Page 1

Stressireaktion ja – häiriön lääkehoito


Psyykkiset seuraamukset • Poikkeavan voimakkaan traumaattisen tapahtuman aiheuttamat psyykkiset seuraamukset jaetaan –stressireaktioihin ja –stressihäiriöihin


Stressireaktio ja stressihäiriö • Stressireaktiot ovat normaaleja reaktioita riittävän voimakkaan stressin jälkeen, lääketieteellinen hoito ei ole välttämätön –Suuren äkillisen onnettomuuden seurauksena 50–90 % mukana olleista saa ainakin lyhytkestoisen stressisokin à äkillinen stressireaktio

• Stressihäiriöt vaativat yleensä lääkärin kannanoton –Traumaperäisen stressihäiriön ilmaantuvuus on noin 1–11 % –Stressihäiriöitä esiintyy iästä riippumatta, myös lapsilla


Jaottelu •

Akuutti stressireaktio –Altistunut merkittävälle fyysiselle tai henkiselle rasitukselle –Oireilu: alkaa tunnin kuluessa altistumisesta ja ohimenevän rasitustekijän myötä vaimenevat viimeistään 8 tunnin sisällä. Jatkuvan rasitustekijän kohdalla, oireet vaimenevat enintään 48 tunnin kuluessa

Akuutti stressihäiriö –Koettu tai nähty traumaattinen tapahtuma, liittyi kuolema, vakava loukkaantuminen tai sellaisen uhka, tai useita kertoja läheltä nähty onnettomuuden tai väkivallan vastenmielisiä seuraamuksia –Oireilu: kestää 3 vuorokaudesta 1 kuukauteen tapahtuneesta. Pidempi oireilu à kyseessä yleensä traumaperäinen stressihäiriö

Traumaperäinen stressihäiriö –Koettu poikkeuksellisen uhkaava tai katastrofaalinen tapahtuma, aiheuttaisi voimakasta ahdistusta kenelle vain, esim. sotavankeus, terroriteko, raiskaus –Oireilu: kestävät yli kuukauden –Voi kehittyä ilman traumaattisen tapahtuman jälkeistä akuuttia stressireaktiota. –Traumaperäisessä stressihäiriössä alttius itsehoitoon alkoholilla.


Akuutin stressireaktion ja häiriön hoito • Suurin osa akuuteista stressihäiriöistä menee ohi itsestään –Tärkeää à Tilanteen rauhoittaminen ja turvallisuuden tunteen lisääminen, lepo, konkreettinen apu

Hoito koostuu –ensihoidosta –jatkohoidosta •mahdollinen lääkehoito à lääkehoitoon suhtaudutaan pidättyvästi

–psykososiaalisesta tuesta –traumaperäisen stressihäiriön ehkäisystä

Hoidossa käytetään erilaisia kriisipsykoterapeuttisia hoitokeinoja, rentoutusharjoituksia ja joskus hypnoosia


Akuutin stressireaktion ja häiriön lääkehoito • Lääkehoito pyritään rajaamaan vain tarvittaessa otettavaksi tai 1–3 viikon pituiseksi jaksoksi –Autonomisen hermoston aktivoitumisesta aiheutuvaa sydämentykytystä tai hikoilua lievittävät beeta-salpaajat, esim. propranololi –Unihäiriö hoitoon lyhytaikaisesti nukahtavaa tukevaa valmistetta tai lyhytvaikutteista bentsodiatsepiinia •Pidempivaikutteisia bentsodiatsepiineja syytä välttää à riippuvuuden syntyminen voi syntyä stressipotilaalle tavanomaista herkemmin •Ei ole näyttöä, että bentsodiatsepiinit suojaisivat traumaperäisen stressihäiriön oireilun kehitykseltä

–Masennuslääkkeet voivat olla tarpeellisia tässä vaiheessa –Akuutissa vaiheessa annettu hydrokortisonihoito voi estää PTSD:n esiintymistä ja lievittää oireita


Traumaperäisen stressihäiriön lääkehoito •

Masennuslääkkeet ensilinjan lääkehoito –Masennuslääkehoidon seurannassa voidaan noudattaa masennuksen hoidon periaatteita à voidaan saada hoitovaste, vaikka masennusoireita ei ilmenisikään • Pitempikestoisissa nukkumishäiriöissä iltapainotteinen masennuslääke

SSRI (Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät) – Paroksetiini ja sertraliini käytöstä on näyttöä

SNRI (serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät) – Mirtatsapiini ja venlafaksiini

Trisyklisen masennuslääkkeet – Amitriptyliini

Bentsodiatsepiinien käytöstä traumaperäisen stressireaktion hoidossa on vähän näyttöä – Alkuvaiheessa voidaan harkinnan perusteella käyttää bentsodiatsepiineja tuskaisuuden ja ahdistuneisuuden vähentämiseen ja nukkumisen parantamiseen • Pidempiaikaisessa käytössä bentsodiatsepiineista ei ole hyötyä à riippuvuuden kehittymisen riski on huomattava

Ø Hoidon olennaisena osana psykoterapeuttinen hoito ja psykososiaalinen tuki


Kirjallisuuslähteet •

Haikonen M ja Kataja H: Traumaperäinen stressihäiriö (PTSD) – Työterveyshuollon näkökulma. Työterveyslääkäri 2004;22(3):314-317

Korkeila J: Stressi, tunteiden säätely ja immuniteetti. Psykosomatiikka. Duodecim 2008;124:683–92

Neuvonen P. Backman J, Himber J-J ym.: Kliininen farmakologia lääkehoito –kirja

Traumaperäinen stressihäiriö. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. www.kaypahoito.fi

Stressireaktion ja –häiriön lääkehoito  

Testi

Stressireaktion ja –häiriön lääkehoito  

Testi

Advertisement