Page 1

9 Oct

th

World Post Day 103.5

work station mhz

เก็บชุด นศ. ไว

แลวไปกับเรา “ปากชองโคราช”

fashion set


ข้อดีของการสื่อสารทุกวันนี้ คือการย่อโลกเข้าด้วยกัน ท�ำให้คนไกลมาใกล้กันได้ แต่กลับท�ำให้ คนใกล้ ต้องไกลกันออกไปเรื่อยๆ ผมอยากให้น้องๆหันมาสื่อสารกับคนในครอบครัวบ้างนะครับ”

Executive Editor Attasade Sivabhatwarankul EDITOR Krittanat Wiriyasatian EDITORIAL Palmy G. , Violet {mama} , Tam Tamrum GRAPHIC DESIGN SKAYDAZ , MDSKATER MAKE UP ARTIST SKAYDAZ Producer Fashion Set Tam Tamrum , SKAYDAZ PHOTOGRAPHER Untouchable X Line , IndySociety Photograph , Ong DespErado MARKETING ADVERTISING Piyaphon Kanjanawattana PROOF READER Satuga Sunthornchoosiri Webmaster Tewa Khemsuwan Update Website SKAYDAZ , MDSKATER

บรรณาธิการบริหาร อัฑฒเศรษฐ์ ศิวภัทรวรัณกุล บรรณาธิการ กริตย์ธนัต วิริยะเสถียร กองบรรณาธิการ ฉัตราพร โกมาสถิตย์ , สุปรียา ตั้งรัตนะวันโณ , ณัฐวัฒน์ ฉัตรรัศมีกุล กราฟิกดีไซน์ (เด้อ) ลลิตา สุนทรพุทธศาสน์ , ณัฐพงษ์ สายบุญลี เมคอัพ ลลิตา สุนทรพุทธศาสน์ ควบคุมการผลิตแฟชั่น ลลิตา สุนทรพุทธศาสน์ , แต้ม แต้มรัมย์ ขักภาพ Untouchable X Line , IndySociety Photograph , Ong DespErado การตลาด และ โฆษณา ปิยะพร กาญจนวัฒนา พิสูจน์อักษร สาธุกา สุนทรชูศิริ เว็บมาสเตอร์ เทวา เข็มสุวรรณ อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ ลลิตา สุนทรพุทธศาสน์ , ณัฐพงษ์ สายบุญลี

เจ้าของ หจก. Me D Creation จ�ำกัด 885/6-7 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทร.044-272738 แฟ็กซ์.044-272739 www.me-dmagazine.com sales@me-dmagazine.com โรงพิมพ์ สมบูรณ์การพิมพ์ facebook.com/Meedeemagazine


สวัสดี วันไปรษณีย

โลก

16

;D

วันเริ่มตนปงบประมาณ วันผูสูงอายุสากล วันดนตรีสากล

วันสัตวเลี้ยงโลก

2

8

4 5

วันสัตวโลก

12 วันโรคขอโรค

17

วันสากล เพื่อขจัด ความยากจน

ÊÇÑÊ´Õ...

7

13 14 วันตํารวจ วัวันนมาตรฐานโลก ประชาธิปไตย

วันไมเทาขาวโลก วันสตรีชนบทโลก

19 18

วันโรคกระดูกพรุนโลก

วันหองสมุด โรงเรียนโลก

วันเทคโนโลยีของไทย

23

วันปยมหาราช

24

วันครูโลก วันนวัตกรรมแหงชาติ

ตโลก 9 วันสุขภาพจิ10 15 วัวันนอาหารโลก ภูมิแพโลก

วันปวารณาออกพรรษา วันที่อยูอาศัยโลก วันไปรษณียโลก วันรําลึกวีรชน 6 ตุลา วันสากลเพื่อการลด วันสายตาโลก วันครูสากล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ วันแหงการมองเห็นโลก

16

20 วันรักตนไม 21

วันสหประชาชาติ

วันฮาโลวีน

Çѹä»ÃɳՏâÅ¡

31

เพราะการสื่อสารแบบไรพรมแดน ทําใหมนุษยเรากาวหนายิ่งขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องวิถีชีวิต ความเปนอยู ขาวสาร การศึกษา สังคม ธุรกิจ และอื่นๆ ลวนเปนปจจัยหลัก ที่ทําใหโลกเรามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ซึ่งจุดเริ่มตนของการสื่อสารเหลานี้คงหนีไมพน จดหมาย ผูทําหนาที่บอกขอมูลที่ผูสงตองการสื่อไดอยางชัดเจน และครบถวนคะ แนนอนเลยวา คงไมมีใครที่ไมเคยใชบริการ ไปรษณีย หากจะสงจดหมายทั้งที ไปรษณียชวยคุณได me ;D mag. ฉบับเดือนตุลาคมนี้ จึงขอนําเสนอเรื่องราวของการสื่อสาร เพราะพวกเราคือสื่อกลาง สงมอบขอมูล ที่มาพรอมความสุขใหกับทุกคน ปฏิเสธไมไดเลยวา "ไปรษณีย" เปนชองทางการสื่อสารที่สําคัญของประชากรทั่วโลก ทุกยุค ทุกสมัย เพราะตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ชาวโลกตางใชไปรษณียเปนสื่อกลางในการสงขาวสาร ไมวาจะเปนจดหมาย โทรเลข ธนาณัติ พัสดุ จึงไมแปลกเลยที่หนวยงาน องคกรประชาชน จะสนใจพรอมใหความสําคัญกับการไปรษณียที่มี มาตั้งแตโบราณกาลนั่นเอง ดังนั้นในวันที่ 9 ตุลาคม ของทุกๆ ป จึงไดมีการกอตั้ง "วันไปรษณียโลก" ขึ้นมาตามมติที่ ประชุมองคการไปรษณียสากลของโตเกียวประเทศญี่ปุน เมื่อปค.ศ.1969 เพื่อจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันครบรอบ การกอตั้งองคการไปรษณียสากล ปค.ศ.1874 ที่เมืองสวิตสเบิรนอีกดวย ตั้งแตบัดนั้นมาประเทศตางๆ ทั่วทุกมุมโลก ไดรวมกันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นทุกป นอกจากนี้ที่ทําการไปรษณียบางแหงของแตละประเทศนั้นจะมีการจัดทําไปรษณียากร ชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อจัดจําหนายใหประชาชนไดสะสมไวเปนที่ระลึกและที่สําคัญผูอํานวยการของไปรษณียสากลจะสงสาร วันไปรษณียโลกไปยังที่ทําการไปรษณียทุกแหงทั่วโลก เพื่ออานคําเฉลิมฉลองผานสื่อตางๆ กัน สําหรับไปรษณียในประเทศไทย นั้นไดรับอิทธิพลจากเมืองผูดีที่กงสุลอังกฤษนําเอาระบบการติดตอสื่อสารขามนํ้าขามทะเลมาใชติดตอระหวางกรุงเทพมหานคร กับสิงคโปรซึ่งเกิดขึ้นในชวงปลายรัชกาลที่ 4 ในยุคนั้น การติดตอคาขายและสัมพันธไมตรีกับตางประเทศมีมากขึ้น จึงมีความจําเปนที่ตองสงขาวขามประเทศนั่นเอง กอนที่เราจะมานั่งแชตเฟส เลนเอ็ม สงเมล เราตางก็เคยสงความรูสึก ผานตัวหนังสือที่เขียนดวยดินสอ ปากกา ลงบนหนากระดาษกัน… เห็นที่มาพรอมตนกําเนิดแบบนี้แลว ชาว me ;D อยาลืมใสใจใหความสําคัญกับระบบการสื่อสารอยาง "ไปรษณีย" ดวยนะ… สื่อสารอยางมีคุณคา น.ส.มีดี เห็นดวยเปนที่สุด ^_^


16

;D

วันเริ่มตนปงบประมาณ วันผูสูงอายุสากล วันดนตรีสากล

วันสัตวเลี้ยงโลก

2

8

4 5

วันสัตวโลก

วันครูโลก วันนวัตกรรมแหงชาติ

ตโลก 9 วันสุขภาพจิ10 15 วัวันนอาหารโลก ภูมิแพโลก

วันปวารณาออกพรรษา วันที่อยูอาศัยโลก วันไปรษณียโลก วันรําลึกวีรชน 6 ตุลา วันสากลเพื่อการลด วันสายตาโลก วันครูสากล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ วันแหงการมองเห็นโลก

7

13 14

12 วันตํารวจ

พ.ศ. 2486 โรงเรียนประณีตศิลปกรรม ไดรับการยกฐานะขึ้นเปน มหาวิทยาลัยศิลปากร

17

วันสากล เพื่อขจัด ความยากจน

ÊÇÑÊ´Õ...

19 18

วันหองสมุด โรงเรียนโลก

วันเทคโนโลยีของไทย

23

วันปยมหาราช

16 20

วันมาตรฐานโลก วันไมเทาขาวโลก วันประชาธิปไตย วันสตรีชนบทโลก

24

วันโรคกระดูกพรุนโลก

วันรักตนไม

21

วันสหประชาชาติ

วันฮาโลวีน

Çѹä»ÃɳՏâÅ¡

31

เพราะการสื่อสารแบบไรพรมแดนทําใหมนุษยเรากาวหนายิ่งขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องวิถีชีวิต ความเปนอยู ขาวสาร การศึกษา สังคม ธุรกิจและอื่นๆ ลวนเปนปจจัยหลักที่ทําใหโลกเรามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ซึ่งจุดเริ่มตนของการสื่อสารเหลานี้คงหนีไมพนจดหมายผูทําหนาที่บอกขอมูลที่ผูสงตองการสื่อไดอยางชัดเจน และครบถวนคะ แนนอนเลยวาคงไมมีใครที่ไมเคยใชบริการ "ไปรษณีย" หากจะสงจดหมายทั้งทีไปรษณียชวยคุณได me ;D mag ฉบับเดือนตุลาคมนี้ จึงขอนําเสนอเรื่องราวของการสื่อสาร เพราะพวกเราคือสื่อกลางสงมอบขอมูล ที่มาพรอมความสุขใหกับทุกคน ปฏิเสธไมไดเลยวา "ไปรษณีย" เปนชองทางการสื่อสารที่สําคัญของประชากรทั่วโลก ทุกยุคทุกสมัย เพราะตั้งแตอดีตถึงปจจุบันชาวโลกตางใชไปรษณียเปนสื่อกลางในการสงขาวสาร ไมวาจะเปนจดหมาย โทรเลข ธนาณัติ พัสดุ จึงไมแปลกเลยที่หนวยงานองคกรประชาชนจะสนใจพรอมใหความสําคัญกับการไปรษณียที่มี มาตั้งแตโบราณกาลนั่นเอง ตามมติที่องคการประชุมไปรษณียสากลป ค.ศ.1969 ไดมีการกําหนดใหวันที่ 9 ตุลาคมของทุกป เปน "วันไปรษณีย" และเพื่อเปนการเฉลิมฉลองครบรอบการกอตั้งองคการไปรษณียสากล ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1874 ที่เมืองสวิตสเบิรนอีกดวย ตั้งแตบัดนั้นมาประเทศตางๆ ทั่วทุกมุมโลกไดรวมกันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นทุกป นอกจากนี้ ที่ทําการไปรษณียบางแหงในบางประเทศนั้นจะมีการจัดทําไปรษณียากรชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อจัดจําหนายใหประชาชน ไดสะสมไวเปนที่ระลึกและที่สําคัญผูอํานวยการของไปรษณียสากลจะสงสารวันไปรษณียโลกไปยังที่ทําการไปรษณียทุกแหงทั่วโลก เพื่ออานคําเฉลิมฉลองผานสื่อตางๆ กัน สําหรับไปรษณียในประเทศไทยนั้นไดรับอิทธิพลจากเมืองผูดีที่กงสุลอังกฤษ นําเอาระบบการติดตอสื่อสารขามนํ้าขามทะเลมาใชติดตอระหวางกรุงเทพมหานครกับสิงคโปรซึ่งเกิดขึ้นในชวงปลายรัชกาลที่ 4 ในยุคนั้นการติดตอคาขาย และสัมพันธไมตรีกับตางประเทศมีมากขึ้น จึงมีความจําเปนที่ตองสงขาวขามประเทศนั่นเอง กอนที่เราจะมานั่งแชตเฟส เลนเอ็ม สงเมล เราตางก็เคยสงความรูสึกผานตัวหนังสือที่เขียนดวยดินสอ ปากกาลงบนหนากระดาษกัน เห็นที่มาพรอมตนกําเนิดแบบนี้แลว ชาว me ;D อยาลืมใสใจใหความสําคัญกับระบบการสื่อสารอยาง "ไปรษณีย" ดวยนะ… สื่อสารอยางมีคุณคา น.ส.มีดี เห็นดวยเปนที่สุด ^_^


งานนิทรรศการ “เปิดประตู 246 CAMPAIGN” 4 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เปิดตัวรถ Honda Scoopy i 2012

อบรมถ่ายภาพสไตล์ ชานไม้ ชายเขา โดย อาจารย์ กิตติ อัตถกิจมงคล 12 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิิตกุล

12 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิิตกุล

D 1 GRAND PRIX SERIES THAILAND PROFESSIONAL DRIFT

8-9 กันยายน 2555 Global House โคราช

TOYOTA MOTOR SPORT 2012

1-2 กันยายน 2555 สนามกีฬา 80 พรรษา


GREASY CAFE LIVE @ สวนรัก

16 กันยายน 2555

ร้านสวนรัก

เปิดตัวหนัง “เเต่เพียงผู้เดียว”

17 กันยายน 2555 EGV THE MALL โคราช


ใครกันหนอที่เพื่อนๆ ติดต่อด้วยบ่อยที่สุดใน ชีวิตประจ�ำวัน

คงด้วยเพราะความที่น้องๆ ส่วนใหญ่ก�ำลังอยู่ใน วัยที่ก�ำลังติดเพื่อนติดฝูงหรือบางคนอาจจะติด แฟนผลของโพลล์เลยออกมาแบบนี้ แต่สิ่งที่ผม แปลกใจก็คือ ไม่มีใครเลยที่ตอบว่า “ครอบครัว” น่าสนใจนะครับกับโพลล์นี้ แต่ด้วยตัวโจทย์ผม ว่าใครหลายคนก็ต้องติดต่อหาครอบครัวบ้าง แหละแค่นอ้ ยกว่าเพือ่ นๆ และเปรีย้ วใจอะไรแบบ นั้น แต่ก็นะ บทสนทนาคงไม่เกินไปกว่า แม่ วัน นี้หนูกลับบ้านช้าหน่อยฝากเอาข้าวให้หมาหนูกิน ด้วยนะคะ พ่อ วันนี้ผมลืมเอากุญแจบ้านออกมา ฝากเอาดอกส�ำรองใส่ไว้ในรองเท้าหน้าบ้านด้วย นะครับ อะไรประมาณเนี้ย โทรไปบอกคิดถึง ท่านๆ บ้าง โทรไปแสดงความห่วงใยว่าท่านท�ำ อะไรอยู่บ้าง ก็อีแค่ 2 บาทต่อนาที ผมว่าบางที มันเป็นอะไรที่คุ้มมากนะ ;))

แฟน กิ๊ก และ กรุบกริบซัมติง วรอง

พ่อจ๋า แม่จ๋า พี่ป้าน้าลุง เพื่อนกิน เพื่อนแก่นเซี้ยว เพื่อนเที่ยว เพื่อนช็อป


,

iDOL

S

¤Ø³»Ù† 90 »‚ ºØÃÉØ ä»ÃɳÕÂ.ì ..

M A R G N I D E T

ปูเทด็ สมยั หนุมๆ

ํ ็จ นสงู ๆ จะนํามาซึ่งความสขุ ความสาเร แท ่ ี อบ ลต ผ ี ด ไ ี ารท ก ม ี าน ง ี ม ๆ ํ ด พ ช อา บางคนเชื่อวาการไดทา า ี่ตัวเองทําไมเจอเลยดวยซํ้า เวลาแลว เวลาเล ท าน กง จา ข มส วา ุ าค ้ ั บห แท น ิ ่ ี บน แบ แตหลายคนทคด ็วๆ เพราะไมมีความสขุ กับการทํางาน ั ร ไปเ น ั ดว ็ หม น ม ให ม เข ง เร ิ น ม ก็คอยแตจะมองนาฬกา คดจะห ุ ี้ยนไป ยิ่งสมัยนดี้ วยแลวแทบปฏิเสธ ิ เพ ด งผ า ย งอ บา ะไร ี งอ ขอ า  ค ็ ึ ซึ่งตองยอมรับวาบางทีสังคมกพาใหเราต ิ้นกันก็เพราะเงิน แตเชื่อไหมวามีคนๆ นง ิ ี ด ต ว ช ก ท ... ุ หน ไ ค ั กแ ํ มา ญ ค า ไมไดเลยวาเรื่องเงินเรื่องทองส ันไปรษณียโลกก็เลยอยากถือ ั ว บ ฉบ l ido ;D me ิ า» ตร น ั เง า  ํ ญกว ที่ยังคงมีความเชื่อวา «ความสขุ สาค ษณียผมู ีอายมุ ากที่สดุ ในโลก! ไปร ษ ร บ ิ รม ุ ็ ุ แก ง อ ้ ี ด เท ึ .. . น ั คน ก ด ั ย ุ ผอู านไปรจู ักกบชายว โอกาสพาคณ ี่ทําสถิติอายมุ ากที่สดุ ในโลกของอาชีพ ท  ั ผ ษ กฤ ู ง อ ทศ ระเ กป จา ั ป ี 90 ย ว  ย ีกวา «เท็ด อิงแกรม» บรุ ษุ ไปรษณ ั ยอุ านามปาเขาไปขนาดนี้) และยงพดู อ ะอา จ  (แม ่ ื ะไร ึ ยอ อ เหน ั ก ส  ร ไม ง ั ย ู ื ตน า ้ ี ว น ี้ บรุ ษุ ไปรษณียน ยนย ี้... แบบวาหลังจากที่ปเู ท็ดทานทํางานน ั รงน ต เก น ม !  ะห ย ี ไอ ณ» ย ษ ึ ยเก อ ค «ขอทํางานไปจนอายุ 100 ป จง ีแรกก็รับเปนงานพารทไทมไปกอน ท โดย 42 19 . ้ ั ค.ศ  ป  ี แต ง าต ม  ย ี ษไปรษณ มานานกวา 68 ป โดยเริ่มตนอาชพบรุ ุ ี่ยนงานซึ่งตลอดระยะเวลาการทํางาน ิ ปล จะเ ้ ี ด ค  ี นไม จ ั น พ ึ ช อา ั ก ร ก ส  ร ํ บ เพื่อสรางรายไดเสริมแตทําไปทามากล ู ี้ กินเนสบคุ ไดบันทึกวา เท็ด อิงแกรม น ๆ ด จ ณ .. ุ ชน ั ะชา ั ปร บ ก ให บ 00 ฉบ ของทานไดสงจดหมายมาแลวกวา 500,0 ียนไปรษณีย จนแทบนกึ ไมออกวาจะ งเร ี ยโร ่ ี อ  บร ย ร เ ท น  ปเป ิ ไ  ั ตร าส ศ ต ่ ี ระว ็ ั้ ะเปน เปนบรุ ษุ ไปรษณียที่มีอายมุ ากทสดุ ในป ียณแตอยางใดเพราะอยางที่บอกไววาปเู ทดตงใจจ ิ กษ ั จะเ ด ค ็ ไม ง ้ ี ย ด ท เ  ป น อน ู นต มีใครเทียบชั้นปเู ท็ดได จวบจ "ผมรักงานนี้ มันไมไดทําเงิน า  ราว เ ห ใ ํ ไว ๆ เท า ็ ยค ปร โ ้ ี ได ด ท เ  ป ยน า ท ู ด บรุ ษุ ไปรษณียไปจนถึงอายุ 100 ป... สุ ี่มีตอคนในหมบู านและสนกุ กับมัน" ... ั ท ก มร วา ั าะค ํ เพร น ม า ิ มท ็ ผ  แต ง ร ใหมากกจ างอื่นจะมีสวนสําคัญมาก ย ิ อ  แม ๆ ั ง ่ ี ร ใจจ ว ั ห ท  อย น ู าม นเร งค ขอ ุ ผอู าน... ความสขุ ดเู อาแลวกันนะคณ ีหนามีตาในหนาที่การงานเหลือเกิน นม งค บา นะ อไป เสม ี ข มส วา ค ุ ็ จะม ่ ั า  ว ช ใ เชนบางคนมีเงินมากมายแตนนก ลวก็ใชวาเขาคนนนั้ จะมีความสขุ ... ยแ า ท ด ส  ่ ั แต ุ ไป ว ท คน ตา ็ าย ํ ในส จ เร า สดุ แสนจะประสบความส (ขอบคณ ุ เนื้อหาจากเว็บกระปกุ .คอม)


มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา คณะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีที่1

เรามาท�ำความรุ้จักกันดีกว่า พี่ได้ยินมา ว่าเราเป็นคนซนๆ ใช่ค่ะ หนูอยู่ไม่ค่อยนิ่ง หานู่นหานี่ท�ำ ตลอด กวนชาวบ้านเค้าไปเรื่อย แล้วได้รับฉายาอะไรมาลิงค่ะ เพื่อนๆ เรียก E ลิง ก็เพราะหนูอยูไ่ ม่สขุ นีแ่ หละ เป็นแบบนี้ตั้งแต่มัธยมเลยมั้ย ใช่ค่ะ ก็ซนไปเรื่อย

แล้วมีการแบ่งเวลายังไง เน้นเรียนเป็นหลัก ต้องเรียนก่อนว่างถึง มาซ้อมค่ะก็ตงั้ แต่ 6 โมงเย็นจนถึงเทีย่ ง คืน แล้วที่บ้านมีปัญหาอะไรมั้ย ไม่ค่ะ ที่บ้านเข้าใจดี

จอยคิดว่าการสื่อสารทุกวันนี้เป็นยังไง บ้าง ท�ำไมถึงเลือกมาเรียนที่ราชภัฎ ก็สะดวกรวดเร็วดีค่ะ ติดต่อได้หลาย เรียนทีไ่ หนมันก็เหมือนกันแหละค่ะ มัน ช่องทาง อยู่ที่ตัวคน คนจะดีอยู่ที่ไหนมันก็ดี ฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหน่อย แล้วพอเข้ามาเรียนที่นี่แล้ว รู้สึกยังไง อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะค่ะ ก็ ดีนะค่ะ ก็อยูก่ นั เหมือนครอบครัวเจอ ให้สนใจการเรียนกันด้วย อย่ามัวแต่เล่น ไปไหนเจอกันก็ทกั อาจารย์กน็ า่ รัก สอน เฟสบุ ้ ค ไอโฟน บี บี กั น อยู ่ เ ลยและ ดี ก็รู้สึกดีค่ะ สุดท้ายก็อยากฝากหนังสือ มีดี แม็กกา ซีน เป็นหนังสือที่ดีมากค่ะ หาอ่านกัน เห็นว่าเป็นลีดเดอร์ของคณะด้วยนี่ เล่า ได้ทั่วโคราชนะคะ ให้ฟังหน่อย หนูหนีการเป็นลีดเดอร์มาตลอดชีิวิต เพื่อนแฉ!!!! เพราะไม่ชอบ จนมาอยูน่ กี่ ห็ นีไม่พน้ ต้อง รูจ้ กั จอยตัง้ แต่เปิดเรียนอยูห่ อ้ งเดียวกัน เป็น เป็นแต่พอได้เข้ามาสัมผัสจริงๆก็รวู้ า่ มัน ลีดเดอร์ดว้ ยกัน จอยเป็นคนตรงๆดี มีไรก็พดู ก็ดีค่ะ เราอยู่กันเป็นครอบครัวแบบพี่ ตรงๆ แล้วก็ซนๆไม่อยูน่ งิ่ อยากฝากถึงจอยให้ น้อง ไปไหนก็ไปด้วยกัน ท�ำให้มีเพื่อน นิง่ ๆนิดนึงและก็คดิ ก่อนพูด เพราะบางทีพดู ใหม่มากขึ้นด้วยค่ะ ได้ประสบการณ์ ตรงเกินไป ปากไวกว่าสมองไม่ดคี ะ่ มากขึ้นด้วย [ นายมงคล ทวีเกื้อกูล เอ็มมี่ ]


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะ วิศวะกรรมศาสตร์ ปีที่1

ถ้าพูดถึงวินแล้วทุกคนนึกถึงอะไร บ้าพลัง ครับ เพราะผมเป็นนักกีฬาด้วย ผมเล่นบาสเก็ตบอลตัวแทนมหาวิทยาลัย

สุดท้ายฝากอะไร ถึงผู้อ่านมีดี หน่อย ครับ ฝากนะครับผมรู้นะครับว่าการสื่อสาร สมัยนี้ไปได้เร็วและทันสมัยมากแต่ แล้ววินเป็นเด็กโคราชโดยก�ำเนิดเลยมัย้ น้องๆเพื่อนควรจะใช้สิ่งเหล่านั้นให้ ไม่ครับ ผมจบมามากอุบลฯ ครับ เหมาะสมนะครับ ไม่ใช่เรียนเล่นบีบี กิน แล้วแบบนี้กลับบ้านบ่อยมั้ย ข้าวก็เล่นไอโฟน เราควรแบ่งเวลาให้ถกู นะครับ คิดถึงที่บ้านแล้วท�ำไงอ่ะ นานๆที กลับครับ แต่ผมก็คยุ skype กับ เพื่อนแฉ!!! แม่อยู่เรื่อยๆครับ รูจ้ กั กันมาก้อตัง้ แต่เข้ามาเรียน สนิทกัน เพราะเรียนห้องเดียวกัน แล้วก็ยังได้ งั้นเรามาเข้าเรื่องการสื่อสารกันเลยดี เป็น room mate กันอีกสิ่งที่อยากฝาก กว่า พีอ่ ยากรูว้ า่ ในความคิดของวิน การ ถึ ง วิ น ก็ คื อ ให้ ล ดความมี ร ะเบี ย บลง สื่อสารทุกวันนี้มันมีข้อดีและข้อเสีย แล้วก็ตื่นไวๆชอบท�ำอะไรช้า สุดท้าย อย่างไร อยากให้ลดความบ้าพลังด้วยครับ สามารถพูดคุยหรือติดต่อคนที่อยู่ไกลๆ [ นายกิตติศักดิ์ นิลนนท์ ] ได้สะดวกยิ่งขึ้นก็อย่างเช่น ผมมาอยู่ โคราชแต่แม่ผมอยู่อุบลฯก็สามารถ คุยskypeได้และได้ความรู้สึกว่าอยู่ใกล้ ชิดกันอีกด้วย ข้อเสียคือ ท�ำให้อะไรๆเกิดขึน้ เร็วเกินไป เช่นอาจจะมีหนึง่ คนปล่อยข้อมูลดิบออก มาท�ำให้คนอืน่ หลงกล และหลงเชือ่ โดย ง่าย ทัง้ ๆทีไ่ ม่รวู้ า่ จริงหรอเท็จและท�ำให้ คนๆนั้นพลาดในการตัดสินใจ


ลมูอขบอมงส งาลกอื่สอคืารเกวพะารพเ ราสอสื่รากงอขวารงอรื่เอนสเานํอขงจึ นี้มคาลตุนอดืเบบัฉ .gam D; em กลโวั่ทรกาชะรปงอขญัคาสํที่ราสอสื่รากงาทงอชนปเ "ยณีษรปไ" าวะคยลเดไมไธสเฏิป นคกทุบกัหใขสุมาวคมอรพามที่ ยามหดจนปเะจาวมไ ราสวาขงสรากนใงาลกอสื่นปเยณีษรปไชใงาตกลโวาช นบัจุจปงถึตดีอตแงตั้ะารพเ ยมัสกทุ คยุกทุ ญัคาสํมาวคหใมอรพจในสะจ นชาชะรปะลแ รกคงอ นางยวนหที่ยลเกลปแมไงจึ ดุสพังทั่ะรกนจ ติณัานธ ขลเรทโ "กลโยณีษรปไนวั" งตั้อกรากมีดไงจึ ป ๆกทุงอข มคาลตุ 9 ที่นวันในนั้งดั ะคงอเนนั่ลากณารบโตแงตั้ามมีที่ยณีษรปไรากบัก งอลฉมลิฉเนางดจัอื่พเ 9691.ศ.คปอมื่เ นุปญี่ศทเะรปวยกีเตโงอขลกาสยณีษรปไรากคงอมชุะรปที่ติมมาต ามนขึ้ ามนั้นดับตแงตั้ ะคยวดกอี นรบิเสตวิสงอมืเที่ 4781.ศ.คป ลกาสยณีษรปไรากคงองตั้อกรากบอรบรคนวันใงอนื่เ นนั้ศทเะรปะลตแงอขงหแงาบยณีษรปไรากาทํี่ทนี้กาจกอน ปกทุนขึ้งอลฉมลิฉเนางดจันกัมวรดไกลโมมุกทุวทั่ ๆงาตศทเะรป รากยวนาอํผู ญคัาํสที่ะลแ กลึะรี่ทนปเวไมสะสดไนชาชะรปหใ ยานหาจํดจัอพื่เามนขึ้ษศเพิดชุรกายยณีษรปไาทํดจัรากมีะจ นกั ๆงาตอื่สนาผงอลฉมลิฉเาํคนาออพื่เ กลโวทั่งหแกทุยณีษรปไรากาทํที่งยัปไกลโยณีษรปไนวัราสงสะจลกาสยณีษรปไงอข ราสอสื่อตดติรากบบะราอเานํษฤกงอัลสุงกที่ ดีผูงอมืเกาจลพธิทอิบรัดไ นนั้ยทไศทเะรปนใยณีษรปไดกิเรากบรัหาํส นนั้คยุนใ 4 ที่ลากชรัยมัสชัรยาลปงวชนในขึ้ดกิเงซึ่ ะครปโคงสิ บกั รคนาหมพทเงรุกงาวหะรอตดติชใามลเะทมาขานํ้มาข ะคงอเนั่นศทเะรปมาขวาขงสงอตี่ทนปเาจํมาวคมีงจึ นขึ้กามมีศทเะรปงาตบกัรีตมไธนพัมสัะลแยาขาคอตดติราก ากกาป อสนดิยวดนยขีเที่อืสงนัหวตันาผ กสึรูมาวคงสยคเก็งาตารเ ลมเงส มอ็เนลเ สฟเตชแงนั่ามะจารเที่นอก ญคัาํสมาวคหใ จใสใมลืายอ D; em วาช วลแนี้บบแดนิเากํนตมอรพามที่นห็เ … ะนนกั ษาดะรกานหนบงล ^_^ ดสุี่ทนปเยวดนห็เ ดีมี.ส.น าคณคุมีงายอราสอสื่ … ะคะนยวด ยณีษรปไ งายอราสอสื่รากบบะรบัก

13

ูยอนปเมาวค ตวิชีถีวิงอื่รเนปเะจาวมไ นขึ้งยิ่านหวาการเยษนุมหใาทํ นดแมรพรไบบแราสอสื่รากะารพเ งลปแนยลี่ปเะลแานฒัพรากมีารเกลโหใาทํที่ กลัหยจัจปนปเนวล ๆนอื่ะลแ จกิรธุ มคงสั าษกศึราก ราสวาข นจเดชังายอดไอื่สรากงอตงสผูี่ทลมูอขกอบที่านหาทํผู ยามหดจ นพมไนีหงคนี้าลหเราสอสื่รากงอขนตมริ่เดจุงซึ่ ดไณุคยวชยณีษรปไ ทีงทั้ยามหดจงสะจกาห ยีณษรปไ รากริบชใยคเมไที่รคใมีมไงค าวยลเนอนนแ ะคนวถบรคะลแ

¡ÅâճÉûä¹ÇÑ

...´ÕÊÇÑÊ

นวีลโาฮนวั

เคยมีคนเคยบอกว่า... ชีวิต คือ การเดินทางที่ต้องเรียนรู้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่ละวันเราก้าวไปบนเส้นทางที่เราเลือก โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าทางข้างหน้า..จะเป็นยังไง เดินไปเรื่อยเพลินๆ ส่ายหางที่ติดด้วยซีดีแท้เก๋ๆ ไปมา... พังมี่ชอบหาสรรหาอาหาร ขนมหวาน เครื่องดื่มอร่อยๆ เพื่อพักผ่อน หย่อนร่างกาย และแล้วการเดินทางของพังมี่ก็ได้มาถึงจุดหมายที่สาม ฮี่ๆ "Comfy Cafe" ร้านกาแฟที่เป็นมากกว่าร้านกาแฟ *0* แค่ชื่อก็รู้สึก สบายแล้วเพราะ Comfy : Comfortable = สะดวกสบ๊าย สบายจนอิ่ม อ่ะ... พังมี่เลือกที่จะมาพักผ่อนที่นี่เพราะ... เพราะอะไรน่ะหรือ?? หลายๆ คนที่ติดตามคอลัมน์นี้จะรู้ได้เลยว่าเพราะอะไร ก็หิวไง... (หิวตลอดเวลา อ่ะ) พังมี่ได้มาเจอกับพี่ส้มโอและพี่เป็ดเป็นคู่รักสุดแนว ซึ่งสไตล์ร้านก็ไม่ ต้องสงสัยเลย ตกแต่งแบบ บูติก-วินเทจ สวยและเก๋มากจนมี่เองนั่งเพลิน มากว่า 3 ชั่วโมง 555+ อย่าถามว่าท�าอะไร ก็กิน กิน กิน และก็กินน่ะ สิ .. พี่ส้มโอ พี่สาวผู้รักการท�าอาหาร เชฟสาวมากประสบการณ์ทั้งไทย และเทศผู้ใจดี จัดอาหารแบบไทยฟิวชั่นและเค้ก ส่วนพี่เป็ดจัดกาแฟ Art Latte มาให้เต็มโต๊ะเลย แอร๊ยยย ^_^ เข้าทางมี่เลย เริ่มด้วย Comfy Salad เป็นสลัดสูตรของทางร้านเลย หาที่ไหนไม่มี เหมือน มีสลัดผักที่น�ามามิกซ์กับเห็ดรวมเอาไปย่างมี เห็ดออริจิ, เห็ดเข็ม ทอง, เห็ดโคนญี่ปุ่น น�าไปกริลล์ในกระทะแล้วปรุงรสตามด้วยน�้าสลัดซา ซึมิซอสโรยด้วยเบคอนทอดกรอบ ส�าหรับคนรักสุขภาพต้องชอบแน่นอน สปาเก็ตตี้ขี้เมาทะเล หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ตัวใหญ่มากกก ต่อไปทูน่า พาเพลิน (เพลินจริงๆ นะเออ), เมี่ยงอัลฟ์โฟล่ (เอ๊ะ..มันคืออะไร?) เป็น หมูหยองมาคลุกกับน�้าเมี่ยงและทานกับผัก เอ้ออ..เพลินช้างเลยและปีก ไก่อะไรยังไง (เอ่า ..แล้วอะไรยังไงล่ะ? อยากรู้ต้องลองด้วยตัวเอง) ส่วน เครื่องดื่มจะเป็น สไตล์ยุโรป Art Latte ไม่ว่าจะเป็นคาปูชิโนร้อนๆ ลา เต้ร้อนๆ หรือแม้แต่อเมริกาโน่ร้อนๆ ของโปรด ลิ้มลองแล้วบอกได้เลย ว่ามันใช่อ่ะ!! ในส่วนของเมนูเครื่องดื่มเย็น พี่เป็ดก็จัด Comfy Coffee, Mixed Berry Smoothie, เอสเพรสโซ่เย็น มีไอศกรีมวนิลาด้วย ^^ คิด ว่าพังมี่จะอิ่มมั๊ย ขอบอกเลยว่ายังค่ะยังได้อยู๊ กระเพาะโอ่งอยู่แล้ว พี่ ส้มโอก็เลยจัดของหวานมาให้อย่างสาสมใจกันเลยทีเดียว ส�าหรับที่ เด่นๆ เลย ต้องนี่ New York Cheesecake เสิร์ฟพร้อมกับ Mixed Berry Sauce, Red Carpet ชื่อไทยว่า เค้กพรมแดง, Strawberry Cheesecake โอ๊ววว..พอได้ลิ้มรสชาติแล้วส�าหรับคนที่รักในการรับประทานเค้ก คนที่

ทานเค้กเป็นชีวิตจิตใจขอบอกว่าห้ามพลาด! อีกทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เค้ก สูตรของทางร้านทั้งหมด เสน่ห์ของที่นี่คือ กาแฟร้อน Art Latte ท�าจาก วัตถุดิบชั้นดี ใครที่เป็นเจ้าแม่ เจ้าพ่อเรื่องอาหาร ชอบชิม ชอบลองอะไร ใหม่ๆ ชอบร้านบรรยากาศสบายๆ สไตล์บูติก-วินเทจ ต้องมา! ราคาค่า เสียหายไม่แพงอย่างที่คิด เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 10.00 - 22.30 น. กันเลย ทีเดียว สถานที่ตั้งก็ เส้นถนนสืบศิริ ทางไปหมู่บ้านสุรนารีวิลเลจ ทางไป ก๋วยเตี๋ยวโอ่ง... พี่ส้มโอกระซิบบอกมาว่า หากใครต้องการทานเค้กแบบไหน สามารถโทรมารีเควสได้ มีแบบเป็นปอนด์ด้วยนะคะ แต่ต้องสั่ง 5 ปอนด์ ขึ้นไปเราท�าส่งให้ฟรีเลยคะ โทรสอบได้ที่ พี่ส้มโอ 090-1912858 และช่วงหน้าหนาวที่นี่จะมี Wine Bar & Beer Garden มาบริการให้ท่านลูกค้ากันด้วย โอ๊ะๆๆ... อย่าลืมบอก ด้วยนะว่ารู้จัก Comfy Cafe จาก me;D Magazine รับไปเลยอ่ะส่วนลด 10% ถึง 31 ต.ค. นี้ค่ะ...

COMFY CAFE' MAP


A BOOK REVIEW

"

;D

"

…จะดวยเหตุผลอะไรก็ตาม ที่วัยรุนไทยอานหนังสือนอยลง แตมีดีแม็กฯ เชื่อวาตองมีวัยรุนกลุมหนึ่งบางละ ที่เชื่อเหมือนกับพวกเรา วาหนังสือ…เปนเพื่อนที่ ใหคําปรึกษาที่ดีคนหนึ่ง แมมันจะหายใจไมเปน…

"เปนวัยรุนมันเหนื่อยยยย เปนวัยที่มันเหนื่อยยยยยย …" สําหรับวัยรุน ขอความนี้ อาจโดนใจ แตสําหรับวัยที่เกินรุนไปแลวก็คงมีทั้งเห็นดวยและนึกเถียงในใจ "วัยรุนมันจะ ไปเหนื่อยอะไรตรงไหนฟะ! ก็แคสนุกสนานไปวันๆ" มันก็จริงนะ แตใครจะรูวามันไมงายเลยกับการใชชีวิตในชวงรอยตอระหวางเด็กกับ ผูใหญ ในฐานะที่เปนวัยรุนตอนปลายคนหนึ่ง ขอเปนหนึ่งเสียงที่ยืนยันวา "เปนวัยรุน มัน เหนื่อยจริงๆ นะ" ใหนึกยอนกลับไปสมัยที่ยังเปนนักศึกษา (มันก็ไมนานนักหรอก แหม!) ในรั้วมหาวิทยาลัยเปนพื้นที่ปลอดภัยและอิสระ ชวงวัยที่ไฟฝนพลังเต็มเปยม อุดมการณ ยังแรงกลาและพรอมจะปะทะทุกอยางดวยใจ รวมไปถึงความอยากเปลี่ยนโลกทั้งใบ (ยิ่งใหญประมาณนั้นเลยเชียว) และบอยๆ ที่แอบขบถตอคานิยมของสังคม ตั้งคําถามกับ กฎเกณฑ ตอนนั้นคิดนะวา อะไรๆ ก็ดูเปนเรื่องงายไปซะหมด ทําไมทํากันไมไดฟะ? ทําไมคิดกันไมไดฟะ? อารมณประมาณนั้นเลยเชียว… ถาตัดเหตุผลของกระแส "เกาหลีฟเวอร" ทีต่ อ งเสพ ตองใชอะไรๆ แบบเกาหลี๊ เกาหลีออกไป "เพราะเปนวัยรุน จึงเจ็บปวด" หนาปกสีสมจี๊ดสะทอนแสงนี้ เขียนโดย คิมรันโด อาจารยมหาวิทยาลัยและนักการศึกษา

"..อะไรคือการคนหาความรูที่ยิ่งใหญ การมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ และการมีความฝนที่ยิ่งใหญ คนพบวิธีแสวงหาภาพอนาคตที่แทจริง …ผานหนังสือเลมนี"้ คิมรันโด เขียนหนังสือเลมนี้ออกมาเพราะตองการมอบใหตัวเองในอดีตและมอบให แดลกู ชายของเขาทีก่ าํ ลังยางกาวเขาสู "วัยรุน " ดวยความทีช่ วี ติ ตองคลุกคลีกบั คนหนุม สาว เปนประจํา การกลั่นกรองความคิดออกมาเปนตัวอักษร เจือปนความหวงใยและความ ปรารถนาดี "เพราะเปนวัยรุน จึงเจ็บปวด" จึงถือกําเนิด คิมรันโดกลาววา หนังสือเลมนี้ ไมใชหนังสือ HOW TO ทีจ่ ะบอกใหคณุ ทําหรือไมทาํ อะไร หนังสือเลมนีแ้ ค "แชร" ถอยคํา ความคิดของผูที่ซึ่งเขาใจแลววา …"เพราะเปนวัยรุน (มัน) จึงเจ็บปวด (จริงๆนั่นแหละ)" กอนจากไปอยากทิง้ ขอมูลไวนดิ หนอย เกีย่ วสถิตจิ าํ นวนผูท อี่ า นหนังสือในป พ.ศ.2546 วัยรุน เปนอันดับ 2 ทีอ่ า นหนังสือมากพอสมควรแตกร็ องลงมาจากกลุม คนวัยเด็กทีม่ ากกวา แมวา ในป พ.ศ.2548 ขอมูลออกมาวา จํานวนผูท อี่ า นหนังสือจะมีแนวโนมลดลง …สําหรับ เราแลวมันนาใจหายก็จริงแตจะดวยเหตุผลอะไรก็ตามที่วัยรุนไทยอานหนังสือนอยลง มีดีแม็กฯ เราเชื่อวา ก็ตองมีวัยรุนกลุมหนึ่งบางละที่เชื่อเหมือนกับพวกเราวาหนังสือ… เปนเพื่อนที่ใหคําปรึกษาที่ดีคนหนึ่ง แมมันจะหายใจไมเปน…

A BOOK PRESENT

ความลับ (Himitsu) ผูเขียน ฮิงาชิโนะ เคโงะ ผูแปล บุญชู ตันติรัตนสุนทร สํานักพิมพ JBOOK ประเภท นิยายแนวลึกลับโรแมนติก เฮซึเกะตองพบเรื่องเหลือเชื่อ เมื่อนาโอโกะ ภรรยา กับโมนามิ-ลูกสาวของเขาประสบอุบัติเหตุ นาโอโกะเสียชีวิต แตเมื่อโมนามิฟนขึ้นมากลับพบวาวิญญาณในรางของเธอ คือ นาโอโกะ ความลับที่ไมอาจเปดเผยใหใครรูจึงเริ่มตนขึ้น เมื่อเอซึเกะตองใชชีวิตรวมกับภรรยาซึ่งอยูในรางของลูกสาว และนาโอโกะมีโอกาสไดเลือกชีวิตวัยรุนของเธอใหมอีกครั้ง เขาและเธอจะดําเนินความสัมพันธตอไปกันอยางไร… ขณะที่ตองเก็บความลับอันยิ่งใหญนี้ไว

วันละเรื่อง ผูเขียน พระไพศาล วิสาโล สํานักพิมพ สวนเงินมีมา ประเภท บทความเชิงธรรมะ ‘วันละเรื่อง' เปนขอเขียนที่นํามาจากบันทึกเชิงสวนตัว ของพระไพศาล วิสาโลที่ลงไวใน Facebookตั้งแตชิ้นแรก เมื่อกรกฎาคม 2552 จนถึงกรกฎาคม 2553และขอความบาง ตอนที่เคยลงใน ‘สถานะ’ รวมบันทึกจาก Facebook ของ พระไพศาล วิสาโลนําเสนอเรื่องราวจากประสบการณที่ทาน ไดอาน, ไดรับรูผสานมุมมองตอสังคมพรอมแงคิดแฝงธรรม มาแบงปน อาน ‘วันละเรื่อง’ เพียงเรื่องละวันแลวคุณจะพบวา ชีวิตมีปรากฏการณดีๆ เกิดขึ้นทุกวัน สําคัญที่เราจะมอง SHARE ผูเขียน หยินหยาง สํานักพิมพ อักขระบันเทิง ประเภท คําคม ขอคิด รวมคําคม ขอคิดที่ไมยืดเยื้อยาวยาก เขาใจงาย โดนใจ สามารถสะกิดตอมความคิดใครบางคนไดในวันที่ฟุงฝน… มีคําตอบเพราะมีคําถาม แตมีคําถามอาจไมมีคําตอบ…. …………………………………… เรื่องเดียวกัน ในขณะที่คนหนึ่งยังคงจํา… อีกคนหนึ่งอาจกําลังลืม….. …………………………………….


เพื่อสขุ อนามัยที่ดี เปลี่ยนมาใชเราซะตั้ง แตวันนี้ คริคริ..

Logitech ออกคียบอรดรนุ ใหม สามารถเอาแชนํ้าในอางลางจานิ ไดั

ษท แปนพิมพคอมพิวเตอรมักสกปรกดวยฝนุ และเชื้อโรคเพราะเศษอาหารที่รวงหลี้ นี ื่ ทางบร Logitech ี า ว อ ้ ํ ช ม น น  ร ด อร บ  ย ค ุ ลอจิเทคจึงไดออกแบบคียบอรดใหสามารถทําความสะอาดดวยนาได นยังมีรรู ะบายนํ้าเพื่อให Washable Keyboard K310 ราคาขายประมาณ 1,700 บาท บนแป เลอเจน แปนพิมพแหงเร็วขึ้นดวย ซึ่งทางบริษัทบอกวา เค310 สามารถแชนํ้าไดลึก 11ั้ นิ้ว โซฟ ํากาแฟ ็ ผลอท เ ก ช ใ  ผ ิ ง บางคร า ี ู คบอกว ท เ ของลอจ ด อร บ  ย ละค แ ส า  ม นกเ ํ ผอู านวยการอาวโุ สของแผ ื ได นของใหม อ ํ ม ห เ ด ่ ื หกรดแปนพิมพ ทางบริษัทจึงออกผลิตภัณฑตัวใหมเพอใหทาความสะอี าดให ี ู ี ิ เกินกวา ง าณส ม ในปร ย ร ั เ ํ บคท ู แ ม า พบว ี งานวิจัยบางชิ้นไดศึกษาเชื้อโรคที่พบในคยบอรดของสานกงาน ั่ ั ั ิ ั ึ พบเชื้อ ได ย จ ว ก น า  ท เ 5 ง โครกถ ก ช ง โถน า ี ว รกมากก มาตรฐานที่ยอมรับไดถึง 150 เทาและมความสกป ั คส ยเู รอสุ ที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษหลายชนดิ บนคียบอรด เชน อี.โคไล, โคลิฟื อรั ม, สเตไฟโลคอก า... ข และเอ็นทีโรแบคทีเรียและไดเปรียบเทียบผลการคนพบนกี้ ับที่นงั่ สวมและมอจบประตหู องสุ เจาคียบอรดตัวนี้สนนราคาอยทู ี่ 1,700 บาทไทยจะ!! (ที่มา : voicetv.co.th และ enjoylike.com)

Logitech G600 เกมสมิ่งเมาสตัวแรงสําหรับ MMOออกตัวมาแลว!! สําหรับเมาสคอเกมเมอร

นานเลยทีเดียว โดยทาง Logitech ชจู ดุ เดน แ Logitech G600 ที่เปนเลเซอรเมาสสายพันธเุ กมมิ่ง G-series ซึ่งไดรับความนิยมมายาว ื ไลนที่เลนกันแบบมัลติเพลยเยอร ดวย เกมออน อ หร ของเมาสในการออกแบบมาสําหรับเกม MMO (Massive Multiplayer Online) ียดไดสงู สกุ ถึง 8200 dpi การออก ่ ี วามละเอ ค เกมให น ล เ งท ว ในช การออกแบบปมุ ดานขางถึง 12 ปมุ ใหสามารถโปรแกรมการใชงานได ับมือยิ่งขึ้น ไมไดเนนที่แนวยาวแตขยาย ั ่ ี ี กระช บ จ แบบท ป ร ม ั ให น  น ยการเ ว ด น ู จ เ ด งช า แบบของ G600 สลัดคราบเดิมจากในรนุ G400 อย ั ื้นผิวใหเหมาะกบการจับและเคลื่อนไหว ปมุ สําหรับโปรแกรม เปนแนวกวางเพื่อใหวางมือไดสะดวกยิ่งขึ้น เนนสีดําดานสลับกับพลาสตื ิกและพ ็ องขยับมือเล็กนอยในการกดเรียกใช โดยปมุ เหลานี้ 12 ปมุ ถกู วางไวดานหัวแมโปงเพื่อใหเรียกใชงานไดทันที เพียงแตใครมอเลกอาจต ํ ั่ ํ างการเลนไดเลย ซึ่งปมุ เหลานี้เรืองแสง หนดค า ออกแบบใหสําหรับโปรแกรมใหแตละปมุ เปน Action แบบใดไดบาง โดยสามารถกี ึ าสงปในระหว มคลิกเมาสที่มีมากถึง 3 ปมุ !!!! ไดดวยปรับเปลี่ยนไดตามใจชอบ ปมุ ควบคมุ และปมุ สําหรับโปรแกรมรวมแลวมมากถง 20 มุ โดยเฉพาะปุ (ที่มา : http://www.commartthailand.com)

เลนเกมสกัน มันสสดุ เหวี่ยง ก็คราวเนี้ยะ!!!

แท็บเล็ตสําหรับเลนเกม

a

pplication recomended

นาตาเรียบงาย DOOO แอพี้ ื ฯ ทหี่จะชวยเตือนความ สําหรับคนขลมจดเตือนไดแบบพดู จําโดยสามารถํ ใหไปลองใชกันด.ู .. และเขียน แนะนา

ั้ งาน CES 2012 Wikipad เครื่องแท็บเล็ตสําหรับเลนเกมเปดตึ่ ัวครงแรกในpad จัดเต็มวา Wiki ทาง ง ซ ) (Consumer Electronics Show 2012 ี่ ี่สดุ ไมวาจะเปน เครื่องแท็บเล็ตตัวนจี้ ะเปนรนุ สําหรับเลนเกมทสมบรู ณแบบท ะความสะดวกในการเลนเกม ในเรื่องของความแรงฮารดแวร ฟงกชั่นการใชงานแลงขาย โชวพลังในวันที่ 31 มากที่สดุ ตอนนี้เจาเครื่อง Wikipad นกี้ ็พรอื มจะออกวา บาท สั่งจองได 00 16,0 าณ ตลุ าคม 2012 นี้แลว ราคาโหดนดิ ๆ $499.99 ํ หรออยประม ั ของ Wikipad ี ษณ ก เอกล ว ย ด งเ า า ที่ราน GameStop ของอเมริกา สวนไทยตองรอนยาเขซึ่งตัวจอยสติ๊ก Gamepad สามารถถอดเก็บ ว  ด คือเปนแท็บเล็ตที่ติดตั้งอปุ กรณ Gamepad ิ๊ มาใหี มสําหรับเลนเกมใหเลือกใชงานครบครัน ทั้งปมุ ทิศ ไดตลอดเมื่อไมตองการใชงาน บนตัวจอยสตกจะมปุ ลายกับปมของเครื่อง Xbox360 มาพรอม ค ุ ทาง อนาล็อก ปมุ คําสั่ง และปมุ R L ซึ่งออกแบบให สงู อยาง NVIDIA Tegra 3 , ั ี ่ ี วลผล ประม ง ล พ ม ท ้ ิ แวร ด าร ฮ ใช ว น 10.1  กับจอภาพขนาดใหญ ัติการ i(OS) Android 4.1 ิ บ ปฏ ระบบ , แรม 1GB , CPU 1.4GHz quad-core processorังความละเอียด 8 ลานพิกเซล , กลองหนา งหล อ กล ั , Jelly Bean มีแฟลชเมโมรี่ในตว 16 GBี่ ื่ Wikipad นี้ รองรับเกมจากหลาย ความละเอียด 2 ลานพิกเซล สวนเกมทเลนไดในเครอง PlayS Mobile และยังรองรับ สวนมากๆ ไมวาจะเปนเกมของ Androidเอง เกมจากai ไดอีกtation งกชั่นการเลนเกมก็มี ฟ ย ว ด การเลนเกมผาน Cloud Gaming ของ Gaikื ็ ไดเชนกัน จอแบบ 3D ที่ดไู ดโดยไมตองใชแวน หรอถาไมชอบกปดเปน 2D (ที่มา : http://www.engadget.com)

ับการใชกลองมือถือ iButterfly Thailand จับผีเสื้อมาแลกสวนลดสินคาแบรนดดัง ื แอพฯ ที่ใหเราสนยกุ ังกเคร ื่อง และผีเสื้อที่ไดนี้ ว ไ ื มาใส บ ไปตะคร ุ มองหาตัวผีเสื้อที่บินไปมาตัว จะสรางขึ้นมาใหเราไดเอามอถอ ิ๊ เราสามารถเอาไปลนุ วาจะแลกสิทธิ์ของสินคาอะไรไดบางอีกดวยแหละ กิ๊วกววว...


¼Õ à ¡ ÃÕ Â ¹ à«Õ¹à¡Á

A

สวด ยอด!!

RECOMMENDED B

Ââ©Á SON3YS༠PS UPER SLIM

(ขอบคุณขอมูลจาก http://www.fapgamer.com)

by â»Ã´Ù¡

START

บริษัท Sicom Amusement ตัวแทนนําเขาและจัดจําหนาย เกมจากบริษัทชั้นนําตาง ๆ ของโลก ประกาศเปดรับสั่งจองเกม Assassin’s Creed III สําหรับเครื่อง PS3 และ Xbox 360 ตั้งแตวันนี้เปนตนไป โดยผูที่สั่งจองจะไดรับของแถมพิเศษจํานวน จํากัดถึงสองรายการ ไดแก DLC หรือโคดสําหรับดาวนโหลด คอนเทนตเสริมพิเศษของตัวเกม และโนตบุกลาย Assassin’s Creed III อันสวยหรูซึ่งไดรับการออกแบบโดย Ubisoft และไมมีวางจําหนายที่ไหน นอกจากนี้ยังไดเปดสั่งจองชุดสะสม ของตัวเกมที่มีชื่อวา Assassin’s Creed III Asia Edition พรอมกันดวย โดยสินคา ชุดนี้จะประกอบไปดวยแผนเกม Assassin’s Creed III เวอรชั่น PS3 หรือ Xbox 360, ฟกเกอรตัวเอก Connor Kenway สูง 24 เซ็นติเมตร, โนตบุก, 2 คอนเทนตเสริม สําหรับโหมดซิงเกิลเพลเยอรอยาง Ghost of War และ Lost Mayan Ruins, คอนเทนต เสริมสําหรับโหมดมัลติเพลเยอรอยาง Sharpshooter, และคอนเทนตเสริมสําหรับดาวนโหลด อีก 1 ชุด สําหรับขอมูลการสั่งจอง สามารถติดตามไดที่ http://www.sicom.co.th

SELECT

NEWS UPDATE

POWER

การเลนเกมถือเปนการผอนคลายความตึงเครียดและเปนงานอดิเรกชนิดหนึ่ง แมวาการเลนเกมจะสนุกสนานมากแคไหน แตโปรดูกเองก็อยากจะขอฝากไวสําหรับ นองๆ นักศึกษาหรือคนทั่วไปก็ตามอะนะฮะวา ยังไงซะเกมก็เปนแคเกม เลนเกมได แตอยาใหเกมเลนเราก็แลวกัน… เลนจนหายเครียดแลว อยาลืม! อานหนังสือหนังหา ทบทวนตํารับตํารา แลวก็ตั้งใจเรียนกันดวยนะเฟยยยยยยย…..อราววววส….

à¡Á¹‹ÒàÅ‹¹ à´×͹µØÅÒ¾Òà¾ÅÔ¹

ในเดือนหนาตุลาคมมีเกมเด็ดๆ ใหเราไดเลือกเลนเยอะ ครับ โดยเกมทีน่ า สนใจเทาทีผ่ มดูกจ็ ะมีกนั 2 เกม เรียก ไดวา "เฟย วเงาะเวอร" สวนเกมอืน่ ๆ ทีย่ งั ไมคอ ยเขาตา หรือไมผมก็อาจจะพลาดไป ก็ขอละไวในฐานทีเ่ ขาใจนะฮะ แตยงั ไงซะผมถือวา 2 เกมนี้ เปนเกมทีเ่ ซียนพลาดไมได ทีจ่ ะหามาเลนกันใหไดเลยแหละ… ฮิว้ ววว… Need For Speed Most Wanted แนวเกม : Racing วางจําหนาย : 30 ตุลาคม 2012 ผูใ หบริการ : Electronic Arts ผูพ ฒ ั นา : Criterion Games เรทเกม : ยังไมกาํ หนด เครือ่ งเลน : PC, PS3 Vita , Xbox 360 Need For Speed แคพดู ชือ่ ก็รแู ลวละครับวาเกม แบบไหน ไมตอ งพูดกันใหยาว สําหรับเกมรถแขงเกมนี้ ก็ กลับมาพรอมการยกเครือ่ งกราฟฟกใหมซง่ึ สวยงามมากๆ นอกจากนัน้ ดูเหมือนจะเนนระบบการแขงรถใหมากขึน้ เพราะ จากบางภาคทีท่ าํ ขึน้ มาหลังๆ ดูเหมือนจะทําให Need For Speed ทีอ่ อกมาแบบออกทะเลไปไกล จนกลายๆ เปนวาจะ ไมถกู ใจนักแขงรถเทาไรนัก เอาเปนวาตองรอติดตามดูกนั ไป กอนละกันครับ สําหรับภาคใหม ผมวานาจะดีแนนอน…

Medal of Honor Warfighter แนวเกม: Shooter, First-Person ในทีส่ ดุ ก็เผยโฉมออกมาแลว ทาง Sony ไดประกาศเปดตัว วั น วางจํ า หนาย: 23 ตุลาคม 2012 Play Station 3 super slim รุน ใหมลา สุดของเครือ่ งเลน Console ผู ใ  ห บ ริการ: Electronic Arts จาก Sony ภายในงานแถลงขาว Tokyo Game Show 2012 ผูพ ฒ ั นา: Danger Close PlayStation3 super slim ถูกดีไซนออกแบบใหมใหตวั เครือ่ งบาง เรทเกม: M ลงกวาเดิมกวา 60% เมือ่ เทียบกับ PlayStation 3 รุน แรก และ 20 - 25% สําหรับรุน Playเครือ่ งเลน : PC,PS3, Xbox 360 Station 3 รุน ปจจุบนั โดยจะมาดวยกันสองสีใหเลือก ไดแก Charcoal Black และ Classic White ขึน้ ชือ่ วาเปนเกม Medal of Honor ซึง่ เปนคูก ดั กับเกม Call of Duty สําหรับกําหนดการวางจําหนายของเจา PlayStation 3 super slim มาโดยตลอด รอบนีก้ ย็ งั คงเปนทีน่ า จับตามองเชนเดียวกัน แมวา สวนใหญ ฝง อเมริกา รุน 500GB วางจําหนายวันที่ 30 ตุลาคม 2012 และวันที่ 25 กันยายน 2012 สําหรับ Medal of Honor อาจจะมีภาษีคอ นขางนอยกวา แตยงั ถือวาเปนเกมทีท่ าํ รุน 250GB …สวนฝง ยุโรป รุน 500GB จะวางจําหนายวันที่ 28 กันยายน 2012 และวันที่ 12 ออกมาได เ ป น อย า งดี ทกุ ภาค รูปแบบการเลนภาคนีย้ งั คงอยูใ นสงครามสมัย ตุลาคม 2012 กับรุน 12GB แบบ Flash Memory (สําหรับผูท ซี่ อื้ รุน นี้ สามารถเพิม่ HDD อีก ป จ จุ บ น ั ซึ ง ่ ดู เ หมื อ นว า จะมีการอัพเกรดระบบผูเ ลนหลายคนขึน้ มาเยอะ ทําให 250GB ได) สุดทายทางฝง ญีป่ น ุ รุน 500GB จะวางจําหนาย 4 ตุลาคม 2012 และรุน 250GB เกมนี น ้ า  สนใจที จ ่ ะซื อ ้ มาเล นในโหมดผูเ ลนหลายคนมากๆ ดังนัน้ ใครชอบเลน จะวางจําหนาย 4 ตุลาคม 2012 ครับ FPS เป น ทุ น เดิ ม อยู แ  ล ว ก็ พลาดไมไดเลยสําหรับเกมนี้ (ขอมูลและภาพจาก http://gematsu.com) (ขอมูลจาก http://www.online-station.net)


admin skaydaz แอบหนีไปชอปแถวๆ out let เขาใหญ่ admin mdskater รู้สึก เซงเลยชวนบิ๊กบอสไปสูดบรรยากาศนอก เมืองบ้าง แว๊นไปแว๊นมาเจอ “มวกเหล็ก ฮิลไซด์” รับรองฟินฟีลสุดๆ “มวกเหล็ก” ฮิลไซด์” มีบรรยากาศ ดีๆให้สูดดมอย่างเต็มปอด ร้านอาหารอ ร่อยๆให้ทุกท่านได้ไปสัมผัส รวมทั้งมีรถ ATV ไว้ให้ใครที่อยากมันส์ ส�ำหรับท่านใด ที่ต้องการค้างคืนก็ยังมีที่พักไว้ให้ท่านได้พัก ผ่อนนอนฟินกับบรรยากาศยามค�่ำคืน ไม่พูดมากมายอยากให้ทุกท่านไปสัมผัส กันเองนะฮะ

“มวกเหล็ก ฮิลไซด์” โทรศัพท์ 082-355-0435 , 088-725-8127 ถนน ปากช่อง-ซับสนุ่น กม.16-17 สระบุรี


Oops!!!

by แตม แตมรัมย

“ยางเขาเดือนหก ฝนก็โตกกกพรํ่าพรํ่า หัวใจมันรองงึมงํา ระงมไปทั่วทองนา~ เพื่อนๆ หลายคนคงเคยไดยินเพลงนกี้ ันมาบางแลว และบางคนคงคิดตามวา เอะ! ทําไมทุกวันนี้เดือนหกบานเรา มันไมเห็นจะมีฝน แตมันดันเปนเหมือนหนารอน (มาก) ไปซะได สงผลมาถึงเดือนกันยายนนี้ ที่ควรจะเปนเดือนแหงตนฤดูหนาวไปแลว แตความหนาวที่ไดรับกลับไดมาจากเพียง 2 สาเหตุ นนั่ ก็คือความหนาวจากการ เปยกฝน...และหนาวจากการไมมีคนรักใหกอด (แหวะ!) ..ดวยเหตุที่ฝนชางกระหนํ่า ใหฉาํ่ แฉะอาแปะปนฟกซเยี่ยงนี้ ผมจึงขอนําเสนอเทรนดที่เรียกไดวาเหมาะเหมง กับความเปยกแฉะนารําคาญของบานเราชวงนนี้ นั่ ก็คือ แฟชั่นกางเกงขาสั้นนนั่ เอง! แตกางเกงขาสั้นแบบไหนละที่ชายเต็มชาย อยางเราจะใสแลวไมดเู หมือนยอดชาย เอาแบบใสแลวเดินผานนองกวางแลวตองถึงกับเหลียวหลัง เพื่อเปนการไมแพรมใหเปลืองกําลัง เราไปชมกันเลยคราบบบ”

s t n a p Short


CREDIT model PLOY CHATYADA custumer

รองเทามอื สอง รานสาวโอ @SAVE ONE @CITY WALK THE MALL KORAT photographer UNTOUCHABLE X LINE, ONG DESPERADO location PAKCHONG RAILWAY STATION,, HANDNERAMITR,, HI PAKCHONG produce Attasade Sivabhatwarankul, MD SKATER, TAHM TAHMRAM, LALI S. SKAYDAZ


GOTHIC หรือ Goth เปน Sub Culture อยางหนงึ่ ประการสําคัญคือความหดหู ถาอะไรที่มันดูสนกุ สนานหรือแหกปากเอาสนกุ ๆ มันสๆ แรงๆ มันตองมืดหมนแตอลังการ แตก็ไมใชแนวที่ใครจะดําเดินตามไดงายๆ เพราะแคแตงกายรุมราม เขียนตาดําเขมหรือ ํทาตวั ลกึ ลบั แลวจะเปนโกธคิ เพราะความเปนตวั ตนแทจรงิ ของโกธคิ มนั คอื การเขาถงึ ธรรมชาติ จรงิ ๆ ตางหาก แฟชนั่ สวนมากจะเนนไปในเรอื่ งของโทนสที ดี่ คู รมึ ๆ ลกึ ลบั เรยี ก "Dark Style" ก็เนนสีดําซะสวนใหญ แตก็อาจแซมสีอื่นอยางขาวหรือแดงสดเขาไปดวยแตก็ไมมากนกั เพราะขึ้นอยูกับสไตลของแตละคน ตนกําเนดิ สไตลนี้มาจากชาวพื้นเมือง ทเี่ รยี กวา “ชาวโกธคิ ” ซงึ่ เราจะเหน็ แฟชนั่ สไตลนใี้ นหนงั ผี เชนพวกทานเคาน แวมไพรหรือพวกแมมดในเทพนิยายที่ดูเรียบแตหรู สีดําสําหรับชาวโกธิค ไมไดเปนตัวแทนของความตายแตเปนตัวแทนของเอกลักษณ ความมีเพียงหนงึ่ เดียว (หรือจะหมายถึงความเปนตัวของ ตัวเองก็ได) เพราะในชารตสีนั้น อาจจะมีเหลืองออน เหลืองแก, แดงจัดหรือแดงอมชมพู แตทุกชารตสีจะมีสีดํา เพียงหนงึ่ เดียว (ซึ่งดําออน เขาเรียกวาสีเทาเขม) ชาว Goth มคี วามเปน ตวั ของตวั เองสงู มาก ถงึ แมวา จะมรี ปู แบบศลิ ปะหรอื แฟชนั่ จาํ เพราะอยแู ลว แตกใ็ ชวา ทกุ คนจะแตงตัวเหมือนกันหมดราวกับใสยนู ิฟอรม ในทางตรงกันขาม ทุกคนจะแสวงหาตนเองและ แสดงออกถงึ ความเปน ตวั เอง เชน ความคดิ สรางสรรค ของการแตงตัว ซึ่งดูไดจากโกธิคแตละตน จะแตงตวั ไม เหมอื นกันสักคน...

By Skaydaz


ออมแอม

น.ส.รินรดา กูสกุล ชั้นม.6 โรงเรียนสรุ นารีวิทยา เกรดเฉลี่ย 3.70 กิจกรรม : หลีดคณะวิสาขา ม.ตน หลีดคณะวิสาขา ม.ปลาย ถือพานไหวครู ป2553, หลีดโรงเรียนงานยาเสพติด หลีดโรงเรียนตอนรับคณะกรรมการ เดินพาเหรดงานกรีฑาคณะ ตัวแทนเชิญเหรียญ งานกรีฑาจังหวัด Me;D : เรียนดีดวยกิจกรรมเดนดวย มีเทคนคิ และมีการแบงเวลายังไง? ออมแอม : เรื่องเรียนก็จะตั้งใจเรียนในหอง กลับบานไปก็ทบทวนอีกนดิ หนอยคะ สวนเรื่องกิจกรรม วันไหนที่รูวาตองมีกิจกรรมก็จะนอนดึกหนอย กอนหนานนั้ ก็จะเคลียรการบานใหเรียบรอยกอน อานหนงั สือกอน Me;D : อุปนิสัยสวนตัวเปนคนยังไง ที่บานกับที่โรงเรียนตางกันไหม? ออมแอม : นิสัยสวนตัว เฮฮา บา รั่ว จริงใจ ประมาณวาบาๆ ติงตอง โกะ ที่บานกับพอแมก็จะติดจากแบบอยกู ับเพื่อน แตก็จะนงิ่ กวาอยโู รงเรียนนดิ นงึ Me;D : เรียนจบแลวจะไปตอไหน อนาคตอยากทํางานอะไร? ออมแอม : อนาคตอยากเปนแอรฯ คะ อยากไปเรียนตอคณะนิเทศศาสตร ที่ มศว. ประสานมิตร ม.รังสิต ไมก็ ม.กรุงเทพฯ ก็อาจจะเรียนเปนภาค อินเตอร พรอมเรียนนิเทศนดานการแสดงแบบที่ชอบไปดวย แลวก็ฝก ภาษาไปดวย จบไปก็ไปสอบแอรโฮสเตสอีกทีคะ (อะโหย...) Me;D : มีการเตรียมตัวอยางไรกอนไปเอ็นทรานซ ออมแอม : ก็มีไปติวตามสถาบันกวดวิชา แลวก็มาอานทบทวนเองที่บานดวยอะคะ Me;D : แลวพอไปเรียนกวดวิชามาแลวมันมีผลยังไง ออมแอม : มันเวิรคมากคะพี่ ไดเทคนคิ และทริคในการจํา ทําใหการเรียนดีขึ้นตามไป Me;D : แลวถาเอ็นไมติดขึ้นมาละ ออมแอม : ก็ไมเห็นเปนอะไรนคี่ ะ ม.กรงุ เทพฯ, ม.รังสิต ก็ยังมี แหะๆ Me;D : มีความคิดเห็นยังไงกับพวกที่เอ็นฯ ไมติด แลวทํารายตัวเอง? ออมแอม : ก็รูสึกวาเคาเปนคนที่มองโลกในแงลบไปนะ

มสไตลเคาเลย ออมแอมเปนคนเฮฮา บา รวั่ ตา ตัวอยางก็จะมี ยก บ จ วีรกรรมเด็ดๆ พูดทงั้ วนั กไ็ ม ิ่ ไมหกตกลงมานีแ่ หละ ั เรือ่ งปนตนไมในโรงเรียนแื่ ลวกง มนซนอะพี่ ั นนี ้ 5 คือไอเพอนค ทจี่ ําไดแมน 55 ู่เฉย ๆ เคาก็สวยของเคานะ เอออออ  อย แตถา / นองเนย (เพื่อนออมแ ม)


;D

;


เรื่องที่คุณ (อาจ)ยังไมเคยรู เกี่ยวกับไปรษณีย …ไปรษณียไทย เปนผูประกอบการขนสงรายเดียว ที่รถใหญสามารถวิ่งไดโดยไมติดเวลา สีแดงคือแมสีที่สะดุดตา, เดน, สงามาแตไกลแตประเทศไทย สืบเนื่องมาจากระบบสาธารณูปโภคในสมัยรัชกาลที่ ๕ กครองดัมฟรีสแอนดกัลโลเวย สํานักงานไปรษณียแซนกูฮาร ในเขตป ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากอังกฤษ แตความจริงคือเมื่อกอน งานไปรษณียที่เกาแกที่สุดในโลก ประเทศสก็อตแลนด ถือวาเปนสํานักพ.ศ คนขายเนื้อในเยอรมันตองทําหนาที่สงเอกสารตามที่ตางๆ 5 ที่ผานมา… ซึ่งสีแดงเลือดหมู ดูเหมือนจะเปนสีที่ทําใหใครๆ ก็จําพวกเขาได มีอายุครบ 300 ปเมื่อเดือนมีนาคม . 255

ทําไมตูไปรษณียตองเปนสีแดง? ผูคนสวนใหญบอกวา

(ถาสังเกตดู ไปรษณียสมัยกอนจะมีสีแดงหมน หรือแดงเลือดหมู)

ปณท. มีที่ทําการไปรษณียทั้งหมด 1,177 แหง …และมีตูไปรษณีย 36,756 ตูทั่วประเทศ ไปรษณียสหรัฐฯ ยกเลิกการรับขนสงแบตเตอรี่ลิเธียม หลังเครื่องบินขนสินคาถูกไฟไหมไปแลว 2 ครั้ง… …แสตมปดวงแรกของโลกคือแสตมป แบล็คเพ็นนี Black Penny เปนภาพสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย ราชินีผูครองประเทศอังกฤษ ในชวงป ค.ศ.1819-1901

ประเทศที่ตูไปรษณีย เยอะที่สุดในโลกคือ "อินเดีย" ชนะทั่วโลก ดวยจํานวนตูมากกวา 661,887 OMG!

; DÍѺ´ØÅ

แสตมปที่แพงที่สุดในโลก ชื่อวา "เดอะ เทรสคิลลิ่ง เยลโล" เปนแสตมปประเภท แสตมปตลกหรือที่เรียกวา Error หรือ Variety (คือมีความผิดปกติระหวาง การพิมพ เชน หมึกเลอะ, ปรูฟเคลื่อน เปนตน) ความผิดพลาดที่เกิดกับ "เดอะ เทรสคิลลิ่ง เยลโล" คือ เปนแสตมปราคา 3 ชิลลิ่งที่เปนสีเหลือง ปกติแสตมปราคา 3 ชิลลิง จะเปนสีเขียว สวนแสตมปราคา 8 ชิลลิ่ง จะเปนสีเหลือง…

ตูไปรษณียที่เราเห็นๆ กัน ที่มี 2 ชองใหหยอน (กรุงเทพฯ-ที่อื่น) ขางในมันก็ลงไปกองรวมกันอยูดี …

…ตูไปรษณียไทยที่ใหญที่สุด อยูที่ อ.เบตง ถ.สุขยางค เปนตูไปรษณียเสริมเหล็ก ทรงกระบอก สวนสูงนับจากฐานขึ้นไปรวมแลวก็ 320 เซนติเมตร

Smail หรือ Snail mail แปลเปนไทยวา ไปรษณียอืดอาด ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อเสียดสีระบบขนสงของไปรษณียภัณฑ…

WSPS (The World’s Smallest Post Service) หรือบริการไปรษณียที่เล็กที่สุดในโลก ผูใหบริการคือ คุณ Lea Redmond กอนหนานั้นเธอใหบริการแคเพียง “จดหมายจิ๋ว” แตปจจุบันเธอปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยจัดทําบริการพัสดุจิ๋วขึ้นมาซึ่งในนั้นจะมีของจิ๋ว ที่ลูกคาตองการ รวมถึงยังรับทําการดเชิญตางๆ แบบจิ๋วอีกดวย ราคาขั้นตํ่าอยูที่ประมาณ 4$ อยากใชบริการตามไปดูไดที่ http://www.leafcutterdesigns.com/shop/wsps/about.html

แสตมปไทยที่มีราคาแพงที่สุดคือ แสตมปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลักษณะเดน คือเลขที่พิมพบนแสตมปมีลักษณะเหมือนบนหนาปดนาฬกาโบราณ (แปดเหลี่ยม) ราคาอยูที่ประมาณ 5-6 แสนบาท มีอยูประมาณ 120 ดวงเทานั้น

…ชาวไทยเราสามารถคนหาไดวาบานตัวเองถูกนํ้าทวมไปหรือยัง แคเขาไปกรอกรหัสไปรษณีย ที่เว็บ www.ismyhouseflooded.com


จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 นาย ธนา พรอินทร์ เนต ปี4 โปรดิวเซอร์ 2 นาย ณัฐพงศ์ อาจศรี นัท ปี 2 อาร์ท, เพนท์ติ้ง 3 นาย ยศพล เพ็ชรสุข แน็ค ปี 2 ตัดต่อ 4 นาย อนุชา จูมบดล ต้อง ปี 2 3D 5 นาย วัฒนา เทพาลัย บอย ปี 2 ช่างภาพ ที่ 2 โฆษณา วันแม่และสปอตยอดนิยมจากกระทรวงวัฒนธรรม โครงการ SMEs กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรางวัลที่ 2 และ Popular Vote ผลงาน Animation Democrat รางวัลรองชนะเลิศ จาก กกต. สือ่ วิดทิ ศั น์ หน้าทีพ่ ลเมือง รางวัลรองชนะเลิศ โคตรคนล้างเจ้าพ่อ บัง้ ไฟมหาปลัยล้างโลก รางวัลชนะเลิศ โครงการปล่องแสง Award


รวมตัวกันได้ยังไง เริ่มจากการที่ในมหาวิทยาลัยมีโครงการนึงที่ให้ท�ำ แอนนิเมชั่นเป็นโปรเจค พวกผมก็เลยหาทีมและก็ มาได้รวมตัวกัน หลังจากนั้นโปรเจคมันก็เข้ามา เรื่อยๆ ครับ และด้วยความที่เคยท�ำงานมาด้วยกัน แล้วรู้สึกโอเคกับทีมงานทุกคนเลยได้เป็นทีมกันมา ตลอดอ่ะครับ

น้อยลง เพราะพวกเราเวลาท�ำงานประกวดนี่บาง งานหมดไปเป็นหมื่น เราเสียเงินไปแล้วคืองานเรา ต้องออกไงพี่ ยังไงก็ต้องเสร็จ ยังไงก็ต้องออก ส่วน เวลาเรารับงานที่มีลูกค้าจ้าง เราจะท�ำงานให้ส่ง ตามก�ำหนดส่งตรงเวลาทุกครั้ง การส่งงานช้าคือ อะไรที่พวกเราจะพยายามให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดอ่ะ ครับ

แล้วท�ำไมในทีมจะมีแต่น้องปี 2 ซะส่วนใหญ่ ก็เริ่มจากพวกผมที่เป็นเด็กปี 1 ที่แบบไฟแรงไงครับ พี่ ไปรู้มาว่าพี่เนตที่เป็นรุ่นพี่เค้าท�ำทีมในการรับ งานนอกจริงๆ จังๆ เราเลยอยากร่วมงานด้วยเพื่อ หารายได้เสริมอ่ะครับ แล้วพวกเราก็ได้ไปเริ่มงาน แรกกับพี่แกก็งานแอนนิเมชั่นนั่นแหละครับ จริงๆ ทีมเราก็มีมากกว่านี้นะ แต่ที่มาในวันนี้เอามามาแต่ หัวกะทิของทีมอ่ะครับ

เคยคุยกันรึเปล่าว่าถ้าในทีมต่างคนต่างเรียนจบแล้ว พวกเรายังจะอยู่เป็นทีมกันแบบนี้อยู่ไหม ก็เคยๆ คุยกันแล้วนะครับ ทุกๆ คนก็คงแยกกันไป ตามฝันในสิ่งที่แต่ละคนถนัดก่อน คืออยากเอาให้ เก่งไปเลยในแต่และด้าน แล้วไม่แน่อีก 7-8 ปีพวก เราอาจจะมารวมกันอีกก็ได้

สื่อแต่ละชิ้นที่พวกน้องท�ำออกมาแต่ละชิ้นพวกน้อง ใช้อะไรในการสื่อสารกับผู้ชม ส่วนใหญ่ก็เป็นค�ำพูดที่โดนใจ แล้วก็น�้ำเสียงที่ฟัง แล้วมีเสน่ห์ดึงดูดผู้ชมหรือผู้ฟังอ่ะครับ 55 แล้วส่วนใหญ่ใครรับหน้าที่ในการคิดค�ำที่โดนใจที่ว่า เหรอครับ ก็ช่วยๆ กันคิดแหละครับ เวลาพวกเรานั่งคิดค�ำกัน นี่ซีเรียสมากเลยนะพี่ นั่งล้อมวงคิดกัน เอาจนกว่า จะได้ ลองยกตัวอย่างค�ำพูดเด็ดๆ ที่โดนใจมาซัก 1 ค�ำ “ผมคือผู้สร้างชิ้นส่วนเพื่อสร้างอุตสาหกรรม ผม สร้างสื่อเพื่อสร้างสังคม” อะไรประมาณนี้อ่ะครับ แล้วเวลาพวกน้องๆ ไปคิดงานกันนี่ส่วนใหญ่จะไป รวมตัวกันที่ไหน พวกผมก็ไปเช่าบ้านหลังนึงเพื่อเป็นที่ท�ำงานในหมู่ บ้านศิวาลัยใกล้ๆ มหาลัย และนี่แหละครับที่มา ของชื่อทีมของพวกผม การท�ำงานแบบนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง กระทบกับ การเรียนหรือการใช้ชีวิตบ้างมั้ย กับการเรียนนี่ไม่เลยครับ เพราะพวกเราได้ฝึก ตลอด ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และได้เจอกับการ ท�ำงานจริงตลอด พอเราท�ำงานเราก็จะมีสต๊อกกัน ไว้แล้ว บางครั้งอาจารย์สั่งงานมาเราก็เอาตรงนี้ไป ส่ง บางเทอมเราแทบไม่ต้องท�ำงานตามอาจารย์สั่ง แต่เราเอางานที่ท�ำประกวดและท�ำส่งลูกค้าให้กับ อาจารย์ได้เลย แต่ถ้าให้พูดถึงผลเสียนี่มันก็มีนะ ครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องสุขภาพที่พักผ่อนกัน

เคยมีปัญหาในการร่วมงานกันบ้างไหม ก็จะมีแต่เรื่องการมาสายแหละครับ นอกจากนั้นก็ ไม่มีอะไร แล้วมีบทลงโทษอะไรกับคนที่มาสายไหม พวกผมจะใช้ระบบมาสายแล้วไล่กลับบ้าน หรือไม่ก็ มาสายไม่ต้องท�ำ นั่งดูเฉยๆ คือจะท�ำให้รู้สึกผิดอ่ะ ครับวิธีให้ได้ส�ำนึกเองนี่ได้ผลมากนะครับ(แต่ก็ยัง สายกันอยู่ดี มีกฎกติกามารยาทของทีมในการท�ำงานที่พวกเรา ตั้งกันขึ้นมาบ้างไหม มีครับ พวกเรามีกฎว่าต้องไปถึงหน้างานก่อนงาน เริ่มจริงอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ไม่ว่าจะยังไงก็ช่าง ต้องไปก่อน อะไรประมาณนี้อ่ะครับ สุดท้ายขอความเห็นเรื่องการสื่อสารหน่อย อยากรู้ แนวคิดทั้งข้อดีและข้อเสียในเรื่องการสื่อสารเนี่ย มี อะไรบ้าง อยากให้คนที่ท�ำสื่อบางคนที่สักแต่ว่าจะผลิต โดยไม่ ค�ำนึงถึงจริยธรรม เอาสนุกแต่อย่างเดียว ได้ แยกแยะบ้างว่าบ้านเราแท้จริงแล้วมันคือเมืองพุทธ อ่ะครับ บางทีเขาอาจจะดูสื่อของเมืองนอกมามาก เลยรู้สึกว่าถ้าการผลิตสื่อในสังคมไทยมันผลิตอะไร ออกมาก็ได้บ้าง คืออยากบอกแค่ให้เค้าเก็บสิ่งดีๆ จากสื่อพวกนั้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิค การ สื่อสาร อะไรพวกนั้นมาปรับใช้กับการผลิตและ เสนอสื่อในบ้านเรา สื่อบางตัวมันเกินเลยในเรื่อง พวกนี้ เพราะด้วยความที่ทุกวันนี้เนี่ย ทั้งวัยรุ่น ทั้ง เยาวชนเข้าถึงสื่อได้สะดวกและง่ายมาก เพราะ ฉะนั้นนักท�ำสื่ออิสระบางคนควรต้องค�ำนึงถึง เนื้อหา และเรื่องของความอ่อนไหวง่ายของสังคม ไทยให้มากครับ


ART BY Ceiling gypsum 2. ทาสีอะคริลิค (สีแดง) ใหทั่ว รอใหแหง (ระหวางรอ ใหผสมนํ้ามันลินสีด + สีฝนุ เขาดวยกัน)

ของมสี ไตลไมมีขาย อยากไดตองทําเอง

1. ใชแปรงปดเศษฝนุ ออกจากแผนฝาใหเกลี้ยง

4. ตากลมทงิ้ ไว ประมาณ 3-4 วนั กาํ ลงั ดี

“ÈÅÔ »Ð” ¤Òí æ ¹ÍÕé Ò¨¿˜§´ÙÂҡ˧Ñè ¶§Ö ÊÒí ËÃºÑ ¤¹·ÇÑè ä» ¡ÒèÐÊÌҧ§Ò¹ÈÅÔ »Š ÍҨ໚¹àÃÍ×è §·µÕè ŒÍ§ãªŒ·¡Ñ ÉÐÈÅÔ »ÐáººÇ‹Ò “¢¹Ñé à·¾” ᵋ ã¤ÃàŨÐÃٌNjҤÇÒÁ¨Ã§Ô áÅŒÇ ¡ÒÃÊÌҧ¼Å§Ò¹ÈÅÔ »ÐÊ¡Ñ ª¹Ôé ¢¹Öé ÁÒà¹ÂÕè äÁ‹¨Òí ໚¹µŒÍ§¨ºÑ ¾Ù‹¡¹Ñ ÁÒÅÐàŧàÊÁÍä» ÇÒ´ÃÙ»äÁ‹ÊÇ ¡·ç Òí ä´Œ Åͧ´ÙµÇÑ Í‹ҧ ¡ÒÃÊÌҧ¼Å§Ò¹·àÕè ÃÒ¹Òí ÁҺ͡µ‹Íã¹ me;DIY ©ººÑ ¹«Õé С‹Í¹ áŌǤس ÍÒ¨à»ÅÂÕè ¹¤ÇÒÁ¤´Ô à´ÁÔ æ ä»àÅ¡äç ´Œ..

3. แผนฝาแหงดแี ลว ี่ สมเมอื่ ครุู ทาผงฝุนสที องทผ ละเลงลงไปโลดดดดดด!!!!

รย สเปรย สเป

ŒÒ¡ÃͺËÃæÙ äÎæ à¢ ä» Á¹Ó Í Œ ¾Ã Ô »Ð Å È Ò¾ À ç ´Œ Ðä ¨ é Õ ÃÒ¡ à ¹ ‹ Ò à¾Õ§෠Ѻ¡Ñ¹Í‹ҧäÁ‹µŒÍ§¡Ñ§ÇÅ §Ë Í Œ §Ë Í ‹ ¹ª Ò Œ Òº д »Ã Ñ º Ô Ð´ í »Ã ´ µ ÁÒ Ò ¹ ´Œ ä Œ ãË ´Õ Ñ¡º·Ñ¡ÉзҧÈÔŻРÊíÒËÃѺã¤Ã·ÕèÍÂÒ¡à¾ÔèÁ¤ÇÒÁ´Ù˹‹Í ç Ñ ÅÇ´ÅÒ«Р¶ŒÒÁÕ·Ñ¡ÉзҧÈÔÅ»ÐÁÒ¡¾ÍµÑÇ ¡µ´àÊÑè Œ¹ä» Âѧ䧡çµÒÁ ´ŒÇ¡ÒǡҡྪÃẺ·ÕèÁÕ¢ÒÂÍ‹·Ù Ç äÁ‹Ê§Ç¹ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì... ´àÍÒàͧ䴌 àÃÒ ¤³ Ø ÊÒÁÒöàÍÒá¹Ç·Ò§¹Õé仵‹ÍÂÍ

5. แหงดีแลว พนสเปรยใสเคลือบ เปนอันจบพิธี...

อปุ กอน อปุ กรณ... 1. แผนฝาเพดาน ยิปซัม 2. สีอะคริลิค (สีแดง) 3. สีผงฝุน (สีทอง) 4. นํ้ามันลินสีด 5. แปรงทาสี 6. สเปรยเคลือบใส


แตม แตมรัมย

รับสมัคร เจาสาว สไตลโมเดิรน

by head frog ตอเนื่องจากการ mix & match หองรับแขกสไตลโมเดิรน คราวนี้ เปนคราวของหองครัวบางซึ่งแตม แตมรัมยเจาเกา ยังขอรองใหหัวกบ จัดแนวทางการตกแตงใหอีกตามเคยเพียงแตคราวนี้เปนคราวของหอง ครัวในแบบบานสไตลดีไลท ของ “เดอะ ซีนเนอรรี่” เชนเคย… หัวกบเลยขอแนะนําการ mix & match หองครัวในสไตลกึ่งบาหลี ดวยการหยิบใชเครื่องจักสาน งานหัตถกรรมมาเปนกุญแจสําคัญของ การตกแตงเพือ่ เปนการพิสจู นวา ความโมเดิรน สามารถ mix กับอะไรได มากกวาที่คิด ในที่นี้เราจะเนนขาวของเครื่องใชจักสานงานฝมือของ บรรดาปาๆ ลุงๆ ตามงาน Otop ซึ่งเราเลือกใชนอยชิ้นเขาไว แต หนักแนนดวยคอนเซ็ปตพื้นเมื๊อง พื้นเมือง… แลวอีกอยางหองครัวของ “บานสไตลดีไลท” ก็ทั้งขาวทั้งสะอาดพรอมตกแตงอยูแลว การจะ หยิบสไตลบูติคพื้นเมืองมา mix กับ modern นี่มันก็เลิศออกวามั้ย?…

โครงการหัวทะเล-มะเริง

โทร. 081-7015908, 044-352885 บริษัท แอล.เค.จี. พร็อพเพอรตี้ จำกัด 441 หมู 5 ต.บานใหม อ.เมือง นครราชสีมา

www.Bannaimaung.com

แจกันงานฝมือ ชอนสอม ทําจากไม

เกาอี้จักสาน ตามงาน otop

โคมไฟ กะลามะพราว

เทียนหอม เพิ่มบรรยากาศ


ช่องทางการสื่อสารชนิดไหนที่เพื่อนๆ ใช้ใน การติดต่อกันมากที่สุด?

“facebook เพราะผมไฮเทค” พรเสก บุญถึง เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน RMUTI

“facebook เพราะขีเ้ กียจ โทรครับ” ธีรพงษ์ วงศ์ใหญ่ เทคโนโลยีสรุ นารีนครราชสีมา SUT

“facebook ครับ สะดวกดี” จตุพงศ์ สิทธิเวช เทคโนโลยีสรุ นารีนครราชสีมา SUT “facebook ค่ะ คุยเพลินดี” จุรรี ตั น์ ศรีศกั ดิน์ อก เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน RMUTI

“facebook ครับ คุยฟรี” ไม่เสียตังค์ วศิน ลินดาวรรณ วงษ์ชวลิตกุล VU

“ส่วนใหญ่ผมใช้ Whatsapp อย่างเพลิน” นเรม ยอดเมือง เทคโนโลยีสรุ นารีนครราชสีมา SUT

“โทรเลยครับ เร็วดี” ฉันทพัฒน์ ค�ำชุ่ม ราชภัฏนครราชสีมา NRRU

“แชทในเกมส์คะ่ ” ปนัดดา สันติรตั นภักดี วงษ์ชวลิตกุล VU

“โทรหาค่ะ” อมรรัตน์ ธีระศริโชติ วงษ์ชวลิตกุล VU

“โทรหาครับ อยากได้ยินเสียง” วรัญญู เวณุโกเศศ ราชภัฏนครราชสีมา NRRU


ศิทัศน์ สุนทรธนาวัฒน์ โจโจ้ วิทยาการจัดการ ราชภัฏนครราชสีมา NRRU

พัชรา จันทร์หอม พัช บริหารธุกจิ เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน RMUTI

อุทัยวรรณ เลคะสุวรรณ์ เบล การเงินและการธนาคาร ราชภัฏนครราชสีมา NRRU

พรรณนิกา จ�ำเจริญผล พัดชา บัญชี วงษ์ชวลิตกุล VU

รุจิรัตน์ ยาเสริฐ เบียร์ วิทยาการจัดการ ราชภัฏนครราชสีมา NRRU

พัชรธร ตันวิไล พอย บริหารการตลาด วงษ์ชวลิตกุล VU

ชาติชาย กรีจังหรีด ปั๊ก การจัดการทั่วไป ปี4 ราชภัฏนครราชสีมา NRRU

ธนิศร์ บุญวิจิตร นิดน้อย พยาบาลศาสตร์ วงษ์ชวลิตกุล VU

อัครพัฒน์ ศรีตัณฑ์ เค ออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน RMUTI

ภาคิน วิริยะไชยวงศ์ เจ้ ออกแบบนิเทศศิลป์ ราชภัฏนครราชสีมา NRRU

ถิรายุ ปิยทัศนกุล บอส ศิลปกรรม เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน RMUTI

วันเฉลิม ไพบูลย์วงค์ ปาร์ค ออกแบบเซรามิค เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน RMUTI

สินนี าฎ โถสูงเนิน หนิง ศิลปกรรม เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน RMUTI


เพราะทุกวันนี้มันช่างน่าเบื่อ เดี๋ยวฝน เดี๋ยวร้อน เวียนเปลี่ยนอยู่ 2 อย่าง จะไปเดินบุ่งก็ยาก จะไปเตะบอลก็ไม่ใช่ เรื่องง่าย จะออกไปเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์กินลมชมวิวก็เป็นเหมือนฝันลางๆ ทางออกเดียวที่ผมคิดว่าเพื่อนๆ คงจะ เห็นตรงกันนั่นก็คือการออกไปหากิจกรรมนันทนาการที่ต้องท�ำในร่มที่ได้อารมณ์อีกอย่างนั่นก็คือ การออกไปหา หนังดีๆ น่าสนใจซักเรื่องดูกันดีกว่า แต่เรื่องไหนจะน่าสนใจกันบ้าง ไม่ห่วงเสิซ Google ให้เมื่อยตุ้มครับ ผมจัด มาให้แล้ว ;)

เค้าเรียกผมว่าความรัก (My name is Love) Romantic Comedy 11 ตุลาคม 2555

(เป้ อารักษ์) อดีตแบดบอยคนดังของ โรงเรียน ผู้ไม่เคยเชื่อในความรัก เขา ล้อเล่นกับความรักเป็นเรื่องฮาๆมา ตลอด จนกระทั่งเขาหลงรัก เก้อ (โบ ธัญญะสุภางค์) สาวน้อยข้างบ้านเข้า อย่างจัง เธอก�ำลังจะท�ำให้เขารู้จักกับ ความรั ก แต่ มั นไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ยเลย เพราะเธอคือคนที่เขาเคยท�ำร้ายจิตใจ และปฏิเสธความรักอย่างไร้เยื่อใยเมื่อ ครั้งยังเด็ก เธอจะเกลียดเขาไหม เขา จะต้องท�ำยังไงที่จะท�ำให้เธอรู้สึกดีและ กลับมารักเขา…และกามเทพพวกนี้มา เกี่ยวข้องอะไรด้วย 11 ตุลาคมนี้ คุณจะรูว้ า่ ท�ำไม เค้าเรียกผมว่า “ความ รัก”

by : Tam Tamrum

คนคม ล่าไม่ยั้ง (Taken 2) Action 4 ตุลาคม 2555

หลังจากภาพยนตร์เรื่อง Taken ภาค แรกออกมาเมื่อปี 2008 ได้ท�ำให้แฟน ภาพยนตร์แอ็คชัน่ มากมายประทับใจกัน ไปถ้วนหน้า จนเป็นภาพยนตร์แอ็คชั่น เรื่องโปรดของหลายๆคนเลยทีเดียว แถมยังท�ำรายได้ถึง 145 ล้านเหรียญ (ประมาณ 4,600 ล้ า นบาท) ใน สหรัฐอเมริกา และ 81 ล้านเหรียญ (ประมาณ 2,500 ล้ า นบาท) จาก ประเทศอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งในเมื่อภาค แรกได้รับกระแสตอบรับอย่างดีแล้ว ทางทีมงานจึงไม่ท�ำให้แฟน ๆ ผิดหวัง ด้วยการตัดสินใจสร้างภาคต่อของ ภาพยนตร์เรื่องนี้

ยักษ์ (YAK) Animation 4 ตุลาคม 2555

ว่ากันว่าอวตารของพระนารายณ์มี มากมายนับไม่ถ้วน ก่อเกิดเรื่องราว รามเกียรติ์กว่า 10 ล้านรูปแบบ และ นีค่ อื รูปแบบที่ “สิบล้านเอ็ด” รามเกียรติ์ ในยุคหุ่นยนต์” สหมงคลฟิล์มอินเตอร์ เนชั่นแนล / บ้านอิทธิฤทธิ์ / ซูเปอร์ จิ๋ว / เวิร์คพอยท์ พิคเจอร์ส / สุดภูมิใจ ที่ได้ร่วมกันสร้างฝันครั้งใหญ่ยิ่งกับอภิ มหากาพย์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยที่มี ชื่อสั้นๆว่า “ยักษ์”ด้วยแรงบันดาลใจ จากตัวละครคลาสสิคในมหากาพย์ รามายณะ หนุมาน, ทศกัณฐ์ ฯลฯ จุด ประกายไอเดียถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือ ก่อนก�ำกับทุกภาพให้โลดแล่นเป็น การ์ ตู นโดย ประภาส ชลศรานนท์ เตรียมพบกับมิตรภาพต่างไซส์ที่จะมา กุมหัวใจคนไทยทั้งประเทศ

สาระแน โอเซกไก Comedy 4 ตุลาคม 2555 เมื่อ วิลลี่ & หอย แห่ง สาระแน ได้ ต้มตุ๋นดารามาเป็นเวลายาวนานถึง 15 ปีแล้ว จึงท�ำให้ทั้งคู่เริ่มรู้สึกอยากหา แรงบันดาลใจ และวิธีการใหม่ ๆ ใน การแกล้ง ซุป’ตาร์ อย่าง สนุกสนาน และเมามันส์มากกว่านี้ วิลลี่ & หอย จึ ง ออกเดิ น ทางไป ประเทศญี่ ปุ ่ น อาณาจักรที่เป็นสุดยอดต้นต�ำรับการ แคนดิดแห่งมวลมนุษยชาติ เมื่อทั้งคู่ เดินทางไปถึงกรุงโตเกียว ก็ได้พบกับ ส�ำนักโยชิโมโต้ เทพเจ้าแห่งการแคนดิด ที่มีอายุมากถึง 100 ปี แต่ยังคงความ โหด มันส์ ฮา ไว้ได้ตลอดมาด้วยความ ประทับใจ วิลลี่ & หอย จึงขอฝากตัว เป็นลูกศิษย์และทั้งสองก็ได้รับบท ทดสอบสุดหินในการท�ำภารกิจแคนดิด แกล้ง 5 ซุป’ตาร์ที่รัก (เพราะถ้าไม่รัก เราไม่แกล้ง) วิลลี่ & หอย จึงจัดหนัก โดยการล่อลวงให้ ซุป’ตาร์ทั้งห้า เดิน ทางมาโดนต้มตุ๋นไกลถึงประเทศญี่ปุ่น


YOLK ROCK YOU DJ.YOLK ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 12.00 - 15.00 น.

ช่วงเวลาแห่งการน�ำเสนอบทเพลงหลากหลายแนว เจาะ ลึกข้อมูลเพลง ประวัติ เนือ้ หา ทัง้ เพลงไทย อินดี้ สากล ตามสไตล์ “ฟังเอาเพือ่ น” พร้อมเปิดกว้างโลกทรรศแห่ง เสียงเพลงของคนโคราช

ธรรมะพยากรณ์ อ.ชัยวัฒน์ ทุกวัน เวลา 06.00 – 07.00 น.

แสงสว่างยามรุ่งอรุณ เริ่มต้นในทุกเช้า กับช่วงเวลาดีๆ จากหลากหลายข้อคิด ของเรื่องราวธรรมะ ที่จะท�ำให้คุณใช้ชีวิต ในแต่ละวันอย่างมีความสุข

WORK @ HOME MR.T ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00 - 12.00 น.

อย่าปล่อยให้บ้านเป็นแค่ที่อยู่อาศัย มาร่วมกัน ท�ำให้บ้านคือหัวใจของการใช้ชีวิต รอบรู้ รอบ บ้าน ทุกข้อสงสัยที่คุณอยากรู้ ที่นี่มีค�ำตอบ

HAPPY AT WORK DJ.BEN ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 11.00 น.

ต้อนรับความสุขของการท�ำงาน ด้วยบทเพลงรักเพราะๆ ฟังสบาย สไตล์เพลงไทยสากล พร้อมเสิรฟ์ สาระเรือ่ งราว ดีๆ ทัง้ สุขภาพ ข้อมูล ข่าวสาร ทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ ยิม้ ได้แบบ แฮปปี้

EVENING WITH ALISA DJ.ALISA ทุกวัน เวลา 18.00 - 20.00 น.

เสริมสวยด้วยเพลง DJ.NAN ทุกวัน เวลา 15.00 - 18.00 น.

อิสระแห่งการน�ำเสนอบทเพลงสากลและลาติน รวมเพลงไพเราะจากทุกยุค ทุกสไตล์ มาตรฐาน เดียวกันกับความนิยมในยุโรป อเมริกา คาริบเบียน ลาตินอเมริกา

หลากหลายเพลงสากล มาตรฐานเดียวกับ สถานีอังกฤษ เน้นย�้ำการอัพเดตเพื่อคนรัก เพลง ทั้ง Life Style , Technology “เรา อยากให้เพลงสากลที่ถูกเปิดในสถานีวิทยุของ โคราช เป็นมากกว่าสถานีวิทยุชุมชน”

WORK LIFE DJ.AA ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

สุข’สโมสร DJ.พร ทุกวัน เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 07.30 – 09.00 น.

มาร่วมกันใช้ชีวิตแบบเวิร์คๆ กับข้อคิดและเรื่องราวดีๆ ที่พร้อมท�ำให้คุณเวิร์คในทุกจังหวะของชีวิต

ถ้าคิดจะมีความสุขทั้งที ต้องสุขทั้งกาย ใจ และการ ใช้ชีวิต สโมสรแห่งความสุขเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ

WORK VARIETY DJ.BOY ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 20.00 – 24.00 น. เรือ่ งราวสนุกๆ คูก่ บั บทเพลงเพราะๆ มาพร้อมเสียง นุม่ ทุม้ หล่อ ของผูช้ ายอารมณ์ดคี นนี้ ทีพ่ ร้อมจะ สร้างความสุขให้กบั ทุกคน

WORK STATION LOVE DJ.AEYA ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 20.00 – 22.00 น.

เก็บทุกอารมณ์และสัมผัสแห่งความรัก ผ่านหลากหลาย เรือ่ งราวทัง้ ทุกข์และสุข หากรูจ้ กั รักให้เป็น ชีวติ ก็มี ความสุขได้ทกุ เมือ่

NIGHT SHOCK DJ.AA , MR.T , DJ.ท่านขุน ทุกวันเสาร์ เวลา 22.00 – 24.00 น.

จิตวิญญาณ สัมผัสที่มองไม่เห็น เรื่องราวลึกลับที่ น่าติดตาม พร้อมท�ำให้คุณผวาได้ทุกเมื่อ “ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่”


สัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนเพื่อนคู่ใจของเรา ยามสุข ทุกข์ เหงา เศร้า ก็ยังเคียงข้างกันเสมอตอนนี้ น.ส.มีดี เลยแอบน้อยใจอยู่ค่ะว่าท�ำไมไม่มีใครยอมคู่กายเราสักที ทั้งสัตว์ เลี้ยงและคน เข้าเรื่องของเรากันดีกว่าหลังจากที่ชาว me ;D รู้วิธีการเตรียมตัวเลี้ยงเจ้าเหมียวกันไปแล้ว สาวๆ หลายคนคงจะได้เป็นเจ้าของกันแล้วด้วย คราวนี้เรามาดู กันดีกว่าว่า ถ้าจะฝึกเจ้าเหมียวให้มีนิสัยที่ดี น่ารัก ถูกใจเจ้าของต้องท�ำอย่างไรบ้าง “พี่หมออุ๊” มีค�ำตอบดีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะการฝึกนิสัยให้น้องแมวยากกว่าน้องหมา ดังนั้นเราต้องใช้ความพยายามและอดทน ที่ส�ำคัญต้องดูแลเอาใจใส่อย่างสม�่ำเสมอด้วยค่ะ เห็นแบบนี้อย่าเพิ่งถอดใจนะคะ พี่หมออุ๊คิดว่าถ้าเราตั้งใจน้องแมวของเราต้องเป็น เด็กดี น่ารักได้แน่นอน ว่าแล้วเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะ

1. อายุทเี่ หมาะสมส�ำหรับน้องแมวอยูท่ ี่ 8 สัปดาห์ ขึน้ ไป 2. ห้ามดุดา่ ว่ากล่าวน้องแมวเด็ดขาด เพราะจะท�ำให้ น้องแมวกลัวการฝึก 3. เมือ่ น้องแมวปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ได้ถกู ต้อง ควร ให้รางวัลด้วย เช่น ลูบหัว เกาคาง กล่าวชมเชย 4. ขณะท�ำการฝึกควรอยูใ่ นทีเ่ งียบสงบ ปราศจาก สิง่ รบกวนน้องแมวจะได้มสี มาธิ

บทพืน้ ฐานส�ำหรับการฝึกน้องแมวคือฝึก เรียกชื่อให้เดินมาหาซึ่งเราต้องนั่งหรือคุกเข่าที่พื้น แล้วท�ำเสียงที่ผ่อนคลายเรียกน้องแมวให้มาหา พยายามอย่าตะเบ็งเสียงหรือท�ำให้เกิดความเครียด ขึ้นเพราะน้องแมวสามารถรับรู้ได้ แต่ถ้ายังไม่ ส�ำเร็จ ก็หยุดพักสักครู่จากนั้นค่อยเริ่มใหม่ เมื่อฝึก ไปเรื่อยๆจนน้องแมวเดินมาหาแล้วเราควรให้ รางวัลด้วยนะคะ สิ่งส�ำคัญที่สุดคือการชมนั่นเอง จากนั้นให้เริ่มฝึกใหม่ ท�ำซ�้ำๆ กันหลายๆ ครั้ง แนะน�ำว่าเป็น 2-3 ครั้งต่อวันก�ำลังดี ถ้าหากผ่าน ขั้นตอนนี้ไปได้ ถือว่าน้องแมวเก่งขึ้นและสามารถ ฝึกขั้นต่อไปได้เลยค่ะ บทฝึกถัดมาเป็นการหัดให้น้องแมว “สวมปลอกคอ” เพื่อเราจะสามารถควบคุมได้และ ถ้าน้องแมวเริ่มชินกับการใส่ปลอกคอแล้ว ก็เพิ่ม สายจูงเข้าไปด้วยเลย จากนั้นให้เราใช้สายจูง พา น้องแมวเดินไปรอบๆโดยมีหลักเกณฑ์ว่าขณะเดิน น้องแมวต้องเดินเสมอไปกับเรานะคะ อย่าให้เดิน ช้ากว่าหรือเดินน�ำหน้าเรา เป็นการฝึกให้เป็นผูต้ าม ที่ดีน่ันเอง เพราะถ้าหากน้องแมวคิดว่าเราเป็น เพื่อนหรือเป็นลูกน้องเมื่อไหร่ล่ะก็น้องแมวของเรา จะสอนยาก และมี นิ สั ย ก้ า วร้ า วเลยที เ ดี ย วค่ ะ นอกจากนี้เราต้องพาจูงน้องแมวทุกๆ วัน อย่าง สม�่ำเสมอด้วยนะคะ เพียงแค่นี้น้องแมวของเราก็ เริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นเด็กดีและเชื่อฟังแล้วค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก

น้องคนไหนที่อยากปรึกษาเรื่องสัตว์เลี้ยง พี่หมออุ๊ ยินดีให้ค�ำแนะน�ำหรือถ้าใครสะดวกก็แวะ มาพูดคุยกันได้ที่ “Pet Clinic (หมออุ๊ รักษาสัตว์)” ซอยหลังคลังพลาซ่า สาขาอัษฎางค์ ติดกับธนาคารกสิกรไทย เปิด 07.00 - 22.30 น. โทร.044-251116 084-8644242


งานท่ีคุณประคอง มาจะมีเคาโครงที่จะสําเร็จ ชวงปลายเดือน แตคุณตอง ึ ้ ั ลงแรงถงขนอดหลับอดนอนเลยทีเดียว การเงิน ยังมีใหใชสอยอยูแตถาจะลงทุนทําอะไร ควรชะลอเวลา ไวกอน ความรัก เปนชวง โรแมนติกไมวาจะกับคนรัก เพื่อนหรือครอบครัว

การงาน ไดกําลังใจดีจากคน ขางหลังทําใหคณ ุ มีกําลังใจใน การทํางานและความรักที่ไดมา เรื่องเงิน ไมใชปญหาเลยสําหรับคณ ุ ความรัก นาปวดหัวเพราะไปไหนก็จะเจอแตคนชอบ คนรัก ทําใหเราตองตัดสินใจเลือกเดินทางไป ตางแดนก็อาจเจอคดู วย

การงาน ที่เคยหนกั ก็จะเบาโหวง จนนาตกใจ คณ ุ ควรใชโอกาสนี้ ในการพักผอนซะ การเงิน โอกาส ของเรามาแลว อยากทําอะไรก็ทํา เพราะอะไรก็ดีไปหมดเลยจา ความรัก เปนเดือนที่รอนแรงมาก คนโสดก็จะสุดฮอตคนมีคูก็จะหวานเยิ้ม จนใครๆ ตางอิจฉา

การงาน ลั้นลากับงานแตก็จะมี เรื่องไมคาดฝนเขามาเตรียมตัวรับมือ การเงินหลังจากวันที่ 9 เรื่องเงิน จะทําอะไรก็คลอง ไปหมด ความรัก ยังคง ราบรื่นแตใหคณ ุ ระวังเรื่อง อารมณใหดี

การงาน ผูที่ทําธุรกิจ ระบบเครือญาติ ครอบครัว จะไดรับโอกาสที่ดีหรือขอมูล ีท่จําเปนอยางยิ่ง การเงินมีใหใช จายสะพัดกับครอบครัวจนถึงวันที่23 ความรัก ชวงนี้ฮอตเลย ยิ่งหลังจาก วันที่23 จะยิ่งมากกวาเดิม คนโสดก็จะ มีรักแบบวาบหวิวแตจะจริงจังหรือ เปลาตองถามอีกฝาย

การงาน อาจจะมี ปญหาจนสงผลไปถึงเรื่อง การเงิน สวนการเงินก็อยางที่บอกไปวา การเงินมีปญหาแนๆ ควรบริหารดีๆ เรื่องหยิบยืมพอไดอยู ความรัก ไมวาคนมีคูแลว หรือโสดอาจจะเจอคนในสเปค และมีโอกาสได ใกลชิดจนถึงขั้นแอบคิดแอบหวังกันเลยทีเดียว

แมนเปะ เหมือนตาเห็น

การงาน อาจโดนลูกหลง แตขอใหคุณอยาไดหวั่นไหว หลังวันที่23 แลวทุกอยางจะดีขึ้น การเงิน ผูที่ทําธุรกิจ ในครอบครัวจะไดรับโอกาสทางการเงินที่ดี ในชวงนี้ ความรักคนโสดจะมีโอกาสพบรัก ในสถานที่ทองเที่ยว

ดวยความสามารถของคุณ บวกกับโอกาสดีๆ ที่เขามา คุณจะได แสดงความสามารถและพาทีมของคุณ ไปถึงจุดที่หวังไว การเงินคุณจะเสีย เงินไปกับเครื่องความรักสวนใหญ ชวงนคี้ ุณจะตกหลุมรัก พวก นกั พูด พวกเจาคารม เชน พิธีกร นกั เขียน นกั วาด นกั ดนตรี นกั พูด

การงาน ควรจะลงมือทํางาน ใหเสร็จไปเลยในครั้งเดียวเพราะ ดวยจิตใจที่เลื่อนลอยของ คุณนนั้ อาจจะทําใหงานหลุด ลอยไปไดเชนกัน การเงิน ไปไดดี ถาคุณคิดจะหยิบจับ อะไรมาประดิษฐแลวเอาไปขาย ก็มีโอกาสรวยเลย ความรัก คนโสดอาจจะพบรัก ในตางถิ่น

การงาน ถึงเวลาที่ตองตัดสินใจอยาง เด็ดขาดกับงานในมือซักที เผลอๆ โดนหางเลข ไปดวย การเงิน ยังพอมีตังคใชอยูบาง ความรัก ยังอยูในชวงโรแมนติก คนโสดอาจจะไดพบรัก กับคนอายมุ ากกวา

การงาน อาจมีงาน นอกเขามาจนทําใหคุณ หงุดหงิด อดทนและตั้งใจทํา มันแลวจะเปนผลดีแกตัวคุณ การเงินสะพัด พรอมเพื่อนๆ รอสนับสนนุ คุณอยู และผูที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลไมจะไปไดสวย ความรัก อาจมีปญหาในครอบครัว ตองคอยๆ แกปญหาอยาใชความรุนแรง

การงาน เขามาเพียบ โปรเจคมาก คุณตองลุยแลวละ ไมเชนนนั้ จะเปนดินพอกหางหมู กอนโต การเงินมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะ มีผูใหญใจดีคอยชวยสนับสนนุ คุณอยู หางๆ ความรักเปนชวงที่คุณควรสนใจคนใน ครอบครัวมากกวาที่จะสนใจในเรื่องคนรัก


ร้านกาแฟ ชนากานต์ (ถนนช้างเผือก) ร้าน บ้านเกื้อ ร้าน บ้านย่า เสต็ก ร้านกาแฟ ฮูย่า ร้าน Bake 4 u ร้าน Oasis ร้าน ปังอ๊ะป่าว ร้าน DR.Char ร้าน พี่หมี เซฟวัน ร้านกาแฟ วันวาน ร้าน Consume inside (The Mall) ร้านเย็นเฮ ร้าน Bigdady (The Mall) ร้านกาแฟ อาม่า ร้าน ริว (The Mall) ร้านนิยมชมชอบ ร้าน Oh! Fairy ร้าน แซ่บ by Pidaso ร้าน นมโอ่ง (หนองไผ่ล้อม,หน้าราชภัฏ) EGV The Mall โรงเรียนมารีย์วิทยา ร้าน a cake โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร้าน Eat me ร้าน ระเบียงกาแฟ ร้าน สุนทรี ร้าน Sugar Sugar ร้าน Like Sen ร้าน Forever Steak ร้าน Coffee Indy ร้าน G Bun Shop ห้องสมุด กศน.วัดป่าสาละวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราฃภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อยากไดหรือเปลา? me d t-shirt limited edition งายๆ... แคถายรูปคู me;D magazine issue #02 พรอมแนบสุภาษิตไทยที่มีคําวา “ดี” ...โพสที่เพจ Http://facebook.com/Meedeemagazine ความดี ไมมีขาย ...อยากได ตองทําเอง... รักดี หามจั่ว รักชั่ว หามเส า


Me-dmagazine Issue 02 Octorber 2012 # Communication  

Free magazine University Lifestyle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you