Brochure De Achtbaan (onderwijs & opvang)

Page 1

DE PARTICIPATIE SCHOOL VOOR OUDER & KIND

OPENBARE DALTON SCHOOL DE ACHTBAAN u bent van harte welkom om bij ons te komen kijken!

openbare dalton school de achtbaan


Waarom kiest u voor de achtbaan? Daltonschool

De Achtbaan is een Daltonschool. Een Daltonschool is een ‘gewone’ basisschool voor ‘gewone’ kinderen met als doel om er voor te zorgen dat ieder kind optimaal wordt voorbereid op de verdere toekomst, de vervolgopleiding en de maatschappij. Het verschil is echter dat op een Daltonschool vanuit een gezamenlijke pedagogische visie wordt omgegaan met de leerlingen en de leerstof. Daarbij is een doorgaande lijn in aan te leren vaardigheden van groep 1 t/m 8 van essentiëel belang.

Het gebouw

D

e Achtbaan maakt deel uit van het bestuur van Stichting Meerkring. Meerkringscholen hebben gemeen dat ze allen streven naar maatschappelijk betrokken en hoogwaardig onderwijs in een veilige leeromgeving en in een inspirerende sfeer. De Achtbaan startte op 1 januari 1989 met negen kinderen. Vanaf 2005 is de school officieel een Daltonschool. De school is stabiel in leerlingaantal; de meeste van deze kinderen komen uit de wijk Zielhorst.

openbare dalton school de achtbaan

De Achtbaan staat in het midden van de wijk Zielhorst en bestaat uit een hoofd- en een bijgebouw. De hallen van het gebouw doen dienst als “stilte” of “overleg” ruimten zodat kinderen zelfstandig of samen aan taken kunnen werken. Ook is er een speelzaal die gebruikt wordt voor gymlessen, weeksluitingen en andere feestelijke gelegenheden.

de dalton principes H

et Dalton onderwijs is ontwikkeld vanuit het gedachtengoed van Helen Parkhurst. Aan het begin van de vorige eeuw heeft zij een eigen visie ontwikkeld op de wijze waarop kinderen het beste kunnen leren. In het plaatsje Dalton, in de staat Massachusetts, werden haar ideeën voor het eerst in de praktijk gebracht. Deze denkwijze onderscheidt zich door haar visie en de manier van het inrichten van het onderwijs. Het is geen systeem of methode maar een manier van denken en leven waarin de volgende Dalton-principes centraal staan: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, doelmatigheid, reflectie en borging. Het legt de verantwoordelijkheid bij de kinderen en leerkrachten. Op onze Daltonschool betekent dat, dat er structuur is voor wie dat nodig heeft en ruimte en vrijheid is voor wie dat aankan. Het zet kinderen ertoe aan hun eigen weg te vinden. Kinderen moeten alle kans hebben om zich te kunnen ontplooien. Wij zijn ervan overtuigd dat Dalton de beste onderwijskansen geeft om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen.

Zelfstandigheid

In het Daltononderwijs worden kinderen gestimuleerd om zelf naar oplossingen te zoeken, zelf problemen op te lossen en zelf opdrachten uit te voeren. Dalton geeft kinderen hiervoor diverse keuzemogelijkheden maar doet dat binnen bepaalde grenzen. Hierdoor sluit het onderwijs aan bij de eigen motivatie van het kind en kan het kind op zijn of haar eigen niveau werken. Kinderen worden van jongs af aan getraind in het omgaan met uitgestelde aandacht. De leerkracht heeft hierdoor tijdens het zelfstandig werken de mogelijkheid om zowel individueel als in groepjes te werken met kinderen.

Verantwoordelijkheid

Vanuit deze zelfstandigheid leert het kind verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen werk (inclusief materiaal, de sfeer en hoe er met elkaar omgegaan wordt) en het eigen leerproces. Een kind is daarmee niet alleen verantwoordelijk voor het eindproduct, maar ook voor het proces, dat wil zeggen hoe het eindproduct tot stand is gekomen. De controle van dit proces door de leerkracht is hierbij van groot belang.

Samenwerken

Het belangrijkste principe binnen ons Daltononderwijs is het samen leren en samen werken volgens de structuren van coöperatief leren. Samenwerken op deze manier biedt volop mogelijkheden om rekening te leren houden met elkaar en met elkaars mogelijkheden. De onderlinge band tussen de kinderen wordt hierdoor gestimuleerd. Het werken volgens deze drie Daltonprincipes geeft kinderen de gelegenheid zich zelfstandig en samenwerkend te ontwikkelen en biedt alle ruimte voor onderlinge verschillen.

openbare dalton school de achtbaan


We geven ze de keuze om soms een uitleg over te slaan; We geven individuele uitleg aan een instructietafel; We laten kinderen niet allemaal tegelijker-

onze visie

tijd hetzelfde werk maken; We laten de hoeveelheid werk die kinderen maken verschillen. Onze Daltonschool heeft een openbaar karakter en staat daarom open voor alle kinderen, ongeacht levensbeschouwing, herkomst of maatschappelijke positie van de ouders. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen met respect voor de leef- en zienswijzen van anderen. Bovendien levert de kennismaking met een verscheidenheid aan levenbeschouwelijke en maatschappelijke waarden een bijdrage aan de algemene ontwikkeling. Het Daltonkarakter komt ook terug in de wijze waarop de leerkrachten met elkaar samenwerken. Zij zijn bijvoorbeeld allemaal in het bezit van een Daltoncertificaat en zetten het gebruik maken en versterken van elkaars kwaliteiten voorop.

leren & participeren

e- factor top-school

Op onze school zijn elke dag ouders actief. Er is sprake van echte samenwerking met het team. Onze school is daarom een TOP-school (Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld) met de E-factor op het gebied van ouderparticipatie. Ouders vertrouwen hun kind voor een belangrijk deel van de dag toe aan de school. Het spreekt vanzelf dat ouders goed op de hoogte willen blijven van alles wat er gebeurt. Een uitgebreide intakeprocedure en omgekeerde oudergesprekken maken deel uit van een effectieve samenwerking waarbij wederzijdse verwachtingen uitgesproken worden.

De school vraagt ouders regelmatig om te helpen met bijvoorbeeld het voorbereiden van festiviteiten, klussen en het maken van de schoolkrant. Een goede samenwerking met alle ouders is daarom van groot belang. Om tot een goede samenwerking te komen staan een open houding, een lage drempel en goede communicatie bij ons centraal. Deze

investering in ouderparticipatie past bij het Daltononderwijs en onze ideeën over burgerschap: leerlingen opvoeden tot betrokken burgers.

De Achtbaan heeft verschillende werkgroepen en de medezeggenschapsraad (MR) die het team bijstaan. De MR heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak zoals bijvoorbeeld het beleid op het gebied van onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid.

In onze school staat samenwerking centraal.

Wij geloven dat samenwerking de basis vormt van de ontwikkeling van een kind. Hierbij is zorg en aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind van groot belang. Elk kind leert namelijk op een andere manier waardoor er verschillen kunnen ontstaan tussen kinderen. Deze verschillen doen zich voor in de leertijd, uitleg en verwerking van de stof. Wij geloven dat we deze verschillen kunnen aanpakken met de volgende manier van werken: We laten kinderen zelf de volgorde van de opdrachten kiezen;

openbare dalton school de achtbaan

Bescherming

In het Daltononderwijs is bescherming en veiligheid uiterst belangrijk. Het kind krijg het vertrouwen om vrij en zelfstandig te zijn binnen bepaalde grenzen. Ondanks de diversiteit tussen kinderen weten we toch een balans en eenheid te vinden.

Verder is er een oudervereniging die samen met het schoolteam verschillende activiteiten organiseert die buiten het reguliere onderwijs en het reguliere schoolbudget vallen. Zoals Sinterklaas, kerst en sportactiviteiten en het organiseren van het schoolreisje en het schoolkamp. Daarnaast ondersteunt de vereniging bij praktische zaken zoals onderhoud van het groen, recreatie en andere klusjes.

Groei Wij gaan er vanuit dat ieder mens

leergierig is en wil groeien. Wij proberen kinderen hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen zodat zij zich volledig kunnen ontplooien op hun eigen tempo. Gras groeit tenslotte niet sneller als je aan de sprietjes trekt.

openbare dalton school de achtbaan


organisatie, sfeer & meer... De volgende omschrijvingen worden in relatie tot school vaak genoemd; dynamische schoolomgeving; betrokken kinderen,ouders en leerkrachten; toegankelijk; welkom; kinderen hebben een open houding, zijn los van oordelen en behulpzaam. Onze leerlingen zijn de belangrijkste ambassadeurs van de school.

zien en gezien worden Maatjessysteem

De wetenschap dat jong en oud niet alleen van elkaar kan leren maar ook voor elkaar kan zorgen heeft ons ertoe aangezet om jaarlijks twee groepen uit verschillende bouwen aan elkaar te koppelen; de zogenaamde maatjesgroepen. Binnen de maatjesgroepen zijn oudere en jongere leerlingen een jaar lang elkaars maatje. De oudere leerling noemen we de mentor en de jongere het maatje. Gedurende het schooljaar ondernemen deze groepen maandelijks een activiteit. Het gevoel van saamhorigheid en veiligheid wordt hierdoor enorm versterkt.

VIP-badge

De Achtbaan werkt volgens het 5-gelijke dagen model (8.30 uur tot 14.00 uur) en met een continurooster.

De school is in drie “bouwen” verdeeld. We kennen een onderbouw (groep 1 en 2), een middenbouw (groep 3 t/m 5) en een bovenbouw (groep 6 t/m 8). Ons team bestaat uit teamleden die elk zeer betrokken zijn bij de ontwikkeling van de school. We kunnen binnen ons team bouwen op een enorme schat aan ervaring, specialismen en kennis. Zij bundelen hun krachten in bouw overstijgende leer-ontwikkelteams die aangestuurd worden door een leerteamleider. De leiding van de school is in handen van een directie bestaande uit een directeur en de adjunct-directeur. De leerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen in de groep.

openbare dalton school de achtbaan

Beweging

We proberen kinderen zoveel mogelijk aan te zetten om hun eigen weg te vinden. Kinderen leren namelijk het beste wanneer zij gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken. Wij geloven dat hoe flexibeler je bent, hoe groter de kans op succes is.

Overwinning

Wij willen de kans op het gevoel: “yes, nu kan ik het zelf” vergroten. De mate van leergierigheid wordt namelijk bepaald door het competentiegevoel dat een kind heeft. Een kind zal dus meer leren wanneer hij of zij zich zelfverzekerd voelt.

Kinderen mogen naar school als zij vier jaar oud zijn. Deze stap is voor sommige kinderen een spannende gebeurtenis. Daarom krijgen nieuwe kleuters, bij hun inschrijving als leerling, een VIP-pasje (Very Important Peuter) zodat zij af en toe een kijkje kunnen komen nemen bij ons op school. Deze kleuters mogen bovendien in de twee maanden voordat zij vier jaar worden een aantal ochtenden of middagen in hun nieuwe klas komen kijken. Zij kunnen zo alvast een beetje wennen aan de veranderingen die hen te wachten staan.

Z ichtbaar Wij stimuleren kinderen om zichzelf te durven laten zien en horen want alleen dan zijn zij in staat om zich ten volle te ontplooien.

openbare dalton school de achtbaan


Men moet het verleden kennen, het heden begrijpen om de toekomst te kunnen zien.

Contact Openbare Daltonschool De Achtbaan Luiterf 2 • 3822 CD Amersfoort • 033 - 455 11 33 • www.de8baan.nl • admin@deachtbaan.net

ONT W E R P & P ROD U CT IE : B IEZON D ER .N L

De Achtbaan is een school die onderdeel is van stichting Meerkring te Amersfoort. Wilt u meer weten over deze stichting of de aangesloten scholen? Kijk dan op www.meerkring.nl

openbare dalton school de achtbaan


l en Welkom bij onze Peuterschoo ersfoort m A in ng va op e ls oo ch ns te ui B Partou kinderopvang en Openbare Dalton Basisschool ‘de Achtbaan’ vormen in de gezellige wijk Zielhorst samen een Dalton Kind Centrum. Hierin is de peuterschool, buitenschoolse opvang en school gevestigd. Onze peuterschool biedt opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. De buitenschoolse opvang biedt opvang van 4-12 jaar en bestaat uit 3 basisgroepen: • Tijgers (onderbouw) • Panters (middenbouw) • Jaguars (bovenbouw) Binnen onze opvang vinden wij een goede sfeer en veiligheid erg belangrijk. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en ontwikkelt zich op een andere manier. Kinderen doen ervaringen op door plezier te maken, samen te spelen en talenten te ontwikkelen.


Binnen het Dalton Kind Centrum staan de volgende kernwaarden centraal:

Samenwerken Het belangrijkste binnen ons kindcentrum is het samenwerken en het samen zijn. De onderlinge band wordt gestimuleerd en kinderen leren rekening houden met elkaar en elkaars mogelijkheden.

Effectiviteit Het optimaal gebruik maken van tijd, middelen en ruimtes. Wij kiezen voor een positieve benadering in onze houding, communicatie en het bij stellen van doelen. Zo sluiten wij aan bij de doelen die passend zijn bij de ontwikkeling van de kinderen en het team.

Zelfstandigheid Wij nodigen kinderen uit om zelf te doen wat zij kunnen en dagen ze daarbij uit om de volgende stap te durven zetten. Hierdoor sluit het aan bij de eigen motivatie van het kind en kan het op zijn of haar eigen niveau ontwikkelen.

Reflectie Kinderen leren zelf door te ervaren. Zij leren door te doen en de kansen die zij krijgen door opnieuw te ervaren. Helpend hierbij is de feedback die zij krijgen van zichzelf, elkaar en de leiding.

Partou kinderopvang Peuterschool en Buitenschoolse opvang Luiterf 2 3822 CD Amersfoort Tel: 033-456 65 19 Mail: teampovluiterf2@partou.nl teambsoluiterf2@partou.nl

Vrijheid/ verantwoordelijkheid De gelegenheid krijgen om eigen keuzes te maken en wegen te vinden. Vanuit deze vrijheid stimuleren wij het kind initiatief te nemen de wereld te ontdekken.