Page 52

Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva Društvo slovensko avstrijskega prijateljstva je bilo ustanovljeno v Ljubljani leta 1992 z namenom razvijati dobrososedske odnose in sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, vzpodbujati izmenjavo na šolskem, kulturnem, športnem in gospodarskem področju in prispevati k razvoju neinstitucionalnih stikov izven ustaljenih političnih partnerjev. Predsednik društva je Lovro Sodja. Romski akademski klub Skupina mlajših romskih izobražencev je leta 2008 med svetovnim romskim festivalom Khamoro v Pragi ustanovila društvo z imenom Romski akademski klub (RAK). V prvih letih svojega delovanja so imeli sedež na Inštitutu za narodnostna vprašanja. Namen društva je delovati na področju osveščanja pripadnikov romskega naroda in Sintov o pomenu znanja in izobraževanja, skrb za promocijo in ohranjanje identitete in narodnih posebnosti pripadnikov romskega naroda in Sintov, posebej romskega jezika in kulture ter promocija kulture sožitja in strpnosti. Predsednica Romskega akademskega kluba je Tina Friedreich. Društvo za proučevanje demokracije in medetničnih odnosov Društvo je bilo ustanovljeno leta 1997 z namenom, da skrbi za »proučevanje medetničnih odnosov« in promocijo »pluralizma kot temeljne vrednote moderne družbe.« Na pobudo Mitje Žagarja so ga ustanovili takratni člani študentskega raziskovalnega projekta (večinoma dodiplomski in podiplomski študenti Fakultete za družbene vede, Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete, Pravne fakultete in Visoke šole oz. Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani), ki so se jim pozneje pridružile še študentke Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Od treh začetnih sekcij, ki so se ukvarjale s proučevanjem ustavnega urejanja varstva manjšin in medetničnih odnosov v ustavah držav sveta (Ustavni projekt »Aristotel«), s proučevanjem razvoja mednarodnopravnega varstva manjšin ter dvostranskih (bilateralnih) in večstranskih (multilateralnih) pogodb o varstvu manjšin ter s tematiko položaja in varstva romskih skupnosti (v Sloveniji in širše), ves čas kontinuirano deluje in se razvija ustavni projekt, v okviru katerega je bilo analiziranih (glede urejanja medetničnih odnosov in varstva narodnih manjšin ter urejanja človekovih pravic in svoboščin) več kot sto ustav držav sveta.

Istrsko vprašanje: Iz zgodovine slovensko-hrvaške razmejitve v Istri. 2002. Samo Kristen. Ljubljana: Društvo 2000; Inštitut za narodnostna vprašanja

Varstvo manjšin: uvodna pojasnila & dokumenti. 2002. Ur. Miran Komac in Dean Zagorac. Ljubljana: Društvo Amnesty International Slovenije, Inštitut za narodnostna vprašanja

51

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement