Page 84

2.1.4 S Šelenburgove 7/II na Dvořakovo 6/II: Manjšinski institut v podaljšku stanovanja dr. Lava Čermelja Ko je bila Jugoslovanska matica konec aprila 1930 zaradi incidenta iredentistične narave na meji s fašistično Italijo s strani beograjskih oblasti razpuščena,96 je ravnokar zgrajena hiša na Dvořakovi ulici v Ljubljani, v kateri si je poiskal stanovanje dr. Lavo Čermelj s svojo družino, postala novo domovanje Manjšinskega instituta. Hkrati se je z izselitvijo MI iz prostorov na Šelenburgovi 7/II in njegovo vselitvijo v podaljšek Čermeljevega stanovanja, kjer je imel inštitut ločen vhod, na začetku tridesetih let začela tudi druga pomembna faza njegove dejavnosti. Inštitut, ki torej ni več deloval pod okriljem najpomembnejše izmed njegovih ustanoviteljic – ta mu do tedaj ni dajala le streho v središču Ljubljane nasproti glavne ljubljanske pošte, temveč ga je tudi gmotno vzdrževala in ga oskrbovala z informacijami – je od tedaj dalje financiral prosvetni oddelek Banske uprave, njegov novi spiritus movens pa je postal prav dr. Lavo Čermelj.97 Dvořakova 6/II. Novi sedež MI po ukinitvi Jugoslovanske matice in preselitvi instituta s Šelenburgove 7 Fotografija iz leta 2015

O ozadju razpustitve gl. Čermelj: Op. cit., str. 12–15. Tudi Rolf Wörsdörfer je novo, kvalitetno bistveno višjo fazo v razvoju MI postavil v začetek tridesetih let; takrat naj bi se verjetno po Wilfanovem in Besednjakovem napotilu za Zormanov in Čermeljev inštitut pričeli intenzivneje zanimati ne le znotraj Evropskega manjšinskega kongresa, čigar zborovanj se je redno udeleževal Vinko Zorman, temveč tudi v Mednarodni zvezi Društva narodov (Union internationale des Associations pour la Société des Nations). V ta čas je uvrstil tudi Čermeljevo in Wilfanovo tržaško srečanje s Hermannom Wendlom, vidnim nemškim socialdemokratskim politikom in enim izmed začetnikom nemške jugoslavistike (Wörsdörfer: Op. cit., str. 210) – srečanje, ki ga je sam Čermelj v svojih spominih datiral v leto 1927 ali 1928, a z izrecnim pristavkom, da se natančne letnice ne spominja (Lavo Čermelj: Spomini na moja tržaška leta. Slovenska matica, Ljubljana 1969, str. 156). Pisec »Neodrešene Evrope« (Europa Irredenta) Max Hildebert Boehm je v Berlinu pričel iskati informacije o Manjšinskem institutu v Ljubljani, za sprejem pri dr. Janku Pretnarju in dr. Engelbertu Besednjaku pa je zaprosila tudi znana nizozemska pacifistka in feministka Christina Bakker van Bosse (Wörsdörfer: Ibid. Cfr. tudi Čermelj: Med prvim in drugim tržaškim procesom. Slovenska matica, Ljubljana 1972, str. 33–34).

96 97

83

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement