Page 48

K E S K KO N D

Mis muutub sel aastal MARIS RAUDSEPP PÕLLUMAJANDUSAMETI TAIMEKAITSE JA VÄETISE OSAKONNA JUHATAJA

EVA LIND

T

PÕLLUMAJANDUSAMETI NÕUNIK

änavu 1. jaanuaril jõustus põllumajandusministri määruse „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ uus redaktsioon, mis tõi kaasa mitmeid muudatusi taimekaitsetöödel nii põllumajanduses kui ka mittepõllumajanduslikel aladel. Põllumajanduses on täpsustatud ohutusnõudeid taimekaitsevahendiga puhitud seemnete kasutamisel, hoiustamisel ja vedamisel. Tähelepanu on eeskätt sellel, et ohutus- ja keskkonnanõuded oleksid täidetud nii seemnete puhtimisel, seemnete puhtimise kohas, puhitud seemnete kasutamisel kui ka puhitud seemnete veol. Puhitud seemneid tuleb käsitleda samamoodi nagu taimekaitsevahendeid. Puhitud seemet hoitakse hoiuruumis, selleks ettenähtud konteineris või kapis, eraldi toidust, ravimitest ja söödast, et vältida nende saastumist puhtimiseks kasutatava taimekaitsevahendiga. Puhitud seemet on keelatud vedada koos ravimite, toidu või söödaga ning kasutada toiduks või söödaks. Keelatud on ülejääke ladustada looduses, kasutamata puhitud seeme tuleb üle anda ohtlike jäätmete käitlejale. Endiselt peab puhtimiskoht asuma elamust, loomakasvatushoonest, -rajatisest, loomade pidamiseks piiritletud alast,

48

söödahoidlast, kaevust ja veekogust vähemalt 50 meetri kaugusel. Muudatused puudutavad koostööd mesinikega. Kehtetuks on muudetud taimekaitsevahendi kasutaja kohustus vähemalt 48 tundi enne pritsimise algust teavitada plaanitavatest taimekaitsetöödest mesilate omanikke, kes on oma mesilatest eelnevalt informeerinud ning kelle mesilad jäävad kuni 2 km kaugusele. Teavitamiskohustuse tühistamist sellisel kujul on pooldanud nii taimekasvatajad kui ka mesinikud, kuid seda tingimusel, et peetakse kinni ohutusnõuetest taimekaitsevahendi pritsimisel. Seda kinnitavad ka Põllumajandusameti kontrollid, mille käigus on tuvastatud, et mesilaste hukkumist on põhjustanud eelkõige taimekaitsevahendite väärkasutamine. Seega puudub taimekaitsevahendi kasutajatel mesinike teavitamise kohustus, kuid hea tavana peaks siiski jätkuma omavaheline suhtlus. Ühtlasi tasub meeles pidada, et mesilaste ja teiste tolmeldajate kaitsmiseks kehtib endiselt õitsvate taimede, sh õitsvate umbrohtude pritsimise keeld. Uuendused puudutavad ka metsaomanikke Üks oluline täiendus tehti avaliku koha mõistes, mis varasemas määruse versioonis sellisel kujul puudus. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ohutusnõuetele taimekaitsetööde tegemisel avalikus kohas*, elamu vahetus läheduses või

Ühtlasi tasub meeles pidada, et mesilaste ja teiste tolmeldajate kaitsmiseks kehtib endiselt õitsvate taimede, sealhulgas õitsvate umbrohtude pritsimise keeld. metsamaal. Sellistel aladel on taimekaitsetööd keelatud kõrvalise inimese juuresolekul. Kui taimekaitsevahendile on märgitud tööooteaeg, siis tuleb paigaldada avalikku kohta, korterelamu vahetusse lähedusse ja metsamaale enne taimekaitsetööga alustamist hoiatussilt. Sildil on teave taimekaitsevahendi ja tööooteaja kohta, mille möödumise järel on ala lubatud taas kasutada. Metsamaale paigaldatakse enne tööga alustamist hoiatussildid selliselt, et iga sildi juurest oleks nähtav järgmine silt. Rida taimekaitsevahendeid sai kasutamise keelu Toimeainete keelustamine (täpsemalt loa pikendamata jätmine) võib toimuda mitmel põhjusel. Võib esineda oht inimese tervisele, mida ei ole võimalik erinevaid isikukaitsevahendeid kasutades (maskid, prillid, kindad) maandada. Euroopa Liidu tasemel keelatakse üha rohkem toimeaineid ökotoksikoloogilistel põhjustel. Lisaks võib esineda oht keskkonnale, näiteks kui taimekaitsevahen-

Profile for Meediapilt OÜ

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Advertisement