zorgprofiel. Dit zorgteam bestaat uit leerkrachten die naast hun lesopdracht ook instaan voor de ondersteuning van leerlingen met problemen. Deze begeleiding kan gebeuren op vraag van de leerling, van de ouder(s) of na een melding door de vakleraar of klastitularis . Elke graad heeft zijn eigen zorgleerkracht(en), zodat de opvang gebeurt door leerkrachten die ‘hun’ leerlingen kennen. Directieafgevaardigde voor Leerlingenaangelegenheden TOLV, Zorgcoördinator afd. PDM/Dierenzorg : Algemeen zorgcoördinator : Zorgcoördinatoren 1ste graad : Zorgcoördinator 2de graad : Zorgcoördinator 3de graad :

Marit Lemmens Patrick Vanmarsnille Griet Paulissen en Andres De Lombarde Karmen Amel Hendrik-Jan Gubbelmans

47


Leerlingenbegeleiding Zorgteam

Wekelijks is er een vergadering voorzien, waar de leerlingbegeleiders kunnen overleggen over de invulling van specifieke zorgvragen. Op dit overlegmoment zijn ook medewerkers van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) aanwezig, die met hun expertise een belangrijke aanvulling vormen op ons zorgbeleid. Indien de zorgvraag van de leerling de draagkracht van de school overstijgt, kunnen zij de leerling helpen om de juiste vorm van ondersteuning te vinden voor zijn of haar problemen. De begeleiding van het zorgteam spitst zich toe op drie domeinen : Studiebegeleiding  Opstellen van een overzicht van de beginsituatie van leerlingen per klas.  Opvolgen van zwakke studieresultaten en aflatende studie-inzet.  Begeleiding in de studiekeuze in de hele schoolloopbaan: specifiek stappenplan in het tweede

en het zesde jaar.  Sturen van eventuele remediëringen.  Helpen bij ‘leren leren’.  Begeleiding bij leerstoornissen: uitwerken van globale en individuele begeleidingsplannen bij o.a. dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, ADHD, autisme… Leerplicht  Opvolging van laatkomers en spijbelaars.  Opvolging en begeleiding van problematische afwezigheden.  Communicatie rond frequente afwezigheden naar ouders.

Sociaal-emotionele problemen  Opvolging en begeleiding van gedragsproblemen.  Communicatie van de aandachts- en zorgpunten

naar het schoolteam.  Oplossen van pestproblemen aan de hand van ‘no blame’-methode (zie ook onze brochure “SOLV zegt neen tegen pesten” - u kan deze brochure opvragen bij het zorgteam of downloaden via onze website www.tuinbouwschoololv.be/ nl)  Begeleiding van leerlingen met problematische thuissituaties, zowel op sociaal als financieel vlak.  Overleg met externe hulpverleners.  Uitwerken van een gezondheidsbeleid: drugproblematiek, gezonde voeding, alcoholmisbruik, roken.

48


Leerlingenbegeleiding Directieafgevaardigde voor leerlingenaangelegenheden CLB

De directieafgevaardigde voor leerlingenaangelegenheden Uiteraard speelt ook de directieafgevaardigde leerlingenaangelegenheden een belangrijke rol binnen het zorgbeleid van campus Tuinbouw. Als lid van het directieteam is zij verantwoordelijk voor het uitzetten van de krijtlijnen, waarbinnen de begeleiding van de leerlingen kan gebeuren. Op de wekelijkse vergaderingen is deze vertegenwoordigd, om op de hoogte te blijven van de noden van de leerlingen. Indien ze dat wensen, kunnen ouders en leerlingen zich ook rechtstreeks tot haar richten bij problemen, wanneer de klastitularis en de leerlingbegeleider geen passend antwoord kunnen geven.

Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) Een CLB begeleidt leerlingen op vier domeinen: - het leren en studeren, - de schoolloopbaan, - de preventieve gezondheidszorg, - de sociale-emotionele ontwikkeling. Als je vragen hebt over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren, over scholen en studierichtingen, over gezondheid, leerproblemen, zelfvertrouwen, pesten, veel ruzie maken, faalangst,‌ dan kan je met die vragen terecht bij het CLB. Het CLB gaat in op vragen van leerlingen, ouders en leerkrachten. Veel aandacht gaat uit naar leerlingen die leerbedreigd zijn door hun leefsituatie of sociale achtergrond. Elke school werkt samen met een CLB-team. Bij problemen ondersteunt dit team de school bij het zoeken naar de beste aanpak voor de leerlingen. Samen met de school wordt bekeken welke stappen kunnen gezet worden om tot een oplossing te komen. Onze scholengroep werkt samen met:

Vrij CLB, Afdeling Sint-Truiden Luikersteenweg 7 B1 3800 SINT-TRUIDEN tel 011 58 62 10 fax 011 58 62 19

CLBch@t Chatten met het CLB? Ja dat kan! Vanaf 1 februari 2016 kan je anoniem info en advies vragen aan het CLB via chatsessies. www.CLBchat.be is open op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 17u. tot 20 u. behalve op woensdag, dan starten we al om 14 u.

49


Hoeveel kost een schooljaar?

De kostprijs van een schooljaar is afhankelijk van de studierichting en het leerjaar. Concrete gegevens van het afgelopen schooljaar krijgt elke leerling via het reglement (zie ook www.tuinbouwschoololv.be/school/belangrijk/ schoolreglement). Daarin wordt een schatting gemaakt van de uitgaven van het vorige schooljaar. Om de kosten te spreiden over het schooljaar worden er 4 rekeningen opgemaakt:    

1ste rekening: oktober 2de rekening: januari 3de rekening: april 4de rekening: juni

Ouders die graag hun betalingen nog meer willen spreiden, nemen contact op met de school. We werken met een extern boekenfonds. Dit wil zeggen dat de hand– en werkboeken zelf besteld moeten worden door de ouders bij IDDINK. Deze worden thuis afgeleverd en de betaling gebeurt rechtstreeks aan de firma. Meer informatie krijgen ouders bij de inschrijving.

Een extra certificaat op zak: VCA

Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) is een diploma basisveiligheid dat door verschillende bedrijven gevraagd wordt. Wanneer onze leerlingen van de 3de graad van het studiegebied Land-en Tuinbouw op onze campus afstuderen en de arbeidswereld instappen, is het een grote meerwaarde als zij in het bezit zijn van dit VCA-certificaat. Daarom worden ze tijdens de lessen hierop grondig voorbereid onder begeleiding van onze preventie-adviseur. Na enkele maanden training wordt er in school een examen afgenomen door een erkend opleidingscentrum. Dit waardevolle, bijkomende certificaat wordt dan mee overhandigd tijdens de proclamatie.

50


Campus Tuinbouw Er is zoveel meer...

Een greep uit de talrijke en leuke activiteiten die in onze school plaatsvinden.

51


Opvoedingsvisie De geschiedenis

De geschiedenis Onze school is een Lasalliaanse school. Dat woord is afgeleid van de Heilige Jean – Baptiste de La Salle. Deze man leefde van 1651 tot 1719. Tijdens zijn leven nam hij het op voor de kanszwakke kinderen en ontwikkelde hij een nieuwe christelijke school met een nieuwe manier van lesgeven. Hij stichtte een religieuze gemeenschap, de ‘Broeders van de Christelijke Scholen’. Zo ontstonden er typische Broederscholen. Daarnaast hebben ook andere scholen zijn ideeën overgenomen. Het is niet toevallig dat JeanBaptiste de La Salle de patroonheilige van alle christelijke opvoeders is. Onze school is dan ook aangesloten bij het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief), een ‘lasalliaans scholennetwerk’ dat op zijn onderwijs- en opvoedingsvisie willen voortbouwen. We bedoelen daarmee niet dat we blijven vasthangen aan de idealen van de zeventiende eeuw. Nee, we proberen ons aan te passen aan wisselende omstandigheden, aan nieuwe uitdagingen en aan kansen en moeilijkheden van deze tijd. De Lasalliaanse school schept een omgeving waarin mensen kunnen groeien. Het eigen verhaal van elk mens is daarbij belangrijk: zijn afkomst, thuissituatie, (sub)cultuur, vriendenkring, negatieve en positieve ervaringen... Als we de achtergrond kennen van de problemen van een vervelende leerling of van een moeilijke collega, dan bekijken we die persoon al milder, en voelen we dat hij eigenlijk een nieuwe kans verdient. We kijken dan niet meer door de donkere bril die fouten ziet, maar door de heldere bril die kansen tot verbetering opmerkt. Wij vatten onze onderwijsvisie samen in vijf ‘pijlers’: 1. onze inspiratiebron 2. persoonsgerichtheid 3. kansen geven 4. open kijk 5. deelname en verbondenheid

52


Opvoedingsvisie De vijf pijlers

Pijler 1: onze inspiratiebron Wij vertrekken vanuit ‘twee bronnen’: Jean-Baptiste de la Salle en Jezus Christus. Jean-Baptiste de la Salle leefde zo’n 350 jaar geleden in Frankrijk. Hij was een jonge, rijke edelman die priester werd en die gegrepen werd door de noodsituatie van jongeren die weinig kansen hadden: ze konden lezen noch schrijven, waren arm en gingen niet naar school. De la Salle vond dat hij daar iets moest aan doen. Hij zette zich belangloos in voor de kanszwakke jongeren uit zijn omgeving. Hij werkte een heel nieuw soort onderwijs uit: een onderwijs dat voor iedereen geschikt was, in de moedertaal en niet in het Latijn zoals toen de regel was. Het ging niet altijd gemakkelijk, hij kende tegenslagen maar dankzij zijn geloof zette hij toch door. Het voorbeeld van Jezus Christus vormt de rode draad in het leven van de la Salle: het gaat daarbij om solidaire inzet voor de (jonge) medemens. Vandaar dat we ook Jezus Christus zien als bron voor ons onderwijs. Liefde voor de mensen… dat inspireert ons om te werken voor onze leerlingen en collega’s. Pijler 2: persoonsgerichtheid In onze school is de aanspreektoon vriendelijk en beleefd. Er wordt speciale aandacht besteed aan de goede relaties tussen leerlingen en leerkrachten. De leerkracht/opvoeder staat dicht bij de leerlingen en hun leefwereld; hij/zij is beschikbaar en toegankelijk. We streven naar een leeromgeving die leerlingvriendelijk en motiverend is, met actieve werkvormen en extra aandacht voor kanszwakke leerlingen. We doen er alles aan om hen te motiveren en (opnieuw) op weg te helpen. Pijler 3: kansen geven Onze school schept een omgeving waarin mensen kunnen groeien, waar leerlingen en leerkrachten elkaar kansen en hulp geven. Jongeren, elk met hun verhaal, voelen zich hier thuis. Wij geloven in vriendschap en (kansen)gelijkheid. Wij zijn een sociaal dienstbare school die oog heeft voor kinderen die broos en kwetsbaar in het leven staan. De Lasalliaanse school bewerkt bij die leerlingen die meer geluk hebben, dat zij oog en hart krijgen voor de zgn. kansarmen. Onze school is dan ook een school zonder vooroordelen, zonder uitsluitingen, een school zonder racisme. Pijler 4: open kijk Onze school kijkt over haar muren heen. Leerkrachten en leerlingen werken aan acties, initiatieven en activiteiten die hulp bieden en aandacht geven aan gebeurtenissen die zich rond de school en in de wereld afspelen. Pijler 5: deelname en verbondenheid Wij willen overleg tussen schoolbestuur, directie, leerkrachten, leerlingen, ouders en alle andere medewerkers stimuleren met de bedoeling zo goed mogelijk samen te werken. Dit betekent voor ons meedoen aan het beleid via overleg, welwillend, eerlijk en met zin voor verantwoordelijkheid. We willen ook samenwerken met andere scholen, verenigingen ...

53


Internaat ITO

54


Internaat ITO

55


Inschrijvingen Inschrijvingsdagen

Inschrijvingsdagen Tijdens het schooljaar: na afspraak, tijdens de schooluren (08.30 tot 12.00 uur en 14.00 tot 16.20 uur) telefoonnummer: 011 68 23 39 Tijdens de infosessie: Wat na het 2de, 4de en 6de jaar van het secundair onderwijs? dinsdag 25 april 2017 (vanaf 19.30 uur) Tijdens de opendeurdagen : (die dit jaar samenvallen met de werktuigendagen) zaterdag 13 mei 2017 en zondag 14 mei 2017 (van 10.00 tot 18.00 uur) Voor informatie over studierichtingen en de school of een eventuele inschrijving kan u terecht aan de aparte ingang vooraan het domein. Tijdens de zomervakantie: juli: zaterdag 1 juli: van 9.00 tot 13.00 uur maandag 3 juli: van 16.00 tot 20.00 uur dinsdag 4 juli: van 10.00 tot 14.00 uur woensdag 5 juli: van 14.00 tot 18.00 uur donderdag 6 juli: van 9.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur vrijdag 7 juli: van 14.00 tot 18.00 uur zaterdag 8 juli: van 9.00 tot 13.00 uur

augustus: woensdag 16 augustus: van 10.00 tot 18.00 uur donderdag 17 augustus: van 16.00 tot 20.00 uur vrijdag 18 augustus: van 10.00 tot 14.00 uur zaterdag 19 augustus: van 9.00 tot 13.00 uur maandag 21 augustus: van 16.00 tot 20.00 uur dinsdag 22 augustus: van 10.00 tot 18.00 uur woensdag 23 augustus: van 10.00 tot 18.00 uur

We plannen onze onthaal-en inschrijvingsmomenten tijdens de zomervakantie aan de hand van volgende principes:  We baseren onze onthaal– en inschrijvingsmomenten tijdens de zomervakantie op de meest populaire momenten van de voorafgaande jaren.  We zorgen voor variatie in de dagen en uren zodat iedereen een moment kan vinden waarop hij/zij kan langskomen (zo vermijden we zo veel mogelijk dat ouders een dag vrijaf op het werk moeten nemen om hun zoon/dochter te komen inschrijven).  Er is op elk inschrijvingsmoment een uitgebreid team leerkrachten dat jullie alle informatie kan verschaffen (uit ervaring weten we immers dat ouders bij de inschrijving graag informatie krijgen over een welbepaalde studierichting, leerlingbegeleiding, internaat e.d. Dat veronderstelt dat een team aanwezig is dat jullie al deze info kan bezorgen en dat we de inschrijving m.a.w. niet beperken tot een louter administratief gegeven..  Omwille van de tijdige levering van je boekenpakket, maar ook omwille van een optimale schoolorganisatie is het van belang tijdig in te schrijven. Vanaf 25 augustus is het team druk bezig met de voorbereidingen van de start van het nieuwe schooljaar.

56


Inschrijvingen Algemene richtlijnen

Algemene richtlijnen Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. (Je kan het pedagogisch project en schoolreglement terugvinden op de website van de school).

Om de inschrijving te realiseren moet je de volgende documenten meebrengen: - voor inschrijving in 1ste leerjaar A: getuigschrift basisonderwijs en rapport, - identiteitskaart en/of sis-kaart, - laatste rapport (met attest), - andere attesten (bv. leerstoornis, advies CLB, …). Inschrijven voor 1ste leerjaar B gebeurt enkel na een intakegesprek met iemand van het zorgteam. Inschrijvingen gebeuren enkel indien één van de ouders aanwezig is. Voor een goede organisatie van het nieuwe schooljaar is het aan te raden tijdig in te schrijven, dat betekent vóór 6 juli 2017. Zo zorg je immers dat je tijdig je boekenpakket krijgt!

Eerste schooldag De eerste schooldag - vrijdag 1 september 2017 Voor de eerstejaars: onthaal- en ontmoetingsdag - onthaal, klasindeling - kennismaking met de klastitularis - administratie - verkenning in en rond de school Voor de andere klassen: - klasindeling, kennismaking met de klastitularis - administratie

Wat breng je mee? Materiaal om nota’s te nemen.

57


Studierichtingen Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw Campus Sint-Aloysius

58


Studierichtingen Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw Campus De Regenboog

Opleidingsvorm 3 (type basisaanbod, type 3 en type 9) OriĂŤntatiefase: 1ste observatiejaar Opleidingsfase: 2de + 3de jaar Kwalificatiefase: 4de + 5de jaar Bakkersgast Interieurbouw Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen Opleidingsvorm 2 (type 2 en type 9) Fase 1: 1ste tot 3de jaar Sociale vorming Basistechnieken Fase 2: 4de tot 7de jaar Zelfredzaamheid Arbeidstraining Toekomstplanning GON-begeleiding voor leerlingen met ASS in het gewoon onderwijs

59


Contact Verantwoordelijke uitgever: Lieve Nackom SOLV Campus Tuinbouw Diestersteenweg 146 3800 Sint-Truiden Tel. 011 68 23 39 Fax 011 69 11 40 E-mail: tuinbouwschool@solv.be Website: www.solv.be Facebook: Solv Campus Tuinbouw

De inhoud van deze brochure wordt ter beschikking gesteld onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

1 februari 2017 60

Folder 2017 2018 versie 1 02 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you