Page 1

Vol 2

ta l v 2 012

Nr . 02

MINERVA

Rahvusvahelise Delta Kappa Gamma Ühingu Eesti Organisatsiooni Uudiskiri

Mõtle! Mööna! Naudi!

Selles numbris:

Margarita Hanschmidt  Presidendi pöördumine Meie ühing alustas juba neljan- Keegi ei soovi loobuda oma vabast ajast või perega veededat aastaringi. tud ajast, kui ei nähta võimalust Möödunud aastad on pakkunud panustada ühingu arengusse. meie liikmetele palju toredaid üritusi ja tegemisi, millest saab DKG rahvusvaheline naiste lugeda meie esimesest uudis- organisatsioon toetab õpetajate kirjast. Selle ajaga oleme üks- ja koolitajate isiklikku ja ameti alast arengut ning hariduse teist piisavalt tundma õppinud. kvaliteeti. Peame analüüsima, Me jagame ühiseid väärtusi, mida oleks meil teistele pakhuvisid ja kogemusi ning meist kuda, ja õppima, kuidas sellison kujunenud tugev sõpruskond. tele tegevustele toetust saada. Samas on olnud see ka aeg, mil mõned ühingu liikmed on kaalu- Praegune rahvusvahelise DKG nud liikmeks olemise tähtsust ja ühingu president Dr. Jensi vajalikkust. Mitu inimest on Souders on visionäär ja tema olnud oma tööga nii hõivatud, et eestvedamisel on käivitunud pole saanud ühingu tegemistes strateegiline tegevuse planeeriseni aktiivselt kaasa lüüa, aga mine ehk SAP. loodan, et nad saavad seda teha Uus juhatus kavandab ühingu tulevikus. 2 aasta tööd ja on valinud selleks ajaks uued töörühmade Ometi on meil põhjust uhked juhid. olla, sest meie read on tublisti täienenud. Oleme laienenud Tänan Meerit, Urvet, Reelit, Tiiut Pärnusse ning ikka enam ja ja Margitit, kes leidsid aega oma enam liikmeid võtab osa nii mõtted paberile panna ja on Euroopa kui ka rahvusvahe- nõus neid teiega jagama. listest konverentsidest USAs. Püstitatud eesmärgid vajavad Võin kindlalt väita: eestlasi on meie kõigi toetust, hoolimist, märgatud ja eestlastest peetak- pühendumist. Ingliskeelsel lühendil SAP on homonüüm (väise väga lugu. keste tähtedega) ’sap’, mis täMarilyn Grey on öelnud: „Me ei hendab ’elumahla’. tea, kuhu meie unistused meid viivad, kuid tõenäoliselt võime Kui me teameֽ mis on DKGs selgelt näha, kuhu me läheme meie jaoks ja mida on meil DKG ilma nendeta.” Milline on seos -le anda, siis oleme teadvusjärgnevaga? tanud, et igaühe väike tegu On saabunud aeg, mis kutsub toidab organisatsiooni väärtusjulgemalt püstitama eesmärke liku energiaga. DKG Eesti Organisatsioonis, mis Kuidas olla kõige tulemuslikum pakuvad huvitavaid ülesandeid kõige väiksema stressiga? ja tegemisi nii praegustele kui ka uutele liikmetele. Uus juhatus pakub kolm võtmesõna: Meie tulevased liikmed kaaluvad ilmselt, kuidas vastata küsimus- Mõtle! tele: „ֽ Mis on DKGs minu jaoks?“

Mööna!

ja „Mis on minul DKG-le anda?“

Naudi!

MÕTLE, kus Sa näed enda võimalust ühingu arengus kaasa löömiseks. Julge unistada, ja kui unistad, siis – suurelt.

 Baden – Baden. Meenutused. Suvine konverents ja töötoad

MÖÖNA, et DKG ei röövi Sinult üleliia aega, kui igaüks meist tegutseb entusiasmiga ja visalt.

 Beetade augustiunetus

NAUDI DKG liikmeks olemist. Ühing jätkab edukat tegutsemist, kui uued töörühmad tegutsevad. Meie viis töörühma on kui üht liiki pillide proov orkestris, Alfa ja Beeta moodustavad pillirühmad ning kogu DKG Eesti Organisatsioon on orkester, mida meelsasti kuulama tullakse. Otsime võimalusi üksteise julgustamiseks ja toetamiseks!

Ma ei tea, kuhu meie unistused meid viivad, kuid tõenäoliselt võime selgelt näha, kuhu me läheme ilma

Meeldivat koostööd!

nendeta. Marilyn Grey

(Presidendi pöördumine 27.08.2011 Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis)

Baden - Baden / Steinbach, 2011: Margarita Hanschmidt ja rahvarõivais neiud.

Mission Statement: The Delta Kappa Gamma Society International promotes professional and personal growth of women educators and excellence in education.


Erinevad kirjaoskused kui identideedi kujunemise alused Anu Sepp Käsitlesime kultuuri ja identiteedi mõisteid seoses sotsiaalse sidususega, mis on ühiskonna arengu seisukohalt esmatähtis küsimus. Ühiskonna sidususe tagavad ühiselt aktsepteeritud väärtushinnangud ja arusaamad, mille kujunemisel on üldharidus suundaandva tähtsusega. Erilist potentsiaali omavad siin õppeainetest just emakeel, kirjandus, muusika, ajalugu ja ühiskonnaõpetus ning võõrkeeled. Baden - Baden / Steinbach, 2011: Vaade rohelusse uppunud külale viinamäe nõlvalt. DKG Euroopa regionaalne konverents toimus sel aastal 3.-6. augustini kaunis Saksa väikelinnas Baden-Badenis ehk täpsemini kümnekonna kilomeetri kaugusel asuvas Steinbachis. Kuna viibisin organisatsiooni sellisel esinduslikul koosolemisel esmakordselt, siis on muljed ilmselt seda eredamad. Üldine meeleolu oli päikeseline, sõbralik, toetav, siiralt huvi tundev ning võib vaid ette kujutada, milline meeletu teadmiste ning kogemuste hulk koos kõikide nende naistega (ning ka mõningate meestega) seal „kohal viibis“. Igal hommikul pidas päeva esimese loengu põhiesineja ning sellel järgnesid erinevates sektsioonides arvukad töötoad, millest võis valida enim huvipakkuvaid teemasid. Meie väike töögrupp (Urve Läänemets, Katrin Kalamees-Ruubel, Anu Sepp) valmistas ette loeng-töötoa „Erinevad kirjaoskused kui identideedi kujunemise alused“. Oleme selle teemaga varemgi tegelenud, lähtudes eelkõige emakeelest, kirjandusest ja muusikast.

Kui varasematel aegadel määratles inimese identiteedi paljuski just rahvuslik kuuluvus, siis praegu see enam nii ei ole. Tänapäeva inimese identiteetide paljusus, individuaalsed hierarhiad ja nende pidev muutumine on kaasa toonud identiteedikriise nii üksikisiku kui ühiskonna tasandil. Lootus on selles, et püüdluses teadmistepõhise ühiskonna poole suureneb inimeste teadlikkus ning langetatakse arukamaid otsuseid. Igaüks peab lähtuvalt teadmistest ning kõlbelistest väärtustest otsustama, millised identiteedid ta võtab omaks ning milliseid mitte.

Tutvustasime põgusalt eesti keele ja kirjanduse teket ning emakeele olulisust kogu õppeprotsessi alusena. Teine rõhuasetus oli eesti muusikaõpetusel ning laulupidude traditsioonil, mis on ühiskonna sidususe kujunemisel Eestis olulise ning erilise tähtsusega traditsioon. Ülevaade oli interaktiivne, andes osalejatele võimaluse näha tipphetki meie laulupidudelt. Üldine meeleolu ning õhkkond oli emotsionaalne ning tagasiside väga positiivne. Lisaks loengulisele osale palusime kuulajatel arutleda emakeele ning muusika rolli üle nende kultuuris ning üldhariduses. Kuna enamik meie töötoas osalenutest oli Põhamaadest, siis äratas teema ilmset huvi ning põnevat arutelu. Kuigi aeg seadis oma piirangud, loodame, et meie vestlus pakkus mõtlemisainet, suutis anda tõese pildi meie hariduse suundadest ja praegu toimuvast ning selle kõrval ka rõhutada erinevate kultuuride olemasolu vajalikkust praeguses globaliseeruvas maailmas.

Identiteetide paljususe hulgas väärivad erilist tähelepanu riiklik ja rahvuslik (etniline) identiteet, mille olemasolu väikerahvaste jaoks on sageli kultuurilise eksistentsi küsimus. Oma kultuuri tundmine ja väärtustamine on alternatiiviks globaalsele massikultuurile ning kultuuritusele, aidates mõista teisi ning rikastades samas kogu maailma. Oma tund aega väldanud esinemises andsime ülevaate identiteedi käsitlusest ning selle seostest õppimise ning teadmistega.

Baden - Baden / Steinbach, 2011: Neuweieri külatänav.

One thing is what we are, another thing is what we think (including what we think we are), yet another thing is what we say. We cannot lie, we cannot be wrong in what we are, we can be wrong in what we think and speak. Jaan Kaplinski

Meister Erwin Steinbachi külast Evelin Vaab Väike külake, mis võõrustas meid meie konverentsi ajal, on andnud vanade traditsioonide kohaselt nime suurepärasele meistrimehele. Sellest külast pärit arhitekt ja ehitaja Erwin von Steinbach (1244-1318) sai keskseks figuuriks Strasbourg’i Notre Dame’i katedraali ehitamisel. Meistri alustatud tööd jätkasid peale tema surma tema pojad Erwin ja Johannes ning pärast neid tema pojapoeg Gerlach. Ajavahemikul 1625-1874 loeti prantsuse gooti stiilis Notre Dame de Strasbourg maailma kõrgeimaks ehitiseks. Arhitekti auks on Steinbachi külla püstitatud mälestusmärk ning viiteid meistri nimele võib leida Steinbachis kõikjalt.

LK 2

Min erv a . t al v 2 01 2


Ennastjuhtivate õpioskuste kujundamine Web 2.0 vahenditega Katrin Saks Minul oli võimalus esineda Baden-Badeni konverentsil ettekandega „Ennastjuhtivate õpioskuste kujundamine Web 2.0 vahenditega“. Jagasin oma töötuba Eyglo Bjornsdottiriga Islandilt, kes pärast minu ette kannet tutvustas Wikit ja selle kasutamise võimalusi õppetöös. Ennastjuhtivate õpioskuste omandamise teema on mind paelunud juba hea hulk aastaid.

Tõuke selleks on andnud ikka minu enda õpilased, kes on alati kuulekalt täitnud minu käsud, ilma et nad kunagi oleksid tõstatanud küsimusi „Miks?”, „Mis see mulle annab?”, „Kuidas ma saaksin seda paremini omandada?”, „Kas ma ei võiks seda oma moodi teha?” jne. Nägin päris kõvasti vaeva, et panna oma gümnaasiumiastme õpilased neid küsimusi esitama ja nendele vastuseid otsima. Küll aga viisid need katsed mind lähemalt uurima ennastjuhtiva õppija ja ennastjuhtivate õpioskuste teemat. Oma konverentsiettekande ehitasin üles kolmele aspektile:

- ennastjuhtivat õpet toetavate Web 2.0 vahendite ülevaade ja nende rakendusvõimalused.

Käsitletav teema on äärmiselt huvitav: ühest küljest peaks see ju olema igapäevase õppimise ja õpetamise pärisosa, teisest küljest kipume aga oma traditsioonilise õpetamisviisiga noore inimese ennastjuhtiva õppimise alged ära lämmatama, on selle põhjuseks siis tihe ajagraafik, ülepaisutatud ainekava või meie enda mugavus kõike harjumuspärasel viisil teha.

Kui kahe esimese aspekti käsitlus oli teoreetilisemat laadi, siis kolmanda puhul sain oma juttu illustreerida konkreetsete näidetega oma praktikast.

Noore õppija ennastjuhtivate õpioskuste kujundamine ei ole lihtne ülesanne. Kui aga tahame temast kujundada elukestvat õppijat, siis on see hädavajalik.

- õppija olemasolevate teadmiste/oskuste kaardistamine Conscious Competence maatriksi põhjal; - õpisihtide koostamine;

Baden - Badeni „Trinkhalle” on populaarne kohtumispaik.

Baden – Badeni kuumaveeallikatele rajatud termid on populaarsed nii turistide kui ka kohalike seas.

seadmine

ja

õpilepingu

Kõik uus on unustatud vana Reeli Tänavsuu

Edasise ülikooliaja jooksul hoiavad meeskonnad juhendajate ja mentorite abiga oma ettevõtet käigus ning kui lõpptulemus on rahuldav, siis kooli lõpetades on osavõtjatel olemas juba reaalselt toimiv ettevõte, millega iseseisvalt edasi tegutseda. Huvitavaks kujunes ka töötuba „RESILIENCE: the „Bounce Back Factor" in Education and in Life”, kus käsitleti vastupanuvõime kujunemist elu tagasilöökidele. Membership Chair' ile kohaselt kuulasin ära islandlaste kogemused organisatsiooni laiendamisel töötoas nimega „The key to expansion”.

Töötuba „Namibia's young entrepreneurs - Finnish pedagogy in practice in Namibia” tutvustas Soome ülikooli majandusõppeprogrammi rakendamist Namiibias.

Ettekanne oli lühike ja konkreetne: valmis retsepti asemel jagati täpseid kogemusi, milleks, keda ja kuidas uuteks liikmeteks valiti. Rõhutati, et iga maa peab arvestama oma kultuuri ja leidma meetodid, kuidas tekitada potentsiaalsete uute liikmete huvi organisatsiooni ja selle tegevuse vastu. Ehkki töötoas kuuldu käis valdavalt uute chapter’ite loomise kohta, leidsin sealt vajalikku ka olemasoleva liikmeskonnaga tegelemise tarvis.

Programmis osalevad üliõpilased moodustavad meeskonnad ja koostavad äriprojekti, mis kaitsmise tulemusest lähtuvalt varustatakse stardikapitaliga.

Töötubadest meeldejäävaim oli „Let's visit Numberland”, mis tutvustas teaduslikult katsetatud mängulist metoodikat lasteaiaealiste õpetamiseks.

Let’s visit Numberland: oma metoodikat on tutvustamas Barbara Schindelhauer. Osalesin konverentsil neljas töötoas.

Mi nerv a . tal v 2 01 2

Selle „maaletoomiseks“ olin ka kohe nõus käed külge panema. Praeguseks on tõlgitud õpetajale mõeldud käsiraamat, mis sisaldab tegevuste metoodilisi juhendeid, ning leitud ka entusiastlikud lasteaiaõpetajad, kes on valmis seda metoodikat rakendama. Kontaktid metoodika loojatega on soojad ja toetavad ning 2012. aasta juunis plaanitakse Pärnus kohtuda käsiraamatu autoritega. Töötubades osaledes sain ka kinnitust väitele, et pole midagi uut siin päikese all – kõik uus ongi unustatud vana, mida saab jälle kenasti kasutusele võtta.

DKG Eesti liikmed Euroopa 2011. a regionaalsel konverentsil Baden - Badenis

LK 3


Beetad: juba teist korda augustiunetud Ille Rohtlaan

DKG Estonia State: State President Anu Joon 2008-2011 Anu.Joon@aasmaepk.edu.ee Margarita Hanschmidt 2011-2013 1704rita@gmail.com Executive Secretary Epp Raag epp@21k.ee Alpha President Merike Saar merike.saar@gmail.com Beta President Katrin Saks kat3z@hot.ee

Beetade sõprus Anni Akadeemiaga algas 2010. aastal ettevõtmise „Teeme ära“ raames. Aitasime korrastada Kuninga tänaval 1669. aastal ehitatud kaupmehemaja, mille ruumides on erivajadustega laste rehabilitatsiooni ja teeninduserialade kutseõppega tegelev keskus. Sama aasta suvel esimest korda toimunud „Augustiunetus“ – keskööni kestev festival Pärnu kesklinnas – tõi meid juba Anni Akadeemia hoovi kohvikut pidama. Iga kaasalöönud DKGlane oli midagi ise valmistanud ja nii oli soovijail valida kolme liiki kohupiimakoogi, õuna- ja porgandikoogi, pitsapiruka, muffinite, brownie’de, viineripirukate ja kaneelirullide vahel.

Membership Reeli Tänavsuu Reeli28@gmail.com Editor Evelin Vaab evefine23@gmail.com Webmaster Meeri Sild meerisild@gmail.com European Forum Anu Ariste Anu.Ariste@aasmaepk.edu.ee Scholarship Tiiu Vitsut Tiiu.Vitsut@gmail.com

Järgmises numbris: • SAP – Kate York selgitab • Töörühmade tööst

• Külalisteraamat

Augustiunetuid jagus Anni Akadeemia hoovist läbi astuma parasjagu, filmiprogrammi püsivamad vaatajad olid noored, keda ei heidutanud jahedavõitu augustiöö. Kookideküpsetiste valikut kiideti väga: jagasime Katrini suvikõrvitsakoogi retsepti lausa Facebooki kaudu. Mõlemal korral jäi kookide müügist saadud tulu Anni Akadeemiale – nende tänulikkust kogesime nii eelmisel kui sel aastal. Kaasalöömine ja heategevuses osalemine liigutas kõigi beetelaste meeli, lisaks rikastas meid põgus korraldus- ning müügitöökogemus.

Selleaastane Augustiunetus võttis meid aga juba oma ametlikku programmi.

Kindlasti jätkub meie toetav sõprus Anni Akadeemiaga ka edaspidi.

Tervitusi meie külalistelt Margaret Zaller ja Antoinette „Teta” Minuzzo Dear sisters, It was an honor and pleasure to visit my Estonian Delta Kappa sisters at your State Meeting this past August. It was such a lovely day for a meeting at the Open Air Museum. All of you were so warm and welcoming to me. Seeing many of you in your native dress and listening to songs played on native instruments was just delightful. It was such a joy to reunite with your President Margarita whom I had met at the International Convention in Spokane, Washington. How wonderful and considerate to have my own interpreter provided so that I could follow the discussions at the meeting. It was so interesting to begin to understand some of the unique situations a new state faces. All of your members are so involved in making the Estonian Chapters successful. We were truly an International group that day with Kate York from Great Britain and Gudrun Nylander from Sweden also in attendance. When I returned home friends asked me what I enjoyed most about my trip and I enthusiastically replied: „Estonia!”. I loved the charm of the old town in Tallinn and the friendliness and hospitality of everyone I met. My best wishes to all of you. I look forward to seeing you in the future. Perhaps we will meet at the next International Convention in New York City. In sisterly love, Margaret Zaller Alpha Nu Chapter Lambda State, Illinois

LK 4

Lisaks linastusid ETV filmivaramust režissöör Moonika Siimetsa „Moekoer" ja „Maailmameister".

Meie Augustiunetuse-kohviku külastajatele pakkusid möödunud aastal elamusi noored muusikud: flötist Marie Põdra ja Otsa-koolis laulmist õppiv Mariann Saar, keda saatis kitarril Rain Porss.

Treasurer 2011-2013 Margit Timakov Margit.Timakov@gmail.com Educational Excellence Urve Läänemets urvelaanemets@hot.ee

Pidasime taas Anni Akadeemia hoovis koduküpsetistega kohvikut ning näitasime noorte režissööride Anu Auna ja Priit Pääsukese lühifilme „Vahetus", „Indigotuba" ja „Must Peeter".

„I so enjoyed my visit with the Estonia members. It was exciting to participate and hear (via your kind interpreters) all that you are doing. President Margarita was such a gracious leader and friend during our visit. We had a wonderful dinner on Friday with her and Kate York - spent Saturday at your state meeting and ended our day with a lovely evening at the opera with her and Gudrun Nylander. Then Sunday we had a special tour of the city and saw lovely gardens, the Estonian President's home, visited a museum and then relaxed with dinner at Margarita's home. Having the opportunity of sharing time with our DKG sisters and learning your traditions made this a most memorable weekend. We hope to reconnect with some of you in New York next summer for the International Convention. Thanks to all who made us feel so welcome. “ Teta

Mi n er va . t a lv 2 01 2

Minerva, talv 2012  
Minerva, talv 2012  

Dkg uudiskiri, talv 2012

Advertisement