Page 1


Me;D Magazine ฉบับนี้ เราขอให้ความส�ำคัญกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันยุติ ความรุนแรงต่อสตรีครับ ผมมีสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชาย คุณผู้ หญิง และวัยรุ่นเยาวชน ในเรื่องการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะกระท�ำต่อเพศใดๆ ก็เป็นสิ่ง ที่ไม่ดีทั้งนั้น คนเราทุกคนต่างมีจิตใจ มีบทบาทหน้าที่ทางสังคมทุกคน เมื่อมีปัญหาควรใช้ สติในการตัดสินใจให้มากๆ อย่าใช้อารมณ์และความรุนแรง ..ขอฝากถึงวัยรุน่ น้องๆเยาวชน ให้มีสติ ในการเสพสื่อต่างๆ ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากๆ ควรรู้ถึงในสิ่งที่ถูกที่ ควรนะครับ สุดท้ายนี้ ผมขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนหนังสือ มีดี แม็กกาซีน เป็นอย่างมาก ที่ ท�ำให้เราได้ถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาดีๆ ที่วัยรุ่นโคราช ครูอาจารย์ และผู้ปกครองควรรู้ เรา จะพัฒนาหนังสือให้ดีและมีสาระมากยิ่งขึ้น ขอบคุณที่ติดตามและให้ความร่วมมือครับ

Executive Editor Attasade Sivabhatwarankul Editor Krittanat Wiriyasatian Art Director Visionary Editorail Palmy G. , Violet {mama} , Tham Thamrum Graphic Design SKAYDAZ , MDSKATER Producer Fashion Set Tam Tamrum , SKAYDAZ Photo Grapher Untouchable X Line , IndySociety Photograph , Dream Photographer Marketing and Advertising Piyaphon Kanjanawattana Proof Reader Satuga Sunthornchoosiri Webmaster Tewa Khemsuwan Update Website SKAYDAZ , MDSKATER

บรรณาธิการบริหาร อัฑฒเศรษฐ์ ศิวภัทรวรัณกุล บรรณาธิการ กริตย์ธนัต วิริยะเสถียร บรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม วิชันแนรี่ กองบรรณาธิการ ฉัตราพร โกมาสถิตย์ , สุปรียา ตั้งรัตนะวันโณ , ณัฐวัฒน์ ฉัตรรัศมีกุล กราฟิกดีไซน์ (เด้อ) ลลิตา สุนทรพุทธศาสน์ , ณัฐพงษ์ สายบุญลี ควบคุมการผลิตแฟชั่น ลลิตา สุนทรพุทธศาสน์ , แต้ม แต้มรัมย์ ชักภาพ Untouchable X Line , IndySociety Photograph , ดรีม ช่างภาพ การตลาด และ โฆษณา ปิยะพร กาญจนวัฒนา พิสูจน์อักษร สาธุกา สุนทรชูศิริ เว็บมาสเตอร์ เทวา เข็มสุวรรณ อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ ลลิตา สุนทรพุทธศาสน์ , ณัฐพงษ์ สายบุญลี

หจก. Me D Creative Station Creation 885/6-7 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทร.044-272738 แฟ็กซ์.044-272739 www.me-dmagazine.com sales@me-dmagazine.com โรงพิมพ์ สมบูรณ์การพิมพ์ 2

facebook.com/Meedeemagazine

3


"หยก"

ม.วงษชวลิตกุล

me d show case

ดาว

me d show case

เดื"เจมส อน"

ม.วงษชวลิตกุล

บทสัมภาษณพิเศษ

"รอยตรีหญิง "นองพลอย" ระนองรักษ" ม.ธรรมศาสตร

fashi o n & interview

me d idol

"นองบีม" ดรัมเมเยอร บวน.

me show d

me d see scape ปารตี้ฮัลโลวีน

ณ ปาลิโอ เขาใหญ

CONtents

me what’sdup


1 I;S `M*LZ;%S 7

พ.ศ. 2400 รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชหัตเลขา ถึงราชทูตไทยในกรุง ลอนดอนใหแสวงหา เครื่องทําเงินตรา (เหรียญกษาปณ) พ.ศ. 2471 เครื่องบิน สายการบินฮอลันดาซึ่ง เปนประเทศแรกในยุโรป ที่เปดสายการบินจาก ยุโรปสูเอเซียไดมา ลงที่ดอนเมือง

2

3

พ.ศ. 2532 รัฐบาลของ เยอรมนีตะวันออกเริ่มเปด กําแพงเบอรลินอนุญาต ใหชาวเยอรมันตะวัน ออกเดินทางสูเยอรมนี ตะวันตกไดโดยเสรี

8 พ.ศ. 2457 9 ่มบริการ 14 การประปาเริ นํ้าใชในกรุงเทพ ฯ I;S <V6T 13 `M*?;MGI* เปนวันแรก 15 21 IS;c$9O6 20 19 I;S $O*9S@_EYO I;S LT:TE5LZ% 26 `M*-T7V 25 27

IS;';@V$TE ¥_LTEL=S 6TM9gW ¯ %O*_6YO;¦

4

Ernest Orlando Lawrence ไดจดสิทธิบัตร ของเครื่องไซโคลตรอน

5 O@TE9_C;7

11IS;= O$$Wh

`GR=EV9.

12

17 16 พ.ศ. 2370 พระบาท

18

22

23

24

29

30

10

พ.ศ. 2530 เปดสะพาน พระราม 9 มีมหกรรมวิ่ง าเฉลิมพระเกียรติ =a-IR9Wg ±²_=;IS;`E$ ลอยฟ มีคนเขารวม 9WCg EW T ;c$9O6_';7S$$Wh หลายหมื่นคน _=69W;g Ta$DT‰W=g ; Z

ค.ศ. 1932

6

I;S `M*

28

สมเด็จพระนั่งเกลา ฯ ทรงสถาปนาคุณหญิง โม เปนทาวสุรนารี

หากมองโลกใหกวาง เปดรับขอมูลขาวสาร เรื่องราวตางๆ ของทุกสังคม เราจะเห็นไดวาหลายปที่ผานมา เรื่องราวของผูหญิงที่ถูกกระทําความรุนแรงหรือถูกลวงละเมิดทางเพศมีอยูเปนจํานวนมากและคาดวาจะมีปริมาณ เพิ่มขึ้นในอีกหลายปถัดไป ดวยเหตุนี้ น.ส.มีดี จึงอยากใหทุกคนบนโลกใบนี้พึงระลึกถึงความสําคัญของผูหญิงวา ผูหญิงไมใชเพศที่ออนแอ ไมใชทาสและไมใชของเลน “เพศหญิงเปนผูใหกําเนิดชีวิต” me;D ฉบับนี้จึงเห็นความ สําคัญของวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ทั้งโลกยกใหเปนวันยุติความรุนแรงตอสตรีสากล ซึ่งวันนี้มีที่มาดังนี้... ยอนไปเมื่อ 51 ปที่แลว มีนักตอสูหญิงชาวโดมินิแกน 3 คน โดนฆาตกรรมในกลางดึกของวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ.1961 อันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมืองในยุคปกครองของนายราฟาเอล ทรูฮิลโล (ป ค.ศ.1930-1961) หลัง จากนั้นอีก 20 ป บรรดานักเรียกรองสิทธิสตรีจึงไดจัดตั้งใหวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปเปนวันรณรงคและเรียก รองใหยุติความรุนแรงตอสตรี จนในที่สุดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1999 องคการสหประชาชาติจึงมีมติใหวัน ที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปเปนวันยุติความรุนแรงตอผูหญิง ดวยเหตุนี้หลายหนวยงานไมวาจะเปนกระทรวง ยุติธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือ ที่เรียกวา ยูนิเฟม (United Nations Development Fund For Woman) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง เสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิเพื่อนหญิง ตลอดจนเครือขายยุติความรุนแรงตอผูหญิงจึงไดรวมพลังสรางคานิยม “ไมเพิกเฉยตอความรุนแรง" และพรอมดําเนินโครงการรณรงค “หนึ่งเสียง หยุดความรุนแรงตอผูหญิง” โดยไดรับ พระกรุณาธิคุณจากพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภาในการเปนทูตสันถวไมตรีใหกับกองทุนการพัฒนา เพื่อสตรีแหงสหประชาชาติในการตอตานความรุนแรงตอผูหญิง(UNIFEM) ในโครงการ Say NO to Violence Against Women มองใหลึก ดูใหเปน ทําใหเห็น “ทุกคุณคาของผูหญิง” ...น.ส.มีดี พรอมแลวที่จะเปนอีกหนึ่งเสียงในการยุติ ความรุนแรงของผูหญิงที่เกิดขึ้น ...แลวคุณละ พรอมหรือยัง ? ^__^


”งานสาระแนแห่ไปบ้าน“ ตลาดนัดเซฟวัน 29/08/2555

“พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 18-19/10/55

“งานตักบาตรพระ 22,600 รูป” ลานอนุสาวรีย์ย่าโม 22/09/55

6


“Grand opening 3rd World music party” Club88 27/10/55

“Halloween Party With Musketeers ” ร้าน พี่เล็กพาเพลิน 31/10/55

“The Note Live Performance ” ร้าน เฉลิมไท 20/10/55

7


ถ้าเลือกได้หนุ่มๆ อยากฝาก ชีวิตไว้กับสาวๆ ประเภทไหน? แม่ศรีเรือนจ๋า

งานบ้านงานเรือน เป็นเลิศแต่ไม่ได้ ออกไปช่วย ท�ำงาน ข้างนอก

ช่ ว ยกั น ท� ำ งาน แต่เรื่องงานบ้าน ไม่เป็นเลย

แล้วแต่จังหวะ ชีวิตจะน�ำพา เธอให้มารักกัน ธีรภัทร กาญจนพบู [มายด์] สาขา การโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา NRRU Working Woman : ต้องช่วยๆ กันครับ เพราะค่าครองชีพมันสูงขึ้นทุกวัน

8

อภิสิทธิ์ ถนอมพุดซา [อ๊อก] สาขา การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา NRRU แม่ศรีเรือนจ๋า : ผมหาเลี้ยงเค้าได้ครับ ขอแค่มีคน ดูแลก็พอ

เฉลิมพล เคนผาพงศ์ [พล] สาขา การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา NRRU แบบไหนก็ได้ : ขอสวยไว้ก่อนครับ เรื่องอื่น ฝึกทีหลังได้


¤ÇÒÁÃÑ¡+¤ÇÒÁÍËÍ ෋ҡѺ...

L'amour Cafe

L'amour Cafe map

สํานักชลประทานที่ 8

...นิยามความรักในความคิดของพังมี่ ไมมีนิยามที่ตายตัวแตอยางใด เพราะตั้งแตวันแรกที่มันกําเนิดขึ้นมาบนโลก โชคชะตาไมไดเปนสวนประกอบ ที่ทําใหเกิดความรัก แตเปนสิ่งที่ทําใหเราสัมผัสถึงความรักไดงายขึ้น ก็เหมือน กับรานอาหารที่เกิดจากความรักรานนี้ L'amour Cafe (ลามูร คาเฟ) ที่ซึ่งคําวา L'amour มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลวา "ความรัก" ...

เอาละไมพูดพรํ่าทําเพลงกับมีดิลิเชียสฉบับนี้ พังมี่ขอนําเสนอเมนูแรกสุดประทับใจจากรานลามูร คาเฟ มัน คือ "ลามูร สลัด" ที่แนนดวยคุณภาพและสวนผสมที่ลงตัว ซึ่งทีมงานของพังมี่ทุกคนเอยปากเลยวา “อรอยมาก จริงๆ" ถัดมาก็เปน "สปาเก็ตตี้ไวทซอสแฮม, สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาทะเล และสเต็กปลาชุปเกล็ดขนมปง" อะหืม...เรื่อยๆ มาเรียงๆ พังมี่บินเฉียง ก็เลยเอียงตกโตะ... แวก! (>_<) เมื่อรูสึกฟนนาเลกับอาหารแลวเราจึงไปสอบถามคุณ ซองเจาของรานวาอาหารในรานนี้วาโดยรวมแลวอาหารที่นี่เรียกวาประเภทไหน? คุณซองตอบวารานนี้คือกา รนําเทรนดอาหารใหม ที่กําลังจะกาวเขามาทาทายนักชิมทั่วโลกที่มีชื่อวา Cosmopolitan Food เปนเทรนด อาหารที่ไดแรงบันดาลใจจากไลฟสไตลของคนเมืองในปจจุบัน ซึ่งมีปจจัยของความหลากหลายจากการ มาอยูรวมกันของคนหลายเชื้อชาติตางวัฒนธรรมหลอมรวมกับปจจัยสุดทายคือความทันสมัย ทําให เกิดเทรนดอาหารของโลกที่ชื่อ 'คอสโมโพลิแทน ฟูด” เพิ่มเติมนะคะวารานนี้เคาเคยไดลงนิตยสาร Food at Life ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน 1 ใน 3 รานของโคราชเลยนะที่ไดลงนิตยสารนี้เนี่ย... ไมธรรมดา เลยใชไหม ขอชมเลยนะวารานนี้ตกแตงสวยและสะอาดจนอาจทําใหใครบางคนคิดวาราคาอาหารนาจะแพงถา ดูจากภายนอก แตอยากจะบอกวา "ราคาอาหารเริ่มตนที่ 45 บาท" พี่ซองยังบอกอีกวารานนี้เนนบรรยากาศ อาหารและการบริการลูกคาเปนหลัก... "ลามูร คาเฟ เปดใหบริการตั้งแต 11.00-22.00 น. และหากมากอน 16.00 น. รับเลย!! เครื่องดื่ม โรงแรม สมุนไพรฟรีแกกระหาย และหากคุณบอกทางราน ตนเนื้อยาง 7-11 รายาแกรนด วาติดตามรานนี้มาจาก me;D Magazine รับไปอีก สวนลดเกๆ 10% ไมแนนะคะใครที่เปนแฟนคลับพัง มี่เราอาจจะเจอกันก็ไดเพราะพังมี่เองก็คงจะไปราน ครัวสุวิมล ปมคาลเท็กซ นี้อีกบอยๆ ใครที่มีเพื่อนเยอะก็ขนมากันใหหมดเลย เพราะรานรองรับลูกคาไดตั้ง 50 ที่นั่ง แถมเคายัง L'amour รับจัดงานตางๆ อาทิงานประชุม สัมมนา ฉลองวัน cafe เกิด เลี้ยงอําลา อูยยยจิปาถะ ถาสนใจตอสายตรง ไปหาพี่ซองเจาของรานไดเลยที่เบอร 081-407-4631 รานตั้งอยู ณ แยกชลประทาน เลี้ยวซาย กอนถึงสามแยกปก กอนจากกันอยากฝากประโยคสวยๆ ไว "คุณภาพอาหารก็เหมือนความรัก หากเราไดพบรักที่ดี ไดทานอาหารดีๆ มันก็ดีกับตัวเรา" โอเคนะคะตองโบกมือลาแลวเพราะเลมนี้ โดนทาน บ.ก. สั่งวางดเพอเจอ ขอแตสาระเนื้อๆ ไวเราพบกันใหมกับ me delicious ใน me;D magazine เลมตอไป ^__^ รักผูอาน รักคนที่รักการกินเหมือนกันนะ! See Yah!"


หญิ ง เก ง เมื อ งย า โม รอยตรีหญิงระนองรักษ สุวรรณฉวี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

นานมาแลวที่สังคมทําใหเราเขาใจวาเพศหญิงเปนเพศที่ออนแอและดอยบทบาททางสังคมมากกวาเพศชาย ในสมัยกอนผูหญิงสวนใหญจึงทําไดแคอยู กับเหยาเฝากับเรือน เปนศรีภรรยาที่รอคอยปรนนิบัติผูเปนสามีทุกลมหายใจเขาออก ตองคอยเปนชางเทาหลัง แตกับวันนี้ตองยอมรับวาโลกเราเปลี่ยน แปลงไปเร็วและแรงเหลือเกิน ตั้งแตสังคมใหความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพ ก็ดูเพศหญิงจะเริ่มมีบทบาทตอภาพสังคมมากขึ้นตามไป สังเกตไดจากผูหญิง สมัยนี้ออกมาทํางานหาเงินนอกบานเหมือนๆ กับผูชาย ดวยความสามารถเฉพาะของเพศหญิงที่มีความออนโยน ละเอียดรอบคอบ มีใจอดทนสูง เหลา นี้ สังคมจึงเกิดผูนําที่เปนผูหญิงขึ้นมามากมายในหลายๆ แวดวง อาทิ นายกรัฐมนตรีที่เปนผูหญิง เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหญโตที่เปนผูหญิง ผูนําทางสัมคมที่เปนผูหญิง ฯลฯ และเนื่องจาก me;D ฉบับวันยุติความรุนแรงตอสตรีสากลฉบับนี้ตองการมุงเนนใหความสําคัญกับบทบาทของสตรี ในยุคปจจุบัน จึงขอนําทานผูอานไปรูจักอีกมุมหนึ่งของคนสําคัญที่ซึ่งมีบทบาทเดนชัดในเรื่องของการเปน "ผูหญิงเกงที่สังคมยอมรับ" รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี นายก อบจ. หญิงคนแรกของโคราชบานเอ็ง... me;D : อยากถามถึงที่มาที่ไปของบทบาทอันสําคัญนี้ของทาน “กอนอื่นเลยตองบอกวาคุณนกเรียนจบปริญญาตรีสาขาพยาบาลและจบปริญญาโทสาขารัฐศาสตร กอนนี้เคยเปน ทั้งนักบริหารและนักวิชาการ แตเนื่องจากคูชีวิตคือทานไพโรจน สุวรรณฉวี ไมสามารถลงเลนการเมืองได ทานจึงมา ชักชวนใหลงสมัครแทนก็เลยตัดสินใจลองดู ก็เริ่มมาจากลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาป พ.ศ. 2549 ทํางานได 4-5 เดือน ก็เจอเหตุการณปฏิวัติ พอป พ.ศ. 2550 เลยตัดสินใจลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดรับคัดเลือกใหเขาไปทํา หนาที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 2 สมัย และในสมัยรัฐบาลของ พณ. ทานนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวช ชาชีวะ ก็ไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงไอซีที กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูหญิง คนแรกที่ไดเขาไปเปนผูบริหารสูงสุดของกระทรวงการคลัง เปนผูหญิงคนแรกที่ไดเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงไอ ซีที เปนผูหญิงคนแรกที่ไดเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เปนผูหญิงคนแรกที่เปน ส.ส. ของ นครราชสีมา และเปนผูหญิงคนแรกที่ไดเปนคณะรัฐมนตรีของนครราชสีมา” me;D : ทานรูสึกอยางไรหลังทราบขาวชนะการเลือกตั้ง? "ก็ดีใจที่คะแนนที่ไดมาชนะอันดับสองอยูราวๆ 60,000 คะแนน ถือวาเปนความภูมิใจในระดับหนึ่งที่ไดเขามาบ ริหารบานเมืองตรงนี้ กอนหนานี้เคยเปนผูอํานวยการกองคลังที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามากอน ก็ไม คิดวาชีวิตจะผกผันมาไดถึงขนาดนี้ เราเคยดูแลภาพรวมของประเทศมาแลว ก็อยากจะมาดูแลภายในจังหวัดของตัว เองบาง เพราะคุณพอทานเปนผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสามีเปน สส. โคราชมา 20 กวาป พอลองมา ยอนมองดูตัวเอง เออนะ...เราก็มีความเปนทุกคนที่วามาหลอมรวมวนเวียนอยูรอบตัวเรามาตลอดเวลา" me;D : ขอทราบถึงความรูสึกในฐานะที่ทานเปนผูหญิงที่ไดรับบทบาทสําคัญนี้ในสังคม "การเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมันคือหนาที่ที่เบ็ดเสร็จในตัวนะ มันเปนเรื่องของการบริหารการจัดสรร งบประมาณเพื่อชาวโคราชที่ตองเปนไปอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด อีกอยางตัวคุณนกเองก็เคยเปนขาราชการ มากอน เคยบริหารระดับประเทศดูแลคนมาเปนสิบๆ ลานคนแลวกับการบริหารระดับจังหวัดกับงบประมาณที่เรา

ชวงการเปนนักศึกษาเปน ชวงชีวิตที่ยากจะลืมเลือน ทั้งเรื่องเพื่อน เรื่องกิจกรรม

ความสนุกสนานเฮฮา

แตพอปสุดทายตองเริ่มคิดแลว วาชีวิตจะเดินไปตอในทางไหน


ตองจัดสรรเพื่อนํามาซึ่งความเจริญของโคราชเทานี้ ก็คิดวาคงไมยากนักหรอก เราแคตองคนหาใหเจอวามันกําลัง ขาดเหลืออะไร เราก็เติมมันใหเต็ม" me;D : ชวงชีวิตของทานสมัยที่ยังเปนนักศึกษาเปนอยางไรบาง?... "ตอนเรียนก็ไมไดคิดนะวาจะเรียนพยาบาล เพียงแตในสมัยมัธยมเรียนอยูโรงเรียนสตรีวิทย ไปเรียนตอนเชา ก็นั่งรถเมลผานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกวัน ฝนในใจนะวาอยากเปนลูกแมโดม แตกลับไดเรียนพยาบาลที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกแทน แลวพบวาชวงการเปนนักศึกษาเปนชวงชีวิตที่ยากจะลืมเลือน ทั้งเรื่องเพื่อน เรื่องกิจกรรม ความสนุกสนานเฮฮา แตพอจนถึงปสุดทายก็ตองมาเริ่มคิดแลววาชีวิตจะเปนไปในทาง ไหนตอไป รูสึกวานักศึกษาสมัยนี้กับสมัยกอนตางกันมาก ตัวเราเองอยูโรงเรียนประจําที่มีระเบียบวินัยก็เลยเปนคน อยูในกรอบ แตการใชชีวิตนักศึกษาสมัยนี้ดูเหมือนวาเรียนงายกวาสมัยกอน ซึ่งสมัยกอนถาเรียนตกแลวก็ตก ซํ้าชั้น ไปเลย แตกับสมัยนี้มีใหซอมได ..แกได" me;D : ทานคิดวานักศึกษาในทุกวันนี้เปนอยางไร? "เปนชวงชีวิตที่นาเสี่ยงนะ เพราะการเปนวัยใส วัยซื่อ ไมประสีประสา แลวสมัยนี้สังคมเกิดสิ่งยั่วยุที่มากขึ้น ถา ใครจิตใจไมเขมแข็งมากพอก็แทบจะไมรอดพนเลย ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อออนไลน สิ่งหนึ่งที่วัยรุนขาดไมไดเลยคือ โทรศัพทมือถือซึ่งบางคนมีพกตั้ง 2 เครื่อง ทุกวันนี้มือถือเครื่องเดียวคือโลกทั้งใบ ซึ่งถาเราเอามาคนควาในเรื่องเรียน อันนั้นก็ดีไป แตถาเปนในเรื่องที่ผิดมันก็นากลัวนะ แลวนักศึกษานี่เปนชวงชีวิตที่อิสระมาก ครูบาอาจารยเปนอะไรที่ ทันสมัยมาก อยางชุดนักศึกษาสมัยกอนไมมีหรอกที่ใสเสื้อรัดๆ กระโปรงสั้นๆ เห็นไดวาสิ่งที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย สิ่งนี้ยิ่งไมควรมองขาม อีกอยางคือสิ่งยั่วยุที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งสถานที่ทองเที่ยวยามราตรี เรื่องของยาเสพติด รวมไป ถึง เรื่องยาเสพติด เรื่อง sex ที่ไม safe นาหวงมากนะ สมัยนี้มีเหลาปน ซึ่งแตกอนไมมีใครคิดหรอกวาจะเอาเหลามา ปนใสนํ้าผลไมได เห็นไหม? นี่เปนตัวอยางของสิ่งยั่วยุที่หาไดงายมาก แตคุณนกไมไดบอกวาสังคมสมัยนี้ไมดีไปซะ ทั้งหมดนะ มันเปนแคสังคมหนึ่งที่แรงยั่วยุมีสูง ซึ่งถาใครจิตใจ ไมแข็งแกรงพอ แลวไปอยูสังคมนั้นก็จะถูกชักจูงไปไดงาย..." me;D : ฉบับ 03 นี้เราไดใหความสําคัญกับวันยุติความรุนแรงตอสตรี ซึ่งเมื่อพูดถึงปญหาความรุนแรงแลว ทานมี ความคิดเห็นตอเรื่องนี้อยางไร? "ปญหาความรุนแรงเราตองดูกอนวามันเกิดจากปจจัยไหน เอางายๆ นะความรุนแรงแบงได 2 ประเภท แบบที่มอง เห็นและมองไมเห็น คือแบบแรกจะออกมาในรูปแผลฟกชํ้าดําเขียวทางรางกายกับแบบที่สองแบบถูกทารุณทางจิตใจ ซึ่งทางดานจิตใจจะเปนเรื่องของอารมณเชนคนตีกันเพราะอารมณ แคไมชอบขี้หนาแบบวาไมมีเหตุผล อาจเพราะวัย รุนสมัยนี้สวนใหญหางไกลวัดวาอารามหางไกลหลักธรรม ตัวอยางหนึ่งคือสามีทํารายภรรยา เราก็ตองดูวาเพราะฤทธิ์ เหลาหรือเพราะอารมณโมโหกันแน หรือจะเปนกรณีคนขับรถ Taxi ขมขืนผูโดยสารที่เปนผูหญิง วาเกิดเพราะอารมณ ของ Taxi เอง หรือเพราะผูหญิงคนนั้นแตงกายยั่วยุเอง หรือปจจัยรอบดานมันเอื้อตอกัน เชนสถานที่นั้นเปนที่เปลี่ยว แลวผูหญิงคนนั้นเดินทางคนเดียว ซึ่งเราก็ตองมองในมุมกวางไปอีก..." me;D : เทาที่ฟงมา ดูเหมือนทานจะใหความสําคัญกับรากฐานของจิตใจมาเปนอันดับหนึ่ง? "ก็เพราะการที่เรามีศีลธรรม จะทําใหเราไมทํารายผูอื่นไง... โอเค สื่อก็มีสวนที่ทําใหเกิดความรุนแรง เชนโทรทัศน, อินเตอรเน็ท แตสวนใหญเด็กจะใชเวลาอยูที่โรงเรียนมากกวาอยูที่บาน ดังนั้นสถาบันครอบครัวสําคัญที่สุด ผูปกครอง ดูแลบุตรหลานดีพอหรือเปลา? ไดใหความอบอุนไหม? หรือใหแตเงินแตไมใหเวลา เพราะครอบครัวเปนตัวอยางแรก ใหลูก คนเปนพอเปนแมอยาไดพูดคําวา "เดี๋ยว...รอกอน" กับลูกนะ เพราะมันคือการปฏิเสธเขาตั้งแตแรก อยางคุณ นกเองมีลูก3 คนตอนนี้ก็เรียนจบปริญญาโทกันหมดแลว แตวันอาทิตยเราก็ยังไปไหนมาไหนกันเสมอ เพราะมันคือ วันครอบครัวของเรา อีกอยางคนเปนลูกก็ตองมีเวลาใหพอกับแมบางนะ ไมใชเรียกรองใหผูเปนแมมีเวลาใหตัวเอง ฝายเดียว..." me;D : อยากใหทานฝากถึงนักศึกษา หรือวัยเรียนที่กําลังอานอยูในตอนนี้วาอยากหากประสบความสําเร็จเชนทาน หรือในแบบของตัวเอง ควรทําอยางไร? "กอนอื่นอยากใหมองหาความชอบ สังเกตความฝน พิจารณาความสามารถของตนเองวาเราทําอะไรไดบาง มาก นอยแคไหน? แลวคนที่เปนพอเปนแมก็อยาไดไปกดดันใหลูกเปนในแบบที่ตัวเองตองการนะ เราควรถามความ ตองการของลูก และใหเขาไดเลือกดวยตัวเอง ใหเขาจุดมุงหมายในตัวของเขาเองใหได สุดทายอยากฝากนักศึกษา ในเรื่องลอแหลมตางๆ เรื่องยาเสพติดที่วาจะทําอยางไรตัวเราถึงจะรอดพนจากภัยสังคมนี้ เริ่มจากการดื่มเหลากับ สูบบุหรี่ที่บางคนคิดวาเปนเรื่องของลูกผูชายควรทํา ซึ่งจริงๆ แลวคนจะเปนฮีโรหรือคนจะเทจริงๆ สูไปโชวความ สามารถดานอื่นดีกวาไหม? จะเลนกีฬา ออกกําลังกาย เลนดนตรี แสดงความสามารถตางๆ ก็ได เรื่องสุดทายที่ นาหวงมากคือเรื่องของการ safe sex ในวัยเรียน ซึ่งเด็กสมัยนี้กับเรื่องนี้มันลอแหลมมาก คุณนกอยากใหเรามอง ขนบธรรมเนียมของไทยกันเอาไวบางก็ดี หลีกเลี่ยงออกจากสิ่งลอแหลมพวกนี้เขาไว สังคมตองมีสวนชวยเด็ก และ ตัวเด็กเองก็ตองดูแลตนเองดวย"

และนี่ก็คือบทสัมภาษณพิเศษจากทานรอยตรีหญิงระนองรักษ สุววรณฉวี หรือ คุณนก (สรรพนามที่ทานใชแทนตัวเองระหวางสัมภาษณ) ที่เราไดยกใหทานเปน me d idol ฉบับนี้ อยากใหทุกคนที่ไดอานบทสัมภาษณไดนําเอาความคิดเห็นของทานไปปรับ ใชกับชีวิตประจําวัน เพราะหากคุณยังเปนนักศึกษาอยู คุณก็เปนเหมือนตนกลาที่สักวัน หนึ่งจะกลายเปนตนไม... เมื่อคุณออกสูสังคมที่แทจริง คุณจะไดแข็งแรงมากพอ...

11


ฐิติชญา จีระมะกร

หยก คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 1 ดาวมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปี 2012

อยากทราบเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงเลือกเรียน สาธารณสุข ชอบค่ะ ตอนแรกอยากเรียนหมอ แต่ว่าสอบไม่ ติด ก็เลยเรียนสาธารณสุขก็ได้ค่ะและเรายัง สามารถต่อปริญญาโทได้ในหลักสูตรที่ลึกกว่าค่ะ

คิดอย่างไรกับผู้ชายที่กระท�ำความรุนแรงต่อ สตรี ไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง จะแก้ ปัญหาอะไรก็อย่าใช้อารมณ์ดีกว่า ใช้สมองใช้ สติปัญญาให้มาก แล้วก็อยากให้คิดว่าผู้หญิงกับ ผู้ชายก็มีความเท่าเทียมกันในปัจจุบัน

เรียนสาธารณสุขเมื่อจบมาแล้วสามารถจะ ท�ำงานอะไรได้บ้าง มีผู้หญิงคนไหนเป็น IDOL ของเราไหม ก็ยังตัวอย่างเช่นหมอตามอนามัย หมอประจ�ำ ชอบชมพู่ อารยาค่ะ เค้าเป็นผู้หญิงที่สวยดูดี โรงงาน หมอตามชุมชน หรือพวกวิทยากรที่ วางตัวดี เก่ง การพูดก็ดีค่ะเป็นคนมีเหตุผลค่ะ คอยให้ความรู้กับชุมชนต่างๆค่ะ สุดท้ายนีอ้ ยากให้ฝากอะไรถึงผูอ้ า่ น มีดี แม็กกาซีน ข่าวที่ พริตตี้ ท�ำศัลยกรรมแล้วเสียชีวิตหยกคิด อยากพูดถึงเรื่องยุติความรุนแรงก่อนนะคะ อย่างไร คิดว่าเรื่องนี้ใครผิด หยกอยากให้ใช้สติมากๆในการแก้ไขปัญหาอย่า เรื่องนี้หนูว่า ความสวยธรรมชาติ ดีจะตายไป ใช้ความรุนแรงเลยค่ะ แล้วก็ฝากเพื่อนๆ แต่ก็แล้วแต่คนนะคะ ถ้าถามว่าเรื่องนี้ใครผิด ติดตามหยกด้วยค่ะ ในมีดี เล่มนี้ยังมีเนื้อหา หนูว่าผิดทั้ง 2 ฝ่ายแหละค่ะ เพราะหมอก็รู้ว่า สาระอีกมากมาย ที่วัยรุ่นอย่างเราต้องรู้ค่ะ ตัวยาไม่ดีแล้วยังเอามาท�ำ ส่วนพริตตี้ก็รู้ว่ามัน ไม่ถูกกฎหมาย เห็นว่าราคาถูก แต่ก็ยังท�ำเลย คิดว่าผิดทั้ง2ฝ่ายค่ะ

12


วัชรินทร์ ปาจะ

เจมส์ คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่1 เดือน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต ปี 2012

ตัวตนของเจมส์เป็นอย่างไร ผมค่อนข้างเป็นคนมีระเบียบครับเป็นตัวของ ตัวเองครับ ก็ชอบคุยกับคนใหม่ๆโดยเฉพาะกับ ผู้ใหญ่ เพราะจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆครับ

พี่อยากรู้ว่าเจมส์มีผู้หญิง ที่เป็น idol เป็น แบบอย่างที่ดีให้กับเรามั้ย มีครับ คุณแม่เลยครับ เมื่อก่อนแม่ยังไม่ได้ ท�ำงานเหมือนแม่ก็โดนสบประมาท ว่าท�ำไม่ได้ หรอก ต่างๆนาๆ แม่พิสูจน์ตัวเองว่าท�ำได้ มาเรียนที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้เป็น แล้วดูแลลูกได้ดีด้วย จนทุกวันนี้แม่เป็นเสา เดือนมหาวิทยาลัยด้วยวันนั้นแสดงอะไรครับ หลักของครอบครัว แม่จัดการดูแลทุกอย่าง ก็ดีครับ วันนั้น ตอนประกวด ผมแสดงละคร ภายในบ้านได้หมดเลยครับ เวทีครับ ผมชอบด้านนี้ด้านการแสดงครับ ค�ำนิยามสั้นๆ ถึงความเป็นคุณแม่ของเจมส์ ในฐานะที่เราเรียนสาขานิเทศศาสตร์ เรา “ความเป็นผู้น�ำครับ ความมีเหตุผล” อยากท�ำอะไรเพื่อช่วยสังคมเพื่อรณรงค์ เพื่อ ช่วยเรื่องยุติความรุนแรงต่อสตรีได้ ถ้าจะเลือกได้ ผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตของเรา ผมตอบเลยว่าผมอยากท�ำนะครับ ผมอยากท�ำ อยากให้เป็นแบบไหน สื่อ มันอาจจะเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อน ท�ำไปท�ำ ผมขอผู้หญิง ธรรมดาๆ พูดจาภาษาเดียวกัน มามันอาจจะใหญ่ขึ้น คนรู้จักมาขึ้น แต่ปัญหา คุยกันรู้เรื่องไม่งี่เง่าครับ เพราะผมคิดว่าความ ส่วนใหญ่คือบางทีบางครั้งงานของพวกเราก็ งี่เง่านี่แหละที่ท�ำให้เกิดปัญหาครอบครัว โดนเมินเฉย ขาดการช่วยเหลือ ขาดการสนใจ จากผู้ใหญ่ ครับ บางครั้งเราไปเดินกล่องทั้ง ทิ้งท้าย ฝากอะไรหน่อย วันได้ไม่เท่าไหร่ บางคนเอาเงินไปใช้แบบไม่มี อยากจะฝากถึงคุณผู้หญิงครับ เดี๋ยวนี้จะมา ประโยชน์ เพียงท่านช่วยหลักพันหลักหมื่น แบ่งหญิงชาย มันไม่มีแล้วครับ อยากให้พวก บางครั้งผมคิดว่ามันไม่ล�ำบากเกินไปกับผู้ใหญ่ คุณหันกลับมามองตัวเองใหม่ว่าตัวคุณเองก็ บางท่านนะครับ สามารถท�ำอะไรได้อีกตั้งมากมายครับ คิดอย่างไรกับผู้ชายที่กระท�ำความรุนแรงต่อผู้ หญิง ผมคิดว่าเขาไม่ใช่สุภาพบุรุษครับ 13


ไหนๆ ก็ปล่อยผีทั้งที “ปาลิโอ (Palio)” เขาก็เลยจัดให้! เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักปาลิโอ เขา ใหญ่ แหล่งท่องเทีย่ วขึน้ ชือ่ อันเป็นหน้าเป็นตาของโคราชบ้านเรา งานฮาโลวีนของปาลิโอจัดเร็วกว่า ฮาโลวีนของหลายๆ แห่ง เพราะต้องการให้ตรงกับวันพักผ่อนของผู้ที่ต้องการเดินทางมาเที่ยว ซึ่งก็ คือวันที่ 27 ตุลาที่ผ่านมานี่เอง พวกเราทีมงาน me;D ก็เลยยกโขยงกันไปปาร์ตี้แบบครึ่งผีครึ่งคน ที่ปาลิโอเขาใหญ่ งานนี้มีทั้งสนุกตื่นเต้นและหวีดสยองไปกับคอสเพลย์ที่แต่งกายเป็นภูติผีวิญญาณ (ที่ดูไม่ออกไหนผีจริง ไหนผีปลอม) ซึ่งสามารถเรียกความสนใจของผู้ที่มาร่วมงานได้ไม่น้อยเลยที เดียว บรรยากาศตกแต่งงานเป็นไปด้วยความครีเอท เสมือนจริงซะยิ่งกว่าอะไร เท่านั้นไม่พอ ใน งานยังมีกิจกรรม Body Paint & Skull Paint และ ศิลปินอินดี้ Parking Toys มาขับกล่อมเพลง เพราะๆให้ฟัง เราเลยอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพบรรยากาศความน่ากลัวที่ดูแล้วต้องขนลุกพรึ่บพรั่บ มา ฝากเพื่อนๆ ชาว me;D ไว้เต็มอิ่ม หากใครที่พลาดเทศกาลฮาโลวีนที่ปาลิโอเขาใหญ่ปีนี้ไม่ต้อง เสียใจไป เอาไว้ไปแก้ตัวปีหน้าฟ้าใหม่ก็ยังไม่สายนะ

14


;D .

15


OMG!! กระเปาแบรนด Everpurse สีสันสวยสดใครจะ รูวามันสามารถชารจ iPhone แบบไรสายได เราแนใจเลย วาสุภาพสตรีจะตองชอบเจากระเปานี่เปนพิเศษ เพราะใบเล็ก เหมาะสําหรับใสของกระจุกกระจิก และยังแอบมีชองพิเศษ สําหรับ “ชารจไอโฟน วิธีการก็งายๆ เพียงชารจไฟลงบน กระเปาผานแผนชารจแบบไรสาย จากนั้นนํากระเปาติดตัว ไปไดทุกที่ไมตองหวงวากระเปาจะเปอนหรือเครดิตการดจะมี ปญหา เพราะกระเปานี้ผลิตโดย Elizabeth Day Ormesher Salcedo ซึ่งถูกทดสอบมาแลววาเลิศ! ใครสนใจเขาไปดูคลิป เพิ่มเติมไดที่ http://kck.st/PgnkWe กันไดเลยจาาาา (ขอบคุณเนื้อหาจาก imore.com)

ในอนาคตเราอาจไมตองใชนิ้วกดชัตเตอรกันอีกตอไป เมื่อมีกลองคอนเซ็ปต ตนแบบที่ชื่อวา Iris กลองถายภาพที่ควบคุมและสั่งการดวยดวงตา รูปราง ของกลองคลายกับเลนสเล็กๆ ตัวนึง แคมองผานเขาไปแลวทําการโฟกัสภาพ ถาอยากซูมเขาซูมออกก็แคหรี่ตาหรือเบิกตาใหกวาง จากนั้นก็กะพริบตาลั่น ชัตเตอรเปนอันเสร็จพิธี นี่คือผลงานการออกแบบกลองตัวนี้เปนไอเดียของ คุณ Mimi Zou ซึ่งแนนอนวายังไมใชสินคาจริง แตไอเดียเขาทาไมเลว เพราะ นอกจากความสะดวกในการใชงานแลว ตัวกลองยังรองรับการโอนไฟลภาพ ผาน Wi-Fi หรือ SD Card ในตัว เทานั้นยังไมพอ!!! ตัวกลองยังมีระบบจดจํา ใบหนาและขอมูลสถานที่ตางๆ รวมถึงการตั้งคากลองตามที่เจาของกลองใช งานบอยๆดวย... อุว ไมธรรมดา!!!

อราววววส... อยาแปลกใจครับที่คอลัมนผีเกรียนเซียนเกม by โปรดูก ถูก ยนเหลือครึ่งหนาหนังสือมีดี อยากังวลครับมันไมสาหัสอะไรกับผมเลย ผมยัง คงทําหนาที่สรรหาขาวคราวแวดวงเกมมาใหทานไดรับทราบเชนเคยเพียงแต มันอาจจะเหลือแคนําขาวที่เฟยวเงาะจริงๆ มาแชรเทานั้น เชน ขาวนี้เปนตน!!! ขาวการมาของ Wii U เครื่อง Console ตัว ใหมจากทางฝงคายเกมรุนเดอะ มันคือ Nintendo Wii U

16

โดยทางฝงประเทศสหรัฐอเมริกาจะวางจําหนายในวัน ที่ 18 พฤศจิกายน 2012 สวนทางฝงยุโรปทั้งหลาย แหลก็จะวางจําหนายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2012 ประเทศญี่ปุนคือวันที่ 8 ธันวาคม 2012 สวนพี่ไทยผม ยังไมแนใจนะครับตองขออภัย... Wii U นั้นมาดวยกัน สองรุนไดแกรุน Basic ราคา 299.99 เหรียญสหรัฐ และรุน Deluxe ในราคา 349.99 เหรียญสหรัฐ ใน ดานของความจุของตัวเครื่อง ผูใชสามารถนํา HDD มาตอเพิ่มไดครับ (ไม แนใจนะวานํามาเปลี่ยนตัวเกาภายในเครื่องหรือวาตอจาก External เครื่อง Console สมัยนี้ถามีแค 32 GB ถือวานอยมาก) สําหรับเกมที่วางจําหนายพรอมตัวเครื่องมีมากมาย ถึึง 50 เกมเลยทีเดียวเชียวละจาาาาาา.....


โบราณวาหนาวเนื้อหมเนื้อจึงหายหนาว แตก็นะ...ครั้นไอเราจะหาเนื้อมาหมไปทุกชวงจังหวะชีวิตแลดู จะไมงามแน คําถามคือแลวอะไรละคือตัวชวย? คําตอบของคําถามนี้ทุกคนคงนึกถึงสิ่งเดียวกันนั่นก็คือ “เสื้อกันหนาวนั่นเองงงงง” แตเสื้อกันหนาวแบบไหนละที่ผูชายตัวเล็กๆ ตาดําๆ อยางเราๆ จะใสออกไป เผชิญโลกภายนอกแลวไมโดนสายตาหยามเหยียดจากประชาชีวา "อี๊ย...เสรอสะบัด!" คําตอบนั้นไมยาก เลยครับแคเราเปนตัวเอง อยากแตงยังไงมันก็อยูที่เราเอง แตการแตงตัวใหดู Cool นั้นหลักๆ มันอยูที่การ Mix and Match ฮะ มีคนเคยพูดวาโลกนี้ไมไดหมุนรอบตัว เรา เราสิ! ตองหมุนตามโลก แตสุดทายคนที่จะอยูบนโลกไดอยางไมอึดอัดก็มีเพียง คนที่หมุนตามโลกแบบของตัวเองผมวาคําพูดนี้จริงนะเพราะผมเชื่อวาหลายคนรู วากระแสแฟชั่นนะมันมาเดี๋ยวเดียวมันก็ไป ใหไปวิ่งไลนะมันเหนื่อย นะ เปนตัวของตัวเองนี่แหละดีที่สุดแลวครับผมแตทั้งนี้ทั้งนั้นเสื้อ กันหนาวที่เราจะเอามา Mix and Match นั้นมันก็ตองเฟยวพอ สมควร เลมนี้ผมจึงขอนําเหนอเสื้อกันหนาวเฟยวๆ หลากแนว เพื่อวัยสะรุนหลายแนวไดนําไปปรับใชกันครับ....

17


20


21


interview

me;D

นางแบบของเราเลมนี้ถาไมลองคุยกับเธอดูก็แทบไมรูเลยละวานอกจากหนาตาอัน นารักๆ ตัวเล็กๆ นี่ความคิดหาไดเล็กตามตัวนะจะ นํ้าเสียงนารักๆ กับจังหวะการ ตอบคําถามนุมนิ่มๆ ซึ่ง me;D เห็นแลวอดไมไดที่จะ present เธอคนนี้ใหคุณผูอานได ทําความรูจักกันอยางเต็มกําลัง... me;D :: ฮาโหลว...แนะนําตัวหนอยจาาา.. พลอย :: คะ...ชื่อพลอยคะ วริศรา วิเวก ตอนนี้เรียนอยูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิจัยทางสังคมคะ ชั้นปที่ 2 me;D :: ไอยะห!! ชื่อสาขาวิชาเกจังเลย เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบาง? แลวทําไมเลือก เรียนสาขานี้จะ? พลอย :: ก็โดยสวนใหญจะเปนการทําวิจัยเกี่ยวกับประเด็นสังคมคะ พลอยเลือกเรียน สาขาวิชานี้เพราะเปนวิชาที่ชอบ ก็คิดวาถาเราไดเรียนในสิ่งที่เราชอบแลวเราจะทํามัน ออกมาไดดีคะ me;D :: อยากรูวานองพลอยคิดยังไงกับบทบาทของผูหญิงในยุคสังคมปจจุบัน? พลอย :: สมัยนี้มีนายกรัฐมนตรีหญิง, นักการเมืองหญิง ซึ่งไมเหมือนสมัยกอนที่จะมีแต ผูชาย ซึ่งสมัยนี้ก็มีผูหญิงเกงๆ เยอะ ซึ่งพลอยจะพยายามคะ. me;D :: เอาละเริ่มคําถามหนักๆ กันดีกวา สมมติวันนึงเพื่อนนองพลอยมาเรียนพรอม นํ้าตานองหนากับแผลฟกชํ้า แบบวาเจาหลอนเพิ่งโดนแฟน ทํารายรางกายมาหมาดๆ ในฐานะที่เราเปนเพื่อนสนิท เราจะชวยเพื่อนคนนั้นยังไงดี? พลอย :: อืม...ก็คงแนะนําใหเขาเปลี่ยนวิธีคุยกันคะ คุยกันดีๆ ไมใชคําพูดคําจาที่มัน ทํารายจิตใจกัน อารมณเย็นๆ คอยๆ คิดนะอะไรแบบนี้ me;D :: เวลาเราเรียนเครียดมาก มีกิจกรรมยามวางที่ชวยคลายเครียดไดคือ? พลอย :: พลอยชอบไปนั่งรานกาแฟกับเพื่อนคะ ไปทานเคก พลอยชอบทานเคก me;D :: แลวในฐานะที่เราเปนนักศึกษาคนนึง เราวาเราจะมีสวนรวมยังไงที่จะชวยลด ปญหาความรุนแรงตอสตรี? พลอย :: ตัวพลอยเองก็ไมคอยมีปญหาเรื่องความรุนแรงสักเทาไรนะคะ แตกับเพื่อน พลอยก็มีบางที่เขาทะเลาะกับแฟนอะไรแบบนี้ สิ่งที่พลอยพอจะทําไดก็คงเลือกที่จะเริ่ม จากคนใกลตัวกอนคะ ก็ใหคําปรึกษาที่ดีกับเขา ใหความชวยเหลือ แนะนําเขาเวลาเกิด ปญหาคะ me;D :: กอนจากกัน นองพลอยมีอะไรอยากฝากถึงผูอานมีดีแม็กฯ บาง? พลอย :: อยากฝากถึงมีดีแม็กกาซีนนะคะวาเปนนิตยสารที่ดีมากๆ พลอยอานแลว พลอยก็ชอบคะคือชอบทุกคอลัมนเลย แลววันนี้มาถายแบบก็สนุกมากๆ พี่ๆ ทุกคน เปนกันเอง อยากขอบคุณพี่ตากลองคะ และขอบคุณรานสวยๆ Comfy cafe ใครสนใจ มาไดนะคะที่นี่บรรยากาศดีมากๆ เปนไง เปนไง... สาวนอยคนนี้ความคิดความอานก็สุขุมนุมลึกใชยอย นองพลอย ทําใหเรารูวาความรุนแรงอาจตองแกดวยความออนโยน ดีกวาใชความรุนแรงโตตอบ เพราะนั่นอาจจะยิ่งทําใหปญหามันบานปลายไปกันใหญ สุดทายนี้ me;D เชื่อนะวาใน อนาคตเราอาจจะเห็นผูหญิงตัวเล็ก ใจไมเล็กคนนี้มีบทบาทสําคัญในสังคมก็ได ยังไงก็22ขอเอาใจชวยนะจะนองพลอย... สูๆ นะตัวเล็ก ^^


23


โอยยยยยอยาเยอะ!!! บอกวาอยาเยอะ!!! style 4 galz เลมนี้เราจะไมเยอะ เพราะเยอะมามากพอแลวก็อยากจะ นอยดูบาง วาแลวมาทําความรูจักแฟชั่นสไตลหนึ่งที่นอย แสนนอย ที่เราเต็มใจนําเสนอกันดีกวา มันชื่อ Minimalist ซึ่งมาจากคําวา Minimal ที่หมายถึงศิลปะแขนงหนึ่งในยุค สมัยของศิลปะสมัยใหมท่วี าดวยความนอย เกิดจากการลด ตัดทอนรายละเอียดตางๆ แตเดิมจนเหลือรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบงายที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งกลายเปนลัทธิ Minimalism ในภายหลัง และดวยพัฒนาการขั้นนี้ของเสนทางศิลปะ นามธรรม ผูที่เปนศิลปนในแนวนี้จึงถูกเรียกวา Minimalist นั่นเอง ทีน้วี นกลับมาถึง Fashion style Minimalist วาเปนยังไง? อยางที่บอกนะสาวๆ วาชวยลืมความ "เยอะ" ไป เลย ประเภทเครื่องประดับระเกะระกะ พะรุงพะรังนะเอาออกไปไกลๆ เพราะสไตลนี้อยู ที่ "ความนอยแตเยอะ" และ "เรียบแตเก" คอนขางใชทักษะการ mix & match ที่มี sense นิดนึง เนนในเรื่องของ cutting, form, pattern และสีสันที่คุมธีมคุมโทน หรือไมก็ตัดกัน อยางมีเทคนิคไมเลอะเทอะ ไอประเภททอนบนลายดอกแดง ทอนลางลายจุดสีเขียว สวม สูทลูกไมสีชมพู ใสกําไลลูกปดสีรุง รองเทากลิตเตอรสีทอง ตางหู คาดผม... เรียกไดวา ฟูฟองมารอยเมตรอะไรแบบนี้... มันบแมน Minimalist เดะนางเอย!!! บอกแลวอยาเยอะ!!

24


ยุคนี้สมัยนี้ เชื่อไดวา ไมมีสาว Chic คนไหนไมรูจัก… มาสคาราเครื่องสําอางสําคัญตัวหนึ่ง ที่จะชวยเติมแตงขนตาทําใหดวงตาของเรามีเสนหไดอยางนามหัศจรรย...!! ดวยคุณสมบัติ ของมาสคาราที่เมื่อใดเราปดลงบนขนตา มันจะเพิ่มสีสัน ความเขม ความหนา ความยาว และ ยังจัดเรียงขนตาใหกับเราหลายคนบอกวา ปดมาสคาราเรื่องงายๆ สบายมาก แตอีกหลาย คนซิคะ บนอุบเลยไมรูเปนไง จะปดมาสคาราทีไร มือไมสั่น ตากระพริบเอาอยูเรื่อยๆ เอาเปน วา ลองฝกปดมาสคาราใหขนตาดูงอนงามตามวิธีปดมาสคาราใหขนตาดูงอนงามหลักๆ ดังนี้ 1. มองกระจกแลวหรี่ตาขางที่เราจะปดมาสคาราลงเล็กนอย ประมาณวาทําตาเซ็กซี่ เพื่อใหเรามองเห็นเสนขนตาของเราได อยางชัดเจน 2. การปดขนตาบน ใหมองตํ่าเขาไว ใหใชขนแปรงที่จุมมาสคา ราพอประมาณ ควรจับแปรงใหขนานกับขนตา ปดมาสคารา ชาๆ ใหเริ่มปดจากขนตาสวนที่ชิดติดขอบตาดานใน ปดออก ไปจนถึงขนตาสวนปลายปดกดเล็กนอยใหขนตางอน ใหปด มวนชอนขึ้นทั้งดานบนและดานลางของขนตาบนจนครบทุก เสน อาจจะใชที่ดัดขนตาเขาชวยกอนจะปดมาสคาราก็ไดใครที่มี ขนตาเสนตรงๆ ก็จะงอนได ใครที่มีขนตางอนอยูแลว ก็จะยิ่ง งอนงามแบบที่ตองการมากขึ้น

POINT! ชนิดของมาสคารา และขนแปรง ปด แบงตามความเหมาะสมของขนตา ขนตาสั้นเลือกมาสคาราประเภทมี สายใยไฟเบอรตอความยาวขนตา ขน แปรงคลายหวีซี่ถึ่ๆ เพื่อใหปดใหขนตา ไดยาวขึ้นและไมมวนจับตัวกันเปนกอน ขนตายาวหรือเปนเสนตรงใหเลือก มาสคาราสวนผสมที่มีขนแปรงถี่ๆ และ มีความโคง เพื่อจะไดปดใหขนตาใหงอน ขนตาบางใหเลือกมาสคาราที่เปน ประเภทมีเสนใยไฟเบอรที่เพิ่มความหนา แบบที่เรียกวาเพิ่มโวลุมขนแปรงกลมจะ ชวยปดเสนขนตาที่บางหร็อมแหร็มให ดูหนาขึ้น

3. สําหรับขนตาลางก็ใหมองสูงเขาไว เพื่อใหเห็นขนตาลาง ชัดเจน โดยปกติขนตาลางจะสั้นกวาขนตาบนหากวาขนตา สั้น หรือสั้นเอามากๆ ปดยากใหปดแนวขวางใหขนตาหนายาว ออกมาบาง 4. หลังจากนั้น ใหรอสักพัก จึงทําการปดซํ้าๆ เพื่อเปนการ เนนขนตาใหดูหนา สีเขมขึ้น จัดการปดใหขนตาเรียงตัวสวย ไม จับเปนกอน ระวังอยาปดเยอะจนเกินไป จะทําใหขนตาดูกระดาง ไมเปนธรรมชาติ 5. ถามาสคาราเลอะรอบดวงตา ใหใชสําลีชุบ Eye remover cream หรือ โลชั่นบํารุงผิว หรือ ออยลบํารุงผิว คอยๆ เช็ดออกนะ ทีนี้ก็...เสร็จเรียบรอย

me;D mag ©ºÑºË¹ŒÒ ¾ºà·¤¹Ô¤¡ÃÕ´ÍÒÂäÅà¹ÍÏ©ºÑºÁ×ÍãËÁ‹ ÊäµÅ Be Wish !!!

ขนตาหนาหรือขนตางอนใหใชแปรง ที่กวางและหมุนเปนเกลียวหรือรูปตัว S เพื่อใหมาสคาราเกาะกับขนแปรงมาก เพียงพอในการปด ทําใหปดมาสคารา เคลือบขนตาไดครบทั่วทุกเสน และสีสัน สมํ่าเสมอ 25


เข็มขนาดเล็กที่อัดแน่นด้วยน�้ำหมึกพุ่งตัวครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยความ รวดเร็ว แม่นย�ำ ปลายแหลมคมนั้น เมื่อสัมผัสผิวกายก็ก่อให้เกิด รอยหมึกสีด�ำเข้มและร่องรอยความบอบช�้ำของกล้ามเนื้อ เธอนั่งกอดพนักพิงเก้าอี้อย่างหลวมๆ หันหลังที่ เปลือยเปล่าให้แก่ช่างสักที่ก�ำลังบรรจงลงเส้นอย่างละเอียด ดั่งหลังของเธอเป็นผืนผ้าใบและเขาเป็นผู้สร้าง งานวิจิตรศิลป์ “ชื่อแฟนเหรอ” ช่างสักถามขณะก�ำลังเน้นอักษรตัว “N” “ค่ะ” เธอตอบพร้อมมองผ่านกระจกใส ที่อีกด้านหนึ่งของ กระจกมีชายคนหนึ่งยืนสูบบุหรี่อยู่ พร้อมสีสันบน แขนขวาของเขา “น้องแปลกเนอะ ส่วนใหญ่คนมาสักกับพี่ ครั้งแรกเค้าชอบ สักชื่อตัวเองก่อน แล้วถึงค่อยสักชื่อคนอื่นกัน” “เหรอค่ะ” เธอตอบแค่นั้น แต่สายตาของเธอกลับไม่ละจาก ตัวเขาที่อยู่อีกด้านของกระจกเลย ดั่งกลัวว่าหากเธอกระพริบตา เขาจะจางหายไป “น้องไม่เจ็บเหรอ” ช่างสักถามด้วยเห็นรอยแดงช�้ำลุกลามเป็น วงกว้าง “ไม่เจ็บค่ะพี่ ก่อนมาสักหนูก็ถามแฟนแล้ว เขาบอกว่า ครั้ง แรกก็จะเจ็บหน่อย แต่ตอนนี้หนูไม่ค่อยเจ็บเลยพี่ ตอนโดน ฉีดยาเจ็บกว่าตั้งเยอะ” หญิงสาวตอบด้วยน�้ำเสียงแห่งความสุข ช่างสักยิ้มและบรรจง สร้างงานศิลปะ ................. กระจกขนาดใหญ่สะท้อนให้เห็นหลังหญิงสาวเปล่าเปลือยและ รอยหมึกที่ประกอบด้วย 3 ตัวอักษร N,O,T เธอยิ้มอย่างพอใจ คล้องแขนแฟนหนุ่มและเดินจากไป ช่างสักมองตามเธอและเขา ด้วยสงสัยใคร่ครวญ ว่าท�ำไมชายผู้เป็นเจ้าของชื่อไม่แม้จะเหลียวมองที่รอยสักใหม่ ของแฟนสาวเลย ทั้งที่เขายังไม่ได้เห็นมัน แม้แต่นิดเดียว หรือบางอย่างอาจไม่มีค่า หากใครผู้นั้นไม่ได้ให้ คุณค่าแก่มัน ................. หลายวันต่อมา เป็นวันที่ถนนเหงียบเหงา กว่าที่เคย ช่างสัก มองนาฬิกาแล้วเดินไปปิดประตูร้าน ขณะที่เขาก�ำลังท�ำการล็อคประตู เสียงหญิงสาวก็ดังขึ้น “พี่อย่าพึ่งปิดร้านได้ไหม” ................. เธอนั่งอยู่บนเก้าอีกส�ำหรับรองรับลูกค้า ช่างสักก�ำลังเตรียม อุปกรณ์

26

“วันนี้จะสักอะไรเหรอ ” ช่างสักถาม “หนูจะลบค่ะพี่” เธอตอบ ช่างสักหยุดเลือกสรรอุปกรณ์ “หนูจะลบจริงเหรอ พี่ไม่แนะน�ำนะ ผลเสียมันเยอะ” “แต่หนูไม่อยากให้มันมาเกี่ยวข้องกับชีวิตหนูอีกแล้ว” ช่างสักเพียงเงียบและเริ่มปะติดปะต่อเรื่องราว “หนูโง่เองพี่ แค่มันบอกหนูว่ามันเคยคิดว่ามันจะอยู่กับผู้หญิงคน นั้นไปตลอด ถ้าใครคนนั้นสักชื่อมัน” น�้ำเสียงนั้นเรียบเฉย ราวกับเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องของคน อื่น ช่างสักเดินเข้ามาหาหญิงสาว “งั้นสักเพิ่มไหม?” ................. เข็มแหลมคมย�้ำรอยที่ผิวหนังเธออีกครั้งเธอนั่งเก้าอี้ตัวเดิม ท่า เดิมช่างสักบรรจงตกแต่งร่องรอยให้แนบเนียน “หนูรู้แล้วค่ะพี่ ว่าท�ำไมคนอื่นเค้าสักชื่อของตัวเองก่อน” “ท�ำไมเหรอครับ” ช่างสักถามด้วยอยากรู้เหตุผล “เพราะเราไม่รู้ว่าใครจะอยู่กับเราไปได้ตลอด ยกเว้น ตัวเราเอง”ช่างสักเพียงฟัง หญิงสาวเหม่อลอย ดวงตามองทะลุกระจกใส ชายผู้เคยเป็นเจ้าของเธอ ยืนสูบบุหรี่อยู่ต�ำแหน่งเดิม เธอพยายามจ้องมองเขา และเผลอกะพริบตา ในช่วงเวลาแห่งความมืดเพียงเสี้ยววินาที เขาก็หายไป แววตาของผู้ผิดหวังแสดงอยู่บนใบหน้าของเธอ และเริ่มมีเสียงสะอื้น “เจ็บเหรอครับ” ช่างสักถามด้วยเป็นห่วง เธอตอบค�ำถามนั้นด้วยเสียงสะอื้นเสียงสะอื้นที่เจ็บปวด กว่าการย�่ำของเข็มสัก ................. กระจกบานเดิม เธอหันหลังตรวจสอบรอยสักเช่นเคย แต่ไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้า รอยสักที่เพิ่มเติมตามหลังตัวอักษรเดิมมีทั้งหมด 4 ตัว H,I,N,G เธอกล่าวขอบคุณช่างสักและเดินจากไปเขาเดินตาม ไปปิดประตูร้าน

เขารู้ว่าเข็มที่สักไม่ได้ท�ำร้ายตัวเธอแต่อย่างใด บางครั้งเราอาจไม่ได้เจ็บปวดเพราะโดนท�ำร้ายร่างกายแต่ อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในที่ไม่ว่ายาชนิดไหนก็ไม่อาจบรรเทา text : คร้านพรรณนา illust by : วันวัน


"ตะละแลก แตกตุม แตกตุม แตกตุม!” เสียงนี้เชื่อวาทุกคนคงคุนหูกันเปนอยางดีเมื่อตอนสมัยเรียนประ ภมไปจนถึงมัธยม ก็เสียงนี้จะดังแววหลังเลิกแถวหนาเสาธงกอนจะแยกยายเขาหองเรียน สมัยนั้นวงที่เลน เพลงเหลานี้จะเปนวงเล็ก มีเครื่องดนตรีเพียงไมกี่ชิ้นนั่นเรียกวา "วงดุริยางค" ที่หลักๆ แลวในวงจะประกอบ ดวยกลองทอม กลองแตก กลองใหญ ไซโลโฟน เมโลดี้ และดรัมเมเยอร แตพอมาถึงรุนมัธยมวงดนตรีเหลา นี้มีเครื่องวงดนตรีมากชิ้นขึ้น มีรายละเอียดปลีกยอยที่เขามาเสริมมากขึ้นอาทิเชน เครื่องเปาลมไม เครื่องเปา ทองเหลือง การด คนตีธง และคอนดักเตอร วงโยธวาทิตแตเดิมนั้นตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคทางทหารที่เรียก วา "วงดุริยางคทหาร" ปจจุบันวงโยธวาทิตไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจนสามารถบรรเลงในงานตางๆ ไดนอกเหนือจากการบรรเลงในกองทัพ และสิ่งที่เปนจุดสนใจของวงเหลานี้หลายคนคงตอบเปนเสียงเดียวกัน วา "ดรัมเมเยอร!" เพราะคนที่จะเปนดรัมเมเยอรไดนั้นตองเปนคนที่คอนขางมีความโดดเดน บุคลิกดี สามารถ ดึงดูดสายตาของผูชมไดนอกเหนือไปจากเสียงดนตรี me show ;D เลมนี้เลยขอนําเสนอสาวนอยดรัมเมเยอรที่ ควบตําแหนงเปาทรัมเปตในวง จากรั้วโรงเรียนบุญวัฒนา ...นองบีม อนันตญา ยอดศิริสุวรรณ me;D : ไดขาววานองบีมและวงโยธวาทิต ร.ร.บุญวัฒนา กําลังฮอทเลยชวงนี้ ไหนชวยเลาหนอยวาไปลารางวัลอะไรมาบาง? นองบีม : คะ ก็มี แชมป Kuala Lumpur World Marching Band (Drum Battle), เหรียญทอง Kuala Lumpur World Marching Band, แชมป Steve Parade พัทยา, เหรียญทอง Steve Parade กรุงเทพฯ เหรียญทองรายการ YAMAHA, การแขงขันวงโยธวาธิตระดับจังหวัดนครราชสีมา, แชมป Steve Parade, แชมป Display รางวัลคฑาดีเดน…ประมาณนี้คะ ^^ me;D : โอโห เจงมากเลยนะเนี่ย อยากรูวาเรื่องการซอมอะไรพวกนี้มีผลอะไรตอการเรียนไหม? นองบีม : จะวามีมันก็มีคะ เพราะถาไปออกแคมปซอมทีนึงก็ไปหลายวัน กลับมาก็ตองขอยืมเลคเชอรเพื่อนไป ลอก ทันบาง ไมทันบาง บวกกับทุกทุกวันนี้หลักสูตรการเรียนการสอนก็เพิ่งเปลี่ยนเปนแบบ World Class ดวย การเรียนของหนูมันก็เลยรูสึกวายากขึ้นตามไปดวย ตอนนี้อยูในชวงกําลังปรับตัวคะผลการเรียนเลย ไมคอยนาประทับใจเทาไหรเพราะตัวหนูก็ตองทํากิจกรรมไปดวย me;D : โหยยยย..มันดูลําบากยังไงไมรูนะ แตยังไงก็ขอเอาใจชวย วาแตนองบีมเกงขนาดนี้เนี่ยคง ตองมี Idol ที่เปนแรงบันดาลใจแนเลย พอจะบอกไดไหมเอยวา Idol ของนองบีมเปนใคร? นองบีม : แมหนูเองคะ…เพราะหนูเห็นแมสูเพื่อครอบครัวมาตลอด ตั้งแตที่พอแยกทางกับแมไป ก็มีแตแมนี่แหละที่ดิ้นรนทําทุกอยางเพื่อหนูกับนองมาตลอด สูกันมาตั้งแตสมัยยังเชาบานกันอยู จนทุกวันนี้แมซื้อบานซื้อรถเปนของครอบครัวไดแลวแถมยังสงหนูกับนองเรียนไดมาเปนอยางดี Idol ของหนูก็มีแมนี่แหละคะที่สุดแลว….(ยิ้ม) me;D : (ปลื้มใจ)…เรียกไดวาเชื้อเกงและสูนี่ไมทิ้งแถวจริงๆ นะ ในเมื่อคอลัมนนี้คือมี(โชว)ดี พี่จะสมมติ วาถาเรามีโอกาสใชสิ่งที่มีดีของตัวเองเพื่อสังคมในเรื่องการเปนสวนชวยยุติความรุนแรงตอผูหญิง สิ่งที่นอง จะทํา นองบีมจะทําอะไร? นองบีม : หนูชอบวาดรูปคะ…ถาวันนึงมีโอกาสก็คงอยากไปรวมวาดรูปตามโครงการตางๆ พวก โครงการที่ทําเพื่อสังคม อาจจะเปนในเรื่องการชวยยุติความรุนแรงตอผูหญิงคะ me;D : เอาละคุยกันไปพอหอมปากหอมคอ หันไปถามไถทําความรูจักนองบีมจากเพื่อน สนิทกันดีกวา สวัสดีจานองปนแนะนําตัวหนอยนิดนึง… นองปน : สวัสดีคะชื่อปนคะ ชื่อจริงสายชล โคตรชมภู เปนเพื่อนสนิทบีม ^^ me;D : นองปนประทับใจและอยากบอกอะไรกับนองบีมคนนี้บาง? นองปน : ปนประทับใจที่บีมเปนเพื่อนที่พูดตรงๆ นะคะ เขาเปนเพื่อนคน นึงที่คุยกันไดทุกเรื่อง เขาจริงใจ แตบางทีบีมก็เปนคนพูดตรงจนเกิน ไป สวนตัวหนูก็เขาใจเขานะ เพราะเราคบกันมาตั้งแตสมัยประถม จนตอนนี้ก็อยู ม.4 กันแลว คือเราสองคนมันรูใจกันไปหมดแลว me;D : สนิทกันขนาดนี้ตองมีเรื่องเลาวีรกรรมเปนๆ ของนองบีมแน นองปน : มีคะ คือบีมเปนคนกลัวตุกแกมากกกกกก แลวยิ่งกลัว เพื่อนก็ยิ่งแกลงไง เพื่อนๆ ทุกคน รวมไปถึงคุณครูก็เลยใหฉายาบีม วา “นองตุกแก” คะ (ฮาๆๆ) สุดทายนี้ขอเพิ่มเติมวาถานองบีมเปนตุกแกก็คงเปนตุกแก ที่นารักมากเกินบรรยาย เพราะกับคําถามไอดอลในหัวใจถา เปนเด็กคนอื่นทั่วไปอาจจะตอบวาดาราหรือนักรอง หรือคนที่ ประสบความสําเร็จทั่วไป แตนองบีมไดยกใหคุณแมเปนไอดอล ของตัวเอง จุดนี้เองเราวาความคิดความอานบวกกับความ สามารถที่มีอยูทําใหเด็กโชวดีของเราในฉบับนี้ไดเอาหัวใจเรา ไปแลวจริงๆ >_<! ขอใหนารักอยางนี้ตลอดไปนะนองบีม...

27


me;D Magazine เล่มนี้ก็เน้นหนักไปในเรื่องของความ เข้มแข็งของผูห้ ญิงกันไปซะเยอะแล้ว มาในคอลัมน์นเี้ ราข้าม มาฝั่งชายกันบ้างดีกว่า เล่มนี้ขอเสนอวงดนตรีเพลง หนักๆ ขอย�้ำว่าหนักมากกก แนว Deathcore/Deathmetal มีชื่อวงว่า “This Burial Process” ซึ่งเป็น วงที่รวมนักเรียนและนักศึกษาจาก ม.เทคโนฯ, ม.ราชภัฏ, ร.ร.ราชสีมาฯ และ ร.ร.บุญวัฒนา มาอยู่ในวงซึ่งน่าสนใจ มากนะ และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปพูดคุยกับพวกเขา กันเลยดีกว่าครับ

28


me;D : แนะน�ำตัวกันหน่อยครับน้องๆ วง This Burial Process This Burial Process : สวัสดีครับ พวกเรา This Burial Process มีสมาชิกกันทัง้ หมด 5 คน นาย ชัยณรงค์ บุญคุ้ม ชื่อเล่น แบงค์ ต�ำแหน่ง ร้องน�ำ เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคล อีสาน สาขา ทัศนศิลป์ นาย วนัส ชื่นช่อ ชื่อ เล่ น น็ อ ตโตะ ต� ำ แหน่ ง กี ต ้ า ร์ เรี ย นอยู ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขา ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ นาย กิตติทัต พรหม รักษา ชื่อเล่น โอ๊ต ต�ำแหน่ง กีต้าร์ เรียนอยู่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นาย ทรงกรด กันดี ชื่อเล่น ซัน ต�ำแหน่ง เบส เรียนอยู่โรงเรียนบุญ วัฒนา นายชนสรณ์ ประทุมแสง ชื่อเล่น ปูน ต�ำแหน่ง กลอง เรียนอยูโ่ รงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

me;D : ได้รู้จัก This Burial Process กันไปพอ สมควรแล้ ว เรามาเข้ า ค� ำ ถามนี้ กั น เลยดี ก ว่ า น้องๆ มีความคิดเห็นยังไงกับผูช้ ายทีก่ ระท�ำความ รุนแรงต่อผู้หญิง? This Burial Process : พวกเราคิดว่ามัน เป็นการกระท�ำทีไ่ ม่เป็นสุภาพบุรษุ หรือถ้าเรียกเป็น ภาษาบ้านๆ ก็คงเหมือนกับค�ำว่าหน้าตัวเมียอ่ะ ครับ เพราะบางคนในวงก็มีที่เคยกระท�ำความ รุนแรงกับผู้หญิงและทุกวันนี้เขาก็ยังรู้สึกผิด แต่ ก็อย่างว่านะครับ เวลามันผ่านไปแล้วจะแก้อะไร มันก็ไม่ได้ มันสายไป ที่เขาท�ำได้ก็แค่อยากบอก ผู้ชายด้วยกันว่าอย่าท�ำเลย เพราะความรู้สึกผิด นั้นมันจะติดไปในใจเราตลอด ก่อนจะท�ำให้คิดถึง ก่อนว่ายังไงเขาก็เป็นเพศแม่ ยังไงเขาก็อ่อนแอ กว่า ถ้าไม่มีผู้หญิงก็จะไม่มีผู้ชายครับ

me;D : This Burial Process ชื่อวงพวกน้องมี ความหมายว่า? This Burial Process : มันแปลว่าพิธีฝังศพอ่ะ ครับ ทีเ่ ลือกใช้ชอื่ นีก้ เ็ พราะพวกเราคิดว่าทีส่ ดุ แล้ว ทุกคนวันนึงก็ต้องตายเหมือนกันหมด และเมื่อ ตายก็เอาอะไรไปไม่ได้ มันสื่อถึงแนวและเนื้อหา เพลงที่พวกเราเล่นและที่พวกเราแต่ง ส่วนใหญ่ จะมีเนือ้ หาเสียดสีสงั คมและผูค้ นทีช่ อบเอารัดเอา เปรียบ

me;D : อยากฝากอะไรกับคนอ่าน me;D Magazine ด้วยครับ This Burial Process : ก็ขอฝากติดตามผลงาน ซิงเกิลของวงเราด้วยนะครับ ชื่อเพลง Revolution By Violence เข้าไปหาชมได้ในยูทบู นะครับ แม้จะเล่นดนตรีแนวหนักๆ การแต่งตัวก็อาจ ดูด�ำ หม่น น่ากลัว แต่ลึกๆ แล้วพวกน้องเค้าน่า รักนะครับ ดูจากค�ำตอบข้อสุดท้ายที่น้องๆ ได้ me;D : มารวมวงกันได้ยังไง? ตอบกันเป็นเสียงเดียว ปล.น้องๆ วง This This Burial Process : ก็เริม่ จากนักร้องน�ำของ Burial Process เค้าตอบค�ำถามใน me;D Poll วงติดต่อกันมาเรื่อยๆ อ่ะครับ จนได้รวมกันจน เป็นข้อ 2 กันทั้งวงด้วยนะ สาวๆ คนไหนอยาก เป็นวงอย่างทุกวันนี้ มัดใจหนุ่มๆ วงนี้ก็รีบหัดท�ำงานบ้านเรือนกันนะ เผื่อน้องๆ เขาจะได้เลือกไปเป็นคู่ชีวิตด้วย me;D : ท�ำไมถึงเลือกที่จะเล่นดนตรีแนวนี้กัน? This Burial Process : คือแต่ละคนในวงมี ความชอบในเพลงแนวนี้กันเป็นทุนเดิมทุกคนอยู่ แล้วอ่ะครับ ด้วยดนตรีที่หนัก มันสะใจอ่ะครับ เหมือนได้ปลดปล่อย me;D : มีวงไหนแนวนี้ที่เป็น idol กันบ้าง? This Burial Process : Whitechapel,The Bridal Procession,Despised icon, Oceano, All Shall Perish,I Declare War เท่าที่นึกออก นะครับ ส่วน warning broken วงนี้เป็นวงรุ่นพี่ ในโคราชที่พวกเราว่าพวกพี่เขาเจ๋งจริงครับ me;D : ว่าแต่ การเล่นดนตรีแบบนี้มีผลบ้างไหม กับการเรียน? This Burial Process : ก็ไม่มีนะครับ เพราะ พวกเราใช้เวลาซ้อมตอนหลังเลือกเรียน จะมีกแ็ ต่ เรื่องค่าห้องซ้อมนี่แหละครับที่มีปัญหานิดหน่อย เวลาที่ต้องไปขึ้นเวทีต่างๆ แล้วต้องซ้อมบ่อยขึ้น

Spacail Thanks : ห้องซ้อมดนตรี WPS บริการห้องซ้อมดนตรี ออกแบบ ให้เช่าเครื่องดนตรี ระบบไฟแสงสี จ�ำหน่าย เครื่องดนตรีทุกชนิด Tel : 083-122-2996,02-909-8441-2 Email : w.p.s_music@hotmail.com

29


น.ส. ชนิกานต์ วงศ์ศิริรักษ์ ออกแบบเซรามิก “จับแก้ผ้าแล้วขึง แล้วก็ เอาหินปาให้ตายอย่างช้าๆ ใช่ค่ะ หนูซาดิสม์”

น.ส.อชิรญา ลีวัชรกุล มิ้นท์ เทคโนโลยี สารสนเทศ “ต้องเครื่องประหารหัว สุนัขค่ะ ถึงจะสาสม”

น.ส.ฐิติพร แซ่กิ้ม ชิงชิง นิเทศศาสตร์ “จับมัดกับเสาแล้วให้ผู้ หญิงคนนั้นเอามีดตัด หนังไอ้นั่นไปเลย”

ถ้าโลกนี้ไม่มีกฎหมาย สาวๆ คิดว่า “บทลงโทษใด” ที่จะสาสมที่สุดส�ำหรับผู้ชายที่กระท�ำ ความรุนแรงต่อผู้หญิง

น.ส. วัชรกร บรรลุสุข ออกแบบเซรามิก “เอาไปนั่งยางค่ะ ไร้ร่อง รอยดีและไม่มีหลักฐาน”

น.ส.ศิราณี ค�ำเหลือง การจัดการทั่วไป “ยิงทิ้งเก๋ๆ นี่แหละค่ะ”

น.ส.นันทินี พูนพิพัฒน์ แนน การโรงแรม “บอกพี่ชายไปตื้บให้ค่ะ”

น.ส.รวินันทน์ อินทรสอน น�้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ “แขวนประจานโลดดด” 30

น.ส.สุภาวดี เพ็งพุฒ การ์ตูน นิเทศศาสตร์ “คงต้องจ�ำคุกตลอดชีวิต แหละค่ะ นิสัยไม่ดีเลย”

น.ส. อนุสรา ลาล�ำโกน ออกแบบเซรามิก “ผู้ชายผีทะเลแบบนี้ต้อง เอาไปแห่ประจานให้อาย เลยค่ะ”

น.ส.พัตรพิมล วงศ์เกษมทรัพย์ พลอย นิเทศศาสตร์ “ยิงทิ้งแล้วยืนยิ้มค่ะ”


วัชรินทร์ กิจขุนทด โด้ วิทยาศาสตร์การกีฬา ราชภัฏนครราชสีมา NRRU

สิริภรณ์ นินตะคุ ป็อป นิเทศศาสตร์ ราชภัฏนครราชสีมา NRRU

ณัฐชา ฮัววานิช ปอ รัฐประศาสนศาสตร์ ราชภัฏนครราชสีมา NRRU

อภิรัตน์ อมฤกษ์ อาร์ท นิติศาสตร์ ราชภัฏนครราชสีมา NRRU

อาทิตย์ ผมศรีเดน เต้ย วิทยาการจัดการ ราชภัฏนครราชสีมา NRRU

ธีรภัทร บุลาศรี ภู เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสุรนารี SUT

กิ่งกาญจน์ กิจทวี ฝ้าย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสุรนารี SUT

วิทวัช สินธจริวัตร กอล์ฟ วิศวกรรมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสุรนารี SUT

เปรมอุทัย งามตรง ปูมปาล์ม นิเทศศาสตร์ ราชภัฏนครราชสีมา NRRU

พัชริดา ก้อนทอง เตย นิเทศศาสตร์ ราชภัฏนครราชสีมา NRRU

จักรพันธ์ ชอบรักษ์ ศิลปะภาพพิมพ์ เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน RMUTI

ณธพล บุนนาค ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน RMUTI 31


me;D healthy

01.00 – 03.00 ¹. (àÇÅҢͧ “µÑº”) ª‹Ç§àÇÅÒ¹Õé¤×ÍàÇÅҢͧ¡Òù͹ËÅѺ Ëҧ¡Ò¾ÌÍÁ㨡ѹËÅÑè§ÊÒà “ÁÕÅÒâ·¹Ô¹” à¾×èÍ ª‹Ç¦‹Òàª×éÍâäáÅзíÒãËŒãºË¹ŒÒ´Ù͋͹ÇÑ (¹Í¹´Ö¡Ë¹ŒÒá¡‹¨ÃÔ§æ ´ŒÇÂ) ÍÕ¡·Ñé§Âѧ ËÅÑè§ÊÒà “à͹â´Ã¿¹” à¾×èÍÊÌҧ¤ÇÒÁÊØ¢´Ñ§¹Ñé¹àÇÅÒ¹Õé¤Çù͹«Ð¹Ð áÅÐäÁ‹¤Çà จะสิ้นปอีกแลวละซินะ พวกเราทั้งหลายหันมาดูแลใสใจสุขภาพตัวเอง ¡Ô¹ÍÐäÃàÅÂàªÕÂÇ à¾ÃÒШзíÒãËŒµÑº·íҧҹ˹ѡáÅÐàÊ×èÍÁàÃçÇ

กันดีกวา ดวยการหมุนรางกายตามนาฬกาชีวิตคงจะดี เอา! วาแลว หนุมๆ สาวๆ เตรียมตัวไปรูจักกับ “นาฬกาชีวิต” ตอนที่ 1 กันเลย... 03.00 – 05.00 ¹. (àÇÅҢͧ “»Í´”)

äÁ‹á»Å¡ã¨·Õè¡Òõ×è¹àªŒÒ¨Ð·íÒãËŒÃÙŒÊÖ¡Ê´ª×è¹ ÂÔ觪‹Ç§àªŒÒæ ËÃ×ÍઌÒÁ×´ ໚¹ª‹Ç§·Õè ÍÒ¡ÒȺÃÔÊØ·¸ÔìÁžÔÉÁÕ¹ŒÍ¹Դ ´Ñ§¹Ñé¹ËÒ¡àÃÒµ×è¹ã¹ª‹Ç§àÇÅÒ¹Õé໚¹»ÃШíҨзíÒãËŒ »Í´á¢ç§áç ä´ŒÃѺÍÍ¡«Ôਹà¾Õ§¾ÍÊ‹§¼Åµ‹Í¡Ò÷íÒ§Ò¹·Õè´Õ¢Í§Ã‹Ò§¡Ò áÅзÕè ÊíÒ¤ÑÞ¼ÔǾÃóÊǧÒÁ ´Ù´Õ¢Öé¹à»š¹·ÇÕ¤Ù³«Ð´ŒÇ¹Р05.00 – 07.00 ¹. (àÇÅҢͧ “ÅíÒäÊŒãËÞ‹”) ¡ÒâѺ¶‹ÒÂÊ‹§¼Å´Õµ‹Í·Ø¡´ŒÒ¹ ÃÙŒ¡Ñ¹äËÁÇ‹Ò¡ÒâѺ¶‹ÒÂ㹪‹Ç§àÇÅÒ¹Õé¨Ð·íÒãˌËҧ¡Ò 䴌ÃѺÊÒÃÍÒËÒ÷Õè·Ò¹à¢ŒÒä»ã¹áµ‹ÅÐÁ×éÍ䴌͋ҧàµçÁ·Õè «Öè§àÃÒ¤Ç÷íÒ áÅнƒ¡ãËŒ ໚¹¹ÔÊÑ â´ÂËÅѧ¨Ò¡µ×蹹͹¤Çô×èÁ¹íéÒÍØ‹¹·Ñ¹·Õ 2 á¡ŒÇà¾×èÍ¡Ãе،¹¡ÒâѺ¶‹Ò ËÃ×Í´×è¹¹íéÒ¼Ö駼ÊÁ¹íéÒÁйÒÇ â´Â¹íÒ¹íéÒ 1 á¡ŒÇ + ¹íéÒ¼Öé§ 1 ªŒÍ¹âµÐ + ¹íéÒÁйÒÇ 4-5 ÅÙ¡ ᤋ¹Õé¡ç¢Ñº¶‹ÒÂä´Œ§‹ÒÂʺÒ·ŒÍ§ 07.00 - 09.00 ¹. (àÇÅҢͧ “¡ÃÐà¾ÒÐÍÒËÒÔ) ÍÒËÒÃઌҤ×ÍÁ×éÍÇÔàÈÉ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ Ëҧ¡ÒÂáÅÐÊÁͧµŒÍ§¡ÒÃÊÒÃÍÒËÒÃà¾×èÍ·Õè¨Ðä´Œ ·íҧҹ͋ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ´Ñ§¹Ñ鹡Ò÷ҹÍÒËÒÃઌÒ໚¹»ÃШíÒ ¨Ð·íÒãËŒÊØ¢ÀÒ¾ ÊÁͧáÅÐÊØ¢ÀҾËҧ¡ÒÂá¢ç§áç ÍÕ¡·Ñé§Âѧª‹ÇÂãËŒ¡ÃÐà¾ÒÐá¢ç§áç áÅÐ໚¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ ¤ÇÒÁ¨íÒ´ÕÍÕ¡´ŒÇÂáËÅÐ

32


33


เปิดเทอมกันแล้วเชื่อว่าหลายๆ คนคงมีความรู้สึกที่ต่างกันออกไป บางคนดีใจผล การเรียนเทอมที่แล้วออกมาดี บางคนชีช�้ำกะปล�่ำปลีเพราะผลการเรียนไม่เป็นที่น่า พอใจ บางคนรู้สึกดีที่ได้กลับมาเจอคนที่แอบชอบ หรือบางคนอาจไม่รู้สึกอะไรเลยก็ ว่ากันไป แต่ไม่วา่ ยังไงหลักๆ แล้วทุกคนก็ได้กลับมาเจอเพือ่ น แล้วแหมนะ เจอกันทัง้ ที มันก็ต้องมีกิจกรรมกระชับมิตรกันซะหน่อย ไปเดินเล่นที่บุ่งกันมั้ย? ไม่เอาอ่ะ ร้อน ไป ซับประดู่กันมั้ย? ไม่เอาอ่ะ ไกล ไปดูหนังที่ EGV กันมั้ย ไปสิๆ เพลินเจิ่น ว่าแต่เอ... เดือนนี้มีหนังเรื่องไหนน่าสนใจบ้างล่ะ 4 เรื่องนี้ไงน่าสนใจทั้งนั้นเลย ปล.แต่ถ้าอยาก ดูหนังที่ EGV โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ก็คอยติดตามล่ะว่า me;D เค้ามีเกมอะไรให้ ร่วมสนุกกัน ได้ของรางวัลเป็นตั๋วดูหนังฟรีจาก EGV นครราชสีมา กันซะด้วยนะ ครับ

Detail By : EGV Korat Tel : 044-288-288

The Impossible Action, Drama 29/11/2012 The Impossible (ดิอิมพอสซิเบิ้ล) ภาพยนตร์ทสี่ ร้างจากเหตุการณ์ทโี่ ลกไม่ เคยลืม ของวันที่ 26 ธันวาคม 2004 วันมหาวิปโยคทีก่ อ่ ให้เกิดโศกนาฏกรรม ครั้งส�ำคัญของโลก เมื่อแผ่นดินไหว ขนาด 9 ริคเตอร์ ท�ำให้เกิดคลื่นยักษ์สึ นามิถล่มเข้าชายฝั่งทางภาคใต้ของ ประเทศไทยท�ำให้มผี เู้ สียชีวติ 5,000 คน และยังสูญหายอีกกว่า 2,000 คน The Impossible (ดิอิมพอสซิเบิ้ล) จับ เหตุการณ์ในช่วงเวลานัน้ ของครอบครัว นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน5 ชีวิตพ่อแม่ ลูก ที่เดินทางมาพักผ่อนที่ภูเก็ตเพื่อ ฉลองคริสต์มาสก่อนจะพบกับมหันตภัย ทีพ่ วกเขาไม่เคยคิดมาก่อน เพราะอย่าง ที่ รู ้ ๆ กั น ว่ า เหตุ ก ารณ์ สึ น ามิ ใ น ประเทศไทยเป็นเหตุการณ์ทสี่ ร้างความ สูญเสียมากทีส่ ดุ แต่กเ็ ป็นความสูญเสีย ทีถ่ กู เยียวยาเร็วทีส่ ดุ เช่นกัน เพราะพลัง ใจจากคนในพื้นที่และความช่วยเหลือ จากทั่วโลก ที่ไม่เคยหยุดตามหาคนที่ หายไป รักษาคนที่บาดเจ็บ และส่ง ก�ำลังใจให้ผู้ที่จากไป 3 34

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 Adventure, Drama, Fantasy 15/11/2012 เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจาก เบลล่า (ค ริสเต็น สจ๊วต) ใช้เวลาปรับตัวกับชีวิต ใหม่ในการเป็นแวมไพร์ กลุ่มแวมไพร์ โวลตูรกี่ แ็ สดงความต้องการตัว เรเนสเม่ ลูกสาวของ เอ็ดเวิร์ด (โรเบิร์ต แพท ทินสัน) และ เบลล่า มาครอบครอง ครอบครัวคัลเลนจึงขอความช่วยเหลือ จากกลุ่มแวมไพร์พันธมิตรทั่วโลก รวม ถึง เจคอบ (เทย์เลอร์ เลาท์เนอร์) ที่ ผูกวิญญาณกับ เรเนสมี แล้ว เพื่อร่วม ต่อสูใ้ นสงครามครัง้ สุดท้ายกับกลุม่ แวม ไพร์โวลตูรี่ ที่จะเป็นบทสรุปของทุกสิ่ง บทสรุปของความรักระหว่าง เอ็ดเวิร์ด เบลล่า และ เจคอบ พร้อมการต่อสูค้ รัง้ ยิง่ ใหญ่ ระหว่างครอบครัวคัลเลน และ ฝูงหมาป่าเผ่าควิลยูต กับ แวมไพร์โวล ตูรี่ เพื่อปกป้อง เบลล่า และ เรเนสเม่ ลู ก ข อ ง เ ธ อ จ า ก ส ง ค ร า ม ที่ จ ะ เปลี่ยนแปลงทุกอย่างตลอดไป

Skyfall 007

ตีสาม 3D

Action, Adventure, Thriller 01/11/2012 Skyfall จะเป็นการกลับมารับบท เจมส์ บอนด์ เป็นครั้งที่ 3 ของ แด เนียล เคร็ก ต่อจาก Casino Royale และ Quantum of Solace นอกจาก นี้หนังยังได้ ฮาเวียร์ บาร์เดม มารับ บทเป็น ราอูล ซิลบา คู่ปรับคนใหม่ ของ 007 และมี นาโอมิ แฮร์ริส เป็น หนึ่งในสาวบอนด์ของภาคนี้ด้วย พระเอกล�่ำ แดเนียล เคร็ก ได้กล่าว ว่า ภาคนี้จะยังคงอารมณ์ดิบๆ โหดๆ ไว้แบบที่ Casino Royale เคยท�ำไว้ แต่จะต้องพิเศษกว่าเดิมมาก ใน ปี 2012 ก็ถือเป็นการครบรอบ 50 ปี ของสายลับชุดนี้ และตอนล่าสุดอย่าง Skyfall หนังเจมส์ บอนด์ภาคที่ 23 อีกด้วย

Horror, Thriller 22/11/2012 ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง “ตีสาม” ในรูปแบบ 3D จะมาเขย่าโสตประสาท ให้คุณผู้ชมต้องระทึกพร้อมกันในช่วง เวลาตีสาม ด้วยค�ำโปรยสั้น ๆ ไม่กี่ประโยคอย่าง ตีหนึ่ง…ลมพัด ตีสอง…หมาหอน ตีสาม…ผีหลอก!!


DJ. Yolk RockYou Work Station 103.5 FM. Korat Thailand Thai – Inter 12.00 - 15.00

“อยากได้ยิน ว่ารักกัน” Song : Please Please Me Artist : The Beatles Album : Please Please Me “Please Please Me” เป็นซิงเกิ้ลแผ่นที่ 2 ของ และความส�ำเร็จของมันท�ำให้ EMI เรียก 4 หนุม่ เข้า “The Beatles” ออกจ�ำหน่ายในอังกฤษเมื่อวันที่ 11 ห้องอัดอย่างรีบด่วนเพือ่ บันทึกเสียงอัลบัม้ Long Play มกราคม 1963 แม้ว่ามันจะมีเครดิตว่าประพันธ์โดย ออกตามมาด้วยแนวคิดแบบน�ำ้ ขึน้ ให้รบี ตัก จอห์น เลนนอน และ พอล แมคคาร์ทนีย์ แต่ก็เป็น ในทางดนตรี มันมีความซับซ้อนและเติบโตมากกว่า ที่รู้กันว่าเพลงนี้จอห์นน่าจะเป็นคนแต่งเกือบ 100 % ซิงเกิ้ลแรกของพวกเขา Love Me Do อย่างเทียบไม่ จอห์นได้ไอเดียการเล่นค�ำว่า Please ซ�้ำกันสองครั้ง ติด แต่เนือ้ หาเมือ่ มองใน concept กลับพบว่ามีความ มาจากเพลง Please ของ Bing Crosby เพลงเก่า ต่อเนื่องกันอย่างน่าประหลาด ทั้งสองเพลงมี mesในปี 1932 ส่วนดนตรีในเพลงนี้เริ่มต้นมาที่สไตล์ sage สั้นๆเหมือนกันคือ “รักฉัน” จงรักฉัน แต่ใน บัลลาดโหยหวนในแบบเพลง Only The Lonely ของ เนือ้ หาทีด่ จู ะซือ่ ๆจริงใจของ Please Please Me กลับ Roy Orbison ซึ่งเวอร์ชั่นแรกๆของ Please Please มีนกั วิจารณ์ฝรัง่ บางท่านมองเห็นไปว่าเป็นเพลงทีม่ แี ง่ Me Beatles ก็เล่นกันแบบนัน้ แต่โปรดิวเซอร์ George มุมทางเพศ บางคนถึงขั้นระบุว่าเกี่ยวพันกับการท�ำ Martin มองไม่เห็นศักยภาพในการเป็น single กับ oral sex ไปนู่น ซึ่งถ้าจะคิดจริงๆก็พอจะมองไปได้ เพลงที่เล่นกันแบบเอื่อยอืด เขาสั่งให้วงไปเรียบเรียง เหมือนกันนะ ดนตรีใหม่ หลายวันต่อมาจอห์นและลูกวงฮึดกลับมา ความรักคือการให้ แต่เมื่อให้ถึงจุดหนึ่ง เราก็ย่อม อีกครั้งด้วยโฉมใหม่ของ Please Please Me ใน อยากได้รับสิ่งเดียวกันนั้นกลับมาเหมือนกัน นี่ไม่ใช่ จั ง หวะคึ ก คั ก เร้ าใจ ใส่ เ สี ย งหี บ เพลงปากที่ เ ป็ น ความรักในอุดมคติ แต่มันคือความรักของหนุ่มสาว เอกลักษณ์ของ Beatles sound ยุคแรกๆเข้าไป พร้อม ทั่วไปที่ทุกคนที่เคยผ่านมาคงไม่อาจปฏิเสธ และคน กับเสียงประสานสุดไพเราะ Martin โอเคกับเวอร์ชั่น หนุ่มอย่างจอห์น เลนนอนในวัย 22 ปี ก็เขียนมันไว้ นี้มากๆ ถึงขั้นหลุดปากออกมาว่า “ท่านสุภาพบุรุษ อย่างมีชนั้ เชิงและสนุกสนานทีส่ ดุ ในเวลา 2 นาทีกว่าๆ ท่านเพิ่งสร้างเพลงอันดับ 1 เพลงแรกของท่านเสร็จ ของเพลง “Please Please Me” นี้ลองกลับไปฟัง ลงไป” หลังจาก Beatles เล่นเพลงนี้จบในห้องอัด ผลงานเพลงเก่าๆจาก “The Beatles” ดูนะครับยัง และมันก็เป็นตามที่ Martin ท�ำนายจริงๆ Please เพราะเหมือนเดิมเลย Please Me ขึ้นอันดับ 1 ในบางชาร์ตของอังกฤษ

37 35


เนื่องจากมีดีของเราฉบับ 03 นี้ครองคอนเซ็ปตในเรื่องของวันยุติความรุนแรงตอสตรีสากล (ซึ่ง ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกป) "คอลัมนมีดีอับดุล รูจะ...รู" ก็เลยอยากแทรกขอมูลสาระเล็กๆ นอยๆ เกี่ยวกับปญหาความรุนแรงตอสตรีในประเทศไทยเรา รวมไปถึงในโคราชบานเรากันสักกะติ๊ด... จากสถิติคดีอาญาของโคราช เดือนตุลาคม 2555 เกิดคดี ทํารายรางกายทั้งหมด 3 ราย จับได 2 ราย... (นี่ยังไมรวมที่ไม ไดแจงความนะ)

ÍѺ´ØÅ ÃÙŒ¨ŒÐ...ÃÙŒ

D

และเมื่อเดือน ม.ค.-ก.ย. 2555 โคราชก็มีสถิติคดีทํารายรางกาย 49 รา จับไดทั้งหมด 47 ราย ซึ่งจากขอมูลที่รูมา ถือวาลดลงกวาเมื่อเดือน ราย เดียวกันนี้ในป 54 ที่เกิดคดีทํารายรางกาย 57 ราย แลวจับได 54 ราย

แตในสวนของมููลนิธิเพื่อนหญิง ไดรับแจงเรื่องรองเรียนการกระทําความรุนแรงตอผูหญิงเฉลี่ยป ละ 1,500 ราย และพบวาป 2551 2 นาจะเพิ่มถึง 1,600 ราย โดย 80% เปนการกระทําความรุนแรงใน ครอบครัว และ 20% ที่เหลือเปนคดีขมขืนและภัยทางเพศลวนๆ... (นากลัวแทเหลาาาาา...) และจากขอมูลู พบวาประเทศไทยยั ประ งติดอันดับชาติที่มีปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรีและคนใน ครออบครัวเปนอันดับที่ 7 สาเหตุ ครอบครั ส หลักที่กอใหเกิดความรุนแรงคือสุรา ซึ่งไทยติดอันดับประเทศที่มี ประะชากรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประชากรบริ แอ เปนอันดับที่ 6 ของโลก.... (โอโหพี่เอยยยยย....พี่ไทย) ในทุก ๆ 20 20 นาที ประเทศไทยมีผูหญิงถูกกระทําความรุนแรงอยางนอย 1 ราย และที่นาตกใจกวานั้นนั่น ก็คคืือผูกระทํากลับเปนคนใกลชิด เปนสามีหรือเปนคนในครอบครัวมากถึง 80% หาใชคนอื่นคนไกล

ÍѺ´ØÅ¢Í๹Œ *

àÁ×èÍà¡Ô´à˵ØÌҠ¡ÒõÐâ¡¹Ç‹Ò "ä¿äËÁŒ" ¨Ð໚¹·ÕèÊдشËÙÁÒ¡¡Ç‹Ò ¤íÒÇ‹Ò "ª‹Ç´ŒÇÂ" ¹Ð¨Ð¹Ð¨Ð

จากขอมูลนี้ทําใหมีดีอับดุลคอนขางตกใจกับสถิติพวยพุงรุนแรง อยากขอฝากทุกคนใหชวยเปนหูเปนตาแกสตรีที่ถูกกระทําทารุณ อยาคิดวาเปนเรื่อง ครอบครัวหรือเรื่องสวนตัวของใครที่ไมควรยุง หากมองในแงของมนุษยธรรมเราไมควรรีรอหรือละเลยกันเชียว แลวที่สําคัญรูกันเอาไววาตอนนี้ "เซเวน อีเลฟเวน" กวา 6,600 สาขาทั่วประเทศไทยไดแปลงตัวเองเปนชองทางอํานวยความสะดวกในการขอความชวยเหลือ สําหรับผูหญิงหรือใคร ก็ตามที่ถูกลวงละเมิด รวมทั้งกรณีฉุกเฉินตางๆ เพื่อเปนชองทางการติดตอกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งสถานีตํารวจในพื้นที่ ทั้งศูนย ประชาบดี 1300, สายดวน ปคม. 1191, สถานีวิทยุ สจร. 99.5 MHz, 1255 สถานีวิทยุ สวพ. 91 MHz, 1644 มูลนิธิเพื่อนหญิง 0-2513-1001 (10 คูสาย), มูลนิธิศูนยฮอตไลน 0-2277-8811 (ฟรี) แกผูหญิงและเด็กในกรณีฉุกเฉิน โดยเบื้องตนกําหนดเวลาใหบริการแกสังคมไวที่ 3 ปนับจากนี้...

E$!=L 2: :D'/9!

:D Ċ: :+D 387ųĦ

!!)<+(:&

-:D'/9! #ď5ċ8#Ą:/5*Aĉ!=Lŧ F!> G3)ĉ


ÁÕ´Õ Áմǧ »ÃШíÒà´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2555

ราศีมังกร Capricorn (16 ม.ค.-12 ก.พ.)

ราศีกุมภ Aquarius (13 ก.พ.-13 มี.ค.)

ราศีมีน Pices (14 มี.ค.-12 เม.ย.)

ราศีเมษ Aries (13 เม.ย.-13 พ.ค.))

อิทธิพลของไพ The hierophat หมายถึง พิธีกรรมความศรัทธาความลี้ลับ การรอคอย และหวังวาจะเกิดปาฏิหารยขึ้นในชีวิต ถาใน ระหวางนี้มีปญหาใด จะไดคนมีฝมือเขามา ชวยแกไขในเร็ววัน

อิทธิพลของไพ 3 ไมเทา การงานทุก อยางสําเร็จลุลวง โดยเฉพาะงานที่ใชความ คิดสรางสรรค การเงินเปนการเสียใหกับผล ตอบแทนที่คุมคา ความรักถากําลังโกรธกัน เร็ววันนี้จะไดคินดีกัน

อิทธิพลของไพ 1 ถวย แสดงถึงการมีโชค เปนสัญลักษณของการเกิดใหม การตั้งครรภ ความอุดมสมบูรณ และความรักแรกพบที่นา ชื่นชม ชางเปนชวงเวลาแหงความสุขเสียจริง

อิทธิพลของไพ The fool เปนชวง ชีวิตที่ผกผันเพราะตามใจตัวเอง ควร ปรับปรุงและพัฒนา ใชเหตุผลและรูจัก กาละเทศะ ทําจิตใจใหบริสุทธิ์

ราศีพฤษ Taurus (14 พ.ค.-3 มิ.ย.)

ราศีเมถุน Gemini (14 มิ.ย.-14 ก.ค.)

ราศีกรกฏ Cancer (15 ก.ค.-16 ส.ค.)

ราศีสิงห Leo (17 ส.ค.-16 ก.ย.)

อิทธิพลของไพ 7 เหรียญ แสดงถึงการชะงัก งัน จึงควรเวนการเสี่ยงดวงทุกชนิดไมวาจะ เปนหวย ล็อตเตอรี่ การพนันตางๆ โชคลาภ ที่คิดไวจะไมสมหวัง ธุรกิจไมไดกําไร มีความ ผิดหวังในหนาที่การงาน หากมีโครงการกูเงิน จะไมไดผล

อิทธิพลของไพ The star แสดงถึง ชีวิตที่ตองพบการเปลี่ยนแปลงในดานของ ฐานะ ความเปนอยู จะมีอนาคตที่สดใสรอ อยู สมหวังในสิ่งที่รอคอยแนนอน เพียงแต วาตองใชเวลา

อิทธิพล 2 เหรียญ เปนเรื่องของชะตา กรรมที่มีทั้งดีและไมดี การเงินสวนใหญ เปนเงินหมุน เชน การกูยืม โครงการ ใหม ตองรอไวกอน ขาวคราวตางๆ ยัง เชื่อถือไมได

อิทธิพลของไพ 3 ถวย คือการ มีโชคลาภ มีชัยชนะไดรับมรดก การ งานราบรื่น ติดตอธุรกิจสําเร็จโดย งาย โดดเดนในเรื่องความสุขความ สนุกบันเทิง

ราศีตุลย Libra (17 ต.ค.-15 พ.ย.)

ราศีพิจิก Scorpion (16 พ.ย.-15 ธ.ค.)

ราศีธนู Sagittarius (16 ธ.ค.-15 ม.ค.)

ราศีกันย Virgo (17 ก.ย.-16 ต.ค.)

อิทธิพลของไพ 7 ถวย ความรักเปน ภาพลวงตา การหลงใหลในตัวของคน ชั่ว การถูกหลอกลวง การใชความรูไปใน ทางที่ไมถูกตอง

อิทธิพลของไพ 6 ถวย การหวนคิดถึง ความสุขความทรงจําในอดีต การกลับ มาของเพื่อนเกา เรื่องราวเกาๆ ในอีก ทางหนึ่งของไพ 6 ถวยอาจเปนเรื่องของ การไดรางวัล หรือของขวัญ

อิทธิพลของไพคิงถือดาบ คุณจะพบ ทางออกเมื่อมีอุปสรรค หรือกําลังจะมี การตัดสินใจในเรื่องสําคัญ...ในไมชา

อิทธิพลของไพ 4 ถวย แสดงถึงความ เหนื่อยหนาย ความเซ็งที่เกิดจากการไม พอใจในสิ่งที่ตัวเองเปนอยู อีกความหมาย หนึ่งของไพใบนี้อาจหมายถึง ความเครียด ที่เกิดในหัวใจ


ร้านกาแฟ ชนากานต์ (ถนนช้างเผือก) ร้าน บ้านเกื้อ ร้านกาแฟ ฮูย่า ร้าน บ้านย่า เสต็ก ร้าน Oasis ร้าน Bake 4 u ร้าน DR.Char ร้าน ปังอ๊ะป่าว ร้านกาแฟ วันวาน ร้าน พี่หมี เซฟวัน ร้านกาแฟ เย็นเฮ ร้าน Consume inside (The Mall) ร้านกาแฟ อาม่า ร้าน Bigdady (The Mall) ร้านกาแฟ นิยมชมชอบ ร้าน ริว (The Mall) ร้าน แซ่บ by Pidaso ร้าน Oh! Fairy (The Mall) ร้าน นมโอ่ง (หนองไผ่ล้อม,หน้าราชภัฏ) EGV The Mall ร้าน a cake โรงเรียนมารีย์วิทยา ร้าน Eat me โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร้าน ระเบียงกาแฟ ร้านเติมนม ร้าน สุนทรี ร้าน 3rd World Cafe ร้าน Sugar Sugar ร้าน Comfy Cafe ร้าน Like Sen ร้าน Forever Steak ร้าน Coffee Indy ร้าน G Bun Shop ห้องสมุด กศน.วัดป่าสาละวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราฃภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อยากไดหรือเปลา? me d t-shirt limited edition งายๆ... แคถายรูปคู me;D magazine issue #02 พรอมแนบสุภาษิตไทยที่มีคําวา “ดี” ...โพสที่เพจ Http://facebook.com/Meedeemagazine ความดี ไมมีขาย ...อยากได ตองทําเอง... รักดี หามจั่ว รักชั่ว หามเส า


Me-dmagazine Issue 03 November 2012 # White Ribbon Day  

Free magazine University Lifestyle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you