Page 88

V Subotici naj bi sicer leta 1939 že drugič propadel poizkus, v sklopu tamkajšnje pravne fakultete ustanoviti manjšinski inštitut.109 Na papirju je ostal tudi predlog sveta srbskih kulturnih društev in ustanov, da se v Beogradu ustanovi znanstveni inštitut, »ki bi ob sodelovanju vseh naših nacionalnih in drugih ustanov zbiral in urejal gradivo o vseh vprašanjih nacionalne in državne politike, zlasti v tistih krajih, ki so nacionalno ogroženi«.110 Prav tako se ni uresničila zamisel, da se v Ljubljani osnuje poseben slovenski katoliški inštitut za študij narodnih in mednarodnih problemov, za čigar ustanovitev naj bi si po pričevanju dr. Janeza Arneža še posebej ogrevali dr. Jože Turk, dr. Viktor Korošec in dr. Alojzij Odar.111 Tudi razmišljanja o ustanovitvi odseka za manjšine in odseka za izseljenstvo na ljubljanski pravni fakulteti, do katerih je prišlo v času vlade Milana Stojadinovića leta 1937, podrobneje pa jih je leta 1939 v Slovenskem pravniku elaboriral dr. Ivan Tomšič, so ostala zgolj razmišljanja.112 Z izbruhom druge svetovne vojne v septembru leta 1939 je bilo dokončno konec sistema manjšinskega varstva ženevskega Društva narodov, ki je iz vrste razlogov že med obema vojnama temeljito odpovedal. Že prej se je končalo tudi inštitutsko »servisiranje« EMK, čigar delovanje je z zadnjima kongresoma v Londonu (1937) in Stockholmu (1938) povsem zamrlo.113 Klub temu da je MI konec tridesetih let ostal brez svoje dvojne ženevske sence, je kot ustanova preživel vse do 11. aprila 1941, ko je Ljubljano zasedla italijanska vojska. Njegov arhiv je bil do tega dne že v določeni meri prečiščen ali pa skrit v skrivališča zunaj Ljubljane, kjer se do konca vojne ni ohranil.114 Nasprotno je bil bogat knjižnični fond MI shranjen v NUK-u, kjer si je v času vojne okupacije slovenskega ozemlja kot bibliotekar zatočišče poiskal ustanovitelj MI Vinko Zorman.

Zgodovinski arhiv INV, fascikel 142; mapa »Inozemski manjšinski inštituti«. Ibid. 111 Prim.: Jože Dežman, Monika Kokalj Kočevar: Slovenija – duhovna domovina. Zgodbe političnih emigrantov. Mladinska knjiga, Ljubljana 2010, str. 405–406. 112 Tomšič je v svojem prispevku dokazoval, da so tudi v jugoslovanskih razmerah najboljši pogoji za intenzivno znanstveno udejstvovanje na tem področju podani ravno v Ljubljani kot središču naroda, ki ima razmeroma največ ljudi izven državnih meja. (Ivan Tomšič: Nekaj misli glede znanstvenega dela o inozemskih Jugoslovanih. Slovenski pravnik, 11–12, LIII, 1939, str. 296). Po njegovem bi bilo bolje, ko bi središče znanstvenega dela za »Jugoslovane v tujini« postala Univerza v Ljubljani. Ob tem je izrecno omenil tudi MI. Priznal mu je zasluge za zbiranje strokovne književnosti in statističnih podatkov, a menil, da vse to delo ni bilo koordinirano in opravljeno smotrno po načrtu. Op. cit., str. 297. 113 Dejavnost kongresov sicer tudi v preteklosti ni – kot je zapisala Milica Kacin Wohinz – nikoli presegla teoretičnega razpravljanja in sprejemanja resolucij, vsaj s slovenskega in hrvaškega vidika pa je bil njihov najpomembnejši dosežek v popularizaciji in internacionalizaciji genocidnega ravnanja italijanskega fašizma s slovensko in hrvaško manjšino. Milica Kacin Wohinz: Primorski Slovenci in italijanska država. V: Slovenci in država, Ljubljana 1995, str. 169. 114 Stergar: Op. cit., str. 14. Del arhivskega gradiva MI je sicer tik pred okupacijo v hrambo prevzel Državni arhiv v Ljubljani (cfr.: Peter Ribnikar: Dr. Josip Mal, njegovo delo v arhivu in za razvoj arhivistike. Arhivi, XV, 1–2, Ljubljana 1988, str. 33), po domnevi Wörsdörferja pa naj bi nekateri materiali MI aprila 1941 padli v roke tudi nemškim zasedbenim silam v Beogradu. Op. cit., str. 208. Ob ustanovitvi leta 1948 je Inštitut za narodnostna vprašanja pri Univerzi v Ljubljani prevzel 1.467 knjižnih enot predvojnega MI in vsega šest fasciklov njegovega arhivskega gradiva (Stergar: Op. cit., str. 41). 109 110

87

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement