Page 38

V zadnjih letih poteka digitalizacija dokumentacijskega in arhivskega gradiva. Trenutno v okviru INDOK-a poteka digitalizacija več sto zgodovinskih zemljevidov, ki jih hrani INV. V kartografski zbirki se ob preglednih zamljevidih nahajajo tudi starejše temeljne topografske karte v merilih 1:25.000, 1:50.000, 1:75.000 in 1:100.000 ter tematski zemljevidi, ki se nanašajo večinoma na slovensko etnično ozemlje in nekdanjo Jugoslavijo. Precej je tudi zemljevidov, ki so nastali v okviru INV, in njegovih predhodnikov. V glavnem so to zemljevidi, izdelani za potrebe mirovnih konferenc po prvi in drugi svetovni vojni ter zemljevidi, katerih vsebine se nanašanjo na slovenske manjšine v zamejstvu ali manjšine na območju današnje Republike Slovenije. Z digitalizacijo gradiva in omogočanjem prostega dostopa do tega gradiva želimo širiti krog uporabnikov.

Manjšinski informacijski in dokumentacijski center – online arhivski sistem V okviru mednarodnega projekta MINDOC (2011–2013), ki je bil skupna produkcija Inštituta za narodnostna vprašanja in Slovenskega znanstvenega instituta v Celovcu in ga je vodil dr. Danijel Grafenauer, se je začela digitalizacija redkih in dragocenih gradiv. V okviru projekta je bilo digitaliziranih več kot 200.000 strani iz časopisov in drugih periodičnih publikacij. Iz teh se je »izrezalo« več kot 70.000 posameznih člankov, ki se jih je prebralo s programom OCR in bibliografsko obdelalo, nato pa je bilo izbranih 2.000 ključnih člankov, ki so dodatno opremljeni s povzetki v obeh jezikih. Celotno gradivo je dostopno na spletni strani http://www.mindoc.eu/

Souveränität und ethnische Politik: Beiträge zur Geschichte der Slowenen in Österreich 1945–1976. 2004. Janko Pleterski. Klagenfurt: Wieser, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi: izziv za manjšinsko pravo. Zbornik referatov na znanstvenem srečanju v Murski Soboti, 11.–12. april 1997. 1999. Ur. Vera Klopčič in Miroslav Polzer. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

37

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement